Torenklanken 1994 - nr 13

Page 1

32e jaargang

I

nummer 13 1 juni 1994

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v .d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

UITNODIGING

50 De Trouwe Helper 50 jaar.

1944

1994

,, P. H.V. de Trouwe Helper " On1ie,ich1

9 1u1, 1944

GEFFEN

Ter gelegenheid hiervan houden wij op vrijdag 8 juli 1994 van 18. 30 uur tot 20. 00 uur een receptie in CafĂŠ 'Zaal 't Haasje, Dorpstraat 28 te Geffen. Uw aanwezigheid wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Namens Bestuur en leden van "de Trouwe Helper"


;',<~~1 ;;~ ~~

JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

Beddenspet:ÏOOIZOOIC ~! Sttlffeerderij ~~tnt gp

11on_Le,u Runrotstraat 25 Geffen

04102 - 2 28 52

liTîfN 0/> ,\,f,\ilr prr!N ()P ,\f~.Ar

Fitfcrll'I·· ..,,.

;·-..._,. fi~oJ1T!

Verantwoord zitten?

Sportief en exclusief Merken van o.a. 'Pepe, Lemon and Soda, 13i Ya Voo, J.F.K., &öl, ScJ.mizler, 'Ragazzi Kinderondergoed, sokken Tot ziens!

De koffie staat klaar! Maandag gesloten

('s maanda9s 9esloten)

PEDICURE T. Ketelaars-tl. NistefruotJ tl. Coothstraat 31 Geffen "ä" 04102 - 22041

61 , 1 l'·îj SPECIALITE ITlN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogmj Jo u.ünt,11:

AFBOUW

TELEFOON 04102- 21267

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* * *

*

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon : 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines _Il:)

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


50 JAAR DE TROUWE HELPER Een ha l ve eeuw "trouwe Helper", een Geffense vereniging ten dienste van onze gemeenschap . De Sport De Trouwe Helper 50 jaar. Nee , het is niet mis, een halve eeuw hondesport. Als je het mij vraagt: "Wat en hoe is deze sport?" Dan zeg ik: "Kom maar eens ki j ken en je zult het zi en" . De hondesport is een prachtsport; met dieren ( de hond) omgaan, constant in de vrije natuur. Wat wil je eigenlijk nog meer in deze t i jd vol haast en stress . Vee l mensen weten bijna niet meer hoe een vogel f luit of zingt. J uist de broodnodige rust en ontspanning vind j e i n het beoefenen van de hondespor t . Goed met een hond om kunnen gaan is een gr ote gave . Er zijn meer goede honden dan goede, vakbekwame dresseurs. Dresseren is een vak, een kunst . Het is een kunst om met veel geduld en liefde voor het dier, welover wogen, zonder mensonwaardige methoden te l eren. Zo te leren, dat het beest toch nog kwispelt met zijn staart. Vooral dat laatste moet men goed in de gaten hebben. Discipline, orde, gezag en regelmaat zijn zowa t de voornaamste pijlers waarop de rel ati e tussen mens en politiehond gebaseerd i s . He t zijn begrippen waarmee men appèl over de hond kan krijgen. Appèl is het all erbelangrijkste wat een geleider, een baas , over zijn hond moet hebben. De Club. "De Trouwe Helper", een mooie naam voor een hondenvereniging . Een naam die de Geffense hondenclub eer aan doet. Een naam en dat durf ik te stellen, die ver buiten Geffen en KNPV-kringen bekend is. In Geffen bedrijven mensen al meer dan vijftig j aar de hondensport. Onze vereniging was en is nog steeds, als ' t effe kan, overal aanwezig, onder andere op de Nederlandse Kampi oenschappen (zelfs met drie combinaties), op de Braba~tse Kampioenschappen en tal van national e en kringwedstrijden en zelden zonder succes. "De Trouwe Helper" zou geen trouwe hel per zijn als ze geen trouwe leden had gehad. Dat had ze en dat heeft ze nog steeds . Hierbij denk ik vooral aan de oud- en huidige bestuurders, helpers, terreinl eiders, de lede n die geheel belangeloos de steeds weer terugker ende taken vervul len en tenslotte, waar alles om te doen is, goede dresseurs. Het waren en zijn nog steeds leden die hun handen uit de mouwen durven steken wanneer er i ets te doen valt. Ki jk maar naar onze accomodatie, geheel zel f, met eigen middelen en vereende kracht en opgebouwd .

De oprichters van destijds (een van de medeoprichters, Marinus van der Heijden , 85 , nog steeds l id maar in iets mindere mate actief), zouden in 1944 misschien niet gedacht hebben dat hun ver eniging zo lang zou voortbestaan. Nou weet u ook wel , iets oprichten dat l ukt meestal nog wel, maar iets in stand houden? Toch is dit ons al 50 jaar gel ukt , dankzij vooral de vriendschap, de onderl inge verbondenheid en het bereid zijn elkaar te helpen . Onenigheid komt overal wel eens voor, ook bij ons, maar heb je dan de juiste mensen op de juiste plaats, dan weet men meestal de aanwezige plooitjes ook weer glad te strijken. Vriendschap, verbondenheid en hulpvaardigheid zijn de schakels van de keten die "De Trouwe Helper" al meer dan 50 jaar vormt. Wij gaan dit op 8, 9 en 10 juli luister bij· zetten. Op vrijdag 8 juli tijdens de receptie van 18.30 uur tot 20.00 uur in ons aloude clubhuis:'t Haasje. Op zaterdag 9 j uli om 19.00 uur met een heilige mis ui t dankbaarheid . Deze mis is tevens ter nagedachtenis aan onze overleden leden. En op 10 j ul i t i jdens een grootse National e Politiehondenwedstrijd op ons terrein aan de Waterlaat nabij de Geffense Bosjes. Hierbij verschijnen acht topcombinaties uit het gehele land. Wi j hopen dat er veel publiek, zowel uit Geffen en Maasdonk, a l s ui t de gehele r egio naar deze wedstrijd komt ki jken. Daar kunt u met eigen ogen zien wat politiehonden zijn, wat de politiehondensport inhoudt, hoe het is om met honden om te gaan en waar l eiden . En wat misschi en nog zeker zo voornaam is; dat politiehonden geen enge beesten zijn, maar trouwe viervoeters waarop men dag en nacht een beroep kan doen. Een polit i ehond is een vri end voor het leven, gedisciplineers, volgzaam en toc h gedurig kwis pelend met zijn staart. Namens "De Trouwe Helper", H.W. Rovers, voorzi tter. Programma Nationale Wedstrijd d . d . zondag 10 juli 1994 Deelnemers:

- G.L. Raetsen uit Weert met Nicky, reu , Mechelse herder, PHl: 430 pnt . - Th. v . Eerdewegh uit Hamont Ackel (België) met Dol ly, t eef, Mechelse herder, PHl:425 pnt . - A.J.Verhagen uit Esch met Darka, reu, Hollandse herder, PHl : 4.30 pnt. - J.Verhagen uit Den Bosch met Caster, reu, Mechelse herder , PHl : 425 pnt. - P.v.d.Ven uit Helmond me t Boy, r e u, Mechel se herder, PHl: 412 pnt. 3


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze In wand- en vloertegels

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO: * Verkoop * Onderhoud

* A.P.K. • Wasserette * Schade reparatie

BRANDSTOF: * Diesel • Euro loodvrij * Super * LPG

eventueel plaatsen

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8. 00-10. 00 uur en 16. 00-20. 00 uur

zaterdags hele dag of tel. afspraak.

~

!

Rijksweg 2, 5386 LD Geffen Tel., 04102 - 2501 Fax: 04102 - 25765

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen)

Tel. 04102-25538/21016 Fax04102-25963

Bouvvbedrijf "BRODUS" •

• N IEUWBOUW • ONDERHOUD

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

SNACKBAR 'T BERGJE 40 z itplaatsen voor geze//;g eten

HeesterseVveg 29

5386 K T Geffen

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

1~1®~1 SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen

Koude schotels van f l 5, - tot f 45, -

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 -22316

JO VAN DE BERGH Veldstroat 14 - Geffen tel. 04102 - 2253 1

Broekstraat 13

Tel. 23633

* sparen

Irma

* beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00-15.001111, Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00 • 19.00 uur en op afspraak

stadhouders groenvoorz1en1ngen

□, VAN HEESE MAKELAARDIJ ■ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

0

Nu ook een zool voor feestjes/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

I

Tel. 04102 - 24765

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

tel.: 04102-23264

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN

* HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


- Ch. Besters uit Waalwijk met Rocky, reu, Hollandse herder , PHl: 413 pnt. J . v . d.Steen uit Boxtel met Breston, reu, Duitse herder, PHl: 432 pnt. J.Steenbakkers uit St. Michielgestel met Guido, reu, Mechelse herder, PHl: 431 pnt.

Oefeningen: 08:45 uur : Overzwem+ reddingszwemonderdeel. 09.15 uur: Springoefeningen, gelijnd+ ongelijnd volgen, voorwerpen zoeken(+ voedselweigering). 10.00 uur: Revieroefeningen, d.w.z. een voor werp en een persoon opzoeken en aanblaffen. 11. 00 uur: De gevonden persoon opbrengen met de hond (op transport naar de zogenaamde politieauto). 11.30 uur: Op commando de hond laten zwijgen bij een in scène gezette vecht partij waarbij ook wordt geschoten . Daarna de oefening "bewaking" een tas, een fiets of iets dergelijks. 12. 00 uur: Een zeer spectaculair optreden van een Oostenrijkse hondenbrigadeteam. 13.30 uur: Middagpauze. 14.00 uur: Officiële opening van de wedstrijd door de burgemeester van Maasdonk de heer J.Netten. 15 .00 uur: Pauze. Tijdens de pauze zal om de wedstrijdkosten te drukken een loterij worden gehouden met diverse leuke prijzen. 15 .15 uur: Vervolg wedstrijd. 16. 00 uur: Nogmaals een spectaculair optreden van het Oostenrijkse Honden brigadeteam. 17,oo uur: Einde wedstrijd waarbij tevens de einduitslag bekend wordt gemaakt en de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Het geheel is gratis te bezoeken en iedereen is van harte welkom; Het is echter wel aan te bevelen om een eigen stoeltje mee te brengen, zodat u het een en ander op uw gemak kunt bekijken op en l angs ons prachtig gelegen "Trouwe Helper sportcomplex". De ingang van het complex is gelegen aan de Waterlaat te Geffen . De Waterlaat is de parallelweg van de Rijksweg welke achter de Geffense Barrière doorloopt. Het bestuur van de PHV "De Trouwe Helper" hoopt u, het Geffens Volk, tijdens onze Nationale Jubil eumwedstrijd op zondag 10 juli aanstaande, in grote getale te mogen ontmoeten. Met vriendelijk groeten, Namens het bestuur van PHV "De Trouwe Helper" Noud Tiemissen.

"De Trouwe Helper" van goud De vriendelijke uitnodiging om voor de viering van het 50 jarig bestaan een woord te schrijven bied mij de gelegenheid, ook op papier, mijn gelukwensen aan te bieden met dit bijzondere jubileum. Vijftig jaar clubleven is werkelijk een bijzonderheid . Immers met het bereiken van deze gouden mijlpaal wordt bewezen dat de activiteiten van de politiehondenvereniging interessant waren en tevens de tand des tijds uitstekend hebben kunnen doorstaan, zodat nu als een actieve levendige vereniging het gouden jubileum gevierd kan worden Ook ik ben een hondenliefhebber en ken die bijzondere band die er kan zijn tussen mens en dier. Gebruikmakend van die bijzondere band worden honden getraind om heel gericht niet alledaagse activiteiten uit te voeren. Daarbi j wordt dan dankbaar gebruik gemaakt van de specifieke talenten die honden hebben en waar zij beter in zijn dan mensen. Namens het gemeentebestuur complimenteer ik Politiehondenvereniging "De Trouwe Helper" met di t gouden jubileum. Een feestel ij ke viering die verbonden wordt met een nationale wedstrijd waarvoor deelnemers de weg naar Geffen zullen weten te vinden om, samen met andere belangstellenden, de verrichtingen te volgen. Onze Geff ense vereniging mag bogen op waardevolle resultaten in de voorbije jaren waarvan het zilver van de bekers nog een levend bewijs is bij dit gouden iubile~~ Ik ben ervan overtuigd dat de teeste i Jkê vi~ring voor deze vereniging. en al haar vrienden een succes zal worden. Proficiat. J.C . M. Netten, burgemeester van Maasdonk. PHV "Trouwe Helper" 50 jaren oud! G~a~g maakt de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging gebruik van de geboden gelegenheid om PHV "De Trouwe Helper" van harte geluk te wennen hun 50-jarige bestaan! I n de eeuw van voortdurende veranderingen en vernieuwingen staat het verenigingsleven bloot aan diverse maatschappelijke invloeden. De hedendaagse individualiseringstendens van de Nederlander i s in fei te een verschi jnsel, dat lijnrecht staat tegenover het_gemeenschapsgevoel dat een vereniging nodig heeft; samen sterk zijn om het gestelde doel te bereiken. Om te kunnen blijven voortbestaan zullen de clu~s een halt dienen toe te roepen aan de sluipende v~rgrijzing in onze vereniging en hun enthousiasme over dienen te brengen op jonge mensen. 5


PHV "De Trouwe Helper" bracht diverse kampioenen voort en heeft als bekend staande zeer actieve vereniging alle rede om stil te staan bij dit jubileum, terug te zien op de voorbije goede jaren ...•• èn feest te vieren! Onderdeel daarvan is de Nationale Jubileumwedstri j d. De KNPV hoopt en vertrouwt dat het in alle opzichten een mooie wedstrijd zal zijn en wenst de organisatoren, de deel• nemers en alle bezoekers een goede wedstrijd toe! PHV "De Trouwe Helper" ga zo door en nogmaals proficiat!

In die ziri bestaat "De Trouwe Helper" uit trouwe helpers en houdt de naam tevens een actieprogram, een beleidsplan en een motto in. Elkaar trouw zijn, elkaar helpen, het zijn waarden die de kerk preekt en die jullie nu al vijftig jaar lang in praktijk brengen. Daarom zijn jullie van nu af aan een vereniging met een gouden randje, een kostbaar bezit binnen ons dorp, een Geffense vereniging om trots op te zijn. Van harte proficiat met het Gouden Jubileum en een mooi en gezellig feest toegewenst op 10 juli a.s. Pastoor L. Spijkers.

De voorzitter der KNPV, G.J. Feijlbrief.

GEFFEN:

Een Geffense vereniging om trots op te zi jn .••.... Als man van de Kerk ben ik soms wel eens een beetje jalours op wat mensen over blijken te hebben voor hun vereniging. Ook bij de Politiehondenvereniging "De Trouwe Helper" zijn er in de vi j ftig j aren van haar bestaan leden geweest die er zich met hart en ziel voor hebben ingezet en voor wie nooit tijd of moeite ooit teveel is geweest en zulke mensen zijn er gelukkig nog altijd en vormen het hart van de vereniging. Ik zou wensen dat eenzelfde betrokkenheid, eenzelfde clubliefde, eenzelfde inzet en enthousiasme, die mensen op kunnen brengen voor hun vereniging ook ondervonden zou mogen worden door kerk en parochie. Wat dat laatste betreft heb ik zeker hier in Geffen met zijn meer dan vierhonderd vrijwillige medewerkers en medewerksters binnen onze geloofsgemeenschap niet te kla gen. Maar toch kunnen we als kerkgemeenschap een voorbeeld nemen aan een vereniging als PHV "De Trouwe Helper", waar mensen uit ons midden nu al vijftig jaar lang elkaar treffen, met elkaar in gesprek gaan samen bezig zijn, samen werken en samen iets bereiken in goede onderlinge harmonie en in een vriendschappelijke verbondenheid met elkaar . Ik neem aan dat de naam "De Trouwe Helper 11 in eerste instantie en vooral slaat op de hond die als trouwe vriend klaar staat voor zijn baas om hem van dienst te zijn. Waarden als "trouw" en "helpen" zijn met veel geduld en met grote inspanning de honden aan te leren, maar tegelijk zijn het zaken die ook mensen niet misstaan . Mensen die al 50 jaar lid zijn of 23 jaar voorzitter laten zien wat "trouw" betekent en "helpen", voor elkaar klaar staan en samen ergens de schouders onder zetten is iets wat in dit verband al vijftig jaar gebeurt.

KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN: zaterdag 19.00u zondag 09.30u NULAND: zaterdag 19.00u zondag 10.00u VINKEL: zaterdag 17.30u zondag 11.00u LITURGISCHE AGENDA wo. 22-06 * 19.00u avondmis za. 25- 06 * 10.00u H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00u Gezinsviering mmv Kinderkoor 09.30u H.Mis mmv Gemengd Koor 26-06 zo. wo. 29-06 * 19.00u avondmis za. 02- 07 * 10 .00u H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis mmv Passe Partout 09.30u H. Mis mmv Gemengd Koor zo. 03-07 Viering Maria Magdalenafeest WO. 06-07 * 19.00u avondmis za. 09- 07 * 10.00u H.Mis mmv Bejaardenkoor 19 .00u H.Mis t.g.v . het rogge maaien mmv de Pompzwengels 09.30u W & C dienst mmv Ge,- zo. 10-07 mengd Koor wo. 13- 07 * 19 . 00u avondmis za. 16-07 * 10 .00u W & C dienst mmv Bejaardenkoor 19.00u W & C dienst 09.30u H.Mis mmv Gemengd Koor zo. 17-07 23-07 * 10.00u W & C dienst mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis 09.30u W & C dienst mmv Gezo. 24-07 mengd Koor za. 30-07 * 10.00u W & C dienst mmv Bejaardenkoor 19.00u W & C dienst 09.30u H.Mis mmv Gemengd koor zo. 31-07 za. 06- 08 ,,, 10.00u H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis 09.30u W & C dienst mmv Gezo. 07-08 mengd Koor J,


..,,

wo. 10-08 ,,, 19 .00u za . 13-08 * 10.00u 19.00u zo. 14-08 09.30u wo. 17- 08 za. 20- 08

zo . 21-08 wo. 24-08 za. 27-08 zo. 28-08 wo. 31-08

avondmis H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis W & C dienst mmv Gemengd koor * 19.00u avondmis * 10.00u viering met de diaken mmv Bejaardenkoor 17.30u Schoolviering Mariaschool 19.00u Schoolviering Aloysiusschool 09.30u H.Mis mmv Gemengd Koor * 19.00u avondmis * 10.00u viering met de diaken mmv Bejaardenkoor 19.00u viering met de diaken 09.30u H.Mis mmv Gemengd Koor * 19.00u avondmis *=dienst in kapel

ten museum geven nagebauwde huizen, openbare gebouwen en soms zelfs hele straten, een indruk van hoe de wereld er tóen uitzag Van 26 juni tot 30 oktober is er een speciale tentoonstelling over parfums, wierook en andere reukwaren . Thema is de rol van het parfum in de wereld van de bijbel. In juli en augustus zijn er bovendien elke zondag speciale aktiviteiten voor zowel kin deren als volwassenen. Hiërogliefen schrijven bijvoorbeeld of het maken van een Grieks theatermasker. Bijbels Openluchtmuseum, Heilige Landstichting, Profetenlaan 2, 6564 BL Heili ge Landstichting, (080) 229829. Prijs: f5,00 fl0,00. Openingstijden: 20 maart tot 2 novvan 9 tot 17.30 uur. Bereikbaarheid: vanaf station Nijmegen rijdt een speciale museumsnelbus. Joods Historisch Museum

MARIA MAGDALENAFEEST Op zondag 3 juli a.s. vieren we het feest van onze patrones van de parochie: Mariä Magdalena. Na de H.Mis van half tien bent u welkom in de tuin van De Heegt voor een gezellig samenzijn (Bij slecht weer in 't Oude Klooster). De majorettes van W.I.K. zullen dan voor ons optreden. MUZIKANTENOPROEP In de vakantieperiode ZlJn er in de vieringen van zaterdagavond 19.00uur geen koren. Graag willen we een oproep doen aan individuelen en/of groepjes die muziek willen maken in die vieringen. Het gaat om de volgende data: za. 16 juli 19.00uur, za . 23 juli 19.00uur, za. 30 juli 19.00uur, za. 6 aug. 19.00uur, za. 13 aug. 19.00uur, za. 27 aug. 19.00uur. U kunt kontakt opnemen met Diny van Wanrooy tel . 24386.

Het Joods Historisch Museum is gehuisvest in vier gerestaureerde Hoogduitse synagogen uit de 17e en 18e eeuw. Centraal in dit museum staan de religie, cultuur en geschiedenis van de Joden in Nederland. Deze zomer is er een speciale tentoonstelling te bezichtigen over de foto's die de fotograaf Izis in de jaren '50 en '60 maakte van de Joodse schilder Chagall . Ook is er een expo sitie te zien rondom het stripverhaal van de Amerikaan Art Spiegelman. In zijn stri p 'Maus' verbeeldt de tekenaar de lotgevallen van zijn Poolse ouders voor, tijdens en na de jodenvervolging in de Tweede Wereldoo~log. Joods Historisch Museum, Janas Daniel Meijerplein 2 - 4 , Amsterdam (020) 625 42 29/6269945 Prijs: f3,50 - f7,00. Openingstijden: dagelijks van 11 tot 17uur Bereikbaarheid: metro, tram 9 en 14 Museumboot, NS.dagtocht 24 .

WOORD - EN COMMUNIEDIENSTEN In de vakantie zijn er een aantal weken beurtelings woord- en communiedi ensten. Deze vieringen staan dit jaar in het teken van HET GEZIN. De volgende thema's komen aan de orde: weekend 9/10 juli: Het gezin weekend 16/17 juli: Mensen dragen mensen weekend 23/24 juli: Begin nieuw leven weekend 30/31 juli: Keuzes maken weekend 6/7 aug Gastvrijheid weekend 13/14 aug: Het gezin van Nazareth/ Mariaviering

J.J. Kok notaris

VAKANTIETIP Bijbels openluchtmuseum In dit museum wordt de wereld uit het oude en nieuwe testament uitgebeeld . In het bui-

Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851 7


ROND DE DORPSPOMP De stamtafe l is soms wat eenzijdig! Zo kregen we een reactie van de Dames-Korfbal-Club-Geffen. Het D.K. G. verweet ons t erecht alleen maar over "Nooit Gedacht" te schrijven. "Nooit Gedacht" had op dat moment een steuntje nodig. En ..... gelukkig hadden we D.K.G. gefeliciteerd met' het Kampioenschap en ook nog aandacht besteed aan het nieuwe paviljoen van Lawtennisver . "De Vlijmd". Ja, de stamtafel kan onmogelijk een vertegenwoordiging zijn van heel Geffen in al haar geledingen . Dus zaken, die de algemene aandacht krijgen in het dorp komen op de stamtafel terecht. De onderwerpen worden nauwelijks voorbereid en zijn heel erg wisselvalli g. Iedere stamtafelgast kan onderwerpen inbrengen en dat gebeurt ook. Dat maakt het boe i end en geze l l i g. Heb je een belangrijk onderwerp of zou je graag zien dat een bepaalde zaak aandacht krijgt in de "Dorpspomp", dan kun je contact opnemen met de contactpersonen: Theo Prinssen 04120 - 40982 of Jaap Bijleveld tel. 22153. Het muzikaal spektafel in het weekend van 11 en 12 juni getuigt van een voorbeeldige samenwerking tussen de Horeca en de Winkeliers en Garage-autobedrijven te Geffen. De eensgezindheid, waarmee de Horeca zich presenteerd i s fantastisch t e noemen. De Horecabedrijven hebben al jaren achtereen behoorlijke risi co's op zich genomen om een gezellig Muziekf eest in Geffen op te zetten. Het begon met een feesttent met volop muziek van nationaal en internationaal bekende Blaaskapellen. Het trok te weinig bezoekers. Dat was ontzettend jammer, vooral voor de ouderen. Toen werd gezocht naar uitbreiding in samenwerking met de Garageen autobedri jven. Toch bleef de muziektent te weinig publi ek trekken. Zo ontstond "Geffen Open" in samenwerking met de wi nkeliers. Zaterdagavond op het Dorpsplein een groots muziekspectakel i n een soort '1Popformule" met Show en Moderne Bands, waar vooral de jeugd op af komt. Het volledige afgesloten Dorpsplein ontvingÂą 300 bezoekers, zodat toch van een succes kon worden gesproken. Maar zo'n avond kan alleen maar een succes worden als het weer gunstig is en als er voor TopAmusement wordt gekozen, dat een breder publiek trekt. De gast en van zaterdagavond genoten met volle teugen van de Show, de muziek en de drankjes. Er was volop sfeer. De omwonenden waren blij dat om 12.00 uur de knoppen werden dichtgedraaid . In de Horecabedrijven ,,erd het feest nog even voortgezet. Het heeft onze waardering dat men zoekt naar een goede formule voor "Geffen Open". 8

Jammer dat accent niet meer ligt op een "Muziekfeest" voor iedereen. Het is een goede voorbereiding op 11Geffen Open11 , want op die zondag presenteren zich de Geffense Ondernemers. Dan kan iedereen eens rustig een kijkje gaan nemen bij de diverse winkels en bedrijven op een gezellige manier en vooral die zaken, die veel klanten trekken van buiten ons dorp kunnen zich ruimschoots presenteren. De Show met VERONICA'S ZOMERTRUCK bezet door bekende T.V.-artiesten trok veel belangstelling en ook de toporkesten op de podia brachten een hartverwarmende sfeer op het Dorpsplein. De aankleding en de invulling van het Dorpsplein was bijzonder gezellig te noemen. Ook het gebruiken van de Dorpsstraat voor het presenteren van een deel van de auto 1 s en de motoren was een goede keuze. Het was dan ook een dorpshart vol leven in een echt feestelijke sfeer. De winkels werden druk bezocht en de stoelen op het Dorpsplein bleven constant bezet en velen moesten met een staanplaats genoegen nemen. Geffen presenteerde zich weer eens als 11GASTVRIJ, ONDERNEMEND en BEDRIJVIG", daarvoor onze complimenten. Wel vragen wij waakzaam te zijn voor de kwaliteit en voor een verbreding van het aanbod. 11 Als ze in Geffen iets ondernemen, dan is het goed, dat mdet een waarborg zijn en blijven!!!!!!" Wij prijzen vooral de daadkracht en samenhorigheid van de ondernemers en horeca, en gunnen hen van harte (nog) meer succes! Ook de oproep t ot de uitverkiezing van de "GEFFENAAR van het JAAR!!" had onze aandacht. Het bleek ons moeilijk namen te noemen. Je komt zo gauw namen tegen van mensen, die toch al onderscheiden zijn of eens voor een bepaalde onderscheiding zullen worden voorgedragen. Het is een "zwaar 11 bezet comitĂŠ, dat straks de keuze gaat maken uit de vele voordrachten. Wij begrijpen uit de mededelingen in "Torenklanken", dat iedereen het daarin afgedrukte formulier mag invullen en inzenden en dat groeperingen, die daartoe niet schriftelijk zijn uitgenodigd hiervan beslist gebruik moeten maken. Het is te waarderen, dat de Ondernemerswereld vooral denkt aan mensen, die zich voor Geffen in de breedste zin, verdienstelijk maken, en dat het losgekoppeld wordt van het bedrijfsgebeuren . Veel zal afhangen van de medewerking van allen die meewerken aan de voordracht en de vorm waarin de presentatie en de uitreiking wordt gegoten. Ook de Stamtafel verleent haar medewerking. De vakantie nadert. De stamtafel wenst iedereen een goede vakantie en u hoort weer van ons in de volgende 11Torenklanken". De stamtafel wil Theo Prinssen naar een Vrouweneiland sturen in de Middellandse Zee met de opdracht niet alleen terug te


keren, want hij wordt wat "sikkeneurig". De stamtafel heeft een leuke start gehad. Alle gasten waren daarin helemaal eensgezind. Als u de neerslag leest van de soms felle discussie, dan krijgt u beslist de indruk, dat we het samen altijd eens z1Jn. De stamtafelschrijver heeft er moeite mee, de verschillende standpunten op te nemen en streeft altijd maar weer naar een bepaalde overeenstemming en wil graag alle zaken positief benaderen, ook al is misschien soms een negatief geluid nodig. Als u komt luisteren zult u dat constateren. De volgende stamtafel is op 21 aug. 11.00 uur CafĂŠ Govers. Van de Stamtafel no 9.

K.P.J. afd. Geffen

DORPSZESKAMP GEFFEN 28 AUG. 1994 K.P .J . Geffen organiseert dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd als ouderer. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrtjf, sportclub of gewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. Een zeskampgroep bestaat uit: 4 dames en 4 heren, coach+ reserve spelers 3 dames en 5 heren, coach+ reserve spelers 5 dames en 3 heren, coach+ reserve spelers Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen. Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren kun je toch mee doen voor de gezelligheid zonder kans op prijzen. Leeftijden jeugd vanaf 8 t/m 15 jaar ouderen vanaf 15 jaar Men mag maar met 1 team deel nemen. Inschrijfgeld voor de jeugd f 25,en voor de ouderen weer f 35,OPGAVE, UITERLIJK VOOR 22 AUGUSTUS.

------------------------------------------Strookje inleveren bij Peter Schutjens, v. Coothstraat 13, tel.: 21022

-------------------------------------Naam Team Naam Contactpersoon Tel. Contactpersoon Adres Contactpersoon Jeugd-team/Ouder-team:

"EEN ANDER OOG" DE ZOMEREXPOSITIE VAN HET MUSEUM JAN CLINEN OSS In de zomermaanden toont het museum Jan Cunen nieuwe aanwinsten en verborgen schatten uit de beeldende en historische collectie. In de Grote Zaal en de aangrenzende kleine Zaal zijn schilderijen te zien van Hans van Hoek, Willem Hussem, Isaac Israels, Willem van Konijnenburg, Lucassen, Peter Otto en Jan toorop. Verder zijn er in een reeks vitrines archeologische streekvondsten uit de middeleeuwen, ijzertijd, romeinse tijd en de 16de eeuwse heiligenbeelden te zien. Door de schilderijen in een ruimte te exposeren, worden een aantal historische verbanden beproefd. In alle werken is een menselijk figuur aanwezig, heeft ook een symboliek, maar elk kunstwerk is een individuele kijk op het motief. Bij Willem Hussem vind je tussen de vette, streken verf een verwrongen masker. De magische tekens van Lucassen vormen een beschilderd Afrikaans gezicht, Toorop plaats de jonge Zeeuwse meisjes in het kleuri ge, heldere ochtend licht. Israels brengt de slapende jonge vrouw op een bedekte wijze in beeld, Hans van Hoek schildert de natuur met een bijbel¡ se verwijzing naar het lijden van Christus. Ook bij Willem van Konijnenburg staat de godsbeleving centraal, maar op een duidelijk andere manier. Peter Otto daarentegen beeldt het verdriet meer aards uit. Van het in mei gevonden 'kasteel' van Oss zijn enkele resten te zien: een zware 'kloostermop' waaruit de muren zijn opgetrokken, en enkele dakpannen. Het 'kasteel' van Oss is gebouwd in de roerige middeleeuw en, een tijdperk waarin de hertogen van Brabant voortdurend in strijd zijn met de hertogen van Gelre (nu Gelderland). Lanspunten riddersporen en kogels gevonden bij Ravenstein en Megen zijn daar getuigen van. Dat het Maasland al eeuwenlang een aantrekkelijk gebied is om te wonen, tonen vondsten uit de prehistorie. Naast de zomerexpositie is in de andere ruimten van het museum de expositie SWEET SIXTEEN GOING DUTCH te vinden. De zomerexpositie is in het museum opgesteld van 26 juni t/m 28 augustus 1994. voor nadere informatie: 04120 - 29328.

9


SCHOONHEIDSSALON MIRANDA

UNNE BRIEF VAN PEERRE

Drempelvrees . . ......... .. ... .. .. . of ni et

Es ik alles moet geleuve, dan ist toch wêl heel êerig gesteld mid diej vêrrekusboere. Ik ven ut al êerrig zat dêssu zo hard moette werreke, mar dan nog gin sênt v'rdiene, dê moes niej kunne en niej meuge. Mar ut i s allemol de skuld van diej meelboerre , di ej kwaamme al diej boerre vurl ichtte en zeige dêssu nog meer vêrrekes moesse houwe . Vanêiges, want dan kosse diej meel boerre nog meer meel l eevere, mar de boerre zen allemol v'rkeerd veurgelicht; eigeluk ven ik dêssu opgelicht zen. Nouw zitte diej boerre tot durren nêk in de stront en sommige ok nog tot durren nêk in de skuld. Veul te veul vêrrekes diese weit onder de prijs moette leevere. En wê deukte van dun CEEHAVEEJ EN DUN ENCEEBEEJ? Ze gon de boerre nog minder betaolle vur dur vêrrekes en ut werrukvolluk dê moet daor ok nog inleevere. Mar dees dê konde allang on zien komme; veul te veul greij en dan kêldere de prijze vanêiges. Mar in Vinkel hè de kriesie nog niej toewgeslaage, want êggu zaagt wêssu allemol gedon han me dur 110-jorrig bestaon, dan kûmmet ur in Vinkel nog niks op on, dê he'k toch wêl bekeekke . Mar ja, gullie zult nojt "Effe nor Geffe" kunne evenaarre, dê zal nog wêl 110 jaor duurre ir dê gulliej zo weid zet . Of êggu slim bent dan huurde be' t volgend evunnement onzen Piet Sjel in. Diej kreg eullie wêl zo weit dêggu ok un bietje meejkunt in Maasdonk. Nouw moette niej vals worre, want ik kan't ok niej hêlpe dêssu be ons zo weit veurleegge op Vinkel. Mar ge ziet wêl dêggu nojt te oud zet urn wê van ons te leerre . Gullie komt mar us unnen keer Kèke hoew dê Piet Sjel dê allemaol makt . En hij duugget gratis ên vur niks; en daor ist bê eullie toch mar urn te doewn. En wê denkte waorrum dêmmu dun Wortel in Vinkel hebbe laote bouwe? Urn eulli e un klein bietje beetter te ontwikkele. En gè het wêl gezien dê utgeen hij klaormakt in Vinkel, gin man anders kan. Zoo ziedde nar wir dê weillie ut in Geffe goewd me eulli e veurhebbe of niej soms? Ik wens eullie allemol nog veul skon weer, dan weet ik zeeker dê't be ons ok goej weer zal zèn.

Een schoonheidsspecialiste , wat doet zij of wat kan zij voor u betekenen? Voor sommigen is een bezoek aan de schoonheidsspecialiste wellicht erg vertrouwd, maar voor anderen kan het nog steeds een mysterieuze, zelfs overbodig luxueuze gebeurt enis zijn. 'Onbekend maakt onbemind' zegt men weleens . Welnu, wat let u om eens kennis te maken met de mogelijkheden die een schoonheidsspecialiste u biedt. Onlangs is er in Geffen een nieuw salon geopend waar u van harte welkom bent voor o .a. een volledi ge gezichtsbehandeling . Een behandel ing in een ontspannen sfeer di e een weldaad i s voor uw huid en u bovendien het gevoel geeft er eens helemaal uit te zijn. Bij de behandelingen wor dt het Zwitserse cosmeticamerk 'DermaPrime' gebruikt . De produkten van DermaPrime zijn effectief, hypo-allergeen getest en samengesteld uit natuurlijke bestanddelen. Bovendien staat DermaPrime op de lijst van de vereniging Proefkoneen, wat betekent dat de produkten niet op dieren getest worden. Ter kennismaking krijgt u 10% korting op uw eerste behandeling . Drempelvrees ............ . .... .. .. nee toch . U bent van harte welkom bij:

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP GEFFEN tel .: 04102 - 25374

BART ROVERS: VOETBALLER VAN C1 NOOIT GEDACHT HAD DIT NOOITGEDACHT Na een flinke training van 1½ jaar en de verplichte keuring , is Bart Rovers gepromoveerd naar de Top Klasse Cl bij F .C. Den Bosch. Bart had dit nooit verwacht . En een droom wordt werkelijkhetd . Wij wensen onze 12-jarige voetballer vanaf deze plaats heel veel succes. Groetjes: Trainer, leiders en spelers Cl Nooit Gedacht.

10

Tot skrèfs, Peerke.

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 AUGUSTUS 1994 DE ROSMOLEN 52


RABONIEUWS Gebruik geld- en betaalautomaat in het buitenland bespaart kosten "MET Z'N ALLEN NAAR DE ZON" Met de slechte zomer van vorig jaar in het achterhoofd hebben miljoenen Nederlanders een zonvakantie geboekt naar Zuid-Europa. De reisorganisaties spreken van een ware 'stormloop'. De polulairste landen zijn Spanje, Portugal en Griekenland. Werd voorgaande jaren nogal lang gewacht met het vastleggen van een reis, dit jaar nemen de meesten het zekere voor het onzekere. Al vroeg in het voorjaar was het opvallend druk bij de reisbureau 's. En allemaal willen ze zon! Ook al is de vakantie maanden geleden geboekt, veel mensen hebben toch de neiging om de 'financiën' en de reisverzekering op het laatste nippertje te regelen. Toch zou het goed zijn als vakantiegangers niet vlak voordat ze weggaan, maar juist een paar weken eerder bij de bank zouden binnenl open. Hierdoor kunnen ze profiteren van extra service en diensten. Zo kunt u er terecht voor praktische informatie over 'pinnen' in het buitenland. Nog steeds denken veel vakantiegangers dat het nodig is om een flink bedrag aan buitenlands geld mee te nemen. Maar dankzij de Europas met pin-code is dat verleden tijd.

automaten in miJn vakantieland? Hoeveel zijn er? Hoe betaal ik daargi nds met mijn cred itcard? Wat doe ik bij verlies/diefstal'. Alles op één adres Prettig is verder dat u bij de Rabobank al uw vakantiezaken in één keer kunt regelen. U hoeft dus niet naar verschillende adressen . Voor passen met pin-code, creditcards, reischeques en buitenlands geld kunt u er terecht, maar bijvoorbeeld ook voor een reisverzekering of automobilistenhulpverzekering. En zo zijn er nog meer diensten die de bank aanbiedt; diensten die er voor zorgen dat u met een gerust hart op vakantie kunt. Voor meer informatie bent u welkom bij de Rabobank bij u in de buurt.

IN DE MAAND JULI HAALT DE K.P.J. GEEN OUD PAPIER OP ! K.P.J. GEFFEN

Voordeel Doorgaans goedkoper dan het van huis uit meenemen van buitenlands geld, is het grati s opnemen van geld via de geldautomaat op de vakantiebestemming. Ook is de omwisselkoers die wordt doorberekend, gunstiger. Ook het betálen via betaalautomaten in het buitenland levert voordelen op. Een ander pluspunt van 'pinnen' is dat u niet gebonden bent aan de beperkte openingstijden van banken in het buitenland. Bij geldautomaten - in totaal nu 70.000 in Europa- kunt u 24 uur per dag terecht! Gratis informatie Om te weten te komen hoe het nou precies zit met 'pinnen in het buitenland is het goed om -op tijd- bij een bank binnen te lopen. Een goed adres hiervoor is de Rabobank (dit is niet alleen een van Nederlands grootste banken, maar tevens ook het grootste reisbureau dat ons land kent). Bij deze bank kan iedereen terecht -dus ook mensen die geen klant zijn- voor gratis informatie en advies . Zo ligt er een handige reiswegwijzer voor u klaar. Dit boekje, de RaboKompas genaamd, geeft antwoord op vele praktische vragen van de vakantieganger zoals: hoe zit het met geld11


@ GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9 , 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271 . U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen . Verder na telefonische afspraak:. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. 12

Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09. 30 - 11. 30 uur, tel. 04102 - 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 06-8676 LANGE WACHTLIJST VOOR BOUWGROND IN MAASDONK In de gemeente Maasdonk is de vraag naar bouwpercelen groot. De vraag is veel groter dan het aanbod en om die reden is de wachtlijst lang. Er mag niet zomaar gebouwd worden naargelang de behoefte, maar aan een gemeente is via richtgetallen een aantal woningen (contingent) per jaar toegewezen. Met die beperking en de grote vraag moet het gemeentebestuur proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van haar burgers en tegelijk rekening houden met de beperkingen die door de Provincie worden opgelegd. Voor de gemeente Maasdonk ligt het richtgetal voor de komende jaren op ongeveer 24 woningen die er per jaar in de gemeente gebouwd mogen worden. In dat maximum aantal zitten zowel vrije sectorwoningen als sociale koop- huurwoningen, en ook moeten eventuele woningsplitsingen hieruit worden gehaald. Aangezien dat maximum van 24 woningen per jaar een enorme beperking betekent voor het voldoen aan de behoefte, heeft het gemeentebestuur aangedrongen op een verhoging van de richtgetallen. Goede hoop Naar verwachting zullen de richtgetallen van de gemeente Maasdonk aanzienlijk worden verhoogd, maar Gedeputeerde Staten moet hier nog een besluit over nemen. De toekomst lijkt in elk geval rooskleurig, en dat betekent dat er wellicht meer mensen in de komende jaren aan een woning in Maasdonk geholpen kunnen worden. Aantal ingeschrevenen In de gemeente Maasdonk staan in totaal 463 mensen ingeschreven voor een sociale koopwoning of een bouwkavel. Hiervan zijn er 184 uit Geffen, 203 uit Nuland en 76 uit Vinkel. Het overgrote deel (316) van de ingeschrevenen wil een bouwkavel. Natuurlijk kan niet aan ieders vraag op korte ter-


mijn worden voldaan, vandaar dat een volgorde in de lijst is aangebracht.

Stef Leonardus Franciscus, zoon van H.F.L. van Berkel en H.H.M. van Noort,

Puntensysteem

Roy Martinus Maria, zoon van A.M.M . Bettonvil en E.C.M. Visschers, 21-04; Koen Antonius Hendrikus, zoon van G.H.B.M. van der Biezen en H.L.C. van Herpen, 06-04; Johannes Josephus Marcellus, zoon van M.A.L. van der Doelen en M.T.J. Kerkhof, 25-04; Stacey, dochter van H.E.W.J.M. Heijmans en A.M.J. van der Donk, 25-04; Cas Johannes Wilhelmus, zoon van J. W. M. van den Heuvel en G.C.J. van Dijk, 19-04; Haihua, dochter van J.W.M. Meulenberg en Z. Manping, 25-04; Roel, zoon van J.P.M. Rovers en J.P. van Grinsven, 24-04; Freek, zoon van W .J. van Til en M .J. Spaargaren, 24-04; Arno Antonius Adrianus Franciscus, zoon van A.A.J. van Vlijmen en J.F.M. Geurts,

11-04;

De gemeente hanteert voor de toewijzing van bouwkavels en sociale koopwoningen een puntensysteem. Iemand die zich inschrijft voor een bouwkavel of koopwoning bij de gemeente Maasdonk, krijgt een aantal punten toegedeeld. Het puntensysteem bestaat uit basispunten en extra punten. Basispunten worden toegekend aan starters. Dat zijn inwoners of vroegere inwoners van Maasdonk, die niet eerder een woning ter beschikking hebben gehad. Daarnaast krijgen huurders van een woning in Maasdonk een aantal basispunten omdat zij weer een huurwoning vrijmaken op het moment dat ze een bouwkavel of koopwoning krijgen toegewezen. Ook woningeigenaren van een woning in Maasdonk komen hiervoor in aanmerking. Ook aan economisch gebondenen wordt een aantal basispunten toegekend. Verder krijgen ingeschrevenen extra punten wanneer zij in de eigen kern willen blijven wonen, voor elk jaar dat zij ingeschreven staan en voor een combinatie van woonachtig zijn in Maasdonk en tegelijk economisch gebonden zijn aan Maasdonk. Een uitvoerige toelichting of het puntensysteem wordt uitgereikt aan allen die zich inschrijven voor een bouwkavel of koopwoning. Asielzoekerswoningen

Er doen veel geruchten de ronde, dat de opvang van asielzoekers door de gemeente betekent dat er minder woningen vrijkomen voor de mensen uit Maasdonk zelf. Dit is beslist niet het geval. Ten behoeve van de opvang van asielzoekers en statushouders krijgt de gemeente extra mogelijkheden voor het bouwen van huizen. De huisvesting van deze mensen heeft dus in principe geen enkele invloed op de wachtlijsten voor huur- en koopwoningen die voor inwoners van Maasdonk geldt, maar het betekent dat de gemeente "extra" mag bouwen om aan de huisvestingsvraag te kunnen voldoen. Informatie

Wanneer u meer informatie wenst over een en ander kunt u tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Zaken.

03-04;

Carmen Gertruda, dochter van A.J.A. Wijgers en G.A.W.A.M. Schuffelers, 04-04;

Overlijden: Maria Pepers-van Bergen, 09-04, 72 jaar; Hendrik van Grevengoed, 30-04, 77 jaar; Maria Lodewijks, 01-04, 89 jaar; Elisabeth de Louw, 08-04, 83 jaar; Albertus van Rooij, 07-04, 82 jaar; Anna Straates, 18-04, 89 jaar; Huwelijk: G.A. Heeren en C.T.G.M. van Eekelen gehuwd op 15-04 te Maasdonk; J.P. Heijmans en F.T. Manders gehuwd op 11-04 te Oss; T.W.M. van Loon en A.M.P. School gehuwd op 29-04 te Maasdonk; J.A.H.M. Steenbergen en A.H.G.P. Schapendonk gehuwd op 08-04 te Maasdonk; P.C.M. van de Ven en J.F.A.M. van Oort gehuwd op 15-04 te Heesch; A.P.H.M. van Wanrooij en H.E.W.M. van den Akker gehuwd op 15-04 te Maasdonk;

BURGERLIJKE STAND APRIL 1994

Geboorte: Irma Suzanne Martina, dochter van G.A.M. van Alebeek en A.M. van Hout, 10-04; 13


G'68 BUITENVOLLEYBALTOERNOOI 1994 Op 5 juni jl. organiseerden wij voor de 19e keer ons jaarlijkse buitentoernooi. De laatste jaren hadden wij altijd prima weer ..... . Dit jaar hielden wij zaterdag ons hart vast! De weersvoorspelling voor deze zondag was 80% kans op regen en kans op stormachtig weer. Diverse teams belden zaterdagavond op, of het wel door zou gaan. We bleven optimistisch en gaven als antwoord: "we starten altijd". Zondagmorgen 7.00 uur, een stralende blauwe lucht, zon en een beetje wind: ongelofelijk!!!!!! De 50 deelnemende teams hebben wel last gehad van de verradelijke wind/ ,-maar het bleef de hele dag praktisch droog. De weergoden zijn G'68 klaarblijkelijk gunstig gezind!!! De uitslagen: HEREN REKREANTEN: In deze klasse werd gestreden om de RABOBANK WISSELTROFEE, die werd uitgereikt door de heer Hans Houben van de Rabobank Maasdonk. Hij reikte de beker uit aan de winnaar: het team "Daan en Ruby" . le: DAAN EN RUDY 2e: DE KORTJES EN VELE ANDEREN 3e: DE KOK SPORT 4e: DE BAJESKLANTEN Se: 'T IS ROG HE 6e: DE KJELS 7e: WE HEN LAST VAN PIETJES 8e: ALTIJD WEER DIE AUTODROP Dit jaar werd er voor het eerste jaar de Cees Velthuis trofee (de prijs voor de leukste naam) uitgereikt. Deze trofee werd uitgereikt door de heer Cees Velthuis, die dit jaar zijn voorzittershamer bij G'68 heeft neergelgd na jarenlange inzet binnen het bestuur van G'68. Cees reikte de prijs uit aan het team met de naam: "we hen last van pietjes"!!!! (de toernooileiding kon het hiermee best eens zijn) 14

JEUGD: le: G'68 1 2e : LIVOC (LITH) 3e: G'68 2

4e: STUURLOOS (ERP) Se: NOOIT GEDACHT, HET BALLENTEAM

DAMES RECREANTEN : le: VLUG EN LENIG 2e: DRY WEAVE 3e: DE KOK SPORT

4e: VOLLEYBALVER. SPORTIEF Se: DE TREFFERS

BUURT/STRAAT GEMENGD: POULE A le :_ DE VELT- INS 4e: :·. NOOIT -GEDACHT 2 2e: DE VIER WINDEN 1 Se: DEr vJIEBELKONTJES 3e: DE SLEUTELTJES 6e: SCOUTING 2 POULE B le: DE VIER WINDEN 2 2e: DE REST DOET NIET MEER MEE, WANT WIJ WINNEN VOOR DE DERDE KEER DE CEES VELTHUIS- TROFEE 3e: NOOIT GEDACHT 2 4e: DE CRAZY MEPPERS Se: DE STEMBANDJES 6e: (VOORHEEN) SCOUTING 3 POULE C le: WENCKENBACH 4e: DE KWABONKELS 2e: USSEN '90 Se: DE WUP 3e: 3 KEER EN D'R OVER BUURT/STRAAT HEREN: le: CLUB MET DE GROTE OREN 2e: SCOUTING 1 3e: DE SMULPAPEN RECREANTEN REDELIJK: GEMENGD le: DE EGELTJES Se: CREATIEF MET BAL 2e: DONDERS 1 6e: DE MOESTOPJES 3e: DONDERS 2 7e : DE ZONNESTRALEN 4e : ZAAL 3 8e: DE EGELANTIER RECREANTEN GOED: GEMENGD le : HENIG AN 2e: G'68 3e: GROETEN UIT SLOVENIE VAN INEKE 4e: WAS ER GEEN BIER, DAN WAREN WIJ NIET HIER WIJ HOPEN IEDEREEN VOLGEND JAAR WEER TERUG TE ZIEN OP ONS 20e G'68 BUITENTOERNOOI!! !!!!!!

LAST BOT NOT LEAST ! ! ! ! ! ! ! ! !

Wij willen al onze sponsors hartelijk bedanken: Bedankt , ONZE SHIRTSPONSOR$" HET STERAPPELTJE" EN "FREE CHOICE KINDERKLEDING


en verder: RABOBANK MAASDONK NAS AFBOUW GEBR. VAN WANROOIJ BOUWBEDRIJVEN M. VAN OSS EXCLUSIEVE INTERIEURS WIHABO drukkerij, AD VAN MEULENREEK, A.H. ROMME stucadoors- en afbouwbedrijf, W. JANSEN EN ZN. rijwielen, taxi, benzines, DE NIEffi.JE ARK café, slijterij, H. VAN OORT tegelhandel en tegelwerken, SWITCH MODE dames en kindermode, "DE GOUDEN LEEtnv", BOUWMARKT VAN ERP EN ZN., VAN DOESBURG autobedrijf, BOSCH/VAN ERP NOVALUX, 'T HEIKE slijterij, JO VAN DRUENEN poelierderij, 'T AKKERTJE frituur, SUPER NISSEN, A. VAN DEN HATERD transportbedrijf, zand- en grinthandel, ROB ARDON hairstyling, B. DE KINDEREN dierenspeciaal zaak en veevoeders, ODELIN mode voor de vrouw, GEBR. VAN DE DONK Nuland, STEFAN optiek, MARI VAN HOORN brood en banketbakkerij, JO SPIERINGS en DIDI, M. VAN DER HEIJDEN stucadoorsbedrijf, MEUBELS "EFFEN NAAR GEFFEN" achter de barriere . CAFE HET HAASJE, JO VAN LINDER Geffense vleeshouwer, G.M.W. VAN ERP VAN BAKEL loodgietersbedrijf, H.M. VAN LEE interieurs en machinaal timmerbedrijf, IES, LENIE en RENE BRANDS brood en banket, SCHUURMANS tankstation, ROB'S FOTOSHOP foto- video - fotografie, TIMMERBEDRIJF GEFFN B.V., G.J. VAN HEESCH automobielbedrijf, W.H. HEYMANS B.V. grond-,water-,wegenbouw, PETER STRIK unigar autocenter, CINERENT 'T AKKERTJE videotheek VAN DER DOELEN bloemenshop, D'N BART vakgarage bovag en APK station, V.D. AKKER V KREY FAMILUX, ' T BERGJE ~uaç_k_itÉN {AN VAN RAVENSTEIN slagerij, ST~~NbE ectuur en tabakshop, DOLLEVOET bouwbedrijf. ALLEMAAL HARTSTIKKE BEDANKT!!!!!!! LET OP! Voor het komende seizoen zoekt G'68 nog enkele speelsters voor dames 1. Dit is een j ong en enthousiast team en zij spelen in de derde klasse. Voor informatie bel: 04102 - 22607.

ct-GOVERS 04102 -21502 jFRITURE W.K. Formule Tijdens het W.K. na iedere gewonnen wedstrijd van het Nederlands elftal de rest van de dag

lijster/aan 4 5348 HL Oss

tel. 04120 - 24824

STICHTING EDUCATIE MAASLAND INTENSIEVE BASISCURSUS voor NederlandstaligE volwassenen . Voor mensen die denken dat ze taal- en rekenvaardigheden missen om vlot aan de slag te kunnen, heeft de STEM diverse cursussen. In het nieuwe schooljaar begint er een cursus met een intensief aanbod, d.w.z. drie dagdelen per week. INTENSIEVE BASISCURSUS: VOOR WIE? Volwassenen die onvoldoende opleiding hebben en in de toekomst (moeten, willen) gaan werken. Ieder die zich daar zo goed mogelij op wil voorbereiden, omdat bijna elke werkgever tegenwoordig eisen stelt op het gebied van lezen en schrijven. Je moet als sollicitant aan kunnen tonen dat je bepaalde basisvaardigheden aan taal en rekenen beheerst. WAT KUN JE LEREN? In de cursus komen verschillende vakgebieden aan bod. De vakgebieden zijn: taal, rekenen sociale kennis en sociale vaardigheden'. kennismaken met de computer. Daarbij leer je bijvoorbeeld: * teksten lezen en schrijven, studerend lezen * verslagen maken, brieven schrijven * formulieren invullen * basisvaardigheden rekenen, rekenen voor een beroep *socialewetgeving en regelingen *leer- en studievaardigheden * basiskennis van de computer MEER INFORMATIE? De cursus duurt 38 weken, is op drie dagdelen per week en kost f 50,- per j aar. Voor informatie en aanmelding: Stichting Educatie Maasland Lijsterlaan 4 5348 HL Oss 04120 - 24824

Vraag de folder!

20 % KORTING. Bij evt. gewonnen finale

50 % KORTING

15


ASTMAFONDS De opbrmgstvan de collecte voor het astmafonds was dit jaar f2211,75 Iedereen die hier aan heeft bijgedragen hartelijk bedankt . Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze collectanten voor hun spontane medewerking.

WIK is een van de kompleetste muziekverenigingen uit de hele regio en dat willén we heel graag zo houden. Daarom hierbij een oproep : we kunnen nog nieuwe leden gebruiken, zowel voor de fanfare als voor het tamboerkorps. Lijkt het je wat om mee te spelen in een hechte en gezellige vereniging, meld je dan bij ondergetekende en je hoort nog van ons!!!! Antoon Bierings , Sekretaris. Tel: 21002.

t-.llZIEKVERENIGING .. \Villc:n Is Kunnen"

FOTO-EXPOSITIE MAARTEN-FREE-B.

'effen

Vrijdagavond 24 juni om 20.00 uur opent de burgemeester van Maasdonk de foto-expositie van Geffenaar Maarten-Free-B. De tentoonstelling rondom zigeunerorkest Tata Mirando is te bezichtigen in gemeenschapshuis De Meent in Nuland. Tijdens de officiële opening geven onder andere de volgende personen acte de precence: Tata Miranda, Connie en Hans Breukhoven, (Vanessa /Free.record shops), Sandra Reemer, Penny de Jager, Leontien Ruiters, Ron Brandsteder, Mgr. Bluyssen en de uit New Orleans afkomstige zangeres Lilian Boutte.

KOFFIE-DONATEURSCONCERT Zondag 5 juni heeft Muziekvereniging Willen Is Kunnen (WIK) haar jaarlijkse koffie-donateursconcert gehouden in Zaal de Gouden Leeuw. De aanwezigen genoten van 12.00 tot 14 .00 uur van een zeer gevarieerd programma. Fanfare, tamboerkorps, majoretten en miniretten gaven beurtelings acte de presence. Dan weer traden zij gezamelijk op als muziekvereniging als geheel. Onder de ui~ -· terst bekwame leiding van dirigent Jo Delnoye werden zowel recent prijswinnend werk als toekomstige concournummers gespeeld. In de pauze vond de prijsuitreiking van de jaarlijkse donateursaktie plaats. Deze had dit jaar een recordopbrengst van f5604 , 20 een bewijs dat WIK uitzonderlijk goed wordt gedragen door de hele Geffense gemeenschap, waarvoor wij iedereen graag van harte bedanken. Door de trekking te spreiden over de wijken van Geffen kwamen de volgende winnaars uit de bus: - Kapsalon Ingrid, Elzendreef 2 - v.d. Doelen, Past. v.d. Kampstr. 1 - Heurkens, Rijksweg 32a Strik, S v.d. Berghstr. 29 - van Tuijl, Trudostraat 4 - v.d. Heijden, Bergstraat 25 - Schuurmans, Abelenstraat 4 - van Erp, Molenstraat 37 - der Kinderen, v Coothstraat 17 - van Herpen, Veldstraat 23 Bij monde van Theo Prinssen werd aan WIK staande het concert nemens de Vriendenkring van onze vereniging een nieuwe tuba geschonken ter waarde van f4500,- . Deze is al dankbaar in gebruik. Het geeft ons een fijn gevoel dat onze Vriendenkring ons een warm hart toedraagt en dat op deze stoffelijke wijze tot uitdrukking brengt. 16

ZIEKENCOMITÉ

Via deze weg willen wij U graag laten weten dat wij onze jaarlijkse collecte zullen houden in de week van 27 juni t / m 1 juli. We hopen natuurlijk dat deze collecte een succes wordt zodat wij ook de komende tijd onze plannen ten uitvoer kunnen brengen . We hebben zojuist onze jaarlijkse meiviering gehad, en na een sfeervolle viering in de kapel van Huize de Heegt werd de middag voortgezet in het Oude Klooster. De stem- · ming zat er direct in. Dat was niet zo verwonderlijk met de muziek van "De Trekzakken' Ze brachten een uitgebreid reportoire ten gehore en iedereen kon naar hartelust meezingen. Bij deze willen wij graag iedereen bedanken die meegeholpen heeft deze middag tot een succes te maken. Ook pastoor Spijkers en diaken van Herwijnen bedanken wij voor hun bijdrage aan de viering in de kapel. Ziekenkorni té De Schakel


APOTHEEK GEFFEN NULAND

20 minuten. Tussen 11 en 15 uur is de zon het felst en kan men beter niet in de zon gaan zitten.

VAKANTIE Uw apotheek helpt met een deskundig advies. De vakantieperiode staat weer voor de deur. Hiervoor adviseren wij u om uit voorzorg enkele geneesmiddelen mee te nemen, maar vergeet vooral niet de medicijnen die u regelmatig mo~t gebruiken. Ga tijdig naar uw arts voor een recept, zodat u voldoende medicijnen heeft om de vakantie te overbruggen. In de apotheek kunt u voor deze geneesmiddelen een GENEESMIDDELENPASPOORT verkrijgen voor eventuele douaneformaliteiten en als u in het buitenland de hulp van een arts of apotheker nodig mocht hebben . Gaat u naar de tropen?_ Informeer dan ruim voor uw reis of u gevacci neerd moet worden en of het noodzakelijk is om tabletten te slikken om malaria te voorkomen. Wij geven u alvast een aantal tips: - Basisbestanddelen voor uw reisapotheek zijn een pijnstiller, een middel tegen reis ziekte, een middel tegen diaree, een insektenwerend middel en een middel tegen zonnebrand. - De basissamenstelling van een verbandtrom mel kan als volgt zijn: een ontsmettingsmiddel, een splinterpincet, een schaar, wondpleisters, steriele gaasjes 5 keer 5 cm en een rolletje hechtpleister. - Voor kleine kinderen kunt u extra meenemen: een koortsthermometer, paracetamol zetpillen , pijnstillende oordruppels, ORS en anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfaktor. - Belangrijke geneesmiddelen kunnen het beste in de handbagage vervoerd worden. Dat voorkomt problemen, als u bagage onverhoopt zoek raakt. - Geneesmiddelen mogen nooit op de hoedenplank of in het handschoenenkastje van de auto liggen. Daar worden ze te warm. Een isolerend koeltasje kan handig zijn om geneesmiddelen te vervoeren. - Tips ter voorkoming van reisziekte: gebruik voor vertrek een l ichte maaltijd. Zorg tijden een bus- of autoreis voor voldoende frisse lucht en ga bij voorkeur voor in zitten. Bij een bootreis zijn de schommelingen van de boot midden op een schip het minst . - Reizigersdiaree is meestal te voorkomen door goed op te letten wat men eet en drinkt in plaatsen waar de hygiĂŤne minder goed is. Drink altijd mineraalwater, vermijd rauw voedsel, eet geen schepijs, bewaar geen restjes en was de vaat af in heet sop. - Laat uw huid bij het zonnebaden geleidelijk aan de zon wennen. Begin met dagelijks

Wilt u meer weten over dit onderwerp? In apotheek Geffen - Nuland ligt een speciale informatiekrant voor u klaar.

Fietstochten, Aan het eind van ons zomerprogramma hebben we weer verschillende fietstochten gehad. Allereerst onze avondfietstocht. Uitgestippeld en verzorgd door onze ontspanningsgroep. Op dinsdag 10 mei fietsten we met 30 dames, richting Nistelrode, waar we gezellig een kop koffie dronken. Waarna we weer op de fiets stapten om via weggetjes en paadjes om 10 uur thuis te zijn. Dan volgde op 2e Pinksterdag onze traditionele gezinsfietstocht samen met de N.C .B. De weergoden waren ons goed gezind en zo stapten 70 ouders en kinderen om 11 uur op de fiets. Langs mooie plekjes reden we naar onze lunchplaats waar voor koffie en chocomel was gezorgd. De kinderen konden even ravotten waarna de tocht weer verder ging . Fijn als zo'n fietsdag zonder pech verloopt. De volgende dag 24 mei hadden we samen met de K.V.B. onze jaarlijkse fietsbedevaart naar De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Om kwart voor negen stapten 42 dames op de fiets om om 10 uur in de St.Jan de H.Mis bij te wonen die werd opgedragen door p~stoor Spijkers . De vele Marialiederen luisterden deze viering op. Na een lekkere kop koffie fietse n we weer naar Geffen. Op dinsdag 7 juni hebben we onze jaarlij kse dagfietstocht gehad. Vol goede moed, de weersverwachting was 22 graden, stapten we om 9.15 uur op de fiets. Helaas viel er wat fijne regen, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben een mooie tocht gehad . Een auto ging mee voor de leden die niet zo ver konden fietsen en zo toch mee kondengenieten. Met op tijd de nodige stops en een picknick onder een droge hemel . De zon hebben we niet gezien maar de eensgezindheid en gezelligheid maken dat zulke fietstochten geweldig fijn, Na ons reisje op 31 juni beginnen we aan onze vakantiestop. Daarom willen we iedereen een zonnige en zorgeloze vakantie toewensen. K.V.O. bestuur 17


-

K. V.B. Dames,

3 teams kampioen in de damescompetitie!!!·! Ook dit jaar heeft de Vlijmd weer van zich doen spreken. Drie van de vijf damesteams van onze vereniging zijn kampioen geworden. Terwijl een team nog tweede werd. Een uitstekend resultaat. Het le dames- dubbelteam op dinsdag (Nellie Lucius, Wil van Proosdij, José Verstegen, Trees Vos en Toos de Haas) werd met 20 pnt en 3 pnt voorsprong eerste. Volgend jaar mogen ze in de overgangsklasse proberen een goed resultaat neer te zetten. Het 2e dames-dubbelteam op dinsdag (Petra Martens, Ria van Alebeek, Diny v.d. Langenberg en Corrie Ceelen) werden voor de tweede keer in drie jaar kampioen (25 van de maximaal 28 te behalen pnt.)en promoveerden ook voor de tweede keer. Het 2e damesteam op donderdag (Tiny v.d. Heijden, Gerrie Peters, Marian Bierings, Frasia Loeffen en Ria v.d. Sanden) werd met 10 pnt. voorsprong eerste. Een nieuwe uitdaging voor volgend jaar brengt deze promotie met zich mee. Wij wensen al deze dames van harte proficiat met het behaalde resultaat. Parkkaarten in de bouwvakvakantie. Tijdens de bouwvakvakantie stelt T.V. De Vlijmd niet-leden in de gelegenheid kennis te maken met tennis en onze vereniging, Zij kunnen dan vooraf een zogenaamde PARKKAART kopen. Kosten: f40, - voor 3 weken of f20, - voor 1 week. Deze parkkaarten zijn verkrijgbaar bij: Harrie van Erp, v. Coothstraat 24 Anni e v . d. Put, S.v.d.Berghstraat 52 Henk Martens, P.v.Grinsvenstraat 12. Met deze parkkaart heeft men gedurende de geldigheid van de parkkaart dezelfde rechten en plichten als onze leden. Dit houdt o . a. in, dat men slechts met correct tennis schoeisel op de baan mag. H. Martens.

18

Zoals ieder jaar in juni weer onze speurtocht en wel op 7 juni . Het beginpunt was dit jaar "de Gouden Leeuw". De speurtocht werd deze keer georganiseerd door Lenie en Ans samen. De organisatie was prima tot en met cake en kruidkoek bij de koffie toe. Er was een mooie route uitgestippeld in en rondom het dorp, met foto- opdrachten en vragen (ook strikvragen). Onderweg, bij Truus Heijmans, moest er ook nog een opdracht uit· gevoerd worden. Het groepje met Ans van Dijk, Hannie van de Berg Ans Pepers en Gerda Rovers behaalde de meeste punten . Het was een goede avond met een grote opkomst . Omdat dit de laatste uitgave van Torenklanken vvor de vakantie is en we ons reisje naar Giethoorn al achter de rug hebben, willen wij graag al onze leden een prettige vakantietijd uiteraard met goed weer toewensen en tot ziens op donderdag 8 september!!!!! Bestuur K.V . B.

PERSBERICHT Vrouw en Werk Noordoost- Brabant start in september weer met de curcus "Oriënteren op werken en leren" in Den Bosch, Cuijk, Oss en Uden. De curcus is bedoeld voor vrouwen die een kortere of langere periode niet gewerkt hebben en de mogelijkheden willen onderzoeken om aan een betaalde baan te komen en de eventueel daarbij behorende bij- of omscholing . De curcus bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur, t.w. van 9.00 tot 11.30 uur Aan de curcus zijn geen kosten verbonden. Voor informatie en/of opgave dagelijks van 9.00 tot 14.00 uur: Stichting Vrouw en Werk Noordoost- Brabant Verwersstraat 7a/b 5211 HS 's-Hertogenbosch 073 - 148700.


DANKBETUIGING De familie Van d'n Elshof wil langs deze weg het bouwbedrijf DE GEBR. VAN WANROOY hartelijk bedanken voor de prachtige nieuwe appartementen die dit bedrijf GRATIS voor ons heeft gebouwd.Ook moeten wij Gerrit Hermes vernoemen want hij is degene die heeft gezien dat ons oude onderkomen voor mijn vrouwen, mijn kinderen en mijzelf uitermate s lecht voor de gezondheid is. Vooral in de winter is het niet te harden in die tochtige kamers. Uit sociale gevoelens heeft Gerrit de stoute schoenen aangetrokken en Gebr. van Wanrooy kunnen overtuigen dat een financiĂŤel weinig draagkrachtige Geffense familie recht moet hebben op beter wonen. Door hun inzet gaan we een prachtige t ijd tegemoet. Mijn jicht is bijna geheel verdwenen en ik heb er dan ook weer echt zin in. De gloednieuwe appartementen staan naast het dierenverblijf op het terrein van de dierenweide 't Elshofke . Ze zijn dagelijks te bezichtigen. Wim, AndrĂŠ en Gerrit nogmaals hartelijk bedankt namens ome Ko,Nijntje, Truus, Sjaan, Bep, Ans, de kinderen en de dierenverzorgers. P.s. Truus is in verwachting en bijna uitgeteld. Ik ga mijn jongens naar jullie vernoemen!!!

EFFE NOAR GEFFE

BOLLEBOZEN

M.D.G.O. C.T. Judith Suppers MAVO Heesch Annekatrien Suppers Chantal Verstegen Vincent v. Gerven Angelique Strik Miranda v. Erp R.M.T.S. 't Vanck Hovenier Christ-Jan v. Dinther Verenigingsleidster gymnastiek Mirelle Bloks MAVO Maasland College Janneke v. Tuyl HAVO Maasland College Susan Schuurmans H.E.A.O . Makelaardij en onr . goed Frank v. Lent L.T . S. Installatietechniek Bart v. Dinther Rob v. Dinther Electrotechniek Bas v. Schijndel M.B.O. Activiteitenbegeleiding Marieke v. Dinther L.E.A.0. Boet v. Dijk L.H.N.O. Gwen v. Zantvoort

BALLONVAART Naar het zich nu laat aanzien is er de mogelijkheid voor enkele Geffenaren om tijdens de afsluiting van de Boerenmarkt met een heteluchtballon mee op

~GOVERS FRITURE

04102 - 21so2

te stijgen en ons mooie dorp met al zijn drukte van boven te bekijken. Waar de wind de ballon daarna naar toe brengt is de grote verrassing. De kosten hiervan komen op f 250,- per persoon en er kunnen maximaal 6 tot 8 personen mee. Volgorde van aanmelding is bepalend en kan bij Piet Bosch, tel. 21295.

Heeft u onze NIEUWE schotels al geprobeerd ? Rundvlees champignonsaus Kalkoen oriental Boeuf bourguignon Vlaamse stoofschotel met friet, rijst of aardappelpuree. Rauwkost tot 3-7-'94 van f 9,50 nu voor

f 8,00 19


NU alles goed regelen ... Straks een onbezorgde vakantie. Een wel verdiende vakantie moet ook

geld, reischeques en een passende reis-

een onbezorgde vakantie worden.

verzekering bent u natuurlijk aan het

Kom daarom eerst naar de Rabobank

goede adres.

voor een goed advies. De Rabobank helpt u graag op weg met het gemak van de Europas met pincode voor gebruik in 70.000 geldautomaten in Europa, of

Buitenlands geld, Reisverzekering, Reischeques, Rabocard, Europas, InterHelp Protectieplan

En bent u toch bij de bank, vergeet dan vooral niet te vragen om het boekje "RaboKompas", een handige reiswijzer in het buitenland. U krijgt het gratis van

het wereldwijd betaalgemak van de

de Rabobank. U bent van harte wel-

Rabocard. Maak ook voor buitenlands

kom.

Rabobank Maasdonk Geffen - Nuland - Vinkel

20

Rabobank f:I


............................ ··········•·······•·········

f;';ïiïï'':,,,,,,,, VAN TUIJL

r

l;'Î.Î ............................

::::::::::::::::::::::::::::

'==?

Café •t Haasje

assurantieadviseurs "'""'

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

;;:'';:;;~;:::::::::• VAN TUIJL ~ ~ makelaardij bv~

Gerda Pouls-Benders Pedicure

'------'•i'~:- --------' BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen tr 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• . SCHOENEN & SPORT

0 ~SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Hotel II De Gouden Leeuw 11

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

A

,

~

~

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068


EEN DERDE HUISARTS IN GEFFEN Mededeling voor de patiënten van de huisartsenpraktijk in Geffen en voor alle andere inwoners van Maasdonk. Na 21 jaar als huisartsenechtpaar samen de zorg aan onze patiënten verleend te hebben, hebben wij besloten er een nieuwe jonge huisarts bij te zoeken. . Doordat het aantal patiënten in on7,e praktijk de afgelopen jaren flink is toegenomen en er in de huisartsenzorg nieuwe taken bij zij n gekomen, is er veel meer werk t e doen . Dat biedt ons de mogelijkheid om een jonge collega hier een plaats aan te bieden. Op die manier kunnen wij ook in de toekomst een optimale zorg aan onze patiënten verlenen, hetgeen wij erg belangrijk vinden.

TRUCKRUN Op zaterdagmiddag 24 september organiseren wij voor de vierde keer een truckrun. We zijn nog op zoek naar enthousiaste truckers of trucksters uit Nuland, Geffen en Vinkel. Wil jij er, samen met de Flierefluiters, een fantasti sche middag van maken en ben je bovengenoemde middag vrij meld je dan aan bij Frank Mulders tel.: 04130 - 41053. Wij zien je dan graag op 24 september. Groetjes en tot ziens, "De Flïerefluiters" verstandelijk gehandicaptenclub Nuland, Geffen en Vinkel.

Wij vinden het prettig er een jonge collega bij te krijgen. Wij denken dat hij, nog maar kort van de universiteit, nieuwe ideeen en nieuwe ontwikkelingen binnen de geneeskunde, in zal brengen. Dat zal uiteindelijk de patiënten weer ten goede komen . Met ingang van 1 oktober 1994 zal dokter P. Berkelaar deel gaan uitmaken van de huisartsenprakti jk Geffen. Hij zal voorlopig parttime werken . Dokter Berkelaar krtjgt in augustus zijn registratie als huisarts aan de universiteit in Amsterdam. Op het ogenblik woont hij nog in Purmerend, maar in september zal hij in Geffen komen wonen. Hij is getrouwd, zijn vrouw is ook arts en zij hebben een dochtertje van 7 maanden. Ht wil heel graag in Brabant werken en heeft de voorkeur voor een huisartsenpraktijk in een dorp. Toen hij in Geffen kwam kennismaken, was hi j direct erg enthousiast. Wij hebben meerdere gesprekken met hem gehad en denken dat hij als huisarts goed binnen onze praktijk zal passen. Wij hopen dan ook dat wij in de toekomst goed met hem zullen kunnen samenwerken, dat hij het in Geffen erg naar zijn zin zal hebben en dat u hem hetzelfde vertrouwen geeft, als u al de afgelopen jaren aan ons gegeven heeft. In de praktijkorganisatie zullen er wat kleine wijzigingen komen, maar daarvan wordt u nog verder op de hoogte gesteld. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, zal er in de huisartsenpraktijk in Nuland ook parttime een huisarts bijkomen, Straks zullen dus in de huisartsengroep Maasdonk 6 huisartsen werkzaam zijn, die ook samen voor de opvang buiten de praktijkuren zorg zullen dragen. Het zal voor u even wennen zijn, maar wij zijn er van overtuigd dat het de medische zorg voor alle patiënten in Maasdonk ten goede zal komen. A.J. Smit en E.M . Smit-Nahon, huisartsen. 22

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij de buurtbewoners, familie, vrienden en kennissen hartelijk bedanken voor de versiering, fel icitaties en bloemen die wij mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk. Marinus en Marie Schuurmans, Papendijk 30a Geffen.

De ll'edaktie VC\V\ ToJl'eJ!\klaV\keV\ WeV\st u eeV\ pll'etti9e vakaJ!\tie toe

-:::::::::::::::::::::::.:-:-:-:-:..·.·.·.· .. ....·•·....·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·. .. .. . . . . . . ...

!


--~ Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Tiel

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van si~rpleist~rs

Verzekeringen veilig en concurrerend

auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

.\

bij .de Rabobank.

04102-24658 Rabobank r:,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO

ABABncb ~

DRUKKERIJ Heesterseweg 11 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

t!

telefax 04102 - 24795

registeraccoun~ants

Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties.

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen *begeleidingen controle van administratie * taxplamling en belastingbesparende maatregelen * verzorgi11g van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS~ EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER JUNI 25/26 Weekenddienst Dr.Visschers 27 t/m 1 juli Jaarlijkse collecte Ziekencom. De Schakel.

JULI 2°t/m 24 Vakantie Dr.Visschers

SEPTEMBER 2

3/ 4 8

9

Dr.v.Heyningen afwezig Weekenddienst Dr.Visschers KVB, gezellige avond met mededelingen en daarop aansluitend kienen Dr.Visschers afwezig

2/ 3 9/10 10

Weekenddienst Dr.Smit Weekenddienst Dr.v.Heyningen 50-jarig bestaan hondensportver. De Trouwe Helper, grote Nat. Wedstrijd . 16/17 Weekenddienst Dr.Smit 23/24 Weekenddienst Dr.v.Heyningen 23 t/m 14 aug. Vakantie Dr.Srnit. 30/31 Weekenddienst Dr.Visschers AUGUSTUS 6/ 7 13/14 19 20/21 22 27/28 ¡, 31 24

Weekenddienst Dr.v.Heyningen Weekenddienst Dr.Visschers Dr.Visschers afwezig Weekenddienst Dr.Smit Dr .Visschers afwezig Weekenddienst Dr.v.Heyningen Verschijnt eerste Torenklanken na de vakantie

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374