Torenklanken 1995 - nr 05

Page 1

33e jaargang

I

nummer 5

1

maart 1995

en en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

.,., __ ongerenkoor heesch - geffen

r

Hoi allemaal, ~et is alweer een tijdje geleden dat jul lie iets van ons gelezen hebben. We hebben intussen echter niet stilgezeten. Naast het zingen in de kerk, hebben we met een klein groepje koorleden meegedaan aan het smartlappenfeest tijdens het "Gouwe Kreuge Bal" . "De p as Il Met onze medly van Jantje Koopin mans, Willy en Willeke Alberti, Rita Hovink en Rob de Nijs zijn we helaas niet in de prijzen gevallen, maar gezellig was het zeker . Bovendien kwam Harry Slinger (van Drukwerk) ook nog even langs. Ook heeft Jongerenkoor Heesch/Geffen zich de afgelopen maand weer eens van haar sportieve kant laten zien. Tijdens het volleybaltoernooi van Zaal 3 in sporthal "Het Vijfeiken" smashte zij menige bal tegen de vlakte. Voor de-·rest hebben we weer druk gerepeteerd, We repeteren tegenwoordig in de Emmauskerk, en wel op vrijdagavond om half acht, zoals we gewend zijn. Dit is in verband met de verbouwing van de Petruskerk. Als je zin hebt, kom dan vrijblijvend eens een keer kijken; je hoeft heus geen zangtalent te zijn om bij een koor te mogen zingen! De komende maand zingen we op zaterdag 11 maart een vormselviering in de Emmauskerk te Heesch, en op zaterdag 29 maart in de Maria Magdalenakerk in Geffen. Als je nog vragen hebt, kun je onze voorzitter Joan van Griensven bellen (tel. 04125 - 3282). Heel veel koorgroeten en wie weet tot ziens bij een vanonze diensten.

FIFTY-FIT! BEWEGEN DUS gezond voor u. Sportaktiviteiten voor 50-plussers ziJn gericht op het handhaven en verbeteren van uw lichamelijke conditie. Dit d.m.v. sport en spel - onder deskundige leiding. :Deze groep is bedoeld voor d·ames en heren. En wel op de dinsdag avond van 19.00 uur tot 20.00 uur in sporthal de Geer. De kosten bedragen vanaf maart t/m mei f33,- . Heeft u belangstelling, neem dan contact op met José Versteegen tel. 21186 of Riky van Erp tel. 21098 . Bij -voldoende aanmeldingen kunnen we starten op dinsdag 7 maart. ..__

JAZZGYM voor meisjes vanaf 12 jaar in de Bonkelaar op woensdag van 19.00 tot 20. 00 uur. Wil je kennis maken met deze vorm van bewegen, de eerste twee lessen zijn geheel vrijblijvend. Kosten bedragen vanf maart t/m mei f33,-. KLEUTERGYM een uurtje klauteren en klimmen en ' n spelletje yoor kleuters vanaf 4 jaar. Op donderdag van 17.00 tot 18.00uur in sporthal de Geer. Kosten vanaf maart t/m mei f20,-.

R. van Erp tel . 21098

1


~;\;:::::::::::::::,: VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

~

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

"'""'

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ii;::~::;;;;::::::::::::

~ ····························

VAN TUIJ L makelaardij bv

~

~

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

0

SCHOENEN & SPORT

/J§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO

· · · · · ·

onderhoud en reparatie schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


........__,,,.,,.; Vanuit Oss is er nu ook een afdeling van de Partij voor Maatschappelijk Belang opgericht in de gemeente Maasdonk. Get dagelijks bestuur van de afdeling Maasdonk wordt gevormd door voorzitter Cor Lang· ens (Dr. Schaepmanstraat 11, Geffen, tel. 23820) en secretaris Gert-Jan van Venrooij (Ptr. v/d Elzenstraat 6, Geffen, tel . 24506) De P.M.B.-ers van Maassdonk beoordelen het beleid van de Maasdonkse partijen als volstrekt onvoldoende en willen opnieuw leven blazen in het bestuur van de gemeente Maasdonk. Wij s t aan voor openheid, heldere beslissingen, inspraak voor de mensen die de besluiten aangaan, een nieuw sociaal beleid en een goed ondernemersklimaat. Weg met de eigen- belang-politiek. Geen loze beloftes en mooipraterij. De PMB heeft respect voor de medemens en vindt dat de maatschappij netjes met de mensen dient om te gaan. Niemand mag daarbij in de kou komen te staan. De PMB heeft zorg voor iedereen. Specifieke programmapunten voor Maasdonk zijn ondermeer: - Milieuproblemen oplossen met alle betrokkenen - Scheppen van wer kgelegenheid en herverdeling van arbeid - Meer en beter bereikbare bedrijventerreinen - Meer inspraak bij en middelen voor het wijk- en buurtbeheer - Meer aandacht voor de leefbaarheid en onderhoud van de wijken - Stimulering van het verenigingsleven d.m.v. een goed en eerlijk subsidiebeleid - Een goed ouderenbeleid in elke kern van Maasdonk - Een verantwoord financieel beleid - Evenwichtig beleid voor de herinrichting van de openbare gebouwen - Verbetering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten - Bet ere politiezorg, etc.

OPROEP VAN DE PROGRAMMARAAD VAN DE STICHTING LOKALE OMROEP GEFFEN, NULAND, VINKEL: "VLADERACKEN" Volgens de Media-wet is een Lokale Omroep verplicht een Programmaraad te hebben. Deze raad is een representatief orgaan, waarin vertegenwoordigers van culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen zitten. Zou de Programmaraad verdwijnen, dan vervalt automatisch de vergunning van de Lokale Omroep. Het is daarom van belang dat de Programmaraad op "sterkte" blijft en voldoende repre· sentatief voor de lokale stromingen. De Programmaraad vindt het belangriik dat deze s t romingen in de raad vertegen~oorctigd zijn. Als er, om wat voor redenen dan ook, leden uit de raad stappen en hun plaats niet door anderen wordt opgevuld, dreigt het gevaar beneden het statutaire minimum van 7 leden te zakken , met voor de Lokale Omr oep rampzalige gevolgen. In elk geval komt de beoogde representativiteit in het gedrang. Dat is de bestaansgrond van de Programmaraad. · Op het ogenblik zijn twee van de in de statuten genoemde stromingen niet meer vertegenwoordigd : Sport/Recreatie en Onderwijs/ Educatie. De Programmaraad vraagt uit deze stromingen aanvullingen. Organisaties of verenigingen uit deze stromingen, die de Lokale Omroep ook belangrijk voor de gemeenschap vinden, worden opgeroepen te reageren. De "vergaderdruk" is 3 maal per jaar. U kunt contact opnemen met: de voorzitter van de Programmaraad H.Danen, tel. 22819 of de secretaris van de Programmaraad G.van der Loop, tel. 21791.

Let op! .. Let op! - Let op! - Let op! - Let op! - Let op! .. Let op!

Let op

Op uloensda9 8 maart spetterende modeflitsen bij: flanaf 1t,. 00 uur

<~~i ~ JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21

Geffen

ieder half uur 3


WIHABO

DRUKKERIJ

AFBOUW

A •

V.O.F. Hanegraaf Geffen '

* BLOEMEN * PLANTEN

Heesterseweg l l

5386 KT Geffen

Tel.: 04102- 22684

fax: 04102-24795

Voor al uw familie- verenig ingsen handelsdrukwe rk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van iuiste datum bii geboortekaarties. drukkosten gratis. Gratis fe lici tatiepakket bii geboortekoarlies. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04 102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurm/Jn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

!Hogmi Jo u.nnbtt TELEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4 141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: za. 19.00uur zo. 09.30uur NULAND: za. 19.00uur zo. 10.00uur VINKEL: za. 17.30uur zo. 11.00uur

LITURGISCHE KALENDER WO

1 mrt.* 10.00u Aswoensdagvie.J.7i hg mmv Bej.Koor 19.30u Aswoensdagviering mrnv Gem.Koor

ZA

4 mrt.* 10.00u H.Mis mrnv Bej.Koor 19.00u H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk)

zo 5 mrt. 09.30u H.Mis mmv Jongeren Koor H/G WO

8 mrt.* 19.00u Vastenmeditatie mmv Passe Partout

ZA 11 mrt.* 10.00u H.Mis mmv Bej.Koor 19.00u Woord&Com.dienst mmv Jeugdkoor ZO 12 mrt.

09.30u H.Mis mmv Gem.Koor

WO 15 mrt.* 19.00u Vastenmeditatie mmv Passe Partout. Doopgespre~: Dinsdag 7 maart 20 .00 uur. Parochiecentrum, Informatie: Petra v. Ballegooij tel . 23003 Huwelijks- en jubileumvieringen: Opgave bij Trudy Wijgers tel . 23190 (tussen 19.00 - 20.00 uur) LEVENDE SYMBOLEN Het hongerdoek In de veertigdagentijd wordt op veel plaatsen een 'hongerdoek' in de liturgie gebruikt om tijdens de vasten het priesterkoor en het hoogaltaar aan het oog van het kerkvolk te onttrekken. Dit gebruik herinnert aan de oude opvatting over de sacrale ruimte als afgescheiden deel binnen de tempel: deze was ontoegankelijk voor het volk en mocht alleen door de priester worden betreden. In de veertigdagentijd werd dit weer (tijdelijk) ingevoerd als een soort 'vasten voor de ogen'. Het vastengordijn moest zo voor de gelovigen werken als een appél op het bewustzijn van de 'onwaardigheid van de mens om tot het

altaar te naderen'. Dit gordijn was gedurende de hele vasten gesloten. Alleen tijdens de opheffing van kelk en beker tijdens de Eucharistie werd het even geopend. In de loop van de middeleeuwen werd het vastengordijn vaak voorzien van versieringen in de vorm van afbeeldingen uit het lijdensverhaal van Jezus. Het was ook een gewoonte in die tijd om op woensdag in de Goede Week, tijdens de woorden in het lijdensverhaal "het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor", het vastengordijn open te trekken en te verwijderen. Na het concilie van Trente (1545-1563) wilde men het zicht van de gelovigen op het altaar bevorderen en verdween het hongerdoek uit de meeste kerken. Meditatiedoek De laatste jaren is er weer meer belangstelling voor het hongerdoek in de veertigdagentijd. Soms worden de oude vastengordijnen gebruikt, meestal echter maakt men nieu we. Deze gelden nu niet als afscheiding voor het hoogaltaar, maar veeleer als een meditatiedoek• Op deze kleurige doeken zijn afbeeldingen te zien van het lijden van Christus in relatie tot het leven en lijden van het volk dat de doek gemaakt heeft. Deze hongerdoeken komen o.a. uit Ethiopië, Zuid-Amerika . Mexico of India. Zo worden wij hier in het Westen betrokken bij mensen in andere delen van de wereld en wordt er een appél gedaan op onze verantwoordelijkheid voor elkaar. In onze parochie wordt dit jaar het hongerdoek: "Bijbelse vrouwen" uit India gebruikt, geschild_erd doorLucy D'Souza. Vastenmeditaties De vasten is in aantocht. Weken van bezinning, voorbereiding op Pasen. Van oudsher een tijd van onthouding, hoewel misschien steeds minder mensen daadwerkelijk vasten. De vorm, het minder eten en drinken, is bijna verdwenen, terwijl de gedachte erachter gebleven is. Het ene, kiezen voor soberheid, is echter niet compleet zonder het andere, bezinning op Pasen. Dat doen we in onze parochie in de weekend vieringen en op de woensdagavonden in de kapel. In vijf opeenvolgende meditaties maken we een RELGIEUZE ZOEKTOCHT via• de afbeeldingen van het hongerdoek "Bijbelse vrouwen uit India 11 • De 7 afbeeldingen op het doek zijn bijbelse taferelen van vrouwen die veel leed hebben ondergaan, maar die .zich er ook sterk voor gemaakt hebben om dat leed te overwinnen. Graag nodigen wij u uit deze "reis van de mens naar binnen en naar buiten" mee te maken: op woensdagavond 8 - 15 - 22 - 29 mrt. en 5 april om 19.00u in de kapel telkens opgeluisterd door groepen van Passe Partout. 5


PASTOOR SPIJKERS 50 JAAR EN 10 JAAR IN GEFFEN "Het z1Jn de kleine dingen die hij doet.,!" zong een volle zaal met sympathisanten van Pastoor Spijkers. Hij vierde zijn 50ste verjaardag temidden van velen! Op zondag was de Eucharistieviering in het teken van Abraham in de kerk van Vinkel tesamen met alle koren aldaar en op die dag was ook het feest in huiselijke kring . Maandag 13 febr. j.l. was de eigenlijke dag die begon met een spontane muzikale opening door de "buurkinderen" van de Mariaschool. Er waren twee Abraham-poppen: één in de hoogte, 'gespijkerd' tegen het Angelustorentje van de kerk, uitnodigend de armen uit elkaar; de ander voor het H. Hartbeeld, omgeven met een 'deken' . De redactie van de Streekwijzer bracht een taart voor de "Baasbovenbaas" en ook de "Echobloem" van de maand was voor Pastoor Spijkers. De receptie werd druk bezocht door jong en oud. Een gezamelijk cadeau van de parochies Geffen en Vinkel werd aangeboden in een reischeque t.w . v. f 1 . 900-, - onder het mot to: Vlieg er eens uit ! Er werd gedanst door volksdansgroep De Vli jt, gezongen door het kinderkoor en Passe Partout, fanfare W~I.K. en majorettes brachten een serenade en later op de avond werd e~ een ludiek lie d gebracht door leden van de kinderwerkgroepen . Burgemeester Netten betitelde Pastoor Spi jkers als een Goede Herder en sprak bewondering uit voor zijn wijze van optreden en zijn betrokkenheid bij het leven en werken van de mensen . Niet belerend, maar inspirerend en motiverend gericht op de continuiteit van de kerk en de geloofsbel eving. Hij sprak waarderi ng uit voor de samenwerking en toch eigenheid van de parochies en voor de beschikbaarheid van de pastoor voor het dekenaat. Ook de voorzitter van muziekver eniging W.I.K. benadrukte de goede relatie tussen de parochie en W. I. K. "Alleen onze leden kri jgen een serenade bij hun vijftigste verjaardag, maar vandaag hebben we die ui tzondering graag gemaakt!" Pastoor Spij kers kijkt dankbaar terug op deze f eestelijke dag . De samenwerking tussen de beide parochies heeft hij erg op pr~f gesteld, alsmede het feit dat veel jeugdige parochianen hem kwamen feliciteren!

JJ 6

Lied gezongen door leden van de kinderwerkgroepen: TOT UW DIENST REFR:'t Zi jn de kleine dingen die hij doet die hij doet, 't zijn de kleine dingen die hij doet, 2 keer. l.Een herder die zich met z ' n schapen vrijelijk beweegt op dinsdag koffi e drinkt met de bejaarden van de Heegt communicantjes voorbereidt en huwelijksparen trouwt spontaan aan zieken geeft omdat hij van zijn mensen houdt! Refr • ••• 2.Een priester die bemoedigt, deelt in vreugde en verdriet present i s bij het 'dorpse' en dan duidelijk geni et die goede vrijdag viert tesaam met kind'ren van groep acht vertelt op school van Jezus en die kinderkerk bedacht ! Refr • •••• 3 . Pastoor ook in het meervoud, deken en toch heel sereen hij blijft gewoonlijk rustig met die schare om zich heen bekend gezicht in Lourdes, bij de medemens paraat gericht op Blijde Boodschap als het om geloven gaat! Refr •.•. • .. 4.Een dorpsgenoot in Vinkel en in Geffen al tien j aar hij krijgt met de parocianen heel wat voor elkaar en staat geheel tot onze dienst, heeft aandacht voor de jeugd "van harte" zingen wij, want gij pastoor, gij doet ons deugd! Refr ... ••. .. .

VASTENAKTIEPROJEKT 1995 SUTRA Geeft Ind i ase vrouwen en meisjes echte kansen. Ons Vastenaktie projekt is bestemd voor vrouwen en meisjes in de deelstaat Himachal Pradesh. Achter de schittering van de Himalaya gaan armoede en isolement schuil. Van de eigen lapjes grond kunnen de mensen in de bergachtige staat Himacheal Pradesh niet rondkomen. De mannen zoeken daarom een deel van het jaar werk in het laagland. De vrouwen staan dan alleen voor het huishouden en al het werk op het land. Ondanks al dat werk krijgen de vrouwen maar weinig


waardering en weinigontplooingskansen, In zowel het eigen gezin als bijvoorbeeld de dorpsraad hebben vrouwen doorgaans minder te vertellen dan mannen, Al ruim tien jaar stelt de organi satie SUTRA alles in het werk om vrouwen en meisjes echte kansen te geven op een eigen en volwaardige toekomst. Want zonder ruimte voor vrouwen ira ontwikkeling immers niet mogelijk. SUTRA heeft inmiddels zo'n vierhonderd vrouwencomités helpen oprichten in de dorpen! Samen met deze groepen verzorgt SUTRA bewustmakings- en onderwijstrainingen om vrouwen mondiger te maken, De problemen die de vrouwen zelf voorleggen vormen steeds het uitgangspunt. En dat begint vruchten af te werpen . Met succes pakken de vr ouwen bijvoorbeeld het alcoholmisbruik .aan . Met petities en demonstraties hebben ze de slijterijen uit de dorpen kunnen weren. Nu verdrinken de mannen het gezamelijk verdiende geld niet meer en de vrouwen zijn minder bang voor mishandeling . SUTRA biedt ook kan sen tot inkomstenverbetering door vakopleidingen tot bouwvakster, basis-veearts en creche- leidster. En met leiderschapstrainingen tracht SUTRA meer mondige vrouwen in de dorpsbesturen te krijgen . Onlangs is SUTRA een nieuw pad ingeslagen. De bewustmakingskampen die ze organiseert voor meisjes en j onge ongetrouwde vrouwen blijken enorm aan te slaan. De meisjes voelen zich nu sterk genoeg om over de keuze van hun huwelijkspartner mee te praten. Ze durven nu te weigeren om de immens hoge (en bij de wet verboden) brui dschat aan de schoonfami lie te betalen. Ze durven op jonge leeftijd voor hun belangen als vrouw op te komen, wetend dat dat straks ook hun gezinnen en de hele gemeenschap ten goede kan komen . SUTRA investeert in de toekomst van vrouwen en daarmee in de hele gemeen- · schap van arme boerenfamilies op de afgelegen Himalayahellingen. Voor de trainingen, vakopleidingen en bewustmakingskampen voor meisjes alsmede voor het samenstellen van cursusmateriaal en de ' meisjeskrant' heeft Vasten-aktie-Nederland daarom steun toegeze~d. Onze Dekenale Vastenaktie neemt dit jaar daaraan deel om de ontwikkelingsorganisatie SUTRA te ondersteunen bij het bewustmakings werk onder meisjes en vrouwen in de Himalaya.

BOLLEBOZEN Geslaagd op 72- jarige leeftijd: René Schuffelers, Vakbekwaamheid van het Cafébedrijf. Van harte gefeliciteerd.

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokal e Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting, Maasland te Ravenstein, nadat er een repar atie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende adressen: De heer H.v.d.Broek, P . v.d.Elsenstraat 9 te Geffen, tel. 04102-22529 . Mevr.A.Vos -v . d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel , tel. 04102-21536. De heer C.v . Zantvoort, Burg.Teunissenst raat 15 te Nuland, tel. 04102-21521. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 en 19.00 uur . De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B . S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

PERSBERICHT DERDE EDITIE FEMINOSS OVER EMOTIE-TV. Zaterdag 11 maart zal voor de derde keer vrouwenfestival FeminOss worden georganiseerd. Het festival wordt gehouden in 't Oude Theater in Oss en heeft dit jaar als thema emotie-tv. Het motto van het festival is All you need is teevee. Festival FeminOss werd in 1993 de eerste keer georganiseerd om 15 jaar vrouwenbeweging in Oss te vieren. Het succes van dat eerste festival was er aanleiding toe om jaarlijks rond Internationale Vrouwendag opnieuw een festival te organiseren. Festival FeminOss heeft steeds een themati sch en een feestelijke deel. Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor het thema emotie- t v . Middels een film en een landelijk bekend spreekster wordt de vraag aan de orde gesteld wat mensen beweegt hun lief en leed op de buis te vertellen en waarom dergelijke programma's bij het publiek zo populair zijn, Het tweede deel van de avond is i ngeruimd voor de cabaretgroep Mis Toestand en de vrouwenband The Fence. Mis Toestand beziet op cabaretske wijze het leven . De lach noch de traan wordt daarbi j geschuwd . The Fence is een zeven-vrouws formatie die bekende covers ten gehor e brengt. Kaartjes zijn verkrijgbaar à f 7,50 aan de zaal van 't Oude Theater, Spoorlaan 56 te Oss (geen voor verkoop). De zaal is open vanaf 20.00 uur, het programma begint om 20 . 30 uur. 7


@ GEMEENTE

MAASDONK

/

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dindsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242

WVG-CONSULENT GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak.

Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. 8

Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

GEMEENTELIJK BELEID ASBESTVERWIJDERING EN AANVRAGEN SLOOP-

VERGUNNINGEN Vanaf medio 1994 is de bouwverordening van de gemeente aangepast. Met name daar waar het gaat om sloopwerkzaamheden en de verwijdering van vrijkomend asbesthoudend materiaal heeft geleid tot een aanpassing van deze verordening. Zo is bijvoorbeeld geregeld dat in principe alle sloopwerkzaamheden verplicht moeten worden aangemeld bij de gemeente en in een aantal gevallen hiervoor een sloopvergunning moet worden aangevraagd. We zetten de procedures voor u op een rij. Net als bij bouwwerkzaamheden zijn er ook bij sloopwerkzaamheden verschillende procedures. Afhankelijk van de omvang en de aard van de sloopwerkzaamheden zult u in sommige gevallen kunnen volstaan met een melding bij de gemeente en in een aantal gevallen zal een sloopvergunning moeten worden aangevraagd. Wanneer een sloopvergunning door de gemeente wordt verleend, zullen hierbij eisen worden gesteld aan de manier van verwijdering van sloopafval en het omgaan met asbesthoudend sloopafval. Waarom zorgvuldig met asbest omgaan? Asbest heeft de laatste tijd veel in de publiciteit gestaan. De reden daarvan is, dat het inademen van asbestvezels longkanker kan veroorzaken. Daarom is het belangrijk hier erg zorgvuldig mee om te gaan. Vezels komen vrij wanneer asbest wordt gezaagd, gebroken of bijvoorbeeld met een hogedrukspuit wordt afgespoeld of met een schuurmachine wordt afgeschuurd. Asbest wat u gewoon laat zitten levert geen gevaar op. Wanneer u het wilt verwijderen, dan moet u altijd contact opnemen met de gemeente.


Procedure bij slopen Wanneer u iets wilt gaan slopen, dient u hiervoor altijd schriftelijk dan wel telefonisch een verzoek voor in te dienen bij de gemeente. Er wordt dan een afspraak gemaakt door de medewerkers van bouwtoezicht om ter plekke de situatie te komen bekijken. Afuankelijk van het te slopen bouwwerk, wordt een vervolgprocedure gestart. Hierbij kunt u het volgende schema als richtlijn nemen. Het is in alle gevallen verstandig om vooraf hierover contact op te nemen met de gemeente, zodat officieel een juiste inschatting van de zaak kan worden gemaakt. 1

vergunningvrii

Il

meldingsplichtig

1

vergunningplichtig

niet meer dan 10 m3 sloopafval géén asbesthoudend sloopafval

asbestbevattende vloerbedekking asbestbevattende vloertegels asbestbevattende niet-hechtgebonden golfplaten tot 35 m2

asbestbevattende niet-hechtgebonden golfplaten met een oppervlak van meer dan 35 m2

slopen kan in eigen beheer geschieden

slopen kan normaal gesprokenin eigen beheer geschieden met voorschrift en voor asbestverwijde• ring

Het slopen en de verwijdering van het sloopafval dient door een erkend bedrijf te geschieden.

geen bezwaarprocedure voor belanghebben• den

eerst toetsing ontvankelijkheid van de melding door B en W na instemming met de melding door B en W bezwaarprocedure mogelijk voor belang• hebbenden publikatie in Streek· wijzer beslissing op een me~ ding binnen 8 dagen na aanvraag

eerst toetsing van de ontvankelijkheid door Ben W na verlening van ver· gunning een publikatie met bezwaarprocedure voor belanghebbendan. beslissing op een vergunningaanvraag binnen 13 weken na aanvraag

Aanbieden van asbest op de milieustraat U kunt asbesthoudende materialen tegen beta1ing aanbieden op de milieustraat op de gemeentewerf, Zandstraat 43a te Nuland. Deze is geopend op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09. 00 tot 12.00 uur. U moet hiervoor vooraf een meldingsformulier invullen, wat op het gemeentehuis te verkrijgen is. Het materiaal dient volledig te zijn ingepakt in speciaal asbestplastic (Boerenbond) van minimaal 0,2 mm. dikte. Het materiaal dient zodanig te zijn ingepakt, dat een bundel door één persoon kan worden getild. Plak het verpakte asbest af met tape en bevestig een sticker met de vermelding "ASBEST" op de verpakking. Op de milieustraat wordt bekeken of het materiaal goed is verpakt. Onvoldoende verpakt materiaal wordt niet geaccepteerd. Voor het afvoeren van asbest gelden vastgestelde tarieven per hoeveelheid, waarvan niet kan worden afgeweken. Informatie Voor meer informatie over verwijdering en afvoeren van asbest kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 04102 - 22955 vragen naar de heer Lamberigts. Voor informatie rond sloopwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de heren Van Bruggen of Van Hout van de afdeling bouwzaken.

Het zelf slopen van asbestbevattende zaken Wanneer bij het slopen van een bouwwerk asbesthoudend afval vrijkomt, dan moet dit op een verantwoorde wijze worden . afgevoerd. Wanneer u dit zelf wilt doen, neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen in acht. Zorg ervoor dat het materiaal nat is, zodat de vezels niet verstuiven. Doe een gelaatsmasker op (met p3-filter), draag een waterafspoelbare overall en ga achteraf douchen. Wanneer u met een srofzuiger de restanten wilt opruimen, koop hiervoor dan een speciaal filter. Een gewone srofzuigerzak laat de vezels gewoon door.

9


e

es

k

spee lt voor'

Moord in het ,terf hui

l(cicrrl:veTkoop bij

c;

de Rabobank e n vooT elke vooTç-lelling aan de -zàal. f;ntree

10

LJ:

fl.

7, 50 l<offie gTciti c;.


GEFFES VOLK Wij spelen voor U de thriller:

Moord in het sterfhuis

door Loek Elich.

Bent U ook een liefh ebber van dit speurzinnige gĂŞnre? Of meer een mini-Columbo, amateur Derrick of een Maigretje in de dop? Dan zit U vanavond zeker goed!..U kunt Uw speurzin ten volle kwijt! In huize de Wit is sprake van een sterfgeval. De moeder oved,jdt. De relatie tussen haar en haar dochters is ernstig gestoord. Ook tussen de dochters onderli ng bestaat geen goede zusterband. De huishoudster en haar zoon spelen ook al een grote maar onevenwichtige rol in het geheel. De onderlinge frustraties lopen zo hoog op dat er een moord plaats vindt. Wij zijn er getuige van! Het gebeurt voor onze ogen! En toch de vraag .... ... Wie??? Bent U ook zo "getruct" als ins pecteur de Vos? Dan komt U misschien wel tot de goede oplossing!? Wij wensen U een spannende toneelavond Rolverdeling:

De dokter

Theo van Dors t

Souffleurs

Ria van Wanroo1j Marinus van Dinther

Maria de Wit

Petra van Dijk

Regisseur.;

Henk van Hees ?iet van Hee,s

Huishoudster Mevrouw de Waard

Wilga Nelissen Grime

Hennette van Bergen

Tom de Waard

Bart Nelissen

Licht en geluid :

Carlo Le1jten

Vera de Wit

Jet de Laat

Anna de Wit

Hanneke Jonkergouw

Inspecteur de Vos

Rien van Schijndel

Chns van Wanroo1j Grad Jonkergouw Piet van Wanrooij

11


ROND DE DORPS.POMP "Recht vur zunne Raop 1995". 4 zeer geslaagde Pronkzittingen, feestavonden, zeer sfeervol, groeiende kwaliteit, gedragen door een fantastische organisatie . De stamtafel had er dan ook echt behoefte aan alle onderdelen, facetten nog eens te belichten. Complimenten aan de presentator RENEI (René van Herpen) . Da Rèn-ei heeft het dit jaar keurig geleid, met gevatte opmerkingen, steeds binnen de tijd van de wisselpuazes van het boeiende programma. Vooral zijn spontane act bij de verkleedpartij van de "Mama's zonder Papa 's'' was van grote "klasse" zonder meer. Ook het openingslied en slotlied werden door hen vol verve gebracht. De dansmariekeE onder leiding van Natasja van Griensven openden het programma met een wervelende dans. De eerste buut was, zoals altijd voor de Dorpsomroeper, die mag het spits afbijten en de zaal "opwarmen". "Dorke" was er met veel moeite ingeslaagd, zich in te leven in de creati e van Dorpsomroeper. Er waren teveel complimenten bijna voor zijn schitterende teksten, mooie woordspelingen en de prachtig verpakte hoogstaande humor. De moeite waard om nog eens goed te beluisteren. De videoband huren dus! Het toneel en de aankleding van de zaal schiep een fleurige zoete sfeer uit de FlowerPower-tijd van "Peace and Love". De 3how-girls hadden dat keurig geaccentueerd in een paradijselijke dans in zwartwite-aankleding. Den tweede buut was een bijzondere verrassing. Twee nieuwe jeugdige gezichten die, rond het wel en wee van de jongeren, hun zegje deden. Een gezellig, kletsend stel rond de taoffel, Ze zaten ook echt te buurten samen. De verzorging was perfect. Een grote aanwinst, keurige voordracht. Boet van Dijk en Jos van Erp onze felicitaties, met "D'n inne en d 1 n andere". De 4 taopen brachten dit jaar hun liedjes onder de titel "De mama's zonder Papa's". Herinnerend aan de Flowerpowertijd. Twee schitterende liedjes; perfect gebracht. le: Het getob rond de Wasdag op maandag, gelardeerd met heerlijke humor zoals ook het tweede lied: "Kienen" ; een schitterende persiflage op het gebeuren r9~4 1en kienavond. Hoog niveau1!!! Bravo ... !. Ook een van de hoogte punten van de avond was het optreden van Jet Lulfiep en Nol Hol. Henriëtte van Bergen en Noud Tiemissen. 12

Prachtig levendig spel, hogeschool-toneel van Henriëtte en de gewichtige Noud. Een zeer boeiende tekst. De Nachtwacht en vooral ook de kermis waren de twee hoogtepunten, Het blijft boeiend en ook zij konden "Hun ei" goéd kwijt. De Pompzwengels waren komen opdagen als de "PUMPZWANSE" met een "slachtersfestival" in Zwans-kledij . Kapelleider Willy Knakwurst liet van zijn kunnen horen en de kapel begeleidde de artiesten zeer vakkundig. Jan van Rooy ontpopte zich als een humorvolle entertainer . Zo traden op "The Beatles" met zong van Jona Kimono (Ans) op fantastische en verrassende wij ze, samen met Guitarist-zangers Antoon en Jan. Goede teksten aan het adres van de pastoor en de prins. Verder zagen we de twee Heino'~ twee bescheiden vrijgezellen, die er parmantig op loszongen op meeslepende melodieën: Ein suaflied ontbrak natuurli jk niet. Ook Heidi Mitwurst en Peter Ohne waren van de partij en brachten een heerlijke Oostenrijkse sfeer. De K.P.J. toverde een relatiebureau op het toneel met videopresentatie. Zeer verrassend en tot in de puntjes afgewerkt met een feestelijke en bijzonder amusante Leider in een sfeer van"All you need is love11 , het optreden van een zang en een balletduo "Het zwanemeer" . Prima doorwerking van het thema verrassende wendingen. K.P.J. bijna professioneel. Opnieuw verraste ons de Showgirls. Daarna de buurt "Boven op 't Neijts" . Dat gebeurde letterlijk door met gretigheid de krant te veroveren en die letterlijk door met gretigheid de krant te veroveren en die kritisch door te nemen. De telefooncirkel was hierin een heel sterk item. Marij en Mariëtte brachten een act die veel waardering oogste. Een avond vol afwisseling, dat werd nog eens onderstreept door de Mafraja's, die Maasdonk financieel te hulp wilden springen, door initiativen te nemen om te komen tot een ontmoetings-hal in Geffen waar drie toegewijde Yomanda's tot heil worden met hun heilzame Wielwater van alle tobbers en tobberinnen. Indrukwekkende presentatie, goede tekst en prachtige voordracht. Jammergenoeg niet overal goed begrepen . Een fijne rustpunt in die soms wat hectische avond. De buurtjes waren weer als vanouds, al bleken de rollen omgedraaid. Maya en Anja, 'n gezellig buurtpraatje tussen een plattelandsvrouw en 'n bekakte stadse dame; onze hoffotograaf kreeg daarin de nodige aandacht. Het slapsticknummer (geinig spectakel) van 11De Kast" was weer een perfectie van Timing en Mimiek. Een daverend applaus en medelijden met de gekneusde "Geertjan".


Tot slot: Intussen t raditie : Het onovertrefbare Duo Janus en Peer. Toch elke keer weer een prestatie om Peer tot een verr assende ver schijning op te voeren. Nu was ie toch de onmogelijke uit het rustoord Spaanse Da Costa opgedoken SINTERKLAAS te zijn. Een pracht ige samenspel tussen die twee houdt de zaal in ve rvoering. Twee prachti ge typen, die elkaar goed in balans houden. Je wordt echt meegesl eept door dit Duo - Het hoogtepunt werd wel de videopresentat ie in het Paleis van van Oss en hoe die verwent werd door de op verrassende wi jze achtergebleven nonnen . Een prachtig sluitstuk van de avond. Het Raoporkest onder leiding van Carli Bongers verdient nog veel grote en warme c~mplimenten voor de begeleiding van de _leideren en de feestelijke Flowerpower-muziek. We hebben genoten van de hele avond; ook het Raoplied werd in de pauze met vuur en ver ve gepresenteerd en de groep "UT GU VALS' heeft laten blijken dat ze echt een eerste rpijs waard zijn. Uiteraard spraken we ook nog over de Pastoor en zijn ontmoeting met Abraham. Een man in alle eenvoud met toch een verbazend charisma, een mens onder de mensen; hij laat iedereen in zijn waarde. De receptie werd een echte Dorsphappening al was Vinkel dui delijk aanwezig . Helaas begreep Vinkel niet waar al die "eier en" voor dienden, die de zaal sierden . Menig parochiaan kon zijn ei kwijt bij de pastoor die avond . Prachtige liederen, over zijn tolerantie, dat hij iets overdraagt waardoor wij spreken van " op zijn Geffens Katholiek , ja Hij is onze Paus". En het zijn. de vele kleine dingen die hij. doet. .. En ondanks het feit dat hij Deken is, bluft hij in alle opzichten onze pastoor. Wel werd die avond duideli j k, dat de pastoor ook wel eens wrevelig kan zijn, en meer moet delegeren . Soms bijt hij zich teveel ergens op vast: dat is niet los te wrikken. Onze geweldige pastoor bl ijkt daarin juist weer herkenbaar als unne_echte mens. Waar we allemaal blij en gelukkig mee zijn. .. . Nog even terug op 50 jaar bevriJding . De gemeente Maasdonk stelt voor elke kern f 1500 ,- beschikbaar. Nou maar hopen, dat er initiatiefnemers komen. De oude Oranjevereniging zouden we graag tot leven roepen, Vladerack samen met de Stamtafel erbij; het kan allemaal. Het feest zou voor een belangrijk deel gericht moeten zijn op de mensen, die toen bevrijd werden en dat met sobere middelen op gigantische wijze hebben gevierd, het zijn de 55- pl ussers. Opnieuw die grote eensgezindheid, die intense feestvreugde te beleven, dat kan en zal ons opnieuw inspi rerer en ons motiveren die herwonnen rijke waarden over te dragen aan de nieuwe generati e .

van de stamtafel 21. volgende stamtafel 5 maart 11 . 00 tot 12.30 uur café Govers. dan "Nakarnavallen"

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ..... nieuwe bestuursleden voor de Stg . Jeugdvakantiewerk Geffen . Al vele jaren organiseren wij allerlei acti viteiten voor de jeugd. Helaas wordt dat nu door een nijpend tekort aan bestuursleden bijna onmogelijk!!!!! Heb jij tijd en zin om je in te zetten bi j het bedenken en het organi seren van de paas activi teit, de wandel-4-daagse en de jeugdvakantieweek, neem dan contact op met: Paul Wingens 25446 of met Annemieke van Erp 04120-45223 REAGEER A.U.B. WANT ZONDER NIEUW ENTHOUSIASME KRIJGEN WE HET NIET MEER VOOR ELKAAR!

*******************************************

PERSBERICHT Stichting Vrouw en werk start i.s.m. de St . Werkgelegenheidsinitiatieven, in Oss weer met een cursus "oriëiteren op leren en werken" speciaal voor vrouwen met een bijstandsuitkering. De cursus is kosteloos. De eerste bijeenkomst i s op 9 maart a . s. in het gebouw van de Volksuniversi t eit, Kruisstraat 94, Oss, verder wekelijks iedere donderdagmorgen van 9.00 - 11.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor inlichtingen en opgave voor een eerste gesprek kunt u bellen tussen 9.00 en 14.00 u op telefoonnummer 073- 148700.

DE WINNAARS VAN DE WEEK VAN· HET BROOD 1994 A. von Melle• Bergen op Zoom

J. von Mierlo Heeze

5uperm. MCD • 8e19en op Zoom De Gouden Aor • Heeze

moor Muriël Op het Veld • Reuver G. Pluimgrooff • Katwijk

Bokke11j J. fwak · Reuve, Bokkerii Vun Maonen · Katwijk

13


Ga nooit bouwen in

het plan Kerkrot - Zuid ... voor u met de Rabobank heeft gesproken. Rente vanaf 6,6 % (eff. rente 6,9%) Onlangs is de gemeente Maasdonk

lage rentetarieven die we hanteren.

overgegaan tot uitgifte van bouwkavels

En niet in de laatste plaats omdat we

in het plan Kerkrot-Zuid.

weten dat er bij het bouwen van een

Met het bouwen van een eigen huis is

huis meer komt kijken, bijvoorbeeld

't prettig iemand te kennen op wie je

verzekeringen.

kunt bouwen. De Rabobank is niet voor

Degenen die uw persoonlijke hypo-

niets de grootste hypotheekverstrekker

theek compleet voor u regelen zijn onze

van Nederland. Dat heeft veel te ma-

hypotheekadviseurs Paul Daamen en

ken met de tijd die we voor mensen

Dennis klop.

nemen. En met de nuchtere adviezen

Maak snel een afspraak met een van

die we geven. Met de vele flexibele

hen.

hypotheekvormen die we in huis

Voor uw gemak komen we graag bij

hebben. Maar ook met de prettig

u thuis.

Rabobank Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel 14


EFFE BUURTE MÈ .... EVELYN LEPOUTRE

(15jaar)

"Zoals de ouden zongen, piepen de jongen •.• "zegt het spreekwoord. Evelyn Lepoutre heeft niet het zingen, maar het dansen geërfd van haar moeder. Vanaf haar 4e jaar doet ze bij balletschool Liesbeth van Berkel aan klassiek ballet. Moeder Marianne en Riëtte waren ongeveer 35 jaar geleden daar de eerste leerlingen! "Leidster Liesbeth houdt van nauwkeurigheid en is streng voor haar leerlingen, maar je krijgt er een goede ondergrond" vindt Evelyn. Het klassiek ballet is een sierlijke vorm van ballet en van daaruit kun je alle richtingen doen b.v. jazz- ballet dat meer strakke bewegingen laat zien. Evelyn doet naast klassiek ballet aan jazz-ballet en aerobic; ze is majorette en op Recht vur zunne Roap konden we haar als show- girl aanschouwen, evenals haar zus Anne. Evelyn - HAVO-leerlinge op het Titus Brands ma Lyceum - werd daarom ook uitgekozen om met de theatergroep T.B.L. mee te dansen in de musical FA.ME. 150 scholieren deden auditie; voor toneel , zang en dans, daarvan werden er 50 uitgekozen. Van deze 50 leerlingen mochten er 25 meedoen aan het theaterfestival voor scholieren in Poznan in Polen. Evelyn was een van hen. Poznan is een zusterprovincie van NoordBrabant en dankzij een enthousiaste brief en fotocollage van toneeldocente Annabella Wiemers werd het T.B.L. uitgekozen om deel te nemen. Evelyn hoorde bij de "Grupa . tanecza" en doet in de musical: "klasycznie i jazz". Een hele week waren ze in Polen met elke dag een voorstelling in "Teatr Polski". Jammer genoeg waren de Poolse uitvoeringen niet te verstaan. Het T. B.L. speelde in het Engels hetgeen voor de Polen weer moeilijk te verstaan was, maar omdat er veel gedanst werd, hadden ze een enthous iast publiek. Overdag maakten ze met hun begeleidsters uitstapjes in Poznan en omgeving. Evelyn heeft het een hardstikke leuke ervaring gevonden. In juni a.s. wordt de musical ook nog op haar eigen school uitgevoerd. Graag had Evelyn naar de balletacademie gegaan. Ze deed tweemaal auditie, maar eigenlijk was ze al "te oud en te zwaar gebouwd". Haar ritme-gevoel was goed, maar ze zou meer expressie ten toon moeten spreiden. Vooral wel doorgaan met ballet was het advies. Dat is Evelyn voorlopig ook nog van plan, want in tegenstelling tot majorette kun je klassiek- en jazzbal· let nog goed doen als je 'ouder' wordt. Bovendien kan ze naast haar studie een opleiding volgen om les te kunnen geven. Vol trots toont ze haar 'ballet-uitrusting': rosse slappe balletschoentj es, been-

warmers, fel gekleurde balletpakjes met lange en korte mouwen, jazzballetschoenen met een hakje en sinds kort ook spitzen. Je voeten moeten uitgegroeid zijn en je moet sterke enkels hebben om op spitzen te dansen.Er zit een verharde neus in van gips en linnen en een schapenvachtje 'draagt zorg voor je tenen'T Evelyn eist veel vanzichzelf, want ze zegt niet gauw over haar prestaties tevreden te zijn . Als ze vindt dat ze te dik wordt dan wordt het een tijdje: 's ochtends een beker melk en een sinaasappel als ze uit school komt! In Geffen zullen we haar in ieder geval nog menigmaal zien optreden! Met eigen choreografie zal zij nog menig dans uitvoeren in navolging van haar moedet Als toekomstdroom ziet ze een eigen balletschool! En dromen zullen hier wel geen bedrog zijn!

J.A;.C JONGEREN ADVIES CENTRUM

Ook vakantiewerkers en bijbaners kunnen belasting terugvragen. Jongeren die in 1994 vakantiewerk hebben ge daan of een bijbaan hebben gehad, kunnen be lasting terugvragen middels een T- biljet. Voor vragen over een T-biljet kan gratis gebeld worden met de balstingtelefoon. Het Jongeren Advies Centrum biedt hulp bij het invullen hiervan . Werkgevers houden belasting in op salaris . In 1994 mocht men f 5.925,- belastingvrij verdienen. Indien de inkomsten dus minden dan f 5.925,- bedragen kan de ingehouden loonbelasting met behulp van het zogenaamde T-biljet voor jongeren worden teruggevraagd. Daarvoor moet in totaal wel meer dan flSO, belasting zijn betaald. Het T-biljet wordt met voorrang behandeld als je het voor 1 april volledig ingevuld en ondertekend opstuurt naar de belastingdienst. Bovendien dienen kopieën van jaaropgave en andere gevraagde specificaties te worden meegestuurd. Voor vragen over het T- biljet kan mèn gratis bellen met de balstingtelefoon: 06-0543 Voor informatie en hulp bij het invullen van een T- biljet kan men ook terecht bij het Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss. Het JAC is geopend op maandag,dinsdag en donderdag van 14.00 - 17.00 uur, op woensdag van 16.00 - 20.00 uur en vrijdag van 10.00 - 13.00 uur. Het JAC is iedere werkdag vanaf 10.00 uur telefonisch bereikbqar. Telefoonnummer: 04120-25673/47214. 15


~

-••~

•• .

.

_.,.. -

'

. :

Onze werkgroep bestaat uit een zestal vr1Jwilligers, die gedurende het hele jaar voor li°chtingsbijeenkomsten en cursussen organiseren op het gebied van onze gezondheid. Wij proberen zoveel mogelijk inte spelen op actuele vragen en onderwerpen die echt leven onder de Geffense mensen. Iedereen kan aan onze cursussen of avonden deelnemen; lidmaatschap is geen vereiste. INFORMATIE-BIJEENKOMSTEN EN CURSUSSEN VOOR 1995: 23 maart:Informatie-avond over de THUISZORG NU! Kosten: Geen Plaats: Zaal "Het Oude Klooster" De avond zal verzorgd worden door onze wijkziekenverzorgsters Rian van Wanrooij en Dinie van de Camp van de Stichting Thuiszorg Bra- . bant Noord-Oost. Tevens verslag van de GVO-aktiviteiten. NAJAAR 1995 Cursus "SLAPEN KUN JE LEREN" 8 avonden met als doel uw slaapproblemen op te lossen. Vooraf gegaan door alg. informatieavond. Tijd : sept. - okt. Cursus ZIEKENVERZORGING THUIS. 4 avonden of middagen. Verzorgd door de wijkverpleegkundige, M.C. Timmers. EHBO VOOR OUDERS VAN JONGE KINDEREN. In 2 avonden worden de belangrijkste aspekten besproken, en gedemonstreerd deer EHBO-instructeur. Tijd: eind aug.-begin sept. (Geef u hiervoor tijdig op). Voor opgave en verdere inlichtingen kunt u terecht bij: Nellie v.d. Hurk tel. 21673 Marja van Ballegooy tel. 22593. Let u verderop onze affiches en berichten in Torenklanken. De exacte data voor de najaars- aktiviteiten worden nog bekend gemaakt. Graag vernemen wij van u suggesties voor nieuwe onderwerpen, of thema's die we aan kunnen pakken. Laat het ons even weten! Verder zijn we nog op zoek naar een enthousiaste kontaktpersoon die onze werkgroep wil komen versterk~n . Denkt u dat is misschien iets voor mij, bel dan met bovenstaande personent 16

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST WAO EN WERK Afgekeurd voor het oude beroep, wat nu? Veel mensen komen voor deze vraag te staan. Dat geldt zeker voor arbeidsongeschikten die thans of in de nabije toekomst worden herkeurd. Zij worden veelal voor een deel werkloos beschouwd en moeten op zoek naar een baan. Maar wat voor beroep kan dat zijn en hoe groot zijn je kansen om aan de .slag te komen. In deze voorlichtingsbijeenkomst gaan we in op de mogelijkheden die er zijn door een beroepenoriëntatie. Veel cursisten namen hier reeds met succes aan deel. De informatiebijeenkomst wordt gehouden op 10 maart om 13 . 30 uur in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17 te Oss. Voor informatie en aanmelding: WAO-aktiviteitengroep, Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17, Oss. Tel . 04120-44884. Stg. S.O.B., Vught . Tel.: 073-560539.

BILJARTNIEUWS N.G.G. GEFFEN Op 8- 9- 10- 11 maart '95 wordt er in BILJARTZAAL "'t BERGHJE" voor de 2e keer gestreden om de TOOS VAN DE BERGH bokaal. De eersteklassers maken 110 car., de tweedeklassers 80 car. Bekerhouder P.v . Griensven N. G.G. moet het opnemen tegen dele klassers: Ted v. Bergen Theo v.d. Ven Rien Timmers

ELPIE-Oss K.O.T.- Ravenstein SOKO-Oss

en de 2e klassers: Jos Strik Frans v. Bergen Rini v. Hintham Cornè Timmers

TOUCHE-Oss De Nieuwe ArkGeffen TOP-Oss N.G.G.-Geffen

Aanvang partijen: woensdag-donderdag en vrijdag om 19.00 uur en op zaterdag om 13 . 00 uur. U bent van harte welkom. Bestuur N.G .G.


Official Service Dealer

Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. -- · <;:'C.'.: ,.,7~. __ ~ r_:... = ~ ,, ~~- ··r~;,,;;_ ~

~

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om u te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

* Verkoop en onderhoud van nieuwe en

gebruikte personen- en bedrijfswagens

* Uitdeuk en spuitwerk

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. V.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren BouVvbedrijf "BRODUS" NIEU\NBDUW RENOVATIE ONDERHOUD * VERBOUWINGEN

* APK keuringen • Autowasserette * Auto-lease * Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heesterse\Neg 29 5386 KT Geffen Tel. 041 02 - 24765

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

1@11~1 SPAARBANK SNACKBAR

WIHABO

'T BERGJE

EEN VERTROUWD ADRES

DRUKKERIJ

voor bemiddeling van: 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop

* taxaties

Nu ook een zool

* hypotheken * verzekeringen * sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Heesterseweg 11

5 3 86 KT Geffen

Tel.: 04 102 -22684

fox: 04102 -2 4795

voor feestjes/

kinderfeest;es van

50 tot 60 personen

Koude schotels van f 15,- tot f 45,-

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 · Geffen · 2253 1

tel. 04 l 02

Voor al uw fomilie· veren ig ings· e n hande lsdrukwerk. Familie d rukwerk keu ze uit 5 col lecties. M et opga a f van juiste da tu m bq g eboortekaartjes. d rukkosten gratis. G ratis fel icita tiepakket b ij g eboortekaar tjes. Ook voor copiee rservi ce kunt u bij ons terecht.

Openingsti;den: Maanda8 woensda8 donderda8 10.00 · 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00 • 13.00 uur /7.00 · ]9.QQ Z/UT

ol l

en op afipraak.

D

VAN HEESE MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 · 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Kapsalon DrosisterU BYOUterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendUk 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 Heesterseweg 45

5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


AKTIVITEITENKALENDER MAART 1 8

Aswoensdagviering, 19.30 uur Buurt ver. de Vier Winden , kindermiddag in de Bonkelàar, 14.00- 16, 00 uur 9 KVO, Vrouw-geloven en samenleving in Heeswijk 10/11 Geffes Volk, 'Moord in het sterfhuis' zaal Govers, 20.15 uur. f 2 maàrt Koffieochtend voor alleenstaanden, alleengaanden in het parochiecentrum (boven) vanaf 10. 30 uur 14 Buurtver . de Vier Winden, Kaartavond café 't Haasje, 20.00 uur 14 KVO, modeshow

16 16 16 17 18 21 22 26 28 29 31

KVB, Krekul Nuland KPJ, oud papier ophaalroute 1 KVO, vrouwenhulpverlening (kring Oss) Geffes Vol k, 'Moord in het sterfhuis' zaal Govers, 20 . 15 uur Gezinsviering Vasten 19.00 uur KVO, Vrouw-geloven en samenleving in Schaijk Buurtver. de Vier Winden, biljartavond bij 't Berghje, 19 . 30 uur Buurtver . de Vier Winden , boswandeling voor het hele gezin, 14 . 00 uur KVO, culturele dagen Lievekamp Oss KVO, . culturele dagen Lievekamp Oss KPJ, oud papier ophaalroute 2

K.V.O. presenteert

GRANDIOZE MODESHOW dinsdag 14 maart 1995 Party Centrum Govers te Geffen aanvang 20.00 uur

Met medewerking van: v.d. Bosch Mode Schoen- en Sportmode Jo Spierings Optiek Stefan Kapsalon Bettonviel Schoonheidssalon Irma Bloemenshop v.d. Doelen Bijouterieën Bosch van E.rp Entree

f 7,50 incl. kop koffie en? f 5,00 voor K. V.O. leden Dit geheel wordt georganiseerd en geshowd door K. V.O. Geffen. 18

Kaarten verkrijgbaar bij bovenvermelde zaken.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-Il. Nistelroov Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V.

ll. Coothstraat 31

Geffen

Tel: 04102 - 22901

Geffen

Tiel

Tel: 03440 - 13594

"B' 04102 - 22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

• BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

*

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangiftel.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines _C':)

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat ll Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OPOE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

j uristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de d iensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen:

Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 · 22586

ACCOUNTANTS· BELASTINGADVI SEURS -JURISTEN

Kantoren in ; Alphen Boneden-Leeuwen Berg en Dal Blo.dol Bo><moor- Breda Deurne Oiassgn Gemert Goes Helmond 's-Hertogenbosch Hulst Mill Nijmegen Oirschot Oisterwijk Oostburg Oosterhout Oss Oudenbosch Roosendaal Rosmalen Sint Oedenrode someren 111burg Uden Valkenswaard Veghel Waalwijk WanrofJ

DANKBETUIGING Het was heel fijn dat zoveel mensen me op kwamen zoeken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis! Ik ben u daar erg dankbaar voor! Een bijzonder woord van dank aan Pastoor Spijkers en Dokter Smit. Hopelijk kan ik ~eer gauw zelf het Mariakapelletje verzorgen. Mevr. d. van Lee Heegterstraat 2

20

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Weggelopen: Konijn met flaporen genaamd: Flappie -kleur: beige bruin. Graag terugbezorgen bij Madelon en Sophie Vos, Kloosterstr. 14

KOPY INLEVEREN VOOR: 4MAART de Rosmolen 52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.