Torenklanken 1994 - nr 21

Page 1

32e jaargang

I

nummer 21 1 december 1994

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 9 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

---------------------~ (jefuJ:../ijg rfe mens rfie aanáacfrt sc/ien,RJ en áie aanáacfit ontvangt.

Woensdagmiddag 14 december organiseert Ziekencomité "De Schakel" i.s.m. K. B. 0. haar jaarlijkse kerstviering voor alle zieken, ouderen en alleenstaanden in Hotel de Gouden Leeuw . We beginnen deze middag om 13.30 uur met een eucharistieviering en zal daarna voortgezet worden met o.a. een sfeervol optreden van "Claire" en een verloting. De middag zal om 16.30 uur afgesloten worden met koffie en worstebroodjes. Degenen die graag bij deze viering aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 24160. Graag tot ziens op 14 december. Ziekencomité "De Schakel".

KOPV INLEVEREN VOOR: 10 DECEMBER

NIEUW NUMMER 11 AUW-NEIJTS 11 Het derde nummer van heemkundig periodiek "Auw-Nei jts " is zojuist weer verschenen. Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld: * Heraldiek: verleden en heden (over Geffen en wapens). * Beroepen van vroeger: de kor fvlechter. * Markante Geffenaren: Jas van Schaijik (métfoto!) * Uit de oude doos: een bidprentje. * Terug in de tijd: van mobilisatie tot oor l og. * Uit het archief: openbare verkoping i n 1863. * Kende ze nog? ... R.K.J.B. in het zilver (1 947) "Auw Neijts" verschijnt (voorlopig) 3 keer per jaar en is verkrijgbaar bij : Bosch v. , Erp, Kerkstraat 7 en Lektuur en Tabakshop Steenbergen- Leijten, Dorpstraat 51 . RECTIFICATIE In de speciale 'Effe noar Geffe' uitgave zijn een paar onjuiste gegevens ver meld. Bladz. 9: Sally van Dijk (Dochter van Ben en Betje), dit moet zijn: (zoon van Ben en Eetje). ladz.12: 3e regel van onder, 40-jarig huwe lijksfeest, dit moet zijn: 25- jarig huwelijksfeest. Heemkundewerkgroep Vladerack

1.


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO: • Verkoop • Onde rhoud

* A.P.K. • Wasserette • Schade reparatie

BRANDSTOF: • Diesel • Euro loodvrij • Super • LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

Rijksweg 2, , 5386 LD Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

, ~

Bouvvbedrijf "BRODUS" 8

* RENOVAT IE * VERBOUWINGEN

* N IEUWBOUW * ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax04102-25963

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

H e e scersevveg 28

5386 KT Geffen

1@11~1 SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

* aan-/verkoop

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANlVOORT b.v.

Tel. 23633

Irma Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

* privé-rekeningen

OpeningstJjden: Maandag 1/m vrijdag: 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00- 19.00 uur m op afspraak_

D

JO VAN DE BERGH

Broekstraat 13

* persoonlijke leningen

Koude schotels van f 15, - tot f 45,-

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

* taxaties * hypotheken * verzekeringen * sparen * beleggersgiro

ol l

Nu ook een zaal voor feest;es/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

stadhouders g roenvoorz1en Ingen

vAN Heese MAKELAARou Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG• EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN

* TEGELS * GEREEDSCHAP * VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


VAN DE REDAKTIE RECTIFICATIE In de vorige Torenklanken zijn enkele fouter gemaakt. De enquete van wijk de vier winden heeft als kop buurtver. de vier winden gekregen, dit artikel is geschreven door L.B.R . Maasdonk, voorzitter H.F. v.d. Broek. De mededeling van de kerstviering door het ziekencomi té heeft als kop ziekenc·omi té de Schakel gekregen. Ook dit klopt niet . Dit artikel hoort bij het artikel van de Bond van Ouderen. Onze excuses hiervoor.

Aë!ver.teerders wilt u in het komende jaar een vaste advertentie op de daarvoor bestemde pagina's dan kunt u voor inlichtingen bellen naar Tinie van Wanrooy, tel.22243 OPROEP Aan alle instellingen, clubs, middenstanders of belanghebbenden. In de Torenklanken van het nieuwe jaar willen wij beginnen met een aktiviteitenkalender. Het is de bedoeling dat u allen uw planningen van het gehele jaar aan ons door geeft. Dit ter voorkoming dat er meerdere aktiviteiten op een data plaatsvinden. De redaktie.

KRUISVERENIGING GEFFEN Nieuws van de EHBO Geffen Beste mensen, Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben, heeft er op zaterdag 8 oktober jl. een grote rampoefening plaatsgevonden bij de Fa. Schouten - Alessie aan de Kloosterstraat te Geffen met samenwerking van de brandweer Geffen/Nuland en de EHBO .Geffen, Nuland en Vinkel, alsmede politie en onze nieuwe arts Dhr. Berkelaar. Van deze oefening hebben we met z'n allen weer erg veel geleerd, en was op enkele kleine uitzonderingen na zéér geslaagd. Deze oefening heeft tot doel dat onze mensen leren wat ze moeten doen als er echt een ramp gebeurd in onze omgeving. (Denk aan het treinongeluk van ruim een jaar geleden). Daarom wil ik jullie er op wijzen hoe belangrijk een EHBO diploma is. Mede door de nieuwe wetgeving die per 1 januari 1995 in gaat, waarin staat hoeveel EHBO ers op het werk aanwezig moeten zijn, hebben wij besloten om te starten met een EHBO cursus. Deze cursus begint in januari en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij onze secretaris Henk van Dinther, Pater v.d. Elzenstraat 30 te Geffen, tel. 23515 . Tot ziens, Het EHBO bestuur.

VORMSEL 1995 VORMSEL 1995 VOOR KINDEREN DIE BUITEN GEFFEN OP SCHOOL ZITTEN

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Ieder jaar wordt in onze parochie het sacrament van het H.Vormsel toegediend aan jongens en meisjes van groep 8 die de basisschool gaan verlaten en naar het middel baar onderwijs gaan. Ook de kinderen die buiten Geffen op school zitten kunnen aan het Vormsel deelnemen.

Standa~rqb~handeling gelaat: - reiniging - peeling - epilatie van de wenkbrauwen - toepassing van waterdamp (eventueel met ozon) - gezichtsmassage - masker - eventueel eenvoudige make- up PRIJS: Fl. 35,-

Mocht u kind willen deelnemen aan het Vorm sel en buiten Geffen op school zitten én u bent nog niet benaderd door de kerngroep Vormsel, wilt u dan kontakt op nemen met Pastoor Spijkers tel. 21216, of met Mien Gerrits tel. 24691. U kri jgt dan alle informatie en een deelname-formulier. Kerngroep Vormsel,

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32, Geffen Tel.: V4102-25.J74


JEUGDMODE&SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Sportief en exclusief

Beddenspeeiaal:zaalc ~! Stoffeerderij ~~c-tt "'f

~ Runrotstraat 25 Geffen 04102 - 2 28 52

Merken van o.a. Pepe. Lemon and Soda, Bi Ya Doo, JF.K, Göl. Schnizler, Ragazzi

Verantwoord zitten?

De koffie staat klaar!

Kinderondergoed, sokken Tot ziens!

Maandag gesloten

('s maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-Il. Nistefrooy Coothstraat 31 Geffen "B' 04102 - 22041 it.

SPEC IALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE G E FFENSE VLEESHOUWER

!ilogmi Jo u.ünbK

-

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267

~ "'

~

-=

_

~~:.~?u~~:~!:,~=.~.~oesburg • APK I Bedrijfauto's tot 1O ton onbeladen • APK Il Perso~en- en lichte bedrijfauto's Schadetaxat1es en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* *

* * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines ..JEJ:'J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


IN MEMORIAM Jan van Schijndel. Jan van Schijndel, beter bèkend als Jan van Fonse werd 65 jaar oud. Hij stierf op 19 november thuis, temidden van zijn gezin. Jan was een zoon van Fons van Hannes Hèine en Toi Robbe. (Fons van Schijndel en Antonia v.d. Heijden). Hij werd geboren op 19 aug. 1929 in de Bergstraat in Geffen. Hij heeft daar het grote deel van zijn jeugd gewoond en ook de oorlog meegemaakt, waar hij later tegen zijn kinderen nog sterke verhalen over opstak. Hij trouwde op 12 mei 1954 met An van Driek v.d. Linden uit Nuland. Ze betrokken een deel van de woning van Willem en Berta Vermeulen aan de Elst te Geffen . Daar werd hun eerste kind (dochter) Annemieke geboren. Al vlug kochten ze van vader en moeder v.d. Linden een stukje grond gelegen op de hoek van Koppeldijk (nu Nulandsestraat). Eenmaal daar wonende kwamen er nog een zoon (Fons) en twee dochters (Erica en Conny) het gezin completeren. Jan kreeg een hobby als duivenmelker dus moest er een duiventil komen (van klein tot groot en nog betere werden in verloop van tijd gebouwd). Jan genoot van zijn gezin , vrouw en hobby's, want ook de hondensport lag hem na aan het hart. Door de jaren heen met vele arbeid verbouwde hij samen met An aan het huis. De kinderen werden groter en zochten ook ieder hun plekje. Daarop ~esloten Jan en An het leven op een andere manier aan te pakken. Hij had tenslotte al een hele tijd (ruim jaar) bij bouwbedrijf van Schijndel gewerkt. Overigens met veel plezier, want hij had tot zijn 65ste bij dit bedrijf willen blijven; maar in dec. 1986 werd hij geveld door een dubbele hartinfarct. Dat deed vroegtijdig voor Jan de deur op slot wat werken op de bouw betrof, hij heeft na een tijdje nog enkele maanden gewerkt, maar besloot de V. U.T. in te gaan (1987). Helaas ging met de ingang van de VUT ook zijn gezondheid achteruit . Steeds meer lichamelijke klachten stonden zijn actieve leven in de weg. Hij werd voor zijn 40-jarig jubileum van bouwbedrijf van Schijndel gehuldigd en werd drager van de Zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Hij was elke dag te vinden op de boerderij van Fons, om mee te helpen met verbouwingen en verzorgen van de dieren, en samen deden ze ook de duiven, waar Fons nu voor blijft zorgen. Maar ook klein~inderenwerden geboren en dat was voor Jan weer afleiding in de geest van fietstochtjes, timmeren van een hut,

tafeltjes en stoeltjes en zandbakken . Samen met An had hij bepaalde gedachten over tuinieren en bloemen aan het huis (net als in Tirol, zei hij dan). Nog later had nog een belangrijk doel in zijn leven en dat was een kleiner huisje op zijn eigen terrein, want Conny en Ad hadden wel zin om het ouderlijk huis over te nemen. Tijdens de bouw kwamen er veel mensen helpen en kijken. "Al.tijd goed", want iedereen was bij Jan (en nog bij "An") altijd welkom. Zijn laatste wens was thuis te mogen sterven en ook die wens is invervulling gegaan. Hij wist ondanks zijn ziekte de gezelligheid van het samenzijn voorop te laten staan . Jan was een sterke persoonlijkheid met een enorme wilskracht. En zo zullen we hem blijven herinneren. Vele zullen zich dan bij deze zinnen aan kunnen sluiten. Jan, je ging te vroeg en had meer verdiend. We missen in jou een goede dorpsgenoot, kennis en/of vriend.

F.

ZWEMVERENIGING HET WATERRIJK NULAND

Zwemmers opgelet Op zaterdag 21 januari, van 14.00 uur tot 24.00 uur wordt het jaarlijks terugkerende zwemfestijn weer georganiseerd door zwemvereniging 't Waterrijk. Ook deze keer kunnen jullie hier weer aan meedoen en wel aan de ALTERNATIEVE MARATHON. Deelname aan deze alternatieve marathon houdt het volgende in: een team van maximaal 8 personen proberen samen met een coach die hen assisteerd, in een half uur zoveel mogelijk meters te zwemmen. Het team die de meeste meters gezwommen heeft mag zich dan dat jaar a l gemeen winnaar noemen. Het inschrijfgeld is f 10,00 per team . Heeft u interesse, neem dan even contact op met: Rietje Kouwenberg tel. 04102-23114 of Frenk van Gogh tel. 04102-21468 Zij sturen of geven u een inschrijfformulier dat u v66r 21 december ingestuurd moet hebben . Maar wees er wel snel bij want vol is vol. Mocht u vragen hebben over dit gebeuren dan kunt u contact met ons opnemen. Dus, tot ziens op 21 januari. 5


EFFE BUURTE MÈ

•••••••

EFFE BUURTE ME ...•.•. Corry de Haas (66j). Een "schakel" tussen de zieken, alleenstaanden , ouderen en de parochie: dat is Corry de Haas, die dit jaar de parochietegel kreeg en in haar werden alle leden van het ziekencomité De Schakel geëerd . Al zo'n 20 jaar bezoekt Corry 'haar mensen'. Indertijd werd het ziekencornité door pastoor Smulders in het leven geroepen als extra steun vanuit de parochie en tegenwoordig vinden de bezoeken plaats in naam van de pastoor. "Onze Piet zat eigenlijk in het comité", zegt Corry, "maar omdat hij in die tijd nooit op vergaderingen kon komen, deed ik dat en zo ben ik erin gerold." "Het belangrijkste is, dat de mensen zélf aan moeten geven of ze bezoek van de parochie wensen te ontvangen. Als ze b.v. in het ziekenhuis niet opgeven dat ze bezoek van de parochie wensen te ontvangen, dan mogen wij ze niet bezoeken, vanwege deprivacy. Hierover zijn vaak misverstanden", aldus Corry. De mensen die zich opgeven, maar slechts kort in het ziekenhuis verblijven , worden dan later thuis bezocht. Behalve zieken, worden ook ouderen en alleen staanden bezocht. Ieder comité- lid heeft zijn eigen mensen die ongeveer één keer per maand bezocht worden. "Er groeit soms een band . . . een vergaande vriendschap", zegt Corry. "Vooral bij oudere mensen ga .ie gewoon buurten, dat vinden ze het fijnste: de avonden vullen met verhalen van vroeger ..... ! "

Uiteraard zijn de te bezoeken rnedeparochianen verschillend; de meesten vertellen over zichzelf, ze hebben bijna allemaal veel meegemaakt. Je moet dan alleen luisteren; kant-en-klare oplossingen voor probleem situaties kunnen wij ze niet aanreiken. Bij Corry en P~et de Haas aan de koffie, komt het gesprek als vanzelf op de bootreis voor zieken, door Piet en zijn Krachtpatsers georganiseerd . Samen met het ziekencomité worden de zieken uitgezocht die mee mogen. "En daar hebben ons Corry en ik wel eens meningsverschillen over gehad", zegt Piet "let wel, geen slaande ruzie, hoor!" Wie mocht er mee; er was plaats voor 100 personen. "Eén keer vroeg de kapitein hoeveel mensen er op de boot zaten", zegt Piet. " Ik antwoordde 99! Dan ga je schoolgeld maar terughalen , want het zijn er 107!" Helaas kon in 1994 de bootreis niet doorgaan . De kosten zijn hoog en ze willen de mensen gratis meenemen . "De Middenstand en de bedrijven zijn ons erg goed gezind in Geffen, dus je kunt niet telkens b~ hen 6

aankloppen", · vindt Piet. Corry beaamt dat en brengt nog eens de bijdrage voor de zieken van pastoor Spijkers en van de Gebr. van Wanrooij in herinnering . "Een prachtige geste!" Corry heeft toch nog een wens ten aanzien van het ziekencomité. Het zou fijn zijn als jongeren én mannen hun groep zouden komen versterken. Jongere zieken worden niet altijd graag door 'ons oudjes' bezocht en mannen buurten nou eenmaal graag met mannen! "Het werk geeft in ieder geval veel voldoening", zegt Corry "want vaak zeg ik bij mezelf: ik ben blij dat ik daar nou weer naar toe geweest ben!" Dat het werk wederzijds geluk brengt blijkt ook uit de tekst van het ziekencomtié, die bij vele ziekbedden aan een attentie prijkt Gelukkig de mens die aandacht schenkt en die aandacht ontvangt!

BRIDGECLUB "GEFFENS DOUBLET" Zoals veel mensen waarschijnlijk al zullen weten, is onze club, na toch wel wat wikken en wegen, lid geworden van de Nederlandse Bridge Bond. Het gelukkige toeval wilde dat wij de duizendste club in Nederland zijn geweest die die stap heeft gezet, reden voor de NBB om daar toch een feestelijke gebeurtenis van te maken. En dinsdag 15 november was het zover: de NBB had (natuurlijk in samenwerking met ons bestuur) een bijzondere bridgecompetitie georganiseerd: niet alleen onze eigen leden waren er, maar ook paren, samengesteld uit het bestuur van de NBB, én 6 paren van de bridgeclub uit Maarsenbroek, welke de vijfhonderdste club was die (16 jaar geleden!!) lid werd van de NBB. In totaal waren we met 48 paren, en er werd gespeeld in 3 lijnen van 16 paren, maar uiteraard werd er vóór de wedstrijd begon nog het een en ander "gespeecht". De NBB had een mooie attentie voor onze club in de vorm van een bridgeklok, en ook nog een leuk nieuwtje voor een van onze leden, nl de heer Goorsenberg; het bleek namelijk, dat ni et alleen onze club de duizendste was, maar dat dhr Goorsenberg als het 4000ste lid van het district Maasland en Meijerij was aangemeld. Ook de club uit Maarsenbroek had een leuke attentie in de vorm van een cadeaubon, wat bij onze voorzitter de opmerking ontlokte dat hij "zojuist met schrik bedacht dat dat misschien consequenties opriep voor Geffens Doublet als duizendste club ... . " Kortom, het was een gezellige, ontspannende avond, en ik hoop dat iedereen er net zo van heeft genoten als ik. Anne-Marie van Druenen.


ROND DE DORPSPOMP De intocht van Sinterklaas was perfect en verrassend georganiseerd door de nieuwe commissie, die blijft opereren onder naam E.S.G. "evenementen Stichti ng Geffen" en is weer nieuw gezond sterk leven ingeblazen, De Sint werd groots ontvangen op een podium op het Kerkplein met een echte ceremoniemeester met hoge hoed en slipjas. De Pieten waren druk in de weer en maakten er voor de kinderen een feest van. Een geweldige stunt was de Piet, die verdwaalde in de kerk en helemaal in de spit s van de toren terechtkwam en zich geen raad meer wist. Op geroep van de kinderen kwam de Piet door een van de luikjes en schreeuwde om hulp. Die Piet had nog wel het boek van de Sint. Met een touw.liet de Piet, die bijna helemaal uit de toren hing, het voorname boek in een gepantserd koffer naar beneden zakken. Het was zeer spannend voor de vele kinderen en ouders. De Piet werd door andere Pieten bevrijd. De intocht in het gezellige drukke, winkelende dorp was heel gezellig. Het was een eer dat de burgemeester de Sint vergezelde. Onze burgemeester droeg de ambtsketting uit eerbied voor deze bijzondere eregast: "Sint Nicolaas". De burgemeester droeg geen hoge hoed. Hij is bezorgd voor zijn mooie haardos. Een beetje verwarrend was dat wel, omdat sommige kinderen de ceremoniemeester voor burgemeester aanzagen. Beiden zijn immers met groot gezag bekleed. Ook de receptie was een groot feest i n zaal "Govers" . Alle kinderen mochten even persoonlijk de Sint begroeten en de Sint had voor elk kind aandacht, en dat verdient onze grootste waardering. Jammer blijft dat de ouders niet gespreid naar de receptie komen. Dat probleem kunnen alleen de ouders oplossen . Maar een fantastisch geslaagd feest. "Een wat oudere man, bleef met een fles Spaanse wijn in de hand nog nadromen op het Kerk~ plein, hij aaide nog eens over de prachtige zetel, waarin Sinterklaas was gezeten op het podium , de zachte fluwelen kus~ens, de gouden biezen en flossen, een keurig gemaakte nieuwe zetel door Harrie van Lee. In de verte hoorde hij de muziek, en zag de mooie koets met koetsier in livrei, met de Sint en de burgemeester. . zo In zijn ogen blonken tranen. "Al s Je ontvangen wordt dan zou je toch Sint willen zijn". Maar helaas er is maar een Sint en toch hoorde hij een "Kaflands"accent. Dat was natuurlijk van pure verwarring. De Sint

heeft all een een Spaans accent. Gelukkig is de subsidie voor het Sinterklaasfeest veilig gesteld al dreigen er bezuinigingen en zal het stukje taai-taai met de jaren kleiner wor den, Dat is de herindelingspijn veroorzaakt door het gelijk trekken van de susidies in de twee samengesmolten gemeenten Nuland, Geffen. Er i s nogal wat verwarring gezaaid: Contributies moeten omhoog, meer eigen inbreng van de leden; een te enge krampachtige regelgeving, wat te wetmatig. Er wordt geen of minstens onvol doende rekening gehouden met wat al herhaaldelijk is gevraagd, besproken, uitgelegd. W.I .K., de muziekschool de Kunstkring, Geffes Volk, de Karnaval, de Buurtverenigingen, de Peuterspeel zaal, allemaal moeten ze weer in het geweer komen om opnieuw uit te leggen, dat die regelgeving niet klopt en er niet mee te werken valt. Je zou je motivatie verliezen, "Er is te weinig gevoel voor de harde werkers in het veld, voor al die vrijwilliger~ De afstand tussen ambtenaren en het werkveld. De informatiekanalen zijn verstopt. Twee verschillende werelden. Er blijkt wel gehoor maar het effect is op z'n zachts gezegd zeer bevreemdend. Maar goed: Ieder mag zijn zegje weer doen en de belangen worden bekeken en zover mogelijk aangepast. Maar bezuinigt wordt er. Er moet nog eens f 30.000,- worden gekort. De sportclubs moeten dat wellicht ophoesten . Ook zijn er geen duidelijke prioriteiten gesteld. Maar goed we verweren ons, ieder op z'n eigen stekkie, dragen opnieuw argumenten aan, verwijzen naar brieven, beleidsplannen en de Correspondentie is zoek. Voor de jaarmarkt-commissie "Effe naor Geffe" wordt het een complete ramp. De gemeente Maasdonk wil f 20.000,- in rekening gaan brengen voor de hand-en-spandiensten door gemeentewerken. Ook de belastingen verklaren de commissie B.T.W.-plichtig; ook weer 17½ % van de entreegelden weg. Terwijl wij vinden, dat "Effe naor Geffe" een marktfeest is met nationale en zelfs international e allure. Het is geen commercieel feest maar een folkloristisch gebeuren met Brabantse cultuur, humor, vol kshistorie, gemeenschapszin, verbondenheid; een feest met een grote uitstraling. Het gemeentebestuur : B.en W. en de Raad van de gemeente Maasdonk roepen wij op dat feest te ondersteunen en ver te waarderen boven een lokaal gebeuren. Op deze plaats riepen wij al op tot steun aan de Commissie "Effe naor Geffe" van alle burgers en stimuleerden we van harte de ondernemers en bedrijven om toch vooral mee te werken aan het folkloristische feest met een steeds sterker agrarisch karakter. 7


Waar zoveel vrijwilligers een jaar lang, anderen een heel seizoen, en honderden wekenlang zich inzetten voor dit feest, kan de gemeente toch niet achterblijven, om dit grootse Evenement op alle wijze te ondersteunen? "Effe naor Geffe" verdient proiriteit, steun van de gemeente om de creatieve krachten te steunen, te motiveren tot vernieuwend bezig te blijven en het groeiproces te voeden . Hand- en spandiensten moeten dan vanzelfsprekend zijn . De feestverlichting hangt er weer~ Er moest nogal wat aangesleuteld worden vanwege de nieuwe masten. Alle lampjes branden weer. De Horeca, de Middenstand en "Effe naor Geffe" zorgen voor ~et _~~ter1a~l, ;de gemeent~ zorgt alleen voor de plaatsing van de feestverlichting. De oproep om ook te zorgen voor een passende versiering van etalages en straten heeft nog niet veel effect gehad. De gemeente moet met spoed de gemeentewerf in de veldstr . ontruimen, per 1 dec. komt de Boerenbond de zaak overnemen. Wie nog een hokje leeg heeft moet de gemeente bellen? In de Gouden Leeuw werd de vogeltentoonstelling van "Zang en Kleur" geopend door het jongste lid, de 2-jarige Perry van Herpen; al kruipend doorkliefde hij het papieren paneel, dat doorgang gaf naar de tentoonstelling. Volgend jaar mag "Zang en Kleur" weer het districtskampioenschap organiseren in de Bonkelaar en dat is een hele eer, maar zeer verdiend!!!! De Prinsenreceptie in "Kerkzicht" te Nuland was zeer geslaagd. Prins Antoon kreeg vele handen te schudden. Ook de Nulandse Prins kreeg groots bezoek. Met een bus arriveerde de hele Statenfractie van het C.D.A. om hun "Gedeputeerde" te feliciteren met het hoge ambt in het "Waterrijk" . Jammer, dat er geen officiĂŤle vertegenwoordiging was van "de Vijf Gehuchten" en all een "De Kaflanders" zich presenteerden . Onze Sinterklaaswensen: 1 . Al ben je aan de lijn, wensen we je toe niet dik te worden van pepernoten . 2. Een subsidieverordening niet gebaseerd op centen maar op nadenken met de betrokkenen . 3. Dat alle kinderen zo enthousiast Sinterklaasfeest blijven verwelkomen en de receptie bezoeken. 4. Dat iedereen ook blijft genieten van kleine presentjes. 5. Dat Geffen nog groener wordt en de bomen blijven. 6 . Dat de tranen van de Prins worden begrepen. 7. Dat de gemeente, de ambtenaren, zich echt betrokken voelen, bij de mensen__die zich uitsloven voor de gemeenschap . 8

8. Dat Geffenaren nog meer waarde hechten aan hun erfgoed en dat met alle inzet beschermen . Onze nieuwe wijkagent M.Boeyen neemt contact met alle wijken om een goede start te krijgen en daarmee is een wens vervuld. 9. Een goede wegbewijzering vooral om het vrachtverkeer uit het Dorp te weren. 10 .Dat alle schoentjes in redelijkheid en evenwichtigheid mogen worden gevuld. Van de stamtafel 16 Volgende stan tafel 11 december 11.00 uur Zaal Govers. 1

HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN" Graag willen wij iedereen bedanken, die ook dit jaar onze tentoonstelling van 27 nov. j . l. tot een succes hebben gemaakt . De le 2e 3e 4e

uitslag van de loterij was: prijs 663 groen Kussen , Mevr. F.Heymans prijs 520 groen Kleed, Mevr. R.Vullings prijs 850 groen Clown, Mevr. T.Boerdonk prijs 514 groen Schilderij, Mevr. v . h. Hof Aantal knopen van het kleed zijn: 30960. Annie van Dijk en Annie van Dinther zaten er het dichtst bij met 30000. Iedereen nogmaals bedankt en tot het volgend jaar. Handwerkclub "De Nijvere Handen" .

BILJARTNIEUWS N.G.G. Op 15-16 en 17 december 1994 wordt -er in biljartzaal "'T Berghje voor de lĂźe keer om de "Peter van Lent Coupe" gespeeld. Bekerhouder P.v.Zandvoort Iemhof moet het opnemen tegen: M. Westerlaken Kerkzicht Nuland J.v.Amstel Elpie Oss Touche Mw.C.Noorman Oss A.Girls Oss Mw.I.v.Hassel O.B.C. Mw.I.Jansen Oyen N.G.G . H.v.Os Geffen A.v .Lieverloo N.G.G. Geffen Aanvang partijen donderdag en vrijdag om 19 . 00 uur, zaterdag om 13.00 uur . Finalepartij om 16.00 uur. U bent van harte welkom. Bestuur N.G.G.


'TUN BLAKKE GEBROCHT' Te Huur Kerstman pak van Ravenstein, tel. 21426 Gevonden een bos sleutels, bij speeltuin de Klimop af te halen bij H.v.Leeuwen, v . Coothstr.14

In de maanden december en januari hangen de schilderijen van Lies van Druenen in het Oude Klooster. Ga ook eens een kijkje nemen. De entree is gratis .

TE KOOP Zelfgemaakte Kerstgroepen 25 stuks per groep. Beelden groot en klein in gemengde kleuren, ook kleuren in eikehout en in wit . Voor een hobby prijs.

GEFFENAAR WINNAAR IN OSSE GFT - FOTOWEDSTRIJD Maarten Mols, alias kunstenaar Maarten Free- B, heeft deelgenomen aan de GFTfotowedstrijd, die door de gemeente Oss in Oktober 1994 is uitgeschreven. Deze GFT-fotowedstrijd is één van de aktiviteiten die in Oss zijn georganiseerd rondom de invoering van het gescheiden afvalsysteem. Maarten Mols stuurde 2 foto's in. De jury vond deze zo leuk, dat ze nu in het Osse gemeentehuis zijn tentoongesteld. Samen met de andere winnaars van de GIT- fotowedstrijd. Red.:

Tel . 04102 - 21824 in Vinkel

BOLLEBOOS Aan de Hogeschool Heerlen is geslaagd · susan Ketelaars voor de opleiding ergotherapie. PROFICIAT! ! ! ! !

Anita

9


BOETEVIERING

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: zaterdag 19.00 u NULAND: zaterdag 19.00 u VINKEL: zaterdag 17.30 u

zondag 09 .30 u zondag 10.00 u zondag 11 •00 u

Traditiegetrouw bezinnen we ons vlak voor Kerstmis op onze tekortkomingen in de boete viering. (wo. 21 dec. om 10.00uur in de kapel of om 19.30uur in de kerk). In de viering 'IN LICHT' wordt de symbolische betekenis van 'duisternis en 'licht' naar voren gebracht. Waar duisternis verwijst naar leugen, haat, ontrouw, onrecht, zonde en dood, staat licht voor: waarheid, echtheid, liefde, vrede en leven. Graag ontmoeten we in deze viering ook jongeren en ouders met kinderen! U bent van harte welkom!

LITURGISCHE KALENDER KERSTSAMENZANG wo. 7-12 *19.00u Adventswoord/com. dienst mmv Dameskoor za . 10-12*10.00u H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis mmv Jeugdkoor (adventsviering 3 met kinderkerk) zo. 11-12 09.30u H.Mis mmv Gemengd Koor wo. 14-12*19.00u Adventswoord/com . dienst mmv Dameskoor za. 17-12*10.00u H,Mis mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis mmv Kinderkoor (adventsviering 4 met kinderkerk) zo. 18-12 09.30u Viering met de Diaken mmv Gemengd Koor 15.00u KERSTSAMENZANG in de parochiekerk van Geffen. wo. 21-12*10.00u Boeteviering mmv Bejaarden koor 19.30u Boeteviering mmv Dameskoor >:< = dienst in de kapel VIERINGEN IN DE ADVENT Op de zaterdagavond om 19.00uur is er een cyclus van vier adventsvieringen. In de kin derkerk wordt een doorlopend verhaal verteld. Op zaterdag 10 december: op zoek naar licht Op zaterdag 17 december: adem en lucht om van te leven. De kinderen krijgen ook materiaal mee, om een lampion van te maken voor de Herdertjes mis om 8.00uur op Kerstmorgen. U bent van harte welkom in deze vieringen . In de kapel zijn er op woensdag 7 en 14 december om 19.00uur woord/communiediensten rond de thema's LEVEN en LICHT. Ook hier bent u van harte welkom . 10

Zoals we de laatste jaren gewend ziJn wordt er vóór Kerstmis een kerstsamenzang gehouden voor de parochianen van Geffen, Nuland en Vinkel. Deze wordt dit jaar in de paroch-~iekerk van Geffen gehouden op zondag 18 december om 15.00uur. Graag nodigen wij jong en oud uit "VREDE UIT TE ZINGEN EN TE BIDDEN" in een viering waar pastoor Spijkers, pastoor Verbakel en diaken van Herwijnen voorgaan en waarin burgemeester Netten het geboorteverhaal zal voorlezen! DOOPGESPREK Het doopgesprek van december is gepland op dinsdag 13 december a.s. om 20.00uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). U krijgt dan alle informatie omtrent het dopen in onze parochie en u kunt een afspraak voor de doopdienst maken. IN MEMORIAM: JAN VAN SCHIJNDEL Een groot aantal meelevenden heeft afscheid genomen van Jan van Schijdel. Ook de parochie heeft afscheid van hem genomen, want Jan was immers altijd bereid om parochie-klussen op te knappen. Ook was hij samen met zijn vrouw An lid van het koor dat de uitvaartdiensten in onze parochie verzorgt. Op bijzondere wijze heeft zijn gezin hem begeleid tijdens zijn ziekte en hem na het overlijden persoonlijk verzorgd. Jan heeft veel tastbare herinneringen achtergelaten en moge deze herinneringen voor z1Jn vrouw en kinderen een steun zijn om samen verder te kunnen gaan . Pastoor Spijkers Klussengroep Uitvaartkoor


MENSENRECHTENDAG VERENIGDE NATIES: 10 DECEMBER 1994 "Aan 't eind van m'n geld houd ik altijd een stukje maand over • •••• • " Mensen komen wel eens geld tekort . Geld voor een nieuw hui s, auto . Armoede is iets heel anders. Het betekent in onze samenleving dat iemand onvoldoende geld heeft voor een. menswaardig bestaan. Mensen hier gaan niet dood van de honger, maar de kwaliteit van het bestaan is voor bepaalde groepen minimaal. Deze mensen raken geisoleerd omdat zi j aa n het gewone sociale verkeer niet mee kunnen doen: een rondje in het café, een cadeautj e op zijn tijd . Armen hebben een slechtere gezondheid, wonen in slechtere huizen , hun schulden stapelen zich op, zij zi jn volledig afhankelijk van de overheid. En vooral: er is geen kans op verbetering va n hun situati e want werk i s er niet (meer ) . Zien doe je de armen mensen niet. Zij lopen er niet mee te koop. Toch zijn er in Nederland 734.000 mensen die je 'arm' kunt noemen. Dat is ongeveer 5% van de bevolking . He t zijn vooral werloze en arbeiJsongeschikte mensen, vrouwen in de bijstand met kinderen, ouderen en allochtonen, Solidariteit Bij mensenrechten denken we al snel aan slachtoffers van folteringen, willekeurige arrestaties of verdwijningen. Maar er is ook een recht op een leven zonder armoede. Een eerlijker verdeling van de welvaart over alle bevolkingsgroepen kan de naleving van dit recht bevorderen. De bijbel spreekt over solidariteit met de zwakkeren . Vanuit de christelijke traditie komen kerken op voor de armen in onze samenleving en daarbuiten. In de brochure TE DOEN GERECHTIGHEID. ZEVEN OVERWEGINGEN OVER DE VORMGEVING VAN EEN RECHTVAARDIGE MAATSCHAPPIJ ,heeft Justitia et Pax haar visie op dit terrein beschreven . Zij gaat ervan uit dat solidaritei t met de zwakkeren in ons land ook betekent het overeind houden van een goed stelsel van sociale voorzieningen. Sociale zekerheid voor die mensen die door de hoge eisen van het economische systeem niet meer mee kunnen komen. Nu dit stelsel te duur drei gt te worden, dient dit in solidariteit te worden opgelost. En niet eenzijdig ten koste van de uitkeringsgerechtigden . Rond 10 december besteedt Justitia et Pax speciale aandacht aan het recht op een leven zonder armoede. Voor informatie hierover of over de brochure: Justi tia et Pax, Postbus 1031, 2340 BA Oegstgeest, 071-175901.

EUROPESE JONGERENONTMOETING IN PARIJS De broedergemeenschap van Taizé verzorgt elk jaar een ontmoeting voor jongeren ui t heel Europa. Dit jaar zal die gehouden worden in Parijs: van 28 december tot en met 1 januari. Tienduizenden jongeren komen bij een om elkaar te ontmoeten. Om contact en vriendschap aan te knopen met mensen in diverse wijken en voorsteden van de stad . Kerken, gezinnen, jongerengroepen en gemeen schappen verlenen hen gastvri jheid , Samen houden ze ge~preksbijeenkomsten, nemen ze deel aan vieringen en gaan bij groepen en instellingen op bezoek. Pelgrimstocht. Deze zeventiende Europese ontmoeting is een nieuwe etappe op de weg van de 'pel gri mstocht van vertrouwen op aarde'. Want zo noemen de broeders van Taizé deze gang door Europa van jaar tot jaar. Ze willen op een concrete manier verzoening en begrip wekken tussen jongeren van verschillende landen, rassen, godsdiensten en levensbeschouwingen . De overbrugging van tegenstellingen tussen volken en kerken is van meet af aan ook de bedoeling geweest van de sti chter van Taizé frére Roger Schutz. Als Zwitser leerde hij de spanningen kennen tussen de kerken in zijn land en tussen de volken die met elkaar oorlog voerden. Daarom begon hij in 1942 met enkele vrienden een kleine gemeenschap te vormen in Taizé . Hier was geloof in God de basis om aan verzoening te werken. Sinds die tijd zoeken de broeders van Taizé de mensen op die aan de rand van hun samenleving terecht zijn gekomen . En zoeken de mensen - vooral jongeren - Taizé op om de eigenlijke waarden van hun leven te ontdekken. Vanuit Nederland wordt een busreis naar Taizé georganiseerd, Wie daarover nadere inlichtingen wil hebben of meer over het programma in Parijs wil weten, kan terecht bij Aline Noot, Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam, 020-6173314.

DANKBETUIGING Graag zou ik iedereen op deze manier willen bedanken voor de onvergetelijke dag van mijn 20-jarig jubileumfeest op de Peuterspeelzaal. Bestuur, leidsters, ouders en peuters en vrienden, nogmaals bedankt. Ook voor de kado's , bloemen, kaarten en tekeningen die ik mocht ontvangen. Mieke Zeeuwen . , 1


@

Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

GEMEENTE

LOKETFUNCTIE POLITIE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrij·dag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Indien er op dinsdag een raádsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. 12

Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09. 30 - 11. 30 uur, tel. 04102 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

TARIEVEN EN KANALEN VERANDEREN OP 1 JANUARI 1995

WAT MERKT U VAN DE PRIVATISERING VAN DE CENTRALE ANTENNE INRICHTING? In juni is formeel de Centrale Antenne Inr ichting (CAI) van de gemeente Maasdonk verkocht aan de PNEM. Vanaf toen wordt het beheer door de PNEM uitgevoerd. Over een aantal zaken moesten door de gemeente nog onderhandelingen worden gevoerd met de nieuwe eigenaar van de CAI. Een belangrijk voordeel wat u als abonnee zult merken is de kwaliteit van de ontvangst per 1-1-1995. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid gekomen. Zo zijn de tarieven die u per 1-1-1995 gaat betalen inmiddels bekend geworden, en is ook het zenderpakket bekend. U zult hierover ook door de PNEM nog worden geïnformeerd, maar het leek ons een goed idee om nu alvast een aantal zaken voor u op een rij te zetten.

Storingen Voor u als abonnee had de overname door de PNEM halverwege dit jaar al een aantal directe gevolgen. In een brief die u ontving werd precies aangegeven hoe u moet handelen bij storingen en dergelijke. Voor technische storingen kunt u terecht bij < B > Jan van Aalst, tel. 04120 - 27742, <P> dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur. Voor alle andere zaken moet u bellen met de<B> PNEM, districtskantoor Oss, tel. 04120 - 68111. <P>


99,50 106,40 97,40 104,10 104,50 102,60 103,50 100,40 96,00

Zenderpakket Door de gemeenteraad van Maasdonk is een keuze gemaakt voor het nieuwe zenderpakket wat per 1-1-1995 ingaat. Op het hier volgende overzicht vindt u het zenderpakket, alsmede de frequenties waarop die zenders per 1-1-1995 te ontvangen zijn via de CAI. Mogelijk is het handig om dit overzicht ergens in de buurt van uw TV- of radiotoestel te bewaren.

Radio 10 Gold Sky Radio Holland FM Love Radio Radio 538 Concert Radio Euro Jazz RTL Rock Radio BBC Worldservice Europe

KANALENKAART CENTRALE ANTENNE INRICHTING GEMEENTE MAASDONK

Tarieven Na de verkoop van de CAI door de gemeente is in onderhandel i-ngen met de PNEM een regeling getroffen, dat een deel van de verkoopopbrengst zal worden gebruikt om de tarieven voor de gebruikers beperkt te laten stijgen. De volgende maandtarieven zullen gaan gelden in de komende jaren: (1994: f 16,64) 1995: f 18,12 1996: f 19,57 1997: f 21,16 De abonnementskosten zullen via de PNEMrekening bij u worden geïnd, zoals reeds gebruikelijk was.

Televisie zender

kanaal

5 Nederland 1 11 Nederland 2 Nederland 3 9 RTL 4 58 RTL 5 45+ 7 België 1 BRT België 2 BRT 21 24+ MTV Duitsland 1 ARD 23 Duitsland 2 ZDF 49+ Duitsland 3 WDR 56 RTL Television 43+ 31+ Eurosport NBC Super Channel 59+ CNN 33+ 26 BBC 1 BBC 2 47+ TV5 29+ Video (advies) 37-

frequentie 175,25 217,25 203,25 767,25 669,00 189,25 471,25 501,00 487,25 697,00 751,25 651,50 557,00 781,00 571,00 511,25 681,25 541,25 598,25

Radio zender

frequentie

Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 Omroep Brabant Noord-oost Omroep Vladeracken BRT 1 BRT2 BRT 3 RTBF 2 WDR 1 WDR2 WDR3 WDR4

87,90 88,40 89,00 90,50 89,40 105,50 87,50 92,10 93,10 93,60 94,00 94,50 95,10 95,50 96,50

Uitbreiding van de aansluitingen Bij de verkoop is besloten om een deel van de opbrengst te gaan bestemmen voor uitbreiding van de aansluitmogelijkheden in het buitengebied. Het hoe en wat ervan is nog niet bekend, omdat hierover door de gemeenteraad van Maasdonk nog besloten moet worden. Zo gauw hier meer over bekend is, zullen wij u dit laten weten. Informatie Voor nadere informatie over het een en ander verzoeken wij u contact op te nemen met de PNEM, tel. 04120 - 68111.

elp een kind, word pleegouder.

Voor meer informatie beft u gratis: ~ • 06-022 34 ll '-,~

13


GEFFENSE SNELHEIDSDUIVEL Een Rover 114 GTI, 16v... Voor velen van ons een droom. Zo niet voor Geffenaar Toon v.d . Haterd. Hij rijdt al twee jaar in het Rover Dealer Team en is met de eerder genoemde auto zojuist weer Nederlands Kampioen Toerklasse 1400 CC geworden. In 1993 sleepte Toon deze titel ook al binnen, maar dit jaar had het behalen van het NK heel wat meer voeten in de aarde. Naaste concurrent Henk Tappel zou tijdens de laatste wedstrijd van het kampioenschap moeten uitvallen, want alleen dan kon Toon nog winnaar van het algemene klassement worden. Toon vocht voor wat hij waard was. Hij won de wedstrijd en tekende ook voor de snelste trainingsronde en de snelste ronde tijdens de echte wedstrijd. Op het eerste gezicht wJS dit niet genoeg; Henk Tappel reed de wedstrijd immers ook uit en veroordeelde Toon daarmee naar de tweede plaats. Toon: "Tijdens de één na laatste wedstrijd worden motoren van de drie beste rijders verze geld en zijn er continue twee personen aanwezig die de auto 'bewaken'. Na de laatste wedstrijd bleek dat de motor van Tappel illegale nokken- assen had en dat er geknoeid was met de kop . Tappel werd gediskwalificeerd. Hierdoor werd ik alsnog Nederlands kampioen". Toon leeft voor zijn sport. Snelheid heeft hem van kleins af aan gefasi neerd: eerst was Toon motorcrosser, daarna stapte hij over op de kartsport. Deze sport werd hem, vooral op het financiële gebied, wat al te gortig. In 1991 nam Toon plaats achter het stuur van een Opel Lotus. Dat be· viel hem prima; in zijn eerste race werd h~: vierde in een veld van 35 Europese deelnemers . In 1993 kon Toon geen sponsors meer vinden en nam hij afscheid van de Lotusklasse. Hij kwam toen meteen weer in contact met Cor Reuser. Deze bekende coureur wilde Toon graag in het Rover Dealer Team. De hoge bazen van Rover zagen het eerst niet zo zitten. Toon zegt hier zelf over: "Ze waren negatief omdat ze wisten dat ik totaal geen ervaring had in deze klasse. Ik mocht wel wat testritten rijden. Nou, dat ging prima, dus ik werd daarna meteen aangenomen . Ik moest in dienst rijden van nummer 1 van het team. Maar in het midden van het seizoen had ik mezelf al zo goed bewezen dat de rollen omgedraaid . werden.En niet voor niets,am het einde van het seizoen was ik Nederlands kampioen met 3 punten voorsprong op de nummer 2". Als ik vraag wat het seizoen 1995 hem brengt, zegt Toon dat dat nog heel moeilijk te zeggen is: "Op dit moment ziet het er niet slecht uit. Het is voor 99% zeker dat ik weer voor Rover ga rijden. Maar pas in januari is alles helemaal zeker. Niets is namelijk zo veranderlijk als deze sport". Toon zou ook best in een hogere klasse wil14

len rijden en ook het deelnemen aan een 24uurs race staat op zijn verlanglijstje. Om dit te verwezenlijke heeft hij echter wel een sponsor nodig, •• • wie de schoen past, trekt hem aan ••• ! Red. Anita

BUURTVERENIGING 'DE VIER WINDEN' Aan alle wijkbewoners van De Vier Winden. Mocht u om een of andere reden nog geen lid zijn van onze buurtvereniging, wil ik wijzen op onze goed gevulde agenda van de komende tijd . Daarbij willen we nog vermelden dat we een zomerprogramma hebben van: fietstocht, bowlen, dropping en nog veel meer. Ook voor de kinderen zijn we heel aktief, elke maand een kindermiddag. Ook doen we nog aan wijk en buurtbeheer, denk aan de speeltuin, dierenweide, speelveldjes, verkeersveiligheid, voorlichting en proberen we met z'n al len een fijn leefklimaat te scheppen . Dus kom erbij, er zijn al 138 gezinnen lid van onze vereniging, dat zijn bijna 500 leden. Als u na dit alles gelezen te hebben denkt, ik word ook lid, dan kunt u bellen met Cor Langens tel, 23820. Buurtvereniging De Vier Winden, FILMDAG 28 DECEMBER PARTY CENTRUM GOVERS In de kerstvakantie gaan wij een filmdag organiseren voor heel de wijk De Vier Winden. Ook al ben je geen lid, dan ben je toch welkom. Als je geen lid bent van de buurtvereniging vragen we een bijdrage van f2,50, kinderen tot en met 10 jaar zijn gratis. Voor de kinderen tot en met 10 jaar begint de film om 15 .00 uur, met in de pauze een glaasje drinken . De jeugd van 11 tot en met 16 jaar is om 18.00 uur aan de beurt. Volwassenen "vanaf 17 jaar" kunnen om 20.30 uur terecht voor de film. Voor elke groep zal er een film vertoont worden die op die datum actueel is. Dus kom op 28 december naar party Centrum Govers dan maken we er een gezellige dag van. Vertel het door!!!!! Buurtvereniging De Vier Winden,


pot, het leed bepe rkt. Feit blijft dat 97% er niet op achteruit gaat en iedereen inziet dat de gekozen oplossing veel rechtvaardiger is dan de oude. VERBOUW GEMEENTEHUIS

WIE BETAALT DE REKENING?

Er blijven hardnekkige geruchten, dat de verbouw van ons gemeentehuis veel duurder wordt dan oorspronkelijk vastgesteld. Niets is minder waar! Tot aan de raadsverkiezingen van maart dit jaa~ circuleerden bedragen van 4.6 miljoen tot over de 10 miljoen. Ondersteund door deskundigen zoals architekt en bouwkundigen i s in mei het te voteren bedrag vastgesteld op 4.4 miljoen . Het CDA heeft hiermee ingestemd met als duidelijke voorwaarde dat dit bedrag taakstellend was. Dat wi l zeggen dat ruwbouw, afwerking, inrichting, tijdelijk onderkomen, verhuizing enz. niet meer kosten dan genoemd bedrag. Toen dan ook na aanbest eding het college vroeg om 3 ton extra is dat door ons afgestemd . Wij houden vast aan het oorspronkelijke bedrag. Sterker nog , door een special e B.T.W. konstruktie verdienen we nog 3 ton terug!

De komende jaren kosten u helaas geld . Het rijk kort ons maar liefst met 500 . 000 gulden! Dat geld wordt bij ons als kleine gemeente weggehaald en toebedeeld aan grote steden. Willen we toch onze voorzieningen op peil houden, dan kost dat natuurlij k extra. Naast bezuinigingen kiest het CDA zoveel mogelijk voorbetaling door de gebr uiker. Dat wi l zeggen dat di~nsten kostendekkend moeten zijn. Voornemens als "De vervuiler betaald" moeten omgezet worden in be sluiten. Gr ondaan- en verkopen alsmede het bouwrijp maken moeten kostendekkend zijn zowel voor industrie- als woningbouw. De komende maand worden zwar e en moeilijke beslissingen van ons verl angd. Zaken als o.a. rioolbeheersplan, afvalstoffenheffing, grondprijzen , subsidieverordening en grondaankopen s t aan op de rol. Wij als CDA pleiten naast bezuinigingen voor een rechtvaardige kostenverdeling .

NI EUWE SUBSIDIEREGELING MEEDENKEN EN PRATEN? Deze maand wordt de nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Wat houden de veranderingen nou precies in. Tot nu toe moesten instellingen en verenigingen jaarlijks hun ontvangsten en uitgaven zeer gedetailleerd opgeven en werden de subs idies daarop afgestemd, waarbij de oude kerngebonden regelingen van kracht waren. Nadelen hiervan waren dat een club in Geffen andere s ubsidie ontving dan in Nuland of Vinkel. Als een vereniging via contributie of akties veel meer geld binnen kreeg werd dit gekort in de subsidie . De nieuwe regeling stapt hiervan af. Of je nu jeugdspeler bent in Geffen of Nuland , voor de subsidie maakt dat niets meer uit . Of je als oudere je kaartje legt in Vinkel of Geffen maakt geen verschil. Of je de trompet blaast bij Union Odio of W. I.K., je krijgt er geen cent subsidie meer of minder om. Ieder e Maasdonker is gelijk. Maar ook: als je door akties je potje sterkt, wordt dat niet meer afgestr aft door ons inziens onrechtvaardig subsidiebeleid. Het CDA maakt zich vooral sterk voor de jeugd, de ouderen, de gehandicapten en de minder draagkrachtigen. Alle voorzieningen en clubcontributies moeten laagdrempelig zijn en dus betaalbaar voor iedereen . Er moet een goede overgangsregel ing komen. Gelukkig is gekozen voor ruime inspraak ondanks de grote tijdsdruk. Helaas gaan een paar verenigingen er op achteruit. Maa r zoals het e r nu uitziet wordt, tevens door een verhoging van de totale subsidie-

Hebt u vragen, wilt u iets kwijt, neem gerust kontakt met ons op. Wij zijn er voor U .,_ ,,. Frans van Nistelrooij

* Rini v .d . Ven

* Gerrit van den Helm

* Jan van Erp * Mar k van der Doelen

tel. tel. tel. tel. tel.

22572 21653 24311 22490 24385

J.J. Kok notaris

P.apendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-2185 t 5


JUBILEUM Op 26 december (2e kerstdag) a.s. is het 60 jaar geleden dat onze oud-dorpsgenoot pater Drs. Albert de Veer A.A. te Leuven tot priester werd gewijd. Meer dan 50 jaren heeft hij in Frankrijk gewerkt, o.a. als leraar aan een Universiteit in Parijs, waarna hij toen hij 65 jaar werd, zich als pastoor in de Dordogne met de zielzorg heeft beziggehouden. Sinds enkele jaren verblijft hij in een verzorgingstehuis van zijn congregatie (Assumpionisten). Zijn adres luidt: R.P. Albert de Veer Le Prieure F-47390 LATRAC Frankrijk.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij het bestuur en de leden van het GerrangdKoor bedanken voor de onvergetelijke avo~J die zij ons bezorgd hebben, op het Cecilia-feest van 22 november jl. De mis, voorgegaan door pastoor Spijkers, de muziek van de Pompzwengels, de mooie gezangen van het koor, de oorkonde, de attenties, alles heeft hiertoe bijgedragen En niet te vergeten de vele bezoeken werden en worden zeer op prijs gesteld. Theo en Trees van Kreij-Korsten en kinderen.

CAFE-ZAAL 'T HAASJE ORGANISEERD Op zondag 18 dec. aanvang 20.30 uur De Flierefluiters (in café) 2e Kerstdag aanvang 20.00 uur KARAOKE .Show m.m.v. Erik v . d. Broeke (in café) 1 januari Nieuwjaarsbal aanvang 20.00 uur Beroepsorkest De Dandee's 29 januari Groot Carnavalsbal aanvang 18.00 m.m.v. Dans en amusementsorkest "Cover"

16

buro sóciaal raadslieden PERSBERICHT Het Buro Sociaal Raadslieden is op zoek naar enthousiaste bestuursleden. De BSR is een onafhankelijke instelling. De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Oss. Het BSR stelt zich ten doel burgers behulpzaam te zijn bij het oplossen van problemen op sociaal-juridisch gebied, bijvoorbeeld met vragen over uitkeringen. wonen, werken, belastingen, consumentenzaken en nog veel meer. De medewerkers van het Buro Sociaal Raadslieden geven niet alleen informatie en advies, ze helpen ook bij het invullen van formulieren, het opstellen van brieven, met het indienen van bezwaarschriften en er wordt bemiddeld bij problemen met instellingen. Indien nodig wordt er naar de juiste instantie verwezen. Het team bestaat uit een coÖrdinator,enige vrijwillige en betaalde medewerkers (via de banenpool) en een administratieve kracht. Spreekt u het bovenstaande aan, beschikt u nog over wat vrije tijd (een paar uur per maand) en u wilt graag meepraten, meedenken en meebeslissen over inhoudelijke en voorwaardenscheppende zaken betreffende het sociaal raadsliedenwerk, dan is zitting nemen in ons bestuur waarschijnlijk een uitstekende manier om uw belangstelling te aktiveren. Wanneer u interesse hebt voor een bestuurs functie, kunt u dit laten weten aan de voorzitter Daniël van Huffel, Hendriklaan 11, 5342 GN Oss, tel. nr. 04120 - 30519, of aan de coördinator Ad van Orsouw p/a St. Barbaraplein 6, 5341 LK Oss, tel. nr. 04120 - 22204.

'TUN BLAKKE G_t;:BROCHT' Gevonden bij Sporthal: - Pluche knuffelbeestjes, blauw-groen-grijs rose. Muis nog z.g.a. nieuw. - Methalic kleurige autowiel sierafdekking, met in 't midden afbeelding van een staande leeuw. Automerk: onbekend . Gevonden in Molenstraat Geffen zondag 27 nov. voor de middag ongeveer 10.00 uuur. Op te halen bij Maarten Free-B (Mols) Kastanjehof 79 Geffen.


~ \ SCOUTING

K. V.B.

\~ GEFFENSE SCOUTS WINNEN TRAPPERSKAMP. In de afgelopen herfstvakantie hebben twee Geffense scouts van scouting Geffen deelgenomen aan een internationaal trapperskamp in Luxemburg. Vrijdag 18 november kreeg Edgar Schuurmans (links op de foto) van de organisatie de felbegeerde grote wisselbeker uitgereikt. De eerste prijs kwam hem toe. Van de ru~m honderd deelnemers uit Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland en Schotland had Edgar de allerbeste prestatie neergezet. Voor de tijd van een jaar mag hi j zich sieren met de eretitel "oppert-rapper". Scoutingvriend en mededeelnemer aan het trapperskamp, Barry van Dijk (rechts op de foto) viel eveneens in de prijzen. Een welverdiende derde plaats deed ook Barry in de hoogste regionen belanden van de einduitslag . Gedurende een week zijn beiden letterlijk dag en nacht met elkaar opgetrokken om deze sublieme prestatie neer te zetten. Een rugzak met wat kleding, een kompas en een stuk landbouwplastic was het enige dat ze bij zich droegen. Voor de rest was moed, doorzettingsvermogen en kennis van kaarten kompastechnieken nodig. Dat je hiermee heel ver kunt komen hebben beide scouts bewezen. Van zelf brood bakken tot r otsen beklimmen en van kilometers lang door de Luxemburgse wouden op kaart te lopen tot in een plensbui daarna je plastic tentje opzetten , bewaren Edgar en Barry vanaf nu de allerbeste herinneringen. Samen eraan beginnen , samen doorgaan en uiteindelijk ook nog samen fantastisch presteren. De herfstvakantie 1994 is hierdoor voor hun uitgegroeid tot een onvergetelijke week waaraan nog lang zal worden teruggedacht.

Dinsdag 1 november ziJn we met een flink aantal van onze leden op exursie gegaan naar het Gestels drie-in-een-museum. Drie-in-een, want behalve de ouderwetse smederij is er ook een blikslagerij en een perfekt nagebootst bakhui sje . Alle drie zijn in de orginele staat en wij hebben all e drie in werking gezien ook. Je krijgt er hier -een indruk van zoals het er in vroegere tijden aan toe gegaan heeft, alles was voornamelijk puur handwerk. Alles wat gedaan werd, werd ook goed uitgelegd zodat deze avond een ~ombi natie was van iets opsteken en gezelligheid. Donderdag 10 november hebben wij de afd . Schaijk uit onze kring op bezoek gehad , Afd. Schaijk was goed vertegenwoordigd, en wij hebben er ook alles aangedaan om de dames uit Schaijk goed te ontvangen. Bij binnenkomst ontving iedereen een roosje met een gekleurd kaartje, de bedoeling hiervan was dat Geffen en Schaijk onderling verdeel d werd. Naast de koffi e en de hapjes presenteerde onze eigen ontspanningsgroep prachtige toneelstukjes, sketjes en play- back voorstellingen. Een mooie rol was er voor Marina Haver die een Amsterdams jongetje speelde dat z'n petje kwijt was. De zusjes Joke v.d . Haterd en Willemien Ketelaars waren d¡e ze avond twee zusjes di e a l s ouwe vrijsters maar niet aan de man konden komen. Een erg vrolijke uitspatting van de hele groep was die van de clowns die overal vandaan kwamen en diverse clownen-liedjes ten gehore brachten. Tot slot gaf Ans Pepers nog een prachti g staaltj e tonproaten weg. Mede dankzij de hele Ontspanningsgroep mag deze avond als zeer geslaagd beschouwd worden. DÊ afd. Schaijk was enthousiast over het optreden en bedankte afd. Geffen voor hun gastvrijheid. Het Bestuur .

Scouting Geffen is er trots op twee van deze kanjers van "trappers" bij de leiding te hebben. Zowel Edgar met de Ie prijs als Barry met de 3e prijs zijn inmiddels uitbundig in het zonnetje gezet. Proficiat heren met dit resultaat!!!! Bestuur en leiding scouting Geffen.

17


de drie, of helpt het u de juiste stappen te

Gaat u een huis kopen? Kijk dan naar de informatieve video

nemen. Wilt u meer informatie, die bo-

'Huis kopen?'

vendien op uw situatie

U leent 'm gratis bij de Rabobank. In ongeveer 15 minuten ontdekt u wat daar allemaal bij komt

Er komt heel wat bij kijken.

is afgestemd?

Wij vertellen u er graag meer over en helpen u bij de aankoop van uw huis.

kijken. U volgt drie gezinnen die net een huis hebben ge-

Ga even langs bij de Rabobanlc.

kocht. Wellicht herkent u zich in ĂŠĂŠn van

Rabobank Maasdonk Geffen - Nuland - Vinkel

18

Rabobaak t:,


BUURTVERENIGING 'DE VIER WINDEN' Enquête: wijk de Vier Winden, maart 1994. Conclusies 1. Algemeen. De deelname aan de enquête bleek groot genoeg om een representatief beeld te krijgen van wat er leeft onder de wijkbewoners. In het algemeen kunnen we stellen dat de bewoners wel degelijk geinteresseerd zijn in het wel en wee van hun buurt. Konkrete problemen die worden genoemd zijn: parkeerproblemen verkeersveiligheid onderhoud groen en straten onveilige plekken groenvoorzieningen 2. Onderhoud van de buurt. 90% van de geënquêteerden heeft geen klachten over de straat. 67% van de geënquêteerden heeft geen klachten over het trottoit. De meeste bewoners (71%) vinden dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de schoonmaak en het onderhoud van de buurt. Hier staat naast dat de hel ft van hun ook tevreden is over het schoon houden en onderhoud van de buurt, zoals dat nu gebeurt. .. Tenslotte wil slechts 19% van de geenquêteerden aktief deelnemen aan buurtaktiviteiten. .3, De woonomgeving. Bijna alle bewoners (86%) vinden het contact met buurtgenoten erg belangrijk, maar hebben tegelijkertijd niet behoefte om dit contact nog uit te breiden. Slechts 6% van de bewoners heeft weinig contact met de buurt. De sfeer in de buurt wordt in het algemeen als "goed" ervaren. Ook de samenstelling van de buurt levert geen grote problemen op. Van overlast is dan ook geen sprake. Nog enkele cijfers: .. 40% van de bewoners is vooral geinteresseerd in de buurt, 35~ in de straat. 35% van de mensen heeft plannen om te verhuizen (vanwege huurprijs, grootte van woning, enz.) 65% van de bewoners heeft een goed contact met de verhuurder. Een enkeling meldt dat het soms te lang duurt voordat problemen aangepakt worden.

4. Verkeer en parkeren Bijna 40% van de geënquêteerden ~indt dat de verkeerssit~atie niet optima~l is en heeft hierover op- en aanmerkingen gemaakt. 62% van de bewoners vindt dat er genoeg parkeergelegenheid is (voor bewoners én bezoekers). Een op de drie bewoners ervaart in dit verband de bezoeker als "overlast". 5. Kwaliteit groen- en speelvoorzieningen. Het beeld hierover is verdeeld. Zo vindt bijna de helft van de bewoners (47%) de aanwezige speelvoorzieningen voldoende, tegelijkertijd zegt 37% matig of onvoldoende tevreden te zijn met de huidige speelvoorzieningen, Ook t.a.v. de groenvoorziening is het beeld niet eenduidig. De helft van de geënquêteerden is tevreden over de kwaliteit van het huidige groen, toch wenst 50% van de bewoners nog meer groen. Tenslotte: uit de reacties van de geenquêteerden blijkt dat veel mensen zich mateloos ergeren aan de hondepoep met name bij speel- en groenvoorzieningen en brandgangen. Henk v.d. Broek P. v.d. Elsenstraat 9

'w ~

(!) <(

0 2

w

Q.,

0

'

2

l.o

\.!)

a:

~ 2 ll.>

a.

10 1

Par~~i ~

. €::X-{l0.2. -

.22.091

...


HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN VAKANTIE VAN DE "HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN" De heer en mevrouw Smit zijn van 31 december t/m 8 januari a.s. met vakantie. Dan is ook Geri, de doktersassistente met vakantie. Evenals andere jaren wordt de praktijk dan waargenomen door de huisartsen van de "Huisartsenpraktijk Nuland 11 en door dokter v . Heyningen in Vinkel. Dokter Berkelaar zal echter wel in de praktijk aanwezig zijn en zijn spreekuren en visites doen. Daardoor zal de praktijk gedeeltelijk geopend zijn. Er zal dan ook een doktersassistente aanwezig zijn: Monique. Voor een aantal patiënten is zij al bekend, omdat zij hier van september t/m november stage gelopen heeft. U kunt de praktijk bereiken: Maandag van 8 .00u-12.00u en 14.00u-17.00u Dinsdag van 8.00u-12.00u Woensdag is de praktijk gesloten Donderdag van 8.00u- 12 .00u Vrijdag van 8.00u-12.00u Er zal die week geen kinderspreekuur ziJn . wordt dan ook verzocht om voor de kindereen afspraak op het spreekuur te maken. Het vrije spreekuur is dan alleen op maandag en vrijdag . Op andere dagen kunt u van het vrije spreekuur van de waarnemende huisartsen gebruik maken. Afspraken voor het afspraakspreekuur van dokter Berkelaar kunt u maken bij Monique 's morgens tussen 8.00u en 9.30u. Wanneer de spreekuren van dokter Berkelaar vol zijn, zal zij u verzoeken een afspraak te maken bij één van de waarnemende artsen. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van visites. Uw rec~pten kunt u bij Monique aanvragen 's morgens tot 10 .00u. NB. Het spoednummer zal alleen bereikbaar zijn tijdens de openingstijden van de praktijk. Buiten deze tijden zult u via het praktijknummer de telefoonbeantwoorder krijgen, waarop de telefoonnummers van de waarnemende artsen vermeld worden. Wij hopen dat u met deze nieuwe gang van zaken snel vertrouwd zult zijn en er begrip voor zult hebben, dat dokter Berkelaar niet al het werk alleen zal kunnen opvangen, zodat u soms een beroep moet doen op de andere artsen. U

Huisartsen : P.Berkelaar A.Smit E.Smit-Nahon

20

adoJlec...

W.A.O. Aktlvlteitengroep Persbericht Het W.A.0.-platform Noord-Brabant, een belangenorganisatie van en voor Arbeidsongeschikten, zoekt voor haar Project "oriëntatie op Ziektewet en WAO" mensen die vöor cursus-begeleider opgeleid willen worden~ 8 december aanstaande start een Training voor mensen, die de cursus Ziektewet/WAO gaan begeleiden. Deze Training bestaat uit 5 hele dagen en wordt om de veertien dagen uitgevoerd te Tilburg. Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan de kaderscholing, deze worden door het Platform betaald . Ook is er een reiskostenregeling van toepassing . Voor meer informatie: WAO-groep Oss, dhr. H. v.d.Wetering, tel. 08866-1675 of WAOPlatform Noord-Brabant, Poststraat 64, 5038 DH Tilburg, contactpersoon: Hetty Lootsma, tel. 013- 444484.

Indische keuken Op donderdag 17 november werden ·e bij Jo en Anja van Druenen gastvrij ontvaagen met koffie en cake . Op originele wijze vertelde mevr. Maandag over de verschillende kookgewoontes in Indonesië. Tijdens het bereiden van nasi gaf ze ons vele tips voor een rijsttafel waarna we met ons allen konden keuren, wat erg bij de dames in de smaak viel . Het was overheerlijk en zeker de moeite waard om met de verschillende ingrediënten die bij Jo en Anja in de winkel verkrijgbaar zijn, aan de slag te gaan. Namens de vele dames die aanwezig waren willen we poelier v. Druenen hartelijk danken voor deze geweldige avond.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, • renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte w~rme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, vei lig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verz,ekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank r:,

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


PV DE REISDUIF GEFFEN ' Verenigingskampioenschappen.

Vitesse oud: 1. M.v.Bergen, 2 . Heesakkers en Zn, 3. G.Gloudemans. 2 eerstgeklokte: 1. M.v. Bergen, 2.G.Gloudemans, 3. N.Rovers. Vitesse per duif:1+2 G.Gloudemans, 3. Heesakkers en Zn . Midfond oud 2 eerstgeklokte:l. M.v.Bergen, 2. Heesakkers en Zn , 3. G.Gloudemans. 2 aangewezen: 1. Heesakkers en Zn, 2. M.v. Bergen, 3. G.Gloudemans. Midfond per duif: 1. Heesakkers en Zn, 2. M.v.Bergen, 3. Heesakkers en Zn. Fond oud 2 aangewezen: . 1. W. v. Nistelrooy, 2. R.v.Nistelrooy, 3. Heesakkers en Zn. 2 eerstgeklokte : 1. W.v .Nistelrooy, 2._ R.v. Nistelrooy, 3. Heesakkers en Zn. Per duif: 1. W.v.Nistelrooy, 2. R.v.Nistelrooy, 3. W.v.Nistelrooy. Fond overnacht 2 aangewezen: 1. R.v. Nistelrooy, 2 . W.v.Nistelrooy, 3 . M.v.Zandvoort. 2 eerstgeklokte: 1 . R.v.Nistelrooy, 2. W.v. Nistelrooy, 3. G.Gloudemans. Fond per duif:l. R. v.Nistelrooy, 2. G.Gloudemans, 3. W.v.Nistelrooy. Fond jong 2 aangewezen: 1. Heesakkers en Zn, 2. M.v.Zandvoort, 3. G.Gloudemans. 2 eerstgeklokte:l. Heesakkers en Zn, 2. M. v. Bergen, 3. M.v.Zandvoort . Per duif: 1. Heesakkers en Zn, 2. M.v.Zandvoort, 3. Heesakkers en Zn . Jonge duiven 2 aangewezen:l . M.v . Zandvoort, 2. M. v.Bergen, 3.Heesakkers en Zn. 2 eerstgeklokte:l. Heesakkers en Zn, 2.M.v. Bergen, 3. G.Gloudemans. Jong per duif: l.M.v.Bergen, 2 . G.Gloudemans, 3.Heesakkers en Zn. Late jongen 2 aangewezen: 1. Heesakkers en Zn, 2. G.Gloudemans, 3. Gebr . v.Herpen. 2 eerstgeklokte: 1. G.Gloudemans, 2. Heesakkers en Zn, 3. Gebr.v.Herpen . Late per duif:l . Heesakkers en Zn, 2+3 G. Gloudemans. Jonge natoer 2 aangewezen:l. M.v.Bergen, 2.G.Gloudemans, 3.Heesakkers en Zn . 2 eerstgeklokte:l. M.v.Bergen, 2. Heesakker: en Zn, 3 . G.Gloudemans. Per duif: 1+2 M.v.Bergen, 3 . Heesakkers en Zn. Oud natoer 2 aangewezen: 1. M.v.Bergen, 2. G.Gloudemans, 3. Heesakkers en Zn. 2 eerstgeklokte : 1. Heesakkers en Zn, 2 . A.Wijgers, 3 . Ggloudemans. Generale duif jong: 1. M.v.Bergen, 2. M.v . Bergen, 3. Heesakkers en Zn. Generale duif oud: 1. M.v.Bergen, 2. Heesakkers en Zn, 3. M.v.Bergen. Generaal hok 2 aangewezen: 1. Heesakkers en Zn, 2. M.v.Bergen, 3. G.Gloudemans. 2 eerstgeklokte:1. Heesakkers en Zn, 2. G. Gloudemans, 3. M.v.Bergen. De secretaris, R.Heesakkers. 22

PONYVRIENDJES VINKEL Zondag 20 november was er in Vught een dressuur-wedstrijd van ponyruiters en amazone's voor geselecteer d, en in Den Dungen voor niet geselecteerden. Aan beide wedstrijden hebben onze leden van ponyclub "De Ponyvriendjes 11 uit Vinkel deelgenomen, de uitslagen van Vught zijn: Klasse B cat. C Marjan van Kessel met Oscar 236 punten ¡ Nicky van Veghel met Gwendolyn 127 punten Klasse 11 cat. C 2e prijs Gerbert v.d. Ven met Lady 263 pnt Klasse 11 cat . D/E 4e prijs Margy v.d. Elzen met Flame 234 pnt Klasse 12 cat. A/B 2e prijs Nicky v. Veghel met Olivia 238 pnt Klasse 12 cat. D/E 7e prijs Marieke Smits met Kassandra 229 p Klasse B cat . D/E Linda v.d. Broek met Jip 233 punten De uitslagen van de dressuur-wedstrijd in Den Dungen zijn: Klasse B cat. D/E le pr1Js Ron Loeffen met Abner 130 punten 4e prijs Jelte Strik met Quinten 123 pnt Klasse B cat. A/B 2e prijs Gertjan v.d. Doelen met Sunquest 127 punten Klasse 11 cat. C 2e prijs JosÊ v.d. Doelen met Mariska 118p Klasse 12 cat. D/E 4e prijs Cheryl Kleijngeld met Brinta 113 p Klasse Ml cat. D/E 2e prijs Irene v.d .Ven met Falcon 118 pnt Miranda v. Berkel met She-Ra 99 punten Klasse M2 cat. D/E Jinke Strik met Rocky Mountain 113 punten Klasse 11 cat. D/E/ Jelte Strik met Ivarno 119 punten Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten. STEPHA


............................ ............................. ·•··························

. =iiir········:·· VAN TUIJL 4; 0 ~ assurantieadviseurs """"

Café

ir

•t Haasje

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

Gerda Pouls-Benders

;;;::;:;:;:;':::::::':' VAN TUIJL ~ makelaardij bv~

@

Pedicure J \~ BEHANDELING OP AFSPRMK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen %l" 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE-. D N BART 1

-:-:-:3 ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0

/5iiJ SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Hotel 11 De Gouden Leeuw 11 Dorpstraat 5 · Geff::~I::::,oon 04102 - 21257.>,

A

f""'

bruiloften - partijen - vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

_

,

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Te l. 04102 - 2200 l fax 04102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

ABABncb

WIHABO

itK

DRUKKERIJ

accountants belastingadviseurs juristen

Heesterseweg l l 5386 KT Geffen

~

telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795

registeraccountants

Voor al uw familie-, verenigings-

NOBRACbv Wij verzorgen o.a.

samenstelling en controle van jaarrekeningen* begeleiding en controle van administratie* taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzarging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

en handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS~ EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR

Singel 2a 5.391 KD Nu.tand Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER DECEMBER 8 KVO, kerstmarkt 9 Dr. Smit afwezig 10/11 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen 11 Open huis voor alleenstaanden, alleengaanden, Oude Klooster (boven) 11 . 00u 12 KVB, kerststukjes maken, 20.00 uur de Gouden Leeuw 15 KVO /N0B;;r;Ke:rst:vri~ring 15 KVB, kerstviering, 20 . 00 uur de Gouden Leeuw 15 KPJ, Oud papier ophaalroute 1 16 Dr . v. Heyningen afwezig 17/18 Weekenddienst huisartsenpraktijk Nuland 18 De Flierefluiters in cafĂŠ 't Haasje 20.00 uur 19 KVO, kerststukjes maken 20 KVO, kerststukjes maken 21 Buurtver. de Vier Winden, Kindermiddag Bonkelaar 14.00-16.00 uur 21 Buurtver. de Vier Winden, Biljartavond 't Bergje 20 .00 uur 23 Dr.Visschers afwezig 24

23 Begin Kerstvakantie 24 t/m 2 jan. Vakantie Dr . v. Heyningen 24/25 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen EERSTE KERSTDAG 26 Dienst huisartsenpraktijk Nuland TWEEDE KERSTDAG 26 Karaoke-show cafĂŠ ' t Haasje 20,00 uur 28 Buurtver . de Vier Winden, filmdag zaal Govers, 15.00uur Kinderen t/m 10 jaar, 18.00 uur Jeugd t/m 16 jaar 20.30 uur, Volwassenen vanaf 17 jaar 30 KPJ, oud papier ophaalroute 2 31/1 jan. Weekenddienst huisartsenpraktijk Nuland 31 t/m 8 jan Vakantie Dr. Smit 1995 JANUARI 4 Buurtver. de Vier Winden, Kindermiddag Bonkelaar 14.00-16.00 uur 6 Einde Kerstvakantie 6 KVO, Toneeluitvoering KVO/NCB, 'Amor richt zijn pijlen zelf' 20.00 uur zaal Govers 7 Buurtver. de Vier Winden, Lampionnenoptocht met receptie 17.00 uur