Page 1

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКА № 37 (592), 20 сентября (среда) 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.5 Îáó÷åíèå ............................ñ.7 Работа в Краматорске ........ñ.6 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3,50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2,50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1,50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21

рекламное объявление 40 мм

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20

Рекламное 35 мм

ÓÑËÓÃÈ

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

объявление

размером 40х35 мм

45 грн пятая публикация бесплатно

• Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

0,1-1,5 т Гaзель+ грузчики. Тел. 066-433-0-222.

0,1-1 т Гaзель. Тел.: 066-431-70-69, 063-9410-810.

zz 0,1-2 т Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов, по городу, Россия/Украина/ Белоруссия/Крым, помощь на таможне, грузчики. Тел.: 050-17825-50, 097-65-777-90. zz 7 т ЗИЛ-колхозник. Тел. 066138-57-31. zz Opel Vivaro, 8 мест, свадьбы, корпоративы, Щурово, Россия. Тел. 050-647-54-34. zz Авто на свадьбу Шкода серебристая А5. Тел. 066-216-00-55. zz Вывезу черный и цветной металлолом. Тел. 099-306-82-80.

zz Доставка сыпучих материалов (песок, зола, отсев, щебень, шлак). Тел. 050-04426-44.

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 050-92-345-93.

0,1-1,5 т Гaзель + грузчики. Тел.: 066-431-7069, 063-9-410-810.

zz Вывоз мусора ЗИЛ, 7 т. Тел. 066-523-56-38. zz Вывоз мусора, ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-141-02-13.

zz 0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94.

0,1-1 т Гaзель. Тел. 05024-19-019.

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок DDостановка сатуна(ул. 6а) сату (остановка м-нЛозановича, Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”) DDул. Университетская (бывш. Ленина), 54 исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, (возле сберкассы) DDул. Шевченко,1111 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë. Шелковичная, òåë./фàêñ 0(6262) 2-86-06, 19, 2 ýò., ¹ 3, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

2

Вывоз мусора. Песок, зола, щебень, граншлак. Тел. 050-279-01-74.

Гaзель (недорого) + грузчики. Тел.: 095-31999-41, 093-32-77-180.

zz Газель. Тел. 050-24-19-119. zz Газель Дуэт, 5 мест, тент, удлиненная, грузчики. Тел. 050-7787-416.

Гaзeль (150 грн.) до 2 т. Тел. 050-24-19-019.

Гaзель (недорого) + грузчики. Тел. 050-2419-019.

Гидродинамическая чистка канализационных труб. Тел. 050-620-60-58.

zz Гaзель (недорого). Тел. 066433-0-222.

zz Газeль + грузчики. Тел. 099453-13-33.

купон бесплатного объявления

пишем

+

zz Грузоперевозки ЗИЛ мосвал. Тел. 066-138-57-31.

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

са-

Грузоперевозки Газель до 2,5 тонн, недорого. Тел. 095-55-30-853. zz Грузоперевозки ЗИЛ-130. Тел. 066-523-56-38. zz Грузоперевозки ЗИЛ-130. Тел. 050-141-02-13. zz Грузоперевозки ЗИЛколхозник. Тел. 095-478-68-68.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. печатный дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ êîìïëåêòà 10000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/09. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований v – íà ïðàвàх ðåêëàìы к содержанию рекламы, информации в частных и реклам-

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Корпусная мебель под заказ. Кухни, шкафы-купе, торговая. Тел. 095-35-30-606. zz Оконные откосы из сэндвичпанелей, качественно . Качественно. Тел. 050-29-24-627.

Грузоперевозки Рено, 5 т., также дом. Переезды. Тел. 050-182-62-29.

zz Ремонт авто, кузовные работы, ремонт и восстановлен. стартеров, генераторов, восстановлен. щеточных узлов, щеток. Тел.: 050-27-66-931, 050-97606-49.

Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ДАИ). Тел.: 066-227-3303, 093-562-77-01.

zzГрузоперевозки Таврия пикап 4 куб. м. Тел. 066-21600-55. zz Грузоперевозки, недорого. Тел. 066-99-64-196. Услуги комфортабельzz Грузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. н о г о м и к р о а в т о б у с а Недорого. Тел. 066-586-25-04. Mercedes-Benz (Sprinter), zz Грузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем 15 мест. Тел. 050-162поднять. Аккуратность гаран- 94-25. тируем. Недорого. Тел. 066-00467-93. zz Фиат 3.20 длина, до двух тонн. zz Грузчики. Перевоз мебели, Тел. 066-944-23-04. строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37.

Доставка: Зола, песок, шлак, щебень, перегной. Вывоз мусора. Зилколхозник. Тел. 050-92302-17. Доставка: зола, песок, шлак, щебень, перегной. Вывоз мусора. ЗИЛ-колхозник. Звонить по номеру. Тел. 050-92302-17.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.-автомат, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050-772-98-33. 100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321.

zz ЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095720-96-91. zz Перевозка домашних вещей до 1т, другие грузы, низкая загрузка, услуги грузчиков, по zz Ремонт всех стиральных городу, межгород, Россия, Крым (помощь на таможне) Недорого. машин. Тел. 050-704-12-40 (без выходных). Тел. 095-321-43-87.

Перетяжка мягкой мебели; перетяжка, реставрация, изменение дизайна. Тел.: 095-03326-31, 093-873-41-91. Химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий, на дому. Тел. 050-767-74-34.

zz «Теплый пол». Недорого! Тел. 095-432-59-50. zz «Выносные» балконы «под ключ»: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-716-33-72. zz «Теплые полы». Недорого. Тел. 095-595-27-25. zz А у нас дешевле! ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого. Тел. 095-59-52-725.

Абсолютно все кровельные работы, кровельные материалы, водосточные системы. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 050-943-48-13. zz Балконы. Тел. 095-432-59-50. zz Балконы «под ключ»: м/ пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и гарантией. Тел. 066-71-633-72.

zz Бетонировка. Тел. 095-59-52725. zz Бетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zz Бетонные работы. Копка ям, траншей. Выкладываем слив. ямы. Демонтаж. Тел. 099-6-333-800. zz Бурение скважин в помещен. и на улице. Уст-ка насосов. Тел. 099-056-98-38. zz Бурение скважин на воду. Тел. 050-969-24-77. zz Бурение, чистка скважин. Установка насосов, станций и др. Дешево. Тел. 066-99-51-651. zz Внутренний и наружный ремонт. Кладка. Изготовление заборов. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49. zz Водопровод. Тел. 066-71633-72.

zz Водопровод, врез. под давл., копка траншей, уст. труб, сантех. приборов, канализация, сливы, ямы, вытяжки, заборы, кладка, евроремонты. Тел. 066-263-43-14. zz Водопровод, канализации, копаем траншеи, сливные ямы. Тел. 095-800-3-999. zz Водопровод, канализация. Тел. 095-432-59-50. zz Водопровод, отопление, канализация «под ключ» и мелкий ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25.

Водопровод, ремонт стир. машин-автомат, пайка пласт. труб. Тел. 095-637-54-45.

Ремонт холодильников, на дому, с гарантией, мастер со стажем. Тел. 050-178-66-47.

zz Демонтаж и прочие строительные работы, дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Достали соседи? Выход есть! Заборы любой сложности. Тел. 095-59-52-725. zz Евроремонт любой сложности. Тел. 099-280-69-70. zz Заборы, ворота любой сложности: профлист, ковка, камень. Самые выгодные цены. Опыт работы -10 лет. Тел. 066716-33-72.

К ровл я еврорубе роидо м , м еталоо ч ерепи ц а , ш ифер . Козырьки, балконы, гара ж и . З а м ена коньков, водосточной системы. Бетонные и сварные работы. Тел. 099-363-44-32. Кровля крыш любой сложности. Тел. 050-04426-41. Кровля, ремонт крыш. Утепление фасадов. Тел. 050-52-52-810.

zz Лесницы, изготовление, сборка. Тел. 066-789-52-34 Анатолий. zz Малярка. Тел. 095-595-27-25. zz Малярка. Тел. 095-432-59-50. zz Заборы, ворота, калитки «под zz Малярно- штукатурные и ключ». Документальная гарантия – 5 лет! Выезд и консультация – бес- другие отделочные работы. Быстро платно! Тел. 095-595-27-25. и недорого. Тел. 066-716-33-72.

тели выполняют работы: утепление домов, короед, блокхаус, покраска, кровля, бетонные работы, заливка фундамента, стяжка, дикий камень, гипсокартон, демонтаж, а также все виды земельных работ (могилы, траншеи, котлованы). Тел. 066-50680-62.

Поездки в Харьков на рынок Барабашово. Тел. 050-162-94-25. zz Ремонт ТВ на дому с гарантией. Тел. 050-178-25-46. zz Ремонт холодильников и стир. машин на дому, недорого. Тел. 095-171-46-16.

zz Все виды сантехнических zz Кровельные работы. Тел. работ, водопровод. Тел. 095-395- 095-222-93-07. 85-57. zz Кровельные работы. Тел. 066-99-64-196. zz Кровельные работы «под Вывоз мусора. Тел. 050ключ» и частичный ремонт. Каче62-64-642. ственно. Доступно! Тел. 066-716zz Выполняем ремонтно-строит. 33-72. работы, цены доступные. Тел. 066292-46-95. Кровельные работы zz Выполняем строительные любой сложности, кроработы: отопление, утепление и вельные материалы, водокрыши. Тел.: 099-23-77-227, 095386-60-36. сточные системы. Быстро. zz Гаражи. Тел. 095-59-52-725. Качественно. Недорого. zz Двери. Тел. 066-71-63-372. Тел. 050-943-48-13. zz Двери. Тел. 095-432-59-50. zz Кровельные работы: ангары, склады, квартиры. Недорого. Тел. 095-595-27-25. zz Кровля. Тел. 095-432-59-50.

З абор ы , ворота . Сварные работы. Утепление фасадов. Тел. 099-363-44-32.

zz Водопровод, сантехника, zz Балконы на любой вкус по самым доступным ценам! Каче- отопление. Тел. 050-598-50-94. ственный монтаж, проверенный временем материал! Тел. 095-595Всегда трезвые строи27-25.

zz Перевозка пассажиров, поездки на отдых, свадьбы, юбилеи, обслуживание мероприятий, подвоз рабочих, перевозка детей. Нал., безнал. лицензия.Фольксваген 18 мест. Тел. 050-607-09-87. zz Перевозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-51-651.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Бетон. работы, стяжка, zz Все виды отделочных работ. фундамент. Копаем траншеи под Тел. 050-598-50-94. воду, слив. ямы от А до Я. Тел. zz Все виды ремонтно-строит. 066-040-65-08. работ. Тел. 050-732-38-85.

zz Г/картон, пластик, ламинат и многое другое! Качественно! В срок! Тел. 066-716-33-72. zz Дизайн, ремонт, перетяжка мебель. Тел. 050-536-90-34. zz Изготовление корпусной мебели по индивидуальному заказу любой сложности. Ремонт, сборка и установка корпусной мебели. Врезка бытовой техники. Тел.: 095-505-03-39, 066-61073-48.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

Изготовление металлических навесов. Сварочные работы любой сложности. Тел. 095-1727-806. zz Изготовление решеток, дверей, навесов. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49. zz Кирпичная кладка. Тел. 066716-33-72. zz Кладка. Тел. 095-432-59-50. zz Кладка. Тел. 095-59-52-725.

Клею обои. Тел. 05097-77-289. Кондиционеры продажа, монтаж, сервис, нал/ безнал. «ДобрийКлімат». Тел. 050-92-40-568. zz Копаем траншеи под воду, канализацию, сливные ямы от А до Я. Тел. 095-800-3-999. zz Копаем траншеи, бетонные работы, демонтаж, услуги грузчика, разнорабочего. Тел. 095497-10-12. zz Копаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4.

Копка траншей, ям под газ, воду и др. Тел. 09517-27-806. zz Кровельные 050-63-61-789. интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

работы.

Тел.

Мелкий ремонт по дому, квартире. Тел. 095-63754-45. Металлокон струк ц ии : двери , ворота , ре ш етки , навесы, заборы и др. А вто м атика . Н ал и безнал расчет. Тел. 095-503-18-03. zz Мягкая кровля. Гарантия- 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066-716-33-72. zz Мягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095-59527-25. zz Наружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095595-27-25. zz Наружные строительные работы, фундаменты, отмостки, стяжки. Тел. 095-36-46-176. zz Обои. Тел. 095-59-52-725. zz Обои. Тел. 095-432-59-50. zz Обои, гипсокартон, пластик, плитка. Не посредник. Тел. 095-3646-176. zz Окна. Тел. 095-432-59-50. zz Отделка. Тел. 066-716-33-72. zz Отделка. Тел. 095-432-59-50. zz Откосы. Тел. 095-432-59-50. zz Откосы. Тел. 095-59-52-725. zz Откосы любой сложности. Тел. 095-395-85-57. zz Отопление, водопровод, сантехника. Тел. 050-598-50-94. zz Отопление, теплый пол, все виды. Тел. 095-395-85-57.

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары 

Квалифицированный массаж + блокада + пиявки + массаж лица. Тел. 050-48-45-988.

Продаю

zz Антицел. пояс Sama Slim, б/у, отл. сост. Тел. 095-42-02-711.

zz Аппарат для давления. Тел. 093-95-11-708. zz Биотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zz Измеритель артер. давления «Гамма М1- С-1», б/у. Тел. 09546-44-969. zzИнвалид. коляска, нов., на большой вес. Тел. 099-01-88926.

zz Инвалид. коляска-кресло ККД-12, ККД-06, нов., в упаковке. Тел. 050-03-16-323. zz Коляски инв. улич. и комн., в упаковке, новые. Тел. 095-18556-06. zz Кресло-стул для инвалидов, абсолютно новое. Тел. 050-03-16323. zz Слуховой аппарат, б/ у., недорого. Тел. 050-93-51-805.

zz Коляска, инвалидная, уличная, костыли нов., алюм., с подлокотн., судно синее, новое. Тел. 095-551-98-73.

zz Мед. банки. Тел. 095-63750-97. zz Трости новые. Тел. 099-9623-081.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка фэма. Тел. 095-469-7796.

zz Отопление. Качественно! Недорого с гарантией. Тел. 066716-33-72.

Пескоструйные работы, очистка металла от краски и ржавчины. Тел. 050-676-19-87. zz Плитка. Тел. 095-59-52-725.

zz Плитка. Тел. 095-432-59-50. zz Плиточник. Тел. 066-66-13848. zz Плиточные, кровельные работы. Тел. 099-01-89-089. zz Полы. Тел. 095-432-59-50. zz Полы. Тел. 095-59-52-725. zz Полы любой сложности. Качественно! Тел. 066-716-33-72. zz Потолки. Тел. 066-716-33-72. zz Потолки. Тел. 095-432-59-50. zz Ремонт. Тел. 095-432-59-50. zz Ремонт Вашей мечты! Быстро! Качественно. Тел. 066-71-633-72. zz Ремонт гидравлики, домкраты, роклы складские, подъемники самосвальные и др. гидравлики, а также стартеров гинератеров, двигателей, КПП, редукторов, имеется обменный фонд, грузовая разборка , продажа всей техники от УАЗа до Белаза, краны, бульдозеры, самосвалы, погрузчики и другое, или покупаем авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095139-16-77.

zz Стяжка, бетонные работы. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Теплые окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная отделка, кровля по самым лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-71633-72. zz Установка заборов, недорого. Тел. 066-99-64-196. zz Установка сантехники, пойка, канализация. Недорого! Гарантия! Тел. 095-595-27-25. zz Утепление домов по самым лучшим ценам в городе! Качественно, с гарантией. Материалы zz Ремонт для ОСМД. Тел. 095по оптовым ценам. Тел. 066-716432-59-50. zz Ремонт квартир и домов «под 33-72. ключ» и частично. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Ремонт квартир на любой вкус профессиональными руками. Недорого. Тел. 066-71-63-372. zz Ремонт, устр-во крыш, наружное утепление, облицовка фасадов. Тел.: 050-27-66-931, 050-97-606-49. zz Ремонтно-строительные работы. Тел. 099-077-80-79. zz Ремонтно-строительные работы. Тел. 095-46-42-516. zz Ремонтно-строительные zz Утепление. Недорого! Тел. услуги. Тел. 095-520-14-36. 095-432-59-50. zz Фасадные работы, декоРемонтные и другие ративная отделка, короед, мраморная крошка, вентилируемые мелкие работы по дому, фасады. Тел. 050-943-48-13. квартире и двору. Тел. zz Фасады. Тел. 095-432-59-50. 095-42-13-387. zz Фасады. Тел. 095-59-52-725. zz Фасады. Недорого. Тел. 066716-33-72. Реставрация, устаzz ФЕМка. Недорого! Тел. 066н о в ка и про д а ж а 716-33-72. zz ФЭМка. Тел. 095-432-59-50. чугунных батарей. Тел. zz Чистка скважин и колодцев. 066-860-96-35. Тел. 066-99-64-196. zz Чистка скважин, колодцев, zz Сантех. роботы. Тел. 095-36- водопровод и др. Тел. 066-99-6446-176. 196. zz Сантехника, пайка отопления zz Электрик. Тел. 050-700и водопровода. Тел. 095-319- 16-70. 10-12. zz Сварка. Тел. 066-716-33-72. Электрик, опытный,

СКИДКИ на работы+ материалы. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ под ключ. Мансардные крыши, стропильные системы. Мягкая кровля, метал., битумная, полимерная, керамическая черепица. УТЕПЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА домов, квартир. Сайдинг, фактурная штукатурка, короед, термопанели. Доставка материалов(. Тел.: 050-18-12-462, 09731-57-729. СКИДКИ на работы+ материалы. РЕМОНТЫ квартир, домов, балконов. Перепланировки, подвесные потолки, гипсокартон. Отопление, теплый пол, водопровод, канализация, электрика и т.д. СТРОИТЕЛЬСТВО дома, бани, пристройки, гаражи, павильоны. Навесы, беседки, ворота, заборы. Доставка материалов. Тел.: 050-18-12462, 097-31-57-729.

4

вып. эл. монтаж домов, квартир, замена розеток, выключ., уст. эл. баков, перенос сч-ков. Тел. 05088-038-45. zz Электрика. Недорого. Тел. 095-59-52-725.

zz Агентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности : экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, подготовка исковых аявлений, сопровождение в суде. Тел. 095294-25-34.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Адвокат. Тел.: 099-46348-10, 2-53-88. Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88. Адвокат. Юридические услуги. Тел. 095-01-44812. zz Вывод из жилого фонда в нежилой, перепланировка квартир, наследство, узаконивание гаражей, посудных цехов и др. помещений. Тел. 050-864-68-87. zz Подготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков вступления в наследство, сопровождение выписки через суд. Тел. 050-471-85-04. zz Подготовлю документы (продажа, вступлен. в наслед., эксперт. оценка, землеустройство), срочно, недорого. АН «Престиж». Тел. 095-636-06-57.

Наращивание и коррекция гелевых ногтей. Покрытие гель-лаком. Маникюр. Тел. 099-91802-70. zz Покраска и химчистка кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-47374-93, 063-105-48-76. zz Ремонт холодильников. Тел. 066-216-00-55.

Уборка квартир, домов, качественно, недорого. Тел. 095-014-20-09. zz Химчистка пальто, костюмов, кожи, свад. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063105-48-76. zz Электрик. Тел. 050-70016-70. zz Электромонтер. Тел. 066986-88-49.

Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. zz Бурение и чистка скважин, колодцев. Недорого. Тел. 066-9964-196. zz Бурение и чистка скважин, колодцев. Недорого. Тел. 066-9964-196. zz Бурение, чистка скважин. Установка насосов, станций и др. Дешево. Тел. 066-99-51-651.

Быстро и дешево пилим деревья. Тел. 095-63754-45.

http://slavinfo.dn.ua

zz Ведущая,тамада на юбилей, свадьбу, детский аниматор. Тел. 050-275-97-89. zz Засыплю грязь, участок, территорию, болото. Тел. 050-92345-93.

Копка ям, траншей, могил и планировка грунта, уборка сорн я ко в н а у ч астк е . Демонтаж, разборка домов. Тел. 099-36344-32.

Спектральный анализ металлов (Определение пробы/марки стали). Полный хим. состав металла за 5 минут. Тел. 099-983-27-50. zz Спутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-603-54-23.

Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 050-558-0410. zz Спутник. ТВ. Корректировка zz Невезение в жизни, любви, сигнала. Перенастройка каналов бизнесе? Могу помочь. Смотрю на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и судьбу, избавляю от неудач. Тел. др.), качество, гарантия. Тел. 050050-565-27-11 (Ирина). 82-83-704.

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050-475-45-04. Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050-47545-04. Очистка территории от порослей деревьев. Услуги измельчения веток. Тел. 050-676-1987. Покос травы, камыша бензокосой. Тел. 050205-69-68. zz Ремонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80. zz Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-70828-64.

Уст. и настр. спутн. ТВ, 170 каналов, без абонплаты, 150 грн., качест., гарант., сервис. Тел. 05088-78-487. Уст. спутник. антенн с НD тюнером, перенастр. головок. Тел. 066-80421-03. Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.-язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70239. Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 150 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412-8170.

Свадебная видеосъемка. Тел.: 099-012666-2, 093-060-47-37.

Французский, немецкий, индивидуальные занятия, опытный преподаватель, центр. Тел. 050-199-3873.

zz Свадебный видеограф. Тел. 066-072-28-62.

zz Чистка скважин и колодцев. Тел. 066-99-51-651.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

В семью требуется повар, без в/п, чистоплоная, отсутствие заболеваний противоречащих работе. Подробности при собеседовании. Тел. 095686-29-95. Водитель кат. «С» для работы на спецмашинах, на предприятие. Тел. 050-476-4249. zz Водитель кат. В, С, Е. Тел. 050-565-99-10.

Требуется

ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: - слесарь по ремонту газового оборудования; - водитель погрузчика; - наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - слесарь-ремонтник; - электрогазосварщик - аппаратчик выпаривания - машинист экскаватора - автослесарь - кладовщик материального склада За справками обращ. по тел. 62-41-72.

- монтажник інформаційнокомунікаційного устаткування - підсобний робітник - електромонтер охороннопожежної сигналізації - слюсар-електрик з ремонту електроустаткування - апаратник рафінації жирів та олій - механік цеху - начальник зміни (промисловість) викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів) - керівник музичний - оператор комп'ютерного набору - юрисконсульт - лікар з медицини невідкладних станів - інженер з проектно-кошторисної роботи - прибиральник виробничих приміщень - Електрогазозварник - Водій навантажувача - слюсар аварійно-відбудовних робіт - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - інженер-технолог - обрубувач - фрезерувальник - оправник електрокерамічних виробів - токар-карусельник - токар-розточувальник футерувальник (кислототривник) - армувальник електрокерамічних виробів - верстатник широкого профілю - інженер-конструктор

АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-425-2978. zz Бухгалтер и кассир, на предприятие, срочно. Тел. 050-85434-18.

zz Бухгалтер на постоянную работу предприятию. Тел. 050476-42-49. zz В закусочную требуется кухонный работник. Тел. 095-4659-717. zz в кафе «Елочки» требуется официант на пост. место работы. Тел. 066-83-99-206. zz В кафе «Риа Пицца» треб. помощник повара, повар - пиццайоло. Тел. 066-406-66-02.

Водитель категории «С», «Е» на КАМАЗ зерновоз, з/п высокая. Срочно! Тел.: 050-95661-51, 050-606-63-40.

zz Заливщик на красную глину. zz Кузовщик-рихтовщик на Высокие расценки, объем ста- СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. бильный, з/п выплачивается сво- Тел. 050-555-55-66. евременно. Возможно обучение. zz Лаборант на элеватор, пос. Тел. 095-559-09-72. Райгородок, можно без опыта раб., до 45 л. Тел. 095-291-80-53. zz Литейщик в керам. цех, Заливщик на мелочевку, по сырому. Тел. 050-471р- н Машмета. Тел. 050- оплата 17-67.

676-91-30.

zz Заливщик на напольную вазу, Центр, объем, трудоустройство, оплата своевременно. Тел. 050782-04-65. zz Заливщик, м- н Артема. Тел. 050-181-68-80. zz Заливщик, замывщица. Тел. 050-604-30-20. zz Заливщик, замывщица, разнорабочие р-н Химик. Тел. 099726-59-46. zz Водитель на ЗИЛ-самосвал. Тел. 099-56-555-66. zz Заливщик, на вазы, р-н Цеzz Водитель на лесовоз, автос- линной. Тел. 050-51-73-274. лесарь по ремонту груз. техники, машинист гидравлич. экскаватора. Тел. 068-121-01-87. zz Водитель на фронтальный погрузчик. Тел. 050-284-97-57. zz Водитель на экскаватор-погрузчик. Тел. 050-284-97-57. zz Грузчик. Тел. 050-422-06-26.

zz Литейщик на горшки по 0.7 коп/шт и супник по 2.5 грн/шт. заливка насосом. формы в одну заливку. оплата по сырому. р-н керам. Тел.: 050-907-02-90, 093564-32-28.

Литейщик на постоянную работу . Заливка с насоса. Оплата стабильная. Тел. 050-559-27-59.

zz Литейщик, р-н ж/д, срочно. zz Заливщик. Высокие Тел. 050-566-44-64. zz Люди на разборку зданий расценки, своевременная оплата и чистку кирпича. Тел.: 050-655труда. Тел. 095-559-09-72. 41-40, 050-888-40-47.

zz Грузчик и укладчики по накладным. Тел. 050-575-90-91. zz Грузчик на кондитерский склад. Тел. 095-391-90-32.

Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор; - фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 20.06.2017: По м. Слов’янську: Требуются: сестра медична з массажу - кухар - касир торговельного залу - апаратник випарювання - токар дробильник-розмелювач (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) - сортувальник напівфабрикатів та виробів знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

- слюсар-інструментальник - фільтр-пресувальник фарфорових та фаянсових виробів - вантажник - слюсар-ремонтник - стругальник - зуборізальник - енергетик - слюсар із складання металевих конструкцій - начальник цеху - кондитер - експедитор продавець продовольчих товарів Звертатись до Слов’янського міського центру зайнятості (пл. Соборна, 3, 6 поверх) до адміністратора. zz 2 мужчины- реализатора, разнорабочие. Тел. 050-620-80-04. zz 2 разнорабочих- 150 грн. Тел. 098-916-16-36. zz Автомойщик и ученики на автомойку, сторож на автостоянку. Тел. 050-607-34-54. zz Автомойщик с опытом работы, мр-н Артема, ЦНИЛ. Тел. 050-509-23-62. zz Автослесарь, автоэлектрик, моторист, сварщик- рихтовщик, с офиц.трудоустр., СТО Мир. Тел. 050-701-43-97. zz Администратор в сауну. Тел. 050-968-08-34.

Грузчик на оптовую базу, з/п 4 000 грн. Тел. 050-422-06-26 (зв. с 8.00 до 20.00). В керам. цех требуются: заливщик, замывщица, художник, электрослесарь, уборщица,р-н м-на Химик, проезд оплачивается. Тел.: 095-85-60911, 050-640-72-13.

Грузчик на строит. склад, з/п от 4 000 грн., график раб. с 8.00 до 17.00. Тел. 050-631-18-71 (Дмитрий Петрович).

zz Заливщица или заливщик в посуд. цех, хорошая оплата. Тел. 066-10-700-42. zz Замывщица на напольную вазу, объем, Центр, оплата своевременная. Тел. 050-782-04-65. zz Замывщица, р-н ЖД. Тел. 095-123-32-90.

zz Грузчик- сборщик мебели, с опытом работы. Тел. 066-60564-57. zz Грузчики без в/п, р-н Черевковки. Тел. 099-000-60-72. zz Грузчики на оптовую базу. Тел. 050-368-04-23.

Затяжчик (сапожник) на женскую обувь. До 40 лет. Без в/п. Желание обучаться. Оплата дельная, еженедельно. Тел. 066600-45-00.

zz Инженеры, прорабы, бухгалтер, кладовщик. Тел.: 095-6911-844, 095-32-69-608. zz Каменщики, штукатуры, шпатлевщики, гипсокартонщики (Одесса, Киев). Тел. 095-499Грузчки на оптовую 99-09. zz Кассир- оценщик в ломбард. базу на пост. раб. Тел. Знание ПК и Славянская прописка. 050-368-04-23. Тел. 050-97-56-071. В керамцех треб. замывzz Катала, гипс. статуэтки. Тел. щица, заливщик. Тел. zz Дворник, мр-н Артема, ЦНИЛ. 095-581-50-68. Тел. 050-169-73-39. zz Квалифицир. сантехник, опыт 066-370-76-46. zz Дежурная-сторож. Тел. 095- не менее 3 л., полный соц. пакет. Тел. 099-269-69-97. zz В продуктовый магазин 170-13-51. zz Кладовщик на базу стройматребуются продавцы с опытом zz Женщина для заливки и териалов. Тел. 050-03-16-323. работы, смена 2 чел., день/ночь, замывки чашек, з/п стабильная. 1 чел. ночь. З/п ставка+ процент. Тел. 095-851-81-35. Тел. 095-054-92-96. Кольщики на дрова. Тел. zz Задувщик, разнорабочий. 050-044-26-44. Тел. 095-527-79-48. В рекламное агенство zz Заливщик в керамцех. Стаzz Коммун. предприятию треб.: требуются монтажники- бильность и своевременная оплата дворник, сантехник 3. 4 разряда. парни, м а к е т ч и к и - труда. Тел. 099-060-59-51. Тел. 050-912-10-52. zz Заливщик гипсовых изделий, девушки до 35 лет. Тел. хорошие zz Кровельщики. Тел. 066-66условия, ЗП стабильная. 13-848. 095-072-26-82. Тел. 050-93-06-467. zz Кровельщики, фасадчики. З/п от 10 000 грн/мес. Тел. 05073-88-119.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

Грузчики/резчики на пост. работу. Тел. 099766-12-82.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Люди для разборки зданий, разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16-323. zz Маляр- штукатур. Тел. 06666-13-848. zz Мастер- парикмахер. Тел. 099-093-12-27. zz Мастер-парикмахер, с о/р. Тел. 050-658-66-35. zz Мастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-555-55-66.

Машинист автогидроподъёмника с о/р и наличием удостоверения. Тел.: 050-472-47-17, 098815-96-20. zz Машинист бульдозера, экскаватора, фронт. погрузчика, водитель на Белаз, водитель всех категорий, сварщик, эл. слесарь, моторист, горный инженер. З/п высокая. Тел. 068-275-55-66. zz Менеджер по продажам кровельных материалов, с ОР, в/о, офиц. трудоустройство. З/п от 4000 грн.,+бонус. Тел.: 050-92952-21, 067-239-79-40. zz Монолитчики для строительства домов срочно (командировки с загран. паспортом) своеврем. высокая оплата, жилье предост. Тел. 097-683-45-35. zz На пост. работу в строит. фирму треб. рабочие строит. специал., оф. т-во, з/п от 4 000. Тел.: 099-010-01-14, 050-94206-04.

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Швеи на женскую обувь. Умение работать на профессиональной машинке. Желание обучаться. Оплата сдельная, еженедельно. Тел. 066-60045-00.

Продавец в отдел обуви. Тел. 050-602-22-04.

Требуется На конкурсной основе требуются люди, желающие зарабатывать, без в/п, ЗП 5 000 грн +. Тел. 050-265-65-10. zz Набивщик в керам. цех, помошник сварщика. Тел. 050-77595-65. zz Обжигальщик-задувщик в керам. цех на сервизы, р-н Старосодово. Тел. 050-531-93-83. zz Отделочники. Тел. 050-73881-19. zz Отделочники. Сделка от 9 000 грн/мес. Тел. 066-66-13-848.

Официант, повар, караоке-менеджер, охранник, мангальщик. Тел. 099-517-84-43. zz Официантка в кафе. Тел. 09546-48-907. zz Охранники , на вахту ( посуточно) в г. Константиновка и с. Яцкое, Краснолим. р-н, база отдыха, 21/7, питание, прожив.,проезд оплач. Тел. 095319-41-02. zz Парень или дев. в сапожную мастерскую, можно без о/р. Тел. 050-157-27-67. zz Парикмахер на пост. раб. Тел. 095-315-11-20. zz Плиточники, маляры, фасадчики, кровельщики, сварщики, разнорабочие. Тел.: 095-6911-844, 095-32-69-608. zz Повар в кафе. Срочно. Тел. 050-652-84-62. zz Повар для пригот-я домашних блюд и выпечки. Тел. 066-93-88881. zz Подсобник на стройку. Тел. 066-66-13-848.

Подсобники в строительную организацию на пост. раб. Тел. 099018-85-96. zz Подсобники на стройку, г. Краматорск, оплата до 200 грн/ день. Тел. 050-952-62-83 (Артем).

Помощник оператора на АЗС (девушка). Официальное трудоустройство, хорошая зарплата. Ул. Современная, 68, р-н пос. Семеновка. Тел. 050-86469-73. Предприятию в г. Краматорске срочно требуются строители всех специальностей: разнорабочие, маляры-штукатуры, укладчики ламината, гипсокартонщики, каменщики, кровельщики, плиточники. Тел. 099297-46-80. Предприятию в г. Краматорске срочно требуются: заместитель директора, инженер-строитель, прораб, начальник участка. Тел. 099-297-4680. zz Предприятию в г. Славянск срочно требуются: строители. отделочники. маляра. кровельщики. З/ п: от 10 000 грн/ месяц, сдельная. Тел. 066-66-13-848.

zz Продавец в продуктовый магазин. Тел. 050-566-44-45. zz Продавец прод. товаров, м-н Артема. Тел. 050-207-08-54. zz Продавец прод. товаров, м-н Артема. Тел. 050-207-08-54. zz Продавец, официантка, уборщица, шашлычник. Тел. 095420-2709. zz Продавец, приятн. внешн., без в/п в мужской отдел одежды. Тел. 066-08-08-898. zz Продавец-консультант в магазин «Рыболов-турист» ул. Г.Батюка, 42. Тел. 050-571-39-79. zz Продавец-консультант в магазин спортивной одежды «Чемпион» ул. Свободы, 5. Тел. 050-428-11-30. zz Продавец-консультант в салон «Киевстар», обучение, стажировка, оплата гарантир. Тел. 099-900-2-444. zz Работа на огороде, 500 грн./ нед, 1 Былбасовка. Тел. 095-25067-38. zz Работники в цех тротуарной плитки. Тел. 050-178-07-12. zz Работники на изгот. шлакоблока, р-н ж/д. Тел. 095-22938-63. zz Рабочие без в/п , оплата сдел., понед., срочно. Тел. 050-1629-596. zz Рабочие в цех по пр-ву топливных брекетов, мужчины, водители на газон. Тел. 095-52457-19. zz Рабочие мужч. и жен., на пост. работу, з/п высокая, проезд, питание, проживание предост. Тел. 050-787-19-43. zz Рабочие на вязку оберегов с трудоустройством. Тел. 099-98-00648. zz Рабочие на стройку. Сделка. Тел. 066-66-13-848. zz Рабочие на чистку кирпича. Тел. 066-523-56-38. zz Рабочие произв. тротуарной плитки, р-н Старосодовый, оплата еженедельно. Тел. 050-101-57-87. zz Рабочий в мебельный цех. Тел. 095-425-20-44. zz Рабочий для поклейки обоев. Тел. 066-466-34-49. zz Рабочий для установки памятников и т.д. Тел. 050-03-16323. zz Рабочий на рубку дров. Тел. 099-012-69-93. zz Рабочий на рубку дров. Тел. 099-012-69-93. zz Рабочий на чистку кирпича на завод, опл. каждый день. Тел. 050-674-00-64. zz Рабочий на чистку кирпича на завод, опл. каждый день. Тел. 050-674-00-64. zz Разнорабочие. Тел. 066-43170-69 (звонить с 14.00 до 17.00). zz Разнорабочие. Тел. 066-73372-30. zz Разнорабочие, грузчики, пильщики. Тел. 050-03-16-323. zz Разнорабочий в посудный цех, р-н Ж/Д. Тел. 050-072-10-68. zz Разнорабочий на базу стройматериалов. Тел. 095-1-400-400. zz Реализатор на БЗС в ночь. Тел. 050-704-08-51. zz Реализатор на БЗС, оплата ежедневная. Тел. 050-704-08-51. zz Реализатор, Ц. рынок, продукты. Тел. 095-560-91-52. zz Реализаторы ответств., на комбикорм, рынок, и разнорабочий г. Красный Лиман. Тел. 099-78-27-827. zz Резчица на напольную вазу. центр.обьем.оплата своевременно. Тел. 050-782-04-65. zz Ремонтностроительной организации требуются строители для ремонта квартир и домов. Сделка. Тел. 066-66-13-848. zz Ресторану на пост. работу требуется водитель с личным авто в службу доставки. Тел. 095-13792-33. zz Рубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674.

zz Рубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Сантехник. Тел. 066-66-13848. zz Сварщики. Тел. 066-66-13848.

Сварщики и операторы на пост. раб., маслоцех. Тел. 099054-87-45. Сварщики и резчики на пост. основе. Тел. 099018-85-96. zz Сиделка по уходу за женщиной с опытом работы, посуточно, р- н Рыбхоз. Тел. 095306-80-00 Евгения. zz Сиделка с о/р по уходу за женщиной, р-н Рыбхоз, работа посут. Тел. 099-306-80-00.

zz Токари для CNC и обычных токарных станков, фрезировщики, сверлильщики. Тел.: 606-062-802, 095-439-61-72. zz Токарь на предприятие. Тел. 050-715-17-62. zz Швея. Тел. 099-77-30-240. zz Торг. представитель, мерчендайзер в престиж. компанию. Наличие л/а, прав кат. «В» обяз. Швея. Тел. 050-958-38-04. З/п высокая. Тел. 050-930-70-80. zz Торговый представитель на zz Швея- упаковщица в швейный продукты питания, г. Славянск, цех. Тел. 050-145-31-06. наличие автомобиля. Тел. 095zz Шиномонтажник. Тел. 050673-82-97. 527-83-17. zz Шиномонтажник с опытом Торговый представитель работы, мр-н Артема ЦНИЛ. Тел. с личным авто, без ОР. 050-169-73-39. zz Шиномонтажник, на пост. З/п от 5 000 до 8 000 грн. работу, желат. с ОР, возможность Тел. 095-12-43-757. обучения и офиц. трудоустройства. Тел. 050-205-96-35. zz Шлифовщик, разнорабочий в Треюбуется врач- стомачастн. предприятие. Тел. 050-814толог в частный стомато- 77-61. логический кабинет. Тел. zz Экскаваторщик на экскаватор-погрузчик Volvo, с ОР. Тел. 095-883-20-09. 066-784-61-19. zz Ювелирній салон «Арт Золото» обїявляет набор на должность продавцаконсультанта, сменный график 5/2, ставка + процент от продаж. Тел. 067-522-60-97 (Алексей 9.00-17.00)ул. Центральная,23(К. Маркса).

ищу

Сиделки по уходу за больными и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. Тел. 066-846-49-53.

zz Упаковщица на посуду в керам цех, ЗП еженедельная (можно на подработку). Тел. 050181-69-41. zz Учитель англ. для дошкольников и школьников. Тел.: 066-19-10-636, 093-86-13-662.

Фасовщица-упаковщица

готовой продукции, на zz Сиделки с мед. образованиеми о/р в мед., вахта, пост. работу, в цех по прожилье,питание бесплатно, ЗП от изводству хлебобулочных 10 000 грн. уборщицы, вахта, ЗП изделий. Тел. 099-90-10высокая. Тел. 050-93-999-92. zz Слакаторщик или ученик. 123 (9.00-17.00). Тел. 050-159-90-25. zz Слесарь, в г. Киев, с о/р. Тел. zz Человек на выполнение бе095-182-23-67. тонных работ. Тел. 050-607-34-54. zz Человек на копку огорода. Слесарь, монолитчик, Тел. 050-73-38-867. электро - газосварщик, с опытом работы на монтаже трубопровода, без вредных привычек, срочно. Тел. 099-079-1328. zz Специалист по утеплению домов. Сделка. Тел. 066-66-13848.

(присылайте SMS-сообщения)

ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58. zz Швеи с опытом работы, закройщик. Тел. 095-366-76-36.

zz Водителя кат. «В», женщина, стаж 20 лет. Тел. 066-10-66-479. zz Девушка без в/п ищет работу, подработку. Тел. 066-98-67-841. zz Инвалид 2 группы, ищу надомную работу по г. Славянск. Тел. 050-048-04-61. zz Исполнительная, эрудирован. женщина, 49 лет, ищет работу в дневное время. Тел. 099033-44-78. zz Ищу подработку по уборке квартир, помощь пожилым. Тел. 095-408-56-49. zz Ищу работу в Польше. Тел. 066-153-58-02. zz Ищу работу домработницы с ОР. Тел. 050-920-80-35 (после 19.00). zz Ищу работу заливщика на мелочевку. Тел. 050-93-51-805. zz Ищу работу няней, опыт работы есть. Тел. 066-010-93-67. zz Ищу работу по присмотру, уходом за пожилым человеком. Тел. 050-182-60-30. zz Ищу работу по уборке офисов, квартир и домов. Тел. 095-50-50270. zz Ищу работу сиделки или уборщицы. Тел. 050-81-45-149. zz Ищу работу уборщицы в офис, 1 раз/нед. Тел. 050-86-35-992. zz Мангальщик с опытом работы. Тел. 095-558-09-85. zz Монтажник ищет работу, пенсионер. Тел. 050-215-61-09. zz Мужч. ищет работу пост. Тел. 095-137-98-44. zz Мужчина ищет работу с еженед. или ежеднев. з/п, рассм. вар-ты. Тел. 095-46-977-94. zz Опытный педагог ищет работу няни или гувернантки. Тел. 095-504-91-92. zz Подработку с неполным рабочим графиком. Тел. 068-59067-03.

zz Приходящий системный администратор. Сети и сервера Видеонаблюдение ОС,MEDoc Чековые аппараты принтера Чистка ПК и ноутбуков Смета на работы закупки Поддержка 24/7 online ЧП, договор, бюджетники. Тел. 050-039-75-67.

Английский язык для школьников, подготовка к ДПА, ЗНО. Тел. 066-07181-08.

zz Репетитор английского языка 095-733-38-78. Тел. 095-73338-78. zz Репетитор английского, немецкого. Тел. 050-255-89-09.

Репетитор по математике для учеников 1-9 классов . Акция. Тел. 066-219-63-91. zz Репетитор по матиматике , 5 кл. - 11 кл. Качественно, недорого. Тел. 095-715-72-04.

Требуется

zz Требуются разнорабочие в производственный цех по жестянке (мужчины), ставка + %. Тел.: 0504785693. zz На выездную торг. треб. реализатор. Тел.: 0999264577. zz СрочноВ оздоровительный центр «100+ Медикал» треб. консультанты. Тел.: 0997334449. zz Требуются официанты в кафе-бар. Тел.: 0997028968. zz Ищу продавца в продуктовый магазин в поселке Веселый. Тел.: 0501332472. zz треб. дворники , офиц. трудоустройство, з/пл., 3200 грн. Тел.: 0663033876.

Срочно требуется работник в посудный цех. З/п 5000-7000 грн. Тел.: 099-253-15-07, 068-68356-33. zz Столяр без о/ р , подсобник в столярный цех, цена договорная. Тел. 050-030-92-13 Антон Юрьевич. zz Сторож в сад. общ. на Артема, без вред. привычек, желат. пенсионер, с пост. проживанием, можно с семьей. Тел. 066-8066-063 Олег.

Сто р о ж н а по с т . работу на предприятие. Тел. 050-476-4249. Строители всех специальностей и подсобники. Тел.: 050-995-55-24, 099018-85-96. zz Строители. Работа в городе. Тел. 050-738-81-19. zz С т р о и т е л ь - у н и в е р с а л . Работа в г. Славянск. Сделка, от 9 000грн/мес. Тел. 066-66-13-848.

6

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Требуется няня с пед. образованием. Тел.: 0999264577. zz Junior-Developer. Бесплатное обучение, от 6000 грн. Тел.: 0953859406. zz Автокрановщик, кран 25 т. Тел.: 0958701576. zz Автослесарь сварщик с опытом работы. Тел.: 0953273633. zz Автослесарь, сварщик на СТО. Тел.: 0500840758. zz Банщица на Н. Свет, слесарьуниверсал. Тел.: 0509398257. zz Бармен, повар, официант, уборщица-мойщик посуды. Тел.: 0508810644. zz Бармен, повар, официант. Тел.: 0508810644. zz В гостиницу на пост. работу требуется горничная. Тел.: 0660675696. zz В гостиницу на пост. работу требуется повар с опытом работы в ресторане. Тел.: 0660675696. zz В гостиницу на пост. работу требуется охранник. Тел.: 0668384723. zz В круглосуточный магазин на Лазурном требуется продавец с опытом работы в дневную и ночную смену. З/пл от 4000 грн. Тел.: 0509663801. zz В круглосуточный магазин на Лазурном требуется продавец с опытом работы в дневную и ночную смену. З/пл от 4000 грн. Тел.: 0509663801. zz В магазин прод. товаров требуется продавец, повар с опытом работы. Тел.: 0992061016. zz В питомник растений требуется охранник. Тел.: 0999804980. zz В службу такси требуются водители с личным авто и без. Арендные автомобили. Тел.: 0507554366. zz В такси «Авалон» - водитель, от 45 лет. Тел.: 0508835188. zz Водитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zz Грузчик на базу стройматериалов. Тел.: 0501026002. zz Дежурный на автостоянку (пенсионер). Тел.: 79118. zz Дистрибьюторской компании ООО «Наш Продукт Плюс» требуются: представители трог. с наличием авто (предусматривается компанией установка газа на авто); слеарь по ремонту холодильного оборудования (наличие образования, возможно без о/р), слесарь по ремонту спецавтомобилей (наличие образования и о/р), водители грузового авто (кат. В, С) с опытом работы; автомойщик - мойщик холодильного оборудования. Официальное трудоустройство, обучение кандидатов без о/р. Тел.: 0630704962. zz Для охраны производства требуются охранники. Вахта. Проезд и проживание предоставляются, командировочные. Обязательно отсутствие судимости. З/пл сразу по окончанию вахты. Отдел кадров. Тел.: 0508190215, 0630713835, 0501034629. zz Для пошива корпоративной формы требуется швея. Тел.: 0501416374. zz Заводу по производству кормовых добавок требуется: начальник ОТК, з/пл 8000 грн., инженер ОТК з/пл 5000 грн. Требования: опыт работы в ОТК, умение работать с ТУУ и ДСТУ, знания в области с/х продукции. Тел.: 0506607545. zz Ищу сантехника пайщика пластиковых труб. Тел.: 0502234446. zz Комп. - дистрибьютору прод. питания треб. водитель кат. С. Тел.: 0668370064. zz Компании - дистрибьютору прод. питания требуются экспедиторы. Тел.: 0667885225. zz Крупной торг. компании на склад требуются грузчики-комплектовщики, карщик, кладовщик, водитель кат. С. Тел.: 0955185999. zz М., 42. Ищу работу термистом, есть стаж работы, 5 разряд. Тел.: 0666475331. zz Менеджер сбыта для работы с постоянным заказчиком от 8000 грн., недельное обучение optmanagerltd.ua. zz На Крытый рынок по ул. Парковой на постоянную работу треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zz На овощной рынок по ул. Гв. Кантемир. треб. грузчик на крупы. Тел.: 0505718731. zz На овощной рынок по ул. Гв.Кантемировцев треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zz На пост. работу требуется водитель-экспедитор. З/п - 6000 грн. Тел.: 0508138442. zz На пост. работу требуется грузчик. Тел.: 0508138442.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz На пост. работу требуются водители кат. С, с опытом работы. З/п - 7000 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zz На пост. работу требуются грузчики, з/п 4000 грн. Тел.: 0502766887. zz На пост. работу требуются экспедиторы с опытом работы. З/пл 7000 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zz На постоянное место работы в кафе «Чайная ложка» требуется официант. Тел.: 0508848558. zz На постоянную работу в кафе «Легенда» требуется официант с о/р, мойщик посуды. Тел.: 0505974642. zz На постоянную работу на рынок в м-не Лазурный требуется реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, звонить после 17-00. zz На постоянную работу требуется продавец продтоваров. Тел.: 0505936510. zz На постоянную работу требуются грузчики на склад. Тел.: 0953917861. zz На постоянную работу требуются тарщицы на склад. Тел.: 0953917861. zz На работу требуется продавец женской одежды. Тел.: 0958030983. zz На швейную фабрику срочно требуются швеи для работы на выезде: пошив детского постельного, конверты и т. д. Работа сдельная, жилье и питание предоставляются бесплатно. Зарплата от 13000 грн. Тел.: +79687526053. zz Окажу содействие по трудоустройству в Израиле. Тел.: 0665796394. zz ООО АРСТИЛЬ УКРАИНА в швейный цех по пошиву спецодежды, в связи с расширением, требуются швеи. График работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, сб с 8.00 до 15.00. Условия работы хорошие, новое оборудование, оплата сдельная (средняя з/п в мес. от 4000 грн. до 6000 грн.), работа круглый год, официальное трудоустройство. Адрес: ул.Магнитогорская, 9. Звонить с 10.00 до 17.00. Тел.: 0996006690, 0988632162. zz Предприятию в г. Краматорске срочно требуются строители всех специальностей (разнорабочие, маляры-штукатуры, укладчичи ламината, гипсокартонщики, каменщики, кровельщики, плиточники). Тел.: 0992974680. zz Предприятию в г. Краматорске сочно требуются: заместитель директора, инженерстроитель, погреб, начальник участка. Тел.: 0992974680. zz Предприятию на пост. работу требуются плиточники, маляры, разнорабочие. Тел.: 0955745584, 0505380457. zz Предприятию, которое занимается продажей продуктов питания, срочно на постоянную работу требуются грузчики-экспедиторы для работы как на складе, так и для развозки товара по городу и пригороду. График работы 6/1. Зарплата от 5000 до 8000 грн. Тел.: 0669042999. zz Приемщик макулатуры, вторсырья, стеклотары. Тел.: 0955506766. zz Производственному предприятию на пост. работу треб. профилировщик, стропальщик, электромонтер по ремонту оборудования, укладчики-упаковщики готовой продукции. Тел.: 61780, 0676240053, с 8.00 до 14.00. zz Производственному предприятию на пост. работу треб. слесарь-сборщик. Тел.: 485126, 0676240883, с 8.00 до 14.00. zz Работа в Запорожье. Требуются водители категории «С», опыт работы (самосвал). Работа вахтовым методом (20 дней работы, 10 дней дома). З/п от 10 тыс. грн. Проезд на вахту, проживание и питание оплачивается за счет предприятия. Тел.: 0678407777. zz Работники на автомойку. Тел.: 0997257596. zz Рабочие на демонтаж зданий, г.Славянск, желательно бригады, со своим авто. Тел.: 0958701579. zz Охрана част-ных домов и огражден-ной территории. З/П в день – 650 грн. Вахта от 5 до 60 дней. Предоставим комнату, питание и спецовку. Харьков. Тел.: 0677014922. zz Предприятию на пост. работу требуется сварщик. З/п: ставка + премия. Официальн. трудоустр-во. Тел.: 0668524947. zz Предприятию на постоянной основе требуются грузчики и квалифицированный водитель ковшевого погрузчика. Тел.: 0993923554. zz Треб. водители на зерновозы и масловозы, МАН. Тел.: 0500743487, 0676281190. zz Треб. рабочие в маслоцех, Старый город. Тел.: 0500743487, 0676281190. zz Требуется продавец с о/р на весах в магазин кондитерских изделий (р-н Крыт. рынка), работа возможна по графику 14/14. Тел.: 0506994627. zz Требуется продавец с опытом работы на весах. Тел.: 0663718225. zz Требуется продавец со знанием швейного дела. Тел.: 0509927738.

zz Требуется рубщик дров. Тел.: 0992667197. zz Требуется продавец в продуктовый магазин. Тел.: 0501525132. zz Требуется сторож пенсионного возраста. Тел.: 411719. zz Требуются рабочие по специальностям: маляр по дереву, столяр-фрезеровщик с опытом работы. З/п по собеседованию. Карьерный рост. Тел.: 0507652676, 0964343183. zz Промышленному предприятию на постоянную работу требуются: машинист крана автомобильного, водитель погрузчика и машинист бульдозера. Обращаться: г. Краматорск, Д. Мазура (М. Тороеза), 18, ОК. Тел.: 0674130121, 0674130142. zz Предприятию по ппреработке металлолома на постоянную работу требуются грузчики, газорезчики. Зарплата выплачивается своевременно. Тел.: 0508053895. zz В связи с открытием нового строительного магазина требуются продавец-консультант со знанием ПК, продавец-грузчик. Тел.: 0664828090. zz Предприятию требуется слесарь-монтажник, сварщик (5-6 разряд), соцпакет. Тел.: 0509607947.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Срочно требуется торговые zz Требуется помощник zz Требуются специалисты, агент с личным авто. Оплата продавца в магазин мужской подсобники на стройку. Тел.: одежды на субботу, воскресенье, 0667275120. высокая. Тел.: 0660813465. zz Требуются токарь (на станки zz Требуется грузчик на склад без вредных привычек. З/плата 100 грн. в день. Тел.: 0687957922, ДИП 200, 300), водитель кат. Д. бытхимии. Тел.: 0500575712. с 9.00 до 20.00. Тел.: 0955805200. zz Требуется пордавец с ларек. zz Требуется предприятию zz Требуются токарь, электроТел.: 0996145909. водитель на автоDAF (10 т). Тел.: монтер. Тел.: 0955805200. zz Требуются грузчики. Зарплата 0953966456. zz Требуются торговые агенты от 5000 грн. Тел.: 0509769894. zz Требуется продавец в с авто на газу (бытхимия). Трудоzz Водители I-II класса в АТП комфортабельный отапливаемый устройство. Обучение. Карьерный стройтреста. Доставка грузов магазин мужской одежды (50 рост. З/п - от 9000 грн. (ставка по Харькову и обл. График: от кв. м), без вредных привычек, + %). Компенсация топлива, моКрыт. рынок. бильной связи, амортизация. Тел.: 5/5 до 60/30. Жилье + питание. трудолюбивая. З/п - 550-700 грн./смена. Тел.: З/п - от 5000 до 8000 грн. Тел.: 0952351162. 0687957922, с 9.00 до 20.00. 0509327263. zz Требуются фасадчики zz Требуется продавец в магазин сендвич панелей, разнорабочие zz Работники склада пригламужской одежды (рынок, Старый на стройку. Жильё предаставшаются на вахту в г. Харьков. З/П 450 грн./день, дневные смены город), без вредных привычек, ляется, регистрация. Вайбер трудолюбивый. З/плата от 5000 до +79165787334. Тел.: 0955194802. по 12 ч. Склад класса «А». Прогрн. Тел.: 0687957922, с 9.00 zz Требуются электрогазосживание, питание, проезд. Тел.: 8000 до 20.00. варщик, слесари-сантехники, 0661285932. z z Требуется продавец в дворники. Тел.: 52583. zz Строители на вахту в г. магазин. Тел.: zz Фасовщица на стройбазу. Харьков. 10-ти час раб. день, З/П продуктовый 0990190930. Тел.: 0501026002. от 9 500 грн. Хорошие условия z z Требуется продавец женской zz Требуются сборщики на проживания. Выдаем спецовку, одежды в бутик Maskon. Треб. к склад, з/п 3800. Тел.: 0953431756. инструмент. Тел.: 0679083730. соискателю: коммуникабельная, z z Автослесарь на развал zz В парикмахерскую в старой с активной жизненной позицией, сварщик. Тел.: части города требуется мастер о/р в сфере продаж, знание ПК схождения, ногтевого сервиса. Тел.: на уровне продаж, знание ПК на 0953273633. zz Требуется обивщик на пе0505352239. уровне пользователя. З/п от 4000 мягкой мебели с опытом zz Реализатор, мужской до 10000 грн. Тел.: 0509730116, ретяжку работы. Оплата сдельная, высокая. трикотаж, выездная торговля, Анна. Тел.: 0993068784. zz Требуется реализатор в маг. рынки городов. Тел.: 0997094865. zz ребуются фасовщики. «Бретелька», ул. Дружбы (Ленина), Зарплата 5000 грн. Тел.: 24. Тел.: 0958203550. zz Требуется реализатор на 0994403137. zz В ателье кожи и меха по женский трикотаж. Рынок Старого ул. Дворц., 47 треб. швеи. Тел.: города. Тел.: 0997094865. 0669883730. zz Требуется реализатор спутzz В магазин продовольственных никового оборудования, на Крыт. товаров требуется продавец с рынок. Тел.: 0990605809. zz Требуется сапожник, Ст. опытом работы. Тел.: 0506289741. город. Тел.: 0501785366. zz Требуется слесарь-сантехник. Без вредных привычек, аккуратный, ответственный. З/п от 4400 грн. Тел.: 0930316460. zz Требуется специалист по ремонту смартфонов, планшетов, ТВ и прочего. Тел.: 0990605898. zz Требуется сторож. Тел.: 0505151054. zz Требуется студентка с современными взглядами. Тел.: продаю 0665733654. zz 1- комн. кв, евроремонт, кооzz Требуется уборщица, прожив. в р-не Дома торговли. Тел.: перативн, в хор. месте, туал. и ван. раздел. Тел. 095-549-50-68. 0950465249. zz 1- комн. кв., жил. сост., не zz Требуется швея. Тел.: угловая, рядом остановка, срочно, 0508401991. zz Требуется швея для пошива недорого. Тел. 066-222-70-74. корпоративной формы. Тел.: zz 1- комн. кв., р- н Цнила, 5/ 5, 0501416374. 32 км. м. Тел. 095-94-35-913. zz Требуется швея на ремонт zz 1- комн.кв., ремонт, автоном. одежды. Тел.: 0950199055. отопл., ул. Окт.Революции, мебель, zz Требуется швея. Тел.: 16 000. Тел. 050-905-15-33. 0930171839, 0506975063. zz 1- комн.кв., центр, Окт.Реzz Требуется эл. сварщик мет. волюции, 2/5, 32 кв.м., 6 500. Тел. конструкций, опыт (решетки, 050-474-63-35. zz 1,-2,-3,-4- комн. кв., в zz СрочноВ СН «Евгения» навесы, ворота). Тел.: 0500513419. zz Требуются водители для новострое, разные площади. Тел. требуется сотрудница. Треработы на м/а «Рута». Тел.: 050-95-98-152. бования: в/о, от 25 лет, активная и общительная, можно без опыта 0505653611. zz 1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. работы. Зарплата от 6 т. грн. Тел.: zz Требуются грузчикиПогрузка сост., 5800. Тел. 050-800-76-94. 0505569595. металлолома. Старый город, за zz 1-ком. кв., мр-н Артёма, 5/5, zz СрочноТребуются кон- ЖД вокзалом. График работы: с 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 5500. 7 до 19, выходной плавающий, дитеры, помощники кондитеров, Тел. 050-800-82-43. упаковщицы печенья. Тел.: заработная плата 200 грн./выход, zz 1-комн кв. Центр 1/5. Тел. выплачивается 2 раза в месяц. 0501816701. 050-935-87-78. zz Треб. водитель авто «Волга» Тел.: 0502745832. zz 1-комн. 2 смежные кв. со zz Требуются квалифициров службу такси. Тел.: 0951317763. удобствами, центр г. Святоzz Треб. водитель-дально- ванные швеи на постоянное место всеми бойщик, загранкомандировкиЮ работы (Старый город). Тел.: горска. Тел. 050-209-96-94. zz 1-комн. Кв. 3/5, ул. Королева, офиц. трудоустройство. Тел.: 0990876505. zz Требуются молодёжь для рас- цена договор. Тел. 095-50-33-999. 0509032351. zz 1-комн. кв. Артема, ул. zz Треб. предприятию водители клейки листовок. Тел.: 0662462050. zz Требуются подсобники на Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира и экспедиторы. Тел.: 0958093775, в жил. сост., 4800. Тел. 050-800тротуарную плитку. З/плата 150 0953966456. zz Треб. продавец на рынок грн./день. Понедельно. Тел.: 76-94. 0954514936, 0663686721. zz 1-комн. кв. жил. сост. не прод. тов. Тел.: 0997278077. zz Требуются предприятию угловая, кирп. дом, срочно неzz Треб. рабочие на чистку комплектовщики на склад. Тел.: дорого. Тел. 066-222-70-74. орехов. Тел.: 0508053013. zz 1-комн. кв. Машмет, 14 кв. zz Треб. рабочие на чистку 0958093775. zz Требуются рабочие по м., печное, газ балон, водонагр., орехов. Тел.: 0667303436. утеплению фасадов. Тел.: туал./ванна, большая усадьба , zz Треб. разнорабочие, 150-200 0504756540, 0996708427. недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70грн. Тел.: 0509135371. zz Требуются разнорабочие. 141-90. zz Треб. швеи. Тел.: 0508401991. Тел.: 0939632221. zz 1-комн. кв. м-н Артема , zz Треб. швея, Ст. город. Тел.: zz Требуются разнорабочие- Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 0999555000. мужчины от 21 года. Оплата 150 кв.м., кирп. дом., улуч. zz Треб. шиномонтажник, можно грн. за смену с 8.00 до 17.00. Тел.: 37/19/8 план., жил. сост., не угл., без поучеником, офиц. трудоустройство. 0509992777. средников. Тел. 097-545-70-28. Тел.: 0502920994. zz Требуется автослесарь с опытом раб. без вредных привычек. Тел.: 0956999552. zz Требуется банщик, уборщица. Работа понедельная. Тел.: 0992667197. zz Требуется бухгалтер с опытом работы. Частичная занятость, график определяете сами. Проведение и сведение переучётов, начисление з/п. Тел.: 0507865496. zz Требуется водитель в службу такси 1562. Тел.: 0952909224. zz Требуется водитель для доставки воды по городу в 20-дитровых бутылях. Возможно со своим авто. Тел.: 0501597732. zz Требуется водитель с личным авто ГАЗель-тент (4х2) ищет пост. работую. Тел.: 0665962351. zz Требуется дизайнер Corel Draw, Рhotoshop, Indesign. Тел.: 0660767621. zz Требуется квалифицированная швея на постоянное место работы (Старый город). Тел.: 0990876505. zz Требуется на АЗС кассирконтролер. Тел.: 0504722780. zz Требуется парикмахер и мастер маникюра. Тел.: 0954616484. zz Требуется парикмахер-универсал. Тел.: 0667253787. zz Требуется пилорамщик, столяр. Тел.: 0668781624. zz Требуется повар, пмощникповара. Тел.: 0953965761.

1-комн.кв.

zz Комп.-дистриб. продуктов питания треб. операторы. Тел.: 0955921886. zz На мобильную кофейню Coffe House требуется бариста. Наличие прав кат. В и опыт работы в сфере услуг или торговли приветствуется. Достойная заработная плата (ставка + %). Плавающий график (2/2, 3/3). Тел.: 0950628999. zz На склад требуются грузчики-комплетовщики, кладовщик, карщик. Тел.: 0667034104. zz Треб. продавец в магазин разливного пива, можно без о/р. Тел.: 0997925383. zz Треб. столяр, шлифовщик столярных изделий. З/плата высокая. Тел.: 0992249566. zz Требуется повар, опыт работы по специальности необязателен, обучаем. Стабильная зарплата, работа в центре города. Тел.: 0996815383. zz Требуется продавец-консультант в офис (окна, двери). Тел.: 0953171041. zz Предприятию требуются на постоянную работу: мотористы дизельных двигателей, автослесари по ремонту и обслуживанию грузовой техники, специалисты по ремонту трансмиссий, разнорабочие. Выплата заработной платы своевременная. Тел.: 0676120572. zz На пост. работу требуется шиномонтажник с о/р. Тел.: 0954090988. zz СрочноОператор экскаватора-погрузчика с опытом работы. Высокая з/п, официальн. трудоустр-во. Соцпакет. Тел.: 0502226669. zz Торговому предприятию срочно требуются грузчикикомплектовщики, экспедиторы. Достойная заработная плата. Тел.: 0506804728. zz Треб. сторож (пенсионер) на полставки. Треб-я: ответственность, порядочность, отсуствие в/п. Тел.: 0502226669, в 17. zz Требуется оператор скалада с о/р. Знание Excel,1С в совершенстве. Умение вести учет, выводить остатки. Тел.: 0502226669. zz Требуется экскаваторщик полноповоротных экскаваторов. З/плата высокая, официальное трудоуйстройство. Соцпакет. Тел.: 0502226669. zz D салон красоты «Lady D» требуется мастер погтевого сервиса (маникюр, педикюр). Опыт работы приветствуется. Тел.: 0997340001. zz В связи с открытием приглашаем на работу официантов, поваров, мангальщиков. Тел.: 0508184384.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

1-комн.кв. продаю

zz 1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников, 8 500. Тел. 050-87824-26. zz 1-комн. кв. Центр, 2/5, 32 кв. м., 6 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн. кв. Центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв., 1/2, капремонт, р-н рынка ж/д, сарай, 29 кв. м, 7 500. Тел. 093-95-11-708. zz 1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, 108 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 1/2, ул. Коммунаров, р-н молокозавода, м/п окна, хор. сост., с меб. техникой, 36 кв. м, 148 500 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz 1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 105 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz 1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 90 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050425-29-78. zz 1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 130 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz 1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 5/5, чех. проект, р-н Ц. рынка, ул. Окт. Революции, с ремонтом, встроен. кухня, кондиц., не углов., вода пост., 221 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 9/9, пер. Виноградный, ремонт, 5 700. Тел. 066285-13-88 (зв. после 13.00). zz 1-комн. кв., 9/9, пер. Виноградный, ремонт, нов. крыша, 5 700. Тел. 097-298-81-71. zz 1-комн. кв., 9/9, пер. Виноградный, с ремонтом, 5 700. Тел. 099-033-44-78 (п. 19.00). zz 1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние,5500 кухня, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., Артема, 1/5, ул. Бульварная, 31 кв. м, жил. сост., 5 200. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Артема, 1/9, 37 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, 2/9, 36 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв.,7000. Тел. 050-800-74-18.

zz 1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, жил. сост., 4 900. Тел. 050800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 2/5, 32 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Василевского, жил. сост., 4/5, 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Вольная, 31 кв. м, жил. сост., 4 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., в частном доме, двор, ванная, Машмет, 1 700. Тел. 050-531-81-44. zz 1-комн. кв., г. Кр. Лиман, Зеленый Клин, ул. Обороны, 4/5, 29,3/14/6, обычное сост., не углов., 91 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., ж/д, ост. «Школьная», 3/3, кирпич. дом, 32 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 0500-777-202. zz 1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн. кв., Масложир, 1/2, 31 кв. м, жил. советское сост., есть проект на а/о, 3 500. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-34774-09. zz 1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., Молодежка, 4/5, 29 кв. м., м/п., 6 100. Тел. 050-47463-35. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 100 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., мрн. Артема, р-н СГПУ, 4 эт., 30 кв. м, все обычное, 4 600. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, под ремонт, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz 1-комн. кв., р-н Ж/Д, 3/3, 31 кв. м., 3 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн. кв., с ремонтом, 2 эт., ул. Ленина. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., Строймаш, 2/5, 31 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 1. Тел. 095-048-37-23. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 4/5, м/п окна, космет. ремонт, недорого. Тел. 050-299-34-21. zz 1-комн. кв., ул. К. Маркса, кирпич. дом, 2 эт., вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095294-25-34.

zz 1-комн. кв., ул. Лозановича, zz 1-комн. кв., центр, 3/5, ул. zz 1-комн. кв. Тел. 095-1602/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. Фрунзе, 38 кв. м, треб. ремонта, 6 96-88. и быттех, дорого. Тел. 050-588- 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв. «AVK89-77. zz 1-комн. кв., центр, 4/5, НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. zz 1-комн. кв., ул. Ок. Революции, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. 16, 1/6 , общ. 31,кухня 6,5, кор. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 5,комн.15, лоджия застекл. душ и zz 1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. 050-423-41-45. туалет совмещен,гор./хол. вода состояние, цена 5500,газ, колонка, zz 1-комн. кв. возм. с ремонтом постоянно, жил. сост., 11 000. Тел. мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. или под ремонт, рассм. варианты. 095-059-33-63. zz 1-комн. кв., центр, 4/5, ул. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., ул. Урицкого, 5/5, Окт. Революции, 32 кв. м, жил. zz 1-комн. кв. м-н Артема, м/п окна, нов. радиаторы, вода сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050- срочно. Тел. 095-295-35-85. пост., 4 800. Тел. 050-347-59-53. 800-73-57. zz 1-комн. кв., без посредников. zz 1-комн. кв., Химик, 3/9, zz 1-комн. кв., центр, 5/5, ул. Тел. 050-588-89-77. 36/19/9, чистый подъезд, Чубаря, 31/16/6, жил. сост., не zz 1-комн. кв., в люб. сост.в домофон, вода пост. Тел. 050-347- углов., 4 000. Тел. 050-800-73-57. любом р-не, возм. с коммун. 59-53. zz 1-комн. кв., центр, 5/5, ул. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Химик, 3/9, пер. Чубаря, 31/17/6, не углов., обыч. zz 1-комн. кв., в любом р-не Донской, 35 кв. м, хор. сост., 6 500. сост., 100 000 грн. Тел. 050-800города, можно с дорогим рем., в Тел. 050-800-73-57. 73-57. хор. сост., можно с меб., для себя, zz 1-комн. кв., Химик, 9/9, zz 1-комн. кв., центр, вип ремонт возм. с дорогим еврорем., ул. Донская, 38 кв. м, косметич. 2017 г., 5/5, с мебелью, 13 500. срочно, коммун. долгами. Тел. 050-471ремонт, 6 000. Тел. 050-800-73-57. Тел. 050-474-63-35. 85-04. zz 1-комн. кв., Химик, ул. zz 1-комн. кв., Центр, zz 1-комн. кв., в любом р-не Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, кооператив.4/5,чистая ухоженная, для себя, возмож. проблем., с 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. газ колонка, 6500. Тел. 050-800- долгами. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., Химик, ул. 74-18. zz 1-комн. кв., в любом сост., Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, zz 1-комн. кв., центр, новый с долгами, не приват., для м/п окна, 85 000 грн. Тел. 050-800- дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель возм. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 82-43. остается, 19 000. Тел. 050-471zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 1-комн. кв., Химик, ул. 85-04. возм. с долгами, не приват., для Донская, 38 кв. м, без ремонта, 5 zz 1-комн. кв., центр, ул. Ко- себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 500. Тел. 050-800-73-57. ролева, 1/5, 21 кв. м, м/п окна, zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 1-комн. кв., Химик+комн. в не углов., пластик. водопровод и с долгами. Тел. 066-414общежитии или меняю на 2-комн. канализ., 144 000 грн. Тел. 050- возмож. 70-76. кв. Тел. 099-01-90-724. 800-82-43. zz 1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., с хорошим ремонтом, или недорого под ремонт. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050580-65-60. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04.

меняю

zz 1-комн. кв., центр, 1 эт., с меб. и техникой, 5 500. Тел. 050347-59-53. zz 1-комн. кв., центр, 1/5, ул. Окт. Революции, 30 кв. м, жил. сост., 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Окт. Революции, 38/20/8, обчное сост., 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Шевченко, 31 кв. м, жилое сост., не угловая, 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Юн. Коммунаров, 31 кв. м, не углов., обычное сост., 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 2/9, треб ремонта, вода пост., 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., центр, 3/5, 30 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-80082-43.

zz 1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 105 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, 30 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., нов. сантех, 7 000. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Свободы, 7/9, 8 500. Тел. 050-80076-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Торская, жил. сост., 2/9, 6 100. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 4/5, 22 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 60, 2/4, обычное сост., 5 500. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-47185-04.

1-комн. кв. малосемейка, после нового вроремонта, г. Краматорск, ул. Архаенгельская, 120 000 грн , торг. Тел. 095-333-23-53. zz 1-комн.кв., р-н Рыбхоза, 40, 2 кв.м., долгов нет, все новое, в хор. сост. Тел. 095-07-45-422. zz 1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz Продажа и покупка квартир «АVК-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63.

куплю

zz 1-, 2-комн. кв., в любом сост., Святогорск, Николаевка. Тел. 050588-89-77. zz 1-, 2-комн. кв., центр, в любом сост. Тел. 099-350-18-20.

8

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

zz 1-комн. кв + 3-комн. кв + 4 комн. кв. + дом, склады, офисы, гаражи в Артемовске и Святогорске на недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zz 1-комн. кв. + 3-комн. кв. + 4-комн. кв., Артемовск + дом, Святогорс + дом, Яровая, на недвиж. в Крыму, варианты. Тел. 099-53036-99. zz 1-комн. кв. 1/5 г. Константиновка ул. Целковского на кв. в Славянске. Тел. 050-864-68-87. zz 1-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чешка, 36,5 кв. м., дом 1996 г., 230 000 грн., без посредников или меняю на кв. или дом в Донецке или Краматорск. Тел. 066-6000-105. zz Квартиры в Артемовске, 1-, 2-, 3-, 4- + дом на недвижимость в Крыму, или продам, рассм. вар-ты. Тел. 095-774-31-01.

2-комн.кв. продаю

zz 2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв, 5/ 9, ул. Коммунаров, частично с ремонтом, 11 000. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв, жил. сост., комнаты раздельные, балкон заст., газовая колонка. недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 2- комн. кв. Молодежка, жил. сост., 5 500, срочно. Тел. 050-42341-45. zz 2- комн. кв., 40,7 кв. м., подвал 30 м. кв., 2/ 2, Кр. Лиман, комнаты смежные, треб. ремонта автономн. отопл в доме. Тел.: 099-054-61-33, 066-306-80-54. zz 2- комн. кв., р- н Артема, 5/ 5, рядом СГПУ, м/п окна, брониров. дверь, комн. разд., не угл., крыша не течет, 7 900. Тел. 099-02807-94. zz 2- комн. кв., Химик, 1/ 9, частично с ремонтом, м / п окна, 7 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв. центр, ул. Королева, 1/ 3, 43 кв. м, жил. сост., м/ п окна, новые коммуникации. 10 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2- комн.кв с ремонтом. Тел. 099-093-12-27. zz 2- комн.кв., 1/5, Чех. проект, жил. сост. Тел. 095-245-66-13. zz 2- комн.кв., г.Николаевка 5/5, с кондиц, хор. сост. Тел. 050-0367-093. zz 2- комн.кв., р-н 8 шк., 4/5, 7 000. Тел. 050-474-63-35. zz 2- комн.кв., ул. Свободы, 1/9, част. рем., 10 500, без посредников. Тел. 099-47-48-278 (после 18.00). zz 2- комн.кв., центр, 2/5, 43 кв.м., ремонт частичн. кухня с меб. Тел. 095-229-34-34.

zz 2- комн.кв.,5/5, м-н Артема. Тел. 095-300-42-32. zz 2комнатная квартирастудия, евроремонт, с мебелью, р- н Цнила, ул. Батюка, 14, 3/ 5, 650 000 грн. Тел. 063-551-45-10. zz 2-ком. кв. Артема, Олимпийская, 3/5, 43м2, не угловая, жил сост., 7500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Артема, ул Ясная, 1/5, хороший ремонт. 9500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Артема, ул. Вольная, 5/5, 44м2, квартира в жилом состоянии. 5000. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком. кв. Артема, ул. Генерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, требует ремонта. 7000. Тел. 050800-76-94.

zz 2-ком. кв. Артема, ул. Генерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, требует ремонта. 7000. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком. кв. Машмет, 3/5, квартира в жилом состоянии. 5500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. Кв. Центр, под бизнес, 1/5, 8800. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Центр, ул Чубаря, 1/9, с ремонтом 14500. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком. кв. центр, ул. Коммунаров 5/5. 6900. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком. кв. Центр, ул. Шевченко, 3/3, 58м2, квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, автоном. отопл., 5 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-ком. кв., мр-н Артема, 3/5, 41 кв. м, жил. сост, 6200. Тел. 050800-82-43. zz 2-ком. кв., мр-н Артема, ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м, не угл., жил. сост., 7500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн кв., Центр, 60 кв. м., сталинка, комнаты разд., гараж, сарай, 8 000. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. г. Николаевка, 3/5, ул. Горького. Тел. 063-766-19-42. zz 2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 2 100 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050-425-29-78. zz 2-комн. кв, м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 2/5, хор. сост., не угл., кирп. дом, недорого, срочно. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр, с ремонтом, мебелью и быт. тех., 432 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 5/5 г. Николаевка, пер. Школьный, 3/4. Тел. 063-76622-86. zz 2-комн. кв. г. Николаевка, 3/4 , ул. Дзержинского. Тел. 095-5622-591. zz 2-комн. кв. Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 4000. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн. кв. Р-н Лесной, 6/9, 54 кв. м., 10 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн. кв. с ремонтом и мебелью, 5/14, ул. Свободы, 16 500. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. ул. Свердлова, 3/3, 44х27х5 кв. м., жил. сост., м/п, подвал, 185 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 2-комн. кв. Химик, 3/9 , 54 кв. м., 8 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв. центр, 1/9, 52 кв. м., м/п, косм. рем., 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв., 1/2, ул. Л. Толстого, под бизнес, 519 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2-комн. кв., 2/3, сталинка, р-н музея, сарай, 5 500. Тел. 050-53181-44.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz 2-комн. кв., 2/3, центр, пер. Макаренка, жил. сост., 6 800. Тел. 095-033-25-63. zz 2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 3/5, 45 кв. м, ремонт, м/п окна, кирпич. дом, р-н хитрого рынка, 10 000. Тел. 09729-88-171. zz 2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн. кв., 4/5, общ. 42 кв. м., Артема, около собеза, дорогой ремонт, почти не жили, машинка-автома, посудойка, холод., плазма, кондиц., натяжные потолки, соврем. санузел, накопит. бак, вода постоянно, 507 600. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв., 4/5, чех. проект, 58 кв. м., в хор. сост., вода постоянно. Обращ.: ул. Васильевская. Тел. 095-21-29-219. zz 2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 190 000 грн., срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 61 кв. м., сталинка, 3/3, 7 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн. кв., 7/9, ул. Свободы, комн. раздельные, жил. сост., 9 000. Тел. 050-801-75-95. zz 2-комн. кв., 8/9, Лесной, ул. Олимпийская, 54 кв. м, жил. сост., не углов., 208 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz 2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 6 700. Тел. 050800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 5/5, 47 кв. м, под ремонт, 7 500, торг. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, 5/5, ул. Батюка, 43 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zz колонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zz комн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 170 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, пер. Виноградный, 9/9, 53 кв. м, не угл., жил. сост., с меб. и техникой. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, р-н ул. Вольная, 2/5, 43 кв. м, 9 000. Тел. 066-461-24-23. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 2/5, 44 кв. м, жил. сост., разд. комн., 6 500. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 21/83, 7/9, обычное сост., рядом 3 школы, 3 садика, рынок, маг., 9 500. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 30, 4/5, кирп. дом, жил. сост., рядом школа, садик, маг., 8 500. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 3/5, 41 кв. м, под ремонт, не углов., 7 500. Тел. 050800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Г. Батюка, 5/9, 51 кв. м, жил. сост., разд. комн., 10 000. Тел. 050-80073-57.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 5/5, 47 кв. м, жил. сост., м/п окна, 8 100. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, ул. Ген. Батюка, 5/5, 50 кв. м, под ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz 2-комн. кв., евроремонт, джакузи, «теплый пол», возмож. с меб. и техникой, 16 500. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн. кв., ж/д, 3/3, 42 кв. м, жил. сост., комн. смеж., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., ж/д, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 8 200. Тел. 050-80082-43.

2-комн. кв., ж/д, 4/9, 49 кв. м, комн. раздел., 11 500. Тел. 050-536-47-66. zz 2-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/2, 40 кв. м, а/о, жил. сост., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., ж/д, сот. Свердлова, 2/2, кирпич. дом, не углов., обычное сост., 7 400. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., ж/д, ул. Марапульца, 2/2, 50 кв. м, кухня - 11 кв. м, сост. соврем. отличное, возм. с хор. мебелью, 2 сарая. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz 2-комн. кв., Лесной, 5/9 52 кв. м., торцевая, 8 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., Молочар, 2/2, 43 кв. м, а/о, бойлер, м/п окна, 5 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 120 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, ул. Ясная, 15, 3 эт., не углов., комн. раздел., нов. вход. дверь, обычное сост., 7 000. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., ост. Молодежная, 3/5, м/п окна. Тел. 066-04-06-466. zz 2-комн. кв., пер. Чубаря, 1/3, 60/48/9, 2 лоджии, комн. раздел., вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., р-н военкомата. Тел. 095-420-64-95. zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 1/5, чех. проект, больш. лоджия, м/п окна, нов.двери, 9 800, торг. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 21, 5/9, комн. раздел., 7 800. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 3/5, чех. проект, с ремонтом и меб., 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Вольная, 3/5, нов. ремонт, встроен. кухня, бойлер, балкон заст. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., ул. К. Маркса, 44, 1/14, возмож. под бизнес. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Парковая, 6/9, 54,9 кв. м. Тел. 066-033-07-87. zz 2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, 1/9, больш. лоджия, с ремонтом, меб. и техникой. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Свердлова, 2/2, м/п окна, вода пост. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, пер. Донской, 51 кв. м, жилое сост., не угловая, 8 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-42529-78. zz 2-комн. кв., Химик, 4/9, ул. Новосодовская, 51 кв. м, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., центр. Тел. 095048-37-23. zz 2-комн. кв., центр, 1/5, ул. Лозановича, 45 кв. м, жил. сост., комн. раздел., 7 000. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн. кв., центр, 2/2, ул. Л. Толстого, 49 кв. м, м/п окна, жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., центр, 2/5, 44 кв. м, под ремонт, 8 300. Тел. 050800-82-43.

zz 2-комн. кв., центр, 2/5, светлая, окна во двор, вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 43 кв. м, жил. сост., 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., Центр, 4/5, 44 кв. м., 7 000. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв., центр, 4/5, кирпич. дом, 7 000. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., центр, 4/5, ул. Урицкого, 45/30/7, жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., центр, 4/5, ул. Юн. Коммунаров, 44 кв. м, жилое сост., 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., центр, 5/5, с ремонтом, 10 500. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., центр, 7/9, 43/25/7, комн. раздел., жил. сост., 161 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 150 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Центр, Окт. Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 250 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 3-комн. кв., недорого, в центре, можно без ремонта, без посредников. Тел. 050-0-777-202. zz 2-комн кв. для себя. Тел. 095295-35-85. zz 2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв. для себя. Тел. 050-864-68-87. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050981-26-97. zz 2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

zz 2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ул. Коммунаров, 34, 8 эт., с ремонтом, не углов., частично с меб., встроен. кухня, рядом школа, садик, рынок, 10 500. Тел. 050-0-777-202. zz 2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., Центр, ул. Почтовая, 72, в стодии ремонта, кирп. дом, комнаты смежные, автоном. отопол., отдельный вход, 155 000 грн. Тел. 050-94-24-304. zz 2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/4, 45 кв. м, не углов., жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/5, 52 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. Химик, 6/9 , 54 кв. м., м/п, ком. рем., 11 000. Тел. 050474-63-35. zz 2-комн., кв., Центр, 61 кв. м., 3/3 + гараж, 8 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн.кв., 2/5, центр, нов. батареи, ремонт в кухне и санузл., встр. кухня, полы с под., дер. окна. 252 000. Тел. 050-95-98-152.

zz 2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. 050-861-11-38. zz 2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., можно с дорогим ремонтом, р-н площади, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., с хорошим ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050-47185-04.

меняю

zz 2-комн. кв. в Николаевке, 5/5, ул. Юбилейная 2, обмен на 1-комн. кв. в Николаевке. Тел. 066-56984-74. zz 2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15.

3-комн.кв. продаю

zz 3 комн. кв,5 / 5, центр, ул. Коммунаров, 56/ 32/ 6, жил. сост., не угловая, кирпичный дом, рядом остановка. Тел. 066-222-70-74. zz 3- комн. кв. г. Николаевка, 2/ 3 , ул. Горького. Тел. 095-89-29-725. zz 3- комн. кв., 7/ 9, Химик, пер. Донской, 65 кв.м., еврорем., встр. кухня., не угл., част. с меб., 546 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-800-76-94. zz 3- комн. кв., частично с ремонтом, м-н Артема, Лесной, 9/ 9. Тел. 095-504-91-92. zz 3- комн. кв., южная сторона, Кр. Лиман или обмен на квартиру в Славянске. Тел. 095-10-11-098. zz 3- комн.кв., 4/10, с ремонтом, м-н Лесной. Тел. 050-043-55-26. zz 3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 3-ком. кв, ж/д, ул. Свердлова, 2/3, сталинка, 64 кв. м, 10 500. Тел. 050-800-76-94. zz 3-ком. кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт. 7000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-ком. Кв. Ул Торская 5/5, м/п окна, 8600. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв . 59. 2 кв. м. Р-н Машчермет. 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 050-056-19-01, 050-901-04-44. zz 3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн. кв. 4/9 с ремонтом, мебелью, р-н Лесной, ул. Г. Батюка, 35. Тел. 095-160-96-88. zz 3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв. г. Красный Лиман, вблизи супермаркет и озеро. Тел. 095-789-76-24. zz 3-комн. кв. г. Николаевка 8/9, возможен вариант рассрочки. Тел. 066-01-85-175. zz 3-комн. кв. г. Николаевка, 2/2, р-н Автовокзала, или обмен на авто. Тел. 063-766-23-21. zz 3-комн. кв. ул. Ленина, 90 кв. м., 3 эт., м/п окна, автоном. отопл., под ремонт, 22 000. Тел. 050-42341-45. zz 3-комн. кв. Центр, 1/5, под бизнесс. Тел. 099-706-47-79. zz 3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz 3-комн. кв. Центр, чех проект, 5/5, кухня 10 кв. м., без ремонта, очень дешево. Тел.: 3-72-53, 05070-141-90.

zz 3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв., 1/5, ж/д, ул. Свердлова, 54 кв. м, комн. смежн. изолир., жилое сост., газ. колонка, угловая, 247 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн. кв., 1/5, ул. Бульварная, 8а, чехпроект, 68,5/40/8,3, хор. сост., частич. хор. ремонт, 365 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 1/5, чех. проект, Артема, р-н стоматологии, 2 балкона, подвал, ремонт, 13 500. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн. кв., 1/5, Чубаря, угловая, теплая, есть подвал, нет балкона, 237 500 грн. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн. кв., 2/3, 47 кв. м, р-н ж/д (кузня), кирп. дом, сарай, без рем., 5 700, срочно. Тел. 066-31181-61. zz 3-комн. кв., 2/3, 80 кв. м, центр, «сталинка», пласт. балкон и окна, без посредников. Тел. 095608-96-42. zz 3-комн. кв., 2/3, 86,6, 3 м/п лоджии, ул. Васильевская, 18 500, торг. Тел. 066-292-46-95 (зв. после 13.00). zz 3-комн. кв., 2/4, р-н Ц. рынка, 102 кв. м, а/о, хор. сост., комн. разд., 624 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн. кв., 2/5, а/о, ремонт, р-н «Талера», 17 000. Тел. 066-31181-61. zz 3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 135 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/3, 71,5, р-н военкомата, 2 балкона, сарай, недорого. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн. кв., 3/3, центр, ул. Шевченко, 82/56 кв. м, част. м/п окна, 413 000 грн. Тел. 050-95981-52. zz 3-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чех. проект, 62 кв. м, 2 лоджии, м/п окна, ремонт 10-лет. давности, 302 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/9, жил. сост. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., 4/4, 76,6 кв. м, встроен. мебель, вид на площадь, 14 500. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн. кв., 4/4, совр. дорогой ремонт, общ. 79,3 кв.м., жилая 56 кв.м., с меб., быттехн., 600 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 4/4, центр, ул. Ленина, общая пл. 80 кв. м, ремонт, кухня-студия, мебель, быт. техника. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050-42529-78. zz 3-комн. кв., 4/5, мр-н Артема, 46 кв. м, утеплен., м/п окна, кухнястудия, встроен. кухня, санузел совмещ., рем., 235 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 4/5, пер. Парковый, жил. сост., нов. сантех., бойлер, не углов., комн. смежноизолир., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн. кв., 5/5, Артема, от хозяина, недорого, срочно. Тел. 095-092-50-02. zz 3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050-425-29-78.

2-х комн. кв., 1/5, угловая, но очень теплая, чистая, уютная, жилое состояние, район ЦНИЛ, рядом магазины, новая входная дверь. 6 700. Тел. 095-678-90-01.

куплю

zz 2- комн. кв., в любом сост., рассмотрю все в- ты, можно с долгами. Тел. 066-222-70-74.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz 3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 7/9, Химик, пер. Донской, 65 кв. м, кухня 11 кв. м, евроремонт, встр. кухня, част. с меб., не угловая, 676 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн. кв., а/о, 8/9, ремонт, вид на город. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., Артема, 1/10, ул. Батюка, 65 кв. м, треб. рем., 10 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050800-74-18. zz 3-комн. кв., Артема, 3/5, ул. Г. Батюка, 57 кв. м, жилое сост., не угловая, 7 900. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 150 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 4/5, 64 кв. м, простой ремонт, 2 лоджии, 12 600. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 5/5, 44 кв. м, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 4/5, 43 кв. м, жил. сост., бойлер, с/у раздел., недорого. Тел.: 050-999-53-15, 050-82307-89. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. рем., комн. раздел., 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. ремонта, 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Ясная, 2/5, 54 кв. м, комн. раздел., нов. м/п окна, вход. дверь, под ремонт, 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., ж/д, «сталинка», есть сарай, погреб, закрытый уютный двор, или меняю на две 1-комн. кв. Тел. 066-041-55-76. zz 3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/5, 50 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., кирпичн. дом, 1/5. Обращ.: ул. Чубаря. Тел. 050874-11-63 (после 15:00 ). zz 3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 52 кв. м, с/у раздел., не углов., жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., м-н Артема, ул. Парковая, 3/ 5, 66 кв.м., кухнястудия, хор. рем., мебель.техника. Тел. 066-986-26-07. zz 3-комн. кв., м-н Артема, ул. Парковая, 3/ 5, 66 кв.м., кухнястудия, хор. рем., мебель.техника. Тел. 066-986-26-07. zz 3-комн. кв., мр-н Артема, ул. Батюка, 42, 5/5, кирпич. дом, не углов., жил. сост., хор. место, 7 500. Тел. 050-955-03-56.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 3-комн. кв., общ. площ. 71 кв. м., в центре города, ул.Искры, ремонт, индив. отопление, счетчики. Тел. 050-913-29-35. zz 3-комн. кв., ост. «Школьная», 3/3, сталинка, 80 кв.м, пластик. окна, косметич. рем., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 4/5, комн. раздел., жил. сост., 7 200. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., р-н Дома быта, 2/3, 86,6 кв. м, 3 лоджии пластик., решетка на площадке, сигнал., чистая, 18 500, торг. Тел. 093-9511-708. zz 3-комн. кв., р-н ЖД, 1 эт., кирпичн. дом, не угловая, обычное сост., комн. раздел., закрытый двор, 8 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., р-н Ц. рынка, 1/2, 65/45/9, комн. раздел., м/п окна, нов. межкомн. двери, нов. проводка, сантехника. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн. кв., Строймаш, ул. Новый быт, 4/5, 64 кв. м, не углов., жил. сост., 9 500. Тел. 050-80082-43. zz 3-комн. кв., ул. Василевского, 370 000, 1/9. Тел. 050-8065653. zz 3-комн. кв., ул. Свердлова, 1/5, 10 500, торг. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 1 эт. Тел. 095-86-52-543. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 185 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., ул. Торская, 3/5, 72 кв. м, советское сост., 2 балкона, 12 600. Тел. 050-80082-43. zz 3-комн. кв., ул. Шевченко, 3/3, 80 кв. м, два балкона, 12 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., Химик, 3/9, 65 кв. м., угловая, 10 500. Тел. 050-47463-35. zz 3-комн. кв., Химик, 5/9, не угловая, вода пост., обычное сост., 10 500, срочно. Тел. 050-95503-56. zz 3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., Химик, качествен. ремонт, 7/9, с меб. и техникой. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, 1/5, ул. Чубаря, 57 кв. м, под бизнес, 15 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 2 эт., не углов., вода пост., а/о, тихий двор, от собственника, без посред. Тел. 095-649-69-96. zz 3-комн. кв., центр, 2/5. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., центр, 2/9, ул. К. Маркса, 65 кв. м, жил. сост., 17 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 3/14, ул. Свободы, 70 кв. м, жил. сост., 13 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 57 кв. м, жил. сост., 7 800. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 4/5, ул. Королева, 53 кв. м, треб. рем., частич. м/п окна, 8 000. Тел. 050800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 4/5, ул. Шевченко, 57 кв. м, жилое сост., не угловая, 8 000. Тел. 050-80073-57. zz 3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04.

zz 3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, ул. Ленина, 2/5, 55 кв. м, под ремонт, не углов., 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, 57 кв. м, не углов., с/у раздел., не углов., сделан хор. ремонт, м/п окна, хор. крыша, 8 700. Тел. 050800-82-43. zz 3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, не угловая, кирпичный дом, жилое сост., с меб., быттех., подвал под дома + гараж. Тел. 050-74-33-587. zz 3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 250 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

zz 3-комн.кв., Артема, ул. Олимzz Комната в общ. ТНН 12 кв. пийская, 7, 4/9, не углов., отличное м., или обмен на 1 комнату. Тел. место, рядом школы, садики, маг., 050-707-04-76. остан., 13 500. Тел. 050-955-03-56. zz Комната в общежитии. с ремонтом, 3/4, не угловая, центр, без куплю посредн., кабельное, интернет. zz 3-, 4-комн. кв. в любом сост., Тел. 050-26-05-402. без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв. в любом р-не. Тел. куплю 050-423-41-45. zz В люб. сост., возмож. с zz 3-комн. кв. м-н Артема, рассм. все вар-ты, для Центр, срочно. Тел. 095-295-35-85. долгами, себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., в любом р-не zz Кв. или дом в Крыму или обмен города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, на недвижимость на Украине. Тел. срочно, возм. с дорогим еврорем., 095-139-16-83. zz Квартиру в любом р-н города. коммун. долгами. Тел. 050-471Тел. 095-295-35-85. 85-04. zz 3-комн. кв., в любом сост., zz Квартиру в центре, можно без возм. с долгами, не приват., для ремонта, без посредников. Тел. себя, срочно, возм. с дорогим 050-955-03-56. еврорем., коммун. долгами. Тел. zz Квартиру для себя, Центр. 050-471-85-04. Тел. 095-295-35-85. zz 3-комн. кв., в любом сост., zz Квартиры в люб. сост., можно с долгами. Тел. 050-347- возмож. с долгами, рассм. все 59-53. для себя, срочно, возм. zz 3-комн. кв., для себя, в люб. вар-ты, дорогим еврорем.,коммун. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с сдолгами. Тел. 050-471-85-04. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., р-н Химик, меняю срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., 1/5, 31 кв.м., ул. zz 3-комн. кв., срочно, р-н Коммунаром, рем., ршетки, Химик, не угловую, кроме 1-го и счетчики, рдомхор. ост. на 2- комн.кв., посл. этажа. Тел. 095-636-06-57. рядом с ост.,+ доплата или на дом zz 3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с колодцем. Тел. 068-445-16-97. с дорогим еврорем., коммун. сдаю долгами. Тел. 050-471-85-04.

Документы для командировочных. Квартиры посуточно. Тел.: 095-03325-53, 068-439-92-71. zz 1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 095-1400-444. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-291-50-77. zz Квартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-555. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64.

1-комн. кв., посуточно/ почасово, все условия, мр-н Артема, центр, номер «Люкс». Тел. 099258-58-97. zz 2- комн.кв , р-н САТУ. Тел. 050-181-59-52. zz 2- комн.кв. на длит. срок. Тел. 095-57-91-620. zz 2- комн.кв., все необход., центр. Тел. 066-42-11-996. zz 2- комн.кв., с меб., м-н Артема. Тел. 095-197-78-35. zz 2-ком.кв. ост. Хлебзавод на длительный срок. Тел. 095-39525-49. zz 2-комн.кв., 4/5, ЦНИЛ, стирал. автом., холодил., 2 тел., микров., вода постоянно, сост прост., аккуратн., 2 000+ счетч.+ 1 000 грн. единор. риэлт. раб. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн.кв., в хор. сост. порядочной семье, на длит. срок. Тел. 050-545-18-12. zz 3- комн. кв., 2/ 3, центр, р- н ц. площади, в обычн. сост., с меб., стир. маш., 1 000 грн. + ком. услуги. Тел. 095-636-06-57. zz 3- комн.кв., центр, 5/5. Тел. 050-705-12-26. zz 3-комн. кв. на длит. срок, м-н Артема. Тел. 095-241-25-86. zz 3-комн.кв., 2/5, Арттема, необх. меб., прост. сост., 1 600лето, 1000- отопит. сезон., + ком., риэлт. раб., единорпаз.- 800. Тел. 050-95-98-152. zz Комната в общежитии, летом 800 грн, отопит. сезон - 1500 грн. Тел. 095-853-65-42. zz Комната в 2-комн. кв., на 2 человека, Артема, Лесной, желат. женщины, с хозяйкой, с мягкой мебелью. Тел. 066-030-66-84. zz Комната в доме, с хозяйкой для студентки, р-н Ж/Д. Тел. 050736-40-52.

Комната в общежитии, мебель, ТВ. Тел. 050-04426-44. zz Комнату на короткий срок, отдельный вход, есть душ, туалет, с мебелью, м/п окно, недорого. Тел. 095-420-27-11.

Сдам 3- комн.кв., Артема, 5 спальных мест, посуточно. Тел. 050-4845-988. zz 3-комн. кв.,3/4, ЖД, Свердлова, общ. 44,6, колонка, встроен. кухня, современный санузел, подвал, свой ЖЕК, хор. ремонт, 340 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн. кв.,Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. сост.,треб. косметики,8 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн. Центр, 1/9, 65 кв. м., утеплена, под ремонт, 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., 2/5, ул. Батюка, 46. Тел. 095-603-53-66. zz 3-комн.кв., 3/9, отл. ремонт, нов. меб., сантех. без поср., 22 000, Краматорск, Старый Город. Тел. 098-391-55-99. zz 3-комн.кв., 4/9, общ. 66,2 кв.м., кухня 8,6 кв.м., не угловая, теплая, счетчики на все, м-н Артема, в хор.сост., без посред. Тел. 050-94-66-393. zz 3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн.кв., 51,6 кв.м., Машмет, 5/5, 127 000. Тел. 095180-18-35.

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

меняю

zz 3-комн. 58 кв. м., 1/1, Центр, ул. Калинина на 1-комн. Тел. 095160-96-88. zz 3-комн. кв., р-н ж/д вокзала, меняю на дом или продаю. Тел. 095-048-37-23.

4-комн.кв. продаю

zz 4- комн.кв, 1/5, р-н 8 школы. Тел. 095-104-78-84. zz 4- комн.кв, 4/5, м-н Артема, пер. Парковый,1, от хозяина, без посредников. Тел. 095-247-02-07. zz 4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Тел. 050-423-41-45. zz 4-комн. кв., 4/12 Центр, новострой, 96 кв. м., м/п окна, сделана проводка и разводка воды, индив. отопл. на доме и прибор учетаи тепла на кв., 728 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz 4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 4-комн. кв., ул. Свердлова, 5/5, 60 кв. м, 10 500. Тел. 050-34759-53.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

другие продаю

zz 1/5 малосем., центр, ул. Чубаря, 22/11 кв. м, хор. сост., 4 100. Тел. 095-006-43-56. zz 2 смежные 1-комн. кв. по 30 кв. м., 5/5, в малосемейке. Тел. 050-99-866-93. zz 2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050-471-85-04.

10

(присылайте SMS-сообщения)

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

сниму

zz 1- и 2-комн. апартам., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-03325-53. zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-03325-63 (посуточно, почасово).

1- и 2-комн. кв. Тел.: 095-033-12-33, 096-30090-91 (посуточно, почасово, центр). zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31999-41 (посуточно и почасово). zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 050-681-37-92. zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099-914-76-45. zz 1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713. zz 1- и 2-комн. кв., Aртема, центр, автовокзал (посуточно, почасово). Тел. 066-431-70-69. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57-115. zz 1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099-418-07-80. zz 1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-82360-08. zz 1- комн.кв. с мебелью. Тел. 095-606-96-69. zz 1комн.кв., центр, ул. Шевченко с меб. Тел. 099-52-85985. zz 1-, 2-комн. кв., посуточно. Центр, Артема. Все условия. Документы об оплате. Тел. 050-60538-53. zz 1-комн. кв. м-н Артема, на длит. срок. Тел. 050-276-54-57. zz 1-комн. кв. на длит. срок 7/9. Тел. 099-74-29-431. zz 1-комн. кв., Артема, 2/5, машинка-автомат, бойлер, необход. мебель, простое аккурат. сост., 1600 грн. + все коммун., зима 1300 грн. + все коммун., + 800 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-471-85-04.

zz 1-, 2-комн. кв. Тел. 050-58889-77. zz 1-, 2-комн. кв., центр, Артема, с мебелью, техникой, дорого. Порядочность гарантируем. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн, 2-комн. кв. в Центре. Тел. 050-22-36-438. zz 1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., на длит. срок, с техникой и мебелью. Тел. 050-95503-56. zz 1-комн. кв., с меб. и быттехн., на длит. срок. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, мрн. Химик, ж/д, с меб. и быттехн., до 2500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, на длит. срок. Тел. 066-523-56-38. zz 1-комн. кв., центр, на длит. срок. Тел. 066-523-56-38. zz 1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., до 2 500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-0777-202. zz 2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 3-комн. кв., ХИМИК, ЖД, Артема, с мебелью, техникой, до 2 000 грн. Тел. 050-077-72-02. zz 2-, 3-комн. кв., центр, с мебелью, ремонтом, дорого. Порядочность гарантирую. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500 грн., рассм. любые варианты. Тел. 0500-777-202. zz 2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, с хор. условиями, на длит. срок, до 2500 грн. рассм. люб. варианты. Тел. 050-955-03-56.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

другие сниму

zz 2-комн. кв., с меб., возмож. с послед. выкупом, за коммун. услуги. Тел. 093-398-01-08. zz 2-комн. кв., с меб., за коммун. усл., возмож. с послед. выкупом. Тел. 050-920-80-35 ( после 19:00). zz 3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., 2000-2500 грн/мес., семья из 3-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., семья из 3-х чел., до 2000-2500 грн. Тел. 0500-777-202. zz 4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Девушка снимет квартиру на 8 мес. Тел. 050-249-81-20. zz Девушка с реб. снимет 1- комн.кв на 8 мес., центр, не дорого. Тел. 066-167-75-44. zz Дорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Молодая семья снимет 2- комн.кв., р-н 12 школы или автовокзала на длит. срок. Тел. 050-75-26-983. zz СНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-80175-95. zz Сниму жилье за ком. услуги, оплату и плрядочночность гарантирую. Тел. 095-855-46-08. zz Сниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Сниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1/ 2 Дома, газ, центр, р-н ООШ №1, 55 кв. м, 3 комн., в хор. сост., все удобст., х/ п, 13 сот. зем., приват., 182 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1/ 2 дома, р- н Варшавы, 4 неб. комнаты, газ, все уд., 8 сот., недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz 1/2 дома ветхого, флигель 10х4,5, п/о, газ по ул., фрукт. сад., р-н Музея. Тел. 099-71-74-225. zz 1/2 дома, Варшава, ул. Карнаухова, 70 кв. м, частично с ремонтом, уч. 13 сот., гараж, две л/к, до центра 10 мин., 8 000. Тел. 050-0-777-202. zz 1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по ул. Тел. 050-80076-94. zz 1/2 дома, р-н маг. №20, флигель жил., газ., вода гор. и хол. пост., жил. сост., отдел. вход, или меняю на 2-комн. кв. Тел. 050-81218-67. zz 1/2 дома, ул. Красного Казачества, 33 кв.м., 3 комн., жилое сост.,флигель 26 кв.м., 6 500. Тел. 050-87-14-976. zz 1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050588-8977. zz 1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050588-89-77. zz 1/2 дома, ул. Связи, все удоб., цена договор. Тел. 066-04-13-908. zz 1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz 1/2добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2 дома, р-н Ц. рынка, ул. Профессиональная, 2 мин. до рынка, удобства в доме, х/п, гараж, беседка, 2 участка огорож. одним забором. Тел. 050-423-15-12.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12,5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 508 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-42525-91. zz 2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, 240 кв. м, х/п, 10 сот., р-н ул. Мира (Солнечный), 35 000. Тел. 093-95-11-708. zz 2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz Блоки фундам., б/у., 4, 5- 300 грн. Тел. 050-50-85-355. zz Газ. дом, 70 кв. м, р-н ж/д, ул. Тельмана, отл. ремонт, кондиц., н/п, 12 сот., сад, рядом школа. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, 80 кв. м, р-н маг. «Зустрич», пер. Котельникова. Тел. 050-178-68-72. zz Газ. дом, ж/д, ул. Подгорная, 88 кв.м, в отл. сост., 5 комн., выс. потолки, удобства, спутник. ТВ, флигель на 3 комн., колодец, гараж, 6 сот., 378 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, ж/д, ул. Полярная, 4 комн., 70 кв. м, жилое сост., 4 сот., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, р-н музея, ул. Мартыненко, 80 кв. м, 4 комн., удобства, обычное сост., 10 сот., 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, с удобствами, п. Восточный, 8 сот., 7 000. Тел. 050259-80-79. zz Газ. дом, ул. Мартыненко,78 кв. м, хор. рем., нов. водоотвод, х/п, 7 соток. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Черевковка, общ. 96, жилая 56, кухня 12,3, санузел 11, 5,2 сотки, 268 000. Тел. 050-9598-152. zz Два дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Дом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zz Дом 7х8, Семеновка, печное и электро отопл., зонный счетчик, удобства в доме, хоз. постройки, 10 соток, колодец, без посредн., договорная. Тел. 097-125-03-40. zz Дом 8х9, со всеми удобст., р-н Голубовка, недорого. Тел. 050149-19-10. zz Дом газ, р-н Ц. рынка, ул. Фрунзе, 110 кв. м, 2 выхода, крытый двор, ФЭМка, н/п, сад 6 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz Дом газ. Мымовка, рядом ЖД, 102 кв. м., гараж, х/п, треб. доделать часть отдел. работ, 202 240 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. р-н Ж/Д, 70 кв. м., 12 000. Тел. 099-783-86-46. zz Дом газ. Черевковка, пер. Грабовского, все удобства, флигель, подвал, водопровод. Тел. 066-16-77-544. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот., колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 182 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом газ., пер. Киевский, р-н ул. Димитрова, 120 кв. м, 2 выхода, нужен ремонт, 8 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050800-74-18. zz Дом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050800-74-18. zz Дом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-800-74-18.

zz Дом п/о, р-н Ж/Д , ул. Серого, 50/30/6, флигель, гараж, кирп., высокий цоколь, 117 000 грн. Тел. 066-222-70-74. zz Дом под разборку, недорого. Тел. 050-93-51-805. zz Дом пос. Восточный, газ, с ремонтом, 5 000. Тел. 050-992-57-75. zz Дом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, 6 500. Тел. 050709-35-38. zz Дом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz Дом ул. Ленинградская. Тел. 050-175-29-35. zz Дом ул. Серова. Тел. 095-4648-907. zz Дом Черевковка, пер. Грабовского, флигель, х/п, гараж, подвал, без долгов, газ. Тел. 050249-81-20. zz Дом, 10х12, мр-н Черевковка, возмож. обмен на две 2-комн. кв. Тел. 095-61-98-450. zz Дом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz Дом, 47 кв. м., п/ о, уч. 5, 2, высок. потолки, фундам., р- н 16 шк. Тел. 099-97-48-386. zz Дом, 75 кв.м, р-н кузни, 7 сот., 8 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Артема (верхний квадрат), 90 кв.м, 6 сот., 20 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Былбасовка- 3, ул. Котовскоо, газ, вода, 55 кв. м., надворные постр., подвал, колод., 15 сот., недорого. Тел. 050-29934-21. zz Дом, Варшава, 4 комн., возмож. в рассрочку. Тел. 050-92080-35 (после 19:00). zz Дом, Варшава, 60 кв.м, 6 сот., косм. рем., 5 500. Тел. 050-47463-35. zz Дом, Варшава, 7х11, газ, 5,5 сот., гараж, сарай, вода в доме. Тел. 095-469-77-77. zz Дом, возле ул. Мира, газ, 80 кв. м., без т/ в, 12 сот., хоз. постр. скважина. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz Дом, Восточный, пер. Крылова, 71 кв. м, 3 комн., газ, удобства, треб. ксом. ремонта, уч. 5,5 сот., гараж, л/к, сарай, подвал, 135 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, газ и твердое топл.,105 кв. м, 5 комн., теплый, удобства, л/к, гараж, х/п, подвал, мастерская, уч. 13 сот., р-н ж/д. Тел. 095-156-51-61. zz Дом, газ, 42 кв.м, 9,8 соток, во дворе фундамент под дом, все удобства,теплица, рядом остановка, хор. место, договорная. Обращ.: ул. Мира. Тел.: 050-92812-44, 095-901-94-54. zz Дом, газ, Варшава, пер. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., требует ремонта, коробка целая, крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, кирпичн., все удобства, пос. Восточный. Тел.: 095-82-09-562, 099-95-096-97. zz Дом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ, мр-н Артема, ул. Брянская, 5 комн., 100 кв. м, коридор. типа, нов. крыша, м/п окна, нов. сантех., удов. в доме, 4,5 сот., цена договор. Тел. 050848-17-44. zz Дом, газ, Мымовка, добротный, есть п/о, 5,5 сот., колодец, 4 500. Тел. 050-34759-53. zz Дом, газ, ул. Вишневая, 2 эт., 120 кв. м, 10 сот., 2002 г. п., м/п окна. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Комяхова, 8 сот., нов. забор, м/п окна, возмож. под бизнес. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Лесозащитная, 10 сот., 2 котла (газ и твердое топливо), рядом ост., 5 000. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Реконструкции, 6 сот., 2 котла, газ + твердое топливо, вода в доме, 4 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Тельмана, 60 кв. м, 10 сот., кондиц., заходи и живи, 11 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Чугуевская, забор евро, м/п окна, 7х8, х/п, без посредников. Тел. 050-80-360-69. zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zz Дом, газ. + п/о, центр Черевковки, частично м/п окна, 11 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ., 126 кв. м, с ремонтом, сигнал., гараж, флигель, подвал, нов. забор, 10 сот. + дача в подарок, 31 000. Тел. 050-34759-53.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

zz Дом, газ., ж/д, пер. Щербакова, 58 кв. м, кухня и удоб. в доме, м/п окна, рабочая печь, жил. сост., 3,33 сот., сарай, лет. душ, отл. место, рядом школы, маг., 7 мин. до вокз., 5 800. Тел. 050-95503-56. zz Дом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 215 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., мр-н Восточный, 95 кв. м, 5 комн., есть п/о, вода в доме, л/к, жил. сост., есть уч. 12 сот., рядом маг., ост., недорого, 5 700. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ., пос. Селезнёвка, 72 кв.м, ремонт, 11000 или обмен на 2-комн.кв. в Славянске. Тел. 050677-70-61. zz Дом, газ., р-н Варшавы или сдам в аренду, недорого. Тел. 050674-00-64. zz Дом, газ., р-н Варшавы или сдам в аренду, недорого. Тел. 050674-00-64. zz Дом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-215-96-44. zz Дом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, Голубовка, 65 кв.м, 8 сот., м/п окна, 10 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, ж/д, 50 кв. м, газ, вода, свет, треб. ремонт, уч. 6 сот., 4 900. Тел. 050-800-73-57. zz Дом, Ж/Д, 79м2, 8 сот, ремонт, высокие потолки, все удобства, м/п окна, гараж, х/п. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, м- н Артема, все удобства, состоит в газ. кооперати, все постр, гараж, уч. 10 сот., сад. Тел.: 095-300-43-89, 050-645-72-90. zz Дом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-38330-84. zz Дом, м- н Восточный, ул. Левобережная, 120 кв., отличный ремонт, 3 спальни, хоз. двор, 10 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-288-60-15. zz Дом, мр-н Мымовка, газ., все удобства. Тел. 050-979-26-68. zz Дом, мр-н Северный, 7х8, п/о, приват. участок, 6,5 сот., по ул. газ, вода во дворе. Тел. 050-96-184-76. zz Дом, мр-н Целинная, п/о, н/п, вода в доме, 120 000 грн. Тел. 095579-85-88. zz Дом, небольш., мр-н Черевковка. НЕДОРОГО. Тел. 066907-00-74. zz Дом, небольшой, газ., част. с удобствами, центр Черевковки, все х/п, 7 сот., гараж. Тел. 095222-56-81. zz Дом, п/о, Варшава, 4 комн., срочно. Тел. 093-398-01-08. zz Дом, п/о, р-н ж/д, пер. Артема, 40 кв. м, 2 комн., 14 сот., гараж, можно под дачу, 91 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, Семеновка, ул. Грэсовская, 57 кв. м, 3 комн., вода в доме, без удобств, 6 сот. приват., л/к, 148 500 грн. Тел. 095-63606-57. zz Дом, пер. Чапаева, 80 кв.м., 12 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207. zz Дом, пер. Чапаева, 80 кв.м., 12 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, Дом, ул. Полярная. Тел. 050-26-89-207. zz Дом, печное отопл., р-н Варшавы. Тел. 050-862-82-62. zz Дом, пос. Северный, общ. пл. 55,9, 10 сот, все удобства, флигель. Тел. 095-14-58-455. zz Дом, р-н 18 шк., газ., все постройки, 64,8 кв.м., рядом магаз., остан., вдали от дороги. Тел. 099070-08-59. zz Дом, р-н глазной больницы, газ., 57 кв.м, 4 комн., х/п, гараж. Тел. 095-227-43-85. zz Дом, р-н Голубовки, есть газ, жилое сост., требует ремонта. Тел. 066-154-60-09. zz Дом, р-н ж/д, все уд-ва, 90 кв.м, 7 сот. Тел. 050-77-68-255. zz Дом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095361-93-85. zz Дом, р-н кузни, 65 кв.м, платик. окна, 6 сот., 10 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Дом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Святогорск, 8х10, р-н лесной школы, 3 дома во дворе под дочу, 10 сот. земли, 19 500, торг, срочно. Тел. 066-311-81-61.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Дом, Северный, 60 кв.м., все удобства, частично м/п окна, гараж, 10 сот, 165 000 грн. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, Семеновка, 9х9, л/к, гараж, колодец, 7 сот., без посредников, п/о. Тел. 050-98828-34. zz Дом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz Дом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066-873-63-84. zz Дом, ул. Димитрова, 8 соток, р-н элитной застройки, хор. подъезд, все коммуник., нов. крыша, скважина, кондиц.,75 000 грн. Тел. 099-067-35-10 ( после 14:00 ). zz Дом, ул. Изюмская, газ, 100 кв. м., пристр. 2 больших комнаты, в хор. , жилом сост, гараж, баня, 6 соток, 13 000. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, ул. Котовского, 6 сот., 80 кв. м, утеплен., с ремонтом, х/п, 14 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, ул. Красноармейская, все хоз. постройки, треб. ремонт. Тел. 050-225-88-32. zz Дом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 270 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz Дом, ул. Тихая, 60 кв.м, хор. сост., еврозабор, колодец, без посредников. Тел. 066-95-15-712. zz Дом, ул. Украинская, 80 кв. м., 8 соток, х/п, 2 колодца, газ, вода, телефон. Тел. 095-93-541-58. zz Дом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Урицкого, 120 кв.м., ремонт, утеплен, 15 сот., 32 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Химик, 60 кв.м, газ, 8 сот., треб. рем., 4 500. Тел. 050474-63-35. zz Дом, Ц. рынок, 2 этажа, 110 кв. м., все удобства, гараж, 10 соток. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, центр, ул. Свободы, 65 кв.м, 8 сот., 13 500. Тел. 050-47463-35. zz Дом, центр, ул. Торецко-Набережная, 70 кв. м, 4 спальни, зал, кухня, удоб. в доме, частично м/п окна, 17 сот., 2 больш. парника, 10 500. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, Черевковка. Тел. 050071-68-37. zz Дом, Черевковка (верхний квадрат), 90 кв.м, пластик. окна, косметич. рем., 8 000. Тел. 050474-63-35. zz Дом, Черевковка, 40 кв.м, 5 сот., 2 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Черевковка, 8 сот., все постройки, газ., 100 кв.м. Тел. 09587-09-849. zz Дом, Черевковка, ул. Запорожская, общ. 72 кв. м, 43 жилая, 4-комн. жилых, сан. узел, газ, м/п окна, кондиц., интернет, мебель, быттехника, в хор. сост. 6 соток, лет. кухня, сарай подвал, 378 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Черевковка, ул.Гладыша, 65 кв.м., гараж, газифиц., 6 сот., требует ремонта. Тел. 095-06132-51. zz Дом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 359 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Домик, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, тел., сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zz Домик, небольш., Черевковка, п/о, ул. Молодогвардейская, на террит. строение под баню. Тел. 095-420-64-95. zz Небольшой дом, газ., недорого, есть гараж. Тел. 095-6911-294. zz Небольшой домик, Черевковка, ул. Смольная, треб. ремонта, н/п, участок 7 соток, колодец. Тел. 095-81-28-749. zz Пол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87. zz Продам дом в Центре, очень хороший район, 370 000.торг. Тел. 050-800-74-18. zz Продам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050-800-74-18. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87. zz Часть дома, ул. Окт. Революции, п/о, свежий ремонт, 5 800. Тел. 050-347-59-53. zz Часть дома, Целинная, 50 кв. м, 2 комн., удобства, обычное сост., 3 000. Тел. 050-800-73-57.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 095-88-46-360. zz Дачные домики, под разборку, в люб. р-не. Тел. 095-88-46-521. zz Дачные домики, строения, под разборку. Тел. 099-622-44-14. zz Дачу, дом, строение, под разборку. Тел. 099-36-37-745. zz Дом до 80 000 грн. Тел. 050872-03-60. zz Дом или часть дома на участке без подтопления. Тел. 050-34759-53. zz Дом от 100 кв. м. и более, р-н Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом с печным отоплением. Тел. 050-864-68-87. zz Дом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050471-85-04. zz Дом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Дом, дачу, др. строения на взаимовыгодных условиях, под разборку. Тел. 066-435-75-25. zz Дом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-471-85-04. zz Дома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400-400. zz Куплю небольшой дом, центр, с удобств., недор. Тел.: 095-52993-89, 095-549-50-68. zz Флигель или мал. домик, куплю недорого. Тел. 066-60001-05.

меняю

zz 1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной больницы на квартиру. Тел. 050-864-68-87. zz Дом газ., вода, 10 сот., р-н Черевковки на квартиру. Тел. 050872-03-60. zz Дом на квартиру, или продаю, срочно. Тел. 093-398-01-08. zz Меняю дом, в Славянске, р-н ЖД на дом в Кр. Лимане, р-н АВ Масляковка, п. Донецкий или продам, варианты. Тел. 099-06735-10.

сдаю

zz Дом, 2 комн., газ, мебель, вода, порядочным людям. Тел. 050-049-32-57. zz Сдается дом, на 1- 2 мес., газ, вода, удобства, мебель, м- н Артема, р- н трол. парка, ул. Брянская. Тел. 066-041-55-21.

сниму

zz Дом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассмотрю любые варианты. Дорого. Тел. 050-95503-56. zz Дом или квартиру, можно с хозяйкой, на длит срок. Тел. 09517-17-223. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, до 100 кв. м, для себя, в хор. сост., с меб. и быттех., любой р-н города, до 3 000 грн. Тел. 0500-777-202. zz Дом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, с ремонтом, техникой, мебелью, ДОРОГО, до 4 000 грн. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz Семья снимет дом , с пропиской, не беженцы. Тел. 050-9351-805. zz Сниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2- х эт. дом, газ и вода во дворе, все хоз. постройки, 30 сот. земли. Былба́совка 3, дешево. Тел. 050-97-94-237.

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz 2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом, 84 кв. м, г. Лозовая, Харьковская обл., уч. 27 сот., газ, водопровод, канал., ремонт, цена договорная. Тел.: 050-634-00-75, 098-066-01-53. zz Газ. дом, Мандрычино, ул. Горловская, 70 кв. м, 4 комн., в хор. сост., нов. коммуникации, л/к, гараж, сарай, 5,5 сот., 175 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Газ. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дом 2-этаж. 6 соток, карповка, 1 200, торг. Тел. 099-606-16-51. zz Дом Артемовский р-н, с. Верхнекаменка, 40 сот. Тел. 099306-82-80. zz Дом в Святогорске, возле Лавры ил меняю на недвиж. в Крыму, рассм. вар-ты. Тел. 095774-31-01. zz Дом газ., удобства в доме, большой участок, рядом лес, озера, с. Диброва. Тел. 095-49755-30. zz Дом жилой , 150 кв. м., м/п, удобства в доме, вод. отоп. садовое товарищ. «Зеленый сад» г. Лиман, р-н Голубых озер, 22 000, торг. Тел. 099-52-85-985. zz Дом кирп. с. Маяки, хор. сост, х/п, цена договорная. Тел.: 050734-83-43, 066-917-82-16. zz Дом небольшой, п/о, по ул. газ, 54 сот., гараж, сарай, сенокос, хорошее место, г. Николаевка. Тел. 095-575-23-99. zz Дом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-42525-91. zz Дом р-н Голубых озер, г. Красный Лиман. Тел. 099-76-42171. zz Дом, 1,5 эт., Былбасовка-1, пласт. окна, все удобства, своя скважина, н/п, вольер, молодой сад, недорого, возм. рассрочка или обмен на квартиру. Тел. 095250-67-38. zz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена. Тел. 093-95-11-708. zz Дом, 90 кв. м., газ, вода, лет. кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток приват., на берегу реки, п. Мандрычино. Тел. 098-215-04-99. zz Дом, Андреевка, усадьба к речке, хор. сад, огород, 90 000 грн. Тел.: 063-756-11-54, 050-15305-33. zz Дом, Былбасовка 1, газ, вода, все удобства, хоз. постройки, двор- плитка, бол. сад, огород, возм. обмен на Славянск, Николаевка, Изюм. Тел. 095-362-88-48. zz Дом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорго. Тел. 050-21776-14. zz Дом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 кв. м, душ. кабина, туалет в доме, вода, соврем. эл. печь с духовкой, бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Дом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zz Дом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951577-3. zz Дом, г. Святогорск, 8х10, удобства, ремонт, 3 дома во дворе под аренду, р-н «Лесной школы», 19 500, торг. Тел. 066-292-46-95. zz Дом, газ + п/о, с. Приволье, ст. Бандышево, 9х10, все удобства, ремонт, н/п, гараж, л/к, 15 сот. Тел. 095-207-78-74. zz Дом, газ, п. Былбасовка-1, 43,8 кв. м, 15 сот., цена договор. Тел. 066-987-44-45. zz Дом, газ, с . Новонокилаевка, все удобства. Тел. 099-299-70-27. zz Дом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977. zz Дом, Краматорск, 7х 8, две спальни, зал, кухня, все удобства, постройки, возможен обмен на 2- комн. кв. в Краматорске или Славянске. Тел. 095-178-15-45.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом, Маяцкое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, х/п, гараж, цена договорная. Тел. 050-863-27-79. zz Дом, Николаевка, ул. Новоселовская,5, Все постройки, 20 соток, газ, недорого. Тел. 099-60246-98. zz Дом, п. Андреевка, 8х9, м/п окна, кирпич. гараж, л/к, 12 сот., 180 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Дом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zz Дом, п. Яровая, возмож. рассрочка или обмен на авто. Тел. 050-471-40-63. zz Дом, п/о, с. Маяки, ул. Гагарина, в жилом сост., 75 кв. м, 5 комн., выс. потолки, без удобств, вода на улице, гараж, л/к, 38 сот., рядом речка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, пгт. Черкасское, газ., 79,2 кв.м, вода во дворе, 8000. Тел. 095-227-54-75 (Валентина). zz Дом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот.огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-51616-67. zz Дом, пос. Яровая, 65 кв. м., уч. 12 сот. Тел. 095-574-62-01. zz Дом, с. Александровка, 3 комнаты, 47 кв.м, общ, 33 кв.м. жилая, все постройки, уч. 14 сот. Тел. 095-447-94-85. zz Дом, с. Диброва, 80 г., приват. земля. Тел. 050-164-38-97. zz Дом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050-820-98-78. zz Дом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095167-02-94. zz Дом, с. Сидорово, н/п, колодец, гараж, погреб, сарай. Тел. 050-15-65-572. zz Дом, с.Карповка, 2-эт., 6 сот, без внутр. работ, сад, участок, 25 000. Тел. 050-675-75-71. zz Дом, Святогорск, 70 кв. м, газ, вода, свет, отл. ремонт, рядом озеро, можно под бизнес, 16 000. Тел. 050-800-73-57. zz Дом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Долгенькое, 9,5х8,5, со всеми удобствами, х/п. Тел. 095-858-48-70. zz Дом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zz Недостроенный дом, 2 этажа, с. Пришиб, 100 м. от Донца, 4 км. от лавры. Тел. 050-929-15-47. zz Пол дома в центре Святогорска, со всеми удобствами и гараж. Тел. 095-441-89-64. zz Продам газ., кирпичный дом Константиновка, с. Артёма (5 км от города). Общ. пл. - 61,6 м² .,11 соток. Все хоз. постройки. До остановки- 100 м,. Подъезд к дому асфальти. Рядом школа, детский сад, магазины. Собственник. Тел.: 099-054-18-38, 096-450-42-85. zz Теплый дом центр. части с. Шандриголово, Краснолиманского р-на, 5 комн. кладовая, п/о, полная обстановка. Приходи и живи. Летняя кухня, балонный газ, подвал, скважина во дворе, 2 большие сарая, туалет, летн. душ, усадьба 25 сот., фруктовые деревья. Рядом пруды, школа, клуб, храм, автобусная остановка, магазины. Цена в виду срочности резко снижена. Тел.: 099-52915-48, 066-36-599-36.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом или квартиру в Крыму, или обмен на недвиж. в Украине. Тел. 066-737-11-99. zz Домик под разборку. Тел. 095-24-53-582. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 095-102-98-88.

меняю

zz Дом в Дружковке на дом в Славянске, газифицирован, вода в доме. Тел. 050-26-05-402.

сдаю

zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 6 000+ 3 000 грн. риелторская работа. Тел. 050-9598-152.

продаю

zz 10 сот. земли р-н Оскола, 100 м. до воды, рядом лес. Тел. 050864-68-87. zz 2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дачный уч., садовое общество « Симиренко» , м- н Артема, 6 сот., есть кирп. дом с печн. отопл., надворн. постр., сад. Тел.: 050-0313-606, 095-123-32-50. zz Зем уч., 0,3 га Святогорск, Центр ( под автостоянку). Тел. 050872-03-60. zz Зем. у. 4 га Славкурорт, рядом озеро. Тел. 050-872-03-60. zz Зем. уч. по ул. Ленина, 30 000. Тел. 050-471-27-05. zz Зем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Зем. уч., 12,6 сот., + возможность приобрести рядом 12,5 сот., 1/2 дома ветхого, флигель 10х4,5, п/о, газ по ул., фрукт. сад., р-н Музея. Тел.: 099-71-74-225, 050-534-43-48.

zz Зем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 48 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Зем. уч., 3 сотки, рядом вода, с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951577-3. zz Зем. уч., 6 га, п. Былбасовка-2, госакт на землю. Тел. 050-347-59-53. zz Зем. уч., 6 км от мр-на Артема, 2-эт. небольш. домик с гаражем, погребом, кухней и камином, огромный балкон, плод. деревья, виноград, огород, рядом озеро, пляж, рыбалка, лес. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz Зем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., Оскол. водохранилище. Тел. 050-471-40-63. zz Зем. уч., п. Богородичное, с жилым домиком (мазанка), 12 сот., колодец, подвал, 4000. Тел. 095-796-70-31. zz Зем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., п. Райгородок, 17,7 сот., приват. Тел. 095-1-400-400. zz Зем. уч., приват., 15,5 сот., обнесен забором, вода пост., част. асфальт, декор. растения, 120 000 грн. Тел. 066-0-532-739. zz Зем. уч., с. Маяки, срочно. Тел. 066-809-73-45. zz Зем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное,ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zz Зем. участок, 16 сот., ул. Войкова, 18 (р-н стад. «Химика») и хутор Мазановка, 20 соток, в живоп. месте. Тел. 050-160-91-61. zz Зем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zz Зем. участок, берег Оскала. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. Маяки, Донецкая обл., рядом лес, река, водопровод, асвальт. дорога, цена договорная. Тел. 050-04804-61.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Зем. участок, р-н стадиона zz Магазин, мр-н Северный, газ. Химик, 16 соток, недорого. Тел. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. 066-273-503-6. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 zz Зем. участок, р-н Черевковки , грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-946 соток. Тел. 067-916-111-5. продаю 04-111. zz Зем. участок, с. Сидорово, zz Гараж Елочка, длит. срок, неzz Магазин, ул. Свободы, 100 кв. пер. Береговой, 10 сот., госакт, дорого, стандартный, ворота 2 м. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: электрич., вода, на фундаменте Тел. 066-47-87-304. 050-959-81-52, 063-94-04-111. летний домик, 2 комн., п/о, на zz Гараж кап. общество «Елочка» берегу р. Сев. Донец, цена догоzz Магазин-кафе с оборудо№61 В, без внутр. ра., 6 000 грн. ванием, 250 кв. м, центр. Тел. ворная. Тел. 050-588-89-77. 095-935-41-58. zz Зем. участок, Святогорск. Тел. Тел. 050-101-57-87. zz Гараж капит., общ. «Слав050-588-89-77. zz Магазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 zz Зем. участок, Яровая. Тел. тяжмаш». Тел. 050-99-68-516. zz Гараж метал., разборной, 3,20 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или 050-588-89-77. сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zz Земля, 0,5 га, со старым х 6,40 м. Тел. 050-966-34-54. zz Офисное помещение, ул. zz Гараж общество «Буран». Тел. домиком, с. Макатыха. Тел. 095Шевченко 5а, 16-25 кв. м, в 050-68-66-803. 85-54-944. здании, все zz Гараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. отдельностоящ. zz Сад, 4 сот., колодец, домик, коммуникации, цена догов. Тел. 095-1-400-400. хор. сост. Тел. 050-596-46-40. 050-588-89-77. zz Гараж Центр, с документами, zz Сад, отличный, р-н Артема. zz Помещ., ул. Шевченко, 5а, 3 500. Тел. 050-474-63-35. Тел. 095-85-36-463. zz Гараж, Артема, общ. «Восход- отдел. стоящ., 403 кв. м, все zz Садовый участок. Тел. 050коммуник: газ, вода, канализац., Новое». Тел. 0506781467. 165-14-51. В., Интернет, жилой фонд zz Гараж, в центре, с доку- 220 (возм. под гостиницу), идут рем. р-н 12 школы, 3 500. Тел. работы С а д о в ы й у ч а с т о к с ментами, под офисы. Тел. 050-588050-580-65-60. 89-77. добротным домиком, zz Гараж, общ. «Авотурист». Тел. zz Помещение 1/9, выведено сарай, 11 соток. Обще- 095-182-23-67. из жил. фонда, пакет документов, z z Гараж, общ. «Елочки» или отдельная канализация, столярка, ство «Строймаш». Без сдам на длит. срок ( возм. расЦентр. Тел. 099-528-72-80. посредников. Недорого. срочка). Тел. 095-420-27-09. zz Помещение, 2- эт., 466 кв.м., zz Гараж, общ. «Елочки», подвал, ул. Свердлова, возможна аренда , Тел.: 066-020-30-59, 066погреб, в хор. сост., 750. Тел. 095все ком. Тел. 050-929-15-47. 020-30-59. 0593363. zz Помещение, 56 кв. м., z z Гараж, общ. «Новое». Тел. выведен. из жилого фонда, ремонт, zz Уч. земли, 6 сот., с. Ильичевка, 095-501-13-99. 38 000, торг. Тел. 050-471-85-04. Кр. Лиман р- н. Тел.: 099-054zz Гараж, общество «Елочки», 6х zz Помещение, самый центр, 61-33, 066-306-80-54. 4, смотровая яма. Тел. 050-675бывш. столовая, 256 кв. м, треб. zz Уч. садовый, 7 сот., с кирп. ремонт, объектив. предложения домиком, большая емкость для 75-71. z z Гараж, центр, во дворе ул. воды, общество «Докучаева», ост. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом будут обсуждаться, 3 900 000 грн. Новая, м-н Артема. Тел. 095-21- два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. 29-219. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04zz Помещение, ул. Урицкого, 111. 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., zz Гараж, центр, во дворе ул. цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-95Шевченко, 17, перекрыт плитами, 98-152, 063-94-04-111. хор., сухой подвал, стяжка, без zz Посуд. цех, 200 кв. м, свой света, 53 200 грн. Тел.: 050-95- трансформ. 160 кВ, разреш. 150 98-152, 063-94-04-111. кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. zz Гаражи металл., железобе- Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04тонные, новые, разборные, выбор 111. размеров и высоты, гарантия от zz Посудный цех, р-н Керама, коррозии. Сталь 0,5 мм. - 8 490 300 кв. м., есть печь. Тел. 050-864грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм - 13 68-87. 490 грн. Тел. 067-92-33-693. zz Продам нежил. помещение, zz Капитальный гараж, р-н бол. ЖД рынок, 167 м. кв., действ. Ленина, 3 000. Тел. 050-471-27-05. бизнес, производство оптики и шв. zz Посудный цех 350 кв. м. с цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 оборудованием в р-н Керама. Тел. тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. 050-872-03-60. zz Продам СТО на 2 бокса+ офис, ул. Мартыненко, 200 кв. м., куплю в хор. сост., все коммуникации, zz Гараж разборн., сварной, 380 Вт, 300 000 грн. Тел. 095-636гараж. ворота, срочно. Тел. 095-1- 06-57. 400-400. zz Производ. база, р-н военкомата, 260 кв. м, 380, 15 кВт. Тел. сдаю 050-704-81-88. zz Гараж на длит срок, «Елочка». zz Промтов. магазин, Хрестище, Тел. 066-173-94-32. ул. Советская, 3-а, срочно, неzz Гараж на длит срок, «Елочка». дорого. Тел. 093-56-79-055. Тел. 066-173-94-32. zz Складские помещ., 700 кв.м, zz Гараж общ. Буран или продам. Славкурорт, ул. Сользаводская, Тел. 095-61-89-540. или сдам в аренду. Тел. 050-952zz Гараж общество «Химик» или 62-45. продам. Тел. 095-092-50-02. zz СТО, р-н автовокзала, 600 кв. zz Гараж, Артема, общество « м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, Автотурист». Тел. 050-215-61-09. zz Участки сад. общ-во на возм-ть ремонтировать легковые zz Гараж, м-н Артема, под авто. и груз., мойка, все оборуд., Артема, с домиками от 2000 грн, без домика - бесплатно. Тел. 050- Тел. 050-84-32-479. инструм., офис, 3 458 000 грн, zz Гараж, р-н Центрального торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94260-05-60. zz Участки, Илличевка, хор. рынка. Тел.: 095-105-79-00, 62- 04-111. место, недалеко от Голубых озер, 11-97. zz Гараж, р-н Цнила. Тел. 050разного формата. Тел.: 050-95Шиномонтажка в аренду. 425-23-35. 98-152, 063-94-04-111. Тел. 095-0-333-778. zz Участок 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66-803. zz Участок с постр., пос. Яровая, куплю возле леса. Тел. 066-29-00-280. zz В люб. сост., возмож. с zz Участок, 7 сот., фундам. с долгами, рассм. все вар-ты, для продаю себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. цоколем 6х 8, кадастровый номер. zz 2-эт. здание, 100 кв. м, самый Тел. 095-178-15-45. zz Дачу под разборку, можно из zz Участок, центр города, ул. центр, есть газ, свет, вода, гараж, дерева, а также и др. строения. скваж., была сауна, возмож. под Тел. 066-435-75-25. Банковская , напротив музея, 5,6 или др., 399 000 грн. Тел.: соток, 131 000. Тел. 050-95-98- офис zz Здание под разборку. Дорого! 050-95-98-152, 063-94-04-111. 152. Тел. 095-1-400-400. zz Бутик, на ЖД вокзале, жеzz Коммерч. недвиж.: маг., лезный, тройной, есть счетчик, офис, куплю склад, производ. помещ. zz В люб. сост., возмож. с центр. место 1 600. Тел. 050-94- Тел. 050-588-89-77. 77-544. долгами, рассм. все вар-ты, для zz Коммерч. недвиж.: маг., zz Бутик, Ц. Рынок или сдам. офис, себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. склад, производ. помещ. Тел. 050-472-22-44. zz Дача, а также любые строения Тел. 050-588-89-77. zz Гост. комплекс, Святогорск, под разборку. Тел. 050-58-68-271. zz Коммерч. помещ., в люб. ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. р-не, в люб. сост., рассм. все ваzz Дача, а также строения под м, газ., 8 комфортаб., отаплив. рианты, с дорогим еврорем., разборку. Тел. 095-14-00-414. номеров. Зона отдыха, парковка, коммун. возм. долгами. Тел. 050-471zz Дачн. домики, а также люб. 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. 85-04. строения под разборку. Тел. 066zz Действ. парикмахерская, с zz Куплю небольшой керам цех, 51-41-613. оборуд., мебелью, нов. ремонт, возможно в аренду. Тел. 050-471zz Дачные домики под разборку. цена договор., докум. готовы. Тел. 17-67. Тел. 099-226-12-51. 050-471-85-04. zz Любую недвиж. в Крыму или zz Дачные домики под разборку. zz Документы с местом на 4 обмена на недвиж., легк. или груз. Тел. 066-57-95-113. магазина (МАФы), Химик. Тел. авто в Украине. Тел. 093-472zz Дачные домики под разборку. 050-555-55-66. 09-57. Тел. 066-433-0-222. zz Здание, р-н старосодового, zz Недвижимость в Крыму, или zz Дачные домики, а также 720 кв. м, 30х12, без перегородок, меняю на квартиру, машину. Тел. любые строения под разборку. под склад. Тел. 066-784-61-19. 095-319-39-99. Тел. 099-50-33-599. zz Кафе-магазин, с оборудов., zz Помещ. в центре под офис, zz Дачные домики, а также 250 кв. м. Тел. 050-4-710-710. магазин. Тел. 050-471-85-04. любые строения под разборку. zz Кафе-магазин, с оборудов., zz Помещение в черте города, Тел. 066-57-94-540. 250 кв. м. Тел. 050-4-710-710. возм. очень большой квадратуры zz Дачные домики, здания в zz Коммерч. помещ., центр, ул. (склад), возм. с дорогим еврорем., любом р-не, под разборку. Дорого. Коммунаров, 500 кв.м, отдельно коммун. долгами. Тел. 050-471стоящее, 0,5 га, 230 000. Тел. 050- 85-04. Тел. 095-1-400-400. zz Дачу, а также любые строения, 474-63-35. zz Помещение, центр, коммер. zz Коммерч. помещ., центр, ул. назначения, для себя, возм. под разборку. Тел. 066-57-95-327. Ленина, 300 кв.м, 200 000. Тел. с дорогим еврорем., коммун. zz Зeм. уч. с ветхим домиком, во 050-474-63-35. долгами. Тел. 050-471-85-04. светом. Тел. 095-31-999-41. zz Комната малосемейка р-н zz Земельный участок, без посдаю Машмет. Тел. 099-018-10-09. средников. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. помещение, возле zz Магазин (МАФ), новый, 43 кв. меняю м, ул. Вольная, 1, возле магазина автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, zz Участок с неб. домиком на «Коробейник», 265 000 грн. «AVK- возмож. продажа, 4000 грн. + Черевковке меняю на легковое НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. услуги + 2000 грн. риелт. раб. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. авто. Тел. 050-678-14-67. единораз. Тел.: 050-95-98-152, zz Магазин тройной, разнофунксдаю циональный, центр Былбасовки, 063-94-04-111. zz 300 кв. помещение, 2 эт., zz Участок, 6 сот., пересеч. ул. Ленина (Центральная), 183, 120 Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, кв. м, 3 отд. входа, отопление, эл. центр. Тел. 050-864-68-87. zz Здание, р-н старосодового, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. и твердое, 220 Вт и 380 Вт, вода, работа 300 грн. Тел.: 050-95- канализац, газ рядом. Обмен, 720 кв. м, 30х12, без перегородок, под склад. Тел. 066-784-61-19. варианты. Тел. 099-71-74-225. 98-152, 063-94-04-111.

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

сдаю

zz Кафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zz Кафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 грн. - единораз. риэлт. работа. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04111. zz Магазин, 100 кв. м. Тел. 05070-48-188. zz Магазин-кафе, центр Райгородка, или продам. Тел. 050620-16-21. zz Мойка и офис. помещ., Артема, 150 кв. м, центр. вода и канализ., необход. оборуд. для мойки, хор. мебель в трех офисах, 5000 грн. + коммун., + 2500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Оифис. помещение, 100 кв. м, со стоянкой, ул. Банковская, 9. Тел. 050-70-48-188. zz Отдельностоящее здание, 100 кв. м, новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под офис, магазин и проч. Обращ.: ул. Банковская, 9. Тел. 050-70-48-188. zz Офисное помещ., центр, 36 кв.м., с меб., 2 800+ эл., единор. риэлт. раб. 1 400. Тел. 050-95-98152. zz Офисное помещение, 40 кв. м., 2 комн., 2 500 + коммун., единораз. риелтор. помощь 1 250 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Офисное помещение, центр. Тел. 050-588-89-77. zz Офисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Офисы в центр г. Артемовск, разн. площади с рем. и коммуникациями. Склад. помещения, от 10 до 2000 кв. м. Террит. с гаражами по груз. технику. Тел. 095-77431-01. zz Офисы, г. Артемовск, центр, разные площ., с ремонтом, коммуник., можно под юр. адрес. Тел. 093-472-09-57. zz Офисы, гаражи, склады, г. Артемовск. Тел. 0951392099. zz Офисы, склады, гаражи территория автопарка, мороз. камеры, г. Артемовск. Тел. 066980-66-33. zz Офисы, склады, гаражи, г. Артемовск. Тел. 095-774-31-01. zz Площадь в аренду, ул. Батюка, 22. Тел. 050-929-15-47. zz Площадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Помещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

Помещение 220 кв. м., ремонт, рампа, центр Ж/Д, идельно подходит для логистики, опт. базы. Тел. 050-620-60-56. zz Помещение в г. Попасная, центр от 15кв.м до 100 кв.м., в центре пос. Дробышево, на дороге Саятогорск- Изюм 20,3 кв.м. Тел. 050-714-97-82. zz Помещение, 300 кв. м, р-н Машмета, под магазин, аптеку. Тел. 095-13-44-555. zz Помещение, в аренду, 60 кв. м. Линия по пр- ву керамической массы. Обращ.: ул. Васильевская. Тел. 050-4-710-710. zz Помещение, в аренду, 60 кв. м. Линия по пр- ву керамической массы. Обращ.: ул. Васильевская. Тел. 050-4-710-710. zz Помещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, с. Приволье, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапчастей, стоматолог. и др., продукты и одежда не предлаг., 3 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Помещение, ул. Шевченко, р-н площади, 400 кв. м, под склад, мастерскую, офис, все коммуник. Тел. 050-588-89-77. zz Помещение, центр, 256 кв. м, 30 грн/1 кв. м, нужен ремонт, рассм. предложения, риелт. раб. половина оплаты первого месяца. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Помещение, центр, 43 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, с ремонтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 грн/кв. м + 1/2 первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Произв. помещение и склад., 380 V, высота потолков 12 м, пл. 300 кв. м, пром. зона, р-н Восточного. Тел. 050-555-55-66.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 Производственные складские помещ-я, р-н Керамкомбината, от 100 м2 до 1000 м2. Тел. 05076-74-799.

zz Рабочее место мастера парикмахера, маникюра. Тел. 095197-48-50. zz Рембаза для авто, п. Восточный, промзона, 200 кв. м, 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050555-55-66. zz Сдается мойка и офисное помещение, 3 комн. , м-н Артема, необх. оборуд., мебель, туал., бойлер, накоп. бак, центр. вода и канал., 5 000+ все ком., единораз. р.раб. 2 500. Тел. 050-95-98-152. zz Сдам в аренду здание, 14х 8, вода, отопл., электроэнергия 380 Вт, индив. отопл. Тел. 050-60734-54. zz Сдам в аренду СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развалсхождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-423-41-45. zz Сдам в аренду цеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-42341-45. zz Склад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Складские помещения. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Складские помещения, 1150 кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, и помещения по 40 кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Склады с офисами, г. Артемовск, охрана, рампа, тельфер, погрузчики, склад. оборуд-е. Тел. 095-606-68-87. zz Склады с офисами, г. Артемовск, охрана, рампа, тельфер, погрузчики, склад. оборуд-е. Тел. 095-606-68-87. zz Террит. с гаражами под груз. спецтехнику, г. Артемовск. Тел. 066-638-58-32. zz Торг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07. zz Торг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07. zz Торг. площ. в аренду. ул. Свободы. Тел. 050-929-15-47. zz Шлакоблочный цех. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66.

сниму

zz Киоск. Тел. 066-825-46-60.

Продаю

zz Alfa Romeo 75, 1989 г., газ, бензин или на запчасти. Тел. 099735-41-28.

Aveo, Lacetti, Lancer, Lanos, Sens, ВАЗ в любом сост. Тел. 050-831-2000.

zz Toyota Rav 4, 07 г. в., не бита, Абсолютно любые авто не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, в любом сост. Быстро и 050-666-44-52. дорого. Тел. 050-583-06zz WV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост. 14. Тел. 050-555-55-66. zz Автовыкуп с 2007 года! Помощь в приобретении авто! Авто Opel, Mazda, Nissan Бесплатная оценка! Быстро и надежно! Тел. 099-07-07-065. и др. марки. Тел. 050zz Ауди 90 на газу, цвет красный 981-26-97. или обмен + доплата на авто дороже. Тел. 050-864-68-87. zz Авто быстро в любом сост., на zz ВАЗ- 2105, 1991 г.в., газ, и не на ходу. Тел. 066-433-0бензин, нормальное сост., 20 000. ходу 222. Тел. 099-279-99-88. zz Авто быстро и дорого, на zz ВАЗ- 2106, 1987 г., зел. мет., (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Лиман, хор. сост, 20 000. Тел. 066- разборку Тел. 095-14-00-414. 620-51-00. zz Авто быстро, дорого на разборку. Тел. 066-57-94-540. ВАЗ- 21093, 2006 г., zz Авто грузовое, легковое, сельхозтехника, идеальное состояние. спецтехника, можно с докум. и на з/ч. Тел. 066Тел. 095-330-98-58. 291-55-22. zz Авто дорого. Тел. 050-98zz ВАЗ 21099 2008 г. в., 113 000 пробег, черный цвет, 80 000 грн. 136-87. zz Авто любой марки в любом Тел. 066-146-78-40. zz Ваз 21115, зеленого цвета, сост. Тел. 050-591-49-48. zz Автовыкуп с 2007 года! 2007 г.в.,тонир., музыка, стеклоподъемн. на передних, новая Помощь в приобретении авто! резина, аккумул., сост. хорошее. Бесплатная оценка! Быстро и надежно! Тел. 099-07-07-065. Тел. 093-404-74-11. zz ВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., zz ВАЗ-2101. Тел. 095-67-69от хозяина. Тел. 095-80-72-776. 192. zz ВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. zz ВАЗ-2101, 79 г.в., бежевый, Тел. 066-76-45-346. хор. сост. Тел. 095-17-12-715. zz ВАЗ 2101- 2110, быстро и zz ВАЗ-2101,1981 г. в., 35 000 км, бензин, цвет красный, дорого. Тел. 050-98-12-790. 1 хозяин, заводской оригинал, металл. покраска, все родное, отл. ВАЗ 2101-21015. Быстро сост., 1 500. Тел. 050-875-42-85. и дорого. Тел. 095-807zz ВАЗ-21015, 2007 г.в., газ/ 27-76. бензин, зеленый металлик, 4 000. Тел. 095-17-12-715. zz ВАЗ 2106-21099. Тел. 050zz ВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 981-26-97. 050-666-44-52. zz ВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, ВАЗ в хор. сост., для тонир., хор. сост., недорого. Тел.: себя. Тел. 099-721-49-86. 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2105, 85 г. в., варить zz ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095-876и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 04-06. 050-666-44-52. zz ВАЗ-2106, 82 г. в., 150 000 ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич км. Тел. 095-048-37-23. и др. марки в любом zz ВАЗ-2106, 91 г. в., варить сост., можно не на ходу. и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, Тел. 050-831-2000. 050-666-44-52. zz ВАЗ-2106, 99 г. в., хор. сост. zz ВАЗ, Москвич, Газ и др. Тел. Тел. 099-018-09-18. 066-00-979-22. zz ВАЗ-2106, 99 г. в., цвет баклажан, отл. сост. Тел. 099-031ВАЗ, Москвич, на ходу, 26-51. или на з/ч. Тел. 095-642zz ВАЗ-2107, 83 г.в., зеленый, газ пропан-бензин, отл. сост. Тел.: 07-59. 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. zz ВАЗ-2109, 07 г. в., отл. сост., 095-80-72-776. газ-бензин, или обмен. Тел. 099zz ВАЗ. Срочный выкуп авто. Тел. 73-45-110. 066-240-47-96. zz ВАЗ-21099, 95 г.в возм. в zz ВАЗ-2101-09, недорого. Тел. рассрочку, Део Ланос 2008 г. в. 095-317-96-72. Тел. 095-420-27-09. zz ВАЗ-2101-099, в любом сост. zz ВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., Тел. 050-803-09-79. стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., ВАЗ - 2 1 0 1 - 2 1 0 9 9 н а недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. ходу, дорого. Тел. 099zz ВАЗ-2113, 2008 г.в., газ евро 350-18-20. 4, сигнал., биксиноны, титаны. Тел. 099-024-26-24. zz ВАЗ-2101-2199, в любом тех. zz ВАЗ-2122-Нива, 86 г.в. Тел. сост. Тел. 050-501-61-41. 050-555-55-66. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в zz Газ 69, 1975 г. в. открытый верх, 15 500 грн. Тел. 095-509- люб. сост. Тел. 050-86-111-38. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в 80-47. zz Документы на Skoda-Oktavia, люб. сост. Тел. 099-350-18-20. zz ГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на 2007 г. в. Тел.: 050-555-55-66, 067з/ч. Тел. 099-219-97-57. 555-55-66. zz ЗАЗ-1102 «Таврия», в хор. сост. Тел. 095-227-49-07. Даста, Daewoo, Renault, zz М/а VWT4, 98 г. в., пассажир. Mercedes и др. марки в Тел. 066-3-524-524. любом сост. Тел. 050zz М/а VWT4, 98 г. в., пассажир. Тел. 066-3-524-524. 981-36-87. zz Москвич - 2141, 92 г.в. УАЗ-469, по з/ч. Москвич - 412. zz ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не УАЗ-3962, 2006 г.в., 20 000 км на ходу, на з/ ч. Тел. 050-83-12+ такой же на з/ч. Москвич-412, 000. треб. ремонта. Тел. 095-774-31-01. zz Куплю, ВАЗ, газ, Москвич, zz Москвич-412, от. сост., 85 ЗАЗ, в любом сост., на запчасти. г.в. Тел. 099-012-69-93. Тел. 095-618-87-76. zz Опель-Омега, двиг. 2.2, газ/ zz Л/а и г/а с крымским и др. бензин, 91 г.в. Тел. 066-161-96-05. учетом. Тел. 066-980-66-33. zz Победа М-20, 55 г.в. Тел. 095zz Легковое авто всех марок, 182-23-67. в любом тех. сост. Тел. 095-818zz Продам Москвич Комби, 88 86-71. г.в., газ/бензин, пирожок 86 г.в. zz Легковое авто ГАЗ, ВАЗ, Део, или меняю, Москвич -412, 90 г.в., в скутера. Тел. 050-017-51-79. хор. сост. Тел. 095-61-89-540. zz Легковые, груз. авто, с доzz Продам Таврию, можно на кументами, можно на з/ч. Тел. запчасти. Тел. 066-84-83-699. 066-980-66-33. zz Славута 2010 , инжектор на zz Москвич на ходу и под 1, 3, пробег 67.000. Тел. 099-706- разборку. Тел. 050-770-86-03. 47-79. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в zz Таврия-1102, 92 г.в., идеал. любом сост., на ходу, и на з/ ч. сост. Тел. 050-555-55-66. Тел. 050-98-12-790. zz УАЗ-3962, 2005 г.в., газ/ zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в бензин, на гарантии + такой же на любом сост., можно не на ходу, з/ з/ч. Тел. 095-102-98-88. ч. Тел. 050-58-30-614. zz Фоат Добло 2013г. Состояние zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в отличное,сервисная книжка, 1 любом можно не на ходу, на хозяин. Установлен фаркоп, парк- з/ч. Тел.сост., 050-920-50-02. троник, сигнализация. В комплекте zz Москвич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. зимняя резина на дисках. Цена Тел. 095-80-72-776. договорная. Тел. 050-984-40-85.

zz CHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz CHERY Kimo 2008 г. в., цвет металлик, 72 000 км., механика, диски титан. Р-14, кондиционер, парктроник. Тел. 050-69-70-639. zz CHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zz DACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Daewoo Lanos, 06 г. в., 2 600. Тел. 050-044-26-44. zz Daewoo Sens, 2004 г., синий, цена договорная. Тел. 095-51-55302. zz Fiat Linea, 2012 г.в., идеал. сост., 17000 км, цв. серый металлик. Тел. 050-709-35-38. zz Geely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Kia Picanto, 2006 г.в., коробкаавтомат. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 12500. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes Smart, 2007 г.в., 1 л. Тел. 050-555-55-66. zz Renault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., Куплю сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-47-87-304. Lanos, Sens, Aveo, zz Skoda Favorit, 92 г.в., цвет Lacetti, Приору в любом синий, варианты обмена. Тел. 093472-09-57. сост. Тел. 066-416-01-87. zz Subaru-autbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод. Тел. 050-555zz Mazda 3, 6, Shcoda, Reno 55-66. Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095zz Toyota Camry 1993 г., хор. 80-72-776. сост., серебро. Тел. 095-217zz Reno, Toyota, Chevrolet и др. 02-45. марки. Тел. 066-32-466-59.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

Славуту или ВАЗ 2109099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03. zz Славуту, Таврию. Тел. 063989-39-17. zz Таврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889. zz Таврию на з/ч. Тел. 050-55140-64.

(присылайте SMS-сообщения)

Т а в р и ю , ВАЗ , ГАЗ , можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-09-79. zz Таврию, Запорожец, Славуту на з/ч. Тел. 099-706-47-79. zz Таврию, Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85. zz Таврия, Славута на з/ч дорого. Тел. 050-935-87-78.

Меняю

zz Ауди, 1890 г. в хор.сост., газ на квартиру или дом, в-ты. Тел. 050-872-03-60. zz Москвич 412, 1990 г.в., отл. сост. и ИЖ комби газ/бенз. ИЖ-комби, газ-бензин или сдам в аренду. Тел. 099-306-68-74.

Продаю

zz Mercedes-Benz-Atega-814, фургон, 94 г.в. Тел. 050-555-55-66. zz Авто-бетон сместитель СБА 195, КамАЗ 55-11, 95 г.в., объем 5 куб., авт. двиг., полный кап. ремонт+КамАЗ на з/ч. Тел. 066737-11-77. zz Автокран ЗИЛ КС2561 + такой же на з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz Автокран ЗИЛ КС-2561, 90 г.в., полный капремонт + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 095-31939-99. zz Бульдозер Т-170, 94 г.в. Кран МАЗ-Ивановец, 89 г.в., КС 3575, или меняю. Автокран ЗИЛ, 90 г.в., КС 2561. КамАЗ-самосвал, 5511 + такой же на з/ч. Тел. 095-77431-01. zz Бульдозер Т-170, 94 г.в., г/п 40 т, обмен. Стрела подъема на погрузчик Балконкар. Стрела телескопич. на автокран КС-2571. Лапы гидрав. на автокран КС-2571, -3577. Тел. 066-291-55-22. zz Бульдозер ТТ-74 с докум., по з/ч. Тел. 066-737-11-77. zz ГАЗ-3307, ассенизатор, нов., идеал. сост., дешево. Тел. 095648-94-77 (Сергей). zz Газель и Део Сенс, 2012 г.в., в отл. сост. газ/бензин. Тел. 095241-25-86. zz Газель, 2008, инжектор, газ, метан, 4 м., объем 18 к.м. Тел. 050-565-99-10. zz ГАЗон-бензовоз, хор. сост., 32 000 грн., СРОЧНО. Тел. 050514-68-19. zz ГАЗон-бензовоз, хор. сост., 32 000 грн., СРОЧНО. Тел. 050514-68-19. zz ЗИЛ- самосвал в идеал. сост., срочно, 40 000 грн., торг. Тел. 066413-79-42. zz ЗИЛ- самосвал в идеал. сост., срочно, 45 000 грн. Тел. 066-41379-42. zz КаМАЗ-55111, 05 г. в., самосвал + такой же на з/ч, вар-т обмена. Бульдозер ДТ-75 «казахстанец», дв. А41, без наработки, с докум., на з/ч. Тел. 066-737-11-99. zz КаМАЗ-55111, 1991 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч. Тел. 095-102-98-88. zz МАЗ 5551, 91 г.в., самосвал, капем. кабина нов. образца + такой же на з/ч. Автокран Ивановец, 88 г.в., стрела-телеск., г/п, 14 т + такой же на з/ч. Тел. 066-63858-32. zz МАЗ 555102, 2007 г.в., самосвал, г/п 15 т, дв. ЯМЗ-236, турбина интеркуллер + такой на з/ч, или обмен. Погрузчик фронтал., ТО-6, об. ковша 1,5 куб. м + такой на з/ч, обмен. Тел. 093472-09-57. zz МАЗ-5551, 90 г.в., капрем., кабина нов. образца + такой же на з/ч, варианты обмена. Автокран МАЗ-Ивановец КС3577, стрела телескопич, 15 м + такой же на з/ч. Тел. 095-774-31-01. zz МАЗ-555102, 2007 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч, варианты обмена. Тел. 099-53036-99. zz Погрузчик львовский, г/п 5 т, с док-ми, по з/ч. МАЗ-64229 + полуприцеп с док-ми по з/ч. ЗИЛ4331, 130, 555-самосвал, с док-ми, по з/ч. Тел. 050-844-56-55. zz Погрузчик Т-156 фронтальнокловшевой, не дорого. Тел. 099503-26-30. zz Погрузчик Т-156 фронтальнокловшевой, не дорого. Тел. 099503-26-30. zz Погрузчик фронтальный ТО-6, объем ковша 1,6 куб + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 066-29155-22. zz Погрузчик фронтальный ТО-6, объем ковша 1,6 куб + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 066-29155-22.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Полуприцеп, 2005 г. в., идеал. сост., 18 000 грн. Тел. 066026-10-70. zz Полуприцеп, 2005 г. в., идеал. сост., 18 000 грн. Тел. 066026-10-70. zz Самосвал ЗИЛ. Тел. 09513918-82. zz Самосвал МАЗ-5551,92 г.в, + такой же на з/ч. Тел. 095139-18-82. zz Самосвал-КаМАЗ-55111, 2005 г.в. + такой же на з/ч или обменяю. Тел. 095-139-32-19. zz ТАМ-80,93 г.в., борт., г/п 3,6 т, дв. дизель, кабина-дуэт, 6 мест, резина R-17 спарка, возм. обмен. Тел. 095-139-32-19. zz Трактор, недорого. Тел. 066141-54-02. zz Тягач, Роман, 92 г.в.,пробег 125 тыс., двиг. МАН, турбинир.,коробка ЗФ,полуприцеп, с док. можно по з/ч или обмен. Тел. 095-3193999. zz УАЗ-452, 06 г. в., газ-бензин, оборудов. под отдых, туризм + такой же на з/ч, возмоз. вар-ты обмена. Тел. 095-139-16-83. zz ФАВ 3252, 2008 г.в., г/п 30 т, или меняю. Автокран ЗИЛ-130, КС 2561, 92 г.в., + такой на з/ч. КамАЗ 55111, на ходу, с докум. по з/ч. Тел. 095-606-68-87. zz ФАВ-3252, 08 г.в., самосвал, г/п 30 т, возм. обмен. МАЗ-555102, 07 г.в., самосвал, дв. с турбиной интеркуллер. Трал, г/п, 40 т, 96 г.в., приц-й 9 м. Тел. 066-59729-99. zz Экскаватор «петушок» ЮМЗ2126. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66.

Куплю

zz Авто, спецтехнику, технику, докум., з/ч к ним. 099-530-36-99. zz Гaзель, недорого. Тел. 453-17-18. zz Газель в любом сост. 066-414-70-76. zz Газель для себя. Тел. 435-75-25. zz Газель для себя. Тел. 433-02-22.

с/х Тел. 099Тел. 066066-

Газель для себя. Тел. 050-831-2000. zz Газель, ГАЗон для себя. Тел. 066-88-34-120. zz Груз. авто, спецтехнику, рамы, документы. Тел. 095-139-20-99. zz Грузовое в люб сост. Тел. 099-21-99-757. zz Куплю документы, запчасти, резину и др., на груз авто, спец. технику, прицепы и полуприцепы, с/х технику. Тел. 066-737-11-77. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу. Тел. 066026-10-70. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу. Тел. 066026-10-70. zz Молоковоз. Тел. 066-73711-99.

Продаю

zz Велосипед «Салют» в хор. сост. Тел. 095-04-83-723. zz Велосипед «Турист», в отл. сост. Тел. 095-672-00-73. zz Велосипед, пр-во Германия, хор. сост. Тел. 095-308-03-39. zz Велосипеды, муж. и жен., б/у. Тел. 095-154-79-82. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zz Коляска на мотоцикл, цвет красный. Тел. 095-774-31-01. zz Мопед «Дельта». Тел. 050-7570-391. zz Мотоцикл с коляской. Тел. 095-197-48-50. zz Прицеп, г. Курган, новый. Тел. 050-929-15-47. zz Прицеп, г. Курган, новый. Тел. 050-929-15-47. zz Скутер Хонда Дио 27. Тел. 099-75-50-070. zz Скутер, 150 СС 3 000. Тел. 099-623-58-98.

Куплю

zz Велосипед в хор. сост. взрослый и детский спортивный, горный или советский. Тел. 066240-47-96. zz Горный велосипед. Тел. 05093-51-805. zz Мини-мокик пр-ва СССР. Тел. 050-62-69-421. zz Скутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-501-61-41.

Продаю

zz Автоприцеп «Скиф». Тел. 050555-55-66. zz Гидравлич. борт с авто Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069000-3. zz Полуприцеп МАЗ, 13,6 м95 г.в., с док-ми, по з/ч. Полуприцеп Шнек, 28 т, бортов., двухосный, пневмоход, с док-ми по з/ч. Тел. 066-291-55-22.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Багажник на л/а, головка двиг. на Таврию, нов. Коленвал на Таврию, нов. З/ч и двигатель на ЗАЗ. Передние крылья. Тел.: 063989-39-17, 099-383-70-17. zz Барабан тормозной,ступице задние-2, и одна передняя на ПАЗ, компрессор 1 цил. новый, ресервера, рессора, крестовина, сцепление газ/паз, з/ч Зил, Камаз. Тел. 050-032-12-54. zz Будка вахтовка ГАЗ-66. Будка на ГАЗ, кузов бортов. на ЗИЛ, блок дв., головки, коленвал на КамАЗ, МАЗ, мосты, балки, топл. баки, резина, диски на КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 095-319-39-99. zz ВАЗ-2109 по запчастям. Тел. 068-879-29-64. zz ГАЗ-53, -66, Газель, УАЗ, по з/ч, с док-ми. Блок дв. 402, нов. Тел. 050-844-56-55. zz Газель термобудка с док-ми, по з/ч. Тел. 066-638-58-32.

zz Диски легкосплавные Р-17 на японское и корейское авто 6 000 грн, зимняя резина на диски. Тел. 050-681-53-25. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zz З/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. 095-18210-91. zz З/ч на ВАЗ, нов. Тел. 099-25796-24. zz З/Ч на легковое авто. Тел. 099-018-10-09. zz З/ч с ГАЗели, б/у, задний мост в сборе, двигатель, рессоры, радиатор и др., срочно. Тел.: 050164-38-92, 095-22-55-328. zz З/ч: кабина, рама, документы на КаМАЗ, МАЗ. Тел. 095-13920-99. zz Заднее сиденье на Таврию, б/у, КОЛЕНВАЛ. Тел. 066-21600-55. zz Запчасти для всех автомобилей , работаем с предприятиями, СТО. Тел. 099-226-21-99. zz Запчасти на ВАЗ, Москвич, Волга. Тел. 050-929-15-47. zz Запчасти на Москвич, двигатель, навесное, ходовая, и др. Тел. 095-61-89-540. zz Защита для двигателя, новая, для автомобиля Славута. Тел. 05094-66-393. zz ЗИЛ, с док-ми по з/ч. Кабина на ЗИЛ 4331, рама, мост, рессоры, балка. Автопогруз. Львовский, г/п 5 т, УАЗ, ГАЗ с док-ми, по з/ч. Резина на ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 093-472-09-57. zz Катушка зажигания для мопеда. Тел. 095-308-03-39. zz Кенгурятник отбойник на Газель, недорого, передний бампер. Тел. 099-024-26-24. zz Коляска на мотоцикл. Тел. 066-737-11-99. zz Компрессор на ЗИЛ. Тел. 099-306-68-74. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066026-10-70. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066026-10-70. zz Кузов самосвальный КамАЗ, кабины на КамАЗ, МАЗ, Газель, ЗИЛ. Топлив баки, рамы с док-ми на УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-291-55-22. zz Кузов самосвальный, комплект на КаМАЗ. Тел. 099-53036-99. zz Кузов, кабину, мост самосвальный на КамАЗ. МАЗ целиком с докум. на з/ч. ЗИЛ с докум. на з/ч. Тел. 095-139-16-83.

zz ГБО метан. Тел. 093-0-333898. zz ГБО пропан/метан, евро-2, евро-4, с гарантией до 2 лет, с установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17-12715. zz Грузовая разборка УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Газель, КамАЗ, МАЗ, КРАЗ, с док-ми по з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz Дв. + КПП на КамАЗ, МАЗ. Термобудка, кабина на Газель. Кузов самосвальный на КамАЗ. Кабина КамАЗ, МАЗ. Бульдозер, ДТ-75 по з/ч, дв. А41. Тел. 095774-31-01. zz Два двигателя, МТ, Юпитер- 5. Тел. 095-67-69-192. zz Два двигателя, МТ, Юпитер- 5. Тел. 095-67-69-192. zz Двиг. ЯМЗ-238 (МАЗ, КрАЗ), первой комплектац., стоит на авто, отл. сост., недорого. Тел. 099-50326-30. zz Двиг. ЯМЗ-238 (МАЗ, КрАЗ), первой комплектац., стоит на авто, отл. сост., недорого. Тел. 099-50326-30. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 новые первой комплектации, 8 000 грн. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 новые первой комплектации, 8 000 грн. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели, 1.1 кВт, 1000 об., 0.77 кВт, 1400 об., компрессор СО248ТУ22175015. Тел. 063-49956-98. zz Двигатель ГАЗ 2410. Тел. 050754-81-48. zz Двигатель ЯМЗ (МАЗ, Краз), в отл. сост., 50 000 грн., двигатель МТЗ-Д 240 в отл. сост. 45 000 грн. Тел. 050-613-27-05. zz Двигатель ЯМЗ -238 (Краз) треб. ремонта, 35 000 грн. Тел. 050-143-56-74. zz Двигатель, 50 СС, 2 000. Тел. 099-623-58-98. zz Двигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050-8312000. zz Детали кузова на ГАЗ-24, навесные. Лобовое стекло на ВАЗ. Тел. 099-012-69-93. zz Динамики JVC. Тел. 095-4202-709. zz Диск на Газель б/у. Тел. 05062-309-75. zz Диски колесные Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti R 14,15, зимн. рез. R 14, 15. Тел. 050-565-99-10.

zz Мост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Мосты, балки, рессоры, блок двиг., головки, каленвал, КПП, двиг-ли на УАЗ, ГАЗ, Газель, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, Краз. Тел. 095-10298-88. zz Мотор ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, МАЗ, КРАЗ, 1 комплектации, по 10 000 грн. Тел. 099-503-26-30. zz Мотор ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, МАЗ, КРАЗ, 1 комплектации, по 10 000 грн. Тел. 099-503-26-30. zz Переднее пасс. сиденье на «Шевролет». Тел. 066-16-77-544. zz Различные з/ч для тяжелого мотоцикла «Днепр-11/16», 2 автошины на Луаз, 4 на Мерседес Р-18, 4 на Porsche Cayenne R-19. Тел. 050-973-35-35. zz Резина б/у, рр.195х75 Р-16 с, для Газели, 2 шт., приз-во Турция, 185х75 Р-16 С, россава 4 шт б/у, 200 грн/шт, сиденья б/у Мазда, Опель, Форд и др. Тел. 050-96634-54. zz Резина зим., Д15 + титан. диск. Тел. 050-230-70-99. zz Резина на ГАЗ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-737-11-77. zz Резина на легк. авто. Тел. 050-76-006-39. zz Резина на погрузчика 7.00 на 12, 8.15 на 15, 8.25 на 15, 16 на 20. Резина на ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, МАЗ, диски и др. з/ч. Тел. 066737-11-99. zz Резину, запчасти на авто ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, Газель, ЗИЛ , ГАЗ, самосвал МАЗ 5551, 92 г.в. Тел. 095-139-18-82. zz Ряд сидений для микроавтобуса. Тел. 066-352-45-24. zz Сиденье пасс. переднее на «Шевролет». Тел. 050-249-81-20. zz Скаты 195/65/15, 4 шт., б/у, 1000 грн., 2 сиден. с ВАЗ- 2106, передн., б/у. Тел. 095-469-77-77. zz Скаты 225/70 х 15 С, диски R-15. Тел. 050-805-02-49. zz Титан. диски на 14. Тел. 066866-91-98. zz Трамплёр, замок зажигания на Mazda-626, 96 г.в. Тел. 050-95262-45. zz Эл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095059-33-63. zz Эл. проводка на Рено-Трафик, 2008 г. в. Тел. 066-478-73-04.

Продаю

zz Прицеп 2 ПТС 4 самосвал, новый, в идеал. сост, 20 000 грн., торг. Тел. 066-413-79-42. zz Прицеп на мотоблок, два ската ( Снежинка), 205/55/16, недорого. Тел. 050-55-96-198. zz Прицеп туристич. Скиф М-1, в хор. сост. Тел. 050-274-60-35. zz Прицеп тяжеловоз, г/п 40 т, 93 г.в., или обменяю. Тел. 095139-20-99. zz Прицеп, 2-ПДС-4, самосвал, 2004 г.в., идеал. сост., 20000 грн., торг. Тел. 063-955-38-72.

Куплю Куплю прицеп к легковому авто. Тел. 095-33098-58.

Продаю

zz 250 грн/колесо - б/у резина из Европы. Тел. 066-981-21-21. zz 4 колеса на Славуту, зима, с дисками, 2000 грн. Тел. 050-67770-61. zz RABA, 93 г. в., 43 тыс., вахтовка мчс, двигатель МАН, турбинир, кпп zf, резина с евро дисками, р-20. Тел. 095-3193999.

Автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750.

14

Куплю

zz ГБО пропан «евро-2», для себя. Тел. 099-069-000-3. zz ГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zz Документы, з/ч, на ГАЗ 66, УАЗ и др. грузов. и спец. технику, резину, з/ч, на погрузчик и спецтехнику. Тел. 066-597-29-99. zz З/ч на двигатель ЗМЗ-406. Тел. 099-126-09-50. zz Колеса на ЗИЛ-самосвалкоротыш, б/у. Тел. 099-069-000-3.

Куплю автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zz Резину и з/ч на груз авто, сельхозтехнику, погрузчики. Тел. 099-530-36-99. zz Резину и камеры на «Газель». Тел. 099-30-66-874. zz Резину, з/ч на погрузчики. Тел. 095139-18-82.

Резину, запчасти на КаМАЗ. Тел. 095-330-9858. zz Резину, ЗИЛ -130. Тел. 066523-56-38. zz Электродвигатель. Тел. 095618-87-76. zz Электродвигатель 3 квт. Тел. 050-145-31-06. zz Электродвигатель 3 квт. Тел. 050-145-31-06.

Продаю

zz Песок, доставка от 1 т. Тел. 050-044-26-44. zz Песок, зола, земля, щебень, шлак. Тел. 099-291-50-77. zz Зола, песок, гранотсев, щебень, шлак. Тел. 099-56-555-66.

zz Зола (николаевская), песок (краснолиманский). Доставка от 1 т. Тел. 099-291-50-77.

Aбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/безнал. Тел.: 066-431-70-69, 0639-410-810. zz А/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zz А/цемент. трубы б/у, кирпич б/у, металлопрокат б/у, ворота, гипсоблок, шифер, сыпучие мат-лы. Доступные цены. Тел. 0951-500-200. zz Арматура (10, 12, 14) б/у, отл. сост., а также др. металлопрокат, доставка. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-1-400-430.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Арматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Арматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-20047-53. zz Арматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zz Арматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3.

zz Ванна- сидушка, металл,б/у, 500. Тел. 050-215-61-09. zz Ванна, угловая. Тел. 066-81441-65. zz Вентиля, задвижки, флянцы, отводы. Тел. 066-737-11-99. zz Высечка оцинков. Тел. 095365-46-95. zz Гипсоблок б/у, шлакоблок б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46-521. zz Гипсоблок, шлакоблок б/у в хор. сост. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Гипсокартон потол., 9.5 мм., Арматура, труба, уголок, листа, 70, стенной, 12,5 мм. 2 швеллер, полоса. Тел. 2листа, 180, обрезки отдам. Тел. 050-536-47-66. 095-440-82-36. zz Глина 7 т ЗИЛ, доставка. Тел. zz Арматура, уголок, швеллер, 095-1-500-200. двутавр, труба, прут, полоса, б/у, zz Глина, 7 т. Недорого. Тел. в отл. сост. Постоянно в продаже. 099-012-95-22. Тел. 095-1-500-200. zz Глина, земля, чернозем, зола, zz Б/у кирпич, огнеупорный, песок, щебень. Тел. 050-921красный, белый, огнеупор., на 95-54. ямы, печи, хорошего качества. Тел. zz Глина, зола, песок, шлак, 066-435-75-25. кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-50zz Батареи чугун., отл. сост., б/у. 50-350. Тел. 095-1-400-400. zz Глина, песок, зола, шлак, zz Батареи чугунные, отопит, щебень, кирпич б/у. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 095-0-500-200. б/у, отл. сост. Тел. 095-197-41-98. zz Глина, песок, щебень, кирпич. zz Блoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050- Тел. 099-074-10-73. zz Глина, чернозем, шлак, зола. 58-68-271. zz Блoк (2-6) ФБС, плита ассорт. Тел. 050-284-97-57. zz Грaнотсев. Тел. 095-81-85ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. 866. Тел. 066-595-45-15. zz Грaнотсев (0,1-14т). Тел. 050zz Блoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. 87-53-933. Доставка по городу и р-ну. Тел. 050-877-27-98. Гранотсев. Тел. 099zz Блок (2-5) абс. ассорт. ФБС. 069-000-3. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. zz Гранотсев. Тел. 099-307мат. (песок, зола, шлак и многое 82-52. др.). Тел. 095-39-888-06. zz Гранотсев. Тел. 050-921zz Блок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты 95-54. ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 099-226zz Гранотсев. Тел. 050-28412-51. 97-57. zz Блок (2-5) б/у бетон. фунzz Гранотсев. Тел. 050-578дамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 78-88. 095-14-00-414. Гранотсев. Тел. 050zz Блок (2-5) б/у, отл. кач-во. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. 044-26-44. Доставка. Тел. 095-1-400-400.

zz Гранотсев. 39-03. zz Гранотсев. 80-65. zz Гранотсев. 97-05. zz Гранотсев 050-921-95-54. zz Гранотсев 050-284-97-57. zz Гранотсев 050-578-78-88. zz Гранотсев 050-034-49-60. zz Гранотсев 099-074-10-73. zz Гранотсев 099-717-05-20. zz Гранотсев 099-975-66-07. zz Гранотсев 099-227-75-80.

zz Блок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 09524-53-582. zz Блок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68. zz Блок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. Тел. 050-921-95-54. zz Блок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, ПКЖ. Тел. 099-717-05-20. zz Блок ФСБ, ассортимент 3, 4, 5, 6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80.

zz Гранотсев, граншлак, глина, керамзит 7 т ЗИЛ. Дешево. Тел. 099-26-96-000. zz Гранотсев, граншлак, зола, песок, щебень, кирпич, б/у. Тел. 093-508-55-25. zz Гранотсев, фракция 0/5 мм, адекватные цены, точный вес. Тел. 095-1-400-430. zz Гранотсев. Доставка ЗИЛ 7 тонн. Тел. 095-1-400-403.

Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-975-66-07. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-227-75-80. zz Бой кирпича. Тел. 066-52356-38.

Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095398-79-18. zz Брус, доска, дрова в ассортименте. Цены низкие. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zz Брус, рейка. доска , дуб 50 мм., лестн., беседки и столярн. издел. Тел. 095-217-02-45. zz Вагонка сосна, ольха, наличн., плинтус, уголок. Тел. 095-20955-68.

http://slavinfo.dn.ua

zz Гранотсев. Тел. 093-50855-25. zz Гранотсев. Тел. 093-50855-30. zz Гранотсев. Тел. 096-70-70730. zz Гранотсев. Тел. 050-03449-60. zz Гранотсев. Тел. 099-07410-73. zz Гранотсев. Тел. 099-71705-20.

Гранотсев. Тел. 099975-66-07. Гранотсев. Тел. 099227-75-80. zz Гранотсев. 75-80. zz Гранотсев. 04-57. zz Гранотсев. 04-60. zz Гранотсев. 27-19. zz Гранотсев. 56-38. zz Гранотсев. 02-13. zz Гранотсев. 57-31. zz Гранотсев. 96-98. zz Гранотсев. 01-21. zz Гранотсев. 68-68. zz Гранотсев. 96-91.

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

Тел.

095-641-

Тел.

066-096-

Тел.

066-523-

Тел.

050-141-

Тел.

066-138-

Тел.

063-849-

Тел.

095-212-

Тел.

095-478-

Тел.

095-720-

Тел.

095-684-

Тел.

099-719-

Тел.

063-849-

(0,1-10 т). Тел. (0,1-10 т). Тел. (0,1-10 т). Тел. (0,1-10 т). Тел. (0,1-10 т). Тел. (0,1-10 т). Тел. (0,1-10 т). Тел. (0,1-10 т). Тел.

zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 066-096-27-19. zz Гранотсев (0,1-10 т), зола, граншлак, песок, щебень, точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 095-1-400-400. zz Гранотсев 7 т. Недорого. Тел. 066-85-333-31. zz Гранотсев абсол. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500200.

Граншлак. Тел. 099-069000-3. zz Граншлак. Тел. 093-0-333898. zz Граншлак. Тел. 050-92195-54. zz Граншлак. Тел. 050-28497-57. zz Граншлак. Тел. 050-57878-88. zz Граншлак. Тел. 093-50855-25. zz Граншлак. Тел. 093-50855-30. zz Граншлак. Тел. 096-70-70730. zz Граншлак. Тел. 050-03449-60. zz Граншлак. Тел. 099-07410-73.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Граншлак. 05-20.

Тел.

Граншлак, гранотсев, строит. мусор. Тел. 050923-45-93. 099-717-

Граншлак. Тел. 099-97566-07. Граншлак. Тел. 099-22775-80. zz Граншлак. 75-80. zz Граншлак. 04-57. zz Граншлак. 04-60. zz Граншлак. 27-19. zz Граншлак. 56-38. zz Граншлак. 02-13. zz Граншлак. 57-31. zz Граншлак. 01-21. zz Граншлак. 68-68.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

Тел.

095-641-

Тел.

066-096-

Тел.

066-523-

Тел.

050-141-

Тел.

066-138-

Тел.

095-212-

Тел.

095-478-

zz Граншлак. Тел. 095-72096-91. zz Граншлак. Тел. 095-68439-03. zz Граншлак. Тел. 099-71980-65. zz Граншлак. Тел. 063-84997-05. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066096-27-19. zz Граншлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок, щебень. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Граншлак (0,1-7 т). Тел. 099012-95-22. zz Граншлак абс. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500200.

zz Дверца для камина с библейскими фигурами, чугунное литье, новые, 610х610, 4 500 грн. Тел. 050-863-49-82. zz Доска б/у, вагонка. Утеплитель. Тел. 066-435-75-25. zz Доска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41. zz Доска, брус б/у, шифер 6-8волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095-579-6-123. zz Душ. кабинка, б/у, отл. сост., 2 000 грн. Тел. 050-20-58-799. zz Душевая кабинка б/у недорого. Тел. 050-93-41-347. zz Жестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 095-1400-400. zz Забор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400400. zz Земля. Тел. 066-88-34-120. zz Земля. Тел. 095-51-999-39.

Земля. Тел. 050-04426-44. zz ЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400. zz ЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, кирпича, строит. мусора, перегноя, земли, топлив. брикетов. Тел. 050290-81-56. zz Золa. Тел. 050-565-888-4. zz Золa. Тел. 050-24-19-019. zz Золa (0,1-12 т). Тел. 066-20047-53.

Зола. Тел. 099-069-000-3. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88.

zz Зола. Тел. 099-56-555-66. zz Зола. Тел. 095-14-00-555.

Зола. Тел. 099-291-5077. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 050-588-68-00. Тел. 095-097-97-23. Тел. 095-097-97-96. Тел. 095-097-93-77.

zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 095-316-33-11. Тел. 095-316-33-00. Тел. 095-562-81-18. Тел. 095-562-75-54. Тел. 095-398-88-59. Тел. 095-390-88-80. Тел. 095-220-32-23. Тел. 066-416-88-48. Тел. 066-300-24-02. Тел. 066-304-83-03. Тел. 066-158-57-77. Тел. 095-1-500-200. Тел. 093-508-55-25. Тел. 093-508-55-30. Тел. 096-70-70-730. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Зола. Тел. 099-975-6607.

Зола. Тел. 050-92-34593.

Зола. Тел. 099-227-7580.

zz Зола. Тел. 099-719-80-65.

zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Зола. Тел. 050-044-2644. Зола. Тел. 099-56-55566.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 095-641-04-60. Тел. 066-096-27-19. Тел. 066-523-56-38. Тел. 050-141-02-13. Тел. 066-138-57-31. Тел. 063-849-96-98. Тел. 095-212-01-21.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Зола. Тел. 095-478-68-68. zz Зола (0,1-10 т) ЗИЛ, зернистая. Тел. 095-1-400-400. zz Зола. Тел. 095-720-96-91. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, zz Зола. Тел. 095-684-39-03. глина, песок, шлак дроблен., zz Зола. Тел. 099-719-80-65. щебень. Точный вес. Кирпич б/у. zz Зола. Тел. 063-849-97-05. вовремя. Тел. 095-1-400zz Зола (0,1-1 т). Тел. 066-57- Доставка 400. 94-540. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, zz Зола (0,1-1 т). Тел. 050-908- глина, песок, шлак, щебень. До58-88. в теч. 2 часов. Тел. 099-26zz Зола (0,1-1 т). Тел. 095-562- ставка 96-000. 63-11. zz Зола (0,1-10 т) хор. качества! Цена договорная. Тел. 099-01295-22. zz Зола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Зола (0,1-10 т), глина, граншлак, песок, шлак, щебень с бесплатной доставкой. Тел. 09950-50-350. zz Зола (0,1-10 т). Быстро доставим по доступным ценам. Тел. 099-7-700-200. zz Зола (0,1-10 т). Глина, шлак дроблен., щебень, граншлак, песок. Недорого. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Зола (0,1-10 т). Хор. качество! Точный вес! Недорого. Тел. 06685-333-31. zz Зола 7 т, зернистая, недорого и др. сыпучие материалы. Тел. 095-1-400-430.

zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-09796-99. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-09797-73. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-0185-556. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-41468-38. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-41472-22. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-71705-20. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-97566-07. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-64104-60. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Зола (0,1-10 т) абс. быстрая доставка ЗИЛ, договор. цена. Тел. 095-1-400-500.

zz Зола ЗИЛ, абс. быстрая доставка в теч. 1 часа, недорого. Тел. 095-1-500-200. zz Зола, доставка ЗИЛ 7 т. Тел. 095-1-400-403.

Зола, дробленный граншлак. Тел. 050-29081-56. zz Зола, земля. Доставка, ЗИЛколхозник. Тел. 050-753-86-99.

Кирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. качво. Тел. 066-20-888-63. zz Кирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099-622-44-14. zz Кирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31999-41. zz Кирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46-360. zz Кирп. абс. ассорт. б/у красный полнотел., обожжен. для сливных ям, цоколей. Кирпич белый, кислотоупор., огнеупор., серый. Песок. Доставка. Тел. 099-012-95-22. zz Кирп. абс. ассорт. красный, белый, серый, огнеуп., кислот. Тел. 099-975-66-07. zz Кирп. абс. любой. Тел. 050921-95-54. zz Кирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521.

Кирпич. Тел. 099-069000-3. zz Кирпич. zz Кирпич. zz Кирпич. zz Кирпич.

Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Кирпич. Тел. 099-97566-07.

zz Кирпич. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-60. zz Кирпич. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич (10 000 шт.) абс. большой ассортимент б/у. ДоЗола, песок, щебень, ставка. Недорого. Тел. 095-1-400гранотсев, граншлак, 7 т 500. zz Кирпич (100 - 100 000 шт.) ЗИЛ. Тел. 050-542-77-19. абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, zz Зола, шлак, щебень, песок, серый, шамотный, а также все гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка 093-0-333-898. zz Кабель силовой алюмин., 3х35 по городу и р-ну. Тел. 095-399и 1х16, 41,5 м. Тел. 095-197-48-50. 66-03. zz Кирпич (100 до 100 000 шт.), zz Камень бутовый. Тел. 095-42абс. ассорт. б/у: белый, красный, 52-018. кислотоупор., огнеупор., шаzz Керамическая раковина. Тел. мотный, в люб. кол-ве. Доставка. 095-178-15-45. Тел. 099-36-37-745. zz Киpп. 500 шт., красный, обоzz Кирпич (1000 шт. белый) женный, 400 шт., белый полутор. (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. Песок. Доставка. Цена договорная. 095-24-53-582. Тел. 095-1-400-400.

Зола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассорт. б/у в хор. сост. Сыпучие мат-лы. Всегда в наличии. Доставка вовремя. Тел. 099-26-96-000. zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассортим. б/у - белый, красный, огнеупор., шамотный, кислотоупор., гипсоблок, шлакоблок, песок, зола, щебень, шлак дроблен., гранотсев. Доставка. Тел. 095-0500-200. zz Кирпич (1000 шт.) ассорт. б/у, качество, доступные цены, доставка. Тел. 099-50-50-350. zz Кирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41613. zz Кирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-32035-90. zz Кирпич (1000 шт.) красный, обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119. zz Кирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-5795-113.

zz Кирпич 10 000 шт. - красн. в хор. сост. Доставка. Тел. 066-85333-31. zz Кирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zz Кирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 06657-95-327. zz Кирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599. zz Кирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zz Кирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. большой ассорт. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый крам. Тел. 099-717-05-20.

zz Кирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zz Кирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zz Кирпич (2000 шт.) - абс. ассорт. б/у - для сливных ям, доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Кирпич (2000 шт.) б/у красный обожженный. Доставка. Недорого. Тел. 095-0-500-200. zz Кирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18. zz Кирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37-800. zz Кирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49-006. zz Кирпич 10 000 шт. абс. ассорт. б/у - белый, кислотоупор., красный, огнеупор., силикат., многодыр., краматорский серый, гипсоблок, шлакоблок, недорого. Бесплат. доставка. Тел. 095-1-500200.

zz Кирпич 898. zz Кирпич 95-54. zz Кирпич 97-57. zz Кирпич 78-88. zz Кирпич 55-25. zz Кирпич 49-60. zz Кирпич 10-73. zz Кирпич 10-73. zz Кирпич 05-20. zz Кирпич 66-07. zz Кирпич 75-80. zz Кирпич 04-57. zz Кирпич 04-60. zz Кирпич 27-19. zz Кирпич 57-31. zz Кирпич 68-68.

Продаю

16

zz Кирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Кирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zz Кирпич б/у для сливных ям. Тел. 095-88-50-714. zz Кирпич б/у красный 500-2000 шт., недорого. Тел. 050-034-49-60.

zz Кирпич б/у, красный. Тел. 099-719-80-65. zz Кирпич б/у, красный, белый, б/у. Тел. 050-921серый. Тел. 050-284-97-57. б/у. Тел. 050-284-

б/у. Тел. 093-508б/у. Тел. 050-034-

Кирпич б/у, красный, огнеупорный, на печи, слив. ямы, хор. качества, недорого, доставка. Тел. 066-435-75-25.

б/у. Тел. 099-074-

zz Кирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099-453б/у. Тел. 099-074- 13-33. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. б/у. Тел. 099-717- 095-478-68-68. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. б/у. Тел. 099-975- 095-720-96-91. б/у. Тел. 099-227б/у. Тел. 095-641б/у. Тел. 095-641-

Кирпич б/у: белый, красный, огнеупорный. Тел. 066-435-75-25.

zz Кирпич белый, б/у. Тел. 095б/у. Тел. 066-096- 478-68-68. zz Кирпич красный дырчатый, Тел. 066-523-56-38. б/у. Тел. 066-138- б/у. zz Кирпич красный обожжен., силикатный полут., силик. одиб/у. Тел. 095-478- нарный, огнеупор., самот. Тел. 050-674-00-64.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Кирпич, блоки, плиты, шлакоблок, нов. и б/у. Тел. 099-53036-99. zz Кух. мойка, нержав, с тумбой, смесит., шлангой. Тел. 050-70159-34.

zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050141-02-13. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 063849-96-98. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095212-01-21. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095720-96-91. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095684-39-03. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 099719-80-65. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 063849-97-05. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 066-523-56-38. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 050-141-02-13. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-212-01-21. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-684-39-03. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 063-849-97-05. zz Кирпич, б/у, огнеупор. Тел. 066-523-56-38. zz Кирпич. кр., обож., силикатный одинарн., полуторн., шлакобл., гипсобл., шифер 8 ломов. Тел. 063-730-89-34.

http://slavinfo.dn.ua

Песок. Тел. 050-92-34593. zz Песок. Тел. 066-096-27-19.

Песок. Тел. 050-044-2644.

Кирпич красный, силикатный, б/у. Тел. 050923-45-93.

zz Кирпич легковес. Тел. 050583-33-89. Кирпич б/у любой. Тел. zz Кирпич обожжен. красн., серый, кислотоуп., белый полут. 099-975-66-07. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич огнеупор. Тел. 099-30Кирпич б/у любой. Тел. 66-874. zz Кирпич от 100 до 100 000 099-227-75-80. шт., абс. ассорт. б/у. Доставка, zz Кирпич б/у на слив. ямы и договор. Тел. 095-1-400-430. zz Кирпич, 1500 шт., абс. ассорт. печи. Тел. 066-435-75-25. б/у - белый, красный, кислотоуzz Кирпич б/у огнеупорный. Тел. порный, огнеупорный, в хор. сост. 066-138-57-31. Песок. Доставка. Тел. 099-7-700zz Кирпич б/у отлич. кач-ва. Тел. 200. 099-227-75-80. zz Кирпич, 1995 г., новый, 600 zz Кирпич б/у, белый. Тел. 066- шт., цена договорная. Тел. 066138-57-31. 165-76-21. zz Кирпич б/у, красный. Тел. zz Кирпич, б/у. Тел. 095-720066-138-57-31. 96-91. zz Кирпич б/у, красный. Тел. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 066095-478-68-68. 523-56-38.

б/у. Тел. 093-0-333-

б/у. Тел. 050-578-

zz Кирпич красный обожжен., силикатный полут., силик. одинарный, огнеупор., самот. Тел. 050-674-00-64. zz Кирпич красный обожжен., силикатный полут., силик. одинарный, огнеупор., самот, делов. мет., уголок. Тел. 050-674-00-64.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Песок. Тел. 050-044-26-44.

Песок. Тел. 099-56-55566.

zz Лестница, стремянка. Тел. 063-989-39-17. zz Лист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Тел. 095-1-400-400. zz Метал. трубы на дюйм и на 3/ 4, шамотн. плитка, стекло 1,7х 1,3, 3 мм. Тел. 050-73-38-867.

Металлопрофиль, б/у, 1,09х6 м, 55 грн/кв. м. Тел. 050-536-47-66. zz Оконные рамы со стеклами, 3 шт. Тел. 050-607-34-54.

zz Ондулин, пенопласт, ДВП, ДСП, б/у. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Паронит, Б3, 750х750, 4 шт, сальниковая набивка (пенька), 10 кг, сетка латун., 3,1х1 м, провод ВПП-6, для погруж. насосов, 150 м. Тел.: 3-32-52, 095-639-64-76.

Перегной, земля, чернозем. Тел. 050-92345-93. zz Песoк. Тел. 066-35-37-800. zz Песoк. Тел. 050-565-888-4. zz Песoк. Тел. 095-86-800-85. zz Песoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в мешках). zz Песoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099-62244-14.

Песок. Тел. 099-069000-3. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88.

zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 099-56-555-66. Тел. 095-14-00-555. Тел. 099-291-50-77. Тел. 050-604-11-44. Тел. 050-60-47-755. Тел. 095-09-79-693. Тел. 095-097-93-87. Тел. 095-018-53-33. Тел. 095-562-88-58. Тел. 095-562-87-78. Тел. 095-562-75-22. Тел. 095-0-800-301. Тел. 095-398-88-05. Тел. 095-519-91-19. Тел. 099-496-44-41. Тел. 066-416-0-222. Тел. 066-093-99-37.

zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 066-093-99-14. Тел. 066-093-92-09. Тел. 066-711-05-56. Тел. 066-304-92-22. Тел. 066-415-99-79. Тел. 093-508-55-25. Тел. 093-508-55-30. Тел. 096-70-70-730. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20. Тел. 099-975-66-07.

Песок. Тел. 099-227-7580. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 095-641-04-60. Тел. 066-523-56-38. Тел. 050-141-02-13. Тел. 066-138-57-31. Тел. 063-849-96-98. Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-478-68-68. Тел. 095-720-96-91. Тел. 095-684-39-03. Тел. 099-719-80-65. Тел. 063-849-97-05.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Плитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-50-33-599. zz Плитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zz Плитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661.

zz Песок (0,1 -10 т). Доставка. Быстро! Недорого! Тел. 099-7-700200. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-87604-06. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-09798-33. zz Песок (0,1-1 т) доставка в Плитa (32-63) б/у ПК мешках. Поднимем на этаж. Тел. (резка под размер), ПКЖ 066-20-888-63. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-921(3-12). Тел. 066-431-7095-54. 69. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Плитa (32-63) ПК, резка под zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-578- нужный размер. Тел. 095-79-7578-88. 520. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-573zz Плита (2-9 м) возм. резка под 55-00. ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-097- Тел. 095-88-50-714. 98-28. zz Плита (32-63) абс. ассорт., б/у zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-018- ПК от 32 по 63, резка под нужный 49-99. размер, ПКЖ любые размеры. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-316- Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85. 33-22. zz Плита (32-63) абс. ассортим., zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-562б/у, ПК, ПКЖ. Доставка. Тел. 05093-79. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-093- 921-95-54. zz Плита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, 98-71. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-034- ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доставка. Тел. 095-79-75-520. 49-60. zz Плита (32-63) ПК, ПКЖ в асzz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-074- сортим. Тел. 099-227-75-80. 10-73. (42, 48, 54, 56, 58, zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-717- 60,zz Плита 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, 05-20. аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. Песок (0,1-10 т). Тел. 095-1-400-400. zz Плита (42, 48, 54, 58, 60, 63) 099-975-66-07. ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-227- Тел. 099-975-66-07. zz Плита 6,3х1,2, пустотка, 5 75-80. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-641- шт., 3х63х1,2, 1х5х1,2, 1х4,8х80, нов., 1500 грн/1 шт., самовывоз из 04-57. Тел.: 050-031-63-23, zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-641- Святогорска. 095-60-45-702, 050-76-68-674. 04-60. zz Плита дорожная. Тел. 050zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-096- 076-21-49. 27-19. zz Плита дорожная. Тел. 050zz Песок (0,1-10 т) абс. быстрая 844-56-55. доставка, точный вес. Тел. 095-1zz Плита дорожная армиро400-400. ванная б/у в ассорт. Тел. 095-399zz Песок (0,1-10 т) мытый. Кр. 66-03. Лиман. Точный вес. Доставка. Тел. zz Плита дорожная разных 099-012-95-22. размеров, а также стеновая (кеzz Песок (0,1-10 т), глина, рамзитовая). Тел. 099-266-60-68. граншлак, зола, шлак, щебень. zz Плита дорожная, 2х6 и 2х3. Доставка. Цена договорная. Тел. Тел. 095-139-20-99. 099-50-50-350. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, Плита ПК (42-63). Тел. шлак, щебень. Доставка. Точный вес. Приятные цены. Тел. 095-1099-975-66-07. 400-500.

zz Трос стальн., Д 2 мм, 100 м. Тел. 095-87-60-486. zz Труба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. zz Труба асбестоцемент., диам. 27. Тел. 095-154-79-82. zz Труба асбестоцемент., диам. 27. Тел. 095-154-79-82. zz Труба асбоцем., 4 м., диам. 150 мм.,. Тел. 050-161-54-00. zz Труба Д 250 мм, толстостенная. Тел. 095-016-77-71. zz Труба диам. 630. Тел. 095-1029-888. zz Труба проф., 140х140, труба 420, 630 и др. металлопрокат. Тел. 095-774-31-01. zz Трубу диам. 326, стенка 10, цель натянута, и др. Тел. 066-5972-999. zz Трубу диам. 326, стенка 10, цель натянута, и др. Тел. 066-5972-999. zz Трубы оцинков. и черная, Д. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. 066-478-73-04. zz Уголки металл. , ванная. Тел. 095-466-66-35. zz Уголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099069-000-3. zz Уголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400. zz Уголок метал., 2 см шир. Тел. 050-65-06-612. zz Уголок, швеллер, 12, 16, 24. Тел. 099-306-82-80. zz Фасад камина, чугун., литой, 0,8х0,8 и 0,6х0,6. Тел. 095-1-500200. zz Цемент Балаклея М-400. Доставка по городу бесплатно от 10 мешков. Тел. 050-422-06-26.

zz Черепиц, шифер. Тел.: 050zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, 095-60-45-702, 050-76шлак, щебень. Кирпич б/у. Цена Плита ПК (42-63). Тел. 031-63-23, 68-674. договорная. Тел. 099-26-96-000. 099-227-75-80. z z Черепица керамовая, неzz Песок (0,1-10 т). Быстро. Неглазурован., 40 000 шт., возмож. дорого. Тел. 066-85-33-331. zz Плита стеновая керамзитовая, вар-ты бартера. Тел.: 050-031zz Песок (0,1-10 т). Договорная цена. Доставка. Тел. 095-0-500- б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. 63-23, 095-60-45-702, 050-76-68zz Плитка облиц. СКК, недорого, 674. 200. zz Чернозем. Тел. 050-921zz Песок 0,5 т. Тел. 050-82- для пола 5 кв. м. Тел. 050-26616-21. 522-99. 95-54. zz Плитка трот., бордюры, zz Песок 1-7 т, Лиманский, zz Чернозем. Тел. 099-074мытый, чистый, точный вес, не- водостоки, ступени, шляпы на 10-73. колонну, плитка фасадная и т.д. дорого. Тел. 095-1-400-430. zz Чернозем. Тел. 099-717zz Песок краснол. мытый, глина, Тел. 050-90-70-258. zz Плитка тротуар., бордюр, во- 05-20. зола, шлак. Точный вес. Низкие цены. Доставка. Тел. 095-1-500- досток, парапет, шляпы заборные, Чернозем. Тел. 099-975200. еврозабор, шлакоблок, полублок. zz Песок, 4-14 т. Тел. 050-143- Установка забора. Тел. 095-22966-07. 38-63. 18-12. zz Плиты дорожные. Тел. 095zz Чернозем. Тел. 099-975П е сок, з ола, гр а - 60-66-887. 66-07. zz Плиты дорожные 10 шт., 2х1,5 нотсев, шлак, щебень. м., дешево. Тел. 050-531-93-83. Чернозем. Тел. 099-227Недорого. Доставка. zz Плиты дорожные 10 шт., 2х1,5 м., дешево. Тел. 050-531-93-83. 75-80. Тел. 099-069-000-3. zz Плиты тротуарные 1,20х80х10 15 шт. Тел. 066-435-75-25. zz Чернозем. Тел. 099-227zz Полублок б/у 6 грн., плиты 75-80. Песок, зола, щебень, перекрыт. 6х 1.2 и 3х 1.2, б/у, zz Чернозем. Тел. 095-641гранотсев, чернозем. Тел. блоки б/у,( 30- 60) 400-1000 грн. 04-57. 050-62-64-642. Тел. 050-50-85-355. zz Чернозем. Тел. 095-64104-60. zz Песок, зола, щебень, Продам б/ у блоки, zz Чернозем. Тел. 066-096граншлак, земля, кирпич, плиты, регеля, плиты, 27-19. строймусор, перегной. Тел. 050753-86-99. перекрытия. Тел. 050zz Песок, зола, щебень, шлак, 888-40-47. гранотсев. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 093-508-55-30. zz Раковина керам. белая, б/у. zz Песок, зола, щебень, шлак, граншлак. Доставка. Тел. 096-70- Тел. 050-761-23-80. 70-730. zz Сендвич-панели, 7 шт., 2х1 zz Песок. Доставка ЗИЛ 7 т. Тел. м. Тел. 066-431-70-69. 095-1-400-403. zz Стальные вынны, 2 шт., 1,7 м., 1,5 м, стальная мойка 800х 600. Плитa (32-63) - абс. Тел. 050-526-51-49. zz Стекло, армированное. Тел. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ 050-215-61-09. люб. кол-во, доставка по zz Стекло, б/у, недорого. Карниз. городу и р-ну. Тел. 066- Плитка облицовочная, 20х20. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. 433-0-222. zz Стекло, оконное, 37х120, 48х130, 100х130, песок 0,5 т. Тел. 050-825-22-99. zz Стеклоблок б/у, 200 шт., отл. сост. Тел. 095-1-400-400. zz Строит. мастерки, малярные валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 099-257-96-24. zz Стройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Тиса (большие), карнизы металл. б/у. Тел. 050-249-81-20. zz Тиса (большие), полублок. Тел. 066-16-77-544.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

zz Шалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-24-19019. zz Швеллер б/у 12, 14, 20, 5-7 м. Тел. 066-784-61-19. zz Шифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 095026-49-81. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 09588-50-714. zz Шифер 8-волн., б/у и нов. Тел. 095-1-400-400.

Шифер б/ у, кирпич: белый, красный,шамотны, кислотоупорный. Тел. 050-888-40-47.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Шлак. Тел. 099-719-80-65. zz Шлак. Тел. 063-849-97-05. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Шлак (0,1-10 т) для отсыпки дворов. Тел. 099-975-66-07. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. Тел. 099-074-10-73. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. для засыпки дорог. Доставка в течение 2 часов. Тел. 095-0-500-200. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., глина, керамзит, зола, песок, щебень. Быстро и вовремя доставим. Тел. 099-26-96-000. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок. Доставка. Договорная цена. Тел. 099-7-700-200. zz Шлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1-400400. zz Шлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 095-641-04-60. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский. Тел. 050-921-95-54. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский дроблен. Доставка. Тел. 095-1400-500. zz Шлак (0,1-10 т) молот., крамат. Тел. 099-717-05-20. zz Шлак (0,1-10 т), глина, граншлак, зола, песок, щебень. Доставка. Доступная цена. Тел. 099-50-50-350. zz Шлак (0,1-10 т), договор. цена. Тел. 099-012-95-22. zz Шлак (0,1-10 т). Очень дешево! Тел. 066-85-333-31. zz Шлак абс. быстрая доставка. Договор. цена. Тел. 095-1-500-200. zz Шлак ЗИЛ 7 т, мариупольский доменный для основы под тротуар. плитку. Тел. 095-1-400-400.

zz Шифер б/у, большой и малый. Тел. 066-435-75-25. zz Шифер, б/у,красн. обож. кирпич, силикат., полуторный, силикат. одинарн., шамотный, огнеупор, легковес д/печей. Тел. 095-689-12-89. zz Шифер, бетон. блоки и пр. стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Шифер, новый. Тел. 066-9964-196. Шлак краматорский. zz Шлак. Тел. 099-307-82-52. Тел. 050-92-345-93. zz Шлак. Тел. 093-0-333-898. zz Шлак. Тел. 050-921-95-54. zz Шлак краматорский, zz Шлак. Тел. 050-284-97-57. дроблен., фракционный, ЗИЛ, 7 т, zz Шлак. Тел. 050-578-78-88. доставка. Тел. 095-1-400-430. zz Шлак. Тел. 095-320-35-90. zz Шлак мариупольский доменный, доставка. Тел. 095-1-400Шлак. Тел. 050-044-26- 430. zz Шлак. Доставка ЗИЛ 7 тонн. 44. Тел. 095-1-400-403.

zz Шлак. Тел. 095-097-98-33. zz Шлак. Тел. 096-70-70-730.

Шлак. Тел. 099-069-0003. zz Шлак. Тел. 050-034-49-60. zz Шлак. Тел. 099-074-10-73. zz Шлак. Тел. 099-717-05-20.

Шлак. Тел. 099-975-6607. zz Шлак. Тел. 099-975-66-07.

Шлак. Тел. 099-227-7580. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 095-641-04-60. Тел. 066-096-27-19. Тел. 066-523-56-38. Тел. 050-141-02-13. Тел. 066-138-57-31. Тел. 063-849-96-98. Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-478-68-68. Тел. 095-720-96-91. Тел. 095-684-39-03.

zz Шлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-62272-12.

Шлакоблок вибраци онно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-7918. zz Шлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69. zz Шлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003. zz Шлакоблок, гипсоблок б/у. Песок, зола. Доставка. Тел. 095-1400-500. zz Шпалы дерев., кирпич красный, гипсоблок, стекла 3 мм. Тел. 095-466-66-35. zz Шпатлевка. Тел. 050-50186-17. zz Щeбень. Тел. 099-454-76-75. zz Щeбень (1-14 т). Тел. 099453-21-22. zz Щебeнь. Тел. 050-24-19-019.

Щебень. Тел. 099-069000-3. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88.

Щебень. Тел. 050-92345-93. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень.

Тел. 050-044-26-44. Тел. 095-097-93-77. Тел. 095-562-83-38. Тел. 095-562-63-11. Тел. 095-319-22-99. Тел. 095-620-11-33. Тел. 093-508-55-25. Тел. 093-508-55-30. Тел. 096-70-70-730. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Щебень. Тел. 099-97566-07. zz Щебень. Тел. 099-975-66-07.

Щебень. Тел. 099-22775-80. zz Щебень. Тел. 099-227-75-80. zz Щебень. Тел. 095-641-04-57. zz Щебень. Тел. 095-641-04-60. zz Щебень. Тел. 066-096-27-19. zz Щебень. Тел. 066-523-56-38. zz Щебень. Тел. 050-141-02-13. zz Щебень. Тел. 063-849-96-98. zz Щебень. Тел. 095-212-01-21. zz Щебень. Тел. 095-478-68-68. zz Щебень. Тел. 095-720-96-91. zz Щебень. Тел. 095-684-39-03. zz Щебень. Тел. 099-719-80-65. zz Щебень. Тел. 063-849-97-05. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095641-04-60. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066096-27-19. zz Щебень (0,1-10 т) ассорт. Гранотсев. Точный вес. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Щебень (0,1-10 т) гранит., зола, песок, шлак доставка в теч. 1 часа. Договорная цена. Тел. 0951-400-500.

zz Щебень (0,1-10 т) гранитный, доломитный фракция 5-20, гранотсев, зеленка, граншлак, зола. Доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Щебень (0,1-10 т) гранитный. Гранотсев. Зола. Песок. Точный вес. Доставка в течение 1 часа. Тел. 095-0-500-200.

zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ, гранит. Доставка. Недорого. Тел. 099-50-50-350. zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ. Недорого! Тел. 066-85-333-31. zz Щебень (0,1-10 т), ассорт., гранотсев, зола, песок, шлак. Точный вес. Недорого. Доставка. Тел. 099-7-700-200. zz Щебень (0,1-10 т). Быстро! Доступные цены! Точный вес! Тел. 099-012-95-22. zz Щебень ассорт. - гранит, доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Щебень гранитный, фракция 5/10 мм, 5/20 мм, 20/40 мм, точный вес. Быстро. Доставка. Тел. 095-1-400-430.

Щебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099-069000-3. zz Щебень. Доставка ЗИЛ 7 тонн. Тел. 095-1-400-403. zz Электроды, метизы, задвижки, проволоку. Тел. 066-98066-33.

Куплю

zz 10 000 кирпича б/у - красный, белый, металлопрокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400-400. zz Абс. все виды металлов, расчет на месте. Тел. 050-017-4333. zz Абсолютно дорого! Черный и цветной металл. Самовывоз. Тел. 050-161-20-94.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Лом, черных и цветных металлов. Приеду, заберу. Тел. 066-99-51-651.

куплю Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-536-4766. zz Блоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-43170-69. zz Блоки б/у ФБС, любых размеров, приеду, заберу. Тел. 095-81-85-866. zz Блоки б/у, абс. любые, приеду заберу. Тел. 066-57-94-540.

zz Быстро вывезем любой металлолом. Тел. 099-344-000-3. zz Вагончик строит. или бытовку. Тел. 066-523-56-38. zz Вагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zz Ворота гаражные б/у. Тел. 095-1-400-403. zz Ворота гаражные разных размеров, б/у и нов. Тел. 095-1400-400. zz Вывезем любой металлолом, дорого. Тел. 050-017-4-333. zz Выкупаем металлолом по высокой цене упредприятий и населения. Дорого! Тел. 050-0174-333. zz Емкость для цемента, транспортная лента, полублок. Тел. 050-249-81-20. zz Закупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Закупаем металлолом по высокой цене у предприятий и населения. Дорого. Тел. 099-344000-3. zz Здание под разборку. Тел. 066-523-56-38. zz Здание под разборку. Тел. 063-849-97-05. zz Кирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 099-22612-51. zz Кирпич абс. любой. Тел. 05024-19-119. zz Кирпич абс. любой б/у и все стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 05087-53-933. zz Кирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zz Кирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zz Кирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46-360. zz Кирпич б/у. Тел. 095-1-400403. zz Кирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич, б/у. Тел. 066-52356-38. zz Кирпич, б/у. Тел. 063-84996-98. zz Кирпич, б/у. Тел. 099-71980-65. zz Кирпич, шлакоблок, гипсоблок,доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-03-16-323. zz Купим чугунные батареи. Тел. 066-860-96-35. zz Лом всех видов. Расчет на месте. Тел. 050-017-4-333. zz Лом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Лом черных и цветных металлов. Тел. 050-161-20-94. zz Лом, черных и цветных металлов. Приеду, заберу. Тел. 066-99-51-651.

18

Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-536-4766. zz Металл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zz Металл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. zz Металл, приеду, заберу. Тел. 066-99-64-196. zz Металл. ванную, б/у. Тел. 099-074-62-42. zz Металл. ванную, б/у. Тел. 099-074-62-42. zz Металлолом, очень дорого, приезжаем. Тел. 066-99-64-196. zz Металлолом. Дорого. Тел. 095-698-99-33. zz Металлолом. Дорого! Тел. 050-161-20-94. zz Металлолом. Дорого! Тел. 050-017-4-333. zz Металлолом. Дорого! Самовывоз! Расчет на месте. Тел. 095-143-04-84. zz Металлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. 095-698-99-33. zz Плита абс. люб. размеров, б/у, блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 095-88-46-521. zz Плита абс. люб. размеров, блоки, заберу. Тел. 095-88-50-714. zz Плита абс. любые, заберу дорого. Тел. 095-399-66-03. zz Прием металла, дорого. Тел. 066-99-51-651.

zz Двери межкомн. Тел. 050-76123-80. zz Двери металлич. в ассортименте, с коробками, б/у и нов., гараж., въездные ворота, хор. сост. Тел. 095-0-500-200. zz Двери, новые, в упаковке. Тел. 095-229-34-34. zz Двери2,20х700, окно 1430х1370, м/п, «Рехау», 2 стекла, 2 500 грн. Тел. 099-01-90-637. zz Дверь с замком и внутр. шпингалетами, без коробки, 2,20х1,04. Окна б/у , сос стеклами 1,500х1000- 6 шт., 1,500х1,500- 2 шт. Тел. 050-249-81-20. zz Дверь, метал, с двойн. коробкой 2 х 0,8. Тел. 099-140-61-87. zz Дубовая дверь с замком, без коробки, 2,20х1,04, окна б/у со стеклами 1,500х1000 - 6 шт., 1,500х1,500 - 2 шт., металл. карнизы. Тел. 066-16-77-544. zz Застекл. рамы б/у. Тел. 059058-71-48. zz М/П окно 1,5х1 м., стекла 4 и 5. Тел. 095-154-79-82. zz Металл б/ у в издел., б/у, окна 1070х1040, сосна, б/у, дверь металл. обшиты дубов. вагонкой б/у, дверь дуб., руч. раб., б/у, дуб. дверные и оконные коробки. Тел. 095-11-77-599. zz Надежные входные двери под заказ и в наличии! Лучшие цены от 1580. Тел. 066-71-633-72.

Окна деревян. со стеклами, б/у, 50 шт., 100 грн/1 шт. Тел. 050-15507-03. О кна , балкон ы , лод ж и и , р оллет ы , жалюзи. Двери вход. и межкомн. Солнечные бата р е и . В ы сокое кач-во. Низкие цены. Акции и скидки! Замер, демонтаж бесплатно. Тел. 050-068-65-70. zz Окон. рамы со стеклами. Тел. 099-257-96-24. zz Оконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68-255. zz Оконные рамы, б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zz Рамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., обшита вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Рамы со стеклами для парников. Тел. 050-825-22-99. zz Решетки металл. на окна. Тел. 099-018-10-09.

Куплю

zz Ворота гаражные б/у. Тел. 095-1-400-403.

Роллет, б/у, 2х1,2-1,5 м. Тел. 095-685-25-55.

Продаю

zz Автоматика на котел КСТ-16, zz Проволку 4- 5 мм. Тел. 066- б/у. Тел. 095-87-60-486. 167-75-44. zz Баллон пропан, 50 л. Тел. 095zz Стройматериалы, б/у. Тел. 87-60-486. 063-849-96-98. zz Баллон пропановый, 40 л. zz Стройматериалы, б/у. Тел. Тел. 050-62-30-975. 099-719-80-65. zz Бензопила «Свитязь ДТ5000», для проф., 3 200 кВт, 2 000 Техсеребро (контакты), грн или обмен на электропилу. столов. серебро, завод- Тел. 095-30-80-339. zz Бензопила Урал, циркулярка, ские цены. Тел. 050-536- газ. баллон- пропан, бытовой газ. баллон- аргон. Тел. 095-61-89-540. 47-66. zz Бесперебойник, Mustek. Тел. 095-420-27-11. Черный лом, стружку, zz Бетономешалка пром. 380 дорого. Тел. 050-536-47- В. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66. 66. zz Болгарка проф. Makita, Д. круга 230. Тел. 095-182-23-67. zz Шифер (6-8-волн.) б/у, zz Весы напольные, 1000 кг. Тел. приеду, заберу. Тел. 099-453- 095-1-400-400. 13-33. zz Витринная горка, стекло, zz Шифер (6-8-волн.), дорого. алюмин. Прилавок-витрина холоТел. 099-454-76-75. дильная. Тел. 095-016-77-71. zz Шифер 6-, 8-волн. приеду zz Вязальный аппарат «Черзаберу дорого. Тел. 095-1-400нивчанка». Тел. 095-381-90-21. 414. zz Газ. колонка без вытяжки, zz Шифер 6-, 8-волн., заберу немецкая, очень удобная и продукдорого. Тел. 066-59-54-515. zz Шифер 6-, 8-волнов., приеду, тивная, цена догов., стирал. маш. Тел. 050-230-70-99. заберу. Тел. 095-1-400-400. zz Газ. колонка без вытяжки, zz Шлакоблок б/у, заберу сам. немецкая, очень удобная и проТел. 099-453-17-18. дуктивная, цена договорн. Тел. zz Шлакоблок, б/у и новый. Тел. 050-230-70-99. 099-20-88-661. zz Газ. установка пропан 50 л., 2 900. Тел. 099-018-10-09. zz Газовый баллон, ПРОПАН для газели, 90 л. Тел. 050-565-99-10. zz ГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и разПродаю магничивания бенз., 6000 грн., zz Ворота гараж., 2,5х2,4, нов., с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. короб. Тел. 099-31-01-993. zz Дизель-генератор, мощность zz Ворота гаражные 2,4х1,8, б/у и нов., в ассортименте, недорого. 220 кВт. Тел. 050-555-55-66. zz Кислородный баллон. Тел. Ворота въездные. Тел. 095-1-500050-966-34-54. 200. zz Компрессор для холоzz Входные двери. Недорого. дильника. Тел. 095-171-27-15. Тел. 0955952725. z z Компрессор промышленный, zz Двери дерев, ДСП. Тел. 095СО-7Б, новый. Тел. 095-182-23-67. 154-79-82. zz Компрессор промышленный, zz Двери дерев, ДСП. Тел. 095СО-7Б, новый. Тел. 095-182-23-67. 154-79-82.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Копировальный аппарат А3, Canоn RG 2016. Тел. 095-24483-02. zz Котел АОГВ-50, на тв. топ., уголь/дрова, недорого, срочно. Тел. 050-473-74-93. zz Котел водогрейный чугунный модель КЧМ-3ДГ новый. Тел. 050297-53-55. zz Котел КСТ-16 под газ, 5 000 грн, станок деревообрабатывающий, пила-фуганок, УБДН 4 000 грн. Тел. 050-238-20-14. zz Котел твердотопливн., Kordi, 14 кВт, автоматика. Тел. 050-15608-82. zz котел, твердотопл., КФТ-16. в отл. сост. Тел.: 050-93-41-347, 066-115-61-37. zz Лабораторная мельница для помола красок. Тел. 050-95262-45.

Магниты супер сильные. Тел. 095-395-85-57. zz Маникюрный столик, комод, сушуар для волос. Тел. 099-52872-80. zz Молотки, лопата, вилы, грабли. Тел. 095-521-80-27. zz Мотопомпа. Холодильно-морозильная установка, Alka, Чехия, нов., пр-сть от 100 кубов и выше. Тел. 066-737-11-99. zz Насос водяной. Тел. 050-76006-39. zz Насос для полива, Харьков, 700 грн, лестница стремянка. Тел. 099-706-47-79. zz Обогреватель маслян., 9 секций. Тел. 066-033-07-87.

Пресс на 200 л масла, 5 000 грн. Пресс для вторсырья, 10 000 грн. Дробилка для пластмассы, 8 000 грн. Тел. 050-155-07-03. zz Пускатели, 2, 4, 6 величины, б/у, теристоры с радиатором, 320 А. Тел. 050-952-62-45. zz Радиотелефон, Сенао. Тел. 095-016-77-71. zz Ресивер, б/у, 10 куб., давлен. рабоч. 16 атмосфер. Циркулярка без эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. zz Ручная вязальная машинка. Тел. 099-257-96-24. zz Сварочный аппарат и металлоискатель. Тел. 050-554-75-93. zz Сварочный самодельный аппарат по эл. 3 мм., 550 грн. Тел. 095-39-39-308. zz Сейф, мегаомметр М1101-1500 V, насос для скважины ЭЦВ-6. Серена ВСС-4М. Тел.: 3-32-52, 095-639-64-76. zz Спорт. тренажер «Орбитрек», б/у , недорого и кух. комбайн. Тел. 050-15-65-841. zz Станок для выравнивая крышек для консервации. Тел. 095-40-55-163. zz Станок ЧПУ для нарезки резбы на пластик. трубы, диаметр 110-125, недорого. Тел. 066-9951-651. zz Станок-ножницы для резки металла. Тел. 050-249-81-20. zz Станок-ножницы для резки металла, домкрат. Тел. 066-16-77544. zz Старинная, ножная, швейн. машинка Zinger. Тел. 095-42972-41. zz Стол слесарный металл., канистры 20 л., сталь цепная. Тел. 095-61-89-540.

Строительные леса (тура) сдам в аренду или продам, высота 9, 5 м. Тел. 099-492-68-48. zz Таль. Тел. 066-80-111-21. zz Твердотопливный котел длит. горения Altep 25E. Тел. 050145-31-06. zz Тел. аппараты. Тел.: 050-06501-28, 050-065-01-29. zz Тепловентилятор на дровах, твердотопл. котел длит. горения, пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Тел. 066-600-87-84. zz Термобудка, 8 м, с холод. оборудованием. Тел. 095-13916-83. zz Токарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, компрессор СО248, редуктор на кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50-186-17. zz Токарный станок, по металлу, настольный, раб. сост. Тел.: 050713-42-31, 067-713-42-31. zz Торг. витрины. Котел твердотопливный. Тел. 050-949-23-76. zz Торг. механ. весы, 200 кг, б/у. Весы механич. товарные на 150 кг. Тел. 066-216-00-55. zz Фрейзерный деревообрабат. станок, стационарный. Тел. 050048-04-61. zz Церкулярка со строгальным. Тел.: 050-615-37-32, 099-38370-17. zz Циркулярка. Тел. 050-25488-89. zz Циркулярка. Тел. 099-30668-74. zz Чугунная «бабка» , 500 кг., 4 000 грн, торг. Тел. 050-472-80-78.

http://slavinfo.dn.ua

zz Швейная маш. Singer, антиквар. на кован., чугун. стойке. Тел. 095-495-88-77. zz Швейная машинка «Подольская» ножная. Тел. 050-21575-15. zz Эл. двигателя, компрессора. Тел. 066-638-58-32. zz Эл. инструмент. Свароч. аппарат, таль цепная 3 т. Тел. 09930-66-874. zz Эл. котел, 6 кВт, 100 кВт, водонагрев., конвектора, задвижки, эл. дв-ли, компрессоры, генераторы, электроды. Тел. 095-774-31-01. zz Электродвигатели. Тел. 095319-39-99. zz Электроды. Тел. 050-84456-55. zz Электрокотел с терморег. Кремень., недорого, примерно 100 кв.м, аппарат высокого давления для мойки машины Керхер. Тел. 095-42-13-387. zz Электропила. Тел. 066-8483-699. zz Электросчетчик НИК- 2102 , новый. Тел. 050-909-62-11.

Куплю

zz Аккумуляторы, б/у, газ. колонки на з/ч, компрессоры, нераб. Свар. полуавтомат, б/у. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84671. zz Бензои электроинструменты, свароч. аппарат, электродвигателя, трансформатор и генератор, газ. баллон. Тел. 06600-979-22. zz Буферная емкость для твердотоп. котлов , 1000 куб. м. Тел. 095-764-93-09. zz Вагончик строит. или бытовку. Тел. 066-523-56-38.

Весы 0,1 или 1 т, можно электронные. Тел. 095330-98-58. zz Весы 0,5-1т. Тел. 066-35-37800. zz Газ. колонку на з/ч. Тел.: 05091-676-49, 66-55-93. zz Газ. колонку на з/ч. Тел. 09359-84-671. zz Гаражный инвентарь, инструменты, приспособления и прочее, крупоружку, зернодробилку, электротерку, эл. мясорубку. Тел. 066-00-979-22. zz Насос для колодца. Тел. 09581-28-749. zz Осциллограф. Тел. 099-47583-69.

Радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zz Слесарные тисы и металл. опрыскиватель. Тел. 050-14531-06.

Супер магниты, разные. Тел. 050-598-50-94. zz Счетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44. zz Транспортная лента, емкость для цемента. Тел. 066-16-77-544.

Продаю

zz DVD-плеер BBK с пультом, 300 грн. Тел. 095-420-27-11. zz Газ колонка-автомат, холодильник, мороз. камера. Тел. 095-61-89-540. zz Газ. печь, б/у, в хор сост. Тел. 099-708-97-12. zz Газ. плита «Тор-1470». Шв. маш. «Подольская». Тел. 095-04837-23. zz Газовая печка 2 конфор. Тел. 095-156-51-61. zz Двухконфорочная электроплита «Мечта», дешевле, чем в магазине, электросам. на 4 л. Тел. 095-66-55-291.

zz Духовка аэрогриль новая, цена договорная. Тел. 099-50436-40. zz Йогуртница, новая Мулинекс, гидромассажер ванночка для ног «Скарлет», нов., соковыжималка Филипс, б/у, пароварка Тефаль Витамин +, б/у. Тел. 066-04-06466. zz Кондиционер, электроконвектора. Тел. 095-139-16-83. zz Кух.комбайн, 650 грн. Тел. 050-156-58-41. zz Микроволновая печь DELFA, отл. сост. Тел. 099-017-40-69. zz Морозильная камера. Тел. 095-420-27-09. zz Морозильные камеры «Liebherr» сухая заморозка от 180 до 360 л., от 6 800 до 9 500 грн. Выбор. Гарантия 1 год. Тел. 06605-14-585. zz Печка, газ, п- во Беларуссь, в хор. сост. Тел. 050-677-70-61. zz Плита с комфорками металл., комфорки, колосники. Тел. 066-80111-21. zz Пылесос , новый. Тел. 050161-54-00. zz Роутер, новый в упаковке, LG DVD проигр. на авто, новый, в упаковке, белого цвета,. Тел. 06604-06-466. zz Ручной кух. комбайн. Тел. 095-052-7917. zz Самовар эл. на 3 л, соковарка. Тел. 050-065-01-28. zz СВЧ-печь, Samsung и пылесос. Тел. 095-420-27-09. zz Соковарка. Тел.: 066-10711-62, 099-383-70-17. zz Стир. машина на з/п, Канди. Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099-706-47-79. zz Стир. машинка «Ардо» на разборку. Тел. 095-89-59-451. zz Стир. машинка малютка. Тел. 099-018-10-09. zz Стирал. машинка, малютка «Десна», 500. Тел. 066-16-35-149. zz Стиральная машинка «Ультратон» произв. г. СанктПетербург. Тел. 066-002-33-24. zz Стиральная машинка «Ультратон» произв. г. СанктПетербург. Тел. 066-002-33-24. zz Три тел. стационарных, чайник электрич. Тел. 050-825-22-99. zz Утюг «Филипс» новый, в упаковке, 700 грн. печка, газ, 4 конф., с дух., б/у, в хор. сост. Тел. 095-171-47-01. zz Хлебопечка PHILIPS. Тел. 099-54-79-222. zz Хлебопечь «Орион», Бойлер «Аристон». Тел. 095-41-41-350. zz Холодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zz Холодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zz Холодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 066-216-00-55. zz Холодильник 2-камерный, «Веко», б/у, холод сухой зам., 2кам., LG. Тел. 050-597-36-99. zz Холодильник Nord , 2-камерный. Тел. 099-299-70-27. zz Холодильник Whirlpool, почти новый. Тел. 095-504-91-92. zz Холодильник, б/у. Тел. 05050-186-17. zz Холодильники «Саратов», 1200 грн., «Донбасс», 1300 грн. Фотоаппарат пленоч., раб. сост., 50 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Холодильники 1-2-камерн. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84671. zz Холодильный шкаф объем 0,8 куба. Тел. 066-784-61-19. zz Шв. машинка, ножная, без привода «Альтембург», 2 оперций. Ножн. шв. машинка «Магдебург», витая красивая станина. Тел. 066311-81-61. zz Швейная машинка «Подольская» б/у, стир. машинка «Донбасс» б/у. Тел. 095-46-44-969. zz Эл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zz Эл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-77519-44. zz Электродвигатели, швейные машинки «Зингер» и «Орша» ножные и ручные привода, электодуховка «Проминь», электрокофеварка «Оризон». Тел. 050-2689-207.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 zz Ноутбук из Германии, в хор. сост, 2 ядра, 2 гб операт., Windows 7, Wi-Fi , 2295, ак. 1,5 ч. Тел. 095443-96-71. zz Ноутбук, игровой, отл. сост., 4 500 грн. Тел. 099-04-35-150. zz Планшет LenovoTab 2A7-10F, почти новый, без скрытых проблем, без звонков, чисто для работы,1800 грн. Тел. 096-03360-89.

Продаю

zz Электродвигатели, швейные машинки «Зингер» и «Орша» ножные и ручные привода, электодуховка «Проминь», электрокофеварка «Оризон». Тел. 050-2689-207. zz Э л е к т р о п о л о т е н ц а с у шители. Тел. 050-607-34-54. zz Электросамовар. Тел. 05073-38-867. zz Электрочайник, 2л. 120 грн. Тел. 095-399-10-79. zz Электрочайник, 2л. 120 грн. Тел. 095-399-10-79.

Куплю

zz 2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zz Газ. плиту., недорого. Тел. 095-229-34-34. zz Двухкам. холодильник, жк телевизор, стирал. маш.- автомат в раб. сост. Тел. 050-18-48-588. zz Колонку газ. совет. или имп. в люб. сост., можно не раб. или новую. Тел. 050-939-99-67.

Куплю холодильник, стир. машинку автомат, ТВ, ЖК, газ печ, микроволновку, нагревательній бак и т.д. Тел.: 050-50-98-688, 067-887-38-12. Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66.

zz Мини-диски 33 шт. с проф. минусами, видеомагнитофон. Тел. 099-54-79-222. zz Муз. центр Sony, 5- пол. аккуститка. Тел. 099-257-96-24. zz Пластинки. Тел. 095-33829-39. zz Проигр. винил. пластинок, в/к, электроника Д1-012, стерео, с акустич. системой, АС 25-326, и усилитель в/к, 3 300, в хор. сост. Тел. 066-47-87-304. zz Система ДУ типа МУ-650, МУ-653, УСУ-653 для телев. типа ЗУСЦТ, пульт и МДР не треб. Тел. 095-190-35-82. zz Спутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-428-29-15. zz ТВ «Весна», ч/б, приемник с УКВ блоком. Приемники «Океан», «Меридиан» с УКВ-частотой. Колонки мощные. Тел. 095-04837-23. zz ТВ «Томсон». Тел. 095-41-41350. zz ТВ Самсунг б/у, диагональ 32 см. Тел. 050-201-25-76. zz ТВ Фотон, большой, цвет., в раб. сост., недорого. Тел. 095-0925-002. zz ТВ цветной «Электрон». Тел. 050-878-24-26. zz ТВ цветной, хор. сост. Тел. 050-064-29-23. zz Телевизор LG, Холодильник Ariston. Тел. 050-638-09-47. zz Телевизор Panasonic, 850 грн, фотоаппарат Skina, 50 гр. Тел. 099706-47-79. zz Телевизор для авто. Тел. 095420-27-11. zz Телевизор для авто. Тел. 095420-27-11. zz Телевизор, цветной, в отл. сост., недорого. Тел. 050-13679-35. zz Тюнер, Т2, новый, с просм. видео через юсб-флешки, полный комплект, гарантия, 399 грн. Тел. 099-043-51-50. zz Фотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Фотоаппараты «ФЭД», «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. 066-866-919-8.

Продажа Б/У ноутбуков! Купи качество intel.olx.ua. Тел. 099-453-04-40.

Куплю

zz В рабочем состоянии компьютер, ноутбук, принтер, нетбук, планшет. Тел. 066-240-47-96.

Продаю

zz Htc brilliant в отл. сост., с документами. Тел. 095-505-63-64. zz Nokia 650 грн. б/у, Keepon N 50, в хор. сост., 4 экран, 700 грн. Моб. тел. Samsung, андроид, отл. сост. Тел. 095-672-00-73. zz Айфон 5 S , 16 гб , идеал. сост. ,полный комплект,4 295 грн. Тел. 095-443-96-71. zz З/ч на моб. телефоны, нов. и б/у. Тел. 095-399-10-79. zz Моб. тел. Lenovo A319, на з/ч, почти нов. Тел. 095-420-27-11. zz Моб. телефон Samsung. Тел. 095-178-15-45. zz Старт. пакет МТС-турист, звонки в Россию - 1 грн., золотые номера. Тел. 066-980-66-33.

Куплю

zz Куплю мобильный тел., недорого. Тел. 050-93-51-805.

Платы мобильных телефонов в любом сост. Тел. 050-536-47-66.

Продаю

zz Антикварн. нем. пианино конца 19 века, «Форстер», хор. раб. сост. Тел. 095-21-29-219. zz Синтезатор Bravis KB - 750 (54 клавиши), пианино, настроенное., цена догов. Тел. 050-856-36-98.

zz Стир. машину, газ. колонку, газ. печь, холодильник в любом сост., можно нераб. Тел. 099-074Куплю 62-42. Куплю zz Куплю недорого саксофон zz Холодильник 1 камер, z z TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, или трубу на 3 кнопки. Тел. 095мороз. камеру, газ. колонка, стир. цветной ламповый, на з/ч. ТВ машинку и др. быт. технику. Тел. Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. 137-98-44. 066-00-979-22. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zz Холодильник в рабочем сост. zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84- цветной ламповый, на з/ч. ТВ 671. Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. zz Холодильник в хор. сост., для Тел. 093-59-84-671. Продаю себя. Тел. 099-350-18-20. zz Старый ламповый радиоzz 3-створ. Шкаф с антр., б/у, zz Холодильник импорт. пр-ва, приемник, старый пленочный трельяж. Тел. 050-94-66-393. для себя, недорого. Термо- фотоаппарат. Тел.: 050-713-42-31, регулятор, реле Р4 на холод. 067-713-42-31. zz 2 кресла, металл. кровать. «Минск-15». Тел. 050-77-519-44. zz ТВ, черно-белые, цветные, Тел. 095-466-66-35. zz Холодильник, б/у или ком- ламповые. Тел.: 099-30-68-280, zz 2 мягких кресла. Тел.: 050прессор. Тел.: 050-031-63-23, 093-59-84-671. 065-01-28, 050-065-01-29. 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz 2 мягких кресла. Тел.: 050zz Телевизор, приставку т 2. zz Холодильник, недорого. Тел. Тел. 050-93-51-805. 065-01-28, 050-065-01-29. 093-95-11-708. zz 2 новых компьют. стола. Тел. zz Холодильник, недорого. Тел. 095-244-83-02. 050-93-51-805. zz 2 полумягких стула, б/ у, zz Холодильник, нераб. Тел. манеж. Тел. 050-65-06-612. 050-62-30-975. zz 2 тумбочки прикроват., трюмо, zz Холодильник, нераб. Тел. Продаю Германия, стол обеденный + 6 093-59-84-671. zz Bluetooth Jabra BT2010, новый мягких стульев, Румыния, сервант zz Холодильник, нераб. сост. в упаковке, ноцутбук Lenovo G560E с антрес., шкаф 2-створч. Тел. Тел. 066-216-00-55. на з/ч в сборе или по отдельности. 093-95-11-708. zz Швейн. машинку, ручную. Тел. Планшеты, 2 шт., на з/ч. Тел. 095zz 2 шафа, плател., бельевой, 095-812-87-49. 420-27-11. с антрисолями, стол- тумба, б/у, zz Два планшета на запчасти. кресло комп. Тел. 095-229-34-34. Тел. 095-420-27-11. zz 4 шкафа, настен., тумбочка zz Заряднное для КПК «Асус», 2 из кухон. гарнитура , Польша. Тел. шт., по 30 грн. Тел. 095-124-60-87. 095-154-79-82. zz Игровой системный блок, виzz Гостинная, шкафы с антрис, Продаю деокарта 1 Гб, 2 ядерный, Виндовс можно по отдельности. Тел. 050zz 2 телевизора с тюнером. Тел. 7, отл. сост., 2 695 грн. Тел. 067- 675-75-71. 916-51-76. 099-299-70-27. zz Два серванта, кн. шкаф, zz Игровой системный блок, ви- тумба- комод, шкаф двухств., zz TV, отл. сост., Т2, ж/к монитор, юсб видео флешки, 19 дюймов 1 деокарта 1 Гб, 2 ядерный, Виндовс метал. кровать. Тел. 095-178395 грн и 17 дюймов -1 195 грн. 7, отл. сост., 2 695 грн. Тел. 067- 15-45. 916-51-76. Тел. 095-443-96-71. zz Диван и два кресла, беж., 4 zz Компьютер двухядерный 000. Тел. 050-554-75-93. zz Авто ТВ, черно-бел. экран. Тел.: 050-065-01-28, 050-065- виндовс 7, в отл, сост., 1 595 грн. и zz Диван, почти нов., дер., 2- эт. монитор ж/к, 17 дюймов, 595 грн. кровать 01-29. с ортопед. матр., кухон. zz Аудиосистема Sven, мощн. Тел. 095-443-96-71. уголок, журнал. столик. Тел. 095z z Ксерокс, 1000 грн. Тел. 0952*20 Вт, для ПК, новая, недорого, 504-91-92. муз. центр, автомогнитола «Sony» 154-79-82. zz Комод, нов., недорого. Тел. zz Машинка пишущая. Тел. 050- 095-052-79-17. с колонками новая, недорого. Тел. 701-59-23. 050-77-519-44. zz Кресло-кровать, хор. сост., zz Модем на кассовый аппарат. цена zz Видеокамера Sony, договорная. Тел. 095-124телевизор Rainford, 700. Тел. 050- Тел. 095-016-77-71. 36-22. zz Монитор LG. Тел. 050-76916-76-49. zz Кровати металл. Тел. 050zz Видеомагнетафон. Тел. 095- 006-39. 249-81-20. zz Монитор, ж/к, 19 дюймов, 40-55-163. zz Кровать 1,5-спальная с отл. сост., 895 грн. Монитор, ж/к, матрасом zz Видеомагнитофон. Тел. 095- 17 2 шт., недорого. Тел. дюймов, 695 грн, монитор, 22 229-34-34. дюйма, 1 695 грн. Тел. 099-043- 095-42-13-387. zz Дискотечное оборуд., спут- 51-50. zz Кровать 2-спал. с матрасом. никовый комплект б/у, ремонт. Тел. 095-46-44-969. z z Мощный ПК, 2 ядра, 3 Гб Тел.: 050-713-42-31, 067-713- операт., отл. сост., 1 895 грн. + zz Кровать, 1-спал., полиров., с 42-31. монитор ЖК, 700 грн. Тел. 099- матрацем. Тел. 095-381-90-21. zz Колонки комп. 2 шт. Тел. 050- 043-51-50. zz Кровать, двухспал. почти нов., 648-66-93. zz Ноутбук Dell в хор. сост, 2 диван- кровать, тумб. д/ тел. Тел. 050-76-006-39. zz Магнитафон «Маяк 205». Тел. ядра, 2 гб операт., Windows 7, Wi-Fi 050-249-81-20. , 1895. Тел. 095-443-96-71. zz Мебель б/у, стол компьют., zz Магнитафон «Маяк 205». Тел. zz Ноутбук Dell в хор. сост, 2 уголок кух., шифоньер, мягкий 066-16-77-544. ядра, 2 гб операт., Windows 7, Wi-Fi уголок , стол- тумба. Тел. 050-63809-47. zz Микрофон Shur Beta 58 a. ТВ , 1895. Тел. 095-443-96-71. zz Мебель в связи с выездом, zz Ноутбук Асус, соврем, идиал. JVC, DVD BBK с караоке, с выходом под флешку, микрофоном, при- сост, 2 ядра, 4 Гб операт, с прихожая. Тел. 095-420-27-09. zz Мебель разная. Тел. 066-292ставка Т32, 400 грн. Тел. 095-420- камерой, гарантия, 3 395 грн. Тел. 099-04-35-150. 46-95 (п. 13.00). 27-11.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

zz Мебель СССР, недорого, 2 серванта,б/у, стол, кровать одн., диван. Тел. 050-864-68-87. zz Мебель, б/у, разная, дешево. Тел. 095-104-78-84. zz Мебель, спалю гарнитур, кух. уголок, сервизы, хрусталь, посуда нерж., ковры, прихожая. Тел. 099299-70-27. zz Металл. кровати 3 шт. Тел. 066-16-77-544. zz Мягкий диван, угловой, кресло, б/ у, 2 плат. шкафа. Тел. 099-215-96-44. zz Мягкий уголок. Тел. 050-6970-639. zz Навесные полки, книжные полки. Тел. 097-298-81-71. zz Писм. стол в отл. сост. песочн. цвета, книжные полки, прикроватная тумбочка, в отл. сост., недорого. Тел. 050-136-79-35. zz Прихожая, светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-718-15-08. zz Продам мягкий уголок б/у. Тел. 050-697-06-39. zz Раскадушки, прихож., белая, столы обед, рас., все б/у. Тел. 06603-90-140. zz Сервант б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zz Сервант в хор. сост., 300. Тел. 066-930-64-69. zz Сервант с зеркалами, большая тумбочка, полиров, зеркало в прихожую, 48*127, Немецкая. Тел. 099-36-57-869. zz Сервант, диван, кресло. Тел.: 050-999-53-15, 050-823-07-89. zz Сервант, кн. шкаф. Тел. 09542-972-41. zz Сервант. Элементы барной стойки, кровати 1 спал и полуторка., стол. письменный. Тел. 066-4-787-304. zz Стенка гост.,секционная, 3,5 м, б/у, недорого. Тел. 050-93-41347. zz Стенка Славянская, кресло, полит., разв. стол, прихожая. Тел. 095-534-01-03. zz Стол кухонный, белый. Тел. 050-215-75-15. zz Стол письм., однотумбовый. Тел. 095-60896-42. zz Стол, обед., раздвижной, полиров, Румыния. Тел. 050-26616-21. zz Столик журнал. стеклян. Тел.: 050-031-63-23, 099-918-02-70. zz Столы обеденные, стулья, табуретки, книжный шкаф, тумбочка для коридора, раскладушка. Тел. 050-73-38-867. zz Стулья жесткие. Трюмо. Тумбочка на ножках. Кровать на сетке с дерев. быльцами. Диванкнижка, нов. Тел. 095-048-37-23. zz Стулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, ковры. Тел. 050-878-24-26. zz Торг. обор.: шкафы,холодильная витрина, стеллажи, полки. Тел. 050-29753-51. zz Трельяж. Тел. 095-878-86-45. zz Трельяж, стол полир. раскладной, шифоньер трехстворч., книжные полки. Тел. 050-76123-80. zz Тумбочка ,комод, натур. дер. Тел. 095-31-222-87. zz Тумбочка под ТВ. Тел. 050201-25-76. zz Уголок мягк., 2,1 спал. кровать, раскладушки, тумбочки, сервант, шифоньер. Тел. 066-10711-62. zz Шкаф белый 2,20х1,20, 2 кресла, сост. новых. Тел. 066-0406-466. zz Шкаф для одежды, стол письм. большой. , 3 стула. Тел. 095-092-50-02. zz Шкаф для одежды, шир. 1,7 м. Стенка совет. пр-ва, 2 секции. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Шкаф, 1,5 м. в длину. Тел. 050-825-22-99.

Куплю

zz Кресло-кровать. Тел. 093-9511-708. zz Мягк. мебель для гостин. и кухни. Тел. 050-18-48-588. zz Мягкий уголок, диван в гостиную, кухню, комп. стол, стул, в хор. сост. Тел. 066-240-47-96.

М я гк у ю мебель: уголок, диван, кровать, кухня, спальня и т. д. Тел.: 050-50-98688, 067-887-38-12.

Продаю

zz Ваза напольная, ваза флок, красивая. Тел. 097-298-81-71. zz Вазы напольные, часы разные и другая утварь. Тел. 066-31181-61. zz Жалюзи. Тел. 095-420-27-09. zz Зеркало 1240х400 на ламинате. Тел. 095-40-55-163. zz Зеркало настен., трапецевидной формы, 70х45, отл. сост. Тел. 095-092-50-02. zz Зеркало примерочное. Тел. 095-558-09-85.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Карнизы металл., 2,7 м.- 100 грн, 2 м.-70 грн, 1,7 м.- 60 грн. Тел. 050-157-43-45. zz Картины художников: В.Эндебери, С.Приня и соцреал. Ленин, пионеры. Тел. 050-90962-11. zz Ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050823-74-65. zz Ковер б/ у, 2,75х 5. Тел. 050201-25-76. zz Ковер шерстян., 1,9-1,25 м. Тел. 095-381-90-21. zz Коврик пластик. при входе, 40 грн. Вазы керамич. и стеклян., б/у, от 40 до 60 грн. Тел. 095-12460-87. zz Ковровая дорожка 1х 4 м. Тел. 050-73-38-867. zz Ковровые дорожки, ковры, люстры. Тел. 095-178-15-45. zz Куртка зимняя 50 р., новая , кожаная, на натур. подстебном меху и капюшон. Тел. 093-95-11708. zz Люстра 3-рожковая, бронзовая, 500 грн. Тел. 066-03307-87. zz Люстры. Тел. 099-257-96-24. zz Люстры 2 шт., для зала и кухни, недорого. Тел. 050-01751-79. zz Светильник «Огни Москвы». Тел. 066-311-81-61. zz Три мебельные подушки, темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 06600-23-324.

Продаю

zz Брюки тепл., офицер., 50, 250 ., бушлат темно- син., 48, 250. Тел. 099-97-48-386. zz Брюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 099-25796-24. zz Вечернее черное платье, короткое, полушубок белый, юбка зимняя, р. 46-48. Тел. 050-86359-92. zz Вещи на дев. 7-8 л., в отл. сост., отдам за симв. плату. Тел.: 095-553-26-18, 2-47-98. zz Два куска офицерского, советского драпа.Возможен обмен на пошив. Тел. 050-909-62-11. zz Кожух. Тел. 050-648-66-93. zz Костюм муж., серо-корич., новый р. 52-54 «Арбер». Тел. 050065-01-28. zz Костюм ОЗК. Тел. 095-36546-95. zz Костюмы, муж., р. 48-50, куртка, муж., зимн., демисез., нов., норковые шапки-ушанки, муж., новые, шуба муж., р. 50, фабричные, р. 58, нутр. шуба, жен., р. 50. Тел. 095-178-15-45. zz Кроссовки Аdidas, 40 р., 250. Тел. 050-93-51-805. zz Куртки, жен., р. 48. Тел. 099257-96-24. zz Лайковый плащ, Голандия, р. 54-56. Тел. 095-558-09-85. zz Манто, чернобурка. Тел. 095420-27-09. zz Мужское пальто черн., коричн., 50- 52, костемы, 48- 50, рубашки 46- 54. Тел. 050-63-59804. zz Одежда жен., р. 52-56, шляпа жен. с норкой, б/у. Тел. 050-76123-80. zz Оицерский полушубок 56-58. Тел. 095-244-83-02. zz Пальто, Турция, 46-48, фуксия, 3 000. Тел. 099-036-11-63. zz Пуховик жен. красивый, жен. курточки р. 48-50. Тел. 050-01751-79. zz Резиновые и кирзовые сапоги, р. 45, новые. Тел. 095-40462-91. zz Сапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Свадебное платье с камнями сваровски. Тел. 066-00-979-22. zz Сумка полев. офицер., кож., 300. Тел. 099-974-83-86. zz Тулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zz Туфли из змеи 1 500. Тел. 066-814-41-65. zz Туфли модельные, р. 35, нов., шлепанцы, осенние, р. 35, Швеция, сапоги кожан., зима, р. 36. Тел. 066-311-81-61. zz Туфли муж., серые замшевые, на шнурках, р. 40, 150 грн. Тел. 095-420-27-11.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Туфли, б/у, р. 37, 38, 39, недорого, босоножки, черные, нов., р. 39, 100 грн., ботинки, черные, кож., р.37-38, весенне-осенние, каблук толст. Тел. 050-825-22-99. zz Шапка женская, норка, кубанка, отл. сост., 400 грн. Сапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 95 грн и 200 грн. Тел. 095-35222-75. zz Шапки меховые, одежда муж. р. 50-52. Тел. 066-80-111-21. zz Шуба , нутрия. Тел. 095-31222-87. zz Шуба из искусств. меха, черная, р. 60. Тел. 095-381-90-21. zz Шуба, каракул., натур., 48- 52, 3 500. Тел. 095-154-79-82. zz Шуба, черная, коза, р. 44-46, на рукавах и капюшоне - писец, в отл. сост., выше колен, 900 грн., дубленка, натур., шуба из нутрии. Тел. 095-420-27-11.

Куплю

zz Школьный ранец для девочки, 7 класс и старше, в хор. сост. Тел. 095-420-27-11.

Продаю

zz Нутрии 3 мес. Тел. 095-61082-65. zz Виноград синий и роз., недорого. Тел. 095-45-000-17. zz Виный виноград. Тел. 050-7338-867. zz Гарбуз. Тел. 095-858-13-83. zz Гарбуз на кашу , много. Тел. 095-497-55-30. zz Гарбуз, 1,5. Тел. 066-33-47065. zz Гарбузы-кашники. Тел. 095365-46-95. zz Перепелиные яйца. Тел. 06600-979-22. zz Чайный гриб. Тел. 095-52-44009. zz Чайный гриб. Тел. 063-49956-98. zz Чеснок. Тел. 099-068-71-90. zz Яйца перепел. Тел. 095-6188-776.

Куплю

zz Грецкие орехи, дорого, заберу с дому. Тел. 066-645-96-52. zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323. zz Куплю овощи, сельхоз продукты, оптом. Тел. 050-71497-82. zz Орех, дорого, самовывоз. Тел. 099-03-11-378.

Продаю

zz Велосипед дет. 3-колес., 200 грн., и много дет. вещей по 30 грн. и 50 грн. Тел. 095-560-91-52. zz Велосипед, подростовый, в хор. сост. Тел. 066-165-25-56. zz Дет. ванночка, пластм., салатн. цвет., 100 грн. Тел. 095420-27-11. zz Дет. диван, б/у, в хор. сост. Тел. 066-033-07-87. zz Дет. импортное автокресло. Тел.: 050-065-01-28, 050-06501-29. zz Дет. столики с креслами. Тел. 095-504-91-92. zz Детская ванночка, эмал. Тел. 050-215-75-15. zz Детская коляска трансформер, б/у. Тел. 050-734-83-43. zz Детские вещи для девочки 2-4 лет. Тел. 050-761-23-80. zz Детский зимний плащ, с опушкой из натур. меха, фирма «Kikо», на девочку 8-11 лет (на 140 см), недорого. Куртка демисезонная. Тел. 050-170-92-44. zz Детский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zz Игрушки ниндзяго или обмен на велосипед. Тел. 050-93-51-805. zz Интерактивная корова, магн. доска с букв., шлем д/ роликов, трюмо, черепаха- светильник, летняя коляска, кр. Тел. 050-27654-57. zz Коляска дет. трость, хор. сост., с дождевиком и накомарником, «Geoby», ванночка (Турция), новый горшок-стульчик, круг плав. для новорожд. в ванной. Тел. 095-21-29-219. zz Коляска, 3 в 1, отл. сост. Тел. 095-43-90-096.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099-291-50-77. zz Дуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-14-00-444. Продаю zz Доставка дров по городу и zzК о л я с к а - т р а н с ф о р м е р р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095-14«Виктория», отл. сост., цв. темно- 00-555. зеленый, отл. сост., 1200 грн. zz 1-4 скл. м дрова дуб рублен., Манеж с защитой, с матрасом, недорого. Тел. 095-14-00-555. отл. сост., 800 грн. Тел. 050-052zz Алюминиевый канистры. Тел. 65-41. 099-794-50-10. zz К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р , zz Банки 0,5 л. Тел. 099-257зима-лето, отл. сост. Тел.: 050- 96-24. 03-16-323, 099-918-02-70. zz Банки 1 и 3 л. Тел. 050-91zzКомбинез. демисезон., на 676-49. девочку, импорт. на 2 года, 150 грн. Обувь и одежда от 20 грн. на дев. до 3-х лет, импорт, недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зимн., 120 грн. Тел. 095352-22-75. zzКостюмы для выступлений: «Красная шапочка», «Гномик», «Художник», «Украинский» (юбка + блуза), 6-8 лет. Тел. 050-17092-44. zzМанеж, Польша, б/у, 800 грн., с колыбелью. Тел. 095-154-79-82. zzОдежда и обувь для девочки 1-3 года. Тел. 095-21-29-219. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./ zz Банки 1 л. 2л. и 3 л. Тел. 098шт. Тел. 099-54-79-222. zzРанцы, 2 шт., для девочки, 215-04-99. zz Банки 3 л. 20 шт. меняю на 1 1-4 класс, ортопед. спинка, трансформ., в отл. сост. Школьная 3л. банку меда, или продам банки 0,5 л., 1 л., 3 л. Тел. 050-161-54-00. форма на девочку, тройка, р. 34. zz Банки 3 л. и 1 л. Тел. 099-306Тел. 095-553-26-18. zzСапожки кож., р. 36 и 37, 82-80. zz Банки 3 л., б/у, 50 шт., 6 грн./ зима, натур. мех, туфли, кросовки. шт. Тел. 050-157-43-45. Тел. 095-553-26-18. zz Банки, 0,5 л., 1 л., 3 л. Тел. zzСвитер и комбинезон джинсов., в комплекте. Сапоги, 099-140-61-87. zz Банки, 3 л. Молочные бидоны, р. 30, зимн., на меху. Джинсы темно-синие, 8-11 лет, мальчик. термос, емкости и др. Тел. 050875-42-85. Тел. 050-825-22-99. zz Банки, 3 л., недорого, саzzХодунки и манеж, в хор. сост., мовывоз. Тел. 050-052-65-41. Срочно. Тел. 050-98-74-489. zz Банки, бедоны, тарелки, zzЭлектромобиль, детск., для супники, ножи к произв. мя2-4 лет. Тел. 099-54-79-222. сорубке. Тел. 050-648-66-93. Куплю zz Банки, бутыли, керам. zzДетскую коляску-транс- бочонок. Тел. 097-298-81-71. формер в хор. сост., недорого. zz Бочка алюмин., 200 л. Бидоны Тел. 066-240-47-96. молочные. Тел. 095-1-400-400. zzКуплю дорого, куклы, zz Бочка керам. 50 л., металл. машинки деткие. Тел. 066-674- 200 л., нождачный круг, лапка сапожная, корундовая плита, бедоны 89-18. zzШкольная форма, костюв 40 л, дрова, тележка металл 2 шотландскую клетку + рубашка колес. Тел. 066-80-111-21. zz Бочки метал., 200 л, из-под с галстуком на девочку, 7-9 лет, недорого, школьный сарафан 7-9 ДЗ. Тел. 066-17-39-432. лет черный. Тел. 050-170-92-44.

zz Дрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, zz Дрова, дуб колотый. Тел. 066рублен.-колотые. Доставка. Тел. 431-70-69. 050-583-33-89. zz Дрoва (1-4) дуб рублен.Дрова, дуб колотый, в колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. любом объеме. Тел. 099066-35-37-800.

Дровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095-31-99941, 093-32-77-180. zz Дрова. Тел. 095-774-31-01. zz Дрова. Тел. 050-604-77-55. zz Дрова (1 - 4), колот. с доставкой. Дуб сухой. Тел. 099-62272-12. zz Дрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 066-5795-113. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, доставка. Тел. 099-226-12-51. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. 050-877-27-98. zz Дрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-58-68-271. zz Дрова (1-4 скл/м) дуб, колотые, рубленые. Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-01-85-556. zz Дрова (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19-119. zz Дрова (1-4 скл/м), дуб, колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. zz Дрова (1-4) - дуб - колотые, рубленые. Доставка. Тел. 099-3637-745. zz Дрова (1-4) - дуб, рублен. Доставка. Тел. 095-519-91-19. zz Дрова (1-4) - колотые, дуб, с доставкой. Тел. 066-51-41-613.

zz Дрова (1-4) колотые с доставкой. Дуб сухой. Тел. 050-60411-44. zz Дрова 1-4 скл/м, дуб, ясень, любые, доставка. Тел. 095-09796-93.

Дрова дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-667-49-44.

Продаю

zz «Атлас анатомии» под ред. Синельникова, 3 тома. Тел. 050274-60-35. zz «Краткий учебник гинекологии», 1910 г., С.-Петербург, «Руководство к частной патологии и терапии», 1881 г., С.-Петербург, том 2. Книги разной тематики. Тел. 097-298-81-71. zz Книги. Тел. 066-0-532-739. zz Книги «Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне», 10 томов. «Реальная энциклопедия медицинских наук», 1894 г., том 11. Тел. 050-531-81-44. zz Книги худ. лит. Тел. 050-24981-20. zz Книги худож. литература. Тел. 066-16-77-544. zz Литература по игре на форzz Бочки метал., 200 л, из-под тепиано. Тел. 095-553-26-18. zz Литература по пчеловодству. ДЗ. Тел. 066-17-39-432. Тел. 099-257-96-24. Брекеты топливные. zz Собрание сочинений Вальтер Скотт, Пушкин, Стендаль, МаДоставка. Тел. 050-290каренко, Ключевский. Тел. 050-7381-56. 38-867. zz Бумага, 1 т. Тел. 095-52-44009. zz Бутыли, 10-20 л, самовывоз. Тел. 095-420-27-11. zz Бутыль стекл. для вина. Тел. 050-56-45-241. Продаю zz Ведра пластм. на 5 л., банки zz Дрова колотые, дуб. Доставка стекл. 4 л., казанок чугун. на 5 л., от 1 скл.м. Тел. 050-044-26-44. бидон алюм. на 4 л., 10 л. Лестница метал., 3,5 м. Тел. 050-73-38-867. zz Гладильная доска, судочки разные, машинки для консерв, отрезок ткани. Тел. 093-95-11-708.

Граншлак. Тел. 050-04426-44. zz Дверь с котла КСТ-16, 250. Тел. 050-032-12-54. zz Дрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, доставка по городу и району. Тел. 050-24-19-019. zz Дрoвa (1-4) дубколотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-433-0-222. zz Дрoва (1, 2, 3, 4 склм), колотые. Дуб. Тел. 095-39-888-06.

20

zz Дрова дубовые, колотые, доставка по городу бесплатная. Тел. 050-18-81-459. zz Дрова колот., чурки. Доставка бесплат. Тел. 050-625-63-60. zz Дрова колотые и чурки с доставкой. Тел. 093-461-05-41. zz Дрова колотые, чурки. Доставка беспл. Тел. 050-551-59-28. zz Дрова колотые, чурки. Дуб, ясень. Тел. 095-393-30-40. zz Дрова мягкх пород. Дрова с разборки. 320 грн с доставкой. Тел.: 050-03-16-323, 095-6045-702, 097-65-91-768. zz Дрова с разборки дома, сухие, не гнилые, 400 грн/скл. м, доставка. Дрова фруктов. колотые. Тел. 066-435-75-25.

Дрова с разборки домов, зданий. Доставка ЗИЛ-колхозник, ГАЗ-53 (самосвалы). Достойная погрузка и доступная цена! Тел. 099-470-08-88. zz Дрова с разборки и деревья под снос. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Дрова чурки и колотые с доставкой. Тел. 050-545-84-94.

Дрова чурки и колотые. Дуб, ясень. Тел. 099-07943-94. zz Дрова чурки, колотые, доставка бесплатно. Тел. 063-72082-03. zz Дрова чурки, колотые, доставка бесплатно. Тел. 098-00190-88. zz Дрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050-268-92-07. zz Дрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050-268-92-07.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

012-699-3.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Керам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91. zz Керам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91. zz Керам. масса, 1 000 грн. Тел. 050-47-10-710.

zz Дрова, дуб, колотый, доставка по городу бесплатно. Тел. 095823-62-30. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел.: 099-112-40-33, 095-823-62-30.

Дрова, дуб, ясень в чурках. Тел. 099-038-3296.

zz Поливочные баки металл. Тел. 095-42-02-709. zz Полиров. доски б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40.

zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-207-09-22.

Продам дрова дубовые колотые, доставка по городу бесплатная. Тел. 095-41-01-000.

zz Дрова, дуб, колотые. Уголь. 050-051-04-94. zz Дрова, дуб, колотые. Уголь. 066-305-94-79.

ясень. Чурки, Доставка. Тел. ясень. Чурки, Доставка. Тел.

zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел.: 099-157-85-31, 063-242-97-87, 093-415-43-54. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 063-242-97-87. zz Дрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066-23266-41. zz Дрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Дрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85. zz Дрова. Уголь. Мел в мешках. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Дрова: колотые, чурки. Беспл. доставка. Тел. 093-504-60-52. zz Дрова: чурки и колотые. Беспл. доставка. Тел. 095-17788-95. zz Дуб сухой, колотые дрова. Тел. 050-908-58-88. zz Дубовые бочонки под вино 40 л. и 60 л., емкости с нержавейки. Тел. 066-85-22-888. zz Емкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-555-55-66. zz Емкость для сливн. ямы, 10 кубов, плоскостен, бочок для воды, 1,3 м. куб. Тел. 099-31-01-993. zz Емкость металл.,3 куб. м. Тел. 099-30-66-874. zz Жалюзи, 8 шт. Тел. 066-31181-61.

Жидкость для обогрева частного дома «Фритерм30», 80 л., недорого, незамерзающая. Тел. 095-42-13-387. zz Замок с секретом, новый, банки 1 л. Тел. 095-365-46-95. zz Икона старинная. Тел. 066951-5773. zz Канистры. Тел. 095-04837-23. zz Канистры пластм., 20 л, 50 шт., канистра, металл, 20 л., резак со шлангами. Тел. 066-216-00-55. zz Канистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zz картон в рулонах,. Тел. 095139-32-19. zz Керам. боч. на 10, 20 л. Тел. 098-215-04-99. zz Керам. емкости, 40 л., картины, люстры. чемоданы, дипломаты, матрасы ватные, дрова. Тел. 066-107-11-62.

http://slavinfo.dn.ua

zz Кислотоуп. кирпич в наличии. zz Пуховое одеяло, двухспал, Тел. 099-069-0003. хор. сост. Тел. 095-212-92-39. zz Ковер. Тел. 050-156-58-41. zz Раковины б/у. Возик на 2-х zz Ковер Югославия, 3х 4. Тел. колесах. Корыто для раствора. 050-230-70-99. Тел. 095-87-60-486. zz Ковер Югославия, 3х 4. Тел. zz Раковины б/у. Возик на 2-х 050-230-70-99. колесах. Корыто для раствора. Тел. 095-87-60-486. zz Колбы для термосов, 2- 3 л. Тел. 095-31-222-87. zz Рамки для фото, со стеклом. Тел. 050-856-36-98. zz Санузел переносной, металлич. Строит. вагончик, хор. сост. Доставка. Баки для воды, 1-5 куб. Тел. 095-1-500-200.

zz Контейнеры метал., 120х80х90. Тел. 066-0-532-739. zz Кормовая свекла , тыква. Тел. 099-068-71-90. zz Кулон. Икона старин., 350 грн. Эл. самовар, раб. сост., 300 грн. Тел. 095-399-10-79. zz Кулон. Икона старин., 350 грн. Эл. самовар, раб. сост., 300 грн. Тел. 095-399-10-79. zz Сейф для оружия. Тел. 099012-69-93. zz Секции радиатора отоплдения, 14 шт. Тел. 050-647-54-34.

Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050-76057-44. zz Сервиз кофейный 10 персон фарфоровый польский. Тел. 05080-360-69. zz Солома в тюках, сено, пшеница. Тел. 066-809-73-45. zz Солома в тюках, сено,пшеница. Тел. 099-942-52-88. zz Стаканы барные, большое кол-во. Тел. 095-774-31-01.

Магниты супер сильные. Тел. 095-395-85-57. zz Макулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, самовывоз. Тел. 050-50-186-17. zz Макуха сыродав. и жарен., 3 грн/кг, опте - дешевле, кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Мангал, подарочный с поздравит. надписью. Ангар металл. Тел. 095-764-93-09. zz Стекл. банки на 1л. 10 л., zz Матрас 190х 134, б/у. Баки для бутыль 2л., 4 л., резин. пробки бензина, 2 шт. Тел. 095-521-80-27. разного размера. Тел. 095-42zz Матрас на пруж, односп. Тел. 972-41. 050-63-59-804. zz Стеклянные фужеры, рюмки, zz Медогонка. Тел. 099-75-50-070. гран. стопки, стаканы. Тел. 066-03zz Метал. бак на 100 л. Тел. 095- 90-140. 154-79-82. zz Столовые мельхиоровые zz Метановый баллон, м/п, не- подносы. Лампа прожекторная дорого. Тел. 099-024-26-24. ДНАТ, 400 Вт, 90 г. в., кофейный zz Одеяло пуховое, двух- сервиз. Тел. 099-257-96-24. спальное, нов., каструля аллюм. 20 zz Тарелки мелкие , недорого. л. Тел. 066-033-07-87. Тел. 099-97-48-386. zz Отдам бесплатно дрова после zz Тачка 700х900. Тел. 066-16разборки потолка. Тел. 095-440- 77-544. 82-36. zz Ткань защитного цвета , 1,5 м. zz Парик белый, карэ, 150. Тел. и 3,2 м. Тел. 050-675-75-71. 050-93-51-805. zz Токарный патрон, 4-кул., zz Перегной, земля. Доставка. запчасти для мембр. насоса. Тел. Тел. 050-753-86-99. 063-499-56-98. zz Пивная бочка на шосси. Тел. zz Топливные брикеты. Тел. 095050-531-93-83. 410-99-95. zz Под дрова, спинки прикроват., zz Торфяные брикеты, пилеты, с металл. уголками ( около 50 кг уголь, дрова. Тел. 066-99-51-651. металла),1,5-2 куба, б/у, недорого. zz Туалет для собаки, новый. Тел. 095-03-000-80. Тел. 095-495-88-77. zz Подушки перьевые. Скоzz Тульский самовар. Тел. 095ворода чугун., Д 33 см, 120 грн. 534-01-03. Сушилка для тарелок, 50 грн. Утюг zz Уголь. Тел. 095-684-39-03. метал., 80 грн. Чемодан коричнев., zz Уголь. Тел. 099-719-80-65. больш., кожзам, СССР, 40 грн. Полка для обуви, пластик., 4 яруса, zz Уголь, орех, семечка, кулак. 160 грн. Тел. 095-124-60-87. Тел. 066-523-56-38.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Уголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 05076-68-674. zz Фанера, 6 мм, 152х 152, 60 шт., брус 150х50х4,5. Тел. 095514-52-42. zz Фонарь- лампа дроссель 750. Тел. 050-032-12-54. zz Фонарь шахт. (конагонка), шахматы, тачка 700х900, уголь в мешках, дрова, чурки, орех. Тел. 050-249-81-20. zz Шахматы. Тел. 066-16-77544. zz Шахтерский фонарь (конагонка) с щелочной батареей, уголь в мешках, дрова, чурки, орех. Тел. 066-16-77-544. zz Ящики бумажные для яиц. Банки, 3 л. Тел.: 099-306-82-80, 093-59-84-671. zz Ящики деревянные, на 20 кг. Насос для воды БЦ, 1,6, центробеж., вертик. исполнение. Тел. 050-875-42-85. zz Ящики деревянные, на 20 кг. Насос для воды БЦ, 1,6, центробеж., вертик. исполнение. Тел. 050-875-42-85. zz Ящики из-под яиц. Тел. 066216-00-55. zz Ящики пластмас. Тел. 05073-38-867.

Куплю Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzКартофель мелкий и прочий для откорма живности. Гарбузы. Тел. 095-021-83-38. zzКомнатные цветы, большие. Тел. 059-058-71-48. zzКуринный перегной в мешках. Тел. 050-84-81-667. zzКусты черной смородины, не дорого. Тел. 050-97-94-237. zzЛечеб. - алоэ, каланхое. Комнат. - фиалка, декабрист, тещин язык. Тел. 050-63-59-804. zzЛечебный цветок алоэ- вера и др. комнатные цветы. Тел. 09901-88-926. zzПерегной, земля. Доставка. Тел. 050-753-86-99. zzПерегной, чернозем, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-290-81-56. zzПросо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzРастения для водоема, почвопокровные и многое другое. Тел. 050-863-59-92. zzСадовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050-875-42-85. zzСемя в мешках, разнотравье. Тел. 099-257-96-24. zzСено, 100 тюков. Тел. 095604-86-29. zzЦветок алоэ. Тел. 099-5479-222. zzЦветы в горшках и цветыдекабристы по 60 грн. Тел. 095124-60-87. zzЧернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74.

Куплю

zzЯчмень, пшеницу, кукурузу. Тел. 0958128749.

zz Бочки на 200 л. Тел. 095-5245719.

zzКозлята на мясо. Тел. 050213-39-90. zzКорова, черно-белая дойная, погул., с 4 отелом. Тел. 050-144-27-53. zzКорову дойную. Тел. 095-0684-796. zzКролики, 7 мес., недорого. Тел. 095-122-44-23. zzМакуха кормовая. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zzНутрии молодняк и индоутки. Тел. 050-29-24-627. zzНутрии, 2 мес. Тел. 050-5596-198. zzПоросята от 1 мес. Тел. 09560-36-257. zzПоросята от 1 мес., Славянский р-н. Тел. 095-69-88-533. zzПоросята, белые. Тел. 095215-42-10. zzСиамский балинез, голубой перс, кошечка. Тел. 095-17815-45. zzСобачек йорка девочки взрослые, недорого. Тел. 09585-83-447.

С роч н о ! Б ара н 1 0 мес., 1250 грн. Тел. 099-277-36-85. zzТелочка 2 нед., Славянск. Тел. 099-520-73-21. zzТелята от 2 до 6 мес. Перепела и яйца перепелин. Бараны на племя и мясо. Тел. 066-466-34-49. zzЦиплята, домашние , плиметрок, айзерская сер., москов., 2 мес., несушки. Тел. 099-35526-85. zzЩенки алабая, 2 мес., цена договор. Тел. 050-545-18-12. zzЩенки нем. овчарки, недорого. Тел. 095-461-08-76.

zzМужч. 62х172х92 без в/п и мат. жил. проблем надеется на встречу с жен. до 60 лет, смс о себе, перезвоню. Тел. 095-07532-83. zzМужч.60/173/90, познаком с одинок. женщ без детей, не склон. к полноте, согл. на переезд. Тел. 095-855-46-08. zzМужчина, 35 лет познаком. с девушкой до 35 лет, для с/с. Тел. 095-46-59-609. zzПарень позн. с дев. для приятных встреч и общения. Тел. 066-167-75-44.

Приходи на игру «Мафия» и прояви свои творческие и аналитические способности. Тел. 095-818-22-39. Куплю радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32750. Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. zzУтерян. приписное свидетельство на имя Хмелевой Валерий Валериевич, 01.11.1997 г., считать недействит.

(присылайте SMS-сообщения)

zz28.09.2017 в 9.00 будут выполнены установление и согласование границ землепользования по ул. Новосодовская, 42. Просим присутствовать смежных землепользователей ул. Новосодовская, 42А и 44. Тел. 050-80-50-402. zz28.09.2017 в 11.00 будут выполнены установление и согласование границ землепользования по ул. Серафимовича, 85. Просим присутствовать смежных землепользователей ул. Серафимовича, 87. Тел. 05080-50-402. zz28.09.2017 в 14.00 будут выполнены установление и согласование границ землепользования по ул. Вольная, 4. Просим присутствовать смежных землепользователей ул. Вольная, 6. Тел. 050-805-04-02. zz28.09.2017 в 17.00 будут выполнены установление и согласование границ землепользования по ул. Школьная, 3 (г. Святогорск). Просим присутствовать смежных землепользователей ул. Сибилева, 2 и 4 и ул. Школьная, 3А (г. Святогорск). Тел. 050-8-050-402. zz28.09.2017 в 10.30 будут выполнены установление и согласование границ землепользования по ул. Свободы, 66 (смт Черкасское). Просим присутствовать смежных землепользователей ул. Свободы, 64 (смт Черкасское). Тел. 050-805-04-02. zzУтерян. удостоверен. многодетной семьи АН №014290, выдан. 27 сентября 2012 г. на имя Мохаммад Елена Юрьевна и Мохаммад Юсаф считать недействит. zzУтерян. паспорт на имя Хмелевой Валерий Валериевич, 01.11.1997 г., ВТ №054381, выдан. 04.12.2013, считать недействит.

zz26.09.2017 в 9:00 будут выполняться землеустр. работы по ул. Героев Чернобыля, 11/2. Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 05054-55-056. zz26.09.2017 в 10:00 будут выполняться землеустр. работы по ул. Левобережной, 33. Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 050545-50-56. zz26.09.2017, в 11:00 будут выполняться землестроительные работы по ул. Радужной, 55А. Смежных землепользоватей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 05054-550-56.

Разное

zz Бутыли, 10- 30 л. Тел. 095420-27-11. zz Вагончик строит. или бытовку. Тел. 066-523-56-38. zz Дрова дуб. Уголь. Тел. 050607-34-54. zz Елочные игрушки СССР. Тел. 050-909-62-11. zz Зерно, ячмень, кукурузу, овес, либо с/х паи. Тел.: 095-41099-95, 063-541-46-02. zz Казан большой, сковороду для цыплят табака. Тел. 066-00979-22. zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323. zz Куплю дорого значки, часы, фотоаппараты, и т.д, бусы, статуэтки. Тел. 066-674-89-18. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91676-49, 66-55-93. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84671. zz Макулатуру, полиэтилен, нерж. емкости. Тел.: 099-3068-280, 093-59-84-671. zz Марки ДНР. Тел. 050-90962-11. zz Мешки, б/у. Тел.: 095-41099-95, 063-54-14-602. zz Провод Сип-5, 4х25, 102 м. Тел. 050-607-34-54.

Радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750.

Продаю

zz Алоэ, 5 лет. Тел. 050-99-86080.

zzБеру котят, щенят, реализую, отдам в хорошие руки. Тел. 099-440-10-82. zzКоролевский пекинес предлагает вязку. Тел. 050-863-59-92. zzОтдам в хор. руки кобеля алабая. Тел. 050-622-43-60. zzОтдам шикарную кошку в хор. руки, шотландская вислоухая, беж. Тел. 066-30-18-180. zzХорошие щенки от хорошей собаки в добрые руки. Тел. 05081-90-454. zzЩенок в хор. руки, девочка 1 мес., помесь нем. овчарки и кокер-спаниеля, очень красивая и умная. Тел. 099-07-49-745.

Продаю

zz 8 клеток, б/у, размер 2400*700*800 мм., для дом. кролик. фермы, до 50 голов. Тел. 095-03-000-80.

Б ара н ы молод н як без запаха,на мясо и на радвод. Тел. 099277-36-85. zzБританские котята, 1,5 мес. 300 грн., торг. Тел. 050-67164-04. zzВъетнамские поросята на мясо. Индоутки с утятами. Тел. 066-809-73-45. zzВьетнамские поросята, мальчики, 2 мес. Тел. 050-99684-48.

Две коровы в пос. Ч еркасском . О крас рябой, порода симментал. Первый отел. Цена договорная. Тел.: 095-245-44-92, 066-71845-98. zzДойные козы. Тел. 095-6769-192. zzИндоутки, 1 мес. Тел. 050623-09-75. zzИндоутки, 1 мес. Тел. 050623-09-75. zzИндоутки, индоутята и куры несушки, цыплята 2 мес. Тел. 095-812-87-49. zzКлетка для попугайчика, высота - 44 см, шир. - 24 см, дл. - 34 см, с кормушками, почти новая. Большая клетка для кореллы. Недорого. Тел. 050170-92-44. zzКоза, срочно, р-н Мандрычено. Тел. 050-73-02-066. zzКозел, 4 мес. Тел. 095-45695-73.

Продаю

zzБинокль старинный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zzЛодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Лодка резиновая. Спальный мешок. Тел. 050-77-68-255. zz Лодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zz Морской спасательный жилет 2 шт. Тел. 066-16-77-544. zz Палатка польская трехмест. Двойная. Тел. 095-40-55-163. zz Палатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79. zz Подростковый велосипед, подр. сост. Тел. 050-805-02-49. zz Рыболовные снасти, карповые. Тел. 095-50-33-999. zz Спасательный жилет морской 2 шт. Тел. 050-249-81-20. zz Транцевые колеса для транспортировки лодки, цена договорная. Тел. 050-506-25-56.

Куплю

zz Блины для штанги. Тел. 050249-81-20. zz Блины для штанги. Тел. 06616-77-544. zz Велосипед, недорого. Тел. 066-047-38-30. zz Гири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-551-40-64. zzКоврик для його, качественный. Тел. 050-61-22-172. zzЛодка рез., моторная лодка. Тел. 066-00-979-22. zzЛодку пластиковую в хор. сост. Тел. 050-145-31-06.

zzЖенщ., 60 л. пожн. с мужч. до 65 л. без в/п. Тел. 067-88-55742.

oн zzИщу порядочную женщину для с/о, без в/п. Мужчина, 47/182/80, без в/п, работаю, люблю детей. Тел. 095-71-87949. zzМужч. 35 лет симп., рост 182 см., познакомится с финансово богатой девушкой до 33 лет , без в/п, для с/с. Тел. 099-79-75-871.

«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

ЮБИЛЕЙ

КОРРУПЦИЯ

СЛАВЯНСК ОТПРАЗДНОВАЛ 200-ЛЕТИЕ МИХАИЛА ПЕТРЕНКО 19 сентября в Славянской школе искусств состоялась церемония вручения премий Всеслобожанского литературно-художественного конкурса имени поэта-романтика Михаила Петренко. Этот год – юбилейный, в 2017-м мы отмечаем 200 лет со дня рождения поэта-земляка. Его стихотворения «Дивлюсь я на небо…» и «Взяв би я бандуру» стали народными песнями. В этом году лауреатами премии стали поэты Сергей Жадан и Любовь Черная, Николай Капуста, Коллективы Центральной библиотеки и телеканала «С-плюс». В номинации «Популяризация жизни и творчества поэта-романтика Михаила Петренко» отметили гостя из Тернопольской области, победителя теле-шоу «Голос. Дети» Романа Сасанчина. В одном из эфиров Роман спел песню на слова Петренко «Дивлюсь я на небо…». Глава Донецкого союза краеведов Валерий Романько говорит: после того, как Рома спел эту песню, возникла идея пригласить его в Славянск. По его словам, Рома с мамой сначала боялись ехать в Славянск. Мол, война здесь неподалеку, но через неделю передумали. На сцене школы искусств Роман исполнил несколько песен. А кроме премии имени Петренко получил еще одну. Новую награду за пропаганду творчества поэта-земляка учредила обще-

ственная организация «Наш дом-Славянск». Как рассказал руководитель организации Олег Зонтов, отныне эта премия станет ежегодной. «Тут розказували про суперечки серед краєзнавців. Немає ніяких суперечок. Для мене особливо Петренко народився у Слов’янську. І я, як і ви, цим пишаюся, це наша гордість. Ми живемо разом у місті, яке подарувало Україні славетного поета.

Цього року ми створили нову громадську організацію «Наш дім-Слов’янськ». І її логотипом є слов’янський сокіл. І тому ми впорядкували нову премію також до дня народження Петренка. Вона кожного року буде вручатися людині або організації, яка зробила найбільше для популяризації творчості нашого славетного поета-земляка» - сообщил руководитель ОО «Наш дом-Славянск» Олег Зонтов.

ИСПОЛКОМ

Школа №3 г. Николаевка подала в суд на городской совет. В своем иске школа требует отменить два решения Николаевского городского совета. Первое решение городского совета Николаевки определял условия конкурса на определение опорной школы. Второе решение закрепляло результаты этого конкурса, по которому опорной школой становилась школа №1. Представители школы №3 считают, что именно их школа должна быть опорной, а не школа №1. Подать в суд на свой депутатский корпус - это было решение, не только администрации школы, но и педагогического коллектива, и родительского комитета школы. Как говорит Андрей Федорченко, руководитель общественной организации «Верховенство права», сама процедура проведения конкурса на определение опорной школы, была подогнано под то, чтобы школа №1 стала победителем конкурса. В ходе процедуры были изменены условия конкурса, чтобы максимальное количество баллов смогла на конкурсе набрать именно эта школа». Для того, чтобы школа №1 стала победителем в конкурсе, выбирались временные рамки, которые позволяли этой школе набирать наибольшее количество баллов по определенным показателям учебно-воспитательной работы. В первом варианте условий конкурса предполагалось, что в составе комиссии будут представители родительских комитетов школ. Во втором вариант (измененном), были только представители исполнительной власти и депутаты. В школе №1 нет актового зала, а это означает, что будут дополнительные расходы на его строительство. По словам Андрея Федорченко, школу №1 протягивают на победителя конкурса из-за того, что в ней учились нынешний городской голова и директор Николаевской электростанции. «Понимая свою административную зависимость от городской власти, руководство школы пошло отстаивать свои права в суде», - отметил Андрей Федорченко. Вчера заседание суда не состоялось, так как никто из представителей городской администрации не явились на суд.

ПРОВЕРКИ

ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ЕЩЕ ОДНОГО ОТДЕЛА В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ На заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ обсуждался вопрос о положении отдела капитального строительства Славянского городского совета. Не все депутаты, присутствующие на комиссии были согласны с формированием этого отдела. Депутат Виктор Винниченко, считает, что этот отдел якобы дублирует функции СлавУКСа

ШКОЛА В НИКОЛАЕВКЕ ПОДАЛА В СУД НА СВОЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

( управления по капитальному строительству) и берет на себя функции некоторых других от-

делов и призывает депутатов не голосовать за это решение. Возражавший депутату, председатель комиссии Анатолий Олексюк, уведомил депутатов, что новому отделу будут передаваться функции заказчика по капитальному строительству от других отделов, где нет специалистов по этим вопросам. Депутаты, входящие в состав комиссии, проголосовали следующим образом по єтому вопросу: 4 –за; 1-против; 2 – воздержались. Вопрос будет вынесен на сессию городского совета.

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ АНОНСИРУЕТ ПРОВЕРКИ КЕРАМИЧЕСКОГО БИЗНЕСА Во вторник, 19 сентября, во время прессконференции городского головы Вадима Ляха была поднята тема регистрации предпринимателей, оформления работников в керамическом бизнесе. С того момента, когда происходили события с протестами керамиков, зарегистрировались, как предприниматели 48 человек и на работу было принято 204 работника. По словам Вадима Ляха, предприниматели в керамическом производстве, работающие легально, сообщают ему, что не все торопятся легализоваться, что создает неконкурентую среду в этом сегменте бизнеса. Налоговая подготовила списки тех, кто зарегистрировался для того, чтобы передать их правоохранителям, для того чтобы они не попали под проверки, которые, по словам городского головы, все равно будут. Следует напомнить, что когда были протесты предпринимателей, работающих в керамической бизнесе, была озвученная дата 1 сентября, до которой нужно было легализовать свой бизнес. До этого времени городская власть и правоохранители не обещали проверок.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

НОВШЕСТВО

В СЛАВЯНСКЕ ПРОШЕЛ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ НАШЕГО ДВОРА» 16 сентября в Славянске стартовала новая городская традиция – проведение праздников «День нашего двора». Развлечения, выставки и мастер-классы для детей и взрослых прошли во дворах двух микрорайонов – Артема и в Центре.

Четверг, 21 сентября ДЕНЬ МИРА Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

12.00 Фестиваль молодежной активности «Happy Game» (тренинги, мастер-классы, выступления коллективов) Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

13.00 Заседание литературного объединения «Світанок»

Пятница, 22 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТО, ДЕНЬ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

Организовала семейный праздник общественная организация «Наш дом - Славянск». Вокруг этой инициативы объединились сразу десять разных организаций: арт-пространство «Happy-hub», танцевальный клуб «Фо Степ», УСЗН, Общество «Возрождение», волонтерский отряд под руководством доктора биологических наук Владислава Дычко, ОО «Молодь Сходу України», КУ «СЮТ», шоустудия «Мона», студия детского праздника «Ивентикидс» и ОО «Фундація підтримки осіб старшого віку «Вік щастя». На семейном празднике побывали до двухсот жителей Славянска. Люди не скрывали положительных эмоций. «Во времена моего детства у нас была така традиция: каждые выходные собирались на улице, развлекались всем двором. Сами поставили спортплощадку, соревновались. Сами построили беседки, чтобы отдыхать и общаться по выходным. Иногда к нам даже кино привозили. А так обсуждали новости, думали,

как сделать жизнь уютнее, ставили лавочки, сажали деревья. Сейчас они вон какие выросли. За много лет первый раз вы мне напомнили, как тогда мы жили дружно. Мы были счастливые. Спасибо!» - говорит Людмила Васильевна. А ее дочь Катерина добавляет: «Сейчас у нас больше интернет и шоу разные. Мы

даже не всех своих соседей в лицо знаем, не всегда здороваемся. Бывает. Это в первый раз у нас дворе такой праздник когда вышли и пожилые, и молодые. Можем просто поговорить о жизни, и детям есть чем заняться и научиться». В то же время люди рассказывали волонтерам ОО «Наш дом - Славянск» о проблемах своих дворов и просили поддержки. Как рассказал руководитель ОО «Наш дом Славянск» Олег Зонтов, новый семейный праздник достиг сразу нескольких целей. Во-первых, жители города отвлеклись от серых будней, вышли во двор и просто общались друг с другом. Маленькие славянцы не только веселились, но и развивались, учились новому на мастер-классах. Вовторых, «День нашего двора» стал удобной площадкой для взаимодействия различных организаций: и общественных, и государственных. А в третьих, это старт для новых проектов «Наш дом - Славянск».

ЦДЮТ (Центр детского и юношеского творчества), ул. Центральная, 39

10.00 День открытых дверей «Приглашаем в круг друзей» парк «Шелковичный»

11.00-15.00 Экологический фестиваль ко Дню Северского Донца Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

13.00-18.00 Финальная выставка проектов художников в рамках проекта «Предел»

Воскресеньем, 24 сентября ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

12.00-18.00 Семейный уикенд «Когда все дома» Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

13.00-16.00 Публичная лекция ОО «Сильные общества»

Платформа инициатив «Теплица» ул. Торская, 4

Среда, 20 сентября 16.00 Практический курс «Основи радиоэлектроники и 3-Д печати». Запись по тел. 066-500-50-20 Четверг, 21 сентября 15.00 Песочная терапия «Мир и дети» Воскресенье, 24 сентября 16.00 Арт-терапия «Познай себя»

Кинотеатр «Сапфир» ул. Свободы, 22 С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

11.00, 17.15 М/ф «Лего: Ниндзяго» 3D 12.45, 19.00, 21.30 Х/ф «Кингсмен» 15.15 Х/ф «Удача Лохана»

ЧП

В СЛАВЯНСКЕ 9-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ОТРАВИЛСЯ АЛКОГОЛЕМ

НЕДОЧЕТЫ

ОПОРНАЯ ШКОЛА В БЫЛБАСОВКЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Опорная школа в поселке городского типа Былбасовка Донецкой области была введена в эксплуатацию и функционирует, несмотря на отсутствие противопожарной сигнализации. Об этом журналистам стало известно во время посещения школы в рамках пресс-тура, организованного Донецкой областной военно-гражданской администрацией. По словам директора школы Лилии Мелешко, во время реконструкции, в школе не устанавливалась противопожарная сигнализация. Это подтвердил и заместитель председателя областной ВГА Виктор Ремский. По его словам, сейчас проект противопожарной сигнализации проходит разработку, и она будет смонтирована в ближайшее

Суббота, 23 Сентября

время. «Впрочем, нам это не помешало ввести школу в эксплуатацию после капитального строительства. Не удивляйтесь, это возможно даже без установки противопожарной сигнализации», - отметил Ремский. Первая в Донецкой области опорная школа была торжественно открыта в поселке Был-

басовка после реконструкции в мае 2017 года. С 1 сентября школа приняла учеников. На данный момент после трагедии, произошедшей в Одессе, когда были нарушены правила противопожарной безопастности и погибли дети хочеться надеяться, что этот не такой уж несущественный недостаток быстро устранят.

Пострадавший вместе еще с двумя сверстниками распили бутылку водки, которую один из ребят взял дома. После употребления одном из товарищей понадобилась медицинская помощь. О том, что произошло родители узнали от полицейских. По спецлинии 102 поступило сообщение от врачей детской больницы о том, что в медучреждение госпитализированы несовершеннолетнего парня с алкогольной интоксикацией. Медики оказали ему неотложную помощь. Полицейские выяснили, что потерпевший вместе с сестрой гуляли на улице. Там парень встретил двух друзей, которые пригласили его на «пикник» на берег реки. Во время распития водки одному из парней стало плохо и они вызвали медиков. О том, что произошло родители узнали от полицейских. Родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Сотрудники ювенальной превенции установили всех участников «пикника». Ранее эти семьи в поле зрения полицейских не попадали. Сейчас сотрудники ювенальной превенции проводят профилактические беседы не только с ребятами, но и с их родителями. С начала года за медицинской помощью обратились 7 подростков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Славянский отдел полиции Донецкой области

Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 37 (592), 20 сентября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№37  
№37  
Advertisement