Gryntes fortellerbok, bokmål, utdrag

Page 1

Runar Ragnarson Brataas

Gryntes fortellerbok er en håndbok som skal hjelpe deg til å fremme elevenes muntlige ferdigheter. Boka er i hovedsak ment for småskoletrinnet.

fortellerbok

g

– en del av Magi-universet

Gryntes in

Gryntes fortellerbok

ur d

er

Gryntes fortellerbok inneholder morsomme og varierte aktiviteter som utfordrer elevene til å kunne samtale, leke, argumentere, presentere, leve seg inn i og dramatisere i trygge rammer. Elevene får påvirke og skape sine egne læringsprosesser, med læreren som regissør.

fo rv

Gryntes fortellerbok består av ferdige leksjoner med kopiark og aktivitetskort. Oppleggene er enkle å ta i bruk og kan tilpasses til ulike grupper og alderstrinn. Hver leksjon har en veiledning til læreren.

gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

9 788249 220472

Gryntes fortellerbok Bokmål ISBN 978-82-492-2047-2

En del av

Magi-universet

GAN Aschehoug

U

td

ra

g

Gryntes fortellerbok og Magi-universet følger Fagfornyelsen og norskfagets nye læreplan for småskoletrinnet.


Til læ reren Det å kunne ta ordet er en av de største forventningene vi som lærere har til elevene i første klasse. Etter hvert ønsker vi at de skal kunne samtale om det dagligdagse, og fortelle om sine opplevelser og om seg selv. Samtidig ønsker vi at de skal argumentere for hva de mener og hvorfor de mener det.

fo rv ur de rin g

Elevenes språklige og muntlige ferdigheter er ulikt utviklet. Det å kunne leke, dramatisere og leve seg inn i en rolle, krever ofte mye trening for at elevene skal kunne oppnå en kompetanse som gjør dem trygge, både i seg selv og i gruppa.

Du har derfor stor valgfrihet til å kombinere og trekke ut det du selv vil bruke i den enkelte aktiviteten, og du får flere forslag til hvordan en enkel vri kan utvide eller endre aktivitetens vanskelighetsgrad. Flere av aktivitetene kan med fordel også gjentas med ulike kopiark eller kopikort. Du kan kanskje lage nye oppgavesett alene eller sammen med elevene dine?

Da jeg begynte å bruke kosegrisen Grynte i undervisningen, var det med et mål om at Grynte skulle fortelle sin historie til elevene, og samtidig hjelpe dem til å fortelle sin historie tilbake.

U

td

ra

g

Mine erfaringer med å bruke Grynte i muntlige aktiviteter har resultert i denne boka, Gryntes fortellerbok. Du kan plukke ut og bruke de aktivitetene du selv ønsker, eller arbeide mer spesifikt eller målrettet med de ulike ferdighetene. Mitt mål er at du lett skal kunne hjelpe elevene med å påvirke og skape sine egne læringsprosesser, samtidig som de får utfolde seg selv og trene opp ferdigheter og kompetanse, med deg som regissør. Det viktigste er at de gjennom aktivitetene har det gøy og føler seg trygge uten å møte noen krav til at de skal prestere. Aktivitetene i boka bygger på Fagfornyelsens læreplan i norsk og arbeidet med grunnleggende ferdigheter etter 4. trinn. • Å bli kjent med og ta i bruk språket • Å kunne leke, forestille seg og leve seg inn i • Å kunne ta ordet og argumentere Selv om mange av ferdighetene som trenes i denne boka griper inn i hverandre, er det de tre ovennevnte ferdighetene, det primært trenes på.

2

Hvert oppslag begynner med informasjon til læreren. Her finner du en tydelig lærerveiledning som beskriver forløpet i aktiviteten. Oppgaven «Oppdag sammen» gjennomgås med elevene og danner alltid oppstarten og grunnlaget for aktiviteten i elevgruppa. De tilhørende sidene består av kopi- eller lamineringsoriginaler eller andre ressurser du trenger for å gjennomføre aktiviteten. For å arbeide med Gryntes fortellerbok kreves det få konkreter og lite utstyr. Det kan likevel være en fordel å lage sin egen fortellerkoffert eller boks med ulike små og store leker og gjenstander som kan brukes i arbeidet. Her kan også klassens egen klassebamse eller kosegris bo og ha en naturlig rolle i arbeidet med aktivitetene – som samtalepartner og motivator – samt for å ufarliggjøre og modellere ulike aktiviteter sammen med læreren. Grynte og jeg ønsker dere lykke til! Hilsen Runar


Innhold

fo rv ur de rin g

Å bli kjent med og ta i bruk språket 1 Første og siste lyd............................................4 2 Å rime .................................................................7 3 Samme bokstav...............................................10 4 Legge til og trekke fra....................................14 5 De forsvunne vokalene..................................16 6 Ord i ord...........................................................18 7 Forklar ordet....................................................19 8 Hva blir det neste? ....................................... 22 9 Hva kan du få øye på?.................................. 24 10 Fullfør setningen.......................................... 26 11 Hvem er vi?................................................... 28 12 Nevneren....................................................... 30

ra

g

Å kunne leke, forestille seg og leve seg inn i 13 Å lese i rolle.................................................. 34 14 Frys!................................................................ 38 15 Å være i rolle................................................. 40 16 Intervjuet....................................................... 43 17 Bertine befaler............................................. 44 18 Pinneteater.................................................... 46 19 Leseteater...................................................... 52

U

td

Å kunne ta ordet og argumentere 20 Hvem skal ut?.............................................. 57 21 Hvem skal inn?............................................. 60 22 Karstens kortlek........................................... 63 23 Snakkeboksen.............................................. 66 24 Fortellerkofferten......................................... 70

3


1

Første og siste lyd

Ferdigheter Å bli kjent med og ta i bruk språket

fo rv ur de rin g

Forberede Kopier, laminer og klipp opp bildekortene til oppslaget. Legg gjerne kortene i en liten boks du kan trekke fra. Bruk en dokumentmappe eller en klips for å holde kortene samlet før og etter bruk. Tenk gjennom hvilke ord gruppa eller klassen er klar for.

Sett elevene i par. Forklar dem hvem som sitter til venstre eller til høyre i paret. Modeller gjerne på tavla ved å skrive V og H. Forklar videre at når du holder opp et bildekort foran elevene, skal den som sitter til venstre hviske den første lyden i ordet til den som sitter til høyre. Den som sitter til høyre skal hviske den siste lyden i ordet til den som sitter til venstre. Så skal de rekke opp en stille hånd. Når alle er klare, sier du at når du teller til tre, vil du høre den første lyden. Deretter gjør du det samme for å høre den siste lyden.

Oppdag sammen «K, Å, P», sier sneglen Snella og peker på kåpen til tryllekunstneren Ivo. «Er du sikker på det?» spør Ivo. Snella tenker seg om. «Jeg glemte E-en!»

• S e deg rundt i rommet. Kan du se noe som begynner med eller ender på den første bokstaven i navnet ditt? Kan du komme på noe som begynner med eller ender på den siste bokstaven i navnet ditt?

U

td

ra

g

Modellere og gjennomføre Ta utgangspunkt i «Oppdag sammen». Skriv navnet ditt eller navnet til én eller flere av elevene på tavla. Spør elevene hva den første bokstaven i hvert navn heter. Hvordan former vi bokstaven i munnen, og hvordan høres den ut? Vær oppmerksom på å bruke bokstavlyd og ikke bokstavnavn. Spør om elevene kan komme på noe som begynner med den første bokstaven i navnet dere arbeider med. Bruk tavla som et tankekart for et eller flere navn. Konsentrer deg om den første bokstaven i hvert navn først, eller jobb med både første og siste lyd i navnene samtidig ut ifra elevenes eller gruppas kompetanse.

4

Vri Kopier, laminer og klipp ut et eller to ekstra sett med bildekort. Skriv den første eller siste lyden på baksiden av kortene ut ifra hvilken ferdighet du ønsker å trene. Be elevene trekke et kort hver. Deretter sprer de seg rundt i klasserommet og venter til du sier start. Så går de rundt og spør hverandre om hva som er den første eller siste lyden i ordet. Når den som blir spurt, svarer, snur du kortet for å sjekke om svaret er riktig. Deretter bytter de kort og går videre til en annen elev. Evaluere og dokumentere Hvilke lyder gikk igjen som første eller siste lyd? Er noen lyder mer utfordrende å høre enn andre? Hva er vanskeligst å høre, første eller siste lyd? Kan det være lettere å høre lydene når man sier ordet i normalt tempo, framfor i raskt? Bruk kortene som en utgangsbillett på vei ut av klasserommet for å sjekke elevenes kompetanse i første og siste lyd. Elever som er klar for det, kan lydere hele ordet for læreren.


Magi

GAN Aschehoug

Magi

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

U

td

ra

g

fo rv ur de rin g

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

Kopiark – Gryntes fortellerbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

5


3

Samme bokstav

Ferdigheter Å bli kjent med og ta i bruk språket

Vri Denne leken kan lekes på ulike måter. Du kan ta også ta utgangspunkt i både første, midterste og siste lyd hvis du bruker det tredje oppgavesettet med ord med tre bokstaver. Videre kan du ta utgangspunkt i den første, midterste eller siste lyden, men gå videre til den neste bokstaven i alfabetet eller finne rimord til ordet. Det betyr at dersom bokstaven du skulle ta utgangspunkt i, var A, må du ta utgangspunkt i B. Spør elevene om de vil være med på å lage nye regler. Elevene kan også skrive ordene de kommer fram til, i skriveboka eller på nettbrettet.

fo rv ur de rin g

Forberede Kopier, laminer og klipp opp ordkortene til oppslaget. Legg gjerne kortene i en liten boks du kan trekke fra. Bruk en dokumentmappe eller en klips for å holde kortene samlet før og etter bruk. I denne aktiviteten kan det være en fordel at hvert par har sitt eget sett med kort.

Det er om å gjøre å si et ord som begynner med samme bokstav som det ordet den første trakk, for så å få trekke selv og fortsette som før. Etter en runde kan dere gå over til å ta utgangspunkt i siste bokstav i ordet.

g

Oppdag sammen Rørleggerne Riv og Rot har en morsom konkurranse når de skifter rør eller stopper lekkasjer. Leken går ut på at den ene sier et ord og den andre svarer med et ord som begynner med samme bokstav. Så bytter de. Noen ganger endrer Riv og Rot på reglene for å gjøre konkurransen vanskeligere. Forrige uke sto Rot veldig fast da Riv sa potte. Han visste ikke hvilket annet ord han skulle si som starter med samme bokstav.

ra

• Har du forslag til hva Rot kunne ha svart?

U

td

Modellere og gjennomføre Skriv et ord på tavla. Ta utgangspunkt i «Oppdag sammen». Finn et nytt ord og spør hvilke andre ord man kan fortsette med som begynner med eller ender på samme bokstav som ordet på tavla. Den første gangen skal dere leke leken på samme måte som Riv og Rot, men etter hvert skal elevene få flere utfordringer. Gjennomfør leken samlet eller la hvert par eller gruppe få utdelt et sett med ordkort. Elevene eller du trekker etter tur.

10

Evaluere og dokumentere Er noen bokstaver lettere å arbeide videre med enn andre? Er det lettere med vokaler eller konsonanter? Bruk denne øvelsen som en utgangsbillett eller lek når du har fem minutter til overs. Aktiviteten egner seg også godt til arbeid med nettbrett, hvor man filmer samtalen mellom elevene og dokumenterer kompetansen deres i aktiviteten og hvor raskt de klarer å komme på nye ord.


bilde

GAN Aschehoug

hår

Magi

GAN Aschehoug

Magi

mann

GAN Aschehoug

sko

Magi

Magi

GAN Aschehoug

fugl

Magi

brev

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

hus

GAN Aschehoug

Magi

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

radio

Magi

side

Magi

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

hund

Magi

GAN Aschehoug

ra

g

Magi

Magi

hest

fo rv ur de rin g

Magi

lærer

hånd

U

td

jente

Magi

GAN Aschehoug

Magi

kropp

Magi

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

frø

Magi

tog

Magi

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

vindu

Magi

avis

Magi

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

mamma

Magi

Kopiark – Gryntes fortellerbok • GAN Aschehoug / H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 2019

GAN Aschehoug

11