Page 1

■ (tweetalig) gymnasium ■ (tweetalig) atheneum ■ havo ■ (tweetalig) vmbo

schoolgids

2014-2015

www�scalacollege�nl


N.B. 1 Omwille van de leesbaarheid hebben wij in deze gids in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Voor ‘hij’ kan ook ‘zij’, voor ‘mentor’ ook ‘mentrix’ gelezen worden. Om dezelfde reden spreken wij waar het gaat over ‘ouders/verzorgers’ steeds over ‘ouders’.

2

N.B. 2 Wij hebben ons best gedaan om deze schoolgids zo zorgvuldig en foutloos mogelijk op te stellen. Mochten er desondanks fouten of onvolkomenheden in staan, dan kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

COLOFON TEKSTEN: Jaap Bonkenburg Maaike de Groot Marleen Delcour FOTOGRAFIE: Docenten Scala College ONTWERP: GBU grafisch compleet, Urk WWW.SCALACOLLEGE.NL


schoolgids

2014-2015

“On tour…”

Voor u ligt onze schoolgids waar ik erg trots op ben. Ik nodig u dan ook van harte uit te gaan grasduinen in alle zaken die onze school zo goed en aantrekkelijk maken. Welke zaken zijn dat dan? Naast dat ik voorzitter van het college van bestuur ben van het Scala College, ben ik tevens de trotse vader van drie kinderen. Mijn oudste dochter, Rianne zit in vwo klas 5 (in onze woonplaats en dat is niet in Alphen aan den Rijn) en maakt zich al een beetje op voor haar eindexamen. Harmen, mijn zoon zit in 3-vwo op diezelfde VO- school en onze jongste dochter, Emma, zit in groep 8 op de basisschool. Ik krijg zodoende thuis volop feedback op het schoolleven van jonge pubers en ik hoor hoe zij een school ervaren. Ze geven daarbij ongezouten kritiek en zijn vaak heel duidelijk in hun analyse. Ik leer daar veel van. Mijn vrouw en ik trokken begin dit jaar met onze dochter Emma langs de scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio. We bekeken welke school het meest geschikt zou zijn. Deze “tour” maakte me opnieuw bewust hoe zo’n keuzeproces gaat en wát dus precies belangrijk is. Natuurlijk is het van waarde dat de kwaliteit van het aangeboden onderwijs op orde is. Dat staat als een paal boven water. Het is zeker fijn als er voor een kind iets te

3

kiezen valt, dat bij hem of haar past en waardoor je zoon of dochter uitgedaagd blijft. Maar het gevoel ervaren dat je kind écht op een school past, zich daar gezien weet en helemaal op z’n plaats voelt, gaf bij ons als ouders, maar bovenal bij Emma zélf de uiteindelijke doorslag. Het bevestigt mij, en ons als school maar weer eens dat de gekozen speerpunten, zoals bij de visie van het Scala College geformuleerd staan, er toe doen. Ik kan u verzekeren dat we daaraan blijven werken. Onderwijs op maat èn van goede kwaliteit, dat past bij de interesse en talenten van een kind op een plek waar uw zoon of dochter zich thuis voelt! Zo hoop ik dat uw zoon of dochter straks elke dag met plezier naar het Scala College komt. Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat u in deze gids alle informatie vindt die u zoekt. Ik zie u en uw zoon of dochter graag op het Scala College. B.M. Visser voorzitter college van bestuur Scala College


Inhoudsopgave schoolgids Scala College 2014-2015 Inleiding����������������������������������������������������������������������3

Projectdagen...................................................................12 Werkweken .....................................................................12

Inhoud�������������������������������������������������������������������������4

Sollicitatieproject............................................................12

Hoofdstuk 1: Dit is het Scala College Missie...........................................................................6 Visie.............................................................................6

Vertegenwoordigende lichamen.............................13

Organisatie en locaties.....................................................6

Ouderraad.......................................................................13

Locaties.............................................................................7

Medezeggenschapsraad................................................13

Scalatijd...........................................................................13

4

Leerlingenraad................................................................13 Resonansgroepen...........................................................13

Onze aanpak ...............................................................7 Vier lesblokken .................................................................7 Begeleiding.......................................................................7 Huiswerk............................................................................7 Studiehulp dinsdagmiddag.............................................7

Hoofdstuk 2: Structuur van de school Tabel onderwijs en doorstroommogelijkheden.....14 Plaatsing leerlingen..................................................15 Onderbouw...............................................................15

Tutor...................................................................................8 TRRI...................................................................................8

Hoofdstuk 3: Met accent op talent Accenten....................................................................16

SOMToday.........................................................................8

Sportklas.........................................................................16

SL!M............................................................................8 Hoe gaan we met elkaar om?....................................8

Highschool......................................................................16

Basiswaarden ...................................................................8

Vmbo beroepsgericht.....................................................16

Specifieke Begeleiding ..............................................9

Scala vmbo Vakcollege..................................................16

Mentor...............................................................................9

Vakmanschapsuren........................................................17

Zorgcoördinator..............................................................10 Decanen...........................................................................10

Bovenbouw vmbo-tl/havo/vwo...............................18 Van onder- naar bovenbouw...................................18 Theoretische leerweg vmbo....................................18

Tutorsysteem..................................................................11

Sectoren..........................................................................19

Examentraining................................................................8

Leerlingvolgsysteem......................................................10

Topsport Talentschool....................................................16

dyscalculie en hoogbegaafdheid..................................11

Tweede fase havo en vwo........................................19 Tweetalig onderwijs (tto) ........................................19

Vertrouwenspersonen....................................................11

Tweetalig vmbo-tl...........................................................19

Schoolmaatschappelijk werk.........................................11

Tweetalig vwo.................................................................19

Leerlinggebonden financiering.....................................11

Tweetalig atheneum.......................................................19

Meldpunten dyslexie,

Zorg en Advies Team.....................................................11

Tweetalig gymnasium....................................................19

Voorbeelden van algemene activiteiten zijn: .........12 Scala startperiode...........................................................12

Gymnasium...............................................................19 Lessentabellen..........................................................20

Schoolkamp....................................................................12

Eerste leerjaar highschool.............................................20

Presentaties.....................................................................12

Eerste leerjaar sportklassen...........................................20

Schoolfeesten.................................................................12

Eerste leerjaar tweetalig................................................21


schoolgids

2014-2015

Hoofdstuk 8: Veiligheidsbeleid Incidentenregistratie ................................................32 Bedrijfshulpverlening...............................................32 Toezicht via camera’s................................................32 Hoofdstuk 9: Jaaroverzicht Vakanties en vrije dagen..........................................33

Tweede leerjaar sportklassen........................................22

Hoofdstuk 10: Regels, verzekeringen en afspraken Collectieve ongevallen verzekering en reisverzekering.....................................................34

Tweede leerjaar tweetalig..............................................22

Aansprakelijkheid i.v.m. beschadigingen etc...............34

Derde leerjaar vwo.........................................................23

Calamiteiten ...................................................................34

Derde leerjaar havo........................................................23

Melden van absentie................................................34

Derde leerjaar vmbo en tweetalig vmbo-tl ..................24

Verlof buiten de vakanties om.......................................35

Tweede leerjaar highschool ..........................................21

Vierde leerjaar vmbo-tl..................................................25

Verzuimloket...................................................................35

Vierde leerjaar vmbo-bl en vierde leerjaar vmbo-kl....25

De 3-6-9 regeling.......................................................35 Schoolmediatheek/bibliotheek................................35 Gebruik foto- en filmmateriaal................................35 Afspraken met betrekking tot het doorgeven van wijzigingen leerlingengegevens.......................36 Regeling sponsoring................................................36 Examenreglement....................................................36

Hoofdstuk 4: Aanmelding........................................26 Hoofdstuk 5: Kwaliteitszorg....................................27 Hoofdstuk 6: Communicatie Website......................................................................28 Scala Nieuws.............................................................28 Social media..............................................................28 App ............................................................................28 Digitale brieven.........................................................28 Klachtenregeling.......................................................28 Extern vertrouwenspersoon....................................29 Meldcode (bij vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling............29 Hoofdstuk 7: Boeken en financiën Boekenfonds.............................................................30 Ouderbijdrage...........................................................30 Extra activiteiten.......................................................30 Kosten voor werkweken...........................................30 Kluisjes......................................................................31 Financiële regelingen ..............................................31 Kindgebonden budget...................................................31 Wet Studiefinanciering...................................................31

Hoofdstuk 11: Contacten Adressen....................................................................37 Raad van toezicht......................................................37 College van bestuur..................................................38 Managementteam....................................................38 Decanen.....................................................................38 Interne vertrouwenspersonen.................................38 Externe vertrouwenspersoon..................................38 Meldpunt Dyslexie....................................................38 Meldpunt Dyscalculie...............................................39 Begeleiding hoogbegaafden....................................39 Ouderraad.................................................................39 Medezeggenschapsraad..........................................39 Oudergeleding medezeggenschapsraad................39 Leerlinggeleding medezeggenschapsraad.............39 Ziekmeldingen..........................................................39 Zorg............................................................................39 Lijst van afkortingen.................................................40

5


Dit is het Scala College Het Scala College wil het maximale uit leerlingen halen. We streven naar een hoge leeropbrengst in een positief pedagogisch klimaat. Leerlingen moeten met plezier naar school gaan. Het Scala College legt het accent op talent. Dat wil zeggen dat leerlingen in de onderbouw kiezen voor een richting die hen aanspreekt. Highschool, sportklas, tweetalig onderwijs, het Scala College heeft voor leerlingen een gevarieerd onderwijsaanbod. Bovendien is het Scala College in deze regio de enige erkende Topsport Talentschool en senior-tto-school (tweetalig onderwijs) met tweetalig vmbo. Er valt dus veel te kiezen op onze school. Hierbij is zowel oog voor de leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, als voor excellerende of hoogbegaafde leerlingen.

6

De onderwijskundige en pedagogische missie en visie van het Scala College zijn vastgelegd in ons strategisch beleidsplan.

Missie Het Scala College is een brede openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Alphen aan den Rijn. Het Scala College wil binnen de mogelijkheden van het kind het maximale uit leerlingen halen. We streven naar een hoge leeropbrengst in een positief pedagogisch klimaat. Leerlingen gaan met plezier naar school en halen het diploma dat past bij hun capaciteiten. Het Scala College legt het accent op talent. Dat wil zeggen dat leerlingen in de onderbouw kiezen voor een richting die hen aanspreekt zoals sportklas, tweetalig onderwijs of highschool. Verder is onze school een Topsport Talentschool, die topsportleerlingen op allerlei manieren faciliteert.

Visie Leerlingen die graag naar school gaan zijn extra gemotiveerd en halen het beste uit zichzelf. Het Scala College is een leerlinggerichte school. Een goed pedagogisch klimaat ondersteunt dit.

Onze visie wordt zichtbaar in: • Leren met plezier en op maat • Een veilig schoolklimaat • Examenresultaten minimaal op landelijk gemiddeld niveau • Ontwikkelen van het zelfstandig werken • Maatschappelijke betrokkenheid Dit mondt uit in ons motto: “Met accent op talent”. Organisatie en locaties Het Scala College is een school (2480 leerlingen) die klein is georganiseerd. Het onderwijs wordt gegeven op drie vestigingen waar leerlingen zich snel thuis voelen. Ze kennen iedereen en voelen zich in deze vertrouwde omgeving veilig. Op de drie vestigingen zijn verschillende teams werkzaam. Ieder team docenten verzorgt het onderwijs aan een bepaalde groep leerlingen (ongeveer tien klassen, dus 200-250 leerlingen). Een team bestaat uit een teamleider en een groep van ongeveer twintig docenten en mentoren. Binnen de teams staan de leerlingen centraal. Zij worden gevolgd voor wat betreft resultaten en sociaal-emotioneel welbevinden. Iedere klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hij volgt de individuele leerling voor wat betreft resultaten, sociaal-emotioneel welbevinden en het groepsproces.


schoolgids

2014-2015

Locaties Op de locatie Diamantstraat krijgen leerlingen les uit de derde, vierde en vijfde klas havo en bovenbouw vmbo plus de leerlingen van het Vakcollege vmbo basis/kader. Ook de brugklasleerlingen van het vmbo Vakcollege krijgen les op de Diamantstraat tot en met het vierde leerjaar. De vestigingsdirecteur is mevr. drs. G.J. Engberts. Nieuwe Sloot is voor leerlingen van het vmbo-tl, havo en (t)vwo het onderbouwhuis (klassen 1 en 2) van het Scala College. Daarnaast wordt er les gegeven aan leerlingen uit 3-(t)vwo. Vestigingsdirecteur is dhr. H.W.G.M. Weeber. Op de Dr. A.D. Sacharovlaan zijn leerlingen uit de bovenbouw van (t)atheneum en (t)gymnasium gehuisvest. Vestigingsdirecteur is dhr. R.Th.H.M. van Workum.

Onze aanpak Vier lesblokken Het schooljaar is verdeeld in vier lesblokken van tien weken. De leerstof per lesblok is duidelijk omschreven. Zowel docent als klas weet in grote lijnen wat zij elke tien weken doorgewerkt en getoetst moet hebben. Na elke tien weken volgt een rapportage aan de ouders. Daardoor weten zij tijdig hoe hun kind ervoor staat. Begeleiding Op het Scala College gaan we ervan uit dat een goede begeleiding van leerlingen zowel hun leerprestaties als hun verdere ontplooiing ten goede komt. Onderwijzen houdt begeleiden in. Studiebegeleiding vindt door de vakdocent plaats in de klas. Verder heeft iedere klas een mentor. Deze neemt een centrale plaats in bij de begeleiding van de studie en het oplossen van problemen. De mentor is de spil in de communicatie met ouders over de leerlingbegeleiding. Naast de mentor, die een wekelijks mentoruur heeft voor zijn klas, zijn er vele andere vormen van lesoverstijgende begeleiding: • studie- en beroepskeuzebegeleiding door de decanen; • begeleiding bij grote persoonlijke problemen door vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werk in samenwerking met Kwa-

draad (de organisatie voor maatschappelijk werk in Alphen aan den Rijn); • begeleiding van kinderen met dyslexie (taalmoeilijkheden) en faalangst (faalangstreductietraining), kinderen met dyscalculie (rekenmoeilijkheden) en begeleiding van onze hoogbegaafde leerlingen; • vakspecifieke begeleiding en ondersteuning. N.B. Op pagina 9, 10 en 11 wordt de specifieke begeleiding voor onze leerlingen verder toegelicht. N.B. Niet alleen de leerlingen met problemen krijgen zoveel mogelijk steun, ook is er aandacht voor de makkelijk lerende en ‘probleemloze’ leerlingen. Huiswerk Het Scala College verstaat onder een les het samenhangend geheel van ‘leren’ en ‘leren-leren-activiteiten’ die de leerlingen in en buiten de klas ontplooien. Wij gaan er dus vanuit dat het werk dat de kinderen thuis doen (het huiswerk) een deel is van de les. Het Scala College heeft een duidelijk huiswerkbeleid ontwikkeld. Het team heeft een aantal afspraken gemaakt om meer eenduidigheid te krijgen bij het opgeven van huiswerk. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wat docent en leerlingen in het lesuur waarvoor het is opgegeven, met het huiswerk doen. Onderdeel van het ‘huiswerkbeleid’ is voorts dat het Scala College in de brugklas werkt met een schooleigen agenda. De brugklasleerlingen hebben geen andere agenda nodig en mogen die op school dan ook niet gebruiken. Het doel van de schooleigen agenda is dat leerlingen leren hun huiswerk beter te plannen. Studiehulp dinsdagmiddag Als blijkt dat leerlingen in de onderbouw problemen met hun studie hebben, kunnen ze, na overleg met de ouders en vakdocenten, in aanmerking komen voor extra begeleiding. Deze wordt verzorgd door docenten. Zo is er een aanbod aan vakspecifieke begeleiding in blokken van zes weken voor bijvoorbeeld de talen of wiskunde. Er is begeleiding mogelijk op het gebied van aanpak en planning van huiswerk (leren leren). Verder zijn er, op sociaalemotioneel gebied, faalangstreductietraining en

7


trainingen sociale vaardigheden zoals ‘Ik doe mee’ en ‘Rots en Water’. Dit zijn door Kwadraad (de organisatie voor maatschappelijk werk in Alphen aan den Rijn) verzorgde cursussen van twaalf bijeenkomsten in kleine groepjes; thema is omgaan met anderen en het eigen gedrag. Tutor Voor leerlingen vanaf leerjaar drie bestaat de mogelijkheid vakspecifieke begeleiding door een leerling uit een hoger leerjaar (een tutor) aan te vragen. De aanvraag loopt via de mentor.

8

klassikaal is besproken, of hij/zij moet een eigen voorbeeld bedenken. Als de leerling weet wat zijn/haar sterke en zwakke punten zijn, kan de leerling leerstrategie hierop aanpassen. SOMToday In september 2014 stapt het Scala College over naar een nieuwe elektronische leeromgeving, SOMToday. Deze ELO is ontwikkeld vanuit de leerling en is gekoppeld aan het administratiesysteem. Leerlingen uit de pilot waren enthousiast: “alle informatie in één oogopslag te vinden via de computer of via de app op de mobiele telefoon: cijfers, rooster, huiswerk, studiewijzers, lesmateriaal, etc.” SOMToday biedt de mogelijkheid om plaats onafhankelijk te werken en informatie in te winnen.

Examentraining In mei 2015 start het Centraal Schriftelijk Examen. Een spannende tijd voor leerlingen, ouders en docenten. Van de leerlingen wordt veel verwacht. Ze moeten in een korte periode laten zien wat ze kunnen. Het Scala College organiseert daarom een intensieve training om leerlingen nog beter op het eindexamen voor te bereiden. Docenten oefenen hierbij met leerlingen via proefexamens gericht op wat hun in mei te wachten staat. Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van faalangsttraining.

SL!M

RTTI Hoe leer ik voor een proefwerk? Wanneer heb ik goed geleerd? Om daar inzicht in te krijgen werken we op het Scala College met het RTTI-systeem. De letters R-T-T-I verwijzen naar de volgende vier denkniveaus: R = Reproductie: leerstof die de leerling uit zijn/haar hoofd moet leren (stampen). T(1) = Toepassing 1: in bekende situaties oefenen (trainen) met de geleerde stof. T(2) = Toepassing 2: de geleerde stof ook in onbekende situaties toepassen waarbij de leerling zelf moet bepalen welke oplossingsmethode het meest geschikt is om te gebruiken. I = Inzicht: hier moet de leerling zelf iets aan het geleerde toevoegen. Zo moet de leerling bijvoorbeeld een verband leggen dat in het boek of in de les niet

Dit schooljaar ontvangen onze brugklasleerlingen een S!iM brugklasagenda. De agenda bevordert de studievaardigheden van de leerlingen. Ze leren dankzij de agenda beter plannen, waardoor ze meer inzicht krijgen in de tijd die ze hebben.

Het Scala College startte in september 2010 als eerste grote school voor VO van Nederland met het project ‘Lessen in Orde’. Doel is leerlingen zelfstandiger te laten werken en leren. De docenten op het Scala College werken via SL!M (Scala Les en instructie Model). Leerlingen vinden het belangrijk dat ze op een duidelijke manier les krijgen. Dat zorgt voor rust, waardoor een docent meer gevarieerde werkvormen kan gebruiken en over alle leerlingen zijn aandacht kan verdelen. Het vergemakkelijkt tevens de stap van het basis- naar het middelbaar onderwijs.

Hoe gaan we met elkaar om? Basiswaarden We willen graag dat iedereen – leerlingen én medewerkers – zich op onze school thuis voelt. Daarom heeft onze schoolcultuur bepaalde basiswaarden: respect voor en verbondenheid met elkaar, ver-


schoolgids

2014-2015

draagzaamheid, recht op een gevoel van veiligheid en recht op ruimte voor ontplooiing. Op basis daarvan hebben we leef- en gedragsregels (onze normen) vastgesteld. Die dragen ertoe bij dat we, met elkaar, onze waarden handhaven om zodoende een plezierig leefklimaat te verwezenlijken. De leef- en gedragsregels zijn per locatie vastgesteld. U vindt ze op de website www.scalacollege.nl. Niet alles valt echter in regels te vangen. Daarom geldt steeds: we gaan respectvol met elkaar om. Dat wil zeggen dat we ons laten leiden door onze basiswaarden in taalgebruik, omgangsvormen en kleding. Met betrekking tot kleding geldt dat deze de communicatie niet mag bemoeilijken en de veiligheid niet in gevaar mag brengen. Dit alles ter beoordeling van de schoolleiding. Voor het verwezenlijken van een plezierig leefklimaat zijn regels nodig. Wanneer de normen die zorgdragen voor een veilig en plezierig leefklimaat worden overschreden, kunnen sancties volgen. Daarbij sluiten we ernstige maatregelen niet uit.

dere medewerkers van de school in ernstige mate kwetsend of intimiderend is, zulks ter beoordeling van de desbetreffende locatiedirecteur en het college van bestuur; • het bij herhaling in ernstige mate pesten van medescholieren. Bij een definitieve verwijdering van een leerling zullen vestigingsdirecteur en teamleiders zorgvuldig handelen. Uiteraard is het mogelijk om met een medewerker in contact te treden in geval een leerling en/of een ouder meent dat de medewerker een fout heeft gemaakt. Ook is het mogelijk om daarna, indien het contact niet bevredigend is verlopen naar de mening van de ouder en/of de leerling in contact te treden met de direct leidinggevende van de desbetreffende medewerker. De school verwacht van de ouders dat ze zich constructief en met respect voor onze medewerkers opstellen.

Specifieke Begeleiding Het is vanzelfsprekend niet mogelijk een complete opsomming van overtredingen te geven en de straffen die daarbij horen. Slechts enkele willen we hier noemen. In principe kan iedere leerling van school verwijderd worden van wie bewezen is of in alle redelijkheid aannemelijk is dat hij/zij zich in of rond de school, onderweg van huis naar school en vice versa, of tijdens door school georganiseerde activiteiten, schuldig heeft gemaakt aan: • het opzettelijk toebrengen van ernstig lichamelijk letsel; • diefstal, het aanzetten tot diefstal of medeplichtigheid aan diefstal; • het verhandelen van gestolen goederen; • opzettelijke ernstige vernielingen; • gebruik van of handel in verdovende middelen dan wel alcoholische dranken, of het aanzetten tot gebruik van of handel in verdovende middelen; • herhaaldelijk vechten; • gedrag waardoor de school of een of meerdere medewerkers van de school ernstig gedupeerd worden, dan wel gedrag dat voor een of meer-

De begeleiding van de leerlingen neemt een belangrijke plaats in op het Scala College. Het gaat erom dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen, rekening houdend met eigen capaciteiten, wensen en mogelijkheden. Het kan daarbij gaan om begeleiding op vakgebied (onderwijskundige zorg) als leren plannen, hoe maak je huiswerk of ondersteuning bij een bepaald vak. Daarnaast is er meer specifieke begeleiding, bijvoorbeeld voor onze dyslectische leerlingen of leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kunnen wij als school vaak niet alleen. Wij hebben daar de hulp van ouders en soms ook van professionals van buiten de organisatie voor nodig. Mentor Elke leerling heeft een mentor die het welbevinden en de prestaties van de individuele leerling in het oog houdt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en docenten. De mentor krijgt ondersteuning van een teamleider en van de interne zorgcoördinator.

9


10

Zorgcoördinator Het Scala College heeft een zorgcoördinator aangesteld. Daarnaast heeft elke vestiging een intern zorgteam dat wordt gevormd door een aantal interne begeleiders. Er wordt frequent overleg gevoerd over leerlingen die extra zorg nodig hebben. Eventueel en alleen na overleg met ouders, schakelen zij externe hulp in. Leerlingvolgsysteem De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen op de voet. In een digitaal dossier staan cijfers en contactmomenten met leerling en ouders gedurende de gehele schoolloopbaan geregistreerd. Via een beveiligde website hebben ouders en leerlingen thuis inzage in de behaalde resultaten. Decanen Het Scala College heeft drie decanen die de leerlingen begeleiden bij de oriëntatie op studie en beroep. De concrete taken van de decanen zijn: • informatie over opleidingsmogelijkheden en beroepen verzamelen en verstrekken aan leerlin-

gen, ouders, mentoren en docenten; • organiseren en coördineren van activiteiten met betrekking tot oriëntatie op studie en beroep (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding in bovenbouw havo en vwo) tijdens de lessen op school; • organiseren en coördineren van activiteiten gericht op kennismaking met werken of studeren, die meestal buiten de school plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan meeloopdagen, oriëntatiedagen, proef studeren, beroepenmanifestaties, stages, opleidingenmarkt en het sollicitatieproject (samen met de ouderraad); • bemiddelen als ouders/verzorgers een leerling willen laten testen. De school heeft een contract met de Geldergroep, waardoor leerlingen van het Scala College dankzij subsidie tegen een gereduceerd tarief individueel of groepsgewijs getest kunnen worden. Hoewel wij in overleg met ouders en leerlingen het vakkenpakket/profiel zorgvuldig samenstellen, kan het onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat een leerling het pakket/profiel wil wijzigen.


schoolgids

2014-2015

Daarvoor heeft het Scala College een procedure vastgelegd. Nadere informatie daarover kunnen de betrokken vestigingsdirecteur, teamleider en decaan geven. Tutorsysteem In de bovenbouw heeft de studiebegeleiding een andere vorm dan de onderbouw; er wordt gewerkt met tutoren. Leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar helpen tegen betaling medeleerlingen door de lesstof nader uit te leggen. De school selecteert de tutorleerlingen en bemiddelt tussen hen en (de ouders van) een leerling. De begeleiding van de tutor is tijdelijk en gebonden aan een maximum aantal uren, dat vooraf wordt afgesproken. Meldpunten dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid Voor leerlingen met dyslexie (taalmoeilijkheden) en dyscalculie (rekenmoeilijkheden) en voor hoogbegaafde leerlingen, heeft het Scala College drie meldpunten: groepen docenten die zich extra bezighouden met deze leerlingen. Zij zijn aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Vertrouwenspersonen Leerlingen met specifieke persoonlijke problemen kunnen bij een van de docenten van het vertrouwensteam terecht. Soms schakelen zij, met toestemming van de leerling, jeugdhulpverlening van buiten de school in. Elke locatie heeft eigen vertrouwenspersonen. Op de site vindt u per locatie de namen https://ouders.scalacollege.nl/Ouderweb/ Begeleiding/Vertrouwensteam of zij worden verder in deze gids genoemd (pagina 38). Schoolmaatschappelijk werk Eens per week is er een maatschappelijk werkster van Kwadraad (de organisatie voor maatschappelijk werk in Alphen aan den Rijn) op school aanwezig. Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden als er sprake is van meerdere problemen die betrekking hebben op de opvoeding, de gezinssituatie, de leefomgeving of op de onderwijssituatie en is bedoeld voor zowel ouders als leerlingen.

Leerlinggebonden financiering Met de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 bestaat de “rugzak”, officieel “leerling gebonden financiering” genoemd, niet meer. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte blijft de begeleiding gewoon bestaan. Via het samenwerkingsverband hebben scholen extra geld ontvangen om deze ondersteuning te organiseren. Ook kunnen de scholen nog gebruik maken van vormen van ambulante begeleiding. Voor leerlingen van wie de school meent dat hun begeleidingsnoodzaak bovengemiddeld is, wordt de ondersteuning – in samenspraak met de leerling en ouders – georganiseerd. Voor desbetreffende leerling wordt dan een ontwikkelingsperspectief opgesteld, dat met ouders en leerling wordt besproken. Dit plan wordt in goed overleg met de ouders opgesteld. Indien er een geschil over het Ontwikkelingsperspectief ontstaan, dan kan een geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen op het Scala College ondersteuning van de interne zorgcoordinator en een persoonlijke coach. In de onderbouw van het Scala werken wij dit schooljaar met de iClass. De ‘i’ in iClass staat voor een individuele benadering vanuit een handelingsplan voor leerlingen met een indicatie. Leerlingen met een onderwijsbelemmering (bijvoorbeeld ADHD, autisme, auditieve problemen of spraak-/taalmoeilijkheden) krijgen hier na de lesdag extra ondersteuning van hun individuele coach. Aanmelding van LGF-leerlingen dient tijdig te gebeuren zodat we met de betrokken teamleider, zorgcoördinator, ouders, leerling en eventuele begeleiders zorgvuldig kunnen onderzoeken of de hulpvraag van de leerling een passend antwoord kan krijgen binnen onze zorgstructuur. Het kan namelijk voorkomen dat een leerling met een LGF ondanks de extra middelen niet in de zorgstructuur van de school past. Zorg en Advies Team In het ZAT (Zorg en Advies Team) werken diverse zorgverleners in en om de school samen om ervoor te zorgen dat elke jongere een diploma haalt. Te-

11


12

gengaan van schooluitval is daarbij een belangrijke tussenstap: om een diploma te kunnen halen moeten jongeren immers op school blijven en hun opleiding afmaken. Op onze site staan de namen van docenten die deel uitmaken van het ZAT van het Scala College.

Schoolfeesten Een paar keer per jaar worden feesten voor de onderbouw of bovenbouw georganiseerd. Deze hebben vaak een specifiek thema. Muziek en kleding worden daar dan op aangepast. Voorbeelden zijn het eindexamenfeest en het Kerstgala.

Activiteiten

Projectdagen Twee keer per jaar wordt het normale lesprogramma onderbroken en werken de leerlingen een dag aan projecten. Denk aan activiteiten waarbij leerlingen voor meerdere vakken samenwerken aan een opdracht, met een thema als water of media. Het streven is om één van die dagen een wat recreatiever karakter te geven. In de onderbouw zijn de projectdagen niveau- dan wel accentgebonden. Op de projectdagen vinden ook excursies plaats. Een paar voorbeelden uit het recente verleden zijn: bezoek aan een waterzuiveringsinstallatie, de stad Keulen, een museum, de Rechtbank en een theater.

Het Scala College organiseert gedurende de schoolperiode verschillende (buitenschoolse) activiteiten. Een deel daarvan hoort bij de door de leerlingen gekozen richting, zoals een bezoek aan een voetbalwedstrijd door leerlingen die voor highschool voetbal hebben gekozen. Daarnaast zijn er algemene activiteiten. Aan sommige activiteiten zijn kosten verbonden. Ouders krijgen hierover vooraf bericht (zie ook het hoofdstuk financiën).

Voorbeelden van algemene activiteiten zijn: Scala startperiode De startperiode is een speciale periode voor de leerlingen van het eerste leerjaar om te wennen aan de nieuwe school, de docenten, de klasgenoten en de nieuwe vakken. In de eerste tien weken zijn veel extra activiteiten gepland. De leerlingen starten met twee introductiedagen die ze samen met de mentor doorbrengen en gaan een dag op excursie. De startperiode wordt afgesloten met een feest. Schoolkamp In het tweede leerjaar sluiten de leerlingen, met uitzondering van het tweetalig vwo, het schooljaar af met een kamp van drie dagen. De leerlingen van het tweetalig vwo hebben ieder jaar een uitwisseling of buitenlandse reis op het programma staan. Presentaties In de onderbouw verzorgen leerlingen regelmatig presentaties aan ouders. De frequentie verschilt per accent. In de onderbouw is dat minimaal één keer per jaar.

Werkweken In het jaar voor het eindexamen gaan leerlingen, met uitzondering van het tweetalig vwo, op werkweek. Voorbeelden van bestemmingen in het afgelopen jaar voor vmbo: Italië, Tsjechië, België en Frankrijk; er waren ook sportieve werkweken in de natuur met een vleugje cultuur. Voor havo: stedentrip naar Berlijn, Londen of Parijs met een cultureel programma of een sportieve week in de Ardennen. Voor vwo: een stedentrip naar Rome of Barcelona. Leerlingen spelen zelf een actieve rol bij de voorbereiding. Leerlingen van het tvwo volgen een ander programma. Zij bezoeken in het voorexamenjaar een stageadres in het buitenland. Sollicitatieproject De ouderraad organiseert jaarlijks het sollicitatieproject voor leerlingen uit 4-vmbo. Het doel is ze een sollicitatiegesprek te laten oefenen. In het laatste leerjaar schrijven leerlingen onder bege-


schoolgids

2014-2015

leiding van hun docent Nederlands een sollicitatiebrief en bereiden zij zich voor op een ‘echt’ sollicitatiegesprek. Tijdens een avond die hiervoor speciaal gereserveerd is, voeren de leerlingen een sollicitatiegesprek met twee ouders die als werkgever optreden. Ze stellen vragen en toetsen de leerling op sollicitatievaardigheden. Het project is al jaren een groot succes. Scalatijd Twee uur in de week werken leerlingen in de bovenbouw van vmbo-tl, havo en vwo in Scalatijd aan verdieping van de lesstof en het ontwikkelen van talenten. Op het vwo kunnen zij bijvoorbeeld hun creativiteit de vrije loop laten in ’het open kunstatelier’, zich uitleven in jamsessies, bij een snijpracticum kennismaken met de in- en uitwendige anatomie van verschillende dieren, een eigen boek of de schoolkrant maken en een cursus volgen zoals ‘reanimatie en EHBO’, waterstofauto of beleggen. De leerlingen krijgen in Scalatijd ook studiebegeleiding van hun mentor. Daarnaast werken zij aan het project Helemaal Havo. Dit project werkt probleemgestuurd en is vakoverstijgend. In 3-vmbo-tl wordt in Scalatijd gewerkt aan vakoverstijgende projecten en keuzebegeleiding en gaat er extra aandacht uit naar taal en rekenen.

Vertegenwoordigende lichamen Leerlingenraad De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de school. De raad is lid van het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, een organisatie voor scholieren opgericht door scholieren. Het LAKS organiseert activiteiten, geeft informatie en vertegenwoordigt scholen, dus ook de leerlingenraad van het Scala College. De leerlingenraad bestaat uit tien leerlingen, uit elk leerjaar één of twee. Vier van hen zitten ook in de medezeggenschapraad (MR). Zij zijn aanwezig bij de vergaderingen met het college van bestuur, de oudergeleding

van de MR en de personeelsgeleding van de MR. De leerlingenraad heeft een statuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen staan. Dit statuut is te vinden op www.scalacollege.nl onder leerlingenraad. Resonansgroepen Elke vestiging van het Scala College heeft zijn eigen resonansgroep. Dat is de vertegenwoordiging van de leerlingen op die vestiging. Een resonansgroep is anders dan de leerlingenraad, want die vertegenwoordigt alle leerlingen van de school. Een aantal leerlingen van de resonansgroep vormt samen de leerlingenraad. Ouderraad Het Scala College heeft een actieve ouderraad. Iedere ouder/verzorger van een leerling op de school kan er zitting in nemen (mits er een vacature is). Regelmatig vergadert de raad samen met het managementteam over actuele zaken. Zij vormt een brug tussen ouders en school. Van de vrijwillige ouderbijdrage organiseert de ouderraad buiten het lesprogramma om gedurende het schooljaar voor alle leerlingen van de school diverse activiteiten. Op www.scalacollege.nl kunnen ouders meer informatie vinden. Medezeggenschapsraad Het Scala College heeft een medezeggenschapsraad (MR), die meedenkt over het beleid. Dat betreft uiteenlopende zaken als de inrichting van het onderwijs, arbeidsomstandigheden en veiligheid, eventuele nieuwbouw en financiën. De MR heeft het recht de schoolleiding gevraagd en ongevraagd te adviseren, terwijl in diverse kwesties instemming van de MR nodig is. Via de MR hebben medewerkers, ouders en leerlingen invloed op de gang van zaken op school. Er zijn vier ouders lid van de MR. Deze ouders worden via verkiezingen onder ouders benoemd als MR-lid. Het medezeggenschapsreglement staat ter inzage op www.scalacollege.nl.

13


Tabel onderwijs en doorstroommogelijkheden

wo wetenschappelijk onderwijs

hbo hoger beroepsonderwijs

Leerjaar 6

14

mbo

vwo • (t)-gym • (t)-ath

middelbaar beroepsonderwijs

Leerjaar 5 vwo • (t)-gym • (t)-ath

Leerjaar 5 havo

Leerjaar 4

Leerjaar 4

vmbo • theoretisch • kaderberoepsgericht • basisberoepsgericht

Leerjaar 4 vwo • (t)-gym • (t)-ath

havo

Leerjaar 3

Leerjaar 3 vwo • (t)-gym • (t)-ath

vmbo • theoretisch • kaderberoepsgericht

Leerjaar 3 havo

Leerjaar 2

Leerjaar 2

Leerjaar 2

Leerjaar 2

Leerjaar 2

Leerjaar 2

vwo • (t)-gym • (t)-ath

vwo/havo

havo

havo/vmbo-t

(t)-vmbo-t

vmbo b/k

Leerjaar 1

Leerjaar 1

Leerjaar 1

Leerjaar 1

Leerjaar 1

Leerjaar 1

vwo • (t)-gym • (t)-ath

vwo/havo

havo

havo/vmbo-t

(t)-vmbo-t

vmbo b/k


schoolgids

2014-2015

Structuur van de school

15

Plaatsing leerlingen

Onderbouw

Het advies van de basisschool is bepalend voor het niveau van de klas waarin een leerling wordt geplaatst. Binnen een klas krijgen de leerlingen op ĂŠĂŠn niveau les. In het lesprogramma houden de docenten rekening, bijvoorbeeld via het aanbieden van extra stof, met leerlingen die eventueel kunnen doorstromen naar een hoger niveau. Tevens is er extra aandacht voor leerlingen die moeite hebben met het niveau. Leerlingen met een gemengd advies (vmbo-tl/havo of havo/vwo) krijgen een plaats in een klas waarbij de docenten lesgeven op het hoogste niveau.

In de onderbouw volgen alle leerlingen een basisprogramma. Het onderwijs in de onderbouw is bij het Scala College verdeeld in accenten: leerlingen kunnen kiezen uit highschool, sportklas en tweetalig vwo/vmbo-tl. Zogenoemde accenturen vullen het basisprogramma aan. Aanbod van de accenten highschool en sportklas is er op alle niveaus, het accent tweetalig alleen op niveau atheneum, gymnasium en vmbo-tl. Op de volgende pagina leest u hier meer over. Het Scala College plaatst leerlingen die zich voor het eerste jaar aanmelden in een vmbo-, vmbo-tl-, havo/vmbo-,havo-, vwo/havo-, atheneum- of gymnasiumklas.


Met accent op talent Accenten

16

Het Scala College legt het accent op het talent van leerlingen. Leerlingen kunnen in de onderbouw kiezen uit veel verschillende onderwijsrichtingen (accenten). Dit schooljaar is het aanbod nog beter afgestemd op de vraag van leerlingen en ouders. Naast tweetalig onderwijs en sportklassen kunnen leerlingen kiezen uit elf verschillende richtingen binnen het highschool accent. Door deze vernieuwde opzet zijn we beter in staat talenten en interesses van leerlingen te ontwikkelen en te stimuleren. Inhoudelijke informatie over onze accenten vindt u op de homepage van onze website (www.scalacollege.nl). Daar staat een duidelijk overzicht van elk van de drie accenten met een korte toelichting. Sportklas Sportklasleerlingen hebben in het eerste en tweede leerjaar zes uur lichamelijke opvoeding (LO). Daarnaast krijgen zij gastlessen van trainers en bezoeken zij twee keer per jaar een wedstrijd op topniveau. Allerlei sporten komen aan bod, het aanbod is erg veelzijdig. Highschool Highschoolleerlingen maken een keuze uit elf talenten of interessegebieden: voetbal, hockey, volleybal, waterpolo, golf, tennis, dans, theater, muziek, media & design en quest. Zij zitten in een klas met leerlingen die voor het accent highschool gekozen hebben. De klas bestaat dus uit leerlingen met verschillende interesses. De gewone lessen, inclusief LO, beeldende vorming en muziek volgen de leerlingen met hun klas. Daarnaast gaan zij vier uur per week in een aparte groep met hun eigen talent aan de slag tijdens de highschooluren. In deze uren

staat het op hoog niveau ontwikkelen van het eigen talent centraal. Zie de website of de voorlichtingswaaier voor een toelichting op de verschillende highschoolprogramma’s. Topsport Talentschool Het Scala College is een van de 30 erkende Topsport Talentscholen in Nederland. Het betekent dat leerlingen met een topsportstatus gerichte individuele begeleiding en extra studiefaciliteiten krijgen om school en topsport optimaal te combineren. Sporters die door hun eigen bond erkend worden als talent en op de databaselijst geplaatst zijn, krijgen van het Olympisch Netwerk een topsportstatus. Leerlingen met zo’n topsportstatus biedt het Scala College de faciliteiten om sport en leren zo goed mogelijk te combineren. Vmbo beroepsgericht Ruim vijftig procent van de middelbare scholieren in Nederland volgt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Binnen het vmbo zijn er vier niveaus (leerwegen), waarvan het Scala College de volgende drie aanbiedt: theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg. De laatste twee vormen samen het vmbo beroepsgericht. Het vmbo is een voorbereiding op de niveaus 1 tot en met 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vakprogramma’s sluiten aan op de programma’s van het mbo. Scala vmbo Vakcollege Het Scala College startte het schooljaar 2012-2013 met een vernieuwingsproces in het vmbo beroepsgericht. Op het vmbo wordt vanaf leerjaar 1 op de praktijkgericht gewerkt. Met deze modernisering bereidt het vmbo-beroepsgericht zich intensief voor


schoolgids

2014-2015

17

op de komst van het Scala vmbo Vakcollege, een samenwerkingsverband tussen het mbo en het Scala College met een doorlopende leerlijn. Daarmee wordt voorkomen dat leerlingen als ze van het vmbo naar het mbo overstappen last hebben van overlap, breuken of lacunes in het leerproces. In alle leerjaren vindt praktisch gericht onderwijs plaats en wordt een doorlopende aansluiting gezocht met het mbo ID-College zodat er in de toekomst sprake is van een vakopleiding op mbo niveau 2/3. Het spreekt voor zich dat het theoretische niveau behouden blijft; het is nog steeds zo dat leerlingen ‘opgaan’ voor een vmbo-diploma. Vakmanschapsuren De modernisering is in schooljaar 2012-2013 gestart met de introductie van het vak vakmanschapsuren in leerjaar 1 en 2. Dit zijn wekelijks zes lesuren waarbij het hierboven geschetste werken in de praktijk en op de toekomst georiënteerd onderwijs gerealiseerd wordt. Leerlingen leren via praktische opdrachten en projecten en dus niet alleen door middel van een boek. Bij deze manier van kennis vergaren, van leren, moeten de leerlingen vaardigheden verder ontwikkelen en toepassen. Deze vaardigheden hebben de leerlingen nodig in de

maatschappij en in hun toekomstig werkveld, waardoor ze zich goed burgerschap eigen maken, hun beroep goed uitoefenen en dus een goed vakman/ vakvrouw zijn. Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling voor één van de beroepsrichtingen: zorg en welzijn, sport, dienstverlening en veiligheid, of economie & ondernemen. In het Scala vmbo Vakcollege zijn er samenwerkingsmodules met het ID College (mboopleiding). Binnen de beroepsgerichte leerweg zijn twee niveaus te onderscheiden. Ten eerste de kaderberoepsgerichte leerweg die bedoeld is om door te stromen naar niveau 3 of 4 van het mbo en daarnaast de basisberoepsgerichte leerweg die voorbereidt op niveau 1 en 2 van het mbo. Om de mogelijkheden van de leerlingen optimaal te benutten maken wij in het derde leerjaar nog geen onderscheid tussen de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg. Het onderwijs in het derde leerjaar is op kaderniveau. De beide beroepsgerichte leerwegen zijn geschikt voor leerlingen met een praktische instelling. Zij doen examen in een


18

beroepsgericht vak en in minimaal vier algemene vakken. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de beroepspraktijk. Vanuit de beroepsgerichte leerwegen is doorstromen naar de havo niet mogelijk.

havo en vwo geldt leerjaar 3 als een schakeljaar tussen onder- en bovenbouw. Daar loopt het accentprogramma door tot het einde van klas 3.

Theoretische leerweg vmbo Bovenbouw vmbo-tl/havo/vwo Doel van het onderwijs in de bovenbouw is de keuze voor een vervolgopleiding te ondersteunen en de doorstroming eenvoudiger te maken. Voldoende kennis en vaardigheden en een juiste houding moeten daarvoor zorgen. Op ieder niveau is daar de juiste aandacht voor.

Van onder- naar bovenbouw Na de eerste twee jaar worden leerlingen geplaatst in het vmbo, havo, atheneum of gymnasium, al dan niet tweetalig. De leerlingen in 3-vmbo starten met de voorbereiding op het eindexamen. Zij kunnen met hun pakketkeuze vervolg geven aan het accent dat ze in de onderbouw hebben gevolgd. Voor havo- en vwo-leerlingen geldt dit vanaf klas 4. In

De theoretische leerweg is het meest theoretische niveau in het vmbo, bedoeld om door te stromen naar niveau 3 of 4 van het mbo of naar de havo. In het derde leerjaar biedt de school een breed vakkenpakket aan; in leerjaar 3 maken leerlingen een keuze uit een van de vier sectoren. De leerlingen in 3-vmbo-tl tweetalig volgen nog enkele vakken in het Engels. In het vierde leerjaar sluiten zij Engels af met een Anglia-certificaat. (officieel diploma voor niveau Engels). Het Scala College werkt nauw samen met het IDCollege om de doorstroming van vmbo naar mbo zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo maken leerlingen van de examenklassen een sectorwerkstuk, waarbij cursisten en docenten van het ID-College hen begeleiden.


schoolgids

2014-2015

Sectoren Binnen een leerweg moeten leerlingen kiezen uit vier sectoren: techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw. De sectoren sluiten aan bij opleidingen in dezelfde sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs. De vakken die de leerlingen volgen zijn verdeeld over een gemeenschappelijk deel, een sectordeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel bestaat uit de vakken die alle leerlingen moeten volgen, het sectordeel bestaat uit de vakken die bij de gekozen sector horen. Daarnaast zijn er nog twee vakken vrij te kiezen.

Tweede fase havo en vwo Leerjaar 4 en 5 zijn de tweede fase van de havo. Voor het vwo geldt dit voor de leerjaren 4, 5, en 6. Het Scala College kiest voor duidelijk herkenbare en vaste profielen volgens landelijke richtlijnen. In het vrije deel kan de leerling een vak opnemen dat de doorstroommogelijkheden naar het vervolgonderwijs vergroot of een vervolg is op de eigen interesse en de accenten in de onderbouw. Enkele uren per week kunnen leerlingen kiezen voor verdiepende en vakoverstijgende activiteiten.

Tweetalig onderwijs (tto) Leerlingen die binnen een aantal jaren vloeiend Engels willen leren spreken en internationaal georiënteerd zijn, gemakkelijk leren en een juist advies hebben, kunnen kiezen voor tto. Deze leerlingen dienen een passende cito-score te hebben, een goede taalvaardigheid te bezitten en gemotiveerd te zijn voor deze leerroute. Tweetalig vmbo-tl Het Scala College startte schooljaar 2012-2013 met een brugklas tweetalig vmbo-tl. Dertig procent van de lessen is in het Engels, er is extra aandacht voor spreekvaardigheid en ook zijn er extra uren Engels. Leerlingen krijgen les van docenten die speciaal zijn opgeleid om in het Engels les te geven, van native speakers (docenten opgegroeid in een Engelstalig land) en van gastdocenten. Ontwikkeling en ervaringen in de Engelse taal en cultuur en contacten

met andere landen worden vastgelegd in een digitaal portfolio. Naast het gewone vmbo-diploma ontvangen de leerlingen een Engels Anglia-certificaat (officieel diploma voor niveau Engels). Tweetalig vwo Binnen tweetalig vwo kunnen leerlingen een keuze maken tussen tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium. Tweetalig atheneum Meer dan de helft van de basisvakken is in het Engels. De leerlingen krijgen ook dramalessen en er is aandacht voor Europese Internationale Ontwikkelingen (EIO). Verder zijn er extra uren in het vak Engels. Leerlingen krijgen onder meer les van docenten die speciaal opgeleid zijn om in het Engels les te geven, van native speakers (docenten die opgegroeid zijn in een Engelstalig land) en van gastdocenten. Het internationale karakter van deze opleiding uit zich in reizen en uitwisselingen. Het programma loopt door tot en met leerjaar 6, waarin leerlingen behalve voor het reguliere vwo-diploma opgaan voor het International Baccalaureate Certificate English. Dit diploma vergemakkelijkt de toegang tot Engelstalige opleidingen aan Nederlandse en aan Engelstalige universiteiten. In juni 2009 heeft het Scala College de officiële status van senior ttoschool gekregen (tweetalig onderwijs). Zie ook www.netwerktto.europeesplatform.nl. Tweetalig gymnasium Het tweetalig gymnasium biedt vwo-leerlingen een grote uitdaging: het is een combinatie van tweetalig onderwijs en gymnasium. Zie hiervoor de uitleg bij tweetalig atheneum (hierboven) en bij gymnasium (hieronder).

Gymnasium Het gymnasium is een extra keuzemogelijkheid. Leerlingen van het reguliere gymnasium kiezen na klas 3 om door te gaan met één van de klassieke talen of met beide. In de bovenbouw worden reizen naar Rome en Griekenland georganiseerd.

19


Lessentabellen Aantal lessen per vak en per week

Eerste leerjaar highschool Vakcode

20

vmbo-bk

vmbo-tl

havo/vmbo-tl

havo

vwo/havo

ath

Nederlands

ne

3

3

3

3

3

3

gym 3

Frans

fa

-

3

3

3

3

3

3

Duits

du

2

-

-

-

-

-

-

Engels

en

2

3

3

3

3

3

3

mens en maatschappij

mm

2

-

-

-

-

-

-

geschiedenis

gs

-

2

2

2

2

2

2

aardrijkskunde

ak

-

2

2

2

2

2

2

wiskunde

wi

3

3

3

3

3

3

3

rekenen

rek

1

1

1

1

1

1

1

techniek

tn

-

2

2

2

2

2

2

biologie en gezondheid

bg

2

3

2

2

2

2

2

beeldende vorming

bv

2

2

2

2

2

2

2

muziek

mu

1

1

1

1

1

1

1

lichamelijke opvoeding

lo

3

2

2

2

2

2

2

vakmanschapsuren

vmu

6

-

-

-

-

-

-

Grieks

gr

-

-

-

-

-

-

2 2

Latijn

la

-

-

-

-

-

-

highschool3)

hs

4

4

4

4

4

4

-

mentorles

men

1

1

1

1

1

1

1

32

32

31

31

31

31

31

Totaal

3) De keuzevakken in de highschooltijd zijn: quest (que), dans (dnsh), media&design (m&d), muziek (muh), theater (thlh), golf (glf), hockey(hck), tennis (tns), voetbal (vtb), volleybal (vol), waterpolo (wtp)

Eerste leerjaar sportklassen Vakcode

vmbo-bk

vmbo-tl

havo/vmbo-tl

havo

vwo/havo

ath

Nederlands

ne

3

3

3

3

3

3

Frans

fa

-

3

3

3

3

3

Duits

du

2

-

-

-

-

-

Engels

en

2

3

3

3

3

3

mens en maatschappij

mm

2

-

-

-

-

-

geschiedenis

gs

-

2

2

2

2

2

aardrijkskunde

ak

-

2

2

2

2

2

wiskunde

wi

3

3

3

3

3

3

rekenen

rek

1

1

1

1

1

1

techniek

tn

-

2

2

2

2

2

biologie en gezondheid

bg

2

3

2

2

2

2

beeldende vorming

bv

2

2

2

2

2

2

muziek

mu

1

1

1

1

1

1

lichamelijke opvoeding

lo

7

6

6

6

6

6

vakmanschapsuren

vmu

6

-

-

-

-

-

mentorles Totaal

men

1 32

1 32

1 31

1 31

1 31

1 31


schoolgids

2014-2015

Eerste leerjaar tweetalig t-vmbo-tl

t-ath

Nederlands

Vakcode ne

3

3

3

Frans

fa

3

3

3

Duits

du

-

-

-

Engels1)2)

en

4

6

5

geschiedenis1)2)

gs

2

2

2

aardrijkskunde1)2)

ak

2

2

2

wiskunde1)

wi

3

3

3

rekenen

rek

1

1

-

techniek1)

tn

2

2

2

biologie en gezondheid1)2) Europese en internationale

1) 2)

t-gym

bg

3

2

2

eio

-

1

1

oriĂŤntatie1)

eio

-

1

1

beeldende vorming1)2)

bv

2

2

1

muziek

mu

1

1

1

drama1)2)

dr

1

1

1

lichamelijke opvoeding1)2)

lo

4

2

2

Grieks

gr

-

-

2

Latijn

la

-

-

2

mentorles Totaal

men

1 32

1 32

1 33

21

Deze vakken worden in het t-ath/t-gym in het Engels aangeboden Deze vakken worden in het t-vmbo-tl geheel of gedeeltelijk in het Engels aangeboden

Tweede leerjaar highschool Vakcode

vmbo-bk

vmbo-tl

havo/vmbo-tl

havo

vwo/havo

ath

gym

Nederlands

ne

3

3

3

3

3

3

3

Frans

fa

-

3

3

3

3

3

3

Duits

du

2

3

3

3

3

3

3

Engels

en

2

3

3

3

3

3

3

mens en maatschappij

mm

2

-

-

-

-

-

-

geschiedenis

gs

-

1,5

2

2

2

2

2

aardrijkskunde

ak

-

1,5

2

2

2

2

2

wiskunde

wi

3

3

3

3

3

3

3

rekenen

rek

1

-

-

-

-

-

-

biologie en gezondheid

bg

2

2

2

2

2

2

2

economie

ec

2

2

-

-

-

-

-

natuur/scheikunde

nask

-

2

-

-

-

-

-

natuurkunde

na

-

-

3

3

3

3

3

beeldende vorming

bv

2

1

1

1

1

1

1 2

lichamelijke opvoeding

lo

2

2

2

2

2

2

vakmanschapsuren

vmu

6

-

-

-

-

-

-

Grieks

gr

-

-

-

-

-

-

2 2

Latijn

la

-

-

-

-

-

-

highschool3)

hs

4

4

4

4

4

4

-

mentorles Totaal

men

1 32

1 32

1 32

1 32

1 32

1 32

1 32

3) De keuzevakken in de highschooltijd zijn: quest (que), dans (dnsh), media&design (mnd) muziek (muh), theater (thlh), hockey (hck), tennis (tns), voetbal (vtb), volleybal (vol), waterpolo (wtp)


Tweede leerjaar sportklassen Vakcode

vmbo-bk

vmbo-tl

havo/vmbo

havo

vwo/havo

ath

Nederlands

ne

3

3

3

3

3

3

Frans

fa

-

3

3

3

3

3

Duits

du

2

3

3

3

3

3

Engels

en

2

3

3

3

3

3

mens en maatschappij

mm

2

-

-

-

-

-

geschiedenis

gs

-

1,5

2

2

2

2

aardrijkskunde

ak

-

1,5

2

2

2

2

wiskunde

wi

3

3

3

3

3

3

rekenen

rek

1

-

-

-

-

-

biologie en gezondheid

bg

2

2

2

2

2

2

economie

ec

2

2

-

-

-

-

natuur/scheikunde

nask

-

2

-

-

-

-

natuurkunde

na

-

-

3

3

3

3

beeldende vorming

bv

2

1

1

1

1

1 6

lichamelijke opvoeding

lo

6

6

6

6

6

vakmanschapsuren

vmu

6

-

-

-

-

-

mentorles Totaal

men

1 32

1 32

1 32

1 32

1 32

1 32

22

Tweede leerjaar tweetalig Vakcode

1) 2)

Nederlands

ne

Latijn

la

t-vmbo-tl

t-ath

3

3

t-gym 2

-

2

Grieks

gr

-

-

2

Frans

fa

3

3

2

Duits

du

3

3

3

Engels1)2)

en

4

5

4

geschiedenis1)2)

gs

2

2

2

aardrijkskunde1)2)

ak

2

2

2

wiskunde

wi

3

3

3

biologie en gezondheid1)2)

bg

2

2

2

economie2)

ec

2

-

-

natuur/scheikunde

nask

2

-

-

natuurkunde1)

na

-

3

3

beeldende vorming1)2)

bv

1

1

1

drama1)2)

dr

1

1

1

Europese en internationale oriĂŤntatie1)2)

eio

1

1

1

lichamelijke opvoeding1)2)

lo

2

2

2

mentorles Totaal

men

1 32

1 32

1 33

1)

Deze vakken worden in het t-ath/t-gym in het Engels aangeboden. Deze vakken worden in het t-vmbo-tl geheel of gedeeltelijk in het Engels aangeboden


Derde leerjaar vwo Vakcode

1)

3-allround

3-sport

3-cultuur

3-gym

schoolgids 3-tath

3-tgym

Nederlands

ne

3

3

3

3

3

2

Latijn

la

-

-

-

2

-

2

Grieks

gr

-

-

-

2

-

2

Frans

fa

2

2

2

2

2

2

Duits

du

3

3

3

3

3

2

Engels1)

en

3

3

3

3

5

5

geschiedenis1)

gs

2

2

2

2

2

1,5

aardrijkskunde1)

ak

2

2

2

-

2

1,5

wiskunde1)

wi

3

3

3

3

3

3

rekenen

rek

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

taal

taal

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

biologie en gezondheid1)

bg

2

2

2

2

2

2

economie1)

ec

2

2

2

2

2

2

natuurkunde1)

na

2

2

2

2

2

2

scheikunde1)

sk

2

2

2

2

2

2

beeldende vorming

bv

1

1

1

1

1

1

dans

dns

-

-

1

-

-

-

theaterles

thl

-

-

1

-

-

-

lichamelijke opvoeding1)

lo

2

2

2

2

2

2

extra lichamelijke opvoeding

lo1

-

2

-

-

-

-

mentorles

men

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

projectlessen Totaal

pl

2 32

32

32

32

32

33

Deze vakken worden in het tvwo in het Engels aangeboden.

Derde leerjaar havo 3-allround

3-sport

3-cultuur

Nederlands

Vakcode ne

3

3

3

Frans

fa

2

2

2

Duits

du

3

3

3

Engels

en

3

3

3

geschiedenis

gs

2

2

2

aardrijkskunde

ak

2

2

2

wiskunde

wi

3

3

3

rekenen

rek

0,25

0,25

0,25

taal

taal

0,25

0,25

0,25

biologie en gezondheid

bg

2

2

2

economie

ec

2

2

2

natuurkunde

na

2

2

2

scheikunde

sk

2

2

2

beeldende vorming

bv

1

1

1

theaterles

thl

-

-

1

dans

dns

-

-

1

lichamelijke opvoeding

lo

2

2

2

extra lichamelijke opvoeding

lo1

-

2

-

mentorles

men

0,5

0,5

0,5

projectlessen

pl

Totaal

2

-

-

32

32

32

2014-2015

23


Derde leerjaar vmbo en tweetalig vmbo-tl 3 vmbo-bk Vakcode

24

3 vmbo-tl

zwb

sdv

had

allround

sport

cultuur

t-vmbo-tl

Nederlands

ne

3

3

3

3

3

3

3

Frans

fa

-

-

-

2*1

2*1

2*1

2*1 3

Duits

du

-

-

2

3

3

3

Engels1)

en

3

3

3

3

3

3

4

geschiedenis1)

gs

-

-

-

2

2

2

2

aardrijkskunde

ak

2

-

-

2

2

2

2

maatschappijleer

ma

2

2

2

-

-

-

-

wiskunde

wi

2

2

2

4

4

4

4

rekenen

rek

1

1

1

2

natuur-/scheikunde 1

nsk1

-

-

-

3

3

3

3

natuur-/scheikunde 2

nsk2

-

-

-

2*1

2*1

2*1

2*1

biologie

bi

2

2

-

2

2

2

2

economie

ec

-

2

2

2

2

2

2

kunstvakken1

kv1

1

1

1

-

-

-

culturele en kunstzinnige vorming

ckv

-

-

-

-

-

2

lichamelijke opvoeding1)

lo

2

2

2

extra lichamelijk opvoeding

lo1

lichamelijke opvoeding 2

lo2

-

-

Europese en internationale oriĂŤntatie1)

eio

-

-

Scala tijd1)

sct

mentorles

men

zorg & welzijn breed

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1 2

-

-

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

11

2

-

-

9 sta

4,5 32

2,5 32

Afkorting economie en ondernemen: eeo 1) Deze vakken worden in het tvmbo in het Engels aangeboden. *2

2*2

-

9

handel en administratie of economie en ondernemen

*1

2

0,5

sport, dienstverl.&veiligheid

stage Totaal

2 2

leerlingen kiezen fa of nask2 leerlingen met ckv krijgen in het lo programma een cursus dans

4,5 32

32

32

na keuze 32

32


Vierde leerjaar vmbo-tl Vakcode Nederlands

ne

techniek* 4

zorg en welzijn* 4

economie* 4

schoolgids landbouw

4

Frans

fa

4k

4k

4k

4k

Duits

du

4k

4k

4k

4k

Engels

en

4

4

4

4

geschiedenis

gs

4k

4k

4k

4k

aardrijkskunde

ak

4k

4k

4k

4k

maatschappijleer 1

ma

2

2

2

2

wiskunde

wi

4

4k

4k

4

natuur-/scheikunde 1

nsk1

4

4k

4k

4k

natuur-/scheikunde 2

nsk2

4k

4k

4k

4k

biologie

bi

4k

4

4k

4k

kunstvakken 1

kv1

2

2

2

2

economie

ec

4k

4k

4

4k

lichamelijke opvoeding

lo

2

2

2

2

2k

2k

2k

2k

lichamelijke opvoeding2**) lo2

2014-2015

Totaal na keuze (32) tl = theoretische leerweg k = keuzevak * techniek: 2 keuzevakken, * zorg en welzijn: 3 keuzevakken waaronder in elk geval ak of gs of wi * economie: 3 keuzevakken waaronder in elk geval fa of du of wi * landbouw: 3 keuzevakken waaronder in elk geval nsk1 of bi ** naast genoemde keuzevakken kan lichamelijke opvoeding 2 gekozen worden; leerlingen die lo2 kiezen hebben 1 uur kunstvakken1, 2 uur lo en 2 uur lo2

25

Vierde leerjaar vmbo-bl en vierde leerjaar vmbo-kl Vakcode

zwb

sdv

had

Nederlands

ne

3

3

3

Duits

du

-

-

3k

Engels

en

3

3

3

aardrijkskunde

ak

3k

-

-

wiskunde

wi

3k

3k

3k

rekenen

rek

1

1

1

biologie

bi

3

3

-

economie

ec

-

3k

3

lichamelijk opvoeding

lo

3

3

3

zorg en welzijn breed

9

sport, dienstverl. & veiligheid

9

handel en administratie stage

9 sta

Totaal na keuze

5

5

5

30

30

30

* bl = basisberoepsgerichte leerweg, kl = kaderberoepsgerichte leerweg k = keuzevak; 4-vmbo-bl zwb en adm. en 4-vmbo kl adm. ĂŠĂŠn keuzevak

De lessentabel inclusief informatie over de tweede fase is te vinden op onze website (http://www.scalacollege.nl/Onderwijs/Lessentabellen)


Aanmelding

26

Leerlingen met minimaal een vmbo-advies worden toegelaten tot het eerste leerjaar van het Scala College. De aanmelding loopt bij voorkeur via de basisschool maar ouders kunnen kinderen ook zelf aanmelden. Inschrijving voor het schooljaar 2015-2016 kan tot 15 maart 2015. Voor plaatsing van leerlingen vormt het advies van de basisschool het uitgangspunt. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie besluiten hiervan af te wijken. Voor de accenten sportklas, highschool en tweetalig gelden aanvullende voorwaarden. Voor alle opleidingen is er een intake-middag voor leerlingen uit groep 8. Bij aanmelding voor hogere leerjaren bepaalt de betrokken vestigingsdirecteur in welk leerjaar en op

welk niveau de leerling geplaatst wordt. Advies van de school van herkomst speelt daarbij een belangrijke rol. In het kader van passend onderwijs, voor leerlingen met een zorgbehoefte, is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, VO-2802. De scholen in het samenwerkingsverband passend onderwijs zijn in het kader van de toelatingsprocedure overeengekomen – met inachtneming van de toelatingscriteria en het schoolondersteuningsprofiel die voor de school gelden – dat de toelatingsprocedure voor leerlingen: ➤ eerst kan starten als er een volledig ingevuld aanmeldformulier door de ouders/verzorgers van de leerling op school wordt ingeleverd en er een volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is; ➤ vanuit het primair onderwijs zonder specifieke ondersteuningsbehoefte niet eerder start dan op 15 maart. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband dat u kunt vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv-vo-mhr.nl onder algemeen. Het School Ondersteunings Profiel (SOP) ligt ter inzage op school. Het is tevens in te zien via de website van het Scala College via http://www.scalacollege.nl/De_organisatie/Informatie. Via het SOP wordt ouders duidelijk gemaakt welke ondersteuning op de school aan de leerlingen beschikbaar wordt gesteld.  


schoolgids

2014-2015

Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg staat op het Scala College hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij systematisch werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Door allerlei resultaten zoals rapportcijfers, schoolexamenresultaten, resultaten van de centraal (praktijk) examens en gegevens over doorstroom, instroom en uitstroom bij te houden en te monitoren, bewaakt de schoolleiding de kwaliteit van het onderwijs. Vaksecties hebben herin een belangrijke rol. Zij zorgen voor kwalitatief goede toetsen en schoolexamens, analyseren toetsen en stellen de vakwerkplannen zonodig bij. Doelen en ambities ten aanzien van het onderwijs worden geformuleerd in diverse plannen, zoals het strategisch beleidsplan, vestigingsplannen en teamplannen. Deze plannen worden twee keer per jaar geëvalueerd en natuurlijk waar nodig bijgesteld. Een vergelijkbare cyclus is er voor het personeel. In functionerings- en beoordelingsgesprekken worden afspraken gemaakt over ontwikkeling en eventuele bijscholing.

De laatste drie jaar heeft de verbetering van de examenresultaten en het verminderen van doubleren of afstromen naar een lager niveau, het zogenaamde rendement, onze hoogste prioriteit. Leerlingen worden daarom zorgvuldig gevolgd en eventuele risicoleerlingen worden tijdig gesignaleerd. Om examenleerlingen zo goed mogelijk voor het landelijk examen voor te bereiden worden in de weken voor het centraal examen voor alle opleidingen en examenvakken examentrainingen georganiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat afgelopen schooljaar de examenresultaten en het onderbouw- en bovenbouwrendement verbeterd zijn. Ook in de onderbouw bekijken de teams waar en hoe verbeteringen in het onderwijs te realiseren zijn. De nieuwe inrichting van de onderbouw met gecombineerde havo/vmbo-tl en vwo/havo klassen waarin les op het hoogste niveau wordt gegeven, is één van de stappen die het Scala College heeft gezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Systematisch werken aan kwaliteitszorg betekent ook dat wij willen weten wat anderen van ons onderwijs vinden. Door middel van enquêtes, visitaties en audits vernemen wij wat leerlingen, ouders,

scholen waarmee het Scala College samenwerkt en bijvoorbeeld tweetalig onderwijs en sport talent van ons vinden. Resultaten van deze onderzoeken gebruiken wij om onderwijsverbeteringen tot stand te brengen. Als u meer wilt weten over het Scala College kunt u informatie vinden op de volgende websites. Op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl) wordt de kwaliteitskaart vermeld. Omdat de scholen voor voortgezet onderwijs de informatievoorziening van de inspectie te beperkt vonden, zijn zij de website www.schoolvo.nl begonnen. Op deze website zijn veel gegevens over scholen beschikbaar.

27


Communicatie Het contact tussen ouders en school vindt op verschillende manieren plaats. Op de homepage van onze website www.scalacollege.nl staat het meest actuele nieuws. Verder houden wij u op de hoogte via onze digitaal verstuurde brieven en het informatiemagazine Scala Nieuws, dat vier keer per jaar verschijnt. Het directe contact tussen ouders en school vindt vooral plaats via de mentor. Na elke rapportuitreiking zijn er ouderavonden. Op deze manier willen we bereiken dat ouders zo volledig mogelijk op de hoogte zijn van de zaken die zich op school afspelen. Vanzelfsprekend kunnen ouders altijd met vragen terecht bij de mentor.

28 Website

Social media

De website kent voor leerlingen en ouders een open en een gesloten deel. Het algemene deel van onze website www.scalacollege.nl bevat: • Actuele informatie voor ouders en leerlingen • Belangrijke data in de jaaragenda • Informatie over roosters

Het Scala College heeft een eigen Facebookpagina. Het behoort daarmee tot de eerste scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland die zich actief met Facebook bezighouden.

Via een persoonlijke inlogcode kunnen ouders en leerlingen naar hun ‘eigen deel’. Op het leerlingenweb staan bijvoorbeeld de cijfers die behaald zijn. Die cijfers staan eveneens op het deel voor ouders. Zij kunnen zodoende de cijfermatige vorderingen van hun kind(eren) volgen.

Scala Nieuws Het Scala Nieuws is een gedrukt magazine. Het gunt de lezers een kijkje in de keuken van de school. Het magazine informeert ouders, basisscholen, decanen, stagebedrijven en andere stakeholders onder meer over de betrokkenheid van de school bij de leerlingen, de aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van leerlingen op allerlei gebieden.

App Bij roosterwijzigingen dan wel uitval van het eerste lesuur worden leerlingen via een sms op de hoogte gesteld. Leerlingen die een smartphone hebben, kunnen via een speciale app roosterwijzigingen ontvangen.

Digitale brieven Teamleiders en mentoren houden ouders vooral digitaal op de hoogte van lopende zaken. Ook geven zij aankondigingen van presentaties, mentorspreekavonden en dergelijke op die manier door.

Klachtenregeling Het kan zijn dat ouders of leerlingen het met een door de school of docent genomen besluit niet eens zijn. Dan bestaat de mogelijkheid gebruik te


schoolgids

2014-2015

29 maken van de klachtenregeling. Het Scala College is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Informatie hierover is te vinden op de website op het beschermde gedeelte voor ouders/ leerlingen onder documenten>diversen.

Het Scala College heeft als extern vertrouwenspersoon gekozen voor drs. M. van Gils. Zij is psycholoog en heeft een eigen praktijk in Abcoude. Haar praktijktelefoonnummer is: 0294-288575 E-mailadres: marionvangils@upcmail.nl

Extern vertrouwenspersoon De school heeft sinds enige jaren gekozen voor een extern vertrouwenspersoon. Deze persoon is niet verbonden aan de school en neemt dus een onafhankelijke positie in. Hij/zij kan worden ingeschakeld door personeel, de directie en het college van bestuur indien er een klacht is, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie. Daarnaast kan deze persoon ook worden ingeschakeld door de interne vertrouwenspersonen van de school ter advisering. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon kan ook door ouders of verzorgers geraadpleegd worden als inschakeling van de intern vertrouwenspersoon niet opportuun is.

Meldcode (bij vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling handelt het Scala College volgens een stappenplan dat is opgesteld en opgenomen in een protocol. Informatie hierover is te vinden op de website op het beschermde gedeelte voor ouders/ leerlingen onder documenten>protocollen.


Boeken en financiën Boekenfonds

30

Het Scala College beschikt over een boekenfonds dat schoolboeken gratis ter beschikking stelt. De school vraagt wel een vrijwillige borg van € 35,00. Dit bedrag krijgen ouders terug wanneer hun kind de school verlaat, tenzij er sprake is van meer dan normale slijtage of wanneer boeken weg zijn geraakt. Materialen zoals atlassen, woordenboeken en rekenmachines vallen buiten deze regeling.

Ouderbijdrage Ouders betalen op vrijwillige basis een bijdrage aan de Stichting Schoolfonds Scala College. De ouderraad beheert het fonds en bekostigt hiermee onder andere excursies, aanvullingen voor de mediatheek en activiteiten die de ouderraad zelf organiseert. Dit alles vormt een aanvulling op het (les)programma van de school. De uitgaven en activiteiten komen ten gunste van alle leerlingen. Voorbeelden van die activiteiten zijn Scala on Stage, het sollicitatieproject, de diploma-uitreiking, een jaarlijkse thema-avond en een projectdag met activiteiten/excursies voor alle leerlingen. Ook kunnen door leerlingen of docenten aangedragen projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. De ouderbijdrage bedraagt € 47,50 per kind.

Extra activiteiten Het Scala College organiseert een aantal activiteiten die extra kosten met zich meebrengen: in het eerste leerjaar voor iedereen de startperiode (kosten € 30,00), voor sportklassen een driejarig programma en voor tweetalig vwo activiteiten gedurende

de hele schoolloopbaan. Voor de tweede klassen is er een kamp op het eind van het tweede leerjaar. De kosten daarvoor bedragen € 80,00. De jaarlijkse extra verplichte ouderbijdrage voor het accent highschool bedraagt voor theater, muziek, dans, media & design, voetbal, hockey, volleybal € 80,00. De kosten voor waterpolo worden nog bepaald. Tennis komt op € 400,00. Voor quest zijn er geen extra kosten. Voor het accent sportklas zijn de ouders eveneens € 80,00 per leerjaar verschuldigd. Bij het accent tweetalig komt voor vmbo-tl de bijdrage op € 165,00 en voor vwo op € 450,00. In 5-tvwo komt de bijdrage op € 250,00, exclusief de internationale stage. Voor een leerling van de Topsport Talentafdeling is het bedrag maximaal € 200,00, afhankelijk van de mate van extra begeleiding die nodig is. Deze extra gelden die ouders per accent betalen, besteedt de school aan (onderwijs)activiteiten die specifiek zijn bedoeld voor leerlingen die dat accent volgen. Zo zijn er clinics voor sportklassen, bezoeken cultuur & media-leerlingen voorstellingen en doen leerlingen die tweetalig vwo volgen mee aan internationale uitwisselingen en reizen. Verder worden nog activiteiten georganiseerd waar leerlingen op vrijwillige basis aan kunnen meedoen, zoals onder andere het bezoek aan CERN in Genève, tegen betaling.

Kosten voor werkweken De werkweken worden gehouden in de voorexamenklassen, behalve in het tweetalig vwo. De kosten hangen af van het reisdoel, van de activiteiten en van het aantal dagen dat de reis duurt. In de desbetreffende leerjaren worden leerlingen en ouders op tijd geïnformeerd over de inhoud van de werkweken.


schoolgids

2014-2015

Kluisjes Elke leerling van het Scala College krijgt de beschikking over een kluisje. Voor de sleutel van een kluisje betaalt de gebruiker een borg van € 10,00, die hij terugkrijgt na inlevering van de sleutel. Voor het gebruik van het kluisje zijn de leerlingen en hun ouders verantwoordelijk. De kluisjes mogen geen wapens, drugs of alcohol bevatten.

Financiële regelingen Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Of en hoeveel kindgebonden budget men krijgt hangt af van het inkomen. Ook het aantal kinderen jonger dan achttien jaar telt mee. Hoe meer kinderen, hoe hoger het kindgebonden budget kan zijn. Het is in principe niet nodig om het kindgebonden budget aan te vragen. Wie er recht op heeft, krijgt automatisch bericht van de Belastingdienst. Soms heeft deze te weinig gegevens om automa-

tisch te bepalen of een gezin in aanmerking komt. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening laten maken en eventueel zelf een aanvraag indienen. Wet Studiefinanciering Voor leerlingen van achttien jaar en ouder ontvangen de ouders geen kinderbijslag meer. Deze scholieren kunnen zelf een ‘tegemoetkoming scholieren’ aanvragen. Het is een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld boeken, bus- of treinabonnement en het eventuele lesgeld. Leerlingen kunnen de tegemoetkoming scholieren drie maanden voordat ze achttien jaar worden aanvragen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In geval van problemen is onderstaand adres van belang: Regiokantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs Utrecht, Herman Gorterstraat 40, 3511 EW Utrecht Kantoor open van 10.00 uur tot 17.00 uur Infolijn voor scholieren en hun ouders: DUO infolijn, 050-5997755

31


Veiligheidsbeleid Het Scala College heeft een actueel veiligheidsplan dat jaarlijks up-to-date wordt gehouden. Maar met alleen een plan creëer je geen veilige school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezien en herkend worden en daarom werken wij in teams. Zo hebben we het onderbouwhuis opgedeeld in vijf verschillende teams. Zo’n deelschool bestaat uit ongeveer twintig docenten met gemiddeld 200 leerlingen. Aan het hoofd staat een teamleider.

32

Voor de leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt, maar ook de docenten zullen de leerlingen in een kleine omgeving snel kennen. Naast de docenten wordt ook het onderwijsondersteunend personeel ingezet om de leerlingen te begeleiden. Zo is er ’s ochtends altijd toezicht op het schoolplein en is er ook een receptie waar de leerlingen met al hun vragen terecht kunnen.

Incidentenregistratie Hoewel het aantal incidenten laag is, houdt het Scala College een nauwkeurige registratie bij. Zo krijgen we inzicht in de ontwikkelingen en kunnen we tijdig passende maatregelen nemen. Bij de kluisjes van de leerlingen hangen camera’s en de werkplek van de conciërge is zodanig geplaatst dat er toezicht is op het buitenplein en de fietsenstalling.

Bedrijfshulpverlening In elk gebouw zijn voldoende BHV’ers aanwezig. Zij hebben een speciale opleiding genoten op het terrein van de organisatie van de bedrijfshulpverlening, Eerste Hulp Bij Ongelukken, blusmiddelen en ontruimingen.

Om te leren het gebouw snel en veilig te verlaten houdt het Scala College elk schooljaar samen met de leerlingen een ontruimingsoefening. De ontruimingsoefening is een generale repetitie waarbij we leren hoe we moeten omgaan met een ongeval of calamiteit.

Toezicht via camera’s Op al onze locaties hebben we de beschikking over een aantal camera’s, waarmee optimaal toezicht wordt bewerkstelligd. Deze camera’s zijn geplaatst op diverse strategische posities, zowel binnen als buiten de schoolmuren.


schoolgids

2014-2015

Jaaroverzicht Start schooljaar 2014-2015 Vakanties en vrije dagen

2014-2015 Zomervakantie

21 juli t/m 29 augustus 2014

Herfstvakantie

20 t/m 24 oktober 2014

Kerstvakantie

22 december 2014 t/m 2 januari 2015

Voorjaarsvakantie

23 t/m 27 februari 2015

Pasen

6 april 2015

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2015

Hemelvaart

14 en 15 mei 2015

Pinksteren

25 mei 2015

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2015

33


Regels, verzekeringen en afspraken 34

Collectieve ongevallen verzekering en reisverzekering

* Deze rubrieken fungeren als aanvulling op de eigen zorgpolis of reisverzekering

Alle leerlingen van de school zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende alle schoolactiviteiten met inbegrip van bijvoorbeeld reizen en excursies. Daarnaast is het reizen van en naar school gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur ná het verlaten van de school meeverzekerd.

Voor het melden van een schade kunt u bij de school een schadeformulier aanvragen (info@scalacollege.nl), waarna de verdere afhandeling rechtstreeks met de verzekeraar zal verlopen.

De ongevallenverzekering geeft de volgende maximale dekking: blijvende invaliditeit e 100.000 overlijden e 15.000 medische kosten*1 e 5.000 tandheelkundige kosten*1 e 5.000 materiële schade*2 e 500 vervoerskosten e 500 *1 Deze rubrieken fungeren als aanvulling op de eigen zorgpolis. *2 Bij materiële schade de beschadigde materialen, bijvoorbeeld brillen, kleding, studiemateriaal meenemen. De reisverzekering geeft de volgende maximale dekking: reisbagage e 2.500 medische kosten* e 5.000 tandheelkundige kosten* e 500 schade aan verhuurde verblijven e 500 aansprakelijkheid begeleiders e 500.000 buitengewone kosten kostprijs verblijfskosten e 50 repatriëringskosten e 5.000

Aansprakelijkheid i.v.m. beschadigingen etc. De school is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal. Er is geen verzekering tegen het ontvreemden van goederen of kleding van leerlingen. De leerlingen kunnen zelf de kans op diefstal sterk verkleinen door: • goed te letten op de eigen spullen; • geen kostbare voorwerpen mee naar school te nemen; • fietsen en/of brommers goed op slot te zetten; • zoveel mogelijk gebruik te maken van hun kluisje; • tijdens de gymlessen hun waardevolle spullen achter te laten in hun kluisje. Calamiteiten De school beschikt over een ontruimingsplan per locatie, goedgekeurd door de brandweer. Jaarlijks wordt het plan via een oefening geactualiseerd.

Melden van absentie De leerlingen dienen alle voor hen bestemde lessen te volgen. Bij onvermijdelijke afwezigheid die vooraf bekend is, dienen de ouders de school hiervan tevoren via een verzuimbericht op de hoogte te stellen. In geval van ziekte behoort de school hier-


schoolgids

2014-2015

van dezelfde dag voor de aanvang van de lessen telefonisch bericht te krijgen. In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk verlof aan te vragen bij de vestigingsdirecteur.

• als er sprake is van luxe verzuim (wegblijven vanwege extra vakantie of familiebezoek); • als er sprake is van zorgwekkend (ziekte)verzuim.

De 3-6-9 regeling Verlof buiten de vakanties om Voor vrije dagen aansluitend aan vakanties kan de school geen toestemming verlenen. Extra verlof is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en ten hoogste eenmaal per schooljaar. De school verleent geen verlof voor familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte of als broers/zussen uit het gezin op een andere school zitten. Ook een reeds geboekte vakantie is geen argument voor extra verlof.

Leerlingen die te laat komen, halen voor zij naar de les gaan eerst een ‘te laat briefje’. Dit wordt geregistreerd. Gebeurt het te vaak, dan geeft de school de namen van deze leerlingen door aan de leerplichtambtenaar. Het doel is helder. Veelvuldig te laat komen is een voorbode van spijbelgedrag en dit willen we in de kiem smoren. Uiteraard worden de ouders bij dit proces betrokken d.m.v. brieven en gesprekken.

Schoolmediatheek/bibliotheek

Verlof buiten schoolvakanties kan worden verleend bij gewichtige omstandigheden, zoals: • het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijden kan; • verhuizing (maximaal één dag); • het bijwonen van een huwelijk in de familie (één dag); • bij een jubileum van ouders of grootouders (maximaal één dag); • bij ernstige ziekte van familie (in overleg met de desbetreffende teamleider); • bij een geval van overlijden in de familie (in overleg met de desbetreffende teamleider).

Het Scala College beschikt over een goed uitgeruste bibliotheek/mediatheek. Door de medewerking van een groot aantal ouders is het mogelijk de bibliotheek dagelijks open te stellen. Leerlingen kunnen alleen boeken lenen op vertoon van de eigen Scalapas. Bij verlies zijn de kosten voor een nieuwe Scalapas e 4,50 met een levertijd van ongeveer één week. Deze schoolpas is te bestellen in de bibliotheek van alle vestigingen. Er staat een boete op te laat inleveren van bibliotheekboeken. Net als in de reguliere bibliotheken dus.

Verzuimloket Ongeoorloofd verzuim zal de school melden bij de leerplichtambtenaar en bij het verzuimloket. Wij doen dat in elk geval in de volgende gevallen: • als een leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt gedurende drie achtereenvolgende dagen; • als een leerling gedurende vier achtereenvolgende lesweken meer dan 1/8 van het aantal lesuren verzuimt; • als een leerling regelmatig of na negen keer ongeoorloofd te laat op school of in de les verschijnt;

Op onze school worden regelmatig foto’s gemaakt en films opgenomen tijdens activiteiten, zoals Scaladagen, culturele avonden, muziek- en theaterproducties, sportactiviteiten, projecten en schoolfeesten. Een aantal van die opnames en foto’s plaatsen wij op de website en/of Facebook en gebruiken we als pr-materiaal. Veel leerlingen stellen dat op prijs. Indien ouders er niet mee kunnen instemmen dat dit soort foto’s en/of opnames waarop hun kind staat, gepubliceerd worden op de website, in de schoolgids en/of andere publicaties van de school, dienen zij dit bij de start van het eerste schooljaar schriftelijk aan de vestigingsdirecteur kenbaar te maken.

Gebruik foto- en filmmateriaal

35


Afspraken met betrekking tot het doorgeven van wijzigingen leerlingengegevens Wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mailadres en veranderingen in de gezinssituatie moet u zo spoedig mogelijk, onder vermelding van de klas, aan de leerlingenadministratie melden via leerlingadministratie@scalacollege.nl. Bijzondere afspraken rondom privacy bij gescheiden ouders/verzorgers

36

- In situaties waarin ouders/verzorgers gescheiden zijn, verstrekt de docent of de schoolleiding op verzoek van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder, informatie die de leerling of diens verzorging of opvoeding betreft, zoals over leerprestaties en ontwikkeling. - Voor het geven van de informatie is het mogelijk de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder/verzorger te ontvangen op een ouderavond, mits daardoor de sociale veiligheid voor de overige aanwezigen gewaarborgd blijft. - Informatie aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder/verzorger wordt niet verstrekt als de informatie ook niet gegeven zou zijn aan de wel met het ouderlijke gezag belaste ouder/verzorger. - Informatie aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder/verzorger wordt niet verstrekt als de met het ouderlijk gezag belaste ouder schriftelijk te kennen geeft dat het in het belang van de leerling is om dat niet te doen. Dit belang moet blijken uit aangevoerde feiten en omstandigheden. - Indien een personeelslid de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder/verzorger geen informatie wil geven, kan deze ouder/verzorger de rechter vragen te bepalen dat de informatie alsnog wordt gegeven. De rechter zal dit verzoek afwijzen indien het verschaffen van de informatie in strijd is met de belangen van de betreffende leerling.

Regeling sponsoring Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben afspraken gemaakt over sponsoring in het onderwijs. Die afspraken zijn neergelegd in een zogeheten convenant. Het Scala College vindt sponsoring een valide middel om de school van extra middelen te voorzien en het onderwijsaanbod te verbreden. Echter niet tot elke prijs. Onderwijsinhoud en keuzes van lesmateriaal behoren nimmer door sponsoring beĂŻnvloed te worden. Indien er in de toekomst een mogelijkheid bestaat gebruik te maken van sponsorgelden, dan zal het Scala College de uitgangspunten van bovengenoemd convenant hanteren als kader van het sponsorbeleid van de school. Dit protocol is te vinden op de website.

Examenreglement Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen valt onder de verantwoordelijkheid van de school en wordt afgenomen in 3- en 4-vmbo, in 4- en 5-havo en in 4-, 5- en 6-vwo. Het centraal examen behoort tot de verantwoordelijkheid van het ministerie en vindt plaats in het laatste schooljaar. Het gemiddelde van de resultaten van schoolexamen en centraal examen bepaalt het eindcijfer voor een bepaald vak. De organisatie van het examen is vastgelegd in het examenreglement van het Scala College. Hierin wordt bepaald welke regels er gelden voor examenleerlingen, docenten en schoolleiding. Het examenreglement kunt u vinden op de website. Examenleerlingen vinden het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’, waarin alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de schoolexamens is opgenomen, op de website bij het cijferoverzicht.


schoolgids

2014-2015

Contacten Adressen Onderbouwhuis Kees Mustersstraat 6 2406 LK Alphen aan den Rijn Vestigingsdirecteur: dhr. H.W.G.M. Weeber tel.: 0172-423737 info@scalacollege.nl Havo en vmbo Diamantstraat 31 2403 AS Alphen aan den Rijn Vestigingsdirecteur: mw. drs. G.J. Engberts tel.: 0172-423737 info@scalacollege.nl (T)vwo Dr. A.D. Sacharovlaan 1 2405 WB Alphen aan den Rijn Vestigingsdirecteur: dhr. R.Th.H.M. van Workum tel.: 0172-423737 info@scalacollege.nl

Correspondentieadres school Scala College Postbus 458 2400 AL Alphen aan den Rijn Website http://www.scalacollege.nl https://www.facebook.com/scalacollege Bankrekeningnummers voor betalingen Diverse bijdragen Banknummer NL02INGB0002247280 ten name van Scala College, Alphen aan den Rijn

Buitenlandse reizen en werkweken Banknummer NL74RABO0301615276 ten name van Scala College-werkweken, Alphen aan den Rijn Schoolfonds/ouderbijdrage Banknummer NL56RABO0136438083 ten name van Stichting Schoolfonds Scala College, Alphen aan den Rijn

Raad van toezicht Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het college van bestuur van de Stichting Scala College Alphen aan den Rijn e.o. Het college van bestuur staat onder toezicht van de raad van toezicht. Het adres van de raad van toezicht is: Stichting Scala College t.a.v. Raad van toezicht Postbus 458 2400 AL Alphen aan den Rijn Leden van de raad van toezicht: voorzitter dhr. J. ten Voorde secretaris dhr. mr. J.G. van de Kolk leden dhr. Ir. V. Rademakers mevr. M. Chaudron dhr. P. Disseldorp Inspectie van het onderwijs E-mailadres: info@owinsp.nl Website: http://www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 20.00 uur. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, tijdens kantooruren: 0900-1113111 (lokaal tarief).

37


College van bestuur

38

Dhr. B.M. Visser MA (voorzitter) Dhr. H.D. Jol (lid)

De decanen zijn: Dhr. G.J. Marks (1e en 2e leerjaar) Mevr. N. Blokker (algemene zaken, vmbo en havo) Mevr. J.C. Ligtvoet-Gerse ((t)vwo)

Managementteam

Interne vertrouwenspersonen

Het managementteam bestaat uit: Dhr. B.M. Visser MA, voorzitter college van bestuur Dhr. H.D. Jol, lid college van bestuur Dhr. R.Th.H.M. van Workum, vestigingsdirecteur Sacharovlaan Mevr. drs. G.J. Engberts, vestigingsdirecteur Diamantstraat Dhr. H.W.G.M. Weeber, vestigingsdirecteur Nieuwe Sloot

Het komt voor dat leerlingen grote of kleine persoonlijke problemen hebben. Vaak kunnen mentoren of anderen helpen die problemen aan te pakken. Soms is een probleem echter zo ingewikkeld dat meer tijd en deskundigheid nodig zijn. In zulke gevallen kunnen leerlingen altijd een beroep doen op een van de vertrouwensdocenten.

Teamleiders Locatie Sacharovlaan: Mevr. drs. I. Raadgeep (teamleider tvwo) Dhr. drs. M. Zweers (teamleider vwo) Locatie Diamantstraat: Dhr. M. Jochemsen (teamleider havo) Dhr. T.C. Visser (teamleider havo) Dhr. D.A. van Vuuren (teamleider vmbo/beroepsgericht) Dhr. A.H. Scheerder (teamleider vmbo-tl) Locatie Nieuwe Sloot Mevr. E.J.M. Prent (teamleider tto onderbouw) Mevr. M.E.T. Woudstra (teamleider havo onderbouw) Dhr. P.R. Bloemheuvel (teamleider vmbo-tl onderbouw) Mevr. M. de Groot (teamleider vwo onderbouw) Dhr. R. Pet (teamleider vmbo-tl onderbouw) Coördinatoren examenzaken De secretarissen van het examen zijn de heren A.H. Scheerder en M. Jochemsen.

De vertrouwensdocenten proberen leerlingen te helpen door te luisteren en suggesties te doen. Tevens kunnen zij in samenwerking met de mentor en de teamleider het Zorg Advies Team inschakelen om contact te leggen met deskundigen buiten de school (jeugdarts, Riagg, maatschappelijk werk, ambtenaar leerplichtzaken, enzovoort). Ook ouders en docenten kunnen de vertrouwensdocenten inschakelen bij problemen met hun kinderen respectievelijk leerlingen. De vertrouwensdocenten zijn: Mevr. T.E. van Geest (coördinator) Dhr. B. Besterveld Mevr. S.W. van der Helm Dhr. P.J. Kaspers Mevr. M.A.J.J. van Kooten Dhr. G.J. Marks Mevr. J.M. Stroes Mevr. E. Zuyderhoudt

Externe vertrouwenspersoon Mevr. drs. M. van Gils

Decanen Meldpunt Dyslexie Het Scala College heeft drie decanen, die de leerlingen begeleiden bij de oriëntatie op studie en beroep.

Nieuwe Sloot: Mevr. C.G.H. Naus (coördinator) Mevr. M. Endlich


schoolgids

2014-2015

Mevr. M.A.J.J. van Kooten Mevr. A.C.V. van Veen Mevr. M.A.J. Weber Mevr. N. Zlovic (screening testen klas 1) Diamantstraat Vmbo: mevr. R. Martens Havo: mevr. M. Hoogenes

Oudergeleding medezeggenschapsraad Dhr. M. Marcus Mevr. C. Nolet Mevr. M. Prevaes Vacant

Leerlinggeleding medezeggenschapsraad

Sacharovlaan Mevr. C.M.G. van der Sandt Mevr. J.M. Stroes

Tom de Kleer Laura Persoon Tianne van Thiel

Meldpunt Dyscalculie

Ziekmeldingen

Dhr. N. Eilander Mevr. L. Wessling

Ziekmeldingen kunt u doen via het centrale telefoonnummer 0172-423737. De ouders dienen voor een correcte verantwoording van de absentie van hun kind zorg te dragen. U kunt een verzuimbriefje via het ouderportaal (beveiligde site voor ouders) downloaden.

Begeleiding hoogbegaafden Dhr. R.P. Beenen Mevr. G.D. Pieters Dhr. T.H.W. van der Vinne

Ouderraad Dhr. M. Marcus Voorzitter Mevr. S. Boer Vicevoorzitter Vacant Secretaris Mevr. M. Vermeer Penningmeester E-mailadres: ouderraad@scalacollege.nl

Medezeggenschapsraad Dhr. A.P. Bijlard Mevr. T.E. van Geest Dhr. J.P. den Boer Dhr. S. Kostermans (aftredend en wel herkiesbaar) Dhr. S. Mocking Mevr. C.G.H. Naus Mevr. D.P. van Raaij Mevr. M. Quint E-mailadres oudergeleding: medezeggenschapsraad@scalacollege.nl

Zorg De zorgcoรถrdinator van het Scala College is mevr. T.E. van Geest (op alle locaties). Het intern zorgteam van het Scala, bestaande uit de zorgcoรถrdinator en zes intern begeleiders, zoekt in overleg met ouders en leerlingen nauwe samenwerking met ketenpartners als het gaat om het begeleiden, ondersteunen en behandelen van leerlingen met ontwikkelingsproblematiek. Het Zorg en Advies Team (ZAT) speelt daarbij een belangrijke rol. Dit is een bovenschools overlegorgaan dat zich ten doel stelt te komen tot optimale schoolinterne en schoolexterne begeleiding van jongeren in het voortgezet onderwijs. Participanten in het ZAT zijn vanuit het Scala College: teamleider (voorzitter), zorgcoรถrdinator, interne begeleiders.

39


De volgende partners nemen deel aan het overleg: GGD GGZ Kinderen en Jeugd (op pilot-basis) Politie Schoolmaatschappelijk werk Leerplicht Centrum Jeugd en Gezin Coördinatieteam Voortijdig Schoolverlaten Horizon Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Het aanmelden van leerlingen bij het ZAT gebeurt in nauw overleg met ouders, leerling en mentor.

40

In schooljaar 2012-2013 is een unieke samenwerking gestart met Horizon Dagbehandeling. Samen met Horizon wil het Scala zorgteam vanuit de iClass een intensieve training/behandeling starten voor jongeren die grote moeite hebben adequaat te functioneren in groepen (gezin/school/samenleving).

Lijst van afkortingen ANW: Algemene Natuurwetenschappen BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij CKV: Culturele Kunstzinnige Vorming havo: hoger algemeen vormend onderwijs KCV: Klassieke Culturele Vorming CKV: Culturele Kunstzinnige Vorming M & M: Mens en Maatschappij M & O: Management en Organisatie NLT: Natuur, Leven en Technologie O.O.P.: onderwijs ondersteunend personeel O.P.: onderwijzend personeel pso: praktische sectororiëntatie SL!M: Scala Les en instructie Model toa: technisch onderwijsassistent­ tto: tweetalig onderwijs tvmbo: tweetalig vmbo tvwo: tweetalig vwo vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs vmbo-tl: vmbo-theoretische leerweg vmbo-k: vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg vmbo-b: vmbo-basisberoepsgerichte leerweg vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Scala College schoolgids 2014/2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you