Torenklanken 1994 - nr 03

Page 1

32e jaargang

I

nummer 3

sekretàriaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

februari 1994

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

KINDEROPVANG HUMANITAS KINDEROPVANG GEMEENTE MAASDONK TEN EINDE

De gastoudercentrale van Humanitas voor inwoners van de gemeente Maasdonk wordt opgeheven. Na ruim anderhalf jaar actief gewees t te zijn om kinderopvang te realiseren binnen onze gemeente i s er nu helaas dan toch een einde gekomen aan de gastoudercennrale, di t vanwege te geringe belangstelling. Ook heeft de gemeente besloten geen beroep te doen op verder gelden vanuit de sti muleringsmaatregel. Daardoor komen de 8 gerealiseerde koppelingen te vervallen, deze contracten hadden kunnen blijven bestaan indien de gemeente hiervoor subsidie had aangevraagd. Uit de enquête welke medio vorig jaar gehouden is bleek een grotere belangstelling voor kinderdagverblijf danwel buitenschoolseopvang. Ongeveer 60 mensen gaven te kennen nu of in de nabije toekomst gebruik te willen maken van deze vorm van kinderopvang. De gemeente concludeerde toch op basis van deze enquête dat er te weinig animo was om een kinderdagverblijf te starten, mede ui t vrees zelf er jaarlijks geld bij te moeten leggen. Mijns inziens is het heel jammer dat er in onze gemeente nu geen gelden beschikbaar zij n voor gesubsidiee rde kinderopvang. Ik hoop dat het er over een paar jaar anders uit zal zien en dat we dan alsnog beroep kunnen doen op de stimuleringsmaatregel. Dit zal dan afhankelijk zijn van de rijksbijdrage die dan nog beschikbaar zijn.

Tot aan die tijd kunnen werkende ouders via _hun werkgever (zie C. A.O.) kinderopvang proberen te regelen . Iedereen die zijn of haar steentje heeft hijgedragen om de kinderopvang in de gemeente Maasdonk gest alte t e geven wil ik langs deze weg hartelijk danken, ook degene die middels aanmeldingen vertrouwen stelde i n de gastoudercentrale. Gastoudercentrale Humani tas, Marij van der Doelen.

ZIEKENCOMITÉ "DE SCHAKEL" Bij deze wi llen wij graag de Geffense Middenstand bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar aan onze meiviering, kerstvi ering en aan Nationale Ziekendag! Tevens willen wij met name Marieke Peters, Marianne Lamers, Truus Romme, Ries vd Zande , Teun Lamers, Loes vd Heijden en Sanne vd Doelen bedanken voor hun sfeervolle bijdrage aan de kerstvieri ng. Ook Mw van Bergen bedanken wij wederom voor het schenken van een eigengemaakte dekbed! Verder willen wij u mededelen dat m.i . v. jan '94 Mw Schwiebbe gestopt is met haar werkzaamheden voor het ziekencomité en dat haar plaats als voorzitster ingenomen is door Mw. Wintels die wij vanaf deze plaats veel succes toewensen. Tot s l ot willen wi j graag nogmaals benadrukken dat u bij opname in het ziekenhuis zelf moet doorgeven dat bezoek van het ziekencomité gewenst is . Ziekencomité De Schakel.


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G·.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO: * Verkoop • Onderhoud

* A.P.K. • Wasserette • Schade reparatie

BRANDSTOF: • Diesel • Euro loodvrij * Super * LPG

eventueel plaatsen

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

Rijksweg 2, ' 5386 LD Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

~

Tel. 04102-25538/21016 Fax 04102-25963

Bou\Nbedrijf "BRODUS" •

* NIEUWBOUW * ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen)

• RENOVATIE • V ERBOUWINGEN

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heestersevveg 29

5386 KT Geffen

1@1®~1 SPAARBANK

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

voor bemiddeling van:

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen * sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Koude schotels va n f 15,- tot f 45,-

JO VAN DE BERGH

Broekstraat 13 Tel. 23633

Irma Je kunt zien dat je h uid het lekker vindt.

stadhouders

en op afspraak.

D

Nu ook een zaal voor feestjes/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

Openingsti;den: Maandag tjm vrijdag: 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en v rijdagavond: 17.00- 19.00 uur

ol l

Tel. 04102 - 24765

groenvoorz1en1ngen VAN HEESE MAKELAARou ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANOBOUWZADEN

• 1JZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


EFFE BUURTE MÈ .......... MEVR. SCHWIEBBE (62) Al vrij snel nadat ze in 1979 in Geffen kwamen wonen, werd mevr. Schwiebbe gevraagd voor de M.O.V. - groep in onze parochie. Naast het Missiewerk moesten Ontwikkeling en Vrede meer aandacht krijgen. Mevr. Schwiebbe herinnert zich de leuke acties voor het werk van Ian Nelemans, Corry v.d. Langenberg in Nicaraqua en de "bouwsteentjes" die verzameld werden voor het bouwprojekt van Zr. Emanuelle, in Cairo. In 1981 deed het ziekencornité een beroep op haar. In dat comité zat zij op 26 januari jl! haar laatste vergadering vóóren heeft ze het voorzitterschap overgedragen aan Han Wi!1tels. "Het werk in het ziekencomité is dankbaar werk", zegt ze, "je hebt veel contact met mensen. Je moet wel om mensen geven en belangstelling voor hen tonen. Je moet het niet voor jezelf doen. Ook moeten de mensen. die je bezoekt, het zelf op prijs stellen dat je komt. Aanvankelijk zag ik ze wel eens denken: "Wat moet ik nou tegen de vrouw van de burgemeester zeggen!" Maar vaak was het ijs zo gebroken. Ik kon snel met de mensen over allerlei dingen praten". De leden van het ziekencomité bezoeken één keer per 14 dagen de zieken in de ziekenhuizen van Oss en Den Bosch, Vroeger was dat iedereen, maar nu alleen diegenen, die te kennen geven, dat bezoek vanuit de parochie op pr,ijs wordt gesteld. Mochten ze iemand "gemist" hebben, dan wordt die thuis bezocht. "Vaak is het al genoeg als je er bent", zegt mevr. Schwiebbe. "De meeste men sen willen graag praten, vooral als men weinig familie of kennissen heeft. Door de jaren heen bouw je een band met hen op". "In Geffen is er vaak een goede opvang van familie en buren bij zieken en ouderen", aldus mevr. Schwiebbe. Een vervolg op het ziekenbezoek is de rouwbegeleiding, hetgeen inhoudt dat weduwen/ weduwnaars nog een aantal jaren worden bezocht. "Het is fijn dat er zulke groepen zijn", vindt mevr. Schwiebbe. "En onze groep was een hechte groep, waarin ik heel plezierig gewerkt heb". Is het afscheid van het ziekencomité tevens een beetje afscheid van Geffen? "Niet helemaal! Een aantal contacten zullen zeker blijven". Samen zijn ze o.a. lid van de Bridgeclub in Geffen. Daar staat tegenover dat ze ook in hun nieuwe woonomgeving mensen willen leren kennen. Voorlopig wil mevr. Schwiebbe geen nieuwe activiteiten ondernemen. Ze heeft nu tijd om te handwerken en te lezen . Samen met haar man gaat ze fietsen of wandelen in de Geffense Bosjes die vlakbij hun woning liggen. Ze hebben nu ook een abonnement op de schouwburg, hetgeen voor-

heen nooit gerealiseerd kon worden. De gezondheid van oud- burgemeester Schwiebbe is op het moment redelijk te noemen. Hij leest en puzzelt graag. De Maasdonkse politiek volgt hij "uitsluitend via de krant". En hij heeft ook bewust afstand ge· nQmen van het gemeentelijk gebeuren! Verder worden ze op de hoogte gehouden via de Klepel en Torenklanken (overigens missen ze de Dorpspomp!) Graag wil ik namens vele Geffenaren, mevr. Schwiebbe danken voor de bijzonder sympathieke wijze, waarop zij zich heeft ingezet voor met name onze zieken en ouderen. Wij wensen haar en haar man fijne jaren toe in Oss - zo dicht bij Geffen!

SPONSORING BC GEFFEN Onlangs heeft ook het 4e team van Badminton club Geffen een sponsor gevonden. Cafetaria 't Akkertje is nl. bereid bevonden dit team te steunen. Het team, bestaande uit Martien Hurkens, Theo van Gogh, Mirjam de Haas en Sonja Ligtenburg, speelt in de 4e klasse van de Bossche Badminton Federatie en zal zeker proberen van zich te laten horen! Bert en Lisette, hartstikke bedankt voor dit gulle gebaar! Badmintonclub Geffen.

3


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

Beddenspeeïoolz'!,'!!_'!...1.mt st:orFeerderij

~•-

~

~!

'!~l!..AIUU Runrotstraat 25 Geffen 04102 - 2 28 52

l1T1rN 0/> MA,u-.ZJfTfN Of ,lt4Al'

Sportief en exclusief

Mlforll'l...... _•.,. .~---~_,.. fitfol'ITl

Merken van o.a. -Pepe. Lemon and Soda, Bi Ya Doo, .JFK, G-öl, Schnizler, Ragozzi

Verantwoord zitten?

De koffie staat klaar!

Kinderondergoed, sokken Tot ziens!

Maandag gesloten

Cs maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-cl. NistelroolJ cl. Coothstraat 31 Geffen

ff 04102. 22041

SPECIALITEIT INVERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

Slogtdi Jo u.ünbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* *

* *

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB . -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines ~

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


OPROEP Huize "de Heegt" Veldstraat 1 Geffen vraagt : VRIJ\./ILLIGERS/ STERS WEEKENDHULP v • a . 16 jaar . van 13.30 uur tot 17.30 uur per 14 dagen.

Om t e assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden . Onkostenvergoeding : f 4,00 netto per uur max . f 20,00 p.w . / f 1000,00 p.j .

NIEUWS De Koning Veevoeders, Rijksweg 2 Geffen 04102-25016 is er in ges laagd om het super paardenvoer Purina uit Frankrijk te importeren . Dit voer i s een mix van natuurlijke grondstoffen en onsloten granen , tevens is er een soort voor sportpaarden die in de top zitten en voor dekhengsten . De Koning die 3-4-5- febr . a.s . op de KWPN hengstenkeuring in de Brabanthallen Den Bosch aa nwezig is met een stand , kan u daar alles ove r vertellen . Bij de Koning Veevoeders staat een ding voorop, Superkwaliteit voor een scherpe prijs en goede service . Bij de Koning i s de klant koning.

Voor informati e bellen naar: H.Jonkergouw, huishoofd "de Heegt" tel. 21264 bij voorkeur na 10 . 00u .

PONYVRIENDJES VINKEL

VROUW EN WERK PERSBERICHT Voor vrouwen met een ABW/ RWW uitkering , die plannen hebben om zich te scholen en/of te gaan wer ken, zal Vrouw en Werk starten met '• een cursus IlOrientatie op werken en l e ren" in Oss op dinsdagmorgen 22 februari a.s . Samen met vrouwen die in een soortgelijke s ituatie zitten (uitkering) en hierbij steur nodig hebben, wordt i ngegaan op : - wat kan ik - wat is ervoor werk wat zijn mijn opl eiding en ervaring waard - welk beroep en eventueel opleiding past bi j mi j - waar ka n ik de juiste opleiding vol ge n en hoe moet die betaald worden - wat ziJn de gevolgen voor mijn uitkering - hoe schrijf ik een sollicita tiebrief en hoe moet ik sol liciteren - combina t i e één-ouderschap en werken - wat voor hulp kan ik van instanties verwachten

* de cursus duurt 17 ochtenden van 2½ uur * de cursus wordt gehouden op di nsdagochtend

* kosten f 15,- voor de hele cursus * vergoeding reiskosten en kinderopvang Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u tus sen 9 .00 en 14. 00 uur bellen : tel . 073 - 148700. Daarna zal met iedere deelnemer voor aanvang van de cursus een individueel gesprek gehouden worden .

Zondag 16 januari j.l. was er in Rosmalen een indoor dress uur-wedstrijd voor niet geselecteerden . De vol gende prijzen gingen mee naar Vinkel. Klasse Ben Ll cat A/ B 2e prijs José van de Doelen met Shalimar 111 punten. 3e prijs Gertjan van de Doelen met Floortje 110 punten . Klasse B cat D/E . 2e prijs Claudy Haerkens met Ready 126 punt Martijn van de Braak met Parel 109 punten Ron Loeffen met Abner 108 punten . Klasse B cat C. l e prijs Nicky van Veghe l met Gwendolyn 122 punten. Gerber t van de Ven met Lady 110 punten . Klasse Ll cat D/ E. le prijs Irene van de Ven met Flacon 127 p. 2e prijs Cheryl Kleijngeld met Brinta 126p . 4e prijs Margy van den Elzen met Nalanda 125 punten . 6e pr1Js Marieke Smits met Kassandra 123 p. lOe prijs Miranda van Ber kel met She-ra 120 punten. Klasse Ml cat D/ E. 4e pri js Jelte Strik met Tornado 117 punten All emaal van harte proficiat met jullie behaalde r esultaten . STEPHA . 5


VPM: GOED VOOR GEFFEN In de vorige Torenklanken hebt u kennis kunnen maken met de kandidatenlijst van de Vooruitstrevende Partij Maasdonk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer willen we vooral onze Geffense kandidaten op de lijst wat nader voorstellen. Als we uitgaan van het huidige aantal raadszetels zal de VPM volgende keer twee Geffense gemeenteraadsleden leveren. In de eerste plaats JAN VAN VUCHT: vanaf 1982 duidelijk herkenbaar gemeenteraadslid, altijd kritisch, werkend voor een rechtvaardi g, groen en publieksgericht gemeentebeleid. Hij vindt dat het niet voor moet kunnen komen dat mensen langer dan een maand op antwoord van de gemeente moeten wachten. Hij heeft zich de laatste jaren helemaal gericht op de gemeentepolitiek onder het motto van "beter een ding goed doen dan tien dingen half". Hij vertegenwoordigt Maasdonk in de streekraad van het gewest Brabant- Noord Oost. Op de andere verkiesbare plaats staat HANS HENDRIKS, die in Geffen vooral bekend is uit het jeugd- en jongerenwerk . Zo is hij voorzitter van Scouting Geffen, is hij betrokken geweest bij het oprichten van de nieuwe stichting jeugdbelangen en adviseert hij diverse jeugdverenigingen, vooral over hun aanpak van de gemeente. Hij kan erg lastig zijn als de belangen van het jeugd- en jongerenwerk in gevaar komen. Daarom een goede aanwinst voor de raad. De derde Geffenaar op de li jst is LENIE WILLEMSE, alom bekend als voorzitster van de Katholieke Vrouwen Bond en haar parochieactiviteiten. Iemand met het hart op de goeie plaats, die in haar activiteiten veel respect afdwingt doordat zij maatschappelijke betrokkenheid combineert met een plezierige aanpak. MARK VAN SCHIJNDEL vertegenwoordigt de jong¡ ere lichting van Geffen. Hij is het bewijs dat jonge, ondernemende mensen ook prima op hun plaats zijn bij de VPM. Vanuit zijn betrokkenheid bij WIK en Nooit Gedacht blijft hij een kritisch lid van de achterban. LENIE ROMME is als een der laatste der velt¡ jakkers geen onbekende in Geffen. De laat~ ste jaren timmert zij voor Geffen vooral aan de weg als lid van het schoolbestuur. De VPM zou haar graag als gemeenteraadslid zien, maar voorlopig geeft ze nog voorrang aan haar andere bestuurlijke activiteiten. Misschien met voorkeurstemmen? Ouwe trouwe PIET DE HAAS kan gerekend worden tot een van de stamvaders van de VPM. Ondanks zijn leeftijd nog vrijwel elke vergadering aanwezig om kritisch op te komen voor iedereen die onrecht aangedaan is. Vanuit zijn werk voor de bejaarden een belangrijke bron van kennis vcror de raadsleden. Als lid van het bestuur van de hout6

en bouwbond nog steeds hard in de weer voor de Geffense bouwwerknemers. JAN-WILLEM VAN ZANDVOORT behoort tot decategorie van aanstormende jongeren en is vooral actief als bestuurslid van radio Vladeracken en Scouting Geffen. HENK VAN DEN BROEK is een van de mensen die sinds de vorige verkiezingen lid geworden zijn van de VPM. Sinds kort is Henk lid van het bestuur van de woningbouwstichting Maasland, waar hij de huurders vertegenwoordigt. Mede op zijn aandringen heeft de VPM het verbeteren van de woonbuurten tot speerpunt van beleid gemaakt. ARNOLD WINGENS is als bestuurslid van de VPM een sterke stille kracht achter de partij. Hij staat pal voor de sportverenigingen in Geffen en werkt nog steeds mee aan de jaarlijkse bootreis voor de Geffense zieken en bejaarden. PIET DE MOOR ontbrak op geen enkele verkiezingslijst van de VPM. Als secretaris van de FNV- afdeling Geffen is Piet een duidelijke vertegenwoordiger van waar de VPM voor staat: de belangen van de gewone Geffenaar. Als voorzitter van de bewonersraad Maasdonk komt hij binnen de woningstichting Maasland op voor de belangen van de huurders. Ex-gemeenteraadslid JOPIE VAN DOORN is ook na haar raadsperiode actief betrokken gebleven bij de VPM. Haar rechtvaardigheidsgevoel en betrokkenheid met de derde wereld komen bij elkaar via haar werk voor de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede en andere parochie-activitei ten. Zij staat voor het belang dat de VPM hecht aan een rechtvaardige wereld, zowel binnen, als buiten Maasdonk. MARJA VAN CREY is door haar vele activiteiten binnen Geffen voor velen een goede bekende. En tenslotte BERTUS VELDHUIS: Als peetvader van de progressieve politiek in Geffen staat al vele jaren op een symbolische laatste plaats op de verkiezingslijst als lijstduwer. Ongetwijfeld kent u veel van deze 14 mensen, die immers allemaal diepgeworteld zijn in de Geffense gemeenschap. En als dat niet het geval is, kunt u gerust eens in contact met de VPM treden; dan leert u ze wel kennen. Wij zijn blij met iedereen die vanuit een kritisch-opbouwende kijk mee wil bouwen aan een mooi Maasdonk. Bel eens naar de voorzitter Hans Hendriks (23878) of Geffens gemeenteraadslid Jan van Vucht (23660).


OMDAT JE GEEFT OM JE KERK. Luidruchtig kwam Pascal de keuken binnen. Hij smeet zi j n palstic tas in de hoek, schopte zijn schoenen uit en liep meteen door naar de kraan. Wat een dorst had hij. Een glas???? Nee, hoor niet nodig. Zo uit de kraan kon ook wel. Even opwippen, aan de kraan hangen en dan je eigen vol laten met dat heerlijke heldere vocht. Maar of hij nu wat te wild gedaan had, of dat de kraan niet goed vast zat? Ineens schoot de kraan los en spoot er een flinke straal water in zijn gezicht en de keuken in. Kletskliedernat was hij en hij niet alleen, ook de keukenkastjes, de muur, de vloer en de post. "Oh, jeetje, de post!" zei hij zachtjes in zichzelf. Nu pas zag hij dat er een flinke stapel envel oppen lag. Speciale enveloppen nog wel. Er stond met grote letters opgedrukt . OMDAT JE GEEFT OM JE KERK. En toen hij beter keek, zag hij ook nogdat er een ander adres op stond. "Wat is hier gebeurd?" vroeg zijn oudere zus Wilma, die ook met haar schooltas binnenkwam. "Ik wilde alleen maar water drinken uit de kraan en toen schoot de kraan los en nu is alles nat", zei Pascal zachtjes. "Ja dat zie ik. Laten we de troep maar gauw droog maken. Moet je zien de enveloppen van de kerkbalansaktie zijn ook drijfnat. Zul je vader straks horen als hij thuiskomt! Er zal wel wat zwaaien jochie" zei Wilma plagerig. "Niet als we snel zijn en jij je mond houdt. Die enveloppen leg ik wel op de verwarming. Dan drogen ze nog wel" antwoordde Pascal. De natte boel was snel aan de kant. Nu de enveloppen nog. In de keuken zetten ze de radiatoren aan. De enveloppen werden er opgelegd. Gelukkig waren ze niet allemaal nat geworden . Iedere keer las Pascal dat zinnetje: Omdat je geeft om je kerk. Uit een droge envelop haalde hij voorzichtig een brief . Die was wel niet voor hem bestemd, maar de envelop was open. Dus een groot geheim zou er wel niet in staan. Hij las wat e r allemaal kostte in de kerk: de verwarming, verlichting, de kaarsen, het schoonhouden, de versieringen, de koren, de kerststal, het bijhouden van het kerkgebouw en nog veel meer. Er werd door de penningmeester niet alleen maar geld uitgegeven, maar er kwam natuurlijk ook geld in het laatje door de collecte, · de huwelijks- en begrafenismissen, de verkoop van kaarsen en misboekjes, maar dat was nog lang niet genoeg. Daarom was er nu die actie: OMDAT JE GEEFT OM JE KERK. "Hé, Wilma, geef JJ.J om de kerk?" vroeg hij ineens. "Hè, watte?tl was het antwoord. "Ja, geef jij om de kerk? Geven papa en mama om de kerk?" vroeg Pascal weer. "Nou", zei

Wilma "daar vraag J·e me wat. Hoe kom ·e . daar 'nu weer ineens op.? " "Door d e b rie,

1

die er in deze enveloppen zit. Daar staat in dat je eigenlijk geld moet geven omdat je geeft om je kerk", was zijn antwoord. "Zijn ze al droog, die enveloppen? Daar komt vader aan. Hoi Pap, wat ben je vroeg vandaag!" zei ze terwijl ze naar haar vader toeliep. "Wat is hier gebeurd?" vroeg vader verbaasd. "Ja, pap, dat zit zo", zei Pascal met een rood hoofd. En hij verteld het hele verhaal. "Nou", zei vader, "je hebt geprobeerd het goed op te lossen, maar de enveloppen blijven toch een beetje vies. Als jij nou geeft om je kerk, ga je nu bij de penningmeester even een stapeltje nieuwe enveloppen en adresstikkers halen en maak je het voor vanavond zeven uur in orde, want dan ga ik ze wegbrengen" Daar moest Paascal even over nadenken of hij dat over had voor de kerk. Maar hij zag wel in, dat er echt niets anders op zat, want de enveloppen waren dan wel DROOG, MAAR WEL HELEMAAL GEKREUKELD. DUS PAKTE HIJ ZIJN FIETS EN REED NAAR DE PASTORIE. OMDAT JE GEEFT OM JE KERK. GEEF JIJ/U OM DE KERK? P.Lammers.

BOLLEBOZEN Silvia van Venrooy is geslaagd voor Medisch Laborante aan het Middelbaar Laboratorium Onderwijs te Arnhem! Proficiat!!!

-

J.J. Kok notaris

Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851 7


Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. ,.~K,✓

~§§

GEMEENTE

MAASDONK

/ GE1\1EENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN, teL 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vin.kei eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, · snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13. 00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

8

Wethouder A.A.L.J. van den Boogaard, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in het gemeentehuis in Nuland, alleen na telefonische afspraak met de bestuurssecretaresse mevr. Van Lith tel. 04102 22955 tst. 221.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WOENSDAG 2 MAART 1994 Op woensdag 2 maart vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de gemeenteraad. De oproepingskaarten worden naar verwachting in de loop van week van 7 tot 12 februari verzonden. Kandidatenlijsten Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn 6 kandidatenlijsten ingeleverd. Deze lijsten liggen elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur voor eenieder ter inzage bij het bureau Bevolking op het gemeentehuis van Maasdonk te Geffen. Het centraal stembureau heeft aan de kandidatenlijsten onderstaande nummers toegekend:


1. 2.

3. 4. 5. 6.

Dorpsbelangen Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM) Nulandse Belangen Dorp Vinkel Christen Democratisch Appél (CDA) Geen aanduiding; naam eerste kandidaat: J.Th. v.d. Rijt.

Stembureaus De gemeente Maasdonk is verdeeld in 8 stemdistricten. In elk stemdistrict is één stembureau aanwezig. Stemdistrict:Stembureau gevestigd in: 1. Gemeentehuis Geffen 2. Café 't Haasje 3. Kruisgebouw Vinkel 4. Sporthal De Geer 5. Gemeenschapshuis De Meent 6. Martinushuis 7. Gemeentehuis Nuland 8. Gemeenschapshuis 't Zijl

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor gehandicapten. Stemmen in stembureau naar keuze van de kiezer Een kiezer kan indien hij dat wil binnen de gemeente Maasdonk zijn stem uitbrengen in een stembureau van zijn/haar keuze. Hiertoe staan twee mogelijkheden open: 1. uiterlijk 16 februari 1994 een schriftelijk verzoek hiertoe indienen bij de burgemeester. Gebruikmaking van een formulier dat bij het bureau Bevolking verkrijgbaar is, is verplicht. Indien het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de kiezer een zogenaamde 'kiezerspas'. 2. uiterlijk 25 februari 1994 mondeling een verzoek indienen. De kiezer dient zich dan onder overlegging van de ontvangen oproepingskaart in persoon te melden bij het bureau Bevolking. Indien het verzoek wordt ingewilligd, wordt de oproepingskaart omgezet in een kiezerspas.

Kiezers die bij volmacht mogen stemmen kunnen geen stem uitbrengen in een stembureau naar keuze. Indien een kiezerspas in het ongerede raakt, kan geen nieuwe worden verstrekt. Stemmen bij volmacht. Er zijn twee manieren om met volmacht te stemmen: 1. uiterlijk 16 februari 1994 een schriftelijk verzoek hiertoe indienen bij de burgemeester. Voor dit schriftelijke verzoek moet gebruik gemaakt worden van een formulier dat bij het bureau Bevolking op het gemeentehuis verkrijgbaar is. Indien een verzoek om volmacht wordt ingewilligd ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs (tevens oproepingskaart). De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. 2. overdragen oproepingskaart aan een gemachtigde: Dit is alleen toegestaan indien volmachtgever en gemachtigde in hetzelfde stemdistrict staan geregistreerd. De volmachtgever vult het daarvoor bestemde gedeelte van de oproepingskaart in en plaatst daarna samen met de gemachtigde zijn/haar handtekening. Ook hier kan de gemachtigde de volmachtstem uitsluitend uitbrengen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem. Alleen een door de volmachtgever ingevulde en ondertekende oproepingskaart is geldig.

Een verleende volmacht is niet intrekbaar. Vanzelfsprekend mag een volmachtgever zelf niet meer aan de stemming deelnemen. Een gemachtigde moet als kiezer geregistreerd staan en mag niet meer dan twee aanwijzigingen aannemen. Indien een volmachtbewijs in het ongerede raakt, kan geen nieuw worden verstrekt.

9


. 45 jaar

1949

1994

W. Jansen - Wagemakers Rijwielen

Taxi

Gazelle/ Locomotief-dealer

Benzines

- Vervoer voor ziekenf. - busje voor groep si rolstoelverv.

- Euro - Super - Motorolie

t.g.v. dit jubileum hebben wij voor U vele zéér speciale aanbiedingen, o.a .: Locomotief fietsen: - Trommelrem / 3-speed - RVS brede velgen - Kogellager-trapas+voornaaf - AXA slot - incl. garantie en service - Prijs: f 679,-

Gazelle "Instinct" ATB K21d van f 1395,- voor f 1055,Gazelle "Olympia" race

f

K 14d van f 1295,- voor 995,-

Vredestein banden HB kwaliteit: Prijs f 30,-, nuf 19,95

Kinderfietsen tegen zéér aantrekkelijke prijzen !

Voor nog veel meer aanbiedingen, loop vrijblijvend binnen en bewonder meteen de GAZELLE '94 collectie !

W. Jansen en Zn.

Kerkstraat 11

(De enige door GAZELLE aangewezen dealer in Geffen !)

10

tel. 21313


"FLORIAN EN HET WONDERFLESJE

11

Zondag 23 januari gaf toneelvereniging Geffes Volk twee voorstellingen in partycentrum Govers. Deze dag voerden zij de spannende jeugdvoorstelling "Florian en het wonderflesje"op. Geffes Volk-leden Marinus, Wilga, Clazien, Bart, Maria, Ria, Carlo en Ina zetten allemaal hun bestje beentje voor. Zij wisten de zaal vol kinderen het grootste gedeelte van de tijd te boeien. En werden de toeschouwen even luidruchtig, dan riep de koning Waldemar, bij monde van Marinus, op zeer strenge toon: "Jongens, stilhouden, achteraan horen ze niets!" "Florian en het wonder flesje" is een voorstelling voor kinderen , maar ouderen herkennen er zeker iets van hun eigen wereld in terug. Het verhaal speelt zich af in het paleis van Koning Waldemar en koningin Eulalia, in het land Eldorado. Hun dochter, prinses Rosalinde, mag geen taart jes eten. Want dan wordt zij veel te dik, en is er geen prins die met haar wil trouwen . Prinses Rosalinde vindt dat maar onzin;zij is helemaal niet dik en ze wil ook nog lang niet trouwen. Gelukkig heeft zij een echte vriend in het paleis: De jongste lakei Florian. Hij brengt prinses Rosalinde stiekum taartj es. Op een keer vertelt hij de prinses dat hij per ongeluk een hele leuke uitvinding heeft gedaan. In de keuken heeft hij een drankje gemaakt van allerlei lekkernijen. Als hij dat drinkt, krijgt hij het heel warm ... en wordt onzichtbaar. Op die manier kan hij de vervelende minister Valentijn lekker plagen. Die minister Valentijn vertelt de koning op een dag dat hi j van zigeunerin Zenobia heeft gehoord, dat de koning binnenkort erg ziek wordt. Zij heeft dat gezien in haar glazen bol. Zenobia wordt naar het paleis gehaald en maakt voor de koning een drankje. Zij zegt dat de koning dat goed op tijd moet innemen en dan zeker beter wordt . Florian vertrouwt de boel niet helemaal. De zigeunerin heeft namelijk een zwart gezicht, maar witte handen! Rara, hoe kan dat? Hij besluit om heer Valentijn en zigeunerin Zenobia af te luisteren. En dan komt hij achter de waarheid: Zenobia is de zus van Valentijn en zij willen de koning opsluiten zodat zij zelf kunnen gaan regeren. Florian is woedend en vertelt alles aan koning Waldemar. Samen besluiten ze nog één keer onzichtbaar te worden om zo ValentiJn en Zenobia te betrappen bij het maken van hun gemene plannen.

Een leuke voorstelling, met vaart gespeeld . Alleen de scene waarin koning Waldemar en Florian onzichtbaar zijn, duurde in mijn ogeu iets te lang. Verder vind ik het jammer dat Florian zijn recept voor het drankje niet wat langzamer oplas; ik zou de bedriegers uit onze eigen wereld ook graag op Florian's manier ontmaskeren! Redactie: Anita.

KVB Dames, Donderdag 13 januari j.l. hielden wij onze jaarvergadering in de "Gouden Leeuw". Lenie Willemse opent voor de laatste keer de vergadering, hierna leest José Schuurmans het jaarverslag over 1993 voor, met daarin alle activiteit en van het afgelopen jaar. Dit was een speciaal jaar, omdat we in mei 1993 ons 40- jarig bestaan hebben gevierd. Vervolgens komt Mieke van Griensven aan het woord met het kas- en financieel verslag, ook leest ze de financiën m.b.t. het gevierde jubileum voor. Ook de kas is inmiddels gecontroleerd en accoord bevonden. Volgens het rooster van aftreden kunnen Lenie Willemse, Annie van Iperen en José van Boekel aftreden als bestuurslid. José van Boekel wordt herkozen voor een periode van 4 jaren. Terwijl· Lenie Wi llemse na, vanaf 1979 in het bestuur gezeten te hebben, afscheid van het bestuur gaat nemen Ook Annie van Iperen, na 8 trouwe dienstjaren, gaat het bestuur verlaten. Ans Heijmans heeft zich kandidaat gesteld om in het bestuur te komen, dit wordt zonder meer aangenomen. Tot slot maakt Mieke het programma voor 1994 bekend. Het laatste wat Lenie Willemse in het bestuur zal doen is afscheid nemen van Annie van Iperen, daarna neemt Joke v.d. Haterd afscheid van Lenie en dankt haar voor haar grote inzet . Namens de leden is er nog een extra cadeautje voor Lenie voor haar 12,5 jaar voorzitterschap van de K. V.B. Lenie en Annie van harte bedankt!! Na de pauze komt er nóg een verrassing voor Lenie en Annie n.l. het spelletje "Wie van de drie", waarin zij beiden de hoofdrol spelen. · Pas daarna konden we beginnen met kienen, met vele en mooie prijzen wederom geschonken door de Geffense middenstand. Daarvoor onze dank! Het Bestuur. 11


CDA: MET VERTROUWEN DE VERKIEZINGEN IN De verkiezingen staan voor de deur. Het C.D.A. gaat de verkiezingen in met een sterke Maasdonkse lijst. Alleen wanneer de drie kernen er gezamelijk de schouders onder zetten kan er een sterk MAASDONK ontstaan. Wij zijn van mening dat een politieke partij via de kandidatenlijst niet alleen kwaliteit maar ook een stuk saamhorigheid moet uitstralen. Alleen wanneer niet puur kerngericht gedacht en gehandeld wordt, kan een solidaire, eerlijke en verantwoorde politiek gevoerd worden. DAAR STAAT HET CDA VOOR. U als kiezer moet uitmaken wie het wel goed, minder goed of niet goed gedaan heeft het afgelopen jaar. Wij roepen u op eens kritisch terug te kijken: - Zijn toezeggingen nagekomen? - Zijn verkiezingsbeloften waargemaakt? - Zijn de bestuurlijke aandacht en de (financi~le) middelen evenwichtig en eerlijk verdeeld? Een van onze belangrijkste aktiepunten de komende jaren is het vertrouwen van u in de plaatselijke politiek weer te winnen en u allen rechtstreeks of via verenigingen en organisaties te betrekken in belangrijke besluiten. Wij als het CDA vragen daarvoor uw steun. Gaarne stellen wij onze kandidaten aan u voor, met wat extra aandacht voor de Geffense mensen: lFRANS VAN NISTELROOIJ /NULAND/ 46 JR Een sterke lijsttrekker met een echte Maasdonkse i nstelling. Was van 1986 - 1992 wethouder en loco-burgemeester in Nuland. Is zijn loopbaan begonnen als onderwijzer in Geffen en is thans werkzaam als docent aardrijkskunde en informatica in Den Bosch. 2 GERRIT VAN DEN HELM/ GEFFEN/ 46 JR Een nieuweling in de politiek. Volgt vooral het laatste jaar de politieke ontwikkelingen in Maasdonk op de voet en verwacht daar zeker een positieve bijdrage aan te kunnen leveren. Is al jaren voorzitter van het parochiebestuur en-vergadering en dirigent van het koor Passe Partout. Is voorheen aktief geweest in buurt- en sportverenigingen terwijl hij nu vaak geniet van wandelen en fietstochten. 3 RINI VAN DE VEN/ VINKEL/ 32 JR Een gekend en gewaardeerd lid van de huidige gemeenteraad. Is financiël beleidsmedewerker en daardoor mede onze specialist op dat gebied. 12

4 JAN VAN ERP/ NULAND/ 46 JR Van beroep varkenssubfokker en in het verenigingsleven aktief bij de N.C.B. en bij harmonie Union en boerenkapel. 5 MARK VAN DER DOELEN/ GEFFEN/ 28 JR Werkzaam als project/afdelingsmanager in Arnhem en in Geffen vooral bekend als bestuurslid van radio Vladeracken en tienerswingkafee DINGES, terwijl hij zich in het verleden inzette voor Stichting Jeugdbelangen, adviescomm. Bonkelaar, Jeugdvakantiewerk en vele verenigingen. Is nu aktief lid van de E.H.B.O. Geffen en van schietsportvereniging COW te Nuland. 6 HENNY VAN SCHIJNDEL/ NULAND/ 43 JR Een vrouw met kwaliteit, gelet op het lidmaatschap van de landelijke C.D.A. partijraad. 7 TON VAN DE LEEST/ VINKEL/ 28 JR Een nieuwe jonge kracht in het C.D.A. 8 RIEN VAN SANTVOORT / GEFFEN 59 JR Lid van de huidige gemeenteraad. Zeer aktief als bestuurslid N.C.B. en als lid van koren in Geffen en Nuland. Is ook de komende jaren onmisbaar binnen onze partij vanwege zijn grote kennis van zaken op het gebied van landbouw en mili eu. 9 WIM VAN DE LINDEN/ NULAND 10 JAN VAN LOKVEN / VINKEL 11 BETSIE VAN BAKEL/ NULAND 12 ERIC VAN LITH/ GEFFEN Voorzitter KPJ kring Maas, Waal en Mei jeri j bestuurslid CDA - Oostbrabant enz. Bij iedereen bekend en gekend om zijn jeugdig enthousiasme. VINKEL 13 COR VAN DE WETERING/ NULAND 14 JAN VAN SANTVOORT / 15 LIES VAN DINTHER/ GEFFEN Voorzitster KVO kring Oss, lid parochiebestuur en verbruikersraad PNEM. VINKEL 16 WIM VAN GRIENSVEN / NULAND 17 ADRIAAN DE WIT/ 18 ANTON VAN NISTELROOIJ / GEFFEN VINKEL 19 COR VAN LIER/ NULAND 20 HENK VAN SANTVOORT / GEFFEN 21 ANTON BIERINGS / VINKEL 22 THEA SCHOONIS / NULAND 23 RI A MEIJER/ GEFFEN 24 TOI ROMME / VINKEL 25 JAN AARTS / 26 GERRIE VAN DE HEIJDEN / NULAND 27 ROBERT SCHUURMANS / GEFFEN 28 FRANS KAPPEN/ VINKEL GEFFEN 29 FRANS VAN GRIENSVEN / NULAND 30 HENK VAN ROOIJ / U ziet een sterke gevarieerde lijst waarop u met een gerust hart kunt stemmen. Geef U steun aan een sterk CDA en daardoor aan een sterk MAASDONK.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur Of • • • · •

het nu gaat om: sociale woningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe {levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 • 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 • 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 • 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzel(eringen auto- en motorrijschool

Peter de-Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank:.

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE

RIJOPLEIDING

Rabobank r:,

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


*******************************************

JAARVERGADERING KVO Op 10 januari jl. hebben w1J onze jaarvergadering gehouden, er waren nogal wat dames door ziekte afwezig,toch was de opkomst goed. Nadat het normale programma was afgewerktzoals terugblik op het jaar 1993, kasverslag, aanbieden van het nieuwe jaarprogramma, werd aandacht geschonken aan het kiezen van nieuwe bestuursleden. Anja werd herkozen en alle dames stemden in met de komst van Dinie van Bergen binnen ons bestuur. Nel van de Heyden verliet ons bestuur . Op gepaste wijze werd van haar afscheid genomen. Nel hield ons op de hoogte van de K.V.O. gebeurtenissen via de Torenklanken. Dina ven de Ven werd in de bloemetjes gezet vanwege haar inzet voor het handwerken. Ook voor Riek Rovers bloemen, zij nam afscheid van het RIGOM, zij was ruim 11 jaar vanuit het K.V.O. bij het bestuur. Na de pauze en nog wat mededelingen zorgde Ine van de Veerdonk samen met de dames voor 'n gezellige afsluiting van deze avond. Onze voorzitster Jo dankte alle dames voor hun komst een sloot daarmee een mooie avond af.

WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 09.30u NULAND: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10 .0Ăźu VINKEL: ZATERDAG 17.30u ZONDAG 11.00u LITURGISCHE KALENDER WO 02-02 19.00 * Avondmis ZA 05- 02 10 .00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19 . 00 H.Mis mmv Jongerenkoor H/G (tevens kinderkerk)

zo 06-02 09.30

H.Mis mmv Gemengd Koor

WO 09-02 19.00 * Avondmis ZA 12-02 10.00 *Woord- en Communiedienst mmv Bejaardenkoor 19 . 00 Woord- en Communiedienst mmv Passe Partout ZO 13-02 09.30

Woord- en communiedienst mmv Gemengd koor

WO 16-02 19.30

Aswoensdagviering mmv Gemengd koor

Op 10 februari wordt u een interessante avond aangeboden. "Zonder Vrijwilligers kan de K.V.O. niet draaien". Wij rekenen op U!! Er komt nog een stencil .

*******************************************

Tot ziens K.V.O. bestuur.

KARNAVAL / BEGIN VASTENTIJD

LEDENRAAD

KRUISVERENIGING GEFFEN HOOFDPIJN/ MIGRAINE/ NEK - EN SCHOUDERKLACHTEN In een cyclus van drie avonden wil de Ledenraad ingaan op deze klachten. "Hoofdpijn en migraine", klachten waarvoor vaak geen duidelijke oorzaak aantoonbaar is. Mogelijke oorzaken zijn spanningen - verkeerde houding - een verkeerd voedingspatroon. Wij hebben een arts, iemand van maatschappelijk werk en een Cesartherapeute bereidt gevonden hun medewerking aan deze avonden te verlenen. In het eerst volgende nummer van Torenklanken kunt u hierover meer lezen . Deze avonden vinden plaats op 1 - 8 - en 15 maart in de zaal van "Het Oude Klooster " en de kosten bedragen flS ,- . Indien u aan deze avonden wilt deelnemen kunt u zich vanaf heden aanmelden bij: Nellie v.d . Hurk, tel.nr. (04102 - 21673. 14

*=dienst in kapel

In het weekend van 12 en 13 februari staan de diensten mede in het teken van karnaval. Voor pastoor Spijkers begint dit weekend een trip naar Rome. Wij wensen hem daar een hele prettige en rustgevende week toe. In het weekend houden we Woord- en Communie vieringen terwijl Aswoensdag pater Egbrink voor zal gaan in de viering.

KERKBALANS In 1993 kon de aktie kerkbalans afgesloten worden met een totaalbedrag van 65843 gld. waarvoor onze hartelijke dank!!! Intussen hebt U allen waarschijnlijk al de bekende uitnodiging ontvangen om ook dit jaar Uw steentje bij te dr~gen in onze parochiegemeenschap. Wij zien Uw bijdrage gaarne tegemoet op (RABO)bankrekening: 11.58.07.292 t.n.v. KERKBIJDRAGE PAROCHIE. GEFFEN.


............................

iii:::iijii":::;;:;;:

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs ............................

"?

Café •t Haasje

.......

::::::::::::::::::::::::::::

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 041 02 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

iw:;===i;?::::::::=::

~ :::::::::::::::::::::::::;,;

VAN TUIJL makelaardiJ. bv

1

Gerda Pouls-Benders Pedicure ~

NvM

BEHANDELING OP AFSPRMK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen 'ZI' 04102 - 25113

MAKElMR

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE D'N BART ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P·lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

fi)~liiffij

■ 1 ■ 111111111111111 SCHOENEN & SPORT

0

(50 SPIERINGS Dorpstraat 9a

5386 AK Geffen

Fax 04102-21958

Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Gellen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Hotel 11 De Gouden Leeuw"

Dorpstraat 5-Geff::~I ::::,oon 04102 -21257. •

bruiloften - partijen - vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN • ROMME

~IIIYA&lgj

,

,

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

A

,

~

~

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmochines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

ABABncb

WIHABO

~

DRUKKERIJ

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv1% registeraccountants

Heesterseweg l l 5386 KT Geffen telefoon 04 l 02 - 22684 telefax 04102 - 24795 Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties.

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen * begeleiding en controle van administratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

WIE WAT WANNEER

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

FEBRUARI

Verloren in de Kapelstraat of Dorpsstraat . Op zaterdag 22 januari een gebloemde damesportemonee afgewerkt met leer. Inh. geld, pasfoto's en een strippenkaart. Terug te bezorgen Nieuwe Erven 16A, Heesch tel. 04125 - 3781

6 Donki Sjot 6 - G'68 2, heren 15.40u Hands Up 3 - G'68 1, dames ll.30u 8 KVB, bowlen en gourmetten, vertrek 19.30t vanaf het Dorpsplein 20 Tornado 1 - G'68 1 dames 12.lOu 27 G'68 1 - Ovoco 3 heren 11.00u G'68 2 - Hisola 3 heren 09.SOu G'68 1 - Ovoco 4 dames 09.SOu MAART 6 Smash '70 3 - G'68 1 heren ll.30u Hisola 3 - G'68 2 heren 15.00u Smash '70 2 - G'68 l dames 10.00u 13 G'68 1 - ¡Tendoss 1 heren ll.30u G'68 2 - Graphiset/TSR 5 heren 10.20u G'68 l - Ovoco 5 dames 10.20u

DANKBETUIGING ~ia deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de belangstelling en steun die wij ondervonden bij het zo plotseling overlijden van ons pap en opa "Wingens". Fam. A. Wingens- de Haas . 16

NOOT VAN DE REDAKTIE Nogmaals willen wij (typgroep) iedereen er op wijzen om de kopy op tijd, zaterdags na het verschijnen van Torenklanken, in te leveren. Ook wij moeten rekening houden met inleverdatum. Het komt nog te vaak voor dat de kopy te laat ingeleverd wordt. Wij kunnen die dan niet meer op ti jd typen. Als wij de kopy niet op zaterdag binnen hebben wordt het niet meer geplaatst. Typgroep Torenklanken .

KOPV INLEVEREN VOOR: 5 FEBRUARI DE ROSMOLEN 52