Torenklanken 1994 - nr 19

Page 1

32e jaargang

I

nummer 19 1 november 1994

n en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102. 22243 Zijlstraat 9 Rabobank nr. 11.58.03.D09 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

-------------------~~~ BEZOEK SINTERKLAAS AAN GEFFEN Beste jongens en meisjes, Op zaterdag 12 november is het weer zover, Sinterklaas komt dan naar Nederland. Zoals jullie al weten, zal Sinterklaas met zijn Pieten op ZATERDAG 19 NOVEMBER een bezoek aan GEFFEN brengen. Programma van deze middag is als volgt: Ontvangst Sinterklaas en zijn 15.00 uur Pieten op het KERKPLEIN Âą15.30 uur Rijtoer door het dorp onder begeleiding van WIK en de majo- . rettes.

DUIVENTENTOONSTELLING P.V. DE POSTDUIF Op zaterdag en zondag, 19 en 20 december a.s. organiseert postduivenvereniging "De Postduif" haar jaarlijkse duivententoonstelling in party-centrum Govers, Kerkstraat 5, Geffen. Op zaterdagavond, 19 november worden vanaf 21.00 uur de prijzen van de tentoonstelling bekend gemaakt en zal de Jan van Erp wisselbeker jonge duiven-competitie 1994 aan H. van Loosbroek worden overhandigd. Verder zullen de bekers en de diploma's aan de kampioenen 1994 van de vereniging worden uitgereikt. Na afloop van de diverse prijsuitreikingen zal op deze avond Jo Schutjens worden gehuldigd in verband met zijn 25jarig lidmaatschap.

ROUTE: Kerkstraat, Dorpsstraat, Runrotstr . , Willibrordusstraat, Simon v.d. Bergh straat, Lambertusstraat, Pater v.d. Elzenstraat, Kapelstraat, Veldstraat (rechts), Elzendreef, Veldstraat, Kloosterstraat, Kerkstraat. 16.00 uur - 18.00 uur Receptie in zaal Gevers waar Sinterklaas alle kinderen "persoonlijk" aandacht zal schenken.

Tijdens de duivententoonstelling kunnen de duiven worden bezichtigd op zaterdag , 19 november van 20.00 uur tot 22 .00 uur en op zondag, 20 november van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Wij hopen dat de gehele Geffense bevolking massaal zal uitlopen om Sinterklaas, zowel op het kerkplein als langs de route, een warm onthaal te bereiden.

Het bestuur. '

E.S.G.

Op zondag, 20 november worden om 11.30 uur de door de verschillende duivenliefhebbers geschonken bonnen verkocht.


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO: * Verkoop • Onderhoud * A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

BRANDSTOF: * Diesel * Euro loodvrij • Super * LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

Rijksweg 2, ' 5386 LD Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

~

Bouvvbedrijf "BRODUS" • RENOVATIE • VERBOUWINGEN

* N IEUWBOUW ONDERHOUD

$ •

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax 04102-25963

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heescersevveg 29

538S KT Geffen

Tel. 04102 - 247S5

BOUW- EN ONDERHOUDS-

1@1®~1 SPAARBANK

BEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

Nu ook een zool voor feest;es/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15,- tot f 45, -

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

JO VAN DE BERGH

* aan-/verkoop * taxaties

Broekstraat 13

* hypotheken

Tel. 23633

* verzekeringen

* sparen * beleggersgiro

Irma

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijdcn: Maandag t/111 vrijdag: 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00 - 19.00 uur en op afipraak.

ol l ■

D

stadhouders groenvoorz1en1ngen

vAN HEEsE MAKELAARDIJ ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS * GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


CDA ACTIEF EINDELIJK! Eindelijk weer eens een bericht van het C.D.A. Maasdonk. Het is lang stil geweest, maar dat wil niet zeggen dat we stil gezeten hebben. Samen met andere partijen is er hard gewerkt. De nieuwe raadsleden beginnen al aardig thuis te raken in de gemeentelijke winkel. Vanaf nu zullen we weer regelmatig van ons laten horen via de plaatselijke bladen. Maar hopelijk kunt u ook in de kernen zien en merken dat er door ons hard aan gewerkt wordt. Niet alles kan meteen en naar ieders zin. Maar er moet zeker vooruit gang zichtbaar zijn. En we kunnen het niet alleen!! Laat eens wat van u horen! Laat een van ons weten wat volgens u beter kan of anders moet. De namen en telefoonnummers staan er niet voor niets. We garanderen niet dat u wensen zonder meer vervuld worden, maar we garanderen wel dat er naar u geluisterd wordt en dat u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang rond u vraag. Dus aarzel niet en zoek kontakt! !! VERKIEZI NGEN PROVINCIALE STATEN 1995 In 1995 worden er weer verkiezingen gehouden voor de provinciale sta ten. Het algemeen bestuur van het CDA-Noord- Brabant heeft onlangs een conceptkandidatenlijst aan de afdelingen toegezonden. Op deze l ijst neemt onze gedeputeerde Lambert van Nistelrooy de tweede plaats in. Daaruit blijkt duidelijk de waardering voor zijn inzet in de afgelopen periode. Met name op het gebied van de ouderenzorg worden onder zijn leiding op provinciaal niveau prima initiatieven genomen. WONINGBOUW MAASDONK Een eerste stap is gezet. In Nuland ZlJn de betrokken partijen het onderling eens geworden, zodat er in de toekomst op HeiwegNoord een mooie nieuwe woonwijk kan komen. Door het bouwrijp maken van fase 1 van Kerkrot -Zuid is ook in Geffen de woningbouw voor de komende jaren gewaarborgd. In Vinkel hebben we helaas nog steeds niet tot overeenstemming kunnen komen. Wij betreuren dit ten zeerste. Nu aangeven hoe de stand van zaken is, zoals ingaan op de vraagprijs en het aanbod van de gemeente, zou de zaak alleen maar frustreren. Daarnaast lopen er allerlei juridische procedures. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u nader in

formeren. Uitgangspunt voor het CDA is woningbouw in alle kernen tegen een aanvaardbare prijs. BEGROTING In de verschillende bladen hebt u al kunnen lezen, dat ook de gemeente Maasdonk de buikriem aan moet halen. Kortingen van het rijk, het steeds verder dichtdraaien van subsidiekranen, het invoeren van een milieubelasting voor iedere ton gestort afval en de wettelijke eisen ten aanzien van de riolering, hebben tot gevolg dat begroting steeds meer onder druk komt te staan. Daarnaast is het rijk voornemens om met ingang van 1997 aan de regiogemeenten extra geld te geven ten koste van de overige gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een daling van de inkomsten van ruim 5 ton. Naast het zeer kritisch bezien van de uitgaven zullen we er niet aan ontkomen om ook naar de inkomstenkant te kijken. Nu de ogen sluiten voor de problemen waar we voor staan heeft geen zin. We hopen tijdens een open overleg met de overige fracties in de raad te komen tot een consructieve behandeling van de begroting, in het belang van alle inwoners van onze gemeente. De behandeling van de begroting is op dinsdag 8 november 1994. SUBSIDIEVERORDENING De nieuwe subsidieverordening is door het College opgesteld en inmiddels aan de verenigingen toegezonden. Uitgangspunt voor deze verordening is vooral aandacht voor de jeugd, de ouderen en de gehandicapten. De subsidies voor de verenigingen zal veelal naast een eventueel vast bedrag voor huisvesting e.d. bestaan uit een bedrag per inwoner van de gemeente of kern, of een bedrag per lid c.q. jeugdlid. Het voordeel van een dergelijk systeem is een grote duidelijkheid voor de verenigingen en aanzienlijk minder werk ten aanzien van het indienen van begrotingen en rekeningen. Door dit systeem worden verenigingen niet gestraft met korting op subsidies voor acties die door hen zelf worden georganiseerd. INFORMATIE_ Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Frans van Nistelrooy (22572), Rini van de Ven (21653), Gerrit van den Helm (24311), Jan van Erp (22490), Mark van der Doelen (24361).

3


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 llllîN OP~ zffTEN ()P ,1t-l,4f

-·-v

Mtforrn·· --- ·

Verantwoord zitten? Runrotstraat 25 Geffen 04 102 - 2 28 52

De koffie staat klaar!

Sportief en exclusie_{ Merken van o.a. -Pepe, Lemon and Soda, Bi Ya Doo, JF.K" G-öl. Schnizler, 1<agazzi Kinderonder9oec/,sokken Tot ziens!

Maandag gesloten

Cs maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-il. Nistelroo11 il. Coothstraat 31

Geffen

ff 04102 - 22041

SPECIALITEIT IN VERS VLE".ES EN VLEESWAR EN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogttii Jo u.ün~tt

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

[ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* * * * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -advjezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B . Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines ,J:J:'J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


EFFE BUURT Mè....... . MARINUS ROMME In verband met het 150- jarig bestaan van de Fraters van Tilburg, een gesprekje met frater Marinus Romme, oud Geffenaar en op èèn na de jongste van de ongeveer 200 fraters in Nederland. Marinus, oudste zoon van Marinus Romme en Marietje van Erp werd geboren in de Weverstraat (de boerderij stond in de huidige Heikestraat). Al vrij snel verhuisde het gezin naar de Dorpstraat en daar liggen ook Marinus zijn jeugdherinneringen. Hij speelde daar met broers en zusjes 'op de misser, want in die tijd kwam je niet buiten je domein. 'Hij volgde de lagere school waarvan de 6e klas op de St.Nicolaas school in Oss o.l.v. frater Eustatio. Dat deden meerdere dorpse kinderen in die tijd als ze wilden 'doorleren'. Zo leerde hij de fraters dus al kennen. Daarna werden fratersscholen aanbevolen. Dus vertrok Marinus in 1958 als 12-jarig jongetje uit Geffen om de 3- jarige u.l.o. te volgen op het internaat in Goirle. Deze school stond al geheel in het teken van het onderwijiersvak. Het gezin Romme verhuisde intussen naar de Gement en daar woonde Marinus dus alleen in de vakanties. In 1961 volgde hij de 4-jarige opleiding op Kweekschool St. Stanislaus te Tilburg die de fraters geheel in eigen beheer hadden. Van de leerlingen die daar voor onderwijzer studeerden was het de bedoeling dat ze ook frater zouden worden. Dus werd de studie in 1963 onderbroken voor het noviciaaat dat 1 jaar duurde: een soort proefperiode. Je werd onderwezen in de geschiedenis van kerk en congregatie, leerde over het religieuze leven en je kreeg ook werkopdrachten. Dit noviciaat was om je de geest van de congregatie eigen te maken. "Deze tijd is te vergelijken met de verkeringstijd van iemand die in het huwelijk treedt", zegt Marinus. "Het noviciaat werd voor mij met een half jaar verlengd, omdat ze nog niet zeker van mij waren!" Daarna deed je voor de eerste keer een tijdelijke gelofte voor één jaar, die meerdere keren hernieuwd werd: het aspirantaat. De gelofte betrof: armoede (leven in gemeenschap van goederen), gehoorzaamheid en zuiverheid (celibaat). "Je had dus steeds de kans om er uit te stappen," zegt Marinus "ik denk dat mijn keuze zeker zo bewust is geweest dan van menigeen die in het huwelijk treedt, Je werd soms eerder aangemoedigd om te gaan dan om te blijven!" Marinus deed zijn eeuwige gelofte (professie) in augustus 1971, Na het behaalde onderwijzersdiploma werd hij achtereenvolgens benoemd in •Tilburg, Eindhoven en Cuijk.

Toen in 1984 de school in Cuijk werd opgeheven werd hij overgeplaatst naar Den Bosch en kreeg een functie als ambtelijk secre•taris van Provinciaal Bestuur. Dit werk doet hij nu nog, alsmede vrijwilligerswerk bij de Stichting Katechese Midden-Brabant te Tilburg. De 150 jaar fraters, zijn onder te verdelen in drie periodes: 1844-1894: De Stichtingsperiode. (overigens, een frater is het zelfde als een broeder, stichter Mgr. Zwijsen heeft waarschijnlijk de naam frater gebruikt, omdat hij aanvankelijk ook priesters in zijn orde wilde, hetgeen Rome afwees). In deze periode waren de fraters voornamelijk actief in onderwijs en zorg voor blinden, wezen en slechthorenden. 1894-1944: Rijke Roomse leven. Er waren veel toetredingen. Het onderwijs werd intussen gesubsidiëerd, dus kon kapitaal worden opgebouwd, scholen, weeshuizen en de drukkerij werden uitgebreid. 1944~1994: De Crisisperiode met veel uittre-. dingen. In deze tijd waarin de gezinnen van huis uit niet meer religieus zijn is er geen aanwas meer . Bovendien is het maatschappelijk nut van de fraters en het 'liefdewerk' verdwenen. De toekomst van de fraters van Onze Lieve Vrouw, moeder van Barmhartigheid, zoals de officiële naam is, ligt vooral in het buitenland. "Menselijkerwijs gesproken", zegt Marinus "zullen er geen jongere fraters meer bijkomen in Nederland. In Indonesië en Kenia is een lichte groei. Verder heeft de congregatie fraters in België, Brazilië, Namibië, California en Suriname. Daar zijn o.a. landbouwprojecten en er worden scholen en bibliotheken opgezet. Het jubileum werd gevierd rond het thema: "In de beweging van Barmhartigheid". Er zijn een zestal posters uitgegeven, meerdere boeken, zowel bezinnend als geschiedkundig, een lied in drie talen werd gecomponeerd en er werd een video opgenomen in Nederland, Indonesië en Kenia getiteld: Mission of Mercy (Zending van Barmhartigheid). Er waren officiële vieringen, tentoonstellingen en een reünie van oud-medebroeders. Marinus heeft geen spijt indertijd voor frater gekozen te hebben: hij wilde immers geen priester worden, ook niet leven in puur gebed, maar in het leven staan met een maatschappelijke taak. Met zijn nuchtere kijk op het leven, weet hij, dat hij waarschijnlijk één van de laatsten zal ·zijn die in Nederland de poorten zal sluiten. "Maar", vindt Marinus, "elk leven is een leven en elk leven is de moeite waard!" Dat vindt hij ook van zijn eigen leven. Behalve zijn werk en zijn dagelijkse bezinningsmomenten met zijn mede-fraters houdt hij erg van fietsen en in de vakantie maakt hij graag een buitenlandse reis. Hij hoopt in ieder geval zijn broer en zus in Canada nog eens te bezoeken! 5


WILLY VAN DER RIJT OP WERELDREIS ! Toen Willy uit dienst kwam in± 1987 had hij eigenlijk spijt dat hij geen ontwikkelingswerk was gaan doen. Reizen maken was altijd al een grote hobby van hem. Willy heeft al reizen gemaakt naar o.a. Scandinavië, Egypte, Turkije, Canada, Indonesië en Mexico. Nu heeft hij na ruim 7 jaar werken een wereldreis uitgestippeld die 9½ maand duurt. De voorbereiding van deze reis heeft± een jaar gekost om toch zo goed mogelijk en zo voordelig mogelijk zijn plannen te kunnen realiseren. Op 23 juli 1994 vloog Willy via Spanje naar Rio de Janeiro. Nu volgt z'n le fax-brief. In de volgende Torenklanken komt de volgende fax-brief en hopelijk komen er nog meer!

AAN Route Datum

De achterblijvers Rio de Janeiro, Holambra, Campo Grande, Cuiabä, Porto, Velno, Manaus 20 augustus 1994

Hier is ie dan, de eerste langverwachte(?) brief, Met mij gaat het prima. Ik begin nu een beetje in mijn ritme te komen. De eerste maand heb ik veel geleerd. Zo moet je leren om heel bewust met geld om te gaan. Je stelt jezelf een budget en probeert dat zo goed mogelijk te benaderen. Niet dat je jezelf te kort doet of geen uitspattingen veroorlooft; je doet het meer bewust en gedoseerd. Verder heb je die dingen die regelmatig terugkomen, zoals het vinden van een hotel, eten en het regelen van vervoer. Met name het eten leverde in het begin nogal wat problemen op. Ik wist echt niet wat er op het menu stond en mijn portugees/spaans was niet goed genoeg om het te vragen. Maar gelukkig is dit iets wat je snel leert. Gewoon uit proberen. De basis wordt gevormd door rijst en bruine bonen. Deze bruine bonen zijn met bacon gekookt en daardoor heel smakelijk. Daarbi j komt dan een flinke lap vlees, kip of vis. Als je een beetje rond zoekt, kun je tussen de 5 en 10 gulden eten. Het vervoer bestaat voornamelijk uit lange afstand nussen. De afstanden zijn enorm. Zo heb ik een keer 24 uur in de bus gezeten om van Cuiaba naar Porto Velno te reizen. Het bus6

vervoer is wel goed geregeld en het is een goede manier om in contact te komen met de Brazilianen. Overnachten gebeurt in goedkope hotelletjes. Dit is de plaats waar je andere rugzakkers ontmoet. Soms lijkt het wel of de hele wereld aan het rondtrekken is, zoveel verschillende nationaliteiten kom je tegen. Deze contacten zijn vrij intensief, je bent immers met hetzelfde bezig en daardoor gelijk gestemd. Natuurlijk reisinformatie uitwisselen . Hierdoor kom je veel te weten over plaatsen die je nog wilt bezoeken. Wat Brazilië betreft, het doet erg Europees aan. Met name het zuiden is welvarend en heeft een goede infrastructuur, Wel vind je in elke stad favela's. Dit zijn krottewijken waar de armste mensen wonen . Hoe verder je naar het noorden gaat, hoe moeilijker het is om te reizen. Zo is er tussen Porto Velno en Manaus wel een weg, maar deze is al enkele jaren niet meer toegankelijk. Om deze afstand te overbruggen(± 1200 km) ben ik met een rivierboot mee gegaan, die in 3½ dag via Rio Madeira en Rio Amazonas naar Manaus is gevaren. Slapen doe je in een hangmat; weer eens iets anders. In de Rio Madeira wordt overigens naa~ goud gezocht. Je ziet dan ook regelmatig bootJes die het zand van de rivierbodem opzuigen en vervolgen dit onderzoeken naar goud. Onderweg kwamen we zelfs een drijvende saloon tegen waar de goudzoekers hun natje konden halen. Het leek het wilde westen wel! Een hoogtepunt tot nu toe was het Pantanal gebied ten zuiden van Cuiabá. Ik heb hier een 3 daagse excursie gedaan. Je ziet werkelijk honderden en honderden alligators. Daarnaast zie je vogels en dieren die alleer. in dit gebied voorkomen. De moeite waard dus. Chapado dos Guimaraes is een andere plaats bij Cuiabá die ik heb bezocht. Het vormt het geografische middelpunt van Zuid Amerika . Je ziet er onder andere een hoge rotswand van 86 km lengte en diverse watervallen. Op het moment dat ik dit schrijf bevind ik me in Manaus midden in het Amazonegebied. Vanuit hier ga ik met het vliegtuig naar Tabatinga, een plaats aan de Peruaanse grenE Vandaar ga ik weer per rivierboot naar Iquitos, ook een stad in het Amazonegebied, maar dan in Peru . Ik ben van plan een excursie in de jungle te doen. Dit is het dan wel weer. De groeten aan iedereen en sterktE in het kleine Nederland. Datum: 25 augustus Vanwege de hoge faxkosten (30 US$/AU), gewacht tot Iquitos. Volgens plan met vliegtuig en boot naar Iquitos (Peru) gereisd.


Op de boot alleen Peruanen en wat primitief. Een leuke ervaring en behoorlijk wat spaans geleer d . Vannacht in I quitos aangekomen. I k heb hier een paar Canadezen ontmoet. Met hen ga ik morgen een zesdaagse excursie naar de Amazone jungle maken. Vanaf hier vlieg ik vervolgens naar het noorden van Peru, waar ik hoop wat wandel tochten te kunnen doen in het Andesgebergte. Chau! Willy

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Wie heef toevallig op video: "Beroemde treinrei zen; de treinreis door het Andesgebergte". Dit programma is ui tgezonden op vri j dag 2 sept . 1994 om 22.50 uur door de

KRO. Graag kontakt opnemen met fam. de Rij t, t e l. 23215 .

K. V.B. Dames, Donderdag 22 september wa s er in "de Gouden Leeuw" een demonstratie-avond glasgraveren o.l.v. mevr. Bep van den Abbeele. Mevr. van den Abbeele begon met een i nleiding waarin zij het ontstaan en het gebruik van glas uiteenzette. Ook liet zi j verschillende graveertechnieken zi en. Daarna kreeg iedereen een stukje glas met een voorbeeldje om zelf eens uit t e probere n hoe dit werkt. Iedereen had een goed resultaat en er bestaat zeker belangstelli ng voor een cursus . Dinsdag 4 oktober hadden we een thema- avond van de Nierstichting, die aansloot op de Nationale Collecteweek . Deze avond werd verzorgd door dhr. Feijen en was zonder meer een zeer i nteressante avond. Aan de hand van een dia-serie en een film werd a l les over de funtie van onze nieren verteld. Aan het eind van de avond werd nog ingegaan op het nut van een donor-codicil en een niertransplantatie. Het Bestuur.

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

Te Huur: Sinterklaas en Zwarte Pieten pakken. v. Ravenstein, Molenber g 5, tel. 21426 .

7


VPM TEGEN KAPPEN LINDENBOMEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs definitief besloten dat een zevental lindebomen in de Dorpsstraat te Geffen moet worden gekql)p.t. Weg fraaie, groene Dorpsstraat, weg mooie bomen.

Ook het Milieu Steunpunt te Oss is, nadat een eerder bezwaarschrift is afgewezen, inmiddels in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente. Laten we hopen dat men dit wint in het belang van de mooie lindebomen. Vooruitstrevende Partij Maasdonk Ad van den Boogaard (tel. 24134) Hans Hendriks (tel. 23878)

DIABETES FONDS NEDERLAND

Niet all een het Milieu steunpunt te Oss maar ook de Vooruitstrevende Partij Maasdonk Stappen met het Diabetes Fonds heeft geprotesteerd tegen deze kaalslag. Hans Hendriks heeft in de Commissie- en Het Diabetes Fonds Nederland (DFN) organiraadsvergadering namens onze partij vragen - seert van 13 tot en met 19 november de langesteld. Daaraan voorafgaande hebben we nadelijke collecte "Geef 's voor diabetes". tuurlijk goed geinformeerd naar de achterDit jaar voor de dertiende keer. gronden van deze plannen. Zijn de bomen werVoor het slagen van de collecte zijn veel kelijk ziek of staan ze onverantwoord dicht collectanten nodig. bij de woningen? Op misschien twee bomen na blijkt hiervan in Het DFN doet daarom dringend een beroep op het geheel geen sprake te zijn. Alle bomen ieder die tijd vrij kan maken om te colleczijn goed gezond en kunnen als we dat wille[ teren. U bepaalt zelf in hoeveel straten u nog jarenlang onze Dorpsstraat een mooi wilt collecteren. In 1993 werd, dankzij de groen en landelijk aanzicht geven. Als we inzet van meer dan 30.000 collectanten, een het will en ..... ! bedrag van bijna 4 miljoen gulden ingezameld. Door deze steun kan het DNF een sta p Helaas, een aantal mensen wil dit blijkbaar in de goede richting, genezing van diabetes niet. Van bomen mogen géén bladeren vallen en voorkoming van complicaties, doen. en al helemaal géén plak waardoor al die Het Diabetes Fonds Nederland in Amersfoort prachtige auto's een paar keer extra gewas(033-622055) kan u meer over de collecte sen moeten worden. Reden genoeg om bij de vertellen . gemeente te klagen over de bomen en er op aan te dringen het groen te laten verdwijnHet thema van dit jaar is de voet. Als geen uit de dorpskern . volg van diabetes kan een zogenaamde diabetische voet ontstaan. Zo'n voet ontstaat Toc h hebben we ook van veel i nwoners andere doordat de zenuwen ., in handen en voeten geluiden gehoord. Mensen die het vreselijk gevoelloos worden en de kleine bl oedvat en jammer vi nden dat die bomen gekapt gaan dichtslibben. Een wondje aan de voeten wordt worden. Mensen die het niet begrijpen waarniet gevoeld. Door de slechte bloeddoorst room goei e gezonde bomen plot seli ng weg moetming geneest zo'n wondje ook erg slecht . Op deze manier kan een fikse ontsteking onten en die andere opvattingen hebben over staan . Niet tijdig medisch ingrijpen kan wat troep is. uiteindelijk leiden tot zelfs amputat ie van de voet. De schatting is dat op dit moment We kunnen er lang en breed over praten en 12.000 diabeten met deze complicatie te mawe kunnen er kwaad om worden maar dat alles ken hebben. zal ni ets helpen als ook bij andere politieke partijen gemeenteraadsleden het prima Met de opbrengst van de collecte financiërt vinden dat die bomen gekapt worden. De Vooruitstrevende Partij Maasdonk kreeg geen het DFN onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van diabetes. In Nederland wordt 85% bijval, niemand reageerde op onze vragen en opmerkingen. Formeel houden dan politiek van het wetensc~appelijk onderzoek rond diabetes gefinancierd door het DFN. Ruim gezien de mogelijkheden bijna op. 400.000 mensen in Nederland hebben diabetes Of mi sschien toch niet en is er nog hoop dat is 1 op de 40 Nederlanders. Deskundigen als meer mensen hun protest laten horen. verwachten in de komende jaren een snelle Het kan toch ni et waar zijn dat we zo van groei van mensen met diabetes naar het half de natuur vervreemden dat er in het dorp miljoen. Er zijn wel medicijnen maar genegeen mooie gezonde l i ndebomen mogen staan? zing is niet mogelijk . Onderzoek moet daar verandering in brengen. Als veel Geffense inwoners het willen dan blijven deze bomen gespaard. Het kan nog Hebt u een uurtje tijd om mee te collecteren steeds zo lang ze er staan . in uw wijk of dorp? Bel dan Marga Peters: tel. 04102 - 24218. 8


Oproep Algemene Vergadering van de Rabobank Maasdonk

op 21 november 1994 Hierdoor roept de Coรถperatieve Rabobank Maasdonk B.A. te Maasdonk haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op maandag 21 november 1994 om 20.00 uur in de zaal van gemeenschapshuis de Meent, Prins Bernhardplein 10 te Nuland.

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Opening. Aanwijzing door de voorzitter van een secretaris. Notulen. Aanwijzing van twee leden voor het voorlopig vaststellen van de notulen. Vaststellen jaarrekening 1993. Bestuursverkiezing. Verkiezing Raad van Toezicht. Goedkeuring tot uitstel van de vaststelling van de jaarrekening 1994. Mededelingen. Rondvraag. Presentatie en toelichting nieuwbouwplannen kantoor Nuland. Sluiting.

De volledige tekst van de agenda, de statuten en het huishoudelijk reglement alsmede de jaarstukken en notulen van de vorige vergadering liggen vanaf heden voor de leden ter inzage op onze kantoren te Geffen, Nuland en Vinkel.

Rabobank,:,

Rabobank Maasdonk Geffen - Nuland - Vinkel 9


@

Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

GEMEENTE

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09.30 - 11.30 uur, tel. 04102 24242

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren· van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. 10

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955 BURGERLIJKE STAND SEPTEMBER 1994

MAASDONK

Geboorte: 1-9, Aron Johannes Hendrikus, zoon van E.F.J. van Buren en J.P. Bosch; 2-9, Ilona José Paula Maria, dochter van M.J.C.M. van den Hanenberg en M.L.F. Lange; 3-9, Stefan Christianus Marinus, zoon van C.T.A. Heijmans en A.A.M. van Venrooij; 4-9, Bas Johannes Martinus, zoon van H.M.C. Giebels en M.P.C. van Venrooij; 4-9, Maik Franciscus Marius, zoon van M.J.M. Witlox en J.A.M. van den Hurk; 7-9, Baudi Johannes, zoon van S.L. The en M.A.G.A. van Orsouw; 7-9, Jordy Johannes Petrus, zoon van W.L.J. Vissers en C. Elberse; 8-9, René Martinus Johannes Jeroen, zoon van J.H.M.C.T. van Boxtel en J.A.W. Romme; 9-9, Sam, zoon van J.F. Forman en A.J. M. van Niftrik; 10-9, Martinus Cornelis, zoon van M.C. van der Valk en S.M.J. van der Valk; 11-9, Maria Hendrika, dochter van N.J.A. van Lijssel en l.J.F.M. van Grinsven; 14-9, Tom Wilhelmus Franciscus, zoon van H.G.M. van Griensven en F.A.F.M. van de Ven; 23-9, Danny Johannes Hendrikus, zoon van H.W.P.J. van Schaijk en W.J.M. van Rossum; 29-9, Dian Wilhelmina Antonia, dochter van A.H.C.W. Ottens en G.C.W.J. van Tiem.


Overlijden: 4-9, Hartman J. Taconis, 70 jaar; 8-9, Adrianus van Houtum, 67 jaar; 12-9, Johannes M.A. van de Goor, 53 jaar; 20-9, Franciscus van den Akker, 75 jaar; 21-9, Allegonda van Gaal, 82 jaar; 21-9, Marinus C. Langens, 89 jaar; 22-9, Antonia van der Heijden-Kerkhof, 85 jaar; 23-9, Petronella C. Roskam, 98 jaar; 27-9, Maria T. Kockx, 92 jaar; 29-9, Theodurus C. van Dinther, 48 jaar; 29-9, Ferrie H.J. van der Rijt, 3 jaar. Huwelijk: 3-9, Albertus G .J. Korsten en Esther E.J.H.T. Meijer, gehuwd te Maasdonk; 8-9, Gerald H.J. Donders en Elisabeth J.M. Bijnen, gehuwd te Berlicum; 9-9, Davy J.W.E. Vissers en Astrid C.A. W. Haerkens, gehuwd te Maasdonk; 9-9, Gerardus H.L. van der Voort en Gertruda G.A.M. Dekkers, gehuwd te Maasdonk; 9-9, Edwin E.A.J.M. van den Elzen en Johanna L.A.G. Kerkhof, gehuwd te Heesch; 16-9, Cornelis J.A.A. van Bergen en Maria J.A. Bijveld, gehuwd te Maasdonk; 16-9, Johannes M.M. Wilsens en Cornelia J.M. Verstegen, gehuwd te Maasdonk; 23-9, Franciscus M.l. van Griensven en Antonia J.J. Hartog, gehuwd te Maasdonk.

~ neder1andse hartstichting

W vrienden van de hartstichting

ZILVEREN HART VOOR LENIE WILLEMSE Op donderdag 20 oktober j.l. was er een bijeenkomst voor het comité van de Vrienden van de Hartstichting. Ook de promotor van de Hartstichting, de heer Steuten was hierbij aanwezig. Ten huize van Lenie Willemse bespraken we een aantal zaken met name het 25-jarig jubileum van ons comité, dat we volgend jaar hopen te vieren. Tijdens deze bijeenkomst kreeg Lenie een zilveren hartje met bijbehorende oorkonde uitgereikt. Dit vanwege het feit dat Lenie alweer ruim 10 jaar als comité-lid in Geffer de jaarlijkse collecte voor de Nederlandse Hartstichting mee helpt organiseren. De laatste jaren heeft Lenie zich vooral ook bezig gehouden met de bedrijvencollecte. Wij feliciteren Lenie van harte met haar jubileum en hopen dat ze zich nog jaren zal blijven inzetten voor de Hartstichting. Comité Vrienden uit Geffen, Rien van den Berg, Kees Jongenelen.

DE PRIK VAN DE OOIEVAAR Hoera, bij ons is 't feest want de ooievaar is geweest en weet je wat hij bracht een meisje, wie had dat gedacht.

Richelle Richelle - Henrica - Adriana

J.J. Kok notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851 Marita, Ad, Roy en Maikel van den Hurk Dr. Schaepmanstraat 13 5386 CH Geffen

11


ROND DE DORPSPOMP Toch nog een beetje viering van "De Bevrijding" 50 jaar geleden. Met een prachtige bus van "Maaskant" bezochten een aantal bevrijders Maasdonk. In Geffen was even het monument "Vrijheid" in de aandacht, er werd gevlagd en een kran~ gelegd. Ze waardeerden onze tekens van dankbaarheid. Bij de fototentoonstelling in de Meent was een gezellige drukte. "Jammer, dat ik geen Engels kan", werd hier en daar opgemerkt . Je wilde nog wat herinneringen ophalen en nog wat vragen . Maar toch f ijn, dat er een moment is geweest voor hen, om onze bevrijders te ontmoeten. Het is voorbij. U kunt nog steeds de speciale uitgave van "Vladerack" kopen bij Tabak-en-lektuur zaak van Steenbergen Leyten of bij Rob-Foto- Shop, U krijgt dan een duidelijk beeld , wat er zich in Geffen heeft afgespeeld. Want in 1995 gaan we met heel Nederland, Europa, Engeland, Canada en Amerika 50 jaar BEVRIJDING vieren! De verbouwing van het gemeentehuis is aanbesteed. Aannemersbedrijf gebr. v.d. Heijden uit Schayk heeft het karwei op zich genomen voor een bedrag van f 2.400.000,- . Jammer, dat onze Geffense aannemers Bouwbedrijf van Schijndel en Gebr. van Wanrooy een wat hoger bedrag hadden berekend, verder is nog ingeschreven door fa. Berghege en fa . Wagemakers uit Oss. Mooi dat het Elektro-bedrijf van den Broek uit Vinkel de elektrische installatie mag verzorgen. De hoogste inschrijver van de verbouwing noteerde f 3.200 . 000,- dat is toch effen een verschil, waar je van schrikt. De officiële vergunning moet nog wel plaats hebben en daartoe gaat Ben W diverse raadscommissies raadplegen maar dat lijkt meer een formaliteit. De nieuwe subsidieregeling is uiteindelijk gereed. Vorig jaar is het Welzijnsplan vast gelegd en daarin kregen alle sociale en culturele aspecten van verenigingen, stichting· en en organisaties uitgebreid aandacht. Er zijn verschillende discussieavonden rond het Welzijnsplan. Nu zal dat weer gaan gebeuren rond de SUBSIDIEREGELING. Het wordt toch weer echt studeren voor de belanghebbenden, en hier en daar met pijn constateren, dat aan gerechtvaardigde verlangens niet is voldaan, dat contributies en ouderbijdrage moeten worden verhoogd, dat men van andere sportlokaties gebruik moet gaan maken, want we hebben in Maasdonk nou eenmaal maar een sporthal "De Geer", een Bon12

kelaar, een grote gymzaal in het Zijl te Vinkel en een Gymnastiekzaal te Nuland en alles moet zo goed mogelijk worden gebruikt. Het gaat moeilijk worden voor niet- Geffenaren om in Geffen te bouwen. Het bouwvolume is te beperkt,± 10 woningen per jaar, dus ook maar 10 bouwlokaties. Bouwplan "Kerkroth-zuid" zal dan ook in 3 fasen worden voltooid. Dat beperkt de groei en dat heeft meer negatieve dan positieve aspecten. Het is duidelijk onvoldoende voor onze eigen Geffenaren. De parochie Geffen met zijn meer dan 250 medewerkenden had weer zijn/haar jaarlijkse parochieavond, met een gezellige kwis aan de hand van een door Hans van Leeuwen gemaakte film over de voltooiing van het Oude Klooster en de plaatsing van het Torentje op de kapel met Angelus- klokje. Ook werden zes tegels waarop de kerk van Geffen is afgebeeld uitgereikt aan bijzonder verdienstelijke personen in de parochie, waarbi j dit jaar vooral werd gelet op de betrokkenheid van bepaalde gezinnen. Een goede opkomst toonde weer eens aan, dat de Parochie leeft. Het was een prachtige ontmoetingsavond, goed verzorgd door café-zaal "Het Haasje". Nooit Gedacht laat teveel steken vallen. 7 Punten uit 7 wedstrijden. Maar de eigen jeugd krijgt gelukkig een kans en dat betekent een groeiproces van jaren. Wij hopen dan ook dat Nooit Gedacht zich niet onder druk laat zetten, en de kracht blijft zoeken in eigen gelederen. Gelukkig groeit de kring van sponsors en vrienden van Nooit Gedacht en daaruit blijkt vertrouwen in de toekomst. Het gevecht rond de lindebomen in de Dorpsstraat is nog niet voorbij. Twee lindebomen mogen voorlopig weg omdat die "ziek" verklaard zijn. Vijf blijven er definitief staan en over zeven moet nog het pleit worden beslecht. Het is jammer, dat er te negatief tegen die lindebomen wordt aangekeken. De overlast is slechts zeer tijdelijk, de lindebladeren verteren heel snel. Bij de bladerval kan mogelijk de gemeente meer attent zijn om het blad tijdig te ruimen, anders zou er wel eens waterlast kunnen ontstaan. De gemeentelijke blad-zuiger moet dus op tijd zijn werk doen om overlast te voorkomen. Het Karnaval leeft: 12 november Prinsenbal, wagenbouwersbal in november, het Raopliedjesfestival in jan. 95, Recht veur z'n Raop op 10 en 11, 17 en 18 febr. onder het hoofdthema: "KAN M'N EI KWIJT" en het podium zal het "Flower-Power-tijdperk" oproepen. Er mag niet met eieren worden gesmeten, ze mogen wel worden uitgebroed, en in gebakken of gekookte en geklutste vorm worden gepresenteerd, er mag zelfs een luchtje aan zijn. De Algemene Politieke beschouwingen kondigen zich aan. Een strak schema is opgenomen.


We ZlJn benieuwd en zullen de Maasdonkse bestuursvoornemens op de voet volgen, vooral, waar het Geffense belangen betreft. Er komt een zware beroepscommissie tegelijk voor twee gemeenten Lith en Maasdonk , waarin alle bezwaren en beroepen tegen besluiten van de gemeenten en bestuursorganen worden behandeld. De voorzitter moet minstens "Meester in de rechten" zijn en een grote ervaring bezitten en de commissieleden moeten echt slim zijn. De hele stamtafel valt af, nou ja, misschien Jaap. Je mag je voor 12 november melden. Maar met een goede adviesinstantie als deze commissie kunnen natuurlijk veel Maasdonkers en Lithenaren echt wel gediend zijn, al gaat dat ook weer centjes kosten!!!! 's Is toch allemaol wa.

Dit jaar wordt de verkooptentoonstelling gehouden op: ZATERDAG 12 NOVEMBER A.S. van ll.00- 15.30U in de hal van het Titus Brandsmalyceum, Molenstraat 30 in Oss. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!!!!!!!!!

DANKBETUIGING Dankbetuiging Riet van Santvoort en Peter Lammers . Op vrijdag 9 september j.l. vierden wij ons zilveren onderwijsjubileum. De feestdag voor de kinderen was zeer geslaagd. Vele mensen zijn ons die middag komen feliciteren, of hebben via een kaartje hun wensen overgebracht. Op de artikelen in het Brabants Dagblad en in Torenklanken hebben wij ook vele reacties ontvangen. Wij danken u op deze manier hartelijk voor de bloemboeketten, de cadeauxbonnen, uw hartelijke woor den en andere attenties. Mede door uw belangstelling is de 9e september voor ons een dag geworden waar we nog lang met veel plezier aan zullen terugdenken.

van de stamtafel 14 P.S. Tot troost van velen kunnen we nog melden, dat "De Prins" dit jaar van de Sint persoonlijk unne "Taai- taai" kregt op 19 november, dus opgelet!!!!!

R I GOM Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) Schadewijkstraat 6 - 5348 BC Oss tel. 04120 - 33043

R. van Santvoort en P. Lammers .

PERSBERICHT VERKOOPTENTOONSTELLING VAN HANDWERKSTUKKEN GEMAAKT DOOR OUDEREN

---===============----===-----------------Al meer dan 10 jaar komen ouderen uit Oss wekelijks in diverse ouderensociëteiten bij· een om, begeleid door Welfare- vrijwilligsters van het Rode Kruis, op een aktieve ma nier creatief bezig te zijn met het vervaardigen van allerlei soorten handwerkstukken. Zoals gebruikelijk wordt er elk jaar door de Welfare afdeling van het Rode Kruis in samenwerking met de Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland een verkooptentoonstelling georganiseerd, waarop iedereen de in het afgelopen jaar gemaakte handwerkstukken kan bekijken en ook kan kopen . Daarnaast kunnen ouderen die mee willen gaan doen aan zo'n handwerkcurcus de nodige inlichtingen hierover krijgen van de dames in de handwerkstands. In bijna iedere wijk is er wel zo 'n wekelijkse handwerkcurcus voor ouderen (op maandagmiddag in Soos Krinkelhoek, St. Jozef en D'n Iemhof; op dinsdagmiddag in Soos Sacrament en Gerardus Majella; op dinsdagavond in Buurtcentrum Kortfoort; op donderdagmiddag in Soos M.0.0 Don Bosco en Chr. Ouderensociëteit Paaskerk).

\ \

f

.,

\ \

.

~-. ,··.

PONYVRIENDJES VINKEL

Tijdens de indoor dressuur-wedstrijd in Manége "De Schutskooi" te Berlicum, hebben de ruiters en amazone's goed gepresteerd. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. Klasse Ml - cat. D/E. Se prijs Irene van de Ven met Falcon 116 punten. 9e prijs Jelte Strik met Tornado 109 punten. lle prijs Miranda van Berkel met She-ra 107 punten Klasse M2 - cat. D/E. 4e prijs Jinke Strik met Rocky -Mountain 109 punten. Klasse B - cat . A/B. 2e prijs Gertjan van de Doelen met Sunquest - 124 punten Klasse B - cat. C. le prijs Marjan van Kessel met Oscar 132 punten. 6e prijs Nicky van Veghel met Gwendolyn 116 punten. 13


Klasse L - cat. C. le prijs Gerbert van de Ven met Lady 122 punten. Klasse 12 - cat . A/B. 2e prijs Nicky van Veghel met Olivia 115 punten Klasse L2 - cat. D/E. 2e prijs Marieke Smits met Kassandra 122 punten. lle prijs Cheryl Kleijngeld met Br inta 102 punten. Klasse B - cat. D/E. Linda van de Broek met Jip - 110 punten Klasse Ll - cat. D/E. 4e prijs: Margy van den Elzen met Flame 122 punten Jelte Strik met Ivarno 107 punten. Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resu ltaten, en veel succes zondag 16 Oktober tijdens de indoor dressuur-wedstrijd in Gemert.

BRIDGECLUB "GEFFENS DOUBLET" De donkere dagen naderen weer , en dat betekent naast koud weer en warme chocolademelk ook dat het competitiejaar 94/95 van de bridgeclub weer van start is gegaan. De eers t e ronde zit er al weer op en hier volgen de uitslagen: A-Lijn: 1. W.v.Druenen 2. v.d.Logt 3. Vos 4. Bos - De Jong 5. v . Bragt-Ligtenberg 6. v.Alebeek 7. v.Druenen- v.d.Ven 8. Luyben 9. Achterberg- v.Galen 10. v.Hout-Noy 11. Schwiebbe 12. de Kok- de Veer

pnt. 556 555 534 515 493 483

perc. 57.92 57.81 55.63 53.65 51.35 50.31 49.06 48.23 48.02 45.63 43.44 38.96

471

463 461 438 417 374

B-Lijn: 1. J.v.Druenen 2. v.Zutphen 3. v.Bon- Goorsenberg 4. v.d.Leest-Ouwendijk 5. v.Dielen 6. v.Beek-v.Berkel 7. Meertens 8. Berten- Rasing 9. v.d.Brink-v.d.Ven 10. Peters- Zeeuwen ll. v.d.Eertwegb-Loffler 12. v.Berkum

473 471 535 446 421 394

55.21 54.79 53.65 51.25 50.00 49.69 49.27 49.06 48.89 46.46 43.85 41.04

Klasse 12 cat. D/E 5. Marieke Smits met Kassandra 123 pnt. 6. Cheryl Kleijngeld met Brinta 122 pnt.

C-Lijn: 1. Geneste- Rorneijnders 2. Jansen-Wingens 3. de Kort- v.Uden 4. V.Druenen--Zeeuwen 5. v.Deutekom 6. Tolboom 7. Vogels 8. v.Bon- Jansen 9. v.Duyn-Ouwehand 10. V.Zijl 11 . Boeijen 12. v.Noort-Weerens

554 526 516 510 501 477 472 453 444 443 442 422

57.71 54.79 53.75 53.13 52 .19 49.69 49.17 47.19 46.25 46.15 46.04 43 . 96

Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag 23 oktober tijdens de indoor dressuur-wedstrijd in Den Dungen.

De nummers promoveren de nummers degraderen

In het weekend van 15 en 16 oktober hebben enkele leden van onze ponyclub, deelgenomen aan de indoor dressuur- wedstrijd in Gemert. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel: Klasse Ml cat. D/E 4. Irene v.d.Ven met Falcon 119 pnt Klasse B cat. A/B 4. Gertjan v.d.Doelen met Sunquest 112 pnt. Klasse Ll cat. C 4. Gerbert v.d.Ven met Lady 125 pnt. 6. JosĂŠ v . d.Doelen met Mariska 121 pnt . Klasse B cat. D/E 8. Linda v.d.Broek met Jip 124 pnt. 9. Ron Loeffen met Abner 121 pnt. Klasse Ll cat. D/E 14. Martijn v.d.Braak met Parel 108 pnt.

STEPHA Ponyclub "De Ponyvriendjes" Vinkel Secr. Stepha van Zandvoort- Hanegraaf Bergstraat 26a Geffen 5386 KL Tel . 04102- 22586 .

l , 2 en 3 van de naar resp. de A10, 11 en 12 van naar resp. de B-

530 526 515 492 480 477

Ben de en

en de Ade

C- lijn B-lijn, en B-lijn C- lijn .

Zo, de kop is eraf, en nu vol goede moed naar de tweede competitieronde, waar iedereen uiteraard weer zijn of haar beste beentje voor zal zetten! Tot ziens,

14

Anne-Marie van Druenen.


DIALEZING OVER HET 11 KASTEEL VAN OSS 11 op dinsdag 15 november 1994 van 20,00 23 . 00 uur in het museum Jan Cunen. Op donderdag 5 mei van dit jaar is een van de meest spraakmakende archeol ogische vondsten van Oss van de laatste jaren gedaan. Tijdens graafwerkzaamheden aan de Oude Werf voor de bouw van een winkel- appartementencomplex , werden de funderingen aangetroffen van een versterkt stenen ' hys'. De gebruikte steensoort w· ijst op een datering in het begin van de veertiende eeuw . Van Oss was tot nu toe alleen bekend dat er aan de westzijde een 'Bosschepoort' stond en aan de oostzijde de 'Graafs che Poort '. Beide poorten zijn kort na de toekenning van de stadsrechten in 1399 opgetrokken. Dat er aan de noordzijde eveneens een versterking werd gebouwd, is een gegeven dat geheel in de mist der tijden is verdwenen . Met medewerking van de lokale archeologen in Oss, de Archeologische Dienst van ' s-Hertogenbosch en de betrokken bouwbedrijven is noodonderzoek gedaan naar het gedeelte van de fundering van het 'kasteel' dat bloot kwam te liggen . In de voorbije maanden is in stilte verder gewerkt aan een analyse van de vondsten. Inmiddels is het zover dat een tussenbalans kan worden opgemaakt. Het museum Jan Cunen heeft samen met de historische stichting 'De Werkende Mens' in Oss deze avond georganiseerd waarbij deskundigen een beeld pro beren te geven van dit 'hys' of 'kasteel ' van Oss.

22.00u gelegenheid tot het stellen van vragen. 22.lSu einde bijeenkomst . Voor nadere informatie: Paul Spanjaard conserva tor tel . 04120 - 29329

DANKBETUIGING Graag wil ik iedereen bedanken die warme belangstelling toonde bij mijn verblijf in het ziekenhuis . In het bijzonder familie, vrienden en bekenden, personeel van huize de Heegt en het St . Annaziekenhuis , ziekencomité en huisartsen. Het heeft me goed gedaan! Zus Jacobs .

In de dankbetuiging van Jas Vos is vergeten het ziekencomité te bedanken, daarvoor onze excuses . Alsnog hartelijk dank. Familie Vos.

Voor ons Shell station "Den Hanenberg" aan de rijksweg te Heesch hebben wij voor direct plaats voor een parttime service medewerker

Het programma van de dialezing is als volgt: 20.00u opening, welkom 20.lSu lokaal- archeoloog Gerard van Alphen: KORTE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN DE EIKENBOOMGAARD 20 . 30u lokaal-archeoloog en historicus drs . Hans Pennings, ontdekker van het 'hys': DE VONDST VAN HET 'HYS', in dia 's en kaarten. 21 .00u pauze 21 . lSu streekarchivaris drs. Henk Buijks : OP ZOEK NAAR HET 'HYS' : HET ARCIEF TOT DE BODEM UITGESPIT 21.35u prof. Hans Janssen , directeur Archeologische Dienst Den Bosch : EEN INTERPRETATIE VAN HET 'HYS' EN HET VONDST; MATERIAAL, een vergelijking met ontwikkelingen op het gebied van de kastelenbouw in middeleeuws Brabant.

Wij zoeken een enthousiaste jongeman die bereid is om in de weekenden te willen werken. Voor informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met dhr. F. Klunder, tel. 04102-21217


Doopgesprek

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING Maasdonk GEFFEN: zaterdag 19 .00u NULAND: zaterdag 19 . 00u VINKEL: zaterdag 17 .30u

zondag 09 . 30u zondag 10 .00u zondag 11.00u

Liturgische kalender

wo

9 nov. *19.00 avondmis

ZA 12 nov. *10.00 H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 Viering met de diaken mmv Jeugdkoor (kinderkerk:

zo

13 nov.

wo

16 nov. '~19 .00 avondmis

09.30 H.Mis mmv Gemengd koor

ZA 19 nov. *10.00 H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv kinderkoor Vinkel! ZO 20 nov .

09.30 H.Mis mmv Gemengd koor

DI 22 nov. *19 . 00 H.Mis tgv Caeciliaf eest mmv Gemengd koor WO 23 nov. *19.00 avondmis *=dienst in de kapel

Het verhaal van de regenboogvogel. Op zaterdag 19 november om 19.00 uur wordt door het Kinderkoor van Vinkel "Het verhaal van de regenboogvogel" gespeeld en gezongen in onze kerk. Tevens zullen zij de l i ederen verzorgen in de rest van de viering . Na een succesvol optreden in de Vinkelse kerk willen zij dit spel ook laten zien aan de Geffense parochianen. Hierbij nodigen wi j iedereen uit om in die viering aanwezig te zijn, in het bijzonder de kinderen en hun ouders. We hopen op veel belangstelling! Jubileum Op dinsdag 22 november is het feest van Sint Caecilia, de patrones van de zangers en zangeressen. Traditiegetrouw wordt dat feest gevierd door het gemengd koor met een gezongen H.Mis en een gezellig samenzijn . Dit jaar is er een bijzondere reden: Theo van Kreij is 50 jaar lid van het koor . Om 19 .00 uur is de H.Mis in de kapel waar familie en koorleden acte de précense geven ter ere van de gouden jubilaris. 16

Het doopgesprek van december dinsdag 13 december om 20.00 rochiecentrum (Oude Klooster U krijgt dan alle informa tie dopen in onze parochie.

is gepland op uur in het paboven) . omtrent het

Parochiefeest Op dinsdag 25 oktober hielden we ons jaarlijkse parochiefeest. Om half 8 was er een gebedsdienst in het teken van de rozenkrans, waarna veel parochiemedewerkers in zaal 't Haasje bijeen kwamen. Vooral gezellig buurten was de hoofdstelregel. Hans van Leeuwen toonde een videofilm over de opening van het parochiecentrum en het plaatsen van het Angelusklokje. Daarna werden er vragen over gesteld waarop alle aanwezigen goed of fout konden antwoorden door middel van rode en groene kaart j es . Via een afvalrace bleven twee winnaressen over: Ans de Poot en Ri a Hondong. Zoals ieder jaar werden weer de 'parochietegels ' uitgereikt, waar - volgens pastoor Spijkers - eigenlijk al le vrijwilligers/ sters recht op hebben. De zes uitverkorenen waren dit jaar : Frans Rovers, (al smede zijn vrouw Riek) bouwzaken , Frans van Dijk ( zorg Oude Klooster), Gerrit van de Helm (alsmede Annet en Simone) oud-voorzitter, Corry de Haas (tevens het ziekencomité) ziekenzorg, Jeanne den Teuling (akti e Sri Lanka), Familie van Wanrooij, Bosschebaan : waarvan alle gezinsleden aktief zijn in de parochie. PROFICIAT!! Levende symbolen Het kruisteken Er zijn weinig ~ymboolhandelingen die zo algemeen gangbaar zijn als het maken van een kruisteken. Vaak gedachteloos gedaan is het toch één van de kernacht igste symboolhandelingen uit het (katholieke) christelijk leven. Het maken van een kruisteken verwijst naar het kruis waaraan Jezus is gestorven. Het is niet alleen een erkenni ng van zijn dood, maar ook een verwijzing naar zijn verrijzenis uit de dood, Een kruisteken maken is dus eigenlijk een gel oofsbelijdenis. Al in de 2e eeuw spreekt de kerkvader Tertullianus over het kruisteken en verwijst naar de apostolische traditie. Van oudhe r dient het kruisteken om zichzelf en anderen te zegenen, tot versterki ng van het geloof, om boze geesten te verjagen , ziekte te voorkomen of te genezen en om gevaar af te wenden. Het kruisteken als gezegend gebaar kan zonder begeleidende woorden worden g~maakt .


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur Of het nu gaat om:

-

op het raadhuisplein met warm

sociale woningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie). Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tel: 04102 - 22901 Tiel Tel: 03440 - 13594

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Kabobank r:,

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


bijvoorbeeld door de bisschop als hij de kerk doorgaat. Meestal wordt er echter een gebedsformule bij uitgesproken. De woorden "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" in combinatie met het kruisteken komen al voor rond het jaar 600, Gewoonlijk werd het kruisteken met één vinger (duim of wijsvinger) op het voorhoofd gemaakt, Op deze manier kregen vele als kind een kruisje voor het slapen gaan. Kleine en grote kruistekens Al vroeg was tijdens vieringen het bekruisen van voorhoofd en borst bekend. In de lle eeuw is daar het kruisteken op de mond bijgekomen. Dit gebruik om kruisjes te maken op het voorhoofd, mond en borst vóór het evangelie, brengt tot uitdrukking dat we door het woord van het evangelie in ons hele menszijn worden aangesproken. Met ons hoofd aanvaarden we het woord, met onze mond belijden wij het en in ons hart willen we het bewaren . Bekender is het 'grote' kruisteken waarbij we meestal met drie vingers van een hand, het voorhoofd, het midden van het lichaam en de beide schouders aanraken onder het zeggen van de gebedsformule "in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest" . Dit 'grote' kruisteken wordt meestal gemaakt bij het begin e~ eind van een viering of thuis bij het bidden van het Onze Vader. Het 'kleine' kruisteken wordt o.a. gemaakt bij doopsel, vormsel en ziekenzalving.

JO SCHUTJENS 25 JAAR LID VAN DE "POSTDUIF" ,/

Als ik onderweg ben naar het huis van Jo Schutjens, om hem te intervieuwen over zijn 25-jarig lidmaatschap bij "De Postduif", moet ik even terugdenken aan mijn jonge jaren. Aan de tijd dat ik nog bijna elke zondag ging kijken naar de verrichtingen van Nooit Gedacht. Ik herinner me dan ondermeer de fanatieke verrichtingen van Jo. Nu, dat fanatieke heeft de Geffenaar nog steeds. Vol vuur praat hij over ziJn duiven en naar eigen zeggen wil hij ook uit de duivensport halen wat er in zit. "Daarom is het ook goed dat ik helemaal gestopt ben met voetballen. Twee hobby's combineren is bijna onmogelijk, zeker als je zo fanatiek bent als ik. " Zaterdag 19 november wordt Jo, tijdens de jaarlijkse fee stavond van "De Postduif", in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar lid van deze vereniging is. Volgens duivenkenner Schutjens is dit jubileum niets bijzonders: "Iemand die aan deze sport begint, stopt nooit meer. Het kan even op een lager pitje komen te staan, maar de liefde voor de dui-

18

vensport verdwijnt nooit ." De vader van Jo was en is ook een duivensporter. Jo heeft die voorliefde van hem overgenomen en het lijkt erop dat de zoon Paul de traditie gaat voortzetten. Jo is ervan overtuigd dat je je niet op te vroege leeftijd geheel aan de duivensport moet wijden. Er gaan immers heel wat uren in deze hobby zitten; In de zomer toch zeker enkele uren per dag. Jo: "Zonder de hulp van mijn vrouw Riekie zou ik deze sport dan ook niet kunnen beoefenen. Zij is degene die doordeweek de duiven loslaat, voert en binnenroept." In de afgelopen 25 jaar is er ook in de duivensport het één en ander veranderd. Zeker de laatste jaren zijn er steeds meer duivenmelkers die kiezen voor de langevlucht-wedstrijden. Verder is ook in de duivensport sprake van ware specialisten en van duiven die optimaal voorbereid en speciaal gekweekt zijn. Jo laat zijn 40-tal duiven bijna alle vluchten, zowel kort als lang, meevliegen. Als ik vraag naar een grappig voorval komt Jo met het volgende op de proppen: "Op een zondag zat ik samen met mijn zoon Paul te wachten op de binnenkomst van mijn vlucht . Op een gegeven moment moest ik ontzettend naar het toilet. Toen ik net binnen was, kwam Paul mij na en riep 'Ik heb er een gedraaid (dat wil zeggen binnengehaald)'. Eerst geloofde ik dat niet, maar toen ik buiten kwam, bleek het wel waar te zijn. Later bleek deze duif ook nog de eerst binnengekomene te zijn van de kring." De toekomst ziet er voor de duivensport niet geheel rooskleurig uit, aldus Jo. "De sport wordt steeds commerciëler, er worden gigantische bedragen gevraagd voor de duiven." Toch probe-e rt hij, nu ook in de hoedanigheid van voorzitter van "De Postduif", deze liefhebberij van velel te promoten. Red: Anita.

A. TOONEN SINGEL 12

TEEFFELEN TEL: 04128-1057

TE KOOP BUREAU- EN KANTOORSTOELEN DIVERSE MODELLEN, DIVERSE KLEUREN VANAF f 150,--


............................ ····························

ir;·:111=-·····..·:··

'=,;

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

Café •t Haasje

......

* VERZEKERINGEN zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G.

* HUUR EN VERHUUR telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

i;;::;::;;;;::::::::::::

~;l

Gerda Pouls-Benders

VAN TUIJL ~ makelaardij bv ~

\\\\ Pedicure '----\~J-------'

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen B" 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE D'N BART ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

~-. .

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0

/JiiJ SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

r~

Dorpstraat 5-Geff::~I ::::~on 04102 -21257 bruiloften - partijen - vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

11lYAQ

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

o~, A

Hotel II De Gouden Leeuw 11

A

~

,

~

f!lffl!a.

"

1

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04 102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO DRUKKERIJ

ABABncb ~

Heesterseweg 11 5386 KT Geffen

accountants belastingadviseurs juristen

~

telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795

registeraccountants

Voor' al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk

NOBRACbv Wij

verzorgen o.a.

samenstelling en controle van jaarrekeningen *begeleidingen controle van administratie * raxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-lberoepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van iuiste datum bij geboortekaarties, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD NuJand Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER NOVEMBER KVB, uitwisseling Schaijk, 20.00u De Gouden Leeuw Dr.v.Heyningen afwezig 11 Weekenddienst huisartsenpraktijk 12/13 Geffen Operi huis voor alleenstaanden, al13 leengaanden, oude klooster (boven) 11,00 uur KPJ, oud papier ophaalroute 1 17 KVO, Indische keuken 17 Or.Smit afwezig 18 Intocht Sinterklaas 15 .00 uur, re19 ceptie 16.00- 18.00 uur zaal Govers Weekenddienst Dr.v.Heyningen 19/20 KVB, Se avond bloemschikken 21 KPJ, oud papier ophaalroute 2 25 Dr.v.Heyningen afwezig 25 25/26/27 Vogelver. "Zang en Kleur" tentoonstelling de Gouden Leeuw Weekenddienst huisartsenpraktijk 26/27 Nuland KVO, Surpriseavond 29

10

20

DECEMBER 1

3/ 4 9

10/11 11

12

KVB, sinterklaasavond met quiz, 20.00 uur de Gouden Leeuw Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen Dr.Smit afwezig Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen Open huis voor alleenstaanden, alleengaanden oude klooster (boven) 11.00 uur KVB, Kerststukjes maken, 20.00 uur De Gouden Leeuw

KOPV INLEVEREN VOOR:

12 november