Page 1

Gardffs

n

Er one,clrron HlrusMettsttt KoNerrus Glnor oo GanorsronsN,NGENE


GARDsrENMARSI 998

"4"

l-'*lsil A N S v A R TRGE D A ( r o i O6E?x-!ir'f r Gr. H! .rii RrDAnoRoc AD GA!i i, S\:r Arriri R!uilirl A N S V A R !N GG f - 5 D E R M A r . t N i S .E c { . 1 A N s v A i r GN G M F - s o t r S,Rr cR.L.. ADR€SSE HM K.Nc:!. G!r.. G^P',th P u . 7 .R r i r 0l0l OiL! Eros a!PDErCarL!r.ra T .A!!,\tu.rREDi.,.P

M - :7 3 l 0 S!:230t7310 T . REla,roP

M :7836 s . 23017836 :rr:23097834 C

:r: i. i. E,.Rc.! r.F

Hrrl (: r::.r5Gnr!,E G'',.,itoid,

r.o.L

A!N.!:!.R:.i

BAri::: 1.500. HF 5 !.E5.000 Hi !5nF2.600. K\.P'j,: I 350. O.1rc 3 500 G r F r . . t r n D FF : r i L G A r - . i E f E H M K.!.rai CarrE DEr K.ictu cE SL.'r. ,.iE'iL...r.tfE GARDiF.+!ic.!F. F.Fr,iq: Or.r .,ii,:'.D!. NOrsrL

O i L o . D i - Pr i r c ' . f A r D . O i L A U T .

26.+u:.rr


Geeostervanst 9 9 B

GanoesJEFENIHJzRNE Hektiskkvartal OvelseneHovedstad og Elg 9804) vil vi fe Forstekvanal1998harvert pregetav ovefot perconellfra megethektisk ovingsaktivitethvor andre avdelinger- ogsa vnrt f r a S j o f o r s v a r e t o g ovingmot lrovedoppdraget og oving mot generelleinfanteri- Luftforsvaret(kont 9803 og oppdraghar v@rt i fokus. Ovelse 9804). I tilleggkallesdet na Hovedstad"var en kjerkom'nen inn 200 ekstranannskaper innelseom at vi ma samarbeide sommoterdirekiepa Huseby Heinevensdistrikt 2gjuni. Dissevilsaledes v€,€ mermedStor-Oslo (HV 02)og andreteniloriellestyrker. operative kort tid etter DeterogsAet onskeat denneovelsen skolednnisjonen i august.Og foreteelse. vil blir en arviss Jeg rette dersomdetteikke skulle bli en hjertelig takk til lottene og nok,vil vi fi overfsrtpenonell gardeveteran€ne son nok en gang fra befalsskolene slik vifikk i stillteopp og gjordespilletrealisiisk 1997. Disse tilraken€til sammenser na ut til a gi en Ovelse<Elg> gav avdelingen tilliedsstillende bemanning og pe utfordringer alle n'v6. en rimelig vaktbelastning iret ienpefine - ogsa pa Detvar for osset uvanlighoyt tempo gennon jeg tidenog ersven imponert over ettersommeren og hssien. at sandigekompani€fklartea holde sAhsy intensitetoversehng tid. Det Andrekvartal trorjeg forstog fremstskyldesmeget Jeg vil ogsAtakke de som i holdt solide meniale og praktiske denneovingsperioden langtid ognedover hjulenei gangigamisoDenog forber€delserover i heleorganisasjonen. Jegvil takke pavaktene.Resultatene derfra pa godesom var samdigesomdeltok disseovelsene minstlike i felt. Dereharalle forenfantastiskinnsats. Narjeg serlitt fremoveri i d r a t t t i l eh e v d ea v d eh n g e no g s i i f e l t tid, er det nange viktige vi skal begivenheter ogdeterheltnodvendigdersom sotn star for garde var statussom i doren. April-oppstillingen, opprettholde ordetsegendigeforstand. Hjertelig l T . m a i , H M K o n g e n s (somforovrigskal resultaterl inspeksjon takkfor kjempefine i Husebyleir) &j€nnomfores Mannskapssituasjonen og dettyskestatsbesok vilbli vernepliktige hoydepunktene Tilgangen pe det n€rmeste mannskaper er fremdelesbegrenset. kvartal€r. Dette krever at vi (kont Kp 4 9710)vil etterpesketelle gradvis prioriterer de ca 140K&M hvilketer 80 ferre enn eksers€rnessige finess€ne lsvarende kontinsent i fj or. etterdentungefeltperioden vi fbr nyeKp I (kont9801) ogsasvake- pr.dato(2502981lisser Forovris vil jes takke 9704for vel utfort i an til A mofiaca 125K&M i april, kontingent vs ca20 felTeenni fior. Detsomer forstegangstjeneste og onske getposirivti dennesituasjonen. er kontingent9801 hjertelig sevelDKO som Harstabenog P- velkommen til HansMajestet eni FOalleertungtinnepabanen. KongensStolteLivgarde. For e fylle opp nye Kp 2 (kont Ga esjefcetuHoh,'e es


G A R D 5 T EMNA R S 1998

lo


GrBosrrrvansI 998

frt^r^?tau/c,/rggnr,a Sang,gloggogjulekaker

p . \ 1 t t , \ D I S . l o \ FTI \ i S n t I : . [ i l - t : ( i R , \ \ t , \I A i t I f \ t r ) I : \ . r c d c l \ e r c \ r o \ e l t i r Ll cf f. r c f \ L l . d e s e n r hJ .ur l e r | ! c t . S r l l c rt n Liolkclcrsroprll frc(!j0leSLJssi)s \L!(n Brul,Lc 1biUc ilLlckulief. f l \ c f s r . e )l i r r l l r : r , r ! c r ( i g l o D r t r j r c r r i . r i i f t n s i c r 1 t ' L c lf o r t ' r l l . d r r r n ! c r .o g sjor(le cr rilfrcrlct l(it)b I l.nnc .ruLc!frn.f blc rcnl r\ to I sicr lin \ c l i c . d c l . S o r L t c n tk r r ' d c l r \ . i \ s . r i r c l l c r d s h tg g c ( .\ r \ r n \ l . l i g \ N r( h r i L l i . r li txl ito nnn \!r \illig. til r ltr. ofI lei.rtn dcnnr linnidrhgrr. fi hild.r i b r ' l i - q r u f I c n\ e r \ r c r r r \ r L c .lle\ illc nisscf. crlcrr l lorr jt.! oIDdng Stcnrnin!r.n .lr.rh\ert nrn l.lldre oq glLrggcnhr(ld. iclll.L \c-s i f r . ' - j ( r j r , 'J ( i i . , r 1 r 1 r r i r

(tJild.1 r c { t e f i rl L lh o \ f . ) . , ) go \ f f r s k c h . n \ r i i r k i s k f r { r g e l l g e r ! c f ! n ) l d r r e fL r r J !r1 , i \ t f u r r r n ! r r f g r u n J t i u l c t r e . l .D . s s \ ( n c i l l i l \ i i l k r l | t . n n o . r I n r . h g t l \ r r L .r r . 1 . s l i u l l c- ! r i c L s r r ! r r r r d lr f . c r Tekst og foto: Gardist Robbestad

n,Al&Lltii:rr

Frtr'lil lr*t.t'tt

i inlla srttL :!ur,lii.

ql'rlitl

ltor{tt trt\t


Geeosrerv,qBs 1998

ffiilulaften

,i t j eneste

onsrapporl

dene24. de

t

il

tr

nt

lrlktli!!

!(rnisttr.lcDnNvrcr

Tekst/foto: Gardist Robbestad

En jul

i qroone klar

h\.tu|h

:A. o,

d hrtkk. kot Sk|d

llot k, i

ul


.f.

.

L

L

, \ i.r. ,": ,,. .

l.

:i

i!::

..

r,,\.:

|! r!r.: ri!. L !.n r,iL,.L|ir \! L:n!!il

r!.( !rf fi.:,\r

rr rrirl,

rrri

R.!r:,lllenkvelden varikkeover ln.

f-

rrji,

r r r r . i, r i 1 . i h r r r r . , n , r , , . . , . r L r r i {r I L l . f , .

f .J!f,,.,sfr.r!.L.Lr)srjRomjulen

hf,!1.

:ir latlr

sk0 notQ irlltlktiJt.


Genosrer vars1998

V^949 Gardistene snakker igjen!

Teksufoto:cardist Robbestad D e n i r l i s e u t d a n n i t r g s -o g (Llng>, ga rekrurteringsmessen bla rnnetundenisnings kontorel en sjanseril e tbjlcllc oin urdannings

kinofrâ&#x201A;Źnrisningen med ncserist sporsnrafsgrn: hta slnes du om wlfe stiltakit og hvs varde,s,orste sreblikket ied hele opplevelsen?

998sjaftisEriksen

iula.

'-Ho1

pirjulckvclden. rresf''iIisktil ; slernrncrr tc! \rl nutntrl i rrrc lrir r ruh. tq-ilke hjcnnncblur fanrilieds vennar.Det

33'lvaktsoldatODselh Detlevarikkesi

( d \s . k d k e ro g

Under!isninesass$tenreneblesatt is!ing ilopernvheleuk!,ogholdt stengrenkelredagerlor i kuntrc gl den besre assinansentil ndpeaulle mgdonndr. Vi huketfafl ikoDoralBukoN ognixe ha:n noen pinlige spoBniiil.Dissevllle hln ikkc svarc pt. 'nen han bcgynted frlde on1nunnendr \i nilte ham noen sposnil messen oe oh generelt voksenoppleriDecn Hvor nunge dogcrnar dtr ven her pi

- Ok...Derble bareen dagpAmee. - Hlordanlar responsen? ' Delharvennoerespons.men delharikke rerl sashsscndear derharlen nodlendigI

Ura s;lt?nl Rtrkar \tillerillig opp pi et hilde til Gaklisren. Dct Adk se tt sal" h.nj.bbeL nt?" i.i 1.* hort pti fu\ken i e1 uvttet o.\?blikk etik.n.le ilrth on pd rl.s!e, frih?)

- D e l m e n e r . i e g s t a b s o l u t t a t d eDt !eatr pt del !i har lEn nyds lor ossi fn respons dn\er 'ned.ogjegmenerbestenn at detlar en Dr sa !i rakk ril Burko* og aletossviderei den svaE Sjoylyslhallen.Det var mrnge ulstilleFpadennenressen. vi liklcspcsielt allc de sorelentd.eson silk rundtonrkrirs.nren faDrdd ogsenydg a sjekkerilbudd til ioen ar skoleneson haddeslilt opp fta udandet. Hrwaii PdcificUniveuity,for eksempel. Er storvlnnerblrnr Cardistâ&#x201A;Źnr utsendrel

- Dervre. delinrere$eblanlpublikum fakthk, selvonr!i ikke hxddespesirilkeopplysninger onrdeloNkjcllieeleirene rundon ilrnder.Det ltr en del som kom bo lil o$ os sa for eksebpelar de h&ldeblnt kah ur til VEmes, og sA lune p, hvordaililbudetlar der oppe. Slikt kunne!iikkes!!B pt1,toendengenerelle nrfonnasjonen vl kunnegi ble del satlprG pd - Vardctnodlend1g rv loksenoppleringen l lbslaret i srilleopppi Une 98? Kalporcl Paulscr, *kn lor.ler larc rilanl

Godhunrof!

b;Atntttrar.ualta

DetieerbralJeg l|Ke Deg r

Tekst Gardist Robbestad

311sjafiisElnas

SAskjeddedetigien.Leirtroppenmetie stille opp mensrestenav leiren dro pe ovelse,enten det na var Elg eller Hovedsrad. Noefl ble igien for A ta ei disel Oqsl slotts-,Skaugums-og Akersbusarlcc slrd l vaktene selvfolgelig men i leiren hersketleirgutta.Til trossfor at i.gen av vaktenebar vapengjorde gutta en gangl '1030edtsass korpJohansen svaengodoghederliginnsats.Til h6).re servivaktenAga i en uvantposisjon. nlil Den it;rite

I ilnrer hef p.r Kjcmpcgrcicfl Spesieftnirr der

!anrittisestoreDublikum. oe den folelsenleghrddca! . siu. lier o! lrenne.rteqrir Inedoiri u orcile[e rnLrlrrSi mee.bn kerduf .rnhsrr. knnr;elyktnii du foretrretinten-iul

totn ler \dt liJ\L ttun

tt nrr

9 fcbrm| Eikld er4nu'8e11 hrdlh.nDtr

er'

I K lolltJ.ra$cn

i ht*Erunrcn


Ganostr vans1 9 9 8

Sroe9 A l l e m c r | e s k c rn r u d t r d . d . l r g l r t i l i r n r r e n h c r r g . l l ! l cr r h . i ( 1 . .1.\tr-.h!qn4 R0ustuu l \ l e f i r i t J e i db f r l r i ( r ' ' e l i e r n s l i i r r l \ 1 c rl)i . r n s l n i t b c r \ o s s ar l e f x r b c k l D.ry Xioqinr

( , u d i s r . nl j r u k c f l l L g L r l \ . r xlhl c r . l c i | | \ i s e rl l L r r n d . cI n i l i l t u . l . | . i h n ( l . r H c f c r ro.n i\ ro\oetr rr.rc.

w

(... Irinscrh oNl.r ril trosslir \hdetr iklie i dnni{cn. trr.. lljp.r h$ krn bli L\ crnr'nel ril er uneD rj.n.n.srilli.!- \crI fr! En.r bnblk tn HT\'\rJr\delnr!.n \ier brrljonsjeEn ln d rilhk \hl n dlsi$ lnr r goE mmicnr.stjtn.ne i \ikr.r \.n, nuli!

\ 1 . 1 . (. r c d r | n c i d c f t i \ i n n c l i i t i d

D c n \ L r J r s rl.\ k k c I i \ c r r t . . . l orc$e\rs ins.n onrrt \ .f clsl.t. c l s k c l a f d c n\ i c r c l l c r c l si c r l i / r , \ r

Kjrrtighch cd lbrstcblikk . l c g u o p r ( i n f L i g l r c r \ c ldi ) r r r c hi l i l i . D c r s t ) ! r . rs r n r ! . t r d . l \ 4 e nb r u c1 0 r d ij . g \ r r s t ik \ i k k L r e h (irl \e d u \ . 1 r k h cd l r l j -! r r \ l d ' II(0 ls l:tlrk

fui"ll *rl&" " ...l"!.Lt. ;li[I]iliilliliilEF11 sallso[lenc. ue hrntr \delie I tr lrn lurr a r e p t b . r e r eJni l k e l i e N o c n 3 r\ i F r n r l y d e r I p_u giene b.NrenMr Ed'a'oren.men ikkeele rr denliee.. der. t Puu lienrc;r orr rmna-*$e, ned i hoyEbâ&#x201A;ŹErelommr.. nif rt dcnh<c{o\croEr. o_{ru tleE itleidu al' ncd,.ru *tl'e -baEr" 3. H\ is du bf6.Er be.ereDmi du rre. lo^ikrig sederilk.6ln lull i den.

q:u t/,f , *la,ilh!

l i i 1 F t . l i g h e\ lr d I o r s t eb l i k k ( 2 ) Vct du h\ orlbr ucr.r hlr ti sto.cd\ n.l l ) . r s r l ) i r r . . s d c 1\ k i c d . 1 . I l -nts h lrrn I l e r g r D l e rp a b ] t u r l i r t J c r s c r s c\ r f i O s l o .o ! d r h r r k o L I h i c , )irg i c n r ju . , . ' : ! ns n Ll eh l I j i ) . l l c k r n c r r L c r . h \ r h r . l r l d ( l eo f f l c \ r l i - 1 . i c gl r l i k r . J o \ c f A k c r s b r!\c r . sr korr;rei.i, rlllfo!,to frc!..d :i;n i r r \ J r r L r r l ! , \ 1 .L ! . u ! k f n N ! r i| g|{i"ril-. rr.:"f ri.r .r.lLdi \ l.n, irk,i .!! r.i\;l.f. lr!lLr\r

Inn pr l{,fdrg L r l ( r r r i Nl f o \ r h r d l l c\ r r t u n l r k ! \ a l e J r crcl h r n i l r t r ! l c r i l r e r r li r \ l ( . i l i s c ge r l n r r r j ( ) l kN r L r o . n es r d . l l c k u f J r eh : u ro r d n cl c r r .D . r \ r f b r r . ! \ e l t c i f n e f x l l n o n s cr \ d f . i i e r \ l i r .

ab\i \;nr

lrg rf

hre' d der ln i. D.'drh.llcD\ 0 o\. . r r d" . r ! d t u r J o n{ o r . n r \ , ! \ i . \ r . t r F f . r r D \ j . n , x n d . r l!l i r t r r x ' .\ x . . l e r r n l r o r l o n r p t r rB s k t r l l . r c i c D1 1 . 0 0n0) . rD d d c i r'r1c. r'tr. scs ri 'icnno\r,li[cn dcDnedr!,.ji \rire Dhtr\;trlc' ;, irr .'\ n r r L l ! . h , , r -Lr L l co , c i . r ! I r\\!.fqr \.r nlrdi dL , rt\ nf',r.' c 0 . r r! 0 \ | n , l ! ( r ' u ! Ir! 'ekftrtr' 5rr Di..

0ubr oyt+dall

N l o n e l rU r f r o \r n i s r cL i l f t I r d h e i r n . . ,r u! \., ,L : i l , . r i l \ L I L \ \ . r . L R l . , kL l . r ' i l l ' l r ' . r , r f L { \ ! r ( , 1l o L l u n l L r.l\r' U g k : r rn , l i . r ( l x D c b c k t c r t \ L ! 0 . liig.'cn nralrc llnS(r.n FoffrtlIckrcs(f l)arnennnn skrc\ ncd!r n. rselckncn. De(e skri\rr .lrrl. JohDJrd br s ao p p l i u s l i r i re n l s k r n c no r s l (SoldahrytrI nn (sr\e for i.nurr 93. ' l c r ' n o e \r a r h o \ r o ! [ a n \ r u h c l l s \ r i l d . h ad o ni r n p r k n , ( t r 1 r l ,(Ledoc Ii\i.r !.JnI(ri h.di \Jr I l..d mcJ:, .INtrkli. nrcndel n).r u rti \ii n i

llJd( lra !."';r\olnfn o\rr r'l [Jnotr!r u'trnrrcnlandetooDalh,crlr ho\re hand.o! n \ r ( J f l J \ | 1 . 1 ' r i i e ' .l n, l cl r f p ! : r' . . r ! n l ' . i l

hlir \trrt|.d I:', h rlL thr.r fD I rkr\r .r I$.'.\f.\ ril \(; r,on .\r^lr li.0 "nr\li\( \0 linrr\ rn6\rfrf d\ rdJru nLml!{{.' ) In,rfb..tr 8\ .i n. \. fudu \oldltk|][arrn iirlcsf.n\rld!ici rnrilrtrrf.i_l.dr!.flx\or \ l . n l 1 \ n r n ! . nb h f $ n ' e ! . l I r r r h f D t r \e! nLr Drtr hr, f\ \r,tr,. k ,r' (1nn J.\ne,.. klr.' \r f,\r iLl., l.N! u|l ttr ll.rctr.s.r i|tr.r \.9 u\$ lrf.Llhrtrrr .! \!n.r lu'\ li,' kxrir l . f \ . i . ' 1 i t r t rr. r r r l . r r : r r n k i l l i . . ' rl.r. Drz^rr r!r(tr ln,Jinr.\f h.nrort\.{ ri,r r \ . , i r r h r , r L o l r r n f nn r . r l ! r ! r ! . ()! nlhxL! |l lx\eor \Tti d l\ i.trl.f "frll \l.1rl .r.k.t' liir l0 {nr..c r.dLltr,lc... n.,l)r D..a, "n nr.'r Linnirl iil i rLlt jix,l I l.\x ren \rlcn r\ i.! rucr .tr (i.n \i'l l\r.! [o].t,I.' ri.J t n h i r \ i f l ! L l x !I S k o L l l r ' d r o r "

Vd*Ii - et^ wtuu44tu4l ( ) ! l ( l r i . ( ; t R t d \ $ r ( t { . r r r , i ( , r ! ri s , r | \ :( tur(.i llr rirl lillllii n u g,\$.r\ rr.tr \.1i(iur\rr\r.r,

(Lr\r lJ.ii

\ irulb.r.(rkrLl. . t rr l r l o r \ i . . r,f!Lrrl.r\x'LikL.qd l\ \, rl\ ir,l! c[.' l. ni !]lrQ\rf frn. (L , ^ , . r i , L i . f , nI n . ' l , r \ r ' ! i r i , f . ! . i r r ! 1 1 !i i . trL mhn ro,ru, :ir ,,r;,,,.,,rjli r,r i.r; itrrr blxJ. rr.tr \., \iritrL,llilr\rjnJlrr. l).|r u I t \r lt!nr. lir rl.n (r! :r. l L ri l l . h r ' \ i r ! t r D i . i . L l c d \r, rn ! | xl!r \ rlh if\r. rli r.r rD n!n r + . 1 u r l d i LU ! x i : n ( r I L L r L r t r l r 1 . J r r s r r r . l | { ! l r r ! { l r r f l ) . r 1\ \. l . n u r . l r r r .r.' rnLJx!., ul.r i i$., lr.\.lr!r. \tr, r :.rL ,,r fl rgc b. il !r' ! if uf Jrn r r 1r\ . r . r i r n r ' \ j \ j d , r . ! ) r f t r \ t r I h o l { t r rf !\ nJdr !l Lr roifr \iu! !ui!1. hlr \r | .rlur ,Dr Ll.l hl.' r\ .r | .r rrn.n f,.,1 {r,,., la,1tr ls. r nrri iL.,!. i( ur!,. irr \i .h.r,!l.r1r.'r.r i U rL f\\ \r! r\Nk\jL), trl rrlL.rr( dt,r J i.[r '. br'. |, r r! \li I h.Ltrfu r trrD:.'. Dr j.! jxr I r h ( L l . 1 ; .r l t l ! ! r r n . ' . i o ! \ ' . c L - r L r ; r i


G,qBosrer ruBs1998

rsdagenspiltemindre pstillingsplass og nâ&#x201A;Źdtil Domkirken holdevitfpt Aberege ossutendors et heletata!ihrert fallikkeunder himmel.Vinterâ&#x201A;Źn somaldrikom rde det nok litt glatt for enkelte \rnn ogis


Gato srer.r r,aens I 998


Geeorsrelvans

H*t. f4d'W lUt"W qdrr/l4ffiulw;,t,"*g En av de hoyesteutmel'kelsersomH M Kongens Garde tildeler er ",rEresbevisningen" Tiltlelingerrblc gjorl mulig r ed en storslarr donasjonlia tidligere Gardesjef,ni pensionert Brigader, Leif Schanche.Utmerkelsen skalvare en inspirasjonskilde for alle,men s:rrlig troppssjcfene. og cr samtidigen anerl<jennelse av denviktigeog vanskeligeoppgaven som den unge befalingsmannstAr overfor. oppgaversonrln hans de tjenestegjorendebefal. et lnedlem

Troppssjefen

Kohgtn o\u

BrigaderSchanche har selv edaring fra 2. verdenskrigbl.a sotn sersjantunder felttoget ved Narvik. Gi€nnom sinenrange pafolgende er i Heren, dcr han ogsa ljenestegjorde lnfanteri-inspektor, har han selt hvordan utviklingenharfort tilen svakere anerkjennelse av troppsbefalets oppgaver. ulennoD denne donasjonen snskerhane gi . troppssjefen en pasKJonnerse, som en hsyst lbftjent

etker kksbf\ Lkj,Elr lz..itrti 199/

Foto:KorporalKarlgon

Gardesjefen ogdetillitsvalgte

u e t v a r m a n g es t e r e o r m e n t r n k ed a "Hans Majestet Kongens cafdes ,4resbevisning"ble en realiter vercn 1997.Gardesjefenhaddelerrgesyslet Dreo en lanKe om oDprettelseav en aresbe! isnnrgson kuirnev:Ercet nel og en rnsprra{on rol arbeidetiH M KongensCade pa Iinje med gardens ur sonr tildeles en vernepliktig. Tilfellet ville at de vemepliktige tillitsvalgte ogsAsyslet nreden tilsvarendetanke.Stgarhadde de lagetetsettlned kriterierpAhvordan de onskelden besieblant beialeti sine rcspektivekolllpani pr€nrieft.

oppmerksomhet onrk rins d e n k a n s k j ev J n s k e l r g n o eg r i k t i g s G a v a l l e o p p g a v eirk d s o g k r i s e .

Formal

valgt av og blant de tjenestegjorende sivihansaiteog et medlemvalgt av og blantde tj enestegjorende vemepliktige

Radet

Innstillingsredet besterat avdelingens nestkommanderende, avdelingssjefene, 2 repr€senranter for de tillitsvalgleog hovedtillitsvalgt v€mepliktig. Sryretbeslutierhven som skal tildeleseresbevisningen etter innstillingenfra RAdetved Hans Majestet Kongens Gardc.Innstillingen rremnres rorstyretpnmo mrl ogstyrel fanerbeslutnins ulrirno nrai.

Denforsteprisen Den forstetildelingenfant sted i fbrbindelsemed H M Kons€ns inspeksjon torsdagI2juni 1997.Iskarp konkurransemed andre dyktige gikk pris€ntil loytnantErlend ansatte, Rnnes.H M Kong HaraldV for€tok overrekkelsen av prisensom denne gang€nbesloav enbronsestatue laget av denkjenlekunstneren PerUng.

Fraslatuttene og stiftelsens fonnelhar visaks€ifblgendei "Stiftelsens lbrnrelern beveHans Kriteriene MajestetKongenscardesanseelse Kandidatenes evneti1e loseoppdrag utadog stinrulerc noppssjeferog andre og la vare pA sitt personellog sine ansatteved HansMajestetKongens medarbeidere skaltillegges avgiorende Gardefor innsats ogresuhatoppnaelsevekt.Samtlige ansatte skalvurder€s ut ut overdetsomkanog nrdforventes." fra sitt egel niva og sine egne forutsetninger for a bse oppgavene de

Grunnkapital

Stilielsens grunnkapital bestArved I vurderingenskal folgendefen stiftelsesdatoen av k.oner 100.000,- faktorerlillegg€svekt : som er innsattpa Stifrelsens konro i Fagligdyktighet . Ledelse Fo|sv!retsPersonellservice. Andre ' Arbeidskapasitet donatorcrgis anlednnlg tilA bidmIned BriqaderLeifSchanches fan- y t t e r l i g e r em i d l e r t i l S t i f t e l s e n . ' Fremtreden . Sosialtengasj tastiske donasjon Kapitalens renteavkastningkan ement Peettidspunktble detre tilnoemefenn disponeres for ett 5r a! gangenrv Det 5kal lesses\ekr Di faslis en idd da tidligereCardesjefog dlknsheros led;-ke. lntinteri-inspektof . nA pensionert BnsaderLeifSchancherokkonrakios Styret Hvemblirdet fortaheat han haddeen sur pen-qe; Stiftelsenledesav et styre soDrbestir Detknyrrer segstorspennrng til h\ em somhanonsketi doner€ a! tblgende8 niedlelnmer: s o n rs k a l m o t t a p r i s e ni l q q S Pengene. denuholigesumavl00 000 B r i g a d e r( p e D s j )L e i f S c h a n c h e , Gardekompaniene skal innstiUesine k r o n e r ,s k u l l e p l a s s e r ersi l g o d B f i - q a d e (. p e n s j ) A r n e P m n . M a j o r kandidaterinnenI nai. Pdsendeles ) i l s S l e e nE g e l i e De. t m e d l e n bafe ut dersomd€t finnesapenbart avkastningog BrigaderSchanche ( p e n s j N onsketvidefeat fondelellerstiftelsen L r t p e k l a \ G a r d e n s B e f a l s k l r b b . ve.dige kandidaterog kriterieneer skulleinspirende blaDtbetirletmed Gardesjei-. et medlen \algr av og blant


Ganosrrr uans1998

P 0ut'hn L c i r t ro p l l o g Signalkorps. PrAktisk talthele bataljonenstod altsd kollekr i n n r e t t e tl n e d utrullet fane da CaldesjefGeir' Holmeneitokovel komnancloen prcsiskl. 0E:30.

Itr*n$g IfJr:S;'ll"':t Couletill orulo.li NK etlartt hon ]w ktlt arrtcldirs .s kattrc en in .rtirig.n pi toppe,.. Tetst/f oto: Gardist Brynilds€n

Ill,,:llo,*';:,,

val- mesel gool

1 9 9 8 k l . 0 8 : . 3 0 a r l a n g e l r lbmoydmedat fienden6leholdr Verdigavslutning Gardeoppstilling pi oppstillirlgs- tilbake forandcnsistetidslinicn. Ianleching HMKongens Gardesplass.De sirlig oppslilterekker V i d c cr f i k k v a k t k o r n p a on gi avslLrlning avovelseElg/Ho\,!{lstad b e s t o dd e n n c g a n g c n a l a l t Leir(vakt)tropp sin velfortjente ble det tifsdagden 17. f'ebfuar personellsonrvarmedpii o\elsen takkfof uhnerketinnsatsunder cllcrhaddc avviklingen a! vaktrirksomheten. deltatl i vakt Deretter blest-vrkene dimiftertog var offisielt k o m p a n i ovelseselelrentene sanlt a!slLlttet.

PAkjortunder Voksent. toft marsjmerke-forsokm ilitert!

Tekst:GardistRobbestad

GardisteneBxtt og Rudberg fra kompanistaben i andre gardekompani ble torsdag20. novenb€r kjort ned bakfra under lnarsjlnerkeproven. cardisteneble raskttatt hAnd om og brakt til Ullevai sykehus. DerbledetkoDstatert at gardistBntt haddefitt en hjernerysrelse, og i tillegg nrattesy noenstingpl grunn av et kutt i hodet.Gardist Rudberg hadde brukket venstr€skinnbein og leggbein, og ble opercrtsammekveld, Det var en sivil bil sonl kjortepa gardistele

F^ttaal - blc,frnt filDama* Mmgfold dg \llgnjhcr iinft dtr ColorFenlvrl.Les! lni ci n l raDgoiDincinr P,'li.e. dn en sloNfoxogDyrdsikreniPandftfir Barellerislo\ii ll(di'.tl Fr F Disco Pifopp nedspenniis 'nnzrlit{ dddrliig.icll.rhoor

Gardistene Iaantil enslutttid pA4 tinrerog l0 minutter etterrundt27 kilometer, ogble tildeltmarsjmerketibronse.

nro'n'nei I Sli,llink F s r i v . l l N $r p p d f t r p m r e f d d LtnLIF:

13

,rbr

d,k{

tan:

\

i cnNlotrilriClntiisCnll..rkdr i].llele lnognullgh.rnrorlsken hdl s( i _derkoldebord paBuffr Umvlr Bisdn: hen\irl- l:1b'h.n otrise.ktrs o! koifem's. find j!bilcuD.riloermDflnxlkrirerie color F*lnrl hir i\gaD! JinOno lqjoltrtrrhrsoMrsi p s i o d e n L r ll l 1 6 o ! l 7 r N l : r l : ) . rirt

r" r 1\1


Ganonrer uansI 998

Sprrt! htnt ttr^\'td

il.nirlr\

lrk.Drn


Gqporsrrr vansl998

Noncps GannrsrpoRBUND

&

NorgesGaldisttbrbund Pb7, Roa 070t Oslo NGFtur4.-6.september Tlfr 23097331 Stockholmer en spesiellkulturbyi ir kanskjenoeekstra Faxr 23097278 Aoppleve?Arbeidrnedforbundets chartertur er bra i gang. F a xD r . :3 2 8 1I 6 8 3 Vi harbestiltbusser,hotellog billetter+ litt tid. President: Fra Osloger kun to busserden4. september.Kostnad KjellSundgot kr. 1.885,-. Visepresident: Fra Trondhjem ger en bussdirekte. Kostnadkr, 1.945,-. Nils S. Egelierl Gi NGF beskjed,skriftJigellervia teJefax ornat du/derevil Sekreterl vaere med.Bankgirofor innbetaling av depositumellerhele Kjell Pedelsen Kasserer: summensendesNArvi mottardepositumet registreres det Aage Just lbrtlopende til 135plasser'. Utenlandskesaker: De sommeldersegpAblir videreorientettvia "Gardisten"

SwedishArmyTattoo1998

@

AndersBredcsen StYremedlemmer: KjellMa insen Torbjom Setre Arle Nilsen Ivar Soiheirn

og blev.

Et brevtil Drillkontingentens foreldreangaende turengerut somvanligi godtid. De forste30 harmeldtsegfor vi er i gang!

Ar 2000

OnfLnd Cxdidlor.D r-!

Sxr|xb.rg.s odlesnCodriior.ning

S h \ x d g . '. g o n r c s (n 0 d n l o r t r i | !

lle{lnrrk Ordisrtuuil! Ponbol\ 10S7.Ponlcm.

Hrklci og oftegnCrd,nlor.tr f!

Defteerblirspesielt for allesomtjenestegior vedGarden.NGF vil gjemebli medp6 dette. Agendaen pa aretsRepresentantskapsmote vil inneholdedet nonnale.I tilleggvil styretforeslelitt tid avsatttil "Ar 2000" dadetteerdenbeste muligheten somgisfora drofte,eventuelt ta beslutninger om viktigesaker.Forutsetningen bsr vere at sakener drofteti gardistforeningene og sentralti forbundet. NGFgjordeet kjempeloftiforbindelse rnedOL-94.Jegtenker da blantannetpAalle de gladegivere- ikke minsttidligere gardistJens SlangsvoldiSarysborgga 500 nummererte spesiaipins med gardemotivtil vdredenestegjsrende under

oL! llJl.,xr

Sporsmelet bor vere, "hva kanjeg,mil1forening,ellerNGF, gjorcfor vir avdelingog alt personellsolntjenestegior dette ir?".

DrmDen.! Onrl{trdCxeLi!lnFning

Drammen ogOmland Gardistforening

Vcnfold Ciiiisrlnrnin!

Too(ieLSGrrdirJirr.nitrS

Nosk. Dr llgxrdnleNF.rbufd

Arsmotei DGF ble avholdtmandag9. februar. Kontingenten ble okettil kr. 100,-pr. ar. Styretble gtenvaigt.

Arrangementer i er: Innendorsskyting pi Fiskumskytebane 22.mars. Utendorsskyting ogsepi Fiskurnskytebane 4. september. KonsertmedGardenusikken i okt./nov.

15


Ganosreu r,aeBs l99B

NoncBs GannrsrpoRBUND Litt av hvert NMKF n or s k e Milit@re ger Kan1eratforenin a v h oI d e r representantskapsmotepa Husebyonsdag I l. mars.

Gardistforening Halden ogomegn Viharn€ttoppmottait"Haldencardisren".en nydelig trykksaki sodhvittmedimponerendebildegiengivelse Deter Arne R. Andersen someransvarligredaktor. og spesieh Arnel CratulererHaldengardistef.

OsloGardistforening

Drillkontingenten i H\,lKG blir lemaet f o r € t l y s b i l d e - k e s eprei a u d i l o r i e ti Medlemstreffene i befalsmessa Akershusfestningi april. Det er NMKF De manedlige nredlemstreffene den forstetorsdagen i somster somarrangor, viufolrnelt maneden harvert ensuksess. Herireffes overen praten gaftle gA ol ellerenalkobolfri.og lar om dager fritt. ofte treffescardensbefaldissekveldeneslik at vikan i: lore si.e ny r fm l\erdlge.liCdde|l Vi serdesUie re.

B@ring avmedaljer/merker i Milit@r Kameratforeningers sammenheng sin lnnstillingen lil \i\4Kt " m e d a l j e k o r n i l a ' emr o t r a uo g v i l b l r TurtilKsbenhavn pi behandlet NMKFs Torsdag27. augnsttar vi betentil KobeDhaln.Vi deltari representantskapsmote I I. mars. pe fredagen foreningen i Kobenhavns lodseldagsfest De enkeltegardistforeninger er tilsendt Garder (l l3 ar).Lordagarrangeres detenskytekonkurranse mellom forslagetfor eventuellmerknad. varc1()foreningerogd€ solnikke d€ltari skytingen FlereavdesporsmAl sornik-ke erbehandler i F o r c ra r e t s ' B a l d i n e n r e d a l j e re" r fraerspmgrammetfor 1998 omhandlet i rnn.tillingen. Dergjelder blanl Utdrag Mars: annet alleorganisasjons-medaljer somikle 2. Skyteafteni Garden stari Ktf. og "overlappingssaken". NGF lMandag \le(llrnr\rrrlf i hci:rlinrc\tr Inrsdig5. har deltatti komiteen. Aage Just og kona Ragnhild reiser til M o s k v a i s e p t e m b e r .D e r s t i g e r d c jernbanetil ombordi denTranssibirske Peking,Cod reise- vi glederossril rapporten! HMKC og\CF haravholdrrnotehvol har droftetdetaljerved ovenekkelsen av v i r e ' p r e m i e r " l i l g ar di sl e r . N L F s til gardistene var ogsAtema. orienteringer Nestetemavilbli:KanHMKC benytteseg endabedreav NCfl Del er iLkedA ig i dag,men alt kan bli bedre.Har du noen forslag? K o n g e n si n s p e k s j o vni l i e r f o r e g ei HusebJ leiren.fredagl2,juni. Cardens Dager sondag,14.juni. Husk Represeurantskapsrnole 18. april. Sakersomonskes tattoppskalifolge loven vereossi hende18.rnan. T y s k l a n d s b r i g a d e nvse t e r a n e rh a r meldt seginn i NMKF. Detteer vi glad for!

Mandag16. Mandag30.

iGarden Skyleanen Skyteafteni Ga.den

April: lirdrs:. 'hrsdxg:1.

\ l c ( l l e n E r 'c l i i b c t u l ! n t c \ \ r

Fredag 24. Mandag 27.

Card€oppstilling Skyteafteni Garden

Ntai: M a n d algl . Mandag25. l-ofdrg 3{1.

\kdfu nrnf!lTi heltll\nrt\s1r Skyteafieni Garden Skyteafteni Garden T r til llidl\kogellr(;irde(ur

Junil 'larnlag

\ledlrnrlrcll i l)eful\nrr\srr l. Mandag 8. SkyteafteniGarden l-redrg 12. K o n g e n si r s p e k r i o n H . useb\leiren S o n d a gl l . C a r d o n sd r g Mandag22. Skyteaftenj Garden Shtealicn': ct kl tt) t)t):::0t). ltt"tnbtc i rdktd. lte. anl\1tc//ike\ttttet kl. I9.0t) O5lo C, rdistforrn ing gra tulcrer formann Erik Rath med 60 nrs-dagen 9. ni 1998. og takker for all den tid og ltgge ned for arbeid han hlr lagt ned og fortscttrli v€lerrnlirksomhet€n.

16


G,qepsrrrvans I 998

Noncps GanusrroRBLrND Vipenskjold

En strckakkontpaghor av internasjonal klasse.

Hnr lu \urded il rnskric deg er henrldrsk \ i p e r $ r d r k x n b n r k on r b , e \ n r D i r . d o k u d r c . r ! r .h i l l e r . b f o d c i c f . . \ L r b . n I grnle d{gc' btukle n,rn !i|er i lilregd nnn \ror if!sir.rl.. /\llc krn

Stor salutt til Ulf Aas!

D o n c \ k a li ( k e s k e r t r d r . . ! g d c r \ k r l lnlse Je hcrnlOjke f.!ler. Lr mht \x0en l n l s c rd i r rs l . k r J n f i l L . t . d i d E, dD i er.ss.l Un dtr hcn\dndedeg r I \CF sori kln gi de! nnd\.trdi-! T L \ennr. sef du r! .k\rnrplef til ridliSr'! gr'!lner \ip.trsktolJ

Enav minekjaere bokererhans"Skissedagboken" Sarpsborg ogomegn Gardistforening fra 1989,hvorvi finneren kunshersomhar funnet

Sarpsborg og onregncF avholdertradisjonelt arcnot€ i BorgBryggeriers selskaps lokale,Svalestoga, den2,1. april.

noeav det€ssensielle vedalt liv. Medsinblyant to'1lidlerharrme'en engodfoflallermedord barn,nerhet,kjrerligbet, nalur,oyeblikket,

enannenbok:"Norsk€Avist€gnere" finnervi50 Hedmark GardistforeningIfine og spennede tegnercrepresenten flerelned

HedmarkGFnelderatarrangementet vedMidrskog€n linnersted16.aprilkl. l8:00. AnangementelpA Lundehogda foreger21. ap.jl kl. l8:00.HMKG deharpAbeggesteder.

3. Gardekompani 50 Ar 1917- 12.angust1948 I arerdet50arsidenvi - I nrnd.for sent jrbleross rr a\ dengalrleHu\eb)-leiren. frJ lr.r- lukrttein Skalvi gisreet forsokpa a !eites igjen? Er du selv interessert eller kjennerdu folk ffa konrpaniet, sa meldfra lil Ole Bjomstad(547),fra 4. trcpppATerningmoen og senefemusikkaoppen Noe kan vi vel finne pi? Markeringpa dagen.pA GardensDag, eller noe lignende.Adfessenel LychesviDgen 14. 1300SaDdvika, tlt: 67 54 60 03.

iiremasjonalry denfineste,UlfAas er min &j.st vedlunchbodetiGarden.Ordetarbeidslunch virker vulgen- for nregblirdetnermestet Andelig naltidned endisippelsom i50 arharv€npa tstillingi Aftenpostens spalterfor enkvartmillron lilskuere.Haner rcpresentef, lovprisetog beeretder hvordetlelleroghosossvanligemennesker. I Forcvaret fikk hanrefsforA ba skissebok i patrontasken,jeg proverenparademedreaksjoner pa mitt nunnspilli patronlasken somdaghavende

En omvisnhgi leirenbleogsaen berikelsefor noen somkom ivir vei.Dagensog fremtidens gardister h€ngefdenne tilhorighet€n til noeekteog godtrundt sinverneplikt. NofgesGardistforbund og HM Kongenscarde takkerUlf Aasfor tegningenel Nils S. Egelien

Vi gratulerer 75ar

80 ar

l5.tr,xi

l8.nrt 2?.nri ll,n'xi l?.j'di

\lilh llntrrngu Prt...l gtn\cn RolfllLnnln\dt JDhntllronCnrslon

60 dr

70 6r Il.jrli

50 br

h!rlhgenlu

lg-j,'ni fni

Bikhunmun

't7

.rohn Slorblkli


l99B Ganosreln'rans

FoneuNn NonsrB GanlBvusIKERES entenhanondet. Fresiel tiderer detpAnytt GodtArfolkens.I disseettelolympiske belrovforAsftekkelittut ogselengerfremoverennl4 dager' Det gerrasktmot marsj-og drillsesong.

FoRBL\L) NoRSKEG.\RDIrNttrsIKtREs

7. Roa Postboks 0 7 0 1O s l o T1f: 21097133 Faxr 230972711 Presidentskap 1998: Sven'eGrude 46 HellcrLrdveien Oslo 0672 Erik Schau 25 Kowollbakken 0E80Oslo TerjeSmith 30 Hareveien l4l3 Te|nisen Stein:rrNorenberg Moklegild 1 6 2 1C r e s s v i k

'Birkebeirere'tok gull, opplevde'Tre Etteral de vere Kronor''Kavalerii Tiken'.A sti'UnderBligul Fana'var noe naboenevdrekun dromteom Det ble ikke behovfor 'signalmarsj' for vAre'KungligaSvea'granner denGreenske ellerandre'Vaxholmare'. og'FrenchNationalD.fil' NA me snarl'Fotballmarsj' giorsittinntog' Skulle'Bojarene pi dagsotden. Malch'settes fir manvzere'PAVakt'ellerskan det fort skjeat man Cederschidld'. segi 'Ceneral forelsker 'Fairest ofthe Ni nirjeiteneer korrmettjl blir kanskje enn rrAte pA en annen Fair'eller'Hello Dolly'vektlagt 'GammelJegemra$j' Along og'Gardemarsj'.'Marching ftendetvil de utgjore'The sinernaskuliie Together'med 'Alt for Norge'mensdespiller' GreatLittle Anny' og giore 'VoiceoftheGuns'.Sotabrorsierdegar'Mot LjusareTider' mensdetfor ossfoftonerseglitt nere'Vaallyst"Norge I rned17.mai Redt,Hvitt og Blett'vil ogsi i ir forbindes 'Punjaub'' selvornmangemeneLat detsvingermerav Gardister stlâ&#x201A;Źkfordennegangogonskeralle Hersetterjeg 'Gardinet' sorn Vi veteraner lykketil medsesongell. og 'Stonn 'steadfast andSunshine' andTrue'folgerlred bide i aN gArvidereog at glederossoverat den musikalske i Gardenaldri tar slutt' minnenefia tjenesten

har Rogeberg 5 Solstugfenda 0 6 7 1O s l o

SverreGrude President Forbund NorskeGardemusikerâ&#x201A;Źs

N{ortenRasch 56c FjellharraNeicn 1472Fjelllramaf

FoRBUND NonsxEGaRoeuustxERES

Carl Henrik Amundsen F a g e r l i \ e i el r6 1605Fredrikstad

OSR B U NhOa rs o mf o r m Aal v a r e N O R S KG E A R O E M U S I K E RFE i NGlvlFharalle l\4edlemmer en samlinqsenhetforveleranmusikere dei til fell;s a ha vart sardemusikereVar virksomheter iydeligst s y r l i q q i o r l g j p n n ovme t e r d n k o r p s eTli l n A h a r d e r h o v e d ' d k l i g v a r t n e np a m a r s l -o s d r i l l o p p d r asgd m m e nm e dV e l e r a n d i r r l t o p o em C a r d e n sd a s r , r s r o V e ! e r d n k o r p s se kt ' k k e l i 9t i l m e d e g e r drillprosram.BravolOppgiennomAreneharVeterankorpsetdeltatt somlurerpaom dette oppdEg Eksmusikere Famanie presiisjeiunge er goy bes vennllgslgjoreetforsok l n t e r e s s ekna nm e l d e st i l k o r p s e t s f o r m a nSnt,i gE k e l u n dp a t r ' 66800517,

18


Genosreu vans1 9 9 8

a-

Tekst/fo1o: Gardist Robbestad

Siorpremiere med Fredag19.desernber gikk en i spesifikk ettertid k o n t r o v e r s i e l l kritikk. begivenhetav stabelen.HM KritKongens Carde.vedandreog i k k e n t-emtegardekornpani. deltoki s y n e s premierelanseringen avdennye d e r f o r filmen medden kjentebritiske ubeiettlget agentenJalnesBond. Etter I fl1lne premierenpi filmen ble rundt oyne. da 500 utvalgtegjesterlastetinn i det si ut forskielliee Gardens biler.altfta t r l at B V t i l d e " n y ' e p a n s r e d e troppeni Mercedes-bilene Gardenrir d e t t e over.Deletterble &jestene kjofi t i l f e l l e fia Oslo Spektrumtil Grand f i k k Hoteloversti Karl Johansgate. anlednilg Fraslottetognedtil Gralldsikret til '': _ '"' A. teste tropp to fra andre kompani u l s t y r e t ved6 lopejegelrnarsj d e onlradet er tla toppencv gatenog nedtrl oppleft i Abruke,og samspillet hotellet,derdestoppetog holdt mellompatruljelendetropperog vakt n'tensgjesteneble fort sjiforer. En liten mini-svelse sikkenirn paGrand. medet konket oppdragtilnytte fbl alle parter.Og se var det I sokelyset ternrnelig goyogsi.t hr'ertfall I erteftid hardetbliftfokusen pi fol osssorrbaretokbilder'.fikk hvor\'idtGarden burdestiltopp let'fe stjemeneog sefilmen. pddettearangementet. Tabloidvarspesieltframpimed I alt gikk det med rundt to avisene a s e t t es o k e l y sp i G a r d e n s h u n d r e t i m e v e r k u n d e r deltakelse, uten selv i komme forestillingen. medenprislapp 20

t

pa rundt hundre tusen. K o m p e n s a s J o n eG n arden mottok1brdeltakelsen ishowet tilsvarteutgiftene. VisningforGardistene Somendelavkompensasjonen Gardenmottokfor e stilleopp p e a r r a n g e m e n tfei kt k a l l e gardisteranledningtil e dra til Collosseunr for en gratisforestilling av f.rrrorTa]t


Ganosrer.r vansI998

1.:.! rf

ueter Dies.sonler tittelei pa Ogfilmen? den hittil sisteepisoden i den T j a , k a n s k j e rangesagacn on oenelegante i k k e d e n b e s t er , , i , . i r/ . . i , , , ,[,], , i , , , r . r , " r r , ri , l , r , ,rr)r, , r , r . i i i r , i . r , cgenten s o l nn e d i e g c ebl i d e a v c l e m a n g e f ie n d t l i g -o, g e l s k o i i r n n s t i l r eB o n d - f l l n e l e . personer nredlike storslodos menseabsolulten actionspekket DernangeBond-damenei denne iver hver.gang.Gardistlnebli o g L r n d e r h o l d e n d e f i l m . Illl'uen,fepresentertved en av fraktetiGarderlskjoretoyer.og Kl itikkenfta filtn-anmelderehal dempibildet medQ herovenfor'. var et populerttiltakrnotden v i e r t n o e d e l t . l r e n o v e r g i o r d e s t o r s u k s e s sb l a n t generellebrakkesyke som til terningkasl flre harjegikke sett g a r d i s t e n e u n d e r b e g g e enhveltid ril i enrnilitetleir. at noenhar gitt 1'lltnen. Krnovrstltngene.


Ganorsrrr

1998

HoveoTtursunLcT otsmens ull lder Kj@remedgardister, I dagenssa funn kan man Det el med tyngethiertejee tydeligviserklzereat lnan er skriverdette.Overskriften er egoistog oppleveat man far ikke rnenti provoserepAnoen gehorfor det.Man sierat det dener etvarsko- er denenestematei kornme somhelstmete. t Detvirkerfor megsomomvier segfrem pA.Det er et middel pAvei inn i entid dereqoisnen somhelligermAlet:personlig bl deneneste rettehandGrnAten-m a t e r i e l lb e r i k e l s e .M e n T a t i l d e g m e s t m u l i g , materiellbe kelseernullverd tilverelsenos de sodersorn i et samfunnderen til enhver folgermeder i[ketiiford deles. tid meqa:dereseqmotandres egoismi,og ikke-kunnenyte Reklamebransjen spillerenikke av de faktiskegoderlivet har uskyldigrolle i spredningen av e by pe:aDdelig. kulturellog berikelse. d e n n e l n e r t v i l s o m m e intellektuell veremdten.I en reklamefor Raideroppfordres Tenk dere et samfunnder sjokoladen konsunenten til ikke a delesin inqel1deLer medhverandre. et s j o k o l a d e .D e t t e s e l v o l n sainfunnsom er denytterste r e k l a m e n s konsekvens avegoismen. Det s i t u a soj n e n hovedperson oghanskumpaner ville vare et samfunnsom i er mer prek@r.De har styrtet entenvar i evig konflikt, der et stedi Hinalaya,og hielpen allekjempermotalle, ellerdet e r l a n g t u n n a .S o m v e d e t ville vere et samfunnder de m i r a k e l f i n n e r d e d e n n e sterkestetok til segalt og sjokolader.Men i stedetfor i restenlevdei denytterstenod. Detharverdenopplevetfsr. Det i t i d e . D e t t es k y l d e so f i e a t deledenvelgerhovedpersonen er tregefordi de A lure hanskarneratut i sn6en v i r k e t e n s t u n d s o m o r n medgardister ogsDise denoDpselv.Enqansl(e u t v i k l i n e e na v d e t m o d e r n e kunnetenkesegnoenminutters pausefordideter sehardt u - b e i y d e llri g i i t o r i ee g d n t l i g , demokratiog - den materielle ekstn e s t e v a k t . T a a n s v a rf o r kom med men densgrufullhetkommer h e r i k e l s e 'lwo hverandre, det skaperbedre for industrialiseringen. MennAsorn frem ved ordspriset: r n e ,n o n e f o i y 6 u " . R a i d e r v e r d e n e r p A s i t t r i k e s t e s t e m n i n g o g d e t s k a p e r Dettevil vere pa syttitalletmedat n o e ns i n n e . reklanrerte d u k k e r trygghetsfolelse. encla nrer aKtuelt l en den var sjokoiadensom var vanskapningen oppigjen. kriessituasion. merlttilAdelesr"one forme.one JeshaDiirat dettefenomenet for you" sade. E g o i s m e nb u r d es p e s i e l vt i art.For skulle er aviorbig6ende pa. soldaterreagere Den er et S e t t f o r s e g s e l v e r d e n n e tveegget sverdgenerelt sett.Men dettevareogtillatesdet6utvikle reklamen f u l l s t e n d i g i denstillingen vi er i, dervi er seg,erjegikkesikkerpi om det nreningslos Den avhengiee av hverandre for vir erenverdenjegville unnetmine og ubetydelig. vlerekul.Deter i egensik[erheter denenspesielt barn- Tenk fremoverl Tenk skrl c tagelig jeg er f a r l i e v e i A f o l s e . D e n n e langsiktigl Husk at en kort alle fall den reaksjonen i s t u n d sg l e d e p a , g r u n na, v blitt mott med ner jeg i ii problemstillilgeri er \ f s t o s n eKt a n avskyharsnakketom den.Men s e r d e l e s h eat k t u e l lf o r o s s e g o l s n r e na sn s a med en mel ekte og erstattes ikkedeterkultespoke gardister. Vi mAkunnestoleDd iegsynes fslelse av velbehas. lanevaris i,il mednod.Jessynesikkedeter it desonrsitteri vaktlokalene er herligeie Det-er rnlenting som kult i lure siirenrednrenneskerhjelpe -enosshvisviskuiieutsettes og settederesliv pri spill. Jeg for' fallig situasjonpa vakt. ennd nyte resultatav noeman erlig ogiherdigfor. s y n e s d e t e r f L r l l s t e l 1 d i gEr egoistiskpersonville tenke hararbeidet Denne folelsen og detteresultat e provee okesalget pi sinegensikkerhet, forkastelig og ikkepA vil ingen kunne ta fra deg,devil v e d i r e k l a m e r e l o r e n lnedgardistells. Detbehoverikke vare dine for alltid. handlenitesomer hinsides all heller'ver'esi dramaliskDere moral. k je n n e r a l l e t i l u b e l i a g e t Constantin, HTV Dettestikkeregentligdyperc. forbundet medi ikkebli avlost

I

22


Ganorsrer r,aans 1998

(,!;"gANKA OPP M

I

a

Sykevokterogvekter,gardist1017 Kirkeby fra sykestuaer bekymret orer voldenpe bven,Del kommer 1o-lregardisterinn hver helqmed skaderetterAhablitt utsattfor vold pA byen,Gardistentar pulsenpi problemet. TeksVfoto: Gard isl Ro bbestad U t e l i v c li O s l o r i i s r e rn r a n g eg a r d i s t epr e toNdagencog i helgene. Vler h.ldigeson hrr O s l os i p a $ n e r l e l r e no s d e r \ e dd e rb e n e nlelirslilbudct i\o'ce ktrnerk\0trcrrnin nred l-bancn.Medel\rrmansfoldig rrcliv e.de!dos enrhiko lnr t konnneoppi \oldshcndelsdr. og s y k € n u ar a p p o r t e r . or h e r o k e n d €a n r 0 l l _volds.lie ereren roafietgpd bvef. Syke\oklerKnkebv tipserGardircn oDr delte.og vi tok haft lnn pl brkrlnnn.r lor er llrc inre^ju idennernlednltrgVoldenpi byen

Voldelige situasjoner Ktrkeby\€tlersegrniletrdcncd. Hrn har ti. lideDpean,no. sor lerrkanseespribllderrr den rc-eel.ett ikke-nilirdre s],kerokrercn. vi pruteio0r !ll oE rngeming.og !lnrosferctrer letr.Srmkssanxalen konrnerinnprtemaerIor drscD.bllf Kirkebyn€ralvorlisHansererseg t lbak.. og begynnerned en rlrorlie ion ii forelle oni hlordrn eardisrerkoDnncropp i - l c g t o r d e t e r s l i ka ! m a D g e g a ' n s b e i r ur sainineD sonren&cngios ror ar.e kjcnn$ hveBndrebcdrcenndet de gor. Dc foler se-c roJtnEson en del ay en gicng.oc har defor lcter lbri pioyosere. SaDnidig er derocsi det ar detDrde kannolepe og dl dussehjeipf.a de andredersonrde komnerlrbr brik. o-eda bhf mangternel1t bffeF - De!er!eldigsjclde.delskjernoelor rolv pi k\elde. De som konner innon sykeslua konnn.rsoDrrgelinnonr melloDboC lire pA natla.DahardeIArtbnnkoggiemegirlr lirtrundi

Alvorligeskaoer

:om resele finn. \eien hjem e cr ar de hd! Hrilke stederer nes uaar'l - Alle steder*utsarl. nrenDrcsrbebier.r komnerscglift iejeD.Do dkrenejobber I er yrke h\or dc ml plsseLntpd hvode ejd De one desledene dcr derer hv dde68rense. Dcr slir glemei mrsen.hrof du ikkeflrbllirnerkef. saDncrdel seghan-eeungdonxnerson aldrihar o-qi pdnnr.De skad.rdegtueslm0li-curcr xr vdr pAbyenfor o! rilpr!veseg lirl' du lilr noensl'nligcregn. H v i l k el i p s\ i l d u g i g a l d i s t es ro Dsr i r p i - Srllr\lkieD. br mte.v loLdenl - Dele.!eLdisblandd l osto De!ervetdi-s Ji som [ar ordensvaktkuG. for i si dersinn. D. llesleer penon$ so'n tcner !edia ryc. oggFne gai pl boler.Deflorerdevekliglene A nritereopp.Det skal ikke mye rll. don ene ekstrako'nnenk.enoCsi $ dcrsion.

Sunnrbmtrikonmernan lxngrrned. Relrpi-stilcner iigen eodlaktikk Erdd roei lrn tofer seg.gi 0n.a. Ikke stift lolk rcf i oytra. d.r skape'br! bdk Shr. ncn ikkeminn. r:cl fo6lkrig inedalkohol.Det cr ikke like leI ibr ! le. inen mindrcalkoholI kbppen bety.oic nrindEbrnk.Og hadetgoyl

-,tt"I4^.p

l;,ld:,t "t,/,Ar! Ved Eviemoenfikk deflesteutdeltet brev meden brodet bleoppfordretti1{ ei blodtil blodbanS.iyre_hvor Ken. I Eehoveter stoif. os akutt. Kri'ntaktderfor svke-

asj onomi gibir od' ssil#iagF ;L"iff t'.$'i#$irm 23


MARS GARDISlEN

24


ITAPD6TEN M A R Sl Y Y u

at nuar 1W7


r'aens I998 Ganosrrr

ms

Tun^lr^!;rfu H.14, 13- 15mars 25 - 29 nars 2 april 9 april 2l april 24 ^pril 25 april llmai 13mai

l9 mai 2 - 7 juni 9juni l2 juni 13juni l4juni l6 - l8juni l9 juni 23 - 28juni 4juli Tjuli 6 - 10augl 13aug 15aug l6 aug 21 - 23 arg 28 aug 28 aug 2-7s€pt 10- l2 sept 15sept l8 sept 22 sepl 24 sept 24 sept 29 sept 2 okt 9 okl okt okt 23 okt 24 okt 30 okt 21 nov 6 des 10d€s

'

skifestival Holmenkollen rekruttperiode Konserl/avslutning Paude/Kransnedleggelse Parade/Kransnedleggelse card€oppstilling TMBN epenlen on Gardesj efensinspeksj BanrasDag Parader og bametoget Drilloppvisning (konsert) Vaktparade Belgia (konsert) Vaktparad€ H. M. Kong€nsinspeksion Sandeog Mossersd GardensDag Statsbesok (drilloppvisning) VakDarade Bergensiaden Cjty SydMoss DagStavem Forsvarets GSV/Kirkenes Fredriksten festning Vestfoldutstillingen culsetskolesnusikkorps40 ar Pillarguridagene (konsert) Vaktpamde Freia100Ars-jubileuln SwedishArmy Tattoo Norsk Militer Tattoo (drilloppvisning) Vaktparade (drilloppvisning) Vaktparade (konsert) Vaktparade (drilioppvisning) Vaktparade Flomlysdrill (konsert) Vaktpafade Sroiingetsapning (konsert) Vaktparade Konsert(datoikk€ fastsatt) Konsert(datoikk€ fastsatt) (konsert) Vaktparad€ (korps) FN-dagen Gardeoppstilling KonsertOlavshallen Avslutningskonsert NobelsFredspris

Holm€nkollen Beitostolen Gardeleiren Midtskogen Lundehssda Cardeleiren Heistadmoen Gardeleiren Osloby/Slottsplassen Gardeleiren OstobY Gardeleiren Osloby/Slottsplassen Belgia Osloby/Sloitsplassen Gardeleiren Sandeqord Gard€l€ir€n osloby/Slottsplassen Osloby/Slottsplassen Bergen Moss Stav€m Kirkenes Halden . Larvik Skien Otta Osloby/Slottsplassen Kons€rthus€t GlobenStockholm Odo Spektrum Osloby/Slottsplassen Osloby /Slottsplassen Osloby/Slottsplassen Osloby/Slottsplassen card€l€iren Osloby/Slottsplassen Stortinget Osloby/Slottsplassen Maihaugen/Lillehammer Drammen Osloby/Slottsplassen lbstning Odo/Akershus Gardeleiren Trondheim OsloKonserthus OsloRedhus

OBS!

grunnet nodvendigehensyn Det tas forbeholdom endringer/kanseleringer gitt av overordnetmyndighet. AIle sporsnAl wdrcrcnde Dri kontinge te s oppdraginnev@rcn'letu rctles til: SieJvakt og parude' telefon direkte: 2309 7279eler Drittkonfirye,tsjeJ telefon dirckte: 2309 7288' tetefaxHMKG: 2309 7278Liste Jinnesogsapd Gardensveb-sider, og;it athid y@reaiow i he hoq fl riktig dato og aktieitet- websidetl lin ner du PAhry ://P'ew.sn.no/saden'


Genosrrrvars 1 9 9 8

GenoepRESTENS Sne r sist

Nerforige nummerav gardisten kom ut var vi midt i advenlstiden, og det var like forjul. Na er der fastetidog paskennErmersegmedstomNkritt.To storeholtideri enavissomdennemed fire utgivelserpr. er, kommertett pa hverandreKanskjeer dettedeteneste stedet hvor julen varer helt ril paske....... Detsetteruansett tingenelitt i perspektivdette her. I det ene oyeblikkethar vi en stor hsytid ril minneomenfsdsel,mensvi i detneste minnesdensammepersonens lidelse og dod.

og i(pahoyden),en annen oag er v' (nedkjorte) og har ikkesemyeytresras e v'setil(kanskje vi ikke synesat vi har sa mye "indre stas" e vise til heller for den sakensskyld). M e n s i e r d e tj o hellerikkedettesom er sa viktig, og skjonnervi d6t, har vi kommetganske langt.Det sentrale her er jo som i det forrige:Det er er mote med cud, titknyiningsonrgjor at vi gradviskan bli mer og mer lik balnGelv om den uavhengrg avomstendieheten€. Ogddr fullstendige likhetneppeef oppnaelig i erkjennelsen av ar vi trengerdette i deltelivet...).Hva er se fors'kjellen pa disseto variantene?Den forste en(hermeetteD) varianr. Men sa litt tilbaketil natid_Vi er drejersegom I handling. Mens den andre dreier seg som sagtmidt i fast€riden ner dette om et synpe livetog hvordanlevedet nummeret av gardisren kommerur.Na har vi ikke de h€lt storetradisjonene somKristus.I holdning.I praksiskan like for fasteherhososs,mendeteringen dissetokanskjeIikevelseganske ut, men den siste forutsefter folgende grunntil a ikke vite litt m€r om hva Jegvet atjeg aldri vil fe thsteer. Fo. i si der litt enkelt:Der erkjennelse: viktigsteer kanskjeikke det a sette dette til fullt ut. Derfor trengerjeg til Kristus.Dessuten vil fokuspaat manikkeskalspisei denne tilknytning€n herme-variant€n kun gi ulrelling sa perioden.Snarerekan det vere et lengelnan firdettil. Ner man ikkegjsr poeng i a se pL hvatfur vi har en det lenger vil det bare fore ril mer fastetid.DetkanvEremedpae gioss motloshet og folelseav e mislykkes. litt nyeperspektiver iliver.

Men forst et lit€ tiibakeblikkpA julen.Ellerrettere sagttiltidenrettfor jul. Deterspennende n vere prestien avdelingsom Garden.Det er en prestetjeneste medstoreytterpunkter. I slutrenav novembervarjeg medet kompaniog haddefeltgudstjeneste ute i skogen,i feltuniform,CRU og med attannetsomfeltlivetharved seg.tkke mangedas€nesenere varhelecarden samletiOslodomkirkemedfinstasen pa, til kirkeparade. Begge gudstjenestene haddeder samme utgangspunkt: De var et motemedcud selv.Menforskjellen p: deto varogsa pefallende. Mens den ene bte glennomfort under kummerlige forhold (hvor vi ikke enganghadde hardekirkebenker a sittepe),ble den andre giennomfortmed stor pryd. Ganskesterkkosrderteher,men Sepassstaseligat det havnetpe I utgangspunkrer er detto moiiver dagsrevyen sammedag.Denenei en somerknyttettil fasie:DeterpaEbre, saharhelleraldriderletrvintegitt livet ovelse{il-krig-sammenheng hvor det (ell€rkristi lidelse)og &arrpen(elter sarlig dybdeog mening.For ca.400 (Kristus €ksistensielle fiir fokus,og denandre boten).For osserdenetraurigeord som arsidensaAmdt,J. folgende: har mange tilhengere, men fe som en festgudstjenestesom antagelig ikkefsrertil annetennat det Det er uwilsomtlettere dnnl€dning>til enholtid, hvorvi viser hele virker fullstendiguinteressant. etterfslg€rer. enndetdetefa vere ossfta vrr besteside.Samrn€ hensikt, Men bva €r sa innholdeti defie?Litt evare heiagjeng uiover. Men det er hellerikke tvil om mentotalt forskjelligehva'rre rammer forenklet(og kanskjelitt "kristelig,,) hva girmest som igjen h€ller... anger.Pa mangemater er dette litr sagtiD€tdreiersegom hvadervil si a sammeutgangspunkt somviofte hari "folge elter Krisrus". Ikke for a Ha en godfasteog pAsketid! liva vare.Den enedag€ner vi pynta €tterligneham, men for a ha €n

27


ira,qns 1998 Genorster

w/w^4a4/ry Kopper og kar, spill til playstation,bestikk... l,ista o\er ting som forsvinnel fra leiren og fra yaktstedeneer lang, og stygg.H\'or stort er problemet,hvemstjelerog hva blir konsekyensene? Tekst:GardistBrynildsen F o t o :G a r d i s tR o b b e s l a d

har vi jevnlig fatt De sisteNanedene om A la besiikk.kopper oppmannrg€r forbli der det og annet nresseutsyr hsleLhjenl]]e. En presiseringav at buLde deiteikkeskaltenes fi" nressa vere unodvendig. i utgaDgspunktet menferskefeltstudi€rviserdessverre

4000pappkrus

I mangelav kjokkenets vanli-sekaffekrushar mansettsegnodtlil e ta av i bruk eDgangskrus papp til kaffe og te i nressa.Detteel i og lbr seggrclloelsonmanrar kun 6n kopprv gangen. I folgelnajoLAsland,sjeffor Huseby Slik er det iffidlertid LeirfoNaltning(HLF),harsvnrnetav ikkeidag.Pappbegerhar at spesieltbestikk og kafiekopperfra nenrligdensvakhetcn eksplodertde siste de va.'nes opp av annskapsmessa mAnedene T .e l l i n g e rh a r v i s t € n i n n h o l d e t .o g d e t l e problenret losesofteved A ia to eller tre krus i stedetfbr ett. I rillegghar Aslandobservetstofle nengd€rpappbegerpA kubenesonr fra stamner apenbart m a n n s k a p s n r e sSs ei .t r i e I ' l i k perspekri\er det krnskje il'ke se nrerkeligat det gikk ut over4000 pappbegeffia mcssaover en l4 i januar. dagersperiode

T\tu h.ri.t \ilt i Dt$a

hah.efingav bestikk engdenfia 700ril350i perioden medio omkdDg til mediojanuaf.Samtidiger desember av kaffekrussunkettil beholdningen omkringi0. I oktoberforsvantsogar l j 0 k o p p e rp A e n u k e ! S v i n n e t fofi$tte.onrenninoe miDdreonfang. i periodenfram til 15. februar. Dess\errekxnet slik rtro lig fofblrket \anskelisforklareslnedannetenn o. erla-qr lerning .\ spiseu(styrfra messa.omrid.. Delteer imidlertid slnon]mrrnedr\leri.urenrrenlenrl -s.ffelnod\endi!\i.forerril 'i\ilsak eller kakebu.Et poenger derimotat totaft sett utgjor s\inner sa slore kostnaderat riltak mi og bor Situasjonen eruholdbar.

(

Da11en, og detteer ledelsenogsaklar for a overEndelholdningerDendres prcsjektet. Til d konnneinralnreddefte begynnemed kan lnan slate med A tenkeover kons€k\'ensene tv srne Isolertsettvirkerkanskje handlnrger. ikke en nanglendeskje soln noe problem.melrDAdenann€nsidenpper nraovelhellersjeldenm€dsegbestikk ell€r fra middaghos fia rcstanranter Med et forsvarsbudsjett stabiltpi 24 venner.Nir messai tillegg bespiser sierdet mannolndagen. nrilliarderkronervil kanskje'rrange nangehundre At k l a s s i f i s e r de e 5 0 . 0 0 0t i l s l i k e segselvatdeer ien utsattDosrsron. forbruksartikler somendrApeihavel. etirternttyveriavnattbriiterf6r store sivilt burde hnidlellidlil !'i likevelgioreossselv belop na erterforskes ved A fortsettepA absoltt manetil ette anke.Kanskje en bjometjeneste elt€neef er det pa tide at hver nranngar i seg denne Aten.Sidentotalbudsj faste,vil dette anseeligebelopet qelvderso !i ikke skal bli sittende sure absoluttha eDalternativanvendelse. nred feltbestikk og i messa. til nraltidene Mrngevilforeksenrpeleneatdeter fe1tflaskekopper pAbedremat MyeeraltsA opptilhverogenavoss. bedred brukepengeDe e n n A e r s t a t l es t j i 1 e t bestikk. Vide.e sier velftrdsleder Kristen Rusaanes at pa playstalionutstyret vakBtedene ofteblir nisatl for tyleri. Saille var det en periodeat resteDe av spillene mAtteiDndras. Na er imidlerid situasjonen under kontroll ved at utstyreter fort opp pA iDveDtarlist€neDette beviseraltsaatdeoftenoe er rigide ilit€rerutnreDe nod\endigfor e hold€ kontfolli organist]sjonen. Problcnrene lar seg imidle.tidikke loseo\ er


\ r A P D l 5 l E NM A R Sl Y Y t i

ElCt HoVtuSTAD!

Eo,{a+.!t6o1i4tr.,,

@velse ELG'98

'rekst

o9 loto: Gardist arynitdsen

V."reranforcnrng€ hl HM KongensCJrde sprltesorrl\ anlrgen senrralrolleUnder T e k s r :G a r d i s tR o b b e s t a d Tekst/foto: Gardist Robbestad ovels€"Hovedstad. Dennesansevardet l ) i \ l | i l . l s l , o f r n l r) J o ( X l I n r l . r i J ) K O ) S i . r r r l i ! n . d d \ . 1 { c L l ! L , ) Lo \ c t s c mannskaper fia OslocardistTbre'ninq soln g e r i r x D . . i r i J r n l i ) 1 6 l e b t u r l l l o \ ! ! l s 1 r . 1 t [ r \ i\ O s ] . b ] : D c ( 1 .c r . l c I m€dstottefiaOsloLotteforening simulenc rollene It)rli lclrn\cls.. sonrKongel,ge. Kombr;a\jon.-n 9s,, i lor\r. o\. \.r rfcd (irdcn\ n!e JV ( ) d r l n ! r l n l . r . I J r i r . i l",f(ilf, f(r,i l o \ . l s . f markorer ined nkfig rlder og beryd<tig pirrsr.lr \lcr.cd.s-brler. mengoeInr rroer ( )\. ..n bLc errd n€ brdrarI hoygrad B.Sr(1.I i s.F\org. !t.rnonrlirn] rl strt. t r r g t o r e il o r e t s e nn r e rr e a l i s r i soks :rorlcr oprril \ (nh.t. \ s.lr.!| tct.n \ . 1 \ o I r r r . ( 1 r ri L [ . \ r ] j p c \ l c t l ulbltterikfbrbcggeparrcr ForI ereraneni l r . q . \ l r J 1r l r f r o | ) i l . f r i I l . r r f . D ( l c i n f i . n r o r f . r u n J . r l i , rr . ( t \ ! n betyrdertei lilleggokrkonmkrmedInrtjoer u r o v e r d < t e \n l r q e m o t e n e o q !kyreo\elsenc heroAHu-5ebv Lederi Oslo cafdistfdrenine. Erik R J l h ,h a d d ed e r $ r e t u l l eo D D - d r cAq simulere HansMaresret Koneeni io eien krisesrtu.sion. Rirh lene;iesiordelnr o!ris I ljerdepardekombani I tq58-59.os eri dag5qir. SomKronprrrrs fieurenc deii TrondJJrs!e.Hanavrienre !rn ?a-5rige Feigjenileiren rorstegrngsltene\te sonrgardist i l9q0 9l AdjLtcntervar Ola\ Olavsenos Terle SchjodFOsmo. De kvinneligemaikorc;e kom alBafta OsloLoftetor;ntusder den 29 ,rige HeidrBr0nder-Peftersenlrorde en solidinnsrtssom Dronnrns. me;sAlise Tv€itfigurenesomdennes;ksoneoffiscf. Fellesforalleveteranene erselvfolgelis deresgenuineinteresse for HM Koruerx Ptiltipfts. dt.r Dat\ndd utu. ortt!( <H.tlttto.t,. Gardesarbeid.Ut overdetteharde s-iden I cif \ f Lrr tol lq95 godeerlarinSer fraaknvdelrrgetsc t r l s ( r . i c b l . s k r c k l , \ l N g . .( L rd c i i k i lc[l]lipllcnirirrl.liont)lrrr \r. i\. j . ! r d i n c r i k l e l , l l . h L r r i l n i n r o g ( i l { Lt . r r d r r s e roe! e l s e rm e db a t d l i o n e n . filitigf.krLlen\!t)cnoslrrrnr.ri\rliL Sanrarbeidet har gitt Dosiriveefttlitef for . l . r ' r ' .r , . . . r ' r 1 r ( ,' lJ parter begge Girdiledelsenmenerar . . . . r i . r . . , , r r . , , i . i , r. : ovelsen blirmerlevcndeoe realshsk med 1 . . " ' . . . , . . . . , . , , ",..i.1 , , markorefsom harnkrigaldirogkjonn.Fof h \ o r ( L r n \ o l ( t f r . n c Lrskrrtctigglo r reteranene I n n d e litt r e f a s e r erderreen fln mite i holdeseg s | o n c r| ' ! r r e !c (i\.lscrr \ rr dcll ott pn nt\ iklrngen| 'Ar baralonl gppdalerr rfc lit\e "t rreresfostnt< atresrsternnrer oqsi eodl O \ e l c s i i ) r \ L c l i , c 1 9 ol !r l t . b t r L l r ) . m e d d e h s y e I n S l e n ve r h r r s r r r - t o r gLlili r)rel rl I gi.frof)jore prcsrrstoner. oe e. f6lgelisrnedDi i rru!|ln rthr] ogsrnrnrc|(fir!i |! r\ bekreftiden k;lirer H-MK"C onike'.i d. rL\delir!.rso|) r.ngil(i r llLi! S represenlere. Qlvelsen vartedennegangen s r . r n r c L r d | , l g n ] r Siei inr . ! i l i k I \ . r ( l I to dagerog utspantseghovedsakelig i O d r l r \ o r . l c d e l r n i c n J cs 1 \ r ' l \ . 1 Oslossentrumsgaler. u r l { r k p o i r s( r . r i l e { r l i l u . l l c$ r n g \ -

I

( \ . 1 . . r ( r . d r . l : r \ c1l I l 6 . t r ) \rfncrorlrn h\or d. r. Ir' ti.n.(tlrr! S . g . J \ R ) \ x r s r l l o l , t )n r o rh \ . r r f , l c lfeiljc og r \lc l!s. tl6 tib) onrirtl.t fctufrfil]r\|.fl til (lc r c \ f c l n i l c o p I s c n r i r r g s s r c dhc! if . r l c l blc nr rcfictl S i c r rr o m l i r

D€ av osssomvar iqjen

ryemme

\ ' r k r 1 Rg ) L r \rn drr ul ilJ tcrL.r h r d d c l c t J . s r l i - !i K o I g s r i n g c r1 1 c I L L k or \ . \ . n \ r r . \ i r o n r\ i r i s i . n Goiitn,",htrcr tldtokittu hit. tu r\tL(.H.\ r r r l ( k c\ | c $ e l t r r \ r n . l i ! r . i ltnttlt "n$

Hrt trr \ i Eti* Rdh a! btt rtl\rro fho. trttlt ilnrun Q(r i Gult.bid!, :.1t:97 nnd"t or?llc Elg tForo: Bit\n..aE\t

29


Gepo:rrrnunsI 998

trlLtwlhl

Den29.septemberble trafikksikkerhetsdagen avholdl.1997var el er pregetar en del ulykker medGardenskjoretbyei.Detvar heldigvis ingenalvorligepersonskaderved noenav disse, menoppleggeti er ble i allefall skjerpetmed ulvkkenei bakhodet.

Htns,xtj.st.t Kns Haukor t 1l.!dr.h,i),s lloud nonol ., tltlt!,asiar tr rortkc batul.r

| "flfu|rfM^l,ifu

T e k s l :G a r d s t R o b b e s r a d ,r,,r.!

Jr

ir

r!r.!

T e k s to g f o l o : G a r d l s tB e r g e r D E ) ] 9 .S E I T E I I I ] E R \ A R L A N C TF R AE N \rDLi! r.Nn.dx! Pi DNgf.mnel {o rh Ji. p o L r t b l k . l n r t i k k o J i ek l r r e l i L t i t b D i d L c rtr Iellesbud\k!f. iicr fi li\er sin D.re. . B ! d r k r p e r ; k n l l cb l l g l r t $ c n n o n r | | .,ri!ir rr.i(. u! nr i l rlr$ rursre

o\euskcr o\er krelienesonr" oskalrk i ei idd -biren-rrft\cu{d1. Konklusion: ikke rnde.vurder

r i k k - . ; ' l 1I 'eb el r . i

\ofi

vcd resreDosllikk vi horclltr on delr.sisle konsck\ciree r n u l y k k ek r n I n Jon(en d o d e . .E r ! a l i k k o l l d ' i i " l l e q . l l n i i h . . n r ambrhns.ri.D.j. r rlliese .l i fi i n l n m r s i o r I n t h \ . f . r . r o ] l \ r d u s r o r d e n o e n r d c t h n n h a d d eo D D l e r de t l e r . n n r o l o i s v k k c l - u l \ k k c i r r i i , n q en:dns r l h r n \el enirrlikkul\Lt. lllk \i dn;ckk. , r . Li G r J l k , r i r m r I ' k L i r r ry I n u u e D r x t . \ k e o D ! l ! n i i i l o o n ,h \ ! \ i b r r d e! r o r ; D \ s . h h ; \ ; . r o t j n i e i r l i t t u l \ t k c . ' l i \ c L . i , h r e i . \ r . l i , L c ! t r r r . i J u J o rl n m r ; . e r . rr r ( k . - r u r i l i ! n n . q . r l l ! r i L l : n n r t i d i s $n der hele ble .lnDrdrd lir i !i .s cr l j . l h . t r b i l d . r \ h \ o r r l x nx l l e r I j . b b e l o i p . \ . \ c n - r r o , d cr ! L ! n i n n , ' t t k n J d r l e n e T ' . i l l \ t t ( r h c r n L J r c nb l e . ' \ s t r t r ! r D'.d ei nor o!D\Gnlnader en bllble stuDDet n.d I bxlircd rrr d, iicr\.kui ne.e rii:if, . , d d . \ o b . k k d r .D . c s k u l h r i h ! . , r o l . i s e d e r r l i * . l n . e k , i m D eil r o a ni \

D c n r o r s r i r s r o . e\ni n e r \ d c l i c s a m n r i l l c r ncllor deni {.1ene.Poliiiersiiretonriidcr brrnnlcscDcrkliple.\ lrk og skunn. bilen. og aDbulars.IcFoncll begyrlei tobbemed de skndede llclc sc!osen ble nu!e konmenlerlu.leNeG a!.n rcprcsehranr li!

Pi mss a\ ar nr.nle nok h.dde intt cn dcl iDrnjrnisjor orhrnlikksikkeihe(ridligere r s r r cr i \ . \ r r . t e P g i n i ! r d e 1 1nem r g . D . n r . r h r d d en o en ! t t r i r r l b \d . r l l . . a ! { . r \ d * P.Nonl c hir -l.! ildri lir oDDle\dnoc sonr b.lia.dL:r rundr rrcblenurlitken lrrlrkkskker|eren ia sn maDg.\ irrkl$ Ln krn nok og\r\! rt derble {ittet codt hd hdsbildcA L ifi kksikkerhersD;oble|;dre samridi.q sonre. oesnklnnc |alned ses ed sod del derxrjer.Ddmc kombinasjorergir krnskl. de sonr o p p l e \d e D . l k i s k e , i dD d r .\ i n cn s i t n i r \ c J . e n . r i " l i k k s l k k o h e r s d d s nd or e : l t e . k e D e .o s Erd dhilci ha|?blnr \nadrlr i blkken iropp.L,ihihln.r H.r lill-!rd,irdr blrr b L : e r n r . ' ! . i d r { e . D l ! \ i . n I v r k e t s o t r l kiiskie o.gslnoen ankle detalier.l r;ttc p; a i i c r n o \ c s c gi e n s n n r l e fk,o l l i i i d i l ! \ r o r u l \ r i l i . i e . D e r . r .i ,i L l ! r . . i l i L l l u r r \ k n i i r g \ e d s D e g e nk r o r i n e .s c l ! o n r c n r a d i k a l 111. or sel\l.olselig medsi|}idhnsb.lle onneggiDg a! soldatcDcs kjoEnronnerneppe Par!$ rv la\ hrnrgherblc nol nadle mcd nrdr. ff rf f! mb![i..

Giordeinntrvkk

Simulert kollisjon

30


9APDIsTEN M A R SI Y Y d

#:*.H'*"r""

Tekst/totoi ca rd isl Robbestad Foto: Nova Scotia Int. Tattoo

-I-\

tilskueresi vel sornaftrnsorer. Man kan rrygt si at carde; tok NovaScotiarnedstonn. Sideniegktenner byen.tokJeg en tur ril Hrlifi\ ijJnuarrord u enpralnrednoenavde irvolvefte i hnp om fe bide konnreDrarcr. b i l d e ro g e n i n t e r e s s a nt ut f . SistnevnLe vaf boyt prioriteft,da tLrren var seh,finansiert pA alle tenkeligemiter. SoInkjent ef limelonnen i nilitaerctikkenlye6 Nok on det.Den norske k o n s u l e ni H a l i t a x . St e i na r EDgeset. !ar den forsrejeg tok k o n t a k im e d d a i e s a n k o m Halifax.DetvarEngeseisom forst saltenlegpehnkenom Ata lLr.en

LANT SOMMERENS MANGE

nrenieg befanrmes i Hal,6\ukenfo,ra6o og holtemyeom gutta og veteIan-ma'.kedngen i canadaden fof de skullekonnne.l jeehuskerbesr Ikkefo,diJeg \ a, Ined. ettertidharGardenfirt neslenuventet ovef Atlanteren.Det !il si, lransrolle cllerenganq\ Jr iGirdcnpi derrrdef. nange positive ko mentarerfra lar mer nrdirekretil n begynnemed.

f i:t'..1ftif"1fl:i:a:;fl 1;h::

31


u,qns 1998 Ganorsrer HalifaxbarmyeA by pa.

LieutenantGovernor

'. iat.tts Fru \en\ttt: KLnetl 31.itu Erseset. liuttnon roto: koBBEshD Moarc.

Halifax-avisen The Mail Star hadde fikk skrcvetennotisonrkonsulensom lbr siniherdigejobbing enutmerkelse tiii stilleoppiNova lned6 feGafden Tattoo. ScotiaInternational Jegtok kontaktned Engesetvia email.Kort tid senerebefantj€gmeg ved konsrlat€tsom liggeri Burnside parki Danlrnouth, nabobyen tudustrial tilet konsulater tilHalifax.Oppgaven Aivareta noNkeinteresser i detonrddet d€t befinnersegi; dagenjeg kom til konsrlaletsattdet en kar og fikk r e g i s t r e r ro g g o d k j e n t n o r s k e Ll Halifax. Hrlifrr el sk,psankonrsler for batrafikk. en histodsknrnfhrtsare skipinn og detkomfterfotsattnrange tilbyen.

.", J-"

Lt '.

't. 1

--

, ,,,a ni\"

det sentraleCanadaog New EDgland. nen det lar ikke for i 1976 at s i e n o D D b v c u i n s : k o m m i s i osn0esne e

Det sonrer sikkerter at konsulen ner han haddemangestottespillerc arbeidetl]]ed i fe Gardenlned pe HalifaxTattoo.Enavdejegfikknlol€ GovernorJan1es var LieuteDaDt wilfred Moorefia Kinleyog senator Ontario.Begge ttrykteen sterk begeistfingfor Gardensshow i Halifax og Lunenburg,og konnenterte spesieltat gardisiene haddesAny€ e by pa. I Lunenbug gjentokde ikke bare showellia Tattoo.menvisleli?m et beltannet repertoar.LieutenantGovernetet svaertbegeistretfor Norge.og vat spesieltgladfor at Gardentok tur€n til Halifax. - Olr, you must co e backl, sa Kinley.

I

NovaScotiaInternational Tattoo

Ian Fraserer producerfbr the Nova ScotiainterDitionalTattoo.Hans kon,orl,ggeri Queensrreet.i si' iornayii iiedlobben.ber er ikke a!srand irlig blil hl lokaet derTcrroo vanskelig asehvasolnernytt avholdt.Fraserhar vert med' ganet spesi€lt og hvason1er gammelti dennebyen. siden1979.aretda det forsteTattooi somikkebleberonav Halifaxbleprodusert. De bygninger Dei startetmed lia dentid. Arligeinternasjonale virkeruendrel eksplosjonerr samlingefi noen Modemehus os samle.fallefbrdige ar for ideenoln e arrangercet Tattoo husstarsideom side.Detndttederfor kom pe banen.PlaneDvar A kjore et opplevelsefor Tattoopeenkveldi79. nrenpublikun vare en speDnende Gardena ta seg hit somneren97. ble sa imponert ai d€ kjorte

Konsulatet DetNorske

\,arbehjelpelig ned histori€r Engeset afoftelleonGardensbesokibyen,og med bilderog videoav Tattooog veteranbesoket. samt nrer historiske oln Nordmenns bilderog dokrnnenter Halifax. rolleideDnedeleoavCanada. av Novr Scotia.liggerpa astsiden ikke nlerenDenknappiimes Canada. lnedfly fra Boston,USA. Nor€ehaf hattenstorirnflytelsei Canadaopp gjennomArene.En stor handel.l fisfte smd av imenrasjonal og det norskekrigstreningssenteret underden andr€verdenskriser bare I Lunenburg bor det noeneksempler. fbrtsa!t en del nordInenDblant befolkningen.

Halifax

Halilax er en by pregera! det Store Ubellet.En kollisjon ellonrden belgiskebetenlmo og den franske Monr Blanc i ammunisionscaLLieren l9l7 la storedelera\ b)en desembe; tiI snrnne. A\ 50.000innb!seefedode g 000bles'k;delByen pastedet, I b-'00 geelInedhjelph" blereneresienoppb]

la" Fnnr

p'.tlnet

lt, \'.rt

io!tu ht.rrdtionrl

fdl.a


UAPD 5TEN M A R SI Y Y 6

forestillingen nokenkvetd.t t980.det andreerctTaltoobleavholdt.feirerden Canadiskenrarinen sitr70-arsjubite ln salntidisog blederforsterktirvolvert i Tattoo.Sidenda har det arlise anangementetvoksr til dagens nivad;r syv showblir arrangerr i lopetav armngenentet og et TV-progranrbtir Tattoo hovedarrmtsjonene for runsrcri denne cereia! \erdenog anangemenrer lar srerkstottetia mrrinensomhar base - Showeter unikt fordi der er en kombinert sivilognrilirerproduksion. Vi kallerdetderfor'1wocomnnniiies,

i deresdro$.Denr|nner meqonr h\ ordrnhcrenherb,rkrei iF,e r stoftelsdagen€ tildenCanadiske baren..cr.denrar hoydepunktet

T:,!ld//r1;1. H4;+e?

- Vi har tre reglerfor de sonr Som det gir frem av artikkelen, onskerdveremed iTattooI D,r er Garden invitert tilbake i er tna ha ergodtslrow.2. D! ma ha dergoy'nensdu besokerHatifax. 2000. Temafor detteshowetblir naturligyis overgangentil et n),tt 3. Du m5 komne tilbake. - Jegersikkerpaargardisrene ertuserl,Apent sporsmel:Har hrddederflotther.ogJeg\et ar Garden lagt noen planer for de haddeer godtshow Folk har hvilke Tattoos de skal yrlde med konmet lil megog splrrtolr1dere k o m m e rt i l b a k et i l H a l i f a r sitt nervEr dennesesongen? Invitasjonen er sendr.

Med denerfarinqFraserhar med Tattooskulleentro aihansbeseisrrins for milit€rog sivilpresisjon baravtaii etler alle disse arene, nren han rnnrommergteme at hanaldriharblitt nrer inrponerr enn nar carden demoDstrertesjne ferdigheteri Vihararbeideti flereer for a fA Gardenhit, og vi synesar det var fantastisk atdekunnekomne.Jeabte virkeligimponerloverderesdisipljn. deresnroralogden dyktiglreten deviste

Lei av FISK? Vi kan hjelpe deg! fr jrarerja.i kaI Tobid.pr,,,,a ftr<re degrredomredets desidert storsle og mest velsmakende pizza: \ ertirrr er \ idenI enr og r ar klorervr ut nennere45.000pizzaerril kvalitetsbevisste przzaelskere. Peenpizzafra Tobiasvj1du aliid finnemerennrik€lic medkjott og ost.sant ardetkunbenyttesferskeg onnsaker. N i r d u b e s r r l l ee- n , r o r p i , / , z fd' a I o b i a . r i l d L rr k k c b 0 r ef a e n

smaksolplevelse av de sjetdne.menduvil rasktseatdumrmyenratfor

pengene. Sammenliknermed varekonkunenter veiere;storpizzafra Tobiasiglennomsniii gram mer. Detiebetyripraksisat dennretterenDerson eksaa.

400

Vivetatmilitzeretikkeakkuratbetater..fen.Dedorharviutarbeidetetspesielttilbudsomkun gJelder j Gardele,ercn. for militeft personetl stasionert

I storvalgfripizzafrastandard nenyinH.frah til leiren:Kr I 59,Dersomfleregersammen og bestiller2pizzaerellerflere,teggervimed I,5 litergrarisbruspr..pizza(2

pizzaergir da 3 liter gratis mineralvann).

Velgme11om bifi pepperoni. skiik, bacon,hvirloksmarinere kjottboler,nrarinertbiff,vegetar,Laco, narinertkalkun,l€babpizzaelteren tripper(endetbiff, en deipeppooniog e, a"l u.ny rinn.. du utplasserr "tinr.J). i velferdsbyggetl

Ringt22-1.2.9.4.S.6 33


r,aans 1998 Ganosrer

34


KurusrruERtsKE UrrotoetsER


r'aans 1998 Greorsrrr


Gaeorsreu vnns1998 i

LV1 IE

Tekstiioto: Gardist Robbestad

Dat rt,tre

LilleJulaften

Julesang

Pl Jdo. drs lrli KPI h.iir3 lir n,l .r llbr mf!.rt fl K.l .f. -L ll l)ls.N rron.n ^i hl. rl.rrnr groffrnrnd tnr tu n. -ufit. og r inf.nrrtr.rr\ KoD.!Olr r! !tr!x\c,rJ cr. nedi.kn in ntli \r.1.r tr der I . . L r r h o rt r r n | l ' x S \ . r! l(r.( lr.nlrr \ x l r [ . n , t , n i ( ] ! u D r n r u l ] , t rh l ( . r n r r i r r nrerlir r!.r (hS.n .r. ri Dr.nn\.r.n.11.

Px \.,rn likl r ]. as.nc I otpd ig I lxlr.r tr c\ir! br\.'r Ox 01.L.di.ns rl lrcfr. S[.i].Dd.. htrDr'.id..g lelr Itrl.\rf{. -ilcnrj.Dr. r-{u si N.r .g r\.n\!r hs.r. o0|r ril KolLen nr.ns \.^ !tc' \ca h[ ur.nlr o! F n \ r r e r b l cl r e { ! o d r i l b l t | . k o n N l c n . . ! (;rtulr\rer.. n.lr. i\ r ktrrtrr I'er!Dh.! iLLl.5xng.r i D hclh.r. Srtrs.o erdm.!lL.) r\

\ htt.lgi.r

a<.n fu A.ll.hrru..j!,

tili.D{c ,l!\rrg.f (;lxJ. ,1.! Prh\.o ntr, rsrcD l-.S! ir.r(. r lhlf'dn \.6 hr nnr!.1 \ r ! d i i . L . rf l i 1 l c \ . h e r l ) d c r t r ! $ . r \ . ( l c l l.re rr. s,i lill rl. r og..' u' f,.fr. l u r l . r \ . r 1 . r . . r h r f l l i r N r i r r l . L l D l:l l n f r n r c r

Velfrisertqjeng Sii liir \ rc di or [k.,l.rc,.rntrcl blif d.r n c n \ . l t i h . r r . l : l o r n r i i . r l l c r . n n o t nr x . ( l i I r c ! r a . r . D ! L ! ' r r \ .o g{ i l k . f x \ n r d ! 1 . t r

baqN

FoNs.Ji.aJbftige side:

Jerllenegjorde sift inntog i nlusrKKllllppen IJtnult tn elloKeet oveL.tltenYrtvF lel pi orir,rnusikken blirnoe<letIeret av oellllegnlnn. UnderwenaheFoss'sitt 80dn iubileumstilte eadistenevilliebpo oe eiordeiubileumsfeste-nt den"$empeiuksessen den ble

Tidliccrestabssiefi FO,' nreldeom altmLrsikklommet o{sa HST.br&adelRoarJensHau- erklantilbrrrk. een.o.,enok8.ianuarkorrmenTlen{ef du ct stcdderdu kan cloenoverDisir-iktskonrnrandollan)feliitpi fiornnrer cllerklirrOsl.ogblesarnnrc dagfb lenl- pfc paerlgrlcr'.ef nl srK|\ror]tntel nrettiT_velkomrneril ceneml-maioivihilser noeIol oeg. Haugen Neste iummer av Gardisten GunnarSsnstebv bleossA80 erplanlafi utsitt2.iuni1998. -Deadline ir i ir Den 18.iariuarskfedde lor inirleveringav dette.Vi sratuleriirl stoffer satttil22. mai! MusiFktroppen fia 1997er FolgmedpTi.VUPIKTENE straksklaremadsin gaDg sornblrrutgrlten CD.Kontakllnusikki uken.De blir hengt ( 7 3 3 1 )f o r pa monterelLltenlor troppen meltnront'lasJ onI hveltkonDani-kontor. sanrtpi dorati1kan. uppusslngenav .trtm-rommersom rlne oyggct. stafieti uke48i97,er Den inneholderferdig.I-off og l-asviktigirlfbnrusiononl s e n e o n s K e ra l l e aktiilterer-i derikonrmange herliee mendeLrke. treninigsotter i detriyFinilel du den oppusseqe rcrunet. Prc\teo\s Bo ga et barc ea dr ikke'l Kontahtredak-Likeledcs kanvi d( DmtEa b.onuinate j aatde| sjonenl 37


Genotster,uans kaDderltrcsodt i sntened ltrllfart. ktnskre.r denhernllercdc. -e.on et,t"n n..,e..ie."a mcd.r godlevenlyr,og madlilr pisteeodri.nnhulen Nledvdlilje rn "Den Noske Bokkhrbbcn' l r< e ir )h J r , n e a e , . . ; . , , ' i c P , e k ' o l o ( l e , e ,' q - u ' c i o s . , r J . r '-L0' 4c R oeeri.''t.'ic i " r " 1 \ o r " l e l o l . e d e n r ' - . o r 1 \ : r r r r e c e no o l ' " r e r ' b c r l a r l r ' S B \ 8 r _ < eDboksomvi foN\rig snbcftlerumn

er var en gangen p'csl reisrehantilklokkercn.sonrhaddeord som\iarslikenborsrear tur A\ere bedreikappeneDnpresten han skrek langt unna, \ar. Til hanr$ hlrnaI hanikke hadde mot hugtil i reise. tbr en gapkanspone nArhansAnoenkonme kjoreDde "Av veren,av veren. mercnnti lise kans\are. sahan.og segi allfarveien: prestenl" se fikk han klokkeren ti1 n fare konnner seh,e her En ganghan fdr slik og bar seg, istedentbrseg. Ja.klokkerenreiste.og konrlil nroltehan kongen."Av veien,av kappeog med presrens vei€nl" skreklran langtpe vei. Men kongsgarden hatnute pa. Dertok kongen imot krave kjorte. ogreiste somhan kongenkjone krone og spir. og presten i svalen bade med matte fram,han,sadengangen vike hestensin; og da koDgenkom varsagildat detlysteog lavdeavhanr. jevDsides "Ne. erdu der? sakongen. lnedhan, sahanr"l Drorgen og kan Ja.haDvar da det.det var sikkeft pA kongsgarden. skaldu ote sk:l du miste du ikkeloserresporsmal ''SinregnAfolst."sakong€n,'hvor bide kappeoglrave forditt hovnods presten langter detfla ostertil vester']" skyld.'Dettar annelslagenn b,ere "Det er en dagsreisedet. sa og skrale og lar vanttil. Hiuke segvelTecnnulikt.detk nn€lran:nlen ''Hvordan detl'sa kong€n. sporsm el og s\,arvarikkehansfag.Sd

-Jo-o.solagnroppi rlsterognedI ' !csrer,ogdetgjorhunsniltpncn dag. ''Jaja.' sakongen. "Men si meg ' ni. sahan,"hva menerdu veljeg er ' verd,slik solndn serlnegher? ''A. Kristusble takserttil tredve sejegtorvelikkeselr€deg soh,penger. e n hoyere n til ni og tY!e,' sa ''NAnel" sakongen. "Sidendn er sdklok pi rlle slag.si si nreghla det ni? ' erjegtenker ''A. du€nkcrleldet erpreslen sonr slir fordeg. en skanrfi lneg.tenkef dLrikke feil. ibr detcr klokkeren. sa ban. ''NA.sireis-hjelnnreddeg.ogve'' du prestog Ia ,a,r bli klokket. sa og seble der. kongeD.

Guttenogfanden et var en grng en gutt i k k e t L r n gn o ki soln gikk pa eD vei og knekketnstter.Sa fant en, og med der nen den &jorde lran en ornrstukkeD det heller ikke. sammemottehin fanden. guttm, "del de sier, Men se ble "Er detsant" sa atfandcnkan&iotesegsalitenhanvil, og tvinge seg igjennom et "Jeg skal vel ft knappenebhull?" ' deg i styl&er-l fanden. "Ja!",svarte "4, la meg se det, og kryp inn i sahanog slotil alt dennenottenl" sagutten;og detgjorde han orket; og se gik&nstteni knas, lhnd€n. Da han vel haddekrop€t inn sattegutteni en floy av, og d€t igjennommakkhullet, pinne.'Neharjesdegder,"sahan,og hlataskulleramle stakt notteni lommen. Da hanhaddegett€t stykke,kom "Jeg menef inn,ogba hantilensmie;dergikkhan smedenorn han ville sla sund den jes!" sasneden. ''Ja. han !ar 'Ja. det skalvserel€tt gjort," svarte slneden. og tok denmirstehammeren s,." sagutten. pAsmiestedet og slo ti1; la notten sin, Satokhanen menvi1leikkeistykker. (K^t litt store hannrer.mendenvar hellef

n"t i d.nr. n.tlu.' tAr


GeBorsrnr

998

Sroeru Srcr

Pe

) 1/4,r^'r^

I l e n l t ! \ l . r u l c n f i I l l r r s s .l c i r t r o I p . n k r l i s f : t i i l l i l a s \ i g c t r \ c i . l c l c r t j l i i l l i g c r r e f i i l r l l d i m i r L c r lkco r t o u l l ( r d s . r . L N l S e l c h . o b s . f o ! s e l \ e r r e k r | ( . i n r \ l b f l I ] t s e ,prr h . D h o l J si\s s r k R ) l i , nt. b r o g l r o m i r c l . Krcntt julcsin:cr stnn ,fili! .t i)nh .S lldtl. irl blc s0gcr nrcd s(n L \ e f . i \ r c l \ d c . n r . s t e( i e n e f l cl c l r r o | p s g ! i s t . S u l s e l s e f \ n f s i l i r c l d r L c ' h p t e f r s t c n l r i. l c i r o | p e n se g e r sr a | - ! .

h.n ikulle ril \\'e.rblc)og s\inrre l i r t I i n L i d i i g lH e l d i - ! \ i sb l c d c r h o l d L crr. u i i r h r n ! i l i l i i \ r n n c L . N l j ! . h . l d i g \ i se f c r f c l i \ r

B e l l r h i h rr r n o r m a l lb \ g d i 0 r a k o n r m r l c g f i n r D p a d c l l e s l r g r u n D l a g . l r r i t e r e n d e r d f t \ e l d c f l o r r t n e l t o p pd e n n ch c l t c b i l e nf i l i l i p r o b l e m c r n r e dc n l u f p t r n s l i h . U . l r . r r r l l . ' r l c m l i Si k l e ( l e nkrafpe lilor'ctrncnso.r nmkli scg lia Oslo \relferdcn - sidilTC=lfn ltslie r e n r n r nrrr ll . i c r . i | i H u s e b \D . c l l l h t e t lo s s i . 1 tr \ . \ ' r o n s k e lri k e ! c lsj : i i n r t n !cllcfdsassisL.nr JinrNilheh sen!r ntd h c l l o S l \ k k e r ) l . d n t . b . l L c r\ c d e n s e n e f er r l c d r l i r r g srg.. (ilbrr t)e llllnlfonr os "|it\le) c l l c rj u l c l r cl i l l . t l n ! . H c r c r t r e e ts. o n l i r r s r s c gs t r r l c n d ef o n r o \ dr n . . l .

N o c nr \ d i s s es c r c t L r k r n s l isj ct ) [ r ( t e r n d lm e de r s l o rK f i b r \ s t e r l ) e t l e c r D e r r l i s d c r g . h . t ) c i r l l e U B - k o q 1 o r r h { [ i m n r . n chcr . irstrre|t ar sersi.rnt

tlifilffiijr

Kfi\rerrse|r

39


Hivl KongensGarde GnctisLen 070lOslo

o i e F i k l o \ . e fn l l e n y h e t s m c d ' epfa Nerrcuidenvardcn tb|Stestatplass n c L l c r i N o r g e m e d o l n l a l l e n d e so hverdag g1ren p i n e t l en l i r d e n k o m h o s t c n1 9 9 5 . n)'hctsLieneste ovcfde !iktigste o\e|Sikt og referat B c h o v e td e r g a D gc r d e t s a n r n r e i ll]n- og lia nettmedier n,,-hcLcrrc soDr i dag: En o\,ersikr og guide over u1\'.lgtc nettstedefinneD dc nlest tofultre kaleSorief.Scnefe N], \ersjoD foNentes i bli l.Dse t i d l i g i d n d r ek l a $ a l i 1 9 9 8 . h a rN e ( c u i d e nu t v i k l e ts c gr i l i b l i en viklig nyhetsforlnidlef h"'f

pAnettsiden1995 Suksess

' :

RoundTheWorld Whitbread

NcLtGuidenef det encsle edrulll hef hjcDmesoln kan gien konlpletl

Besokoss pa

http://www.nettguiden.no For an.onser ng p6 Neltc! den, k o n t a k t v d r s a l g s - om garkedsavdeling: Ill.:23014470 Postadresse: Netlcuiden siolysl p ass 4 0277 Oslo

N c l r c u i d e n h a r u L !i k l e t o g l e d l i k e h o l d e r d e n n r e s tb c s o k t e

\ V h i L b r e a dn e t t s t e d c il N o r g e . I s u n l a f b e i dn r c d T V L S e i l a so g B i r n y l o p p d r r e r c ss i d e n ed r g l j g L r n d ehr e l c s c i l a s e nP. a d . l m e s t e h a r d e t l i r e r L i n n e 1 6 00 0 0 besokcndepi en dag. 1 snitt Iiggef besokstallenepi ,10 50.000 under de dngef erapfencvarer

Gardisten nr.1 1998  

Gardistens første utgave i 1998

Gardisten nr.1 1998  

Gardistens første utgave i 1998

Advertisement