Torenklanken 2019 - nr 07

Page 1

57e jaargang | nummer 7 | april 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DODENHERDENKING zaterdag 4 MEI a.s.

De jaarlijkse Dodenherdenking valt dit jaar op een zaterdag in de meivakantie. We snappen best dat u niet speciaal later vertrekt naar uw vakantieadres, of daarvan speciaal terugkomt, om hier in Geffen deze herdenking mee te maken. Maar we hopen wel dat zij die achterblijven in ons dorp de weg naar het monument zullen vinden! We rekenen ook op een groot aantal ouders met hun kinderen! Het is een goede zaak om samen even stil te staan bij die mensen die hun leven hebben verloren ten gevolge van oorlogsgeweld. Nog dagelijks eist deze waanzin helaas slachtoffers en slachtoffertjes. Het comité voor deze 4 mei-viering nodigt u daarom van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Zorgt u er dan voor om 10 minuten voor acht aanwezig te zijn bij het Monument voor de Vrijheid.Voor mensen die moeilijk kunnen blijven staan zijn stoelen ter plaatse aanwezig. Voorafgaande aan deze herdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze Dienst ook meemaken. Dan wordt u, eventueel met uw kinderen, ook daarvoor van harte uitgenodigd.

DORPSRAAD GEFFEN HANS HENDRIKS NIEUWE VOORZITTER VAN DORPSRAAD GEFFEN Dorpsraad Geffen heeft in de persoon van Hans Hen-

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

driks (64) een nieuwe voorzitter gevonden. Hendriks treedt vanaf heden in de voetsporen van Hans Hoeben, die begin dit jaar na een kort ziekbed overleed. Hendriks is in Geffen vooral bekend van zijn tijd als raadslid voor de Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM). Sinds de overgang van Geffen naar de gemeente Oss is hij niet meer politiek actief. In de Maasdonkse tijd was hij ook een van de drijvende krachten van de lokale omroep Vladeracken. Op dit moment is Hendriks voorzitter van Stichting Beheer, Geffen. Deze stichting begeleidt scouting, gilde en jeugdvakantiewerk in de bouw van hun nieuwe onderkomen aan de Weverstraat en zal straks als koepelorganisatie ook het beheer voeren over het complex. In het dagelijks leven is Hendriks hoofd van de afdeling automatisering van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

OPROEP VRIJWILLIGERS De Heegt zoekt Geffenaren die onze bewoners in de avonduren gezelschap willen houden, vanaf 19:30 tot 21:00 uur.Als u belangstelling heeft voor deze dankbare taak, dan kunt u contact opnemen met Antoinette Post, coördinator vrijwilligers en activiteiten tel 0651713705 e mail antoinette.post@brabantzorg.eu

KOPY INLEVEREN VOOR: 29 april (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

GOEDE WEEK – PASEN WITTE DONDERDAG: do. 18 april is om 19.00 uur de Witte Donderdagviering in Vinkel GOEDE VRIJDAG: vr. 19 apr. 15.00 uur Kruisweg m.m.v. vormelingen en fluitensemble Fluitekruid vr. 19 apr. 19.00 u. Goede Vrijdagviering m.m.v. Gemengd Koor Er is op die dag geen avondmis in de kapel PAASZATERDAG za. 20 apr. is om 19.00 uur de Paaswake in Vinkel EERSTE PAASDAG zo. 21 apr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Fia Heijmans - Langens 1e jaargetijde namens de parochie voor Bart Gloudemans 1e jaargetijde namens de parochie voor Toon Swanenberg 1e jaargetijde namens de parochie voor Ida Loeffen – van Griensven TWEEDE PAASDAG ma. 22 apr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP (Gildemis vanwege Sint Jorisdag) vr. 26 apr. 19.00 u. * avondmis zo. 28 apr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Riet Schuurmans

vr. 03 mei 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK za. 04 mei 19.00 u. Gebedsviering ter herdenking van de gevallenen m.m.v. W.I.K. zo. 05 mei 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 08 mei 10.30 u. Viering in de Sint Jan met pas- toor Van Dijk voor belangstel- lenden vr. 10 mei 19.00 u. * avondmis zo. 12 mei 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk (Moederdag) KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Onze enveloppenactie Kerkbalans start in februari. LET OP: Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: de Kruisweg wordt uitgebeeld PROGRAMMA VORMSEL Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: uitbeelden Kruisweg Donderdag 25 april 19.00 - 20.30 u. gezamenlijke bijeenkomst met de pastoor: Thema Symbolen. Zaterdag 4 mei zijn de vormelingen aanwezig bij de herdenking van de gevallenen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondlei-

dingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. HANDGEREEDSCHAP OVER? Geef het een 2e leven in de 3e wereld! Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. In de Geffense H. Maria Magdalenakerk vindt u daarvoor een kist in het portaal van de kerk.Wanneer materialen te groot zijn om mee te nemen kan het bij u thuis worden opgehaald. Tel. nr. Sjan Vissers 073-5325067. De inzamelingsactie duurt tot 1 mei, de Dag van de Arbeid.

Zijn uw voeten er klaar voor? FEMKE MANDERS

PEDICURE BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 06 23372682 Kastanjehof 28 Geffen https://mandersvoetzorg.nl

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 505.

Buiten een stralende zon, met veel Geffenaren op de been om Geffen te ontdekken. In Café Govers starten we om 10.30 u. aan de vertrouwde stamtafel in een vernieuwde opstelling. Geschiedenis van Geffen We zijn vol lof over de presentatie ‘Vier molens in één straat’ zoals die op donderdag 4 april jl. is gegeven. De zaal in Het Oude Klooster was eigenlijk te klein voor alle belangstellenden. Een indrukwekkende presentatie als resultaat van een grondig onderzoek. Ton van den Boom nam de laatste 100 jaar voor zijn rekening,Willie en Arnout van Erp gingen daarna terug naar de jaren 1400. Vier molens aan de Molenstraat. Geffen, het Kinderdijk van de 15e eeuw. Arnout, in het dagelijks leven werkzaam bij het Brabants Historisch Informatie Centrum, nam het grootste deel van de presentatie voor zijn rekening en onthulde dat uit onderzoek is gebleken dat in oude documenten al eerder over ‘maalrecht’ werd gesproken dan tot op heden werd aangenomen. Molen de Zeldenrust is dus ouder dan gedacht en is zelfs de oudste nog bestaande standerdmolen in Nederland. De geschiedenis van Geffen moet dus herschreven worden! Dorpshart Geffen Het eerste dorpsgesprek over het dorpshart van Geffen heeft plaatsgevonden. Afbreken van het gemeentehuis en er iets kleiners voor terugbouwen was min of meer de gemeenschappelijke mening van de ruim 80 aanwezigen. En het plein vooral open, niet teveel blik, geen kinderkopjes meer, maar wel veel groen, gras en voldoende ruimte voor kleine evenementen. Maar ook tal van vragen bleven open.Wat doen we met de Kiosk, hoe vaak wordt die eigenlijk gebruikt? Wat gaat Brabant Zorg doen met de Heegt? Wil men hun restaurant de Gasterij integreren in het dorpshart om de bewoners vooral uit de Heegt te bewegen? Gaat dat slagen of wordt het ‘Kom er eens uit, naar Kom d’r In’? Ons moet van het hart dat er weinig jeugd aanwezig was. Het gaat over de toekomst van Geffen. Laat je horen en laat niet alleen de oude koppen over de kinderkopjes besluiten. Kom meepraten want het is ook jullie toekomstig dorpshart. Ondertussen filosoferen wij zelf verder. Is er wel voldoende klandizie voor een Brownies en Downies? Kan de schutting tussen de parkeerplaats van de Florijn en ’t Akkertje niet worden verwijderd, zodat het Akkertje een zonnig terras op het zuiden kan inrichten op de parkeerplaats van de Florijn aan het Dorpsplein? Of komt de

horeca voor dit terras vanuit de parkeergarage van Johan van Herpen? Zou de zaal van de Gouden Leeuw geen mooie locatie zijn voor Montimar Oss? Er is immers parkeerruimte genoeg. Kan een deel van de kelder van het gemeentehuis worden behouden voor faciliteiten zoals toiletten tijdens kleine evenementen? Allemaal ideeën die misschien nog wel ter sprake komen tijdens het tweede dorpsgesprek op woensdag 15 mei a.s. Kom meepraten of bezoek de website https://dorpshartgeffen. losstadomland.nl/ en laat daar je mening achter. VVV kantoor Geffen Natuurlijk is geen echt VVV kantoor, maar we hebben sinds kort wel één centrale plek waar informatie gehaald kan worden. Het informatiepunt Geffen is te vinden in het portaal achter de schuifdeuren naar het Oude Klooster. Tijdens de Ontdek Geffen dag is er gretig gebruik gemaakt van de folders, alhoewel het nu nog hoofdzakelijk Geffenaren waren die het eigen dorp aan het verkennen waren. Bekendheid zal moeten groeien en dat komt zeker goed. Complimenten en dank aan drijvende kracht hierachter Ruud Verhagen. Een klein punt van aandacht is het portaal zelf, het lijkt een soort van niemandsland te zijn, waardoor er niemand verantwoordelijk lijkt te zijn voor de schoonmaak ervan. Halfvastenoptocht 43 deelnemers telde de halfvastenoptocht in Oss. Helaas namen er geen grote Geffense wagens deel aan deze optocht.Wel goed om te zien dat de vaste plaats van de vertegenwoordigers van het Rottenrijk een trekpleister aan het worden is voor andere Geffenaren. Een Geffens feestje langs de route, schuin tegenover het gemeentehuis. Een goede tip voor volgend jaar. En verder … - horen wij dat er initiatieven zijn om de Geffense Vlag opnieuw in productie te nemen. Graag zien wij de varianten zoals kaasprikkers, banners, mastvlaggen en spandoeken tegemoet. - gaat het gerucht dat de laatste GSM provider uit de Geffense kerk zal verdwijnen, waarmee er ook een bron van inkomsten wegvalt. - vinden er al volop schouwingen plaats voor de nieuwe glasvezelprovider. - feliciteren wij Rob van Dinther met zijn benoeming als postcommandant van de Brandweer Geffen. Volgende Stamtafel: op lokatie De volgende Stamtafel is op 28 april, 10.30 u. in de kantine van de KPJ, waar we naast de Stamtafel ook de wedstrijd Vinkel-Geffen gaan supporteren. Een en ander komt voort uit de verkiezing van het Jong Geffens Talent. Iedere genomineerde kandidaat heeft een cheque ontvangen waarmee hij/zij 25 uur aan diensten

7


van een Stamtafel aangezetene kan inzetten voor de eigen vereniging. We zien de aanvragen van de andere genomineerden graag tegemoet ! Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken. nl

te halen. De uitdaging voor ons is om de inwoners van Geffen trots te laten zijn op de uitkomst; een gedragen ontwerp voor het plein dat kwaliteit toevoegt aan het dorpshart.” Wil je zien wat er al staat op de website? Kijk dan op https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl/ Op woensdag 15 mei om 19.30 uur is het tweede dorpsgesprek in de Koppellinck. Je bent harte welkom, graag tot dan!

15 MEI TWEEDE DORPSGESPREK

Denk en praat mee over Dorpshart Geffen! Op woensdag 27 maart was het eerste dorpsgesprek over Dorpshart Geffen in de Koppellinck. Het was een mooie bijeenkomst die werd geleid door Foke de Jong en Loes van Schie van LOS Stadomland. Ze vertellen graag meer over hun werk en wat ze gaan doen voor Dorpshart Geffen. Foke de Jong en Loes van Schie: ‘Bij LOS werken en ontwerpen we aan uiteenlopende projecten en dat maakt het werk afwisselend en nooit saai. Zo werken we aan omgevingsvisies, verschillende ontwerpen in de openbare ruimte, centrumplannen en gebiedsvisies. Tijdens het project in Geffen organiseren we verschillende bijeenkomsten voor de inwoners. Daarnaast gebruiken we ook een website om de discussie te voeren. Het doel is om gezamenlijk tot een ontwerp te komen voor het dorpsplein. Hierin bouwen we op alle informatie die al is opgehaald, maar hopen we ook om nieuwe dingen op

Bent u op zoek naar kinderopvang? • Kleinschalig • Natuurlijke omgeving • Kinderopvang van 0 tot 4 jaar • Vaste leidsters voor rust en veiligheid • Ruime speelweide om te ontdekken Nieuwe Erven 51, 5384TA Heesch | 06-400 44 518 info@kinderdagverblijfmeintje.nl | www.kinderdagverblijfmeintje.nl

8

SAVE THE DATE Staan je wandelschoenen al in het vet…? Dan is het tijd om ze te gaan inlopen, want de Geffense Wandel4daagse staat gepland. Dit jaar met een verrassend tintje… Houd vrij in je agenda: 18 t/m 21 juni 2019. Voorinschrijving in de Koppellinck op dinsdag 4 juni van 14.00 – 20.00 uur.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


ONTDEK GEFFEN Op woensdag 3 april heeft Geffen een eigen informatiepunt gekregen op Kloosterstraat 7, ingang Oude Klooster. Dat Geffen heel wat te bieden heeft, is u wellicht bekend, maar hoe komt een buitenstaander dit te weten en hoe kunnen we al dat moois presenteren? Torenmuseum De Peperbus, met als kartrekker Ruud Verhagen, startte een project om een informatieboekje te vervaardigen, een kerkfolder en maar liefst vier nieuwe wandel- en fietsroutes in en rondom Geffen. Het informatieboekje en de routes kwamen tot stand, nadat geconstateerd was dat het bezoekersaantal van het torenmuseum, de rondleidingen in de kerk, en de molen- en bijenmuseumbezoeken terugliepen. Financiële ondersteuning was er van de Dorpsraad Geffen, Platform Vrijetijd Oss, Creativos Reclame en Rabobank. Op Geffen.nl vindt u een digitale versie, die uiteraard up to date wordt gehouden. Wethouder Van der Sloot was namens de gemeente aanwezig. Hij sprak over het belang van Recreatie, Toerisme en Erfgoed in de gemeente Oss. “Daar moeten we trots en zuinig op zijn.Wij lanceerden ‘Dat is Oss’ en jullie hebben nu ‘Dit is Geffen’!” Hij onthulde de informatieboxen in de entreehal van het Oude Klooster, samen met Antoinette Hoeben. Zij ontving het eerste exemplaar van ‘Ontdek Geffen’ als eerbetoon aan Hans, die met de Dorpsraad, ‘vaart had gehouden’ in de voortgang van de uitgave van de boekjes. Het eindresultaat mag er zijn, maak er met familie, vrienden en kennissen gebruik van. De boekjes mag u na gebruik terug stoppen in de boxen, zodat anderen er ook weer plezier van kunnen hebben. Op zondag 7 april konden belangstellenden naar hartenlust gaan wandelen of fietsen aan de hand van de nieuwe boekjes: Ivo van Dintherpad / Effe door Geffe / Dwars op de Overlaat / Op stap door het verleden en de eerder al uitgegeven Langs boom en veld. Foto: Antoinette Hoeben en wethouder Van der Schoot

GYM VERENIGING GEFFEN

LOW IMPACT/ PILATES Wist je dat GVG iedere maandagavond zeer veelzijdige low impact/ pilates lessen geeft? Onder leiding van de sportieve en enthousiaste Diana Heijmans worden deze lessen in De Koppellinck gegeven. Low Impact is dé ideale manier om aan je conditie en vetverbranding te werken maar ook aan de souplesse van de spieren en spierversterkende oefeningen. Naast de eenvoudige aerobicpassen, train je ook met name billen, benen, armen en buik met behulp van gewichtjes, elastieken ed. Low impact betekent dat je geen bewegingen maakt die belastend zijn voor je gewrichten. Pilates is de perfecte groepsles waarin je op een leuke en actieve manier je stabiliteit, coördinatie en spierkracht traint. De focus ligt tijdens de oefeningen op concentratie, stabiliteit en bestaat voornamelijk uit grondoefeningen om je core/romp sterk te houden zodat je houding verbeterd en je spieren sterker worden. Ook de rekoefeningen zijn belangrijk tijdens deze les zodat je spieren langer worden. Deze combinatie van de ene week low impact en de andere week pilates, maken de lessen afwisselend en veelzijdig. De lessen zijn geschikt voor jong en oud. Ben je benieuwd, dan nodigen wij je uit voor een proefles. Aanmelden voor een proefles kan via gym.ver.geffen@ gmail.com

Gratis handdoek met je naam!

Besteed in Maart t/m Juni 2019 voor € 60,00 aan kleding verstelwerkzaamheden bij KledingVermaak en ontvang een gratis handdoek met je voornaam erop geborduurd. *** Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter zonder voering € 12,50 Korter met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparatie per uur € 10,00

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 08 mei: Bedevaart naar Moeder Maria in St. Jan 09 mei Bingo avond 22 t/m 26 mei:Vijfdaagse reis naar Moezel in Duitsland 12 juni: lezing over “Ouder worden” Beste leden van de KBO, Afgelopen maand zijn we op stap geweest naar Amsterdam met de museumplusbus. We hebben genoten van kunst en cultuur in het Rijksmuseum dankzij de bijdrage van de Postcodeloterij!! Ook zijn we vorige week op bezoek geweest bij het museum van beeld en geluid. Ik hoop dat u ons heeft gezien op tv bij Kassa. En we hebben nog meer voor u. Een lezing over ouder worden in juni. De buitenactiviteiten zijn ook weer opgestart. Kijk eens een keertje op maandagmiddag bij het jeu de boulen, voor de Koppelinck. Het is er altijd reuze gezellig. De minder-validen tocht in juni is verzet naar 2 juli, maar daar krijgt u nog meer informatie over in de volgende editie. Op bedevaart naar de St.Jan op 8 mei Mei-maand... Mariamaand... Al eeuwenlang een traditie om juist in deze periode een kaarsje te laten branden bij Moeder Maria. Pastoor van Dijk zal voorgaan in de viering welke om 10.30 uur begint en iedereen die graag hier naar toe wil gaat op eigen gelegenheid naar de St.Jan. Te voet, per fiets of met auto’s. Vooral alle Geffenaren zijn uitgenodigd om hier deel aan te nemen. Fiets er eens uit: Wekelijks is onze fietsgroep op woensdagmiddag op pad. Er wordt zo’n 30 km gefietst en de groep start om 13.00 uur vanaf het kerkplein. De groep is ook voornemens een vierdaagse vakantie te plannen naar Deurne op 10-11-12 en 13 juni. Heen en terugreis wordt ook per fiets ondernomen en er wordt dus twee dagen gefietst in de omgeving van Deurne. Evt. deelnemers aan deze fietsvakantie dienen gewend te zijn aan het fietsen in een groep om zodoende de veiligheid te kunnen waarborgen. Er zijn nog twee kamers vrij in het Fletscher Hotel.Voor info en mogelijke opgave: Jan Ceelen tel: 073 5322258 of 06 25341533 Bezoek André Rieu in Maastricht op 11 juli: De kaarten waren snel uitverkocht, maar nu zijn er twee kaarten over, omdat door omstandigheden enkele personen niet mee kunnen. Als u belangstelling heeft, kunt u een van de leden van de reiscommissie bellen. 10

De namen en nummers staan in de KBO gids. Concert Lia de Haas en Hennie Korsten In de Iemhof in Oss is op woensdag 10 juli as. een muzikale middag met LIA de HAAS en HENNIE KORSTEN. Deze middag bestaat uit: 14.00 uur koffie met iets lekkers, daarna een drankje en enkele hapjes. Deze middag duurt tot ca. 17.00 uur. De kosten voor dit concert zijn all in en bedragen €10,00. Aanmelden kan tot 15 april bij een van de leden van de reiscommissie. Driedaagse reis met bezoek aan de wereldhaven dagen 5-6-7 september De reiscommissie heeft voor u door Brabant Express een leuke reis laten samenstellen met als topevenement de Wereldhaven dagen in Rotterdam. Het programma: Dag 1: Vertrek uit Geffen en bezoek Speelgoed & carnavalsmuseum ‘Op Stelten’ in Oosterhout. Na dit bezoek bent u even vrij in het centrum van Oosterhout waar u een lunch kunt gebruiken of naar hartenlust kunt shoppen. In de middag rijden we naar ons hotel waar we vervolgens inchecken in hotel Sheetz voor 2 nachten. Na het diner in het hotel is de avond ter vrije besteding. Oosterhout heeft een gezellig centrum (op loopafstand) waar u een heerlijk terrasje kunt nemen of door de oude straatjes een wandeling kunt maken. Dag 2: Wereldhavendagen Rotterdam Na het ontbijt rijden naar Spijkenisse waar we omstreeks 10.30 uur inschepen van de het mooie schip Marlina. Om 11.00 uur vertrekken we richting Rotterdam. Tijdens deze bijzondere tocht door de Rotterdamse haven met De Wereldhavendagen zult u op een fascinerende wijze beleven wat de Rotterdamse haven te bieden heeft. Er zijn demonstraties aan de wal en op het water o.a. ter hoogte van de Erasmusbrug.We varen via de Oude Maas naar de Botlek. Hier draaien we de Nieuwe Maas op langs Vlaardingen, Pernis, Schiedam, Waalhaven, Maashaven, s.s. Rotterdam, Rijnhaven, Hotel New York, Erasmusbrug, Nieuwe Willemsbrug tot het Feijenoord Stadion. Hier keren wij om en varen via de Nieuwe Maas terug naar Spijkenisse. Tijdens deze bijzondere vaartocht geniet u van een hartelijk ontvangst met koffie en gebak, Live Muziek en Entertainment en is er een zeer uitgebreid koud en warm buffet en dessert geserveerd én zijn alle drankjes (excl. buitenlands gedestilleerd) gewoon inbegrepen. Omstreeks 16.00 uur vertrekken we weer naar Oosterhout, waar we nog een diner tegoed hebben Dag 3: Wijnboerderij de Santspuy & Nassaustad Breda Na het ontbijt nemen we afscheid van Oosterhout.We rijden naar De Santspuy waar we een excursie krijgen,


een leuke (!) rondleiding door de wijnboerderij. Uiteraard mag er ook geproefd worden van de wijn en likeuren, port en advocaat! Een gezellige ochtend gegarandeerd. Na dit bezoek rijden we naar de Nassaustad: Breda. Hier bent u even vrij voor de lunch en kunt u de befaamde Grote Kerk op eigen gelegenheid bezoeken! Na onze middag in Breda rijden we naar een gezellig restaurant waar we deze reis met gezellig diner afsluiten. We komen omstreeks 20.00 uur weer aan in Geffen. Inbegrepen: * Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar (*), TV/ DVD, toilet en airconditioning; * Begeleiding en service van een ervaren chauffeur/ reisleider; * Programma zoals beschreven; * 2 nachten verblijf in 4**** hotel Sheetz Oosterhout; * 2x ontbijt en diner; * Entree en koffie/thee met appeltaart Speelgoed & carnavalsmuseum ‘Op Stelten’; * All Inclusive rondvaart Wereldhavendagen Rotterdam; * Rondleiding, proeverij en koffie/thee en appelcake de Santspuy; * Vrij bezoek Breda en Grote Kerk; * 3-gangendiner ter afsluiting; Niet inbegrepen: Overige verzorging, persoonlijke uitgaven, en niet genoemde entreegelden optionele reis- en/of annuleringsverzekering en fooien. De bar is tegen betaling. Indien nodig kan Brabant Expres voor u een reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Reissom per persoon: 279,00 euro. Toeslag 1-persoonskamer: 49,00 euro per verblijf. Genoemde prijzen zijn inclusief bovenstaand arrangement en geldig vanaf 30 personen. U kunt zich inschrijven per formulier wat u kunt aanvragen bij Tineke Willemse tel 06-10758924, ook voor verdere informatie kunt u bellen.

Elke laatste vrijdag van de maand zijn de reparateurs in Kom d’r in aanwezig om uw kapotte spullen en (elektrische) apparaten weer aan de praat te krijgen. Ook kleine reparaties aan fietsen worden uitgevoerd. U kunt zelf toekijken en meehelpen, zodat u er ook wat van kan leren om de volgende keer zelf uw reparatie ter hand te nemen. Dit alles met een gratis kopje koffie of thee. Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die ons team willen komen versterken. Wij bieden je een zeer nuttige en dankbare tijdsbesteding voor één vrijdagmiddag in de maand. Het is gezellig en zorgt voor een beetje meer duurzaamheid in Geffen. En elke keer dat een reparatie gelukt is oogst je de dankbaarheid van de aanbieder. De eerst volgende keer is op 26 april van 14.30-17.00 uur. Kom gerust eens een keer kijken.We vinden het ook leuk om jongere mensen in ons team te hebben. Mogelijk is de vrijdagmiddag daarvoor een probleem, maar wij gaan dan kijken of zaterdagochtend een betere optie is. NB. in mei is het Repair Cafe i.v.m. het Hemelvaartweekend verzet naar vrijdag 24 mei. Inlichtingen bij Gerrit Romme tel. 06-18942429

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium.

IN MEMORIAM. Op zaterdag 30 maart is na een kortstondige ziekte overleden Ton Tijs, lid van ons reparatieteam. Zijn overlijden kwam voor ons volkomen onverwacht. In de korte tijd van het bestaan van Repair-Café Geffen hebben we Ton leren kennen als een aimabele vakkundige en serieuze man.Wij betreuren het dat we Ton maar zo kort hebben mogen meemaken en wensen zijn vrouw Helma, de kinderen en partners en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies. 11


EFFE OVER GEFFE

7. Ons visitekaartje Ongetwijfeld Effe noar Geffe.

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer: Cor Heijmans 81 jaar, hij woont ‘Op d’n Dries’ op het Dorpsplein

8. Bewondering voor ... Alle mensen die zich inzetten om bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. Zeker moet genoemd worden iedereen die professioneel of vrijwillig werkzaam is in de zorg.

1. Een herinnering aan Geffen Naast veel herinneringen moet ik noemen: Het Hanenfestijn. Dit dorpsfeest bracht elk jaar Geffen een weekend in beweging voor het Jeugdwerk.

9. Geffen is voor mij ... Een plaats om er te wonen. Ik heb er een mooie jeugd gehad, vooral samen met mijn tweelingbroer Adriaan en ik ben er altijd blijven wonen.

2. Dit zou anders moeten Bij het herdenkingsmonument missen we de namen. Deze namen staan voor personen, die een grote leegte hebben achtergelaten.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan ... Sportpark De Biescamp. Mogelijkheden scheppen voor sport en spel werken mee aan een gezond Geffen.

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Voor mij is niet één plek maar heel Geffen bijzonder. Dit plaatsje met zijn toren en twee molens blijft uniek. 4. Een mooi mens Dan denk ik aan een groep personen. Ik verwonder me elk jaar weer hoe prachtig en creatief de carnavalsgroepen en –wagens zijn. De presentatie verdient alle lof. 5. Jammer dat ... De herdenkingsboom met de namen van de Geffenaren, die door oorlogsgeweld zijn omgekomen, geen prominente plaats inneemt in de Geffense gemeenschap. Misschien dat daarvoor een plekje op het nieuwe dorpsplein kan worden ingeruimd. 6. De leukste club Heemkundewerkgroep Vladerack. Er is een goede sfeer en er is altijd interessant materiaal voorhanden.

JEUGDBRANDWEERDAG 29 JUNI 2019 Wil jij kruipen door het schuim? Zigzaggen met een brancard? Een grote brand blussen? En nog heel veel meer… meld jouw team dan snel aan! Meld jouw team aan voor een spetterende middag, enkele voorwaarden: 3 Kinderen zitten in groep 3 t/m groep 8 3 Het team bestaat uit minimaal 8 kinderen 3 Kinderen komen uit Geffen, Nuland of Vinkel 3 Elk team heeft een teamleider vanaf 16 jaar 3 Jouw team verzint een spetterende teamnaam Enkele belangrijke mededelingen: 3 Deelname is helemaal gratis 3 Parkeren is mogelijk op het weiland aan de Papendijk 3 We ontvangen je graag om 12.30u en gaan om 13.00u beginnen 3 Na afloop ontvangt iedere deelnemer een leuke attentie 3 De winnaar krijgt een rondleiding door de brandweerkazerne Stuur je aanmelding vóór 24 juni 2019 naar jeugdbrandweerdag@hotmail.com. We ontvangen graag je teamnaam, alle voornamen van de kinderen, de naam en het telefoonnummer van de teamleider. Ook vinden we het fijn om de gemiddelde leeftijd te weten. Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Tot zaterdag 29 juni, Brandweervereniging Fikkie.

12

Like de facebookpagina: facebook.com/brandweergeffen.


ZONDAG 26 MEI 2019 GILDENKRINGDAG HOGE SCHUTS Zoals u in de vorige ‘Torenklanken’ hebt kunnen lezen organiseert het Sint-Jorisgilde een gildenkringdag op het evenemententerrein bij molen de Vlijt. Wilt u deze gildendag al vroeg beginnen, dan kan dat. Om 09.30 uur wordt er in onze parochiekerk een gildemis opgedragen, waarbij afvaardiging van de dertien aangesloten gilden aanwezig zal zijn. Natuurlijk bent u ook daar van harte welkom. Daarna gaat het programma verder op het evenemententerrein aan de Groenstraat.Als start stellen de gilden zich om 12.00 uur op voor de optocht. Een aantal gilden wordt voorafgegaan door een standaardruiter die de weg moet banen voor zijn/haar gilde. Wij hopen dat de omwonenden van de straten waar doorheen getrokken wordt, hun huizen feestelijk versieren door de vlag uit te hangen. Zij krijgen nog een brief thuisbezorgd met dit verzoek. Hierna volgt de massale opmars op het terrein en kunnen de wedstrijden beginnen. Geweldig is het dat het gilde veel (financiële) steun krijgt vanuit de Geffense gemeenschap voor deze kringdag. Kortom: komt dat zien, u zult zeker genieten. Als thema heeft het gilde gekozen voor “Bouwen aan de toekomst”. Het Sint-Jorisgilde bestaat dit jaar twintig jaar en zij hoopt nog een mooie toekomst tegemoet te gaan. Daar willen de gildeleden aan bouwen.

Op dit moment wordt ook letterlijk gebouwd voor het gilde, want aan de Weverstaat komt een schitterend nieuw onderkomen (samen met Scouting en Jeugdvakantiewerk) en dit nieuwe gildehuis is zeer zeker toekomstbestendig. Het is mooi gelegen naast het arboretum Geffen met een groot eigen terrein dat plaats biedt aan alle activiteiten van de drie verenigingen. Wij hopen dan ook dat er veel bezoekers op de gildendag komen kennismaken met hetgeen het gilde is, doet en waar zij voor staat. Want dit alles is straks ook mogelijk in ons nieuwe gildeonderkomen.

KINDERDAGVERBLIJF MEINTJE Sinds juli 2018 is kinderdagverblijf Meintje gevestigd in een natuurrijke locatie op de Nieuwe Erven in Heesch. We zijn een kleinschalig kinderdagverblijf met een team van vier vaste pedagogisch medewerkers. In een ruime en groene omgeving kunnen de kinderen in de natuur spelen. Ieder kind kan zelf op ontdekking gaan, waarbij welbevinden en betrokkenheid voorop staan! Samen spelen en ontdekken is ons doel. Kinderen met leeftijdsgenootjes te zien genieten en leuke dag te bezorgen is ontzettend mooi. Bent u opzoek naar opvang voor uw kind van 0-4 jaar? Maak vrijblijvend een afspraak en kom gezellig een keer langs!

13


SANDWICH BOX

14 SANDWICH SLICES VOOR 10.00 UUR BESTELLEN = VANAF 12.00 UUR OPHALEN

ARGOS HANEX NULAND

Rijksweg 40 5391 LM Nuland


NIEUWS VAN KOM D’R IN Als deze Torenklanken in de bus valt, dan hebben we al een goede start van april achter de rug. Er is volop geknutseld samen met Yvonne. Mooie dingen voor Pasen gemaakt! Gerda heeft ons enthousiast gemaakt voor lekkere Paas toetjes die bij verschillende mensen deze Pasen zeker op het menu zullen staan. Er is enthousiast gesjoeld op de eerste dinsdag van de maand en de kinderen hebben leuk geschilderd onder deskundige leiding. De volgende schilderworkshop is op vrijdag 10 mei. Het thema voor de wereldproeverij op woensdag 24 april is Indonesisch en in mei proberen we iemand te vragen om chinees met ons te koken. Je kunt al inschrijven op de lijst die in Kom d’r in ligt. Zijn er nog mensen in Geffen met een andere culturele achtergrond die het leuk vinden met onze kookgroep iets te koken uit de eigen cultuur laat het ons dan weten. Mensen uit Geffen vinden het leuk om daar kennis mee te maken! Het Repair Cafe is weer op vrijdag 26 april. Je vind daarover informatie elders in deze Torenklanken.

Wij wensen iedereen fijne paasdagen en de kinderen een fijne paasvakantie. We hopen je binnenkort in Kom d’r in te ontmoeten en horen het graag als je ideeën hebt voor nieuwe activiteiten.

GOUD VAN OUD-AVOND OP 1E PAASDAG, 21 APRIL A.S.

Op 21 april a.s. is het weer de jaarlijkse ‘Goud van Oud’avond van Black Sell. Deze avond zal de zaal van Den Driehoek in Vinkel, gevuld zijn met licht, geluid, gezelligheid en muziek uit de jaren ‘60 en ’70. Al vele jaren organiseert Black Sell deze Goud van Oud avond. Een avond voor iedereen die van de muziek uit de jaren ’60 en ’70 houdt. Met professioneel licht en geluid en een echte dansvloer zijn alle ingrediënten aanwezig om er een mooie avond van te maken. Beatband Black Sell is al jaren een begrip in Vinkel en omstreken. De band bestaat al ruim 26 jaar en heeft in de loop der tijd wat ledenwisselingen gehad. Sinds 2011 bestaat Black Sell uit de huidige 5 heren en 1 dame. Na het 25 jarig jubileum van vorig jaar, hebben ze uiteraard niet stil gezeten. Ook dit jaar gaan ze weer zorgen voor een mooi en gevarieerd programma met de bekende Black Sell nummers aangevuld met een aantal, voor hun nieuwe nummers uit de jaren ’60 en ‘70. Dit jaar zal de avond geopend worden door Outline. Deze band met 3 rockchicks en 3 rockers met ballen, zoals ze zelf zeggen, hebben al eerder samen met Black Sell op het podium gestaan. Met hun medleys en mash-ups gaat Outline, samen met Black Sell, zorgen voor een mooie reis door de tijd. De zaal aan de Brugstraat 34 in Vinkel, is open om 20:30 uur en iedereen mag gratis naar binnen. Kortom wie van een gezellige avond met veel Goud van Oud muziek houdt, is van harte welkom op 21 april 2019 in Vinkel. Kijk ook eens op: www.blacksell.nl

15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


GELOOF ONDER WOORDEN (24) Dood op het kruis. Hoe heet Jezus, de mens van het goede, de man van God, zijn leven op het kruis kunnen eindigen? Jezus wilde de profeet van God zijn. Door de wil van de Vader rigoureus op te volgen stelt Jezus de menigte teleur, Hij kwetst de Farizeeën, vertonrust de priesters van de Tempel. De religieuze en politieke macht zijn het erover eens dat Hij moest verdwijnen.Wat Jezus zegt en doet tijdens het laatste avondmaal kan aangeven in welke geest Jezus zijn passie en zijn dood wil beleven: als een offer voor ‘de volkeren’ met het oog op vergeving, voor een ‘nieuw Verbond’ (Mt 26,28). Ieder op zijn manier vertellen de evangelisten waarom deze dood zo uniek is in de geschiedenis. Meer dan andere lijdenverhalen laat de passie van Jezus de menselijke verdorvenheid zien. Het kruis openbaart de zonde van de mens. En tegelijkertijd openbaart het kruis van Jezus de kracht van Gods liefde (Rom 5,6-8) In plaats van de moordenaars te straffen, biedt God hun zijn vergeving aan. Door de dood redt Jezus Christus ons van de absurde dood en van de zonde. Want de wortel van de zonde ligt in het wanhopen aan God. Wanhoop is de diepe zonde van de mens. Voor de christen is het aanschouwen van de gekruisigde Christus de bron van hoop (Joh 20,37). Sterven is een Pasen, een doorgang. Het Nieuwe Testament is geschreven om te verkondigen dat het Kruis geen nederlaag is, het is een overwinning. Deze doodsplaats is de geboorteplaats van een nieuwe mensheid, waarvan Jezus Christus ‘de eerstgeborene is’(Kol 1,18). De vervolgende rechtvaardige. Het tragische levenslot van Jezus van Nazareth is niet geheel uniek. Duizenden mensen, waaronder vele vredestichters en rechtvaardigen uit de volkeren, zijn net als Jezus gemarteld en ter dood gebracht. Jezus was geen anarchist en geen fanaticus. Maar toch heeft Hij veel losgemaakt, beschaamd en diep gechoqueerd. Eenvoudig omdat Hij wilde zijn wie Hij was: de Zoon, weerspiegeling van de Vader. Jezus wilde niet zijn wat men van Hem verwachtte, maar wat de Vader van Hem verwachtte. De massa verwachtte een majestueuze Messias, die bij elke stap die Hij zette wonderen deed. Toen Hij de gestalte van de ‘Dienaar van de Heer’ aannam, discreet, geduldig en dicht bij de mensen, stelde Jezus de massa teleur. De joodse geleerden verwachtten de Messias als een nieuwe Mozes, in een rechte lijn met de vertrouwde traditie. Jezus stelde de Schriftgeleerden, de Farizeeën, en de geleerden teleur, door een nieuwe religieuze weg te prediken. Het was ‘nieuwe’ wijn’ en de oude zakken konden die gisting niet verdragen (Mc 2,21-22).Voor de priesters van de tempel was Jezus een gevaarlijke onrustzaaier: verleid door de messianistische luchtspiegeling konden de massa in opstand komen tegen de bezetter en een ramp veroorzaken (Joh 11,47-53). Jezus heeft op eenvoudige manier geprobeerd de liefde en vrede aan ons te brengen. En dat kan je de kop kosten. Jezus was geen harde schreeuwer, zoals sommige politieke partijen

doen, zoals PVV en Forum van democratie. Overal tegen zijn en mensen ophitsen. Blijkbaar denken veel mensen dat het helpt, zie helaas de uitslag van de Provinciale verkiezingen. Vrede en liefde, saamhorigheid begint bij jezelf, in je eigen hart.Vele zetten God aan de kant, maar zijn Zoon Jezus stond en staat tussen de gewone eenvoudige mens, die vervult van Gods goedheid. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

SCHRIJF- EN VERHALENKRING MAASLAND Mijn naam is Wim van der Graaff, schrijver en lid van de schrijf- en verhalenkring Maasland. Onze missie is om (beginnende) schrijvers enthousiast te maken om te blijven schrijven en hun werk naar een hoger niveau te tillen door discussie en lezingen van en met andere schrijvers. Binnen het cursus- en workshoppakket van de volksuniversiteit Oss zijn er activiteiten voor beginnende schrijvers zoals creatief schrijven gegeven door Hr. M. van Brakel. Om deze cursisten na afloop van de cursus/workshop te blijven enthousiasmeren zouden wij het op prijs stellen als de schrijf- en verhalenkring Maasland genoemd zou kunnen worden als een stimulans om te blijven schrijven. Door aansluiting bij onze kring kan de schrijfstijl verder verbeteren. Eventuele reacties kunt u mailen naar wimvdgraaff@gmail.com of wimvanlier@planet.nl. Met vriendelijke groeten Wim van der Graaff Bestuur schrijf- en verhalenkring Maasland

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


‘JAMMER DAT WE NIET IN GEFFEN KONDEN BLIJVEN’ Dat vindt Gerard van den Bovenkamp (67 j.), die per 1 juli zijn tandartsenpraktijk sluit in Geffen. Collega tandarts Tarik Bulut had graag een praktijkruimte willen kopen in Geffen. Dat is echter niet gelukt, de meeste, geschikte locaties waren alleen te huur. Gerard is geboren in Wageningen en studeerde af als tandarts in 1975. Daarna verving hij in drie verschillende praktijken en moest vervolgens in militaire dienst. Daar kon hij werken als tandarts. Zijn eerste praktijk vond hij – samen met zijn toenmalige echtgenote Ineke, eveneens tandarts – in Geffen en daarmee kreeg Geffen haar eerste eigen tandartsen. Allereerst huisden ze in de Kapelstraat in twee naast elkaar liggende woningen en later werd de praktijk gevestigd in de Rosmolen. “Ik heb wel ontzettend geboft met de assistentes die hier door de jaren heen hebben gewerkt. Momenteel is Joke de stoelassistente en Miranda de praktijkmanager. “De praktijkmanager neemt heel veel werk uit handen: zij regelt alles rond afspraken, administratie en boekhouding en contacten met zorgverzekeraars en vertegenwoordigers.” Miranda zegt op haar beurt een goede band met Gerard te hebben. “Ik vind het echt jammer dat ik niet mee kan naar Oss.” Bijzonder is dat ze precies op 1 juli a.s., 23 jaar in dienst is bij Tandartsenpraktijk Geffen! Na meer dan 40 jaar trouwe dienst moet Gerard nu weliswaar zijn praktijk in Geffen sluiten, maar stoppen als tandarts is nog niet aan de orde. Hij gaat zijn werk als zzp-er voortzetten bij ‘i2 Tandartsen’ in Oss, waar collega Bulut en mondhygiënist Omar Bromm al werkten. “Het is een fijne gedachte dat er daar altijd iemand is waarmee je overleg kunt plegen, indien nodig,” vindt Gerard. De praktijk aan de Goudmijnhof 62 in Oss, heeft vier behandelkamers en er is eveneens een tandtechnicus.

Gerard blijft overigens ook nog actief bij NoviaCura, gespecialiseerd in het leveren van mondzorg aan kwetsbare, minder mobiele mensen in instellingen en bij gedetineerden. Het werken bij beiden groepen is een bijzondere ervaring. Gerard kijkt terug op mooie arbeidzame jaren in Geffen. “Ik voel me hier vanaf het begin bijzonder goed thuis”. Als dorpsgenoot zullen we hem zeker nog aantreffen als gitarist bij muzikale producties, waar hij deel uit maakt(e) van diverse gelegenheidsensembles /-combo’s van Broeliehoop tot Kryner Beat en Roaporkest. Sport staat eveneens hoog in het vaandel. Gerard tennist en vanaf zijn 12e jaar tot op heden gaat hij, zo’n 3 à 4 keer in de week, hardlopen. “Ik ben zelden ziek, daarom gaat mijn werk me nog goed af”, zegt Gerard. Alle cliënten hebben bericht ontvangen over de sluiting van de praktijk. Zonder tegenbericht worden ze automatisch overgeschreven naar de praktijk in Oss.

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


ROB VAN DINTHER

Postcommandant Brandweer Geffen Zo vader, zo zoon… Rob van Dinther (41 jaar) trad 5 jaar geleden in de voetsporen van zijn vader Gerard als vrijwillig brandweerman. Nu is hij aangesteld als postcommandant brandweer Geffen bij Brandweer Brabant Noord (BBN). Een ware sollicitatie ging eraan vooraf. Bij de brandweer gaan doe je niet zonder je thuissituatie. Petri [de vrouw van Rob] en hun twee kinderen Lynn en Sven zijn onderdeel van de beslissing geweest. Op 1 april 2019 heeft Rob het stokje overgenomen van Peter Theunisse, die stopt na 10 jaar als postcommandant brandweer Geffen. Als postcommandant zie je erop toe dat iedereen goed is opgeleid, dat de materialen in orde zijn en de kazerne er netjes bij staat. Van de brandweerlieden wordt verwacht dat ze een hecht team vormen, want alleen kun je niets. Bij de brandweer gaan doe je vrijwillig, echter niet vrijblijvend.Verder moet Rob ervoor zorgen dat er voldoende mensen zijn en dat is wel de grootste uitdaging, zegt hij, maar die wil hij graag aangaan. Momenteel zijn er 21 vrijwilligers, dat zouden er minimaal 28 moeten zijn. Dus de jongeren vanaf 18 jaar die dit lezen en graag hulp willen bieden bij branden en ongelukken kunnen zich melden! Om de kneepjes van het vak te leren dien je eerst een 2-jarige opleiding te volgen, waarbij je direct gaat stagelopen bij de brandweer in Geffen. Het is een fijne en verantwoordelijke club om lid van te zijn, je gaat voor elkaar ‘door het vuur’. Denk er eens over na en stuur bij interesse een bericht naar ro.vandinther@brwbn.nl.

MEI 04 Dodenherdenking, organisatie St-Jorisgilde 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 11 RIVED kledinginzameling 15 Ziekencomite De Schakel, Meiviering Oude Klooster 14.00 uur 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 16 Pubquiz ‘t Haasje 20 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 26 Kringdag Gildekring Hoge Schuts, molen De Vlijt JUNI 04 Voorinschrijving Geffense Wandel4daagse, 14.0020.00 uur Koppellinck 09 St-Jorisgilde Burgerkoningschieten, molen Zeldenrust 13 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Toediening Vormsel 16 Eerste Communie 17 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 t/m 21 Geffense Wandel4daagse 20 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 Jeugdbrandweerdag 30 Geffens Open Jeu de Boules toernooi JULI 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 11 St-Jorisgilde Koningschieten, molen Zeldenrust 26 t/m 31 Collecte Ziekencomite De Schakel

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden:

WIE WAT WANNEER APRIL 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 St Jorisgilde Viering Sint-Jorisdag met gildemis 28 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u.

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


VROEGERE DAMES HEESCH,

weer permanente locatie in Heesch! Er zijn families waarvan de verloskundigen van Ridderhof drie generaties op de wereld hebben geholpen. Groot verschil tussen die eerste en derde generatie is de verloskunde zelf, die is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. De praktijk van Verloskundigen Ridderhof komt voort uit die van de Dames Heesch: drie vrijgezelle dames die samenwoonden in één huis. Ruim zestig jaar geleden begonnen zij hun praktijk. Ze gingen gewoon om de beurt naar een bevalling of spreekuur, net hoe het uitkwam. Omgedoopt Op 1 juni 1998 ging Trudy Rijk, de laatste van de Dames Heesch, met pensioen. Haar plek in de praktijk werd ingenomen door Karin Vestjens. De 3 vrouws- praktijk zelf was toen al omgedoopt in Ridderhof, vernoemd naar de locatie in Oss waar de praktijk toenmalig gevestigd was. Inmiddels is de praktijk gegroeid naar een maatschap van 4 verloskundigen: Karin Vestjens, Evelien van der Marck, Danielle van der Velden en Evelien van der Krabben werken alweer jaren samen. De locatie aan de Ridderhof werd enkele jaren geleden verruild tegen een nieuw, ruimer onderkomen aan de Raadhuislaan, recht tegenover het Osse gemeentehuis. De naam Ridderhof bleef behouden. Ze hebben meer dan 20 jaar wekelijks een dagdeel spreekuur gedaan in Heesch bij fysioHeesch, maar vanaf nu is er weer een permanente locatie in het gezondheidscentrum Gildestraat! Er kunnen nu ook echo’s gemaakt worden in Heesch. En kunnen nu ook spoedconsulten in het weekend in Heesch gedaan worden. Tot nu toe moest iemand daar toch voor naar Oss komen. Controles Mensen kunnen in Heesch terecht voor alles: een intakegesprek, een kinderwensspreekuur, de zwangerschapscontroles en de nacontrole, zes weken na de bevalling. Tevens kunnen ze hier terecht voor anticonceptie: het plaatsen van spiralen of de implanon, het anticonceptiestaafje in de arm. “We zijn erg blij met deze mooie ruimte in dit prachtige pand”, zegt een enthousiaste Evelien van der Krabben, een van de vier verloskundigen van de Ridderhof.“Voor onze cliënten uit Heesch is het een vooruitgang. Zij hoeven voor hun controles niet meer helemaal naar Oss. Ze kunnen voortaan lekker hier naar toe komen wandelen. Makkelijk toch?” Takenpakket Waar de Dames Heesch zich nagenoeg alleen met

bevallingen bezig hielden, is het takenpakket van de hedendaagse verloskundigen heel wat breder. Daniëlle – destijds zelf ter wereld geholpen door de Dames Heesch – is bijvoorbeeld ook lactatiekundige. Zij weet alles van borstvoeding. Alle vier de verloskundigen, zijn tevens bevoegd echoscopiste. “dat blijft altijd een heel mooi moment, als je mensen voor het eerst hun kindje kunt laten zien”, vertelt Evelien van der Marck. Daarnaast houdt de praktijk zich ook bezig met anticonceptie. “We voorzien daarmee in een groeiende behoefte onder vrouwen”, zegt Evelien.“Nu we hiervoor een aantekening in het kwaliteitsregister hebben, krijgen mensen dit ook vergoed van de verzekering als ze het bij ons laten doen.” Magisch Ondanks al die extra taken, blijft toch een bevalling het allerleukste van het vak. “Dat je mensen mag helpen bij de geboorte van hun kind. Dat is toch echt magisch”, glimlacht Karin. Maar ook bevallen is veranderd in de loop van de jaren: vroeger beviel iedereen liggend op de rug in bed, nu stimuleren we mensen om te bevallen in de houding die ze het fijnste vinden: in bad, op de baarkruk, staand, alles kan! Contact Elke dag (maandag -zondag) tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 0412-62560 Voor dringende zaken: 06-55884455 Voor niet medische vragen ook per email: info@verloskundigenridderhof.nl Voor meer informatie: www.verloskundigenridderhof.nl

Kortom je kunt dus bij ons terecht voor: • Kinderwens • Zwangerschap • Nazorg na de bevalling, inclusief lactatiekundige hulpverlening • anticonceptiezorg

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.