Torenklanken 2013 - nr 15

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 15 | oktober 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN In de week van 21 t/m 26 oktober a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. Collectanten komen dan weer bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? U kunt zich aanmelden bij: Diny van Zuijlen, tel. 532 3217 of Kees Jongeneelen, tel. 5321146. Zoals u weet verschijnt Torenklanken 20x per jaar en wordt gratis bij iedereen thuis bezorgd. De redactie is voor haar inkomsten afhankelijk van de adverteerders, subsidie van de gemeente én de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Mogen wij daarom op een gulle gift van u rekenen? Namens de redactie van Torenklanken Kees Jongeneelen

Gymnastiek Vereniging Geffen Hallo jongens en meisjes, Turnen: de handstand, een borstwaartsom , de radslag, de spagaat, een arabier en nog veel meer... Dit kan je zeer binnenkort in Geffen leren !! Ervaren trainster Mariëlle Vermeulen wil jou dit dolgraag leren. Zij heeft het initiatief genomen om binnen gym-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

nastiekvereniging Geffen een turngroep op te richten. Vanaf 4 oktober zal zij starten met turnlessen op vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur in sporthal De Geer. Ben jij helemaal klaar om een echte turn(st)er te worden én tussen de 6 en 8 jaar oud? Meld je dan nu aan voor twee gratis proeflessen. Na 2 proeflessen kunnen je ouders je lid maken van de vereniging, waardoor je t/m mei 2014 voor 75 euro, elke week een uur mag komen turnen. Aanmelden voor 2 proeflessen: Stuur een mailtje naar gym.ver.geffen@gmail.com vermeld daarin naam, geboortedatum en telefoonnummer. Voor informatie kun je contact opnemen met Ellie Savelkouls. Tel.nr. 073-5323083 Kom ook gezellig mee turnen!!

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op. Let wel: u wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Redactie Torenklanken

KOPY INLEVEREN VOOR:

7 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


VORMSEL 2014 wordt toegediend op vrijdag 6 juni 2014

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 04 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 06 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 08 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 11 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 13 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 15 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 18 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 20 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 22 okt. 19.00 u. * avondmis do. 24 okt. 13.30 u. Gouden jubileumviering Bert en Sina van Erp m.m.v. DK (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) AANMELDING EERSTE COMMUNIE 2014 In oktober gaat de voorbereiding van de Eerste Communie weer van start. De ouders van de kinderen van groep 4 van basisschool “De Wissel” krijgen een uitnodiging voor de aanmeldingsavond. Van de kinderen die buiten Geffen op school zitten, hebben we geen gegevens en die kunnen we dus geen persoonlijke uitnodiging sturen. Dit bericht is dus vooral voor hen bedoeld. De aanmeldingsavond voor de Eerste Communie is op woensdag 23 oktober van 20.00 - 21.30 u. in de bovenzaal van Het Oude Klooster (de pijlen wijzen u de weg). De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 18 mei 2014.

PAROCHIEAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS Zoals gebruikelijk houden we jaarlijks een dankavond voor alle vrijwilligers en medewerkers van de parochie. Deze wordt dit jaar gehouden op vrijdag 25 oktober. Om 19.00 uur is de H.Mis in de kapel en aansluitend wordt u verwacht in de benedenzaal van Het Oude Klooster. Er wordt een digitale uitnodiging naar de contactpersonen van de werkgroepen gestuurd. Voor de individuele vrijwilligers is deze uitnodiging bedoeld. U ontvangt dus geen persoonlijke uitnodiging in de bus. KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl NOVEEN IN VINKEL Zaterdag 05 oktober 17.00 uur rozenkransgebed en om 17.30 uur H.Mis met celebrant pastoor van Dijk, m.m.v. Dameskoor Nuland Zondag 06 oktober 10.30 uur rozenkransgebed en om 11.00 uur H.Mis met celebrant pastoor van Dijk, m.m.v. Dameskoor Nistelrode Maandag 07 oktober 18.30 uur rozenkransgebed en om 19.00 uur H.Mis met celebrant vicaris R.van der Hout,

m.m.v. koor Derplu Dinsdag 08 oktober 18.30 uur rozenkransgebed en om 19.00 uur H.Mis met celebrant pastoor Verbakel, m.m.v. Gemengd koor Vinkel Woensdag 09 oktober 18.30 uur rozenkransgebed en om 19.00 uur H.Mis met celebrant kapelaan Kuis uit Den Bosch, m.m.v. Dameskoor Oss Donderdag 10 oktober 18.30 uur rozenkransgebed en om 19.00 uur H.Mis met celebrant diaken van Herwijnen en pastoor van Dijk, m.m.v. Bandola’s Vrijdag 11 oktober 18.30 uur rozenkransgebed en om 19.00 uur H.Mis met celebrant pastoor Lemmens uit Tilburg, m.m.v. Pase Partout Zaterdag 12 oktober 17.00 uur rozenkransgebed en om 17.30 uur H.Mis met celebrant pastoor Dorsers uit Waalwijk, m.m.v. koor Derplu Zondag 13 oktober 10.30 uur rozenkransgebed en om 11.00 uur H.Mis met celebrant Z.E. eminentie A. Simonis LOURDESREIS 2014 Elders in deze Torenklanken vindt u alle informatie over de Lourdesreis in 2014. Ter voorbereiding op die Lourdesreis wordt er op zondagmiddag 13 oktober om 15.00 uur in de St. Jan de Rozenkrans gebeden, en wel op de manier zoals het in Lourdes dagelijks gebeurt in de Lichtprocessie. Aansluitend zal in het Theater aan de Parade een Bernadettefilm vertoond worden voor alle belangstellende pelgrims. Degenen die daar naar toe willen, kunnen contact opnemen met Ine Peters tel. 06-15239603.

!"#$%&'(%%)*$+'(%,-%*./*0#1 !"#$$%&&'%(%!)#$$%&&' *+,-./0'12+/3%4&5416+/%7+'/8+'+.3 8./49'8:7+.%;-'6/9-5/

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Theo van Leuken (60 j.) Ik ben te gast in de ontvangstzaal van Bouwbedrijf Van Dinther in Schaijk. Met trots introduceert oud-directeur Harry van Dinther de zevende robijnen werknemer van het bedrijf: Theo van Leuken uit Geffen. Harry verricht nog hand- en spandiensten binnen het bedrijf dat 47 jaar bestaat, 60 werknemers heeft en waar zoon Dré inmiddels de scepter zwaait. “Als ik hier ben, denk ik dat ik moet werken!” lacht Harry, die de jubilea voorbereidt. Het personeel staat hoog in het vaandel: Harry vindt het belangrijk dat mensen die zolang hun sporen verdiend hebben binnen het bedrijf, waardering krijgen: “Daar gaan we zorgvuldig mee om en de ‘feestmomenten’ moet je vastpakken!” Theo sluit aan, na gedane arbeid. Hij hoeft eigenlik niet zo nodig in de belangstelling. Hij is geboren in Schaijk en werkte na zijn schooltijd bij van der Heijden, vervolgens in Duitsland en bij Schoenmakers en begon op zijn 21e bij Van Dinther. Harry: “Onze jubilaris is een van de drie Van Leukens die werkzaam waren bij ons bedrijf, broer Lambert en Harrie, gingen hem voor. Theo is een allround timmerman, een van onze vaklieden die nog alles van jongs af aan geleerd heeft.” Theo is momenteel werkzaam in Grave. “We knappen daar een oud pandje op en dat is mooi werk. Spelenderwijs heb ik alles geleerd. Je liep mee en leerde van je collega’s.” Nog nooit heeft hij het verslapen in die veertig jaar, want hij is een ‘vroege vogel’! “Ik sta om half 6 op, laat de hond uit, drink een bakje koffie en ben dan om 7 uur op de zaak, om om half 8 te kunnen beginnen op de werkplek.”

In 1984 vroeg Theo zelf om ontslag, omdat er weinig werk was. Hij kon weer terugkomen. Hij spreekt ook niet van zijn baas, maar over zijn werkgever. “Mijn ‘baas’ zit thuis,” grapt hij. Theo wordt door Harry getypeerd als “un hoastig mènneke”, maar met zijn grote hobby; het kweken van postuurkanaries heeft Theo alle geduld! In 2012 behaalde hij maar liefst vijf keer goud op de Nederlandse Kampioenschappen. Veertig jaren werkzaam zijn in eenzelfde bedrijf, zullen niet veel werknemers meer meemaken in deze tijd, zeker gezien de recessie die vooral de bouwwereld treft. “Niemand ontkomt er aan,” zegt Harry. “Wij zullen binnen het bedrijf naar oplossingen moeten zoeken om in de running te blijven en het kabinet zou moeten investeren in renovatie en het isoleren van de naoorlogse woningen.” Theo heeft het goed naar zijn zin bij Bouwbedrijf Van Dinther. “Ze zijn goed voor de werknemers en je moet niet voor een knaak gaan lopen...!” Gezien zijn leeftijd, zou Theo de 45 dienstjaren kunnen halen, maar dan moeten de omstandigheden van het bouwbedrijf gunstig blijven en natuurlijk moet hij zijn gezondheid behouden. Het robijnen feest kan in ieder geval gevierd worden. Op 3 oktober werd Theo in de bloemetjes gezet, waarbij zijn vrouw Annie en dochter Bianca met haar vriend Rafaël aanwezig waren.Van harte proficiat!

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

Te Huur in Geffen Luxe appartement bestaande uit; hal, woonkeuken, badkamer met douche, zitkamer en slaapkamer. Geheel op de begane grond met openslaande deuren naar het buitenterras. inl. Meidoornstraat 14 te Geffen tel.073 5326059

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp

De Torenklanken no 14 van sept. 2013 besteedde terecht veel aandacht aan “Effe noar Geffe”. In de Dorpspomp lees je de beleving van het feest en is er aandacht voor de man van het jaar. En wij hadden de eer hem te mogen ontvangen. Hans was echt totaal verrast, waarbij zijn vrouw Will een grote rol speelde. Zowel op zaterdag 31 aug. als ook op 1 september was er een opstapeling van felicitaties. Hij genoot van de rijtoer door de mèrt en kon van het Geffense Jaarfeest dubbel genieten. Wij wensen Hans een feestelijk jaar toe. Hij moet maar eens van alles gaan genieten zonder het fototoestel. “Effe noar Geffe” dankte ook nog volksdansclub “De Vlijt” en memoreerde daarbij de grote verdiensten van Tinie v.d. Doelen. De club ontving een oorkonde tot blijvende herinnering aan het jaarfeest, waarbij deze volksdansgroep een grote rol speelde. Ook Wim van Lier kreeg een oorkonde om zijn inzet, 25 jaar lang, bij het broodbakken en de oven zal dan ook zijn naam krijgen. De pastoor dankte namens de kardinaal en verklaarde tot onze schrik, dat de kardinaal zich bij ons zo thuis voelde. Er worden nog altijd kardinale fouten gemaakt. Hij vroeg terecht om meer stilte in de kerk, maar was zeer erkentelijk voor het gebeuren rond “Effe noar Geffe”. Het Stroipoppenfeest is meer Pop dan Stroi. Het zal wel veel bezoekers trekken en de buurt hier en daar hartkloppingen bezorgen. Maar “De Vlijt” mag ook wel eens de wieken laten draaien. Wij bezochten het Zwengelfeest rond “De Zeldenrust” en hebben daar intens van genoten. Wat een heerlijke, feestelijke muziek werd daar ten gehore gebracht. Met grote verbazing hebben we genoten van de optredens van onze eigen POMPZWENGELS en later van de heldere klanken van de Bônlander Hofkapel en tenslotte de gezellige liedjes van Henk Habraken uit Heeswijk-Dinther. Het feest was georganiseerd door de MOV-groep en de Pompzwengels. Er waren 200 honderd deelnemers aan de fietstocht. Die keerden allemaal met een blij en dankbaar gezicht weer terug naar Geffen. Het was genieten van de dankbare sfeer en de bewonderenswaardige inzet van de MOV-groep. De gastvrouw onderweg, oud dorpsgenoot Jeannette Bijveld, die mede leiding geeft aan de stichting “Bogota zonder honger” in Colombia, hield een korte inleiding en zorgde er voor dat de daarop volgende loterij een succes werd. Wat jammer dat niet heel Geffen uitliep om te genieten

van de kostelijke, kosteloze, schitterende muziekjes en de weldadige sfeer rond het middag gebeuren op zondag 22 sept. 2013. Let dus op lieve mensen, want dat Zwengelfeest is er niet alleen voor de fietsers, maar is ook een waarlijk feest voor iedere Geffenaar en volgend jaar bestaan de Pompzwengels 40 jaar. Er was een complete feesttent geplaatst met een groot verrijdbaar podium en plaats voor iedereen. De honderden fietsers en belangstellenden hebben rijkelijk genoten en feliciteren de organisatoren. Je leest elders van het succes en de opbrengst voor het goede doel. Eindelijk, eindelijk!!! De tekenen zijn er. In Geffen gaat gebouwd worden. Mooi Land gaat van start in de Lambertusstr. Ons hart klopt van ongeduld.We gaan het proces volgen en het geeft de andere ondernemers moed. We maken ons wel zorgen over de KOPPELLINCK, ons multifunctioneel Centrum. Zijn de kosten te hoog of is de inrichting niet uitnodigend genoeg, want van de 39 verenigingen, die zo ijverig hun wensen indienden is weinig meer actief te zien in dat centrum. De beheerstichting is jammerlijk ingeslapen. de werk-bouw-groep ziet terug in grote dankbaarheid, maar is tevens verbitterd om de situatie, die wordt gekenschetst als sfeerloos, nutteloos, harteloos. Een schandvlek gaat rusten op heel Geffen, als we er niet in slagen de KOPPELLINCK tot het kloppend verenigingshart van Geffen te maken. Heeft de gemeente fouten gemaakt, is de subsidie ontoereikend, zijn afspraken niet nagekomen, of is de concurrentie te sterk??? Het moet aanlokkelijk worden, uitdagender en met meer welwillendheid naar de gebruikers. Wie heeft het goede idee??? Zo zit Geffen straks met gebouwen, waarbij een vraagteken wordt geplaatst.Wat doen we met het gemeentehuis!! Een hotel, een Vermaakcentrum, een Sportlokatie of onderdeel van Gemeentediensten van de gemeente Oss. Je blijft altijd zitten met parkeerproblemen. Daarvoor blijft het plein te klein. Er moet ruimte gevonden worden in de omgeving. Heeft er iemand een idee. Laat van je horen. Wij ruimen graag plaats in voor elke gedachte, elke wens. Gelukkig dat het Oude Klooster steeds meer bezoekers kent. In het voorbij jaar telde men 20.000. deelnemers aan activiteiten en evenementen en feliciteren daarom de organisatie “Het Oude Klooster” mee.“Heemkundewerkgroep Vladerack” zal zich ook zorgen gaan maken, waarheen??? En kan deze plek behouden blijven. Radio “Vladeracken” zal opgeheven worden of geïntegreerd met Radio TV Oss verder gaan. Duidelijk wordt dat het gemeentehuis een goede bestemming moet krijgen en dat alles moet worden gedaan om leegstand te vermijden. Ook is het goed dat het Dorpsplein wat groener wordt en dat we graag zien dat terrasjes het plein gaan aanvullen... Er is al een idee ingediend om het plein te verfraaien met mooie grote parasols, die voor alle evenementen inzetbaar zijn. 9


Monumentendag heeft alle ambtenaren naar onze mooie kerk gelokt en heeft indruk gemaakt. Daar past een mooi dorp bij. De nieuwe fietsweg van Oss naar Den Bosch vraagt weer opnieuw aandacht. Geen weg door het al drukke dorp.Via het Osse pad en dan toch maar langs het spoor richting Kerkstraat Elst en dan maar weer het spoor over, want dat zal onvermijdelijk zijn bij de aanleg. De Flierefluiters hebben op zaterdag 21 sept. weer een Truckrun georganiseerd voor de minder valide jeugdgroep in Maasdonk en heeft de betreffende jeugdgroep laten genieten van het geronk, het getoeter en de gezellige rondrit. Dat verdient een applaus. Wij feliciteren Corina v.d. Hurk (dochter van R. en Nelly v.d. Hurk v. Erp) die promoveerde tot doktor in de Medische Wetenschappen. Wij herinneren ons haar bezoek, waar ze vertelde over haar inzet tot haarbehoud na chemo-therapie. Proficiat en succes met je goede, heilzame werk. Van stamtafel 389.Volgende zitting weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Het gû oe goet en ût kûmt goet. Hauw doe.

• Excursie naar keuze • Reis van de woonplaats naar de opstapplaats v.v. • Evt. wijzigingen in kosten of heffingen die onverhoopt nog kunnen komen. De kosten: We zullen met onze eigen parochiegroep verblijven in een prima *** Hotel, niet ver van het Heiligdom. Prijs volwassenen op basis van een 2-pers.kamer € 869,00 p.p. Toeslag 1-pers.kamer bedraagt € 210,00. Prijs jongeren (12-25 jaar) o.b.v. een 2-pers.kamer € 590,00 p.p. “Oma, opa, neem je (klein) kind mee, zodat jong en oud, ziek en gezond geloof hoop en liefde kunnen delen op deze zeer bijzondere plek, waar het lijkt alsof de hemel de aarde geraakt heeft. Dat kun je niet uitleggen, dat moet je zelf ervaren!” Voor inschrijving en informatie: Neem contact op met de parochiecontactpersoon voor deze reis: Ine Peters, tel. 06-15239603 of email: bertpeters@planet.nl

gevonden Op zondag 15 september in de speeltuin aan de Pater van de Elsenstraat een trainingsjasje van Nooit Gedacht, met initialen d.j. (al is dat slecht leesbaar). Voor contact: 06-21499185.

De inschrijving voor de Bisdombedevaart naar Lourdes in 2014 is geopend!

In de meivakantie 2014 organiseert het bisdom van Den Bosch een diocesane bedevaart naar Lourdes: Bisschop Hurkmans nodigt iedereen, jong en oud, ziek en gezond uit om met hem mee te pelgrimeren. Vanuit onze parochie willen we ook met een groep gaan deelnemen. We zullen reizen per TGV met vertrek op zaterdag 26 april en terugkomst op zaterdag 3 mei 2014. De treinreis zal all-inclusive zijn, dit wil zeggen: • Reis en verblijf op basis van volpension (incl. ontbijt, lunch en diner) • Pastorale, medische en reisbegeleiding onderweg en in Lourdes • Nederlandstalig programma • Deelname aan vieringen, processies en kruisweg • Stadswandeling met bezoek aan de bijzondere plekken waar Bernadette gewoond heeft • Rondleiding over het Heiligdom De prijzen zijn exclusief: • Reis- en annuleringsverzekering 10

              


KBO informatie Afdeling Geffen 20 jaar Prijskaarten Ingefluisterd door Rien v.d. Berg kwam ons bestuur te weten dat op donderdag 19 september j.l. de groep prijskaarten 20 jaar bestond. Iedere donderdagmiddag is er een groep van ruim 40 personen aanwezig die aan 6 tafels rikken en aan +/- 5 tafels jokeren. En uiteraard de vrijwilligers die de zaken regelen zoals punten tellen, prijsjes inkopen en inpakken enz. De groep bestaat, in alfabetische volgorde, uit Rien v.d. Berg, Henk v.d. Kamp, Annemarie Peerboom, Grad Schuurmans en Martien van Wanrooij. “Lest, best” is een Brabants gezegde en daarmee begon de voorzitter richting Martien die 20 jaar geleden een van de mede oprichters was. Als je 45 weken telt met gemiddeld 40 personen op een namiddag is prijskaarten veruit de grootste activiteit binnen onze Geffen KBO. Een feit om trots op te zijn. De voorzitter bedankte in de persoon van Martien alle vrijwilligers en bood alle kaarters een “prijsje” aan in de vorm van een kleine versnapering. Martien van Wanrooij pakte royaler uit en bood namens de organisatie iedereen een lekkere softijs aan. Verder memoreerde hij de start van het prijskaarten en gaf aan dat destijds Doortje Heijmans heel veel werk heeft verricht als penningmeester en dat tegenwoordig dat werk, tot volle tevredenheid, is overgenomen door Annemarie Peerboom. De mannen van de groep prijskaarten bleven onverstoord doortellen voor een correcte uitslag tijdens de lof die de dames te eer kwam. Teruglopend door ook een volle biljartzaal realiseerde ondergetekende zich dat dankzij de vele vrijwilligers en de overige bestuursleden onze KBO afdeling van wezenlijke betekenis is voor onze gemeenschap. Dank daarvoor! Antoon Romme, voorzitter

NOG NIET ACHTER DE GERANIUMS! Op 1 augustus was het dan echt zo ver! Na 33 jaar met heel veel plezier in de tandartsenpraktijk Geffen gewerkt te hebben was dit het juiste moment om te stoppen. Ik ben dan ook heel blij in de heer Tarik Bulut een enthousiaste opvolger gevonden te hebben. Door het in januari al aangekondigd te hebben, kan ik terugkijken op een lang, mooi, warm afscheid. Ik wil u hierbij dan ook heel hartelijk bedanken, voor onder meer

de bloemen, de lekkernijen van snoep tot wijn, de lieve kaarten, de mooie warme woorden. Door uw warme reacties van de laatste maanden viel het afscheid nemen gelukkig niet zo zwaar. Ik kijk terug op heel veel mooie tandheelkundige jaren. Heel veel dank hiervoor. Nee, ik ga nog niet achter de geraniums zitten. Na 36 jaar ben ik weer bij mijn oude werkgever de JTV Mondzorgvoorkids als adviserend tandarts gaan werken. Verder ben ik al enige tijd van plan om de opleiding voor mondzorgcoördinator in verzorgingstehuizen te gaan opzetten. Mijn werk was vaak mijn hobby en dat hoop ik nog enige jaren zo vol te mogen houden. Geheel onverwacht is voor mij de onlangs aangekondigde komst van een 2e tandheelkundige vestiging in Geffen. Ik heb echter het volste vertrouwen in de kennis, kunde en integriteit van mijn opvolger de heer Tarik Bulut en hoop dat u dat ook zal hebben. Ik wens hem en mijn collega’s dan ook heel veel succes. Ik heb u ook toegezegd wat elektrische tandenborstels te verloten. De uitslag van de trekking vindt u hieronder. De uitslag van de trekking is als volgt: Een elektrische tandenborstel is gewonnen door lotnummer: 433 - 110 - 505 - 10 - 757 Een elektrische kindertandenborstel is gewonnen door lotnummer: 227 - 81 Ineke van Lent

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


NIEUW! NIEUW! NIEUW!

ELKE MAAND!

6 oktober: IDEM DIT

VANAF ZONDAG 6 OKTOBER, IEDERE MAAND OP ZONDAGMIDDAG VAN 15.00 TOT 20.00 UUR ENTREE: € 6,50 CAFE ZAAL DE GOUDEN LEEUW / DORPSTRAAT 5, GEFFEN

12

O


24 uur darten, 1000 kaarsje voor Jordy Een krachtmeting op dartgebied. Een gezellig familie evenement. Een nacht doortrekken in de kroeg. Op vrijdag 15 en 16 november a.s. zal in Café Bar Cheers in Nuland de klok rond gedart worden. En ook nog eens voor het goede doel. De opbrengst gaat namelijk volledig naar de stichting 1000 kaarsjes voor Juultje. De stichting vergaart financiële middelen voor onderzoek naar de oorzaak en genezing van de ziekte LCH. De Geffense Jordy Vissers heeft deze zeldzame ziekte. Bij deze aandoening raken organen in de verdrukking door een woekering van zogenaamde ‘langerhanscellen’ in de weefsels, die vervelende of zelfs ernstige lichamelijke klachten kunnen veroorzaken. Bij Jordy zit het in de botten en in de hersenen, wat zich vertaalt in extreme vermoeidheid en problemen met zijn motoriek, waardoor hij zelfs zijn opleiding aan het ROC heeft moeten afbreken. Hij krijgt nu chemokuren als behandeling, maar die vormen in feite een paardenmiddel en maken veel goede cellen kapot. Een beroerde ziekte waar absoluut meer onderzoek naar gedaan moet worden, zo weten Jordy en zijn omgeving. De organisatoren van het dartevenement, die bevriend zijn met de vader van Jordy - Wilchard -, hoefden dan ook niet lang na te denken over welk goed doel zij aan de festiviteit zouden koppelen. Het evenement zelf is ontstaan uit een reünie van darters uit Nuland. Tien jaar geleden hebben zij voor het Guinness Book of Records 65 uur aaneen gedart. Een hele prestatie. Na tien jaar waren zij toe aan de volgende uitdaging. En 24 uur darten, 1000 kaarsjes voor Jordy gaat het worden. Het belooft een grootse, gezellige happening te worden. Het darten begint op vrijdag 15 november en eindigt zaterdag de 16e.Van middernacht tot middernacht, dus 24 uur lang. Er wordt gespeeld met vier man, waardoor onder ook Wilchard, en iedereen kan zich opgeven als tegenstander voor een halfuur. Het inschrijfgeld gaat uiteraard naar het goede doel. Ook Café Bar Cheers draagt van elke consumptie 0,25 eurocent af voor het goede doel. Diverse deejays - zoals Johnny V - zullen het publiek en darters vermaken, er wordt een loterij gehouden en op zaterdagmiddag is er kindervermaak met gratis ranja. De zaal is op vrijdag 15 november al open om 20.00 uur en het evenement eindigt op zaterdag 16 november om 24.00 uur met een spectaculair einde. Iedereen is van harte is uitgenodigd om op 15 en 16 november naar Café Bar Cheers te komen om een potje te darten, de darters aan te moedigen of gewoon

24 uur lang te feesten, eten en drinken voor het goede doel. Een beter excuus om 24 uur lang in de kroeg te hangen is er niet! Het inschrijfgeld is minimum 2,50 EUR per halfuur maar het staat iedereen natuurlijk vrij om meer te geven. Meer informatie over het evenement is te vinden op www.facebook.com/goededoel.stichtingjuultje en meer informatie over de ziekte LCH op www.histio.nl. Inschrijven voor het darten kan door te mailen naar darten.stichtingjordy@hotmail.com. Hierbij even de volgende gegevens vermelden: Naam: ........................................................................................ Darten/schrijven .................................................................... Voorkeur voor dagdeel: Vrijdag/zaterdagnacht Zaterdagochtend Zaterdagmiddag Zaterdagavond Telefoon nummer: Schrijven (tellen tijdens een ronde): Ja / Nee Bovenstaand formulier kan ook ingevuld en ingeleverd worden bij Café Boetje of Spierings Schoenen en Sport.

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl

13


Feestneuzen gezocht! • Ben je gek op carnaval en zit je in groep 6, 7 of 8? • Zou je als jeugdprins of -prinses graag een keer vorstelijk over het Rottenrijk willen regeren? • Vind je het leuk om samen met je vrienden en vriendinnen helemaal uit je dak te gaan en houd je van sinas, ranja en chips? Dan zijn we op zoek naar JOU! De jeugdraad is een leuke club kinderen die onder het wakend oog van een paar gezellige vaders en moeders vet coole dingen doen voor en tijdens de carnaval. We gaan bijvoorbeeld met z’n allen naar de KortOrre Roap, het Flierefluitersbal en natuurlijk lopen we ook mee met de kinderoptocht en de grote optocht op zondag. Je wordt helemaal in de watten gelegd en er wordt heel goed op je gelet (dat is voor je ouders wel belangrijk om te weten!). Ben jij een feestneus maar je ouders (nog) niet? Geen probleem! Natuurlijk zijn papa en mama altijd van harte welkom, maar het is ook prima als ze je gewoon komen halen en brengen op het afgesproken tijdstip. • Heb je er zin in dan kun je je t/m 11 oktober aanmelden bij Anne-Marie van Rijn, tel. 073-5323943 of mail naar jeugdcommissie@rottenrijk.nl. Op dit emailadres kun je je ook aanmelden voor de infoavond op 25 oktober om 19.30 uur in de Gouden Leeuw. • Heb je er zin in maar twijfelen je ouders misschien een beetje, dan kunnen ze bij Anne-Marie terecht voor meer info. AlAAF! De Jeugdraad

Roaplied 2014 trapt af op Strooipop 2013 Ook dit jaar zal de aftrap voor het Roaplied gemaakt worden op de zondag morgen van Strooipop. Op zondag 6 oktober om 12.00 u zullen de leden van de werkgroep hun plannen voor het komende seizoen bekend maken. Er staan een aantal unieke activiteiten op de planning die in het teken staan van de 22ste editie!!! Ook is het mogelijk om voor de deelnemers de inschrijving te voltooien. Wij nodigen daarom ook alle nieuwe 14

deelnemers uit om hierbij aanwezig te zijn. Zorg dat je op tijd bent want we beginnen om 12.00uur. Tot ziens Roapliedteam 2014 Roaplied@rottenrijk.nl Jan vd Zande, Chrisjan v Dinther, Claudia Verhoeven en Ronny Langens

Carnavalsvereniging “De Nakomertjes” organiseert ook dit jaar weer hun jaarlijkse quizavond. De avond vindt plaats op maandag 28 oktober 2013 in de grote zaal van de Gouden Leeuw en vangt om 19:00 uur aan. Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. Het inschrijfgeld bedraagt per team € 20,00. Uw inschrijving wordt graag tot en met zondag 13 oktober tegemoet gezien door: Harry van Erp Papendijk 2a, 5386 EC Geffen, tel. (073) 532 43 71 fam.v.erp@planet.nl of Maria Schuurmans Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, tel. (073) 532 46 87 mariaschuurmans@home.nl De onderwerpen zijn: allerlei, muziek/radio/tv/film, regio, sport, aardrijkskunde & gescshiedenis en dan denk je aan Brabant. Het schriftelijk gedeelte kan ook nu weer door alle aanwezigen gemaakt worden. De score’s van de teamdeelnemers tellen mee voor de rangschikking. Voor de beste score van de overige aanwezigen wordt een prijs beschikbaar gesteld. We hopen, evenals andere jaren weer op deelname van vele teams, en daarnaast vele toeschouwers te mogen begroeten, de toegang is gratis. De quizcommissie

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug.


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Mantelzorgdag Maasdonk op zaterdag 9 november 2013 Op zaterdag 9 november a.s. vindt in dorpshuis ‘t Zijl in Vinkel de Maasdonkse mantelzorgdag plaats. Mantelzorgers zijn mensen, die zich dagelijks inzetten voor de verzorging van hun zieke of gehandicapte partner of kind. Of voor een familielid, vriend of bekende. Onbetaald, uit liefde of persoonlijke betrokkenheid. En ook omdat die zorg ‘gewoon’ nodig is. De mantelzorgdag is bedoeld om deze mantelzorgers in het zonnetje te zetten door hen een gezellig en ontspannen programma aan te bieden. Dit programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur : inloop met koffie/thee en gelegenheid om de informatiekraam te bezoeken 10.30 uur : welkom door wethouder Rini van de Ven 10.45 uur : 1e ronde workshops 12.45 uur : lunch en gelegenheid om de informatiekraam te bezoeken 13.45 uur : 2e ronde workshops 15.45 uur : gezellige muzikale afsluiting/cabaret 17.00 uur : einde programma In de informatiekraam vindt u (folder)materiaal over producten of diensten, die door organisaties en instellingen worden aangeboden ter ondersteuning van de mantelzorgers. De workshops zijn heel divers van aard; er is keuze uit bloemschikken, modelbouw, percussie en mozaïk. Maar ook workshops zoals yoga, tai-chi, biljarten, social media, vogelkooitjes bewerken of cupcakes versieren behoren tot de mogelijkheden. Elke deelnemer kan 3 voorkeuren opgeven. We proberen zoveel mogelijk de 1e en 2e voorkeur toe te kennen. Vanwege organisatorische redenen wordt er gewerkt met een maximum aantal deelnemers, dus vol = vol. Bent of kent u een Maasdonkse mantelzorger? Aanmelden kan tot 14 oktober a.s. door contact op te nemen met Resie van Leur, telefoon 073 - 53 42 100 of e-mail: mantelzorg@maasdonk.nl. U ontvangt dan van haar een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u ook downloaden via onze website www.maasdonk.nl. Vormt het vervoer naar de locatie of het ontbreken van een oppas voor degene waarvoor u zorgt, een belemmering om deel te nemen aan de mantelzorgdag, dan zoeken wij graag met u samen naar een passende oplossing. 15


Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl

16


GEFFEN HEEFT WEER WAT! En wat dan wel, zult u zeggen! De eerste Bed & Breakfast locatie in Geffen is een feit! BRAJARIE is de naam, ontleend aan de achternamen van de gastvrouw en -heer:Antoine en Hans Jansen, Pastoor van de Kampstraat 2. Het idee komt vooral van Antoine. Ze wilde al lange tijd een overnachtingsplek creëren voor wandelaars, fietsers en overige toeristen op doorreis. Zelf hebben ze ook vaak gebruik gemaakt van deze manier van overnachten bij meerdaagse fiets- en wandeltochten. Wellicht zijn er ook Geffenaren die bij feesten een slaapgelegenheid zoeken voor enkele gasten en uiteraard kan de ruimte ook voor privé gebruik dienen, wanneer Antoine en Hans zelf gasten hebben. De gemeente Maasdonk bood recentelijk de mogelijkheid om een B & B te starten, dus de vergunning kon worden aangevraagd. Hans ging met vervroegd pensioen en de garage / kantoorruimte werd verbouwd. Het eerste deel is voor privé gebruik en het achterste gedeelte is de B & B ruimte met uitkijk op de tuin.

Een ruime slaapkamer voor twee volwassenen met de mogelijkheid om bedden neer te zetten voor twee kinderen.Toilet met doucheruimte; koelkast en tv. aanwezig en er kan koffie / thee gezet worden. Het ontbijt kan op de kamer worden geserveerd of in het tuinhuis. BRAJARIE wordt per 1 januari 2014 opgenomen in het boekje van Vrienden op de Fiets, waar Antoine en Hans al lid van waren. Op de website is het adres al opgenomen (www.vriendenopdefiets.nl). Per provincie en per plaats staan de gastadressen met het aantal kamers en bedden geregistreerd. Als je lid bent van Vrienden op de Fiets, is het verblijfstarief € 19,00 p.p./p.n. inclusief ontbijt.Voor anderen is het tarief € 22,50. Toeristenbelasting voor onze gemeente is € 1,00 p.p./p.n. Antoine en Hans: “We stellen onze tuinwoning vooral

beschikbaar omdat we graag mensen ontvangen, het voor hen gezellig willen maken en onze gasten een lekker ontbijt willen aanbieden. Fietsers en wandelaars hebben immers een goed ontbijt nodig!” Antoine heeft al bramen- en pruimenjam gemaakt! Afspraken om BRAJARIE vast te leggen kunnen telefonisch of per e-mail worden gemaakt: 073 - 5322734 of antoine.hans@levix.nl

ERFHUIS 2013 Het was weer een prachtige editie van Effe noar Geffe. En hoe mooi om daar een onderdeel van te zijn. In een mooie samenwerking met de WIK hebben het Erfhuis “Veiling der Emoties”’ en hun Zanetti’s een mooie dag gehad op de plek recht voor de Koppellinck. Maar zonder de Geffense bevolking geen Erfhuis! Geert-Jan en Peter, onze onvolprezen veilingmeesters zijn vrijdagavond en nog een deel van de zaterdag druk bezig geweest met het ophalen van spullen. En er waren vele mooie stukken bij! Teveel om in een dag te kunnen verkopen. De spullen die niet zijn verkocht worden opgeslagen en worden volgend jaar ingezet voor een volgend goed doel. Dus mensen: u hoeft zich geen zorgen te maken. Er wordt goed voor uw spullen gezorgd. Voor BeHoCa, het project van Melissa Kreps voor straatkinderen in Kenia, is het prachtige bedrag van € 1864,96 opgehaald. Een prachtig resultaat wat we maar mooi met zun allen bij elkaar hebben gebracht. Met veel dank aan het bestuur van Effe noar Geffe voor de ruimte die wij hebben gekregen om dit mogelijk te maken. Nogmaals bedankt en tot volgend jaar!

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 17


Nieuw in Geffen!

Bruintje de Beer Bruintje de Beer biedt kleinschalige kinderopvang aan in Geffen d.m.v. professioneel gastouderschap, voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar oud. Bruintje de Beer gastouderopvang voldoet aan de door de overheid gestelde eisen en is aangesloten bij diverse gastouderbureaus. Als u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang, kunt u als ouder een fiscale tegemoetkoming aanvragen. Bruintje de Beer is onder andere aangesloten bij Gastouderbureau ViaViela Uden. Bruintje de Beer is geopend van maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur. Bel 0642704577 of mail info@bruintjedebeer.nl

Gastouder – Kinderopvang

www.bruintjedebeer.nl


NIEUWE TANDARTS IN GEFFEN De patiënten van tandarts Ineke van Lent (praktijk De Rosmolen 11), zijn overgedragen aan een nieuwe tandarts: Tarik Bulut, 36 jaar. Enthousiast vertelt hij over zijn vak en zijn ambities. In Oss werkt hij sinds een jaar samen met een collega in de i2Tandartsenpraktijk aan de Goudmijnstraat. Hij wilde ook graag een eigen praktijk en omdat hij Ineke al kende, werd het de overname van haar praktijk in Geffen. Ineke blijft nog wel actief als docent en begeleidster in de Jeugd Tandverzorging. Assistente Gerrie en mondhygiënist Omar Bromm blijven aan de praktijk verbonden. Tarik woont in Nijmegen en volgde aldaar zijn opleidingen. Na de basisschool volgde hij een aantal jaren de HEAO en begon vervolgens aan de 5-jarige universitaire opleiding Tandheelkunde. “Je leert het meest in de praktijk,” vindt Tarik. Hij liep stage in een ziekenhuis en werkte na zijn studie vier maanden in Suriname, waar hij vooral veel ervaring opdeed op het gebied van extracties. Vervolgens leerde hij veel specifieke technieken (implantaten en chirurgische handelingen) door vele cursussen in binnen- en buitenland. Hij zal dit in de toekomst ook blijven doen om zo de meest innovatieve technieken voor zijn patiënten te kunnen blijven aanbieden. Hij wil graag een praktijk waar de patiënten voor alles terecht kunnen, het alles onder één dak principe. Zo kun je bijvoorbeeld voor implantologie, esthetische tandheelkunde, prothesewerk en chirurgie bij hem terecht. In de komende maanden zal hij ook met een collega samenwerken die op het gebied van slijtage is gespecialiseerd aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Zij zal op de dinsdagen gaan werken.Anders dan andere nieuwe praktijken in de buurt, is zijn sterkste punt het verschaffen van een vertrouwde omgeving met vertrouwde tandartsen en assistenten. Zijn collega zal namelijk daar blijven en niet na een paar jaar weer verdwijnen. Tarik hecht veel waarde aan de band die tussen tandarts en patiënt ontstaat. Zo vindt hij ook de mening van tandartsen van Lent en van den Bovenkamp erg belangrijk, zij weten namelijk veel meer over de patiënten dan hij.“We gaan voor kwaliteit waarbij de patiënt centraal staat!” Daarom is hij ook niet bang voor andere praktijken die zich in Geffen willen vestigen. Dat zijn namelijk praktijken met een grote organisatie erachter waar tandartsen erg wisselen en er niet een echte band ontstaat tussen tandarts en patiënt. Zo wil Tarik de voordelen van een grote en kleine praktijk samenvoegen door alles onder één dak aan te bieden, maar toch voor iedere patiënt een eigen tandarts te houden. Graag wil Tarik zich samen met Gerard van den Bovenkamp in de nabije toekomst op een nieuwe locatie in Geffen gaan vestigen. “Het zolang mogelijk behouden van de eigen tanden is

ons uitgangspunt. In deze crisistijd, zijn mensen wel eens geneigd zich niet (meer) te verzekeren voor tandheelkundige hulp, maar dan is het pappen en nathouden. Mensen die veel tandproblemen hebben of voorzien, zouden zich zeker aanvullend moeten verzekeren,” aldus Tarik. Tarik werkt in Geffen op maandag, woensdag en vrijdag en één keer per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 uur. Behandelingen in de avonduren kunnen, in overleg met de patiënt, uitgebreid worden. De nieuwe collega zal op de dinsdagen gaan werken. Ik krijg bij de koffie een Turkse lekkernij aangeboden... zoetigheid, bij de tandarts, kan dat...? “Met mate mag alles, zolang je het gebit maar goed schoonhoudt!” Wat is het visitekaartje van onze nieuwe Geffense tandarts? “Ik kan goed omgaan met patiënten die angst hebben bij het laten behandelen van de tanden en ik luister goed naar de wens van de patiënt!

Maasdonkse Tentoonstelling In het weekend van 22 - 24 november 2013 organiseert vogelvereniging “Zang en Kleur” uit Geffen weer de Maasdonkse vogeltentoonstelling. Op deze tentoonstelling zullen ruim 400 vogels te bewonderen zijn, die zijn gekweekt door de leden van o.a. De Nachtegaal uit Nuland, Vogelpracht Vinkel en Zang en Kleur uit Geffen. De tentoonstelling wordt gehouden in het clublokaal van duivenvereniging Maasdonk “De Spoetnik” aan de Schouw 2 in Geffen. De tentoonstelling zal op vrijdagavond 22 november 2013 te 19.00 uur worden geopend, de zaal sluit om 22.00 uur maar uiteraard is er aansluitend nog voldoende gelegenheid om over de vogels te praten. De verdere openingstijden zijn op zaterdag 23 november 2013 van 14.00 tot 22.00 uur en op zondag 24 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur. Wij hopen dat vele vogelliefhebbers dit weekend een bezoekje zullen brengen aan deze tentoonstelling en wie weet wordt ook U hierdoor enthousiast en meld U zich aan als lid van onze bloeiende vogelvereniging. De toegang is gratis en rolstoeltoegankelijk. U bent van harte welkom, Vogelvereniging Zang en Kleur Geffen 19


Geslaagd buurtfeest in De Elshof Op zaterdag 21 september was het nationale burendag en de Elshof bestond 30 jaar. Reden voor een feestje dus! Het middagprogramma bestond uit een fotopuzzeltocht door de wijk. Onderweg kwamen deelnemers tien posten tegen waar iets te zien of te doen was.Allemaal vertegenwoordigd door bewoners uit de Elshof. Zo mocht ieder zijn een eigen broodje bakken, kon je paardrijden en was er een wedstrijd zandkastelen bouwen in de speeltuin. Natuurlijk was ook onze molen geopend voor een bezoekje. Toen iedereen na de wandeltocht terug

kwam in de feesttent waren de zelfgemaakte broodjes afgebakken en hebben we gezamenlijk een hapje gegeten. Ondertussen kwamen de eerste taarten voor de taartenbakwedstrijd al binnen. Vele buurtbewoners hebben in de keuken gestaan om hun bakspecialiteiten te tonen. Bij de kinderen was Kay Peters de winnaar en Mieke Steffner heeft de bakwedstrijd bij de volwassenen gewonnen. Alle ingeleverde taarten werden bij aanvang van de feestavond samen met een kopje koffie aangeboden aan onze buurtbewoners, zodat iedereen van de taarten kon proeven, genieten en beoordelen.Vanaf het eind van de middag tot in de late uurtjes werd de sfeer in de feesttent verhoogd door een gezellig muziekje. Dankzij de inzet van vele bewoners kijken we terug op een zeer geslaagde dag en avond. Via deze weg willen we iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om van deze dag een succes te maken hartelijk bedanken voor hun inzet. De Facebook pagina die we opgericht hebben ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan blijft in takt en hier kunt u voorlopig de buurtvereniging blijven volgen. Wanneer u nog geen lid bent, maar naar aanleiding van onze feestdag graag lid wilt worden of meer informatie wenst kunt u ook kijken op de website van de buurtvereniging: www.de-elshof.nl. Chrisjan van Dinther, Rene van Herpen, Astrid Bemelmans en JosĂŠ van Heesch

20


Tiny van Nistelrooij kampioen BV ‘t Haasje In verband met een blessure bij Tiny, werd de beslissingswedstrijd tussen de biljartkampioen van de dinsdagavondcompetitie, Tiny van Nistelrooij, en de kampioen van de vrijdagavondcompetitie, Chris v.d. Moosdijk, later gespeeld. Deze wordt normaal gespeeld eind april. Nu werd deze gehouden op 30 augustus. Na een zenuwachtig begin van beide spelers, lukte het Tiny om als eerste een serie van 8 te produceren. Dit bleek later de beslissing te zijn geweest. Chris kwam niet geheel in zijn spel, en kon de hierdoor opgelopen achterstand niet meer goed maken. Hierdoor werd Tiny algemeen kampioen van deze competitie. De nieuwe competitie is ondertussen weer gestart, en iedereen wordt veel succes toegewenst. Bestuur BV ‘t Haasje

Alletaartje viert Feest ! Patisserie-Chocolaterie Alletaartje bestaat 1 jaar. Eigenaar Harry van der Heijden viert dat heuglijke feit met een open dag op 13 oktober. Harry kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. “Vorig jaar ben ik echt bij nul begonnen. Ik had het geluk dat ik in een mooi pand kon starten, in een dorp dat mij meteen bij alle activiteiten betrok. Ik ben bewust niet met veel publiciteit open gegaan, om mijzelf de kans te geven om de zaak rustig op te bouwen. In de loop van de tijd zijn er steeds meer mensen die Alletaartje ontdekt hebben. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele bruidstaarten die ik de afgelopen maanden heb mogen afleveren. Elke bruidstaart wordt speciaal naar wens gemaakt, zodat het een heel persoonlijke taart wordt. Dit geldt trouwens ook voor de verjaardags- en feesttaarten”. Harry vindt het ook leuk om zijn kennis over te dragen, bijvoorbeeld tijdens workshops en kinderfeestjes. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Sommige kinderen heeft hij al meerdere keren over de vloer gehad. Een van de leukste workshops die hij het afgelopen jaar heeft gedraaid was een workshop “Borstentaart” voor een vrijgezellenfeestje van 13 dames. “Het is elke keer weer ontzettend leuk om te zien hoe creatief iedereen is”. Het aanbod van workshops is op verzoek uitgebreid, zo zijn er nu ook workshops chocolade en High Tea. Wat nog niet iedereen weet is dat je niet alleen voor speciale taarten bij Alletaartje terecht kan. Harry maakt ook “gewone” slagroomtaarten, vlaaien en gebakjes. Hij doet dit wel op bestelling. “Als iemand belt, kan ik de volgende dag leveren. Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik de zaak alleen draai en wil garanderen dat het gebak vers is”. Zoals vermeld houdt Harry een open dag op zondag 13 oktober, van 12.00-16.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen in zijn bakkerij/workshopruimte aan de Industriestraat 3a in Nuland. Er zijn die dag verschillende demonstraties met fondant en chocolade. Daarnaast geeft François Brandt, lid van het Boulangerie team dat in 2012 Europees kampioen werd, demonstraties klein Frans gebak. De kinderen kunnen zelf een cupcake versieren. De nieuwe workshops voor het najaar worden gepresenteerd. Als u zich tijdens de open dag inschrijft krijgt u 10 % korting. Natuurlijk is er de hele dag ook heel veel te proeven! Meer informatie over de open dag kunt u ook vinden op zijn website www.alletaartje.nl of facebookpagina. Harry hoopt op 13 oktober veel mensen te begroeten in zijn zaak. “Ik wil laten zien wat Alletaartje allemaal te bieden heeft. Ik geniet elke dag van mijn werk en wil dit graag delen”.

Open avond maandag 7 oktober 18.30/ 21.30 uur. Heemkundewerkgroep “Vladerack” en Omroep Vladeracken. De Koffie staat klaar!

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

21


Feestelijke opening bibliotheek voor senioren in Maasdonk Op 30 oktober 2013 wordt in Sint Jozefoord in Nuland in samenwerking met de Seniorenraad het literair café met bibliotheekvoorziening officieel geopend voor alle senioren van Maasdonk. Eind 2011 heeft verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord in Nuland een bibliotheek voor de eigen bewoners geopend. Na het verdwijnen van de bibliobus is het idee ontstaan om deze bibliotheek open te stellen voor álle senioren uit Maasdonk. De gemeente Maasdonk heeft hiervoor een bijdrage geleverd. Het lenen van boeken is gratis. Op 30 oktober 2013 van 14:00 tot 16:00 uur wordt in Sint Jozefoord in samenwerking met de Seniorenraad de bibliotheek officieel geopend. Deze dag wordt gecombineerd met de cultuurmiddag, die elke laatste woensdag van de maand op Sint Jozefoord plaats vindt. De opening kent een muzikale omlijsting gebracht door ‘Duo Acza’. ‘Acza’ staat voor accordeon en zang. Het repertoire van dit duo voert ons van klassieke aria’s en Russische volksmuziek via Franse chansons en passionele tango’s naar bekende meezingers. Jan van Ravenstein zorgt daarnaast, onder het genot van een lekker kopje koffie of thee, voor aangenaam luisterplezier in verhalende vorm. Meer informatie over het programma en de opening vindt u op de website van Sint Jozefoord www.jozefoord.nl. Op deze site vindt u ook een korte enquête. Om het aanbod van de bibliotheek zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen vragen wij u vriendelijk deze korte enquête in te vullen. Een papieren versie van de enquête kunt u daarnaast vinden in het literair café, in de gemeenschapshuizen ‘de Meent’ (Nuland),‘het Oude Klooster’ (Geffen) en in Vinkel op locatie de ‘Groeiring’. U bent van harte uitgenodigd om de feestelijke opening bij te wonen. Bent u nieuwsgierig geworden naar het literair café met de bibliotheek? U kunt een kijkje komen nemen op Sint Jozefoord. Er is op dinsdag-, woensdagen donderdagochtend een vrijwilliger aanwezig om u te ontvangen. Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

ROMMELMARKT NULAND De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 5 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. 22

Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden .ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 5 oktober van 9.00uur tot 14.00 uur Graag tot ziens op 5 oktober

Jagers Asbestinventarisatie nieuwe shirtsponsor Nooit Gedacht 2 De spelers van Nooit Gedacht 2 hebben sinds de aanvang van dit voetbalseizoen een nieuwe shirtsponsor: Jagers Asbestinventarisatie bv. Met de nieuwe tenues is het tweede elftal van Nooit Gedacht het seizoen goed van start gegaan. In het bekertoernooi werd twee keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. Ook in de competitie werden de eerste drie wedstrijden gewonnen: 2-1 tegen DESO/Van der Horst 2, maar liefst 8-0 tegen Ravenstein 2 en 3-1 tegen DAW 3. Door deze resultaten is Nooit Gedacht 2 trotste koploper van de Derde Klasse H. Nooit Gedacht is blij Jagers Asbestinventarisatie te mogen begroeten als nieuwe ‘Goudsponsor’. Jagers Asbestinventarisatie is een klein familiebedrijf, geleid door de broers Robert en René Jagers. In 2001 begonnen zij hun eigen bedrijf en werkten vele jaren samen in de bouw en grond-, weg- en waterbouw. De afgelopen vier jaren kreeg het inventariseren van asbest steeds nadrukkelijker de aandacht binnen hun werkzaamheden en het besluit om zich daarin te specialiseren was snel gemaakt. Het DIA-certificaat was al in hun bezit en op 20 april 2012 behaalden zij ook het SC-540 certificaat. Dat betekende de officiële start van Jagers Asbestinventarisatie bv. Zij mogen asbestinventarisaties type A, B, G en 0 uitvoeren. Hun echtgenotes Nathaly en Giselle vullen de werkzaamheden in op administratief vlak. Meer informatie over Jagers Asbestinventarisatie op www. jagers-asbestinventarisatie.nl. Namens Nooit Gedacht nogmaals hartstikke bedankt voor deze sponsoring!


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Prinses Beatrix Spierfonds In week 37, van 8 t/m 14 september is de jaarlijkse collecte gehouden. Deze collecteweek had de naam de ‘Spierweek’ waarmee we nog duidelijker hebben willen maken waar we het allemaal voor doen. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Wel, door de enthousiaste medewerking van de collectanten en de giften van de inwoners van Geffen is een mooi resultaat behaald: Opbrengst collecte 2013 is € 1212,07 (iets lager dan de opbrengst van 2012: €1391,51). Met de collecteopbrengst leveren we (Geffen) weer een mooie bijdrage aan het nastreven van het ultieme doel. Het Prinses Beatrix Spierfonds dankt de inwoners van Geffen voor hun gift en alle collectanten voor hun enorme inzet. Oproep: collectanten gezocht! Jawel, wij zijn dringend op zoek naar collectanten.Wil je een bijdrage leveren door een enkel uurtje per jaar te besteden als collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds neem dan a.u.b. contact op! Contactpersonen: Peter van Veghel (5322209 / pvanveghel@ziggo.nl) of Ina Megens (5323647 / ina.megens@ home.nl).

Krijgt u zorg of ondersteuning thuis? Meld uw ervaringen en help de zorg verbeteren! Krijgt u thuis zorg of ondersteuning of bent u mantelzorger? Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen! Zorg dat gemeenten rekening houden met uw wensen! Veel mensen krijgen nu nog zorg en ondersteuning via de AWBZ. Zoals hulp bij wassen en aankleden, dagbesteding en het regelen van financiën. Dat gaat de komende jaren veranderen.Vanaf 2015 moet u voor deze ondersteuning naar uw gemeente. Als gemeenten begrijpen wat u nodig hebt, kunnen ze dat goed regelen. Daarom starten tien organisaties van ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en patiënten de landelijke meldactie “Zorg naar gemeenten”. Wat willen we weten? Wat zijn uw ervaringen met de huidige zorg en ondersteuning? Waar bent u tevreden over? Wat zijn de knelpunten of problemen? En wat doen de mantelzorgers allemaal? Krijgen zij daarbij voldoende ondersteuning? Doe mee! De meldactie Zorg naar gemeenten duurt tot vier oktober. Iedereen kan meedoen: patiënten, cliënten en 24

mantelzorgers. Maar ook mensen die zelf zorg en ondersteuning regelen via een persoonsgebonden budget. Melden doet u zo Vul de vragenlijst in via www.zorgnaargemeenten.nl. Het kost u slechts 10 tot 15 minuten. Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven? Bel dan 030 2916 777 maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur (normaal gesprekstarief). De betrokken organisaties De meldactie wordt georganiseerd door tien landelijke organisaties. Dat zijn: de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, ouderenkoepel CSO, Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz, Mezzo (mantelzorgers),patiënt enfederatie NPCF, de Oogvereniging (blinden en slechtzienden), Per Saldo (pgb-houders), Platform Verstandelijk Gehandicapten en Zorgbelang Nederland. De uitkomsten van de meldactie worden gebruikt als feedback voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten. De meldactie is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).

Vier generaties Het komt blijkbaar niet zo vaak voor maar 21 augustus was het eindelijk zover. Met de geboorte van Quin, zoon van Alexander en Loes, is er een viergeslacht: En wel bij de familie de Veer.Wim: 94 jr. Quirinus: 59 jr. Alexander: 32 jr. Quin: 0 jr. Of dat nog niet bijzonder genoeg is, is Quin ook nog stamhouder. Wim is erg tevreden nog mee te kunnen maken dat “zijn” tak van de familie ook in naam blijft voortbestaan. Ook wel speciaal: de letter Q is, voor zover bekend, al vanaf 1711onafgebroken als beginletter van de naam van een of meerdere familieleden vernoemd.

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg. 0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


De beste vrouwen in de competities zijn: voor de zondagcompetitie Mieke Ketelaars voor de avondcompetitie Tonnie Schuurmans. Zondag 22 september was onze jaarlijkse clubfeestdag met kampioenshuldiging en aansluitend een barbecue. De weergoden waren ons gunstig gezind en we konden de kampioenen letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten. Bij de zomerzondag competitie waren dat: 1e Rien de Veer 2e Hans Huibers 3e Herbert Stefner 4e Gerard vd Zanden 5e Theo v Uden En de poedelprijs ging naar Annie vd Doelen

En bij de avondcompetitie: 1e Rien de Veer 2e Gerard Schuurmans 3e Hans v Leeuwen 4e Toon Loeffen 5e Leo Renders De poedelprijs ging naar Tiny vd Doelen

13 Oktober organiseren we een wedstrijd in Maren Kessel en daags daarna starten we met de winter kompetitie.We zijn volop in beweging en gaan er weer voor. Mocht je wat meer willen weten over onze club? Dan kun je voor informatie terecht bij Henk Lepoutre , Angelique v Hirtum en Tonnie Schuurmans. Groeten van het bestuur van J.B.C. Geffen

Nooit Gedacht E1 in het nieuw gestoken door Colhof Nooit Gedacht E1 is het nieuwe voetbalseizoen fris van start gegaan. In de najaarscompetitie werden de eerste twee wedstrijden gewonnen. In de eerste wedstrijd werd TOP E1 met 6-4 verslagen en in de tweede wedstrijd was de E1 met 8-4 te sterk voor Prinses Irene E1. Dit seizoen speelt de E1 in nieuwe wedstrijdshirts, gesponsord door Colhof Hypotheken, Verzekeringen en RegioBank. Een allround kantoor met specialisten op elk gebied van hypotheken, verzekeringen, zelfstandigen en Regiobank. Colhof is een jong kantoor waar de consument voorop staat. “Wij werken op een laagdrempelige manier toe naar de oplossing van uw vraag en wensen. Wij mogen ons onafhankelijk intermediair noemen van vrijwel alle geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen van Nederland.” Ook heeft Colhof sinds november 2012 een agentschap bij de RegioBank, in tegenstelling tot andere banken is juist persoonlijke aandacht één van de sterkste punten van deze bank. Loop vrijblijvend een keer binnen, de koffie staat klaar. Meer informatie over Colhof vind u op www.colhof.nl. Namens Nooit Gedacht nogmaals hartstikke bedankt voor deze sponsoring!

26


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0028

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.