Page 1

‘12/’13

sponsoring


bestuur

De Business Club Urk bestaat momenteel uit zeven bestuursleden. We stellen ze graag aan u voor. V.l.n.r.: Rein Brands, Jelle Hakvoort, Kobus Kaptijn, Arend Boxen, Hassan Hajji, Johan Oost en Jacob Snoek.

2


Voorzitter Secretaris

Rein Brands Arend Boxen

06-10466886 06-22304564

r.brands@svurk.nl a.boxen@svurk.nl

Acquisitie & Relatiebeheer

Rein Brands Jelle Hakvoort Johan Oost

06-10466886 06-53655377 06-46190368

r.brands@svurk.nl j.hakvoort@svurk.nl j.oost@svurk.nl

PR & Marketing

Kobus Kaptijn Jacob Snoek

06-17236022 06-22449677

k.kaptijn@svurk.nl j.snoek@svurk.nl

Evenementen

Hassan Hajji

06-14824273

h.hajji@svurk.nl

Gastheer Business Club

Kees Brouwer

06-54225289

k.brouwer@svurk.nl

3


geschiedenis 1945 1957 1959 1960 1962 1963 1976 1978 1981 1985 1985 1990 1996 2000 2007 2011 2012

Oprichting sv Urk op 29 juli Kampioen 1e Klasse A afd. Zwolle, promotie naar 4e Klasse Kampioen 4e Klasse B, promotie naar 3e Klasse Degradatie naar 4e Klasse Kampioen 4e Klasse A, promotie naar 3e Klasse Kampioen 3e Klasse (Noord), promotie naar 2e Klasse Degradatie naar 3e Klasse Kampioen 3e Klasse A, promotie naar 2e Klasse Degradatie naar 3e Klasse Kampioen 3e Klasse B, promotie naar 2e Klasse Winnaar districtsbeker Oost, verliezend finalist Landelijke Bekerfinale tegen Limburgia Kampioen 2e Klasse E, promotie naar 1e Klasse (later Hoofdklasse) Kampioen Hoofdklasse C Kampioen Hoofdklasse C Degradatie naar 1e Klasse Kampioen 1e Klasse E, promotie naar Hoofdklasse Degradatie naar 1e Klasse D

Accommodatie: Sportpark “de Vormt” aan de Vormtweg 7d, 8321 NC Urk

Speelvelden: Tien speel- en trainingsvelden waarvan vijf met lichtinstallatie. Het hoofdveld is voorzien van kunstgras. Twee velden zijn zgn. Stergrazovelden, d.w.z. met extra sterke graszoden zodat er zowel op getraind als gespeeld kan worden. Daarbij liggen er nog vier speelvelden bij de buren van de Hobbyvoetbalvereniging waar indien nodig gebruik van gemaakt kan worden. Langs het hoofdveld staat aan de westzijde een tribune met 700 zitplaatsen. Hierin zijn ook de bestuurskamer en de businessruimte gevestigd. Aan de oostzijde is een 110 meter lange staantribune met verschillende hoogtes voor ongeveer 400 toeschouwers.

Routebeschrijving: Komend vanaf A6: Neem afslag Urk, volg in Urk de borden Camping-Sportvelden. Circa 200 m. na Camping Urkerbos vindt u Sportpark “de Vormt” aan de rechterkant.

4

Komend vanaf Emmeloord-Espel: volg de borden Camping-Sportvelden, rechtsaf op de Vormtweg. Na circa 1,5 km. vindt u Sportpark “de Vormt” aan de linkerkant.


geschiedenis

H

et eerste elftal deed

de ploeg het tot de landelijke beker-

waar de andere topamateurverenigin-

voor het eerst mee aan

finale, waarin op dramatische wijze

gen zich actief toonden op de trans-

de competitie in het

werd verloren van zondag eersteklas-

fermarkt, investeerde Urk vooral in de

seizoen 1947-1948.

ser Limburgia. Door dit resultaat mocht

eigen jeugd. Helaas moest daardoor

De club was toen

Urk wel meedoen aan het ‘grote’

wel een stapje teruggedaan worden.

ingedeeld in de eerste klasse A van

bekertoernooi, waar het in de eerste

In het seizoen 2006-2007 degradeerde

de afdeling Zwolle. Tien jaar later kon

ronde werd uitgeschakeld door AZ’67.

Urk naar de eerste klasse.

het eerste kampioenschap worden

In 1990 promoveerde Urk uiteindelijk

begroet.

naar het hoogste niveau. Na een aantal

Het begin in de eerste klasse verliep

gewenningsjaren moest de club zelfs

heel moeizaam, maar in het tweede

In het seizoen 1956-1957 werd Urk

aan het einde van het seizoen 1992-

seizoen (2008-2009) miste Urk op een

kampioen en promoveerde het naar de

1993 tegen Heerenveense Boys in een

haartje na promotie naar de hoofd-

vierde klasse B. Urk deed goed mee,

promotie-degradatiewedstrijd het vege

klasse. Pas in de verlenging van de

en werd in zijn tweede seizoen al kam-

lijf redden. Urk werd in het seizoen

PD-wedstrijd tegen ARC moest Urk

pioen, waardoor de stap naar de derde

1995-1996 voor het eerst kampioen

zich gewonnen geven. Promotie naar

klasse werd gezet. Dat was in eerste

van de hoogste klasse in het zaterdag-

de hoofdklasse werd weer bereikt in

instantie van korte duur. Degradatie

voetbal. In de strijd om de algehele

het seizoen 2010-2011, toen Urk met

volgde aan het eind van het seizoen

zaterdagtitel moest Urk het afleggen

een straatlengte voorsprong kampioen

1959-1960. In 1962 werd Urk opnieuw

tegen Scheveningen. In de drie daar-

werd van de eerste klasse E.

kampioen van de vierde klasse, terwijl

opvolgende seizoenen legde de club

Na promotie/degradatiewedstrijden

een jaar later het kampioenschap van

respectievelijk beslag op een tweede,

degradeerde Urk in 2012 weer naar de

de derde klasse werd gevierd. Hier-

derde en tweede plaats, om in het

eerste klasse D.

door speelde Urk vanaf het seizoen

seizoen 1999-2000 wederom beslag

1963-1964 in de tweede klasse, wat

te leggen op de titel. Urk haalde een

toen het hoogst haalbare was. Urk wist

recordaantal punten van 65 en wist 85

zich op dat niveau te handhaven tot

keer het doel van de tegenstander te

en met het seizoen 1975-1976. In dat

vinden. (Beide zijn een hoofdklassere-

seizoen keerde Urk helaas weer terug

cord.) Ook de twintig overwinningen is

naar de derde klasse. Opnieuw voor

een gedeeld hoofdklasserecord. In de

een korte tijd, omdat aan het eind van

strijd om de zaterdagtitel moest Urk in

het seizoen 1977-1978 weer een kam-

de allerlaatste wedstrijd de eer laten

pioenschap kon worden gevierd.

aan Katwijk.

Het waren wat “heen en weer jaren”,

De daaropvolgende seizoenen moest

want drie seizoenen later degradeerde

Urk langzamerhand wat terrein prijs-

Urk opnieuw naar de derde klasse, om

geven op de top van het zaterdag-

in het seizoen 1984-1985 opnieuw te

voetbal. Oorzaak daarvan was vooral

promoveren naar de tweede klasse.

het feit, dat het beleid bij sv Urk er op

Niet alleen omdat Urk promoveerde

gericht is, om met “eigen jongens”

was het een prachtig seizoen. Na een

te voetballen. Spelers van buitenaf

lange reeks van wedstrijden, schopte

worden niet actief aangetrokken. Daar

5


voorzitter sv Urk GERRIT MEUN

Trots op wat wij hebben, wensen te

eigen contributie. Dat geeft aan dat

we een kunstgrasveld gerealiseerd

over voor een stabiele toekomst voor

wij een unieke, maar open vereniging

op het hoofdveld. Hierdoor binden wij

onze club. En als ik onze club zeg, dan

zijn. Open voor iedereen die bij ons wil

onze jeugdleden nog meer aan onze

bedoel ik daar de Sportvereniging Urk

voetballen, maar zonder dat wij een

club. Een gezonde en verantwoorde

mee. In de voorbije jaren is onze club

financiële vergoeding betalen.

vrijetijdsbesteding staat hierbij cen-

alsmaar groter gegroeid. Nieuwe leden

traal.

betalen contributie en dus inkomsten,

Wij hebben het geld hard nodig om

Zo zijn wij constant bezig met het

maar de kosten stijgen harder.

de stabiliteit te waarborgen en de

wel en wee van onze club en onze

In de afgelopen decennia hadden wij

jeugdafdeling nog veel beter te laten

leden. Wij hopen dat u een keer komt

de steun van de Steungroep Sportver-

worden dan het nu al is. Ook bij deze

kijken op ons mooie sportpark en de

eniging Urk (SGS), die een groot deel

afdeling wordt er heel veel werk door

businessruimte. Dat is werkelijk een

van de jeugdafdeling financierde, en

vrijwilligers gedaan. En toch zijn onze

plaatje, allemaal door het bedrijfsleven

de Sponsorcommissie. Met ingang

jeugdteams behoorlijk succesvol. De

en hun mensen gerealiseerd. Elders in

van 1 januari 2012 zijn de SGS en de

financiële middelen halen wij onder

deze brochure staat alle informatie die

Sponsorcommissie samengesmolten

andere uit de contributie, kantineom-

u wilt hebben. En mocht u een keer

tot een afdeling van de Sportvereni-

zet, entreegelden én van sponsoren.

een gesprek met een bestuurslid of

ging Urk: de Business Club SV Urk

Maar wij kunnen nog wel financiële

een lid van de Business Club SV Urk

(BCU). Het doel is onveranderd: samen

hulp gebruiken. Daarom roep ik het

willen hebben, dan is een telefoontje

met het bedrijfsleven zorgen voor een

bedrijfsleven, en niet alleen op Urk,

of mailtje genoeg om het contact tot

gezonde en goed georganiseerde

op om ons te (blijven) steunen in ons

stand te brengen. U bent hartelijk

voetbalclub. Samen met het bedrijfsle-

streven om er een gezonde vereniging

welkom!

ven ja, want zonder deze hulp kunnen

van te maken en te houden, die zonder

wij als vereniging niet.

betaalde spelers op het hoogste

Wij zijn waarschijnlijk de enige voetbal-

amateurniveau mee kan. Dat is best

club op het niveau waarop ons eerste

een uitdaging, maar daar gaan wij als

elftal speelt, waar de spelers niet be-

bestuur voor.

taald worden. Zij betalen zelfs nog hun

Samen met de Gemeente Urk hebben

6


voorzitter BCU REIN BRANDS

Op 1 januari 2012 is Business Club SV

nieuwe jeugdtalenten de stap gemaakt

seerd. Sponsoring is mogelijk voor elk

Urk (BCU) ontstaan, een samenvoe-

naar het eerste elftal. Ook Urk 2 en Urk

budget. In deze brochure hebben wij

ging van de SVU-sponsorcommissie

3 zien jaarlijks nieuwe instroom vanuit

alle mogelijkheden uiteengezet.

en de SGS (Stichting Steungroep SV

de jeugd. Dat deze aanpak succesvol

Business Club SV Urk zet zwaar in op

Urk). Onder het nieuwe ‘label’ BCU

is blijkt wel uit de diverse kampioen-

zogenaamde “business-to-business”;

hebben we weer een aantal commer-

schappen, waaronder de promotie

het organiseren van zoveel mogelijk

ciële stappen voorwaarts gemaakt.

van A1 naar de 2e Divisie. Kortom, het

netwerk-activiteiten tussen bestaande

Sponsoring vormt een aanzienlijk deel

financieel steunen van de jeugdafde-

en mogelijk nieuwe sponsors. De

van de club-inkomsten en deze zullen

ling blijft topprioriteit van de BCU.

business-ruimte is helemaal ver-

tenminste gelijke tred moeten houden

nieuwd, en kunnen onze BCU-leden,

met de groei en ambities van onze

SV Urk is ambitieus. In het verleden

hoofd- en pakketsponsors daar elke

vereniging.

is binnen onze vereniging al heel

thuiswedstrijd terecht voor een hapje

veel gerealiseerd, mede dankzij de

en drankje, en het allerbelangrijkste:

SV Urk heeft veel te danken aan de

vele vrijwilligers. SV Urk moet ook

netwerken met zakelijke relaties. Ook

SGS. Ruim vijftien jaar zorgde deze

blijven investeren om de ledengroei

organiseren wij sponsoravonden en

stichting voor een vaste stroom van

(momenteel ruim 1100) te kunnen

een jaarlijkse sponsorreis. We hebben

inkomsten, welke werden opgebracht

blijven opvangen, en de voorzienin-

gemerkt dat voor dit soort activiteiten

door een groot aantal SGS-leden.

gen op niveau te houden. Samen met

en events veel interesse is. Ook op

Deze inkomsten werden ingezet

de Gemeente Urk iis geïnvesteerd

media-gebied hebben wij forse stap-

voor het jeugdvoetbal. SV Urk houdt

in nieuwe kleedaccommodaties en

pen gemaakt. Dankzij ‘supply-part-

vast aan het principe geen spelers

een kunstgrasveld. Uitbreidingen die

ners’ hebben wij sinds vorig seizoen

te betalen en zoveel mogelijk zelfop-

jaarlijks echter ook zorgen voor meer

de beschikking over SV Urk-TV, en zijn

geleide spelers in het eerste elftal te

kosten. Sponsoring zal daarom ook

wij bijzonder trots op ons drukwerk

laten spelen. Een kwalitatief goede

moeten blijven groeien. De BCU wil die

zoals de presentatiegids, ons clubblad,

jeugdopleiding en het spelen op

benodigde financiële groei realiseren.

en deze sponsoring-brochure.

zo hoog mogelijk jeugdniveau, zijn

In de afgelopen seizoenen is dankzij

Wij hopen u, zowel sponsor als gast,

daarvoor absolute randvoorwaarden.

de invoering van Pakketsponsoring al

te mogen begroeten in onze business-

Tot op heden hebben elk seizoen weer

een flink stuk inkomstengroei gereali-

ruimte!

7


pakketsponsoring In het seizoen 2009-2010 zijn wij gestart met het aanbie-

Logo- / bedrijfsnaamvermelding:

den van zgn. Pakketsponsoring. De formule is simpel: in

Mediawand

ruil voor een sponsorbedrag worden een aantal sponsor-

Briefpapier

uitingen aangeboden. Business Club SV Urk biedt een

Sponsorbord bestuurskamer

viertal pakketten aan:

BCU-bord bij ingang hoofdveld Website

Platina

€ 5.000

Lichtkrant

Goud

€ 3.000

Nieuwsbrief BCU

Zilver

€ 2.000

Wedstrijdaankondiging (Het Urkerland)

Brons

€ 1.000

Advertentie: Presentatiegids (formaat 1/1 A4)

Wij hebben de inhoud van de pakketten op de volgende

Clubblad Nor Vuren (formaat 1/2 A5)

pagina’s voor u op een rijtje gezet.

Wedstrijdprogramma (formaat 1/2 A5)

PLATINApakket

Zij gingen u voor als Platinasponsor: € 5.000 per jaar

• Reclame op shirts, trainingspakken, en tassen van een aan te wijzen prestatieteam • Reclamebord (4x1 meter) achter een van de doelen op het hoofdveld

- Klif18

- Supplysponsor van Urk 1

- Schol Assurantiën

- Sponsor van Urk 2

- Vivan Accountants - Adviseurs

- Sponsor van Urk 3

- Braveheart Shipping

- Sponsor van Urk A1

- Orca Advies

- Sponsor van Urk B1

• 2 reclameborden voor de hoofdtribune

- Restaurant Het Achterhuis

- Sponsor van Urk C1

• 4 seizoenkaarten (zittribune)

- Flynth adviseurs en accountants - Sponsor van Urk D1

• Lidmaatschap Business Club (2 personen)

- Alpha Producties

- Supplysponsor (SV Urk TV)

• Wedstrijdsponsor bij een van de thuiswedstrijden

- Profinis

- Supplysponsor SV Urk

• Mogelijkheid tot webvertising op www.svurk.nl

- Wolters Europe - Martho Flexwerk - SeaVsat

8


pakketsponsoring GOUDpakket

€ 3.000 per jaar

• 1 reclamebord langs hoofdveld • 2 seizoenkaarten (zittribune) • Toegangspasjes voor Business Club (2 personen) • Mogelijkheid tot webvertising op www.svurk.nl Logo- / bedrijfsnaamvermelding: Mediawand Briefpapier Sponsorbord bestuurskamer Website Lichtkrant Nieuwsbrief BCU Wedstrijdaankondiging (Het Urkerland) Advertentie: Presentatiegids (formaat 1/2 A4) Clubblad Nor Vuren (formaat 1/4 A5) Wedstrijdprogramma (formaat 1/4 A5) Zij gingen u voor als Goudsponsor: - C1000 De Jong - De Koningshof Party & Events / Snack-Plaza Willem de Boer - Fish Masters - Rabobank Noordoostpolder-Urk - TAMEK - Seafood Connection - Rodi / Azur Seafood

9


pakketsponsoring ZILVERpakket

€ 2.000 per jaar

BRONSpakket

€ 1.000 per jaar

• 1 reclamebord langs hoofdveld

• 1 reclamebord langs hoofdveld

• 2 seizoenkaarten (zittribune)

• 2 seizoenkaarten (zittribune)

• Toegangspasjes voor Business Club (2 personen)

• Toegangspasjes voor Business Club (2 personen)

Logo- / bedrijfsnaamvermelding:

Logo- / bedrijfsnaamvermelding:

Briefpapier

Sponsorbord bestuurskamer

Sponsorbord bestuurskamer

Website

Website

Nieuwsbrief BCU

Lichtkrant

Wedstrijdaankondiging (Het Urkerland)

Nieuwsbrief BCU

Advertentie:

Wedstrijdaankondiging (Het Urkerland)

Clubblad Nor Vuren (formaat 1/4 A5)

Advertentie: Presentatiegids (formaat 1/4 A4) Zij gingen u voor als Bronssponsor: - Marion Reizen Zij gingen u voor als Zilversponsor:

- Neerlandia BV

- Seafresh BV

- Hartman Shipping

- Bakkerij Jan de Bakker - ToTec Installatietechniek - Bakker Bedrijfsartikelen BV - Bakkerij De Kof - Albert Heijn/Slump - RSH

10


lidmaatschap BCU Business Club SV Urk is sinds haar oprichting gegroeid

€ 700 per jaar

Lidmaatschap van de BCU houdt in:

naar ruim zestig leden en bestaat uit ondernemers en particulieren die elkaar tijdens wedstrijden ontmoeten in de

• 2 toegangspasjes voor de Businessruimte van SV Urk

SVU-businessruimte die onlangs schitterend is verbouwd

• Gratis consumpties (hapjes en drankjes)

en opnieuw ingericht. De huidige uitstraling past bij de

• Naamsvermelding op de mediawand

ambities van SV Urk en de ruimte is optimaal geschikt om

• Naamsvermelding op het BCU-bord bij de ingang van

te netwerken met collega-ondernemers voor, tijdens, en

het hoofdveld

na thuiswedstrijden.

• Deelname aan sponsorbijeenkomsten/activiteiten

Daarnaast organiseert de BCU ook activiteiten en thema-

• Mogelijkheden om zakelijke relaties mee te nemen

avonden voor haar leden.

(wij zorgen voor gastenkaarten).

11


andere mogelijkheden Wedstrijdsponsoring Urk 1

€ 250

• Vermelding logo/bedrijfsnaam in wedstrijdaankondiging in Het Urkerland

Reclame op lichtkrant hoofdveld • € 50 per wedstrijd • € 250 voor een heel seizoen!

• Vermelding in het wedstrijdprogramma

Vermelding op lichtkrant hoofdveld

• Vermelding op de lichtkrant hoofdveld • Vermelding op Twitter Teamsponsoring

• Vermelding op website SV Urk • Vermelding op videoschermen in businessruimte en bestuurskamer

Maatwerk – Overleg met de sponsorcommissie voor prij-

• Mogelijkheid voor organiseren activiteiten (*) in businessruimte • Na afloop krijgt u van de BCU een blijvende herinnering * Activiteiten/evt. extra catering zijn voor rekening van de wedstrijdsponsor

Wedstrijdbal-sponsor bij Urk 1 • Virtueel aanbieden van de wedstrijdbal • Vermelding op de lichtkrant hoofdveld • Vermelding in wedstrijdprogramma • Vermelding op Twitter • Vermelding op website SV Urk

12

€ 150

zen en mogelijkheden.


reclameborden De mogelijkheid bestaat om reclame te maken middels

Prijzen betreffen de kostprijs per jaar van de reclame-

bordsponsoring rond het hoofdveld van het sportpark De

uitingen. De kosten van het vervaardigen en ophangen

Vormt. U hebt de keuze uit één of meerdere borden, die

van de borden zijn eenmalig en zijn afhankelijk van de

ook aansluitend geplaatst kunnen worden.

afmetingen.

Boven de hoofdtribune .........................................  500,Langs het hoofdveld (lange / korte zijde) ..............  300,Boven de sta-tribune (westzijde) ..........................  300,Boven de sta-tribune (oostzijde) ..........................  250,Op veld 2 en/of 3 ..................................................  200,Reclameborden op andere locaties op sportpark De Vormt is ook een optie. Bel ons voor prijzen en mogelijkheden.

13


businessruimte Een businessruimte,

2012 na afloop van de wedstrijden

en de nieuwe businessclub SV Urk. En

en wat voor een!

van Urk 1 ook de interviews voor Urk

wellicht komt de naam van uw bedrijf

TV gehouden. Op het YouTubekanaal

binnenkort ook wel in beeld.

Een amateurclub met een sponsor-

Urk TV zijn de samenvattingen van de

ruimte? Wat moet je daar nu mee?

thuiswedstrijden van het eerste elftal te

Wij zien u graag als gast in deze

Die vraag stelden velen zich toen de

zien. De interviews vinden plaats voor

ruimte. U zult er zich gauw thuis voe-

Steungroep Sportvereniging Urk (SGS)

de mediawand, waarop alle namen van

len. Daarom: welkom bij dit onderdeel

besloot een ruimte voor de spon-

bedrijven staan die lid zijn van de SGS

van de Sportvereniging Urk!

soren in te richten. De tribune werd gebouwd, met daaronder een aantal kleedkamers en boven een bestuurskamer voor het bestuur van de club en het ontvangen van hun gasten. De SGS had intussen een flink aantal leden, dat bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal langs kon komen voor een bakje koffie en een hapje. Een eigen ontmoetingsruimte, met daarbij ook nog eens twee stoelen per bedrijf op de tribune. Recentelijk is de businessruimte helemaal vernieuwd. Een schot in de roos, want de sponsors waarderen het dat zij in zo’n schitterende ruimte bij elkaar kunnen zijn. In deze ruimte worden sinds het begin van het seizoen 2011-

14


onze partners Het bestuur van de Sportvereniging Urk kan de club niet laten draaien zonder sponsoren. Veel bedrijven, zowel ‘op’ Urk als daarbuiten, hebben ook nu weer een belangrijke bijdrage geleverd. Er zijn meer dan twintig bedrijven die zich als pakketsponsor aan de Sportvereniging Urk verbonden hebben. Twee zijn hoofdsponsor.

Oliehandel

Bangma Verpakking is de hoofd-

Klaas de Boer B.V.

sponsor. Het bedrijf uit Dronten is al jarenlang actief in de verpakkingssector en speelt een vooraanstaande

KWALITEIT & SERVICE

rol op de Nederlandse en Europese markt. Met het hoofdsponsorschap bij de Sportvereniging Urk is destijds een begin gemaakt om ook Urker bedrij-

product ook nog van hoogwaardige

Oliehandel Klaas de Boer opereert

ven die in de visverwerking actief zijn

kwaliteit is, worden de contacten al-

landelijk en is in verschillende takken

aan de uitgebreide klantenkring toe te

leen maar sterker.

van de zeevisvaart, grote- en kustvaart en binnenvaart actief.

voegen. De plaatselijke voetbalclub is nog steeds zeer verguld met deze

Oliehandel Klaas de Boer is al

Ook in tijden dat het wat minder gaat

beslissing van Bangma Verpakking. Bij

heel lang als sponsor aan onze club

met de visserijsector, is Oliehandel

het bedrijf uit Dronten staat de klant

verbonden. Eerst jarenlang als hoofd-

Klaas de Boer gewoon sponsor geble-

centraal. Betrouwbare en deskundige

sponsor, nu als subsponsor. Deze

ven. Een teken dat de samenwerking

medewerkers staan garant voor een

onderneming, afgebeeld achterop de

er een is van vertrouwen en respect

langdurige en plezierige relatie met u

shirts van de spelers van Urk 1, levert

voor elkaar. En dat is recentelijk in

als klant, een samenwerking die geba-

allerlei soorten brandstof aan onder

een contractverlenging voor twee jaar

seerd is op vertrouwen. En als dan het

andere de Urker visserijvloot. Maar

uitgemond.

15


www.svurk.nl

Partner van SV Urk

DRUKWERK RECLAME WEBSITES

SVU Sponsorbrochure  

SVU Sponsorbrochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you