Torenklanken 1994 - nr 10

Page 1

32e jaargang

I nummer 101 mei 1994

n en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

PADDESTOE:l.

IN MEMORIAM

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotselinge overlijden van

Ad van Sluis Ruim 15 jaar was Ad een enthousiast lid van onze redaktie. Nog maar kort geleden nam hij afscheid als voorzitter van Torenklanken.

<;iCF~' l!"I

Op maandag 16 mei a.s. is er weer gelegenheid om uw peuter in te schrijven voor de Peuterspeelzaal. De kinderen .moeten 1½ jaar of ouder zijn en kunnen eventueel geplaatst worden vanaf 2 jaar en 3 maanden. Het inschrijfgeld bedraagt f 10,=. U bent samen met uw peuter van harte welkom tussen 9.30 en 11.00 uur. Uw kind kan dan onder leiding van één van onze leidsters even spelen. Graag tot dan! Namens bestuur en leidsters, Peuterspeelzaal "de Paddestoel". P.S. Denkt u voor een eventuele machtiging voor de ouderbijdrage aan uw._Q~nkrekeningnummer.

Wij wensen zijn kinderen, familie en vrienden veel sterkte in de komende tijd.

Redaktie Torenklanken.

KOPY INLEVEREN VOOR: 14 MEI DE ROSMOLEN 52


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO: * Verkoop • Onderhoud * A.P.K. * Wasserette • Schade reparatie

Een ruime keuze in wand• en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

BRANDSTOF: * Diesel * Euro loodvrij • Super • LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

~

Rijksweg 2, 5386 LO Geffen Tel.: 04102 • 25016 Fax: 04102 - 25765

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax 04102-25963

Bouvvbedrijf "BRODUS" • NIEUWBOUW * ONDERHOUD

* RENOVATIE • VERBOUWINGEN

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heestersevveg 29

5386 KT Geffen

•W•®~' SPAARBANK

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

* aan-/verkoop

JO VAN DE BERGH Veldstraot l 4 · Geffen tel. 04102 - 22531 Broekstraat 13

Tel. 23633

Irma

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vry"dag: 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00 - 19.00 uur en op afspraak.

Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

Lambertusstraat 29 • Geffen - Tel. 04102 • 22316

* taxaties * hypotheken * verzekeringen * sparen * beleggersgiro

0

Nu ook een zaal voor feesties/ kinderfeesties van 50 tot 60 personen

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

ol l

Tel. 04102 • 24765

stadhouders groenvoorz1en1ngen

vAN Heese MAKELAARDIJ

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG• EN SLUITWERK •TUIN-EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP * VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


TAFELTENNISVERENIGING "DEN DRIEHOEK" VINKEL Uitslag recreantentoernooi Het tafelLennistoeLnooi voorecreanten , waarbij de gezelli ghe.,_d altijd voorop staat werd dit jdar gehouden .1.n Café Den Driehoek in Vinkel. Het toernooi mocht zich dit jaar verheugen in een zeer grote belangstelling, veruit de grootste van de afgelopen vijf jaar. Er waren dit jaar maar liefst 69 deelnemers uit Berghem, Berlicum, Maren-Kessel, Geffen, Heesch, Heeswijk, Herpen, Nuland, Oss en Vinkel. Deze tafeltennisser s werden naar sterkte ingedeeld in vier verschillende klassen, te weten de A-, B- , C- en Dkl asse. I n de voorronden di e gehouden werden op 28, 29 en 31 maart werd er in de verschillende klassen gestreden om een plaats in de finales, die op 1 april gehouden werd. In ver scheidene zeer spannende wedstrijden, waarbij vele zweetdruppels vielen, pl aatsten zich uiteindelijk in iedere klasse zes personen voor die finaleavond. Ook tijdens deze avond, die wederom druk werd bezocht, was de spanni ng vaak te snijden. Uiteindeli jk resulteerde dat in de volgende e i nds tanden per kl asse: A- klasse: 1. Bart Schutjens, Geffen 2. Fokko Deekens, Oss 3. Mark Arts, Vi nkel 4. Willy van Zoggel, Berlicum 5. Mark van der Heyden, Berlicum 6. Hans van Gr insven, Heeswijk B-klasse : 1. Twan Kling, Oss 2. Gernand van den Hanenberg, Nuland 3. Chri st van Vught, Heeswi jk 4. Johan van Heertum, Nul and 5. Rien van de n Akker, Heeswijk 6. Arno van Dijk, Vinkel C-klasse: 1 . Beryl Schut, Vinkel 2. John Vos, Oss 3 . Hans van Mook, Maren- Kessel 4. Mark van Boekel, Oss 5 . Jacco Visser, Berlicum 6. Judy-Ann Heerkens, Berlicum D-klasse: 1. Bianca van de Loop, Heesch 2. Robert van den Hurk, Nuland 3 . Joyce van Antwerpen, Berghem 4. Dennis van den Hur k, Oss

Dit toernooi was t evens het derde en laatste toernooi wat meetelde voor het overallkl assement van de toernooien van Berlicum, Heeswijk en Vinkel. De eindstand na drie toernooien is als volgt: 1. Hans van Mook, Maren-Kessl 94 pt . 2. Henriette Korsten, Berlicum 90 3. Gernand vd Hanenberg , Nuland 88 4. Gertie van Griensven, Vinkel 87 5. Mark vd Heyden, Berlicum 87 6. Rien vd Akker, Heeswijk 87 7. Paul Visser, Heeswijk 84 8 . Toon Gevers, Heeswijk 84 9. Benny van Osch, Berlicum 82 10 . Bart Bardok, Berlicum 81 Al met al mogen we zeggen dat we kunnen terugzien op een zeer geslaagd toernooi e n we willen langs deze weg de familie Van de Ven van Café-zaal "Den Driehoek" dan ook danken voor haar medewerking, en alle deelnemers voor hun bijdrage tot een heel gezellig en zeer sportief toernooi. Graag tot volgend jaar!

ZIEKENCOrvUTÉ

Woensdagmiddag 8 juni a.s . organiseert Ziekenkomite De Schakel i.s.m. Kath. Bond van Ouderen haar jaarlijkse meiviering . Deze middag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering in de Kapel van Huize de Heegt. Daarna is er een gezellig samen zijn (met o.a. een verloting) tot± 17.00 uur in het Oude Klooster. Degenen die graag bij deze viering aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 24160. Verder willen wij er nogmaals op benadrukken dat u bij opname in het ziekenhuis zelf moet doorgeven dat bezoek van het ziekenkomité gewenst is . Het kan natuurlijk gebeuren dat b.v . bij spoedopnames dit door het ziekenhuis vergeten wordt te vragen. In zo'n geval is een telefoontje naar ons sekretariaat voldoende (24160) Krijgen wij niets door dan mogen WlJ i . v.m . de privacy van de patienten niet op bezoek komen. Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben . Ziekenkomite De Schakel .

3


~,<~Tr~i ~~ L~

JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

Beddenspecioalzaok ~! Smffeerderii ~~D'W #"f

·~~--Yllf Runrotstraat 25 Geffen 04 102 - 2 28 52

lfTTEM Op Mw , jJrTff'/ (JP M,4,41"

Fltforrri•·-····~ ----_:;~-----· ··--Fitforl'fl Verantwoord zitten?

De koffie staat klaar!

Sportief en exclusief Merken van o.a. Pepe, Lemon and Soda, Bi Ya Doo, J.F.K, G-öl, Schnizler, Ra9azzi Kinderondergoed, sokken Tot ziens!

Maandag gesloten

C's maandags g<>sloten)

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistefroolJ. fl.

Coothstraat 31

Geffen ~04102- 22041

Sl'ECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEES WA REN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agttii Jo u.ûnhtt

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267

-· Autobedrijf Van Doesburg· • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

*

* *

* * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines _lCJ:']

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


K . V.B . Donderdag 28 april was onze Moederdagviering. We begonnen met een H. Mis samen met de K.V.O. Ons gezamelijk gelegenheidskoor maakte er weer een hele mooie mis van. Daarna gingen we naar de Gouden Leeuw, waar de koffie met vlaai voor ons klaar stond. De avond werd verde verzorgd door onze Ontspanningsgroep met een achttal stukjes. Er werd gezongen, geplaybackt en vanaf 'n ton geproat. Vooral dit laatste werd door Ans Pepers met zwier gedaan. We hebben flink gelachten en genoten en de spelers hadden alles weer goed voor mekaar. Bedankt dames! De avond werd met een loterij afgesloten . 17 mei Gaan we naar Den Bosch voor een rondl eiding op de Dieze. 24 mei Gaan we fietsen naar de Zoete Lieve Vrouw in de St . Jan te Den Bosch. 7 juni I s er een s peurtocht 21 juni Is ons reisje naar Giethoorn . Bestuur K.V.B .

Op 28 april j . l. hadden we onze jaarlijkse Jeanne- darc viering. De avond begon om 19.00 uur met een Heilig Mis i . s.m . de K.V.B., die tevens hun moederdagviering hielden . Deze Heilige Mis werd voorgegaan door Pastoor Spijkers. De avond werd voortgezet in Zaal Govers met koffie en gebak. De Tonnie ' s uit Heesch zorgde voor een gezellige en ontspannen avond. Onder het genot van een hapje en een drankje werden er diverse sketches ten hore gebracht . In de pauze 's werden er leuke prijzen verloot die bij vele dames in de smaak vielen. Om ongeveer half 11 werd de avond afgesloten, en kunnen we weer terugkijken op een geslaagde Jeanne-darc viering.

13 Leden van K.V . O. en K.B.O. hebben de cursus geheugentraining gevolgd . Deze cursus bestond uit een introduktiemiddag, 10 lessen en een afsluitingsmiddag. De

afsluitingsmiddag is besteed aan, hoe te leven met dementie. De geheugentraining is aan te bevelen aan mensen die 55 jaar en ouder zijn. Een leuke bezigheid en heel leerzaam. De cursus werd gegeven door Mevr. Will Behagel uit Berghem. Namens onze groep, Will heel hartelijk dank .

G.G.D. VERRICHT ONDERZOEK BIJ 3000 OUDEREN I n de eerste week van mei valt bij bijna 3000 zelfstandig wonende ouderen in de regio Maasland een vragenlijst van de GGD in de bus . De GGD voert in de gemeenten Grave, Heesch, Landerd, Lith, Maasdonk, Oss en Ravenstein een onderzoek uit bij de inwoners van 65 jaar en ouder. Met dit onderzoek verwacht de GGD inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie en de mate van zelfredzaamheid van ouderen . OUaerenbeleid in de gemeenten. Het onderzoek dient verder om de behoefte aan hulp en voorzieningen te peilen. Deze gegevens zijn van belang bij de ontwikkeling van het ouderenbeleid in de gemeenten. Op deze wijze kan het ouderenbeleid beter worden afgestemd op de plaatselijke behoeften . Het onderzoek is voor bereid in overleg met de Regionale Instelling voor Gecoรถrdineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) en andere regionale instanties die werkzaam zijn voor ouderen. Willekeurig gekozen . Degenen die de vragenlijst ontvangen, zijn willekeurig gekozen uit de bevolkingsregisters van de deelnemende gemeenten. In totaal wordt 20% van de 65-plussers aangeschreven. Ook de ouderen die geen hulp nodig hebben en zelfstandig kunnen wonen, worden opgeroepen om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen naar de GGD . Hoe meer vragenlijsten de GGD ingevuld ontvangt, des te beter zal zij in staat zijn om voor de gemeenten en andere i nstellingen de behoefte aan zorg en voorziening in kaart te brengen . Deelname aan het onderzoek is uiteraard anoniem en kosteloos.

DANKBETUIGING Voor uw betoonde medeleven, en belangstelling na het overlijden van onze Zus, en Tante Truus, betuigen wij u onze oprechte dank. Ook aan Pastoor Spijkers en de Doktoren, en aan de begrafenis onderneming voor de keurige verzorging. Fam. v . Schijndel, Geffen. 5


bewoners ook van de natuur kunnen genieten. Het binnenplein, hoe mooi ook aangelegd met vi jver en bomen en groen, l evert toch geen grote stimulans op om naar buiten te gaan. ROND DE Ze komen dan weer elkaar tegen, dat kleine groepje . Achteraf gezien had bij de bouw meer aandacht besteed moeten zijn naar openStamtafel 1 mei. heid naar het dorp. De ouderen moeten kunnen zien, wat zich in het dorp afspeelt, Een gerustellende mededeling brengt al gauw het verkeer, de schoolkinderen, de kerkganeen gezellige sfeer. gers enz •• Alleen op zondag, dan zie je een Ja, de Geffense Kermis is en blijft in het grote drukte rond "De Heegt 11 , dan is e r voldorp! Dat is goed ni euws!! op bezoek. Mogelijk kan er toch nagegaan Het zal aanpassen worden als het gemeenteworden hoe we de Heegtbewoners meer bij het huis verbouwd gaat worden. Maar er wordt dorp kun~en betrekken. Ook zijn er parkeerrekening meegehouden, ook mogen we ver wachproblemen rond het "Oude Klooster" en de ten dat het dorpsplein wordt aangepast, zo"De Heegt". Daar komen ook veel ouderen ver dat nog mogelijk is. naar toe, die m i nder goed ter been zijn en Langdurig is gesproken over de Ouderen in dan dichtbij moeten kunnen parkeren. We hoons dorp . De integratie van de ouderen in ren, dat er een aparte parkeerplaats komt huize "De Heegt" en de aanleunwoningen. Het voor invaliden, dat is al een hele aanwinst, baart je wat zorg als je ziet, dat de oudeDe parkeerplaats achter de aanleunwoningen ren in "De Heegt" zich teveel opsluiten in hun kamertjes . Ja die kamers zijn natuurlij~ wordt onvoldoende gebruikt . Hoe komt dat? Is de poort altijd dicht, is er geen bruikbest plezieriger dan voorheen . Ook zijn een bare deur binnendoor? Of is het onvoldoende aantal ouderen minder valide en hebben albekend? Met een Parkeerbord zou dat aangetijd hul p nodig. In de ontmoetingsruimte geven kunnen worden . van de "De Heegt" zijn de uitnodigende situHet is een geweldig goede zaak, dat we in aties te gering. Er is geen biljart, geen Geffen een bejaardenhuis hebben. Heel de praathoekje, geen salon, geen doe- of spelgemeenschap moet op zoek naar wegen, dat boekje. Het personeel, vrijwilligers doen di e Heegtbewoners zich niet isoleren, maar echt wel hun best, er zijn een aantal actitel kens voelen dat ze bij ons horen . We viteiten onder doede leiding; het blijkt spreken af, daar samen eens een kijkje te moeite te kosten om alle mobiele ouderen nemen. bij elkaar te brengen. We treffen dikwijls Heemkunde werkgroep "Vladereck" is heel erg een huis aan, waarvan de "HUISKAMER" leeg actief met tentoonstellingen in de "Kelder is. Op de tijden, dat de zaal van "Het Oude "Het Geborgte". Een prachtig intiatief is Klooster" open is voor de Bond van Ouderen, de uitgifte van een vast Periodiek dat 3 kunnen de bejaarden van "De Heegt" zich maal per jaar gaat verschijnen onder de daarbij aansluiten. Dat zou een goede i ntenaam "AUW-NEIJTS" . Met rubrieken als : " Progratie zijn. Wij hebben de indruk, dat de aten over vruuger", "beroepen van vruuger", Heegt-bewoners zich daar niet thuis voelen, "terug in de tijd", "de weg terug", en omdat de gemiddelde leeftijd van de Bondskende ze nog" . Het eerste nummer is op leden stukken lager is, zij kunnen zich zondag 1 mei in de Heemkunderuimte uitgeniet met die bondsleden meten en we vermoereikt aan de Burgemeester, de wethouders en den, dat ook daar een sfeer is die ni et de gemeentesecretaris. Er zijn 150 exempladuidelijk uitnodigend is naar de echte "Ouren gedrukt. Het ziet er keurig verzorgd en deren" en dat zijn de Heegt-bewoners. De zeer interessant uit. Bij Riek van Erp van aanleunbewoners zijn daar gelukkig wel beDinther Bergstraat 34 kun je een abonnement tër vertegenwoordigd . Zij hebben daar kennemen á f 15,- per jaar. Dat is beslist nelijk ook meer rechten . In de maandhuur zijn geld waard. Proficiat "Vladereck" . van de aanleunwoningen is een bedrag opgenomen, waardoor zij van de zaal (of een deel Met veel bewonderi ng spraken we over de organi satie van Koninginnedag. Fantastisch van de zaal) gebruik mogen maken om een ver dat het feest perfekt is georganiseerd en jaardag te vieren, een jubileum of een andat er zoveel vrij willigers waren uit alle der feest. De zaal van het Oude Klooster hoeken, met name de ouderraden, de buurtverwordt geëxploiteerd door de Ouderenbond en enigingen, sportverenigingen en jeugdverewordt daarom ook beschikbaar gesteld aan nigingen en de Geffense ondernemers. Het besloten clubs. Er moet geld in het laatje was een feest vooral gericht op de kinderen komen, daarvoor hebben we alle begri p. Toch en daarin is Geffen toch uniek . Ook verzorgzou het goed zijn, dat in de uren dat de de W.I.K. voor genodigden en belangstell enzaal vrij is ook de Heegtbewoners, een parden een mooi aansprekend concert. De feestetijtje konden biljarten met hun familielelijke optocht, de speur-puzzle-tocht en een den , vrienden of onderling. Dan voelen ze grandioze sfeer op het dorpsplein met het zich niet bed"reigd. Nu het "zomer" gaat worden, moeten de Heegt- Oranjezonnetje maakten Koninginnedag 1994

DORPSPOMP

6


tot een zeer geslaagd feest. Wij verwachten dan ook op korte termijn de oprichting van een nieuwe "Feeststichting".+ 19 oktober is de bevrijding van Geffen te gedenken. 50 Jaar bevrijd. Vladerack bereidt al een grote tentoonstelling voor. Het is reden om een Geffens feestje te bouwen, met degenen, die het meemaakten en er nog over kunnen vertellen; het lijkt ons gezellig om die groep bij elkaar te halen, als voorbereiding op het grote herdenken in 1995, want dan is het GOUDEN BEVRIJDINGSFEEST. De presentatie van Rijksweg 59 op 26 april heeft voor Geffen weinig nieuws opgeleverd en weinig goeds. Er is geen enkele aandacht voor de aan- en afvoerwegen zodat er veel sluipverkeer dreigt. Dat Geffen geen op- en afritten krijgt, blijft onredelijk. Op 26 mei is er in Rosmalen nog een inspraakavond onder leiding van de burgemeester van Tilburg. Daar moet Geffen toch nog maar eens alle problemen goed aan de orde stellen. Er komen nogal eens signalen naar de stamtafel over de inefficiëntie van de gemeenteambtenaren en de gemeentewerken. De stamtafel heeft geen ombudsfunctie kan hooguit signaleren , wat er leeft. Er is van alle kanten veel onbegrip. En de suggestie van de Vooruitstrevende Factie om toch een ombudsfunctie te creëren is en blijft een goede zaak. Maar onze inwoners moeten ook weten, dat ze terecht kunnen met eventuele klachten bij alle Raadsleden en in het bijzonder op de spreekuren van de Wethouders en dat je altijd een afspraak kunt maken met de Burgemeester. Als je te klagen hebt moet je daarvan gebruik maken . Verder moeten we constateren, dat er hard aangewerkt wordt bij alle afdelingen om zo efficiënt mogelijk te werken. Het in elkaar schuiven van twee gemeenten is veel moeilijker dan ooit verwacht werd. Maar de afstemming is er. Er heerst een goede sfeer en Burgemeester en Secretaris doen er alles aan om "Werk op maat" te leveren en binnen de gestelde tijd . We hopen, dat er goede voorzieningen getroffen worden bij de verbouwing, zodat de zaken weer niet gaan stagneren .

HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" PRESENTEERT "AUW NEIJTS" Sinds zondagmorgen 1 mei is Geffen een Heemkundig Periodiek rijker. Die ochtend presenteerde heemkundewerkgroep "Vladerack" namelijk hP-t nieuwe stokpaardje: Hun "AuwNeijts". Burgemeester Netten kreeg uit handen van voorzitter Cees van Wanrooij het eerste exemplaar van deze periodiek over het oude Geffen uitgereikt. Onder aanvoering van Ruud Verhagen hebben diverse leden van de heemkundewerkgroep zich ingezet om van "Auw-Neijts" iets moois te maken. Voorzitter van Wanrooij omschrijft het blad als volgt: " •.• waarin interviews met oudere inwoners van Geffen worden gedaan onder de naam "Praote over vruuger" . Verder wordt aandacht besteed aan "Beroepen Il "Terug in . d e t 1J .. d" , "De weg van vroeger, terug", "Uit het archief", "Kende ze nog" tl

H~~ Îigt in de bedoeling om "Auw Neijts" driemaal per jaar uit te brengen. Na 3 edities wordt gekeken of het geheel financieel haalbaar is. Burgemeester Netten, de wethouders van Zandvoort en van Nistelrooij en de gemeente-secretaris waren allemaal zeer te spreken over de periodiek met op de voorzijde verschillende afbeeldingen van het oude Geffen Zij verzekerden zich door het zetten van een handtekening op een inschrijfformulier dan ook van de volgende edities. U kunt "Auw-Neijts" ook ontvangen . Als u geen lid bent van Vladerack betaalt u fl5,per jaar, bent u wel lid dan kost het u f 10,- per jaar . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R. v. Erp, Bergstraat 34, Geffen (04102-23517) of Jo van Wanrooij Lambertusstraat 11, Geffen (04102-22283). Red: Anita

* Coaten van voedergaten, vloeren, wanden etc. * tevens verkoop van natuursteentapijt en industrievloeren

Volgende 15 mei , 11,00 uur cafe Govers .

SMEREN VAN TROFFEL EN SPACHTELVWEREN J.C. van ORSOUW Lithoijensedijk 24 5396 NE LITHOIJEN

tel.: 04128-2135 7


¡ GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 09.30u NULAND: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10.00u VINKEL: ZATERDAG 17.30u ZONDAG 11.00u

LITURGISCHE KALENDER WO 11-05 19.00 * DO 12-05 09.30 ZA 14-05 10.00 * 19.00 zo 15-05 10.00

wo

18- 05 19.30 ZA 21-05 10 . 00 19.00 ZO 22-05 09.30 MA 23-05 09.30 WO 25-05 19 .00

Avondmis W & C dienst mmv W.I.K . H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv Gemengd koor Viering le H.Communie mmv Kinderkoor en W.I.K. * Avondmis * H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk) W&C dnst mmv Gemengd koor H.Mis mmv Gemengd koor * Avondmis *=dienst in kapel

KERKBALANS

Begin mei is de totale bijdrage opgelopen tot ca. 57.000 gulden. Voorwaar een mooie tussenstand! Op naar de 70 . 000 gld.! Onze hartelijke dank aan alle goede gevers. Wanneer U nog niet gereageerd hebt, zien wij uw bijdrage gaarne tegemoet op: (RABO)bankrekening: 11.58.07.292 t.n.v.

KERKBIJDRAGE PAROCHIE GEFFEN. Wij rekenen ook op U! Want : Zo'n parochie, daar geef je om! Een kaarsje opsteken Enige tijd terug werd ik opgebeld met de vraag of ik in onze kerk een kaars wilde opsteken bij Maria. Want, zo vertelde de stem aan de andere kant, mijn zoon doet vandaag examen. Ik zei: "U kunt beter zelf de kaars komen opsteken". Maar daar had de persoon aan de andere kant geen tijd voor. Toen vervolgde ik: "Ik twijfel of het opsteken van een kaars dan wel zin heeft. Natuurlijk is het wel goed voor de parochiekas, maar niet voor het welslagen van het examen. Het kaarsenopsteken heeft zin, als u er zelf wat voor doet". "Oh, dan hoeft u de kaars niet op te steken." Examen Jongeren hoor ik wel eens vertellen dat hun ouders, en niet te vergeten hun grootouders, een kaars opstelen in de examenperiode . Deze jongeren zeggen ronduit niet te verwachten dat God of Maria hen door het exa8

men heen zal slepen, inaar zij bewo.nderen dat er iemand aan h~n denkt . Dat geeft steun Het lichtje op de kaars is het lichtje van genegenheid. Ook al moet je je examen in je eentje maken, het geeft nu eenmaal kracht te weten dat anderen met je meeleven. En dat is erg christelijk . Meeleven Ik vernoed niet dat God of Maria per defini tie ervoor zorgt dat je slaagt voor je examen. Onze verlangens worden niet altijd door God verhoord op de manier die wij ons voorstellen. Het is ook maar de vraag of het slagen voor de overgang of het examen goed voor ons is. Soms is de leerling meer gebaat bij 'een jaartje overdoen'. Maar elke leerling is wel gebaat bij echt meeleven. Dat kan zich uiten in persoonlijke belangstelling, of door te luisteren naar de verhalen over proefwerken, of door voor een kopje thee te zorgen, of door een lichtje van meeleven op te steken, Want echt meeleven wordt door God altijd gezegend.

VOORBEREIDENDE VIERING VORMSEL Op zaterdag 21 mei is er om 19 . 00 uur een viering met als thema: "EEN VUUR VOOR LANGE DUUR" als voorbereiding op het Vormsel, dat op zaterdag 28 mei door Vicaris Verhoeven zal worden toegediend aan 53 kinderen . Alle vormelingen zullen zich in deze viering presenteren door aktief mee te doen . Ze hebben in de afgelopen weken op school, thuis en onder leiding van gastouders gewerkt aan het vormselprojekt waarbij zij deze viering hebben voorbereid. We zullen ingaan op de betekenis van het vuur, luisteren naar een gedicht van "De zeven vlammen" en het verhaal over de uitverkiezing van David. Een andere groep zal het verhaal "Ga je mee?" uitbeelden en weer andere zullen iets vertellen over het intervieuw met hun ouders of met mensen die in onze parochie op de een of andere manier aktief zijn, Ook zal een aantal kinderen vertellen waarom zij gevormd willen worden en wat zij als het vervolg van het Vormsel zien. Verder wordt meegeholpen met het klaarmaken van de tafel en ook de voorbede wordt door een groep vormelingen gemaakt en gelezen. Wij heten alle vormelingen met hun ouders van harte welkom in deze viering, maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom op zaterdag 21 mei om 19 . 00 uur. Kerngroep vormselvieringen.

VORMSEL 1994 Op zaterdag 28 mei a.s. zal in een speciale viering, welke om 19.00 uur begint door Vicaris Verhoeven het VORMSEL worden toegediend aan 53 kinderen .


In deze viering zal Vicaris Verhoeven alle kinderen de hand opleggen en zalven als teken van verbondenheid met onze kerk. Het woord VORMSEL werd vroeger geschreven als VROOMSEL en betekent 'sterk'. Vormen wil dus eigenlijk zeggen : Sterk maken! De handoplegging drukt zoveel uit als: ' Dat het, in Gods naam, goed mag gaan met jou en met allen die je zult ontmoeten' . Dat willen wij dan ook aan alle kinderen toewensen. Wij heten hierbij natuurlijk alle vormelingen en hun ouders en verdere familieleden van harte welkom in deze viering. Kerngroep Vormselvieringen .

NERVOSITEIT EN SLAPELOOSHEID Uw apotheek helpt met een deskundig advies. Nervositeit, stress , oververmoeidheid en slaapstoornissen. Dit zijn de klachten die in deze tijd steeds vaker voorkomen en die leiden tot een toenemende vraag naar slaapen kalmeringsmiddelen. Het probleem met deze middelen is echter dat ze wel de klacht en onderdrukken, maar ze niet genezen. Anders gezegd, ze nemen de oorzaak niet weg. Rust, ontspanningsoefeningen, sport en ook minder koffie drinken zijn dan ook een veel betere remedie. Wij geven u alvast een aantal tips: De volgende adviezen kunnen helpen slapeloosheid te voorkomen: - drink 's avonds geen koffie meer of ga over op coffeine-vrije koffie. - neem voor het slapen een warm bad of een glas warme melk. - zorg voor voldoende lichaamsbeweging overdag en maak voor het slapen een korte wandeling . - lees voor het slapen een ontspannend boek of doe ontspanningsoefeningen. Pas op met slaap- en kalmeringsmiddelen.Deze kunnen het reaktievermogen beinvloeden. In de apotheek plakken we hiervoor een opvallende sticker. Niet alleen in het verkeer, maar ook b.v. op uw werk of in het huishouden bent u minder alert dan normaal. Overigens geldt dit ook voor kinderen. Laat ze liever niet op straat fietsen en licht de school in. Bij ouderen kan de spierverslappende werking gemakkelijk leiden tot valparijen, b.v. als ze 's nachts uit bed stappen om naar het toilet te gaan.

Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen ook leiden tot verslaving . Uw arts mag deze middelen daarom slechts voor maximaal 30 dagen voorschrijven. Uw lichaam heeft de neiging zich aan te passen aan het geneesmiddel. Er is dan een steeds grotere hoeveelheid nodig om hetzelfde effekt te krijgen. In Nederland zijn naar schatting ca. 200.000 mensen verslaafd aan slaap- en kalmeringsmiddelen. Als deze mensen plotseling zouden stoppen met innemen krijgen ze last van allerlei onthoudingsverschijnselen, zoals angst, trillende handen, zweten en slapeloosheid. Deze verschijnselen zijn vaak heftig en erg vervelend. Daarom blijven ze het middel gebruiken. Tip: gebruik deze middelen liever niet langer dan 2 weken en ga op zoek naar de oorzaak van de klachten. In geval van examenvrees kan spanning ook een positieve uitwerking hebben op het eindresultaat. Pas als de spanning zo hoog oploopt dat dit ten koste gaat van de concentratie, kunt u eventueel het gebruik van een rustgevend middel overwegen. Pas daarbij op voor het alcoholgehalte in een aantal vloeibare middelen en kies voor een middel dat niet versuffend werkt . Stress? Ontspanning is de beste remedie. Stress hoort bij het leven. Een beetje stress kan prestatieverhogend werken, maar teveel stress is niet goed. Gun uzelf de tijd voor onspanning en sport. Yoga kan hierbij b.v. een hulpmiddel zijn. Yoga probeert door ontspannings- en ademhalingsoefeningen het evenwicht te herstellen tussen lichaam en geest.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

,r

B. de Iii.nderen ~ .Molenstraat 32 Geffen Tel. 04102-25551

NU OOK, VIJVERVISSEN,VIJVERPLANTEN, VIJVERFOLIE,VEI.DA- PRODUKTEN VIJVERVISVOEDERS Onze openingstijden zijn: Ma 1/m vr. 13.00 - 19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur (van 12.30 - 13.00 uur hebben wij graag even pauze) 9


houders niet door.

;_.,':1;'-'-

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl , Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehu is in Geffen. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wet10

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/ m zaterdag van 09.30 - 11.30 uur, tel. 04102 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 06-8676 REGELING GROEN- EN RESTSTROKEN In januari van dit jaar zijn alle groen- en reststroken in de kernen Geffen, Nuland en Vinkel door de gemeente geĂŻnventariseerd en in kaart gebracht. Vervolgens heeft de gem6eenteraad op 1 februari j.l. de regeling uitgifte groen- en reststroken in de gemeente Maasdonk vastgesteld. In deze regeling zijn de groen- en reststroken gerangschikt in de volgende categorieen: categorie 0: stroken die als structureel openbaar groen gehandhaafd blijven; categorie I: stroken die te koop zijn tegen de prijs van f 50,-- per m2 k.k .; categorie II: stroken die te huur zijn tegen de prijs van f 1,-- per m2 per jaar; categorie III: stroken die in gebruik genomen kunnen worden tegen de prijs van f 1,-- per jaar. Aan de koop, de huur en het gebruik zijn in de gemeentel ijke regeling nadere voorwaarden gesteld. De tekeningen en voorwaarden voor koop, huur of gebruik liggen ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Zaken van de gemeente Maasdonk in het gemeentehuis in Geffen tijdens de ochtenden van 09.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 17. 00 tot 19. 00 uur. Iedereen die belangstelling heeft voor koop , huur of ingebruikname van een reststrook kan dit melden bij de gemeente. Wij adviseren om hiervoor contact op te nemen met de heer De


Bekker of de heer Vrouwenvelder van het bureau CCT. Zij kunnen u alle noodzakelijke informatie verstrekken. Burgmeester en wethouders van Maasdonk.

BACTERIEVUUR EN IEPEZIEKTE. Bacterievuur en Iepeziekte zij beide erg besmettelijke bomenziektes. Onlangs zijn deze ziektes weer op een aantal plaatsen in Maasdonk gesignaleerd. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling ervan. In dit artikel leest u hoe de ziektes te herkennen zijn en hoe u ermee om dient te gaan.

Bacterievuur Bacterievuur wordt veroorzaakt door een bacterie die zeer besmettelijk is en zich vooral bij warm en broeierig weer erg snel vermenigvuldigt. Aantasting van bomen door bacterievuur is onder andere te herkennen aan de volgende dingen: De verdroogde bloesems, bladeren en vruchtjes vallen niet af, maar kunnen tot in de winter aan de plant blijven zitten. Bij aansnijding van de bast onder een aantasting wordt een roodbruin gevlamde verkleuring zichtbaar, later rottend bruin en vochtig wordend. Verder kunnen jonge scheuten verwelken of verdrogen, veelal met vaantjes (enkele verdroogde blaadjes aan het eind van een tak) aan de top. Soms zitten er druppels bacterieslijm (bruinrood) aan bladsteeltjes en scheutjes. Deze kunnen door regen uitvloeien en na opdrogen op bladsteeltjes en scheuten achterblijven als een zilverachtige film. Wanneer u takken afsnijdt, moet u het mes daarna goed ontsmetten, omdat de bacterie zich via het mes verspreidt naar andere takken.

Iepeziekte De iepeziekte wordt veroorzaakt door een schimmel. Als reactie op deze schimmel vormt de iep uitstulpingen in de houtvaten, waardoor deze verstopt raken en het transport van vocht en voedingsmiddelen wordt verhinderd. Hierdoor verdrogen de blaadjes en takken boven de aantasting door de schimmel. De schimmel verspreidt zich snel en uiteindelijk sterft de hele boom. Niet alleen de aangetaste boom zal sterven, maar ook ander hout in de buurt van de zieke boom zal worden besmet, en het is dus zaak dat bij aantasting snel actie wordt ondernomen en de aangetaste boom wordt

gekapt. Een boom met iepeziekte kan worden herkend aan het in de zomermaanden verdorren en afvallen van de bladeren op bepaalde plaatsen in de boom. Vaak blijven dan zgn. vaantjes over: kale takken met nog ĂŠĂŠn of twee verdorde eindblaadjes. Met een scherp mes kunt u een deel van de aangetaste tak afsnijden . In geval van de iepeziekte ziet u dan op het snij vlak donkerbruine of zwarte stippen in de buitenste jaarringen. De schimmel die de iepeziekte veroorzaakt, wordt verspreid door de iepe-spintkever, die zijn eitjes legt in levend , maar ook in dood hout. Ook in boomstammen die ergens opgeslagen liggen kan dus de iepeziekte voorkomen. Het is zaak om ook dat hout te controleren. Wanneer een boomstam als broedplaats voor de eitjes van de iepe-spintkever heeft dienst gedaan , dan ziet het eruit, alsof een schot hagel op de stam is afgevuurd.

Vernietiging Na een globale controle in de gemeente Maasdonk op aantasting van bomen door bacterievuur en iepeziekte, zijn aantastingen op een aantal plaatsen gevonden. Wanneer ergens een van deze ziektes wordt geconstateerd, dient het besmette hout meteen te worden verwijderd en vernietigd. Het vernietigen moet gebeuren door middel van verbranding. Dit zal centraal gebeuren in de gemeente door gespecialiseerde medewerkers van de afdeling openbare werken. Het besmette hout kan worden aangeboden op de milieustraat op de gemeentewerf in Nuland op vrijdagmiddagen. U dient er dan wel bij te zeggen dat het hout vermoedelijk besmet is door bacterievuur of iepeziekte. Wanneer u vermoedt dat op uw perceel aangetast hout staat, maar u twijfelt, dan kunt u voor advies altijd bellen met de afdeling openba re werken van de gemeente Maasdonk, tel. 22271.

U bent verplicht het te melden , wanneer u bacterievuur of iepeziekte constateert in verband met het grote gevaar van verspreiding een aantasting van hout op grote schaal.

11


EFFE BUURTE MÈ NELLY SLEUTJES

.......

Voor de tweede keer het onderwerp ; asielzoekers . Hoe de verkiezingsstrijd ook is verlopen (op het moment van schrijven nog niet bekend), het zal duidelijk zijn geworden dat begrip voor hen die noodgedwongen een toevlucht zoeken in ons land, geen overbodige luxe is ... Dat vindt Nelly Sleutjes ook, want "Nederland bestaat nu eenmaal niet meer uit alleen Nederlanders. Aan dat feit zullen we moeten wennen! Onze kinderen worden er al heel vroeg op school mee geconfronteerd". Nelly is sinds november 1992 vrijwil l i gster op het AZC in Rosmalen. De meeste asielzoekers die daar wonen mogen in Nederl and blijven omdat is komen vast te staan in het onderzoekscentrum dat het échte vluchtelingen zijn. Het centrum heeft naast de dir ectie, secretariaat, beveiligingsdienst, keukenpersoneel, medewerkers die zich r i chten op het verbli jf en op het welzijn . Daarnaast is er de afdeling introduktie, die o.a. het vri jwi lligerswerk coördineert. Deze vrijwilligers "bemannen" de kledingwinkel, kinderopvang etc. Er wor den taalcursussen gegeven door gepensioneerde leraren. De naailessen die worden gegeven zijn door Nelly opgestart. Nelly werkte 18 jaar op het MBO-College in de vooropleiding op het beroepsonderwijs. Daar kreeg ze al veel te ma ken me t a l lochtonen. Ze stopte met werken maar kon als het ware "doorgaan" met soortge l ijk werk op het AZC. Een goede ondersteuning was er vanuit het MBO-College, want daar kwamen naaimachines en andere materialen vr i j, mondat de afdeling werd gestopt i.v.m . bezuinigingen. Op het cent rum was veel behoefte aan naailessen. Vrouwen uit bijv. Bosnië, die daar al op ateliers gewerkt hadden kunnen zelfstandi g kledi ng maken en zijn dolgelukkig ~et deze "invulling" . De vrouwen uit Somalie die nog nooit een naaimachine hebben gezien maken eenvoudige di ngen zoals omslagrokken en hoofddoeken en krijgen individuele begeleiding. "Er is veel belangstelling voor", zegt Nelly die één ochtend per week een groep draait met twee anderen. "Soms komen er ook mannen om hun kleren te laten verstellen, maar dan is onze slogan: "Help yourself", want het is een kursus, geen atelier ! Het gaat er gezellig aan toe. Ze kunnen ook wat kletsen en soms komt er veel los , want er is heimwee en verdriet om wat ze hebben verloren. Het is dus tevens sociaal werk. We maken de vrouwen ook wegwijs in de praktijk. We gaan met hen naar de markt om stoffen te kopen. In de kledingwinkel kunnen ze kleding "kopen" voor een symbolisch bedrag. Ze moeten weten dat niet 12

a l les voor niets kan. Mensen denken ook vaak dat de asielzoekers "in de watten worden gelegd" en dan zeggen ze er nog bij : en daar werk J1J nog aan mee ook! "Maar ik zie het zo", zegt Nelly "ik hou ze in ieder geval op een nuttige manier bezig, zodat ze tot rust kunnen komen . En, al doen vele verhalen de ronde, ik heb nog nooit ruzies gezien. Over het algemeen zijn het beleefde ontwikkelde mensen". Nell y doet dit werk ook voor een deel omdat ze het zelf ontzettend leuk vindt , "Je doet zo kennis op van verschillende werelden, c ulturen/gebruiken. De mensen zien jou al s een schakel tussen hun eigen land en ons land . Ik ondervind veel waardering en het geeft me veel voldoening." Misschien kunt u , als u dit leest ook wel een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de vluchtelingen. Hebt u enige kennis van kleding maken dan kunt u zich opgeven als vri jwilligster (tel. Nelly 21443). Hebt u grote lappen stof liggen(± 3 meter), op het c entrum komen ze erg van pas! En voor de kl e di ngwinkel kunt u goede, gebruikte kleding brengen, terwijl gebruikte naaimachines ook van harte welkom zijn. "In het beging heb ik eraan moeten wennen dat alle mensen problemen hadden, van alles hadden meegemaakt. Je hebt medelijden en neemt teveel met je mee", vindt Nelly . "Dat is niet goed. We moeten de mensen onze regels en gewoonten leren, wegwijs maken. Geen medelijden, maar medeleven .• . met hen mee willen leven .... ! Dat zou voor ieder van ons al een goed begin zijn!

J.J. Kok notaris

Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851

BEDEVAART NAAR WITTEM Een Bedevaart ter ere van de H. Gerardus Majella en 0.1 . Vrouw van Altijddurende Bijstand . Den Bosch en omstreken en ook wij uit Geffen gaan daar ieder jaar met vele naar toe. Dit jaar is dat op zondag 5 juni . U kunt zich daarvoor opgeven tot en met zondag 28 mei bij: Ria van Gogh. Bergstraat 2B, tel: 21592.


~l.G'68

---1.r·

- - ---------"

ongerenkoor heesch geffen KORENFESTIVAL

Hallo!! Wij van Jongerenkoor Heesch-Geffen willen weer even iets van onszelf laten horen. Afgelopen zondagt 24 aprilt hebben we meegedaan aan een korenfestival van alle jongerenkoren van de nieuwe gemeente Heesch. Om kwart voor 2 verzamelden wij ons samen met de jongerenkoren van Nistelrode , Heeswijk, Dinther, Vorstenbosch en Loosbroek voor de kerk van Loosbroek. Om twee uur begon het festival en kreeg ieder koor de kans om zich via 3 liedjes te presenteren. Na afloop kregen we een beoordeling van een deskundige jury. Al met al was het heel gezellig en ik vond het heel leuk om die andere koren eens te zien en te horen . Het was zeker de moeite waard! Zin om eens te komen luisteren naar ons? Wij zijn 7 mei te gast om in Lith een mis op te luisteren (19.00 uur). Verder zingen we 14 mei in de St. Petruskerk (19. 00 uur) een mis in samenwerking met het jongerenpastoraat. De mei/juni mis zingen we op 21 mei in de St. Petruskerk (19.00 uur) en op 11 juni in de Maria Magdalenakerk te Geffen (19.00 uur). Zin om lid te worden? Neem eens contact op met iemand van ons jongerenkoor die je kent of bel naar Marielle (3282), Hans (6607) of Frank (5261) We kunnen nog altijd leden gebruiken en iedereen is van harte welkom. (Doen!!!!!) Nou dit was het dan weer. Groetjest namens Pr. Silvia Verstegen. (1544)

1

NOODCOMITÉ KONINGINNEDAG 94 Koniginnedag 1994 is zeer goed verlopen. Dit is te danken aan de geweldige inzet van alle mensen die meegewerkt hebben om deze dag tot een succes te maken, Bij deze willen wij IEDEREEN hartelijk bedanken voor de geleverde inzet. Ook onze dank aan alle kinderent ouders en andere belangstellenden die bijgedragen hebben aan de gezellige sfeer op het gemeenteplein. Er zijn natuurlijk ook een aantal fouten gemaakt doordat het Noodcomité in zeer korte tijd deze dag heeft moeten organiseren. Hiervoor onze verontschuldigingen. Volgens jaar beter!!!!

Geffen Op zondag 5 juni a.s. organiseert G'68 voor de 19e keer het jaarlijkse volleybaltoernooi in de open lucht. In de voorafgaande jaren s peelden de meeste deelnemers in de kategorieën rekreanten en buurt- straatvolleybal. Hopelijk doen er dit jaar weer veel buurtverenigingen, straatteams, vriendenclubs of andere sportverenigingen mee. Ook competitie- en jeugdteams zijn van harte welkom! DOE MEE EN MAAK ER EEN GEZELLIGE DAG VAN *Inschrijfgeld; f 36,= per team, jeugd; f 17,50 per team * U kunt inschrijven in de volgende klass en : - regulier competitie spelend, le + 2e klasse, dames of heren 3e + 4e klasse, dames of heren B-jeugd (14- 16 jaar) meisjes of jongens C-jeugd (12-13 jaar) meisjes of jongens mini's meisjes of jongens rekreanten goed, dames, heren, gemengd - rekreanten redelijk , dames, heren, gemengd dames , heren, gemengd - buurt/straat ~' Een gemengd team bestaat uit minimaal 2 dames. *Voorde Rabo-bank- wisseltrofee wordt gestreden in de klasse heren-rekreantengoed. * Het team met de origineelste naam ontvangt de Cees Velthuis-trofee. * We spelen op sportpark de Biescamp aan de Pastoor van de Kampstraat in Geffen . * Aanwezig zijn om 9.00 uur, dan i s de dag nog lekker lang! * Voor opgaven of informatie kunt u bellen: 04102-22607 (Ron of Marja) of 04102-21752 (Cees of Mieke).

* Tot ziens op zondag 5 juni !! !

DANKBETUIGING De vele schriftelijke wensen, bloemen, attenties en vooral de warme belangstelling die wij van u mochten ontvangen tijdens mijn ziekte, hebben ons enorm gesterkt. Mede namens mijn man en kinderen wil ik hiervoor mijn oprechte dank uitspreken. Helma Dobbelsteen- Verstegen. 13


WE GON NOR DE KLOOTE Ik hé un vraag vur oow, Peer. Hoe zomme ût dun broelie kunnen komme waar we teeggewoorrig in verzêild gerakt zen dur diej v'raanderinge diej ut CDA allemol wil invoere. De ziektewet en de Weej - weej hen ze vurrig jaar ongevat, de Weej-A-Oow hen ze un por jaar geleeje al ongevat en nauw beginne ze sakkerloot on de A-Oow-Weej. Al diej ouw minsen, die ons land no d'n oorlog meej opgebouwd hebbe, moeten'r nouw on geleuve. Zij hebbe Nederland meej ût de stront gehold en nauw krègge ze stront vur dank. En ut eind is nog niej in zicht! Es ze de kans krègge beginne ze op ut êind van't jaar on de VUT en d'aander jaar is ons P'sioen on de burt. Zo kleeje ze ons zuutjeson hillemol ûit. En waorum? Umdê de kiezer dê wil. D'n hond zun balle. Wij wille niks. Mar daar komme ze wêl aachter êst'r wir verkiezinge zen. Volgens de peilingen (waar ik trouwes gen hog pêt van op heb) duikele ze van de 54 nor 30 zetels. En terêchts, godvurpielekes. Brinkman, unnen "grif vurkeerde" moet toch goewd weette dê God meteen straft. En dan ok nog ok durren vurzitter wegjaagge. Hij zou het AOW- standpunt van het CDA verkeerd geinterpreteerd hebben. Ut waar gewoon unnen irlukke Brabander, mar Brabanders laoten dur êige wêl meer ondersneuwe dur diej grotmoele ûit de steej. Ik zal oew een ding v'rspêlle, Peer: Brinkman mi zun glad smoelwêrrik wordt gen prumjee. En ês ut CDA me de v'rkiezinge nog meet moet inlevere, dan jaagt de p'rtreei ok hum nor de klaote . Volges men is hij in un vruuger leevve unne Romeinse leider gewist. Misskien he hij dê wel gezeet : Geef de mensen brood en spelen, dan zijn ze tevreden. On brood en speule hebbe weilliej ut teegeworrig niej mer genog. Eelco moes beter weette! Ik wil ut nouw efkes errus anders oover hebbe Peer, want de poliejtiek li men iets te zwaar op munnen maag. Un week of wê geleej e spraak ik unne mins ûit Rooi. Unne staatigen heer van un jaar of veffunzestig. Unne mens diej ut êcht gemakt ha . Hij want in un skon hous mi unnen heellen skonnen hof. We zaatte ok un bietje te buurte over diej azielzuukers. Niej op de m'nier van Janmaat (daor zek al us ojt van beskuldigt), mar we za~tte gewoon un bietje te fillesofeerre over eventueelle oplossinge. Toen vertelde dieje Roojse mens dê't niej op te losse waar. En hij vertelde men waorrum niej. "Ut viel men vurrig jaor op dêttur b'ons in de buurt unnèn Afrikaan waar komme woonne. 14

Zonne zwarte ha'k nog nojt gezien . Regelmatig kwaampie neevve ons heen gefietst Op unnen zotterig, ik waar nêt in dun hof beezzig mi gras meije, kwaamme ze me zunnen twit neevve gefietst. No dêssu un por kirrus op en neer gefietst waarre, kwaannee ze bè mèn on. Ze vroegge heel nêtjes of ze van mèn un foto moege maakke . Dê kan mèn niej skille, zin ik en ik wordde op de foto gezet. Ons vrouw ha dê van aachter de raome zitte te bekèke en vroeg wê diej neej buurleuj moesse hebbe van men. Ze hebben un foto gemakt van mèn, zin ik toen. Ons vrouw begint te laagge e n zi zo teegge mèn: Witte gè wêssu me diej f oto doen. Diej stuurre nor ut land waar ze vandon komme ên dan skrèvve ze dur bè. Dit is ons huis en die man in de tuin dat is onze t uinman. En êssu ginneweit zien hoew goewd dêssu 't hier hebbe, dan zen dur zo unne kwak meer hier". Peer, ik denk dê'k eerdaags go emiejgreerre. Waarheen dê zie'k nog wêl ut wordt men hier te vol ên op aander plotse is vur men nog plots zat. En ês't men dan goed gu, dan za'k un foto opstuure en dan motte gè ok mar komme. En brangt dan hil oew f'mieliej mar meej. Hanneske .

K.P.J. afd .

Geffen Vostl.Jus \1 - 5:.JOCi ZG

Cteffeu

ASPIRANTEN K.P.J. GEFFEN PRESENTEREN : MUSICAL

"VREEMDE KUREN"

Vrijdag 27 mei a . s . Partycentrum Govers Aanvang 20 . 00 uur. In het kuuroord van juffrouw Babs gebeuren allerlei rare dingen en dit alles heeft te maken met een wensput . Maar .... doet-ie 't of doet- ie 't niet? De gasten van het kuuroord weten het ook niet meer. Een van de gasten is een meester in het chanteren van de anderen . Dan komt er een nieuwe gast . .. . Zal ook hij de dupe worden? .•.. of kan hij hem ontmaskeren?? De entree is gratis , consumpties voor eigen rekening. Mogen wij ook op uw belangstelling rekenen . Tot ziens op

27 mei a.s .


cafĂŠ 't Haasje, waar dit biljartevenement voor de 13e keer zal worden gespeeld.

DE ANNA V.D. HATERD TROFEE

Eindstand

In het weekend van 23 april werd er wederom gestreden om de Anna van de Haterdtrofee (uitsluitend bandstoten). Zeven finalisten hadden zich via de voorwedstrijden geplaatst (42 deelnemers) en deze moesten de strijd aanbinden met de kampioen van vorig jaar Marcel van Erp. Bij de aanvang zaterdagmiddag waren er nog 3 kandidaten voor de overwi nning, namelijk Marcel van Erp en Jan Broeksteeg met ieder 10 winstpunten, terwijl Adri aan van Zandvoort volgde met 8 punten. Adriaan behaalde een ruime overwinning op Marcel, terwijl de uitstekende spelende Harrie Boeijen op zijn beurt weer Adriaan aan z'n zegekaar bond. Jan Broeksteeg maakte geen fouten in de finaleparij tegen Marcel en werd glansrijk ongeslagen kampioen. Adriaan van Zandvoort kreeg nog de extra prijs voor de korste partij. Ook dit jaar werden de bekers geschonken door de gezamelijke kastelijns uit Geffen. De drie charmante kleindochters van Anna van de Haterd, Jolanda, Moniek en Anneke verzorgden op keurige wijze de prijsuitreiking Er was wederom voor de spelers en de organisatoren een zeer orginele attentie van snoepshop "De Toverbal" uit Oss in de vorm van 'n biljartkeu. Wedstrijdleider Jan v.d. Wouw had het 3 dagen pico-bello voor elkaar wat betreft tellers en schrijvers. Al met al was het een spannend en zeer geslaagd toernooi! Het was 3 dagen goed toeven bij Greet en Henk, volgend jaar zijn we te gast in

WP 14 1 Jan Broeksteeg 2 Adriaan v. Zandvoort 10 10 3 Marcel van Erp 8 4 Aard van Lokven 6 5 Harrie Boeijen 4 6 Fons van Schijndel 2 7 Frans van Griensven 2 8 Noud van Erp

GEM H.S . 2.09 13 1.09 8 1.38 12 4 0.71 1.05 10 0. 70 8 0 . 71 7 1.55 9

nederlandse hartstichting In de Nationale Hartweek van 17 tot en met 23 april j.l. zijn er weer vele collectanten op pad geweest, sommigen voor het eerst, om geld in te zamelen voor de Nederlandse Hartstichting. Het weer werkte dit jaar goed mee en iedereen was enthousiast. 32 Collectanten haalden een bedrag van f 4.255,05 op. Vorig jaar was dit f 4.213,= Een heel goed resultaat waar Geffen trots op kan zijn, Er zit nog steeds een stijgende lijn in, mede ook door de bedrijvencollecte dief 525,= opbracht . Iedereen nogmaals bedankt voor jullie trouwe inzet. Geffense bevolking hartelijk dank voor de gulle bijdrage. Vrienden van de Hartstichting Comitè Geffen Lenie Willemse Rien van de Berg Kees Jongeneelen .

DE PRIK VAN DE OOIEVAAR

Een nienw leven een klein ~onder 't lijkt zo gewoon 1uaar is zo bijzonder.

MERLE dochter van Frank en Marion Meeuws zusje van Ray1nond en Roger l mei 1994 Lamhertusstraat 27, 5886 BA Geffen Tel. 04102 - 22379

15


16


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN

vlietskant 21 4141 ck

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe {levert onder SKH-garantie). Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tel: 04102 - 22901 Tiel Tel: 03440 - 13594

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102- 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank t:I

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


PONYVRIENDJES VINKEL Zondag 24 april j.l . is de ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel, op concours geweest in St. Michielsgestel . De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel,

Dressuur klasse Ml Jelte Strik met Tornado 101 punten Jinke Strik met Rocky Mountain 96 punten Dressuur klasse 12 Irene v.d. Ven met Falcon 118 punten Miranda v. Berkel met She-ra 114 punten Linda v.d. Broek met Floris 113 punten

Dressuur klasse Ll 3e prijs Marieke Smits met Kassandra 130pnt. 8e prijs Cheryl Kleijngeld met Brinta 122pnt. Martijn v . d. Braak met Parel 117 punten Viertal klasse midden Se prijs met 119 pnt. Dressuur klasse B Viertal klasse licht 2e prijs met 117 punt. 2e prijs Linda v.d. Broek met Jip 125 punten Dressuur klasse B. cat . A/B ring 2 4e prijs Margy v.d. Elzen met Flame 122 pnt. Gertjan v.d. Doelen met Floortje 119 punten Se prijs Ron Loeffen met Abner 121 punten Dressuur klasse B cat. C. Kim v. Helvoort met Maron 116 punten le prijs JosĂŠ v.d . Doelen met Mariska 129pnt Francien v. Kessel met Sabine 113 punten Marjan van Kessel met Oscar 114 punten Dressuur klasse B cat. C Gerbert v.d. Ven met Lady 111 punten le prijs JosĂŠ v . d. Doelen met Mariska 13l pnt Dressuur klasse L2 cat . A/B ring 3 2e prijs Gerbert v . d . Ven met Lady 130 pnt. le prijs Nicky v . Veghel met Olivia 121 pnt. 6e prijs Marjan v. Kessel met Oscar 120 pnt. Dressuur klasse B. cat. D/E. Dressuur klasse 12 cat. A/B Se prijs Linda v. d . Broek met Jip 118 punt . 2e prijs Nicky v. Veghel met Olivia 126 pnt. Se prijs Margy v . d. Elzen met Flame 121 pnt. Bestgaande Rijpony Franci en v . Kessel met Sabine 105 punten le prijs Gerbert v . d. Ven met Lady Ron Loeffen met Abner 95 punten. Ponyspelen, ring 25 Dressuurklasse Ll cat. D/E. 4e prijs Gerbert v.d. Ven met Lady 131 punt. 3e prijs Marieke Smits met Kassandra 123 pnt Gertjan v.d. Doelen met Floortje 126 punten Cheryl Kleijngeld met Brinta 113 punten. Ron Loeffen met Abner 126 punten Dressuur klasse 12 cat. D/E. Ponyspelen ring 26 Irene v.d . Ven met Falcon 118 punten le prijs Marjan v. Kessel met Oscar 130 pnt. Linda v.d. Broek met Floris 109 punten Allemaal van Harte Proficiat met jullie beMiranda v. Berkel met She-ra 105 punten haalde resultaten. Dressuur klasse Ml cat. D/E. Tweede Pinksterdag 23 mei rayon ponyconcou~E J i nke Strik met Rocky Mountain 114 punten in Vinkel. Jelte Strik met Tornado 110 punten Secr. Stepha van Zandvoort-Hanegraaf Ponyspelen. 2e prijs Gerbert v.d. Ven met Lady 137 punt, 3e prijs Gertjan v . d . Doelen met Floortje 135 punten 4e priJs Marjan v. Kessel met Oscar 132 pnt, Ron Loeffen met Abner 125 punten Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten en veel succes zaterdag 30 april tijdens het ponyconcours in Den Dungen .

***':<*****

Onder het genot van een stralende zon, hebben de leden van Ponyclub "De Ponyvriendjes uit Vinkel, met veel succes deelgenomen aan het grote ponyconcours in Den Dungen, zaterdag 30 april j.l . De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel . Viertal klasse M de 4e prijs met 113 punten Viertal klasse L de 9e prijs met 112 punten Dressuur klasse B cat . A/B Gertjan v.d. Doelen met Floortje 118 punten

BRIDGECLUB GEFFENS DOUBLET De bridge-competiti e is bijna afgelopen, en dat betekent dat de zomerbr i dge er weer aankomt. Dit jaar is de zomerbridge van 31 mei t/m 26 jul i . Evenals voorgaande jaren wordt er elke dinsdagavond in hotel "de Gouden Leeuw" gespeeld. Niet-leden betalen f 1,25 per persoon . De zomerbri dge-avonden beginnen om 8 uur, maar wees ruim op tijd aanwezig , want ook nu weer geldt : Vol is Vol ! Anne-Marie van Druenen . 18


............................ ·····••.•···················

"?

f=;='ïf::::::::::: VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

Café •t Haasje

"""'"

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN

* AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR *TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ii;::;:;;i;;::::::::::::

~ ""••••••••••••••••••••••· •

VAN TUIJL makelaardiJ. bv

telefoon 04102 - 21520

1

Gerda Pouls-Benders Pedicure

NvM MA~

BEHANDELING OP AFSPRAAK

Kastanjehof 6 5386 GP Geffen 'l!I' 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0

lJ.0

SPIERINGS

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

A

f~

~

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

A 0

,

~

~

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

ffllQ

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Hotel II De Gouden Leeuw 11 Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257

~(@

:

,

W. Hanegraaf Geffen Onde rhoud bouwmachines Klein gereedsc hap

M.TEC-DEALER

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 2200 l fax 04 102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO

ABABncb ~

DRUKKERIJ Heesterseweg l 1

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684

~

telefax 04102 - 24795

registeraccountants Wij verzargen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen *begeleidingen controle van administratie* taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadviserin.g * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bez,waar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER MEI Ă–6 t/m 15 12 14) 15 18 20 21 t/m 23 21 t/m 25

22 23 24

27 28)

29 29 30 20

vakantie Dr. Smit Dr. v. Heyningen dienst Hemelvaart Weekenddienst Dr. v. Heyningen Bedevaart Handel KVO Dr. v. Heyningen afwezig Dienst Dr. Smit PINKSTEREN Dr . Visschers vakantie TV de Vlijmd, Pinkster-invitatietoernooi

JUNI 03 04) 05

Dr. Visschers afwezig

05 05

G'68 Buitentoernooi ¡B edevaart naar Wittem Dagfietstocht KVO Ziekencomite de Schakel, meiviering 't Oude Klooster 14.00 uur.

07

08

Weekenddienst Dr. v. Heyningen

10 t/m 03 juli Vakantie Dr. v. Heyningen 11) Weekenddienst Dr. Visschers 12 Stamtafel, 11.00 uur zaal Gevers 12 18) Weekenddienst Dr. Smit

19

21

Jaarlijksreisje KVO

Gezinsfietstocht NCB/KVO Bedevaart Den Bosch KVO/NCB Dr. Smit afwezig

25)

Weekenddienst Dr. Visschers Stamtafel, 11.00 uur zaal Gevers

Dr. Visschers weekenddienst

JULI

Stamtafel, 11.00 uur zaal Govers Dr . v4 Heyningen afwezig

02 t/m

26 26

24

02) 03

Vakantie Dr. Visschers Weekenddienst Dr. Smit