Page 1

– VÅR 2014 Barnehage –


Velk

omm til v årt b en a univ rnehag eers!

Velkommen til barnehageforlaget GAN Aschehoug! I denne katalogen finner du pedagogisk materiell forankret i barnehagens rammeplan og fagområder. Praksisnære, konkrete produkter tilpasset mangfoldet i barnehagen. Våre forfattere er ofte midt i praksisfeltet og har bred erfaring og kunnskap om barn og barnehage. Vi setter stor pris på å få tilbakemeldinger og innspill fra dere. www.gan.aschehoug.no

FØRSKOLEMATERIELL, side 3

TALL OG TELLING, side 25

SOSIAL KOMPETANSE, side 8

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE, side 28

SPRÅK OG LITTERATUR, side 15

LEKER OG SPILL, side 29

SANG OG MUSIKK, side 23

TIL DE VOKSNE, side 31


3

se skal? r du dis

ien.

følg ve

hvor tro n? i båte erke. n opp lpe ha tig klistrem rik n du hje et. ka legg. finn ge t i vann har fal ingen og far t an gn Trek rdig te fe ør gj

eskilt. en far ke. er r du no her se tig klistrem finn rik

Fra barnehage til skole – aktivitet, mestring og glede 14 |

Tre kan

T

kan du

gjøre

rdig?

dem fe

r et innenfo elegge på å farg sidene 24−33. , iret og fra pap i hovedboka ant blyanten å løfte . Se tema trek ken uten ring følge stre trafikkopplæ å på el øver åde. Enk Barna et omr avgrens

e rette

å tegn øver på ant og en trek 24−33. ner form oka, sidene edb gjenkjen Barna trekant i hov a Se tem

og skrå

Tre kan

T

streker.

Å begynne på skolen innebærer en stor overgang, både for barn og foreldre. Kanskje forbindes det med å begynne på skolen først og fremst med å lære å lese og skrive, men det er ofte de små, enkle tingene som kan bli utfordrende for mange barn. For førskolebarnet er en godt utviklet motorikk en forutsetning for å mestre sosiale, psykiske og praktiske utfordringer i hverdagen. Derfor legger boka vekt på lek og aktiviteter som utfordrer hele barnet. Gjennom det sikres at førskolebarna får grunnleggende hverdagsferdigheter som gjør overgangen fra barnehagen til skolehverdagen enklest mulig for dem. Fra barnehage til skole – aktivitet, mestring og glede består av en hovedbok og en arbeidsbok til barna. Hovedboken er et praktisk verktøy og er delt inn i en teoridel og en praktisk del. Teoridelen inneholder en innføring i fem- og seksåringenes motoriske utvikling, eksempler på ferdigheter aldersgruppen bør ha, og hvordan man begynner å jobbe med boken. Den praktiske delen består av fem temaer basert på formene firkant, trekant, sirkel, løkke og åttetall. Hvert tema består av et aktivitetsprogram som, gjennom grov- og finmotoriske øvelser, alle har til hensikt å gi barna trening i kroppsbeherskelse, koordinasjon og bevegelser som er grunnleggende for forming av bokstaver og sammenhengende skrift. Aktivitetene er satt i en ramme hvor språk, konsentrasjon, rytme, sang og sosialt samspill er en naturlig del av opplegget. De finmotoriske øvelsene gjør barna i arbeidsboka. Utgivelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

• Boka er skrevet av Nina Rønneberg Nielsen og Kari Johanne Kaardal. Gunvor Rasmussen har illustrert boken. • Hovedbok kr 399,-. 21 cm x 27 cm, spiralisert, 78 sider. • Arbeidsbok kr 129,-. A4, stiftet, 44 sider.

FØRSKOLEMATERIELL

| 15


4

Språk- og matteleker med Mamma Mø Bli med Mamma Mø og Kråka inn i språkets og matematikkens verden! Aktivitetene er beregnet på de eldste barna i barnehagen og er en god forberedelse til skolestart. Utgangspunktet for alle aktivitetene er høyt­lesning fra boka Mamma Mø og Kråka. Leken har en sentral rolle gjennom hele boka – for når vi har det morsomt, lærer vi best. Språklekene følger Bornholmsmodellen (som i vår serie Språklek), der barnas språklige bevissthet økes gjennom strukturerte lekeøvelser. Mattelekene gir barna innsikt i, og forståelse for, antall, rom og form.

• Veiledning med kopioriginaler • Arbeidsbok til barna Høytlesning, tespråkleker, mat r, le ta m sa leker, nger sa g, in er is at dram og regler

• Flotte, store fargerike plakater til samtale.

1

=

=

=

Mamma Mu och Kråkan vill ha lika många bullar var på sina fat. Barnen ska rita dit bullarna så att det blir rätt. Uppmuntra barnen att sjunga ”lika många”sången under tiden.

INL_MINBOK_2011.INDD 9

9

2011-07-28 13.39

38

INL_MINBOK_2011.INDD 38

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering Kopieringav avdetta dettaengångsmaterial engångsmaterialär ärförbjuden förbjudet enligt lag och gällande avtal.

=

36

Titta på bilden tillsammans och prata om vilka former ni ser. Barnen ska färglägga formerna i rätt färger, räkna antalet former och skriva rätt antal med symbolen för fingertalet i rutorna, och den traditionella siffran om de kan.

2011-07-28 13.40

INL_MINBOK_2011.INDD 36

Samtala först om vad bilderna föreställer. Låt barnen försöka bilda nya sammansatta ord av bilderna. Sedan ska de dra streck mellan de ord som de satt ihop. Sist ska de rita och färglägga fyra av de nya orden i rutorna.

2012-09-26 13.00


5

g Aschehou st og GAN -1652-9 Nordqvi -82-492 © Sven ISBN 978

4 Mam a Mø d Mamm leker me og matte Språk-

ket å bibliote Plakat: P

iotek på bibl ma Mø

et

«Passer svært godt inn i hva jeg mener er viktig og riktig i leseog regneopplæringen i overgangen fra barnehage til skole.» Else Devold

• Lekende læring • Systematisk språkopplæring • Gryende tallforståelse • Skrevet av Eva Fylking, Eva Wirmark og Inger Elisabeth Eigeland. • lllustrert av Sven Nordqvist og Cecilia Björnekull. • Arbeidsbok kr 129, A4, 60 sider, stiftet. • Veiledning kr 439, A4, 132 sider, spiralisert. • Plakater kr 325,- inkl. mva. (3 plakater / 6 bilder), 60 cm x 80 cm, glanset.

FØRSKOLEMATERIELL


6

Bokstavlek Bokstavlek er en lekpreget arbeidsbok utarbeidet spesielt for barnehagen. Den tar utgangspunkt i lek med bokstavene og gjør etter hvert barna fortrolige med alle bokstaver og lyder i alfabetet.

ELISABETH ÅRIL

BOKSTAVLEK

Gjennom fortelling, lek og samtaler

utvikler barna språket sitt og blir etter

hvert nysgjerrige på bokstaver og ord.

I denne boka møter barna alle bokstavene og blir kjent med både

bokstavenes form og lyd. De får også

trene sin finmotorikk og lære nye

begreper. Her finner dere mye

å snakke sammen om.

I tilknytning til bokstaven får barna motorisk trening og øving i gjenkjenning av bokstavlyden og bokstavens form. De får også mange muligheter til å øve inn begreper som farge, form, plass, størrelse, retning og antall. GAN Aschehoug

ISBN ..............

I Bokstavlek veiledning finner du praktiske tips og forslag til aktiviteter både før og etter arbeidet i boka.

AAAA

APE

l

l

2

3

l

2

3

l

2

2

3

3

AAAAAAAAA AA l

l

2

3

AND

A

A

V A

A A

4

N

Å

V N V

A A

l

2

3

A

3

2

A l

2

• Boka er skrevet og illustrert av Elisabeth Åril. • Veiledning kr 249,-. A4, 76 sider, stiftet. • Arbeidsbok kr 129,-. A4, 64 sider, stiftet.

3

Å A A 5

1, 2, 3 – lek med antall, gjelden rom og de ram form byg meplane utgang ger på n for bar spunkt den nehage i barneh r og tar agens tradisjo ner og aktivite ment for ter. de elds Her mø te barna ter bar na i barneh ulike mat som alle agen. ematisk knyttes e temaer til lek, utforski og opp ng og gaver undring Til de vok . sne er det et 1, 2, 3 eget veil – veiledn edning ing. shefte:

Hanne

Solem

Boka er

1, 2, 3 – lek med antall, rom og form

Plassering

Plassering Hvor har kosedyrene gjemt seg?

– lek m

ed anta

ll, rom

og form

www.ga Title n.asche Goes forlag@ houg.n Here o gan.as chehou g.no l

Bokmå

ISBN 978-82

123matt

-492-0

ebok_12

Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker form og rom, de er på jakt etter sammenhenger, og de trekker slutninger.

.indd

9 7882 49

209170

GAN Asc

hehoug

5/3/07

Oppslaget er utgangspunkt for bruk av sentrale plasseringsord som under, over, ved siden av, bak, foran, mellom, øverst, nederst, innerst, ytterst osv. Se i 1, 2, 3 – veiledning for ytterligere kommentarer og aktivitetsforslag.

30

Med dette som utgangspunkt har vi utviklet boka 1, 2, 3 – lek med antall, rom og form. Kapitlene og de enkelte oppslagene kan brukes både som innledning til de ulike matematiske områdene, som innspill underveis, som oppsummeringer og som dokumentasjon. 123mattebok_12.indd 30

I 1, 2, 3 – veiledning finner de voksne mer utfyllende metodikk, faglig påfyll og forslag til aktiviteter, sanger, dikt og bildebøker.

917-0

50-51

Inspirerer isk til matemat t, e it aktiv utforskning ! og undring

Barna skal finne igjen hvert enkelt dyr på samtalesiden. De kan eventuelt sette ring rundt hvert dyr på side 31 etter hvert som de finner dem igjen på side 30. Se i 1, 2, 3 – veiledning for ytterligere kommentarer og aktivitetsforslag.

5/3/07 12:19:00 AM

123mattebok_12.indd 31

Forfatter er Hanne Solem. Boka er illustrert av Esra Røyse. • Veiledning kr 249, A4, 40 sider, stiftet. • Arbeidsbok kr 129, A4, 48 sider, stiftet.

12:02:09

AM

31

5/3/07 12:10:09 AM


7

Dunderskolen Dunderskolen er et aktivitetshefte med språk- og matteaktiviteter for små og store monstre, inspirert av dagligdagse situasjoner i Dunderly.

i

Endre Lund Eriksen er forfatter og har, sammen med illustratør Endre Skandfer, skapt monstrene i Dunderly.

• Illustrert av Endre Skandfer. • A4, 32 sider, stiftet. • Kr 98,-

e. former! tig rut eske. å mange k ned til rik riktig det ogs en stre estreker ved Her var trekk tell ge stue. kjenner, og r tegn hyggeli er du tallet elle renes dt form hver? Skriv Monst av ring run Sett en nge finner du ma Hvor

klare. ligger former. . gavene ker i alle tig form dag, og ja pak ke til rik s fødsels ate pakker, Bulder ,fl k fra pak ! Det er pakker t en stre Bulder runde ker? Set d dagen, Det er ders pak rer me Bul tule har Gra former Hvilke

Samanta er stolt over at den første lyden i hennes navn er den samme som i SOL. Modika ler når hun hører at den første lyden i hennes navn er den samme som i MUS. Trekk en strek fra ting til kurv og se hvem som får flest ved å skrive riktig tall eller tellestreker.

Kan du trekke en strek fra bokstaven til den tingen som begynner på samme lyd.

ius ben Dar er st en Gub sterball n form! Vis en le mon inge form Den gam . Han er da den riktige tert er irri du finne ? ! Kan han det tremerkene klis blant

19

g og å et tellin øver barn er. oppgaven ke form Gjennom ulike geometris ne gjenkjen 18

Modika

12

Samanta

Gjennom oppgaven øver barnet opp sin språklige bevissthet ved å lytte etter ord som begynner på samme lyd. Barnet får også trening i å telle og markere antall med tall eller tellestreker.

Buster vet noe som begynner på Ø. Kan du finne klistremerket?

Ø alle er om Les m ktene på produ nderly.no u www.d 13

Her finner du oppgaver som stimulerer språklig bevissthet og matematisk forståelse. Løs oppgavene og finn riktig klistremerke!

FØRSKOLEMATERIELL


Velkommen til

8

Tenk om alle barn kunne oppleve hvor verdifulle de er! Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse samlet i en koffert, og laget for å kunne passe rett inn i barnehagens planer og arbeid. Hjerteprogrammet inneholder ferdige forslag, en idébank med aktiviteter, og materiell til mange måter å arbeide med tema på. I Hjerteprogrammet er sosial kompetanse delt inn i tre hovedtema, eller hjertelag. Opplegg og aktivi­­teter er inndelt i kategorier og skaper en systematisk oppbygning fra det enkle til det mer komplekse: Fra ett barn i fokus (JEG) til et nytt barn i fokus (DU) og videre til hele barnegruppen (VI). Med utgangspunkt i små hverdagshistorier om barna Mats og Mille, og faste samlinger, her kalt Hjerte­samlinger, får barna konkrete og kjente rammer og målset­ ninger å knytte opplevelser og erfaringer til. • Tre hjertelag: JEG – DU – VI Aktivitetene er organisert i ulike kategorier • Utgangspunkt organi­sert etter fargekoder. Mange er i tillegg i det kjente designet som kort og kan klippes ut og lami­neres • Tilpasset barne­slik at du får din egen idébank. hagens hverdag Hjerteprogrammet har sitt utgangspunkt i barne­ hagekjeden Læringsverkstedet, hvor man i flere år har arbeidet strukturert og systematisk med sosial kompetanse som tema.

Hjerteprogrammet inneholder/består av følgende komponenter: •

Veiledning med kopi- og lamineringsoriginaler

Mats og Mille, hjertevenner! Bok med alle historiene samlet.

9 Samtalekort (A3- format)

Magnettavle med magnetbilder

50 Aktivitetskort (A5- format)


9

i

Ønsker dere kurs innenfor temaet vennskap og sosial kompetanse i barnehagen?. Se www.broaschehoug.no

• Utviklet i samarbeid med Læringsverkstedet. • Kr 2400,- inkl. mva.

Hjertevennsangen (Melodi: Teddybjørnens vise) Nå har du blitt en hjertevenn, og vi er glad for det. For når du ser en venn som trenger hjelp, så er du med! Du rekker ut en hånd til den som trenger det fra deg, og passer på at ingen er alene eller lei. For alle vi i barnehagen ønsker oss et sted, der stor og liten har det fint og leker godt i fred. Og selv om du er trist en dag, så blir du glad igjen; vi kommer for å trøste deg, du er vår beste venn! SOSIAL KOMPETANSE


Venner

10

Kanin og Pinnsvin er bestevenner. Men av og til kan det skje ting som setter vennskapet på prøve. Venner er en serie som tar opp viktige problemstillinger innenfor temaet sosial kompetanse.

odell En enkel m for ning! konfliktløs

bild

Å dele TIL DEN VOKSNE

SISTEN MED DELING

Rettferdig eller urettferdig?

Du trenger: en åpen plass der barna kan løpe

Hvordan kan vi dele?

Et barn ”har’n” og jager de andre barna. Når jegeren fanger et av de andre barna, holder de hender og danner et par som fortsetter å jage. Når jegerne har blitt fire, deler de seg i to par som fortsetter leken til de igjen er fire og deles igjen. Leken fortsetter til alle har blitt tatt.

Hva gjør vi når noen mangler votter eller strømper og ikke har med ekstra skift? Hva gjør vi når vi skal feire bursdag? Hva skal barna få? Hva gjør vi hvis barna kan, men ikke orker å gå, og vi har en vogn, men det ikke er plass til alle? Hvem får sitte i vognen? Hva kan vi gjøre hvis noen har glemt matpakken?

DEN SOM DELER

Hva gjør vi hvis frukten i skålen ikke rekker til alle?

Mel: Bjørnen sover

Bildet viser Kanin og Pinnsvin som slåss om samme eple. Hva skjer videre? Snakk med barna med utgangspunkt i bildet.

SAMTALE

• • • •

Hva skjer på bildet? Hvem synes du skal få eplet? Hvorfor? Hva ville du ha gjort? Rettferdighet og urettferdighet – hva er det?

Den som deler, den som deler, gjør en annen glad. Jeg vil dele med deg. Vil du dele med meg? Den som deler, den som deler, gjør en annen glad!

FEM SMÅ KANINER DRAMA

Du trenger: rekvisitter til den situasjonen dere velger å spille

bild

Vis barna et lite rollespill der de voksne krangler fordi de vil ha den samme tingen. For eksempel: alle de store bilene alle klossene plass på fanget den nye boken CD-spilleren fargeblyantene Hva skjer? La barna være med på å foreslå løsninger. Dramatiser de forskjellige løsningene. La gjerne barna delta i rollespillet.

Å DELE EN KAKE ELLER EN FRUKT

Du trenger: ingredienser til kaken, bakeredskap, ovn og en kniv, eventuelt en melon eller annen frukt som kan deles. Bak en kake sammen i en mindre gruppe. Hvordan skal man dele den ferdige kaken eller frukten rettferdig?

Fem små kaniner baker en kake. Men hvordan skal de dele, alle vil jo smake? Fire små kaniner får hver sin bit, en får en større, har stor apetitt. Tre små kaniner vil også gjerne ha, en tok den siste – det var ikke bra. To små kaniner spør seg hva som hendte, en ble lei seg og satte seg for å vente. Den siste kaninen ville reise hjem, der bakte han en kake som var nok til alle fem.

Å DELE GODE ORD

Du trenger: et stykke kartong, farger eller tusjer, silkepapir eller annet å dekorere med, eventuelt en ramme La barna etter tur si hyggelige ting om hverandre. De forteller til den voksne, som skriver ned ordene på et papir. Skriv barnets navn i midten og ordene omkring, eller lim inn et foto av barnet. Lag ett bilde til hvert barn, gjerne med en fin ramme rundt.

Hvor mange biter blir det, hvor store blir bitene, og må alle få en like stor bit? Kan man la én få dele, og en annen få velge bit først?

Venner – kanin og pinnsvin • Kanin er 60 cm og Pinnsvin 30 cm. • Selges samlet i en pakke med to ulike • Kr 499,- inkl. mva.

Venner – vennekort De ti vennekortene berører hvert sitt tema innen sosial kompetanse: å samarbeide, å dele, å snakke om det, å vente på tur, å vise følelser, å spre glede, å lytte og bli enige, å si stopp, å si unnskyld, å roe seg ned. På den ene siden av kortet er det en uttrykksfull illustrasjon, og på den andre siden finner du forslag til ulike aktiviteter med utgangspunkt i temaet (leker, sanger, formingsaktiviteter, rim og regler, rollespill og mye mer). 10 kort i A3-format. Kr 349,- inkl. mva.

Venner –­ en puslefortelling Fortellingen blir til når du pusler! • Puslespillet er 100 cm langt og 15 cm høyt. • Kr 217,- inkl. mva.


11

i

Pinnsvin Han se er også ute. r fornøyd ikke særlig u det er u t. Han synes m det pøs ulig å sykle n år regner.

Kanin fo rt hvor m eller Pinnsvin ors å hopp omt det er e Det spru i sølepyttene. ter ove ralt.

Linda Palm er forfatter av alle venneproduktene. Lisa Sollenberg har illustrert. Ønsker dere kurs innenfor temaet vennskap og sosial kompetanse i barnehagen? Se www.broaschehoug.no

Venner – 10 småbøker 12

INL_Gl

adje_BIL

D.indd

12

2011-06

-30 14.3 8

INL_Gl

13

adje_BIL

D.indd

13

2011-06

-30 14.3 8

Med vakre illustrasjoner og enkel tekst fortelles små historier om Kanin og Pinnsvins hverdag hjemme og i barnehagen. • 10 bøker samlet i en solid boks. • 12 cm x 18 cm, 16 sider, innbundet. • Kr 399,-

SOSIAL KOMPETANSE


12

Vennebøker

Barnehagen skal gi barna begynnende kunnskap om betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 3.6. Nærmiljø og samfunn)

Her kommer 10 nye historier om Kanin og Pinnsvin. Vi møter dem hjemme, i barnehagen, på skolen og i sitt nærmiljø. Denne gangen er vennene opptatt av Barnekonvensjonen, barnas egne rettigheter.

NYHET!

Historiene viser verdien av toleranse og respekt for andre mennesker og egner seg godt til høytlesing. Vennebøkene kan brukes som en fin innledning til barnehagens oppgave med å gjøre Barnekonvensjonen kjent blant barna. Bøkene selges samlet i en mappe med en veiledning som inneholder spørsmål til samtale og videre aktivitet med barna.


13

De 10 titlene er: • Spise mat • Lek, hvile og fritid • Kjenne trygghet • Gå på skole • Til barnets beste • Et sted for seg selv • Få helsehjelp • Like mye verdt • Si sin mening • Et eget navn • Bøkene er skrevet av Linda Palm. • Lisa Sollenberg har illustrert. • A4, 16 sider – 10 bøker i en mappe • Kr 429,SOSIAL KOMPETANSE


14

Dunderlys tenkekort Hva er tanker og hvor kommer de fra? Barn forsøker å gi mening til det de ser, hører og erfarer. Men de er ofte ikke klar over at de tenker, hvordan de tenker, hvorfor de tenker på akkurat denne måten, eller om det er mulig å tenke annerledes.

k for bru g n i n d Veile ekortene av tenk

d. Det er ngre me å de går sva skal ogs kene som rykke seg. Vi vi de» tan utt rfor ber til å «fø na til å sier. De søke å få bar de selv også for ikke nok til å forstå hva barn kan Et . dem ne. ker hjelpe og begrun annet barn ten e t er et forklare n som of dem rda på hvo e oppfinn Å filos r tenke båd re å sette ord ing barn, elle et mål å væ n tenkn som har at de kan ne er det (kritisk). Vi må sin ege ke. Alle å dig nye I samtale Oppdage kan ten n, vet ogs dypt og og presist klare å stille sta at barn med bar eativt) må være å som er vi (kr Alle vet for eid oss Og . for somme på dem pleier daglig arb g, ting som slår r om og oppfinn å svare som til voksne tin snakke ål og for fast på det vi skende Men den rsmålet. spørsm ingene: si overra bare underlig. de rer på spø være r for å hol er bak ytr tisk sva suten presise våre fak klokt, elle i det som ligg bør des svarene tak svarene å vite at ikke å ta er kning. ålene og egen ten de ser, hør e spørsm . es får det n Båd alle til barnas der ege g kene forstå for gi menin r over sin rfor na at tan erfarer at enkle å søker å ikke kla hvo lever bar . De Barn for tenker, de er ofte taler opp ingen i seg selv rdan de det er r. Men I slike sam er verdifulle noe som ske ker, hvo eller om og erfare e ut av at de ten denne måten, ing og filosofi ve å finn t betydn den prø tenkning: ura å om t akk itiv på Gjenn te. . det er pos vet svaret på. de tenker ke annerledes ring i mø filosofiske d nas und ten ål i den på forhån r vi bar mulig å s spørsm egen tenkning. n komme voksne sin , samtale lp av den na å oppdage en? påstander Ved hje bar e samtal n med rsmål og n lærer nnomfør samtale ke, llom spø sjoner samtale kt å bru ordan gje berede seg før konklu skille me ten Hv r, å er har ple for du tå e mer De lær teksem ne som sjonen Det er lur seg å lytt r og mo aktivitete illustra De lærer eksemple Studer ålene og kat. Bli bevisst barna. ser osv. i spørsm r og andre. pla behøve ker og premis deg inn av hver til seg selv og sett aene. Du en r sine tan baksiden rksomt i oppme disse tem teres på ektere ove glemt ne sen om refl ete har å pre ivit ger i om sne selv e menin ne og akt å få samtalen handler je den vok dine egn alle spørsmåle hektisk Filosofi for ke ger. Kansk en oppjaget og trenger re en i ikke bru e de du talen væ og erfarin ere bar sam k ekt . Bru å refl sofiske samtale kunsten den filo ha med barnet. Da kan n du vil sne og gang. hverdag? nge bar re et e den vok kan væ hvor ma for båd 6-8 for , ker at mle deg vek g tilsier Bestem re jevnga en en en. Erfarin må ikke væ omtrent ledet av samtal na i samling logform er seg på sofiske rer på. antall. Bar er en dia Den filo de befinn dempet barna sva også passende en fordel om en mer sk samtale spørsmål som de for å skape er Filosofi ya, kan ler e å trekke men det åklige nivå. For me i trø som stil du vurder t. spr mer var voksen i romme ære, kan er blitt samme dt osf na mi ål. atm bar ys m som Når spørsm et kubbel og tenkso t. Du kap, noe randre og tenne m i lyse ål t i felless forhånd. Hvis stille hve skal fre gardinene r sannhe spørsm ng som er gitt på lete ette ke» kni e å din dis ten e ikk er r ikk nas sva «meto egen Målet , er det rette Det er bar økende eller inn i sin r at riktig om noe heller å ers r dypere forutsette ninger disse, ei stiller und barna komme sterke me na om r at du har ere bar uenig i. som gjø e å inform ting som du er à oppgav for barna, tenkning. de påstår jordmor» får barna dem om osofisk ål «fil rsm re spø le er å væ ved hjelp av Din rol es, en som la Sokrat

rn med ba

• Skrevet av Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup fra Barne- og ungdomsfilosofene. • Illustrert av Endre Skandfer. • 8 kort, A3-format. • Kr 249,- inkl. mva.

Dunderlys tenkekort åpner for den filosofiske samtalen med barna og tar opp temaer som: «Hvem er jeg?», «Mitt og ditt», «Vennskap, raushet og gjestfrihet», «Følelser», «Leve sammen», «Liv og død». Kortene har en illustrasjon på den ene siden, og spørsmål, øvelser og aktiviteter på den andre siden. alle Les mer om å p e en kt u prod erly.no www.dund

SOSIAL KOMPETANSE


Språklek

15

Barn leker og eksperimenterer med språket fra de er små. Å få gode og varierte erfaringer i et godt språklig miljø er verdifullt og har stor betydning for barnas språklige utvikling. La barna bade i språk! Forskning viser at tidlig og systematisk arbeid med språk har stor betydning for barns språklige bevissthet, og senere lese- og skriveutvikling. Språklek er tilrettelagt for barn i alderen 2–5 år, og Språklek 2 er tilpasset de eldste barna i barnehagen. Bøkene inneholder ferdige opplegg til konkrete og strukturerte språksamlinger. Bak i bøkene finner du tekst og bilder til historiene, sangene, lekene og reglene som brukes. Til Språklek 2 er det også en egen arbeidsbok for barna.

Hvor mange lyder hører du?

Legg til en lyd

Sett en strek for hver lyd du hører. Skriv tallet hvis du kan.

Hvilket ord blir det hvis du setter en ny lyd foran ordet? Sett en strek mellom bildene. Eksempel: r … is. Ris.

sol

bok

is

lås

tog

lampe

veske

øy

stol

øye

mål

is

ål

skatt

katt

ris

øy

28 (side 57 i Språklek 2)

29

Kopioriginal · Språklek 2 © GAN Aschehoug 2010

Sprl2_arbbok_4korr_BM+NN.indd 28

4/30/10 1:58:56 PM

Kopioriginal · Språklek 2 © GAN Aschehoug 2010

Sprl2_arbbok_4korr_BM+NN.indd 29

Oppslag fra arbeidsboka

i

gøy

iske «Hvis systemat gode og er nd språkstu brukes r le ta m sa gs hverda em e fr me barns bevisst, vil dett og itet, ordforråd språklige aktiv al si so for læring, deres mulighet » k. le i e gels kontakt og delta (side 58 i Språklek 2)

4/30/10 1:59:01 PM

• Ellen Strand og Carin Rydja er forfatter av serien. • Språklek, kr 439, 24 cm x 26 cm, 152 sider, spiralisert. • Språklek 2, kr 439, 24 cm x 26 cm, 176 sider, spiralisert. • Språklek 2, arbeidsbok, kr 129, A4, 48 sider, stiftet.

Ellen Strand Ønsker dere kurs innenfor temaet med forfatter og kursholder Ellen Strand? Se www.broaschehoug.no

SPRÅK OG LITTERATUR


16

Språklek med eventyr

Å lese eller fortelle eventyr for barn kan være et eventyr i seg selv. Eventyr åpner dører inn til bøker, historier og felles opplevelser. Eventyr gir oss felles kulturforståelse og innsikt i andre kulturer. Og ikke minst gir eventyr oss ord og begreper. Rare ord til å «smake på» og utforske og derved muligheten til et stort og fargerikt ordforråd!

! T E H Y N erien

Språklek

is Ny bok lek Språk

med

EVENTYR Ellen Strand Carin Rydja

Språklek med eventyr inneholder 13 ulike eventyr og fortellinger; Lille Laban spøkelse, Askepott, De tre små grisene, Prikken og mange fler. Som i de andre bøkene i serien inneholder boken forslag til ferdige samlinger med aktiviteter som sanger, regler og bilder til dramatisering. Bak i boken finner du bilder til hvert eventyr som kan klippes ut og lamineres.

GAN Aschehoug

• Boka er skrevet av Ellen Strand og Carin Rydja. • 24 cm x 26 cm, 152 sider, spiralisert. • Kr 459,-


17

En til ir p ins asjon ne e d n eventyrstu n! e g a i barneh

Prikken

••Les Lesnøye nøyegjennom gjennomhele helekapittelet kapitteletfør førdu dubegynner begynner ååjobbe jobbemed meddet. det. ••Ta Tafrem fremalle allerekvisittene rekvisittenedu dutrenger trenger(et (etsjal, sjal,etetpar par briller, briller,eteteventyrskrin, eventyrskrin,en enhvit hvitkanin kanin(kosedyr (kosedyr eller ellerhånddukke), hånddukke),en enskål skålmed medgulrøtter). gulrøtter). ••Ta frem boka med fortellingen hvis dere har Ta frem boka med fortellingen hvis dere harden, den, eller ellerfifinn nnfrem fremfortellingen fortellingensom somstår stårpå påside side38. 38. ••Klipp Klipppå påforhånd forhåndututeventyrbildene eventyrbildenesom somdu dufifinner nner på påside side1128. 28.

(av (av Margret Margret Rey) Rey)

Dag Dag 11 11 Eventyrreglen Eventyrreglen

det det kjempegøy! kjempegøy! Vi Vi leker leker gjemsel, gjemsel, løper løper etter etter hverandre hverandre og og spiser spiser massevis massevis av av gulerøtter! gulerøtter! Det Det er er det det beste beste jeg jeg vet vet –– liker liker dere dere gulerøtter? gulerøtter?

Abra, Abra, Kadabra Kadabra Hokus Hokus Pokus! Pokus! Jeg Jeg tryller tryller frem frem fra fra mitt mitt eventyrskrin, eventyrskrin, eventyret eventyret om om en en liten liten kanin kanin –– så så prikkete prikkete og og fifin. n. Sett Sett deg deg hos hos meg, meg, Så Så skal skal jeg jeg fortelle fortelle deg! deg!

En En dag, dag, da da vivi var var ute ute ii den den store store skogen skogen møtte møtte vivi en en annen annen kaninfamilie. kaninfamilie. Da Da vivi så så dem, dem, så så hvisket hvisket kusine kusine kanin kanin inn inn ii mitt mitt lange lange øre: øre: Det Det der der er er familien familien til til Prikken. Prikken. Skal Skal jeg jeg fortelle fortelle deg deg hva hva som som hendte hendte med med dem dem en en gang? gang? Sett Sett kaninen kaninen ved ved siden siden av av deg deg og og ta ta frem frem historien historien om om «Prikken». «Prikken».

44 Etterpåsnakk Etterpåsnakk

22 Kaninen Kaninen NIN NIN

Kle Kle deg deg ut ut med med et et sjal sjal rundt rundt skuldrene skuldrene og og briller briller på på nesen. nesen. Åpne Åpne eventyrskrinet eventyrskrinet (eller (eller liknende) liknende) på på en en måte måte som som får får barna barna til til åå oppleve oppleve mystikk! mystikk! Løft Løft opp opp en en hvit hvit kanin kanin (( kosedyr kosedyr eller eller hånddukke) hånddukke) med med lange lange ører. ører.

–– Hei! Hei! –– Dette Dette er er kaninen kaninen NIN…… NIN…… er er han han ikke ikke FIN! FIN! –– Han Han bor bor hjemme hjemme hos hos meg. meg. –– Hvordan Hvordan ser ser han han ut? ut?

–– Det Det var var deilig deilig at at det det gikk gikk så så bra! bra! –– Hva Hva tenker tenker du du NIN? NIN? Nå Nå skal skal du du og og kaninen kaninen snakke snakke med med barna barna om om hva hva som som hendte. hendte.

–– Sånn Sånn kan kan man man ikke ikke oppføre oppføre seg! seg! –– Hvorfor Hvorfor det? det? Alle Alle er er ikke ikke LIKE LIKE men men alle alle er er LIKE LIKE FINE FINE likevel. likevel. –– Det Det er er lov lov åå ikke ikke være være helt helt lik lik som som de de andre! andre! Du Du må må styre styre denne denne samtalen samtalen ut ut ifra ifra barnas barnas utvikutviklingsnivå. lingsnivå.

La La barna barna beskrive beskrive hvordan hvordan kaninen kaninen ser ser ut. ut.

–– Er Er det det noen noen av av dere dere som som har har en en kosekanin? kosekanin? –– Er Er det det noen noen som som har har en en levende levende kanin? kanin? –– Fortell! Fortell!

33 Eventyret Eventyret La La kaninen kaninen snakke snakke til til barna: barna:

–– Vet Vet dere dere hva? hva? Jeg Jeg pleier pleier av av og og til til åå dra dra til til den den store store skogen skogen for for åå leke leke med med mine mine kusiner kusiner og og fettere. fettere. Vi Vi har har 28 28

PRIKKEN PRIKKEN

Dag Dag 22 11 Eventyrreglen Eventyrreglen

Dag Dag 33 11 Eventyrreglen Eventyrreglen

Abra, Abra, Kadabra Kadabra Hokus Hokus Pokus! Pokus! Jeg Jeg tryller tryller frem frem fra fra mitt mitt eventyrskrin eventyrskrin … …

Abra, Abra, Kadabra Kadabra Hokus Hokus Pokus! Pokus! Jeg Jeg tryller tryller frem frem fra fra mitt mitt eventyrskrin eventyrskrin … …

22 Fortell Fortell eventyret! eventyret!

22 Kaninen Kaninen NIN NIN

–– Husker Huskerdere dereat atvivileste lesteom omPRIKKEN PRIKKENog ogfamilien familienhans? hans? –– II dag dag skal skal vivi forsøke forsøke åå huske huske hva hva som som hendte hendte –– og og dere dere må må hjelpe hjelpe meg! meg!

–– Hei. Hei. Har Har dere dere det det bra? bra? –– Vet Vet dere dere hva? hva? Jeg Jeg må må snakke snakke med med dere dere om om noe. noe. –– Jeg Jeg lurer lurer på på om om dere dere vet vet hva hva alle alle kaninene kaninene spiste spiste ii selskapet? selskapet? –– Akkurat Akkurat –– GULERØTTER! GULERØTTER! Så Så fifint nt at at dere dere husket husket det! det! –– Vent Vent litt litt så så skal skal dere dere få få se! se!

Forbered Forbered eventyret eventyret ved ved åå sette sette opp opp alle alle eventyrbildene. eventyrbildene. Bilder Bilder støtter støtter forståelsen forståelsen og og hjelper hjelper barna barna med med åå huske. huske.

Gjenfortell Gjenfortell eventyret eventyret ved ved hjelp hjelp av av barna barna og og bildene. bildene.

33 Like Like /ulike /ulike

Sett Sett opp opp eventyrbildene eventyrbildene av av de de to to barna barna som som du du fifinner nner på på side side 128. 128.

–– Her Her står står Astrid Astrid og og Alexander! Alexander! –– Hvordan Hvordan er er de de LIKE? LIKE? –– Jo, Jo, de de er er barn. barn. –– De De er er fem fem år år begge begge to. to. –– De osv. De har har hode, hode, to to armer, armer, to to ben ben osv. –– Men Men hvordan hvordan er er de de ULIKE? ULIKE? «Astrid «Astrid har har langt langt hår.» hår.» «Alexander «Alexander har har kort kort hår.» hår.» «Astrid «Astrid har har brune brune øyne.» øyne.» «Alexander «Alexander har har blå blå øyne.» øyne.» «Astrid «Astrid er er en en jente.» jente.» «Alexander osv. «Alexander er er en en gutt» gutt» osv. –– Har Har dere dere tenkt tenkt på på at at det det går går an an åå likne likne hverandre hverandre og og ikke ikke likne likne hverandre hverandre samtidig! samtidig! Fortsett Fortsett åå snakke snakke med med barna barna om om at at vi vi alle alle kan kan mene mene forskjellig forskjellig om om hva hva slags slags mat mat vi vi liker, liker, hva hva vi vi liker liker åå gjøre, gjøre, hvordan hvordan man man snakker snakker osv. osv.

Det Det er er fifint nt at at vivi er er forskjellige forskjellige og og at at alle alle kan kan få få være være seg seg selv. selv. Det Det viktige viktige er er at at vivi er er snille snille og og greie greie med med hverandre! hverandre!

Nå Nå kikker kikker NIN NIN opp opp av av eventyresken eventyresken igjen. igjen.

NIN NIN dukker dukker ned ned ii eventyrskrinet eventyrskrinet og og kommer kommer opp opp med med en en skål skål gulerøtter gulerøtter som som er er skåret skåret opp opp ii passende passende biter. biter.

–– Se, Se, nå nå skal skal vivi også også ha ha gulerotfest, gulerotfest, akkurat akkurat som som Prikken! Prikken! Send Send skålen skålen rundt rundt så så alle alle får får smake! smake!

–– Godt, Godt, ikke ikke sant? sant?

33 Bevegelseslek Bevegelseslek Spør Spør om om kaninen kaninen NIN NIN vil vil høre høre på. på.

«Kaninen» «Kaninen» Jeg Jeg så så en en kanin kanin komme komme hoppende hoppende –– hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. hopp. (alle (alle gjør gjør hoppebevegelser hoppebevegelser med med armene) armene)

Jeg Jeg så så dens dens lange lange ører ører vifte vifte –– flflopp opp ,, flflopp, opp, flflopp. opp.

(plasser (plasserhendene hendeneved vedsiden sidenav avørene øreneog ogvift viftmed meddem) dem)

Jeg Jeg så så den den lille lille nesen nesen røre røre seg seg –– rynk, rynk, rynk, rynk, rynk. rynk. (rynk (rynk på på nesen nesen tre tre ganger) ganger)

Jeg Jeg så så hans hans små små øyne øyne blunke blunke –– blunk, blunk, blunk, blunk, blunk. blunk. (blunk (blunk tre tre ganger) ganger)

Jeg Jeg sa: sa: kjære kjære kanin, kanin, kan kan du du ikke ikke bli? bli? Men Men han han så så på på meg (alle gjør gjør hoppebevegelser hoppebevegelser med med meg og og stakk stakk ii veg. veg. (alle

armene) armene)

PRIKKEN PRIKKEN

«Vi trenger eventyret. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet bare at det er nødvendig.» Astrid Lindgren

SPRÅK OG LITTERATUR

29 29


Språkkista

18

Språkkista er, som navnet tilsier, en kiste full av konkret og spennende materiell til bruk som verktøy og inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen.

BESTSELGER!

Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening. Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset barnehageåret (meg selv, hjem og familie, barnehage, mat, klær, dyr, kjøretøy og trafikk, årstider, høytider og fest og fra barnehage til skole). Til hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildemateriellet i Språkkista. I veiledningen finner du forslag til et utvalg aktiviteter, sanger, rim og regler, og tips til aktuelle barnebøker. Veiledningen selges også separat. Språkkista er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

«Det er så viktig at miljøet i barne­ hagen bidrar til språk­stimulering for alle barn, særlig for dem som trenger det mest, det være seg minoritets­ språklige eller andre barn med behov for å jobbe litt ekstra med språk». Nina Indseth Bråthen, forfatter

Praktisk ­lering språkstimu gen! a h e rn a ib

Dette finner du i Språkkista: • • • • • •

Veiledning Magnettavle 300 bildekort m/magnetbakside 10 bildehjul Dagklokke 40 illustrerte dagtavlekort m/magnetbakside

• • • •

10 samtalekort i A4-format Bildelotto og Memory 2 CD-er med sanger og bilder 10 temahefter i A5-format.


19

Magnettavle: Magnet­plate på den ene siden og en whiteboardplate på den andre.

Nina Indseth Bråthen

Boka mi

Boka mi er barnets egen arbeidsbok som bygger på aktivitetene i veiledningen. Her møter barnet igjen bildene fra temaene, og i feltene ved siden av hvert bilde kan den voksne notere barnets språklige utvikling.

Praktisk språkstimulering i barnehagen

Hvert tema i arbeidsboken avsluttes med at barn og voksen sammen lager en tegning som sammenfatter aktivitetene rundt hvert enkelt tema. Den voksne noterer barnets kommentarer under aktiviteten.

Boka mi

Boka mi kan brukes som en dokumentasjon på barnets og barnehagens arbeid, som en ekstra støtte i foreldresamarbeidet, og som en inspirasjon og motivasjon for barnet selv. Boka mi har tekst både på bokmål og nynorsk.

ISBN 978-82-492-1443-3

9 788249 214433 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Høytider & fes t Mat

Høgtider & fes t

Samtalekort: 10 fargerike illustrasjoner i A4-format. Ett for hvert tema.

GAN Aschehoug

Boka mi: Barnets egen arbeidsbok som bygger på aktivitetene i veiledningen. Boka selges separat.

Temahefter: 10 hefter i A5-format, ett for hvert tema. Hvert hefte har 30 foto som illustrerer nøkkelord fra alle temaene. På fotosiden finner du det norske ordet, og på baksiden finner du oversettelser til 11 ulike morsmål: Engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, russisk, arabisk, urdu, farsi (persisk), sorani (kurdisk), tamil, somali. Soverom

• Nina Indseth Bråthen er forfatter av Språkkista. • Språkkista kr 3449,- inkl. mva.

• Språkkista veiledning kr 319,- A4, 120 sider, heftet. • Boka mi kr 129,- A4, 48 sider, stiftet.

Språkkista App

T!

NYHE

Språkkista App for iPad og iPhone er en videreutvikling av Språkkista, og er et hjelpemiddel som supplerer og ytterligere løfter språkarbeidet. Språkkista App tar utgangspunkt i tema og bildebank fra Språkkista. 10 album med 30 ord og begreper i hver, bildelagt og innlest på de samme morsmål som i Språkkista, men i tillegg utvidet med Amharisk, Dari, Filippinsk, Litauisk, Thai og Tigrinja. Ved å trykke på et bilde blir ordet opplest på norsk eller et av morsmålene som velges fra menyen. Språkkista App er enkel og fleksibel i bruk og har mange muligheter for individuell tilpasning. De opprinnelige albumene kan enkelt endres av brukerne, og med iPadens interne kamera og mikrofon kan man blant annet utvide og bygge sitt eget bibliotek av begreper, tilpasset pedagogiske mål og forutsetninger. Språkkista App er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet

En gratis veiledning med praktiske eksempler og ideer er tilgjengelig på vår nettside. Appen laster du ned fra App Store. SPRÅK OG LITTERATUR


Bokstavklosser

20

I første møte med Bokstavklossene ser barna tegninger, men også bokstaver. Er det noen som kan finne sin bokstav? Eller noen av de andres bokstav? Hva bruker man bokstaver til? Bokstavklosser består av 40 fargesprakende klosser med seks ulike sider: en side med stor bokstav, en side med liten bokstav, to sider med bilder som begynner på bokstaven samt to ulike puslespill. Du finner alle bokstavene i alfabetet samt dobbelt opp av 11 av de mest brukte bokstavene, slik at det blir mulig å skrive hele ord med klossene.

Kaja Ødegaard og Sissel Ringstad (smaapigerne) har tegnet og designet Bokstavklossene og Bokstavremsen.

stavMed bok dere k e an klossen ke, pusle bygge, le gøy! t og ha de

• Klossene er 6 cm x 6 cm, boksen måler 26 cm x 31 cm x 12 cm. • Kr 449,- inkl. mva.

Last ned gratis veiledning på vår hjemmeside!

Store eventyrbøker Fem eventyr i stort format. Innbyr til undring og samtale i både store og små barnegrupper. Bøkene har enkel tekst og flotte illustrasjoner.

Se også Store sangbøker, side 24

• 35 cm x 50 cm, stiftet. • Kr 169,-

Storboka – en STOR else! leseopplev


Dunderly

21

Her er historiene om våre venner i Dunderly. Fargerike og flotte illustrasjoner gir gode leseopplevelser og har allerede gjort bøkene til favoritter i mange barnehager. alle Les mer om å p e en kt produ erly.no d n u .d w w w

Monstrene i Dunderly En spennende historie for de største barna i barnehagen. I Dunderly bor det mange lekne, snille og rare monstre. Hva skjer når det kommer et nytt, viltert monster til Dunderly? • 15 cm x 23 cm, 168 sider, innbundet. • Kr 149,-

i

Endre Lund Eriksen er forfatter og har, sammen med illustratør Endre Skandfer, skapt monstrene i Dunderly.

Herlige farligheter Hvem er det tøffeste monsteret i Dunderly? Er det Modika, eller Bulder? • 21 cm x 21 cm, 32 sider, innbundet. • Kr 99,-

Monstervenn Alle monstrene i Dunderly har en monstervenn. Alle unntatt Lex. En bok om vennskap. Og magneter ...

Bulder – en bruksanvisning Modika og Bulder er bestevenner. Men i dag er Bulder sur og vil ikke leke, uansett hva Modika gjør.

• 21 cm x 21 cm, 32 sider, innbundet. • Kr 99,-

• 21 cm x 21 cm, 32 sider, innbundet. • Kr 99,-

Nissefella Bulder tror ikke på julenissen. Det der med en gammel mann som flyr på himmelen med reinsdyr og har en sekk full av gaver, det høres ikke helt sannsynlig ut ...

i

Bulder – ing en bruksanvisn ital finnes også i dig aker int d me ve ga ut er jon as im an g, tivitet, høytlesnin d, iPhone iPa r Fo r. te ek eff og lyd og Android.

• 21 cm x 21 cm, 32 sider, innbundet. • Kr 99,SPRÅK OG LITTERATUR


22

Historier om Moi Bøkene om Moi er for de minste barna. Enkle små hverdagshistorier de yngste vil kjenne seg igjen i. • 16 cm x 16 cm, 20 sider, papp, kr 79,• Boks med tre bøker (Moi om morgenen, Moi om kvelden og Moi blir borte bø), kr 299,-

Finnes l også i digita utgave med g. høytlesnin

Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal

Moi om kvelden Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal

Moi blir borte bø Moi vil leke borte bø. De andre vil heller spille monsterball. Moi får leke alene, da.

Moi om kvelden Alle monstrene går og legger seg, men ikke Moi. Hun vil være oppe. Men det blir mørkt i Dunderly om natten ...

Moi og uhyret Det er kveld, men Moi får ikke sove. Noe knurrer og brøler ute i stua. Moi tar på seg superheltdrakten. Nå skal hun ordne opp!

SPRÅK OG LITTERATUR

Moi om morgenen Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal

Moi om våren Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal

Moi om morgenen Moi våkner før alle andre. Hun kan gjøre alt selv. I alle fall nesten.

Moi om våren Moi vil ut og leke i snøen. Men noen har tatt snøen. Moi må finne tyven!


23

Mine første sanger Mine første sanger inneholder fem kjente og kjære sanger i bokform, med stemningsfulle illustrasjoner. Tekst og illustrasjoner går hånd i hånd og forteller historien om: Bjørnen sover, En elefant kom marsjerende, Små froskene, I et hus ved skogens slutt og Bæ, bæ lille lam.

Illustrert av Catarina

GAN Aschehoug

Illustrert av Catarina Kruusval

Mine første sanger

Illustrert av Catarina

å Sm

Illustrert av Catarina

© GAN Aschehoug 2011 © Illustratør Catarina Kruusval 2010 Originaltittel: Ellen och Olle sjunger Små grodorna Først utgitt av Raben & Sjögren, Stockholm 2010 Published by agreement with Raben & Sjögren Agency.

Eske med 5 ulike bøker ISBN 978-82-492-1436-5 ISBN 978-82-492-1462-4

9 788249 214624

forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no

Illustrert av Catarina Kruusval

1. utgave / 1. opplag 2011 Grafisk tilrettelegging: Ida Nygaard Printed in China by Prolong Press Ltd, 2011 Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

Illustrert av Catarina Kruusval

d

froskene

GAN Aschehoug

Kruusval

Kruusval

Mine første sanger

Bjørnen sover

Alice Tegnér Kruusval

Illustrert av Catarina

GAN Aschehoug

ele

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

kom fant marsje

re n

å Sm

GAN Aschehoug Illustrert av Catarina

9 788249 214679

forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no

Illustrert av Catarina Kruusval

Illustrert av Catarina

Kruusval

Alice Tegnér Kruusval

Illustrert av Catarina

1. utgave / 1. opplag 2011 Grafisk tilrettelegging: Ida Nygaard Printed in China by Prolong Press Ltd, 2011 Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

GAN Aschehoug

ele

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

Mine første sanger

kom fant marsje

re n

I et hus ved skogens slutt

I et hus ved skogens slutt d

GAN Aschehoug

Illustrert av Catarina Kruusval

Illustrert av Catarina

å Sm

GAN Aschehoug

Kruusval

Illustrert av Catarina

GAN Aschehoug

Eske med 5 ulike bøker ISBN 978-82-492-1436-5 ISBN 978-82-492-1512-6

9 788249 215126

forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no

Illustrert av Catarina Kruusval

© GAN Aschehoug 2011 © Illustratør Catarina Kruusval 2007 Originaltittel: Ellen och Olle sjunger Bä, bä vita lamm Først utgitt av Raben & Sjögren, Stockholm 2007 Published by agreement with Raben & Sjögren Agency. Bæ, bæ lille lam (Tekst: Alice Tegnér). Copyright © Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tillatelse. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafisk tilrettelegging: Ida Nygaard Printed in China by Prolong Press Ltd, 2011 Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

GAN Aschehoug

Kruusval

Mine første sanger

Bæ, bæ

lille lam

Mine første sanger

Bjørnen sover

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Mine første sanger

Mine første sanger

bæ lille lam

froskene

Illustrert av Catarina Kruusval

© GAN Aschehoug 2011 © Illustratør Catarina Kruusval 2009 Originaltittel: Ellen och Olle sjunger I ett hus ... Først utgitt av Raben & Sjögren, Stockholm 2009 Published by agreement with Raben & Sjögren Agency.

Eske med 5 ulike bøker ISBN 978-82-492-1436-5 ISBN 978-82-492-1467-9

GAN Aschehoug

Illustrert av Catarina Kruusval

Mine Mineførste førstesanger sanger Mine første sanger

Bæ ,

Mine første sanger

Bjørnen sover

Kruusval

I et hus ved skogens slutt

d

Mine første sanger

GAN Aschehoug

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Mine første sanger

Mine første sanger

bæ lille lam

En

Mine Mineførste førstesanger sanger

å froskene Sm Mine første sanger

Bæ ,

En

En

I et hus ved skogens slutt

d

froskene

Illustrert av Catarina Kruusval

Kruusval

GAN Aschehoug

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Eske med 5 ulike bøker ISBN 978-82-492-1436-5 ISBN 978-82-492-1461-7

9 788249 214617

forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no

Illustrert av Catarina Kruusval

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

Alice Tegnér Illustrert av Catarina Kruusval

Monstermos Monstermos inneholder 11 morsomme og sangbare tekster med historier fra monstrenes verden.

i En favoritt e! n e g barneha

Aktiviteter til sangene kan lastes gratis ned på: www.dunderly.no/Lek-og-laer

nnsnomin ma

er t

e

Monstermos ble nominert til Spellemannprisen i 2011.

et

År

Kr 169,- inkl. mva.

s ba

20

11

Spell

GAN Aschehoug

re n

GAN Aschehoug

Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

kom fant marsje

GAN Aschehoug

1. utgave / 1. opplag 2011 Grafisk tilrettelegging: Ida Nygaard Printed in China by Prolong Press Ltd, 2011

ele

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

GAN Aschehoug

forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug

9 788249 214709

Illustrert av Catarina Kruusval

© GAN Aschehoug 2011 © Illustratør Catarina Kruusval 2008 Originaltittel: Ellen och Olle sjunger En elefant balanserade Først utgitt av Raben & Sjögren, Stockholm 2008 Published by agreement with Raben & Sjögren Agency.

Eske med 5 ulike bøker ISBN 978-82-492-1436-5 ISBN 978-82-492-1470-9

Alice Tegnér Kruusval

Illustrert av Catarina

En

En

GAN Aschehoug

Kruusval

Kruusval

froskene

Mine første sanger

Mine første sanger

bæ lille lam

BÆ, BÆ LILLE LAM

å Sm

Mine Mineførste førstesanger sanger

kom fant marsje re n ele Mine første sanger

Bæ ,

e

Illustrert av Catarina

GAN Aschehoug

et i denne publikasjonen er av åndsverklovens bestemmelser. skilt avtale med GAN Aschehoug eksemplarfremstilling og liggjøring bare tillatt i den ng det er hjemlet i lov eller tillatt avtale med Kopinor, interesseorgan hetshavere til åndsverk. e i strid med lov eller avtale kan erstatningsansvar og inndragning, raffes med bøter eller fengsel.

Illustrert av Catarina

Mine første sanger

Bjørnen sover

froskene

I et hus ved skogens slutt

GAN Aschehoug Illustrert av Catarina Kruusval

Mine første sanger

Mine første sanger

Mine første sanger

d

e

GAN Aschehoug

GAN Aschehoug

re n

I ET HUS VED SKOGENS SLUTT

Illustrert av Catarina Kruusval

kom fant marsje

e

Illustrert av Catarina

ele

e

e

Alice Tegnér Kruusval

GAN Aschehoug Illustrert av Catarina Kruusval

å Sm

Bjørnen sover Mine første sanger

bæ lille lam

SMÅ FROSKENE

Mine Mineførste førstesanger sanger Mine første sanger

Bæ ,

e

I et hus ved skogens slutt

nd

EN ELEFANT KOM MARSJERENDE

Mine første sanger

te sanger

BJØRNEN SOVER

rste sanger

om marsjere

• Illustrert av Catarina Kruusval • 15 cm x 16 cm, 12 sider, papp. • Pakke med 5 bøker, kr 299,• Enkeltbok kr 49,-

rnepla

te

SANG OG MUSIKK


24

Til hver storbok finnes en app for iPad, iPhone og iPod touch. Her kan du høre sangen, lese boka og finne morsomme ting i bildene.

Store sangbøker Barnesanger både som storbøker og app. Kos dere med bildene, fortell historien og syng!

En sang, en en historie og bildebok!

SANG OG MUSIKK

• 33 cm x 47 cm • 16 sider, stiftet • Kr 169,-

Appen laster du ned fra App Store. Søk på GAN Aschehougs barnesanger.


Mio

25

(Matematikken - Individet - Omgivelsene) – et observasjonsmateriell i matematikk til bruk i barnehagen Barns ferdigheter i, og forståelse av, matematikk er avhengig av samspillet mellom matematikken, individet og omgivelsene. Små barn lærer gjennom lek og samhandling med andre, og derfor må barnas lek og hverdag være utgangspunktet for arbeidet med matematikk i barnehagen. MIO består av en praktisk håndbok og observasjonsark til utfylling. Håndboka skal øke barnehagepersonalets kunnskap om barns tidlige matematikkutvikling og inspirere til økt fokus på matematikk i lek og hverdagsaktiviteter. Ved hjelp av observasjonsarkene observeres barnas matematikkutvikling. Barnehagen tilrettelegger aktiviteter ut i fra dette. Slik bidrar MIO til god matematisk utvikling hos alle.

MIO observasjonsark Forfattere er Tone Dalvang, Olav Lunde, Inger Kristine Løge, Elin Reikerås og Hilde Skaar Davidsen. • MIO observasjonsark: A4, 4 sider, selges i pakker med 20 eks. Kr 205,• MIO håndbok: A4, 48 sider, spiralisert. Kr 325,TALL OG TELLING


Mattekista

26

Under fagområdet Antall, rom og form påpeker Rammeplanen blant annet betydningen av at barna får bruke materiell som klosser, spill og leker m.m. for å få erfaringer innenfor matematiske ferdigheter som klassifisering, sortering, ordning og sammenligning.

I Mattekista finner du konkret og nyttig materiell som dekker nettopp det rammeplanen beskriver. Mattekistas ulike deler egner seg best til aktiviteter i små grupper, der det legges til rette for dialog og kommunikasjon. Bruk Mattekista som et verktøy og en inspirasjon i arbeidet med grunnleggende matematikkforståelse i barnehagen. Mattekista Veiledning er grundig og lettfattelig og gir deg mange gode tips.

• Gunn Ulsaker Berg og Hege Vitsø er forfattere av Mattekista. • Kr 2499,- inkl. mva.

Se også 1, 2, 3, side 6

Tallklosser Tallklossene er et godt utgangspunkt for telling, sortering og klassifisering. Se gratis veiledning på vår hjemmeside www.gan.aschehoug.no • Kr 186,- inkl. mva.

«Vår visjon er at være Mattekista skal barna r de er m am tk et skat rrighet og med sin nysgje rsker og leker kreativitet utfo atikkens seg inn i matem verden.» rg Gunn Ulsaker Be og Hege Vitsø

Tallremse Tallene fra 1–10. Heng remsen på veggen eller klipp den fra hverandre og lag kort! • Format 450 cm x 15 cm. • Kr 79,-


27

En, to – støvel og sko En, to–støvel og sko er en praktisk bok, som synliggjør hva matematikk for små barn kan være. Barnehagen skal legge til rette for at også de minste barna får utviklet sin matematiske kompetanse, gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. De voksnes utfordring blir å henge seg på, og bruke disse spontane situasjonene. Boken inneholder forslag til hvordan man kan introdusere matematikk for de minste, basert ikken «Matemat på sentrale temaer i den grunnleggende barna skal oppstår når h y lle n fo r matematikkopplæringen: lek og spill, bok klatre inn i r p lass .» forklaring og argumentasjon, telling, få å se om de måling, lokalisering og design. d H. Devol Else

• A4, 76 sider, spiralisert. • Kr 279,-

i

Else Devold er forfatter av begge bøkene. Hun holder også kurs om temaet. Se www. broaschehoug.no

Fem, seks – det kommer en heks

• A4, 64 sider, spiralisert. • Kr 279,-

Fem, seks – det kommer en heks er en praktisk innføring i matematiske aktiviteter, spill og leker som kan gjennomføres i barnehagen. Hvordan kan man snakke om, leke og utforske matematikk i barnehagen? I første del av boka presenteres sentrale temaer i den grunnleggende matematikkopplæringen; matematikk som språkforståelse, problemløsning, tallforståelse, romoppfattelse, måleforståelse og formgjenkjenning. Den andre delen av boka er en samling med praktiske aktiviteter, leker, sanger og spill som er med på å utvikle barnas, og barnehagepersonalets, matematiske kompetanse.

TALL OG TELLING


28

Sprell levende!

Sprell levende! er en bok full av morsomme og varierte aktiviteter med vekt på samspill, bevegelse og sansestimulering. Tidlig innsats er viktig. Jo mer variert aktivitet og bevegelse man har som barn, jo større er sjansen for å forbli aktiv også senere i livet.

• Hege Heiestad er forfatter av boka. • 24 cm x 26 cm, 128 sider, spiralisert, inkludert CD. • Kr 459,-

Boka består av to aktivitetsprogrammer; Sprell 1 for de yngste barna (1–2 år) og Sprell 2 for de litt eldre barna (2–3 år). I Sprell 1 vektlegges de ulike sansene (hørsel, syn, berøring, muskel og ledd, balanse og smak/lukt), mens i Sprell 2 er det rollespill som er det overordnede temaet. Med boka følger det også en CD med fengende musikk og morsomme sanger og regler, spesialskrevet til de ulike øvelsene.

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE

Se også Fra barnehage til skole, side 3


Leker og spill

29

Legg puslespill og spill lotto med monstrene i Dunderly!

Dunderpuslespill ­— en puslefortelling Puslespillet har store og små brikker og blir til sammen én meter når du legger det utover! I den lille boka som følger med, skal du hjelpe Moi å finne den forsvunne bamsen. • Fra 5 år. • 21 brikker. • 15 cm høyt og 1 meter langt. • Kr 99,- inkl. mva.

Dunderlotto Morsomt lottospill for barn fra 4 år og oppover. Spillet har fire detaljerte, illustrerte brett. Ulike vanskelighetsgrader gjør at flere aldersgrupper kan ha glede av dette spillet.

Dunderpuslespill – tre ulike puslespill Tre puslespill med ulik vanskelighetsgrad samlet i én eske.

t så gøy a «Det er n kan fly!» vi neste5 år.

Kr 99,- inkl. mva.

,

Viktoria

Kvalitetspuslespill for barn fra 2 år og oppover. Tykke, fine trebrikker gjør det lett for små fingre å pusle disse brikkene på rett plass! Barna kan velge mellom 6, 12 og 16 brikker, og puslespillet egner seg derfor godt til flere aldersgrupper.

«Et kvalitetsspill som faller i smak hos barna!» Verktøykassa

• 6, 12 og 16 brikker. • Kr 99,- inkl. mva.

Se også Venner – en puslefortelling, side 10

LEKER OG SPILL


30

• Fra 3 år. • 5–12 cm. • Én figur, kr 70,- inkl. mva. • Pakke med to, kr 119,- inkl. mva.

Farge plastf rike igure r

!

LES MER

OM ALLE PRODUKTENE PÅ www.dunderly.no

LEKER OG SPILL

Kosedyr i plysj!

Se også Kanin og Pinnsvin, side 10

• 15–40 cm. • Kr 124,- inkl. mva.


Del gleder!

31

Del gleder! handler om hvordan barnehagen kan utvikle barnas og personalets kompetanse, og gir tips til hvordan det digitale kan inkluderes på lik linje med annet materiell/verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagehverdagen. Den handler også om de etiske sidene vedrørende bruk av digitale verktøy. Dette er en praktisk bok som har hovedfokus på den skapende og kreative bruken av digitale verktøy, bl.a. bilder, foto, lyd, digital fortelling og animasjon. Boka har et stort fokus på barns mestring. Den handler også om temaarbeid, og gir tips i forhold til arbeid med fagområdene, særlig i forhold til Kommunikasjon, språk og tekst, Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk. Boka er rikt illustrert med eksempler som viser hvordan man i praksis kan jobbe med IKT og små barn.

KAPITTEL

KAPITTEL

4

4

e på hender tilbak blir r hun sine plata, legge ene hennes hånd oppå passert. Hend at det ikke En tt at lyset har e å kopiere. plata, etter har hun forstå en en er spennend skannet. Nå . Denne gang synes det er, barn i alder derfor ikke prøver igjen Selv små barn barn og tegn studerer ingen melt, så vi sitter flere mens hun jenta og tegn er noe skum de sommerdag ene helt rolig, oppå nå?» spør den yngste hend går arket med r hun tar lyset r Jeg holde «Tror du vekk en, og vi legge 1 ½ - 5 år. se beveger seg. på. Så tar jeg til kopimaskin , slik at vi også kan lyset som rundt og ser hennes bort g er arket og holder a som står ikke er særli ta. Vi skann tt like rolig andre barn nende! synes hun skannerpla står fortsa ene spen Det hun er en. hend og e askin ta. Dette hånda mi, skal skann r det på datam skannerpla r arket lår jeg at vi r, så jeg legge es ut, legge hender oppå e. Så fores mene henn sine nend jeg ene spen helt hva r vi hend arket sitt. Hun erplata, og forstår ikke er Etterpå skrive hun får holde oppå skann våre. Hun ig at dette lomme, og , slik at vi er og mi hånd , og viser tydel inni ei plast hennes hend n». Vi lar lokket stå oppe hva som skjer, studerer arket «skan peker ivrig, liten til å forstå små trykker på ger erende for e. Hun er for lyset beve spennend er askinen fascin kan se når l er kopim reter vi skann ene siden men likeve er kjente konk barna i kø seg fra den så lenge det , eldre Hun . de barn står e både til den andre rer. Etterpå er å skann ene eller kopie e. De ønsk trekker hend det samm litt for å gjøre ene sine. sine til seg, sin og hend rt ingen hva kopie tegn usikker på agt også bare noe. Vi kunne selvs , men dette er for jenta jeg hendene til Men siden tar vekk siden hun fortsatt første hendene sine holder e vi da gang, hadd min re flere kopie måttet er det mer ganger. Da k å skanne, økonomis etterpå en for da kan beste skrive ut det resultatet.

at de er e.l. kan, etter 7: lim-kunstverk dette i kap. rier, klipp og r. Mer om inger, male jellige måte Barnas tegn mange forsk brukes på blitt skannet, llinger. Digitale forte

jellig tre av forsk lager flotte ne 4-åringene skanner. Bilde som de så l fortelling. type papir, brukt i en digita blir etterpå

er

kopierte bild

e og a, og k av skanned yngste barn ifulle for de kunne er særlig verd barna til å tyr og tema ne hjelper stander ikling. Bilde Bilder fra even Konkrete gjen sein språkutv bilder er og temaet. tyret for barn med e variere, da even samtale om er greit å kunn fortelle og es, men det bruk også kan selvsagt a ser like ngelig. at alle barn kjerm, slik lettere tilgje og vis på stors r fra bøker eller et • Skann bilde et eventyr ingen. figurer fra skrivere godt i saml r av sentrale lograf. Flere skriv ut bilde som flanel eller bruk • Skann og en vegg på rrelse. eller tema og heng ut i plakatstø et eventyr til å skrive r. stander fra har mulighet e aktivitete sentrale gjen ne i forskjellig fotografer eller bilde n disse e . • Skan a holdbare å kunne bruk et tema, for s, blir de ekstr headark, dersom ne laminere ark es ut på over Dersom bilde på overhead også skriv trykt r kan r Bilde in. bilde som innenfra. headmask • Foto og fine utenfra har en over på da er de like barnehagen bøker til bruk es i vinduet, figurer fra emerker kan også heng r av kjente på krone, klistr kopier bilde onlige gur, farge • Skann eller er. Barna får velge fi og veldig pers e jellig forsk bursdagskron kronene blir glitter. Alle og farge på for barnet.

Ideer til bru

51

KAPITTEL 11

KAPITTEL 11

Eksperimenterende tegning 50

Progresjonsplan: IKT og digitale verktøy Prosessmål: • Barna skal få erfaring med kreativ og variert programvare Tiltak • Barna får anledning til å eksperimentere i tegneprogram, på datamaskinen eller på ei interaktiv tavle. Når barn tegner på en datamaskin, får de andre tegneerfaringer enn når de tegner på papir. Begge deler er viktig. Tegning på datamaskinen gir også barna inspirasjon til å prøve ut nye ting på papir eller med annet formingsmateriell. Aktivitetene passer for alle barn i alderen 2-6 år.

La barna «leke» seg på datamaskinen

pleve at «Barna bør få op n være en ka digitale verktøy unikasjon m m ko k, kilde til le nnskap. ku og innhenting av støtte det å m e en m Arbeidsfor tive og nysgjerrige, krea a.» rn ba s ho e lig lærevil

Når barna får «leke» seg på datamaskinen, og skape noe ut fra sine egne forutsetninger og interesser, synes de det er gøy. En datamaskin er så mye, mye mer enn bare å spille dataspill, og barna må få mulighet til å bruke sine kreative og skapende evner også med dette mediet. Tegneprogram er programvare med stor grad av interaksjon, det er kreative verktøyprogram som barnet styrer fullt og helt selv.

Disse barna, i alderen 2-3 år, tegner og eksperimenterer med farger i tegneprogrammet Paint. De bruker den interaktive tavla.

122

123

Rammeplan for barnehagen

i

Ønsker dere kurs med Marianne Undheim innenfor temaet? Se mer på www.broaschehoug.no

• Marianne Undheim er forfatter av boka. • 21 cm x 27 cm, 214 sider, spiralisert. • Kr 399,-

TIL DE VOKSNE


32

Samlingsstunden – utgangspunkt og høydepunkt Samlingsstunden inneholder en mengde gode ideer og konkrete forslag med en pedagogisk begrunnelse og målsetting. Boka selges sammen med en blokk med aktivitetskort, sanger, leker, rim og regler, sangleker og fingerleker. Laminér kortene og sett dem i en eske! Morsomme ideer til samlingsstunden!

• A4, 128 sider, spiralisert. • A4-blokk, 32 sider. • Kr 499,-

Samlingsstunden – aktivitetskort i boks Aktivitetskortene kan også kjøpes ferdig laminert i en flott boks. Det er de samme kortene som dere finner i pakken Samlingsstunden.

Leder eller pedagog – Ja takk, begge deler!

Som pedagogisk leder i en barnehage har du en mellomlederrolle i bedriften. Som en del av lederteamet forventes det en rekke ting av deg som leder, ikke bare som pedagog, og rollene du har, kan virke uklare. Hvordan skal du håndtere de ulike rollene?

Pedagogisk leder er kanskje den mest krevende, mest sammensatte og ikke minst den mest spen­nende og utfordrende stillingen i en barnehage. Enten du er pedagogisk leder for første gang eller har vært i stillingen en stund, har du kanskje av og til tenkt at du skulle hatt en «oppskrift» på hvordan du skal håndtere lederoppgaven. Ofte er også relasjonene til de ansatte så tette at det kan være vanskelig å utføre enkelte av oppgavene. Med denne boken ønsker vi å gi deg et konkret og praktisk innblikk i det å være leder. -bøkene omhandler aktuelle og sentrale temaer i barnehagens hverdag, og henvender seg til personalet i den enkelte barnehage. Bøkene er ment som en inspirasjon, og de legger opp til at man kan samarbeide om det aktuelle temaet.

Leder eller pedagog – Ja takk, begge deler! • Nina Nakling / Mette Vavik

Leder eller pedagog

Kr 374,- inkl. mva.

Leder eller pedagog

Bøkene belyser hverdagens problemstillinger og dilemmaer og gir mange forslag til løsninger. Serien omfatter så langt: • Sverd og bamser – genusarbeid i barnehage og skole • Ny i barnehagen • Foreldresamarbeid • Leder eller pedagog – Ja takk, begge deler!

• Forfattere er Nina Nakling og Mette Eline Vavik • 18 cm x 21 cm, 96 sider, heftet. • Kr 269,-

– Ja takk, begge deler!

Boka gir et konkret og praktisk innblikk i det å være leder. ISBN 978-82-492-1354-2

9 788249 213542

GAN Aschehoug

www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Sverd og bamser

– genusarbeid i barnehage og skole

Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter. (Rammeplanen)

Sverd og bamser er en morsom og praktisk håndbok for barnehage og skole, som gir veiledning i hvordan man på en kreativ og enkel måte kan arbeide for å gi jenter og gutter like muligheter. Sverd og bamser er en praktisk metodebok for barnehage og skole, som gir en grundig veiledning i hvordan man på en kreativ og enkel måte kan arbeide med genus. Med begrepet genus, mener vi sosialt kjønn, i motsetning til biologisk kjønn, som betinges av biologiske kriterier. Genusarbeid er å oppdage det usynlige, men selvsagte.

Genusarbeid handler om å gi barna flere valgmuligheter slik at både gutter og jenter kan få større muligheter til å utvikle seg som selvstendige individer uten å begrenses av tradisjonelle kjønnsroller.

Boka inneholder ferdige opplegg til dramaeventyr med barna, samt opplegg for observasjon, dokumentasjon og refleksjon. Oppleggene skal også bevisstgjøre de voksne i det daglige arbeidet, slik at de kan vurdere egen praksis i et genusperspektiv.

Sverd og bamser – genusarbeid i barnehage og skole • Eva Helén / Magdalena T Granholm

Sverd og bamser

Nina Nakling / Mette Vavik

Sverd og bamser – genusarbeid i barnehage og skole

Sverd og bamser ISBN 978-82-492-1218-7

ISBN 978-82-492-1218-7

9 788249

212187

www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug

Eva Helén Magdalena T Granholm

• Eva Helén og Magdalena T. Granholm • 18 cm x 21 cm, 80 sider, heftet. • Kr 269,-


33 Øyne og øre

Øyne og øre

e 3 Mois spiselig

2 Radioteater

1 Glassorkester

Monsterfj

es

Lek og lær med monstrene i Dunderly!

• Illustrert av Endre Skandfer • 64 kort, 12 cm x 18 cm, laminert. • Kr 199,- inkl. mva.

Lek og spill

4 Potemaling

8 Hva er det som

7 Musikktegning

6 Gjett sangen

det? «Du jukser 5 Hysj! Hva var , roper Mo uten øre dika. Du r!» ka

dunderdeig

lukter?

4

n ikke vin s bokne

Ludibunder på

Slik gjør du: Alle tegner hver sin stor e sirkel på terningen et etter tur og tegner på inn ark. Hver spiller kast terningen er viser: på «sitt» ans ikt det 1 = øyne 2 = nese 3 = hår 4 = ører 5 = hatt 6 = munn Den som førs t fjes, har vun har alle «delene» tegn et inn på sitt net. monster-

Du treng er: – papir – blyant – farger – en ternin g

Ludibunder på boks Inne- og uteaktiviteter som utfordrer sanser, kreativitet og motorikk. Aktivitetskort med tegne- og maletips, spill, drama, matlaging og spennende eksperimenter.

Bulder i barnehagen Fem spennende metodiske opplegg som utfordrer barna til å oppleve, oppdage, være kreative og aktive.

i

Gode forslag til aktiviteter og annet pedagogisk materiell kan du laste ned gratis på: www.dunderly.no/Lek-og-laer

Boka har flotte illustrasjoner. Bak i boka finner du over 40 lamineringsark og kopioriginaler.

• Else Devold er forfatter. • A4, 184 sider, spiralisert. • Kr 399,-

TIL DE VOKSNE


34

Barnehagekalender

2014–2015

Barnehagekalender • 19 cm x 11 cm, 128 sider, innbundet. • Kr 124,- inkl. mva.

En smart bok for deg som jobber i barnehagen. I tillegg til dagbok inneholder den oversikt over skoleferier, helligdager og fridager, vaktliste, oversiktlige avspaseringsskjemaer, tema- og periodeplaner m.m.

ISBN 978-82-492-1732-8

9 788249 217328

GAN Aschehoug

www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Barnehageplanlegger

Barnehageplanlegger

En viktig bok for avdelingen. Her finner du ett oppslag for hver uke, avkryssingsmuligheter for tilstedeværelse for det enkelte barn, oversikt over vakter og god plass til å planlegge og dokumentere avdelingens/barnehagens arbeid. Det er rikelig plass til tema- og periodeplaner, og til evaluering i etterkant.

2014–2015

• 26 cm x 21 cm, 152 sider, spiralisert. • Kr 256,- inkl. mva.

GAN Aschehoug

Dunderly i barnehagen — startpakke

I Dunderlys startpakke har vi samlet noen av de mest populære produktene våre, som er fine å begynne med når man skal introdusere Dunderly for barna i barnehagen.

Kr 1249,- inkl. mva.

Spar

365,-.

Pakken inneholder følgende produkter:

Bulder i barnehagen (se s. 32), Ludibunder på boks (se s. 32), Monstermos (se s. 23), Dunderlys tenkekort (se s. 14), Dunderpuslespill – en puslefortelling (se s. 28), Kosedyret Bulder (se s. 29). TIL DE VOKSNE


35

Send oss en e-post hvis du ønsker å bestille eller har noe du ønsker å spørre oss om. forlag@gan.aschehoug Ring oss! Benytt vår ordretelefon 24 14 76 25 eller send fax på 24 14 76 13.

På våre hjemmesider kan du lese om alle våre produkter før du bestiller. Du kan også bla i bøkene våre (blaeksemplar). Betal med kort eller få tilsendt faktura. www.gan.aschehoug.no Besøk oss! Avtal et møte og kom på besøk. Vår adresse er Sehestedsgate 3.

Besøk oss på facebook. facebook.com/ganaschehoug

Ta kontakt med oss hvis du har noe på hjertet eller ønsker å bestille!

I katalogen finner du et løst bestillingsark. Dette kan også lastes ned fra våre hjemmesider www.gan.aschehoug.no


GAN

BARNEHAGE

— GAN ASCHEHOUG Sehestedsgate 3, postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Telefon: 24 14 76 00, ordretelefon: 24 14 76 25 Faks: 24 14 76 13, forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no —

Barnehagekatalog vår 2014