Page 1

PABTEA I Anfieâ-

«vntt Athos.

Sfiitvtoi

Istoria

pe^acestwodernâ, cari afffnâ* locuitori cetile si oraele in loc rnainfe de Hrisfos si

;

pana" la SCinful Împrat ConSCfaetrl Munte, Munte standm. începerea clugriei in sfinul

Monastîrn'fci de la anii lui

ruinate

3e

a/la

p uMfcce

eveniment ?le

Sfr'nti

Munte

sântul

sau

efinfit

c«i clugrii;-

cite

Sjr'ntul

tilllâr ri

si

tn

diferite sfinte

K««fiM

si

vremi,

m Jine

cu darul lui «uorneMv, a-*

cu scrierea Sfa

P.nul

1S9S,

va arata

Munte

sileam isprvit

1916 ,'-

DBoeebi*'

sjfnfa

scriptura-

Ir x ti arh

de alte serrerr

scniaionih

Creia-

i

se-

sau sens

(ui;

sf în fulul

la

se

cnilii-

si

Schituri

amruntul precum Istoriei

aii-

ce

,

mite

fdti cu de deci

tii

.altele sfti

cite

Munte,-

aiurtci-

epoci trec o

Astzi, in Sfiit***,

fa Monasfirt

ijlâ asfaxî rn

,

scintu-

*

sunt

trecut preete cât'i

ce eratr

pan acum îndrferitt i afff â« «Uf^fc î»

*,t

Si altele cate

vremea

?6°-2e

Kona tirile

Ata'nSsie;

etrvrn..

fncejirf

Afonului;6 SepfemT>re

culese

t r«i

de

Prodron.ul

5

.


-

Quvint

.

Omne ItMMttfvl Mîu. Sjuti-mi

veasc numele Tu

mic nu

munile

rog vou Tune.

nu

i aseiat

se deoseoesc

titr este

unile

întocmai

lîe

i

de care tu te

pentru jVjpt'bunâ,

fot învtura, tdre de

i

fflusefe de

j;

alelui

alctuire cu

inclxiîiade'ni

.

Inse"

tari

Tu.

si

lucrurilor

adec

3

Sf-

nu-luda dai

dup

i

va ajunge

si

puterea mea indemn?tidt/-m presinemi. mi amdat

dupa Psalmitul; rivnitam le de ostanealâ

ucrtorule

1

precum alâutarulj pre cea

cu'at

pdte, pentru câ

'.

•.

sdeca"

cici

adunat d:

de priefim al viei

te'i

mini

si<j1ttul

.

st

carte.

.

.

mai

cea

"naiflte

cea

dat

«ici o

,5a lipitusau

Jt

5;s

celeinve-

-

cea de dbîie apoporu.

.

la dinsele;

si te pleci

,

Iar

cand vei

si £c

este

t

ocol

nu

rf

J"

veselitire

i

,

este

ridic

Ci

Si

i asculttori

cetitori

ceti -

Se

intrin

dorina

-

cuve'ntului

numete

Sitalsnt'.

nemigniciâ Serâciei mele

agri

voi pregeta

ogri

!

te 3-

Pentru

esto osindire.

Pen-

la una de acesf.fel leam uneltii. Cu tdtâ

ea osindita

meu

sframoasci a Evci in

i cuviosii

de pelea

amca

tni'nte-

Su'nii Prinii Atoniiii; -

Fietî tie

oprea iubitoru.

necrejend, pentru ca treiindu-te acolo,

calist .Crini Kaiului.rag'rtl.

ftminrl [re

:

cereasc care

trupeasc

Mult

nu

iubitori deadeveY

cu toiul prins

meu

cap 1

^ iind ,a

?.

cu'.csmre vei avea

sf intdree înapoi r.u

dupa' tine .Alergând împrejur siadunioJ

minunate,

si

itUiinl 'tn iuliliiii

adunnd

ca dintr-

de ostanealâ

im adine din viatu-

care din multe

ciori

adu-

Ifumintca mea scriind cuventui acesta pcntruslti, ci ca din multe

mai alese spre i'nvetetura «ies ai unndu-le

Iar dac

si

a8â-

mele,

pr: ncâscultarea

tf,

°"

tnrîet

îndulceti

te.

Drept aceia

dejpre Suuineteeasca mdragirt

de jolos la lucrarea mierej

ctle

.

Lipitu.sati.rice: Burnn«7«escul Savid.sup.-tul

de demult, si de uitare lîiiUflliliil'li pe cele

;

asemnarea,

intru adincul inimi (

prea pana la raerinee povestiri Dunovnicesti

3

cate altele ritorica si

al el ui PI a ten,

crile

lumii, vedi cu adevrat, ajla-

adec' cea dup' putere a nu

ci ac- /«.

Ja'bg'ris'i

Hristofit

a fot

i

intelepciunea

inima ta

socoteala .-

«elesnire-

pentru suflet,

pentru dreptate

cele

potriva vointilorlor ceil)une,si aceasta

vrednicie, este osindâ

fiind ani

cuvintele

cel

scripturi, îtuncea prostimea cea Dumne.teasca cate

curat,

tru aceia deanu'ndo'u avend cucuvimul prr înelegere, care

lundu-c .Inse îndemnai

i

minuneîi

te

dela Luca a Dumineci

Evanghelii" cît

cel

Dintru acestea sein

.

adic mari

cuventui

Ceti

ale înelepilor

Duhovnicesc precum

cel

citjiruete

loo,

nu'i place

i aceasc-a

.

Devei

nu numai îndulcete simirea

nanumsî plec mintea,

mai pe larg dinills

cri

crile jumneiecstileT

mint/, Si putin iscusin. Ins

rîs

Socotelile ome-

ytarc deosetnre este. intre intelepctunca-

.

dovediri puternice,

cartea râoiiîgol de rodul

lui JJumnexev.rodesc unul 3o.iar altul

cri

iîrn-.a

i câ c c«

.

câ acelai lucru"

Stihurile cele aurite alelui Pitotfora;

,

intru cat citeti acestea

Sili, si dsrul lui jjvmneieu Si puterea, Sufletului

pncinuete

eubuna rinduial, îu#fstt3» ,

c

Dintre acestea Se intimplâ

cariilor dmeflilor.

Aristotel

s;,:s:- j;.;

Strlucete r'mrensele.si adeverul

n

Acum

Aton.

netiin

pururea deprinse. Fiind-

.

intriaga înelepciune,

nravuri alui

cuvintele cele ce se cuprind in

rile

m

cufundat fnf

celui

place; iar scdvis

îl

celui. lslf 'i

,

cea dintre omenii

meletg, apucri

înva

este

csracterile efelor

Plutarh.., siltele ca acestea

bfli.îs.ijf

r:

lui si filosof iS lumii

cera,

rigcrimeS

câ acestuia adic!:

;

minuneii

si ce] pentru

cea pentru

nravuri

:c.

Dar

;

cuviosii Atoniti ceau strlucit

Crora mintea lor

trecum

pentru intritea irnpreuni a glsuiri

4oi

:'s.

darul Tiu oi-

sjifsitu]

nevrednicul voind 3 începe a seri-

Dunwietieetilor scripturi, si intre înelepciunea

t

i prâ

prosl-

S?

tbte se

si

sfinilor

la locul lor;

e

altele

tuturor plcut

cimpl cdeaceia

cel

Jarul Tiu:

care esfe începutul

,

credincosOor ca St jiti fetr 'a;utor cu

cuvinte potrivite

s,i

Ccu

.

deprindere intru lucrarea aceasta. C3 aceasta ao^face celor Teologi intru înelepciune este; siintr'

3ffl

flilor

Aura

veci

isprvete ; Iar Eurostul

iprsvesc cu pace sc

pentru CS SS

in aceSStS lucrare

m

ce] S^i'nt

Zcitoia in miinile ailor cetitori

m

-am

ie

cri

silit

cuadjutorul lui Dumnezeu a scriace-

arfntra

i de arfi plcut

cuiva.de aceia


.,-1

^

îs-.'i

(Jrd(

noirrlulu:..i-.lru

numele

•"»••«

«"

2L

Tiacs oiîe

w«n

s,

*

,

testata! e

^

,

fad ikfM»

frica

« 1*4 W-d, ci

vcnt

-briw

i.

.

Monahicesc se

urffl5 .

cWarea

ci unie

,s« lup*,

acolo si crotma-, «*

£t

ir ,ru

loc

MMfK

vaji

Ui..*» Sd.l.a«c«;

» le *»«P»«

..-•„,

se#.

A faUn.

„Imitat

se

«j

tmui.ir.a

iul

sf«,

««

a -.

t .aiut ?.««»

int

si

•<

S;. Mucenici

ia

.

cari «. sau

«/aca"

WhJ.

ci

«ape

c*« &.»»

««n.

daca -i va 3a . sau

Si jimii»

serica'

opt.cf.

.

s.

•« arate

.

3«-ul cu»

voina: atunci are

ic SrrtptS

s.aonulvî.cu

îre ti* de*un::«a. lipsindu.se

ct

pr.

talani-

1)1 ffli,rtt

apas.

cel

Uti

.

.

z.ce

•.

v.duva

ac.iâ

ei

Aeiw »«:

.

,âu

a.t.

.

talant ;-

Mest.ru!

«k?»««S«« «* '*'*"'• Iart^.»:.^* 'ai 3at

si

.

tnnit

hUc

care iu dar

ca'tut o

.urttr bat»,

it v«<w. «i

sefrt

sf-Evan^kelf.

sipre coptlul

dt

A«M«s »«

jac.W.ci *iB

serac

cel

*

c: s.au

acela are ta.am

âre falwi.

Iars

"

^ si

M

i

c,«o3

-

ctetele,

si

«Aoiu

Jc la

«pi»ej3»e«c

ur. iroir. Je fs-.nS

sfoe.sj

.

a«lo

«.»«.«!'

.nai»,.

srl .«ultasci

«1 serac ilipsifc tc.i

»»

««

P «t'««

»*»»

«.cuvios.,

a, «O*.

bine io o,i

se

«i.ilcci.orii

««.otel.

Wona1,l' i;' i f isS

t-^na..

se

*»*

" i '»" iS

«aw« c»«rr.W sicuWul

cufr.e i niiin 3ar ctofl

f-

«*

St scota mul.it âascili.

s. a/uf. ort

«*

tn<:U IM« «

erorii»

ort care stracul nultpit. iact. fata ca are talant

twmn'f

un

i «murii. 1«;

fetr.cere.

^-«

.... darul lui

se soccitste

m paia* 3. aa"

corracâ; tu.o

Bu-nmv

jaca .«««. se fi«

oWti.

j|.jjiffin:njf.r

if Je "oine

;

«f»ecg«1

st arare u.-enifiîor s<!

„u«a <..uî.»sa«i.

3

»»,a7.V 5

suni iferurile-

cutotarrvn:

MKi!:i

acestea

" nasi

-V**.^

-*

tn^i.paVia

xiiei; ca curioi,

„„, iaiu«.na

...

^««ul

ce

»c«

" 1" ^^„cmi

Sf

.

!Siî scv "- isr 83

isus Hrtstos fitul lui

M

r.

.

W

mo^ «d.

c«t

Ltiruft.

Jf««Evî

sritam

.

sla*5 Si f r0S ia

d.grrt «1»

«rurea psrm.ilor

-.:-r.i ;<J«ea o

lui

_

"s

.

>a>

mi

V

„jarul

md«W îmi scurteaiâ W» W« ^*J« «r:, « e*W*«:

ir.airte,

duft.raM

de obosala.

£*-

aev«a.,<

iu.

«prerodtr-f» imroei panuntesn. spr

ei ti

******

*

,

„, dat «re

«' " k

tet^Nf** **** tnintuî

no

cerind

A.e*,«B.*««m .----i «oferi «^ieArtfiV Sfi««l<" «mo...

.. y ula u .. seutnpammt sin

»*>*<»

^.«,3,.id.

„vin,

«j

Capricura ace.fe

.

._,

te. rod

canei

.

... «1» «re « o*|W> » « M» *

Monastirei Prodromu!

Parin'ii

-

iavu

osr

;

»

'»'»•>

«* «>-

•-.»-

adereratol

totacti

âiimS

„eld.rrrat Si

altt

tet-

3rs,_<o.

?i

i, o milS Se .nes.

i

<a

J (fieri in

de pii«c

tWit

siauda.

talantu-


-

Sf ceî

rrae ste

ce

îtvtâlsr.t.

5i ndejde se

tasvrtl

îir.^rijirea seninii!

fierea

W

stata Koul curator

de

«uW« a«â«a

i*

«ulfe

ispite

din

S/intilor

fota

t^t

H

si

«**B«n*r*..FI**«

.ari.

lm«ri,fM 1* W«3

£u

ii

4Ub IeroscWnal. ,f«f

Proe^enul

cu

i a«

SfMunie antonului;

rea prin

Mcei

«a^trâLejj

sfMunte

Superior,

-Aa

cafea»

£â«& V*?***

^ta**, * f_

pgAfatfAh'

ctre «Ie

cu recon.andaiie

,

n

WM^tt

dus cu Scrie-

--a«

Curioilor pariul Aton-

fiilor

de ale

Afonului- - 0 data pe cînd scrieam

al

»

darului,

cel ce st.a

istorii

(Sos. Martie

»âettl -«

^

r^W

îndeprtare ca 7 o«c<ri, Sclut.au venit opiatr* eadeoocainclilie dela o/.Vnea cu^aii ce era pe jercastra ,-«de ser:»» tetrfr&r lovindum pres.c gwuaeii teJaril c . sparta

^

W*

W&U*4*

«acala»^. trsnetul acela

am râ»as

Scapete,

ca un uimit

Taine, inse „u

^06S b Î

dup cum

sia este

sau

dela

i«re

feîwi

atoBrf

,1

si

MiS us

se

la 48 Ianuarie

an

-

nun.ai mo/furi

Si

nuaude.

si ca

«asa .

«ca

»

st st

fM*U*i<

unii ir« f

«W-

.

,

se înrada-cin.arâ în f amin t

i

,pe«tru

ce, ce

ndejde

se tîn de

prsii

-

.

DvWi

u>esc

t

pân *

«ari

se

W

E«*f ««

lui Isirail

privii .ca

cuneputiniele ei. Tote ac.s.ea

£

pentru

,

rtdarea îucrea» .«ere

ca

,

jre

Du^e.v.

sjîrsit

,

fnecad.uri de

arat

carele

cu» nuasi

dea seT,eau

;

se

Apoi

*ai

a»li«»<HK4. d.» în

5

care

dai

ei

.

re în,ue,c

-u

-

pre svf.eie-

cuvinte

.

jufea

v/d/nd ci nule dau

cW

t induW.

i

.

se

V

"

C

cartile

c&

ascuns,

rf«

dau

neW le a»

scr,s

cu «,na f e

va<a«a.ura.

trecut

Scr.se. 0/a'eea

v lt ,j,i.a j;ranltil« înclise

Poli.ra Care:

c a»

Polit<«,la 3 sitoftu^ust

-

ca ,ra«-

pe

cu toi au pus

scriind la

ceru,

sa^eU,

se .,or

«iau

«iarf pus î.«d«re ca se

aceste

Eu aurina

din

,

,eci

,

avea« . dup* cum am

'

Wi

BucwesB i nu

a/ra

«.™.ie

5

^

S ' le ISr,J

" talui

^

am avut ^nfa.i,erila

camas,

aceasia

l,a.l«.b»»».«.*

™„. case«

stiborul

la Starefl Aniipa.care era

****** — cart:

eram

ta/rt.

n>au cT,e«a. la

fad caj«

cele

iului

la

isprvesc

sica nulutre-.i nimic;

ia« nu f tniru1,,nele comun ..PeLng

tf* Pr.

.

ascvlat asufra

se

un

^"

a-easta in lipsa

st

,

si

in foc. se

r ura

„ecadutfle

ro rttfif A.onr.i. ca S ese

«ntru "btliile

am

i

deeuri

.fel

s.ielenai^ine

(iie

«r^^

ea eran, va,a«a.

sele

ra^Sâ

«îne'-personal

ecnie^^entru

si

verile

sau ruinai. **»

T eniru

t«susi,

«ea unde scriam

imp rtasise* cu Pvmnezeesrile

a-

uA.m^,*»^*^^^"**^'****?'"* iWai ft

Ie eelevr.dn.ee

HHbi

,

«

sica «ori atunci pentru pcatele «ele;

li»"^, «Aurirea «d y dea

„i S fe

cu f .1 de

,

ca u„ surd .ce

reu asupra

cel

#*«

*

"J-'

^

i «ai «uite de foiul acesta Eu au.-rodu-l. si ti.w ce nuare « S ura lui «usirari, innd ca aceun ste;ar in „ijlocu. omf** n..-d« omenesc:-^ sUi «.clintii ca

Scr/s n.ai Sus

«-a. f**i

efetd îl î^iltie

indiua

;

«ele , , ca -t fac voile cuv^iare , ca nu .4 uniantla «utaiea nxueste drceac , iarâ nu cuVne-

v .avistnici

*ocoieala

de.du.le

Dv-nezeu ca

ca

4poi diavolul nu si îndestulat cu aceasta

.

mi^i^l^M

S criu

lor;

S u JoS i voia lui

4taK<

sjfntilor

le

««»

3i*

piatra aceia, au trecut pela fruntea

<

invtrtea di» /orf ca un spirnel în dosul meu,-

'

«f-"«"«

l9«.K»i a 8 ,cu1,i«e-cuvintarea

adunat «vite

welmf*

îi d» 18 el

apucai delsioriS tfonastirilor

m-a»

1898,-deâri

i»a*

im.

m*.« tttflwjAft e»

««*>

rtdafc «rajniroata

co«un,iaiea Schiiulu, „andrii AniipaBinescu Sbnr=ea»u,s,a<dt ti

se

îu«ea ««primate iparte man.Scrip.e

Atonului, r i„ a ,a anul l9l6.Seîi.»bf.V.e.-î K

Munie

voi

.

tj

'

seWerea Wona.rfrfl.*

,

care din ele multe

.

sjat

s.men:

lucrexi bine te

«i «vlt 4»e«ei

Iui

co-

r'ndoit.sr c:nc

nul

rar daca

«nule }

Pw*OV*t aâte.i

tlâdejde fn Duxnrwerî

,

vieile

K^rt^f^MjqrfrN

fitil.

Sf

W

apucai

S"»< it li

-a» apuca,

sevaapuca de fap»$

idee cmc?

« s tJi .r<, e

atnimultm» ,jBce»a

silueta:

intii aci,** avui

vieile S fi„tiW

«aw

.

'

dokn&

cu

Preoi

are talar.:.

Si"/ ospateaia

nemernici

,

km

caaj dai

$ ««Mfert «M

.

Beattu a«a*«

platf.

ospei sfrmii

in casâ. ss

plinirea cu lucru

a* ^spuind Fol.ta plecat

se-aO dtn cl>il„ un fierar

« «a


j^ta u~*iu *At»Ml

a-Vb.fr

te

darul Iui »»..o...« aul.ae

e.tyîW .„J.,,.»,.. cu

^

.-A»;««ajs«p«firci

tf^VU si«..W«,

j„ 5

sjirs.it

fn r

»atf«*«ta,iH. «ri

<

«.1

data raao

+

d««W«i«. «*«ri. <"W«e «jfetfU

,•>.< vreme, r»i ra r.iste itvori ltwnr-H«» tatfini /Itonit.i.carepifnaicura mlru

<*«ft(f

intru 'mteleo-iria pa. -» f

pectiluite I

,eânu «Mi, (LK«r.,.«i»»«i f .».mit r« odaia pe Jeflf» ît. Ro.mnes.ie sideral».* in n.min.te f'l'^^V""»*„..i.d«-«f dra

Mofiter ad.»rfftft».je»î.«l afara JeRusest,

Cetete.-

st

du.se jiete-rare pricini felacal

âin.astrl

sc

pre cti ce se nevoite,

eu j unit e

asa

dm

graN, pre

acestea

si

,

.nf.'a"

l se

«W;

Sareltrerart» faptelor ochii,-

incapefe, dupa"

ifi

«&1««H

«er.tW,

ca"

«î«

calea

ctia ce duce 5a

vnâ cudinsii

erWile

fetcvn.

viei

ce

sune

nou

cerurilor

cdea

i!

povatyesc

tjtrinri

urmarea nevointelor

mai virtos pre

.

i

i

vesele.c

i viaa ca'

tmre-

a acestei ferici-

invite'tcm

s_i

si

cereasc;

si tete cele

putut sene scrie

atî

ispran

dte care

viata acestora cea cu /apte tune, a putini

cafrâ-

ales Ivi

«oJAindi. cudsrul Domnv.

îumnueeasca

cea

sau

cela ce

Si

urmarea faptelor tune;

fost rrvnitori

cel ce au"

,

aprind.

'îl

intru nimic Socotindu-le, nimtnea nu

si etnstite

aW..

_fiini

putini povi.ue.

mirositori, îndulcesc simirile.

cu dragostea

odarâ

sprinciindu.se

caîutfârestt-

intru omenri "bune

cu it aira'runtul

!••>«£ «v

omoriie cu olrava pcatului. le îndulcesc, si-

ca'tra"

cerurilor, care se fie noua iuiuror

ca

s.ti

cel.

rele

sutletvl.

sfinilor tatrtnfi; rivna

nevcintflt

motenim imparlia

se

lui nostru Is:Hs: se te

imprifia

ca?r«u«

.

«S

i««»rtl

simirile sufletului

somnul lenevirei Sili r.era'sri, deteptind

cea Monahiceasca"

n *«W DuWnhew

cum seved; cart

ffl.MWMtl«

intru diatele; pornind ilominind prerfvna sufletului

i'nvsi»

cuvinte alt-

si

cu cuvinte pe prost, absstcr»; am,ja'si! scrise, parte prin vieile sfinilor, parte manuscripte

filade; mai imii voii rncepe cu uoiiastirea

aoiJ cu

c

dup

cuvi'ntul

Somn^

'.

car

ci

!

nu va

intru

,

un lanti

daca'

va

i

Aiitin

nifvj

draci

cred

Ir.

jiua

c

numai

cîe

pre

s: se

cutremuri

de

astixi

crest/ni

sunt

troru

,

lipsi

lui ît/mneieu

cari

rr.attin:e

rilele

in

credincos:

impa'rafia

Ilumntieu

lui

Dac

cretinii.

cei

mine

traesc

lucrai

cti ce

toti

Har nu

nelegitimi,

se

calcare a porunci

oprite;

Iaca

au Jacut

altuia, curvii

nv ai Japtele "iune, apoi

fa'uta'cosn,

cari aci

sau

fcut

toate

£i

lor;

deoseti: 3e ca Sur.t

tntru-

fnjrop,

unii se

'

in "biseric,

aceasta

se

unii

si

scoat murea

ar

af în

de tiîharii

si

in

clîiar

nu.!

va tnintu.i;

va au;i

ciîur.ii"; atunci

se

îl

alii

si

titalosindu.se

petret ti Ierusalimul

cel

oltar, sile

nimic nu iin

j"

Je

sus

inperttWt fa t«tâ

ci in

eu multa

statui

lui

;

si

cel

mai

dir.

nu

cel ce

i

raldand

interii, cart

nu

tote

pole

cheltuial,

unii

miselrile

mintea

socotesc

plac lui T>uwne;eti

nv avea haina'

ajarj; asa

crpaturile âmtntulut,

viata lor;

cu sfinii

ac

Joloses.te

SJinta Evas^kelii,

arunce intru intunereeul

pustie, in Wuntii ,

Sf [ nt y'\

cu!

cuvintul

st

dc

c

cu

actstea;

ttum,

se'l

cu acestis •- Pusmcii

dtjti^,

altiî

panâ la morte

omului

rea;

indeamna-

,

si se 2ic

nu va intra

si

voile

morala

ooste

acesta,

si

nu sepocâesc:

o

ttumneieu^

iui

de Soiul

ta"ntatta",

ai

si

dau

sminteala de

multe

si

si_

dpleo^ea; ca

5^ r ^

lor le

Tu£a.

cerurilor leiicea.-

smeresc,

se

si copiilor

din tnv

cele

rpiri, urfeiuni, unul asupra

5.ceasia,

3c la

imparjtja

un-

oum»He c?l ct Ji'ct;

curstî, posteau,

eratî

inire iniru

ca si

revfatm lui Dumnciiu:

posturile, care ectt cea se

stra<)

cînd

duce.ti.vâ

s tiu

fia

si pre altiî

Cumnaii

m-

istorii,

deplin cre-

in cutsa"

prfr.de

fnipa'ra.tra,

5 fecore

i

teie

treovi'a

pasit? dac. s« va

intra

lurenojsu ,ce!e

"ace joruncile lui

ceia ce are mai multe

.

cretin cura

totdeauna cuvîntul lui Dumneieu^dar; nu J-\"eau urif -de.lemn, adec£ n^ilosiinia

ir.vata'u

Stnerenra; penfvu aceia

drepi

j

o

nici ot'rsa.ta";

c

ca

Iacov eratele Domnului

Sortitului

ramîn f ari

un^-i'^Se vfneacJs de vinaeori;

tnurx

awdifflintt

cele.lilfe ale ej «toilor oafrir.

tin, nuciur.tif;

"belciu-g, cele-lalte

Ljvra

îf- ttfa'nasi'e

»

spnc

;

omoritî. si

acum-

f romusetelt

Li.


Dscâ

aci

Surite

pcpamifl»

site miri

amintesc Ssa

'r

s3

scliinilat

iar e»u3 au mincaf

h

ti

eonii

Vavilon, nu au voit

dela

i

„frumos:

fus pe

^o'n

Cote

- I,

Crini

mai

,

2

ffill

4,Sfeof»l

.

oMiavra

,,

Ivirului.

9,Wonastirca

RtjVu

,

cinci

ii

r si

j*Mf«l»

care «isnineâ

sfajace

i

sau scris

anostit,

sra-

vreraeî

ostenelile

sacra,

de-

puca i.

silis vin moli

i

deci

numai cu

o

cti

semine

falca'

suni acestea

aici

si

.

i Cofe

plesnete;

minca

si

dtnueâl-

Sun:

marsi muli cad mori.

o,-,

r 0 c mulf

13'olilcr.

i Samson

dar

cu osfeWlf

incfcefurile

.,

Proorocii mttlte

de

3

co.

.si ersti

Asin; ti

.

,,

de Dumnejeu,

Mnstirile

SJ.

-

i

Pavel

y lî Monastirea Bohearu 13, Monastirea

..

.,

Dionisiu, legate la un loc. si

si

«,

Xinof, legate la un

loc.

Xeropctam legate la un

«

loc.

Prctatu.si Pantocratorul, legate la un

Cotlomusi,

Monastirea Sr'mon-Petra, Cri^orfu. t

i

sfavronicliiis

,

loc,

legate la

.-

m

..

.,

,.

Ioc

15, Monastirea Caracalu iFiloJt.iv. legate la un loc 16, Konasfirea Esfi^menu. Heliodar .

II, Partea

^ravitJ

intt'tu

ur.

tom

.

cv ulei pe pîni

i

Castamanit, ntle*-ate la unice-

ne lsgata, cari

.

cuprinde harta

:

;

ga

ne

e

nu ar ms:

cuplele cu tocul ci-

Panteleimon.

sfîntul

t/U, Monastirea Zugravului

-

.

cart

i

sfiim mnuete

.

nu sur.

Suspinam

Wafopeduîui,

8,]iCanastirea

io,

alte

cuvintator

pe cal

si

,

ca dintru aceasta tina'

.

«emanat

vrofe*)

canivori

ca otava,

i

Ifou!

i

ju arat

;

cap

ur.

sf Crigcne Hisis: Pentru

rice-.

armar daca

'ara

cariile

Siv vre

frataauî Afa'nasie-

^, Monastirea

L

iS.r

eoni. legata

.

i

înflorat», lustruite

sun* 3» aur cura

Roma'nesc Prodromu-1.

Si Schitul

^-

;

di cs-

Afonitul,

simion

vcr «uitat

dat

cei

crnuri Jeli

mânine»

se

rniru un

.

-,

mstmoti

Stranie

nu maniace din -pomul raiului, omenii

si treji; iar

mai pricepui

Florea Barului 3, Sfîntul

.

iui

vrjmailor,'

ralierile

Kaiului

si

se

oprit, atunci

sincrelui. întocmai

si a

viteji

ca

.

meteug

la ori.ee

forei a apei

c

fune

ma j naint j j„ adormit

le vor vedea, se

««v!

din

infanterie, sunt

din causa

1881

C{

frumdce" cu

zidiri

atjts

^m

i iarna cerurile, i la clrei iufe searunca

vara c-aldura

Cara pricepere

si

c

si aici nimic nu este statornic,

cuni fui lariuoiu,

Sulifa," asentreea

a]

can

dupâ noi

cer

sico

numai

;

m os

vr4

Adam portracS luiîcrmneseu

si Suferind

,

postitori

proti

8 ;c j

oni'nilor,

nostru

nrcr s »«*«»<•

ci

nostrc

a

tot?

Sfra'mosol

cu cac»

Rsiu

acolo in

precum vedem

.

*: pre osele

ca

vedî câ<t o curte

Jix

J

Fotoo-rajtâ sfinlulci

Munte Atos.cv.


Chenar

din

Monasiirea.

Sfinii

Atnâsie

Lavrâ.


£11111111

Jswrii

55

,

îfe^ftfl

Sffnâiîvi

mpâra*(file zdeîmftjftt

k Kinivea,

vravilon. Tir

i

'

!i

^i

Mf rnfis, Carfaghen

Palesfina; cari ura.

Dumnezeu,

pe urtu]

Jncnina

vejmc

[cu peire

i

au

idolilor,

se

perrf.

si nici

Curmeielor ntrse mai or

^nosc i

e

put

.

.Asemenea

i împria

unde calea turcul

i

tjvtrezesc,

fo-e spre peire

>flâ la Hrisros

,

i

,

turceasc^

fote lucrurile Vi

iuie tara lut

mer

La armî sau

începui zidirea Tu

•imului WaviUului.sjF»*

|

1

**!^


— ^{mmMMUNAmM f&Mcf

k.4ps!oi: vorliîS !«

(vorbea

'lom

p

:s!f

Inseile.Sa'ir

KJ-.

.

nu au

c3 FjiriirîiKEwn

voit s? fa paric îs iioiW9

Tumuîui waviionului ;

KM

limbii»

i

emu lisau ames

si3w«l

esit

"^J

au rmas sati

i

sepresupvnt

mai aseveras lupta

lui

mai sckjnAal 2 vtthl

Elin,

: Latin, c

3 Hrisfas, prtsie

ns

c aceas itdam.jar^

Evwasca^ .piai.^"

fu a»»,

scestf lrniii $8 v risipii

iele

M pâraKiuJ.vciesc ss arâi veniS

cu

nuiw'E

nosiru Isus Hristos.

cu( cifn Evrei,

ii! ^Spot»

1

SI cu «ata luî

{iitnVa lui ioara, desf unei

kv«i.

«f^

climlaîui.'lctani.aujos

Js:ric«asc Evree.jVind cu ceafa Iu:

ujuilg

lilioiiea Mcwsstiffi

Sa

-a

.

sf-'if'.

Bhlnohiîe; iar r'nscrien

ir.

»sm isif

>

>

ahmej era ramai olinitealoiAWl

an fiar

Romanii

aici de

s; Elenii.

^1 U^v^^CC^^i^i^^^^^


°

e ?

^

4-. ,

^

f

25O0,inamf«

anii Istos

mm

Porfirie i scrie

!pe!e ceie -nalte a2«

,os, si ctre'

a vrrjul Atonului

I

• •/

».*'

*1

"

3e

au

iSs, carele sau rup< le

aepminl

i

Aton

;

a.

..*

i

o

înecat

c

rupendui

3?

ii o-

.

F« ^

iStriftetU-SpU*

*

fost cetate

i ti'tgul Acrof-

i prvlit

din cutremuri' •1:1

.-FoJMp.iv MeîJ

,

îC:->

spti/nd pen-

Atonului aujoît o«s: Aug tru densul aa, lavir/ul ali o1+ <• omenii îndoit vieufa dec» •ton, :V.(ru care Fit

.spunerea nenif Anticei din alfe locuri ui n-e

ir--:-'-.-

anii acestuia, da-a înelege, câ in

urma

/icroffas

4*>

r

ai viet/lui

nu era

.

Aici

i

pSmu

i Su

mica Azre^rtsuajWa*

sut, apele celle adine.

-

Mri »«£

dauna uscatul

lâng

«

o

Li5-Tse fntindea eifrf ostrovul

par

*

-

f o

JeHiri

Bosforului

anaimcue

%*.*-"•

j 7,0-.

.

sejacprifl foc. au rupt

.

toi

,

"

Vtj-'c

au /os

j.

cu ad/nfprnl euirrmurilor

Dardanelrîw^

•3-

'I

43.dup omwiî

" "»>» rssrind" vedea vecua so«]e

cei

«ai

tari era acelea

trr -- 3

.^ifnarnîf deci* ceidels pelele

«

»

ceassuri^ «ai.

,

Momitor

^1 ;^

o

^a

*vctl;

dtr.

OlfttA--

Hristos.

1« •.


-

|H îiespre venirea in virfu] B r.âc fon?, rtupg p ar tiS

jHmwiS

»

penftu

(0(1

1

tndiinsforii, ci despre

cS«se

«::8«}. jiopte

bonului

miâîâ-jrî csre Sfe co-

rtfl

St/e

cu primejdie pa

,H^n

Sus

^HM!

S«va BSucv, Jiclimen< Pcyesco. fiominii-

MMaela

cMr'a JWrfiwBi

Illacc'Io;

drum

lî|I

in

flrejrf

pusntcn

ratau povesiif

;

ca ie ?

;

Schiiî?ona.

m ss duspe

m/este del°c, Jcesuri de

i «ir

sus

ve;i sdreîe, dara"

U

jlgafni^u.fe din piatra' in pfafri, care de ure

KpH «

na

siau una pe alfa

prpastie

,

venind

si

suisui

«f si TOiscauâ se

dup

dînsa

muife,i Saca avsiji cuMgare

a.-

cuire-laK

iv.wîB

si altele

Jessm

Ativ Pronar.

i altele

rncircoj'erenia nici odaia'

Copaci

ca

prm preste

Snni

mari

pietrile

la io «lefrr. ca*

înfipte, dela de

de

denii deâaiiî, ^rrof.

lipaâ

fopornu ai infraî acolo,

piefri

venind

iela

$

te

îrâpsruesti, cpâna'la virf suni copacii

si pri'n-

cutremure,-

sus injos. sau oprif

copâc: acolo sfatf r'nfipfe.sicrescuf

hselt

copacii/.

Dupâ aceasta

la

x . 199, tnainie de Krfstos , ,« csndpsmmivl ardea, când dup" cuvintele S .

* * <*A? "


v

Ivi

^Ovidiu.pacara

vcelle

luKasa ^sa

in

s,ise usca v

ci! el

se

msuL

miria jre

înalte locuri ale

mai

pamintu-

desfcea isela-

cin 5 strica

cetile, i-/

^omenii ^i inuturi l'nfre^i ie in-

Aorcea incenuev tini vieuitorii-, Livii sau inegrit, cind jlSc-'

ra munii Tavru

Tmol

EU

Si

£ji

anii

Asia cea Mic.

in grecia, intru-

JJllScea vreme Jlacarâ

si

Afonul la

15îg.îflâiaie de Hristos. k

"-^*-nsjrrsrf saci stins vinele de joc

<.

vulcanice)^

fc&re sufla cu joc

alej

Muntelui acestuia

1

^"jtolivo aprope de Mona^

tirea Sirbrlor Helindarjt" Crioner, la WonasttreS

"

greceasc 'watced.si;

uca Ivirulvi si altele in de Aur, ratc,

zrîele si

a împratului

la anii

,gura'-

Teodosr'e

^53!

cel-

au /ost înfricoat cutremur -jgEj

r

*in Elîspent "

litl^S Monastireî

pa"n

sântului Ion

iul trnopu

,

:'n

r'nAfhoS,

sg-

FfiglirS, in

Consta-.-.

sau «cufunst

XV <

K-j,

.

*

«


.ntii

alfrioiu cit din

si

.

jSforf

rîssu

iroemkre Ia

Hteargorre

BRD

«

m

ca"

osfrove

silele lui

mor ma«, ca

ssu- si L

pân

Sog

«i^iirfj

sav/acu: cvîw,

JUtrnfele

Xflios,dei

aWghe Rtrj

Popa

sav™

Îs Neea chtt»,

de la nivelul

ridicat

na?

cwmt

Dccapolifu3,am'

fela Arsansua |

i

PafriarM Prodtrn

Mâri suS fl

ca 9 metri, ii nun câ'tura inpia

ISii

ca «iste cercuri

'•<«!

"*%fost îi

biserica

,

sila

Jfr'sr

{

3u-

sftnfului HriStofoX'

Stom un ostrov mic limanul ca'M cilor

i

vârcita; imprejmuirilelui

sau prvlit litiTul

Mare

in

,

numai

cu ossele se cunofe

«îs^Aturlcea

ci

Tisla

sau Selluitin

frensul locuitori în Munte cei esW li

mar^insi

'Cf isfonn

,

Tra^uiei. Visai tf.

i Idonii

.

cari pe ace

<

vremi Muntele acesta se nun» Acte

prta

ssu

Aflios

i

Sila de'ni

atunci Tâmiris Trâckiairul.

tofacest jelii de

cântrei

i

elept ca si orfetr închintor de idolii c Por/rrie yspnsciir ).

în-


5 anul !iî4-fîo,inafn de Hrisios,

"

aces-

Trayiriîiuisav ada-;.

te

venii din

Elenii

cf«

E^C,ipe£,Pe/

lasebi-si Halcnidicliei, si auîn ifon. nu mari ce-

dii

sion

,

Tisoss.,

Haradria,

'na,

cleo'K^

01ojiox,xi&

sanis, si Acantos. -Ba-yjty

manii Sfe

liSS-^aS-i

fS» a

i

pe

salle

,

t£r Jirul Seu

sale cu

armata

Lecui unde c °d |S

c

,

de

il

Vat re

*

,

acum pe

coraltfilorv:'

Metocul Wafopedului^^,

vechime se numea se

numea

clasi-

numete Sidiro3vca)

dar f« vreme,

Hor-Haldlidiclliei»

Arama), in vecliime

frâit«i

î«anuj^y. E:i Sie

grecia, au fcut canal

ojneîe dey>r arse

SSicinScir

supus

Persiei iarfu Isias-

pentru trecerea

esee

Munseîuf

f) Lcvotor

^trfl

iau'

Xerxe învremea frecereixr^;

la.

%cinscki, daracu-m Sia

,

împratul

vîa coda Muntelui

G>v^ a

Hmios .Tofe ace

de sine s£e"pînifore

^95.-pa"n la Krisios finiri

v,

la

tîrguri deîa începutul mpinfitiîot etifo&faj

}st libere

-

Scest l°c^

TrS^ren^numtr Cristomi^


vasfîii, si

)

Hereic:

;

.

te [Thirctdiâ L. C io9-\# m. as. m- A]? *» IV.

.

,bel. civil.

a

1

L- vir. c.

L. iv. c.

wsrtwrt«-J

toil.K

pentr ferea Appian&fluautraitla wSaghws Mari Bdis CrVlllbus Ici «trata iefrlbrr. I De

LIV.

C5lp-

i

slii

102].

i cine

sunt, cristoni, Vi-£

#5{'nezr 5e asfw", venii mainainfe

Wv

100° deânii

^^»-^S

ttfauH:

iJoniî. fiemani.

.

înainte de Hristos.au venit din

ostrovul Eviei» (Negfoporu'e^Halcbdoniti.si o-parii .oal locul nu- numai acela dar si ,„

\,M.am

Munte,

^^.apelor

|

i pe marginea Mri i R»*«râw

sffrinj'onscVi

Mlîhmi iid. L.

,

SiagkiStte. SÎ Torone sa,

IV. c.

<•$

M. lo3- l4o,3S-|f

y $&$>Aihtn. Heipnosophis-h-Mi- csMh ||§ o^fâpi Ptobmei. .^«i;i aic:s de

y^-)

ji^Tirtfuri,

i^X wLjSS* 8

&.W.f. n.

cir

mai mtira PhrriaS.

^^EBruda,

ori

v»siî-^Q acum Htr->^^

ArnoU chiot, Halclis^

fOts£$Ps:\:-.'-. ::it::i-'l C;::scs.

'^"isvcre.

.«5& s

«'

L..

3.

fiff/ost /âcirfe

dintre "care stmt

afciacia acar. sato-i felina,

ac-j.-r/

nu ckpar-/

lerjic, C]<oa pe Jocul Jeacuiu ifontr.^


Thoroae la HicJiita

acum

dintru

Arni,

,

si

&f ? rt ? rf

osf -

&Svlw*« wtial^vfcitw

ac mi satu

Mamas, Shits.s

«sfe sai<J sffotul

CjW:-s

WMS«Wo9 a «i

unde

wicWna

î«pe ânprroaSh;

cele

olfnfos

,

cum Poli^Wa fa

Angki.

wst#L

**

careindestvi

se^asa w-

la vaduri decoHal'cWon pelownTiuipeffiarjin-l! Mari

Acantos,îorone, olintinu, Wibiî dfonul-Cleoaului,

biven» vindea r^inf ,aw, fer-' 2

cele

«*ai»

i

mare, Oasele AcanfcoS

«fmxâ lui

de /â:s Ia

Muaft,

«etak-rilelor cu castig

oegoi sau iinbogâit cuave

cu-acesf

Ersov,

Olintos.

companie En^ftai

P

efâl maJetn.si

«ier

fi

»'

£i.Ct«n

i grania

Sfaiv-

5cof? ain

oc

Aspid âLjgTO? despre Macedonia, Regn

arâfm

aujos Macedoniei fiegafol Macedonean i'nahrfe deHristod

"întemeiaf pela ?43

,

principile Ceranus, ..iat

Pardfca

Ettta$v&>,- care •anul ti

vv\*w v îmi «rjetei

m Mgfei

erf'

PI

o

I-Fiîip

sujws Hifia

I< l

a

sauRegi ne r'nsemnai la 35i» tron Frlip II- care tatu pe-

*6oi.*i ocupai

^ia Traca . Hirta

oltinu

^îcrcis

i

atJ

6oî.inainie, dupa'maiwul

w" suif e

dup" care a vr-

I.-fgeu

Ampliipole iBeJwrrs

Wa«*rl

sr Tessalia ,«s«ife

cheroneia victorie strlucita la

i

338). La

.

,

H9 W

feat.-riâ- ftgR .vMfna-.precin c&krt frin jocuri de Pausar.iSseu Alexandru, au/osf omor»

f

!S pre impiratul

Ali«ta«iru

cel

Mare nu scriu

to:i

ia


i

(ru unjeliu ca oJialimS.ca.lliorandru sau dus

,,acoio au'vc'dut i„tul.

edea

i

•iunu! lrf,

|..tinav

ptPw

i p»

fc] Svb un peni

i un riu de apa ea

cmc lia din acea

de

ut sta

nu mai murea.- cant de ceara, side ni-

omenii cu un ocni.car: avea in mafele lor d/amaa-

rj.-st?

«•turi

i

j-iara

!î:argar:tar:

aespre impa'ratia imasiridului

înainte dsHristos Amasfridul

,<88f&H judeul Burusfor.

venim

st

la Istoria HScedom'ei

era silistrade

.

esim din jaîiuîe.siss re-

La anul 336

.

ir.ir.tt-

«risfos.aurmaf fiiul seu Ak'oxandrv IU, supfa-

it

numii

cei

Mare, car« 'fâu ia

Dunre,

torii

de unde

335

p« Gei", ce locuia rres-

sau fnfors încrcai

Je

din Tfceta, cretje'nd ca AliKCotr.dtu

prazi

nean

.

jîlioxandru

cel

Mre

Ir.

urna

"apm'nt, afsr Macedonean

.

-

i

dn'wiâ

tot o-

.lecassa Poetului Prnaar.

acesiei victorii, tcie crasele

ciinaf Recelui

Locui-

Macedo.m

cuiufala fulgerului»

merse asupra lor. lafu pre «sculai, rasul. paViâ

.

au Jcst U<vi

d? fieri, sa «sculai» voind Se scuture ju<rul

«Yecesfi

sau i«-

Cu mare bucurie grecia

prfBit se}ie supus: Macedonenilor re

i

irapa'rj

un corn in jrunfe; siaiîdat

|,*calui l«i rucipaî cu

fe

apa*

EgipetuW .au'j'acut oti

in-.j-arattP.

iad

:'n

darrelegai; clvanti'e ,

.

AliiTandrtTcel Jîa

jorm unci oarmaf

cedonenii se Peri

i din

puternic, compuse de Ma*;«ci,ia plecai in^sia. case tia-

si Se devie sfepinul Orientului

Murrins 33^

4

up;a Cu

),

Peri S

iVfreC..

fost la ^ranic isj

Mar

unde Alicqjanuru olfinu o vicfor ie Apoi merse la SarJes la tfalica.

^^-sirâluciîâ

.

MB


^1a1:--x^ a

ocupe oraul

i

i oHcu

ffl

\Ab

»^PC

vechea

.

K»a*.

f«<rf

1

f fi

'

^'^PJri. ';.

Sg»,.

V?

atf

...

ma

r

'v/y

-j

ti '-4/°'

M).

murit âefri^ri

iaO f«iepsH cu

si

etad

Marnei

;|JM|;

*«,«

CaW. ^e-|M|

W.on. ur.ce

au F a

« 4 o>^;g

?,T a r.:cr.a.v: sv •.•«»:

.

g$$|l^ ^/«g«$r glgEl-

i a;u,se pnâ la ie- 1| g

seralul

Pe

Regi «evffinfci, fana

Filipp

Regele

ocupat

cavile*. is =' s;t:S

cetate

:=^t

u,

^ ^gg

Qawa.pecarel.a

litu F e Be£ele P«v

Oa^elvr

««rlti:

itM

^^:J#|FiIip

1*3:8.

c^-^^

«

apoibWaî™. ia, ae.cc

i f^nfca

"La 3*w, sa .r.:e«

.

'

^K»^ PI

Merse

:S 3 v,;i:

.-.edrer-

1»^; HLrtl. 1

u^c

pfcilatafa.

sf&foâ

ii

«««««at T*.

ce:

<3exnc^ut««,

apâtat vitejete

s'a

'

§ |

Pcrcul

n u,s s.

>#e H «^tonin-a.n^la !$S8h

k WC

«Ut*

cmd

cv

a dat adj*or

se su:

Romoi.

Carta^esLorls

;

4;';^5%.||g *

0

v.= •

f

_|g<

i

^Istorii ves«« ?«tru. -

'

0

;

;

5 ai;

jv

l$S.

intra a cast

H^^^ ^-„J.&'Q u^-


lat lomtnt

A:&

Ir.

.via.

trtcji

a-j

3ar

:r.

rMian^.jwfraWsrrJbKo.

|rJc

ra*»«

Iffft âc«î

|tvi+v*»

C îv

::'ijg: pir.trv

.*eas!si

:

fi

£f(Cfr:

.4

.

îd;uior:0 tases

!?ît

«v]rf tirfv-

rea:

.-•.••-r;tr«

Evodct-

tkt;

ivitinis JMfelai

(un::

*

Jwa" :u jitwia ta s«

i AanrlvnW,

Ita sa» raodN râ5»:a

5

ata»

«:

|ja«f?f .Trrscia sui

t»:'râ

oftl

ral Tijiv m almei tvmHtiimy ta s«: svvt iri C $: rt î::-;:tw:î :v:. «sacai" ca EH r.u ian V":

V

Im

irt i-i h

r.:::

vr.

reri.cr

riv.

;

Ssr

cM'vcta rrt sstat

bW.O *t jgfrtm

ici :r.:r-j

area vr

ttaia

Kfee&td

ta

*vm

ari altloi

:....:s.-<

lai f«f r.tassrilr ?a« fra'iau titre Marea Iglf« S:

I tfl Jfaces«:a .

?^-s

.

itSVjB *u /«st suyusf :-.3

HtjqfMMM t*.»

J6j;

Svfvs Tasta.

:t

KiiS"»'

Hi.::.::°«ev.--:

vtr.aifricâ

:

d? Maric-

» iiet»

saa ivs srrt tfr;

- ri?:-.-i

V.-:

'.:tt*i

?sr tc:ru ae«!« t»sssi-ti e/nc?

au vrut

|nt»«o» Huntth . âfei «atfpcmH c/uftvmâ nift

jprt

cat»

ir.*aî«.r.efX(. car»

iauasrir'.it ii xar<r: nt8 /KonuJvt

ccralr'i.

i

jr.tff h'nixi

'tai Xtraftb

pintru

t» ctir.Is.';f

jrltKi j<arfj o« raJarre. S

mu;t«

tiiM'tU Sii-tiii: 3o

lc.c-'C. dt («t»n:;:

«ti :*«

s

d

nu stpvtes.s

furtuna

J< ?î::e s:

) c»rffrrl

ca"

xri,

WSrfi

spi

si S-i ies

«.-aViaat»

.

^Toi

: tit.Wft terii.: sai i»«c8 i .-ars sita „ »tf rn^tW »v «t«fii« jîoea ia- :c<<: îary.arc!e!::t aur.

pJg<M»Jt-JfVad

M

ia aerr-s.

îtîsi

iot

Sf "lupte

a.


13'


a 8Î? s&t wl '

El au /osf eifVâtexaife

ce isfbrfe.

456, îivinte

Saiamina Snif

rmas

ii.H«stoS,iîf'îcuin nuau

Ubtrctf <.<,1«S

de cârti,

de

o cetire

pre lmxiria, dara"

--mare,

o

inima

gtea

om

de i«te-

i de

Romimei Jafa

^Tsîo-r. <ge«erala~

!

de-

cât

au avut unsuji!ft|

poef de

<?e

de

cetatanj 136

$)so]d9tr care iajr sdus acolo ev caicile iaiî* ia(

Mumele;

si ei

lucreze, si acei din ei

punea

(ore

cu tataia

fii

sî$'iî, .si cJin

;

care se j"cea

,

^^unul

i

cele trai

era pusi-

sub comanda raai lui M.e^aba-

4riachie„ Jiecorul Ivi

sialful

.^WS*pa«a

toi af un- (X

i aceia

I^y'marelui Vuvarrssa , Jiecorul lvS'.zov'a,

silia ca se

neamurile

nudeparfe de Mvnfe

lucru

fi

murea

care

Arteew.

au Jos! din natere Perii

Mun'elui sau Jac uf sss- iPorfirh)-

tociri

rii

lttu

fnfre

t

eif

dn

^ *?â 1 ini e însemna

*


3

Joi sap: aimc. atonei lucric

îo

,

rmas Îs jun spa

au

fiii

\

i

înafn-

da alii pe scri primea de

ptrimi, Ij^cte

afar

sus

c nu tra kpe un

min

si Sin

fciiaceii lucrtorii'

•.

<3«

ftnieoftai

"loc

la Efr-

pân

;r.n:S

:r.

oriausepaf

c sau

pen:i'u

sui-upat

"am-ndoua' paVfiie canalului asâ cum •.

Eii i

sepa

Joi

uiialfimea

finicheiur mai ^S:::nd

jos,

cam

ni ui (

i

cacti-lalfi

cî Seiucvce, Si au SCoSo

dupre ioc, [lui muît

ca"

i foi'

pi'e

parcea ie sus a canal

au jcsf

jnSrlaia' ca cea

statura, aceasta, au

s:r™b ipe ,

opa-rte

iii fscv(

maSj-ajie

unfe cat'f

ie

i

c7e.su5

jos, atunci c:nd sau surupaf pYiile

aducea

,

i (fin

<?e

j"osi

cfepaWnt

v.'nea^ri

Mica

dzie.

Ma^ajfeJe au j os£ puse îaTowfe 'n Dorise inlontâ la Perent'iana,

i

sfmnena i în MacWonia .Erocfot

.sa cosfâ apei

>si'ngura

S3-n.5« Spurci;: * jj^spre poiitiunea Geo^g-raJVcâ i L. VII.

C.

Sf/nt'vlt/i

51-

jvfunfc

Afon-


'

rcu'tife.

cea Ir.tnu

in veaîime

mii

iup

c

3

Al 3 Peninsula casancVa

cliea. 3

Peninsule

cemjoroi isto-

riilor Antice, înainte

nostru !sus Hrisios, _<?

tefe la^

Pem'ns ulâ S

Al î

.

Athos,

sfrimonic

i canale

!

sfrimtorilt lor

Acesfs

sule ca ju-

Hvntm

;is j£o!fw

la sfrînuorilî lor

rrerx

i

<2e

(3?

îomnul

au j ost tse cafr Arfa

apratul Perilor la ani'

Xf5o. inair.fe

Hristos,si

<3e

îomnui

ffiâi

scstrt:

IsuS

pre vroia" la anii

100, â-'fS Domnul

r.ostr:;

IsuS Hri-

sios vav /ostc fttnitt dectra" împi

ratei

Romanilor Lrtpius Trai'n.

Merva. earea-i

ivi

st

pod preste


itâeturij.

Cr

Primul

jiie.Ss tfti de

ctrâ

mainte trectoarei

Jjca"

sula suches

de

calam aria

,

lâ gu-râ

rspunde

Catamaria

.

4«f£e.| chic'

Sces

Ja locul numi: Epoj}

Aceste

3:';:

3

pentnsujfei

tur.-^a

se/ace gr.-O

SucJsea

si

Si t6fe Mcr.â tirile

H

Peninf

care se

ctre indigeni Porfarfa;

mi o aproje Je salonic le

tetura

Al 9

.

ctiam vorvoro

se

tura Peninsula

m

ia coia Sji'ntului

local: Prov-laca caâe

Sfinte!

Mu::'.-. .4:oS

E*

Metoce; iara despre spatul Munte -nojîR

au

Lsfe cu putine

se"

se

semene:

i.din csu- |T

;a locului Pefros si prâpa'stioS. crpotri- K

cluarilor

vif

se semene nii

.

Pe aici

i

Arabii, Turci,

.

Al

cluc-ri nuauvoi Europa Jfn

venii in

cruciai

anii aii sfaf pustie ste peninsule

i-

seai&e iurturiri Cu mire-

au

.

i

.

-4i:£-|i$fj*

si nunii, ioo.de

ne

semnate

ace-

Infiwpul împrailor Perii

Sesti,ia Romanilor, circulaiiuneâ Corbiilor, venite din Africa

Axia.

iwa

reu Mtjrtevf nâ ale Lobilor jefuitorii


*

^

»*"'"-~ r

>

plvavrtr: «i*

4af««s

;

§||t>â •

"strimtoti

i «sala

drept;

^^^' ^fâk ''-|j| *^V 5

znd

Iar

îs saicsic trecea

v: :es a ;

pa.

;

*-'^-&V 0"'«/^° / t

«astrl

weapoli,

'

ffl

Macheâoro. ..Ccavala eefcrfealw titestot&n Ccnsisiîtrnopul. in. iii- cend seinforcea ciela

La

iotprin^wileacesfea spre Salonic .4ce iiitt uri

\sH 3 âe

re

ae peninsule

sJfsmn Turaii

at/l im-psVarrer

s

au Josf

asi-jps-

pgf

pe când avea sc&tr

la AiidriSnopuh din

woluiionarilor tfrecr,cave se ada"posi<£< seyedaceste peninsule- ipni âsia'n

Ir.

;eiurilf

siascupaiurile acestor 3 COn&le. tfaeîe 5: iît£tfvtln

*

dir.-

cesie ) fenrnst;Je,eei'a

ijî-

nafnfe de firisfes, scrie C

Dfacornr/

cosma

din

'MonâStirta SflafeUH

!:ni.

r

P<3

Csssudia, Lonjos-

âils Salonic

,

pani

la tnS-

WiiMfl Mtnrfdoi Athos.pa rfea Jespre misii zi.

pfe "

Iar partea

oiiai nopfe ma.rgir.ea care se

vecie

Jes-fc^-l

**'^'.£|^B

Stitiiviui Mvfij|l|

sprt î

°

stop*

^vV.

"

:° •>

'A

«j

¥

-<k

ÎS '

t


-

oraele u-rmafore

1

»-

oaiati cu

•,

ivfacwi înainte de Hrisfos.de faiUt i Irisos'.

âha

îfawia « otasd

v

âriesnus

EneiS. Aniigctii.SariâloS-

tseoîos. Milcoros. olicfos, MicLiver-

jna^ ippolonia

,

Ser«ii]iâ,Prl<!roS,

kAssoros. ^caufos, Avm.stra.iom'ehia. si s radina. Isrâ wfSt-

^

1

1

'{ea despre Svcf p e uscaf spre ss.o frate,'

\il

aujosf oraele

fofLidia zi-

ie jjBpraftfl Macliedoni'er Câ>-

Jsandrtr,

«fâii!

cir

numele Schi(i<

Mj'fh's, ireapole, Tranve.

Mendi,i Sanr sula Ife ;

casante,

.

at?

setenei

lava pe penin-

maiyost

situa-

orae FiseWa, Psrtlenopole.

tcefaiafea

jecoreW).

jjaîibsos

-

jTherone, urna. .4nibeloSi Sarti,-

JfSh^oa,

nriS

Assa

iSîfcnfa cgrî-

Iar

ce Muntele

^


%o-


ad mers pe marginea wâfi f E -'>^|î£i

Jngs fepfile

i T

sfagnira

,

greceti

i au sta*

;<

Afiaa^^^^^^^ '^^ r ^ yMM&)^M^^â^, >

c

'

împratul DCerxe

n(oS; Acolo aii cinstit

pre <râi(orif firgului

Pilead daruif

Sgg

r

lor Taine Midie-

&sijv(s.( case :a se rmp/inessca. a lui

^cea au

dftiafrnte nte

figfr fa^vi^e cîa3 ,

insfirneataf

prvif

el

sau js

ca

^

.

jlr

^^^^^^^^

canaltr. Aixrtici fadaco.^

S^periiire

ei

culat/cle-

n vremea

ea iui in

si

ad mu-

au ^ost

cel ititîiu

al

naiului

EI era

ff&mdiS Ahemeniclow, era

''

'

\

?!•

At-

Repari Ca.

*>

•••

Artachei, care

" hre'ecf

înlime

A i

roMnvit' rit

cinci-

Acsmios»* g*>fYh v-v««P' AN

'

in de 7<&

5 coii fâti m degeief

;-

||||

'


^siavea glas mai -nos decit

iote

tare sii

dasuriie omen«{i- „ rejrtet

sau iiitris-^/,^,^^;'>^ 7

^<^V^%f

f?. tat pentru aceast-".

cui lui '

cu ma-re

iWmtnfarea

tofâ otirea atfpus pâmînf

un

deal

<?'

asupra

v i

[fe^^if^' v' ciosfe^|v^î^^

it^râpdire .i

au/cuf^"^^^,^.^ ,-;--

Tnorrofntuluiloi;,.

Acanfos, dups spuneri»- y.df.-.K? aY Tritorii OraCula, ii da pomeniri lui ci-, 'î^-.^a'^^'.s

^lui

Vjisie

mare , pomenindui numele

vXerXe au rânas S,î

aii

poruncit

si sti atepte in firgul

^

se

r^ffintat

apelor

•,

ÎTlui

na" la acest

Uf

de cit alte

rt

el

dup

la cu-

ssv

în-

;

cea

dup-

uscat osfealui, dela Jorusa,-pâ-

-nâ 1» Acantos, aii mers

rînduialâ

Cel

i

j.tnda lui Mardoniu»

A

4

^

,

-

*4 •;

dupa" du---

corp svb comat. si

îr'^

\'±'~>?

s'^^'f'^^'

^

gindtrea-^5

tîrg era maiscu-

drumuri

"•

Terme ifla-

pentru ci

c drumul

ft'/'-

v

sed-.'CS-

numea Salonicu pe vechime)

*tgtn&

"

lut •

b Acantosj/-;*^ ,^'5,',^,'^%

de /Iot

vi^jJiîreîi-cr

Masîssia,

|pg

'


se se apere de foi rottvtitci^

marc, care

i

opreasc pe Peri

se

se

ltas-

nui -mai

c a lor iWpsrâffe. pvne-re înainte-

^ .^ceasta*

^ au

^ âu

1

J

asi

£osi priirnifâ^

si Aristidî

'Vele Temisfocîi

'"^îâ^a-nul 4

Hk Hristos ^TBKtoie v

,

le

pusW

. .

,

*"

ioa

,

de

:

i :

itonului Halchidonului-Jg

p« vrmâ

$00, drahme ia

.;„Stf".;>

la

tocate s l?:,|y'

ti-fgtrrile

J«A-J:

sanis

urm

drahme

.

1.

gleone-

talan*,

rfrntrir

AfW

»n«alanf

,

'

Apuo.

Tisoss dintru- ratîio

drahme, mai {we

f

la

e-

Acan'tos se^'dea afalanti. Dron

1. Talant

drahme mai * ,

•,

înainte

au

Oloffccc

me,V ;

i-

s-pre rniplijiire

aduse

^000

dupâace-

,

A*<fkilos dintru.

urma" IpOO, draW-v fntîiu un «Ia«f , ft 1 dintru âitfiu *400, drahme ?e ^-J|

ma" 3,000, drahme pre

Jffimax ;

:,

; ;,

);

\

urma

ns u« ;ala«e

% '^ ,|^!kffl!

.

;

''''^•'^r-^^^mi

.

Olinfos

,

3.

i

Sarfalos

5oo drahme

mai r «

4 talant:

urm

J

.

tâaniî,

|

«ichirn-

^000,

<2rah

^

-

^

,

-

Piloros

Ermilra dintru fmffu

fo<M?îjfojjf

3 talanii,

msi-'

' :

,

,


9 ;

V

ws^'msi prf vrma 5

IK

% M

!

ras

au

4

la sal

i

3ooo, drahme

MS^tru

rniiiii

^j&turm

6-

A

d-'au-na

tot

mai

Si-

.

.

^

Toronc

dn-'*

i 5oo, drahme .mai

talanii

falatifr,itnai pre

<

pe ut-

3.-Sfa£ni-,l|«^

^irij" fttaîanf^t mai pre urm" .ra io jo drahme in

1

ur-i

ta/antf, rar wiarpre

taferifi

$|!* ngos dintru intrru 4- lâîâilf ,

urm

peK

« "^0^^^^

13 falanfiî.

«. Corpus inscriptiommi afticarum.

1 I

la aaff

înainte

jde flristos, dopa"

dup

k59inrf

ce

"

-

au frtcaf,

pohodullui Ier-

^

Jte, in grecia sau sculat culx&taeV Peloponcsii (

itfnieni

,

S'i *î de

«S^stige £mia, pentru s

I)Seoffledoo(fIor

i Ttt«nitt«a

gjfe

ssalta,

|H

îîva Iui ca

sel

ctr

ea"

ânri,i sau mîn

Crs

ca sc câ-

generalul Vrasid -

opreasc,- si sau unit

"^^"î^^^

cuimpâ-^

ratu! Machedoniei Perdic<3,si sau dus

c

el

rV.

*

-

.

i de

Tracii fa-

care au schimbat iiienesca Republica

Vi

-<*>

'

««i^Rrf^pesV

din Peloponis aii-

pstpoffit de acest impâraf ,

^^MII'^^'

otirea lui trecea prin Te-

nu putea seri sfes iV.pro;^

'JiSlchidon, pentru

nii

-

comedonf, cari aatîîun-

rfuif rzboiul

Bria

-i La

^-^^W^f^^' <

"w^^^-'V^'^^


mim ^»

temendv.S* dea ei puternicie

Halcllidontr locuitorii Si

;

(rWuwIor. nuasvirlea acestei

W —

9siaa,care. sfda, care era

I jfei l|Wl

el

in

gând

se

cele

0

|f||

dar cv Afeniaoff descoperit,

sje 2 i;5iavmd liinchistov

$|§l|§g|

su»-

dela Vracerut adjutor hfani •» •V/.-f.'' nu era — ian*» rnvw». mcar ca el -->*<> icu Perdick.

simroiimiu ititid lor [or; dfdrir

Trite

•^|:^

eh £«utafea

dup

ra .V se vie

Bep»wTci,i gindindu.se

'•

'

-

>•'

veckle thi«6 mi-

smereasc pre impara

|||

Mrcea -j

"â"" 3 ^.^!^^^^^;

acest clip

au -

a

si

ocincr.ii

'

.

3

-

s

-.

adjuiorfu cari

el

'

-/j

'

^^o.^^^^^ si

rit.trtidem.C 18o- Doria H&lcliidonf n , ca se â sit pe Vra

'

"

sf<Ja î»

sparta

jj^

cinstea

^*(*rwrile

lui

-

t lai

aa cfn

ca>re

vrednic intru

-A^om

£S&b

partea lor-

u:

"'^t

tot'eiu-

**m

preuit mai >*|

campanie ; Dintru" fare atunci cfnd sau yornif El supuse otirea ; El auLcel timp când Iot iau

h

jW

I artat faurilor

Lesa*

dreptate

Jleau cptat lturae ||pâtri

0$$ktih

*a fn

sileau dat lui

v

alte

seleiie intinxfndu.se

dup

ailor

i

'||*--

selein-^|

câtig ca-*p

>W«

numai 8e cât Au adus btaia pe 5 u si fcut' fctori de biPeloponesilor , i acest înelept si •

:3r

:

tirjuri-^

intre aceste

putea Lacomedont.il fntimphndu.se pace

^forcâ-si

P@£«

i mijlocire, s. o yarte «»'^^

demnii deifinenn

3

m


Int Vrasida,pre care

îlaty ifKftt&ptt

VnemoderiernW sparta

tu

tia pre unul anume;, dar

rl

c

deossetifâ si supunere a

aa

«nisa

în sfreine Jocuri, si se

unrttî ai lui vor ji 2H-

fo(

î$

tei

ka-||

împlinire , fniîfv au eifdin

i

ca

El

cef.lalfn

.

st

au

Aienisnii

ie vesti pe-

•£^3?Akiitru sosirea lui ftiTrackia, iau, daf de veste Perdicner pentru vra

U jinasii

ai repuftlrce-i

c

propuinc!

Ateneniloi%

însui sinual-

El

al acestei

ec-

mai mult

decât

vino vai

este

tuî

Spedifn,si acum

l

c

afuncea,- pentru

Se uita.

dup

uniii.

p. 53-

Perdica

,

au împreunat s

lui osie cu picurile Jur Vrasida?

i

fot

afuneea au început

chisfov Arivtixâ.iX

Lfia

cuLfn

LinchitfaV-

Arivewl,er<a Principele impat*5t ?

cu capitalsProvin

"1 MâciîCiionie:

(iii

Linchisiov .Bifolia;, Ion /ir fsto. Dfacedoiiiei P» <tr& r

;5

13-

,

pe

i

Perdrcii Sti vru! ca se

ii

J

*

Pentru ca in-

1900.

tre eri.canigfe

mahaicmi era §

dea jos

dm scaun- £

Lrnchisfow ^rrveiul,deacum sauapropiaf armata

spre Linclitstow: DarVrasrd au

rspuns

c El vrea

-

pof-


<

r

^nâ a au

împrai

)fea seî

t'nduplece

lor,

s

/ii poftea

cunosc

al ii) judectorii)

el

Vrasida

,

etrLa-^

prin alii-

pre acest general

alt. parte deputaii din

,

sevapu-^

uneasc

i Ariveiu

Dar

sel

i dac

se

/comedoniiî

(ca se /ie

El cforcsfe se se

se începe tataia

>vaiâ cu

'

il

,

i

clisa-

Halciiidichi cari<

se

ruga pre El

LuTsparic pePerdicliie, dac o/i tre1>i, £ns/irif ^iaîa sestruiasc

-

învo^

singur

cari

'putatii

<Je (

rautrr

Perdicfli

mfs ctre Lacomedonemusauinstiin-

.

c

vreocite-va safe leat? înduplecat

Spre unire. icuaceia Republica-

~»daf .

Wata-

vrasida pentrtr

tea ol>fei% satî

împcat

ca-

Lseilîepre Ariveiv-, ck^e-

tba

Hui

Perdfcîir iau

invedere

ciiemaf pre udece acea

vpra>

aceia

^scape

ca se -

cu îm-

"«Sul Lincliistow. da pentr<rsel sei dea ajutoriu ca

C: Je

h

vorbele

uca,

câ El ÎS"

el nu-

sfad

vrjmaii,

cari

^âlrf lur,r pento c !>r6a

,

pus-

fineS

cu

vor

$ ijast/

nu drept pB,

ifireiu, când El Per-

jinwtafe

tcfe

polcurile-


:

^YrSlsidot nvseuitslcicisd 5pu«erj;

întiinat acestor îwj>&t8M*î &xtfoff

i au BH,e 5)

xfâ .

împraful Linckist°Wi polcuri tîela

Atunci Perdiea sciii

fes -au

jumtate

$*8S(tS-J

numai a (reia parte-

5.c?us

^Me hran,

^

it

întors ale lui

aauca

in loc ca se

pentru-,

fa polcuri

Tof

g\ apfru acea vreme^

h%k

"anii

ti

c?e

Hristos

nu

,

pân

mult

in-'

"maincu-

•p <a,is>

la cuWerea or

.

Vrsi3acu

' ;

Halelii jonHî-.

sau dus< din os-

>>au Jost cliicîonfi

spari

una Winclu.se cu

singur Iau cne-mat pre

cea.laît au Jost s poporului, s

;

uâ avea

Sja/Ja"

intre

ele

rea lui, dafeine'ndu.se" ca

>Ie strice viile lor;

)drumul tntirgul ucfulur

.

Dup

i

i

el; 3a-;

amîncui^

cum

el

senu

;

sei<3ea{

se deslege

ascult

Hal-,)

pentru priimi'

sau împcat'

lor.

:

acest lit&t

atunci întru

z^stiovol indros

tre'^


'

<rera]

^rea 'care

Vrâsfd.sau artat

poporului,

aduna

fn

leau spus lor cuvenf-

si

este puse in Isfo- Atonului tPorfirie) .

.

ap. 88-

.

/<

Acânfewf dopatn^

!eâpta si a 'biruitorului" cusi

Vrasida, Iau rugat

reni r

casenu/^

vestit femîndu-se

le

strice viile viile

^saî'tfflpcaf ca sa

ta. Si

<

selepede de Atenianiî-<

*

casemrlecak ^Atunci vrasida, sau jurat fecalelor cuvinte, i cu aceast intrire<

|§>en X

autiriimil

> acest cliip

sul?

supunerea lui.

au supus

i

tot

in,

tk^ol SfagM-||

f

AndrositiS>fS.cel intemeeai cîeOsSroveni"

^apu. ioa-108Noenibrie

i îe^s

f of

în-<P

chenibrre

,

fnainfe

t

îi'n

mi

;-(</

HalclfJin din(^ i

cuunitî Tra-

iul,

sau dusspr.

poli, care

es<ep«*<^^^rw 5i

apei strîroona

_>sau dus 'chip

*re

ca sei supue pe Atofliasca

sara

au

jW

i

cuaccl

^p^ supu-S^

in Avion iBrot»S-<


acum schi . care se gsesc walviscoi «îîncat*$(Berjfc), care curge ia mare .Au sau pornit «optea.

W)acolo si

greu ta.

El

.

pfea

zpad

El se

dar nu

grbea

i

se uita

la aceas-,

dorind ca se se Ssctr-

lue de Awfipolir alvi apropiere ctre

tyrfk -râdâtorn pentru

Si se

e'ri,<

Amfipolii;<<

acest tirg locuia locuitorii

pentru câ în

(

era timpui-

^

'

din tirgul muife

altele

din.

Matakua Argniru,

>pte cumprai '

HafcLrcîonii

de Pericliie

,

alii" de

mai deosebit Argliiliti-

^JjîWtri Maialeniî

^^ditf

si-

intimpinindu-se cuVrasîda

tot

<

Si-

sjâ-^

d-auna erau

cu Alenienii, dorind ca se

^

supue-

vj^

§il|j\? e Am/ipdli (.acum Eni-ckr'oi cetate) ;i>i

SKJSau ?%fW

câtigat armele lui vrasida eu"bu-' •

.

,^pg2p|)ri a primire pentru ^x

eif;

cuacest

<<<

cJu-^ i

acest general cuadjutoru! acestor a~ liaff,auluat tfrgul numit /ara de tS-, taie, sileau

pus

lor

tractat

iau. venit lui-

ap. Io 9- Pe

urma

el-<

cu uniii lui, au dus-

btaia mai îfee:

(j;

ia Munte, âsia.-

toii tritorii ,cuoi

Visaltii

,

Cirrstonir,

Idonri^

Halclidiciiti si Pelas<*\hi csatr supus-^


â

5ru acestea

el

mai devreme

au

leau rvstiit locui lor, aceasta de 9 Aprilie anul

fost

B$

^Î3,:rr.!;:;> i;

HO

'5.

Munte Vrâ/;

Sin.

dus

'sid sau

HnlrnA^

)in tir^u: Tcronc

.

cart

M)

Jeitenianii. atunci la» poftit pre

,M

St

In*.

acest

nici .Ier

nici

,

d"t

'sc or

.

tain

cum '.Si -

a«r

eit din iirg, dar

ei:

au

preste ridul cetatci dftpre

3 " s*ritat porta cea

^i *

*n3inte

si

locuitorii ;st

intrat :n Tc

msrc

sinii

dtnimtnts ve'ami.jiau ucis sirtaja u'rgu-

(ost

J

-Aton.

ytnirta lui,

soldaii armaii.

tiv ius Litistrat din olintes.i scrii

Castor, si foliei .•

muli

tiu

sau artat, iau luat lui

el

rone.Su

iu

lM

.

tif

stat în locui

era ideiuî Dio-

de J armii delaTorone

rniimpiniodu-se cu ei*. avi întiinat

in

fost stiuî

îocuitorii

au

junde

jC:

sau a -

Je^ar^iirca Jteniani-

.olului, ti

in rinduiala

El

S:cia înaintea rori.'or de

fdcmiKesâ.S: nuau

iiil

«'

'

ea sei dea

jH Ml

Ivi fi

pre mult! o parte .gata /'i nc

.

mica tati

au pornit

iso Je

dr'n

panta 'ir:

pornii tea rrca sralt

soldaii

ca se intri

fii

h

intiii

trtt.cind sera deseniâe rortt lor.iefit dat sima»


•^#§§ 'SVMm«>.„-

vrzsid* ,

....

cu»*/* «tteat

âM ^ T cea

*f

ws

cea

ma«

care duce

ti

: mau-j


,

E.aeraincc< r Liquitea netiut de eu ||.pâtul dînmarginea tirgulur, si Seg.

^sâîfegl «are

fncea mai si-eîtai. trecere

i

Itaacoloau Jugif ra unii

cir

ceilali Torontiî, carie

JHenianii

"ap. 11^-115, când sau fcut k

s;îu Vrasîd

era sie

,pin pe tirg,leaupwu ©HO :i<

cari

Torontilor cert

la un

aufu

loc csr.AU-

nfanri, ca

eii

s se fntorc

r frica

'le

lor.

i

s

puce de lucrul lor. Iar âfefliîraor a ti poruncit ca

sc

ias

din

%ul

pot

f-

la case

sele.

Ib^^MM

Ei au-®*6a£e lise eutrrne HalcWonfciîor rc ea.sr, raspuns ca* nu vor lepa'dauâ •

W$MSk

¥

*'>

cer of

pe o

mpâcacione morilor Vrasîd

^^tt^roparea ^^-mlor'fimp

^^^,seor

n

pentru. le

au dat

pe î zile, si dupa. trecerea ace-J,

i latî m » str eaje, i tînea la â

*rle,au supus' L^ui&r,

'

%*tft#Ai ceta'tei

a

cu

caselor

tf

din «auntru,

-

le

^ i mîtoa^

Te?-,


-

au

"btut sfyeaja, dar ad6ua-!§p||| care asvinea joc ia_^,

atf

8U acte

mame

îoctf]

sls3>

^a

cînd

jC-pii'C oV

^.elmuife

Imn

singur ao mers'V

JLi

o -zrcîfrc

-pe

au adus râ-vifâS

7

,

si

i pieft*

«ian,

r

satfws

acolo

i

®.nci

picat

sgomo

un

ctr

Si-

i aa

t§*s<» o"«uîaie sau ffnuf aceast

picai au

3$

zidire;-

>»are

.

Af w-

"^^^

segisa aprope peloc^^^g

Atinenri cari

y*acela> na ti Josf spîmrafafr afffa de ace înt'înrplare

,

?,

;

ace--^..

<

|c s:S

*

2

local ziaa-*$'

Menta«ii au/acut u«^v<V**

cuapS

oJe

^•oamiî mulii

si

seluc-me

ea

Jftrucr

.

;

;

lemn,

jnî'aririJe cele df *ia

;

ca'f

stnârfi

Soldai

r "..;.

ca-^f _

gfri

W&aH c si

deossebite locuri,

sta la acele

partea aceia

ii

s.vjy<rit Spre taste

a.

c

ms{a

ce

,

cari iau

si ati luaf

gsti

II

^;

ora si3

scolo iau ucis;"*w

i cu

mici Cai-

sau dtrsm Polinr cacu-m insulaTa ). Pup aceasta VtSsid stei-

s

*cai hi^fida.si iarna eî

?

sau nifrrnfat'^

."ssu

luate <3e

!:

a eefâfi,

sau apropiaf cu ar-

Alenia.anii cv corâhii

^

y'

dus din ctiate.ic:-

sari

luî

«"a.

i sau suit în caîce^K

III sctna

eif

aît/«c:3

î),i pre fofir

luat

sau

locuri v si

atif

i«iari( cele-^v

sau fcut Wlan pe-^î

'/\ /'."

.


WnttV

o

non tstaîre, anuîtrî

'vreme al l>

tanfi

ele

întru

acea.**

sau mfnJo-H S-

btaie ,

ap-

Uî-ft^â

la înce ^iomnei Laco^medionti

.-.-•5»

i

Atfcfli-^

uii a a fcut pacele wn 2B- intru a-^ ..ceasta

mijlocire

vreme Halcii^ |

Sositi si âcfaij intenii ia 0 '*»

^ajL^tâTî^i'vrasrda si-lin Per? împratul KacWo-^f Arrvefu Lmcîristov, m *| Ratar pe.îocurrîe. wacîiedom-^

$fc?iclire,cv

Wk*tâ

|pi,si aceasta companie nuh'

axr 'mvtsttirfe

k%% t«adup sjîri-

In snvl

je Hristos,

r.M 6âpcâ6ftifli-,âv erimisîn^

^Traoua ;ctr

prc generalul Cleorii cu iîooo solda-^

30 coralii

,

^1


:

;

/'Cc. -'/i>-i

W'

tfnitiî,siao lua»

f

Iui

"."•/•'.^^^^^'•"a

oktm,

tigri Tonm, si---'-;^^^-

iamcJoi -aceti

fost ucii citiâ

au

'V;--

viteji.

iticepiri

ase_?^fe

tafe aprope de acesf iiVg; Jupa *

£%^«â^

'A^^» ^M f )

-•-

<

.

sfi««ul

lfi,

AftoiemH ao

cat psce ctr LacomeJojiti

fâ-V^^^^^f-

pe5oJeanif

".Pici^ Srcu].L.XII.C.^.-^iS


popora se gmdesc cS se supue t

grecii 'cea reiotif cei îalttf

i aii

alor deosebite" unire-,

fcui

i

gttttir cS sei supue Ar«£os£sctii

;

apere cw

sau wiH

Halelii

'dorii, Tranuietf, câfi sint a. de Aton

pr 6pe

rpite

fti

i

,

4<enianti

iau priimtf pre

numrirl uniilor.

Iact

o-

Ht%

înainte

Krîstos,sati lepdat

itÂimt

daiâ cîe

JLttr«ce.

unifif cu Atenian ii

gul Tisoss smerit

ani,

ei Îs

i

anul

sau unit cuHalcliidMienî

£Diocîo£ Srcul.LXÎl.C j3- £b.-Thuc;clici.L.v.c. r *

n anii 380,

atf

n

|<.cut

2 o anii

U'pa'

ltaia

X


-

"la Peloponcs '

ctr

re

i

'distih

-

aezat Re

cu a

Oli'nteasc iubiiott

atunci

grecii,

-apropc fa Murit e sau

publica

ei

de cinste

Mwmm''

pute^"112

-

Supus pe f«i>âratul

MS.

'i&châomti AmintV.ys^tirSv yi Acantos, "ichiei

i scaunul

ApfoWs

-Pol ins ),ca seoceie

"smereasc -Spax'fa

au

cel

Scrii, cs

taînm

Sel

oliflios,

împlinit' slelor cere-

*ri, sau început .fnintuit,

Halelii-

,(acva satul

c

Su

ai Lac?i£.c?eiri

î) ta ia, i sau

suj>uS Olintosul

enrlor

îrî

unire-

,g anu]

3^8

feâfofe deHri--s

$foS,Of» smerirea hntosuliri Bepu

ifcS.Sufre-

«1


;caunuJ Iau <3fl

intru aluf

mimi

KjjjJfjjfnj

intiru

El

Otea GhifU

Fâip, sf in sin

imp SrSffe.au sypussub

loi pater? iota Halcteclio

cu apt] e

au lua,t

si altele

eu, V

cu rapide ce|

rn

o citeva-

înfricori, titsvJtte,cnaajurorul a ««ei penMichiverna i Torent,

r

,r«

urm

i au casau mtfmplat vidare, asupra olifitosuale lut arme

tru

intors

cel

mUalchidich^

«ai_SJ£« &S£

Jrnt eniî au /ost -C^

x k'tui >

de

mar

2 ori.*

pre

uf-

\ma lcauJincunjuratJ

îir<£m si*

7

^aff

pcrit

ulti

solda

-

„_j zidurile

Kcet^i. if^ai'

i»un*h* Olintosulw

svfcwt 77-SK*Lasten. Lasien. aufost

^fe^^Plftfste vimWî

F

hau

re

el.Iarl

Effrcrsf.

cumpraii comp-r.»»

h «

Eiu

ca-

dat titgil le*-

i


'Filip sv

la pimint,

'""li^.Jut

robii

•'•"•

.

S Lp

'

AppoWei

M j'dtcum

cml.ii-iv.cioi i

<™

esc

ejecit i

«s

Halcidenses

^JHoWos

recsvs

drcia,, ui nihii aliwJ ja* irum fuinas iii couspiCfttt'ur msi

ci)

mm pictor

^_ w

temflo-^S

prteier

fhs

r

Hal-

| ^4ppian,ae«l

]chiichm

':8gbek

'

i

^Hplsf ;

vn

Umtor.i

si pe

, inu/n-A LVJtfiba Boi sceâsfa issu

'H

?r!5u «fcr£5f-

jefuit^

Pj^pan

- tJÎpe-

r f«_

aî grecilor,

ai

«MB-

:

sunt cfin viacu] •fcjj grec Teocrit , velitul pictor feoahrfe de Kristos; despre it5iei, cariaitf Rafail snt

fyfyehs;

lirâH rn

-u's

T

i

In E/es

[te de Kfisfos. orfooru

J»Cu

acest chip la

h kWsâto

Wfâti "

Via

,

si

fcytr

cu si

Mare,^

curtcî lui dlicocandru cel

nscut

j^ati

viacuJ al

Romîn

J)

wain

4907.j*fa H-UOj

d sau 0sit muli banii* ;

GK« ?<a

»S cumpra

IfapM

w

s.'î ?

cei

viteji la

Mt-

Wi

locuito

mai

m3, a '*

-

s.*

sa "

m

'

g

-


rit

numrul orenilor

lada pentru

S puterea lor •* i;

c sra

armelor

cit

icul. L-XVI. o

in (ara lui

lui

nu

,

sine se

-

cu

atîfa

surului £Dio.

cu puterea C.

i >e

,

sau mâni

52. 53. _ îtemosinea. 9-

in Filipp.IIl.3-

"\storia Halcnidrcniet care V'/cVvine

i Atonului"

,

se

i

din vremea su-

upunerei a eu de împratul Filipp-

f^LqMacliedon

v!^z&

,

scurieaja, pentru o au apucai-

se

acest loc o parte

Vtu.o aceast lalt împrie a Wadiedoniei i au fnceiaf cu tos

H&H

,

tui, ca se fie

niniiore ,afonj

mai

pre

urm

si

Sub

singura'

ea

Mschedonia turcii

cad.u

st-

sub Romani

-

na

ia ttrisfos,

ea la un loc cu-

MScWonia au ,

trai

in-

rnrprfir

intru

3 Romanilor, ds int

impui

împrailor

Constantin i/an//,

mas 5lea

Teodosie

locurile

cel

•>

W3t*,G&S

i urmailor Jor, aura- ^ împriei Bi^antiascâ m i, 1 I-

viac cretinesc, vestitul

Stejan-


Br'tanti/sc,

i

s

au

car

au sens cartei «2«tru ticuri, Afon

canal si mare canal

cîicnia

1825 3

siae

mefsle

;

tfrgul Haîcliis pe ve^

esfe

cCaafldraî. ostrov sepat

cW.Scum rk

'

car:

w/mia

se

L îcfan Bizantin Volum înelege ca cele mar fcogafe.

HslchiJitî

ad /acul acest canal rwîn,

vremea când sau .svpvs Sil Romanilor. Lnc;

eînd era en singuri siqmiiotii.

&vp

SmmS

vri-ms

lor in

acestui canal

teaniî sta

.

TVaian

i pra prejurul lui. se vede i pân acum;

se

metal al Hal

pune Impara* inffomS-

srprm

3j, dup' Hrrstos.

Jcut

de Romanii in Dacia,

Jup drnsul Mrcii urmaii lui-

doniâ; si

canalul ace lood.

de împratul xttxi, la anii

Hs- aduce colonii

a anii Marele

ca

<?af-

degrak

Mume

Bhantia nu au oprit cs se stofe cnrdrcfn'ei

acJr

Halelii l-Lip

-

,

i

se

Aurelii?,

32o, sf-

dup

i waclie

161 _ iSo,

Krist'os

constantin

zidiascâ

,

,

voia

cetate pe nu.

mele lui, unde este fetura îa. coda sj/nhilui Munte

sftuit

de j/ntul

;

dar-

Marcu-

Episcopul Aretuselor, saiî.

Whrmlat

scopusul

rtjincl|


-

jConstantinopolul |

Moriastiri

Jntul

'ntul

;

iar

;

Protaiu

Constantin

Munte

in Sft'mul

Constaraanitul si Y5

,

ct/acea ocazie 3lv dat sfari dmSfr-

,

Munte. pe toi

mirenii, care se cnema

locuitorii

ITaconif , fr rmiindu.i in Peninsula Pplo>onisiu

peninsula

Munte

SJinfului

'mai pentru Monahii

Ista,

cfte trele

terminat Constamanitul

\

se

,

H. Fallmeraer

Tom.

I

n anul

,

A^re

zf dir e

care despaVta fiina

si

nu Dumnezeu

îrîndtrrf

;

si

a.ii

spun

ca"

au inut

prinii

la

numr;

al fi*

3i& Sfinii

llnipâratulur

Constantin'

Bisen'cei AJrcccandriei

Dumnezeu adeveraf

\% «nir,

s'a

Hristos.sau f-

Fm-

detata'l, care zicea; ca es-

}lui

j"ost

dup

Im-paratului

al

eretic

'fe

Un

325.

Sinod in NichciS Viiniei,

I-

Maica'sa Elena, asupra preotului

;i

|ad

-

Monas

duna adeverirea tsfornicului framenten aus dem Orient-

zut

?credinf,

cel

pentru

;

r

m

prol>e

M%-

a.

in Zilele

Smo

scuCon-

^s'scsh manuscript in condica

Fiîojteiuluf

firei F.

;

, j"iul

si Teodosie

(Mare -Watopedul in viacul al 4lca

*t aceasta

-

iara

netrâ-

Sj"fntuî Constantin

.

'fnd St termine Monastîrile Sti

;

au Jcstmatu.o nu_

\

ase

ceti

sdeve'ratJ

inut acest fjftanr/; si si

crecta-

in "biserica

Iustinian la SMS^Snii i HS

-

Ojr


Nostru

sa

se cf iasca-

Iresfinâfafea ia Macnedo-

Jnia

fnîru caice se {fee si 'înctoracavasia la swlee cu-

^Xtonu,în timpul împrailor- ^ Lvas&e xscfletîoii. i Leon rnfreLîep*«î

.

i

sjfntulîri-.

peninsula

Muwte

sau numtf

Haîc/iicîicâ

xiaVocaf sia. izâsbre

ele

c

£a«câ sr-^

fer, din cay-

za onelof care

»ime fe* In fimpul

.

.

.

.c

Tsi dr» Vsracaiu, ,re

n

Konali exfe o

isiSB crdon&t «verile

«licri

împratului 'Roman Lacapi -

jianul 912- si 3^, âu ordonai **» Muniele Athos, fe«oR«i1« cWOlimp; i din

..

cret

co-n-

si aiie tneis

se

din

La*rw,selfs dea pentru ^ie-

nomism,

câ ia cs:

c

un ian de metal pe arî)

Cojai- cari

se

oale incnioe laMonssiiri.

lucruri

»u

senicioat

de

vor caiug«r:.

nici

împratul

la

împrie,

Hecaijor

i resfigmrea si mvre<ea lui

jfn irrguriie Saîlonic,

.

In

-

0 Sj

j^g,

JÎton

Hristos,^^

Veria, ?i!ipopoîî,im

grljire 'lonia Atoneasc.siiof locul cu \Aton

Foc» •

%| &yoJ^r^*F"

f

cretinismul ssv incepuf

dupâ Hristoî,in timpul împrailor

manii Diodhian siKa^znmian, impara

Fomsnuat dm îaimafia, au âcut

.

-;

*


în Salonic

un

Palat

soluie

,

i

oraului iau

Argntianu numele Spalato, pag- HS- 19o6. L c«afnta au mers Macnedoniei . - îm Salonic sfdoîocavasra inse mai

«a

loc

supuse atunci

W

casandrei, da

în

tideia

i

UUmUSSi

sparta

si

«•

««

acum sub Episcopia-

Awn-, sub Episcopia Ersorîo-

cea-lalf

Cassandref

(nrtlîtf

dai Iste-

dm vetfme «athsd

la de eori'ntemî, si luat de

Eiî.

Iau luai FilipjdeAfenienî, dat de la acetia isau nascuf (ol tatw acel an c/nd

Mschedoneanu,

lui Jiecoruî Alicccandiru,

casandru, lai fndrepfat fcut

timp

din temelie. titrgul

Pfoiwietj

mai

»

i

i

n

«lip-

socrul acestui

acest

thg, seu,

iau dat numele

i

W&fi' dinte' acest

ati'osf vestit de scriitorii E Geo^rajul-

tefan Bizantin 'i

Plinii. L- IV.

C

10. 3, -

inscuri au zis pentru El,câlocuiforii lui

cinsfelaopiatr picat c-sthmo,

quonâam

dm

ceriu

-

datr-

Lin Pallenensi-

Potidoeo, nune Cassandria tolo--^

colisolitum^qui de caelo ceciderat.


1

tim

car câ

|||pe

i

câ era pe atunci cretini",

Cassan3ra prin sate

de

jjrn

i

dup

^dupa curgerea apei

dâr

,

Sallonic,

era spre

am

orae, cum

Salonic, fo Atoneasca'Apollome

i 're

«ai

zîzv Pr'dnea-

vine

im-

iwsfiva casândrei, unde au ptimit penSru Hris tos

sj"iiîfuî

tis lui

Mucenic Alit/xandru, întru iropar.

Mac/xhnilian,Sprope de mare r»

:asandra, ta satul

n

sj-

sav^sît era

c

3?9U a nost'râ

Dicîiana, intiiron,

'ivtru

c

iijjtâ

c

serj.

si

cu

de la,

Actriasca

înc

îs,

Wuire,

ma-

aceasîa-

numra-'

Octavie Autfu-

Hrisbs, «ra.

2>£o, de la

acest an Mahaleni cu

erau încninâtorii

Pris'-

Magnu-

Bl?:3:u

io9, înainte se

rspunsuri la

întru

olintos,

DidianS,

râTi&fs ^xinc? în anii 409-

de la anii

xîce,

cinsfea^Prisc^

de HristosȔn luna lui Dia

esfe

i

ir

$«#:»>

oâtrfna lur,si DidîanS

(f^»<~iz3 eaîâî

rnei

cum am

scrie Porjirie^,

Pfi$covra,l>âf rinul

'scrisbre

to3i«$e).<

Elînest'e-

scrise

o piatra'

dela Hristas

a«if

^raumsa, înc

EyarnisJ

wa-mant,jevechime

p refele Bisericei Sf- cAeorgie, /l

de

Casandra, idolii.

ÎJÎ--

S^^iianS AnJigon. si mama ElpicUa, si fâr-J ™de gândire mulfcî alii , Atuncea sau-nus. ,

ca se eii i in Casandra, cfupâ curai au J ost în Atonesc-; Trrg Bicne i.vatoped),la^H

tui

(

rStoS

.


prepui czicePevjr

Casan* enii au prrimit

intru Teoclosie

au poruncit

tr

Mare-eîncl

cel

case închise toft cele fdole. tfmul acestui împrat

capist'e, în

nu era

cu >u£ime, ca se cinsteasc"

fra aceia te

credista.

împria lui

picata

vreW mina

mintea lor

care le ifcea

din ceriu; Jar lise

«e vrind se cinsteasc piatra

fâiafa.di'n fe»

cel

is.i

c esnvca

rtetârat Munte fâiafS

i-^^ionastfrea EsfigmenJui <?x{

5e

la

impâra'teassa Pul-

la anii MoSsi 4.5

,flerra

atirf

trecut

-4?!,

35

<3e

morfea lui Episcopul El aiî^ost

ei

cuvenea-,

a «oî lumea la

sului 43i a«if,

i al

Jupa anii

ce

4-5

au Jg •

ivâ-jL

Teo<2osie

Ermo^icn

,

•,

la -

^ <

Ssobora'.al Efes.<

HaVWcnului

45i,sisauf


bo-

^->>»>

T

KitropoW- ae ia m-jw*-* Wjîcr Hc' s^aMitropoIiUda^r^

* îi

^

oSI *

se zicea

vHufli au.s««caHfr£t;Jcssa«prejorul lui ss tete

,&a.Si

o«a ye

te, cte?

ni

rat

c

mCii

d®- 1 *"** 0

P arfe

'

iacPluai ia robie

ie acolo

Casandra au fost de i'mpe

si fntâi-it

i-EProcop' rat ul lustinian psg- 466-168^ ic*, volî.iEjusdem de âW^îciis, IV.

jS<kBon«ae

jt^v

_ |

enirea

Românilor

Si S'-:.::. er

3

clela

ES?i|fflna'"rl

Hristos-

Eii stomtora-

jMmi

c!e

Bulgarii pe -ma

Tajpf^iaile Dunrei

—fipsav ridicat tÂ.1o cu mueri,

(9e

,

„ B

si

fete

si

j

aco-

copri,

cu tot e-

averile l or SJ sau " Si DJfc dus i« Salonic se acolo nau putut se '

^ r

3@MiO|} ^^Hkt'nîrtr

i s«

asexa»

-

m

multe

rmptâiia BizaaUascâ,

lowrf

Si

&a

i#MjIP^

c eii

^^^0^


m sau

cuveni

aprope

jpSdurr

f &

<Je

Salonic,

h

[lloann Comniat,

«nse

.

?ag

1&38-

si

<2rum spre At<m

escidio Tfassalonicae

196.].

en

iicia

aii

numif-^

tirani Ealastru-Galatistu, i Sîaveneie Holnus \ fnsit Casion,iau3a< greci uns vorbea si laliete £ Romme^e Munteni celui

Muntelui

3m.

-

,

scria

HoWuf sau

HW»;

aici

sat

au inteaeiaf

«ii

U

Neisvoru, Pravitu, SRevenic. jtovoselo, Lerigo, t

m

ii'cia iraesc

siaîtele-

limte

greceasc sclitabat dup

impui lui vasiift

lânii"

9H,

Leon

la

.

3ela Hri

la

Mache3on

tos- £86, si fiecorul lui

-

a vlahilor

SlavwiV

Si 8

.Romanilor Mace3«M3î«),

i

urmailor;

cel intsleyt

la |

Halchidrdiia seflumea atuncta Si3o-

rocavasia.se vede

c

r-

/ara de argint

iaur a«vT

sila 3u incepuf a scote fer, precum scrie Hristos, câ satele sfdorocavasia

i-

83^ dup

HoloJKUT7SCfli

^iihono-

,sau fâcuf supuse Monastirilor a Atu

Colow, dar dup" cutai-ea

-.?<//£"^^P^rotu\!ui Ar.dreru-J de.

au liberat

isub sarcina-i /ciuo'arcsscs,

'dup aceasta SvVrecvt

at

<3e ;

544 anii

'era in o^ne

i

j"â-

istoriceasca

J

sidrrovscatrlu de

mefal de

8fsfflf,»?4otn î sila cia^ ,

i

jea-

(

ia

1 W7

Wm


trovistiria împrate; au prcat1-430, Scesti lucratorii de îs Hristos .sub jogoî Turcesc , întru acestan au ?ua<(si scaunul Salonicului Macedoniei, care-

i

finea

ta.

Sîdorocavasia

tinuf numirea

% a

su-

furcrf

sau inavu-

acestui loc, si

cu ocnele lori dfnfre ale lor scrimi.

ti*

âcum a

se numete

i

i5fe

WacuJJ. Trame-, 9?6

pazste

se

de-

I

m

Î56S dela Hrisi;os„se ga'se-

itfîrfra

in Monastirea.

'euluî, se vede ca fot Atonul

srdorocavasr.ei

La

f-

.

.voiajor Bellonn,

vedtrt

a.u

Rusî-

se suputies

Franuzesc

15 49,

i&t -mai multa" 'bulga-

'turcii. Alhsnneti^

aux

r/f si iruri

;

>„mineres

sidorocapsa., sânt &zns,

de

JCStmassez*

ceus qv:

userJ

et

M,£fef«nf, comme «Cree, turc,

m

aici <£**gλ

lan^ae

de

Escla.von,

Albanais

di.

Bulgare

Les ouvri.

ers, mefcaîîaires, oui ilaesognetit

«

|„maintenani

,

sont

jour

jart

la

de nation Juisare, Les painsaiis des,

circonvoisins

viîla<es ef

k,-,

qui viennert'

qcrrece. Bsicm observai.

Hap 49intim

5oj-

In anjiul

181i,pent'u

plares,

scularea

«rrecilor, satele

in

prejur

dar

Cit

*te;

le

la

sm

k-re,

-mcar

,1a

anul

aii

Jost

anul

184.5

vedut

c la

de-

arse tote de tur-

--'Ea

nioite

aice Porfi

înljunâ

en au o$i

si

sil

ciums-

18519- -

Iii

ml


Prea cuviosul BfwrtM '

Nil

I

.

tuns in

cenic, sau

caWa

mai p? urma 2u Salonicului. si au scris vra

seu Vasrir*. s

1

je.a Jottuh

3 arniu-

in rwmsru.

acelea i

'n anul

.i

irr.a

ffljyk

<îe

-

ce leati

rrernfle-

Aa»

m^M

Kifropeiia ." *»<

Hrrsfos !"CjL aii

fost

a ti petrece a:... ifrrc»

.

S-^^B

asuv.

cu.^^B

rasWntciî tilnarrf

J«|B3

-

-

dup

âfjucfa

turcii I

:

oava

Errscor:;. rS.

CasanâVa

.tit\gul

Ifos.

3S-. Epis-

numr;

inea pe

se

^

se

ceJor

srre. rece

dup

J

-

tru Isus Kris'cs

U5.S

m

POTW Terenului, i. â » arc:a in Tusserica cvhra. '?* mul Spiritului Oimiktu Mu

copia casanJra

)•

h\o

renreceS

re icaogi

-

5

-Salonicului

3*

vcenrcui

E pi sc cp lui

r:c

iu satui

|

ssf

.

HyK Eparhia Cssandrâ

?v£r

;

Si.-'

L.VII.C. 6-T.I.p. luai ^reciîor imr>sreia

vestit au fost Arhiereu.

Casanare:

.

y$a>6

/

^^^9


roiiitclire

uccu învete'tura pentru pcatele de"-"

,

lui nustos. L kemorte, pentru linitea ^sericei U- $&»> Quien orrens cristian fAti

comnenus^apadopolr rn doci ssinws îficoîaus mista^" 2 res P oîlS: 3 Secte,M -

Praenoficnil^ de

num.

infamia

lilet

«ortiferum quoj

i-

Replicam,

ecclp-

Principia.

i

\

majestate percvlpa*» laesa Haec eiimpettr certa proponiavs

estCHristi

id

infern penes

P«atuni {«famiatn

siam, eam scleîi

uno, homt.siSim Latinisme cewraA jure quod notri* cgraeas) in tanta cap^uodoue «ostris unicum ne est,

Wtete

quemadmoiîum 3âlsamon ante cap-

est,

tiriiaiun

vero aUriwte Pericopvs,

Csssandrensis ;

nfl

«m AAwfc-

ti

ba-nnicius

Episcopus f« Meditatron. ad loa. 3ele iT?us Caesarun, VIXI1-|

S

Buzantinorum sub Tur.

igitur loannicius post

corum tirranide captivitatea X anul lS6o de la Hrisfos, smeri tul•

it

Episcop

3.1

CSsandrei CoSrtiS,au

deslegarea

fiii

Ipului,

Iosaff

4

Iie

el

la anul

Je Patriarhul

^âSESa* Atânasie C

Arhiva"

sfezi

ftuiem

i^em

Monastirei Lavreî

)

>.Tot

trhnr's-

îm'mia*; pentru

cu Pilofteiw, pentru în Filofteiu

Pafriarnu-

i5So, a ti fost

1

i

isc-.

consfantino-

Sînefcâwl

pentru deprtarea

cliilia

im-

sffntului ;

Milopotam


Octoî«Te,Mr

lui

anul de la Hristos 1629,Lavrenfcte-

|y

»

t||L

,

'Arhiepiscopul casa fiarei,

nisrf

svjost

Hiroto-^A^^j^

Patriarhal-

de

Meletie &î EJesuluî

,

al

Timovu--

Ewiclîil al

,

.

Eraclin^

Ioanicîiie al

Msrarie

^(l^^^Wi '

Mare

cel

<3r6e«ie

icsclfe

^«a-Sj

^^'^^

Gâvr-ril Fiîipoptrîvi

,

Si

AS-

A^J"^?.'

**/

^/'f^mascînn in Vrzantia LLe ftuisn ibidera; ' " cor.sscrafiotiis Gus lifetas ^viri pererudf.

"

y

£

ir

«foariî «osfri:

Iacobi

«

?

ano l

d-

'

.

^ L.

blocul

vr,ve l

*

Q.-:ic::

iii

,

'

^«^

^

...

*

er >•

unde aca«i este Efsotirgtrl -

vechime era

fe| ^/^^V* '

,

Apoionia cPorfiifiei;

*se stie

rjr*V^

o?s:r:r-

HS- it%0-râ Cassaia<ir5

scop Arsenre

r

mânu

aîfasqtre ds iîius ic cassancîi-iaj

din

cel

4ceasea|^^^^^

vestit scriitor

PlPf'PImi'iî, raeta însemnrile

f-^n

I


m9h M

Ttjiwt ,

vi.

-Ti< :t.

mm

»r*We

arJ

p:rJi3.

ten» pe funeste

Sfnrtoi Apo«to! Psveî

:rif :*

.

sjfsilor-

ttltfV CfeiîS-

SUtr.i'.

tfiain Ktctaicit

EpftfWL

Tripoiif

dt

Era:

«

iu

acest;?

,.:r

i«o5

n

inta

ce

suni

ta

în

;

vreiiîe

Jtmieie aces'.a.Su si

eromontn Moclm jtTifnet» la îtari-.in,

ii

:eî

>

.

-

vremea

care

se

Cuv

St"i«ttfî«: Cc

sas« incteie

inea

idolului

fmpirifia lui

Intru

sar», rmrinsts'ts

Sirerte, r'nîro

<

.

-

omorH: in cefatea

fini .chiot;, Sf.

Eparilol Lao3icfc:t.s«

c?e

«Caro. pe

ci «v So vot<

îiinest BtMi:s:e

Iaki

fat

Amfipoîr.c

tn

HartteMct

cleontc, te pomenete li 2

ipyolooia

sfin-

._ $f:nw. Huce-

riîe

st

3opâ altoi «.Iricm

i: altr:

Mucenic:!', ei se pomenesc

limfe

la.»

est -

în aceSs.

ie Atcr. pe Atunci,;

patfmit vnwi

>- Mai

itc

s

ca

tit f

,

-

F:

i ^eticra.': f»f,

Eparculoi Trrpwîfe

ie fituî

Apy cloni»

S

,"- S!

InnocSenf:?,

f

Pir.^rrn.

Rvfin;. lari tiacenu U&vttt.av tarrH

.':juS

aceswi Affdotdt la Sav!-

80

Hri»i»s

l»i

nostru

»» 'ficwirt*

scrie

;

ca «tro i ttiStot

s.

c'ni

E«:.chie>: friate.S:

3yjW

aBmff. pfifsweduia prc n«s c»

l«U38cra.

i

ilppiitMTfffl

cea

î«0 mai

Cer.

tittfrit si

veîtitâ"-


vai».

«ace

^3

Do-

v

lerom- ^ifl

Dfn Sf- MotiS-

îsfo. Sf-

jc

sjîfitvl.-

robe

ae

Jh|

wont^'

Îs

llll »

-

rsfomici antici,

Socrat, Teodorrf, Zozometf, Rtifin

^IS^^SuplicW,

siambrosie; cm»

c

.

Ieroai-m,

ffirfa

mers

>j etwtaîfljfi

spre IeruSS-

^ s/inte Elena, care 3» ^JjF^'*' viA era. ^^^Pw.lim'i rau tirânaf femphd AftoSiiii; împratul•^iS^*^"

sfînfc

cruce îndopata, de

etrâ


i

\orati-,

prsma Ev-masc la

x'p Hrisios i,

sau

iJmi'ni

îirp

.

Biserica de

-rcJft

ântivl

descoperirea sfintei crj

asupra ©fwhira mor

pân astzi Iar lemnul . fosf împrit aa-

care

si

c-sfe

;

sau dus

affe

.

parfe

JB^lim ;

care

rmas

atf

-cucerini Palesfina,

Jfmahar-ea

; si

Sfintei

tm<tmea

au luai

îerrm

Sjan(

i

racla

-precum-

,

care

din

M, au

IsfimeS de 8

timp

^me-credincoii •

;

cruci st? fost-

iar

dup

;

3tH partea

CimstantmopuU

drn Ierusalim Stv jos{ la

împrit in

râmas

19

pe.

pri, din

în Ierusa.

klim,-3, in ConstanfinopuL-&_ •

?n

Cri».-

g

lS-

lk Septembrie*

sfrnt'ei

picore, si

dm

racl

cruci-

'ae 15 prcore,

,

in

pan

a ti du-so in Persida

din cvvenful dela

<

înlerusa.

av Jost puse

f'W, dela Hristos; cînJ Perii

anul

afnhf! lemn

£

:n Consfanfrinate^

saupâzif

d< arghtf; unde

jse constata

i

£

pentru Bine. cuvfm'are

ipvl si

sjin-

pri i

fta

Edessa.

Cniprir-- 3 în .ântioîira,-

3 In aeor<ia

1

.

1


-

.

-

^fTS&dria,i

Mrturisete

ica

Uscalw

Palestina

rnvaawl bng.en K

e

Fieri; i dup i"mpr(irea.ulauÎJ 7sfmtu-luf lemn; cea mai -mare parte se

* î'seste ro Spânttrî Munte AtoS.m

cele

imprâfeti , i 13 sckttr. msi mare parte se gsete Monasfirea efiCeropatam,i o scoia.

SO Monasiiri ti", si cea

in

14 septembrie

,

a

ptâmin a sfmivlui

S

Duminec a

post

cel

3 Se-

Mare, al

§ 3,1a :4ffgusf,fn frmjml impvafu.ui^îecesc Manoil , i Marele Domn al Bo(

siei

Andrei Gkr,£nevici.i a Prea sfrn Lu. Patriarl al Consfanimopuiur

tittrloi

ca.

i

trtr

o

»

tile

sau aezat aceast prznuire,pen pricin

ca

aceasea^Mifruto"»

faojte, Manoil asupra turcilor,

pentru dtliv SSupra Bulgarilor,

i io

c-

lor-, ipurta s/inf a cruce în polcurile * Sfrea Sântei 3t Oum::?:-.;

A-S *

s ,% r.'& Icen hisctbrea .fâtena mult rugciune

kimpsrta

eu sfintele taine,

i

''Vjfc.:

si se-J apoiu-tf

re.

*

r


-

,

'eala

railoitf, facewju-se

dmâ cum k

i alte

spune n) cuynitui 3a

i

nimnA-

Augustei*

f«nlfr aceste Mrtttnf sau aezat asescosfânta cruce lai iugusf.- t7niîe

IfKoM&sfrrijIe 4fo«uîui k

i

leirm

^îhri

cei ce

,

au

cir

lemn

sjintv]

oticefu

si se

dospete

'teniiWedr din i

âv.^f|j

acest aluat fise de Ia- 'fjp!

^

14 Sep£ernbrie,ip:nl8 snvl

i

3mj

sjVntul-.

evlavie, yu-ne crucea in aluatul

el

se

une

1 i|

Se|>-J

in nîine

si^

in prescuri entrtr sfrnts Leturghie-J?

-mar se

gsete

.Roma aparte giei 1

fin

sfinful

Lemn ia

gange Orai

in

- f[|

aî £el-

Flândra, parte in Paris;^'J| Anglia, i parte laluseri-i^

si parte in ^ciZe

«crecesti

din Or reni.

fi-^oi acest autor trr.*^™ j«ieaae,cs peti-mpul-^

1

^Marelui Constan-

m

- i Teodosfe ce] Mazice: nu gSsrmurme despre vieui,

,

c

rea si r eguîa Monalilor^jH

Mica se/ranirnta

s.iJeacoio se


(As

$3

c

Din Sfmul Munte itos; .

6fo anii

dup

Hrisfos,

numai dela Constani

crnt?

înopul 51 Tessslonrcul au j"osf incunjura^' la?' Atswf/de Avxeiîi slavii,

c

i

anii 3

G85, sau rnceput asea^una Monafe

rr—^'

*îr

^«-Oi-wV ,

rin

mijlocul;-.-'

vremfiorsc? stora

wui i

.

.

iVitre

§

si

*.

ir:

i-

<3upi Kri«i

sfos â iîfojîuîui^

Appolohrer EpS-

rhiei,av

r-

mas jir

<3«

i

-

omenii din pri-

'drri Aravit'e

mior, cari

Iar

Mrii

-

se

tafea. in armii

acestfâ cu grecia la apele

I

4*

cina nâpa".

-

,

Egfieu-* !

rmpraful FI avie ConI s fanh'n IV Pogonaf iriosu) . au /acu. pa --.1 ce cu dinsif , afuncea pe iot /Mortul cel - ]? SpustiH pa'w Ia cdcfa îui Iau 3at ni.sfepî lui" ;

cînd

.

..Unirea Monalilor, care

se

adunase dintof

r^

astei rr

1


62.

fcrmpâriK» greceasc, pe unSe ^Sk,

se

s{nca-jB

'

'

*,

,

r

_

t

ceti Monate cari luh se (mea de

.

«

.

•V

Y> „vnices^e

jVwiiropolia Salonicului,!£e vremea lupfarii * e

*

<

"«'*ff"**:fc.-'

,

'

•V^

'

"\

*

x

3

î

?26-?so,auH^: ?so,au; aniî £26la anii" botezat pre cer ce se selâ-

'< i»ne Ifil «V icone

»V/

AlaHrisios

„cdia

'

'

P â« dupâ ^^'^31^"; -ife mai sus a ttâlril«M^j_.JJg

un-fl*:! au lâsaf ifonul.si saudusjVe.care de

au uiu^

m

duppusfiirea Muntelui, au venii

t&ogSfB Atenian

din Btonasfirea lux loanColow, au ceruf voie la.

*| împratul

vasilfe

[»Î»B

m

mai

[l

xntiitf

Wr iff&v^Vtk

% ;'.aBttKpentru

»p"cuf

7

Hst-

' :

r -\

jl»

8 ^^t»;

CiSSe-

sefînea 3e

Mi{iimului,anr dela | Mitropolia

*

>

5l - fl la coda rnr?3 Muntelui, Muntelui. Si-. la

ca tii Buîiovnicesfe

V

^f]î|jHH>I "

mchetkoM"' \'

iau dat pâtnfnful Appolonfei c acum judeul Ers oWh <Je

J

1

of

'•

,

]

83o,

de

pricina

fl^t

.*.£T-y t^~sî

** »

1.

'


63-

8Si

-

S83 _

Dat in scurt vrerae <J

aceasta au «is

si

Lecvien Intru a lui

tarte;- Oriens Cnristiamis

quum

/Inte.Vero

T.

ese£ episcopus Hierrrssi

obnoxius

P

II-

nsi JHetropolitae adrcius fueraf

,

99-

sedi

Thessalonrcensi

MitiW

Plane in no

episco. iitiaLeoîiis imperaforis Hierrissi

eus octavus est sub Thessalcnica.> Penaici sau adunai omenii lucrtorii tru

c

finii de Jrica Arabilor

131 sa?

cuf un

at? f

din vecflime,

Ersovr

mii

|

i 5 Turcilor, i

în cea stricat ^polonie-

colonisaf

saf

i la

ti

nu

;

axeâ 8S?. pe vremeaîmpratului beon cel-

ia

^

/nteîepf, .

dup

vului

,

EparSfa Ersc

cum

>

J

se ve-

de din 5crisorea Spar\iei, se inea de Mitropo

*j» '

lfa Salonicului.si se

numea Ersovr-

la mai

anul 942, d- Hs-' au fost cea. dreapta" hotrnicie a averilor ca.

«

cuvenea clugrilor

se

Si a locuitorilor (

Ilidem

La

anul

ceta'tef

20

Ersovuluf. *

)• .

.j4

^ I

^

/Itonitilor,^

Ersovului

EF s -p«s]


copie

,

au fost lazov. El au pomenii in decrejileco:? Coinmno. care avjost

Irenrafulur

tul

Sat

toi

intru acest anMonas'irei

viacul al

<rj

împrai

r^nesfi

Ht]i«da-

XII- Gr uzi esi lioi3ri.au

^trimis

aprope

^

grimenesfi pentru £hj.

j*amilii

deErsow

'^jirea clugrilor

paterea

^'T^ Ivmilur , pentru ^

K '

...averile lor,

.

3 sa si

fflecut

sTM'

?ji

cu

limbile lor-,

pSnu'nbivi i/acerea vrau-

cum in capul Muntenri-

vremea iau gmes'

;

grecii,/iceasts

i

en

zfce

^'ruzinul Iosilian OTisforia, înecuri pentru

rfcs, prc lrmia.

f

-

i pentru lucrare

vitelor lor,

tn site locuri pre.

4Î-

ijfono-

,

sau

sein*.

Porffrre

1^6

cari aujacut

^rumneasca. însc

rusasc,siau fost

siyrffl.

j| sffnfuf Munte-

entru

cele

mai de.

sus pomenite J^milii

itcno- Ivirului

Mcnastin\ !s anul

:

!-.". .

împratul Milail Paîeolo. ,<ful,a.u cîai »r.

» * F

*.-.«! ».»' »

.!

decret

ca in

"|


65.

stabileasc ^/amilii geor-

m

C

din Ivirfa); pentru serviciul

Munte,

Sfîniii]

cea din

mnezeu:

Ioan

Sfintului

cliilia

unde au

,

si a scoli de

îidif iirserica'

tului Nicolae, care porf 15.52,

serat

Monastirei-

Teologie Ivireanâ.

cuvintferului de cu

ii

.Du-

ramul Sjtn.

inscripu'unea in Jî«ba

pe o Calda

m a rm oraia-

de

1

4

in timpul oe Dumnezeu pazitul

împrat

îidit acest

sftnt

MiliailVM Paleologul. sau--

2oeai de cafrâ Gsorqjfeufr

.care fa$e«|tfw«p sau si aii

fost luata

strltrr' PolWiflmrKrr jjjWimastirea

;

si

EJiipân acum ;

gsit

ie câtre ;

se

;

i j"

alte

ost

mai cele

multe

rumi

este si

pir^

îifflatejet

44 familii Georgiene.

legend.

;

-

undcau

CuiâCilI.

fine uspenscm,- G-herasim

im

Or<3-

tie unde se afla

Ersov? rvinile

si dupa'rfise ciîiâraa

unde au

•,

anuî 1S58-

sidelâ El atrluafu-O-

acum nu se vede la

Motocului Ivirului unae k'uinat

în

Câîtaacâaul

io

ScolL <.

Por-fK;

smirnac}]?.

^


-,

Episcopul Er

\y*r> Mnvl »Y/sow tfifon,au % 'enitv smmtxA fcfiotslvî

$J

Mnstirea

mitcssa la capul Muntelui la apus, vindutâ M «materei

^

Keimdarului c T)in vi Mcmastirei HelinaSnr •

A

5tioÎ

dcls Hs-

4351-

«numele,

wifon

care era c?upa"

sculat

Yal Ef sovuiui Episcopul -piscop

isca"

smeritul

lor •

Constsntinopuiui

Protul duiuî Lui, ît*OB care seje.uia. eâ

.

Acest

136S--

i

Sîno

Sfântului-

Jiiroto Athonuiuf. priimeste In Monastrre ca se

Arhierei

nu vor se .

intri imp

inWalui Aprilie

o petiie la Patriarhul

Munte

atunci er-

gtît&ce

.

tir

m-

aceasta

cu f urliurare

Aîoiiii

îtitr*

vtmat

l£ anii.

timplare au trecut

sau

aufost

pre un Ieromonah;

eressj Massoaismuluî i

^rfestr

tot el

in soborul Erarkilor,

tare Iau îndreptat

Ludat

satul Co

<3ra

Tifcolse

^

„in Munte

v,

isclit Viftia.

se

i'iereascâ

dm

SirBeti.

dup cum

acesii Arhierei

Oi

Constantmopul

supue Patriarhiei

ara de aceasta

•.

Protul iau scos caireda cea

«^reia

,

si num lsa

Ar

se hirotonisesc

^


-

nici

seiu tasbjiul

ca

seasc

in mina. nici sepome

ce! .Arhieresc

numele miv mi-niea ProtuWnrci

pte fitâ

viu in sfintul»

st

de a ju^yoie cs se liirotonisesc.

ti Tj&iagtn

au

Jos: ascultat

de tettiarhsl Filofteiu.' si de

itmect lui-,

chsssimi . .al

]

l

EjgfesuSjj

Comrcoîvi,-

Ivi .-al

Hs]c'hrcîoiiului._al

vhanuei

si Veri ohj

lui.iau fost deslea: iubitorului de Dumneieu Episcop sl E-rs evu-

^YcS'm

-

i se

ind va vrea

tii

s se

i33

si

ifl

-

txe-

jnînâ-

creia,

Cum

3u.

Mu«te

Sfintul

lasionul

de -

fir

lui

Oprire

dupa"

cele.lalte

aib catreaupa cum oau si cei ocuri

ls.lis 113

Sff

nSmtA

Munte

,

si se

se

din vechime

EpiScofi

pomeneasc" numele lui

ii

va

i

-

in-

^ac liirotonrî a. ale^qe Eumenii siEro

Protului in "biserica",

supra clugrilor care

,

se


mrf^ «A â Praful

nici

cele

Mi*

wm«™

mari

prra-

0

Mroto»e&-

c:ni.va,carf

^Airo ilrhfereir',y«flwîe dea voie supune Pafrier/Jiei, «miotscâ piu cind-s*vâ

(sirîiii

Isi pana

nti

va

inîw^ ItimUd

fi

Lun»

supunerea

ffeanii

.

Tom.

1.

anul

<J.

La cop psrid,

k

»«ip«-

sau"

Despotul

f

IndrCtuJ i

Cpo.

6«C-«68.EAcfa Patr^haius

amin

6

dt

JuI

vmdobonae

igfeo.j-(

HS- 1369; Al Ersovuhi Epis

judecat

z^avd

ctrMwasitfM

uAsa-Cven

sirbiei joi

m Arhiva hloffew

iHS-^i^airiariivl a anuî Ersovuliri au scris EfiscopvM '

Lavra

din

Munte nu

este

ea cu fine;

sicumare sese înpace

când

va

ca Lavîa ea singura"

y pacea

lui Kristos

, si

$

nu

cei 'bunii

omenii

03

Vvmnaw

se

împac Cuimp-

ii Se va

Atuncea Eu" îneleg atuncea

vom

c-

,

în pace;

seri

c

£

este

si noi, si Seri^

fsorile nostre *or£«itnite

;

atunci

si

tute veiimpacs

sejie

cutme (Ibiiiw^

im slErsovului

Episco?au^

cu Lavra Acocerennnfullui Dumnexeu .

Taani 1

d- HS-

fost Ntca«<?rv. atvnci

Llvniceasca druire

El

au întrit

a clugritei

T>vho-

igapia-

m


;

infru care

ea au druie Monasfirei oti-

(fopofamwlui

'PaleoWr

din Si<?erocavasi'a

2 safe

-

si Isvoru-

de la Hn'Sfos. 1528-

anul

Ersov era Episcopul Ma. Iacarie,isau isclit în Profam tul m treaba wonastirei-/ in

Dolearului

tanit

h

iio

Episcop

f

ti îa

an

,

Vaf cu

£ Ies

xîdi-riî

C

39,,

fe-mps, que Hieriîos crtsnct villaqre

;

un

se

fat-

sat

-

acei -

tsUsv

/•„

in-

de filharif dems.

oljservafions, Pefri

Paris. 4555.

?rn3

infru

£of intr-

furcii Iau încunju-

trif ^ptnirv aprare .

Monasfirei-

Ersow

fifluia

,

pome-

zugravii

454?, d. Hrist'os

mare

|;)re

au"

anul

Tirgul

v

,

scrisorea

Soborului

a.

,StaVTonr^uifa $

4546,-

dela Hristos.

anul

fof accsf

Belîoni-

îl. n'i a

n-

eta'rt

yv- un

-mais <?epuis 8 sns le

Turc l'a Jaif enclorre

cie

muralle

J

^

psslanjj

-|


.

er,

par

^

a crainfe de pitateS-

de Ia

a anul p 156-/

HristosMitropo-|L

irsovului

.

smeritul

,

hit al Eparîîieî

i al

,

David, i

Sfintulur

sel

anul

-

d-

în-,

deprtezeJosaJ

rConsfaniinopului

Crusiî Turco- grecia.

-

(|^î Mva-H^Jj

au isclii

ca

sinod

finului

ype patriarhul

,,

- 1

al|fi

&

L

.

L-If-P-

Hs- 1569, aî Er-*j

iovului Episcop, i înainte Munte -

[sezeforfu al Sfinxului

EJgicnfe

,

aiî scris

scrisore -

1

joScartfe, Erfa-gherfoglii^

Carlu, intru care au scriS-^ I

El,

c au rescumprat

rea a Episcopiei i

J

ave-

de la-

Sultanul Turcesc, si auplâtitlui 5,000, ^altenii , luate Jela neamurile lui,au'

[pus garanie averea Episcopiei, si va-| PrâeterHo qurdem tetnpare , |ssele ,

Duh qui

i

illusirrssime

,

magnus Turca

Consfantinopoli-perimtente

Dec

urbibus Sioi sub|„ renat, una cum


|,:f

pr oposuif edietum severum ia' râperio suo, uf rdieas amniuni,,

ccfi'S ,

oto

g^H^B

iantî*

cjtrât

qyo( in irsius i»:yerfo at/te«i vefifco ian

-iBveKiuii(ur,ffaec

^

,fum usque ad tiriiam ,.

tfonem durare debec

iysîus

quum

Jaciat,

genera -j

Post eerfiam

«^eneratronem venden'.ur

,<£e«yi

'-Ha.ee

,n

.

au-

rurs

mams ammus

ei-

delecfioncm

cemiftrr, euând mine'ur

sanctorum fjmploruîr. una cu-m lirisfi-

,

,nis,crQi Sub ipsius imperioliabifant. Per>,

venerunf itaque 8d- nos usque lae mi Tise

e{

nque

iristissbia- setvitus

fflillia

ideirco

tjyi-.

au-reorum jiurae-raviinas,cum

aufem no» Kal)enmus , Smms nostrosappigneravimus: ei saoa vassa

•redetus

,u{fanium câlligeremus ef persolveremus, *non sine deirrmento, se3 cum jbenare sîaiuw e$f accipere ,,cul Joetieraforfk's usi* qanwnis usuras„donec sortea: ritrisdiy ,

itU

Quien Onens.Hrist-T.II.P. 100,103^]

vreme eanul i5âO,d.Hs-

i^?ai

<3e

|h|aî

Ersovului Episcop

.ignatie-tar la anul

1S81,

au

j"ost-

scotea

-


Sirncm-Petra ,sau isc.

^1)5 5 Mwiasfhrei

m

cwnavfosfa Ersovuluinanul dela

15so-

Hrisfos.

Episcop Acacliie,

al Ersovului

'au Jost trimis în Sfintul

j>

Erimra

olului

,

pentru iVirp

cu Monasfirea

,

-

Livrei sjîntultri Atk-na.

'carea .,„.«. sie

penfru

Kvn-

de Patriariarhtil Constanfmo-

*e

chilia JVTilopofamului

Filojieiulvi .

(

ÂrhivS

-

filoj'tevlui-).

A6ioErsov„ au/ost

de la Hrrstos.

a anul

in Eparhia

Ilarfon numit,

Episcopul âtf scris

Patriarhul

c

i-

Ccm-

Timofhiu,

{sfantinfmopului

Scrisorile segâsesc-

ui ArJirvâ Dohesivulvi StiS

h

anul

y.

l6f

J.

HS:

Ersov avfosi Episcop Hrisfojbr„ i întru in

^"^acesf o

nastirea

g.n

Su cumprat

parte <Jep3nu»6

o?eîa

El-

Mo.

Afono- Russico, aprope at-

Iscae© mare,

si

au rscuf

acolo "biserica

f ;


P:

învierea lui Hvistos. patriarhului Diom'sr'e., L

din

acitrî

j/Aproapc

,' ;

v^Vs

si

de armii

ae

k

>•

fj

12^0, rn-J

Hrrstos,

Ersov.su

fost Episcopul

Dantil,

Orrens Crist

loco, exfeto

-^inl

îrsr::::

»>'.•--•:

|

sau SfirSit-t SCOSe-

acolo

Arhivei Rusicdui

jH^Eparte *-^îft

cvtee- cuvintarea_

si Chilie

'

ss» rinwf

vivrr.i

i.

Jf A":r;.

canalul Ini;-:

ce freci

QCerxe, drauJ mersei?

ba â

£)paria" la întria

care ;1i

trme Atonului; se

numete marea -

vigîâ

i fl

la apus.

i

la rse'rrf «îiaxa-

-

W

i

clin cri Schitul

,

omenesc fVodroro# se

îne

pan

îb

cur-O™

gerea Spei sfrimonuWy nui nimic acolo deor

sselii c?in

.nopoie.c

c au • ,

ele

cf sj'rmatu-

Siticaful

trr&

Porfme,- rara a SfPavel P*ovata> care au fost /acut de

scrima

fosda împratului Mackdcmiei

fratele

Wjfnsiflte de Hrr'stos.

3it- * 98,- tot in

I,

scrie-' ilcsarfi.

CasandrU,ia

ettO-

ani acetia,

|.i3ij fizvt riV^ul C otf 6 capitala Muntelu'r JK ^tLos iar Metocul Ivirului, care senumea perl.

I 1

;

M

i


fo

ffâwJiei, sl fa

I sf irei

de departe

iâfei

Heiindarului

sevele conacul W«Sl,

vb înlimea msrei vi<âi , de l«c carci spre mfaîe'-nopJe in mare

de departe

ca o peninsula"

^se întinde

mesfe stilariu ,

^jLefwici

si *j

;

alfcî

n

,

cari Se

nu»

sfc coda rîn

Jctrf ltoga drutn

o«-^|

smea de "but ap cltori. si oV» numesc pre ea ruscnino; aiciftK

'} intro

"l^^lf^^J'a -

vreme

fl

imn «a Dumnezei

pmîntului , i Jiica

jS||jP-

al

ger ea apei repede în Mare

^ficâ

Isiiia

^

;

Dup

Lesskon însemn

pete-

de stuf într- care -prindea

r "o'

în locul acesta pentru ca.

:/ >

^>>^,.

ML^pwB»

se prinde

pete

în

!

c-

.re merge vorba', drept este .'

,

For-

iHtsik lesfc ^Fwrchfn, însetima tu-

împletitur

si

Mri

numea Jiecorvl Iui Yoirf,$i lui Kimje; i însemnata cur

îl

vmt'&ni

rile,

^ost o capisfe-

ixfce PorfiflR^ijau

pescarilor, care

jf chin , Vtt care Isiod '

curge

fcj^fc^®?*** M ^ n care se numete FranW-Limena cum am zîce-. s eh e] a Francilor .ice"-'

•,

^sfâ numire

ve'frîcuesc câ

ne pomenete pentru sfe-

;

Ipiohria acelui Franc Varlaam, care este fn Jata-

mri

vigli ,1a marginea curgerei apei

cetate, si de aici a al flomei

pân

jejuia

acum si

se

;

au

pcuf

o

numete Fraco- Casfro; i-

omora

clugri

Papa InocWi'e al

IIT,îfl

3i'n

Aton-

Si

j

aa A

scrisoreaVi

z

*-\iB£


de la 13 Ianuarie

tre Atonih'-câlvjârii

numif. pre El cei c

vrjmaul lui lumnejeu

Franco- Limena

;

lau'-l

,

i al tuseri-l

Bahi-Afrope de curgere ne es se numete Cormi"

EfiStolia.

ir.

E.8Î9.

ecî.

3ta,daraltn inc GumiJa; Pentru core-cînd-

4 mai (

înainte

de re'ul acela

Franc

,

î

se

cuvenea la

6re-careDo»nâ Cotnitessa, aceast Uomn urce Porjirie), dup cum se vede aujosf sla'veanca,ace cv numele ei îi numit s,i cucerea pentrutot aa se ia t ^olfe de contesse ), si pân acum

$

§ 1

-

J -j^.

j

c

numefe'm

scrisorile Atonului-, Atei

la Cormifa-

es frumos ,cu vii mvlte i mslinii, grdini cuîârivatui,cuomî roditori, meri,peri, pruni, caise

,Monastirea fiusicului are schit ne un loc

gutui, etc,-fenfru trebuinele Monastirei-

Crv^uZ a vremii Clugriri

îflfîifr

anul 6£6- pâna'la 830, selâsluirea in Âton â câhr£2rrloi\ mi iimpul im-

Mia Âfonfdeh

pârâfulvi Consfaîi^inlV.RaviePo$oriafl»rl»sul

^

*

r

$

««^ah"

>« locurile impi-.

Pa w"-"ff rtfei greceti anume Ilaria,Traw e

,

Tessalia.iElada, j|»ehia, nacnedonia, cuMfaia Egiptului, Palestina

i

S

^^Assiria sau luat ,

Smare ingreuere

frest'e

<3e

turcii,

i era

norod sipresfe cliricir -

I


I

V

aa

si prcste câlujârii

printote aceste locuri,

i Monahii, dar si pusMicif

clinui

neamului

grecesc, jugea de acolo în cele mari întrite trrgvri, cum este CoasfaniinoptS, Sa-

sijr

lonicul, sica nite sersci'i era intru ^reimea Episcopîlor, si

^Si ..

de case.

a puteri.

uume grraea a. i iafâ al %a SoW al-

cuvenit ca se

lrsau ceasta de obte

| iot

lumea, sau chemat de împratul F&4 Po<?;onaf Brbosul în Con

vfe Constantin

sfanffnojml la anul

dup venirea

crlor

daf locurile

680,si aulegtuH

.^biseriei ciad se vot înceta

H «jrr, cari >Jvfla

.

t

e

48 .

cliri-

varv3riloT,s; sa ulya-

lor, se se înîorcâ

iniru ale lor-

varvaretile ve. C Pra-

/vgmlw»

au fost pricina

,

£v «7

>

1*»*

-*t*\

ar pusnicilor în ne^re-i^ haine* i umila cu -prurl hung yri *in frr<fv?v:ak rx, se' se duc in Mo-(

p

.

dar

nasfiri,

dac

nv-R^f!

vot dori aceasta se-pV-

goneasc" din ri, s«

scos

st I

triasc er

în pustie, de

nume singuri

,

t

unde

si

tirga-

Pravila 42);.4cea

legiuire a soborului arata cape vre-

mea grecetii împrii"

,

K

1

\

sav-^ r

era Monastrri,pen-

£3;

.


-

c"ru

acolo

îi

,

trimitea prin Monasii-

ri pre pusnici cei cari unibls prin tir.

g,uri, in rinu] ac«sfor Jalonasem -pui

si.

aîe .4f onetilor Konastrri,<fi'n scrisori

a-

^•râ.f,cnj cu «uit tdtei

T*»

îc/mei

j"osf

cJaf

soW,

pan 1a al

aL

se pustiise Afcnul,

clugrilor pentru

împratul Fia vie Constai» nat fijrlpsul

de

*

glea

locuire

IV.

Po^o.

up

aceia, cînâ-

întru iot

ia I

lui'

si intrv acolo

se-

ucea pustnici

Mo-

nastiresfî în

cari

se leparfase de

împr-

sau fcut

pace la anvlS?"-

cluari,

lumnezeiî mirenii

lume

,

si acolo

au âzvt

">'pen(ru ei mici Monastiri,si prin prejur ^'

jli de locuine

V; tîreprrii ,

i

si sate

;

"lor pove'tuialâ suli

|î ;

fa

)

Coli-

din materialul celor pvsfif-

1îtf inilor , în

l au

interii în mijlocul

numirea catreda (reedin-

cptui

Muntelui , si

rncredintafu.o aceasta celui numit

au

-

Prof-

I

|


d.

62tf--

HristoS '

rf/ti

,V/fnteleptul ;

împratului Leon

scrisorea

E :

aW-

Îs

viac Ai<m câîvgârii în a1 flea

*îuo-s'rii

âaii Aioai(ilor

,

c-

dupe umblarea, Preului

i

**târirea lor casenuj'ie sujusi tiu era în Afon Mona-

i

*,V cei cari 1

*

~

,

siirei lui Ion Colov, -teedin-

vecl»,dwpâ

tterfeâw senvwea

ewffl-

de împrsevede Sii Su fost znainainfe ia nu numai a Vi Leon cel înelept-, darsi al

tatlui vasîlfe Maehert, cari sausuit Soi?, si sau sfirsit' la-

ia tron laanul

5nul

sso-

n

§F3

»

it

a] Istoricescului

Afone

sfire

,

îugriî

I

c^» de

,

in

Icone

,

_

zilele

împrailor

,

-

Mona-

Affonefi c'

:

luptâforilor-

itnpâratiî

numai intru ,

Istoric

ConSfatnaniiuluî

spune ca

,

dar

un timp cr

SS

"b

tiu*

&1-

otezâf

slaviipe Vlaliif» Rinmi, si sagodatn, venii de prin «ârgrnile Dunâri, sau-

collonuaf în mijlocul lor cv/âmeile lor

\*0

i


$i

:

;

icone

de

«^r-pfarea

\rs<3u începvlla-j / â-nnul

Kk-JaY-

ratrerupere, sau1

5

lungit

inâ

la-

vânul £S£, dvfâ.

/cum

se

vee î«-

jj

-botezarea

acestor;

.vlahii, aiîjosf

swîf-

,sifâ

în trecerea aceJ pentru-

îkoT anu;

rea în uele al doilea, sirii -de iwne ffl -

^ i

de^rai au Josf

ÎTiiminea nu

«a

3

-

8

.

ittf

vom vefoa sfintul- Munte, dupâ cvm

kfltrî i

de-j

Ivpfforulvi

icrae împrat Teofil la anul

aii

pustiii

«mas

vremi anului

îfl

!

de Arabii al frxftaJ el-,

îîfî-,

dar în Mijloci,caca se£â|

isa ca.Wirii', cari aul5of«a( vlabif;f

Upoiu 1

I

la

Eiî

era

povefuitoriâ cea de_-î

reedina Ta-j

sus *isse, sul? «urnirea demijlocire trmilor, si intru aceast se vede vreme acei clugri dupa cum acest istoricesc cuvent au rbdat^

din 'multe ispite dela lupttorii

,

si

dela

alte

,

de Icone

m]

varvareti popir"

a-"

H


K

Jara" ele vlahii , si aceste ispite au jost jK'vre o cite-va decenii de anii , de cînd sau-Ji

B ^

de icone la anul

început luptarea

Aceste se întresc în itonestile ri

<acfe

Mnstireti of arnicia

?26--J|

scriso- Si

).

jj£

Muntelui"

au

j"osf

la

*f

943, indiciul 15, cât- *|

anul

Ainea

Afaniti

'|cvitorii

cluari silo-T* dela^! Aceti câlvfi

cefteî Ersev

capul Muntelui

.

(firii in salonic înaintea Ipofu- ti

^Iui

(judectorului

Hlotf, pentru ca

ei

leau

zr's

}

Ersoviti- *^

in dar povetuesc Muntele-*!

pitonului, acea însemnata p&îfe cîepimîHj tuf de acolo numit coda rîndurici,(.a-

|cum

sfilarre

),

îî

scrise

în

crile

iârniciei, cari sunt date pe numele

lio-«

ea-j;

plugarilor itonifi,i împratul YasiOîe-fe ^Kachedon, cu decretul lui, le au ajutat;lor

Jirâ

de

jYrc ,

^

se

tfe

cele dîn vechi-î^

r

rnie averi, cari se încep

dupâ locul Er-*^ ^sovului, si ffne pâ"«a. înuntrul itonulurj* i aa dupa cum aceast avere se în"

strete

^sau

si cu alfe decrete-, si

inut

întritî

cu •pa'mîniul

Ersoviti-

al codei

S

rîndu-^

lungete pân la ZîgA cea«'^, înlime Afonului, acum marea^ll

liricii:, se


-

decretul Îm«a £N*i> hotrnicie . Si ajutai ca va«Ae*»iacJiito. carele au

care

cariile

pratului se

s tip»<C«a firi

se recîe

<!e

da* lor Afonul,

frica

«ii

t

vasilie Maclaedon,

c im-âratul

oi acest

împrat Vsiiu

\ckdoa, pe

${t

i

'fi.

m

intra

cu

YasiTie

Im P ii«tul

iKonfe

,

,

i

J

lui eliment,

Sjrntul

Ivirif

sfintului Mvnfe de

decret prin care

Sfanul

-moia 8e-

care esie Iriru;

E/muie

in cât nupufea

980.

croe.va se

i'nfntitratlu-Se

(

CoSfllâ-

.

v

««leftul

treac

l>u

i pana" Iad flj r/n

Monastiri

si

fiara

ele;

din

Atu-

nou-

multe din fostele Monasti-

ruinate, sau contopit

Ivirului

varvari

alui.afn st'mmJtâa dvrile

ptetwn ialvirihlor ri

viacu

tot fia

\asilie. care este pe

uns a

Ctitorului

colonizare :

de-*

Munte;

rntitnpul /ll Sf-PâVel: urraeatS.e

Ito-

nci 3a

MacWon,

una Sfmtul

miimful

h

d-*

vlahii

oile in Sfintul

cilvirifi se aib" * Monastiri fa

'lindarului

stiirei

ada

de

we

oprete

MS

885,cp«

la anul

clugri

Dups aceia

Lecmhsie

nu lau-

â> capitul Mu-

si celelalte locuri

inUsli

Monasliriî

-Par intimpul Împratului Leon

S?C, sau pus "hotar

JS

coda Mirai

b


L

'

+ A A J

unde

^>

A

M A

este tstivra intre

Aton- si

Ersow

s-

3in mare

mare; tntvn un raanuscrip{, se r«ve3e, cai.

.'ia.

în

tt

cari Monasiiri au

•^ ,lc"i:eie Ortogomatu,

rmas

dincolo de

Seturâ cu-

Sfrâta Hrfstina, Spiliotu,si

/ipo.

e ntavru.

fote aces-

vn sfspraea

5^

aven ma?

fe

'i'»{ea

lui

iiti

ditia-

ince

«ut aezrilor in jBar impraiu)

eau râirit i'acelea

lor nutsai

care le

vf

eu

-

/Jimi;

vasilie,

sliima

vechime

-

^ffAciSiis vediime arafâScrisore care se -sesfe in ^ioiio.îcwear'jiuî; fjvfonasiire „

anume

scriso-

'rea împratului guverna-

or Constantin SpJarîu Can-

scrise pe

spune Nicolae

H lohearv si pe acel

103S,

I«dictul6,

mic

a lui ie

plural) , si

in Sfinivl Wunie, in numele Sfiniului-

zidit Monasiire care se numete Bafin

au

tru mica

H

Ji'ianf la anul

pergament cupecefe

c:

cptai

cimp

inc

'1

Si

locul Ci'mpvl Perigradia.,-per)-

mîngâere a

tritorilor din ea clugrii.

sla'pineste din prin

vechime,

jv


m fcN

Cil;

1035, pentru ea

A acela pentru .rtB la jidecatx fc««^S*«c*k cârpete loc

S

cum

se ve3e

este iar ev*-

Monasiireiniton

sevede aceasta

Pentru cala anul

c s £sa

;

«cea

îi

se-

si f« alte scrierii-

i dvpi?3S,i cVaYir «a-

la a»u)

H

acea Wonasiire aveai, rnito^cacatreda fehulor , i ogarul sew-esle mwurr Bajna-iWMrtr,

<M- jg-

«unrirea le

mostre

tot

aa

]oc ' csr!

>»,«» du f

f&aiankâ.

Si

lrl

de

'

senumesfe-

esîesiscne "'cest loc este prpstios,

la .Atonului

ling

repofS-mului 5 ;

;

Aa

Monastite.

c eaaujost

deDuWru; fnc-

n<emeiat

Nstunce

MonasfirES Xepr onumirea ace

arat

se

pomenea

sau fntors la anul £33,

Mcnsstrri;

i aa

îaf*a, araf

nu

au

B^6,sicine

uitat numele acestei

pronumirea Monastirei

DuWuhrf-

it^rA sai întemeiat

carea stratonicniei

Wldup cum S«s* ivi

6?0, pâ-

H^Aton,<Jela anul

.i dupe anul

,

se vede in

i

pustiit

Ovalilor in

veniri

jirain timpul

i

deffrgul-

ScTaela-

[jstratonici pentru j^jf^lu-i Dafin-, care saci

dup

strî

ScMei Dajinu leAtsbii-

timpul lui Constantin Po£o-

^ anii vin

tipicul

*»tt

împratul-

g |Jg


85-

f

N .

•>

^

:

v» ?-i Ion

~&£3Xj^^$

Trminsclii lai dat A«e«u«tlor Monalin

311.. a

l1,a^

ia pravila

I^^^^^jfjcuvin? pa'n la

^lasuest»

îs

-

9sa-. ctmi s„

.

alegerea ProtuVr.

caseA

ne im>aca~m

noi

paYrm întrii sciiniba:

ine

S

vuncre-

•pentru el, care-

le trn din

vechime,

*",V§si 3i aici se ve.

c sfep rnirea asupra

ului

niilor

Ato.

3tî j"ort

interit.

Cff-

«ai-^®

/«roolt

înainte 3e-?^'3J care

inlru

K^ficu! .

lui Ion

iminscii,

scriere

1+**în alia

yfcp^^^aire

M Porfir

ti

),

]<k

c

la anul

Constantin

ytNnfe

jice;

Cum

Ariiîmu.la

c /Itoiaescu]

•pus mar cu 3oc ie

j^rc?rept

dup

însemnat

ti

vede

ii

se

fîSI

insemneai»; 3oo,Je anii fnain-

se veae Protui

°" îneleptul Ja anul

£?V^

v c»

si

66

s

anii'

împrai

fff^, prepuf( zice frotat jntiiu an

pân

la

9^1. i

în irmpul Iui

se ve-

Flavre -

Pogona^peniru care preJaiiia. el au muiat mirenn dt'ti Mu.

c

in Peloponisia, sileau da< aceste Mvvi.

£'


m f

Pojonafc,'tn

Sscrfa

ctnsf8««n;

Pis vie

&

a sa n«i

amestecat cv Co«stMtin

"»t«uwe

JtoniH

celTvcai-e.t

si

sf

^ v^f

Iau V;v

Poamei

CAP-t

,

r*

Monascrk

Inffrd

<rria„

1

d-srana se scria -

tot

si

ea nu era prea ca'rturarîu:

Aton

^

L

sicak^U

caireda Sâtr;nnor.

*f'

S£6, sau ^cut'pace iat împria, greceas-

anul

»w 7â li

AVârf.flL dintru aceî timp. nici

Wgarn,

nici

slavetm.

foa«J vreme nu 'dup cum

ari

aii ja'cut

pac?

constantin Pogonat

685, s.i înelegere

§>

|> .,

ari

sie

i

intru care se

osa

jfcjpusnici, cari se ascunsese

intru

i au

o* tot c ap'ul Muntelui

m

g poila tno-W

mulii

cele

£|

strica-

sloi o zi o tir.fi

clugrii i

de /iratif dela auif

Munte,-

4%

cu voia împratului

>v

Monaniî au început a veni in

£j?

B$

%

imâtabA

treptat liserrceas-

varvari locuri aleluî,

K§ gurile £

Atb&

întrebuinat toteculuns

refulai

^ca"si împrteasca aeiemînt fcs te

Mfti

venit fu KuafcJJj

SJ1

uit eaUn cari iube5avfe Constantin *isceia drn Eis

vjjg^


,

ti

cisericile cele pusiiite tnrgu-

ling

ektea, sau aezai

iar pusnici prin pesjeri . prin locuri

aezai-. Atunci în^fon sau intors cari naii Josl însuraii,

i tria

i

intru

pustii sauaceia

citricii". 3e

cele

«urnite cliri

creia. c<eria< cesfi Monastiri, Klaniirisco. Watoped.

cum

sfratorncW-Olofic*. (Jup rvlvî a

iot lumea, leau pus ca

locurile lor

i

cele veclii.

<t

ei

xitt pravila 3 18

mlort

sa" se

nu sau intors

spre amiaze-Ap. pusului jnuluî si

5ssa

a Solo

citricii

in

totn-

pama A»-

.irgul scdos

;

aprope de acum schela Monasiirei uo-tsvuIuî aici in cliriceasca

aMonastrre .

,

"diaconului nde

seaeaase un

i

§$!e Castamanit

J numele 3tnes.ee ;n cea

ttrxi

clugr

I.

care st

-

este de demult sfin-

in cinstea S/intului

ita

Arllie

fejan

Mucenic

,

numea cupronon*

iau Jaf al lui nume,

drept

c

dupre-'

care se nutitguluî al Mici Aiiî Casfamaniî, aceasta' Mnstire sau jâcut-

i pan muru

acum,

i

<3ar numai" epoci Atoneasca «fltjfti,

Aceasta

.

o

arat

in

rscrisorea arredaniî pentru

[Rilimlor.sia Sa^odafilor. in lor de Icone Ja an.Y

crr, au

ve'duf

re. Tom.

16.

pj6-

Warea

pag

[77]oi

i.

satipâxit

Vlahilor, si

a-

vremea HtSHf aluptri

ÎS.

lor.

acum.

pana'

i

Warea

A castamanitului

i ai

scris

clu-

aceast imtimpla

15-

spre acea parfe a

£j «"sete cel

bonului, unJe acum

«cit* RuSSic.au/ost liM

se3e-


-

oniii

Mnstire,

numele

în

Mare- Muce. Pani eleimon

$j-

•pentru aceia câluga"rn care se ascunsese la

jArteasc Jruncit

si csrc

:

sei

ei

de salia.

împratul Constantin Pcgonai au po-

i

trimit rn Mcnasfiri

prin pustii

Aceast

.

V-

[MonastiVo au Jost cîat de împratul 4]e«ce Comnino-

clugri

jRusilor ?lf

peîa anul

IdOO, Tom.

ÎS- pajg.

Monastrrea Russîcu. of pe

sclela

parfea aceia 3a

cea pustie a

o-uluî sfrafonicnia sie Daffia,

se

care

tir-

nume-

mainainfe de ?3 fi-

gsa monastirea

Sf.Jfkolae.>

avene? afuncia 3 pronumiri, infr'

aceti anii 3k si

inea

se

Peragradia ajar" de Aton

aa

ce]

acest

cîmp nuati fost

interii

de atunci lupttorii de Icone

la anii

nici

«im, cari ura

re

Jiewnri

clugri,

cuvenit lor acel cîmp întimpul ori intru-

Pogonai

împria jf

(Jup

lg,.

e

împrat Leon Jsavru J

împratului

Teouosie;'

lea ,j7iul

îui-

pag. 3-3- Mona-teropotam-

Ivirului

^ Ort -

Compro.s

apoiu se vede clisaul

locul de

rea.

•,

de

eii, nici

lui Constantin

lui lustrnran al

03- ii . Tom,

I

de ea cîmpul-

acum

senilului

I

-

au Josf Monasti-

AtOi,în decretul

K>yj_

loiji 7- rrdita" ele-'

grurinii" de£ra"b dupaianiî £$c, în numele

f_

1^


»';;

Ioan BotezeJorcrlui .Tom. 6. pa^.

4- 5- 6.

l'îi

"«o-

|^

Ivi-rului

CÎtoji

'(ftsgjtriwî

Fteria

'

,

55S

1a an'n

,

care si

|Frlof(ei«, si are

tru acea vreme

«inel se

-

5 !

*:

^*

care întiiu Jra-( Morsstiri

acestei

pomenea nu

c!e

mvlf

,

în-

aniî-

Ta.

Tom 5. fag- J S-3-

'V'jwis Epoc

caWa'reasci la-

M ona tirea

i

cWarele-

Fferia,

6?6,, pustiirea satului

aj^jv^ *

pronumit-

taii

$ jnfonvtniti Ftcri3,&'43|

si Filofteiu, dintru

aezarea

j

acum Monasiirea

j'acut de

Filoj'teiasca. este

ti

in locul -

nului Mt'lopotamului

fa apa

•»;.

filoji eiu

!

6$0

v.'.-anui

.*me«<

|y

cleon

':{:

8?e. Wwiastfrea

,

ilviru}, întemeiat

climenf ,

,

m

c?e

-

&i

ore. care- |j

frig

ScLela fostului

si pas£rânclu-Se

Iot cit

K

în cnimiti

-,

j

i>rul

^ .JLavr

Iii

fi,

lor

motele

Sf-

Petru Atonitul.

pa"nla anul jfM. lari a

sau Jacul îa anul SSo.Tom.

6.

pag-

Ivirului j

<3,

Monasdrea ivtru.

I^&ioe3iotl , r'jiKmeiat

3),

«53

\

-catul

^j'iul *

.*

Teodosie

si

iar

c?e

i'mp

»care. si-

'7' V: -

'

,

*•

V^i

in Tirrul DroTi,maf pre ur

sau pustiit ,

ce]

seu Onorie, laanii383

5in noii sau

pnâla

zidit âlitmpvl

anii. (;>_//• lui- t^Jlck.M^*^

*.A*J

I


?<JiÎ%<<t<*« Asemi' Monastirca

sau Stricat ieXtate- Toml&.î-

VatoptJ-

^

«Ul-g ^Si'

.

Esjxgmenu Jn-^xJ j o«asii«a

M

îmâr-

•nâîtârei ,!iîd« de

Pulheria în Aiono-

^(easss

^

ceti

samarîei

'V» mai

pre

urm

,

si

au jost *$Nf

inoit

c?e

clugri Esfigmenuîmpria lui Constantin Po>f*

pa«i, întru

in timpul

croflat-To»!-

14-

H

io)

Esjigmenv Mcma-

it

|>rope

Heli'flaw, bi *

.

> cel pustiit

>

rioi

, (

cu hramul intrarea în

,

biseric; c^tlastivl [atf

locirl

satul Hilanfiria

întemeiat deore-care Hrîanti-j

*

dup

'acut Monast'iriore

**' *

.

U3S-

e acest loc au jost)

luatu.o SC sava al SfMti;

sate «ni«n«stî.si acetia

marginile

Tom.

Mri sa-

13.-

'onastirea lui Simian -

0

1

voroscop, Canea acum-, Caliia sau

.<

t*^_

jslinfs

BL

Zslimiîa.

-

1

7

JîRL'» *?!

firii

fîc

oiceo--'-,

margiflile Monastirei. intrj

.

-;

locvl-


care

numete a ÂMasxn f-wt Vigl m-, sus

,6xr«« era Honastire

^

TO ai

re

^na^hra

i pe eî-mpul

Rov«a<m

,

Sf-

scela.si

Mn^p M

j"s anume

j '

c ' Pa

-Lj

wicolae RovoJon,Sf-Che-Kj

jgSorghe slejanii, inse locurile lor nusesiu;«Q Pe-rcruclia si intre canalul Ivi Xerie,

finire

Hristini-

Isea/îa Monastirile acetia , a Sj. *a Mustacului,a Gordio^nostul,alur

JLig

S i Luca,

^ Motiastirea

Ctowghe, a

Sf-

l.tfln»

canalul 2«sfa-,

iar rcste

sf. Apostol

fevelj

1

.•O-cv prea slvit, Agliiasm „a s/.»echifor, hialt era. •&&dV F 8 ceda S/- Mo«*e pre materie ^Mcnasteile, CWarului, 0rfo$om3«ol«î

in

U

satul

ceHeacum Homato,si SpiliStrcu^y acum Isvoru-

satul cal ie

~ los'iT.a-

Atono.Waxta Vffli :ateeîk1_

Cîvl

r.vr.::.s:

-

scjIo

."^S

Cvs.

lvgr£cr eattseasnwa

c a:tit lee

ss

au teta&in fa st:::

rt

Ttc<îorir

.

ir.

care

scr-.sotsa 30-

îna la

îl

ttrrojW-,

lin rustiire A-

aî Sita

£.j>

E^jmf-'

sens r w.ru

«snnete eafceâa

jos-.

S|6,f«6w câit

începe

i.î:-.::::.=r.si

S:ît»-5--:i3

veci'.:

lAton:

rv^t^

Monas:ir;3 itoaplin^Lca.

ad pvso

H« Kfî»n«wi«f

.

-v:vv.v:.s-s

MsvuspM- i

v«ni« Tic-

£]


nanilor infru scesf Munte Jela SfO, Jmtirw sfapmi

rea lor se

:£sa

C3fda..

tt)

Marea YfcdS înlime. spre.

3

liaza'.

nopfe.selasse lr»*a cidai

^tonuiui

Mare,

ia

Sj. Ejtimie

Sfirea fiati

,

r

AtcnuJvi Yrfele

acel loc din ,

i Iau

vecnime

lisai

asa

uri Meioc

O

avea

Lavra

'^Vvis

Sti&rie.

adine un

sub

«olt-

vedea

nu-

se

i

eare sau mrnîii

curenta

a]

lavrei

spre pustiire, si paste tet-

Wonastirei Helindsruiui

înscrierile .Atonului Proiat

li',

>r;iseîîe

vestit

e

flati.iacolo sujosr Mana-)

irea

ei

numete

care

aalo se

si

,

Plai se nurnesiesi^

la anul 93?. de <3cu«ica|

Sf-

Air.asie

tysi jjs sui milîrmea Matei]

fsviA'i

despre amia^.

Monastrre

^lor,

s;

si

Vvlin.3atu.ui

Plai

Catre]a 'bmr.:-

gsete

Metoculsl Se

Mcnsstire

,

Aco

ojevecmme aujost Moîastirea iotnifessa.-te prost 'Crrmica fele

Egumenului

Teo3orit

mee aJii Comiia.Si ratî

«ronumi!

ore.

\t

ea

au

\

duoe cuvin

jiditV-o, ore. care

crui ^raj/.iptnfru

Cowitessa

fa.

aceast'a-

,


i

ura -uman

ai

3iea

a«â dup

830->

Holra scesiuf Teofii Jacvifor/V

rii.if

lafimei

m

aii

acolo El

sau

i

.

i

cart

acest Petrv.

i

au fost dus

,

i

cin d

el

:n

Roma. unde au

au

fost

i mofele

tin Trachia

.

<.<.

suuce

fost duse" de

i

57,'

(scris canonul

sj".tului

f ta:

jtrea

lui

losij"

au

nostr

Petru,

i

aii

iz Dvmnejeu

'

de

arii-

';"

:"n

Foiocni-J

"."-:•:•":-

.::>.

(U^-^i^Sraa

Jup

-

:

'

sayart!-

(pesrcS 9)

'

'-

.

.

tiai

.

si

f

pronumele lui.

el

1

spre 1 umisa-'

artat initlr-

ai

;::

i

~cr.S:sntir.oru. lui

iau

clugrilor si

clugrilor ™»odobire

.

,

Clement;

iui

cânone

iu.

trupul

Sriat/pesna s).Te

ft^'k^S-^-u: ~

un prietin

de

pomenii ca «osfeîe-

muli

muli sascuns

te ai

5-r

st mituit

fost duse in sacul Fofo.

rcaiorul

cuvios au fost ascunse

anii

j

sissti new>-]

clugri

în zilele lui Iosif. venlru luminarea

rn:odoT;iTe.

ce

ir.

In Vafoped viata cuv. Petru la anul

c Biosfele

leii in Traclia

|<S;?shri

duse"

in Atoneasca Monasrire a

,

tain âu

jsi de acolo :n

au joi

lai ietgrafe

Jal Ivi vinaforiu

-

li'berar -

el

î^ujria. raaipre urma au veni: fn 4 toc-,

lan.'f.

anii

se«;a"ses!e t-îyîuI E/ractului- si

sau dus

,

de ia

de acolo :Si dus in robie i"nMfSS3yo«raiaf

-nevoii mulf

int'fiu

Machedon

:ir<Cu: .ijr.ore;j :» Fri.i'iia.l

Sr.\.nr.i

j

jiintru

vasilie

gSÎ.-cinc! Mahomedanii aiîloâf si

fost rotif

samara,

sttea,

.

su^ost colari


ai cea vkienteasca scrisore sânilor pomenit ca?e o»0. Teofsn, svb an" Sl9,la0

taie în

:

estmi

muJf

zidit. Si ca

un

acolo

ro"bitri

mw & a

sau

el

virâ

dua cum

66g. 6?ff_mî

'si

au

ca"nd era

si

fost' n

sau

,Constanfrîi

Halifom.iau

clrit

ani?,

i

de

lU

c!e

au

^ost'

acolo,

?*p-A£*

de acolo atf venit

Atonul sub EyarVia

iii

Salonicului-

ÎArniepiscul Ion-Vicariu Apostolic din

LeTamarie.

f.

gândirea lui,

cu eer-l«2f cretinii ,

sao âus in Roma. A tem. si acolo

jLton,

împlinit

la anul

'f&ut'pae? cu

robie

«fi

nsu

cci _

sau

ca seva face Mortali*

fduit

m

f%^5rfe,âai'|

Sirr^gwiri lui,

vremea

Cum"

Mfc^VSH

zrce

9. adec' la anul ,

tJuyi

tintrt'

Wâîopeâulri viat. care

Ojwfcl, OrffftlS,

Roma, Si CMSt.At-

Kreisc Thessalotiic XX- Ioannes ]L S?x£ae

sy-^

^^^^^^^^^^


1

i"*6

jWo

1

680- 3nflr, interj

generali

aiW

svb-

i Munte

Ja-

[Episcopus niessalonieensîs, qui, îscrfpsii.]

Sjîntuî Petru"

fânul

i sau linitii

681,

îtiri' si

au venit fj)

sau sfirsit la anui

J

peteri aca» 53

?M-

Cap. ii.

Irrfimfârâe {rea

m

lui, aeza si f rin prejurJ f» acest Munte, pân" la 31

v4t<wi

câWa'riW

alea pustiire a lui r>âni

4

dup

t krtba, de la anii

6?6--

Snrf â3Q.

§ .Inf înrolrile

cele

1

dup urm

însferin

seaptclea viac-

Sa anul

(??c-ra

/lui, o parte mare :

,£a'râ*

ele

Mumele Afonu de coda lui

locuitorii în ea-,

\

v-

.,?^«nat clugrilor de veci

i>-

'

m:t ea

si

i au

r i£

ftifre

catreclatirmilor, sub

aciMi se

ei

sul)

1111

tnK.

stfmrre sub

înlimea

numete marea Vi$)a.sie«

ovnfcefe

întemeia

yptrtm se aduna Imici Moaastrri, »

^

?u

aii-

Constantin

0 St data' de ftnpa'raiul

Eparflia BpiseoptAijii

Atonului!

SuuÎ Sâlonku


Pa? sal Romei'

ericitului

^jj

tund 'i

dfâ

de

£&3la

sf.

ipârarea

apostol P$\'u-

i

ei

d-Hsîn

de

lk$ȣ^

ce^

AÎ,V

CÎ ; s : -

mt5.

iau.f^

sf

ia

hi

COioi atr-

ei

cmc

s;

(frfi

mai «uite,

-venea

captul Muntelui,

împrtesc '

?

,

c-arr se

^

:â '''r

er5 '

si era

c

si

se-tJOSog

^ re ^- JkfcB'

de .cetate, sile era âat-jSj.,

Pogonat, fnsemnal

tf1' OT

-

o

parte 3cloc If

numea

aT

iîinauri-îS)

e * vindea si

ffrsi-^

averile lor cuippJcrniati,sicuaitîlo-

snuî

tio.

ti

:«•!...!

numrul educrilor

Su poruncit ea"

cifricilor

îre

rcior.H

Blea, inc a mai mu3f sau ttt

in/) ton. K"

ca sase

îwgIi

in cele maidinsinte "biserici -SI ale

loi".

si

cluarilor rh)

Mnstirile sipusniciile lor,

338

3^f"tt|

Appoîoaici.^JE

pustiirea

ntfârirea celularilor

^jtatrfnilor nu departe 0 lEgft *

Ml

,

SSU

ÎI

_

anii

p^S.seda

SÎW "*V

CI ICC

cei dfnshit'e iociritorif,

Mvde,M a» Josi IvugS ^Jsul

sus iVia1timeIa^£

Muntelui

• lio!

3coJo

ccfates^ppoloni?;,

VX>f^»

SlproforejuH

sm

cea

inoif

.

^'cafa ^« 1$ ce«

f&ciiai

Constant

rmpa'ratul

(m au

-


*

ItA

du

w

J«j_ Joilor. încetarea veniri zice Porfirie,câ cei nctnsrntao

«w

\5ace! Sobor-

liin

cele

AfoaisK irig wi, sad aezat

a

cele

;

.

cUfi

liiseridjcastatnanit, „thosJfereaMa, { cest: vatopea.KS. 3ment fniocJl {ngo-ltfi Clton, » ion eli-

linirrisca iHelinâasrj, atunci t

E sfrVmenu u3it 3t împrteasa A anuî 68l\ str venit

«

i

sau aselâf

ni-

Pulherra

,

u* m«

clugr ©O

*

neval

f

r

RomS-

ctftl

era^s

Petru sinastru;

_

^

curtea fmavsteasca

la.

vreme

re

u'indul

,si

mul-

in robie Ara-

^

el

scris mSi bii; Jaf* c«n sau in el in Aton iuetes i se nevoia

ra

3e

sus El .

«irs-nic

larc

iii

s.u j'ost intiiul

Aton,

viaa lui

se in-ajiiueste

p

pe

la !»-

pururea p|S anul 685, sau sjirit jâlugrilw' joffieniiuî cel care Iau dai

^ §

£{pmrl,i«p* creiinwsul raipârfFla-g si iau suces icre Consifnirti Pogonat , ^ la.

Tron,

Ciitrl

nfa.ii

âî

Seu mosfeniJoriV doilea, renumit

adic" «as t£if,pvs

<3e

Jtratr-

cîiv.u-

'au scosla anul

la anul 681 si m a-i multe cruzimi', dua" cum 69S,&V[>â mai .

S

nu

1

-

Mfîîi'e Iuj> leton

E

târâi seu. I E

sj>u

g


f^nh'tr jjnpvaihe âcestor S i-mpa slavenif, si vîalîi,cu > a$

-

y& ccJonisâjil p« urm

prp

lor. ii

au iurWaf msi-

AioaHtelvgâri

începutul lor.

:

îacais

Lâintf 6?5, Jelaîu-

^ y».tisre, SÎavenif, Borsaci,

Va.

Velesici,

s&ttii, M^Bvic^Hinfli.sisao-oiatf;

.

/r^i^u

Josi strfmtoraii de

t>

srTgarî,

pe-

ij" marginile Ucmâr«,si sau ri&at acoîo cu/imeiile

si cucopirlot, 5 j ev

nit spre Salonic

inauputut

•,

era întrit Oraul

mfru xmpârâtia jeacum

curii?

au apucat

^Haieie

H«S «

o

,

i

cii

se ,•„(*, fn

sau colonizat

Bizantiiasca

-

SS " £ ^ 2af

'roriiroriu

i

sa] on rc pen trtrcâ

injeWi

<3e]ocuri

sau aezat pe Io.

Monastirr., Velesicii

parte din Tessalia, unde se«;a"sesc insa.

Velesfinu Vroti cu cffvj

SîI?t r

Borsaci

.

tirgurile ohriaa.

3c-

((„eaverile.isau yor-

cîtnp

,

si Aiicv

cu/iiinenif. Va.

Epir.-Drâgovfcr,

atif

apucat

lin^â Salonic. Jar Vîali, Rrînî,

cel-

Si Sa

-

Jar, 5Su resfirat pe irumul care mer^e la Aton -in j&jjsstîiî 3aiat:sfa. Lerigove-irtroru; Llow Cotwniso oro

3H

txtiiio

</e

Tessalonk ei 3onnie. 1838

962-

yj|otif acestor

venii Bmaniinilor lisau fcut

V^^^reu. Jirului ^feiup

'

*

^'ati trimis

1 -

"

zice

lui Constantin

•>

-1

«

polcuri de

»,,<-,

,-

,

Sectifor a) Cwisfemto-pwîni

v ••••»••<>«' " 1

-

Rgcmat

scriitorul jeanii Teo/an.Lc

^|on grmticul;

^B|

Vvv/V*,-

Cura

,,

cliireli

•>

fl

in TracLia

; -


99

\^ir.protiva Ifs5jrau

jf£?scs"

r'osf

i se tre pan

slaveoilor,

slaveni, vlahi,

.

m

i

el

H.

O

-nevoii/ se'se

ir.

si Slea

V:S"

Oi.ld, ore-csre DoheSr^Vj mic Monasfire rn-

St? zidit o

» numele Sf-xicolae Ia •

wîMîF

-

fcCSlf

»

1

*

HI

dup cum

.

car? spune

2 locul

Peri^radiei-

^

-

.

.

/%^^\da anul

?5i6,

^^nespuse

m 0!

103S

-^^3

sau sculai lufâto.

reiau an ttxt acel

lll

SfviA',

j^fl

c DoLaro,Daj"ne,atf sfeprnit i

Atonul-

pentru citisiirea Iconelor.

BIS]

-

locul safolui Perigjradi-

de Icone, sa ci turburai

IE

-

-mingare a fratrlor.aucaps-S^

scrie înscrierile la auul

£*jj:V.:rs

£sxl

Sc,ie,a-

^a'rntfJwi fn Atoii.siinrrtr mi-

JIBa^»Oca

psjiat oarie jea'nu'nt, pe SjScnreî,

^.)J

t stepinirea lor

mceptrtu.il al 8kâ vrac la.

armii ,

^

îta-gij

suue

flumea Voevoioi Strimonului-

cel care se

n

SSS

aa

in

o parte detuna voesS

de Aton,

§ AfoaeStil« îniî^liti

KS»

i

slaveneu" sate,pe*rjt|

leati fâ'cui lor

aei Strimona sprope

Oteau datu-o

fuTracka

eifosi

o parte cu sila

rmrarairei lui Iustiniari

^Ssupus .

^3nea

la Salonic-i

cjiessarulw al an£raduluî.c,a ststepîasa-^Y

Balcanii-

w^ckedonia

i in-J^H

viv' clugrii câVa'rii au vihi'^

ara'tave

i?e

margini^*

Mm


4

* * * « * • •-*-«

«.

Î3lel'ji,pc deasupra H3rff

Kv3.-itor.'ji sau ^'ir.ea

Jeîairiipeleagul Osfrovuiui

KîTrraSSa, gjaiur.cia fv3

m Machdocia

.

u«<^e

TlVr

pâmfnf

de desu|>-|

Marr"f.

Domnul ftortfl

m&3 usnic initer

de ca.trcran Iui clioient,

cMa

mea

felftnri

-.J mrrenit, sracolo aufosf *

B crep-i 3

r

i

Jfol-HJ

fjiups

ele

a«i fost

mit el

f|

duse 5?:

Icdne ).

,

9:

lut Ha

rr.orfea lui :n

;

a-

^

Voie: caluJ*5rrrsi*..v^

Sscuns de 3esupt, f'y •

^ '

Aceste atf/ostfetr'ittp.Bfl

miit nwlie îe p*âpâaea au

i

f

tnuir prr-Kil

fânidurri

?gtitit; caaufos* ritfrmpw. iui

zice

Cînsfarttm Con»p»ono«

ftortiJ

el

am i

m Kanasrrre-

-

-

tntrtr

Petru i^o-

«petera" sus 53

tnostele Ivî

^

Si-j

sâ«dwm),pe«erucâ|

(SCTin este

iuerf vulcan

îJa âttW ?3^i au adormit

k

r-

cv/erbnXe cenve carevejj

acoperi!

r 0 sS duse anostele

Koiiastcrea lui

soi

iegxâb

Cln»ene\-S

î& intru împria lut Leon Isawu, daral doiieai «dintru JpRmnului

acest ttl

Monastrrt în 'biserica Mar'ei Do-

Creia; dupa

ce air

trecut wultî

.,

f'Jsanff ,-actfm rtîfnnpuî lui Vast! te Macliedoii-fâj

j-plaatiul SSo.cind Dumnexcu au proslvii '«o-K|

*>î

î_-

<"iS

c" curgerea stolului mir eun-gig


,

i

,

-

wrroi i

luptaWLrLeon Iss.

_cie Iciwf

5

in 8-

anul ?S6

'iele

vru,

firul LwCfflî

'siantfn Cftmprpahn.

L. iurlwrri

si

Je

iie

jar "ele lege a

Vlahii, Riîinif, SagwJarii

,

ankf

cvfsailitle

.

scmii! sstiniî

^âuWesai

W,pen4ro

i dup

împotriva lor;

ce

c

Ison rele xii

viîantie.'er" Impara-

au

venit in Munfeie J».

câotrarfca

<3t/

cine ale sta

puin

trecut

vreme,

Âion iuimâi?tvra EvatMfnel"

clxa

i-

pre Ew; aucreeluf intru Kristos,i sau

fikvi cke'virr; c-reixnir. csr

,

vsi nejotullui

/fnfe» aceste

au crectuf-

i

i

as.» acesif

sauî>otexac,

vlahi-mâ

mai pre urma-

sa? Sup« împrailor Consfantinopuiu;.. r gând ca sera ces««af prin Sfmtul Munte, cu acel sau-

«-etinUtea ,

i acea

veie mai "bine nu au jost "bun pentru cltgrir

la Eu

multe

fspite

dela

el

pasc

voie

ca se

vitele;

aces.cr

triasc

Atonul

reneii; sisemtelege icesti

de atunci

•,

<

3u raWa<

af-

vlanii, enfrtrca-

iau

priimii-

in Muntele Aton,

i

se-

iar sau fcut locuine mi

c in

Epoca lvpfâri

imprafn Leonlsaw»,

,#•»»**•.* •

ela

sau supus puferei împratului,

Err

venire a lor - k

3e Icone; Coapraiiw,


-

iubea

csitgsrn,

cs

cumpere

anilor îi

s?

pentru acesta fs

î

tune locuri în Aton £80, 3u

lupttori/] de Rî'

rr.urii

'icone Leon IsSvtu InipaYsiul,

sjg&

'"bvna crejincos imsrste&ssa-

'irina au

c

tru

rmas la împrie;

pen-

Constantin

™ti

et3 £ihn

Pii

™ |».

au pus iar cinstirea ac icone-Kj cu soborul caresujosf in Vi-

i cu

cheia;

acest "hif su t;cut|»;l

Hrisfos,

in pace

i î"

^^^/* o

:'

-e

;

<vi

o

3u

,'ir.:r]

ape3pl-esscs ^rserici-.'i:'!.:.-;::

:

Îs

*

.^Sîw j^flii-"^

^

\&i ']

j^T

re

de la

popoar

ie

al

lor

se

i

case

csJifsi

w

'1

de Icone i-jjij

vsrvaretilc estil

iwteWe 1

.,

,

cari

popora"

"wlaliî, slave-

savdius

Stpjfleascâ

(Domnie;,

i

M|

CS Eif, Surate

mar deosseeit in

nesmrrr Arata

;;:-.S:S::-::;.p'.;l

MBpre

spune in istoria in cu.

uTm»i dela lupttorii

ai Strîroonului,

Itose S<«n-

clugrii, dar mustea "Scrj^M

dup cum

Eretic:; dar

t*5suot aceste iii

•,

sfintele

Monasfircr castamanitul,

multe ispite, r.u

dc

.4:.n:n

deplin

*os(

i

î-^.'îlj^v'Vl

diagosfes^^^»^

sau vvs cu iot

;

când

8/bi.s Is Mm.te!c

f

acesteje -tM

spre sel

-

pue

cais:.;-:*,

Hun ca^-ir. ,

m


f Al doilea crug 3; vremi alifwwlvi c Slvjfni ie la ani: »o,|»a« a dtrpi 3?iCap ai 3Îea. |

141

dotte*

fvsiim deAtsli

^începufu no«i vfetoiri

li ini:

1 I

&3o,si\

infvsiifi 1

dina/nu întunplaYi

celle

fn ivna lui Octombrie anul 3 Irina

au jos» scosa

mise: la Ostrovul L<rsros;

iroueiatit

Bl

-,

iathtmrSrsiitf

ase nvroi s/n

aii :flc«nrf

>v T^Xfc

'

*

împraii greceti, prin act», care 1

v

.'*.•ral ~

se

Xcnasiiru

ie <?3 rif:on?slilar

<fl

-

ai Bomeilor

:w;

""^fJ

u

.

i*um?le

MMtctihHcJ):

iu Aton nu sar.ul ' -i .

l

d-jp*

al

llu

Ml

im*

Mihail

.

si

.

*

Han

IlflH

ani?-

J* la

3.V; iisaofi

se stie.

âiw.sau «isc;t

« H«m( «n<l

111

I

••.

lui Siavracnfr

Sj^^OJpana'

imunde

'

:.%•;!• i

u«o« Armeanul,

s? i»

U Infru Hristos Dumnezeu, drpf f credinccs

i srn^oT fitor ^iJif^*

numai

atrti. i

înainte ales-

tr«:ri

;

*

*

scri-i^^H

numea to*sa rrnj

UîtlA


.

•".

-

jy

v iata lui iîu scrrso dupi a«» S 5Q-

ucenicul iur, &]

§]['c

Atonului §•? Al doilea ptf«<â*e

I

'n luna

lui

în anul

Octonîbrîe

8îo. Indi'ctul aJ slea Sa al ^Sn-cina era singur stpi'nrtorm

^les

f*

Aparat

rWiK

desevirsH sau

|

prpdit greceasca dota%cmdt| cu flotaa" începu* a secate

Vx*

1|

:

Aralicasc la ostrovul Taso,-|i indreptul Afonului'

Scare st

m

vedere

;

<Jwtr- acel

J|

n« au înceta^ a jejVi||<iinp, faaaito»»' cu Arate «dadele dar silele;

m

^p 1

ii

i

si pustiit

i

ffcâfuS.

$L n

acei carî era în

cine încotro

llfos't 'cir-va anii.

viâa

B i

de

celui

§. i

Atonul wAugusf

Ylaftii, s/locuitori

^| a „ :vfH

8-

-

din

:

i aceia pusirire au

noi

neam mstiinia'tm»

sus Eftimie

Entiiu pusnici

Atonului si

H

V «"-^

clugri i «5

Oraul %oloni3

ao veiot,

dup cum

el

Sfiî-

ge locuri-

sfmtului Munte losif- "Ertimie- Ion-

jurffc «ie

celle

w,

c fe-B

Osf»vulMi{rW.«n T o«i«5r»

ceatîjeAiii

L«r„H

:

alfii.

1^ •..^^^

"

*

'•V;--

« M


satftfSfcWÎfl

SnaAtor.t/i

Effanie,

lume sau

dar in-

Nknita-,

nscut

in

Galafisla;

iâttrl

(Stal Epi/ânie si

mamalui Ana

la SS,4.- erade! 2-

ain% ca"nd ai

murie tatl Itri

rat

cum au-

putut

msui îit

j

unde au

si

sin SujWie Moafi Olimp

primit tunderea

intru

împria lut

vede claanul

l'crflirfro

843

iii

i în {^ani

j*a"mjia Ini autrâ-j

{

% .

din casj în

A*ia

clugriei cea-m

ca uela stareul Ion.- Aceasta I-

,

ea cel mic

uitfiâ în

un an, pe

[printeasca

sfJi

Iau

iraSmS

MiW

si

au/osfwa»3J a Teodorei,

dela Hrîsios.c viata

se

ti

lui

PfSSâCÎfnoScîxi C&inovieînSi-

Egumenului •mp, sul duhovmcea' sfepinire

S4S _ Sucind acest WaeS întiinat pentru nelegiuita dri afar

JaeJa >lau

"

ani/

Patriarhului l£natie al arigradului,

:i

svhoviiiceasca

!

i avjostg


!

'iii- •»'

.

in locul lui Îs tron

Potie

nu sau împcat cs

sel

iârh.

mcar ce!auj"osf

îmbuntirile

,

si

WL

nou

S|3

acest

drept credincos,Sicu

împodobi*

fifitit de Hrrstcs

»»

Patriarh la antr-

cunosc pe

;

i Eaci Ji hii fa^â-H

prini" lui 3u fost -

cu

surjuiiie pentru cinstirea ccdnelortltrclem^ VII.

) Noului Pah-iSrl

Fofr'e, Ce2

mai Sre-*S

carele su luminat Ca înveiJHurill saleto-^: jfflîiitt/ltrf

B^pcf^^^-ilsios ^Kif^'^^Fi*'^ s ^" J*

'y

,

:

-sWshJ edilul, a cruia viat, sauprcmiw "" I"" st "" S4 mrturie pentTU'

<^\*^I^B'*îîwsVirea '

'

Jjj

5:

-.v.«-«KSi V^pustie »'M».t<!(i» *

^

,

sfiniei si firâtorwkrt de

minuni Foh'c

m

-

ius din di: cand nu sau împcat spre aceasta , sau dus

chinovia lui

$&!f$&ffle

pentru- Icona lui HrxJ

.

erea Arunci Eftimie rubind petrecerea

s

casase <f»t>iit ca se duca iucS sau «qndit

etiin*«*.»a. silinisiea,

*

onastirea

PiSSâcTir.OSchi

i

m

di din

i •;

-

Sau aezai;

ia malfimsa. Atonului, care era Iui ludat' mai-; dinainte, ca unloc

Jbw

UWot

cuviiacos pentru-

Seci. VIII .1

^cuprinjindu-l» ev osirdfe, Sca

saiî

clugreasca*

Vfr/uwîe dfonuVr

-

S-tins d< luornezee:

iragosfe-

Sg

j^timci petrecând El puiin

^ vrem£,sau intors înapoi*la Oli'mp, pentru aceia ca. •T^se

« pe stareul lui Teodor. m Munte, de care si primise clu-

V\,*si se vie cuEl

a

Of

•A

«


m JyiS mare, i venind fintiia

jumtate

,,'eodor, ca se

j de

de la

ei

se putea ca saie

t

tbi

in pînfece,

se^âsasc

:em

-XIII-

treWa

Njhrupul

oWp inc ei

;

aceasta aujwt

86J. darnuaupuiuf ceHiair

c.vea mari^ole

tpentru

Lu

si

la anul

petreac intru asprimea inliimei Atonului,,

)

i

u-ur/jite silmfsie

El in Airai, pustiii

In timpul lui Teodor

ore.care mingiere si

i deprtat fi se afla

f

odihn, acesta-

icuf Muntele pustiu delocuinte-

#>X.entru

aceasta

EfJfroî-

locui care sr

^

i

se

cuf Iui ocoliia, si

_J?navuluf isao

<i

sj*£ri£ de^rals;

,'!.'

-

iWv

purta de^rije,

in Salonic,

unde

i-

i aii jost îngropat în Vserica-

tV^Sf- Mucenic Soaont; Dar

^întors

'

acolo jlo iauja-7

intre'buinlaf "baie-, acea

*3stâ nevoie, iau pus de sau mutat

_jsat)

Isv âwsprcfl tc

numea MS:

.«gsalina" un sat, i

E/timie

(Ln XBCf tittl

'

-

sau

în Aton-

9-Ardeiv> Biserrcci

^v!4

^

Vâfopejulu-i

ele

n ] u<ia 2„i Xtigtrse sotI

86

,

Gratii.

iii 9.

nit sila

zile

Arate au jejW-

Mitilinu.s: /V^f5îi) Ostrovul

Su ve

Marginea Atonu-

/luf , in cea veche Monastire-j atopedul, 1

s i ai3

si

au intrat î«

luâ^jirâta pe clugri, si au

Soborniceasca Biseric, si 3u jacul. focul

ea,

descoperit -j

in ea

s.i

sau-


^ /4:'4^' o- 4^A -os:

:

ia

Ostrovul Crifvlui

i începuse

am/l 830,

se pustiise la

tire

se vecie câintrv aceastâMona

;

[anul 8651, iar sati pustiit, atunci

'in robie,

a

ii.

i jjv

i au j\>sf luai clugr SSvs

luat rob pre Jerotaconu

aii

[ntaru %o de anii- cTom

pa£ 89-Monasdrea

lo.JTeWin^klviEj'^wieJnSslîm/c

»

se aduna-,-

i

vejm's

watoped)

Afon

iimit au rimas in salonic, si

I

o totf auzind de "''

*

K^rC

5y~f

viata lui cea

n-la si

e!

jinti

bi»i:--Ciran5a-

rugciunile,

- "

'.

r cuvinte ^31 '

B5B^^s£ v dus ™«;

*i S3\i

\

"'"

dm

J

®^» salonic,

„vp tir" un Suit pre <,.,;?

îsiilpnieul

venite

al°r,sau îngreuiat-»

^Jalrm'siiiorul, 1

iar i

;{jlp

si

El degrao sau

sau 3vs

Svâ

aii

"Tcodor Hirotonia de Iercxtecon, se'se

imârtsascâ

cilii ia lui

I tfn 5

fi it'â

(

tbiâtm

.

ari

stat prea mult si sau

jtors în Aton, Si auprim'rt dela al salonicului

ota

a

^Sta,se incniuia Ivi Simion

nu

acolo

si

3

*

•.

numai pentru

Arniereuaceia

ca se-

cu sfintele Taine in pustie in

Sect .XV.

3.

Deci

fotiniM

ju-jg

Atonului iar' se darv ef e pre sinei

lela Teodor ^rliereul, aii priimit hirotonia deliacon---

*ptn'.ru neîneleasa uSr.îcfi, rrin

'motieasca fmpartsfre

«wctVni

Orfens

priimmei

Crt'sf ian.

Le £uier

Arhiepise. T'hessllonic. TheodoruS, in octava sinoclo 869. an, Juae Pliotium Patriarl!atu,inâi^-

^ '

*s

1

mp


f

.

tu* *\ "num

proflunliâvit, sedii Sub- Scripsittpe.Theodi

îjHrus missemodia

Dei ArJuepiKOBusTesalonicaeJ.*?

upâ

Cirm se vede in acest

îi

leturgliie

era Preoii

•,

Diaconii; acest pusnic

pa

Mu-M

tiSencii-^

nte Ascfciteii avea

ijaccâ

du-

sau întors din Salonic

ce

Hi Aton PorfitK

1

-

Diacon.

(

câ ani

,1

-

prepui ziceaii petrecut

b^în acest Munte, de la arm 86*,«âa

la s65- -

;dofJem. S'ct.XVI ).Puffnf ani frecerid intrub^Jactast

scurta*

^fau jVsf Jiiroionit

vreme

si Preoi

llui de pra'pâdirea din

Euprepui (Porprfe),c

-

;

ca'mîntuirea ucenicilor

înlimea

-^acea vreme Jup spunerea

Atonului:, rnfru-

ucenicvlui lui Episco.

-"Jpu! Vasi]i'e,au j"osf împoJo'brt in Preoie,

llssct. XVI. *5

timei

'sau tfndit ca L# i

1/

<

.'

Ti» â£

Aton

rea

-

.

I

dat ÎS

s se dv_ $3 - Eftimie -

Iar

tand si sar Ji

sSJ.yfc .»

H

j

la

J

1

oprrndui pentru ca vremea?

^/.«ra

>*K.

Itidemg

ucenicii lui o

» / ca sus

Pa

l

)

Eii ne ascull

prpdit-

de nu avea ^rijc acest pâ-

-

8

era

zpada": El sav artat, >

#

«

sile

au adunat us-*J


,^,vi',iV, . ..->•> ^v»;>-v.. pn ifrite. purtmd fcliul i dintre stfare 1* incahrt

^

«'«acest ch 'P El i3U Stauliul Sfm< i'"El, :

Episcop]

sj

:

-

jfc.a

Va^iJ

i^âu^rturtalui c U otoved^ câ«d a* voi, 8 «e-|g %ect XX jalnic «.«*« suirea .esujV Krf in vir/vl Atonului, cci ** C

.

.

feSf

)-

aii socotit-

vita

g jkjj

_

trsese

se

incamr^

se vede afuncea

,c«m

jndf clugri

tn £?'

urmexeAton, care voia se lm , si as.a ei? venea ca ctre un

el,

cin Preoesc sj

JlllJKvenu' .„, si cu Ion

ILitî Inicie

cu

el

^calinisfea,si ? ui«au.se

% SW

el

eh"

fecale

dow, si

cuusnicî

acetia erau

E^l

| *

lui,

c acolo

se

S

petreac

ceL n eu«M a{

i«We

|f ga

vred|«|

de

celui

pe»-

p jg

„nulBuninweu^Me^-Seo-.XVTi.

Vl^T/

f,

atâ câ

el

intru acel Ost*o<r,*»oJWW

-â':^: •.'„«ga vreme

8^ '

si

tot, sji-

petrecea cu

t

Bf \

Starei,

si sVjitoriu, care hi&tff* împcat case SuS S WTi , i sau

ost ,ov îieon.

i%tru

purttori iV

avo Ai isestn-V,|

S seduc d.«A =«lau n loccueiz%l

C>

£j"

eJj

vretr

a er

•(-•:*

au

tomn la anulai j

-numai o

fost ««timplare

Arabii

cu coriiiic

c,au ve-||I

V

si

! p


j

gSL-i f

aceti jejuifori iar iaupusm-

i

|lua£ ta robie;

Lruacel psfrov

gmcii, sau zeu. ckr

<

iau lapidat), si

gândii

s

ArK

început aljeju-i,ipe

prin sae

cine

singuri pus.

i venind j

in Aton, alii

lin rota; dar

tii

numai ispiteasc pre lumne-j

se

se iniorca" inap oi in Aton,

cei care

i

au venit in Munte ore care

clugri

au-

iauluaf

au scpat, sau rispindit-

msro auapucaulW' SectîVII. > f aâ Alonrrl înc

o

dat -

*;•••

'Sujostiif la-

anul S6G, pentru-

^aceasta Effimie ew

H?

'nevoitori

,I2U

rmas

intru-

au

acest

Munfe;

Si-

mion sau dus£nElacta,în ostrovul sjllstra. te

,

dar

Ion

CoW

fn Sfdorocavsiâin codS

lyutenâ rbdâ^âvâTîrîle vrvjrilor.doan

Jmnino ioo); fiarEfumie cu

ucenicii

saiî dusîn Jeel dinainte nevoitor Iosif-

|nu

departe de

i

Muntelui,»!^ lui,icu-jp

Vr<3SfM

Ato^acolo leau ficu_

-l-

Co-H

^

colbrt'e

K ;


-

«Vi V*

* *

ikfiete «3" vcmic; dar sîn&vtftnirv

Irar'sfe

rpefreeea aprope pevftrîu intre copaci, si

iad

lui spre peirecere

Tspus vztnirilor

-

»«"

v

cu Eii;au-pri.

.

[roitprecel vestit Afonif AschiUo Onofrie, caYu. iau dat 3«ossfVii

jr'a

dup

JSsAtojirtvl, autrâif

Jcauimuf

coliWe.

130 de

iaa Onujrievfj

Petru Aioniivl

«m). iinlru

,

dura

acest

»ou-

-

^

boc au adormit intru Domnul, i au Jost ingrog^ ^Jpa(

in

pefer unde de^rallau proslvit reeT'

^Dumneîtu,au

hm

izvorit

mit cu Bibreasm dinSf-

anoste, car eleau vedut Episcopul VssilieiSlui moste. :

kt unei Jiifld

5

A>

,miz din

•;vjcr:

venea in

3sc

cel

a.

numrul VTSStSM

in

ucenicilorlui EJti-

Epimie

de W5ulfe-!n

pustiu Aton. inu putea case|

lui

£indi«

spre linite

ntul" vorbea cuunul îimmeîe'u

V ^Wk^coIo

,

.

si (.

aco-

Jh'ii -

XVIÎT.

V

Oif^T

sau

învrednicit de

Sccperirea luminii,

S?Su

carejK

zfsl»T; Dufe Jjtimie-

» i

Salonic

!!!.

i

spre.

raserit laacest tfo", si

f

a

Sf isvor

de

apv

uveigasi

numirea

.

*

l

.

i

r

r

I

«• »

.

de sus wlt'rme cuunei

PensteTa,siacolo

stricata din veciirne ^fserica-, în

numele f-Apostol *

ce

,

,

.

tel

,

înlitu cliemat

Ajidreiu-,

3


.

t

y

/ •' •».

pentru vgiu,

si

o/â pentru sfinirea-

>

.

si esfe inidrse

4

i

4 1 * t

tramd aceasta sjintul pusnfc

nul,

si

si itârt'biserica

Iote piedicile, i

*"

ion

si

împria

Constantin-

si ^iiul

t

P(?TiStiTa,undeS

Monastire.ad rn-$

lui vasrlîe

Ibid. Sect

3 ani SHi-S?o_8o3.

el

î

/ifojS

xîdirea lor sau terminat la anul

întru

iîiclictul 5,

TX

xp^ac

au lsat

siEJVem,sau dus.sE

IjnSfa'e

cn Salonic, si de acolo în

Sv

4

din VtaStan.e,Suluat' îucenici§|

anume

ai lui

,

Msclî*

-XIX)

g

su întrebuinat laft

^'Jwdirea Monastirei Perist ef ia, lucrind-

sîngu-r cu adjutorul

3,

Sed-,XiX y Pinâ la începerea

''S singur

Sces£f ani

iin

clugrii

(

,

utribla în A ton, pentru

în j4£on înca

liiii

dup nu

^cnmovie, si în al lui

*tnar pre

jffm Hramul

uraa^MSu

Itici-

âg.-|

nimini-

se asexase'

ei

J+lea

tipic

an

al

de viafe'-

sipîniri. in

clug-

ucenicul lui Vasilie.

care-

scris si viata lui -,1a tun tundere

i

SJ-Mare-Muce-Dimitrie, care esieînsatu

Sermilia, Scum îrmilia,

si

a treia-

lui, toi intru acelliram înainte J"i

l

cum sevede

laanul gfi.lauiuas

rie -pe -

.

ca seliniste

Monasfirea Piristiercasc, prea-

''Cuviosul Ejiimie, iau dat

I

omenii

'

,

-ZSiixi 8BS- S&1- Sb£-

^ttru

a),

Scestui lucru-, el.;

y

Sin VlfSS» SYi

îi

dup

tunderea- fsj

iau spus lui, ca

el

va

j

Arkiered, unde va /i voia lui Dumneaeu, care sau? pi*--'

w *5 1

*


.

-J^f^^a^^^Sm. .

^

i.o^dednste,^ M** &*» ate5ie

cv mare ara^oste

suj0S ' dar mai *** vrmâ

m

3 '&iv\*

«f*

cuvin ' C

6<t

?

â

-

SaWcului.care

L/ost Episcop mOrasyl Cjsf Efiimie se numete st Bl-

,

;

viata

£| k^.

luri

te.o

j-osi

rntru

««sfa E/f fmie^ca^Sni

M«a«««a a«a ««««A.

Mf-i-.tr.Z

^eefMeîaâflvl

aii

.

%care au

8*9

-

£0

fost

^ acolo m Salonic iar a« s t feg

Jlw^ftvâ, Me/t^Jeacu» â*rd

g»**

si io

aeAtabtf. Jostrovuloi Cri»

Jsmrfai

.

« wuC * 8 *B

"7 întimplarea

\ri laanu

L

m cd « «a** go "W

J «ai

du-pe-

tolea vfac-

au petrecu* vn Yi

»wl

au ptfiitla

4» de ani

aM desparte

el-

iperfru Jamei in niijloculW

tel cumprat j|*au fcut Monastrre, P eWl "fpre omeni ' £ primea intru a lui siMonasirte Pmsteria,peuni

prealtn iau rncredinfeJ ArlieUultri al salonicului Mefto3ie

casei ingrijasc 'sau suit p>re

dar

sâ^vt

-

nevoitei râtia[Psolort, unde sau

J^|.Vyata-, Sdacâ

Sant

8«rz«Ji<

'

el

norod

Jlcestaaufostlaanul

Momirea

tskpoi pestflnuauputut tjjla

*

(tâflâwgS titlul.

S87.-

aceia peninr fâmei;

S epekeaca\

pentru

c

i fi strica linitea pentru SCestS

vwtael iar

4

mii


*saudtrs

îti

înfricoat cap

ce]

£?laanul 8SS> t acolo iar (wjiiu]

de

acum

il

iisicria Monastrre.de care

>ducea

i'njmsfie

Muntelui Xtcraulu

al

ingreui»

clugri -,/loî.;

caluri" mulfi . mai

era

-

<.

Lliri

.

»

yJ/MSe

i

Ctt^fcsca

-,

"

\t

Ivu] cart Se

in

el

'

f>

.

dorin

svjlelea

2S|

VA

scparea deturlm-ârile-Jo

in sl

tljî

îî

îuna Ivi TlSiu

sf. Bffi'mi'e

la. j:

tain ie?a

iav

.

jkci.istit fre tot/ j"rjiif

.s:;n aliir

J

.

SSS. SoprSSmrrf mforcerea T»ofe.£

^niil

tllif

j

«orâ rndeplinâ linite

i in

oWnilor,si

f^^fl

lui rnel sfraiiJ

rea apropieri sjirifului,

I

se

Sec' JXITO-

« Aton rsau artat

-

dm-fC

deosebit

deiWreuere

el

cir.

sau

numete luvs cu un

cari era acolo.»

*

'-»

ot/s î» Ossro.

uc'nic al lui

^r^»

I Colo

el

mdeflrni li-j

nite au petrecut

pan

fnluna-

-Nlui

OctonuVre**'1

*

§ foc mtr'ace!: >•

Wan cmi fndictul

ys'i

au Jost îiolnav

jduW

l

.-ile ,

ctra Domnul,

ilonic

31

i

i in

15

8:)U

,

(fliidem.

.1/

era

2lea,r

Octombrie, aiî dat-

dc acolo motele lor

Ianuarie anul

sau dus

în

>>.-;

'-

îir<*w

-

£ I

Sect-XXHO»


i SaWcu'oi-

cuviosul 31

Pentru a

3-

*Nm*

era >ufitfires

^^L^tcnJ

Wir'ra

/Âwvl

A

drS ««JptrtMW ls.

dup

e-P.ytia

6?6.srcin3

yirak «netg« spre Constantine acestui sf-J

y7 M/' pul,ausiaf]aSfne]ile LlUimfe, I satele

iâu je/irit

pe

/Î-^JVU" prejuf

:/i

Muntelui, asa

^jLu era cuputinu

B/r «-3^

ca se

c in elefe triasc

împratul Constai tfn^

al

.

Xlea pustiire-^

pustiire jâLe înfricoau AraW; a«as( oiftl,«M Iprelungit Sni «, dac nu tnai ?

S^-pân

j ce-put 3 ttif m cele înalte I Muntelui. xhitt» rosi/. Ton

dirne

|a?<n,

i

Colov,

sau-

«-

86c -SuinU.

pustii I»

.

*S

Munte sujosf dat

care sau int'implat

jvrffl delaanul

si

dm-gS:

âAiS-bfâ

dejricâ; dar"

acest

înahilor clugrilor, de

^mtru

oraele

trecea en

uni

«ptv,

Onufrie

i

unui sat, cuseficea case ca informa

kserjcut ,n ele icel.îalf Mon era

Hg £j g= "

pentru Dumse:eeasca slujire. pustii? • Efcafaw cuviosul

!»•

j-ondatorf Monastirea pusnicîloi fcolov cel tuitu .V.»

« r

*,».* *

*

'

v

-J

1

1


c_la

coda muntelui Ersov

™ fast

cel

i.

cuacesf

cu probe , ca la anul &66.inrafil§|

;

aujost [on Colov.dara' svcesorilui

formatori

numire; câ cuviosul Ion

CoW

cel

i.

^

|t

au fost

.pe vremea împrailor, Onorie iiîixaaie. HM - 4<t6îon Hsia Patriarnuluî Ion 5 ur de /iur, pentru cuvscrie inv.ata sfArsenie

JcoW,

«1 Mare,

de acest

de ctrv- Ion

CoW?

M

mare

||

lai /acut diacon Papa la S i/iaî.cpesprsenie

JpusflK

SRomi Mmas, i clugrit

,

asemene

in viata

||j

eilaiop

'|L cuviosaTaisi3,careauj-osf curv CoW. fj-S j^dMaî, c au «fatefteo Scest «are sfaref Ion scrise sjLiafa sf. Paisie cel Mare din i9 îmh^Josi ,

K

,

CoW

"

fde

Ion

deci

j-aVa" istorie,

jine in

dup

cum

se vede,

Muntele a «? st

^pânla SBCinu

dela ani

aceti ani din desele

setie

|_

nvliri varvare Ssed- *

-

()

vasilieWa- £ _J»u»tol lorvpin pe vremea împrailor "

g|

chedon.beon îneleptul , tbi3k panici

Coîov. Eflitnie, Iosif i Cmufrie -

j||in Monasfirea cv. Ion ^sialtf,iaco]o

era sinadul tatrinrlor, si

inastirea lui Ion Colov,

||Lu Sjjgl

.-

steinea

dfn

sau a

fmufu.o clugrii

.•>

ifl

îmTwmiHÎ sa/ort*

i

3e

coloviilor. Si

g sesfeea Mo-

muli an»

iMuniele din Monast- Ion Colov,

tfjj^j.

i ij)«»t! nr Monasfirilefe Mnstirile TklKvîS^î*?^:^ unde au avut judeci cu <

Athoti«ci te,

în anul SG6. dintru acest

sau dus tot/

du-se" de

ia

Arat",

j ora",

Asclirfeii

i

Mun

temin

sau pustiit-

i au început iara i ase aexa du.*

veni în Munte, anii «10, Siasa Afonul de

******

1 ori

l auosf V uSiHi, _3 jM^

^W*^,",


0

;

»

"

I

I

-o

t

l

iar

ipri

sau adunat prin mij!oar?a vretmlor.

Din Monalli .fugii di» Sf.MuBie ic Icofic

*5

.

mulfi

împrteasa fcone

auranas

Teodora

în Bomia-.

i47 3Ϋa

venit*?

de inii Ai Ivi §.

în ^fwi ia ,

[MicKjaon.i jlcnia.

iar

la-

sfintele

lor j>rin 'biserici. (MiS

aj-a%).

<3

eaJvgsVilor rn ,4f<m„si

la

i

8c

atî

jâwa ckrp 9?1— ikj*

Josf Monâsiirrtic:

ViSrlie

îrnyâr«Uv:vi

jilsli

tiai^il. de âcclo afr-r^vlvi

T

.

4fw

$vk nova numire SrSjv-

el îrjf îru

4

sa

c2e

/Ieîârea

ift.

^yvSnici

£miion!eT?

pân

âl AÎea

C<2p

^

cu^ihri seu.cînd"

au j"ostjuse la locurile

ne tiprii

j>efri»nrî

CojisOnlinopJ,

îfl

au dat Atonul clu-

care

grilor au jost Flsvre Constantin

Brbosul,

IV- Polona f Miliail al

,al

in.

ileA-

al

Il^Pw-fircgenitul, ir-

5

vasilrcMaclicdon, din afara

'acesfur Vasrlie,

cm logofftr

sau

scris deSeroej

aa ; rn vedere

el

era

.

Jjr'nflorrtor silinc aseaat, statura lui era de mijloc,?

™pieHul

lat A/aa iui era intunecos

scrîncenele

oclii

primitori,

stufcse late tiin3u.se unile de sitele,

i ]

*^?cs'ufa"iura loi era înfricoata sj^inditore,

lejera rn jaeerile del)me aîelui nat

fote eresurile dintru

.

El au

vestit

c!e;i3raclaci-

împria gmeasc^siauj

î<5:


-

.

o

O

->

-'

> ^ «

£îcut in pace liserica lui Hristos.,atitalume,iau intors

Coi

cirâ

si aii *<,

^

S

Hristos rnultif Iudei, si au jacui dreii cretin

prehorvaii, Dalmati,i

We?at

Sirfeau trimis la fi Preoi,

pre Roii, sile

au dai lor

Episcop,

i.

au joîf înfricoat vrjmailor rniru împria, pe uscat si pe Mate, asa nici Manilieî, nici Arabi, nu

^

c

putea ca

se

j"ac rsoel cu

el,

pentru câ avea -mare

N invtturâ i iscusine, si au MloH i au împodobit jmulte nramuri Pumnejeetr, fbea pe

cluarii., vorbea cu

uine-cuvrnfarea,i

^ J t ejan, au primit

si avea oVagosfe siiu. si

eiî

este vesfii

primea

oîela eiî-

cial 4lea fiiialîui

clugreasca scfaima,

i J j*ete-

ale lur,sau oiîntuit îriMonastirea Sf-Eftimie. up<3 aceasta sernelejr? inforcerea

yub umbra

S| dup cum •1*»

^

aujVsf i,*>a:

i

puternicia acestui împrat,

Vasili'e M3clie3on-

înaintea ivtvtor,

^lo ai lui Ion Colow,

u

cluari. I

i ase«arealor ai-

lor in Muntele Afonului, ci

sau aezai aco-

i ca un

Atoni£,

zidit inonastire la coda Muntelui-

spre apus

miaz,

nopte

,

pe partea-

Jar acera care mai înainte pe vremiieaWemult i se cuvenea Catredei "bâtri ,

inilor. rje

(

Reedina r

sfatul

lor3,'

acum Mefdcele Monastrrilor

mai jos

jltonefi;

Cormitâ, Helmdarulur, Pirgudiei Ivirulvi. mai aprope de al Ersovuluf canal


au.

zice Porfrrie,

ceasta Mmplare:

vasilie Maclei -ofost la anul eSS-Ati/nci îffl Me sau intos in consianlinopvl

Hm

,

vrjmi-

'ssopotamia isfria,l)iruitor

Mahometanî ilor de acolo

;

Bl Colov, au cerut de la

iiunciilon

entruslui

Lu

Ll

Monasiire ; tof locul cel "puti tf_ ^poloniei, cari locuiri «u itomrl* al fff^luf in el-

|sau fntors

Wsa

ca"

acest Orssi au

fcgJwWtei pustiite

;y; ;/j

Jelaanul

nuieera

rmas jsr

ia «in!e

%o

; ^^ilotiitiîer css 'sc intorc acolo

tev

c

tyy^fîâ .WgsOui

*f1)

de

83c intru cur-

mceputpâ aceast predare, au se ceara" la aceast Mcmastire,

,

^ca 3

J omeni acei fâv

de

pamint

,

« s se

selucme pactul |asueze,si cuindreptare

mprtia

0Hnl

greceasca. Mona.

era intof, a«p «,i dintraceiaomare. Lirea *F'"™ a ct,ara^ oS care se pasai Lrte era venetici cîfntir^lErsov,

\h

se a-aseste

„gind | f

Leste

sp«

de rolra

jlton, si ostrovul Mltflia

ArtWtcâ,

c de multe

,

si

ori

Esmir, venea ,

sau mutat fttifw,* sau acel ostrov, sl iH pota trai, 3ni Colov ca«Wf«, <i se

jnâimit la Ion

j

-.penj

triai Mo.iaAwnO-Colovîiîor^i du îocvl aceia


9u4« .oeuri inlwtarale Monastirei.sisau^acvt Eii-

nu ivea mare un sat latfr.ujiart

MrMh

ErstfW,

sr

dm

si cei 1

£*si mchinâtr-

ruinele £>rasu!ui /Iprolonia. s:

-pe

ctre

aceti Erscviti

vechime

Appo'.onia!:

de î3o3i

Iul

A-posic!

}ii

si acolo

ti

"'S-MJ

^rmas

numai

apoiu

3s

cir

nvf

AppoioniS.

.

SU-

tcserfseri

,

rn-

mi

salonicu-

Mitropolitului

Aoflonia

cv scrierea

aa v-'-Mfi^%:-dPiS

putr'nf;

mulii

chfme numire Jjî

J^C EyavKia

-'^

F^--:.

cum era

Ersovi:

lui,

itfjtât av-fc;

si intre «ii

-

re

»t>

-

;

dar acura-

,

Ersow o întiinai pentru aceasfa pus| nici

im Mon;

sedusese

cari

\a anii Sec. la unloc cu purta, forul

cL

lui

EJfftnie

au

Si

nul

dup

dup"

anul tera putini, peniru aceasfa

din

acest. 1 ;-S

anii

începui ase aduna u-1

]ocvmU

lor le

Monastirni

si

cari se dusese

Munte

irebili

,

alful

in cel< vecliiEjll

2ie lor

5;

.

.

i cî«

-la începui

sau

O,

la- îjjE

fiî-jSI

ales Prot-

mfrecuinia lui Ioni

1P


seaîuna Eix

5 turbina

Mu"

S(Tiî

.jale

rare era aprope de Aton,

|L

vitei*

l<w,siatrta

EH

ista spune

Jon-

scrierea

cel-intelepf

graiul

vasilre

bmnilor.pe-

aa

tn«o aceti Sun

de slpîniri

'IrâMare. atunci

a

Monastirea îuf; si

de

S?0-

* anff

«edine

in cea veclie

^ntru ti eiaapropt

<i

pscânj

pân

turbura

O- sj °"

&

Clîrui

^^

din

«r scotea

ca<wCace.M^^JQ

Împratului ^ e

jos 8

'f^^^^^

" atuncea blmpâ-J^-

c

Macbedon, scrisore de

«urnete Sfa^Mtofl, care

K

ir-

intru acest w»m-

prin ajutorullui Ion

S -mai ce

8*tel

pe cir

htha a8W

«ilocvilortf

-i

apr

•.

svHs

pasa"

pre

care fir

deStri^'

,-mtorarea mireneasca

î*^j£$ *

|Q^.5^

S:f.«.

^T^I'^a.

împratului Vasilie Mftchîaon Porfri?cgÎK-£J©

i

tîe

:

ic-.,

.*

Tt-acos

*

(.Porfiries-

\Ui

v

care sau ales pusfnicea-f

ici

e

^

M

\

-

sca viafâ, si ae:srfa lor

* ',sv fost in

A V'*<neste

fvN

Munte care senu-

f

Afon, si jce'niu.si

liW

acolo. Si

Munte, i

far

si

ie

..K^rstia

ingreuinur

prihan nostrs

ci

co

fnn3 turburai

i

satelor cari sint

de locuitori

ctre'

pre

ei

ca se

Domnul.

cu dreptate

iau-

551


BMETJost

"«Lte

W'"

S^cvndea wveKtatft.

;

sa* oVsla MeTaua i?ti

chilii

J#4

aci aii incepui

i ae

,

«tr «ra

*

"

|:

i

I

j

JColow

in

Monahi

lor, citi

<i

Se-

jjj

Ss.emevlvt -

Monastica

HL

«lin

in

împi

su oat'tani din visiiria

V.trteasci

pH V ^ajlâ ^

aâ în.

împria

lui carii*, inttintind

jX»'Ie

Se

a se5i

-

^«Monahii

'Roman Mjaca?eiw,jiete care

U»'

I

|j

Filoiei-

/cepuf a primi hanii 3e la împratul

'

t-

c

Monastnri, Cr-

a j*«

*°^nr '4^ sr3 0 r

wn cwâ-

Jeliserc" cu numele lor

Lavrei f-Jltnsie

tipicul

'^ a

'

pwic>.ca«^

esff

Si âe aicia

mici

f numai

L

luup

c

câptlaaW

§U« p-ost, fiuî-, scrie

i acea

h

Zigi

wtfiu Spropc îeMonastirea

maî

Mwu«lw\la «e-care sihastru

*îaa»i*43. Monahul fEttow, in t»«p»l »«*».«« ^fte

Ion-

împo-

v

m

JaSpulatâ mat de cH Lsvra f. Aftiasie „ pan a iceUonastirea tJela Melana, au trit intro chilie apro1

^Â(* '

fi

V $S r.

*

\0%tv\mi

seve'd ruinile aprope

Sici

'

Preoi

t

mm

i. * ..."

inf.Munie v«nta Preoi mireni de «lvja«"biserici mici stfb «picul CS

«TP a 3nul 971

$

kdtrpi

»|jmenit

st

deTHonas4ma.Heiinda.KS, '

i^^P(sf.Letor5fi« 'i#1ctrr

...

.

«umelui.cari

Monas-.irea Z't$>-, ls

actim

»

^* I

se

clugriei

.;v,Toma,Pavel ial^î'

:

:r.-.

-

a» început a

tirctil

Sedi vii S/- Atânasie

Mcnastircsc.

numea Egumenii

pân

Muntelui

«K ^ir^fe

,

aci nici

toi

Ejv-

Monastm-

\$

:

.

^


*

B ilor.cmcl sa fcut Mimsstirca eîela !telav.a sr.Ainasie.ffl

_ !^V*«*/^H

safi vîat lf u«n

nomele de Egumen

sa «cunoscut

iWurite

,

;cavf arj-osf acetia. Ion ;<i«A _i

,/ih«l

c T*B

nu .fcea

nici

glii, sau dac

se

la S$.

«/«li*

te

,

si

Iwbtrtni

Afnasie Egumeni' <Je

în ,

.

Ster-intre

t

.

r

j

tipic

si cel

.

se'

se

aduna.

Si

st

ins. nici

«ai

de

«rele

p-

dfntîHr aî Muntelui

clcrii

stttori el

li

s< iscâl«a«5,3,n'

anul

Q8

rn

jg

J

clugrie

clri-

fr adunarea

nuratea seloirasc nimic;

BProtatului, toii

Sf-

Munte.

P«"« vteoWag pân

isclituri

gradul lui. ales

cu titlu Frof

Usi avea «are

sf.

E^umenu FacW.orifev-

eW leau pus

Atânasie-

vestii eu

iniparâtîascâ.rcj

Lavrei

ttrmflor Egumenii

isclea Egumeni Muntelui

Jeare Wonasiire se^sa ftnea canonc JuWnicesti Jera

al

soborul

cîe

i Egumenii ai Memastirilor

precum

La

Art.S? a

Egumenii Monastrrilor, seaduna

i jS-

£*nj,vin,unt.ae.lemn,oj>3iieea rugciune aduce'nc? 3alaMtrmi judecatei BuWniceti. iarâ yarfeaj

|;e se

jjc?a mai

Ilara"

mân

» tac2A*

oSa Monacilor calrilor

Profaful

i între "bâtrîni

râroislalorera3re.

muîtf Manai.tr i1

lurrtos ti siahinci

,

C3

i acum se afla

Icarr nu edea incninouh". fbla

3c vcile lor.

f3«"

lrre Cstime; er ealerâd

Iiicnitiî tict

"ic'

i nici la un

sfst-ir.ciw.-

un rost . /ice'nd

S«mmtttl

"n " ca acesta

era

sminteli in

s.Vu-.ilcr

pâr.-niii

gonii s/ar

penir<

in vremii» icestiS3'aana din Sfântul Munte-,


^PrvtS'tfi Sves !to.m.?i

Maici

fafea

Jta caz

s^wsl*

Domnii cml

câtii iconoretil.

se

o

nvvta

^

n

ii "si t3;a

Bfcaâg;hk-s din lconomaf-jeuftw câ

jgrStui

^^

>

aduna W.nii

^

>

iari

g>^

,

soto-?a.a,'l^^

-^fi^

in acel timp F>v

ara presfe tote Monasririie £fwperior.sii

^Tlcr.ali

fa»

sisi

i attrinilor

veia ProMirf,

mt

:

în SjYntul Munte-

t

cei veclii carele

stfe de cine sunt Jaruife,

cu

se locurile

clifliî

cu isc

:

«

jRW&Ss^^ t^i

-

£*;&'v

Iar sCton cruci», S<u Eftimie in vi

spune pentru Mor.S-

lui. ul

Benevent, Cu 6 ucenicii

aia

ai cumfra/lociau faeu" orastrre

jrumose

,

jrea^

,

^^#«:t;«!

si r.«vcia

srantrr.opm

Ascraenea

;

rxparaf locurile

martie se

i

c Pretatului i Politia

ccVlalte M.cnasiiri.3u 'r

trebuia T)ani.,3ru-V;

MorH'cluî sei

Profsîviai,

auswla

plteasc.

Salonic

S8u-

53 *»3i

efc.

Sri pentru locuri tof

Sj"-

riali ii

liS

,

vinâufe si

pdure

din

Munte le primea pTota'ul

ia«H;HoJ

nu avea

^8

SSi Se

c

^

dar fui

se vin ies si

ia acele vremi

ii ol

'

avea, nu se

voie a vinJe la altul cir

jclitmle unul la altul

MlaPro^l^iProeWovi-naealaeine

,

-

ci-


r

*y/i

Monahii S

%tâ

din Munte,

si

nwcknnfc

kckliiîek; iar jt©Moaistm 9 5t'e "

"

6< -rri, nici c

rrr:Aî

a lua

fltyw

tele ic

viile le lucrau

P

irru

:â%3ri,Jie

^

cle|

pk't^r.ca m«îsri nu avea Monas-

avea chiliile fnâh sr.Atr.asre,care 3eW p««*ru rrammeawl F rfci,câ «a.

§.i3.[njj'n*«A gu-ve«tfltfrP«e3înr. Careis

r-j-i

:

Pi"c:

.

fj«

.-Ccr.2'.:.--

Andreii?«can Colow. a« josf fcâffflrw & ct au trit c!

al tuturor pusnicilor , si

t

•niminea nu iau turburat

;

dar

up-

Sumcprut mcrtea lui în MonasSfifjalut Vatii

a

se

arta

iubitori de staprntf e

lise Si cu paulul ca se Itof

fîc 3 frJfre

ca

ei o

;

'

~

'*

*

Atonul V

i cei it

sove

acolo

-

lor-

usnici-

plteasc tir iWa'tjrif, i acesta împlinise

"

1

.

t/ara"

9iwt;

*

intru începutul Imp

s:

"'

Caffia.au întrit


<

stspfnire

;sâl>it c/iriî; ati

^froi^cum 3u »

fer

n'dif o

,

i

îti

trpbrîe

de

§.

IA.

acolo pjj,

;

în mimclf PrfS sfintei Nascâto-'

comune

<£ospadarre

[smeritul Monall pusnic

care sesumea

Monaji

Profatul fu tot anul se

eafrcda a ltrmilor o t fnea loc

ve.

tipicul cel c eî

(ir cel întriu

intre

',

mic biseric

de ÎWmnereo

de obte pentru ,

dup

încredinat sfpî-nirea ai xkî

i

,

tot

adunâ

ace/a din veriime

dup

de"nii

•„

ca

-

un

Irniitrl Prot'la eii Sujost-i

Anjffiu-

i prcslavrres. afini

Descoperirea

Petru AionUvl-

Tor mos<«

îAtrrS întrirea

Protatulur,.(4to

nrii pusnici Ja 3nax

8Su,au-'

fost mingâiafr, cu descoperi-'

i prcsîaVirea

rea

pmote

marelui nevoitori

infiiul

'SJ.Perrtr, aceste

pcmii noua

instfrne

ttt este

,

ca

s

Ipîice

d"e

h

3Jlif, în

destul vreme au fost

viata Ivi

i

lî-Itrnîe},'

moie,

anf

Si

SuAisf

ele,

i

OJ

dupa"-

fost ascunse"

"Xonasfirca Arcnului climent Jviru), •Ini

rnrrecrilcr

fn. acolo

dupâ cum

I

muli Su/ost aS-C^

leunse înMonastirea lui Climent, care se pustiise-

fidela anul 830. i sau

întors

chime tritori acolo. siau

n ea

dup

ore. care

rmas

tipicul pusnicilor,

i ati

Ceî $at ve-

spre petrecere descoperit

cele-Q^

£1


tiute de

eii

dupre predanii moule soiului

pentru wnifoh care era ascimse acolo;

c

Petru

di«

ele-

"u i:vorie Ijwis migazrz. imii.ceasta

minune ai fost spuse

-

sfpîmtori lifTraî dm-

ie ei

Câf eia

V

Atunci lâfrmif

cu inpc-âciunealor. St

adus

celdeV£yy

sfintele mis,fe

Maici-'

acolo in "biserica

^Domnului rn (?S«i3 în .* care

dup

ouicehi,era in tot anul se aduna pusa*

dup

jj> s_i acolo

T

au

ce

trecut

au

E zile

slujit

privi

aO dus

mun-

-j

f cinfrt ,si mai pre urm

crlif ere

W;

dintru intit» in attiea acestui

&*ci.silaupus

Ie

TtruinTiram, sileau pus dea dreapta, sileai inve_:?

cupini

Curata",

cu aJoiu, Smirna, sicualfe-

mirosisore aromate, sile cinstea, pentru

^tmduiri itî-oiplare

3 /eliuri debile

" ,

-

l

,/î>a.

siliastri ai

mm

multe

acesîâ culucurie in-

fctorul

sau sfirit la anul âfiî. •-

Vi

V

care av fost laanul

^inviafs" pomenitul

c

83 t când .

inca"

cra

caninelor Iosif, car;

|S|i-J

Y/^. ^

Pe acest losif. stâpîn»

Crei , Iau ru^at

ca se scrie slu

Pffru-^ noului ara'fforuluî faca~fori de minuni

l^fonitul-.sielleau scriso "lui in

Dean ^satele

biserica se

aduna

«prope

re

tir^ului

ea-,

i

«H sevxrsa slujte ^

CSreia

de

astzi

,

intru]

prin Etf, câltgarif, si mirenii; din

i

de departe

v.

W?


50<8

S0

IVo!. 883-

M.WsV^'T ^••.îi'^JK;

'.(

-'

,

I

.

.

j

:

jfi 'Ml reS mosreior nunului rusule

lL.-'-^S

'•.%>•••

1

pentruaratâusc-rrifidir- se pentru atâfacangâri. «trcmniutr. ^

'••<»'•.

,

!

-

m «ace:

rîv ,WLtraia

J*^-**

itcmuiini^^V- *f:/\.\«

m

ace-^^vKiffiw

.:Crî::3 ^"jSSca .asvr-ra -« sa» f <*m! *;toîa *«.v^'' " • * *:'<?• t* t î» Oslroruloi Crrtf,îfâpbi%.v^ t^via• râxicrcirs, jtn partea ':

*

*c

,

•**

.

'.r»'-'

-

-"i.

/

Sc

<*l£^ f :

1

•'•*

^"

Ostrov;

;

'v.V^'2 '-i'^*

:V

-

rslel, aufndreptae flota

,^;*f|^^f âîfr'f

jR^^^E^3spo«f ''^V' ^Îl^^lS de R^^Ufc'^

trctiea

,

•,

c!e

:.rsl:: ie

';'£'•'*

'

crte.vâ ori

pana la Ostrovul

Marmara

dar

i jejVra

Aixt'

erâ iscusit f-'/&<

{rin

tcf

iocS

^

•'•^Vc^

ir.

pornea

sr rn Eli

si-

f

4^^SS^Sv5^SmI

scrie.

3, pentru câla aB

-Ofa Imaratului vas:ite,^cneapre ArsV::,

1 1

,

i&y«!^aT<» rniîe

-V-'^'jfc^^

vifeaml Ami'ral al

iv stimat cu <Wa-.

EgWi, ivâ cum

881-i-

tt

'/}£v^SS4-

si

cele-lalfe

Mareea

F«/-'r*,atffosf iaanv!

el se

PttCOni :',pe Marea.

iscusiftr!

au8r«,5ar

'••^^Usceste miîmplâri

3f^^|3^^^| r: VS |?ii^ :

Sicliiliei

Sfhaseril.v. i;

^Colow.Prottr

mm

*.-<*> *.

.

Fotr'e„

EgniascS jcsre, pre multri 'ilua î« robie, pre

y.:f'4

f/fa.-'.

«a Ewir.Sai^/iiuIlui ore-câruia

l

3i

Mttf *v era

Aflsrej'tf;

anul

WotOa

Secret

.

lui îon-

ImpâVfifwltff

începutul luni lui Marffe:

î*^*;^^


l pusni

de i?me

cacaforui

rmparatuî

vtmal-

Jstîie MSciedon, Si la tronul Scaunului Ivi. iau

Kiiul seu Lcon îneleptul,

dup

linii

i

împrii

au

împrteasca lege* ta

finea pâjmnturi

era 3afori toi cei

ce

U

primeasc

întreasc,

i

Si

hîrtie

.,

f

clugri

C?e

»1

i

1 i

fcKeia ca si acolo

)au Scris

se

efi

întreasc

cl

nou împrat

de la cel

la unloe cu scrisorii?

c lisau

cv cea

ul

cîjririt lor

,

m

c,t

scrisorile

au întrit scrieri-

s-.ar-ssîassa-

veclie ea<reiâ alwifrimlor.

i multe

.he-

.o-

sate

j^cV*!;'

i

lomuf ^mparaiu] Leon fcJara

o

no au

Clugri

Pfora pcdtonii cr;

-c To

numea, i

Jlor,

rf^*'^feliuri '.•'Ok^.^sî

acea sorisore-

Atunci ai

au început

â!

strim

clugrii lînrtitcnri^

ecrojie si rnfricoseri casei <oneas

din .4ton; ca

ati întors acest

i primea

cetit

3u isclitu-o pre ea

Colovului

leji

acestei

ssu dus în Constantinopul. cu-

acolo,

!

i

dleS5

«ou.!

cri

s se duc se^y

întrii casesf

fpineascâ averile, tiup întrebuinarea Sr

mai mult

împratul

toi

o

avere alor cteserrrsrfa-

Munte

vlatâ dela satele

spre naterea vite.

care

ptea

vitele,

de strimtorri le/ac«a lor de]a aceti

dintru âceltimp sau început linititori a nu

si

setenîi; se

supu

:P?.'%n« Mnstirilor celor de obte ientru ale lor sfâpiniri r i

.

''S'

/g&it

pcate

r

ne îndreptiri

£5âiaceaste nesupunere

lf>$i,

»•. .

.V*

.;

j^^fe viacuri,

.

sau început

sfad pe mul

fi

siliasfri cuMonastirnici

'«;'.:

7'^y


cu feluri aeartwfî

.

dupi cu« in Aton.

<^acâi

cea

jr

Sfer

ia

cele

I^f

,

g

crndnu «fâ cu

c\'. v

£<*

r.;

//'

$0 'ijl

i

pufinfe caseporfe aceast

-'/^,

^£$5?!

artare sce-*.^'

i'afii»

dtaW

aa

si

« Consintinopul-L

lin<s«

st Rtfriatulctsii

r-mpârteti

'

puse ck Ce -(^^fifc;^$ tgtâimi* crrime , care era fuse

,

^j|

Tovoiti asupra linititorilor-'

^jijAAtoBii

Atvnti Protoi-

.

—^^^.l«J«itr Lih^Jlaiitrî

.tuturor adunrilor,

Leon

iul <.

1

//,

1

V?- i*

,

-H^*

8

pre impara.

el

Vvyso

;cW»<

'Sfiit

reclamai Imp raiultri. asupsî

apu-

wf cari

laui'nserci^nat Iau în î«ri

Ne-

Icliij-or

i 1

|

.

aceasta"

Evprax

inwiw^n .

cs se

Profosptâru-

des/ac aceast

î^^'jil^f L

-peîoc^etwpâ cercetarea lui sau desco-

:

/

cr:t

a« fost au K^#f:.^rîttf 1 r

v

ce-

fuliiiori

^^^'W ^l frea'^ 4 'dwptaie» la-.^^o^/^Jerii ;^î°îr «te-^

lS^

'a-':'

e averi, si «ele iui aMonastiri ColoviloY rmpratoW^» «•

Nîl'VXlor

'iele

^Vy-y^-'^

V .

au veait acolo oawa'rf din Si

-^fdorocavâsia ,i dinHolomut sate, '

X*3

;

j

^jl c

MSjj.

sUoai-

înelept, casei

Cel

ia Coasta^

9 acolo ctre Jeicle

au rugat

de sub al Coloriilor sarcini'

eii

WM^y' cu

:^>; Si

saotrs

r&VH^^/ttj|:jl

dreptatea,

i

dreptatea, si cea

au fost ctfrse.iîaal daal alea aufost terse.

aafn

"^f@l§^

mtrrt mtrit-

°\'^&{&:g^A lon i\t linititori sau linitit .au primit /«pâra'd*eptatea^.v'-)^^^ v ^'>.|.«tewca scrisore pe pergament, piv'na

''

*

I

•/&$&f Ier case stâprneasca

tot

Afonul

.

ISS&v^igr; ti\Xp>;


iîwârai dup SC

e

lion. pentru ,

^

W^MB/^P^* 'v^-^tâ "

t' ••

^4'iî|f45»'

drea.'jB. ,

^Jj^T/ftJt

druit lor Sîn-

m

pzrrea futuror

acest Munte nevoitori în yeluri~* de

r «a 'O

-i?..-.

cererea lui fon

numele Colow, pentru

socoteala leau

colicii"

Duflmexeesti omenii

sau învrednicit

fagriji-re

dr'n

nou

2îai.

Monastite de acel Ion. ^ar cuaceia celsesf locul Ersovului

gineasc" numai

,

i

aceast Du-

mne*eeascâ porunc Jertcifului pomenire tatlui

[nostru

i împrat

va anii

-

Bara*

sau &xii infru trecerea caii-

..

mai

pre

urm

cluari' Monasti-j

9&^

cei lui lan Colovr. intru începutul stapîniri nbs,

tre

au venit

«a".

pentru

lion-

la noi

c

«ii

f in loc ie

.

i

dintTo parte ne

cer Smgjiilion

întrire

tl nu lise cuvenea ca

r

de

ruine

se'

si notarul

sub sfapinitea lor

•,

,

u

yacâ.

au

dat stiin

de întrire -Sin^ii

scris

i

druiri

ts

-fjtr\

»u însemnat f-

Atî scris

mal

i Domnia, i ajar

tot

de

Atonul, el

tbte


0g?h au aywat i « :

o

artare

«i*â

scriere alor

aretnlirffce

sfpinire

rea lor uupe nedreptate

A^^'vfo^p/latf

;

cîtrpâ

Sfipmrf totMtmtele Atonului,

,

.

cum spre-

ca

mcar

5

c ««a 3a.

viclerjul lor

i de multe

ori

vgg

,

a3trl%

"

^

I

-

?v-\a< -.

1

t^^V'^vo

i'

fturi ,ca s«le -fâcâ î-n<treuere,

se silea

,

t

in tot

«se goneasc

pe

cfîi\

clugri

ev-

-<f


l

la unloc cuacest Smerit om,iaii acestcr iubitori de averi

caf Monastirea Colow cîi acest

nostre, te(e

vapu

;

si

el

porcii-

Sja-i

Protospta

lui

pjH§g

au adus impar- i^îfgfl

adunai

drepte, si au

cele

aîvpr3-

zis;

delege

cu grozvie am

lucru, lam încredinat

rul Wecljijor Evpraoc ti ei

i jr

,

.

T<1

-

dintru araîndou prile dupre porunca împ-

rief

nostre

ileau poruncit lor

,

întru împrtescul orai,i

iat

ca se arate

când

Egu-

menul Monasfri-ei Colow, tn vederea Protos-

s

Sptarului Neclijor, ai însemnat ca aiurrii eif Palomi'e i ^tânasie.

jwsau artat

gjintrelai dupre

|prot'ospfariu

,

împrtescul

sitin

vasilte

j" ost

secretari, cleossebit

dus

[cunoscut

împriei dreptate

i

aii

;

nos«e,care si în

i tmc

ai

plecat

dâf

Tiirlr'e ,

la

I

aii

cei

Jost

dat-

desus

xtsi

intiifltaj-

împrie ano

i arovl pentrt rup acea «e3«p

ureclea

ldreptaie,i auoruncit ca Ltaie

Î

scris-

adunarea fvfuror sau

scliimbatu-o -si

aceasta penfru eiiluna aleass

[str.

de

de Profasicrit

pMonalln din -partea lui Colow, âu i

-

Proto.jj

întrebai

sau gasif câfotlocvl nui cu dreptate

(tnliîrtie

10

Constantin,

i "Protasicrit

i guvernatorii; . i au

'"aceti numii fsi

arate

Si cind-

amândou prile, Si au josf porunca împriei nostre, prin

dintru

^itejan Magistru i H» Sptariu

se

fotî

se

:0

cei.ee se nevoesc in

t

i


scfmw dup

Monaki

Aton-,

tatlui

^ «5«v mm

voia Jerfeiw**-

i împrat .*lobo»f

«ostrt-

3t

cum au fost i sa «de. ««/«'« ««lolw» d«p

teW

s'etfe

suprâlor

dreptatealor,

a.n itfonastirea

aahiU

împraK cu

tinerea locului alErsovului.

B-

a^W&toWi

fote

pte'triW, vif;«

'culucram

cele-lalte ale

rîncWi

aa

alte locuri

prin

si

pmintului

tipicul

(«seae

frf&ri

fericitului pomenit'

dirpâ ii<-«a ;»i

deniei ovenire a.

Jr

trit mai-inainte,darMo. Colovuluf, lise «dejfuleaze

dup cum au

loc

,

cum pe p*fe^

dup

sloWi

eWexe

«

Sarioti*

dup-

cari se

3e si pentru intrirea Sf£* ™d«ptarea dineo« d-airna

acolo:

jtte.tffeatrv'

tonului, i pcn-Ej partea Asdiitenilor din Muntele A judecat/ din parteatru impiccfunea satelor,

i

^

Colovilor-

'.

oi

am

poruncit casedea

stgâstsz

^ /din partea cari ^fnAfcon Aschiteî. desigur . a noastr "bine- cuvintare

-

» singhilion pepergSme-

g*nt

scrise

,

întrit

^o-blioiwil fericitului tatlui nostru

£Ust\ scrtsse ]«â in dictul ..cosi

si de

c

cutare i,

ia

stn-

i tmâ-

luna-- când

în anul

nbstra "bine credin

Dumnejeu aleas

,

sau iscâlîtsiâ.

O-


^

,

m

cilitura

T^tc

ii

împratului sau s<ers

jm*

r

4-

anilor •

si-

Aceste sa

Monastiri .itot Atonul atf/ost âmâjtte de

I ^Monastira lui

tiei

4 *

Amrui

pinirta sau tinerea

lui Ion Colov,i«'ru începerea impari

cum dup --i-

il înelept , c«" '«••••r-->

Leon

dvi

"anii i:, dar sau liberat ^ama^irei-

fi rr.

t iei

:

ta

•.

î»

$e vede

descoperia-

Z:

Aton-

celltntstit

A^n

Idin Salonic

Is anul

cel vestit

5SS.au ven

EJtimie cuviosul

* "'sau stn4-i.fi: :n pustia captul Muntelui - Sj in cel-

I

*lalt

^fia

.

3n luna

lui

i numai

KSiâ

iile. eîlati lsat iof3-au-

cu tm ucenic al

lui

uhtorgne

in taijiâ

*-

nttâctotf.tttf ivs în Ostrovul Ivi'S.unde

vKsfitSit k

:'n

O

Octotnorfc

1

SS-.

(

vedi

%

10), -Acest

-i?r t a Cuvios Pin'n:e.au/o;tal slei intemtetor a. '^rusnicesti

.MPtmr f^Kin ^BJnit

vtrf tn Aton, cart au /osi inctftrtâ

Atonitul

.

iiri au fost turburat de

timpul acestui Ijton îneleptul SSii

dela ohrida 3 fraii

onastirca

delira

i

neam

si

.fraV::

au

tiâit

iu^ravu-

18-S« pâîi îcriscre

:

-!• .au r,

WM '^B

K

^j a

ImpaVit/.:. .-er.art

7


-

i

m

of înacest Aton. in cel? -mai-

urmi vremi- mtru îm-

<?ujv3

pria lui

Leon

cel

înelept

dt la anii 9oo, Iunie

pn la $U. r

sfirit

^t\.sta

c

scrie Porffrie)

tiv se

srt'e

li

.

-

întru care sau •

c scea

posrtiv.ctar

i

Forj"rrogWitul. frici

-

cmd-

svcesctfullvi

Constentiit de 6 ani, au ctescui si -

^jotrrta'tori

'^lau "-vanul ei

ridicai

'r-^szi

însurat

.,

i aciuat

,

'

predica

de -polcuri Roman , si cîn3 acest cuswvalljri

gg

la împrie inlvnalunaVi BeckemTtfielâ

330-- Atunci

Atonitiîor pusnici

.împrat noaua scrisere

<3e

stf inire

,leau dai acestcpatei,

iiaf-

testul-

In «v^.e]«Tâ<i'd.râFi:o]«i.i5lS/- Qtîhfiomar, si ConSfântw, tefan si Cefiseantiri;Cîed:r.co3i:

I

MssxsMi i"iw<r facere intartff

deln'ne.si sc-

aaevcr.

împrtesc

Iucru! i

dup

^tioîrrea ca

,

este.

înjrijarea

cele "bune Se^ie

;

'infâriie

i aa

oKfp Cum au

si «escliBlTjate în

împrii

cei

viac.

mai dinainte de

noi.,

&


o «si Aîoniilor Ascliitem Hrisov; apoi

xrrt

^SttâwipMâffesawmttit iaulsatTre 5

fNte

^Sslnosrro-, ca

se

aib aiS

tott cei

sceia

ia ko-

iomtare ^

de»w

cu <3e S^ura^rne. creifeicosa

«se « se nevoese

itKftr

Tl

8ccV

^^Mun« omenii Duamexeeti m j&nrt 3elocuTi.ila™lot| V^K}~-' ••Hceaiw»a aîdiiaKonas««I=nCoW.s««ietotcu5c«^ ^•Qgfstâ Mjrijire.iseîfajrneascâ WlErsovtrlui sie" «*»> F^ ^S-fâfsre

scris inlfrisovmlor,

jjvjfaa -

^*3«

S^jL.

4otse

de

&'

1

1:

»

dup cum

/ett.dup cum

sîgtw

^^^vbaiâ .V--c ^-*^îs»i

t

s sepâxasc

/Srâ ie adogire i-||c^^m^acelpon»-

ie aceasta

PaWX'. 'S 2ev

O'

eilicurile cate

sttBrf«arile,«iae««€ muncile

»"

va mtiopla.

alte

..,^^^c?e

j /ar

scdere,

CâtredaSamr.iW.se/ielilesS. intru acel Hrisov, sahrl

$|fiLtt

seporfa <3ela Episcoji. "bowi.i

cuvintul nosero.luna

Sin ineeput

slobori

aii fost

lui

;

âaf-

iscbnjr pecetedeaur nesebi»

i dtpâH, line. wedincost

Aigusr sul

|indictul i.

si 3c Imani intru tare a rwsfr^ine.crecîincose j

aleas, sau

isclit sfejinirea «ea._

Roman î S^^îtoiesjrle ^1>&:f£t

întfmplfei,

Roman

ce!

O

cei.lalii:

» «leit

4 »

fofaMArf:

i<âfe- »- 19-

ho împria

£tru

919

.

lui

Roman

91$; au fost

ti ia satul

I-

cel

in Aton

Ersov, înscriere au incepu* a

«lumi cetate, acolo «florile l

Mare la ami-

ore.care intîrnplj

rmie, i

sivei

cele vecii

pân acum, sau

se-

Aolo moii-


im i

au

fosf intifiii afuucea pelocul cetatea aceia la.

st?

dat sfcpînirea

kSIou CoW.

e

fost venii si

9*S.ao

^•Jan:!

j_^>i'c

Si Ersovenilor

,

âvrki 3in

co<Ja

20? arenda

Sar

,

aMSft

sclavi Bultrari, silor

.

oprit defmînt aMonasti-rei lui

care ajucea

woo. Sa

leao vinduf

Muntelui, care

!

msuri «ari ae^rvn-j

împria ei;

pâmrntul rin

mainainte

înea b

•]

însemnat msiapro,

Atonitiler AscliteniJeati

pe spre Aton, era unloe jielreonic, s.iufîn cu toiul .Pe-

ntru aceia împratul Roman atuncea la poruncit ca sele

clea

in toi anul

priimessca" partea lui iin Mor.asfire refl

ST

mm

tfi2,au

a-nul

fnliasna citeomone-

de un /rate. âar asa 3upre cvmj'ies.te care era se-

da*

CoWului

de Scum

tirjîfi

la ani

.

Atunci Monasti-

9So âutiinîi indar I

cel

Mic la anii 9fio.

Fi'iul

clin

Roman

Hrisovul lui

împratului Milail

-

"Rati«;a-

ve, scopit 3eleon Armenul.ausidrt' Konastirea Ieropcta.

mu

Jesl^lea eu Scuterele "bneti ale împratului Bizantin-

Romani- la anul t?Si.Tof sf-Pâvel.mainainfe esjîr-

i ful

lui

care se

A

Ywfm

40 cJe/amilri înloc depmii){,care aiifosfluaie pentru sclavii iulo-arii, care se vede

§•

3v

zidii Si Monaslirea

gseie

în condicile

mai

sjintului Paveî,

pmtru

-multor Wonasfrrii

2o.Fe«fruI»efrm«S &mînivlvî Afonifilcr si al

ErSovulvr la coda Afonului.

ai Apoloniatul Ersov, âucumj* :raf

cîela

sts

i-pmitt fmintul Tindurici care nu mica o-

'j^,

A V/A

.


,

parte v* vrchrme la anul

sc cuvenea

6?6

«onaîij!,a<utic«a aceti câlugâri

jr

deaj lor in Corjsianimopcl

raii friei

cer

âm

au ftmtt rre&r.w

.

r

veclmne,

tr^is in «Oft*,

El iii

>i acolea eu sau artat la un

m

'oparie

aepa«me

care

kjieste din vecnime

J^tri

j^tarnicie

i

ei

w nrî. .

mir

intru

din vechime cart: de ho.

cele

parte se la Ipoi ra Salonic, intru care o

era scrise

al Rindurici

taftaua!

e« Ersovicj

Ioc

ivs]m

iii

vinduia Ersoviylor

e

sigura" alor;

ele

intru

intirti

i

Ipof,

ce] intiio

eâtra"

* «ft mrirea ave

ca serice

,

Roman, ptntrv

si

Constantin

^

' .

:

.

[ea

lui

:

W.ea

jajîaâ

Km* 5

3w

V»^ t

1 •

"-

-O

3? «taprr.e IKft

vecr.imt

a«re

;

:are-

se incepe dvpe Îs*™ Ersovu-

Jar itfriîovi a!t

dupre numele

Hr:SC

::

Vssi:; Hs

a!

îrs.*.

I

*'«•

idaieajg împrailor, Po^onafJustwian, Censtar.ffr. i îrri.a ; ::ar/irc:rnie|N

Teodos-e al 3.

Konasirrî

!nea

una

;

M*

1

opus 0 *" Cnenfarhj, sau

nume fefopaofei ca lor lise Cuvenea tota" coda Zr>u. itiler

ii-

cu erejm«s« ore.care anu din Aton, dar fa Siderccavasia.

V ia un loc

si deîa

.Zku încolo

»

*

»

poâ

<a-

se incepe stâpmrrt* /io

câWârif»

Muntelui

• •

»I2

I


1

'o

C

-C5

^4 ;

y* ll\

r '

J

«

'

art an d«< u>ici artând

i:

i"c3r?pfrile u

.4(oniii

fh"

W, mr tocmai

I

K

cela anii -

care se începuse,

* -_6?£,

in-

vechi;

cîar Crasul Âelonis-

care se schimbase

ir.

H

Er- fcÎ

sov, care tiv st tie 3e cinci•.

«

'-^

coda Muntelui,

'vi era început

i

stpîr.ea foi locul ace-^3

(vfclala impâr&esc, maipre xstmi 5in singur

tima

"cerea dela

î

se scrie

i

ar,

c nu

clugrii, ca seliotrniceasc

Afonitii eii

parmritul rinJur/ci culejiviri

clugri?

«« avînd

aa

i

scrieri,

2 «pue-^."||

pentru- »|*p>ea:fv.i

pufuf se arafe întocmai hotarul sfeprmti

.sinu 36 avut, -pentru câ

re

IpoUljMî

^ ÎT,.-.' ^Jt^Svq

sutrcT-;: v I

Ersovii -

st vede, ca Apolonfei

Wsrn'tereî

"W.

nu au rugat pentru aceasta

lsând Jâr lagre

,

.]

3e sama-

^otârnida aceasta eralucr J lui.fSjP*^:J^

^co

acest chip, nici /4{onih", nici-»;

jErSovt^i,

i

nu

netimd

k_se

$1 mult adtmânc!use,î

'bine , cine

sfâpîneasc

^aceasta ^oiarnici'r\ Ipotu î&u plecat ii

ca se

gtrle

împart

locul

sau împcat

;îr.:'ntulv:

cel

rssu

cu

.

pân

Ye<jend

<

un3c eii

-

'--y^

încurc af urâ acestei £;

tt tS Sfad

silit ,

'.

Jupe Jtogoste.i

amîndouâ fr-f^fc

^ de la

"

captulpât&

Somnului Meftodie Eiumjnul Monastirei.

|Hristmi^pân la 2iVu.

se Jre hotarul

^

3el& mare

:>

.V-,

^»^*£y

^tm&


1 i43-

-

!»Vi*<t\i <C ««-Vt

ips^'i

n jr.ar,\

Juf.fin

j3j Aionvlvi B** rimii I 1

Hi)

•.

W>

i

,

Ji.a rureria iIiimmu

ar îice

.

.Cia-uT-.^

i <îe la Warul Wt,

,

fi *

«1

•»

:ot

svo st:«:rta r/rsow

se rarei?

cum)râri3

I

in cvrat j:s: ia:?

foimiatvlii cârtise curenta

iflyniiia. Atociulor

crsov.

spre

lu:, S!

cum

COTg^rea Srnjnischi

]a

riei siXtwts-.itfaCjiorlvT

junei

le aii t;».î.5 cer.

J

U'aiiior ca si se 3ucâ i :

3

;a

fata locului

msenint

si turn

sar-

.-.otara. .

ipotoî Te-:-.-

Vi-V

Srit'ârv.. care *

iu--

tvs aMarti

se se

Cu- eif la ^Sta

locor*, ie-

miniu-st casenv

t:;

ca

£ JM

cerfe :ars at- inireljurniat 3t la •

cu j-jramirit

tri

»

k

(Jura ârîgcs-*i

ibe

^e vrrrracâciuriea etm caser.use

se-

acea

se :'nrar*ac:a

I

':rr.£tâ

nrne tn veaerea al ^rk'episccpvV:* Salonicului |

QCtfiQtiL

i sAO fîivl

acf se /urinânl.

r'acreijrnta

I

(reau fl ;ri5' scrise si aceasta defof. 0 s* s yfoj

1

/iiomff cu Ersoviif [•unei iwnc po*.

.

*au 3us1a

nicH

3u£

.

cu

j"afa locului

fenscrea

:e]

mmi<i

i 3v 'netâr

|

HTaminluloi.

- rfiov arabi Srsoritf. cerea ci selt âea voie lor. ca i< Tsi acolo

Ipasci

visele

rin Aivti

;

:nt:mpl:naV-se sevre var

OS4


Ivari,

|&*

ide 4«a

aseun#<

s^ii.

i se*«

5i

cal^f

sr

8

fierea

se

«sywis.ea aceasi cerere lor leatî case P b«e ivirea clugrilor, «v

I c«sfe.

g tw

s

i acolo

Eavori

^ealorau

dn:

reclamat

fliAtaulorif «<» StrmW&re

vi'elor

«

eH.iftrf deacia

$mi

sfe&itea^ _

«d«âwî.4iW

Jor ui,

ca.

Ersov«i,enfru

au cumprat

£

8Je-|

3eW voiaj'

bidesttrlarea lor. |

1« ir»pârf«sc v,i

g

âtfprirmH o parte deloc Je||

.ada'otfire

^loocTcîe

destol

da<

| N

WW-

TomS Vas^âTiUjeau ivat

ktimcea

5

^reu

este

Pr'n ccaa Muntelui

.vaca

w^S

in Aton pen- S

msuri a«J«u- tiat

cp-f

-_^subsiepintr«a CoWilor, r aa sau- I ||fncep<rt

si

fctfwShJt

sau

xtic«dM<4rea roilor

jfcCtfrrsenia

i

Sem:i

Semn

M or 5s

Sg9**" 'wonaTitXu>ncn Monastirer

;

Roi

i

altora

Anreju,

Gn!?orie

'.

ir'r.

ms'nii'J

ltefrcâr'e

Scilrotu-

Kristma-

sfintei

L'">

sas Iggtofe

1

lck.iior rin

«ML

c&entaric

tvts pror

;

minu

oare

tm-lwllvi

semnul

Halu|

va-

Atoai

Semn seuir.ul

8 Egumen r <f.

O

lona [iofl,

f^T^T:- tr?.

f

Bep

*

I

•*

*

va3a-

tuturor Tslor

siîie-

io-

ti-

Teo

1


Arca

Sfnm

a

l

iiriuror

Se«Mul

t

Mona"h

îs «tf»»7e Tafiu:

.

cetate-

Din.

Afonii.

pol Rojin.id frâtului sul oi cei

de sus-

Uiscîifi srns?le,fi ptrsc-

Sffv

<3im

voaua-,f|'

Toma Visfl-

3i

r? si

©Sr»;

wci

^|JSj<«a

;

Eumenii

V/O '

o

H> -

t,i -

sefenii

ai Muntelui Atonului

«Mcumpsratu-o, O »* _ , .

ar«5â

***

dafariv daforiu si .

.

fota-

£

totif-

1

pentru

dupe erte.vâ

vw-g

acestor settmt fwîntt/1 rmdvri-

vînatrt

**«* wt î«*

sisinf fir-o, istni

'•0

cv

Scrise-!

incre^infarîi

desvirs'rt dtsleifl

dar noi Atonii/ calmari, pentru

W&^Wt&g&ii C^<^tne.a«

locului

sigur

f

v

j|

la

eH

-

?5

nu

am Wâmiei-

scâfmessc cei care se sc o scâfîneascâ

H

...

c"

"

î

|

g

su-^,^*.^

aceasta 5 de unde Afonitf pentru

>

:

(Av


ludat

o

CiiSCâlona.

irfMulvi Ipot

Sfrnîtvl Episcopul Nostru •

-l .1

ra? o o£

i

Tul.

.

,si

te- 9*

i::nitea

ccloi

.

de

sus :îs

insemne:ii 1 of arul Atonului

ine:

J^esfe pâr.a la 7r^u

Ipot

^iCrjjcrrif;

ViSpifrii

jvcfîcâtoriu.]

rugandu.te casc-

,

i celui

Pa de

.

pmnit.

vfndut

selun-

acolo Atoniilor; dar-J

fmprotiv 3m zrs; câ

cumprat

prniot

{)

am :ts.c anostr Stpinire

prrmarii

Inoi Atonii:

Tom

.

vsfsuriu

Zorctra

o -parte

de voi. ni se cuvine

ttiare de-

nou

;

;i»ult'

certâr.cu-se pentru aceasta, jrandouâ

Mlmpâcat,

i au

aa-

înscris ca se Jre

vtuit sau ca dela

tvl Muntelui îemnuJui Kef toate Spre Jr^gu» Se

K^fpuse hotar, dela mare

i cimpurile.

nile

cari

Istapîr.irea Atoniilor.;

dar dels acest hotar sprî

Inie:

ci spre

no":

I-nuavem

cei

Herscn aven: stepinire presic tot»

iin satele acestor

nici o

stpinire. la

îtntinct-u.r.î -lesn:

înitoru!

)

f se

va

st

iar

apleca "la cele

v

s:p

ne despari pre no: dupee cum-

i

nu-t

mainamti rise.mai îniiiu estele]

3; sftnta Treime.

Idioi

i

i

strein de

caWâresc dup

r.desfe. i'-ndreptându-Sc

o

spre Aton-

îm'orndv-nt.iTituT'

care parte seva rnîprotivi

ipâdat

de cinul

hotra, i

Cre

asigurat câfrf tine Ipotul

c viind

Jr.tan; im'eif-

'Her-

cumprtori-

Srntci noi Atomii: dela aceste lo-

lui Colov.

tar.

Ji'e

pân la mare. fitote grdissntswe2ija.se rmie Sub-

json. sejte sub stpinirea celor care

Por

cap

psrtfa

cretineasca ereaceasta

sd?e

i se

os':-!

cea plecat la.

O..

O

O:


v vot avea

scesfe mvoeli, ajara deaeestea ,voi

pomwig^iâ

ltanilw

consiliul

_ am p V s »

yi-

celâifi&rsov. L

mu]fu>»mcîu--n?

„a toie acesfea

i

cinstitei?

ii viata

fctbrele «uci. scrise yrrn rnms Iul

Dimitrre

Mor.

în

Ltirl '

Clr'ericul

luna

Gclferorfe

cop al salonicului «artor. lit

cu a lui

1<h

Pftmumi6 ArJirepiSfi cei âe

i al Sântului

Toma Vâsptariu.wofarvl

dedat

sus auisca-

tnmâ-

b_. In numele Tatlui. SialFiiului.

Dul

al Cuvuclii

Maiu Indic

15.

la £o(e cele

Comerciuri)oT.|

dinainte scrise,mâr<urise4

mai

,sc,c£3m scris Cu însei mina -mea. Siriniarvl, <3ep(ela tofc U_. Vasilit canaiiantul «nrturtesc c a» scris 'cele «lainainte gertse ,

|

cu însei

«ima mea.

Ll..Ia numele Tatlui, 'eei de

O' ,

jatela

tote

ete

MiWî

citricul

alW'-

Crgof ie Vsptarul Fuscosul. + In numeleTatiiui, desvptulâtirna^tcete delwnbincv'defa* " c de .

-

m

etvr aecanaj.stwruita.

Kvmiv&l*

(.

Potfitit

)

ore. Cârs -pufrn vestit-

oare se ^asa în

i'naUo.liS

J

*


-

- I

!

iei

yîn

au dat

I polului

ie vesfe

cafacalenu-

'oraa

in

,

ano]

/ty»sau pomenit pentru- Atonctile TlonS. |

delahotarul Monasirrei Ion Co.

fsttrf,

^low. înainte spre Aion, .pa'mîntul

,

;ele-lalte

tim

inea

t lucra

aed.ase acolo,

cei ce se

Monastfrr

,

pân

i

<

iniru acel

nu sau tiut pini vnde

i

Se

Jtinea sfpxntrea clu^Srilot,

seincee pa-mîmul

Ist deunole

fera de

cer

i de

aersti acolo

rincltrf i«\

.

cari se In-

celelalte ncon^stiri, din

lAtonesfile Konastiri. 5upâ spunerea a Yi'zantiiW

fere a anilor

hi Teojan ,

[împratul Roman Int

i

Ion

Mortalii!

CoW,

cel

S. 19,

.

aii fosi

care

mare

,

scri-J

au primii îeâfâ de la

i foi

deicolo Asclite-

ilaanuî ^So, Monastireâlui

i

data CVrurinilor lui Ion Iviru

ITornichte Condeleon. de împratul Vasilie Porfiro

l^nenitul fcîup cum

se prevede in Istoria

[uri Ivifuluf din Aton

).<.

ai primii

ac {ir

t

Ict^n > ila anul

9o6

veniturile din Sitlorocs

vasta, morâ ceapa, -pescria,

\apa ArseniccrS )tn

Monas-I

ccfurea de

,

i hrnea

di

porci -

sfejarit; (.Icîew),in sin j

'.Jurul Aton intre alte Monastiri

Zîgu.stgisa Vatoped Creia Scamandrrn -a

,

f-Vitilor

,

Plai,

Profatu

w

clime, Milopotamv, Ato,Pavell

Arhangheli

, MonoSilil.i.


miâ *' :i irice» Sfmfului EJtrmtt "j înrcume» «umfle «jim"»' £n » "*<U o»;lwi.:;«ws ;,i»ltime acestuis claia sfatie; iniia inâlt>«

^f^^^jyMoriastKe *3Ji Monastice £ .» i'-^i'-T _j..jr V'^dar adec >

l^&tâ- £'ixMi* la ci3a 5faa«a

'V^^Pi «£ «

Ȕ

"

99W^

viosult,i

vecii istoria

c

atS cleProfu

Afa nasie AteB{

f

*

sf-M^e-T^

înlflcatMeto<

r

Monastici CetWsului v .H-eM «) •

^4pu

de «»<*«« îaîwi justrxt S {iif o»

^au venit

,

;

llui

s,t

,

2

^ ^P£'V.

sfintullemn în cruce-, ceera- t

'

:

ic'e

f,mi ei: ctre „'«..Biei. «ti câtre inoiascâ.s:

.j

*

i

.

^mijlocirea,

au

J

1

cel

vestit atunci

Aianasrt- * Atai*S«-^#f*

intru-, înoif rtonaslirea a:eia.

vremi, dela

(scrierea Comnmo.cap-

iii

C

se ve3e ca rn anul

d.la

auvenit^ltgati AndrianopoliH,

sfatul lui,

'

~[jJ

*

avenScu intim venii i„ wafop.3, «•

V#UMt.ih3

'

.f»#k ^ ^«^^SM^^V ^.Jgg^ Ar-^ ^

ral t r «ostrovul acela de

m

care au /ost

dttorului deviat,

^mj^era numrul* flfl«3»$S& ^ «

^

sau întors la erf calu

,

Ascunse in sf-oltariu sul-

,^%M:^* A

0;'

jft

^ 0$$&4

scos icona Maici J9m«i 4

Su

3

^

ssx.iAr&fm P

câlujirii în ea. cu-

tel

iF

^

«ahiainte de ani

£^^E^*^§,5i>ut;iK

|MjpkC«t<

'

«S»

Munfelui.

'

I o^SJ'^'* C^»

'

."

'

^'.-

pân du> 49- Si-

U°tO

V.

:

I


.

deti

Stiflurf înscrise ptizt-ca

Aici

j-ace Sfinful

Al demonilor

itânasie Traperuniul.

prea cumplite].

perjaiorul

Al Monastirei Mare Lavre Monahul

cu Japta de

cel

celebrule Jondatoriu-

cugeiatori-

cele ctresîi

Kofânduse ca:re Sj-Triime. privete

inwrmintul

Seu isvorate

îirsind Trapeiunta, In Constantinopul cu

I

iplin

.\

lea/rânul

fota

nerednie-

ce!?

tmduiri neaujKe«asterei sale iubit.

învtura

Se sfinta credine cu dorire

La Muntele

wormir.:-;.

<3ms<Mtt«f«alA<ft

[Sffflf«roi AfaV.âste

s'a

impodotit-

«strmutat

aalero;af rndata.

cîliminul

Si it Scolo fu*"in 3t loria omenilor.

'•5

La Aim Unde a Inse

el

se retrage la muntele mrnunilor.

se

ascunde

cuta

în fot clipul

vedea raza Sufletului seu în

Deci supumdu.se' rugciunilor celioruîui

general

lot locul-

celor jerlhrti necontenit-

HecliiforFota pronumif-

Primete to&^ul pstoria, sila patnit

Ca unt>un pstor conduce

oile sal»

cele

etern rnflarifore.

cuvinttore.

Locas,urilujlonine:eu eaijicini eicL'novte sfaVilind1

ralte multe cu «1 prea minunat îndeplinir

i

in cetate cerescâ

dup

.

ce muntele la transformat-

Saliînd siflucurindose'snTMat/lclurlsuî a slwrat.

Venii dar

i cu

prf.4:S«asie.cudrâ^ostt-l

laude îngereti

rmctndul

Se-1

srutmfelicitm.


,

,

i

l

'V

*

K>

tercâtor. Bucurate tavuie al demonilor ctre 5t Jir aeacot» al nostro

,

îwmti

Ca 6

mistuire un iubitori a*/it a «o*tri

St *

copiat itilavrâ in 6Itttiw.a n J I9oo-

.

a™! 921 , .o','

rvgâtor.

Btrrtmejerre-

Mijlocii cifre intre» Pre fx«ta

I*sfe afaarr

/KfÂ" %'' V

*

,

fetiwprafu-1

Eii

k««

a ,/ fâc/t

PiwafJ a* /«< * A. «gt Eterni 4fonri,ia<vn.^p

in

loc

erl

" PtotV

Atîianasie.

i

mtiiv <rpA

Ion rwnisclir

««âriCd-V

1

.

Fpelocu]

acum Monastirs

5-^ Iviri/iui

<W

6f6,a»ri; Cltment

ofe-ca«

cîe

^ascunse întru I

cîirrnrtif

iui

i-

,

ale lcr-

mosfele sJînihrA;^

Atwitul la

Pettv

anvî^î-Hi sao f wsttH .

rar

anul

lujnr

o

cvîSwrca a

sf.

* o?

.

La annul-

.

(3use-

ai fost

in Prof atu, aceast Inastn-e

de-

din nou-/

ase âs«:a

aii inceput

mosfele

aT

1*« Meigâtarul

,

U

M»-^!.^

anii-

Porjirogie . .ai jost 3atâ 3e împratul vasilie '

^riitu]

.

Mcmallului ion,

rTorntcW,

în

ScTiimbarta-^''^-


Xj^Monasitrei [^paecars

Ivirtrlui, care seo^âsa în Consfaniinopuljc

nu

Tornicllfe

Tom.

^ri Ivirulur

aii prhriii

In Istoria Wonasti

.

(

•> trifru aceasta"

Egumenea

Monasfive la anul-.

jVivî celui pomenit

6516-

'lâciul in Monasiire

Ion- Eftimie.

lOoS.).

'ude partea descolo.st s\prope ,

mare, ca

de

ca «isie dinii

Irtfuri

l/nvmtsit Milopotam;

M^vsnâ

la

°7

o mica" in

«rire , pârtii tlSvrilor (pi-l

)

sise-'

acolo

,

la cretinai afe , att

~**yosf capiiea Avfemidei-

situai

fpoiamif,

loîea

pnitul

au

viac d-Hs- Sfjfa'nasie Aio-

r

'

pustie

tf\?'srtu-o

-

i cu pretai

asiupaf, si-

Mare.MuCe- Ol fo5t? /Scut oniicâ "biserica, in numele Ssfaiie

pavrei

cu chilii,

u Tipicul

nuscript .-Esie

i au Cuv~

3eâi(

vn.iau^cuf

Pâr- Aiîmasie

i alf local Iiavrei

Cotiacui

dmAfos,™a- Of

deprtare de 10-

0-

nile,pr5psfio5 st umeircos Milopofam pronuminausi- ie unde

pra

curînd

maferialul ciepietri

Ju Jacvf "biserrc

scrise

cel

deasu-

mar sus

ela Milopofamv nuprea departe de

Konastires

numea

Pilojterului, care se pro-,

pe vechime Fteria

.

este in

remeiâta de ore. care ftlojteu-. rn cea intitu

i

la anul

epoc

al

cluarilor

6?6._ sau pustiit -pân

Îs s«ul

veni-

83C

^


i

iar

^S al

atf

9S*.

Curiosul Afnasie Atonii,

si

adcuâ

si in

«M

avavut

sfinita >ronas««

I

S/orte veche

Mr mrfl

8î0_

h

~ -s

jinal lo-vrac întocmai la

a

inei

Heks

cuLa-

cum

W

intro

conic a

sfintei

vede la anul

st

Filo/mu;V-

tt

notri

se

|«.îee

Lape

i

es <fe

frumos ce

jel de

[

si

Fferi

se afla"

se

numete

.usisemat cunote

i

o

stem

gsiârh multe ruine ca"

m.

Crevâto,cu.

pomi roditori , eu'.liv«*i

tc^reci spun;

du

Menas««lor.aJ

numete

h /in i

^

i o cimea^

multe reci sr"btm«,«i ca**

ii.cna.1, si

o&

>eîiK«a*«i«a

un sfert 4 *aeal spreaptrs ca

L. fel

,

.'5

Lsvre este insem-

al despre Caspâcul ,si tti I°«

ceasta Wonastfre a

I

Filofteuluî. seatafa^;

to

Atânasie MonasHre.fn fâdt cuviosului pa"

,

!

pentru api sica.

>«n pdure ; si

au fost eeta*emare Elrneasurma su puti-

iaca pe vecnime, tari waipre it

ie Arîbit

,cw

la-

i tociî; i au

s«fuf acolo

înfiinarea Monasticilor

iitââ ra'mas trsfie

.

si

|

pa*.

apoiu fvgini

acum se*;âmc prin

ii.

cu scrfsdre Araba i u.-eimiivti vase de arama* ^turceasca din timpul acela, alte multe lv-

i

'

Lcrurr sepând se £âsesc in aceste ruinr,Lfrede taiv au fost cea indii Episcopie cre-(^&, titme&sc mireneasci Fteria, ve vremea Sf >î(î

satului Constantin, ani-- 3^ '

O

-sr in a i pre-r


-

*u

r

*

fcut mai jos Honasfirea

urtna"

Buloffeo

e

asfa"«

t

Fi-

Veit Tomf- Filofteiu )•-

fti^a alvrrtrlvi Monasfire.cea de

înlime, se

strî»

gsete

<îin ,

"vechime Wonastrrea cPrwîe-

rncasc

care senirnus,te Ato.(Tom.tj.

F-S' 5,6

-

i

3.f^.isfe

i^K^y^ Egumenul

ff

B^Hffa anul ^BP^ .

^icîncl Sau

TnofÂrif

el

ei

loan,.

943, au /ost

i

rn cea dvpe dragoste

imzni^

Atonitiior la coda

fsfantin Por^rro^-jienhuî j

rf

ât?

întrit

acestei

Monsîi

c*re ise et/venea ostrovul

casandra care

}aLTk(&c*a

st

-numeti

Altele

ll Hrisov aî Jericfto--

.

iî(ri

împrat

Constantin.

,

l

Porj iro*£ile-niiul,de la-

anul

546G-aJmrât

i'scalrltrra

jeefe ie

'sula casan 3«

.

aceluia eu>e-

aur, sf'mire

si.

a Monastirei cei&n

1


trmcr

[ap«o3oi pariea A ' anul

*Ls

|

întineri ca*

se

jeW/-^'^

Intuiri Tipic &} 3f-H™««

^nttcr fmpiratfa

»«<

lui

feerie 960.^

Roman ^e3Mai (J^jt 353, ore-|

cu invoi- j| vssflie ScamandnnuîM> _ Vi fefcial&aâ fâc<tt> jla stpmitorilor

:

jDfiare

fcoMosasftwri in«tr«eleSf.Jtfcel8e-|| Atoneit acum rconastiîe |*

'j^aprope

u^tVWu; El au J*#-4rs«oric

fost'

PatoarU Ccm|

£*co«sfarnanii)<sc«e«ma Dirharulyi |$

-TKffn numirnl celor «a jVMonastm âfn viacul j

puine

»wMt-W

al îolea.i

se-fe

Monosîliia,da cuvenea Monastiriorei

ilaunîoc cuMonastifiirt

seoseste

"J#««4Î32m£^

Bafte,

: câ-|

de- fi


DTtfliant

J^OS?rovtfl

m

'

acolo unde

jtonasthre't Dionisiului

|du vin

Wt

acte de

fstofa bavrer Atonului

!^>...jw^o<«

sml fcute

.

taie

si

E^t-ra.-'-::

$

S câ

a

.

lalu Mona -

-

s: :V.scrrs

.

numai

3e

i

tirile

aceasta tf"rui?rntl

«

§.

nea

cu aceasta

de/âima «pi

,

nxr

cpta

nrci

cu lucrurile mimilor

defimare,

avea

avere

Afon pe Ostrovul Casa.

Wl de obte a celor- lai te Jup care aici pusnici , inferefi

i

grM»«ea.

iroa.

isc; stpinea averea,

Mcnastire aprope

nJre'r

" llf

ca;* 6,

W^nuavea;

1

-

6505-

)•

acesf2a

//AffpTcâH Si

cari

vii.

;la anul

iii

o

rabd ,

-i

MonasKri,}

Mona -S

nici o

avere,3arj|] sale

..

pentru

i

-

c-

era streini'

93Y«i«a

cvvi'osuîui ilfanasis iu-Afona« aivoci

cele (si u<n* „ev f /n««lelt;i»--;v: ProtvtP«e. Jale rxetit cluarii. «oului JÎM.1 Infaea |diniâe)î Vfefan. T«gut ca»fi«Mr *5 m r"n f Vo«ttu C I» :

flmpvrterea lmpâ»k«l« xechijor B>3 ca lwi Ainasie , ca se xideasca La || -

i

în anul 945-

m-

1MM 'O'.-


-

°

Strr

ine iîonifiîor

Sotnan

,

cel

<?e

mare

cel

Pf otti

i

,

rmas

acolo ai'

an.

in ce]

i atî împârâtît dup urma"

mai

Win

al

dintru una din Monasiirile

Rvrei greceti 3tn

Aton,

«serurile Atonului Pf ofaf

^^sf^'f Sr.S s: .

:a

,

l-, murit

E»Mare. sila ^lartroeia ^Jntru

câ-J>^^^^^.

Dedlemum

-

lui;- jjk

acela carele au-

&

Monascirilor

,

i

.,

c

scrie

*

inviatalui 5- 1£1

\ati rimas orjan^jJ

Iau crescut o clugrite

,

calugîrifa, ilatrluat pre

sfetnic al

anul 99.8, Iau

i-

Singurului lui Atenasie- tV

inm 9

Etiriar/ia a lui

v ka-^

Olimp, aprope-

mtiDliotrca

nsi«m> Avra^ir, . «Ss-

in

c

ca »S

de fâriiii

^^Jun

in

locul

impârâtestile llrisove

Trspezuncla, )

tuns

la ii Hoemljrie. &|

c!in

i sepastreaxâ

wie

ost

âeioan Ecsspt'erigul. Egume-

o'je oraul î-russa»

f

i Sm&9

împriei

i

caejtnîst j pusnicilor

tipic

viata lui scrise

'$nul

pana

2n

Afnasie

risir yenii în Aton cuviosul

^âcut

_f

iraprat unul stpiniior in 2o

>ic?intru acel

,

fost trimis în-fe

Constantin Porfirog]ieriitu],auii

lui

*

au

dar sfpinitor in

v<r.rie,

$S6o,'

Monastiri

,

,

5e Consfaniinopâ! Ostrov,

aprope

au.

\

el-

împratului IW.an cellei

<?at

la

Srmi'on

învtura cârti ZujW^er. ^<Pe

|?j

Zufinezer, Tecilor Jiul lui simion, care aO slu -fii '

?-Jr...f.-

*+ * f

*:

.>


4 î

M

^

i au

,>ti".

pomenit

penw»

>st LîMi^tamStieJ

Hâ« *

;

• n».

jrrie

J

*V .

*

,

viaa

\*car?

W KO T i

J,l,

,

.*

:r.

,

fa

.

,

*J

icr.-ucru.

t:i

J<

împrteasca

s.-o.a

i

cinstita

s.v/c*

.

amt

pa? 33î

.

nivoiiort

Teo-Vh: .*

atunci «ii aprins ic

':

j>-i8J-

corinta

1

ci*1

prea Iwi^a rtt<

r.i:tS

iw St cai i etl-

Ccnsiam inepv.

îpinaiic in «)

>oanae1

^4 ani din timpd

ai tftcul el

tiv

ti-

;ji*iîâ*vr»

Il4t> r?,J»pi e« ai împlinii ir

3Jvs<iî prt

'1

j

.

ca ii fit intro Jto-4

.

*

!» •nSatirt.

î

'

»

4iTi'oplian. continuani-lVI- i

i Bumntceu

* itntiroplat ia »nti .

i

Lconis grArnmlii. hrenoft.

JâJ8

v*V:a-.a l

I

'onstantino Por»fciroJcn

^3;ncae iî

.-

I

.

f

iau

?ltrr

< in

z;ti sjrrnt;

irr.r.-.m:

au

«£g.umtnui Larrei cart

paf IM Muntelui

Mu

venit in Censtantmopsl I

era tn Muntele

Crunuuo- *

Cfiimenâ tipreul lot Ai£-\

T fKînasn -vMrhai] Malrn, moul hi * f • ^B^^K * TJ *

Vrehijor

.

F<«-

1

rifsie

J^H

'•armia dtiarisari». Jamaipre ur-

V<M^

m

împrat

'3

Veevei

al grecilor.;

Arraait

.

vjitvf eerert pentru primirea ltri in

Lauri,

ci cer.-realui

'împlinii, ir.enului

» «rrit, ci îav N* trecu*

r

«

numit pre El

Bl acole la

derevirstt

in

i

in

Iau tuns

/MB

MenasîirtJ

Cmtf

rrr El in cil»-

.Itânasit

M3 nila

ceie Mtinastrrejti

:

.

5J

.

si

sa» /ic»«

nvomte. asa

c-

1

^

si


Or

O;

..SWjutâi&M

Ifl^VV '

f

(

S

glS'

'

«fa

0>.

jj$

*î 5:

sileau *4

9 ani

w

;

i

i postea i

ca-

seru£â la un loc'

spre aceasta este

oprirea

<2e-

mm

viei Monslrceft

vnitoi* ai

mai multe Cfiimena

Srh'sfrii

r'n

Munte-

au /acut pentru Mocu

inilu-le cele trelnrincose

destulare

penfw

rea faptelor l)une minr'iTsrpiTitru

î

.

Malein

flecli/or de «uite-

ip««oJlw , sile «cea

ae^ije.

câltrgar.e,

apta din-^i

>la 958-9.:.; i

HecLifor Foca,

i cu învoiala

lui pcatele lot

vhifa Lavra, f :

I

Leon PiM{it .

« -riurxsa

*'

''''â&'*

linite

el

siuinrtn»^ deAfnasie

fratele lui '

«

-

::

î -»3colo

si in

a» ? e<rtc»<

*Î^Lsvrtl«i,s!aa

.-O/ :,.<7

intr'nsel»

»

în-

lucra,

i pVrrea

posturi

i.

trieri ale lor ,adessa viind

Lavra

fericitului Dunmexee

C3ti£utneriul , ive'nd

ciraofri.J

f

Monahiceti Cespre CW«^ t^j^ y S&vre alegerea viei -'^^fjj •j&m«fcaU era oprii. iTipictrî casweWntvLrv<**<v* Mlo» Atrinasie partea I- 7

\ '

,

»

;

.


ij*v»*.

.

imfe

Iau

îi El

ori,

înlocui lui

ori

y

'

imbalnavea

si se

înlstrriUS

,

i

<3efc

r-usloc ti:

^ f

Atinzsk

aest2n&i3tr-Se ptntro aceasfei I

c

V'L

o

o

Mio

iubi* aî

ra

aa< Ivt

cel

âeMaW^i

TratavangMul, mceprfal

sau

s,i

a*

el

tu/mai

CvW

cu»i«a

a cârti «rise ;

£a "^-

"

fl

v» Apostol

si

!

««K «-

,

luai cu

Jf'VIT^Imi Chtawrf

,

Atonul cel aorif,

lw

Aceste au/osf ia-

am&ri* ,«6mb1i* i»«

c!e la «aiere : i5 SÎ^#U^cesi d«eif«i«nifniS<it«.at?m •

de ani

ijotff

<ot

Afonul, si a v v?3uf »tiwii

^Tiî.i

etr

aspre viei?,

isebrt ftfSflirfliniîWottfi

se

e

d-j.se

W

etifru aeeasfa, câ Dînmie-

P^seinstiiny» nevoitori;

fi

Se

ita

fa'cea

ica

ca

Spafe

nici

W

colid e2ft acoperite

r»».«ftabaa

l

cîiai, -nfc:

-» «r

ori-

/«. ifria -

,fo*ea,*;erul.

si

se-

ea«

J'Virî.jl

vara

ceva

tgtfittttt

j^S-

-/

» .

.7^1

calorie-

eh'le

<3«

aveau

ca

sfinii

a3oc« P re fMiri samarele ~*t ci nu arau

«aduc cu

de

e«Wi*«i

M &lO

sf si

re aa

el

lav învrednicii

Ltw

i «ai-

-minuna»

^itucuîin-

nevoinfe.

«urlat -

g,-^


sarcini,

tria

din pari înfipte, si-

prin coliPi mici

accperereinful

dc iarla-,

cit si al vrrei,

rWa

3i daca era de

asemenea in

nvlirile

nevoie a

ernei,

timpul

vfnlurilor prctivnice.

aduce ceva «rin eii,prifl-

Spaf ele loî, impîifliau freî'uinfS docitocelor, slujindu se cunite samare lui Hristos,

ca

,

asemenea

ale catrrilor-,

i

suferea

eii

cprecum jvgtS

greutile.

^^s^y^^^^rncsirea lor

sra

srac

le

aducea,

daca mirenii la c?e

circaicu ^rîiî^cal?]

eii

iunâ

voie

cuvr'ntare,

centru "bine

i

aceasta

ele

ori se intimjjla,

•rare

pentru

c dela.

CtlU

.

**^^laiometani!, le. multe

"

ori"venea

m

Se

si'f robea pre

ATon

îcta Muntele, dârpre

aa

clugri

cuvine intimplrile Monastirnicilor, nu

in

âar

cari vi-

cei

eniat'i ucidea;

si.

era în SfîoW Munte linititori la anii 56c,

viata r'n

cuviosului i4(nasie,

cel

mulii in

3e

mina

nu

se

lui Scris iipre

tie pentru

ce

-

;

allui SpuneV«S

aii lucrat ^ra'dinii-, si

,4ton

ce

spune

se

punea

vii. si

gata Cumpra vin ' ceti ,

mulii

,

se vedea

.yl/nastirmcii, pentru

c

e a"

era

Pâra de

Mo eti

l^C ^linititori nu era mnunea, petre

/ceA

in cele pustie linite. i4iii3sfe


âl printelui Ivi

j auli^ f entrn f ericitul sfrrit llhrfuitorul

Lân

.

Tof intru acea vreme ai venit veste-

împratului Crastantia

ia e]„ pentru mortea

Krote«i^,CSre sau

in 15 Noembrie

sfirif

s i iau urmat la Tron filai

Roman

setr

tel

I

Foca , generali

armat,

3e

D- VI.

.

4-

W

in«:Yo srr"

cactmei

ia ev ti:

sel caute,

y|

Afnasie.sau

'dus in Atoneascâ Monastire %i3e aceia Monastire sel

afar 5

'

linitea

j

4

cel

pa£«S

'eme'ndtj- se

Si se

$*-

rssrit» ttTft#»p.

apus „dar al sica Foca. spre

ccmttnvaf

ftf-M

S&>.

Mic;

Leofl Pstrifieff

pentru însemnarea duhovnicetilor

i lîecViifor

ip

iad fcut

«

Mihail Malem,

DuWniusc

pomenirea lui

ctre

J

-i

ore el

care caitgar prea prostjj

sau artat

,

acest venii

\

cu numele eorabier Vamav<î„c3rej

ai ptimit

stricarea corbii, si sau

cWrte ...

trimis in /A A ca se

JprostuT^o^ritnit

lai

incepuf al invali

IFoca

e

'1

I

pentru mintui-ft* .

primeasc" ca asculfioriu|

intelep tul

,

i

dupre cererea lui,

ÎUttt, si jftewle;

dârUecnifca

Afa'nasie, sau întiinat pentru esirea lui

Jdin Monasfirea

Ic el sare

cTlimenulvi.

aven3 doriinte

i ai

cas

Ucu scrisore lai rujat pre El

se

adus ammte-[

nevoiasciniUon|

al Salonic ului Voievod ,

/.~~


m ca

se-i eauie

m

Munte-

seci

cererea!

oevodu] iau împlinii trf,

iau scris cnipul celui

calujr

cutat

9

Atonitu-

fejsn,

Prof

dupre-

i

<6i

semne Protul

acesie

Iau cunoscut

pre el,[

in ?îua nasferei1

Pi

Hrislos.,si

Jtri

spus

lui

gi prietinii lui

mari,

i iat

ascuns pre El

iau

C3utl

il

"boni

calau intro.

Ml

chilie, care era apropel

3o itnasie

|de Profaiu; |toi

anul

iTaului

Lw,

si "bani

".

petrecut-

si pre scria -

,

vin3ea Mona-

/ care-le

iJS/flweM carfi

au

âvâ cri cumpl •

i

Ira pîine

asa nu sau ascuns 4t*nasie,pe

El lai crsi< Iieon Patriite, care au vuiiat Atonul,! f

dup

Ijrruinfa asupra

Semiilor

,

si amitindu.i'lui |

tefinif

C^ei;

El iau dat frofului

direa noei "biserici

fru câ

cel

tepn

Spre sil

mai larga in CSfElS. pe«-

mai dinainte "hram

le

era

strimt, -

pentru obtea Aionitilor care intru acea vreme ,

de J ori in

an

se

aduna in Protatu,lawas.terea1ui

Hristos.la Paste,

I

i

la Adormire.

1

|

V/.


«

J

.

toesld

ioriîori a3-

»»mtstr , cu

"briie-cu

5v»^T:«tarea FrotuV:

'Stepa, 'Yao

o

la

cfciliile

turc

îinisfitire

ttwsgiav

veclltul

3aai\

1

Jfafuirjj^O

i depart? sând

sai Jicirt g roiro

Si acolo

,

el

^

intru aîui Dulovniceste ne-

ctilie. Si petrecea

vornt?, ti Pe acolo se vrdf

dup S. i

ct;

*]octfT oe aei'm L-aria. nairio- ^-r;

iu.se {4 a<tmcs Welana

Je

i

ci Atonii/ de atunci si «linistesci 3vpe

oliceiu. i«ctpea

dus « /acea

ascvlt.w in Monasiire

iî?iceii>

-77-

acest Eri sirian sclrm,

nici ffntro

AtnasK

dvpâ"

cum

S.-,sati

aeiaf

se vede ei.

m Me-

diana iupe aur St

petrecând S3ni prin; ton. si isttrei

ista o

^?c/tm* -

f« greutate, care

•.Vr-a-jS * in stare

-i <H*L

St

ir.

cujurnunt

•]

ascultrile

SrW.si Carfi^^^.

data saiu artat

in fl.oncli

dovedea pre el.m catpuse-f^

se lepede

cv aceasta getvtate

A«»L(3a«

:

r

» cor "0«<0

.

<


-*

T rt '

marc

fcii/orFoca cu

j3o<âi(

i'si ce otiri, cart era ciinTracia.

7t

Maclie foniei

V Armeni,

SM2

Roir, sWeni.,

,

în luna Ivi

/-t

^

fH-L

/>*

ca se

aceia

eu-

e

acel

Iulie.,

i

sau.

Critt

Ostrovul

/>V»-por«if spre

stapiWasc-

Je îsbcfnici

cuib

^iMslooicJanii, cave vs<:a împria £«cea$c,i 4 ucidea clugrii din Afon am" 9 -

>

'Conin*De acolo

<3e

Ji-

VI. de-

mtrlfe

Romano, pag- 4?3,iJ#

ori trimefea

viteji, ca sel clietne pre Atânasie 'nii în rsl)oie

pingea, se vie

i

Se1

de

•„

Mnasie

câtrâ

ai lui-

Sâ selupte cupjrâ'.

inse tote acestea eseria'citrm

multe ori «| scria lu:

c

,

^Sjubitwal de pustie lî-rntitcr

*/^if ia

îault/af sluj cerere,

când uliruit

,'reasc, Spori Crit{.

El

}

)sca

i

El

Mm. Lavr,

clugrete,

'nonastirea

chimenul

ace

il

963.

anului

începutul

furfaforitî de polcuri, in

s-fi-

suj"îe

la Ostrovul

roii

i

sluja în polcurile lui Nediijor, si acolo

zideasc

in

cam pcla SJirBul anulu

S6%, sau

rocos

3ecî

dup

^«jmea

Sfiu pornit

5^' si Acolc Isu vecîut leari

«s

le

numai

vhiteje pre El.

rir^ja

re

slavenif acest no-

el

ca se

întru care vrea ca Sc

dupve

cum

au-

trit

tria

si el

în


-

^raii83i« nu

gciuni

sc invoia

ist

ale lui,

ft vfm

âavs mai

desfcut

,

cuaccsfefu-

sfpre

el

tma,

itminci.san

«:i

când CrHtti au ftttlvU iiînasie afonei, sa-

Je Necliijor;

intots ai clilialui io Melana,

iar Heellijor în Cansianirnopvl in

lima

lui

iTheophan

Marfie, ani 953.

-

Aceasta auj'oSf

:

Con-

tiu. -pa<r- Ja\

§. S3. 2idirea Lavrei. ijt, ducerea aî

ijwfsrea

ci c!e-

motelor lui ?ttrv Âionitvl ia

Fofocir, Scularea pusnicilor asoprâ lof-

aSSit-

ale luni lui

«le (63.

au murit

c,5upâ ni

,

ai rmas

el

Vas'ike, si

•.

i

Roman

Jiiul lui

aa 3u«

scaun

tiitot de

Marffe

îirrpârafJ

«ic

cum «a

-

4poi ceanello-

($xi(& si«ini« afwpârafîei; drept Iui

%^Crrftului

„,uraf

cu

vidat

lut

narînSo

si So Aprige

-

in

m

Si

ir,

l&

Avg> st

sip«eoiwi«, sau

cel Mr'c TJieo/ana,si

Roman

între mijlocirea vremei 15

deNecliifor Foca,,

9S3,

anul

EÎ îâu factrf t'mpraf-,

pe la

au jose aluruitoru-

c!e~Agarenii.

s r numai din

r?

iSMar.i*

c<l

<3e

mina

iîlulre, U-i

scris-

M


pî5cST»i

.-tîanasie

spune, cânu ? rea rutina vreme. 3ui. Cons<antinopul,

firnpul iniorcfilui Necnijor Foca in

pnjla

Aton }•

trirceterea lui W<fto3ie în

ps«" ano isrpjrâ.i ditiCeastStoii

£*J^

^rnoyul a j

trimis in Aion lui

âf-

nasie , ?e Monanul Mejfodie.cuscri ort

,

si

cu 6 li<re siasa

™»d'i«a

lui

11

mica

ciin

iicea

S

el

luni,

ca se-xideasc

aur

"mfrii era^gan-

spre spntul Munte;

cTîîlfa

lui,

si

iau dat lui seri

parfea lui Neclifor.

Lavra. i

i

OcfomVie, ide

pân la- 1

spre zidi

îatr^âsif f-e jitânâsie-

MejW/e

Si petrTcutia

de

aurul,i ori'î

îrntlfe

dinKelana lrnitiior,s'a

cel

apucai de acest mare lucru, ii'nci în (impui lui Meftodie,

au Ja'cu!

cliilil

Jigidvit ca

peniru Hedlijor aprope

înceap

se

de

Lavr

.

zidirea ^'sericei Lavrei

sau întors c-ire

sau bucurat acel ospe; in cât

si -

,

sau afit

TlecVAjbr-

Foca., pentru vorbirea culimsKt'orttl.dupâ ducerea aceluia-

Afnasie,

oi Siunci lidi

uita

fgduita

c in

.'se începuse

'

:n-

ti.

VI.

st

iTlfieoptian con

începerea luni lui lanua

anul 9t>4; El cu încredinare

împria

nu

p£.i<?9. -.carinlu-

:$n3 4,uup3 rt'e

început

dinlunalui Octombrie

%%

^ceîui trecut an

ati

Irserica-,

ace* vreme «ra Jcime-ir

lui Jfechijor, pentru

aii

r«tiinfa( pentru I

cununia cu

vduva-

i


|impa"ra(easa Theophana, iaufosi oi cea mai «arc s

v^ltâa

.Jullult/i,

i pe«fru

pân lajumtate

Jruii-,isaii

în Constantraopul. rade s.ilau ocârit-pre

>HaVs

ipentru nestatornicia

«ceia

Umeia

i

,

eaiui nui

lui,

i in

cir

voia

a.

îl

încredina, «re

wpâriff,^ n»

întru

el

* J3

se

Itnuejeu.

JgaoVinia hii

Du-

lui

1

i-

lfanasie intorcfndu-st in cliliS lui ,

A

jr'dea înainte primise lânii [îeîa neckiV

yor. dar

dela alfîi iubitori

mai mulii

ic Hrisf os

t

I&idem

1

,

tini 'biserica

i^yîij fâ\au joi zidit în -msur

i

iît

tote

prile

zidite

dilii laaniî

dorind case întreasc" alunei

'

sie

'

cea intiiu înlesnire are se fuga" in Aton;

are se î-mplineascâ

jjsi acolo

HeAiJor

defimarea datului cuuent. 3ar

împiat cu/uraminturi

1 acest J

aceasta neateptat, au stat <3ea-

ziîi biserica /a'cuta"

Jmai

96^-

de mijloc 5,

Aina

stri a kavrei

lui,

intru care a I iau trimis împratului Necllijor oscrisore tipicul lui a nosi Wouasfiri

Ipus

Ivoiala" cu acea scrisore

iu.i

ei

,

Bar împratul Cu

venitul Ostrovului LimnoS-

jyatnai nepritnitore pentru

^^^^^

j^f%^|jW?âstep£atâ

*

'"^Vftpto '

'K&"/\ ia

in

iau dat Lavrei Hrisov, daruin

iw galbenii, din

eit

,

si ne-

intîmplatc.au /ost ducerea

Atono - c l™ { n {eni

«in "bramul Care.

aceasta sau intîmplat atunci

-^riramul sau teJScuf

dm

cudieltuialalui Iieon. Pafrific la anii

cînd

întemeiere-,


Cfupre sfriiirea lui ; Bara hi 965. 969.cmd înviata împratului Nedufor !a anul

tmai adeve'rat |si I

fondatorul Lavrei ifnasrie

«.si sau

sveniul ca lri J

;

Si noi

diWnf, cu iot

ceîc dr'n

vecnîme obiceiu

din Monastrrca.

linititori

inima cinste pomenirea

sau desprit

toii

/Ynfali'

sihastrii ae

UsesiS -nou începere, care se sprijinea la "împrteasca

lstpinire, iprietinfe cu

M

Si indriiv.o inTviî sta

un defimtori

tt

incepfurKcind

l<u'stKorului Petru, /V-N

,

sculat asupra lui {ofi linititori Monalni,

împratului Ion

iubitul sl

JlvirvLcare sau gândit case st'pineasc Monasti Irea lor, lliiisfitorr

iftrsmul

t sau

HMpSrafestilor Monstiri,

i

Tracia;

fi

Uav

luat sileau

V

pe Ico

ds^alWii

martorul acestei intîmplari, lui,

MonaWl

!y

au

de

ji* * z

JL A Jericit

sl

scriitorul vie

Jost

-nanul 969-Becîienibrie

^nasie--

Seric

Epis-

ve'etorul cu ochi

Hicolae.

>

*7-*tescul acoperitor

impraf

•,

dvs in-

vmdut

acolo in Satul Fotocli, leau

dup

ijcopylui i

9S0f ivite ceffili-

împlinii la anii

sau gsif, care sau împcat ca se ia 3*nCreia mtile Sf-P«ru,ca senule râmie-

tfecllijor

'împrteasa

al

ii,

impar

Lavrei Sf-Af-

Foca

,

au jost

omorit

lui •- Prea cuviosul

Atânasre, au plins de mortea lui cea*

rea, i

întru al lui Tipic lai

i Mucenic;

ujba acestui

când minunându-si

numit

nevoitori

-

in Aton au Jost Jâcufâ"bi

Mucenic iubitori de Monallii;

bre-

din Cnrtnen alelui faceri

|


de -bine

I

f cu mintea

^

îndelung vreme,

In

la

pmint

Mmce,

nveclîrme in

ivi

vremi

sl

9B-

pii

i

I

i metanii" scrise <3in

mlibliotica

Si.

Porfir te )

(

[

cutare,

întrista

ve'aVt aceasta slufkj

care scpasfreaie

Imon-Pefra 5in Aton

Crugul

i

tet&i

mprivig}ieri,postiri

Eu am

;

Atonului al cil ISot.

2a

CAV-

V.

ar Ioniminsclii in

locul lui

Me.

TlijVr Foca, sfa'pâii^ertil inira"-

raiei ^«celf, intimpul micului î-mpâ-L

I

•rât

Yasilie tfacîieclcn,

âfi^Porj'irogll cnitul

'Mnsck.

El

I

.

tre

9(5.alwi .Aton,

ii

95 îecel

dup

Decembrie

sispinire.

au Jacul pace

zic sil

IonTitni|

ele la

-

imtor

Monastirnici, siaupus mai maTE-l

întrit

refula,

impara :,fe ca sjmfvl Munte;

tipic

fcut

h

eii

i intârif ii\

se -nu se amestece n:ci Patriarhia si dt la acest

împrat,

i

iau dat PretJ

fiii

dintelui

l

intre lini-

StltOTI SI si

anul

cruia

aii Joît

969, pân

mfcrte li.

cerea ca.

I

,

au sfpinit

Kuntelui iasfonul

învestitura

care Si inut

i

Manfiâ, dâmiu-le i.

pn la anul

l313--ci7id

împratul .Wronic PaWwul.le au'poruncif ne.cuvîntare

de la Patriarhul

se ia

X

1

r


i(oa. <3?la ansi_ jf/fni cel fnait vw»i liniti*» ati alea

^S?0, aî

«a ,

f<*<

svm. si*«wtsosa

m

*

n0

care

eâgfrif.

^ri usaici

««miwsalt

k nea

îeb-

aelucrtr,

vite

-,1a ert-

«ai ? re urm ati veai* Ttonasiirni BefU^B5c! loi IonCoW.siapfnca seal Ersovoiui carele da?«w « i $tiii*zrii i vH« Jar ea « « HwfeW, caaa aarla "sa wîefiW,

^p^îflf

.

^itwi

lU»'

£jjti*ea

lirta

.

-

part.' mic:

l-slv^âTi

'

;

i

eWa.

|mâi

100 aeani.

i

ati

]

m iezului

Jupe

«opli

de la tefi-Afesk-. Sf

{««tare.lm^i ferica

)lu: Roman al

«

M

U&

ces

il

fcarenu.

ith La-

f»<«-

Sf-GW^-

''"P

u!

imyraw-

«are Monastire

de Eftimfe Salonic Pertstiria j-ondfiiâ

nick««tr.

m

i

îljfi «

Meioeul

i tM

U/mnos.i

galbenii

cjnJ

Lirenii vixâWuri Afonului

v

el fit!

i

anual,

r&<

-

Munte «*]

împratu-

ciorinfa

inrîul Vil)as,care cs*$t

">oc«I Kilopofam .sati

||

£H

sau ]tm

venii de la âcese ,

aa i

Muncea au «ptat desigur

care se începe

jvra pana

fi ti

/«aa( Lavra

llui IfecWor:

Li*,

cmi

i r^uli,

vrati

•„

ieiaiîni Mela.

o parte

Ie! iauaai silui âtâ»a*ie cuacesf

iWl

âe ? «.mt «i eu aeze»!*'.

sfapineascâ si cir r'wrcriere st

La,

Bnasie.

NAf.*»»-

«cuvenea

dm

in

Saloveni-

scnelâ pentruj

au zSuS apS

inâl


1 Umi&

si âti începu*

fenfru

HI

;

lio

i ai

islsvr.

Aim-A;-.

a intrtWrtita

clugrii

tndesi-jjart

.

si

rmtru frtmintâTta

"boi

pttttru;

+

ctjtiluî

ca

Sel

urma vedumi

omore

vf'coî lucruri i«-

io

actl

st*tfîj neine-

ti

care unul

. ii'ntre

nou încep afoni

sr '

'.

:« linitit»! . (Wa«d

fâertâcntfl«a lumii, $i nf ateptinci

i adec

piin:

.atunci ten actstc tnorri arnasctr

crtiro

renegi improiiva tipicului lor. infre evii.

« Kiloctam

sedif vii

auW

Saujrinclit ca sd Jre-

mtce

i pana

era viu on-

c?n<3

jâ-ratul Jieckijbî, cel care VoLSJ» '••

..

din tenâ inima ca

*':r3.

a.spra

n/rea

morteS

om

cel

Siîiasirilor sî

lui o

aata au

iui preia

cei

prosti

tor

sa S: :rcrri:o rn câiraSf-

Kuarra tinuia

sJ-JUanasis. iar de-

tn sufletele lor.

isW^mt

mart domnul al

st Szr.:ir.:t

caovaVaii.si

aar

3™a

ft.

Sil

intuntrecrlui- vnibîmd cuclrâci

c^!u«"rii ai sfPlun'c.îile soptta !or

entru Ci voi ri'. St'r

âici rre ittâ-

nasie (filai jefi

m

mai

tipicui al

nfe.i iirtv

rn

i

f-Xv. alttii

îndreapt

Lavra

orale at

nului,

itdesie

-

lui iote is

apa

ale /ite

i fim pintrulucrare aolitoce-i/ac» p»"" *9* i tof Sf-Mtmtt intorce in Sat ro.-ra-

ia, si jritfe vii-

i]


aoWi.va

cu

sin gonii deaici-i tiu câte.

toff,

strîcatile.i vafr

fcut

atf

el

"^j

/.«asupra

W«A V

»I<W

^

dtrceti.vaJaA.sf Iui.

i«pwa< cu«cle«>a vi j5 cS '

E) va porunci

i

4cessW" î11""" TsîI is^cmiti dintre voi se

re rn mintia lot vicleanul

de^sF">< 8r

clip

J

^

P

"

(tfl

anu^oi acesfi pudici meritul Monall Pavel.

^

constantul

dus i«

in

fcea

v?clliwe,si l""»n>o«,sj scula sfinte

fa J**l«

avereJ:

sftnfa ne

,

ZWtei

*f

i ie fate au

ca-

«tvluî lonTrmmscli Lavrei acest EJumer, al

£«<re

eii si

Mj ac

seimele

;

««.

i.

^ «rit;j«l«rf*HW

tyWi

de-

nimic

au-se

/Urniilor, lif«e obiceiuri

ginete,

nici

unajutoriu

fac

«eniru ca se

pace

W

1

c

^>lau trimis

fiilor,

spre

Effimie

cu

*« " st

împaMtulj a6 ' n "" eilinfflt

I^J^W Egumenul [locAî

ei*

30

împcaune

i asculfând

au lor

vinuri .

i

se

pw

«u

se

la jfcta-

iton,

venit' in

i

o septa

tuturor

E£ume

învinovatia i

Mre

în adunarea

împcat amînclou

'

StuditilcV Eftimie,-

tarea, sileai desle^af

s/i

JjL^f—"

y*

de «uit

a

fote

neînelegeri

protivnicilor

unul saeana î»id

ispitele

ârii,

si.

clugri-

care sau mar f omeneasca acestea

»t»

de cleh'narie* plat, si se fac pace între Atomtf mife ni. de spârfire , si Si nu J/t smirnele pgntru

frâ

i Jit


fâcuf

r

ftrs

dup

refulate

rnjpccftmi

otet'ea

n unhru ci se /ie

i"

al

Evmrailor.

clugreasc

au

si

^^,

yrSvils,

numele «pic , care Ati/orf mf&ril deraprii»] ttn-^lsfe

istfi

m

*Timinsc}ii Ja

'

Tipicu

îji.

«V'yC*'

:Trâosi.

i.

ilfhonului

lik.

Cunos-

ci Srr.

h coyh'h-

cut

iuim -

Ccse ca

t

lândL'-se ori ce crreseli

,

ori-

clcare -S: f freli

cri JS ore -care [aii

de

HunEe,

.

0ri ca sel

din E^nne-V

voie

st jscst

Seft'e si tare folosifire

cleme la judecat

fr

dar

i/râ

Kuesie puternic ca

['n-fiSj

ducendo- se la oisfe

calea

yre acel câte,

<3i«

si

.

tirea PîetwJwi

1

meailor

,

jVâie cinstif cimsnea nvare

ca se inirepft acea

nfsasc ?a"

tatreUtse

rijwl

si Protul , '1 de voia lor, si

f.

a3™area E^"»;X *°

imp âecfunea -

ceva ne potrivit

lor.

Foi'

*S

mcar^ii

peniru oite, ori -pentru 6re-ca-R

re cinstit otit /afâ"a (oft :?i

acirlj,3i

cunoiem

tunf

^-venind

re drepfate.si s<im câ

r« alic Monasfiri, si

nttrcr acest

Vff(îlBCîijcV<r-j8e elf

ehti

smeri! Jluaie

^tmaascs^nu au

voie

i

;

Se

si tn-

casc

K *K


A

"VMt

«s sfm ntbhgamcsvfeloc pelscuvine ca a. vfe

ETL^.j» *

".

1

Lipeasc viafâ-s^^c^^uj? M0 VOr**Afe e

^^•Sjf

L-W'L-ffcul c^; f dac i

L„

Inoi

««W»

rntrir*

Iaci sesc iVnWaee

-,

a,la «tel

tn-

cm,-va vaven, e«m.

,io1*«

W«»,

'

vreme.

.

T'f in»

aâaî»-* de

J^ran.

,

oT*l««-a«i

si-fefrecând acolo

oj"™»-


4-

oX ^

^

t

i^lT

<*

t-cciiica ui Ivi

iocu

« 383

4.<r#-

cs« vccm.caelselstpi

„easc.afunci a«S vecini,

k«e

^

1BL

sel

{nscrisc

5^

Rl

cs

sfâp-'n

lui,

«."ei

sel

1* vce

teui^â cuv^cre

SJ

»u vor

se

fmpîeune

ja«

dec.n S

iubesc

,M

..

"

ascultare ari la

? ravllâ;

printe dur ew. L/fer

W-

olarr MS»*

f*™*

desemn <3up

«uA

aevoile

^f^celor scu «feri .cari prinne* Licuf

„dnfciTa

W»'

V

valâsaWlui

ifl-nies «norii? |orila

v

îuWicett

uevoUoti,

s selrm^a. aceW

i-

$y

i/

< rsr: .ii'

listil


;•'•''-

'll-

.

'"••,<:.> .•"<>'

'

'•" :

-

'"OR

sr^o-tn-tate

«swoiasca cvrjia

si

.

«p

v-."î,"-'-^'-.*-^--.".

r-.

,

*

_^Wfc*^en(rr

|^ ^ r.u ,

cîi v;i;ii

Îs

r.oi

slvjzsta

ar; v*ii

cu

si

kvnz

nesiiuli frsot!', .

nici 3n:

(

p*" for

,

nfcr cu alii

senuinifâwHase

isFslu-fssc sfinte Le*uro-kre

isrti'Kn;

'

creiincoja

se petreac n.v

r si

.

^

"

K

Ia liflaTfoI

inrreouiniarea ;

<3ar

i

Episcopului s-

(ara' de

doctorii

Wae

J>

evvi'ntaia pa

sie sfinfe

zille. ca si cele

«ca'

Duhovniceti

oprete mincarea S.V.-v. ?râ;«ic

ori JS-

cUpesie

ce.vs. iocrtr

,

+ l

WSDBB

celor proste ^jar.âur:-

E^untenilor nu lise cuvine in act

a/ara ii

-

2

•'mai duys urma" nevointe,

ori cu cea

ruinate

mri urii

w

vmîle unul

<3e

Se

fit* aie virata fi-

Mifropo)itt/iui-

3.

pricin,

ori

fara" oe =rtwa-

•.

asupra

.

I

ori in vedere

SceJtor.

fniru ScesN

Cu

toiul si

sfinU«a«< «$09

Bi-na- Vestire, ai Prea curatei ks;

'-.ii--


i"bol

nt'e

).

loo^âri din clugrii capâiind vrn<lifl3ol , mai F e vns * pe

rfflnwJ altJ.i ia»a

venWJl

i iAaUt

i

rea.

i

^guial

de

argint,

du.

deprinderea

nelâsrndu-se 3? aceia tîr;

Actsi Jeliu

poruncim

-

^ '

case

ti

se

deprteze

deaceasiâ

ori pe tot i 'uns

Mfc, daca nu fere-

i

wwfere

se voi- îndrepta, dupe acel

nu se vor «torte dela

voii 'si

sa

se

duc

sa se înfieze, ori te

i.

si

a linte-

«clean drunv.

Jin .fvaf:

3^4^ J^Jfid li -j-a

desu-

se /ie fs^onit din

nuli se-

3ra Sf- Munte

sa'

sejta /ra-

Cu mireni?, saci aceasta

ore-

rare din tu oSu t'acutv-o mair-Sin :f ofl ci

de loc se

au

se Juca

in casele lor, nici

eif

rsâniLce^JuelJ» înSeme,«fH *»«p*«« :& »" ovpa" cura învoiala vau **oSt•

vISItU

sedtre devie 'ca se Jâcei, punere,

pentru vin

,

afuncea cu

impâcciuni

yunenu

,

«ol

lîneascâ ca se

Senilor iru

»*M*.

cit

se mcepe

degrab

ie la riui

aceasta vâ

«SfM-

desprim

i

-

ca nitnreea Seituradri

ff

vînd

vin

nit-

Zigvîui. cer-

sloVccirea, mirenii

ti

--W-


,.ni\

^tmcim

yarintii, ca dela

ht

ci

ea

ac

»smfâ«Q**9t*'

orî.care

Egumen,

car?

I

juWniceii-

predea

Io»"-

mrturisirea fondurilor ,

se

-primeasc Jolosul d^pre

st

or:

ca tm venit

l3in stremiafe,ict/rmpicci-H

lunea

Le

cas

Tste

el

faîiai^e

duc, afunri

se

i

o colica",

va- face

Itrr

ajlîndv- se

-

sj

J5ri. (

nici

c?e

meniri lui , se 'a«

f A

tru

c<

ci

il

mumlaTe

pe

fan

coliba

'

e1 *

ca skse jucâ

sfnrnbrel Egumenul-, noi poruncim

coliba

tii pentru

cât

ds a ac ^ vrea

-

dela E£u-!

o strtwt'orar e

primeasc

ca

vie

se

tnfcrv

plteasc

Sâse î«â-.

i'e f

aceia.

tot

câf

-

tof

"

ac k

6re. care

Euraen. lial

*j«

Monn-

k

ore. care

ca selvcrese cv

an

tJe

iile.

i

invo-

iuce'nu-

Ise dela e].le«ev:ndu-se,atun-

Jcr

i

se slo"bo3e

ciseritnea-

re cât a lucrai, Egumenul dup -riuiSte-

fsei lafa

ci

o-

«edreptâasc cu ^onirea Jara aivrea plti, ifiuni treceaS-, sau o jumtate deatuaiun ca sel

,

ci

noi

poruncim acelui frate ca

-it- intrinnlmclv.se

se ii

deplinii

ca sase împre-uveasc

E<v


1

î menul .

si

zttla

;

atunci lase

reclemeze la siare-

se

stareul numai ie cât

*.diA ftaldvi;

Sect

se

ii"

i acel J

ilvcreai»

ri ase tocmi seprrmest'e în ascultare si

mai pre urma

3 gonete Egumenul, sau

gur nu

se

împac.

measc

în

mina

Seduce 3ela

Si

el.

isei

c??!a el

întru acest cliip poruncim

tot

atunci

1

m

sinSepri-

deplin-

lui

syti

am

cele cuvii-

incepuf

Jneose ale însemna', dar cari se

cele

Iii

se^ie

duc

ceia

dac

cine- va

jzr

a3;utorru

la

Jt

Egumenilor lor. ace

numai la mirenii dar nula c.

vgarii, mainainte se

"bir-

delacli-

se dea

cari

ste faceri

numesc

va vrea, ca

s

deniei o siline-, a

voia lucrtorului-

\unem ca icraomul cruia iuti încredinat case siSf

;e

is^oneasca" >re toi pre-

care lorîr ei

turburtor»,

Si

-pleav

•>

îndreptare

timplndu <2e

Pro tatu, are voie

Wfîneasc,

Si iconomul ;

atunci

.st

care

pentru

-nu

el

m

de sminti

daci va ei

delâ

va inea cea coviincose

tot vina pic asupra

lui,

w-

m

casase duc din Munte, •penmr-

nevoi lucruri,

mc om,

i

cunote

îi

s

mai tine

se

lase

i

«rt

m

toi,

urma Ivi pâfe

ca

k*3

m

Se

vred-

ie

-

llf


'«ir«

eiî^aVH

c*« ,»a/«*

;

se vi face y** o ««-

iul

i

ftS,

ba

s

i

se

Mf

cuT>j<ra*c

cvjb

a

<

"

sau

acolo vnft

3Esair.£

el

tata

3rn

s»"™ <t8 ' s

ea cu se evvfa» ca S<

4<uflC1

-

3 ori 1

fcut Minte»

h-l

itia*e«e»eWul

se

&

se cuvine-

inspoiu.-penfru trâ citivS ani

"

pricina si

c venea

atea

Tâzloinici

doricele

W M^n»

Marei Monastiîi Ion Colow;

aar

«

noi

I'

'c

ia

aceia.,

vedetea

«a«

cea

înainte, ea

se

Lavra

w.

îi

numai jt>-

aceastâ nftfefi firi

, varvariV ; fot aa se P a:asc a | E^en'ii^asenuaaticâ vite^en- tpana la viie cine va aauce ttu di , « s«

din no« v«tve a si cetlali

in M«n<e- afu-nei

cu oastea

.•v?5 .

p cneni

"; pentru "boi

ca

o.

«

S«*ur.

:

U

Lavm,

-mafei

wnei

se sloVode

îj-erecht

ca se arie

„pentru entru

on>eni

se

venbre-

^^^^S^numa:

sunt

V-

î^#e*cftfcV

ju3tcaia ca «inilor, noi dam asupra lot

reascâ acea

f

vâ-

câmi-nte-

c

^ sccia

EU

ÎS-

S**":)ie


P i

l

of

au

fii

ca

i

«.fi

!te

je

[ctuM

dovedeasc

s;

cari

entru lemnele mari

se faie declu-

se nu «cri ta Wwfe!iyr«pm»eiB case

m

se

numai

«o

se

se"

se

gg

-

in*i»flâtjJu-« cea «ai



Mu»<e-

ba

Juca tai

S(

cu ue« aara

rtgviaseâ

nevofe.sse vinjf sila mirenii-

intru

violat»!

cari

cei

mesteci, noi lefi

cu Eii copii, sjre ajutorul lm-

'rei

••••*•-,•

rur.cr.-s

cx-.ru

toritî, ca se dea în

le, care fsSu

b^c

Se

met t liniti

*"seste

p 3acâ este in rac.e . ro»ol

las selun^eascâ

^laWu-Se ela

iei

ca

^.

Maici Joointnui, cane?

el

i

esie

âiuaare

socoteli-,

lui iconomia-, ia,

c5 4o iconomisîi "b» 1

Si

toii

slujirea lui

Egumenii

Jupa

.

' (

aton-,

cum au

/est,

ni-impâcanoVse cuEl,a<uncea re-

scita.iinlocullui sepue pre altoi dupre Cum se scnhnl'â

w)doau adunri, numai

i

de cât

rmin

re se cuvenea

prtsose

,

tr'tnilor;

,::

iot

tip*

Je£ea\

^gj

apoio sepuela un

rmasul, enfru imrtirea

duâ

ca-

sc ckeltuta

sca jtniru rrunjâetca

Prelatului-

intre ca

<

«î-

'

ia-pUST

«

;


pnâTa

'7"se"ctrvr'iK

If^TMi

^ ^?

/^/^'ceputei

^V'noi,

«f

m/ae

Sup

nostr"

si

B^»««

v

»

cea.

mai mare

si

spuse

ai-]

ra

nu inarîneascâ,-<

dar

dac

nu

cine.v^

i ase

dupe

cate.

unul ca acela sejie cano

cum sau ci-

Sumnezeestiîe canine. dupre

ruinea lui, sila Inicîe.i

împcm

acestea

*

»

Ne

pre clcarea acetia ce sinf puse

stpinirea

si

inisit

to>e

deloc se

kate cu iwpcciunea obiei [unui

pzasc

inirif punerea îniiiw

3ifl acesf tipic,

vre un cap

ca Si intirc

ca S«

eitoit MonaVîii

din

Krile, Si niminea

fi

i

.

vecaimea-

ca se stea pe

"Muntelui

(va

i

scBim"baf

Protulu

zltgttei

cms«tm

-mulii le aii 3at

S««

Spre

drum

v?te«iare'

iinsem^6fe aceste pravile sfat puse

tmpccruw . si

nâte cu oitea

îmbuntite '

f

Mcnaîlul

,

Studii/lor

Si

sânt

-

smerii EguEJfimie^

ifonului

\itit -fctorul

;

pentru marea

Monasiirei

Jr

J

3e

ine defimarea sîlet-i vederea "bunulvit;se, le dm la judecat, i in unitului si st'pinitorului, i Jctotvlui epat'ricâ

.

de toi

menii Muntelui

Tce

siintfit,

împratului nostru lOTl,

nebiruit stpinirt ietntiaf

i aa

împrteasc

si neau trimis pre noi.

•,

dup

cu-m

slu"

cu cuvfniul atjin-

Si cinstita

rorunc Dvmneieeascâ l împrteasca

si

j.

scrisore, ne-


«pilii

,

tai pus pre

jca

-noi

case ne uifa'm

aesle^âm

se

tofe

\T.:v.im iote Jacerile

leum suni /acuie

IOettlîl

Acesf

Profatu

Romeilor-

(

este copiat

lui

I

.

i

primite

i

inffife

,

,

si

se inse^-

3up

•,

cv imp-

&

dupe fra^os,dinîto-

i se gsete

Porfirie scrie

y.

la*l.

ca efjtcwl

??*

aii

in

Tra^os

uit

/ost

-

jele -

«Tragos lf e

Protatu-

eii

tipic

ProWl,

Iau isclit fslnnri 3efefe

« clugri

presviteri. Eclis:

3t-

cvvucîisiî. Economul caligraf, si H*

Aceasta Ivloi

fote

al

Acssf lim» ha.inftt

Lriu]

amrtrnîm

ele

cre^intnitv Hrist'os Dumnejeu.

fetii» la amrl

cel

Ide fap)

înf

canonicete

tipic

împrat

Irit

si

,

ele

[jnasfirea sf.Pavel. :

ce 3e

tot

âcesfea, se/aca pice

pecete-

rauasca

Ucos

r >'• ^

si iaf»

ii

scose din manuscriptul

iscâWile

8in

Mnstirea

Filojt'e'

îrloftetJ-

Q

din tipic

1

i Proij+.Monal marei Lavr Afanasie Monal i Egumenul Egumenul Profatului i Mo**lml, .Hristcfot Presviter+ .Iacov Konah, Egumen i Monlll, Presviter i Egumenj + .Toma H+.Ion Konal- i PresviterAta'nasie

i

e-

,

|

l+.Glieor^e Zugravij+.Teodul Monahor: gyu:ienea s c,ibjx.Avkih... ace asta yronirmnr;,

.


{88

1

*

Protafulur.ial Sf raiului

+ Economul .

+ \.V

t

< f j

|

;X

*H + .Pave!

C"«

fi

i

.

/

!

+-HteolM

...

Heaafc,

Monall

Eclisiarl-

Egumen si

sj-

âViiori raclei

numi"

isclii sul dpic se

mur

in.

al Monastirti

Cuvuclisii. cari

Egumen

..Sara Monall

«l&Wf-

«i

Egumen

de TheooUsf.

tcmjist

Aceste

Mvntc

iPresviUr

«onâll

+ Cosma MonaTi

'

.Cesnta .

sineneasea-

sac

Tmeneascs J

V>

jV>sf|

UumiCru.

ale Monastrrilor

afl

#0

in

cari

Konastirea

sau-

Cotlo-

sVtStile-

i„Moaastirea Xestu.acum întru al W viâc,es Creia, care es clrlie in numele Sj-intonie in

ie

ie

Rusesc Seraiiî-

sclutul

Miniti acum al liivrei chilie,

ripe

telui

i

conac

a-

Coilomvi-

3e

acum

5,. îtacfu,

cîiiliS

Sj-Kicolae, a

Sâva Maclieaoneanu, aprope

Coflomtrsi,

Prin-

dt Jîotiasttrea

âujost clinovie. trapeza se cunoie

acum pepareti iu£fvi(i sfini AthsnghAi: ia tine âcum

iepositul

ie vin

Si

in-

i PatecLtrul-

Cnrlte.st/b numirea <|„ Gtfmato.a CoflomusaVi

Marea 5,,

6v

Falacru-.'ickilie c

îv,

cTnili'c

Maica Domnului-

RavcWli Monasfire-

tmosia MonlStirei

Panio-

rzorului

FaAint f-

vastlis

- Pa«toc

ra(orulu^J ^'^ a


2^

c

8

i„ I ajari

in nomele

sfinita

W

cMtlî pe

Rusasc l«£â Sci»

Ailre

sfint, as«

sa nermit

asa

si in

Luna

6546 -

s:a«tin Pafla^on,

hafai; cum

0

care au

poruncit ca se

demult

o

numeasc

Con-

MiKaîl Ca-

de la ani 103S

tf^«a

acesf

Dupe

Munte fnrf, cu ace

9* ««fttu-o ,

«kt,

numea

I

m3ictu\ 66

împratul Constantin MonotnaLsu

se vede

St porunc

i

hi.

Împrai

lupttorul

el

fiftei

lifi

scriere;

a Dulearului

imprtit

acela-

numit

altrf.

lui SeptemWie

scrise piperjament, in ea sini

O

i

sa

X"cîa Duhovniceasc r «vncs

S:

|

eâlvgaVii

«i O* viacirl

J^Kîntemeetorul Lavrei înfr» al

de

-

l

sat cu961, sau

Afonului la ani

Mtmfele tes«. <3a*â

acolo, pentrtr

numea

il

J

H

ffl

ele

e

*£estus-

Monastirea

«£^»

Monasirri Grgoriat-

alicWarului , arope

40,, Cocliinlteia C&ilî«

lUSfvasilie .^hiconu

^

Arnan^heli, a.

imprai cMie.

prope âe sfini

9„SfTrifon

Q

o

cte

S/intul

veniii

âa*,£<'

Munte.

feliori

c!e

poorâ

cîV

'^rr?*4w gsi $r*ci.£tw»i, Atw«i! ^l^i^Românrî i Latini din Roma- sr din ttaliâ, infim f 4:

+.'

«_

-i

numrul lor

era .forte mare.

-

o,

o" o

-o

o

§0


k

/7

^ in

segsa dinclugri mai re vrmâ 120,

Livra s/-A*nasfe,i"n jctWUlvi

tru intirv 80, de

,

din Cnilia Milopofa-mulvi

cv acei nevoitori cv 5

i

era

iMfitati

Cnilioii

PairiatW

M'colae

,4r.aroiv

i

ci.it.

mai

Hrisejoliul

Neckjor

la

965-1™%

intri

marei? posfiiw 4c3-

aspra, si selrînea avraai cv^rau

tain

o

Sr

«

,si

Biî-

între

7.

Horâttin, at CenStan-

Calambriei, carepvrta nu-

al

de

grîu, muiate

acetia

Monahii"

ne

,

i mort

finopvVr 911 -935. fol

eafisme

.

ap cald

în

cv sare, din

Lavrion, mai erau iloo

gruzini inLavr. carejcea SS.OAda'ognd si Protvl cu 5 ucenic» Monâliii

Monahii

•,

ai I/vi,

s.i

cei

10

clugrii

Presviteri,

i

mul, Ecclisiarul-, Caligraful, or; Si 1â t ieft care +

^95,

vor

fi

tj£

<3in

dac

vom

SI

re acei f«

s.i

Sfintele

moie

Aton vi vi» cât

cir

-t.

tar

la Tomvri- Anul

Mvn-

Sjiniv].

putut pe

Poffirto--

Paraclisele lor

dr'n tot

am

-

la 600.de Monahi,

in al H-viac cirte -mulii

scrise pe scurt; teri

tmi

oisi

in

Monasiiri M5.fi ti al

Icotio

Egvnt

Monastirea Zigu.Colow, âela toda

Muntelui, seva ridica

dar

de

^1

câte 5 ucenicii, atunci toi

g£st«

larg

.

1915. Iulie

# "

Ui. îi

fim

Atei

la crime lo-


.

.

.

Tri

ttarr

uîvvj.S-'irsv.ssie

T.J.P.

caracalul.

23.

r.j(.p.

Filof teîiî

iî.

Cot'omtrsi-

35. o;.

6. P.

ii

?.

B

Iî. 8-

pantocratorul

I.

18. 19-

P. 5?.

8- P-

Watoped

ii.

X

stavronichna

.

Doiicaruî. 2

3.

915.

X 5

Simen- Pecra.

n ia tj

8.

«6.

45-

Schii Rouiine-îc.

i

4o

4

335

6?8

3.

8?. 89. 38.39-

m. ?8-

;o.

B

13. 58-

I*

P-

%S. ii-

T.

n.n-

X

16-

r.

9J-P-

z

»

xî.

StArt Capsocoliîix

11. 14-

T. îl.

î. i3. p.

41

13

Dronisiu.

ij. p. T.

ic"

Sf- Pavel.

F

49- 51-

1». P- fo. 38-

6.

Griroriu-

'.Heancîai'.

P.

T- 19. P.

?u<r3vtrl XrnofJ-

o3. oi-

ti. P.

T.

Xeropofam-

28.

P.

13.

Russictr.

îs.

IU-

T. 5.

Iviru-

P.

5.P.

P.

Di,

'

p.

14».

«a.


'

Sf cvviost

cenici

nt

mriuri

moste im

WC y

sf-

ins tets

oltartu

12 cviii >e lîlimi •

cu s^inie

La Monaseirea Sonearu,mul

misie sul sji'nta

te sf-

lumea 985; larffl

sj^^inosfe ^orie multe, la Monasfi

am^asit

rea Iviru

mas» , £ iind-c

la ISÎi.dinj

spusa Proistosilor „cind seuâîea turcii cu £recii,au

moste ;te leau aruncat

ntele

nat cui

ta tn Monastire wonasttre., atîluat auiuat cutttic cirtiile

furcii ti

sedut

;

i

Par inii

.

..

leat/

si s Sfir'-

W/fs-w^* A> s»

iau. jj£^V- jr./; r

;

£.1 :|

si lea

sjinti

suni

Multele i

ya'flâ

Jo'rt'e

tn Muntele

scitmlari Jcrberi Afonului

dup annu

lool-,

tn armii

si

Mi

|l£fJ^jj»

l

:

^i%yr-'^,

*-\*>k


"

fmr ai ai

era

Machedon'.

VSsilie

cruia

icv( in

ti

si Po-

SjnXul Mun-

•mulU

•>

«nhatrtii

i,Tornic1iie, sati

«iai ra&hî caîncepa'-

«

'Wî ir^cl^ane

Kua<«J« Colpa,

«Jfn

Konasiirtf-

de acolo

«OlimpConsfa

AZie; nu J«pa*«« de sf-Afcana alfflop »l,ae acolo £tfa*t* s«tsprâvis« de «aite

£n

M fca sie

care

1

Afanasie,

fsau avut Gruzinei Atanasie au fost caoi Kafe» Sf Ion 985. c»a era cu sf 4«5»a«».ff ft a.ul

i^rtu, «ascut in anul

9S5, <r.na

Iȉ

gW*

v«H *Sf-*m*_ ; Atanasie

45

a«»«

* 1«

o

iw»

«Tornicnre la 9tf. venrt si au v«K a« « sauariat *«M •

r

âce S

aufnceuue

<e

-•«««aii

*

sf-

au/acu* f sf.Icn la ego: acoka a«o,«biti I«»v*i a Ivxrului,

fnlvrru Ivrro lin

Loî

920-

«Lav«

97 6

W

varaa

«9.

«t

«

r*fc„

.

Sclr«

w» ? ar<.i8

w 1«

la

J

vasrltc&iB

R^M

îegfecî laannul lirfli^f Birljarf care au luat numele la sfr fca<

+..JV-U}^jJ.-%^

S*

aezate 3uVsa,ir «A

1


-

varda Foca

Porfiriej

i.

împratul Cruiinilor.au a. vtrt de .Jencra] feTornichie, a. cesf

s

oV»siî~

«

sau" luat'

rnim?

mm

la.

ceart

Varda

9?S

0 6uocr

intre

.

havra

,

"

sau

Torniciire

rn Sf-

Sclira-f

si

sau btut

îi

ot Sclira. anul

r/s

ostai alei,

lî.ooo,

se l>aia" cu tijaoitnii-,3e|

Yoevoji

untîe

Wgirn

general iau dat i'mrarsDarii

tvl

fiica

întors

rmVacanaVse

J'iar in Monahism u

Porfm(;^H

La anul 980,V 4u cerut la

VasiLe Honasfrrea ie

oniie

Salonic

X^Colow iii

ii

•aratul iii

in

si

,

Ersow,

"x'fc.?

a Lui Ion

si eltnjart^.jj^.i*

Munte, cu 2 biserici crtrn

««jenesti

Constantin.W'.

<*•

,

j^^^» «^Wi 1

1

una in

inscHim'b

si Sf.

Ecca. j'jfex^ *

in Trare:un3&., cu «verile

Supuse

OD A

Lavrti e

'^-T «

I-

^<y±4>

'*.

sus

eJela

Mcnastrrea

ivîonastirei ,4t'onulvi

nouâ

si

•••

po^on'nâu

M tritorului , la naivi

x'-:-

.

la locv] numit

al lui

cltnrnt

.

cinci la

ani

: -

'

jost trimise la Tracii* mostele

^-ivnc-i

sf. Petru

sau inceyuf Lavra. care sau cLcmaf

^Î-Clt'fflfnf,»t

1 *>

Jup

o scrisori a Sf-

Atn»»*

i««H»fc .5

L

>• i

«

^»^*

î^-W'.^fV*'^-^'*

^J^^^J

<

aii

'/Z-'

»

^

*

,

^''v^VMri

*^C^^ » <>0 •

cei

1;

.'<

"

*


gtfD

'

'

^

9s5.se arata

U

* cav au *i3K Maici Domnului» •

ll^v*:

>^>»inc«patoriv «u

Tfntto vreme 1 ,

a„-

rf

lvl,r .

"T

$™* utl

te

,

>

.gsit

»

acele vr<«. ca jra Jria uist--' «* «a-_,« -t„ Ro«a av;it ? 9n= la

tS^Acesc

au

«

5t«.L «««A.?

venit

3ene3rc( cu

Italienii

«*

Uvta

Ata fcg£*f

«f-

-

Vg4

te

985; cari «floria cal,-

«toufr,&n

«tT^re sau

\M

_ £{ias

[

i^lia E«

care sau

si i

380- q&5

,

„.

-

ve«i<

li„La<mV ,

«

s

» 5 Si"

i""" SI

Lafini

»

rai«?

care rîi'n «

waW

,

n **«r ,

^°t

u'/Ari

V

*a. Romaneasc- a opâ a***SM "v T e5 Romaneasca. al lolej Konastire it> aun»j""* : ura il«afi«V ila 'la Roma .iar rton cnrmtnTr lor ^vrton Egumenul J,>„ f.alfa. < it.»»* am fcut c sad Bt

*f

.

.

-,

.

. •

.

.

t:v.

1

L 7;

v *-

108*. sens

im al

alea

flf7ma fllv

Eg«««isclit latinete la

«emanare

!se Urna de tipicul

«69

avea tipicul

SfMonte. care

_

,.

.

.1

^„

f$i#

stSenetc 4

spe«e 0 .ct.*.^«|

Sî socotete

a

j-t


CawcSlv

p

cum

ati

caracalului

care aceast îlmastrre.n

.

de Antonie Câracaltr la ini? 21i-dn-|

scrie

si Antonie

3

acum

de

cel

tiiitS

esfe

Doctorul Ionn Comnino laanul

Roman din Roma

josf

esfe tidiiâ

nie Caracaîa.

care

si

.

lO-ttf.H

si Monasfirea

Romanii, Monalul Anto-

de

pân

astâsi orta" numele Ca.

r-acalu» sub fificul lui Constantin Monomaou!,siina. cele

vremi furia nomele fondatorilor

a lui

Afnasie

,

Stavromciuta. Pentru

c

Xenofont

mede

.

cum Lavra ,_

.Româneasca Mnstire in Snto. Monte,

sau numii Benevenius

.

-ar jcndaiorv) Ciracalv.

Jm.se numete oiserka

a

Ivi

Petru

i

:n numele ior sau /acu; Konastirea. I

ca

Ionearu„ Cotlomusi

,

^ruiienesii viei Ion îviruv:

Pavel Somaniv|

i if <ul

cel-

Mare, dupe cuvintele Egumenului Teodorii Efîf

menui. este lulu't

ztdii

e

Benevent iti

racalului

Egumen

meterul Eoman. j'osf

îsateie Cnea.

Antonie Caracalu. sial

Wiliail

108^. sau isclit

ca-

in-

actele Atonului ^reces.te-

ar

nela ani acetia -10S?»nu

Si Caracalului

Egumenit

grecete sau Românete

Latmi au trit de

la"W

999.n

PorftrTe

in caracalu

.

ccnstânfinopului

ii Lavrclf

ci

ioocîeani,

iMrliail cîlerularie-

iAa

ani

la 1059- - Acesi Mihail cherulane la

I

st tit-

sau isclit,

la 1019. ca'nd era Patriarhul

Sergnie al Constant inopului

Imprat

t.

cum

lM3,pân 105^,5.u in

Latinilor din Constantinopul

si E<^u

St


^^^f"

Agfa i****-»

C ^

tfM (,4i<«s

4rMî rtJie*«s«

tj

'fe Munte

Mnstirea

cuta

41

«, i««

-«U^

nu

sunt

^e».

C

Alak );

cari siatune,

*.

fer*V**g*«'aeTeodoste ce/ afopei.1 intfmeiat

^are.

w 6_

si

i

stricai

iar

h JaAhh

sa* adunai

rUBar

A«arra«o tf dfn oraul -7. î Comun» r v^;«rt 7si Doctorul

cari ««

S cn t

Krcolae

6f0

Mo«^«-

W

sunt Afanasie,_

cilu ar ' f

L a la

j

» venit «sj-

cari

iWt« Sfintei^c

3, « « vas veni te i,\2

9S0.i

din-

ci si

*v

AWJim-P' ™=M

fcif^vVmtapJi-

cuf

U-bH

ca%rri

?<

5*

orae

-

981.sr-m6s<ele lor sunt i«ur,tru

.2"

M

sobor

7

i

-


Ide

S ori in

i

mare

joia cea

in

« Monastirea Vafopedului , tiiori

mea

,

era

cluarii ,

Imif fipicultisericesc date

jaceasii

sf-

Afnasie,

mare,

ca'luga'rif in

Jnascui din Fotocani scris

ca

viata

lui

,

a

înflori

,

I

Sf sf-

c

se.

Pefro esfe

sf

.

-

Ificolae r'ao.

au dai viata lui la pusm'ci.

IcailioH petereni, sila trapeze casase aii

sil

f Jc atunci,

cane) vedea

Munte

lari Monaiul

•,

si

sf-

-,

veni aceti

acea vreme au pri-

Sf-Monastire atf începui

Afnasie avea tucurie jimultesc

pomenesc

se

grts a nu

r

cit ea

se.l

scris in prescurtare Monsîiul Nicolae. ^ Filo.

teitul

ikV),.

iului

st/t

scose

Nil

<2tri

Monsstifea Vflfope-

iesprtma ara

1

>

in anul

-

losrf jacâ-

r

torul

3,1

cinfri,au

scris opar-l

slvjha.

te clin

tfoniful

,

SJ-

iar

Pefru[

slujba.

f.Hico]ae,tof inacest i

an. sau scris

[ejfoiie

,

I

oe

Pafriarliull

starelorla anul883

^ 'v

•'

.-îcest

Psfriarjusufost

I

J

^^'

t?e

nmpa'ratul Romei /IvriJianJ

de ^«ri iul

),

Scrie pentru al îlea Pairiar

ih MejYodie al Patarelor, lânii

88t- pe

înaintea âe naterea Sf-

carele

au Patriarif

vremea împratului L eon

cel

la.

înelept, |


Soc


v

5

efe

4to,

»g/tnt«Ie

fclrment

6SJ-f3a la-

Jf.Pefru, venirea lui în Munfe ani

:a .înri

D°Wif, Fteria.cW'

'ÎS^. crâJ sern«meia Monâstoea

Jnf,

i era

k moit j

iia

;

se

resuptme

^end

ai«

.

66 £• 3.

p';

muli arin-

* inta!

P«*v tari citai «3*1)41* sf

^E3.iKr/irie,panea 5

«*-

sa â adus înMaa«?<i«a

cterâ

cu Icaaaol Maici Iranului

[sfi»<e nbsf e

i

M<mas<rri erace;

sau

atunci

i

«5.

«a Wiu£

„itia nu

-robif

1»6 3e-

I

infrise-C

(A«bri, <3ar se

65ii,c4panâ aiciaj

anii

cu Arate

«[recii

setâtuse

freceni t anii. Arabii

:0;

Vi

na au

intrat in

SrriS.K^»

ConStâniinopuJ r

dup« literar ea

3us in Roma.

Sf-

4,anii

f>

au

anul sat?

luat^dî'n??cra\

livirtf).

^lupttori,

i(

t Pocftrie de Icine

i

de

i âipose nar

c 3'!

i •

i

esuVjjv,

Îs

ara m°t<l« lu

cW»!

in anul 98o,«»li«*'-st|

mite, care

era ascunse inaceas.

Muntele., i ca^isericâ ;-iara" la anul 830, saupusiiit S/.Munfc, arf> sau risipii -.-Iar in anul 8Ji£-S2i începui

^ îjj^J

El «ele o

au murit

rn Konastirea lui

«

M^lu5 tyjfi-g*

Munfe.isauf

m pesiena frinJ

.

sau

cuParâNj-l

Iar raanulocUJSy?/

.

venit in

^UUon\

-

primii

siati sfat

i'nistii

'annii

rdbie

i acolo au

'ocWa'ria,

T

An

a veni câltgfYtf

fusitici.Cfl tntiiu

los'if,

_

EJiiniK,-^^^


,,

.

»ri«-

..^ie StalK mtJf;

;

y&lit

daVimafe

Nidefttd

sffLt«

Macnedon. cv/n'J

VQTh

Mo^^

i«e P ut a <*»oi

3i>

,

v«milc 6So_pa"wâla 850

im

Srs rnanul 8?5, sau

prenoit

mic,

serica

i

CSîeia.

ProfattA în

ratârit^l

si

aceast ti-£|}f

culraoiul Maica

* j|romimlui, la anul

88o, ore-care|

Monaliif Iviriti, Su descoperit ce era

f.Prtnr,

;fele

au eit mir

i

jiu

el«

^Kjîj§§jN£f>4

'^X^^. $^ Q£ 1

Pretacul^

Atunci

•.

mo-J

ascunse ta -

tiserica Ivi clj'meni,

>

voirea Iviritilor- av -ridicat tno-f5wi>r

r

de

mare turburri

in

f.

^T^'^Ssf-iltanasrf . ctr f-frW

._

Sîy'*

î ost

"Iele drnProtattr nop'ea.

cântri

U 969, când

Tnonede

erea

viei

de atnr-

al»!

.

S.i

acest

ir,

Munte cuAralii. car*

MonaW Kicolae

sau"

mâi

"bine

ÎAfnasie. sjltau pvS intro Corbic ofjsaf cu numele Fotocti

ÎL^^Wae *^*"^M

murit

a<î

,

j'r

sileai

anuljrâ

in

C5«ia-p

Sf-Petru au Stat in

mostele

88o,pnâ

i» rVotatu, iStâtjfâjL

ilea« dus

Petru.

Sf.

'fcâlottA

an «?-

era-jp

fret

auluat

mo-^

tirea

Sf-

duS

rnfr<

un

ve'ndvte Episcopului local pe i">

V

tP«fm«

Aceasta

deMonaiul nicolae

.

«ste

dup

cavi au scris

seri

I

viata -j

.Petrtr. fot Monaîiul Kicolae

'linitit <\ Munte, ffltului

lonTirr.inscii,

9S0-S1, riale

nrfiii

de ape.

c

c primind

t

ipicul

împ j

Sf-Atanasfe rn anul",

ao ssdifvie in sJ.Munte^ica.

i main

irciremare',

7JJI

scrie,

i dfoaii

tof

defrmintat jafn^a-

siimcî

au «cu<

vârcii-


Monailul Nicolae, scrie dinamul

ot

c in

vremilt acelea erau

^îMona tiri afara

i

re

el

in{arf£

si

a« luat

împratul

cie

rar

Monomari,

Constantin'

Patriarhul

cel

fîiu Meftodie al Patarelor,

fost

al 5le.a-aoa/frisit

Soborul

_

-

!T)

,

(.

,

Fflofeittrl

i:^: ^T^astm

ci

esisr - rfZ» >an Afo-^**nwlvi

atunci-

186o

j

c

99d,[ sus

sfapinea delaamrl

o

Sclittrl Ivirului,

/a'cut "biserica"

9S5 au

|âatrl

l

i

Aoi la

Adormi'.

MS«-

— —

tiui. s/-Pe(ru,auj\>sf de Jjj a/ar ui fcvosnfci .^tlSUlH diodei 'JjlP V Ion salonicului, Iosîf. Srmion, '

.

aufosi

^- Ion Mergtorului

Gruzinilor care

Somnului jos la

;^^ V

>

-rit! ncr'

scrie in Psfe

v

loiiastirea

a

e-

»î« ca pe aton-

r»ti Arvie^sv! tt Mahomedanii

fipifi» in Petfrsbtng-

fcietfl

îa anvl

),

•- «JUâ Nrci

..'/

nuerS. Mo-

in

au

la 550,

mulii anii mainainte

co-

laOri<«en-'

-180

de ciiltî, ca-

tipic"! Sf-Muafc.

cei

-

1

Eftroiie

"//fjlcw

s:

Onfric

-

i

p,-

wtma lor tVot

a!

iau libera: cîeai-

'^jSTsf- Munte Andreii?, care ^onajtirei CoWului asuprire

JPâ/.Atiflai*, sila Mclana

;

intre

când edea

si era linfs.titorb]

ca« mai pe urm, sau mutat iaculo

,

pe

in chilia

in senilul

vremea

,

rareilor-

Ssva Halda, Ma,£ul*,i

îaprtto larape vremea a* fcui cWiemicâ.


MaeMon

lai

Vasilie

este

nscut alturea

acel loc

stâiftea

ii

Halda, v

mii

pân la

S?0,

dup

VeSt Sava

i

enit

Sf.

Ascllitenii

Munte

fntrtr

au

V^J»-'l

împria

?r\^..

ii!.-

U

\

,

este din

.«caic

Jvj

_fost

vfacul al

-

rei simenului

stih.

^TlMunli

altele,

E^u.

laanii 980-

Constantmopulu'r-

,

c

"-

sauliote:St

lut

Ve.

i )a

anul

Domnul

i atunci

se cin

di'n-

cau" gsit inltbltotica Monssti.

16-10 scrisorea il.cuvinese

"rT'funci cu cintarea aceasta sau intre Monaîii

Munte la 3?i~A\

i

Arhiereul TatrlocKie

cu adeve'rat «c

lilea, scrie

au-

i'i'lirrtea

Mnstirea

^URosiei Vladimir,

Lfacuvinese

i c«dLavrâ foî

Calistî..acea.sta' adeve-

atunci

ri?'~

*

,

in

lui Vasilie Porciro^e

si Patriarh, al

—*-J&W\'' '"vKlîkiirtnte

din anul

deHristoS-

iubitori

JT^nitul,

.

al parfnt i

Ascliiiemi

Caspacului. Ato-Ionna-CaWc,

clugrii

I;

•„

fmuliii Halderi,

ccsronul Monastice,

?

se vede din Scriso

sau "tnchmoviat

Ipna la -^80. Atunci sau

!

I

care

Iau OT-

3in firu povtuifoT-

îmbuntit

din veeninu

•Isau linitii

S_i

(.Acest f csni'c

Fiîojleiului

cel

ati fost

^«Wîuliovnteesc

îoî

cum

Monastird

jy;£»rile

rfiSL Î08 ,

menit

_

13

Monasiirea

8S6-

©?«*ia pe Jocul HaldeeSc

eu

Warda Foca, pentru aceasta

9lea.

,

cel 1. Tipic

Tipic la anul

cuâdevc-

jS'cut pace

tn sf-

Frotatcr al Sf-

lOila,

au jost nu-


-

,v:»wa'.:-iSv

Lavra Creia

lr£

scii,lau mai

*V

:';^

P^^JC' '2§

s;

?Mvi

i;

wf

Tir

;

w

t

î

.

.

*OP^*,^!e

«tipicuri da voie sescnimle

«P^f»^Te

le

|Bî^P''^i*

tf

de prisos

Ittjl^bS't' vremea fJV'v'i*-r"

ca-|

Porfi^eniWl,|

vasilie

Salonic

i-n

i

în alte fSrti

impata.ului Constantin

•,

Acest Tipie al-';

Monoman

este

mUlioti

*«Jea Konastirer Ivirvlvi.i

«

â^/:. Atinsa itoce in

lua ..1

,

a

la

i.

i

Tipicul

«re 5 avea Jo i Egumenii" ai

toii E^umcflif

Sf-

dm 8pC«M*»B

Atanasie reglator bisericesc

si prin

Trape»»

ia*

cu aîrr

MonastiVe

Muntelui.

tm

Ura «•

;

«le de nevoe taina îâei

MonaliiW a avea varci mici pe «nare . ca se a«â|

aat voie

«fe*)^ |«»

fe

împratul

w irenii;Iar

aducea

Constantin Monomali.au jost

_

casevinie vin la mireni din Munte

oprit AtonifiW

cTiilii

.

t

Por/rne serre cSaoj

. acest Tipic in Monastirea Ivirului 7

Btvidy{

r&vonasfirea Pmsti rea sc, fondat cvv- Effrmie TessaWclieatnjTla "''

jmi 8?*'.- 3o eiilomefri -..jLdel Salonic spre rsertt

departe

,

^f/ ••^>||L

1

mea împratului Nechifor

^ :

«tr Stea vvetne sau supus

XVsf. Atanasie, tîSe*

^*îpsul

ion ivrreanul,

• ^Atanasie, mtru

:r.^i v eâe

j-rumose

''S&adecâ

W,

oi,

acele

de

si tfnea

au

Si

vre-

Plai, din ostrovul

vremi.

r inete

,

etc

Si

m-|

Lw«

Monsstirile Monosilii-

fost supuse Lavre

acce

av,

si tt&iti

sicWttoace

mulari

i

Foca,

aceia acolo in Monaseirea

'-y

S|

-


-

natere i clugrii ^wpi^.largea soborul

b zidiri

ajuta

sc îmulisf

in'Lavr

SvenB

-

Altarului

'olfa

aii

cdut

numai Diuiil Monahul luna

urmâTu

murit" si El

.

Monaatunci

;

preste

cif

^

atî/ost sca"-

iar mai pre-

lui Iulie 5,

Sj. Munte.

Egumenii

Atunci toi

5|sau adunat rnLavrâ. i tfr Cuvioi prinii-

atuncea-

,

al tisericei,

ajvt'orftf pe

cu 5 fraii pietrari

hul Daniil

-

îngropat cu cinste peceimtfr-

aii

-

dVlft a.mi 6?5-

la 9o. peste

pân

aii

{rii în colihi :« uîtie;

^^Tiar dup

terminarea Lavrei sf-

3oo anii .Monahii

^v^^D Atnasie l^hii

,

.rile. «E

,

in "biseric

i

rau adunat 3ooo,Kona-

din tdteliinlwle

în traptie

pe la anii

paratului

i

neanw-

dat tipic de obte,

Vl«a|

i

chilii,

in

866, pe vremea îm

Vjsilie

Machedon.ilv-

Pafriarli al CcnstantinopoVlvi

Fotie,

au^desdradâdnat

ceac, ntf,

ct

era intre

grecii

efc._

tote eresurile

GtruJtîfiirif,

e

Munte, sau

sculaf

Egumenii

llor,

pentru

£f.

clin-

iau

lle,

aa

lise

Creia, artând plingerea-

Ainasie; Sa -l

port,

prea

Perji-]

Si clu<ga"rti

asupra sjintutai Atanasi,

[venii laProtu IonFochinla

jnumai "bastonul

-

tmparJtia^S

A-rmeniî, Sirienii, leali*

vremea impârâfului Vasilie

ircgllenitul Bulgaroctonul; ISt'rntul

din

si

t

Protului

Afnasie

lor. care

le

atf

iau %ts

stricat

;

ca

Mtmfe

pusese tipic de obte, in-


urowufiflT&i iî

sik^'

.„ i^% 0

sau

iti

'

*

;Ai'->i

«

iar peConsfantinouh v«„.* i

i» la

'iri

t|

e«e.»

ca se feelanu impsrattr-j

cius

'

eivârtipe «nare

vii

'-...^xsfvic y»{faj>ei«,aav«a

rZTdAr>J63

V

m- ii

^TsJ» druw

at îotîmplarr ,

^Stev SfiW

Afânasie

;

sau

tw^<^

fnfilnrt-

s

si :su

J>,W C vnk Seduc, tot,"- ^î'^ttjj V^cei-lalHi au Spus altele îfllo.^Vvj, ..'

^.»>X.. ( "

tu severului', numai Pr°

^cP*ev!

^V*

Ioan

A>'.;ca

Atunci

El-

)

Focliin

au spuS

,

W

ruinând- se

Profu.-

Csf iniulur ifnasfe

iar

«spoit»;

ati

le

me*s-

M^y*

Iar Ioan BoA»,'"

fn calea sa.

,

pe«trir

Sfmtul Aiânasie

fneWanaw.lt.se

^/

^'"'"^al

împrai

se reclame

de

smerenia

sau inim î*-

',

cet-laHi

Egumen» -

j

-/nai 3*wH,«««

^LexA ; dara r •-

t&tva

si iatf ->M t orei,lL% ia« tau despoiat snsv ,.•

1^

pe

Menitul Haini

IcOi

icas, in

a«s înainte la Consiaj ;

WM

iau

vremea împrai»

Hoe^ie

ti.

vmile W,

^"Li

f

-,i mtorcenoVse

GLA.£_ o^^i.r

< .

«ântf

«nrTtfîiir tt5

£n-^

/

.-

.•

nimic

lui vasilie Porfi

ifrâ»^

atîdaf tastonele la

j-

.

.

r

\

'V* îl

.


208

•or, Nediijor, Pavel, si Iicom'i'e Monsiif, cari yârin

tu

ne tnve'*a</.f sM'ii

iar

.

jn

i pami'nf i

vcnoVnciu.le

£sste de mirenii

,

Sprope

;

împria Ivi Vlalii

in

l

atunci

mare tra

retft

tot

,•>

1005- 6

E^umenwi

,

,

iCifflftr^^J^

prietini-

«r^|vS

t'njropat de /tivi seti Efrimit,-

^ w fâ

de

SjYntul [oan Ivirul

împratul

înc nu

n.ifvl,ca'

.din

cirviosul Ion Ivhru.

,

iau

so"

la Bgtrmewic /tivi s«w E/tro>iM»-

lll^/înfrri

ia.fultri

sau sVrrH

in Monastirea Ivirvlvi

'^^^P^J S$.A(ini*H, <Su_fost âl/C««

Hramv

h VstcjecV.,

Mantele.

Jjy

<

PaliolicT.J

si

Îs capul Mvn<eltrfs era

Eropaior numit Mrhale, care Sedia

"Ti nani

v3

sau jcvt-

Xefopofamu, satul

ol?

Mctocvl Rvsiculvi

acum

Alec-

Romîni Mace-

s/.Munle cv/Smci

tata 3>isericei Simtnu, s&tul comitessa,

,!€S53,

S

,

a Wi

donenii, S]aveni, st^rtci

Sie lor

'*

st*

Comnino, au dat voie mirenilor

se

Q $ p

Vasilie Porjiroghe-

era Monastirea supuse fiw

Creia. 'A anul

1008

Miu

M, Diaconul Con-

stantin Zctelev, din satul Reventc, care

este

la coda Muntelui-, Su dat avi-?

sa pmrnt ulur

Effimie, 1

casse Monastirei Ivi-

câMetoc, sub Egumenia

I

lvrt

î

citai Egumenii curio.

Sul E|timie, «uit

"bine

au Jcut tn-|

ij3sfMira<e aelaanul loo6 rii la lo». »«^le«a§ scrie i MonaWl Cosma la Itfâ. «a aii /acuf M-g

||

*


209.

^-^neasc, carii "bisericeti-, ia anul iO%6,M sfM<"ite,laii4|

tala

ales ca

s se clucla salonic

^?>\pratvlui Porfirogieniiwh

^^/eet

uscftduse

atnpului

L%

1-

W

fSjg

adunai .se

As3 CS

)

h 9Jtm.i*

isvorle apelor.

secencl

1839-

6o« ctrvioî Munttluî.sa^—

;

case /aci îuga'cttmilaBumneîeicaW

lsie, siasa pierii privrgllere

,

si

indai

sfrotei lettMghiî,

smrirea

dimineaa

âdpincl toianuniul-.Aumcea eiivedend

nea.âu dat cutot

urma Sfmtului

pe

1

^.^lar ,.

sfinilor

.

grtmrnâ

,

o

si

Efiimie

fr.ar.nu

Luna M3iu

6536- 1038

i3, aii

5^j^sj"i'ntul Efiimie

^pul-iaujosi :ca

EJiimie-

'

u

«%>

jj^loa-n V:

«nw 4|

Egumenie Cheo

urmSI P BTW*** teii a \-o-hc

-yM-^-fo

j

^l

slava" lui.

J5~fi§^ ar

» ;

c3up£

cupte

au' plouat

(

,fliat«

/

v-cri3efuri1e

Historie comenc!., Boirnae.

:\ei$™

în-<

au /c*< ooiarese'

3; a vreme,

[

jenînr-J

MonasfiretKpe timpul im-

iretile

r'n

murii i-

constaniino

mgropaf

acolo

mirt ta !on Mergtorul-, care

rV>

i-

^ ^gj


.

.

E?>t.wuii

Si

i

invitat

rYov

cm

Sf.Wtv.ite. ta

i

s/m< cu viaa

;

n«m-

de

1» Tarigrad

i'mpratcsc, lai

îa imparatuî.pentrtf rndrepta-fea

'cror Monalii

câlw, ctre Iau

rat? esii

ca

El

trfntit la

'sus sau zis.

^=,Fîi;

<

*5lp^^k^ rta

,

i

1

T.3.

apropiindu-

5jg

calul sau speriat,

dup

:J

i-

Cum-

l%-

P a£

sj'-îon. trlcvrrta-j^j:

Evanghelia

Si

,

vliit-

prescrise de sf.Effimte.PsaT

"sj'.Apostol

nenn

\

iau ipricinuit niortea

Porfirr?

C

ceri tar

°«t

miluiasc

^^^^^s, ariile S|

vn

inainte

sf- se]

mint i

asa-

<3in Monast'ire'-,

c» f» ConsiantraopJ fecftiaeo

IPavel

la Galatenir- Solo-

i

Romanii,

Apocalipsul Sj- v,

<

Andreiu Criteamrl,OCinatiav«f « un an t'n'

noîrii Macarie.

alui M3w:i«i

V'

,

.slovul. vasilie

i

cel

^«"S^

,

.

Isaac irul

,

Gri£orie Bo£o-

Mare, Daroascnin. pentru

SJ. Apostol

ipropoveduirea

Sf-

EjYem irul pentru credine \&

Boro/teiii

partituri ale lui Hristos

f iniilor

din ale

aezlleT^'wvââturi

;

canonul Andreiv,

i

Sf.

cele

W

desAg

*

Ion Pusnicul.

multe viei ale-

Mucenicii

[îfcn a.ceasfi lufrare, 5rf avut deaju-v/*<oriu.e vasilte Monahul .j^itul nnpâ

va'-'

~M

râtului

fi

, si

e

Bagrad

al

DI Crusxiencsî

Ginorajhe intriu £recorvl Im

^pârâtului Sagradita Rtw»*teaese /i"*ia* Cheorghe lî.Mfatmindeli,

aii-

cW-

Egumenul fost arâtafS viata Sf.Eftimie.de glie I- La anul 4o6p, si iau Curit i: eresuri,

//'y/y*

c4 -./Ki

V

p«-J»

^


'I

rmpyl SoWvlui

grad

i!,

se

grecete

din

vSn^iles

meure 'd'

un

î]

?]f_a.st

«rumenesc, ).

doit

cZe5o,

& G M"".

e

,

dep qu'au

safe

^aisait

rmpaTaf iS

Bs- *

Ivi

des

-

k

-

?f

admise pour une epocjue an

tite

moinS

ati

siecle

sul

clstorie Thcodori(,tradTr.3

La version Georgiene

44.

ns a St. Euthime eidepW Mtamindei Dsllieurs 3; .

enicjuieme siecleleroi Gour

vsage d* un evangile manus.

crit, en Ceortfien appsremerit, puiscjire 50.3ns

Hris

mori

s's.

lc

catheltcos dc^eovgic ^aisait^jî

caifSu â S.chio d' un evan<rle sains de

monar<jve

ce

felie pat Ies

M

-

-

Axi couvent de Djraudch, en Imeretll, se-

un

conserve

evan^ile, taut eniier enlcltres

viei

capitale? ccclesia s'iqucs, sur parcnemm,ci a ecrit

cn936-

CÎlrist

acîiîve dc

au cauvent

Saumljaf gÂi#(ii

ii

l

ef

cindre

de cliafer savs

roentionc-

h

ec .

KcSj

94o.de

regne

1<

de

par Constantin Porphiro-

par h auteur musulman. Massauo.

Voia^e arhrtlojg, dans la Georgie et Armenie. Si PetersWrg I8$i- O.-me livraison saus titre , resumea.p.

5-

par M.

^îpyrapârafi

R.'firosset yy.

Bizantinii., Vasilie

<rn Porfiro^enii

paraii

generalul

on

.

,

sau avut

Gruîjrcnestî'

;

i Constan

Jomumr

Gruwrenesc Tomichie

.'

sau dus din Mcmastire ca

C«i5ole-^l

se ajute -

grecilor, t'mprofiva lui Sclrra,vrâjj»8-

,sul împratului

i

cuwi.^.-,.

de unde se vecie ca

vasrlie. Si Sf- fî/frmr*

.

1

fii

csin

familia împratului Gruaenesc Bagrad IU .

7m


^

-

.

ar ,av?"ncJu-Se line-

\hc

,

Licri eu ajunul ~

Vifa<a ( acmn scWl

j

|W

K,

alut

Mmimt Laman.

i*

V,

ai

ie ,

H.isrilfcS.il»^ trimis w s«S«-

^ela

tmâtat au

siatcsf fl

il.au ™m> :» P aP^ogW'ul. i râtf-

Cesta*:»

<«»

4 i rmp&aH

r

'

lâ " n,,m 11

v îWotie

Ivirului

feLjMSr.::

Tjfw**'

'

H»*'**

Wt*,« W< atuwea

Jlin

.

»«

cu

unW

?l

osfasi

în

armata ? c un-

^areceasc warasvaa«,ca - rival

i^JS,,d. dup

Llutf

i.

a-

138

BonnS

la ,

KiW rtapgc», «re mult

au- 3at

Uiea

U„ â

» ****

la Preot»

e

?

eli pî

Su/lefuluflui,

n,spla«ae S « ? iit1 âr 0 pic a

.ceWu-se calcar-.-

b «^e^ie

V ar dup

Miliatl

MihaU

4 ani

.

iW

si-

Calafat, ras urmat Jatron,

Ml

icnstanhn Monomali i

ca-

,«p-

toW.^

la

«rit. si dup densul iau ur<*a< acesta Jcabfat.siau i«pS«™ si 1

«flort*.*

i clcri, pentru sena

<h*M

««iJurtca

tiU

WJ*

««tealoi Koman

L« |

T.

Chcdrin

împratului;

al

al alea.

«

***** l4 - ta"'

sf.Monie, iafc* rm

MonomSn 104V.,atr ^«tttionat Monaci Atoniti, e nu_S«^un^£ :

coasfanti'n


.

*

£/altri cv

W

tipicul

9/

» f

f ⣠sa la

i

^Tcîecâi si eir-ncâu Egumenii,

~*

Y

împrtesc ; iar împratul

ui(a la tipicvl

^Mw«wt,leao ««

se inceteie

vracul

n

de nici

£

cererile. ,

m

acest timp

tu impui

"lu-i

,

anii 10

Aralwf aO pâtf'

jaf in Kunte

rit

Se- £

iutitorul

fmrWâri Jra

Je ntate

*gîo socoteala", sileau j:sgâ<3vi< lor

p

mirenesti ju

cele

*iulte altele, S.inu

-

tind

;

Lwg&rxi ,luf«ciu.i roti pe cuvio. il

i pe

Agapi'e

ucenicul Ini

aCtmcea. au strica»

-

te

La Dajne

,

jpj,

mul-^

Sckrtul Crl

,

Cio «vacorriv f.Xicobî-

^N-V ^-ijH&S(Je

Mnstiri

care petrecea cuviosul E/fimie, infemeeiorul >^

,

rmas

Monasticei Donearu, ie atunci au

pustii

i altele,

muife Mcnastrri. tunci împratul Constantin Mono-

&h

oiali.satî îiutumutat *

^nifa

\

cîr'n

împria

5lwo. ostaii

i arabii Iar

de furcii

mare parte

"banii la

El

/acerea

Qruzirnuor au

^^tunci

i'mpâ

raia {Jrunmrlw cu tatii ea st ritfi.:§ ce

au

c7e

.

se

pjasc gra-Ji Monasttri- jsîs

>aiâ

sau sculat oîimlj Giidrami

$2

cea mai-

ciielturt

scoli si

rmas ^ara

.

<

Eftalitatui.

^siauluat rol peLrluJa, ctrojârte 3m fa-M; fULra lui in Siria care vine intre Axis Kbfl| .

«icea

Mic;

Iuind «rtgwl Veria cAlep\iracîe tt|g3

Esssi d«

}mnogt&Kt.

far »«-

|j


L«, ana, >

si

vi;

Uf «

ta<

ae -

-

uwi^

• •

V iLic «a«n,a/fo* £~ IL 1^ £ tt

Lel , ,1a an,

in

k

acestfe

c

alfa. \flî

JM _ iei

£^;>.^t$La;t

DoWui.

&

vlahii

*

Bcmâ«i MacWone-

«r/âW,a»ve»ii<

&

f-Muflt'»-, ,

^gafon, din Mo. o«5h îttibvntâM

sau rtr<£a< ' ^astii-ea Cast'amaflWwl,

case

ridice acesie ispite si

mW*-

_

JL'i>3t"i«5 « «rfse «elat* lacea vreme •»«**

T.

- »««

scrfs

H

Monasfirea Castamanit 16- T

p,foi aî Sf.

sjLMwutitc

c *'

«ummâu-Se-

jXjlarion castanii

itor.A

^ *

Iar un

cam^â «faeta <syi<*l«r eahrj»" fan acesf trayauvenitla

adus

:>^P^'.-.' •<& fs / •

j£j

tt** 1**. a» «ai vwit

i^ccmu^-t

Mp^lir

$ۤ&:.

^A^ii^^M^^ ^^^^ $:^Jfe^*>

Juflie'flirnea WonJS««le

-.

-

555.1

,,

,

w

uHiStcrW cecî™

Muntele.

i.

.

ve-1

XoJa castajnanii.m»-!

Munte,

i in umul

AthUaxcnoivi

lui

tefan -

'


-

v^

1

Ierusalim, iar lupttori delcone as Wraerfti. si

nu au ars

imprâf Constantin

cest

tt

Moflonalî.a'u cura

Muntele de mirenii; Si cu ecretuYlut

s se numeasc

poruncit ca

Munte,

si

cu

Egumenii

iSc,

Sfiniri

ai Muntelui

dat tipic lor, trimis dela impara -

leaii

prin Monaliu! Cos-ma îiniiluclri din ari^racl rie

£554-

in

Creia,

,

5 |J^ji '^^|Sj'3 î-rle,care sau compus

"

i-^»pa

inlvna

.

lui Septtai-

[0

a. la adunarea

si

dup

acosta al alia tipic;

isclirea lor sau întors cu .

el

la

lot

destaterile-

i du. ^

tVnpratul-

jyhojîlact Monanvl iProt.cu <o«rf- \>

^

^Egumenii Sf- Munte, a î-eclemai totha acesf împrat Constantin MononaiMH itav nat din

SJ-

Munte, tar

coralii

J?5cut

împratul f;(f

*|

«Sntsi<,

fr

/icuf

ta' aii

mariaj ^ dar

,

cpri

lsa se/ac

pealti"

.

iau^ontt din

53,-

^

Jj

/^fg

Wujife,

f§j

>^r^^j

vrci mici

la JOO inuîuri

,

inse

nug^O.

timpul acela

Monastirile

.

Lavra

<g

dtap-^«y/)y^ j^'-**^'''*,

Munte Monahii,

os in

fjj

tirea împratului corlm

«asie afuncea avea tdte

au

-

comerciu ca -mirenii. Cumprtnc!

fa. si se jfnie in sf.

,

leau daf voie a avea

tru nevoile Monastirei pani •f

unile Monastiri

mari cupînrev intiinu. S£ -22 ftftr^^"

iau

/ar

spin: tincr: *Vy

Sfatrs rr

sft'ntului

clugrii-

Jrjf///r> sl

vaci cu lapte avea pen.

V&z^sJi 0 fJmwSwN.


- -

Îi6-

mastirca ilmajimta, au

tînvt

uS ioratie fflaff- pentru d

iW

,

«nf« tors lS Salonic f

%

£

scinduri

Monasiirei. ducend '

'

r

«ui

iV.

,levoile

"j

i

Tarifa, si ovilea-

s/inmirenilor conira tipiculvi

«v«<t

ului

VTO>^

Iar dup

B%arocfoW.i

eif din

/clugrul

.^eraprhnH

l'^svca

^y*%c;

?

voie

ipi-

împratului vasilic-

cui

rPorfiro^luiutul

Mnstire, a*.

i»afc4 Monastire

Monahii

st taie

;

w-

1«M^

:

jentrtrcn;f» copt piintS.nici

diV/W Monadei P«««^« i-i aralalo.; dejoc pen « Dac Meilor jusnici nu 8a We .cale dajoc la

caW

le

cui

«vou; avea* d«pta(« t*&i

Monastiri si

* ««ii

pduri, 77.-

" otacel tipic ~

sewai prevedea, câ

nu are voie a vinde

We

due iasTâ înLavra creia

^BtfiaWM duâ 'c

se

vindea

i

se

tipicul

cumpra

Proiul

sau se ce cel

drui

sau fcui

v«h«r.

j

oprite

cele

omare-

^clugrilor; afunci saupcui E^utnenh celor 180^încurcturaucemcilorj Jnâstfri venea la Protatul cu

c

\ite

1

si 5. Sia-itii *****

î*

^ noiH

c

irea Muntelui, pe ca"nd ucenicii

*

eninl

erapea/ar

isece-j

isel>âtea fualtii ucenkih peatuaci era

P*of-,


21?-

ci

aveau conace

ucenicii lor,

rara

re^ulamenf se

|ac

teâ

de

3o

n

la

nu

vrmave 3.

Supus

i

>î -

,

i

cluarii

ca

tiic-

Tleologi

Pfeof >an la vîrs. aumi, rârâ diacon -pâ-

virslea

a-nnif a.ccs,tea

menii

pe

pana la

cu Prolaiul

«yrmeflii t

i

Creia.

pelâ_conace în

e

înelege cape aton

se

tîrgul Careilor-. ca

£ti

neau toi Egumenit cu

lsa

i

Creia,

Meofif îriLavra

t

CEâSi

de «s.âaajii, ii.

poaie seCie

;

JacA va r rd tc a min a ?

i

Egu-

rnc«^trfa de sfinii Piris-

^.{ii Profu loanichie la Snul 109?-

«Jj^Aj^P^isfârit

si

de mpâratul

3vr* ca

l?-7% ,.''(^Cî

;

se

nu

<

Cosma Monahul Zin-

10

_

:

.

îrc

.

Jfh^-^Sruarrrlor

^Bl/pul 6554

6

-

se Scfirmo? rnre-

cave au trimis la Jaa lo-

cului pe j vi

anul

e«as*W-

urs îtoeowai.s: skîiafs cuwc«fe

'

<\

-Juna

Mo«aî<:rea

t?:n

-Aceasfa esfe dups o topi' deatu-

ncr scose de Mitropolitul salonicului Theodul ul

l09f; copia asezemîn» ului

nilor Atoniti

+

,,

,

Theo^rJact itul

suni acestea

Su însemna* 1

].

din-

,

iscliturile EJura<-

sj.

A(a«asie.£ Filotei

MonaL Lavra

nastiî

-

CoKStaromo-

Ivi Sept'emlrie Im-

locul

Oirt-CPror

Mo-


33 locale te<

i—

.

m

-+*M~Mrt*«a S,cl,e1 "-Va^d.-^Tnfo*-

AiWsii K«*M£*»« Moasi- +,.T««a«e .„ cli«o#e îviro

„ M ia

fuitt« Jt

«d* » ie la

itonî«««a ri-w

*„

Ici

,

Si

de

-

+ „M^-S^tchrfaJ

,

J

IvirolB i.-+„Ha»a.-

.

E&wimw Mona S (i«i Xeropota«-|

acu* Honastrfta Petru Monah,

asuyra aei KiWta*r,«lut

M<mas««a

sub

McnaW

llie

tfttw**

Mona*

ruinele se v«d

care era

HeWaruW

u*a mila deprta**

i Σw»«,

Ilarion Moali

+

Ko«as<irei

vede ruinele

sf-

Parei- 4-,, Zelia^a-

BS™"" cWtânasie 1

XtW-

..„Harja,accm *Ai*»J sf.tw.Kwst' lfaWv ae Di»<»>» il-aff««« S + Konastirei DoK e aru,S/-

„A* caW

t

,Tl«ddK^,E<u»««

Xiropfam -D.ometre-„icobe Da/ne- Acum un«n«l «ascâeitei de „uamezeu-

«A

v „Lfca

E5

+ ,TolmataH«UW*i*«i Filcftei«lvU

$r.cW^

Calme alXmoîulvi Mona S tire- + „ Treiwe - + " cVir- pav41

u*£&i**i

ii

.Vanasie

«

ciic

calului

^.:-^'

Saravan- *.OftrWw»rfCMt«—

^

-

wJc au5ost.- + .ÎJini^or:Cara

SfintfApostoliailfnibiW.acm» i

-

clh-.S,soe|

K«aW,

-»•

»• *:

ctalsMaiLavtfo. *

:

±i-±l *' *'

n


m „Simen Monah, Eunieinr

+

p

ii?

Monastirei Calea^ra; sevm-

grdinile MtmSstirei Cotlomvst;W_ + „Krojmuasis.

4

+„Keia

schitu Sf-Pavel

Kiîopotam

«

..+„ Hagi.PâTiu, acum

cliilia

sf. Esiatie Plachi<?a aliâvf ei.+„f-.ipafie-

Sf-lfton ealaj."ahJ.- + ., A-nsctorei ie Diranuetr

Jf

Sticif

velcia. - +,, Sf- (îliîorghe ..+„ Sj\ Dumitru- mi

(iu-mahr.

fiavdvh.-

_

trtorului

v> c.

cJelenm

>

l-

SiJi-r^u

4,, jj'.Sava.-

Acutn Schitul

Bulgar

8c<*"oro

CÎnr'a--+„ S£-Hicola< al Scorpiului- +„Bro«cirl Mniiln

k; +„

t„

I

HriSt'camarâ 8â*be-lvflgi._+,,Er™iâ Monaîi Vultfte-rion

+„ Marco tnon

Ana veche josla

sj".

i

Mon«Tl cel

5rn Salonic

:

i

Rusicir vecli:ui.-+„Si roi-ar]i!«-

+,,VS-rnovit:.-+.. Ion Monah, ellini;

rYesriter.

Haldu--

Mare.-+,",

Egumen— + „>Turtastirea fPantelei

acum gusifA

Egumen

al Mo«asfirei Fa.

din rejurul Monas.'irei Pa«-

tocraforuî .-+,, Sf-Fefrual Vulpti.-*,, litande

+

,•>

-

Caiari. acu-m Schitul Xt'no|f.- + ,i Ofticar.- +„Dermat'S., x

HonSstrrr de jos 2

rse

alunilor

ltrinn.-

+,i<$

Dumnezeu

de

jrasca'îorei

camartdrin

•-

VArioiomeu Monall Egumen MotiSSfiîei SotirA-

Acum

la

ruine

Schitul fiomrnesc LAcu. cro^lical

Monasiifei sf-Pavel-- +,, Scorodon Cliirtopocîu-s

DronisrtJ.Stirei

SjT.

,

htitonit Wonali

ESiratie,

cap Ilru. _

nu

si

unde

se sfie

SJ-

Dumitru.-

Mazvclii.-

sau" >icor de câine.-

+

E^timoi, Monâeste. -+,.

H*vro-

veîinîantu'S.-4-., Sfint-Mina--

Kichrfor Monah E^trmen Mpnastirei verioi, âctrm,

' 1

j

Schitul Bulgar statistica.

usfsc

îogoroJnis

,

-+„Simon,-+.-

SerAiir

Sf.

Andreiu

3vi

ilur Teodorit

l'esftr.

acvm

cel intru

Schrhâj

chemat-


.

_E

0

'

'

l 0Ctr l

Eg«r«entr

ses«e unde

<i 1^ *> *

Pantocrator

*******

4 „lWor

jurol

Monasttm CaliSta sau

este-

,

,

K««ae««'

"

\y&$M

fWiM.^il Mo^ Eâ ^«« ««««« f-A^#^ 5'*.

vi

Mcnat

Edenul

«i*** «

111111

gfi^^fet

t

PiladeV^-f

clil£e

s

f-

An

— Im aca

-

statnanHvlvr Mo«asure-

ClWsm Xwdu^w»*!

Monastirei

« « «««

Doctori Jtfctf de argfntf .

Sff^^ffg

g h;^^tâ

«*ae

s/imdor^O loc vi -

este-

V£^!$ +v V3.rtoWu

Mo«aUs

E£tr«.e tt0i

Mwiastwei

5/-

Mi J

KKfilae Rtrdovon-

?5

i W«a«ti«rSf.E/rem. M3+,,K«iiJbr MoaaU,B5«*enul

jMj "

iwtâ

Honali P*esvKrt,Konasti«a Sf-

irsenie k

Onufwe-

MonaU „Eg««.««aK«a«««i Sf Petru guMfnii acestea

j'f^

j osf

>lor I

av

lui

i

Ijatriftif

au(

numraii mitumarui i8fl

Egumenii

iar

se fot eetr

ore.care

cei-laltf ea"

era

ptiniu

ce-

ai Munte-'

sun*

wistmX yi ne^rijilivi-

'


221-

&traie

lao

leau"

trrîe

i

tu n isclituri,

JlurAinasie,cumul<e

^^"^caav

vedut

~*J.4£o«ului

EFiloteitul Serici,

5 coii

t,

i al

slea fn

iscâliluri.

Lavra sftntup

forfme

c

'

scrie).

in Proiaiw, al sica

Cotlomoi

t v«i7iesi

SceiS sau-

v

,luat numele

de

,

î?^

-

astiri, ei era Monastrri, fot «

îndepedente

^stpnie pelocul

-precum

scrie

Pwfwi Lavra ,

IsAianS^/a/vedytTn

L

rumenului

Monastirea

lor:;

H

i sjca

care era Egumen-; iipfc cu iscliturile %TWitailor, râtârilâ cu isclitura înipe?

Jbiemfe .jratului

Teodorii

constantin Mono«.ali.

i

stilat Impara-

Constani* wono»Ji,Mfip«a

l|Li

Atonului; au murii la

&8u /osf

îndopat

mi Monastirea

[dm Constantrnopul ItM w«4ocx«

'numai

trecut, prin

UmI

al alea al

,

*«*U 11 i(

1055 Ianuarie

cea zidita de densul

Mânjeasc,

-J|

din

tete luntrile aces.

cunosc Sf-Munte, urme se

-

W

mult sau

m Muntele Aton, sileau

neamurile;

t

^ ^

dafini- 3 Ivirilor, i.jS? fcnJM ealu^j^ imprat

partea Italienilor

Armenilor; sut acesl

fta iote

»j

opottiv dat drepturile de

CoSena, Ms«aî:i/«

*****

3

c

IraProtatu pe-

«cojii dintru acel tipic,

vedut

jersiJieni,

ae^t

^


\C:\

PSvel

ItffiS .itonuiui i903

^f^upa Au^usl

Wiliail

)

urmai la tron Theodor,

iau

Soluni. i atf murit debil

(**^ti( lui

i dup

(036':

30 anul

tl

in

i au imparata

pîfltece

iau urmat la iran;

sfratiji'c-.

'jy ara atunci Iiavta s/.

Attiasie care

Yprimea alisre Monede ,1c au mai -

adaos

3 litre,

i«7; iari pentru

eie,anii ls.lt

tîaos

c

/îi

ca

era

si

împrteasca",

i

ntinEuca', sila anul

£a *

de popor,

iar dupâ

au

el ;

împa'ra'ft

c

Ivirilor

.

Tom 6

3

Iacov. maica MSria, cand

lui

I

antf , Iau dus a'rint'if lui in scol

,ca se inveie carfe, unde era

cluari ia

?a<£

40lV,i»Tialiascoi

prinii" deneamtiun itine credin

coii; (afl

'iMonastire

9-

Egumenii Iviruluiy

Gheorglie «ascu* Jaanul

avea

1058-

S ani

Iara fronul iau urmaf Consta.

l06îlufli«5 sau sjYrit-

V^jWÎyrîCcm la Monasfirea la JjWi v^- cS- pana îa Ioc. de

sfâfvirea

tron iau urma^-

Monah, sila

acesfa

,

Li îâu câlujarif

in viacul ace

aulâsaf xmfraia 3o Avgvs,*-

sat? fac uf

'T^Issac Comnino

cele.

Io.leau" mai

i'oU

carileprimea eu drnvr

era i-ndeslulaf tot stuful Kunie,

muîtme

'{riarîiului,

Lavre

io litre,

'sfiria îa

cari Jaceav 3o Mo-

Teda; sila

i

sora ivi

lo24,lau dus intro alta

Hahulr, unde avea îjraii cluarii

mi

...


,

Hfcpcit

1

'"

s:

•.

nM»»

L

'

v?c=f

ft

«i<»ri.

Cftnitlt

îv:r;

i:

syreToviîifire Ia

« *«ai

vniccsc Ilari»»

- ic*»»

ratai ti<

;

.

.-

w-

1-'

serjuri.

sffrta

I'

i jy^

fe

:

ai»: ii

Ftrim

Iv:

i

iv ivit

.

ivi

W nv. «as

ir

i

^«ctasc. «cleau invitai

ta rt>vatc*a

.

i*

cu irc«ea ftnratvîvi Mij^.i:. Afoiv batale sa<J«t<« lai] Pa/la£cmlaaW ic3t?i

ntas: a

lunari b&nftf,

i

Sa.waKma.lnA

Jm

•tafisc

iiâcoL; saO 3u«

la -

i

HaWhi

K;«ast:rea

âtoTÎtyitcru. aici sar tns in cinul calujîisc 1039 iviri ritlui Hatiot! Mcnal Trtltli. anul

W

2'

S:ta

ansii. *

ft

Ei c.f

wffjtia .

r

mi

'

"— j

seninscrac

mj

.

satf

la ItrusaW,ca t

;

fiir.is

3ar.ii

j

.

Sf ;

mvoia aici

incSt»

Iau

«

ascslfiri

iW^T»

-

1.1. nvtn.t

a :

Ja":=t

ius fa Uru«ili« aau.

iocorii si u' fafafaaf la qffeA sf.V.tul M«.i«laa=u.

;

îflfff-

Kw*". *»« toi* 0

s'.«;:«2

««p»s«ie •' T

u. «a

fin* PafTroii

e acolo

aO

Sjrntul»:

?

cu «h»«1i

<3tr£

St :'r.cl»« îfin«tl»r1o<vrj

i acc'o

tfjLirl

Htsra:

sau

acolo

S V^SHI

« Stts

-

-

J

ci


i

Rlil

Lsvri

tn

Ivirului,

i iau

ajutat

^Pca un

^^î/-y

sfintele.

iV.tiSfri-

Sf.lon. Ivirv

B$?©CT

s^mÎ

sfinilor Arhangheli Monastirea Ivirv

nlele t/ne- cr edrnc osului

împrat Constantin M°-?jl|S<'^S

al Constaniinopolului.

mama

Bagrad

^ra<ul C-rv«înilor

Iviri»

Egumen i nv au

,lorusi

Mria

pe

lui

itassa, sf

Vj

'

clugrie

_Mtt/tisia. aufacvt \

'.

5i« Consfantinoful ale Sj-Eftimie ,S,Ue-

kjiipt'slin«' misii*

Knoraali

__7j

e«iîS.

Frect. sccs:

jVKatimrndeli,au adus

Gheordu moie

1

Efeimie ;

Sv/Wet

âovl

*

Sf-

crilor.

'prescrierea

fntpsta^fc»

al 4lea

râp.

au voit

selpue

primit 105b,

sau dus inConSfantinopul,

i de acolo

.

v '?v » 3

i sau

8

_ dus fn Ierusalim la Muntele Ne^ru--* cârti

lacjle pretoria 'lui

aupropoveduit

ae suflet.. In

JoWtore

Sf.

Apostol

cel

chemai Andreiu.^

1

si Simion Cananitul, carele.au s«n«ele lor

rtisertca

mote

A.Vhs*SCom, oraul Kicopstsse.

ar

dela Ierusalim

lui GruMia, unole 'raiul

Ba^rad,

sati îl

i

dus în ara-

chemaSse sa<î

ia pe le

sepue omenii

cie

împ-

^/j

i

sjfu

împratul ca cafreele, Lavre

Nedîevi. Cârtii. atherdi.icladerjet.Q^

vrednici

Gheor^he Monahul

casele fa'cea;

conduc;

acest

-

cu -

avend laDuhovni-^

mulii Preoi, Diaconi clugri „Boeri ma- *£%m i seraciî-. i chiar pre împratul Ba «s^'J ,

Ijrt^cgatî

p

1

aezat £n-

wonastirea A'Vhaxscom lo65,

vetit.

Cruiia.'*

grad,

si îi

Sftuia la mintuire.

\'


-

r

^Ticorjîic

* »-

r

-

.t;:

~*-

i

W. i-

1

i

te

Munte

g

afi

pe

vie

Komani

era

i Arme

cuviosul Cntorjne al«T?

i

Monalul -MtatiSminaelc fnSf.Mo-nte, cci cîndauple-

i

cat din Hrujiia se vie fn £J-Munfe, aâuce'n topii

eneam mare

Grunia.care

ii

cumprai

alii seracii;

invfase pre

«oii religia-,

i

pratul Constantin Buca seivad. la

i acolo

un ctmp,

"Wti, au

udat

^o:

0 £

.

,

topii

,V

.'

^

'(li

iul

gj

au poruncit .

iau

'iar a

au rmas ja

M

cuviosul iau scos

i cu

alii.

împratul mult au-

de la ?

îmurca f

cetit

pan la U

anii,

negre i

inJiaine

% rf

IV murit

ceasurile; Apoiu cuveni

S! cânte

LWete eroW

w

din-

-poftit îm-

curai- apoitf au poruncit tmpata-

V

de

m etate

erau

Po-

si

rolii

âu

împratul cu suita sa,

Hv viiyi. si cuviosul: c.

venit si

pe

-

oprii-

au voAit pentru «edin

si

Ejliarisfie. acolo de

Sjîrti».

-

ia.

prin Constantinopul.

trece'nd

ca cunoscut cu dinsul,

ni. Dar nu au apucat se K.

cri iar

anul 1066, Septembrie au venii ta-

Sf.

el

îtJj,pa'nâ

Monastiri-.

împratul Constantin Duca"Xilau

Atuncea pte

3c la

acolo au scris multe

prin EtScoJti

-y-

MtâTOindele-

ta Muntele rtigru-

in «ara lui Gruittia 10ti5.

-t

-T-

McnaM

al alea

petrecui ianiî

o

cuviosul

30 Iunie

cântate

sfpine

«âu

'.

Acum

•^1

slo

in pace

sau îmbolnvit i.

finul

W68,

Ia*a

copii-

in gritngfija împratului, cari iau dat

Slect^he îirMonanul Gmmia-n. din Monastrrea-

&ruu!encasc

din Consfantinopul. si sjintclelui mi ste-

~

* ~-t-

q


-

ti î« sth$a.-

"itasericel

1

^

^^Lf SiuditiloT

cea

^recefe

duri

ariile scrise 3e cuviosul

mare,

din

Sj.

pe-

Eva^lelit

Siria-,|| „ cuvinh M«lmM« tilcuirea cri WmHeriie ale/ljo-1 ai^T 5 cri ale lui Moisi, r ti£e stolului

Pavel,

sia-ii «ffecsxf

remlrie, care era înceovl

acesiea a. lcau prescris

«iMSfe,

6 zile asf. Yasîlie

vrta'tetil

Miuuvl relvn&lui Sep. crile

de sf.Eftimie ..Tofe

m Muntele Tfe^ru ;su scris i «îimit'ereâ

deimtieMu", ceaslovul

miterea ore.care eiii;

$

al

sf. cJiiriîl

issa

om

acest

J? /•

Aîtcosandnei

al lui

sf

f aal«î^«3 mai utea

se

intru vejntca iomtnirea lui; vrfiiupe

rntece

cuviosul

,

£fi ai

Edowcia

ia

S,i

la.

rm-l

dup

el

au-

îmcrteassa

Ei mici. Miliail, Andronic

si Consfant'in, cîecx Jiind

vdan

\.

îio^W

voe-|

armata greceasc, ilavus p«

el-'

sau

tat, si se

iar

au murit

Juca, jiin "bolnav 3

5 Iunie 4of>?; iar

scaunul 3

-

Pumnczeu.ial omemlor-

raiul Constantin

cu

i m.

ya$«i.

«trncs îvi a» Josf scrierea crilor.!

"crs

luat

f<«iatfe

Ocfoiiul. care

efc.

vecntme, care nu

din

titiH

si

dvp

se crnte în sepfitaîaile luminate

mrHa^ dup

Roman

ca era cu (rujul

temea turcii de

el

si cu ,

iâu

dunul vrteavcAitii t*'


'trp

Hasiâc

KaAtl la

HM

sau yus împrat X:iai!f :vj «3 «ai tr.ar? al

3i»

împratului Constantin

si fntrBiprl actsta

uc

rc£t2at iiott

mhre Mcnastirta va<op«d\S Xor.w

âlt

firea Calinicuiui intre cart

ctftârtou:

Kwnfclui --

*iL'<m«» Xenaliul , pn

era.

,

„.

si un loc

Era^stor, piWjs" Monai*i« «a

'p<3uluK câri locuia mirenii acolo, ji iiavl

Jpiratultri Constantin Monomalu

imn

Monastrri

;

i no

aparinea

iTn

SJ

ntc

Actst stapinitur. triirean au «ur

|tn Konastirea vs'.ojedolviicr.a$t:r«a jelcar-.-.v:. sfrrcai St r/sToini

rotarului

fficWoniâ. "b anul (k»»lt« Bontar

PamrWi I

|

Pfnnar?i«t

ir.

SaWc *a S

ca« tnainainw «a Ja>uh v " if.^Aa, a«<A PS. â

»a/£n

^

^


-

k

.

.

.

;

.

mi vi

*fl

.

.

^^"/%--v'v^

w*-: v^'^-^O/

Eâoc«i.a£* P aralJ»i »ij<*«

*Vpa«f«sM

-i"'"

$

..

,

*4«»W*-

g aWul culoc Monasticei lAttnM-tâ

Constantin, âu a»«

.

-

^

M&ail luca. Suprim» împâraiia^> -Botanist, din jamilia rate-Bj

u>

«clifor

RoemsnXIon. Scyltsae

\ixii

Jr de

Cu-

B

Histria

„poîaf.

Isoim;

1839-3-

la anul io;S,

Acesta au fniprait 1081, in-

pan la anul

|

au) ..Acest timp monatkea Uvrei Ivirului

&soci ,

M

r

:

va

>.H'3r:s:.;

dinainte averilor Monastirilor; si

cele

tS? tarif hrisovele ',

Uf

aur, cari /ac ÎS Mone3« . sile-aâ *r iau fet tlit«

nu

sc

s.via

v:e la.

c

«t«J_

onsia.fltinoul, cila judeca

'<£

1

sa

%7r?-J:

.

rpfmi'c

DuWifvl.dupâceau scpat ucenici silui din ucidere

citi- va.

kjHonaStirea

dm

:

Nfcolae îajne.au venit

3sncarr, si au cvmjjfitut loc 3tîa Pro

ÎS

M

3_f-

cv-

McnMsif.s CaVetl^ ft *f f^"* 0 mic Sj.tTKoîae mai sus; lei,

....

^

ml 1

"liscfica

»^iau"

predat

Egumenia

lui

]

TeoduL care. |

V"

ftsav iscat "

1

ltA& Egumen Monasfirea Donear, ;9,il.,de

al

«¥

lul

{wl

Monaslirci

sAear ului.

sfinilor Afliangheli. er

wcare

era

Egumeni

Egumen

c <« 1S,a * t<,, wonomalianul|

acum

care -mai Se

pe v™> a

numtsit

«iW, i isclitura Vi

in

noArin3vl

-

9i Muntelui.

ara 1a anul ioS' iau Bfftmie, un nepot "bogat

venit cvriosulvi.

i tulit

$H impara.

ivlul Necllifor Botanist ,etr numele Nico-

j lae

-,

car^^ "Iau zHvgrti

mosiscu EjVmie, purnduî nu.

^.^jtfi


%29.

rmele Neofi;, Iau pus

[snvl

1n

.

ominunt a

jsinglieWui

siProt al Muntelui in< cuvicsul Eftim-iti

murit

litamul

scnifflliiidu.i

At&anj^lâi

u.

in acestea

*<i

sfinii A Aati^kcli

Di'p

istoria

Pito

f. al KSrei Biserici 5 ccnistaminopulvi

1810. pentru Monasiivea DoliearuVi

jrill anirl

Jscot-erea "biatului (tineri

aii

aumsi lrgit Monastirea

ani. si

el 15

cuviosul Neofit

I^Sdoj

i E^umra

!0?S; intru acea vreme

petrecând cu

din mare

,

si povestirea

lui

,

si-L'

-rj-

pentru,

cari Iau stos din mate.ci aveau aripi de aur -Sf.

EJfrmfe au fost pe vremea sf-Afânasrt. dl loo de anii,

i

au murit

pf

i ai

(râit

vremea împratului

mai

,

muU

^

Neclifor-

traastirea îino-

rului

dup

,

.

Scrr'e-ryy?

rea cu-viosuluiPâvel Protul Mtnt-jBl

I

Jelui

,câ este chiar

g

M.

in marginea

rii iflfrreUoliearsi

Russku,

atî-

fosf întemeiata

U

1

de

^-AXcnofont. in-

^ timpul AiSnasic

,

in al

mici bisericii;

Nslov,

lolea

viac-, âiunci

ÎN* K,;

Cuviosul

SJ-

era împrejurul'

r

f"-^

Bo£oSf. Nfcolae Hrissocamaru, Sf.Ion

Varnoviia, chir Dionisie.a Sf-Prooroe .DaniiK-

"iyNevrocapa- Scamandrina, Jeliana, «Sf-Efrem, a

^*§ApoStoli, etimul împratului

VasiliePorJrrorfeniWl^

sj-lor

9|5-

^


-

acestei Monastiri

Sj5 o druit '

*'<

X

*Vvuru dm |*(înacf

Jk. al SJ.^cnojoni..

ssocSmaru,

i

si

Casandrei cu co-

ostrovul

SrhftsWI»

i

(S

omeni stttori-

Teodul Xcnojont

'iar Marianul

a» /acut 'biseric

c„k«l

i

,

Hri

Vii

4

.*^sr<;

HlHR,, •

un var-

Spicolae

«locul av datu.o pl ea Monastirei

3oo mslinii

Xinojv.

siVvrt«. Mnstirea lui Ieroiiim

dup

sj.Xenofmt-.auwiatlaE^v.

„ r «^.

au /ost

„•

o

si P*o<

al sf-Muntc

iau 3ai Cuviosii EKimie-

rsi-e

A V*T,ohearu

parte de

panunC

c:*nâ

avim-

|Ki-£tit HeAiJor Botaniat 40?8-itunc<taWt -ifMenas««» tfl* in ceamai prî un cretin lojat*mm«i#, au

r^Puf si line

«rafncos din

Constantul, tefan Drun^ane

«-J^iJ^f ^ cu

ym cu 3re âiorie f.lr'ngâ

gr

ainWrx,«ia« clugri.. 6-Î-8-96-1 «.-«. Tom. lî f.

'^nul

io-

<.

£ ,

îtonastirelîrnotf-

Canii,

si

IlariojH

natere erau sin'ri;

"biserica, si îmoaebrtiav.o

Sfinte Icone 55.

elar

din

cuviosii

au mai mrit

atunci

P

,

'

d.nsul

3

->•

tu numele Efetvie

&*acesfi

T

fire

.4t*

venind aici cunurr.de S^ion,

clugrii

Jrumose, .

-

La

si era in

armul

MonSS-

ÎD«,I*Jfc.

Hrissov Lawrf SfintuU Aiânasie, iul ^îea, au 3af «ai«*Airf!,l*r«* entru" intuirea averilor celor c

3e

creafneosn

cretinii-


.

-

^ dupâ

urmat

2trpâ dinsul au

împrie

Alewce Comnino

dela anul

1081,-pan-

i

,1a iUS.

•«4cest mult si

cuvtosti

'care

gSta

dup" un

m

soW

s_i

cele

i

si

Preotif

Sf-Munte

..

se-

de cele rele si iV,

tune

ffnt'ru

v

între

cununie;

sejie a 4, cia treia!

al sfinilor Pa"rinfn

t

lilt

învat!

vfrsfea de 3oani,aceaJ

:ven<3

£3nopul

Patriarl

aupgvâtuit pe

jaeâ

se fot!

era.

loS4_

I.

fereasc

se [se

al™

Patriarl

Constantinopvhri 'jtrcolâe

din Ccnstanti-k

împârfâ^asca

se

de.}

ori-

în an

lijl

v.cesf

împrat

j4lecde Comnino..

/bre. care greeli

)ucts-,

3e

o

piatr,

4o de si

îmbrcat

isc, cimae aspr, Jear a

Ijdiif

^

rmpâri

-

i

se

dorm

I.

seu,|

cîela

1

pe jos cocapu

pe sub potera

i dup

u. -Atme

liDriXV Volum

143 - 155 77. -

dup(

pe -muli iau-

dela Patriarhul CosmaJ

si

*île,

,

au primit canon

âeci

_)sîno<3

Ist -posteasc"

ale poporului

ru âti Ja'cirf

f&mvii

împrâtea-

canon sau apucat-

Comnetije Alexia

"Bonnae

In acest au

tos

),

1839-

r,<r_

îrnpaVatul

îllee»

(Se Comnino, au trimis o scrisore,cîitnotiteT sfîntul ,

lui

Munte Atos,

sfceVid:

as,a


Sc-fisorea

im-paratuivi

\

sii

este

c

u

«^"-pS

ftmul

*ai presus

<3«

CÂt

^«^1

^Jr*** ****** «"^'Sr ^^k'eci iii

S

creti- <k* cretini-

*

tct

?°?°™

«a

«nai

p«s»S

âcoffl

Mostr ^ W^Sfr-vi i v

^TLL!

.Ic

vi»«

!

"

eutrv via*» cu nor se*ucurâ

se.e

^'fâfe£

™gH

ceac

«l«aj*-B

patninfvrile crlo

foxe Conrnino,^** icurile din Ostrovul Casând*.

Q$Li

sexi

W«a

*,cvfttls Pwto.savatf,

avea MetocAcolo Lavra sjUtnasie

IU

,1

1

a

înmratol Al«c«e Comniîio,

o ca *fmin« se » Lni. Sr ara Lastra Xfc-ff-.'" dat af w 0 «asiirei. sub motiv

i*

-

-

1

.

1

1

8 CXf-

ba >twl »»î , giujion Monahul -

ca era spin,

dup& ,


-

Mnstirea Jupa Kunfe:

ordinul tt

1836-

rrapprafului, cifre Protul ?avel al Sf-

NrccfW

iriennt'i

-

L.

IV.

C. î?:

Edii.îorm-

77--

a anul

ioq 4,c"hir Gavriil Pr 0 fu,au

frt'mis la

ca st

no

Cului

se

împratul Alecxe Comninc.

amestece Mitropolitul Saloni.

rn Sj- Munte, nici Episcopul

din-

Ersov. ajar can vrt unu era aduila

^/$'r>-irotoni' f

^^fi ^W^-'wai MIT

cel-

gPreotr

'

Je

i

sr Diaconii-,

ajace Preoi,

i

aprope

Prot.

deja Ersov.si /aceaMuntele, marginindul

sati liberat

câte

Spre

Protu Poftea j*e EpiscopuL

o lefur^ilie

;

i

t« viac se

nu

se-

mai amestece intrclile Munte ; aceasta scrisore au fost însemnat de împratul Alecxe Comni'no, la. sj".

ânul

1095, Indiciul

S.lunalui Noemlrre

of in acest

au

scutii

numai

^"bir- cf

"ii

cum

serrces.fr

lvr

nici

se

au venit

nu

Sf.

Munte,

plteasc

sfse togt pentru un tofa'

lumea;

t-re-

stpinitorii li

împrejurul Munte

nu aitâ a ^âce cu calu^riivr.,

au avut

paratul, tttorrr,"

Jc unde

se

cei-laliri

i mirenii

Dar !WJri<dL.

ca

i pentru

OE'paran

rfal

an clugrii din tot

fost

ca"

i

slticitme ha

au lsat mirenii

se.

cvja'mei în SJ. Munte:

multe ispite asupra

câlu-jaYilor

din anul

ca' pe

vremea lupttorilor de

vnâ

la 830; ci de la Jvnâre. au veni

icone


-

"„„cr nu plasat

i

Vlaiii

'

£« p aee«

Slavemf

;

aduce«a in ttunie.

iV

opritamai ^pârâtul vasibuiarf

peMo-nastirea Colo'J^ept, au opri.

fvîilor aela Bfsor.ea

Caduc

*

wfârtt

la ala

le

au

10.5.

anul

Pomenitul

V^riba

«««« 1*-

ttrtJt Munte, asa afazii

JT Jfces(

s.

ae^ascuf .«

vife

dat voie a

avea co-

S*Wc a etrf«« aduce vinla Atnasie, ticuri in v«»ea Sf-

«ni avea ciksi al« E£vmeniî-, unde sehdt«i de vaci .i oi, si nea

<nuW

VbHoce

se

f.^ck mirenii

p $mn(t :

^H^ri Lrapator

^ cemo-^av

de .fraii,

ps.fea nu 3e

.

isa

c avea

V

Milalea

.

,

ao-

m

silo-

stâptmtc

mirean nttmtele,

titrmit-

ulibri» Mo

corii Hrisovului t«npra»r

Snastif ci Xeropc^mulvi, ... A„J™mc Paleol&t din «93.

H

i «**

clu^avu

cujamiliile

77. Catari, Hromitas;

»f'v


.

935.

vanina

Domria

si

'iste

Si

.

trirea

pan la împria

Lr

ore care

cu

lui

cea iau dat afara din

din Eurapator

llfuî lor, cel i'fltiru

clugrii

sati prelungit]

Constantin Konomali

Kvntc

i

la.

anul 4o4£>\

Catari, au

;

atun

aftraci

druit pmîn

Valopedului, al fîleaXinofului

c pe

.

vremea im_

•pratierlui Alec-

Tse Comnrno, era in itunfe 3oo,

(îe-|

^amilii vlahii „iac «a. ,s«a 3uj"osi de-

a& împlinea,

Karâ Îi

i prvlit

sine,

Jsjrntu! Mvnte.

i.

„l)3rliâfe«te„ si la

Hramul

i lui:

clugri

si

j-'icend,

i

i->.

Ion

li* fitil

ie

Cumpârnc!

Pentru

ptea

pratnieile

c Ja'meile oile,,

nepoi în.

t

vin3md,|

cfe

Mona tire sti mînca

atunci

[

-

si car.

vreme pentru- câ-P

(renumitul cai din Muntele Atonu.

Argi-ndanu l&î-

entru.

erai iml>rcate

sevede

era tare £reur intru acea

Mwg&rti

ca Se fa% a.

,

aducea la Monastiri lap

ij'mei, arma vrjmaului

leu mirenii

I,-

Valaîiii',

carne la prajnicile Monasftreii

sau apucat

de «ceia

jtre

j

la 11??-

împratul' ilecte coninmo,

cenrrlor Prinilor Atoniti

pe mirenii

Wruejîn.

Ut,

anul lOSl-

VSi^^^H^y p«

Iar

5

Profesor

.

îstb.

KacLedoni

Bon. - ImpaVatul Alecxe Comnrno,-

lera din singe Romîn,

i avea

larmafa s., care la anul

soldai 'Romanii ca

4165.

atrWtuf pe uneori J


j

-

j

^^^mci

fn

t

ff^P

4^ ',^

Egumenul

Lavrc'i

^ jn***"

aina

f*£iL I—*h vaW.

Aej

<« a

iP^P^e

tnirenif^âmeî

si

coii, Sv

8 fm^afci în Sf-Mvnfe feustit « »â ^ ,ahWsit m0 r<ca, se «ai» '

V

•> .

c ;.

cari Stlvta cv

(Srad't-I

r/'r 5o, si 6o de anii, si Egola Egumenii, si fflSti-L

^ncnii '

ML

era

SHE

«d«4«i

* -e n,-Wi i taj-« fi

c^a scri^

^isiia^ ^

HKTa ^lau

trecut

? re ?

^

?

vs g e cern, 3;-]-j I^vl asP : a

an^

P«di ««Ha

«J

viclean,

forf atunci,

^LiUe i

dus la r ful Efraci

^sau

in sLcrei

VlakW,

care

eâlvffiri

«au

<>e-

300

a^uo_PamarWui^

5k


friirtatca

vlahilor,,? JâmeilorlOT\a fetelor lorafriariul jîfcdat.

dat

împ aratul

orclio -

ca sc ea-'

,

/bir chla KonastiTi.' de la locuitori rai-*

fi

renii

Val-ma se;.

Atsnasie.

atî recle-mat

toeei

;

îonichie-

Lsvrei

al Xonastirei dr'n

tipicul

rmpâraiulvi

i/ost oprit settc vite '

siantinopul

.

Consfanftn Konomall i*n

sjl

CuMonalul

Munte .

loaniclit

efalttri, Cu trn Jusnic Kifon, tpicxrl

mantii

>Mu«te.i

ist?

iO?.

1

jartea Muntelui lai

"m-piriul Alecie Comnino, jurndtr.i ni vedere.

si

si

a» primii

sipe Vlahi

.

au

Iau trimis la

"ctr

Protu; nvValoia.

împrate <3rn-

iau scos

trimis vn Mtmtn" Peloionts.

ca Vlahi

si .

mulii

sau î^s


«

i

'

*„vT etsau

tut

tificul Ivi

Wurie

fâctrf

dracilor...

consfantm

'

de P otc

«-«-ÎNS

aduce» armn-

îsî

^«„^^«Kc.rJ

când îi

-pustie,

Atunci

.

cWri fînt^l-^ dela E^iet. etc

risM

cu ^îngeri a

K$vmA

fr.

JL

ConifantinopoM»» âin

Monastirile

„ o(e

Sf-

Munte în

3|«nol Wk ^a ^.'««a aomnulvi ^*I*vs- Hn'stos-, sau aduna* ftgvl creia,

si

au af«*î« î*«*

au adus soitele în sfMvn Ve.cari erau /orie îmtunfâiii

ce

ciur

care

Ioamcîire

E'umenul Yatoeavlvî-

Caracalului , Si '««nai siE£«m«wl al imIlâfion; din neamul

MflftaH

'

pârâtului

Alte** Co-mnino;

Ma «a,

tf**^ paWr L&ftl %are

cu scrisor. la

paratul

asa.

scria

,

^âpînuWostru ute

W

ft

si

au

Sg

rau

AWe C^°£|

Sfinte *e.«i

„.

.

..

fu

|

oprirea fia-£* mttu îr^ârafia ta. ca vlaTii

pu S {«< mai ca se '1 scTihAi

to<

se

triasc

«

Mu«te,ca-

^ ^^^M 5«,l*e

Muntele. *ifer«

"

Sf-


V

if âdi'm

Noi sub 2fâ sfâjîntîe petrecem viaie în

;

ice,me-ro£3fll entru îmixiiiA TA; Domnul

muhf sun. ca "bine

îtijnMuf sefi adaoge

^împrat

Exichil

(îndrzneal

i

el

am

38'

i Jomn

împrat

.

aici

i am

/cut

a. Dv.

.

cvi.

Pomenete-

înaintea TA, întru

umblaf.

cu mtns dreapf,

}tlsaia

mvre5nkes.fi se

se te

cerescului

wiâ Domne, cum jtafe

ca

,

Sr

creclsncosuVil

cele

<3rep-

^

plcufe ie-^j

3)..

Still

cu

""•Ktfi iarâ.si

>*4

A

mî-nâ.î/eri'fnfa-

alergm, i

la tine

"bine- cuvrntai

cvinfeie pre fine, si I

Wesc proclet

licem-..

iiine- sth ev-

,

cei

ce -procle.

se Jre, si se

te

în.

^învredniceasc pre fine Domnul-^ r»> Dumnezeu, f

c el or

împrai

mar:

îavii,

si

r'n

parfea sjr'nl'ilor.

Emilii, (ronvl

\$ ie pus âpropewCu Sf. ConSfantrn

,

si

Wcur-t'e înninfea zeci, în

tt.fe casa.''

«a

viacvl

si Jxi

Se

lui

viaculuf

Dcrmne•,

Wcu.

senâtos cu foâf-

.

y/ceasi

serrsore au y rimiiu-o-

^jin miinie rmprafului f„ sf «ot

Palafu

i

'.'^«ulfaf aceasfa" 'asctfltaftr.o

•curat"

te'u

cu fînt» an^e-

mult,

i-r

cu

Alesxeif"-

sinodu au asserrfore; iitîi

toitf , si sau- "bv.

tîcea împratului

casei cneme-

ii


I

f?2 ce PatriarU

fwfw rspuns iau trimis pre

(riZtU*

i

aceia

Bfcâ infrensa

cu scrise,

eii

i

au mai scris

'

împra.

aa. bmt&

Pas'riarli

porunc strâmo

atfHtu-o, «u -numai fot ceasuri;

3

aici

Aa

c Du

Tu vedi

.

3af

Lneieu 3«

i

'suim nostru în raiu

el

nu-

îfua <3ar-

iata

oprire

nu

ai voit

V

au^

Sf-Munit

pustiit

;

îti fie supus tîev

W

„^.putere are ca ea st fie

sUoS JeWt

cart

Sîl

slotoS

cîajaiile

.^fre s'pfnHcrii. dar Eu de «uite

casei^

împrai mai mare

ori

de iote aceS-

nuplieasc

se

|R

c

m gândea*. «*

Biliui vtaiiWUw msur), dar am Hunului. ^prinilor, r am oprit pe Stepfnitorî mirenii ai clui. y^casenuenimic Sela Monastiri i se nu numere primit

cererile,

,

'

,

-

9

'l"

nu «:â aceasta

J^W«m ««a

I;

num auxi 'elor lifî

ziceau

tot pentrtr

si Jri

Printe sjinte;

dumeresc, când Ku nici nu voise

din Sfiniul Munte

•„

5ar

si

a

dobito-g.

Mitropo.Bj

împrotivi prin scrisorea ta; Domnul

omului dobitocele, sileau supus

kana

.picprul omului

'rte

potrivit fie aceasta

de deprtarea mirenilor si

i

«ot

sntos

mea *3&L fa Egumenii intru Domneîeu

.

•,

suVE

Bucu.

y|

(


^/«-«^

PâWariuî

auprimitu.o rcititu.

rspuns lui pi-ratul. s: iau -rspuns 2lrt^ifc*H;Rn3c 2a tWststuI.Kisv

Patriarhul-

Scrisî'Ka Patriarhului JJieclac câire înip. râtul

Alfcre

Coirniirio-

ii*» .. ^uirtw,

Eu

unul

SC Jac

«ins* ? â.

a«s: i-:rvv

ar.

priPR^.^

1


!

ea

av fcu* IstrailienrW cind

i

rod

i

am^eascs srt

se îl

Ipre Eii

curvie

llul

tn inimile vlahilor au intrat

rrle

si fetelor

flaceia cart

ling

lavea pre Irile

cu

tria

t'nloc

eii

viat

e

*'>/.

are acolo

«V*

~

.

Aa diavol

-

îirîbricâf muef!

seice clesusj

re

ele-

iwgâeil

le-

pentru tot? Ivctu

ce

se

;

.

si

,

i de as-

atunci 8u trimis mie

fr

i

cari

oprirea

Sfînivl Munte-,

Atunci PafriarLul zicend: |«cin6se ;

sau

sculat

i mau

jic

de

cum

<3e.|

;

înelciune, i-

ai

xîce

isclit

întrebat

unul

i

chiaT eu-

Ss

tu

re

\

nuna sa,

asupra mea mrturii

soborului

Eu

Tusjne Vakllîî

pentru mine casaupu-

sa.0

Din alta parte

ai isclit

scrisore-,

v mrlurisîndu.sc lui Durancieu,

de reu

care au artat multe re'utate

jpenfru

(itri

eii

intre

Dup aceia' e« sîncrurik*.aupâtimit i au urit pcatul, cultat;

fctori

jsfii<

fcea

de spvs, di scris

'/ruine

'i>

!

noi

piarja-

sjtntâ. le inea

ciobanii; si

tapre nite argai

ele

Sei

Monâsirre»

1

E

i ati

,

-pre

Bumimeu-

ca

în haine mitenesti, ca

,

stul

,

dat

c« total 3« o

T.J-f-154, f-Ejrem irul

i

Jei«l« lor, în corturi

Ica ore nite necurai

Upre

Bgjiipei,i-

clin

{pârâtului Madiamului. se dea rt* sfat',caO

valac

|se pue pre /âmtile

mine ceia

ce

mi-

tw3m|

singur tîruncUtivte-

Prinilor-

Stngur

«im împcat

1

se

-m-


vi

jiscalesc

cu mina

jmtieicu.

r

mea

Bar

;

pârtrf

si

.

at?

tiprit

T

"

am

.î^oi

5

niî

dela Hristos îv.

,

c

delâSome

primete mrturisirea,

Se

cwe'nftorvlvi

^e ^a

vEi^

^Butrouiev ^las nu

se priimeascâ

rea 3 unui pt din

om

ora,

mcâr

risitorilor pentru ai

se^ie

el

el

se

J ie

t.

a«i(-

ara

mrturisimai

cel

intele.

singurul Sme.

Xicolae Patriarhul al ConSfantinop ului,

fitul

dat numai

sj-

rin

conace; pentru

«epue canone

i

tru ci

i

lege,

cura

,

i

i

trire in

se deslege-,

ci

I

ca se nu se

,

Sj-

Munte, se tîe.

Arhiereii âupvlere

Sf- Sobor

îuluaf

eii

proirvâ voi lut

putere

cu canine

spre'

avuie, înainte isclitura

si pentru

f

i

Mvnte, ca nu are oprire,

porunc

pnimeasc Valalm ori

i

scrisore»

mcar

omenii,

e]

lumit. auxi't

cvlvdeii

rea

se

cleS-

'mneteul nostru, cendsespo.

t'>

ca

au

om; mcar

unui

a

iot înelepciunea

Site

|se '

eiî

ca nic r o data se nu se pri-

Imeascs -mrturisirea

»

deBu

s'a-prrmif

sobdrle prinilor isclitura a-

de

vnuia mrturisitor, âtuncea cu» I

pufm

av desprit,

iar când âr-funt canon

Bumneuu

,

.

pen-

dela Bvmn«5eu,se tm-

afvncea nuîre nici o-

pentru

-4

clugrii

care naii

«edut

t'n

Sf.

.

o'o%,, S


1

U Muntelui. l°cul 11 JJMunte «i-fi ficicu si tiu supa.il <M^ aimnettiî; -ceasta «« * kcnete p« «iu E«trv dac vaWacW ;

.

.-,

.

.

1 \-

Ol

JLle d«Jl« s seduc, IL.

rsdit Tatl

cari nu iau

C«â

vor dtsdr

se

cetesc, aceia

«J^'mrt .

«U**

apoiu

duc

alt chio* sel

iâcina-,S.ide£*at prooroci

/fe\&l *lc» »

îîs

cunoscut

*»««

V

,

„„„ aj

fateles

intru mtunerec «triblâ.

curtatului

dorit line-

«i ce

Se loc ,vorji strivii

seduc c?inf- Munte

•kkuva

e

sau ius

urm;

ain

Munte

Pentru

c

1

intre-!

MHropoliti iArliepricina .penfru

...JRsein.elKgi ce

i

iuuâu

fr

s se uife-

ca

se certau siavea

eii

grije turnai pentru venituri-

i

Monastirilor.

culaniiT'iarâ ierrije.

Sae

si sate

.

Eii erau

ISconsfantrnojol

iiindeserti

frn

de

fLurir.

jacun |

nu avea-

fcui dup

Lmnexeu-.aon» sau fcut t/Ti

îi

vagaWtii, câvfa"

erau ca nite

Eii

se

suflete

pentru

M

sul>

dlipuU

sau umplut demîncinoi fwritfn

vorbitorii

amgitori

,

i noi ne

setu-

sfintele Seri aceti pâsctori deorci,cer

0

!!

tdt

deertciunea

s«e; dup' cuventul

Lari meu

lui

SoWi

.

de neamul nostr"

e

suV

Se

t*P icul tarintilor 1

ir-vritit

cate

nu

este.


-

uncâ

cind râurea,

s

m

.ugâr

casa

el

ScTiit'.i

nu put ea se

I

worbeasc cu cei cesfalîti' gl,

f

f'âu cerut

of ct

••'mirose Si se

c cu en^^^^-'i r«l

i nu

,

au ,gâsif

la dionii in

cele

i

de aceia

'ne.

doresc , ca

eii

ba'.icrle mâ<ca'rife

drumul

un pâlar

;

asa

de

ol^et

Tar-

si

mirosuri i£u.

mgari

cJupâ sel

neam deprtat

noi

psrtr.'ilor Btimr.ijeijp-e ci

ipre noi

de-'

Se

miluiasc.

Bucurate

si se fii

senâtos intru lumnejeu,

cu degetul loiliunwieieu se-fi scrie

u intra

împria

tîe

numele

ceriului.

iau da.f sccris'orea Patriarhul,^

Deci au mis

câ st

vorbess-

rniot Scli-

"beciuri, sini pline vujt.

buturi, cu

Iuti dejeluri stose,

nici

mari

au cutat

re Atoniila

impara:ul

,

t'ri

i iau l)ine- tuventat,

in pact-;ile au dat un ju«( âe"bar.i,isa dus .Asai împratul ai citit scrisorea.ile au-

d*

Copie

esii

îtul

i

druit

loo le 'banii-,

galbeni

\

recum iS'moaul

i iau literat

ir.

pace la sjr

Munte-

60 De

Egumeni

ai Muntelui,

ssu dus-


fu Cojjstaiitinopul ia împratul

Commno, pentru

illecc

ale lor interne" particu-

Im»

lare.

3r dups fnu valma

îîiortfS

" «

Preului lomcluc

1098, sau dusla-

la anul

impâtalvl 6a Egumenii Atomii,

V

ieste- care

Itro l£u Mcnastiri, ai jnastiri,

c

dup trilurile lor, ainf rmas numai 6o Mosau-pustiit.

HoMonastiri

cTumenul

II avi ou

ca.

1

j

«

de

-pof'i'

sWur

HkA râtuliiIau primit .

invt-

cvmaJ

f? T?ucurie,iilau pusim)

piratul Prof in

Munte

vrei j

f âwt

este

Cuojt

;

S]"-

Sf-

si pe tliir Teo|

E^umeW

dor

al

La.

At3nasie,leau

loo

de erallienii

-pe i

tru subiinerea Iar lui Harîon. *oo, galbenii

jjfmparjteasca carte mare

icancm

? . in

t,

clugri

cu nunele >Iomo-

care esie pravila Sj. Vasilie

cel

IjMare. silele a lui Iusiinian, si âu jorufic.it

|se oeetcasc în cei.lalti

O

tbte

|

s«ual-,i

adunrile în creia,

-

ia.

Egumenii, iâu druit împiraiul

Provinie Jels Bosjor,pan]a.Trapiîund8,inpartf a Asiatic, spre rni&î.nopte- râsrH-


iii

O/V*

^

slobozit

Lixjpâ

"*

mim

Au

9-

in

ânuVi

vira

venii turci.

si

B$1>M usc'sf.

se

vlakiî. intru aceia vreme îrctu Tlarion Casfarr.anrt

Monallul.an trimis la împratul

'A

Munte

venit Eiî în

Sj- Monte le clugrii, care nu

si -pustiit

Cu

ce aii

iOSS.Iunie

Muntele.

tAnnc

p3«"- %5k;

c

W. fftg 6*>jtoW,f r. îujresnoi Paris

Reclamarea

pustiit

.

Aaalfiffl Paris.

«ae AVjxsiados

clugrii au

Comnino AlcorSiadoS IV. XI-

Eif. VenetiiS 4W9

.

Ini.

DL

«* Taliile* W

W Juna

Comn

diQ

cror

ore

MiliaeliS <g:«a«:

Egumenii' AtonUi

Comtiiflo,casedea afari. \l& fmpratul Aleoxc Av âin sj-mnit pc iofbaetf car delarla -

vor* împratul câ la

î-

Egumenii

sel le lae

na

Surile.-

;:Vv",.

r

^

(Jupa {«cerea acestei ispite

bii

Aloniti

IiilP

ore-care3fn

jus la

împratul Alecoce comni«°,ca se

|ft*§

i turcii,

Eutnenn. sau

i.i

1

^*^^^ numai num;

™* sim

t

"bâeti

fr

{ling-, eâ acum

ir.

sunt râmei, nici

oi.

aelarl.

s

se

Mur.-c

t

vaci.

iea afara

â


ca-rc

Eu

se

m

âu

v

cari

fntitlui*

lumina tea nespuse,

entru

c

se

v

mergei pealtvrea.

*«n>at pustia-

ati

iin putere

sau întunecat

au rîs satana

^Jumneneu

ce

n« numai

k

âuicat

i

sjinie :-

sinien t'matsf»

impa'raluKcîe

i'ntreiat

drumuluf prinfrlov votri dar vâri

copi

cat

1 întrel prt YoBcesirnte/Egtmimî.pvsiiic:

Au rspuns, pusniei Iad

ucigtori

tosf

scol s< ucig cojii v-

Ajoiu

.

.

Ei au lsat

Plîngef

s,t

erfe pre noi

i pre

voi

Bar v-

;

seva

mtreb \ prt voi nu cunbtet.t pe aliiî mai «nici

'>0

ngetî ,ci drept la împratul veniii, jice'ndule

Steorii împratul,

trimisla Patriarhul

iati

-

voi-

de voi-

ara"

împratul

c firâ

flicola*.

5(i

dat ordin,

Ha

tirea, Prot'ului

rion CastSmanit

.

se

ii-

mai multe-

numai

vie se

reclame nrcilâ- împratul

,

nici-

la Patriarhul, nici la Mitropo-

liu

si

Episcopii,

z.

iarjitie

Beci crala împratul alt

lugr

trial recltmat

i

era spin', cand

din Munte •r^*«iî

Spm

cesf Monali

-v..

.....

.

.

.

.

.

voit

s se

dea ajara.

împratul cala î Egume-

si sei

trimite la Aton

Ion Hortaitîn

.

3iî.

EgumEuir din Atoti-

pentru spinii,

nit Sele taie nasurile

>•

c-

din altrf parte, cu ore.csre

•.

Inse.

Egumcnu, Iau

ru.

y3


m i împratul ca

Bri

i

erte

ser

îScrisorea Patriarhului Nfcolae alcojisianH

H

Cafti Protatul

nopului

Sj-Kvnit

lofittprx^ j

spinilor.

llvini.a

m auzit c despriri i adunri .

in

'si

nelâgaf ea

de

omenilor

sama S

i

alta fac;

pentru câ

amgitorii; dar

sei

fscâ

vorbesc una,

ei încUs.ert

vi-

nici o trecere

au fcui pre lumneseu ca

farnici,

al

esfe -proslnne

pricina aceasta

novai sînt,care nu au

_

sejace

St Munte printe sfinte 41 rofule

IW-Munte;

si

cuvintele lui Suranejev

care se cuvine nupaiesc-

(Z&tvh t noi Sm au«it ,

fO)

*(

creia, (ie

r

^fo* |n:«nc

-m

f\ le

si ne

pentru acestea, car: si

sSfflâ

i^o^trulucruri

am instniK»

cJ

:r.

f.Vostrâ

i nimic

nufâc

numise poruncile lui Sumnexeu,

aovnarâljjl

i

i

'

^1 *

£n otlti lor.se îicem

Eîdul Aspidei indura lor

;

dup

:-

neaveiia|

Scriptura

Jdrtimulla aceti

î^?j^ |aiavolJ.ui

'omenii, pentru ca

-nostru-

care

-

sunt povâivitori ie ome.

U «ui»*™ nimic este al pi«3t e Vis dar sf-Vostr vedei Wtalea-, -Apoi

[tui piiitorii pele

20

nu tii

o " Pi

'"^ c - sinS uri Ratele lor acoperinduk

'*£t q V'rrc Dumnmu

?mru

mutân*ise

*

liv- ioc

J<^^'<'~.*c

seWat/-l^* ispititori în-

sint omenii

apr'o-

tâefi

incllipuirfâ

I

ra^nJ^cauaiu^jM


,

împeclfcâi

pra cerului

flit;*

|i acum iniots ^jljjcnt.

apro^ti ctre

sfini iin.Dv«iii*tri*i omenii

ri

Imnul, iau

eri

». Still 9.1

iu tKzvt prepmint, Fsaîm

drum

drept

cel

si

C3

,

alelot ,Jenun-

învai ,

c

urni

smt

toiiî

sau întrit credina in Egjiiet-

ritorir

eniru accstS

ei

si

se

^«^Q/°<V-J|pusfiu

st

si

aa

i

puse.

omeniW

arate înaintea

i nerbdtori ;

siecSH

sluji

cri

au iscusine crescând

înflorind ale lor mirosuri înainte

ca se nu

«^"<J»^

sau- liwiâ^i*^*'

ore csre

slabii

ja

se

|J ^<J^^ f|

x.

vrjmai; p

minunai {intru aceasta

nvi de

âela

macâr

a

siiirala

.

acest

1

aroc

se cuvine

-

n'dcasc aceste saduri învsti'e inloc

Jâr

de

ar

•,

cele roditori-t

pentru ca dela

cra

si tu de multe ori aiprimit scirta,

deacestca,am

se 'ii spui Dumitale multe îc tote.

3v

Io r

Su«rf

pan la

St/nfljefi

noi

c în Sj-Xvntt-

Jr deîorla, dupâcum-

vede itonitii ^âtrînii

-3-.

£

,

nau

rs "mvitâiura prinilor

«5

|_yi'Asa

y^^iru scoteti

cra

ochiul, ori «"n cc\itf

râtra ceriului în iâd. unde

A sa

si

•„

si noi

ne inectat

-fi tae

c

tntna

sijrâomn

numai mor

prinii ne

si

Jac

i/l

PI* ciiim'îe

c.o^g

Vv,

mai de^olos este,U

se intri s.i

S.i

Oii

ct»~

nostrir-j

^îndim fin

cuvintele scripturi,

ori se aibi ocnii

'

înto-

mîini

nu

S(

întru impâ , s.i

mai

< '

t^-&

^0'^~

se

stinfc

poruncesc noua, nu apropia ctre

-

v'r„f,/«.

I


ine

biaf , nu

seruta pre

iu

ca

iilor,

se

vorli cu

A

dup

pentru ca

î],

nu -primim

masa.

cu vrednicie a veni Muntele vestit

re.îumncieu au |«nenii

âfinttf

vestit

Iti

;

in semnai

aa

sj

i

;

si

porta mmjema.

intrcnsul ca se

st JH.i

inca Duraneicu

triasc

o

Sfinii, singur tomnul-

Wurie

ca efie mare

;3u pocit

nici inlisserici,

nu patera lucrurile Nenivett

se

pedepsele SodomUenilor.Sj-Vosrrâ

in ceriu pentru cei care

t

este

Domnul

celor ce

ocit.

|s*S

Pre

voi

iprenoi sene învredniceasc el.sestmde

adreapta lui,

si

seauiim fericitul cuve'nt acesta; Ve.

Tatl meu

niti 'bine.cuvi'ntatf dela •

Semosieniti »

vou împria dela intcmecrealumi:. bucurate i se fii se'natoii intru Domnul, st

«~a.

co

[

J

Imeniti intru rugciunile nosirt smerenie

cu îndrzneala voiu Isi f ii

jice

vou;

Da

i Eu

sint

Eu-

care miau dat Dumnexeu.

Scviso-rea pt/liri

PatnaAvlv;

Hicolac aî Constant-mo

ctre IrapaVatul

'yJL

c

jpentru

c

lEjjhipef,

mi*%

W

si

in inimile lor

t pentru

triasc"

c

iii

aciasta

iniaril eii

tu stapinf

.

ii

,-^>V^

in Sf. Munte;pc.ri

no au

laiilocul

sau

|

Comtiino.-

arigradvlui nu-

Moiiallii

jntru (locurilor*

AÎecvte

^y'!' jie intinte pot se

0

.

Aceasta

se po-

pi:

treburile

?*.o

dragostea srr<

cu iscusine

acror

| > 1,

Cf-^^.^ '

*

<onestcpre Eu: Ff' P.'O -

q

'

O

©

r

0.

-{J


y

, ;c ,

t!

,

ptltY „

;i

jj

« jS ra *

„v „«.Vist

si

loe^su'v

am

min>4e lot i*

'««^^^ a^

«fe

ori

vrtmt

sejelv.a

putor .'/.'PairiarU, fvm «1 noi aorim se .* „lut; ârejt

e

'.triarW aauîit aceasta

_J ^sckliit si

-

L««

.

P

vase.

si

?a.

Siv-

si ia* ckcma*

iftner»

cine smteti voi'

ia u fotoAtf

voi spre

stora lot

ae

de Eit

isclit

la.yj^

SltrittM

oprirea

yJwi

^

W**"*

f*M

Aioniti

ce

artare oprireacwiosif-

Sfiucea dfnloctrri prinii, s/mtul de»,nunii jcâiorii

HS3 ,

«

tmaduia ei sfinitul sava^care SdfumuTi prealtr: arinii! -„TeodosiesiEj'fitnicduâceaurioiit

«rtu

r ii isclite deprintii st de*ugâciv. si

du

^AAiereuv

nea prinilor a Totului Soacre. r 5â u pornit cfr împratul i câtr

„a

V

ru £ cium.le

Pafriarhvl

cv™arc

sauintors inaoiu

,

cinste

si ,

pentru ace

si care

Utilelor greuti; Sf-Sava Li,

spre intarirea

r

Lavrei Lui £n pustie

Jtoriu pentru ginerea /ratAor, c împ ratul Anastasie -

|f

ale-H

sileai au âat lor «ule a«r, a* primit 300 #lt ;

si

mult aju

si aela cine

clela

a^^^wj^

'

>

'

/


'.îr^u-rhjjrir

sate,lncoire

v trag re voi

ducei, lvtra>i»t\i ntav itv

c singur

si

se

Uit voroele acestea

m drepturile iinc

sepa'jasc

,

poruncii

poruncile melele cile

Domnului sate;

le

altul ,

i

m

cel ce

^im.

ie mine

iaa

voi; cimolâncl prin ti£u

gratii meii; poturi

c ve veii mintui

depâcatt-

noi

vom umV.a-

i nu vompa*i

poruncile So-

mnului, Hunul intra in noi,

sirpvs.ir

ia.

SJi'nl

nu v3-

Vâ ci, pentru

urma lui , i nu

lui

,

si

ci",

sinle-

mie 'mi vine se-

entru aceaefa

de

câte

va"3au vouâ,

iubete

piete.

nu imiblatr in

lepdat

Pen-

prpdii

gândind

ana când

vati

;

sirt poruncile

iote

vou, i inc porunc nou

iubii unul pre

rt,prtn

de -mtrlf

nuniâ ^SnJesc se incape "m cele -

i

scrise cârti;

dracii intra- acolo ve

nou aa

tis

;

pentru

c voi

rajfdumta ascultrii siunîati


-

•„•,v

" . » »

»

• •

^

o'

L

lui,'

se

joc cu

intru aceast

i*t*tl*ici inelare

el

dracii-

Mitropolitii uitincV

ci

kselaPatriarlwU i-

XXI

ascoltmâ. sau scîrcfre, si au «s

Ifcif

Mtonitx f

-,

sf-

.

triafTiului, «j

Icrisit c>

nici

-i

.c

;

oa

^a

m

«u sa

S Mi""3 «.

m cojim ,

Pociilor

sau ,gsît ore.ca

re nume-, vati

iffljirai

au trebuit oprirea.

i aa voiu

tuflStmtuDumftueuUofu ducetiv stfl^e

in-

Monas.irii simîniuUivi

Unicii

ri"

cârc"™"- **3* 1

«se marie-une-

si prin

'\ocvti,i <3i««u aceasta

M-

seVleie cereasca i reasc viaa i arcia^ga •-

»i

ae

volul

sa*a,caicia va punt vou 4*£&ri

simii tawrmaWlvvW

dia-

In s/'

arujerneea Mvnte". Kufari, Ee, câini. Pisici, * —.1,1

,a--t ^a'.-h:4:y ''

.

.-r

•0*0

::


Sc i

multe ii

,

iiire

facefi, si le -punei 3-a |

sura Sfinilor "bfriYiit

lut Dumneaei!

l

ajunsestc

ii

I

toi cer ce.

!

'aitr. CI5.

stintateaj mainai'nfe

au wso im 'paraii. Pâ'.riat-

^nii l

,

-l

sincerii -

asupra ului;

I

ia

rvoi vati

—Jmlolnavii

-

..nRfvolesc. si cutai erîciune. I

rntT

jcuf

,

-

pcate

i sau

;

Miircolitir Atonii aiit.

dus cu ruine mare

,

si

dup Spu-

nerea 3 altora de aceti pusnicif, rideS. diaconi

Patriarhului glumind', cât sau apropiat de-

jlume

,

acetia,

toii

liâu chiorii pre

saturarea sâ jni!

•_

st dea

e'ii

au j"oS« -pusnicu povatyiret

i pentru

intru ascultare

aujosi ore. care

rhului

;

Sfyine

trii prin

Egumen

âcesti

chiliile lor

Sj.

lor, si

Munte,

singura

aceia nuaueifute.

.

întru acea vre

si/au ;is Patria-

Monahii

Se itivatacinl

înMonastiri;

ft'ri


i

.

<* vitmaf înapoit? sileau zis 1 v*rf «vta« voi f*ajil«*

-,

eJrfw

de cântaf icântâretf [drept Su

se^li da-u Konalm v Aleoxe.ca fea ns. Impactul Air

la ore.care A***fc nule vom tuli nasurile odat JW «trofi»t8l)imiWtti^a«ea* aici

nu^âsesti în titâ acestea tfajttf

S

r

u

vei;

ft

c eh caut

lumea

seletotre în voie

iote

voielot, mai-

si care sele facâ care eiir-e voiu de cât demonilor,

vsasc.

sphmte,îvoî cama* Lnteu cvoilsai avmai «s, jere Hilumea; Pe urm Patriarliul Domne, sileau dat tumullorse.jereste

* easta a» spusoMorihul siEgume '

.-nul

Catacalului Vasilie SclîstoS

^câixi sau îmlinH al $ea an

dela

,în **A 1 i0 ° a Atonului Co«ie3i« HîotHS: Atunci «Bomna wgtotiwtntle fflita,

au

în*e«ieea<> fn Mtrnte

U,una rnnm*U

Sf- Antonie,

"

a Monastirio care se

nvmea

^âtaT * cas<?

lAtiieliitom, se

afl rote

fmanrtul;

alta ItmtC,

acum

este xn Sta-

«ueiIvirea ftprfeâvi. sAf«nt« aceasta au Jos» se însttwtw, c

[vi&la,

iaSf.iwlline-crsaiticosâ le au întemeiat

L. dup

AlewccCo-porunca împratului

Lnino, sreomenirea lor--

Alta jSm««-


VeVata cu -numele vtussa* cu vreme HfOm'Uessa,au înfemtiai oMonas(ire,cu1lramul5.

JK •

Jj

AJtfnia. Aa*f»-

KucenHt. ^"i«3itia, Pr^asia,

"disfa

iEliJif«fâ,feWl cart st wmeS Ko. care o «fe'prnea Monas««a îionisiir-

oosilii-,

ltri,i asf. Pavtl

.

i

P«rf rr-ie

)

Desfacerea Comtiei lui Ionicii e valma a havrei Sfîntvlur Aîanasieo( fn antiii accs.tia

la

ât.

dooo,fnâla lllo; invrimea când murea Patriar-

wl Kicolae, sau tsfacwH

drâmâ mai .

-

pre suS de ce Se-

cwvtnf al AtonHiW,cîn3-

^\\liavrei Sj-Afinasie,si Munite

a

p afri

sau dus-

El

Valma.

msu~ Eu aOT scris °p™« a d«la jatate: Rânjeam se am iscaliW-o cu mînamea.,

fosa al Si

lonicliie

\U^^ arhvWî; atunceai sau mrtwcisrt aa -S«

m

amsântului loc .fac ote care construire Ea Jn «tiu t inintea ta. -Patriarhul

i

„cfresit

Hau jis-1

Dacâ tu vei

im iDumneieu vi

s,ter<« acea oprire

carfea care aisctiso; atuncea


va eria

.ltii,s,i

swlare:

tt

mai

sune

sila

enlruTjine-cuvmtare;

tearg

EH

si

iscâlitvrilelor;

se aiVe~bi!iecuv-riifare <3e la-

pentru acestea vor

Bomnw.i

svnfîe., vot

ci" tî

acei cari au scris

asa xic: se

oj

in

copilria ia

toic >âcst«le din

urm

duâ

erfar? (iela

«U»e pctosul-

gloate acesScs învproUv intim

#^flri

care lea<â

toit caninele

•,

în

eit aici se jie

(J^lscris

ca-g-ol

^fllor, i ofi cari înfrv acesi-

^lucrtr drie

se

prpdit-

onaW

Ioanicnie

SfaVfnwl gr.

in «in-

chiorului., si sjiritul Ivi-

otrive Ste

re se Jie

aiî J^osf chior

Munte, i

meu

Valma.au

«is-,

O'.l

sau îmultiftn

\\i3tii

nau Jrica lui Dumnezeu-

"^Rv

airiarîiul

când-

va

sîineast ca

se

nu

nu am

fere

j'ost

"bseti

ai

gsit tv-

scris înle^ea ,

.

ca

s

JaV deVrbe

ere.

opreasc

se

Sîn<ru

tu,si Eu,

cind

sm-

^intrat noi in Monastire, iar sfin-

m; Jaliii

carf-f

urfa prinii EJtimh,

u scrie

cum am

.,

in vieii?

xtce-.

Sj.

lorla

sav

era

5

Sfava

i

Dechembrie

ie ?.ani,au in-

grat in cuptorul ars, s,iau scos Ginile unui t

frate, ceardea acolo, .

-.flit.*'

,t-

i las ani ai

rfrsteilui

| I

J


I

3"^ti^W

Jau primit clugria., si Egumenul lepurta l<4ces*ea er<i

pe vremile

de «Tije.

1>ine-Crecîincosilor irepâra|

Ufbiiantrriilcojosie

cel

ii.

sca

-

irnoi putem

se

;

auîînd cuvsnt-l daii-

drumul 'btilor câri vinTa-

*

'»•. «line,

M

-l

-

flaetii

Um-nimeu ales^las:

de

* intre-

dcem

c acetia

vor

împria

ceriuriîor

int-ra.

ceva împrotiv aceasta .Daca |

line

vompirne î-mrotivi scirlim

IJfoi si

asa

3

pre

Dumnezeu,

scirlimpre El; xicend asa

Lfvdecâîn pre alii

Ipirinln

•,

se tie incâ

"biei

aii trnut-

si îî

c

cei

i

asa.

din vecTiime-

punea Iacale atu fnfiu

pre Eis.

se-1

punem

înainte pe PaTiomiecelll ;

Mate

,1a care

au avut in |

fc/'Monastire

pân

la-

3oo, dc^eti ; ca uâlv.l

min

ai luminat tof-|

Jumea Aauoi sintem •

invitai numai se. cetim in erli,dar. '

ce se

cuvine

Icetn acelor care vi-ca se

cear erfciune

Iertarea pica(eîor-.

fcea

Ilui lui;. Apoi Cu

3?

ei

st

'i

nu

e

a

Mic srMarcliian.

>y^imrnea nu ar? cine sevinuialj

r* kp

&

ran lui

se

ja.

pentru

iapropc

nici de vorVit.lasi sse.j

|

O*

<>i


!«•

ul

sterpe utt ifltwec ia cuitul si 'iscâltiirta ta

,-iDu«i«e*eu seie«-

,U; sila aceia la

lJt

asa-, sila aceia la

cart sunijâ

toii"

.cute sub isclituta

mea,

jac

se

W- si Eo

am.

ii^etrA lui B trame *eo se «3 rog .ca cu râtru imfâvâ sîrie numele vbstre se

3e moriea.râtia certurilor. Apripe isa« mf.mla'Paf riadului Nicolae i

S-

gpMoflalîului Ion Hortaiti*.

,/au voi«.fen

m Comnino

%

f

" c împratul

iau scris Hortait

s alonic

.

f

£

chir Ale.

«.lTudepar.

ar umul care vrac

spre

me Mun munt ^^<3i«i siîn^a dela mare, au/osf Monastifea actsle Horcit ; si acolo si

Aleoxe Coion, care iau s«-is împratul

,**rno,casevfe la Patfiarliul

clugri

se vie la

xicolae.

El cu scrisori si cu

vrednici „astftei lorv sau ales _fraiif

xâ împratului, tiile cele

si sau

^.c

tipicul

Uo

caserspun-

artat la ftB,# a* dat

W

au cerut împratul-

Miunci

împratul a« ascultat

dnaV:

c«e«aî«;«.

lor cuget Dumneie<i,l«auaat

iau ve-

aceasta «ai mult decât cerea eiî Dup .Atu PatriarU este aprope de morte .

nit veste nci

.

c

lonHortaitu. Iau cnemat la El pe

si

iau xislui


-

.

gsesc

Ivrei tu ca seti

tîeplaf-., Acela r;

Ipu-tide: Porirnccstt Staprae.sestiu, cej!a:S I

«ou:

feste

Jl

m

Hiwie la Pafrrârîltr]

hi

sptmeiluj senula.1

c Eu

Tu-, Pentru

âupâ cum mani insîil

iMun-| i se mâ ai Ci i altele iau MS .-

ai avui urnite trele cumulietiserici

lititat

Jtame

"locul meii.,

asupra cuiva casenujie ^reu.

olegWa

vtt

Bsifflftulu:

s«^

împria TA— împrai av «îs:

; si

aa

te

inclreapt pre tine

;

-

flraine

gtabm'c ajutoriu iau lîs

Jimpratul |cnessarului

;

un

:

au

se 5£ dncfi

Aceasta rlst

,

socrul

cw Ic"

i untoer din

ca sase intorc it

veste aela PatriarTiul

zis-

Itia ta

Acestea

fecor al-lui

lui. sileau poruncit Jaduc

;

-

curtea

gcM

sele

ion ascultaii aceasta -|

care mi espui mie impara-

inloc ca se iau "binecuvintairea Patriarnului

.

linintea

s/icsitului

viei lui

V

-

Euam se primescajui

Irisenie dar nulinecuvintare

\i(tti Impwiului Alecxe ;jn:ninu,iIo

i,peWE3vyl

P^riarW

Hicohe.

acestea împratul au ascultat /itf

|/Tcn.s!au

'

"

;is:

Ass singur metg Eucuj

itfvoiulaPâiriarli-j!,sauc!us<3e

"împratul cu Ion la Patriarhul-

jrauusaproe

l^^jj^^fllvorbeasca"

3e PalriarTiul

;

Ptonte Sfinte*

Jeg "vmh

Apoiti

au inceut

;Ui «i

s:t>*

-

si

st


sjanf.

,sti

si toii

sfinii

Icre ce

k

rifim la tine c; ne ui

Nieolae. ie rtgJ'm pr» i>«e| 7iiare Nicol ,el -mare sjinii cel

cel dintru

siasa Eiârn se'sui

ist ic inY«5tiic(3ii inpartcne ifQ(

Ku

ff

întrema de

Primcsicniâ pre mine capre un fiiv

3

p

tc

ori

opriri

tropoliî

si

canine

rn scurl st

v

ifnu îasi Yre

-

dela ore. care câ sj.ta puneai în

Eu suiam

Itfrosite

aceasta-.

al tâihderoul-

asupra Monasirriler

«cem

,

ie

rog

pre Sj-<a

si se-|

legtura' duya mortea fa.

Siriarlul 3Suii< aceasta siauioruTiLci£ se

fiului

Pjiîafi J-raiif

aduc sila

jtnstc mînia mea . dar fln,ici

Irrtj lp-ji

condica, si iau zîs impara

ioti cei ce

mei.uuam lsat

Wâftntf, pentru

«ici

sîa de Jate

ca sa

•,

sjintasc

lungeam

Nici o sorele

caninele.

câ niminea nule pâsâ.pen-'

c intru aceast înfi'mrJare

Eo mv am

pojtit

se

legaturi asupra capului meu-

up

aceste cuvinte su luai in

[condica

si

Wi

mina

iau daiu.o împratului,

i JEÎ

Xlau ^ciiitu.o itare S3u minunat pentru marea|întelepciu«e a Pafriarlului

jpolii

Iru

,

pentru întrirea

,

si

poruncile spre Mitro

i pirea

creurnt,eî,pcn

miîosfenie, pentt-u morte, pentru cea de sus.

Ii'ntele^ere, pentru înviere, si pentru cea din vej-

Jnica muncâ.S! mscuri au al Srnaiului .'4

'»o**

|au

vcifbii

I

IO v.

'

...

::'s;

MfnunânVse

e

Munte care esajVm.si Bomuvl-

cu Moisi.sicu degetul lui Diwme.en


]au sctis scrisorea Patriarhului

Iceste tiserica

ia

idmne

lui,

3.1

Ieasc

impar

Fiului, sial sJ-D-Jk- 0 Dumnri-re si cetate

ints

«credine, întru numele Tat -

:

itoSi ctesfini/paratul

I

an line ct/Yrn'St,!

iau *fe:

sete în

I

-f

tareascâi ftpre tine

• j

Domnul "Du.

împria

ronejeu jiule, si Se trâesti niî

f entru

pine al

'biserica',

0

m» k

m\iuAta « EuSm

ijal

irite Ai spus tu mie opf

1

am asupra nimunui trup al

titei

i°'e

"1 £

ts

St5

*

canoneie; condica cupe

runcile mele, iS'U va arata

rtl.

^

''

socoleala.nunu-

mai pentru Biserica;; 3ar pentru

nu

ta la multf-

pentru ca E-u-

nimic, pentru

lumea ne

iova ta pri noi. sorcle

se nu apuie intru «raia vostra.

i

nimic nu

-

ma

l


I

judec; fâttel

jyc

tiina pana

inbK

acum-. 3ar

. tv;

ostai împrate-, miai spus «ie prin scriswal

ta,carotnavl au ilca El nu

etifli

porunca shrjflioulur

numsi

ai

porunca cacuir.

se&tast

avvrtui

flscriso ttr»«M

«ortm,| •

*iva darnici Jceas-iKi

fota

J

J% Evicmikarr. ftsf

.

ciw pete

se

Jpjijasca nimic Ji«a omeneasca „Protului noi

scrieam demvlfe

• i

i

cri j

8^» xice'r.du-i

lui

c/irS

pentru

:

t3e

J'i**iinte pune caninele asupra o

c

UmefllloTn*'*»^'** împratul vitmclv-se, S"

venea Patriarlului sllrcivne

|L M j

;

,

sau uitat Pafriariui siau

JiJea drumul-,

Si ^a'sit acolo vre o oprire

m

î«o, aud

'

jj^f

*

•îi". pus

mine

,

vciSutpel

iau îîsluî.

.-Aa

-mine

.

stepinul meu, ore. cave.

se jgâ'seste isca-

s5-ta}e cari

i

Jtic

opriv?.

sei acopere

cer cerers-a prâpâtîemei

împratul,

SParriarliuiui .Printe sjinie.

llan Horfaii

cîe

asupra ocllor

avsit aceasta

.4

I

I

Patriarhul au »V. toi cariau

',

Imintul neVuniei

Hu

, si seif

Munte

vorln'nd fe unii

entru cala

/LlKura

SJ-

iscâli'

5em au rspuns-,

altora ,.

i

etjencTls icorele lui,

Horfaitu

Ifrafe Ione, tu tare mult ai trit

i ca se -nul î«£*H

au cerut ca sei'iine. cuvintele pe toi

Jenum

Apoiu Eu porunceam

a lor.

i iau

if-

ruja acesta

sele tae nasur:-


--

si

I

am Jcut

sei irimife in sf.Munfe Mu .

c aceasta

1

aceasta pentru

sau pus pentru eii- Patriarhul ai mss. "*~*~"

..ine

ivai jâ-

Vcvi.dar

Jacum

3e

se

j

-

"opreti vei /Serile, iestul, tie

t

sfirule-

cele trecute

numai pace sil se

lilostenie

ari

carcr]

)<râ*rl#»<Ba4ru linca (fiu

c

-

cîrnomenill

Sunt

ettsfvfr j

Isii-

Vac

tîe

ulm, pentru

'i

i.

'vine a'îsfe

ci

noi-l

£rcsrm. Cumsiascul-I

v

.

LV

a

iac

ore .care Episcop, ori PresvHer. ori Diacon;

posti inposiul cel

Mare.

ii se ia Jarul, iar mirenii,

s

ori îîercuri. ori Vineri.

se

Jeprte» dejimeii

Ipi aceasfa Patriarhul au JÎS multetul

w-i

Pravila cea mare a spntilor Apostoli Xkfttc:

J<rlas

lauecefluH asa

maimul{

mcar oua'

i,

cât

pentru

.

Dac

ca"

pe

urma

t-

-Du-!

euvînU

cine.va vâ "bine vesti v'oua

vâm tine. vestit

îi tfng«r d£i)

i

vou,a«af.i<na

se /te.

ceriu se |t«, sevâline vesteasc

Dulul lui Dumneievî vorbete prin^v-

vei^isi vre un poster Iralur ._Tui»mea-Vostt acum

j


Sgitt SC

,

Ore

aceia {ori

si

lismcesti

propoveduitorr

si -

care cari svni închii, ori

oii"

tari.., COT» scle

învat

ne

W

sol. ifai'iu

norod

,

pentru

jva desle.<a 3? ^îâba'

^oit

ea" ei

i

un pussic.

uori gândi

|i

nv pS:âsc sca.|^« se

|

unpbd

acestea aseulfînou-l<

venii CuEKiati mulumii HO

ii toi- C(i

iau

I-mntrluf ,ca"au ascultat

îl

acvm osf

cine

câ« la* epr» ^acâ nu

celv»

1

cav-- -

;

eâ'.e

oprire la cei

îneles

«iu.

Croii Pafrfark-1 taurine- curentat

.

Serntai sileai dat

drumul cvace •-

jroparatul au ridicai «lunile, i sau ru-

gat, sefe învredniceasc pre finic

i

foia'

lumea Patriarh

i toti

si iau iii pace ;

mar

ie

r

" r

rMiSuiaU

irâi5^u:- i lonHcr au datu.o Patriarhului,

i

urm iau

La

Pa-

vn;

esie

Jt

»tV.a",

s t'av-

au scos oscrisbre.

xi's

îa

eire jiecorul tm-

t

primete. o Printe-

dup, credina mea,

idcsleagu.o Aceasta

sjinte

scris; Eâ •

siulauiuat

mai stai puin -„pe

it'slvi. •

i

a;':

.--.va-j

acolo este

j(tiat,jR

tine

împria

sau cîvs cu"bucu-

se'ijieitsini Jii meu Patriarhul Su rspuns , spui tata dupâ cuventul teu,i3ute inlume isenui 'lui

tiu,

i

tine minte

de ucis, ca se-ti erle le tale

.

-

aTe st vie

cuvintele Patriarhului

ie DumneMu fte

dup mine

Patriarh

iatfeucurat ore

amîncW

,

cele

. se

;

stai

Jemult picate

tatl seu împrat,

dup

Ion are se

i Ion.

iicini aceasta Patriarhul

i saulmcurat

Duhul LgK~vu n


|<Ja< de

Jee

Dumt2tzeu,i

ietxrm-ntxev

limratul: Cu

Eii

Soâscullaf -Dulovnicesiile cuvio-

purttor Printe, Cubtrcurie lauajmis Eii era

i clir Simton

va.se Pafriarlitccstfv El duc«a la

ItritAiei»

m care

erâ

pMtfttn

fl

îjmte-

scrisorea Pa.

împcatul

sfinitm-

înliitî

jj.'^n«i med

finie.riir-

Q'intîi.câfumai mult.

PMf

sfm'ul Munte, n™âi

iai rbit

'Jura.pevejnicie.ro calea

m âvz\rivi aa

Lcare

rrvn nu

ci i upi

-

I^di

fâ«

'i\aceia

ceia

Hkstme i

. -\

i

ai fbs4

I

fupre inine;cr{3e|

ce'f/voiu-

Eu

-botTnraw |

•'

;

rru Domr.u.

•'

.

im,

firatul

Vs'^ruiat *

vl •'

st

acea.;

s Patri |

înSpoio Jarkului scri£ore,ilsu intors cucinste

Iâîitorul devasse" ilau^raoVit Juntrl pre altul cliir

ytJv

jtfecxe

fau

tof i'

iWe

(ralul

,

.

Ass sau

f-[

cinstit-

Sima -pomenii i/cricit: rwp-l

i Patriarlul

clirîticolae.-

Comnino. atunci amatori

de-reii

Iar eav[

ca dracii, început aayri«ae Joc pentru oprire; îllaf pe sul ceriu

si -pre

pâmînt. -împratul

-


m vremea Patriarhului

|Ion atr ciumat soTxt :«

J

j

s te

;

gâsîtu-o

si îiau

[

vorlea Mitropolii» mincivni

Issupra AfpflHâctf, ca

ti spinali, i cele ;

lui

lot

tfsa

Afet*

ârJitfl

numai -

mul'a'

si

vreme

>We

împratul ckir

scrisore p;ntru

i

cuta,

esa

}icm\ c.

Pentru c3tatâl|

ispitea etye Pairi

mai alui (Jup

si cea

nimic

pr 3t"Var|

ei

iixredmf.at, pentru

cu oprirea

cf l<

scrisorile

tnescrfe cuvinfe.l

forturi .iprimtsen

se tin la

multe alte vorte

Hicolae-pnâ

si

apele

împratul sau

.

sujlare «lui lui

;i

nari rstoiflici

ciupi

jlaett

L eon

i*t imparstul avxit numai

<

urm

re-j

«u aO iescoperit.acom/ecorul

Ion, aii poruncit si si jacul

|

o-

acest Iticrir re care chn Mitropolii»

st

-

se'îdarvis

anei ea ca'ot'e

<f

|

scâ

Ui&gtim dar

iau înfuriai

i

ei

imeir-icu

ittiio

diip

pre

(oti (nî-jâecai

el-J

pre c*i^ âcest-

capetele Si

isclit la aceast hrea*a$

satî iscli* si tul,

cl

siflgu*

i 8u mulumii lui

îmâl Bumne I

jeu, sileau datu.o Alniiti

Lor cu marc lucurte IMi pre iâtâl

si

Iftnfal Munte,

nici

veselie; sileau xislor: Pomeii'.l

meu c3re mai moli decât

e mine

tiu

totî

9u

iubit

mS uitai —Voi sinuri-

A.,


ii

acea oprire cartpe roiu vâ antttfc vinft El lean daflor de drum.

au

mit acas, bucurnJu. |lui

MaM iS

a

.

veci

ac-.m

.

u Mcrnalu.

^wK'oiaia

a «ulti t

cu cagSre

i

Domnului

Iar acum

se

clugresc

sa*.

ie

si •,

Jr

de

moî:ii

deprtat ie

:au clca:

se

ir.

SjS'nfu!

tineri -7

.

calce

ai- rost

jos act&sfa

umm

Mu

tipicul

Mun:e sco.

clctor: de

I

ne uitntUruse

târârii 5âu

man2v.se wije nu îra

suta:

drn âfintul

re totif

Twrrâ

sau inut ta

seia canine, care

.4;os;

v'ticri

lor au primit

«ii

-_c

allurTîunme-

Munte

liriarnuî Nrcolae iae

.

-

nsctorii de

acorermin'.

ei

.^i

Bîsseric

tr.tr-J

«îultmea

acoperesnîntul Maici "Do

s»"i'r.tul

^

nte. pentru

ii

:n-.r<i:r.:ar;

SJintei

numea

nu sud

peremintul Maici 5 «anului.

saw

<?e

spre

si

i Prea

.

__.8^ Tsa:r.ain'.e

^TKctn «clar

lax&vl;

pururea. s:

a? folosul lor cs se

u.si«!a:asca sub a .

r

si.

sau«

Hcrtat: .am srris ra -

lor.

^tttSl lucru.

:

si

si

slava sTâ:â-

Amin

vecilor

tonului

ir.

Duh. 4cum

Sfintului

.

buna învoiala

yV.

se

"îuyâ attste c».

.

iav siobosU in pace,

si

facu- acolo fvjtjfchnM pentru

de

Fatri

* de o^rrre Jupa .

*

rtcîâmatiali^^^H


Heclâmaiâ

ati?ic«.

pal KiunW-c^uyiKstpâxasc

UnUonSsfi-

.nul dinfru acesta

—)zes Imcr. sau adus >it viata lui

'„suceasc

amintea

-

sciinmiceasc siviaia! d:« SjântxJutmtela-

oscrisore cite Snul lUi-Su scris

_-Bairiarlul Haritm

fac

B .«

«etan* ,fipî«Ta».«

JoWor.EHare

esteloc

cl^iW.e

„uniurrea Sufletelor

iimcun jurat 'sie

de

î|„a si

L

t

snuWa,

i ?i

c. S

Lor

Eu

^•r "l 1

ac^e^t,!

ace S i

L i^eci

smeritul-

«apriori* pentru-U

deertciunea «*ri«Mc»-,

pentru canine, cmd

-iipiejȔ, care au

ÎJ«a

.

de

<l*t

Sjfniul C°s( date lor «t

Munte spre

fin 1

«tf *l* cuLi a Mântuitorului Soctc*, r. -brte-j cu duU, si sa* artat S

iscusi^ sfntosi.i iac « «.tiind ÎS st «oiii « «khfrt^

,. „rirenesti

casenu

sjtâ^scâ

Jie ei

u«d(l vmovati

"pricin; siEur.u

r arilor list can-or

ca mie

ftn

a» lsat

Muntele;

dv-

mam

j

i Bv «sh pgii tiVmrSau Mtîng^j» «]

nu *î J ostfrie ittt

cuvsnea -l

clcri

caninelor pentru aceasta-

cu voie

Je jrica

^ta-n

Wa «"•«K

<

tiicu. ca Hfltfict mshrektt

L ^Ai.r«n«5"J Llta;

j-

i «e î^linirile.r

u«AoW

L«ir„

W

vorba-

piatr - Unpdt<*l

nu numai clcturile

-

,


pâiimesc ca Iov

;

si

m

Jar gsesc intru ace-

doresc de s f-Xirate

«tis

oprire vse/fenutnai

cari s«

Rea

sejie siA mft-fflpisri jacaJt, aceia

Li

sea» fim vhiBTâH

pcate, se nu

in sftefne

pbd,w*r«arVn^ wm*"^;**** ie

fr

U

de aceasfa,f entrv

ca'

Se de nevoie. ca se ei.ca

Urol

l«i Hrisios

pa faptele

m-

I

c^o-j

WJ

îafhWatoâ dai.fentru ciuce-

urctor

si

J«fe cruia

1

oprim dar-

se

"iui »

care di^au-le Su-

aesleagâ pre

ne»,

cei

pâcafe streine- si ei.senufie cidtorn £n

sliWu-

Mm*»- cari ^«"j (s semulfascâla acolo. i cari du :«raf trin^idoresc sefraiasc ™îni«iior«i

Icâna^-se de acolo, se

]«»

fie

cele Ske£fl»;{etf|

sub pcatele

«cerile nostre-, se ca iaca" se vor împlini

iopWe.

Suin Atunci noi toii neEnttne acoperemîntul Sfântului

IrBgia inii* viaa .ejupâ

f

H oi

de

folosirea

«ossttâ

«tad

««««

sufletului si de

Ju«ine»u rugtori

-O-

«fetr* jMjeiTa

m&ti***

rana tiine

JmM*

a

;

«|

|J

sf

cerere-

H3rife<i leaadaf ^ntfhilionul Psfriarnu-'tii îlfari»

tr.

netrebnici de f-ria/toniiilox Monakiî.

JatriarM

Hariton, intru acessj

Atonittfii pace leau daffn'i

tbr

cu al lui

Lete

SmgniW

.

t«fc

F'

ie metal 7 -f« f irgâoe»K»«T«cJ

A"


0,

Uf

u jumtate

duf* cerertâ Monallulvi.,

tar pe

o

ju.

Imatatf alwi Î!s\ig3Tt a Sfinitului Pahriarn clir Ha. Iritan- ce

scnsorea ore-crvi

âm

Iu

j"ratt.

'reri c3ela

mam.

scrisorea ta si

ascultai

tf,n3it se jac

dreapt deslegare

cate au^osf

-.ale.

Duh,

sXintul

ce-

datânbue

cu-m ccidi

cl-s:e I

fc

.clugrii .aa [sunt clctori

si yusnicîloT-

de tipic

dai SjYatuloi 'Munte

,

care au fost care

sub^ro.

v

2S caninelor, nu vs vi«u{tt„ci

iureaz

de^reuiatea clctorului

actstui tipic

-

innaiwe

v

clctori

oaî pentru acei

pui. de tipici

fericitului Patriark -Hicolae. care|

|iai aduslvî «ejolosinfe de sunete

nrru lucrurile

>vea Pravili loprire

cei

Jcea

u

jtru

c

lin

vedere spre îndreptai'?

adunare

care st improti.

i tipiculri aupvS-

vinovai siti

capre

cei

nevinovai ,pen-

unii cu altiî, si elavind ,

i cit

Jo^sit ie âu pus pentru toi tanon, jlfost

luat

sau-

3i ^ra\>i

cî'asupra tuturor oprire,

iot

atunci

dup

cât

anfji

cel

-

ijiri delege, face fr" delegi; i atunci jace-

Icnd

inteleje

Ire se cuvenea

rfost

case

cwd

ir/iplineasc le^ea

;

ceii:telî£<

ac pus de obte canos

csindii pentru

cele streine

0

pcate

,

...<îyoi-

dup-

1


.

.

O ic

o:

SS

o

sece ••«>•,

»•* ,

"

'••'v^.'-'

îs

v?:;

Jmai uua dorete S. scrtvr destoerirea nct|

v-

O

descoperei fratelui

•.

JcatvJ

£&A

a

;

i asa

muli

Jcar.oîiul penhru

cei

.

;ice"nd-.

-pa.

îi

vinovaii

ivn.cz noi

.

St Munte

duc din

Se

toi

tai, ca senuri-mie la?]

in vederea tuturora-

spre folosire

desprim,

-l

de

Noie pravili

••

o

V

I

.

-

„-"V^'T" jagaJvis ca se calce

tipicul

Isam spus celealelor înainte

runci.iam

fgduine

spre inpl'tnirea

sculai

legi, si spre îndreptri

ie^asascâ

intmjplmdu-se i'mprofcivirea lor ci

_j.se

la

Profu Muntelui

aib eniru

cuvine se

/Y^lcdtori

;

.

i

de

si cuaie t'raiilor po.

;

ale

-prinilor

lor /raii: <3ar

s se dea atun-

dintTU acea vreme lui:

_Crije psntru îndreptarea ce:

c la

el

st

datoria

judecii


IoTei lucrirtile Mirate! Jcsie ce s«

SSHlâ

in»S!

ots.

htobmw»

»

.

^hiefij

Dvmne-ev Iriton. cv mila lui noua Soiscocul e&S(Antiao?vlvi SI toi toi lwaea Pairrarh. pentru

.Afonului-

liucrarilî

.

slujii »e<itura aceasta saiHînui dela «reak la calug<m%

iW

^ea'fameiW

j

_cissa minciun a Lav«i sf.Ata«asieJ| Egumenul loamckie Valma. . i Sâ5 ni-T

WeW&â

Sjarrf minciuna

v-wme-, ca-

L« multa v*eme au [prostia

0 n«le

jpuse

3e

gresie

PawiarW S«H, «i

jta a PaitiarWU

si «ebâ^area

âejO.

acelei *ri»j**< frW.

LTa^nl^rT^^aut

1

slujii -

nitola»,

ca«

rttea câ *sle-

a^i.si^stecci^et^l

î«»ms

W

&> Mu««

jniti

sau desprit »*«

a«la

TivWetasca ?u

fc *P W,, ^j fW« îmârteasca,

iccsle irt

ar-

nu mJti 6* i vaUa sAasVw 7, fcla îmratuUa li» Pafei«Bi«; iattW aue«u( — •-- -1- patî i3rh«Vi canime- w*uca«auaifu^.|

pa «oî

in


1

'

.*,

'

v

' '

' *

'

V

gf|cat imfxaivl

pentrufeefi

luci rn Montele Aton-

leea,

i^onea

pre

cei

ei;

c au

pre aceia

;

Munte; dar pre

Jsav amestecat cu

loc

i tt altit-i mvn-

lor-, aceia

Patriarhului canine, i-iar3ta sti-r

a,

vi-novai

Icul Sfanului

ât. tTjaAâ sispma-l

Si pentru aceasta mai nv Sivii

rspltii cunassurile j

Anta.

.........

»>.?...,

* » ^ »

clcat

tii-. |

c-

lali, pentru

cei

c

mcar

int'T"on1otiotace!|

ei

«e5capre.

aer fost cu ''«^

^^cesle canone

iH^

V

^&tir:ii?

^^si cu

scklaîWffi.

leaiî

Patviark Mariton,

"-'-

^3

drepts.te

.1

cum .

mcar

inse cu inttleyciune-1

,

sau

.

o

.Aceast masu.

vedem

iarâ-

,

inele?:' in

Afon;

^^\A a c la începutul! *S

N

\V'ft'^

'

Av,

^

f

/ 30. Intru

-'

viac ' acoi

pân

ca-

li

âjj^Fre 5u"ar5tfT

sub intiia pstorie,

Papei Inockentie

Ut

sl

Romei

-

aceast punere Atonului, nui nimic in vederea!

m puf

|mea. Eu nu am putut

se

l

cum sau pus impratuls! Pa

Aioniii.ass

jfriarliul

,

de

tare

se -mi dea Socotea-

cuvine clu^a'rilor, intru care i'mpraiti"

inea

<

sisi instinteie Iacei din vechime drepta-

tea, au J^ost mai asprâ de cat a nostrâ acuma I

|>

la-

,T)iser/ci,pe-

_

jsi acoperemîntul ll'ntru

r;

\aii Jost

pre înalta

•,

care se

i norodul In

voine BukovjJiasc.

I

I

pentru carcl


rvtedflicit

cuvinte seleâaa deinveUtur-eise

***** Ai«U«<*«M.-A«

Ivrcdnicie

«easta

crinâea

jjeia ani woo, f

ȉ

UffaS, âmEoma viat vsniceasca, iar câ

{ost

erâsL

50 000,

,

X«rxe.secomîJ--

ele

cavelowia IsO^ft

îtationi,îi

nif,

« se

la anii

ra Mtm«'eW:

h/u

«W&l*

«t.

care

cei

a«a

tai

istori^af.i

calorii

ESfgWWl

in

,

^

Sf.M«»e

Cil

i903>:-Aces« ****

Sf-At'nasie AtonnvUa. atrtmnat MonaHiwml

ri «ai

« ««i w^F

«xarfe*a,safi

lat tul

j«Acâ«rrla al

2

desfid

»

creia;

»^«l«r

vas»l:cT*l

«te <J«p««r*U«

Iia

Monam

amA 10 3^1

slea-

.Monastica 8f&**A«

îfi«lac

Hrissocawata-

vsvnoviiftKonas««a s^IoBTtoWu, sa* Ui VtiCtvml' 3 Monaslkea

^

,Monastir«a

Bfaoisiw

5'Monas«f«a Pfofoculvi

Da«iî\-


lonastirtS

Novrocapu.

^Monastirea

scamatirin-

BMonastrrea

catari.

9Monastirca

Zeliana-

Monashrea

S-Eum;

.

.

Actsita

Urejvvul Monasiirei Xinoj^lui. I

transformate

inclilii

îi

to*e

ii

smif im

a«tâu

stai-

1

ctism?-

ilMonastirea Falsc-ru*?? Mossa

Pantocratorul.

llMonasfirta MouosSitu Ja Cormita,iaracu«n |Me.to1i al

m

Jionisivlui.

^ÎMonastirea

Vafope3'

Mcnasti-rea îigtr,ruinc mWaraleHelni3arulus

|'15Mo«astrvta

srcTitlu,

IfiMonastrrea lui Macrv-

IMonasHrta

:

USMonascirea iSMonastirta j

lui

Viluancî'js-

IliuSjl Dumitru-

^OMortâstirea LutrâcWlvi-

itMonastirea Pclitului.- Aceste

Itraps culmea dealului

,

U

Mo-nastiri.

inire Coilomvsi sile.

yroso»m. Konasfirea H««a'.jMotiasiireaVerioiului.arroj'e

cîe

sAitul Bo-I

jcrcronia BulgariI

9/iM"iâst:rea Fanic u.acum viut P;nt«rStorul«|

Monssttrva Leoritie-


5g&

întrete

U.

cel

intiiv al Prtfatvlox „

GSvtîâ, inbaxa

eci-etulvi imperii

.^jMflBal. cave s««cunosc

L saW Lw

~ nici

j^

,,_

"1

W95,«t«i saticâstgat

si^la

sr

.

MunUlaaui i^prawlvi

in timpul

I

i

uesuvse

lvi Altttte Co "mi *°

«m(

5

lanli 1081,

<3e

EU-fArf ^E«ov, a cestea-

.

-

*

-

1

1-fjnsaiwKiavj'ossp

5 in sjl Mun te laamîl

",,9i,injictvl5.

|

^intimitA impe

U***»*

Lhrlwi

slea

f&Shgâ 7-

0*«-a» l«*„Ui inP^Ui^siprm

U-tt^****

ia«a

îrost dinovie,-pretum

y

«iHoiasfaM Calea£»,

M«akv1wi T«na.ft8»vâia«Aw,r«a»n'll69 Monastir» lui PopS

,«0

da<

Icw.

i

Isaudat

W,

M*>

tot

slavonilorJlvini

âe

Egumen, pe

8

li


.

0

1

V

RtrsicTj ,

vscnrff 1

tn viacv!

a.

Ch?rasia E«J ig-memr

<.

_X"II

'«âi mul: ii iOO: Monastiri lir.ai

«nulie tra

5003

Monas:iri

Svvie

nrvm

s:rir. cele

Paa

tvb îo:i:Ha lui

Ir.odur.nt âl III .«rât? rjetreosertetote

iveai s-ni b i^Vosâii'

cart

a stan 1185,

*

ari

«Sd

ol'jt

;t 5

Liâ*fni sicili»-

Tessslonitu.

Strimias

pe

raVii

.

^ineralol

ie rafre

«câi

iofn-Ii ao cictft ir.

'Atos

jîraf A«<rhel

a

Hcliniar.

codata

|l*eemaa. si Ai-micn-atr mosiilt

tfl

^.itj

;

ci

!*>emar.:i

rea

(";

i

;

CO era

îlccastrrilt steahflaiStq

fecortrî îoi »

iti

wS-

Soooo.asiasii.ift rcaîe tOO

CSr

io:

as

Altcxe

UT

intatui

l-mrâraiul

^n'nci

ml

Mcnasii-

sirb«i.V«j* n

yriaa

."ost iizrarite. si

Jr ~3:tSi

s«ro

La 110}.

integrate

Biiar.::n

velii

stefan-

care ra Mcr.anism Jimio-n.csHonasK

tot iJ'at/na

a neair.ulni Sirbesc.

se fr«

semi

ta ittoit irile cart ieraoia ic o overnemîntul ^ai onrcului.

i

dresuri d* itidtttnit

SirNJSt Protatoliri i'ntrtr

nimic

nSSiirei Vatopejoltri, a Iriri/iai si

ol'rasim.Ieromo.

Esfinunv

4

ano^i

rreerra liKt


|

«"' uotv in sîâ-

îtitri

pi'mrt

aveai

iii

U

e

3

Macedonia

saUK«,

si (oii

comasa

ife

ei

cu-laimii,f«<™

salonic sau asezatfljf

luaUi^

jliâ

Ki*f&i

ei

sica KittoJK

afMivft*!» a«*

',

ii

•,(?'<

deSaW,-

din

«U,"^^

S

iB lS C0 P .i

si i»

&fe-*>H

cKi«!r*«S tnSrtbia,

sila Platamona-

la anilor a»U ««- f *«* intfmlTile fMv*i«« Atos-

Cernea «6i.

:

al Yir-,

ijfyfcSf»**^ ' \ * pirai

Mtflts

S,

î»

care

Lrcilor;u«aa«W lerusaW

m.k

Lancea Li tiit

fcwiât

de la ani

1*0^*8*1*

ii

la _

era volwtsta

idS

conira-

«stepinirea

sjmrâe

orioa.«f.ac«f*a

y>ost.e«o ailuaf Lafcki

3ela-

c M.axc « si de

crudelor

Wtftte

<s :

a« patimii-"

Mu-nte Atos

V^cruciade ,

;-/-

PaleolotTul|

/.'xxantM MrTiail

s

leduri, a

J

i Constantine^

.


1

wm

vmi»

mar «

n 5f- JWe

'

-

:

rl ,

io

:*«

:

1

PaleoWui.

(tUai

i

stoo

;

:«s*antino-

I

|

Sl»alni«Sr«

I PatolAnl Iasif,pwH

pniTTu cimr.tul Jin a

v.

cn&tfrti

>,

a3ks si

ca

«Mi

a3a£*

W,cifld laKmaolv*

5

co

'

âin-

âni Tatii

vint<A. it -D^.S/Hil fH£«â«

|

.sim ?

to«staa|

I nfin pnnlucraria

«ii Ta

lS3i.i«

Ivi 3i*ifri« liv-

ctre

Ic»

PaWer .ah ^c-aciUrtofila^ul ite:

<îi

anei^ aW« 3!in:.

csflstantnwrttl la

S^jaria

wcaW

S ii

-

.ic«»s«a

tt*Uty sao


m *o

O o

o,

o,

o

in Constaminopul

ter*

jST rn

I

H

atunci

;

"hiseriMi

<3e

Romei

,

iinî

simpla

3m Salonic, 3™

Monahii Ivt#ejm

lilrf tis 'tWilor, inftt

J^tma sau inut

ne-

si <f recif:

1903

câtrs

StiSn Monahul, cum

cel

c Iviriii

împrti

mai otâ

orto3o&ie.i.2iceQhe

ât Sojgmele

j|a«asfa sau adresat

>, si fenîi'ir

mai

cvbieîica oriodococe'.si'Ho-

inire aceste ahiserici ,

firful

si

.,

aaecâ

Atos-

maa

'.

ori

1!!.

U

•relativ-

Greceasca

rmas

ca numai ^reci au

Munie

Eimitric Kumatiaw-,'Recfele

Teoor Afi^li ^

irisrteie

3,v

diferite

AuSu:

-ovslvi

Arhiepiscopul

fu timpul acela,

famrun'.ul

So-

-

llui

Vremtdrn

si

creaincosii in-

Jup

lchr£or

-

sus Ho

<3e

denatiune 1 se-nu-

Jmatran auporuncit grecilor, caseta?

ImSna

fgduine cau**,,

supunerea Îs biserica Romei, care

iu voia

Itasîm îeromo- Esfi^menitol

,

1

cparti3vl jgcs* jfa Monsstirea Ivirului,

centru

Ise

ii" Moiia

p« K<"iallii

nativii» Ivtreana,ca sa sesu

tla Arhiepiscopul lafSn

&3

3u progresat Lat rii'ri-

Sfmtul Mtmfe, converfini

rwa Ivirului

,

Vi'

ca se

si se sfudiexe

cu

cârti din 'blibioticile.

Monastrrilor in Muntele Atos, in Salonic,

lin Larisa,si in cele.laitc

jMonasiirile

lai c

ahturile

EgumjnîW

recentrs

crase a Regatului ae Apus-

Sjmiirlui Munte la anul

certrf -prin petrttuot

1%14

si

15» i

la Papa Innochentie îi cu is

a ÎOO

MonteUriiS

3c

Monastiri

<,t,

cu"m

.gloribsa *«lc.


.

(

*

1

,

i

*

,

,

'

criosortfiru

Rom'

Mtm3S«iri,il3uda

c^e

dup

â

m

Itinaceni

mvltwaine

care ma>iuris«s«e -pentru

morfea

Bsei Rouuise sui

relsstim âl III

etronuL

Pspal Innocejrfi&lir.

I

119

S-

mai mare ?aa f> c » lîioîi i care re ila vînrf vra o ijt Roma, cel

ridicai Wfis.oul.la ci

,

mai inaL-£*a a ' modul de a.

.I-n si splendori

Jt -putere

:oii<^e lucrurile, energia

cv£efârei-

•puterea voinei, era e^allui Cri rf-orit

tnvâtâtura^ie'stea lâeTOiammiui Iputernice

i

me,

orfanilor

intre popirra

st i cât

sale.

Se

tote

veduviW, .

J

iiiefei

nedre-

mijlocii.-™:.

ovraf

mode-

aduna tesaure enor-

sa

u

teocratica

rocure

energie, înelepciune, si prevedere

esfe Istoria

auforiiateâ te

'i Atinsese

i cniar pân la

| tiut se

in triumf-

Kk4 l-

«v?i

meninerea arme uiernice entru

acolo, unue autoritatea

si

morala,

Masa â»Ai«w,

Istoria lui Innoceniâ UT.

statele Europei,

imedi^

i

«srrînw

ticului in care a trit;

t

erau

i Principi

sepbie de

care -i servea

puterei

feeric

El era risimâfortâ

.

ptate, printele

? cei

lui. si seriozitatea

lui jenh-tr

vii

V!K dar l.inlwea-

al

Cons.antinoa,i

nu

valorea

Riâ*

era recunoscu-

cuwaiK,?™

inluti

cât

.

T


e^îtul Frsntcxi alTes salonicul

Q»P? psnil

sispruHot-ru

JifWji Cctnaitus. :ar?

cm

al Eaelet

io vhffui,

Teoor An£n*i

indrâsnci, p<-

si

împratului

Iau luat in sfspmire (Jup marea

latin al Consfantinojului Henriceare au murit in Salonic

la

Iulie

11

încoronat Re^e

ele

i%iS* atunci Teo3or au Josf Eiscopul Bulgariei uimihfie în

I

ot

&

{

anul

'wi

avi jost

tre I<m

acest Tco^mr-

,

.

luat prisonier 3ecâ

As an, îUgcie Bvks

Yilw la locul numif Evron_

Jsau Mrita, acum Keniu.^Peveckime

se

numea

Heor'-rs

,

w.

^aflucr.tul Erjines tÎMgiW-)*

jKsmîfiiisr

•IM

5-

'o

3i3

.

numai Cv

J

fcut

3upâ aceasta siîtanoS.au fost

se.

titlu

Ioa'B{a«,â-

îficli o eî

jVeatn 3m Macheonia

cnii Redatul sai'

i

rv c'mî Rebele

aa( josls

je Ion daniel,

k

Su Jostus Moi

si

mioriu fratelelui Manoil ,

fii

Macedoneni

stâytnitoriu.ausilit

-sileerie cUmnitatea 3e Rege,.siSEj

Simii ae^vvern.ator cel

3in Hicueia, cu

ima.\ de aici

al

cel

Salonicului,

3hi WaclieJonia

reese„c& Redatul

3in Kaclif&rflia^avjbst conJuse

cte

lifl'JtKlKta.

imârati ortcaocl

& Mi mm®; .

"mm


W9M

19,59,

anul

noaua invKionefrâ!

d;

se scrie

«tai'ncue Vn ifîntw Munte, care auluat in

.«««Monastica Ivirului, cu

GulremdmAnaia

i

Albania

P™>*™'

ordinul

1, care

sau otit

m

r

Pelao-onia cstrumitaj. cu

feamm,!?

ki\?m

avend 50. ani

,numai la »0

nul, :

sul

Iulie

K&afl

0 nsfantino ? ul

1» 15

^MiW Iul

M.T>ail

Jtettu. so.

Comniano, jiind

fi»

luat

numim

VIII Paleo%u.

cit

Constanti-

au intrat in

care

August Htl.in timuul ultimului^

dup

U-

instalarea lui-

PâW.ogal. au druit Mnstirilor

'Munte multe misii, in

mer

stinire imeriul îizanhn

«6l. sau al

Latin Saldoin

|^fie £ elui

aA elîWanî.

Latini, mergând se ajute

tot

stpinitoru] Eirului

seu

de

ce.

armatâ-

de

contra Constanlinoului.

tfâtid

siinea «ului

cu

mulime

consuni

<

din sfmtul

™pî aliese cu impara ca sâ se altele

-rsritului tu ajusului; acede ase uni "bisericile, a

Paliimer, ste le Istorisete

]lit

e

Jtonastiri

>doo*e

nscut muickeia la PaWc^ul. si

acela împratul Mihail

întimul

(ui ronVecul.venind

ctr

case iscleasc la unirea

numai cart ««ast.ri. cea aytrsanâ; dintre " ojme v- .ars l*« "* invoit la do^me 0 invoii au si Uvra a 8

re Elenii

tle-lalte iote au protestat Ainuit «t^actirf.."iau tau chinuit Kci.a5.tri ,

(—1fracXr

la

si-

otsericilor or-

Xeropofamu

kpre-

Patria^

cuarmatâ au

in Sfmtul

gravul,

int fefttftH

rf.li.a eit

si

alta

si

prin înecare tn«s« r«r. faiati de

Careta la Profatu:

, -

tAfc*

calu£r,î

si

clugrii

^

:|

,

Protatu

lor n> Cainainte protejând intrarea

tiati-tott

«u**,

ros.oii-^^^ ardere V -^fl^ - w*t.v^v'.f


si

l[\c_a

;;i«ea

!

î ra

pi

.

csnd

ainti

-

supui

» $

B

la

din Nicneia, aceste secostais-™ Protatului

codarea

din

numit

ay adec: scriere epele vk^r sfpinirea lui Ion Asati i \

1

împratul Bulgarii» loan-

"a tar? dunovniceste era

.-Isan

Ista

ie

stpiilit

l*Pa*riatflia

\

''»

Censtantinopvl; Sfmtul Munte e-

,

micul

y

deap.Iaaujost-

Jfc

se-

i

miliara,

in total

tbta

MscWoniS, îa^ora.

TracKia, De

,

veltu,pânâ la România Tiare; Acest Bulgar Asan B-ul-

au înaintat Patrierhie ta

o-ar impârat;

*Era«ia, tradita

Ijîopa

),

Sumla,Vidin,

i0W_ 1393- i ambasada podenta

Roman Macedonean»-

rimova, sau recunoscut .•"^^fcS|î Sinodal

*$x9*- fvea unit

,

si

Reslov

la Galioli, pentru cofes.j

cu impa'ratul din Orient Ion ÎH. Duca Batace

Ar^intianu, pi-o^eac 4 Ibn fost

oiirrd

de Patriarhul

c

împratul I<m,4san,au

in

anul ItyO* Mitropolia

de indepecîtntâ

Germaai,

si de

de j

Cu decret imperial)

împrai

Ion UI

Baiace, silwiJsan, socrul lui Ion 3aiau>„ care sawi si

au dat

anul

pelatini

In anul

.

afar

din Constaminopul

i

ir.

incâ din

Comandatul varvarilor nu-

pii Cafalan-j ftocafbrte. cu armata"

,

incare avea

i turci-

uniforma acelora- Suluat in siâpinire Fenin

Casar.dra: cataloni acetia aufost Ispanioli. si .Salonicu

i

au-

Cavala, dar nefutend seleia; aupredat-

1


'li lsfintul. Munte „si e&i 3e afara. j« urnle le au ruhat.al

ude laa«

acestea au jost -pefimpul

jef«i<;

IE

[Issntei Petru

Ah

aune

Icumi

Din si

|

Nici o

Viei

in intunerec.

Stingea un ^ermec

Muni

am

mai

primit

AcHo ustie I

In care

am

trit

Adio.j'rati

•,

i

dealuri

etrecut

vai,

in ma-rs

jî3io,Hâri, lnsirle care

v

lucire

ele

icr

Silite

lin care

!

Jeserare

rajâ de jmctfe,

o

Adio,

«iele,

Bis^are,

ia

W

umbr

Tote Se

stele

dintre

zi in îi

«a wmt

I

,

ne«e

si

rievoi;

esteri tecorose,

si

umbrise.;

tcut, mistetiosâ

viat iureross si

-

•.

Monahi,

intre cu careamc'tntat Domn-ulai lauîe

iiclio.sitie

cni

,

vei

imfratului-

iat stelua viei

!

mer£e

sujlete al in ps<e

vi acul

meu

cei

Tîi'

.

la Domnul

Tu

.

al i4- Iii.'

n timpul imâratului Anaronit PjlesU-

J&ftB nvlit invajivni

latineti ;:'r-


V

,

I

:svc

Li

aa

la

ftoî «ar:

ac-

râotâtt -

«

desparte Trachia

Marii».

sirbuor

fflo

deRomelia, Ua^^;;^-

iarâ inâraiol Bhantra; a» râm as stâfn»

LreortA

reTracia-, în acel

si

in Sjmfol «oirfe, Sirlestt.

3srt

ati* *e cele vecVt

si Iviresti ;

/Ci

-.•

V

m%^^P'

p eenSis

tim sao pcut mâe

"'LE^^^

BoVresti, 'Roeti.-

Ua«

renoit; iprecom-

B>|&|g^ Ufplfcgl

'

'(sbltnzAScâ

R flotei

^^ vA

P

IU

inSrcBk ftaeolotfoi.i cas

Uîwpriir.:!

R°;?,er,

e

sao rodit cu Admiralol

Mria

"ffota sa

ae

Jamee

, '

flO 4 \,J.-<fy:-

si titlu

lânoVi

de

mare Boce loi Roger

mondus Monfarufvs. DucAn?îi

1 •

Jf«g

clij-oti-

!

k

IgajC' , '

:

'

.

. .^i'.

oB 5

.

si

ja£

_ Gligcrai a£

Paarigoal , -136.

in istoria

7?-îoâ

'S^-.nJn!i«o f «l.cafal««i «6 Lit

3.

5"î si

iei

Omnt.T.3. 6_

Paesiuiet,

aocai

âe

•<'.;...:•

Elmesti.T.

naiionei

rioiirea cataloniler :n Consta,

v--^- r«»«

generalii Bewengarie, sifiocajorii

clrei

*

C

HiSfori, Franco, Bizantin; -Faî-|

meraer Frâ^menten. aws i<=C. 4t »•

«.Rfil-

Afâ£on:

> r'Qr /-

;i

c» at- mata

siv;

e j«s

Jtn Sieilia,p» care ia ir trimis îmr-arsttil

Frideric.co coralii in a joi or ol lui Sc<n-. :

^*-p

K^^^V nf-'f^'

U

;

'J*i

>

|

' "


Q>5

1 setata

S

m

si

Asia-

ca Anironic ai ckemas ajutore.

comanda-

din Asia sub

in saii ivii conjlrct

îndat

Biîaniini

tre

HiWl.i

se«

(Mjiiului

si Cataloni-

sau ttuf la Gaîioli

_ cari

iMadi-

la-rifl E<oS.Sisto,

Bbswl

,si nejntenâ-ftfo-i

JWni; aO dai

Ro^eri î«l«

tiiWl-ui

1

Ude dcssar, care Rger

Kg, •poli

«trtr

Jost omorî*

3o

wsiac au

un t«g

amEuroa i 3»

Monasti-

Sf-

de vîndtrf

Asia

.

(.

i

ctrma

Ierodia-

Co««a

Pavel 19o3->.

S

a* 3

und, nu-

,

c£du6 500,.aelowiiori.siGali

ao JoSl transformat

jrairolii

a-la Anclrianou.

-pHai Galici Jracnia

cafâow

*

Lai

cU raare Tîucc,

Ui

acetia

ne-Wl* cp

«»0

«n

era de

aetrstf,ci-j

e mate

dmrada

a «âî

»

L

ine uscat;

/g^ra, '

*Mati

Si

«3

in tbfe

Eiî

W ;

«ai

smina

.,

nici sec«-|

d-auna bojaK Sii^siu-

La urma

ne avend

ce

sila inii 130?, ,.. ^.ik «a* imi« cu Genwe».

|w«»«3^1« .ele

36 de

B su ™^.M«U.»evos,aa

corajmv cu fam*iile iau aruncat

jutritm

sil>°W,

onorii

,J««-,laWW«^

uscat

•*

a

i*î$

iealti

« aia4

|b|

incircat

si copiii lari

e

«at

0ta

»[

ei«S-

^ Hri

"


a

u

1

v5» su trecut 1* peninsula C asanra , unde au-

Isfst ostmdu- s<\

na la

i f adine!

ao.ul 1309-,

atunci -

desfurat

sao

o

mare primejdie tracic pEntru Sj -

Iwunfe, precum mrturisete Teodul Ma^kistrul inept jstola

1

s.,

i

-precum

a Ivi paoV'* *

l* 5

^«acâ >?. Mrgne inRsWlo-

ll Anecdota

siBoSSenfide

IfiTr

77

A.

_jStunci armata Catalon

încasa

m

c

^funsfliia pe

3in 4S0 Moriasfiri

la viacul

JtimA

i

:;Ua,-

ai

Papa

lui

|de Mor.asriri

scpat ,

în

13 sinf

Monakîi

se

^"ssa

3oc\care era In al

XIU-

si chiliile ma-ri-.'pu

vi'acuL al

dintre care

care

Innoclientie

ueletf-e

o-.ai

.,

.

si

iiS

adecs.tî,

:

sstâzi in fiine-

ceti Catalotii in trecerealor -av\

numai au devastat Muntele Vs.i

sare

de

Smo-e

nia despre

,

ci in

iot Machedo-

miaz -itf au jXvt

asemenea, asa cape unde au

E8

anii au

sula Casandra

rmas

<4toS»

casa-nra cu înfricoata var]

locurile nese'manate

100, de anii au

rmas

;

trecut

iar Pentn

pustie*

-In

tre-

cerealor prin Mackedonis, sau fcut stâini sipeBe^a tu! Atena, si pe

urma au

Jost -respini de Dinastia Srr.

beasc tefan; Ins dela

..

ânala

R«£e al St'rWlor tefan Dusan Urosi

.

.

al IV.

-".au ,fosf-

îndrznei|

uierntc

;

Acesta au luat multe orae

ti

si

ceti

a%i~


Eif.^i

Monaci

acesta

dmEarliia jc«cs

cui

Lva; mcel ««» ireraJt al

iCl

î:£ ,

se

in.»ulea«

3J »

lui Elena,

calri, Suindu.se

venit

care

« se

acutn

««jan caa»

voit •-

3a*

si

i

0

'

m

precum se tvx\

Wu««lu

h v«fJ

<

-

Lm ?« fSW,t * îJ-, gsete m Sfiniul

\1ec8nd Siepn din ....

Istria

«w-H C«.

«*â

Sa Xachedonia ; Te rt** KonasuA

Loveau rutne;

af artine liriso relativ la Keto

W v

SrrWi siKomniei

Atcî- .mpreuna cu soia

L

*S, ci ro

tt*. Indiciul

da. la

Jlui

Mxm«8 Îs

tt«W*«MviI*

C^P^ 0* is

anul

ca se ia. si pe sf.&rt£»«t

««fanla* tr.mis.

Constantinopul cu împuternicire ca snibasador in

^<<M

raîim Esjig,menu 1903-

"a

anirl

care

re

n

£50.

3«a».

Salonic, Ion Cantacu-iino. in

jiin

ka

viind impâralul

Dut.an.se

au St

creste Acarnania.le

ssalia. Sirbia-Vetis-Eâessa,

alienico-Castru, .lor); tele

I

conventje;-prm

fac

da strnire

i

precum itote oraele din golful

i-

cetatea mueri-

m

sisa.

Strimonicpan J

Jla Xeres, Liria

5c

si

desparte Ira. Muntele Tantesan; care

Muntele Afos

_Pe tejan Duan

la am/l«55-

f-xy

.t

stA.


V

Itflipâ'ri*

imtjeritil lui

jpectaVil

fa 8

Dom

ster-fnirea re

sufc

Sirueascâ ot

OSl

acetia

in anii

OMl- sâiî. mtimplat

\-^,

•'

(

W"

:

"."JPltoSf

i

j

'

.

Menastirea

Siraion din

Sf-

Eti din linitea /

se ,li-se "bucura

(virtute, '

si

Asa

ecîea.

Ide

Consta.

i

i

când

simt

neturbura-rpa -

ceva

mai „

i

înalt

te-

râie pre-

sau sthkîbat domnul la

Eiî ved cu

oclii?

v-'^gertore, acetia si

si

sufletul deDu-nrnesee-

lumina îumnejeiacâ

'Ta.vor

rugtori

Wamant dm

cate El descoperise medul ceva sejic

i

jri,

in3t.-::ic

^înaliiî adoptino. poveele a Egumenului

muli Mo-

Iri ful-

mini: in

rwgsicrenea

i„iirmpul Imirstttloi

/

si-

pisfîn-

triste lucruri te-

ul Munit

însufleii,

trupeti lucru.

se -numea

-pentru ca

lmitrto-

can3

ru<rs

se

cu ^enuncllele sub "buric. i ocKii la cerii

.-

unde vedea jultferân DumneieeascS lumina-

i

era si alta

secta

numit slvii

llodoMci. clinisiifori

isi.

).cacei

»

Jce erau

cu sufletul

dindu- se la nici un lucru

*i

«

rpii

ifc.5up alii

Isfernrei

si

de

acetia de mai sus ^acea parte 1

cresu.îl Dieolo

losrndit 3-'-

rrt

Molin

negm.

afar:

Qreci siFranccti',

din Ispania

,

care

âu

din-f

ost

Europa; care eres intre pugnici ,pa-

m


^AA;^..».-».; f

V'

-V.-

«-anul i6eo. când

al

fn viacvl

tf-f-»;

afvriseni«iî-

ija<

sf vasilit

ci ar

iili'calu.si

WS-B^

^M-daracv* i-pet

ijiscis*

J-

_

ru^cru,, mintii «ie

fV*S« /i \

-

T«n »

«

a\

Hcare

y XI

f

Wsie AnoUOU. T «« *

Sjmwlui

ai fo*

i

-

I0S ulu.

c

tr«W« lori

KaW-Iar

«cW * scW U v

pe .

Mo-

W«*el* Atcs. *«i fiaulitît firier^li «n

Vi'

aceasta

sava -

iici—

w sa-l

tnviâcvi al-

4 «o-ahii

*™ A

<

»

^

ca«

3e

de ra>e.

/3%^Tta^ ^«sfiele-e câ«a

scusnicia sal»»']

ÎSâfei^le Lav«i, j««u* siSf- Gr&one. JnMwni * fcSsh-aiivUe «M « lh^ U

Filocaleia-

CTPaj

in acelai

li«

U Jmki^n

oi , zic

ereticul

in

fuse'sc

kmifca

ScW S^sria sec^v-

Varlaam Monahul

Cakm"Wia.ca-i

trimis de Papa n» Constaminopui

"bisericilor.

,

M-aTlS- «IricSti

|

U

y ' /^

Juafett-

^^T^wi


D

"

'

£

'îffy&'-P

St

'

nce P u '

5

V' :.'.*v--caii<orisi«3 »V* . * / * ^>''^ --,'

Andromc

intimpu] r'mparat uiui

1»«

-

1

Varlaara

1

,

mari discuii yrcra'ttdti.

nâ rugciunea

3fei

al

care o mtVeKnitSia-

cei i

dai

uint.atâ

dreptarul

si'.

post preste putine al ;

r« frfmtlifl impui ra-f

care avea precu-rr.

pre

dar au ~^S^j}j

ttidofle-

Sf_

rucfacsunea

ilt.'

il.Ik'

Munte; mmiii

Isidox, Calist- care

urm

•->'-\\;''\J£'.|

3î Jo fnCi CÎ alii alii» st si aii

3Cpls acela

din pa'rintii

uliii

ctr-'lfc

scripturi câesteJftX;! Sin o

mintii ^Jnnd intre- ^'O^:

«

,

mai * ».

.

au jest Patriarh Con-<^

f Stanttnorjclului

»

Gri^orie Vi.*?

tanti s, Ntdujor» care sefra-,

^ea

de

neam

Italian, Teolipt<

Da

alto mulii

in anul

nfâfisat la Sinodul Patricrlliei- oiQ

Constantinopul Sfintul Srigoriei

wL

Piiamâ-^cVsy,'.' din raftea Sf/ntwiv. Mumt .iVardin ^^partea a Papei care au avut mari 3i^

'laarn

»,

:*scuttuni pentru dogme, "biruit Junei N'arlaam» sao-

intors tn Italia» tiindu.se

de dogmele Papei» unde

au

1

kjost silirotonisif Episcop al Ierâpolei; i-nsâ ereiul-

>S

ilu-i»

iu

tr-si

in

i^Âiplvi

fost renoit de Aquindin Arhimandritul

anul

sau

J'acu;

Si ia.

sinod» pe timpul Imparsiu

Ion Canf acuîino» care sprijinea dogma Ivi Atwxm- Eî\. pentru care auj îi Jrto'ora: Is-.cw.tcu: Bt-ântin •-

<*'

'


,

>

'

f^T?

*.

^atf

f.*<

'«iPll^

j

<Ma vuiete* ;

MTsfu'î

cei

coadimnati.

recrea Aesauni

•-•««».

tf.V

?

»

« t«ftiw*

«*în

care

.

far

£« viHor-

f

^ '

fp^^l

car. jEjntrv eresuri scriem

teai.-parteai.fc scurt S ÎJ«-

3ogme

r-.tiMeciilor

.

•^Af^asie ela

iii

dascl ,'

:

-"x

jotniliio-

a^

Talul

.<'.>

^

ai

st raistaino! Llor «aapiatasilot Btfjpiwr

Ma

fecorul

w e

-.sdlor

,

i^lî

f

U

a 3Ma dasclul

=are -nai

dr:ei. fata ariei, tw-t-

:

.r-fSK*-"i!.

'care

Wc

garate

ei

.fes:

Un

chin. cluril

CriteaW. ominvatat

A.uxan pe ur«a au ^«t Patrrarh

«ma

c

Svc^nu.

— 3^ f mfru a^e. r

.

.teise

arate iatrni.

sf.Duk purcea*

.

.

t*:^ f^^./VfM

^^l^f

-

idelatiivi

^a»B«

-

««..&g

latinila«ni,-

.«ra'.Tti

începtorul Icul anul /delegi f e For la t91. <

RjTI^ sobor i«

Vasîlie*

jartea Pa-

r

"i.»

ci.ee

Vettiawin-

Domnia-

au

-^, ^-^9 - -

aâogaf,câ

|

m nUk-

in contra calr

1 _ J^ai^nnee^W

"*

Ia «ia

la<>

Mirîopoliftrîtti

-

seu

,

Alicisiuni Caii

scatiat

Lup^U trimis

«trrarftulm aii-oii»'*"

1

-

— CâSoW W wb* — iul—

i8i6- Fevruarie 19

..>^«5#îvoi

:

Hiu-sHipân

"m Ostrovul

a

^jfVjp

«e3ni-^_.

Pros, ceavjost

liâStiita caratului

- ^uj

'

i

i\e

m *™"ZB&m

g^

a

»

°°°--^v^:g./tt|l


-

cfirea

creduliri

vremea trv t

lui

.

latinete

scrie

nia - Nkolae-

s,i

este

Sii

»

Bomei

,

tatle

3e arginf

ai

oi

scris

scriseje

Velornim-Severiij-VeFolonion

tniiii/1

Chilioisclii,

care

iar <4{âna.

-,

h

li-

6ung«\ii, si era sriniurste înbiserica

Sf- Pe-

ele

argint

tru înaintea mostelor

nu

al

pe

Baronie 8o9

sie, faclele acelea tre

dgvastra^pe-

Sobor din

sila 80

Leon riC.Papa

î*w>pfe credine

SC- Pavel ;

candela

.

z

latrni «ic care

!|

Fiiul

1 Himera

se

1.

^Fîc^V^

,f>a^ EÎenii, du.

scornirea lor.oliia-

oricare ciudat acâ

tssmul

t'j

part-

Msnuia la

?;-a^;^fTr^jâ

esie

Buhul Sfînt.-

purcede

|^_^/oi in carUa V

iar

Soborul lor la Sog. de la A£vrStr3g

asa.câla

aâo£ ai

ca era

zice:

*

?s(c

aa

tichiei

.

Petra

•.

si

ceta-

se rice ca'-

Sta este un Munte intru ca-

m

4-i

rii

riat

dinainte Leu,din-naroiu-

tâ la mijloc

\v.m'.ts.

esind ^oc strica s,i

pre cei ce-

Velere/ond

in virjul

ai pcuf Stflîii

-

catu-o indura himeri

mistuit Sfolia

cele

*95,îa Paragrajul Elenii,

ea"

o

atesi

si

acela-

Sjerâ de olutnl , o au artra

asa

o

toindu-Se

iatf-

au omofitu.o

Et

— cartea l

a^-

cifra clidonie

53,

s.ipe locul

meteug, cpuind'

iar pluniW

dinluntru

%-%- ca-î2.

[nuia la

;

capra'). din

e acolo, i ie urm venind

trecea.

^

t

pentru dornic; Hidra sela's

era laLeoni

ohiar cu

5o,eape(e-

C.

1

v

v

** *


,

ale

ie

v:in3

d« erpi, fe care liîarâ

caria capete

Iraclis arVta

Aa&

sa.oau

siseMstwe.

oniorit.o',

rsrea

setata un cap

^ceasta, când

* i-nV

cu i.i<(it«<; Ia culluicât sa* fcut î«a«i«

^

*«f««qgM «

au

aceasta fia tnsfimiinau.se âe

ar

" setia 3

ce1 adus pc.siî« iiU au «OM idea" «#»•* rfi

i

c

^

s-

'

a

i

-

o** 1111011

cari se fome

altele

rin isi^"

'

.

,

sle

suni

«

au.

Usa

inHonograjul î«-

;«7(to»astKea, Nemtulu't

Veni î* «lele Mitropolitului •ostacke. istorisete

c Hcvrocî

Araul cari

impâvat

VaVilonului Sin iii»

D numai Ever. ncsâw vfîonului

i^i a

c

învoit

Potopul

150

nîe;

«<>e

h

Efeeai

MnJ aa

.

Sî*gk*l% "ce

'~

>

f

Turnului Va

ziiitta.

la anul

<

'»li

I

1

sau

slav

mai fatt

pa*untui

tot

si

»™m

* b3 ;

slavii -

negreau- Ufrt.

din Honc^rafullui ,

dup Pofo

Arhitecii

Wj&V W*-**

ferW.al

HSnt,

r

ia*

au avvf

Ev« e as«S.«tilc»f S ie

-

la

dup Rui

«63-

-

tur

acesta au jeS<

uriai 1%

uriaul

au început „

Român* 4656, i* /ost f«rft

ap a

;

Hro.U3.ri

deW

si

aaffj^

« ««ai

Gheor^e. C£*


1

.care nulaii acoperit Potopul, si cei din iîhi-^j' lometuî înainte de Potop .locuia intre ocean sii-ntre-l Saiii. Iar neamul lui Caia locuia: ui pmintul cese-n setilcues_te tremurînd; Iar ai-

chiamâ Haid- care Stt.in

:lui

cel

mai

inalfc. ca"roralise poruncise de j

(Adam.

se

nu

si amestece

de Jratt.

ga'torul I

neamul lui Cain.uci-

in

r

oceanul ds miaja'-zi era

c*s

s_i

[uscat pa'nla Potop unde locuia Carn, cjie&nmil lui Cain era curva.ri„i se zicea fii omenilor., sij

re D umnejeu, si se zicea Jii lui i fetele din neamul lui Carn.fiind-

Ivi SrS, cinstea )

Oumneieu

Jfrumose;

;

^t'iilur sit

m

âmei ,d"e undeames-

îeîua

iOltece"ndu-sc siluind naravuriîslor.iauierduf-

Poto Dumnesou

kQllicv

'o!l' 0?-> £a 'J atrcâf

tjjoi™*' Isckim1>9i

i^ini !

^"î* amestecarea linîbiiur^le

4

m

f«*«

numai un

sâ-\

Cum ,

nici

câf

;

tîta dreapta!», j

BJ mijlocul Jrunfii-AsfromiiJ

oclli

se J/li

indiei

mincând

nelor traeseca aceia -pse poniele

,

s£rWa" muereaSc - Arimospi,

prin mirosirea narilor,

-

îe tste

ne avend

,

«ici "bend

dt'n

Jm\

,Jar3 numai-

/rumosa miro$ire ao-

lor Lrana

,

ca

a&c

se-

Tanajif, la care afita

srat de raari-

îi acopere cu

de'nself- Jfevn,

tot

trupul

Icare se scnimla la

m

cei

sluenie; in Satiri,. A«3ro-

i muc reasc

cea.

car? la marginile

Eciile

,

Ss " Eroxojrodii.a" «1 £ $ivts<i ataîni'o.f

f ui ^aVbiteasca",

urci

tumul Yavilonului

de zidirea

^ifbteasca, iar" Jmaii

sin aceste limli iuyiyo-

vreme in lup.

i

maniaca pre

|

i

o o

v

-

*


ifMcl-PfHcf, omenit mici _.J indiei triesc,

rari

tif c„

c

cocori

tinUocuesc lie Elen din

jcapl

pa omeneasca; Iar

si

i

al*

capete

.

neam

cpcuni,

i ^rumaxi «-

iau fie uf

kiar

urm

-,

s,i

se ajla";

omeneasca,

cu capetele de câini, i

înfricoat

sau perdvi

.a/

sate, iar' guri-

de sluie-nii

/iind din vremea,

;

facerei Turnului Va~viîonu]ui

i mintea

foidcLea-

stenii, £n-

in pustieti in StsâminiS.-ce&

scrijnire de dinii

pre

itv

si alte

odiilor le suni in

-piept, incâ"

cari se ctiamâ

jnese

la India, cari ai-

cel-lalf

afl

asminarea omeneasc

acolo

nasc

scrie Virghiin Sicilia la Mvnteie Etna,

vecW- Manticorn

avead, iar" r'n

col, cari

ie

Tof inariile in3.ui se

le

un

3c

c «verile lor la 5 ani

Sunt cari «e^ sânii rnkîtrinesc, acetia mninc ouale-Ciclopi sau Vele.

3a

c?e

,

poddba clipului ome

mrnia

Dumnezeu,

lui

nu este de mirare,

si cele di

ca"

vremi, sepc de asemenea cu acelea

;

Na|

m

vuhodonosor intou-, iar Tir.daf inporc Jacenduse-

când au

i

este

mirare,

mulii

c

1

c

scrie pentru acetia; si

sune-

de la » umne

i

si

f.^vs-

iirs.si nui-

acum sunt slutenii cu ctup ome-

i prin

Insulele Australiei

iau fcut Dumneieu fnliiar

tatea lor ca'nv

-

slutenii

vestit

pentru Sihastrul Pavel Tileul-

Romanul,

|«esc in Asia,

'

c acste

|

tin

Y—1 o

iot

presfe densii pedeapsa lui Dumne-

alt prolj,

cuviosul Serapion,cind rsau

xtxs

Ide

npdit

-Mai

xeu

.

i alii dup ru-

tiu de Dumneieu, precum vedem-

m


I

A>

f

.

o

o

%

o; O

0

c

.o.,

ti si acum pedepsesc Dunvneieu

tru

lor,pre hrfe

ged,!,

prin Peri- pre Perii-

°

°

pe cristeii pen-

Haldei.- pre Haldei

P""

Elenii -?re Elenii prin-

prm

iar

Coti

Romanii--re Romanii prin

;

rin Turcii- Vin

Yavilonului, din dela risipire dela turnul

w nv au eit ov ov.^llpr |C

if

J<<-

'

'.Ci ...

,

si

Bixantini

ne

tofa

(^^jropove'.uiui . propove3ui« ;

o.

:C>-'

»

si

Petru

>.•>.. V'O. '*>"; v

^i ,ci

si

*''. o

#

3

]ste

En ,/vor

st<-

^enim

c w

Pa.pis.tasi.

f^^

Sfini

PaveL

o

noi

R

Apostolii-

o

1

u-(.^.^^yp^rt\<o[

ft^0 o

sint Apostoli.

înWlui

-

:.

«t n-

Uc.

!}' .

^^.

c C

Is«-lo. ^: c 'o^.

'.

:

Hrisios,si*LI Hrrstos.

»«-|p^

,':

,

r

c ".

'l.

es(eT)u«»*ieca: Dtrnitieieu

zice-.

ff«

peri, precum

.^ViLnite :arr ca

L^ei

i

,f I

rf-.'

JriYniter.sinu 5a slava lui sJWa^ p«El se nu imparâtasca

leapd

o..-=

C

lumea, Arata.Tur-

iTapâa pt Eii

I"

dio e,3ue-

sVi'ailtrtMtislcs-.

tind- p6te

v

.i

mai mari AposfohW.i

irstaii

3

o-

cvvrntui ._

este

s« cuvintul infru "

?-,0.

lumea, ilimta

Peri; a» mers «»lf

pentru do£m< de care

I-

orfcita lor-

a»ioli-fiominii-P«lu^esi/ranceii. Italieni- s p

Afoiu sau revrsat presfe cri,

«ota"

de atunci sau perduf

latin

aceste

«

dmeji, j^ntu. t«*W»î

primitiva. Romanii, «tpi-»*

ea veche

V4

-n -

=6.

;

cresiimi'ipeaepseste

-.

o:,:C

«-

acum

rai râu cel ce

nu

se

i cer sau

^ Ev9#& r prpdii

supune

.CaFaja.

Pi

nu

...

0'i«r

este-

»» artat cu lucru împrotiv Hrtstran; Dumneaei,

o^"-'

°

o

o

.

-/^., ,v

,-

I


ca tre mult!

tiv

aii

rile

de

nu

cavi

S

aO supt/s Papei, ci

:

Palama,

Gris-orie

sfiniri

ttou,si al celui

Sj".

.-InRomania

risipire

irupul SJ-Gri^on? Dccapolitul

Ion

care unul este

in cetatea lessaloniculuV

cruia trup neprimina

al

,

sial

sf.

-pimime

celyl

Mutenitt îiîofteti-.lnîiCoUova al

«ou, sial sf-Paraschivei-, ,

Oukului

precum

Sf ini,

si cel ce

si cei Ce

iar dup

face;

QamaliiUsi acum reluct uî seu; om nu pb£e

-risipi,

cel

ja^

-

iau scos slujba

din TrroS., sînt lupttori de Dumnexeii aii put'u{

lsa-]

cade sub Tiuia cea tmprotiva

dueste minunile

eretici

imro

si

scris cu neputrejunea trupului sicujace.

minuni iau proslvii, dintre

•,

afita.

n'cerea luî

uumne-

dela

Sâ2 .-Pentru denSi

i^Cuve'nt inall Prea Sfinitului AfTlienisco Mi

i

tropolit Moldovei

rilor D

n. Iosij"

âevicci

celei

ISgj ,Afrilie

°v3 7 >.

•pecul fteleojiuni,,

lof , tate

Credinia e-rs

si "biserica fot.

naturala , ca un£

lococa di

Sucevei, si Esarh Plaui

Nanrescu,cu ocaiia spintirtr oi

mari Catredale

tot'-

Mitropolii 3 in

in Dui-nnejeu

dauna centru sîn<C,vra

rsrit, acâria

si

Jupa.

inve'ttura

Cvm

jrce

:

un Domn

,

c

credine

un

'

orto. irj

reiirf"te

se sileau

a opune

si patriotice

Apostolul Pâvel,& paji Ut.

unirea Bunului, intru legtura Duîl

-reS-P

de unire si imi-

aceiai

in lucrare in(6tt japtele vieilor sociale

fcvoindu-se"

lai

si

d'auns, cu tara sivia

pâcei

"butej^

•«

un

ir<rp

siunra'

un Dumneieu

St-


I .

>

I

i

I

I

<

I

4

Hm [Dunvl «sie.

Si

<"i3«

w

Hb Xt ;

•ra*a

zice

^

cap}

focioci intimpi

«mui

fj|tute

t

^j'.".-a

unitate»

jHI

ase trttmdt

it

si

ete

întemeia

Romiocsu ortodoxe au /ost comba .

cellei o

creiin-.ei

naional

cotim

notri, pentru ase

respinse ietetrinii

unirei

,

petrecu» itui«

cum sau

.cu Sinodul pul lui Varlaam Mitropolitul MolcWi sfinilor i.Erarliii5 "1

W^îtM

1

j'^V|-"

:

rV^^j^ma lui

Voia Un' rt.ir.nitoru Ms'liavtft.si Mateiu Basaraci Domnitorul României .Un

Yasâie

.

l^l.J-co.VÎalliei-siîserr.c.-.ea f-

slev

acolo estt

,

..e-cTinttr.T

.

Ytrs.«?.-ckar

Sur.:.ate

-

HU Somnului

acelai Apos».

încercrile unura dintre streini

aceste tari

,

«Ste

religiei»

'^ ^OjWjlur

.

ae înv;:-

incmari

sau intt'mplat chiar

:ilel«

ci in

*ff

/«"

Ver.:î< intru amintire Printelui Mitropolii

1»C lr«C ™iar-ae*as«a imprivnâ respins

inceresri Streine

actstl

religios»

propo<an<îe IchtSedee.

cu Episcopii.

Bucureti

k

aiW

i

Fapisaul.

>

S«*

pretenios» a

de Episcopul «W!

ncit cci "biserica nct igjVv cci"bts»rtca

'

*""|JfeT!** J

ur.et inedit liltle tionala. preJrcâ «atiur.ei

porului

d* Ia

un capiit

meîe princip"

^i;rsitia.

t

*

'

c:-

'

Eran^elice Evân^eiice

kW.iW ,3

f*l*d

Mk serica

ne incetat Strica frai

Bran^nelii.seiuW se mrturisi™

Sf.

i

..

par r i:-~

tmt

£

^mfU9

tel-lsit

~

"'

-i»

ituturc-r împreuna

Htfie

Wjk;r. /;aVJ

Ti

ralei ale «oralei

/acerea

JPntrtr ape*

«1

âri pana!*

J

:rJ

•">

T|fprt7A

1

~

f

?1

•IJp*-

f' JMj -Bi

^f^s°. 4

^•ale£

'"


Ivcu

o«i C nn,facfti sivoi lor

lîttctp

w «reiiiill

cei prosti

-

.

aici*

»«

calmrilor Atomi, -

i5u intto parte la sting-

o

cinci

,

4^T»

asemenea

s tioroxriloT

si

anvl #53, in Scfetnl c apsocoliVr

,

sau-

ea eres, uni jiceau.ca colivele se-

Wpcirecu'

pcâ

Dumineca, de aici certuri Si-

fcâmratri sau

iscat, "Neofit |

[

;

';tcea

|scr:sari

s^

c

M-emallul

&>

invâtaf

Joi Evreu ,'L|

Capsocolil'iii

gîtnbâfa îwi,si

ist tine

gfvrisa uni pre alii ca eriticct«î 4. Patriarhi, ca Sin^s

Ipaa

catî

"ta

sefacâ colivele, sila zicea

se

îmbâcsi

ia nu Dumineca dun

întro

It/tianul 181

«licori-

Monasto

cîe

câlu-

3in Ostrovul Limena. sau ivit

'^goiri trn

c

cum susinea ei.-

ere-

eres al Cairif ilor,scornitorul

sului Cair

cliem8

'1

^{*SJmtele Taine

le

,

c nu posfea

silj

purfa £acciulâ,i j

^^Wa unde JJsei -

jjsj

-

au"

,

Joi

Munte

ziua

anumit

se

stareul lor Pani elermon

;

isjcmiti de acolo;

i

împartsa si cu

uni

aii

ori

cluari venii

Iar Sfaretul lor Panteleimon, au

in-

murii

lin AndrrSflopuK silau in^ropaf Catolicii acolo',-1 !

Aceasta

duâ

spusa

SJ.S- Printelui (VWeonl

jlei-oscnimonahul, J"osf Superior

jBc«ianesc,itnor{ :sre

i

am

slujii

tn anul

al acestui

i$0 9, Martie

pana" la «îorte.

Scnitl£- i«-J


.

<•-»-*

'~jSBSSBk

19!

anul

.

Pameltmon

£.

ivii

alui

MmaSfirile "Ruseti

cii;

de Isus

I«»fîPvi

wdrept.ndu. ic Constantinul,

sf scriptur

fa n

rtcirea

W-

1355; Scrie rîforia ca ia.

anul

XitiU

r«nCwfceu««,

care

sau-

si

Jhai:

culoan Paltoiogu;

t£r'mpaeat

tt* fatendu-sc Monalt

„X^VWatopei

- In

â

S

v

j

lila Tei», sau retras-

V^sionând

<0- ImpSra'u]

numele s3«rf

AW, «Wor.'e

fiMito» W.'ftltîfcU-

care iau £«3*e f «a« ffl.

c

,

ca alui

Isus Halev; «es

I

cei

muli iauSma

cari f>«

"r«sfli nu Dumneieu

Ioaelifm al

S«aw,Sat

Schitul

si

scornitori Ivi ,

gH,jrt«a

si

,

un

'rtâci:i

e

w

|

Mwiastowf

anul 135?,

iafoM-

d un Hrisov; -

fctaa PâîeeJaglf;

ii-

ca Mor.astoa Es/i^n*. prin ,*« P «rw«tf« Parfenona - Franco, Castru. ,â P ;neasc locuri la dtla Zvui**Thoronri precum si Palicari anul HS8Calisi I se

.

;

b

afriarU un

Sinaia, rto<* rt *«*

Jmanas

siorieneaxa; ca Monaci

iii

"a

Pantocratorul,

U.â'fttma

JH^-sub vor

cajea

«vor

5rcle = :r:ca

Chinovie-,

regula

se/iep"**-

aceste

Hotrte +

i Mef «• câ « :Wri V *» -

afu«««a

* j

Hg^L ti.^^M


»*1

Sfil'hiitu;

V

O,

Cir

aceia. Sr

-

''

'

sau

simon-Petra

Itfenastirilc

^fl ' '„•

dat sr

Gri^oriu.

si

Iniicful 3 Uf

1364,

anul

pe care

simen- Petra ,-

a D ram a t Dravi

sau omorri

cSir

turcii

Tendriu sau TetiTon -

ca «

i

t'au

,

iar

clupa"

i in ,

analog

c în moYi-

moartea lui Sit^An-

si sati /a'cuf

^iiul seu

urm

mai pre

nte

,

riul-

sfii oiriovilsdi

Si

urmat la Tron

au venit

,

cu Joi/rafi

llîn^

Mari 4 a acum

înlime,

i^o xnelrt

lor,

Petra

Murat?

sunt ossele soldailor SrVbiî; care au.

Crali, 4

împreun

,

îui

si intre rîul

SI locuitori locaîf povestesc

:aiuf in recei

Urosi;

,

c?e 1

i^i- acum

iNenitr-). in anul

la aceia

._^costlo«-

rSsWu cu^u-

\ v e maiorul

i

sco y. atunci

pmhai limea

renoitu-.o

yY^l/gli'si, avend* f

ai lui it

i

au

Do-

Ioan uglri.at? 3at-

metri sfrirei

*»HrtSorJ] Mcnastirei

toi

din

jVrul lor Ion Uglisi tn

clujâr

Lsxar-

neamul SJ"îniul Mu-

in Monastirea Sîir.cn-

Jacendu.se ^raJrnariiî; si tatl lui avj'a-

u! Srserrca Simonc-- Fefra a Sctcrr.iceasc-4 CoS-j xna. Ierocî. si

Pivei

-

4903

sfratoî si Cuviosul Nrcodim,

>. „

Atunci auj"«:-iJ^V

rudenie cu î*»p3-

Kor.astire ir.

MonasSirile

.

Simen- Pe tra. Cri'forru, CastamMîf.

o -,0> •-o ? _

Ew&Pii

Lair, clugrit in Sf.Munfe î-ltro-j^ clugrii slaver.eas:â ca ?r siibit

M'trl Srrtiei

o,

o.


A

<

PTiloffcw

Helrniari, raft./0S< Prof a- Sf«

s:

,

a împratului LtWai, ^ii"^

si rudenie

curtume maft

k

Iilor; ati/osi trimis

.Cor.siantinopu:. pentru

I

XnW

.AmW

fcwHtfcfcr, se afîi

l636, tiprita er

ri»

|

^c«w

«viaa

ikso-

«<W

i** '" 3

*****

aii:

0

c3T,t

ie

cieltiriala

BjSswp

H8Mcâ> cape

acele

•fi

la-

Sfintvl Munte j4tos

al Srrbiler,

rttt; au fost Pafriatli

lui

HoSh-cr

severi*, vilcea

teWesw»^3

S:r

l-fj

pu« Ia 29 Sâsiwi S<wurtA«

« tM

Românesc iProirom?.

[ri

i-

s/rnimui Munt!

scriem rara sl«jta se

este fnpraxr.icu.

in-

r«»«*

Menirilor., ipoit? ca-

tref-ile

ruihJ Kiltimii «Corjtr,

fVrre,e

sul> sie

Kimft rca

.si s/inte

(W.

sUiatfulm scdufa

si Politicete

[vârât Bisericet'e

tafsir-

vremr

âewad

este aprope 3vea Patriwiia lor, care MonaLii si E£»*i*wi :n.J (ipec intinutJ Bawid , rV.cep. lepdat Erfscupra SB*i«, i Deci

hirfe

I

"

M

Lensa.

f-Mun.e

•ioria

siauvenHwRcniâma^rfca^Fm :

Sewimrlw

Claîcva, rnTtfra» crasul Sirbcsc

cîm ol.

ârei Radu Ne^ru, fc« pe atunci era lomn «Ardealul Wustrra. t*cace cltenrâ.era Banatul Ungana era Via

feni'a-

5t e

ii

judee

!rslav, S iiuparei 1

Trzaana,

î,

si

tti

im

Olteniei

«

care se

au fcut Monasin-e

t:

*

;

Iar

"** rf

w

wrf*W*J** m«4 *«-

numea ptii«i de

cu torni

j

fn

tâlhari

^ tV viata'-j

Lx BaoV ^ru.Y.v'


sra

Surevrif isuJâsahr-o neisprvita. Si 3u

BTriu--? Câ4

iRo:

»f»>t 689-4 - 1386

:

s< i

tefan

lari

ics;:c:^

yV«

zilele

),

iepr

iati imcsiniv ^

Lârar, âu^ost la arii-

lui

friflî

£81

PafrfsAJw rgnaire 1363-

u*sau hotrî* sinodfcesK 3efefaf«Wj , ca fote VrsmciH ortodocxe inDumine-cile postului celui Mare, la tot e*i,

V;

era'ciunului

'A-» si ajunul

'V>^wcioo

pil

'3

&

c?a rlir.â

mai pre urma"

lai urmat

:

,•

loc

iV.

de-

c?etine se"bucu.

au voif

•,

se âesjiniexe

Sar Monastrrile din

esf asessmînt.

opus: frfni3u.se

rsav

se cânte

car ;- Iar Patriarhul Frloffeiu cate

fipicul

Sf.

Munfe,

ve&iv ; - Aceasia-

cel

Bs; fce evident dfntro leturgkie tiprit inVeneîrav] rde

ctrâ ieaa

sijfatar.aiî

'

I

ucu.- el

<5£4;-

Lavriotri .anii.

iin careiascorâ vorfceste si despre

viaa lui IoSn-

sicaloan CvctKel.av/esf pela anii 1300;

;

fa timpul

împratului indronic II. Paleolerul, Si tileîe împratului ,3ndrO)!ic Pale ologul

murit in Pili-

3nu 1341,

care Si constata"

SMaica Oonmului

'acum

se

cii la

(.

Itii

*.am

de autonomie;

greci

;

j

dintru un manuscript-!

si

galbenul

care ludat

câni au cântat. a.

•„

Salonicul au fosiluat de turde

asediu

•>

iob'miind ore. care-

dup. mortea lui Baiazet'.- Bi-tan

au reluat dela turcii înapoiu

\

tvena, Lerge |din Biranfi

;

loan Cucutei

sjl inRossia.

1334. Jupa

•drepturi tini

Wato^ed

in Monasfrrea

igsii

i altele- - la

4.^04;

a venJuf acest ora i ifjm

o.

Salonicul,

Atnass

InipaVatul'

venedenilor^pe eu-


na la

Je 5o,000, r erî«i

dartoHa

;

Isfegianue. (Ion Af«gidraair, •

is "P clrf

A»»,-

care iatf vfndirf in

pt prlsonifri ?poo, locuitorii,

cedonerni

t«W*n

tribut

cuasalt a»'*

{«cto'iî

48M. P^S' 310

Romxmlor DU.

''

,mii au lua* cureskTessaloni-

'

cul.-Bitoîra,- ;ava!a,-si Cf-

«

afar

.otrrt

M

14,000, ipsrpiron

McaWf

,

jaiWt

Munte; sau

si

sau titofen-

Mg™ P " W.?? te

B^^^g"

«brrnd

IcraseicsipeMana

^fthbi

S

v? «s

«rMtft* «nul n «i

c?e

Ia

0-«a*

dt/fnretr t «rfer«

n a

13^.î«« 0 "»W« « i Mor.aserri au pere. ,

"intre Protatu

%^

14 13-

^

«la

armafa Vwetian,

;

-

iar in

I an»ii

la14*1, sau urcat îrte-J

130,000, aspri,

furcii

f

seplj'teascâ pefie-carc ar.-

s Jfanului si,

Mut3 ^ *

drn tet MacWonia

Sfântul Mufl" AloS , isau

i

Shfci,

Sult"

înea de

care se

e-lalfe Srrbii.

PtuiaM a« '

/ace a»V.

rovmte la nare £c sfifaiJ

unde au

W «n

M'»'°P°


1

(Saiomcuit/i GsvTiil

Sfimt/1 Munte;

n

I

a

ceior 55

/Hrf;

ajunat pe toi/ Egumenii|

i aha

Monastiri

.-îrepfm

Werrei J surii -Venind-

a] Sti

Egumenilor

3

C3«

isclea

Se

Vatoped- ^Iviru--

6_ caraclu-SWMa

5Helinc!ar- Xeropofam

Strrea lui ^lrpie - 9 Xrnof- iO

Esfigminv-

U Mcnastirea

?u<rravu- 43Do]]«aru-

a" liot

i'nvfair, si

care dup"

;

iLawa-

sca-_i Protu-

j

lui Vasilie

iyFilofteiv- 15Pantoîvaforul. i6Russict/-_ casrarr.ajiituL 13

Monastica HarifoYi-15sJmtul

PaveL îoiicmisiu. 51Ravi3u})ul_ SSarivartf>,3 '

9,;

|

Crr<Coriu_ ilfSimon. PerrS-

.âSj-Yrttul

^i

MScri. *

cesf

regulament

suna ast-febu-

/-SSB^t V ''*'"" PatriarW nu 1

1^.*

Sav<3-

cp

6 MoRastrrta

r-i. /

™H&1-

I 1/

:"

wIHr^*

r

se

pofe

" trebfle ^rnttr2ui

'afrimite Comrsiune; nici

ameSl

l',

ore

-

nici-|

Mtrrate;

-

:s

~]

asupra Spnfului Munte fitâ

[siîrrnSui

clrepturi

de Vcrr.ra

Protulvi.-

*f /semwca *y/ce îmi

I

MonâStrrile Sfâvropi^nt:

in sfmrul

Munte;

sint datore j

I

\ft

se

pomeneasc' nume]e Patriarhului— Sfmtului Mvnit tsft îndrept*

l^VJProtuî

V

cs.

brroi*aiwSc

^*nastirilor [

;rea

Plotului

sefa.'e

,

afara

{re 3e al

de Eguzr.es'ii

Suni datori Se aleasa pre

cel

I

Egumenii Mcl Lavre:

.

ale-

a $5 Monastrrii.

mar Duiiovnice-


mm. n--t—t- -Ei

Ide Patriarhie

lea

<Jid

,

.

oprit); ca ne demn

Egumenii Monas:itiior,

li "si al"&"" Uî" ,

i

când va pie-

\

Pro:'ato;ii va Icra uowiai fcâgajn ceati

|avtrt El

si Diaconii

Bpisiu, casei niroJouisasta ,

|

stinl

ca

aib

se

la "biseric Ca

Ire Monastire

pan ia ..

l?r.ri

t

ia. Protului

m

>

*V

an, vin,

ur.i-de -Ic

roduri.

si alte

Cariei pana" cmde sfepmesfe-

-r4&-f rotat tr,

începe oeîa âpeîe impa'rte»

•i,-

i

cîiia

sepo^dra"

crfnji

ltrj ,41ipfei

prile

pan la

i pan la

a tar

acum

Bia.

Monasfirea. cnilia Car-

nord.pâKS n y>; D* acolo Se întoarce Spre Pantocra cel mare; dintre Monasfirea

!â locul

oroîi de jcolo ora rn stis pana* !a dtiînB sfintu-

luc

deorjie , zis

urmiaj

i

imfe,la/atni,

d^otsrâle

mr,

i

e ser

Menasiirile sunfaâ|

fie care

mn,4"rii. orti.sijasoîe,

; resfir]

%o: Ei vor

la unt- de-lemn.lairai|

pentru personalul bisericesc

a

l

al Prota-

cate { de la/ie ca

-tului

:

datore-

1% clirici pentru servi-

:

Iciul bisericesc

io're

pe Rrc.

care vor aveavirstea canonica. cnastirile

5;-

datori a

su.nf

FetTltî'OrneT'O.

pâna" invirful cvlmei

ideacolo-

despre n<-f«â,

3;

?*-

TA


Ut«p t*mS«i'-

«iUervtta

!

cîtrp moiei,

bujori:

cKilrti^ 1

fic

sunt datori

ior

«mi

adacatriWt,

«

fie^SStî cadeîrne.ctfvencajre, rodtmlelorJ «arc aula ProtaKdin

vin. unt-

ftcîics; dr'n

ia viile Prelatului

4

cos,

.lemne-, sau la '

<3

pentru care

pdurea, lui

pe an din

de

eâp&vti

si

cUfcfâf rfoâ «osia Facknv. ca

tCTluî,

»

;

Asemenea si

dm

de sus-

si cei

rnWarâle

^nu

eâ<e 5/iî

sau la tere-

,

da ckliotilor cife 100-

.'sfori; ale

esre

e-Iem-n., alune,

fu.eart <Mii

si seîvfcreze J

Monastm

Cariei «ici o

drept se aibe Mefoc

are

.

'iJi-e^ulamenf opresfe. r/rimirea L

Y fr

de i>arba,

> mcar

i /ii,

de ar/i

i

dcest

celor-

spinii

i

sau frate trupe |

_ Osc; iar

dur

precum

suni

«avi:

cei

primii la <=

cercarea de a.aniî, efie cahjrii Sfe oprit 5e

a

intra

dobitoce

de.

ambele secoce pa'scute de iai*enii

«

la Monascrre

hotar

tos

^5^*^ F

Joliifoce

,

Istmu-

put se

iireac *

c3ît

vrjla mare-, care

h

de a-

dcfcoce parte fmeiascâ:

Jl^area

W

este oprit

acest timp

art Sigurane

;

este

rtlirîîlii

aprope deAcan

Mnstirile, av înce-

pentru-

cpnd

micorat


1

« Yi

r-

...

.

.

ÎKSmtia; mergi:.-

j^V\'-. >:^'.<^-^R-"--:p:l"i"-

^j*

;*

jfyy%:l-

r * sf-iw .••'fji'^f

'

Mante c«t

S; *F^ n * a

6'

de fvrciî;

Jrr; :a-:r-:

..Va 'te »*t

;

â:v«:

rti

Mcnastirile

c?rn

aderea ConstantineruVi

ortrm

Sâti

;

.tserkei pai/adu. o

.

9.,

v

Aiipiî .

,

Ghe«g]je colari*

-.

WonaLi

vechii'.

cluarii

-

de «nitt

ara Sfiiii!

a /ost câlu^âr/i

au /ost pus Patriarh

Ja florena

trpi-

*<,

f(T-\f

*^^;|>f|

1^35-

a .

fa:-:

Fa-

din Monastrrea lui

,

C' jjfj/.. »

^ Jj|&'& 4 *:

V"*^'C<mstanti»opa-£ .;<;•, » \ c are dupâ luarea

ce]

d

I Cnwsdie,

:

ii^J»»-»^

unde au existat împratul-

ii it

cari

&

dup tiricui

logaln. a.fost'msofit

.

|:f^

vratorec! v/au-.-.-

u

ja Sinodul din Florfnta la anul t

î'-^vifc.-V

dua-V

E£umes /meu, clcând

vecri ale cJitiovii

•'*•>•

cea njtir»-

aavra.ssi ftat Livra,

a«iai avea

Sfântul-

Svb gave-r-

15oo;

nul Turcesc -.adec la

|K^*<>'

'-f

XV.

unte „in vracul al

e

-

s,

delegrii, deStarte.iJIbâacî».

nceaf

/ar

'

5:St

(iearo»

•oopâ i<it«c rea

-

'


J

.

5^' "

..

cu daruri la sultan

itai

oahamef

^pu],

acesia

si-.ui

JSo!

;<yX

ff.

-

la.4n£ano-

Strpurndu.

M

fnrfarâi.

MoÂamciane; pentru

ca-

i Jirmaii;

rn-

-e leau dai

cari aâ «cunoscut Sul<8-

nu 49Monastmi, ^Je siavronichita

3

;

afara"

iar

ce-

fcle.laiteMonastir: s<

Mipart: {t jefuite i'Sfiu-3i{|

t4%8-&

si contopite la anul "si

pltea sultanul Moha.

mei la punerea

t

de Pâtriâr

iOOOO, aspri; iar acum-

ula punerea

de

fatriark-

TpatrisAul {tifcfc sultanii 10 ooo franci, ca

1-

se

,

inireasca Joritorr de stepmire

dau

[Român --Macdo-

*9oH

!

mai «uii:

L

W

de Patr.-arfl

Atginfctoiu

^

,

si

ali

£

p^-ÎS >'

Mparaialoan Paleolo^u^alBi Iiaanul ^^L.cind înOrasul fn Elveia adunat

,«Ofl F»i

si

Florena

sau

laar.ii

W8

fc:s sericilor; la care

sau

ii 1^39. rtvoii invro

av /osUsciltia unirea

i cluari

:ss-;.u: r.ucai Mitropolitul Ef^ss

Sin

M*r:v Svfcs:

fîahJ .

contra;

i


risipiîiiu-Se' sinoaul

inlimaFevruarie.

ia Consiantinoirl impaVatvl

E sfi^menir

c&s îm

ssâttâfori

W representani ItSMitt-

ti, ctfliofrfvea !«• «itocrnosa

u, feromon.

Chf-

1903» onsfantin PaîfoW». de la^

H53-

anul I448,pâna']a

E2a«a sronwade

de Caasfân&i

Iracu; pentru inir£:iieâla 'cea multa',

Ivi

au fost împ-

rat i:;Co!îStannnopuî, dtrpâ-

mdriea lui Ioân Paleolotrul,

cnd

delaBrvsa;

fost in «steiul

sau btut ctrSoltM OrlanAcesfa au ^ost C« din

Lnf arat grec

;

urm-

Atunci Hffl»

iii dinS/intul Munte

z?W

c

Cor.seati.'inopolui

2

st

aprope

e

de

;ve

caduUau

dup' frhatfi detufatiirae.la Sultan la Anitismovl

cum sau

zîs

prin firman

mai sus; recunoscandu-le drepturile

mai

înainte de Sultanii 8raBrt£S8i

precum siscum mai

rcromonaînr} aceste

Jreptoi

pre urmi.-

Esfi£mem3 3ti JoSt

ut fee

<»fl«ra$inj

anul 1841;

recunoscute, si de Sulia-

* i&iW-Megef, prin .firmanul cudifa amrljjjTuYcesc

iscj.h

145?, luna 7ilcade.i 1841). si

Mula Stpini;oru]

s; £] pecetea

«

care sau

Salonicului; -ruind-

- Firmanul din Brusa , dat

ie sdtajj


,

&&&&&&&&

Hw-d « îrt;sa " 6

32:3:et; pecia avea fâr

îi«

al

/w*w

tJi vecii «<e k e»e<

<&

m Jbdrianopul,

tot

*»* **

***

i.

~

13S9 "

4Mwaa

ti&m mAt&«**&**!*

ana

pe când

ial

Je Sultan*-

n sinaint ^

d{

ceîle 3

:

nMi

leat; opri-. itl8e«*;aâ*a* ^ «..r 'j;.; pss s.Torcesc,caresu cvcent-

M^aJ

siA.Suîtan

^MacWonia,

Iar

..seckma ffimza-Pâa;

^ntiiW

II.

Consta

flteMoâlamrf

Marti.

4453 Mar 29-îrua .

împria

îo-ar

dup'

Trare^nJci, sau s-anii ia

1461

curat ar ftîopsmsu rare era

Kegar Grecesc, siu lwa^ tot cJe Sviisn Meliemet Hi

1^61,

inul

'în Sauî acela

Tul Munte

ia fafcefc,

nrri li

,

ru£aYiu-se

',

Hi lri«iS

2a.

tot

si i a i\r.par a iii

rmpirato-1.-

:or.searf«o.u],sme

io.

o depufatitr.

ca se fie profajia^i

fncuvhî^^

cinate ? ai&

venea

«urnit Portitu-

câîugari iia Sf&

t' .

acelea* x

ItsMtt-tf

sepfaWna când sai

Unitei Krciirfa

W

Cntovlu, care


-

O

c o.

J

Uf n

.-ia

înscria

titiwi Jlir'i?

::'?:

estSjfifl* .

bcuHi

taft

n Aadrianoptrl. îufrc

ta

Miri

Nelunet-I

Sn]târ.

i-Tassr. li

.Itabr«.l)iir.r.tf

a^ânaV-se

:

jost trimis ca Wis.îiwe

GuVnr,**

Icaf^i tmei iewrfafhrai

«««

Eii

ohj

licre Monaiui Isirifantriirf

ir-

aare site -

cir

care at> as

.4:cs;

Kircw'e

supscere

<îe

.•

^ienâtr-i

'jicni, rr.frccer.a yre

ai U»Bcl

si

.•

si

jfosf

olanda

trs

fa

viteji

toî.i

Doamutu ad

care El ie ia

>irjitor:

Jfo-.u,

MottM

pMtrti marele lui vitejii, care av ira'tâ-

IsL-.rar.ujiri

rireciin'.c

<?:n

petHrtmi

al atesiei rusule

JitaStc ca ci£*îaitox

<*•

«est ies «na* :â-

i;esf TTiclniJ Cri.

par.

|?â aat3_4/j66.

.

r.i-t

•.

-

•'v^'v

rr.ai

fimi Pafriarl

_S S /c;:-.Tr" :ire

irnasK

si-.i; Ti

•.

II. aii «ost

Wift, iar b^BhoI lMeieo:ît: atfportro"*-

-l':. -v^ **

— rrmar.

rota"

'â loai

'

i

G •

i

nwnilf icLfsai:.

Btikcvn'xumi

Jâs.-rri c««trri«r. iaV::v.:

''«av rvs Patriarl. :ir.

1^56. earoia

-

s: âCTireâ

••.

-

«loata»»

H «

sipoiiticeasca â-

care pt/rta

=e« u


-

B a*T>rf&a sasepxa-

„„«rdiaw.cwiWinri sc I

precmr. se

pzise sipanâ astSzi

Ia punerea

'

rcWe A

,

S-k^ .««

.ca"

mearg

M.u sar a/la asiaxi ta sfintei

a Ivirului afi nte în sfintele Mooastiri

pân

anului «os,

'Stanul

$wl»<

,

1

la

46oo--

i auf aW

elîahrh

(

yiîitaf Jarda.

observaie cetilor. eni adec" clieea

^V*-Constantinopu3)..^ttJncea au. îfJsi Sfintul Munte unde

cu mare pompa, isati dat lunei lui

i

Si Vizirul

W>

&

Constantinopul Teolipt

fote

I-

StantinoJul «ari

i

jW

primit

ctre Monaliii

Sfîntu-|

fahiul a^nci fift iSiS, ajungând -

«M-

Sultanul în Constanfinopul , au poruncit

uslaismu în unire;

spre.

unde sau întors la ConSta-

ntinopul prinAndrianopul; Jitad

I

mari

au vizitat

multe cadouri in mijlocul-

mari secri esecufat

MvoU ,

.'„pori-

1513-Snltan Selim

H?tltt dcamptos; când au nelile

leromo-

o.

.

Wremea

mina".;

secTjema tocete tiaSTAfli*'-

Won

acel

Buâ

iajw-

Ttrrceti. însoiti-

purtând kstMiul acela im

$*P^!ce sc

se

fâfkkt* mvttUit

,

iara.at

împreun

c

bisericeti aflate atunci in

mici Stfg Transformat t in

grS


|

Convertii la Islamismului Imir, icrestinii efie dejî'aitfw desjintare a Patriartatoiui; norocire :::s!| lca aceasta atijost de pace '.^*°P-S'.:

Lîa cir. tânr

Sultan

|

I

'

Jir

B

jutninea

aci,'

E^rpct la

;

ase fact fwfci :« (S ir

-

mhwotti caac*sî|

Monastirei Xeropoiimcrlui

numit HatiSeri/. cSncî au 151?

m

e*-a>#tria«a*« di» Co-

s:--' : -

de voie, curios lacta

druiasc

ie

Sfanul -

comlfuta deMoJtiul judecto-

Gamali; aducero

nu

ci se

,ra care la Arficoltrl

;

voiajai

l

3

H3*i-|

tt PiâM? ci «ai/ja"-

f

Jii-Sff la menrionatul erecî al Otomanilor memorabilii]

|

s

yoruacesfe asa

ttiftAvi

.

Ru.îfc Sultan Griiaus Murad

Jitia

1^51. hatieriful lui cipe Monaii

|i.c.Kunre

Li

II, de la lAiîl.jânâ-

,

asi

cum sar

i«ti«nj3a, si noi

moteneasc

nici trioritairie turceti pe Mol ,ZÎ5: «ici

va

dintre jr/eceralr turcii

^rur.ces.te

LcrViaitlfe

|ii,ca sei

;

,

Manj

shâl crae-

Li.ajufaf i&trtorrtaile ivtuci L.<

SfiV.ttilui

r'ffipSraia reei

aao.l

câpeMonalîii din SfîntuJ Munte deacvm se nut'ndi'aJneaf

moteneasc, i

c

dintre turci.

c/oe.va

nici fatal

»au murei lui.p

ijusati vuic a "Monacului mort in Sfintul ttunte,«-

ly, «i/mai Monasnvea ]<.<.

h

care

iu

funs Mewjl.

/ost Bl

aceia are dreptul sei sianineascâ ave-rea, yen

tir*

ca"

El iSl

s'a

fi'jfaiiurt înaintea iui

Dvmuf-l!

^fci pinlro- aceasta treto-e sepaiasca'cele ce j

au eff prin..«Ttrra !uh

aceasta aces: Sultan, af

..-V'V

ti

da!

lierfM ca

sc

jilrn<5

.-dea

mm


«

I

>îl3S:rr<<i

I

cf

j

...

Dumnezeu

auuitm -

Sworsfcasis,

CafeM

me.*.;!< -i

si

.

lot

'Jm-. .1

*m

.y,

Mi

iov:-:**.

"

râshl'cv^âte,s 0 vedut ^0-vifejîi

'

fii

p„i«. toarne «iaiinwt

.«aer-

"«^^«5

ca a'nger,;

ajutoriuSil cmncncm-, s»«itm împrate levinta ata con«ternilor;* t«a«te 0 rH la

si

- e-c?nd-

<r«enul

-1903

—A—

^âi„»

oare care f*safci

RirboniVa dis,

adec

•-

c Duhovnici ). ca se. JJk cear vore aeia im.

ia^case recon

fiparatia

Strtriascâ casa

nostr;

gsete ™°-|

csre se

Iii

iele nostre,« in •se

daca voesti seneail

prietini,

' UI

I

,t\\

S*

numai stle

-£J\j|F a

&rt

.

i^îV

c:

sc

l

e

i

in alt

dat si

aar«v:

eand aceasta vr;-..:

s^Wr,

timpi

dai voie a re-

m B*Vi?*< . sau

:

ars

^

Muftiu-** Li Islamului (Patriarhului Turcesc si

vizirului

M ustaja-Faa

7.

S

i

.

si s^atuitiov s"


5?

K

V.«;

Mi**

iar;"

*

K»f

..

*

*

'

S:

::

:

'

ca s

"i

t

Metoreta, rmprtafla

!

:ecf

rei Votzim-

Agsi^Z&Ytrt&zâ

Ctijas Murai

»:

Mp?i5?i

sc

;

/.•

vii .^l^'--^^

cS rr,'

U

mearg"

^«^g^jS

, lUa Mor.5îît:re.ff^î« vc^S'r. c: r3m- !:.js

io 0. lei ie

;

Monsstirea eare ^tf primit

s;

Jfe pedepsita"

cîc

cafr Agaua locala*

sej^ie rfinîtws

-

K

i 5;

I '

* 'C*

'

f

"

:

\

./•

i

^^^^^^9

rnfre

%0 Mertascrri

astirea Lavra vii"

iar" ptli 15?5.

rreunâ

si

cu

alte

Jacul iar

sati

.Monasti-Sf-fiavel

^9<>3

§'

1.ar.

Khiti frrn finoa*

»A\8f s«

Uni

<«e

hatieriful da!

'

•>

:

laanv] 1515. un.

A

suliarj

%

Solim*

restjîiscs Patriarhia

_*?carj *st's< si

dii

muhe Monasufi- subfrtcs

ferocW-Co-g o

-

R

MoV.amcMyfg

'

'4^^' •

J*

î*

-^'

!

>,;

^£50,, înfiina

c

'

'

v,

.

si.

ev sfiala metan l9

La anul iSASauJos; numrata

_

V't^iv'

reE"

'

îîu^arul

#3

'"V^'vP

*H&HniEa

hâtisprij'vl

-.cl-tk

Mox»stirrKre;nd

îin Monsîiii

,

rprstatul Arh'i

cti

U :rt:s:r-!:-îva

,careau srarwit

_

'

"

-

v


.

323-

pentru câ scelâ Si ars,

voie.ssi reiidrasca

c

vronrcLifa,per!:ru te tctefosericele

acum

si

poruncete,

din noi}

c

cretini au

bisericile ruinate, si se nu^'i 5 ^'i'

d

se turci; cu care oca:îe

15^1, pân ia

dela

1544;au

cretineti din Constantinopul

Ieromo- Esfrgmetiu

unul a

voie, ase iiii si SJînta Monastrre Sfâ-

i

drîmâ

Josf

C»her<3Cha-

>.

t 5,sa.ste

inir-un

siirea Sfavrcnrcliitâ

1533. lima Iunie

care r.umesie

t>e

Mona

arf incheeat fnfre

siFiîoJ'eiu.c-j claia

Caiismv

pentru usloc

sr'avrcnicliifa Monastire No-'

^ ava"; far la 15^1, srcind Monasci-1

wrea stavromcnifa.cJiinofita ' «skulu-'i Grigorie si sejie (of

aii

Ta 154^, :lirfa,loc

cu pdure

,

cliitiofifa

mbrâ

si pentru-

15^6-Monasfîrea Esfigmenu Turcii-, oi**,

s

c "biserica

Sultan Seljm

157/

°

Siile

rpite

în Sfintul

Caracalului.

H

vînd

atî dat vsie

int'impul

J

La]

arside,

si

h rculalele

catredal Monasiirei ,

Munte

Josfrrdaf, dt

-

Monastirei Sfavrcni-

dinSalo.

"bisericeti, fcwcesftî. ca sâ 'si rtîiit&s

casase

;

In «lele lui

tote lucrurile

lurii Constantinopuiui

muile Propietafi Monastiresti

cumprat

aii

1563. sau dat voie

iâra'la

cac?ec judector?

d

daiu--

indepe

.

îi

;

care ac Jost

atunci Monastirile

averile lor confiscate de turcii

,

-

si:

cu"bs«ii

sau

res-

druit;

3ei

Domnitorii Românii-

4

"

Vremea

anilor

n vracul

)

1600,

priâ la

XVI.

ca'

darurile de care sau

A»sfîn(u2 Mui:te oela ij>^H

anii ioo.

împrai

cosma. Mona~tt^Sf.

;

lipsit

1

ftxaalniii Ieroc3.-j

Pavely.leau împlinit-.


^

*

Javrei

.

p«U « «

""^ «î«**>» s{

"*

aceti

tiri in

W»u

^

,

Ct

«3

"

U6o,a»p#c«^

nana" la

^u^ara' sfini^.t .:vv:r.f«t! înainte

viatul acesta

ot in

Sultanul

-

turcesc au

pus dare pe sjmtul

-

Munte ioo,ooo, aspri tru întreinerea co-

mandanilor; ahosfanjft-

Enicreri

,

zis: chel-

tuiala Opacului

itajvt turcesc arne

;

(statul

v- P«n tr "

<18SW, aspi, pen-

alteletru materie -pinze sr

'8,680-

pentru servitorii,

-

aoo.ooo.as-

'îgoo- -Totalul

«<iju_>rii Acestea sau pltit

k

^ \ja:. pana .'"

in ijir.puliui

Su.ran

^

m

au desfiiKoiiamct ir.-care

JjS| n :a:

ordiii:

losrangtilw.si

enicterita,

rejoxmâfloui.ggp^

s*>M

//:..&••:

adjutorul-

,

»

*

Jpf;

a^omnitorri Roaimi inviacul Ti al ruilor, sau idt«»p> /"•'^jrdjK S -

-

,ste tot-, de

ru

un3e Monastirile

multe drn ele; precum

si a drilor

,

care

pltea ?ooo.^anii

5r

«

«

«

*

.grele; si

altoi

-*

? ea«

si

2ti

rn- i5l

Frotatu

a iS&taa dato

«un>ai dojana*

.1^

«\

m


.

A

A^iHRr

(ta o scurte vn.fi rrattiwtfiej

V^la

$

SfmUtri

Monastires

s

ridicat revolut:îwi

«

4

*

u.f-il

lat vt cresti«"

J;j^ V.

.••V.

Pavel, fn acel

timp EDiscuul Efidavru

S

\mull d ? 350. 000,

awWnio

ca«

e

L

;>TS

cu

ci .

totul

-

se

to«**

U

si ca

Patrelor ,Mcr

si al

au

La

V«.ti*^ flota Papal

;

,

care

pe flota turceasca

^

i^cmra t««iW i ,

sau

vrsat

si

a

»**

ora

fnlanir.âsîn^e cretinesc

w

.

*ibsr * « Patrii* Pl

,

"| £ '

ffi „lfe

V î

%fb ;

Monastai,

se

«si

U p:

luaii

MS, rimiMc

ffl

s«K«ahnWJ

«H»"-^ °«

St

ris

"Luirtii »f.7' •,

. l

ca la anu!

c

si «pieii

se

s.-»«

C

S/'"nlt'1

asejernanf clctorii acestvi

7

«j'^g"^ ^

,ia

| BTLr&Wa]

furiSrl

V,

H

Wnera

1

deTrtchera.aupcn^ararevulu-M

hSa [iie

\

spWatvsr

al'

FvoHaJspania,

Mjj KU

res« , si au

£ ItrteppdAÎ, SaWuUaceast revolte s

-

Ka^W-

im PeloporAs

-

.v

tatS j^ia^siprealiii

Lu ars pe flatri

-^«I

IS%H. se^sest.

anul

r.

;

;>.:ro

•*

'""'

'

colic

« .** la car;

, r^l j. cf,V lal «Mi! 50000 IbXl.Siaft» .n mt-'q^ '

-

'^"^

<

>


80,000, lei.

câlu<avii, siplifta "brrlasultan

au ars Monasiirea-

1551

"('f^tianuî

V" S'mtm- Petra

'^mrturisete

recum -

desevirit"

aa

dunotita

DecV

la 41

simbrie 1S81 . i'mro nopte sau trttuS1-1 'A*" 1 .'{+-fecvl din -h, parii ale Monastirter.

V> le

odoarâ

i

crii,

Scpat

3 tineri :n Cuptorul

Wavilonului

Monastirile

I6(e

-pentru--

;

i afar

,

s

veni t« ajutorru Monastirei ca

.Iunie , ai

renoiasca,

si se vrt

la sfarea

din

ei

ÎOMonastiri

ilurile

si sîr..

râmiiticl-

dar biserica înuntru nuau ars-,

facem appel la

:are

stî

sfinte-

wiulte-

.

numai prinii

ei;

zidurile ;

:S cei

i

tot , cliiliile

i vrednicile auriie i Vrisove

sjinte vejminie

jilurile lumai

au -mistuit

si

de aur si de argint,

âle

tiitf.<

A tonului

se

din

m-

urmig

).

46o4.-pr.a1a tiQl.a,?tf*trrm£s

Sultan

ar vistirrei

mit

I •-

imp^rtetr

Imirii

.-la fote

Ahme

ca

se

Monastrril*

sta.t

plteasc

zecfuiala lor

du.se

,

pe

ling

tan gelfra; nastirei

;

aci

8o,ooo, din se

gsete

aur; adao^ân l

impui lui Sulin

Esf^numr, precum si liotârirea

Beîa flamei

C««

si sele p-retu

ieciuiatla lor. care saiicon

d-tyooo. lânii de

Acest

anii

au

dat

-

«u,

a viilor, a mo-

,

/ ^rilor, i a grdinilor., casca., si se

omenii

turcii

fac Cadraj" ie

4600, -pan la

muri daruri

Arhiva

Ho-,

turceasc-

t8°o,Domm:orii K 0 Si averi

Monaetirilor


w

i'dm sfrntul Mu-nke.c ajunsese Monastirile îngreuiate de timpuri, ne

•iiart

L au

fost

prsite

1650, si

si

fost

rar

i «îul-

pela-

Monasdrea Lavra. se^âsa h&ttvteii deda.

aa pan

Ctitorii

la

am*

Si veativrxlc

Munte Atonului

de

Romînii,

srfeme-ft'eâtorii

fle

«*«

clugrii:

Si.

4800.

inW, din ara

rât

stare de

mînca -„precum

l6oo, si Ri/ssicula

Simenenu la

or H; fiemai putend întreine

[au

ce

averile lor in stepîmirta ProtatJlui,

]l603,(recend nîi

.ca

ave^

2a

Rcminiei si ai

moii;

.fii tii

aici iapMficorfsV»

,

«veaHwil Moldavm ;

MonasfmJe Sfmtdux

io

alte pârii

P^â

^

anul 1863

']

Cutomîteri

kTom. 18, pag. Monasfi1^08, sau druit PanfeîciSfintului IP** rea Domna

|q

Mol ^rtion, de catr Domnitorul

\V fariti

Minaâl Bacovrt

Kr/r8*r£«if "^iîadu-.Vorf,-

L ^3r}ncovea^AIrc*a«dru

Jîrcolae Voeraî

Constantin 55

calfman Domnul Molda

r

Cinica,

J^nuî MolJavxei-

lUvi«-

Grr^orre

scarlat

Moruni, Domnul

Moldavtci

Kacovita

-t\i

O

.

»i

Constantin Bl

- Mateiu Ghica-

v^.-^Q^ t—W»** .L^i-wM^A..

oifeft

;

calzii

iWandru Slfc*-

|70 «v«î -Constantin MoUzvtef - LtoC O Lrr«^cr« AÎicocandru Ghes DomntA .

...


Domnul Moîdaviii ./Hecrancinj M-vrocordat

Vomv.uhioi

.

Javrei -Mifiar] utu, Domnul MoWâviei vr/il aJ

României. -Scarlat

stantin

Miliail

Ipsilante.

.

Somnul MoWaviei- Con-

Criica.

Domnul Moldavr'er.-îficolae Domr.

MaiJavrei ..Grigorie Chica,

•evit

- Mi tropote ui Ca-

ten»! Moldaviei-

Miliail

#a

Demnul Moldavi».- Prigorie Chica „Domnul Romi

niei.siaitii

muliief/fw MiiroyolM Moliaviei.

Monasfrrea Do^eari/tofati— Qhirtna* Teojfl ,

.

Aîicatcwiw

Lipon«wm,r-

omna 2n fiucaranda i/iitfl seu 0«$*»i Domnii to«î 1598. ( vedi Tom. 15. ag- 48 )•

ai Mol Ja-

,

vrei ,

pag 65. h a*«3 Mnstirea lânciu oin iai.- /ratn Fai

Monasfrr«a Xeropotatn. i?OSs

saii cJa'ruit

Tom 49.

Coenii Ion Postelnicul -Petre Voevodul Dornniîorul României

Scarîat CllkS

Molaaviei.-îficoîae Alioianaru. si Petro-

jir.

Bucureti-,

Senno;en iNicolae

tefan

-Boerul Panoul SauliConstantin Duca Demnul

Domnii României-

Monasiifea Ivrruîuf,

Tom

«onastirsa Mera. judeul funia— rrsrm?

.

-

.

Domnul Moldav/ei -AlioxanVu-

cel

5%- la s«ul

6.

h

de ctitori

Postelnici in

1593-

l615,Monastirea sjinia.

Radu Domnul României.-

Remania—

Mare Domnul Moldaviei

..

EJissi, Duca

W-i

Proegumen visarion- Fadu

praghrei Domnii României .-THAQi Basarai Domnul RomânieiIcsntemir Domnul Moldaviei-

1

Monastifea WafopecL

Tom. 41, pâ^. 59. laanul _

1669, sti druit Monastrrea

BârWu

ic'u?

Grâjdenri

ii:

Orssu!

Iasu

i*

Iai. -La lfio6-

Demna Ana Golia-

It3-

11%9 Monastirea Rid:itoasa, in judeul Tecueiu— Erimia Mo. ilâ •

***4

i<>

Domnul României— Di.T.hrre

Stejari

cel

Mare Domnul Molaaviet— Lo-

styrzâ.- Ion Barba..

Crgorie stana-

iii-


329

•opoîhul

w

venistnin Cosfache, si

aîft'i-

.

pag- 8--

*** m,

Yintil.D:

Mcmasfrrea Cotlomui. .^v cel /rumos Domnul Homari Jttft

DorW

României

-

Pa^oc^ortrl.To^o.

{6X9 McnsstiKâ ,ofeti ârd

£L Unic.

A- v I

<

Monastfr**-

.'eveJ

.

,

Românii-

trroii

ma i

«asca.-

,&»

Csciorale

^-^'^JPZfy Roma"^--^^^.^^

Chiri!

Ro*,

«Movan Ca

ijAiflUMartwl..Iero»»«A

tefan

.

Petru

Dcmmi MoWaviei

z^ava.To* Mona«li«a Bulgreasca" i» pat

^l-intioI'-Wtit^irDomwlMolJanei-

to«<^f "™

„dr, somnul Mol&vm..iBogfo» nrei- scefar, cel «are

Molimei

L Petrul

Moldaviei

[jjo^.Î MoWavrei.. Mitropolii

Eti«*

-

Teopn-

S:

Monasfirea ]* £a

^ Domnul

Râi"

Xitioff. t«».

României

Juca. Vornic

si

.

-

Rw a '

-.

flf,

Movrls

Bo-Jian-

p#

*8

-

Prrvo f«tri Ci*tor«n,

Wl

Monasfi«a Lavra

I

fiul lai

Cra.ovei

.Ta» 3-

.

- Boerri

F^^-^j

St?


mnui

Koraantfi.-Yi.3iJ Domnul Romanici ,-Jo.Pcfru

Somnul Moldâviei.. Eritnia Domnul Mo! davr'd. M»teiu-

Domnul României .-La anul 4TT3cuâverile

r.astrrea 8e«uf!ti

ci

t'SSo Sâtrâi

Mo

oVn Moldova.

Bacu

Monasfifea Mî-

511.

sffnftrîui Pivei. Tom. *3

Nou? schit

,

i

îugraviti pe ircfc laireâp

a DâriiJ KonaJl. Arnima-ncfritul ^iltim,. Arhiereu

y

saia,

itfonsliul ^cacliie

gnStie,

si

.

- ScLitul Lacu

,

Acacnt'e,-

£/:imt>.- HomSnii MqHoveni,l<3

18^3

Mo

Biseif rea Soborniceasca, rcnosîa'c?in temelie

ZA

r.aW

Jcrsrin

Barbu

Koma'n BasaraTvan --In

Sfejn

Ctrtorîi

ce]

RSau

al âlea

;

,

comisul .-jupîn fiadu

î>an. -Danciul

Bisar!) Domnul României si

sji'nlui

Mare Domnul MolJaviei

,

si

Teoosie

Pavel-

-

jum

•-

Neagu

Jfftil lui ..

Petro-

-Mateiu Basafal) .-Socrii Românii'

Brossul. Visa, - Constantin BasasarJb

Domnul României

„ si

Corona îui

Bn'ncoveanul

Mria.- Serl'an Cânta

CuiPn Domnul României.

Monasixrea

1

Eioniîrir, Tom. l». Pag

Sfintuî Erarh îfijon ,£cst Mitropolit in

Nc3£u BâSârâî.st Pshomie Petru Domnul CSimcia,

j

Mo'iavr'ei

,

România..

Jiul Domnul României.

AlitcCanJru si Soita Iui Tbi-

Domnul României.

Monaslirt. Zsfigmtnu, To*. 45,, -pag. t5Petru Vod Domnul României. Mitropolitul Vefliâ

"r^tx

\


d.

mmm

mm

Costacie ai

Moldavm

.

.

ba l6£*

-Vornicul

Cavf::l CoStacîî.. Monastirca Burdujeni

dova -A!f^3cat3<ÎTu caJimal

Mol

ir:

Al n-ianaYu

Morun

Homnul Moldaviei-

Monasfifea

Cans.arna-..f, Tom. 46-

pag- 33. -IcPetru Domnul Moldaviei.

Monas^irei sirbiW

?

pas-

V/ntiia.-

Vl#-

Helrndar. Tom. 13.

Ma.eiu sasarac.

iii

i

Io-

cri

Marc Domn

Monasfr-rea Sfavronicibifa,

W9 pa*

Duca Domnii Romanici.- Sf^fan .

Mo_daviei-

-io

Neagu Basaral - Mat.ru- i s/e/an canfacu.inoDomnii Rom niei- Mitropolitul României Macarie1

I

Monast'irea Gri^on'u.wg. ? ag- 8 judeul La anul fljf. M.nastirea V-zafliia.<?.« Pînna.. lar.i.ori ste/an viei, si

Bojdan

Gavriil,

i

/iiirl Ini

cel

urare

Domnul MoWa

..Mitropolitul României

-

Domnii RomS'nrcr Ipsilanfe. Cri^rre.

__.ca.-Io. M- So£u

Mon asprea

i alii.

simon-Pefra-

Tom.

%o-

României ~/ÎCpag- 8? Mihaiu Viteaiul Domnul siof

Petru-ilec __£a pogoniat •- Domna caplia- -

i Miîmea Domnii Uoma'm.i - si Pa.sieMo. Prorocu naiul Romin .fondatorul Scilhulul Rusesc Petrâin Monasi- StYrionsandru,

lut _lre, fost

si o vedenie

Jf.Smtolui

Egumen

de ucenicul Seu

mMoidaviâ.

Teo^e.

W

Monasure-

^^^^


33 %

Schiiul Rcmfaesc £0.

?s «.

aâh

tu«tâ)

..

uuWnic

Procircww)

,

Tom*

-Iosi/Ieromo-

Macam

ctitori, Mofiaiul

..H:/on Ieromonah

..

Pata«ie-

Gi'i^ofie. Prigorie .-Nrtane Iero«io.-i]ica:aiiaTU,

circa

MB

.

;llica.p2g-90, softeiu, '

MoWav:«, P 3£ $%,si

iWonanul

cTjiedeonleroSt-îuttiona'li.si

ProfâîtT-

renoita

nt«»

Tora- 8. pag-

aît7pa£ 91>"<"

ta

.

nda] sl

w

a

^ wj*

sasarti Da» 0 ul RomaW.i Domnul Mo! St e/au celHSre

lup» J>«mwlK«ilcbwrei.35, ds in artul

daviei

CtSiti

Aliwtatiafir-

Isaia Dt-agiiccscu- Do-

.

u» Urm»-

HtMsUti.dtUmnitora: Kctnattin.efon fj^.

Burdujeni, penCantacuien BasaraK Monastirea

s/rWui Mute, ca fote veniturile la.| Mnstire efie it^rute îs âo Konastindio

tru c&inotitâ

acea

^y-n anul

tor

4661

.,

dinotifa tProtâ-

plti .ati vendu; .s nepufend pîa

totc cîiilfile

dfpemoîia

Protatul«:

'J^laalte Monastiri, din care

cele

'Vroiai multe 1*4» cumprat Mo'

Y*«as»«a Hehndariu

sirMlor,ce

fe* in acea vreme , asa c Un pâim srciei «isi iote Monâstirile , sau pcui drorii-

Hpsei-

;

ta

!ia

me, si Profetul au fott

«Jesfintat. si de

:ompus Srnawcul deProistoîii time;

atunci sau

depela Monastirw

Monas' 1 ;râ veniturile încasate sept la -


Monasti-

osma Itrois4903, scrie

ca in-

'

Itl

vracul li Si 14-

c,.

mar segâsS

siaite-

Mon3Sti« in

v

v

Sj"-

Mutite cu filme-

utmâtore.'Xi

le

•1

,rocsstru, Fa-

l€

clirnu.

Catari,

Faîscrtr,Luîracîiiu ,C^s>acos, *

Z&£v<i Mor.osili

o

Tfeea-Chitu,-

o

»

Stotca veriotu, calica,

I^^poîiolrr, Basist, itr,_

#

*

Sicile

Teorfosis, Aqyrncfin- Trr-

(

£s]a

,

sântul Tfecfo/or,

ctirî

Afanâsre Vr/lefterm,Si<iorocas-

s/iWT<rJo«.P,îj%on,Coraa^,PoW

!W,

Tornarie, siTolmata

anans.

sfrafcwîd

i

ia*

w"

mainatnte

4 ls

3e

Lavra

^

d»'ti'4C "«

-

c

c

*

?

Atinasii Iswnieirl thenadie :h Bi<£«Jia mai deasupra 3*: scrisa la chiliana,-

v»fw» pre

jti#M»«;

Raviitrilv.

iidile

Aceste Konastiri,Jusese

ci ^aseste

cia 6

:

0

cu

C

o c

'

M*

M

^

4 •

*

*

'

>v

/


-

.

41

*

tot,

iranul acela

Monastrriie

moiile MonastrriW «rai

uâ v.sa

« cTiiliotir

cWwat«eâ: f

I

«

V *

Vremea

>

anului

*?<»:

SotR* a«ul f^>

l|

la anul

pâuâ

{61U

tw«a«

sc

*soo,

Km*

in Sfintul

,

i r ^ila 6000. clugrii rl» Monastm si- t ¥ înLavrâera 600 im Watopec? 3oO, chiliile lot ,

;

j^^^j «^Sll^

4oo, ndirJst

Ivrrti r

i*n

Diontsttj

•••

Caracal* 5oo,-Filoft««

5c-

seavronichita, S/intul Pavel ioo,.

30-

lî^iBP^rol ...,0,3-Petra

SoO,-

Pantocratorul SOO.R Cotlomusi 3oOj.

8o,-R«srcirXâiofal 30,-Ci-i^riu 6o,.EsJi$»«« P*«^.OrtftMult 6- «. jescrip<ron 0/

^

se «f

0/

sfafe

Aihos. pacr.

I

J>«

W

6?)_

cîifpn.-. convertit

ortodocoe

« itrj

is">r«"" !

.

M"

1"

>ie Hauptorwisd»-

iSjTl- I6îi,ua4tito#tf cline

iia -

bfapism,

fnSf/ntulM^te, sila

Madiedcaia

o

*

SAwos,Kicaria. Pa{«os,«c3 Maud

ca

'

au ve«ii p rt^li«4«# alte Monasiiri ii« Ttaclrt*.-

Mctecra, calat. Tritoni,

si

au cumprat

manuscripte -vechi -prrnWii. r

m

* *

cârtii

«

*

:*

iuna lui Mai

Os. anul

1688. sau

V

'

* .;*

Constan iniirii de cifr Patriarhul Itinopuiui

ii

||| trimise; f

Partenie

.

SicmsK IV- prin

episteta

catrâ J/cniuî SjVntei

Aim*

aseîejMÎnt cu înfricoate

ifuriseniî, prin care

arat ca

âcum-

c!e

nair.tc

V t ,

r i

*

* * * * 4 v 44

0m » *

*

11 -

»

*

»

*

*


^ v

ucenicul Jui seplâfeâscâ la Monaslirea Lavfa numai

-

Wt

'»V'

10 lei

^

si

nimic mai muit

si

,

rmine

i sta

Bl slarei

-

pin preste dulie siaverea ci; iara care va muri jâ

motenete Monasirrea

o

vin

ara Lavrioi» as(a-zi voeslea "jie si

margini pe moteni' 0'''

dua

retului

Itri ,

afar

.

-

)Ta,le cliinotitei

Jnnd jaf

si

vocste casei dea.

Din Protesekverkâle inclieeafe la

guvernatorul Sj!n-

AWd-A<î, care

ului Munte

" 1

25 anii in slujba

Sulul pentru

^_

ap

ce

ieîa ^^fi^cliilia flelindarvlui Zise

sc

,

-.(Chilia

Popa Gavriil Milona^,-

sau hoiârif cum

si chiliile

de prin

câ'

acea

sfini

3

Erarhi. fiusa

a 30 Monastiri.^, atit de re

s/AWdJ^puiridu

pecefile lor-

ar daca Milons ar vrea ca

se oyteas.

ca apa sefis^atut siJtnendaf

«ci Popa Cavriil

pY (tfj*

^ t|t

^-Mj

Cliino-

iar acum

este

prejur; aceasta liolrire

tesinia.nti Motiastirilor, cât si

a

curgela

^i

au- ii#4

siEl

mrturisii înaintea a ioflinac

E^I^Teau

•••^J5*-%'

).

si

,

Elv parte la

pwirw

oeîat < si

au cerul ca

.

atu

se ai

ap CherSîim t

«sau dat port.u

^j

^


fier le,

si

cart se urmiaia'

ast"

fe*MS

ana

fr>

«

apa

,

.

-

n

«ofe chi

secuii

ck.notiw

orit

este

ca,-c

-

Hei:

sica

1

cu *"

S

-

de«1 Jhiir,-sau<2at firman

<J voie

în S/întul

^y, redideasca ,

la

deMonastnrea

«™ al la clilîile

acum greceti

[MIM

asfu

-pân

discune

aici la

„darului, nelsâr.d

sa se

si

;

Tu S e

es(e

Munte

,

ca

st se

B

Monasiirile srbfse

ricile ^sf(e

în/rinia când sau

i.

Consfantmopolu. care pajj^ %£"] u at nereperste-, este oprit inse de na acum rmâsase mai spai.iose dupâ cu* au ale /ace mai /nalte sau început,

i tot

ne locul acela

•„

si

»

jar afaceâl-fS :.»

Ieromonahul Gherasfm din Monasiirea Esfi^tneno, serie .statistica lui (tirile (alte

î«l&

am l9Q3,câfto.$I

Ruseti, i chilii,se/ac

îidiri noi, de

marmor cio j

cariselubiserici «alte silatgj, Ir'n

diferite

de /ata

struiri

;

materiale

I i trainice |

pe care le întrebuina,

,

i

Schiturile supuse Monsstirilor

chiri âr

,

-

aprobeaia aces-

care Monasuri

LSf

j

acestea sepce mai -

I

...

l /

33


»

,

'

-SfnUului

2^

c

este

liv la

mari rcperahuni cana

Veaxa

care

vi* droSS

pentru ? ac.se m*«ria] Menirile , fac sonit de vam; Asemenea Si

Mume;

lU

tot

Ameita

K

cerere reia

\ O

trebui»

caimacamuUo^W.

cat si

; ca Popa Gkrasim , «fie

orf™ J«

wm£r«

pWL 3aca

se arate

-manilor artreWi

-

«-

yentru construiri, de nevoie asa material tesau memorandul unu.

Javend

si

iipW

O

oi

in aia

Monaci

dia Sul{a«u-

dea de-

celeste

frelue

si

»»

ti

sa" se

se

zidirea vre

u*«-

u

Ira-

ia voie

.

zideasc 77 -,Asa sa D

m-

& cama

\ « Wa Uluiie^ravu;ca«uauWtvoiedela Mai 1901

tînrrplat

.Jr Fo S cp U

te

«'

it*p

dtnc S «al; fS ei

Lmr separe sâu

sepc Jor.riUpnn

Mona.tzreisias^uki^araces

| fWe8

Activi. -ca

s,

s

«rwefi Mecanic

M^fiM

Merastrns

cerere

^mcei a conacului

cea

;

ei«a sau

«Al

frff****» «*•

T .â» ot

-

A*^

popaGhwastni^

*£sfigm<mittfl S«ie'i s

5?'

M ^^L^ >^We;

»

»-*

>-*

tO

CO

W

fu

R

l t/i

cu

îrdrriie

--asir

k

t

i

de

S$M

d»W™-

t«Menas«fva

intrmpurile veerti, cereri

Llor 1

su

ean

deorc-ee reese

F^lvjîte 156X si pan la

L-

o 1 3 o

LA. 5Cf

crau- se rocede as

carata-^

*****

reperat

trimetea de , se

/unctiona..

apf*««,

invitai, ca se rl AAitecti septembrie ); sau-

"Laancri

«Wl.

1


;

».•*

7*

din Sfmful Munte-, Se confrirulascs.

Munte,

Ci Mohasitrrie

pentru

cli^'ffjk 3 epitrcilor

totf

38:

'

si inr/uiernicifilor Sj'.-ntului

Mun^

lei-

Ecumenic,

lui

intuit L-ppel

pentru

cWr! V.

Pat'riarlhe,

îu't

au

la mirenii, s; la cei

la

-

Jjfcrt-

Werrce.

zidirea unei Sco]i dpTeoiotfie J

numit

fân tul Munte

^thoniada ca -'

Recilor aceast sco)-,câ.

îtpsa

:i

o

y

avusese cast-jvliu de.' precum adevereaza iasc.' '

Iul Sei-hie

Hr^ii

Macrios. care

fost fondata cu spesele

adunate asupra unei cul-

me

ele

munte

care se vede

lingi Watoped,nrin £'3-

ruina Ieromonahului

lau

joii caprin Projesoru Evghenie VuLgaris l{f59« inventator

s: Fizica aii

.

duna'

noua

dup d*e

Si intrigile

6

ani inse;

învtur

din

din partea Mona.

yrea MonaiWor învaturile

clise

,-

ritoric Teologic, cate

sau lepdat deamai urma cursurile Câuza oppouiunilor grele.

laanuJS

Matematic, logica

de

teorie si in

introdus in scola silitriba latin',

Mor, îtitru

s

din Wafopeâ., rn acea Sco>

Meletre

lui

TJ

nepo

Btrivite»

sa dar

aii

demisionat

\pJs«saija©poi,-

dup

si

sau dus inCon-S

dinsul au

ra'mas-

Serafim, de nesm din Filipopoli

-MBatt^k l£5£,>nla iol, au

tfjy'jg-g&MB •

»•

'

"'

'

...

.

s/întuluf

Monte, retrag endv.

se

ei

dt-

condus

-

T.*-<

El -.ad s»s-pe y*"^

o

, RSg ^R^,

.*'T-


339

si

i

r

st

ars scola de cilre Monahii

mvoia

intre iinsir

;

im

£Jnatrsmul

cauia

cuîirftt

eeseprtda insula' ca cumatji mpwriv naailor-

enhro

scola Atiioniacia. seri

Alicxaniru Scarlaf sturza.G .o»

'ce saiî

urmâf

si

au suferit

Evglenie VolgatiS in S/mit

Munte; lucruri vrite esrnile a

un

zel

lemionatului

O'

jjMj: Mos)s»iv:!«

.Y^/

*•

\%f

' •

°'|

c;,

«:

,.;5-:

rs

;

V

-

csrt

' '

cont:

acelei din noo :nji>

awornH i» Egumen cwnrri* ifftrM m

,S. Si .!.'vfcd::ic

r'.e

M>> Seva/.™ H-:EV^(

^ l."i«BMw«W

or'^^^^f^''^--'

^^"^v/V^

Dascl

scoli; cooiolot"!

.

V. '/Ol -

pnalic al MonaMor

-"^

:,

J'"

C

' :

'

|


°

,

îi'

ssu i»s in Rowtam

m

li/cninoviindu.ie

&

^v:^^S^b V>^ ;:

.1

i

V 0*6..^abo^ «$4

S

:

:

!:rp

a«u

e

m,c:

fn cârti

"ie asa

Plato»

n -'voN^J'W^â --^Mm lVJ '

,

scotajarsi-

ma;

sivre

coti

cuorta

cel ce >»•

din Wonastrn

t-na

.

Si

^ num: CzS4f^fegH»2 -

m grecete

^ Adec wuodejâinu

^^

a

vrea

Cîsf

ii

voiu fs

Vvlgaris dela

-

jff^ConsiaTiiifioyul au mers

în RoSSiS, iSti JosluS

kV*/l<tepiscirp sl HtrSonuV]

^

jî|jL*o

f0

_a^B^iin iimpul impâratesi tt<»6.- ai ca pentru /os»

-

-,

•.

n.an«fî

Ecatc

scol

.-^;^ t-XMm*:J iSK^v:^ vatoued Secare care Wada' dela Monastirea Vaioped ^^X^^^WmSfA I^J^'^-jQÎjBKcw&nâ iuctftrfâ.la lf/tî.rro: star» m,,^^;.-*.:!

*

t3e

esto «st

t

-

.jrk-iui Chirii! ai

V.

Si

â»/«si «r.r.re.V.i

753;si«ra Eiiropi peviat

laatta scila

.'a


,

/s;aa:rao#Ȕ

V

.

«oiî *i-^vl:i.i

aI ,co fiS

'-,

r,:e

F ,L^ CSK

^'g

:

'f lumi, a» d«.i«i«»

*

':

âî

f

ChriH Y. 9* "Tta A*td, «a« «linitea fttriwM sjrWMtJt,J.js csrt. laa siu jesf iritat JK&a im ;

-

)î«« di

i

" t;,jm urmsî

'1

loi Yui,?;3rrc

* eojtt C2?soco1

Moaal Russ Jsfrntal Mtmte./flologJ fLeovfelMiSclli;-

B a««"TJ S

5

"f/fa

^

.

.VO-;

i

-

Sf.W-

in

Elmc.slav. s Mon te dic.iooariv j«!n^ "jjbv si <r ram atUa Slav, »

i

'

fy^g

^

Lwo-^j âceslea-

£>^i


îi *

4.6?%. precum siâue mscriwif

sAaJ^f dfe

in acest

arliul ,

V- în

împreun

ilea Pairiersie

ii

Papa

apra

n;

A

,

I

| sia-

^£ l^T^

P?cefea Protatului -pân" ii iesfmiarez1661. era

26 santimetre înrifunjimea-

scris pe d ensa isvs Hristos, la anul Isfosn

=4

"bucat

"iz.care _fie.ca.re

VII, au itir^ul

).-

iin ^

greceti

câfe o

"buci, ca

{ii 3i\ mai mulii

c

se-rcrtc

rtfâ

se

nu

de H

se

prnmtasc

prvlii

unei

legtur

,

pentrulf

mirenii ne^utattrri.B^

acest Patriarh Neofit la

culami construirea

scoli

vS^s

QherSsîm E!_fiA^£ y

Lââtiul d?9t,Patriarnul Ttcofff

48ol

^t^P'ote Mor.asiirile Sfântului Wtrnle, ca

*

proi

turceti, si seail'-

si

bucat,

dat un ordin Sub neertata

Creia;

Toi

litere

Membru

^B^wenHtfl

i

:oii

au desfiinat pecetea vec]ie,pre care era Isus Hri

Istos. rnlccurncVe îu alta

i^K^K

^Sr

si Ja'ra data.

1Î8S. adunandu.se in Creia

S(

'

%n

I

..... jW desfraa

furcii intimpul zaverei

»

-

MonssSi

Cos»a,con

^ao-se ae Duca sofir, care au

v

i

V»'

Aj

sfmtu.

-1255- fn

,4rî;fn!3ijiîri(o]

r

,-

^|A>

'

Lavtz.sstî f»fw«a* tipografie

''

!

.:

,atilietrH

hU'my-îl

si

::'

C

5?:

"unit acejii.cr

aceast vreme

in

te

'..

• '•

sfistu.

lP^Bgfc

a-

Pairiairluf]^^—

al Cliesarrei ?Sir-

1* /.riicreî

precum seWârise

Q '•'y^"<^0riA

''§-C^ *

Je rrin

co

aderi

;

Mlwusalirnului Mafert?.-

rea

timp la i?53 Juna Iulie, Patrii

chirii al

(^itenre, împreun cu

;pi.iilor,

m

«

au scris ctre"

contribuiasc

naionale Sîineti

in


343


.

.

.

e an

personal

anul l8oo,

a

Munte

nlxîl

hiiii *m*«

si 1

Ro-msncsti

•hilii «sulte

{rtcnasfiri

chinovii

sdiiiuri

clugri nilmti.

,

i

._

far

.,

Tivaicîa

lax«.

..o.,.,

';

alte

Qf.

49l6-^p

care ii ch:vo (jg *

dsn care

J.

5:n -nou

Cârmita,

si

lat.

moiile acestor Monast:ri Sj300,

si

Mcnd.sti DiorJim*

ssau

îps-rf

«

Sionisio,

Russîcu. Qrijoriu.

<

i

Lavrâ

î,Fiîopeiu, *} ,

Iviru,

5. Caracalu,

A . Pantocratorul.

6, Esfi^menu

5, HeliinJaru.

?, Ztr^ravu.

6, Dolearu] ^1

X eropotaoj

,

8,Sl3vromcllif3 J.Waitrpecl.

omuSi

//

vrffyffr'-'

si

Zoo cLLi.

î,castamanit. 3-.

3$

Î5" ..

s*ufo*3ai

pa"jj îa

din

,

cllm avii ,

,

t>rtcuiT.

4 lj.sciituri

Monastiri

1

,

tiortime^sau faxul

Ruseti «oua pe

iVnparafes-ei

9 Diortime

si

c/imar

ScTlrfirri sc.wuri

il

si sî

râ dtîa l$oo, incoces

Sii

se suî>

,

a %o Monastiri

iJe

)

'

fCy


scîuetrri-

clixTiora

schifuri

Idrsrt'ijfie-

^Prodrem Românesc. S, Seraiu

^ca^SocoliH-

rtusesc,

J.Proocuî Ilie Rusesc, )H

4, Rusi"cu- vecii". 5, Bo2oroi3mta

fWro«iul,;«ra| Sciii,

<t,lfoul

Bulgara

5,Sf Dumitrul

W°pe2\

,Sj.pititel«imon-

^Cotlomui

W>,

anul

.y ^^Costaclie

;

"

Yefliarain incâ

cate intervenise

181.

)

Monastirta Lavra frin

Moldovei erei Mitropolitului

aii

de la.

da( un Sc( cuprinxa"-

Moli ie (3 Articole, prinilor rtaif. Iustin, ilia

Pa«s«

Enicopul in

n:

se>tenr jcesf 8« 48»0,1ima (

^ne , satî intfmnlai furtun mare

S&tV, ca«

-

/9rA

«

«a«

cat s e

t

atu P anlasf,nt

ra >e

mat^! nc!

:

ju F a"

ct""-

si furtu-

cltea sj.ntu.

.ksan S l.lePlo„astiriUî.oniSfl«h«J

pute

JL

Munf

forate im

A**'* cassele ona^a 8U pst llrt 4t a«asie,s: M

P

Cat

împreun* cuylâia

ca otre.t^.siriurtie

7ofey„

aos

c

cutremur, in

si

in sj.ntul

si| cu flo:e mare cu .fulgere

flâi Josf «ici -

.'MWÎnii^asa

l—urmai

Gfi£°rie

meniona

Proistoii Lavrictiî-

de 19-

^^ot f

»i

Scîiit

/.n la a iaxma £

*cai

aajunsapa^i

de apa.s,


-

au vtmt de la

of in timpul acesta

Emanoi! Papas.care au

iriot

ers prin Monastiri

tras

ty

cîr«

-

dâ%l

iscleasc £-;i

i;iCiir in li

.•'

\\

;

«

*-.v

%••'•*•• •

..1. Arm Arii erei cu iscliturile

,

5:« Sft*

ct si a f rofsrcsilor

.yV 7'*,

^T^^w

Si

revu,

ia

E2 au vendnf actul -a

,

l'^turci;

iaii a-

,

Egumenii

t'ttii

prorstosii se

aiuri

Coi

TlancW j

|Lstantinopuî marele

u!.i<

-

''

r

""""

1

*

' '

armata turceasc-, incependGri<orre cu Arliieren din Salonic

„pinttura, si Mitropolitul

care au putut ai prinde

Hrereri

Sjantol Munte

]Pasa, ijrecor ie pop

Si.proiston, din

dfoj|5 f/ :

Jw.

-

1$

'.\)"csr.:i.

s-j

.

"^V

Sin Sfintul Munte aiiluat

care 16 lâvrioti

•%

'

numai

-'upate

au

Je

stai in

Isi 3, istosii .sa' se

s se

,

si

iîrndu

ga»,

graiat

atijost

Sj"îmul

la

la masa lor, -l

Munte

-,

in-

i

pan

se ,

si

si

ir

^ j„*in y"«

Si

-

tiat

silor leau

Hagi- Ghei-manoi

.

a« jos*

îndelung

, si

vreme-

rminsese cate»

spinzura cafe?.roi

si

rupea»

prin

ttt:

Coi

iar Monastirile

turcii

prin Monastiri,

WeTica

rescumpere

tnisestirt

care l«au putut

unt»!

ocreaca

duc

rsl?

armata turceasc,

cluari

e

si nepute'nd

StavronicnitS

âin Monâsttrca '•

,

rinSui tkt îv

ni* argintriile css.ti.e;

*-._

pSnâ

clema Lobut-

Se

'•

temnie un timp

:

y,

caie

satele

'-

qf,-

turcit

Sote

e^stfcofatortrl a-

timpul acela

tn vilaetul Salonicului

iote

acestor

•_ In

tofi Yion-rî

i pre

0 lua* parte la complot, -precum \iti

lui a"i

si pre toii Ar-

pre

si

si

eiridea,

ii

scula

lua in spate pe turc curte

si alte

pan

"batjocuri

-

1


face» P a^J.cpW»n Esfi&menvl

^: |:T;|j\«t|^«

*

f

anla Monastirea

iote

f

tw>

vmauitd«^,«*^S,a,>ieti<e, au j-osl

* ii ,

mul*

Si de

p«i

ta se

tirilor i

odora"; dce-

jn'na Monas

a leau /icni

le

as^af*'-

-prile Eladei

\

prinii

odor-, le vindea pe «irnic-

acele

Itverean' IosaJ yroistosul ] craterului

L» 3SS

*

,

M,m "

câau vem( aclo

Lire; Pantofului, LlJui audescLs

W

italian

d.ferite ca.ee

15-

,

«^n

- ofcr to.

cele

w-l

"

hW *

in

si

;

fa

1MV

cu data

sa

/«e^fola

fusHe

Cff

«teul

to*

P*»™ *Sco.

bisericii, Si

«tfrt

demult preii oâwa

-

fmte bisericeti-

^ucrul •ft|..i S

T

atfj* vestii Ta Efttn-

-««ik»' din

'tTmenii

|

acesfa

entru

Ccritîi-,

de credite dt ai

lucrurile de

tiie

^caic

f^S^^^*-

-

care aw

fwrt inventari"-

vaWe

ce era î«-

sisAudmstî sjinlele^svassele de ar£iT"

£f '

'"" le f °


1

"'ir

i

\

*

\iir.

1

J -«w.i

.

sprt

Aixmi\ epifropia 3( Corint ai luaf

>l3;

ie valuare fnjfa'prnrr ea lor cs se

vassele

\ioie

din S/tnlo! Munte, cart

aduse

Sfopiia

^^^N|ma:nâintc

nu zai

I

-^jmijj turcilor.

armata

iu

f

fu-rceasca

^Muntele ^fes,plfea

m

Dtonashrile- |i

anual cnelfuelrle, penfru intretr-

nerea a 3000 soldaii,

9

1500

,

dV

pungi

-

^iSfii cnifante,c isU datorii la punji

5o,o0o,

te

*

tlaPas») Jooo,

iari la turclu-

1*51, luna î/ Seral, sau Jaf Jirmsn regulrnd plata

cis

7?-,

prin care Lotarasu, ca

st la'feasca"

^JH_|jlei, » Pisau

si a

J

6olei

classs

nota'rîf

pe

15,

atunci

|:?finJuî Munte

an

ie

clugri de prima clase, iadoua dassâ 3o_

cap,

dup" numrarea /acuta atunci

sau notaVit , ca

se

ca'

sfintul

Ieasc" 4%913. lei;

ti

cfrâ Mulsua

Esfr^mtmr

iote Metocele ..

1903

.ar in anul

de leoiuial.

de

lei, sepia-

sicualtedari nepreredute se Jac

53ooa, xecr'uiala Seplateasca

-

tot-

venit orirV.-

Wunie Afos inloc de 39,660

trul Sfintului Mun<e esfe scufii

GÎierasijji

plteasc

39660. lei,. iar la 4841, a

Jela Viii'rul Omer-Pasa, si Savrt. Pass, salonic-,

zeziuhara.

Sfinfului Munte ci.la furchete

capitularii

lei

iar rnaun t,Ifl*ortlO-

.

lfioo, tote Monastirii

issu complectat rejtirilelorvccni.l

rprin milosteniile adunate delaf

4

Domnitori 5?omânii

*

* * 0 * *

*

si-

, iati-

Muate-

sjintul

El

l,SoO,oOO,lei-_ In anul

f

si alte <îari -

cari /ac

anJantului LoWt. Pasa

deresfe

Sun

\

r:

:


i

platmâo-si

datoriile

4fJ«. rs'sese ntrmai

ela

de âtt.ci

-,

annul-

trio unile-

calcan

ca.£e «

Castamanitin Monastirja Kusicusi

adec

lHonastiri i

s<f;

la iî85,cliili««

.ai hi acest

^reclamat la Pafrierliie. contra Monasti rilor,ca n îngreuiaz ;

ia

si

ei

:

pturi

ie

câstf uri

,

ii

iot toc,

sau"

plteasc titluri

-

iSrt-

transforma* ro

Es/#tim)~

,Qfo<CZSm

s« latea triWf £9,4oo,lei

alt nimic «ai mul'

«aWaie ,

drepturile

in-

Ffl

ca si

al

c«a

^Moiilor Mooastiresii

Mite

9? pentru luare -ordin circular

averile lor

tara

Komn.asci

la 18 '.vnu

:

-

1-

a« "3«a' confiscarea

i

venitelor-, atif

m-

w

^moiile greceti

f„ Bucureti

'«i -

PairiarUui

seuroieie intcc-

din Orient, printar* precum sila Tliseriale Maiu 186j,ca saseea tifkr dtla

'camera

c

el

18t5a îomtiitorul "României

l3 Koem1>ri-e

Alrcsatidru Ioan

'

împria

ca foii Konaliii ie st*

ie o potriva-, ordonind

IoacW

coflîtastinovul

fe

dri «a*»'

unLatiseritf4860. Sultanul iWul.Mcgîf ,a» dat

La fprin care

t

cu

>,la flata

Prorocvl Il",avea

MondVion, sipre urma

Iia anul 1904-

afo

cîlilioti

sileasc' peeailioti ta se

ScWul

4839-

scli» ctinovial Rusesc.

M

i

caOgeacului ^statolMajurj. si pentru

Pafriarhul

La

parte

fntrei Comandanii î>ostangiilor,pencru

,

s*

* S^

•,

voturidela Rominii cu

si Jcontrâ , sila 15

fot/

calf este

ac***

Egumenii

stkfr*

Kai prrn le «ace

p *****

an. sau dat ordin Domnesc

toî

'

-


;

.

-

6

350-

•A

fdfw-j-

i

iar actele precum

4^ 'iljstm,

im

«

eele

nevoie

ie

,

si

eter toerilor

vasse-, cari se

gsesc inMonâ

la

mai sigure din Bucureti

iiscuiiuni

iDupa' multe

iup

,

si

una

Domnitorului

iiffiisionarea

si suirea pe (ton a noului Domnitor

1866,

Iasi-

Caroh-

«uiaiaju jost sperane de împciuire A lucrurilor, iar

jtii

ha! :„m«(jeu,numu1l feti

J

caii

sfintele

la eite se si iepue:,pan la ietlejjarea cllesfiuni,

Monasfirilt

fCusa

efie ttâih hor

isvx-f Monasuruor,

v-.

n^ld.-inil Prototret/îtn.sj

;

iajt&l

au Joi

1863.au yrolestat

semenii; pentru

la cla'casn

la puteri

propiefatile MonlStire.

ii&H

tt-myla

si

nu lisau

cârc cala

luai in consiieraie ce

partea sjinlflor locuri

lrerea lor. ca Procurator ailor

im

jputernicif Arfiimanaritul

PenaipoleoS Esfigmraitul.care

naip" •are

se

flill

im

Arlite«u._ Wenitul

an 105500. calletui

suia

Ltf

urm

;

m

iara

amîndoua' Principatele,

St la %Si î65,gaUeniii si alte multe

la

Veniturile ce mergea Veniluri

k

3,53^11 SfMuntc

,Ls Ierusalim.

ii« MoHori-

Aios

4

rife locuri.

Patriarhia

/Intiollia

ie

yllicîaniria.

ie-

Aliocndria Patriarhia

.,

1

In

ie

Antioliia-

Rumelia.

Scola

Naionala"

o-rcceascs

Sjinful Munte

Sin

Consfantinopul

/thos

\

J,5l5,

3a,^go,y

In Rumelialaiif.'-4î£i5l90 Kuntele SinaiPatriarhia

Lei.

13 9,C0

'

1,564,040, Sf- Mormini-

JjtJunfeleSraai-

).

Sftnrelc loctm'i.

România Lei- Venituri

din

mou,care

lierasîm Bs$i$î»en

chestiunea aceasta.t

înclirs

iffl-

Moldova, era pe Jie

Uih

.4

64

Totalul

IM]


-

'

CjgKceste venituri din "România t*Sx \,i_>"7

nu ^ e ajungea

lor .la

m3i

r o~râ«domâriile lor

™y

S»a

Europa

m

venituri

îialfe

si yîsîa

|

cari-

,

vremirrile acelea-

i%at-

vea.u ciubuce

iru.cululea cao ceas

c

de cafea, si cu

^^-mea '

<3obif

siaveau ^rije case nu

Ifezitnat

Jnali

,

legea Ide

Si

oras larO

ltund ca

o

colorat; Si cu

doni-,

cairea pe

Iciucuri

o

doni demdm

când caa fariseilor

ca ore

si

pân

,

cu

adurmea

îl

gâ^dla

Bite <u aternuturi moi;

i

Iprejur- Dar Somnul IsuS

a 5. a

lagre

cu mare Hristos,

la cuvîntul

samarmenc.;

-dpoî-

cu-

,

calului

% si3

i

servitorii.

seaca lalocuri cu verdeaa". ^ati

le

c au

de

sam

st uita

na-

iu tiat fot mmdriaci(|

umblat preptmnt, au umblat prejos,

jdup cum înva

scumpe

ureicllile

selbaiici ,si cate

colii delaporciî

încins

lapicore

cu valtrapuri

cai, erau împodobii

.

unVîulat

caunlîoloboc.cuun ^gat^rol

piniece

Colorri, cu marcele pelalotu si

Mpe la ochi,

Lca

sedeape Divan.

si Bl

cu potcapul cat

mai largi

un

J înainte i pe urma i când

ilati

,

J

i

veclie, cu aiînecile

mtase

de

forte

sungâ,

se

cumomeaua ingura*, cu

cu-J

,

cu fe1

mrgele -l

câte a servitorii ciuT>ugii\câ«leapn-|

Isiaveau PafeaAa Undea

mtase

je

de fel de culori de

.

inipo-

cu diamanturi

e lusi

¥7/ sut

«o-

de clili1»r,<ps]Wj

silitu ciubucului

i prin aria

din Sfîflfc Evanghelie

Sorel

mîumi

gjvj^n^J^


r, a

?

tuSamarineat^si *„sai»ai

«W aivoAit

B a-

JafocS

porta dAM.nasf.rile $finl,U Mu«t« ,

0ir.fbM.4Ma*

.ara ucenicit

W «ra«

Ua«

voie

?<«

etc.

-Se revem'mla

W

-

«c»C^.^

jA-JM,*****^

s/ i„tele

S ii grecii

deoie, T.lft.1»».

uitat

cuvfnhrl

W,a«a o ca-

3* Xinaosul EL. Sta tafa* M« era WiJorla JLula cese n ur«ea pe grecete tumbatera;t «aula O**!.,™^ strof la si^lia.snaf^"""^'^ " .

cap

HdiYi scânoVri satiri, jbekBta cucat.fea .-hcl c„ )»,

^

lunec

aa, si

si pr din

ijl-rt™

ca de

*f**a ,a

cSriC0

î«

omâ de sticla, sila ^ura. dupâaces xis tun)lucW si

cu sticla cu apa v ri nl îo

ea,aueSrUr£anl«

de Persia

c

» taWu deîltrase^

Fatriertie,ie«"« mgalantarie Patrierlia

de

cind

Constatul

avea

rf-recesie al

Si alte

EpairiarW

««frla.

Dar

«urea r*e»*A*to*S,«** deveniturile âio Ronu'nia

r^lam.ntol tf^rf-

venituri, si rata

din a*«l

Patriotei araC«»siari«i«io<3 cteil

si

spreatniniire ciulucile

Deo^it tea cxuWilela™"^-

Mi

,

„er^ilelile. o. dopa acestea auesrt

M matî

"sticlei, lulea c„ tutun t

c« *osi«

cuptusitâ

si

.

cv

al ?l_ea,sise

1865,-

aii

Atos IaHS t.J„i Rnesc Prodro™ Sf.Kemlt lali ArjM** AllarU « f «<*Wi 1« "bisericeti si

P

^

.

cei

,

^^ip^5eow>e turceti, Hiropclnle fcJri«nKi Mitropolit

.

d.r.

Turcia;

era oblig» edea-

mint acetia

Utapba

de

tW

acestea se care

P»'"" »" 1

Eracîia.

»9

misa

fie.

car»

•"««a1

mc*. *

dup regula

cawieu.

Nicomi^iaKiclleca-

T.ta

avea

delaWi-

4,

€îoUU««H*» ,

TotaTuT

la

5

1

-

--

t


,

»

,

.

*

6. Soma

din

Suma

urma

\il

Mitropolia HalciicÎM-

Salonic

915;

Metimtlis.

V"'

HesernvTis.

jl-odriatiopo'î.

1

,1

H

\fiiiin-

C.

BristaiSil'S'Mi.

Amssta 3ulga-

1 „„

,

,,

samos.

[auma-

Ersecliru-

Brusss. »

Ptla^onia-

»

„DimitriaiSa-

Cas'oria-

Gorila- Uem.

Sirufliita-

„ 3*1

Aria-

B eligradu

.,

QrevenoJi,

,,

Moglenon.

Filipopdi

fioios-

,,

Xeres.

„ jran>alacava)a-

Î.)«j59

„ Carpafu.,

Eliopolr's

.

'

..FilaWftfiwI'»' ..

Melmic.

îîevron. Welistr.

LrtisiS-

Smirna. jaitili»

,,

i.

„ F;nsrio Jersala

Lan'ssa.

.,

:

VodmaiWactâo-v „

Trsyuuoia-

^ '"^^

Kisava-

Bosna

Criti-

,.

io*-

iWtsc albania

„ Psi3ia-

w

Saraacov.

,

„ Yeris „

Constana-

Xvomicul

,

jftocljîsâria

îconotiia

,

Presfon

Eov

,

„Trrnova Bul*-

.

0

16

urm".

din

Jb MilcoyoliS

S*J

J)(rca-

3 al>

t

4sia

Crinis-

„ Calrpoli.

I

„ Mino/itu Tofalo-l

m

9 r » »

i


*

wkiiiS •*

>

*

-

9'

O

Metrou

1 0

tWjvit

whia.

„ paramfia,

,

o-

iofi

.,

,,

,

casanjta.

,.

Berjc/iiu-

?ertslava. |l|

v Pelâjonia, Drinoyo'l»oSkW' , ii3

.,

1

Eparhie-

sfa^oo-

(

Scoia,

„ plafamona

0

,,

Tricliera.

Iiemss.

„Eleft'ereopoleoS.

„ Mosconisiu, AimodiS-, ,.

sirtia

sav««ctj,

3 0»'

Cou i>nsulâ>

„Nii

„ Campania.

î

alia

siuaicslamarta

Pricofliso,

..

.

Pe<«

„ Heronisu,

Iinlrv,

Aidonia.

.

1 '

s

Iiiwnv,

,

Atei Jia, fiefifflBis.

„ ElasoTia,

.

Nicopoli,

„ ,

„ SM>

..

,,

fj-l

„ Csno-Horairi«l'îi

.,

Brata.

'

b-'^lot .

XSntis.

,.

Munte,

Lovce3.

,

Sojooli

,,

si Sj-

„ Cervemi,

6<'

„ jtnkalu.

,,

Pefri,

Ardomeriu-

„Maroniasilvria

poliania,

Ersov

* 15

Halaia-

Coxaniâ,

41*

„sisanis^Mâcfii „ sofia

9î| MiiTopolia

8

î° a ' 9h „

chilrir-

..

.

O O O

Mitropolis

.

Halii!^

'

6

l*al

iar in lire ttrrcesti,

lin f-ranci fac J rom°?a so

I


I

ctr

ciubucile cu iiamanttrri

impodoMa

voesc aici 3 arata urrtul

;

cu fumatul («tunului, mai

:iti

'si

biereilor îe

aceste venituri

Isc

muli nuprimesc cuvmtul

vi'rtos la cei

acesta ca odeprmDere

-

0V1

Însene esii,

de

vetW

-

râtilur cretini

pentru fiul

acestea de acutn, 3 se -

ipurile

ml^\

si de cei sjintitî. Preoi,

*!

..

se

ca o ..

Urnierei,

numea ) Anfneia minune alumei

i

celei

numete

,

tutun)

.

de

nouâ,ctr

|.,seu

Ecatirina

cum

frumuseKcFacrre

1

cei ii* cler-,

senuureme

,-buruianâ- in ori

u.o in

^ura

care este

nri

si in

un pfi

„neeMih.cc»*

1)

celor ce ra'G

cci

ori

morav,

&pU c:iei

i

'fi

Mtd

sea/î-'

iar «ai ales

fumeai aceastcrei pertone. v'rrw. >

este contra tunului t»«»v,

ale de imoralitate

%)

notarul tunului

contrar

cc»

celuilalt sl Preolieî

cniar srna..i. al Jlea ca'ci este contrar i<nului

dm tutun

p« toii creiini

«mp- i

ce

<*l

se,

esteoiarl>â.>ecare Banrae- 1

,31.) spurcarea

-

„,

imprtea-

ompoS.-.iiarlsj

infie.care iiiitt jumnejeeaj

inpafima pcatului -5eci Eu ro£

,pe

titlu

totesint cucea oaufa'euf; da ceaufa'cuf Dumnezeu,

multa"

I

dencrd,laun loc-

jj

ca

Lsc.spurc&t nimic nu este .Tutunu

.

un

trimis al Portugaliei,

toi aceasta, cela ce în£enere de

WfiS

'-

Ij

adus

Si sa

si este

dâT-

precum se jice,s"ar

care

sa Franei, numindu.sf iedmsa cuacest

împrteasc-,,,

l t

de cei laici

si seracul.;

înfîiu in America

filai! aceast plant mai

fi. ce

numai

tiu

leatul

:Tuar fsmei

^

.o!

:

ulmati^

luat

tutun si falie,

mare

oirtceitf

-r-UliJ mti- L scanratul Ui

.1

i;

«care sau

cu durere.»

.'

vin ilî spune-

Jiji s irj?« f

sUrnieneUi

S«e contrar tu ar

cel

aievera: -


, .

'mtaU

st

vateme siraliriiC sau

j;l

PV

«««f"*-

„„„ân/nca ceajuns.

"'

â veninos»

f

cari» »'» =»' a '-

l pu.urosa

iar /«mân. «.înainte Jeane i«oi«isî

„duce*

Jfffl j

,

mei mrtagâ

la

cei "b«mt

biseric ca toi

coMa

sams.

Je

tf«s«l

oa l»* 1 » 0 »'^

F 0 *a«i

s .

.'î«-/gS

Fumtorul

m fc«««ca l»i

seofe ..la fumtorul .Aprope it Bl «iei 3e stat «„

Lfr

,7

pas; cact,m^arf

n .«n.-c,sea,ro P fC ca toi

.

seruiâ Lsfi«»*le icone-Jesfinta cruce sih

I

J>.r-

'Jg

jP

prea Jt-

|

- catîgan delae

b««»Wt cfumarea tutunului siat^e^ SW &> cw.iv la& aces£ War ai Wîui «erav.

tIlU

,

|,

si

tru moravuri tatl»n i'ive'd, si

ce

.

P„om, cinci parte

i*

,

ca se nu

vad

ce

fac? a pica din

o scdte

al*

.

,

el

.

aVie siMn.ufc.rea

numai

-Iar

cei

si

care

cumai

cuv^i^

este oclatire

cutremur tare

nupoteji

i

locvl

cuviine

:

madut

eiî

cel-

siporne

zdruncinare a creeri

unde sade,

Sntos

si est de aicia

:

-

mpingeu

jelesc orcanul

si

ca

nasul lui, ei-

«pv«

mir.suluilor, t'noeiwini singuri

„foii se strige

.

m

va a str

sau" se o

ca o frr«V>iie ie cor«

nas ,pu<mitcrul <âke,

„lor atît de tare, încât

t

pwsone

celor.lalfe

cine tforavul Iun, rnvâta, ca'nd are

„se strmutarea,

<T

sortind- se

j

i'niinfea alfar», se

degetele in

t*r»l*i-

d ,3CMS ne

ca.!ara*âW

„uima" rn^retoare sittrrWare

..t"«,poro;3t âl

invaap"-

.«tbrea

na? i acea profia t'ina,iao T rin.'.

XukifiS» deanu resuna

f

ssi

imaitnirave basmale miiniea

stau cu

,-mufc

L

mojic esii gretose, celor

c>

c'ci moravul lira

cin e.va, nici cisiar

pektfs'a

turt**

[iri

pgâne

sterpe nasul,

.pe nâri

iha

si

S deîpretoesc

!

si face

A

pre.

vivat ! ete-ca

,c Jumarea

J

r


«

'*

Ir 1

'ncepindu-se, c

de

face pre

ea;

îl

nu

stie

se vedi

om

aceast

un om

de

Wuiana,anv

deart

yofti, ? a«

un Jrtu

de pi ecare ^

i puturos,

un corn strunii

o-itlejul seu,

;

sau

a

it'«

de

i«.as

ri

fum

i

.

mai,

ta», are se vise si

vrsturi

si

si ur'rt

din

nvirtwsc

«

vuef

ne

hrni cubran.

ap

ri.-âl)ea

cu

dresur

dl

câ(

cai:

Sin

si

-

" ml " Sre

ft

capul, are

se simeitî, ,

înva

acesta*. Fu. :

oirvire, cercai, «ai Vise

v «e grea,

sunef in urecui

si

cine nu /umeaji tutun

Katura nosfrâ

gurit

»âVi,B»p cum

ppi,de

°^a "

» simii

odat avei

fra de

s,

fe"-'

&vri

încercare, cel tOSii avet.i

s3-

se pite dar,a seafla,mai cu Tau-

arav,sau mai greos

Vfeodafâ

-

prosta--

£ur

în

frtricesc prin

cel

de&ordau loi Mo*»'*-, si iaurt îuf iason, scbinteî

aceast

laga

o trestie

a Sorbi aburul

sisuflmdvlpre

^jf espiori ayrt'ns.Jtra.

tauif

abine de

se putea

«aiura aostri-

.

a Juma tutun. .Dar mea

«atirtiS de

fot isprava

o ti<raîe de tutun, si

wTm

a

nici

pcatului

-rob al

nas/e «grte.

pbai

-pcat, iar -picai ui

nasU

afuma iutu«,sinuâre

5

poft, t.t>a{r«i »,ea*

o

Iccov.- 1. 15 .--Anssia esfe

na,

™ itS

o jst'fm*

vfamare -

fftitrnulni esfe o

(teia, J-jmstu] esfeaa

acela

c

.

parc

ii este

Dumnea.Yos va'

treac

pre noi. prin a

înduii-

dt densul.

mmcs p:ine,a

^>

ne J.

incefeaz de a mînca

de/ome

vei-rau-

1

;'

natura poruncii».- cercai ae anu oc-aapa,^

de sete veti «uri

.-

Dade Jumat tutun,

cine

neauara

rea * Pofta, mindria.dejmerdarea deprinderea

•.O

Fumarea nitâtei

tutunului si

cei

in

a Iatacului, :e

este necuvincos

reiW i Preoilor,

ca'n

fii

d<

| Ol


ocrfl

ide S e fie

Scandal

,

cuviina ,ar«

ie $,l»s o^lui

dar

necinstit*

Preotul

W,

pre

câ (me cu âw»i sei o tigare

gura' si scot* din nas si din

un fum puturos, iar e

«oof ^ros

<ste piini de ur.

'jhW-.^ t or mgMwitw ? « ''v«iraa plin deacel £«o win»

i intunecSt

«

.

j.-'

-

fegEjr,'^

-irl«**» •

.

:S

t :

si

«speti

cura

j-

ar

.fi

tcsr'SSts

5,.

tffltwS

«al

â

B va serata

,

tarearicese, si ari ia

"iaia!es«vloî;ceiu, înoat ce

LeWtgllM.ca ,2 .

Wu-e

cesmint

vi-rtos-.

a vedea ala ut; pricinueste cretinilor,

.

Car* dar r

a acestei

jv*>an,

ni urttrrosa- sau ce JoJos ?. lari «ai

se

srriehw*!

pline de respect

Hs-

urtnawri Hui

nu de

:ore

jeci si

V

pâmîfif, sifote mofavurile

rc

is.Hs-

llm

ese de ia

la arest. aprind

inui

3f.Tr op

si

scumpul

carele »nfri«i(, sile atr sii^e âl Mîataitwtflui Hristos,

^uri, turnino

proscefe in

irtariceso- Jar vouâ

preste de'nsele

vi txAve Jur»

I

A/mol acesta

-

voi mai e^ra^)

afjtmnca, de cât se înceteie cu fumatul

,

!

mai de£râ>>

ruhiosaii iveti îmi se suferi» setea, decât selepadai prindere a fumatului

pmi

feb

jghr Si «a r«

»::•«

orii. a inspira

P%,

Hv

...

Ore nu

.

si ce „.cinsti

este

«des

«*m

!

pentru rtrtftlc Ta»e

^f*-^

*

AU

^ ""^ Hristort

_

luna tnireaxma Duhovniceasca

lor, ia est.

8 «irexntrtscâ pre

toii

cei tf

i

s;

Mcie

a?

Jaso

.

EKaU neam-, dopâ Cum

an*

pe cretinii

lice Apostolul

h

Pavel.jj.alui B

strniem intru cei ce s«

(bun «ireswâ

cât si pre cei

nnntuesc, si intru

puturos, prin pier ? fr Iar ca'nd pre acest Jum i*—râ siwifluas 3 sorb, care muld nesufmcdnl lesi-Hj

ei ce

c


359.

iS

cum

',

vor

dr'ndu'-i

ca

,

,

zâdîrnica

ca nu , care.

i

buincose, casei

Pentru aceia

socotete

de

ca'

,

cei

arfftiur ase familiei.

-

nici

.

jumare

sisâ

<3e

'

tine Jocul

este siocleîivis'

nevoi frt

cicl'u.i la alte

Bto esfe patima', slalici'wica!

rn

Moscova zice: drenues-fede

omenii singuri

Fromt, pre care natura

ei

care _(uraea*-

«uii .atita de/arâ

aceasta

ase infrinS

pofe

Cu« mkea

catr

mirosind dedepar'

împuit

S^intul Filaret, Mitropolitul

mirare aceasta

sji'nfa" ,

se apropie

cum ar curvi, cci

si

frinrf! lîi

fMM

iteW,s«

tuJun pleo"e

cea

lor

re

i 'barki a/umafâ , si

cugetele

tutun si

|<{ a

du-a demniiaiea

fi

sitniros de via(a,lacei

2ma

si

nu o au

poi

an

fftftfi

,

ast-£eliu de-

i vn felii de noi

-

'de îiranâ. despre care natura mei nuati^îndii ^satideprins Isi sau

[sta au

fcut

rotii" acelei

numrul

îmultit

mai ntcuviincose pop?, si neajunsurilor

\huiait aceia af>{ 3* jtisas'.î'k&i Idr'nantfl

HttV. c.Ior.Ros.l

o-

i.-imai

W??- fata

|

spreacea.

sale .p'cend detre-

Jumrea

de pe urraâ

<g|

ce£ rea si covrrsitore a tutunului si tabacului, este îa<Z contrarie ai claiar sentâ«i< ca'cj muli din cei c«,

)$vmtsi larse

des, s'âu aflat

si crieri

uscai

,ori sortind taiacu]

de prisosit |

, ci

inca

i

si

morte, avendu.

pre cea

c

i -matele

creirh, adese

ia,

care

sine. si

vom

natural

si alcatuitore

fe lipseti

-

de sewstate

,

asa.

-J

sei scurt«i via-

da ra'spuns înaintea lui Dumnezeu

.care nu este niimnea. din

cei ce

.

. Drept-

fumeaz luruians

eii-c jjirao- tatac, senuma'rtunsasca" chiar

m

|

ca ciituete umezaia cea

Ie fumat tutun insemneaie deliunvoie sete otrveti-

(singur pe

"

dup

ajunai; pentru

nu numai

aceaesfe-


jsa

laitate vine. ca nu

ari au" apucai acesi

f

i« ase

Matern

<J.

[, „oravuri,

toii

si

^.„i,

mnfnci

si

~ ol.ceiul

*...«!

viern» ie

si

;

f****8 S " ^_ '

c

;

P

dar

;

0-3

aV>i t*ta»

co««»

d.pisics,

mtase

^ce peaJ f|

ceitnvâftori de-

«wjieeaed

«V»t«»<«3*l.» 3* cifoi

fund,

tkf.^A.^ »

la car. ifl**3»«

înc si filosofi genere «wAd

La .caprto tartari E&strn

sfa'pfni tirui<

iwaJ.tcei.-MW»»»"'!

mar . vaiJ <H»aa aceluia. 3*

«•

*

jayo

de vor ifee ire

^

^

^MMHa^i , mmIb —M* V *"a

J

scut

L.^,

nimic. Jgwere latoi.asa au ajt»«,S ««socoti ie general , au fcut preamul.^ jj«tsp<md': Ci acest olicetu

c

"ktealte rautri. cart

Wincos nu jUti'oe

îi

.

sJe

socoieasc

etfe, toti cunosc aceasta

A&$6

a l" r neputine

I adevrat slbiciune a lor

»

sic

«M vn /oW..C5"ci jiposfoU Uode.darnvtote -nu

Kai

de

nu

M.**»*

cit

fumam tutun, dar sej»—!*™

facem

c su JSM

S*

fun,£nd,au scris f«a

|c

eii

^^ slo

-

fîj

J

«a* <«** -crea-,

Wt

învtura in lucru]

Su

«

.

I

.

«#«

descoperii

*

1

•A

lâcoit. se facem f » Sf<« » cari cu Hrfewâ

frcrfflose

no-arfi ju«St ««***,

kSibts.fe

est.

««

i"nvâtali

M

J tine,

Este .

-rea

mi sunt

ca nune au dat J>u Ml Sileasc la lucru;

îtnnezeu

"bine.

.

sarcu

..

cânuSepo* nimic

înc •**«- tu.unu aj«<«9j BI «

cu mintea -Fvmarea

J,

este

invttur

Jice:

aceiâ, ci omu-î ctrtrcrai-ea în,?"*'*

lt/cru

nimic

si j,.«3

,

ca

sunt JeJoloS

»i. are spori la lucru, si

,

.

lucruri

sc

"!

in<:fl

c mintea

;

ade^

dar dâ si

ii

'

raai

ie itiftm 5

'I 4

»


»

'

36i ,

.

,

•.trft

» # •

».

si

*

»

erinuesu

^

>•>.

'

„-

f

v

•»

.ckl.i

Jururi

,

>

O

"

"bea vin ft»JfafrMftM ? î»d~el.V. a ara a im = r e, 3 l*a- al

^.^i

We.u, .

*;-L,ni

pine »» vciO

.i

^

i

»'

*

y

<r

v

»

B

7

* *

»

ce

«ins

Jsu

f ura

«e

jes de

- Se

t:i

f*; :»,i.',r-rttji

Eu

aice

w sej.n«xi „-Iat ««W « " ^ *

«htt^tohm

ie.of.5 .Jttivml

:$ c«= tS

•'

t "« *

Î

S

-ifnea

-

la Cfhi

*'

rtkrap

âmiaeaS.a, and

»«i

«S

Uȉ,^i

M»,

«**

»'

»

t

»

»

ll^i.e

k

*

Ja«

<!«««<»;

.

\ »?

*

î" n( -

este

_

>

'

" ie 5«s^' aesWi

at

familia

cafea

cfceltuialâ

r««mmc

imoan sen

,lu 'ie

„fim*

^^-^"L7a •

.

'

pti

:

\l a?e §U

«

ii aceasfa

p'rs

de ««-.de

»4k&» A«»"5

,

*

>

# • «

-

haSw.ti

*f?±rjj

»

.

» # »'

...

f**f '

*;

V k

V

»

i

V

-

fnsenaiaie

V' V *\

»

k

DaasaS ec-beWe

'.

#f»ce„. mei orilor

Jo«,«— " -a "-- Ia ^ ,

/

i

W ,f eSi '

1

S

» »

V

f

*

e7i-.ie

«î««

pe

niscâ-vaa*

Se

c„W~J « »^

»

» ** *'

** ».

^*

»

»

,•

i%<"

"(ata^alemne cu nesorotinia e*na,l«ilB Utnt

W<

;» n esi*tire. se

ce St

«ftjjide casa-j

lepda™,. f«ViW,ac. 3S

iî.erit-'

-

i\

» «

.

*


»

'

s6».

4 *

4

S« r Yiftmâftke JejnWere |tch Dumnezeu

ie afumat

JHretr:, care noi tu fumatul ni] ivicîjl*

rt^-*.

*

JVmarea

^V"*-" •

8 •ij^

Patvel

or<tâ

.

»

ct chinovie

lui

*^ s/Woifc era

.<:»

*

*

vecîli .

*» .*stirea Lavta.

I

i'^ssu

^

["^•iului '

»

este

sjjjr^'I dandu.

«

»

»

O

#

i>

si Schit

scris

i

jConâ

Jj,

If

de

asa

•,

iii

regula

>

^°# '>

eii.-*c* :f

sau 3at

-

: "

"

%

%

împreun eu sîn^iSia;^;*

pentru

jj

Prodtom

,

./.,•>

Jost Setul dejmitiY Schitului

viitorul

tot.

Românesc

si

Moldovan

loo de

prin-

cate

a:

Schitul-

prinii

^Sigiliului clunovivlui ...

din

Sfintul

3««Jwîwi Domnului.

prepsrstore

, cs

Mi.-r.tf

scrb

Schitu,4toî

^herâsîm

I

ambele jarti

*

*

Mcma»^ 1*'-

intre

,

d'auna; când

cir

Acest

flP ^V*°^

D Sm ian; care inscriptrunea sigi-

Prodrom

ojiotrîre

*

*

regulanâ starea Schitu- J'ji.

Român

numele

Superiorului

Romanesc la mijloc

*

si de

numele

luat

\^conclucerea

jie-ca-

cuventul.

Românesc

SÎnghiliu

:

j

sifutun

PafriarTiul al Constanfinou-

IoacLim

Jl^ 'K ^eaie

* actele

s

obte

:

cfr

Y^Muî

E

» '»

siîfrop.

cluarilor-

IS^S-luna MarfVe

Sinodul lui

si î

"

«vj.-y

ea lege; si -pentru paca-- -avi -nimic 1 5

{^lui

"**

•#

se ne ie-mem-*.^

Monastirea Sfînlv- <%*'^jf

ca-

;

3e

inapoi ie care nt este

Ai-» de

*

pcem nou înine

mse

,

rj^nanul

!

este si prin Monastirile

de tuto-n

greceti ,i« Sfintul Munte ^tos r

toii/n

pâc*t, se ne injrieosem de

Je

st ne cicpârîa'm

,

*

x «

.-.-su

<

inrici ,

^

.%

^ «

1.

*


-

*»« «*» stuvtti se se împace înfrM sat.

litiu

dup

line consfrensii

âofMh*

apa.

dm sAil.^a

„pottt

««n.

?

corJon

fcea «ari r^ube;

c

»«

ei

"

eta f ******

^a »J

C

cM.ei

aa e

c

ea

"

,

lofi

..

ci du T a

ca

clMe

isclitvrn

tot

sejie

.

treac

cUiotu audat

lacheu,

dup

=are sau

l«£ile|

Munte.

Sfintirlui

#o„ S sun a

«*

PatnarLa c^staritmopuM

JUâtii

„19

avea»

Monasimle Gfafv-

de Motenitori.

petiia cu

!

^ -î^

te«m «««fi*******

1 sila veck

«•»

stare

JLoartea

ae ^'

«-.ca-

judectorii.

dgSif. Martie 9.

«cUoiiW lS

«i

«*>•

-

Serdani

scMui

18?0-

f$«« 4

«Jir.

.„rfwtaî mi,

»3*ti

de

o judecata

Wle atau

arse

C«U«* «â*-**» ««-F^" Petra ÎSSi

1811- sîmon-

#3tei«

sfmtul Pavel la

i

MaWie

sffa<»l

-

^

îl,

Stawonichita-

M < flasirrl mare au-

m joia

Munte Rebele

SÎrW

A!t«andt« I.Obrenovici,«re

cTvaporul ,

P«<™ *

a anal 1896

Luîtat ,

19M

«pu.fel**

sa1on,c, SI

Stele

ai

.

vemt-

sultanului

rm

audeWat laMu»as««a

Pati

Sici

mMonastoa

-A H «lmâ a

r

-T-a.

«esentat la mirarea

,-,,}

«

si

au Joii

si^asca-; »° î"""? 5

M*-?


.

V'H

f^ry<-!sJ#

tire sfartful incvnjiurai de solor iava de argint cu pâine

art dup

Ist

tradiiji

pon.-

5

un3e au Jos(

i

Alicsandru

lot faiâ.. I

Zugravului Natanail.-Al

Sfavroniclita Theoji].. |raa.ca,mui

,

Imacamvl la

IfS

Iar

clîinofifî;

PoliiiS

(.

Eis'aiul Monasttrei

anul 1269. Iunie 3 sau daf ordoneaxâ

c Mefocele

Al

).

Câi-

un discurs

m-

Sf-Mvnt'e

l<S.vrci Jorof(eru,rn

'

liu;

KjE, * -«V,- N<

t,

primeasc

îderafii ca

j ostul

fiscul :.;

tnfir,

liuiba.

grecete

Cuprin

si

rrt-

;:

6-

_

si

;

;i

in "biseric

urma a nu prrmi

Eparhiile BuVaresti .-

IeroJfeifrJ

,

:ntr 'ana

;ic:îr;\

orfodocîif

re fie consideraii

jovcea.- Widdin.- So|ia

Al Anttonie!

IoacW. I-.siArnie 35-

Sofront'e, si aliii

<:\ix>tv.\n

ro;-c:i:i:

c tul arii

greaca

.

Pitriari a] Ct>ns!an*rV.o-pului

destinai de "biserica greaca

lArtrcolij, si pe citi vor cefi

-

plat-

sinod infimpul Pafriarliulu!

Softonie

C,ri*,orie al

iuTmtire; adec

4?1-

Cufaliano, unde si luai parte Patriar-

Alicsand-riei ti

ÎTS

âjtnivîur Mtm{e

sau adunai

Sfutemlrii

Zcsv.t(sniinov\

^Q^^Anlitn

^

vin'rial cu

orfJiTi

Monasririlor

se fie scufie ie ori ee

a anul

A

.-

Cnerasim.-i Cai

EsJ'iVmenuiut

.

Turc sjîijtjoi Munte Muîiarem- Beiu-

s: Serdâri:

in Vilaetuî Tesalonicultri

it

Watopedului la-

.

6 Coiloniusului Hariton.- Al l.

Eleni.

jprin care

|se

41 %

Xeropofauiulu! Evlcgîlrrj

int'iroprnarea Sc^jlui, atî rosiif

llimba France;?. [li-mta

si Al

c Gir vtrnitvrjl).

soldairflui

V

a Proistosii ai Monastiri

si

al Lavrei

Banul. -AÎ

Al 3 Ivitului

,

care

si in scolâ si

;

nu voesc. se

pieton

afurisili-

AH

Patrrarrtnale

crdinile

ca scTiironatiei. incate

Macariapoli

,

Frlipopoli,--

Nisavt, Veltssu, care au început-

'


«

-

363 <

>

f,*/;,

^«.a^ac ;

f, a * -oruaci,

r-aw ca

«

h'ir4Jikt/A'^ j&cvc Monacilor Wdarul,

^

V

tasci

:

£ fVf «« iii '

:

si

Si

-

sc«ela

slavene din

sj.Wl DPwfa

sctil.ulBcSoTocb.la;

(i ;„a

SfiW»i Mu»« . cama

li

ciu»oti.â, ,..

i

<n

-umrul, fegmA

.

=a su«<

H«h« M««-

afmsHi. Mt

•«

creion crU«a«U J* Mj^

<*»

a^se^jasca

Wf— * *

alierea «ftwferloi ,?|rin ca« recuze Rusascâ SjimvV,. Mîcarie, in M«*«««a

\

P

Si

acestea car« va cita

g^Ioacîiini

5$ L.ri-

~*A1

sej.e afuririt.-

cl3c3itirj.*Palriar!li3

Consfantincful»

Ale?-

f

K=5=;^r= pi v


V

Xlâanu! .'«atesta

wfyi.

Xenojoni.

Sfavronichrfa.

•ifil

sati

,

t

831- S Sciitul RuSSSC Proorocul

i

împca! cu Monastirea

Ilt>

Pantocratorul

;

dup

;

reiidease luserrca îafredala", sila 1883, su

fr vjfc voie ca st

ci

P.us la Patrieriie

st

si el

cîca.

i-

ae-

*

inlerve.

^

^^Q.-lr.is .imtasadorul

JMMDhR

mult.

da'nriu.

voie, cart

t

sau

aplica,

II a i83 luna

rmas

au ti

S^r'*it

CS

cr.inottra"

denuntafi

.

t

Kelindarului

I

slsteiul

din Creia

cliiliei

Igtiafi'e.-

Treime

St-

to< p e

Rusiei

:a

sjr'ntii

3

le

d

Erarhi.-

Helindarului

I

ero-monanul

Boceitorul

chiliei Iviritici, cu

.

-

~J

ci

grecii'

Je îideasc"

voie

CerniejJ.- Scâreful diliei

%

)

Mois't

,

-^

Burâwl,

din creia 3 s n -, f'

3). Serafim Mosia^kn, Sfaretul

|

nesupuii

mari fvuiiag - i-

rusascâ organic

loc

3: turcii

,

moia

Inno cente

.

ndavului a sfn frntulut

'^Ustaretul

opresc

J Jt

3 in Comitetul Rus-, sc9.1

&z "biserici

urm ai orrî lJ.Varlaam

strai'

£

Jy:,

Sinod

c

stavt-v

Teofil Yatopedenul.-

trâim'ee si durabile, cari

chilii

si

Bcari

,

:

110oo,lire turcesii ,ye care

e limba

cântri

^ si

*fa

din causa lipsei 5

;

cil-liotii

SCi'ntului

obiceiurilor locale

li-

Monastirea stavronicîiita iar *if

,

de

aasu^oin sfepinirea -Irlimandritului

-iu

9^.

Decliembrie

itfste'pinirea cTiinoiitci

care murise, aia datoriei

siâretul

cliiliei

cliiliei

5) Innocentie

a. "'j

a Hei:

Lisvenenco,

«ramul %riul Maicii Domnul '

Simioi) ciojcijrejy, stareul duliei Iviriitcâ Col

Domnului.-

3 Itaica Chiliei

£) Gherasim

,

cu tiramul Mai-

[{j

ZinorieVv, stareul ciulii culita^

Domnului CSiansca-- S) Matei» Boroncof/, stareul

Sfavroniclitei,culiramul intrarea in biseric

(âca,sial 9)- Panteleimon. startful

cliiliei

.

-

numit Mi-

Sfr'nta

Cruce, ou

Ulii

ll

I


i 1

moia

TL a

Caracalului8*fe»»t» odefcfeanal 189?.Parriernia de cwstertfewri rfvfilftl» ca se «/««ere Starea deltrcruri cu

titme de 3

4rWd,

cîirm ffl.-carc

Fîa^ur'da

« WfcW*

a/la £«

se

sfiW

SfiWl Munte. cUia

4 S •

E/sfatie-

%

Milo-potam.

m Mai _|!rico2a*

Jl

If»-

aceast cejortnârin sfsVtri»^, I

konta;

Creia.

navetei împratului

18»S,Ϋ

Ali«ca«eko»ovfct. i»«

II-

»«"^«

lacUia s/iniuW Ion

jLesedmta

Ieron,onaW

cUoW IWsMe

Brast atii»).a

n

» ™«,

aji

«

sui.

« *

comitet de

sia

V*

greceti, care iJfortureszi.siase

'hmmCM^

cont ra

;

i« ^«16.

iaJinfHnte.

cliriîl:

dintru aceîti MtraW"1 .«li-V si 4 *i >ajuta unul ie altul, intrtbuintaU t a represenfsntivor.fi tot d-auna

«

.

"L 9/

1900, Imit

Itiserica Seraiului

Wic^

si

,

cetit

rugciunile ounerei

1 Itrlfe

hi

18£fl

Kuntt f«ft

Munte-,

Wle

ori

lor

*

M

ce

file

«fa vecliime

Ruseti;

£*«fea«i

ta iie

afara,

I

im

4

«<*

«r

Sfmtului

?..««•

**Hv£M»

de

acestea; intri ,

i*» * 8

s/mtul Andrei »

PfWjcA Ito,«i«W <&1S1< au ^t

d« "''anii

'l9O0,el."n£ â deci„ial a

oit.-M

rlaeful

,

c Monak

cu»

/ara deoseVe

Sfintul Panteleimon

Aceste dresuri

fem**»

-

,

drepturile

efa ttmii ).

SJ.W'TT;

6

naiune vor/i,

f.-Si «gal; in

L]

-

de temelie la

Proorocului Ilie. soborniceasca S Scliiului Rusesc lactatul «e Berlin recunite sfMv-

ia

de

U» M-

«,Ptfr*arM ti

f-**

la

,

si

tot

A

d-auna recunoscui

o

f&M Mb.

Sallonicului

-

_

Patriarh.. .

,sa™aiado^at

r r«

din-

( â.il

t

.

de

^«r«t

careau' «tmasti

^

6


-

, f « « #

» #

t t

»

• <

sfitital

aitiainte

Munte

4000, galbenii

se

sau lo ja *x

plteasc m/mai >

1

1

lire, si Yaiopecîui Sin-

ertfe

Autoritatea sjintu.*

.

Munte Dutlovniccascâ

lui

din

•pune

.

mai 5, au

din car? nu-

.

dVentul la nreedi

-(Iviru. s i âl 5 Dicmi

din care se gîittsfe ii din

scoici Aîor.iaoa

golire

rul

sum

se

Mj|î Creia.^

turceti,

turcesc

înt

ca'stturi.la Ministru de Finane ^

Maliogliie

tlopul, unul la

1600,l/rc •

I

maiorul

"Tu"rTesc''di«.

Sallonic

,

irt

)•,

ttf

"J-J^

din Cons!ai:tif{S^_

/iugus*»

si

ottotnane-

ne an

pltete si-bi-^

catr ^uvernvl

rcesc

^

Cojeau-»

frimul Procesor arc

care

»*vJ

turcestijfojoOO^^L

esielei

si cel al %h_s

-

anual a-

cheltuiala clunoiitrei

|(

îVatoped, 3He-*5|j

î.Lavra. .

din

secoo^:

.0 îe->re seni anii «

: -

&0 Moyisstmi

se,

fl.

ijO lire Îs Pairi-t^

se dea

o"ur

*.

/iustriâc'i;*.,^

ISfi

:sts la anul ârit

lâtca

j

ca tndewnisatie_|jtejj

Pat'ncrîiic

unul

1

3 f^Vjlfc Ajoi

_ Cuve. ^ IB'W*^

(SSS. din înaltul

anul

numrarea MtraaliiLr 'Un sjVnlul Munte, si ^SB:^&^BdK*-V 55Î6\ Monahii Elenii, 653 Rusii %HkO B ul jpBfc^-»

ordin, au fs'tvt

sau

u-asit

«arii,

j-«

»»»##•»

• •

* .» • e

t

r^J^l

,

ii,

145 Românit ,-464, Swbii,- Corofonn

statisticei-

• #.».»..«..» ».».„ r

* «

«

f

».*...

.'^^k.-.f

. *H '

Wii^BBcV .

• •


o o

r iatcsc

»

v^ma

s/™c«l<,i

m»(.

O

Ura

*,

«te

.«lei

Zo.dt.-flcarcittm

^OM, «

8eW

d<i/«.ca«

car; ? latcsc.

in;, lagtrvemoi uto-

-

fî:0fc

<

iar :

î£

«**

'onasfcrrile Hfj 7y. *v'

»

ferjiat;!»

torctstf ffcStej* £00O.l«i

*

[onastire.si

'O

î«<™ iMoS

Konasfrile trfcrf la

ct r „:6<a


,

:

*

• •

^

• * +

^Jjf. I

3®>

BZ

p j;\»

totalul

«aiul

43-

^3-

UCaracalu

ijl-.

ttFilofteiv

13

tain 6t -

m

nici

4

nastircstt,

M

,

StâvronicliHa

otu, n tci un usnic

;\ Monasfirtti.

2>

Monasfire«i

,

totalv

30-

4

65

cTiilioii

Rusicu

19

«<5

"vi '

d Gri-J^'

-

,

nici ufi

3

*

icliili-'

eâ1»grrî-

58

'

-

câlutfa-

leti

839

talul

clliliotiloî

333-

Totalul al

-

•.».

usnicilor Sr36Totalul clugrilor intui

l£V.

*-...'«

$ !'-.'

<3m.

1408

Munte

pt«trvV,

statistica

«^v

i

Monasti-

.rilor

-y.

t'o.

(

Ailiotn, lOjusntcii; totalu otalu]

>'

,

chtliofii

-

Esji^mtnu }o cluja'riî

'A

3?- »M

38 clugrii Mo.

«ofalol

i

total

51 pusm'cii

clugrii,

<3 jwsnicit

clirliolif.

£ ori » 4$ cluarii

toiîl- #jj

diilioii

..

4 ciilioti.

ii-

,

.,31 Cnilioiii, fo- tj.

ciiliotrî

«««al» îff- 46 Xtnojul,

rusnic, tofalul %kSj

clugrit

33 cluarii,- l

tm esnic

.

3; câluga'rii

Srnton. Petra

m Sfinfol.Pavel

16 clugrii

Monasti%* cat- ^,

fie- care

.

.

in parte

s? jlâteascâ

'ii

* jir--™ &

-

.

/

-

,-•

con-

t'iluie pentru c.

vi

C:

s>r:ji.

SOS.

J

luLavra

fîatejfe anual la «urcesti

Watopeci,lfi i38cv >• E

• *

*

#

*

4

guvernul turcesc

39l9o si

4o, parale.

lei

f-^

f */

fi.-.


3,Ivitvi-

X3,6oo,

Helmdaru-1

-4,

6) Cofloirursu

Ier

Il6l0, lei-

&"10

Xeropotam.

936o

g, Zugravi/.

8M.0,

Ift,

Filojteiu

îoSO,

13

Siman. Pe<ra,

1

lei

,

îo

si

parale,

lei

,

Dolieanr

10

%o parale,

si

11,340, lei,

1, Pantocratorul

&,

turcetx

iei

15,150, lei-

8300

5iîionivi«

lei-

lei-

C>îlO, lei-

l/, Sfânt vi- Pjvel iOOO-lM.4300,

•15, sfavctmicJiiea

^îi

40-40 ,lei'

Gfi^oricr.

5S50,

15, Esfi£»«nir,

lg, Rusicu.

ÎO,

Iei,

10,050, lei-

{6, Xînoful,

9,400,

castamanH,

lei.

lei.

3,380, iei-

Monaslirile

Munte iflios te

sumtne

lor lor in

rare»

si

kV*

le

si *kis«K«s»i

iurcesîi pe an,

iar

mane.sialie sume

&

cdot

,

tfânivl-

mâi lafesc

f.-^,

Si al-

shtiniiht ,pMWO*fâ-*£

subtinerea ,

i;>.

celui

s»««ni de ea3rn

de "bana -representanii

Munte Îs

Sf/nttjlui ;

y

ie acesfe

eossebi*'

3B\nfr,

intereselor

'itrf

oriiile

:o«ir'ai!Mfiortfi

150

din Salonic 1*0, lire

nepreveduie.

-

thi-"^ -rre

oMB t-


-

Vremea cderea

*v1h '-^5

timpului anilor

pana

i.*oo,

Coa««tt«nopuîffi. 1MS3.. Lorlestc despre yWhktecfonia

A

c rc

tineascâ"

si

;

Iconografia

MtMtin sfiniul Munie-, desp re

&2

fes itsericcasca

aespre studii;

J-

Bibîioticiî; âesprt HoT)0^-r-a|ic

-4

*^ in

4

<y

"

S

/*V

.'4

ca

robâ

£5raentc "»|?Lr

r e,

constatate

zidirri

îi Icoat,

>'

v

fi«

deatuncirj*

ale timpului

;

vedem a«"

pir&tfrile

C

alv*

Monastirif siArstnale, câre

j/

m

v at

.

.

^

a

ceput u( al

XI.

!

v> *

de

«|

, '

si

aprare a Monastrrilw,

A

ife

Xil,î«

deredufej

Jo™

a arsenalelor-

fost proeefate

aii

le

si

h

'

1, ™u"-a

mât m«"

constru-i1 se cons*?"-

i

^CheraBaldoin

dofred. Regele Peloonisului

unilt

fiinev

in

jumtate

,

alifie

dar n» atrmsi

j&at

anâ c;

>j

sst-'jel

C

M«iSSt:rile

,

4

^

» •

'

«* 4 *

<

'

C

4

>

ptr^uriî

Censsantmopal

pe

cestele

Munte

ci de

.si

la

«felia anul veaetiao

-

^ «»

'

conStru-^g

distane

, s:

peniasvki Balcanic; ca

modelul

-

Italia

I«»S a

ale Orteiitului.au ;s

fi.

r-.'inate ,-

sf intui

dup

4

4

in

din Muntele AtnoS;

cuu'dirile

;ir«na<

ffirf ii

ruinate

trnile

itinHiv

ca f ortaree

de

ri^îe .sîrejiv

a.ceîte

'a

astn

acesfe pirguri

Amorei;

si al

ca si

1453, Su

j

4*

4,*. *

4.» • *

rs.


Ogl&ria Bizantina

4^ ^siy

dou

cu

•,

vtacut»

do

Acest stil,

dt sjr'ntul Con

tobi

,

Plunie, pe cate jL* B

%'*"

-i

o"âs?ste

«L* jBfc?U

Mercurit

r .'.°/0 ,

Munte

:

-Wn

f?.» ^ %*%/^!: 0«*%rî

-M.lu-1. si

k

in Biseric a fia

alta"

,

Sunâ-Yestire

jigrveala" asemenea inamica' deaja. p»-

Sfrntul Nicolae. tara in Monasfirea Ivirului

javr zugrvirea ' „•••^ Dr»

^'

t

^

•".*

r.u.'v: .

:

;T

J5

*.'

!

larâ

V

,V, O.CXjr**

>V

mire mirea. ca

Jtj

5

d-ri

;

Tafalin culeaoa

Sulearului

»«S*aVirea a Tatlui s de copil

sfaniulu.

,

. '

*- '#

*

^*

Ss'V*

»

HBtrtr

isMti-

i

Per•

A S^a'ntuL

KumUtu. ju^raviu

**

Maie:-

inâltaiea

ecrlt Si Tot. ritorui,

suni rconr

»

«V,

adec

iconomsll

Isus-

ali/i

Monsstnrea Xeno/on;

1)r

parele adormirea

fesului

s !•>_." r S

in Monastirea

in clsip

Chwr<he.«la

'V

?e

slavcsWei, S î>tti»nex«ssei slawsloviei

3 .Ti

cuWeiv V

V

Icoanei

Monasiirea Waffoped,se

fpârefe in mozaic

'

,

Teoacr. si alin

. /Irferaie.

s-ftciim si intrarea

'^'4

'

Etall'ti

S^întul

'

P'^tii;

»

dr'n

de picturi

Zua'râvie pe freie

;

X

ecsicuca pani

il

in Sf'itvrl

f*°1i

în Ptofaiu

»

.g-

cderea Constai tinop u-1

lui; au irecut la Monalni

1

ci S'

Mvseul

6c atunci Icone fu

sesc

inventa: prin-

Jos:

mainamte

de cu^ravif.

scoli

st'snfrn

*

*

*

• »

pe

s ,.i»u.«-

ju-JAf.^

*

*


»

...... -g... Wtwa.

» • «

Lavrs

a

Mare; toafa

cea

cer

«r.

mod

«n

«StArila

este

a«»»

urm,

8 « dupâ

mandatiune

jL

censfaniinoul

cari

duce

;

' * «

f^ula

i'vfc.-,

** *

*

? ... ,

£

*

•-• '* ,

•..•-,»*•

i

inea-,

%

sau t.« ? i« in

sântul

)os« Jost

unde

>

de lui l»i

vtceicii 1600. v««ieii 4600;

, ,„nir naif

W$ renii

<>

Critt

- firile t.o^i

%

i * *

in

alii

.

o

de

prigonita.

acolo

eferodocsif

de , .

ruinale v

»,;.;*

puiîfid a svb »« pui^s^l

Domnitorii

\<V

.

i

-.,

#

0 ,

^\

c\. f * * o ; •>

| ;

R oman n

SUai-

.

^^*0

,.

;

al

^

°"

v'% „

,

t

*

re -

-.

Rodos

» 9,-

>W .j-^

">

o •

c ,° "

*

pela-^. o

r. 5 »ai «

A\ui in insula

,

C * *

» | J* Q

sco

Con-

ucenicii

*

'

(Jetur

permutat - P

P««silen ?ar. S ilcn

An&l

.

£-J^o; j^jib

iîOO - {.*••,

<3r'n

si

Km*«f»<M in

*

*

'

jj^p^^ «

eAnrc-

11» ,.„e unii ,,«ri la apus. io»::, la râssârii,

mulfe Monasiirii

Veneiia.

focala

a lui Pansilen

afund

\a

k Aficfrianoyul<.erdrjie-

Jos*

II, pela

la de îugravie

3" si au'

>

,ajrop« de jir-

1453, Mai 3.9, sau desfinat

pul ; O» ,s:ar.tino-/^pui;

*

^iamie

£ti

luarea Consfantinopului

dup

.

H

C

U PaleoW : ;;

- *

otisseticâ *u-

transformata.

au

jeapo >, care

si

(

« •

mai £âse S K %

se

¥*1Li(i Cakie Ceamrsi afiii

,

^\

^ $0

PSnsilen

iP^rvita*

,S

,

.:

î^b,y'°

1893.

,u£r*ia

w

q

din partea institui-

eWita sjiWui

cairi

lw\ Mai

of

^

.

Paris. c« eistola âe *eeo-

din

î?

la a»»»!

iJc

1S9S. MiiUet:

data

: =«

;.-

.

precum

F«*c«i

voiajorii

.„risesc

is.onc

-

» *

vt

Si


J?5.


3*6-

BomW

Sfrntul Cuvios Mucenic

SfiWl

cuvios

CosîSn3ie

Curios

Sjinivl

Sr'mofl. Petra

Sfintul

Cuvios loan

SfrW

% 31-3.

Rusul.

simon-Pefra.

Monastirea

<r«S

T.3.

Kicodtm Alb3miv T.3-

Cuvios samâscbi'fl-

Sp'niul

I- fe. faiâ S.

fiiu d«

M*'

T J0 '

'

S5, finii

Motiastoca EsfigmenirSfintul Cuvios îsmiao,

T-

l».

agi-na

Sf/ntul cuvios Amoiu'e, ag,ina- M&

T.

*» tt-

arina TU. ?8£n9

50-

Sfmroî Cuvios Mucenic Trmofteiu.l. 1* Sfintul Cuvios Mucenic Agafan-gM Sj-init

S-Vniul r. i».

jagina

.

Paifrarl al arijraauluî

««

Atanasie.

5*-

Momstffea Cirigo*i0 SfiniS Icoana

Maica Domnului

Moldovanca &-.*U

l-a^ina 6oSCitiiuî

«ninunea

Vâtope

cu

Cuvios

Glorie

un biat

Se faci oite.

T- SI

-arina. 6

H*tâM 8< clugrilor

pkgW

c».

«S«*^

*

si

&U

celor

si

iin


iit Monasfirea Sfavfoiiichifa. Sfiniri £ rari J sale

9

,T-

.

«sina

na

,

si

minunea.

Cu Icona

J

Uona Maica Domnului

Si

Sfinii -

'

îl-

cir 3 niiini. T.13,

Icoan Marca Domnului Popascaia

Sfxnia

i

Q.

î>âgina

S^/nia T.

13.

36

Maica Domnului

Ti3.

sgina

O. "jatina 43-

pama os

i

care

aii

eSeisit

e

kt-

Maica Domnului, care nu

a.u

ars ia Joc

-

-

?îtintii Sfinii" I

culapit-

liranitorta

Sjinia Icon T.

I

30

u opi-

Icon Maica Domnului AcatiSiul.To.pa.g- «*

Srinta Iconâ Maica Domnului Eclisiarli

!3,|jf.

31-

Icoana"

arina Sfr'nta

|

isji-

as-

Sjrnia Icon Maica Somnului EjgumeniSa T

*1ot

'

19-

SîtWscâ Kelindarv

Monîisiirea

S fini

iricolae

Cuvios Luca din Aton. jagi'na

Sfiat-trl

SiVbes'î

Sjiniiiî

-

Imparafi. Simion siSava.

T. 13-

59.

i

Monasftrea caracalului. Sfiritul

Curios

Mucetir'c

ChedVon T*, ?a£i"3

Sjintul Cuvios Dionisi'f .T.f.

CimoS

arina

DuTiovm'c Macarrc Itromonalî

ic-

•'fS-

Ti-

a,'"^ ^


.

Sânta icos

aii»

95-

fastului;

»««a»l«i,afti

ios-

Sf.'niul cuvios Heciaric

pgfefi

ilcsioni.*. pag-

«aica Domnului

;«« na**

sjmta

HocâW

Bitolia.T-â-

florin din

oeTKcWW

» Wafa uparnic

Monasfirea CodomuiSCir.tul

Curios Mucenic cnipris"

Monasfim

Sfini Icon Maica Domnului r.

Io-

agma Sjinfâ

Icona'

S/incu]

P^

'"

1

-

3 3X -'

Cheroniita ibatnna)-

11

Icon Maica Domnului

Sfr'nta

T

paaiowatorvl-

Maica Somnului

Erath reona.T.

10.

T. Sffniu: Cuvios Teofil.

Mlecopo2flia.T- 10 ? 8

Triiscara.T n.

pagina

10-

«&

£

»-

%

pagi.ia

<*

Monâstirea »ro*«iwSfa'nta Icoana

Maica Domnului Acatistul

crini

Prini Sfânta

ZtaA

Nfjon

smintii .

T.

n

-pa^ma

.

I

W

i-


^ 4

K%

*

"

»

-*-

'»-»>>

* • « * * * *

»

S^finfui cuvios

Macarit.

Sfinitul

Iosa_f

X-

31.

Malallos

T.

*

1 ' * "

agina -pagtna

Sftntitul Leonii'c T- 23. Sj-'intitul

'

»

aginS

24

T.

»

pagina

Piîojteiu. T. 25.

Sfinitul

» P

pagina

33.

32. pagina

Sfinitul

Stonisie.

T.

Sfinitul

Dometit

T. 32'

yagina

Monasfires Svlgara" Zu-^t-avu. Maica

Semnului

SfînS Itons Maic

Doranu.u:

Sfjn:S

Sfnita.

IcojsS

Icon

a Sfrnfului

T

ieîtistv.'.

A«r:cr.-:

Mucenic

.

M- 'î^^^f^-^L^Î;

ii

- cv

\V

/

«

Gheorgne, scoi *.

W«Kt

SCsrta Icoana

-

KSHHi *v* Sjir.ta

.*

S-'n:tS .

pagina

Sffniw

Sfini St

t

Sf.; »S<rlrf

â

e!-

M««*

Cn'orgke

.

3in-

-

»

o?-

IcinS a Sfmtulvi «ucenic

v.fteor*fle. ?t«

{1-

curios

Cosma. jajina

25 "Mucenicii

ari

în

9S-

a^

"Mofias^tea Xinofr

S/antS Icoan .pao-raa

I

Icon a Sfîowlui Mucenic Sheorgie; Oin-

.-a.

-\:

a.

3SI.

Hait

Domnului ovirifoarea

»

*

V

i ^-

»


yV

'

w

:

*<

V<^VV-*

,

»

.-.

„ *

.'• ,•

».; •

v \>i 4'»V*

^ v^i.V.'

*

V..**.

>

*

• »

. * • •

I

Sfini

*« '

t S/mti

Icojia

Monasft-res Watfopec!"

-

S:. S

Boinnoitji

5

Oferita

Ptf

T.

«9'

"

Sfrrita iconS 91.

Mate* Domcuiv:

'

:

B lo5 ' sJ.Twime ,«3»se âio •îonswtittnooii

S/fntâ Icoaa

Pariaii sfm(ifi._

>

;*4

* ,*

SjW cmnos Sf/flfctrl

noul Evdocl™.

T.

cuvios Eptmi'e Egumenul

i4gapH,ScWl

SfiW

cuvios

SCmtsji

Sava Ierodiâcomr

Sfmtui denaâie Botaârul Sjr.ituî

&$g|§^:% V'* ^Â-xl

Cuvz'os

ificodM.

Monastic--

T-

«£»a

-

culciwlui-

T

T u. ? aS ina

psjma

J<*

« pa^ma.

l* 1 '

O-f^f «2.

vejfflîmsru.T-il-

SfiW

Sf intui Cuvios Pavil.

tt

-T-

?a& O** Iii-

1*3.

Pârei.

IV fagioa-

IVtanastiîea Yâofteiv-

oni

Maica D omnvlui

dulcta

$*rut*tort-

Jii^j^^fi.^* •

:>


» 9 •

m Sjinful

cvvros Damian.T-

Sântul

cuvios

Smion.

Î.Jjnitrl

cuvios

lomeiie

Sfinutwl S/r'niuî

S/faful

EtaA

?a£!na

5-

.

p3&ina «0.

î. 5-

«

a^ma

Teodosie 1-5-

î^» 5

1,4 "

'

pa£.na

T- 5.

cuvios Filcf eiu.

39-

fS^inî- 39

I. 5-

cuvios Sioniste. TS-

ni

Ivi ru.

Monr,s{r«a

65 Domnului Pocifia T-»?a£ Sfiota Iconâ Maica

'

J

Prinii Sa^tfîo»

Sffniul cuv.os

SfâiJ Sfinlvl

S/fniul

Wi«M«

T.

6.

IeroCfeiu

cuvios

îacov.

Spital cuvios

T

-

T- 6.

Skiul

«

»$f«a-

S

a£inS.

cuvios «ou Mucenic cuvios

„«

Sfintul cuvios rjîntul cuvios

«ucenic

1<>9-

W

M-

ajf«a- Oft

6-

Sjintui cuvios nou Mucenic EJtimie.

Sfiitul

»j«a-

"vios cneoT^he Ivi«anv «. ,,#.» T-6cuvios Ovr.il iv.reaou.

»•

X

tS3

6-

'

*»*M

^^

Ignat*-™ T a$u*

nou Mucenic

Onu^T- 6.

ProcopieX nou Mucenic

6-

pa&na

Monasfrre? eastemanii' di.-i*tt-» Iccâ Maica Domnului »' Crosul A^aion Montul, t *-V&<*

Sfma

f*

J*


38*

Mmîâlia ,!

î«cs

'niipufa '

Romei,

al

^ Damasclim

împrita

aezata

A râse

lturat

ci

*rn

sau

timpul

aleas

totul

nu

de Jaf a"

început ,

este

yo

rn,

cndincosilcr;

la auxul

du

ia

c

ci incor;

o zic

vesseleste auzul .-

i

Irnîba lor.

cu

dup cum

i

pla'cut

care

evîavioilor

vocea vocal

j".

cu-

mai-

« si

ali autorii,

dup

ortodocae

dulce

melodia

|fîr ce. va

A<emii de

au rejormatu-o

vocal

cea

j^J

[

reformata*

opoarale

între

ftSX Run

Sfanul lo*n-

de

si împrumutata

3e la Peri

urm

Papa

Grijjorie

de la Sf intui

reformata

si ,

• armonie

1

'{> pre

irsscriceascâ-

si

si in

inima-

Romniâ

prin "biscrrcile

orae

mari drn {ar.

Studii de

îl

k, >i*

tulovniceasca

Filosgfr'a

Sjmtuî Mtmfe se preda' asHa*£ numai

rn scoîa drn

Creia numita

la Elevii trimiii de

)

cfflm urma Wattoped rii

if

»

'

'fl

^HHu.|

înalte '

:>

ir opol'ri

in

în

anul 1^50.

.de

Atoniadâ

Monastirii

vatturi Duhovniceti

,blimba Elen;

*"•.'•'••"!

.

,

aceasta

scdls

«

sau ja'cuf-

dela-

Academii

desJinfâTii

în care

•>-

pentru ra-

•,

pentru a invta _

si

se

preda invâtâtv-

mari Dascli "bisericeti; Ev^lieme Val

'tî/oT Tfotoehi

:ari

Herson Rusia la

mai

re vrma âu/osfjtiJ

l50 —

pe vremea

impar-

I

;

iii .'••^ » i

**.•'»*•»

ii£*t 4 4

4 4

4».

. .

4"* * *

« * *

r

i

# *

«

^ 4 « *

>

*

-

v

+

> .i

«,

<•


"

wâttoeiî.

Tom.H-la Monastkea

SJhifek: Monastfrii

3iî>îioficile

|

msoif t

,

i

din «tini

S?

«**

flengne;

;

H..'Tra«id" fl

si celle

soave Domneti"

a«;.

siTasso;

iJ^M^simlor,

,

'm Monastirea

Helinaar.

9-

rfl

10-

Monastirea

»

• .

FantocratoruL

DoTiearu.

Caracalti.

Monasfirea

.

Xerooiamu. 6. in Mnstirea Zugravi Bulgara ?- in Monasfeea 8. în Monasti«a

n.v1t«

Filo/f»>u-

B«-

ksvlel.-Li-

So S -

Monastirea Coilomusi-

'în

5-

mai

^

»^, } .f«. Jioaisiti fn Monas-tirea

«4-

il '

privitoe la averi-

;

««k rl^). iar «v«t«i»

H». (

«

gwwJ»?

»Wt

a« Pensula Hfefefc

Cila «,aria.-W

liM^S* 3-

Im -

Manuscripte «lijiost

|^,>'iMetatnaiici

§£i h

a

ai

J«maf «wâfcftwalW*

^IjcârtH i .

c&$p

ae ali

Bi&

Sfiri3<« La™

Domflal

Colicile lor;

siS u

Monaseiri

a£«Sfmtol M<m(e Atos.i

le

Vu

fp

pe

rrîfiat

(HO, S«

a anul

TWTcassa

isr^-m

scris f e

sau

2 ua-

fessr B"ca<»i«â a

.

scrie ser*

-AceActe-

aa

«


te *

*

'+

Mnstirea

li, in

Simon. petra

mm

IH, in Monastirea

i

Qrigoriv-

Acte-

{55

Monastirea Esjigmenu.

!?•

tn Monastirea

(5,

in Monastirea

19,

ii

3<Ji

în sliHul

Russicu-

.

Castaraanitul-

acestea

%6M

Acte.

iii

I

,

au artat

Esj"igniernj>.- si

me

noi slim

pân

ifflparatesti

si

la

anul

c toate

ai tiprii

Manuscriptele din

483,

_

voiajul lui 3in

Mun-

Canîkriuje; I

-1895, rn Anglia Tipografia

Sfântului Mu-

liibliotrcile

Domnul Lambru sesue la

zici

vre-

Pe cfif

ci: ifi1ioltoticilelor.se

Manuscripte, siHrisove-

Domneti.

Botr.ouî Lamiruj tele Atos la

,

Glierasîm-

zice

urmiazt-

We;

3.19-4

lkH,

aiîfosf «zifafe "biblioiicile

'Sântului Munte de învatul Englexi iert Cur.-on;

care scrie

»^»Ctle Monasfirilor^

Stele

,

nu âu'voiîai arafa-

Watiofe^i

Domnului Lanibru nitnie t

gsete,'

liicîioti

Alnasie

mari Lavra sfântului si

mi

81 Mo.

Acte-

.

-

Monastrri

i

lor,- a/ara" dedoauâ Wonasti

cile

fi

j_

31o

Acte-

Acte.

Anei.

Sfintei

4

6a

Acte-

Pretat!

$8 osie

nte

9

163

Sfavronicliifa.

15, tn Monastirea

asa

Acte. Acte.

Acte

in Monastirea Xinoj'J.

13

46, Tn

i

Acte.

.

s/intul. Parei.

ii, in Monistirea

cri

i* scrise Monastirea La-vra

;

c.

fto-

in tott btoîtoti-

descoperit

manuscripte;

pe Kirtie,-

6oo

au

<3inire

l600vffi

care.

3^

00,

3553 pe pergamente, în-

cri, scrise

jeliirtie,

3oopeper.L3

4


-

cuprinde ratnents, tWt? acestea se iconeie ui Dioscorid cu

lat s «te

scrise

V

in

r

conuic*-

ei-

watopcduluKseââ Uliofica Monastmi

»h

MO,

ca« iHoo, coreei, fotre

«tWiN

2t00, pe pergamente-

si

Sinodala titlfocica Moscovei se

si

pergament st acolo

j„]

|p5

ra

nirtie «greceti s/r'niul

Munte

i

in tin

arului Al««« KiliaiWi

rriarlul«. Paisiel-

„opului

Icatfâ

3

ir.

JConsfanii-

dela an» 1655 , elarul Monal1 RuS AT

Isenie uhanov, trimis î« '„1 Munte

t

nifadms; antice,

^ manuscripte ttiffU

,

e

mu!" manuscripte

cr^sesc

Moscovei

h

'

Sfrn

h*d«*. eaVe

Pa

'arelu

Sfcaffl

aela Sinod; ca ase insarcinarea S« îndreptejc

cariile o.serice

ceîe^eceei .ti, (Jup tf

sa a eresului

irit in

J"> ca Roia;

«enesc colnicilor clip

f

ilÎthotica' Moscova aela anul

LI. 563,

acte,

Monahalului

care

se ajla

!«*.-«

Munte

,

p,-

v

*">ce

manuscript.

^


--

mm*

Lavra

53

_ tionisiu

HeîmdSru 4

de la

58_de

de la Vafoped

£ljS

Moaastirea Ivim. m

1

îî_dels-

I

6—Vo.

Coilomui 9 —Pantocratorul ?l_.Xfropofamu

3S_Sînion-Pe<r3 l_Sfavronicni

££4.n,caru lO_Filofter'u

10_Esiig™eno3 1S_

«5

manitu-1

S_ i

<.

memvrân

vin ni/

scrise

t

si

irlnic la

âu

,

pergament

uita* de actele ^

pubere

de

vai vâri

Munte

tuîui

Mirate

viacul

Roiei

3e Tarii

tVÎtfj

fost

din viacul

.

.

Pavfl

j^a'cut

.

.«.

imitat

tsioriî

Bulgarii-

Românii

<.

imitat

CoSmx

i

aj*f

c" Elenii pe turcii

si pe

urma

1.

st îl proteze-, atit

cnd-

Roman ii Sf-P<3V«l

fafa.i» >•-

din csuia

n«-am .-Numai Rusii Sunt cari mai

de

deaciesposi

Ietv dr'acomrl

Parcea

Sirbii

sirbesfi-

ajuiati.

Ufoâiacotlvl Sftn

zice

ati

Aionultfi Ivirii-

început

CoSmâ

1903

Re^st

sfifl.

XV- XVI:

de la Domnitorii

X"IX,ati

sftaM Mvnh; adaog

iso t.

al

ne

dar întreinerea Sfîn

;

^dupâ cderea împriei

m

si

Ei au respec-

si

drepturile ascze'raintdor

tului

fet-o

au venit la

ce

sj

credincoi

ia

,

e<c,e

mulii-

tat

sau

pe

care cu toptanul

Engleji, Francezi ^Germani

*^^^U!"i:: dup"

iar

casta-

dara" Printele Gbera-

t

tSBi Smirnscne Esji^menul

^le

4_

sfintol Panteîeimon.

Profatul î.,

iin

urici'uni de

la Srintul-

materialmente, precum


4

A

-

• '

tf'i

&0

'4

St limbii^-

Cmanu, Cto^W'^. Kos i Srrbii , i

ti

ditiunile

X^ii tJ „ m,

#W<*

turnare

et«arl./««i««

pUU *»

T»*» 8

*

b

«,art«x»

«

'«•**«

!


.

k ; 33 es prfcum ad;vercs* ' :rtatorii

V5

Europenii

si iriliolojfjri

sau scris pelar^

c^nrr

Y^Ptotst»." inse

atcr

vi-

si

,

*^

ni Toffl-6'

inprescurfare:

jJ^La anul Miî-BoniJ Monit sau BeL-n._ Btlon Iar la 4546. Lucas. sila 1Î05

Ls-

Ezuitul Braconier-

îjoijPocJifclie- la iîî 2, France™] valoison-

La-

1840,Fallmer3er- La laSH.Mvlltr Lan«-] 0 is._ La !839.DîiJron -

La l8fî,P«psi.-La iâ?6,Ducli«ne-

iStf si d?9,Î5et. cestia

^V'i

,f'a

f

totr

?«n

aievtrpârc"

.

au a

^rlivtîe MonastrriloT

prin catinumene,'

date de Domnitorii Romanii

^MCM» sirl/ii

IV

iesti

precum

celcTa'r':.-

!

Iâ9i,când 3u

Wjkin*r-:

"^C asilie trierat

ei

mai

Barsdii fote

si

{irtcuni

vizitat

,

Munte din -

Sjiatvl Munte.

Europenii de la

i adeverati

Rus pela

mari'ba-flP

îi averi

SJtnlul

si-

German Dxoclaus

voiajorul

:crii suferii

infocafi

i

venite in

>

odoar siacie:

Snâ IH%0}

istorniciî

i^?-'

anii

este-

«are au

sfintele loturi

u

insul

âu

si mai T)trn mult" cercetor

fost cel

mai mare-

Iscusit Ist'omic

;

si

^rhimawcîritul

apoiu Episcop cuiitlu TiS^liriScTii-


|^itr-7unsp« S c^;

«umai

istoria Cfcst^oismului

Oriental-

j

acesta

s<i sejefe

estniral.y

tftiî

=i se

«îitexe aciele ii istorii

I

3 îatriarin .or de

One»

I

'-"

4; a Muntelui

Sinai din Arabia i-|

a M«it»l« .

jftftttj

cercetrile

i

i*te»*i|

lin tors

Li .ri^.^w—

'„i

i

de Orient

nu „ a i aceti

ivirii

r

.

care

'


I

o

;:•

o O

-1

o

A.

c

..

o

-

.0

* 35f storicul Iu: Porfirie, :fce:

Icroj

i.

diconv Costna. Monast. * Pa vel

n

Monaln"

A» care °-'

;

V ^si

i

|

;

: *

J

li

atfpvsw^revâ

la lucrare i

-:o

jcy

r:'.r.-'°

°-

•;*.t)

c

c

O

;

:

* n:'8

°.--«.; *|csrri

'

O

altei

/

Porfir it

,

W

sau formai

>'~

mai

ea

e

tste

Muntele Atlos

p<"»>fru

istorii

împor-

si Ttossia ,172

o.

urma <?';

f

°

V; i

-3

cu

,

mai mulii

_

o.

'

ue

au

Iconografia

1

|

'

.

nuanele

de

aiîi

rtcum sire

o

|*

•>

-.c

•;

'

inoff-.

r.

v/..o_

JOIn. *

a* B "

••<?'

ro

O o °

°

I'

n 0

,

o

e

o

Ic.

o

t>

«

.

o

o

• .

o,

.

.

..o .-

o

»

.

°

-

.

0

»

o

o

.

" '..o

^ 5

O

'-

-

" •

o

•••> 0 °' 0

.

O

0 '

o

::

:

°

o

c

0

O

o P

o

J '

~.

o c

'

0

o

o

'

'-Col

-'<> '-'o '

°

O

'

O

" 5

.ev

o

O'. fO

I

COC cO Qo 0

o O

1

;

o

.0

C O O o o

|

O '/pU '

'c.

' *

* 0

,

C .-

'

i&

'.Vc'v

c

'

O

O

P\° c °/ ° bv'°«

;

o, o

o v

O

o.'

-

o |

o'

6* O"

o o

r

\o

w:'c:

,

0

© 0 o

fri

Ac; ?

o

"•

CondacoMf.

o

O

.

fe'>:«:

o*,-

'\ *

cartau

-

o

o

C

0

:

=>

.

•;

e>,

o o

c-

«'o'--. o;

P.

O V.

I

o

o

seînau-fi,

Academiei Imperiale

,°l

°

'o.

-

f

si cu âdjoforul

rimts in Muntele Aios,e PrtSeJ/nfek

e

0

<\

.

e *&-[fjw3

efe- siaainfiifltaf

- .»

r.

° c

o

lativ la scesiea in ficrson tuclel 1 0 iio^raWe o 0 o oa^ oafeW^ n<uiala soeretâK , a caria 9teseiintt eraSavâstia-

.-°.-*\

:

o

°

° -°

Jjjjjr?,^

sfinie

\p >|

.,

sfi'n

e

toie

o

o

Jv^?

societatea g«.i- -o'

Mestesu*, adec-

tvl

*'

**

i-

cole

tâfio,

si

înfiinat

Eroihenic,

^€Tvasc

0 n'

ai lui, în anul

185?

'

"

:j

1

1 enind in SjaiUtiI-

(fn

o-.

c

°

/

:

>

Mirate ^Ssvsstianof/.c

o ••..o.-.,

-

c

Bjg tj. ^^P"

-politienia-

RuS

:'o'\

c

o

•'

vedni^u-;

Penfrv ca colosa

-

o*-!

,.,

O

Q

,

av-

fe Europenii', Iafa" unii

.

/\

"'•

| #

isvias-

alerga* la JcjSimari

j-<i

Sf-

Atltos

c sunt

ss-pârea

înfundai

|

Mu«>«

Sjinttilui

fctoti

o « |

. .;..1

O

^

|


.

-

JVel. >7

.

atunci Istoricul lui de voragi înlim-

urm

dar mai pre 1

;

.

de un

sl lui,

in

Sâiî dat râ tipariu

traduc enoV se in limba E«<]eie;

LondrS doi Muntei

*1

îchiniHarul

considera

Ipe care il

_

rfanff Elenii

annul-

Doctorului Ioan Comnianola

lfOOi-care

«u

împo-j

mare

c?«

Europenii, este-

si

public*' in Tipogrâji'a

Paiio^rajia aluî Montjaucon; iar in Fran-I

:;sse

ruzeste, in tipograplia

Rusete

de

,

c2e

carre

B raconnier

fa*

•.,

4

catrâ Elenu Macarie.

Canea

aceasta astzi

se

consider ca

raicâpe

n_<g celor-la^^Isiorriicn

Jumenul MonasttrwSofrome-

'intului Pavel

ija la 1863- au

publi-

IV v: Cât

istoricul l'ntitolat-

'SSt multe

conin e-

care

toniada

originale

pro"bt

nscrise;

si

sse tipica-., Iwi'e

rm

schi; pre

nici

cupul

«8?

j.4rlitep

Russ

cupul

Arhiep I

ale tuturor

Istornicilo*

pui

in

de

fat.

cari

Porfirre

j'i-

nu lui

Unspen

in istoricul lui Tlionisie'-j

Xantiei: ciri

scris

ti'rtipul

in

altele

Istoricul

Siti

Sfmtului Munte

sau. Aîtios-


Scris mai L

le-,

^P^i^ * 3Mtt

numai Lavra

<

voi:

ffl««M N

:oi in se

a«ste tâJiottt^

mai ascs;e Briso-

WfV* f-nesfi,

cJe

«.

?a

lecrefe

Domnii

prnrf si SrYbiei, si

MoM S ,:r

toate

Watoein nu si

Si

pHJ-1jiblioficiJe lor cuadele

Moldâviei: le

slave, si sta"-

Românii -

intre carele

t/ni

simt inlinita Români.-

si

rara «*»'

w

corespoentâ cu Tarii-

<H|

imla greaca;


corespode-

af noauâ

nt

Monastiriîor-

ale

in Arlive-

a'streaza

Romi

lor, in limba

\. Franceza",

luaT

k

în fim-

cand Romanizau

ul

averea Monastirilor

•,

î«-^

Meto'eele, MoSiile-

;

Ck»afe la anul sus-cu veniturile lor, scrise mai

Romaneti doauâ dups Moia

.

.

Waiopedtrlui

H

;

Sfini

GW^Vs

printelui Ieroscliimonali GavtiiJ IVTateesctf , si a ieroscliftnonaWoi

^ ^Ilie Vtrle,

an

strica

fost

ctr-poisiosif

Sirico» cu v

J&

f

cu

*

••

»

W or/k

*

«sile

varvari

£

^cliilii

,

lSrau '

.

^

f;

îs--'

' •

iar clââct

prin chilii

>.

«

cel in:::

i câi^î

|f^f3tri-ei Vâiopedirivh

'*

sfrâmând

si zidurile

coar-ati

ftrWâiele; *

Monaseirei, care Carnala

cei-laliif:-

^JH

Ar£ahi-j|J|l

auicai asniuett Komânesti, delaCalimna,

K*',*alor »

t

ioc, de

de

j

Culc ii?., au

dt/pâ locul

internei k

care

• -

j

'

ia* da!

leau ia; Jcc

nu a« o'»»

oc uni

;

si cu ior,-

,

S&ri d™-

srdttsi

s ele scota

ko«. i

re

tote

M» V*

de

/âc?a,gtfr*^^ iau "btui daca mai

'» ;

j

,


mm

v.

SA

IK>

HB^' 7^*'

-

turceti

Odi'e Tomosi

^ Monah :T

{

c.îlc-sr sri:

tj\VJ

M onall irl

V

ii

7> AtWasjic-

8i-i^nS' !; Monahul.- 9

.

Romsnts.it. dela Sfiniri

S3VVS-

,w

toii-

s

i"

cesc

copiii

^ Hali

i

li

^

i

M,nl ' e Câi,nacao"^ Td*'

fnâ

("bii),

din tot

sfars

-.impui

Creia;

la

cam Jafs

tele "baeii

in Munte acesta

efie. alt

caci rn-

sau fattmplat

cuiaVf-

au luat pricin-, pentru aceasta Munfost dai afara dmtot

aii

j'nse tnSi

mnâinte.

,

prrii tarile lor.slti

pre urma', iau lasâi tot c«-

Mai saâvus

V ta?eJ

_c

!

totffi

la Mnstirea

scandal

spin" ; tnmiindu.i

Ipela Mttoce;

c3

cci

Muntele;

^^^^/^i^lW Pantocratorul

^ I^JjS^^^

16 anii

contr .vi aduce i-

c!in

El cadine I

de la ssainitoro-l-

mii Tirjul

ftliu la

Spinii.-c?e unde

fj*

a 1910. «luna iu^usf.atî

.JY~~v*5Z0

Ide o

i.

IpStie

prîds' tilharii-

^^^^-^>f eir ordin

^S^-ÎS

rf

,

ucenicul Preotului Iîarion c-olneano. plus

chiliile

•a

Ilsrion, oâ» I!sr:oa cl:tî

Prîoti! Preottfl

-

-<&~^

.-.'tnar.;s: -

srt::s.

:n

>•

V,

Iscliimonanul.- 6)./4ntim sclimonanrrl •-

*

din scktu Prodroia :sl?girit.-£v JK£

Roman

P;n::i;ir.ioii.

România.. 3 Pro:rotn> 3in România.MU} j:n Ptadt

PSchimonalln}

t

.

nu iau despgubit

Si lot nici

.

a_£i_

.^fe.


396-

***** cu prvlii, «.dea no «a*l*«U nKI0 ijui creia. ms< jrfa* «»*

rmas

iii

4

ifwrfâ,*— *

ase

KWrsfc

innriv/nfa

ma«urt

acesta

ol in anul

'sfîâiiAai Mvnte

Romanesc

j.

Monastirea I>av«; Seralii

sfi

lor

,

i

Proorociri lift,

cat va

,

"-pgSj cer

daca sau cerut drepturile

cu Monasttrile-

e°"âle

A

octomane-I)

sAi*wil«-feg

•*

rin^Monasiirile 1« «sective

inse nu sau eskufsf

clirnoti-

ProâVom>-

Si lire

anu-1

venit

cllinotita -

au pus un t«-

,

ckltuelile

tir pentru schitul

dea

_

ftwtHt-

scris

5

septembrie l90^,ora

3

turcete .au

fosi

~

2 sorburi

in

Marc T â n ^ 1* noori-

De la zidirea lumii

i

'

B

i

U

4

e

la facerea

De

Anii Anii

]

\

Wîvilonv'ui

Romei.

Domnului Isus HriStoSla Kasterea Constâniinocvloi.

itla luarea

Alinii

«oe

Potopu lut

De la zidirea

Latinilor jidovilor Turcilor.

• .

w

anii 800, Stricarea Niniviteniior au fost la vremea Proorocului Ioana; Acest

fl5iie de Hristos,?e

Prooroc Ionna

.

au fost

^

.«viat

si de Proorocul Uitj

V

jfc

O

:


<sri Iau înghii»

BA Sa/o»

Proorocul

cTiîiol -_

t

de Hrisros Iantr {Sd.inlitxe viior Ahaîf si Iatveîa-

xtimti

1a-

iaparârtrici fii

L e<S ca cîiilioiiîor.

A

"

isla%;

na*u*<i

» Vjnort atar^d,

W

^

laraci'iKÎ

*^

«t»*

'

«ii aicea

lift

!a fi»,

I

ÎO.lire .«au *•»

sau m;: <

r-i

f.-::r.

saoioAia

nâ" li

act»! d

j

3

l

uomB

pa jnorîta ta âtiol

inii j o

d« profiri»;

"*

'

|ji

a*a

swtvr-Vmf3** a»au

IcvlMfl si j« ncUtt. ai

J'j

1;U< suprai K Mwsnr.a intrat tflca

atvoci

vropi.tari,

..o;.-:

U

iar

»

rmd.

ctlct

caltganf

a-J^"

^

n. Wi'ni

W

la aliui.ai p<

«* cwipataiu.o,

cv â; daci ar,

act J.

3

,vl

.

«

M *««*

'

,0

:

di la

;

'» l ''»?î*f «

<*•

tuto

itivojîti: îi

« «i

ia

«

Mfrtwa r*«f

L da

J

proT»'"-

*f«-

«r-f-i

*

t» •

taw

Atwn

•** «•

«• ""*'

**«««»•


-

......

>

+

:*-:+

:+

.

55

afar;

atunci

pltete, 3*.

ii

tudriistrl

siroete

se ese

i

gsi

cuviine Monastirea Suprema

cutn

Menfci

va

de

imprejrtoiti ac la

£ard

-

polone,

cu-

patri la

;i

iivor de apa 3

;

sau

*tVi.da*

sscttiM

de piatra sau

,

+ :-»

>

Patimi,

A 3 mini 3c chilie

ii

itvnci

;

va putea

cat

m

ac

6.

Wft^e*

« actul «r

numai unul recunoscut

;

pan la

de propinar va

Actul

r'n

calmri

pogon,

1

rejmuire - Iar a a mia* colibele, cu o mic | propiefar îi daractare sevetuiaînv au motenitorii, aici f «preuiri msi sus.de si «»WJ csca intnnsa i dup cum sau us .

<

,

lugr

Ttttrttor

,

cu

cel

ralorea

ei, di'ndu-i

i

sau

«Morf

celciau 'iuatu.o de la densul

esit

afar

ne împa-candust

pltete Monactitei Supreme

aia

omologhie, ca propietat-

Penh-u sjinîa Ic o na Maica domnudmTfigul C&ra3L.t.Protoftry.

lui Acsian

/vaJIbIh

dup

1916.

«irea delaîise-

fcut, 'i,*ricâ de la Prolatu în CareiS; saii litanie -

rintKg.cuSfinfa

plate ,ca"era.

un

ceas auloat:

.mare secet _,

..

,

«£ ?e

iotfi Pa-rmti

tot

sip'este

;

unde trecea*

cnilioii

i

i'nTfr^ul

stropiri

capa

poporul care trecea pe acolo- -

Iconâ.face litanie cu ia. La Pati si la la Botezi, la Adormire;;

sfînta Iccwa"

cu

«âilii

mainte cu catyî imieri. stroprnd pe

Icdnâ Maica

uonnmlai Acsionita penmi

11

,

la

Iunie

,

ea'nd

5

easta

s/inta

Domnului-

sau fcut mi.

la~custe, ,

strâ-

de trandafir,-

i«»rea

rasooie nunea, sila «eploere, întunecimi , ~ +: -k -k -k

e

Creia, ea-

<xi-

5/-

.

4-

.

-4-


" '

rr

f * p

»: t

* »

* *

,

a

f

• • ^-j*

'

«

» «

i

» *

-

1'

^lati

a îii d»>i Riti

feigal cariia; Arwri

jSwt

«««li»*»» .<•«<"*<

;

'«"F":'

,

t«< eUirfi.

ww

lrklBm«i.f-sâ«!:<Ti

*

»

<

-

«/»»-' :«»' :

giuiflarlar

'

«•-

/

ll '

|«c;«»gM

rbt.

eV«l. *• fc*a,o. « *la

Itrad. ittte ifin*a l;?g*

•'"

•-

~

"1J twm

y

intri

. Pr«ia<tr

V-s.rti-

|J

*

la inapt» in

îl

'irt

W

McnviBim: a*if

::aanâ

Maica

t pirat

mmr?<ri

e

:

3---

j

«vla»iosii cr«

njttant'f

ti

st

ttrv.i-

sfitUa lecanâ-. aici

Simt

»a

ioan*v«co-*

,& WI „ct..i U fotf* a.c.

T , ft , st . e3

.,"•1

^

ca..t /aca

MN.^

tar.»

Pa****,

.ara

aici «rî.

£

* dinau. ta» arau*

'

«.«

^^^^^ « *"*

~

* ' *

" * 4 *

I

o«1

feg ca«i.U

.... d. r .«

M fa*** la

-

i«ermjr.ta:(

pa

«i Mi1i«'lo

Vvi;

tot:

»


--

steaua Bwcau'. i'ul

Ifalia cu

N

Tutuia,

aceaste'lun

sati

început rasbo-

f*

»*»,

si io

M "" M

--raiani.-

nWle ati

i Mai

^rilre cometa"

o

fost

Anul 1910-

stea cu coda>,

i

arat

care

dtrpâ s

mita"

Harilei

«rea

Astronomilor, din Jo,in ro de anii

^i^inti'iu urma

,

artat la apus,

sau*

rssrit

la

luceafrul or

& turcesie;

ele

penete avea 'semne

sau') Euro-

coada ca o ma'turâ o-

î

sre miazâ-zi.

cereti

.;

art din

prepmint-.

sfcut ReuWicS

i

a"ste-

sdiimbari-

Regat

sati-

Portocalia , Si Re

^ga< Muntele Negru,

J Aceast

-pe

de odaia cu

dimineaa ,1a-

3e

in acest an

-

-

sau mai artat du-

sfea

însemnrile Domnului Victor ine [

si

Idm 1910,-pagina l£5i

i6o,

uslicaca in caliodatul Mmerv-a-

c sau artat

i"n

} turcete

1911. ia orele

*fe,

sau ioirorac

mist.riose; intiio

mica, apotu .ca

It

TH

j

dup

caigii

* !

•>'

• 4

4 *

pe

un glob

urma si

mare

# # »"

o stea

clin

«op.

-peste Aton.

ca un fulger sau artat,

din

ce în ce

mai mare]

sau marii jorte ,cu olu-

orbitoare, cu iunefe, carp sau

Jmina'

^^ CoY gb

1666, 16841

anii,

,siîn ?i6iatiwa«'«

,

s}

stins în

mare;

c» ivos. usest

• » •

<«P care-

< »'»',.• • • * »


-'(Oi-

ca «ci Si fa

asia .«.

„aa

o

3a'a

ao «au mai rliyi

i:«s<

M

*««"

*****

Ho-nMia

«W *f« twH

,h,!

T

,

t3 i^'l Q

mftriâ i*»*"»»<?«• «» „ lena OctoAî* an*

si ca

î.

n«3nW) c

««rru;eo«a»aat;

a p itaaTe«:»^>' dup* Ctia*

*m

*V-*

!

«•

<*\

lO.*««oîW> f i>" Ttr:

co«pa»r«

)

-

nrfhMy»*

Sila»

r rm:t t«

ja"*»

M

£

avffV, ao (ac* Tcai»«;

^Lma c: mar,

M

~

?U

^

«'J« s:i

-

"f*"»

a.

^Ut**»:

.

*l^ a T:ts*f«^5 ac '" a

cv d.t.în--

<•» •J^r«f'

M ;

.

J'Lj

l,h^-^ ' ,,

jet

a2. lor


pe % rinâuti, prin

curfe

la po'rfa si îaT>rserics

,

yacul arc de verdeaa* Dafin,

mânesti

5«ti«i

Si

câlu°-a'ri

fofi

;

-,

iam

porfâ cu sfeswruri Ho-

Si Îs

derfd

prejtrr , era -plina

O.

curtea ^iserfi^strîjga jitos—

50, soldai ccff, âti venit

'

in schit, CV 3 oj^ite.

fii; vixidni biMiofica

,

dup

ceia,

^3cu f fermonrile

cvvenife

mîind

,

r-

sau

i'ntors-

rnapoia la Lavrâ ._La3

i 4-

maîfuai'f"

.jlî, de praznicul Sote

lanuan'e

Domnulvi flosfru Isus Hrisfos

^ iv

soldai la praznic;

venit alii

parte cu arme, parte Ja'râ de-

arm£

L

etulS

mesele^

H

Sfrnt'ului

totri"

c

pentru

^

i-

la

Bn^marz.i

^ r»-

la-

i/r)â

re

ca fttoîlinâforif

ycut osii

le a-m

un a

*^iî*

i

când

,

crr psst'e

acum,

mase

ctr

prospat la

si-

mde fote

prini" sau dusla p eseuau prins 3s0,de «clanuri-

Hf

Cu minunile Maici Domnului, si â

Ioan Botejtorul,

piritiiiî 3 pusnfcilor

si

si

pentru ru<riefunile cuviosilor data" fota noptea

alfa'

seostnea.

pescur'nd cu oirejile ,si cu vu1«ful ,siil>e* pentru ostenitorri-

prindea,îidt multe

ori

*,|

V !)

<

i

'» de

»

u,,.

f<: îo*

tonului. Ct

dimineaa

to .-Irs- -

ii

cano se

,

Jew^it i>*

ivii

cer,

ostrovul L:««u,

SMuo

«r-'se

va

fi

1913, orele»,

lumina de riVacînO

3tn .Uofl;

* cvrivbiv pe

'

/^JfiElL' .4

.

îeclicmlwfe anul

tt!!lPîT

VX

nu prindea nimic

sîujeyc

un nooralt ca un

dela rascrif si

1

sjinfa.

pân

aceasta

3ela-

în vîrCul _

uaul îumneîeujfc*


I

I

s>tîre

:?

v3 mai

fi

evi""--

-ijq<V

.

ca intoci

na, au fost

S au

#T10

o

invidii

ceaa e«are;

e mate

stra undt

l„i,U« «a

Uni

inactasfilir-

,

ca-

s.ajla'ima

bolnavi.

WW» J

asBffflpi

v<

-

Itoaa^fdaS ee«#

1

.

„.»

,

Tf

T„ m ma

'

si

httm$i

acolo era

bonat"'

caiv£<"

i

s"

.

ti

in

i

ia

-

C,

frmS


-340i\>

noaptea, sau /acut luminie in TiV(gul Creia

?

Constantin

.lui 1 or

fn ea"

psrtjle,-

tdt't

ca'

avea

luaSc de la Tvrci Salonicu, Cavala.

Tirjul Cârefa

vea care

o

jele, cari

si

ela

f rajmâ

duliile

to'te

Qn anul

19 iS

MV^e

si

a-

cudrS

-

mri

& S^t m

mortr

cai

f.w~^ mare la uscat

dup

ale Sjînfv-

arvneari

cele

morii

2. 3, si

vâ-porâ

"JS-peniru btliile

,

oamenii

,

5a«, c afe

1

nare

in

greceti

in luna lui Itrate, Ivire fi

,

'^^<^Atrgo-s(,fe marginile

^

_In-

Tarei lor,

pune la seriaiorilt lor nat ionale

ii

mar-

orae

si colibele

cu culorile

vapsif

dan

,

"bucurie

;s,iaîte

,

aruncat:

i dup

mari

;

de^î>:

vscai-

ce se/baiea

Rusii, Francezi, E«ffl«B, Italienii BsTtffâ, Sirius, ,

j„

Germania- Austro- Ungaria, Turcia,s

" Jj) ,î ^£ j^J-^'J^-p^'lâ

'ia

«na: era

; -

c?e

carne Jeporc

eonserre

cîe

«u -posmac ie farrica

na la.

M «lineare X

te se

era-

ia la

cra'sit

Jffe ,

,

cade

clar era

* nia«| vaca

i'umafa,-

carne, si este; SiladHe

fina "Woa uniat

ca ii-ma c-prine

mai

2rvncati

"-scat,- "butoie cu unt- âe-

suwca"

reie

,-

Mwntile Negru; _ cu-

;

^actrfe

de mina"

amar

la.

jsicv^gu-

curat, »ra

forfelju

dc îtfeiura mâri-

aruncate la uscatu mân", -fentru "btliilet>a.r<îaneîe, ie la viporale

lj termurile

cv tikle

<Je

mri;

doctorii;

inteafe

\

mâi sau

aeroplane, scînduri lun^i li

junii «rose, strumate (.saue.


£n{

|

« «i*

se

se

stfce^

^ ^

^^ ^

^^îwî l^C^ey' MtfTO

[m^i I

9 de

turceasc

s6r e

,

<

twf ces6e E " I

° S

dmi»^ dfe

nc^

l

«

.

:f-

ar 8i aceasta

a

'LfH

1

,

drn ce

se tf0 sne aS c a

ci s aleaS

...

^

£Vl Creia

fafi «.

îe? „

ince^ta«

ana»ceea eon]

.

^ine^E.-deoca^afa-

secta -*

£*irf<»« s

burlanele, sr^e»»"**

X^uHrfi

T

*H«1 -«W, era

a,a1>r^ca,Polrca^e

I^HUl»

,

ulaorai

Iulie

=

a«l*J

tte;

prte „m-


Scumpirea pini n anoî

191b, ltma August

Creia

crul

si

sau scumpit

foarte, -mai viVtos ale traiului.

i.oca peste rosjat si serai; 1

j

oca prne

,

1

o ,

Alba,

vin "bun

oca

oca

f^oca rac&iu 1

,

t,

j,

curea

,

"bun.

.

încins-

pereche opinci Pereche

loo, 1

rfe

cat

us

Jasole

Pantofi

capatrim

oc s c iapa

sau ghete,

usturoii!

.

l.oca zaliaV i

,

pui de «jaina ocs Dovlecei

H-l .Boii pentru armatele, Franco. E nulele.

B^oieft"

,

sau capra

M'i un °"

f^il,

oca

d?-

gin

ppene

.

l,oca struguri. JHd,oca caracatia,

"l,

metra

de vin.

1, oca talpa li

oca

orpzi.

3e

Septembrie

rutir

3in Mtrntele AcanuIuKcîrn pricina re-

Etffopcan

Speltriui

mtirs

lî.oca.

eo£e 1 ucrurilc-


)

cTunor^

^

în ioile

iii

mserK BiseTici

*.

tfumelt SiPtoinjmel«-

,

...o. tstesofust

toceatw

,

IoTl-

SJ-

Ieiomo- TeodosieSo-

reologu"-

iPvovata,i

Sct-

$6

,I«omo-&avrnl

"Ma<e-

j^irilie

(cu-lcis)

|

%

esctr-

|3,Motia1i Ilarion

Caf^i

Sf Ion *«-

Lavra j

«9-

Provatâ) £âto-

Ipatit

Sf

IX^ Ieiomo- Ttodosie

jl^taiHi KSSt. Sj-Ion

v«V'

||5iIeronio- Ilfe

Bot«-.

1

Foesco- lavta £, Monali climent

aiajma I

catamalîu ta. Monah Sava

pjeromo- ch«asîm cliexi

M-k

Naste-f».' 1 »

sf-âtanasit Sf.

?Svel

Pa«(ot«î (orirl

SJ.

Hicolae.

Sf alerge

vania-

i.cafsala). sffoti

|9. K<mâl> roacli«Bâ««

m

Transîl|

»,Atilte,

dori

lO.leromo- ArsenfJ

c

Uavra .

ProvalS

i

Basara !

\

'

D-lvi, 15-

nast«- N3ici ului

s

stescu. caavaceti

de cnmi Al doilea mina Bisserrci. fatf si f

Tec

.«k-


urnele

Si

Pronume!

MrlîSil Tficu

|l. Utonio-

lescv

K

Monalî

i

rosclim

jude

IrSij'îSCu

C «nsism*?-

|3i leromo. Cos-m

Monah

1-H,

Vichentr'e C.o«p

Ini cea nu.

15. Monah Srridon

Monah

p'.

IcToj?*civ,

"Monalî Igjnafie

2 înrma. B vi chilie

I

,

leromo- visari'on Ra

îtf,

Monah Zosimsn Ma. {eevrci

11

leTomo.

Coljbi 1 1

1,

ealffif'c

cari nu

^isserici-

Monai IJariou^ra^osi jtrd. Bisfriîa N-isturf

îaîa.-

I

I

ftjMoaai

Panteleioion,

Ci'o.

larva ;.catonarl:e.

|3 .Wo:ia]l

Hijcn.

Davra catunaclit

,

C._..-

__^ifeZi.

>

Vi


Schitula Românesc Law, duft M;«

fe^tlios: Anul

Chxlix cu

Monah

1,

bisericii.

Paisieontâ;

t»*l sfW-

îSNari" «.-ii Buna-Vtsim

a

I

Atfgust.-s-

1916

35-

Ir/rs'tu. din Transilvania-

1

li,

Ipioesti

V

,

icwmonaUVi-ttiav». om

;

K««"3

B:senci

Orts^

sofa»**»*»

Ruvw., 6«nB^««» 6, Monah


iSUSJsnrs Tr;iree. omologia Ieromonahul ijfit Serici

fl*bne

,

,

laacliim

Sinod:a

Hramul

,

llr- s - 51'' 5 Do"" -"^

l,

Hramul]

8 Scftîfl]

îisjrici'i sino-

^^A^^f>^6^3|

HVît

HoST'-' IS"S

1

°

3m

sinodia ,

din Transilvan:?.

,

fliMonali

-V^^^^llHII ^'^

2

I^nafrr

TfSStwa Maici Domnului

'

3, IttQtnonah Micolae, Maici Domnului

TToenfce

°1

Intram

r

r.

:«3rsc«:3 ffljk^^Q'V'^

Sinodia

,

I

*

^

I

Trsnstîvâtita.

B*

S

.-.'* ,

N

rf <

*

1

saraTlia-

10,Monali EJtimic Movil,

iHramvl

3,

,

Basarabia-,

îcchem-

Sinodia M-

H,Monall Visarion ^ghe.JîXprihc

dm

gfîniol Nrcolae, 6

Bissst.-ci

OtfWhii

brie;

Sinod: 1

;

Hramul

Sfintul Gteo.

3.

IjtjIeromonaE Spmdon, din Basarabia Sfin'u

jrtca

13,

V^SrnJXj^'

Sinodia

15,

Monah

sfinilor

in

j

sassaralia

O

<5 A

ugvst: W'>{ 7^<rjpa_Wx/

.

V \

g

îîuminc

IsiHor

Dumineca

.

3 iserica

a tuturor

lâ'satului

de sec

i Pavel

Sinodia 9;

Je-

3m

-

9>< ,6

c

T)i

2-

Sftntii Apostoli PetTir

'

,

.Srnodia 5;

Sin Basarabia. 3i-W/&1/./

Merii- .Vinîtc, 5»3îs?a>«'b;s.îîS{-

Sjintri Atoniu: ,a ,

Noeml'rie

Adarmiwa Maici Domnului

i> tica Sale

,

Ieromonah Chesarre

olJ serica

j

Voivozi

•<?

v

1.

'

<•

c


.

mi-

^g":<,erica

l

Mucenic Sf ;ntul

Msre

îumr'rir

cat draia

Mar

9« Octoffllir:'

A^yercminfJ Matei Doiî, dlimitirul

2.

odia

România

,

sinodr'a

10,MomW sîno3ia

I

2

Oraul Hoe.

3-

TtoJosie

,

&

«ssa*al»a;-

-

..

^Ieromonah |

din

Dorojtnv.

19, Monahul s ti

Ioanicte,

d.nTWva^

Snoâia 3"

-

Ro

Ieromonah P«"î' £ "

^,Mc«aW |

Smodia

Ktrnte

si

i OTi

AtîfioS

scliifulvr

I9i6-

cliinoyio-

A^cS*

»3-

Anfia îmesev. Strpenor Ieromonah 60.

Co^na

Francei". 3,

Vr» t :on.^L

5-,

Pâri^rx

L

j

ttfe.H* ,

Dam.an-fost Ieromonah DumittiM

W-


-

Cîurontie

.Ieromonah

Lui

comuna Prouâf a

9-4.

>

Eonetcu

Roman. «*«

judety!

|car.tari "bisericeti, si limba Elena.

Ieromonah Weciarie Kironescu, 180, lii'n

H» Oraul

.

e ani

5, Ieromonah Paisie Lanibrv, llimla

Elena.

,3u!g2ra

si

tareii.

judeul Braovu

.,

tt.stK

Turceasca.

(J,Ieromonan Domefie Ion*««o t

de ani -

Focanii, «CnPtbaa metanie

Konastit-ea Dalliaufi

,

comuna

deani sicele

?0, c:i)-j

Iran

[silvanii-

£

Prmen Teodorescu,dc'âni

^Ieromonah

din Oraul Plcesti. judeul Prahova, *i«îiaH lisa

Elena-

Ieromonah Iosaf Ionescu. de ani

Oraul JComuna

5l.cJrnl

Craiova. jucletui Dolju,

8)Casian Petrescu Ieromonah ga'îtcsti.

yActui Ilfovu,

•,

de ani

o-

tie limlaBul

9iTeo5ilact Nreulescu Ieromonan. deanidin OrâSvl Ploesti. judeul Prahova,

fie-|

llxVnfa) Elena".

10 .Ieromonah Siwion Ciuma-nîra, Comuna I

Stre

lemba

.

Maiovrstrâ

Elen,

.

.

judecul

de ani,

Bitolia;-

s: slava-

ld, Onujrie Braiu.Ieromonân

IComuna Saiu.Lungu, judeul

,

de

ani

£râov

M\

dini

Trat f1

*

li?

f

Isilvaniâ-


C

W ,I«romonall Atsmh Mândrea Hu:,

.

d» ani

,

-4.

*M

Oraul |

grecete-

stre

de ani Hi. 13, Ieromonah isito Pufescu,

zomims

tie CaVja, judetu Tutova. Plasa Twjir,

lom jckwtM.

"f gj, 0 (5 ! a Onll

de a«fi 76. 15, InnoclîCtuie Grigorcscu,

Mui;

jv

dVu Teleorman

,

°" s "1

de anii

lîlcâliojî Badulescu.

fi,

dm

comVna-

Plasa TirguLi de jos-

4&PafWi« vrgata,

de ani

pl<"'''"

MM

ft

Prahova-

jiuâ'eul

18, Aviv.Bfocon Raffl

19Uofro

1I fe

wi32.CdmJvâne5ti.jJ.Fo;c,V

S-P»P«-

Jft culescu.d< J n:M,

HmMg*

Monahiidm Oraul

19,B 5 vid Sena*, de»i?5. slava"- Elena.

limbile,

Rosca.deani *0, "Neofit

&1

Neofit

i* C«*»«

gfc

GW^hictanu,

sov C or «siv Transilvania. Nkhita MiKail.de ani

.

M.

Coouma

din

67.

Chenadre teCanetcu.

Focsencant,,

%S, itill carte

deani

* Mt

UA»

slava

si

Lanibr.no.

* an.

?3.

„nii: cu carte sth

«ti.

"

fS.

0.

Cosie^i-

3« Oraul.

dm

Oraul

d-

am

Fc,

Elena-

oraul Bucureti

stieli"^ 3 Elen-

îlG.Vucul Dra^omir.

t,Ue -

c^tuna. Sra

de ani

Prahova. Bfrvari. 'udeui

^''îm.Antcn.e

Brila,

srTurcâ.

SI. d;n Ceaun.


-

ii,.. di^îTfc^TMtfitWltl

n J k

'

Qr,tiMiZrf caracuda.

V> €?4l B

i

fU»-»^ T « uch"

âeaai

Coafwil-

scriitor

iS. iHflsi'i 5r$*.an. * judeul Mckdi'nr.

«««

cat<m« Kile»

«i.

«f&t»

scriitor la Istoria

a4ri:î

lui Mu*ii« Ato«-

X9, Sera/™ ittttW,

0ras

>

Cra "

ul

rova30, Cliaent Oancea

,

ani

<?«

PraWa-

«fefc'i&B^

Telajcn. fudetul

ff#

3J,Hris(ojor.' Constantin

.^fl

:î;

:r-''

'

i

;i

'

'

v

53,CiieH«6 tul

comuna valea-

dt'n

60. cta

DJciu, de i«r

ilJscov

^'^jf

S.

Srbru TrawSrlvania-

iud«tuî

Comuna

jflaijfcvHS-

cmfsrei.i-

&W)

d>anr H. dtn comuna

e atunci-

:avala .Turcia

îunutrascu. dea»'

Si-

Comuna

Slanic

jW

FraWade 14, Domitian Mârcu.

am

5?,

comuna tui^a, judeul

Prahova-

35, NiStor Radu.

w-*

dur.

de

ai

5?-

-7*

£i

e-

sifciu

59-

,< »

îg

'if*^!!

39,

^r*'^'4'

F' .4 jf^JS^'^^^Sj-: .

Vf

jj

icil

&h8issiî

3c ani

WihSi

judeul

dsi '"

-

SîJin Oraul Soeeti.

*

s:!r ' tcâ>

******

i

Transilvania-

Scrapion Stan.

I

de ani

40,k«atic Ciocnel, :

Comuni

Transilvania-

j.Savâ RdiAtscv,

R^ttT«'<ftprssov •

CoAori, judeul-

c:mp.u-Lun<ru-

36, Diomid Cuu, de ani

tei

coauna

5?-

de a«i t9,

'

comuna dimboca. judeul |

Tr; .stlvinia-

41,-csentre

WQ'Si- de Jni 5o.

comuna^cri^wv^

*

<#

<-

tl

1

,

.


Ai5

& t*4i»3*^*>iâ.e*

Ut, Iulian CJuorfie. Ar P°Y3,

teim

M.Ermol* tul

&

Jm Bmratiâ

cântrei.

Ilfov,

*£, scriitor

EJtiMio.fc ani

tettAfttrth diani «. 0«sul

Calistrat si:

cântrei

Focanii;

I

.

dcani/il, comun*

Zftlft"

Amar?*; |

Rîmiiicvl ,ViU«a-

I jvditiA

H8, Sit&h

5 0l

^W»

„a.Valea

Basaralia

dm

Mrhailescu.

P «rlfcer * -fiAdc

AdrriCd

jude «1

.

de i

«» «*"^

- «» ^ wâbl3 OfW

5l,Ia=h:n fSt anc S c.. 5%.

de an. 5». Gtoro-onie TudorSn.

Braov

fodeto

Transilvsniâ.

*

de5«i 53, Cornii» Ma»ol. U .

5^,Vic.or ccotfcscu.de aie«f

,

Un

co^.î^.j»*-™"-'

SSSm ttifK* -

'

i

58,

Crinii,

.

,,«>

56,NaJcra<i?Ceroc««-<

,n*

«*> crasul

^ comuna

ani

got**!*-

«««seu.

r»t« Volta V«l« N C..fl.

W«tf»M«î»

«jar

îu<rv:a.

(îi, Ni

nov îi

.

StonCJl/M

38.

comuna

flS:v£ti

-

j'-


4*6-

6£,VartoU;ii Teianv. Tiisani.

tit

lovâ

,

comunadtani J4.jude<u Prahova,

«tfgriTTi,.

G3,LucaBaduhscu,

di

ani

comuna Ocina foi*^ Pra "

33,

:u<rJvia.

Siit

f)4,Yaicriân GofTau.o'iâiii

âu«£ltâ*ck »><

Porfirfe

deaniM

florbw

6fî.Us!-i:

6M*Ar«a

M«Mic.

rcMtântfa

69, Alipie 5

'

'

J» 1

1

judeul

Craiova-

Kdfflo«fa-

«. co»uua Stulo»»

(Braov

j

_

9e a&* 68.ctwntraa

"foniani3,j:ostr<i râsliel la

7l,Mart:n

"«"

d«ai&*sti

dc

Pavel-

70 1 Marâ&i* :i

fc

Petcu

$0,

* Coa».CoTi\>a$i.flo«><m\t

,

^,Csn-:.-:r.i«;tJ tfeîc

Aftnaftv

Ci'mieliu.

cicur-rainjir Basarabia-

Eradcr, sat»

65,

comiraâ

ÎJ.

^

tiw^jiA»

f8.

Cnica. dt ani i5. doi orasui' flotai, cojocari •

i comuna Mogosani .jujcD.-mbovi -

Ioncscir.de ani

!?.

Plasa SSftti.

i,[r:r. t u sufar.cscu.

Je ani sa.

comuna c«krricarica judet.|

Bujtu.lcMtori dt crsi-

W toi

f

}<, comuna I»ritaia Constantinele», dc ani

Micii ju«

Vlâsca-

g^.Parmena

vasiitscu,

dt ani fi

comuna naras» judetusorit

Ilfov. croitor-

53f«

Kasa. cuiva, tie

7^

,

diani ?0-COrM,Cforasti-Moi. jcrd-Rimm

Poveî

76iSavin Cenoitr.

-

Plasa

.

co»:ui:a

ani

ini

Pop:scu. it ani

31.

-t

!

J>3jW'-

Oraul

coiiun;.

VrZICuta judtty

Plocs.;:-

Dolj til

1

judct»-

îs, din

M.Scrcrian WfîlaileSc''d ani

+

Podari-

cinlarr -"bisericeti-

C^'St Angliei eso;.

MjCariW

,it

3«. comuna

Reeo- juieu


W

81. Roman

Iontscu.

dinWâsoi

sus comuna tfcia fle- Plasa-

Plasa

fl^.Fiîarcf Serbon. it ani so M| -purece„ .

-

Plo<sti-

•Rimnieu']- SaVat-

judetir..

/ud«o S«cc«v«-

d«âni30,

•+33

'

.

Fagarasi-

fuictu

WcarpJtiduiescu. * «i*< *

f,MS «f** Bratcov1

catuflv

jude. Teleorman

-rii/i,, wass-

itar-j ani b6. cornut

tefan-

86.

Prahova-

iudetu-

_

'

s

89 t T:«-.o.

Rad trl eseu it**

;! .i

**

Dolj^.

Plasa

PI

-«a

S5

*

Zai " '

,i^ c»st.»*»-j. ** a Brila-

j-**"

iudf,"

GorJ u

Sil? IU-

I'

j

««sâni.

9Jt dehf

» *«»•'

c«rfâ*i

91,IoanM«ntBHnrPlasa

|

România

pd<«

i*d*»

'

-j---.„-.

'JJim'tovt-'jtfo'ftif

f Ja

deani 38,C«nimâ

88, c!i.:Ustm

v a

Româniajuddy Jiei S amoriri.

'

1

,


'

Nicoluv-

gtj'.Estratit

J<

Jm

4

>-

comuna BroStfjri-Rosa»»-.

t

Plasa A*f*?* am'iS ..o*<ma 9J,Ev.o:i .::,Biwit««irde

*

S^arcfa.

;

Doli 1''

Plasa

..

îs-

Pr«hova-

Plasa

QQ j?

71

Plasa

1

co»ivns.TvrcTie«

jh. ifaMmail CuSientioede ani -fu

4»?

^St'IoV-

i" aft u

.

.

'

lOOfLeontre

Spirea,

dc

m*

33.

comuna Corod-

j**4 0 Tecuci-

Plasa

icnd^M

*,

suim iu

pj asa

4.C x>-

, *

1

cot trnu Saifet*»»

105, Senior-

I.

.

;m

j v<

85.

J5

;-|

"' l0 » s

chl - f-" 5

Doina-

Neamtu"

j

CW«"«

cwmma-*?

"Botoanii-

Dinâs« Bolwtff <haai

;s;

jos-

dc a»5 3i .co*t">9

Iassr.

ropovicla,

j4f

tofi,

de

u-feva-

judctu

Plasa

fli|4'«JScfrrnem

î^con^a

de ifli

10^1 Hîiscstom »JPoStol»cli»

m,«

J

Botosanf.

.-

juietu

plasa

M

-" Qu-ra.lTo' rnaru'îi/f.

PaScan-

tarf»

rjfl

d« toi M.eo*.«m* 108- Cosa* fitrjor. jcditu lasst-

mtmW*

sS

lO, Pelican

1

K-I-Caman» ic iu

tio, IsicN-Tri/an

T

t,'

t

jr.i

yva

d< ifli

*1

«o.

Comu •ni

it?

PI*58

îu-toroJt 4«4.K;^.Io n ac>J. 5 .:i.Fc.^afrrs>ca--^n»-. iudtu

'-^'ril v *

mi

-

-

.

^ ^7 <

ii»*'-»

V"..


3' ÎOSSI.

jy.itu

hani

a s:s<:ifyriS.ar)

Plasa

H3iKi]l PetTovici»ie ani

1

sgrach'ste

>o. c.::: ji:

jirj.trBeiîeTU Basarabia-

Plasa 11*4

comuna Both

-29

Roman-

jtrdctv

Bujor

loanidiie

«ermyiu p^asa

ini 25 zwivr.n.

c?e

îaSi.

jirdetv

H5J-'^ r Enacîie £ea« & aa Ccimeflitai&. JtwUv» Corfta -

ta

chi '

K35

fieni

Ttftova,

iudeu:

UJffVvsanvYe "asît Xî

comvnA-

3c ani

jirdcttr-

sirse

Duir.iKiiu

Ivi

Fi'iul

liilivizu.m S"y:«!:

cv lrftbi vsr.'S

cretinilor

^if&wtite

£v:vra>e

B "Cotite

Xîâic*

cei

daruri

Cîâ plin

5<

intru

rc

intru

de vsci

A; slâluiru.o

plin

pururea

Tu- însui -nune lai

Ci viata

:

cereasca- coniorâ

sjrV.t

Raiui

in

r.oi

iivarâ

fstcra

!

'•

Aiirir.itt

!

la -periîe.

înâolwfe

jfa mriri

Arhiereul? Nicoiae Sfinte!

i

^aca't'orule

Rca.'a-te

de

minuni

Somnului

Printe

tntrtr

-noi

J:;ri:'nte

!

Cîn strim tte aceste Cuvinte 0 minunile fale Domne I*t/sc Iffistose* dirfi Pîâîmfsf „cum felfivda tote -f sei i1

R vitit/ifoifele

si dobitocele

uâ i învierea Ta,

<?ela

•pa'na" Ia.

f atrma,mdi?inilti-et^ev


/

0 tcti'f^must*

Si

dulceâf*

Bs sa£a.:co:Kosi(fei lin rir<icivnî« »c3-

li«*ii

Do. iei ari.

Fiiii

Ivete

de >cri.

Hristostfom^ste.sWetey

cruce .sau

e*wMM*WJ-

Kewtesu iUfaO)-

V

JltesK

Pi.Kjori. Terorr

*

Pernele

îeoSor-.

Rurrdi.e slavele cSwwrfWÎ

3 ori,

Ce.de

Rusete .rnuiti»^.

3 ori.

Cr-st de

£«««0 ««««

«*

tfW*U1>iU«« »>**»*>

Ti Spjs:

Mivlvi

Rvseste

^OJi.aei'pn- pe

cDuwnw*)' esU

tri.Sa««.<jei.t« !«««».«

* d£

I.dc ori .Teorii- rvrceste.i Piricroiu.âejoii .tata

de

P«ee«â

Îe-° J

Cd*^**

frtt.

3 ori . sfint-

sfka- jîofc

Buha.bu.ha.lia.loAeEvi-eeste bu* BstottU. >e

grecete

(Vm**

W&W

Sturju.Ticrrn. adec datai ceresc Cocori,

Tws.dc

clirr,

}

Arr,

grecete

>.

'

cvi.rc

«.T W Ti de i0t f, f i£«et 9

Tirrr

.

v«««»âlad««-«t,.««^li.w.

j^»**" 0****^***)=

(#•

.

I.deSori.e turcie

CAifcM

decate

cristo.de

Oi», îfiepsi

p

3

ori.^eceste

3,ori

lS rcecs.c

^sc.e

ito«<'^^- £a 1,0011

dai««K 4*******

î«^'

:torcâ

-

criseca.turcee.isUvenetectui-i «irc«)-

Rw.i.ia

.

Germaniei

.

c

'

M i«ckVât <

*L4«L to»«i.i «Sultanei,

încsiri

si

batanilc

si

Mu

|


4«-

TABELA. cele ce

Mieriilor de

«afla aici mea* Isto

âela

'na i,pana la

S5,fnwfh

Hfistos; si de

aci inaintt.

Istoria,

cu-

cu

om Începe

,

.ia Antic

fcla Anii

modern fn|ie.ea«

iî^,in»aîâ«

Hristos, orae locuitori

,

tWl

la anii A5"0,inainte

1500,

Vulcanii

m_

<3e-

acesta cu

cari era înflorea

W

pa-

de Hrisios-.

naiflie

fle-

numitHrisfoS,era in Munte,

ii**FT*W7±te« c3

Pudica

i.

Imparatilocului ,

6(A,ma : nte-Fi]i P

«taadrum.n-mif

cel

H-359. inain-.-ille

^

Mare Aparatul

«S.inainte; I«fi««*

M«,do««v

»«**«="-

inamte.-Canalullaco.îaMuntelui.irenor. 1,10,

dt Traian uslaspe.laani

Elenilor

iTlHetc». Replici,o S

er.

tOO,

su^e^raUvr^^Polopo^

,4-«Mi

la 8 «r

418

cu

Lj«

&*k

RomaniWaaanulSS.ura-

j


-

puni Itnpirst

i

Seune împrat Sinodului

(Jir;

rat 9 11 -

Roman

Romei

mpirâtri

I

XSO . %$6 d- HS' in îtuii(e 615 d-

an ani

.

slavilor

vremea-

Constaniin. pe

Sjrnful

Nrcfi eia ._

.

Lacafinul

Venirea Hs-

împ-

Magnmi

Dioclitr'an si

Romanilor

si

Leon îneleptul Sii'

V ctvcza, VamntAui.-s^s. Eleni- Vlahi, Georgieni.

?

Istoriile lor; In

Munte

fn sjîntul

-.îm-pla'rilt

cu /UorHi;

,

si

fjloWhia Erso-

pag.

vi iilor

f5.CjTjs^rxi Vrem: clugriei

rntiiu

Aton

dela ani

rt-Hs: locuirea

in Aton

stantin

IV".

Ca P' 1

IttffrS Monastirile si

Catreda 'birrnriur

din

inttmul Împratului Con-

Brbosul

Poo- O isa6

<>

r

S^O.

-pana" la

<tf?(5,

a cil unirilor.,

.

pag. £5-

'

in Aton

clugria

,

8C-

-pag.

cay.

ir-

in Afon,sipri« prejurul lui. ase.

zarea

cluarilor

in acest Munte, pani la al

pt/sfrirea lui de Arabii; dela ani 6?f3,>anâ'

%U

dup

Sni &ÎO. <.ii

[rifimplaVile

al seaptelea

cele

dup urma

in sfertul

vrac pag. 95-

§ 5 AtoaeStiU viac padina.

intîmplari.in al slea-

99.

Al doileâ Cî-U^

S 1 y fem

;

al

Afonului j


clugriei,

Al doilea putui

noei

830,

dela anii

in

dua

f usture di

9ti-

anii

A«M U

830,

i*

si

ta pustie-

vieuiri

intimplirj,^. 4.03§.6. C«l« ditlinie doilefi usKite kionvUU

..

usnici, e V-urrle | a Intrîu ? SJ intului .pa 0'

Mume

Atonului

,

losif.

g.w'. ]f«voirtiele

^°v # -

'sxdeaniailui dela

al

fa-

f„ Aton, in

anii

Mea. a

cluarilor

in

Atoni

SO^

^ î^^*"? g**

Por^WtuUsr u*«aJe

oW, sui

si

-

C5>

Al treilea venire

P^c:

&«aWc

lui.BÎ^

W8--

pa<qina HG-

don

ale

pustre

10^

Aton. pagina

Af

^0^'

-pag;

cele

fi*

acolo

auriul-

a*- «8«oua num.re Ersov-

_

Sm^lilicn.uecret^cr^petra^^m,. Katfc*» J î«P^ wtu -T )8?a si«a5ia .aratului va^l.e '

S.l3.rtl«flfareA

irW Creia,^ n.5-

fi

P«t

i*?-

DeSCopcrfrea^iproslav.rea

ste Petru Atonitul15:

rt>

„.

,

1

Sj«te.cr

m>

lnftfa«* BtW^ Tâgma HO-

&81. 683.-

,

.

,

P««a«»t«

NcnaW Andrei*.?^„

J. ,K.

l

â wV ^emuld

Aioao-Efsw.

w

1

«o-

am'

-

„j^J


-

Scfrbeie leati cii

*

C»*

*

m

§

+

'

.?:

§

»

%

^

î":

_

.

PeitCTtT

-li

na

8£--

Infîiul

& ^

>1 ^

^

I

5î:

Pi

.-.

-

PToîatv

r

a

: :

g>

-.

f.

I

-j

cerca

rr-.cf:?Jor

a

s

Lri Pftîc A<oniti3

S ,

la

tîo«.

jagma

M TfpIC AtM doi Monastiri

ir.

456

''^^k

Aton:-

V

i'apoama faparatoasta

'

,

La

*

Hdt«atjM sat»} Fotocin

pa£

,

«cu-larta

.

^j;

16J-

i?i

I

pagtaa

x ari.

t

-JHl

-

kraelaî:

;<-:

in

i

:aî::.'îf

>

151-

pinfulo: Mufltf .pag

pustiirilor aso-p^a lor Ataoasrf.-

-

^

im

r£,v.

.

s

--.rrîr.:c

a*-

anJ 9Jj5_9ti.ps* !3î f-VS XfJfreA Lavrei.s:

9??,âna

*

Atos,

Venifea (.VYteSvlvi Atanssh

îl

»

tipic a3

*3ui

4^"^

^

-.

H*a*s

*

:

Sj-Mwc

*

j-iO.

î;r:a:ra ocpte

îasetiSl , din

«f

^\ »

S:-

JTyniarA^ ore.care jLti'iî vsstite.care t(n,n al io!ea vrac ja<£. MJ-

Attatwj Atanasie

^

W

împratAri

I* silei*

îlcta'rfrpa iasnintolu! itc-nii'cr

St'thwi

^

rn^^tiW,fi©«^

scrisof» , a

Î4

£asa

*

1

V

Irjrwj-.-;. Ii

tul

-

'•

.

SO-

5

:--ri

At0n€5filf rntîiayîafi pag B9. cel Ksr

J

ML

Of.

B€ pftXS

ii-

* Rcmsn

%Jt '

'

-

*

»

t

O

ag.

.

^

oo«

Cea «i SI

tt

jiu Ato«

.

c $.

^

-

hal isfAnt- ra< ?cicv

«;

I16?;


SîSeU

Sia-M f- Munte

mosfe

>C ulfele ^Ofte minunii

iooi

pa ani

pag-

,

.

pag-

sclinfban.fi

în Muntele Atonului

ani

ir.

«

!t«

9îi,ânS

du

193

aoî. AtliT «oi .pana la ison -a^ fnsemtiaffle c#ecrof Mnstiri altele nici loeurile lor

nu

st sti'u

.,

|

:•-

.-

unde au fost

Comninc SCV isâfea împiatului Alec*s Sfinlului

mise Protului

Aeltfl

:

MV

Valma

al

Da.

Sj-Muflf-Atflasie„catrâ foi Egumenii

[v#«a t«.--

Munte pag

ProtJtfi loanicnie

raportul

stantinojului

m sferei

Patriarhului Hfcolae al Con

chestia sf Munte;

5Cff SOf Cel

ctrplfiigere'

Munte, dstâ împratului

nimof ului

s,

Alecoce

pag

Comnfno

al Consta |

pagii» MS-

ScfiSore. fetriartului împratul

M6-

a Egumenilor sf-

Alecoce

Comnino pag-

nicolae,cat«

Sil'

6o, cJeE^utnefiiraiMuntduitfus hi constantinopullaimpiraful

Alerace

»atf-

fomni-

M ,pe«iru ale lor interese particulare: pag MSRecîatnaf?5 ore Câtor Egumenii A toni ti ,1a apra"

au

'din

voit

rfle;

împratul

Munte „pe

Alecoce C<minino,ca se

iofi "baeti tineri Jara" de

cala f.

ag J4fSctiSOâM,

nttncfuiu:-

dea-

UrU

; |

impratul

Egumenii

Pâfriafhului

"Ira Pj^uljfMunie

selefae nasu-

jiiroTae.

,

tot

in privii


*

* »

»f +

f.

W

• * * *j

sptmlor:

s

SCfîSOl'ea

Balnarlwlui

al

Consian

tinopului ^cire împratul Alewce Conmino. p:45l

DeSfSCef C-

Comediei Ivi Iostcttfe

Vilî(S,fe& împratului ,iIon Hortain,la/bolnavul

colae

.

pagina

c nupote

Sf

Aîecoce

Com-

Patriarhul ÎTi-

S61-

Reclam time,

«{

pag-

valma, s Lavr;i sj.Atnasie.

fiirto

«iiet a unui Monali esff in-

sepsasc

o-

tipicul- pag-

Fafriarllului Hariton,'"6b

/eau dst ft£& la

cei fa'ra*

nacii nefrelnici-

pag-

Tr^VÎ^^A

dejYiu Atoniilor Mo-

isclituri Patriarhului Hari

fon;cutm!a lui Dumneieti, Arliiepiscupul Constan rtnopoîoî

siKoua Roma*.:

arh; pentru

iote

si al fotei

lumea

Patri

lucrrile Atonului; pa^- Sy-

Dela auri V-retnfâ anilor, dela

n

iooo,panâiasm «00,5-

Sf Munte

l»6l, i'ntimplrile

VlâCirl

al

YfeîT.a

CfifOTCri silim

si

Atonului,

-

ÎSo

p--3

si

pa£

dela Domni,

Moldaviei

si in alte

1

393-

Românit, i-

fa'ctorii

moii;

României,-

Sf- îtuflte

înul

pa£

i5oo,pnla

anilor 16oo.pânâ la «oo:

venituriîe deîa târer

A<os;

6

pani la

pag-

lulea,-

V-T«me5 anului

1514,

,

in

sitioerii

Mnstirile

pri -pan ;

la-

466i: aici i'n-prescurtarc

i

#

* »

#

* -»

^


:

V "

!8a0 "

~

ptffi

>

V'fCtn Ca <?Wui

I

/••'

^

ijoo,

>

pan

la

t5 2> !ri5

JfoTlâSilf î

Schituri ,clw"lOVn

si

I .

Jjj

I si

'

'

W

VeîlftU'Tilî

..

Moldavia, la locurile

ffit^«3 din Româîiiasfinte,

Monastirile

f turc

;

arina

i

*

cari iatesc

Vremea .

Si illil SJfll^le Ijniflroi

a$

Zugrviei cretineasc

arina

>

IcotK-

de prin {oft Monastitil»

MuXSicllia

5fudxr

I

ia<£tri5

Biza-n

SJ.

Munte- pre «arc

Iconelor

sji

V

3!5-

padina

Bisericeasca:

pag.

3S%

de filosof fa i>uWnrc«,?.sc-

3S j

soream

ch;i«w Fj™».iW

*iffff

si aJîfe

arina

»

'

j'a'câtore

iMvcemcUi'n

ttonasfire sau sfinit; si minunii» niiiior lor;

3#-

3t"3

Maica Domnului

sfrntfle» cuviosii

;

t|

aniV i»w ?^ s l

timpului

^jMfr'na" Iconografie;

cum sia

u

ba

369-

.-oala c<?*rea Conseantinopuiui. «53-

"

5

350

pagina.

*

.'V/

I

^iiy

• 9 ckuS Romniesti 39

-


ca

afar cîm Munte peTjeti /a>

se dea

us â*ak^«.p< scW-

ChraofrifA a"

RvstSi, âgmS

cih Româneti

Aîlli

3eW

dela zî(îrrca luioiii

396-

la f o6e liaMe

-

3%—

•pa^mS

cklioilor, pagina,

Xieo^fiS

î>9?-

PeflffU' Sfînta Iccna Maica Domnului Avxian <?i«Trigul Creia. (Protatu)

gma

.

a.

395

CometS, pa&i«a

StCA

mt'steriose

Ls.

1312

<wid1..

tertfiurile

Ij ol a-nul

Mri*

ia la D ardâncle

Francezi, Italienii.- cuTuren,

Austro-U7i^aria;

soare

t'n

l?15.Se?a,?r: mortt;

morii; aruncai la ce se

4914

agma,

,

car

e-nt-rtj

E tt^leji »

Germania,

^o^-

1915. Iulie l-la ora

rnmute ck Jimineaa

;

Sj-

kOi-W-

cu cofe. Si ecltfi

anul

Aoo,

Soldai ,£reci rn

CtH'CubeU.-pSg,-

pagtna ^03—

btliile

^oo,

pagniâ,

.sauivaf Salonicu* £reci

de la Ttftci,siau venit

l Mte _ SfeS

,

sau iritat

si

15

o scrisorc


-

429

turceasca âia noofi luminos» la Msârit.pâg-

JT% ^

19« l/a 1916

f?»

_

scumpii

'

*

Munte

,

.

,

'otelucrurile-, si

pagina

cMfi

\

f

farâ

Scii^tfl

%

I^fcf

\ '

'

SfiV.tul

Româneti ,f«

teîerrci

cninoviu

Muttte Atos

StlhuTI

Jylla s/imul

alt traiului

-politie

pagina

laSjinlS

Bulgariei,

T

;

gj

fy.MI

însj

i

de schituri

*os

f.

i

-

Munte Atos.

u Vvohom

yj^iii

«p

Nsctoarea jaswâe

^ âe

*tf

HG-m

1 tS, oarele 9.

S«î

Ungariei, declarat teslei- Austro.

pag" 15

§

pe

-

ISlUuna August

r

y^jjj^/

i dobitocele laud

|

La^l Romiaiâ.

Românesc

pa£ma

.

îttolae;

Dumnezeu -pagina

/^kJ^

mai ales

$CÎlHttl Romanesc Lacu>'n

,^^^7/ '

, '

Septembrie, sau

Si

Mob-

Cllillf MSfi

I*

**<>».

cwitctwit de fâmînt .pag hos-

luna Aogast

i-

|

V

^0 §

^

;

£

^|^§;

;y

Profile for Gandalf

Istoria Sfantului Munte Athos - volumul I  

Istoria Sfantului Munte Athos - volumul I

Istoria Sfantului Munte Athos - volumul I  

Istoria Sfantului Munte Athos - volumul I

Advertisement