Torenklanken 1995 - nr 22

Page 1

0

33e jaargang

I nummer 22 j december 1995

n en sekretanaat: redaklleadres Geffen: advertenties: redaKt1eadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

---------------------HET VERHAAL VAN DE ZEVEN LICHTEN

Het gebeurde dat zeven lichten op weg gingen naar een kerstviering. Ieder licht vertrok uit zijn eigen huis. Omdat ze te voet gingen, moesten ze hun huis op tijd verlaten. Op een kruispunt onderweg wachten ze elkaar op, om zo samen verder te trekken. Omdat ze een lange weg moesten gaan, hadden ze alle tijd om met elkaar te praten . ' Ik was dit jaar in het huis van een mens die alleen verder moest leven', vertelde het eerste licht. 'Soms zat die mens in een donker dal. Het leven was soms zwaar voor deze mens alleen. Maar ik heb gezien dat er mensen waren die hem niet in de steek lieten . Die mensen ontstalen het licht van de trouwe aandacht. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor allen die alleen zijn en voor allen die het licht van de trouwe aandacht zijn.' 'Ik was dit jaar,' zei het tweede l icht, 1 in het huis van een mens die door ziekte niet meer kon werken . In dat huis moesten ze allemaal soberder gaan leven. Er was minder geld om uit te geven . De me~ zonder werk voelde zich soms een nutteloze. Maar ik heb ook gezien dat hij een nieuwe zin in zijn leven vond . Hij besteedt nu veel tijd in het bezoeken van lotgenoten. Samen hebben ze een steungroep opgericht. Zo zijn ze voor elkaar een licht. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor alle mensen die door ziekte arbeidsongeschikt zijn. ' 'Ik was dit jaar ,' zei het derde licht, 'in het huis van de politiek. Veel werd er gesproken over de nieuwe tijd in het Oosten van de wereld . Ze besloten om hulp en steun te geven aan de nieuwe leiders.

Veel werd er ook gesproken over het gevaar van een nieuwe oorlog op een andere plaats ir: de wereld. Sommigen zeiden dat alles gedaan moest worden om oorlog te vermijden. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor alle plaatsen in de wereld waar mensen zoeken naar vrede en niem,e menselijke verhoudingen.' 'Ik was dit jaar, ' zei het vierde licht, ' in het land waar zwart en blank gescheiden van elkaar leefden. Een leider die lang in de gevangenis zat, werd vrijgelaten. Blanken en zwarten gingen met elkaar aan tafel zitten . Er is nog veel strijd in dat land, maar er is hoop op een nieuwe toekomst. Daarom wil in in de kerstviering een licht zijn voor alle pogingen die eraan bijdragen dat zwart en blank gelijke rechten~ en levenskansen krijgen .' ' Ik was dit jaar,' zei het vijfde licht,' 'in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Ik heb de angst gezien in de ogen van kinderen, vrouwen en mannen. Ik heb ook de inzet gezien van mensen d~e de vluchtelingen helpen bij het leven in een vreemd land . Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor allen die gastvrij zijn voor mensen die een onderdak zoeken.' 'Ik was dit jaar,' zei het zesde licht, 'in een huis waar de mensen oud zijn en veel hulp nodig hebben. Ik heb er veel verdriet gezien, maar ook veel liefde en zorg om elkaar. Daarom wil in in de kerstviering een licht zijn voor allen die eerbiedig en respectvol omgaan met elkaar.' 'Ik was dit jaar , ' zei het zevende licht, 'in een huis waar veel vreugde was. De mensen in dat huis hadden niet te klagen . 1


................................. ................................... ..............................................

ir0·:1ï1=····..···:··

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs ....................:··· ··

~

""""'

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

..

.........

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN SCHOENEN & SPORT

v·;·,,v···. · · · VAN TUIJL ~ ~ makelaardij bv~

0 /J.0SPIERINGS

·t Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7, 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOKOSTEN

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · · · · · ·

onderhoud en reparatie schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

OMLAAG! u

X~

--8

BOVAG EN APK STATION ■ 111 ■ 11111111111 ■ 1

J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


Ik heb gezien dat ze niet alleen maar voor zichzelf leefden, maar dankbaar waren voor de goede tijd. Ze hadden ook oog voor anderen die het minder goed hadden. Daar om wil ik in de kerstviering een licht zi J n voor a l len die het goed hebben, dat zij licht uitstralen naar anderen.' Zo vertelden de zeven lichten elkaar hun verhalen van het bijna voor bije j aar. I n de kerstviering waren veel mensen, gekomen van all e kanten. Allemaal mensen met hun eigen verhaal van licht en duister . Ze keken naar de zeven lichten en ieder zag zichzelf als in een spiegel . Ieder zag zijn eigen verhaal van licht en dui ster. En ieder luisterde naar het goede nieuws: Een kind is ons geboren: een l icht voor alle mensen in heel de wereld.

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN Nelly v.d. Hurk (073) 5321673

Wie u ook bent, waar u ook woont, i edereen is hartelijk welkom bij de kerstvieringen in onze Geffense ker k. Graag wens ik ieder een Zali g Kerstfeest: vrede in uw hart, bij u thuis en in de kring van uw familie en vri enden.

De ouder s/verzorgers van de kinderen die tussen 1 april '96 en 31 maart '97 vier j r. worden , worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te mel den voor één van de Geffense basisscholen .

Pastoor L. Spijkers

De ouders van deze kinderen die momenteel peuterspeelzaal "De Paddestoel" bezoeken, ontvangen een informatieboekje van het schoolbestuur over het basi sonderwijs in Geffen. Andere ouders met kinderen ui t de bovengenoemde l eefti jdsgroep, di e geen informatieboekje ontvangen, verzoeken wij contact op te nemen met één van de basisscholen. U ontvangt dan dit boekje alsnog.

~ Ledenraad Kruisvereniging

~

~Geffen PROGRAMMA VOORJAAR 1996 WAT STAAT ER OP HET ETIKET. Dit is het thema van de informatie- avond op dinsdag 9 januari a.s. om 20. 00 uur i n Zaal 't Oude Klooster. Op deze avond komt Mw. Carol v . d. Kust, als dietiste werkzaam bij de Stichting Thuiszorg Brabant Noordoost, u itleg geven over aanduidi ngen op etiketten van levensmiddelen. Wat móet er b.v . op staan en wat betekenen a l die aanduidingen zoals Emulgatoren, Calciumverr~kt Natriumgluminaat, Gemodificeerd zetmeel enz enz . INFORMATIE-AVOND HOMEOPATHIE

Dinsdag 23 januari a.s. zal Dr. J. Hoes, een inleiding geven over de mogel i jkheden en toepassingen van Homeopathie. Aan de orde komen, o . a. - Wat is Homeopathie Welke toepassingsmogelijkheden zzjn er - Hoe werkt de homeopa thische genees kunde - Homeopathische geneesmiddelen Bij voldoende be l anstel l ing bestaat er de mogelijkheid tot vervolg-avonden waar op bepaalde onderwerpen dieper kan worden ingegaan. Ook deze avond begint om 20.00 uur in zaal 't Oude Kl ooster. Verder zal Dhr. A. Brui nenberg op dinsdag 5 maart a.s. een informat ie- avond verzorgen over DE MOTORISCHE ONTWI KKELI NG VAN

HET JONGE KIND. Deze avond i s vooral bedoe l t voor ouder s van k inderen in de leeftijd van O tot 4 j aar. Nadere informatie hier over in een volgend nummer van Torenklanken. Aan bovens taande avonden zijn geen kost en verbonden.

STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS GEFFEN Aanmelding leerlingen Geffense basisscholen voor het schooljaar 1996-1997 .

U begrijpt dat deze schriftelijke informatie beslist onvoldoende is om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze . Vandaar dat u bij deze wordt uitgenodigd voor de open dagen: DE ALOYSIUSSCHOOL VERWACHT BELANGSTELLENDEN OP DINSDAG 16 JANUARI. DE MARIASCHOOL HEEFT HAAR OPEN DAG OP 18 JANUARI . Om praktische redenen kozen ouders in het verleden voor één school voor hun gezinsleden. Ouders die al een kind in Geffen op school hebben hoeven daarom niet opnieuw te kiezen. Hun vierjarig kind wordt geplaatst op de school van hun eerdere keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jan Heijmans, directeur Aloysiusschool, H. Schoutenstraat 1 , 5386 BC Geff en Telefoon: 073- 5321725 Ties Raijmakers , ouder Aloysiusschool, Telefoon : 073- 5323731 Hans van Dijk, directeur Mariaschool , Kloosterstraat 4, 5386 AS Geffen Telefoon: 073-5322253 Ad de Koning, ouder Mariaschool, Telefoon: 073-5325016

3


WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 1 1

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fax: 04102-24795

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum b ii geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaarlies. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

AFBOUW

AA. '

V.O.F.Hanegraaf Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

*

DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

*

ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

9logttii Jo u.rmbtt TELEFOON 04102- 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


PERSBERICHT Onderwerp:

VACCINATIE-CAMPAGNE VAN GGD BRABANT-NOORDOOST IN REGIO OSS

De GGD Brabant-Noordoost verzorgt de vaccinatie campagne voor de 9-jarige kinde ren in de regio Oss. In de maanden januari, februari en maart 1996 starten de medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg met het vaccineren van de kinderen geboren in 1987. In de regio Oss zullen in de gemeenten Oss, Ravenstein, Lith, Maasdonk en in de plaatsen Berghem, Megen en Heesch inentingen plaats vinden in het wijkgebouw of een andere centrale plaats in de gemeente. DTP- en BMR-inentingen op 9-jarige leeft~

Als baby en kleuter wordt een kind ingeënt Op 9-jarige leeftijd krijgt het kind de laatste DTP- en BMR-prikken. DTP staat voor Difterie, Tetanus en Polio; BMR staat voor Bof, Mazelen en Rode hond. De inentingen geven het kind bescherming tegen deze ziekten. Ook als het kind één van deze ziekten heeft doorgemaakt, is inenting nuttig. Het krijgt een grotere weerstand tegen deze ziekten . Ieder kind heeft recht op deze inentingen en er z~n geen kosten aan verbonden .

OPROEPKAART EN INENTINGSBOECJE; De ouders/verzorgers van het kind kr~gen een oproepkaart en een informatiefolder t huis ges t uurd . Op de oproepkaart staat vermel d waar en wanneer u met uw kind verwacht wordt. De informatiefolder bevat achtergrondinformatie over de DTP- en BMRinentingen, Hierin staat ook vermeld wanneer uitstel van de inentingen noodzakel~k is en wat de ouders/verzorgers kunnen doen bij reakt ies/bijwerkingen op de inentingen De ouders/verzorgers (van het kind die voor v accineren komt) worden verzocht de oproepkaart en het inentingsboekje mee te brengen en zich op het afgesproken t~dstip te melden . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD BrabantNoordoost . Dit kan elke maandag en donderdag van 15.30 uur tot 16 . 30 uur en op woensdag van 9 , 00 uur tot 10.00 uur. Telefoonnummer: (0412) 66 02 58 ,

LEUK KERSTCADEAUTJE? DECEMBERNUMMER "AUW-NEIJTS" ! Gaat u tijdens de kerstdagen naar familie of kennissen? Wilt u een aardigheidje meenemen? Misschien is "Auw-Neijts" een leuk presentje om te geven. Het decembernummer van heemkundig periodiek "Auw -Neijts" is zojuist weer verschenen. Dit keer met extra veel fotomateriaal. De volgende onderwerpen worden behandeld: ~ Praote over vruuger: Interview met Wim de Veer over de bouwn~verheid van vroeger en o.a. over het voormalig bouwbedrijf De Veer uit Geffen ~, Beroepen van vroeger : spinnen en weven. * Markante Geffenaren: Dokter Jansen * Over Geffense families: De familie van Tuijl. * Kende ze nog? • •• Sinterklaasontvangst op het gemeentehuis. "Auw-Neijts" verschijnt (voorlopig) 3 keer per jaar en is à f 5,- verkrijgbaar bij: Bosch van Erp, Kerkstraat 7 , en Lektuur en Tabakshop SteenbergenLeijten, Dorpsstraat 51. Heemkundewerkgroep Vladerack

DANKBETUIGING Namens de bewoners van Huize de Heegt. Danken wij de directie voor de mooie surprise die wij kregen op 5 december. De bewonersraad van de .

'

(\ ,.b:

.

~

-~

_jf_'=- ~

-=>

--

~

MARJA VAN BALLEGOOY - JANSSEN Gedipl. PEDICURE/ MMlICURE Lid

~~s

L.o.v .

~'()[13'\;;

5 'c,, 1

,

~-

~RIO~~

Behandeling vlgs. afspraak Tel. 073 - 532 25 93 KERKSTRAAT 9 5386 AC GEFFEN 5


WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK 1996 HUISARTSENPRAKTIJK "GEFFEN" Veldstraat 5 Geffen Telefoon: Alarmnummer:

5321252 5323697

A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar

huisartsen:

M. Peeters J. Visschers

apotheekhoudend huisarts:

A.v. Heyningen

(alleen voor~ dringende spoedgevallen)

HUISARTSENPRAKTIJK "NULAND" Heiweg 33 Nuland Telefoon: Alarmnummer:

huisartsen:

5321320 Fax:5324889 5325153 (alleen voor~ dringende spoedgevallen)

HUISARTSENPRAKTIJK "VINKEL" Platanenstraat 9 Vinkel Telefoon:

5323427

Avond- en nachtdiensten : (van 's avonds 17 .00 uur tot de volgende ochtend 8 .00 uur) Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak.

Weekenddiensten : 6. 7 13 - 14 20 - 21 27 - 28 3 - 4 10 - 11 17 - 18 24 - 25 2 - 3 9 - 10 16 - 17 23 - 24 30 - 31 6 - 7 -8 13 - 14 20 - 21 27 - 28 30 4 - 5

jan. jan. jan. jan. febr. febr. febr. febr. maart maart maart maart maart april april april april april mei

Maandagavond: Dinsdagavond: Woensdagavond: Donderdagavond:

A.v.Heyningen J. Visschers A.Smit wisselend P. Berkelaar en M. Peeters

(van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak)

Vinkel Geffen Geffen Nuland Vinkel Gatten Nuland Nuland Geffen Vinkel Geffen Nuland Vinkel Geffen Nuland Geffen Nuland Nuland Vinkel

PASEN

KONINGINNEDAG

11 - 12 16 18 - 19 25-26-27 1 2 8 - 9 15 - 16 22 - 23 29 - 30 6 - 7 13 - 14 20 - 21 27 - 28 3 - 4 10 - 11 17 - 18 24 - 25 31 1 7 - 8

mei mei mei mei juni juni juni juni juni juli j uli juli juli aug . aug . aug. aug. sept. sept.

Geffen Vinkel HEMELVAART Geffen Nuland PINKSTEREN Geffen Nuland Vinkel Nuland Geffen Geffen Nuland Nuland Vinkel Geffen Geffen Nuland Vinkel Geffen Nuland

14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 25 26 28

- 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 - 3 - 10 - 17 - 24 - 1 8 - 15 · 22

.

- 29

sept. sept. sept. okt. okt. okt. okt. nov.

nov.

nov. nov. dec. dec. dec. dec.

dec. dec. dec. j an.

Nuland Vinkel Geffen Nuland Geffen Nuland Geffen Nuland Geffen Geffen Nuland Vinkel Geffen Nuland Vinkel Vinkel Geffen Geffen Nuland

1e KERSTDAG 2e KERSTDAG NIEUWJAAR

Attentie : 30 april en Hemelvaart zijn vrije dagen. Er is dus geen spreekuur maar dienst zoals op zondag.

Vakanties : In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en één huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter even tueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn . Ingeval van vakantie van A.Smit/E.Smit-Nahon of J .Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend (dus alleen 's ochtends spreekuur). A .v.Heyningen: A .Smit, E.Smit-Nahon: P.8erkelaar: M .Peeters: J.Visschers:

19 15 12 26 26

febr. april febr. febr. april

t /m t/m. t /m

tlm t /m

25 21 1B 3 5

febr. april febr. mrt mei

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel:

11 + 2 aug.

Geffen:

Nuland:

12 jan. 13 sept.

19 Jan. ~ febr. 25 + 26 juli 5 jan. 14 juni

21 8 17 17 5

okt. juli juni juni aug.

t /m t/m t /m t /m t /m

17 28 30 7 25

nov.

juli juni juli aug.

7 26 14 20

okt. aug. okt. dec.

tlm t/m t/m t/m

13 okt. 8 sept. 20 okt. 30 dec.

(meestal op een vrijdag, indien anders onderstreept)

26 jan. okt.

9 febr. 6 dec.

8 mrt

28

~

§. + 6 sept.

2 febr. ~febr. 28juni + ljuli

22 mrt

12 april

.!!_mei

28 mei

~

25 april 4 okt .

24 mei 22 nov.

31 mei 19 dec.

13 juni

20 sept.

27 mrt ll_sept.

5 april 27 sept.

17 mei 29 nov.

+ 29 mrt

14 + 15 mrt. 9 + 12 aug.

+ 7 juni

13 dec.

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van Uw huisarts vernemen wie er dienst heeft ! (Wijzigingen voorbehouden)

Apotheek

Apotheek "Geffen-Nuland" Dorpsstraat 48 te Geffen, tel.: 5324699 Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 17 .30 uur. zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten de openingsuren bereikbaar v ia telefoonnummer: 5324699 . De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op maandag t /m vrijdag open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur.

6

OM TE BEWAREN


MCZIEKVERENIGING .. Willen Is Kunnen"

AAN AILE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een klei ne peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen , Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkamer aadjes. De peuterspeelzaal is een ideale mogelijkheid om de peuters in deze behoefte tegemoet te komen, Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met leeftijdsgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken , Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling e n die zó i s ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peu-. ters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de i nschrijving moet de peuter minimaal 1½ j aar zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimal e leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De i nschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraa1 33 t e Geffen . Ook uw peuter is dan van hart e welkom en kan dan onder leiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk opdoen . De peuters komen nadat ze geplaats ziJn, één ochtend en één middag naar school. De ochtenden duren van 08.45 - 11.30 uur en de middagen van 13 . 15 - 15.30 uur . Per maand vragen wij dan een vergoeding van f 42,50. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende i nschrijving op maandag 8 januari a.s . tussen 09.30 en 11 .00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt f 10,-. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekeningnummer mee te br engen , Wij hopen dat er nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Dus graag tot ziens op de inschrijving! Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel". P.S . Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u bellen met Mariska van den Berg. Tel. : 073 - 5323397

'effen DONATEURS-EINDEJAARSCONCERT W.I.K. Uit dank voor de gulle wijze waarop de Geffense bevolking Muziekvereniging Willen Is Kunnen tijdens de onlangs gehouden donateursaktie heeft ondersteund, willen wij onze inwoners graag een donateursconcert aanbieden. Dit concert zal worden gegeven op 30 december 1995 , Het zal beginnen om 20 . 00 uur in Café-Zaal de Gouden Leeuw. Wij willen Geffen graag laten zien en vooral laten horen wat we kunnen. Sinds een klein jaartje hebben we een Studie-orkest in het leven geroepen . Dit is vooral bedoeld om de beginnende muzikanten voor te bereiden op het spelen in de fanfare of het tamboerskorps. Daarnaast biedt het al spelende leden de kans om hun muziekkennis en -feeling te verdiepen. Dit Studie-orkest zal optreden vóór de pauze en is al hard aan het oefenen om een prima performance neer te zetten. Dit optreden zal worden gelardeerd met optredens van onze jongere majoretten . Na de pauze treden voor u op de fanfare en het tamboerskorps . Tijdens hun optreden zullen oudere majoretten indi viduele optredens verzorgenMeer over de inhoud van ons donateursconcert zult u uit de kranten en affiches kunnen vernemen. En natuurlijk maken we zoals gewoonl ijk het uiteindelijke totaalbedrag van onze donateursaktie bekend. Vanaf deze plaats danken wij de Geffense bevolking al voor hun gulle gaven voor de instanthouding van onze vereniging. Wi j, van onze kant, zullen -zoals u dat van ons gewent bent- acte de prêsence geven bij alle belangrijke gebeurtenissen in ons dorp. Mocht u daarnaast in de familiekring een 50-jarige bruiloft vieren en u wilt het bruidspaar verrassen met een serenade, dan kunt u onze secretaris bellen. Als het maar even kan, zijn we van de partij. Maar reserveer in ieder geval de avond van 30 december a.s . in uw agenda!! Antoon Bierings, Sekretaris. Tel . 5321002

7


.

~ r ~®v'1l ~

~)

Kloosterstraat 5b - Geffen tel.: (073) 532 46 59

geldig van 18 t/m 30 december 1995

:a

•• \.

~ DUJARDIN

..jARDl~

Ltt,,~

i""- '·:;:,

-.;.._~

VIEUX

20.9s

COURVOISIER ***

42.9S

GROLSCH BIER

SMEETS Jonge Jenever

f 18,4S

BOKMA Jonge Jenever HOOCHOUDT Jonge Jenever

f22,4S f 21,lS

HUlSTKAMP lachte borrel 30%

f 1S,9S

SMEETS Vieux

f 18,4S

POMPE Citroen Brandewijn SMEETS Citroen Brandewijn

f 16,4S f 13,9S

COEBERCH Be$$en Jenever

f 17,9S

BOOTZ likeuren

f1S,7S

CRAND MARNIER Rood BACARDI Wit of Bruin

f 36,9S f23,9S

JOSEPH CEY VSOP MAISON HOUSE Whi$ky

f 41,lS

CLENN TALLOCH Whi$ky CHATEAU TALLUSON Rood

f 19,SO

CHATEAU TAlllJSON Wit

BIJ ELKE KRAT GRATIS DIENBLAD

C\AJ~ wensen iede1tee11 cphettige ffie1tstdage11 en een voohspoedig 1996 1

8

f 19,9S f 6,SO f s,so


- QR.o~UITNODIGING OPEN DAG Op dinsdag 16 januari 1996 kunt u de schoolactiviteiten weer van nabij komen bekijken. Een unieke kans om een gewone schooldag op onze school mee te maken. '~ Om de ouders die dit jaar een schoolkeuze voor hun kind moeten maken goed te kunnen informeren over onze uitgangspunten en werkwijzen, en * Om de grote toeloop van belangstellenden, m.n. i n de onderbouwgroepen goed te kunnen verwerken, nodigen wij: Ouders die voor hun kind dit jaar voor 'teerst een schoolkeuze moeten maken uit in de voormiddag: Indien Uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, ontvangt U van ons nog een persoonlijke uitnodiging. ~nder het genot van een kopje koffie zal de directeur (Dhr. Jan Heijmans) deze ouders om 09.00 uur en om 10.00 uur in twee groepen een uiteenzetting geven over het basisonderwijs zoals dat op onze school verzorgd wordt. Aansluitend heeft U de gelegenheid om met Uw peuter de kleutergroepen en eventueel ook de andere groepen te bezoeken. De ouders van nieuwe leerlingen die reeds broertjes en/of zusjes op onze school hebben en de ouders van onze huidige kleuters verwachten wij in de namiddag. Vanzelfsprekend heeft ook U in de namiddag de gelegenheid om met Uw peuter de groepen te bezoeken. Wij attenderen U er alvast op dat het aan het begin van de middagschooJ tijd altijd heel druk is in de kleutergroepen. Bezoek dan eerst een andere groep of kom een kopje koffie drinken in de hal. Dhr. Jan Heijmans zal ook dan aanwezig zijn om antwoord te geven op al Uw vragen, Ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 en andere belangstellenden kunnen vanaf 10. 30 uur terecht. Op deze open dag proberen wij U een zo compleet mogelijk beeld van de Aloysiusschool te geven. Naast veel informatie en een bezoek aan de groepen kunt U in de hal van onze school ook kennismaken met vertegenwoordigers van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Verder is er o.a . ook een expositie van werk van onze leerlingen te bewonderen.

Ook dit jaar verzorgen leden van onze enthousiaste ouderraad weer voor kinderopvang, zodat U ongestoord veel indrukken op kunt doen. Tot ziens op dinsdag 16 januari 1996 Team Aloysiusschool .

RIGOM BESTUURSFUNITIES IN VRIJWILLIGERSORGANISATIES EN VERENIGINGEN In januari organiseert het RIGOM in samenwerking met de ouderenorganisaties weer een cursus over bestuursfunkties in vrijwilligersorganisatie en verenigingen. Deze cursus is speciaal bestemd voor ouderen vanaf 55 jaar. Vrije tijd kan zinvol besteed worden in het vrijwilligerswerk. In het bestuur van een (bewoners-)commissie, vereniging of ouderenbond krijgt men te maken met beleidsontwikkeling, vergadertechniek, beheer van financiĂŤn, publiciteit e.d. In deze beginnerscursus wordt o . a. een algemene inleiding gegeven m.b.t. bovengenoemde aspecten . Tevens worden door middel van rollenspellen bepaalde situaties nagebootst. De cursus vindt plaats op donderdagochtend van 10 .00 tot 11.30 uur in het Anton JurgenE huis, Schadewijkstraat 6 te Oss. De kosten bedragen f 18,- voor 6 bijeenkomsten, Voor aanmelding en nadere informatie kunt u contact opnemen met het RIGOM, tel. 63304~

BOLLEBOZEN In het afgelopen school jaar z1Jn de volgende kandidaten geslaagd voor het mode vak diploma ENSAID Voor Modinette Yvonne van Dinther uit Oss Ans Maas " Oss Karin v.d. Lee " Oss Marjon Maat " Oss Heidie Hoeks " Oss Ingrid v.d. Leest " Nuland Voor Tailleuse Anja v.d. Leest Mariana Dame Maria Egelmeer Rian v. Bergen

uit " " "

Geffen Oss Geffen Geffen

Voor Handwerkontwerpster Dian Verstegen uit Heesch II Jolanda Verstegen Heesch Ine Heymans " Rosmalen Voor Modiste Annemarie v.d .Hurk uit Heesch Inge Lepo.utre " Geffen Voor Lerares Corrie v. Orsouw

uit Heesch

Zij genoten hun opleiding bij Nelly v . d. Lee mode vakschool Bergstraat 12 , Geffen. 9


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: ZA. 19.00 uur W. 09 . 30 uur NULAND: ZA. 19. 00 uur W . 10 .00 uur VINKEL: ZA. 17 .30 uur W. 11.00 uur

KERKDIENSTEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR IN DE PAR . MARIA MAGDALENA GEFFEN Zaterdag 23 december: 10.00 uur:* Eucharistieviering met past. Spijkers m.m . v. Bej, koor 19.00 uur: Kerstsamenzang in de kerk van Vinkel m. m.v. kinderkoor uit Vinkel, Passe Partout uit Geffen en het kerkkoor uit Nuland (In de kerken van Geffen en Nuland is er dan geen viering) Zondag 24 december (kerstavond) : 16.00 uur:* Eucharistieviering met past. Spijkers m.m.v. Bej. koor (Voo ~ de bewoners van de Heegt end~ vaste bezoekers) 19.00 uur: Eucharistieviering met past . Spijkers m. m. v . het kinderkoor Tijdens de dienst is er KINDERKERK (=kindernevendienst). (video- uitzending naar hui ze De Heegt) 21 .00 uur: Eucharistieviering met past . Spijkers m.m.v. Passe Partout 23.00 uur: Eucharistieviering met past. Spijkers m.m.v . het Gemengd koor Maandag 25 december Eerste Kerstdag: 09.00 uur: Eucharistievieri ng met pastoor Spijkers m.m. v. het Jeugdkoor (vi deo-uitzending naar huize De Heegt) 11 .00 uur: Viering met diaken van Herwijnen m.m.v. fanfare W.I.K. 16 .00 uur: Samenkomen van de kleinsten : "Als herdertjes bij Jezus op bezoek" m.m. v . past. Spijkers, de majorettes van W. I.K . en fluitgroep Fluitekruid . Bezichtiging van de kerststal van 13.00 u. - 16.00 uur . Dinsdag 26 december Tweede kerstdag: 09 . 30 uur: Eucharistieviering met pastoor Spijkers m. m.v. Jongerenkoor Heesch-Geffen (video-uitzendin~ naar huize De Heegt) Bezichtigi ng van de kerststal van 13.00u. - 16. 00 uur

10

Zaterdag 30 december: 10.00 uur:* Euchar istieviering met pastoor Spi jkers m.m.v. Bejaardenkoor 19.00 uur: Viering met de diaken m. m.v . Passe Partout Zondag 31 december (Oudjaar): 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. het Jeugdkoor Maandag 1 januari (Nieuwjaar) : 09.30 uur: Eucharistieviering met pastoor Spijkers m. m.v. het Gemengd koor (video-uitzending naar huize De Heegt) Zaterdag 6 januari (Driekoningen): 10.00 uur:* Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. Bejaardenkoor 19.00 uur: Driekoningen-Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor uit Vinkel Zondag 7 januari 09.30 uur: Eucharistieviering met pastoor Spijkers m. m. v . Gemengd koor (video- uitzending naar huize De Heegt) Zaterdag 13 januari 10. 00 uur:* Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m. v. Bejaardenkoor 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m . v . Passe Partout Zondag 14 januari 09 . 30 uur: Viering met diaken van Herwijnen m.m.v . Gemengd koor (video- uitzending naar huize De Heegt)

*= viering in de kapel DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 jan . 1996 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot. Tel. 5323308 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19 .00 - 20 . 00 uur) GEEF GEZOND: Voor de bootreis 1996: Bankrek.nr . 11 58 26 165 of v . Coothstraat 16, tel. 5323374 KERKBALANS: De stand van zaken: We zitten na het innen van de maand december aan ong . f 63.000,- Hartelijk dank dat u onze kerk en onze parochieaktiviteiter f i nancieel wi lde ondersteunen! Graag zouden we nog de f 65 .000,- van vorig jaar evenaren! Mocht u nog vergeten zijn uw bijdrage over te maken dan kan dat nog! Bank rek.nr . 11 58 072 92 t . n.v. par. Maria Magdalena Geffen.


DE HERDERTJES BIJ JEZUS OP BEZOEK De herdertjesviering zoals we die een aantal jaren op de vroege morgen van Eerste Kerstdag hebben gehouden, krijgt dit jaar een iets andere vorm. In verband met de vele vieringen die pastoor Spijkers met Kerstmis doet in Geffen en Vinkel willen we die samenkomst van onze allerkleinsten met hun ouders houden op EERSTE KERSTDAG 'S-MIDDAGS OM VIER UUR. Alle kinderen mogen als herder verkleed naar de kerk komen en het lantaarntje meebrengen dat ze meegekregen hebben bij de adventsvieringen. We luisteren naar het kerstverhaal, we zingen en bidden; de majorettes van W.I.K. dansen en spelen het sterretjesverhaal en er is fluitmuziek van "Fluitekruid". (Het is geen eucharistieviering en er wordt geen communie uitgereikt) Misschien was u toch van plan om met uw kinderen de kerststal te bezoeken dan is dit een goede combinatie met het herdertjes· bezoek . Zijn er neefjes en nichtjes bij jullie op visite? Hebben opa en oma op kerstmiddag kleinkinderen op bezoek? Iedereen is van harte welkom in de parochiekerk van Geffen. We hopen dat het heel druk zal worden! Heb je nog geen materiaal voor het lantaarn tje , dan kun je dat ophalen bij Miriam Bouwens, S .v.d.Berghstraat 42 of op de pastorie (er is elke dag tot 14.00 uur iemand aanwezig). KERST- IN Op tweede Kerstdag staan de deuren van de Pinksterterp open voor alle mensen die even de Kerstdrukte of -stilte thuis of elders willen ontvluchten. Door medewerkers van de Paaskerkgemeente wordt u ontvangen. U wordt getrakteerd op een kopje koffie/frisdrank en meer. Voor kinderen staan spelletjes klaar, voor volwassenen is er ruimte voor gesprek, gezelligheid en samenzijn. Juist in deze tijd van bijeen-zijn met familie en vrienden is aandacht voor elkaar buiten de direkte kenissen/familie en vrien den ondergeschikt. Door een ontmoetingsplek open te stellen hoopt men mensen te ontvangen voor een stukje gezelligheid. De ruimte is in de Pinksterterp Vianenstraat 102 te Oss (Naast de Paaskerk, Weth. v. Eschstraat 165 te Oss) De zaal is om 11.00 uur open tot ongeveer 16.00 uur. Voor informatie: Ruurd Breddels tel. 0735324853

DRIEKONINGEN Op zaterdag 6 januari 1996 vieren we het feest van Driekoningen. De viering van 19.00 uur is een gezinsviering en daarin nodigen wij alle kinderen met hun ouders uit. De kinderen mogen zich verkleden als een koning of een oosters persoon. Het aloude verhaal wordt vertelt: het bezoek van de drie wijzen aan het Kind Jezus ••• en zij brachten goud, wierook en mirre mee ... Het kinderkoor uit Vinkel zal de liederen verzorgen en de leden van ons eigen kinderkoor zeggen de gebeden. Na afloop van de viering is het leuk als u met uw kind(eren) een bezoekje brengt aan b.v. opa en oma, een eenzame of zieke parochiaan of zomaar een kennis of familie-

lid. De kinderen van het kinderkoor uit Vinkel zullen een bezoek brengen aan huize de Heegt. Hopelijk mogen we veel koningen verwelkomen in onze kerk op 6 jan. a . s.! JOPPERS MAKEN KENNIS MET ••• Het M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) uit Geffen mag ieder jaar een bedrag besteden om mensen bewust te maken van een andere cultuur dan de onze. Dit jaar hebben we gedacht aan de Joppers (leeftijdsgroep 12 t/m 18 jaar) die een heel leuke avond voorgeschoteld krijgen , Het echtpaar LinkeJs uit Tilburg heeft nl. een studiereis gemaakt door de Stille Zuidzee. Zij hebben hun ervaringen samengebundeld in een mini-theaterprogramma om ze een beeldte schetsen van de kokosnootsamenleving in de Stille Zuidzee. Liedjes en dansen afgewisseld met een dia-serie geven de vele facetten van het dagelijks leven in het gebied aan. In overleg met het bestuur van het JOP is gekozen voor 20 december a.s. om 20 .00 uur in het parochiecentrum. We hopen op deze manier weer iets te laten zien van andere culturen en wensen de Joppers een heel prettige avond toe. KERKBALANS 1996 In het weekend van 13/14 januari 1996 besteden we aandacht aan het nieuwe thema van Kerkbalans 1996: OKE, IK DOE MEE. Het is een ja-woord geven • •• En een ja-woord geven is gaan staan in een grote traditie van een grote kerk. Meedoen met die grote kerk is meedoen met veel mensen :mensen van toen, mensen van _ nu en mensen van later. Vandaar de eenvoudige oproep. Als u meedoet, doet u dan ook echt mee!

11


VORMSEL 1996 Vrijdag 7 juni 1996 wordt het Vormsel toegediend in onze parochiekerk. Wij vragen de ouders die hun zoon of dochter willen laten deelnemen aan het Vormsel, -en nog geen opgave hebben gedaan- contact op te nemen met pastoor Spijkers (5321216) of Mien Gerrits (5324691). U krijgt dan de nodige informatie en een deelnameformulier.

SCOUTINGSCOUTINGSCOUTINGSCOUTING

Woensdag 27 December en Donderdag 28 december a.s houden wij de

LEGE FLESSEN AKTIE

Kerngroep Vormsel. CARAFLAX Radio Vladeracken zond het programma "Caraflax" in, om mee te dingen naar een prijs van het Juliana Welzijn Fonds. En .•. uit 120 inzendingen werd het programma -door en vóór verstandelijk gehandicapten- tot winnaar uitgeroepen . Op het Se Festival voor Lokale Omroepen in Nederland te Ede, reikte Maartje van Weegen de prijs uit en benadrukte de kans aan verstandelijk gehandicapten gegeven om een programma te maken over wat ze zelf belangrijk vinden Eén van die programma-makers is JÜrgen Heijmans uit Geffen. Hij is 17 jaar en zit in groep Cl2 van het V.S.O. (Voortgezet Speciaal Onderwijs) op de Herman Broerenschool in Rosmalen. S?.men met Theo, Lambert en Menno, verzorgt Jurgen wekelijks het programma. "De naam "Caraflax" is twee-ledig : het eerste deel heeft betrekking op de Truckrun die jaarlijks wordt gehouden en de rest hebben we erbij verzonnen" zegt JÜrgen. "We doen alles zelf: van te voren muziek uitzoeken en berichten verzamelen. Ook de weersvooruitzichten worden verteld. We geven ook informatie over het "Open Venster", de onlangs geopende winkel in Oss, bemand door verstandelijk gehandicapten . We hebben ook Silvia Millecamp en Henk Wijngaarden geinterviewd" zegt JÜrgen met trots . De honderste uitzending laat JÜrgen horen op een bandje . Dat was een feestuitzending met o.a. meester Gerard van zijn school aan het woord. JÜrgen heeft kranteknipsels verzameld over het programma en laat een artikel zien in het tijdschrift 'Okee'. "Ik vind het leuk om te doen "zegt hij" ik hou van muziek: van house, maar ook van rustige muziek. Het is een fijne hobby en er komen allerlei leuke dingen bij. In december gaan we met de groep naar een opname van 'Knoop in je zakdoek'. Dat lijkt me heel leuk! Wij wensen JÜrgen en zijn groep proficiat met de prijs en veel succes toe met het maken van het programma.

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 JANUARI 12

Dan halen wij al Uw lege flessen op. Natuurlijk het liefst die waar statiegeld op zit. Wanneer er geen statiegeld op zit, mag U zelf bepalen hoeveel U er voor over heeft, als wij ze naar de glascontainer brengen. Op deze manier hopen wij U te helpen Uw lege flessen weg te brengen en U helpt ons om onze kas te spekken voor leuke activiteiten. Dus breng Uw

lege flessen na de kerst niet zelf weg, maar bewaar ze voor scouting Geffen. ~ · · Alvast bedankt en fijne Wsldagen. \. · · ) Namens de erplorers en de pivo 's · ~ van Scouting Geffen SCOUTINGSCOUTINGSCOUTINGSCOUTING

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de enorme belangstelling die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksfeest. Familie v.d. Doelen van Erp .

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Start 18 januari 1996 aquarelcurcus 10 lessen in de Meent in Nuland Informatie 073 - 5322476 of 073 - 5031824


P.M.B. AFDELING MAASDONK Langs deze weg wil de P.M.B. afd. Maasdonk iedereen een vrolijk kerstfeest toewensen en een goede en gezellige maar vooral een veilige jaar wisseling toe, (pas op met vuurwerk) en hopen en wensen voor iedereen het allerbeste voor 1996. Partij voor Maatschappelijk Belang afd. Maasdonk

P.M.B. informatief Beste Maasdonkers, Wat gaat er gebeuren in Maasdonk nu er geen wethouders meer zijn? Alles wordt vooruit geschoven en uitgesteld, de commissie vergaderingen vinden geen doorgang, of alleen in aangepaste vorm. En wie zijn er weer de gedupeerden? De burgers!! Duurde het voorheen al lang tot er een beslissing genomen werd, nu zeker zonder college. Wat is nu het werkelijke probleem in de Maasdonks politiek? De voormalige coalitie partijen C.D.A. en Geffense belangen, blijven vasthouden aan hun eerste man, die nota bene zelf ontslag genomen hebben . De reden van dit ontslag is t och geweest dat beide heren niet goed functioneerden als wethouder. Hoe kun je da n als politieke partij je geloofwaardigheid behouden, als je vast blijft houden aan mensen die niet goed funct i oneerden als wethouder? De een kreeg een motie van afkeuring te verwerken, de ander voerde telkens weer een one man show op. Het zal het de heren Van Zantvoort en Van Nistel rooij sieren, als ze ieder voor zich terugtreden als kandidaat voor het wthouderschap. Er zal op deze manier wel eens snel een einde kunnen komen aan de impasse waarin de vorming van een nieuwe coalitie verkee rd. Als gekozen volksvertegenwoordigers in de geme entraad, is het toch hun taak om de belangen van de inwoners van Maasdonk te behartigen? We hebben de verkiezingsprogramma's van de di verse partijen er nog eens op na geslagen, en opvallend was de uitspraak van diverse partijen: "daadkracht en slagvaardigheid dat moet er eens van komen" riepen zij met luide stem. Nou , we moeten dan ook zeggen, het gaat prima met de slagvaardigheid en de daadkracht, Al met al is er sinds 11 november 1995 geen college meer in Maasdonk. Hoe lang gaat het nog duren tot het gezonde verstand weer terug keert bij deze toch volwassen mensen?

Dat is toch iets, waar de inwoners van Maasdonk toch wel van uit mogen gaan, naar wij hopen. P.M.B. afd. Maasdonk.

DUIVENTENTOONSTELLING P.V. DE POSTDUIF 1995 Postduivenvereniging "de Postduif" te Geffen heeft op 18 en 19 november j.l. haar jaarlijkse tentoonstelling gehouden in party-centrum Gevers te Geffen. De vereniging kan terugzien op een zeer geslaagd weekend. Zaterdagavond werd de uitslag van de tentoonstelling bekend gemaakt. Het algemeen klassement werd gewonnen door P. van Venrooy. Zondag werd de beker van de Gemeente Maasdonk voor de vlucht Orleans jonge duiven uitgereikt aan de winnaar Fons van Schijndel. Burgemeester Netten overhandigde de beker aan zijn zoon Jordy van Schijndel. die zichtbaar trots op deze beker was. Vervolgens reikte de voorzitter van de vereniging Jo Schutjens de kampioenschappen van de kleine kring uit . De verkoop van de geschonken duivenbonnen werd een prachtige afsluiting van de tentoonstelling van dit jaar. De vereniging wil graag de vele sponsers en de schenkers van de diverse duivenbonnen hartelijk bedanken en rekent ook volgend jaar weer op hun steun.

UITSLAG TENTOONSTELLING 1995 Oude duivinnen: Oude doffers: 1 Th. Boerdonk 1 H.Langens 2 P . v. Venrooy 2 J, Vos en zn. 3 J. Vos en zn. 3 H. Langens 4 W. de Kinderen 4 Leijten-Clement 5 J. v. Schijndelsr. 5 P. v. Venrooij 6 J. v. Schijndel sr. 6 Th. Boerdonk Jarige doffers: l B. Schutj ens 2 Paul Schutjens 3 P. v. Venrooij 4 G. v. Niftrik 5 Leijten-Clement e.v. W. de Kinderen

Jarige duivinnen: 1 Leijten-Clement 2 A.v . Erp 3 B. Schutjens 4 P. v. Venrooy 5 J.v.Schijndelsr. 6 G. v. Niftrik

Jonge doffers: 1 Paul Schutjens 2 W. de Kinderen 3 P. v. Venrooy 4 J . v. Schijndel sr. 5 A. v. Erp 6 W. v. Erp

Jonge duivinnen: 1 Leijten-Clement 2 P. v. Hirtum 3 H. Langens 4 H. v. Loosbroek 5 B. Schutj ens

13


Nog even en het is weer volop feest. En dat betekent voor u extra aandacht voor het kerstdiner, voor een feestelijke lunch en voor veel lekke,re hapjes. Omdat iedereen andere wensen heeft leveren wij graag maatwerk en vullen uw wensen prima in. Laat u informeren over de mogelijkheden

f~

~

\:~= ,_~

xso/

Lekker op brood

Speciaal aanbevolen:

BOURGONDISCHE RIB 75 minuten grillen in de oven 100 gram

2,s9 2,99

KERSTPATÉS diverse soorten

KATENHAASJE Varkenshaasje gevuld met katenspek 100 gram

Speciaal:

100 gram

100 gr.

GEVULDE KALFSBORST

100 gr.

KERST KALKOEN SALADE

TOSCAANS KERSTBROODJE

1,so

Italiaans gekruid gehakt met paprika, ui en champignons. Gegarneerd met Mozzarellakaas .

2,99

BOLLIE'S BEENHAM

ROSTINO FILET 100 gram

3,95

Dubbele varkensfilet op ouderwets Italiaanse manier gegaard en geroosterd.

100 gr.

4,2s 2 , 59

Openingstijden: Donderdag 21 dec: tot 18.00 uur Vrijdag 22 dec: tot 20.00 uur Zaterdag 23 dec: tot 15.00 uur Zondag 24 december eventueel schotels afhalen tussen 11.00 en 14.00 uur.

.. Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een gezond 1996 Keurslagerij

VAN TUYL KEURSIAGER 14

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

Akties geldig van maandag 18 december t/m zaterdag 23 december 1995


ROND DE DORPSPOMP Zwarte Piet werd nog even uitgewuifd. Hij zei, dat ie nog snoep in zijn zak had . Tijdens de optocht door Geffen was ie zo in de ban van de mooie muziek van W. I , K, , dat ie vergat "te strooien", Nou ja, 't is hem vergeven. De stamtafel bracht nog een bezoek aan het nieuwe gemeentehuis. De stamgasten werd zeer plezierig ontvangen door de Hostesse van Maasdonk. We werden op charmante en des kundige wijze door het gebouw geleid en bewonderden de voortreffelijke inrichting gericht op een perfecte organisatie en efficiëntie. We constateerden verder dat de aanwezige ambtenaren duidelijk aan het werk waren. Hier en daar was er even een glimlach, maar het werk werd onmiddellijk hervat. Een plezierige werkomgeving doet kennelijk wonderen. De toerusting op alle afdelingen en geledingen is perfect te noemen. De Raadzaal is bijzonder aantrekkelijk van vorm. Ook de wijze waarop de gemeenteraad zich presenteert aan de publieke tribune, spreekt van een betrokkenheid en de wil tot mededeelzaamheid. In een halve cirkel zit het geacht college naar het publiek gewend en toch hebben de hoge dames en heren oogcontact met elkaar . Ja, ja, die hooggeachte r aadsleden moeten elkaar maar eens diep in de ogen kijken, De Evenementen Stichting Geffen spreekt in haar nabeschouwingen van een geslaagd Sinterklaasfees t ondanks die karige Piet, Jammer is wel, dat rond Sinterklaas en Kerst de ondernemerswereld niet wat meer activiteiten ontplooit . Niet direct een Koopaktie, immers Geffen heeft gekozen voor een ZOMER-AKTIE, maar de etalage 9 kunnen wat fe estelij ker en er kan hier en daar muziek klinken en de uitdossing kan wat fraaier. Het moet aanlokkelijk worden om in die weken door het dorp te wandelen. _ Op 31 december gaat de stamtafel wens~n formuleren voor het jaar 1996 en terugblikken over het wel en wee in 1995, We hebben in elk geval EEN wethouder, die toch meerzeggend is als wij vermoeden. Toch zal hij alti jd moeten rekenen met de ~aad _ en alleen die zaken kunnen regelen, die niet controversioneel zijn. "Dus hete hang:ijzel'.'s, kunnen afkoelen", Maar er zijn zaken die urgent zi j n . We hebben nu een "procedurele' wethouder en het lijkt erop of er weer geregeerd wordt. J os van Sleeuwen onze "Stiefvader" was al uitvoerend burgemeester, omdat hij tevens Loco-Burgemeester is. Maar de wethouder heeft geen eigen portefeuille en daarmee geen eigen directe ver-

antwoordelijkheid en zal daarbij steeds terugvallen op het Senioren-convent. Jan van de R:ijt zag het kennelijk als gevaarlijk zo'n nietveelzeggende "beperkte" WETHOUDER, En inderdaad zal de druk om tot een nieuw college te komen afnemen . De donkere dagen gaan voorbij, We kijken naar het licht. Zalig Kerstfeest. Een goed -Oud-jaar . Een Nieuw Jaar vol beloften tegemoet. We mogen vertrouwen op de goede, innet l:ijke krachten van Maasdonk, die nog even sluimeren maar toch een nieuw elan in zich dragen. Het negativisme maakt plaats voor openheid en vernieuwd vertrouwen , We genieten van de kaarsjes . En de Kersebomen, of Kersbome, of Kerstmisbomen in allerlei soort en in elke buurt en straat, met en zonder kluit te kust en te keur dus het wordt overal weer fleurig . De gemeente geeft i.p . v •. Kerst- en Nieuwjaarskaarten een bedrag een "Jantje Beton" en het "Liliane Fonds", De Boerenopstand. Ja het wordt wat eng en zorgzaam en beangstigend in ons land voor de boer. Er willen al jonge boeren emigreren naar Canada en agrarische studenten uit Maasdonk, willen naar Po len om te helpen b:ij de organisatie en vernieuwing en--modernisering van agrarische bedrijven, De besturen van de boerenbonden hebben er alles aan gedaan om de regering wakker te schudden en de boeren te behoeden voor een ramp . Maar ook het milieu zal besch ermd moeten worden. De grote boerenorganisaties willen duidel:ijk overleg met de regering en zijn bereid om tot het uiterste te gaan, maar er moet nog een boerenbestaan mogeltjk blijven. Jammer dat wat onbehouwen elementen de kans hebben benut om irriterende akties te houden, die geen zin hebben . Door die Vrijbuiterij van losgeslagen jongeren wordt onderhandelen onmogelijk gemaakt. Het gevaar bestaat dat in deze crisis, het KAPITAAL met de vette kluif gaat strijken en kwetsbare boerenbedrijven op gaat kopen tegen te lage prijzen Regering en boer geef elkaar de hand in het belang van ons land. De stamtafel krijgt bezoek van het Comité "De ROAPLIED-verkiezing", Ten overstaan van de Stamgasten mag de man van het jaar 1995 Piet de Haas, gesteund door zijn echtgenote uit een grote glazen knikker, onder de formule "WA IS ER AON DE KNIKKER" de volgorde trekken van de deelnemers aan het RAOPLIED 1996 op 14 januari a.s., om 14.00 uur b:ij zaal GOVERS, Het wordt een ware ceremonie . Een voor een worden de knikkers uit de Toverbol gehaald (de grootste knikker van Maasdonk), no, 1 Paul v . d. Hanenberg, dan no. 2 Passe-Partout, no . 3 't Gû vals, en no, 4 René van Herpen, dan no. 5 De Flierefluiters, no. 6 De Koekhappers, en 15


no. 7 Marja van Kreij, en op no. 8 Flair, en no. 9 John Nikkels is de uitsmijter en sluit letterlijk de rij, Het ligt allemaal vast op de video. Een keurige voorbereiding voor het Raopliedfeest, waaraan de stamtafel gaarne haar medewerking verleende. Unne goeie Kerst en de volgende Stamtafel is op 31 dec., oudjaarsdag 1995, om 11.00 uur tot 12.30 uur. Van de stamtafel no. 36

K.V.8. Avond Stiropor 27-11-'95 -----------------------Deze avond kerstkaarten maken werd bezocht door 24 dames. Deze speciale techniek om met oude kerstkaarten echte kleine juweeltjes van nieuwe kerstkaarten te maken viel bij alle dames zeer in de smaak, Onder genot van een lekker bakje koffie,met een onverwachte zeer lekkere traktatie van Wilma en Wim van Herpen kwamen er mooie resultaten onder onze handen vandaan,

DIABETES FONDS NEDERLAND De collecte "Geef 's voor diabetes" die van 12 tot en met 18 november in Geffen is gehouden, heeft f 2.145,10 opgebracht. Het campagne-thema was diabetes en hart- en vaatziekten. Dit is een mogelijk bijkomende complicatie van het hebben van diabetes . Met de opbrengst financiert het Diabetes Fonds Nederland wetenschappelijk onderzoek rond diabetes mellitus (ook wel bekend als suikerziekte) en complicaties. Het Diabetes Fonds Nederland financiert 85% van het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes in Nederland dankzij giften en donaties . Heeft u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op giro 5766 of op banknummer 70 .70,70.805 tnv Diabetes Fonds Nederland in Amersfoort. Op dit moment hebben 450.000 Nederlanders diabetes, dat is 1 op de 36 Nederlanders, Diabetes is een aandoening die iedereen kan treffen, jong en oud. Met tabletten of door het spuiten van insuline is de ziekte beheersbaar , maar zorgt niet voor genezing. De ziekte gaat ook vaak gepaard met complicaties als hart- en vaatziekten, nieraandoeningen, oogaandoeningen en zenuwaandoeningen .

Iedereen ging voldaan en met mooie kerstkaarten naar huis. Dit was een zeer geslaagde cursus. Sint Nicolaasavond 30-11-'95

----------------------------

Deze avond zou weer eens op een echte ouder¡ wetse manier gevierd worden met een bezoek van Sint en Piet. Er kwamen op deze avond 61 dames die ieder een pakje meebrachten voorzien van een gedichtje. Sint en Piet lieten tijdens hun bezoek enkele dames naar voren komen om hen toch eens in het zonnetje te zetten voor hun aktiviteiten bij de K.V,B. Deze opzet van de avond werd door iedereen zeer gewaardeerd. De gedichtjes werden na afloop allemaal voorgelezen en waren zeker van hoog niveau . Ook werden we op deze avond weer echt verwend met koffie met banketstaaf of speculaas, een drankje en een hapje. Iedereen ging tevree met een leuk kadootje naar huis.

16

BUURTVERENIGING "DE VIER WINDEN" 6 januari - Lampionnenoptocht Kerstboomverbranding Nieuwjaarsreceptie In de gehele wijk worden de kerstbomen op zaterdag 6 Januari vanaf 9.00 uur opgehaald dus zorg dat hij buiten staat, Iedereen buiten de wijk die zijn kerstboom kwijt wil kan deze op 6 januari brengen naar het jeugdcrossterrein (voormalige vuilnisbelt) aan de Kerkesteeg, Over de nieuwjaarsreceptie was bij het ten perse gaan van ons Vier K(r)antje nog geen locatie bekend, Die is nu wel bekend en wel bij W. Gloudemans , Bedrijvenweg 6a, Dus als er leden zijn die niet mee lopen met de lampionnenoptocht, kunnen na afloop van de kerstboomverbranding ook rechtstreeks naar dat adres en deelnemen aan de receptie van de Buurtvereniging de Vier Winden,+ 19.00 uur.


EFFE BUURTE MÈ .... FONS VAN SCHIJNDEL(37J)

~en vredesduif? In ieder geval een snelle duif! Niet uit de Ark van Noë, maar van Postduivenvereniging De Arkduif . •. ! Een jonge duif van Fons van Schijndel won afgelopen seizoen de Wisseltrofee, beschikbaar gesteld door de gemeente Maasdonk voor de duivenclubs van Geffen en Nuland. Orléans, oftewel de Koninginnevlucht is het neusje van de zalm onder de duivenvluchten. De duif van Fons werd gelost om 08.15 uur en vloog met helder weer en een kalme noordwestenwind een afstand van 495 km. en viel op de klep om 15 . 57,09 uur. Een zege voor Geffen, want de trofee was al een aantal malen in Nuland gebleven! Als l eek op het gebied van de duivensport, legt Fons mij het procédé uit. (Hij kan me overigens niet vertellen waar de naam duivenmelker vandaan komt). Na de geboorte verblijven de duiven, nadat ze van de moeder af gaan, enige tijd in het hok. Buiten aan de klep van het hok zit 'de spoetnik': een glazen kastje waarin ze de omgevi ng kunnen aftasten. Daarna wordt de spoetnik open gezet en de duiven wat hongerig gehouden, zodat ze het dak opvliegen. Dan gaan ze rondjes vliegen die steeds groter worden. Ze oriënteren zich op herkenningspunten in de omgeving (b.v . het provinciehuis). Vervolgens gaan ze meedoen met korte vluchten die opgebouwd worden: Boxtel, Oirschot, Reusel, Belgie. Voor de vlucht worden ze ingekorfd. Het ringnummer wordt afgelezen en ze krijgen een gummiring met nummer om de andere poot. Met de vrachtwagen worden ze weggebracht naar de desbetreffende plaats; daar gaan de luikjes open en binnen enkele minuten zijn b.v . bij Orléans zo'n 100.000 duiven weg! En dan komt het tijdstip van wachten! De hele familie is er mee gemoeid. Het is soms zenuwslopend: je zit uren te kijken! Waarom moet je nou rammelen met een busje of fluiten om ze binnen te krijgen? Een vroege duif (=die wat voorsprong heeft op de andere) kan wel eens wat zenuwachtig zijn! Als de duif binnen is ontdoe je hem (of haar) van het gummiringetje; dat gaat in de klok (door het bestuur verzegeld ) .•. draaien, . •en de klok registreert tijd en nummer. Vandaar het gezegde: duiven draaien De controleband met registratie wordt afgelezen en de poulebrief ingevuld. Er zijn Vitesse vluchten rond 250 km.; Midfondvluchten tot 375 km.; eendaagse Fondvluchten van 600 km . , waarbij ze in 9 á 10 uur terug zijn en overnachtingsvluchten b.v. van Barcelona . Ze vliegen dan de eerste dag zo'n 700 km . rusten en doen de tweede dag de rest .

Bij de fam. van Schijndel zit het duivenmel· ken in het bloed. Fons nam de duiven over van vader Jan, die vorig jaar overleed. Zijn handbalsport ging op een laag pitje om zo de zondag vrij te kunnen houden. Door de week zijn er ~aste voedertijden, "want regelmaat op het hok is belangrijk" vindt Fons. F.ii houdt thuis varkens en kippen en is uus de hele dag bezig met dieren verzorgen. Zoon Jordy gaat ook in de voetsporen van opa en papa. "Ik heb ook vier duifjes" zegt hij "één witte, één rode en twee blauwe"! Er staat een waar duivenhokje voor hem gereed door Fons gemaakt met een zgn. 'superval' om nog sneller te kunnen klokken Want Jordy (6 jaar) is reeds lid van de club. Onlangs won hij een beker voor de fraaiste duif. "Het is leuk dat we ook jeugdleden krijgen bij de duivenliefhebbers anders kan de club het op den duur niet recht houden . Het is een prachtige sport! Je kunt ze voeren, verzorgen en africhten, maar de duif moet het uiteindelijk zelf doen"! Een prachtige sport .•• een prachtig dier •• • symbool van vrijheid en vrede!

CAFE SNACKBAR 'T BERGHJE STEEKT E3 PUPILLEN IN HET NIEUW

De E3- pupillen van Nooit Gedacht werden onlangs voorzien van nieuwe shirts en tassen, door Cafe Snack Bar 't BergjeOok de leiders werden niet ontzien, want deze werden met de leiders van het Cl-team verrast door nieuwe Coaching jassen, Na de overhandiging bedankte de Jeugdafdeling de sponsor voor deze fantastische uitrusting, Op de foto de trotse spelertjes met leiding en de sponsor Jo en Toos v.d. Berg. Jeugdafdeling N.G. 17


BURGERLIJKE STAND MAASDONK NOVEMBER 1995

Geboorten:

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 5322955 fax. 073 5321945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 5322271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat, tel. 073 5322955 Wethouder: A.Th.M. van Sleeuwen Wethouder van Sleeuwen houdt geen spreekuur

01-11 05-11 05-11 05-11 07-U 07-11 16-11 21-11 23-11 23-11 25-11 29-11

Iris Josette van Kempen Judith van Kreij Rick Cornelis Maria van de Ven Stefan Franciscus Dirk Hubers Denice Anne Elise van Dijk Daphne Leonarda Petronella de Groot Steffy Johanna Maria Leijten Wessel Immanuel Smits Peurcy Francisca Henrica Emons Wilhelmus Nicolaas van den Braak Ilse Vink Lotte Henrica Lamberdina van Nistelrooij 29-11 Linda Laurentia Anna Maria Roovers

Overlüden: 02-11 Franciscus Josephus van Nistelrooij, 93 jaar 11-11 Johannes Marinus Langens, 59 jaar 20-11 Johannes Noij, 64 jaar 22-11 Maria Elisabeth van de Ven, 75 jaar 27-11 Maria Christina Schuurmansvan der Lee, 69 jaar 27-11 Wilhelmina Geertruida Johanna Gemen, 87 jaar

WIJZIGING INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL_ VERANDERINGEN OPHALEN HUISHOU-

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

DELIJK AFVAL PER 1 JANUARI 1996 Per 1 januari 1996 verandert er het een en ander in de huisvuilinzameling in Maasdonk. De voornaamste reden hiervan is, dat er een ander bedrijf komt, die in heel Maasdonk het huishoudelijk afval gaat inzamelen. Nu gebeurt dat door de twee bedrijven die voorheen in de gemeenten Geffen en Nuland het huisvuil ophaalden.

LOKETFUNCTIE POLITIE

Wat gaat er veranderen?

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 5324242.

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073 5322955 18

1

De inzameldagen worden dinsdag en

woensdag; De huidige inzameling van de voormalige gemeente Nuland op maandag en de voormalige gemeente Geffen incl. Heiduinen en Heeseind op dinsdag komt geheel te verval-


)en. De nieuwe dagen zijn dinsdag en woensdag. Door het laten vervallen van de maandag zijn er voortaan minder wijzigingen in het ophalen t.g.v. een feestdag, denk aan 2e paasdag en 2e pinksterdag.

2

Een ander bedrijf gaat het uitvoeren, één bedrijf voor de gehele gemeente; De overeenkomsten met de huidige 2 bedrijven lopen eind dit jaar af. Bij openbare aanbesteding volgens de Europese richtlijnen voor aanbesteding van overheidsdiensten is het werk gegund aan het bedrijf Burgers Afval Service. De wat minder wenselijke inzameling door twee verschillende bedrijven in één gemeente komt hiermee te vervallen.

3

De route zal anders worden dus andere ledigingstijden als waaraan u bent gewend; Een nieuw bedrijf betekent een andere route. Omdat het bedrijf de eerstkomende weken een logische route dient te ontwikkelen in het haar nog onbekende gebied, kan het inzameltijdstip de eerste weken zeer verschillend zijn. Wij verzoeken u om hiermee rekening te houden en de kontainer beslist om 07 .30 uur aan de weg te zetten.

4

Op dinsdag wordt ingezameld in Vinkel en het zuidelijk buitengebied van Maasdonk; Op dinsdag wordt voortaan in geheel Vinkel en het Vinkelse buitengebied (incl. Kaathoven) ingezameld. De panden aan de Rijksweg, en enkele straten in het aangrenzende Nulandse en Geffense buitengebied maken eveneens deel uit van de inzamelroute op dinsdag

5

Op woensdag wordt ingezameld in Geffen en Nuland en het noordelijk buitengebied van Maasdonk; Op woensdag wordt ingezameld in de kernen van Geffen en Nuland en de rest van het overwegend "noordelijk" buitengebied van Maasdonk. Onderaan deze publikatie is de verdeling van de straten te vinden. Lees dit goed!!!

6

Het 14-daagse systeem wordt GFT-inzameling in de oneven weken en restafval-

inzameling in de even weken. De huidige inzameling van GFT-afval in de even weken vindt met ingang van week 1 in 1996 plaats in de oneven weken. Hierdoor wordt er 2x achter elkaar GFT ingezameld. Voor mensen die hierdoor in de problemen komen met hun hoeveelheid huishoudelijk restafval, bestaat de mogelijkheid dit in goed gesloten zakken aan te leveren op de gemeentewerf. Het ritme wordt hierna weer opgepakt met de lediging van de gr ijze kontainer in week 2. Deze eenmalige verstoring van het inzamelritme is helaas niet te voorkomen. Kijk voor alle duidelijkheid ook op de AFVALWIJZER.

VERDELING VAN STRATEN OVER DE DINSDAG- EN WOENSDAGROUTE Dinsdag:

Woensdag:

Bebouwde kom Vinkel Bergstraat (Nuland), Bosschebaan, Brugstraat, Buntstraat, Coppensdijk, Driekoningenstraat, Duyn en Daelseweg (ASO tot Elzenstr.) Elzenstraat, Engelenstede, H eikestraat, Heuvelstraat (buiten beb. kom) Holkampstraat, Kaathovcn, Koksteeg, Kraaijeven, Munkesstraat, Nieuwekampcn. Nulandse Wecrscheut, Oude Baan, Papendijk (Geffen buiten beb. kom) Rijckevorselwcg, Rijksweg, Sassendreef, ' t Staal, Vinkel oord, Vinkelse Bunderstraat, Vinkelsestraat, Waterleidingstraat, Weerscheut, Weverstraat, De Zolder

Bebouwde kom Geffen Bebouwde kom Nuland alle straten behalve gedeelte Duyn en Daelseweg (zie dinsdag), Achtersteweg, Beekschehocvestraat, Bergstraat (Geffen). Bredeweg, Broekstraat, Donkenweg, Elst, De Gement, Groenstraat, Heesterseweg, Hceseind, Heeseindseweg. Hoolstraat, Kcpkensdonk, Kerkesteeg, Kerkdijk, Klompstraat, De Kouwe Noord, Kruiskampweg, Kruizenbeemdweg, Leiweg, Loonsestraat, Molengraaf, Molenstraat, Nulandsestraat, Papendijk (Nuland buiten beb. kom), Polderweg, Rietkampscstraat, Schotsheuvel, Spoorpad, Singel, Vreestraat, Wolfdijk, Zandstraat, Zevenvierendeel 19


De koopsompolis van de

dat er weinig kosten mee gemoeid

Rabobank is ĂŠĂŠn van de meest

zijn. Wij kunnen u bewijzen dat dit

aantrekkelijke aanbiedingen op

geen loze woorden zijn.

dit gebied. Uiteraard is er het fis-

Wilt u weten wat een koop-

cale voordeel, maar behalve dat

sompolis u oplevert? Neem dan

heeft de Rabo Koopsompolis ook

snel contact op en u weet precies

een zeer hoog rendement, door-

waar u aan toe bent.

Rabobank

Maasdonk

20


MAASLAND GILDE OSS Maasland Gilde Oss in Anton Jurgenshuis Schadewijkstraat 6 5348 BC OSS Tel. (0412) 63 30 43 De_een_doet_wat_hij_kan een ander leert er van ---------------------aanbod

U bent vijftig geweest. U hebt intussen wat meer tijd. En daar wilt u wel meer inhoud aan geven. Ook graag in contacten met anderen komen. Toevallig bent u goed in iets, dat u op uw werk geleerd hebt. Of u hebt een aardige hobby of een bepaalde deskundigheid of kennis, vaardigheid of ervaring, waarmee u anderen van dienst zou willen zijn, Het is leuk voor u, als u dat aan anderen kunt overdragen. En voor anderen kan daardoor soms een nieuwe wereld opengaan. GEKNIPT Als dat zo is, bent u geknipt voor het Maasland Gilde. Het Gilde bemiddeld tussen vijftig-plussers die iets te bieden hebben en anderen, die graag gebruik maken van dit aanbod. We hebben het dan over allerlei soorten van kennis, kunde, ambachten, vaardigheden en ervaring.

VRAAG Het doet er niet toe hoe oud u bent. U bent geinteresseerd in een bepaalde hobby, kennis, kunde of activiteit. U zou graag een goed advies vragen of iets willen leren, al of niet in groepsverband, van iemand, die zich daar belangeloos voor aanbiedt .

om zich aan te melden. Het Gilde maakt er werk van. Geef u op .

BEMIDDELEN Het Gilde bemiddelt tussen aanbieders en aanvragers bij overdracht van kennis, advies en ervaring. Het Gilde brengt hen met elkaar in contact, draagt zorg voor goede afspraken en regelt de nodige faciliteiten. Hiervoor geldt het volgende: * De aanbieder bepaalt zelf het aanbod, voor wie, onder welke voorwaarden, en maakt afspraken over de onkosten . ~ Het aanbod is overigens kosteloos. ,¡, Gilde doet geen commercieel aanbod .

SPREEIDUR Het Gilde organiseert een *aanvragers te informeren *aanbieders te helpen bij van hun aanbod en hen te Open: donderdag van 10 , 00

spreekuur om: en te adviseren, de omschrijving adviseren. tot 12.00 uur.

GILDEGIDS Het Gilde geeft een Gildegids uit om: vraag en aanbod toegankelijk te maken , ,~ aanbieders uit te nodigen tot deelname, * aanvragers te vinden voor het aanbod.

*

ZONDER KOSTEN Bemiddeling, maar ook het spreekuur en de gildegids zijn kosteloos voor aanvragers en aanbieders . Noodzakelijk te maken onkosten, zoals: *administratiekosten en onkosten, die de aanbieder moet maken, komen voor rekening van de aanvrager , Het.Maasland Gilde bemiddelt voor v~ftig-plussers, die belangeloos kennis en ervaring willen overdragen.

Dan kunt u bij het Maasland Gilde terecht . Het Gilde bemiddelt in vraag en aanbod. Dat kan dus van alles zijn . Enkele voorbeelden ter illustratie: * rondleidingen en stadswandelingen, * kleine klussen, koken of schaken, * converseren in een andere taal, *sporten lichaamsbeweging, * film, fot ografie, video, computer, * juridisch en accountants-advies , * bridge, bijenhouden, handwerken. Het zijn maar voorbeelden. Alles kan binnen de regels van de bemiddeling.

VRAGEN STMT VRIJ U vraagt en het Gilde draait. Dat geldt zowel voor de aanbieders en ook voor de aanvragers . Beiden worden verzocht 21


Optochtbal 1996 Op zondag 21 januari 1996 organiseert de Stichting Rottenrijk een bal waarvan de opbrengst ten gunste komt van de Geffense Optocht 1996.

Programma 's Middags is voor de jeugd bestemd 1 Er zal een grabbelton, een schminkhoek en een knikkerbak zijn en een optreden van de Dansgarde De Rotterinnekes. Rond 17.30 uur zal de jeugdprins prijzen uitreiken voor jongens en meisjes die 't leukst en het meest carnavalesk gekleed zijn. Ook zal er een prijs zijn voor het mooiste masker. Vanaf 18.00 uur kan er FEEST gevierd worden door de hele Geffense gemeenschap. Entree (vanaf 16 jaar) fl 2,SO en voor gewichtige mensen iets meer! De muziek zal verzorgd worden door een discotheek en uiteraard zal de winnaar van de Raopliedverkiezing 1996 optreden. De Pompzwengels zullen de avond ook opluisteren. Wij hopen iedereen welkom te mogen heten op zondag 21 januari a.s.

Hoofdsponsor CafÊ •t Haasje 22


PRETTIGE FEESTDAGEN December is een echte feestmaand. Het is een maand vol met oude gebruiken. Oude gebruiken uit de tijd van de Germanen. In de loop van de tijd heeft de katholieke kerk ze een beetje aangepast . De Germanen vierden in deze tijd van het jaar hun Joelof midwinterfeest. Dat is het feest dat zij vierden, omdat de zon dan weer terugkwam . Dat feest begon ongeveer op 25 december en duurde zo'n 12 dagen. De onoverwinnelijke zon stond in die tijd stil . De mens moest in die tijd ook rusten en spinnewielen en andere apparaten mochten niet gebruikt worden . Vanaf het jaar 400 na Christus wordt Kerstmis in de rooms-katholieke Kerk gevierd op 25 december. De Oosterse Kerken vieren de geboorte van Jezus al vanaf het begin op 6 januari. Kerstmis, kerststal, boom, kaarsen . •. Het is in de l oop van de tijd er allemaal bijgekomen . Franciscus van Assisië bouwde rond 1200 na Christus de eerste kerst stal . Hi j wilde de mensen laten zien hoe a rm Jezus was en bouwde de stal van Bethlehem na. In het jaar 1521 komen we de eer ste kerstboom tegen in Europa . In Nederland werd de kerstboom pas i n de loop van de vorige eeuw gebruikt en dan nog alleen maar in protestantse kring . Katholieken mochten geen boom zetten, want di e boom was iets van de heidenen . De geleerden denken, dat de kerstboom iets te maken heeft met de Ge rmaanse tekens van het Nieuwe Leven. Tijdens hun Joelfeesten offerden de Germanen ook aan hun Goden. Daaraan herinneren onze kerstbroden . Onze kerstkrans doet denken aan het Zonne rad. Dat zonnewiel was het teken van de onovenwinnelijke zon. De kaarsen die wij aansteken doen denken aan de grote vuren, die de Germanen aanstaken om de boze geesten te verdrijven. Het stalletje kijken was en is mogelijk weer een attractie. Voor de knikengel had ieder klein kind belangstelling. Bij het kerstfeest hoort ook het feest van de drie koningen. In de Bijbel worden ze Wijzen genoemd. Pas rond het j aar 600 krijgen ze de titel van koningen . Ze zijn de vertegenwoordi ge rs van de drie mensenrassen, die men toen kende: Caspar, de jongeman, Bathasar de iets oudere man en Melchio1 de oude man. Vroeger trokken er vaak groepjes van mensen door de straten bij het feest van driekoningen. Ze namen altijd een ste r mee, die de ster van Bethlehem voorstelde. In de middeleeuwen duurde het feest van Driekoningen vaak enkele dagen . In de kerk werd het "Sterrespel" opgevoerd .

In onze streken kennen we het eten van de driekoningenkoek. Dat was een zoete koek met daarin een boon, Degene die de boon kreeg mocht een dag de baas zijn . Een paar dagen na Kerstmis (28 december) wordt het feest van Onnozele Kinderen gevierd . Onnozel betekent eigenlijk "onschuldig". Op die dag wordt de moord op de onschuldige kinderen uit Bethlehem herdacht Heel lang geleden was het een ongeluksdag, maar later werd het de dag waarop de jongste kinderen de baas mochten zijn in huis. Is de dag van de kinderen voorbij, dan worden we door het te vroeg afgestoken vuurwerk er aan herinnerd, dat het einde van het jaar nadert . Oud en Nieuw. Vroeger werden er in sommige streken van ons land zogenaamde oudejaarsvuren ontstoken. Dat gebruik verdwijnt meer en meer en daarvoor in de plaats is het vuurwerk gekomen. Door die vuren en al . die knallen dachten de mensen vroeger de kwade geesten te kunnen verjagen. Op nieuwjaarsdag ging men vroeger nieuwjaarwensen bij familie en kennissen. De kinderen ontvingen dan vaak een cent of een kwartje. Er zijn vast nog wel meer gebruiken, maar deze vond ik de moeite waard om door te vertellen. Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe en een Zalig Kerstfeest. Peter .

REÜNIE BANDOLA'S {ia deze weg willen wij een oproep doen aan alle oudleden van gitaarclub "de Bandola 's" om zich te melden voor een grandioze reunie. Deze reünie willen wij in maart of april houden in Geffen. (bij voldoende belangste~ ling). Meld je aan bij: Bart en Bets van Linder van Hoek. IJsselstraat 2 5463 NK Veghel Tel . : 0413-364554 Laat zo snel mogelijk iets van je horen. Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d . kunt u terecht bij

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen Molenberg 6 tel. 04102-24850 ma t/m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.

23


5 JAAR "DE FLIEREFLUITERS"

..,......

-

-...__

Wij zo~den het leuk vinden als iedereen die ons een warm hart toedraa t op onze receptie kom~ op zaterdag 13 januari 1996 __ van ,15.30 tot 18.00 uur . b1J cafe Kerkzicht in Nuland. Groetjes "D Fr Verstandelïk e _1erefluiters11 J gehandicapte verenig· Maasdonk ing

ht>

~-6t

~ 'V ll"Ntf

v-JV'')JI/J(f.

~,,r.yt11111MR.Jfa

1

l i Clhht 24

t

~"-D


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

Official Service Dealer

1c=-

;:-~ -- 'é.,,..-J ~

-~

7, r - , ·,.'l,_ ✓/4 ~ -: ;_-~

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om u te verzekeren van een goed advies. Geu;oon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

C.M. v.d. Doelen

MJ.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

RVS dil!»: ·

meer verstand van verzekeren Bou\Nbecirijf "BRODUS" • • • •

NIEUWBOUW R ENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

iïi

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heestersevveg 29 5386 KT Geffen Tel. 041 02 - 24785

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

·~•lf-1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk * APK keuringen * Autowasserette * Auto-lease * Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

'T BERGJE

WIHABO

DRUKKERIJ

voor bemiddeling van: 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen * sparen * beleggersgiro

Nu ook een zaal voor feest;es/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen Openingstijden:

i

Maandag woensdag donderdag 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00- 13.00 uur 17.00 - 19.00 uur

ol l

en op afspraak.

D

vAN HEEsE MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

tel.: 04102-23264

JO VAN DE BERGH Veldstraot 14 - Geffen tel.04102- 22531

Kapsalon Dro!!isterU BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendük 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Heesterseweg l l

5386 KT Geffe n

Te l.: 04 102-22684

fox: 04102-24795

Voor al uw fami lie- verenigingsen ha ndelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaa f van iuiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket b i j geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u b i j o ns ter echt.

KERS RKEN B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 Bedrijvenweg 10 5386 ZG Geffen 5386 KA Geffen Tel. 04102-22981 Fax. 04102-22189


AKTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI

DECEMBER

19 23 26

Van 1 december tot 5 januari tentoonstellinr van gouaches en aquarellen van de dames M. Bex, A. Egelmeer, S. vd. Heyden, R. v. Santvoort en D, Waijers, in 't Oude Klooster. 20 Buurtver. De Vier Winden. Kindermiddag in de Bonkelaar van 2-4 uur, thema knutselen kerst. 21 KVO, kerstviering KVO/NCB 21 KPJ, oud papier ophaalroute 1 26 Geffens darttoernooi, zaal/partycentrum Covers, 13,00 uur, Inschrijven voor 12 december. 29 KPJ, oud papier ophaalroute 2

MAART 4 11 18 21 25 29 29

1

JANUARI

8 13

Buurtver. de Molenhoek, jeugd, schaat sen 14.00 - 16,00 uur 6 Buurtver. de Vier Winden, Lampionnenoptocht-Kerstboomverbranding- Nieuwjaarsreceptie voor het hele gezin, Aanvang 17,00 uur bij "de Klimop" 8 Buurtver, de Molenhoek, biljarten, kaarten 8 Inschrijving Peuterspeelzaal 9,30-11.00 8 KVO, balletuitvoering Lievekamp 9 Buurtver , de Vier Winden, Kaartavond b~ 't Haasje, aanvang 20.00 uur 10 Buurtver. de Vier Winden, Biljartavond bij 't Berghje, aanvang 20.00 uur 11 KVO, jaarvergadering 13 Buurtver. de Molenhoek, bowlen 15 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 18 KPJ, oud papier ophaalroute 1 20 KVO, toneeluitvoering 22 Buurtver, de Molenhoek, biljarten 26 KPJ, oud papier ophaalroute 2 16 Buurtver, de Vier Winden, Bingo- avond voor iedereen bij Café 't Haasje,20.00 24 Buurtver. de Vier Winden, Biljartavond bij 't Berghje, aanvang 20,00 uur. 25 Buurtver. de Vier Winden, Algemene Ledenvergadering bij Café 't Haasje, aanvang 20.30 uur 29 Buurtver. De Molenhoek, biljarten

Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten Buurtver, de Molenhoek, biljarten Buurtver. de Molenhoek, biljarten KPJ, oud papier ophaalroute 1 Buurtver. de Molenhoek, biljarten Buurtver. de Molenhoek, jeugd, langlaufen, 19.00 - 21,00 uur KPJ, oud papier, ophaalroute 2

APRIL

1996

4

Buurtver. de Molenhoek, biljarten KPJ, oud papier, ophaalroute 2 Buurtver. de Molenhoek, biljarten

15 18 22 26 29

Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten Buurtver. de Molenhoek, biljarten Buurtver. de Molenhoek, 20-jarig bestaan, feestdag Buurtver. de Molenhoek, biljarten KPJ, ophaalroute 1 Buurtver. de Molenhoek, biljarten KPJ, oud papier ophaalroute 2 Buurtver. de Molenhoek, biljarten

HEI 6 9

13 20

Buurtver. de kaarten Inschrijving Buurtver. de Buurtver. de

Molenhoek, biljarten en Peuterspeelzaal 9.30-11 u. Molenhoek, biljarten Molenhoek, biljarten

FEBRUARI 5 6 7 7 12 15 26

Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten Buurtver , de Vier Winden, Kaartavond b~ Café 't Haasje, aanvang 20.00 uur Buurtver, de Vier Winden, Kindermiddag in sporthal de Geer, van 2-4 uur, Vriendjes en vriendinnetjes-middag. Buurtver . de Vier Winden, Biljartavond bij 't Berghje, aanvang 20.00 uur Buurtver, de Molenhoek, biljarten KPJ, oud papier ophaalroute 1

f>utoorvd. Kan,-trw,t 11

Sll&AHGeftlft

Ttfefoon 04102-22579 Fix 22570


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om:

-

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

sociale woningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-r/. NistelrootJ Coothstraat 31 Geffen "B' 04102 - 22041

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen

ll.

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Tiel

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * IJZERWAREN

* BOUWMATERIALEN * HANG• EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

• TEGELS * GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

* *

wij kunnen voor U verzorgen

*

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. t.raditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van slerpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B . -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102. 24067 fax: 04102. 23291

Rijwielen Taxi Benzines _Jer.)

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN G G OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

j uristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de d iensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis -

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04 120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. 1\. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS - BELASTINGAOVISEURS-JURI STEN Kantoren in!

Alphen Beneder,-Leeuwen Berg en Dal Bladel Boxmeer Breda Deume Diessen Gemert Goes H elmbnd 's- Hertogenbosch Hulst Mill Nijmegen Oirschot O isterwijk Oostburg Oosterhout Qs3 Oudenbosch Roosendolll Rosmalen S int Oedenrode Someren TIiburg Uden Valkenswaard Veghel Waalwijk Wanr'OiJ

PI...ANNiffi _TORENKLANKEN 1996

~JR.......____ y);:R~ÇJ{.:f;_JNf._ _ _ _I~Ç)PY

VOOR_;_~---

01_______ 17__ jan _ ____________ Uan _______ 0_2__ ··-·-· __1.~_ jan______ ___]_Q_j_qn ~ -03 ___ __ 1 4 __febr ______ 3 fel;:lr_______ 04 , 28 febr 1 7 febr Q5___ __l_l___!Ik=!§l:r_t ___ _ 2 maast - -- -- · 9_6 ___ 27 maart 16 !\Bart._ __ 07 10 rraart 30 maart

:=____

--=

öI _ _____24---~PJJl _______ 13~r-u_

09 ______________8 _mei ________ __ 27__apri=l,____ 10. _______ 22 rrei_ _ _ _ _ _ ll _rrei _ ___________

1_1___________ __ 12 juni______________ 1_ lyni _____ 12_________4_§__j1mi _____ i5 juni, ___ _ 1~ _ ···-- .. 28 a tJg ___ _ __ _ 17 . aug __ _ 28

DE REDACTIE VAN TORENKLANKEN WENSTU ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN HET EERSTE NUMMER VAN TOREN KLANKEN VERSCHIJNT OP 17 JANUARI