Page 1


;OL]PL^MYVT[OLUL^ 6WLYH7H]PSPVUH[>VYTZSL`

GARSINGTON OPERA AT WORMSLEY .HYZPUN[VU6WLYH»ZUL^OVTLPZVU[OL>VYTZSL`,Z[H[L OVTLVM[OL.L[[`MHTPS`(UL_WHUZLVMYVSSPUN]LYKHU[ WHYRSHUKJVTWSL[L^P[OSHRLHUKKLLYP[PZHU,UNSPZO JV\U[Y`LZ[H[LVUHNYHUKZJHSLHUK`L[P[PZRLW[ZLJS\KLK I`[OL^VVKLKZSVWLZ[OH[LUJSVZLP[0[ZP[ZVU[OLIVYKLY VM6_MVYKZOPYLHUK)\JRPUNOHTZOPYLPUHTHNUPÄJLU[SVJH[PVU PU[OL*OPS[LYU/PSSZHUKSPLZTPSLZMYVT.HYZPUN[VU JSVZL[V6_MVYKHUK\UKLYHUOV\YMYVT3VUKVUHSVUN[OL4 ;OLOLHY[VM.HYZPUN[VU6WLYH»ZUL^OVTL^PSSILHULSLNHU[HUKZWLJPHSS` KLZPNULK6WLYH7H]PSPVULYLJ[LKHUU\HSS`HTPKZ[>VYTZSL`»ZNSVYPV\ZSHUKZJHWL ;OL6WLYH7H]PSPVU^PSSOV\ZL[OLZ[HNL[OLVYJOLZ[YHH\KP[VYP\THUK[LYYHJLZ

/PNO>`JVTIL

.HYZPUN[VU6WLYH»ZH\KPLUJLZOH]LHS^H`ZILLUH[[YHJ[LKI`[OLWYVTPZLVMVWLYH VM[OLOPNOLZ[X\HSP[`PUHUV\[Z[HUKPUNS`ILH\[PM\SZL[[PUN>VYTZSL`VMMLYZHU,UNSPZO WHZ[VYHSZJLULVMNYLH[ZWSLUKV\Y ;V4


LA VERITÀ IN CIMENTO ANTONIO VIVALDI SUNG IN ITALIAN

BRITISH PREMIERE

9VZHUL +HTPYH 9\Z[LUH 4LSPUKV ALSPT :\S[HU *VUK\J[VY +PYLJ[VY +LZPNULY 3PNO[PUN+LZPNULY

0KH-HSR>PUSHUK +PHUH4VU[HN\L 1LHU9PNI` @HUP]+»6Y 1HTLZ3HPUN 7H\S5PSVU 3H\YLUJL*\TTPUNZ +H]PK-YLLTHU +\UJHU/H`SLY )Y\UV7VL[

;OL.HYZPUN[VU6WLYH6YJOLZ[YH

.HYZPUN[VU6WLYHWYLZLU[Z[OL)YP[PZOWYLTPLYLVM HYLTHYRHISL^VYRI`=P]HSKP*VTWVZLKPU 3H=LYP[nPU*PTLU[VPZJVUZPKLYLKI`ZJOVSHYZ [VIL[OLÄULZ[VM[OLTPKKSLWLYPVKVM[OL JVTWVZLY»ZVWLYH[PJV\[W\[>P[OH[P[SLTLHUPUN º;OL[Y\[OW\[[V[OL[LZ[»[OLKV[[`Z[VY` J\STPUH[LZPU[OH[]LY`ZP[\H[PVU(:\S[HUOHZ[^V ZVUZ^OV^LYLIVYUH[[OLZHTL[PTLVUL[VOPZ ,TWYLZZHUK[OLV[OLY[V[OLMH]V\YP[LVMOPZV[OLY ^P]LZ([IPY[OOLZ^P[JOLK[OLTYV\UKZV[OH[OPZ MH]V\YP[L»ZJOPSK^V\SKPUOLYP[;OLVWLYHILNPUZ ^OLU[OLZVUZHYL[^LU[``LHYZVSK;OL:\S[HUJHU UVSVUNLYJVWL^P[OOPZN\PS[HUKKLJPKLZ[V[LSS[OL ^VYSK^OH[OLKPKPU]P[PUNJVTWSL_ZVTL[PTLZ O`Z[LYPJHSLTV[PVUHSYLHJ[PVUZ .HYZPUN[VU6WLYHPZKLSPNO[LK[V^LSJVTLIHJR IHYVX\LZWLJPHSPZ[3H\YLUJL*\TTPUNZ[V JVUK\J[HUK+H]PK-YLLTHU[VKPYLJ[ ;OPZPZ[OLZLJVUK=P]HSKPVWLYH[VILWYLZLU[LK I`.HYZPUN[VU6WLYH0[^PSSILMVSSV^LKPU I`HSH[L^VYR3»6SPTWPHKLHÄ[[PUNJOVPJLMVY [OL`LHYVM[OL3VUKVU6S`TWPJZ

‘Garsington Opera gives us treats’ Evening Standard


THE MAGIC FLUTE

/VTL-HYT >VYTZSL`

WOLFGANG AMADEUS MOZART

GIACOMO ROSSINI

SUNG IN ENGLISH 7HTPUH ;HTPUV 7HWHNLUV -PYZ[3HK` :LJVUK3HK` ;OPYK3HK` 8\LLUVM5PNO[ :HYHZ[YV :WLHRLY 4VUVZ[H[VZ *VUK\J[VY +PYLJ[VY +LZPNULY 3PNO[PUN+LZPNULY ;YHUZSH[PVU

IL TURCO IN ITALIA

:VWOPL)L]HU 9VILY[4\YYH` >PSSPHT)LYNLY 9LILJJH]VU3PWPUZRP *H[OLYPUL/VWWLY 3V\PZL7VVSL 2PT:OLLOHU ,]HU)V`LY )LUQHTPU)L]HU 0HPU7H[VU 4HY[PU(UKYt 6SP]PH-\JOZ 5PRP;\YULY )Y\UV7VL[ 1LYLT`:HTZ

.HYZPUN[VU6WLYH6YJOLZ[YH *OVY\Z

SUNG IN ITALIAN

;OLÄYZ[.HYZPUN[VU6WLYHWYVK\J[PVUL]LY[VIL Z[HNLKH[>VYTZSL`^PSSIL;OL4HNPJ-S\[LVULVM 4VaHY[»ZILZ[SV]LKVWLYHZ>P[OHSPIYL[[VI`MLSSV^ MYLLTHZVU,THU\LS:JOPRHULKLYHUK4VaHY[»Z NSVYPV\ZT\ZPJHZ[VY`VMPUP[PH[PVUHUKZ\Y]P]HS \UMVSKZ^P[OSV]LHUKO\THUP[`ÄUHSS`V]LYJVTPUN [OLMVYJLZVMKHYRULZZ

-PVYPSSH :LSPT .LYVUPV 7VL[H 5HYJPZV AHPKH (SIHaHY

;OL4HNPJ-S\[L^HZ4VaHY[»ZSHZ[VWLYHHUK YLJLP]LKPTTLKPH[LHUKWVW\SHYZ\JJLZZ .HYZPUN[VU6WLYH^LSJVTLZIHJRKPYLJ[VY6SP]PH -\JOZHUKJVUK\J[VY4HY[PU(UKYt^OVZL V\[Z[HUKPUNJVSSHIVYH[PVUVU;OL9HRL»Z7YVNYLZZ ^HZHOPNOSPNO[VM[OL.HYZPUN[VU6WLYHZLHZVU

*VUK\J[VY +PYLJ[VY +LZPNULY 3PNO[PUN+LZPNULY

‘three world-class new productions each summer’ Wall Street Journal

(UH+\YSV]ZRP 8\PYPQUKL3HUN .LVMMYL`+VS[VU 4HYR:[VUL +H]PK(SLNYL[ =PJ[VYPH:PTTVUKZ 5PJOVSHZ:OHYYH[[ +H]PK7HYY` 4HY[PU+\UJHU -YHUJPZ6»*VUUVY )Y\UV7VL[

;OL.HYZPUN[VU6WLYH6YJOLZ[YH

0S;\YJVPU0[HSPHPZVULVM9VZZPUP»ZTVZ[PUZWPYLK JVTPJVWLYHZ^YP[[LU^OLUOL^HZVUS`[^LU[` [^V`LHYZVSK9VZZPUP^HZIVYUQ\Z[H`LHYHM[LY 4VaHY[»ZKLH[OHUKVMHSS[OPY[`Ä]LVWLYHZOL JVTWVZLK[OPZPZ[OLVULTVZ[PUÅ\LUJLKI` 4VaHY[0[PZWLYOHWZUVJVPUJPKLUJL[OH[*VZy MHU[\[[LOHKILLUWSH`PUNH[3H:JHSHQ\Z[ILMVYL 0S;\YJVPU0[HSPHYLJLP]LKP[ZWYLTPLYLPU[OLZHTL [OLH[YL![OLYLPZTVYL[OHUHULJOVVMP[Z[OLTLZ PU9VZZPUP»ZZ[VY`PU^OPJOPUÄKLSP[`KPZN\PZLHUK PU[YPN\LHYLWSH`LKV\[HTPKZ[IYLH[OSLZZ[^PZ[Z HUK[\YUZ >P[OHNSP[[LYPUNT\ZPJHSZJVYLHUK^P[[PS` VIZLY]LKJOHYHJ[LYZ[OLVWLYHMLH[\YLZH;\YRPZO WYPUJL^OVPZKYH^U[V[^V^VTLU[OLÅPNO[` ^PMLVMHQLHSV\Z0[HSPHUHUKH.`WZ`ILH\[`IV[O VM^OVTSV]LOPT(S[OV\NOKPZHZ[LYPZJV\Y[LK H[L]LY`[\YUHOHWW`LUKPUNPZYLHJOLK0[PZ KPYLJ[LKI`4HY[PU+\UJHU^OVOHZJYLH[LKTHU` VM.HYZPUN[VU6WLYH»ZTLTVYHISLWYVK\J[PVUZ HUKJVUK\J[LKI`9VZZPUPL_WLY[+H]PK7HYY`


ABOUT GARSINGTON OPERA AT WORMSLEY ;OLOLHY[VM.HYZPUN[VU6WLYH»ZUL^OVTL^PSS ILHULSLNHU[Z[Y\J[\YL3PM[LKHIV]L[OLNYV\UK [VNP]LHUHWWLHYHUJLVMºÅVH[PUN»V]LY[OL SHUKZJHWLHYJOP[LJ[9VIPU:ULSS»ZKLZPNU[HRLZ P[ZJ\LMYVTH[YHKP[PVUHS1HWHULZLWH]PSPVUPUP[Z \ZLVMZSPKPUNZJYLLUZL_[LUKLKWSH[MVYTZHUK ]LYHUKHZHUKIYPKNLZ[VSPURP[[V[OLSHUKZJHWL ;OLUL^ZLHZVUHSH\KP[VYP\T^PSSOH]LZLH[Z ZSPNO[S`TVYL[OHUH[.HYZPUN[VU^P[OZLH[^PK[OZ HUKSLNYVVTPUJYLHZLK[VPTWYV]LJVTMVY[0[ OHZILLUKLZPNULK[VJYLH[L[OLILZ[WVZZPISL HJV\Z[PJZHUKZPNO[SPULZ;OLH\KP[VYP\TSVVRZ V\[[V^HYKZ[OLSHUKZJHWLHUKHZH[.HYZPUN[VU 4HUVYP[^PSSILWVZZPISLMVYH\KPLUJLZ[V LUQV`[OLZL[[PUNHUK[OLZ\TTLYZRPLZIL`VUK [OLZ[HNL^OPSLYLTHPUPUNZOLS[LYLKMVY[OL WLYMVYTHUJL

(YJOP[LJ[\YHSPTWYLZZPVUVM[OL6WLYH7H]PSPVU

*SVZLI`PZ/VTL-HYT^P[OHWYL[[`JS\Z[LYVM Ã…PU[LKI\PSKPUNZ[OH[PUJS\KLZHOV\ZLIHYUZ VYJOHYKSH^UZHUKHZTHSSNHYKLU0[PZHU

PU[PTH[LJVYULYHTPKZ[[OLZWLJ[HJ\SHYVWLU WHYRSHUK[OH[P[V]LYSVVRZ ;/,,=,505. )LMVYL[OLWLYMVYTHUJLVYK\YPUN[OLPU[LY]HS H\KPLUJLZTH`JOVVZL[VZ[YVSS[V^HYKZ[OLSHRL HUKIL`VUKVYZL[[SL^P[OWPJUPJZ^P[O]PL^Z HJYVZZ[OLKLLYWHYRVYV]LY[OLMHTV\ZJYPJRL[ WP[JO;OVZLHYYP]PUNLHYS`^PSSHSZVILHISL[V[HRL HM[LYUVVU[LHHUK^HUKLY[OYV\NO[OLOPZ[VYPJ ^HSSLKNHYKLUHZOVY[KYP]LMYVT[OLVWLYHZP[L ^P[OHZO\[[SL[HRPUN[OLT[OLYLHUKIHJR ;OL6WLYH7H]PSPVU^PSSMLH[\YLJV]LYLK]LYHUKHZ HUK[LYYHJLZ^P[OIHYZHUKWSHJLZ[VSPUNLYHUK LUQV`[OL]PL^Z7H[YVUZIVVRPUNH^OVSLIV_^PSS ILHISL[VYLZLY]L[HISLZVU[OL<WWLY;LYYHJLMVY JH[LYLKWPJUPJZ ;OLVWLYHZZ[HY[PU[OLLHYS`L]LUPUNHUK[OLYL ^PSSILHSVUNKPUULYPU[LY]HS^OLUWH[YVUZJHU

WPJUPJVYKPULPU[OLTHYX\LLZ+PUULYT\Z[IL VYKLYLKPUHK]HUJL[OYV\NOV\YJH[LYLYZ^OVJHU HSZVZ\WWS`WPJUPJOHTWLYZ6\YJH[LYLYZ*OPSSP 7LWWLYOH]LYLJLU[S`MVYTLKHUL_JP[PUNUL^ WHY[ULYZOPW^P[O1HTPL6SP]LY»Z-HI\SV\Z-LHZ[Z ^^^MHI\SV\ZMLHZ[ZJV\R ;LSLWOVUL 7H[YVUZJHUHYYP]LMYVTWT,]LUPUNKYLZZ PZZ\NNLZ[LKHUKZOH^SZMVYJVVSLYL]LUPUNZ (SSWLYMVYTHUJLZÃ&#x201E;UPZOH[HYV\UKWT ;OLYL^PSSIL,UNSPZOZ\WLY[P[SLZ >L^PSSILYLZ\TPUNV\YWYLWLYMVYTHUJL[HSRZ PU (SSJHZ[Z^LYLJVYYLJ[H[[OL[PTLVMNVPUN[VWYPU[ 7OV[VNYHWOZ! >VYTZSL`!*VSPU>PSSV\NOI`"IHJRJV]LY!1VOHU7LYZZVU


PERFORMANCE TIMES & BOOKING INFORMATION 7,9-694(5*,;04,: =P]HSKP 3H=LYP[nPU*PTLU[V 4VaHY[ ;OL4HNPJ-S\[L 9VZZPUP 0S;\YJVPU0[HSPH 

WT WT WT

(SSWLYMVYTHUJLZLUKH[HWWYV_PTH[LS`WT

)66205.05-694(;065 -YPLUKZVM.HYZPUN[VU6WLYH 7VZ[HSHWWSPJH[PVUZYLJLP]LKI`1HU\HY`[VIL JVUZPKLYLKPU[OLÃ&#x201E;YZ[HSSVJH[PVU(WWSPJH[PVUZ YLJLP]LKHM[LY[OPZKH[L^PSSILJVUZPKLYLKPU[OL ZLJVUKHWWSPJH[PVUHM[LY4HYJO >HP[PUN4HPSPUNSPZ[Z 5V[PÃ&#x201E;JH[PVUVM[PJRL[H]HPSHIPSP[`^PSSILZLU[[V V\YTHPSPUNSPZ[I`4HYJOHUKHWWSPJH[PVUZ^PSS ILHJJLW[LKI`WVZ[VUHÃ&#x201E;YZ[JVTLÃ&#x201E;YZ[ZLY]LK IHZPZ .LULYHS7\ISPJ ;LSLWOVULIVVRPUNVWLUZVU(WYPS

5))L[^LLU1HU\HY`HUK(WYPS^LYLNYL[ ^LJHUUV[HJJLW[[LSLWOVULJHSSZHIV\[IVVRPUNZ 7SLHZLUV[PM`\ZI`LTHPSVYWVZ[PM`V\OH]LHU HTLUKTLU[[VTHRL

6MÃ&#x201E;JLILMVYLYL[\YUPUN[PJRL[Z9LZHSLZ^PSSILZ\IQLJ[

/V^[V)VVR 0M`V\VY`V\YN\LZ[ZOH]LYLZ[YPJ[LKTVIPSP[`VY ZWLJPHSYLX\PYLTLU[ZWSLHZLPUMVYT\ZH[[OL [PTLVMIVVRPUN 7SLHZLPUKPJH[LVU`V\YIVVRPUNMVYTPM`V\^PSS HJJLW[WHPYZVYZPUNSLZLH[Z 7SLHZLNP]LHZTHU`HS[LYUH[P]LKH[LZHZ WVZZPISL ;VILHSSVJH[LKZLH[ZUL_[[VHMYPLUKWSLHZL ZLUKIV[OHWWSPJH[PVUZPU[OLZHTLLU]LSVWL 7SLHZLRLLWHJVW`VM[OLMVYTMVY`V\YYLJVYKZ

(**,::-69;/,+0:()3,+ ;OLYLPZ^OLLSJOHPYHJJLZZMVYWH[YVUZ^P[O TVIPSP[`KPMÃ&#x201E;J\S[PLZ

SEATING PLAN & TICKET PRICES UPPER TERRACE

[VHÂ&#x2030;WLY[PJRL[HKTPUPZ[YH[PVUMLL(SS[PJRL[ZHYLZVSK Z\IQLJ[[V[OLYPNO[VM[OL4HUHNLTLU[[VJHUJLSVYHS[LY

BOX

BOX

BOX

BOX

)6?,:ZLH[ZLHJO Â&#x2030;:H[ :\UÂ&#x2030;

[OLW\ISPZOLKVWLYHZKH[LZVYJHZ[Z

:,(;05. ;OLUL^H\KP[VYP\TPZKLZPNULK^P[OOPNOWYPVYP[` NP]LU[VH\KPLUJLJVTMVY[(SSZLH[ZHYL^PKLY HUKOH]LZPNUPÃ&#x201E;JHU[S`TVYLSLNYVVT[OHUH[ .HYZPUN[VU4HUVY:LH[ZHYLZ[LLWS`YHRLK HUKZ[HNNLYLKZV[OH[[OLYLPZHUL_JLSSLU[ \UYLZ[YPJ[LK]PL^MYVTL]LY`ZLH[

UPPER STALLS

<77,9:;(33: Â&#x2030; T E R R A C E

T E R R A C E

MIDDLE STALLS

FRONT STALLS

40++3,:;(33: Â&#x2030; -965;:;(33: Â&#x2030;:H[ :\UÂ&#x2030; 36>,9:;(33: PUJS\KPUN^OLLSJOHPYZWHJLZ>

W

LOWER STALLS

W

Â&#x2030;

*VUKP[PVUZVM:HSL ;PJRL[ZHYLUV[L_JOHUNLHISL;PJRL[ZTH`ILHJJLW[LK MVYYLZHSLHM[LYHSSV[OLY[PJRL[ZOH]LILLUZVSK"OV^L]LY YLZHSLJHUUV[ILN\HYHU[LLK7SLHZLJOLJR^P[O[OL)V_

STAGE

7YPJLZPUJS\KLHZ\NNLZ[LK I\[UVUVISPNH[VY`KVUH[PVUVMÂ&#x2030;

PERFORMANCE DIARY ;O\YZKH` -YPKH` :H[\YKH` 4VUKH` :H[\YKH` 4VUKH` ;O\YZKH` :H[\YKH` 4VUKH` ;\LZKH` ;O\YZKH` -YPKH` :H[\YKH` 4VUKH` ;\LZKH` >LKULZKH` -YPKH` :H[\YKH` :\UKH` 4VUKH` ;\LZKH`

1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\UL 1\S` 1\S` 1\S` 1\S` 1\S`

WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT

4VaHY[ 9VZZPUP 4VaHY[ 9VZZPUP 4VaHY[ 9VZZPUP 4VaHY[ 9VZZPUP =P]HSKP 4VaHY[ =P]HSKP 9VZZPUP =P]HSKP 4VaHY[ 9VZZPUP =P]HSKP =P]HSKP 4VaHY[ 9VZZPUP =P]HSKP 4VaHY[


:VWOPL)L]HU3LUVaaLKP-PNHYV

GARSINGTON OPERA AT WORMSLEY ;OL6SK.HYHNL;OL.YLLU.YLH[4PS[VU6_MVYK6?57 ;LSLWOVUL! ,THPS!VMÃ&#x201E;JL'NHYZPUN[VUVWLYHVYN ^^^NHYZPUN[VUVWLYHVYN

2011 Season Brochure  

Dates and details of the 2011 season at Garsington Opera.

2011 Season Brochure  

Dates and details of the 2011 season at Garsington Opera.

Advertisement