Torenklanken 2020 - nr 06

Page 1

58e jaargang | nummer 6 | maart 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

KPJ VETERANENSPORTDAG 2020 Ter ere van ons 95 jarige bestaan zal KPJ Geffen dit jaar eenmalig meedoen met de jaarlijkse veteranensportdag. Deze wordt dit jaar georganiseerd door de afdelingen Elsendorp/de Mortel. Een enthousiaste groep dames en heren (in totaal ruim 50 personen) is wekelijks bezig met het repeteren van de oefeningen. In oktober 2019 is begonnen met de verplichte oefening. Een gymnastische oefening op muziek opgegeven door de organisatie welke elke deelnemende afdeling moet kennen. Momenteel zijn we druk in de weer met de vrije oefening een oefening die door onze eigen sportleiders in elkaar gezet is. Hierna volgt nog de volksdans en de menselijke piramide. Met name de jonge deelnemers vinden het pittig waarom de echte “veteranen� dan weer hartelijk kunnen lachen.

In de winter maanden mogen we gebruik maken van de loods van Joost en Karin Vos aan de Leiweg. Een perfecte locatie waar we heel erg blij mee zijn!!! DANK DANK DANK!!! De dames oefenen in de vooravond en de heren daarna. Na het oefenen wordt uiteraard nog even na gekletst. In de zomer maanden zullen we trainen bij het KPJ club gebouw. Nieuwsgierig geworden kom gerust een keer kijken. Op 7 juni zal de sportdag plaats vinden en tot die tijd zullen we iedereen van de vorderingen op de hoogte houden. Groet KPJ Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 30 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073 – 5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt De vieringen van vr. 27 maart en zo. 29 maart zijn afgelast. 29 maart: De klok wordt verzet vr. 03 april 19.00 u. * avondmis zo. 05 april 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP (Palmzondag) m.m.v. communicanten do. 09 april 19.00 u. Witte Donderdagviering in Nu land vr. 10 april 15.00 u. Kruisweg m.m.v. vormelingen en Fluitenkruid vr. 10 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering in de kapel za. 11 april 17.30 u. Paaswake in de kerk van Vinkel AFGELASTE VIERINGEN In verband met het Coronavirus hebben we enkele vieringen moeten afgelasten en wel op de vrijdagen 13 maart, 20 maart en 27 maart en op de zondagen 15 maart, 22 maart en 29 maart. Voor de opgegeven misintenties op die dagen, kunnen kosteloos andere data worden opgegeven. VEERTIGDAGENTIJD In de Veertigdagentijd is er na elke vrijdagavondmis in de kapel en na elke zondagsmis in de kerk een extra collecte voor de Vastenactie. KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van

andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Eindstand Kerkbalans 2019: € 22.611,37. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2020 Maandag 30 maart 15.30 - 17.00 u. Thuis voorbereiden hfdst. 7-8. We maken een palmpaasstok om op Palmzondag mee naar de kerk te nemen en na afloop bij eenzame, oudere of zieke mensen te brengen. Woensdag 1 april 13.30 - 14.30 u. oefenen voor de Palmzondagviering. Zondag 5 april 09.30 u. Palmzondagviering, palmpaasstokken meenemen. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Vrijdag 10 april 15.00 u. Kruisweg wordt uitgebeeld door de vormelingen. PROGRAMMA VORMSEL 2020 Woe. 8 april 13.30 - 15.00 u. oefenen voor de Kruisweg Vrij. 10 april 15.00 u. Kruisweg wordt uitgebeeld door de vormelingen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 7 maart 2020: Riet van Santvoort - van Dinther, 84 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. GEREEDSCHAP OVER? GEEF HET EEN TWEEDE LEVEN! Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst. Wie in de parochie De Goede Herder woont kan ook in Geffen dit jaar weer achter in de kerk overbodig of verouderd gereedschap inleveren.Wanneer materialen te groot zijn om mee te nemen kan het bij u thuis worden opgehaald. De actie is op 19 maart gestart, de feestdag van Sint Jozef is. Jezus leert van hem het beroep van timmerman en deelt zo met ons de dagelijkse inspanning en voldoening die je uit werk kunt halen. Het hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een inkomen hebt, maar dat je je ook erkend voelt als burger in onze maatschappij. Met uw oude gereedschap biedt u mensen in de Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De inzamelingsactie duurt tot 1 mei, de Dag van de Arbeid. Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 526

Daar zitten we dan in een kleine samenstelling van de Stamtafel, de oudere onder ons hebben besloten om thuis te blijven en een aangezetene heeft een collega met corona en heeft besloten om thuis te blijven, doch deze hebben via facetime mee kunnen laten denken en doen. Vorige verslag was goedgekeurd met hier en daar een taalfout, maar ja wat wil je als een dislect het verslag schrijft. Corona Vooraf werden we netjes door Kim van café Govers gebeld of we rekening wilde houden met het virus, als er gesnotterd werd dan...... iedereen kent de regel inmiddels wel.Wij en zoals aangegeven bleven er ook mensen thuis. Complimenten hoe Kim met de hygiëne om ging, glazen werden niet gespoeld maar gewassen in de vaatwasser, doch het gesprek ging al van “nou vanavond kan het zo maar zijn dat jullie dicht moeten” en wat bleek inderdaad de cafés moesten sluiten De Koppellinck heeft alle activiteiten met vrijwilligers stopgezet, mocht iemand toch iets ondernemen zullen er geen vrijwilligers zijn. En een aangezeten van de stamtafel die ook bij de Koppellinck is betrokken dat Piet een lintje kreeg, wij weten niet welke Piet, maar dat al nu u dit leest wel bekend zijn.Wij nodigen Piet dan ook uit om aan te sluiten bij de Stamtafel, om zijn ervaring betreft zijn lintje met ons en jullie te delen. Halve Jumbo werd leeggekocht, en waarom...... Niemand die ons dat kan vertellen, het maar wat de mensen nu werkelijk in hun hoofd halen? Denk aan hen die de economie nu nog draaiende houden zodat deze ook boodschappen kunnen doen, en doe normaal, er is genoeg, en al zou er een totale shutdown komen dan blijven dit soort zaken gewoon open. Ali B gaf aan failliet te gaan als hij niet meer kon werken, ik begreep van de mensen van de Koppellinck dat die daar geen last van hebben.Al met al is het rustig in het dorp, laten we hopen dat we er allemaal gezond doorheen komen, als ik dit schrijf is er nog geen officieel corona covid-19 geval in Geffen. De mensen die nu niet op vakantie kunnen, kunnen deze zomer mooi naar Playa de Geffen, mooie stranden met lekker water, wat willen we nog meer. Groen Plein Het dorpsplein daarvoor heeft Geffen gekozen voor een groen plein, maar er gaan alweer geruchten rond dat er meer parkeerplaatsen moeten komen door de komst van K&H naar het plein. Doch hier wringt de schoen. Toen de nieuwe Jumbo gebouwd werd, zouden die zelf

voor parkeergelegenheid moeten zorgen, daarom kregen ze een vergunning om te bouwen van de gemeente Maasdonk!! Omdat er volgens vergunning aanvraag een parkeergarage zou worden gerealiseerd in de oude C1000. De ruimte is er maar er wordt NIET geparkeerd. Dan worden er plotseling voor de bewoners tegen een heel klein bedrag reguliere parkeerplaatsen bij de seniorenwoningen in beslag genomen. Op kenteken notabene, dus een ander mag er NIET staan. Dat drukt dus op de plaatsen die nog over zijn. Nu hebben we begrepen dat K&H in de parkeergarage zijn winkel gaat vestigen, en eerlijk is eerlijk wij van de stamtafel vinden dat ze zelf een parkeerprobleem creëren en dat dan zelf desnoods in hun eigen pand op moeten lossen en niet ten koste van het groen wat Geffen wil op het plein. Wij vragen ons af hoe dit allemaal kan, maar degene waarvan dit allemaal is mag dat bij ons uit komen leggen als hij dat wil. Al met al, zouden er 15 plaatsen in de oude C1000 komen nu zijn er 10 plaatsen gekocht voor mss maar 1 ct. per stuks, dit alles resulteert in MIN 25 plaatsen. Dit mag de gemeente Oss ons ook wel effen uit komen leggen!! Daarnaast wat er nu staat te gebeuren daar weten de omwonende nog helemaal niets van, moeten die dadelijk ook vrezen voor hun parkeerplaatsen dat deze altijd vol staan, of kunnen die ook voor een symbolisch bedrag hun parkeerplaats kopen? Van Schijndel Aangeschoven is Bart Schep, hij is de bewoner van het oude huis van Harrie Govers, deze zit naast van Schijndel, en die wil een grote fabrieksloods gaan bouwen naast hun bedrijf. Dit zou een loods worden van 40 x 65 meter en dan ook nog 10 meter hoog. Zeg maar een blokkendoos.Wat al met al een 40-tal auto- en 20-tal vrachtauto bewegingen bewerkstelligt. En dat over de fietsstraat F59 van een paar miljoen. Bart vraagt de Stamtafel hoe wij erover denken. En dan blijkt dat eenieder toch wel een mening heeft, er komt wel werk gelegenheid bij, uh kunnen ze niet beter op Heesch West gaan bouwen en dan een mooie woonwijk creëren daar, Oss moet het hele mini industrieterrein wegkopen, of kunnen we de ontsluiting niet via de Leiweg doen, die dan wel aangepakt moet worden. Wel begrijpen we uit het gesprek dat er allemaal naar elkaar wordt gewezen, van ja dat heeft Maasdonk nog beslist waar de gemeente Oss zich weer achter verschuilt. Al met al een moeilijke kwestie, de Stamtafel zet op hun facebook pagina een poll waar Geffen en andere mensen op kunnen reageren. Wordt vervolgd. De Heegt Deze wordt verbouwd, modernisering van de badkamers op de kamers, schuifdeuren en zo dat ze meer ruimte krijgen in dezelfde kamer. De huidige bewoners zullen tijdelijk onder gebracht worden in de Welle in Oss. 7


Ook zullen er twee keukens bij gebouwd worden zodat de bewoners zelf mee kunnen helpen met koken, het thuis gevoel wordt er gecreëerd. Voor het eten van de aanleunwoningen en de senioren van het Aloysiusplein daarvoor is inmiddels ook een oplossing. Die gaan eten in het Oude Klooster.

we dat ook niet. Ik zeg vanuit het centrum van Geffen Houdoe, en toitoi, in deze voor iedereen zware tijden.

Samenwerking Nulands nieuws hier, nee dat niet maar wel dat in Nuland B-quik en Nulandia samen gaan werken, en dat was een aanleiding om dit ook eens te bekijken in Geffen. Dat de kantines samen zouden kunnen gaan op de Bieskamp. Maar al snel komt het verhaal van de inkomsten voor de club, zowel de voetbalclub als de KPJ en de tennisvereniging halen natuurlijk hier veel inkomsten uit.We gaan ervan uit dat dit de gemeente geen geld kost en dat het onderhoud van dit soort gebouwen uit die inkomsten pot komt. Zou het zo zijn dat de gemeente alle drie de kantines moet onderhouden dan zou men dat idd eens moeten overwegen om dat samen te voegen. Een aangezetene die er nu niet was en daar veel van kan weten was er vandaag niet dus wordt dit vervolgt.

BEDANKT Namens carnavalsclub cv de lolbruukskes willen we graag Marc en Addie van Gaal bedanken voor het beschikbaar stellen van de bouwplaats. Ook willen we Ernis en bouwbedrijf van Wanrooij bedanken voor de sponsoring. We hebben een geweldige carnaval gehad met zowel de eerste plaats in Geffen als in Lith.

De volgende stamtafel is op 29 maart, maar zoals jullie weten zijn de deuren gesloten van de alle cafés dus ook van café Govers, en wij zullen beraden hoe wie wat waar, zo ik er nu overdenk, of digitaal of we gaan bij een aangezetene aan tafel, maar dat weten we pas als het zover is, want bij een totale shutdown kunnen

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE 8

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Rien Oomens, leeftijd 77 jaar, hij woont in de Smidse. 1. Een herinnering aan Geffen We zochten een woning in 1990. We waren in Megen, Nistelrode, Heesch, Nuland, etc. In Geffen lunchten we op het terras van ’t Akkertje. Er was veel bedrijvigheid, mooi weer, vriendelijke mensen. Kortom we besloten in Geffen te gaan wonen. 2. Dit zou anders moeten Minder appartementencomplexen maar meer starterswoningen en seniorenwoningen (geen appartementen), zowel koop als huur met groen en speelruimte. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Het Arboretum, de Koppellinck en het ‘nieuwe’ dorpsplein. 4. Een mooi mens Hans Hoeben. Hij was een inspirerende en verbindende voorzitter van zowel de Dorpsraad als Geffen zorgt. 5. Jammer dat … er vaak zwaar vrachtverkeer dwars door het dorp moet.

Vaak onoverzichtelijke en soms gevaarlijke verkeerssituaties. 6. De leukste club De Geffense Stamtafel. Veel wordt er besproken, maar ook veel gelachen en iedereen is welkom. 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe en het Rottenrijkse carnaval in de tent. 8. Bewondering voor… Alle vrijwilligers in Geffen die zich inzetten voor de jeugd, de ouderen, de verenigingen, de zieken, etc. 9. Geffen is voor mij… Een plek waar ik me thuis voel. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een project om een vorm van dagbesteding in Geffen zelf te realiseren. Veel mensen moeten nu naar andere plaatsen voor dagbesteding. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

STICHTING ROTTENRIJK BEDANKT Wij als Raad van 1/2 11 vonden de carnaval dit jaar super gezellig. We hebben echt heel veel leuke dingen mogen doen, zoals de Rottenrijker rondbrengen, op de prinsenwagen naar de basisschool, de carnavalsmis, de optocht van het Rottenrijk die gelukkig nog op maandag door kon gaan en niet te vergeten de gezellige etentjes met z’n allen. Prins John en Adjudant Esther waren helemaal top. Wij als Raad van 1/2 11 willen Petra, Esther, Moniek, Ricardo en John nog extra bedanken voor alles (en ook Gilbert voor de lekkere soep). Alles was super goed geregeld voor ons.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

9


GEBOREN IN (EN VOOR) HET OUDE KLOOSTER Geboren Rien van Wanrooij heeft iets met het Oude Klooster. Hij is geboren in 1946 in een van de kamers van het nonnenklooster. Hij is het vierde kind van Dorus en Mien van Wanrooij, die daar toen tijdelijk woonden met hun drie kinderen, nadat hun huis was afgebrand in de oorlog. Het toeval wil dat Rien als ‘kloosterkind’ tot op heden een band heeft met dit aloude gebouw. Gewerkt Rien: ”In 1963 werkte ik als elektricien bij de firma Linnenbank. We werkten aan de verbouwing van het bejaardenhuis. Er werd een storing in de refter van het bejaardenhuis gemeld. Bij mijn binnenkomst zaten de oudjes (waar ik nu inmiddels zelf bij hoor), in het donker piepers te jassen. Er ging een luid gejuich op, toen er licht kwam en ik de storing dacht opgelost te hebben.Trots ging ik te voet naar huis. Die avond lag er een halve meter sneeuw en het was 15 graden onder nul, de bekende harde winter waarin Reinier Paping de Elfstedentocht won. Thuis gekomen werd er weer gebeld, dat ze in het Klooster weer in het donker zaten. Oorzaak: ze zaten met z’n allen bij teveel straalkacheltjes met als gevolg dat de zekering stuk was door overbelasting. Ik moest helaas de oudjes in de kou achterlaten. En ik hoor het ‘zuster’ Ans Wagemakers nog zeggen: “Dan gaan we maar wat vroeger onder de dekens!” Er was geen gezeur of geklaag… Mijn eerste praktijkervaring was een feit. En de uitspraak ‘Wie brengt het ware licht?’ was geboren. Ik herinner me ook nog tuinman Marinus, bewoner van het bejaardenhuis, die wekelijks met zijn rood-witte das, als mijn grootste fan bij Nooit Gedacht langs de lijn stond. In de jaren ’70, onder wethouder Antoon van Zandvoort, mocht ik nog een keer meewerken aan het klooster bij de verbouwing van de bovenverdieping. Mocht niet veel kosten toen. Geklust Toeval bestaat niet. Na geboren in het nonnenklooster en gewerkt aan het bejaardenhuis, volgt nu geklust in het Oude Klooster. Drie jaar geleden ben ik gevraagd als technisch beheerder en begonnen we aan de renovatie van het Oude Klooster. Er was veel achterstallig onderhoud, want onder de gemeente Maasdonk was er bijna geen onderhoud gepleegd. Het bestuur van Stichting Het Oude Klooster voerde een goed beleid en bouwde reserves op. Ook de gemeente Oss, afdeling Vastgoed, leverde zijn bijdrage.Vanaf 2017 zijn er nieuwe plafonds gelegd, is ledverlichting aangebracht, een nieuwe vloer 10

gelegd, zijn stoelen opnieuw gestoffeerd, schilderwerk verricht en ventilatiesysteem vernieuwd. Momenteel wordt de kapel gestukt en geschilderd. Ik vind het belangrijk dat de ouderen een warm en gezellig onderkomen hebben. Er zijn veel verschillende activiteiten en die worden wekelijks goed bezocht. Verzorgd? Zouden we ook in Geffen op termijn nog onze oude dag kunnen slijten tussen onze dorpsgenoten, in een bejaardenhuis? Zodat familie en kennissen ons gemakkelijk kunnen bezoeken (is nog duurzaam ook). Fijn in je vertrouwde omgeving wonen met ontspanning en goede verzorging? Hier is een mooie en belangrijke taak weggelegd voor de gemeente Oss, de Dorpsraad, de politieke partijen, de stamtafel. De stomtoffel is er al uit (grapje)! Huize de Heegt krijgt binnenkort een facelift. Instellingskeuken eruit, 2 nieuwe keukens erin. De bewoners gaan zelf koken (?). Ik zet er mijn vraagtekens bij. Degenen die daar zin in hebben en dat kunnen, wonen immers nog thuis. We hebben in het verleden wel vaker foute plannen gemaakt. Een gemiste kans om in 2005 geen multifunctionele ruimte aan de sporthal te bouwen. De ruimte was er en een horecagedeelte ook. Met een verbinding naar Klavertje Vier voor WIK, Gilde en Scouting en de kiosk op het Geerplein! We hebben prachtige, grote activiteiten/evenementen gehouden in De Geer. Jammer. We hebben nu een onrendabel Trappentheater in de Koppellinck. We moeten waakzaam zijn, dat we niet het afvoerputje van Oss worden. Geffen moet geen saai dorp worden met alleen woningbouw. Mijn cirkel is bijna rond, maar samen moeten we opkomen voor een leefbaar, gezellig, bedrijvig dorp. Net zoals, toen we in 1980 samen vochten voor een sporthal in plaats van een sportzaal. Toen was geluk nog heel gewoon, want er werd nog écht gesport (grapje).”


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 22 april: Senioren theorieles 24 april: bezoek Kentalis 2 mei: feestmiddag Beste leden van de KBO, Zoals u ongetwijfeld al heeft gehoord waren er alle activiteiten van de KBO tot 31 maart stopgezet. Dit is voorlopig verlengd tot 6 april. We snappen dat het voor u niet leuk is. Ook verschillende activiteiten die gepland waren, vervallen. Zo ook ons uitstapje naar Scheveningen voor de musical Anastasia. Alle mensen die zich hadden aangemeld, zijn gebeld. We weten nu nog niet hoe het gaat met de terugbetaling, maar zo gauw wij iets concreet weten, maken wij dit in orde. Ons bezoek aan de Passiespelen in Tegelen op 1 juni gaat niet door, er zijn te weinig aanmeldingen. We hebben overlegd met Brabant Expres en op zondag 17 mei gaat er een bus vanuit Rosmalen, waar we bij kunnen aansluiten. Degene die hebben aangegeven hier mee te gaan, krijgen bijtijds de vertrektijden in Geffen door. Mocht u nog belangstelling hebben omdat die datum u beter past, kunt u informeren bij Tineke Willemse, tel 06-10758924 Als de dreiging van het corona virus voorbij is, hopen we weer te kunnen starten met onderstaande activiteiten: Jaarvergadering 14 april in ’t Haasje Op dinsdag 14 april is de jaarvergadering in zaal ’t Haasje. De zaal gaat open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur met het herdenken van de leden die afgelopen jaar zijn overleden. Daarna volgt de jaarvergadering.

Theorieles bij autorijschool Peter de Klein Omdat het bij de meeste van ons al enige tijd is geleden dat we ons rijbewijs hebben gehaald en er intussen wel een en ander is veranderd, hebben we autorijschool Peter de Klein bereid gevonden de verkeersregels nog eens met ons door te nemen. Op 22 april vanaf 13.30 uur zijn we welkom. Kosten zijn €5,- p.p. Aanmelden, max 25, graag bij Corry Hondong of Henriette van Erp. 24 april bezoek Doveninstuut Kentalis in St Michielsgestel Omdat we vorige keer veel mensen hebben moeten teleurstellen, gaan we op vrijdag 24 april nogmaals. We vertrekken om 11.15 uur in Geffen en lunchen in Berlicum. Om 13.30 uur worden we verwacht in St Michielsgestel waar we een rondleiding en film krijgen over hoe het vroeger ging en nu. Rond 16.00 uur vertrekken we weer naar Geffen. Kosten zijn voor leden van de KBO €20,- en voor niet leden €22,50. Er kunnen max. 15 personen mee, dus wees er snel bij. Opgave voor 5 april door betaling van €20 of 22,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. Uitnodiging: Zaterdag 2 mei om 13.30 uur begint een gezellige middag bij ’t Haasje. Deze duurt tot ongeveer 17.30 uur. Tijdens deze feestmiddag wordt de nieuwe naam van de KBO bekend gemaakt. Deze middag wordt opgevrolijkt met muziek van de River Site Band. Entree is gratis en de KBO zal het eerste drankje voor haar rekening nemen.

Na het officiële gedeelte komt wijkagent Wim Kluesjen een en ander vertellen over babbeltrucs, internetfraude en nog meer zaken die voor u van belang zijn. Dit wordt op een heel herkenbare manier door enkele leden van de Geffense toneelvereniging in de vorm van een toneelstukje voor u uitgebeeld. Voor de jaarvergadering graag aanmelden bij Henriette .v. Erp Tel. 5322058 famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corrie Hondong Tel. 5323123 email famhondong@ kpnplanet.nl

Borduurwerk vanaf uw foto, afbeelding, logo’s en (event) emblemen ***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525

Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v. Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter maken zonder voering € 12,50 Korter maken met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparaties per uur € 10,00

11


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


WELKOM ALLEMAAL Oog hebben voor elkaar en iets betekenen voor elkaar vinden we erg belangrijk. Veel mensen vinden het fijn om anderen te ontmoeten. Gewoon voor een praatje of om iets te ondernemen met elkaar. Daarom zijn we “Kom D’r In” begonnen, een gezellige “huiskamer” voor en door Geffenaren! We zijn eind 2017 begonnen met 2 inloopmomenten in de week, maar door veel enthousiaste gastvrouwen/heren en bezoekers zijn we uitgegroeid naar zoveel meer! Er worden, naast de 3 inloopmomenten, diverse activiteiten georganiseerd en iedereen kan hieraan deelnemen. Je kunt tijdens deze activiteiten gewoon eens binnenlopen om te kijken of je het leuk vindt. Je vindt onze activiteitenkalender in Torenklanken, Facebook en op www.Geffen.nl, onder het kopje Doen en beleven, activiteitenagenda. Door hierop te klikken vind je nadere informatie over wat de activiteit inhoudt. Vind je het leuk om voor anderen iets te betekenen, dan bieden wij bij Kom d’r in verschillende mogelijkheden. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en staan open voor je talenten en interesses. Hebben we je enthousiast gemaakt? Loop gerust eens binnen in ons lokaal 057 in de Koppellinck. Adres: Kloosterstraat 6 5386 AS, Geffen Voor verder informatie kun je een mail sturen naar het adres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com Of neem contact op met Elly Smit (073 5322 221)

van Kom d’r in laten weten op onze Facebookpagina, op Geffen.nl en op een papier op de deur van ons lokaal. We hopen dat iedereen in zijn eigen omgeving in deze periode extra aandacht heeft voor kwetsbare mensen.

NIEUWS en mededelingen Op woensdag 1 april was een workshop Paasstukjes maken met Francien gepland. Deze komt te vervallen door de Corona crisis. Mensen die al hadden ingeschreven krijgen hun geld terug. In verband met de schoolvakantie vervalt de inloop voor ouders van de basisschool op vrijdagmorgen op 17 en 24 april. De afgelopen twee weken is Kom d’r in gesloten geweest in verband met de uitbraak van het Corona virus. Dit wordt in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM verlengd t/m 06 april. Wij hebben er veel begrip voor dat het wegvallen van inloop en activiteiten voor veel mensen heel vervelend is, maar omdat wij ook te maken hebben met mensen uit de kwetsbare groepen willen wij ons houden aan deze richtlijnen. Wij zullen wijzigingen hierin blijven volgen en consequenties die dat heeft voor de openingstijden

GEVRAAGD :

Zeer nette zelfstandige hulp voor huishoudelijk werk Adres : M.Essing Kerkstraat 12 5386 AC Geffen tel : 073-5322457

13


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOI OORTJES XXXVI Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart... # Corona Als wij met de redactie bijeen komen (klein groepje vandaag, minimale afstand van elkaar twee meter), is het aantal maatregelen om coronavirus te lijf te gaan flink aangescherpt. Ook in ons mooie dorpje is dat goed te merken; trainingen, repetities, bijeenkomsten, evenementen en zelfs kerkdiensten worden massaal afgeblazen en basisschool De Wissel, MFC de Koppellinck, ’t Oude Klooster en alle horecagelegenheden zijn op last van de Rijksoverheid gesloten. In Geffen is eigenlijk maar één ’dapper groepje Malloten’, dat tóch in een openbare gelegenheid bij elkaar komt; de heren en die enkele dame van de Stamtafel, al blijven de door hen genodigden wijselijk thuis achter de geraniums zitten... Hopelijk bereiken wij met de strenge maatregelen van ’sociale onthouding’, dat het aantal besmettingen in Geffen, Noord-Brabant en Nederland tot een minimum beperkt blijft...

# Uitbreiding firma Van Schijndel Bouwbedrijf Van Schijndel wil haar activiteiten aan de Bredeweg uitbreiden met de bouw van een forse bedrijfshal. De beoogde hal meet grofweg 40 bij 65 meter en is tien meter hoog. Hij is nodig voor een ruimere opzet van de afmontage van kozijnen en prefab-elementen en voor de tijdelijke opslag voor transport. Met flinke ‘groene’ compensatie mag het bouwplan van het Osse college door de beugel. Een robuuste groene buffer van tien meter breed moet de bedrijvigheid verbergen. Aansluitend richt Van Schijndel anderhalve hectare agrarische grond (al in eigendom), in als natuurlijk landschap. Het bedrijf stort bovendien 100.000 euro in het groenfonds Geffen-Oss. Verhuizen is volgens de directie van het bedrijf géén optie. Wonderbaarlijk (opnieuw) te ervaren hoe ont-zet-tend hard Groewd Oss haar best doet om het bedrijfsleven vooruit te helpen en hoe weinig het daarbij rekening houdt met de belangen van omwonenden … Niet iedereen is blij met de uitbreiding van Bouwbedrijf van Schijndel. Bij de gemeente zijn vijf bezwaren binnengekomen. Die spitsen zich toe op onder meer de landschappelijke inpassing, het uitzicht van een naaste buur, de hoogte van de buitenopslag en de bijzondere verkeerssituatie: Van Schijndel ligt immers langs een snelfietsroute ...

Geffensche Wiel, ontstaan bij grote dijkdoorbraak 1880 # De Geffensche Wiel Tot onze verbazing horen wij van voorzitter Hans Hendriks, dat bemiddelingspogingen van Dorpsraad Geffen om dit project (mee) vlot te trekken he-le-maal niks opleveren. Inspreken Ton van de Langenberg namens de buurt in Adviesraad én Gemeenteraad gemeente Oss zijn tevergeefs, houding wethouder Johan van der Schoot (CDA) wéér allesbehalve opbouwend en dus … zijn de bewoners rondom De Wiel inmiddels gefrustreerd afgehaakt. Onze Geffense gebiedsbeheerder Pascal Peters meldt dat er voorlopig NIETS gedaan wordt aan de belabberde waterkwaliteit van De Wiel (blauwalg!) én dat IBN opdracht krijgt haar werkzaamheden aan de perken in de straat te staken. Hoewel het spreekwoord leert, dat het met “Kwaaie honden (gemeente, wethouder) slecht kersen eten is”, gaan wij opnieuw proberen aandacht te vragen voor De Geffensche Wiel en haar verkwanselde omgeving.

uitbreiding Bouwbedrijf van Schijndel aan snelfietsroute F59 (Bredeweg) # Hij Past Wij houden een weddenschap met onze hoofdredacteur; hij gaat zich van Aswoensdag tot en met Goede Vrijdag onthouden van Facebook en Twitter, zegt ie.Wij zijn benieuwd of dat hem lukken zal.We wachten af; veel suc6!!! Graag hadden wij u ôk iets willen influisteren over #Dorpshart, #Arboretum en #Groenfonds, maar dat doen wij misschien een volgende keer; sterkte in deze roerige tijden! ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (43) De sociale leer van de Kerk. Wat de Bijbel ons leert over de moraal gaat in op de vragen en situaties van deze tijd. Maar tegelijk is het duidelijk, dat ook als sommige delen uit de Bijbel erg actueel zijn, veel moderne problemen niet of nauwelijks aan de orde komen in de Bijbel. Sinds meer dan een eeuw probeert de katholieke Kerk door de stem van pausen en bisschoppen de problemen van de moderne maatschappij te bespreken, dat heeft geresulteerd in: de sociale leer van de Kerk. Het gaat daarbij om gedachten, raadgevingen, bemoedigingen en waarschuwingen, die ingaan op heel verschillende zaken: arbeidsvoorwaarden, vrede en gerechtigheid tussen de naties, ontwapening, de situatie van de allochtonen, etc. In de sociale leer komen diepe gedachten naar voren, die laten zien hoe de leer van Christus een licht kan werpen op die diverse situaties en die de christenen kunnen helpen om er het gist van het Evangelie in te leggen. Dit enorme geheel omvat encyclieken (rondschrijfbrieven van de paus aan de hele Kerk) en ook documenten van het laatste concilie. De sociale leer getuigt van het verlangen van de hedendaagse Kerk om de mensen van onze tijd werkelijk ten dienste te staan door het licht van het Evangelie te laten schijnen over de problemen van vandaag. Het belangrijkste is vooral om er ons op te wijzen van ‘Het vermogen om te dienen’. Een van de problemen van de burger van nu is om een evenwicht te vinden tussen minachting over de politiek en opgewonden enthousiasme over de politiek. Regeren is een moeilijke en verantwoordelijke taak.We zien wat er gebeurt, als een land tot anarchie vervalt: de zwakken worden vertrapt. De juiste toon ten opzichte van de politieke macht zou een waakzaam respect kunnen zijn: behulpzaam zijn bij haar taak zonder direct een onvoorwaardelijk vertrouwen te schenken; elke macht heeft behoefte aan controle en tegenwicht. Het is goed een ander evenwicht te vinden: van de politieke macht vragen wat zij moet en kan doen, maar er niet alles van verwachten. Ook in politieke zaken is het goed volwassen te zijn of te worden. De Bijbel is wat dit betreft loyaal, maar geeft ook ruimte aan verzet. Loyaal omdat het Nieuwe Testament het eerbied vraagt voor de regeringen van die tijd, hoewel die helemaal niet christelijk waren. In de Bijbel komen we de volgende tekst tegen: ‘Leef als vrije mensen,…Bewijs eer aan alle mensen, heb uw broeders lief, wees vol ontzag voor God, eer de keizer’. Lees (1 Pe 3,16-17, zie ook Rom 13, 1-13;Tit 3,1). En zo zijn er nog meer verwijzingen vanuit de sociale leer van de Kerk, zoals: De mens, de tuinman van de wereld. Geweld bestrijden met de kracht van de liefde. Arm en rijk. Je zult God alleen aanbidden. Al deze thema’s zijn geënt op: Alleen de liefde is absoluut, een liefde die geïnspireerd is door de Liefde van God: altijd open, nooit moe, in de eerste plaats bezorgd om te laten leven en groeien. Hoe ernstig wij deze liefde nemen, meten we

af aan de zorg voor de zwaksten en kwetsbaren. De moraal volgens de Bijbel, is dat we ons afvragen hoe we werkelijk beminnen ( zie Rom 13,8-10). Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

DANKBETUIGING Corry de Haas - van Venrooij Wij willen iedereen danken voor alle mooie ontmoetingen welke ons mam en oma mede dankzij jullie mocht ervaren in haar leven. Wij voelen ons gesteund en zijn geraakt door zo veel medeleven en betrokkenheid rondom haar overlijden en de grote belangstelling bij de afscheidsviering in onze parochiekerk. Dank jullie wel hiervoor ! Kinderen en kleinkinderen de Haas

ROEFELDAG 4 APRIL WORDT GEANNULEERD! Iedereen is bekend met de huidige maatregelen die opgelegd worden vanuit het RIVM en de Overheid omtrent het Corona virus. Helaas moeten wij hierdoor de geplande Roefeldag van 4 april annuleren. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen we dit communiceren. We hopen dat deze periode van crisis snel achter de rug is, tot die tijd... blijf bewegen en blijf gezond! Activiteiten Commissie Geffen

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


OOK CV GOED ZAT LAAT ZICH NIET (DI) REGEREN Dat was even een aparte gewaarwording al ruim 20 jaar deelnemen aan de optocht van Geffen maar nog nooit op een MAANDAG!!! (Prima beslissing gezien het weer op zondag.) Ondanks dat ook het weer op maandag veel regen met zich meebracht, was de sfeer er niet minder om. Vol enthousiasme werd er gestart in de Heegterstraat.Wat ons meteen opviel was de grote hoeveelheid mensen die toch de moeite genomen hadden om langs de route te gaan staan. Elke keer bij het indraaien van een nieuwe straat stond er weer een grote groep toeschouwers als een ware ZON tussen de buien. Er werd er gelachen en mee gedanst op de muziek van “De Toreador. Na een mooie optocht gezellig samen eten en dan de tent in, waar we tot onze verbazing, ook nog aan de haal gingen met de 1e prijs!!!!!! Een mooie afsluiting van de dag. Een dag die uiteraard niet tot stand kan komen zonder de mensen waar we altijd weer op kunnen terugvallen in het bijzonder Roy en Jose van Heesch waar we ook dit jaar weer hebben mogen bouwen maar ook Gebr. Van Erp en Jordy v. Rosmalen. Onze grootste drive om weer fanatiek mee te doen zijn toch echt onze kinderen, ook dit jaar hebben ze weer hard mee gewerkt. Elk jaar krijgen ze er meer zin in en wij hopen dan ook dat ze nog jaren mee zullen blijven doen met de optocht. Verder willen we de optochtcommissie bedanken voor de organisatie. (En dat was geen gemakkelijke dit jaar) en ook Horeca Geffen verdient weer een pluim voor de geweldige ambiance. Tot volgend jaar en een warme groet, CV Goed Zat.

FOTOCLUB NULAND Onze fotoclub heeft dit jaar ook weer een tentoonstelling gepland. Het bestuur heeft echter op 10 maart besloten om dit tot nader orde uit te stellen in verband

met het Corona virus. Er is vanmorgen advies ingewonnen bij het RIVM; dat luidt dat evenementen nog wel door kunnen gaan. Echter, er moeten dusdanige voorzorgsmaatregelen getroffen worden dat toegang tot de tentoonstelling zwaar gehinderd wordt. Zowel deelnemers als gasten moeten worden gecontroleerd op verschijnselen en handen en eventuele ontblote onderarmen moeten worden ontsmet alvorens de tentoonstelling betreden kan worden. Daarnaast vermoeden we dat, bij doorgang van de tentoonstelling, de opkomst toch erg laag zal zijn. Als bestuur zien we geen andere weg. Het is voor allen teleurstellend. We zullen u berichten zodra we meer nieuws hebben. U kunt ons ook volgen via www.fotoclubnuland.nl. Het bestuur Clemens, Jennifer en Mart

TONEELVOORSTELLINGEN TIENERS VAN TOEN UITGESTELD Het coronavirus heeft Toneelvereniging Tieners van Toen doen besluiten de geplande voorstellingen op 18, 20 en 21 maart, in gemeenschapshuis de Meent in Nuland, uit te stellen. Zodra er duidelijkheid is wanneer het weer verantwoord is zullen nieuwe datums worden bekent gemaakt. Entreekaartjes kunnen worden ingeleverd bij het verkooppunt waar u de kaartjes hebt gekocht. Mocht dit niet meer lukken dan kunt u bellen naar 0653 777 566.Wij hopen u weer als bezoeker te mogen begroeten bij de uitvoering van ons blijspel “Welkom mevrouw van Daalen”.

NIEUWS-UPDATES CORONA OP PANTEIN.NL

Maasziekenhuis Pantein,Thuiszorg & Zorgcentra Pantein publiceren doorlopend op de websites van Pantein actuele berichtgeving over corona-maatregelen die van toepassing zijn op hun locaties. De actuele stand van zaken is op de websites van de verschillende zorgonderdelen te vinden onder het kopje Nieuws. Als er nieuwe of aanvullende maatregelen worden getroffen, dan worden die direct in dat bericht op de websites verwerkt. Het betreft de websites: www.pantein.nl www.maasziekenhuispantein.nl www.thuiszorgpantein.nl Afspraak of bezoek? Heeft u een afspraak of gaat u op bezoek? Lees dan in de actuele berichtgeving of dit kan en onder welke voorwaarden. 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.