Page 1

nri a


GanosreN oesrMern 1998

ANSVARUG REDAKOR vAaHAGENLINo OBER6TL@]'INANI REDAKTdR oo AD KoaPoRALANDEmBRYNLDSEN NGF*rDEn ANSVARUc MAJoRN LsS.EGEUEN NGMF-5DER ANSVaRUG S\TRRE GRUDE ADRESSE HN/ KONGENS GARDE GARmIEN PB.7, R@A

0701OsLo EPosr NMKG@HMrc,M[,No REDA|@R TLr.ANSVARLG

ML:7310 Sv: 23097310 TrF.REDAKT@R

M Lr7836 Svr 23097836 FAx23097834 GARDsrENEREIoncAN FoR GaRDE Ht\-4KoNGENS GAnD6foR€NTNGENE ANNoNSEPRSEn BAKSDE7.000,HELSDE5.000,-

2.600 HArvsDE KvARrs DEL35o, OPPrac4600 I HM GARDsrENDEESu nLGARDETENE nL lnLtrcGSENDESDEN KoNGENSGARDE. I DErKoNGEUGE S|on, MEDLEMMENE NGENE, FoRsvAnm GARDsrFoREN ron6vAnsDEpafl EMEi TEI, O\,tRKoMMANDo, NCMG UIENR IGDEPAR]EMENIEI, I ULINDFI, LTENLAND FORSVANSATIACI-]EER OGAMMSSADER SrcFOASVANSANACHEEN Ono D $RKTSKoMMANDo OsltANDn, BBLOIEKSIORRE SYER, VELFERDSKOMONER, SI(oERCG SCMIENNEKC\4DEREGAENDE sI@RRT BEDR FIIR,

PROGnAMVARE ADoBEPAGEMAkEn REDAKSToNEN AVsrLtIErr 30. No\tMBER M, FEBRUAA NESIE DEADUNE: FonsDEFororN|LsEeEUEN (GAno€N6$ SrovMc G vA6.:..noLtJoPc€NsN)


']998 Gnnosreru orsEvragn

GnnoesJEFEN*HJaRNE Operativ hoysesong Operativ virksomhet Gardener for tiden inne i en meget spennende og utfordrende tid nardet gjeldervar operativevirksomhet.Na somdrillsesongen er avslutteter det <grgnn, vanligat tjenestegis storre vekt.Noe er aleredeavviklet&jennon var deltakelsei dvelseneCoopentive Best Effort i Makedoniaog Nordic Peacei Sverige.I ar er imidlenid utfordringenekstrastor,fordi HMKG er i ferd med e gjennomgl en operativ evaluering(OPEVAL).Dette er en grundigevaluâ&#x201A;Źringsomgjennornfpres for a fastsil avdelingersoperativiteri forhold til nasjonaleog NATOSkav. Det er forstegangGardenproves.slil at jeg ser med stor spenningfrem til resultatet.FaseI - evalueringav planverket- ble gjennornfprt28 okt, mens faseII - operasjoner i praksis- skal tesEsunderovelseSLEIPNERi uke 49. SAhngt er tilbakemeldingenegode,menjeg onskere fremheveat dette for tjden har absoluttpri L

kan se tilbake pa med stolthet.Det er alltid med vemodjegsiertakkfor na til dereGardisier Dog lel ter dethumoreta seat deres erstattereer pd plass medglimti oyetog sneni eksersisog vakttjeneste. Etter en lang og hard Gardeperiodeer det en glede e onskeallefra kont9807 hjertelig velkommentil Hans MajestetKongens StolteLivgarde!Derehar en megeiviktiS oppgave. lvaretadenettermolloetl kun det beste er godt notl Tidener ogseinnelil a hkke avkont9801, sam tidig somjeg onskerkont 9810og hovedkorpsetvelF.b: K,rporal Btrnil.lren.

Ressurssituasjonen

Et megetinnholdsriktvakt-og gving str er pa hel og vi sdr foran et nytt ar Flotte arrangementer med store utfordringer StartenpA Samtidigsom vi brukermye tid og 1998var pregetav betydeligmannkefter pa vert hovedoppdragog eva- skapsmangel og dels ogsafor smi lueringenav var evnedl a losedette, okonomiskemidler Siiuasjonen har har vi tradisjonentro vert gjennomen imidledd be&et segmerkbarti andre rekkefi ne rrrangementer. Drillkontin- halveros signalenefor 1999er pe gentensoppvisningpa slottsplassen trossav en sardelesbekymringsfull bledensukessvi allehepelpA.Sam ressussituasjonfor Heren og Forsvatidig onskerjega takte kontingenten ret,megetpositive.Badenerdetgjel for et utmerketball pe Grandhotell. der okonomiskemidler, tilgang pa Dettevar mitt forste,mendet ga bAde mannskaperbefalog arsverksivile, min koneog megmersmaklJegonsker samtmateriellsituasjonen fglerjeg at ogsi a trekkefiem Gardeoppstillingen Gardenivaretasav DK@ pa en meget 30. oktober.Dette var som vanlig en profesjonel mete.Vi er en pri 1 avde megetverdigmarkeringav avdelin- lins. ned et oppdragav stornasjonal gensfodselsdag, en tradisjondet er betydning.Dette synesjeg er gjenvikig at vi berer videre. speiletpAen skikkeligmetefor neste6r og serderforlyst pa hverdagen.

Takk til veteranenevelkommentil de nye

Godjul

Ferskeveteraner,men dog: Trkk for vel utfort fo$tegangstjenestetil alle somdimittertei okt fta 4. og 5. Gardekompani(kont9710).Derchar&jorten megetgod innsatssomderemedrette

Ne somvi er pa vei inn i julefeiringen erdetpetidee rundeav 1998.La meg fe lov til e uftt kke min dpeste taklt tll aileansatte.vemepliktigeog til Gardensveteranerfor denmegetbetydeli-

ge stottesomer vist i 1998.Julener for megen megetspesietlhoytid-Gjennom langeog rotfestedetradisjoner harjegfra ba-rnsben av alltid opplevd julen som en gledenstid. der varmt samvarmedforel&e og soskenog seneremin hustruog mine bam har statt i hoysetet.Mystikk, god mat, musil&, glade bamefjes,spenningog slede rundtjuletreet,kirkegangog tid til a ta segav sinen?emeste er det somhar pregetmine opplevelse.Jeg gleder megtil detleogsai ar og heperav hele mitt hjerteat ogsaderefArenjul i pakt medderestradisjoner-Mine tankerg;r sarlig til de somer pe vak og son derfor ikke fer en tradisjonelljul, menforhepentligvisenjul son likevel sir spesielle og goderninner Jegonskeralle en riktig god og fredeligjuleboytid og et godtog fiemgangsriktnytt Garderrl

Ivar Hagenlrtrd Obersdo}f ant Gadâ&#x201A;Źsjd


'l998 GanosrrnorsrvarB

etre4ahe^c laofuLLeo Jeg tikk, 58 6r ett€r endt tjeneste som gardist ved 2. gardekompani pA Majorstuen i 1939-40,oppfyla et stort onske. Dette skjedd€ ved besoksom aresgiest i Card€leiren pn Huseby fra 29.10.98til 1.11.98. Vedbesokelnkkjeg opplevefelingen av (nrkenn30.10.98 cardensstiftelsesdag genav det 142.i!). Detlevarenstoropplelelsefor mig.Efierer personligskrivtil HNl KongHrmld V a.gaendenilt gnske, ble skriverovenendtfra HM Koneens Kabine seketariattil HMKG vedCardesjef obesrloyrn.ntlvd Hagenlu.d.JegfoF slod nraksjeg mprtegardesjefen at mitr onskevar i godehenderved mottagehe. omvisning ogdldelinga! leiligheri bef.ls- 30. oktober 1998ble det arrangert gardeoppstilling i fikljeg bekeftet slagordetEn messen, var vi Huseby leir. Den festlige anledning at hadde et gdg gtudisl alltid gddjst". bursdagsbarn blanaoss:Gardenfylte 142Ar! Med avreisenredhurtiglog fra Bergenden 29.10.98klokker 0730var vi pa Sentral Teksl og lolo: Gardisl Bjerkeset i Oslokloklen 1430.Med milistasjonen holdt lale over dennehislorienelter at rdcn hrJhsi ruklct.l blr L,ll ter pr€sision ble vi motlattvedlogetsan- ,r^i rok I komsrav en slramgardisl.Gardisren yir grmmel. men de gri hir rrr han tok kommandoover avdelingen, lil dvistbilprkerings ned sigliJ bagasje pe veDte ef likc og like eiter ble dct paradeibr fanen. seg. Garden \-, phs. SAba dertil Gudeleircnpd Huseby. s1o]log ungdonmelig som den alllid Som sedvanliginspisertegddesjef .tv Fraf96te oyeblikkblejegstortimponert ve . TradisjoDenfra den spede delingen med dcn hoytidelighet og har overden(ore flofie gmdeleiren.Og daspeskekk detteinneb€rer. begynnelseL novenber 1856 er like sielt ded ranketilbakepi gardek.sernen levende, selv om Carden selvsagt har pi Majo$rueni 1939. Jeg!d sven spentpi fledagen30.10.98 grennomg:rtlmuge forandringersiden Gardistensomforsvant Presisklokken1000 den gang. De son har hort major sadensfodselsdag. blevder en stontiltptuademedcirka800 Egelienstbredragom Gardenshlstorie, Der skulleha blilt utdelt er gardemed soldate!medbefal.Gddensmusikkorps vet at mye spennendehar skjedd med alje underoppstilhrgen.Den sonskulsatree. spisspi delbele.Markeringen lbr Garden i l@pelav irene. men inden Ie hedres.korporalBryDildsen,son er dagenvarteen lines lid. Det vd koldt i som gjcnnonstronmerdenneavdeling redaktor av Gardisten.var imidlertid vErel. men de1gLemmer en ved eD slik opplevelse. Deter atbemerke at motlagel- hualllid v&n den sanne. Forandring, ikle ril slede.Al ingenreage.tepdgar desjefsorde om e tre fren, skapteen se.oppholdog avreisevd slostilti riktig dog kontinuiletog tradisjon.erbeski vende dec ord for denne avdeling. Al forundretsrillheti forsamlingen.Kap' nililar presislon, hoflishetos ehkverdishetoverforossheletiden.Vi f6lteossre te gjelder frenideles,viscr den alllid tein Reuytertrnkk si endeligkonkluspektertlrossvire 79 d Det vd en varm ranke holdning som oppvises. ikke sjonenat Brynildsenvar pemilrert, og folelseat verc en gammelgddist i dise fe minst under den begivenhetson gAr meldlefra lil gardesjef.Det varnok en Vi vii takkealle i Cardensledelse,og dr spesielrgddesjefobeBlllrytnanl Ivar Hagenlundog k.plein Meld, som var vir konraltoffiserrndef opphoLdel. Ved befalsmessen(innkvdtering) skulieen tro en vd i et sykkelkompani. Det brukeslite biltransport.Omradeter srod,og sykler brukesflittig. Cudeljeneslenveijeg ftr tidligereerfding (1939-i10) erhtudbiidefysiskog nental! nrn effekti! for al fi frem en god nosk soldal.De1e! i milirl'ret at gulter bli menn.cod fysiLk er viktig for ungemenn, og del fir en i militeret. Dettemedetfring underden efterfire ir i tysk fangenskap - fra alder tyskeokkupNjoneni 1940-45 2l til 25 AJ. En hilsenog takl til alle;girdesjei befalog gardisteri Gardeleiren pd Huseby.Og kjokkersjefenfor sod forplejnitrs.Nu skal vennlis hilsen Rolf Thorctensen i 1939-10 Gar.list316-2.

deoppstilling. intet unntak, og det skulle bare manglc. Gardcns fgdselsdagble til

L.hlotp.r

i i. A.

l.kortlruti

cr olhil

klu

og mel som Hans Majestet KoneensGardelar ses

klar til pdade for i hylle bursdags6dnli! ot *n$.|erun RofTh.rnenstn \a" Gdnl?ns dar!j.i tul.t ftnl\t tlLrN s

uventet vending i programmer. men bakgrunnen for innstillingentil medalje ble likevelklar.Brynildsenhar gjo.t et beiydelig arbeid n1edvir leiravis,bade innholdsmessig og admjnistrativt. Brynildsenharmak 1cl det kunststytke i m el underskudd til e bli balanse, samlidig son leiravisen trygtkansiesn vere ut et representativl lrykk for det som for€gnri Gardenog del Gardenstarfor.


# tt,,


GARDSTEN DESEMBER I998

4,M/t Sl"r|,Wt4 M Vrrr/;t4a,wy,4

Med HM KongensGardei spissen, dannetenrekkeavdelingerfra OsflandsomrAdet rammenrundt Stortingetshoytideligeipning fredagden2.oktober. denseremonielle LangsheleKarl Johansgatefra DetKongeligeSlotttil Stortingetstodstranme soldateri sinebestermiformeri espalier, Pi Slottsplassen stod,forutenfanevaktogslottsvakten,etereskompanifra 2. Gardekompani,YedStortingetstoddermegangen4. GardekompanimersMusikktroppenutgiordedenmusikalskerammendadeutalligeVlP-giesteneglordesininntredeni nlpolerterepresentasjonsbiler. Prcsisklokken paraderte 13.00 kongeparetned Karl Johani sin ipne Continental.Rammenvar kunneberyrme. komplett ogseremonien Tekst og toto: Korporal Brynildsen

llerede klokken ti va.r king klokken12.30var helepara- Blanke biler uurc og enrekkean- degatenfglgelig omkransetav sol- Like fOrklokkenett ankomenrek A dateri sinebesteuniformer Umid- ke utenlandskeambassaddreros I ldrF ,vrlclinoFr nl nlace ved Nasjonalmonumentetpe delbartutenforStortingsAkershusFestning.EtterklargiO- bygningenstodHM Konring og irmretningvar avdelingene gensGardesMusikkhopp somplanlagtklaretil avmarsjldok- klar til Agnskede mange ken 11.50,og ti minuttersenere prominente&jestenevelsatteden omhent 800 mannstore kommenmedvakrctoner instrustyrkensegi bevegelse. Parade- fia blankpussete menter. Den seremonielgikk ruten fia AkershusFestning og opp Karl Johansgateder avde- le rammenvar ne etalingenegikt over til espalieretter blert, og det enestesom hvert som de neddesinepe for- genstod var gjestenesHM KonBensGardes Musikktropp 4nrket de narye pr.uine nte sj enene w tkatnn?,. hend planlagteposisjoner.Om- ankomst, A


GeBosrrN orsrveen I998

,1.nr.t Dcnn. ganten ra' det Staintget oe Slauet !,r

attachCer StoningetmensMusikktroppenspiltesitt kjenteog kjere program.Regjeringen, underledelse av statsministerKjell Magne Bondevik,kostetpe seget smil til fotografenevel vitendeom at TronHlen H fiks ferdigi kofferten.Noen minuttersenerekom dendpnebilen medHM KongHaraldV og HKH DronningSonjai ensommajestet ned Oslospandegatemens<presentergeveD rungetog Gardemusikkenspiltefanfarer-ForanStor tingethilsteMajestetenmottakel seskomitedn for prosesjonen fortsatteinn i Stortingssiien.

to

\enlnon.fot besivnlki.n..

Tilmodighet og disiplin Mens seremoniengikk sin gang innendors.ventetGardenog de andreavdelingene tilmodigi paradefbrmasjon. De forskiftsmessige to skitt mellomhver mannog ett skrittfra fortauskanten ble selvfolgeligogsi opprcftholdt i dendroye timensâ&#x201A;Źremonien foregikkinnenfor StortingetsveggerOg da kongeparetigjenblekjort tilbaketil Slottet,varsamtligegardister like rake i ryggen som det de haddevert flererimertidligere.Endelig fikk manbetaitfor de utalligetimene meddrilltreningtidligerei Eenesten.

ArdrlinS?nt rltut?1 \t3 til ttl urtrlt. k'l .l.r st,tt\rht\\tt

En hilsenfia Majestetens epnebil bidro nok ytterliBeretil dengode holdningen. Mangesyntesnoklikevel at detvargodte rorelit pebeinadamanigjengikkovertilmarsjkolonner,og foydesegIil p^raden som marsjertened fra Slottsplassen.Veltilbai:epAAkershDs kunne de ansvarligeoffisererkonstatere at nok et seremonielt oppdragvar lost pA den sedvanligeprikkfrie meten.I messape Husebyinntok gardistene samtidigen yttent vef fortjenrmiddag.

PA kjareb\er lkn n.'foll kje"n^: Kon!?

Detteer NorgesStorting

Sjcld.n har taf*antent lA Ku Johtn\ Bat. ran in\lere lor anl..lnn't n nt ture^tl.

ht"&': Eh,ont kjnftrcrlngen

Stortingettler sammenhvert ar denforstesdknedageni oktobermaned,Reprcsentantene velgesfor fire ir og i et antall av 165(157distriktsrepresentanterog 8 utjevningsrcpresentanter).DenArligegodtgjprelsen for representantene er fastsattav Stortingetselv og utgjorfor tidenkoner410.000 per ar.


GenorsreN orsevsen 1998

Tirsdag den 22. septembervar det nok en gang duket for en av sesongensmange vaktparader. I kjent stil ledet Musikktnoppenan oppover Karl Johansgate til stor gledefor turister og tilfeldig forbipasserende.Etter denformelle vaktavlosningenble det imidlertid klart at det denneettermiddagenvar noe mer pi programmet. Med politietshjelp ble det ryddet paradeplassforan Slottet,oginn marsjerteHM Kongens GardesDrillkontingent.Tilsynelatendeetrutineoppdrag menpi balkongenstoddenne hadde vakre hostdagenbide Kongeparetog PrinsesseMiirtha Louise.Prinsessen fodselsdagog drillprogrammet ipnet sehfolgeligmed avspilling av fgdselsdagssangen. Tekst og toto: Korporal Brynildsen

Det er i segselvenbegivenletner HM Kong HaraldV benytteranledningentil a overvEreen av sin livgardensdrilloppvisninger. Nar denneanledningeni tillegg falt fodselssammenmedPrinsessens dag, blir rammenrundt arrangeDette mentetendamer spennende. si ogsaet tusentallsforventningsfulle tilskuercog enrekkepressefotograferut til d vEre helt enigi. Etter fgdselsdagssangen fulgte en somalltidmegetgoddrilloppvisning der Majestetenog hansfamilie fikk se det yppersteav geverdrill og musikalskeferdigheterDet stralende v&ret ut&iordeen eksta fin ramme rundt arrangementet. De kongeligeseogsaut til e gledeseg overprestasj onenetil sin livgarde, og flere gangerhOstetkontingenten velfortjentapplausfra Sloftetssdylebalkong.

valttarlosti,teen ble solid cJennortf."l

Geru.lrille,

lli ran ollti.l

Sisnal*orp:tl l?der an .pp S

Verdig avslutning Som alle andreoppvisningerfia HM KongensGardesDrillkontin gentmetteogsadermeta slutt.Selv om detimponertepublikumpAen dag somdennekunneha absorbert enda noen marsjer,ble det som vanligikke lagtopptil noeeksffanummerEttera ha spilt sinemusikkstykkerog utfort sin imponerendegevardrill,marsjerteDrillkontingentenut medtaktfasteskritt til Gammeljegemarsj.Publikum applaudertebegeistret,og de kongeligevinket farvel fgr detrakk seg tilbake til denmerprivatedelenav Etter noen fodselsdagsfeiringen. igien minutter var Slottsplassen tomtfor mennesker I vaktstuasatt imidlertidet stortvaldag med24 timerkontinue ig tjenestefolan seg. Det enestesom fra utsidenvitnet var om dagenssuksessforestilling gadisienepestorvaL1foran Slottet og politihestenes hoystpivate visittkort.


GnnosrrN oesrvgrn 1998

Fredag 30. oktober yar det duket for finaleoppgior i Forsvarscupeni fotball mellom HMKG ogVarnes flystasjon. Det blefra forstestundklart at dette skulle bli en festforestilling, spesieltpAgrunn ay deellevillesupporterne.For detvar nen ig ikke megetno)'lralitet i merke under detteoppgioret. Tvert imot, Tekst og foto: Gardist Bjerkesot

T TMKG srikemeden usedvanlig enrusiastisk gjeng pe H -L Ldenne viktigedagenog med deler av musikktroppensomde stemningsangivende. Gardesjef varnaturligvis pa plassog deitokmegetaki\a i dendionysiske henrykkelse pe ribunen.VErneshaddepAsin sidemonstreten gedigensamlingav opprgmte og ustyrligesmAbam. og hvemsom varmestimponerende av de respektive leirene,var ikke godt a si. Man haddealltidsvarpatiltalenir denene av demsattei ganget kamprop.Musikken tonet ut pa stadionog gardis-

teneog bamaveksletom a skrikehoy- varvi ubetvilelige rnajesteter petribuest-VEmes-bama haddeforberedten rlen.Selvidpenbarmotgang vistevi at del fyndigekamprop,mengardislene deteruutslukkelig glodog innsatsvilje Iot segikkekueavdengrunn.Til slutt i detGardengjor Del var vel ikke for ble da ogseCardenkarettil seierherrer ingenlingaten av vareble bestemann i tdbuneslagel. Pabanenderimot,var pebanenheller? historienen annen.Selvom cardens fotballspillere kjempetsomdet de er, nemliggardisterkornde likevel til kon mot det halvveis profesjonaliserte V:emeslaget.4-0ble detendeligeog triste resultatet.,â&#x201A;Źren forble dog vir i all sinprakt.OleStrandhagen fra leirtroppi 5- Gardekompani ble banens bestespiller,og vertnederlag til tross, Aard.ns ^\'ige !4ttanet? st\'le d?t r1.!c

Brukt9tereo

oti n|oFN aog3tndvn. 21, 0355 O.to t 22 69 Ot 11, ! IHORI| Storo 6â&#x201A;Źd.Et

0435 O3to tlt. 22 22 7a 9)


Gnno$rlroesevgen I998

t;l f*ul, Fnata'lrl'tl"&1,

I 13 6r har major Andresendirigert musikkorpset til internasjonalberommelse,rnen ni er det slutt. Teksi: Gardisi Favndal Folo: Korporal Brynildsen

nartfyllermajorAndresen gamle gardister,som 60ar.Mankankanskjelure kommerbort og frempAomikke6nstjememel- deleshuskernavnetpe lom slitekanteneer lite a visetil etter 42 er i oliven, mendetteer ikke i overensstemrnelse medegenopp fatning.Andresenviserossbildet av medsoldatene fra befalsskolen og peker pi personermed flere stjemerog h@yere lonnstdnnenn hamselv,menhanmisunneringen. Tiden i Gardenhar vert stor, sier han. - De er ikke vanskeligee hekke frem, menvanskeligee sortere,sier han om de besteminnene.Det er lett e vere enig nar han ramser opp to besoki Edinburgh,OL pe Lillehanmet spilling ved den norskepaviljongeni Disneylandog Omala Beachi Normandie.Turer rundt i Norge der han har mOtt

befaletde haddefor 6070 ir siden, har ogsi giortinntykk. Tilbakelent bak skdvepulten og med armenei krysspe brystetsnakker major Andresenom de siste 13 er. Han hadde ikke hengtRosenborgeffektenepa veggenfor hsenrks hane!: Det er ikkealhid 'nusi|k ryserhar be nl e bevise sitt opphav.A ViIe i lel Andresenhar i'ingt taktsrDkken. Lang tid borte fra det gan e hovdingesetethar ikke giort som overnattetet annetstedenn dialektenmer avslepetenn at den gardistene,var dettedagensfglste hOres<ek1>nok ut for en vestlen- motemedkorpset. - Ja Vi Elsker lat <somtusan>og ding. det skullevEre en trommevivel Flause i Sverige mellom deto sangene,menikle en Men rolig og avslappethar han Iyd hgrtesav densvenskenasjonalikke alltid vert. Noen sangen.I for{ amselsenprgvdejeg situasjonerhar folst i eF en start til - ingen lyd. Da serjeg terkant fremstett som at korpset sdr uten noter, og jeg komiske. I alvorets vet at de ikke kan den utenat.Da stundvar de stessende tok jeg endaen start til, og da var nok. En slik episode det 6n som startet sinn nestenpi og sa oppstodi Stockholrnved den svenskenasjonalsangen, narkeringenav loG6rs- kom en og annensigendeinnpe, dagen for Gardens mer eller mindre vellykket, etteroverflytningtil Norge. hvert.Det gil* et par ar fdrjeg n]rUtenfor Nolra Kasem, de e tenkepedenneepisoden. hvor nordmennene bod- Arsakentil mangelenpi noter var deunderStockholmsti- at <enoverivrig sersjanthaddebeden,skulledetavdukes oralretdemvekk>. en bronseplate,og Gardemusikkenskullei den Imponerende progre.sjon anledningspille de to - Hvordan har sauftiklingen v@rt landsnasjonalsanger musitalske hvagjelderaspimntenes Publikumsoppmotet var egenskaper? enormt,og bademdio - De bestehar blitt mye bedre. Den nttidise nusikknojoren har tor rrtnte i d JA Barde- og temsyn vartil stede. Mye bedrc.Vi haddenok flere folk nusi*ente til d rte stu )pperee i pr.sed. sitrasjo,eL For major Andresen, e velgeblant tidligere. Pe den me-

10


GARDTSTEN DESEMBER I 998 oppfie innen olympiadensbegynnelse. Derfor saftehan sarunenet korps bestiendeav de bestehundremannfra de sistefem sekskontingentene. Wkning: Diplomatisktoneintak. Dettekorysetfikk imidlertid kun bevistsineevner pe fire konsefier Underipningsseremonienble detimidlenid kun rom for marsjering.24 kuldegradertillot ikte spillinguiend@rs; detville resulterti styggeulyder lia temperatudolsomme instrumenter. Playback- bindavspilling mensmusikemela1.Iebno 19991.,1.k, n.ior A e6en konor.l i kifi|k ter som om de spillerbrqqd Iot todt, tit tn.tel j.r fantilie, DnhB ae ls*e. var demed enestelOsten var det nok stone tyngde for, ning.DetteskullevisesegAby pe forldarerAndresen.Uansettutvik- mer hodebryennOnskelig. ling har hal hele tiden latt segimponercover musikantenesprogre- - Da haddejeg enlitt spesiellfolelsjon i lopet av tjenestetiden. Be- se,for avtalenvar atjeg skulledirigynnelsener som oftest pregetav gere selv om det var pe phyback. ne er, men med stor motivasjon, Jeg skulle dirigere Ja Vi Elsker mensde avsluttermedkontroll og umiddelbartetterat VegardUlvang haddelest Ol--eden.Det vi ikke rygghet. Den storsteforanddngensom har haddeberegnetvar at det var en skjeddsidenmajorAndresenover- slikjubel etterat hanvar ferdigat tok musikkorpset, er at det har jeg ikke holtenoenting, sejeglurte korunet jentermed.Undertegnede pe om de haddesattpa noe i det velgeri tro at majorener mererlig enndiplomatisknei:hanuttalerl - Det har vert spennendemedjenteneni, vet du. Vi har fett lre jenter i gardemusikken. De gjOr en kjempeinnsats og stfupe minst dik my somgutan>, Lillehammer meget bra Den bestekontingenten vil major Andresenikke kire, men spesialkorpset som var med pa apningsseremonieni Lillehammer-Ol-har han ikke problem med a gi betegnelsenmegetbra. AJsak:Kontingentensom var innkalt i januar 1994ville ilJre v@rei standtil e

heletatt. Etternoensel:underhgrte jeg sangen,og da var det baree srynde segmede kornrnei takt. Unik kombinsjon Man er il4ie diplomatiskutenat en utdyper sine standpunkterNer major Andresensier at dennorske drillkontingenten er unik,ja se er det en grunn til det. Det er nernlig kombinasjonenav &ill og musil*, der musikkenbestrebere spille marsjersompassertil ddllene,som gjOrnordmenneseenesteende. - Finneneog svenskenehar korps, menikke drilltropp. Amerikaneme og engelskmennene har fantastiske drilluopper,menikke musitkorps. Kunstner Med pensjonstilverelsenbyttes uktslokkenut medblyantog pensel.Kontofleggengir en forsmak pAhansfremtidigefritidssysle4en hardfull kollegaererportettertmed blyant, og der er ogseet male meden garnmelmann som spiller faggott- Andresensegetinstrument.Mer tid skal det ogsebli til e besokeTrondhjem- Norgeskulturellet,'ngdepunkt,i folgeAndresen. Her har han to sonnerog fem barnebamsomalle skalfa semer av ham fra ni av.

\aar' t\al htAtolkat b)ra d -?4 t?a,.] Kr"h?'. sk nles tidlfuere sjeJJor rn*r oe parade, Nih Egelien.

11

.g b\dt.

Lti.lten

Oye\t pit bil.let


,l998 GeBosrex oeseMeen

Noncns GenrrsrpoRBUND

&

NorgesGardisdorbund Pb7, ROa 0701Oslo ]ln 23097333 Fa,x: 23097278 Fa,{Drr 32811683 President: Kjell Sundgot Visepresident: Nils S.Egelien Sekreter: Kjell Pedersen Kassereri AageJust Utenlandskesaker: AndersBrcdesen Styremedlenrmer: Kjell Maninsen To$j0m Szetre ArveNilsen IvarSolheim

6

T i l s l u l t e d cf o r o n i n s o r : Opnlud Crdi\tlnrenine :801Gjivik Srrpsbor!o-eome-en CnftlislioEning

Srrvnnlerog onregnGrrdnrfdcnin!

H.dinark Cdiifornins Ponboks,1087 P.o $ l e r m . Haldenog onreln Grd(rJnr.ning

FJ\|L-,.h looJ ru,l,l itJt rutJ,h.tlp'.,.rt.' :r.a'tt

r",J tr,a..

pd v6returer Detsosialesamv@r Den menneskelige kontakter av u\urderlig verdi vedvareforbundsturer - ikte minstfordi vi har mangeav gardistenesforelalremedoss.Nar vi har safine sardisteame dettei stor gradtilleggesfine foreldreson har glortnoesvart riktig i oppdragelsen av singardist. Vi fdr mangetilbalemeldingerpAmegethyggeiigetu.er hvorbl.a. foreldrenefii vite mye spennenderundt Gardenog Driu*ontingenten,som de vanskeligkan fi pe annenmete.Kontakterinnen gever- og instru' mentgmpperoppnis pi fortretreligvis, og dissevarergjemei erevis.Vi i NGF skalbli endaflirkere dl a "spleisesalnmen" "man lerer sAbnge

NATOs50-6rsjubileum

Forbundstur 14.- 21.juni1999

Denneganggerturentil Heerleni Holland.To bussermedveteranerog foreldreglr fra Odo mandag14.juni. NATO skal markeresine50 dr meden TAITOO, hvor var drillkontingentskaldelta. Vi er i god koniald medledelsenav arrangementelog er slkrel gode biletter fl hovedforcstillingen. Turengnrbla. til Brussel,sjomannskirkeni Rotterdamog Madurodam. Vennligstsignaliser interesse tidlig.Ultimojanuarg& invitasjonen ut til gardistenes foreldre.Prisenfor hrrensendessesnartvi har oversik-

Dnnnnen oe OmLandCrdilrbrenine Ponhoks410r Cul\kogen Vc*rbld Crrdisrforennrg

Trcndeln! Orrdinf{rening

No*ke Drili-sr ine6 Forb(nd

NorgesGardistforbund snskeralle garmedlemmer, tjenestegjorende dister, befalogsiviltansatte GodJul og GodtNyttar! KjellSundgot, President

12


GaBosreru oesrverB 1998

Noncps GanorsrpoRBUND Skytekonkurranser Her folger resultaterfra NMKF s skytekonkurranseden pe Ringerikeskyte-og ovingsfelt(RISo). 19.september Ingeniorvdpenets Soldatforening var dennegangentekn'sk a.rlangor. Vinnereav lagkonlonansenble arrangorene med441 poeng. PAandreplass kom NGF'Sskytleremed432poeng. Lagetbestodrv: ErikEvje(DGD 115po€ns Olav Smebol(OGD 109poeng (cBK) l0Tpoeng TorEgelien HaraldHilsen(OGF) l0l poeng Klassefor daner: 2. Bdtt Egelien94 po€ng Klassefbr mennunder60 ar: l. EritEvje (DGD I 15poens Gardisiene fikt ogsi 5.,6.,9..11.,12.og 18. prassr Klasselor mennover60 ,r: Gadistene18-,20.og 28.plass.

pokal Resultaterfra skytingomLarsFronths den4.oktober Tekniskaranggr var Drammenog onland Cardistforen ing,og sledetvar FiskumSlrynerlagsbanei Darbu.Skytin genom LarsFronthspokalen todeltkonkurranse med pe 15metersavstandog utendors innendffssteende liggendepA100meter.Beggeslqtingenehartre seriermed5 skudd. Pokalenble i ar wnnet av OyvindPedersen, DCF med fplgendepoeng:lnnendors125poengog urendors138 poeng.Til sammen gir detteenpoengsum pa sbrke263. for utendorsskytingen: Ovrigeresultater Klassefor damer: 1.MargirEgelien(DGD 118poeng. Klassefor mennunder50 ,r: (DCD 138poeng. L gyvinn Pedersen Klassefor mennovers0 er: l. HansErikHauge(DGD ll0poeng. 2. SveneFevang(VGF) 138po€ng (DGF llJ poeng. l. KjeUPede6en Det ble sattopp en gjesteklasse, dvs skyttereutentilkny! ningtil DGFA,IGFOgsAfor de aller minstevar detkonkur, ransermedpilkast,observasjoner av rareting somflest mau.rpe anpinneog premiertil alle!

Storgardekonsert i Olavshallen

TrondelagGardistforening(TGF) srodsom a.rrangorav en fin konserti Trondhjemlordag21. november En nestenfullsatt salfikl( en storopplevelsemedgardistene i sentrum.Progmmmetvar sFrdelessmalifullt medorkester,storbandog solisteri storform.Vardet Fanitullen medoppleserkorporal Gulsethog hardingfelespilergardist Skoryen;elter The Flying Trumpetsm€dgardistene Hannevold, Ringsbyog Husebd,somfikk mestfagnadi eller kanskjesersjantHarrysradsomsolisi medpanflgyte pe TheLonely Shepherd?Vanskelge si. Hovedsakenvar at publikum og giestersiorkosteseg.Stiendeapplausog

Fungerende sjeffor TGR ReidarBngstad,ga ale gardistene "Tronderplaketten" av Ulf Aas.DirigentmajorIvar Andresenble utnevnttil aresmedlemnr. I i TGF.GeneralmajorFuruhovde avsluttetmedgodeord,og hanmnnet om verdienav arrangementet, somvar langtmer ennkveldensopplevelse. NCF gratulerertondeme medet ston, spermende og verditullt arrangement.

UIAa!

'13

lo' tqnet Trr'nderplaketcn so"t ale gar.le]nusikerclkk


GARDSTEN DESEMBER 1998

Noncps GennrsrpoRBUND OsloGardistforening Ar2000 Ner du leserdettenunmeret av Gardisten,er det e$ er til vi garinn i et nyu 1000ar.I 3r2000skalOsloby feire sitt 1000an jubileum og OsloGardistJorening og vete ranvirksonheteni Gardenfeiresit 50 arsjubileun. Det vil bli mangespennende aktiviteteri forbindelse med vartjubileum.

Utdrag fraarsprogrammetfor'1 999 Januar: Torsdag 7. Mandag11. Sondag24. Mandag25. Februar: Torsdag 4. Mandag 8. Sqndag21. Mandag22. Mars: Torsdag4. Mandag 8. Sondag21. Mardag22-

Medlemstreffi befaismessa Skyteafteni Garden Treningtil idretlsmerket Skyteafteni Garden Medlemsi€ff i befalsmessa Skyleafteni Garden Treningtil idrctrsmerket Sky€afteni Garden Medlemstreffi befalsmessa Skyteafteni Garden Treningtil idrettsmerket Skyleafteni Garden

I april vii vi fa enonvisnins i Stoiinget vedfonnannen i forsvarskomii€en, HansJ. Rosjordemedma.ksimalt 40 dehrkere.og i mai/junierbesokpa tungnesBryggeri medmaksimalt30 deltakere.Pameldingenlil disseargarvia OGFSfonTlannErik Rath. rangementer

Gardens Befalsklubbs Generalforsamling ogersfest6.november'1998 iGardens Befalsmesse PeGeneratforsanLingen ble styret&jenvalgt.Forovrig ber manom arGardenkommermedFosjekterhvoravkashingenav Ga.rderelikviefondet kan anvendes. Pa arsfesten kom det inn neslen6.000kronerfor de mestfantastiskegarderelikvierIvar Mostadble ddder av Hatteordenenfor selsomadf€rd. Gramtildelte viseformannenJanStorhaugBefalsklub, benshederstegni s01vfor mangears arbeid iil felles beste.Klubbensmedlemstaler 245.

b dei dise nkso? NFG seJtleru 1il vaktenjuleCaft1kt 73 L"n.]. Fosunl i KPI, iopp 2 Jra Da*ka

Enjulehisiorie Skaugumvakten sdr (i gever,, for Kongenmedfamilie julekveldenfor 45 5r siden.Bilen medde kongelige stopperforan valta, honnor,avnelding og hilsen. Kongeniarut noenpakkerfra bilen.Plutseliggardet hu pe en slorposenedjulebaksl.Kongenreagerer somalleandre.hanbegynnere samtejutebalstenfra bakkensammenmedVK mens i gever styrkenster medKragenpAakseli sirarnrettslillinglMangesituasjonerskulle manonskeforeyiget.detteer en av deml

14


Gr.no$rrNoEseMgrB I 998

Noncss GennrsrpoRBUND Gardistforening Osten Edgar Ostensen tilminne Trondelag Major og gfidist OstenEdgarOsrensen dode31. august 1998nâ&#x201A;ŹI 67 ar gammel.EdgarOstensen varfodrog oppvokstpe Kvikne. Enerbefalsskoien rjenestegjorde han blant annetsomSambandstroppsjef ved4. cardekompani fra 1958til 1961.hvoretterbanbegynresomsrudent ved Herens Krigsskole-

Gave TrondelagGardisifore ng takker gardistBirger Aagaard for overrekkelsenav kornpanibildetfra 1. Cardekompanii - t2.11.1946\. 1946(3.05.1946 En flott gavesomviserenflott &jengmedslolregardisrer (son i dag)underledelseav tidligerecardesjei ObemrlOytnantPetersson og KompanisjelKapteinFroili.

Edgff Ostensenvar medlemav Hednark cardisrforening fra og medstiftelsesdatoen, l. november1977.cjennon er naphssenpAvtutkontori Persauner alleArinnebadde lejr hanforskjellige vervi foreningens styrc. Kompanibildet EdgarOstensen ble tildeltHedrnarkCardeforenings hedentegni solv.HM Kongenscardeog Hedmarkcardistforenjng stohanbjene megetnâ&#x201A;Źr. Han tenke ofre rilbake pasodetjenestelrvedHMKG, ar son hanofte likte e snak, ArsmotebleavholdtpaHandverkeren I L november med god deltakelse og fint progran.Olav Ringble &jenvalgt var utpregetlojal, haddeallrid en hjelpendehind @stensen e gi dadettrengtes. Hanvarerutpreget friluflsmenneske. og saltesaledes prispetureri skogog mark. Av irets begivenheter serdetut til at iurensammenmed SarpsborgGF til Midtskogen,Temingmoenog Loiten Hansluneveremateresultertei en storkontaktflateog Brenderiblesardetes vellykket. vennekets.og svert mangevar tilstedei Elverun Kirke og tok et sistefarveltirsdag8. septernber 1998.PAvegneav Foreningenhararangertskyting,noedenvil fonseremed. HedmarkGardistforeninglyser vi f.ed overEdgarOsrensTidsskiftei"Haldencardisten"kommerstadigut og kan vare noetil etterf?lgelse for andreforeningerDen ger Fo| Hed'rark Gardistforcni g, nernligmedoverskudd.I sistenummerfinnâ&#x201A;Źrvi enrneget Bjqn lAkor Stcen,foman , interessant artikkelom en gardistsom tjenestegjorde i 1888,.nedetunik kompanibilde: JagerkoQset og carden. Bildeter &jengiftpesistesidei deuenumlner.

Halden og omegnGardistforening

Oppland Gardistforening

ForeningenhaddearsmOte 29.april d.e-pe Kaffsrova,cjOvik. Det ble vediakpe at foreningenvil gi kr. 1.000,-tit jrte, og nytte$vaktenei ar, for innkjop av diversevarertil glede for gutta pa vakt i hOytiden. FormannAndersBredesenog resrenav styretble gjen valgt.Foreningenlorsoktee setteopp busstil cardens Dagi juni samrnenrnedHedmarkcardistforening.Dessver ie ble detfor fApameldte.M forsokerigjen i I 9991 ForeningenbesokteOslo Spektrumog Norsk Milirer TattooiseptemberDetble enstoropplevelse I All honnor til avdelingenfor en frerffagendeforestilling. Styreti OpplandGardistfo.ening vilned detteOnskealle medlemmer i foreningen, cardesjefenog hansstab,atte gadister kamerateri Norgescardisrfor tjeneste&iorende bundog alle veteraneri gardistloreningene en riktig cOD JIJLOGET GODTN.ITI AR! Med Gardehilsen Kolporal Vesteres

sist. h""nne/ ar Hal.lenOonlist.n


oesevarn I 998 GnnorsrrN

Nonces GnnotsrpoRBUND

NodMnnsdaten wd Kriiianb.4 Slor. Mange u|e*slinSssar.tister vil kjekne ses isjen her OAF| Teie Schatlt OMo oB Trcnd Rurc J. Ja^ve lekr het fatsende pasktil pn n or ,1e s0 latuene: .Al Bersea Stijl i Fanb Pr@stqjeld,.

grafulererl OsloGardistforening E-Ar 30.januar

E04r 8. februar 12.mars

Roy Lien KAreS. Sorensâ&#x201A;Źn Lars Dannevik PeterA. Ellingsen JosefJoh.Dorg Leif Iftistiansen

4. april

?sar

14.februar

?!tir

22.januar 3. februar 15.rnars

6Lnr

24. jaruar 7. februar 9. februar

Bjorn Jenssen JohanForsmo Ole Tveito SveinHaug PerFjeld ReidarLyren

23. febr'rar

PerReidarTorp EivindTeigland PerIG. Dahlstrgm Arild Guldbrandsen Willy Knutsen

20.apdl

GerhardJ. Heiberg

50nr 27. feb N 3.april

PerKr. Paulsen HansGomnes Geir Pedersen

16


.]998 GaBosreN orseMeen

Nonsrp GnnnBuusrKERES FoRsuNl Presidenten har ordet Til alk Veteranmusikere, Somdâ&#x201A;Źresikkerthar merketsAhar myevert positivti er og noe har ikle vert fullt sebra.Det somvirkeliger positivter at vi na senderut Gardisten til allesomharvert ellerermedlemi Norske Gardemusikeres Forbund.Dettegjgl vi fordi bedeForbundog Vetemnmusikker inne i entid hvor endel endrersegi fofiold til det e engangha vert i Gardemusikken. Dessuten ror vi at bide gamle og nyemedlemmer borvitelitt om hvasomskjer. NoRsKE GARDltNrusr(EREs FoRBUND - Gardemusikken hd solgtove.1500CD-platerpAkonserrer oe drilloppvisnin-

VedErik Schau Korsvollbakken25 0880Oslo Tn 23097333 Fax:23097278

geri 1998.(Deueerme.ennnoeannetkorpsiNorge.) - Gamleinnspiuinger ned Gddemusikken er nii i ForbDndets eie.(Originaler er samletogef ndlagreti Gdden.) NGMFer dsvarlig for nyinnspillinger medcudemusikken. Nyeog Cmle platermedHMKG vil fr. sommeren 1999vereril salgsi plalefonehin8er(Kanskjeogsei ullandet) - Det vurderesre-mareringavdegamleMnyloneinalene.(Innspillingersommedlemmene hdvert medpe.) ' Gardisten hd fitt en nere folkeliglayoutned merspenstighet somvi rrcr vil lalle i smak.Eedrlroren harfeu Cardemedaljen for arbeidetmedi gjorecddis-

Presidentskap1998:

SverreGrude Hellerudveien 46 0672Oslo E-post:sverre.grude@ akermar.comNer vi nAhenvenderosstil derevetemnerer det for e varsleat Erik Schau Korsvollbakken 25 0880Oslo Terje Smith Hareveien 30 1413Temesen SteinarNorenberg M0klegArd 162I Gressvik E-post:snorenbe@online.no

1999blir et spennende er Vi oppfordrer derforalleex-gardister til e folgemedi GardistenpAdel somvil skje.PAlift lengresiktvil vi blantannetvurdere2-300manns'Jubileumskorps'. Vi sikterossiss mot Gardens150 en jubileum i 2006og andrestorearrangementer derdet kanvsre naorlig at vi deltar.Gardensdagmeddettradisjo nelleT-skjonekorpset er det opp til deree bestemme om blir en suksess eller ikke nettoppvede sdlleopp dennedagen.Informasjon omutviklingenpedettevil bli gjennomGardistenog egeninfonnasjontil medlemmene. Utpanyeretvil vi fOlgeoppmedlemskapâ&#x201A;Źt medmedlemskontingent for 1999somvi dennegang sendertilallesomnamo(arGardisten. Jegonskerdereenriktig GodJul og et forventningsfullt 1999. Sverre Grude President N orske Gardemusikeres F orbunil

Ivar R0geberg Solstugrenda 5 0671Oslo E-post:ivar.erik.rcgeberg @vesta.no

Veterankorpsetsformann: Alexander Heiberg Kongshavn3 1335Snaroya

ueterahnt6tll.t

17

i.trlh tl't\ fi

aa1l

t Da! 1aa8


Gnnosrnorsevaen I 998

Hoy sigarfgring oe 1800 talls s6mningrAdeti befalsmessen Iordag 3l.oktober 1998.Ordbrrken varspesiell, her gikk deti <eden>. <<eftet>. og<have> for A skapeden rette stemningen. Gentlemannstakter og god kotlrnenide! les om opprettelsen av Faneordenen af Kong Oscar denL T€kst: Loytnant Marsieinsrreder

ffdag 31. oktoberble en merkedag i Gardenshistorie.Faneorbenen af Kong Oscff den L

haddesin forstebankett.70 av Gardensansatte var tilstedepi denfdrste gjennornforingen, tilstede var ogse fem spesieltinviterle somble kalt <giest af are>. Hva er sa de$e?Enhver milit€r avdelingmedrespektfor seg selvhar en ordensom skalta segav avdelingsfolelsen og samhold. Anilleristenehar sin St.BaJbara" PorsangmoenharsittBlol,og SkjoldharsinCrufulleMauk,for a nevnenoen. Detteer ddderordenerfor a peskjOnn€ ansatteog er sterketradisjonersom harsattsittpregpe avdelingene m.t.p. detsosiale og avdelingstilho.ighet. Da det ikke har vart en ordenfor stadig tjenestegjorende i Garden, hardetblitt jobbetmeden eiablering. Dettefordi deter rnyehistorieog sterketradisjoner sombor bti tatt varepe.Ne har Fa neordenen etablertsegog vil forhapentligvisbli en nrevisstradisjon. Rammenrundtbankettenvar lagt til del forige arhundrefor ArnarkereGar, (1856),cardensflyt densfgdselsdag (1888)og varFane. tingfra Stocl:holm gversterad,kalt PretoriFaneorden€ns at. bestarav fire personersomer ansvarligefor banketten,og er pe den pesielle dagenoverstpa rangstigen. AretsPretoriatbesllr av kaptRuyter kapi Sol€m,lr Mfisteinstredetog lt Isaksen. Banketten ble holdti befalsmessen,medtaffelmusikkfra I 800-ta1let, tidsriktigedekorasjoner og leveDde

hE.n

ti[eltlixheter

wd hednne ar nrelns Egelien. Rak, KarB Oscar den t.

lys fori skapedenriktigestenningen. ges til fgrstelordagi tilknytningtil Matenvar vanlig festrnellidfta denliGardensfodselsdagL november.Fgrgodstenning denog sigarforingen var hsy hosalte stearelble en suksess, paradekledde gjester Underniddagen og myegodehistorier.Nestear haper ble detutnevnten Protekterav Orde- vi pe stolrefremmote,og vi benytter nen,og personen somble utnevnthar na anledningen a takke de som har den,erefulle oppgave a beskyueorde- hjulpet ossi ar, spesieltvar€5 muskenen.Fsrstehotekter ble Solveigpa ar- terer.Gjennomlsrinsenhaddeikke gatt kvet. Etterniddagenkornhgydepunk- utendenhjelpen. tet, Hed.ingen.Spisemessen var da gort oln til en scenened, skilderhus, gamle kongelige stolet stemningsfulllyssetting, og medbildeav KongOscarI. Gjestene, sornalleble kali Gardere,sa$ pe stolrader foran scen€n. Det var morkti salen,ned kunlys pa scenen, dafire homblAsereblaste€n€genkomponenfanfarcpAaidatrompeter.og sjefeni Pretoriatet, <fgrste FaneforeDkom c"td.t\. |hr" rt had^jovttJdrrtlhid aruo t80A1ntt.t saendeinn ned fanen.Da siartetskuespillet. I selv, produsene kostymerholdt de fire i Pretoriatetet sku€spill,hvor sjargongen var rin pe I 800talls norsk. Pretoriatetholdt en hed, ring av utvalgtepersoner, disseble hedretsomPro, toss (tabber)og Strelits (utm€rketinnsatsfor Garden). Egelienble hedret som Strelits.Dennebankettenskali fremtidenleg- Prebridet ddzr l?det!. at fa^te Janefdrer Kaptent Rurk':

18


GenosrrN orsevaen I 998

Hoveo Ttutrsuator <<Hva er're du driver med?,> oddag,goddag.Gar

ister!.Allerforst,i min&,'sre artikkel i Gardisten, viljeg &jemebenytteanledningen dl e si ukk og farvel til naforhenverende hovedtillitsvalgt,Farid Saoud.Efteren noksahektiskogkort overlappingspedode,harjegdatattoveren sâ&#x201A;Źrdelesomfattendeog viktig stillingsomfra grunnen av er opprettetfor a gagne dercGardister Det er ofte tungt a v&re i Garden. Man gar masse vaker, har mye felttrening, og erpa dvelseravforskjellig karakter.Det gjelderda a holdemotetoppeog semot lyseretider,selvom deneste minedenestatistisksetthar vert mOrkeog kaldedesiste millioner av ir Det er nok mange,bide befalog menige, som lurer pa hva jeg egentligdrivermednerjeg enten er damin lille appelltil derei Garblir observertforandataskjermen den:Gi tilbakemeldinger pegodtog pa kontoret,ellerspraderframog vondt,slik atjegkanprovea gjgre tilbate fo$i post2 og kanskjeser noemeddetingene plager som delitt forvirret ut. Ner manhar denne re allermest,og sehfglgeliggi pofine tiftelensomhovedtillitsvalglse sitive tilbakemeldingerogse,stk at f6r manen endafineretittel som jeg kan rosede somrosesm6.Nd Vemeombudsmannsassistent. Det- somdet da ne.mer segjul,passer te betyrkort og godtatjeg konstant det som best A komme meden lijobber med ting som omhandler ten oppfordring:Ver snille mot vernepliktige.Alt fra mannskaper hverandre,sAfar derekanskjelitt somtrengerhjelp til e fylle ut j ord- igjen for strevet,og til deresom brukspemsgkrad, til de litt mere dimmer.,."Seeyoulater"oghaen alvorligetilfellerav regelbrudd og fortreffeligjul og et godtnyft ar !! eventuelle sosialeproblemer. I tilleggtil dettesitterjegi en del utvalg hvor vemepliktigejobber "Jassi??> sammenfor e skapegodearbeids- Det er alltidlitt skemmendea bemiljoer og generellegodeforhold. gynnemed noe nytt, og sennhai Forstog fremsther i Gardeleieren, detvel vart medossalle engang. samt rundt om ellers i Oslo og Du tar dine forstenervOseskdtt, feller din forstetann,knekkeren Akershus. Dajeger heltny i stillingen, er det arm for forstegang,begynnerpe heletidennyeog til neukjenteting skolen,blir forclsket,seinn til fOrI mitt tilfelle,en som dukkeropp pe dagsorden,og stegangstjeneste. hittil ukjent og veldig omfattende det er mye 6 holde stlr pe. Dette 19

stilling somhovedtillitsvalgt. Det er da godtat mennesket har en fin tilpassningsevne, selvom noenhar utviklet den litt bedreenn andre,slik at mankommersegtil rette. Med dennestillingenjeg nA har inntatt,folger det meden del fastebegivenheter som tar myetid, somforskjellige moterog evenementer samt myelesingog letingi reglementerog lover I tilleggtil dettearbeideqger jobben ut pe e hjelpede menigepAen mestmulig effektiv og god mete.En sak somtil stadighet er pa dagsorden,er en mulig kompensasjonfor den storevaktbelastningen vi har heri Garden,ensaksomang6r de flestei leieren.Dessverre er detteen sak somtar langdd Abehandle, i tilleggtil at det ved et eventueltgjennomslager vanskeligd i det heletattfinne ut av hvor manskulle ta midlenefra. MEN ! Fortvil ikke, salâ&#x201A;Źner underbehandling,og vi vil fe svaromikkesealt forlenge.En annensaksomkanskjeer gieldendefor ossGardister,er rabattavtale medOslo Spofleier Her har man sattneden arbeidsgruppe somskal prove e forhandlefrem til en avtale somvil foretil at detvil bli billigere a ferdesi Oslo by, sennat manikke lengerbehdverA kjdpe billett til Kohes for e kommeseg Kolsbilligerefremtil Hovseter...( as 11kr., Hovseter18kr). Ellersgir vel ting sin vantegang for alle og en hver,menhvis det er noederelurer pi, si kom innomog sporeller ring sa skaljeg svarepe detjegkan. Vi snakkes..... Gdrdirt Ldrsen Horedtillitsvalgt


GanosrrN oesevaen 1998

ffi "shitbrlrtknntcca, 1i

k,:uriuscn. ft du anlk :itten.Hanrsh.! b!! rletrrc.l.n notk.t-

.NATO. stov ili che nokam', lagforir broler h'oft til demonstranter somprdver 6 komme seg inn.-En sperringav soldaterhar isolert inngangspartiet,Kanorunann1 kasterMP- 5'en pi ryggen, improviserte hdndjerngioresklar, og .i guard". Situas.ionen er tatt fra en NATO/ PFP- Ovelsei Makedoniahvor tolv heldige, utvalgte gardister har Yart representanter for Norge. Tekst: Sersjant Skrogstad Foto: FlysoldatGrothauqen.FO

Den9. september ier dro l7 mann, delsenblefolgendecardistervalgr derav12 soldaterog fem befal,til til rcpresaDtasjonsoppdraget ; FormerYougoslavian Republicof Korp. Borgen(nestlagforcr),kory. Macedonia(konsekventomtaltsom Andersen(GM 1),Larsen(GM 2), FYROM/ Host Nation). @velse korp.Soleide (GM 3),Longva(cM <CooperativeBest Effort '98" 4), Nes (MG l), Thorne(MG 2), skulle gjennomforesog 26 land korp. Kjeldsrud(kanon1), Haare skulledeltamedett 1aghvert. I 3 av (kanon2), Engan(kanon3), korp. dissevar fra NAIO og reslerende Opsahl(Sb.mann)og Hillestad var med somPFPland (Parhters- (san.mann).Irilleggdeltoktblgenhip fbr Peace).FO/DKO valgtee de befal;kaptSolem(Contingenr la det eldstekompanieti HMKG Commander), lt Einbu(adm.ofo,lt dra,noesom dengangvar 4.Gar- Moen(International Controller),lt dekompani.Dette var pga.at det Bjomenak(platoonleader)og sjt var inge andreavdelingeri konge- Skogstad(squad-leader). ket som haddesoldatermed sA langtjenestebakgrunn pAdefierids- Avreisennrrmet segog forberepunk. Innadikompanietbletillits- delsenegikt slagi slag;Ovelse pi menDsamletfor i kommefram til Temingmoen,val<sinering, vedlikehvilkekiterier sornskulleliggetil hold av kopp og sjelog hentingav grunnfor utvelgesen av mannska- nytt matriell.Nye stridsvest,hjelm, pet.Med bakgrunni nevntekiterier M-98 uniformog Orkensko, kanvi og en helhetlig\.urderingfra kple- takke loytnant Einbu for (med

nodvendigstOttefra CSJ).Ett la8 blebygdopppAto ukerog utviklingenendtei eI profesjoneltnive,noe somkom klart til uftrykk i.l.a. Ovelsen. Endeligkom dagen.Ferdigoppstilt 0500onsdagmorgenden 9. septemberEn svippturinnomWien, og vi var underlagtNATO i Makedonia.Nrrmere bestemti Krivolok hvor <Pepeliste TraiDingCamp' le. En ode, orken (europaseneste) hvordesivilevar slanger, scorpionerog edderkoppetog solensgrget for temperaturcropp mot 40'C. Etter<touchdown> i Skopjeog to timeri buss,endtevi opp i leiren. Forlegningble tildelt, dvs.et hustelt med campingsenger og ullteppe hvorvi tomteskoenehvermoagen for slangerog scorpioner gikk i tre fase.;f@$tefa@velsen segikk ut pi i bli kjentmedandre

T).st rr,

dr(t

rlt\r

' ituM^?n .! flnn't).Rl.t

tu^rr

(\sj.trnttr

androqet

20

b.no blat

Lr i fnne ,tiltt

ltht!: vien


orsrvernI 998 GnnosreN land og ffening med utstyr opp i oss.Videre hadde mot fasetre. Andre fasegikk ut pa han en eminent alemonstrasjoneravferdigheternyt-forestilling som tet i fredsbevarendeoperasjoner. beskrcv hansf@rFasetre var dagskonkuranso og stefalls\iermhopp, vadertei all slagslomer for fteds- til stor forlystelse bevarcnde- og opprettendeopp- for osstilhorerc. dmg.Tidevis var det acfon, spenning og stidsledelsesomutgjorde Etter dvelsenIikk hovedtyngdenav oppdEget,andre vi gode tilbakegangervar passirtvaklholdog van- meldinger fta teltene rundt oss; Da tenperaturen nAdde.10 qtudet, wt dd n'dvendis ned ent.Ue skeligebeslutningervikig. \4 meft ikke overeskalere(dvs. bruketyn- polakkene mente gremaktrnidlerennnodvendig),og vi var de beste, hellerilke vere for snille.Saover- medgodeholdninsikt og psykiskforberedelsevar ger og resultater (clue'eb. pa postene,og generelt se uttalte skulle vi igjennom 22 vere utenlandske SammenlaSt forskjellige postermedforskjelli g kollegaer at de Alt i fta oriente- var imponertover vanskelighetsgmd. dng medkan og kompasstil lageti det vi haddevist. forsvar,hvor vi tente pa slg/tefeltet Ifolge de sto vi med tyngre vepen. Hinderloype ikke noe tilbake medtrangekloakkryr og over 900 for deprofesjonelwr keen spok d fd cn t'nne pd 200 kC oret en ninelaEt erii meter lang. Spenstigseretmann- Ie, og det er her- Det vd hjelp ar inpruviserte hj.lpehidler Trusselenvar oBei stor tlik dril (MBDBVAC) underrcaksjon vedbevisl Gardis- at sikriaqer nate sqdes ut. mot sniper(fue av ossble (skutb), tene har meget medroyk,milesogminefelt Eskor- gode forutsetnintering av <humanitarianai$ med ger for a loseoppgodegar e russiskepersonellkjd- gaversomde i util&e retOy,BTR- 80. En annen utfor- gangspunktet drendeoppgavevar padlingi gum- er godt trent i mibetoverstii elv n6rvi skullehen- (holdning, prcfete forsyninger,og hvor sivilt peNo- sjonell innstilling, lonell forsokte e stjele utrustningen detaljfokuserte, jale). v6r og forsyningene. underheleovelsen Gjennomgeende var det demonstrasjonerav fallskjermdropp i kompaniforband, $mloppvisningav flereslagsjagerfly, og lignende ting. Markgrene somble bruk var megetvirkelighetstro,ga massevisav gass,og fikk litt slcarnmerav og til. Av andrevikige hendelser,sl var det ila Ovelsenstor- fint besgkfta deltagerlandenes overstemilitâ&#x201A;Źre ledelse.Fra Norge mdtte general @kland(GIH), som var opprikig interessert og imponert over det han hadde sett og hglt av og om

Makedonia (hitEn 900 net.r l4n| hihdetudne vat team) var meget <Makedonia Hit Tearn, godt fom@ydmed Ovelsenog avsluttet oppholdeti hovedstadenSkopje med en liten derie> (vi fikk ikke fly for, dessvere ?!) hvor casino, disco, Skopsko, McDonalds,og se videre kan nevnes.

srei A Jo^eru lor det narcke

Odledale, briefns os planlesBig var !il1i8 Jor Bodeprestasjo

21


GaBosreN orsevern 1998

l>1N',4///Jar4n W Ved inngangen til neste milleniumvil entroppjegere identiskernedoriginalene fra Det Norske Jreger Corps anno 1808 yEre operative i det riktige utst1'rog med koner og barn i markenteriet. Den moderne versjonen av Det Norske Jager Corps ble stiftet den 19. september 1998,som er irsdagen for opprettelseni 1788.Formann er Bjorn Murud. \ii gardisterskal hilseinitiativet velkommenl Garden kommer nemlig fra jegerkorpset.

ir

4

Teksl: Nils Steen Eqelien

w

eg ser alleredefor meg en troppjegerei oppvisningpA GardensDagi er 2000.KanskjeoberstSamuelKerbsvil vise segogse!Pe sikt er planenat deler av <jubileurnstroppen' ogsaskal kunne fremste som kopier av Stockholmsgardister fra 1856og jegerefra 1905. Historikk Her sakseslitt fra CorpsetsExcerceerskoleanno1788: I . klasse:Uuusfting: Ingen.Generell undervisning om Det Norske Jeger Corps.Generellundervisning i hva enj egersoldater Genercll undervisningomjegerkorpsets maketning. 2. klasse:Utrustning:Fouragelue. Grunnexcetcicen-posifu rer,inmeF ning,vendingerogma$chcadencene. 3. klasse:Utnrstning:Rifle, pahontaskeog hirschfanger Utdanning: Adskillelse,vedlikeholdog hendgrepmedriflen, handgrepmedhirscMangeren.Etter fullfgrt 3. klasseopptasrekrutteni jegerffoppen. Uniform og full utrustningutkvitte-

1,. .\, ' ll )E6ER

1414

resog tilpasses.Utdeling av excerceerbok og Det Norske Jeger Corpshandbok.

Sfrukhtr Det NorskeJegerCorpsmilitere stru](lul: I 1808var avdelingen organiserti 13 compagnier.Av dissevar fire compagniergevorbne(ve ede) jEgeae,tre compagniernationale skilopereog sekscompagniernationalejegere. Et compagnivar organisefislik: En Kaptein,en PremierLieutnant, tre Underofficeret fem Oberjegere, AtteJrgere, to Valdhornister og 120Undedegere. Oomblasere) 22

Troppensom ne vil oppsteorganiseresslik: En Kaptein/PremierLieutenant,en Commander Sergeant, enObedâ&#x201A;Źgef to Jegere,enValdhomistog 24 Underjegere. Det NorskeJegerCorpsvil vere sterkttilknyttet Forsvarsmuseet, noe somfolessvsrt viktig. I vedtektenefinnerjegmye spennende, blant annetat manskalgi medlemmer og publikum et innblikk i Det NorskeJegerCorps'historie, med spesiellvekt pa 1808 1809.Ur, rustningog drill skalfolgegieldende bestemmelser


GeBosreN oeseMsrn 1998

qd,r/;4fM t-lfr [,,;"4^silr Det frnnesni minst en god grunn til for 6 begynnei skrive brev til familie oe venner: Frimerke med monstergardistAlf Louis Solvangsornrnotiv.

Gardisten erAIfLouis Solvangfra Skjik i Gudbrandsdalen. Det var ingentilf-eldighetat detvarhansom blevalgtut.Vinkelenpealbuenog holdningen &jdrhamtil et forbilde for en hver gardist.I tillegg var visstnokhans gevereksersisutTekst: Gardlst Favndal merket. sorvest ndelig.kanmansi,er ensol- Litt ovenforAbelhaugen, T-l - og staende for Slottet pe en garparadea\dedat i fo|s\ arets ts dintrapp fant Morken det andre I-rling i finnepe er frimerke. 20, novemberlansertePostento motivâ&#x201A;ŹthanOnskete bevare:den nye frimerker,pelydende3,40og stoltefasade.Sombidragtil stem3,80,i forbindelse medat deter 150 ningenog dybdeni bildetharhan ar sidenSlottetstodferdig.Faktisk rammetdetinn medfter, himmel av CarlJohan. har Slottetalalrivart motiv pe noen og rytterstatuen frimerker for ne. Kilde: Postensfrimerketjeneste. Det er frimerkekunstneren og vOrenSvefe Motken som har utformetfrimerkene. Fgr hangjordesineendelige valg, hadde han bladd igjennom bunkevisav bilderogkort fra og medSlottet,og gAttmange kilometre bedei det og iundt det.Egentligskullehanikke hattmedâ&#x201A;Źngardistpe detene frimerket.Planenvar a lage ett medmotiv utenforog ett innenforSlottet.Den omfattende oppussingengjorde imidlertid sitt til at Morken ikke fant noen motiver der. Dermedbar det ut pd slotts plassen igjen,ogpe detandre frimerket er det skapt nerkontakttil inngangsparti, lysgardist. stolperog en Hell i @ lbn ie nttnntt ar . Ffircr*e uhellkallesdet.

23

H:tl*a:ta

aa.

lrl L" *l:* Aotrtr: oal.o Alleredei 1822bevilgetStoftingei pengertil byggingav slon i Oslo, slik at svenskekongen, Karl Johan, skulleha et stedAbo menshanbe sgktehovedstaden. Lokaliseringsstedble diskutert,og badeToyen og Hammersborg kunnei dag ha husetkongeboligen haddedetikke v:ertfor at kong Karl Jobanvar fast bestemtpa dagensbeliggenhetPi dennetiden var det fi arkitekteri Norge,og HansDitlev Franciscus Linstow(1787-1851)blevdgtfordi han var ansett som den eneste kompetentepe$on til en slik oppgave. Alleredei 1823la hanfremde tillot &rste skissene.Statskassen imidlerlidikke byggingav er slikt slotrsomLinstowforeslo.Tegningeneble justert,og i 1825starret bygg'ngen. Hellerikke dennesisteskissensiemmeroverens meddagens bygnings masse.Vi kanblantannetnevneat slik deto sidefloyenei dagslikkerut mot Parkveienog Dronningparken, skulle de ossaha stukke.ut mol Den kulefonnedehoydeni endenav Karl Johansgalehar imidlertid van mer kuped enni dag.Arbeidetrned utjevningav grunnenble sndyn at anleggsarbeidet ble innslilt,bareto ar etterstanen.Forsti 1833kom arbeideti gang igjen, ne endamer nedjustert og uteniontegnede floyInnredningsarbeidene begynte i I 836,og flere arkitektervar delakti ge. Det sekalteFugleverelsetble dekorenav Johannes Flinloe i 1841. I 1848,23er ercr atbyggingen ble igangsatt, kunneOscarl ta slotteti bruk.


GenosreN orseveen I 998

WL al,4'r"t/rrll/; I,ulil,'ol'u. ,tta4"ilbt Siden1986harKwedish army taftoo blitt gjennomf6rt annenhvert ir, og er ni en av Europasmest etterspurteog etablertetattooer.I irets tattoo, sornble giennomfort i tiden 4. til 5. septemberdeltok hele syv milittrkorps i et show som skulle visesegi vare svart underholdende- spekketmed militer presisjonkombinert med musikk pA et holt nive, Deltakernevar hentetfra Sverige,USA og Storbritannia, og fra Norge deltok yir egendrillavdeling Hans Majestet KongensGardesDrillkontingent. Tekst og ioto: Gardist Torp

r Drillkontingentenbegynte Sverigeoppholdet allerede tirsdagden l. september Etter ukermedtrening,drilling og terping pe x-plass var detnepe dde e seftesegi bussene til Stockholnfor a ta lat pe denallersistedelenav oppkjoringen- en tid som skulle vise sege ikke barebesd av slufiet ordenog instumentpuss. Etter en lang bussturfra Gardeleiren, var Drillkonlingenlenmandag ettermiddagpe plassi Kungliga Sddemanland Regimenti Strangnas,vel ti mil utenforStockholm. Detteskullevaeredillkontingentensbaseunderoppholdet-Alle som dnkom segpeplassi leiren,og kl 18.00var detduketfor denforste

oppstillingpesvenskjord.Hva som na skulle skje var det ingen som visste.Befaletvartause,anfekket var sivilt og forundringenble ikke mindredamanble konxnandeftpa plassi bussefsometterhvert ankom leiren.Etter20 minutterskj@returApenbarte sannheten seg.Pi engressletteIike vedenliten innsjg var detdekkettil fest.Det var grilimatog 0l salangtoyetkunnesealt spandertav Drillkontingentens godevennFrank Bekk. Snakkom god stafi pAen hng uke! Onsdagbegyntesomen ellerssA vanlig morgen,medsengesffekk, romvaskog oppstilling.De fO$te timenefram til lunchble brukt til drilltrening,menstidensenerepi

dagengikk medtil forberedelsertil en storoppstillingsomskullefinne stedi leiren senerepe eftermiddagen.Oppstillingen,der alle akt6er pe tattooet deltok, fant stedklokken 17.00og var ensvert vellykket tilstelning. Om kvelden var det igiendetsosialesomstodi fokus. Da var detduketfor velkomsdest, en festder sA godtsomalledeltakemevar tilstede.Detteble pe ale meteren trivelig aften.Det ble servert god mat og drikke, og bede befal og gardisterseut til e fiives i selskapmed militâ&#x201A;Źrmusikerefra fl ereforskjelligeland.Drillkontingentensegetstorbandgiorde ogsA sitt for i leggeen svart fin ramme rundtdethele.


GanosrrN orsevern l99S Afleredeklotr*en06.00lOdrcveUen torsdagmorgen,og kun endrgy time senerekunneman se 100 trOtte - menspentegardister,pe vei til sitt fo$te mote med nordensstot- Globen.Etter steiimendorsarena en drdy timesbussturder de fleste gardisterbefantsegi en tilstand bestdefinertsomhvil, hvil, hvil og hvil gjordeDdllkontingenten sinforste innmarsji Globen.Drillpro$ammet blegjennomgettog de siste detaljerfalt omsiderpe plass. Ne var det baie e vente.Ventepe finaleFeningog generalpr6ven som skulleforegrisenerepi ettermiddagen. Og ventetidenble benyttet godt. Noen dro til Stockholmsentlum, noenspittetsko,mensandrc fant det mestintercssanta spionere pe andredeltakerefra t bunen. Middagenble fortert for man tok fatt pa en finaletreningsom skulle vise seg e bli bedehng og utfordreDde.Det er mye som skal klaffe ner ca.400 deltaketeentrerscenensamtidig.Eftertimer medrepetisjon og atterrepetisjonvar det endeligklart for generalgove.Som 4. avdelingentet Drillkontingenten scenen og sitt program.

GjennomfOdngenvar bra,men det var tydelig at gardistenevar preget av tankenpe at salen somi dagvar tom,i morgen ville vare full av 12.000foNentringstulle tilskuere.Kl 02.00gilk rosignalet,det hadde vâ&#x201A;Źrt en larlg dag. Kun fue korte timer senere kunne man igjen hore reveljen.Det var fredagog fprsteoppvisningsdag.SOvnenble gridd ut av Oynene,sengenestrukketog ffokosten lbrtert, og igen saft gardistenepa bussenpe vei til Stockholm. Forstepunk padagensproSram var konsert i Stockholmsentrum.Etter englimrendeoppvis- En ftlke naftn.le os stolte Jareldre wr lil tule nn.ler le dehe a! Nils Eselienft? NGE ning av drill- og signaltropp,sattmusikkhoppeni gang I strelendesol deltok Drillkontinmed en konsert som i h@ygrad se genteni enpamdetil Det Kongeliutt e underholdeStockholmsbe- ge Slott i Stockholm sentrumder follcring.Ferdengil* videretil Glo- alle korpsenesar et segtil en felben,gardisteneble innvilget noen leskonserti Borgarden.Nils Egelitimer etterlengtetfritid og klokken en - i spissenfor en skareivrige 19.00 var tattooen i foreldre,var endeligpe phss, og gang.Rundt om i gan- dissebidrog til e skapehpy stemgenegikk nervosegar- ning overalthvorDrillkontingenten dister. Uniformer ble befantseg.Det ble tid til en prat plesset,samtidig som med stolte foreldre for gardistene sko og insfumenl ble igjen sattekusen mot Globenog pussetfor siste gang. fo$eredelser til kveldenscrande En drOy time senere Finale. Klokken I 8.00 var showet gikk stokkenned.Drill- igang igjen. Nonke flagg vaiet pe kontingentenentet are- tdbunen,publil1lm sang,og stemnaen til ellevill jubel. ningen var hoy. Stokkengilk ned Drillprogrammet ble og Ddllkontingentengikk atteren giennomfEt,og l5 mi- ganginn i jubelbruset,og igjen var nutter seneremarsjerte det trampeklappda kontingenten de ut til garnmeljeger- forsvantut av syneettet nok en marsj- stoltemedhodet gange ha presentefien forrykende hoyt hevetog tjl trampe- oppvisning. Sondagvar det hele over. Igien klapp fra publikum hadde Drillkontingentenvistomverfo$te prOvevar bestett denenmiliter eksersisog presisjon medglans! En ny jubeldagsto for pa hoyestenive. SwedishArmy tur. Det var lordag, vee- Tattoovar historieog det var pe dret var strelendeog alt de d rette sokelysetmot aretsnes15til rette for en fin dag te utfordring, NorwegianMilitary - og en fin dag ble det. Tattooi Oslo Spektrum.

25


G,qnorsreN oesrMgrn 1998

Tru^/;"4"t^t4" Den 11.- 12. septemberi er cikk Norsli Militer Tattoo av stabeleni Oslo Spektrumfor tredje gangi historierqmedb.ideutdvende og organisatoriskedeltagerefra Garden. Tekst: Gardisr Atklnson Foior Gaftlist Hansen

et er i ferd med e bli en tradi sjon na; det spektakul€re showetsomForsvarethar satt de p, forhind kanskjemest omtalte len.Dissebestodfor detmesteav sol opp annethvert er siden 1994viste Flying DanishSuperkidsvrr, i motse! daterog andretilknyttet Forsvaret.og segnok en gange vare en tilnarnet ningtil gjetningerog rykter,verkensu- medlernmerfra janitsjarkorpsi odopubli ubetinget suksess. Obersdoyhant permennesker eller direkteflygende. o|nredel- et negetentusiastisk ChristerJohannesen, sjeffor tattooen, nen derimoten megetdyktig tum- kun. TrossnoensmatekniskedueD i ble generalproven vel sa og produsentene: majorFrodeThing- gruppe med usedvanligspretnesme lysstyringen, bra sorn de nas og loytnantPerTb. Hansen,pluk- ungerI tilleggtil alt deuedeltokogsa ovrige forestillingene.Det ket ut Gard€nsdrillkontingentsom en er lag fra hver av Forsvaretskigssko- var nktisnok ilil€ for salenble skikl(eselvfolgeligdeltager,samnen med ler i en konkurranseformet som en lig fylt medpublikumat det<tokhelt fredagden 11. Forsvarets Representasjonsorkester showpreget<stridslgype)medlitt klat- av". Premierevisningen ga pekepinn den forste on tilskuer ned dansere fra Norges Dansefor- ring,balansering, monteriDg av stone Matibund.Luftkigsskolensdrilltroppog vapenog skytingmedluftvepen.Kon- nengdensomkunneforventes. KongFrcdrik IV's Tambourafdeling af kunansenskulleholdespa alle fore- neen lordag euermiddagog hoved1704.En reke utenlandskeavdelinger stillingene, og vinnerenav flest<etap- forestillingen lordag kveld overgikk begge disse forventningene; oslo ble ogsa invitert. Drillkontingenren peo ville bli premierlpn densiste. stiftet bekjentskap med den svenske For Drillkontingentensdel var tattooen Spekt m var sa godt som fullsatt, stemingen var enormog opplevelsen A-rmensMusikker i forbindelsemed en godtplanlagtaffere. E*eltdelene i var svimlensynspunkt SwedishMilitary Tattoouka for, os drillprogrammet somskullevisesvar lia utpverens var derforgladefor a sedet korpsetpa innovd helt sidenfebruar,og rekkefol' de.Forestilingeneble filmet medtanle paTV2 17.mai 1999- det plassogsi i Oslo Spektrum.Armens gen og gjennonforingenellers var pa sending Lejon,densvenskernilitere motorsyk- stort settden sammesom i Stockholm enestesomkunneha v€rt vnkelig prikken over i'en her var direlftsendte kelstunttroppen. kom ogse som et uka fgr. Kontingentenhadde en tre friskt og anDerledes innslagi et show ningsoktalenei Oslo Spektrumpa nserbilderpa salensstorskjermer,slik elleNspeknetned nye musikkog drill. onsdag9- september i tillegg til all det ble giort underSwedishMilitary The CzechArmy CentralBand,the ovingenpa X-plass,og trenb pe fina- Tattoo.Dette kunne ha forsterketpuUnited Statestumy Bandog the Con- lenummeretsarnmenrnedalledeltaker blikumsopplevelseendaner. script Band of the FiDnishDefence ne dagenetter.Endeligbod ogsesjan' DessvenemA alt godt ende; lordag godt innar kveldble SpelGumtomtfor No$k MiForcesskulle vise seg e vere meget sensegfor Drilltroppens godeutovereav drill medmusikk,og beidedefloorshow et drillprogram Liter Tattoo 1998etter en vellykket uten lilhorende rnusitk, giennonfonngfor alleparter.I konkurfrernfgrt av 17 av de ner nnsen mellon detre kigsskolenegikk ivrigedrillga.rdistene. Flo- naturligvis Kdgsskolen for Haren orshowetble vist en gang overlegentav ned seierer pa alle tre soln pauseunderholdningforestiltingene(skyteferdigbetenevar under Swedish Military dendefinitivt avgjorendefaktoren),og Tattoo, men i Spektrum fortjente dermed premien for beste fikk de visedetpa samtlige trigsskole. Alle deltageravdelingene forestillinger En seier for palket sammenog rciste,noentil sine respektiveleirer for mer tening, andre PR-gladegevardrillere! Pekveldenden10.septem- direkte pe nye reprcsentasjonsoppber var det dulet for fdrste alrag.Og pa mandagvar det tilbake til sjennonforins;engeneral- den gode gamle frckosteni messa MotorsJklistenei SrenskaAnnAnsLej.n irrponene n.d prgvemedpublikumi sa- 1g,en.

26


Gnnostrr.t otsrvstn1998

Sr4l4irlri"lk4l

Nl AW$r4u" Ieksl: cardist Bavndal

Thadisjonentro arrmger€s ogsedette er€tjuletrefestfor befaletsog de sivilt ansattesbarn. Datoen€r satt til airsdags.januar. Det er siste6r kapteinAlbrigrsener re gissorenbak festen_ cardistenmO!!e ham pe kontoret,og vi kunnemed selvsynbekrefteat planleggingen er i full gang.Ethjomeav kontorererfultt av brus,godterierog julegaver.Han har vsertov€rSvinesund fof a handle en del av godrerier.D€t medloneat bilenvar,10kilo tyngrepehjenveien_ I fjor inneholdthvergavegodterierog ulstyrverdtover400koner,og deter ingengrunntilai gaveneskalbli mer noktemei ar,forsikerAlbrjgtsen. - Bamahargodteder stitinte.n y,r t.lak!.rt i <6dr.lir.n, !o til paske. Iotttrrtrt lA97 tu,t"astor\,irnttt,!. kotpoun B trnilds(n Gadetutalje". Aldri for harAlbrigrsenskaffetsemye DenstolteLeirtroppeni 5, rendeleirmesterDerkanellersnevnes gevinsterm{lti bide anta ogverdi. at denneutmerkelsen bareer motlatt Det av programmetsom er sikkert, er Gardekompanitoif rikelis av vernepliktige ganser tre i loperav signaliroppens debur.tryllekunstner tbr segda statusskullegioog at nrsse.komrner.I rillegsjobbes resopp ogen rekke utmerKorporalBrynildsenble pA sin side detmede fa medendaenoverrasken- kelserdeles ut. Ikke minkalt frem underbataljonens paradedepostpeFogrammet.Ogsei ar skal qardre enn to avtroDpens oppstilling i anledning HMKG sin 142 Egelienvere nisse.- Haner fodt tit e ersdagden30.oktober1998(seegen vere nisse,sier Albrigrsen.Akkurat dister, riktienort-fra lorhar sak).Inidlertidvistekorporatensega na ger Albrjgtsenrundt og grunner skjelligekonlingenter, slik al denforover hvordannissenskat ankomme i hostmottattdenpr€stisie- v€re lovlig permirierr, melleov€rrekkelsen mefteforerasunfesten.Hanharnoenideet mensmiler tunge Gardemedalien"i derkompanioppstillingen enukesene barehemmelighetstuilr nervi spor.Ho- bronse. re. Dettela ingendempefpadenerevedsakener ar det overgarfjoraret og ei var korporalene Asbollog Iulle dekorasjonen som Brynildsen somde flestesikkerrhuskerankomda Brynildsensomfikk dengje- mottokfor sit! arbeidsomredaktori nrsseni en BV (rrukl(et,,av .einsdyr ve medaljenovenakrav sar- vlr kjere lenavis medspitedeklover. "cardisten". desjefoberstlOyrnant Ivar F. Hagen- Underdenfor omtaite dinisjonsoppSanser en naturliedel av enhverjute- lund.KorporalAsbgll mortokuherstiiiing ble det ogsedelt ut en .ekke trefest,og smeog storekan sefrem til kelsenunde.konringenr 10.97sindi- andrepnserog premiertil fonjentegarforsangmed presteassistenr Andre, mrsjonsoppstilling helt i sluttenav disterikompaniene. Blani annetmotsensdypebassiemme. september. Begrunnelsen for dekore- tok korporalDaienprisensombeste 1800sren- ringenvar derutmerkede og ansvars- idrettsgardist.Det skutte vel v€re ges i fulle arbeidetkorporalenhaddegjorr unodvendig n nevneat ogsiDalenhar somtroppsassisient og tillider funge- tjenestegon i Leinroppen.

KDrp Dalu notar lin ph


GanorsreN orsrN/eEn l998

Hu"t a "t

Det A gjorejulen til en bra tid under dissenye ornstendighetene. er derimot litt vanskeligere.Men deter ikle umulig. Serlig ikke for gardisterFor er det noevi burdevâ&#x201A;Źre godepa,seerdete ta utfordinger pestrakarmog sarmen kommeossi siennomde'n.

Foto: Koryarcl Robbeiad.

trossfor at detteer et slags tTtil -julenumme..av cardisten. sa I I er der i sbivendesrundveldig lite somgir noesomminneromjulesternningher hos meg.Riklignoker det kaldt, menbroytekantersomserut som ove$ynta bldtkakerer der nok fortsatten stundtii vi vil opplevei dennelille gardistiske avkok av NATO. Na skal detjo siesat det fort kan ganoener mellomhvergangOslofar oppleveslikt, sade$eer vel kanskje normalendetleher..... Mentiltrossfor ytretegnpi atjulen nermanglende mer seg,saer det likevelkalenderen somgarav medseieren; 24.desenber kommerstadign?ermere og er snartet faknrm. Na er vel (jul,, noe som gir flere for, skjelligeassosiasjoner hos oss enn det vi ellers kan fa inntrykk av. Standardenfor offisielle meldinger/meninger,er ai julen er den storehyggelige faniliehoytidenframfor noen,hvor sanholdog pleieav feltesskap ste.i hoysetet.Dettegigr vi stemebesti diversefamiliesammenkomster, nedlessetavjutematogjulegaver.Menjes er ikke sasikler pa at dettenodvendigvis gir et rikig bilde av hvafolk forbinder medjul.Ellerat deti hvertfall ikke er det enestebilde vi tenkerpa medju-

Slik er det her hosossi gardenogsa. For mangeer det a vare inne til forstegangstjeneste sammenfallende medat de for forste gang ikke er hjemmepe julaften.Og for mangekan det vare vondt a vâ&#x201A;Źre adskiltfra farnilienpa nettoppdennedagen(jfr de offisielle meldingeneom hvajulener).Pamange matererdettekanskjedetendeligeog synligebevispAat de er "blitt voksne" og har begynte teve sitt egetliv pa egenhend.Og for mange oppleves dette dramatiskog vondt. Det som kanskjegjor det ekstraspesieltfor oss,er det at det ikke er selvvalgtat deaer sann.Og at alternativettil sann det var for, ikke er a .ilbringejulen sammenrnedsin egennystiftedefamilie, mensammenmeden tilfeldig sammensaftgruppemennesker som man kanskjeikke harnoeannetfellesmed enn det at de ogseer innetil fgrstegangsljenesteog ma vâ&#x201A;Źre het de ogsa.Udordringeni dette.er e klare a se at detteer sennfivet er akkuat na. For sAi fokuserepa hva som er bra i dette og ikke hvasomer kjipt og drrlig. Det te er en utforalringvi ma ta sammenog stottehverandrepa. For det er nemlig slit at det ikle er sAvanskelige <psyke hverandrened) i en dik situasjonog gjoredettetil denderligstedageni li vetselangt.Del ernoeallekanklare.

Men som sagttidligereer nok ikke dettedet enestebilde avjulen, heller ikke her blantossi garden.Forjul er nâ&#x201A;Źndigikke ensbe6rdende medfamilieidyll. For mangeer detkanskjeheller det motsaare: bruttefamilierelasjoner og forsok pe a fi dagenetil e g, opp medriktig prioriteringav.id ril besok hosdeneneellerandre.Ellerenjulekveldsolnhar storreinnslagav kjefling og krangelenn<juleftedsomsenker seg,. Kanskjejulefiedenforstfar meningetterat far eller mor eller begge h.r blitt safulle at de sovner.Forsada blir detkanskjesi stilleog satrygt at det er rnulig a ga og leggeseg.Endelig vardennedagenover....Detteer ogse en del av vi*eligheten somvi ikke me glemme.For dagjor vi storurettmotde somhardettesomet fastinnslagi sin hverdagog helligdag.Da bar vi ogse her en utfordring,somkanskjeer storre enndenforige; nemLga vare til stottefor de som ikke har noengrunn dl e gledesegtil a reisehjemtiljul.Og kanskjetil og medbrukede konene det kosterossa ringe dempa juhften eller forstejuledag.For a si a. det er noensomtenkerpe demog bryr seg om dem.Det,og eventuelle andreideer, er badebedreog mer meningsfulle julegaverennde vi vrir hoderevere for e kommepe for de andresomalleNakandetkanskjevirke litt merkelg a etterdetteonskealle en god og velsignetjul, menegentliger det ikke det. Forjulen er ikle <bac' familiensstore hoytid.dener enho'tid somvitnerom noestoneenndet.Mendetskaljegsi Doeom en annengang,og ikkena. Men nok en gang:En god og velsignet jul onskesfor derealle. uansett hvordereer,og hvaslagsomstendigheterdereskal feire denunder.


GanosreN orsevsen 1998

Gardlsten tn, S0 io oL/14. Folqendetekster sakretfn leder. artikkzlen i juninwunetat t948:

Inmemoriam Vi har kampenefra varen 1940 i frisk erindring. Unge menn glep til vepenfor e fo$vare fedrelandetmot en ovemektig fiende.Vere soldatervat underlegnebedei antall, militer trening,kigserlaringoghigsmateriell. Kampenble derforfortvilet og forbitet. Det var bare et tidssporsmel ner vi matte gi tapt, Likevel slAssvire gutter meden glpd sombarcfo$varet av ftiheten kan skape.Mange stupteute pe slagmatke[ men de stupteikke forgieves.Minnet om dem er en inspirasjon, en manendeappell til nye generasjoner av norske gltter om at ogsade er beredtdl e gi sift liv for frihet og fedreland om vi skulle stilles overfor et brutalt valg igien. H. M. KongensGarde led ogsastoretap i 1940. Avdelingen sless en haplOs kamppe Lundehogdaved Ring i apdldagene. SW gardisterstup te der, og 6n ddde seneresom fOlgeav de serhanfilk. Et monumenttil minneom deettefalne gardistervil bli reist i Husebyleiren. H.M. Kongenvil selv foreta avdukingenSt. Hansdagen. H.M, KongensGarde ser ftam til dennehoytideligheten som et bevis pa hvor hoyt en verdsetterde guttenesomofret det stdste et menneskekan gi sitt feclrcland,og hvor enigener medNodahl Grieg daha]l saat (det er de bestesom dOD. Statuen vil bli steendeved hovedgaten i Husebyleircn, vakkert omgitt av blomsteri alle farger. Et miinesmerkesomi all framtid skalinspirerebefalog gardister til i farcns stunde vere bercdt til e oire liv ogblod for konge og fedrelad.

dri|larsllt

itB i Gardeleirer

TorsdagdenZ. septembervar detduketlor den6rlige flomlys-drillen i Gaideleirenpi Huseby,Publikumstrofrmei til leireni tusentall,og alt li til rettefor en speklakuler avslutningpa irets drillsesong.De etter hvert sa rutinerte hovedpersonene si ut til i ha neryeneunder god kontroll selvom dimisjon for mangevar like om hiornet. Tskst oq loto: KorDoralBrvnildsen

e mangetilsL:uemefikk se tret om kapp mensformasjonene en oppvisningsom stodi ble gjennomforti sikkerstil. megetgod stil til det erets Gardistene i Drill- og Signaltroppen ddllkontingent ellers har prestert. avsluttetmed denneoppvisningen Den morkehimmelenog godelys- sin tjenestei HM KongensGarde, settingensatteen ekstraspisspe mensmusikkgardistene somtilhogjorde rer kontingent utfOrclsen som 0l .98markerteoverdettetil en unik opplevelseogsefor demsom gangentil sin konsertsesong. De giorhaddesettoppvisningen tidligere. noeforskjelligeperspektivene Gardesjefen trakk i sin introduk- de seg derimot ikke gieldende sjonstalespesieltfrem viktigheten mensDrillkontingenten til trampeav cle seklapp marrcmonielle sje e ut eF oppdrag ter vel gJennomsom Drillkontingenfgrt opptâ&#x201A;Źnutforer, visning. Disse utImidlertid gl9r en menervi e stor del av kunnespoGardens re enkelte ansiktmot Dat go.le Itsreuirgen ga der solide trekk av vemodi de omverdenen, ellers se Etter denstramme ne talen ansiktene, kunneopp Muligens visningen var det bastatte. re dimmeBlankpusfestensom sete inallerede slrumenter varpitenkt, og skini se fan var nendeba- hInun.ntet as bajan.tet lkink an kapp nent f,tnasjo det vel forjoneftergli- nene ble ejennanfd, i si*ker eil. tjent! 29


GARDTSTEN DESEf,aBER I 998 G a r d i s t e n ees g e n s p a r t e i

Sint.sur.qlad.melankolsk?Gi uflrykk lor dine neninger der hvorc€ o r horl (ontall Gardsle. NA Redaksjonens P o s l k a s s ee f a P e n d o q n e t r u n d l l

DwWfer,twel' Les bsker- sluk baker Norsk ungdomleserminst i Nordenog ligger pi bunni Europa-Dettefaktumforertil enda flerefunksjonelle analfabeter, og endaflereuf{rretrygdede ungdommer!Hvis du tror at TY videospill, CD-ROM,intemett, etc.vil kompensere tar du $undigfeil. .Fre tidenslederemAha det nodvendige mentaleovenknddet - hvilketer grunnlaget for nyskapning,keativitet ogledelsei videsteforstand:LESBOKERI .Enrekkenasjonerspesielti Osten,harforlengstoppdagetnod vendigheten avkuns!kultur,his tode.Jarnfor"Megabends Asia" av Naisbitt.DE LESERBO KER! .En sosial analfabetLESER IKKE BOKERI .M blir merogmeravhengig avi ker€fiemmedspdk.Crunr aget ogsefor dennelaeringer best mulig norskkunnskaper. LES BOKER! .Skaldulyk:kes i detfremtidige liv er dannelse ogkunnskapalfa og omega.Medandreord:den bestemedisinfor din egenvelvere og ftemtider: BOKLESNINGI .Manglendekonrmunikasj on er ofte Arsaken til samlivsbrudd. LESB@KER! 'Ta for deggardistBjerkesets spennendeartilJ.el i nr. 3/98 i Gardistenom "Boken og det mulige'(DinMening). .Lesendeforcldregir lesende bam.LES BOKER! .Onskdegenboktil jul!

Medieforskning, leseforskning, Soldathjem- en drsm statistikker og egenerfaringgir meggrunnlagfor i menedette. Dengamlekantineni Gardenhet NorgesGardisdorbund vil, i srfn- Soldathjemmetnoegardesjefen insiste.tepA.Gardisterdd med Garden,&ieninnfgre Petersson ne brukte kantinentil enrekke vaktbibliotekenelia dennejulafsomofteprest, ten.Innhold? Litt avhveftforen- arangementer, hversmak.menendabedreneste velterdog foppsjeferstodfor. ar,fol davil (forhipentligvis) en del av bokklubbens bokerogs6 DagensStatensKantinergdr dessverre ikke sAbra - dener vele med. pa Enblomstlil leder Vagabond ute anbud. ogbetjening somgjennom mangetu hargjoft detsahivelig som muligfor g.udistel

Platonog speilet Lille speilpAveggender. du vet alt ogjeg vet lite Biu€ du speilkan vel vite hvor'dukom fra. hvemdu er?

Lille speilpi veggender, selvom detble nol*t her inne, aldrj ville jeg lo$vime fladittblikk somalltider

Lille spejl pa veggender tror du alle svar pe kloden hengerover skapkommoden pd mitt lille kammer..her?

30

Min drom:Kantinenovertasav Gaden,somi gamledager.og drivesavNGF,prestogvelferd. Driftenborgii i regiav degamle KFLM Soldathjemmene og da genssvenske Soldathem. Svenskenehargjennomm.mgeArfun netftemtil detsdnns)nligvis beste konsept for dift avsoldathjem jeg detauer kan gi fol inter€ssefte. Detdreiersegomet soldathjem hvor soldatenehyggersegog somer Apentnir manmesttaenger avslapning, f.eks.nir man konmerfra ovelse.Utvalgetav blader,sjokolade, etc.kanikke vere sestonsomne.Til gjengjeldvil detvere sto(e mulighet til iline biker bladerog spill. KantilJitsmerm kommepi banen medonskerogtanker.Lunnedette bli et megetbla soldathjem for gardistene. NilsEgelien


GnnorsreN oeseMeen 1998

Wfu" l,u6a Beitraotrale+.! Gjennomnoenar ne har HMKG stili medledsagere til blindeskolen pAHovseterDelteerblittentradisjonsomvi heri GardenonskerA fbnsetlemed.Ettslik tiltakerikke enjippofor Garden, menensinpel plikt for osssomer si heldigeat vi t edsageme somfrivillig stilleropp pe sinfritid, vil hosBlindeskolen fAet lilbud om a treneog samarbeide telt medfolk somer blindeog deson ril daglishjelperdem.Mannsdagden 18. november del formellebyttet,og generalmajor ge av elevenepe denneskolener /\ nemligsvert saivrigeidrettsutoI lvar det tid for bytte av Haugen.som kommerfra slillingen vereog de holderet sapasshoyt generalinspektsr for V sorn sjef for Distriklskommando idrettsligDivA at du selvbgrv€rei Heren. Generalmajor Sverre Ostlandet. kunnefglgeligtbrlareoppgod rimelig foml for a holdef01ge. ble under en oppstilling stjllingensom generrlinspektorfor Okland Hver uke onskerBlindeskolenat utenfor Forsvar€ts Overkom- Heren. ca.fem gardisiertar tur€noppom mando avlosf av generalmajor tur e ta deli aklivitetene somfore Roar Haugen. Seremonien ble Takk til Garden gir der.Somselverosineni pglsa ledet av sclvest€forsvarssjef geI sinetalerlakketgeneralene spesielt for gardislene sompnskerA gjore neral Arne Solli, men Garden biHM KongensGardefor det ypperlidettekanvi nevneat ca.25 stk.vil dro som vanlig sterkt til d€n for- ge inntrykke!avdelingengir vedrebli plukketut for a deltapa (Ridmelle rammen rundt arrange- presentasjonsoppdrag j inn og ut deruken".Detteer en arlg .hapmentet. land.De fremhevetat denseremoni pening' som mangefOr osshar elle tyngdesom Oaden gir oppdraDennegangenvar det l. Gardekom gene sodeminnerifra. Ridderukener var helt avgjorendefor Forsva selvemAletfora e somdeltari aktipani som ui&jordeareskompaniet retsprofil i slikesanmenhenger. Slivitetene.Denneuken foregir pa under oppstiLlingen. I tillegg bidro ke tilbakemeldinger er selvfolgelig Beitostglenog gardistersomhar hele Herstabentil a1 styrken ble sv€rt hyggelig a noterc, samtidig deltatpaBlindeskolen vil selvsagr komplett.Sjeldenhar vel €n oppstil- som de nodvendigvisne fungere hafOrstepri. ling vet merpregetav stjemerstri som megetgod molivasjonfor alle per og gullplaterEttera ha ovenall De av deresom Onskere hjelpe somtjeneste&l0r i vir avdeling. kommandoen foretokforsvarssjefen menneskermedet handikapkanta kontakt medikontoret. Treningeneforegarhvertirsdag,og oppmote er 16.20utenfor Hovseter Kompetanssenter like vedT-banestasjonen. Det ervikdg Ahuskeat G a r d € s j € f nestesom avdelingssjef for Strategi oppmoteer heit frivillig og helt fra augult og langtidsplanlegging i Sentralstaben, utenvidereforplikelser Du er alt199,1til au ForsvaretsOverkommando. sAikke nodt til a mote opp hver gusl 1996, gang.Mest sannsynligvil du fe Svene Die Diesenharaltsagitt fra segto stjemer forskjelligepersonera ledsage mot sjenryllins av tommrnrnetnellorn hver gang.Her er det ingentid a stripene.Haner ni 48 ir gammel. mistefor densomonskereljenes]ot HMKG tegjorepABeitostoleni vinter!Derhatt en fin BrigaderDiesenhar en bred utdansom du melderdeg pe alleredei ning.Pi 7O-tallet unnagiorde hanbe, dag,har du storremulighelt e vikling.Den falsskole, NTH (NTNU)og tuigssko kommemedpe dettestjemearaanlen.Senere harderbliu norskogbritisk gementetsom<GardisteDseh.f6lharhanvel1 oberstog innehaustillin stabsskole. Hanharutenlandserfaring geligvii ha fyldig dekningfra utgensomstabssjefi6. divisjon.Denl. som NK-kompani i den britiske september i iJ ble hanuhevnttil bri- Rninarmaeni Tyskland. Medw nlig hilsen gaderi Infanterietog beordrettil tje Idrettskontorct

T:dl;Wf,,tu4*4U" h;yJb

31


Gnnosrgroesrvarn 1998

Jr^l4f:',;*t /t^ g*g

CARDEBOKEN

Les om hvordan gardistenefeiret jul i Stockholm for nesten120ir siden,medsigarer,ball og skihoppingrnedHM Kongensom tilskuer. ardeboken av 67 Myrseth, dykfige mamseller, francaise og den (nya valsen>,som danjulenartetsegi Stockholm eret imidlertidmangeav 1881.Vi har hâ&#x201A;Źr gjengittnoenav de norske gutter dereserfadnger,der de snakker oversattetil galopp om noe sa merkverdigsomvakrc oghalling,medsleng reveljerog tvilsommenorskedan- og kasti mellemaksekunster. tene - til stor moro for damene. (...) Forst ved liretiden Julaften: morgen (RisengrynsgrotmedsmOr,sukker f-emte-dags Etr rrov.rJi! lrcrnn's oo Den kq's.lisc noiilre livrid. i Sbckrroh i I O*rr n.n U: var vi tilbake i kaserog kanel.oB kaffenved sidenav, "lnMn oF dsnr idlqinsild fln uni.'nilonre l${r(r! nen og sov uten resom var anrettetpa bordene,For $ or drvar.nd. 'n{'iFr ;a.dnb ftke Asnakkeom dbbensteken med velje til klokkenetA"MF-r,. lR x. r ",u:l-,. tilbehorog punsjenmedsigarene efterpe.Vi blev selskapelige med Vintertjeneste snakkog sangomjul og gilder" Til allegardister som Fu*si',itt l'1t l.rit blul dr "O4 leb.k.r" ar A. M\^ettt os K.J juledag: synes at akkurat den Fgrste (Juledagenbegyntemed revelje vintercnde er inne til tjenesteer KonBenroptebravosom guttene <Huttetuse susteforbi i luft og sne- hvis de klokken syv, mensdet ennu var denverstenoensinne: morkt og koldt. Det var vakkert( | !) kalt det var i 1881,medhvitefor- stod;mensfolgetofte haddemest e vekneveddissevekkendetoner, frosnenesetipperog oreflipperun- morc nir en av fyrenefloi bo i somhanfalt.> skjOntsnestormen msteutenfor.t der marsjen,sAde me$ebehandles sneskyer med snepalegg ved ftemkosten for <Saskuldevi pAkirkeparaden som <En av guttenef6r efter et tromavmarsjertetil Ladugerdslandetsman gikk inn. Pe vakt mafie vi ha petsignal fra toppenav bergetpa pelser(...)Men dette kirke.(...)Presten og almueni kne skinnforede snarti luffor skene utoveravsatsenelesteFadelverdl vAroppbyggelse hindretikke fodselsdagsfesten ten, snart i sneen i det ville ulende, januar. kon8en den21. Og hertil mereennmedvir deltagelse." og blev i faflen halvt hengende i en bidrcg ordrcn om at hver mann fri veldig ekegren, men kom sig og skuldehato sigarerog fem kubikkFjerdejuledag: uten videre over hoppet oB fortsafte (tilsvarende itte skuldeballetvzere, tommerbrennevin utover under tilskuernes begeist"Fjerde-dagen sadagialdtdeta kommei fullt ga- cl, eller en dobbel whiskey, dng. Kongenkaltehamtil sig og la-antrekkmed mamsellene.Av red.anm.)d feiremed.Dennorske guttensAut somhanhaddevert i praktiskegunner bruktevi dog ba- gardefikk imidlefiid enhalv flaske bjomeklor lblrevet i ansiktetog pe arack(sydostasiatisk brennevinav re vercfurnskoi dansen.o fl91.Leegenfant gjeret palmesaftog ris, red.anm.) hendeneseblodet imidlertid ikke noebetentelig ved Til balleti "SangSalanMosebakke, pr, mannistedenforbrennevinet, serenesomblev forbundet,og konSdder': <Vi m?ittekjoredet lange menfolte sig ikke desfomindrei gentok guttenshendog spurteom stykkedit heni komfortable"atdo- god stemningog var megetkonge- hansnavnoghjemsted - slikenkar neD, medfo par i hvert,for to tre lig-sinrletav sammegrunn - om me da vere voksetop pe ski. (...) koner. Det gikt i kanefartgjen- ikke av andregrunner.> DeresMa "Eg brukeinkje e falle, nem den oplysteStorgatan,over jestetlo svartegutten..Jasa,gutten vissteogsee brukevin- min, damedu bereandredenkunst torv og plasser, overOrebro,forbi Gardistene <(...)vi dvde ogse,>sakongen(...)Sklvikingen teren til adspredelser: slottet,slusene ogvidereop S6deross i hopprenn i Djurgardsbergene backatil salen.Vi vakteopsiktpi fikk ogsAfemti koner til oppmuntveienog fOlteosssomsituasjonensmed Brunsvikaunderan(...) En ring (...). Han blev senereansatt vi der av et selskap somfuercrvedStockholmsskillubb. herrervâ&#x201A;Źdankomsten til defestlig dag besOktes opplystelokaler Der dansetvi si med stasligedamerog hoffherrer (Dettevar visstnr. 14@degerd fta i teten.(...) Telemark), efterbesteevne,undervistav vere medselvemajesteten /t^t

LIil;'*fiH:'3:"r"1TiJ'

i,q;= --'-""". WW

32


vo vo s40 og volvo v4o er sannsynlsvs ro av de s kresle b ene

me omb' klassen.

v ia ensk moiorpresse Mororprogram 1.6, 10s Hk. 1 B r,115 Nt' 2 0 20o Hk.1.9

Tu6o D'ese,90 Hk

140 Hk . 2 O Turbo1 , 60 Hk. 1.9 Turbo

t|0ru0 s40 0G u0tu0 u40


GenorsreN oesrNlsrn 1998

HM KONGENSGARDESPROFILERINGSARTIKLER ( i regi av NorgesGardistforbund )

stoff

Etui

vd

*

Nokkelrins. ntavd.merke ...............

35,00

Bros-ilre, His Maiesly the King's Guird

GAVER OG

NorqesGardisforbund Postbok7, Roa

Sdrkedalsveien 148,Huseby

0701oslo

0701osl-o

Tetefon(!t.):

Tetef@:

23097279

23091218

05107279

Ba*eiro: 6082.06.09770

Veden ett. bestilling skal betaling v@rcinnbetq.Akonto fgr utsetulelse. Oppkruvlportokommeri tillogg til orenernte priser! Skiv tvdelisGrukblokkbokstaver). Navn: Postnr. / Sted:

34


prsrvarnI 998 Gnnosren

SperuSrsr

I lorbirldelseDEd Stonh\ea dpnitla,heAler& LO .ryanitede nrl sikercd spill?Itjr ldperenwr he, ren. "A|t for arbe sniljaer, et vistnok n.Bordet .ler.s. lFolo: Kotpo'al B^nildser)

Appell.r s(ol hdrcs, ik*e luktes. Ikke olt kan bereEnespd forltdnd ndr politiheeerc r6er lnt beBentnneJar Dnllkonh\ertcns JAdrelsdaqs r!,une. ,n ur :kal ltitarb.irl.Dte hli nrcrl.rerutt hror "ter fn skal opptre. Ut.rlandsreiser tas Dtillkanri4enren *jen tnc.l .$patefitg lFota: Korpo'tl Ra^nildsen)

De. .r rok ikk bare i ltttet odut ut Hv-k4ehle et ,nd.rlegne DtillkorlhtB?n1en, ,1en ri A^ktr \dnt\kh.r.n \.lk.,tn.h. "G t sepoten', bill.lbla.letJor Gantiso,e" i sotuora4et, slrh'er ogsA: <Srusj!sierdet,.s sAn4talle i.biltra e,litljal(Grens.postenokbber I 994)

Hprt pd Danske

Alli a[ sav4 b€sokor avKonqonsner nosrabosrrydB sv4d ve ykkel.0e somkombeslul avd€lm6db6s6k€lvar nokHVXP Bikligmk be dol[dnangare pAkaseno Gaokdadevarh6r mensa lilk HV(Pd6i 6torc

ho r@n os en gled. d lte edi.e nl ei sd "Det ekvnplatuk wpp. son HMKG' (bcldlett juLRz.hktfu"er slttter ses untiddetba til lan klubbeh, nen legget til at a.n litnunnede setui' tdrer ik*e var til tede i b'tens na klubb, sant at Danskebdtos heleekliatell ikke alltid uejir noe objekt^as.ndehl ighihesetunaldB.

Tr ass. lbryersen i kinruM s*juler neryosileten nEd et oppgitt onsiLts ui.ler "rlepnttut.ziaen" Lnrykk. Det inqen vissle er at Totg4d a hj4""e baeL, (Foto: Korporat Brynilds.n)

Det er it'Ecn ri[eld\het ot bete idrensear.lkt ko,t fru L.iriopper i 5. Cardekont pani. UMer fanatisk ledehe ar lennErer oB kapknt Albngtsat u40,es hrer das de obligat.ritke areket.fot \vtr,e,.l. hitept. Med ike f.tuildet,A tutultatel bli bro! Reda*sj.nen grdluletu.e ser.fra lil Ae 30 rcpetisjotQr (.loro: Cadist Ravn"eie

Barbering er ikke bde i militeEt mu mAbdb€re ses.Her er hvaAsk Bulefot i Acnu <Laso rutrdtfru Luno. ble fortalt av sin reldor f9r hanshlle bli skolei Nord-Norse:

(...selvomduilke sersenye solnskyggen avet hrr i dinbamerumleavetansil1.Ja,selvomansikletefrerplskalkjennes somenflldd tomat.(...)Hvisjegen til serdeg somen skabbetebomsi fjesel sesl(yterjeg.,


C

BLAD jii

;:

:r :i !t ::

i'.= :.':

:a 3.4

a: i:

i-

i3

.:; I

-

:

Returadresse: HM KongensG,rde Gardisten Postboks 7, Roa 0701Oslo

Gardisten nr.4 1998  

Gardisten fjerde nummer 1998

Advertisement