Page 1

ВСТРЕЧАЙТЕ В ПРОДАЖЕ В СРЕДУ № 19 (574), 17 мая (среда) 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.5 Îáó÷åíèå ............................ñ.7 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.8 Äîìà.....................................ñ.10 Äîìà загородные..................ñ.12 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.13

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.19 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.19 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс–листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20

объявления (более одного в рубрику): одна строка (25 знаков) – 1,50 гривны.

Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.14 Ïðèöåïû...............................ñ.14 Çàï÷àñòè...............................ñ.14

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3,50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2,50 гривны.

Стоимость платного

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21

рекламное объявление 40 мм

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

Рекламное объявление

размером 40х35 мм

45 грн пятая публикация бесплатно

0,1-1,5 т Гaзель + грузчики. Тел.: 066-431-7069, 063-9-410-810.

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕТЫ. Для дальнейшей публикации

объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

zz Авто для свадьбы, белый Nissan Qashqai, 200 грн./ч, все включено. Тел. 050-81-796-51.

• Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

zz Автоперевозки, 20 куб., переезды, грузчики. Тел. 066-10932-33.

0,1-1,5 т Гaзель + грузчики. Тел. 095-51-999-39. 0,1-1 т Гaзель. Тел.: 066-431-70-69, 063-9410-810.

0 , 1 - 1 , 5 т Гaзель+грузчики. Тел. 066-433-0-222. zz 7 т ЗИЛ-колхозник. Тел. 050803-59-63. zz Opel Vivaro, 8 мест, свадьбы, корпоративы, Щурово, Россия. Тел. 050-647-54-34. zz Авто на свадьбу, Шкода А5 серебристый. Тел. 066-216-00-55.

0,1-1 т Гaзель. Тел. 050-57-56-180. 0,1-1,5 т Гaзель. Тел. 050-24-19-119.

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок D D остановка сату (ул. Лозановича, 6а) сату (остановка на м-н Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”)54 DDул. Университетская (бывш. Ленина), исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, 11 (возле сберкассы) DDул. Шевченко, 11 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë.0(6262) Шелковичная, 19, 2 ýò., òåë./фàêñ îôèñ ¹ 3, 2-86-06, E–mail: slavobyav@mail.ru îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01,

095 - 207 - 48 - 52 E–mail: slavobyav@gmail.com

2

купон бесплатного объявления

пишем

+

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй ïåчàòíый äîì”, Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Òèðàæ êîìïëåêòàóë. 12000 ýêз. Тихого, 1-б. печатный дом”, ã. Краматорск, Олекси Çàêàз N 567/04.

Òèðàæ êîìïëåêòà 10000 ýêç. Çàêàç N 809/05.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Пîäïèñíîй 99063 Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü

îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. è Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх è ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение требований èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. к содержанию рекламы, информации в частных и реклам– íà ïðàвàх ðåêëàìы ных объявлениях и ихv достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

РИА ” с “Импуль

zz Грузоперевозки ЗИЛ самосвал. Тел. 050-803-59-63. zz Грузоперевозки ЗИЛ-130. Тел. 066-523-56-38. zz Автофургон Ивеко, 2,5 т. Тел.: zz Грузоперевозки ЗИЛ-130. 099-484-01-77, 093-506-16-31. Тел. 050-141-02-13. zz Вывезу черный и цветной zz Грузоперевозки ЗИЛметаллолом. Тел. 099-306-82-80. колхозник. Тел. 095-478-68-68.

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 05092-345-93.

zz Грузоперевозки Таврияzz Вывоз мусора ЗИЛ, 7 т. Тел. пикап, 4 куб. м. Тел. 066-21600-55. 066-523-56-38. zz Грузоперевозки, Газель, 130 zz Вывоз мусора, ЗИЛ, 7 т. Тел. грн./час, есть грузчики. Тел. 050050-141-02-13. 902-02-62. zz Грузоперевозки, Мерс тент Вывоз мусора. Песок, , 40 кубов, оплата в одну сторону. зола, щебень, граншлак. Тел. 050-502-47-35. zz Грузоперевозки, недорого. Тел. 050-279-01-74. Тел. 066-99-64-196.

Гaзeль (150 грн.) до 2 т. Тел. 050-57-56-180. zz Гaзель (недорого). Тел. 066433-0-222.

Гaзель (недорого) + грузчики. Тел. 050-5756-180. Гaзель (недорого) + грузчики. Тел.: 095-31999-41, 093-32-77-180. Газeль (недорого) + грузчики. Тел. 050-07621-49.

zz Газeль + грузчики. Тел. 099453-13-33. zz Газель. Тел. 050-24-19-119.

Газель-тент, 4 м, грузоперевозки. Тел. 050-47002-30. zz Грузоперевозки Газель. Тел. 095-016-20-79.

Грузоперевозки Газель до 2,5 тонн, недорого. Тел. 095-55-30-853.

Доставка: Зола, песок, шлак, щебень, перегной. В ы в о з м у с о р а . ЗИЛ колхозник. Тел. 050-92302-17. zz ЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095720-96-91.

Пассаж. перевозки, поездки на голубые озера, Харьков, дни рождения, отдых, свадьбы, юбилеи, подвоз персонала. Перевозка детей. Фольксваген 18 мест. Нал,безнал,лицензия. Тел. 050-607-09-87.

Пассажирские перевозки Mercedes 8мест,Volkswagen 18 м е с т , с ко н ди ц. , п о Украине. Нал/безнал. Лицензия. Тел. 050-75038-84. zz Перевозка дом.вещей до 1т другие грузы, услуги грузчиков, по городу, межгород, Россия, Крым (помощь на таможне) Недорого! Тел. 095-321-43-87. zz Перевозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-51-651. zz Перевозки Газель-тент. Тел. 099-12-60-950.

zz Фиат, 9 куб. м, до 2 т. Тел. 066-944-23-04.

zz Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 050-60-87-339.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.-автомат, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050-772-98-33.

zz «Бестраншейная» замена водопровода в частном секторе и в городе. Сопутствующие работы по водопроводу, отоплению и канализации «под ключ». Нал/безнал. Гарантия. Тел. 095-59-52-725. zz «Выносные» балконы «под ключ»: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-716-33-72. zz «Теплый дом»: утепление, доставка материалов, профессиональный монтаж. Качество –бывает доступным. Тел. 066-71-633-72. zz «Тёплый пол» с гарантией! Тел. 099-713-60-33. zz Абсолютно все строительные работы + кровля. Тел. 066-563545-8.

zz Ремонт холодильников на дому с гарантией! Тел. 050-80759-28.

Ремонт холодильников недорого. Тел.: 095-16867-59, 62-27-38. zz Ремонт холодильников с гарантией. Тел. 066-216-00-55.

Ремонт холодильников, на дому, с гарантией. Тел. 050-178-66-47.

Услуги комфортабельного микроавтобуса Mercedes-Benz (Sprinter), 15 мест. Тел. 050-16294-25. zz Услуги экскаватора JCB. Тел. 050-655-41-40.

zz Балконы «под ключ»: м/ пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и гарантией. Тел. 066-71-633-72. zz Балконы на любой вкус по самым доступным ценам. Качественный монтаж, проверенный временем материал. Тел. 095-59527-25. zz Балконы, лоджии «под ключ» и частично! Недорого с гарантией. Тел. 099-713-60-33.

zz Дизайн, ремонт, перетяжка мебели. Тел. 050-536-90-34. zz Изготовление металлических дверей, ворот, решеток. Тел. 09551-51-657. zz Корпусная мебель по индивидуальным заказам, сборка и установка, врезка бытовой техники. Тел.: 095-505-03-39, 066610-73-48. zz Перетяжка, ремонт, продажа мягкой мебели. Тел.: 099-48401-77, 093-506-16-31.

Перетяжка, реставрация мягкой мебели любой сложности. Тел. 050-7677-434.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

Всегда трезвые строители выполняют работы: утепление домов, короед, покраска, кровля, бетонные работы, заливка фундамента, стяжка, дикий камень, гипсокартон, демонтаж, а также все виды земельных работ (могилы, траншеи, котлованы). Тел. 066506-80-62. zz Все виды отделоч. работ, электрика, сантехника. Тел.: 095307-44-77, 099-48-56-250. zz Все виды отделочных работ, сантехнич. работы. Тел. 050-59850-94. zz Все виды ремонтно-строит. работ. Тел. 050-732-38-85.

z zВсе для кровли: металлочерепица, профлист, брус zz Балконы, лоджии с гарантией! и доска, гидра- и пароизоляционные материалы. Доставка, Недорого! Тел. 095-640-10-68. zz Балконы, обшивка, сварка, выгрузка, гарантия. Лучшие цены только от производителя. козырьки. Тел. 095-157-09-03. Позвоните и убедитесь. Тел. 066-71-633-72. z zВсе рем.-строит. работы: плитка, пластик, г/картон, двери и многое др. Тел. 095420-65-39. zz Входные двери, ворота под заказ и в наличии. Доставка, монтаж, гарантия. Тел. 066-71-63372.

zz Бетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zz Бурение скважин на воду. Тел. 050-969-24-77.

Поездки в Харьков на рынок Барабашово. Тел. 050-162-94-25. zz Ремонт авто, автоэлектрика, ремонт и восстановлен. стартеров, генераторов, восстановлен. щеточных узлов, щеток. Тел.: 05027-66-931, 050-557-34-40. zz Славянск-Ялта, 8 мест VolW T5 с кондером. Тел. 095-409-13-30. zz Услуги ассенизац. бочки. Тел. 050-667-63-16.

zz Водопровод, канализация, отопление, сантехника и др. Недорого! Тел. 095-640-10-68. zz Водопровод, отопление, канализация. Тел. 095-395-85-57.

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат, холодильников, кондиционеров LG, Samsung, и др. на дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321. zz Водонагревательные баки, чистка, монтаж. Тел. 066-76-83805. zz Ремонт газовых колонок, котлов, чистка водонагревательных бойлеров, сантехнические услуги. Тел. 050-673-73-31. zz Ремонт и чистка водонагреват. баков. Тел. 095-516-96-38. zz Ремонт компьютеров, установка программ. Тел. 099-72496-09. zz Ремонт ТВ на дому с гарантией. Тел. 050-178-25-46.

zz Водопровод, замена труб на пластик, прокол грунта под дорогой, копаем траншеи вручную, 70 грн./пагон. м. Свид. №815525, от 28/02/14. Тел. 095-636-56-51. zz Водопровод, канализация, отопление с гарантией! Недорого. Тел. 099-713-60-33.

Бурение скважин под ключ. Тел. 050-646-41-62. zz Ванна, туалет, кухня и мн. др. с гарантией! Недорого! Тел. 099713-60-33.

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 05092-345-93.

Выполним отделочные работы любой сложности: утепление и отделка фасадов, обшивка балконов, ремонт крыш, укладка плитки, фэмки, обшивка гипсокартоном, ремонт под ключ. Опытная команда и с полным наличием современного инструмента, поможет вам во всем и везде. Цены приятно удивляют. Быстро! Качественно! Недорого! Тел. 066284-69-00 (Андрей). zz Выполняем ремонтно-строительные работы: гипсокартон, пластик, плитка, ламинат, установка дверей, электрика, установка сантехники, стяжка. Утепление фасадов. Тел. 050-85954-68. zz Выполняем ремонтные работы, малярно-отделочные. Откосы, утепление фасадов, шпатлевка, штукатурка, обои, пластик. Тел. 095-521-86-43. zz Высотные работы, утепление, балконы, козырьки. Тел. 095-15709-03. zz Гаражи. Тел. 095-640-10-68. zz Гнутые изделия, коньки, отливы, любая сложность. Тел. 095-157-09-03. zz Демонтаж. Тел. 066-71633-72. zz Демонтаж, бетонные, земляные и внутрен. раб. и пр., дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Демонтажные работы любой сложности. Нал/безнал расчет. Тел. 095-595-27-25.

zz Заборы. Тел. 095-640-10-68. zz Заборы любой сложности, из любого материала. Тел. 066-9951-651. zz Заборы, ворота любой сложности: профлист, ковка, камень. Самые выгодные цены. Позвоните и убедитесь. Тел. 066716-33-72. zz Заборы, ворота, калитки «под ключ». Гарантия на долгие годы. Продажа сопутствующих материалов. Тел. 095-59-52-725.

Заб о р ы , в о р о т а . Сварные работы. Тел. 099-363-44-32. zz Изготовление и монтаж раздвижных, распашных ворот из различных материалов. Гарантия и сервис. Тел. 066-71-633-72.

Выполним все виды ремонтно-строительных работ. Тел.: 066-060-15-82, 066-0824-645.

Внутренние отдел. работы: откосы, гипсокартон, пластик и др. Гарантия качества! Тел. 050-65-56-694. zz Внутренний и наружный ремонт. Кладка. Изготовление заборов. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары 

Продаю

zz Бандаж послеродовой, б/у, хор. сост., 80 грн., центр. Тел. 066-502-61-52. zz Биотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zz Биотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zz Инвалид. коляска. Тел. 066831-20-42. zz Инвалид. коляска уличная, нов. Тел. 095-185-56-06. zz Инвалидное кресло-коляска, ходунки. Тел. 095-124-99-03.

zz Космодиск лечебный. Тел. 066-931-84-06. zz Мебельная стенка, полиров. Тел. 066-0383-019.

не

zz Мед. банки. Тел. 095-63750-97. zz Памперсы для взрослых z zЦифровой слуховой сени №3, 6 капель, недорого. Тел. аппарат, б/у, в отл. сост. Цена 093-395-43-16.

договорная. 30-85.

Тел.

066-528-

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

Пескоструйные работы, очистка металла от краски и ржавчины. Тел. 050-676-19-87. Кровля еврорубероидом, козырьки, балконы, гаражи. Недорого. Тел. 099363-44-32. zz Изготовление решеток, дверей, навесов. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49. zz Кафель, г/картон, обои, пластик, штробление стен. Тел. 095-364-61-76. zz Качественная укладка трот. плитки. Гарантия. Тел. 095-91-92992. zz Качественно и быстро строит. работы: г/картон, плитка, откосы и др. Тел. 050-19-76-370. zz Кладка. Тел. 099-713-60-33. zz Кондиционер от 5280грн в Ваш дом, квартиру или офис. Доступно каждому. Тел. 066-71633-72.

Кондиционеры продажа, монтаж, сервис, нал/ безнал. «ДобрийКлімат». Тел. 050-92-40-568. zz Кондиционеры. Доставка, монтаж, гарантия. Нал/безнал. Тел. 095-595-27-25. zz Копаем траншеи под воду, канализацию, сливные ямы от «А» до «Я». Тел. 095-841-24-66. zz Копаем траншеи, бетонные работы, демонтаж, услуги грузчика, разнорабочего. Тел. 095497-10-12. zz Копаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4.

Копка ям, траншей. Водопровод, канализация. Замена сантехники. Тел. 099363-44-32. Кровельные работы любой сложности, водосток, навесы. Тел. 050943-48-13. zz Кровельные работы. Гарантия! Очень приемлемые цены. Тел. 095-640-10-68. zz Кровельные работы: ангары, склады, квартиры. Материал. Нал/ безнал расчет. Выгодные условия для ОСМД. Тел. 095-595-27-25. zz Кровля. Тел. 099-713-60-33. zz Кровля любой сложности, навесы, заборы. Тел. 095-42026-28.

4

Кровля, ремонт крыш, утепление. Тел. 099-363-44-32. Кровля, ремонт крыш. Утепление фасадов. Тел. 050-52-52-810. zz М а л я р н о - о т д е л о ч н ы е работы с гарантией! Недорого. Тел. 095-640-10-68.

zz Плитка. Тел. 095-640-10-68. zz Плитка. Тел. 099-713-60-33.

Плиточник, сантехник, откосы. Тел. 099-01-80260. zz Поклейка обоев, шпатлевка, покраска, откосы. Тел. 050-75236-71. zz Полы. Тел. 099-713-60-33. zz Потолки. Тел. 099-713-60-33. zz Потолки любой сложности по низким ценам! Качество. Тел. 095640-10-68.

Потолки натяжные. Славянск, Краматорск, Лиман. Звоните договоримся. Тел. 050-626-4264.

zz Ремонтно-отделочные и др. работы! Качество! Недорого! Тел. 095-640-10-68. zz Ремонтно-строит. работы любой сложности «под ключ». Тел.: 050-973-02-26, 050-62-68-576. zz Ремонтно-строит. работы, недорого. Цены доступные. Тел. 066-292-46-95.

СКИДКИ на работу+ материалы до 25% . КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ под ключ. Мансардные крыши, стропильные системы. Мягкая кровля, метал., битумная, полимерная, керамическая черепица. УТЕПЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА домов, квартир. Сайдинг, фактурная штукатурка, короед, термопанели. Доставка материалов. Тел.: 050-181-24-62, 097315-77-29.

Мелкий ремонт по дому, квартире. Тел. 095-63754-45. zz Металлические утепленные двери от производителя всего от 3160грн. Гарантия и качество на долгие годы. Тел. 095-59-52-725. zz Мягкая кровля! Недорого. Тел. 099-713-60-33. zz Наружные строительные работы, фундаменты, любые виды бетонных работ. Тел. 095-36461-76. zz Натяжные потолки в Вашем доме и офисе. Качество – доступно каждому. Тел. 066-71-633-72. zz Натяжные потолки. Недорого. Тел. 099-713-60-33. zz Натяжные потолки: матовые, глянцевые более 300 видов. Качественный монтаж и сервисное обслуживание. Лучшие цены в регионе. Тел. 095-59-52-725. zz Обои. Тел. 099-713-60-33. zz Обшивка балконов мет. профилем. Тел. 095-157-09-03. zz Обшивка балконов, козырьки металлопрофилем, утепление. Тел. 095-157-09-03.

Отделка и ремонт любой сложности, частично и «под ключ». Гарантия качества и приемлемые цены. Тел. 099-718-8510. zz Откосы. Тел. 095-640-10-68. zz Откосы любой сложности. Тел. 095-395-85-57. zz Откосы любой сложности. Тел. 050-598-50-94. zz Отопление, сантехника, монтаж. Тел. 050-598-50-94.

zz Профессиональная укладка тротуарной плитки. Тел. 095-9192-992.

Профессиональное утепление фасадов. Гарантия качества. На любой высоте. Тел.: 066-475-51-64, 063-97501-02. zz Ремонт без хлопот и разочарований! Недорого с гарантией! Тел. 099-713-60-33.

Ремонт стир. машинавтомат, водопровод, пайка пласт. труб. Тел. 095-637-54-45. zz Ремонт, строит-во домов. Крыши. Утепление. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49.

Ремонтирую. Тел. 095399-10-79.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

С К И Д К И н а работы+материалы до 20% . РЕМОНТЫ квартир, домов, балконов. Перепланировки, подвесные потолки, гипсокартон. Отопление, теплый пол, водопровод,канализация , электрика и т.д. СТРОИТЕЛЬСТВО - дома, бани, пристройки, гаражи, павильоны. Навесы, беседки, ворота, заборы. Доставка материалов. Тел.: 050-181-24-62, 097315-77-29. Строит. бригада выполнит все виды ремонтно-строит. работ. Кровля крыш (любая). Тел. 095-31-00-469.

http://slavinfo.dn.ua

zz Теплые полы «под ключ» от отечественных и зарубежных производителей. Доставка, монтаж, гарантия. Самые лучшие цены и сервис. Тел. 066-71-63-372. zz Тканевые ролеты. Более 200 видов ткани от производителя. Тел. 066-71-633-72. zz У Вас ремонт? Мы поможем! Беспл. консульт! Недорого! Гарантия. Тел. 095-640-10-68. zz У нас дешевле! Ремонт «под ключ»! Гарантия! Тел. 099-71360-33. zz Укладка трот. плитки. Гарантия, качество. Тел. 095-9192-992.

Укладка тротуарной плитки. Тел. 095-91-92992.

zz Циклевка, шлифовка паркета, доски, крашеных полов. Укладка: паркет, доска, ламинат. Тел. 06661-31-685. zz Чистка скважин, колодцев, водопровод и др. Тел. 066-99-64196. zz Штробление стен для укладки трубы и кабелей. Тел. 095-36461-76. zz Штукатурка и др. Тел. 099713-60-33. zz Штукатурка, шпатлевка, откосы, обои, покраска, линолеум, пенсионерам скидки. Тел. 095061-27-02.

Электрик, опытный, вып. эл. монтаж домов, квартир, замена розеток, выключ., уст. эл. баков, перенос сч-ков. Тел. 05088-038-45.

zz Укладка тротуарной плитки, быстро, качественно, есть вибротромбовка. Тел. 050-178-07-12. zz Электрика с гарантией! Тел. zz Услуги лестницы, 12 м, леса. 099-713-60-33. Тел. 095-157-09-03. zz Услуги сантехника, отопление. Тел. 093-504-73-90. zz Услуги сантехника, отопление. Тел. 095-395-85-57. zz Установка заборов, недорого. Тел. 066-99-64-196. zz Установка заборов, недорого. Адвокат. Тел.: 099-463Тел. 066-99-64-196. zz Утепление домов и фасадов. 48-10, 2-53-88. У нас дешевле, качество гарантируем. Тел.: 095-826-41-86, 095342-38-32. Адвокат по банкам и zz Утепление квартир, высотные страховым. Тел.: 099работы, балконы. Тел. 095-157463-48-10, 2-53-88. 09-03. zz Утепление квартир, домов. Гарантия! Самые приемлемые Адвокат. Юридические цены! Тел. 099-713-60-33. услуги. Тел. 095-01-44-

Утепление пенопластом, декоративная штукатурка - 180 гр.м2 (с пенопластом, работой и материалами). www. kremnepen.com.ua. Тел.: 050-642-19-95, 050-15241-35.

812. zz Оформление документов от «А» до «Я», вхождение в наследство, оформление БТИ, кадастровых номеров. Купля-продажа, обмен квартир, домов. Тел. 050864-68-87.

zz Утепление с гарантией! Неzz Наращивание ресниц: дорого! Тел. 095-640-10-68. классика, объемные. Цена от 150 zz Фасадные работы, «короед», грн. Тел. 066-82-94-931. камешковая и мраморная крошка. zz Покраска и химчистка Тел. 050-943-48-13. кожаной и замшевой обуви, сумок, zz Фасады. Тел. 095-640-10-68. курток, дубленок. Тел.: 050-473zz ФЭМка. Тел. 095-640-10-68. 74-93, 063-105-48-76.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050-475-45-04. Татуаж (бровей, век, губ). Тел. 050-645-48-83. Уборка домов, квартир, офисов. Уборка огородов. Тел. 095-69-88-053.

Уст. спутник. антенн, перенастр. головок, добавл. рос. каналов: НТВ, СТС, ТНТ, ДТВ, РЕ Н Т В , ДО М А Ш Н И Й , БИБИГОН, 50 грн. Тел. 066-804-21-03.

zz Химчистка пальто, костюмов, кожи, свадеб. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063105-48-76.

zz Бурение и чистка скважин, колодцев. Недорого. Тел. 066-9964-196.

Быстро и дешево пилим деревья. Тел. 095-63754-45. zz Видео- и фотосъемка свадеб, крестин, выпускные, утренники. Недорого. Тел. 050-143-00-81.

Засыплю грязь, участок, территорию, болото. Тел. 050-92345-93. zz Измеряю уровень радиационного фона жилых помещений, зданий, авто, стройматериалов, почвы и т.д. проф. радиометром - дозиметром СТОРА-ТУ. Тел. 050709-35-38.

Массаж. Тел. 095-39651-87. zz Набираем на курсы декупажа детей и взрослых, 5 занятий, 3 готовых изделия, все материалы предоставляются. Тел. 095-82908-93.

Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 050-55804-10. zz Невезение в жизни, любви, бизнесе? Могу помочь. Смотрю судьбу, избавляю от неудач. Тел. 050-565-27-11 (Ирина).

Уст. и настр. спутн. ТВ, 170 каналов, без абонплаты, от 80 грн., качест., гарант., сервис. Тел. 050-8878-487.

Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050-47545-04. zz Пилим, валим деревья, дешево. Тел. 066-710-38-20.

Покос травы, спил деревьев. Тел. 095-11790-89. zz Ремонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80. zz Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-70828-64. zz Спутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-603-54-23.

Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.-язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70239. кондуктор громадського транспорту; - вихователь; - вчитель-реабілітолог; - фрезерувальник; - верстатник широкого профілю; - оправник електрокерамічних виробів; - маляр; - фахівець із соціальної роботи; zz Электрик. Тел. 095-516- слюсар-електрик з ремонту 96-38. електроустаткування; zz Эффективное обучение - лікар-анестезіолог; ногтевому сервису. Тел. 050-527- бармен; 41-86. - лікар-інфекціоніст;

Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 80 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412-8170.

zz Спутниковое ТВ. Установка настройка спутниковых тарелок, прошивка тюнера, обн. каналов. Hdтюнер. Качественно, недорого. Тел.: 050-165-26-91, 066-15966-31. z zТамада. Тел. 050-27597-89.

zz Аптечная сеть приглашает на работу фармацевтов и провизоров. Тел. 050-863-55-80. zz Бармен (бариста) в кофейню «ПростоКава» (центр, напротив Брусница), работа посменная, 2 дня через 2, о/р не обязателен. Тел. 095-307-20-91.

В гостиницу в Святогорск требуются: администратор, управляющий, завхоз, горничные, на постоянную работу. Тел. 095-326-96-08. В керамцех на работу треб. оформитель на вазы со знанием шамота, подрисовка, р-н хлебозавода, Артема. Тел. 050146-26-19. zz В керамцех треб. замывщица, заливщик, резчики. Тел. 066-37076-46.

zz Бармен в закусочную, центр, рабочий график с 10:00 до 21:00. Тел. 095-46-59-717. zz Бухгалтер, на пост. раб., з/п высокая. Тел. 050-476-42-49. zz В автосервис «Алекс-Восток» на пост. основе треб. автослесарь. Обязан.: ремонт ходовой на любые марки авто. Требов.: отсутствие в/п, проф. о/р от 1 года. Условия: полный раб. день, 2 выходных, офиц. оформление, обеспеч. спец. одеждой, обувью. З/п достойная (% от выработки). Тел. 050143-4000 (Михаил).

В бар треб. барменофициант, Черевковка. Тел. 050-623-50-03.

В отельно-ресторанный комплекс «Шервуд» г. Святогорск на постоянную работу требуются: горничная, официант, садовник, дворник, аниматор. Тел.: 095-294-20-33, 067-621-20-37. zz В парикмахерскую срочно треб. косметолог. Тел. 095-11192-00.

zz Спутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (новый , 1+1 и др.), качество, гарантия. Тел. 05082-83-704.

С п утн и к о в о е Т В (Discovery, Animal Planet - бесплатно)! Продажа, установка, модернизация (от 50 грн.). Тел. 050-22365-49.

- инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - повар; - слесарь по сборке металлоконструкций; - семейная пара для работы в детском лагере. Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 15.05.2017: По м. Слов’янську: - фахівець з питань зайнятості; - слюсар-інструментальник; - монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; - газорізальник; - фільтр-пресувальник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів); - електрогазозварник; дробильник-розмелювач (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів); - вогнетривник; - вантажник; - оператор пульта керування; - Лікар з медицини невідкладних станів; - лікар загальної практикисімейний лікар; - лікар-терапевт дільничий; - слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; водій автотранспортних засобів;

(присылайте SMS-сообщения)

Требуется

ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: - слесарь по ремонту газового оборудования; - водитель погрузчика; - инженер-энергетик; - наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - бухгалтер по зарплате. За справками обращ. по тел. 62-41-72. Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор; - фрезеровщик;

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

- лікар-хірург; - лікар-ендокринолог; - пекар. Звертатись до Слов’янського міського центру зайнятості (пл. Соборна, 3, 6 поверх) до адміністратора. zz Автомеханик грузового и легкового автотранспорта, с ОР, автослесарь, на пост. работу на транспортное предприятие. Зарплата сдельно-премиальная. Офиц. трудоустройство. Тел. 050222-666-9. zz Автомойщик (девушка), с о/р. мк-н Артема, з/п стабильная. Тел. 050-169-73-39. zz Автослесарь по ремонту ГАЗ2410. Тел. 050-76-76-871. zz Администратор с обязанностями горничной в частный мини-отель, г. Святогорск. Тел. 095-577-5-222. zz Администратор, официант в кафе. Тел. 066-941-86-81.

zz В парикмахерскую, центр, zz В ветцентр доктора Брежнева (Славянский филиал) требуется срочно треб. мастер-парикмахер, косметолог. ассистент ветеринарного врача. мастер-маникюра, Тел. 050-578-16-93. Тел. 050-477-74-50. zz В гостин. комплекс г. СвяВ цех по производству тогорск треб. администратор номерного фонда, горничные. Тел.: сухарных изделий требу066-158-16-33, 066-636-57-77. ются рабочие. Тел. 066zz В кафе треб. уборщица, посудомойщица, повар на общепит. 041-48-01 (9.00-17.00). Тел. 066-791-91-41.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется В цех по производству сухарных и бараночных изделий на пост. работу требуется мастер цеха, технолог, с о/р не менее 3 лет (желат. знание ПК). Тел. 050-817-72-60 (9.00-17.00). В цех по производству сухарных и бараночных изделий требуются рабочие. Тел. 050-81772-60 (9.00-17.00). zz В цех требуется заливщик, замывщик. Андреевка. Тел.: 050169-73-78, 095-352-22-89. zz Водитель и грузчики на кондитер. склад, мр-н Северный. Тел. 095-391-90-32. zz Водитель категории Е, на пост. работу. Тел. 050-524-72-11. zz Водитель на ГАЗ-3309, оптовой базе, на пост. работу. Тел. 050-368-04-23. zz Водитель на груз. авто и тракторист. Тел. 050-655-41-40. zz Водитель на зерновоз КаМАЗ сцепка, с опытом работы. Тел. 050-927-83-66.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Грузчик и укладчики по накладным. Тел. 050-575-90-91. zz Диспетчер для работы в офисе.Коммуникабельная.Ответственная.Знание пк.2/2 100 гр смена 0506965795 Славянск. Центр. Тел. 050-696-57-95. zz Женщина для уборки подъезда, р-н 8 школы, проживающ. в этом районе. Обращ.: ул. Коммунаров. Тел. 095-6806153. zz Женщина-машинист расфасовочно-упаковочных машин, обучение, в р-н БЗС. Тел. 050-3646-177 (с 7:00 до 16:00). zz Задувщик , р-н ЖД. Тел. 05056-34-405. zz Задувщик и разнорабочий. Тел. 095-527-79-48. zz Заливщик и замывщица, Артема. Тел. 050-181-68-80. zz Заливщик с о/р, напольная ваза, центр, обьем, оплата своевременно. Тел.: 063-828-00-00, 066-747-33-77. zz Заливщик, глазуровщик и рабочие на посуду, керам. цех, оплата понедельно, 5 раб. Дней. Тел.: 050-755-24-25, 050-85-83356.

zz На базу в НКМЗ Щурово треб. бармен, повар, помощник повара. Тел. 095-20-93-175. zz На пост. работу треб. водитель вилочного погрузчика , zz Люди на разборку зданий разнорабочий на керам. плитку. и чистку кирпича. Тел. 050-655- Тел. 099-014-71-42. zz На постоянную работу тре41-40. девушка со знанием ПК. zz Мангальщик и официант. Тел. буется Тел. 050-602-22-06. 050-529-88-32. zz Мастер маникюра и паНа строительное предрикмахер. Тел. 066-00-23-775. приятие требуются: zz Мастер-парикмахер с о/р. Тел. 050-658-66-35. инженер-строитель, zz Менеджер. Тел. 066-862прораб, фасадчики, пли87-68.

Литейщик на копилку, р-н ЖД. Тел. 050-566-44-64.

Менеджер по продажам с опытом работы и личным транспортом. Ждем Ваши резюме на эл. адрес: anfissa6@rambler. ru. Тел. 050-192-10-68.

точники, кровельщики. Тел. 095-691-18-44.

zz Подсобные рабочие на пост. работу, вахт. методом (командировки), жилье + питание+ проезд бесплат, срочно, 9 000 грн./ мес. Тел.: 099-960-74-14, 097-683-45-35. zz Помощник по двору, предпочтительно энергичный пенсионер, занятость 1 день/неделю, на постояну работу. Тел. 099-423-02-23. zz Помощник руководителя по продвижению товара. Наработка клиент. базы, выстраивание работы с дилерами, разработка маркетинговых программ. З/п: ставка + %. Тел. 066-50-56-175. zz Провизор. Тел. 050-52490-49. zz Продавец в винный бутик, Лесной. Тел. 050-21-44-555. zz Продавец в киоск сухофруктов, на весовой товар. Тел. 095-560-91-52. zz Продавец в овощной киоск, мр-н Химик. Тел. 095-20-93-175. zz Продавец в прод. магазин (р-н 8 школы). Обращ.: ул. Торская. Тел. 099-706-24-66. zz Продавец на оптику и ювелирные изделия. Тел. 050-84355-03.

zz Обжигальщик, задувщик на сервизы, р-н Старосодовый, можно ученика. Тел. 050-53193-83. zz Обмотчик, изоляционщик электродвигателей, для работы в Киеве. Машинист бульдозера Продавец на Ц. рынок, zz Менеджер по продаже Т-170, для работы в Киеве. Тел. мебели, работа с тендерами. Тел. 095-18-22-367. в магазин семян. Тел. 066-028-10-29. zz Оператор на АЗС, оф. трудоу099-035-54-70. zz Молодой парень, от 21 года, стройство. Тел. 095-222-92-96. для работы с клиентами. Ставка - 3 zz Оператор-бухгалтер, р-н zz Продавец на Ц. рынок, на 000 грн / месяц + %. Тел. 050-289- Машмет, трудоустр., о/р в 1С. Тел. вещи, с о/р. Тел. 099-70-64-777. 47-30. 050-201-08-95. zz Продавец хоз. товаров на Ц. Заливщик, замывщица. рынок, график: с 6.00 до 15.00, Тел. 050-604-30-20. оплата выс., собеседование, без в/п. Тел. 095-198-04-06. zz Заливщик, формовщик, zz Продавец, прод. товаров, резчицы по глине, набивщик на мр-н Артема или смена 2 чел. Тел. шамот, в керамцех Краматорска. 050-207-08-54. Тел. 050-85-83-271. zz Продавец, прод. товаров, zz Замывщица. Тел. 099-251на побережье, с. Юрьевка, жилье 08-61. бесплатно. Тел.: 096-54-92-444, 099-038-47-68. zz Продавец-консульт., центр, детский отдел. Тел. 050-472-61-08. zz Производственной организации требуется инженер по охране труда. Оплата высокая. Тел. 095-031-63-51.

zz Водитель на ЗИЛ. Тел. 050zz Замывщица на напольную, 655-41-40. центр, обьем, оплата своевременно. Тел.: 063-828-20-00, Водитель на КАМаз- 066-747-33-77. zz Замывщица, заливщик, центр зерновоз, с о/р. Тел. рыбхоза, с о/р. Срочно. Тел. 050050-888-40-47. 607-34-52. zz Каменщик. Тел.: 050-031zz Водитель на КамАЗы-зер63-23, 095-339-47-64. новозы. Тел. 050-655-41-40. zzКаменщик, сварщик, zz Водитель на трактор. Тел. плотник, разнорабочие. Тел. 050050-284-97-57. zz Водитель на фронтальный 76-76-871. погрузчик. Тел. 050-284-97-57. zz Кассир, на базу НКМЗ Щурово, на детские электроГ р у з ч и к - у б о р щ и к в мобили, девушки с 18 лет. Тел. 050-619-58-27. магазин стройматериzz Коммун. предприятию треб.: алов. Тел.: 050-478- дворник, маляр-штукатур 3-4 80-85, 050-473-74-43, разряда, кровельщик, плотник, каменщик, слесарь-сантехник 3-4 050-473-74-35. разряда. Тел. 050-912-10-52.

Металлургич. предприятию треб. плавильщики металлов и сплавов, обучение. Водитель на сидельный тягач. Тел. 050-787-46-82. zz Монтажники натяжных потолков со своим оборудованием. Возможна частичная занятость. Сдельная оплата. Тел. 050-28947-30. zz Мужчины и женщины без судимостей, 18 чел. для охраны производственной компании. Вахта. Проезд и проживание предоставляется, коммандировочные. З/п согласно выходов, своевременно. Прямой работадатель. Тел.: 063071-38-35, 050-103-46-29, 066254-99-03.

Организации на пост. работу треб.: каменщики, крышники, отделочники, разнорабочие. Тел. 09901-88-596 (8.00-18.00). zz Отделочники. Сделка. Тел. 099-152-61-13. zz Официант в кафе. Тел. 05021-22-932. zz Официант, р-н Химик, девушка. Тел. 050-057-54-19. zz Охранники и старшие смены, на вахту в г. Константиновка и с. Яцкое, Краснолим. р-н, база отдыха, 21/7, питание, проживание и проезд за счет предприятия. Тел. 095-319-41-02.

Пилорамщик, желательно с опытом работы. Тел.: 095-858-47-16, 050814-41-27. zz Плиточники, маляра-штукатуры, кровельщики, фасадчики. Тел. 099-152-61-13. zz Плотник для изгот. штакета и др. Сторож, рубщики дров. Тел.: 050-031-63-23, 095-339-47-64. zz Плотник для изготовления штакетов, будки, лестниц. Тел. 050-031-63-23.

Повар в частный пансионат на побережье в пос. Мелекино на летний период. Тел.: 067-95507-04, 099-601-07-59. zz Повар-мангальщик в кафе. Тел. 050-875-23-95. zz Подсобник, мужчина, временно. Тел. 050-591-83-15. zz Подсобники на пилораму. Тел. 095-53-40-125 ( Василий). zz Подсобники, 120 грн/день, центр. Тел. 095-177-87-97 ( с 8:0017:00 ).

6

(присылайте SMS-сообщения)

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

РАБОТА в Польше. В и за + р аб о та = 2 0 0 0 грн., легальное трудоустройство. Тел.: 095-489-96-69, 096-46096-69. zz Работа для молодого и толкового парня. Тел. 066-862-87-68. zz Работа для переселенцев. Полная или частичная занятость. Подбор вакансий. Тел. 099-41113-36. zz Работник на подработку, мужчина, для выноса мебели (утром и вечером), центр, в закусочную. Тел. 095-46-59-717. zz Работник на пони, на сезонную работу. Тел. 050-87919-51. zz Работники в цех тротуарной плитки, з/п сдельная. Тел. 050178-07-12. zz Работники на автомойку, без в/п, гр. раб. с 8.00 до 20. 00. Тел.: 095-31-999-81, 093-306-777-9. zz Рабочие для пр-ва и погрузки шлакоблока. Оплата еженедельная, стабильная. Тел. 050-181-73-94. zz Рабочие для пр-ва тротуарной плитки. Оплата еженедельная, стабильная. Тел. 050-181-73-94. zz Рабочие на маслоцех. Тел. 095-524-57-19. zz Рабочие на посадку рассады капусты. Тел. 050-705-00-28 ( Александра ). zz Рабочие, по произв. керам масс. Тел. 066-14-00-179. zz Рабочие-строители для работы по Донецкой области. Иногородним жильё. Тел. 050-47241-68. zz Рабочий для ухода за двором и садом. Тел. 050-602-22-06. zz Рабочий на мягкую мебель. Тел. 095-150-88-10. zz Рабочие на сбор черешни. Тел.066-106-64-79. zz Разнорабочие в посудн. цех, р-н ЖД. Тел. 095-89-32-448. zz Разнорабочий для строительных работ. Тел. 095-533-95-61. zz Разнорабочий и замывщица в керамцех. Тел. 050-68-13-766.

zz Разнорабочий, заливщик, в керамцех, Химик. Тел. 095-12026-33. zz Разнорабочий, р-н ЖД, оплата еженедельно. Тел. 050-1073-110. zz Разнорабочий, сварщик, каменщик, плотник. Тел. 066-71038-20. zz Реализатор в г. Святогорск, в продуктовый отдел. Тел. 099-05477-24.

Реализатор в киоск пополнения счета, Артема. Тел. 095-2-111069. zz Реализатор на побер. Черного моря, жилье беспл., з/п ежеднев. Тел. 050-178-66-41. zz Реализатор, девушка. Цветочный рынок САТУ. График работы с 7.00 до 19.00. З/п 150 грн ежедневно. Тел. 050-919-51-56 ( звонить после 12.00 ). zz Реализаторы на Азовское море, жилье бсплатно. Тел.: 067994-99-20, 099-023-89-03. zz Резчица, художница на напольную вазу, центр, оплата своевременно. Тел. 050-782-04-65. zz Резчица, художница на напольную вазу, центр, оплата своевременно. Тел.: 066-747-33-77, 063-828-20-00. zz Ресторану на пост. работу требуется официант. Тел. 095-13792-33. zz Рубщики, пильщики оплата ежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 095-339-47-64. zz Сварщик-рихтовщик, помощник маляра груз. авто. Тел. 050-580-28-12.

Слесарь на пост. работу в цех по производству хлебобулочных изделий. Тел. 050-817-72-60 (9.00-17.00). zz Слесарь, в г. Киев, с о/р. Тел. 095-182-23-67. zz Спец. по ремонтам. Тел. 099152-61-13. zz Спец. технолог по выращ. декор. растений. Тел. 050-56644-60. zz Специалист по мягкой кровли. Тел. 063-062-81-63. zz Специалист по производству корпусной мебели. Тел. 066-02810-29 (9:00 до 18:00). zz Срочно в кафе требуются официанты и бармен. Тел. 050652-84-62. zz Срочно треб. водитель на МАН, от 30 лет, с о/р, оплата хорошая, своевременно. Тел. 099067-03-47. zz Срочно требуются работники (м/ж) для резки мяса в г. Славянск. Возраст до 45 лет. Оплата сдельная. Тел. 095-487-18-21 (8.00-18.00).

Стоматологическому кабинету на пост. работу требуются: медсестра и санитарка. Тел. 099-14414-04. zz Сторож на 0,5 ставки на постоянную работу на предприятие г. Краматорск р-н Старый город. Требования-отсутствие в/п, пунктуальность, ответственность. Тел. 050-222-66-69. zz Сторож, пенсионер (инвалид), до 80 грн./ночь. Тел.: 050-03163-23, 095-339-47-64. zz Тракторист на экскаватор. Тел. 050-655-41-40. zz Уборщица и охранник на предприятие. Тел. 2-96-79. zz Укладчики плитки ФЭМ (парк Александровка). Тел. 050-34832-22. zz Упаковщица в швейный цех. Тел. 050-145-31-06.

Фильтр-прессовщик, разнорабочий. Тел. 095367-60-13. Фирме требуются: гл. бухгалтер, администратор, зав. хоз (с умением выполнять мелкие строительные работы). Тел. 095-691-18-44.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Помощь младшим школьникам. Тел. 099-078-10-38. zz Развивающие занятия для детей с 3-х лет. Тел. 099-07810-38. Требуется zz Репетитор английского языка. zz Формовщики ручной Тел. 095-136-10-14. формовки, токари-расточники на станке с ЧПУ. Бесплатная доставка сотрудников предприятия из Славянска в Краматорск и обратно. Тел. 050-957-87-27.

ЧП «СБ «Титан» на пост. работу треб. охранники, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер, бухгалтер со знанием ПК. Тел. 095540-17-58. zz Шашлычник в кафе, с плав. графиком, на подмену. Тел. 09586-26-566. zz Швея по ремонту одежды, по меху, на подработку. Тел. 050-16413-60. zz Электромонтер по обслуж. потребителей, образование по спец. (энергетич.). Обращ.: ул. Льва Тольстого 14, каб. 8. Тел. 099-278-13-22.

ищу

zz Репетитор английского, немецкого. Тел. 050-255-89-09. zz Услуги логопеда. Тел. 099078-10-38. zz Услуги психолога для дошкольников и младших школьников. Тел. 099-078-10-38. zz Хореография и ритмика для детей с 3-х лет. Тел. 099-07810-38.

zz Англ. яз. для детей с 3-х лет и школьников. Тел. 099-078-10-38. zz Дзюдо для мальч. и девочек с 3-х лет. Тел. 099-078-10-38. zz Консультация логопеда. Тел. 066-72-79-188. zz Консультация психолога. Тел. 066-72-79-188. zz Курсы английского языка. Тел. 066-72-79-188. zz Курсы польского языка. Тел. 066-72-79-188. zz Мини-детский сад от 1,5 до 5 лет, ежедневно. Тел. 099-07810-38. zz Набор в группу ИЗО-деятельности, дети с 3-х лет. Тел. 099-078-10-38. zz Подготовка к школе, учитель высшей категории. Тел. 099-07810-38.

zz Требуются бригады отделочников, прораб для работы в г. Славянске для работы в строительной компании. Тел.: 0667065115, 0974227617, 0508634071. zz В кафе требуются официанты. Тел.: 0997028968. zz В салон красоты “Браво” на постоянное место работы требуется мастер ногтевого сервиса. Тел.: 0505996439. zz В салон красоты “Диво”, р-н военного городка, требуется уборщица, до 55 лет, оплата понедельно, договорная. Тел.: 0506233070, после 19.00. zz Магазину непрод. тов. «Триумф плюс» требуется продавец. Предлагаем достойную з/плату и работу в дружном коллективе. Тел.: 0665827662. zz Требуется мастер по ремонту холодильного оборудования. Тел.: 0660963220. zz Требуется менеджер по продаже пластиковых окон с опытом работы. Тел.: 0502134233, п. 17.00. zz Требуются разнорабочие в цех по переработке вторсырья. Оплата сдельная. Тел.: 0504785693. zz Треб. шиномонтажник. Офиц. трудоустр-во. Возм. учеником. Тел.: 0502920994. zz Администратор в офис. Тел.: 0686683609. zz Амбициозным людям предлагаем вакансию агента по продажам, карьерный рост и высокая з/п гарантированы, предоставляем обучение. Тел.: 0632437915. zz Бесплатная консультация! Упаковка одежды на складе для м/ж и семейных пар, 18-45. Официальное оформление, делаем визу. Необходимо знание компьютера! Зп 9000-12000 грн./мес. Питание и проживание включено. Контракт 3-6 мес. Тел.: 0665052233. zz Бригада отпынтных рабочих выполнит утепление фасадов “под ключ”. Тел.: 0669347045, Антон. zz В гостиницу требуется администраторы, горничная, с опытом работы. Тел.: 0502792000. zz В кафе в центре города требуется уборщица, мангальщик, повар на пиццу. Тел.: 0666650001.

zz Бригада укладчиков тротуарной плитки ищет работу. Тел. 095-91-92-992. zz Домработница с большим о/р ищет работу. Добросовестность, честность, есть рекомендации. Тел. 095-22-59-866. zz Женщина 40 лет ищет работу, на неполный рабочий день. Тел. 095-559-13-33. zz Женщина, 55 лет, по уходу за пожилыми людьми, рассмотрю все варианты. Тел. 095-52-94-12. zz Женщина, 59 лет, аккуратная, ответственная ищет работу по уходу за пожилыми людьми. Тел. 099-158-64-23. zz Ищу работу водителя-дальнобойщика, кат. «В», «С», без в/п. Тел. 095-924-12-90. zz Ищу работу домработницы с ОР. Тел. 050-920-80-35 (после 19.00). zz Ищу работу разнорабочего, подсобника, сторожа, охранника и т.п. Тел. 095-338-52-77. zz Ищу работу уборщицы в квартирах, домах, офисах. Качественно. Стоимость уборки зависит от площади помещения и сложности. Тел. 099-702-34-97. zz Ищу работу уборщицы в офис, 1 раз/нед. Тел. 050-86-35-992. zz Каменьщик подсобника. Тел. 095-815-55-82. zz Мужчина 35 лет, ищу работу ,есть о/р обжигальщиком. Тел. 095-399-10-79. zz Работу оператора ПК, парень 21. Тел. 095-450-12-99. zz Работу кальянщика. Рассмотрю любые приложения. Тел. 0661739204. zz Работу помощника повара, на время практики. Тел. 095-55913-33. zz Сторож, охранник, дворовой рабочий, оператором котельной, в Святогорске, Красный Лиман, Щурово. Тел. 050-879-7282.

zz В кафе официант с опытом работы. Тел.: 0508810644. zz В кафе срочно треб. официанты, администратор с опытом. З/п достойные, еденедельно. Тел.: 0666650001. zz В кафе срочно требуется водитель с личным транспорттом. Тел.: 0950257075. zz В кафе срочно требуются повара. Тел.: 0660186822. zz В магазин на Лазурном, в отдел бытовой химии, треб. продавец. Тел.: 0509032985, 0506855781. zz В офис треб. оператор ПК, знание программ 1С, Word, Excel. Тел.: 0686683569. zz В офис треб. секретарь. Тел.: 0686683569. zz В продовольственный магазин расположенный центре города требуется продавец с опытом работы. Тел.: 0663260507, 0958660711. zz В связи с расширением компании треб. менеджер. Требования: активный пользователь ПК, сепление к обучению и росту, взаимодейтсвие с сотрудниками, заинтересованность в карьерном росте. Тел.: 0996569901. zz В связи с расширением фирмы набираем сотрудников: секретарь, оператор ПК, администратор, з/п высокая, стабильная. Тел.: 0686683609. zz В сервисный центр приглашаем к сотрудничеству квалифицированных специалистов с о/р на след. должностя: мастерспециалист по рем. быттехн., матер по ремонту комп. техн. Тел.: 0996569901. zz Вакансия: швея, конструктор одежды, закройщик, технолог. Дизайн-студия FORMA CENTR ищет на постоянную работу швей, конструкторов, закройщиков и технологов. Тел.: 0501416374.

zz На летний сезон требуются молодые парни и девушки для работы на аттракционах на море. Тел.: 0505241461. zz На овощной рынок по ул. Гв. Кантемировцев требуется реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, звнить после 14.00. zz На пост. работу требуются специалисты по ремонту холодильн. техники и по ремонту быттехники. Тел.: 0509324301, 0676850437. zz На постоянную работу требуется слесарь-сборщик металлоконструкций и плотник, можно без опыта, главное желание. Тел.: 0506823015. zzНа рынок в м-не Лазурный требуется реализатор на крупы, оплачиваемая стажировка, звонить после 14 часов. Тел.: 0507728949. zz На склад стеклотары треб, кладовщик - зав. склада. Тел.: 0933943672, с 10 до 12. zz На склад стеклотары треб. водитель электрокары. Тел.: 0953917861. zz На склад стеклотары треб. грузчик, тарщик. Тел.: 0953917861. zz На фермерское хоз-во требуется рабочий на постоянной основе с перспективой продвижения по службе, з/п от 2500 до 4000 грн., п. Партизанский. Алкоголиков, лентяев, тунеядцев просим не звонить. Тел.: 0955002835. zz ООО “Краматорский металлопрокатный завод” срочно требуются: машинист крана, электромонтеры, правильщики проката, нагревальщик металла, вальцовщики и другие рабочие в сортопрокатный цех (с удост. стропальщика или обучение). Справки по тел.: 0952915025.

zz Водитель на ЗИЛ-самосвал. Навыки ремонта и знание города обязательно. р-н маг. “Весна”. З/п от 5000 грн. Тел.: 0505890141. zzДля работы на море в караоке-клубе в летний период требуются ребята. Тел.: 0501438314. zzДорожному предприятию требуется техник-лаборант. Тел.: 0509291401. zzЗавод автогенного оборудования “Донмет” приглашает на работу: токаря 3-4 разряда (универсальные, револьверные станки), инженера-конструктора (механика). Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Адр.:Отдел кадров, г. Краматорск, ул. Парковая, 115, Тел.: 486958, с 8 до 16.30. zzИщу продавца в магазин на Крыт. рынке. З/п высокая. Тел.: 0955773729. zzИщу работу водителем категория “В”, 36 лет, пунктуальный, не пьющий. Знание города и области. Такси не предлагать. Тел.: 0509290773. zzКафе требуется повар с опытом работы. Тел.: 0502792000. zzКраматорскому промышленному предприятию СКМЗ требуются охранники, начальники команд. Полный соцпакет, з/плата выплачивается своевременно. Тел.: 0503483268. zzМенеджер по продажам. Треб.: наличие навыков руководителя, умение грамотно общаться с людьми, решать конфликтные ситуации. Тел.: 0989575151. zzМонтажники металлопластиковых конструкций, желательно с о/р, своими инструментами, наличие авто. Тел.: 0632437915. zzНа выезде. Вахта. Кровля. Тел.: 0509492364. zzНа летний период в пос. Мелекино, Азовское море, требуются продавцы и горничная. Тел.: 0996010759, 0679550704.

zz ООО “Краматорский металлопрокатный завод” срочно требуются: экономист по труду, машинист крана, электромонтеры, рабочие в сортопрокатный цех (с удост. стропальщика или обучение). Тел.: 0952915025. zz Оптовой фирме требуются сборщики и грузчики. Тел.: 0997150278. zz Охранному холдингу требуются 18 чел. для охраны производственной компании. Вахта. Проезд и проживание предоставляются, командировочные. Обязательно отсутствие судимости. З/п - согласно выходам, выплата своевременно. Прямой работодатель. Тел.: 0630713835, 0501034629, 0662549903. zz Помощь в оформлении визы (польская, рабочая) + вакансии. Тел.: 0955978453. zz Предприятию на пост. работу требуется водитель авто ЗИЛсамосвал, водитель погрузчика. Тел.: 0997837747. zz Предприятию на пост. работу требуется ночной сторож (пенсионер). Тел.: 0508426202. zz Предприятию на пост. работу требуется токарь (не ниже 3-го разряда). Оплата - высокая, стабильная. Тел.: 0951315388. zz Предприятию на пост. работу требуется газорезчик-сварщик. Оплата - высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zz Предприятию на постоянную работу требуется элелктромонтер. Тел.: 39737, 39773, 51245, 59776. zz Предприятию срочно требуются слесари-сантехники и электросварщики. Опыт работы обязателен. Тел.: 0954261418. zz Предприятию треб. сторож на полставки. тр-я: отсутствие вредных привычек, ответственность, пунктуальность, желательно проживание в Стар. части города. Тел.: 0502226669. zz Предприятию треб. курьер. Доставка документации. Тел.: 0686683569.

Требуется

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Приглашаем к сорудничеству группу сотрудников в соцсетях. Тел.: 0996569901. zz Приглашаем танцоров в шоубалет. Новичков - обучаем. Тел.: 0996458343; vladlenaha06@mail.ru. zz Работа мужская! Требуется кладовщик - упаковщик на склад зоотоваров, возраст от 22 до 35 лет. З/п от 3000 до 4000 грн. Не агентство. Тел.: 0506284857, 0954651455. zz Требуется 3 человека, на сбор клубники, Н. Свет. Тел.: 0501727119. zz В парикмахерский салон Ша-Ноар требуется парикмахер и мастер ногтевого сервиса (возможна аренда). Тел.: 0505150133. zz Предлагаю работу слесаря на базе отдыха в п. Щурово, Лиманского района, желательно для пенсионера, можно семейного. Проживание в отдельном домике, питание самостоятельное. Выходной один день в неделю. В обязанности входят кроме слесарных работ, уборка территории и при необходимости другие виды хозяйственных работ. Тел.: 0508296112. zz Требуется автомаляр, сварщик, слесарь. Тел.: 0501816613. zz Организация проводит набор на должность механика по обслуживанию спецтехники. Образование - высшее техническое, знание гидравлики, электрики, устройство и принцип работы ДВС. Права кат. “В, С”. Работа - в командировках. Подробности при собеседовании. З/п - от 5000 грн. Тел.: 0504903074. zz Предприятию треб. водительдальнобойщик. Загранкомандировки. Офиц. трудоутсройство. Тел.: 0509032351. zz Предприятию требуются газорезчики. Оплата высокая. Тел.: 0503473471, 0508053895. zz Срочно! Предприятию на постоянную работу требуются водители кат. “Е”. Оплата стабильная, высокая. Тел.: 0503473471, 0508053895. zz Срочно! Требуется продавец в ларек. Тел.: 0996145909. zz Предприятию на постоянную работу требуется слесарь-электромонтер со знанием кранового оборудования. Тел.: 0503473471, 0508053895. zz Для работы на Азовском побережье (п. Кирилловка) требуются повара, официанты, кух. работники, продавцы. Тел.: 0958071620. zz Треб. рабочая по уходу за животными, Ст. город. Тел.: 0955099169. zz Треб. токарь, сварщик, автомаляр. Тел.: 0501816613. zz Треб. фотолаборант и реализатор в фотоотдел. Тел.: 0505204611. zz Требуется продавец в магазин прод. в с. Веселом. Тел.: 050152532. zz В компанию “Фреш-Микс” требуется торговый прдеставитель с о/р и авто. Тел.: 0503672159. zz На оптовую базу продуктов питания требуются экспедиторы и грузчики. Официальное трудоустройство. Пятидневный рабочий график. Старый город. Тел.: 0509056284. zz В агентство недвижимости требуется уборщица. Тел.: 0665877665. zz В агентство недвижимости требуются сотрудники. Тел.: 0665877665. zz В магазин кондитерских изделий треб. продавец. О/р, з/п от 100 грн./день. Возможна работа по графику. Тел.: 0506994627.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Треб. водитель на КамАЗзерновоз. Тел.: 0508884047. zz Требуется торговый представитель с авто. Тел.: 0505569445, 0733125753. zz Ученик на перетяжку мягкой мебели. Тел.: 0993068474. zz Приглашает торговых представителей с личным авто. Тел.: 0504787594. zz В ломбард требуется сотрудник. Знание ПК обязательно. Тел.: 0506343665. zz Предприятию по переработке металлолома на постоянную работу требуются грузчики, газорезчики. Тел.: 0508053895, 0958635451. zz Водитель кат. В, С, D, Е , машинист экскаватора, погрузчика, бульдозера, крановщик в г. Харьков. Оплата от 12 000. Жилье, питание. Тел.: 0509327263. zz Грузчики, охранники в г. Харьков крупному строительному предприятию. Достойная ЗП, офиц. труд-во, жилье, питание. Тел.: 0682531865. zz Строители широкого профиля (подсобники) на вахту в г. Харьков. ЗП до 13 000 грн. +%. Жилье, питание. Тел.: 0959113640. zz Треб. продавец в киоск в дневную и ночную смены. Знание кассового аппарата. Тел.: 0959380457. zz Требуется продавец в прод. магазин (п. Веселый). Тел.: 0501332500. zz Региональный бистрибьютер бытхимии продолжает набор торг. агентов. Трудоуйстр-во, обучение, карьерный рост. З/п от 8000 грн. + топливо + мобильная связь. Треб-я: авто на газу, желание зарабатывать. Тел.: 0952351162. zz Срочно работа! Требуется сотрудница с базовым знанием ПК. офисная работа. можно без опыта работы - обучим. з/п от 2500 до 4000 грн. Не агентство. Тел.: 0954651455. zz Срочно требуется продавец чебуреков в Соцгороде. Тел.: 0999555928. zz Строительная организация набирает молодых сотрудников для работы по региону. Тел.: 0632437915. zz Такси требуется водитель. Тел.: 0665569097. zz Треб. водитель (кат. В, С), автослесарь. Тел.: 0951224201. zz Треб. медсестры в пансионат на Черном море и горничные, по Украине. Тел.: 0660927555. zz Треб. мойщики с о/р на автомойку. Тел.: 0992281058. zz Треб. молодые и активные люди для раздачи рекламной продукции. Тел.: 0686683569. zz Треб. провизор, можно без о/ работы. Тел.: 0507146777. zz Треб. промоутеры, з/п высокая, стабильная. Тел.: 0686683609. zz Треб. рабочие на поля, опл. договорн. Тел.: 0999152797. zz Треб. рабочие по ремонту дерев. поддонов, р-н Амстора. Тел.: 0995274644, 0965952448. zz Треб. разнорабочие, опл. ежедневно. Тел.: 0951201616. zz Треб. реализатор в Стар. город (обувь). З/п от 2500 грн. Тел.: 0505593107. zz Треб. сторож/дворник в одном лице, кафе “Фан” возле стадиона в с. Бернацкого. Собеседование ежедневно в 18.00 возле административного здания стадиона. Тел.: 0660515139, 0997729233. zz Треб. строители всех профилей, з/п высокая. Тел.: 0955978453. zz Треб. торговые представители металлопластиковых конструкций, з/п высокая, выплачивается своевременно, карьерный рост. Тел.: 0989575151.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Треб. торговые представители, осн. треб.: ответственный, коммуникабельный, желание работать и развиваться. Тел.: 0632437915. zz Треб. трактористы на отечественную и импортную технику. Проезд оплачивается. Тел.: 0990681669. zz Требуется водитель ГАЗ-53 (с о/р). Тел.: 0502274506, с 9 до 17. zz Требуется грузчик на склад бытовой химии. Тел.: 0500575712. zz Требуется женщина от 35 до 45 лет для работы в баре на м-н Лазурный. Тел.: 0500812648. zz Требуется кассир на работу в финансовую компанию. Обмен валют. Денежные переводы. Трудоустройство. Комфортные условия труда. ЗП от 3000 грн. Тел.: 0663810004. zz Требуется медсестра в стомат. кабинет. Тел.: 0990103516. zz Требуется официант, уборщица в кафе. Тел.: 0668371825. zz Требуется парикмахеруниверсал с опытом. Тел.: 0666047240. zz Требуется пильщик деревьев. Тел.: 0954574347. zz Требуется повар с опытом работы (обслуж. банкетов). Тел.: 0507795999. zz Требуется приемщица стеклотары на центр. рынок. Тел.: 0958455336. zz Требуется продавец в магазин. Тел.: 0953531937. zz Требуется продавец в прод. магазин. Порядочная, общительная, умеющая работать с покупателями. График работы 2/2 недели. Возраст 35-45 лет. С опытом работы. Район Ст. города. Тел.: 0508220949. zz Требуется продавец прод. товаров до 40 лет, в киоск (центр) оф. труд. Тел.: 0502396966. zz Требуется продавец продовольственных товаров на побережье, село Юрьевка, жильё бесплатное. Тел.: 0965492444, 0990384768. zz Требуется продавец продовольственных товаров на побережье село юрьевка, жильё бесплатное. Тел.: 0990384768, 0965492444. zz Требуется продавец с опытом работы (магазин, продукты пит-я). Тел.: 0507795999. zz Требуется рабочий на мягкую мебель, оплата еженедельно. Тел.: 0951508810. zz Требуется рабочий с личным авто на газу. Тел.: 0505850770. zz Требуется разнорабочий, 120 грн./день. Тел.: 0997279606.

8

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Требуется расклейщик объявлений. Тел.: 0954574347. zz Требуется реализатор молока. Работа с 9.00 до 15.00. Тел.: 0509640995. zz Требуется реализатор на вещевой рынок в Стар. город. Тел.: 0509066092. zz Требуется специалист по ремонту цифровой и бытовой техники. Тел.: 0990605898. zz Требуется столяр с о/р, з/п высокая. Тел.: 0992249566. zz Требуется торг. представитель в компанию-производитель. Тел.: 0990569909. zz Требуется швея. Тел.: 0508401991. zz Требуется швея. Работа надомная. Тел.: 0953531937. zz Требуются автомойщики. Тел.: 0507523777. zz Требуются автомойщики с о/р на автомойку. Тел.: 0992281058. zz Требуются бригады отделочников, прораб для работы в г. Славянске для работы в строительной компании. Тел.: 0667065115, 0974227617, 0508634071. zz Требуются люди для чистки кирпича, оплата 60 коп./кирпич. Тел.: 0637558491. zz Требуются люди, з/п от 150 до 400 грн./день, от выработки. Тел.: 0501201616, 0663028708, 0663028708, 0681073738. zz Требуются рабочие всех строительных спец-тей. Тел.: 0953298720. zz Требуются рабочие для земляных работ, мужчины и женщины, без в/п. Тел.: 0505850770. zz Требуются реализаторы на побережье Азовского моря. Жильё бесплатное. Тел.: 0679949920, 0990238903. zz Требуются сиделки по уходу за больными и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. Людмила. Тел.: 0668464953. zz Требуются швеи (массовый пошив). Тел.: 0501899252. zz Уборщица-пенсионер. Тел.: 0954501254. zz Требуется водитель на МА, 5 т, высокий уровень з/п. Тел.: 0504787594. zz Требуется водитель кат. “Е”, с опытом работы на иномарке. Тел.: 0504718858. zz Требуется менеджер в офис. Официальное трудоустройство. Высокая з/п. Тел.: 0661244773. zz Приглашаю к работе подсобников по тротуарной плитке, с еженедельной оплатой. Тел.: 0953487304. zz Срочно! В агенство недвижимости в связи с расширением требуется молодой, активный сотрудник в отдел аренды квартир. Опыт работы не обязателен. Зарплата стабильная, высокая: ставка + процент + бонус. Запись на собеседование. Тел.: 0990949828, 9 до 17.00, 0990949828. zz На пост. работу в салон красоты треб. мастера парикм. искусства и ногт. сервиса, график раб. индивид., з/п сдельная. Тел.: 0506214547, 0989778694.

1-комн.кв. продаю

zz 1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв, Артема, 4/5, 32/16/6, обычное сост., 4 500, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв, Машмет, 45 кв.м., космет. ремонт, 105 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв, центр, 4/5, кирп. дом, 32/16/6, обыч. сост., 5 500, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв. в общежитии, отдельная, 1/5, мр-н Химик, 57,6 кв. м, возмож. под бизнес, цена договорная, недорого, срочно. Тел. 050-15-60-954.

zz 1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, 108 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 1/2, ул. Коммунаров, р-н молокозавода, м/п окна, хор. сост., с меб. техникой, 36 кв. м, 148 500 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 1/5, 31 кв. м., без ремонта, ул.Чубаря, решетки, газ колонка. Тел. 095-033-25-63. zz 1-комн. кв., 1/5, 32 кв.м, без рем., под бизнес, 6500. Тел. 050800-84-06.

1-комн. кв., 1/5, ул. Чубаря, жилое сост. Тел. 095-533-69-79. zz 1-комн. кв., 1/9, Лесной, ул. Олимпийская, 37/19/9, хор. сост., с техникой и мебелью, балкон заст., выс. цоколь, 202 500 грн. Тел. 095-636-06-57.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 1-комн. кв., 2 этаж, сост. жилое, комната большая 20 кв. м., угловая, 6 000. Обращ.: Чубаря 11а. Тел. 050-291-91-54. zz 1-комн. кв., 2/5, б. Пушкина, чистая, 6 500. Тел. 097-29-88-171. zz 1-комн. кв., 2/5, ул. Дарвина, 24,3 кв. м, под ремонт, хор. р-н, 98 500 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 1-комн. кв., 2/5, ул. Дарвина, 36 кв. м, не углов., космет. рем., 123 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 1-комн. кв., 2/5, Ц. Рынок, ул. Фрунзе, чех. проект, 37/20/8, газ. колонка, заст. балкон, не угловая, 202 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 2/5, центр, ул. Юн. Коммунаров, жилое сост., не угловая, 175 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 3/5, 32/16/6, хор. ремонт, все сделано, 6 300, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 105 000 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz 1-комн. кв., 3/5, центр, с ремонтом. Тел. 066-53-66-191.

zz 1-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, ул. Батюка, 32 кв. м, хор. сост., м/п окна, балкон заст., не угловая, 148 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 38/19/10, улучш. планировка, м/п окна, новая вход. дверь, вода постоянно, 5 400. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 90 000 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz 1-комн. кв., 4/5, центр, р-н ООШ 15, ул. Окт. Революции, 38/20/8, жил. сост., 273 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 135 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz 1-комн. кв., 4/9, 38/20/9, не угловая, кирп. дом, чистый подъезд, 6 500 грн., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/9, 39/19/9, отл. сост., нов. вход. дверь, вода пост., докум. готовы, 5 500. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., 4/9, 39/19/9, отл. сост., нов. вход. дверь, вода пост., докум. готовы, 5 500. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., 40 кв. м., 8/9, без ремонта или обменяю на 1,2комн. кв. в центре (8 школа, ул. Коммунаров), без ремонта, без посредников. Обращ.: пер. Донской 1. Тел. 095-398-49-66. zz 1-комн. кв., 5/9, 38/20/9, хор. жилое сост., 7 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., 5/9, 39/19/9, вода пост., улучш. планир., м/п окна, нов. вход. двери, 5 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 5/9, центр, кирп. дом, вода 24 часа, 39/19/9, вид на площадь, 8 900. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., 7/9, 39/20/10,5, улучш. планир., вода постоянно, м/п окна, новв. входная дверь, 5 400. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 8/9, 39/19/9 кв.м, м/п окна, нов. вх. дверь, вода пост., 5500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Артема, 1/5, ул. Бульварная, 31 кв. м, жил. сост., 5 200. Тел. 050-800-73-57.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1-комн. кв., Артема, 1/9, 39/19/9, м/п окна, кондиц., хор. сост., улунчш. планир., 7 000, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Артема, 32/16/6, кирп. дом, жил. сост., 5 100. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., Артема, 36 кв. м, в жилом сост. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., Артема, 38/20/9, кирп. дом, улучш. планир., рядом ост., маг., 6 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Артема, 39 кв. м, балкон, новая желез. дверь, нов. проводка, хороший р-н, м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, 4/9, 38/19/9 кв. м, улучш. планир., не угловая, 7 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Артема, пер. Богомольца, 75, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 099-62101-02. zz 1-комн. кв., Артема, пер. Парковый, 3, 4/5, 30/16/6, жил. сост., нов. сантех. Тел. 099-62101-02. zz 1-комн. кв., Артема, пер. Парковый, 6, 5/5, 32/16/7, жил. сост., м/п окна, нов. коммуник., 135 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 2/5, 32 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Вольная, 1/5, 32 кв. м, жил. сост., возмож. под офис. Тел. 099-62101-02. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Вольная, 31 кв. м, жил. сост., 4 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Вольная, 7, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, нов. кол., балкон заст., 130 000 грн. Тел. 099-62101-02. zz 1-комн. кв., г. Изюм, 2/2, 30 кв. м, не угловая, теплая, гараж, погреб, недорого, срочно. Тел. 050-728-22-18. zz 1-комн. кв., г. Кр. Лиман, Зеленый Клин, ул. Обороны, 4/5, 29,3/14/6, обычное сост., не углов., 91 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., ж/д, 3/5, ул. Артема, жилое сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz 1-комн. кв., Машмет, 2/5, 36 кв.м., хор. сост., косм. ремонт, 125 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, 32/16/7, жил. сост., не угл., 3 800, срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 100 000 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050-475-37-05. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 5/9, 38/20/9, кирп. дом, улуч. планир., хор. сост., 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, ул. Василевского, 1/5, 34 кв.м, хор. жил. сост., м/п балкон, нов. входн. двери, 7500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., мр-н Химик, 9/9, в хор. сост. или сдам. Тел. 099-0190-724. zz 1-комн. кв., мрн. Артема, 2/5, 32 кв.м, отл. сост., ремонт, 7500. Тел. 050-800-84-06. zz 1-комн. кв., мрн. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 36 кв.м, жил. сост., частично м/п окна, с мебелью, 6500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., мрн. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 30 кв.м, жил. сост., новая крыша, 4800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., мрн. Артема, ЦНИЛ, ул. Г. Батюка, 12, 3 эт., кирп. дом, м/п окна, хор. жил. сост, тихий р-н, 5 мин. до центра, 5 500. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., р-н ЖД, 32/16/6, обычное, жилое сост., 3 600, срочно, докум. готовы. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн. кв., с ремонтом, 4/5, 8 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., м/п окна, счетчики. Тел. 095-10621-16. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-475-37-05. zz 1-комн. кв., ул. Ок. Революции, 16, 1/6 , общ. 31,кухня 6,5, кор. 5,комн.15, лоджия застекл. душ и туалет совмещен,гор./хол. вода постоянно, жил. сост., 11 000. Тел. 095-059-33-63. zz 1-комн. кв., ул. Парковая, коопер. дом, евроремонт, с/у раздел. Тел. 095-54-95-068. zz 1-комн. кв., Химик, 3/9, пер. Донской, 35 кв. м, хор. сост., 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Химик, 3/9, ремонт. Тел. 095-559-09-29. zz 1-комн. кв., Химик, 6/9, 39/20/10, м/п окна, новая входн. дверь, 5 400. Тел. 050-471-85-04.

zz 1-комн. кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 38 кв. м, косметич. ремонт, 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Химик, ремонт, мебель, счетчики, срочно. Тел. 050-626-80-67. zz 1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 38 кв. м, без ремонта, 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 1/5, 30/15/6, кирп. дом, газ. колонка, вода пост., 5 500. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., центр, 1/5, 32 кв.м, ремонт, 7000. Тел. 050-80084-06. zz 1-комн. кв., центр, 1/5, ул. Королева, 30, жил. сост., нов. сантех., 123 000 грн. Тел. 099-62101-02. zz 1-комн. кв., центр, 1/5, ул. Окт. Революции, 30 кв. м, жил. сост., 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, бул. Пушкина, 7, 32/17/6, хор. сост., м/п окна, не углов., 184 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Лозановича, 32/17/6,5, жил. сост., не углов. Тел. 099-621-01-02. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Окт. Революции, 38/20/8, обчное сост., 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Фрунзе, 89, 31/16/7, хор. сост., не углов., кирп. дом. Тел. 099-62101-02. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Шевченко, 31 кв. м, жилое сост., не угловая, 6 000. Тел. 050-80073-57. zz 1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Юн. Коммунаров, 31 кв. м, не углов., обычное сост., 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 2/9, ул. Коммунаров, 34, 36/18/7, жил. сост., 158 000 грн. Тел. 099-62101-02. zz 1-комн. кв., центр, 28 кв. м, 1/5, треб. ремонт, 6 000. Тел. 050800-74-18. zz 1-комн. кв., центр, 3 эт., ул. Торская, 31 кв.м, 5500. Тел. 050800-84-06. zz 1-комн. кв., центр, 3/4, кирпичный дом, 32/16/6, хор. сост., 5 000, срочно, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, 3/5, ул. Фрунзе, 38 кв. м, треб. ремонта, 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 31 кв.м.,м/п окна, балкон застеклен, накопит. бак, вода постоянно,разводка с насосом по кв., Калинка, жилое, 4/5, не угловая. Тел. 050-81586-80. zz 1-комн. кв., центр, 32 кв.м, жил. сост. Тел. 050-800-84-06. zz 1-комн. кв., центр, 38/20/9, 3/5, чех. проект, м/п окна, вода пост., а/о, ремонт, отл. сост., 15 800. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, 4/5, ул. Окт. Революции, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 4/9, улучш. планир., 38/19/9, не угловая, 5 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, 5/5, ул. Чубаря, 30/16/6, не углов., 118 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 1-комн. кв., центр, 5/5, ул. Чубаря, 31/16/6, жил. сост., не углов., 4 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., центр, 5/5, ул. Чубаря, 31/17/6, не углов., обыч. сост., 100 000 грн. Тел. 050-80073-57. zz 1-комн. кв., центр, 50 кв.м., м/п окна, накопительный бак под воду, 217 500 грн. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., центр, 6/9, ул. Почтовая, 44, 38/19/8, жил. сост., не углов. Тел. 099-621-01-02. zz 1-комн. кв., центр, б. Пушкина, 7, 5/5, 32/15,4/6,3 кв.м, ванная и кухня с рем., комната в жил. сост., м/п окна, балкон заст., частично с меб. и техникой, 6 200. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, м/п окна, нов. сантех., 4 эт., 162 500 грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., центр, обычное сост., не угловая, докум. готовы, 2 900, срочно. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, отл. сост., м/п окна, 5/5, 4 800. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., центр, под ремонт, рядом ост., магазин, 2 900, докум. в порядке, готовы, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, сост. жилое, 30/16/6, 3 300, срочно, докум. готовы. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

1-комн.кв. продаю

zz 1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, м/п окна, новая дверь, новая газ. колонка, сантехника, вода пост. Тел. 050-935-87-78. zz 1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, м/п окна, новая дверь, новая газ. колонка, сантехника, вода пост. Тел. 050-935-87-78. zz 1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 105 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz 1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 4/6, 38/20/9, хор. сост. Тел. 099-621-01-02. zz 1-комн. кв., центр, ул. Р. Люксембург, 44, 5/9, 38/20/9, кирп. дом, теплая, светлая, 10 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, ул. Свободы, 37 кв. м, жилое сост. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Торская, 1/2, 33 кв.м, косметич. рем., м/п окна, с меб. и техникой, 5500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Торская, 4/5, 34 кв. м, жилое сост., м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Торская, 4/5, 34 кв.м, хор. сост., м/п окна, пластик. балкон, 7800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 15, 3/5, кирп. дом, 30 кв. м, обычное жил. сост., вода пост., 5900. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, ул. Ю. Коммунаров, 75, 2/5, 30 кв. м, обычное сост., вода пост., 50 м до площади, 6 400. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, чех. проект, 38/20/8 кв. м, ремонт, колонка, вода пост., докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв.,6/9, 38/19/9,5, кирпичн. дом, вода постоянно, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв.,Артема, 3/5, 32/16/7, нов. ремонт, кирп. дом,9 500, торг. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., центр, 35 кв. м, ул. Торская, жил. сост. Тел. 050800-76-94.

куплю

zz 1-, 2-комн. кв., недорого. Тел. 050-280-30-12. zz 1-, 2-комн. кв., центр, Артема, можно с дорогим рем., срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-, 2-комн. кв., центр, мр-н Артема, в люб. сост., недорого, для себя, можно с долгами. Тел. 095-203-78-47. zz 1-комн. кв. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz 1-комн. кв., в люб. сост., в люб. р-не, рассм. вар-ты, для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., в любом р-не для себя, возмож. проблем., с долгами. Тел. 050-475-37-05. zz 1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., можно с долгами, для себя. Тел. 066-536-61-91. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, для себя, можно с ремонтом. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, центр, для себя, возмож. с дорогим, красивым ремонтом и ликвидным этажом. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., центр, 9-эт. дом, улучш. планир., возм. дорогую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050475-37-05. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 1-комн. кв., мкр-н Химик, 8/9, без ремонта, на 2-комн. кв. в центре. , горячая вода постоянно или продам. Тел. 095-398-49-56. zz 1-комн. кв., ул. Свободы, 37,3 кв.м., на 1-комн. кв., р-н ж/д, ост. «школная», Бетонмаш, «восьмиквартирная». Тел. 095-509-93-40. zz Квартиры в Артемовске, 1-, 2-, 3-, 4- + дом на недвижимость в Крыму, или продам, рассм. вар-ты. Тел. 095-774-31-01.

2-комн.кв. продаю

zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв, 2/5, р-н ЖД , чехосл. проект, автономн. отопление, в отл. сост, 13 000. Тел. 050-801-75-95. zz 2-комн. кв, Артема, 3/5, 44/31/6,комн. разд., хор. сост, кирпич. дом, 6 500, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 1/3, ул. Вокзальная (Свердлова), комн. разд., 54 кв. м, санузел разд., хор. двор, рядом школа, д/с, трансп. развязка, 7 000. Тел. 050-80175-95. zz 2-комн. кв., 2/3, 39 кв. м, комн. разд., сталинка, 2 сарай, р-н музея, 6 000. Тел. 099-033-44-78 (п. 19. 00). zz 2-комн. кв., 2/3, 39 кв. м, комн. разд., сталинка, 2 сарая, р-н музея, 6 000. Тел. 066-285-13-88 (п. 13.00). zz 2-комн. кв., 2/5, Артема, Лесной,44/33/7,комн. раздельны, сост. хор. жилое, 7 300, док. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 2/5, м/п окна, комнаты раздельны, ремонт, кондиц., 9 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 2/9, р-н площади, 2 лоджии, ул. К. Маркса, 22. Тел. 066-311-81-61.

zz 2-комн. кв., 5/9, Артема, улучш. планир., 50/35/9,комнаты раздел., 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 52/35/9, хор. сост, 3/9, 9 000, срочно. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., 8/9, Лесной, 52 кв. м, треб. ремонта, 189 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн. кв., Артема, 1/5, ул. Батюка, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, 43,7 кв. м, ул. Батюка, космет. ремонт, 9 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, жил. сост., не углов., теплая, 6 800. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн., вода пост., ремонт, 7 200, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 44/31/7, комн. разд., не углов., чистый подъезд, хор. сост., докум. готовы, 6 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 44/31/7, комн. разд., не угловая, сост. хор., 7 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 44/31/7, хор. жилое сост. не угловая, 6 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04.

zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 7/10, 54/36/9,5, м/п окна, отл. сост., 12 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, обычное жилое сост., рядом ост., магазины, 5 800. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, ул. Олимпийская, 6, 5/9, жил. сост., 7 800. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, р-н пед. университета, на дом, с газом, рассмотрю варианты. Тел. 099-02807-94. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 2/5, 44 кв. м, жил. сост., разд. комн., 6 500. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 7, 2-й эт., не угловая, панельный, дом, все обычное, рядом ОШ, д/с, рынок, магазины, 7 400. Тел. 050-0-777-72. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Г. Батюка, 5/9, 51 кв. м, жил. сост., разд. комн., 10 000. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Олимпийская, 5/9. Тел. 095-85-37-471. zz 2-комн. кв., Былбасовка, 2/2, а/о, нужен ремонт, есть гараж, подвал. Тел. 050-299-34-21.

zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 47/28/6,5 кв. м, ул. Ясная, жилое сост., м/п окна, 8 000. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 50/35/9, чех. проект, нов. ремонт, вода пост., 12 500. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, отл. сост., 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, 50/35/9, кирп. дом, улучш. планир., сост. обычное, 8 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, 55 кв. м., м/п окна, балкон пластик, раздельная, жилая, хор. район, 288 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, комн. разд., м/п окна, хор. сост., 6 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, комн. разд., обычное сост., 5 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 44/33/7, хор. сост., докум. готовы, 5 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 5/5, 45 кв. м., 1 м/п на кухне, ремонт делал. 6 лет назад, кондиц., бак, балкон заст., 213 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 5/5, ул. Батюка, 43 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., Артема, 50/35/9, улучш. планир., хор. сост., кирп. дом, 8 500. Срочно. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., Артема, 50/35/9, чех. проект, 3/5, вода пост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 50/35/9,5, улучшен. планировка, кирп. дом, комн. разд., 9 000 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Бульварная, 9, 5 этаж, не угловая, панельный дом, м/п окна, нов. вх. дверь, все остальное - под ремонт, 5 700. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, жилое сост., 44 кв. м. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 170 000 грн. Тел. 050-47537-05. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 50/36/9 кв. м, улучш. планир., комн. разд., 10 000. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, 52/35/9, улучш. планир., разд. комн., 10 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04.

zz 2-комн. кв., в хор. жилом сост.,простороная светлая, теплая, недорого, г. Николаевка. Тел. 095571-30-03. zz 2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-475-37-05. zz 2-комн. кв., в центре, ул. Юн.Коммунаров, 5/5, рядом с площадью,с мебелью. Очень тёплая, с евро ремонтом, с водой проблем нет. Собственник. Тел. 066-045-08-77. zz 2-комн. кв., ж/д, 1/2, 44/31/7 кв. м, жил. сост., а/о, вода пост., 4 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ж/д, 2/4, 60 кв. м, чех. проект, жил. сост., комн. раздел., 275 000 грн. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., ж/д, 2/5, 44/31/6, кирп. дом, м/п окна, вода пост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ж/д, 2/5, 44/33/6, кирп. дом, пласт. окна, чистый подъезд, вода пост., 9 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ж/д, 4/5, 44/31/6, кирп. дом, комн. разд., вода пост., гараж во дворе, 9 000. Тел. 050471-85-04.

2-комн. кв., 3/3, ул. Свердова, р-н ж/д. Тел. 050-864-68-87. zz 2-комн. кв., 3/5, 45 кв. м, ремонт, м/п окна, кирпич. дом, р-н хитрого рынка, 10 000. Тел. 09729-88-171. zz 2-комн. кв., 3/5, 45 кв.м., центр города, м/п окна и лоджия, хор. трансп. развязка. Тел. 066791-87-53. zz 2-комн. кв., 3/5, 50/36/9, чех. проект, ремонт, м/п окна, вода пост., отл. сост., 12 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., 3/5, центр, ул. Трунова, 44 кв. м, треб. рем., комн. разд., 117 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 2-комн. кв., 3/5, центр, хор. сост, комн. раздельны, кирпич. дом, 8 000, торг. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., 3/9, 50/36/9, ул. К. Маркса. 22, кирп. дом, улучш. планир.,13 700, док. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 4/5, 44/31/6, хор. сост., газ. колонка, вода постоянно, 7 500, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 4/5, Артема, 44/31/7, нов. окна, двери, отл. сост., 8 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 4/5, центр, р-н муз. школы, с ремонтом, встроен. кухня, 403 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 2-комн. кв., 4/9, 49/35/9, кирп. дом, ремонт, м/п окна, остается все, 12 000, срочно. Тел. 050-471-85-04.

2-комн. кв., 4/9, 52 кв. м, Лесной, после капитального ремонта, частично с мебелью и быттех. Тел. 066-01-93286.

zz 2-комн. кв., 4/9, Артема, улучш. планир., 50/36/9, хор. ремонт, мебель, техника остается, 13 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 4/9, дорогой ремонт, м/п окна и балкон, меняю встроен. кухня, частичн. с zz 1+1, в центре, на 2-комн. кв., мебелью, холодильник, стир. машинка, бойлер, 453 000 грн. в центре. Тел. 095-033-25-63. zz 1-комн. кв + 3-комн. кв + 4 Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв., 4/9, комн. разд., комн. кв. + дом, склады, офисы, гаражи в Артемовске и Свято- 50/35/9, кирп. дом, улучш. планир., горске на недвижимость в Крыму. 8 500. Тел. 050-471-85-04. Тел. 066-980-66-33. zz 2-комн. кв., 4/9, центр, хор. zz 1-комн. кв. , в Краматорске, рем., ул. Свободы, 190 000 грн., www.akcent-group.com. на кв. в г. Славянске или продам. срочно. Тел. 050-475-37-05. Тел. 050-885-99-65. zz 2-комн. кв., 5/5, г. Никоzz 1-комн. кв. + 3-комн. кв. + 4-комн. кв., Артемовск + дом, Свя- лаевка, 5 000. Тел. 050-367-94-03. тогорс + дом, Яровая, на недвиж. zz 2-комн. кв., 5/5, кирп. дом, в Крыму, варианты. Тел. 099-530- комн. разд., передел. в 3-комн. кв., 36-99. не углов. Тел. 095-608-85-98. zz 1-комн. кв. в Константиновке zz 2-комн. кв., 5/5, мр-н Артема, на авто. Тел. 050-872-03-60. с ремонтом и мебелью. Тел. 095300-42-33. zz 1-комн. кв., 1/5, 31 кв. м., без ремонта, ул.Чубаря, решетки, газ. zz 2-комн. кв., 5/5. центр, колонка меняю на 1- 3-комн. кв. в 44/33/6,газ.колонка,кирпич. дом, центре, с ремонтом и доплатой. комн. раздельны, 5 500. Тел. 050471-85-04. Тел. 095-033-25-63.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 2-комн. кв., ж/д, 2/5, ул. Комяхова, 42 кв.м, жил. сост., 8000. Тел. 050-800-84-06. zz 2-комн. кв., ж/д, 44/35/6, отл. сост., ремонт, 12 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., ж/д, 48/35/7, а/о, обычное сост., докум. готовы, 4 000, срочно. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ж/д, 5/9, 50/35/9, улучш. планир., комн. разд., вода пост. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ж/д, 9/9, 49/36/9 кв. м, м/п окна, хор. сост., вода пост., улучшен. планир., докум. готовы, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ж/д, ул. Комяхова, 2/5, 49 кв.м, с рем., чех. проект, м/п окна, автон. отопл. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн. кв., Красный Лиман, 1/2, комнаты раздельны, 11 000, торг. Тел. 096-399-41-89. zz 2-комн. кв., Лесной, Артема, 52/37/9, улуш. планировка, не угловая, хор. сост., 10 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Машмет, 1/5, 48 кв. м, с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Машмет, 2/2, 44 кв. м, жил. сост., газ. колонка, новые межком. двери. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн. кв., Машмет, 2/2, 44 кв.м, жил. сост., 5500. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн. кв., Машмет, 5/5, 45 кв. м., не углов., космет. ремонт, комфортная кухня, жил. сост. 163 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 4/5, 52 кв.м, жил. сост, 7500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., мкр. Артема, 5/9, 49/35/9, кирпич. дом, улучшен. планир.,хор. сост., 8 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, 3/5, 44/33/7, не углов. комн. раздел., рядом ост., маг., докум. готовы, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, 44/31/7, комн. разд., жилое сост., не угловая, 5 500 грн., срочно, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 120 000 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050-475-37-05. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 53/35/9,5, улучшен. планировка, комн. разд., 7 800 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9,5, улучш. планир., комн. раздел., 10 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 48 кв.м, ремонт, с мебелью, м/п окна, нов. сантехн. и проводка, кондиц. Тел. 050-80076-94. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, 3/5, Лесной, 45 кв.м, комн. разд., 7500. Тел. 050-800-84-06. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, 4/5, 41 кв.м, хор. сост., м/п окна, 9000. Тел. 050-800-84-06. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, ул. Бульварная, 8, 3 эт., не угл., панельный дом, обычн. сост., рядом 3 школы, 3 садика, магазины, рынок, 7400. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, ул. Вольная, 5/5, 44 кв.м, жил. сост., 5000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, ул. Олимпийская, 2/9, 53 кв.м, кухня 8 кв.м, просторная, светлая, с рем., комн. разд., м/п окна, нов. межкомн. дв., кондиц., сч-ки на все. Тел. 050-800-76-94.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 2-комн. кв., мрн. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 44/29/6 кв.м, треб. рем, 7000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., мрн. Химик, ул. Донская, 68 кв.м, с рем., вода пост. Тел. 050-800-84-06. zz 2-комн. кв., р-н ж/д, 1/2, 46/34/7, обычное сост., автоном. отопление, вода пост., 4 000. Срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., р-н ж/д, 1/3, ул. Свердлова, кирп. дом, жил. сост., 6 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., р-н ж/д, 3/3, 48/35/7, выс. потолки, вода пост., газ. колонка, отл. сост., 7 000. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., р-н ж/д, 50/36/9,5, кирп. дом, улучш. планир., комн. разд., вода пост., 7 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., р-н Машмет, 3/5, 42 кв. м. Тел. 066-199-24-30. zz 2-комн. кв., собств., 4/5, центр, р-н 12 школы, 8 000, без посредников. Тел. 066-939-68-04. zz 2-комн. кв., ул. Парковая, 6/9, 54,6 кв. м. Тел. 066-033-07-87. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, пер. Донской, 51 кв. м, жилое сост., не угловая, 8 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., Химик, 4/9, ул. Новосодовская, 51 кв. м, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., Химик, м/п окна, ремонт в кухне и 1-й спальни, 7 этаж, 8 000. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., центр Лесного, 5/9, 62/35/9, комнаты раздельны, ухож. дом, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 1/2, 45 кв. м, жил. сост., треб. ремонта, 6 000. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, 1/2, 45 кв. м., совмещенный санузел, 163 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, 1/2, ул. чубаря, 45 кв. м, обычное сост., 160 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 1/3, ул. Коммунаров, 53 кв. м, жил. сост., м/п окна, 209 000 грн. Тел. 099621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 1/5, 43 кв. м, 6 500. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, 1/5, 44/31/6, пласт. окна, кирп. дом, газ. колонка, 6 500. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, 1/5, кирп. дом, 44/31/7 кв.м, балкон, вода пост., 7000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 1/5, ул. Лозановича, 45 кв. м, жил. сост., комн. раздел., 7 000. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн. кв., центр, 1/5, ул. Трунова, 41 кв. м, жил. сост., вода пост., тих. двор, 172 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 2/2, 46/31/7, обычное сост., пласт. окна, 6 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 2/2, ул. Л. Толстого, 45 кв. м, жил. сост., м/п окна, нов. колонка. Тел. 099-62101-02. zz 2-комн. кв., центр, 2/2, ул. Л. Толстого, 49 кв. м, м/п окна, жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., центр, 2/5, ул. Искры, 27, 57 кв. м, чех. проект, жил. сост. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 2/9, жил. сост., 50 кв. м, м/п окна, 197 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 3/3, 48/35/7, комн. разд., выс. потолки, 8 000. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz 2-комн. кв., центр, 3/3, ул. Свободы, 32 кв. м, под ремонт. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 3/3, ул. Шевченко, 58 кв. м, с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., центр, 3/3, ул. Шевченко, 58 кв. м, с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., центр, 3/3, ул. Юн. Коммунаров, 58 кв. м, хор. сост., нов. коммуник., 220 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, 42/31/6, жил. сост., 5 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, 44 кв.м, жил. сост., теплая, не угл., 6600. Тел. 050-800-84-06. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, 44/31/7, обычное жилое сост., рядом остановка, магазин, 5 000. Срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, 44/33/7, ул. Юн. Коммунаров, хор. сост., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 43 кв. м, жил. сост., 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 49, 43/28/6, не углов., жил. сост., вода пост. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, ул. Труда, 44/28/6, жил. сост., кирп. дом, вода пост. Тел. 099-62101-02. zz 2-комн. кв., центр, 3/5, ул. Чубаря, 45 кв. м, жилое сост. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., центр, 3/9, 52/37/9, улучшен. планировка, 9 000. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 3/9, ул. Свободы 38, 52 кв. м, жил. сост., кирп. дом. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 4/5, бул. Пушкина, 3, 43 кв. м, жил. сост., счетч., кирп. дом, не углов. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 4/5, ул. Урицкого, 45/30/7, жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., центр, 4/5, ул. Юн. Коммунаров, 44 кв. м, жилое сост., 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., центр, 4/9, 50/31/9, улучш. планир., комн. раздел., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 44/33/7, докум. под автоном. отопление, пласт. окна, 10 500. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, 5/5, м/п окна, не углов., крыша не течет, 212 500 грн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, 5/5, ул. Коммунаров, 24А, 52 кв. м, чех. проект, жил. сост., 208 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 5/9, ул. Свободы, 39, 53 кв. м, жил. сост., не углов. Тел. 099-621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 50/35/10, комн. разд., улучшен. планир., лоджия, 7 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 50/35/9, кирп. дом, улучш. планировка, пласт. окна, комн. разд., 8 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 50/35/9, нов. окна, двери, улучш. планировка, 12 500. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, 50/35/9, улучш. планировка, комн. разд., лоджия, 7 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04.

10

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-комн. кв., центр, 50/35/9, улучшен. планир., 6/9, докум. готовы, 7 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, 52/36/9, отл. сост., встроен. кухня, 3/9, кирп. дом, 13 500. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, 6/9, ул. Свободы, 37, 54 кв. м, жил. сост., м/п окна, балкон заст. Тел. 099621-01-02. zz 2-комн. кв., центр, 7/9, 50/35/9, м/п окна, ремонт, кирп. дом, отл. сост., 16 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, в хор. сост., 3/5, 47 кв. м. Тел. 050-80076-94. zz 2-комн. кв., центр, кирп. дом, 44/33/6, хор. жилое сост., газ. колонка, 5 500, торг. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 150 000 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz 2-комн. кв., центр, напротив Военкомата, 5/5, ремонт кухня/ спальня, счетчики, на кухне встроенная мебель, 7 000. Обращ.: ул. Труда 1а. Тел. 066-987-00-34. zz 2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 250 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz 2-комн. кв., центр, ул. К. Маркса, 44, 8/14, кирп. дом, евроремонт. соврем. меб., техника, 16 000. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., центр, ул. Коммунаров, 5/5, 6 900. Тел. 050-80076-94. zz 2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz 2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 44/31/7, комн. раздельны,хор. сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 5/9, 52/36/9, комн. разд., улучшен. планировка, 19 000 www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 50/35/9, отл. сост., вода пост., докум. готовы, срочно, 7 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 50/35/9, отл. сост., м/п окна, кондиц., улучш. планировка, 10 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 50/35/9, хор. сост., пласт. окна, 7 500. Срочно. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., центр, ул. Свободы, улучш. планир., 50/35/9, комн. разд., м/п окна, кирп. дом, 7 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 3/5, 45 кв.м, жил. сост., 7400. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м, с рем., м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., центр, ул. Шевченко, 50/36/7, выс. потолки, разд. комн., докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ЦНИЛ, 5/5. Тел. 095-22-93-459. zz 2-комн. кв., ЦНИЛ, кирп. дом, 44/31/6, пласт. окна, нов. двери, вода пост., 6 500 грн. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., Чубаря, кирпичн. дом,газ калонка, 3/5, ремонт, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв.,центр, 3 эт., 41 кв.м, хор. сост. Тел. 050-80084-06.

zz 2-комн. кв. ул. Урицкого, 44/33/6, газ. колонка, сост. хор. жилое, 5 200 , срочно, док. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв., центр, выведена из жилфонда, есть разреш. на пристройку, в удобном проходном месте, цена договор. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 2-комн. кв., улучш. план., 3-комн. кв., 4/10, возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. Лесной, Артема, с zz 2-комн. кв., центр, возмож. ремонтом, мебелью. Тел. с дорогим ремонтом, рассм. все 066-53-66-191. вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, можно zz 3-комн. кв., 4/4, 56/38/6, м/п с рем., для себя. Тел. 050-471- окна и балкон, хор. сост., 10 500, 85-04. срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, мр-н zz 3-комн. кв., 4/5, пер. куплю Артема, мр-н Химик, возмож. с Парковый, жил. сост., нов. zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. дорогим ремонтом. Тел. 050-471- сантех., бойлер, не углов., комн. с дорогим еврорем., коммун. 85-04. смежноизолир., 247 000 грн. Тел. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, с ре- 095-636-06-57. zz 2-, 3-комн. кв., недорого, в монтом. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». zz 3-комн. кв., 4/5, центр центре, можно без ремонта, без Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. города,56/38/6, газ. колонка, сост. посредников. Тел. 050-0-777-72. 095-033-25-63. отл.,7 500, док. готовы. Тел. 050zz 2-комн. кв., в любом р-не zz Квартиру в рассрочку, с пер- 471-85-04. города, можно с дорогим рем., в воначальным взносом, центр, ж/д, zz 3-комн. кв., 5/5, 60 кв. м., авхор. сост., можно с меб., для себя, в люб. сост., можно с долгами. ( АН тономн. отопл. Тел. 099-49-70-604. срочно. Тел. 050-471-85-04. «Акцент»). Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 5/5, Артема, от zz 2-комн. кв., в любом р-не, хозяина, недорого, срочно. Тел. меняю рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-475095-092-50-02. 37-05. zz 2-комн. кв., 2/3, Машмет, на zz 3-комн. кв., 5/5, Николаевка, zz 2-комн. кв., в любом сост., авто. Тел. 050-864-68-87. ул. Мира. 5, срочно, 4 000. Тел. возм. с долгами, не приват., для zz 2-комн. кв., Артема, р-н пед. 050-81-47-724. себя, срочно, возм. с дорогим университета, на дом, с газом, zz 3-комн. кв., 51,6 кв. м, 5/5, еврорем., коммун. долгами. Тел. рассмотрю варианты, или проМашмет, рядом д/с, школа, 050-471-85-04. дается. Тел. 099-02-807-94. остановка. Тел.: 099-142-50-05, zz 2-комн. кв., в центре, можно с zz 2-комн. кв., Машмет на 066-098-00-97. дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. 1-комн. кв. Тел. 095-533-69-79. zz 3-комн. кв., 56 кв. м, 5/5, доме, можно со встр. меб., для zz 2-комн. кв., центр Крама- Артема, ЦНИЛ, чистая, теплая, себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471- торска, на жилье в центре Сла- жилое сост., метал. сарай-гараж вянска. Тел. 050-428-29-15. с погребом, 7 500. Тел. 063-11985-04. 71-56. zz 3-комн. кв., 56/39/6, тепл. кирп. дом, 3/5, газ, колонка, вода постоянно, 10 500, док. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 6/9, Лесной, р-н «Декор-Сервиса», 65,5 кв. м, отл. сост., не углов., нов. батареи, бойлер, 442 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн. кв., 65/41/10, утепл. по фасаду, м/п окна, норм. сост., лоджия, 13 500, торг, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 65/41/9, улучш. планировка,обычн. жилое сост., 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 7/10, Артема, Лесной, 65 кв. м, жил. сост., не углов., 377 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн. кв., 7/9, 68 кв. м., жилое сост. Обращ.: по ул. Свободы 32. Тел. 050-633-66-05. zz 3-комн. кв., 7/9, Химик, пер. Донской, 65 кв. м, кухня 11 кв. м, евроремонт, встр. кухня, част. с меб., не угловая, 783 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн. кв., 80 кв. м., улучш. планир., 2/5, хор. ремонт, ул. Искры, комн. раздельны, 2 лоджии, zz 2-комн. кв., в центре, на ванна 16 кв. м., возм. с техн. и средн. этаже, в любом сост., мебелью. Тел. 099-794-46-43. возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. 3-комн. кв., а/о. Тел. zz 2-комн. кв., возм. с хорошим продаю дорогим рем., для себя. Тел. 050066-502-61-52. zz 2-комн. кв., р-н ж/д, 2/5, чех. 471-85-04. а/о, отл. ремонт. Тел. 050zz 2-комн. кв., для себя. Тел. проект, 299-34-21. 3-комн. кв., а/о. Тел. 066-536-61-91. zz 3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, zz 2-комн. кв., для себя, мр-ны космет. рем., 180 000 грн. Тел. 066-502-61-52. Артема, Лесной, возм. с хор. рем. 050-475-37-05. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., Артема, 1/10, ул. zz 3-комн. кв., 1/1, общ. площ. zz 2-комн. кв., для себя, р-н не 60 кв. м, центр, ул. Калинина, для Батюка, 65 кв. м, треб. рем., 10 важен, срочно. Тел. 050-475-37-05. бизнеса. Тел. 050-864-68-87. 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн. кв., можно с дорогим zz 3-комн. кв., Артема, 1/5, 65 zz 3-комн. кв., 1/5, г. Николаевка, ремонтом, р-н площади, срочно, 10 000. Тел. 099-463-48-10. кв. м, а/о, не углов., м/п окна, хор. возм. с дорогим еврорем., коммун. zz 3-комн. кв., 1/5, жд, ул. ремонт, 17 500, торг. Тел. 050-800долгами. Тел. 050-471-85-04. Свердлова, 54 кв. м, комн. смежн. 74-18. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, в изолир., жилое сост., газ. колонка, zz 3-комн. кв., Артема, 3/5, ул. Г. 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-471- угловая, 270 000 грн. Тел. 095-636- Батюка, 57 кв. м, жилое сост., не 85-04. угловая, 7 900. Тел. 050-800-73-57. 06-57. zz 3-комн. кв., Артема, 4/5, 65 zz 2-комн. кв., мр-ны Артема, zz 3-комн. кв., 1/5, чех. проект, центр, в люб. сост., рассм. все ва- 2 лоджии, Артема. Тел. 050-531- кв. м, а/о, м/п окна, хор. сост., 18 500. Тел. 050-800-74-18. рианты, возм. с дорогим еврорем., 81-44. коммун. долгами. Тел. 050-471zz 3-комн. кв., Артема, 5/5, 56 zz 3-комн. кв., 2/2, 43 кв. м, 85-04. центр, автон. отопл., мп окна, кв. м, ул. Батюка, жил. сост., 8 000. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, срочно, без посредников. Тел. Тел. 050-800-76-94. Артема, возм. с дорогим еврорем., 066-502-61-52. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, рассм. все варианты. Тел. 050zz 3-комн. кв., 2/3, 80 кв. м, 4/5, 150 000 грн. Тел. 050-475471-85-04. 37-05. центр, «сталинка», пласт. балкон и окна, без посредников. Тел. 095zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, 608-96-42. 4/9, 63/41/9, отл. сост., м/п окна, zz 3-комн. кв., 2/3, 86,6 кв. м, 3 17 500. www.akcent-group.com. лоджии м/п, комн. разд., решетка Тел. 050-471-85-04. на этажи, сигн., ул. Васильевская, zz 3-комн. кв., Артема, р-н 20 000. Тел. 066-292-46-95. университета, 1/9, кирп. дом, zz 3-комн. кв., 2/3, 86,6 кв. м, хор. планировка, лоджия, подвал, комн. разд., сталинка, 2 балкона, 13 500, от хозяина. Тел. 098-176лоджия м/п, счетчики, решетка на 77-00. этаже, сигн., ул. Васильевская, 20 zz 3-комн. кв., Артема, ул Ясная, 000, торг. Срочно. Тел. 093-95-11- 5/5, подвал, водонагр. бак, м/п 708. окна, с меб., хор. сост. Тел. 099zz 3-комн. кв., 2/4, р-н Ц. рынка, 22-97-164. 102 кв. м, а/о, хор. сост., комн. zz 3-комн. кв., в р-не Ц. рынка, 3 разд., 624 000 грн. Тел. 095-636- этаж, 63 кв. м., все рядом, высокие 06-57. потолки. Тел. 095-52-94-12. zz 3-комн. кв., 2/5, возле рынка zz 3-комн. кв., в центре Лимана, , мр-н артема, 135 000 грн. Тел. 2/2, счетчики. Тел. 050-218-0-123. 050-475-37-05. zz 3-комн. кв., г. Кр. Лиман, р-н zz 3-комн. кв., 2/5, чех. проект, ж/д больницы. Тел. 095-789-76-24. 80 кв. м, евроремонт, 2 лоджии, zz 3-комн. кв., ж/д, «сталинка», р-н Ц. рынка, 27 000, торг. Тел. есть сарай, погреб, закрытый 097-298-81-71. уютный двор, или меняю на две zz 3-комн. кв., 2/9, 65/41/9, отл. 1-комн. кв. Тел. 066-041-55-76. сост., вода пост., 11 500. www. zz 3-комн. кв., ж/д, 3 эт., ост. akcent-group.com. Тел. 050-471Школьная, 66 кв.м, отл. сост., 85-04. еврорем., встр. кухня, 14000. Тел. zz 3-комн. кв., 3/5, центр, 050-800-84-06. 56/39/6 кв. м, м/п окна, газ. zz 3-комн. кв., ж/д, 3/4, 56/41/6 колонка, вода пост., 12 500, докум. кв. м, ул. Комяхова, жилое сост. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 3/5, центр, ул. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн. кв., ж/д, ул. К. Маркса, 56/40/6, кирп. дом, имеется возм. перепланировки Свердлова, 5/5, 65 кв.м, под в 2-комн.-студию, с разд. ком- ремонт, 7000. Тел. 050-800-76-94. натами, 11 500, докум. готовы. zz 3-комн. кв., К. Маркса 22, 5/9. Тел. 050-471-85-04. Тел. 095-505-03-12.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

3-комн.кв.

http://slavinfo.dn.ua

zz 3-комн. кв., кирпичн. дом, 1/5. Обращ.: ул. Чубаря. Тел. 050874-11-63 (после 15:00 ). zz 3-комн. кв., Лесной, 370 000, жилое сост., 2/9. Тел. 050-80656-53. zz 3-комн. кв., Лесной, 6/10, 63/41/9, улучш. планир., чистый подъезд, 13 500. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., Лесной. 1/9, 65 кв. м., лоджия закрыта, подвал, 2 кладовки, сост. жилое, 12 000, собственник. Тел. 066-47-87-304. zz 3-комн. кв., мкр. Артема, 56/38/7, м/п окна, нов. ремонт, 14 800. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., мкр. Лесной, 6/9, 65/41/9, обычн., жилое сост., не угловая, 11 000. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 6/9, жил. сост., 65/41/9, не углов., улучш. планир., чистый подъезд, 11 000. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 7/10, 65/41/10 кв. м, улучшен. планир., хор. сост., докум. готовы, 14 500. Тел. 050471-85-04. zz 3-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 7/10, 65/41/10 кв. м, улучшен. планир., хор. сост., докум. готовы, 14 500. Тел. 050471-85-04. zz 3-комн. кв., мрн. Артема, 2/5, ул. Ясная, 57 кв.м, жил. сост., не угл. Тел. 050-800-84-06. zz 3-комн. кв., мрн. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 56 кв.м, жил. сост., треб. косметич. рем, 8000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн. кв., мрн. Артема, ул. Г. Батюка, 7/9, кухня 8 кв.м, хор. сост., нов. сантехника. Тел. 050800-76-94. zz 3-комн. кв., мрн. Химик, 2/9, ул. Донская, 68 кв.м, с рем., 12500. Тел. 050-800-84-06. zz 3-комн. кв., общ. площ. 71 кв. м., в центре города, ул.Искры, ремонт, индив. отопление, счетчики,. Тел. 050-913-29-35. zz 3-комн. кв., р-н ж/д, 2/5, кирп. дом, 59/40/6, пласт. окна, вода пост., 8 500 грн., срочно. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., р-н ж/д, 59/40/7, 2/5, хор. сост., вода пост., 8 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz 3-комн. кв., ул. Окт. Революции, р-н Ц. рынка, чех. проект, цена договор. Тел. 095-400-40-14. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 185 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz 3-комн. кв., Химик, 2/9, 63/41/10, отл. сост., ремонт, вода пост., 12 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., Химик, евроремонта, 1/9, не угловая, встроен. кухня, 14 000. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., центр, 1/5, ул. Чубаря, 57 кв. м, под бизнес, 15 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 2 эт., 55 кв.м, отл. сост., не угл., 13000. Тел. 050-800-84-06. zz 3-комн. кв., центр, 2 эт., не углов., вода пост., а/о, тихий двор, от собственника, без посред. Тел. 095-649-69-96. zz 3-комн. кв., центр, 2/2, ул. Королева, 65/40/7, жил. сост., хор. двор, вода пост. Тел. 099-62101-02. zz 3-комн. кв., центр, 2/3, ул. Ленина, 62/39/7, жил. сост., нов. окна, вода пост. Тел. 099-62101-02. zz 3-комн. кв., центр, 2/5, ул. Чубаря, 63 кв. м, под ремонт, кирп. дом, не углов. Тел. 099-621-01-02. zz 3-комн. кв., центр, 2/9, ул. К. Маркса, 65 кв. м, жил. сост., 17 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 3 эт., 78 кв.м, кап. рем., отл. сост., студия. Тел. 050-800-84-06. zz 3-комн. кв., центр, 3/14, ул. Свободы, 70 кв. м, жил. сост., 13 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 3/4, ул. Коммунаров, 57/39/6, жил. сост., кирп. дом, не углов., 212 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, бул. Пушкина, 7, 57 кв. м, жио. сост., не углов., вода пост., 212 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, бул. Пушкина, 7, 57 кв. м, жио. сост., не углов., вода пост., 212 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, кирп. дом, 56/40/6, газ. колонка, обычное сост., самый центр, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 51 кв. м, кирп. дом, вода пост., 207 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 57 кв. м, жил. сост., 7 800. Тел. 050-800-73-57.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.: zz 3-комн. кв., центр, 4/5, ул. Королева, 53 кв. м, треб. рем., частич. м/п окна, 8 000. Тел. 050800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, 4/5, ул. Свободы, 51 кв. м, жил. сост., кирп. дом, вода пост., тихий двор. Тел. 099-621-01-02. zz 3-комн. кв., центр, 4/5, ул. Шевченко, 57 кв. м, жилое сост., не угловая, 8 000. Тел. 050-80073-57. zz 3-комн. кв., центр, 5/5, ул. Окт. Революции, 57 кв. м, жил. сост., кирп. дом, м/п окна, 180 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz 3-комн. кв., центр, 5/9, 65/41/9, 2 балкона, хор. сост., 15 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, 5/9, ул. Свободы, 16, 67 кв. м, жил. сост., м/п окна, кирп. дом. Тел. 099-62101-02. zz 3-комн. кв., центр, 5/9, ул. Свободы, 5, 67 кв. м, хор. сост., вода пост., кирп. дом. Тел. 099621-01-02. zz 3-комн. кв., центр, 60 кв. м, жил. сост., 8 500. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., центр, 8/9, 52 кв. м, ул. Свободы, космет. ремонт, 12 500. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн. кв., центр, 80/50/15, выс. потолки, автоном. отопление, 25 500. Тел. 050-471-85-04.

3-комн. кв., центр, О.Революции,11, 5 эт.,чех.пр., балкон, лоджия, подвал, недорого, без посредников. Тел. 099-020-45-54. zz 3-комн. кв., центр, ул. К. Маркса, 56/39/6 кв.м, 3/5, газ. колонка, м/п окна, вода пост., 12500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, ул. Коммунаров, 33, 3/4, не угл., 8400. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., центр, ул. Ленина, 2/5, 55 кв. м, под ремонт, не углов., 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн. кв., центр, ул. Ленина, 58, 4 эт., 80 кв. м, част. ремонт,комн. разд., с/у и ванная разд., вода пост. (своя станция), 2 балкона, 19 000. Тел. 050-95503-56. zz 3-комн. кв., центр, ул. Лозановича, 4/5, жил. сост., 11 500. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планировка, кирпич. дом, вода пост., 11 000. Срочно. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., центр, ул.Свободы, 7/12, кирпич. дом,ремонт, отл. сост.,25 000, торг. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, чех. проект, кирп. дом, 65/41/9, газ. колонка, 10 500. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 250 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz 3-комн. кв.,центр, 56/36/6, м/п окна, вода постоянно, документы готовы, 12 000. Тел. 050471-85-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

меняю

zz 3-комн. кв., 1/1, ул. Калинина, на 1-комн. кв. Тел. 066-536-61-91. zz 3-комн. кв., 5/5, ул. Свердлова на авто. Тел. 050-87-20-360. zz 3-комн. кв., Лесной, 10/10 на 1-комн. кв. Тел. 050-872-03-60.

4-комн.кв. продаю 4-комн. кв., 2/9, г. Краматорск, хор. ремонт, кондиц., водонагреват. бак, 83,6 кв. м, ул. Р.Люксембург. Тел. 050864-68-87. zz 4-комн. кв., 3/5, ул. Бульварная, без ремонта, недорого. Тел. 093-95-11-708. zz 4-комн. кв., 6/9, Г.Батюка, 21. Тел. 095-579-68-11. zz 4-комн. кв., г. Николаевка, 5/5. Обращ.: ул. Юбилейная 8. Тел. 073-16-50-644. zz 4-комн. кв., р-н завода Бетонмаш, 11 000, торг. Тел. 066311-31-57. zz 4-комн. кв., центр, ул. К. Маркса, 22, 72/51/10, кирп. дом, улучшен. планировка, комн. разд., чистый подъезд, 18 500. Срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz 4-комн. кв.,Артема, 4/5, обычн. сост., 7 500, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 4-комн. кв.,центр, ул. Свободы, 11/12, сост. обычное, 86/50/9,14 000. Тел. 050-47185-04.

zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099-914-76-45. zz 1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713. zz 1- и 2-комн. кв., Aртема, центр, автовокзал (посуточно, почасово). Тел. 066-431-70-69. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. zz 1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099-418-07-80. zz 1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-82360-08. zz 1-, 2-, 3-комн. кв., почасово, посуточно, условия люкс. Тел.: 050-527-44-99, 063-152-49-68. zz 1-комн. кв., 2 этаж, на ЖД, порядочной паре, работающие, на длит. срок. Тел. 066-909-97-96. zz 1-комн. кв., жил. сост., раскл. диван, кресло-кровать, бойлер, тв, холодильник, р-н Артема, 1 300+ свет, вода. Тел. 095-571-30-03. zz 1-комн. кв., посуточно, все удобства, Артема, автовокзал, 200-250 грн./сут. Тел. 050-22602-71.

куплю

1-комн. кв., посуточно/ почасово, все условия, мр-н Артема, номер «Люкс». Тел. 099-25858-97.

меняю

1-комн. кв., р-н ОШ №5. Тел. 050-288-69-98.

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 4-комн. кв., 2/9, в г. Краматорске, хор. сост., на кв. в Славянске. Тел. 050-872-03-60.

другие продаю

zz Квартира , ул. Окт. Революции, 16, 2 ярус., 110 кв. м. Тел. 095-46-82-631. zz Комната в общежитии. с ремонтом, 3/4, не угловая, центр, без посредн., кабельное, интернет. Тел. 050-26-05-402.

куплю

zz 1-2-комн. кв для себя. Тел. 050-862-82-62. zz В люб. сост., возмож. с 3-комн. квартира, в долгами, рассм. все вар-ты, для центре города, 5/5, вода себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. постоянно, состояние zz Кв. или дом в Крыму или обмен хорошее, жилое (мебель), на недвижимость на Украине. Тел. 095-139-16-83. м/п окна, счетчики. Недоzz Квартиры в люб. сост., рого. Тел. 050-209-80-78. возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. zz 3-комн.кв., 4/5, чех. проект, с дорогим еврорем.,коммун. 65/41/9, улучш. планир., лоджия, долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Комнату в общежитии для балкон, 13 500, докум. готовы. Тел. себя. Тел. 066-536-61-91. 050-471-85-04. zz 3-комн.кв., 4/9, общ. 66,2 сдаю кв.м., кухня 8,6 кв.м., не угловая, теплая, счетчики на все, м-н Документы для команАртема, в хор.сост., без посред. Тел. 050-94-66-393. дировочных. Квартиры

куплю

1- и 2-комн. кв. Тел.: 095-033-12-33, 096300-90-91 (посуточно, почасово, центр).

посуточно. Тел.: 095-033-

25-53, 068-439-92-71. zz 3-комн. кв. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно. zz 3-комн. кв., в любом р-не Документы об оплате. Тел. 050города, можно с дорогим рем., в 577-55-11. zz Документы об оплате. хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., Квартиры посуточно. Тел.: 050коммун. долгами. Тел. 050-471- 044-26-44, 063-93-888-99. 85-04. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно и zz 3-комн. кв., в любом р-не, почасово. Тел. 099-291-50-77. рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-475zz Квартиры посуточно. Артема, 37-05. центр. Недорого. Документы об zz 3-комн. кв., в любом сост., оплате. Тел. 066-208-47-74. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно, повозм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим часово. Недорого. Артема, центр. еврорем., коммун. долгами. Тел. Тел. 099-772-58-64. 050-471-85-04. zz 1- и 2-комн. апартам., Артема, zz 3-комн. кв., для себя, в люб. центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об р-не, рассм. все вар-ты, возм. с оплате, посуточно. Тел. 095-03325-53. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 066zz 3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. 58-57-115 (посуточно, почасово, zz 3-комн. кв., срочно, р-н центр). Химик, не угловую, кроме 1-го и zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-033посл. этажа. Тел. 095-636-06-57. 25-63 (посуточно, почасово). zz 3-комн. кв., центр, мр-н zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 050Артема, для себя. Тел. 066-536- 681-37-92 (посуточно, почасово, 61-91. центр).

zz 1-комн. кв., с меб., 1 700 грн + свет, газ, вода. Тел. 050-55598-08. zz 1-комн. кв., Химик, част. с мебелью, на длит. срок, без посредников. Тел. 095-245-50-77. zz 1-комн. кв., центр, мебель, быттехника. Тел. 050-588-89-77. zz 1-комн. кв., центр, с мебелью, гор. вода, на длит. срок, недорого. Тел. 066-571-62-56. zz 2-комн. кв., 1/5, мебель, быттехника, пос. Артема, на год, без посредников. Тел. 095-22-50-723. zz 2-комн. кв., 3/5, без мебели, зимой все коммун. услуги, летом 300 грн., недорого. Обращ.: ул. Королева. Тел. 095-256-19-94.

2-комн. кв., Артема. Тел. 095-637-54-45. zz 2-комн. кв., р-н ж/д. Тел. 09557-91-620. zz 2-комн. кв., р-н Ц. рынка. Тел. 050-233-47-38. zz 3-комн. кв., на длит. срок, центр, мебель, быттехн., все условия. Тел. 050-205-96-30. zz Беспл. сдам жилье, работящему, не пьющему муж., со строй специальностью ( плиточник, каменщик), за помощь в ремонте и по хозяйству, можно с семьей. Тел. 066-93-77-970. zz Возьму на квартиру, на любой срок, студентов, заочников, беженцев, отдыхающих, кв. теплая, есть интернет. Тел. 095-136-76-11. zz Комната в 2-комн. кв., на 2 человека, Артема, Лесной, желат. женщины, с хозяйкой, с мягкой мебелью. Тел. 066-030-66-84.

Комната в общежитии, мебель, ТВ. Тел. 050044-26-44. zz Комната, заочникам, командировочным. Тел. 095-052-79-17. zz Комнаты для отдыха на берегу р. Сев. Донец, недорого. Тел. 050-694-93-20.

сниму

zz 1-, 2-комн. кв., центр, Артема, с мебелью, техникой, дорого. Порядочность гарантируем. Тел. 050-0-777-72. zz 1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

zz 1-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., на длит.срок, за коммун. услуги или небольшую плату. Тел. 066-232-96-06. zz 1-комн. кв., с меб. и быттехн., на длит. срок. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, мрн. Химик, ж/д, с меб. и быттехн, для семьи из 2 чел., до 2500 грн. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, мрн. Химик, ж/д, с меб. и быттехн., до 2500 грн. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., до 2 500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-0777-72. zz 2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 3-комн. кв., Химик, ж/д, Артема, с мебелью, техникой, до 2 000 грн. Тел. 050-0-777-72. zz 2-, 3-комн. кв., центр, с меб. и ремонтом, дорого, порядочность гарант. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500 грн., варианты. Тел. 050-0-777-72. zz 2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, с хор. условиями, на длит. срок, до 2500 грн. рассм. люб. варианты. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., с меб., возмож. с послед. выкупом, за квартплату. Тел. 050-862-82-62. zz 2-комн. кв., с меб., возмож. с послед. выкупом, за квартплату. Тел. 050-862-82-62. zz 2-комн. кв., с меб., возмож. с послед. выкупом, за коммун. услуги. Тел. 093-398-01-08. zz 2-комн. кв., с меб., за коммун. усл., возмож. с послед. выкупом. Тел. 050-920-80-35 ( после 19:00). zz 3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., 2000-2500 грн/мес., семья из 3-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., семья из 3-х чел., до 2000-2500 грн. Тел. 0500-777-72. zz 4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру на длит. время. Тел. 066-025-63-17. zz Квартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz СНИМУ 1,2,3-комн. кв., в любом районе. Тел. 050-80175-95. zz СНИМУ 1-комн. кв., недорого, без посредников, с удобствами , на длит. срок. Тел. 099-612-28-99. zz Сниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Сниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1,5-дом, нижний этаж 90 кв. м, хороший, все удобства. Обращ.: ул. Горовая. Тел. 066-873-63-84. zz 1/2 ветхого дома, флигель 10х4,5, 12,6 сот.+ возможность выкупить рядом 12,5 сот., п/о, газ по ул., р-н музея. Тел.: 099-7174-225, 050-534-43-48. zz 1/2 дома, 60 кв. м, нов. гараж, удоб. место под коммерцию, 5 000. Тел. 050-471-85-04.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1/2 дома, возле проезж. части, новый гараж, возм. под коммерч. использование, 5 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1/2 дома, р-н 2 интерната, 6 сот., нов. гараж, удоб. располож. для коммерч. деят-ти, 5 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1/2 дома, р-н 2 Интерната, нов. гараж, 65 кв.м, 6 соток, возм. рассмотреть под коммерцию, воль забора проезж. часть, 5 000, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1/2 дома, ул. Связи, все удоб., цена договор. Тел. 066-04-13-908. zz 1/2 дома, центр, ул. Юн. Коммунаров, рядом остановка 60 кв. м., все удобства, отл. сост., 5 00, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1/2 часть дома, 40 кв. м., газ, удобства, 2 комнаты, хор. сост., камин, 2 сотки, гостевой домик, 243 000 грн. Обращ.: ул. Красногорская. Тел. 050-588-89-77. zz 2 газ дома, центр, недалеко от рынка, первый дом-кухня и спальня, второй- кухня, 2 спальни, вода в дома заведена, удобств нет, 88 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2 дома на одном уч., р-н ж/д, 50 и 60 кв. м, гараж, л/к, 5 сот. Тел. 066-536-61-91. zz 2 дома рядом, ул. Профессиональная, 8х9, удобства, 6 сот., 8х9, п/о, 6 сот., 22 000. Тел. 050-53181-44. zz 2 небольших дома, с зем. участками, по 60 соток каждый, с. Никольское, недорого. Тел. 095196-38-00. zz 2-комн. кв., р-н ж/д, ост. «Школьная», с мебелью. Тел. 095604-83-07 (п. 18.00). zz 2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12,5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 755 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом. Тел. 095-884-36-74. zz 2-эт. дом, 290 кв. м, центр Рыбхоза, подвал под всем домом, удобства, без ремонта, 18 сот., срочно, недорого. Тел. 050-53181-44. zz 2-эт. дом, мр-н Дивный, 250 кв. м, 25 сот. Тел. 066-0-532-739. zz 2-эт. дом, р-н ул. Мира (Солнечный), удобства, 240 кв. м, 8 сот. Тел. 050-531-81-44. zz 2-эт. дом, с. маяки, 10 сот. Тел. 050-864-68-87. zz 2-эт. дом, х/п, евроремонт, Артема. Тел. 050-87-20-360. zz 2-эт. дом, хор. сост., р-н ж/д, ул. Димитрова, газ, вода, гараж, 6 сот. Тел. 050-864-68-87. zz Газ. дом, 70 кв. м, р-н ж/д, ул. Тельмана, отл. ремонт, кондиц., н/п, 12 сот., сад, рядом школа. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, 9х10, 5 комн., прилив-отлив, 6 сот., р-н Интерната №2. Тел. 066-174-22-57. zz Газ. дом, ж/д, ул. Подгорная, 88 кв.м, в отл. сост., 5 комн., выс. потолки, удобства, спутник. ТВ, флигель на 3 комн., колодец, гараж, 6 сот., 378 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, ж/д, ул. Полярная, 4 комн., жилое сост., 7 сот., 162 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Мандрычино, ул. Горловская, 70 кв. м, 4 комн., в хор. сост., нов. коммуникации, л/к, гараж, сарай, 5,5 сот., 175 500 грн. Тел. 095-636-06-57.

Газ. дом, п/о, 3 комн., п. Целинный, ул. Реконструкций, 14, цена договорная. Тел. 095425-02-12. zz Газ. дом, р-н музея, ул. Мартыненко, 80 кв. м, 4 комн., удобства, обычное сост., 10 сот., 175 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, р-н Северный, ул. Северная, 54 кв. м, 4 комн., в хор. сост., удобства, нов. газ. котел, флигель на 2 комн., гараж, 8 сот., 243 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, ул. Мартыненко,78 кв. м, хор. рем., нов. водоотвод, х/п, 7 соток. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 189 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, центр, р-н ул. Одесской, 210х13, 2 этажн., нов. ремонт, мебель, техика, идеальное сост,заходи живи, остается все, большой гараж, 2 санузла, договорная. Тел. 050-471-85-04. zz Дача, в черте города, очень красивая, 3-этажная, гараж, теплица, сауна, х/п, павильон, фрукт. деревья, вода. Тел. 095521-87-37. zz Дом газ, 4 комн, от хозяина, Черевковка, 12 сот. приват., удобства, х/ п, большой гараж, 9 500. Обращ.: Ленинградская, 56. Тел. 050-623-04-31. zz Дом 47 кв. м., п/о, уч. 5,2 кв. м., высокие потолки, фундамент, р-н 16 школы. Тел. 095-603-46-30. zz Дом в центре, очень хор. район, 365 000 грн. Тел. 050-80074-18.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Дом газ, р-н Ц. рынка, ул. Фрунзе, 110 кв. м, 2 выхода, крытый двор, ФЭМка, н/п, сад 6 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом газ., пер. Киевский, р-н ул. Димитрова, 120 кв. м, 2 выхода, нужен ремонт, 8 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом газ., Черевковка, ул. Корчагина, 50 кв. м, л/к, хор. подвал, сарай, 6 сот., рядом остановка, или меняю на квартиру не выше 3-го эт. Тел.: 095-178-34-55, 093169-73-48. zz Дом газиф., газ и печ. отопление, пос. Северный, цена догов, возможна аренда. Тел. 050-829-13-72. zz Дом, 2-эт., р-н локомот. депо, все удобства, без газа, цена договорная. Тел.: 095-895-28-88, 7-32-28. zz Дом, 3-комн., усадьба 5 соток, летняя кухня, цена договорная, г. Славянск, п. Целинный, ул. Короченко 54. Тел. 066-02-03-198. zz Дом, 40 кв. м., печное отопл., р-н Черевковки, 12 соток, недорого. Тел. 095-571-30-03. zz Дом, 5 комн., Целинная, все удоб., л/к, гараж, х/п, отличные соседи, район тихий, но удобный, остановка в 2 минутах. Тел. 050800-74-18. zz Дом, 5 комнат, 7х10, печное/ водяное, удобства в доме, летняя кухня, х/п, озеро в огороде. Тел. 095-50-97-396. zz Дом, 60 кв. м, центр Славкурорта. Тел. 050-872-03-60. zz Дом, 6х10, 6 сот., газ, все удоб., удобный р-н, 9 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz Дом, 70 кв. м.,р-н 18 школы, газ, вода, подвал, сарай. Обращ.: пер. Маковского. Тел. 050-62-68110. zz Дом, 7х11, со всеми удобствами, 30 соток, с. Новопавловка, ст. Гусаровка, Харьковская обл. Тел.: 099-406-21-01, 099-48812-36. zz Дом, 7х8, удобства, гараж, х/п, баня, 5 сот., начало ул. Мира. Тел. 097-298-81-71. zz Дом, 80 кв. м, ж/д, пер. Щербакова, с мансардой, отл. сост., без внутр. ремонта, хор. место, 9 500. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, 85 кв. м, газ, вода, жилое сост., р-н ж/д, ул. Артема. Тел. 050-87-20-360. zz Дом, Артема, 80 кв. м, 5 сот., жил. сост., газ, вода в доме, м/п окна, удобства на улице, х/п. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, Артема, 8х10, выс. фундамент, ремонт, уч. 12 сот., 22 000. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, Артема, 8х10, газ, все удобства, выс. фундамент, окна пласт., 12 сот., 22 000, срочно, докум. готовы. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, Артема, 8х10, рмонта, все удобства, газ, н/п, уч. 12 сот., 22 000. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, без ремонта, в центре, можно под бизнес. Тел. 066-53661-91. zz Дом, Былбасовка 1, газ, вода, все удобства, рядом остановка электрички, хоз. постройки, дворплитка, большой сад, огород, возм. обмен на Славянск, Николаевка, Изюм. Тел. 095-362-88-48. zz Дом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорго. Тел. 050-21776-14. zz Дом, Былбасовка, возм. рассрочка, 3 000. Обращ.: ул. Речная. Тел. 050-037-80-10. zz Дом, Былбасовка-2, печное отопл., 7 соток, недорого, можно в рассрочку. Тел. 099-042-48-57. zz Дом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот., х/п, колодец, цена договор. Тел.: 050-516-49-12 (до 20:00), 095-6555-485. zz Дом, Варшава, 4 комн., возмож. в рассрочку. Тел. 050-92080-35 (после 19:00). zz Дом, Варшава, 60 кв. м., все удобства, л/к, х/п, 4 комнаты, 180 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz Дом, Варшава, 65 кв.м, 12 сот., жил. сост., стеклопакеты, все уд-ва, утепл. пенопластом, Интернет, спутн. тарелка, кондиц. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, Варшава, 68 кв. м, 12 сот., жил. сост., м/п окна, все удоб., утеплен пенопластом, интернет, спутник. ТВ, кондиц. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, газ и печное отопление, 8*12, со всеми удобствами, м/п окна, интернет, Черевковка. Тел. 050-701-43-01. zz Дом, газ и твердое топл.,105 кв. м, 5 комн., теплый, удобства, л/к, гараж, х/п, подвал, мастерская, уч. 13 сот., р-н ж/д. Тел. 095-156-51-61. zz Дом, газ, 100 кв. м., пристр. 2 больших комнаты, в хор. , жилом сост, гараж, баня, 6 соток, 13 500. Обращ.: ул. Изюмская. Тел. 050801-75-95.

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Дом, газ, 6 соток, вода в доме, погреб, сарай, огород. Тел. 099-70-64-777. zz Дом, газ, вода, х/п, огород, Мымовка, р-н ж/д техникума, недорого. Тел. 095-45-011-58. zz Дом, газ, все удобства, 100 кв. м., евроремонт, сарай, душ надворный, х/п, навес металл. Обращ.: пер. Петровского, 13. Тел. 095-530-44-07. zz Дом, газ, мр-н Артема, ул. Брянская, 5 комн., 100 кв. м, коридор. типа, нов. крыша, м/п окна, нов. сантех., удов. в доме, 4,5 сот., цена договор. Тел. 050848-17-44. zz Дом, газ, п/о п.Восточный, 47 кв. м, удобства в доме, огород,1га, колодец. Цена договорная. Тел. 050-175-61-70. zz Дом, газ, Черевковка, 65 кв. м.,удобства в доме, х/п или обменяю на кв. Тел. 095-57130-03. zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zz Дом, газ., 65 кв. м, жилое сост., центр Славкурорта. Тел. 050-864-68-87. zz Дом, газ., благоустр., 10х13, центр, 6 сот., х/п. Тел. 050-15743-45. zz Дом, газ., все удоб., 93 кв. м, р-н строймаша, ул. Киевская. Тел. 050-638-38-06. zz Дом, газ., ж/д, пер. Щербакова, 58 кв. м, кухня и удоб. в доме, м/п окна, рабочая печь, жил. сост., 3,33 сот., сарай, лет. душ, отл. место, рядом школы, маг., 7 мин. до вокз., 5 800. Тел. 050-95503-56. zz Дом, газ., мр-н Восточный, 95 кв. м, 5 комн., есть п/о, вода в доме, л/к, жил. сост., есть уч. 12 сот., рядом маг., ост., недорого. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, газ., мр-н Черевковка, ул. Курчатова, 60 кв. м, 3 комн., больш. кухня, удобства, 5 сот., рядом речка, 189 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ., мрн. Черевковка, ул. Смольная, 72 кв.м, м/п окна, треб. рем., 8500. Тел. 050-80084-06. zz Дом, газ., р-н ОШ№16, 70 кв.м, свеж. рем., м/п окна, 12 сот., 12500. Тел. 050-800-84-06. zz Дом, газ., рядом с центром, жил. Сост., 80 кв.м. Тел. 050-80084-06. zz Дом, газ., ул. Расковая, 55 кв. м, удобства в доме, ремонт, с мебелью, быттехникой, м/п окна, вода пост. Тел. 095-571-30-03. zz Дом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 351 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ/ уголь, г.Николаевка, ул. Новоселовская 5, рядом озеро, летняя кухня, колодец, 20 соток, недорого. Тел. 099-602-46-98. zz Дом, доброт., Химик, уч. 6 сот., 65 кв. м, 205 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz Дом, добротный, мрн. Черевковка (начало), был ремонт, 70 кв.м, 5 сот. Тел. 050-800-84-06. zz Дом, ж/д, 150 кв. м, все удоб., м/п окна, желез. двери, котел, гараж, х/п, 6 сот., 25 000. Тел. 050800-74-18. zz Дом, ж/д, 50 кв. м, газ, вода, свет, треб. ремонт, уч. 6 сот., 4 900. Тел. 050-800-73-57. zz Дом, ж/д, 80 кв. м, гараж, л/к, флигель 40 кв. м, х/п, 4 комн., 3 сот., 275 000 грн. Тел. 050-80074-18. zz Дом, мр-н Артема, 7х10, газ, все удоб., 7 сот., докум. готовы, 9 000, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, мр-н Артема, р-н стоматологии, 8х10, 6 сот., газ, все удоб., 17 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-288-60-15. zz Дом, небольшой, газ., част. с удобствами, центр Черевковка, все хоз. постройки, 7 сот. Тел. 095-222-56-81. zz Дом, небольшой, п. Северный, л/к, гараж, газ, вода, п/о. Тел. 099-504-53-54. zz Дом, небольшой, с. Богородичное, центр, флигель, гараж, скважина, 28 сот. Тел. 095-37487-65. zz Дом, от хозяина, газ + ПО, Черевковка, 84 кв. м., 8 сот. приват., х/п, 9 000. Обращ.: ул. Кронштадская. Тел. 050-623-04-31. zz Дом, п. Андреевка, срочно. Обращ.: ул. Луговая 45. Тел. 06600-57-254.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом, п. Соболевка, 2001 г.п., 70 кв. м, п/о водяное, водопровод в доме, во дворе, х/п, 8 сот., подвал, част. ремонт, или меняю на авто. Тел. 095-308-03-39. zz Дом, п/о, Варшава, 4 комн., срочно. Тел. 093-398-01-08. zz Дом, п/о, р-н ж/д, пер. Артема, 40 кв. м, 2 комн., 14 сот., гараж, 108 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz Дом, п/о, Семеновка, ул. Грэсовская, 57 кв. м, 3 комн., вода в доме, без удобств, 6 сот. приват., л/к, 148 500 грн. Тел. 095-63606-57. zz Дом, пер. Чапаева, 80 кв. м, уч. 12 сот., удобства во дворе, л/к, х/п, газ, вода в доме. Срочно, документы готовы. Тел. 050-26892-07. zz Дом, печное отопл., р-н Варшавы. Тел. 050-862-82-62. zz Дом, пос. Восточный, 43,9 кв. м., 5,7 соток, газ, вода, летняя кухня, цена договорная. Тел. 095048-28-74. zz Дом, пос. Восточный, газ., срочно, недорого. Тел. 066-17422-57. zz Дом, пос. Яровая, площадь 65 кв. м., участок 12 сот. Тел. 095574-62-01. zz Дом, р-н глазной больницы, газ., 57 кв.м, 4 комн., х/п, гараж. Тел. 095-227-43-85. zz Дом, р-н глазной больницы, газ., уд-ва, гараж, флигель, недорого, в связи с отъездом, хорошо уступим. Тел. 099-43369-23. zz Дом, р-н Голубовки, есть газ, жилое сост., требует ремонта. Тел. 066-154-60-09. zz Дом, р-н ж/д, все уд-ва, 90 кв.м, 7 сот. Тел. 050-77-68-255. zz Дом, р-н ж/д, ост. «Школьная», 80 кв. м, 4х7, гараж, колодец, сарай, зем. уч. 4 сот., недорого. Тел. 095-14-07-497. zz Дом, р-н ж/д, ул. Комяхова, м/п окна, 75 кв. м, гараж, 5 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095361-93-85. zz Дом, р-н интерната 2, 10х12, отл. сост., 6 сот., м/п окна, докум. готовы, 18 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, р-н ООШ 16, 80 кв. м, 4 комн., 10 сот., частично космет. ремонт, в жил. сост., х/п. Тел. 050800-76-94. zz Дом, р-н ОШ №16, жил. сост., 70 кв.м, частично косметич. рем., 10 сот. Тел. 050-800-76-94.

Дом, р-н стоматол., Артема. Тел. 099-28026-94. zz Дом, р-н Ц. рынка. Тел. 050164-13-60. zz Дом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Дом, р-н Черевкрвка, 5 000. Обращ.: Б. Хмельницкого 47. Тел. 066-249-26-81. zz Дом, рядом супермаркет и остановка, г. Кр. Лиман, р-н Голубых озер. Тел. 099-76-42-171. zz Дом, с масандрой, 2000 г.в., 127 кв. м., со всеми удобствами, гараж на 2 машины, колодец, х/п, ост. Школьная. Тел. 050-99972-53. zz Дом, с. Диброва, 80 г., приват. земля. Тел. 050-164-38-97. zz Дом, Святогорск, 70 кв. м, газ, вода, свет, отл. ремонт, рядом озеро, можно под бизнес, 16 000. Тел. 050-800-73-57. zz Дом, ул. Димитрова, 8 соток, р-н элитной застройки, хор. подъезд, все коммуник., нов. крыша, скважина, кондиц.,75 000 грн. Тел. 099-067-35-10 ( после 14:00 ). zz Дом, ул. Украинская, 80 кв. м., 8 соток, х/п, 2 колодца, газ, вода, телефон. Тел. 095-93-541-58. zz Дом, центр. Тел. 050-64437-92. zz Дом, центр Черевковки, 45 кв. м, газ, вода, л/к, гараж, 7,5 сот., 10 000. Тел. 050-864-68-87. zz Дом, центр, 10х12, нов. рем., сост. люкс, остается мебель, техника, 12 соток, беседка, заходи и живи, 42 000. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, центр, 200 м до площади, 100 кв. м, н/п, 10 сот. Тел. 093-291-96-18. zz Дом, центр, р-н парка, 110 кв. м, удобства, газ., вода, гараж, н/п, участок, 60 000, торг. Тел. 050-828-04-72. zz Дом, центр, ул. Торецко-Набережная, 70 кв. м, 4 спальни, зал, кухня, удоб. в доме, частично м/п окна, 17 сот., 2 больш. парника, 11 000. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, Черевковка, 41/27/7,5, 4 комн., отл. сост, газ,лет кухня, гараж, 7 соток, 297 000 грн. Тел. 050-588-89-77.

zz Дом, Черевковка, пер. Аэродромный, газ, 4 комн., санузел и кухня в доме, хор. сост., 8 сот., ухож. х/п, капит. кгараж, навес, асфальт. двор, 13 000. Тел. 050955-03-56. zz Дом, Черевковка, ул. Павленко, 90 кв. м, 5 комн., кухня, удобства, выс. фундам., потолки 3 м, нов. крыша, 9,5 сот., л/к, сарай, гараж, 17 000. Тел. 050-955-03-56. zz Домик, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, тел., сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zz Домик, мр-н Черевковка, газ., без удобств, 48 кв. м, 3 комн., веранда, кухня, колодец, л/к, или обмен на квартиру. Тел. 066-15199-56. zz Домик, пер. Горовой, 10 сот., 4 комн., газ., м/п окна, решетки, сарай нов., нов. л/к, гараж, подвал, или сдаю. Тел.: 095-164-01-57, 099-480-80-17. zz Домик, ул. Димитрова, 2 комн., на длит. срок. Тел. 050-04932-57. zz Маяцкое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, хоз. постройки, гараж, цена договорная. Тел. 050-863-27-79. zz Неб. дом, л.к, х.п, п.о., 14 соток, ухожен.,ул. Ленинградская. Тел. 066-215-45-77. zz Небольшой дом, утеплен пенопластом, 3 комнаты, сан. узел в доме, район ж/д, уч. 10 соток. Тел. 050-267-36-35. zz Полдома, под дачу, р-н ж/д. Тел. 050-17-55-219.

zz Дом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Дом, до 100 кв. м, с хор. ремонтом, для себя. Тел. 050-87203-60. zz Дом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, небольшой, с удобствами, в хор. сост., в черте города, возм. Рыбхоз, Артема,без посредников, недорого. Тел. 095549-50-68. zz Дом, с газом. Тел. 066-53661-91. zz Дом, с п/о для себя. Тел. 066536-61-91.

Дом, с печным отоплением, для себя, можно без ремонта. Тел. 095533-69-79. zz Дом, центр, р-н ж/д, в рассрочку. Тел. 066-740-97-09. zz Дома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400-400. zz Домик до 15 000 грн., в черте города. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz Домик небольш., в рассрочку, или сниму с последующим выкупом, р-н ЖД, Черевковки, военкомата. Тел. 050-752-36-21. zz Небольшой дом в Славянске, р-н Артема или центр или в Святогорске. Тел. 095-196-38-00.

zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, для себя, в хор. сост., с меб. и техникой, рассм. любые вар-ты. Дорого. Тел. 050-95503-56. zz Дом, до 100 кв. м, для себя, в хор. сост., с мебелью и техникой, любой р-н, до 3 000 грн. Тел. 0500-777-72. zz Дом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно! Тел. 050-471-85-04. zz Дом, хороший, с ремонтом, мебелью и техникой, до 4000 грн. Тел. 050-955-03-56. zz Сниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz Срочно продается дом, р-н ж/д, расположен в прекрасном живописном месте. На участке находятся: жилой дом (4 комнаты), лет. кухня, гараж, сарай. Дом и лет. кухня газифицированы. Площадь участка 6,65 сот. Возможен торг. Тел. 050-271-60-61. zz Участок, 8 сот., с двумя газ. домами, кирп.,39,2 кв.м. и 67,8 кв. м., х/п,колодец,скважина, гараж,цена договор. Тел. 095-40884-18. zz Фундамент, 9 сот., Артема, ул. Ясная, для бизнеса. Тел. 050864-68-87. zz Часть дома, «сталинка», 60 кв. м (возм. 120 кв.м) + тамбур, участок, р-н энерготехникума, недорого, или обмен, под офис. Тел. 097-298-81-71. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87. zz Часть дома, р-н энерготехникума, сталинка, 60 кв. м, возм. 120 кв. м, под жилье, офис, недорого. Тел. 066-292-46-95 (п. 13.00). zz Часть дома, Целинная, 50 кв. м, 2 комн., удобства, обычное сост., 3 000. Тел. 050-800-73-57.

куплю

zz Небольшой домик, на Собачевке, р-н ЖД. возле луга. Тел. 095-618-87-76.

меняю

zz 2 дома на одном уч. (4 и 2 комнаты) + 2-комн. кв., ул. Парковая, 2 эт. на 2-эт. дом, не менее 6-ти комнат, р-н Артема, ж/д, ул. К. Либкнехта. Тел.: 095154-79-82, 099-238-88-93. zz Дом на квартиру, или продаю, срочно. Тел. 093-398-01-08. zz Дом, 65 кв. м, газ, вода, л/к, Варшава, на квартиру. Тел. 06653-66-191. zz Дом, 8х9, со всеми удобствами на 2-комн. кв., в Славянске или продам. Тел. 050-885-99-65. zz Дом, п. Былбасовка-1, меняю на квартиру. Тел. 050-280-30-12. zz Дом, с масандрой, 2000 г.в., 127 кв. м., со всеми удобствами, гараж на 2 машины, колодец, х/п, ост. Школьная на кв. г. Донецк. Тел. 050-999-72-53. zz Меняю дом, в Славянске, р-н ЖД на дом в Кр. Лимане, р-н АВ Масляковка, п. Донецкий или продам, варианты. Тел. 099-06735-10. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, п/о, на квартиру. Тел. 066-53661-91.

zz 1 дачный домик. Тел. 066-00сдаю 979-22. zz Дом, Артема, ост. Ясная, газ, zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для быттехника, мебель. Тел. 066-041себя, срочно, возм. с дорогим 55-21. еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. Дом, р-н Ц. рынка, zz Дачные домики, а также посуточно. Тел. 099-77любые строения, под разборку. 504-88. Тел. 095-88-46-360. zz Дачные домики, под разборку, zz Дом, Черевковка. Тел. 066в люб. р-не. Тел. 095-88-46-521. zz Дачные домики, строения, 831-20-42. zz Дом, Черевковка. Тел. 066под разборку. Тел. 099-622-44-14. zz Дачу, дом, строение, под 831-20-42. zz Жилье, Славкурорт. Тел. 050разборку. Тел. 099-36-37-745. zz Дом до 120 000 грн. Тел. 050- 705-31-01. zz Комната в л/к, центр, с 1 935-87-78. июня. Тел.: 2-97-84, 066-93-88zz Дом, Артема, ж/д вокз., центр, 717. хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. сниму все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. Дом в черте города, не 050-471-85-04. дороже 2 000 грн. Тел.: zz Дом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для 067-781-36-64, 067-286себя, рассм. все вар-ты. Тел. 05009-60. 471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz 2 дома рядом, Былбасовка-2, центр. улица, 8х9, удобства, ремонт, 15 сот., 7х8, п/о, х/п, 15 сот., сад, цена договорная. Тел. 093-95-11-708. zz 2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 324 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом, 84 кв. м, г. Лозовая, Харьковская обл., уч. 27 сот., газ, водопровод, канал., ремонт, цена договорная. Тел.: 050-634-00-75, 098-066-01-53. zz Дом 2-этаж. 6 соток, карповка, 1 200, торг. Тел. 099-606-16-51. zz Дом в Святогорске, возле Лавры ил меняю на недвиж. в Крыму, рассм. вар-ты. Тел. 095774-31-01. zz Дом, 1,5 эт., Былбасовка-1, пласт. окна, все удобства, своя скважина, н/п, вольер, молодой сад, недорого, возм. рассрочка или обмен на авто. Тел. 095-25067-38. zz Дом, 2-эт., каменный, г. Скабовск, недалеко от Черного моря, 167 кв. м, л/к 47,9 кв. м, все удобства, 1986 г.п., центр. канализ., цена договорная. Тел. 095-50-70-109. zz Дом, 50 кв.м.,25 сот. приват.,все удобства, х/п, рядом лес и Оскол. водохранилище, с. Богуславка. Тел.: 066-688-29-61, 097-07-31-032. zz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, или варианты обмена. Тел. 093-95-11-708. zz Дом, 7х8, печное отопление, гараж, лет. кухня, г. Краматорск, пос. Пчелкино, 44 000 грн.,торг, возможен обмен на авто. Тел. 050860-27-67. zz Дом, 86 кв. м, г.Николаевка, все удобства, станц. отопление, 40 сот. огорода с поливом, большой сад. Тел. 093-812-86-54. zz Дом, 90 кв. м., газ, вода, лет. кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток приват., на берегу реки, п. Мандрычино. Тел. 098-215-04-99. zz Дом, 9х10, 87 г.п., удобства, флигель, л/к 2-эт., домик на 1-комн. под сдачу, ремонт, 8 сот., р-н Лесной школы, Святогорск, 22 000, торг. Тел. 097-298-81-71. zz Дом, Барвенково, 9х8, удобства в доме, возле речки, 4 комн., газ и п/о, колодец, подвал, л/к жилая, х/п, огород, сад, уч. 9 сот. или обмен в кв. Славянске. Тел. 050-732-054-7. zz Дом, Былбасовка-3, 120 кв. м, 30 сот., х/п, колодец, подведе газ во двор, недорого. Тел. 050-97-94237. zz Дом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951577-3. zz Дом, в Торском, 40 соток, рядом артезианская скважина или под курортный или сельхоз бизнес, 8 000. Тел. 050-037-8010. zz Дом, г. Изюм, 1,5 эт, ремонт, участок 7 сот., недорого, срочно. Тел. 050-728-22-18. zz Дом, газ, 84,6 кв. м., с. Веселое, Балаклейский р-н., гараж, кухня, подвал, колодец, сарай, 15 соток, траса ХарьковРостов, жд дорога или обмен на авто. Тел.: 099-207-47-96, 095645-97-72.

zz Дом, газ, п. Черкасское, 8х13, 4 комн., индивид. и печное отопл., пласт. окна, удобства в доме, во дворе газ. флигель с л/к, гараж 7х10, 10 сот. Обращ.: ул. Кирова, 119. Тел.: 095-016-21-08, 093-41537-57. zz Дом, газ, центр,печное отопл., 67 кв. м., вода в доме, удобства на улице, х/п, подвал, гараж, летняя кухня, 15 соток, Высокоивановка, без посредников, торг. Тел. 095122-30-20. zz Дом, Кр. Лиман, благоустр., есть фрукт. сад., двор ухож., асфальт, 6800, возм. рассрочка, или обмен на дом в Славянске, рассм. любые варты. Тел. 050533-60-41. zz Дом, небольшой, жилой, 5х8, п/о, с. Высокоивановка, чернозем, сад, вода. Тел. 099-95-160-07. zz Дом, небольшой, пос. Былбасовка-3, газ, х/п, 7 соток, колодец, хорошая вода. Тел. 09545-63-986. zz Дом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zz Дом, п. Былбасовка-2, 50 кв. м, кирпич., 4 комн., гараж, л/к, погреб, душ, 8 сот., без посредников. Тел. 095-604-41-43. zz Дом, п. Былбасовка-2, ул. Мирная, утеплен., пар. отоплен., 90 кв. м, отл. ремонт, нов. крыша, санузел, комн. разд., 12 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, п. Райгородок, 7х11, жилой флигель, 4,5х9, л/к, х/п, погреб, водопр., двор асфальт, уч. 15 сот., скважина, 4 500 или меняю на 2-комн. кв., в Славянске. Тел.: 095-55-050-85, 095-55-050-84. zz Дом, п. Черкасское, н/п, колодец, 40 сот., рядом лес, или меняю на квартиру. Тел. 050-13670-81. zz Дом, п/о, с. Маяки, ул. Гагарина, в жилом сост., 75 кв. м, 5 комн., выс. потолки, без удобств, вода на улице, гараж, л/к, 38 сот., рядом речка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, с. Карповка. Тел. 066-9950-288. zz Дом, с. Маяки, 22 сот, хоз. постр., цена догов, рядом р. Сев. Донец, Святогорск. Тел. 050-82098-78. zz Дом, с. Пискуновка, на берегу р. Донец. Тел. 095-472-89-08. zz Дом, с. Сидорово. Тел. 05080-50-454. zz Дом, с. Сидорово, н/п, колодец, гараж, погреб, сарай. Тел. 050-15-65-572. zz Дом, с. Троицкое, Славянский р-н, 6 комн., п/о, в хор. сост., н/п, колодец, подвал, докум. готовы, уч. 15 сот., плодородная земля. Тел. 050-705-06-65. zz Дом, с. Яцкое, Краснолим. р-н, 64 кв. м, х/п (гараж, л/к, погреб, сараи), в доме водопровод, газ, свет. Тел. 099-50-15-279. zz Дом, Святогорск, 8х10, удобства, ремонт + 2 дома во дворе под сдачу, 8 сот., р-н Лесной школы, недорого. Срочно. Тел. 066-292-46-95 (п. 13.00). zz Дом, ул. Колонтаевская, 40 кв. м, уч. 8 сот., п/о, треб. ремонта, или под бизнес, 2 500. Тел. 050800-73-57. zz Домик, Былбасовка-3, 3 комн., 50 кв. м, погреб, колдец, х/п, 40 сот., недорого. Тел. 05007-77-059. zz Полдома, в частном секторе, состоит из 2-х 1-комн. кв., центр Святогорска. Тел. 050-20-99-694. zz Полдома, центр, Святогорска. Тел. 095-441-89-64.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-35-37-800. zz Дом или квартиру в Крыму, или обмен на недвиж. в Украине. Тел. 066-737-11-99. zz Домик под разборку. Тел. 095-24-53-582. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 095-102-98-88.

меняю

zz Дом, небольшой, п/о, жилое сост., пригород, на 1-комн. кв., Славянск, можно с долгами. Тел. 063-75-188-36.

сниму

zz Небол. дом с печн. отоплением, с посл. выкупом, молодая, порядочн. семья, рассм. варианты, в черте города. Тел. 050-87-54-968.

продаю

zz 1 га земли, на берегу Оскола. Тел. 050-864-68-87. zz 2 сад. участка, 12 соток, с кирпич. домиком и сараем в общ. Строймаш. Тел. 050-471-35-35. zz 6 сот. земли на брегу Оскола, недорого. Тел. 050-864-68-87.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Участок, 8 сот., с двумя газ. домами, кирп.,39,2 кв.м. и 67,8 кв. м., х/п,колодец,скважина, гараж,цена договор. Тел. 095-40884-18. продаю zz Участок, 8 сот., Святогорск, zz Дача, р-н Славкурорта, 20 000 недорого. Тел. 050-87-20-360. грн. Тел. 095-86-68-098. zz Участок, 9 сот., Святогорск, zz Дачные участки, Артема, есть лес, недорого. Тел. 050-87свет, вода, охрана, с домиком от 3 рядом 500 грн, без домика - бесплатно. 20-360. zz Участок, общ. на Артема, Тел. 050-260-05-60. сот., небольшой домик, бак, zz Дачный участок с 2-этажным 10 теплица, недорого. Тел. 050-700домом, 10 км. от города, на 37-28. территории общества имеетса 2 zz Участок, с Диброва, Красноставка с родн. водой, вода под- лиманский, ул. Советская, 20 ведена к участку, свет, 6 соток. сот., 2 дома р-н по 50 кв. м, удобства, Тел. 050-175-11-21. част. с меб., газ, скважина, zz Дачный участок, вблизи маленькое озеро, возм. обмен на Голубых озер, 40 000 грн., срочно. авто. Тел. 095-497-55-30. Тел. 099-06-07-106. куплю zz Зем. уч., 10 сот., с. Ильичевка, zz В люб. сост., возмож. с рядом озеро, лес, живопис. место. долгами, рассм. все вар-ты, для Тел. 050-864-68-87. zz Зем. уч., 12,6 сот., + воз- себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дача, а также любые строения можность приобрести рядом 12,5 сот., 1/2 дома ветхого, флигель под разборку. Тел. 050-58-68-271. zz Дача, а также строения под 10х4,5, п/о, газ по ул., р-н музея. Тел.: 099-71-74-225, 050-534- разборку. Тел. 095-14-00-414. 43-48. zz Дачн. домики, а также люб. zz Зем. уч., 20 сот., центр, ул. строения под разборку. Тел. 06651-41-613. Шевченко. Тел. 050-864-68-87. zz Дачные домики под разборку. zz Зем. уч., п. Райгородок, 17,7 Тел. 066-433-0-222. сот., приват. Тел. 095-1-400-400. zz Дачные домики под разборку. zz Зем. уч., приват., 15,5 сот., обнесен забором, вода пост., част. Тел. 066-57-95-113. zz Дачные домики под разборку. асфальт, декор. растения, 120 000 Тел. 099-226-12-51. грн. Тел. 066-0-532-739. zz Дачные домики, а также zz Зем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050-701- любые строения под разборку. Тел. 066-57-94-540. 24-67. zz Дачные домики, а также любые строения под разборку. З е м . у ч а с т о к в Тел. 099-50-33-599.

Маяках, в живописном месте с панорамным видом на Храм и вблизи Северского Донца. Госакт на зем. участок 25 сот. Тел. 050-512-60-19.

zz Зем. участок с домом (42 кв. м), ул. Купянская, р-н военкомата, 10 сот., благоустроенный, под застройку, 324 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz Зем. участок, 0,0670 га, с. Богородичное, ул. Партизанская, 1а. Тел. 099-364-91-88. zz Зем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная. Тел. 095-361-93-85.

Зем. участок, 10 соток с недостроеным жилым домостроением, с. Яцкое, возле Оскольского водохранилища. Тел. 050-59-67-404.

zz Дачные домики, здания в любом р-не, под разборку. Дорого. Тел. 095-1-400-400. zz Дачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-57-95-327. zz Зeм. уч. с ветхим домиком, во светом. Тел. 095-31-999-41. zz Зем. уч. в черте города, для постройки жил. дома. Тел. 05047185-04. zz Участок под застройку дома. Тел. 066-536-61-91.

сдаю

zz 2 зем. участка, в общ. Прогресс, 12 соток,садовый домик, вода для полива или продам. Тел. 099-365-78-03.

zz Зем. участок, 16 сот., ул. Войкова, 18 (р-н стад. «Химика») и хутор Мазановка, 20 соток, в живоп. месте. Тел. 050-160-91-61. zz Зем. участок, 26 сот., с продаю временной постройкой, с. Рубцы, zz Гараж в общ. Нива, подвал, Краснолим. р-н. Тел. 099-50-15смотровая яма, стеллажи. Тел. 279. 050-94-66-393. zz Зем. участок, 5 соток, в р-не zz Гараж капит., общ. «СлавМузея. Тел. 050-874-11-63 ( после тяжмаш». Тел. 050-99-68-516. 15:00 ). zz Гараж металлический, без zz Зем. участок, г. Святогорск, места. Разобранный, отл. cост., 11 соток. Тел. 099-02-777-38. возможна доставка. Цена 8 490 zz Зем. участок, приват., с грн. Тел. 067-923-36-93. планом под застройку, 21 сот., с. zz Гараж общ. Буран, кирпичный, Маяки, Донецкая обл., рядом лес, подвал, 25 000. Тел. 050-62-68река, водопровод, асвальт. дорога, 110. цена договорная. Тел. 050-048zz Гараж общ. Нива, подвал, 04-61. смотровая яма, первый ряд сверху. zz Зем. участок, р-н стадиона Тел. 099-20-37-002. Химик, 16 соток, недорого. Тел. zz Гараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. 066-273-503-6. 095-1-400-400. zz Зем. участок, р-н Черевковки , zz Гараж, г. Николаевка, 36 кв. 6 соток. Тел. 067-916-111-5. м, 2-эт., 3 000. Тел. 050-367-94-03. zz Земля, 0,5 га, со старым zz Гараж, общ. «Авотурист». Тел. домиком, с. Макатиха. Тел. 095095-182-23-67. 85-54-944. zz Гараж, общ. «Буран», Артема, zz Садовый участок. Тел. 050- больш. подвал, можно под 807-51-09. хранение овощей, или сдам. Тел. zz Участок 10 сот., приват., 050-533-60-41. Рыбхоз, Артема. Тел. 050-683zz Гараж, общ. «Елочки», подвал, 26-84. погреб, в хор. сост., 750. Тел. 095zz Участок в сосновом лесу, Свя- 0593363. тогорск, 10 сот., коммуникациии zz Гараж, общ. «Мир». Тел. 050рядом, 15 000. Тел. 099-05-24-123. 807-51-09. zz Участок садово-огородный, zz Гараж, общ. «Мир», цена доКарповка, 6 соток. Тел. 095-52-18- говорная. Тел. 050-2-999-109. 500. zz Гараж, Рыбхоз. Тел. 050-68326-84. Участок, 10 сот., в zz Гаражи металл., ж/б, нов., р-не «Голубых озер» выбор разм., высоты, гарантия от (рядом «Ривьера»), гос. коррозии, сталь 0,5мм - 7990 грн., – 9990 грн., 2мм - 12490 акт, соседи рядом, 1,2мм грн. Тел. 067-92-33-693. электричество. Омен zz Капит. гараж в общ. «Нива». на авто. 120 000 грн. Тел. 095-85-37-471. zz Капит. гараж общ. «Елочки», Тел.: 099-344-54-44, высота ворот 2,5, 45 000 грн. Тел. 050-594-01-50. 095-86-68-098. zz Участок, 30 сот., Черевковка, куплю для бизнеса. Тел. 050-864-68-87. zz В люб. сост., возмож. с zz Участок, 5 сот., ул. Блюхера, долгами, рассм. все вар-ты, для п. Северный под стр-во жилого себя, срочно, возм. с дорогим дома, 40 000 грн. Тел. 050-952- еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. 61-31.

zz Вагончики, гаражи, контейнеры. Тел. 050-017-4-333. zz Вагончики, гаражи, контейнеры. Тел. 050-017-4-333. zz Гараж в любом гараж. общ-ве, для себя, недорого. Тел. 066-43170-69. zz Гараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zz Гараж разборн., сварной, срочно. Тел. 095-1-400-400.

сдаю

zz Гараж общ. Буран или продам. Тел. 095-61-89-540. zz Гараж общ. Елочка, на длит. срок, можно под бус. Тел. 066173-94-32. zz Гараж, в аренду. Обращ.: ул. Мартыненко. Тел. 099-712-18-37. zz Гараж, общ. «Автотурист», чистый, сухой, 350 грн/мес. Тел. 066-039-53-82. zz Гараж, общ. «Нива». Тел. 095008-80-07. zz Гараж, общ. «Нива». Тел. 095008-80-07.

продаю

zz 2 бутика пласт., Ц. рынок. Тел. 050-164-13-60. zz База, 1366 кв. м и цех. Тел. 066-311-81-61.

Бокс для ремонта авто. Тел. 099-280-26-94. zz Боксы под склад, 500 кв. м, или сдаю. Тел. 050-100-86-76. zz Киоск, 6х2, без места. Тел. 095-016-77-71. zz Киоск, без места. Тел. 05096-77-689. zz Магазин (МАФ), новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz Магазин тройной, разнофункциональный, центр Былбасовки, ул. Ленина (Центральная), 183, 120 кв. м, 3 отд. входа, отопление, эл. и твердое, 220 Вт и 380 Вт, вода, канализац, газ рядом. Обмен, варианты. Тел. 099-71-74-225. zz Магазин, 100 кв. м, г. Святогорск. Тел. 050-864-68-87. zz Магазин, Пискуновка, около Николаевки, общ. 230 кв. м. 55 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Магазин, Сидорово, общ. 280 кв. м. 2 торг. зала 62, 65 кв. м., возм. сдача в аренду, 2 000 грн+един. риелт. работа 1 000 грн, 147 000. Тел. 050-95-98-152. zz Магазин, Стародубовка, около Николаевки, общ. 160 кв. м., 55 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Магазин. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz Магазин-кафе с оборудованием, 250 кв. м, центр. Тел. 095-935-41-58. zz Магазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zz Нежилое помещение, ул. Силикатная, цена договорная. Тел. 095-229-38-82. zz Помещение под бизнес, 60 кв. м., по ул. Калинина, 3 окна выходят на дорогу, напротив салона красоты «Соло». Тел. 095533-69-79. zz Помещение, 50 кв. м, р-н Ц. рынка. Тел. 050-864-68-87. zz Помещение, 60 кв. м, центр, ул. Калинина, для бизнеса. Тел. 050-872-03-60. zz Помещение, 75 кв. м, под бизнес, центр. Тел. 050-872-03-60. zz Помещение, центр, 10 сот. приват., проход. место. Тел. 093291-96-18. zz Помещение, центр, 60 кв. м, для бизнеса. Тел. 050-864-68-87. zz Поможем купить, продать, обменять квартиру, дом или гараж. Кредит, залог. «АVКНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz Посудный цех, находится в частной собствен., р-н ж/д, 100 кв. м. Тел. 050-87-203-60. zz Промтов. магазин, Хрестище, ул. Советская, 3-а, срочно, недорого. Тел. 093-56-79-055.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Здание под разборку. Дорого! Тел. 095-1-400-400. zz Коммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zz Недвижимость в Крыму, или меняю на квартиру, машину. Тел. 095-319-39-99. zz Помещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Помещ. коммерч. преднаzz Skoda Favorit, 92 г.в., цвет значения, в люб. части города, в синий, варианты обмена. Тел. 093люб. сост. Тел. 050-47185-04. 472-09-57. zz Помещение в черте города, zz Toyota Camry, 93 г.в., 2,2 возм. очень большой квадратуры двигатель, хор. сост., 65 000. Тел. (склад), возм. с дорогим еврорем., 095-217-0-245. коммун. долгами. Тел. 050-471zz Ауди 100, 1992 г.в., механика 85-04. , газ/бенз., дигатель 2,0, 3 200, zz Помещение, центр, коммер. торг. Тел. 050-97-72-073. назначения, для себя, возм. zz Ауди-80, хор. сост., газ/ с дорогим еврорем., коммун. бензин. Тел. 050-864-68-87. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz ВАЗ 2101, в хор. сост. Тел. 066-056-39-88. сдаю zz ВАЗ 2101, газ/бензин, титаны, zz Отдельностоящее здание, 100 кв. м, новострой, 3 отд. музыка, в хор. сост., срочно, док. входа, автоном. отопление, котел, впорядке. Тел. 050-7-1111-74. скважина. Обращ.: ул. Банковская, zz ВАЗ 2107, 2006 г.в.,1,5. Тел. 9. Тел. 050-70-48-188. 050-428-29-15. zz Офисы в центр г. Артемовск, zz ВАЗ -2108. Тел. 099-457разн. площади с рем. и коммуни- 25-52. кациями. Склад. помещения, от 10 zz ВАЗ 2109, 93 г.в., после до 2000 кв. м. Террит. с гаражами капремонта, цена договорная. Тел. по груз. технику. Тел. 095-774- 095-472-89-08. 31-01. zz Ваз 21115, зеленого цвета, zz Офисы, г. Артемовск, центр, 2007 г.в.,тонир., музыка, стеразные площ., с ремонтом, клоподъемн. на передних, новая коммуник., можно под юр. адрес. резина, аккумул., сост. хорошее. Тел. 093-472-09-57. Тел. 093-404-74-11. zz Офисы, гаражи, склады, г. zz ВАЗ-2101, 79 г.в., бежевый, Артемовск. Тел. 0951392099. хор. сост. Тел. 095-17-12-715. zz Офисы, склады, гаражи zz ВАЗ-2101, недорого. Тел. территория автопарка, мороз. 066-84-83-699. камеры, г. Артемовск. Тел. 066zz ВАЗ-2101, цв. белый, 74 980-66-33. г.в., сварочных работ не треб., zz Офисы, склады, гаражи, г. хор. сост., газ зарегистр., резина Артемовск. Тел. 095-774-31-01. зимняя, новая. ВАЗ-21013 под zz Помещение в аренду, под разборку, 17 000. Тел. 095-517офис. Красный Лиман, р-н Авто- 40-68. вокзала. Тел. 099-04-07-500. zz ВАЗ-21011, 75 г.в., оригинал, zz Помещение под офис, 36 кв. не битая, не крашен., до 90 000 км. м, центр, Интернет. Тел. 050-473- Тел. 095-896-99-14. 74-93. zz ВАЗ-21015, 2007 г.в., газ/ zz Помещение под пилораму бензин, зеленый металлик, 4 000. или склад, ул. Фрунзе, 26. Тел.: Тел. 095-17-12-715. 050-031-63-23, 095-339-47-64. zz ВАЗ-2103. Тел. 095-884zz Помещение, 100 кв. м, центр, 36-74. под склад и проч. Тел. 050-473zz ВАЗ-2105, 89 г.в., хор. сост., 74-93. 22000 грн. Тел. 050-76-00-639. zz Помещение, 14 кв. м, центр, zz ВАЗ-2107, 94 г.в., 65 000 км, недорого. Тел.: 050-473-74-93, бензин, 1 500, отл. сост. Тел.: 050063-105-48-76. 031-63-23, 095-339-47-64. zz Помещение, 260 кв. м, центр, zz ВАЗ-21099, 06 г. в., 1.6, для бизнеса. Тел. 050-864-68-87. сигн., титаны, газ пропан, евро-4, zz Помещение, все удоб., ул. К. хор. сост., или обмен на ГАЗель. Тел. 099-024-26-24. Маркса, 43. Тел. 050-164-13-60. zz ВАЗ-21099, 07 г. в., отл. сост. zz Помещение, центр. Тел. 050Тел. 099-069-000-3. 911-80-70. zz ВАЗ-21099, 2007 г. в., не zz Рабочее место мастера парикмахера, маникюра. Тел. 095- бита, не крашена, муз., тон., сиг., тит. дис. R14. Тел. 050-703-27-55. 197-48-50. zz ВАЗ-2114, 2013 г.в., газ/ zz Складские помещения. Тел.: бензин, пробег 90, муз., титаны, 050-031-63-23, 095-339-47-64. не крашена, 4 100. Тел. 099-04zz Склады с офисами, г. Ар- 07-500. темовск, охрана, рампа, тельфер, zz ВАЗ-2172 Приора, кондиц., погрузчики, склад. оборуд-е. Тел. газ евро-4, титаны, муз., 2011 г.в., 095-606-68-87. отл. сост., 5 200. Тел. 050-916zz Террит. с гаражами под груз. 01-41. спецтехнику, г. Артемовск. Тел. zz ГАЗ-2410, 24, Волга, отл. 066-638-58-32. сост, газ пропан/метан. Тел. 066zz Торг. павильон, с летней пло- 710-38-20. щадкой, действ. закусочная, возм. zz ЗАЗ-966, документы, авадр. виды торговли, р-н ж/д. Тел.: рийный. Тел. 050-908-50-20. 050-268-92-07, 7-39-07. zz Любые з/ч на Жигули, zz Торг. площадь, 120 кв. м, Москвич, недорого. Тел.: 050-71центр. Тел. 050-566-44-60. 111-74, 093-725-000-3. zz Швейный цех. Тел. 050-164zz Москвич - 2141, 92 г.в. 13-60. УАЗ-469, по з/ч. Москвич - 412. УАЗ-3962, 2006 г.в., 20 000 км + такой же на з/ч. Москвич-412, треб. ремонта. Тел. 095-774-31-01. zz Москвич по цене металлолома. Тел. 099-018-10-09. zz Победа М-20, 55 г.в. Тел. 095182-23-67. zz Продам Москвич Комби, 88 г.в., газ/бензин, пирожок 86 г.в. Продаю или меняю. Тел. 095-61-89-540. zz Chery Elara, 2008 г.в., 2 л, газ/ zz Сдаю в аренду Газельбензин, цена договорная. Тел. пассаж., «пирожок» дизель, г/п 850 095-229-38-82. кг. Тел. 050-69-49-320. zz Chery Kimo, 2008 г.в., 72 000 zz Славута, 2005 г.в., газ, треб. км, механика, АБС, кондиц., г/у мелкого ремонта, 25 000 грн. Тел. руля, парктроник, титан. диски 095-144-08-67. R14, серый металлик. Тел. 050-69zz Славута, 2010 г.в., 1.3, пробег 70-639. 67 000 км. Тел. 066-655-71-72. zz Daewoo Lanos, 2006 г.в., zz УАЗ-3962, 2005 г.в., газ/ Поляк, темно-синий, 156 000 км, бензин, на гарантии + такой же на газ/бензин, цена договорная. Тел. з/ч. Тел. 095-102-98-88. 050-261-89-62. Куплю zz Fiat Palio, испанск., 1,9, zz Авто быстро в любом сост., на дизель. Тел.: 095-399-72-48, ходу и не на ходу. Тел. 066-433-03-24-20. zz Ford Sierra, 1,6, 1986 г.в. Тел. 222. zz Авто быстро и дорого, на 099-01-65-333. (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). zz Ford Transit, 2003 г. в., разборку оригинал, синий, пассажир (1+16), Тел. 095-14-00-414. zz Авто быстро, дорого на кондиц., автономка, недорого. Тел. разборку. Тел. 066-57-94-540. 095-608-78-19. zz Авто в любом тех. сост., zz Lifan 620, 2009 г. в., беж. цвет, 1,6, пятиступ. КПП, электропакет, любые кредит. проблемы, можно гидроусилитель, сигнализ., АБС, по з/ч, после аварии, грузовые, парктроник, тонировка, кож. салон. легковые. Тел. 095-139-16-77. zz Авто грузовое или легковое, Тел. 050-25-86-347. с докум. и на з/ч. Тел. 066zz Mazda Xedos 6, 98 г.в., двиг. 2, можно бензин, механика 5, на ходу. Тел. 291-55-22. zz Авто до 25 000 грн. Тел. 095050-583-90-22. zz Mazda-2, 2011 г.в., 1,5 дв., 896-99-14. zz Авто под ремонт, рассм. все белый перлам., автомат, 35000 км, полн. компл., или меняю. Тел. вар-ты. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49. 095-606-68-87. zz Авто различ. марок в любом Очень дорого. Приедем Mitsubishi Lancer, 1.5, сост. заберем. Тел.: 050-71-111-74, 90 г.в., 1,5 л, 90 л.с., 093-725-000-3. ГБО, 51 000 грн. Тел.: zz Авто, можно в нераб. сост., для себя. Тел. 050-872-03-60. 066-038-37-02, 063-156zz ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095-87697-78. 04-06. zz ВАЗ, для себя, в хор. сост. zz Renault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., Тел. 050-18-48-588. zz ВАЗ. Срочный выкуп авто. Тел. сост. раб., салон новый, дизель 066-240-47-96. 2.0. Тел. 066-47-87-304.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz ВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. zz Куплю, ВАЗ, газ, Москвич, ЗАЗ, в любом сост., на запчасти. Тел. 095-618-87-76. zz Л/а и г/а с крымским учетом. Тел. 066-980-66-33. zz Легковые, груз. авто, с документами, можно на з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz Москвич или ИЖ-Комби. Тел. 066-00-979-22. zz Славуту, Таврию. Тел. 063989-39-17. zz Срочный выкуп автомобилей ВАЗ. Тел. 050-18-48-588. zz Таврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889. zz Таврию на з/ч. Тел. 050-55140-64. zz Таврию, Запорожец, Славуту на з/ч. Тел. 099-706-47-79. zz Таврию, Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85. zz Таврию, Славуту на з/ч, дорого. Тел. 050-935-87-78.

Меняю

zz Ауди-90 на газу, на квартиру или домик. Тел. 050-87-20-360.

Продаю

zz ГАЗель грузопассажирская, 6-ти местная, 405 инжектор, газ/ бензин, резина новая, хорошее сост., цена договорная, г. Славянск. Тел. 095-671-37-69. zz Mercedes Sprinter-316, грузопас, Volkswagen LT-35, груз., 2006 г.в., хор. сост. Тел. 097-54570-83. zz Авто-бетон сместитель СБА 195, КамАЗ 55-11, 95 г.в., объем 5 куб., авт. двиг., полный кап. ремонт+КамАЗ на з/ч. Тел. 066737-11-77. zz Автокран ЗИЛ КС2561 + такой же на з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz Автокран ЗИЛ КС-2561, 90 г.в., полный капремонт + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 095-31939-99. zz Бочка нерж., 20 куб.м на полуприцепе МАЗ, 2 оси. Тел. 09970-20-473 (Иван). zz Бульдозер Т-170, 94 г.в. Кран МАЗ-Ивановец, 89 г.в., КС 3575, или меняю. Автокран ЗИЛ, 90 г.в., КС 2561. КамАЗ-самосвал, 5511 + такой же на з/ч. Тел. 095-77431-01. zz Бульдозер Т-170, 94 г.в., г/п 40 т, обмен. Стрела подъема на погрузчик Балконкар. Стрела телескопич. на автокран КС-2571. Лапы гидрав. на автокран КС-2571, -3577. Тел. 066-291-55-22. zz Бульдозер ТТ-74 с докум., по з/ч. Тел. 066-737-11-77. zz Вариатор, соломотрясы, з/ч по двигателю. Тел. 097-803-04-58. zz ГАЗон-самосвал, дизель Д-240, 45 000 грн, в отл. сост. Тел. 050-514-68-19. zz ЗИЛ-колхозник, срочно, или обмен на квартиру. Тел. 050-28030-12. zz КаМАЗ-55111, 05 г. в., самосвал + такой же на з/ч, вар-т обмена. Бульдозер ДТ-75 «казахстанец», дв. А41, без наработки, с докум., на з/ч. Тел. 066-737-11-99. zz КаМАЗ-55111, 1991 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч. Тел. 095-102-98-88. zz М/а Mercedes Sprinter-316, грузопас. Volkswagen LT-35, груз., 2006, хор. сост. Тел. 050-64861-77. zz М/а VWT4, 98 г. в., пассажир. Тел. 066-3-524-524. zz МАЗ 5551, 91 г.в., самосвал, капем. кабина нов. образца + такой же на з/ч. Автокран Ивановец, 88 г.в., стрела-телеск., г/п, 14 т + такой же на з/ч. Тел. 066-63858-32. zz МАЗ 555102, 2007 г.в., самосвал, г/п 15 т, дв. ЯМЗ-236, турбина интеркуллер + такой на з/ч, или обмен. Погрузчик фронтал., ТО-6, об. ковша 1,5 куб. м + такой на з/ч, обмен. Тел. 093472-09-57. zz МАЗ-5551, 90 г.в., капрем., кабина нов. образца + такой же на з/ч, варианты обмена. Автокран МАЗ-Ивановец КС3577, стрела телескопич, 15 м + такой же на з/ч. Тел. 095-774-31-01. zz МАЗ-555102, 2007 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч, варианты обмена. Тел. 099-53036-99. zz МАЗ-самосвал, в отл. сост., недорого. Тел. 099-503-26-30. zz Меняю краны, Самосвалы, бульдозеры, погрузчики и др. авто на продукты питания, металл, з/ч, товары народ. потреб., недвиж. и др. Тел. 095-139-16-77. zz МЕНЯЮ микроавтобус VW Transporter T5 2004 г.в. отл сост. на 1-3 комн. квартиру. Тел. 095409-13-30.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Коляска на мотоцикл, цвет красный. Тел. 095-774-31-01. zz Мопед Viper Active, в хор. сост.,2008 г. в. Тел. 050-81-77-280 ( Артем ). zz Мопед Кanuni, красный, 49 куб., зарегистр. в Славянске, нов. двигатель, недорого, в отл. сост. Тел. 099-433-69-23. zz Мотороллер «Муравей» + з/ч, Электрон. ИЖ, МТ-10. Тел. 066-8483-699. zz Рамы велосипедные. Тел. 095-14-07-497. zz Скутер, 2-мест., пр-ва Китай. Велосипед «Школьник». Тел. 050760-06-39. zz Спорт. велосипед, пр-во СССР, в отл. сост. Велосипед №26, в отл. сост. Тел. 099-27-86-467. zz ЯВА-250, документы, з/ч. Тел. 050-908-50-20.

zz ГАЗ-31029, передняя балка, в сборе, серебряная, задний мост, не гудит, колеса остаток износа 40, 4 колеса, зима. Тел. 095-18210-40. zz ГАЗ-53, -66, Газель, УАЗ, по з/ч, с док-ми. Блок дв. 402, нов. Тел. 050-844-56-55. Продаю zz ГАЗ-53, -66, Газель, УАЗ, по zz Обменяю Газель, грузоз/ч, с док-ми. Блок дв. 402, нов. пассажир., 2002 г. в., требует Тел. 050-844-56-55. ремонта на легковое авто или продам. Тел. 066-831-20-42. zz Газель термобудка с док-ми, по з/ч. Тел. 066-638-58-32. zz Погрузик фронтальный ТО-6, объем ковша 1,6 куб + такой же zz ГБО метан. Тел. 093-0-333на з/ч, или обмен. Тел. 066-291898. 55-22. zz ГБО пропан/метан, евро-2, zz Погрузчик львовский, г/п 5 евро-4, с гарантией до 2 лет, с т, с док-ми, по з/ч. МАЗ-64229 + установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, полуприцеп с док-ми по з/ч. ЗИЛгермошлем, 2 шт. Тел. 095-17-124331, 130, 555-самосвал, с док-ми, 715. по з/ч. Тел. 050-844-56-55. zz Генератор ВАЗ-2101, стартер zz Полуприцеп, 2005 г. в., ВАЗ-2101, генератор ВАЗ-2108. идеал. сост., 18 000 грн. Тел. 066З/ч на ВАЗ-Ока, б/у и WV T2. Тел. Куплю 026-10-70. 063-304-47-81. z z Велосипед в хор. сост. zz Самосвал ЗИЛ. Тел. 095139zz Головка блока на Газель, взрослый и детский спортивный, головка 18-82. блока, коленвал иномарки. горный или советский. Тел. 066zz Самосвал МАЗ-5551,92 г.в, + Тел. 098-121-4010. такой же на з/ч. Тел. 095139-18-82. 240-47-96. zz Головка блока, Газель, 16zz Велосипед, можно в нераб. zz Самосвал-КаМАЗ-55111, сост., до 300 грн. Тел. 066-536- клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 2005 г.в. + такой же на з/ч или 61-91. 096-546-22-51. обменяю. Тел. 095-139-32-19. zz Головка блока, коленвал, z Горный спортивный взрослый zz Самосвал-КаМАЗ-55111, и zдетский велосипед блок, шестерни к иномарке. Тел. 2005 г.в. + такой же на з/ч или «Украина» в велосипед, хор. сост. Тел. 050-18- 097-457-17-03. обменяю. Тел. 095-139-32-19. 48-588. zz Головка блока, распредвал, zz СДАМ в аренду ГАЗ 2102. Тел. zz Мини-мокик пр-ва СССР. Тел. шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, 066890-22-75. Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, 050-62-69-421. zz Скутер Yamaha Gear, zz Мопед или скутер, раб. Додж,БМВ. Тел. 066-594-57-64. владелец, регистр. Тел. 099-02- сост., для себя, приеду заберу. 04-491. Велосипед складной. Тел. 095-50zz ТАМ-80, 93 г.в., бортовой, 35-896. г/п 3,6 т, кабина-дуэт, 6 мест, zz Мопед, недорого, можно в двигатель дизельный, или меняю. нераб. сост. Тел. 066-536-61-91. Тел. 095-139-32-19. zz Мопед, скутер в раб. сост. zz Трактор, в тл. сост., 40 000 Тел. 095-39-85-133. грн., торг, срочно. Тел. 095-6489477. zz Тягач, Роман, 92 г.в.,пробег 125 тыс., двиг. МАН, турбинир.,коробка ЗФ,полуприцеп, с док. можно по Продаю з/ч или обмен. Тел. 095-3193999. zz Гидравлич. борт с авто zz УАЗ-452, 06 г. в., газ-бензин, оборудов. под отдых, туризм + Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069такой же на з/ч, возмоз. вар-ты 000-3. zz ГКБ-819 прицеп, ЗИЛобмена. Тел. 095-139-16-83. zz ФАВ 3252, 2008 г.в., г/п 30 т, самосвал, 22 000 грн, торг. Тел. 095-385-82-91. или меняю. Автокран ЗИЛ-130, КС zz Полуприцеп МАЗ, 13,6 м95 2561, 92 г.в., + такой на з/ч. КамАЗ 55111, на ходу, с докум. по з/ч. г.в., с док-ми, по з/ч. Полуприцеп Шнек, 28 т, бортов., двухосный, Тел. 095-606-68-87. zz ФАВ-3252, 08 г.в., самосвал, пневмоход, с док-ми по з/ч. Тел. г/п 30 т, возм. обмен. МАЗ-555102, 066-291-55-22. zz Полуприцеп с док-ми по 07 г.в., самосвал, дв. с турбиной интеркуллер. Трал, г/п, 40 т, 96 з/ч. Прицеп на УАЗ. Полуприцеп г.в., приц-й 9 м. Тел. 066-597- 12 м, контейнеровоз, с док-ми по з/ч. Борта новые на Газель. 29-99. Борта алюм., металл., на прицеп, полуприцеп на МАЗ бортов. Тел. Куплю zz Авто под разборку. Тел.: 066-597-29-99. zz П о л у п р и ц е п - ц и с т е р н а 050-75-48-148, 050-69-56-914, бочка, 18 куб., Франция, на 099-012-68-32. zz Грузовая разборка УАЗ, ГАЗ, zz Авто, спецтехнику, с/х колесах, на ходу, дешево. Тел. ЗИЛ, Газель, КамАЗ, МАЗ, КРАЗ, с технику, докум., з/ч к ним. Тел. 063-95-53-872. док-ми по з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz Прицеп туристич. Скиф М-1, в 099-530-36-99. zz Дв. + КПП на КамАЗ, МАЗ. хор. сост. Тел. 050-274-60-35. zz Гaзель, недорого. Тел. 099Термобудка, кабина на Газель. zz Прицеп туристич., Скиф-М2, Кузов самосвальный на КамАЗ. 453-17-18. 5 мест, хор. сост., нов. матрацы, Кабина КамАЗ, МАЗ. Бульдозер, zz Газель для себя. Тел. 066- 1000 км. Тел. 050-70-48-133. ДТ-75 по з/ч, дв. А41. Тел. 095433-02-22. zz Прицеп тяжеловоз, г/п 40 т, 774-31-01. zz Газель тентовку, для себя. 93 г.в., или обменяю. Тел. 095zz Двиг. ЯМЗ-238 (МАЗ, КрАЗ), Тел. 099-024-26-24. 139-20-99. первой комплектац., стоит на авто, zz Газель, ГАЗон для себя. Тел. zz Прицеп-самосвал, отл. сост., отл. сост., недорого. Тел. 099-503066-88-34-120. 15 000 грн. Срочно. Тел. 095-648- 26-30. zz Груз. авто, л/а, спецтех., с 94-77. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 докум., можно на з/ч. Тел. 095новые первой комплектации, 8 000 Куплю 139-16-77. грн. Тел. 066-026-10-70. zz Прицеп для легкового авто. в zz Груз. авто, спецтехнику, рамы, zz Двигатели, 1.1 кВт, 1000 об., хор. сост. Тел. 050-18-48-588. документы. Тел. 095-139-20-99. 0.77 кВт, 1400 об., компрессор z z Прицеп к л/а, грузовой, СО248ТУ22175015. Тел. 063-499zz Груз. авто, трактора, Газели, бусики, в любом сост., без до- «самострой», зарегестрир. Тел. 56-98. 050-694-93-20. кументов. Приедем, заберем. Тел.: zz Двигатель Ауди-100, 2 л, zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. бензин., генератор, ГУР, кар050-7-1111-74, 093-725-000-3. Тел. 099-11-29-300. бюратор, пр-во Германия, диски на zz Куплю документы, запчасти, zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. ВАЗ, Москвич, БМВ-520, КИА-Рио, резину и др., на груз авто, спец. Фиат-Крома. Тел. 050-694-93-20. технику, прицепы и полуприцепы, Тел. 050-767-68-71. с/х технику. Тел. 066-737-11-77. zz Резину, з/ч на погрузчики. zz Двигатель ГАЗ-24. Тел. 066710-38-20. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. Тел. 095139-18-82. zz Двигатель Мерседес 2,5 тд. сост., люб. модификации, с докум. Тел. 095-46-82-631. и без, приеду заберу. Тел. 066026-10-70. zz Двигатель на ВАЗ-24, 401-й, 1 500 грн. Тел. 095-182-10-40. zz Молоковоз. Тел. 066-73711-99. zz Двигатель ЯМЗ (МАЗ, Краз), в Продаю отл. сост., 50 000 грн., двигатель zz Москвич, ВАЗ, Газ, Газель, z z RABA, 93 г. в., 43 тыс., МТЗ-Д 240 в отл. сост. 45 000 грн. Уаз,Зил, Камаз и др. грузовые, вахтовка мчс, двигатель МАН, Тел. 050-613-27-05. спец. технику, погрузчики. Тел. турбинир, кпп zf, резина с евро 050-844-56-55. zz Диски металл., Р15, 4*100, дисками, р-20. Тел. 095-3193999. разболтовка, 2000 грн за комплект. zz Автомобильный съемник. Тел. 050-96-77-689. Тел. 050-065-48-66. zz Диски титановые, комплект, zz Акуумулятор, резина, груз. б/у, GMB, 17 дюймов, 6 500 грн. камеры и др. Тел. 050-760-06-39. Тел. 050-583-90-22. zz Багажник на ВАЗ, металл., zz З/ч на WV Т-2 и ВАЗ-111 ОКА. срочно, недорого. Тел. 066-502- Тел. 095-144-08-67. 61-52. zz З/ч на ВАЗ, нов. Тел. 099-257Продаю zz Багажник на л/а, головка 96-24. zz Велосипед «Десна», раз- двиг. на Таврию, нов. Коленвал на zz З/ч на ВАЗ, переднее ветровое борной, шипы, самосборка, хор. Таврию, нов. З/ч и двигатель на сост., 2 000 грн. Тел. 099-538- ЗАЗ. Передние крылья. Тел. 063- стекло, подшипники полуоси, рокера для двигателя, автошины 12-40. 989-39-17. для груз. машины, 95х65х15, 4 шт., zz Велосипед «Украина». Тел. zz Бак топлив. на УАЗ. Тел. 050- износ 10%, скидка 50%. Тел. 099063-944-15-38. 268-92-07. 712-18-37. zz Бампер передний на ВАЗzz Велосипед Оскар, совреzz З/ч на Волга, УАЗ, ВАЗ, менный, колеса 28,1 700 грн, в 21010. Борт компьютер Гамма-615. Москвич. Редуктор заднего моста. отл. сост. и советск. велосипед Тел. 050-96-77-689. Пускач, стартер на трактор. Тел. с женской рамой, 700 грн, в отл. zz Будка вахтовка ГАЗ-66. Будка 066-84-83-699. сост. Тел. 050-55-97-178. на ГАЗ, кузов бортов. на ЗИЛ, блок zz З/ч на груз. и легк. авто, дв., головки, коленвал на КамАЗ, резину zz Велосипед подростковый. и др. Маслян. нагнетатель, Скутер «Скей мото» можно на з/ч, МАЗ, мосты, балки, топл. баки, сиденья, печь для микроавтобуса. резина, диски на КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, Камеры R 13. Тел. 050-76-00-639. 2 500 грн. Тел. 099-018-10-09. zz Велосипед, в хор. сост., 7-10 ЗИЛ. Тел. 095-319-39-99. zz З/ч на ЗИЛ, ГАЗ, б/у. Тел. 099zz Велосипед. рама на 12-60-950. лет. Тел. 050-165-31-16. «Орленок» с передней вилкой. Тел. zz Велосипед, пр-во СССР. Тел. 095-399-10-79. zz З/ч с ГАЗели, б/у, задний мост 050-927-10-87. в сборе, двигатель и др. Тел.: 050z z Газ. установка, метан, 3 zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». баллона на Жигули (маленькие) и 164-38-92, 095-22-55-328. Тел. 066-866-919-8. zz З/ч: кабина, рама, документы на 16 кубов. Стартер на ВАЗ-2109. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел.: 050-71-111-74, 093-725- на КаМАЗ, МАЗ. Тел. 095-139Тел. 066-866-919-8. 20-99. 000-3.

14

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Заднее сиденье на Таврию, б/у. Тел. 066-216-00-55. zz Заднее стекло на классику ВАЗ. Тел. 095-521-87-37. zz Задний бампер, б/у на Славуту, 2 нижние шар. опоры нов., длинный рычаг на рулевую Opel Omega В. Тел. 050-69-70-639. zz Запчасти ЗиЛ, Газ-53, ОАЗ. Тел. 050-974-05-21. zz Запчасти на ВАЗ и Газ, б/у. Тел. 095-86-68-098. zz Запчасти на Москвич, двигатель, навесное, ходовая, и др. Тел. 095-61-89-540. zz ЗИЛ, с док-ми по з/ч. Кабина на ЗИЛ 4331, рама, мост, рессоры, балка. Автопогруз. Львовский, г/п 5 т, УАЗ, ГАЗ с док-ми, по з/ч. Резина на ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 093-472-09-57. zz Кабина и люб. з/п на ЗИЛ, шасси на ЗИЛ. Вакуумный насос. Баллоны метан. Тел. 050-28030-12. zz КАМаз, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, с док-ми по з/ч. Тел. 0951393219. zz Капот на Audi, б/у. Тел. 050065-48-66. zz Катушка зажигания для мопеда. Тел. 095-308-03-39. zz Коленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-517-75-51. zz Колёса R14 ,15 на Волгу, двигатель, КПП и др., з/ч на Соболь. МАЗ, МЕРС-310. Тел. 099-01810-09.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Резина на джип, летняя, R-17, 235х60. Тел. 050-7-1111-74. zz Резина на погрузчика 7.00 на 12, 8.15 на 15, 8.25 на 15, 16 на 20. Резина на ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, МАЗ. Тел. 066-737-11-99. zz Резина разн. Пускач-ПД-10. Тел. 050-760-06-39. zz Резина, з/ч на ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КрАЗ. Кузов самосвальный комплект на КамАЗ. Термобудка на Газель, с док-ми. Тел. 095-139-16-77. zz Резину, запчасти на авто ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, Газель, ЗИЛ , ГАЗ, самосвал МАЗ 5551, 92 г.в. Тел. 095-139-18-82. zz Рулевой кардан б/у, бронепровод Tesla, объем 1.8, на Chevrolet Lacetti. Тел. 050-63259-09. zz Ряд сидений для микроавтобуса. Тел. 066-352-45-24. zz Сайлентблоки (Газель, Валдай), усилен., износостойкие, Урал ПТб, 80 грн/шт. Тел. 066-03953-82. zz Сайлентблоки (Газель, Валдай), усилен., износостойкие, Урал ПТб, 80 грн/шт. Тел. 066-03953-82. zz Стартеры и генераторы. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725-000-3. zz Стекло заднего вида на ГАЗ-2410. Тел.: 095-68-06-153, 063-400-29-36. zz Тент на полуприцеп-ФУРУ, длина 14 м., ширина 7 м., в отл. сост., 5 000 грн. Тел. 095-64894-77. zz Титан. диски на 14. Тел. 066866-91-98. zz Фаркоп со съемным дышлом. Тел. 050-173-27-20. zz Щитки с нержавейки, на велосипед, дуги на мотоцикл Чизетто. Тел. 095-01-62-060. zz Эл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095059-33-63. zz Эл. проводка на Рено-Трафик, 2008 г. в. Тел. 066-478-73-04. zz Электродвигатель в хор. сост., от 220 Вольт. Тел. 099-02426-24.

Куплю Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-53647-66.

zz Колесо переднее Honda Spacy, 50 куб. м, б/у. Тел. 066-05146-01. zz Коляска на мотоцикл. Тел. 066-737-11-99. zz Компрессор на ЗИЛ. Диски легкосплав. на Opel R 15, 2 700 грн. Тел. 099-306-68-74. zz Коробка на BMW E 39, 1 500 грн, срочно. Тел. 050-173-27-20. zz Коробка на ВАЗ. Тел.: 050-71111-74, 093-725-000-3. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066026-10-70. zz Кузов самосвальный КамАЗ, кабины на КамАЗ, МАЗ, Газель, ЗИЛ. Топлив баки, рамы с док-ми на УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-291-55-22. zz Кузов самосвальный, комплект на КаМАЗ. Тел. 099-53036-99. zz Кузов, кабину, мост самосвальный на КамАЗ. МАЗ целиком с докум. на з/ч. ЗИЛ с докум. на з/ч. Тел. 095-139-16-83. zz Лобовое стекло на ВАЗ-2101, новое. Тел. 066-292-46-95 (п. 13.00). zz Мост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-33947-64. zz Мосты, балки, рессоры, блок двиг., головки, каленвал, КПП, двиг-ли на УАЗ, ГАЗ, Газель, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, Краз. Тел. 095-10298-88. zz Мотор ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, МАЗ, КРАЗ, 1 комплектации, по 10 000 грн. Тел. 099-503-26-30. zz Навеску фронт. погрузчика КУН на трактор МТЗ, ЮМЗ, полной компл., нов., доставка нов. почтой, без предоплат. Тел. 050-68-28133. zz Отопитель на Икарус, 24 В. ДВС-2410. Зад. мост, торпеда и др. на ВАЗ-2106. Сиденья с иномарки. Тел. 066-848-36-99. zz Передний капот на «Москвич412», 2 колеса зимней резины, на дисках, Р-13. Тел. 099-909-41-14. zz Прицепное устройство для легкового авто ВАЗ 2101-2106. Тел. 095-44-92-500. zz Резина Goodyear, R 16, 205/55, 4 шт., 1 500 грн., хор. сост. Тел.: 099-340-8000,. zz Резина на 15, летняя, два комплекта. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725-000-3. zz Резина на ГАЗ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-737-11-77.

http://slavinfo.dn.ua

zz Борта и тент на ГАЗель. Тел. 099-126-09-50. zz Газ. установка, пропан, для себя. Тел.: 050-71-111-74, 093725-000-3. zz ГБО пропан «евро-2», для себя. Тел. 099-069-000-3. zz ГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zz Двигатель ГАЗ-2410. Тел. 050-76-76-871. zz Двигатель, Fiat Ducato, турбодизель, объем 2,5. Тел. 050694-93-20. zz Диск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. 095-503-58-96. zz Документы и кузов на ЗИЛ ММЗ (коротыш). Тел. 050-28030-12. zz Документы, з/ч, на ГАЗ 66, УАЗ и др. грузов. и спец. технику, резину, з/ч, на погрузчик и спецтехнику. Тел. 066-597-29-99. zz Камеры автомобильные б/у. Не прелые. Можно с дырками. Тел. 095-334-20-85. zz Колеса на ЗИЛ-самосвалкоротыш, б/у. Тел. 099-069-000-3. zz Резину и камеры на «Газель». Тел. 099-30-66-874. zz Солярку в любом кол-ве. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz Электродвигатель. Тел. 095618-87-76.

Продаю Aбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/ безнал. Тел.: 066-431-7069, 063-9-410-810.

zz Cтолярная доска и брус. Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 066-710-38-20. zz А/цем. трубы, Д. 300, 13 м. Тел. 050-97-94-237. zz А/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zz А/цемент. трубы б/у, кирпич б/у, металлопрокат б/у, ворота, гипсоблок, шифер, сыпучие мат-лы. Доступные цены. Тел. 0951-500-200. zz Азбоцементные трубы, объем 100, 400 грн. Тел.: 050-1500315, 095-730-5796. zz Арматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Арматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-20047-53. zz Арматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zz Арматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3.

Арматура, труба, уголок, швеллер, полоса. Тел. 050-536-47-66. zz Арматура, уголок, швеллер, двутавр, труба, прут, полоса, б/у, в отл. сост. Постоянно в продаже. Тел. 095-1-500-200. zz Арматура, уголок. Стекловолокно, Д 20-30 мм, текстолит, карболит, стеклоткань, канифоль и др. Стекло, нов., 4 мм. Швеллер 14, 2х2,1, 2 шт. Тел. 050-76-00-639. zz Арматуру. Тел. 050-67693-53. zz Б/у: кирпич (ассортим.), шлакоблок, плиты, блоки, шифер, шалевка, брус, балка. Тел. 050655-41-40. zz Батареи чугун., отл. сост., б/у. Тел. 095-1-400-400. zz Битумная черепица, еврорубироид, утеплитель, металлочерепица, водосточные системы, сайдинг. Тел.: 095-800-79-21, 093-377-95-13.

zz Блoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 05058-68-271. zz Блoк (2-6) ФБС, плита ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. Тел. 066-595-45-15. zz Блoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. Доставка по городу и р-ну. Тел. 050-877-27-98. zz Блок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39-888-06. zz Блок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 099-22612-51. zz Блок (2-5) б/у бетон. фундамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 095-14-00-414. zz Блок (2-5) б/у, отл. кач-во. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Блок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 09524-53-582. zz Блок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68. zz Блок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. Тел. 050-921-95-54. zz Блок (3-6) б/у, отл. сост. Тел. 050-284-97-57. zz Блок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, ПКЖ. Тел. 099-717-05-20. zz Блок ФСБ, ассортимент 3, 4, 5, 6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80.

Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-975-66-07. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-227-75-80. Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095398-79-18.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Брус, доска, дрова в ассортименте. Цены низкие. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zz Брус, рейка, наличник, решетки, заборы, перголы, беседки, столяр.изделия, сухая доска 50 мм., 40 мм. Тел. 095-2170-245. zz Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 099-11-29-300. zz Вагонка сосна, ольха, наличн., плинтус, уголок. Тел. 095-20955-68. zz Ванна, б/у, керам. Тел. 050632-59-09. zz Высечка в идеал. сост., на забор, вольер, армировку, 5 грн/ кг. Тел. 095-617-85-32. zz Высечка оцинков. Тел. 095365-46-95. zz Гипсоблок б/у, шлакоблок б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46-521. zz Гипсоблок, шлакоблок б/у в хор. сост. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Глина 7 т ЗИЛ, доставка. Тел. 095-1-500-200.

zz Глина, 7 т. Недорого. Тел. 099-012-95-22. zz Глина, земля, чернозем, зола, песок, щебень. Тел. 050-92195-54. zz Глина, зола, песок, шлак, кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-5050-350. zz Глина, песок, зола, шлак, щебень, кирпич б/у. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 095-0-500-200. zz Глина, песок, щебень, кирпич. Тел. 099-074-10-73. zz Глина, чернозем, шлак, зола. Тел. 050-284-97-57. zz Грaнотсев. Тел. 095-81-85866. zz Грaнотсев (0,1-14т). Тел. 05087-53-933. zz Гранотсев. Тел. 095-47868-68.

Гранотсев. Тел. 050044-26-44. Гранотсев. Тел. 099291-50-77. Гранотсев. Тел. 099-56555-66. Гранотсев. Тел. 099975-66-07.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Гранотсев. Тел. 097-89821-84. zz Гранотсев. Тел. 095-21201-21. zz Гранотсев. Тел. 066-52356-38. zz Гранотсев. Тел. 050-14102-13. zz Гранотсев. Тел. 093-66363-72. zz Гранотсев. Тел. 050-15202-08. zz Гранотсев. Тел. 063-94-24157. zz Гранотсев. Тел. 050-80359-63.

Гранотсев. Тел. 099227-75-80. zz Гранотсев. Тел. 099-22775-80. zz Гранотсев. Тел. 099-069000-3. zz Гранотсев. Тел. 093-50855-25. zz Гранотсев. Тел. 093-50855-30. zz Гранотсев. Тел. 096-70-70730. zz Гранотсев. Тел. 050-92195-54. zz Гранотсев. Тел. 050-28497-57. zz Гранотсев. Тел. 050-03449-60. zz Гранотсев. Тел. 099-07410-73. zz Гранотсев. Тел. 099-71705-20. zz Гранотсев. Тел. 095-64104-57. zz Гранотсев. Тел. 095-64104-60. zz Гранотсев. Тел. 066-09627-19. zz Гранотсев (0,-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-975-66-07. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-227-75-80. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050-921-95-54. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050-284-97-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050-578-78-88. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-074-10-73. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-717-05-20. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 066-096-27-19. zz Гранотсев (0,1-10 т), зола, граншлак, песок, щебень, точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 095-1-400-400. zz Гранотсев 7 т. Недорого. Тел. 066-85-333-31. zz Гранотсев абсол. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500200. zz Гранотсев, граншлак, глина, керамзит 7 т ЗИЛ. Дешево. Тел. 099-26-96-000. zz Гранотсев, граншлак, зола, песок, щебень, кирпич, б/у. Тел. 093-508-55-25. zz Грантосев. Тел. 050-57878-88. zz Граншлак. Тел. 095-47868-68.

Граншлак. Тел. 050-04426-44. Граншлак. Тел. 099-29150-77. Граншлак. Тел. 099-56555-66. Граншлак. Тел. 099-97566-07. zz Граншлак. 21-84. zz Граншлак. 01-21.

Тел.

097-898-

Тел.

095-212-

zz Граншлак. Тел. 050-57878-88. zz Граншлак. Тел. 050-03449-60. zz Граншлак. Тел. 099-07410-73. zz Граншлак. Тел. 099-71705-20. zz Граншлак. Тел. 095-64104-57. zz Граншлак. Тел. 095-64104-60. zz Граншлак. Тел. 066-09627-19. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Двутавр №16, 2,5 м, 300 грн. Металл. лист, 2х1, 1,3х0,7, 1 шт., толщ. 2 мм, 400 грн. Тел. 050-15743-45. zz Доска необрезная, тверд. породы, разной длины от 2 до 3,5 м., 7 000 куб. м. Тел. 050-47634-56. zz Доска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41. zz Доска сух., брус, балки, вагонка, доска пола, блокхаус. Доставка. Тел. 097-545-70-83. zz Доска сухая, брус, балки, вагонка, доска половая, блокхаус и фурнитура к ней. Тел. 050-64861-77. zz Доска- шпатлевка 2 куба, сухая. Тел. 050-130-39-53. zz Доска, брус б/у, шифер 6-8волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 095-5796-123.

Еврозабор. Тел. 066508-7-102. zz Жестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Труба, Д 60 мм, стенка 8 мм. Тел. 095-1-400-400. zz Забор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400400.

zz Зола. Тел. 066-158-57-77. zz Зола. Тел. 066-304-83-03. zz Зола. Тел. 095-562-81-18.

Зола. Тел. 099-291-5077. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 097-898-21-84. Тел. 095-212-01-21. Тел. 066-523-56-38. Тел. 050-141-02-13. Тел. 093-663-63-72. Тел. 050-152-02-08. Тел. 063-94-24-157. Тел. 095-720-96-91. Тел. 050-803-59-63.

Зола. Тел. 050-92-34593. Зола. Тел. 099-227-7580. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 050-588-68-00. Тел. 095-097-93-77. Тел. 095-097-97-23. Тел. 095-097-97-96. Тел. 095-433-54-55. Тел. 095-316-33-11. Тел. 095-316-33-00. Тел. 095-562-75-54.

Земля. Тел. 050-04426-44. Земля. Тел. 099-56555-66. Земля. Тел. 099-29150-77. zz Земля. Тел. 066-88-34-120. zz Земля. Тел. 095-51-999-39. zz ЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400. zz Граншлак. Тел. 066-52356-38. zz Граншлак. Тел. 050-14102-13. zz Граншлак. Тел. 093-66363-72. zz Граншлак. Тел. 050-15202-08. zz Граншлак. Тел. 063-94-24157. zz Граншлак. Тел. 095-72096-91. zz Граншлак. Тел. 050-80359-63.

Граншлак. Тел. 099-22775-80.

ЗИЛ, 7 т колхозник, zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050доставка золы, песка, 284-97-57. щебня, граншлака, zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. кирпича, строит. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050мусора, перегноя, 034-49-60. земли, топлив. бриzz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099кетов. Тел. 050-290-81074-10-73. 56. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20. zz Золa. Тел. 050-565-888-4. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Золa. Тел. 050-24-19-019. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095zz Золa (0,1-12 т). Тел. 066-200641-04-60. 47-53. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066zz Зола. Тел. 095-478-68-68. 096-27-19. zz Граншлак (0,1-10 т) дроблен., Зола. Тел. 050-044-26зола, песок, щебень. Доставка. 44. Тел. 095-0-500-200. zz Граншлак (0,1-7 т). Тел. 099zz Зола. Тел. 050-604-3311. 012-95-22. zz Граншлак абс. быстрая доЗола. Тел. 099-56-555ставка. Дешево. Тел. 095-1-500200. 66.

zz Граншлак. Тел. 099-22775-80. zz Граншлак. Тел. 099-069000-3. zz Граншлак. Тел. 093-0-333898. zz Граншлак. Тел. 093-50855-25. Граншлак, гранотсев, zz Граншлак. Тел. 093-508строит. мусор. Тел. 55-30. 050-923-45-93. zz Граншлак. Тел. 096-70-70730. zz Граншлак, зола, песок, zz Граншлак. Тел. 050-921кирпич, щебень, строймусор, 95-54. zz Граншлак. Тел. 050-284- земля, перегной. Тел. 095-18-99066. 97-57.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

Зола. Тел. 099-975-6607. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 099-088-78-77. Тел. 066-416-88-48. Тел. 066-300-24-02. Тел. 066-414-71-31.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Зола. Тел. 095-398-88-59. zz Зола. Тел. 095-390-88-80. zz Зола. Тел. 095-220-32-23. zz Зола. Тел. 099-495-84-44. zz Зола. Тел. 095-1-500-200. zz Зола. Тел. 093-0-333-898. zz Зола. Тел. 093-508-55-25. zz Зола. Тел. 093-508-55-30. zz Зола. Тел. 096-70-70-730. zz Зола. Тел. 050-921-95-54. zz Зола. Тел. 050-284-97-57. zz Зола. Тел. 050-578-78-88. zz Зола. Тел. 050-034-49-60. zz Зола. Тел. 099-074-10-73. zz Зола. Тел. 099-717-05-20. zz Зола. Тел. 095-641-04-57. zz Зола. Тел. 095-641-04-60. zz Зола. Тел. 066-096-27-19. zz Зола (0,1-1 т). Тел. 066-5794-540. zz Зола (0,1-1 т). Тел. 050-90858-88. zz Зола (0,1-1 т). Тел. 095-56263-11. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-41468-38. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-41472-22. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-97566-07.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Зола. Недорого. Тел. 095-640zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассорт. 54-45. б/у в хор. сост. Сыпучие мат-лы. Всегда в наличии. Доставка zz Камень бутовый для заборов, вовремя. Тел. 099-26-96-000. дизайна. Тел. 095-425-20-18. zz Кирпич (1000 шт.) абс. асПродаю zz Киpп. 500 шт., красный, обоzz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-227- женный, 400 шт., белый полутор. сортим. б/у - белый, красный, огсиликат., б/у, возм. доставка. Тел. неупор., шамотный, кислотоупор., 75-80. гипсоблок, шлакоблок, песок, zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-097- 095-24-53-582. зола, щебень, шлак дроблен., 96-99. гранотсев. Доставка. Тел. 095-0К и р п . ( 1 0 0 0 ш т . ) 500-200. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-09797-73. красный полнотелый, б/у, zz Кирпич (1000 шт.) ассорт. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-01отл. кач-во. Тел. 066-20- б/у, качество, доступные цены, 85-556. доставка. Тел. 099-50-50-350. 888-63. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-921zz Кирпич (1000 шт.) б/у 95-54. красный, хорошо обожженный, zz Кирп. aбс. ассорт. абс. кач-во для постр. слив. ям, цоколей, не zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-284- б/у белый, белый одинарный, разруш. от воды. Не посредник, 97-57. красный, кислотоупор., шла- возм. доставка. Тел. 066-51-41zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-578- коблок, плиты, блоки, полублоки. 613. 78-88. Сыпучие материалы. Низ. цены. zz Кирпич (1000 шт.) б/у, zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-034- Доставка беспл. по городу и р-ну. красный, обож. полнотелый (не 49-60. Тел. 099-622-44-14. разруш. от воды). Тел. 095-320zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-074zz Кирп. aбс. ассорт., aбс. 35-90. 10-73. кач-во: белый, белый полуторный, zz Кирпич (1000 шт.) красный, zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-717- красный, кислотоупорный, огне- обожженный, полнотелый. Тел. 05-20. упорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки 050-24-19-119. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-641- ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. zz Кирпич (1000 шт.), абс. любой Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31- б/у, 04-57. качество, точн. кол-во. Вы 999-41. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-641останетесь довольны. Тел. 066-5704-60. zz Кирп. абс. ассорт. - б/у белый, 95-113. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-096- красный, шамотный, огнеупорн., zz Кирпич (1500 бел., 2000 серый краматорский, сыпучие красн. обож.), б/у, не посредник, 27-19. материалы, песок, зола, шлак. Тел. возм. доставка от 100 шт. Тел. zz Зола (0,1-10 т) абс. быстрая 099-622-72-12. доставка ЗИЛ, договор. цена. Тел. 095-88-46-360. 095-1-400-500. zz Кирп. абс. ассорт. б/у красный zz Кирпич (1500 белый, zz Зола (0,1-10 т) ЗИЛ, зер- полнотел., обожжен. для сливных полуторный), а также 2000 шт. ям, цоколей. Кирпич белый, кисло- красного, обоженного, крепкого нистая. Тел. 095-1-400-400. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, тоупор., огнеупор., серый. Песок. для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. глина, песок, шлак дроблен., Доставка. Тел. 099-012-95-22. zz Кирпич (2000 шт.) - абс. щебень. Точный вес. Кирпич б/у. zz Кирп. абс. ассорт. красный, Доставка вовремя. Тел. 095-1-400- белый, серый, огнеуп., кислот. ассорт. б/у - для сливных ям, доставка. Тел. 099-26-96-000. 400. Тел. 099-975-66-07.

zz Зола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак, щебень. Доставка в теч. 2 часов. Тел. 099-2696-000. zz Зола (0,1-10 т) хор. качества! Цена договорная. Тел. 099-01295-22. zz Зола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Зола (0,1-10 т), глина, граншлак, песок, шлак, щебень с бесплатной доставкой. Тел. 09950-50-350. zz Зола (0,1-10 т). Быстро доставим по доступным ценам. Тел. 099-7-700-200. zz Зола (0,1-10 т). Глина, шлак дроблен., щебень, граншлак, песок. Недорого. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Зола (0,1-10 т). Хор. качество! Точный вес! Недорого. Тел. 06685-333-31. zz Зола в наличии. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zz Зола ЗИЛ, абс. быстрая доставка в теч. 1 часа, недорого. Тел. 095-1-500-200.

zz Кирп. абс. любой. Тел. 050921-95-54. zz Кирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521.

Кирпич. Тел. 099-97566-07.

zz Кирпич. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич. Тел. 050-921-95-54. zz Кирпич. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич. Тел. 050-578-78-88. zz Кирпич. Тел. 050-034-49-60. zz Кирпич. Тел. 099-074-10-73. zz Кирпич. Тел. 099-717-05-20. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-60. zz Кирпич. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич (10 000 шт.) абс. большой ассортимент б/у. Доставка. Недорого. Тел. 095-1-400500. zz Кирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-399З о л а , д р о б л е н н ы й 66-03. граншлак. Тел. 050-290zz Кирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, 81-56. кислотоупор., огнеупор., шав люб. кол-ве. Доставка. zz Зола, песок, шлак, щебень. мотный, Тел. 099-36-37-745. Недорого. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич (1000 шт. белый) zz Зола, шлак, щебень, песок, (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. Песок. Доставка. Цена договорная. 093-0-333-898. Тел. 095-1-400-400.

16

zz Кирпич (2000 шт.) б/у красный обожженный. Доставка. Недорого. Тел. 095-0-500-200. zz Кирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18. zz Кирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37-800. zz Кирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49006. zz Кирпич 10 000 шт. - красн. в хор. сост. Доставка. Тел. 066-85333-31. zz Кирпич 10 000 шт. абс. ассорт. б/у - белый, кислотоупор., красный, огнеупор., силикат., многодыр., краматорский серый, гипсоблок, шлакоблок, недорого. Бесплат. доставка. Тел. 095-1-500200. zz Кирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zz Кирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 06657-95-327. zz Кирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599. zz Кирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400-400.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Кирпич абс. ассорт. б/у Кирпич б/у любой. Тел. белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, 099-227-75-80. гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zz Кирпич б/у огнеупорный. Тел. zz Кирпич абс. ассорт. б/у в 050-803-59-63. хор. сост. белый, крас., кислот., zz Кирпич б/у отлич. кач-ва. Тел. огнеуп., серый, шлакоблок, 099-227-75-80. гипсоблок. Доставка. Цена догоzz Кирпич б/у, белый. Тел. 050ворная. Тел. 095-1-400-400. 803-59-63. zz Кирпич б/у, красный. Тел. 093-663-63-72. zz Кирпич б/у, красный. Тел. 095-478-68-68. zz Кирпич б/у, красный. Тел. 050-803-59-63. zz Кирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099-45313-33. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-478-68-68. zz Кирпич абс. большой ассорт. zz Кирпич белый, б/у. Тел. 095Тел. 066-096-27-19. 478-68-68. zz Кирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый Кирпич красный, крам. Тел. 099-717-05-20. силикатный, б/у. Тел. zz Кирпич абсол. целый, б/у, красный, серый, белый, полу050-923-45-93. торный. Тел. 050-578-78-88. zz Кирпич б/у. Тел. 050-803zz Кирпич красный, силикатный, 59-63. огнеупорный, б/у, самовывоз, с .Маяки. Тел. 050-505-53-22. zz Кирпич б/у. Тел. 099-97566-07. zz Кирпич легковес. Тел. 050zz Кирпич б/у. Тел. 095-478- 583-33-89. 68-68. zz Кирпич б/у. Тел. 099-22775-80. zz Кирпич б/у. Тел. 093-0-333898.

zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 063-94-24-157. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич, б/у, огнеупор. Тел. 066-523-56-38. zz Кирпич, б/у: белый, красный, серый, шамот. Шифер 8-волн., полублок, гипсоблок, шлакоблок. Регеля 6-18 м. Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита стеновая. Блок ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-274-51-33. zz Крышка колодца метал., с дверцей и подшипниками. Тел. 050-701-24-67. zz Лист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Тел. 095-1-400-400. zz Лист железа, 1мм., шифер, старый, б/у, 120х70. Тел. 095-25042-65. zz Лист текстолита 1000*1000, 3 мм. Тел. 050-632-59-09. zz Металл, толщ. 1 мм, от холодильника «Донбасс». Тел. 095144-08-67.

zz Кирпич б/у. Тел. 093-50855-25. zz Кирпич б/у. Тел. 050-92195-54. zz Кирпич б/у. Тел. 050-28497-57. zz Кирпич б/у. Тел. 050-57878-88. zz Кирпич б/у. Тел. 050-03449-60. zz Кирпич б/у. Тел. 099-07410-73. zz Кирпич б/у. Тел. 099-07410-73. zz Кирпич б/у. Тел. 099-71705-20. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-60. zz Кирпич б/у. Тел. 066-09627-19. zz Кирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095339-47-64, 063-560-68-85. zz Кирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zz Кирпич б/у для сливных ям. Тел. 095-88-50-714. zz Кирпич б/у красн., белый, серый. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич б/у красный 500-2000 шт., недорого. Тел. 050-034-49-60.

zz Паронит, Б3, 750х750, 4 шт, сальниковая набивка (пенька), 10 кг, сетка латун., 3,1х1 м, провод ВПП-6, для погруж. насосов, 150 м. Тел.: 3-32-52, 095-639-64-76.

Кирпич б/у любой. Тел. 099-975-66-07.

http://slavinfo.dn.ua

zz Кирпич обожжен. красн., серый, кислотоуп., белый полут. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич силикат. полутор, огнеупор., кислотоупор. Тел. 05076-76-871. zz Кирпич, 1,50 грн. Тел.: 05015-00-315, 095-730-57-96. zz Кирпич, 1500 шт., абс. ассорт. б/у - белый, красный, кислотоупорный, огнеупорный, в хор. сост. Песок. Доставка. Тел. 099-7-700200. zz Кирпич, б/у. Тел. 095-72096-91. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 097898-21-84. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095212-01-21. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 066523-56-38. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050141-02-13. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 093663-63-72. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050152-02-08. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 06394-24-157. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095720-96-91. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 097-898-21-84. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-212-01-21. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 066-523-56-38. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 050-141-02-13. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 050-152-02-08.

Металлопрофиль, б/у, 1,9х6 м, 9-11 грн/кг. Тел. 050-536-47-66. zz Ондулин, пенопласт, ДВП, ДСП, б/у. Тел.: 050-031-63-23, 095-339-47-64.

Перегной, земля, чернозем. Тел. 050923-45-93. zz Песoк. Тел. 066-35-37-800. zz Песoк. Тел. 050-565-888-4. zz Песoк. Тел. 095-86-800-85. zz Песoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в мешках). zz Песoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099-62244-14. zz Песок. Тел. 050-044-26-44.

Песок. Тел. 050-04426-44. zz Песок. Тел. 099-291-50-77. zz Песок. Тел. 066-208-47-74.

Песок. Тел. 099-56-55566. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 066-416-0-222. Тел. 066-093-99-37. Тел. 066-093-92-09. Тел. 066-093-99-14. Тел. 066-711-05-56. Тел. 066-304-92-22. Тел. 066-415-99-79. Тел. 095-097-98-09.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Шлак. Тел. 099-975-6607.

Продаю Песок. Тел. 099-29150-77. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 099-975-66-07. Тел. 097-898-21-84. Тел. 095-212-01-21. Тел. 066-523-56-38. Тел. 050-141-02-13. Тел. 093-663-63-72. Тел. 050-152-02-08. Тел. 063-94-24-157. Тел. 095-720-96-91. Тел. 095-478-68-68. Тел. 050-803-59-63.

Песок. Тел. 050-92345-93. Песок. Тел. 099-22775-80. zz Песок. Тел. 099-227-75-80. zz Песок. Тел. 050-604-11-44. zz Песок. Тел. 050-60-47-755. zz Песок. Тел. 095-09-79-693. zz Песок. Тел. 095-097-93-87. zz Песок. Тел. 095-018-53-33. zz Песок. Тел. 095-562-88-58. zz Песок. Тел. 095-562-75-22. zz Песок. Тел. 095-562-87-78. zz Песок. Тел. 095-0-800-301. zz Песок. Тел. 095-398-88-05. zz Песок. Тел. 099-496-44-41. zz Песок. Тел. 099-069-000-3. zz Песок. Тел. 093-0-333-898. zz Песок. Тел. 093-508-55-25. zz Песок. Тел. 093-508-55-30. zz Песок. Тел. 096-70-70-730. zz Песок. Тел. 050-921-95-54. zz Песок. Тел. 050-284-97-57. zz Песок. Тел. 050-578-78-88. zz Песок. Тел. 050-034-49-60. zz Песок. Тел. 099-074-10-73. zz Песок. Тел. 099-717-05-20. zz Песок. Тел. 095-641-04-57. zz Песок. Тел. 095-641-04-60. zz Песок. Тел. 066-096-27-19. zz Песок (0,1 -10 т). Доставка. Быстро! Недорого! Тел. 099-7-700200. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-87604-06. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-09798-33. zz Песок (0,1-1 т) доставка в мешках. Поднимем на этаж. Тел. 066-20-888-63.

Песок (0,1-10 т). Тел. 099-975-66-07. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-09398-71. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-57355-00. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-09798-28. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-01849-99. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-31633-22. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-56293-79. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-71705-20. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57.

zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-64104-60. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Песок (0,1-10 т) абс. быстрая доставка, точный вес. Тел. 095-1400-400. zz Песок (0,1-10 т) мытый. Кр. Лиман. Точный вес. Доставка. Тел. 099-012-95-22. zz Песок (0,1-10 т) недорого. Тел. 050-57-51-177. zz Песок (0,1-10 т), глина, граншлак, зола, шлак, щебень. Доставка. Цена договорная. Тел. 099-50-50-350. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, шлак, щебень. Доставка. Точный вес. Приятные цены. Тел. 095-1400-500. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, шлак, щебень. Кирпич б/у. Цена договорная. Тел. 099-26-96-000. zz Песок (0,1-10 т). Быстро. Недорого. Тел. 066-85-33-331. zz Песок (0,1-10 т). Договорная цена. Доставка. Тел. 095-0-500200. zz Песок краснол. мытый, глина, зола, шлак. Точный вес. Низкие цены. Доставка. Тел. 095-1-500200.

zz Плита (42, 48, 54, 58, 60, 63) ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Тел. 099-975-66-07. zz Плита 6,3х1,2, пустотка, 5 шт., 3х63х1,2, 1х5х1,2, 1х4,8х80, нов., 1500 грн/1 шт., самовывоз из Святогорска. Тел.: 050-031-63-23, 095-339-47-64, 063-560-68-85. zz Плита дорожная. Тел. 050076-21-49. zz Плита дорожная армированная б/у в ассорт. Тел. 095-39966-03. zz Плита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-266-60-68.

Плита ПК (42-63). Тел. 099-975-66-07. Плита ПК (42-63). Тел. 099-227-75-80.

zz Труба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. zz Труба Д 250 мм, толстостенная. Тел. 095-016-77-71. zz Труба проф., 140х140, труба 420, 630 и др. металлопрокат. Тел. 095-774-31-01. zz Трубы оцинков. и черная, Д. 3/4, ЧК-50, 2 м. Мойка, нерж., круглая, б/у. Тел. 066-478-73-04. zz Уголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099069-000-3. zz Уголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Тел. 0951-400-400. zz Уголок 35-75, арматура 18, швеллер, 8-10. Железо листовое. Балки, 6-8 м. Гаражные ворота «Стандарт». Тел. 099-018-10-09. zz Уголь! Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 095-579-6-123. zz Фасад камина, чугун., литой, 0,8х0,8 и 0,6х0,6. Тел. 095-1-500200. zz Цемент Балаклея М-400. Доставка по городу бесплатно от 10 мешков. Тел. 050-422-06-26. zz Цемент, М500, шлакоблок, срочно. Тел. 099-721-58-00. zz Черепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-03163-23, 095-339-47-64. zz Черепица неглазурованная, 55 000 шт., 5 грн./шт., возм. бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095339-47-64.

zz Плита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. zz Плитка облицов. Тел. 095-0088-007. zz Плитка трот., бордюры, водостоки, ступени, шляпы на колонну, плитка фасадная и т.д. Тел. 050-90-70-258. zz Плитка тротуар., бордюр, воПесок, зола, щебень. досток, парапет, шляпы заборные, Тел. 095-91-92-992. еврозабор, шлакоблок, полублок. Установка забора. Тел. 095-229zz Песок, зола, щебень, 38-63. граншлак, земля, кирпич, zz Плитка тротуарная. Тел. 095строймусор, перегной. Тел. 05091-92-992. 753-86-99. zz Плитка тротуарная «Ромб», zz Песок, зола, щебень, Чернозем. Тел. 099граншлак, чернозем, перегной. «Старый город», «Кирпичик». Тел. 975-66-07. 095-91-92-992. Доставка. Тел. 050-655-41-40. zz Плитка тротуарная, виброzz Песок, зола, щебень, шлак, zz Чернозем. Тел. 099-975гранотсев. Кирпич, б/у. Доставка. прессованная. Тел. 095-91-92-992. 66-07. Тел. 093-508-55-30. zz Плиты ж/б, 48, б/у. Тел. 050zz Песок, зола, щебень, шлак, 100-86-76. Чернозем. Тел. 099граншлак. Доставка. Тел. 096-7070-730. 227-75-80. Плиты перекрытия , zz Плитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ 5,8-6,3 м., кирпич белый, любых размеров, в любом кол-ве, zz Чернозем. Тел. 099-227доставка. Тел. 099-50-33-599. красный, брус шалевка 75-80. zz Чернозем. Тел. 050-921обрез. Тел. 050-680-25Плитa (32-63) - абс. 95-54. 85. zz Чернозем. Тел. 050-284ассорт. б/у. ПК, 6-12, 97-57. ПКЖ люб. кол-во, Плиты перекрытия zz Чернозем. Тел. 050-578доставка по городу и , 5,8-6,3 м., кирпич 78-88. р-ну. Тел. 066-433-0-222. zz Чернозем. Тел. 050-034белый, красный, брус 49-60. шалевка обрез. Тел. zz Плитa (32-63) абс. ассорт, zz Чернозем. Тел. 099-074б/у ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. 095-311-922-8. 10-73. кол-во, доставка. Тел. 066-57-95zz Чернозем. Тел. 099-717113. zz Плиты-сэндвич с утеzz Плитa (32-63) абс. ассорт. б/у, плителем. Паркет из дуба и бука. 05-20. zz Чернозем. Тел. 095-641ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, Лист стал., 0,75 мм, 1,65х0,9 м. доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, на крыльцо. Тел. 050-065- 04-57. 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. Козырек zz Чернозем. Тел. 095-64148-66. zz Плитa (32-63) ассорт., б/у: zz Прод 2 куска швеллера № 24, 04-60. ПК, ПКЖ, любые размеры, резка zz Чернозем. Тел. 066-096под нужный размер, а также блоки по 10 м. Тел. 050-694-93-20. zz Продам столярную доску и 27-19. ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу zz Шалевка, б/у, шифер брус. Тел. 099-11-29-300. и р-ну. Тел. 099-20-88-661. 8-волновой, б/у. Тел. 050-24-19zz Раковина керам. белая, б/у. 019. Плитa (32-63) б/у ПК Тел. 050-761-23-80. Швеллер №10, 1-3,5 м, 2-2,1 zz Сендвич-панели, 7 шт., 2х1 м,zzшвеллер (резка под размер), ПКЖ №12, 2-3 м, уголок м. Тел. 066-431-70-69. 100х100х10, 1-3,6 м, 2-3,3 м, тиса (3-12). Тел. 066-431-70zz Стекло, б/у, недорого. Карниз. большие, 155 мм. Тел. 050-90869. Плитка облицовочная, 20х20. Тел.: 50-20. 095-381-90-21, 66-44-40. zz Шифер 6-, 8-волновый, б/у zz Плитa (32-63) ПК, резка под zz Стекло, оконное, 37х120, светлый, хор. качества). нужный размер. Тел. 095-79-75- 48х130, 100х130. Тел. 050-825- (белый, Тел. 066-431-70-69. 520. 22-99. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 095zz Плита (2-9 м) возм. резка под zz Стеклоблок б/у, 200 шт., отл. 88-50-714. ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). сост. Тел. 095-1-400-400. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 095Тел. 095-88-50-714. zz Стеклоблоки, кафель 026-49-81. zz Плита (32-63) абс. ассорт., б/у zz Шифер 8-волн., б/у и нов. ПК от 32 по 63, резка под нужный керамич. Тел. 095-01-62-060. zz Стекловата, б/у. Тел. 063- Шифер, 6-волн., большой. Тел. размер, ПКЖ любые размеры. 095-1-400-400. Доставка по городу и р-ну. Тел. 304-47-81. 099-974-89-85. zz Шифер, бетон. блоки и пр. zz Строит. мастерки, малярные zz Плита (32-63) абс. ассортим., валики, новые. Плитка облицо- стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79. б/у, ПК, ПКЖ. Доставка. Тел. 050- вочная, б/у. Тел. 099-257-96-24. 921-95-54. zz Шлак. Тел. 095-478-68-68. zz Стройматериалы, б/у, в асzz Плита (32-63) б/у ПК, ПКЖ, сортименте. Тел.: 050-031-63-23, блоки (3, 4, 5, 6), любое кол-во. 095-339-47-64. Шлак. Тел. 050-044-26Тел. 050-284-97-57. 44. zz Плита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, Тротутарная плитка ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, дов ассортим.: водоставка. Тел. 095-79-75-520. Шлак. Тел. 099-291-50стоки, бордюры, шляпы zz Плита (32-63) ПК, ПКЖ в ас77. сортим. Тел. 099-227-75-80. на забор, дорожные zz Плита (42, 48, 54, 56, 58, бордюры. Бесплатна 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, Шлак. Тел. 099-56-555доставка по городу. Тел. аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 66. 050-178-07-12. 095-1-400-400.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

Тел. 099-975-66-07. Тел. 097-898-21-84. Тел. 095-212-01-21. Тел. 066-523-56-38. Тел. 050-141-02-13. Тел. 093-663-63-72. Тел. 050-152-02-08. Тел. 063-94-24-157. Тел. 095-720-96-91. Тел. 050-803-59-63. Тел. 095-320-35-90. Тел. 099-227-75-80.

Шлак. Тел. 099-227-7580. zz Шлак. Тел. 095-097-98-33. zz Шлак. Тел. 099-069-000-3. zz Шлак. Тел. 093-0-333-898. Шлакоблок, нов., виброzz Шлак. Тел. 096-70-70-730. прессован., пропарен., от zz Шлак. Тел. 050-921-95-54. завода-производителя, zz Шлак. Тел. 050-284-97-57. 8,70 грн/шт. Тел. 050zz Шлак. Тел. 050-578-78-88. 274-51-33. zz Шлак. Тел. 050-034-49-60. zz Шлак. Тел. 099-074-10-73. zz Шпатлевка. Тел. 050-50186-17. zz Шлак. Тел. 099-717-05-20. zz Щeбень. Тел. 099-454-76-75. zz Шлак. Тел. 095-641-04-57. zz Щeбень (1-14 т). Тел. 099zz Шлак. Тел. 095-641-04-60. 453-21-22. zz Шлак. Тел. 066-096-27-19. zz Щебeнь. Тел. 050-24-19-019. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 099-227zz Щебень. Тел. 095-478-68-68. 75-80. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-578Щебень. Тел. 050-04478-88. 26-44. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 095-641Щебень. Тел. 099-5604-57. 555-66. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Шлак (0,1-10 т) для отсыпки Щебень. Тел. 099-975дворов. Тел. 099-975-66-07. 66-07. zz Шлак (0,1-10 т) доставим быстро. Тел. 050-284-97-57. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. Тел. Щебень. Тел. 099-291099-074-10-73. 50-77. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. для засыпки дорог. Доставка в течение zz Щебень. Тел. 099-975-66-07. 2 часов. Тел. 095-0-500-200. zz Щебень. Тел. 097-898-21-84. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., zz Щебень. Тел. 095-212-01-21. глина, керамзит, зола, песок, zz Щебень. Тел. 066-523-56-38. щебень. Быстро и вовремя доставим. Тел. 099-26-96-000. zz Щебень. Тел. 050-141-02-13. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., zz Щебень. Тел. 093-663-63-72. зола, песок. Доставка. Договорная zz Щебень. Тел. 050-152-02-08. цена. Тел. 099-7-700-200. zz Щебень. Тел. 063-94-24-157. zz Шлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. zz Щебень. Тел. 095-720-96-91. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1-400400. Щебень. Тел. 050-92zz Шлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 345-93. 095-641-04-60. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский. Щебень. Тел. 099-227Тел. 050-921-95-54. 75-80. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский дроблен. Доставка. Тел. 095-1400-500. zz Щебень. Тел. 099-227-75-80. zz Шлак (0,1-10 т) молот., zz Щебень. Тел. 095-097-93-77. крамат. Тел. 099-717-05-20. zz Щебень. Тел. 095-562-63-11. zz Шлак (0,1-10 т), глина, zz Щебень. Тел. 095-562-83-38. граншлак, зола, песок, щебень. zz Щебень. Тел. 095-319-22-99. Доставка. Доступная цена. Тел. zz Щебень. Тел. 095-620-11-33. 099-50-50-350. zz Щебень. Тел. 099-069-000-3. zz Шлак (0,1-10 т), договор. zz Щебень. Тел. 093-0-333-898. цена. Тел. 099-012-95-22. zz Щебень. Тел. 093-508-55-25. zz Шлак (0,1-10 т). Очень дешево! Тел. 066-85-333-31. zz Щебень. Тел. 093-508-55-30. zzШлак абс. быстрая доставка. zz Щебень. Тел. 096-70-70-730. Договор. цена. Тел. 095-1-500zz Щебень. Тел. 050-921-95-54. 200. zz Щебень. Тел. 050-284-97-57. zz Щебень. Тел. 050-578-78-88. Шлак краматорский. zz Щебень. Тел. 050-034-49-60. Тел. 050-92-345-93. zz Щебень. Тел. 099-074-10-73. zz Щебень. Тел. 099-717-05-20. zz Шлакоблок б/у, гипсоблок, zz Щебень. Тел. 095-641-04-57. кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-622zz Щебень. Тел. 095-641-04-60. 72-12. zz Щебень. Тел. 066-096-27-19. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099Шлакоблок вибраци- 975-66-07. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099онно-прессовочный из пропарочной камеры. 227-75-80. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050Погрузка, доставка ул. 921-95-54. Обращ.: ул. Професzz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050сиональная, 11 (р-н Ц. 284-97-57. рынка). Тел. 095-398-79zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. 18. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050zz Шлакоблок нов. и б/у, хор. 034-49-60. сост. Тел. 066-431-70-69. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099zz Шлакоблок новый и б/у. Тел. 074-10-73. 099-069-0003. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099zz Шлакоблок, гипсоблок б/у. 717-05-20. Песок, зола. Доставка. Тел. 095-1zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095400-500. 641-04-57.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Здание под разборку. Тел. 066-523-56-38. zz Здание под разборку. Тел. 063-94-24-157. Продаю zz Здание под разборку от zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095- маленьких до больших + дорогой стройматериал. Тел. 050-274641-04-60. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066- 51-33. zz Кирпич абс. все стройматер., 096-27-19. zz Щебень (0,1-10 т) ассорт. заберу, дорого. Тел. 099-22612-51. Гранотсев. Точный вес. Доставка. zz Кирпич абс. любой. Тел. 050Тел. 095-1-400-400. zz Щебень (0,1-10 т) гранит., 24-19-119. доломит., зола, песок, шлак доставка в теч. 1 часа. Договорная цена. Тел. 095-1-400-500. zz Щебень (0,1-10 т) гранитный, доломитный фракция 5-20, гранотсев, зеленка, граншлак, зола. Доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Щебень (0,1-10 т) гранитный, доломитный. Гранотсев. Зола. Песок. Точный вес. Доставка в течение 1 часа. Тел. 095-0-500200. zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ, гранит., доломит., Доставка. Недорого. Тел. 099-50-50-350. zz Кирпич абс. любой б/у и все zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ. Нестройматериалы (плиты, блоки, дорого! Тел. 066-85-333-31. гипсоблок, шлакоблок, шифер, zz Щебень (0,1-10 т), ассорт., Заберу дорого. Тел. 050гранотсев, зола, песок, шлак. доска). Точный вес. Недорого. Доставка. 87-53-933. zz Кирпич абс. любой б/у, в люб. Тел. 099-7-700-200. (приеду заберу от 100 шт). zz Щебень (0,1-10 т). Быстро! кол-ве Доступные цены! Точный вес! Тел. Тел. 099-453-21-22. zz Кирпич абс. любой б/у, плиты, 099-012-95-22. шифер, доска, заберу. Тел. zz Щебень ассорт. - гранит, блоки, доломит, доставка. Тел. 095-1- 099-974-89-85. zz Кирпич абс. любой, б/у, 500-200. плиты, блоки, приеду заберу. Тел. zz Щебень, шлак, песок, 095-88-46-360. песчаник, доломит, булыжник сер., zz Кирпич от 60 коп., разный. гранитный, крас., дикий камень, от 1 кг до 100 т, и др. строймат., Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. рассрочка, бартер. Тел.: 050-03163-23, 095-339-47-64, 063-560zz Кирпич, б/у. Тел. 066-52368-85. 56-38. zz Электроды, 3 мм. 5 кг., в zz Кирпич, б/у. Тел. 093-663упаковке, цена 75 грн./ упаковка. 63-72. Тел.: 066-952-26-69, 063-741zz Кирпич, б/у. Тел. 050-15255-78. 02-08.

zz Краску, олифу, морилку, лак, ДСП, ДВП, УСБ. Листы нерж., zz 10 000 кирпича б/у - красный, трубы нерж. Тел. 066-710-38-20. белый, металлопрокат б/у, плиты, zz Куплю уголок металл. 20х20, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400-400. 25х25, 32х32, 35х35, трубу металл. zz Абс. все виды металлов, 3/4, 1/2. Тел. 050-53-11-641. zz Лестница металл. Тел. 095расчет на месте. Тел. 050-017-4464-48-84. 333. zz Лестница металл. Тел. 095zz Абсолютно дорого! Черный и цветной металл. Самовывоз. Тел. 464-48-84. 050-161-20-94. zz Лом всех видов. Расчет на месте. Тел. 050-017-4-333. Аккумуляторы кислот., zz Лом всех металлов. Вывоз. щелочные, радиаторы. Тел. 095-698-99-33. zz Лом металлов, точный вес. Дорого! Тел. 050-536Тел. 099-018-10-09. 47-66. zz Лом черных и цветных меzz Алюмин. уголок, алюмин. таллов. Тел. 050-161-20-94. zz Лом, черных и цветных лист. Тел. 050-69-49-320. zz Арматуру, б/у. Тел. 050-530- металлов. Приеду, заберу. Тел. 066-99-51-651. 20-39. zz Блоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, поМедь, алюмин., латунь. лублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-431Дорого. Тел. 050-536-4770-69. 66. zz Блоки б/у ФБС, любых размеров, приеду, заберу. Тел. zz Медь, алюминий, нерж., 095-81-85-866. zz Блоки б/у, абс. любые, приеду латунь и др. металл. Тел. 050-16120-94. заберу. Тел. 066-57-94-540. zz Металл любой. Дорого! Тел. zz Быстро вывезем любой ме095-698-99-33. таллолом. Тел. 099-344-000-3. zz Металл, приеду, заберу. Тел. zz Вагончик строительный. Тел. 066-99-64-196. 099-069-000-3. zz Металл. опрыскиватель, zz Ванна метал., б/у. Тел. 095СССР. Тел. 050-145-31-06. 203-78-47. zz Металлолом, очень дорого, zz Ванну, батареи чуг., б/у. Ворота металл, металл 4-ка, б/у. приезжаем. Тел. 066-99-64-196. Тел. 050-760-06-39. zz Металлолом, порежем, zz Ворота гаражные разных вывезем. Тел.: 050-75-48-148, размеров, б/у и нов. Тел. 095-1- 050-69-56-914, 099-012-68-32. 400-400. zz Металлолом. Дорого. Тел. zz Вывезем любой металлолом, 095-698-99-33. дорого. Тел. 050-017-4-333. zz Металлолом. Дорого! Тел. zz Выкупаем металлолом по высокой цене у предприятий и 050-161-20-94. zz Металлолом. Дорого! Тел. населения. Дорого. Тел. 050-017050-017-4-333. 4-333. zz Металлолом. Дорого! Саzz Закупаем лом металлов. мовывоз! Расчет на месте. Тел. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Закупаем металлолом по 095-143-04-84. высокой цене у предприятий и zz Металлолом. Дорого. населения. Дорого. Тел. 099-344- Работаем от предприятия. Тел. 000-3. 095-698-99-33.

Куплю

18

zz Плита абс. люб. размеров, б/у, блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 095-88-46-521. zz Плита абс. люб. размеров, блоки, заберу. Тел. 095-88-50-714. zz Плита абс. любые, заберу дорого. Тел. 095-399-66-03. zz Прием металла, дорого. Тел. 066-99-51-651. zz Разные стройматериалы. Трубу желез., асбесто-цемент., пластик., батареи, регистры. Рубероид, толь, плитку на пол, стены. Тел. 050-767-68-71. zz Стройматериалы, б/у. Тел. 093-663-63-72. zz Стройматериалы, б/у. Тел. 050-152-02-08. zz Стройматериалы, новые и б/у. Тел.: 050-031-63-23, 095-33947-64, 063-560-68-85.

Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050-53647-66. zz Уголок метал. 50, 63, 75. Тел. 050-530-20-39. zz Уголок метал. 50, 63, 75. Тел. 050-530-20-39. zz Черный металл, очень дорого, приедем заберем. Тел.: 050-71111-74, 093-725-000-3.

Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-53647-66. zz Швеллер, уголок, арматуру, лист, асбестоцемент. трубы, кирпич кислотоупор., силикатный, ванны б/у, гвозди, шурупы, болты. Тел. 099-11-29-300. zz Шифер. Тел. 066-733-72-30. zz Шифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-45313-33. zz Шифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zz Шифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1-400414. zz Шифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zz Шифер 6-, 8-волнов., приеду, заберу. Тел. 095-1-400-400. zz Шлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zz Шлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

zz Рамы дерев. со стеклами, дешево. Ворота гаражные, железные и ворота для забора. Тел. 050-164-13-60. zz Рамы дерев., для балкона и т.п., 3 шт. Тел. 050-065-48-66. zz Рамы дерев., для балкона, галереи, и т. п., 2 шт. Тел. 095853-73-02. zz Рамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., обшита вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Рамы со стеклами для парников. Тел. 050-825-22-99. zz Рулонные шторы под заказ от производителя. Изготовление от 1 дня. Тел. 066-71-633-72. zz Стекла 1,60х1,40 м. Тел. 095517-40-68. zz Стекла, 30х70, 30 шт. Тел. 063-944-15-38. zz Стекло рифленое «Пламя» 61*91 (3мм). Тел. 095-033-11-74.

Куплю

zz Входную дверь, в хор. сост. Тел. 050-76-00-639. zz Стеклоблоки, б/у. Тел. 095606-68-87.

Продаю

zz Ворота гараж., 2,5х2,4, нов., с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с короб. Тел. 099-31-01-993. zz Ворота гаражные 2,4х1,8, б/у и нов., в ассортименте, недорого. Ворота въездные. Тел. 095-1-500200. zz Входные двери с коробкой, нов., сосна, недорого. Тел. 095521-87-37. zz Входные двери, 80 см, межкомн. двери, 70 см. Тел. 095400-40-14. zz Двери межкомн., б/у, нового бразца, 150 грн. Тел. 050-17-88058. zz Двери металлич. в ассортименте, с коробками, б/у и нов., гараж., въездные ворота, хор. сост. Тел. 095-0-500-200. zz Дверное полотно, 2000х600, недорого. Тел. 066-478-73-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Дверное полотно, 2000х600, недорого. Тел. 066-478-73-04. zz М/пластиковые окна по самым лучшим ценам в городе. Цена – лучше не бывает. Позвоните и убедитесь. Тел. 066-71-63-372. zz Металлические утепленные двери под заказ. Самые низкие цены в городе. Позвоните и убедитесь. Тел. 095-59-52-725. zz Надежные входные двери под заказ и в наличии. Лучшие цены от производителя всего от 1780грн. Тел. 066-71-63-372. zz Окон. рамы со стеклами. Тел. 099-257-96-24. zz Оконная рама, двойная, со стеклом, 98х140 см. Тел. 095-30803-39. zz Оконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Оконные блоки, лиственница. Тел. 050-974-05-21. zz Оконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68-255. zz Оконные рамы, б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zz Пластиковые окна под заказ от производителя. Лучшие цены в регионе. Гарантия качества 100%! Работаем с государственной программе по энергосбережению. Тел. 095-59-52-725.

Продаю

zz Автоопрокидыватель + автоподъёмник, бензопила «Дружба», б/у, 400 грн., 2 нов. круга, 260 грн. Тел. 050-76-00-639. zz АРЕНДА инструмента: отбойных молотков, лесов, тур, бетономешалок, вибраторов для бетона и трамбовщика. Обращ.: ул. Лозановича, 12, маг. «Золотые ворота». Тел.: 095-620-58-92, 095420-27-19. zz Баллон кислород., пропан 40 л, редуктор кислород., пропан, ацетилен, резак. Тел. 050-90850-20. zz Баллон пропановый, 40 л. Тел. 050-62-30-975. zz Баллоны газ., 50 л. Тел. 050268-92-07.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Бензопила «Свитязь ДТ5000», для профессионалов, 3 200 кВт, 2 000 грн или обмен на газонокосилку. Тел. 095-30-80-339. zz Бензопила б/у «Партнер». Тел. 095-144-08-67. zz Бензопила Урал, циркулярка, газ. баллон- пропан, бытовой газ. баллон- аргон. Тел. 095-61-89-540. zz Беспроводная камера для видеонаблюдения( с ночным видением)СА 630, 2.4 GHZ Digital Camera FCCEDC 9v, 600 mA, цена 1 500 грн., торг, г. Славянск. Тел. 095-671-37-69. zz Болгарка проф. Makita, Д. круга 230. Тел. 095-182-23-67. zz Болгарка, 230 мм. Тел. 066655-71-72. zz Буржуйка, автоклав ( 14 по 0,5 л.), тепловая пушка(обогреватель) 1,6/ 3,3 кВт., 220 вт, каркас раскладушки СССР. Тел. 099-01-65333. zz Ванна чугунная, б/у. Тел. 095033-11-74. zz Велосипедный насос, торг, утюг металл., СССР, в раб. сост., 80 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Весы напольные, 500 кг. Тел. 095-1-400-400. zz Витринная горка, стекло, алюмин. Прилавок-витрина холодильная. Тел. 095-016-77-71. zz Вязальный аппарат «Чернивчанка». Тел. 095-381-90-21. zz Газ. котел КС-ТГВ-16 (тверд. топливо), стабилизаторы напряжения (бытовые и промышл.),. Тел. 050-268-92-07. zz ГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. zz Двиг., мотоблок, помпа, СССР, нов., дрель, масл. обогреватель, 1,5 кВт. Эл. сварка. Пусковое устройство, 12 В. Тел. 099-018-10-09.

zz З/п для холодильников «Норд», «Донбасс», решетки, ящики. Газ. баллон, б/у. Тел. 095-144-08-67. zz Клавиатура на ПК, 100 грн. и колонки TF 10, б/у, 500 грн. Тел. 050-64-58-978. zz Компрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zz Компрессор промышленный, СО-7Б, новый. Тел. 095-182-23-67. zz Кондиционер LG 7. Тел. 095884-36-74. zz Котел на жидком топливе. Тел. 050-694-93-20. zz Котел чугунный, колосники КСТ. Тел. 099-06-47-836. zz Котел, двухконтур., турбированный, Италия. Тел. 050-68137-92. zz Котел, конвектор, автоматика. Тел. 099-340-8-000. zz Кресло стоматологич. и педикюрное. Тел. 066-478-73-04.

Магниты супермощные. Тел. 095-395-85-57. zz Металл. теплонагреват. бак на 100 л, б/у, 600 грн. Тел.: 095154-79-82, 099-238-88-93. zz Мотопомпа. Тел. 066-73711-99. zz Насадка на болгарку, пилка дров как бензопилой, 470 грн. Газ. баллон. Тел. 063-304-47-81. zz Насос вихревой N0,4 кВт., радиатор чугун., ребрист., круг. сечения, швабра паровая. Тел. 095-398-52-88. zz Насос для полива, Харьков, 700 грн. Тел. 099-706-47-79. zz Обогреватель маслян., 9 секций. Тел. 066-033-07-87. zz Оборудование для чистки подушек. Тел. 050-473-74-93. zz Печь-»буржуйка», 45х45, 800 грн. Батареи алюмин. Ferroli. Тел. 050-76-00-639. zz Пилорама. Тел. 095-39852-88. zz Плиткорез. Тел. 099-49-70604.

zz Полка для хлеба в магазин, 4-секционная, эл. весы, японская технология. Тел. 050-96-77-689. zz Прибор ночного видения ПН-1. Тел. 099-01-65-333. zz Принтер 3 в 1 (сканер, ксерокс,принтер), Samsung, в хор. сост., пользовались очень мало. Тел. 066-045-08-77. zz Радиотелефон, Сенао. Тел. 095-016-77-71. zz Раковина, новая, белая, фаянсовая, большая, с переливом. Тел. 099-712-18-37. zz Ресивер, б/у, 10 куб., давлен. рабоч. 16 атмосфер. Циркулярка без эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. zz Роликовый гриль для разогрева хот-догов. Тел. 050-26892-07. zz Садовый инвентарь. Тел.: 095-399-72-48, 3-24-20. zz Санузел новый, ванна металл б/у. Тел. 095-524-40-08. zz Свар. аппарат + кабель. Тел. 095-01-62-060. zz Сварочный аппарат переделанный с 3-фазного на 2-фазный. Тел. 050-540-03-64. zz СДАМ в аренду бетономешалку, возм. доставка. Тел. 050-178-25-46. zz Сейф охотнич., большой самодельный, дешево. Тел.: 6656-80, 050-299-38-24. zz Сейф, мегаомметр М1101-1500 V, насос для скважины ЭЦВ-6. Серена ВСС-4М. Тел.: 3-32-52, 095-639-64-76. zz Спорт. тренажер «Орбитрек», б/у , недорого и кух. комбайн. Тел. 050-15-65-841. zz Станок отрезной 355. Тел. 050-683-26-84.

Супермагниты. 093-504-73-90.

Тел.

Супермагниты. 050-598-50-94.

Тел.

zz Счетчики воды и тепла всех видов. Реализация, уст-ка и их госповерка. Тел.: 050-473-74-93, 099-344-55-00. zz Тележка на колесахах с подшипн., короб из пищевой нержавейки. Тел. 050-268-92-07. zz Тепловентилятор на дровах, 50 кВт, нов., 9 500 грн., твердотопл. котел длит. горения, пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Буферная емкость к твердотоплив. котлам. Тел. 066600-87-84. zz Термопару ПП, б/у. Тел. 050632-59-09. zz Токарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, компрессор СО248, редуктор на кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50-186-17. zz Токарный станок, по металлу, настольный, раб. сост. Тел. 050713-42-31. zz Торговый металл. стеллаж в форме сетки, 1,63*0,82 м, цвет белый, для продажи очков, мелкого штучного товара, 90 грн, тепловентилятор сатурн, белый, почти новый 120 грн. Тел. 095-12460-87. zz Трансформатор понижающ., 220/36 В. Прибор пониж. напряжен. «Каскад-1». Тел. 066-47873-04. zz Трансформатор понижающий. Тел. 050-632-59-09. zz Тренажер для пресса. Тел. 099-706-47-79. zz Фрейзерный деревообрабат. станок, стационарный. Тел. 050048-04-61. zz Холодильник пивной, палатка-шатер, пивная, 8х8 м, 3 500 грн., игровой автомат б/у, холодильный шкаф промышленный, б/у, рабочий 380 Ватт. Тел. 050583-90-22. zz Циркулярка. Тел. 099-30668-74.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzЭл. двиг., конденсаторы, спускатели, лампы, обогреватель на диз. топливе с «Икаруса», 220 В. Тел. 099-018-10-09. zzЭл. дрель. Тел. 099-25796-24. zzЭл. инструмент. Редуктор червячный, 1/12. Свароч. аппарат. Тел. 099-30-66-874. zzЭл. котел, 6 кВт, 100 кВт, водонагрев., конвектора, задвижки, эл. дв-ли, компрессоры, генераторы, электроды. Тел. 095774-31-01. zzЭл. оборудование, эл. инструменты, круги абразивные, металл. шкаф, металл. лестница. Тел. 050-807-51-09. zzЭл. самовар, новый, шв. машинка Подольская-142. Тел. 066-0383-019. zzЭлектродвигатели. Тел. 095-319-39-99. zzЭлектроды. Тел. 050-84456-55. zzЭлектроды. Тел. 050-84456-55. zzЭлектрокотел 6-100 кВт. Тел. 066-597-29-99. zzЭлектрокотел, б/у рабочий , 15 кВт, комплект для бара: стол и 4 пластиков. стула, холод. витрина для пива. Тел. 050-583-90-22.

Куплю

zzБензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 09539-85-133. zzБетономешалку, сварочный аппарат, гаражн.,инструмент, крупорушку, тертушку, zzтрансформаторы, бензо- и электроинструмент, приспособления, съемники и др. Тел. 095618-87-76. zzБолгарку, бензопилу, сваркуполуавтомат. Тел. 095-50-35-896. zzБолгарку, перфоратор, дрель, штроборез в хор. сост. Тел. 050-18-48-588. zzВесы 0,5-1т. Тел. 066-35-37800. zzВодонагрев. бак, б/у, 30-50 л. Тел. 095-008-80-07. zzГаз. колонку на з/ч. Тел. 09359-84-671. zzГаз. колонку на з/ч. Тел.: 05091-676-49, 66-55-93. zzКотел на дрова. Тел. 050-7676-871.

Лабораторную шаровую мельницу емкости 2-5 л, шары. Тел. 067-694-3764. zzЛодочный электромотор и бензиновый «Ветерок» 8М. Тел. 050-694-93-20. zzНов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464-48-84. zzОборудование для шаурмы. Тел. 050-192-48-10. zzОборудование минипекарни, мини-печь для пиццы. Тел. 050-694-93-20. zzОборудование, сварочный аппарат, контакторы, пускатели, автоматы, старую быттехнику, металлолом, дорого. Тел. 095546-91-06. zzПреобразователь, 12 В, постоянка, 220 переменка. Тел. 063-304-47-81. zzРадиодетали, реле, разъемы, транзисторы, КМ и т.д., приборы, осцилогроф ,генератор, частотомер, блоки измерительные, старые компьютеры, платы (ЧПУ, ЭВМ, АТС ) и т.д. Тел. 066-964-98-23. zzСварочный аппарат, гаражный инструмент, эл. инструмент, бензоинструм. Электро- и бензоинструмент. Тел. 066-00-979-22. zzСлесарные тисы. Тел. 050145-31-06. zzФлянцевый двигатель. Тел. 050-530-20-39. zzШв. машину. Тел.: 050-1500-315, 095-730-57-96. zzЭл. инструмент. Перфоратор, ударную дрель, болгарку, штроборез в хорошем состоянии. Тел. 066-240-47-96. zzЭл. оборуд.: сварочные аппараты, болгарки, дрели, перфораторы и т.д. Бурельян. Буржуйку, желез. печь. Циркулярку, фуганок и др. деревообрабат. оборуд. Тел. 066-710-38-20.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Продаю

zzTV , отл. сост., Т2, ж/к монитор, юсб видео флешки, 19 дюймов 1 395 грн и 17 дюймов -1 195 грн. Тел. 095-443-96-71. zz USB- флешка, 32 Гб., 320 грн. Тел. 095-097-70-46. zz Вязальная машина, ручн., 500 грн. Тел. 050-276-54-57. zz Газ колонка-автомат, холодильник, мороз. камера. Тел. 095-61-89-540. zz Газ. печь, 4-конф. Тел. 05076-00-639. zz Йогуртница ( на 6 баночек ),DEX, в отл. сост.,150 грн, б/у. Тел. 099-981-77-90. zz Йогуртница Мулинекс, новая. Тел. 066-04-06-466. zz Кух.комбайн, 650 грн. Тел. 050-156-58-41. zz Мини мушленная печь, в комплекте. Тел. 050-70-48-133. zz Монитор, ТВ, планшет Матрикс, 818-33, 1 400 грн. Тел. 099-340-80-00. zz Пишущая машинка электрич., в отл. сост. Тел. 098-176-77-00. zz Проигр. венил. пластинок, в/к, электроника Д1-012, стерео, с акустич. системой, АС 25-326, и усилитель в/к, 3 300, в хор. сост. Тел. 066-47-87-304. zz Пылесос Элби без мешка, 400 грн. Тел. 050-754-67-30. zz Пылесос, б/у, в отл. сост., 650 грн. Тел. 050-527-41-86. zz Самсунг, тв, 42 дюйма, в идеал. сост., есть тюнер т2, просм. видео по юсб, 6 999 грн. Тел. 099043-51-50. zz Соковыжималка, кух.комбайн ручной, новые, по 400 грн. Тел. 095-052-79-17. zz Стир. машина на з/п. Тел. 099-706-47-79. zz Стир. машина-автомат ZANUSSI , стир. машина-малютка Сатурн, ТВ Самсунг, СВЧ-печь Горение. Тел. 066-0383-019. zz Стир. машинка-малютка. Тел. 099-22-97-164. zz ТВ Филипс, 800 грн. Тел. 066987-00-34. zz ТВ цветной на з/ч, санузел новый, ванна металл б/у. Тел. 095524-40-08. zz ТВ, б/у, Германия, диагональ 72 см, 100 Гц, в отл. сост. Тел. 050-058-71-48. zz Тепловентилятор, новый. Тел. 050-879-72-82. zz Три тел. стационарных, чайник электрич. Тел. 050-825-22-99. zz Утюг, дорожный, малогабар., Харьков, нов., в упаковке. Тел. 050-426-07-50. zz Утюг. Эл. печь. Электросушилка для рук, новая. Тел. 099018-10-09. zz Холодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zz Холодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zz Холодильник Beko CS334020S, 2-кам., новый, 7 000 грн. Тел. 095-425-02-12. zz Холодильник Аристон, 2-кам., 2-компрессорный, мороз. камера Zanussi, все в хор. сост. Тел. 050-91-34-843. zz Холодильник, б/у. Тел. 05050-186-17. zz Холодильник, б/у. Тел. 09535-63-439. zz Холодильник, б/у, 750 грн., Норд, 2-кам., стир. машинка, 350 грн., возм. доставка. Газ. печь, 4-конфор., 550 грн. Тел. 063-3044-781. zz Холодильник, б/у, 750 грн., холодильник Nord, 2-камерн., возм. доставка, стир. машина, 350 грн. Тел. 095-144-08-67. zz Холодильник, мороз. камера, газ. печь, б/у. Тел. 050-69-49-320. zz Шв. машинка «Зингер», немецкая, 500 грн. Тел. 099-00-54493. zz Шв. машинка «Чайка», нож. Тел. 095-637-50-97. zz Шв. машинка бытовая «Тойота Джинс», нов., «Подольская» с эл. приводом, «Скорняжка» для пошива меха. Эл. двигатели для промышлен. машин. Тел. 050-16413-60. zz Шв. машинка, ножная, без привода «Альтембург», 2 оперций. Ножн. шв. машинка «Магдебург», витая красивая станина. Тел. 066311-81-61. zz Швейная ножн. машина с тумбой, Подольск. Тел. 050-82913-72.

zz Эл. двиг. к стир. машине «Сибирь» (активаторы, центрифуги), шв. машинки «Зингер», «Орша», нож. и ручн. привода., эл. духовка «Проминь», эл. кофеварка «Хоризон». Тел. 050-268-92-07. zz Эл. самовар, швейн. маш. «Подольская», ножн., кух. комбайн «Салют-2». Тел. 095-608-85-98. zz Электропечка, в отл. сост., 300 грн. Тел. 050-527-41-86.

Куплю

zz 2 холод. 1-кам., стир. машину-автомат, газ. колонку и др. быттехн. Тел. 066-00-979-22. zz 2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zz Автоматику на газ. колонку, газ. колонку, пылесос «Витязь». Тел. 050-76-00-639. zz Газ. колонку, мороз. камеру, холодильник. Тел. 095-618-87-76. zz Газ. печь, б/у, пр-во СССР, в любом сост. Тел. 050-998-75-35.

Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Ноутбук Samsung R-518, в отл. сост., 3800 грн. Тел. 095-61785-32. zz Ноутбук Samsung R-518, в отл. сост., 3800 грн. Тел. 095-617zz ТВ LG, Philips, JVC, отл. сост., 85-32. яркое, сочное изображение, 650 zz Ноутбук Асус, 2 ядра, отл. грн. Тел. 095-617-85-32. сост., с камерой, гарантия, 2 495 zz ТВ автомобильный, ч/б, б/у грн. Тел. 099-04-35-150. (Прибалтийский). Цена договорная. Тел. 095-033-11-74. Ноутбуки, б/у. Наш сайт zz ТВ б/у, Samsung, 32 диаintel.etov.ua. Тел. 099гональ. Тел. 050-201-25-76. 453-04-40. zz ТВ ж/к, 19 дюймов, с Т2, с просмотром флешек, отл. сост., 1 395 zz Пишущ. машинка «Любава», грн. Тел. 067-916-51-76. нов., в чехле. Тел. 050-559-41-23. zz ТВ, пылесос. Тел. 099-74-94zz Планшет Ampe, Д 7, оплата 146. частямии, ТВ LG. Тел. 066-831zz Телевизор Panasonic, 850 грн, 20-42. фотоаппарат Skina, 50 гр. Тел. 099zz Принтер, б/у. Тел. 050-632706-47-79. 5909. zz Тюнер, нераб. сост., на з/ч. zz ТВ-тюнер спутник. Open SX1 Тел. 050-632-59-09. HD, wi-fi, 390 грн. Тел.: 095-45012-99, 096-793-97-65. zz Тюнер, Т2, новый, с просм. видео через юсб-флешки, полный Куплю комплект, гарантия, 399 грн. Тел. zz В рабочем состоянии ком099-043-51-50. ноутбук, принтер, нетбук, zz Фотоаппарат Pleo MLX, хор. пьютер, планшет. Тел. 066-240-47-96. сост. Тел. 095-338-29-39. z z Ноутбук, планшет, оригинал. zz Фотоаппараты «ФЭД», Тел. 066-710-38-20. «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. zz Ноутбук, планшет, оригинал. 066-866-919-8. Тел. 099-11-29-300. zz Фотовспышка. Фотоапzz Рабочий компьютер, ноутбук, параты «Смена», «Агат», фото- нетбук, планшет, принтер в аппараты 2 шт., типа «мыльница». хорошем состоянии. Срочно. Тел. Тел. 095-033-11-74. 050-18-48-588. zz Цифр. фотоаппарат Никон, zz Систем. блок. Тел. 099-0188Мп, 650 грн. Тел. 095-399-10-79. 10-09.

Куплю zz Холодильник раб., б/у, неzz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, дорого, под молоко. Тел. 066-051цветной ламповый, на з/ч. ТВ 46-01. zz Холодильник рабочий или Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Продаю «Норд», 1-камерн., нерабочий, Тел. 093-59-84-671. zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, приеду заберу. Тел. 093-122zz 2 телефонных стационарных цветной ламповый, на з/ч. ТВ аппарата. Недорого. Тел. 066-52805-88. zz Холодильник, б/у. Тел.: 050- Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. 30-85. Тел. 093-59-84-671. zz Samsung Galaxy, андроид 4, 752-00-78, 095-16-86-426. zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, 2-симки, Wi-Fi, GPS-навигатор, zz Холодильник, б/у. Тел.: 050цветной ламповый, на з/ч. ТВ вайбер, 3G, хор. сост/, 695 грн. 752-00-78, 095-16-86-426. б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 095-443-96-71. zz Холодильник, в раб. сост., Джимакс, zz Samsung S 6312 , 2 сим , вай Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. нерабочий, приеду заберу. Тел. фай 3G, GPS-навигатор, 695 грн. zz Видеокамера, флешка, хор. Тел. 095-39-85-133. 067-916-51-76. сост., тюнер Т2, комплект спутник. zz Холодильник, нераб. Тел. ТВ. zz Sony Ericsson WT19i вай фай Тел. 095-203-78-47. 093-59-84-671. , 3G, GPS-навигатор, камера 5, zz ЖК, LCD, LED с битыми фронт.1,3, 695 грн. Тел. 099-04zz Холодильник, нераб. Тел. матрицами, в раб. или нерабочем 35-150. 050-62-30-975. сост. Тел. 099-482-64-27. zz Акуумулятор (емк.=4000mAh) zz Холодильник, стир. машинуzz ЖК, LCD, LED с битыми на Lenovo Р 780, б/у, оригинал, 210 автомат, телевизор, раб. сост. Тел. матрицами, в раб. или нерабочем грн. и тел. Lenovo Р 780 на з/ч. Тел. 050-18-48-588. сост. Тел. 099-482-64-27. 099-90-90-947. zz Холодильники б/у. Тел.: 050zz З/ч на моб. телефоны, нов. и zz Импортные ТВ в любом сост., 754-81-48, 050-69-56-914. тюнер Т-32, комплект спутник. ТВ, б/у. Тел. 095-399-10-79. zz Холодильники, раб. Nord, б/у. Тел. 066-040-17-37. zz Моб. тел. Сименс А-52, 150 нераб, приеду заберу. Тел. 095zz Старый ламповый радио- грн., ч/б, Нокиа С301, сенсор. Тел. 50-35-896. 095-399-10-79. приемник, старый пленочный zz Старт. пакет МТС-турист, фотоаппарат. Тел. 050-713-42-31. звонки в Россию - 1 грн. Тел. 066zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., 980-66-33. недорого. Магнитофон бобин., zz Стационар. телефон. Тел. только импорт. пр-ва. Тел. 095050-76-00-639. 464-48-84. Продаю zz Тел., цветной, кнопочный, zz ТВ цветной импорт., в хор. сим-карта, zz DVD Samsung 300 грн, ТВ модем. Тел. 050-109Hanseatic 400 грн. Тел. 050-908- сост., для себя, недорого. Тел. 00-60. 099-092-31-61. 50-20. zz Телефон Doogee X6, Д 5,5, zz Тюнер спутник. на 12 В. Тел. недорого. Тел. 066-83-120-42. zz DVD- плеер с набором фильмов, нов. Тел. 066-0383-019. 095-503-58-96. Куплю zz Тюнер Т2 в хор. сост. Видеоzz Антенна комнатная для ТВ, 50 камеру в хор. сост. Тел. 095-464грн. Тел. 095-033-11-74. Платы мобил. телеzz Видеокамера Sony. Тел. 050- 4-884. zz Тюнер Т2, спутниковую 916-76-49. фонов в любом сост. Тел. до 100 грн. Тел. 099-482zz Виниловые диски 80-90-х гг. антенну 050-536-47-66. 64-27. Тел. 099-257-96-24. zz Дискотечное оборуд., спутниковый комплект б/у, ремонт. Тел. 050-713-42-31. zz Импортные, кинескопные, цветные ТВ LG, Samsung, Philips Продаю Продаю б/у, в отл. сост., гарантия. Тел. z z Зарядное устройство, usb для zz Гитара, 6-струн. Тел. 099-11066-039-53-82. КПК Асус, 30 грн. Тел. 095-124- 29-300. zz Импортные, кинескопные, 60-87. цветные ТВ LG, Samsung, Philips Куплю zz Игровой системный б/у, в отл. сост., гарантия. Тел. блок, видеокарта 512 Мб, 2 zz Аккордеон, баян, гармонь. 066-039-53-82. ядерный,Виндовс 7, отл. сост., 2 Тел. 050-197-84-71. zz Колонки аккустически 295 грн. Тел. 067-916-51-76. zz Гитару, 6-струн. Тел. 066-710Амфитон 35-АС. Тел. 095-884zz Клавиатура + мышь. Тел. 099- 38-20. 36-74. 018-10-09. zz Муз. центр «Орион», приемник zz Комп. аккустика Мicrolab. Тел. «Меридиан-201», в хор. сост. ТВ 050-988-67-38. «Грюндик». Тел. 066-151-99-56. zz Компьютер двухядерный zz Патефонные пластинки, до виндовс 7, в отл, сост., 1 495 грн. и 1917 г. Патефон. Тел. 066-740- монитор ж/к, 17 дюймов, 695 грн. 97-09. Тел. 095-443-96-71. zz Пластинки. Тел. 095-338zz Ксерокс, 1 100 грн. Тел. 09529-39. 154-79-82. Продаю zz Радиоприемник. Тел. 099-22zz Продукция лечебная фирмы zz Модем МТС, 450 грн. Тел. 97-164. «Живин». Тел. 050-428-29-15. 095-399-10-79. zz Роутер, 2 шт., двдzz Модем на кассовый аппарат. проигрыватель,все новое. Тел. Тел. 095-016-77-71. 066-04-06-466. zz Монитор, ж/к, 19 дюймов, zz Спутник. антенна, 3 головки, отл. сост., 895 грн. Монитор, ж/к, тюнер. Тел. 050-428-29-15. 17 дюймов, 695 грн, монитор, 22 Продаю дюйма, 1 695 грн. Тел. 099-043zz ТВ. Тел. 050-927-10-87. zz 2 металл. кровати, 1,5. Тел. 51-50. zz ТВ «Юность», «Электрон», 095-4847-590. zz Мощный ПК, 2 ядра, 4 Гб ч/б; магнит.: касетный «Весна», « zz 2-спальная кровать, операт., отл. сост., 1 995 грн. + Комета», «Панасоник», дециметр. Германия, б/у, золотистая, 2 приставка, видеокамера япон. монитор ЖК, 700 грн. Тел. 099- тумбочки прикроват., трюмо, професс. Hitachi. ДВД и видео- 043-51-50. Германия, стол обеденный + 6 магнит, проигрыв. для пластинок. zz Ноутбук Ater, 3000 грн. Тел. мягких стульев, Румыния. Тел. Тел. 050-268-92-07. 099-018-10-09. 093-95-11-708.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Детский стол. Тел. 066-03307-87. zzДиван- книжка с перетянутой обивкой, в хор. сост. Тел. 066528-30-85. zzКомод из антресолей, полиров., шир.1 м., тумбочка, полиров., двухдверная. Тел. 095893-24-93. zzКомод пенал, 700 грн. Тел. 095-052-79-17. zzКресла, 2 шт., большие, по 900 грн. Тел. 095-63-75-097. zzКровати, 1-спал., на сетке, желез., 1-спал., деревян. с ортопедич. матрацем. Стенка «Трембита». Тел. 050-268-92-07. zzКровать 1,5, на панц. сетке, дерев. спинки, 200 грн. Тел. 09551-82-141 (п. 14.00). zzКровать 2-ярусная, металл., с матрацами. Тел. 066-07-11-317. zzКровать метал. на сетке, б/у. Стол, шифоньер, 3-створч. с антрес., стенка. Тел. 050-76-00639. zzКровать, 1-спал., полиров., с матрацем. Тел. 095-381-90-21. zzКухня, стол-книжка. Тел. 09974-94-146. zzМебель разная. Тел. 066-29246-95 (п. 13.00). zzМягкая мебель, новая, диван, 2 кресла, 2 пуфика (кожа с велюром), диван, на пружинах, в хор. сост., б/у. Тел. 095-52187-37. zzНабор мягкой мебели: диван и два кресла серо-голубого цв. Тел. 095-85-81-308. zzНабор мягкой мебели: диван и два кресла. Цвет беж. Тел. 09585-91-308. zzПисм. стол двухтумбовый и большой обеденный стол, с мягкими стульями. Тел. 095-52187-37. zzПодъемник гидравлич., с колесами, для перемещения людей с нарушен. опорно-двигат. аппарата, или сдам в аренду. Тел. 099-067-35-10. zzПуфик сердечком, мокрая кожа, новый, 750 грн. Тел. 095052-79-17. zzСервант с зеркалами, большая тумбочка, полиров, зеркало в прихожую, 48*127, Немецкая. Тел. 099-36-57-869. zzСервант, 2-створч. шкаф, Румыния. Навесные полки, книжные полки. Тел. 097-29881-71. zzСервант, стол письм., кровать 1-спал., трельяж, тумба. Тел. 098-176-77-00. zzСервант, стол письм., кровать 1-спал., трельяж, тумба. Тел. 098-176-77-00. zzСервант, трюмо, шифоньер, диван, кровать, б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zzСервант, трюмо. Элементы барной стойки. Тел. 066-4-787304. zzСтенка. Тел. 066-84-83-699. zzСтенка, б/у. Тел. 095-35-63439. zzСтол журнальный, стекл. Тел. 050-031-63-23. zzСтол кухон., дубов., табуреты, матрас Дормео, 1,6х2, 2 кресла, кух. ганитур. Тел. 095-45-13-296. zzСтол письм., однотумбовый. Тел. 095-60896-42. zzСтол под ПК. Тел. 050-15-00315. zzТрельяж напольный, неполиров. Стенка, 4,5х2,2. Тел. 095-608-85-98. zzТрельяж, стол полир. раскладной, шифоньер трехстворч., шкаф для одежды трехстворч. с антресолью, 2 кровати дерев., с пруж. матрасом 80*190 с 2 тумбочками, книжные полки. Тел. 050-761-23-80. zzТумбочка под ТВ на колесах, 250 грн. Тел. 099-018-10-09. zzШкаф для одежды, стол письм. большой. Трельяж настольный. Тел. 095-092-50-02. zzШкаф для одежды, шир. 1,7 м. Стенка совет. пр-ва, 2 секции. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzШкаф платяной, 3-створч., с зеркалом, 4 года. Тахта, 2 шт., недорого. Тел. 066-033-07-87. zzШкаф, 3-створч., б/у, стол, трюмо, тумба. Тел. 096-152-50-52. zzШкаф, шифоньер, стол, книжные полки. Тел. 099-01810-09.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

Куплю

zz 2 небольших кресла б/у , недорого. Тел. 095-509-93-40. zzДеревян. мебель в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zzДетскую стенку из первых рук, шкаф купе в отличном состоянии, компьютерный стол , современный мягкий уголок для гостиной и кухни. Тел. 050-18-48588. zzДиван современн., в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zzДиван, современный, в хор. сост. Тел. 066-710-38-20. zzКомпьютерный стол , современный мягкий уголок для гостиной и кухни. Тел. 050-18-48588. zzМебель. Тел. 050-69-70-639. zzМягкий уголок, диван в гостиную, кухню, комп. стол, стул, в хор. сост. Тел. 066-240-47-96. zzСовременный мягкий уголок для гостиной и кухни, комп. стол и стул. Тел. 050-18-48-588. zzСовременный мягкий уголок для гостиной и кухни, комп. стол и стул. Тел. 050-18-48-588.

Продаю

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Костюм муж., р.170/92/80, серый, шерстяной, 1 000 грн., туфли муж., Цебо, р.27,светлые, 500 грн., босоножки , кож. жен., р. 39, без каблука, светлые, босоножки муж., кожан., р. 25,5, комбинация жен., р. 51, ГДР, голубой. Тел. 050-426-07-50. zz Костюм, рубашки, свитера, р. 48-52, зимняя шапка, недорого. Тел.: 050-879-72-82, 093-99479-10. zz Костюм, рубашки, свитера, р. 48-52, зимняя шапка, недорого. Тел.: 050-879-72-82, 093-99479-10. zz Куртки, жен., р. 48. Тел. 099257-96-24. zz Обувь осень, зима, женская, недорого. Тел. 095-399-72-72. zz Одежда жен. р. 48 и муж. р. 54, б/у, обувь жен. р. 38, муж. р. 41, цена договорная. Тел. 066-93184-06. zz Одежда жен., р. 52-56, шляпа жен. с норкой, б/у. Тел. 050-76123-80. zz Пальто мех. (дубленка), муж., натурал., нов., стального цвета, длинное, р. 54-56. Тел. 066-47873-04. zz Резиновые и кирзовые сапоги, р. 46, новые. Тел. 095-40462-91. zz Ролики, р.40, отл. сост. Тел. 099-909-41-14. zz Рубашки, галстуки, шарфы, нов. Тел. 099-018-10-09. zz Рубашки, свитера, костюмы, р. 48-52. Тел. 050-879-72-82. zz Сапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Сумка полев. офицер., кож., 300 грн. Тел. 099-974-83-86. zz Тулуп, р. 54. Тел. 095-36546-95. zz Туфли кож., комбинир. с замшей, на небольшом устойчивом каблуке, черные, р. 39, цена договорная. Тел. 095-033-11-74. zz Туфли, б/у, р. 37, 38, 39, недорого, босоножки, черные, нов., р. 39, 100 грн., ботинки, черные, кож., р.37-38, весенне-осенние, каблук толст. Тел. 050-825-22-99. zz Шапка женская, норка, кубанка, отл. сост., 400 грн. Сапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 95 грн и 200 грн. Тел. 095-35222-75. zz Шуба из искусств. меха, черная, р. 60. Тел. 095-381-90-21. zz Шубы мутоновые, б/у. Кофтакардиган, корол. махер, бирюза, р.48-50. Костюм тройка, муж., на выход, р. 56. Тел. 096-152-50-52.

zz Аквариумы: 15 и 30 л. Тел. 066-041-55-76. zz Ваза напольная, ваза флок, красивая. Тел. 097-298-81-71. zz Вазы напольные, часы разные и другая утварь. Тел. 066-31181-61. zz Вешалка настенная. Тел. 05076-00-639. zz Зеркала, 120х35, 4 шт., недорого. Тел. 095-52-18-500. zz Зеркала: 79х27,39х41. Тел. 099-22-97-164. zz Зеркало настен., трапецевидной формы, 70х45, отл. сост. Тел. 095-092-50-02. zz Зеркало, карнизы, рог декоратив. Тел. 095-00-88-007. zz Карниз деревян., 3,5 м. Тел. 066-478-73-04. zz Картина «Казак Мамай», оригинал. Тел. 095-52-18-500. zz Ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050823-74-65. Куплю zz Ковер новый и 2 ковра, б/у. zz Джинсов. костюм. Тел. 050Тел. 096-152-50-52. 767-68-71. zz Ковер с медведями. Тел. 050zz Кожаный портфель в хор. 531-81-44. сост. Дерев. столы и лавки в хор. zz Ковер шерстян., 1,9-1,25 м. сост. Тел. 066-710-38-20. Тел. 095-381-90-21. zz Люстра 3-рожковая, бронзовая, 500 грн. Тел. 066-03307-87. zz Люстры. Тел. 099-257-96-24. Продаю zz Покрывало, шерст., 2,3х1,15, zz Картофель домашний и 50 грн. Тел.: 066-943-15-71, 62фасоль. Тел. 066-00-979-22. 25-20. zz Кофе, чай, шоколад и другое zz Светильник настольный, красный, люстра, новые. Тел. 050- импортного производства. Тел. 099-61-26-866. 76-00-639. zz Мед разных сортов. Тел. 050Куплю 268-92-07. zz Часы напольные, часы стаzz Мясо нутрий. Тел. 050-648ринные, предметы старины. Тел. 61-77. 095-203-78-47. zz Овощи, опт и розница. Тел.: zz Часы, напольные, настенные, 050-71-111-74, 093-725-000-3. каминные и др. Тел. 066-040zz Оливковое масло, Италия, 1л 17-37. - 60 грн. Тел. 099-500-21-76. zz Просо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-031-63-23, 095-339-47-64, 063-560-68-85. zz Чайный гриб. Тел. 063-49956-98. Продаю zz Чайный гриб. Тел. 095-52-44zz Брюки тепл. офицер.,50 р., 009. 250 грн., бушлат темно-синий, 48 Куплю р., 250 грн. Тел. 095-603-46-30. zz Кукурузу. Тел. 066-710-38-20. zz Брюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 099-25796-24. zz Вечернее черное платье, короткое, полушубок белый, юбка Продаю зимняя, р. 46-48. Тел. 050-863zz Бальные платья, на разный 59-92. от 6 до 12 лет, красивые, zz Дубленка в отл. сост., кожа, возраст или сдам на прокат. Тел. 050-170с натур. мехом на воротнике и 92-44. рукавах (чернобурка), длина 111 zz Велосипед детский, двухкосм., р. 44-46. Тел. 050-173-27-20. лесный, требует ремонта переднее zz Дубленка муж., р. 48. Тел. колесо, 300 грн., самовывоз, 095-884-36-74. центр. Тел. 066-502-61-52. zz Дубленка натурал., муж., zz Велосипед, 3-колес., Италия, р. 54, длинная. Тел. 066- мольберт, коляска для кукол. Тел. 050-29-92-746. 740-97-09.

20

zz Дет. велосипед. Тел. 066-84836-99. zzДет. велосипед, новый, Turbo Trike, розовый. Тел. 050-05310-25. zzДет. вещи: пуховик на девочку 10-12 лет, концертное платье. Тел. 050-863-59-92. zzДет. диван, б/у, в хор. сост. Тел. 066-033-07-87. zzДет. коляска, з/л, цвет салатный, 600 грн. Тел. 050-7600-639. zzДет. стульчик для кормления, розовый, в норм. сост, самовывоз. Велосипеды, 2 шт., 2-колес., треб. мелкого ремонта. Цена договор. Тел. 066-502-61-52. zzДетск. стульчик, алюминевый (сиденье со спинкой и пластик. подлакотники), 40 грн. Тел. 095124-60-87. zzДетский зимний плащ, с опушкой из натур. меха, фирма «Kikо», на девочку 8-11 лет (на 140 см), недорого. Тел. 050-17092-44. zzДетский манеж, с люлькой. Тел. 095-300-42-33. zzДетский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zzКимано, на 6-10 лет. Куртка демисез., б/у, 7-10 лет. Тел. 050825-22-99. zzКоляска детская, демисезонная в отл. сост., голубая, 800 грн., центр, самовывоз. Тел. 066502-61-52. zzКоляска красная. Тел. 050276-54-57. zzКоляска-трансформер, цвет синий + дождевик, б/у, в хор. сост., 1 000 грн., Химик. Тел. 099981-77-90. zzКомбинез. демисезон., на девочку, импорт. на 2 года, 150 грн. Обувь и одежда от 20 грн. на дев. до 3-х лет, импорт, недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зимн., 120 грн. Тел. 095352-22-75. zzКостюмы для выступлений: «Красная шапочка», «Гномик», «Художник», 6-8 лет. Тел. 050-17092-44. zzКуклы советского производства. Тел. 099-257-96-24. zzМанеж с люлькой, пр-во Польша. Тел.: 095-154-79-82, 099238-88-93. zzМанеж, б/у, разборной, переносной, собирается в рюкзак, 600 грн. Коляска Chicco Polar, беж, идеал сост., 1500 грн. Молокоотсос Avent, ручной, б/у, 400 грн. Тел. 095-399-72-72. zzМанеж, мартац, коляскатрансформер (зима-лето), для девочки. Тел. 050-175-52-19. zzМольберт детский. Тел. 05029-92-746. zzОбувь и одежда на девочку, до 6 лет, б/у. Тел. 095-399-72-72. zzПогремушки, СССР, 4 вида,оптом, 100 шт.- 200 грн. Тел. 099-538-12-40. zzРанцы, 2 шт., для девочки, 2-4 класс, ортопед. спинка, трансформ., в отл. сост. Тел. 095553-26-18. zzСвитер и комбинезон джинсов., в комплекте. Сапоги, р. 30, зимн., на меху. Джинсы темно-синие, 8-11 лет, мальчик. Тел. 050-825-22-99. zzСпорт. костюмы, ветровки, кроссовки на мальчика 3-5 лет, б/у, отлич. сост., недорого. Тел. 095-50-993-40.

Куплю

zzДетскую коляску-трансформер в хор. сост., недорого. Тел. 066-240-47-96. zzНедорого вещи на девочекблизняшек, 9-10 лет. Тел. 095553-26-18.

Продаю

zz Альбомы для фото и марок, 10 грн., справочник по травматологии, 390 стр., 20 грн., спорт. медицина, 340 стр., 20 грн, Лонгфелло «Песнь о Гальавате», поэмы, стихотв., 400 стр., 20 грн. Тел.: 066-943-15-71, 62-25-20. zz Большой толковый словарь совр. укр. языка, академич. издание. Тел. 095-52-18-500. zz Детективы, опт, 170 шт.- 2540 грн. ( по 15 грн), технич. книги, в осн. МШ, опт (170 шт.- 5300 грн.) Книги по медицине, фито, не старые. Только оптом. Тел. 099538-12-40.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Книга «Кулинарное исДровa (1-4) дуб, кусство и венгерская кухня», издание 3, 1956 г.в, с цветными колотые. Доставка от 1 иллюстациями, Элек Мадьяр. Тел. скл/м. Тел.: 095-31-999099-00-54-493. 41, 093-32-77-180. zz Книги. Тел. 066-0-532-739. zz Книги «Монтаж и наладка холод. установок», годовые подписки журналов «Летающие домохозяйки». Тел. 095-637-50-97. zz Книги «Пчеловодство», журналы, дорого. Тел. 050-90850-20. zz Литература по игре на фортепиано. Тел. 095-553-26-18. zz Литература по пчеловодству. Тел. 099-257-96-24. zz Справочник по травматологии, 450 стр., книга «Спорт. медицина», 20 грн., Лонфелло «Песня о гаиате», 15 грн. Тел. 066943-15-71. zz Дрова. Тел. 095-774-31-01. zz Технич. книги, в осн. МШ, опт. zz Дрова. Тел. 050-604-77-55. (121 шт.- 4 465 грн.), детективы zz Дрова (1 - 4), колот. с дооптом, 170 шт.-2 540 грн. (по 15 ставкой. Дуб сухой. Тел. 099-622грн.). Тел. 099-538-12-40. 72-12. zz Дрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 066-5795-113. zz Дрова (1, 2, 3, 4 кубов), Продаю колотые. Дуб с доставкой. Тел. zz Дрова колотые, дуб. Доставка 050-588-68-00. от 1 скл. м. Тел. 050-044-26-44. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, zz Дрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка. Тел. 099-226-12-51. доставка по городу и р-ну. Тел. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, 099-291-50-77. колотые. рублен. Доставка. Тел. zz Дуб колотый, сухой. Доставка, 050-573-55-00. недорого. Тел. 050-577-55-11. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, zz Доставка дров по городу и колотый, сухой. Доставка. Тел. р-ну. Дуб рубленный. Тел. 066- 050-877-27-98. 208-47-74. zz Дрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с zz 1-4 скл. м дрова дуб рублен., доставкой. Тел. 050-58-68-271. недорого. Тел. 050-604-33-11. zz Дрова (1-4 куб.) дуб сухой. zz 3,20х1,50, посуда стол. Доставка. Тел. 095-433-54-55. разная. Тел. 050-761-23-80. zz Дрова (1-4 скл/м) сухие, дуб, zz Бак нерж., 1 куб. Тел. 095-884- колотые. Тел. 050-24-19-119. 36-74. zz Дрова (1-4 скл/м), дуб, zz Банки 0,5 л. Тел. 099-257- колотые, любые. Доставка. Тел. 96-24. 095-320-35-90. zz Банки 1л., 0.5 л., 3 л. Тел. 066zz Дрова (1-4) - дуб - колотые, 931-84-06. рубленые. Доставка. Тел. 099-36zz Банки 3 л. Тел. 050-065-48-66. 37-745. zz Банки 3 л. Тел. 095-82-909-36. zz Дрова (1-4) - дуб, рублен. Доzz Банки 3 л. до 20 шт., по 6 грн. ставка. Тел. 095-519-91-19. Тел. 099-538-12-40 (смс). zz Дрова (1-4) - колотые, дуб, с zz Банки, 3 л, 3 шт./ 5 грн. Тел. доставкой. Тел. 066-51-41-613. 066-943-15-71. zz Дрова (1-4) колотые с доzz Банки, бутыля, керам. ставкой. Дуб сухой. Тел. 050-604бочонок. Тел. 097-298-81-71. 11-44. zz Банки, посуда, ложки, вилки. zz Дрова (1-4), дуб, ясень, Тел. 099-22-97-164. колотые. Доставка. Тел. 050-577zz Батут в АРЕНДУ , 3,2 м., 250 55-11. грн./день. Тел. 099-067-35-10. zz Дрова (1-5 скл/м) колотые, zz Бидон молочный, банки 3 л. сухие. дуб, ясень. Тел. 050-575Тел. 066-151-99-56. 11-77. zz Бидон эмалир., 3 л. Бутылкаzz Дрова 1-4 скл/м, дуб, ясень, сигаретница, сувенир. Тел.: 095- любые, доставка. Тел. 095-09768-06-153, 063-400-29-36. 96-93. zz Бочка алюмин., 200 л, новая. zz Дрова дуб, ясень, чурки, Бидоны молочные. Тел. 095-1-400- колотые, в наличии, доставка. Тел. 400. 050-044-25-94. zz Бочки метал., 200 л, из-под zz Дрова дуб, ясень, чурки, ДЗ. Тел. 066-17-39-432. колотые, в наличии, доставка. Тел. 063-242-97-87. Брекеты топливные. zz Дрова дуб, ясень, чурки, Доставка. Тел. 050-290- колотые, в наличии, доставка. Тел.: 099-157-85-31, 063-242-97-87, 81-56. 093-415-43-54. zz Дрова колот., чурки. Доставка zz Бумага обёрточн., пергамент финск., пищевой, мешки поли- бесплат. Тел. 050-625-63-60. zz Дрова колотые и чурки с допропилен., белые, б/у, салфетки белые, столовые. Самовар на ставкой. Тел. 093-461-05-41. дровах, отл. сост. Тел. 095-20378-47. Д рова колот ы е , zz Бумага, 1 т. Тел. 095-52-44чурки. Доставка беспл. 009. Тел. 050-55-15-928. zz Бутыли для вина на 20, 10 л. Цена договорная, вешалка для одежды на 4 рожка и полочкой для Д рова колот ы е , головных уборов метал., выварка чурки. Дуб, ясень. Тел. на 15 л., новая. Тел. 095-033-11-74. zz Бытхимия импортного пр-ва, 095-393-30-40. гарантия качества. Тел. 099-6126-866. zz Дрова чурки и колотые с доzz Дерть, молотое зерно, ставкой. Тел. 050-545-84-94. ячмень. Тел. 050-76-76-871. zz Дорожка ковровая, 4,5 х 90, Д рова ч у рк и , б/у, в хор. сост. Тел. 095-033колот ы е , доставка 11-74. zz Дрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, бесплатно. Тел. 063доставка по городу и району. Тел. 720-82-03. 050-57-56-180. zz Дрoвa (1-4) дубколотый-сухой, доставка от 1 Д рова ч у рк и , скл-м. Тел. 066-433-0-222. колот ы е , доставка zz Дрoва (1, 2, 3, 4 склм), бесплатно. Тел. 098колотые. Дуб. Тел. 095-39-888-06. 001-90-88. zz Дрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, рублен.-колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89. zz Дрова, 150 грн./куб, саzz Дрoва (1-4) дуб рублен.- мовывоз. Бочки, 100, 150 и 200 л, колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. для воды, сыпучих кормов, весы стрелочные и тарелочные. Тел. 066-35-37-800. zz Дровa (1-4 скл/м) дуб, 050-268-92-07. колотые, рубленые. Доставка по zz Дрова, дуб колотый. Тел. 066городу и р-ну. Тел. 095-018-55-56. 431-70-69.

http://slavinfo.dn.ua

Дрова, дуб колотый, чурки, любой объем. Тел. 099-012-69-93. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-715-17-62. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 050-05104-94. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 050-20709-22. zz Дрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066-23266-41. zz Дрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-339-47-64, 063-560-68-85. zz Дрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85.

Д рова : колот ы е , ч у рк и . Б е спл . доставка. Тел. 093-50460-52. Д рова : ч у рк и и колот ы е . Б е спл . доставка. Тел. 095-17788-95. zz Дрова: ясень, дуб. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-30594-79. zz Дуб сухой, колотые дрова. Тел. 050-908-58-88. zz Емкости металл., пустые, 200 л, 2 шт. и канистры небольшие, новые. Тел. 095-14-07-497.

zz Емкость 2 куб., пищев. аллюм., для молоч. и масло-продуктов. Тел. 050-829-13-72. zz Емкость металл.,3 куб. м. Тел. 099-30-66-874. zz Емкость, 10 кубов, плоскостен. Тел. 099-31-01-993. zz Замок с секретом, новый. Тел. 095-365-46-95. zz Канистры металлич., под бензин. Тел. 095-398-52-88. zz Канистры пластмас., 12 л-15 грн., 27 л-35 грн., под воду и ГСМ. Стекловата из-под холодильника, б/у. Тел. 095-14-408-67. zz Канистры пластмасс., 27 л, 22 л, 12 л, под воду и ГСМ. Тел. 063-304-47-81. zz Канистры, бидоны, топор и др. Тел. 099-018-10-09. zz Картон в рулонах. Тел. 09513932-19. zz Кастрюли эмалир., нов., 20 л. и 40 л., 2 шт. Тел. 066-033-07-87. zz Керам. бочки, 300 л и 800 л. Тел. 050-07-77-059. zz Керос. лампа, чугун. утюг, цинк, бронза, канистры метал., керам. бак для солений, проволока оцинк., Д 5 мм, нержав., Д 3 мм. Фонарь-коногонка, керосин. лампа. Тел. 099-018-10-09. zz Керос. лампа, чугун. утюг, цинк, бронза, канистры метал., проволока оцинк., Д 5 мм, нержав., Д 3 мм. Фонарь-коногонка, керосин. лампа. Тел. 099-01810-09. zz Кислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zz Ковер. Тел. 050-156-58-41. zz Ковер. Тел.: 050-150-03-15, 095-730-57-96. zz Коврик из пласика при входе, 45 грн, несколько керам. ваз, по 40 грн., 1 стекл. ваза, 60 грн., чемодан кожзам, коричн., с 2 ремнями, 35 грн, полка для обуви пластик., сборная, 180 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Контейнеры метал., 120х80х90. Тел. 066-0-532-739. zz Кравчучка, 150 грн. Тел. 066848-36-99.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Рюмки, стаканы, вазы, конфетницы, все хрустальное. Кофейн. набор на 4 персоны. Поднос больш., эмалир., для ресторана. Тел. 095-68-06-153. Продаю zz Самовар на дровах, в отл. zz Кравчучка. Сетка ма- сост. Бумага-пергамент, крафт, скировоч., 6х4 м. Тел. 050-760- белый, пищевой. Тел. 066-04006-39. 17-37. zz Кулон. Икона старин., 350 грн. Эл. самовар, раб. сост., 300 грн. Тел. 095-399-10-79. zz Линолиум, недорого, без основы. Тел. 095-521-87-37.

Магниты супермощные. Тел. 095-395-85-57. zz Макулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, самовывоз. Тел. 050-50-186-17. zz Макуха. Тел. 095-410-99-95. zz Макуху жарен., в любом кол-ве, 2 грн. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz Мангал, подарочный с поздравит. надписью. Ангар металл. Тел. 066-600-87-84. zz Маскировочная сетка. 3*4 м, 2 шт., брезент 3,20*4,80, 3,3*5,7. Тел. 099-01-65-333. zz Матрасы, б/у, в отл. сост., 120 грн./шт. Тел. 050-559-41-23. zz Махорка. Тел. 066-009-79-22. zz Медогонка 4-рам., металл., б/у, ульи «Пионер», 4 корпуса, выдвижные, новые, дорого. Проволока нихром, 2 кг, для рамок, ремни для перевозки ульев- 20 шт. Тел. 050-908-50-20. zz Метал. бочки б/у, 100 и 200 л, емкости для ГСМ. Тел. 050-26892-07.

zz Металл. емкость для воды, цилиндр. формы, 3 куба, толщ. металла 5 мм, в хор. сост, банка 3 л, стекл, 3/50 грн./шт., возм. торг. Тел. 095-606-96-69. zz Метановый баллон, м/п. Тел. 099-024-26-24. zz Мойка. Ящики деревян. под клубнику, 500х300х120, дешево. Тел. 066-478-73-04. zz Набор стоместок. Тел. 050065-48-66. zz Ножки дерев. для журнал. столика, пиалы. Замки накладной и врезной. Тел. 095-00-88-007. zz Одеяло пуховое, двухспальное, нов. Тел. 066-033-07-87. zz Олифу 4 л.-110 грн. Тел.: 050505-53-22, 066-051-46-01. zz Отдам гипсовый мусор (формы), самовывоз. Тел. 050632-59-09. zz Парик, шатенка, синтетика, заводской, 200 грн. Тел. 099-53812-40 (только смс). zz Перо, б/у. Тел. 096-152-50-52. zz Печь-буржуйка. Тел. 050632-59-09. zz Пласт. окно, 1,5х1 м, 1 500 грн. Тел.: 095-154-79-82, 099-23888-93. zz Пленочный фотоаппарат, в раб. сост. ( мыльница), 50 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Поддоны. Тел. 095-1-400-400. zz Подставки для цветов, кованые изделия. Тел. 050-76768-71. zz Полиров. доски б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zz Рефлектор для синей или светлой лампа, 20 грн. Тел. 066943-15-71. zz Рога лося большие. Тел. 050058-71-48. zz Рога оленей и лосей. Тел. 050683-26-84.

zz Самовар на дровах. Подсвечники из бронзы. Тел. 066-74097-09. zz Санузел переносной, металлич. Строит. вагончик, хор. сост. Доставка. Баки для воды, 1-5 куб. Тел. 095-1-500-200. zz Сварочный костюм р. 52-64. Тел. 099-01-65-333. zz Сено, в тюках. Тел.: 050-75200-78, 095-16-86-426. zz Сено, в тюках. Тел.: 050-75200-78, 095-16-86-426. zz Сено, солома в тюках. Тел. 050-694-93-20. zz Сковорода чугунная, 33 см, 125 грн. сушилка пластиковая, для тарелок, нового производства, 75 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Стаканы барные, большое кол-во. Тел. 095-774-31-01. zz Стаканы граненые, полуграненые, по 200 гр.- 45 шт., по 10 грн., оптом. Тел. 099-538-12-40. zz Стекл. банки, 0,5, 1 и 3 л., керамич. бочка 50 л., стекл. бутыль 10 л. Тел. 095-404-62-91. zz Стол слесарный металл., канистры 20 л., сталь цепная. Тел. 095-61-89-540. zz Столовые мельхиоровые подносы. Лампа прожекторная ДНАТ, 400 Вт, 90 г. в. Коф. Сервиз. Тел. 099-257-96-24.

zzСтоловые мельхиоровые подносы. Лампа прожекторная ДНАТ, 400 Вт, 90 г. в., кофейный сервиз. Тел. 099-257-96-24. zz Сундук, новый. Тел.: 050-15003-15, 095-730-57-96.

Супермагниты. 050-598-50-94.

Тел.

Супермагниты. 093-504-73-90.

Тел.

zz Тарелки мелк., недорого. Тел. 095-603-46-30. zz Тачка металл, 1-колесная. Тел. 063-944-15-38. zz Телескоп Галилео, США. Тел. 095-48-47-590. zz Техпластина, листовая, 500х500х15. Тел. 050-632-59-09. zz Ткань, пр-во Иваново, цветная, х/б, шир. 1,50 м, в рулонах, недорого. Тел. 095-19638-00. zz Токарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zzУголь от 2 500 грн.: орешек, семечка, рядовой. Доставка по городу и р-ну. Тел.: 050-03163-23, 095-33-94-764, 063-56068-85. zz Уголь! Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 050-044-25-94. zz Уголь! Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 050-051-04-40.

zz Уголь! Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 050-207-09-22. zz Уголь. Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 050-051-04-94. zz Уголь: орешек, семечка, кулак. В наличии. В мешках. Тел. 066-305-94-79. zz Уголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050031-63-23, 095-339-47-64, 063560-68-85. zz Ульи б/у, недорого. Тел. 066582-80-67. zz Формы для изгот. сувенирных тарелок из гипса, укр. и др. тематика, б/у, недорого. Тел. 09915-02-482. zz Часы «Луч», позолота, 450 грн. Тел. 095-399-10-79. zz Шина алюм., 40х4, 12 м, трубка медн., диам. 12 мм, 3м, 10 м, труб. нерж., 20х2,5, проволока н/ж сварочн, 3 мм. Тел. 050-06548-66. zz Эл. вафельница, формы для запекания печенья. Тел. 099-70647-79.

Куплю

zz Бочки на 200 л. Тел. 095-5245719.

zz Бусы янтарные. Янтарь. Тел. 066-740-97-09. zz Доску. Тел. 066-536-61-91. zz Дрова с разборки и деревья под снос. Тел. 050-031-63-23. zz Дрова, недорого. Тел. 095-3985-133. zz Дрова. Уголь. Мел в мешках. Тел.: 050-031-63-23, 095-33947-64, 063-560-68-85. zz Канистру, 5, 10 л. Бочку, нерж. от 1 мм. Тел. 050-76-00-639. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84-671. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91676-49, 66-55-93.

Металлобаза закупит лом цветных и черных металлов, самовывоз, расчет на месте, ОЧЕНЬ ДОРОГО. Тел. 050-92359-79. zz Молочные бидоны, пласт. емкости, бочки и т.д, медный провод, розетки, электропатроны. Тел. 066-710-38-20.

ОЧЕНЬ ДОРОГО закупим лом черных и цветных металлов, д е монт а ж , с а мо в ы в о з , р а сч е т н а месте. Тел. 050-19210-07. zz Пласт. емкости разных размеров. Тел. 099-11-29-300. zz Полотенцесушитель. Тел. 050-760-06-39. zz Приму в дар дерево, кроме ивы, тополя, или дрова без гвоздей. Тел. 095-39-85-133. zz Приму в дар дрова или дерево. Тел. 095-503-58-96. zz Самовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84.

Разное

zz Отдам птичий помет, мр-н Артема. Тел. 066-00-979-22.

«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

zz Приму в дар дерево. Тел. 063304-47-81.

Продаю

Морская свинка, мальчик альбинос, 150 грн. Тел.: 095-311-72-48, 093-851-89-88.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Пневматическая винтовка Crosman Phantom K 77,сост. отл., калибр 4,5 мм. (177), цена 1 500 грн., г. Славянск. Тел. 095-67137-69. zz СДАЮ баркас ( металл. лодка) или продам 3 000 грн., с. Маяки. Тел.: 050-505-53-22, 066-05146-01. zz Стул-раскладушка для рыбалки или дачи, алюмин., с натяжным сидением, торг. Тел. 095-124-60-87. zz Транцевые колеса для транспортировки лодки, цена договорная. Тел. 050-506-25-56. zz Фидерные удочки, 2 шт. Тел. 095-52-18-500. zz Шахматная коллекция «Гарри Потер», 46 журналов + фигуры, новая. Тел. 050-96-77-689.

zzДенежное дерево, 4 года, алоэ, 5 лет. Тел. 050-99-86-080. zzДиффенбахия. Тел. 095-608zz Нутрии. Тел. 099-11-29-300. 85-98. zz Нутрии. Тел. 050-767-68-71. zzЕлки, 3 и 5 м. Пионы древоzz Нутрии, молодняк. Тел. 050видные, ирисы, лилейники, юка, керия японская. Тел. 066-0-532- 96-77-689. zz Пасека, недорого. Тел. 066739. zzКартошка, на посадку. Тел. 056-39-88. zz Петухи. Тел. 066-005-78-06. 099-909-4114. zz Поросята вьетнамские, 2 мес. zzМакуха сыродав. и жарен., 3 грн/кг, опте - дешевле, кукуруза, Тел. 099-540-04-03. ячмень, пшеница, просо. Возмож. zz Пчелосемьи. Тел. 050-213б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 12-50. 050-031-63-23, 095-339-47-64, zz Пчелосемьи, рамка 230. Тел. 063-560-68-85. 095-149-20-16. zzОбереги от компьютерного zz Пчелосемьи, цена договор. излучения (большие и маленькие Тел. 050-880-31-95. кактусы). Тел. 095-63-75-097. Куплю zz Пчелы, улики, инвентарь. Тел. zzПерегной, г. Славянск, са- 095-0-750-347. zz Гири, гантели, блины, пр-во мовывоз. Тел. 099-0567-95-7. zz Разборной пчеловодный СССР. Тел. 050-551-40-64. фанерный домик без крыши, 2х3, 3 zz Лодку надув., эл. мотор к Перегной, чернозем. 000 грн. Тел. 050-472-80-78. лодке. Фонарик рыболов. Тел. 095-50-35-896. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. Романовские овцы. zz Лодку надувную. Тел. 095-39050-290-81-56. Тел. 099-277-36-85. 85-133. zz Спорт. велосипед, взрослый zzПшеница, ячмень, кукуруза, zz Свиньи на убой, выкормлены и детский, ракетки для большого тыква, корм. свекла. Тел. 066-710на натур. кормах, без примесей. и маленького тенниса. Коньки муж. 38-20. Тел. 050-64-187-46. и женские. Бинокль. Тел. 066-710zzРазборной пчеловодный zz Свиньи, 150-200 кг, живой вес 38-20. фанерный домик без крыши, 2х3, 40 грн./кг. Тел. 050-246-44-50. 3 000 грн. Тел. 050-472-80-78. zz Спорт. гири, 1930-х годов. zz Свиньи, живым весом, по Тел. 066-740-97-09. zzРастения для водоема. Тел. 150-200 кг, 1кг./37 грн. Тел. 095050-863-59-92. zz Спорт. инвентарь, бильярдный 149-2016. и теннис. стол. Тел. 099-112-93-00. zzСемя в мешках, разнотравье. z z Срочно морковка для кролей. Тел. 099-257-96-24. zz Столы: бильярдный и тенТел.: 050-7-1111-74, 093-725нисный. Тел. 050-694-93-20. zzСено, макуха сыродав. и 000-3. жареная, 3 грн/кг, опте - дешевле, zz Цыплята перепела, мясо, комбикорма разные. Возмож. б/н, яйцо инкубацион. и столовое рассрочка, бартер. Тел.: 050-031- нипельные поилки для птицы. Тел. 63-23, 095-339-47-64, 063-560- 066-00-979-22. 68-85. zz Щенки чистопородные, zzЦветы алоэ, каланхоэ, карлик. пекинеса, мальчики. Тел. золотой ус, денежное дерево. Тел. 050-863-59-92. 095-00-88-007. zz Щенок таксы, 2,5 мес., цвет zzЧернозем, запесочен. грунт. черный. Тел. 050-428-95-77. Тел. 050-279-01-74. zz Щенок, нем. овчарка, сука, 2 zz Женщина, 53 года познаzzЯчмень, пшеница, кукуруза. 500 грн. Тел. 095-304-2-302. комится с мужчиной до 60 лет, Тел. 050-76-76871. желательно с жильем. Тел. 050-52Куплю Куплю zz Бычков, телят, коров, 43-569. zz Познакомлюсь с мужчиной, zzСадовый инвентарь. Тел. баранов, очень дорого. Тел.: 05060-63 г., высокого роста, для 71-111-74, 093-725-000-3. 095-203-78-47. zz Лошадь рабочую, баранов, с/с, трудолюбивым, внимат., заzzСелитру. Тел.: 050-71коз, фазанов, павлинов, цесарок. ботливым, не жадным, без м/п, 111-74, 093-725-000-3. любящим животных, на переезд не Тел. 050-694-93-20. согласна. Альфонсов и с мест лиш. zz Нутрий. Тел. 066-710-38-20. свободы не звонить. Тел.: 093-72zz Овчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, 49-941, 063-48-71-964. или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47. Разное zzЖивность, сельхозпроzz Мужчина, 43 года, инвалид 2 дукция, стройматериалы, бартер гр., без в/п, ищет женщину до 45 на дрова. Тел.: 050-031-63-23, лет, для с/с, малолеток и замужних 095-339-47-64, 063-560-68-85. прошу не беспокоить. Тел. 066zzКоролевский пекинес пред880-56-84. Разное лагает вязку. Тел. 050-863-59-92. zz Мужчина, 70 лет, познаzz Прогулки на прогулоч. катере, zzПасеку. Тел. 095-517-40-68. на 4-6 чел., по марш. Синичино- комится с женщиной близкого zzПродам клетки для кроликов. Сидорово-Маяки, 3-дневная возраста, без в/в. Тел. 095-177Тел. 050-694-93-20. прогулка, в летний период. Тел. 13-98. 050-694-93-20. zz Одинокий мужчина познаПродаю комится с женщиной для с/с. Тел. Продаю zz2 дойные козочки с козлятами 066-051-46-01. zz Балон газ. турист. с ре(4 шт.), 3 мес. Тел. 095-82-909-36. zz Парень 27 лет, познак. с дуктором, 27 л, 350 грн. Тел. 050zz3 пчелиных семей. Тел. 095девушкой 22-25 лет, для с/о и с/с. 645-61-59. 48-47-590. zz Батут, Д. 4,25 м. Тел. 050-69- Тел. 099-71-62-068. zzБычок. Тел. 095-368-92-35. 49-320. zzБычок, 1,5 мес., окрас zz Бинокль. Тел. 066-740-97-09. черный. Тел. 099-056-79-57. zz Гидромассажер для ног, нов. zzДевочка, вост. евр. овчарки. Тел. 066-04-06-466. Тел. 050-296-20-28. zz Две ракетки для пин-понга + zzДерть, молотое зерно, zz Разыскиваю Носикова Алекнабор мячиков, 80 грн. Тел. 095ячмень. Тел. 066-710-38-20. сандра Николаевича, перезвонить 124-60-87. zzДерть, пшеница, ячмень. Тел. zz Коньки, цв. белый, р. 24. соседу Владимиру. Тел. 050-680050-648-61-77. «Шмель». Надувной матрас. Ласты 52-52. zzИндоутки, 1 мес. Тел. 050- + маска, весла, насос лодочный. zz Кто вылечил катаракту без 623-09-75. Лыжи. Санки. Тел. 050-76-00-639. операции просьба позвонить. Тел.: zzИндоутки, 1 мес. Тел. 050zz Лодка «Юфимка», 2-мест., 066-943-15-71, 62-25-20. 623-09-75. надув. дно, 1 250 грн. Лодка zz Утерянный диплом на имя zzКлетка для попугайчика, «Лисичанка», 350 грн. Тел. 063- Доценко Антон Сергеевич НК высота - 44 см, шир. - 24 см, дл. - 304-47-81. №36496628 выдан Славянским 34 см, с кормушками, почти новая. художеzz Лодка резиновая. Спальный профессиональным Большая клетка для кореллы. Не- мешок. Тел. 050-77-68-255. ственным лицеем с 01.09.2006 дорого. Тел. 050-170-92-44. zz Лодка, в хор. сост., 3 000 грн. по 30.06.2009 считать недействительным. zzКозлята , 1 мес. Тел.: 095- Тел. 066-951-577-3. 446-14-06, 095-384-06-26. zz Утерянный диплом на имя zz Лодки б/у, 450-1300 грн., Шевченко Алла Александровна zzКозлята, по 70 грн. Тел. 095- резина, ПВХ. Тел. 095-144-08-67. № 104 975 г. Макеевка СПТУ № 300-43-89. zz Лодочные моторы, бензинов. 46 с 01.04.88 по 20.05.89 считать zzКозочки, возраст 1 мес., и электрический. Прогулоч. недействительным. кушают все. Тел. 099-15-39-708. катамаран, 10 мест, 5х2,5 м, на zz 23.05.2017 в 9:00 будут выzzКроли, молодняк. Тел. 095- алюмин. поплавках. Тел. 050-694полняться землеустр. работы по 93-20. 497-10-12. Г.Данилевского,82. Смежных zz Лыжи беговые. Тел. 066-47- ул. zzКуриный помет, 4 грн/ведро. землепользов. просьба присутКлетки для кур-несушек. Тел. 050- 87-304. ствовать при установлении границ. 29-92-746. zz Матрац надувной, гири, Тел. 050-54-55-056. zzКуры-несушки красные, 64 гантели, коньки, р. 24,5, белые, zz 23.05.2017 в 10:00 будут 150 грн. Тел. 099-018-10-09. грн./шт. Тел. 050-29-92-746. выполняться землеустр. работы по zz Палатка, 4-местная, б/у. Тел. ул. Шевченко, 83, в г. Святогорске. zzКуры-несушки порода Ло099-706-47-79. манБраун. Тел. 066-173-94-32. Смежных землепользов. просьба zz Палатка, 6 местная. Тел. 050- присутствовать при установлении zzМакуха кормовая. Тел.: 09592-79-760. 524-57-19, 063-54-14-602. границ. Тел. 050-54-55-056.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


«Газета объявлений» N 19 (574), 17 мая 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№19_2017  
№19_2017  
Advertisement