Torenklanken 2020 - nr 09

Page 1

58e jaargang | nummer 9 | mei 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Beste mensen, tijdens de piek van de Corona epidemie in onze regio is er in korte tijd een verpleegafdeling opgezet op de locatie van Jozefoord. Vele oudere patiënten hebben daar de zorg gekregen die ze nodig hadden. Ondersteuning in hun weg richting herstel of warme zorg bij het overlijden. Dit had niet gekund zonder de enorme inzet van vele zorgprofessionals en vrijwilligers uit Maasdonk. Ook de vele giften vanuit de samenleving hielpen om net dat beetje extra te kunnen bieden. Het was hartverwarmend om te merken hoe snel en actief hier op gereageerd werd. De stichtingsnaam bleek juist gekozen. Heel hartelijk dank daarvoor! Gelukkig neemt het aantal ernstig zieke mensen af en hebben we de afdeling onlangs kunnen sluiten. Het was fijn om mensen dicht bij huis op te kunnen vangen maar ook fijn dat het nu niet meer hoeft. Hadden we eerst vooral gesprekken over de hoeveelheid bedden en mondkapjes, op dit moment wordt er een grotere strijd geleverd dichterbij huis. Wij zien als huisartsen een toename van psychische klachten als gevolg van eenzaamheid. Opa’s en oma worden noodgedwongen teruggeworpen op zichzelf, kleinkinderen worden ineens gezien als potentiele ziekteverwerkers en ouders moeten thuiswerken en opvoeden inéén. Daarnaast zijn er ook nog grote financiële consequenties voor iedereen. Kortom:Veel stress!! We zien dat mensen met serieus levensbedreigende klachten liever thuis blijven met als reden de dokter te ontlasten of uit angst om Corona op te lopen in de dokterspraktijk. Door de strenge maatregelen in onze praktijken is de kans op besmetting echter tot het minimale beperkt. Er is op dit moment ook weer een

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

aanzienlijke hoeveelheid mondkapjes en handschoenen, waar u eventueel gebruik van zou kunnen maken. Wij nodigen u daarom uit om juist wél contact op te nemen. Er zijn prima mogelijkheden om extra ondersteuning te krijgen. Iedere praktijk heeft praktijkondersteuners en we hebben ook laagdrempelige beschikbaarheid van vrijwilligers. Daarnaast maken we graag gebruiken van beeldbellen en emailconsultatie. Twijfelt u?…neem contact op met uw huisarts! Via de KBO hebben de senioren uit Maasdonk het boekje “vitamines voor de geest” van ons gekregen, een leuke boekje met creatieve uitdagingen tijdens de Corona-crisis. Bent u dit misgelopen dan kunt u nog exemplaren hiervan bij Jumbo van der Sangen vinden. Met vriendelijke groet, Namens Maasdonk voor Maasdonk Jos van de Sande

Het is jammer maar net als andere evenementen en sporttoernooien gaat het Geffens Open Jeu de Boules toernooi dit jaar niet door. Dit stond gepland op 28 juni. Laten we hopen dat we met vereende krachten dit Corona virus de baas worden zodat we jullie volgend jaar weer kunnen verwelkomen om een balletje te gooien. Tot ziens en houd het gezond. Groeten van het Bestuur van JBC Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl MEDEDELING I.V.M. CORONAVIRUS In verband met de verdere verspreiding van het Coronavirus, worden er geen vieringen gehouden t/m Pinksteren (31 mei - 1 juni). De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Houd de verdere informatie van persberichten in de gaten. Kijk ook op www.rkkerk.nl Op de kerkdeur leest u de laatste update. De kerk is overdag open om een kaarsje aan te steken. U vindt daar ook publicaties van pastoor Ouwens en bisschop De Korte en het maandelijks kerkstencil. Voor de reeds opgegeven misintenties in de maanden dat er geen vieringen zijn, kunt u kosteloos een andere datum opgeven, wanneer er weer vieringen zijn toegestaan. Dat kan via e-mailadres: vanwanrooijromme@hotmail. com of tel. nr. 073-5324386 KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe)

parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans maart 2020: € 13.000,OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. VORMSEL / EERSTE COMMUNIE 2020 De vieringen van het Vormsel (29 mei) en van de Eerste Communie (7 juni) worden verzet naar een andere datum. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413 - 363315 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 22 april 2020: Frits Steenbergen, 94 jaar 22 april 2020: Gerrit van Erp, 60 jaar 30 april 2020: Riekie van den Oever-Steenbergen, 97 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

BETROKKEN OP ELKAAR, ZIJ HET OP AFSTAND Aangezien we binnen de parochie De Goede Herder, door het ontbreken van publieke vieringen en dat het ook tijdelijk niet is toegestaan om in gespreksgroepen samen te komen, elkaar niet of nauwelijks kunnen ontmoeten, zijn we als parochianen de komende tijd vooral op onszelf aangewezen.Voor sommigen is dat voor even geen probleem, maar voor anderen roept dat gevoelens van eenzaamheid op. Praten over je geloof met mensen die er zelf niet veel mee hebben, dat kan best lastig zijn. Soms biedt ons geloof, het vertrouwen dat God ons ook, of misschien wel juist, in deze crisistijd nabij wil zijn, al een hele troost en steun. Maar soms is er ook behoefte om dat wat diep zit en je leven raakt met anderen te delen: om hierover het hart te luchten en woorden van bemoediging te horen.Als dat voor u geldt, kunt u dat ons laten weten: 073–5321216. U kunt ook een berichtje sturen naar de pastoraal werkster van de parochie: a.bergsma@parochiedgh.nl. U wordt dan teruggebeld. Als geloofsgemeenschap zijn wij er om elkaar in het geloof te sterken, en dat doen we dan ook, al is het op afstand.

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING – RONDLEIDINGEN Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. GESLAAGDE INZAMELINGSACTIE OUD GEREEDSCHAP Het in onbruik geraakt gereedschap dat in onze kerk van 19 maart tot 1 mei werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in Uden zal dit gereedschap nu repareren en reviseren voor hergebruik in de Derde Wereld.Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders minder goed hebben en nu met dit gereedschap zich beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Zondag 10 mei 2020. Moederdag in Coronatijd, een bijzondere situatie. Daarom een korte Online – Microsoft Teams – Stamtafel, wel met 2 gasten: Chrisjan van Dinther en René Peters. Corona Een korte terugblik op de vorige dorpspomp die verschenen is op woensdag 29 april. Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende reactie ontvangen: “Met verbazing las ik het stukje over hoe de Wissel om zou gaan met het online lesgeven en de benadering naar ouders toe. Nu heb ik nog maar één kind op school die in groep 6 zit, maar ik kan me hier totaal niet in vinden! Ik vind het jammer dat op deze manier de school benoemd wordt en vraag me af of dit wel de juiste weergave is of een mening van een enkele persoon. Hier is namelijk dagelijkse afstemming, start de dag met een mail waarin staat wat de taken van de dag zijn, wanneer de juf online is voor vragen en altijd mogelijkheid voor de ouder om te overleggen met de juf. Die zelfs in de avonduren nog haar mail beantwoordt. Ik mag toch hopen dat de bejegening van één enkele juf of meester niet de hele school vertegenwoordigt, vooral niet de topjuf van groep 6. Ook sommigen van hen zijn ouders en moeten ook privé en werk door elkaar gooien om alles geregeld te krijgen. Net als alle andere ouders.” Tussen de bijeenkomst van de Stamtafel en het verschijnen van Torenklanken zit anderhalve week, waardoor informatie verouderd kan zijn. Dat was ook in april het geval. Het is nu goed geregeld. De basisscholen ontvangen de leerlingen op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag. Kinderen uit hetzelfde gezin worden in dezelfde ‘shift’ geplaatst. Ouders zijn blij dat er weer fysiek basisonderwijs wordt gegeven. In het voortgezet onderwijs is het voor pubers soms wel heel heftig en kunnen er moeilijk een invulling aan geven. Het is en blijft een bijzondere situatie met vele nadelen. Een van de weinige voordelen is dat de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs wordt vergroot. Wij denken dat hiermee toch een nieuwe trend wordt ingezet waarbij een deel van het onderwijs online plaats zal vinden.Voor het hoger en universitair onderwijs zou dit veel meer moeten plaatsvinden, maar ook voor het voortgezet- en basisonderwijs biedt dit mogelijkheden, waardoor er bij het fysiek onderwijs meer ruimte ontstaat voor individuele begeleiding. Effe niet noar Geffe Chrisjan van Dinther is als voorzitter van Effe noar Geffe aangeschoven en vertelt dat de mededeling op donder-

dagochtend 7 mei jl. wel even schrikken was. Massale evenementen met een landelijke uitstraling mogen geen doorgang vinden. Het bestuur gaat echter niet bij de (hooi)pakken neerzitten en staat volop in de organisatie modus. De ‘Kom Effe Zaaien’ actie bijvoorbeeld, waarbij er in Geffen 30.000 zonnebloempitten zijn verspreid, goed voor 3 hectare zonnebloemen. De Effe noar Geffe fietstocht is even op de lange baan geschoven, maar het Roggemaaien gaat waarschijnlijk wel door. En ook het Strooipoppendorp zal worden gebouwd. Bij de voorbereidingen worden geen kosten gemaakt. Hierdoor verschijnt er bijvoorbeeld dit jaar geen Effe noar Geffe krant.Voor het Effe noar Geffe weekend zelf is men op zoek naar wat er wél kan. Landelijk, maar ook lokaal zijn er nog veel onduidelijkheden qua regelgeving. Welke normen moeten er qua veiligheid in acht worden genomen? Ervaring om normen te hanteren heeft de organisatie al, zo wordt al jarenlang voldaan aan allerlei normen m.b.t. dierziektes en mest. Begin augustus zal er meer duidelijkheid zijn over de precieze invulling van het weekend. Een feestavond op zaterdag en op zondag een ouderwets Molenfeest? 30 kleinere feestjes verspreid over het dorp? Ideeën qua invulling zijn welkom! Brabantse coalitie We schrikken van de Brabantse politiek. Wat is de invloed van Forum voor Democratie op het Brabantse bestuur? Het coalitie akkoord ziet er vriendelijk uit, maar de vraag is hoe het uit gaat werken. Is de samenwerking met Forum een opmaat naar de landelijke politiek? René Peters heeft geen mening over de Brabantse samenwerking tussen CDA en Forum. Want zo zegt hij, het is ook niet prettig als CDA leden uit het Europees parlement, zich een mening gaan vormen over onze Tweede Kamerfractie. De leden van de Stamtafel wachten met argusogen af hoe en ander zich ontwikkelt. In de landelijke politiek merken we dat door de aanpak van de crisis de sympathie voor het huidige kabinet stijgt en die van de kleine partijen daalt. Politieke partij Denk wordt Dacht en 50Plus wordt 50Min. Hopelijk kan er over een jaar opnieuw een kabinet met de ‘middenpartijen’ worden gevormd. De komende jaren moet er namelijk hard gewerkt worden om niet alleen Nederland, maar ook de rest van de wereld uit de crisis te krijgen. Het is ‘alle hens aan dek’ om terug te keren naar een betere maatschappij. Er hangt ons een doemscenario van 1 miljoen werklozen boven het hoofd en Nederland heeft een tekort van 160 miljard weg te werken. Dan is het nu aanpoten geblazen in plaats van het schrijven van moties voor de bühne en de landelijke pers. Bijvoorbeeld door het opstellen van een herstelplan voor de komende jaren door de middenpartijen waarbij over de eigen grenzen wordt gekeken. Het doet ons deugd dat René Peters wederom beschikbaar is voor de Tweede Kamer verkiezingen en hieraan een bijdrage wil leveren. 7


Wij gaan dus nog zeker vaker van hem horen.

DE BELEVING VAN HET LINTJE

En verder … - Feliciteren wij Ineke van Zandvoort met haar Koninklijke Onderscheiding en nodigen wij haar graag uit bij de eerste Stamtafel waarbij we fysiek bij elkaar mogen komen. - Vragen wij ons of wat de impact is van Corona op het ledenbestand van verenigingen. Wordt in de tussentijd een vervangende invulling gevonden voor de vaste sportof repetitieavond? - Complimenteren wij de Dorpsraad, Horeca en Geffen. nl met de Koningsdagquiz waar bijna 50 teams hebben deelgenomen. - Vinden wij het jammer dat door Corona de 44e Recht vur zunne Roap niet door kan gaan - Spreken wij onze waardering uit over de groene invulling van het nieuwe plan ‘t Meubelhof

In dit bijzonder jaar, 75 jaar bevrijding (ik ben geboren op 15 februari 1945), ben ik in het zonnetje gezet. Ik wist er niets van. Mijn dochter Nicole vroeg me of ik op vrijdag 24 april tussen 10 en 11 thuis kon zijn, voor een pakketje dat bezorgd zou worden. Om kwart vóór 11 ging de voordeurbel een ineens stond daar burgemeester Wobine Buijs – Gloudemans voor de deur. Netjes op 1,5 meter afstand. Er was ook een fotograaf bij en de hele buurt stond buiten. Wat een verrassing! Wobine las een belangrijk bericht voor, namelijk dat ik uitverkoren was, voor een Koninklijke Onderscheiding. Wat een eer in deze bijzondere Coronatijd! Ik doe mijn vrijwilligerswerk al vele jaren met veel plezier. Bijna 40 jaar al, bij het ziekencomité de Schakel; jammer dat ik deze mensen nu niet kan bezoeken. Ook regel ik mede twee keer per jaar de lente- en kerstlunch bij Jozefoord voor zieke, alleenstaande en kwetsbare mensen. Bij het Sint Jorisgilde zit ik in de commissie lief en leed en doe vele andere werkzaamheden. En normaal, bezoek ik mijn zorgbehoeftige zus elke week, ik ben haar mantelzorger. Ik ben graag bezig. Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten, e-mails en telefoontjes. Ik heb hier erg van genoten, ondanks deze rare tijd. Bedankt, Ineke van Zandvoort – van Eldijk

Stamtafel De Stamtafel van 24 mei a.s. zal opnieuw Online via Teams worden gehouden. Wilt u deelnemen, stuur dan een mailtje naar Stamtafel@torenklanken.nl Ook reacties zijn op dit mailadres welkom !

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

8


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. U leest de mening van: Karin van den Brand, 36 jaar, zij woont aan de Kepkensdonk in de polder. 1. Een herinnering aan Geffen De Aloysiusschool, de K.P.J., de Roap, Carnaval, onze vriendengroep en natuurlijk niet vergeten de familie. Er zijn zoveel herinneringen aan Geffen

7. Ons visitekaartje Stichting Horeca, die er toch altijd weer voor zorgt dat we met zijn allen een reden/plaats hebben om een feestje te kunnen gaan vieren! 8. Bewondering voor Mensen die ‘tijd’ over hebben voor: een helpende hand, het organiseren van evenementen, vrijwilliger zijn, of die gewoon op zijn tijd voor wat gezellige klets zorgen. 9. Geffen is voor mij een plek in ONS Brabant, waar het gezellig en gastvrij is.

2. Dit zou anders moeten ‘Moeten’ vind ik wel een heel groot woord, maar willen natuurlijk wel. Dat de gemeente eindelijk eens gaat beginnen waar ze zeggen aan te gaan beginnen, het duurt toch allemaal zolang, dus hop, hop, begin aan dat plein!

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: De jeugd van de W.I.K., want een instrument leren spelen is heel duur. En muziek moet in een dorp blijven klinken!

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk ‘De Bonkelaar’ waar ik vele uurtjes doorgebracht heb: carnaval, JVW, zeskamp en het handballen bij de K.P.J.

DANKBETUIGING

4. Een mooi mens Er zijn heel veel mooie mensen in Geffen!! 5. Jammer dat... er steeds meer winkelpanden omgebouwd worden tot appartement. Dan weten we bijna zeker dat er nooit meer winkels terug ‘kunnen’ komen. Daardoor kan de leefbaarheid van Geffen veranderen.

Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven na het plotselinge overlijden van mijn lieve partner, Rinus Bliek. Uw steun, alle kaarten en bloemen hebben mij veel steun gegeven in deze verdrietige tijd. Thea van Dijk-Ulijn

6. De leukste club Natuurlijk K.P.J. Geffen die dit jaar zelfs 95 jaar bestaat. En een activiteit die vanwege het coronavirus deels is uitgesteld maar... we dit zeker nog gaan vieren.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


Creatieve stoffering voor de gezondheidszorg gerealiseerd door een flexibel, gezellig team Kom je ook bij ons werken?

Vacature in Geffen

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 E-mail: info@hepa.nl

HEPA CARE revalidatie stoffering

Ons team groeit! Versterk jij ons? Wij zoeken per direct:

MACHINAAL HOUTBEWERKER / JUNIOR STOFFEERDER – 37 uur Heb jij ervaring met houtbewerken? Ben jij een aanpakker met "2 rechter handen"? Zoek je een enthousiast en gezellig team dat samenwerken hoog in het vaandel heeft? En ben je leergierig genoeg om je nieuwe taken eigen te maken? Dan zoeken wij jou! Wij stofferen medische hulpmiddelen voor de grote aanbieders van (kinder-) revalidatiehulpmiddelen en staan bekend om onze kwaliteit, creativiteit en een flexibel, gezellig team.

Als MACHINAAL HOUTBEWERKER / JUNIOR STOFFEERDER werk je in het gehele productieproces: • • • • •

Het machinaal op maat zagen van houten zittingen, steunen, ruggen en bedden Het op maat snijden / stansen van stoffen Het ontnieten van gebruikte materialen ten behoeve van herstoffering Het stofferen met hoogwaardige bekleding Het inpakken van producten voor klanten

Een fulltime functie (37 uur/ vrijdagmiddag vrij) is mogelijk, te starten met 1 jaar en met uitzicht op een vast dienstverband. In overleg is een lager aantal uren samen te bepalen waarbij een flexibel rooster mogelijk is. Wij selecteren op gedrevenheid, samenwerken in een team en gevoel voor het vak. Kennis en kunde leer je verder bij ons. Geschikt voor alle leeftijden. Hepa Care is een erkend leerbedrijf. Geïnteresseerd? Aarzel niet en neem contact op met Maarten van Hest. Leiweg 2a | 5386 KR Geffen Telefoon – 073 532 5032 | info@hepa.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Scootmobielen tocht. De laatste jaren was er de eerste zaterdag van september altijd een tocht door Geffen, Nuland en Vinkel voor scootmobielen. Jammer genoeg vervalt die dit jaar, omdat we onzeker zijn of dit kan en mag. Dus hebben we bijtijds besloten om deze dit jaar niet door te laten gaan. Het is nog onzeker of hij volgend jaar weer doorgaat, dit hoort u volgend voorjaar.

Maar alles blijft onzeker, we moeten eerst de Corona overwinnen. Warme groeten en blijf gezond, Het KBO bestuur

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL

Willen we toch graag op deze manier wat van ons laten horen En als er de behoefte is willen we er zijn voor onze senioren

Beste allemaal, Daar wij voorlopig door het corona virus allemaal 1,5 meter afstand moeten houden hebben wij besloten om dit jaar geen collecte te houden. Mocht U ons toch een warm hart toedragen dan kunt U altijd overwegen om een klein bedrag aan ons over te maken t.n.v. Ziekencomité De Schakel, rekening nummer NL96 RABO 0115 8078 88. Hiervoor alvast onze dank! Verder kunnen wij ons voorstellen dat er misschien een keer behoefte is aan een telefoontje en/of praatje. We hebben elkaar sinds de kerstviering niet meer mogen begroeten en door corona kon de meiviering helaas ook al niet doorgaan. Hiervoor kunt U bellen naar Anja Wingens tel 5324160, Jan van Nistelrooij tel nr. 06-23200462 of Ineke van Zandvoort tel 5321041. Wij horen graag van U!

We kunnen elkaar helaas nu weinig ontmoeten We mogen minder op straat, dus ook niet begroeten

Met vriendelijke groet, De Schakel

Onderstaand gedicht, welk is gemaakt door Corry Hondong, geeft heel goed weer wat er gebeurt in deze tijd. De laatste persconferentie gaf weer een beetje meer hoop. U hoort van ons als we elkaar weer meer kunnen ontmoeten. Gedicht: In deze tijd waarin het veel stiller is dan we gewend zijn Waarin sommige leden worden getroffen door verdriet en pijn

Het Coronavirus brengt veel zorgen voor iedereen Dan zijn er van die mooie ideeën, die houden ons op de been Want creativiteit komt nu naar boven bij vele mensen In vele mooie creaties zien we verschillende gelukwensen Dat zijn de lichtpuntjes in deze moeilijke en onzekere tijd Het doet een mens goed, zij worden daardoor gevleid Dan die omschakeling van kinderen die in plaats van schoolvakken Lekkere cupcakes voor senioren en buurtgenoten bakken Die kleine dingen geven een warm gevoel van medeleven We kunnen er voor elkaar zijn en dat mag worden doorgegeven

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

Sterkte gewenst bij het overlijden van uw partner of metgezel Voor de getroffen mensen die ziek zijn, een spoedig herstel

www.vandepolglas.nl

Onze dank gaat uit naar ieder die zich inzet in onze maatschappij Want deze crisis is voor vele medemensen een heel groot karwei

24 UURS GLASSERVICE

We hopen na de vakantie toch weer te kunnen beginnen

11


Wat gebeurt er toch allemaal? Vanaf begin maart en ook nog de aankomende maanden zullen we moeten leven met een eng virus, dat enkele van ons of onze naasten te pakken heeft genomen. Wat een verdriet veroorzaakt een dergelijk verlies en wat een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Wij hopen oprecht dat wij deze bladzijde snel kunnen omslaan en dat onze Brabantse gastvrijheid weer mag en kan worden gevierd. Wat gebeurt er in relatie tot het Arboretum? • Het bestuur is in overleg met de gemeente over de aanplant van ca. 17 bomen in november 2020. Het lastige is dat de toegewezen uitbreiding (fase 3) de bestemming Landbouw- landschap heeft en daar past een Arboretum zoals wij dat voor ogen hebben, door bezwaren uit de buurt, niet in. De gemeente bereidt een totale herziening van het plan in deze hoek van Geffen voor en verwacht dit aan het einde van het jaar, begin volgend jaar rond te hebben. Samen met de gemeente kijken wij nu hoe wij tóch een vergunning kunnen krijgen binnen de huidige bestemming, om de Boomplantdag van november door te kunnen laten gaan. Wij zijn daarover hoopvol gestemd. • 11 juli hadden Gemeente Oss, Effe noar Geffe en Arboretum de jaarlijkse picknick met daarna het Rogge maaien gepland. Door de Corona crisis hebben wij besloten de picknick niet door te laten gaan en hopen dat volgend jaar dubbel en dwars in te kunnen halen. • Inmiddels is er elektriciteit (huisaansluiting) en drinkwater aangesloten, wat betekent dat bij een volgend evenement geen grote diesel aggregaten of jerrycans met drinkwater nodig zijn, maar dat wij dit van het openbare net kunnen betrekken. Dit betekent ook dat wij qua hygiëne met het drinkwater een enorme stap vooruit kunnen zetten. • Verder zijn de beregeningsmogelijkheden verbeterd. Over 2018 en 2019 betaalden wij alleen voor watergeven al ca. € 8.000,00 ondanks al onze vrijwilligersuren. Vanaf komende maand kan het Arboretum beschikken over een eigen waterpomp, met een voldoende capaciteit en druk om al onze bestaande 80 bomen van het nodigde grondwater te voorzien. Deze installatie is zo ingericht dat via groepen ook de toekomstige uitbreidingen hiervan gebruik kunnen maken. • Dwars over het Arboretum (Zuid- Noord) loopt één van de breuklijnen van de Peelrand (Peelrandbreuklijn), hiermee willen wij aan de slag door middels een wilgen laan, deze breuklijn zichtbaar te maken 12

(Peelrandbreuk-pad) en willen daarbij de nodige educatieve details en mogelijkheden aangeven. • Stadhouders Hoveniers bestaat 40 jaar en heeft ons een laan van notenbomen toegezegd. Hiermee zijn wij naar de gemeente gegaan en hebben voorgesteld om er een Stadhouders laantje van te maken binnen Plan de Weverstraat. • Boven op het terrein (fase 1) liggen nog een aantal ongebruikte beton elementen, die wij aan de westzijde in het talud gaan verwerken, om zo alvast een verbinding te leggen naar fase 3. • Als Arboretum-bestuur zien wij de uitbreiding van fase 3 binnen twee jaar vol lopen en hebben daarom de gemeente gevraagd om nu alvast te kijken naar fase 4 en 5. Als er gemeentegronden vrijkomen, aansluitend aan het Arboretum, zouden die vanaf dan en vroegtijdig als cultuurgronden kunnen worden bestemd. • Al met al, zijn de nutsvoorzieningen en onze andere projecten en plannen een grote post om te financieren. Daarom lopen er verschillende subsidieaanvragen bij de gemeente, bij de Rabobank en donateurs. Wij hopen dat er ruimte is in het zo vaak genoemde groenfonds, waarbij het Arboretum reeds in een vroeg stadium voor sommige posten in de begroting is opgenomen. • Als bestuur van het Arboretum zijn wij op zoek naar de geschiedenis van de waterput die ligt tussen fase 1 en 2. Heeft dit iets met de peelrandbreuklijn van doen? Het Osse Willibrordus putje ligt naast een breuklijn. Wie kan ons helpen? • De vrijwilligers hebben een aantal werkzaamheden uitgevoerd, boomspiegels werden schoongemaakt en bemest, er is verscheidene keren gemaaid, terrein is schoongemaakt, bomen met “zonnebrand” werden in Jute verbonden en er werd water gegeven. De droogte veroorzaakt al vroeg in het jaar de vraag naar extra water. • Voor het grote onderhoud ligt er een plan op tafel om dit uit te besteden aan Landschapsbeheer Oss (ca. 180 vrijwilligers). Tot nu toe leunden wij op de machines van Stadhouders Hoveniers (gratis) en op de inzet van externe partijen (kostbaar). Een situatie die niet structureel kan blijven. Samen met de gemeente is er overleg hoe dit het beste kan worden vormgegeven. Met natuurlijke bomengroet en allen sterkte en gezondheid gewenst in deze moeilijke tijd. Namens het bestuur Arboretum Geffen Harry Peters


KOM D’R IN, in corona tijd

Een klein lichtpuntje voor iedereen: op 11 mei is er een lichte versoepeling van de corona-maatregelen. doorgevoerd en er is een “spoorboekje” voor de komende maanden bekend gemaakt. Hierin geeft de Overheid aan hoe Nederland langzaamaan weer “van slot” kan gaan, als het aantal besmettingen tenminste niet gaat oplopen. Belangrijk is dus dat wij allemaal samen ons best doen om ons goed aan de regels te houden!! Er start ook een proef met een bezoekregeling in 25 verpleeghuizen. Dat is met name belangrijk voor de ouderen en voor mensen die ouders of familieleden in het verpleeghuis hebben. We hopen met zijn allen dat de resultaten daarvan goed zullen zijn zodat deze regeling snel uitgebreid kan worden naar alle verpleeghuizen!! Voor Kom d’r in verandert er voorlopig helaas nog niets. Dorpshuizen en ontmoetingsactiviteiten vallen nog steeds onder de strenge corona- maatregelen.

We wensen iedereen veel sterkte, in het bijzonder de mensen die in hun naaste omgeving iemand hebben die ziek is door het coronavirus of die iemand verloren hebben door corona. Let goed op elkaar en houdt vol!

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE Onze Communicanten bereiden zich voor op hun Eerste Communie. Helaas kunnen we geen bijeenkomsten houden, maar vanuit huis proberen we als werkgroep alle opdrachten met de kinderen door te nemen. Jammer genoeg was het niet mogelijk om op Palmzondag de kerk te bezoeken. Toch hebben de communicanten hun palmstokken prachtig versierd en overhandigd aan iemand die een lichtpuntje kon gebruiken. Met dank aan dhr. Tonnie van der Heijden voor het maken van de kruizen.

Misschien kunnen we elkaar toch ontmoeten via deze rubriek in de volgende Torenklanken? Zijn er bezoekers of vrijwilligers van Kom d’r in die hun ervaringen in deze coronatijd willen delen? Het gaat dan om dingen die ze missen, waar ze zorgen over hebben, maar ook om mooie ervaringen die zij in deze moeilijke tijd hebben gehad. Misschien zijn er ook ideeën voor als we straks weer open mogen volgens de regels van de “ anderhalve meter samenleving”. We zouden het erg fijn vinden als we op die manier toch nog wat met elkaar kunnen uitwisselen. Stuur je reactie dan zo snel mogelijk naar ons emailadres komdrin.geffenzorgt@gmail.com, dan proberen wij ze te bundelen voor de volgende Torenklanken onder de rubriek van Kom d’r in. Het is ook mogelijk om een briefje in de brievenbus te doen op Veldstraat 3 met erop de vermelding “kom d’r in”.

40 jaar

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

13


^,KtZKKD ŽƉĞŶƚ ŚĂĂƌ ĚĞƵƌĞŶ ŝŶ DĂƌĞŶͲ<ĞƐƐĞů ǀĂŶĂĨ ϭ8 ŵĞŝ

ĂŵĞƐŬůĞĚŝŶŐ ǀŽŽƌ ũŽŶŐ ĞŶ ŽƵĚ ŝǀĞƌƐĞ ŵĞƌŬĞŶ ŽŶĚĞƌ ĞĞŶ ĚĂŬ ZĞŐĞůŵĂƚŝŐ ŶŝĞƵǁĞ ĐŽůůĞĐƚŝĞ ůƚŝũĚ ůĞƵŬĞ ĂĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶ >d/: > '^d WZ/:^ h ŬĂŶ ŽŽŬ ŽŶnjĞ ƐŝƚĞ ďĞnjŽĞŬĞŶ ŽƉ ǁǁǁ͘ƵͲůŝŶĞ͘Ŷů sƵů ĚĞ ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ ŝŶ Žŵ ŽƉ ĚĞ ŚŽŽŐƚĞ ƚĞ ďůŝũǀĞŶ ǀĂŶ ůĞƵŬĞ ĂĐƚŝĞƐ ĞŶ ĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ĐŽůůĞĐƚŝĞƐ Ŷ ŽŶƚǀĂŶŐ ŵĞƚĞĞŶ ĞĞŶ ůĞƵŬĞ ĂƚƚĞŶƚŝĞ h ŬĂŶ ŽŶƐ ŽŽŬ ǀŽůŐĞŶ ŽƉ ĨĂĐĞŬ ĞŶ ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ ŽŶĚĞƌ ƵͲůŝŶĞ͘Ŷů tŝũ njŝũŶ ŐĞŽƉĞŶĚ ŽƉ MaanĚĂŐ ǀĂŶ ϭ5͘ϬϬ ƚŽƚ ϭ8͘ϬϬ ŽŶĚĞƌĚĂŐ ǀĂŶ ϭϳ͘ϬϬ ƚŽƚ ϮϬ͘ϬϬ WƌŝǀĠ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ŶĂ ŽǀĞƌůĞŐ ΂ŝŶĨŽΛƵͲůŝŶĞ͘Ŷů΃

dKd ' ht

ŝũ Ğ ^ŚŽǁƌŽŽŵ ŝũŬƐƚƌĂĂƚ Ϯ DĂƌĞŶͲ<ĞƐƐĞů ŽĨ ŽƉ ǁǁǁ͘ƵͲůŝŶĞ͘Ŷů


GELOOF ONDER WOORDEN (46) Dood, waar is je overwinning? Veel publicaties van mijn thema: “geloof onder woorden”, komen uit dat basisboek wat die naam draagt. Het thema, de dood, is het laatste hoofdstuk, met bijzondere verwijzingen. Daarom niet in een stukje te verwerken. De dood staat nu nog veel meer centraal, nu zovelen door het coronavirus worden getroffen. We hebben pas kort geleden op 4 mei onze doden en slachtoffers herdacht vanaf de tweede wereldoorlog, en denk aan alle doden zoals in het verkeer en dagelijks geweld. Met de dood krijgt ieder van ons te maken, of we willen of niet. In de Bijbel vinden we verschillende reacties op de dood: - zich neerleggen bij zijn lot: (Prediker 3,19-22) In vers19 lezen we: Want éénzelfde lot treft mensen en dieren: beiden ademen hetzelfde leven, beide sterven dezelfde dood. De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel.Vers 20; Beiden gaan naar dezelfde plaats: ze zijn voortgekomen uit stof en keren terug tot stof.Vers 21; En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde? Vers 22; Zo besefte is te genieten van zijn werk. Dat is het enige wat hij heeft. Niemand kan hem immers laten genieten van wat na hem komt! Zo treffen we in het Bijbel velen teksten die met de dood te maken hebben. De keuze van de Bijbel is een volledig geloof in God:’..) de koning van de wereld zal ons, (…) opwekken voor een eeuwig leven’ (2 Mak 7,9.11.14 en vooral ( Mak 7,22-23). Het geloof in de verrijzenis steunt op de trouw van God en op de kracht van de schepper. Verrijzen is herschapen worden. Het christelijk geloof in de verrijzenis staat dicht bij het joodse geloof. Degene die zijn Zoon heeft doen herleven, zal zijn kinderen doen herleven. De horizon van het menselijk leven is altijd de dood, maar de dood als een overgang naar de Vader. De Bijbel lijkt geen antwoord te geven op de nieuwsgierigheid naar het hiernamaals. Wat zij ervan zegt gebeurt in beelden en symbolen die we moeten interpreteren. De ontmoeting met God overstijgt alle verbeelding: het is het geheim van God. Op het kruis spreekt Jezus zijn vertrouwen uit: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’(=leg ik mijzelf, Lc 23,46). De moderne christen moet het woordgebruik met betrekking tot het hiernamaals begrijpen: oordeel, einde van de wereld, hemel, vagevuur, hel…Deze woorden, die zo vaak gediend hebben om angst aan te jagen, moeten verstaan worden als woorden van het Evangelie die zowel de verantwoordelijkheid van de mens uitdrukken als de wil van God om de mensen te redden. Zeker, de dood is het uur van de waarheid en deze waarheid kan zwaar te dragen zijn. Maar de dood is vooral aankondiging van vrede: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs’ (Lc 23,43).Dit woord was niet gericht tot een rechtvaardige, maar zelfs tot een misdadiger. Laat dit een troost zijn voor ons allen, we mo-

gen een hoop hebben, dat de dood alleen de aardse dood is. Maar dat we vertrouwen op een overgang, die aangeeft dat ons leven ook zijn had. Op naar het eeuwige leven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, persoonlijke berichten en bloemen die we van jullie kregen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van Fien, ons mam, schoonmoeder en oma. Ook voor de grote belangstelling tijdens het afscheid nemen aan het raam. Dit hadden we niet verwacht onder deze omstandigheden. In het bijzonder willen wij bedanken - Huisartsenpraktijk Nuland - Pantein thuiszorg - VT-team Pantein - Ziekenactie het Open Venster Zoveel liefde en steun doet ons goed en geeft ons troost in deze moeilijke tijd! Gerrit van Zantvoort Anja, Karin, Frans, Walter en kleinkinderen

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


ROOI OORTJES XXXIX Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart ... # Anderhalvemetersamenleving Ook Geffen gaat gebukt onder de anderhalvemetersamenleving, maar het ‘normale leven’ wordt voorzichtig opgepakt; jeugdleden sportverenigingen mogen eind april weer ’de wei in’, maandag 11 mei opent basisschool De Wissel na 7 weken weer haar deuren en in juni wordt het misschien weer toegestaan een terrasje te pikken. In aangepaste vorm, maar toch!

# Nieuwe regering Noord-Brabant Nota bene één dag na de 75-ste verjaardag van de Vrijheid, presenteren VVD, CDA en Lokaal Brabant (verzameling van onafhankelijke dorpspartijen met één cruciale zetel) samen met het omstreden FvD hun ‘nieuwe’ coalitie. CDA gedeputeerde Elies Lemkes – Straver is oud-directeur van boerenorganisatie ZLTO en gaat in haar nieuwe job tegelijk de belangen van Landbouw én Natuur behartigen. Vraag ons niet hoe het kan; het gebeurt gewoon! Dat er geen gedeputeerde is voor Cultuur zegt veel over de politieke prioriteit van de Kunsten in het nieuwe Bestuur van onze prachtige provincie …

# EffeNieNoarGeffe Effe noar Geffe verrast ons op Internationale Zonnebloemdag met een zakje zaad, voor een wedstrijdje: ”Wie heeft de grootste?” Een héél leuk, groen idee! Nóg verrassender vinden wij echter de mededeling, dat er achter de schermen ’volop wordt gewerkt aan een prachtig Effe noar Geffe 2020’. Dát hadden wij nooit gedacht, maar hopelijk kan het straks! # Maaibeleid Oss Groewd Oss heeft de mond vol over ‘vergroening’, maar gaat (zelfs in het broedseizoen!) stug door met het rooien van gezonde bomen. Ook het maai-”beleid” van de gemeente haalt de krant en sociale media, nadat een broedende eend daar aan flarden wordt gehakseld. Maar of het gras nu wél groeit of niet; elke week worden Osse plantsoenen gemillimeterd. Eventueel zwerfvuil (plastic, blikjes) worden vooraf meestal niet verwijderd. Nare gevolgen: dorre vlakten, zandstormen, géén voedsel voor bijen en vlinders en ernstige verontreiniging van het milieu op de koop toe! Volgens ons kan ‘t véél beter en moet het roer rigoureus om! In Geffen bijvoorbeeld schiet het niet op met de bermen langs de Heesterseweg, die in het kader van een ”pilotproject” een bijzondere status hebben. Waarom wordt er daar gemaaid? Welk bloemzaad is daar gebruikt?

Friese roodbont koe # Bouwplannen versus Groen Als je Geffen binnen rijdt via de Papendijk, dan zie je dáár links molen ”De Vlijt” pronken en rechts (als je geluk hebt) roodbonte koeien weiden. Typisch Brabants tafereeltje; keimooi! Die mooie beesten horen bij melkveebedrijf Van Lith, waarvan het Brabants Dagblad schrijft, dat dit bedrijf wordt weggekocht door de gemeente Oss (Moet nog worden bekrachtigd door de Osse Raad), om ‘nieuwe natuur’ in die hoek te ontwikkelen; o.a. uitbreiding Arboretum. Wij hebben nog geen kennis kunnen nemen van de exacte plannen, maar zijn wel bang dat er hier óók weer de nodige huizen gebouwd worden. Sowieso op het ponyweitje recht tegenover het melkveebedrijf van Van Lith, verwachten wij die. En dan vragen wij ons af; moeten “we” in het kader van ‘natuurontwikkeling’ hier blij mee zijn of juist niet? In de ’achtertuin van notaris Kok’ sneuvelen trouwens bomen en worden 6 huizen geplant … Graag hadden wij u nog iets willen influisteren over het #Arboretum #DiftarOss #DeWiel en het #GroeneDorpshart maar dat doen wij misschien een volgende keer …

Bloemrijke berm (foto Marcel Bex)

’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


EEN LEUKE VERRASSING OP WONINGSDAG De Dorpsraad zorgde voor een leuke verrassing op ‘Woningsdag’: alle gedecoreerden kregen een bloemetje in rood-wit-blauw-oranje thuisbezorgd. Met als kersverse gedecoreerde van 2020: Ineke van Zandvoort - van Eldijk, uit de Mgr. Bekkersstraat. Zij krijgt het verdiende lintje later nog opgespeld. PROFICIAT! In drie groepen bezorgden de leden van de Dorpsraad bij 49 gedecoreerden een oranjegroet, omdat samen proosten op de verjaardag van de koning dit keer niet mogelijk was. Ze wilden de gedecoreerden, die toch iets extra’s hebben gedaan voor Geffen, niet vergeten. Ze gingen naar Heesch, Sint Jozefoord, het Martinushuis en Rob en Michel bezorgden de boeketten in Geffen met de fietskar! Een leuke geste, die verbaasde en dankbare reacties opleverden!

Hoe dan wel en gaat het nog door? Dat weten wij helaas ook nog niet. Maar we gaan er als bestuur alles aan doen om binnen de regelgeving toch iets leuk te organiseren in de laatste week van de zomervakantie! We houden jullie op de hoogte! Check ons online en houd de Torenklanken in de gaten! www.facebook.com/jeugdvakantiewerkgeffen instagram.com - Jeugdvakantiewerkgeffen Tot in de week van 17 augustus! Bestuur JVW Geffen

PERSBERICHT Markten in Oss weer compleet Vanaf aanstaande zaterdag (2 mei) mogen in Oss alle kramen weer op de markt staan: food en non-food. Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt nog altijd de richtlijnen die eerder zijn gegeven: blijf thuis als je niet fit bent, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand. En probeer zoveel mogelijk contactloos te betalen. Sinds maandag 23 maart mochten er alleen nog maar food kramen op de markt staan. Die maatregel was door de Brabantse veiligheidsregio’s genomen in verband met het coronavirus. Gisteren besloten zij om de maatregelen te versoepelen. Daardoor is ook non-food weer toegestaan op de markt. Zaterdag 2 mei is de eerste keer dat alle kramen weer op de markt mogen staan in Oss. Op dinsdag 5 mei is er geen markt in verband met Bevrijdingsdag.

UPDATE JVW 2020 We willen jullie graag een update geven over Jeugdvakantieweek 2020. Normaal gesproken waren we ons al in de ban van het thema, waren we druk met de voorbereidingen en hadden we de inschrijvingen net achter de rug. In verband met de corona-maatregelen kunnen we dit jaar niet draaien zoals we allemaal gewend zijn.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PERSBERICHTEN

in Oss, past hier goed bij.

Gratis trainingen via de (digitale) Inloopschool van Oss

Samen tegen armoede en schulden Een belangrijke doelgroep die de gemeente Oss de komende jaren wil bereiken, is jongeren. Via bijvoorbeeld Facebook en Instagram leren ook zij beter omgaan met geld. Andere belangrijke doelgroepen zijn: kinderen en ouderen in armoede, werkende armen en vergunninghouders. Wethouder van Geffen: ‘Deze nieuwe website was al in de maak, en is juist nu extra nodig. Door de coronacrisis hebben we te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen.We willen geldproblemen voor zijn en inwoners met geldzorgen bereiken. Ik roep iedereen op mee te doen met SSMG. Alleen samen kunnen we armoede en schulden aanpakken.Want armoede is meer dan een tekort aan geld.’

Alle inwoners van Oss kunnen vanaf nu direct aan de slag met gratis online basistrainingen. Er is keus uit 28 cursussen ook voor wie geen lid is van de Bibliotheek.Verbeter je vaardigheden op het gebied van beter thuiswerken, lezen en schrijven,Word, digitale fotografie, yoga, sporten en bewegen, gezond eten, de iPad gebruiken, Excel, geluk en meer. Veel mensen ervaren de coronacrisis als een moeilijke tijd. Misschien probeer je je werk zo goed mogelijk vanuit huis te doen en mis je hiervoor de vaardigheden. Het kan zelfs zijn dat je werk stil ligt, net zoals je vaste sportles of andere ontspanning. Om je te ondersteunen in deze lastige tijd, kun je gebruikmaken van het gratis aanbod. Kies wat jou aanspreekt en volg de online trainingen, thuis en op de tijd die jij wilt. Vraag nu bij Mariëlle Derks, Bibliotheek Oss, md@nobb. nl gratis een account aan en ga van start! Je kunt de trainingen volgen tot het eind van dit jaar. In september start Bibliotheek Oss ook met korte, gratis cursussen van een of twee bijeenkomsten. Dat doen we het liefst in jouw eigen wijk. Graag horen we waar je behoefte aan hebt. Wat zou je leuk vinden om te leren? Denk met ons mee? Neem contact op met Mariëlle Derks, Bibliotheek Oss. T: 0412-622618 md@nobb.nl Nieuwe website gemeente Oss over omgaan met geld Samen slimmer met geld (SSMG) Op de nieuwe website www.oss.nl/ssmg kunnen inwoners hulp en advies krijgen over omgaan met geld.Wethouder Kees van Geffen:‘Meedoen is belangrijk. Ook als je geldzorgen hebt. Door inwoners te informeren over omgaan met geld, willen we voorkomen dat zij geldzorgen krijgen. Wat kunnen mensen allemaal zelf doen? En als het niet lukt, moeten inwoners de weg naar hulp op tijd weten te vinden. Deze nieuwe website helpt daarbij.’ Taboe doorbreken Met het beleidskader Armoede en Schulden 2020-2024 wil de gemeente Oss inwoners beter bereiken. En inwoners ook meer bewust maken over omgaan met geld. Wethouder van Geffen: ‘Praten over geldproblemen gebeurt nog niet genoeg. Mensen schamen zich. We moeten het taboe meer doorbreken. En ons allemaal verantwoordelijk voelen voor armoede en schulden. Want het kan iedereen overkomen.’ SSMG (Samen slimmer met geld) als merk voor armoede en schulden

Blijf op de hoogte Op de hoogte blijven van de laatste informatie, tips en ontwikkelingen over armoede en schulden in Oss? Volg SSMG dan op Facebook: www.facebook.com/samenslimmermetgeld en Instagram: www.instagram.com/ samenslimmermetgeld.Via samenslimmermetgeld@oss. nl kunnen inwoners en organisaties ook rechtstreeks contact opnemen. www.oss.nl/ssmg Géén Buitenspeeldag dit jaar! Woensdag 10 juni 2020 kan en mag er géén buitenspeeldag georganiseerd worden vanwege de coronamaatregelen. We hebben nog even gekeken of september dan een goed idee zou zijn. Maar ook dat is te onzeker om een organisatie op touw te zetten. Dus besluiten we dat er dit jaar geen buitenspeeldag wordt gehouden in Oss. Volgend jaar zal de buitenspeeldag op woensdag 9 juni 2021 worden gehouden.Wilt u uitgenodigd worden voor de informatie-avond over de Buitenspeeldag in Oss die meestal in februari wordt georganiseerd? Dan kunt u zich opgeven via buitenspeeldagoss@onswelzijn.nl . Wij hopen dat er ook zonder een buitenspeeldag in Oss veel buiten gespeeld wordt in Oss. Tot volgend jaar! ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


K L E U R P L A A T


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.