Torenklanken 2019 - nr 17

Page 1

57e jaargang | nummer 17 | oktober 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

DORPSRAAD GEFFEN

Save the date! Beste kinderen uit Geffen, We hebben contact gehad met Sinterklaas en op zaterdag 23 november vindt de Sinterklaasintocht 2019 plaats. Hij heeft gelukkig veel zin om langs te komen in Geffen. De middag begint om 13:00u met een rijtoer en de receptie in de Koppellinck eindigt om 15:30u. In de volgende Torenklanken vinden jullie het uitgebreide programma.

Rectificatie In het verslag van de openbare vergadering van september hebben we geschreven dat de vier brandweerlieden die Koninklijk zijn onderscheiden ook afzwaaien. Dit laatste was niet correct, zij blijven actief lid van de Geffense brandweer. En blijven zich inzetten voor onze (brand)veiligheid.

Groetjes, De Evenementenstichting Geffen

MIDWINTERFEEST OP ARBORETUM Vorig jaar was het een groot succes: het Midwinterfeest samen met de Dorpsraad op het Arboretum. De samenwerking ontstond door de wens van de Dorpsraad om de nieuwjaarsreceptie anders te gaan vieren. Deze nieuwe wijze werd door de gemeenschap omarmd en wordt voorgezet. Mooi om te zien dat meer Geffense verenigingen aansluiting zoeken en we met elkaar de onderlinge verbinding versterken en een gezellig Geffens feestje neer te zetten. Noteer de datum alvast in uw agenda: op 21 december 2019 wordt in de vroege avonduren het glas weer geheven op het nieuwe jaar op het Arboretum. In de volgende Torenklanken leest u er meer over.

KOPY INLEVEREN VOOR:

4 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE: NIEUWE SITUATIE IN GEFFEN Gastvrouw Toos blijft voorlopig nog op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 08.00 u. tot 11.00 u.: tel. 073 – 5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, nog gewoon in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen De e-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl zullen op termijn komen te vervallen. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt za. 02 nov. 19.30 u. + Allerzielengebedsviering m.m.v. W.I.K + GK + kinderkerk De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. zo. 03 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 08 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 10 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde Cor van Dinther nms de parochie 1e jaargetijde Henriëtte Jongeneelen - van Hedel nms de parochie vr. 15 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 17 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk SCHOENENDOOSACTIE VOOR BEHOCA Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we net als vorig weer de schoenendoosactie voor Stichting BeHoCa. We vragen kinderen en volwassenen een schoenendoos te vullen met eenvoudige spullen voor de jongens van het opvanghuis van Melissa Kreps.Verdere info volgt. De schoolkinderen krijgen hierover een stencil mee. We hopen weer op veel dozen op zondag 1 december,

in de viering van 09.30 uur in de kerk of op het adres Rosmolen 24. HERBENOEMING LEDEN PAROCHIEBESTUUR van de parochie De Goede Herder. Hoe vlug tijd kan gaan, hebben we gemerkt nu er alweer vier jaar voorbij zijn sinds de fusie van onze zes gemeenschappen tot één nieuwe parochie, met daarbij de benoeming van een Parochiebestuur met daarin uit iedere gemeenschap twee mensen. Omdat het natuurlijk heel onwenselijk is dat al deze mensen in één keer stoppen omdat hun termijn voorbij is, hebben we een tijdje gepraat over en gewerkt aan een rooster van aftreden en ieders wensen en mogelijkheden daarbij meegenomen. Voor een nieuwe termijn van vier jaar tot en met 1 februari 2023 zijn dan ook benoemd: Wim van Lith als Vice-voorzitter (Vorstenbosch) Heidi Vervenne als secretaris (Nistelrode) Wim Platenburg als penningmeester (Vinkel) Als leden zijn herbenoemd Rob Hanssen (Heesch), Jan Jacobs (Heesch), Gerrit van den Helm (Geffen), Guy van Mackelenberg (Nuland), Cor van de Wetering (Vinkel), Jan Raaijmakers (Nistelrode). Voor Geffen is er ook een aspirant lid maar dat is nog niet benoemd. De pastoor heeft geen herbenoeming nodig maar blijft gewoon de voorzitter, terwijl de andere teamleden officieel geen deel uitmaken van het bestuur maar wel bij alle vergaderingen aanwezig zijn met hun eigen inbreng. We hebben helaas afscheid moeten nemen van de heer Hans Hoeben uit Geffen die is overleden en de heren Henk van Kessel (Vorstenbosch) en Herman Roelofs (Nuland) die met dank voor hun inzet en bijdrage zijn teruggetreden. Namens het Parochiebestuur, Fr. Ouwens pastoorvoorzitter KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. STAND KERKBALANS PER 1-9-2019: € 19.000,00. Dank u wel voor uw bijdrage. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 7 oktober 2019: Riet Schuurmans - van Grunsven, 87 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 0655375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven SINT MAARTEN: Mantel als teken van zorg worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: jose- Wanneer wij vandaag aan de dag het woord mantelzorvwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de ger horen, dan lijkt het wel of het een eigentijds begrip huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke is. In kranten en andere publicaties lezen we dan wat huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede onder mantelzorgers wordt verstaan. Dat zijn familieHerder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd leden, buren, vrienden of kennissen die zorgen voor door een van de pastores van DGH in samenwerking iemand met een beperking, ziekte of handicap. Maar die mantel als teken van zorg en bescherming is natuurlijk met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. niet nieuw. Misschien kent u het verhaal van Sint Maarten (latijn: Martinus). Zijn sterfdag is Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! op 11 november. Hij gaf aan een arme, naakte man de helft van zijn mantel. Blijvend afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur In de nacht daarop zou Martinus in of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: een droom Christus hebben gezien, Inspirerende gezonde recepten? MFC De Koppellinck Afvallen met succesvolle tips? gekleed met die helft van zijn mantel. Geen hongergevoel ervaren? 06 1073 1162 Dit was het signaal voor Martinus om info@puur-petri.nl www.puur-petri.nl Zet de eerste stap en neem contact op met Puur Petri! een ander leven te gaan leiden. Elk jaar DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Oktober 2019: Romy van den Hanenberg

5


Gezelligheid & Kwaliteit Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


gedenken vele kinderen deze heilige uit de vierde eeuw om zijn daad van naastenliefde door op zijn sterfdag er met lampionnen op uit te trekken. In de Bijbel lezen we dat Jezus mensen niet in de kou laat staan, maar ook mensen nodig heeft om andere mensen nabij te zijn. In Mattheüs 25 staat het verhaal van Jezus’ opvattingen over zorg. Jezus zegt daar: Ik was naakt en jij hebt mij gekleed, ik was ziek en je bezocht mij. Ik had honger en dorst en je gaf mij te eten en te drinken. Ik was in de gevangenis en je bezocht mij. Dat is zorg verlenen vanwege Jezus’ opdracht.Velen van ons proberen invulling te geven aan die opdracht in zijn/ haar leven. Samen vanuit de diaconie van de parochie De Goede Herder kan dat ook in groepsverband. Wilt u hier vanuit de Geffense geloofsgemeenschap deel van uitmaken? Geef dan u naam en emailadres door aan onze pastoraal werkster Annemie Bergsma (0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl). Zij neemt dan contact met u op over de mogelijkheden. WIJZIGING KERSTVIERINGEN Op Kerstavond komt de nachtmis van 24.00 uur te vervallen. U bent welkom in de Kerstvieringen van 17.30 uur en 20.30 uur, of op Eerste Kerstdag om 09.30 uur en Tweede Kerstdag om 09.30 uur. Ook de viering op woensdag 1 januari (Nieuwjaar) komt te vervallen.

ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 515 speelt zich af op een koude en natte oktobermiddag. We kunnen niet lang blijven, want er is een grote bevrijdingsoptocht aangekondigd. We gedenken Riet Friet Schuurmans Den Bol als iemand die heel Geffen snacks leerde eten en als tegenprestatie altijd vroeg ‘van wie bende gè d’r inne? Het schijnt dat de overgebleven friet-eters binnenkort aanschuiven bij de stomtoffel. Ameezing In november een nieuw evenement in het dorp: Loes van der Heijden en Hans Schalks vertellen enthousiast over deze mooie samenwerking tussen WIK en het Rottenrijk. Op 9 november in de Gouden leeuw wordt er door iedereen gezongen onder leiding van een voorzanger en onder begeleiding van WIK. Nederlandse liedjes die iedereen kent! Tussen de bedrijven door wordt de nieuwe prins onthult. Presentatie in handen van John van den heuvel. Na de succesvolle maestro van vorig

jaar was WIK op zoek naar een nieuwe activiteit en dit lijkt een mooie opvolger. 250 plekken beschikbaar en toegang is gratis. Buurtton Een paar bewoners van de Wiel (niet de vissen) waren aanwezig om het verhaal te vertellen over de ton die door de buurt gewonnen was bij de postcodeloterij. In eerste instantie kwam er een telefoontje binnen, maar Gerrit gooide de hoorn op de haak omdat hij dacht dat het ‘fake news’ was. Maar ’s avonds denderden toch de auto’s de wijk binnen en bleken zeven van de zestien buurtbewoners een boel geld verdiend te hebben. De bijeenkomst was gezellig, Gas-ton was uiteraard aanwezig en de gasten ruimden na afloop alles keurig op. “We moesten wel veel oefenen en opnames opnieuw doen” was de boodschap.Van de bijeenkomst van twee uur blijft uiteindelijk een minuutje TV-zendtijd op 6 november over. 75 jaar bevrijding Eindelijk was er wat aandacht voor de oorlog en de bevrijding in Geffen. De rondleidingen door Ruud Verhagen werden door de deelnemers zeer gewaardeerd en ook in de Koppellinck is er aandacht voor geweest. De ‘optocht’ was een tegenvaller met twee of drie oorspronkelijke voertuigen en vooral veel (elektrische) fietsers die weer snel het dorp uit waren. Het goede nieuws is dat de geluiden over 5 mei als èchte vrije dag steeds luider worden. Terecht! En verder * Is er een olietank gevonden bij de graafwerkzaamheden in de Oorsprong, terwijl er toch een schone grond verklaring afgegeven was. * Was het oktoberfeest in de Gouden Leeuw met 300 mensen in stijl en helemaal uitverkocht. * En was het optreden van Otto Orgel daar een gruwel * Heeft het Rottenrijk een jaarcontract met de Gouden Leeuw voor een groot aantal activiteiten waaronder de jubileum-roap op 6,7 en 8 november 2020. * Heeft Geffen voor de tweede keer een ‘groene prijs’ van de gemeente Oss gewonnen. Het geld klotst nu tegen de planken en dat gaan we merken bij de inrichting van de groene long. * Het nieuwe pad langs de spoorbaan naar de oorsprong ligt er mooi bij, maar er zijn nu zorgen over de logistiek richting begraafplaats. Kunnen die lompe blokken aan het begin niet weg? * Is het stil rondom het nieuwe dorpshart en zijn de nieuwe plannen nog steeds niet openbaar gemaakt. Zit er een kink in de kabel? * Is er bij het vernielde monument voor Simon van den Bergh een Mercedes-ster gevonden. Het zou mooi zijn als de vernieler zich zou melden en de schade herstellen. 7


* Hebben de mensen van Ameezing al kunnen oefenen op het stamtafellied. * Komt op 3 november de dorpsraad van Vinkel naar de stamtafel om de krachten te bundelen tegen de plannen van Heesch-West. Iedereen is welkom om half elf bij café Govers.

BESTE NOG ONBEKENDE PRINS EN ADJUDANT VAN HET ROTTENRIJK, Omdat we nog niet weten wie jullie zijn, waar jullie wonen of hoe we jullie kunnen bereiken, doen we het maar zo. Graag willen wij (wij = Muziekvereniging W.I.K. en het Rottenrijk) jullie uitnodigen voor het Ameezingconcert op 9 november in de Gouden Leeuw. Het zou serieus heel fijn zijn als jullie komen. Het is namelijk de bedoeling dat jullie die avond worden onthuld – waarschijnlijk zo rond de klok van tienen. Voor en na dit spannende moment speelt de W.I.K. het dak eraf met meezingers zoals Springen, Leef, Malle Babbe en Wat zullen we drinken (stomme vraag…). Maestro-winnares Miranda komt Van links naar rechts van de Snollebollekes dirigeren, de Gangmakers komen bakkuh en de Toapen goan ok naar ’t café waar ze hunne mens nie kunnen vène. Voor het geval jullie niet kunnen zingen of de lyrics niet uit je hoofd kennen, hebben we een zanger ingehuurd en tekstboekjes gedrukt. En we hebben DJ Joost. Die komt voor de afterparty. Jullie mogen vanaf 20.00 uur gratis naar binnen. En waar vind je tegenwoordig nog een geweldig gezellig event waar je voor niks naar binnen kunt? In Geffen natuurlijk. Nou toekomstige Prins en Adjudant, tot gauw. Jullie zijn van harte welkom op jullie eigen feestje. Team Ameezing

is geplaatst in een grote wagen van ruim 7 meter. Met deze simulator kunnen de bezoekers hun rijgedrag ervaren. Als deelnemer neem je plaats achter de drie 50’’ schermen en ervaar je het als de binnenkant van een auto. Omstanders kunnen via een groot meekijkscherm de verrichtingen van de bestuurder volgen. Doel: • Bewustwording van invloed door alcohol en/of drugs op het rijgedrag; • Reactiesnelheid bij het maken van een noodstop; • Ervaren wat afleiding in het verkeer, door o.a. gebruik van een smartphone, met je doet. Door op maat gemaakte simulaties worden reflectie en bewustwording gecreëerd op het eigen rijgedrag aangaande snelheid, afleiding en alcohol. Locatie: sportpark/kantine De Biescamp (voetbalvereniging Nooit Gedacht), Past. v.d. Kampstraat 34, 5386 AJ Geffen. Tijd: van 18.00-21.30 uur. Deelname is gratis en zeer aan te bevelen, zeker onder de beginnende bestuurders. Samen gaan we voor NUL VERKEERSDODEN BRABANT!

ůĐŽŚŽů ĞŶ ĚƌƵŐƐ͕ ĨŝũŶ ǀŽŽƌ ũĞ ďƌĞŝŶ͍ ĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞǀĞ ĂǀŽŶĚ ŽǀĞƌ ĂůĐŽŚŽů ĞŶ ĚƌƵŐƐ͊​͊ tĂŶŶĞĞƌ͗ ϲ ŶŽǀĞŵďĞƌ͕ ǀĂŶĂĨ ϮϬ͗ϬϬ ƵƵƌ ƚŽƚ Ϯϭ͗ϯϬ ƵƵƌ͘ tĂĂƌ͗ ^ƉŽƌƚƉĂƌŬ Ğ ŝĞƐĐĂŵƉ͕ ŝŶ ĚĞ ŬĂŶƚŝŶĞ ǀĂŶ ‘’Nooit Gedacht’’. sŽŽƌ͗ :ŽŶŐĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ ůĞĞĨƚŝũĚ ǀĂŶ ϭϯͲϮϯ ũĂĂƌ͕ ƚƌĂŝŶĞƌƐ͕ ĐŽĂĐŚĞƐ ĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚĞƌƐ͘

VEILIG VERKEER NEDERLAND,

afd. Maasland (Oss en regio) laat jongeren op positieve wijze ervaren dat alcohol en/ of drugs in het verkeer echt niet samengaan! Op woensdagavond 6 november 2019 wordt door Vereniging Geffen Zorgt en Huisartsenpraktijk Geffen een avond georganiseerd met als thema ‘Alcohol en drugs, fijn voor je brein?’.VVN afd. Maasland is een van de deelnemende partijen op deze belangrijke, interactieve avond. Jongeren kunnen deze avond op sportpark De Biescamp in Geffen plaatsnemen achter het stuur van een rijsimulator welke door Veilig Verkeer Nederland (afdeling Maasland) wordt ingezet. Dit om op een positieve wijze, een belangrijke ervaring rijker te worden. De rijsimulator

8

tĂĂƌ ŽƵĚĞƌƐ ŽŽŬ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ǁĞůŬŽŵ njŝũŶ͊

tŝƐƚ ũĞ ĚĂƚ͗ Ͳ

,ĞůĚĞƌ dŚĞĂƚĞƌ ĚĞ ǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐ ǀĞƌnjŽƌŐƚ͍ ŝũ ŵĂŬĞŶ Ğƌ ĞĞŶ ůĞƵŬĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞǀĞ ĂǀŽŶĚ ǀĂŶ͊

Ͳ

Ğ ŽƵĚĞƌƐ͕ ƚƌĂŝŶĞƌƐ͕ ďĞŐĞůĞŝĚĞƌƐ ĞŶ ĐŽĂĐŚĞƐ ŽŽŬ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ǁĞůŬŽŵ njŝũŶ͍

Ͳ sĂŶĂĨ ϭϴ͗ϬϬ ƵƵƌ Ğƌ ĞĞŶ ƌŝũƐŝŵƵůĂƚŽƌ ƐƚĂĂƚ ǀĂŶ ssE Ͳ sĞŝůŝŐ ǀĞƌŬĞĞƌ EĞĚĞƌůĂŶĚ Ͳ

,Ğƚ ĞĞŶ ŐĞnjĞůůŝŐĞ ĂǀŽŶĚ ŐĂĂƚ ǁŽƌĚĞŶ͊

ĂŶŵĞůĚĞŶ ŵĂŐ ǀŝĂ ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚ ĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ͗ ŐnjďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 'ƌĂĂŐ ƚŽƚ njŝĞŶƐ ŽƉ ϲ ŶŽǀĞŵďĞƌ͊ sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ 'ĞĨĨĞŶ ŽƌŐƚ tĞƌŬŐƌŽĞƉ ĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐ ĞŶ ,ƵŝƐĂƌƚƐĞŶƉƌĂŬƚŝũŬ 'ĞĨĨĞŶ


GROEN MAAKT GELUKKIG – GROEN IS GEZOND – GROEN DOET LEVEN Jan-Hein Stadhouders (61 j.) blikt samen met zijn zoons David (24 j.) en Bram (21 j.) terug op 40 jaar Stadhouders Vier Seizoenen Hoveniers. “We hebben een prachtig vak, laten altijd iets moois achter,” vindt Jan-Hein. “Je moet liefde voor dit beroep hebben en trots zijn op je werk, dat heel gevarieerd is en waarbij je veel in de buitenlucht bent.” We kijken terug op een mooie ontwikkeling van ons bedrijf. We maken een totaalproject, in België noemen ze ons beroep heel mooi ‘De Tuinaannemer’, dat dekt de lading beter. We verzorgen het grondwerk, bestrating, maar ook beregening, hemelwaterafvoer, verlichting en diverse bouwkundige werkzaamheden, waaronder overkappingen en afscheidingen. En natuurlijk de groeninrichting van de tuin, het planten van bomen, het gebruik van plantenconcepten die op bloeitijden zijn afgestemd in warme borders en in prachtige kleurencombinaties. Voor de uitvoering van grootschalige en specialistische opdrachten schakelen we onze daarvoor geselecteerde bedrijven in. We -en daarmee bedoel ik ons volledige team van medewerkers- kennen drie generaties gerespecteerde klanten en leveranciers. We nemen kleine en grote klussen aan, zowel particulier als zakelijk en we willen een goed visitekaartje achterlaten. Daar gaan we voor. We houden onze kennis up to date via beurzen en vakbladen.” Jan-Hein volgde de MBO-opleiding Tuin-Park-Landschap bij Helicon Nijmegen en zijn zoons traden in zijn voetsporen. Zij volgden beiden dezelfde opleiding op Helicon Boxtel. David werkt inmiddels mee in het bedrijf als meewerkend voorman en neemt ook kleine projecten zelfstandig aan. Bram volgt momenteel nog de HBOopleiding Ondernemerschap en Retailmanagement. De zoons kregen van jongs af aan ‘praktijklesjes’ van pa. Als kinderen klommen ze al in de bomen om het snoeien te leren. Altijd werden ze bij het bedrijf betrokken. Ze haasten zich te zeggen dat het niet echt een ‘moet’ was, want ze voetbalden ook, waren lid van Scouting Geffen en vaak te vinden op de boerderij van buurman Van Dinther. Jan-Hein heeft alle vertrouwen in de toekomst. Hij heeft het geluk dat hij opvolgers heeft. De aankomende jaren staat Jan-Hein nog aan het roer, maar David en Bram zullen op termijn het stokje overnemen. Ze vullen elkaar goed aan: David is graag buiten aan het werk en Bram heeft het wel in zich om contacten te leggen en te onderhouden met klanten en leveranciers. Jan-Hein: “Ruimte geven aan de jeugd is heel belangrijk. Ze zijn anders opgevoed, hebben een andere manier van aanpak en investeren in goed materieel. Natuurlijk is er een generatieverschil en vinden de jongens mij soms eigenzinnig. Dat is een gezond spanningsveld, we

leren van elkaar. David en Bram maken 7 dagen in de week vaak vele uren, maar zo zeggen ze: “We zijn wel met onze passie bezig. De meeste tv-programma’s kun je echt wel missen.Tijd hebben is prioriteiten stellen.” Jan-Hein kan zich ook altijd nog toeleggen op zijn andere bedrijfstak Firmus Products, dat zich heeft gespecialiseerd in schanskorven, groene dakbedekking, gevelbekleding en grastegels. Een geheel nieuwe ontwikkeling om meer groen te creëren in wijken, gevelgroen aan woningen, scholen of bedrijven, want groen maakt gelukkig, groen is gezond en groen doet leven! Het robijnen jubileumfeest was tot in de puntjes verzorgd in en om het bedrijf. Zanger, dichter, theatermaker en dagvoorzitter Willem Gunneman maakte er een prachtig geheel van, met als slotspektakel een optreden van 16 Brabantse amazones op het Friese paard in de nabijgelegen wei. Een cadeautje van Jan-Hein als voorzitter van de Fokvereniging Het Friesche Paard aan alle aanwezige gasten. Het personeel schonk een prachtige natuursteentegel, waarin het bedrijfslogo is gegraveerd. Ook hadden de gasten massaal gehoor gegeven aan de cadeautip: een bijdrage voor een jubileumboom op het Arboretum.Als de uitbreiding van het Arboretum een feit is, zal daar een heuse Fagus sylvatica ‘Roseomarginata’ worden geplant, een beuk met roze-omrande bladeren, zoals er bij huize Stadhouders 30 jaar geleden ook al een werd geplant. Foto: Anita Walraven Proficiat!

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 9


Sint Jozefoord zoekt

MEDEWERKERS HULP BIJ HET HUISHOUDEN bij onze cliënten thuis

Interesse? Kijk voor deze én andere vacatures op www.jozefoord.nl

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland

T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 8 nov: Stamppotbuffet met gezellige meezing middag. 14 nov: Bingoavond in ’t Oude Klooster 20 nov: Filmmiddag 26 nov: Sinterklaasviering 12 dec: Bingo-avond in ’t Oude Klooster 19 dec: Kerstviering Beste leden van de KBO, Het RABObank-clubsupport is afgelopen, maar bij het samenstellen van deze Torenklanken was nog niet bekend of en hoeveel een ieder had gekregen van de RABObank. Dus dit houdt u nog tegoed. 8 november: stamppot eten en gezellige middag bij ’t Haasje: Wij nodigen u uit voor u een gezellige middag bij ’t Haasje van 11.30-16.30 uur. Bij binnenkomst krijgt u twee consumptie-bonnen en een kopje koffie of thee. Vanaf 12.30-13.30 uur staat er een stamppotbuffet klaar voor u met drie soorten stamppot: Zuurkool- en boerenkoolstamppot en hutspot. Verschillende soorten vlees zoals braadworst, hacheevlees, rookworst en gehaktballen. Keus genoeg dus. We sluiten af met een heerlijk koud toetje. * Om 14.00 uur komt er het smartlappenkoor om de middag op te luisteren met muziek. Meezingen mag, graag zelfs. U kunt zich hiervoor aanmelden voor 25 oktober door overmaken van € 34,- op rekeningnummer NL82 RABO 0111 0033 42 ten name van KBO Reizen, Geffen. Vermeldt aub ook Uw adres bij de betaling!!! 20 november Filmmiddag Op woensdag 20 november hebben we een filmmiddag in ’t Oude Klooster met diverse films over evenementen en personen in Geffen door de jaren heen. Deze films zijn gemaakt door onze eigen Geffenaar Jan Verburgh. 26 december: Kerstdiner Zoals u van ons gewend zijn, hebben wij op tweede kerstdag een leuk uitstapje per bus voor u, een tour langs kerststallen in Noord België en rond Baarle-Nassau. Daarna een vijf-gangen diner, ook in Baarle-Nassau. In de bijlage bij de ONS van oktober staat het volledige programma en menu. Opgave uiterlijk 20 november voor deelname door betaling van €75,50 per persoon op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO reizen Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, ook niet leden zijn welkom.

15 januari 2020 EXPO in Veldhoven. We gaan met een bus van KBO Kring Oss naar de Expo in Veldhoven. Opgeven kan tot 20 november door overmaken van €7,- op de rekening van KBO reizen. Het nummer vindt u al eerder in dit artikel.Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. In de ONS van januari kunt u dan zien hoe laat we vertrekken. We gaan ook in 2020 weer met Brabant Expres op vakantie. Van 17-21 mei naar West-Vlaanderen. Zondag 17 mei: vertrekken we naar Blankenberge, we gaan via Antwerpen waar we de vogeltjesmarkt bezoeken. Maandag 18 mei gaan we op bezoek bij Jule Destrooper, een koekjesfabriek waar ze de lekkerste koekje van de Benelux maken. En we maken met het toeristentreintje een toer langs de Belgische badplaatsen. Dinsdag 19 mei hebben we de ochtend vrij, en na de middag gaan we terug in de tijd. Hiervoor zien we het zeer indrukwekkende Tyne Cot, een begraafplaats uit de eerste wereldoorlog. Na het diner op de markt in Ieper wandelen we naar de Menenpoort, waar iedere avond ter herinnering aan de eerste wereldoorlog iedere avond om 20.00 uur de Last Post wordt geblazen. Woensdag 20 mei staat er een dag naar Brugge op het progrmma. Donderdag 21 mei gaan we via Gent, waar we een rondvaart maken. Daarna eerst nog een heerlijk diner voordat we huiswaarts gaan, en tegen de avond zijn we weer in Geffen. Deze reis kost u € 429,- p.p.Toeslag eenpersoons kamer € 123,Heeft u belangstelling en wilt u graag uitgebreidere informatie, kunt u bellen naar Tineke Willemse tel. 0610758924. Ook niet-leden van de KBO kunnen aanmelden.

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 11


ROOI OORTJES XXVII

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neije Dorpshart ... # Windmolens in de polder Wij zijn fervent voorstanders van ’schone energie’’, maar van de plannen voor een ”mega windpark” (zie picto Windmolenpark) in de fraaie polders tussen Oss en Den Bosch zijn óók wij enorm geschrokken. Samen met de actiegroep ”Behoud Lithse Polder!” volgen wij de ontwikkelingen daarom zéér kritisch. Wordt vervolgd. # Mijn Boom Is Bijzonder In de gemeente Oss staan 70.000 bomen. Ongeveer 1.500 hebben een bijzondere status; in Geffen (bron: WWW.gemeente Oss, nota ’Bijzondere Bomen in Oss’, herfst 2012) staan volgens de jongste cijfers 86 ’bijzondere’ bomen. Een boom kan de status ‘bijzonder’ krijgen, als hij gezond is én aan een aantal specifieke criteria voldoet. Het voert te ver om deze criteria allemaal te behandelen, maar ik zal er enkele noemen: Bomen zijn monumentaal, wanneer ze ouder zijn dan 75 jaar; in Geffen zijn er minstens 16 van die leeftijd. De oudste bomen van Geffen staan wss in voor- en achtertuin van Dorpstraat 54a; een vijftal geknotte zomerlindes, geplant rond 1900.Voor een lindeboom niet écht ”oud” te noemen overigens; in Sambeek (bij Boxmeer) staat vermoedelijk de oudste boom van Nederland, een Hollandse Lindeboom, die volgens deskundigen tussen de 500 en 1.000 jaren oud is. In de dorpskern van het Brabantse Nuenen, bekend van de schilder Vincent van Gogh, staat een zomerlinde met een omtrek van zes en een halve meter, die in de late middeleeuwen (15e eeuw) geplant is. Die boom is dus nu ruim 600 jaren oud. Eiken halen met gemak 200 tot 250 jaar en beuken 150 jaar. Sneller groeiende soorten als bijvoorbeeld populieren (’waaibomen’-hout gebruikt voor klompen) en wilgen (takken gebruikt voor manden vlechten) hebben een veel kortere levensduur en zijn kaprijp tussen de 40 en 50 jaar. Wanneer een boom ouder is dan 50 jaar én als ”onvervangbaar” (is o.i. subjectief criterium) kan worden bestempeld, krijgt ie de status beeldbepalend. Daarvan

12

zijn er in Geffen officieel ook ongeveer 16, maar daarvan weten wij zéker, dat er méér zijn. De laatste categorieën, die wij kort aanstippen zijn kapel- en herdenkingsbomen. Geffense voorbeelden daarvan zijn de eiken rond de Mariakapel in de Veldstraat en de Rode Beuk ter ere van ’Geffen 700’ (1998) in de tuin van de Heegt. Wij zijn momenteel druk doende de lijsten van Maasdonk (2010) met eerder genoemde Osse nota te vergelijken én natuurlijk geven wij onze ogen en oortjes goed de kost, maar wanneer u een boom aan wilt melden kunt u dat: rechtstreeks zélf doen op de website WWW.Oss. GroenLinks.NL #MijnBoomIsBijzonder óf Rooi Oortjes bellen op onderstaand telefoonnummer; wij regelen het graag voor u! # De Geffensche Wiel Goed nieuws; een groepje buurtbewoners heeft de zorgelijke situatie in en rondom De Wiel zélf opnieuw aangekaart bij Dorpsraad en gemeente. Ondertussen is er ook een deskundige van het Waterschap komen kijken. In de adviesraad Ruimte heeft wethouder Van der Schoot (CDA) gezegd, dat er ”Géén financiële, duurzame oplossing voor De Wiel is.” Dat is gelul! Wij waren aanwezig bij de schouw door het Waterschap en wéten, dat de problemen prima te tackelen zijn, maar uiteraard hangt daar een prijskaartje aan! Dorpsraad Geffen is gelukkig ook wakker geschud en gaat SAMEN met de buurt naar goede oplossingen zoeken; succes!

Thé Cremers en kleizoon Danny Het geluk is in elk geval met de bewoners van De Wiel, want op dinsdag 14 oktober wonnen een gelukkigen daar de Straatprijs van de Postcodeloterij; allemaal van harte gefeliciteerd! Natuurlijk hadden iets willen influisteren over #StammtischGeffen #75jaarBevrijdingGeffen en #GeffenschToetsenbordTerrorisme, maar dat doen wij misschien een volgende keer! ’t Rooi Hundje 06-5391 6725


Het organisatieteam van W.I.K., dat vorig jaar onze eerste Geffense Maestro boven alle noten uittilde, komt dit jaar op de proppen met wederom ‘an amazing’ idee: het Ameezingconcert. Dit festijn vindt plaats in onze vertrouwde (G)ouden Leeuw en houdt het midden tussen een carnacantus en een liederentafel. Tijdens de pauze wordt de prins onthuld wat doet vermoeden dat de nieuwe Prins en/of Adjudant een drummer, blazer of zanger is. Of toch niet? Dat blijft vooralsnog een goed bewaard geheim. “Na de zomervakantie willen we altijd graag naar iets nieuws toewerken als muziekvereniging,” vertellen de muzikanten. “En wij willen onze Prinsonthulling meer schwung geven,” vertellen de carnavalsvierders. Dirigent Geerd Doomen weet al hoe hij in dezen zijn dirigeerstokje moet hanteren, want hij werkte in Tilburg samen met Rogier van Bossum van ‘Kruikenstad in koor, wat eenzelfde soort project is. Omdat de clubs bevriend zijn, en elkaar regelmatig ergens tegenkomen, staken ze de koppen bij elkaar voor dit nieuwe idee. De Prinsonthulling zal grootser worden en de uitversterkte muziekvereniging stort zich op bekende carnavalskrakers waarop iedereen lekker kan meezingen. En speciaal voor dit concert hebben ze een wel 16-stemmig nieuw Alaafje ingestudeerd! Ze doen dus echt wel ‘un (zang)buukse’ open, zoals het carnavalsthema dit jaar aangeeft. Ze verwachten met deze samenwerking meer bezoekers, maar hopen vooral op een uitbundig feest. Het podium komt aan de zijkant, zodat er flink wat ruimte is voor polonaise, dansen, swingen, rocken en rollen. Het gaat een mooie, gezellige meezingavond worden (tekstboekjes zijn voorradig) en horeca-uitbater Boet en zijn medewerkers staan garant voor het natje. Bovendien zijn er verrassingen: behalve de DJ Joost die na het concert alle registers open zal zetten, zullen er drie surpriseacts de revue passeren. Hijs je al dan niet in het vrolijkste meezingpak en kom meegenieten en meedoen op zaterdag 9 november a.s. vanaf 20.00 uur in zaal De Gouden Leeuw. Hierbij een terugblik op de ontmoetingsmomenten voor ouders van de basisschool op vrijdagochtend. Dit is een initiatief van Kom d’r In om ouders, onder het genot van een kopje koffie of thee, een mogelijkheid te bieden over allerlei dingen te praten zoals: opvoeding, gezondheid etc.

De eerste ochtend waren er 3 moeders van buitenlandse kinderen die onderling ideeën uitwisselden, maar het ook fijn zouden vinden dit met nog meer moeders te kunnen delen. De laatste vrijdag waren er weer 4 andere moeders, dus we denken dat er toch wel animo voor is. Veel ouders hebben helaas geen tijd op vrijdagmorgen vanwege werk, sport of andere bezigheden. Toch zou het fijn zijn eens een keertje binnen te lopen en mee te praten omdat wij denken dat het voor iedereen de moeite waard zou zijn. Dus schroom niet en kom gezellig even koffie drinken op vrijdagmorgen van 08.30 tot 09.30 uur. Kleine kinderen mogen natuurlijk meekomen.

13


BEATE VAN DER HEIJDEN, LID VAN DE ACADEMIA EUROPAEA Kort geleden hoorden we per toeval van Tonny Jansen dat er iets groots staat te gebeuren in het leven van Beate van der Heijden.Tonny vervoert Beate regelmatig in zijn taxi naar treinstations in de buurt en soms ook naar Schiphol en dan wordt er uiteraard volop gebuurt. Tonny tipte ons, Beate is veel te bescheiden om zelf over het succes in haar werk naar buiten te treden. Het mooie van Beate is dat ze meteen enthousiast reageert als we contact opnemen. Op een stukje in Torenklanken is ze even trots als op een artikel in een gerenommeerd internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Ze neemt daarvoor graag even tijd in haar drukke leven. Voor degenen die misschien nog niet weten wie ze is: Beate van der Heijden (52) is een geboren en getogen Geffense vrouw, dochter van Piet van der Heijden en Joke van Tuijl (helaas beiden al overleden), en de zus van Pierre van der Heijden. Ze is hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en hoofd van de leerstoelgroep Strategisch Human Resource Management, en tevens verbonden aan de Open Universiteit Nederland, de Universiteit van Gent, Hubei University in Wuhan, China en aan Kingston University in London. Ze reist de hele wereld over om lezingen en colleges te verzorgen en om aan internationale onderzoeksprojecten te werken. Beate heeft meer dan 300 internationale publicaties op haar naam staan. Als je haar naam googelt en je kijkt naar haar indrukwekkende cv van 136 pagina’s dan zou je geen gesprek meer met haar aan durven te gaan. Maar niets is minder waar. Beate is bovenal een goedlachse, spontane en sociale vrouw. Ze houdt van gezelligheid en koestert de warmte en genegenheid van haar sociale omgeving, vooral van haar naaste familie en daarom is het verdriet om haar overleden ouders nog steeds heel groot. Ze weet wat werkelijk belangrijk is in het leven. Het ouderlijk huis aan de Dorpstraat Als ik bij Beate kom voor het gesprek zwaait de deur gastvrij open. Ze woont aan de Dorpstraat in het ouderlijk huis van de Familie van der Heijden. Een sfeervol huis uit de dertigerjaren met nog heel veel authentieke kenmerken. Hier is het voor Beate echt thuiskomen. Ze heeft een gezellig, levendig ingericht huis. Een grote kast staat vol met souvenirs en talloze herinneringen uit de vele verschillende landen die zij heeft bezocht (nu al meer dan 90). “Het is een hobby van me om uit alle landen waar ik ben geweest iets mee te nemen”, zegt Beate. Het reizen is geen probleem voor haar, integendeel. “Ik kom juist tot rust in het vliegtuig en kan fantastisch werken op luchthavens als het Internet het maar doet. Ook vind ik het heerlijk om met buitenlandse mensen aan een barretje te zitten. Even geen verplichte vergade14

ringen en overleg, maar heerlijk over het leven praten“. In de kamer hangt een schilderij van Frans van der Heijden, de grondlegger van het meubelbedrijf en de opa van Beate. Er hangt ook een foto van het gezin van haar moeder Joke,Toon en Betje van Tuijl en hun 7 kinderen. Naar Betje is Beate vernoemd. Beate is trots op haar ouders die haar altijd hebben gesteund en haar nabij zijn geweest. Gelukkig wonen haar broer Pierre, zijn vrouw Jolanda en de kinderen François, Willem en Hannah dichtbij. De Academia Europaea De Academia Europaea is een genootschap van wetenschappers die tot de wereldtop behoren, met disciplines over de gehele breedte van de wetenschap. Er bevinden zich maar liefst 40 Nobelprijswinnaars onder hen. Daaronder b.v. ook de Nederlander Ben Feringa. De Academia Europaea kiest jaarlijks uit de top van de wetenschap nieuwe leden en nodigt deze uit om toe te treden na een zeer zorgvuldige en uitgebreide screening van kwaliteiten. En wat is nu het geval! Enige tijd geleden ontving Beate een brief van de president van de Academia Europaea met het verzoek of ook zij wil toetreden tot dit genootschap. Zelf was ze er ook even helemaal beduusd van. Onze Geffense Beate tussen Nobelprijswinnaars en topwetenschappers. Het is bijna niet te geloven. Een enorme waardering en eer voor het wetenschappelijke werk dat je verricht. Beate vertelt dat je nooit weet wie je heeft voorgedragen. Universiteiten kunnen geen invloed uitoefenen op de benoeming van nieuwe leden. De universiteit is zelf altijd heel vereerd als een van hun mensen genomineerd wordt voor de Academia Europaea. De Radboud Universiteit is dus maar wat trots op onze Beate. Zij zet Nijmegen hiermee op de wereldkaart. Duurzaam loopbaanbeleid Beate vertelt dat de Academia Europaea uitmuntende wetenschappers spot en volgt. Ze denkt dat ze haar benoeming vooral te danken heeft aan het feit dat ze veel heeft gepubliceerd en daardoor ook veel geciteerd wordt in internationale wetenschappelijke tijdschriften, veel aandacht en zorg besteed aan het opleiden van jonge onderzoekers, in binnen- en buitenland, en ook moeite doet om haar wetenschappelijke bevindingen aan een groter publiek uit te dragen, bijvoorbeeld in de media, en door lezingen en paneldiscussies. Het onderzoeksterrein waarop Beate vooral actief is binnen HRM (Human Resources Management) is de duurzame inzetbaarheid van mensen en duurzame loopbanen. Ze probeert te achterhalen welke factoren in de persoon, in de functie en in de organisatie ervoor zorgen dat mensen tot hun pensioengerechtigde leeftijd (en soms liefst nog langer) gezond, gelukkig en productief


kunnen blijven. Bij duurzame loopbanen gaat het vooral om de interactie tussen werknemer en direct leidinggevende, de rol van de werkgever, de directe leefomgeving van de mensen (familie en vrienden) en de maatschappij waarin we leven.Verbeteringen zijn alleen mogelijk als je de invloed van al deze partijen helder in kaart kunt brengen. Je kunt misschien denken:Wat heeft de maatschappij ermee te maken of ik wel of niet gelukkig ben op mijn werk? Beate zegt: “De maatschappij heeft wel degelijk een probleem als er een hoog ziekteverzuim is binnen een bepaalde sector, bijvoorbeeld als gevolg van een te hoge werkdruk. Denk b.v. aan de grote tekorten in de zorg en in het onderwijs, als gevolg van de ontgroening en de vergrijzing van de beroepsbevolking. Als er dan ook nog veel mensen uitvallen vanwege de werkdruk is het leed niet te overzien”. Ook maakt ze zich sterk om leeftijdsstereotypering van oudere werknemers tegen te gaan door wetenschappelijk bewijs te verzamelen voor, zoals ze dat zegt: “De kracht van senioriteit”. Een ander punt dat belangrijk is met het oog op duurzame loopbanen is aandacht voor de zinvolheid van het werk. Je moet je werk als betekenisvol ervaren om er gelukkig mee te kunnen zijn. Hierover en nog heel veel meer publiceert Beate in wetenschappelijke tijdschriften. Het belang van duurzame loopbanen is wereldwijd opgepakt en er is veel interesse in de publicaties van Beate over dit thema. Als we praten over haar eigen duurzaamheid dan begint Beate een beetje te lachen. Op dit moment geeft ze haar grote vak Strategisch Human Resource Management aan maar liefst 639 studenten. Maar als kind van een ondernemer, is ze samen met haar broer Pierre die een

geslaagde zakenman is geworden, opgegroeid binnen een klimaat waarin het geheim van succes hun met de paplepel is bijgebracht. Ze vindt het altijd weer een mooie uitdaging om de colleges enerverend te geven, om de studenten de voorliefde voor het vak bij te brengen, en om ze te enthousiasmeren voor een toekomstige baan in dit wetenschapsgebied of in de praktijk. De zorg voor het uitdragen van wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke betrokkenheid zijn doelstellingen van de Academia Europaea. Geen wonder dus dat de Academia Europaea het oog heeft laten vallen op Beate. En nu gaat het dus eind oktober gebeuren in Barcelona. Daar zal de officiële installatie door de president van de Academia Europaea plaatsvinden tijdens een congres. Ook Beate zal daar spreken. Wat zijn we met z’n allen trots op jou Beate. Je hebt het meer dan verdiend en je werkt er ook keihard voor. We zullen aan je denken en in één van de volgende Torenklanken schrijven we graag over jouw ervaringen rondom de installatie. Voor nu alvast heel hartelijk gefeliciteerd met deze uiterst eervolle benoeming als “Member of the Academy of Europe”.

GEVONDEN

Op maandag 7 oktober j.l. in Geffen, een roodbruine damesfiets met kinderstoeltje. 06-10099967

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

15


IK HEB HIER MIJN LEVEN EN WERK VORM KUNNEN GEVEN Op 1 oktober 2019, was er een dag vol verrassingen voor dokter Peter Berkelaar (57 j.), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als huisarts in Geffen. Hij wist niet wat hem op die dag te wachten zou staan. Hij dacht aan een gewone werkdag te beginnen, maar een feestelijk ontbijt in de vroege ochtend, deed hem vermoeden, dat het een ander soort ‘werkdag’ zou worden. Ik mocht hem, als eerste ‘patiënt’ op die dag, interviewen voor dit artikel. TEVREDEN OVER mijn leven tot nu toe, samen met mijn vrouw Ineke en onze drie kinderen Marloes, Michiel en Judith. Mijn werk is daar een onderdeel van. We zijn in 1994 in Geffen komen wonen om de huisartsenpraktijk over te nemen van Aart en Elly Smit en ik heb daar geen moment spijt van gehad. JAMMER DAT voor wat betreft mijn vakgebied, dat de administratieve last door de jaren heen zwaarder is geworden. Ik voel me steeds meer een manager, omdat we als maatschap (samen met Janneke van der Heijden) inmiddels steeds meer verantwoording moeten afleggen aan de zorgverzekeraars, die ook steeds meer invloed krijgen op het zorgproces. Ook zijn we steeds meer een bedrijf geworden. 25 jaar geleden startte ik in de maatschap met 3 artsen en 1 assistente. Nu hebben wij 4 assistentes, 3 praktijkondersteuners en zelfs een manager. Al deze medewerkers moeten ook aangestuurd worden. Je bent als praktijkhouder echt een directeur geworden. Dit terwijl ik liever dienstverlenend bezig ben. Mijn hart ligt toch echt in de spreekkamer, in het contact met de patiënt. TERUGBLIK NA 25 JAAR We hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt, van de praktijkovername destijds van het echtpaar Smit, tot de huidige maatschap die we nu hebben. Daar ben ik wel trots op. RESPECT VOOR de patiënt. Er zijn veel fijne contacten, ook als het soms tegenzit met de gemoeds- en gezondheidssituatie. Er is ook vaak vrolijkheid, met een grap of een knipoog. GEZONDHEIDSTIP Mijn motto: ‘Je lijf is gemaakt om te bewegen’! En natuurlijk niet roken en zorgen dat je op een gezond gewicht blijft. NIEUWSTE MEDISCHE ONTWIKKELING 16

Die zit hem niet (alleen) in de techniek, maar in ons vak is dat vooral de samenwerking met andere hulpverleners. We werken steeds meer met specialisten in de eerstelijnszorg. Onder andere met de SOG (Specialistische Ouderen Geneeskunde) en de Thuiszorg. Door deze samenwerking ontstaat er een professionele ketenzorg die samen met de mantelzorgers probeert de oudere mens zolang mogelijk op een verantwoorde manier in zijn eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Deze samenwerking wordt ook vaak ingezet als mensen ernstig ziek zijn. Alleen kunnen wij die zorg niet bieden, maar samen komen wij heel ver. DE MONDIGE PATIENT, DIE INTERNET RAADPLEEGT Inderdaad zijn de patiënten mondiger geworden en stellen zelf steeds meer vragen. Dat kan zeker ook positief zijn, ik ervaar dat niet als vervelend. Maar een feit is, je hoeft niet overal voor naar de dokter, soms gaat een aandoening vanzelf over. Vroeger hadden de mensen vaak zelf allerlei natuurlijke, huiselijke, (genezings-) middeltjes voor bepaalde kwaaltjes en raadpleegden daarvoor lang niet altijd een dokter, maar ze gingen naar moeder of grootmoeder voor advies. Tegenwoordig heeft onze beroepsvereniging een prachtige internetsite: Thuisarts.nl waar heel veel veelvoorkomende klachten worden uitgelegd. ZORG EN JONGEREN De jeugd van tegenwoordig is veel drukker, vooral in hun hoofd! En we weten allemaal dat er meer jongeren in de knel komen door drugsproblemen, depressiviteit, een burn out, maar ook keuzestress bij studies. Daarbij kan dan ook de gehele gezinssituatie ontwricht worden. We hebben sinds 1 oktober vanuit de gemeente Oss, extra tijd voor een POH-GGZ medewerker (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ) die zich bekwaamd heeft in de psychische, psychosomatische en sociale problematiek van met name jongeren tussen de 15 en 25 jaar. HOOGTEPUNT Dat is wel dit nieuwe pand, hier in de Dorpstraat. Toen in eerste instantie een beoogde locatie niet doorging, kwamen we in contact met Johan van Herpen, die ‘de oude Spar’ ging ontwikkelen. We kwamen tot overeenstemming dat daar de nieuwe huisartsenpraktijk gestalte kon krijgen. We hebben nu een mooie, ruime praktijk op de begane grond. Best uniek. DIEPTEPUNT Dat is jammer genoeg het uiteenvallen van de driemansmaatschap die we hadden samen met dokter Litjens. Een vervelende tijd voor alle betrokken partijen.


Natuurlijk zijn er ook dieptepunten in de patiëntenzorg die je meemaakt. Dat kan je persoonlijk raken. WIL (NOG) GRAAG hier in Geffen op een prettige manier blijven werken. Ik hoop dat er nog huisartsen blijven die praktijkhouder willen worden in de toekomst. Dat wordt steeds moeilijker. De huidige generatie jonge huisartsen zit niet te wachten op al die managementtaken die bij praktijkvoering horen. Ook waarnemers worden schaarser. Dat is best een zorgelijke ontwikkeling. TIJD VOOR HOBBY’S Jazeker! Op de wielrenfiets of mountainbike! Ik ben zojuist terug van enkele dagen fietsen in de Dolomieten, zwaar maar uitdagend! Met mijn zoon Michiel heb ik de Mont Ventoux gereden. KIJK OP GEFFEN(AREN) Na mijn huisartsenopleiding in Noord Holland heb ik gesolliciteerd op een plek in de Ruwaard en in Geffen op het zelfde moment. Ik ben blij dat het Geffen is geworden, want ik wilde het liefst in een dorp werken. Ik ben namelijk zelf ook opgegroeid in een dorp, weliswaar boven de rivieren (De Meern). Je moest in die tijd, dan ook in de desbetreffende plaats gaan wonen. Dat heb ik altijd als prettig ervaren, je staat dichter bij de mensen. Dat kan een voordeel zijn, als je bijvoorbeeld ernstig zieke patiënten op een rustig moment buiten de praktijktijd om wilt bezoeken. Ik wil hierbij dan ook graag de Geffenaren bedanken, want dankzij hen, heb ik hier mijn leven en werk vorm kunnen geven. De rest van de jubileumdag, georganiseerd door de medewerkers van dokter Berkelaar, werd feestelijk ingevuld. Er was die dag voor dokter Berkelaar een alternatief spreekuur voorbereid. De hele dag kwamen er ieder uur bijzondere gasten. Onder anderen de voormalige huisartsen waar dokter Berkelaar zijn huisartsencarrière begonnen is Dhr. en Mw. Smit met de ‘oude’ assistenten Geri en Helma. Ook de collega huisartsen uit Vinkel en Nuland zijn geweest en hebben gezamenlijk geluncht. Huisartsen uit Oss waar een goede en fijne samenwerking mee is zijn op de koffie geweest, evenals verschillende fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Oud-collega

huisartsen brachten een bezoek en Johan van Herpen waarmee hij de bouw van de praktijk heeft gerealiseerd. ‘s Avonds zijn ze met alle collega’s gezellig wezen eten waar dokter Berkelaar nog werd verrast met een optreden van de Toapen. Van harte proficiat!

GEVARIEERD MUZIKAAL OPTREDEN TIENERS VAN TOEN Na een jaartje overgeslagen te hebben gaat de muziekgroep van de Tieners van Toen weer 2 optredens verzorgen. Deze keer is er een gevarieerd programma met bekende Nederlandstalige en buitenlandse nummers.Verder worden enkele in Brabants dialect gezongen nummers ten gehore gebracht. De liefhebbers van accordeonmuziek komen ook aan hun trekken want onze accordeonist zal, met gitaarbegeleiding, u verassen met enkele nummers. Gelachen kan er ook worden met 2 leuke sketches die door leden van de toneelgroep worden gespeeld. De optredens zijn, zoals altijd, in gemeenschapshuis de Meent in Nuland op woensdag 13 november aanvang 14.00 uur en vrijdag 15 november aanvang 20.00 uur. Entreekaartjes zijn verkrijgbaar bij supermarkt AH Nuland, COOP Vinkel,Wilma’s Kadoshop Geffen of bij de kassa voor aanvang van de voorstelling en kosten € 7.50. Reserveren kan ook via e-mail tienersvantoen@ziggo.nl Sinds kort is de Tieners van Toen een zelfstandige vereniging geworden. Ter gelegenheid hiervan krijgen alle bezoekers bij binnenkomst een gratis kop koffie of thee aangeboden. Kortom zeker de moeite waard om te komen kijken en luisteren.

NIEUW: borduurwerk vanaf uw foto, afbeelding, logo’s en (event) emblemen

***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Inkorten Nieuwe rits inzetten Korter maken zonder voering Korter maken met voering Losse naden stikken Naden innemen Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm Zak stikken Diversen Reparaties

Vermaakkosten € 12,50 € 14,95 € 12,50 € 14,95 € 4,95 € 12,50 € 30,00 € 4,95 per uur € 10,00

17


GOED GEVOEL GEFFEN; VOLOP IN BEWEGING Zondag 15 september, een stralende zon en bijna geen wind, een mooie dag voor een fietstocht. Ca. 130 deelnemers hadden er zin in en kwamen naar het kerkplein voor de inschrijving en de route. Bij de inschrijving werd men verrast met een lekker appeltje, geschonken door de Molengraafse Hoeve en een gratis fietshoes, beschikbaar gesteld door Goed Gevoel Geffen ter gelegenheid van haar eerste lustrum. Het hoesje werd direct over het zadel gedaan en met de route paraat vertrok men via Geffen/Nuland naar Berlicum voor de eerste stop met koffie en koek. Daarna via Nuland naar Rosmalen, bij “De Vrolijke Schutters” stond de soep en de broodjes klaar. Met een goed gevulde maag weer op de fiets naar de molen in Geffen. Daar kon men op het terras genieten van een drankje, aangeboden door De Pompzwengels. Naast het terras kon men een balletje gooien bij de Jeu de boules club of schieten bij Het Gilde. De opbrengst van de Jeu de boules club werd geschonken aan Goed Gevoel Geffen, een mooie geste. Uit alle ingeleverde antwoordformulieren met de juiste antwoorden van de puzzeltocht is de winnaar getrokken: Ria van Oort uit de Molengraaf. Zij heeft een leuke attentie ontvangen. Maar er was nog meer te winnen! Onze loterij kon rekenen op veel deelnemers, de gelukkige winnaars gingen met een leuke prijs huiswaarts. We kijken terug op een leuke, gezellige dag, met een mooie opbrengst voor ons doel van dit jaar “De Geffense Jeugd in beweging”. We bedanken De Pompzwengels voor de fijne samenwerking, de Jeu de Boules club voor de schenking en alle deelnemers aan onze fiets-puzzeltocht of de loterij. Superbingo op donderdag 21 november: De inkoop is gestart en de Bingo-rondes worden ingevuld met mooie prijzen.Wat zal deze keer de hoofdprijs worden? Benieuwd? Kom straks in de Koppelinck gezellig een gokje wagen en vraag alvast je vriendin, buurvrouw of zus mee. De Superbingo start om 20.00 uur, MFC de Koppellinck is open om 19.00 uur. Je bent van harte welkom Tot dan!

RIA VAN DE ZANDEN IN HET ZONNETJE GEZET Op 30juni jl, tijdens onze jaarlijkse eind show, hebben we Ria van de Zanden in het zonnetje gezet. Ze geeft namelijk al 40 jaar les bij GVG (Gym Vereniging Geffen). De dames en heren van de gym zijn erg over haar te spreken en komen altijd met veel plezier een uurtje bewegen. 18

Zelfs in de vakanties, wanneer de lessen officieel niet doorgaan, spreekt Ria af om lekker te gaan wandelen met de belangstellende. Dit omdat ze bewegen en fit zijn erg belangrijk vindt. Ria is begonnen met lesgeven bij de kleintjes. Het turnen. Ze vond de motorische vaardigheden en houding erg belangrijk. Hierin was ze soms ook wel streng. De kinderen moesten dan met een goede houding over de lijnen lopen in de gymzaal. Ze heeft ook de turnwedstrijden mee opgezet. Ze was dan jurylid en alle kinderen kregen aan het eind van het jaar een turndiploma. Vaste onderdelen waren de koprol en een handstand tegen de muur. Ria had zelf ook wat kwaliteiten in huis, zo kwam ze regelmatig de zaal binnen met een radslag. De kinderen keken hun ogen uit! Ook heeft Ria er voor gezorgd dat we de air mat hebben.Waar heel veel gebruik van wordt gemaakt. Ook tijdens de verschillende activiteiten die de gymvereniging organiseert is ze actief. Zo ook bij de instuif. Als er een warming-up nodig was hoefde we niet te twijfelen, Ria zou dat wel even regelen.We kunnen altijd van Ria op aan. Van lieverlee is ze gaan gymmen. Dit doet ze nu al jaren met een redelijk stabiele groep. Ze hebben het heel gezellig en Ria sluit de les altijd af door iedereen te bedanken. In de belangstelling staan vindt ze maar niks maar ze is er enorm trots op dat ze dit nog steeds kan doen. Ria is altijd heel dankbaar, zo geeft ze elk jaar aan het einde van het jaar een kleinigheid je aan het bestuur. Zo attent, maar dat is Ria! Ria bedankt voor al die jaren van trouwe inzet. Een hele prestatie! We hopen nog heel lang van en met jou te mogen genieten bij onze gymvereniging!


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan Petra van Erp, 54 jaar, zij woont in de Bergstraat. 1. Een herinnering aan Geffen: EENTJE!! - Mijn jeugdjaren bij de KPJ, Sportdagen, handballen en de culture dagen, met als voorzitter het 60 jarig bestaan, wat een feest! - Cis den dove, Geffes Volk, prachtig! - Bijna 44 jaar Recht vur zunne Roap in Geffen, ieder jaar opnieuw een belevenis! 2. Dit zou anders moeten: Ik hou niet van negativiteit. Kritisch zijn mag,‘graag zelfs’, met daarbij een voorbeeld of een tip ter verbetering. Daar kan ik wat mee! 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw / straat / wijk: De Bonkelaar met de KPJ, het Jeugdcarnaval enz. 4. Een mooi mens: al die vrijwilligers in ons dorp … TOP! 5. Jammer dat: er minder mogelijkheden komen om grote binnenactiviteiten te organiseren. Super blij dat we met de Roap in de Gouden Leeuw terecht kunnen. Hopelijk blijft dat nog lang bestaan!

6. De leukste club: Artiesten en organisatie van Recht vur zunne Roap. Een eer om met zoveel artiesten en creatieve mensen vanuit ons mooie dorp te mogen werken! 7. Ons visitekaartje: We hebben er een paar, ons prachtige Arboretum, de Molens, Effe noar Geffe, De Roap. 8. Bewondering voor: eenieder die belangeloos van alles voor ons dorp doet! En de toneelspelers van Geffes Volk. 9. Geffen is voor mij: thuis zijn, een heerlijke plek om te wonen en vrijwilligerswerk te doen. Je kunt er iedereen vragen om ergens mee de schouders onder te zetten. 10.Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: een gezellig dorpsplein, maar daar wordt hard aan gewerkt! Daar wordt Geffen mooier en socialer van!

DANKBETUIGING In moeilijke tijden is elke vorm van belangstelling een troost. Een hand op je schouder, een lief woord, een kaart, bloemen of even langskomen. Alle mensen die op wat voor wijze dan ook met ons hebben meegeleefd na het overlijden van ons pap, opa en overgrootopa Kees van der Doelen Bedankt! Wij zullen nog vaak aan al die warmte terugdenken en het zal ons troosten. Namens de familie • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

19


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


GELOOF ONDER WOORDEN (34) De Kerk. Niet alleen een gebouw maar juist ook een gelovige gemeenschap. Dan krijgt het woord geloven zijn betekenis: niet stil blijven staan bij de uiterlijke verschijningsvorm, maar geloven in het onzichtbare handelen van God en van Christus in de mensen, die zichtbaar Kerk is. De Kerk is bedoeld met het oog op het Koninkrijk van God. De Kerk spreekt en zo hoort het ook te zijn, over iets anders dan zichzelf: zij is het volk van God, het Lichaam van Christus, de Tempel van de heilige Geest. De Kerk staat, net als Jezus Christus zelf, ten dienste van de wereld, van de mensen. In de geloofsbelijdenis bidden we ook: ‘ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik geloof in de Kerk. ‘Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld’(Mt 28,20). De Kerk kan het onderwerp zijn van een discussie. Met heeft vurige aanhangers, waarvoor geldt:‘wie aan de Kerk komt, komt aan “Christus.’ Er is een onderscheid tussen het geloof in God en in Jezus Christus en het geloof in de Kerk. De gelovige geeft zich aan God, aan Christus, en dit geloof wordt beleefd in de Kerk. We geven ons niet op dezelfde manier aan de Kerk. Er zijn mensen die de Kerk verwerpen: voor hen heeft zij ‘ niets met Christus te maken’.Toch is het de Kerk die de Evangeliën geschreven heeft (die zijn niet uit de hemel komen vallen) en door de Kerk blijft het Evangelie een kracht van geestelijk en moreel leven. Het heeft geen zin de Kerk te idealiseren: zij is niet de volmaakte spiegel van het Evangelie.Tevens valt niet te ontkennen dat, door de Kerk, het Evangelie het Woord van Christus richt tot de mensen van deze tijd. Natuurlijk staat de Kerk niet op het niveau van het Evangelie: zij heeft de gebreken ( en ook de voordelen) van elke menselijke organisatie. ‘Ik geloof in de Kerk”” : het gaat om een geloof, om een geestelijke blik.Voorbij de uiterlijkheden ontdekt het geloof de onzichtbare geheimen: God is daar, Christus is er, in deze Kerk. De christenen ( en de joden) geloven – tegen alle blijken van het tegendeel in – dat God handelt en spreekt in de geschiedenis. De christenen geloven – en dat is niet zo vanzelfsprekend – dat de Zoon van God het gelaat van een mens heeft aangenomen in Jezus van Nazareth. Binnen de logica van dit geloof, gelooft de christen dat God en Christus handelen en wonen in en onder de mensen, in het bijzonder in die menselijke groep die de Kerk is (hoewel niet alleen daar!). De Kerk Gods. Het woord “Kerk’ is voor de meeste mensen de wereldorganisatie van de katholieke Kerk: een soort van religieuze multinational met veel filialen. Het Nieuwe Testament heeft een andere visie: de Kerk is in de eerste plaats een lokale realiteit: ‘de kerk Gods. In het Grieks betekent kerk (ek-klésia): samenroepen, bijeenroepen. ‘De Kerk van God’ betekent de verzameling gelovigen van een bepaalde plaats, samengeroepen door God zelf. Helaas willen mensen niet altijd meer

samengeroepen worden, omdat ze bang zijn dat daar dingen worden opgelegd, of dat ze gevraagd worden zich in te zetten voor de medemens. We moeten weer leren dat het Woord van God,‘liefde betekent’. Laten we blijven hopen, dat de mens dat leert te herontdekken. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2017) diakenvanherwijnen@hotmail.com

Half februari 2020 sluiten wij onze winkel aan de dorpstraat maar wij gaan DOOR met bloemenabonnementen! We hebben nu een leuke welkoms actie: SLUIT DIT JAAR NOG JE BLOEMENABONNEMENT AF EN ONTVANG 25% KORTING BIJ DE EERSTE 4 LEVERINGEN!

Ik hou van...

BLOEMEN abonnement

Ontvang bloemen wanneer je wilt: iedere week, om de week of iedere maand. Altijd verse bloemen volledig verzorgd, in passende vaas. Afwisseling in kleur, seizoen en uitstraling. Betaal een vast bedrag per levering. Je zit nergens aan vast: op ieder moment wijzigen, pauzeren of opzeggen. Gratis bezorging op een door jou gekozen tijdstip.

Meer informatie? Kom langs in de winkel en vraag naar de mogelijkheden. Bellen of mailen mag ook: T: 06 - 2382 0174 M: info@bloemeninterieur-sanne.nl

21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


NIEUWE AED VOOR SPORTPARK DE BIESCAMP Zaterdag 19 oktober heeft sportpark de Biescamp een nieuw AED-apparaat in een nieuwe buitenkast ontvangen. Dit apparaat hangt aan de voorkant van de kantine van voetbalvereniging Nooit Gedacht. Tien jaar geleden heeft de toenmalige Wit-Gele Kruisvereniging van Geffen een AED beschikbaar gesteld aan de drie sportverenigingen op sportpark de Biescamp. Dit AED-apparaat is na 10 jaar aan vervanging toe. Stichting het Wit Gele Kruis Fonds stelde hiervoor een nieuw apparaat ter beschikking. Stichting AED-beheer Geffen stelde geld beschikbaar voor een nieuwe buitenkast. De drie clubs zijn dan ook blij met de financiĂŤle bijdragen van deze twee Geffense stichtingen.

ontmoetingspleintje aangelegd. De buurt wil een mooie groenstrook met veelkleurige planten, wat een ontmoetingsplaats voor de buurt moet worden. Binnenkort gaat de buurt ook hier struiken en planten neerzetten en wordt er een ontmoetingsplek gemaakt. De grote hoop stenen, die er nu ligt, is speciaal voor dit doel aangeschaft. Trudopark Bij de Trudostraat en de Lambertusstraat worden de groenstroken met tuinplanten uitgebreid. Het ziet er hier al fraai uit, maar we willen er nog meer kleur inbrengen. Daarom wordt er ook aanvullend gemengde zaden ingezaaid en zijn er bloembollen geplant.We schoefelen hier zo weinig mogelijk, zodat ook andere (wilde) planten een kans krijgen. Er zijn al korenbloemen en wilde viooltjes gesignaleerd. Ook willen we hier plaats inruimen voor planten uit tuinen, die overbodig of te groot geworden zijn. Heb je aanbod? Mail dan even naar jvanvucht@ziggo.nl en dan regelen we iets. En zo tuinieren we rustig en circulair door. Andere plannen? We hebben gezien dat de gemeente Oss heel positief meewerkt aan dit soort zelfbeheerprojecten. Er is veel mogelijk als je de weg weet. Als je ook zoiets van plan bent en je wilt er meer van weten, neem dan gerust contact met ons op of mail naar bovengenoemde mailadres. Samen kunnen we Geffen mooier maken. Dit is nog maar het begin. Chrisjan van Dinther, Frank Draad, Jan van Vucht

Fotobijschrift: Mari Strik (Nooit Gedacht) en Jos de Veer (stichting AED-beheer Geffen)

GEFFEN GROEN TWEEDE RONDE Vorig jaar wonnen we 10.000 euro van de gemeente Oss om Geffen groener en mooier te maken. Inmiddels hebben we de eerste ronde aangeplant in het voorjaar. Aan de Lambertusstraat verscheen een mooie heg, die door de buurtbewoners zelf geplant en onderhouden wordt. Aan de Trudostraat legden we bloemperken bij de Wadi aan, werden dode eiken vervangen door andere soorten en verschenen er hanging baskets. Op het veldje achter de Klimop werden door de gemeente een aantal bomen geplant. Deze maand wordt de tweede fase van Geffen Groen aangepakt. Het gaat over twee onderdelen. Groene Geer Rondom de sporthal is een wildernis ontstaan en deze was ook onderdeel van het plan. De buurtbewoners hier hadden ook een plan in gediend en met de gemeente is afgesproken dat we samen optrekken. De gemeente heeft inmiddels de verwilderde struiken aan de Elzendreef verwijderd en de oude -nog nauwelijks gebruikte- fietscrossbaan geĂŤgaliseerd. Er zijn wandelpaadjes en een

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


8. Den Herd 9. Jumbo Leuk als je ook eens reageert op https://www.facebook. com/straatbiebgeffen

STRAATBIEB GEFFEN:

boeken gevraagd voor jong en oud! Als de dagen korter worden, heb je weer zin in een boek. Rondsnuffelen in een straatbieb levert altijd wel iets op voor volwassenen, jeugd en kinderen. In een straatbieb staan boeken die van anderen zijn geweest en je mag ze daar gratis lenen of ruilen. Als je wilt, mag je ze zelfs gewoon houden! Misschien kun je er dan de volgende keer een boek van jezelf in zetten dat je niet meer leest. Zo blijft het kastje vol. Soms valt een rijtje boeken in de straatbieb om, omdat er te weinig boeken in staan. Dan weet je, dat er gelukkig veel geleend en gelezen wordt, maar dat nieuwe voorraad nodig is om iedereen te bieden wat hij zoekt. Vaste klanten hebben dat goed in de gaten, en brengen regelmatig boeken mee om met anderen te delen. Fijn om zoveel mensen bereid te vinden om hun gelezen boeken aan andere lezers beschikbaar te stellen. Een belangrijke spelregel hierbij is wel: Niet je oude boeken dumpen, maar boeken brengen die recent zijn en in goede staat, dus kortom: de moeite waard.

VV ZANG EN KLEUR GEFFEN ORGANISEERT

16 en 17 november 2019 in De Spoetnik, De Schouw 2, 5386 EX Geffen de Oud Maasdonkse Kampioenschappen met grote verkoopklasse!

Aan deze bijzondere tentoonstelling wordt deelgenomen door leden van de VV De Nachtegaal uit Nuland, door verspreide leden uit Vinkel, Nuland en Geffen en door leden van Zang en Kleur Geffen. De vogels worden door erkende keurmeesters beoordeeld. Naast de aanwijzing van individuele kampioenen wordt ook een van de verenigingen aangewezen als kampioen. De tentoonstelling is open op zaterdag 16-11 van 14.00 uur tot 19.30 uur en op zondag 17-11 van 10.00 uur tot 14.30 uur. De aangesloten leden bieden ook vogels te koop aan in de daarvoor aanwezige verkoopklasse. De entree is gratis. Er is een doorlopende tombola met prachtige prijzen en er zal ook een loterij plaatsvinden.

Iedereen kent intussen straatbieb Geffen. Misschien hebt u nog ergens goede, boeiende, interessante, meeslepende (prenten)boeken om af te staan, zet ze dan in een van de boekenkastjes, want daarmee houdt u de kwaliteit van de straatbieb op peil. Vooral kinderboeken zijn in trek, maar komen niet snel terug. Kleine kinderen vinden het allemaal leuk om een boekje uit te kiezen, maar de kinderboekenplank is meestal heel snel leeg. Het zou jammer zijn als zij daarom interesse in boeken gaan verliezen. Dus: Wie gaat opruimen, moet je weten, mag de straatbieb niet vergeten. Tonny van Erp en Mieke Romme Waar vind je een straatbieb in Geffen: 1. Sporthal 2. Apotheek Maasdonk 3. Elzendreef 4. Johan van der Slootstraat 5. Huisartsenpraktijk 6. Dorpstraat 7. ‘t Oude Klooster

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WIE WAT WANNEER NOVEMBER 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 06 Rijsimulator bij Sportpark de Biescamp, terrein Nooit Gedacht, 18.00-20.00 uur 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 18 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Superbingo Goed Gevoel Geffen 24 Goud van Oud, Café ’t Haasje DECEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Geffensekwis 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering Oude Klooster 14.00uur 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 Goud van Oud, Kerstmarkt 2020 JANUARI 26 Goud van Oud, Café ’t Haasje FEBRUARI 21 Goud van Oud, carnavalstent 24 Goud van Oud, carnavalstent MAART 29 Goud van Oud, Café ’t Haasje

PERSBERICHT

Senioren laten geld liggen Heeft u als senior bericht ontvangen van de Belastingdienst, dat u geen aangifte hoeft te doen? Dit gebeurt vaak, als u alleen AOW en een klein pensioen hebt. U hoeft dan geen extra belasting te betalen. Dat betekent echter niet altijd, dat u ook niets terug kan krijgen van de Belastingdienst. Verder zijn er nog vaak aftrekposten voor senioren, waar de Belastingdienst bij het sturen van de brief geen rekening mee houdt.

maximaal €2.575 algemene heffingskorting en ouderenkorting. Daarvan wordt €1.928 gebruikt voor de AOW. Wat aan heffingskorting overblijft, kan nog gebruikt worden voor het pensioeninkomen. Het voordeel: een teruggaaf van maximaal €647 (€2.575 - €1.928). Een AOW-er zonder partner heeft recht op €2.998 algemene heffingskorting, ouderkorting én alleenstaande-ouderkorting. Daarvan wordt €2.793 gebruikt voor de AOW. Wat aan heffingskorting overblijft, kan nog gebruikt worden voor het pensioeninkomen. Het voordeel: een teruggaaf van maximaal €205 (€2.998 - €2.793). ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad.

PERSBERICHT

Winnaar Praktisch Alles Groen: Groene Geer Geffen De winnaars van Praktisch Alles Groen zijn bekend! De eerste prijs ging naar het project Groene Geer Geffen. Dat maakte de aanwezige juryleden Jos Rademakers (directeur ARK) en Kevin van Leuken (Jongerenraad Oss) op 16 oktober bekend. Gemeente Oss stelt €15.000 euro beschikbaar voor het winnende idee. Volgens de jury is het bijzondere aan dit project dat het gaat om een actieve ontmoetingsplek voor iedereen in een natuurlijke omgeving. De tweede prijs van €10.000 euro gaat naar Dorpslandschap Lithoijen.

ONS welzijn kan daarom samen met u berekenen, of het verstandig is om toch aangifte te doen. Zo ja, dan kan dat gelijk gedaan worden. U kunt zich hiervoor aanmelden via 088-374 25 25 en mag natuurlijk iemand uit uw omgeving meenemen om u te ondersteunen tijdens het gesprek. Dit gesprek en eventuele belastingaangifte zijn kosteloos. Twee rekenvoorbeelden voor wie meer wil weten: Een AOW-er met partner heeft voor zichzelf recht op

Op de foto staat José van Wanrooij, rechts. Zij heeft het project ingediend.

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 28

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.