Torenklanken 2020 - nr 03

Page 1

58e jaargang | nummer 3 | februari 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

NOOIT TE JONG OF TE OUD! Wekenlang is er intensief geoefend. Op woensdag 19 februari volgt de muzikale ontknoping! We hebben het over het muzikale WikSSEL project. Dirigent Peter Spierings heeft maar liefst 20 muzieklessen gegeven aan de groepen 6 en 7 van basisschool de Wissel. Als afsluiting van dit project geven zij een spetterend optreden in De Koppellinck. Ook het opleidingsorkest en de fanfare van muziekvereniging W.I.K. haken aan. Aansluitend is er een instrumentenmarkt waarbij je uitleg krijgt over de verschillende instrumenten en je ze natuurlijk zelf uit kan proberen. Alle kinderen, ouders, familie; iedereen is welkom om gezellig te komen kijken/luisteren. Lijkt het je leuk om zelf muziek te maken, kom gezellig kijken. Voor muziek maken ben je nooit te jong of te oud! Ook na je 30e kun je nog gewoon een muzikale carrière starten. Dus ook volwassenen zijn van harte welkom om zich te laten besmetten met het muziekvirus! Wanneer: wo 19 februari 2020 Tijd: 18.30-19.30u Waar: Piazza, De Koppellinck www.wikgeffen.nl

GEVONDEN Bij De Heegt is een zwartleren zakje met vier sleutels gevonden. Voor info kunt u zich melden bij de receptie van De Heegt.

KOPY INLEVEREN VOOR:

17 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE Toos van Lent is, na haar werk als gastvrouw op de pastorie bij meerdere pastoors, als vrijwilliger bereid een aantal dagen aanwezig te zijn op de pastorie. Mensen kunnen bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 en 10.30 uur: tel. 073-5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 14 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 16 febr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 21 febr. 19.30 u. Carnavalsgebedsviering m.m.v. de Pompzwengels Er is dan geen avondmis in de kapel zo. 23 febr. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK (Carnaval) wo. 26 febr. 14.00 u. askruisjes uitreiken in de kapel voor de bewoners van de Heegt en de aanleunwo ningen en belangstellenden wo. 26 febr. 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. PP (geen kinderkerk) vr. 28 febr. 19.00 u. avondmis in de zaal van het Oude Klooster (i.v.m. onderhoudswerkzaamheden in de kapel) 1e jaargetijde Gerrie Reuvers - Broeksteeg namens de parochie. VEERTIGDAGENTIJD In de Veertigdagentijd is er na elke vrijdagavondmis in de kapel en na elke zondagsmis in de kerk een extra collecte voor de Vastenactie. ONDERHOUDSWERK IN DE KAPEL In verband met onderhoudswerk aan de kapel kunnen

enkele vrijdagavondmissen niet in de kapel plaatsvinden. Op vrijdagavond 21 februari 2020 is er geen viering in de kapel, i.v.m. de carnavalsviering in de kerk. Op vrijdagavond 28 februari en op vrijdagavond 6 maart is de avondmis in de filmzaal van het Oude Klooster (wijzigingen onder voorbehoud). KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Eindstand Kerkbalans 2019: € 22.611,37. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: 5 januari: Givano Veld. 9 februari: Lux van Dijk, Sofia van Buul. OPHALEN DOOPSCHELPJES Op zondag 12 januari hebben we tijdens de viering van de Doop van de Heer, de doopschelpjes uitgereikt aan de ouders van de dopelingen van 2019. Als u het schelpje niet hebt kunnen ophalen, kunt u het vinden in een mandje bij de doopkapel achter in de kerk, die overdag geopend is. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2020 Vrijdag 13 maart 15.30 u. – 17.00 u. Op deze bijeenkomst zullen we een bezoek brengen aan molen De Zeldenrust. Ouders brengen en halen de kinderen daar. PROGRAMMA VORMSEL 2020 Maandag 17 februari 19.00 u. – 20.30 u. bijeenkomst 2. Thema: Wie ben ik? HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Voor ‘samen tafelen’ graag van te voren aanmelden bij Helma Thijs tel. 073-5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.

In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ‘ZIJ WAREN BUITENGEWOON VRIENDELIJK VOOR ONS’ In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Hun anders-zijn vormt daarbij geen belemmering. Durven wij in ons dorp ook mensen van buiten zo te ontvangen, dus niet alleen mensen die op ons lijken, maar ook aan hen die niet onze taal, cultuur of ons geloof delen? Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting, zeker niet tot verbinding en verliest onze Brabantse gastvrijheid haar glans. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt deze tekst van Paulus ons christenen extra uit om te streven naar meer dan het gewone.Wij tonen onze verantwoordelijkheid voor anderen door problemen van de samenleving in onze voorbeden op te nemen en door vanuit onze diaconie werk te maken van het ‘breken en delen’. Wilt u daar vanuit Geffen binnen onze parochie De Goede Herder aan meewerken? Neem dan contact op met pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


maakt worden. Duurzaam werken heeft ook het Rottenrijk in z’n greep.

ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 525

Onze jonge vrouwelijke voorzitter van onder de veertig opent uitbundig op een natte, grijze zondag. Ze heeft er zin in, maar de stemming is melig en het aantal agendapunten beperkt. Als dat maar goed gaat. Het is een historische dag want het is 02-02-2020. Mooie symboliek, die geluk brengt. We worden verrast door een nieuwe uil op tafel. Onverwacht cadeautje van een recente gast. Veel dank, we zijn er blij mee. De kwaliteit van het roaplied stijgt nog jaarlijks, het was het was ook nu gezellig druk. De groep “kloaren onzin” heeft gewonnen.Vijf vrouwen met een skippybal. De accordeon van Johnnie Steenbergen zorgde voor een mooie nostalgische ondersteuning. De “zingende bunnies” wonnen de publieksprijs. Ook al vrouwen. De mannen moeten zich langzaam schikken in een ondergeschikte rol. Is dat de invloed van de nieuwe adjudant??? De jury was moeilijk verstaanbaar, dat was jammer. Het goede nieuws was dat we ondersteund werden door de buitendorpse kapel ‘de blue band’, die met de Rauw Ossekar was mee gekomen. Dat liep gesmeerd als ondersteuning van de combinatie Pompsmoesje en Pompzwengels. Recht vur zunne Roap is vrijwel uitverkocht en de artiesten lopen zich ook al warm voor de seniorenroap. Daar wordt de nieuwe jeugdraad onthuld. In het najaar kijken we reikhalzend uit naar de ‘remake’ van 44 jaar roap. Alle toppers bij elkaar in 1 voorsteling. We zouden het wel mooi vinden als er ook een reïncarnatie van Dorke op het podium zou verschijnen. En dat allemaal ter opwarming van het carnaval. De liefhebbers hebben er weer zin in. We voelen wel wat spanning tussen buitendorps en binnendorps. De tent levert wel een grote regionale nadruk op, waardoor een aantal dorpelingen er minder zin in heeft. Hoe lossen we dat weer op? Met z’n allen naar het seniorenbal bij het Hoaske? De Carnacantus op dinsdag geldt sinds een paar jaar als creatief hoogtepunt naast de optocht. Doel hiervan is om gezellig samen te zingen. Maar dat loopt een beetje uit de hand. Er mag wel wat meer samen gezongen worden en wat minder gedronken op het podium. Slechte smaak mag niet de overhand krijgen boven het goeie carnavalsgevoel. Da’s een slecht voorbeeld voor de volgende generatie. De Rottenrijker komt iets later, hij wordt persoonlijk aan de deur gebracht. Als je niet thuis bent, krijg je een briefke in de bus en kun je ‘m komen halen. Hierdoor wordt gestimuleerd dat er geen onnodige boeken ge-

We hebben een poll op facebook gehouden over vuurwerk op oudjaar. 2/3 wil een feest op het plein met gezamenlijk vuurwerk. Hoe regelen we het? En dat was nog voor het vuurwerpverbod van de regering. Kunnen we er niet een mooie feestje voor het hele gezin van maken? Dan laten we de horecatent op het plein tot 1 januari staan, maken een fraai programma van vier uur ’s middags tot vier uur ‘ochtends. Voor ieder wat wils en nieuwjaar samen vieren, zoals het ooit ook bedoeld was, maar wat verloren gegaan is door al dat ‘eigen’ vuurwerk. Wie pakt het voortouw? Dan hebben we ook nog over die miljoenen bomen gesproken die de provincie wil planten. Waar komen die in Geffen? Als je naar het Arboretum loopt, zie je nu nog prachtige koeien in de wei.We zoeken naar een mooie combinatie van veel nieuwe bomen tussen Oss en Geffen met fraaie doorkijkjes naar grazende koeien en taurossen. Grote grazers verplaatsen van de Maashorst naar Geffen? Zoals het vroeger op de hei ook was. Geen nieuwe monoculturen meer; je ziet wat dat oplevert met al die eikenprocessierupsen. Er zijn ook al initiatieven om massaal vogelkastjes op te hangen tegen die rups. Je kan je melden bij de stamtafel als je mee wilt helpen. We krijgen die rups wel klein op een natuurlijke manier. Tenslotte zien we uit naar de roefeldag voor verenigingen op 4-4. Allemaal komen ze bij elkaar op de Biescamp en dan kun je met ze kennismaken. Mooie aanzet tot samenwerking met al die clubs. En in de rondvraag stellen we vraagtekens bij ideeën om toch weer stenen op het dorpsplein te leggen. Laten we er nu maar een mooi groen centrum van maken en de stenen in het Heesche centrum neerleggen. Tot aanstaande zondag!

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

7


SAMEN LACHEN EN SOMS HEEL DIEP ZUCHTEN “Werken in het onderwijs is een prachtig vak, kinderen zijn spontaan, nieuwsgierig en heel uitdagend!” Aldus Willemien van den Brand, leerkracht op basisschool De Wissel. Zij neemt ‘precies op haar pensioengerechtigde leeftijd’, afscheid met een dubbel gevoel. “Een mooie leeftijd om te stoppen, maar het wel en wee van de kinderen zal ik gaan missen.” Willemien studeerde af in 1975 en vond een baan in Vlijmen. Toen haar eerste zoon werd geboren kon ze kiezen om te stoppen of fulltime doorwerken, parttime werken was toen niet mogelijk. “Ik koos ervoor om thuis te blijven. De tijd die volgde was ook een leuke tijd,” vertelt Willemien, “we kregen nog twee zoons en ik werkte mee aan de oprichting van een peuterspeelzaal in Lithoijen waar we wonen.” Toen de jongens groter werden, werd ze invalkracht. Om weer wat thuis te raken in het immer vernieuwende onderwijs volgde Willemien de opleiding Remedial Teacher aan de PABO in Nijmegen. Ze liep stage op verschillende scholen en van de opdrachten die ze kreeg leerde ze veel. Dat gaf weer vertrouwen om te solliciteren en dat was in 1995 op de Mariaschool in Geffen. “Mieke Romme die me toen rondleidde in de school sprak toen al over bouwplannen voor een nieuwe school. Dat duurde nog 15 jaar. Toen de fusie van Maria- en Aloysiusschool ons werd opgelegd, was er echt wel een strijd: we zagen de meerwaarde (toen) niet. Directeur Joris Elbers stuurde heel knap ‘alle neuzen dezelfde kant uit’ en nu hebben we één team. Mijn duocollega Thea heeft per 1 januari jl. het leiderschap van directeur Ad van der Heijden overgenomen. Dat zal haar zeker gaan lukken.” Een hoogtepunt in de Geffense periode was voor Willemien het werken in verschillende groepen. Ook in het hoekenwerk en in de huidige methode ‘Vier keer Wijzer’ zitten veel leuke mogelijkheden om zelfstandigheid en creativiteit van de leerlingen te stimuleren en hen uit te dagen tot ontwikkeling van hun talenten en vaardig-

heden. Kennis die ze buiten school opdoen, nemen ze mee de klas in. “Het onderwijs is altijd een golfbeweging”, vindt Willemien. Ze denkt dat de protesten wel wat hebben opgeleverd de laatste jaren. Groepen zijn kleiner, er is een gymleerkracht voor alle klassen en ze werken samen met WIK in de muzieklessen. Zeker is er ook de werkdruk voor de leerkracht en om het passend onderwijs goed vorm te kunnen geven, kost extra energie. Willemien kijkt terug op een fijne loopbaan met plezierige collega’s.“Samen lachen en soms heel diep zuchten.” Haar nicht Hilde heeft even meegeluisterd met ons gesprekje. Ze liep een dagje mee in de klas van tante Willemien, om te kijken of juf in het basisonderwijs iets voor haar is.Willemien:“Op de praktijkvloer kun je zien hoe het echt gaat en daarom heb ik haar uitgenodigd. Dit vak is zeer afwisselend, elke dag anders, met een groep collega’s om je heen. Het werk doe je samen en kinderen zullen altijd blijven verrassen.” Wie weet is Hilde binnenkort een instroomjuf. Willemien zal niet in een gat vallen, ze heeft haar loopbaan langzaam afgebouwd en haar kleinkinderen Noor en Gijs zullen zeker voor invulling zorgen. Op 24 januari heeft Willemien afscheid van de Wissel genomen met vooral een feestje voor de kinderen.

Ans Groot-Maas en Willemien van den Brand

ANS GROOT-MAAS 40 JAAR LEERKRACHT IN GEFFEN

8

Op 1 februari 1980 nam het schoolbestuur van Geffen een heel goed besluit. Ze benoemden Ans Maas, een jonge vrouw uit Waalwijk, tot onderwijzeres op de Mariaschool. Daarmee haalden ze een dijk van een leerkracht binnen, zo zou blijken. Het is 40 jaar later en op vrijdag 24 januari vierde Ans op De Wissel haar jubileum. In eerste instantie wilde ze geen speciale aandacht voor deze mijlpaal maar uitein-


delijk is het voor haar een prachtige dag geweest, in het bijzijn van twee van haar zussen. Ze kijkt er met plezier op terug. Meer dan verdiend is deze aandacht want wat heeft ze veel gedaan voor de Geffense kinderen, al 40 jaar lang!

Ze constateert dat de kinderen tegenwoordig mondiger zijn dan vroeger. Maar dat geldt voor iedereen, ouders zijn ook mondiger geworden. “Ach”, zegt Ans met een glimlach, “in wezen zijn de kinderen van nu hetzelfde als de kinderen die ik 40 jaar geleden in de klas had”.

Een natuurtalent Ans is zo’n leerkracht die kinderen zich blijven herinneren als ze al volwassen zijn. Dat blijkt ook wel, want momenteel ligt de groep 5 van Ans dicht bij de peuterspeelzaal. Daar komen nu haar oud-leerlingen hun peutertjes brengen en roepen naar Ans: “blijf nog een tijd hier juffrouw Ans, dan komt ons kind ook bij jou in de klas!”. Voor Ans is het beroep van leerkracht het mooiste wat er bestaat. Ze is een natuurtalent als het gaat over omgaan met kinderen, het beste uit de kinderen halen, invoelen wat hen beweegt en waar ze gelukkig van worden.“Als een kind met plezier naar school gaat heb je al de helft gewonnen”, zegt Ans. “Ik probeer het vertrouwen van de kinderen te winnen en hen zelfvertrouwen te geven. Lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen. Geef ze altijd een tweede kans”. Ans vindt dat kinderen het beste functioneren op het niveau dat bij hen past. “Je stimuleert hun ontwikkeling en daagt ze uit maar je moet niet meer van hen vragen dan ze aan kunnen. Tegenwoordig draait het soms teveel om de cijfers die dan alleen maar hoger moeten worden. Dat frustreert een mens. Je bent het gelukkigst en presteert het beste als dat op jouw niveau is”. Ans kijkt niet alleen naar leerresultaten maar ze is oprecht geïnteresseerd in alles wat de kinderen in haar klas bezig houdt. De sportclub waar ze lid van zijn, hun hobby’s en bezigheden in hun vrije tijd, hun leefsituatie en bekommernissen. Buiten schooltijd is Ans er voor haar leerlingen regelmatig bij als ze weet dat het voor het kind belangrijk is en vooral ook omdat ze dat zelf leuk vindt. Ze gaat het gesprek aan met de kinderen en is daardoor zoveel meer dan alleen een juf die les geeft.

De juf op de motor Ze komt nooit op de motor naar school maar de kinderen weten dat juffrouw Ans graag motor rijdt. Met zo’n stoere juf kun je als kind voor de dag komen! Samen met haar man Wim heeft Ans vele prachtige tochten op de motor gemaakt. Drie jaar geleden is Wim overleden. Een intens verdriet en nog steeds een groot gemis.Wim werd ziek op zijn 26ste, dit heeft veel bepaald in hun leven samen. “Maar we hebben veel meer goede tijden dan slechte tijden gekend”, zegt Ans. Ook Wim was een optimist, ze trokken er met de motor op uit en deden alles wat mogelijk was. Met de vriendengroep van toen maakt Ans nog altijd tochten op de motor. Ze is er de persoon niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Het glas is altijd half vol. “Het werk is ook vaak therapie voor me geweest”, zegt Ans. Ik heb het hier altijd enorm naar de zin gehad. Ik heb heel fijne collega’s gehad en die heb ik nog”. De jaren dat ze samen met Ben Dobbelsteen in de bovenbouw stond waren prachtig. Maar ook nu in de middenbouw voelt ze zich thuis. “Geffen is een fijn en mooi dorp, ik ken er inmiddels heel veel mensen, ik werk hier met heel veel plezier”. Ans haalt zowel in haar werk als ook privé het goede uit het leven. Wat is De Wissel goed af met zo’n krachtige en betrokken leerkracht. Namens heel Geffen proficiat met je jubileum Ans!

Meegaan met de tijd Natuurlijk is er in die 40 jaar heel veel veranderd. In plaats van schrijven in een schrift wordt er nu veel gewerkt met het chromebook. “We proberen het digitale werken af te wisselen met schrijven, luisteren en handelen. Nieuwe ontwikkelingen brengen veel voordelen met zich mee, maar gooi daarmee andere waardevolle leeractiviteiten niet overboord”, zegt Ans. Zo vertelt ze enthousiast over de ouder-kindgesprekken. “De vorm die we bij deze gesprekken nu hanteren met daarbij de ‘ik-gesprekjes’ vind ik een enorme verrijking. De kinderen denken samen met de ouders mee over hoe het gaat op school, over hun vorderingen en leerpunten”. Ans gaat met de tijd mee maar houdt daarbij haar eigen onderwijsvisie op goed onderwijs overeind.

Borduurwerk vanaf uw foto, afbeelding, logo of carnaval emblemen ***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525

Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v. Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter maken zonder voering € 12,50 Korter maken met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparaties per uur € 10,00

Carnavals emblemen laten stikken op je outfit al vanaf € 2,50 per embleem

9


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 20 Januari 2020 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - De Heegt: de bewoners hebben officieel bericht ontvangen dat de Heegt wordt verbouwd. Geffen Zorgt kan verder met organiseren van de maaltijdvoorziening. - Subsidiepot van de provincie: er is een pot van 1,3 miljoen euro beschikbaar voor gezamenlijke buurtinitiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Een mooie kans om een plan in de buurt van de grond te krijgen! Kijk voor meer details op onze website. - Dorpshart: Anne Zaadnoordijk, projectleidster van de gemeente Oss, praat ons bij over de stand van zaken omtrent het project. Op dit moment is de periode voor deelname aan de prijsvraag gesloten en zal de beoordelingscommissie 4 partijen selecteren om hun plannen verder uit te werken. Direct omwonenden zullen omstreeks mei de ingediende plannen in mogen zien, de uiteindelijke beslissing blijft bij de beoordelingscommissie. Vanuit de dorpsraad zullen Peter van Erp en Tonny van Erp plaats nemen in de beoordelingscommissie, zij zullen waken over het volgen van het ontwikkelperspectie. Met betrekking tot de hoogte van de nieuwe panden ontstond nog een discussie over de termen “gelijke” en “vergelijkbare” hoogte. In onze notulen van september is toch echt te lezen dat Foke de Jong van het bureau LOS Stadomland het over “gelijke” hoogte heeft. - Subsidieverzoeken: De volgende subsidies zijn toegekend. Boerenbruidsparen: houden op te bestaan en wilden graag een afscheidsreceptie organiseren. Er is een bedrag van €100,- toegekend als blijk van waardering voor hun activiteiten tijdens carnaval en Effe noar Geffe. Straatbieb: er zijn er ongeveer 7 in Geffen.Voor onderhoud en aankoop nieuwe boeken voor de komende jaren is een bedrag van € 250 toegekend. Zot in Geffen: Mike Dortmans en Jemaine Pond geven een toelichting op de organisatie van het jeugdcarnaval Zot in Geffen.We zijn blij dat er een nieuwe club is opgestaan voor de organisatie, maar geven ook uitleg waarom we een subsidie van € 250 toekennen. Vorig jaar is er afgesproken dat we niet structureel een vast bedrag uitdelen en daarom geven we dit jaar slechts een aanmoedigingssubsidie, zoals wij dat noemen. 10

Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering.Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 17 februari om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

BEDANKT! We willen bij deze nogmaals Goed Gevoel Geffen bedanken voor de fantastische schenking van maar liefst 750 euro aan onze stichting! We zijn er heel blij mee. Hartelijke groet, Evenementenstichting Geffen

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 13 februari: Bingo-avond 19 februari: filmmiddag, film “het celibaat 24 februari: 50 plus bal bij het Haasje 26 februari: liederentafel 12 maart: Bingo-avond 13 maart: jaarvergadering in ‘t Haasje 21 maart: Anastasia, de musical What’s in a name? Wat zit er verborgen in onze naam? Wat willen wij als Geffense seniorenvereniging uitstralen? Dat alles zullen we onthullen op zaterdag 2 mei a.s. tijdens de bekendmaking van onze nieuwe naam in zaal ‘Het Haasje” Noteer deze middag in de agenda want het wordt vast en zeker de moeite waard! Woensdag 19 februari Filmmiddag We draaien deze middag de film: het Celibaat. Deze film is gemaakt door Daan Jongbloed, die ook de film Boer Peer heeft gemaakt. Hij is daarvoor vele keren en dagen naar het klooster van de Kruisheren van Sint Agatha, het oudste nog bewoonde klooster van Nederland, geweest om met hen voorzichtig te praten over hun leven. In deze kleine gemeenschap wordt nauwelijks gesproken over hun seksuele onthouding. Maar de behoefte om erover te praten is er wel degelijk, zo blijkt uit deze film die het taboe voorzichtig bespreekbaar maakt. In interviews over verlangens, worstelingen, twijfels en eenzaamheid, schetst de film een kwetsbaar en eerlijk beeld van mannen die voor een celibatair leven kozen. Seniorenbal bij het Haasje Op carnavalsmaandag is er voor alle 50 plussers gelegenheid tot carnaval vieren bij Het Haasje. Vanaf half twee is de zaal open en kan het carnavalsgeweld losbarsten... Maak er een schon fistje van met zijn allen en na afloop is het personeel van Akkertje 2.0 bereid een SHARED DINER op tafel te zetten voor 10,00 P.P. GASTEN RESERVEREN VOORAF EN DELEN: kopje mosterdsoep, 2 soorten stamppot, worst, gehaktbal, frietjes, kip in roomsaus en salade. LET OP:VOL =VOL Wandelen op woensdag Op woensdag 4 maart 2020 start om 10.00 uur een nieuwe wandelgroep onder leiding van Annie Bongers. Er wordt ongeveer een half uur gewandeld en is dus zeer geschikt voor startende wandelaars. Graag zouden we willen weten wie hier interesse in heeft. Je kunt je aanmelden bij Annie Bongers telefoonnummer 073-

5323336 Vertrekpunt is ’t Oude Klooster.Wandelen is een gezonde bezigheid, dus begin ermee. Jaarvergadering 13 maart in ’t Haasje Op 13 maart is de jaarvergadering in zaal ’t Haasje. De zaal gaat open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur met het herdenken van de leden die afgelopen jaar zijn overleden. Daarna volgt de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte komt wijkagent Wim Kluesjen een en ander vertellen over babbeltrucs, internetfraude en nog meer zaken die voor u van belang zijn. Voor de musical Anastasia en voor de fietsvakantie kunt u zich niet meer aanmelden. Ze zijn beiden volgeboekt. Op 1 juni (tweede Pinksterdag) de Passiespelen in Tegelen Eenmaal in de vijf jaar worden in het openluchttheater in Tegelen de passiespelen opgevoerd. Het Passiespel vertelt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus.Wij willen u dat ook laten meemaken en wel op maandag 1 juni. We vertrekken rond 11.30 uur vanuit Geffen naar Tegelen, achter Venlo. Om 14.30 uur begint de voorstelling, tot ong.17.30 uur. Na een drie gangen diner onderweg zijn we rond 21.30 uur weer thuis. Kosten zijn €73,50. Zoals u van ons gewend bent is dit inclusief een drie gangen diner, kaartje, fooi voor de chauffeur en bus. Opgave voor 20 februari door betaling van €73,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres.

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 11


ONDERNEMER VAN HET JAAR 2019 Geffen (Oss): Patrick van Zantvoort van van Zantvoort Bouwbedrijf BV is vrijdagavond uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2019 in Geffen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van Ondernemend Geffen in zaal ‘t Haasje in Geffen. Mark Verhagen en Tobi Pennings van Sports & Playgrass werden uitgeroepen tot Veelbelovend Ondernemers.

Van Zantvoort Bouwbedrijf BV is inmiddels al meer dan 15 jaar een betrouwbaar no nonsense bouwbedrijf. Lokaal actief en lokaal betrokken. Een mooie eer voor deze ondernemer.

WERELDKAMPIOEN LID ZANG EN KLEUR GEFFEN Tijdens de 68e versie van de wereldkampioenschappen voor voliërevogels die gehouden werden in Matosinhos in Portugal werd Leon Hoeben wereldkampioen met een stam (4 gelijke vogels van hetzelfde ras) bruinborstrietvinken. Hij behaalde met zijn stam 368 punten. Op de foto staat de trotse winnaar, die samen met vrienden in Matosinhos was, bij zijn gouden vogels. Leon won daarnaast in de klasse enkelingen brons eveneens met een bruinborstrietvink. Uiteraard werd dit door Leon en zijn vrienden vrijdag 24 januari uitbundig gevierd in Portugal. Leon is lid tevens secretaris van vogelvereniging Zang en Kleur in Geffen Noord Brabant Oost.

Zorg altijd bij u in de buurt

Andere genomineerden voor de titel waren van Stokkom Detachering en Wilma’s Kadoshop. De nominaties waren gedaan door het bestuur. De uiteindelijke verkiezing wordt gedaan door de collega ondernemers. Op de druk bezochte avond werd van Zantvoort de trotse winnaar. Op deze zelfde avond was er ook een mooi eerbetoon aan Peter Strik, welke door het bestuur werd benoemd tot erelid van Ondernemend Geffen voor zijn jarenlange verdienste voor de vereniging. Foto’s zijn gemaakt door Edwin van Zandvoort van Photo Prestige. 12

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Evi Savelkouls, leeftijd 30 jaar. Zij woont in de eerste straat van Oss na de Geffense Plas rechts, Wolvespoor. 1. Een herinnering aan Geffen Jarig zijn op Effe noar Geffe; dat alle bezoekers van de openluchtmis voor mij Lang zal ze leven zongen en dat ik de hele dag felicitaties kreeg. Op 2020 valt Effe noar Geffe weer op 6 september. Ik kan niet wachten, want je verjaardag vieren op zo’n mooi evenement is kei leuk! 2. Dit zou anders moeten Ik vind dat er heel veel bijgebouwd wordt in Geffen. Ik hoop dat de charme van het dorp behouden blijft als het aan alle kanten uitdijt. Het is wel begrijpelijk dat dit gebeurt, want we willen de jeugd van Geffen binnendorps houden. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Geffense Hei. Ik ben echt Hei-volk, geboren en getogen. Kikkervisjes vangen in de Geffense Plas, speurtochten uitzetten in het kleine bosje, met de hele klas schaatsen op het volgelopen weiland, zoeken naar overgebleven maiskolven na het kneuzen en ‘s morgens op de WC kijken naar de koeien in de wei.

met de W.I.K. het allermeeste gemist. Samen musiceren, gave concerten organiseren en lekker keuvelen aan de bar over van alles en nog wat. Dat is toch het mooiste wat er is? 7. Ons visitekaartje De hechte gemeenschap die samen fantastische evenementen van de grond krijgt. Een unicum in de gemeente Oss. Daar mogen we echt trots op zijn. 8. Bewondering voor… Antoon van Lith. Die al ruim een halve eeuw lid is van W.I.K. en de Pompzwengels. Hij zeult zijn bas nog altijd overal mee naartoe, drinkt mee met de jeugd, sluit vaak pas af als de hanen al kraaien en zet zijn hele hart en ziel (en handjes!) in voor de club. 9. Geffen is voor mij… Thuis komen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan … een goede bibliotheekvoorziening in Geffen. De straatbieb is een prachtig initiatief vanuit de gemeenschap, maar het is natuurlijk geen volwaardige Bibliotheek. Advies krijgen over de mooiste boeken, interessante lezingen bijwonen, een print- en computervoorziening voor iedereen en een fijne studieplek voor jongeren. Daar wordt Geffen beter én slimmer van!

4. Een mooi mens Dit vind ik een heel moeilijke vraag want ik ken veel mooie mensen, van jong tot oud. Maar als ik een iemand in het zonnetje mag zetten is dat Johan van Herpen. Ik ben als 15-jarige bij hem begonnen als kassameisje bij de C1000 en heb nu met hem te maken bij de W.I.K. als voorzitter van de club. Ik heb respect voor zijn ondernemerszin, betrokkenheid bij de gemeenschap en zijn kwaliteit om altijd het goede in mensen te zien. 5. Jammer dat … Mijn beste vriendinnen niet meer in Geffen wonen. Ik besef me telkens hoe bijzonder het is dat mijn basisschoolvriendinnen Eegje, Moniek en Monica al 25 jaar mijn vriendinnen zijn. Gelukkig wonen ze niet heel ver weg. 6. De leukste club. Muziekvereniging W.I.K. natuurlijk. Ik kan wel zeggen dat deze vereniging mij gevormd heeft tot wie ik ben. Ik kwam binnen als meisje van 8 en samen met de rest van de leden ben ik opgegroeid. Toen ik met mijn man onlangs 4 maanden op reis was, heb ik het muziek maken

13


ROOI OORTJES XXXIII Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart ... # Stamtafel Wij hebben ons geërgerd aan ”Dorpspomp” 519, vanwege domme fouten van de redacteur. In de vorige Torenklanken heeft Stamtafel Geffen dit gelukkig keurig gerectificeerd. Daarmee is voor ons de kous af.

Foto: Peter van Erp @Brabants Dagblad # Geffens Groenfonds In de krant lezen wij dat bovenstaande boerderij aan de Heesterseweg door de gemeente Oss is aangekocht met geld uit het Geffens Groenfonds. De weilanden rond de boerderij worden omgezet in ”nieuwe natuur” schrijft BD journalist Peter van Erp. Maar door het opkopen van de boerderij, liggen volgens ons (verdwijnen stankcirkel na bedrijfsbeëindiging) rond de Heesterseweg mogelijk nog méér nieuwe bouwactiviteiten op de loer … Dát draagt in elk geval niet bij tot nieuwe natuur! Dorpsraad Geffen moet, volgens wethouder Van der Schoot (CDA), officieel instemmen met de besteding van het totale Geffens Groenfonds budget. Wij zijn benieuwd óf zij (achteraf, want officieel nérgens in gekend) met de gemeente Oss van mening zijn, dat de ruim € 2.000.000,- conform de strenge regels zijn besteed.Wij begrijpen überhaupt niet, dat onze Dorpsraad zich op dit al jaren slepende dossier zo laat piepelen … # Carnaval in Geffen Sinds Stichting Rottenrijk het carnaval in de uitverkoop heeft gedaan, wordt er in Geffen nauwelijks nog carnaval gevierd; hét feestje voor jong en oud, dik en dun, rijk en arm. De Sleuteloverdracht en Rottenrijkse Boerenbruiloft zijn verleden tijd, carnavalsmuziek en ouderwets dwei-

14

len zijn het voorprogramma in januari (Straat Toetoere, Roapliedfestival). Stichting Horeca zwaait anno 2020 de scepter; ‘de jeugd’ uit Geffen, Nuland, Vinkel en d’n ollinge Moaskant viert mi veul boem-boem ‘carnaval’ in een megatent, ver buiten de bebouwde kom. Geffen is uitgestorven. De Rottenrijkse Optocht trekt door lege straten, langs lege café‘s. Voor de allerkleinsten en hun (groot) ouders is er, dankzij Scouting Geffen, gelukkig nog het Kwartjesbal in De Koppellinck. Ook de tieners, vruuger mi hun Pink Party bekant vur niks bij café Boetje, zitten sinds enkele jaren in een eigen tent; het mag blijkbaar wâ kosten om een handjevol tieners in Geffen te houden.

# 40+ Maar voor 40-plussers is er in het Rottenrijk eigenlijk ”gin bal” te doen. Té oud voor de tent met alléén bartafels, drumbeats en als haringen in een ton, maar nog (véél) te jong voor de Seniorenmiddag. En de cafétent … daar is van alles aan geprobeerd, maar dâ is het ôk nie. De oplossing is eigenlijk héél simpel; gewoon een café in het dorp open houden (zoals in het Kafland Vinkel). Bijvoorbeeld het Sportcafé van Arie en Anouska in sporthal De Geer. Prins Carnaval, Raad van 11 en hun Vrolijk Gevolg zelf zoeken ook al járen vertier buiten Geffen; in ‘t Knollenrijk, in de Wildse Hut of bij een muziekfestval bij de Knoerissen in Uden … Armoe troef! … # Ik Pas Wij kennen verschillende dorpsgenoten, die meedoen met ’dry january’, een actie waarbij personen het nieuwe jaar inluiden door vier weken geen alcohol te nuttigen. Katholieken doen iets soortgelijks in de vastentijd; de actie #IkPas; van Aswoensdag t/m Goede Vrijdag (de zgn. veertig dagen tijd) bewijzen zij voor zichzelf én hun omgeving ‘gemakkelijk’ 6 weken zonder alcohol te kunnen.Veel suc6! Graag hadden wij u ôk iets willen influisteren over #DeWiel en #ParkerenvrijDorpsplein, maar dat doen wij misschien een volgende keer! Wij wensen alle Rottenrijkers (m/v) een fijne carnaval! ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

TORENKLANKJE Lupt er mé carnaval, ok un geel en un gruun hundje rond, samen mé dè rooi?


HANNAH VERTELT Hannah Koenen (11 jaar) wil wel wat vertellen voor Torenklanken, over haar reis naar de Filipijnen van 19 december 2019 tot 2 januari 2020. Samen met haar moeder Josephine bracht Hannah de kerstdagen en oud- en nieuwjaar door in het geboorteland van haar mama. De reis naar de stad Mandaue City, op het eiland Cebu, met een overstap in Singapore, duurde maar liefst 16 uur. Gelukkig was de plek waar de familie woont niet de plaats van de aardbevingen die er onlangs heersten in de Filipijnen.

aan een mangrove garden. We zijn naar het strand geweest. Het was leuk om op zout water te drijven.” Toch had Hannah een beetje heimwee naar Nederland, want iedereen sprak Filipijns of Engels en ze kende bijna niemand. “Ik had alleen mama.” Op school heeft ze over de reis vertelt en op het digibord foto’s laten zien. Ze wil nog graag een keer teruggaan, maar dan het liefst met papa en haar zusje Sophie en broertje Nico erbij. “Dan hoef je niemand te missen.” Oproep aan alle kinderen van de basisschool:Vind je het leuk om ook iets speciaals te vertellen, dat we opnemen in Torenklanken? Stuur dan een mailtje naar torenklanken@geffen.nl

Hannah: “Er was wel harde regen, een overblijfsel van een tyfoon, die langs het eiland raasde. Mama heeft een heel grote familie: haar moeder (haar vader is overleden) en zeven broers en één zus. Eén oom woont in Noorwegen, eentje in de hoofdstad Manila, een oom werkt op een schip en de rest woont bij oma. Het weer was warm, het was daar geen winter. Er zijn veel eilanden en het zeewater is erg zout. We zagen overal veel kerstbomen en – stalletjes. Als kerstcadeau had mama een doos opgestuurd met kleding en verzorgingsmiddelen. Die mochten we zelf daar openmaken, ze hadden op ons gewacht met uitpakken. In de kerk is het heel druk, soms moet je wel buiten staan. Elke zondag zijn er twee missen waarin 15 kinderen tegelijk gedoopt worden, mijn neefje van 1 maand oud werd ook gedoopt. Met oudjaar was er om 12 uur vuurwerk en op 1 januari was er veel muziek met allemaal toeters. Er is geen luxe, de prijzen zijn veel lager dan hier en de mensen delen veel met elkaar. Ze dragen ook namaakkleren, dan wordt de merkkleding nagemaakt. Ik zag veel zwervers en zwerfhonden en -katten. Er waren ook heel veel muggen. Het eten was altijd rijst met kip en niet veel groente, wel loempia. Ik vond het fijn om de familie te ontmoeten, vooral mijn oma die slechtziend is. Ook hebben we mooie dingen bezocht zoals een uitstapje naar een ander eiland Bantayan en een bezoek

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


CHINEES NIEUWJAAR IN GEFFEN Natuurlijk willen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een speciale delegatie van de beste Chinese optochtlopers komt zondag 23 februari door ons mooie dorp. Om hun een warm welkom te bieden hebben we hieraan een heuse kleurwedstrijd verbonden. Kleur onderstaande vlag zo mooi mogelijk in, verbind

hem aan een stok en zwaaien maar. Elke mooie vlag mag met hun “special guest� op de foto en de winnaar wordt in de volgende Torenklanken bekend gemaakt. Succes met kleuren, Commissie intocht Chinees Nieuwjaar 2020

17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GOED GEVOEL GEFFEN SLUIT EEN MOOI JAAR AF Afgelopen zaterdag 1 februari vond de jaarlijkse zoektocht naar Geffens Beste Carnavalskraker weer plaats. Het Roaplied kon ook dit jaar weer terecht in de Gouden Leeuw, waar maar liefst 300 enthousiaste bezoekers op af kwamen. De bezoekers konden luisteren naar een Duitse slager, het geluid van de koekoek, een zelf bekroond winnend Roapliedje, een ode aan de bierfles en natuurlijk heel veel polonaise lopen. Zelfs de dames van Nooit Gedacht hebben na hun wedstrijd tegen FC Twente nog op het podium gestaan met hun carnavalskraker.

2019 was weer een top jaar. Een gezellige Kinderbingo, twee SUPERbingo-avonden en een fietstocht met een stralende zon. Door de grote opkomst bij deze activiteiten hebben we mooie cheques uit mogen reiken. De Wandelvierdaagse, Stichting Jeugdvakantieweek, Evenementen Stichting Geffen, Basisschool de Wissel en KPJ Go werden verrast met een mooie bijdrage voor hun jeugdactiviteiten. Dat is nog niet alles, voor de Geffense jeugd hebben we nog iets leuks in petto, hierover later meer.

De vijfkoppige jury heeft uiteindelijk Kloare ’n Onzin verkozen tot beste carnavalskraker, met het nummer “Hop Hop Skippybal”. De dames deden voor de tweede keer mee aan het Roaplied en gaan er nu al meteen met de winst vandoor. Het publiek verkoos De Zingende Bunnies met het nummer “Houdoe Joe Doe?” als ultieme publieksfavoriet, waardoor zij nogmaals mochten optreden. De Leekes hebben als winnaar van vorig jaar een mooie derde plek bemachtigd met het nummer “4 Dagen Zitten We Op Rozen”. En Strooipop heeft met hun ode aan de schuiftrompet een mooie tweede plek kunnen behalen. Als organisatie kijken wij terug op een geslaagd festival. Er werd volop genoten van de ludieke teksten, mooie muzikale arrangementen, het carnavalsgehalte en gezellige sfeer in de zaal. Wij willen alle deelnemers, onze Roaplied-band en alle andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan ons festival.Wij hebben ervan genoten en zien jullie graag volgend jaar weer. Noteer maar vast in de agenda: zaterdag 23 januari 2021 want dan barst het Roaplied festival weer los!

Doel 2020 Uit de mooie wensen voor 2020 hebben we onze keuze laten vallen op de stichting De Flierefluiters. Een stichting, die diverse activiteiten organiseert voor inwoners met een beperking uit Nuland en Geffen. Een van de activiteiten is de alom bekende truckrun. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers van De Flierefluiters. Wij willen graag ons steentje bijdrage en hopen op een mooie opbrengst dit jaar voor deze bijzondere stichting. Superbingo op donderdag 19 maart: Hij staat natuurlijk genoteerd in ieders agenda, De Superbingo op 19 maart om 20.00 uur in de MFC de Koppellinck, zaal open vanaf 19.00 uur. Voor deze Superbingo maak je kans op een VIP tafel voor 6 personen. Ga hiervoor naar onze Facebook pagina en like en deel deze actie.Voor de winnaar van onze actie staat in de zaal een gereserveerde tafel klaar met verrassingen. Word jij, samen met 5 vriendinnen, buurtjes of familieleden, de VIP van deze avond? Doe mee! We zien je graag op 19 maart, tot dan!

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


WIE WAT WANNEER FEBRUARI 13 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 20 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Goud van Oud, carnavalstent 24 Goud van Oud, carnavalstent MAART 02 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 08 Café Govers, 18.00 uur Eddy y los Grassos. Rockabilly/rock & roll World Class tribute band Mexico 11 De Koppellinck, Informatieavond over alcohol en de gevolgen hiervan. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30-21.30 uur. Gegeven door de Huisarts P Berkelaar en kinderarts G Slabbers Bernhove ziekenhuis. 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 19 Superbingo Goed gevoel Geffen 28 Café Govers, 20.30 uur Dude. Akoestische pop en rock ’n roll 29 Goud van Oud, Café ’t Haasje APRIL 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 19 Goud van Oud, Café ’t Haasje 19 Café Govers, 18.00 uur np Presley, een echte Presley. Rock & roll MEI 11 Rikken & Jokeren Oude Klooster, 19.45 uur 13 Meiviering De Schakel, Oude Klooster 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 23 Café Govers, 20.30 uur Summer disco party. 80ties, 90ties, zomerhits JUNI 04 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 07 Eerste Communieviering Geffen om12.00 uur 09 t/m 12 Geffense Wandelvierdaagse 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster JULI 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS SEPTEMBER 09 Nat. Ziekendag De Schakel, Oude Klooster 10 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 17 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster OKTOBER 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 08 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 15 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 02 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 15 Café Govers, 18.00 uur Church of Cash. Johnny Cash

coverband. World Class tribute 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 19 Superbingo Goed gevoel Geffen DECEMBER 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Kerstviering De Schakel, Oude Klooster 17 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

PERSBERICHT

Osseweg beste plek voor nieuw zwembad Afgelopen tijd hebben we onderzocht welke plekken allemaal mogelijk zijn voor een nieuw zwembad. Osseweg in Oss lijkt de beste plek. Een groot deel van het Golfbad is verouderd. Onderhouden kost te veel geld. Het huidige zwembad verbouwen of nieuwbouw op de bestaande plek, bleek minder voordelig te zijn. Daarom koos in 2019 de gemeenteraad voor nieuwbouw op een nieuwe plek. Belangrijke voorwaarden De gemeenteraad stelde een aantal belangrijke voorwaarden voor de nieuwe plek: centraal in de gemeente Oss, goed en veilig bereikbaar, voldoende parkeerruimte, grond die de gemeente bezit of met ongeveer dezelfde prijs voor grond. Waarom Osseweg? Osseweg, Geffense Plas, Heihoekstraat (eerder Margrietvelden) en Elzeneindpark zijn verder onderzocht na een eerste, grove studie. Osseweg komt als beste plek naar voren, omdat het voldoet aan de voorwaarden van de gemeenteraad. De Geffense Plas is lange tijd niet beschikbaar door een pachtovereenkomst. Daarnaast past een zwembad niet in het ruimtelijk beleid voor dat gebied. Bij de Heihoekstraat kost het erg veel geld de maximale afstand van geuroverlast van landbouwbedrijven kleiner te maken of te stoppen. Een zwembad op het Elzeneindpark beschadigt de ruimte en kwaliteit van het park te veel. Hoe nu verder? Nadat de gemeenteraad besluit Osseweg te kiezen als beste plek, komt er een voorstel. Hierin staan de strategische keuzes die gemaakt moeten worden. Een bureau laat hiervoor nu alle keuzes voor de toekomst zien en geeft hierover adviezen. Daarna kan het ontwerp van het zwembad en de bouw worden voorbereid. Dan beginnen ook de ruimtelijke plannen voor deze plek.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

Groen licht voor project Walkwartier in Oss De gemeenteraad van Oss heeft op donderdag 30 januari een positief besluit genomen voor de verdere ontwikkeling en realisatie van project het Walkwartier in Oss. Dit is een belangrijke stap in het proces om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Op vrijdag 31 januari wordt de samenwerkingsovereenkomst voor het project Walkwartier tussen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV en gemeente Oss ondertekend. Ook wordt er een bouwbord op de locatie onthuld. In het Walkwartier, gelegen pal in het centrum van Oss, zijn 135 appartementen voorzien, op dit moment onderverdeeld in 63 vrije sector huurwoningen en 72 vrije sector koopwoningen. Naast woningbouw bestaat het Walkwartier uit het UIThuis (circa 4200 m2 bvo) en retail en horeca (ca. 2500 m2 bvo). Onder het complex is een stallingsgarage voorzien met 143 privé-parkeerplaatsen. De locatie en het openbaar gebied wordt door de gemeente bouw- en woonrijp gemaakt. Voordat tot sloop en realisatie overgegaan kan worden moet eerst de procedure voor het bestemmingsplan worden doorlopen. Dat duurt ongeveer een jaar, tenzij beroep wordt aangetekend bij de Raad van State.Tijdens de procedure voor het bestemmingsplan werken we verder aan de technische uitwerking van het complex, de doorontwikkeling van het UIThuis en de voorbereiding voor sloop en bouw. De uiterlijke datum voor de start van de bouw is nu gepland op 31 oktober 2021. De oplevering van het Walkwartier is dan in het vierde kwartaal van 2023. Het totale plan met wonen, winkels en UIThuis wordt in één keer gebouwd en opgeleverd.

Op woensdag 10 juni is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de hele gemeente Oss.Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte speelstraat.Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer. Op dinsdag 18 februari organiseert ONS welzijn een informatieavond over de Buitenspeeldag in het Anton Jurgenshuis bij ONS welzijn, Schadewijkstraat 6 te Oss (‘s avonds is hier gratis parkeren. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over de vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar mee willen doen, dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond. Indien u naar de informatieavond wilt komen en ons dit tijdig mededeelt, sturen wij u reeds vóór deze avond, informatie en het vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt dit formulier dan ingevuld meenemen en inleveren. De groepen die vorig jaar hebben meegedaan ontvangen automatisch een uitnodiging en vergunningaanvraagformulier. Aanvraagformulieren voor de buitenspeeldag kunnen ook worden gedownload via de website van ONS welzijn. www.ons-welzijn.nl De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss georganiseerd door vele straatcomités, in samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente en ONS welzijn, in totaal doen een kleine honderd straten mee. ONS welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt, middels de sociaal werkers, de straatcomités in wijken en kernen.

De start van de verkoop van de woningen staat gepland in het vierde kwartaal van 2020, dit wordt gecoördineerd door Van Wanrooij.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Leontine Jansen of Peter van der Poort, per e-mail buitenspeeldagoss@ons-welzijn.nl, tel. 088-3742525

PERSBERICHT

Wij hopen u te mogen begroeten om samen met u een heel leuke buitenspeeldag te organiseren op woensdagmiddag 10 juni 2019!

Informatieavond Buitenspeeldag 18 februari 2020 Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 18 februari is er een informatieavond over de Buitenspeeldag het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, in Oss. De avond is bedoeld voor iedereen die een Buitenspeeldag wil organiseren.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.