Torenklanken 2020 - nr 07

Page 1

58e jaargang | nummer 7 | april 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GOEDE WEEK / PASEN Omdat de beperkingen inmiddels zijn verlengd zullen we als parochie ook Pasen dit jaar anders moeten vieren. Misschien is het juist ook nu wel heel belangrijk om Pasen te vieren als teken van ons onverwoestbaar geloof in het leven dat overal nu zo onder druk lijkt te staan. De Goede Week zullen we in een aangepaste vorm vieren en zo veel mogelijk de mensen er in laten delen. Dagelijks van 9:00 tot 16:00 uur is de kerk van Geffen open voor gebed en een kaarsje bij Maria. Vanaf Palmzondag zullen bij Maria en de doopvont manden staan met gewijde palmtakken om mee te nemen. Op Goede Vrijdag kan men de kruisweg persoonlijk bidden.Achter in de kerk vindt u teksten hiervoor.Vanaf Paaszondag zal de, elders gewijde, paaskaars een week branden en er zullen lichtjes staan die ontstoken met het paasvuur meegenomen mogen worden. Zo kunnen we misschien toch het licht van Pasen verspreiden in Geffen. Laten we van dit zo andere Paasfeest toch een teken van geloof maken en het beleven als een geloofskracht, die we samen zo hard nodig hebben in deze tijd! Blijf op de hoogte van de kerkberichten via: www.parochiedgh.nl

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Wanneer situatie verandert zullen we dit ook melden. Uiteraard gelden er voor ons ook voorwaardes om ervoor te zorgen dat onze leden gezond blijven. Zo blijven we 1.5m uit elkaar, zullen we laden met handschoenen en we nemen geen papier vanuit iemand zijn handen aan. Ook het aantal personen per wagen zal zo nodig worden aangepast. We rekenen op ieders begrip, waarvoor dank. KPJ Geffen

EFFE ERGENS NOAR UITKIJKEN… Dat is knap lastig in deze tijd als veel leuke dingen als concerten, evenementen en festivals worden afgelast. Voorlopig Effe mooi op oew eige blijven. Gelukkig duurt het nog even tot het zondag 6 september is! Achter de schermen werken we hard aan Effe noar Geffe 2020. Daar maken we samen iets moois van! Help jij mee? Geef je op als vrijwilliger en stuur een mailtje naar info@ effenoargeffe.nl. Tot de eerste zondag van september!

Pastoor Ouwens

DE KPJ HAALT OUD PAPIER NOG “GEWOON” OP De competities mogen dan stil liggen maar tot nader order zal er “gewoon” oud papier opgehaald worden. Op het moment van schrijven (30-Maart) hebben we net overleg gehad met gemeente Oss en halen we het oud papier op volgens het huidige schema.

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 april (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen MEDEDELING In verband met de verdere verspreiding van het Coronavirus, worden er geen vieringen gehouden t/m Pinksteren (31 mei – 1 juni). Voor de reeds opgegeven misintenties in maart, april en mei, kunt u kosteloos een andere datum opgeven, wanneer er weer vieringen zijn toegestaan. Dat kan via e-mailadres: vanwanrooijromme@hotmail. com of tel. nr. 073 - 5324386 VASTENACTIE In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. Wij hebben in de Veertigdagentijd, nu in onze geloofsgemeenschap minder bijdragen op kunnen halen via onze kerkcollectes voor de Vastenactie. Kijk op www. vastenactie.nl U kunt een bijdrage overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.Vastenactie Den Haag. GOEDE WEEK / PASEN (zie voorpagina) KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig

van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Eindstand Kerkbalans 2019: € 22.611,37. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans maart 2020: € 13.000,OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: 15 maart: Noï van der Horst en Nine Romme VORMSEL / EERSTE COMMUNIE 2020 De data van het Vormsel (29 mei) en van de Eerste Communie (7 juni) worden verzet naar een andere datum. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 maart 2020: Kees van Rijn, 87 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073 – 5323870 of Dini Timmermans 073-5322084.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. GEREEDSCHAP OVER? GEEF HET EEN TWEEDE LEVEN! In het portaal van de kerk staat een houten kist, waarin we oud gereedschap inzamelen. Dat wordt opgeknapt op de Solidariteitswerkplaats in Uden om het vervolgens door te sturen naar ontwikkelingslanden voor startende ondernemers. De inzamelingsactie duurt tot 1 mei, de Dag van de Arbeid.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

Moes&Tuin heeft alles wat u zoekt voor uw moestuin. Zaden, pootaardappelen, plantuien, asperge-­‐ en aardbeiplanten en kruiden. Sla-­‐ en koolplantjes, tomaten-­‐, paprika-­‐, en Moes&Tuin h eeft a lles w at u z oekt v oor u w m oestuin. komkommerplanten etc. wat u zoekt voor uw moestuin. Moes&Tuin heeft alles Zaden, ootaardappelen, en aardbeiplanten Vinkel bpent u welkom polantuien, p: plantuien, aasperge-­‐ Zaden, In pootaardappelen, sperge-­‐ en aardbeiplanten en kruiden. Sla-­‐ en koolplantjes, paprika-­‐, woensdag, donderdag, vrijdag van t0omaten-­‐, 9.30 -­‐17.30 uur en en kruiden. Sla-­‐ n koolplantjes, omaten-­‐, paprika-­‐, en komkommerplanten etc. 14.00 utur dinsdag en ze aterdag vanaf komkommerplanten etc. In V inkel b ent u w op: Vooraf b estellen e n elkom afhalen is uiteraard mogelijk. woensdag, donderdag, vrijdag van 09.30 -­‐17.30 uur In Vinkel dinsdag bent ue n wzelkom p: 14.00 uur aterdag voanaf woensdag, donderdag, vrijdag van 09.30 -­‐17.30 uur bestellen en afhalen is uu iteraard dinsdag eVooraf n zaterdag vanaf 14.00 ur mogelijk.

Vooraf bestellen en afhalen is uiteraard mogelijk.

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 427 is een heel bijzondere. Midden in de Coronacrisis, sociale isolatie en 1,5 meter afstand van elkaar gaan we deze zondag digitaal. Iedereen achter de eigen keukentafel, een eigen uil op tafel en een drankje binnen handbereik. Dankzij de glasvezel is ook de polder aangesloten. De foto geeft een beeld van hoe dat gaat.

Corona Zoals overal ligt er ook hier maar één onderwerp op tafel.We wensen de vele zieken die er ook in Geffen zijn veel sterkte toe. We condoleren de nabestaanden .We steunen de mensen in de zorg bij hun harde, risicovolle werk.We staan stil bij al die andere vitale beroepsgroepen, waar Nederland op drijft. We delen de zorgen van al die bedrijven, ZZP’ers en personeelsleden over hun toekomst. We denken aan de gezinnen die met z’n allen thuis moeten werken, leren en samenleven op een paar vierkante meter. Niemand kan voorspellen hoe het verder gaat. Iedereen heeft wel gedachten over hoe de isolatiemaatregelen verdiepen of versoepelen, wanneer de scholen weer open gaan en hoe we elkaar er samen doorheen slepen. Gelukkig overheerst nu de saamhorigheid; laten we er voor zorgen dat dat ook zo blijft. We zien mooie initiatieven voor de bejaarden in de Heegt. We maken ons wel zorgen om de bejaarden buiten het zorgcentrum

en voor de groep die hier kwam eten. De friettenten zijn gelukkig open voor afhaal en bezorging van voedsel. In onze supermarkt worden de regels keurig nageleefd en is er voldoende voorraad. De groenteboer op het plein heeft een mooi roulatiesysteem en bij de visboer verspreiden de wachtende klanten zich over het hele dorpsplein. We zien ”Maasdonk voor Maasdonk” ontstaan. Een mooi initiatief om een vleugel van Jozefoord vrij te maken voor Corona-patiënten. De crowdfunding loopt goed; de Geffense huisartsen halen zelfs het landelijke nieuws met de praktijkverhalen. ‘De meeste mensen deugen’ is een mooi boek; in Geffen zien we dat dat klopt. En verder...... * Gaat de verhuizing van de bewoners van de Heegt naar de Welle voorlopig niet door. * Heeft de dorpsraad besloten dat er ook aan meer mensen gevraagd wordt welk plan over het gemeentehuis moet ‘winnen’. * Gaan er geruchten dat de eetvoorziening voor de senioren verhuist naar Kom d’rin. * Is het stil rondom de bezwaren tegen uitbreiding van het Arboretum * Heeft Geffen Groen 150 broedkastjes voor mezen opgehangen, waarvan de helft in tuinen van Geffenaren. Er komen mooie berichten binnen over de belangstelling vanuit de vogeldoelgroep. * Is de CO2- en stikstof uitstoot fors gedaald terwijl de boeren gewoon doorwerken. * Lijken er minder windmolens in de polder te komen dan eerder gepland was. We zien wel hoe het over twee weken gaat.We verwachten dan de volgende digitale versie van de stamtafel. Als je via onze facebookpagina laat weten dat je mee wilt praten, nemen we je op in de lijst en sluiten we je aan. En blijf vooral positief over hoe het straks verder gaat. Laat je niet in de put praten. We komen ongetwijfeld anders uit deze crisis; laten we ervoor zorgen dat de wereld ten goede verandert.

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 7


DORPSRAAD GEFFEN

Coronavirus Op dit moment is de hele wereld in de ban van het coronavirus. Ook in ons dorp krijgt iedereen er wel mee te maken. De een werkt vanuit huis en de ander krijgt een spontane omscholing tot thuisdocent. Geen voetbal, geen muziek, geen Koningsdag, geen avondje naar het cafĂŠ of even gezellig op de koffie bij je ouders.Vervelend en lastig deze sociale afstand. Er zijn ook steeds meer mensen die de directe gevolgen van het virus van dichtbij meemaken. Thuisquarantaine, ziekenhuisopname en ook het afscheid nemen van een geliefde. Dit alles ook met kille afstandelijke maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Schrijnende verhalen zijn er te lezen in de media. Eenzaamheid ligt op de loer. Denk ook eens aan onze lokale middenstand. Zij zitten op dit moment met lagere inkomsten door alle maatregelen. Dus koop in deze tijd toch gewoon een keer een bloemetje of ga toch een keer gewoon een frietje halen.

Wij wensen alle Geffenaren heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. We denken ook aan alle mensen die zich keihard inzetten. We denken aan alle mensen in de zorg, zoals huisartsen, verplegers, ambulancepersoneel. Natuurlijk ook aan iedereen die bijvoorbeeld een oogje in het zeil houdt op de oudere buurvrouw of een boodschap doet voor iemand die nu niet het huis uit mag, maar ook aan alle mensen die mooie initiatieven opzetten. In deze tijd van sociale afstand is er op veel plaatsen ook verbroedering te zien. Als dorpsraad volgen wij de afgekondigde maatregelen en hebben wij de openbare vergaderingen van april en mei laten vervallen. We zijn in deze periode uiteraard gewoon bereikbaar via ons mailadres info@dorpsraadgeffen.nl. Daarnaast communiceren wij zoveel mogelijk via onze website, nieuwsbrief en sociale media (Facebook, Twitter en Instagram). Dus zoek ons eens op en abonneer je op onze nieuwsbrief. Niemand weet op dit moment hoelang deze situatie gaat duren, maar door ons met z’n allen aan de maatregelen te houden, wordt de periode zo kort mogelijk. Dus houdt anderhalve meter afstand, houdt een oogje op je kwetsbare naasten en dan komen we er als Geffen wel doorheen. Sociale afstand betekent geen minder sociale samenleving!

Gezond eten thuis laten bezorgen. Dat kan met de maaltijdservice van Sint Jozefoord. U kiest zelf uw maaltijden en ontvangt deze koelvers thuis. Zo eet u warm en gezond, op het moment dat het u uitkomt. De maaltijden zijn gevarieerd, gericht op het seizoen, gezond en verantwoord.

Maaltijd aan huis Kijk op www.jozefoord.nl/maaltijdservice of bel 073 5 342 342. 8


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Clasine van Venrooy-Heesakkers, 65 jaar, zij woont in de Karn. 1. Een herinnering aan Geffen ‘Het dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas een kar die ratelt op de keien…’ Nostalgisch liedje van Wim Sonneveld dat aardig het gevoel van vroeger omschrijft. 2. Dit zou anders moeten Het Carnaval voor de ouderen (40 +); de tent is net een festival voor de jeugd, maar dan verkleed. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De oude dorpskern, kerk, pastorie, pomp. Maar ook mijn ouderlijk huis aan de Berkenboog. 4. Een mooi mens Onze helaas vorig jaar overleden buurman Lambert Ruijs die ondanks zijn ziekte positief en met veel humor in het leven stond. 5. Jammer dat … Dat veel winkels in Geffen hun deuren ( moeten) sluiten. 6. De leukste club Met stip op één de Heemkunde natuurlijk, maar ook MC Maasdonk is een gezellige vriendenclub.

7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe, de mooiste dag(en) van het jaar. 8. Bewondering voor… Alle vrijwilligers die dag in en dag uit weer klaar staan op welk gebied dan ook. En ook voor alle Mantelzorgers petje af. 9. Geffen is voor mij… Thuis, ik ben er geboren en getogen… 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan kinderen uit gezinnen in Geffen die het minder goed hebben zodat ze bv. ook een tablet aan kunnen schaffen. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle liefdevolle blijken van steun na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, zorgzame moeder en lieve oma, RIET VAN SANTVOORT- VAN DINTHER Wij hebben jullie warme reacties als zeer troostrijk ervaren. Albert van Santvoort, Petra en Artino en kleinkinderen Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

9


GEFFEN GROEN BIJNA KLAAR Het oppeppen van het groen in Elshof en Vier Winden is bijna klaar. De bewoners hadden een flink geldbedrag bij de gemeente Oss gewonnen en verschillende groepen zijn zelf aan de slag gegaan. De wildernis bij de sporthal is omgetoverd tot een mooi ontmoetingsplein met veel planten en een aantal sporttoestellen voor jong en oud. Er wordt nog gebroed op een insectenhotel of vlindertuin. Bij de Lambertusstraat zijn op twee plaatsen Engelse hagen geplant met verschillende struike n . D e Tr u d o s traat is omgedoopt tot Trudopark met een paar uitbundige bloemperken. De tulpen en andere bloembollen hebben al prachtig gebloeid. In het Trudopark en bij speeltuin de Klimop zijn een aantal verschillende bomen geplant met mooie bloesem in het voorjaar. Her en der worden nog wat aanvullingen gedaan in aansluitende straten. In de strijd tégen de eikenprocessierups en vóór meer biodiversiteit hebben we ook een groot aantal broedkastjes voor mezen opgehangen in de straten van Geffen. Met dank aan de mensen van Landschapsbeheer Maasdonk, die ons met hun wijsheid en werklust goed geholpen hebben. Er is ook een oproep gedaan aan Geffenaren om in hun tuin een broedkastje op te hangen en van dit aanbod hebben zo’n 100 Geffenaren gebruik gemaakt.

nog een beetje geld in kas en we zijn aan het verkennen of we dat kunnen gebruiken voor de aanplant van een groot aantal bloembollen deze zomer. Zodat Geffen elk jaar een beetje mooier wordt.

OOK VETERANEN SPORTDAG GEANNULEERD Jammer maar helaas ook de veteranensportdag is geannuleerd vanwege het heersende Corona virus. In onderling overleg hebben de besturen van Elsendorp en de Mortel besloten om de sportdag te verplaatsen naar 2021. Uiteraard hebben ook wij onze oefen avonden gestaakt. Inmiddels is de loods bij Karin en Joost Vos weer opgeruimd. Wanneer we deze crisis achter de rug hebben zullen we gaan kijken hoe we het een en ander gaan vervolgen.We hebben alle oefeningen in een filmpje op Whats-app. Dus daarmee kunnen we gewoon thuis door oefenen…… Voor nu willen we Karin en Joost hartelijk danken maar ook Frans van Griensven voor de goede zorgen. En natuurlijk alle sporters welke al ruim een half jaar aan het oefenen zijn. We wensen iedereen sterkte in deze onzekere tijd en hopen dan ook dat iedereen gezond blijft. Pas goed op u zelf en uw naaste. Gegroet, KPJ Geffen

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Kortom, je ziet dat met een beetje eendracht en de handen uit de mouwen te steken je veel kunt bereiken. Er is 10

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 14 april: jaarvergadering, wordt verzet 22 april: Senioren theorieles, afgelast 24 april: bezoek Kentalis, afgelast 2 mei: feestmiddag, wordt verzet 1 juni: Passiespelen gaat niet door, te weinig aanmeldingen. Oproep van KBO naar de inwoners van Geffen LET OP ELKANDER! Beste mensen, Het is vandaag 25 maart 2020 en een stralende dag, de zon schijnt uitbundig. Maar we weten allen dat de wereld door het coronavirus is veranderd, en ieder blijft als het mogelijk is thuis om besmetting te voorkomen. Mijn gedachte is bij de achterbuurvrouw, haar partner was plotseling opgenomen met het coronavirus en overgebracht naar het ziekenhuis boven in het land, zij heeft nog telefonisch afscheid kunnen nemen en hij is aldaar binnen 24 uur overleden......... vervolgens moet de buurvouw 2 weken in quarantaine, dit is een voorval dat niemand wil meemaken. Zij kan het bezoek voor de condoleance niet in huis ontvangen en moet dit rouwproces in volledige afzondering doormaken zonder een arm om je heen of een troostend woord, daarom doe ik een oproep naar alle inwoners van Geffen, kijk in de buurt of je elkander kunt helpen, een luisterend oor of een boodschap doen kan wonderen verrichten. Bovenstaand voorval wil niemand meemaken. Weet je iemand uit de buurt die hulp nodig heeft neem dan contact op met: Geffen Zorgt 06-10609384 of Ons Welzijn 088-3742525 Verder wens ik jullie allen een goede gezondheid toe, en let op elkander. Voorzitter, Riny van den Akker Zoals u wellicht meegekregen hebt, zijn alle activiteiten tot 1 juni stopgezet. Het Oude Klooster blijft ook gesloten tot die datum. * De jaarvergadering en de feestmiddag in ’t Haasje komen op een latere datum terug, deze hoort u tijdig van ons. * Anastasia: 21 maart was het theater dicht. We hebben overleg gehad met Brabant Expres en we hebben gezamenlijk besloten om dit leuke uitstapje te verzetten naar 11 juli. Zie onderstaande brief: Lieve gast, Het is momenteel alle hens aan dek in de reisbranche. Reizen worden uitgesteld of geannuleerd, met alle gevolgen van dien. Zo ook bij Brabant Expres Reizen en

de geplande reizen met vertrek tot en met 6 april a.s. Op 21 maart a.s. zou u een onvergetelijke middag/ avond gaan beleven in het AFAS Circustheater in Scheveningen bij de Musical Anastasia met een heerlijk diner aan de boulevard als afsluiter. Helaas is deze dag afgelast wegens sluiting van het theater. Ook het restaurant is gesloten. Wij hebben in goed overleg met uw bestuur/ reiscommissie besloten de dagtocht te verplaatsen naar een nieuwe datum: Zaterdag 11 juli 2020.Wilt u deze datum alvast noteren in uw agenda? Wij willen u om begrip en medewerking vragen om vooral mee op reis te gaan op deze nieuwe datum. Helaas wil/ kan de productiemaatschappij ons geen restitutie geven op uw entreekaartje. U kunt zich voorstellen dat de (financiële) consequenties voor het Theater, voor het restaurant en voor ons enorm zijn als u besluit alsnog niet mee te gaan.Wij hopen daarom op uw medewerking en bedanken u alvast hiervoor. We doen er alles aan u op 11 juli a.s., alsnog een heerlijk dagje uit te bezorgen en heeft u alvast, in deze ongekend zware tijden, iets om naar uit te kijken. Met reislustige groet, blijf positief en het belangrijkste: Blijf gezond! Dennis – Brabant Expres Reizen & uw Reiscommissie. * Viering op 27 mei in de St. Jan gaat helaas ook niet door. * De vijfdaagse reis naar Blankenberg, die eind mei was gepland, wordt ook uitgesteld, en wel naar oktober. De planning is van 25-29 oktober. De deelnemers aan deze vakantie hebben persoonlijk van Brabant Expres een mail/brief of telefoontje gehad met de nieuwe datum.

DE KLEDINGINZAMELING VAN RIVED OP 9 MEI a.s. GAAT NIET DOOR. Vanwege het Coronavirus is het niet mogelijk om onze kledinginzameling van 9 mei door te laten gaan. Zodra de omstandigheden het weer toe laten zullen we een nieuwe datum vaststellen. Omdat het voor ons niet mogelijk is om kleding op te slaan hopen we van harte dat jullie deze voor ons kunt en wilt bewaren. Als dit niet mogelijk is hebben wij er vrede mee dat je de kleding aan een ander goed doel schenkt. Met vriendelijke groet en blijf gezond, RIVED

11


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


NIEUWS VAN KOM D’R IN

als blijk van waardering verrast met mooie boeketten en “Geffense Broeders” voor bij de koffie.

Het is moeilijk om in deze tijd actueel te blijven zeker omdat de kopij voor Torenklanken al 14 dagen van tevoren ingeleverd moet worden. Daarom vermelden we nu ook geen agenda. Door de corona crisis is Kom d’r in genoodzaakt om voorlopig te sluiten en als deze Torenklanken uitkomt, verwachten we niet dat dat veranderd is. De agenda van April die in de vorige editie van Torenklanken stond, wordt weer actueel als dat kan. Op onze facebookpagina en op Geffen.nl zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen. Informatie kunt je altijd inwinnen via email komdrin.geffenzorgt@gmail.com. Op Geffen.nl, onder het kopje Geffen Zorgt en in het Brabants Dagblad heeft u kunnen lezen dat Geffen Zorgt graag zorgdraagt voor Geffenaren, die dat in deze bijzondere tijd nodig hebben. Het coronavirus heeft immers grote invloed op het leven van mensen. Speciaal van kwetsbare mensen met weinig contacten. Heeft u behoefte aan: * Boodschappenhulp * Een luisterend oor * ……… Dan kunt u bellen met Mary Wertenbroek, tel. 06 10609384, die de vrijwilligers van Kom d’r in coördineert. OPROEP AAN ALLE GEFFENAREN: Kijk in je omgeving voor wie Geffen Zorgt iets kan betekenen en wijs ze op de aangeboden hulp! Mocht je zelf als vrijwilliger hier iets in willen betekenen meld je dan aan bij Mary. Blijf gezond, houd je aan de adviezen van instanties en heb vooral oog voor elkaar!

Ook voor de bewoners van de Heegt is het een bijzondere tijd, ze mogen nu geen bezoek ontvangen. Om toch kleur te geven in deze donkere dagen heeft Goed Gevoel Geffen alle bewoners een fleurig boeket geschonken. Het personeel van de Heegt is getrakteerd op heerlijke “Geffense Broeders” voor bij de koffie. Bedankt voor jullie goede zorgen! Pas goed op jezelf en op elkaar!

Goed Gevoel Geffen geeft kleur in deze onwerkelijke wereld! Het Coronavirus houdt ook Geffen in zijn greep. De maatregelen van de overheid zijn fors en ingrijpend. Onze Superbingo van 16 april wordt dan ook tot nader bericht uitgesteld. We zijn erg dankbaar voor de goede zorgen van onze huisartsen en de assistenten, die in deze tijd zich extra inzetten voor de inwoners van Geffen. We hebben ze

13


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOI OORTJES XXXVII Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart ... # Corona Het is akelig stil in de staten van Geffen. Intussen heeft het Corona-virus ons dorp stevig in haar greep; veel (ernstig) zieken en zelfs dodelijke slachtoffers vallen te betreuren! En dan is het ineens héél dichtbij en regeert de angst. Binnen blijven is het devies. Alleen nog de deur uit voor een noodzakelijke boodschap. Hopelijk beperken de afgekondigde, strenge maatregelen het aantal besmettingen tot een minimum. # Dorpshart Terwijl openbare bijeenkomsten op last van de Rijksoverheid worden afgeblazen, draaien de ambtelijke Osse molens door of er ”niks” aan de hand is. Dat geldt ook voor het dossier Dorpshart Geffen. Voortvarendheid op dit dossier juichen wij van harte toe, maar wel in de gewenste richting alsjeblieft! De rubriek ”Rond de Dorpspomp” legt in haar 526-ste editie klip-en-klaar uit waar ‘m voor Geffen de schoen wringt; onze complimenten!

# Rien de Laamert In Torenklanken nummer 6 laat kloosterling en Stomtoffel Stamgast Rien de Laamert prikkelende teksten optekenen. Onder andere over het wel en wee van het Oude Klooster door de jaren heen. Maar in het interview laat Rien ook ff weten, dat hij ’grote vraagtekens’’ heeft bij de verbouwing van De Heegt en dat de politiek in 2005 wél een multifunctioneel stuk aan De Geer had moeten bouwen. MFC De Koppellinck is in zijn ogen niks meer of minder dan een ”onrendabel trappenhuis”. Ferme uitspraken van deze sympathieke Geffenaar! # Hij Past Wij houden een weddenschap met onze hoofdredacteur; hij gaat zich van Aswoensdag tot en met Goede Vrijdag onthouden van het posten van berichten op Facebook

en Twitter. Onlangs ging hij in de fout; meneer voelde zich onheus bejegend op het medium Facebook. Een vriend las ’t hem voor. En dan vindt hij het blijkbaar nodig dorpsgenoten stevig de oren te wassen en zelfs voor ’lomperd’ en ’relnicht’ uit te maken: ”Hij is gehackt” zittie dan… Graag hadden wij u ook iets willen influisteren over het #Arboretum en het #Groenfonds, maar dat doen wij misschien een volgende keer; sterkte in deze roerige tijden! ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

NOG EVEN NIET VAN EFFEN NOAR GEFFE Helaas hebben we moeten besluiten om de toertocht van het West-Brabantse Effen naar ons mooie Geffen op zondag 17 mei, een jaartje uit te stellen. Geïnteresseerd om volgend jaar deel te nemen? Stuur dan een berichtje naar info@effenoargeffe.nl

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


DE DROOMWENS VAN EEN EIGEN HUIS Coronamaatregelen ook in Kenia Vandaag gaat mijn wekker af om 5.50 in de ochtend. Snel sta ik op en trek ik een Keniaanse jurk (doek) over mijn hoofd heen. Een van onze jongens heeft HIV en moet strikt om 6 uur in de ochtend zijn medicatie hebben. Iedereen slaapt nog. Na het ontwijken van een armstoot, realiseert het kind dat ik hem wakker maak voor zijn medicijnen. Hij slaapt niet meer op straat, beseft hij. Elke keer weer een pijnlijk moment en het besef dat wat we hier doen, ook echt hard nodig is. “Thank you mom” zegt hij nog half in zijn slaap en hij draait zich weer om, om verder te slapen. Kan ik nog snel een uurtje slapen? Zouden de andere jongens wakker zijn geworden? En ja hoor... de kleintjes zijn wakker geworden.. Good Morning mom... met een brede glimlach op hun gezichten. Helaas, mijn dag is alweer begonnen. Normaal gaan ze om 6 uur naar school maar ook hier zijn de scholen gesloten. We waren eigenlijk nog steeds aan het bijkomen van de 2 en een halve maand kerstvakantie. En ineens zijn alle jongens weer thuis… wat te doen zonder goede planning? Alle activiteiten hebben we in de kerstvakantie al gedaan en mijn inspiratie is ook wat op. Gelukkig hebben we van 9 tot 12, zoals altijd in een vakantie, homeschooling. Een leraar van school komt ons hierbij helpen. De jongens vermaken zich uiteindelijk redelijk goed. Het is veel doorknallen, niet opgeven en improviseren maar in vergelijking met de kerstvakantie zijn de jongens nu kleine Engeltjes. Heerlijk, want toen ik hoorde dat de scholen gingen sluiten heb ik toch een traantje gelaten hoor. Hoe alles weer te doen als de jongens hele dagen thuis zijn?? Donaties als een hemels geschenk Gelukkig hebben we al wat schoenendozen mogen ontvangen. Mijn moeder heeft deze in januari mee naar Kenia kunnen nemen. Super geweldig wat er elke keer toch weer inzit. De jongens waren erg blij en naast de schoenendozen hebben we ook nog onwijs veel Lego mogen ontvangen. Beetje bij beetje komt dat hier naar toe en de jongens kunnen nu lekker creatief bezig zijn. Wij zijn jullie, Geffenaren, zo dankbaar voor al jullie hulp.

De flessenbonnen helpen ons ook enorm. We kunnen daar elke keer weer een hoop eten voor kopen. Ook zouden wij met kerst eigenlijk geen uitgebreide maaltijden hebben, maar dankzij John van de Heuvel en zijn vrienden is dit uiteindelijk toch weer mogelijk gemaakt. Bijzonder hoe alles heel ‘toevallig’ toch steeds weer goed uitpakt. Doordat we 6 jongens in secondary boarding school hebben, zijn onze schoolkosten enorm gestegen. We wisten niet waar het geld vandaan te halen, omdat we ook bezig zijn met het kopen van grond. En ineens krijgen we een volledige donatie voor een heel jaar voor de schoolkosten van 2 van onze jongens. Echt bijzonder! En zo enorm dankbaar voor al jullie hulp. In Kenia zeggen we altijd Asante Sana and Bless you! Een eigen stukje grond met een eigen huis Door problemen met onze huurbaas zijn we ook met een verhuizing bezig. Gelukkig hebben we een (tijdelijk) huis gevonden (30 meter verderop in de straat) en kunnen we daar vanaf 1 mei in. Dan zijn we dus ook bezig om grond te kopen. Ik ben klaar met de huurbazen hier en met de steeds weer onnodige problemen. Ik wil BeHoCa stabiel maken en dat kan alleen maar als we iets van onszelf hebben. Erg spannend allemaal en door de Corona ligt alles even stil. Maar hopelijk zijn we snel landeigenaren en kunnen we in de nabije toekomst gaan bouwen. Het was mijn bedoeling om halverwege mei naar Nederland te komen. Om met sponsoren te praten over de bouw van ons eigen huis en de financiering daarvan. De jongens kijken er in ieder geval erg naar uit.Want in ons nieuwe huis willen we een bibliotheek/ computerkamer gaan bouwen. Ook willen ze koeien en geiten gaan houden en hebben ze nu al ruzie over wie mag melken. Het stuk grond is namelijk iets meer dan 1 hectare en erg groen en vruchtbaar.We kunnen onze eigen groenten dan gaan kweken. We dromen voor nu nog even lekker verder, maar hopen dit toch op korte termijn te kunnen verwezenlijken. Stay safe, blessings from here en het gaat jullie goed! Bedankt!! Lieve groet, Melissa Kreps. Wil je Melissa ondersteunen, op welke manier dan ook? Kijk dan op de website van BeHoCa: www.behoca.nl voor informatie en meld je aan voor de Nieuwsbrief. En wie weet wil / kun je wel een helpende hand bieden als vrijwilliger of stagiaire?

17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


GELOOF ONDER WORDEN (44) Vasten- Corona-Virus-Quarantaine We leven in de veertigdagentijd, ook genaamd de vastentijd. De vastentijd die nu een hele andere betekenis heeft gekregen. Het is niet de onthouding van simpele dingen, maar veel meer de onthouding van onze vrijheid. Veel mensen verblijven nu in quarantaine: quarantagiorni (veertig dagen), is een van origine medische term die afkomstig is uit het Italiaans ten tijde van de pestepidemie in de 14e eeuw. Aan merende schepen werden verplicht om 40 dagen in de haven te blijven, om geen infectie te veroorzaken.Vasten is nu beperkt leven, met de moeilijkheid dat velen hun dierbare medemens niet mogen bezoeken.We lezen en horen van de schrijnende gevallen. We moeten zorgen om het virus niet over te brengen, opdat men zelf niet besmet wordt, wat helaas de dood tot gevolg kan hebben. We voelen ons machteloos, en dreigen de grip op ons leven te verliezen. Het overvalt ons, en nu de vraag hoe we hier als mens mee omgaan. Er heerst verdriet, pijn, bezorgdheid om dit alles. De mens is afhankelijk geworden en onze zwakte overheerst. Velen zijn nu nog meer afhankelijk van de hulp van hun medemens geworden. Ik kan mij voorstellen dat velen gelovigen ook zich afvragen: waar is onze God nu? Ik denk nu aan de roep van Jezus, die op de avond voor zijn sterven, (wat wij met Goede Vrijdag gedenken), sprak: Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Mt . 26-56 Niemand van ons wil lijden, en het waarom van het lijden kan en zal ook niemand ooit te weten komen. Het overkomt ons als mens, iedereen zal eens sterven, dit is geen troost, maar een vast gegeven. Echter de vastenperiode geeft ons de tijd om ons klaar te maken, om het Paasfeest te vieren, dit keer niet bij Ikea, niet tijdens festivals of andere vermakelijkheden, maar thuis in besloten kring. Pasen was voor velen een extra vrijdag dag, nu niet anders, maar wel meer opgesloten. We worden teruggeworpen op ons zelf. Ook Jezus heeft dat ondergaan: misschien voelen we nu nog beter zijn, pijn, verdriet en lijden en sterven.Wie echter het Paasverhaal goed kent, weet dat we op eerste Paasdag zijn verrijzenis vieren. Onder verrijzenis wordt herrijzen van een persoon uit de dood verstaan. Een opstanding van de mensheid uit de dood op het einde der tijden. (Jezus leeft, dwars door de dood heen!) Verrijzenis kan in ieders leven - en zelfs al tijdens het leven, zegt de apostel Paulus. In Pasen toont Jezus wat zijn ervaring met God is: mateloze liefde als enige vorm van gerechtigheid. Jezus was op aarde gekomen om de kloof van angst, schuld en oordelen te dichten en zo voor God opnieuw de weg te banen naar het hart van mensen. In die geest wens ik u allen een ‘Zalig Pasen’. Ondanks dat er geen vieringen zijn in de Kerk, uitzonderingen, uitvaart en doop, is onze Kerk wel open om een kaarsje aan te steken of een gebed te

doen. Op de t.v. is er op de zondag altijd een H.Mis om 10.30 uur, zonder kerkmensen met alleen de voorganger op Ned.2 Graag wil ik afsluiten met een gebed van onze bisschoppen, in verband met het corana-virus. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corana-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen. Ik wens u allen de kracht om deze barre tijd te doorstaan. Moge Gods zegen en genade u allen nabij zijn. Vrede zij met u. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.