Torenklanken 2020 - nr 10

Page 1

58e jaargang | nummer 10 | juni 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PERSBERICHT Ontwerpen voormalig gemeentehuis Geffen Het voormalige gemeentehuis staat te koop en daarvoor hebben we de prijsvraag Dorpshart Geffen uitgeschreven. Vier bedrijven doen daar aan mee en hebben hard gewerkt aan nieuwe ontwerpen voor deze locatie. Nieuwsgierig? Bent u nieuwsgierig hoe deze ontwerpen er uitzien en wilt u uw mening geven? Vanaf 5 juni, 16.00 uur kunt u de ontwerpen zien op de website https:// dorpshartgeffen.losstadomland.nl. Tot 9 juni, 23.55 uur kunt u uw reactie op de website achterlaten. Telefonisch spreekuur Heeft u vragen over de prijsvraag? Of wilt u uw reactie persoonlijk vertellen? Dat kan op dinsdag 9 juni vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. U kunt bellen met: Tonny van Erp, lid Dorpsraad Geffen via telefoonnummer: 073-5321995, Peter van Erp, lid Dorpsraad Geffen via telefoonnummer: 06-10351036, of Anne Zaadnoordijk, projectleider gemeente Oss via telefoonnummer: 06-22415426. Hoe gaan we verder? De beoordelingscommissie kiest op 10 juni ĂŠĂŠn van de vier ontwerpen. In de beoordelingscommissie zitten mensen van de dorpsraad Geffen, de gemeente Oss en iemand van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De reacties van de Geffenaren neemt de beoordelingscommissie mee in haar keuze. De keuze van de beoordelingscommissie leggen we voor aan het college van B&W. We verwachten dat het college eind juni een besluit neemt.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

De geselecteerde partij krijgt een overeenkomst aangeboden. De partij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken.

KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN In deze tijd, waar iedereen zit te wachten om meer te kunnen en elkaar weer te ontmoeten, is het belangrijk om gezond te blijven en goed op te letten. Daarom zult u nog even moeten wachten om te beginnen met allerlei activiteiten want: In de periode t/m zondag 9 augustus worden geen activiteiten/bijeenkomsten gehouden in het Oude Klooster. * Dit betreft de dagelijkse/wekelijkse activiteiten en incidentele activiteiten/bijeenkomsten zoals handwerken, yoga, gym, biljarten, kaarten, de Ontmoeting etc. Hopelijk kunnen we hierna elkaar weer ontmoeten en diverse activiteiten op gepaste afstand, anderhalve meter van elkaar, weer opstarten.

KOPY INLEVEREN VOOR: 15 juni (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl MEDEDELING I.V.M. CORONAVIRUS In de parochies en andere instellingen van de RoomsKatholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Op de website van het bisdom Den Bosch www.bisdomdenbosch.nl leest u drie protocollen. Een voor de bedienaren, een voor de gelovigen en een voor degenen die een rol hebben in het schoonhouden en inrichten van de kerkgebouwen. De bisschoppen zijn blij dat er na 1 juni weer perspectief is op het samen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 personen en waarschijnlijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen. Gelovigen zullen zich moeten aanmelden. Gelovigen zullen zich moeten aanmelden voor het bijwonen van een viering en er zijn geen gezangen door koren en muzikale opluisteringen door instrumentalisten op blaasinstrumenten en muziekgroepen. Hoe iedere geloofsgemeenschap dat gaat invullen, is op dit moment nog niet duidelijk. Doopsels, Eerste Communievieringen en Vormselvieringen worden uitgesteld. De Eerste Communieviering in Geffen is verzet naar zondag 13 september, om 12.00 uur. Op de publicatie op de kerkdeur en in de gang bij de kapel leest u de laatste update. De kerk is overdag open om een kaarsje aan te steken. U vindt daar ook publicaties van pastoor Ouwens en bisschop De Korte en het maandelijks kerkstencil. Voor de reeds opgegeven misintenties in de maanden dat er geen vieringen zijn, kunt u kosteloos een andere da-

tum opgeven, wanneer er weer vieringen zijn toegestaan. Dat kan via e-mailadres: vanwanrooijromme@hotmail. com of tel. nr. 073-5324386 KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans maart 2020: € 13.000,OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-532438 DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. DOPEN/EERSTE COMMUNIE/VORMSEL 2020 Doopsels worden voorlopig uitgesteld. De datum van de viering van de Eerste Communie is verzet naar zondag 13 september, om 12.00 uur. Voor het Vormsel is nog geen nieuwe datum gepland. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

Tube waar je alleen kan meekijken en meechatten, maar interactief, met alle deelnemers, face2face en online! Elkaar opzoeken zit ons gelovigen in het DNA en internet biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden. Als geloofsgemeenschap hebben we daar de afgelopen twee maanden goede ervaringen mee opgedaan. Daarom zijn we vanuit onze catechese op zoek naar parochianen in Geffen die hun ervaringen met het geven van online onderwijs met ons willen delen. Ook doorwinterde videobellers en virtueel vergaderaars zijn welkom.We willen graag met je in gesprek en van jouw ervaringen leren. Ook als parochie zijn wij nooit uitgeleerd of te oud om met onze digitale tijd mee te gaan. Digitale techniek is iets moois. Wij willen in deze tijd met corona graag meer weten hoe het werkt en wat er allemaal op onderwijsgebied mogelijk is. Ook wij staan voor nieuwe uitdagingen en willen ons aanbod daarop afstemmen en mee uitbreiden. Zoals de scholen nieuwe onderwijsvormen wisten te ontwikkelen, zullen wij op deze digitale wijze ook extra’s gaan toevoegen aan ons catechese aanbod. Wil je ons daarbij deze zomer helpen met handige tips? Dan komen we graag met je in contact. Stuur een mailtje naar pastoraal werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@ parochiedgh.nl.

Zorg altijd bij u in de buurt

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073-5322249 of 06-55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. OOK VIRTUEEL SAMEN: KERK ZIJN ONLINE Parochie De Goede Herder wil na de zomer komen met online face to face catechese. Niet een webinar op You-

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Van Stamtafel 529

Helaas konden we nog niet terug in café Govers, maar bleven thuis, aan de monitor gekluisterd, in een gemakkelijke stoel gezeten, een eigen bekske koffie bij de hand en niet om een praatje verlegen. Zo verliep ook Stamtafelbijeenkomst 529. Met z’n allen alleen. Het is een aparte ervaring: tegen een monitor praten en babbelen alsof hij je gesprekspartner is, onder het toeziend beeld van bekenden. De volgende keer gaan we toch liever weer naar ons oude plekje, als tenminste de coronaregels intussen niet zijn veranderd en wel op 14 juni. Maar er zijn nu enkele beperkingen voor deelname. Zie later in deze Dorpspomp. De levendigheid van het dorp heeft door Corona een knauw gekregen; het uitgaansleven is beknot en evenementen die normaal het bruisende leven in deze periode van het jaar bevorderen, zijn gecanceld. De twijfel of latere evenementen in dit jaar en zelfs die in het volgend jaar wél zullen doorgaan, slaat toe. Maar er zijn nu toch ook initiatieven om daar wat tegenover te stellen, want Geffen leeft wél. Hemelse Bingo Show Dit was zo’n initiatief om de vrije tijd van Geffenaren op te vrolijken. Op Hemelvaartsdag 21 mei jl. kon je online meedoen. Live via Youtube. Het bingospel was een initiatief van de stichting Horeca Geffen. Daags voor de bingo zijn circa 200 bingo-kaarten verkocht. Diverse winnaars hebben daarmee Geffense producten als prijs gewonnen. Er was wat geduld en werk nodig om jouw kaart(en) in een mooi cadeau te zien veranderen maar de spanning houdt je dan zeker bij de les. Het festijn duurde ongeveer drie uur, werd leuk gepresenteerd en door de deelnemers in het algemeen positief gewaardeerd.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

Papendijk Wanneer u dit leest moet de herinrichting van de Papendijk Zuid (van rotonde naar rotonde) al bijna gereed zijn. De Papendijk is voor de verkeersveiligheid al jaren lang op vier plekken voorzien van vernauwingen van de rijweg, gemarkeerd door vele paaltjes. Die inrichting was destijds bedacht door deskundige adviseurs die meenden dat dit tezamen met een plaatselijke verhoging van het wegdek voldoende zou zijn om het te snel rijden van de auto’s te voorkomen. Die overdaad van paaltjes was voor sommigen aanleiding om ook over de Palendijk te spreken. Menige achteruitkijkspiegel heeft tussen de palen rakelingse of fatale ontmoetingen met die van tegenliggers gehad en dus een blessure opgelopen. Want te veel automobilisten verkiezen bij nadering van een versmalling die tegelijk met een tegenligger te passeren. Dit zou nu door aanleg van verkeerssluizen (met een rijwegbreedte van slechts 3,5 m) onmogelijk worden gemaakt. Het zou ook tot een veiligere verkeersstroom in beide richtingen van de Papendijk leiden. Bij de verkeerssluizen worden dan ook verkeersborden geplaatst die het verkeer in één richting voorrang geven. Een Stamtafelgenoot oppert dat er voor de beste doorstroming voor het autoverkeer bij alle sluizen voorrang in dezelfde rijrichting en bij voorkeur zuidelijke richting (dorp-afwaarts) moet zijn. De rijweg wordt iets maller dan hij nu is. Aan beide zijden ervan komen fietspaden die zijn afgescheiden van de rijweg, wat een opvallende verbetering mag heten. Windturbines in de polder Het is opvallend stil als het gaat om informatie over de voortgang van al dan niet levensvatbare plannen voor de oprichting van windturbines in de polders ten noorden van Geffen. In westelijke richting, dus van polders behorend tot het gebied van ’s-Hertogenbosch, is er af en toe van ontwikkelingen en ook commotie sprake maar wij horen niets over ‘onze’ polders. Een informatiebijeenkomst die op 22 maart door de gemeente Oss was georganiseerd in de Koppellinck ging te elfder ure niet door. Sedertdien is het oorverdovend stil. Alsof alles stilstaat. Moeten we überhaupt nog windturbines wensen? Het tij lijkt te keren; elektriciteit wordt steeds minder duur. Zakt de rentabiliteit? Te duur als investering? Als we onze Stamtafelaars aankijken dan vinden de meesten dat een niet-omvangrijke plaatsing van turbines op palen, ergens ver weg in de polder eventueel zou kunnen. Dus niet een volledig bezet poldergebied want dat is sowieso landschap-ontsierend en een garantie voor hinderlijkheid. Recht vur zunne Roap 44 De anderhalvemeterregel zorgt onbedoeld voor veel problemen. Zo ook voor de in november geplande jubileum-Roap. Carnavalsstichting Rottenrijk is het feest 7


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


aan het optuigen maar het doorgaan ervan hangt aan een zijden draadje. Sterker nog, het carnaval 2021 lijkt nu ook onzeker. Zolang de overtuiging blijft bestaan dat de anderhalvemeterregel een noodzakelijke risicobeperking inhoudt voor coronabesmetting gaat de vlag niet anders waaien. Dan is er ook nog het risico bij lichaamscontact dat bij gezellige carnavalsfeesten onvermijdelijk is. De jubileumRoap heeft daar als eerste mee te maken.Tenzij het een streng regiem oplegt aan de bezoeker die dan stijfjes op z’n plek moet blijven. De Roap heeft ook iets meer de sfeer van een ‘bijeenkomst’ of voorstelling waarop maximaal 100 bezoekers (exclusief artiesten) welkom zijn. De maximering van bezoekersaantal is op zichzelf al een enorme aderlating maar hoe gaat het eraan toe na meerdere pilsjes? Er is nog hoop en het laatste woord is er gelukkig nog niet over gezegd.We wachten voorlopig maar af. Het Meubelhof De verkoop van woningen binnen het met deze naam opgetuigde woningbouwproject zal over enkele weken starten. Het betreft veertien woningen: vier rijtjeshuizen voor verhuur, acht patiowoningen en een tweekapper voor koop. Het moet allemaal klaar zijn tegen het einde van dit jaar. De naam Meubelhof is uiteraard ontleend aan de voormalige meubelwinkel van Van der Heijden die het gehele terrein besloeg en gesloopt wordt. Er zou ook een ornament moeten komen dat aan geïnteresseerden duidelijk maakt waarom die naam is gekozen.

belangstellenden aanschuiven.Wanneer je interesse hebt om aanwezig te zijn gelieve dat uiterlijk 24 uur tevoren telefonisch te bespreken met Gilbert vd Meulenreek (06 546 047 80). Dit is vooral bedoeld om Kim van café Govers in staat te stellen om voor alle aanwezigen een geschikte indeling te maken van de te gebruiken ruimte. Ten slotte nog dit: - Jan van Vucht zorgt in het openbare groene gebied voor zijn huis zo goed voor beplanting en het onderhoud dat hij inmiddels de Groene Paus van de Trudostraat wordt genoemd. - Gilbert van de Meulenreek is laaiend enthousiast over de smaak van een nieuw bier dat door de enige brouwerij in onze gemeente, De Muifel, uit Geffense rogge wordt gebrouwen. - De nieuwe trap bij de school die naar de spoordijk leidt heeft geen leuningen. Voor de fiets die je aan de hand meeneemt is er geen eigen verharding, dus je moet je fiets optillen of die fiets door het zand naast de trap zeulen. - Het Oude Klooster blijft in verband met de coronaregels en twee tevoren met de vrijwilligers afgesproken vakantieweken gesloten tot 10 augustus.

Belangstelling bij volgende Stamtafel (nr 530) De Stamtafel is van plan om op zondag 14 juni aanstaande weer in café Govers bijeen te komen. De huidige omgangsregels maken evenwel dat er dan in het café een ruimte moet zijn waarbij alle aanwezigen op ten minste anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn. De haalbaarheid hiervan hangt af van het aantal aanwezigen. Daarom kunnen deze keer (en wellicht ook nog bij volgende keren) tegen onze gewoonte in geen onverwachte

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


KOM D’R IN, IN CORONA TIJD

GELOOF ONDER WOORDEN (47) SLOT

Voor Kom D’r IN verandert er voorlopig helaas nog niets totdat wij weer horen over verandering van maatregelen.

Dit is het laatste stukje, uit het boek: ‘ geloof onder woorden’. De vorige keer ging het over de dood. Voor ons mensen blijft er een Bijbelse belofte: ik citeer uit (Apk 21, 6-7). ‘Ik ben (…) de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft (…) Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon’. Op deze tekst mogen wij antwoorden als gelovige: ‘Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding (..) ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden (…). Ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt, streef ik naar het doel: de prijs van de hemelse roeping, die God in Christus Jezus tot mij richt’(Fil 3,10-14).

Het hieronder geplaatste gedicht geeft ons wellicht een beetje hoop. Geef elkander hoop, dan gaat alles goed, geef elkander hoop als j’elkaar ontmoet. Niet met dure woorden, een rede of een preek, nee, zo maar bij de bakker of in de apotheek. In een stil straatje, aan de wandel of op de loop, al is het nog zo vluchtig, maar geef elkander hoop. Vrij naar Toon Hermans Let goed op elkaar en houdt vol !

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE

Dit geloof dat hoop is. Je kunt wel stellen dat de Bijbel het boek is waar de hardste realiteit zij aan zij gaat met de meest ongelooflijke hoop. Realisme wanneer de Bijbel menselijke toestand beschrijft: het leven van de mens aangetast door het kwaad, de dood die zijn schaduw uitstrekt over alle menselijke werken (Pr 2,17-23). Hoop, wanneer de Bijbel spreekt over universele vrede, totale verzoening, het hervonden paradijs (Js 65,17-25). Het Woord van God opent de ogen voor de realiteit, het voedt geen enkel gemakkelijk optimisme. Het vraagt van ons om de dingen en de mensen te zien zoals ze zijn: kwetsbaar en weinig onzeker. Het Woord van God opent de oren en het hart voort de grote realiteit: God, die niemand zich kan voorstellen, noemt zich ‘onze Vader’ door de mond van zijn Zoon. Die naam is voor de mensen vergeving, genade, aanwezigheid, roept tot leven. Dit is het voetstuk van de christelijke hoop: alles is mogelijk want God is met ons. Deze hoop heeft midden in onze geschiedenis geschitterd in het bestaan van Jezus Christus. Zij richt zich reeds op in ons menselijk leven en zal volledig tot ontplooiing komen aan het einde van de geschiedenis.Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is’. (Rom 8,31-39). Ik hoop dat alle stukjes hebben bijgedragen tot inzicht in ons geloof. Dit alles uit het Katholieke basisboek voor volwassenen. Uiteraard hoop ik verder te gaan met meer ook actuele dingen van ons geloof. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com 11


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Frank Draad, 53 jaar, hij woont in de Wilgenstraat. 1. Een herinnering aan Geffen De Leiweg in het Geffes veld, waar ik mijn jonge jeugdjaren doorbracht. De jeugdsoos in de Bonkelaar, die vroeger populair was in Geffen, maar ook in de omgeving. 2. Dit zou anders moeten Er is weinig georganiseerd voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar en 16 tot en met 18 jaar, buiten de verenigingen om. Hier is volgens mij nog wel het een en ander aan te doen. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Wilgenstraat waarin we alweer 27 jaar wonen. Het is een leuke en gezellige straat waar regelmatig samen iets wordt ondernomen. Kijk maar naar de “Groene Geer”, dit is het opgeknapte veldje tussen de Wilgenstraat en Sporthal de Geer in. 4. Een mooi mens Ik ken veel mooie mensen, waaronder mijn moeder en “bonus” vader. Een bijzonder mooi mens was ook mijn oma, voor sommigen onder ons nog bekend als “Mie den Droad”. Zij had het hart op de tong en was voor de duvel niet bang! 5. Jammer dat … We geen gebruik mogen maken van ons nieuwe clubhuis van Scouting Geffen. Na al die jaren was iedereen er echt aan toe om het in gebruik te nemen. Maar helaas hè... Die corona. 6. De leukste club Scouting Geffen is mijn club. Hier kan ik altijd met veel liefde en plezier mijn energie kwijt. De eerste jaren als leiding van de jeugdleden en later als bestuurslid. 7. Ons visitekaartje Dit is al vele jaren “Effe noar Geffe“. Ongeacht waar je komt, als de naam Geffen valt, wordt er meteen gereageerd met Effe noar Geffe.

8. Bewondering voor… Ik heb bewondering voor alle mensen die werken in de zorg, maar vooral ook de vrijwilligers in de zorg en de mantelzorgers. Zij staan altijd klaar voor hun naasten. 9. Geffen is voor mij… Het dorp waar ik geboren en getogen ben. Dit is mijn thuis. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan... Een tijd geleden liepen we langs de route van het Pieterpad naar Vorden. Hier zagen we een soort van historische paaltjes route. Bij elke paal stond een stukje geschiedenis van het dorp. Het lijkt me leuk als deze ook in Geffen zou komen. Het zou vanaf één of meerdere speciale plaatsen naar het dorpsplein kunnen leiden. Hier wordt Geffen nog mooier van.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven bij het plotseling overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma: Cisca Jonkergouw,Wagenaars. In deze moeilijke tijden hebben wij veel steun gekregen van de vele mensen om ons heen, dit heeft ons erg goed gedaan. Kinderen en kleinkinderen Jonkergouw

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 13


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES XL Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart. Klein fistje dees kir, want editie nummer 40! # Ecologisch Bermbeheer In onze vorige bijdrage hebben wij ons kritisch uitgelaten over het maai-”beleid” van Oss en daarbij een teleurstellend, Geffens voorbeeld aangehaald: bermen langs de Heesterseweg. In een verslag van de Dorpsraad (voorjaar 2019) lezen wij, dat in een ’pilot project’ (chique, ambtelijke taal; betekent ’proefproject’) bermen op zeven plekken in Geffen zó beheerd gaan worden, dat dit leidt tot ‘’een grotere variatie aan planten en insecten’. Bermen in Geffen, b.v. nét voorbij Pluimveebedrijf Van Herpen (richting Oss) worden door burgers gekortwiekt; en dat is natuurlijk alles behalve ecologisch bermbeheer …

Eik (Papendijk), die onnodig gerooid wordt. # Bomen In verband met werkzaamheden aan de Papendijk (reconstructie en realisatie H.H. voetpad), de Schouw (frotterig bouwplannetje ’Zes op Zuid’) en in en rond Pastoor Van der Kampstraat (’noodzakelijke’ uitdunning én onnodige renovatie parkeerplaats Vlijmdstraat) en uiteraard vanwege ‘ziekte’ gaan er in Geffen wéér een aantal fraaie, volwassen bomen sneuvelen. Wij willen eigenlijk van de daken schreeuwen ”Doe het niet!”, maar wij voeren tegenwoordig vooral een stille strijd, anders stroomt onze mailbox vol haat-mails en scheldkanonnades. Ja, beste lezers; dát gebeurt in Geffen ook! # Dorpsraad In verband met de Coronacrisis komt de Dorpsraad al vanaf maart niet bijeen. Begrijpelijk! Ondertussen ‘werken’ ambtelijk én bestuurlijk Oss ‘kei-

hard’ door, maar burgers actief informeren? Ho maar! Soms lijkt #corona een excuus om het niet zo nauw te nemen met ’openbaar’ bestuur. Dat laatste bespeuren wij niet alléén op gemeentelijk, maar (hélaas) ook op landelijk en provinciaal niveau. Maar… volgens het #Spoorboekje van de Rijksoverheid zijn in juni openbare vergaderingen (mét inachtneming van de regels uiteraard!) weer toegestaan. Als er niet op de noodrem hoeft worden getrapt, vergadert onze Dorpsraad maandag 15 juni weer in De Koppellinck. Mogelijk treffen wij u daar!

René Peters (CDA): géén mening over samenwerking met #FvD # CDA-kamerlid René Peters Graag lezen wij de rubriek ’De Dorpspomp’ in Torenklanken; de getypte weergave van de hersenspinsels van de mannenbroeders van de Geffensche Stamtafel.Vorige keer waren Effe nie noar Geffe voorzitter Chrisjan én de Osse CDA coryfee René Peters (CDA) te gast. Wij vinden het héél bijzonder, dat ons regionale, favoriete lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal GEEN MENING heeft (of dúrft uit te venten???) over de coalitie van zijn Christelijk, Democratische Appèl met de fascistoïde beweging van Thierry Baudet. Een politicus zónder mening … saai … én zeldzaam! # Meubelhof Meestal als er in Geffen gebouwd wordt (en zéker niet als het in ons fraaie buitengebied is), staan zijn wij daar niet enthousiast over.Voor de nieuwe woonwijk ’t Meubelhof, een project van Pierre van der Heijden echter, maken wij graag een uitzondering. Want; het is een zgn. ”inbreidingslocatie” (de meubelzaak wordt gesloopt en het gebied wordt opnieuw ingevuld), een plaatselijke aannemer (bouwbedrijf Van Rooij) realiseert Pierre’s ideeën én makelaardij Van de Krabben belooft potentiele kopers “mooie woningen, verweven met heel veel groen”. Wij feliciteren Familie van der Heijden, maar óók Geffen, met dit ambitieuze nieuwbouwplan! Graag hadden wij u nog iets willen influisteren over het #Arboretum #DiftarOss #DeWiel #GroeneDorpshart en/of #Pastorie, maar dat doen wij misschien een volgende keer … ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

15


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 16

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.