Torenklanken 1995 - nr 17

Page 1

33e jaargang

I

nummer 17

1

oktober 1995

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zij /straat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

RaoPlied RECHTvur Verkiezing '96 zunne RAOP MEIDEN OPGELET !!!!!!! Speciaal voor de j ongste dansgarde zoeken wij nog ent housiaste meide n van 8 tot 10 jaar. Meld je aan .•.. . en wi e weet sta j ij in februari 1996 wel op het grote podium! Henk vd Heij den tel. 21093.

AAN ALLE GEFFENAREN DIE OVER EEN GOED STEMGELUI D OF TEKSTDICT-ASPIRATIE'S BESCHIKKEN. Op zondag 14 januari 1996 wordt voor de vi erde keer de raoplied verkiezing gehouden in Partycentrum Govers . Ook u kunt hier aan deelnemen en misschien maakt u wel de Geffense carnavalshit voor 1996 en de opvolger van de 1995 hit van UT GU VALS. Uiteraard staat voor een eventuele begeleiding het RAOPORKEST o.l.v. Carli Bongers ter beshbikking . Het winnende lied zal dit jaar worden gekozen door een deskundige jury. Ook zullen de liedjes beoordeeld worden door de toeschouwers. Het thema van Recht vur zunne Raop is dit jaar "wa is er aon de knikker" en misschien levert dit thema wel verrassende ideeën op voor uw RAOPLIED 1996. Wi lt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij: Ine vd Veerdonk tel. 22310 Paul Wagemakers tel. 22198

OPROEP ----- OPRCJBP - ---- OPROEP De voorbereidingen van RECHT vur zunne RAOP 1996 zijn al weer in volle gang en de r aop werkgr oep zit al weer vol nieuwe ideeën om ook deze raop weer tot een geweldi g succes te maken. Ook nieuwe arti esten zijn natuur lij k welkom daa rom doen wij een oproep aan alle talentvolle Geffenaren op, die ook wel eens op het raoppodium willen s t aan, zich te mel den hij : Paul vd Veerdonk tel. 22310 (Raopwer~ groep). 1


...................... ...... ............................

f;'~ï''''''''''''' VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs ............................

~ "'""'

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN SCHOENEN & SPORT

;;.::~:;;~;:::: : : : : VAN TUIJL ~ makelaardij bv t:iYt:'l ·············••·············

0 [Jii)SPIERINGS

~mi

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7, 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOKOSTEN

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwijl u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

OMLAAG!

7(_

$~

•••••••••••••••••• J.J. Kok

~~[im ~~.;g

notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


GVO/Preventie Op zaterdag 30 september overhandigde mevr. Feijen, samenwerkingsfunctionaris gezondheidsvoorlichting, hett eerste exemplaar van de brochure "Recepten tegen eenzaamheid" aan de gedeputeerde van de Provincie Noord- Brabant, de heer van Nistelrooij. De brochure geeft o.a. informatie over activiteiten en voorzieningen die de sociale contacten van ouderen kunnen bevorderen. Op deze wijze kan de brochure een bijdrage leveren aan de preventie van eenzaamheid en sociaal isolement. Eenzaamheid hoort zeker niet per definitie bij het ouder worden. Maar naarmate men ouder wordt is er wel meer kans om te maken te krijgen met factoren die leiden tot eenzaamheid . Hierbij valt te denken aan het wegvallen van een werkkring, overlijden van partner, vrienden en kennissen. Het is daar om voor ouderen van groot belang om in de gelegenheid te zijn om nieuwe contacten op te doen, om bestaande contacten te verdiepen en om op een zinvolle manier de tijd te besteden. De brochure wil ouderen daartoe informatie aanreiken en aanzetten om actief te worden, opdat ze " •••• de leegte van de eenzaamheid kunnen vullen met leven". WERKGROEP OUDEREN De brochure met als thema eenzaamheid bij ouderen, is een initiatief van de werkgroep Ouderen van het Samenwerkingsverband gezond heidsvoorlichting (GVO)/preventie BrabantNoordoost. Aan deze werkgroep nemen deel het RIAGG Noor dooost Noord-Brabant, de Stichting Thuiszorg Brabant Noordoost, Stichting Welzijn Ouderen in de regio en de GGD Brabant-Noordoost . De brochure is mogelijk gemaakt dankzij het Fonds Zomerpostzegels en het Fonds Vernieuwend Ouderenbeleid 1994 van de provincie Noord-Brabant. ONDERZOEK Uit een onlangs door de GGD uitgevoerd onderzoek onder ouderen in het Maasland blijkt dat meer dan een kwart van de ouderer eenzaam is en èèn op de tien ouderen zelfs zeer eenzaam. Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport is dat het stimuleren van contacten een belangrijk speerpunt dient te zijn van preventie-activiteiten. Alle leden van de ouderenbonden in de regio Brabant-Noordoost ontvangen de brochure .in hun bus. Verder wordt de brochure verspreid via de thuiszorg en het RIAGG. Daarnaast is de brochure verkrijgbaar via de participanten van de werkgroep Ouderen van het Samenwerkingsverband.

RIGOM RIGOM MET HET OOG OP DE TOEKOMST (een cursus voor weduwen (55+) in Oss) In november 1995 start de RIGOM in samenwerking met het RIAGG een cursus voor weduwen vanaf 55 jaar die langer dan één jaar geleden hun partner hebben verloren • . De cursus is bedoeld om te leren hoe Je na een periode van rouw toch weer de draad van het leven op kunt pakken. Voor vrouwen is dit vaak moeilijk omdat ze in het leven sterk gericht zijn geweest op man en kinderen en minder op wat zij zelf graag willen. . De cursus zal tienmaal wekelijks plaatsvinden op maandagochtend van 09.30 tot 11 . 30 uur, in de periode van november 1995 tot en met februari 1996. Plaats: RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss . Voor diegenen die belangstelling hebben voo1 deze cursus wordt op maandagochtend 13 november 1995 een informatieochtend georganiseerd, waarna de deelnemers kunnen beslissen of zij met de cursus willen starten. Voor opgave voor deze bijeenkomst èn voor de cursus kan men tijdens kantooruren terecht bij: Mevr. K.Budde (RIAGG) tel.: (0412) 63 29 80 of Mevr. L.Peters (RIGOM) tel:: (0412) 63 30 43 .

IC... ■

..

-;c;

1nniu-oOST NOORD-BRABANT BuroOss Bezoekadres: Schadew1jkstraat 6 Postadres: Postbus 632. 5340 AP Oss

3


WIHABO

DRUKKERIJ

AFBOUW

A

V.O.F. Hanegraaf Geffen '

~

* BLOEMEN * PLANTEN

Heesterseweg l l

5386 KT Geffen

Te l.: 04102-22684

fax 04 102-24795

Voor a l uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collec ties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, d rukkosten gratis. Gratis fel icitatiepakket bij geboorte kaa rt jes. Ook voor copieerservice kunt u bi j o ns ter echt.

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmljn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

9lagttii Jo u.ünbtt TELEFOON 04102- 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !


HET BUSJE IS ER WEER •. ...... Niet het veel besproken busje, maar de collectebus was er weer! Ziekencomité, Rode Kruis , Kankerfonds, Hartstichting , Pr.Beatrixfonds en Nierstichting deden de laatste weken weer een beroep op de gulle gever. Veel goede doelen, veel collectanten, veel busjes ..•. In <liet stukje wil ik een lans breken voor de man en voor de vrouw die steeds weer beried is, bij mensen aan te bellen, blaffende honden te trotseren en negatieve opmerkingen te incasseren. "Ik zeg altijd maar , ik kom niet voor mezelf" zegt menig collectant. Toch schijnt dat niet iedereen te weten. Een eerlijke discussie aan de deur, dat is gezond . En ook een eerlijke afwijzing is uiteraard ieders keuze. Een opsteker, evenwel, voor de collectant mag ook en gelukkig gebeurt dat in Geffen regelmatig. U krijgt daartoe nog kans genoeg, want het volgende busje komt

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

ORGANISEERT CURSUS

EEN ZIEKE THUIS VERZORGEN

zo • • ••••• !

*******************************************, BALLONVAART NA EFFE NOAR GEFFE

DOOR:

JEANNE V.

Komt dat zien . Komt dat zien! Op 21 oktober a.s. om 14.00u zullen 4 luc ht ballons opstijgen vanaf het terrein voor sporthal De Geer, mits de weersomstandigheden het toelaten. Daar de weersgesteldheid tijdens Effe n~ar Geffe niet goed genoeg was, is de vaart toen niet doorgegaan. Om de mensen die zich hadden opgegeven toch de gelegenheid geven mee te varen is de ballonvaart verplaatst naar bovengenoemde datum . Geffenaren , wij nodigen u uit om deze dappere ballonvaarders aan te moedigen en uit te zwaaien!

NISTELROOIJ

WIJKVERPLEEGKUNDIGE DONDERDAG 26 OKT. + 2 - 9 - 1 6 - 23 NOV Aanvang: 20.00 UUR Plaats WIJKGEBOUW GEFFEN Kosten f 15 , - Opgave NELLIE V.D. HURK TEL. 04102 - 21673 Data

Tot ziens. Organisatie Effe noar Geffe

~r

OPPAS GEZOCHT

%~

~

*******~<***'~********~'******'~"~***** Aerobic voor dames

·

~ --"'N

'

~Il

van 20 - 50 jaar Elke donderdagochtend van 9.15u - 10 . 15u in de Bonkelaar informatie tel: 5325593

********************************************

Voor onze zoon Freek (1 ½ jaar) zoeken wij een oppas die gemiddeld eenmaal per week op wisselende avonden (ook wel eens op vrijdagavond of in het weekend) een avondje bij ons thuis kan oppassen. Vanzelfsprekel'ld tegen normale oppasvergoeding. Meja Spaargaren, Wim van Til Runrotstraat 4a te Geffen tel. 25529

5


MUSEUM JAN CUNEN HISTORISCHE EXPOSITIE IN MUSEUM JAN CUNEN 14 oktober t/m 3 december 1995 'MET HET OOG OP GOD . . .. EN DE MENSEN ' veranderingen in het leven in oostelijk Noord Brabant tussen 1830- 1910 Als er over het 'goede oude Brabant' wordt gesproken, dan komen vanzelf de herinneri ngen aan het 'rijke roomsche leven' boven. Die herinnering is zo sterk, dat het bijna onwaarschijnlijk lijkt, dat de Brabander ooit zonder zijn rijke tradities heeft geleefd . En toch blijkt dat zo te zijn. Pas rond 1900 is de Brabander, door grote inspanni ngen van de kerk en haar dienaren, tot 'uune goeie katholiek' gevormd. Eerst dan gaat de Brabander dagelijks naar de kerk, steunt het patronaat of een van de vele congregaties, siert zijn huis met Maria- en Heilig Hartbeelden en devotionalia. Overigens, ook rond 1800 was de Brabander goed katholiek, maar toen hoefde hij dat nog niet zo te tonen in allerlei dagelijks terugkerende godsdienstige handel ingen . Dat het rijke roomse leven eigenlijk een uitvinding is uit de vorige eeuw is een van de verrassende conclusies van de ploeg onderzoekers van de Rijksuniversiteit van Utrecht. Zij zijn in 1988 begonnen aan het project 'integrale geschiedenis van oostelijk Noord Brabant, ca . 1770- 1914' . Voor het gemak wordt dit onderzoek meestal kortweg 'het Meierij-project' genoemd naar het gebied dat onder de loep werd genomen.

Museum Jan Cunen in Oss heeft de belangrijkste gegevens van het Meierij- project in een beknopte exposi tie samengevat die op 14 oktober begint. Bij de tentoonstelling hoort een informatief en prettig leesbaar boekje waarin G.Trienekens, M.Duijvendak, mw. D. Verhoeven en W. van Halen in 54 pagina's vertellen over de veranderingen in stad en land , het werk, onderwijs, kerkebouw, woning en interieur in de periode 1830-1910. De tentoonstelling is tot en met 3 december te zien in museum Jan Cunen, Molenstr. 65 is Oss . Tel : 0412-629328. Open: di t/m zo van 12.30 uur tot 16 . 30 uur. Toegang gratis.

GESPOSS

Sportvereniging Gesposs is een bloeiende club met 140 leden binnen een straal van 20 km. rondom Oss. Mensen met een lichamelijke handicap of met een sportblessure beoefenen met veel plezier hun sport. Gesposs is aangesloten bij de grote landelijke sportbond NEBAS (Nederlandse Bond voor aangepast sporten). Wetenschappers, geholpen door tientallen Gesposs is op zoek naar enthousiaste mensen vrijwilligers, hebben bergen archiefstukken die willen assisteren in het Golfbad op doorploegd. Het was een geweldige zoektocht zaterdagmorgen van 11.00 - 12.00 uur voor naar gebeurtenissen die een zo volledig mo- de leeftijdscategorie 3 t/m 21 jaar en voor gelijk beeld moest opleveren van het leven de dinsdagavond bij het zwemmen voor volwasvan de inwoners in de Meierij van kort voor senen van 20.30 - 21 .30 uur. Reacties graag de tijd van Napoleon tot aan de Eerste Webij Thea van den Brandt, tel: 04125-2458. reldoorlog. Het is de bedoeling dat de beVerder wil Gesposs graag het zitvolleybal langrijkste gegevens op den duur worden uitbreiden met enthousiaste mensen op de samengevoegd in een 'alles' omvattende eind- donderdagavond van 19.00 - 21.30 uur. Reacstudie. Voor dit geweldige werk afgerond is ties graag bij Jos Becker, tel: 08870-13520. zullen nog wel enkel e jaren verstrijken.

6

Toch valt er langzamerhand wel iets te zeggen over de gebeurtenissen in de Meierij. Er zijn al enkele studies voor vakkenners verschenen. De resultaten zijn boeiend. In de vorige eeuw is veel veranderd in het dagelijks leven van de Brabander. Duizenden mensen kregen werk in de fabrieken die overal verrezen. Dat was iets geheel anders als het werk op het land . Gerard Trienekens, leider van het onderzoek, drukt het kernachtig uit als hij zegt:"De Brabander nam na 1900 afscheid van de moestuin en de geit nieuwe manieren van bestaan zorgden voor het inkomen."


gewezen om vreogtijdig problemen te onderkennen. Klasse-assistenten worden ingezet.

EFFE BUURTE ME •. • .• • • Francien van Gaal van Herpen en Diny Albers v .d . Rijt. De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer af: studenten buigen zich over hun nieuwe studieboeken op universiteiten en hoge scholen in de ruige stad .• • .. • •.•• • .. . middelbare scholieren fietsen met een - te zware - boekentas een aantal km. van huis • . . en de jonge kinderen leren spelenderwijs op de school in .de vertrouwde omgeving dicht bij huis •• . •• •• . Dat laatste is echter niet weggelegd voor alle kinderen, Ik praat met Francien en Diny, de contactpersonen van de ouders die jonge kinderen buiten Geffen op school hebben, "Je hoorde en je zag, in het verleden nooit iets van de aankondigingen van de dorpsactiviteiten" zegt Francien . "Die stencils worden meestal verspreid via de basisscholen . Het is juist erg belangrijk dat de kinderen op het speciaal onderwijs betrokken worden bij het dorpsgebeuren . Omdat l eeftijdgenootjes uit de straat of wijk niet bij hen op school zitten, staan ze in wezen wat buiten 'de groep'!" En de groep , de club , de vereniging dat is een opsteker voor die kinderen want daar telt ontspanning in plaats van inspanning! Natuurlijk hangt acceptatie af van de groep én van het t ype kind , maar ki nderen kunnen hard tegen elkaar zijn. Vriendjes van vroeger haken s oms af! Sinds een aantal jaren is Francien l ater aangevuld met Diny, de schakel tussen de dorpsactiviteiten en de kinderen op het s peciaal onderwijs (S .0.). Op beide basiss cholen worden stencils opgehaald en verI s preid onder zo n 40 ki nderen die op di verse scholen zitten in de omgeving van Geffen En zo kriJ'gen deze kinderen op t i jd hun in-

Leraren van het S.O. worden ingepast in het basisonderwijs en ervaringen worden uitgewisseld. Ook moet er meer samenwerking komen tussen scholen en Jeugdhulpverleningsinstellingen, want er is nogal wat overlapping! De kaarten achter de schermen wor den compleet geschud!!!! Voorlopig echter, zijn er nog veel kinde r en als Martijn. Bijgaand l eest u dat hij al op de fiets naar Oss gaat, maar de meeste ki nderen gaan dagel ijks met de bus mee met chauffeur Willy. Die krijgt een compli ment van Di ny en Francien . ''Willy kan heel leuk met de kinderen omgaan; hij kan veel van hen hebben , maar hij moet ook wel eens streng zi jn om veiligheidsredenen . Meestal wordt er echter gezongen in de bus; de kinderen mogen cassettebandjes meebrengen e n als ze jarig zi jn, mogen ze vóórin zit ten! Dat is het dus .• . • •. • . Vóórin plaatsen ..• ext ra schouderklopjes • .. • een duwtje in de rug • • • • . voor de kinderen die toch al wat moeten inlever en . Want het blijft een grote overstap, zowel voor het kind als voor hun ouders .

H . 00

10 0

1~;

J,1e _h,e,n,

m 11

0 -.f 0 wr~ _ ..~- 0 ~

') ,- j I v

~

· A

I '

~

Ä

lt.x.J'Jt-V) / ,l.e h ;p

o,·_r:. L •.,·" r1.,, ,,.,__._ .J Tl VUV\.V-y()..,

O-V<?,11, '-?°l'v7-.k..

I"'\..

11

1-,.

l.o..,1J,,ijn . kh-YL-i1f

f i

()"rYV'l , ,, ~

, /· 1~-o-{-

rKk,

·

~il.lf':., 1 J\/) ee;n, 1,-~ ~ . 'J;fn, q .-:_,(.r{:.r~ ~ U,e

1/V-r

\O:

-

, :

J.-~./1.1V., /1/ Tl.. \Y./ ) • ~

S

()

-.t -

u ,.."A.lt-Cn1AY'..l...,.,v • . i-·J,,,i,L formatie en kunnen meedoen met koninginne.e,,tt,_ .· 6 ~~" i . / )-'(A\A.r(JV7 dag , de Jeugdvakantieweek, de Wandelvi erV n daagse, parochieacti vi tei ten, brandweerdag, ,h.e)'.r{ en, :n"lQ, · l vO•f'1U.ir1_ (:1-wn. ~:JJh, roefeldag, Effe noar Geffe enz. Uiteraard O ~ kunnen de ouders aangeven of ze de informa- ~ . . . Q . , X.,··a )),-tf' · . Vi., '¼.iJJk,n, St:C'tî'v\4' tie op prijs stellen . J'".. 0 1 D . _ J ,._ • .:'f o · "Al s kinderen eenmaal op de nieuwe school CA.Q.:(.o._ 15 ~ '..01\. AN\. eQ.i'(;_, ?'..,'"''0€iL . ,.W. 7.)./} zitten, hebben ze het meestal snel goed . ~ Û _ fi Ä,.. . (,' / naar hun zin" zegt Diny. "Het onderwijs NYt d,Q ~ - l f:1\/)•(j!,1~ 10 ,..J wordt gegeven in kleinere groepen en in \"'\ U(l ~O ~ c.La,(). ~î. .Q . . kleinere stappen . Toch" vindt Diny "als het ~ . ~ -- . - -,{ , > ,1'.À<t ·Yl.,(UJ.iL enigzins kan, dan is het fijner als ze op fl O ~ 'f, ~ •r :, de dorpsschool kunnen blijven"•. 1).--()vo-(;1✓ 'Î j) /l bU n 'tl~. 1, I\ 1 En daar buigt zich de laatste Jaren de over CNO. 1nQÀ r}Jt., Q.,,(,L0.1 0-cv, heid over. De operatie Weer Samen Na~~ . ·d ·, int"\. . • (1,, - - · n, u • School (WSNS) is begonnen met een vnJwil- ~ U/~Q.l ~ ~ rutrufl ~/ct,◄ft~'ll. lig samenwerk~n van basi~~cholen met ~chon . . ?J - - [!. r; l en voor Speciaal OnderWlJS. In ~99~ lS dat'L.{J'U,tl> AN\l'>~O"L oo ,11'1~,X;Q'"})e,n_ 'U.rtarUJ,n.u-ut2, verplicht geworden . De doelstell1ng1s: het ~ d· J - ·= stabiliseren, zo niet terugdringen, van het · aantal leerlingen dat doorverwezen wordt ~L,,') 1r(.lln. r L4-JJ,,ri. . naar het S.O. Dat betekent dat de basis1 ~ ?· c school een optimale leerlingenzorg moet creëren. Een Int erne Begeleider wordt aan-

ar~ 1.>j

_,il

;

.

J.,, )~

cJ k,) UJe

J1

1

clo0ti_

Gr1

1Vl

7


,,Oktober -

KERK EN SAMENLEVING

Rozenkransmaand".

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: za . 19.00u NULAND: za . 19 . 00u VINKEL: za. 17.30u

zo. 09 . 30u zo . 10 . 00u zo. 11.0ûu

HUWELIJKS/JUBILEUMVIERINGEN

,

-~

,,

Wilt u uw huwelijk of jubileum beginnen met een viering in de kerk dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor Geffen en Vinkel namens pastoor Spijkers: Trudy Wijgers, tel . 23190 (graag t ussen 19.00 - 20.00u)

'Jo

~

~%• .,

...' ,

~ ,

·.

"'•1-

DOOPGESPREK

PAROCHIEAVOND

Het eerstvol gende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 nov. a.s . om 20.00u in het parochiecentrum (Oude Kloos ter boven). Contactpersoon : Ans de Poot, tel. 23308 .

Op dinsdag 17 oktober a.s. is er weer on~~ jaarlijkse parochieavond voor de vele vriJwilligers in onze parochie. Het is een unicum in de omgeving dat er in Geffen zoveel parochianen bereid zijn met hand- en/ of denkwerk mee te doen. Wij zijn hen daarvoor dan ook erg dankbaar en daarom worden de jongeren en de volwassenen uit3cnodigd op de parochieavond . Onder het genot van een drankje kunt u gezellig met elkaar bijpraten. Als opening van de avond is er een Woord & Communiedienst in de kerk om 19.30u. Mocht er iets mis gaan met de uitnodiging : als vrijwilliger bent u bij deze uitgenodigd!

LITURGISCHE KALENDER WO. 11 okt.* 19 . 00u Avondmis ZA . 14 okt . * 10.00u H.Mis mmv Bej . koor 19 .00u H.Mis mmv Jeugdkoor en JOP- leden ZO. 15 okt 09,30u W & C dienst mmv Gem. koor (uitzending naar de Heegt) DI. 17 okt 19.30u W & C dienst rond de Rozenkrans als begin van de parochieavond . WO . 18 okt.* 19,00u Avondmis ZA . 21 okt.* 10.00u H.Mis mmv Bej. koor 19.00u H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk) ZO . 22 okt. 09.30u H.Mis mmv Gem . koor (uitzending naar de Heegt) WO . 25 okt.* 19.00u W & C dienst rond de Rozenkrans *= viering in de kapel JOP-VIERING Op zaterdag 14 oktober a.s. is er een themaviering voorbereid door de Jop-leden en hun gastouders . Het thema is MET ELKAAR . Alle Jop-groepen verzorgen een onderdeel van de H.Mis op een eenvoudige wijze, zodat ook de kinderen in de vierjng kunnen blijven. Er is dan geen kinderkerk. We hopen veel jongeren en ouders te verwelkomen in deze viering . Na afloop van de dienst is er een gezellige avond in de Bonkelaar voor de joppers.

8

OPEN DAG BROEDERS Jaarlijks organiseert de Congregatie va~ Liefde in Roermond een open dag voor geintresseerden in het religieuze leven in een actieve congregatie . Deze Open Dag is op zat erdag 28 oktober a.s. Belangstellende jongeren (m) kunnen eens van dichtbij zien hoe deze gemeenschap van Religieuzen leeft. Adres : Heinsbergerweg 190, Roermond , Tel. : 04750 - 22531. Contactadres : Br oeder Piet Cortooms, Nuenenseweg 5, Eindhoven. Tel,:040 - 449245, RADIO/ T.V . In het kader van Wereldmissiedag richt de KRO zich dit jaar op de geloofsgemeenschappen van Vreemdelingen in ons land: Op 15 oktober 10.30u Ned . 1: Omroepparochie Lelystad i.s . m. Missio met een Kaapverdiaans koor uit Rotterdam . Op 22 oktober 10.30u Ned. 1: Cult . Centr. De Brussel Oosterhout i.v.m . 60 jaar MIVA. Voorganger em . Bisschop Huub Ernst . Thema : Gaan waar geen weg is . Op 22 oktober 11. 00u Radi o 5 : H. laurentius . d wort d in . " Na de zegen Il Weesp . Aans1 uiten gepraat over allochtonenzielzorg.


De KRO zendt het programma Studio RKK voortaan elke twee weken uit op dinsdagavond, van 19.99u - 19.30u op Ned. 1. Dit t.v. - programma heeft als ondertitel : Thuis in de kerk en heeft aandacht voor de dingen die iedere parochiaan tegenkomt in zijn of haar omgeving. Daarnaast kunnen b . v. ontwikkelingen in de wereldkerk en de politiek aanleiding zijn voor een gesprek in de studio. In het NCRV- radioprogramma Vuurstenen worden actuele vragen op het gebied van geloof, kerk en samenleving in discussievorm behandeld . Panelleden en een gast geven hun visie op het onderwerp . De discussie wordt geleid door Teun Jan Tabak. De inhoud van Vuurstenen kan b.v. gebruikt worden in gespreksgroepen. Wekt dit u interesse dan moet u afstemmen op Radio 5 op vrijdag om 12.00u.

KPJ Ceffirt Oudpapier ophaalroute 1 De derde donderdag v/d maand. Mgr. Bekkersstr., S . v/d Berghstr., Dorpsplein, Dorpstr . , Ptr v/d Elsenstr., P . v . Grinsvenstr., Groenstr . , Heegterstr., Heikestr . , Past . v/d Kampstr., Kapelstr., De Karn, Lambertusstr . , Papendijk, Dr.Poelstr. Raadhuisstr . , De Rosmolen, Runrotstr., Sassendreef, Dr.Schaepmanstr., H.Schoutenstr., J. v/d Slootstr . , De Stoof, Thijmstr., Tolweg, Trudostr , , Veldstr . , De Wan, Weverstr. Willibrordusstr., De Wisboom en Mgr. Zwijsenstr.

WERELDMISSIEDAG: Feest van verbondenheid. Op de vierde zondag van oktober is er in a l le katholieke kerken wereldwijd, de coll ecte voor Wereldmissiedag . Bijzonder, want dat wil zeggen dat het gaat om de wereldwijde verbondenheid van alle geloofsgemeenschappen die samen de katholieke kerk vormen . Met het geld dat op deze dag wordt verzamel d komt een solidariteitsfonds tot stand . Iedere plaatselijke kerk geeft daarin naar vermogen en iedere plaatselijke kerk ontvangt daaruit naar behoefte. Al enige jaren worden de bijdragen uit de rijke noordelijke landen minder, terwijl de behoeften van de arme zuidelijke landen alleen maar groeien . Want waren er wereldwijd in 1984 nog 870 miljoen katholieken, in 1994 is hun aantal gestegen tot rui m boven het miljard. De behoef te aan een actief kader gaat daarmee gel i jk op . Daarom wordt een belangrijk deel van de opbrengsten uitgegeven aan opleidingen van leken, religieuzen en priesters . Het fonds geeft ook bij dragen voor de bouw van kerkjes, als centrum voor de pl aatselijke gemeenschap. Ook pastorale zorg krijgt aandacht, zoals het p?.storaat in vele vluchtelingenkampen in Zaire en Mozambique. MISSIO die de collecte voor wereldmissiedag organiseert, vraagt ieder jaar weer aandacht voor de gemeenschap van gelovigen wereldwijd. Want ook hier geldt: Jij+ zij= wij.

Oudpapier ophaalroute 2 de laatste vrijdag v/d maand Abelenstr., Acaciastr., Bergstr ., Berke nboog, Bredeweg, Broekstr., v. Coothstr.Ă€ Eikenwal, Elst, Elzendreef, Essenstr., ue Gement, Heesterseweg, Hoppad, Kastanjehof, Kepkensdonk, Kerkstr., Kloosterstr., De Kouwe Noord, Leiweg, Meidoornstr . , Mole nberg, Molenstr . , Peppeldreef, Rietkampsestr. Sleedoornstr., Spoorpad, Vli jmdstr., Vreestr., De Wiel en Wilgenstr.

K . V.B.

OPENINGSAVOND 7 SEPTEMBER

Op 7 september hadden wij weer onze eerste avond na de zomervakantie , Deze avond werd door 57 van onze l eden bezocht. Er was gelegenheid om je op te geven voor diverse cursussen en het ver dere programma tot jan . '96 werd bekend gemaakt , wat jullie ook allemaal nog na kunnen lezen in ons kwartaalt j e . Na de pauze werd er nog gekiend om mooie prijzen . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De dames die bij Effe noar Geffe hadden KOPY INLEVEREN VOOR: geholpen werden nog bedankt met een mooie bos bloemen. Na een gezellige avond ging men weer vol:iaan naar hui s. 14 OKTOBER iet bestuur . 9


De lekkerste worst is altijd maar tijdelijk in de aanbieding. Onze modernste betaalautomaat ook. Bij de Rabobank bestelt u tot 31

Dat betekent een korting van maar

oktober 1995 voor maar f 1.450,-* een

liefst f 500,- op de normale prijs van

hypermoderne betaalautomaat. Die

f 1.950,-*. Reden genoeg om even bij

bovendien is voorbereid op de toekom-

ons langs te komen of te bellen voor

stige manier van elektronisch betalen.

meer informatie of een afspraak. * Tarieven excl. BTW.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank

Maasdonk

10


ROND DE DORPSPOMP De 'schrijver' notulist van de stamtafel was op vakantie, was van de kaart door wat ingrepen, ja en er is nog geen reserve, dus u blijft verst oken van het 'Geffense' nieuws, menig~ne · en verslagen van belangrijke gebeurtenissen. U moet nog een keer tevreden zijn met een kort relaas. "Effe noar Geffe" is uit en te na besproken . Veel bezoekers maar toch nog minder dan in 1993. Er zijn nog teveel niet-betalende bezoekers. Al i s 1995 geen "Rampjaar", het zijn slechts windeieren. Toch gaan we vol vertrouwen de 20ste editie tegemoet. 20 jaar "Effe noar Geffe" in 1996 . De Provincie Noord-Brabant bestaat dan 200 jaar. Mogelijk is daar susidie te halen. In het parcours zijn knelpunten, die zorgde voor oponthoud en een goede doorstroming belemmerde: Bij de GOUDEN LEEUW en bij "HET SNUFFELTJE". De Poolse delegatie was verguld met de hartelijke ontvangst . "De onthullingsceremonie" van de Geffenaar van het jaar moet meer aandacht krijgen , daar-om-heen kan veel meer gebeuren. Ook de formule van de ZATERDAG-avond moet nog eens uitvoerig bekeken worden. Er is te weinig interesse bij de ondernemers . Er zijn alleen ki jkers en geen kopers. Het groot Geffes Podium is weer zeer gelsaagd te noemen . Mogelijk dat de feestelijkheden van zaterdagavond zich rond het Dorpsplein moeten afspelen. Dan het politieke gekrakeel. Gaat het om beleid,is het een prestigeslag? We snappen er niks van . De beide wethouders communiceren slecht, waar ligt dat aan. Wanneer komt er duidelijkheid. Het leek een sterke coalitie en de wethouders een goed DUO. Mis. Jammer . Schande. De gemeenteraad bestuurt. B. en W. zijn de uitvoerders en lijken intussen "KEMPHANEN". "Wijze" mannen uit de drie kernen, of uit de Raadspartijen moeten maar eens een onafhankelijk oordeel vellen. We moeten rare speculaties of verdachtmakingen voorkomen. Politiek is een openbare zaak. Wat is er aan de hand? En? Wie moet er "Hangen" . Blijven daarom zaken liggen als: Hoe en wanneer wordt het politiebureau verkocht, hoe zit het met het gemeentehuis van Nuland, met de uitbreiding van Vinkeloord, enz???

Maar intussen is het nieuwe gemeentehuis van MAASDONK geopend . Ee n mooi en efficiënt gebouw, zonder overdreven luxe met een prachtige Raadszaal. Met veel spreekkamers . Met eenvoudige ruimten voor de wethouders . De kelder staat nog onder water en kan nog niet worden gebruikt, hoe zit dat precies? De Maasdonkers zijn goed ontvangen op de open dag met veel aandacht en hartelijkheid en een goede presentatie en duidelijke voorlichting. Toch alles bij elkaar een duur project; kosten f 0,75 per Nederlander per jaar off 895,35 per Maasdonker per jaar dan rekenen we de kosten van personeel, materiaal, voorzieningen, afschrijving, reservering, dus Maasdonker let op je zaken!!! Het Dorpsplein wordt helaas ontsierd door een Mis"Bak"Sel, een sta-in-de-weg , daar snapt geen zinnig mens iets van. Zo'n raar stom nietszeggend hinderlijk obstakel. Gelukkig zitten de delen van de oude Schutskooi in het plaveisel. De gemeentebegroting komt eraan. We zijn bang voor een reeks nietszeggende cijfers . We zijn bang dat in de bestuurscr isis er weinig concrete plannen zijn. De feestelijke opening van boubedrijf van Schijndel en het GOUDEN feest heeft onze belangstelling en bewondering. We zouden graag daar langer bij stil staan. Mogelijk een volgende keer. We horen van een prachtige entree en de onthull ing van een borstbeeld gemaakt door Inez Oerlemans. We zijn benieuwd en willen er graag eens een kijkje nemen . Families Jan en Jo van Schijndel, kinderen van Schijndel van harte gefeli citeerd. Veel succes in de toekomst en we komen langs Tot slot Sinterklaas komt waarschijnlijk op zaterdag 19 nov. in Geffen en Dinie van Wanrooij is een voortreffelijke "Baas boven Baas", onze complimenten, daar mag ook nog wel eens wat over gezegd worden. Mogelijk de volgende STAMTAFEL 15 oktober om 11 .00 uur in café GOVERS. U BENT WELKOM. Van stamtafel 31 en 32.

11


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsen praktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit- Nahon P. Berkelaar

APOTHEEK:

Tel. : 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel .: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's- avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond: J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 14-15 21-22 28-29 04-05 11-12

okt. okt. okt. nov . nov.

Geffen Nuland Geffen Vinkel Geffen

18-19 25-26 02-03 09-10 16-17

nov. nov . dec. dec . dec.

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

Geffen Nuland Vinkel Geffen Nuland

In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijde ns va kanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit-Nahon of J . Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken ~ijn helemaal gesloten op: Vinkel: 06 nov., 10 nov., 8 dec . Nuland: 27 okt., 17 nov., 01 dec . Geffen: 03 nov., 24 nov. â–ş 04+05 dec.

Vakanties:P. Berkelaar 07 t/m 15 oktober M. Peeters 07 t/m 15 oktober J .Visschers: 14 t/m 22 oktober

Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/m vr . van 08.15 tot 17 .30 uur. za. van 12.00 tot 13 .00 uur . Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma. t/m Yr. open van 12.00 - 13. 00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17 . 00 - 18.00 uur . PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie , Manuele therapie en Sportfysiotherapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen . Tel. : 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak. TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d . Bovenkamp . Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen Tel .: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr.: 08.00 - 11 .45 uur 13,00 - 17.00 uur ZIEKENFONDSEN: * C-Z- groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 14.30 - 15.30 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18 .00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09 .0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel.:532199(

BUREAU SLACIITOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel .: 0412 640845 (hulp is kosteloos)


BUREAU VOOR RECIITSIIlJLP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2 , 5211 AD 's-Hertogenbosch

De heer C.v.Zantvoort, Hurg.Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel .: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand t ussen 18.00 en 19 . 00 uur. De Lokale Bewoners Raad za l de klacht doors preken met de W.B. S . te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

Tel .: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11 .00 uur en van 13 . 30 - 15 . 30 uur

JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jongeren Punt. Tel. : 041 2 - 625673/647214 ( Elke werkdag vanaf 10.00 uur) . Inlooptijden; ma,di,do van 14 . 00 wo van 16 . 00 vr van 10.00

Informatie EHBO pleisteractie - 17 .00 ~ur - 20 .00 uur - 13 .30 uur

BIBLIOBUS : Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noo rd Brabant , standplaats Geffen , dinsdag 09 . 00 - 09 . 45 uur Mariaschool 09 . 50 - 10 . 50 uur Aloysiusschool woensdag 12.30 - 13 . 30 uur Dorpsplein zaterdag 10 .15 - 12 . 00 uur Dorpsplein

WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 - 13 .00 uur op het Dorpsplein

PTT: Postagentschap in Super Nissen , Dorpsplein 3 , Tel .: 5325390 Geopend : ma t/m vr . van 09.00 - 12.15 uur zaterdag van 09 . 00 - 12.30 uur

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschaps zorg , kraamzorg, consultatiebureaus , verpleging & verzorging , huishoudelijke verzorging vevpleegartikelen e . a . Informatie en aan.melding zorg: Tel. 041 2 622678 ma t/m vrij . van 08 . 00 - 17 .00 uur . Spreekuur Ouder-en Kindzorg

Woe . 14 . 30 - 15.00 uur Tel .: 5321315

Beste mensen, In de week van 15 - 10 tot 21 - 10 organiseert de EHBO vereniging Geffen een grote pleisteractie van deur tot deur. Met deze actie hoopt de EHBO weer wat geld in de kas te krijgen om verband materiaal aan te kunnen schaffen zodat we de mensen met ' pech' onmiddelijk kunnen helpen en verbinden. De EHBO vereni ging bestaat uit 47 gediplomeerde EHBOers dle in raad en daad de Geffense mensen kunnen bijstaan. Hiervoor zi jn herhalingslessen noodzakelijk die hopen wij dan voor hun te kunnen financiĂŤren. Omdat dit alles op vrijwillige basis gebeurd zijn afhankelijk van uw financiĂŤle steun en hopen daarom op uw vrijblijvende medewerki ng. Wilt u ook nog een EHBO cursus gaan volgen dan kunt u zich opgeven bij : Voorzitter : Birgit v.d.Broek, J . v.d . Slootstraa t 8, tel. 21714. Secre taris : Henk v . Dint her , Pater v . d . Elzenstraat 30, tel . 23515. Penningmeester : Ton Glaudemans, De Karn 27 , tel. 24117. Tot ziens, Bestuur EHBO Geffen .

Uitlenen van Verpl eegarti ke len

* Kantoor Geffe n, Dorpstraat 37, di. en do . 13 . 30 - 14 .00 uur

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK

kastanje

De Lokale Bewonersraad , van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparutie aan de woning, brandgang of omgeving , niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende adress en : De heer H. v . d . Broek , P. v. d . Elsenstraat 9 te Geffen, tel.: 073 - 5322529 Mevr . A. Vos-v.d . Aa , Kastanjelaan 23 te Vinkel , Lel .: 073 - 5321536 13


"DE PONYVRIENDJES" VINKEL Zaterdag 23 september hebben de leden van "De Ponyvriendjes" uit Vinkel, goed dressuur gereden t i jdens de rayonwedstrijd te Geffen. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel . De i n de voormiddag gereden proef. Klasse B cat. A/B 5. Tessa v.d.Ven met Black Beauty 149 pnt. Klasse L cat. C 1. Gerbert v.d.Ven met Lady 167 pnt. KLasse B cat. D/E 4 . Marjan van Kessel met Karmalita Funny 158 pnt. Ron Loef fen met Abner 145 pnt. Francien van Kessel met 'El Maikel 140 pnt. Vera van Nuland met Imona 121 pnt. Klasse L cat. DIE 5. Cheryl Kleijngeld met Bri nta 159 pnt. 6. Jelte Strik met Ivarno 158 pnt. Margy v.d. Elzen met Flame 155 pnt. Jelte Strik met Kwinten 143 pnt. Klasse Ml cat. D/E 2 . Marieke Smits met Kassandra 161 pnt. KLasse M2 cat. D/E Irene v.d.Ven met Falcon 148 pnt. Klasse Zl cat. DIE 2. Jinke Strik met Rocky Mountain 193 pnt. De uitslagen van de in de namiddag verreden proeven zij: Klasse B cat . AIB Tessa v . d . Ven met Black Beauty 145 pnt . Klasse 1 cat. C 1. Ge rbert v.d . Ven met Lady 159 pnt.

Zondag 24 september jl. vond voor de ne~ende keer de jaarlijkse ruiterdag plaats 1n Vinkel, georganiseerd door rijvereniging "Prinses Margriet" en ponyclub "De Ponyvriendjes". Onder de vele toeschouwers voor de beste dressur- combinatie bij de paarden werd gewonnen door, Stepha van Zandvoort-Hanegraaf met Angela 158 pnt. De wi sselbeker bij de pony's werd gewonnen door Margy v.d.Elzen met Flame 169 pnt . Ook won Margy v.d.Elzen de wissel beker, geschonken · door burgemeester H.Netten, die :,::. haar persoonlijk uitreikte voor de meest aantal behaalde punten s'morgens voor dressuur. De overige uitslagen zijn: Ring 1 dressuur. 1. Belinda Langens met Investment 167 pnt. 2. Gerbert v.d.Ven met Lady 167 pnt . 3. Irene v.d.Ven met Falcon 159 pnt. 4. Stepha van Zandvoort mrt Angela 159 pnt. 5. José v.d.Doelen met Mariska 158 pnt. Ring 2 dressuur. 1. Margy v.d.Elzen met Flame 168 pnt . 2 . Marieke Smits met Kassandra 161 pnt. 3. Jelte Strik met Kwinten 157 pnt. 4. Marjan van Kessel met Funny 156 pnt. 5. Mary van Kessel met Kurano 155 pnt. SPRINGEN 1. Nicky van Veghel met Joyce 2. Marcel v.d.Heuvel met Wenda BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD 1. Marieke Smits met Kassandra 2. José v.d.Doelen met Kassandra 3. Cheryl Kleijngeld met Brinta 4. Gerbert v . d.Ven met Lady

Klasse B cat. D/E 2. Marjan van Kessel met Karmalita Funny 162 pnt. Francien van Kessel met El Maikel 157 pnt. Ron Loeffen met Abner 147 pnt. Vera van Nuland met Imona 139 pnt.

OVERKAMPING DRESSUUR PAARDEN 1. Stepha van Zandvoort met Angela 158 pnt. 2. Belinda Langens met Investment 156 pnt. 3, Mary van Kessel met Kurano 156 pnt. 4. Antoon v.d.Elzen met Zimbo 148 pnt.

Klasse L cat. DIE 2. Margy v . d.Elzen met Flame 171 pnt. 6 . Jelte Strik met Kwinten 163 pnt. Cheryl Kleijngeld met Brinta 153 pnt. Jelte Strik met Ivarno 146 pnt.

OVERKAMPING PONY'S DRESSUUR 1. Margy v.d.Elzen met Flame 169 pnt . 2. Gerbert v.d.Ven met Lady 168 pnt. 3. Irene v,d.Ven met Falcon 166 pnt. 4 . Marieke Smits met Kassandra 164 pnt . 5. Jelte Strik met Kwinten 161 pnt. 6 . José v.d . Doelen met Mariska 154 pnt.

Klasse Ml cat. DIE Mari eke Smits met Kassandra 140 pnt. KLasse M2 cat. DIE 1. I r ene v.d.Ven met Falcon 158 pnt. Klasse Zl cat. DIE 2 . Jinke Strik met Rocky Mountain 171 pnt . 14

RUITERDAG IN VINKEL ZEER GESLAAGD

Allemaal proficiat met jullie behaalde resultaten. STEPHA


ZWEMVERENIGING 'T WATERRIJK

Wil je meer weten, kom dan eens langs op een van genoemde tijden of neem contact op met ĂŠĂŠn van de volgende bestuursleden: Frenk van Gogh 073-5321468 John v/d Wert 073-5323410 Groetjes en wie weet zien we je een keer. Het bestuur zwemvereniging 't Waterrijk .

ZWEMVERENIGING 'T WATERRIJK UIT NULAND BLIJFT BESTAAN!!! Eeerder dit jaar werd het voortbestaan van de zwemvereniging 't Waterrijk Nuland/ Heesch bedreigt doordat de huur van het zwembad door het Motel Nuland zeer sterk verhoogd werd. Gedurende lange tijd zag het er naar uit dat de zwemvereniging als gevolg daar van zou worden opgeheven. Gel ukkig zijn het bestuur van 't Waterrijk en de directie van het Motel er begin september i n geslaagd tot een overeenkomst te komen. H_ierdoor zal de zwemverenigi ng die al ruim 15 jaar bestaat en al die tijd gebruik heeft gemaakt van het zwembad van het Motel haar zwemactiviteiten met ingang van 1 oktober voortzetten. Zwemvereniging 't Waterrijk heeft een kleine 100 leden, bij wie het recreatieve zwemmen belangrijk is. Er zijn wel wedstrijdzwemmers maar hier wordt met name getr aind voor onderlinge wedstrijden. Enkel e keren per jaar nemen zij deel aan marathons. Het accent ligt bij de trai ni ng eerst plezier en dan pas de snelheid. Bij de recreatieve zwemmers gaat het mee r om de onts panning in een gezellige sfeer. Bij ouderen in de vorm van het oefenen van de verschi l l ende zwemdisciplines en bij de jeugd in spelenderwi js een beetje competitie element te gebruiken . Wij maken zoals gezegd gebruik van het zwembad van het Motel Nuland op de volgende tijden: Zondag van negen t ot half twaal uur voor jeugdleden die recreatief zwemmen. Dinsdagavond van negen tot t i en uur voor de 'ouderen' die recreatief zwemmen. Vrijdagavond van zes tot half zeven uur voor de wedstrijdzwemmers. Zaterdagavond van vij f uur tot zeven uur voor de wedstri jdzwemmers. Naast deze activiteiten organi seert de zwemclub een zwemmarathon voor alle leden en mensen uit de gehele regio en waar ook andere verenigingen aan deel nemen, een speurtocht voor de jeugdleden, een speciale speldag voor de vaders of moeders samen met hun kinderen e.d.

HANDWERK VERKOOP

Op zondag 29 oktober is er weer de handwerkverkoop van de bejaarden, vrijwilligers en dagopvang vanHuize de Heegt. De ver koop begi nt om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Deze keer varieerd de verkoop weer van pluche beestjes tot all erl e i kerstspul l en. Iedereen is van harte welkom in Huize de Heegt, Veldstraat 1, Geffen .

15


IN DE WEEK VAN 16 T/M 20 OKTOBER IS WEER DE JAARLIJKSE ZAKJESAKTIE.

de Boekenweek voor deJeugd

WE HOPEN OP EEN GOEDE GIFT

1

REDAKTIE

16

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen Molenberg 6 tel. 04102-24850 ma t/m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

Official Service Dealer

~ ~ -' é._.,,~ C 7, r •. ~ . .-~ ,à~· W".fl. : ~ fR!b,

~··- -

J

\

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH

' t Is simpel om II te verzekeren vnn een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

* Verkoop en onderhoud van nieuwe en

gebruikte personen- en bedrijfswagens * Uitdeuk en spuitwerk

C.M. v.d. Doelen

MJ.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04 102) 23144

meer verstand van verzekeren

Bouvvbedrijf "BROOUS" • • • •

N IEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

•W•l~1 SPAARBANK SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop * taxaties

Nu ook een zaal voor feestiesl kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

* hypotheken

* verzekeringen * sparen * beleggersgiro

Koude schotels van f 15, - tot f 45,-

* persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00 · 15.00 uur Dinsdag- en v rijdag 10.00 · 13.00 uur 17.00 - 19.00 uur en op afspraak.

ol l ■

D

APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Heesterse\Neg 29 5386 KT Geffen T e l. 041 02 - 2476 5

EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

* * * * *

~..

~u,

vAN Heese MAKELAARou Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

tel.: 04102-23264

JO VAN DE BERGH Veldstra at 14 · Geffen

tel. 0 4 102 · 2253 1

WIHABO

DRUKKERIJ Heestersewe g 11

5386 KT Geffen

Tel.: OA 10 2 - 22684

fax: 0 4 102- 24795

Voor a l uw fomilie· ver enig ingsen han d elsdrukwer k. Fomiliedr ukwerk keuze uil 5 colle ct ies. M et opgaaf va n juiste datum b i j geboor tekaartjes, drukkosten g ra tis. Gratis felicitatiepakket b q ge boortekaar tjes. Ook voor copieerservice kunt u b ij ons tere cht.

Kapsalon Dro2isterU BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendUk 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

KERS

'PUITWERKEN B.V. Wij zijn gespecialiseerd in bet opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische l agen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bek.kers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 • 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-2298 1

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22 189


DISK OSS Beste mensen, Vaneen kennis die vernam dat ik bij DISK kwam te werken, ontving ik een artikel uit de Volkskrant van 12 augustus 1993 met als kopje : Bedrijven in Amerika zoeken steeds vaker hun heil bij pastores. Ik citeer er een aantal regels uit : Steeds meer bedrijven in de Verenigde Staten gaan ertoe over bedrijfspastores aan te s t ellen. De pastores blijken bijzonder waardevol bij de verhoging van de produktiviteit van de onderneming omdat zij de werknemers helpen bij de reorganisaties en het oplossen van persoonlijke problemen, zo bericht het Amerikaans weekblad National Catholic Reporter . Meer dan vijftig ondernemingen waaronder General Motors en de scheepsbouwer Allied Systems, hebben fulltime bedrijfspastores in deeltijd of over vrijwilli gers die pastoraal werk onder de arbeiders verrichten. De vakbond van werknemers i n de auto-i ndustrie financiërt pastores in elke fabriek waar zij leden heeft, zelfs als de onderneming weigert mee te betalen . ( •• • ) In 1988 waren er in Amerikaanse bedrijven tenminste 2000 bedrijfspastores. Dit aantal is sindsdien gestaag t oegenomen, meldt de vereniging van bedrijfspastores, die echter niet over exacte cijfers beschikt . ( •.• ) Een onderneming bekijkt hoeveel tijd zij bespaart door een bedrijfspastor aan te stellen die door de werknemer op de werkvloer kan worden aangesproken, zegt George Schurman, een onafhankel ijke olieproducent en voorzitter van de ve reniging voor de geestelijke verzorging in bedrijven en kantoren. Op 14 augustus jl. viel mij een beri cht op i n Trouw. Ook hieruit citeer ik. De kop lui dde: "Meer riaggs zien brood in hulp aan werknemers" . Steeds meer riaggs storten zich op de zorg voor werknemers met psychische problemen. Onderling zijn de riaggs echter verdeeld over welke vorm deze riagg-bedrijfszorg moet kri jgen. De nieuwe zorg bestaat vooral uit kortdurende therapieën: op kosten van de werkgever of zorgverzekeraar krijgt een werknemer -zonder wachttijd- vijf tot hooguit tien gesprekken met een therapeut. ( •. ) "We zijn veel meer adviseur en coach dan dokter. 'Trai ner in vaardigheden' is de beste omschrijving van ons werk. Onze cliënten vragen daar ook om: die willen geen dokter of medicijnen, die willen tips over hoe ze kunnen omgaan met hun baas, of hun stress beter hanteren". Voorzover Hoogduyn weet, zijn er nog maar weinig andere zelfstandig g~vest~gde therapeuten-maatschappen, die zich zo op de arbeidsproblematiek hebben 18

toegelegd als de ziJne. ( ••• )"Meteen aantal psychiaters stelde hij behandelplannen op voor een groot aantal aandoeningen, zoals, chronische vermoeidhei d, hoofdpijn, piekeren, en fobieën. "Deze 'oude' behandelprogramma's passen we nu op een nieuwe doel groep toe. Meer dan de helft van onze cliënten bestaat uit mensen met 'werk-gerelateerde' klachten. Met onze al bestaande, klachtgerichte therapieën lukt het ons hen weer in het arbeidsproces te krijgen". Twee berichten die alles te maken hebben met hoe er tegen 'gestresste werknemers' wordt aa_ngekeken. Twee berichten ook, die me aan het denken zetten. Wat roepen ze op over de functie die je als arbeidspastor in een bedrijf inneemt? Welke invulling geef je aan die pastorale taak? Vaak wordt mij gevraagd hoe die contacten in bedrijven precies verlopen; met name is men nieuwsgierig of het de bedoeling is om werkgevers te bekeren. Dat is niet precies de inhoud die ik eraan geef. Voor mij is de christelijke interprtatie volledig mijn eigen verantwoordelijkheid. Het is als het ware de bril waarmee ik kijk. Op die vi sie ben ik aan te spreken, maar anderen hoef ik daar niet op aan te spreken. Door mijn expliciet pastorale aanwezigheid in bedrijven kan ik wel - in afwijking van bijv . maatschappelijk werk- werkgevers en werknemers zich doen afvragenin hoeverre hun geloof een rol speelt binnen hun werk. Ook kan ik helpen deze rol te herkennen. En ik kan stimuleren dat het werk als thema een plaats krijgt op de kerkelijke agenda, zodat werkgevers en werknemers hun ervaringen op de werkvloer erkend weten in hun gelovige omgeving. Overigens hanteert DISK-Oss niet de werkmethode die in het eerste artikel als bedrijfs oftewel arbeidspastoraat wordt omschreven, nog beamen we de suggestie dat een dergelijke aanwezigheid de arbeidsproductiviteit verhoogt ofzelfs daartoe dient . Sommige andere DISK-organisaties in Nederland, zoals bijv. Utrecht en Rotterdam hebben echter wel gekozen voor de methode als zodanig. De arbeidspastor is daar zelf werkzaam in een bepaald bedrijf en heeft zo, net als alle andere wernemers, te maken met de spanningen en werkdruk ter plekke. Deze ervaringen vormen dan de basis voor zijn of haar pastorale reflectie. Bij DISK-Oss wordt deze werkwijze niet gevolgd, vooral gezien de realiteit van één arbeidsplaats. Door deze situatie is het voor ons relevanter om contacten te onderhouden met meerdere ondernemingen, en op di e manier de ontwikkel ingen in verschillende bedrijfstakken te kunnen volgen.

Monique Wolf


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars•"· N;stelrootJ "· Coothstraat 31 Geffen

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tel: 04102 - 22901 Tiel Tel: 03440 - 13594

ff 04102 - 22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN

* IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG -* POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

* HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

* *

wij kunnen voor U verzorgen

* * *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

*

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines _JI::1:]

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. ,\. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS· BELASTINGADVISEURS-JURISTEN

Kantoren in; Alphen Bened&n-Leeuwen Berg en Dal Bladel Boxmear Breda Oeume Olessen Ge1T1ert Goes Helmond ·s-Hertogenbosch Hulst Mill Nijmegen Oirschot Olster"Wîjk Oostburg Oosterhout Oss Oudenbosch Roosendaal Rosmalên Sint Qedanrode Someren Titbvrg Uden Valkenswaard Veghel Waalwijk Wanroij

27

WIE WAT WANNEER OKTOBER 9 Buurtver. de Molenhoek, Bloemschikken 15 TV de Vlijmd, slottoernooi 16 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 17 Feestavond voor alle parochie-medewerkers 19 KPJ, oud papier ophaalroute 1 19 Buurtver. de Vier Winden, kinderdag uitstapje dierenpark de Vleut 20 Spreekuur klachtenburo PMB, Dr.Schaepmanstr. 11, 19-20 uur 23 Buurtver. De Molenhoek, biljarten 24 Buurtver. de Vier Winden, kaartavond, 't Haasje 20.00 uur 26 KVB, excursie bakkerij Egberts-Hedel 27 KPJ, oud papier ophaalroute 2 20

Buurtver. de Vier Winden, kinderdropping 30 Buurtver . de Molenhoek, biljarten NOVEMBER 1 Buurtver. de Vier Winden , kindermiddag in de Bonkelaar van 2 tot 4 uur, thema modeshow 1 Buurtver. de Vier Winden, biljartavond 't Berghje 2 Allerzielenviering 3 Spreekuur klachtenburo PMB, Dr.Schaepmanstr.11, 19-20 uur 4 Gezinsviering 5 Buurtver. de Vier Winden,schaatsen voor het gehele gezin 6 Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten 6 Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102 22529, 18-19 uur