Snellas lese- og skrivebok, bokmål, utdrag

Page 1

Runar Ragnarson Brataas

Snellas lese- og skrivebok er en håndbok som skal hjelpe deg til å fremme elevenes lese- og skriveferdigheter. Boka er i hovedsak ment for småskoletrinnet.

Snellas lese- og skrivebok

g

– en del av Magi-universet

rin

Snellas lese- og skrivebok

ur

de

Snellas lese- og skrivebok inneholder små og store lese- og skriveoppgaver som utfordrer kreativiteten. Her er det også spill som elevene kan samarbeide om. Oppgavene egner seg for tilpasset opplæring i full klasse eller for elever som trenger flere utfordringer tidlig.

fo

rv

Snellas lese- og skrivebok består av ferdige leksjoner med kopiark og aktivitetskort. Oppleggene er enkle å ta i bruk og kan tilpasses til ulike grupper og alderstrinn. Hver leksjon har en veiledning til læreren.

gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

9 788249 221103

Snellas lese- og skrivebok Bokmål ISBN 978-82-492-2110-3

En del av

Magi-universet

GAN Aschehoug

U

td

ra

g

Snellas lese- og skrivebok og Magi-universet følger Fagfornyelsen og norskfagets nye læreplan for småskoletrinnet.


Til læ reren

g

de

rin

Selv om mange av ferdighetene som trenes i denne boka, griper inn i hverandre, er det de to ovennevnte ferdighetene som er vektlagt. Aktivitetene må sees i sammenheng med læreplanens kompetansemål, og flere mål trenes ofte indirekte og direkte samtidig.

Hvert oppslag begynner med en informativ lærerveiledning som beskriver forløpet i aktiviteten. Oppgaven «Oppdag sammen» gjennomgås med elevene og danner alltid oppstarten og grunnlaget for aktiviteten i elevgruppa. De tilhørende sidene består av kopiark eller andre ressurser du trenger for å gjennomføre aktiviteten. Hvis du vil, kan du forstørre kopiarkene til A3.

fo

rv

Mine erfaringer med begynneropplæringen på 1. og 2. trinn er at man alltid er på jakt etter å gi elevene flere treningssituasjoner. Videre ønsker man å samle elevene om arbeidet og modellere og tidlig legge til rette for det som kreves for at elevene skal komme videre i utviklingen. Oppgavene og aktivitetene som jeg har savnet, har jeg nå utviklet og latt bli til Snellas lese- og skrivebok.

De er bygd opp med bakgrunn i følgende kompetansemål: • å kunne oppleve, uttrykke seg kreativt og skape egne tekstopplevelser • å kunne lese og forstå ulike ord og setninger

ur

Lesing og skriving i begynneropplæringen er avanserte prosesser som elevene må få tid, støtte og modellering til å mestre. Motivasjonen, leken og relasjonene som skapes, er avgjørende for at det enkelte barn skal få tro på seg selv. Ved å legge opp til en oppdagende lese- og skriveopplæring kan læreren etablere seg som regissør og medskaper allerede fra første skoledag, og legge til rette for at både de som kan lese og skrive, og de som er på vei, kan oppleve magi fra dag én.

ra

g

Boka er, i likhet med elevbøkene Magi A og Magi B, systematisk oppbygd. Hvert kapittel begynner med en oppgave som læreren og elevene skal arbeide med i fellesskap, før læreren modellerer aktivitetene som følger.

U

td

Boka kan brukes uavhengig av andre læreverk. Du kan derfor plukke ut og bruke de aktivitetene du ønsker, eller arbeide mer spesifikt og målrettet med de ulike ferdighetene. Målet er at du lett skal kunne hjelpe elevene til å påvirke og skape sine egne læringsprosesser, samtidig som de får utfolde seg og trene opp ferdigheter og kompetanse – individuelt, i par eller i grupper. Aktivitetene i boka bygger på fagfornyelsens læreplan i norsk og arbeidet med grunnleggende ferdigheter etter 2. trinn.

2

Til arbeidet med Snellas lese- og skrivebok kreves det få konkreter og lite utstyr. Aktivitetene kan enkelt tilpasses ut fra hvilket utstyr du har tilgang til, og kan gjennomføres både som del av ordinær undervisning og som stasjonsundervisning. Snella og jeg ønsker dere lykke til! Hilsen Runar


de

rin

Å kunne oppleve, uttrykke seg kreativt og skape egne tekstopplevelser 1 Les, tegn og farg med Meite og Vivian........4 2 Oppdagende skriving med Pelle og Paulina...............................................13 3 Timians bildesanger.......................................18 4 Bilal og Elinas bildeoppdrag........................ 24

g

Innhold

U

td

ra

g

fo

rv

ur

Å kunne lese og forstå ulike ord og setninger 5 Snellas hemmelige ord.................................. 28 6 Einars rotete setninger................................. 32 7 Knutes ordnett............................................... 36 8 Erles skriverunder.......................................... 42 9 Rare setninger................................................ 47 10 Timens ord med Vilmer Vepsebol.............51 11 Yngves lesespill............................................ 53 12 Petra og Patricks leseløype........................ 60 13 Sabine og Sebastian rekeleker.................. 62 14 Tre på rad med Henning og Hank............ 64

3


Knutes ordnett

fo

rv

ur

Oppdag sammen Knute er mer opptatt av å samle ord enn mat og skatter. Derfor må han ofte legge seg sulten fordi han holder på med ordnettene sine i stedet for å lete etter mat. Heldigvis stikker Knutes bestevenninne, Knyte, innom med mat til ham. Samtidig hjelper hun til med å sjekke at alle ordene i ordnettene stemmer.

Vri 1 La elevene arbeide i par med å løse ordnettene. Den ene leter med rød blyant og den andre med blå. Når paret er ferdig, leser de ordene de har funnet, for hverandre. For hvert ord de leser, skal den andre bruke ordet i en setning. 2 Lag en mal med 10 ruter på et A4-ark. Kopier opp malen. La elevene hente så mange ark de trenger. Elevene skriver hvert ord de har funnet, to ganger – én gang per ord. Når alle ordene er skrevet, klipper de ut rutene og spiller memory. Følg reglene for vanlig memory; den som får par, beholder paret.

g

Forberede Kopier og klipp opp oppgavekortene til oppslaget. Lag like mange kopier som det er elever. La elevene arbeide med ett oppgavekort om gangen. Bruk en dokumentmappe eller en klips for å holde kortene samlet før og etter bruk. Bruker du oppgavene i stasjonsundervisningen, kan du laminere kortene. Da kan elevene bruke røde og blå tavletusjer til å markere ordene.

Når elevene har løst ordnettet, kan de skrive ordene de har funnet, i skriveboka eller på nettbrett eller PC. Deretter kan elever som er klar for det, bruke ordene til å lage setninger eller skrive ordene i alfabetisk rekkefølge.

rin

Ferdigheter Å kunne lese og forstå ulike ord og setninger

de

7

g

• H vilke ord tror du Knute setter inn i ordnettene?

U

td

ra

Modellere og gjennomføre Tegn et rutenett på datamaskin eller på tavla. Det bør være 12 ruter vannrett og 10 ruter loddrett, som oppgavekortene. Ta utgangspunkt i «Oppdag sammen» og sett inn elevenes forslag i ordnettet. På den måten modellerer du hva et ordnett er, og lar elevene bruke ulike strategier for hvor ordene bør plasseres ut fra hvor mange bokstaver de har. Fortell elevene at de skal arbeide med å løse et av Knutes ordnett. De skal bruke røde og blå blyanter og markere ordene i rutenettet. Hvilke ord som skal være røde, og hvilke som skal være blå, står på hvert oppgavekort.

36

Evaluere og dokumentere Snakk med elevene og observer underveis om det er noen ord de tar feil av når de arbeider med ordnettene. Legg merke til hvem som leser og får med seg hele ordet, og hvem som bare får med seg første eller andre stavelse. Ønsker du å ta vare på ordnettene, kan elevene lime dem inn i skriveboka eller ta bilde med nettbrettet. Husk også at for noen elever kan ordene være ukjente. Modeller hvordan elevene kan få hjelp fra medelever eller deg når dette oppstår. Tips: La de yngste elevene si bokstavlyden til hver bokstav de markerer eller fargelegger, høyt. Da får de ekstra muntlig trening i å trekke sammen lydene til ord.


Knutes ordnett 1 e g g l

Knutes ordnett 2

å e v e n t y r

s e l

a s s e r t

s o t o r d o t e r s y

e n l u k t e s k e l y

s a n d k a s s e o s t

b l

o l

å s e e l g l y k t t

e l e f a n t

l

a k s å

e n l

s e n i g

a k r

i

l ø p

s u p p e o k s e o v n s t s

j e r n e o m s k o

g

e k o r n l u f

j e s a k s o p p e

l e d e o n s d a g s

rin

l e k e p l

o s t e h ø v e l

l

å v e l e k s e l y s

s o l o l

k

l

o r k a n s å p e s

t e l

l e l

a m a

l u s

Magi

i

l

l e o s e s e b r a Ord som begynner med s. Ord som begynner med o. Magi

GAN Aschehoug

rv

GAN Aschehoug

Knutes ordnett 4

fo

Knutes ordnett 3

m a t t e u n d u l

a t

v m u s u t m o s e

g

u l

s å

ur

Ord som begynner med l. Ord som begynner med e.

v e n s ø l

de

a n d e k k o l ø v

i

r a k e t t

i g l o r o

i n n e r e v

i

l d i

s

u g l e m y n t u t e n

i

u l

r o s e i n s e k t r å r ø r

u r m å n e u b å t m å

r

m o n s t e r u r t e r

i n n e s k o r u m p e

u k u l e l e m e r k e

r ø d i

k k e r u b i n

m ø r k e u l

i n n r

i

U

m a s k e u k e m o p p

td

ra

l g e n s e r m o t

s b j ø r n r a d i o

u k e p l

l

s o k k

a n m e l

Ord som begynner med m. Ord som begynner med u. Magi

GAN Aschehoug

i

s

i

i

v r

i g r e i n

v e r o b o t r o p

r a r

s t

i

s b i

t

i d r e t t r a s Ord som begynner med i. Ord som begynner med r. Magi

GAN Aschehoug

Kopiark – Snellas lese- og skrivebok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2020

37


Yngves lesespill

«Yngves lesespill» passer best for elever som har knekt lesekoden eller trenger ekstra leseutfordringer. Spillebrettene kan derfor tas fram om og om igjen, og være en fast stasjon når elevene er klar for det. Spillet tar utgangspunkt i de mest høyfrekvente substantivene, i tillegg til andre høyfrekvente ord.

ur

Oppdag sammen Som monstre flest klarer ikke Yngve å sitte i ro så lenge om gangen. Ofte må han ha noe å konsentrere seg om for at ikke munnen og bena skal løpe løpsk. Yngve har derfor laget lesespill som han prøver å få de andre monstrene til å bli med på. Noen av monstrene synes at setningene er litt lange, men siden de vet at Yngve kan hjelpe dem, hiver de seg ofte med. Hvis de ikke er ute og skremmer små og store som prøver å finne gjemmestedene deres, da.

g

Forberede Kopier og klipp opp lesespillene til oppslaget. Lag nok kopier til at elevene kan arbeide i par eller trio, i full klasse eller som del av en stasjonsaktivitet. Laminer spillene, slik at elevene kan spille om og om igjen ved hjelp av brikker eller tavletusjer. Bruk en dokumentmappe eller en klips for å holde spillene samlet før og etter bruk.

Når de har lest setningen, markerer de den med tusj eller blyant, og neste elev kaster terningen. Markerte felt kan ikke leses på nytt. Det betyr at hvis det er fullt i en rad, går turen over til neste spiller. Når alle feltene er markert, er spillet ferdig, og man kan starte på nytt.

rin

Ferdigheter Å kunne lese og forstå ulike ord og setninger

de

11

g

fo

rv

Vri For å øke vanskelighetsgraden kan hver elev ha sin egen kopi av spillebrettet, men spille sammen med andre ved at man kaster terningen etter tur. Ved å ha sitt eget spillebrett får elevene flere treningssituasjoner. De kan likevel konkurrere om hvem som blir først ferdig, fordi det er terningen som bestemmer.

ra

• H vilke setninger tror du Yngve og de andre monstrene leser?

U

td

Modellere og gjennomføre Ta utgangspunkt i «Oppdag sammen» og la elevene komme med muntlige forslag til hvilke setninger de tror Yngve og de andre monstrene leser. Snakk med elevene om hva de synes er en kort eller lang setning? Forklar at dere skal spille et av «Yngves lesespill». Ta utgangspunkt i spillebrettet dere skal bruke når du modellerer. Forklar at elevene skal spille sammen i par eller trio. De trenger en tavletusj eller fargeblyant hver i ulik farge. Elevene kaster terningen etter tur. Får de eksempelvis to, skal de lese en setning i kolonnen som har terning med to prikker.

Evaluere og dokumentere Snakk med elevene etter arbeidet med aktiviteten. Var det noen ord de ikke forsto, eller som var vanskelige å lese? Hvordan klarte de å følge spillereglene og for eksempel stå over en runde? Hva kan man gjøre hvis det er et ord man ikke forstår eller får til å lese? På hvilken måte hjelper elevene hverandre når de stopper opp i lesingen? Hva kan være lurt å gjøre? Vær åpen om at alle er på ulike lesenivå. Lesing er noe man må trene på hver dag hvis man skal bli bedre – på samme måte som når man løfter vekter eller løper raskt.

53


Magi

GAN Aschehoug

Yngves lesespill 1 Det lå en spiker på trappa.

Jeg vil ha ananas!

Heksa hadde en svær nese.

Det lå en pakke i postkassa.

Sett den i kjøleskapet.

Tone pakket ut av esken.

Hvilken gate bor du i?

Hanen på gården heter Henrik.

Hjelp, jeg må på do nå!

Det satt en dame på benken.

Leo hadde en gul badeand.

June dro på besøk til farmor.

Bård hadde leverpostei i ansiktet.

Vi fikk ikke lov til å leke med pil og bue.

Joggeskoene var grønne.

Vi fikk ikke til å sage ned treet.

Det skipet har jeg aldri sett før.

Jørgen tok med pizza til klassen.

Karin sov over hos Lene.

Har vi mer syltetøy?

Vilja viste fram den nye sykkelen sin.

de

rin

g

Hvor kom det dekket fra?

Vi fraktet bøkene i trillebår.

GAN Aschehoug

fo

Magi

rv

ur

Jens ville spille stigespill.

g

Yngves lesespill 2 Se, der er det en and.

Leif knakk linjalen.

Jeg vil ikke ha blomkål.

Piggsvinet ble redd og viste piggene.

Kan vi gå og se på skilpaddene?

Det ble tomt for dopapir.

Har du lyst på kjøttkaker?

Jeg har blyanter i mange farger.

Har du sett en geit før?

Hvorfor er det en cowboy her?

Jeg vil strikke med rosa garn.

Hvor er det blitt av saksa?

Lars kysset meg på kinnet.

Milo ville spille esel.

Vi har jordbær i hagen.

I bilen satt det en dame.

Storebror har fått langt skjegg.

Lukas tente et stearinlys.

Beltet holder buksa oppe.

Hanskene mine er røde.

Marius spilte på trommene sine.

Du må vaske hendene med såpe.

Det var jeg som fant den pinnen.

U

td

ra

Kan vi kjøpe nudler?

54

Kopiark – Snellas lese- og skrivebok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2020