Torenklanken 1995 - nr 11

Page 1

33e jaargang

I

nummer 11

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

mei 1995

en en

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

-----•----••~mo~~~~~-~ BOOTREIS KRACHTPATSERS VRIJDAG 16 JUNI Zoals U de vorige keer heeft kunnen lezen is het dankzij U allen gelukt, om dit jaar voor 100 zieken uit Geffen, opnieuw de traditionele bootreis te organiseren. De datum i s vastgelegd op vri j dag 16 juni. Vanaf s'morgens 9 . 00 uur zullen we vanui t de haven van Oss vertrekken om de gehele dag op het water door te brengen. De zieken die hiervoor in aanmerking komen zullen i.s.m. ziekencomité "De Schakel" benaderd worden . Kent U echter mensen i n U omgeving waarvan U vi ndt dat deze hiervoor in aanmerking zou den kunnen komen, gooi dan even een briefje in de brievenbus van P. de Haas, v. Coothstraat 16 of A. Wingens De Rosmolen 54 Geffen . Waar mogelijk zullen we dan met uw voorkeur rekening houden. TVV De Krachtpatsers.

**********************************

ROEFELDAG 1995

1i ftçeflll {:r.lg

Het is weer bijna zover, op zaterdag 24 juni kunnen jullie weer meedoen met de landelijke Jantje Beton Roefeldag. Ook dit jaar zal er in Geffen weer een aantal bedrijven zijn die voor de kinderen van 6-12 jaar de deuren opent. Hiervoor kunnen de Geffense kinderen zich opgeven via speciale inschrijfformulieren welke op de basisscholen verspreid zullen worden , kinderen die buiten Geffen op school zitten, kunnen een inschrijfformu-

lier en een Roefelkrant afhalen bij Ad v.d. Hurk, Dr. Schaepmanstraat 13, van 3 t/m 10 juni. De strookjes moeten dan voor 12 juni weer ingeleverd zijn, op bovenstaand adres, dan hebben wij ook de tijd om alles goed te laten verlopen .

De laatste tijd zijn er verschillende bedrijven benaderd, om mee te werken aan deze dag. Hebt u interesse om mee te werken aan deze dag, en bent u hiervoor niet benaderd, dan graag een telefoontje. St. Jeugdbelangen Geffen

OPEN DAG RADIO VLADERACKEN Op zondag 28 mei 1995 organiseert Radio Vladeracken, de l okale omroep voor Geffen, Nuland en Vi nkel een open dag. Deze open dag is een mooie gelegenheid om eens een keer 'achter de schermen' van de lokale omroep te kunnen ki jken en met uw eigen ogen te zien hoe en door wie de programma's van Radio Vladeracken gemaakt worden. Tijdens de open dag ziJn de medewerk(st)ers van de lokale omroep aanwezig om kennis te maken, een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden. Aan alle bezoekers wordt koffie/ thee en de programmering van Radio Vladeracken aangeboden. De open dag, waarbi j iedereen van harte welkom is, vi ndt plaats in de rui mtes van Radi c Vladeracken aan de Dennenlaan 2 te Vinkel en duurt van 11.00 tot 18.00 uur. 1


.

.

···························· ····························

~'';':iiii''''''''::: VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

~

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

'-"NVA

* VERZEKERINGEN

*

TAXATIES / * HYPOTHEKEN

i;;::;::;;;::::::::::,o

~::i

VAN TUIJL ~ makelaardij bv ~ 't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · · · · · ·

onderhoud en reparatie schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


ROND DE DORPSPOMP 14 mei, alweer de 27e stamtafel. Het bevrijdingsfeest te Geffen werd op 5 mei 1995 op waardige wijze gevierd. Ook de Dodenherdenking op 4 mei werd druk bezocht, er werden meer bloemen gelegd, de kerk was drukbezocht, het was een ontroerende gebedsdienst en de organisatie was in vertrouwde handen van heemkundewerkgroep "Vladerack". Zo blijven zij die vielen, bij ons horen; samen even stilstaan en "Stil zijn" rondom onze doden, hun namen nog eens noemen, en de Joodse familie van Dijk, dan voelen we weer die verbondenheid met alle slachtoffers en leven met hen mee; de eerbiedige "St·1 l te " rondom het herdenkingsmonument "VRIJHEID" 1940-1945 maakt diepe indruk. Heel blij waren we met de organisatie rond de nationale Gouden bevrijdingsdag 4 mei 1995. Zo heeft Geffen voor het laatst de nationale 50e bevrijdingsdag op een intieme wijze inhoud en vorm gegeven. Het Comité "50 jaar bevrijd" kan weer opgeheven worden, Lies, Wil, Kees, Noud, Harry, J~ap en Theo he~ben op een plezierige manier samengewerkt en zo is een geslaagd feest gevierd, dat alle gasten nog lang zal heugen. Een honderdtal mensen bezochten de kerkdienst; mooie teksten en gebeden, rijke gedachten aan Bevrijding en Bevrijd zijn en elkaar de handreikend om de Vrede te bewaren en te dienen, een gemotiveerd en geinspireerd zingend kerkkoor, goede samenzang en dat rond onze enthousiaste voorganger in deze dienst, onze hartelijke, uitnodigende pastoor. Ook de bijeenkomst in "Het Oude Klooster" werd door± 100 personen bijgewoond . Koffie met 'n sneeke peperkoek , daar waren we in de oorlog zielsgelukkig mee. Dat bracht al gauw de goede sfeer. De voordracht door de 80-jarige pater Ivo van Dinther was doorspekt van humor; zijn anecdotes van 1944 rond de verwoesting va~ de kerktoren en de zijbeuk, waren zeer verrassend en brachten nog nieuwe elementen naar voren en voerden ons terug in die verwarde spannende, bange dagen. Ilij plaatste ons weer terug in de tijd van weleer hoe de mens leefde en vooral den boer, mi zun eeltige, warme handen, hoe tie moest sjouwen en werken veur zun keinder, hoen waerrum hart dat tie hai, un onwankelbaar vertrouwen in zun overgave aan ut leven, in alles wat turn overkwaam, en hoe dat

ie ut ok wer uit de haand kos geven, mee zunne leste treej naor ut laand , da waar nog us vreej. Wij sloegen onze handen warm in een verdiend applaus. De burgemeester die op 4 mei ons in "Stilte" voorging diepte de betekenis uit van "Vrijheid" en bevrijd-zijn, en de kracht die wij daaruit moeten putten en de rijke levenswaarden moeten blijven bevechten. Het drankje in de pauze was uiteraard "echte namaaklimonade of' aanmaaklimonade" op oorlogssterkte. _Het ouderenkoor verrastte het gezelschap met hekelliedjes uit de oorlogsjaren en de Songs van na de bevrijding, iedereen kon meezingen, want alles stond keurig op tekstbladen; er werd dan ook spontaan meegezongen en zo groeide er geleidelijk aan een uitbundig feest. Na nog een heerlijk naoorloRs drankje was de beurt aan liedjeszanger Henk Habraken uit Beeswijk; het bleek een echte feestvierder, bezong rle tijd van voor de oorlog, de "Crisis" en dat de Duitsers toch maar allemaal werk hadden; dat gaf te denken , we beleefden de mobilisatie en de geintjes uit die tijd, de oorlog en de problemen in het huishouden en het plezier ná die moeilijke jaren; een werveling van sprankelende humor uit het Brabantse land, dat uiteraard een daverend applaus kreeg. Tot slot ons volkslied : "Het Wilhelmus" en het heeft geklonken, zoals de werkgroep "50 jaar bevrijd" dit had gehoopt . Ja iedereen zong mee vanuit zijn/haar hart, er was warmte, vuur, bezieling, saamhorigheid voelbaar . Iedereen was blij met het mooie "Herinnerings-tweeluik" aangeboden door het Comité, met daarin op bijzondere wijze aandacht voor "Het bevrijdingsraam" boven de ingang van onze parochiekerk en het"bevrijdingsmonument" . Er zijn nog enkele exemplaren over . Als u dit mooie document alsnog begeert, kunt u contact opnemen met Wil van Leeuwen-de Haas, van Coothstr . 14 tel.23044 Het voltallige college van B. en W. betuigde dankbaarheid aan het comité en wisten de bijdragen van f 1300,- aan het comité welbesteed. Ook sfeerbepalend waren de versieringen in de kerk rond het altaar in de kleuren roodwit-blauw, de feestelijke aankleding van de zaal en de tentoonstelling rond "oorlog en bevrijding" door heemkundewerkgroep "Vla· derack". "Een schitterend geslaagd feest" met in ons midden nog een van de oprichters van het eerste feestcomité Wim Jansen en vanzelfsprekend oudvoorzitter van het Oranjecomité Piet de Kort. We zijn ons weer beter bewust, wat het betekent, we zijn VRIJ!!! ! !!!!!!! De stamtafel gaat zich voorbereiden op de vakantie en zich bezinnen op haar functioneren. We missen soms belangrijke gasten; we zien daarin graag mensen rond of uit po3


WIHABO

DRUKKERIJ Heeslerseweg 11

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fax: 04102-24795

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. fa miliedru kwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboorte kaar tjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservlce kunt u bi j ons terech t.

AFBOUW

Àa. '

V.O.F.Hanegraaf Geffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

*

ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32

5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agttii Jo u.ünbtt TELEFOON 04102- 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 414 1 ck Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker!!


i1c1eKe part1Jen, uit M1aaenstana or oedrijfsleven, uit de sport en het verenigingsleven, want dat zijn toch informatiebronnen die we niet kunnen missen al wil de stamtafel als het effen kan geen "partij" kiezen. Iedereen blijft welkom en personen, die binding hebben met bovengenoemde groepen nodigen we uit om lid te worden van de Stamtafel. Zo kunnen we een goed klankbord zijn van wat er in de gemeenschap Geffen leeft. Het eerste Maasdonkconcert in de Meent te Nuland op zaterdagavond 13 mei, was een groot succes. Er werd knap gemusiceerd door Muziekvereniging Odio uit Vinkel, Harmonie Union uit Nuland en onze Geffense muziekvereniging W"_I.K. Een goede harmonie tussen de harmonieen, voortreffeliike. aansprekende muzieknummers en dat op hoog muzikaal niveau. Onze complimenten. Onze K.P .J. houdt een feestweekend rond 70 jaar bestaan. En in die 70 jaar heeft de K.P.J. altijd nog een prominente plaats in de omgeving en provincie Noord Brabant. Op diverse fronten zijn prijzen gehaald en grote prestaties geleverd. Elk jaar zien we bij de "Raopavonden" de K.P.J. hoogstandjes leveren, het enthousiasme die deze vereniging kenmerkt . Het zullen dan ook fijne dagen worden op 26, 27 en 28 mei (zie vorige Torenklanken). Ook u wordt niet vergeten. K.P.J. veel succes. Van de stamtafel 27 volgende stamtafel 28 mei 11. 00 uur tot 12 .30 uur café GOVERS.

.

Hallo Maasdonkse kinderen Op zaterdag

17 j Uni is er weer een GROTE

JEUGDBRANDWEERDAG Voor de 6e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd!! Voor alle Maasdonkse jeugd in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain die 16 jaar of ouder is. Wij beloven wederom een prachtige dag met ook nu weer veel kans op "plaatselijke buien" Er zijn

GEEN KOSTEN aan verbonden je kunt je zo opgeven.

Het spektakel vindt plaats op het terrein aan de Zandstraat nabij de brandweerkazerne te Nuland.(beschikbaar gesteld door Taxi van Nistelrooy). Om 12.30 uur aanwezig zijn en om 13.00 uur gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. (aangeboden door Rabobank Maasdonk) inschrijfformulier inleveren voor 1O juni op school, (Nuland, Geffen of Vinkel) of bij B. Hurkens Zandstraat 25A Nuland .

·..:

T.E.M. Brabant B.V. Tankstation Exploitatie Maatschappij Voor ons Shell station ''Den Hanenberg", Rijksweg A50, Heesch. hebben wij direct plaats ·voor een

PART-TIME

Inschrijfformulier: (inleveren op school) Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag je eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. (incl. een captain boven de 16 jaar) Inschrijven aleen is ook mogelijk. naam/namen:...............................................................................................................

SERVICE MEDEWERKER Wij zoeken een enthousiaste jongeman die bereid is om op onregelmatige tijden en in de weekenden te willen werken. Voor informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met dhr. F. Klunder, telefoon 04102-21217.

leeftijd: .............................................. .................................................. .............................. naam en tel. nr. captain..............................................................................................................................s


WERELDREIS Aan: De Achterblijvers Route: Calcutta - Varanasi - Jabalpur Kahna national park - Jabalpur Satna - Khajuraho - Orchha - NewDelhi - Rishikesh - Haridwar - Agra Bharatpur - Jaipur - Pushkar Jodhpur - Pali - Udaipur - Bombay Alibag - Pune - Kohlapur - Panaji Galangute Beach - (B~mbay-A'daml India, incredible isn't it? India is één groot avontuur. Of het nu de trein is met de theeverkoper die zichzelf luid aankondigt met chai ... chai .•.• chai •.. , heilige koeien die op het perron slapen en het verkeer ontregelen. Of het nu de bus is die bijna uit elkaar valt en eigenlijk in een museum thuis hoort. Of het nu de lokale kapper is die te werk gaat met een enorme schaar en met zo'n grote happen knipt dat je .je afvraagt of dat wel goed gaat. Die overigens voor diezelfde gulden dat het knippen kost, uitgebreid je hoofd masseert. Het maakt niet uit; als je in India bent neem je deel in het dagelijkse leven, of je dat wil of niet. Zoiets simpels als het kopen van een buskaartje is in India vaak een hele opgave. Tijdtabellen zijn meestal in Hindoesc~rift en er zijn verrassend weinig mensen die redelijk Engels praten. Vrouwen heb?en in di t geval een streepje voor. In trein- en busstations is meestal een vrouw enloket en zoniet, dan hebben ze het recht om vooraan in de rij te gaan staan. Dat betekent niet dat reizen voor een westerse vrouw altijd even gemakkelijk is. Een westerse vrouw die alleen reist kan ervan op aan dat ze door talloze Indiase mannen zal worden aangestaard en aangeraakt. Een schut ting s taat gelijk aan openbaar toilet en natuurlijk heeft India haar deel in bedelaars: Op den duur raak je hieraan gewend. Waar ikechter nooit gewend aan zal raken zijn mensen met Lepra. Als je iemand met halve vingers en tenen of zelfs geheel ontbrekende handen en voeten ziet, dan kun je dat niet zomaar negeren. Ook dat is India. Ondanks dit heeft India de reiziger veel te bieden. Ik ben mijn reis in Calcutta begonnen, de stad bekend vanwege Moeder Theresa. Mijn volge~de stap was Varanasi, een belangrijke pelgrimsplaats voor de Hindoe's. De stad li~t aan de heilige rivier de Ganges. Pelgrims baden in de rivier, drinken het rivierwater en brengen offers. Een indrukwekkende plaats. Kahna Naionaal Park is bekend vanwege de hier voorkomende tijgers. Ik heb er geen ge zien, maar wel veel ander wild. In Jabalpur 6

neo iK net noL1-rest1vaL meegemaaKt. vit feest, dat het begin van de lente aankondigt wordt uitbundig gevierd door het strooien van gekleurd poeder en het gooien van waterverf, zodat je op het einde van de dag er gekleurd bijloopt. Via Khajuraho (tempels met erotische afbeeldingen) en Orchha (paleiscomplexen) gaat het vervolgens naar Rishikesh. Alweer een pelgrimsplaats aan de Ganges in het noorden van India. Het was deze plaats waar de beatles en hun goeroe destijds naar toe zijn gekomen. Nog steeds komen vele westerlingen hier om yogalessen te volgen. Agra en de Taj Mahal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Taj Mahal is een mausoleum die een maharadja (=koning) heeft laten bouwen voor z'n vrouw. Gebroken door liefdesverdriet ali hij was bij het overlijden van z'n vrouw. Een prachtig witmarmeren gebouw . Na in Bharatpur een park met vogels bezocht te hebben, was het weer tijd voor een festival. In dit geval het Gangaurfestival in Jaipur. Vrouwen getooid in hun mooiste sarees (zijden kleden) bidden voor het welzijn van gewenste man of echtgenoot. Er is een prachtige parade, kompleet met beschilderde olifanten en kamelen . Een opvallend detail is dat alleen mannen in deze parade deelnamen. Via Pushkar en Jodhpur reis ik naar Udaipur Zowel Jodhpur als Udaipur heeft een groot fort. Ze herinneren aan een tijd dat de maharadja's hier heer en meester waren. Natuurlijk de nodige bazaars, waar Ind.i~rs met "just looking, looking no charge" je proberen naar hun verkoopwaar te lokken. Met nog enkele weken voor de boeg ben ik naar Goa gereisd, een voormalige Portugese nederzetting. Witte stranden, zon, zt=e- een ideale plaats dus om bij te komen van al m'n belevenissen. Ik kan terugzien op een geweldige reis. Veel meegemaakt, gezien, veel mensen ontmoet. Toch ook blij binnenkort familie en vrienden terug te zien. Houdoe, Willy Calangute Beach, 23 april 1995.

KOPV INLEVEREN VOOR: 27 MEI


K. V. 8. 25 april EXCURSIE INTRATUIN Op 25 april zijn we met 19 dames op excursie geweest bij Intratuin te Rosmalen. We vertrokken om 9 uur van het Dorpsplein met 9 sportieve dames die fietsten,de rest ging met de auto. Bij aankomst werden we ontvangen met koffie en appelgebak, en Dhr van Loon verzorgde voor ons de verdere morgen. Hij gaf ons diverse tips voor de tuin en voor kuip en potplanten. Daarna gingen we zelf rondkijken en de meeste dames gingen met wat planten huiswaarts. Na een gezellige en informatieve ochtend gingen we om half een weer richting Geffen. 2 mei HOLLYWOODREISJE Dincdag 2 mei reden we met de bus met 40 dames richting Hilversum, waar de koffie met appeltaart klaar stond. Hier kr egen we geze lschap van 'n hostess van het V.V.V. die ons verder de gehele dag begeleidde tot aan de R.T.L. - studio. Zij bracht ons eerst naar het omroepmuseum. Daar konden we een film bekijken over de geschiedenis van de omroep. Daarna konden we vrij rondlopen door het museum en het decor van Zeg 'ns AA. Omdat we nog wat tijd over hadden zi'jn we via 'n omweg door een pracht·ige bosrijke omgeving naar Laren gereden, alwaar ons lunchbuffet wachtte . We konden hier ook even winkels bekijken. Laren is een chique winkeldorp, waar veel Amsterdammers met dikke portemonnäie's gaan winkelen. 's Middags zi jn we langs de Vecht, Breukel en en Loosdrechtse plassen naar Xapitale woningen van rijke TV persoonlijkheden gaan kijken, o.a. Ron Branàsteder, Paul de Leeuw, Johnny Kraaykamp, Rita en Pim Jacobs etc. etc. Om 16 . 15 uur moesten we bij de 5 Uur Show (R.T.L . ) zijn. Na wat gedronken te hebben en de nodige sanitaire bezigheden, konden we de 5 Uur Show Live meemaken als publiek. Om 15 voor 5 bood Mieke, namens de K.V.B., een Geffe's neutje aan, aan onze gast vrouw Mireille Bekooy. Toen begon de show. Heel spannend (en live) om dit mee te maken. We mochten niet zwaaien en moesten enthousiast klappen op commando. Het was voorbij voor je er erg in had. Wel heel erg leuk. Op de terugweg naar Geffen hebben we nog een heerlijk diner gehad bij de Rotonde in Enspijk. Ik geloof dat iedereen een fijne dag heeft gehad.

Het was een zeer geslaagde en druk bezochttE avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Op het einde begonnen 3 Iraanse dames met een dans en nodigde iedereen uit spontaan mee te doen wat ook gebeurde. Veel te snel was de avond voorbij, maar we kunnen zeggen dat deze avond een geweldig initiatief was om elkaar beter te leren kennen. Een nieuwe aanzet is daartoe gegeven. Bestuur K.V.B.

BUURTVERENIGING DE MOLENHOEK Hier volgen enkele uitslagen van onze activiteiten van het afgelopen jaar. In de biljartcompetitie: 1. Kees v.1. ~0eleD 2. Jo Vos, 3. Henk Gloudemans, poedel~ri js • Lam"ert Ruys. Van de Rikcompetitie: 1. Henk v.d. Heijden, 2. Lambert Ruys, 3. Martha v.d. Doele~ . Van de Joker competitie: 1. Nel Ketelaars, 2. Riek v.d. Elzen, 3. Maria V. D. Donk. Van de Bridge competitie: 1. fam. v . Drunen, 2. fam. v; Zutphen, 3. fam. v. Alenbeek, 4~ dames Vogels - de Veer. Van de Bowlingavond: dames 1. Gwen Vogels, heren 1. Kees v.d. Doelen. De prijsuitreiking heeft inmiddels plaatsgevonden op onze jaarlijkse feestavond in de Gouden Leeuw. !{et bestuur wil vanaf deze plaats iedereen bedanken voor hun geweldige sportieve inzet en al haar leden een fijne vakantie wensen. Tot de volgende activiteit. De Molenhoek. 3 mei AVOND M.O.V . TE VINKEL Welkom, Welcome, Bienvenue, Soo Shawaada en een zelfde uitdrukking in het Arabisch en Russisch. Zo werden de vrouwen uit Brabant en de vrouwen uit Rosmalen, gevlucht uit talloze landen welkom geheten. Er was op deze avond veel zang en dans, en ook werden er heerlijke hapjes rondgedeeld gemaakt door de vrouwen uit het asielzoekerscentrum te Rosmalen. Onze dames hadden heerlijke kruidkoek gebakken voor bij de koffie. Marietje Willemse liet zien hoe zij een Brabantse Poffer maakt. Er stond een mooie foto van haar en de Iraans e Koerd Nasmil in het Brabants Dagblad. 7


mD~ ~@ ~ ~

~

~(QXQ)[Rl f}[gîJ

'Wi1]~

DIERENSPECIA.ALZAAK & VEEVOEDERS

,r

B.de Kinderen~ Molenstraat 32 Geffen Tel.25551

-$,'

J

m E.

.:r:-

·qS

i f

5.

:1'8

<S «~q;..

tt '1S .1::. ($

fJ

Q>~

.!.~

~

d

':>

>.,

., ! - j

~

~rn:~CK\ W~~ [}{][gV [X]U!JD~@D~~ iJWW~ CX)


DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen Molenstraat 32

Geîîen Tel.25551 Uw huisdier is een vriend voor het leven. Tijdens de Week van het Huisdier, van 29 mei tot en met 3 juni 1995, doen wij ook graag wat extra's voor U en Uw beste vriend. Van 29 mei tot en met 3 juni 1995 is het de eerste keer 'De week van het huisdier'. Een landelijke campagagne waarin de aandacht gericht wordt op een verantwoord huisdierbezit. Want alleen dan zijn onze huisdieren 'Vrienden voor het leven', zoals het thema voor dit jaar luidt. Tijdens de week van het huisdier organiseren wij zelf de volgende aktiviteiten:

KLEURWEDSTRIJD Bij inlevering van de kleurplaat die in dit blad staat in de week van 29 mei t\m 3 juni ontvangt elk kind een leuke attentie. De uitslag wordt bekend gemaakt in dit blad.

DOE MEE!!!!!!!!!!!

GRATIS FOTO VAN JEZELF MET JE HUISDIER Kom woensdagmiddag 31 mei van 13.30 tot 18.00 uur met je huisdier naar onze winkel. Daar staat de fotograaf klaar om een mooie foto te maken met je vriend voor 't leven.

Onze openingstijden zijn: Ma t/rn vr. 13.00 - 19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur (van 12.30 - 13.00 uur hebben wij graag even pauze)

«m-< WEEK VAN HET HUISDIER 29 mei-3 juni 1995

9


an ons ma • r e uitzoe en. Mogen we je even over de streep trek-

geld kunt opnemen bij elke geldautomaat.

ken voor een gratis Rabo JongerenRekening?

En snel en simpel kunt afrekenen in steeds

Open jij er een, dan mag je het van ons uitzoe-

meer winkels met betaalautomaten.

ken: een video, een Dance-CD of een Pop-CD.

Dan moet je ook nog even weten, dat

Dan vertellen we je meteen dat de

je bij ons een rente krijgt die even hoog is als

Rabo JongerenRekening een rekening is zoals een rekening hoort te zijn. Dus met een pas met pincode waarmee je

op een spaarrekening. En die kun je mooi in je zak steken. Loop dus gauw eens bij ons binnen.

Rabobank

1

1

Rabobank Maasdonk 10

Geffen Nuland Vinkel


.

Bridgeclub

Geffens

Doublet

' ■

GEEN THEE EN DROGE KOEKJES.

Enkele weken geleden heb ik reeds een oproep gedaan, helaas hebben we daar niet zoveel reacties op gekregen als we gehoopt hadden, daarom hier nog een keer: Het competitieseizoen 1994/1995 is bijna afgelopen, seizoen 1995/1996 staat alweer bijna voor de deur. Voor het nieuwe seizoen kunnen wij nog leden gebruiken, en er zijn ook plannen om weer een cursus in Geffen te organiseren. Dit kan echter alleen doorgang vinden als er genoeg gegadigden zijn, dus nu kunt u uw kans grijpen! Misschien denkt u nu: "bridgen? dat is niets voor mij, veel te moeilijk", of:"bridgen? dat is toch een spelletje voor oude gezapige dametjes, die met hun naaikransje een middag onder het genot van een kopje thee en droge koekjes een saai spelletje doen?". Maar het tegendeel is waar! Bridgen lijkt ingewikkelder dan het is, en als je eenmaal de beginselen onder de knie hebt, zul je merken dat het bijna verslavend werkt; het is een erg boeiend en spannend spel, maar dat houdt niet tegen dat een avondje naar de bridgeclub vooral erg gezellig is en ontspannend werkt. Het is ook niet zo dat je om te kunnen bridgen eerst een zekere gevorderde leeftijd bereikt moet hebben, zoals ondergetekende bewijst. Dus, mocht u zin hebben in iets nieuws, of bent u misschien al een poosje aan het twijfelen, dan hoop ik dat dit stukje u over de streep trekt. Als dat zo is, dan kunt u zich aanmelden (voor de cursus óf voor de competitie) bij Dhr Wim van Druenen, telefoonnummer 04102-21526 of Dhr Piet de Kort, telefoonnr 04102-21768. Gewoon doen! Hier volgen enkele uits1agen: 1. v.d. Logt 8 pnt, 2.W.v.Druenen, 9 pnt, 3. v.Alebeek 16 pnt, 4. Vos 18 pnt, 5. v. Druenen-v.d. Ven 26 pnt, 6. Achterberg-v. Galen 29 pnt, 7. J.v.Druenen 31 pnt, 8. Luyben 31 pnt, 9. v.Bragt-Ligtenberg 32 pnt, 10. Bos-de Jong 32,5 pnt, ll. v.Bon-Goorsenberg 35 pnt, 12. v.d.Leest-Ouwendijk 44 pnt, 13. v.Zutphen 46 pnt, 14. v.Dielen 50,5 pnt, 15. de Kok-de Veer 52 pnt, 16 v.Beek-v.Berkel 58 pnt, 17 . v.d. Eertwegh-Loffler 63 pnt, 18. Schwi ebbe 64 ont. 19. v.Hout-Nov 64.5

-

pnt, 20. Geneste- Romeynders 66 pnt, 21. Jansen-Wingens 67 pnt, 22. Meertens 67,5 pnt 23 . Berten-Rasing 70 pnt, 24. Peters-Zeeuwen 81 pnt, 25 de Kort- v.Uden 82 pnt, 26. v.Druenen-Zeeuwen, 27. v.Berkum 85,5 pnt, 28. v.d .Brink- v.d.Ven 87 pnt, 29. v.NoortWeerens 93,5 pnt, 30. Tolboom 100 pnt, 31. v.Deutekom 104 pnt, 32 . v.Zijl 105 pnt, 33. v.Bon- Jansen 107 pnt, 34.Vogels 108 pnt, 35. v.Duyn- Ouwehand 109 pnt, 36. Boeijen 113 pnt, 37. v.Weert-v.Zijl 114 pnt. Vanaf 23 mei tot eind juli is het iedere dinsdag vrij bridgen voor niet leden à f 1,25 per persoon.

BUURTVERENIGING DE WIELKRING Op 7 mei werd door Irma en Theo Bijveld, onze nieuwe organisatoren, een fietstocht georganiseerd. Gewapend met kilometertellers, en door sommige, speciaal voor dit doeleind aangeschafte fietsen, vertrokken we om 11 uur met stralend weer voor een tocht van ca. 50 km. Onderweg zochten we naar aanleiding van foto's bepaalde punten, dit waren onze opdrachten. Als je je ogen goed de kost gaf en de juiste weg fietste (wat niet altijd lukte), waren de opdrachten makkelijk op te lossen. Bij de Heise Tip werden we onthaald op koffie met gebak en na even de benen te hebben gestrekt, gingen we op weg naar de goed verzorgde pick-nick. Voor de eventuele afvallers (die er niet waren), reden Theo en Irma ons na met een grote bestelbus, Om ongeveer 5 uur arriveerden we in Geffen. Daar werden de op drachten nagekeken en werd bekend gemaakt wie 1, 2 en 3 waren geworden. Het was een ontzettend gezellige fietstocht, hopelijk dat het volgend jaar weer een vervolg heeft en dat er dan meer deelnemers zijn. We waren nu met 26 mensen waarvan 6 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar, die de 50 km ook gefietst hebben. Knap hoor, en dat zonder mopperen. Langs deze weg willen we Irma en Theo Bijveld heel hartelijk bedanken voor het organiseren van deze fantastische fietstocht, en graag zien we iedereen op 17 juni terug bij de barbeque. De fietsers van DE WIELKRING

BOLLEBOZEN Op 21 april is Susanne v. Erp aan de Katholieke leergangen te 's- Hertogenbosch geslaagd voor lerares basisonderwijs. 11


ÂŽ

O'

~

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax . 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland , tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur m het gemeentehuis in Nuland. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. 12

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

WETENSWAARDIGHEDEN OVER GROF HUISVUIL EN ANDER AFVAL Er schijnt nogal wat onduidelijkheid te bestaan over zaken met betrekking tot grof huisvuil. Zo brengen veel mensen uit Maasdonk hun grof huisvuil (wat niet in de container past en niet meer bruikbaar is) nog steeds naar WRO/Van Gansewinkel in Oss. Dit is echter sinds 1 januari 1993 gewijzigd. Sinds deze datum kunt u uw grof huisvuil tegen betaling kwijt bij het containerbedrijf van der Donk recycling. Inwoners uit Nuland deden dit voorheen ook al. Echter inwoners uit Geffen brachten voor de samenvoeging hun grof vuil naar WRO/Van Gansewinkel en dat is momenteel dus niet meer mogelijk. Om dit soort verwarring de wereld uit te helpen wordt er in dit artikel nog eens nader ingegaan op de inzameling van allerlei (groot) huisvuil.

Grof tuin-/snoeiafval en overig grof huisvuil Het grof huisvuil kan verdeeld worden in twee groepen: grof tuin-/snoeiafval overig grof huisvuil Grof tuin-/snoeiafval dat niet in de GFT-bak past (struiken. grote takken e.d.) kan gratis naar de Milieustraat op het gemeentelijk depĂśt .aan de Zandstraat 43a te Nuland worden gebracht. Grof huisvuil dat niet in de grijze container past en dat niet meer bruikbaar is (b.v. kapotte meubelen, puin, bouw- en sloopafval, dak- en vloerbedekking) kunt u tegen betaling kwijt bij het containerbedrijf Van der Donk recycling, Industriestraat 28 te Nuland, tel.: 04102-24748. De gemeente Maasdonk heeft er bewust voor gekozen om de kosten van verwerking van dit afval niet door te berekenen in de afvalstoffenheffing. Immers dan zou iedere inwoner van Maasdonk meebetalen aan de verwerking van dit afval, ook als hij geen grof (onbruikbaar) huisvuil heeft geproduceerd. Vandaar dat er is gekozen voor het principe "de vervuiler betaalt". Bij WRO/Van Gansewinkel wordt al enige tijd streng gecontroleerd wie er grof vuil komen brengen. Alleen inwoners uit Oss, Heesch en Ravenstein kunnen daar nog terecht voor grof vuil. Het heeft dus geen zin om als inwoner van Maasdonk uw afval daarheen te brengen. Bovendien worden ook daar sinds kort kosten in rekening gebracht voor het afgeven van bepaalde soorten grof vuil.


Bruin-/witgoed en bruikbare huisraad Witgoed zoals afgedankte koelkasten en diepvriezers bevatten CFK,s die de ozonlaag aantasten. Vandaar dat zij apart worden verwerkt. Onder witgoed vallen verder afgedankte wasmachines, vaatvassers etc .. Defecte televisie- en audioapparatuur behoren tot het bruingoed. U kunt wit- en bruingoed gratis aanbieden op de Milieustraat. Bruikbare meubelen en elektrische apparaten kunt u naar het kringloopcentrwn De Cirkel, Terpenhoek 31 te Rosmalen brengen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het kringloopcentrwn tel. :0419217585. Asbest Asbest of asbesthoudende materialen kunt u ook kwijt op de Milieustraat. U moet hiervoor wel een tarief betalen. Een kofferbak vol asbest-afval kost f 5,00, een 1-assige aanhanger f 10,00 en een 2-assige aanhanger f 15,00. Ook kunt asbest-platen brengen. Plaat I t/m 5 kost f 7 ,50, plaat 6 t/m 10 f 15,00 en boven de 10 platen kost f 2,00 per plaat. Tevens dient u bij het afgeven van de asbest een aanmeldingsformulier in te vullen. Bij de afvoer van asbest naar de regionale stortplaats Vlagheide in Schijndel moet de gemeente deze formulieren daar afgeven. Wanneer u als particulier rechtstreeks asbest bij de stortplaats wilt aanbieden, dan dient dit vooraf bij de het gemeentelijk depöt te worden gemeld. Misschien is het overbodig want u bent er al eerder op geattendeerd, maar bij het slopen van asbest en asbesthoudende materialen bent u verplicht om een vergunning aan te vragen, gezien de gezondheidsrisico's die verbonden zij aan de verwijdering van asbest. Huishoudelijk chemisch afval Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, bijtende st0ffen, brandbare stoffen en giftige stoffen behoren tot het chemisch afval. Huishoudelijk chemisch afval is voortaan veel makkelijker te onderscheiden. Op huishoudelijke produkteu die na gebruik bij het chemisch afval horen, staat vanaf juni 1995 het logo dat u bij dit artikel aantreft. Als u dit logo op een produkt of verpakking ziet, dan wil dat zeggen: dit produkt hoort bij het huishoudelijk chemisch afval, houd het apart. Overigens, het gaat om het apan houden van produkteu of produktrescen die schadelijk zijn voor het milieu. Een lege verpakking hoeft u niet apart te houden, ook al staat het teken voor cbemisch afval erop.

Voor alle duidelijkheid treft u bij dit artikel tevens een overzicht aan van wat wel/niet tot chemisch afval behoort. Het is overigens een misverstand dat flacons of spuitbussen die leeg zijn tot het chemisch afval zouden behoren. Zij vallen dus niet onder de categorie huishoudelijk chemisch afval. De huis-aan huis lediging van de gifbakken of milieuboxen in de gemeente Maasdonk vindt mee ingang van dit jaar nog maar één keer per jaar plaats. Dit jaar wordt het huishoudelijk chemisch afval in de gemeente Maasdonk pas in december opgehaald. Door deze late inzameling zal de gifbak/milieubox in veel gevallen al eerder vol zijn. U kunt dan uw gifbak/milieubox gratis laten ledigen op de Milieustraat.

Openingstijden en taken Milieustraat De openingstijden van de Milieustraat zijn op vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 12.00 uur. U kunt hier terecht voor het aanbieden van: grof tuin-/snoeiafval; bruin- en witgoed papier en karton (papier wordt ook door diverse verenigingen regelmatig opgehaald); textiel (textiel kan ook in de Humana-Kledingboxen worden gedaan en er zijn jaarlijks diverse huisaan -huis inzamelingsacties van kleding door allerlei charitatieve instellingen); asbest; vlakglas (mag beslist niet naast of op de glasbakken worden achtergelaten!); huishoudelijk chemisch afval; PVC-afval; oude metalen. Tevens kunt u op de Milieustraat terecht voor het gratis afhalen van GFT-compost. GFT-compost is zeer bruikbaar voor uw eigen tuin. Echter deze compost is een erg geUefd produkt. U moet er dan ook niet van opkijken als er niet continu GFT-compost op de Milieustraat voorradig is. Voor meer informatie over het voorradig zijn van GFT-compost en de inzameling van allerlei afval, kunt u contact opnemen met de het gemeentelijk depöt Maasdonk, Zandstraal 43a te Nuland tel.: 04102-22271.

PLAYBACKSHOW


Bruin-/witgoed en bruikbare huisraad

Openingstijden en taken Milieustraat

Witgoed zoals afgedankte koelkasten en diepvriezers bevatten CFK' s die de ozonlaag aantasten. Vandaar dat zij apart worden verwerkt. Onder witgoed vallen verder afgedankte wasmachines, vaatvassers etc .. Defecte televisie- en audioapparatuur behoren tot het bruingoed. U kum wit- en bruingoed gratis aanbieden op de Milieustraat. Bruikbare meubelen en elektrische apparaten kunt u naar het kringloopcentrum De Cirkel, Terpenboek 31 te Rosmalen brengen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het kringloopcentrum tel.:0419217585.

De openingstijden van de Milieustraat zijn op vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 12.00 uur. U kunt hier terecht voor het aanbieden van: grof tuin-/snoeiafval; bruin- en witgoed papier en karton (papier wordt ook door diverse verenigingen regelmatig opgehaald); textiel (textiel kan ook in de Humana-Kledi.ngboxen worden gedaan en er zijn jaarlijks diverse huisaan -huis inzamelingsacties van kleding door allerlei charitatieve instellingen); asbest; vlakglas (mag beslist niet naast of op de glasbakken worden achtergelaten!); huishoudelijk chemisch afval; PVC-afval; oude metalen. Tevens kunt u op de Milieustraat terecht voor het gratis afhalen van GFT-compost. GFT-compost is zeer bruikbaar voor uw eigen tuin. Echter deze compost is een erg geliefd produkt. U moet er dan ook niet van opkijken als er niet continu GFT-compost op de Milieustraat voorradig is. Voor meer informatie over het voorradig zijn van GFT-compost en de inzameling van allerlei afval, kunt u contact opnemen met de het gemeentelijk depöt Maasdonk, Zandstraat 43a te Nuland tel.: 04102-22271.

Asbest Asbest of asbesthoudende materialen kunt u ook kwijt op de Milieustraat. U moet hiervoor wel een tarief betalen. Een kofferbak vol asbest-afval kost/ 5,00, een 1-assige aanhanger f 10,00 en een 2-assige aanhanger f 15,00. Ook kunt asbest-platen brengen. Plaat 1 t/m 5 kost f 7,50, plaat 6 t/m 10 f 15,00 en boven de 10 platen kost f 2,00 per plaat. Tevens dient u bij het afgeven van de asbest een aanmeldingsformulier in te vullen. Bij de afvoer van asbest naar de regionale stortplaats Vlagheide in Schijndel moet de gemeente deze foanulieren daar afgeven. Wanneer u als particulier rechtstreeks asbest bij de stortplaats wilt aanbieden, dan dient dit vooraf bij de het gemeentelijk depöt te worden gemeld. Misschien is het overbodig want u bent er aJ eerder op geattendeerd. maar bij het slopen van asbest en asbesthoudende materialen bent u verplicht om een vergunning aan te vragen. gezien de gezondheidsrisico, s die verbonden zij aan de verwijdering van asbest.

WAT WEL EN NIET CHEMISCH AFVAL IS 1 ~ k e i (',.llfflless.tnt

m mcdrcltncn {') meubeloà,e

XC\JZIU

-1fse~'er~e.~ baller11e,,

~ir.it

Huishoudelijk chemisch afval Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, bijtende stoffen, brandbare stoffen en giftige stoffen behoren tot het chemisch afval. Huishoudelijk chemisch afval is voortaan veel makkelijker te onderscheiden. Op huishoudelijke produkten die na gebruik bij het chemisch afval horen, staat vanaf juni 1995 het logo dat u bij dit artikel aantreft. AJs u dit logo op een produkt of verpakking ziet, dan wil dat zeggen: dit produkt hoort bij het huishoudelijk chemisch afval, houd het apart. Overigens, het gaat om het apart houden van produkten of produktresten die schadelijk zijn voor het milieu. Een lege verpakking hoeft u niet apart te houden, ook al staat het teken voor chemisch afval erop. Voor alle duidelijkheid treft u bij dit artikel tevens een overzicht aan van wat wel/niet tot chemisch afval behoort. Het is overigens een misverstand dat flacons of spuitbussen die leeg zijn tot het chemisch afval zouden behoren. Zij vallen dus niet onder de categorie huishoudelijk chemisch afval. De huis-aan huis lediging van de gifbakken of milieuboxen in de gemeente Maasdonk vindt met ingang van dit jaar nog maar één keer per jaar plaats. Dit jaar wordt het huishoudelijk chemisch afval in de gemeente Maasdonk pas in december opgehaald. Door deze late inzameling zal de gifbak/milieubox in veel gevallen al eerder vol zijn. U kunt dan uw gifbak/milieubox gratis laten ledigen op de Milieustraat. 14

-

n oaadak b

o oltctl!ers p

bt$1rltr)ns~

co,1ectievloeist~ c: enersie.zLS11ge Lam~ (Pl/Sl/TlJ

• tlotoXl.leff r

. . .-

' '""'°"'

remover {l\ajelald

(lolo~l,l,a,"

F :· ·IHii'-'i lil I H· 1111/ifi IJ"Pii i· 1111:lil- iil'· :il'· 1" l M hablbf-andbtusw h tlCM.rt'llerduuruaminesmtdcJde1'

.....,. 1

5')Ulbussen n'l!t o,oö.Jktreslefl.

terpentine

t

....,.,

tttl)efltijn

rlsektiödtR

~-1

kitten k

V

kwa.~trelnie;er

'lerf(QOlt.opWllletWSis)

kwMlOtllharder

IIOtfvtrOUl'IBe.t

Jrwiksc.Mk.ebat fl>Mkll'le,mometer

...

,_

_...,

~'ffif~ 'Mlo.tnwater {nët op wa..e:1ba$1$,)

w 'A'i$benZirw:

, zoum.u

C'IOJOr~~u ht1 bK1~ 11,wttte..,~""" " ' ~ MIMU~OC-,.0.M't Mtl(t,(l'ltl'l'\W\WIA.

;a,,matUifl'I

.,..., b

p ~sdoeken poel$fflid~fl

s schoen<;mlttf

boenwas

s</loorlmaalm,ddele,

ensette~n c

s,chrijln~lw'lellnleti

!M\ätval f

SMlootkalk.tr

~'""''"',.

$~$

~sen(leeg)

_,

M.. i-'ii'·i 6' i, ··'ii:i il ifriiii i·ii'I ihl\1 111 ·1:1:1 .,. 18 iOO{StttnonlSfOl)l)èf

""°'""'""""' k-opcr~

~"""""·

h k

fbehaNe ~1'101ffl en n:age&,k) ontsmetoogsniddeltn o 0t1Mtt111i~ 09 wattrt>.asis

''°'"'"""

t totiet ts>otderl ~~ate:, op waterbasis vlci:kmwrv.ijderlngSITIÏdde¼I

Y

wtstifte,n z zMfP()ets

EEN HTER MILIEU .1 $. BEGINT IU JEZELF ~


EFFE BUURTE MÈ Annet v.d . Helm (44 jr) . . . José Versteegen(44 jr) Muz1~kveren1g1ng W.I . K. timmert aan de weg om nieuwe leden te werven. In eerste instan tie zullen dat vooral jeugdleden zijn die van de l essen muzikale basisvorming overgaan op het bespelen van een instrument. Maar, ook volwassenen kunnen - op welke leeftijd dan ook - een muzikal e start maken bi j W.I.K. Zo verging het ook Annet en José Van huis uit komen ze allebei uit muzikale gezinnen. Een klein verschil was er: bij José thuis was er geen of weinig stimulans voor de meisjes. Vader en de broers maakten muziek en bij de majorettes waren de 'blote benen' het argument om daar niet bij aan te sluiten! Annet daarentegen werd enorm gestimuleerd. Vader speelde dwarsfluit , picco lo en saxofoon bi j O.B. K. (Ravenstein) . Annet koos echter voor piano spelen. In juli '91 bij de eerste keer "Geffen Open" verzorgde W.I.K. een concert in de tent op het gemeentehuisplein . Nieuwe instrumenten werden aangeboden door "De vrien den van W.I.K. 11 De interesse voor het meedoen in zo'n orkest werd toen gewekt en na een hal f jaartje nadenken startten Annet en José met de eerste lessen. Ze hadden schik toen ze bij Bijs het instrument gingen ophalen. Ei genlijk hadden ze graag dwarsfluit gespeeld, maar dat kan niet bij een fanfare Er waren alleen bugels vrij. "Dat vonden we een echt 'manneninstrument' zegt José . "Bovendien is de bugel enigzins ondergewaardeerd; de mensen kennen het onvoldoende terwijl een bugel in een fanfare een belangrijk instrument is, Het is een soort trompet maar heeft een warmere k1ank . " Het oefenen begon en dat viel niet mee. "We hadden een week geoefend om er geluid uit t e krijgen" zegt Annet. "Het lijkt zo gemakkelijk" vindt José "een knopje induwen en blazen, maar ik voelde me aanvankelijk met het uitgestoten geluid 'als een koe in de wei!" De lipspanning oftewel embouchure is erg moeilijk. Je krijgt krampen in je wangen in het begin. Je moet een goede kaak en goede lippen hebben. Maar de twee vrouwen hadden een snelle start. Ze oefenden samen veel en mochten na een klein jaar al meedoen in het grote orkest. Ze behaalden ook meteen diploma A. "Je wordt dan wel meteen in het diepe gegooid" vindt Annet . "We dachten dat we al wat konden, maar de rest van de groep kent al zoveel stukken . Verder moet je dan ook meelopen in een optocht bij festiviteiten en serenades. Dat is heel vermoeiend, je komt soms adem tekort. Ik moest echt op de nootjes letten en dus ~at ik in het begin constant met m'n bugel in de rug van mijn voorganger" aldus Annet. Sinds kort zitten ze beide ook in het studie- orkest. "Dat is heel fijn om op een

rustige manier stukken in te studeren en b.v . te leren hoe een muziekstuk in elkaar zit . Het is een goede uitbreiding van de aktiviteiten van W.I.K . ook al kost het extra studie en een extra repetitie. Hoewel ze even moesten wennen aan "de club W. I.K ." voelen ze zich goed geaccepteerd. Kort na hun lidmaatschap hebben ze een plei dooi gehouden voor een koffiepauze op de repetitie en dat is intussen doorgevoerd. "Ook al is de vereniging soms wat los-vast. de club is een samenhang als we er moeten zijn" vinden Annet en José. "Het allerleukste is h.et samen muziek maken. Je moet er plezier in houden en dat lukt alleen als je goed en regelmatig blijft oefenen. Een jeugdlid zal dat anders opbouwen dan een volwassene". José en Annet hebben dan ook een extra middag in de week, waarop ze samen de stukken doorspelen. "Je stimuleert elkaar en je wilt het voor de ander kennen" . Daarom raden José en"Annet belangstellenden ook aan, om met tweeen t e beginnen . Er kunnen ook best nog wat vrouwen bij de toch van oudsher 'mannenvereniging'. Het is jammer dat de jeugdleden op een bepaalde leef tijd vanwege studie of verhuizing moeten afhaken . daarom .•..... hou je van muziek maken ..... • hou je van samen muziek maken • ••. •. hou je van de gemeenschaap Geffen ••.•..• en heb je nog wat tijd over • ••••••• dan kun je je talenten kwijt bij W.I .K. !!! Kom gerust eens luisteren in Klavertje Vier op zaterdagmorgen . Dan worden de lessen gegeven en het studie-orkest oefent van half 11 tot half 12 ! Want: WAAR DE SPRAAK OPHOUDT BEGINT DE MUZIEK! !

..a. •

nederlandse hartstichting vrienden van de hartstichting

In de week van 23 t/m 29 april jl . was het Nati onale Hartweek. 33 Collectanten, waarvan een aantal voor het eerst, gingen op pad om te collecteren. Dit jaar werd een opbrengst gehaald van: f 4188 ,25. Vorig jaar werd f 4255 ,05 bij elkaar gebracht. De bedrijvencollecte bracht dit jaar f 425, Een goed result aat, waar voor we onze trouwe collectanten en de Geffense bevolking bijzonder dankbaar zijn. Vrienden v,d.Hartstichting Comite Geffen, Lenie Wi llemse Rien van de Berg Kees Jongenelen. 15


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: za. 19.00u NULAND: za. 19.00u VINKEL: za. 17.30u

zo. 09.30u zo. 10.00u zo. 11.00u

LITURGISCHE KALENDER WO 24 mei* 19.00u W & C di enst rnmv Fluitekruid. DO 25 mei

09.30u Viering met de diaken rnmv Gem. Koor (uitzending naar de Heegt)

ZA 27 mei ,~ 10.00u Vieri ng met de diaken rnmv Bej. Koor 19.00u Gezinsviering met de diaken rnmv Kinderkoor

zo

28 mei

09.30u H.Mis rnmv Gem. Koor (uitzending naar de Heegt)

wo

31 mei '~ 19.00u W & C dienst mmv Anneke Keijzers ZA 3 juni'~ 10.00u H.Mis mmv Bej . Koor 19.00u H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk)

zo

4 juni

10.00u Eerste Communieviering mmv Kinderkoor

Ma

s

09.30u H.Mis rnmv Gem. Koor (uitzending naar de Heegt)

wo

7 juni* 19.00u W & C dienst mmv Anneke Keijzers *= dienst in de kapel

juni

GEZINSVIERING: WEES GEGROET MARIA Op zaterdag 27 mei om 19 .00uur houden we onze laatste gezinsvi ering van dit schooljaar. Het thema van de meimaand is: "Wees Gegroet Maria". Alle kinderen mogen een bloem meebrengen om Maria te eren . In het bijzonder de ouders met schoolgaande kinderen zijn van harte welkom! In de werkgroep gezinsviering heeft Trees Lamers afscheid genomen. Bijna 9 jaar heeft ze zich ingezet on de gezinsvieringen in elkaar te zetten en te organiseren. We dank en haar hartelijk voor haar inzet en enthousiasme met betrekking tot de kindervie-

16

ringen! Ans de Poot heeft haar plaats ingenome·n in de werkgroep en we wensen haar veel succes toe . DOOPGESPREK Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 j uni a.s . om 20.00u in het parochiecentrum. HUWELIJKS- EN JUBI LEUMVIERINGEN Hieromtrent kunt u rechtstreeks contact opnemen met Trudy Wijgers. Zij maakt de afspraken namens de pastoor. Tel. 23190 ( tussen 19. 00 - 20. OOu) BEDEVAART NAAR WITTEM De Bedevaart van de H.Gerardus naar Wittem wordt gehouden op zondag 11 juni. U kunt zich opgeven tot 2 juni bij Ria van Gogh, Bergstraat 2b tel . 21592 . Kosten: f 21,- voor volwassenen f 16,- voor kinderen. MEIVIERINGEN IN DE ST. JAN 24 / 25 mei Hemelvaart WO 24 mei 19.00u mmv Schola Puellarum St . Jan+ St. Antonius Abtgilde Nuland DO 25 mei 07.00u mmv Koor "Con Spirito" Herpen 08.30u mmv Koor "Con Spirito" Herpen+ St. Hubertusgilde Drunen 10.lSu mmv Schola Cantorum St . Jan+ St. Willibrordusgilde Esch 12.00u mmv Oda-koor, St . Oedenrode+ St. Ambrosiusgilde Loon op Zand ZA 27 mei 12.00u 19 . 00u mmv Gem. Koor Mill+ St. Joris en St. Catharinagilde Gemonde ZO 28 mei 07 . 00u mmv Jongerenkoor "Amicanto" Dinther 08.JOu rrunv Jongerenkoor "Amicanto" Dinther+ St. Barbaragilde Dinther 10.25u mmv Schola Cantorum St . Jan+ St. Jorisgilde Nieuwkuijk 12.00u mmv Schola Puellarum St. Jan+ O.L.V- en Catharinagilde Erp 19.00u Mariavespers WO 31 mei 19.00u AFSLUITINGSVIERING mmv Schola Cantorum St . Jan


MET "GEZONDHEID" IS NIET ALLES GEZEGD Gezondheid is a l s een kind. Je vindt het haast vanzelfsprekend dat je het krijgt, maar recht erop heb je zeker niet. Je mag dus dankbaar zijn als je goed gezond bent. Helaas is dat niet alti~d zo. Van je gezondheid moet je houden en Je moet haar koesteren, verzorgen en er zorgvuldig mee omgaan. Je hebt en houdt al tijd je eigen verantwoordel ijkhei d ervoor. Maar toch gaat het vaak ongewild fout. Zel f heb ik dit Godsgeschenk, di t 'kind' blijkbaar te zeer verwaarloosd. Pl otse~ing was er die dreiging, het hart, beangstigend en veel te vroeg. Ik was net 47, Zou i k mijn kleinkinderen nog zien? Mijn wereldje stort te in, maar via de hartchirurg zette Hi j mij weer op koers. Hij gaf me een nieuwe kans. NIEUW KANSEN Ik nam me heilig voor die kans te benutten. Maar ik ben zwak; binnen een jaar maakte ik dezelfde f outen: stress, geen beweging, teveel hooi en vet op de vork, te weinig thuis, geen vakantie. Koppig volhardend . ~n verkeerde keuzen. Mijn excuus was dat miJn vader dat ook deed en dat God mij nu eenmaal zo geschapen heeft, mét mijn zwakte. Maar ik besef dat zo'n excuus eigenlijk een misplaatst verwi jt is . Je gezondheid aanbidden en boven alles stellen i s verkeerd. Het is zelfs schadelijk voor jezelf en voor je gezondheid, maar toch blijft ze een geschenk dat je in dankbaarheid kan koesteren en beheren. Dat ben je verplicht, aan j ezelf, aan anderen en aan de Schenker ervan . En dus ga ik dat opnieuw proberen.

TE HUUR: VAKANTIEHUISJE OP DE VELUWE Zoekt u (nog) een leuk, volledig ingericht vakantiehuisje op de Veluwe voor in de zomer , de herfst, de winter of de lent e: in een bosrijke omgeving met een leuke tuin alles er op, er aan en er in? Bij voorkeur voor maximaal 4 pe rsonen. In een bunga lowpark met allerlei huisjes, waarvan geen één hetzelfde . ' In Ermelo: dicht bij de hei, mooie en ui t gestrekte bossen, het winkelgebied, overdekte zwembaden, het Veluwmeer, het historische stadje Harderwijk en op geringe afstand van natuurpark de Hoge Veluwe, Apeldoorn, Amersfoort, de Flevopolder etc.

.

8B

1

(~~?~l>,.i ~

Op 11 mei jl. werd de Jeanne d'Arc feest dag döor de KVO Geffen gevierd. Samen met de KVB die hun Moederdag vi erden werd de H. Mis opgedragen door deken Spijkers. Deze dienst kreeg als thema "Wij en ons gezin". En werd gezongen door het KVOkoor onder lei ding van Diny van Wanrooy. Het was druk in de kerk en ook de zaal van Party-Centrum Govers was tot dé laatste stoel bezet . Bij het binnenkomen was er koffie met heerlijk gebak en daarna werd de avond geopend door voorzitster Jo van Zantvoort . Vanwege het 25-jarig lidmaatschap van de KVO werd Corry de Haas gehuldigd. Zij kreeg een oorkonde uitgereikt en werd gefeliciteerd met dit jubil eum. Ook werd het 150e KVO- lid, Marja Schuurmans, een bloemetje aangeboden. Het cabaret dat optrad kwam uit Nistelrode. "D'Ons en d'Ullie''bracht een merendeel vrouwencabaret met voor de pauze een knipoog naar de emancipatie en natuurlijk ook naar de man! Na de pauze nam men de rekl ame op de korrel en de dames zongen over wat speciaal vrouwenzaken genoemd kunnen worden . Kortom een komische kijk op de 'vrouwenproblematiek' .• Tij dens de pauze werd een loterij gehouden. De hoofdprijs, een reis voor _twee personen, werd beschikbaar gesteld door de heer van Kaathoven van Party-Centrum Govers. Om kwart voor 11 werd de avond besloten door de voorzitster. Zij dankte de dames die deze avond hadden georganiseerd voor hun i nzet en wenste de aanwezigen een goede thuiskomst. 0

I ERNIS INTERIUUR ,,,,._.,;;! ~ schil ers "H,,NG

GLAS-VERF-BEHANG ossreLeFooN (04120>_431oageffen - - 04102 - 23400 of 21201

Per 1 jul i a.s. hebben wij een huisje beschikbaar voor een redelijke prijs. Voor nadere informatie tel. (04102-) 24110 . 17


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5 Geffen, Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 2~252 Alarmnummer: 23697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

APOTHEEK:

Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33 Nuland, Huisartsen : M. Peeters J. Visschers Tel.: 21320 Fax: 24889 Alannnu!Mler: 25153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel" Platanenstraat 9 Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A,v, Heyningen Tel .: 23427 Avond- en nachtdiensten: (van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: A. van Heyningen Maandagavond: J . Visschers Dinsdagavond: Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 25 27-28 3-4- 5 10-11 17-18

mei Geffen mei Nuland juni Vinkel juni Nuland juni Geffen

24-25 01-02 08-09 15-16 22-23

juni juli juli juli juli

Nuland Geffen Vinkel Geffen Nuland

Vakanties: P.Berkelaar 10 juni t/m 02 juli M.Peeters 17 juni t/m 09 juli In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig . Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/ A. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 08 - 09 juni, 16 juni Nuland: 02 juni, 03 - 04 juli Geffen: 26 mei, 18

Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 24699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 tot 17.30 uur. za. van 12.00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 24699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTIIERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 24312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie. G.J. Schoonis, Kloost¡e rstraat 7a, Geffen. Tel.: 23445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 23445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak. TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen. Tel.: 21491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr. : 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur ZIEKENFONDSEN:

* C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 14.30 - 15.30 uur, op het Dorpsplein te Geffen. Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is: Kloosterstraat op het plein bij de Bonkelaar. ,~ Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 04120 - 23880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 21990


BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 04120 - 30055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak,

BUREAU SUCHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss, Tel.: 04120 40845 (hulp is kosteloos)

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS : Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel. : 073 - 125244 Open spreekuur : ma t/m vr. van 09.00 - 11.0C en van 13.30 - 15.30 uur .

JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jongeren Informatie Punt. Tel,: 04120 - 25673/47214 (Elke werkdag vanaf 10.00 uur). Inlooptijden! ma,di,do van 14.00 17.00 uur wo van 16.00 - 20.00 uur vr van 10.00 - 13.00 uur

De Lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting, Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende adressen: De heer H.v.d . Broek, P.v.d.Elsenstraat 9 te Geffen, tel . : 04102 - 22529 Mevr. A.Vos-v,d,Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 04102 - 21536 De heer ĂŤ.v.Zantvoort, Burg.Teunissenstraat 15 te Nuland, tel.: 04102 -21521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 en 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht door spreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te l ossen .

PLAYBACK IN DE HEEGT

BIBLIOBUS: Van de Provi nci ale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen, dinsdag 09.00 - 09.45 uur Mariaschool 09.50 - 10.50 uur Aloysuisschool woensdagl2 .30 - 13.30 uur Dorpsplein zaterdagl0 . 15 - 12.00 uur Dorpsplein Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is staat de bi bliobus aan de Lambertusstraat bij Klavertje Vier.

WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 - 13.00 uur op het Dorpspl ein. Voorlopi g tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is, is de weekmarkt op de parkeerplaats bij Sporthal de Geer .

PIT: Postagentschap in Super 3, Tel.: 25390 Geopend : ma t/m vr . van en van zaterdag van

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK

Nissen, Dorpsplein 09.30 - 12.15 uur 13.15 - 17.30 uur 09.30 - 12.30 uur

STICIITING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg , consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorgin~ verpleegartikelen e . a . Informatie en aanmelding zorg: Tel . 04120 22678, ma . t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur . Spreekuur Ouder-en Kindzorg Woe. 14.30 - 15.00 uur Tel.: 21315 Uitlenen van Verpleegartikelen

* Kantoor Geffen, Dorpstraat 37, di. en do. 13.30 - 14 .00 uur

Op 27 april werd er een playback show gehouden in huize "De He,e gt", met diverse artiesten. Dit alles werd gepresenteerd door Hanneke alias Hennie huisvrouw. Ook de jury had een bijzondere moeilijke taak omdat alle artiesten even goed ui t de bus kwamen, en de keus dan ook zeer moeilijk was. Maar Nellie alias Jaq Dacones was gewoon overbluft door al deze goede artiesten. Ook Johanna al ias bulletje en mevr. v.d . Ven zorgde toch voor een goede jurering . De eerste prijs werd dan ook gehaald door de bejaarden met het liedje smurfenhouse. Het was een gezellige middag met een drankje en een hapje . Dankzi j de goede organi satie was het een geslaagde playback show. Ook werd er nog live gezongen door Grada en Anna. De be jaarden zijn nog zeer actief, ze kaarten, sjoelen, gymen, bloemschikken, handwerken, ze zitten echt niet stil. Dit wilden wij jullie graag even laten weten, de bejaarden worden echt niet vergeten. Ga zo doorl! Ni colien v.d.Wouw.

KLEURWEDSTRIJD BIJ BAKKERIJ MARI VAN HOORN gratis naar Slagharen . Alle kinderen konden met de Paas-kleurwedstrijd meedoen bij Bakkerij Mar i v. Hoorn. De tekeningen waren door de bakker voor het raam gehangen, zodat iedereen kon zien dat de deelnemers goed hun best hadden gedaan. (s Zaterdags werden de prijzen afgehaald. Iedereen kreeg een gratis gezinstoegangskaart voor een fijne dag in ponypark Slagharen. 19


CDACTIEF ! Provinciale Staten Bij de onlangs gehouden verkiezingen van provinciale staten heeft Lambert van Nistelroo~ de meeste voorkeurstemmen gekregen (bijna 10. 000) . Lambert zal ook de komende 4 jaar deel uitmaken van het college van gedeputeerde staten. Hij zal onder meer belast zijn met de portefeuille ouderenzorg. Géén extra kortingen op WVG Vanaf 1 april 1994 is de gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG). Voor woningaanpassingen, vervoersvergoedingen, rolstoelen e.d . moet men dus bij de gemeente zijn. Hiervoor krijgt de gemeente van het rijk geld. Uit de evaluatie is gebleken dat de door het rijk beschikbaar gestelde gelden niet volledig zijn benut. Besloten is om het overschot 1994 in een afzonderlijk potje te reserveren. Dit potje is bestemd voor gehandicaptenbeleid in algemene zin. Daarnaast is de eigen:bijdrage voor rolstoelen vervallen en gaat de korting van 10% op de vervoersvergoedingen per 1 jan. 1995 ni~t door . Gemeentelijke belastingen omhoog •• • •waaromr Door niemand zal ontkend worden dat de belastingen in 1995 zijn gestegen. Helaas is door de gemeente niet aangegeven waarom de belastingen"zijn gestegen. De opmerking dat de belastingen zijn gestegen in verbanè met de nieuwbouw van het gemeentehuis is niet juist. Op de oorzaak van de verhoging van de diverse belastingen wordt onderstaand ingegaan. * Reinigingsrechten Het rijk heeft m.i.v. 1 jan . 1995 een milieubelasting ingevoerd. Voor iedere ton §estort afval, met uitzondering van GFTafval, moeten we circa f 30,00 aan het rijk betalen. Voor het rijk een mooie meevaller. Zou deze belasting niet ingevoerd zijn, dan zou mede door het gescheiden inzamelen van afval, het tarief in Maasdonk verlaagd zijn. * Rioolafvoerrechten. Door de gemeente is een rioolbeheerplan opgesteld . Naast "de vervangingsinvesteringen zijn een aantal extra investeringen noodzakelijk om aan ,de wettelijke eisen te voldoen. Voor de komende 10 jaar bedraagt de totale investering in rioleringen ruim 12 miljoen gulden. Door de raad is gekozen voor een geleidelijke verhoging en een deel te reserveren voor de toekomstige investeringen. In 5 jaar zal het tarief ongeveer stijgen tot f 350,00 . Nu niet verhogen betekent op termri,j n zeer veel verhogen . In vergelijking tot omliggende gemeenten is het tarief in onze gemeente laag te noemen. 20

Voor het aansluiten van het buitengebied op de riolering komt een afzonderlijke regeling. *Onroerendezaakbelastingen. De verhoging van de onroerende zaakbelastingen was noodzakelijk ome~ deel van de geplande investeringen te betalen. In 1995 zal in totaliteit ongeveer f 2,0 mln. geinvesteerd worden. Een aantal investeringen zijn wettelijk verplicht, zoals kosten voor wijziging bestemmingsplan van het buitengebied, komplannen en bestemmingsplan i.v. m. ombouw rijksweg . Kwijtschelding gemeentelijke belastingen De aansiag gemeentelijke belastingen kan een flinke aanslag zijn op de huishoudportemonnee. Voor mensen met een minimum-inkomen is het mogelijk om kwijtschelding te krijgen. Door de ministerraad is onlangs besloten om de kwijtscheldingsnormen te verbogen, waardoor men eerder voor kwijtschelding in aanmerking komt. De gemeente mag zelf bepalen of men uit zal gaan van deze hogere norm. Hierdoor dient door de gemeenteraad een besluit te worden genomen. Het CDA zal een verhoging van de kwijtscheldingsnorm steunen; mensen met een minimuminkomen hebben het immers al zwaar genoeg. Onderzoek ruimtebehoefte sportverenigingen In 1995 dient er een antwoord te komen op de vraag of voetbalvereniging Nulandia en de dameskorfbalclub Geffen op langere termijn op de huidige lokatie gehuisvest kunnen blijven. Op ter.mijn kunnen immers knelpunten ontstaan als gevolg van de woningbouw. Daarnaast is in de toekomst uitbreiding van de sportaccomodatie niet mogelijk indien daaraan behoefte is. Naar alle waarschijnlijkheid zal op ~orte termijn door NOC-NSF een onderzoek wÓrden opgestart naar de toekomstige ruimtebehoefte. Het CDA is van mening dat hierbij overleg met de betrokken verenigingen noodzakelijk is. Bij · de besluitvorming ovef de toekomstige ruimtebehoefte en de lokatie zal het CDA nadrukkelijk kijken naar de door de verenigingen aangedragen suggesties . Informatie : Voor vragen of nadere informatie kun je ·: terecht bij : Frans van Nistelrooij (tel . 22572) Rini van de Ven (tel. 21653) Gerrit van den Helm (tel. 24311) Jan van Erp (tel. 22490) Mark van der Doelen (tel. 24385) '<:> ) t


Official Service Dealer

Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

eJ-

~ ~ -- ' \ê é.,.-, "~ --' ~ -:7✓ r-·,,

~

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

-=--·~:

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om u te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969. fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen,

* Verkoop en onderhoud van nieuwe en

financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pe11sioe11e11.

RVS

C.M. V.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren Bou\Nbedrijf "BROOLJS" • • • •

N IEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

fr.

• APK keuringen " Autowasserette * Auto-lease * Ruitreparatie * Auto-Schade-Garant

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heesterseweg 29 53B6 KT Geffen Tel. 041 02 - 24785

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

1~11~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES

gebruikte personen- en bedrijfswagens * Uitdeuk en spuitwerk

'T BERGJE

WIHABO

DRUKKERIJ

voor bemiddeling van: 40 zitplaatsen voor gezel/;g eten

* aan-/verkoop * taxaties

Nu ook een zool voor feestjes/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen

* hypotheken

* verzekeringen * sparen * beleggersgiro

Koude schotels van f 15,- tot f 45, -

* persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Veldstraat l 4 - Geffen tel. 04102 - 22531

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00 - 15.00 11ur Dinsdag- en vrijdag 10.00 - 13.00 uur 17.00- 19.00 uur en op afspraak.

01 1 ■

D

JO VAN DE BERGH

VAN HEESE MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Heesterseweg 1 1

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fax: 04 102-24795

Voor a l uw fami lie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 col lecties. Met opgaaf van juiste datum b ij geboortekaarl ies. drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kun t u bii ons terecht.

Kapsalon Dro2isterU BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendük 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


RABONIEUWS Kleding en snacks scoren hoog JONGEREN GEVEN IN TOTAAL ZES MILJARD GULDEN

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij

UIT.

Zeg niet dat jongeren geen geld hebben om uit te geven: jaarlijks besteden ze in totaal zo'n zes miljard gulden. Daarbij gaat het meeste geld naar kleding, maar ook alcohol, roken en snacks scoren hoog. Dat blijkt uit onderzoek van ondermeer de Consumenten bond en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Het onderzoek van de Consumentenbond toont aan dat jongeren zichzelf behoorlijk slim vinden als het om geldzaken gaat. De praktijk is vaak anders. Zo komen jongeren tussen 12 en 17 jaar regelmatig geld tekort en ruim 40% van hen heeft nog nooit een lijstje gemaakt met aan de ene kant de inkomsten en aan de andere kant de uitgaven . BANKREKENING Om met geldzaken vertrouwd te raken is het van belang dat jongeren een bankrekening hebben. Zo maken ze kennis met het elektronisch geldverkeer via geld- en betaalautomaten. Hadden veel jongeren vroeger alleen een spaarrekening, tegenwoordig heeft een toenemend aantal ook een gewone bankrekening. Veel jongeren "bankieren" bij de Rabobank; zowel op het gebied van spaarrekeningen als op het gebied van betaalrekeningen is de Rabobank veruit de grootste jongerenbank VRIJHEID Deze bank heeft een jongerenrekening die beantwoordt aan de wensen van de jongeren; die willen namelijk een rekening zoals volwassenen die ook hebben. Zo willen ze bijvoorbeeld pinnen (met behulp van een pas met pin-code gebruik maken van geld- en betaalautomaten). Jongeren vanaf 12 jaar kunnen bij de Rabobank zo'n pinpas krijgen. Deze jongerenrekening geeft jongeren niet alleen vrijhei d, ook biedt deze rekening een hoge rente. CADEAU Iedereen die nu een jongerenrekening afsluit bij de Rabobank kan kiezen uit diverse welkomstcadeau's, zoals bijvoorbeeld een CD of Video. Ouders of jongeren die meer willen weten over de ruime mogelijkheden die de vernieuwde bankrekening biedt, kunnen terecht bij de Rabobank in de buurt.

22

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritsslĂźiti_n gen Molenberg 6 tel. 04102-24850 ma t/m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.

WIE WAT WANNEER MEI

25

Hemelvaart Nooit Gedacht, penaltybokaal KVO/KVB, Bedevaart naar de Zoete LievE Vrouwe van Den Bosch 30 t/m 2 juni Avond-4-daagse 28 30

JUNI - 44 5 5 5 6 7 10 11 11 12 13 14 15 17 17

20 24 25 25 27 30

Eerste Communie Mariaschool, 10.00 u. TV de Vlijmd, Pinkster invitatie toernooi KVO, gezinsfietstocht Buurtver. de Vier Winden, fietstocht voor het hele gezin Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102-22529, 18-19 uur KVB, speurtocht 19.00 u de Gouden Leeuw Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag vanuit de_ Klimop, 14.00- 16.00 uur TV de Vlijmd, jeugd 3e disco- husselavond Koffieochtend voor alleengaanden en alleenstaanden parochiecentrum (boven: 10.30 uur Eerste Communie Aloysiusschool, 10.00 uur t/m 25 TV De Vlijmd, clubkampioenschappen enkel+ mixed. KVO, reisje TV de Vlijmd, jeugd Autotron KPJ, oud papier ophaalroute 1 TV de VLijmd, jeugd vroege vogel toer nooi Vaderdag KVB, fietstocht Ravenstein Buurtver. De Vier Winden, Bowlingavonc op Vinkeloord vertek 20.30 uur JOP-afsluiting Maria Magdalenafeest KVO, dagfietstocht KPJ, oud papier ophaalroute 2

JULI 3 juli t/m 11 aug. Zomervakantie 3 Lokale bewonersraad klachtentel. 04102-22529, 18- 19 uur 9 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur


,.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-'1. NistelroolJ "· Coothstraat 3 1 Geffen 'D' 04102 - 22041

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN * HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

• IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

* *

* wij kunnen voor U verzorgen

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

*

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 • 5386 KC Geffen tel.: 04102 • 24067 fax: 04102 . 23291

Rijwielen Taxi Benzines -1tl:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OPOE ZAKEN · VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120- 34031.

contactpersonen Geffen: Mr. 1\. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

..A]3_AJ3 ACCOUNTANTS - BELASTINGA0VI SEURS-JURISTEN

K:;;1ntoren In: Alphen Beneden-Leeuwen Berg en 03.1 Bladol Boxmeer Breda Deume Otessen Gemert Goes Helmond 's--Hertoganbosch Hulst Mill Nijmegen Oirschot Ois;tel"'W'ijk Oostburg Oosterhout Oss Oudonbos.c-h Roosendaal

Rosmalen Sint Oedenrode Someren Tilburg Uden Valkenswaard Veghel Waatwijk Wanroij

vervolg

AUGUSTUS 7 t/m 11 Jeugdvakantieweek 7 Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102-22529, 18-19 uur 12 Roggemaaien 13 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur 17 KPJ, oud papier ophaalroute 1 21 t/m 26 TV de VLijmd, Jubileum- toernooi 25 KPJ, oud papier ophaalroute 2 27 t/m 9 sept TV de Vlijmd, jeugd Clubkamp ioenschappen 24

28 TV de Vlijmd, start Flower-competitie 28 aug t/m 2 sept. collecte ziekencomité de Schakel 30 Buurtver. de Vier Winden, Kindermiddag in de Bonkelaar 14.00-16,00 uur

SEPTEMBER 4 Lokale bewonersraad, klachtentelefoon 04102-22529, 18-19 uur 10 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden, parochiecentrum (boven) 10.30 uur 10 t/m 17 TV de Vlijmd, clumkampioenschappen dubbel 12 KVO, evalueren en het winterprogramma doornemen 13 Ziekencomité de Schakel, nationale ziekendag