Page 1

nummer 1 | april 2014

> De nieuwsvlieger SKN stichting stichting kinderopvang kinderopvang Noordoostpolder Noordoostpolder

stichting kinderopvang Noordoostpolder

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar!

Kameleon lekkere chocomel gedronken.

day (deprimaandag) in januari. Kinderen

En na alle gezellige winterfeesten op de

Maar wist u dat je van chocola ook ge-

konden zich uitleven met blauwe verf!

locaties kijken we nu uit naar de lente. Een

zichtsmaskers kunt maken?

Ik ben trots op de veerkracht van onze pe-

echte winter hebben we niet gehad maar

Bij buitenschoolse opvang de Tamtam zijn

dagogisch medewerksters. In 2013 hebben

dat heeft de pedagogisch medewerkers er

de kinderen bezig geweest om allerlei lek-

zij afscheid genomen van collega’s en werd

niet van weerhouden het thema winter op

kers voor de vogeltjes te verzorgen. Kokos-

er meer flexibiliteit van hen verwacht. Iede-

onze locaties uit te werken. Ramen waren

noten gevuld met zaadjes en pindakaas. En

versierd met winterse plaatjes en er zijn

wat een vogeltjes kwamen eropaf!

ringen, het belang van de kinderen voorop

van allerlei winterse activiteiten geweest.

Bij kinderdagverblijf Schanulleke is aan-

stellen. Er is aandacht voor ieder kind: stil,

Zo werd er bij buitenschoolse opvang de

dacht geweest voor de bekende Blue Mon-

eigenwijs, dromerig of haantje de voorste.

re keer ik dat zij, ondanks de verandedaar daar ontdek ontdek jemerkjezelf je jezelf


Locaties in de verf:

GGD-inspecties:

Op dit moment is onze technische medewerker bezig

Elk kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door een

de kinderdagverblijven aan de binnenzijde van een

GGD-inspecteur. Deze inspecteur toetst of het kin-

likje verf te voorzien. Hij is gestart bij de Kindervilla in

dercentrum aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.

Marknesse en momenteel is Schanulleke aan de beurt.

Zo wordt er gekeken naar de deskundigheid van het

De kleuren blijven onveranderd. Rustige tinten op de

personeel, de veiligheid en gezondheid, het aantal kin-

muren en paarse accenten via de deuren, raamkozij-

deren per pedagogisch medewerkster en de inrichting

nen, gordijnen enz.

van het centrum. De gemeente kan sancties opleggen als het kindercentrum niet aan de eisen voldoet.

De kinderen merken er gelukkig weinig tot niets van

De GGD-inspectierapporten liggen ter inzage op het

omdat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden

kindercentrum.

met het spel. In maart is al een bezoek gebracht aan buitenschoolse opvang het Kinderpaleis en locatie de Petteflet. Wij wachten nu op de definitieve rapporten maar mondeling hebben wij al te horen gekregen dat er geen

Facebookpagina:

overtredingen geconstateerd zijn.

Op onze facebookpagina delen we regelmatig foto’s van de activiteiten op de locaties. Volg ons daarom op facebook en like onze pagina. www.facebook.com/stkonop

Like us

Zieke collega’s: Jammer genoeg zijn er nog steeds drie collega’s langdurig ziek. Het gaat hierbij om Carla de Waal, Wilma Hermelink en Esther Gerritsen. Zij worden vervangen door pedagogisch medewerksters die in dienst zijn bij de SKN. Dus geen uitzendkrachten of medewerkers

Timmerworkshops:

van andere organisaties. Daarbij kijken we ook naar de

De eerste timmerworkshop is een feit. Bij buiten-

continuïteit in personeel. We zorgen ervoor dat de ver-

schoolse opvang de Boemerang konden kinderen naar

vanging door zoveel mogelijk dezelfde medewerkers

hartenlust werken aan een vogelvoederplek of een

wordt uitgevoerd.

insectenhotel. De workshop werd geleid door onze technisch medewerker Sjoerd en pedagogisch mede-

Heeft u vragen over de vervanging dan kunt u contact

werkster Carla de Waal. Er zijn prachtige producten

opnemen met de teamleider van uw locatie. Bianca

ontstaan die de kinderen maar wat graag thuis lieten

Sikma voor de Kindervilla, Boemerang, Kameleon,

zien. In de komende maanden trekt Sjoerd met zijn

Tamtam en het Kinderpaleis. Elize Wijnsma voor de

timmergerei en houtvoorraad langs alle bso locaties.

Petteflet en Schanulleke.


BSO activiteitenkalender: Voor alle buitenschoolse opvanglocaties is een bruisende activiteitenkalender ontwikkeld. Het jaar 2014 is opgedeeld in zes thema’s en elk thema

stichting kinderopvang Noordoostpolder

duurt gemiddeld twee maanden. Alle buitenschoolse opvanglocaties besteden door middel van activiteiten aandacht aan onderstaande thema’s. De activiteiten worden aangeboden maar de kinderen maken zelf de keus of zij mee willen doen aan een bepaalde activiteit. En natuurlijk is er ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. 1. SNEEUW EN IJS 2 januari 2014 t/m 21 februari 2014 2. GROEI EN BLOEI 3 maart 2014 t/m 25 april 2014 3. KUNSTWERK 12 mei 2014 t/m 4 juli 2014 4. BRAZILIAANS FEEST 7 juli 2014 t/m 29 augustus 2014 5. TOFFE PEREN EN GRIEZELEN 1 september 2014 t/m 31 oktober 2014 6. WINTERWONDER

Lentekriebelsfeest: Eind maart is er op een aantal buitenschoolse locaties en op ons kinderdagverblijf in Marknesse een lentekriebelsfeest. Er wordt een echte high tea georganiseerd en verder laten de kinderen zien wat er in de afgelopen periode gedaan is met het thema lentekriebels. Er zijn werkjes over de lente, kunstwerken van klei, insectenhotels, bloemstukjes en nog veel meer.

3 november 2014 t/m 5 januari 2014

De oudercommissie is op zoek naar u! Op dit moment bestaat de OC, de oudervertegenwoordiging van VIER BSO-locaties, nog maar uit 2 personen. Daar moet verandering in komen! Want u vindt het toch ook belangrijk dat de OC haar taken goed en verantwoord uitvoert? Heeft u belangstelling om lid te worden van de oudercommissie of wilt u informatie, neem dan contact op met de OC via 0527-611806 of stuur een mail naar oc-cluster1b@sknop.nl. Check ook nog eens uw mail want daarin vindt u een bericht met meer informatie over de oudercommissie Boemerang, Kinderpaleis, Tamtam en Kameleon.

Europalaan 40a

f (0527) 61 99 28

8303 GJ Emmeloord

e info@sknop.nl

t (0527) 62 06 13

www.sknop.nl

Volg ons op twitter: SKNOPNL Like ons op facebook: facebook.com/stkonop

daar ontdek je jezelf

SKN Oudermagazine April 2014  

SKN Oudermagazine April 2014