Torenklanken 1994 - nr 11

Page 1

32e jaargang

I

nummer 11 1 mei 1994

en en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

IN MEMORIAM

Zoals u in de vorige Torenklanken hebt kunnen lezen is op 3 mei jl. Ad van Sluis overleden, tot november 1993 voorzitter van Torenklanken.

In 1979 kwam Ad de redaktie van Torenklanken versterken, hij woonde toen al in de Molenstraat en wilde 'integreren' in de Geffense gemeenschap . Zo zullen velen hem kennen als lid van badmintonclub BCG uit Geffen of de laatste jaren als lid van tennisclub de Vlijmd. Bij Torenklanken zat hij vrij snel in het dagelijks bestuur, in de funktie van secretaris en daarna ruim 7 jaar als voorzitter . Hij stak veel vrije tijd in deze hobby en eind vorig jaar vond hij het genoeg. Wij kenden Ad als iemand waar je goed mee kon samenwerken en je kon altijd bij hem terecht als je om een praatje verlegen zat. Of om gewoon samen te genieten van ziJn achtertuin, die er altijd prachtig bijlag. De voortuin was een ander verhaal, wie zich daaraan stoorde moest zelf de handen maar uit de mouwen steken. Als Ad op visite kwam, bracht hij altijd een zelfgebrouwen fles wijn mee, een hobby waar hij veel plezier en bevrediging in vond. Ad, we zullen je missen als goede vriend. We wensen Bram, Simone, Sigrid en Manfred, en verdere familieleden en vrienden veel sterkte in deze moeilijke t i jd. Redaktie Torenklanken.


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

Beddens~ecioalzook ~! St:offeerderïj ~~irW g>f

'!~~ Runrotstraat 25 Geffen 04102- 2 28 52

lJTl'fN 0/> •'>tw iJT1f~ ()I' ,11~.AT

~form ~- · ·:"'-½•--- fitfÓr ,1

Verantwoord zitten?

Sportief en eKclusief Merken van o.a. Pepe. Lemon and Soda, 13; Ya Doo, J.F.K" Göl, Schnizler, 'R.a9azzi Kinderondergoed. sokken

Tot ziens!

De koffie staat klaar! Maandag gesloten

('s maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-Il. Nistelr<J<JIJ tl. C<J<Jthstraat

31

Geffen

ff 04102 - 22041

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agmj Jo u.!int,1t

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267

Autobedrijf Van Doesburg· • • • •

Onderhoud en al le reparaties APK I Bedrijfauto's tot 1O ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* *

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten

Rijwielen

Taxi Benzines ~

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen -Tel. 21313


52 VAN NISTELROOY

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 1994: WAT IS ER AAN DE HAND IN GEFFEN? Wij lazen me t verbazing en een gevoel van ongerustheid de uitslag van de jongstleden dinsdag 3 mei gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer. De uitsl ag in Gef fen, i s een extra reden voor de ze ongerusthei d en verbazing. De uitslag van de meeste lijsten in vergelijking met de rest van het land en de regio is niet echt verrassend . Wel stemden maar liefst 118 of 4 , 5% van onze dorpsgenoten op de Lijst van de Centrum Democraten. Dit percentage ligt bijna tweemaal hoger dan het landelijk gemiddelde en nergens in de regio werd een zo hoog percentage gehaald.

Stond met kleine letters in de sportpagina van het Brabants Dagblad van 4 mei. Dinsdag 3 mei 's avonds speelde Ruud van Nistelrooy vanaf de 52ste minuut zijn eerste wedstrijd als semi-prof in het betaald voetbal. PROFICIAT De weg naar het betaald voetbal is zondermeer voorspoedig verlopen, via Nooit-Gedacht en Margriet in Oss speelde je bij FC Den Bosch in de kijkert. Het jeugdcontract vorig jaar maakte al duidelijk dat een semi- pr ofcontract er in zat. Ruud nu je een 3-jarig contract hebt getekend bij FC Den Bosch ben ik ervan overtuigd dat we nog het een en ander van je zullen hor2n. Ik denk dat ik jou namens alle Geffenaren heel veel succes mag toewensen.

JAN QUEKEL

Is Geffen wel zo ' n harmonieuze dorpsgemeenschap, als wij alti jd gedacht hebben? Wat zijn in Geffen de redenen om te kiezen voor het partijprogramma van de CD? Wat is er aan de hand i n Geffen? Hans Jansen Willem de Kok Huub Lamers Harry Peters

Quirin de Veer Willibrord de Veer Arnold Wingens Theo Willemse

IN MEMORIAM In Memori am

THEO PEPERS Een stille kracht ging onverwacht ..••. . •..• Vreugdelinten werden door hem gehangen bij feest in de kerk .•.•. de kerststal gebouwd ••. •. de klokken geluid bij rouw en trouw .• • •• communie uitreiken • •. • . collecteren voor kerkopbouw •. • •. hij bewerkte de aarde, waar hij ten ruste is gelegd ..•• bloemen en struiken die hij verzorgde, zullen bloeien in zij n nabijheid •••• we zijn zo dankbaar voor zo'n groot gebaar nu heeft God gezegd: Ik heb voor jou de loper uitgelegd. Pastoor Spijkers Par. bestuur .

3


Official Service Dealer

TEGELHANDEL

DE KONING VEEVOEDERS

EN TEGELWERKEN

SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO: • Verkoop • Onderhoud

* A.P.K. • Wasserette • Schade reparatie

BRANDSTOF: • Diesel • Euro loodvrij • Super * LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

~

Rijksweg 2, 5386 LO Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

Tel. 04102-25538/21016 Fax 04102-25963

Bouvvbedrijf "BRODUS" •

* RENOVATIE * VERBOUWINGEN

• NIEUWBOUW • ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen)

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heest:erse\Neg 29

53B6 KT Geffen

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANlVOORT b.v.

•W•l~1 SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen * sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen

Tel. 04102 - 24765

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

D

JO VAN DE BERGH Veldstraot l 4 - Geffen tel. 04102 - 22531 Broekstraat i3 Tel. 23633

Irma Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00 • 19.00 uur en op afspraak.

Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

* privé-rekeningen

ol l

Nu ook een zool voor feest;es/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

stadhouders groenvoorz1en1ngen

vAN HEEsE MAKELAARou Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN• EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN

* TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


Onderzoekseenheid.

Borstonderzoek, voor meer zekerheid PERSBERICHT BORSTONDERZOEK, VOOR MEER ZEKERHEID Borstonderzoek i n gemeente Maasdonk van start. Op vrijdag 20 mei j . l . is het borstonderzoek in de gemeente Maasdonk van start gegaan. Dit is een bevolkingsonderzoek waarbij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar persoonlijk worde n uitgenodigd om borstfoto's te laten maken. Zij krijgen één keer in de twee jaar e en uitnodiging om aan dit onderzoek mee t e doen. Met dit onderzoek kan een afwijking in een vroeger stadium worden gevonden. De kans op een mi nder ingrijpende behandeling en herstel van de gezondheid is dan groter. Het onderzoek wordt u:ilgevoerd door een samenwerkingsverband tussen de GGD BrabantNoordoost en het Integraal Kankercentrum Zuid , verenigd in de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid (BOBZ) . Gedurende 3 weken worden alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar ui t de gemeente Maasdonk onoerzocht. Daarna verhuist de onderzoeksee~hei d naa r de volgende standplaats Lith. Waarom i s deelname aan het onderzoek verstandig? Vrouwen (en mannen) ziJn zelf verantwoordelijk voor hun eigen lichaam. Gezond leven is één van de manieren om de gezondheid te bevorderen: niet roken, voldoende bewegen, vetarm en vezelrijk eten. Een andere manier is goed letten op veranderingen in het eigen lichaam. Er zijn echter ook veranderi ng· en die u niet ze l f kunt voelen of bemerken. Deze veranderingen kunnen vaak met een onderzoek worden opgespoord. Het idee van deze preventieve bevolkingsonderzoeken i s niet nieuw. Denk maar eens aan de halfjaarlijkse gebitscontrole bij de tandarts of het 'doorlichten' op tuberculose. Het doel van zulke onderzoeken is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen . Door vroe~e opsporing van afwijki ngen kunnen schadel~ke gevolgen worden beperkt en de kans op volledig herstel van de gezondheid is groter. Deelname aan het borstonderzoek is dus verstandig.

Het borstonderzoek gebeurt i n een verpl aats bare onderzoekseenheid, di e speci aal voor het onderzoek is ontwikkeld. De onderzoekseenehi d wordt in Geff en geplaatst op het dorpsplein voor het gemeentehuis. Nadat alle vrouwen uit de gemeente Maasdonk zijn uitgenodigd, wordt de onderzoekseenheid verplaatst naar de volgende gemeente. Ongeveer twee weken voor het onderzoek ontvangt de vrouw een uitnodiging. De uitnodigingen worden niet allemaal tegeli j k verstuurd, maar op geleide van postcode. Dus vrouwen uit dezelfde buurt of straat ontvangen "ongeveer op hetzelfde moment de uitnodiging. Vrouwvriendelijke benadering. Bi j de i nrichti ng en plaatsi ng van de onderzoekseenheid i s rekening gehouden met de privacy van de vrouwen. De eenheid is i ngericht met een wachtkamer, drie kl eedkamer s en een onderzoeksruimte, die van elkaar afgeschermd zijn. De tijdstippen waarop de vrouwen worden uitgenodigd zijn zo op elkaar afgestemd, dat de wachttijd tot het minimum wordt beperkt. De vrouwen worden geholpen door uitsluitend vrouwelijke laboranten. Zij hebben hiervoor een special e opleiding gehad, waar bij onder andere aandacht is geschonken aan sociale vaardigheden. Vrouwen i n een rolstoel kunnen gewoon meedoen aan het onderzoek. Zij worden echter wel verzocht eerst het informatiepunt te bellen. Voor deze vrouwen wordt een nieuwe afspraak gemaakt op een beter bereikbare lokatie. De onderzoekseenheid zoals die in onze regio wordt gebruikt is namelijk slecht toegankelijk voor rolstoelgebruiksters. Informatiepunt. Speciaal voor het borstonderzoek i s een I nformatiepunt opgezet. U kunt hier terecht met vragen over het bor stonderzoek. Het Informatiepunt is van maandag t / m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar onder het telefoonnummer: 04120 - 60297.

Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant-Noordoost Raadhuî:-1,Mn ·t l\lstbu:,. 541..J, :;~o AK Os!' Telefoon 0412ll-601 J 1, Fnx (J.j120-1,02 16

5


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 7 Het eerste onderwerp : De verkiezingen voor de 2e kamer in Maasdonk. Er was grote zorg , verdriet, onbegrip voor zoveel stemmen op de democratie-ondermijnende partijen hoewel de "Janmaatjes" zich bestempelen met de naam Centrum Democraten. In Maasdonk haalde deze di scri mi nerende en r assistische partij 212 stemmen, en de Centrum-Partij 14 stemmen . Totaal 226 stemmen, dat is 3,2%. Landelijk is het gemiddelde 2,5%. Voor de kern Geffen was de uitslag nog zorgelijker namelijk 121 stemmen op bovenomschreven partijen en dat is 4,65% . In Nuland ligt dat op 3,03% en in Vinkel op 1,82%. Voor een deel zijn dat naar wij vermoeden: Prot eststemmen, die zo hun geluid lieten weerklinken, zonder te beseffen dat het ·een barbaars geluid is van parti.i en, die terreur bevorderen, geweld niet schuwen, vergelikbaar met N.S.N. of actie Bouwman. Ook die discriminerende fascistische partijen scoorden hoog in Geffen in de jaren voor de 2e Wereldoorlog. De vrees bestaat dat er ook nu weer een groot aantal bewust hebben gekozen en er slechts een klein aantal meelopers en mogelijk ondoordachte stemmen zijn. Toch wordt via radio, krant, T. V. herhaaldelijk duidelijk gemaakt, wat het verwerpelijke program van die partijen inhoudt. Er zijn processen gaande tegen hun discriminerend en rascistisch gedrag, dat bl ijkt onvoldoende over te komen. In Geffen zijn generaties lang de mensen onderdrukt door uitbuitende grootgrondbezitters, mensen zi jn generaties lang geknecht door de overheden, die alleen maar tegemoet kwamen aan armen en misdeelden als ze daarvoor een kniebuiging wilden maken. Ge hoort nog wel eens "Wij waren vroeger nie in tel". Hier was het klasseverschil vroeger groter dan in de ons omringende dorpen. Mogelijk zit daar een van de oorzaken. Anderszins menen wij, dat er mensen zijn, die geisoleerd zijn, zich in de steek gelaten voelen, nergens bij betrokken worden en zich als minderwaardig beoordeeld voelen . Daarom moeten wij ons dat samen aantrekken. Wij laten mensen in de kou staan, houden 6

de deur voor hen dicht. Hoe vinden we die mensen. Dat moet toch mogelijk zijn. Ze wonen misschien in onze buurt, naast mij, dichtbij, maar asjeblieft kijk er elkaar niet op aan. Verdenk er elkaar niet van. Maar doe wel actief mee om mensen bij onze gemeenschap te betrekken, heb respect voor elke medemens en geef hem de leefruimte, die hij nodig heeft. Het valt op, dat asielzoekers geen last bezorgen, maar uiterst vriendelijk zijn, dat hun kinderen heel snel opgenomen worden onder de Geffense kinderen. Het baart ons zorgen dat er zoveel mensen zijn in Geffen, die zich miskent voelen misschien. Er is geen antwoord op onze vraag. Wij kunnen alleen reageren met positief gedrag. Herdenken en bevrijding vieren is daar een facet van. Op 4 mei trok weer een grote stoet mensen naar het bevrijdingsmonument. We herdachten onze slachtoffers van die terreur, dat geweld, die rascistische beweging en wij sporen elkaar aan om te blijven waken en zijn dankbaar voor de herwonnen VRIJHEID . Eind oktober herdenken we dat Geffen 50 jaar geleden werd bevrijd. We moeten nog eens duidelijk maken wat voor een menselijk leed, ell ende, materiële schade is geleden in Geffen zelf. Een hele Joodse familie, die vriendelijke, behulpzame familie van Dijk, zomaar afgevoerd en vermoord. Geffenaren kunnen daarvan nog get~i,gen met betraande ogen . Het is goed tët .]e{1gd·· en de · jongeren hierbij te betrekken, want die zullen de strijd moeten aanbinden tegen het weer sluimerende kwaad. Samen kunnen we misschien die mensen bevrijden van hun dwaalgedachten van een verfoeide ideeën. Het raakt ons allemaal. Ook houden we ons nu bezig met de nieuwe snelweg de A 59 . Belangrijk is dat heel Maasdonk met één stem spreekt. Een goede par allelweg van het Klaverblaq Heesch/Oss en dat bij het motel te Nuland lijkt ons de grootste prioriteit te moeten hebben. De aan- en afvoerwegen vanuit ons dorp daarnaar toe, de 2e prioriteit. De strijd tegen het sluipverkeer. EEm op- en afrit te Geffen, zou de bereikbaarheid niet veel vergroten, terwij l we bij een Klaverblad te Geffen weer veel verkeer zouden aantrekken- en daar is ons wegennet niet op berekend. Op 26 mei is er in Rosmalen weer een inspraak. Je moet dat wel eerst schriftelijk melden met omschrijving en motivering, maar we hopen dat onze vertegenwoordigers hun uiterste best doen. Er werd expl iciete aandacht besteed aan "Café Dinges". Een werkgroep van 8 zeer gemotiv~erde mensen is en blijft van mening dat het belangrijk


is jeugd van lf tot 15 jaar op za_1=~rdagavond in een beschermde omgeving bij elkaar te brengen en met e l kaar te confr onteren. In de voorpubertijd zijn er ontwikkelingen, waarbij deze ontmoetingen van grote waarde kunnen zijn . In de Bonkelaar zijn schitterende voorzieningen, een discotheek met alle gezelligheid, de entr ee bedraagt f 1,- de alcoholvrije drankjes f 0,50. Om de 14 dagen is Café Dinges open, de andere zaterdagen opent de Meent te Nuland haar deuren voor deze jeugdgroep . Wat blijkt echter: Er komen maar 5 kinderen uit Geffen en de overige 25 bezoekers komen uit Oss. Het bestuur van werkgroep "Café Dinges" is daarom teleurgesteld gestopt met activiteiten. Het is jammer voor die kinder en, die er wel aan toe waren. De vraag rest: Is er wel behoefte aan? Mogeli jk kan een onderzoek onder die leeftijdsgroep een antwoord aanreiken samen met de ouders van die doelgroep. Wij hebben veel waardering voor de werkgroep voor de wijze waarop zij Café Dinges beheerden en voor de vele vrije tijd, die zij er steeds maar aan besteden en hebben respect voor hun besluit: De zaak te laten inslapen. Tot onze bezorghei d rekenen we ook het be.richt, dat er op Eerste Pinksterdag geen HOOGMIS zal zijn in onze parochie, met alle waardering voor de dan geplande Woord- en Communiedienst . Er zijn drie hoogfeestti j en KERST, PASEN en PINKSTEREN. PINKSTEREN brengt de be"GEEST11ering, dan intstaat het vuur, de Kerkgemeenschap uit zich dan op zijn sterkst. "Zij kwamen naar buiten en spraken over Hem zonder vrees en zette ZIJN WERK voort" . Het is een teken aan de wand . De schuld ligt niet bij de pastoor, die is helaas nog steeds éénpersoonlijk. Het ligt duidelijk bij de gelovige gemeenschap, die het Pinksterfeest onder waardeert. Wij vi nden het jammer dat het Pinksterfeest zover is gedevalueerd. Nou is ook Nooit Gedacht gedevalueerd, maar dat is toch minder erg. Wel te betreuren, dat we in korte tijd 4 keer naar beneden tuimelen en met ons Eerste elftal , van de 2e, naar de 3e, naar de 4e klasse en nu in dele klasse onderafdeling terecht gekomen zijn . Wij hopen, dat de vereniging het kan doorstaan, en daar is veel vertrouwen in: Kop-op en opnieuw beginnen. · Trouwens het ZESDE elftal van Nooit Gedacht werd royaal Kampioen. En daarin stee kt zoveel jong talent, dat de toekomst Nooit Gedacht toelacht. En dat hebben we allemaal nodig, ja toch! ! ! Volgende stamtafel 29 mei 11.00 uur zaal Govers .

Van de Stamtafel . 0 j a, nog een dankwoord aan onze twee gasten aan tafel W. en H. bedankt.

T.t.v. G'effect' 79

OPROEP AAN OUD-LEDEN VAN TAFELTENNISVERENIGING G'EFFECT '79 Dit jaat viert tafeltennisvereniging G'Effect haar 15-j arig bestaan. Dat heuglijke feit willen we vieren. Op 8 juli a . s . vi eren we dan ook feest in zaal De Gouden Leeuw. Hiervoor willen we ook onze oud-leden uitnodigen. Het is echter ondoenlijk alle oud-leden persoonlijk a~n te schrijven Vandaar deze oproep. Wilt u·sarnm~et ons herinneringen ophalen over 15 jaar tafeltennishistorie in Geffen? Wilt u uw tafeltenniskwaliteiten nog eens beproeven tegenover 'nieuwe talenten' of oude bekenden, of wilt u uw krachten liever meten tijiens een partijtje darts? Of wilt u liever alleen maar gezellig bijkletsen onder het genot van een drankje en een hapj e? Meldt u dan bij een van de onderstaande adressen! Uiteraard is ook uw partner van harte welkom. We zien uw reactie graag voor lOjYn; tegemoet. Doe mee! Jan Verburgh Peppeldreef 1 04102 - 24196

Peter van Griensven Past.vd Kampstr 32 04102 - 23176

7


Afschei d en welkom:

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

Wij danken hen van harte voor de vele uren die zi j aan het parochiewerk hebben be- . steed; ook dank aan hun gezinnen die hen daartoe de ruimte gaven!

WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN: zaterdag 19 . 00u NULAND: zaterdag 19.00u VI NKEL: zaterdag 17 . 30u

Uit het parochiebestuur namen we afscheid van: v.ice voorzitter Gerr it van den Helm, penningmeest er Wim Strik , vert egenwoordiger bouwzaken Frans Rovers.

zondag 09.30u zondag 10.00u zondag 11.00u

LITURGI SCHE KALENDER

wo 25 - 05

Wij verwelkomen: Stefan Doodkorte: vice-voorzitter Arjan Schouten: penni ngmeester Rien vd Berg: bouwcommissie . en wensen hen veel genoegen toe in het parochiewerk.

19.00u:*W en C dienst rond Maria mmv Anneke Keijzers en kinderen van het kinderkoor

ZA 28 - 05 10.00u:*H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00u: Vormselviering door Vicaris Verhoeven en Past. Spijkers mmv Jeugdkoor

zo

29 - 05 09.30U: H.Mi s mmv Gemengd Koor

wo

01 - 06 19 . 00u:*Avondmis

ZA 04 - 06 10.00u :*H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00u: Wen C dienst mmv Passe Partout tevens kinderkerk

zo

05 - 06 09.30u: H.Mis Sacramentsdag mmv Gemengd Koor

wo

08 - 06 19.00u:*Avondmis *=dienst in kapel

KERK EN SAMENLEVING Het gesprek over wat wij tegenwoordig noemen: kerk en samenleving . Het is een onderwerp waaraan je je gemakkelijk vertilt omdat het zo log, breed en zwaar is en omdat er zo verschillend over wordt gedacht . De een vindt dat de kerk een oase moet zijn, los van het wereldlijk gebeuren, en de ander dat de kerk pas kerk wordt wanneer ZlJ politieke betekenis heeft. Maar het onderwerp is wel belangrijk . Als het samen geloven geen handen en voeten krijgt in het dagelijks leven, !n de samenleving, is het onvruchtbaar . Wél luisteren in de kerk naar het voorbeeld van Jezus die de zwakke bijstond, en zelf niets doen is onwaarachtig. De kerk buiten de samenleving is geen kerk. VERWIJT

In het gesprek viel het verwijt dat de kerk zi ch te weinig met de samenleving bemoeit . . Het is opvallend dat dan ineens 'kerk' wordt versmald tot 'kerkelijke leiding', met name tot paus en bisschoppen. I emand zij bijv. "Waar was de kerk bij die en die demonstrat i e"? Hij vergat dat de mensen di e meelieU hebt nog één kans ••• pen, en hij zelf, óók kerk zijn. Wie zegt dat de kerk niets voor buitenlanders doet, Op vrijdag 27 mei a.s . kunt u voor de laatvergeet dat christenen in de gemeenteraden ste keer bloemen brengen ter ere van Maria. en andere overheidsorganen ook kerk zijn We zullen onze kerk, onze kapel en onze en . juist in hun positie voor de buitenl anveldkapel ermee sieren . ders kunnen opkomen . Tussen 9 en 10 uur s'morgens; de grote kerkdeuren staan wijd open voor ul W~e ee~ werkloze buurman aan werk helpt, is misschien meer christen dan de pastor die er een keer over preekt. Huis-of ziekenbezoekers horen wel eens : "Je ziet nooit iemand van de kerk" . Daar bedoelen ze dan de pastor mee. Een zuster kan er nog mee door . . De bezochte vergeet maar een "leek" niet

8


helaas dat er in de bezoeker een echt lidmaat in levende lijve bij hem is. De vraag "doet de kerk wat in de samenleving", vervang ik liever door de vraag "doen wij wat in de samenleving" . Juist dit laatste geeft hoop. De weml..ozen niet als lanterfanters behandelen, de WAO ers niet als profiteurs, stemmen op een partij die zwakken in de maatschappij te hulp komt, gehandicapten serieus nemen en een zieke bezoeken: dat kunnen wij allemaal doen.

EFFE BUURTE MÈ ..... Stefan Doodkorte (34 jr) sinds 1 mei 1994 de nieuwe vice-voorzitter van het parochiebestuur. Hij komt uit een gezin van twaalf en is van oorsprong 'ene Gelderse'. Bewust heeft hij indertijd gekozen om in een dorp te gaan wonen, want dorpelingen zijn gemoedelijk, hebben minder haast en houden van buurten! Dat vindt Stefan Doodkorte, opticiën, getrouwd met José en vader van Carola, Dennis en Remco. Sinds mei '91 heeft hij in Geffen een zaak en dat is hem tot nu toe goed bevallen. Voor die tijd woonde hij in Oss, was nog nooit in Geffen geweest en dacht dat Effe noar Geffe een doodgewone braderie was ••.•. Intussen weet Stefan beter en is goed ingeburgerd. "Als je in een besloten gemeenschap komt wonen, moet je allereerst zelf contacten leggen", aldus Stefan. " Ik heb veel tijd genomen om a ls het ware "bij de mensen binnen te komen." Hij werd lid van de winkeliersvereqiging, bood een informatieve avond aan aan de KVO en KVB én schenkt nu soms wel dertig koppen koffie. op een dag! Uiteraard zijn goede contacten in het belang van zijn zaak. Toen Carola de eerste Communie deed zat Stefan al snel in de communie-werkgroep en sinds kort is hij ook lid van Passe Partout. Van huis uit katholiek opgevoed, vindt Stefan dat het katholiek zijn niet afhangt van het iedere week in de kerk zitten.Het 'praktiseren' hoort er echter wel bij. "Je moet je kinderen er ook in voorgaan", zegt hij. "Als wij gaan nemen we ze mee en de kinderkerk is een goede vorm om de kinderen erbij te betrekken. Als ze de communie doen, is het niet alleen het feestje, er hoort iets meer bij. Overigens vindt Stefan dat de organisatiestructuur van de parochie gedegen in elkaar zit en de werkvelden goed functioneren.

Hij wil zich graag gaan inzetten voor deze parochie, waarbinnen de pastoor een kerkvisie uitdraagt van zorg voor zijn parochi- · anen. "Het is ook niet voor niets dat zoveel vrijwilligers hier actief meewerken", vindt Stefan. In zijn nieuwe functie als vicevoorzitter wil hij niet "de lakens gaan uitdelen". Hij wil eerst graag de medewerkers in de diverse geledingen leren kennen en komen tot een evenwichtige rolverdeling. Hij ziet zijn functie ook als intermediair tussen pastoor en parochianen. Stefan wil inhoud geven aan de titel en ziet zijn functioneren als een kleine schakel aan een lange ketting. In de werkvelden wordt veel werk verzet en je kunt niet zonder elkaar. Voor vrijwilligers geldt op de eerste ~•~ plaats: de inzet telt meer dan de prestatie op zich! Stefan vindt het gezellig met een groep samen te werken en in die zin liggen er overeenkomsten met zijn optreden als Prins carnaval het afgelopen jaar . Hoewel van huis uit geen fervent carnavalsvierder is hem dat heel goed bevallen . Je leert heel veel mensen kennen en het mooie van Geffen is: iedereen praat met elkaar! "En ik hou ook van een praatje maken", zegt Stefan. "Scherzend zegt mijn vrouw weleens: de mensen komen hier niet voor een bril maar om te ouwehoeren.!" Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat Stefan "OOG EN OOR" heeft voor de Geffense mensen en ik ben ervan overtuigd dat hij letterlijk en figuurli jk veel parochianen zal "aanspreken"! Succes toegewenst!

****************************~***************

9


@ GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of atbalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. 1ndien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wet10

houders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09. 30 - 11. 30 uur, tel. 04102 24242

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 06-8676 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK IN MAASDONK In de komende weken zal in Maasdonk een groot onderzoek worden gehouden. Doel van dit distributie planologisch onderzoek (d.p.o.) is om inzicht te krijgen in het functioneren van de detailhandel en de horeca in de kernen Geffen, Nuland en Vinkel. Hiervoor worden drie verschillende enquêtes gehouden. De eerste is een enquête onder de consumenten. Hiervoor is een willekeurige lijst van 850 huishoudens in Maasdonk samengesteld. Deze 850 huishoudens zullen eind volgende week een enquête in de brievenbus aantreffen waarin wordt gevraagd naar de behoefte op het gebied van winkel- en horecavoorzieningen en de ervaringen met de huidige voorzieningen. De huishoudens die gevraagd worden een formulier in te vullen, zijn willekeurig geselecteerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen dit formulier ook daadwerkelijk invullen en terugsturen, want hoe groter de hoeveelheid reactiès, hoe betrouwbaarder het onderzoeksresultaat wordt. Daarnaast zal aan alle bij de gemeente geregistreerde winkeliers en horeca-ondernemers ook een enquêteformulier worden toegezonden. Ook aan hen wordt gevraagd om zorgvuldig en zo volledig mogelijk de enquête in te vullen.


Bureau Pouderoyen Compagnons uit Nijmegen (een onafhankelijk bureau, deskundig op dit gebied) zal de enquĂŞteresultaten verwerken en een advies uitbrengen aan het gemeentebestuur. Op grond van dat advies zal gekeken worden naar de mogelijkheden om de komplannen van de drie kernen te herzien. Het komt erop neer, dat bijvoorbeeld bekeken wordt of er nog meer winkels in een bepaalde branche gevestigd moeten worden en waar die dan het beste kunnen komen. Daarnaast kan op grond van het onderzoek eventueel door het gemeentebestuur besloten worden dat actief moet worden geprobeerd om bepaalde winkelsoorten die niet voldoende aanwezig zijn te proberen zich te laten vestigen in Maasdonk of een beleid te voeren dat een bepaalde soort winkels geen vestigingsvergunning meer krijgt om te voorkomen dat er een bovenmatige concurrentie ontstaat. Alle mensen die het formulier terugsturen bepalen mee, hoe de onderzoeksresultaten eruit gaan zien. Dat betekent niet, dat alle wensen die worden aangegeven worden gehonoreerd, want er kunnen andere belangen een rol spelen en individuele wensen kunnen in weinig gevallen worden waargemaakt. Wanneer we echter veel medewerking krijgen van de inwoners van Maasdonk bij het onderzoek, kunnen we samen zorgen voor een optimale winkel- en horecavoorziening in Maasdonk. We moeten daarbij natuurlijk niet vergeten dat we spreken over drie kleine kernen, en dat het voor ondernemers een haalbare kaart moet blijven om zich in Maasdonk te vestigen.

Bij voorbaat bedanken wij iedereen voor de medewerking aan het onderzoek. Het gemeentebestuur van Maasdonk

DIT WAS TOT VOOR KORT

EEN MENS

IN NOOD HULP HELPT. HELP MENSEN IN NOOD

GIRO 1111.222 , e • Mensen in Nood ~

Poslbvs 1041 5200 BA 's Hertogenboscl1

tl


DE PRIK VAN DE OOIEVAAR

DANKBETUIGING Allen hartelijk bedankt die de lOOste verjaardag van tante Bertha Vermeulen mee gevierd hebben, voor bloemen en cadeau's en de vele felicitatiekaartjes die ze uit Geffen ~0cnt ontvangen, ook voor de bloemen van de gemeente Maasdonk. Bertha heeft zelf haar moeder tot haar 94ste verzorgt, en zei dan altijd "als je goed doet, word je zelf ook goed gedaan~ En ze heeft nog gelijk ook, want haar verzorging is uitstekend bij het personeel van het tehuis. Ze is nu niet meer zo helder van geest, maar als ik kom vraagt ze, Hoe bende hier, met de kar? Och we jammer anders kon ik mee naar Geffen rijden. Contactpers. Lies v. Druenen, An v. Erp.

:ZO gewoon en toch zo bijzonder. :ZO alledaags, maar steeds weer een wonder.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

-Oaan DaniĂŤl, Matthijs Hij is geboren op 9 mei 1994 en weegt 4235 gram. Dick en Bethy van Deurzen De Gement 1, 5386 KG Geffen Petekind van Suze van Pelt. 12


REGIONAAL PATIËNTEN

&

C ONSUMENTEN PLATFORM

REGIONAAL PATIËNTEN CONSUMENTEN PLATFORM PERSBERICHT "WAT VRAAG IK AAN MIJN ARTS?" Patiënten willen niet dat de arts over hun hoofd heen beslist . Patiënten willen zelf beslissen in overleg met hun arts. Tijd en informatie zijn voor het nemen van goede beslissingen van groot belang. Daa rom is er nu een folder "Wat vraag ik aan mijn arts?" met tips voor in de spreekkamer. Deze folder is bestemd voor ieder die een bezoek brengt_aan de huisarts. De folder is verkrijgbaar bij huisartsen, apotheken, patiëntenorganisaties en het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Noordoost Noord-Brabant (tel.nr. 073-123355 PATIËNTEN/CONSUMENTEN PLATFORM HELPT BIJ ZIEKENFONDSKEUZE. Het Patië~ten Belangen Buro van het Regionaal Patienten/Consumenten Pl atf orm Noordoost Noord-Brabant opent een informatie- en klachtenlijn over ziekenfondsverzekeraars. Het platform start deze actie omdat de Raad van State begin apri l advies heeft uitgebracht dat ziekenfondsverzekerden onder bepaalde voorwaarden per 1 januari 1995 van ziekenfonds kunnen veranderen. Verzekerden in de regio Noordoost NoordBrabant hebben tot 1 november de tijd om hun ziekenfonds schriftelijk op te zeggen. Na 1 januari -kunnen ziekenfondsverzekerden elke twee jaar wisselen van zi ekenfonds gerekend vanaf de feitelijke datum van inschrijving. Voor verzekerden i ngeschreven vóór 31-12-91, is de inschrijfdatum bepaald op 1 januari 1992. Bij beëindiging van de in.s chrijving moet meestal een opzegtermijn van twee of drie maanden in acht worden genomen.

Grote verschil len tussen zieknfondsen ziJn er echter nog niet. Er zitten ook nadelen aan de wisseling van ziekenfonds. Daarom vindt het platform dat mensen die ontevreden zijn over hun ziekenfonds, eerst zouden moeten proberen in overleg met het ziekenfonds de moeilijkheden op te lossen. Het platform heeft alle voor- en nadelen van het wisselen van ziekenfonds op een rijtje gezet. Er is informatie over de ruim 25 ziekenfondsen waaruit de consument kan kiezen. De patiëntenorganisatie heeft een goed overzicht van het verzekeringsaanbod. Het Patië~ten Belangen Buro kan de spelregels bij het wisselen van ziekenfonds vertellen en heeft op aanvraag een folder beschikbaar met meer informatie over het veranderen van ziekenfonds . Het platform is een bundeling van regionale pati ënten/consumentenorgani saties en maakt zich sterk voor een goede regionale gezondheidszorg . Het RPCP Noordoost Noord-Brabant wil graag een indruk krijgen van de vragen, wensen en/of klachten over ziekenfondsen. Mensen die informatie willen worden verzocht cont act op te nemen met het Patiënten Belangen Buro. De informatieli jn i s bereikbaar: maandag en woensdag 13.00 - 16 . 30 uur dinsdag,donde rdag en vrijdag: 9 . 00 - 12.30 uur op tel.nr . : 073 - 134749

J.J. Kok notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851 13


DE TRACTORBEHENDIGHEIDS WEDSTRIJD

.

Ook dit jaar· zullen er weer zo'n veertig jonge mannen uit de regio Noord-Oost-Brabant en Den Bosch strijden voor de titel van de behendigste chauffeur uit de regio. In samenwerking met hun trekker zullen zij diverse ingewikkelde proeven moeten afleggen. Deze zijn zo opgezet dat de chauffeurs werkelijk alles uit de kast moeten halen, om goed te presteren. Enkele proeven van vorig jaar, zoals het driekleurig gootballenspel, het hydraulisch ringsteken en het aankoppelbakjesslagstopbandenspel zullen ook dit jaar weer plaatsvinden. Het ezeltjeprik van vorig jaar is met het zicht op het W.K. voetbal veranderd in het Leeuwtjeprik. Ook zijn er twee nieuwe spellen; Het taartdozenspel en het Was je tegenstanderspel. Bij het eerste spel zullen er diverse voorwerpen op de juiste plek gelegd moeten worden. En bij het "Was je tegenstanderspel" hebben de deelnemers eindelijk eens de kans om wraak te nemen op hun tegenstanders. Zij kunnen d.m.v. het goed verrichten van enkele opdrachten, hun groepsleden in een zwembad laten vallen. De chauffeur die aan het eind van de dag de in totaal zeven proeven het beste weet af te leggen, zal de beker met de daarbij behorende titel in ontvangst mogen nemen. De winnaar van vorig jaar (Arian Ouwens uit Oss) zal zijn prijs dit jaar natuurlijk weer fel verdedigen. Naast deze zeven proeven is er ook nog een apart klassement voor de stoelendans. D.M.V. het knock out sys~ 14

.

teem zullen de deelnemers ook deze prijs nog in de wacht proberen te slepen. Dit spe] zorgt altijd voor veel spanning, zowel bij de deelnemers als bij het publiek. TOPPERS TRACTORPULLJN(:;WF.n~TîH m

ni

OSS

Naar aanleiding van het grote succes van vorig jaar zal er dit jaar voor de tweede keer een Brabantse Tractorpullingwedstrijd georganiseerd worden. De tractorpullingwedstrijd bestaat uit drie klasse; twee special klasse en de regionale loonwerkersklasse. Bij deze sport is het de bedoeling dat de specials de sleepwagen "Power Breaker" zo ver mogelijk over de baan proberen te slepen. Deze sleepwagen is vooral bekend van de Europese '· Kampioenschappen in de Flevopolder i en in Luxemburg. Daar heeft hij de Eurpese top specials bedwongen. De specialklasse is opgedeeld in de 3 1/2 ton en de 4 1/2 ton klasse. K.P.J . Oss heeft besloten voor deze klasse alleen de toppers uit t e nodigen. Dit zijn o.a. Super Smokey met 1200 pk, Wicky Power met 700 pk, Skippy met een legertankmotor ·1200 pk, Rambo met Vl2 motor - 2 turbo's 1200 pk, de Nederlandse kampioen Max 4 turbo's - . ·_ 3 traps watermethanol 1500 pk en Second Hand met 2 Ford A.A. tankmotoren met maar liefst 1800 pk. Een vergelijking met een landbouwtrekker gaat in geheel niet meer op deze heeft gemiddels 85 pk. Tevens zal de Europees kampioen White Horse


4 een demonstratietrek verzorgen. Deze is reeds tweemaal "Puller off the Year" geworden, hetgeen inhoudt dat het team de meeste wedstrijden overwinningen heeft behaald. Deze special beschikt over een Allison V 12 vliegtuigmotor en met zijn methanol-injectie beschikt hij over maar liefst 2100 pk. De voorrondes van de tractorpullingwedstrijd vinden plaats om 13.00 uur en om 14.30 uur. De final e is om 17.00 uur. EINDE PERSBERICHT.

PERSBERICHT BRABANTSE COMBI TRACTORPULLINGGAMES K.P.J. afdeling Oss organiseert op zondag a.s. de Brabantse Combi tractorpullinggames. Het evenement zal plaats vinden achter het sportpark "De Rusheuvel", bij de kruising van de Macharenseweg en de Spitsbergerweg in Oss . De Brabantse Combi Tractorpullinggames bestaat uit twee gedeeltes, enerzijds uit de inmiddels befaamde regionale tractorbehendigheidswedstrijd en anderzijds uit de spectaculaire Brabantse Tractorpullingwedstrijd. De tractorbehendigheidswedstrijd beg~~t om 9.30 uur en de tractorpullingwedstr1Jd zal om 13,00 uur losbarsten. De ~rijzen zullen rond 18,00 uur uitgereikt worden. De tractorbehendigheidswedstrijd wordt al voor de dertiende keer georganiseerd en de tractorpullingwedstrijd zal voor de tweede keer plaats vinden. Het afgelopen jaar is het tractorspektakel door zo'n 2000 mensen bezocht.

ONDERZOEK MET EEN SPORTHART Als ik naar Oss rijdt, waar Gert-Jan samen met zijn vrouw Susan woont, vraag ik me af of hij niet al een beetje zenuwachtig zal zijn voor de gebeurtenis van 25 mei. Op die dag promoveert Gert-Jan namelijk tot dr. Bij aankomst blijkt dat geenszins het geval. Gert- Jan heeft het te druk om al zenuwachtig te worden, Zo is hij bijvoorbeeld al druk bezig met solliciteren en ook zijn hobby, voetbal, vergt de nodige aandacht. Gaandeweg het gesprek wordt me echter nog iets duidelijk: Gert- Jan is zeker van zijn zaak, hij 'zit' helemaal in zijn onderzoek en kent wat dat betreft geen twijfels. In oktober 1988 behaalt Gert-Jan zijn doctoraal biologie. Een maand later kan hij al als ioi (= onderzoeker in opleiding) aan de slag op de afdeling Microbiologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vier jaar lang houdt Gert-Jan zich dan bezig met "de rol van pyrofosfaat en tripolyfosfaat in het energiemetabolisme van methaanbacteriën". Als ik hem vraag dit 'in gewone mensentaal' te vertalen, zegt hij: "Methaanbacteriën zijn microorganismen met dezelfde eigenschappen: Ze kunnen methaan, oftewel aardgas, vormen . Je vindt ze overal waar biogas aanwezig is, bijvoorbeeld in de maag van een koe . Daar zorgen ze voor de afbraak van gras . Verder vind je de methaanbacterie in de waterzuivering en bij compostering. Eén op de vier mensen draagt ook methaanbacteriën bij zich; de gevolgen daarvan zijn te zien in de film Grijpstra en de Gier. Ik heb bekeken hoe deze methaanbacteriën fosfaten aanmaken en hoe ze deze weer afbreken". Het resultaat van zijn onderzoek is opgenomen in een boek met de titel "Phosphate metabolism in Methanobacterium thermoautotrophicum". Diverse hoofdstukken uit dit werk zijn al geplubiceerd in de vakliteratuur. Woensdag 25 mei verdedigt Gert- Jan zijn werk tegenover een commissie van wijze heren. Die zitting duurt 60 minuten. De commissie trekt zich hierna even terug om zich te beraadslagen over het eindpunt. Na de uitreiking van de bul volgt er nog een receptie en een diner. Gert-Jan hoopt binnenkort een mooie baan in het onderzoekswereldje te bemachtigen. Waar, dat maakt hem én zijn vrouw Susan niets uit. Met plezier vertrekken ze samen naar Zweden als het moet. Voetbalvereniging Nooit Gedacht zal dan wel een vaste kracht moeten missen. Gert-Jan is immers al vele jaren een vaste keus in het eerste elftal. Red: Anita 15


POLITIE BRABANT-NOORD DISTRIKT MAASLAND DE INBREKER WEET WAAR HIJ OP MOET LETTEN •••••• • EN U? Misschien weet u (nog) niet waar u allemaal op moet letten, om het risicó van een inbraak te verkleinen. Donderdag 26 mei 1994 om 20.00 uur hoort u in gemeenschapshuis de Meent te Nuland wat u kunt doen om de kans op woninginbraak te verkleinen. In 1993 is maar liefst 1099 keer ingebroken in het district Maasland. Een aantal hiervan vond ook plaats in Maasdonk en uw woonwijk . Meestal komen de daders binnen via het forceren van achterdeur of een raam. Bij deze inbraken is voor duizenden guldens buitgemaakt, bestaande uit geld, sieraden, kleurentelevisie's en video's . Maar ook voorwerpen waar de bezitters een bijzondere herinnering aan hebben en die niet te vergoeden of te vervangen zijn. En dan praten we nog niet over de schrikdie. vaak jaren, blijft, of de ergernis over het feit dat een vreemde in uw huis in uw persoonlijke spullen heeft zitten snuffelen . Daarom willen politie en gemeente het aantal woninginbraken tegengaan . Een van de middelen om dat te bereiken is u informeren over het beveiligen van uw woning. Dan moet u niet direct denken aan het plaatsen van stalen roll uiken voor uw ramen. Neen, vaak simpele maatregelen kunnen inbraak moeilijker maken. Als u ook wilt weten, waar u op moet letten, kunt u de informatie-avond over woningbeveiliging bezoeken. Op die avond komen "zwakke plekken" in de beveiliging van de woning aan de orde en krijgt u te horen welke maatregelen te nemen zijn. Aan de hand van een videofilm zal e.e.a. u snel duidelijk worden. PRO - ACTIEF We moeten met z'n allen de inbrekers steeds lastiger gaan maken. Dat kan door aan inbraakpreventie te doen. De kans op een inbraak bij u verkleinen, door soms eenvoudige maatregelen. De politie blijft zich inzetten om nog meer inbraken opgehelderd te krijgen . Terugdringen van inbraken kunnen we echter alleen met uw hulp. Voorkomen dat er ingebroken wordt, is nog altijd de beste remedie. Alert zijn op wat er in uw omgeving gebeurt. Meer sociale controle is noodzakelijk. Ziet u iets verdachts, laat het dan weten. Praat er over met uw buren. Misschien was hun het vreemde gedrag van die auto ook al opgevallen. Bel gerust naar het team van uw gebied. Het oplossen 16

van een inbraak is net als het oplossen van een legpuzzel . Vele kleine stukjes maken de puzzel compleet. Wat u in eerste instantie vreemd vindt, maar afdoet als: "Het zal wel niet belangrijk zijn", kan voor ons juist dat ene ontbrekende stukje puzzel zijn. Voorlichting politie district Maasland.

UITSLAGEN UITSLAGEN BILJARTVERENIGING Il D'N ZWARTE BOND". Na 26 wedstrijden (voor de meeste) is er een eind gekomen aan de onderlinge competitie van DZB. In poule A was Wilbert van de Maasdijk oppermachtig en won ver voor de finale al zijn wedstrijden op z'n sloffen. Aard van Lokven stond vanaf het begin in poule B bovenaan, doch de eindsprint van Jos Verstegendeed hem de das om, jammer dat alle wedstrijden niet gespeeld werden in poule B.De beslissingswedstrijd werd gewonnen door W. vd Moosdijk, in 17 beurten 48 car. een waardig kampioen! Hieronder de eindstand: PNT GEM -H.S. 1 Wilbert vd Moosdijk 238 1.81 16 2 Henk van Dijk 228 3.62 34 3 Jan vd Wouw 225 1.81 16 4 Hans van Orsóuw 225 1.18 11 5 Gerrit Arts 222 2.38 18 6 Christj. Verhagen 222 1.08 10 7 Joop van Dijk 220 3.33 ~ 8 Stafan Leijten 219 1.30 13 9 John Megens 217 0.92 7 10 Rien van Buul 216 1.41 15 11 Albert van Orsouw 215 0.90 10 12 Henk vd Wouw 211 1.23 14 13 Gijs vd Wouw 202 1.42 12 14 Mary Jansen 198 0.92 9 POULE B -1 Jos Verstegen 2 Aard van Lokven 3 Robert vd Wouw 4 John Savelkouls 5 'Barry Jansen 6 Mark Beekmans 7 John vd Wouw 8 Jos van Erp 9 Willian Vissers 10 Jarno van Dijk

230 230 223 219 216 210 206 199 193 188

1,35 0,90 1.11 0.89 0.44 0.72 0.75 0.49 0.74 1.09

13

8

7

7 5 8 9 6

8 12

********************************************


·················•·•········ ············•·········•····· f:~:;;i;;::::::::::::

VAN TUIJL

Café 't Haasje

~

~ assurantieadviseurs

"""'

* VERZEKERINGEN zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

............................

VAN TUIJL ~ bv ....:m::.......::1.......1 makelaard.. IJ ............................ ···························· ............................ \/~\?:::::::::: ························•···

Gerda Pouls-Benders

~ NVM

Pedicure ~

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen tr 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE D'N BART ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• 0

SCHOENEN & SPORT

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

WJ SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

Hotel II De Gouden Leeuw

11

A

,

~

Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

l!!ll!l!!!li..

bruiloften - p;~~~~o~:e,gadermgen

-

WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

~

1

W. Hanegraaf Geffen O nderhoud b o uwma c hines Klein gereed sc hap

M.TEC- DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04 102 - 2200 l fax 04102 - 25068


VROUWE IN DE POLLIEJTIEK Hanneske, ik ha oowen brief geleezze en ik ben't toch wêl vur 90 presênt mi oow ens. T'is allemol bezuinige, behalve op d'r êige. Al diej grootte kopstukke hend'r un stuk of vier van diej goej betaolde bontjes be. Be d'r groot selaris. Mar zo'n.baantje ~s kommisarus, dê kan Peer ok wel; ens in'~ Jaor nor un vergadering kommen en nergus anders nor kèke, allinnig mar oew gêld beurre, daor hoefde toch niej vur geleerd te hebbe of te zen. Nouw noch iets over diej footo's; daor hoefde ge niej over in te zitte, want diej maakke ze van oow toch gen, want ge bent daor veul te lelluk vur, daor zuukkeze toch zeker wêl unne skondere mens vur ûit docht ik zo be m'n êige. Toen ik smêrrus vur de spi egel ston, toen zaag'k dê ik munnen beste ted ok gehad ha. Nouw nog i ets oover de polliejtiek. Ik laas in ' t Brabants dagblad (d'n vijfden April) dê ttur nog steeds orlog gevoerd wordt teegge de vrouwe. Ze worre va~ alle kante gediskrimmineerd, veul slechter betold, veul irder ontslaagge en ze moette meer en harder werrike ês maansvolluk. Mar ik zeig mar zo; ês de vrouwe wille, dan kunne ze alle macht van de mannen oovernimme. Ik he dê hier in Maasdonk bekeeke me de vurkiezinge; bekant alle vrouwe stonne op un onverkiesbaarre plots; ze zen veul te beskeije. Ze moette meer lef krège, dan hebbeze't in Maasdonk vur ut zeige. (Volgens men wilde ge dan lijsttrekker worre, Peer, want ge praot vort net un "wijf") Neej Hanneske, dê denkte ge vurkeerd; Ik zo dan goewd bûrrigemister wille worre, want ik zo liever tweej vrouwe ês wethouwers wille hebbe dan tweej minse. In Geffe is't beweezze dê un vrouw zeeker zo goewd kan zen ês unne manskêrel. Ze zen veul vriendelukker, veul beskaafder, veul intiligenter en ze komme dur afspraakke nao Es ge probleemme het dan go'de ge toch ok veul liever nor un vrouw ês nor unne manskêrel, of niej dan?? Ze moette gewoon meer lef krège, dê's gewoon alles. Es dees dur de Raad van Maasdonk geleezze wordt dan denk' dêssu allemol beginne te bibbere. T'is gewoon zo dê de miste vrouwe ut thaus vur ut zeige hebbe en waorrum dan niej in de geminteraod? En meun vurgadering zal d ' r un hil bietje meer publiek komme êstur aacht vrouwe daor zitte, want vrouwe trekke, Hanneske. Vrouwe doen veul meer vur d'r mense en vur 18

de gemeenschap (welke gemeenschap, Peer?) ês vur d ' r êige. Ik zie eullie Han daor al zitte en diej houwt durre mond êcht niej dicht, want dê duu'se thaus ok ~iej, dê ~ee'k zeeker. Vrouwe in de geminteraod is ok veul vurdilliger; ze rooke gin sigaarre van de geminte, ze drinke niej van de geminte, dus ut zal me de begrooting ok veul beetter ûitkomme. We zulle mar hooppe dê'k ze wakker he gemakt, dan kunne ze vast beginne me ut saammestelle van d'r lijst vur oover vier jaor. 't Zal d ' r dan hil anders ûit komme te zien in Maasdonk. Peer van Wim van Peer van Hanneze.

K.V.B.

Dames, Dinsdag 3 mei hadden we in de kleine zaal van "de Gouden Leeuw" een thema- avond. Het onderwerp vàn deze avond was "Verzekeringen in en om het huishouden". De avond werd verzorgd door het Bureau Voorlichting Verzekering, waarbij dhr. Emmink gebruikt maakte van Het Verzekerings· spel . Door middel van dit spel kwamen allerlei interessante verzekeringsgevallen aan de orde. De situaties konden betrekking hebben op o.m. de W.A.-, de inboedel- en reisverzekering. Hierbij waren uiteraard de meningen van de aanwezige dames erg verdeeld, en kwamen allerlei, zelf van nabij meegemaakte verhalen los. Het is ons wel duidelijk geworden dat men in twijfel-gevallen het beste contact op kan nemen met de eigen adviseur. Tot slot kreeg iedere aanwezige nog enkele aardigheidjes mee naar huis en werd dhr. Emmink bedankt voor zijn inzet. Bestuur K.V .B.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie). Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594 Tiel

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

*

ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van si~rpleist~rs

.-V~rzekerihgen veilig en c~ncurrerend

auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

.\

. . bij de Rabobank.

04102-24658 Rabobaok r:,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


'De Kracht van de Kombinatie'

WI HABO

ABABncb ~

DRUKKERIJ Heesterseweg l l 5386 KT Geffen

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

~

telefoon 04 l 02 - 22684 telefax 04 l 02 - 24795

registeraccountants

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen* begeleiding en controle van administratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uil 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 539 l KO Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

KOPV INLEVEREN VOOR: 28 MEI DE ROSMOLEN 52

WIE WAT WANNEER MEI 27 Dr. Smit afwezig 28/29 Weekenddienst dr. Visschers 29 Stamtafel, 11.00u zaal Govers 30 Dr . v. Heyningen afwezig

JUNI

- 3-

Dr.Visschers afwezig 4/ 5 Weekenddienst Dr. v . Heyningen 5 G'68, Buitentoernooi 5 Bedevaart naar Wittem 7 K.V.B., speurtocht 8 ZiekencomitĂŠ de Schakel, Meiviering 't Oude Klooster, 14.00 uur 10/3 juli Vakantie Dr. v. Heyningen

20

Weekenddienst Dr . Visschers Stamtafel, 11.00u zaal Govers 18/19 Weekenddienst Dr. Smit 21 K.V.B ., reisje naar Giethoorn 25/26 Weekenddienst Dr . Visschers 11/12 12

JULI

m-

50-jarig bestaan hondesportver. de Trouwe Help, grote Nat. Wedstrijd .