Torenklanken 2019 - nr 02

Page 1

57e jaargang | nummer 2 | januari 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

STAMTAFEL GEFELICITEERD! De redactie van Torenklanken feliciteert de mensen van de Stamtafel met hun 500ste bijeenkomst op 20 januari jl. Een bijzondere mijlpaal. Dat de rubriek “rond de Dorpspomp” al zolang in ons Dorpsblad verschijnt, is heel bijzonder. Dat kan alleen met enthousiaste mensen, die er hun schouder onder willen zetten. Het wel en wee in Geffen wordt er besproken, een kritische noot, initiatieven ontstaan er spontaan en er wordt gediscussieerd over allerlei onderwerpen. De redactie hoopt dan ook dat er nog vele Stamtafelbijeenkomsten zullen volgen in de toekomst. Redactie Torenklanken

Roaplied presenteert bomvol programma Op zaterdag 9 februari gaan de deuren van de Gouden Leeuw weer open voor het jaarlijkse Roaplied festival. En wat valt er veel te zien en te horen. Bij binnenkomst zullen de klanken van ’t Goei Smoesje te horen zijn. Wanneer we in de stemming zijn en presentator Frank van Griensven de 5-koppige jury heeft voorgesteld, kan de avond van start. Als organisatie hebben wij er heel veel zin in, de deelnemers hebben kei hard geoefend, dus kom allemaal luisteren we hopen dat de zaal uit z’n voegen zal barsten van gezelligheid. Verderop in deze torenklanken meer informatie. **Zaterdag 9 februari** **Gouden Leeuw** **Aanvang 20.00 uur** Roapliedteam: Jan, Saskia, Temmie en Ronny

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

VOOR GEFFENSE SENIOREN THEATERVOORSTELLING

‘EN ZE LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG” We willen mensen bewustmaken van hun gezondheid en wat je nog kunt ook al ben je ouder......! Op een interactieve manier ouderen bewustmaken van hun eigen gezondheid. Dat willen de initiatiefnemers, bestaande uit: de werkgroep Geffen Zorgt met ondersteuning van de gemeente Oss, Ons Welzijn, Pantein, GGD Hart voor Brabant, Dorpsraad Geffen, bereiken met de theatervoorstelling ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. De uitvoering van de voorstelling is op zaterdag 16 maart in De Koppellinck Geffen. Iedereen vanaf 65+ én ook hun mantelzorgers zijn welkom. De voorstelling is gratis. De voorstelling wordt gespeeld door Helder theater. Humor en interactie staat centraal! Na de voorstelling is er gelegenheid om met elkaar en met professionals na te praten. Noteer in uw agenda: zaterdagmiddag 16 maart (aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur) Werkgroep Geffen Zorgt

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER

wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 01 febr. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 03 febr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Betty Nelemans. vr. 08 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 10 febr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 15 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 17 febr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk WIJ FELICITEREN Hans Hoeben, die een Koninklijke onderscheiding mocht ontvangen voor zijn verdiensten in de dorps- en geloofsgemeenschap van Geffen. Hans heeft zich ingezet voor onze geloofsgemeenschap als penningmeester in het H. M. Magdalena kernbestuur, in de restauratiecommissie en in het bestuur van De Goede Herder. Een zeer terecht verdiende beloning! GEVONDEN Er is (rond 13 december 2018) een ring gevonden in de kerk. Te bevragen bij Frans Rovers 06-55375508. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór

een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! De enveloppenactie start in onze geloofsgemeenschap op 17 februari 2019. Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2019. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 13 februari 12.30 u. – 14.00 u. Voorbereiden Hfdst. 7 en 8 en rondleiding in de kerk. PROGRAMMA VORMSEL Zaterdag 19 januari was er een gezellige ‘Rock Solid’-dag in de Hazenkamp in Nuland voor de 35 vormelingen van parochie De Goede Herder. Leuke activiteiten o.l.v. René Lamers met behulp van hulpouders en leden van de vormselwerkgroepen van de zes geloofsgemeenschappen. Daarna een gebedsviering in de kerk o.l.v. Annemie Bergsma en pastoor Verbakel, met aansluitend een wereldmaaltijd. Marianne Langens leidde deze maaltijd in met informatie over de ‘mondiale voetstappen’ die we allemaal op onze aarde zetten. Een leerzame dag! Woensdag 6 februari: de vormelingen maken een keuze voor een bezoek aan de Abdij van Berne, de Voedselbank of de Sint Jan. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Donderdag 21 februari: 19.00 u. – 20.30 u.Vormselproject thema: Wie ben ik?

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

DANKBETUIGING Graag willen we iedereen in Geffen (en omstreken) bedanken voor alle kaarten en persoonlijke condoleances na het plotselinge overlijden van onze broer, zwager en oom Tinie van Schijndel

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 6 januari: Jo van Dinther, 84 jaar 9 januari: Nellie van der Heijden, 91 jaar

Een speciaal woord van dank voor de artsen en praktijk ondersteuning van huisartsen praktijk Geffen. Tevens willen wij Iedereen bij Brabantzorg bedanken voor de hulp die hij heeft mogen krijgen. Het heeft ons heel goed gedaan dat zoveel vrienden en bekenden met ons hebben mee geleefd. Dank daarvoor! Familie van Schijndel • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523

Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830 Telefoonnummer: 073–6461830 Website: www.kompasfinancien.nl

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP

Stamtafel nummer 500, de jubileum editie! Voor deze gelegenheid is Café Govers, waar we ook kennis hebben gemaakt met de toekomstige uitbaters, intern verbouwd. Het biljart naar de kelder en de Stamtafel op de plaats van het biljart. Een goede zet om aan de meer dan 80 bezoekers plaats te bieden. Een mooie opkomst met naast de vaste gasten, onder andere de laatste burgemeester van Maasdonk, een Tweede Kamerlid, een oud gemeentesecretaris en een oud-aangezetene uit Frankrijk. Maar vooral, en dat was ons doel: heel veel jongeren. Nog voor de start van de Stamtafel was het door de aanwezigheid van deze jongeren al geslaagd te noemen. Terugblik op 500 keer Stamtafel Jaap Bijleveld geeft terugblik op 500 keer Stamtafel. Theo Prinssen vroeg tijdens de Roapavond 1994 of er in Geffen niet iets kon worden gestart waar het wel en wee van Geffen en ideeën daaromtrent wat breder en serieuzer besproken konden worden. Daarmee kreeg Theo ook meer input voor zijn bestaande column ‘Rond de Dorpspomp’ in de Torenklanken. Op 20 februari 1994 was de eerste Stamtafel een feit. De planning hiervan werd afhankelijk van de verschijningsdata van de Torenklanken. Jaap fungeerde als secretaris, wat zonder mail en WhatsApp inhield dat je als secretaris als een soort postbode actief was. In het begin schreef Theo de teksten, later zijn andere aangezetene deze rol ook gaan vervullen. De functie van ‘Schrijver’ was geboren. Deze functie, wordt net als de functie van voorzitter, roulerend uitgevoerd. In de loop der jaren werd het nodig om de voorzitter ook van een hamer te voorzien om het stemgeluid van sommige aangezetenen te overstijgen. Vanuit de Stamtafel zijn een aantal initiatieven op poten gezet of zaken onder de aandacht gebracht: - Initiatief viering Geffen 700 - Organisatie Geffense voorzittersbijeenkomsten - Viering Nederland 50 jaar in vrijheid met o.a. Ivo van Dinther - Initiatief Ivo van Dinther pad - Onder de aandacht brengen van het drugsgebruik in Geffen - Stamtafels op locatie - Enquête toekomst Gemeentehuis/Dorpsplein Hoe verder is niet alleen tijdens deze 500e editie onderwerp van gesprek, maar zal ook de volgende edities besproken worden. Wij hebben een aantal Geffenaren gevraagd om hun visie over de Stamtafel op papier te zetten en komen daar een volgende keer op terug.

Ere-voorzitter Dagvoorzitter Jan van Vucht schetst de rol die Jaap Bijleveld binnen de Stamtafel vervult. Jaap is aangezetene van het eerste uur en heeft 25 jaar lang het secretariaat voor zijn rekening genomen. Jaarlijks een keurig overzicht van datums, voorzitters, schrijvers en de afspraken rondom de jaarlijkse Stam(p)tafel. Jaap is het minst chaotisch van alle aangezeten en daarom hebben deze besloten om Jaap te benoemen tot ere-voorzitter van de Stamtafel. Jaap van Harte Gefeliciteerd! Battle between generations Jan vervolgt met een drietal stellingen, waar een reactie op wordt gevraagd. Een ‘battle between generations’: De Ouderen (40+) tegen de Jongeren (40-) en als speciale groep de Stomtoafel, die deze keer haar 1000e editie vier, de Stomtoafel komt immers wekelijks bij elkaar. Ook de Stomtoafel Van Harte Gefeliciteerd! Stelling 1: de Stamtafel heeft zijn langste tijd gehad, stuur ze maar naar huis! Aan de Jongeren is gevraagd om tégen de stelling te zijn en aan te geven waarom de Stamtafel zeker moet blijven. Na 2 ludieke antwoorden (Stamtafel is een soort 40+ participatie tegen eenzaamheid van ouderen en de Stamtafel houdt zondagsrijders van de straat) komen andere argumenten op tafel zoals: een positieve manier om het dorp prikkelen, de rubriek Rond de Dorpspomp is een reden om de Torenklanken te lezen en de Stamtafel is een reden om naar de kroeg te gaan. Aan de Ouderen is gevraagd om vóór de stelling te zijn en aan te geven waarom de Stamtafel naar huis gestuurd moet worden. Zij dragen aan: instellen van termijn van maximaal één jaar, die hebben de meeste al bereikt, de energie inzetten voor andere verenigingen, 500 keer van huis is genoeg en er is jeugd genoeg binnen, dus de stamtafel kan naar huis. De Stomtoafel vindt dat de Stamtafel een voorbeeld moet nemen aan de Stomtoafel. Zij zijn gevarieerd, van de politiek op de hoogte en het Stamtafellied is al jaren uit de tijd. Stelling 2: een leefbaar dorp begint in de eerste tien levensjaren van een kind Jong en Oud is het hier mee, een aantal reacties: Kinderen moeten van thuis uit het verenigingsgevoel meekrijgen. De jeugd van nu zijn de vrijwilligers van de toekomst. Zorg voor verbinding en zorg ervoor dat je in het dorp gekend wordt. Jong geleerd is oud gedaan. Aanstaande ouders worden opgeroepen om 9 maanden voor de geboorte van hun kind al na te denken hoe het kind kan gaan bijdragen aan de maatschappij. Er klinkt een kritische noot richting de basisschool. Verenigingen horen soms dat activiteiten niet in het lesprogramma passen. Ad van der Heijden licht toe dat het leren van rekenen, taal en schrijven de basis is en dat de school daardoor soms andere keuzes moet 7


maken. Ad geeft aan dat niet alleen de school, maar ook de gemeenschap bijdraagt aan de vorming van kinderen (‘It takes a village to raise a child’) en dat De Wissel dit serieus neemt door kinderen een grote mate van zelfstandigheid te geven en actief burgerschap te promoten. Marianne Wortel memoreert de samenwerking met de twee basisscholen in het verleden waarbij samen met de kinderen een hoorspel is gemaakt, waarbij veel talent is ontdekt: “kinderen kunnen veel”. Stelling 3: help Geffen vooruit Aan iedereen is gevraagd om de 3 belangrijkste tips te geven om Geffen vooruit te helpen. De Ouderen geven als tips: betere mobiliteit, zoals meer openbaar vervoer, een groter aanbod op het gebied van educatie, een goed restaurant, bevorderen van de middenstand. De Stomtoafel pleit voor meer groen in en om het Dorp, meer parkeergelegenheid in de Kerkstraat en rondom de school. De Jongeren pleiten voor een sociale cohesie en reuring tussen de verenigingen, zodat de wat kleine verenigingen geholpen kunnen worden door de grotere verenigingen. Het verenigingsleven zou gratis moeten worden, inclusief de consumpties tijdens de pauze. En last but not least vinden de Jongeren dat er meer jeugd bij de Stamtafel betrokken moet worden. Zij zijn van harte welkom! Roel Augusteijn pleit voor samenwerking (een coöperatie) waardoor de Geffense voorzieningen behouden kunnen worden.Als hij ziet met welke energie en samenwerking jaarlijks Effe noar Geffe wordt georganiseerd, dan moet het ook mogelijk zijn om met dezelfde energie en samenwerking de voorzieningen in Geffen in stand te houden. Hij sluit af met de woorden: als het in Geffen niet kan, dan kan het nergens! Jong Geffens Talent Wie zijn de Geffenaren van het jaar over 20 tot 30 jaar? Op de oproep van de Stamtafel om Jong Geffens Talent te nomineren hebben Geffense verenigingen gehoor gegeven. Sommige personen zijn door meerdere verenigingen genomineerd.Alle genomineerden in alfabetische volgorde: Annelie van Erp, Arnoud van Erp, Esther van Dinther, Evi Savelkouls, Hugo van der Zanden, Jurian Langens, Linda Schuurmans, Loes van Wanrooij, Ronny Langens, Tijn van Oorschot. De jury bestaande uit Boet van Dijk, Karin van den Brand en Chrisjan van Dinther heeft alle genomineerden beoordeeld. Stuk voor stuk kartrekkers binnen hun eigen vereniging(en). De jury merkt ook op dat er naast de genomineerden ook andere kartrekkers aanwezig zijn die ook genomineerd hadden kunnen. Het aantal had dus minstens het dubbele kunnen zijn. Bij de beraadslagingen heeft de jury zich laten leiden door tal van overwegingen en de vraag gesteld waar kennen we hem/haar van, verbinding, initiatief, hand- en spandiensten?

8

Uiteindelijk is Ronny Langens als winnaar van de eerste Jong Geffens Talent Trofee uit de bus gekomen. Naast de Trofee heeft Ronnie een bedrag voor een te kiezen vereniging gewonnen en het Oss Monopoly spel. Ronnie, namens de Stamtafel, van Harte Gefeliciteerd! Alle genomineerden ontvingen een cheque met een tegoed van 25 uur van een Stamtafel aangezetene, te benutten door de eigen vereniging. Te denken valt aan advies, hand- en spandiensten etc. Vervolg Er is deze Stamtafel veel informatie opgehaald.Teveel om het allemaal in deze Rond de Dorpspomp te verwoorden. Tijdens de volgende Stamtafel wordt deze 500e Stamtafel geëvalueerd, maken we een samenvatting van de eerder verkregen visies en kijken we vooruit naar de 600e Stamtafel. U bent welkom om mee terug en vooruit te kijken. Speciaal woord van dank aan - Alle bezoekers voor hun bezoek en hun bijdrage; - Lenie Romme, Diny Romme, Marian Lepoutre, Ruud Verhagen, Hans Hendriks, Harrie Peters voor hun schriftelijke visie op de Stamtafel. Deze nemen we mee in het vervolg; - Clemens en Marianne Wortel voor de kleurrijke uil; - ’t Beertje voor de oorkonde met een aantal van onze successen; - Helma, Kim, Paul en Peter voor de gastvrije ontvangst; - Dorpsraad Geffen voor hun bijdrage; - Alle verenigingen die kandidaten genomineerd hebben. Foto’s en video’s Tijdens de 500e Stamtafel zijn er volop foto’s en video’s gemaakt van deze mooie dag. Deze zijn te zien op onze Facebook pagina: Stamtafel Geffen. Volgende Stamtafel De volgende Stamtafel is op 3 februari, 10.30 u. in Café Govers. U bent van harte welkom! Reageren? Ons mailadres is: Stamtafel@torenklanken.nl


DORPSRAAD GEFFEN Advies t.a.v. Ontwerpbestemmingsplan buitengebied Oss Onlangs zijn wij op een informatiebijeenkomst van de gemeente geweest met het onderwerp ‘voorontwerp bestemmingsplan buitengebied’. Het omvat één nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van Oss. Op dit moment zijn er nog drie bestemmingsplannen van kracht en deze zijn nog afkomstig uit de fusies met andere kernen.We hebben de plannen Oud Oss, Lith en Maasdonk en dit is natuurlijk lastig te handhaven.Wat in het ene gebied wel kan, kan in een ander gebied weer niet en dit is natuurlijk niet wenselijk voor de gemeente en haar inwoners. Wat ons opvalt in dit plan is dat er meer flexibiliteit komt voor het gebied, hierdoor kan het gemeentebestuur sneller medewerking verlenen aan plannen van inwoners of bedrijven. Dit is natuurlijk op zich een positieve ontwikkeling. Waar wij ons wel zorgen over maken is de hoeveelheid type bestemmingen in het gebied tussen de kernen van Oss en Geffen. Wij vrezen een verdere verstening van dit gebied, in de afgelopen al vele vrijstaande huizen zijn gebouwd. Op dit moment wordt het groenfonds, gevuld met geld voor compensatie van de bovengenoemde huizen, aangewend om het groen juist in dit gebied te versterken. Om deze redenen hebben wij, als dorpsraad, bij het college van burgemeester en wethouders een advies ingediend. De inhoud van dit advies is als volgt:‘De resterende open ruimtes zoals bv. het Geffens Veld verdienen bescherming en mogen niet verder worden aangetast. Woningbouw kan wat de dorpsraad betreft alleen in de bestaande bouwlinten. De dorpsraad adviseert dan ook om de flexibiliteit te beperken tot deze linten.’ Mocht u het gehele advies terug willen lezen, dan kunt u deze vinden op onze website onder het kopje ‘publicaties en verslagen’ (www.dorpsraadgeffen.nl).

De deelnemers van Roaplied 2019 In willekeurige volgorde hierbij de deelnemers van editie 2019.We zien oude bekende, doorgewinterde artiesten, maar we verwelkomen ook de nieuwkomers!!! - De Gangmakers (winnende lied 2018) - Raad van Elf

- Strooipop - De Feestbeesten - De Pompzwengels - Asgemarbekentband - De Bunnies - Ut Pompsmoesje - De Gangmakers - De Leekes - Sleazy & the Wenker - Kloare’n Onzin - Scroepie Alle deelnemers hebben mooie muziek en teksten gemaakt. We willen de KPJ, café Govers en Boetje bedanken dat we daar mochten repeteren. Allemaal heel veel success!!! BELANGRIJK BERICHT VOOR DE JONGENS EN MEISJES VAN DE MIDDELBARE SCHOOL Jeugdcarnaval in de tent bij de Tent heeft een nieuwe naam gekregen;

“ZOT IN GEFFEN”

Ook is er een nieuw logo gemaakt speciaal voor ons door Ravi van Wanrooij, waarvoor wij hem van harte willen bedanken. We hebben een mooi programma in elkaar gezet, zodat ook jullie tijdens de carnaval volledig uit je bol kunnen gaan. We zijn te vinden op Facebook, Instagram en Snapchat. Wil je tijdens de carnaval ook bij ons in de tent komen feesten? Maak dan gebruik van de kans om tijdens de Early Bird voorverkoop een bandje te kopen voor dit feest. Deze voorverkoop is op 31 januari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur bij zaal ’t Haasje. Kaartjes zijn te koop voor € 5,00 per avond.Als je wacht met beslissen dan kosten de kaartjes aan de deur op de avond zelf € 7,50 per stuk. Dus ZORG DAT JE ERBIJ BENT, want VOL is VOL. Ga ook voor ZOT IN GEFFEN.

9


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 17 december 2018 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Speerpunten Dorpsraad: Deze avond was de aandachtwethouder voor Geffen, Johan van der Schoot, aanwezig. Op zijn verzoek heeft de dorpsraad vijf speerpunten aangemerkt voor de komende jaren. Met stip bovenaan staat de herontwikkeling van gemeentehuis en Dorpsplein. Gevolgd door toegankelijkheid en veiligheid van de hoofdstraten in de kom, woningbouw, een echt dorpshuis en de Geffense Plas. Voor de volledige tekst en uitleg verwijzen we naar de notulen op onze website. - Kernteam: Deze avond was ook het kernteam OssWest aanwezig. In dit team zijn de gemeente, politie, welzijnswerkers en woningcorporaties vertegenwoordigd. In het bijzonder is de overlast door hangjeugd bij het gemeentehuis besproken. Het grootste gedeelte van deze groep komt van buiten Geffen. Zij vinden hier naast Geffense gezelligheid ook een beschutte plek met open wifikanaal (sinds kort na kantooruren uit). De wijkagent en de sociale werkers hebben de groep in de smiezen en proberen een oplossing te vinden.Al met al is er nog geen aanleiding om straatcoaches in te zetten, we zijn nog geen Schadewijk. - Speeltuin de Klimop: Firma de Koornbeemd is in januari met de grondwerkzaamheden begonnen. De speeltoestellen komen waarschijnlijk in februari. - Bestemmingsplan buitengebied Oss: Hans en Rob zijn naar een informatiebijeenkomst geweest. In bepaalde zones wordt er meer flexibiliteit geboden. Hierdoor kan de gemeente makkelijker meewerken aan plannen voor bedrijvigheid en woningbouw. Het gebied tussen Oss en Geffen is hiervoor aangemerkt en juist in dit gebied wordt nu erg veel geld uitgegeven voor versterking van het groen. Wij zijn bang voor verdere verstening van deze openbare ruimte en wij hebben daarom een advies uitgebracht aan het college van B&W. - Basisschool de Wissel: Op de vraag, vanuit heemkundekring Vladeracken, om deel te nemen aan de viering van 75 jaar bevrijding dit najaar geeft de school helaas niet thuis. Het zou niet in het lesprogramma passen. Uit meerdere hoeken vernemen we dat de school 10

zelden enthousiast is om deel te nemen aan ‘dorpseactiviteiten’. Enkele voorbeelden zijn de schooloptocht samen met het Rottenrijk, de landelijke boomplantdag vanuit Landschapsbelang Maasdonk en recent de drie educatieve boom-wandelroutes vanuit Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen. Uiteraard bepaalt de school zelf wat ze wel of niet wil doen, maar naast goed opgeleide kinderen willen we natuurlijk ook betrokken Geffenaartjes.We vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en gaan met de school contact opnemen. - Subsidie: We verstrekken subsidies om de leefbaarheid in Geffen te versterken. Dit was in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering van december. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 18 februari om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

KPJ GO Het is weer tijd voor disco. Voor wie: kinderen uit groep 7 en 8 Wanneer:Vrijdag 1 Februari van 19.30-21.30 uur Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw Het kost € 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je 2x fris, en 1x chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Let Op: de deur gaat pas echt om 19.30 uur open. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Februari 2019: 17 februari: Seniorenmiddag in “de Gouden Leeuw” 20 februari: Filmmiddag 27 februari: Liederentafel Maart: 11 maart: Museum-plus-bus 16 maart: Toneelvoorstelling:...en ze leefden nog lang en gelukkig 20 maart: filmmiddag Beste leden van de KBO, afgelopen maand hebben we mogen genieten van een sfeervolle kerstviering en een gezellige nieuwjaarsreceptie in ’t Haasje. Daarvoor onze dank. Nu kunnen we gaan starten met heel andere activiteiten. Eerst carnaval en als het weer het weer toelaat, start ook de fietsclub weer met de fietstocht op woensdag. Wandelen op vrijdag gaat de hele winter door bij goed weer, dus sluit gerust eens aan.We starten op het kerkplein op vrijdag om 13.30 uur. Dus, genoeg te doen en bewegen is gezond.

André Rieu op het Vrijthof in Maastricht op 11 juli 2019 De belangstelling is groot, alle kaartjes zijn weg. U kunt zich op een reservelijst laten zetten, mocht er iemand uitvallen, kunnen wij u bellen.

De Roapliedband 2019 Ow wat zijn we gelukkig met dit stel. Stuk voor stuk geweldige muzikanten en ook zij hebben hun stinkende best gedaan tijdens de diverse repetities we stellen ze dan ook graag aan jullie voor. Want zonder deze groep waren we nergens. - Pieter-jan Wintjes – Gitaar - Eric Megens – Basgitaar - Maikel Corsten – Drums - Dirk van Wijk – Toetsen - Chrisjan van Dinther – Trompet - Loes v/d Heijden – Trompet - Merle Meeuws – Saxofoon - Theo v/d Heijden – Schuiftrombone

17 februari: Seniorenmiddag in “de Gouden Leeuw” Op zondag 17 februari is er in de Gouden Leeuw de seniorenroap. De organisatie is in handen van het Rottenrijk en de zaal is open om 13.00 uur. Kom verkleed en laat u verrassen!!! We kunnen daar genieten van de mooiste stukken uit “Recht vur zunne Roap”, en de carnaval kan bij ons alvast beginnen. Ook de winnaars van de loterij worden bekendgemaakt, de trekking wordt daar verricht. Misschien mag u met de hele familie gaan eten bij ’t Akkertje 2.0. Museum-plus-bus op 11 maart 2019 Er is veel belangstelling voor het Rijksmuseum, fijn. Maar de bus zit vol, dus u kunt zich niet meer aanmelden. Mocht u, door welke reden dan ook, niet mee kunnen, laat het ons dan bijtijds weten. Er zijn verschillende personen die graag mee willen, maar dit niet meer kunnen omdat de bus vol zit. Voor vragen kunt bellen naar Tineke Willemse nr. 0610578924. 16 maart: Toneelvoorstelling...en ze leefden nog lang en gelukkig. Deze toneelvoorstelling is voor alle Geffenaren van 65+. Zie aankondiging elders in de Torenklanken

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

11


NIEUWS VAN KOM D’R IN Verhuizing naar de Koppellinck De verhuizing komt nu dichtbij. Als alles volgens planning verloopt dan verhuizen we het tweede weekend van februari.Vanaf 11 februari vinden de activiteiten van Kom d’r in dan plaats in de Koppellinck.Tijdens de vrije inloop op dinsdagochtend, vrijdagochtend en zondagmiddag kun je daar dan terecht voor een praatje en een kopje koffie of thee.Alles blijft zoals je gewend was en we hopen daar ook weer nieuwe mensen te ontmoeten. Let even goed op de maandrooster, dat bij Kom d’r in aan het Dorpsplein en bij de hoofdingang van de Koppellinck hangt.Voor vragen, opmerkingen of nieuwe ideeën kun je een email sturen: komdringeffenzorgt@gmail.com In verband met de verhuizing vervalt de inloop op 8 februari en de zondagsinloop op 10 februari. Tai Chi is weer gestart, maar nu op de vrijdagavond. Op 8 februari is dat nog aan het Dorpsplein en de weken daarna in de Koppellinck. Het eerst volgend Repair Café is op 22 februari in de Koppellinck.Terwijl je kapotte spullen gerepareerd worden, kun je een kopje koffie drinken en eventueel meekijken met de reparatie. Het is belangrijk dat je zelf de te repareren spullen afgeeft om met de reparateurs over de reparatie te kunnen overleggen. De Wereld proeverij is op 27 februari. Je wordt verzocht om in te schrijven op de inschrijflijst die straks in de Koppellinck komt te liggen en vooraf te betalen. Zondagmiddag 17 februari is iedereen welkom bij de openingsbijeenkomst in de Koppellinck. Je kunt dan zelf zien hoe onze nieuwe locatie eruit ziet. Zie hiervoor de uitnodiging in deze Torenklanken. Voor ouders en kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool Op woensdag 20 februari organiseren we in Kom d’r in weer een speciale activiteit. Moeders gaan andere moeders leren om haren te vlechten bij hun kinderen. Ze zijn dan met hun kinderen welkom van 15.00-16.30 uur.We schenken dan ook een kopje koffie en limonade voor de kinderen. Neem wel een kam/haarborstel, elastiekjes en speldjes mee. Je kunt hiervoor inschrijven in Kom d’r in op de lijst die op het prikbord hangt, of via email komdrin.geffenzorgt@gmail.com Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

12

Breien met Annemieke Wil je graag leren breien of haken dan wil Annemieke van den Berg je daar graag bij helpen. Bij voldoende belangstelling wil ze een brei- haak cursus geven. De cursus start op 12 februari. Je kunt nog inschrijven via komdrin.geffenzorgt@gmail.com .Annemieke kan voor de materialen zorgen Er wordt dan een vergoeding daarvoor gevraagd van ongeveer 5 euro. Je kunt ook zelf de brei/haak pennen en wol meenemen. Het is afhankelijk van het aantal inschrijvingen of de cursus doorgaat. Samen eten en koken Zijn er alleen gaande mannen die het gezellig zouden vinden om samen te eten en te koken: In de Koppellinck krijgen we een geweldig mooie keuken. Als er belangstelling voor is laat het dan aan ons weten via komdrin. geffenzorgt@gmail.com. We willen ook zorgen voor


iemand die kan helpen om de kneepjes van het koken onder de knie te krijgen. Workshop Schilderen met kinderen Vrijdag 18 januari zijn we met 12 kinderen aan het schilderen geweest, onder leiding van Tonny Hanegraaf van “Goeie Art”. Dat het een goeie “art” is geworden kun je zien op bijgaande foto.

De jeugd was heel enthousiast over wat ze hadden gemaakt en hoe leuk schilderen wel is. Daarom willen we hiermee doorgaan en vanaf maart elke maand gaan schilderen met de jeugd in Kom D’r In. De datum van de volgende schildersessie zal in Torenklanken bekend worden gemaakt in het activiteitenrooster.

Presentatie, jury, licht en geluid Roaplied 2019 Zoals al eerder gezegd zal na een jaar afwezigheid Frank van Griensven de presentatie weer voor zijn rekening nemen. Verschillende repetities was hij al aanwezig om zo de benodigde informatie van de groepen te vergaren. In de jury zijn wel een paar nieuwe gezichten. Ook dit jaar hebben we weer een zeer gevarieerde maar zeker deskundige jury weten te vinden. Het beste nummer moet namelijk veel goede aspecten bevatten; muzikaliteit, tekst, carnavalesk maar ook de aankleding telt mee want het moet er natuurlijk ook leuk uitzien. - Miriam Bouwens (bekend als Roaplied-jurylid en natuurlijk van de Bandola’s) - Gerwin van Grinsven (bekend als Roaplied-jurylid en als ex-deelnemer van Boet’s Four Flodders) - John v/d Heuvel (bekend van Recht vur zunne Roap en niet te vergeten Maestro 2018) - Miranda Verstegen (waar kennen we haar niet van… en natuurlijk winnares van Maestro 2018) - Geerd Doomen (sinds maart 2016 dirigent van ons fanfareorkest WIK) Het licht en geluid is ook dit jaar weer in handen van J&A Sound onder leiding van Juan word alles weer zo ingeregeld dat de deelnemers echt in de spotlicht staan.

OSSE BURGEMEESTER WOBINE BUIJS-GLAUDEMANS BESTE BESTUURDER 2018 Vanmiddag is de Osse burgemeester Wobine BuijsGlaudemans verkozen tot Beste Lokale Bestuurder van 2018 door het vakblad Binnenlands Bestuur. Dit werd bekendgemaakt tijdens het jaarlijks evenement Kompas 2019 in Helmond. Verbindende rol en aanpak ondermijnende criminaliteit Reactie burgemeester Buijs-Glaudemans: ‘Mensen die me kennen, weten dat ik geïnspireerd ben door de Global Goals. Vanuit die doelen willen we werken aan een veilige samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn; waarin iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien. De reden voor de nominatie is, zo hoorde ik, mijn verbindende rol tijdens het spoordrama, maar ook de strenge Osse aanpak van de ondermijnende criminaliteit. De verkiezing tot beste bestuurder is volgens mij een erkenning voor iedereen die zich inzet voor een veilig Oss, een gemeente waarin we onze kinderen willen laten opgroeien.’ Erkenning voor iedereen die zich inzet voor een veilig Oss ‘Ik ben vereerd, maar ik had er in eerste instantie wel moeite mee. Niemand wil met een drama in de schijnwerpers staan. Ik heb deze rol alleen op deze manier kunnen pakken door de collega’s, de hulpverleners en alle anderen die vanaf het allereerste moment meegewerkt hebben. Oss voelde de enorme steun van heel veel mensen. Ik was ook blij verrast met de inzet van het Osse Platform Global Goals. Zij hebben actief campagne gevoerd, en waarschijnlijk heeft dat veel stemmen opgeleverd. Dank aan iedereen.’

13


DORPSRAAD GEFFEN Koninklijke onderscheiding voor Hans Hoeben Begin van dit jaar kregen wij van de dorpsraad Geffen, net als vele anderen in het dorp, een schokkend bericht. Onze voorzitter Hans Hoeben bleek een ernstige en ongeneeslijke ziekte te hebben. Hij heeft zich daarom per direct teruggetrokken uit alle openbare functies om zijn resterende tijd met zijn naasten door te brengen. Behalve voorzitter van de dorpsraad was Hans ook drijvende kracht achter coöperatie Geffen Zorgt, met onder meer ontmoetingshuis Kom d’r in, en penningmeester van het parochiebestuur. Veel mensen wilden daarop Hans een blijk van waardering geven voor al het werk dat hij al die jaren belangeloos voor Geffen heeft gedaan. Er werd besloten om Hans, na overleg met zijn familie, voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. In slechts anderhalve week tijd werd, mede door de inzet van onze burgemeester, een lintje aangevraagd en toegekend. Op zaterdag 19 januari zijn we met een flinke delegatie van onder andere WIK, parochiebestuur, burgemeester Buijs, aandachtswethouder Van der Schoot en dorpsraad naar het huis van Hans vertrokken.“Hij is net op en weet van niets, kom binnen, kom binnen.” nodigt Antoinette ons uit. De burgemeester stelt voor dat ze Hans toch even inlicht en even de tijd geeft om zich voor te bereiden. Binnen treffen we een duidelijk geëmotioneerde Hans aan. Burgemeester Buijs neemt het woord en vertelt wat Hans voor Geffen heeft betekend en leest vervolgens de brief van de koning voor. De koning noemt Hans ‘van onschatbare waarde voor de leefbaarheid van het dorp Geffen’.Vervolgens wordt het lintje op de borst van Hans gespeld en volgt er een applaus en felicitaties. Buiten is inmiddels fanfare WIK gearriveerd om Hans

een serenade te brengen. Met een kop koffie in de hand geniet Hans zichtbaar van zijn ‘favoriete band’. Wij zijn namens de dorpsraad zeer verguld dat we op deze manier Hans een blijk van waardering hebben kunnen geven. Al was het natuurlijk, zoals hij zelf opmerkte, nog veel mooier geweest als hem deze eer over twintig of dertig jaar te beurt was gevallen.

Roaplied 2019 in de Gouden Leeuw Ja, jullie lezen het goed we gaan gewoon weer naar de Gouden Leeuw. Bennie Romme, Stichting Rottenrijk en Boet van Dijk zorgen ervoor dat onze deelnemers “gewoon” terecht kunnen in de Gouden Leeuw samen met de stichting zullen we de zaal omtoveren tot een Roaplied feestzaal. We vinden het geweldig dat we hier weer terecht kunnen. Het voelt vertrouwd en we weten de weg. SUPER!!!! Jullie zijn natuurlijk ook benieuwd hoe de zaal er uitziet…. Dus kom allemaal zaterdag 9 februari naar de Gouden Leeuw voor de 27ste editie van het Roaplied. Voor meer informatie zie Facebook, Twitter en Instagram.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 14


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer is aan het woord: Christa Dollevoet, 50 jaar, zij woont in de Kloosterstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Elk jaar opnieuw: het weekend van “Effe noar Geffe”: een geweldige organisatie van een hoop vrijwilligers, voor ieder wat wils, altijd pret, gezelligheid, eten, drinken, muziek, dans, van alles te zien en te beleven en dat in je eigen dorp! Mooier kan toch niet! 2. Dit zou anders moeten Dat het zo lang moet duren voordat het dorpsplein op de schop gaat. Een klein jaartje zetel ik in de Dorpsraad en merk dat het allemaal niet zo vanzelf gaat, er komt heel veel bij kijken en er moet met veel factoren rekening gehouden worden. 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw/straat/wijk Onze Maria Magdalena kerk. Het is een prachtig gebouw, we zouden er alleen wat vaker moeten binnenlopen om van die schoonheid te genieten, of je nu gelovig bent of niet, een rustmomentje nemen. 4. Een mooi mens Ja, zo zijn er gelukkig velen, maar Jo en Anja van Druenen, vind ik mooie mensen: echte ondernemers, hardwerkend, altijd aardig, sociaal, goedlachs, … Maar zekers niet te vergeten: Hans Hoeben. Toen ik bij de Dorpsraad kwam, heb ik hem leren kennen.Wat hij al niet voor ons dorp gedaan heeft.Veel respect en bewondering heb ik voor hem, hoe hij kan praten, mensen kan benaderen, van aanpakken weet, doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een situatie kan inschatten, … Echt waar, ‘ne mooie mens, met het hart op de goede plaats! 5. Jammer dat … de detailhandel in Geffen stilletjes aan verdwijnt. Steeds meer winkels sluiten en er komen geen nieuwe. En dat doen we allemaal zelf door onze internetaankopen. Dus bij deze mijn leuze: “niet verder lopen, in Geffen en Oss kopen”. Willen we leven in de kern behouden, zullen we hier met z’n allen aan moeten werken. We zeuren dat het niet meer gezellig is in de centra, maar beseffen niet dat het onze eigen schuld is. Dus weg die laptop en telefoon en naar buiten! 6. De leukste club De Dorpsraad, haha… Nee, ik heb geen voorkeur, je moet je thuis voelen bij een club en beseffen dat alle

clubs op vrijwilligers draaien, en als iedereen een handje toesteekt dan kunnen we samen veel. 7. Ons visitekaartje onze twee Geffense molens met in het midden onze kerk. 8 . B e wo n d e ri n g voor… alle mensen die niet zeuren maar van aanpakken weten, mensen die mekaar in waarde laten en niet oordelen over een ander, mensen die belangeloos klaarstaan voor elkaar. 9. Geffen is voor mij een mooi, gezellig dorp om te wonen. Ook al ben ik er niet geboren en getogen, toch voel ik me er heel erg thuis. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan Dit is een moeilijke. Ik zou het niet zo meteen weten, maar ik zou zeggen aan elk initiatief dat het nodig heeft, als het maar voor het gemeenschappelijk belang is. Hier wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


RVZR 2019: HERINNERINGEN OPHALEN AAN VROEGER! Het was allemaal wat onzeker, maar de vertrouwde Recht vur zunne Roapavonden kunnen weer gehouden worden in onze eigen Gouden Leeuw, want in samenwerking met Rottenrijk, Bennie en Boet kwam alles goed. ”Dat is fijn”, vindt coördinator Petra van Erp: ”Je kunt daar sfeer scheppen, we kunnen er 300 bezoekers per avond kwijt, die dan allemaal een comfortabele zitplaats hebben met goed zicht op het podium en/of tv-schermen”. De artiesten zijn eveneens allemaal vertrouwd en van eigen bodem. De meesten hebben de teksten (bijna) in het hoofd zitten, als we een kijkje nemen op de repetitie. Michel Verdaasdonk en Petra kijken toe, geven tips en gaan zonodig nog met de voordrachtskunstenaars om de tafel. Filmmaker Michel kon zijn creatieve ideeën weer ruimschoots kwijt in het thema ‘A trip down memory lane’ oftewel in onze eigen taal: herinneringen ophalen aan vroeger. We lichten het duo Bart en Randy (‘Over de top’) er even uit. Voor de 11e keer doen ze mee. “We werden indertijd benaderd omdat we (toen nog) jong waren. We imiteren geen typetjes, we spelen onszelf en vertellen uit eigen ervaring. Hoewel, we zijn inmiddels allebei papa en dat betekent dat we steeds minder cafépraat kunnen aanwenden voor onze teksten.We hebben met z’n tweeën een appgroepje en als we iets horen / zien dat we gebruiken kunnen, wordt dat genoteerd. Het is natuurlijk wel dezelfde vijver waar we met z’n allen uit vissen. We hebben samen een goede chemie en zijn vrij in onze teksten, het kan alle kanten uit gaan. Uiteraard alles met een knipoog en geen poep- en pisgehalte (daar wordt op gelet door onze ‘meerderen’). We hebben onderling een leuk team, daarom vinden we het nog steeds leuk om mee te doen. Op de repetities geven we elkaar feed back en proberen niet teveel dubbele onderwerpen aan te snijden. Als uitsmijter hebben we ook nu weer onze uitgebeelde spreekwoorden en gezegdes,” aldus Bart en Randy.

Enkele ‘sluiertipjes’: Fred en Ted gaan terug in ‘d’n ted’… Wie is in ’s hemelsnaam de Wihaboman… En dan is er: ’t mannetje… ene omgebouwde … of toch nie! Meer tipjes willen ze niet kwijt, dus komt het (zelf) zien! De kaartjes voor Recht vur zunne Roap 2019 zijn vanaf nu verkrijgbaar voor € 12,00 bij ‘Wilma’s Kadoshop & Slijterij’, Dorpstraat 13 in Geffen.

ZONDAG 3 MAART 2019 STAAT DE ROTTENRIJKSE CARNAVALSOPTOCHT WEER OP DE PLANNING. Aanmelden kan dus nog steeds, via optocht@rottenrijk. nl. De aanmeldingen na 17 februari 2019 doen buiten mededinging van prijzen. De route is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De start is bij het kruispunt Lambertusstraat - Veldstraat, dan Kloosterstraat richting de dorpspomp, Kerkstraat, Molenstraat, Van Coothstraat, Vlijmdstraat, Pastoor vd Kampstraat, Runrotstraat, Heegterstraat, Veldstraat en sluit af met een defilé aan de prins en zijn gevolg.

UITNODIGING VOOR ALLE GEFFENAREN, JONG EN OUD: In het weekend van 9-10 februari zijn we gesloten en bezig met de verhuizing van onze spullen. Op zondag 17 februari is iedereen van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur bij “Kom d’r In” in de Koppelinck. Dus, loop op zondag 17 februari tussen 14.00 en 16.00 uur eens binnen voor een kopje koffie en een praatje in onze nieuwe “huiskamer”.

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GELOOF ONDER WOORDEN(19) Jezus redt door te bevrijden. Iemand uit de menigte gaf Hem ten antwoord:“Meester, ik heb mijn zoon nar U meegenomen, omdat hij in de greep is van een stomme geest.Wanneer hij hem aangrijpt, knijpt hij hem de keel dicht, en dan staat het schuim hem op de mond, knarst hij met de tanden en wordt hij helemaal stijf. Maar als U enigszins kunt, wees met ons begaan, kom ons te hulp.” Jezus zei tegen hem: “Of Ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft” Meteen riep de vader van de jongen uit: “Ik heb vertrouwen. Kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp. Jezus bestrafte de onreine geest. Hij bleef achter als een lijk. Maar Jezus hem bij de hand en liet hem opstaan. (Mc 9,14-29). Van veel mensen die door Jezus genezen worden zegt het Evangelie dat ze ’bezeten’ zijn. Ziektes die we nu soms herkennen als zenuwziekte of psychische aandoening werden vroeger vaak directer toegeschreven aan de invloed van de demonen. Maar ware ‘bezetenheid’ komt voort uit de overheersing door het geld, de hoogmoed, honger naar macht, de vernietigende minachting van de ander. Het is niet vreemd dat de Bijbel daarin demonische machten aan het werk ziet. Zo ontdekt Zacheüs, een verafschuwd rijk man in Jericho die alleen voor het geld lijkt te leven, een ander mens in zichzelf door de blik van Jezus op hem: hij is bevrijd van zijn hebzucht. Voortaan zal hij een rechtvaardig mens zijn die kan delen met de ander (zie Lc 19,1-10). Jezus redt door te vergeven. Vanaf zijn afwijzing van God is de mens verloren zoals hij in een vreemde stad verdwaald kan zijn: hij weet niet waar hij is, hij kan zich niet oriënteren, hij weet niet of er een huis is waar hij verwacht wordt op een feest. Wanneer je van iemand zegt dat hij ‘je leven gered heeft’, dan kun je bedoelen:‘Het is deels mijn fout dat ik verdwaald was’. In de Bijbel wordt dit persoonlijke deel van de verantwoordelijkheid zonde genoemd. De zonde is alles wat ingaat tegen hetgeen Jezus geleefd heeft, want de enige echt geslaagde mens is Jezus. Het geheim van zijn grootheid en begaafdheid is duidelijk: Hij is de man die onvoorwaardelijk ja zegt tegen God, de man die zijn hand heeft geopend naar zijn naaste. ‘Nu kwamen de Schriftgeleerden en de Farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem en zeiden:” Meester, Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?” Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven, keek op en zei:” Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.” En weer bukte Hij zich op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem. Jezus keek op en vroeg haar: “ Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?”

Nee Heer, niemand, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer” (Joh 8,1-11) Jezus zegt ook tegen ons, kijk eerst naar jezelf voor je iemand veroordeelt. Jezus wil ons niet opsluiten om onze fouten. Hij redt ons, en zegt zondig niet meer. Ga heen. En zo geeft Hij ons de mogelijkheid om oprecht te leven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN Een aantal leden van Vogelvereniging Zang en Kleur uit Geffen heeft deelgenomen aan de wereldkampioenschappen van vogelkwekers (Mondial) die dit jaar in Nederland in Zwolle werden gehouden. Op deze vogeltentoonstelling waren ruim 25.000 vogels te bewonderen. Ook Zang en Kleur uit Geffen had een aantal wereldkampioenen. De volgende leden van haar vereniging hebben op deze wereldkampioenschappen prijzen behaald: Wim van Lokven uit Geffen was zelfs tweemaal wereldkampioen met een grasparkiet opaline magenta en een grasparkiet lichtblauw. Hans Hoeben uit Geffen was wereldkampioen met een mexicaans roodmus en had ook zilver met een stam bruinborstrietvinken. Hans Mels uit Geffen had brons met een Gloster Corona en brons met een stam Gloster Consort. Wim Jansen uit Den Bosch had brons met een Scotch Fancy en tenslotte had Leon Hoeben uit Appeltern zilver met een stam zilverbekjes. Een mooi resultaat voor de leden maar zeker ook voor onze vereniging.Vanaf deze plaats alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met de behaalde wereldsuccessen.

KINDERBINGO GOED GEVOEL GEFFEN Ruim 50 kinderen kwamen zondag 20 januari naar de Kinderbingo. Wat was het gezellig, maar ook super spannend. Stilzitten als je nog maar 1 nummer nodig hebt voor een Bingo, dat is lastig. Maar dan is het raak: BINGO! een blij gezicht. Nog even afwachten of de Bingo goed is, opnieuw een mooie glimlach, de prijs is binnen. We wensen de winnaars veel plezier met hun prijs. Bedankt voor jullie komst! Bedankt H. van Zandvoort Elektrotechniek heeft ons verrast met een zeer gulle gift voor onze stichting Goed Gevoel Geffen. We zijn er super blij mee, bedankt!!

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


Annika W.I.K. Werkbij 2018 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van muziekvereniging W.I.K. op 7 januari 2019 is voor de achtste keer de W.I.K. Werkbij-trofee uitgereikt. Ditmaal mocht Annika van Dinther de prijs in ontvangst nemen uit handen van voorzitter Johan van Herpen. De W.I.K.Werkbij is bedoeld voor (bestuurs)leden die zich, naast het musiceren en besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging.

Annika staat bij W.I.K. bekend als een duizendPOOT. Ze is een kei in organiseren en staat altijd voor de vereniging klaar. Haar strakke draaiboeken zorgen ervoor dat alles perfect verloopt. Momenteel is Annika actief als bestuurslid, maar ze is al jarenlang betrokken bij de vereniging.Vanaf jonge leeftijd danste Annika mee bij de majorettes. Ontelbare uren steekt Annika in de vereniging. Naast het regelwerk vertegenwoordigt ze W.I.K. binnen en buiten Geffen. In alle opzichten is Annika een echte W.I.K. Werkbij! Erelidmaatschap voor Bernard Ook Bernard Schuurmans werd op de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet. In mei 2018 werd hij al verrast met een serenade voor zijn 80e verjaardag.Toen maakte het bestuur bekend dat Bernard zich voortaan erelid mag noemen. Op 7 januari 2019 werd dit officieel gemaakt met een oorkonde die hij kreeg aangeboden

door medeslagwerker Gerdiene. Hiermee hoort Bernard bij een select groepje mensen die zich decennialang uitzonderlijk voor W.I.K. hebben ingezet. Al bijna 60 jaar zet hij zich met hart en ziel in voor de vereniging. Hij was er vanaf het eerste uur bij en heeft mede de vereniging gemaakt tot wat het nu is. Betrokken, enthousiast en gezond kritisch; zo kunnen we hem het beste omschrijven. De titel erelid heeft hij dan ook dubbel en dwars verdiend! Bernard ontzettend bedankt voor alles wat je voor W.I.K. hebt betekend!

www.pebbelsbabyenkids.nl

Dè winkel voor baby en kinderkleding maar ook voor een leuk kadootje kunt u hier terecht volg ons op facebook en/of instagram

Wilhelminasingel 18 Berghem Dorpsplein 25 Geffen 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WIE WAT WANNEER FEBRUARI 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 Roaplied verkiezing, zaal open om 19.30 uur Gouden Leeuw 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 15 Roapavond, 20.00 uur Zaal De Gouden Leeuw 16 Roapavond, 20.00 uur Zaal De Gouden Leeuw 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 Roapavond, 20.00 uur Zaal De Gouden Leeuw 23 Roapavond, 20.00 uur Zaal De Gouden Leeuw 24 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. MAART 01 Carnavalseditie ‘Goud van Oud’ 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Pubquiz ‘t Haasje 21 Superbingo Goed Gevoel Geffen 31 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. APRIL 01 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 11 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 St Jorisgilde Viering Sint-Jorisdag met gildemis 28 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. MEI 04 Dodenherdenking, organisatie St-Jorisgilde 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster Persbericht

MUIFELBROUWERIJ OFFICIËLE OPENING EIGEN BROUWERIJ Open dag zaterdag 16 februari 2019

Na 12,5 jaar van bieren ontwikkelen, huurbrouwen, biermerken bouwen en een zeer succesvolle crowdfund campagne is het nu eindelijk zo ver. Op zaterdag 16 februari om 15:00 zal een bijzondere gast de eigen brouwketels van de Muifelbrouwerij openen. Het hele weekeinde staat in het teken van ons openingsfeest. We zijn open voor het publiek op zaterdag 16 februari van 12.00-21.00. Zondag houden we een chill-dag waarbij we ook open zijn voor het publiek van 12.00-18.00. Tijdens het openingsweekeinde presenteren we een gloednieuw, eenmalig bier: Nummer Een! Dit is het allereerste bier dat in onze installatie is gebrouwen. Natuurlijk kunnen ook al onze andere Muifelbieren geproefd en gekocht worden. Daarnaast is ook de Bergse Foodtruck Braai & Snaai aanwezig voor fantastisch eten van de BBQ. Toegang is gratis.

Data in het kort: Adres: Muifelbrouwerij Vikingenweg 5 5349 BT Oss. Open dag Zaterdag 16 februari 12:00-21:00. Officiële opening Zaterdag 16 februari 15:00. Open dag/chill dag Zondag 17 februari 12:00-18:00. Links http://www.muifelbrouwerij.nl https://www.facebook.com/martin.ostendorf.7 h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / M u i f e l b r o u w e rij-201065383289943

PERSBERICHT De Ruwaard krijgt eerstelijns Gezondheidscentrum Op dinsdag 15 januari ondertekenen wethouders Frank den Brok en Joop van Orsouw en de Initiatiefgroep Gezondheidscentrum De Ruwaard een intentieovereenkomst om te zorgen voor een eerstelijns gezondheidscentrum in de wijk De Ruwaard in Oss. Het gaat om een gezondheidscentrum van ongeveer 2.000 m2 dat moet komen op de huidige locatie van wijkcentrum D’n Iemhof. De initiatiefgroep van het gezondheidscentrum bestaat uit de huisartsenpraktijken D’n Iemhof, Bredero en Talmastraat en apotheek Hofsteede. Nu de nieuwbouw van wijkcentrum D’n Iemhof door gaat kan ook het gezondheidscentrum op deze voorkeurslocatie centraal in de wijk gerealiseerd worden. De initiatiefnemers verhuizen hun huidige praktijken naar het nieuwe centrum. Daarnaast doen meer partijen mee. Het totale zorgaanbod bestaat straks uit: huisartsenpraktijken D’n Iemhof, Bredero en Talmastraat, Apotheek Hofsteede,Topfysiotherapie Slebus,Wijnakker & van Berkum, Psychologenpraktijk Oss, Diëtist RUTH en Podotherapie Peeters. Gezamenlijk worden er ruim 10.000 patiënten bediend. Er vinden nog gesprekken plaats met enkele andere zorgaanbieders. De disciplines in het centrum zullen nauw samenwerken en veel aandacht schenken aan preventie, klantgerichtheid en toegankelijke zorg. De gezamenlijke missie is om op persoonlijke wijze, laagdrempelig, goede en zinnige zorg te leveren voor de directe omgeving. Het centrum richt zich op de wijk Ruwaard, maar de meeste praktijken leveren ook zorg aan inwoners buiten de wijk. Het bureau homemade architectuur uit Vleuten is in de arm genomen voor het ontwerp van het gezondheidscentrum. Bij de ontwikkeling zal veel aandacht worden besteed aan de duurzaamheid van het gebouw. De intentie is om in 2021 te starten met de bouw. Het gezondheidscentrum zal dan in 2022 in gebruik worden genomen. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.