Torenklanken 1993 - nr 01

Page 1

31e jaargang

I

nummer 1

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres V inkel: bank: druk: oplage:

1

januari 1993

n n

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1800 exemplaren

CARNAVALSSTICHTING ROTTENRIJK GROOTSE PRINS ONTHULLING!!!

Rottenrijkers en Rottenrijkerinnen het is erg lang stil geweest wat betreft de Raad van Elf en de onthulling van de nieuwe Prins Carnaval . Een van de oorzaken hiervan is de samenwerking tussen de drie Carnava l sstichtingen ven Maasdonk. Er hebben inmiddels al activiteiten op andere gebi eden plaats gehad in het kader van de samenvoeging. De drie CarnavaJsstichtingen wilden echter ook een positieve bijdrage leveren aan deze samenvoeging. Doordat de voorbereiding wat laat op gang gekomen is, was dit niet meer te realiseren rond Elf/Elf en is gekozen voor een tijdstip na de off iciele samenvoeging . Nu is het dan zover, zaterdag 16 januari vind in de De Meent de onthulling plaats van de drie Prinsen van Maasdonk . Eerder op de avond wordt officieel afscheid genomen van de Prinsen en Adjudanten van afgelopen seizoen. De muziekale omlijsting gebeurt door drie of vier Blaaskapellen en een Discotheek. De avond begint om 20.00 uur en reeds vanaf 19.30 uur kunt u binnen om een goed plaatsje uit te zoeken . Wij zouden graag zien dat er een groot aantal Rottenrijkers en Rot tenrijkerinnen aanwezig zijn om onze nieuwe Prins Carnaval te verwelkomen. Een vijftigtal heeft reeds gezegd aanwezig te zullen zijn maar dat is nog véél te weinig trouwens voor de entree hoeft u het niet te laten want dat is GRATIS . Dus komt all en naar De Meent om getuige te zijn van de onthulling!!! Namens Carnavalsstichting Rottenrijk en werkgroep Pr:i.nsenbal H. v . Erp.

AANMELDING LEERLINGEN Jaarlijk'$ ontvartgt het schoolbestuur van de afdeling onderwijs van de gemeente een lijst van kinderen, die vier worden. De ouders/verzorgers van die kinderen die tussem 01/04/'93 vier jaar worden, worden hierbij uitgenodigs om hun kinderen aan te melden voor één van de Geffense basisscholen. In .de tweede helft van januari ontvangen a1 deze ouders een informatieboekje over het basisonderwijs in Geffen. U begrijpt dat deze schriftelijke informatie beslist onvoldoende is om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze. Vandaar dat U bij deze wordt uitgenodigd om de scholen te bezoeken. Van belang is dat U beide scholen bezoekt. Daarom worden er een tweetal open dagen gehouden en wel op: Mariaschool, donderdag 14 januari tussen 09.30 - 11.30 en 13.30 - 15. 30 uur . Aloysiusschool,donderdag 21 januari tussen 08 . 45 - 12.00 en 13. 15 - 15 . 30 uur. Om praktische redenen kozen ouders in het verleden voor één school voor hun gezinsleden. Ouders die al een kind in Geffen op school hebben hoeven daarom niet opnieuw te kiezen . Hun vierjarig kind wordt geplaatst op de school van hun eerdere keuze. Mochten er ouders zijn die onverhoopt geen iaformatieboekje ontvangen, dan kunnen z1J daarvoor op één van beide basisscholen terecht. Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot de direkteuren van de scholen: Hans van Dijk, direkteur Mariaschool (tel. 22253) of Jan Heijmans, direkteur Aloysiusschool (tel.

21725)

1


't áflerfje auto- en motorrijschool

• FRITURE • BAR • TERRAS •

Peter de Klein

Dorpsstraat 16 telefoon 21541 •

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

speciale menu's • macaroni-, spaghetti, • bami- en nasischotels • milkshakes • ook om mee te nemen

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

'1:>ert en Üzet:te

Industriestraat 7 5391 BN Nuland Tel.: 04102 - 21827

INIERVIDEO

VIDEOFILMS - CD S - COMPUTERGAMES 1

Gebr. v.d. Wetering * containerbedrijf * zand- en grindhandel Oss, Horzakstraat 12a1 tel. 22291 Geffen, Bredeweg 41, tel. 21910

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN

* TEGELS

* GEREEDSCHAP * TUIN• EN LANDBOUWZADEN * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN * VERF EN BEHANG

BERGSTRAAT 34 - 5386 KL GEFFEN - TEL. 04102 - 21338

Official Service Dealer

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO:

BRANDSTOF: Diesel

* Verkoop * Onderhoud * A.P.K.

*

* Wasserette

* LPG

* Schade reparatie

* Euro loodvrij * Super

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v. Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

~, L t ~an en

Peter v. Grinsvenstr. 6 - 5386 BX Geffen tel. 04102-22702

stoffeerderij en beddenspeciaalzaak Runrotstraat 25 • 5386 CT Geffen - telefoon 04102 - 22852

HET ADRES VOOR: Lattenbodems en matrassen Uit eigen stoffeerderij stoelen speciaal gericht op een goed zitcomfort en kwaliteit Al uw herstóff<?Jring


VOORUITSTREVENDE PARTIJ MAASDONK DE BAL ROLT NIET ZO RAAR ALS HET LIJKT. Voor veel mensen lijkt de uitslag van de coalitieonderhandelingen in Maasdonk een verrassing. Daarom is het goed om de keuze van de Vooruitstrevende Partij nader toe te lichten. HET PROGRAMMA Allereerst moet gezegd worden dat alle onderhandelingen op een open wijze gevoerd zijn en dat voor de diverse partners duidelijk was wie welke gesprekken met wie voerde. Veel van die gesprekken gingen over de inhoud van het toekomstig beleid . Het is dus niet zo dat inhoud niet belangrijk was en het alleen om de mannetjes ging. Integendeel. Geen coalitie in de geschiedenis van de twee gemeenten heeft een zo uitvoerig programma opgeleverd als juist deze. Een programma dat voor de VPM veel herkenbare punten heeft en het mogelijk maakt een vooruitstrevend beleid te voeren. ANDERE OVERWEGINGEN Ook met het CDA is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Die eensgezindheid maakte de afweging voor de VPM extra moeilijk. In de Maasdonkse politiek is er geen sprake van "goeien" en "kwaaien"; de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. Als dan het programma geen struikelblok is en personen elkaar ook niet uitsluiten komen andere overwegingen aan de orde. Na een langdurig afwegingsproces hebben uiteindelijk de volgende zaken voor de VPM de doorslag gegeven: De wethouderskandidaten: een andere kandidaat dan de lijsttrekker vanuit de VPM was bespreekbaar maar niet de eerste keus. De regenboog gaf de mogelijkheid om aan onze eerste kandidaat te blijven vasthouden. MBT de kandidaat van dorpsbelang moet gezegd worden dat we ons vooral hebben laten leiden door WAT er tot stand gekomen is minder door de schoonheidsfouten die daarmee soms gemaakt zijn. We .hebben in onze afspraken ook duidelijk gemaakt dat wat betreft de tijden veranderd zijn en een meer klantvriendelijke manier van werken nodig is. Daarnaast speelt een rol dat de regenboog meer mogelijkheden biedt om de Maasdonkse politiek ook op Maasdonks niveau te tillen en samenwerking tussen de kernen in de praktijk te brengen. Het voordeel is dat een aantal kern-partijen moeten gaan samenwerken in de coalitie. Met een partij in

de oppositie die ook de samenwerking nastreeft krijg je een echte Maasdonkse politiek. Als alle dorpspartijen in de oppositie zouden zitten heb je meer kans dat juist de tegenstellingen tussen de dorpen vergroot worden, doordat iedereen vanuit het eigen dorp gaat schieten op het college. Wat ook van belang geweest is, is de onduidelijke positie van het CDA in de verkiezingen . Een of drie partijen? Waren het drie dorpslijsten of een samenwerkingspartij? Bovendien heeft het functioneren van het CDA Nuland ons huiverig gemaakt voor mogelijke samenwerking . De fraktieleden pakten de coalitiepartner hard aan ("ze hebben geprobeerd me onder te schoffelen") en de wethouder heeft op eigen houtje zaken proberen te regelen tegen normale procedures in. EEN KLEINE REGENBOOG Ik erken dat het beter geweest zou zijn als de regenboog MET Nulandse Belangen tot stand zou zijn gekomen. Gesprekken ziJn gevoerd, en inhoudelijk zijn de wensen van die partij meegenomen in programma van de coalitie. Uiteindelijk wenste men uitsluitend deel te nemen als men een derde wethouder mocht leveren. In onze visie past alleen een derde wethouder als dat echt nodig is, niet als politiek smeermiddel. De garantie dat alle drie de kernen evenredig aan bod zullen komen ligt besloten in het regeeraccoord. De uitvoering daarvan is mede afhankelijk van de samenwerking van alle partijen in de raad. De VPM heeft open en eerlijk de onderhandelingen gevoerd en een keus gemaakt. Geen gemakkelijke keus maar wel een waarmee de toekomst van Maasdonk gebaat is. Jan van Vucht, gemeenteraadslid VPM

Donderdag 17 dezember hebben wij onze jaarlijkse Kerstviering gehad. Het was een fijne en zinvolle avond. Hierbij willen wij iedereen bedanken die eraan meegewerkt hebben om deze avond te doen slagen. Het bestuur N.C.B. - K.V.O . Bij deze wensen wij iedereen een voorspoedig 1993 3


Rabobank. Aangenaam Rabobank Geffen Dorpsplein 1 - 5386 CL Geffen Telefoon 04102-22157 Telefax 04102-22325

SHELL STATION

DEN HANENBERG GEFFEN HANENBERG DE RUWAARD OSS 1rkk spaar nu voor 25 % premie'kkk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

***** IN OSS MODERN EN SNEL AUTOWASSEN ***** ***** IN GEFFEN NU OOK 's NACHTS TANKEN *****

wij kunnen voor U verzorgen

Rijksweg 17 Geffen, 04102-1217 Joost v/d Vondellaan 1 Oss, 04120-34068

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

Geffen geopend dagelijks tot 23.00 uur. Oss geopend dagelijks tot 21 .00 uur.

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van slerpleisters

......,,..8

A.AN-14/t,t;WlaJtM/?H.JLR

in Oss:

Café •t Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon 04102 - 21520

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 26 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax 04102 - 25133


INFORMATIEAVOND HOMEOPATHIE Op dinsdag 10 februari a.s. is er in het OUde Klooster een algemene informatie-avond over Homeopathie. Dr . J. Hoes zal op deze avond een inl ei di ng geven over de mogelijkheden en toepassingen van Homeopathie o.a.: - Wat is Homeopathie Welke toepassingsmogelijkheden ziJn er - Hoe werkt de homeopathische geneeskunde - Homeopathische geneesmiddelen. De aanvang van deze avond is 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) en duurt tot+ 22.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid tot vervolg-avonden waar op bepaalde onderwerpen dieper kan worden ingegaan. Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met tel.or.: (04102) - 21673 (na 14 . 00 uur).

~ ~

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

OPEN DAG ALOVSIUSSCHOOL Ook dit jaar wordt aan iedereen weer de kans geboden om eens een basisschool in praktijk te zien. OP donderdag 21 januari staan de deuren van Basisschool Aloysius -,raagenwi jd open voor opa's en oma's, vaders en moeders,ooms en tantes, die graag eens willen zien hoe dat er nu lesgegeven wordt op een moderne basisschool. Gaat uw oudste kind in 1993 voor het eerst naar de basisschool, dan is het zeker de moeite waard, dat u eens binnen komt lopen. De directeur zal u graag te woord staan. Leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad zullen eveneens aanwezig zij_n en voor opvang van kleine kinderen wordt gezorgd. U kunt die dag gerust in elke klas binnen lopen. De schooltijden zijn: Groep 1 t/m 4: 8.45u-ll.45u; 13.15u-15.30u Groep 5 t/m 8: 8.45u-12.00u, 13.15u-15.30u Wij hopen, dat velen van u van de gelegenheid gebruik zullen maken om de school met die mooie sinterklaasschilderingen en het mooie winterlandschap eens van binnen te komen bekijken .

K.V.B. Allereerst wensen wij alle lezers van Torenklanken een Gelukkig en Gezond 1993 !! Toch willen wij nog even terugkomen op enkele activiteiten in afgelopen december. Dinsdag-middag 1 december zijn wij met eigen vervoer naar de Kerstmarkt bij "Intratuin" te Rosmalen geweest. We werden ontvangen met een kop koffie waarna de groep in tweeĂŤn werd gesplitst. De ene groep ging als eerste naar de Kerstmarkt kijken, de andere groep werd wat handige kneepjes voorgedaan die van toepassing konden zijn bij het maken van kerstversieringen., stukjes e . d. Later werd gewissels. Wij hebben deze middag zeker ideeĂŤn opgedaan die met de Kerst van pas kwamen. Maandag-avond 7 december hebben wij met een grote groep in de "Bonkelaar" o.l.v. Harry Verhoeven kerststukjes gemaakt. Donderdag 17 december was onze Kerst- viering zoals gebruikelijk met genoeg te eten en te drinken. Voorzitster Lenie opende met een gedicht . De verdere avond werd verzorgd door onze eigen ontspanningsgroep, die het Kerstspel "De verloren dochter" opvoerde. Door ziekte moesten op het laatste moment nog twee andere speelsters ingeleerd worden. Daardoor zag de rolverdeling er als volgt uit. Moeder Mia werd gespeeld door Corrie van Zantvoort, vader Jan was Annie van !peren en hun dochter Loes was Angelique van Beem, Ellie van Grinsven nam de rol van dochter Bep van Joke Clement over, terwijl Erica Verstegen vriendin Puk was. De rol van hippe vogel was voor Hannie v.d. Berg en Ans van Dijk speelde de dokter i . p.v. Wilhelmien Ketelaars. Ondanks het uitvallen van 2 speelsters was het stuk de moeite van het kijken waard. Een dag eerder, op woensdag- avond 16 december heeft onze ontspanningsgroep ditzelfde Kerstspel opgevoerd voor de K.V .B. in Schayk. Na het Kerstspel was er nog een loterij en tot slot kreeg ieder lid een kaars met de beste wensen voor Kerst en het Nieuwe Jaar . Donderdag 14 januari zetten we het n~~uwe jaar in met de jaarvergadering. We beginnen om 20.00 uur bij "de Gouden Leeuw", na de pauze kienen . Het Bestuur. Wie wat wanneer

Werkgroep Open Dag. 5


Gemeente Maasdonk.

Aangenaam. Proficiat met Uw geboorte. Veel Succes ! Rabobanken Vinkel, Geffen en Nuland Rabobank t:, VLADERACKEN Uitbreiding programmering Radio Vladeracken

Met ingang van 4 december jl. heeft Radio Vladeracken, de lokale omroep voor Geffen, Nuland en Vinkel haar programmering uitgebreid. Onderstaand een overzicht van de programma's van Radio Vladeracken die te ontvangen zijn op kabelfrequentie 105.9 MHz en op etherfrequentie 106.3 MHz (niet op zondag) . Vrijdag: 06.00 u - 16.00 u Schijf na Schijf, na Schijf. .•. . . 10 uu~- non-stop muziek . 16.00 u - 18.00 u De vrolijke vrijdagmiddag show Vrolijk het weekend beginnen met Freddy Schel . 18.00 u - 19 .00 u Bergachtig Dennis van den Berg vertelt o.a. wat men in het weekend allemaal kan gaan doen. 19. 00 u - 21.00 u Prettig gestoord Een meid die men niet kan weerstaan, en waarbij al6 les verwacht kan worden.

21.00 u - 24.00 u Muziek met Audy Tot middernacht de mooiste muziek met Audy Zaterdag: 00.00 u - 08,00 u Schijf na Schijf, na Schijf .. •••• 8 uur non-stop muziek. 08 . 00 u - 10 . 00 u De wakkere wekker De beste gaiuwe ouwe om lekkei::::- wakker mee te worden, gepresenteerd door Ad Leeyen . 10.00 u - 11 . 00 u Gekleurde babbels Gepresenteerd door Gerton van Niftr ik, met onder an dere het Babbelsbloemetje ll.00 u - 12 . 00 u Trees draait op verzoek Het verzoekplaten programma van Radio Vladeracken . Verzoekjes kunnen doorgebeld worden via 04102-25366 12.00 u - 14.00 u Vladeracken Informatief 2 uur lang informatie over en voor Maasdonk. Informatie voor dit programma kan men kwijt op de volgende adressen:


14 .00 u - 16.00 u

16.00 u - 18.00 u

18.00 u - 19.00 u

19.00 u - 20.00 u

Brievenbus Studio, Den-· nenlaan 2, Vinkel Gert- Jan van Zoggel, Akkerstraat 6, Nuland Willie van Veghel, Berkenboog 24, Geffen Limiter Tom van den Oetelaar presenteerd met medewerking van Jurgen Markx en Dennis van den Berg het programma Limiter, waarin vele bekende Nederlanders te gast zijn. Jukebox Een programma van John van Niftrik, die met onder andere de knipselkrant, activiteitenagenda en de sport-agenda de luisteraars op de hoogte houdt van Maasdonkse gebeurtenissen. Vladeracken Informatief 1 uur lang onderwerpen over en voor Maasdonk die door de redactie verder uitgediept worden. Remember the good times Met hun zelfgebouwde tijd machine gaan Tonnie Roovers en Pascal van der Lee terug in de tijd. Iedere week een ander jaar met daarin informatie over Maasdonk uit dat jaar .

20.00 u - 21 .00 u Griebele Grauw (herhaling Herhaling van het programma van Grarus van Seine en Piej t Wijnante met veel Brabantse muziek en gasten. 21.00 u - 22.00 u (G)oud op verzoek De beste ouwe en nieuwe Nederlandstalige platen worden door Hans Kerkhof gedraaid, met iedere week de quiz "De Raadplaat" Via 04102-25366 kan men een plaat aanvragen die men lang niet gehoord heeft of zo ontzettend leuk vindt. · 22.00 u - 03.00 u Dorsvlegel Live Live vanuit Discotheek d' n Dorsvlegel Vinkel. Zondag:

03.00 u - 09.00 u Schijf na Schijf na Schijf. •••• 6 uur non-stop muziek

09.00 u - 11.00 u Vladeracken Informatief* Informatief programma met herhalingen van Vladeracken Informatief van zater dag, aangevuld met actuele onderwerpen. * iedere 4 weken wordt i.p.v. Vladeracken Informatief van 10.30 u tot 11.00 u Caraflax uitgezonden; een programma voor verstandelijk gehandicapten, gepresenteerd door Ad van de Ven en Theo van Leur. 11.00 u - 12.00 u Griebele Grauw Programma van Grarus van Seine en Piejt Wijnante met veel Brabantse muziek en gasten. 12.00 u - 14.00 u Op de Misse Het gezellige zondagmiddag programma van Frans van Wanrooy met onder an- . dere tuintips, piratenplaat, ken uw provincie, blunder van de week etc. 14.00 u - 16.00 u Jordy's non stop shop Non- stop muziek door Jordy Klein. 16.00 u - 18.00 u De beste stuurlui Het sportprogramma van Radio Vladeracken met al het Maasdonkse sportnieuws, uitslagen en de sport-agenda. Het program ma wordt gestuurd door Jos van Helvoi rt en John van Niftrik. 18.00 u - 20.00 u De ~egversperring Het Jongerenprogramma van Radio Vladeracken, gepresenteerd door Angel Nellen en John Verstegen. Radio Vladeracken is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 04102-25366, wanneer er niemand in de studio aanwezig is, kan men een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.

DANKBETUIGING Gaarne willen wij u langs deze weg bedanken voor de getoonde belangstelling en medeleven na het ovetl:ijden van Harry v. Rooij. In het bijzonder voor hun grote zorg tijdens zijn langdurige ziekte huisartsen Hr. en Mevr. Smit, fysiotherapeut GertJan Schoonis, Pastoor Spijkers en W.I.K. voor het opluisteren van de uitvaart. Sjaan v. Rooij v/d Meulenreek, kinderen en kleinkinderen. 7


Wil ie naar de MAVO? Maak dan eerst kennis met de Sint Antonius Mavo. Want op de Sint Antonius Mavo in HNsch INr je op Nn plezierig• en succesvolle manier. de afgelopen 3 jaren is nam 98% van onze 1-rtingen geslaagd! Naast de bekende vakken krijg je ook de kans om je te verdiepen in computerkunde, techniek en verzorging. Dat is niet alleen leuk, dat is ook goed voor je toekomst. Onze moderne school is heel gezellig; je voelt je er direct thuis. Vooral ook door onze persoonlijke benadering en begeleiding. Als je wilt, mag je na de lessen onder begeleiding je huiswerk maken. Ook na de lessen is er heel wat te belêven.

pen dagen 0

I

Kom naar de open dagen en maak nu al kennis met je nieuwe leraren en je toekomstige klasgenoten.

VRIJDAGAVOND 5 FEBRUARI 18.00-21.00 uur

ZATERDAG 6 FEBRUARI 10.00 -14.00 uur

St. Antonius Mavo Schoonstraat 34 5384 AP Heesch

Tel. 04 125-1 330

F E B.R U AR 1 M

A

Samen met

de SAM kom ie er wel !

8


PERSBERICHT St.-Antonius Mavo voorziet ook in de toekomst voor Heesch en regio in de behoefte aan goed en degelijk mavo- onderwijs.

Fusies zijn op dit moment aan de orde van de dag, ook in onderwijsland. Bovendien doet per 1- 8-1993 basisvorming zijn intrede. Een en ander leidt nogal eens tot een wat tegenstrijdige berichtgeving, wat overigens wel begrijpelijk is. Er is behoefte aan duidelijkheid . Wat is het ware verhaal? Het is de wens van de minister dat scholen zo veel mogelijk gaan fuseren, maar wettelijk voorschrift is dat niet. Er worden trouwens op grote schaal nogal wat vraagtekens geplaatst bij voor- en nadelen van scholengemeenschapsvorming. Wel is het zo, dat scholen met minder dan 240 leerlingen in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben en dus zullen moeten fuseren . Dat is voor de St.-Antonius Mavo geenszins het geval: de school telt bijna 300 leerlinmgen en is groeiende. Het bestaansrecht van de St.-Antonius Mavo is dus niet in het geding en de school kan dus ook in de toekomst een goede mavo-opleiding garanderen. Waarom dan toch een samenwerkingsverband met het Maaslandcollege en SG Hoog Brabant? Het antwoord hierop is heel simpel. Sinds jaar en dag hebben we te maken met in- en uitstroom van leerlingen over en weer. He t zal duidelijk zijn dat door afstemming van genoemde scholen op elkaar qua methoden, begeleiding enz. een eventuele doorstroom alleen maar soepeler kan verlopen. Op deze manier is de St . - Antonius Mavo in staat de voordelen van de kîeine ëschoól (begeleiding, sfeer, individu~le aandacht) te combineren met de voordelen van de grote school (goede doorstroom). Mocht het ooit komen tot een fusie, dan is dat op voorwaar de dat de onderwijsvoorziening in Heesch ge handhaafd blijft in de vorm van een nevenvestiging . Ook basisvorming per 1- 8-1993.

Wat houdt dat precies in? Iedere school voor voortgezet onderwijs is vanaf het schooljaar 1993-1994 verplicht basisvorming aan te bieden . Dat betekent o.a. les in 15 vakken . Voor veel scholen komen er dan 3 nieuwe vakken bij nl. techniek, informatiekunde en verzorging. Voor wat de St.- Antonius Mavo betreft: techniek en informatiekunde zijn al enkele jaren geleden ingevoerd; alleen het vak verzorging komt als nieuw vak op het rooster in klas 2. Bij het v.a k verzor,ging gaat het o.a. om persoonlijke verzorging, verzorging van plant en dier, verzorging bij ziekte, ge-

zond l even en omgaan met geld . Veel belangrijker nog dan de invoering van nieuwe vakken i s het feit, dat in de basisvorming nog meer dan voorheen het accent in het onderwijs komt te liggen op toepassing van het geleerde, de vaardigheden en het ontdekken van samenhang ook tussen vakken. Vandaar dat het docententeam zich op dit moment grondig voorbereidt op gedeeltelijk ook ni euwe taken. Het is de bedoeling dat de l eerlingen na 2 jaar voor de meeste vakken de basisvorming hebben afgerond en vanaf klas 3 gewoon door gaan met het vervolg van de mavo-opleiding, waar ze in klas 1 aan begonnen zijn. In de praktijk betekend dit dus, dat leerlingen door het volgen van de mavo- opleiding op een bepaald moment ook de kerndoelen van de basisvorming behaald hebben . Het s preekt vanzelf, dat de St.-Antonius Mavo alle verworvenheden, waardoor de school een goede naam heeft opgebouwd, wil behouden dus: goede begeleiding (ook huiswerkbegeleiding), individuele aandacht, een goede sfeer op een kleinschalige school, goed onderwijs, weinig zittenblijvers en een hoog slaagpercentage .

Ook wat de gebouwensituatie betreft is de St.-Antonius Mavo volledig op de nieuwe ontwikkelingen voorbereid . Na een grondige verbouwing beschikt de school nu over zeer moderne lokalen voor techniek, informatica, biologie en scheikunde, Ook de rest van de school heeft een grondige opknapbeurt ondergaan. Het is niet zonder trots, dat de St.-Antonius Mavo: op vrijdag 5 februari van 18.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 6 februari van 10.00 uur tot 14. 00 uur haar deuren wijd open zet voor ouders en leerlingen om informatie te geven over inhoud en mogelijkheden van haar mavo-opleiding. Van harte welkom.

Voor al uw stukadoorwerk

VOETS-AARTS

Heischeutstraat 7 5345 VP Oss E Voets Tel. 04120-27632

G. Aarts Tel. 04120-34069

9


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK De secretarie is gevestigd op het adres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN tel. 04102-22955. Het postadres is: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN De gemeentesecretarie van de gemeente is geopend op de volgende tijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 12.00 uur . dinsdag avondopenstelling van 17.00 - 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling zijn op het gemeentehuis in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis ' t Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 22 te Nuland, tel. 22271, fax. 21309. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. Op de voormalige gemeentewerf van Geffen, Veldstraat 33 te Geffen, kunt u uitsluitend voor het inleveren van klein chemisch afval terecht op vrijdag van 13.00 tot 16 . 00 uur.

INFORMATIE NIEUWE GEMEENTE Eind vorig jaar heeft de gemeente Maasdonk aan alle bewoners uit andere gemeenten die door de samenvoeging van de gemeenten Nuland en Geffen bij de gemeente Maasdonk kwamen, het boekje "informatie over de nieuwe gemeente" toegestuurd. Behoort u tot deze groep mensen, maar u heeft het boekje niet ontvangen? Dan kunt u dit bij de gemeente Maasdonk, afdeling Algemene Zaken, ophalen.

PERSBERICHT EERSTE GEBOORTE IN GEMEENTE MAASDONK Op 1 januari 1993 werd om 17.15 uur de eerste burger van de gemeente Maasdonk geboren. Edgar Gerardus Arnoldina Gertruida Glaudemans werd vrijdag 1 januari om 17 . 15 uur geboren. Hij is daarmee de eerste burger die in de gemeente Maasdonk werd geboren. Ouders Johannes en Woutrina Glaudemans- Van Nistelrooi j, Plataanstraat 16 te Vinkel. AMBTSKETEN BURGEMEESTER MAASDONK Voor de nieuwe gemeente is een nieuwe ambtsketen vervaardigd. De edelsmid Roland Scheffers uit Vel dhoven maakte een keten waarin naast het rijkswapen en het wapen van de gemeente Maasdonk ook de wapens van de voormali ge gemeenten NulanĂ en Geffen zijn verwerkt.

SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEFFEN: Burgemeester Netten: Na telefonische afspraak. De spreekuren van de wethouders waren op het moment van gereedkomen van de kopij nog niet bekend.

De edelsmid Roland Scheffers werd in 1946 geboren in Maastricht. Hij volgde zijn opleiding aan de Maastrichtse Akademie voor toegepaste kunst. De edelsmeedkunst van Roland Scheffers onderscheidt zich door welhaast volmaakte beheersing van uiterst moeilijke technieken.

BOUWBESPREKINGEN GEMEENTE MAASDONK. De bouwbesprekingen van de gemeente Geffen vinden plaats op dinsdag van 18.00 - 19.00 uur op de gemeentesecretarie. Voor bouwzaken kunt u tijdens

Zijn werk berust op twee verschillende vormtechnieken. Dat zijn het verspanen, waarbij materiaal wordt weggenomen tot de uiteindelijke vorm overblijft en het boetseren, waarbij de vorm uit materiaal wordt opgebouwd.

de ochtenden terecht op de gemeentesecretarie in Geffen bij de heer van Bruggen. 10

GEDENKBOEK Eind vorig jaar hebben de inwoners van Maasdonk een gedenkboek ontvangen. Het kan gebeuren dat u een misdruk van het boekje "Waar land en water elkaar ontmoetten . .• ", hebt gekregen. u kunt dit bij de gemeente, afdeling Algemene Zaken, inleveren. U krijgt dan een ander exemplaar.

Roland Scheffers, Dorpstraat 165 Veldhoven, exposeerde reeds op tal van plaatsen in


Nederland, West-Duitsland en België. De ambtsketen van Maasdonk is geheel van zilver en weegt 425 gram. Voor Rol and Scheffers was dit de eerste ambtsket en die hij ontwierp eri vervaardigde.

WIE WAT WANNEER JANUARI 15 Dr Smit afwezig 14

i~)

KVB Jaarvergadering "De Gouden Leeuw" aanvang 20.00 uur , · weekenddi enst dr. v. Heyningen

17 Ovoco 4 - G1 68 1, ll.15u heren LVBC 1 - G'68 1, ll.40u dames Ovoco Al - G'68 Al, 10 .00u jongens 22 Dr. v . Heyni ngen afwezig

~Z)

weekenddienst dr. Visschers

24 G'68 1 - Ever Ready 3, 11.20u heren G'68 1 - Ovoco 3, 10.20u dames 29 Dr. Visschers afwezig

~~)

Weekenddienst dr . Smit

31 Graphiset/TSR 3 - G'68 1, 14.20u heren Hi s ola 1 - G'68 1, 11.00u dames Hi s ola Al - G'68 Al, 10.00u jongens

FEBRUARI 04

z3

KVB B.V.M. progral!lllla "Anders is beter" KVB carnavalsviering

INZAMELING POSTZEGELS I NZAMELING POSTZEGELS VOOR BRAZILIAANSE JONGEREN I n Kenda Nova in Brazilië overleed op 12 september 1992 Pater Leonardus Switzar in de gezegende leeftijd van 82 jaar. Vele Geffenar en hebben afgelopen jaar meegedaan aan de postzegelaktie om zi jn jeugdwerk te steunen. De stichtiung die achter hem stond gaat door met de ondersteuning van het jeugdwerk in Brazilië, dat nu door anderen voort gezet wordt . Wij willen iedereen bedanken voor de duize~ den postzegels die gebracht zijn en we hopen da t u allen hiermee blijft doorgaan. De dozen hiervoor blijven op de bekende plaatsen in het kerkportaal en in de Rabobank. Ook hiervoor willen wij pastoor Spijkers en de Rabodirekti e heel hartelijk bedanken. Mocht u meer over deze aktie willen weten bel dan Lies v. Dinther, tel. 22287.

!OOI

BEJAARDENNIEUWS

AKTIVITEITEN VAN DE RAAD GECOORDINEERDE OUDERENWERK IN DE GEMEENTE NULAND/VINKEL

PONYVRIENDJES VINKEL

Tijdens de indoor dressuur wedstrijd, zondag 13 dec . j.1. te Kerkdriel hebben "De Ponyvriend jes" uit Vinkel goed gepresteerd. Klasse B Ca t B 3e prijs , J os é van der Doelen met Shali mar 118 punten . Klasse B Cat C 4e prijs, I rene van de Ven met Rocky 122p. 6e prijs, Martijn van de Braak met Daisy, llüp.

Klasse B Cat D 2e prijs, Jelte Strik met Tornado 132p 13e pri js, Cheryl Kletjngeld met Brinta 113p Klasse Ll Cat D Se prijs, J i nke Strik met Brasil 120p Allemaal van harte profi ciat met jullie behaalde resultaten.

Een van de aktivi teiten van de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk is zwemmen voor ouderen in Motel Nuland. De nadruk van zwemmen ligt op het meer bewegen voor ouderen in het zwembad. Dat wil zeggen: bewegingsoefeningen doen in het water. Ouderen die willen leren zwemmen, leren dat langzaam maar zeker. Ook bevordert het goede sociale kontakten. Men kan éénmaal een half uur en tweemaal een half uur per week zwemmen. De zwemtijden in Motel Nuland zijn: dinsdagmiddag van 13 . 30 - 14 uur en 14 · 14.30 uur. vrijdagmiddag van 13.30 14 uur en 14 14.30 uur. De kosten voor éénmaal een hal f uur zwemmen per week zi jn f 47,50 per jaar en voor tweemaal een half uur per week f 95,- per jaar. Het zwemseizoen bestaat uit± 40 weken per jaar. Voor opgave en inlichtingen kan men zich tot J. Roersch, Pelgrimstraat ·22, 5391 BM Nuland, tel. 04102 - 21380. 11


DE PRIK VAN DE OOIEVAAR Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn broertje

-Oave D ove - Henricus - Theodorus Kees, Anita en Joyce van Venrooy 2 5 december 1992 Elst 8 5386 KB Geffen Dove is het petekindje va n oom W im en tante Marino

Mogen wij even storen. Wij zijn vandaag geboren en wij willen U laten weten dat wij

Jessica

en

Marita

gaan heten.

/ 14 december 1992 E>

",!,

Dochters van Frans en Ria Strick - Schuurmans Essenstraat 4 5386 GV Geffen Tel. 04102 - 24189

,

IE

HtLL'S P~MPf~

6fFF!#

•eA6t'1otJ

/ï Deredaktie wenst u allen een gezond en gelukkig 1993 12

VASTE ADVERTEERDERS OPGELET!! Dit i s het eerste nummer van Torenklanken in 1993 met erin uw advertentie. Als er iets niet in orde is met deze adver t entie wilt u dit dan doorgeven aan Tinie van Wanrooy tel. 22243.


stichting

kruiswerk noord-oosf.b rabant PERSBERICHT LIDMAATSCHAP KRUISWERK IN 1993 Boodschappen die Haagse politici over ge~ zondheidszorg de wereld insturen blinken vaak uit i n onduidelijkheid. Dat is vervelend voor me nsen die zorg nodig hebben en ook voor inst ellingen die zorg aanbieden. Ook het Kruiswerk heeft met die Haagse onduidelijkheid te kampen. Moeten mensen nu bijvoorbeeld wel of niet lid blijven van een kruisvereniging? Die vraag wordt vaak gesteld. U kent het Kruiswerk van kraamzorg, consultatiebureau's, zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten. Ook kunt u bij het Kruiswerk terecht voor voedingsvoorlichting en het lenen van bedden, krukken, rolstoelen en tal van andere verpleegartikelen. Als u lid bent van een kruisvereniging en contributie betaalt, kunt u van al deze diensten gebrui k maken. U hebt dan heel direct voordeel van uw lidmaatschap. Mensen die geen jaarlijkse contributie betalen hebben ook recht op zorg, maar zijn een stuk duurder uit.

HET 'PLAN SIMONS' Staatsecretaris Simons is druk bezig met plannen om de gezondheidszorg te reorganiseren, de zogenaamde stelselwijziging. Ook het Kruiswerk gaat deel uitmaken van dat nieuwe gezondheidszorgstelsel. Wanneer dat stelsel in werking treedt is iedereen verzekerd voor een basispakket aan zorgvoorzieningen. Daartoe behoren dan ook de diensten van het Kruiswerk. Zover is het echter nog niet. De plannen van Simons staan al enkele jaren ter discussie. Invoering is steeds opnieuw uitgesteld. Inmiddels is duidelijk dat het plan Simons pas op 1 januari 1994 werkelijkheid wordt. SITUATIE IN 1993 In 1993 blijft echter de 'oude' situatie gehandhaafd. Dat betekent dat u voordeliger uit bent wanneer u in 1993 lid van het Kruiswerk blijft . U betaalt dan tenminste f 46, - contributie en krijgt daarvoor in principe de zorg waar u recht op hebt. Als u als niet-lid een beroep op· het Kruiswerk doet, betaalt u voor zorgverlening in 1993 een eenmalig bedrag van f 115,-.

De Stichting Kruiswerk Noord-Oost Brabant doet er alles aan om in 1993 de zorgverlening aan cliënten te garanderen. Soms is dat moeilijk, zoals uit de recente cliëntenstop voor wijkzorg bleek . Na een accoord met zorgverzekeraars is deze cliëntenstop gelukkig met terugwer:kende kracht opgeheven Ook in 1993 blijft de druk echter op de ketel. Meer geld van de overheid hebben thuiszorginstellingen niet te verwachten . Niettemin doen directie en medewerkers van het Kruiswerk hun uiterste best om u in 1993 de zorg te bieden die u gewend bent. OPROEP CONSULTATIEBUREAU KRUISWERK. Ouders en verzorgers van zuigelingen en kleuters die naar de consultatiebureau's van het Kruiswerk gaan , krijgen voorafgaand aArl ieder bezoek een oproep. Dat blijft natuurlijk zo. Wel kan de eerstkomende oproep die zij ontvangen iets later komen dan ze gewend zijn . De oorzaak daarvan is dat het totaal aantal bezoeken aan consultatiebureau's met één Jbezoek'·is verminderd. Gezien de noodzaak tot bezuinigen, die ook het· Kruiswerk treft, moet daartoe besloten worden. Als gevolg van deze maatregel zijn de bezoeken wat breder gespreid over de periode dat ouders met hun kinderen naar consultatiebureau's gaan. Tijdens hun eerstkomende bezoek aan een consultatiebureau krijgen ouders en verzorgers een mondelinge toelichting op de (overigens geringe) wijziging.

SPREEKUUR TROMBOSE-BLOEDAFNAMEDIENST WITGELE KRUISGEBOUW IN GEFFEN. De Trombosedienst vàn het St.Annaziekenhuis houdt elke donderdag van 9.00 - 9.30 uur spreekuur in het Wit- Gelekruisgebouw, Dorpstraat 37. Voor iedereen die een bloedonderzoek moet laten verrichten voor huisarts of specialist houdt het laboratorium van IPZ te Rosmalen spreekuur op ·Maandag Bejaardencentrum de Heegt · van 8.30-9.00 Donderdag Wit-Gelekruisgebouw van 9.00- 9.30 Voor meer informatie kunt u bellen tussen 13 . 00 - 16.00 uur naar de Trombosedienst te Oss. Tel. 04120 - 21331.

KOPY INLEVEREN VOOR 16 JANUARI 13


WAARNEEMREGELING 1993 HUISARTSEN (de reeds eerder in de Klepel verschenen lijst komt hiermee te vervallen) A.v.Heyningen

A.Smit en E.Smit-Nahon

J.Visschers

apotheekhoudend huisarts

huisartsen

huisarts

Platanenstraat 9

Veldstraat 5 Geffen Tel.: 21252

Heiweg 33 Nuland Tel.: 21320

Vinkel

Tel.: 23427

Voor zeer dringende spoedgevallon die geen uitstal dulden kunt U bellen:

Alarmnummer: 23697

Alarmnummer: 25153 (allHn overdag In gebruik)

Avond- en nachtdienst : ( voor ■poedgevallen van •• avonds 17.00 uur tot de volgende. ochtend 8 .00 uur, bi) voorkeur na talefonl&ehe afspraak) Maandagavond: DlnBdagavond: Woensdagavond: Donderdagavond:

A.v.Heynlngen J.Vlaaehera A.Smlt (gewlBMlld met dinsdagavond) De dokter die het weakend ervoor gean dienst heeft gehad en erna geen dienst heeft.

Weekenddienst : ( voor ■poedgevallen van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, bij voorkeur na telefonlache afspraak) 2- 3 9 -10 16-17

23-24 30-31 &- 7 13-14 20-21 27-28 6- 7 13-14 20-21 27-28 3- 4

10-11-12 17-18 24-25 30

1- 2 8- 9

15-16 20

22-23 29-30-31 5- 6 12-13 19-20 26-27

Jan. Jan. Jan. jan. Jan. febr. febr. febr. febr. maart

J.Vl&aCh91'9 A.Smlt A.v.Heynlngan

A.Smlt

3- 4 10-11 17-18 24-25 30- 1 7- 8 14-15 21-22

J.Vlascher■

28-29

J.Vla■chera

A.Smlt A.v.Heynlngen J.Vls■cher■

A.v.Heynlngen maart A.Smlt maart J.Vlaschers maart A.v.Heynlngen april J. Visscher■ april A.Smlt april A.v.Hoynlngen april A.Smlt aprtl A.v.Heynlngen mei J.Vlsachera mei A.v.Haynlngan mol A.Smlt mal A.v.Heynlngen rnel A.v.Heynlngen mal J.Vlsschar■ Juni A.Smlt Juni A.v.Heynlngen Juni A.Smlt juni J.Vluchers

4- 5 11-12 18-19 25-26 2· 3 9-10 16-17 23-24 30-31 6- 7 13-14 20-21 27-28

PASEN

KONINGINNEDAG

HEMELVAART

4- 5

PINKSTEREN

11-12 18-19 25 26

1- 2

juli Juli juli Juli aug. aug. aug. aug. aug. sept sept sept sept okt. okt. okt okt okt. nov. nov. nov. nov. dec. dec. dec. dec. dec. Jan.

A.v.Heynlngen A.Smlt A.v.Heynlngen A.Smlt A.v.Heynlngen J.Vlaechera A.v.Heynlngen J.Vls11<:her■

A.Smlt A.v.Heynlngen J.Vluchers A.Smll A.v.Heynlngen J.Vla11<:hers A.v.Heynlngon A.Smll J.Vlsschers A.Smlt J.Vlsschllrs A.Smll A.v.Heynlngen J.Vi1111<:hers A.Smlt J.Vl&&ehers A.v.Haynlngen A.v.Heynlngen A.Smlt J.Vlsschera

EERSTE KERSTDAG TWEEDE KERSTDAG NIEUWJAARSDAG

Vnkanties A.v .Heynlngen: A.Smlt: J.Vluchers:

Afwezig

20 feb. 13 feb. 9 april

1/m 28 feb. 1/m 16 feb. 1/m 18 april

24 april 1/m 27 april 1 mei 1/m 9 mei 10 Juli

1/m

1 aug.

19 okt. 1/m 31 Juli 1/m 25 sept 1/m

16 nov. 22 aug. 28 Npt

2 okt 1/m 10 okt

24 dac. 1/m 30 dec.

(meestal op een vnJda:g, Indien anders onderstreept)

A.v.Heynlngan op:

22 jan. 9 juli

12 feb. 21 Juli

12 maart 5 aug.

2 april 19 aug.

23 aprtl 10 sept

14 mei 26 nov.

A.Smlt op:

15 Jan. 19 nov.

5 feb. 10 dec.

19 maart 31 dec.

21 mei

11 juni

25 en~ Juni

3 sept

24 sept

8 Jan. 17 sept

29 Jan. 3 dec.

111 feb. 17 dec.

5 maart

26 maart

4 en?. Juni

2 Juli

27 aug.

J.Vl&Kher■

op:

28 mei

18 en 21 Juni

N.B. U kunt altijd vla het antwoordapparaal van Uw huisarts vernemen wie er dlenat heelt 1 (Wijzigingen voorbehouden)

Apotheek: Apotheek "Geffen-Nuland' Dorpsstraat 48 te Geffen, tel.: 24699, la maandag 1/m vrijdag geopend van 8 .15 uur tot 17.30 uur. Op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Voor ■poedreceptan bulten de oponlngsuren kunt U bellen teleloonnummer. 24699. De ultdeelpost In de Klooster■traat te Nuland la op maandag 1/m vrijdag open van 12.00. 13.00 uur en van 11.00 • 18.00 uur. BIJ afwezlgh&ld van dokter Vluchera la da ultdealpoat alleen open van 17.oo • 18.00 uur.

OM TE BEWAREN 14

~


BERICHT VAN DE HUISARTS BERICHT VOOR DE PATIENTEN VAN DE PRAKTIJK VAN DOKTER SMIT/SMIT-NAHON PREVENTIE VAN HART- EN VAATZIEKTEN Sinds anderhalf jaar hebben wij in de praktijk een preventiespreekuur voor hart- en vaatziekten. Dit spreekuur wordt uigevoerd door onze assistente Geri Willemse. Inmiddels zijn er al ruim 350 mensen op dit spreekuur geweest. Ze zijn over het algemeen heel tevreden over deze mogelijkheid die de praktijk biedt. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende patiënten die hebben ervaren dat het met ondersteuning van Geri als preventiewerkster, best mogelijk is wat aan je leefstijl te veranderen. Voor degenen , die nog niet precies weten wat het preventiespreekuur inhoudt, het volgende: Waarom preventie? Bij hart- en vaatziekten spelen verschillende risicofactoren een rol. Het is goed om te weten of die factoren bij u wellicht verhoogd zijn. Aan de meeste risicofactoren kunt uzelf wel wat doen. Het is aan u om te beslissen of u dat wilt. Voor wie? Iedereen tussen de .35 en 55 jaar kan hier aan deelnemen. Wat houdt het onderzoek in? Geri zal u eerst enkele vragen stellen over ziekten in de familie. Zij zal u wat vragen over een aantal specifieke klachten. Ze zal uw bloeddruk meten en enkele vragen stellen over ·uw rookgewoonten. Zonodig zal het onderzoek nog uitgebreid worden met enkele andere bepali ngen. Het onderzoekje duurt ongeveer een kwartiertje. Het kan ziJn dat u nog een enkele keer moet terug komen bijvoorbeeld voor een bloeddrukcontrole . Blijft het echter bij één onderzoek, dan zal dit na 5 jaar herhaald worden en u zult daarvoor worden opgeroepen. Als dit alles u aanspreekt, of als u nog vragen hierover heeft, dan kunt u Geri daarvoor dagelijks bellen tussen 16.00 17.00 uur. PREVENTIE BAARMOEDERHALSKANKER Vrouwen tussen de 35 en 53 jaar ontvangen één keer in de drie jaar een oproep van de Gemeente om een uitstrijkje van de baarmoederhals te laten maken. Zij kunnen daarvoor een afspraak maken bij de huisarts.

Onze assistente Geri is speciaal opgeleid om dit onderzoek te doen. Wij hebben daar al twee jaar een apart spreekuur voor. Het onderzoek wordt dan gedaan door Geri, maar de huisarts is altijd aanwezig om indien nodig er bij te zijn. Heeft u er bezwaar tegen, dat Geri het uitstrijkje maakt, dan kunt u een afspraak maken bij een van de artsen op het dagelijks spreekuur. Het is wel plezierig als u altijd vermeldt, dat u voor dit onderzoek komt, zodat de benodigde formulieren klaarliggen.

PERSBERICHT "LEERHUIS JODEN EN

CHRISTENEN"

Wederom organiseert de Raad van Kerken Oss in januari een Leerhuis over onderwerpen uit de joodse en christelijke tradities. Dit jaar werd gekozen voor het thema: 'Geheiligd zij Uw Naam' Bidden in kerk en synagoge. Inleiders uit drie verschillende kerkgenootschappen zullen op drie achtereenvolgende avonden vertellen over het eigene van hun gebedstraditie. Zij zullen vertellen hoe het bidden gegroeid is tot de praktijk die we nu kennen. Ook zullen ze ingaan op de beleving van het gebed , In elke bijeenkomst is er ruimte voor gesprek en uitwisseling. Het Leerhuis staat open voor mensen ui t alle kerken die geinteresseerd zijn in hun eigen geloofstraditie, speciaal in de joodse achtergronden ervan. Data: maandag 11, 18 en 25 januari 1993 Plaats en tijd: Social Hall van de Synagoge; 20.00 - 22.00 u. Informatie: Annet Betsalel; tel. 48576 Jan v.d. Berg, tel. 45943 Ancilla Swagemakers, tel.48063 Ans B~rtens, Tel. 25010 Opgave: Raad van Kerken - Oss Postbus 209 5340 AE OSS

OPEN DAG MARIASCHOOL Hierbij herinneren wij u aan de OPEN DAG van de Mariaschool op donderdag 14 januari 1993. U bent op deze dag van harte welkom tussen 9.30 uur - 11.30 uur en 13.30 uur - 15.00 uur. Wij maken u erop attent dat voor een passende kinderopvang is gezorgd. U kunt zi ch dan ook in alle rüst laten informeren over de school . Daarom: graag tot ziens op donderdag 14 januari 1993. Schoolteam Mariaschool .

15


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN Geffen: Zaterdag Nuland: Zaterdag Vinkel: Zaterdag

MAASDONK 19.00u Zondag 09.30u 19.00u Zondag 10.00u 17.30u Zondag 11 . OOu

LITURGISCHE KALENDER Wo 13-01 19.00 * Avondmis Za 16- 01 10.00 * H.mis m.m.v. Bejaardenkoor 19.00 H.Mis m.m.v. Passe Partout (tevens kinderkerk) Zo 17-01 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor Wo 20- 01 19.00 * Avondmis Za 23-01 10. 00 '~ H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Jongerenkoor H/G (tevens kinderkerk) Zo 24-01 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor Wo 27- 01 19.00 * Avondmis *=dienst in kapel TERUGBLIK OP 1992 ... . .. . Op 17 januari was de feestelijke opening van onze nieuwe parochiecentrum en op de kapel werd een nieuw ·torentje geplaatst met daarin het Oude Angelusklokje, wat iedere dag om 12.00 uur 'De engel des Heren' aankondigt. In februari vierde ons Jeugdkoor het tien-jarig bestaan. In maart werd het kerkhof opnieuw aangeplant en werd er begonnen met de restauratie van onze toren_ en onze kerk. Ook de tuin voor de pastorie kreeg een opknapbeurt. Op 1 april werd diaken Schraa door de bisschop in Geffen benoemd en in de meimaand deden 56 kinderen uit ons midden hun eerste communie. Op 29 mei overleed pastoor Remmen uit Vinkel. In juni werden 54 kinderen gevormd door Deken van Doorn en werd de zondagsmis van 10.00 uur verzet naar half tien. Vanaf 19 juli was er zondags geen heilige mis meer om half negen. Op 1 juli werd ·,pastoor Spijkers tevens tot pastoor van Vinkel benoemd. In augustus neemt Kees Jongeneelen afscheid als lid van de pastorale werkgroep Hij wordt opgevolgd door Annet v.d. Helm, die samen met Mien Rovers de tweejarige cursus Parochiepastoraat tot een goed einde heeft gebracht. In september mogen we 23 nieuwe misdienaars uit de groepen 7 en 8 begroeten en begint het kinderkoor met 27 vrolijke nootjes . Het Jeugdkoor telt 30 leden en er zijn negen 'Geffense ' bij het Jongerenkoor Heesch/Geffen. Jo Lepoutre heeft intussen het hele adressenbestand van de parochie ingebracht in de computer op de pastorie. Op 4 oktober wordt pastoor Spijkers in Vinkel als pastoor ingehaald.

16

In november worden kerk en toren na een · restauratie die 19 weken geduurd heeft en die 500.000 gulden gekost heeft door het gemeentebestuur en de gebroeders van Wanrooij feestelijk in het licht gezet. Op 29 november begint een nog hechtere samenwerking met Vinkel en Nuland in het Parochieverband van Genuvi met onder meer een nieuwE bovenparochiele pastoraatsgroep waarin onze parochie vertegenwoordigd wordt door Jopie van Doorn, In 1992 zijn er in onze kerk 62 kinderen gedoopt en er waren 27 huwelijken en 35 uitvaarten. De stand van Kerkbalans was eind december f 65.000,-! We wensen u vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar. DIAKEN ZIJN IN DE WERELD VAN VANDAAG!!!! Als eerste wil ik vertellen dat diaken zijn een innerlijke roeping is om voor Gods kerk werkzaam te zijn, om die kerk te dienen in de voetsporen en als voorbeeld van Jezus Christus. Ik zelf ben Frederik Schraa, 47 jaar, gehuwd en vader van drie kinderen en wel 2 dochters van respectievelijk 24 en 21 jaar en een zoon van 8 jaar. Tevens heb ik een fulltime baan bij een groot chemisch concern omdat mijn studie oorspronkelijk in de Chemie is geweest. Na mijn overweging om meer voor de naaste en de kerk te betekenen heb ik besloten om de diakenopleiding in Den Bosch te volgen. Deze studie duurt 4 jaar waarvan 3 studiejaren en 1 stage-jaar. Na de afronding volgt een wijding door de bisschop tot permanent diaken, onder handoplegging. Ik wil t in het kort uiteenzetten wat het diaken zijn inhoudt, en welke bevoegdheden de diaken heeft . De bloeiperiode van het diakenambt duurde tot ongeveer 1000 n .Chr. Hierna verzwakte het ambt en bleef er niets meer over behalvE het tussenstation naar het priesterambt. Het ambt van permanent diaken is pas sinds kort hersteld in de Westerse kerk. Daarvoor kende men slechts de diaken die op weg was naar het priesterschap. Het ambt van diaken is door het Tweede Vaticaans College (1962 1965) opnieuw in de Westerse Kerk ingevoerd, Vanaf de wijding draagt die diaken een stola. Deze stola is een teken dat iemand deelt in het sacrament van de wijding. De diaken draagt de stola schuin over de borst, de priester en de bisschop recht naar beneden. In het nieuwe testament komt het diakonaat duidelijk naar voren: 1. Het bestaan van de diaken die ter ondersteuning dienden van de armen en weduwen (Hand. 6, 1-7) 2. De diakens hebben een dienende functie in de gemeenschap en staan in hun ambt onder leiding van de apostelen. 3. Het werkterrein van de diaken was de dienst aan de armen en het beheer van de gekregen goederen en gelden. 4. Daarbij kwamen de taken op het vlak van de verkondiging van Gods woord en het dopen.


I ERNIS -

~

W Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

--s--c--h---,--,-~-,--e---,--.-s---

_,

M -TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen 1--Te_l. 0_41_02_-2_20_0 , 1_fax -~ 0..::::::: 41_0 _2=2_5_06::::::;8--1

0

SPIERINGS

lfiJ oss - rosmalen - geffen GLAS - VERF - BEHANG

~

Dorpstraat 9a - GEFFEN telefoon 04102 - 21958

- - - TELEFOON (04120)43708 - - -

~1~HEIJDEN Verhuizingen/inboedelopslag Specialisten in: Privé verhuizingen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen tel.: 04102 - 21882

EERSIB RIJLES GRATIS Ook voor Oss e.o. Johan v.d. Slootstraat 3 Geffen 04102 - 24570

Bouvybedrijf 'BRODUS'

Ook voor doe-het-zelver: Verhuisauto voor uw deur gezet met dekens,banden, steek- en kastkarren, verhulsdozen, ed. Kloosterstraat 9 Geffen tel: 04102 - 21882

~"~\1,anqE>e

i

~C?'am '\1,1

vlietskant 21

• RENOVATIE

• ONDERHOUD

• VERBOUWINGEN

Heesterseweg 16

Geffen

Telefoon 04102 - 24765

VERKOOP EN SERVICE VAN :

,,,,.,.,_,H Hansan

- hydraulische g raafmachines

Bouwmachines B.V.

aebe~t de gtaa:/;

~ ~K' ~~- ~l)Û

• NIEUWBOUW

:~;~=~;;:

5binaties - sleuvengravers - minigravers - trilplaten

~II~~ ..

Middelste Groes 9 - Postbus 38 STERK IN ZWAAR WERK! 5384 ZG Heesch -Tel. 04125 - 4727 b.g.g 04102 - 22026 - fax 04125 - 5075

4141 ck

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling. Verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. Heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

Als je zelfverzekerd op eigen benen wilt staan, praat dan 'ns met je Victoria-¼sta adviseur. Er gaat bijna geen da.g voorbij of erveranderl wel wat in je leven. Je bent actie[, veel op pad, doet aao sport. Je koopt nieuwe kleren, een stereotoren of misschien een homecomputer.

Zo•n eigen leven vraagt om eigen verzekeringen, want anders kun• nen al die plezjertjes în gevaar komen. Je Victoria•Vesta adviseur zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Maar dan moet je 'm

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

VICTQRIA-VESt A

ltt,

wel even bellen.

M.J.M. v/d Akker, tel. (04102) 23144 meer verstand van verzekeren


De diaken kan lid ziJn van bijvoorbeeld de parochieraad, verder treft men ook wel diakens aan binnen het geven van katechese. Hij kan preken en is gewoon bedienaar van het sacrament van het doopsel, de heilige communie en hij mag de zegen geven. Het is heel gebruikelijk dat een diaken de communie aan de zieken brengt. En ook huwelijken mag een diaken inzegenen, door middel van een woord en communiedienst

Voor een diaken en voor mij persoonlijk is het van groot belang dat zijn gezin achter hem staat. Zo heeft mijn vrouw mij gesteund• in mijn studie, maar ook na de wijding heeft mijn gezin vaak veel begrip op moeten brengen. In deze parochie wil ik mij dienstbaar maken als diaken door met iedereen die in de kerk werkzaam is samen te werken. Want we moeten niet vergeten dat iedereen een belangrijke schakel is in Gods Kerk. En ik hoop dat we met de steun van God en van elkaar de taken die eenieder op zich heeft genomen met plezier en naar behoren kunnen vertellen. F.Schraa. KERKBALANS 1993 All ereerst wenst de werkgroep Kerkbalans u allen een voorspoedig 1993 . Zoals u reeds op de kerkstencil heeft gelezen is 1992 afgesloten met het mooie bedra g van fl . 65.000,-. Elk jaar werd bij elk gezin een enveloppe bezorgd met de uitnodiging tot deelname ofwel bijdrage aan de kerkbalans. In 1993 is voor een andere opzet gekozen, n.l . bij de vaste deel nemers (circa 730) alsmede bij degenen die de laatste 3 jaren hun bijdragen storten, en de nieuwkomers in onze gemeenschap, in totaal circa 880 gezinnen, wor dt de envelop bezorgd. De overige ontvangen enkel een schrijven, met de uitnodiging om alsnog mee te doen. Alle bedragen groot of klein zijn welkom. In 1994 willen wij di t enkel beperken tot de vaste deelnemers en n~èuwkomers . Ook ontvangen wij nog jaarlijks anonieme bijdragen, welke zeer 3welkom zijn, doch b.v. bi j lthuwelijks- jubilea of uitvaart dienst wordt een korting gegeven, voor degenen die aan kerkbalans mee doen. Deze anonieme gevers zijn in d~t geval niet aan ons bekend . De werkgroep kerkbalans verwacht ook in 1993 weer een spontane deelname uwerzijds. Een bijzonder woord van dank aan allen die hun bijdragen leveren in de bezorging in de gehele parochie. Wij rekenen op u. 18

De Werkgroep Kerkbalans.

LICHTPUNTEN Een heel jaar µarochie zijn met elkaar dat is leven en lijden verdrietige momenten en blijde. Er luidt weer het Angelus het parochiecentrum werd knus; onze nieuwe diaken kon het werk wat lichter maken. Pastoor Remmen overlijdt en we raken onze pastoor een beetje kwijt. Kinderen delen het Heilige Brood, kerstpakketten maken voor mensen in nood. Jongètui uit Hongarije en het JOP bouwden .een nieuwe vri endschap op. Jeugdkatechese en Kinderkerk maken de Blijde Boodschap sterk. Heel veel dingen samen bidden, samen zingen. Openluchtmis, rogge maaien onze monumentale toren verfraaiien. Veel inzet en goede zorgen voor nu en de dagen van morgen. Wellicht was er ook verdriet en pijn weet dat er altijd lichtpunt en zijn dat bezoek of die kaart was de moeite waard, die schouderklop die beurde op, dat blijde gezicht het werd weer wat licht! Rondom onze toren wordt gemeenschapszin geboren: het nieuwe licht geeft een heel goed zicht op hoop van leven wat ik iedereen zou wil l en geven!

31 dec. 1992 D. v.W.

STICHTING KINDEROPVANG HUMANITAS GASTOUDERCENTRALE HUMANITAS TE GEFFEN NULAND VINKEL is met spoed op zoek naar ouders die zich enkele dagdelen per week beschikbaar willen stellen om kinderen op te vangen. Het betreft zowel dagopvang als buitenschoolse opvang . De opvang kan bij u aan huis geschiede~ maar ook bij de vraagouders aan huis. De vergoeding is f 4,- / f 5,- per uur voor het eerste kind en f 2,50 voor het volgende kind. Indien u interesse heeft neem contact op met de Gastoudercentrale op maandag en donderdag ochtend tussen 09.00 en 11.00 uur, of spreek u naam in op het telefonisch antwoordapparaat dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op tel : 04102-25418


groenvoorz1en1ngen

~,;,~ <~~J

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

JEUGDMODE & SCHOENEN

stadhouders Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines ,.JCl:J

-~ .~,~--

•a..-~ ..~

~

W. Jansen en Zn.

- /t... J..U, •

Kerkstraat 11 Geffen -Tel. 21313

✓',fHt"""u

~ :~e~~r1ii~bv

~~

Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Openingstijden: Maandag: geheledag gesloten Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Vrijdag koopavond tot 20.00 uur Middagpauze's van 12.15 tot 13.15 uur

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

m

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop 8 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 Broekstraat 13 Tel. 23633

Irma Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Gerda Pouls-Benders Pedicure ~

BEHANDELING OP AFSPRMK

Kastanjehof 6 5386 GP Geffen ii- 04102

- 25113

Voor al uw Drogisterij art. Parfumerieën Byouterieën Staatsloten Kapsalon

H. KORTHQUT

Papendijk 13 Geffen tel: 21559

AFBOUW

drogisterij maandagmiddag geopend

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL Singel 40- 45 no. 23 (kantoor om de hoek Oostwal) 5341 VA Oss tel: 04120 - 23173

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

SPECIALITEIT IN VERS VLÉES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

5lagttij Jo u.rmbtt TELEFOON 04102 - 21267


VAl{GARAGE® D'N BART

=·=·=-=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·= ALTIJDVERTROUWD DICHTBIJ

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719 .

Het adres voor uw auto: * onderhoud * schade-taxatie en reparatie * APK, klaar terwijl u wacht * reparatie * occasions * voorruit-reparatie * P - lease voor de gebruikte auto

••••••••••••••••• STAP EVEN BIJ ONS NAAR BINNEN

····················•1 ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO

I

Loon en Grondverzetbedrijf

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

*

Complete verzorging· van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen

*

Loonadministraties

*

Aangifte 1.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

*

*

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Ook voor filterspuiten

Hotel II De Gouden Leeuw 11 Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257 0

bruiloften - p=e~ ~~ergaderingen •

WIHABO

WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

TEGELHANDEL en TEGEL WERKEN

-~

~~.v

Heesterseweg 1d - 5386 KX Geffen Tel. 04102-25538 / 21016

•BWlWJ~

,.

ADVIES SERVICE

E.J.M. Kerkhof Donkerendijk 28 5473 es Heeswijk-Dinther tel.: 04139-2361 VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE

verschijningsdata torenklanken 1993 nr. verschijnt: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

13 27 10 24 10 24 7 21 5 19 2

jan. jan. febr. febr. mrt. mrt. april april mei mei juni

nr. verschijnt: 12 16 juni 13 30 juni 14 1 sept. 15 15 sept. 16 29 sept. 17 13 okt. 18 27 okt. 10 nov. 19 24 nov. 20 21 8 dec. 22 22 dec.

01 / 94 5 januari 1994

DRUKKERIJ Heesterseweg 4a 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795 Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.