Page 1

НОГООНОЙ БАГША НИМБУ У ЛАМЫН НАҺАНАЙ ЗАМ / ПУТЬ НИМБУ-ЛАМЫ

НОГООНОЙ Б А Г Ш А

НИМБУУ ЛАМЫН Н А Һ А Н А Й   З А М П У Т Ь Н И М Б У-Л А М Ы AGAAR MEDIA


НОГООНОЙ Б П

А

Г У

Ш

А

Т

Ь

Н И М Б У Л ИЗДАТЕЛЬСТВО AGAAR MEDIA УЛАН-УДЭ 2012

А

М

Ы AGAAR MEDIA ХЭБЛЭЛ УЛААН-ҮДЭ ХОТО 2012


НОГООНОЙ Б

А

Г

Ш

А

Н И М Б У У Л А М Ы Н Н А Һ А Н А Й З

А

М


УДК ББК Х

294.3 86.35кв 18

НОГООНОЙ БАГША НИМБУУ ЛАМЫН НАҺАНАЙ ЗАМ. Улаан-Үдэ хото: «Агаар Медиа» хэблэл, 2012 — 160 х.

НОГООНОЙ БАГША ПУТЬ НИМБУ-ЛАМЫ. Улан-Удэ: Изд-во «Агаар Медиа», 2012 — 160 с.

Баримтата энэ туужа Зэдэ нютагай Цагаатай hууринда түрэхэ заяатай байhан, Сартуул-Гэгээтын дасангай гэбшэ лама Нимбу Сосорович Сосоровой ажаябадалда зорюулагдана. Нимбу лама Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, сэрэгшын Алдар солын III шатын ордендо хүртэhэн, егоозор, эмшэн юм. Буддын шажанай hургаал заабаринуудые hайн шудалhан лама эрдэм мэдэсэ, шадабаряараа олоной дунда суутай байhан. Нютагаархидайнь дурсалганууд туужа соо мүн лэ үгтэнхэй. Энэ ном хэблэхэ ажаябуулга Нимбу Сосорович Сосоровой түрэhэн хүбүүн, шажанай нютагай «Дхарма» эмхиие хүтэлбэрилэгшэ Нимажап Ильич Илюхиновай зорилгоор, хүтэлбэреэр бэелүүлэгдээ. Ном Нимбу ламын түрэhѳѳр 100 жэлэй ойдо зорюулагдаа

Документально-публицистическая повесть посвящена жизненному пути Нимбу Сосоровича Сосорова, уроженца села Цагатуй в живописной Джидинской долине, гэбшиламы Сартул-Гэгэтуйского дацана, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Солдатской Славы III cтепени, йогина, народного целителя. Авторское повествование, хотя не претендует на всеобъемлющую полноту биографии Нимбу Сосорова, рассказывает об его божественном даре ясновидения. Книга включает в себя воспоминания о знатоке бурятской народной медицины, духовном авторитете Джидинской долины

© Семья Илюхиновых / Илюхиновой бүлэ, 2012 © Издательство «Агаар-Медиа» / «Агаар-Медиа» хэблэл, 2012

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав

Бүхы эрхэнүүдынь хамгаалагданхай. Тус зохёолой ямаршье хубиие ямар нэгэ аргаар, ямар нэгэ түхэл маягтайгаар авторай эрхын эзэнэй зүбшѳѳлгүйгѳѳр гаргажа, яашье болохогүй


…Хэзээ нэгэтэ хүн гансаардалгада абтадаг. Тиихэдээл энээ ном гартаа баряарайгты, магад, танайшье асуудалда харюу байхадаа болохо… 100-летию пророка, йогина, целителя Нимбу Сосоровича Сосорова посвящается


Оршол Зохёогшодой үгэ

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Үнэхѳѳр ехэ хүнэй энэ дэлхэйе орхижо ошоһонойшье һүүлдэ мүр сараань заатагүй үлэдэг, ёһотой мэргэн, сэсэн хүн ходол амиды мэтэ һанагдадаг. Иимэ ушартай бидэ ѳѳһэдѳѳ, энэ ном бэшэхэ үедѳѳ, дайралдаабди. Энэ номоймнай гол нюур ѳѳрынгѳѳ үнэн шэг шарайе, сэдьхэл бодолоо гэнтэл, нэгэл уулзалгаһаа харуулаадхёогүй. Түрэлэйнь зоной, нютагайхидайнь, олон тоото танил талануудайнь энэ хүнэй дүрэ шарайе, ябаһан ябадал, ажабайдалыень, тэрэнэй нютаг нугадаа, арад зонойнгоо дунда орхиһон нүлѳѳе һайн мэдэхэшье байгаа һаань, бидэ эхинһээ энэ хүнтэй танилсаха баатай болообди. Оло дахин нютагаарнь ябажа, хүн зонтой нилээн ехэ саг соо хѳѳрэлдэжэ, саарһа гээшые яһалал эреэлһэнэй һүүлээр номнай мүндэлбэ. Мүнѳѳшье болотор Нимбуу баабай зоной һанаан соо амиды мэтэ һанагдана. Нютагайхидынь, багашуулһаа наһатайшуул хүрэтэрѳѳ, Нимбуу баабай гэжэ нэрлэнэ, энэ хандалга соонь хамаг хүнүүдэй үнэн хүндэлэлгэ, ёһотойл арадай дура сэдьхэл элихэн харагдана: Нимбуу баабай хажуудамнай һуугаад, мантай яаралгүйгѳѳр хѳѳрэлдэжэ байһан шэнги, маанарые анхаралтайгаар шэртээд, энеэбхилээд, компьютер интернет хоёрой үе саг руу бидэнтэй хамта оролсоно. Нимбуу баабайн һанал бодолнууд, гүн ухаан, аргалалгын хүсэ шадал, тэрэнэй Замбуулинтай холбоониинь булта бурханһаа үгтэнхэй бэзэ. Бурханай ехэ бэлэгые (бэлигшье гээ һаа яахаб?) энэ хүн яагаад, газар руу булангүйгѳѳр, ондоо хүнүүдтэ дамжуулжа шадааб гэжэ бидэ харуулха ёһотойбди. Хүн бүхэн ѳѳрын онсо зорилготой энэ дэлхэй дээрэ түрэдэг. Хүн юундэ энэ дэлхэй дээрэ түрэнэб гэһэн асуудалда Нимбуу баабайн ажабайдалаар харюу үгэжэ болоно. Нимбуу баабай Ямандага бурханай амиды ёгоозор байһаншье бол, нэн түрүүн хүн ямараар энэ наһаяа үнгэргэхэб гэһэн жэшээ харуулаа. Үнэн сэхэ ябадалай туяа, доржо шулуун мэтэ, бурханай хүнүүдэй сэдьхэлдэ ялардаг. Бидэ харанхы зоболонгой манан сооһоо тэрэ туяаень шэртэхэ аргатайбди.

Дора Хамаганова Баир Жигжитов Аркадий Зарубин

6


ВСТ У П ЛЕНИЕ От авторов

ногооной багша

Обаяние, притягательная сила личности великого человека остаются на земле. И не слабеют даже тогда, когда его уже нет рядом с нами. В этом феномене гениев всех времен и народов пришлось убеждаться почти каждый день, когда мы работали над этой книгой. Наш герой не сразу раскрыл перед нами страницы своей биографии, хорошо знакомой его потомкам, детям, внукам, односельчанам, землякам, соратникам… Позади тысячи километров, сотни часов бесед, разговоров, встреч, листов бумаги, исписанных во время работы над книгой. Удивительно, но до сих пор не поднимается рука писать о нем в прошедшем времени. Нимбу-баабай, Нимбу-отец, как уважительно называют все, от его от мала до велика, независимо от возраста и степени родства-кажется, что он разговаривает с нами в настоящем времени. Здесь и сейчас. Как будто Нимбу-баабай — наш современник! Внимательный, чуть насмешливый, мудрый собеседник, он незримо, рядом с нами, входит в век компьютеров и Интернета. И его мысли, его сокровенные знания, его связь с Космосом — это прекрасные цветы, выращенные не нами. Мы только составили из них букет. Мозаику чувств, воспоминаний, эмоций, осмысления прошлого, будущего, настоящего. Мозаику, приводящую в изумление и нас самих, простых смертных, лишь чуть прикоснувшихся к тайнам этого рождения на Земле посланника Вселенной, Нимбу-баабай. Живого воплощения Ямантаки — доброго бога в грозном обличье. Истина, как драгоценный алмаз, сияет в душах праведников. Давайте и мы сквозь тьму иллюзий и страданий стремиться к этому свету…

ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Дора Хамаганова Баир Жигжитов Аркадий Зарубин

7


ПОРТРЕТ РАБОТЫ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА БУРЯТИИ БАЯСХА ЛАНА ЛЫКСОКОВА, ХОЛСТ, МАСЛО, 2011


БУРЯА ДАЙ АРА ДАЙ УРАН ЗУРА АША БАЯСХА ЛАН ЛЫКСОКОВЭЙ БҮ ТЭЭҺЭН ХҮРЭГ. ЗОТОН, ТОҺОН БУДАГ, 2011 ОН

НИМБУ СОСОРОВИЧ СОСОРОВ НОГООНОЙ БАГША НИМБУ-ЛАМА 1911–1979


С а нс а р ы н х ү рд э

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

10

Сартуул-Гэгээтын дасанай байшан барилгануудай хана хаяагаар хараасгайнууд үймэлдэнэ. Хаданууд, зунай халуун агаарай зэрэлгээн соо, маряажа байһандал, тобойлдоно. Дууһашагүй ажабайдалай зураг. Гэнтэ хүн бүхэнэй сэдьхэл соо һэриһэн һанал бодолнууд… Эндэл бадарша ламанарай һүүдэрнүүд ябадаг байха. Саг үе соо тѳѳришэһэн,.. хооһон агаарһаа харюу хүлеэһэн… Һүүлшын зуун жэлэй үеын ламанарай нэрэнүүд дасанай хашаада байһан боро шулуун дээрэ сагааржа харагдана… Сансарын хүрдэ –түрэлгын зоболонгой мүнхэ тойруулга. Тиигэбэшье эндэ найдалай туяанууд гэрэлтэнэ. Дэлхэйн хамаг абяанууд, бүхы үнгэнүүд сугларанхай… Үнгэрһэн ажабайдалаа дурсаһан энеэбхилэл… Хүн энэ дэлхэй дээрэ мүнхэ бэшэ. Сансарын хүрдэ — жаргалтай үнгэрһэн жэлнүүдэй һанал бодолнууд, ерээдүйн тулилга, зоболон. Сонхын саана шууяһан үбэлэй шуурган… Аадар бороогой шууяан… Үхибүүнэй энеэдэн… Мориной түбэрѳѳн… Гудамжын хүн зоной хашхаралдаан… Унажа байһан набшаһадай аалихан һаршаганаан… Сансарын хүрдэ — бүмбэрсэг дэлхэйн мүнхэ байдал. Бага балшар наһандаа бидэ тэнгэридэ, одо мүшэдэй саана ажамидарал заатагүй бии гэжэ һанагша бэлэйбди. Бидэ шоргоолжоной байра-бутанууд мэтэ томо хотонууд соо, үй түмэн зонуудай дунда аргагүй ехээр гансаарданхайбди. Байгаали, газар хоёрһоо холбогдошогүйгѳѳр холодонхойбди. Сэдьхэлнай үнинэй һула болонхой. Бидэ хамаг этигэлээ алданхайбди. Үнэн ажабайдалаа интернедэй худал байдалаар һэлгэнхэйбди. Бидэ эд зѳѳриин барлагууд болонхойбди. Дэлхэйн ажабайдал маниие ехээр сошооно. Ѳѳрһѳѳ хойшо ямаршье мүр сараа үлээнгүйгѳѳр хосорнобди… Тиигэбэшье арад зоной зүрхэн соо хадуугдаһан, ѳѳрынгѳѳ хүсѳѳр үбшэ зоболонгые диилэһэн, доромжолго, гасалан дабаһан хүнүүд манай дунда байһан ха юм. Тэдэ алта мүнгэндэ, нэрэ солодо хүртэхэ гэжэ оролдоогүй. Эдэ хадаа ламанар, мэдэлшэд, бурхантай харилсаашад, хѳѳрэлдѳѳшэд. Хүнэй сэдьхэл, ухаан хара бэеын эзэн боложо шадаха гэжэ ѳѳрынгѳѳ ажабайдалаар харуулна. Тэдэнэй сэдьхэл соо бадарһан бурханай гал мүнѳѳшье болотор гэрэлтэнэ. Хүнэй хамаг муу мухайе сэбэрлэнэ.


В круге С а нс а р ы Здесь, в Джиде, на месте старого дацана, под сенью нового щебечут ласточки. Дремлют сопки в дымке осеннего тумана. Клочок бесконечного мироздания. Озарение сознания, пробуждающегося в каждом из нас… Здесь бродят тени лам-бадарчи — странников, потерявшихся во времени и вопрошающих пустоту. Имена последних героев двадцатого века белеют на серой гранитной глыбе в просторном дворе Сартул-Гэгэтуйского дацана. Нимбу-баабай, последний йогин джидинской долины, приходит сюда ребенком. Он поступает хувараком, учеником в дацанскую школу, по традиции, заложенной предками и продолженной дедом Намжил-ламой. Поначалу его немного пугает огромное здание величием большого молельного зала, где в полумраке мерцают позолотой статуи богов, Там, в таинственных отсветах алтаря, теплятся огоньки лампад, плывет аромат адиса и благовоний. Слышны мелодичные распевы древних молитв «Ом маании бадмэ хум, ом маании бадмэ хум»… Еще хувараком Нимбу-баабай осознает, что жизнь — бесконечная цепь перерождений, Сансарын Хурдэ. Круг Сансары — бездна безысходности. Но и она пронизана лучами надежды. Эта истина есть во всех религиях, у всех народов. Но особенно сильна она в буддизме. В этом противоречии столько нот, столько оттенков… Горькая ирония над самим собой. Привилегия сильных. Жестокий сарказм. Лирика романтиков и пафос граждан разрушившейся империи. Поколение Нимбу-ламы уходит в Вечность. Им, как и нам, сейчас, в начале третьего тысячелетия, выпало жить в эпоху перемен. Как писал известный бурятмонгольский мыслитель того времени, Кенсур Агван Нима: «в то время под влиянием демонических сил большинство моих земляков стали следовать законам “красных”, оставив монастыри и обучение Дхарме». Немногие сохранили в себе веру. И не дали другим разрушить ее в себе. «Легко жить тому, кто нахален, как ворона, дерзок, навязчив, безрассуден, испорчен. Но трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет чистое, кто беспристрастен, хладнокровен, прозорлив, чья жизнь чиста». Так говорится в изречениях Будды. И еще оттуда же: «Крепкая скала не может быть сдвинута ветром. Мудрецы непоколебимы

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

11


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Хэзээ нэгэтэ хүн гансаардалгада абтадаг. Тиихэдээл энэ ном гартаа баряарайгты, магад танайшье асуудалда харюу байхадаа болохо. Хүнэй ажабайдал сагаан, хара үнгэһѳѳ бүридэдэг, тиихэдээ сагаан үнгэнь заабол булюу байдаг. Һайн муу хоёрой тэмсээн соо һайниинь ходо иладаг гэжэ мэдээрэйгты. Зэдэ нютаг… Энэ хадаа Алтай уулын эзэнэй — БүринХаанай газар. Ходо саһан доро байдаг мундаргаһаа хамаг түрэлхидтѳѳ амгалан байдалые һанаандаа гуйгты. Ая гангаар анхилһан агаар сээжээрээ дүүрэн амилагты. Манай үеһѳѳ урда ажаһууһан бурханай хүнүүдтэл энэ бүмбэрсэг дэлхэй тухай, ѳѳрынгѳѳ шэнэ түрэл тухай һанаад үзэгты. Ами наһа бэлэглэһэн аба эжыгээ дурдан һанагты.

Цагаатай hууринайхидай бариhан субарга Субурган в долине реки Цагатуй

12


среди хулений и похвал». На нас, обитателей компьютерного века, смотрит строгим, почти колючим взглядом с портрета, необыкновенный человек, живое перерождение Ямантаки — Нимбу-лама. Несокрушимый, как скала. Любивший жизнь, как любим ее мы. Чуть ироничная и добрая полуулыбка трогает его губы. Кажется, Нимбу-баабай знает про нас все… И вот-вот покачает укоризненно головой. Как мы бездумно тратим время на пустяки, как не думаем о завтрашнем дне. О том, что оставим детям и внукам мы, кто пришли на эту землю, в это же время, в этом обличье. И какими они будут нас вспоминать… Круг Сансары — сладостные воспоминания о былом и горечь будущих потерь. Вой вьюги за окном. Шум дождя. Смех ребенка. Скрежет металла. Рокот улиц и площадей. Шорох опадающей листвы… Круг Сансары — бесконечность Вселенной. Когда-то в детстве вы тоже спрашивали себя: неужели там, за звездным небом, нет ничего? Не может быть. Там что-то есть…. Мы одиноки в городах-муравейниках. Мы вооружены техническим прогрессом, но бессильны перед природной стихией. И собственной душевной слабостью. Мы забыли веру и сохранили суеверия. Раздавлены страхом. Мы убегаем от жизни, сидя в интернете. Нас пугает бесконечность и необъяснимость мира. Живем и исчезаем без следа, не замечая Вселенной… Но были и остаются в памяти народной люди, перешагнувшие страх, боль, унижения. Деньги и слава — то, чем мы так дорожим, не имеют для них никакого значения… Это йогины, пророки, целители душ. Их мало. Но всей своей жизнью — в этом рождении, на этой земле — они утверждают примат духа над материей. И божественный огонь, который горел в их душах, светит до сих пор. Побеждая мрак злобы, зависти, невежества. Если вам когда-нибудь станет плохо и одиноко, а это неизбежно бывает с каждым, возьмите в руки эту книгу. И ее волшебные страницы оживут перед вами. Помогут найти новый смысл жизни. Еще тверже увериться: добра больше, чем зла. И удача — обязательно! — вернет вам долги прошлых рождений…

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

13


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

З

Э

Д

Э

Зэ д э ню та г… Э нэ х а д а а А л та й у улын эз э нэ й—Б ү р ин Х а а н а й га з а р. Хо д о с а һ а н д о р о б а й д а г м у н д а р га һ а а х а м а г т ү р э л х и д т ѳ ѳ а мга л а н б а й д а лые һ а н а а н д а а г у йг т ы . А я га нга а р а н х и лһ а н а га а р с ээж ээ р ээ д ү ү р э н а ми л а г т ы . М а н а й ү еһѳ ѳ у рд а а ж а һу у һ а н б у рх а н а й х ү н ү үд т э л э нэ б ү мб э р с э г д э л х э й т у х а й, ѳ ѳ р ынг ѳ ѳ ш э нэ т ү р э л т у х а й һ а н а а д ү з э г т ы . А ми н а һ а б э лэ г лэ һ э н а б а эж ыг ээ д у рд а н һ а н а г т ы .

14


Н

Ю

Т

А

Г

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Д ж и д а …   Эт о з ем ли п о к р о в и т е л я ю га Б у р я т- МОНГОЛии, в с ей А л та й с ко й г о р н о й с т ра ны— Б у р ин -Х а н а . У э т о й в ер ш ины п о пр о с и т е б л а г о д ен с т в и я с в о им б лиз к им , с в о ей з ем ле… И, п о д о б н о неб ож и т е л ям , з а д у м а й т ес ь о та йн а х В с е ленн о й, о с в о ем б уд у щ ем пер ер ож д ении . С б л а г о д а р н о с ть ю и п оз д ним рас к а янием в с п о мин а й т е т е х лю д ей, ко т о р ые д а ли н а м пр ек рас ный д а р—Д а р ж из ни н а З ем ле… Зэдын гол Река Джида

15


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

16


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Цагаатай hуурин ороhон харгы Въезд в село Цагатуй

17


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

С

А

Г

А

С а га ата й н ю та г Я р га й та х а д ы н ү б э р т э, С а га ата й г о л о й х о ё р э р ь е э р б а й рл а н х а й

16 4 0 - д э х и о н у у д та э н д э с а р т у у л н у у д н ү ү ж э е р э н э 1650 - д а х и о н у у д та ата га н у га й х и д е р э н э 1720 - д о х и о н у у д та та б а н г у у д з о н е р э н э 1728

ондо сонг оолну уд ерэнэ

173 0 - д а х и о н у у д та х у ра м ш а з о н е р э н э 178 0 - д а х и о н у у д та а р б ата н у га й х и д е р э н э 1931 193 4 1958 19 91 19 93

18

о н д о « У д а р н и к », « Ц К Ко м с о м о л а », « РККА » г э һ э н ко м м у н а н у у д б и и б о л о н о ондо Кировэй нэрэмж этэ ко л х о з б а й г у у л а г д а н а ондо Кировэй ба «Ула ан-Үшѳѳт эй» г э һ э н ко л х о з у у д х а м та д х а г д а н а о н д о С а га ата й н ко л х о з б и и б о л о н о о н о й а п р е л и и н 1- д э С а га ата й н ю та га й з а х и р га а н б и и б о л о н о


А

Т

А

Й

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

С е л о Ц а гат у й ра с п о л о ж е н о в ж и в о п и с н о й м е с т н о с т и , у п о д н о ж и я г о р ы Я р га й та , в д о л и н е р е ч к и Ц а гат у й к а

16 4 0 - ы е—п р и х о д п л е м е н и с а р т у у л о в 1650 - ы е—п р и х о д п л е м е н и ата га н о в 1720 - ы е—п р и х о д та б а н г у т о в 1728 - ы е—п р и х о д с о н г о л о в 173 0 - ы е—п р и х о д х у ра м ш а 178 0 - ы е—п р и х о д п л е м е н и а р б ата н 1931 — о б ра з о в а н ы п е р в ы е ко м м у н ы:

« У д а р н и к », « Ц К Ко м с о м о л а », « РККА »

193 4 — о б ра з о в а н ко л х о з и м . К и р о в а 1958 — о б ъ е д и н и л и с ь ко л х о з ы

им. Кирова и сосе дний «Улан-Ичет уй»

19 91 — о б ра з о в а н ко л х о з « Ц а гат у й с к и й » 19 93

г о д а б ы л а о т к р ы та с е л ь с к а я 1 апреля а д м и н и с т ра ц и я Ц а гат у я

Цагаатаймнай уужамхан даа Долина реки Цагатуй

19


Т оонто н ю та г З э д э м н а й

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Дошхон, түргэн гүйдэлтэй Зэдэ гол хүйтэн сэбэр уһаяа Сэлэнгэ мүрэндѳѳ хайрлангүй бэлэглэнэ. Тэрэнь саашаа урдаһаар, буурал Байгал далай хүрэтэр ошоно. Үргэн тала дайда, ой модонууд, үндэр хада хабсагайнууд, аршаан булагууд, горхонууд болон нуурнууд — энэл даа Зэдэ нютаг. Эндэл урданһаа хойшо буряад-монгол угсаатан нүүдэлшэ байдалаа орхингүй ажаһуудаг һэн. Баян бардам Зэдэ нютаг арад зондоо хүсэ шадалаа үгэдэг. Нютагайнгаа агаараар амилһан, тоонтынгоо уһаар ундалһан, түрэл газарайнгаа элшэ тамирые абаһан үри хүүгэдынь эхэ газараа суурхуулжа ябанал.

С осо р о й Н и м б уу га й э д и р н а һ а н Аяар 300 жэлэй сада тээ Монголһоо нүүжэ ерэһэн сартуулнууд Зэдэ голой эрьеэр түбхинѳѳ бэлэй. Тэдэ ерэһэн зон соо сэрэгшэдшье, модошо, түмэршэ дархадшье байгаа юм. Тэдэ Буддын шажантай болоод, ажабайдалаа хубилгаха зорилгодо абтана. Энээн тухай нюдэндѳѳ галтай Нимбуу хүбүүндэ хүгшэн эжынь хѳѳрэгшэ һэн. Эсэгынь аба, Сартуул-Гэгээтын дасанай лама, Намжил ашанараа заатагүй эрдэмтэй болгоод, хүн зондо туһатай ябаһай гэжэ һанагша һэн. Нимбуугай буурал аба эжыгээ хоюулыень хадуужа абаашье һаань, хүгшэн эжынь бүри тодоор тэрэнэй толгойдо хадуугдаа. Үндэр сэхэ бэетэй, аалин, болгоомжотой хоолойтой, залуугайнь сэбэрхэн шарай Нимбуугай бүхы наһандань сэдьхэл соонь үлэнхэй ябаа — мойһон хара нюдэнүүд, дали шэнги нидхэнүүд, үдхэн хара үһэн… Эжынь, хэды сухалтайшье һаа, хаа яа, гэрэйнгээ ажал хэжэ дууһаад, нооһоёо ээрэжэ һуухадаа, ашанартаа элдэбын онтохо, үльгэрнүүдые хѳѳрэгшэ һэн. Нимбуу аха дүүнэртэеэ эдэ хѳѳрѳѳнүүдтэнь ехэ дуратай бэлэй. Нимбуугай дулаахан галайнгаа ульһанда альгаа шаража һуугаад эжынгээ яаралгүй хѳѳрѳѳе шагнахада, баатарнуудай шэдитэ ябадалнууд эли тодоор толгойдонь үзэгдэгшэ һэн. Эжынь, хѳѳрэжэ эхилэн гэхэдээ, һѳѳргѳѳ залуу болоһон шэнги, гайхалдаһан ашанарынь шууяхаашье болёод, эжынгээ һүмбэйн үнэртэй хонин хантаазада борбилоохойнууд мэтэ няалдаад, аниргүй һуулдаха. Нимбуугай эгээл дуратайгаар шагнадаг, эжын эгээл аймшагтай хѳѳрѳѳнүүдэй нэгэн гэбэл, Ямандага бур-

20


хан тухай бэлэй. Үһэнэй үрзымѳѳр арзагар шүдэнүүдһээнь, хурса эбэрнүүдһээнь Нимбуу бишыхашье айдаггүй. Энэ бурханай дүрсэ гэртэнь гунгарбаа соо бии. Тэрэ зураг дээрэ эбэртэй томо толгойтой, үхэһэн хүнэй хохимойнуудые зүүһэн Ямандага бурхан мори унаһан зураатай байдаг. Энэ бурхан нүгэл хэһэн хүниие хэһээжэ зобоодог. Нютагайнь зон Нимбуугай үбгэн абые Ямандага гэлсэгшэ. Үбгэн абань, бурхан мэтэ шэди хүсѳѳрѳѳ, муу хүнүүдтэй тэмсэдэг байһан юм. Эжынгээ хѳѳрѳѳе шагнаһаар байтараа, хэдышье бэеэ шангаар бариха гэжэ оролдоһон Нимбуу, заатагүй унташадаг байгаа. Нойртоо абтаһан энээхэн хүбүүн хэдэн жэл үнгэрѳѳд байхада баһал, үбгэн абадаа адли, ѳѳрѳѳ амиды Ямандага гэжэ нэрлүүлхэеэшье мэдэнэгүй... ...Зүүдэндэнь үльгэрэй баатарнууд амидырһан мэтэ. Нимбуу ѳѳрѳѳ тэдээнэй хоорондо морин дээрэ һуугаад, хайшааб даа, гүйлгэнэ. Талын ногоон һалхинда найгана, тэнгэридэ хара үүлэнүүд баглайран сугларна... Энэ үнэн мэтэ үзэгдэлһѳѳ хүбүүнэй үһэниинь бодошоһон шэнги. Зүүдэнэйнгѳѳ мангадхай, шүдхэрнүүдые хайра гамгүйгѳѳр һэлмээрээ сабшана ха... Тиигэншьегүй яахаб, хэнһээшье зүрхэтэй, эрэлхэг баатар ха юм… Сосорой Нимбуугай хэды оло дахин сартуулнуудай нүүжэ ерэһэн тухай домог шагнаһаншье һаань, эжынь тэрэ домогтоо ходол ондоо, шэнэ түхэл оруулһан мэтэ байдаг. …Һайн хаанай һамаргаанда, Бошогто хаанай буһалгаанда номгон байдалай түлѳѳ Үбэр монголһоо нүүжэ гараха гэжэ сартуулнуудай буурал толгойтон шиидэһэн юм. Шэнээр байрлаха нютагаа урданай хорюултай байһан БаргажанТүхэм гэһэн газарта олохобди гэлсээд, мориндоо мордоод, түрэл тоонтынгоо газаршье абангүй, хойшолһон юм. Алан-Гуа хатанай газар дайда үринэрѳѳ ехэ һайнаар угтажа абаа гэжэ эжынь ходо хѳѳрэгшэ һэн. Замдаа удаан ябаһан сартуулнууд Хамар-Дабаан хадын үбэртэ ерэжэ, Зэдэ голой эрьеэр байрлаха гэжэ шиидэбэд. Сартуул угсаатан набтархан, үрзэгэр моридоороо ой модо гаталжа, тала газараар ябажа, хада хабсагайгаар абиржа, Зэдын баян, бардам талада шэнээр буусаяа түхеэржэ, хожомойнгоо үри бэеын тоонто болгон түбхинѳѳ. Урданайнгаа нүүдэлтэй-гүйдэлтэй байдалые орхёод, Һарата уулын үхибүүд шэнэ, номгон һуудалтай болоо гэжэ багахан Нимбуу ехэ бүхѳѳр хадуужа абаа. Һүүлдэнь, ехэ наһандаа, Нимбуу баабай болоод ябахадаа, эжынгээ хѳѳрэһэн үльгэр домогуудые зүрхэндѳѳ тон нангинаар хадагалаад ябагша бэлэй. Намжил үбгэн абаһаань хүртэһэн Ямандага бурханиинь саашанхи ажабайдалдань үргэлжэ халхалжа, абаржа байһан юм.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

21


С осо р о й Н и м б уу га й х у б а ра г б о л о һ он ту х а й

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

22

Хүхэ тэнгэриин уудамаар сагаахан, буржагар үүлэнүүд аажамханаар тамаралданад. Талын хүнжэл мэтэ ногоон дээгүүр хонин һүрэг яаралгүй бэлшэнэ, тэдэнэй саанахана Нимбуу тэнгэри ѳѳдэ хаража хэбтээд: «Үндэр хадаһаа үүлэн дээрэ һүрэжэ һуугаад, тэнгэреэр ябажа болохо гээшэ аа гү?», — гэһэн бодол толгойдоо оруулна. Тэрэ аласта амитай юумэн заабол байна ха гэһэн бодол һанааень эзэлнэ. Хүнэй хажуудань үгыдэ ѳѳрѳѳ ѳѳртэеэ хѳѳрэлдэнэ: «Минии үбгэрѳѳд, наһа барабал хэн энэ дэлхэй дээрэ үлэхэб, хүнүүд үнэхѳѳрѳѳ бурханай орон ошодог гээшэ гү, бурханай орон гээшэнь хаана юм?» — гэхэ мэтын асуудалнууд һүлшын үедэ һанааень зобооно. «Үгы, би хэзээдэшье наһа барахагүйб, би ходо энэ газар дээгүүр гэшхэлхэб, ходо энэ талын агаараар амилхаб, ходо һалхинай урдаһаа бүхы шадалаараа жүдхэжэ ябахаб. Минии үгыдэ хэн нохойемни харахаб?», — гэжэ бодожо байтараа, Янгараа һанаадхиба. Тэрэнь хажуудань томо толгойгоо урдахи хүлнүүд дээрээ табяад, һанаа амархан унтажа хэбтэнэ. Нимбуу нохойдоо аргагүй дуратай, тэрээнтэеэ наадахаһаа гадна, хүнтэй хѳѳрэлдэһэн шэнги хѳѳрэлдэдэг. Янгарынь хэлэһэн юумыень хуу ойлгодог, гансал дуу гаража шададаггүй. Нимбуугай үбгэн баабайнь хүршэ айлайнгаа нохойн гүлгэлхэдэ, энээхэн сагаан үбсүүтэй, сагаан оймһон хүлнүүдтэй, дабхар нюдэтэй гүлгые шэлэжэ абаһан юм. Дүрбэн нюдэтэй нохой шүдхэрнүүдые харадаг юм гээд зон хѳѳрэлдэдэг. Бээлэйн шэнээн байһан гүлгэн мүнѳѳ тугал мэтэ томо болоо. Үбэлэй сагта Нимбуугай дүрбэн хүлтэй нүхэрынь хонидые оло дахин үлэн шоноһоо, хурьгануудыень элеэһээ абараа, иимэл сэгнэшэгүй нохойл даа. Янгар эзэндээ бэедэ туһатай ногоо харуулаа. Байгаалиин нюусые Нимбуу нохойгоо хараад, нилээн мэдэдэг болоо. Янгарайнь хажуудань байгаал һаа, Нимбууда нүхэдшье хэрэггүй. Багаһаа шууяха дурагүй номгон хүбүүн ходол нэгэ юумэ дархалжа байха, модоор нааданхайнуудые хэжэрхихэ, шабараар элдэбын амитадые бүтээжэрхихэ. Модоор дархалхые Намжил үбгээнь һургаа. «Багашье һаа, гартаа дүйтэй», — гэжэ ехэ баяртайгаар аша тухайгаа Намжил лама дурдагша бэлэй. «Энэ хүбүүн саашанхи ажабайдалдаа балай тулихагүй байха», — гэһэн бодол һанааень амаруулдаг байһан бэзэ. Намжил ламын таамаглаһан бодолнууд үнэхѳѳрѳѳшье зүб байгаа. Тэрэнэй аша Нимбуу ламын гараар хэгдэһэн зэбсэг, хэрэгсэлнүүд мүнѳѳшье хүрэтэр хүндэ туһатай зандаа, эндэ тэндэ үшѳѳл бии…


Теэд тэрэ сагай ерэтэр үдыхэн лэ байна… …Нимбууугай шэхэндэ мориной түбэрѳѳн дуулдаһан мэтэ. Толгойгоо үргѳѳд харахадань, хээр азаргаяа унанхай Сосор абань ерэжэ ябана. «Нимбуу!», — гэжэ ооглохотойнь хамта хүбүүн бодоод, абадаа дүтэлѳѳдхибэ. Сосор моринһоо һүрэжэ буугаад, хүбүүгээ тэбэреэд, нюдэ руунь анхаралтайгаар хаража: «Нимбуу, Гэгээтын дасанда хубарагуудые абажа байна. Ши тэндэ һураха гүш?» — гэжэ асууба. «Би гү?», — гээд, гайхашаһан Нимбуу абынгаа урдаһаа шарайшалан зогсобо. Элдэбын бодолнууд толгойдонь үймэлдэнэ. «Теэд, би тэндэ һуража шадаха юм гүб?», — гэһэн гансахан асуудал, гол асуудал сэдьхэлыень зобооно.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУЛАМЫ

Н и м б уу х у б а ра г Дасанда һуража эхилхэ үедѳѳ Нимбуу бага сага түдэгэсэгшэ һэн. Юуб гэхэдэ дасанда олон бурхадай дүрсэнүүд байха, тэдэнь шулуу, түмэрѳѳр бүтээгдэһэншье һаа, хажуугаарнь үнгэрхэдэ амиды шэнгеэр үзэгдэхэ. Түрүүшээр гэрээ һанажа зобохо, байн дасанай ажабайдалда дадаа. Үглѳѳ бүри хуралнуудай болоходо хэнгэрэг, дамаариин доншоон, дүн бүреэгэй абяан, ламанарай уншажа байһан дуун — иигээд лэ үдэрынь эхилэгшэ бэлэй. Хаа яа Нимбуу тэндэ хабаададаг, томо ламанарта эдеэ, сайень асаржа үгэдэг һэн. Ѳѳрѳѳ тэдэ ламанартай адли лама болохоб гэжэ ухаандаашье оруулнагүй. Хубарагууд дасанайнгаа хорёо сэбэрлэдэг, түлеэгээ бэлдэдэг, эдеэ хоолоо шанадаг, юрэл эндэхи хамаг хара ажалаа ѳѳһэдѳѳ ябуулдаг. Хубарагуудай эгээл шухала ажалынь гэбэл — ном үзэлгэ ха юм даа. Эндэ элдэбын юумэндэ һургана: тоо тоолуулжа, үзэгүүдые бэшүүлжэ, түбэд хэлэ шудалуулжа, тарни, мэгзэмүүдые сээжэлдүүлжэ. Нэн түрүүн монгол бэшэгтэ һургаа бэлэй. Багшань, наһатай, ууртай лама, яаралгүй тобшохоноор үзэг бүхэнииень харуулна. Шабинар гуурһануудаа баринхай, үзэгүүдээ дээрэһээ доошонь тахяагай мүр мэтээр эреэлнэ. Багшань дүтэлѳѳд: «Бэшэ бэшэһээр үзэг болгохо, һура һураһаар лама болохо», — гэдэг байгаа. Гоёор, зүбѳѳр бэшэжэ һураха гээшэ тиимэшье амар ажал бэшэ юм байна, зарим шабинарай гарынь шалана, нүгѳѳдүүлынь һажаадшье абана… Нимбуу хаа яа дасанай ном хэблэлгын газарта ошодог байгаа. Тэндэнь үргэлжэ шэрын үнэртэй. Бурхан багшын тарнитай модон хабтагай дээрэ шэрэ түрхеэд, саарһа дээрэһээнь няажархихада номой хуудаһанай бии болошохые

23


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

хаража байхада ехэ һонин. Ном хэблэхэдэ хэрэглэгдэдэг шэрэнүүдые элдэб аргаар ѳѳһэдѳѳ бэлдэнэ, шэрэ бүтээхэдэ хэрэглэгдэдэг бодосуудай заримыень элдэб янзын үнэтэ шулуунуудһаашье, нүгѳѳдүүлыень алтанһаашье абалсана. Хэблэлэйнгээ гаргашын хэмжээгээр болон удхаараа ехэл үнэтэй номууд болодог байгаа, тэдэниие бүдѳѳр орёожо жаншалхаһаа гадна, модон хобтонууд соо хэнэ. Иигэжэ эндэ, Гэгээтын дасанда, Нимбуу хүбүүн лама болохо харгыгаа эхилбэ. Бурханай номуудые шудална, ухаан бодолоо хурса болгоно, ѳѳрынгѳѳ харасые бусад шабинартай үнгэргэгдэдэг боосоонууд соо бүхэжүүлнэ. Энэ дасанда, дасанай хорёо соо хойшонхи наһанайнгаа нүхэдтэй танилсана.

С а р туу л - Г э г э э т ы н д ас а н

СартуулГэгээтын дасан. Номой барнууд Печатные клише в СартулГэгэтуйском дацане

24

Нимбуу лама ѳѳрынгѳѳ СартуулГэгээтын дасаниие ходо һанажа ябагша һэн. Дасанай түбэд нэрэнь «Гандан Пунцоглинг». Дасанай һахюуһанинь — Жамсаран бурхан, ехэл хатуу һахюуһан гэлсэдэг. Хамагай түрүүн энэ дасанай ажаябуулга һэеы гэр соо эхилһэн байха юм. 1853 ондо энэ дасан Сартуул ба Гэгээтын гэжэ хоёр дасан боложо хубаараа. Дасан гээшэ тэрэ үеын эрдэмэйшье, соёлойшье түб байгаа. Нимбуу ламын һуража байха үедэ дасанда 250 ламанар, 60 хубарагууд байгша һэн. Тэрэ дайдын 5 000 хүн зон дасанай харьяатад (приход) гэжэ тоологдодог, тэдэ зон ажабайдалдаа ушардаг али олон хэрэг зоригоо бүтээхэ гэжэ дасан руугаал ерэдэг байгаа. Совет засагай үедэ (1938 он) дасанай ажал ябуулга болюулагдаа бэлэй. Сэмүүн сагуудай үнгэрэн ошоһоной хойно Нимбуу ламын дасан шэнээр нээгдэнхэй, шэнэ дасаншье баригдажа арамнайлагдаа. Тэрэл үедѳѳ мэтэ дасан соо мүнѳѳ хуралнууд болоно, хубарагууд һурана, ламанар бурханай һургаалые амитан зондоо дамжуулна. Юунэйшье болоогүй, юуншье хубилаагүй шэнги. Алтан дэлхэй агуула юртэмсэдѳѳ нангин мааниин хүрдэ мэтэ эрьелдээд, хамаг юумэн, үдэр бүри мандажа байдаг алтан шаргал нарандал, һѳѳргѳѳ эрьеэд ерэдэг лэ юм байн даа…


З э д э   —   б у р я а д- м он г о л у г с а ата н а й ү л г ы н ю та г Зэдэ нютаг — нюдэнэй харасаар хүрэшэгүй дүүрэн тала. Дабһатай нуурнууд, хүхэ мүнхэ тэнгэри доро хужартай газараар бэлшэжэ ябаһан тоогүй олон хонин һүрэгүүд,.. эндэ түргэн урадхалтай голнуудшье, аршаантай хүйтэн булагуудшье бии юм гэжэ хэн хаанаһаа ганса харасаар ойлгохоб даа. Зэдын дайда холо-уу тэндэ, тэнгэри-газарай уулзуурта хүхэрэн байгаа хадануудтай, түргэн тэршээ голнуудтай үзэсхэлэн һайхан нютаг байха. Зэдэ мүрэн дээрэһээ доошоо Боргойн хадануудые, Хамар-Дабааниие хурдан уһаараа отолон буудаг. Дошхон мориндол хурдан гүйдэлынь, тала газарта буумсаараа, аалин, намдуухан болоодхихо. Гурбан зуугаад жэлнүүдэй саана Монголһоо нүүжэ гараһан сартуулнууд, сонгоолнууд энэл мүрэнэй эрьедэ дэмыл нютагжаагүй байха. Үбгэжѳѳлнүүдэй хѳѳрѳѳгѳѳр, Зэдэ мүрэндэ хүсэ нэмэжэ шудхадаг, түргэн сэбэр уһатай Сагаатай гол жэлдээ хоёр лэ дахин үерлэдэг байгаа юм ха — хабартаа, хадын саһанай хайлахада, зундаа, бороогой орохо хирэдэ. Сагаатай голой жэлэй дунда зэргын гүнзэгы метр хахад шахуу байһан юм. Бороотой жэлнүүдтэ үерлэхэдэнь, хоёр эрьеэрнь хабтайһан бэлшээри, сабшалангууд уһан доро ородог. Орой намарһаа мүльһэн хүнжэлѳѳ нэмэреэд, хахад жэл багтай унтажа абаха. Хабарай эхиндэ һэримсээрээ, бургааһа боролжоор нѳѳхил гүйдэлѳѳ захалха. Зунай халуунда үхибүүд садатараа шунгаха, загаһашье хахуулидаха. Сагаатай нютагһаа холо бэшэ гүнзэгы сэбэр уһатай Атаман нуур байдаг бэлэй. Сэлэнгын хасаг Содномпиловай нэрээр энэ нуур нэрлэгдэһэн гэлсэгшэ. Эндэл Нимбуу баабайн эдир наһан үнгэрѳѳ. Түрэл нютагһаа холо ябахадаа, сэдьхэлэйнгээ гуниг, гашуудалда абтаха үедэ, зүрхэнэйнгѳѳ үбдэшэтэр үлгы тоонтоёо, Сагаатай голоо, набтарханшье һаа үндэр заяатай хада уулануудаа һанагша бэлэй. Талые тэнгэри мэтэ хүхэрүүлэн дэлгэрһэн ургы, тибһэнэй уб улаахан сэсэгүүд болон, юугээрээшье юм, түрэл дайдыень һануулһан үзэгдэлнүүд тэрэниие һѳѳргэнь, унаган наһандань абаашадаг байгаа. Иигэжэл хүндэ хүшэр байдалай ушархада түрэл нютагынь нюдэндэнь харагдан, туһалан дүнгэжэ, эльгэ зүрхэнэйнь гуниг тараажа байгаа ха юм. Мүнѳѳ, тэрэ гэһээр зуун жэлэй үнгэрһэн хойно, Сагаатай голой шэргэхэ туйлдаа хүрѳѳд, Атаман нуурай үгы бо-

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

25


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

лоод байхада, Буддын шажанай лама, атаган угай Нимбуу баабайн хүбүүн Нимажап Ильич Илюхинов нютагайнгаа уһа голнуудые һэргээхэ зорилго урдаа табинхай. Нимажап Ильич Буряад оронойнгоо эрдэмтэдэй, нютагайнгаа хүн зоной туһаламжаар урданайнгаа байгаалиие һѳѳргэнь һэргээхэ гэһэн бодолтой. Отологдожо үсѳѳрһэн ойн модод шэнээр ургаһай, Сагаатай гол дахинаа һабаараа халима уһатай болоһой! Эдэ бүгэдые туйлажа гарахын түлѳѳ саг хэрэгтэй, һайхан һанаатай хүнэй һайхан сэдьхэлээр эхилһэн хэрэг хэзээдэшье бүтэсэтэй байдаг, тиимэл байхань болтогой!

Н и м б уу л а м ы н н э г э д эх и т ү р э л г э Сосор баабай һэеы гэртээ һэмээхэнээр ороод, үүдэ хаажархиба. Гэр соонь дулаан, һамганайнь талада хүнүүдэй аалихан хѳѳрэлдэхэ дуулдана. Тэрэ аяар хоёр һара соо гэртээ байгаагүй. Энэ сагаан түмэр гахай жэлэй (1911 оной) үбэл ехэл хүйтэн болобо. Энэ хүйтэнһѳѳ юм гү, али ондоошье шалтагаанһаа байгаа бэзэ, үхибүүд хаа яагүй олоороо үбшэлнэ. Зэдын, Захааминай аймагуудай нилээд олон тосхонуудаар үбшэнтэниие эмшэлжэ ябаһанаа энэ мүнѳѳ гэртээ бусаба. Һамганайнгаа нарайлхаһаа урид гэртээ хүрэжэ ерэһэндээ баяртай. Дахаяа тайлаад, шэрээ дээрээ һуушаба. Гэр доторнь сэбэр, һамганиинь нарин нягта эхэнэр. Холын харгыһаа эсэһэндээ юм гү, али гэртээшье бусажа һанаагаа амарһандаа юм бэзэ, нойрынь хүрѳѳд, хана түшѳѳд һууһан зандаа унташаба… Һѳѳргѳѳ үхибүүн болоод, ногоон талаар зүүдэндээ ябажа ябатарнь, эжынь: «Сосор!», — гээд ооглоһон мэтэ болобо. Нюдѳѳ нээхэдэнь, нээрээшье, эжынь урдань зогсонхой: «Сосор, хүбүүтэй болобош», — гээд толгойень үнэдэбэ. Баярлаһандаа эжыгээ шангаар тэбэрижэрхибэ… Һамганайнгаа талын хаалтые хажуу тээшэнь һэхэжэ харахадань, хониной арһан дээрэ нэгэ монсогор, уб улаан юумэн хэбтэбэ. Һамганайнгаа аятайханаар энеэхые хараад, хоёр хасарыень таалахадаа, ѳѳһэдынгѳѳ түрэ найрые ехэл тодорхойгоор һанажархиба. Тэрэ гэһээр Сагаатайда тиимэ баян, зугаатай түрэ болоогүй шэнги. Сосорой аба эжынь яһала һайн һуудалтай гэр бүлэ һэн. Адуу малаар хэзээшье дутаагүй айл. Буряад ёһоор бүхы түрэлхидѳѳ, айл аймагаа урижа, түрэеэ үнгэргѳѳ бэлэй.

26


Э л инс э г х у л инс а га й ёһо за н ш а л а а р Хожом һанахадань, нээрээ, түрэ найрынь гоёл болоо һэн. Жэлнүүдэй үнгэрхэдэ ѳѳрыншье, һамганайньшье тэрэ үедэ ехээр һанаагаа зобоһон мартагдашана. Залуушуулһаа байха аба эжынэрыньшье ухаа алдан харайлдаа агша һэн. Гансал буурал толгойтой үбгэн абань: «Зай, Сосор, шимнай һамгатай болохошни. Һамгаяа гамнажа байгаарай, энэшни шинии үхибүүдэй эхэ болохо ха юм. Эрэ хүн эхэнэрээ хайрлаха ёһотой», — гэжэ хэлээ. Тэрэ сагтаа Сосор эдэ үгэнүүдыень тоогоошьегүй һэн. Хожом, сагай үнгэрхэдэл үбгэн абын хэлэһэн сэсэн үгэнүүд һанагдаад лэ гаранал даа. Айлшад айхабтар олоороо суглараа бэлэй. Эдеэ хоол хүн зоной урда элбэгээр табяатай байгаа. Хониной мяхан бүхэлеэр шанаатай, хониной дотороор бэлдэгдэһэн орёомог, хото соо шанагдаһан шуһан, ѳѳхэндэ орёогдожо шарагдаһан эльгэн. Шанаһан зѳѳхэй, мойһотой зѳѳхэй, эжын хүшѳѳһэн үрмэн, сүсэгытэй тибһэн — эндэ дэлгэгдэһэн эдеэн тухай һанахадаа Сосорой аманда шүлһэн сугларна. Аба эжы хоёройнь үхибүүдээ амаршалһанай удаа, хүнүүд бодожо байгаад, хундагануудаа хүнтэрүүлээл һэн бэзэ. Тогоонойнгоо архиие үнинһѳѳ хуряажа захалһан байгаа. Нютагайнь зарим хатуушуул найрай һүүл тээшэ хүл дээрээ зогсохошье аргагүй, тэнгэри ѳѳдэ хаража хэбтэнхэйнүүд, нилээн удаан соо дуунуудаа дуулалдаа һэн. Айлшад бэлэгүүдээ баряад, үреэлнүүдээ хэлээд, дуулаха зониинь дуулаад, хатарха зониинь хатараад, гэр нютагуудаараа тараа бэлэй. Иигэжэл үнгэрѳѳ һэн түрэ найрынь. Саг ямаршье түргэн ябана гээшэб. Ѳѳрѳѳ һаял үхибүүн ябаһан аад, мүнѳѳ эсэгэ болобо. Энээхэн һаял түрэһэн хүн, хѳѳрхы, ямаршье хуби заяатай байха юм ааб?..

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Н ю та га й хѳ ѳ р ѳ ѳ н ү ү д Атаган угтай Нимбуу лама бага наһанһаа ѳѳрынгѳѳ нютаг тухай домогуудаар ехэ һонирхогшо бэлэй. Зэдэ мүрэнэй эрьеээр ганса сартуулнууд бэшэ, үшѳѳ табангууд, хорчин, сонгоол, ашабагад, хурамша угтайшуул ажаһуудаг. Нимбуу ламын түрэл нютаг Сагаатай тухайнь урданай иимэ нэгэ домог бии юм. Чингис хаанай үедэ нэгэ шэди ехэтэй удаган байгаа. Хаан эзэнэй дура гутаагаад, шара үнэгэн боложо хаанһаа тэрьедэхэдэнь, хаан хойноһоонь сэрэгшэниие

27


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

ябуулаа. Тэрэ сэрэгшэн нохойгоо үнэгэнэй мүрѳѳр табяад, бүхэли һүни соо хойноһоонь гүйлгэбэ. Үглѳѳгүүр, гэгээржэ эхилхэдэнь, тэрэ зогсоһон газараа Гэгээтэ гэжэ нэрлэбэ, саашаа гүйлгѳѳд, сагаарһан тала харахадаа, тэрэ газарые Сагаатай гэжэ нэрлэбэ. Үнэгэеэ намнаһаар ябатараа, харгыдаа инзага хаража, тэрэ газараа Инзагата гэжэ нэрлэбэ, саашаа гүйлгэхэдэнь саһанай ехээр бурьяжа байжа ороходо тэрэ газараа Борьёо гэжэ нэрлээ. Тэрээн тойрон дайдые нара зүб гүйлгэжэ эсээд, амарха гэжэ нэгэ газарта зогсобо, тиигэжэ тэрэ газарынь Үшѳѳтэ гэжэ нэрэтэй болоо. Тэрэ сэрэгшэн тэрээхэн үнэгэеэ хүсэһэн юм гү, үгы гү, домогой эсэс түүхын гүн сооһоо наашаа, манай үе хүрэжэ ерээгүй, ерэһэншье һаань, мэдэхэ хүнүүд олдоогүй юм бэзэ, гэбэшье дээрэ тоологдоһон нютагууд тиигэжэ ѳѳрын нэрэтэй болоо гэел даа. Сагаатай гэһэн үгэ Нимбуу ламын шэхэнэй шэмэг, нюдэнэй хужар, зүрхэнэй баялиг. Хүн бүхэндэ ѳѳрынь тоонто нангин, гамтай байдаг, бидэ түрэһэн нютагтаяа хүйһѳѳрѳѳ холбоотойбди. Сагаатай гэхэдэ толгой соо элдэбын зэргэсүүлгэнүүд һанагдана: буряад зоной сагаан үнгэ — Сагаан һара, сагаан һанаан, сагаан хун шубуун… Үнэхѳѳрѳѳшье, Сагаатайн хажуугаар һүүлэй үедэ хун шубуун эрьежэ, байрладаг болонхой. Хүн түрэл нютагһаа, түрэл арадһаа хүсэ абадаг гэдэг, магад энээнһээшье боложо Сагаатайда олон ламанар мүндэлһэн байхадаа болоо.

М ү н х э зу л ы н г э р э л Сагаатайда һүүлшын хэдэн жэлэй туршада субарга дотороо үглѳѳ бүри нютагайхид зула бадараадаг заншалтай болоо. Тэрэ зула сагай ямаршье хирэдэ бадаржал байдаг. Бороо, саһаншье зулын ялагар, номгон галда һаалта болодоггүй. Энэ субаргаһаа холо бэшэ, нүгѳѳ хада дээрэ, үшѳѳ нэгэ субарга бии. Тэрэ субаргые Нимбуу лама бодхоһон гэлсэгшэ. Нютагайхидтаа, дайнай үедэ наһа бараһан нүхэдтѳѳ зорюулжа, энэ субарга табиһан юм. Нимбуу лама ѳѳрѳѳ дайнда ябаһан хадаа, хүн нүгшэхынгѳѳ урда ѳѳрынгѳѳ сэдьхэлдэ эгээл дүтэ үзэгдэлнүүдээ харадаг юм гэжэ мэдэдэг һэн. Түрэһэн эжынь, тоонто нютагынь һанагдадаг. Хүн энэл дүрэнүүдые абаад, тэнгэридээ ошодог юм. Теэд тэрэ үедэ субарга табижа болохогүй, хорюултай байгаа, тиимэһээ Нимбуу лама субаргаяа юрын хүшѳѳ шэнгеэр бодхоо. Нютагайнгаа хүнүүдтэй нилээн лэ ехэ шулуунуудые хада ѳѳдэ зѳѳгѳѳ бэ-

28


лэй. Нимбуу ламын аргаар мүнѳѳ сагай Сагаатайн хойто талада баһа нэгэ субарга бодхоогдонхой. Арад зоной сагаан сэдьхэл үргэһэн энэ субарга тэнгэриин гүн руу дүүлиһэн мэтэ харагдан байдаг. Нютагай хажуудахи субаргын зулын һүниндѳѳ бадаржа байхые харахада, Нимбуу ламын наһанай ябадал һанагдана. Тэнгэридэ одо мүшэдэй бии болоходо, субаргын зула, тэдэнээр мүрысэһэн шэнги, бүри ехээр, бүри тодоор яларна. Тэрэнэй галхан — үхэлтэ дайнай газарта ами наһаяа орхижо, орон нютагаа бусаагүй хүнүүдэй мүнхэ дурасхаал...

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

С а га ата й н д о м о г уу д Хүн бүхэн ѳѳрынгѳѳ уг гарбалые мэдэхэ ёһотой. Буряад зон угайнгаа долоон үе мэдэбэл ехэ һайн гэдэг. Гурим, заншалнуудаа гээжэ байһан үе үнгэржэ, мүнѳѳ сагта хүн элинсэг хулинсагайнгаа дамжаа мүшхэжэ, хадуужа абана, саашадаа энэнь, үе дамжан, хэзээдэшье мартагдахагүй. Сагаатайда урданайнь байдал харуулһан, нютагайнь түүхэтэй холбоотой иимэ домогууд бии.

С а р туу л нуу д а й С а га ата й е р э һ э н ту х а й д о м о г Цагаатай hуурин, Цагаатай

Урдандаа, X V I I зуун жэлэй эхеэр, Үбэр-Монголһоо сартуулнууд Сагаатай руу нүүжэ ерэһэн юм. Тэдэ хадаа Сарта-Уула гэһэн хадын хойморто ажаһуудаг байгаа, хори буряадаар тэрэ хадань Һарата-Уула юм бэзэ, тиимэһээ тэдэниие һартуулнуудшье гээд нэрлэдэг. Һүниндѳѳ хада дээрэ хэбтэһэн түхэреэн томо шулуунууд һарын туяаһаа ялардаг хадань тэрэ хадые Сарта-Уула гэжэ нэрлэһэн гэдэг. Сартуулнууд Зэдын газар дайда руу Зэлтэрэй голоор орожо ерээ. Замдань, багаханшье һаа, түргэн урадхалтай гол дайралдаад, харгыень хаагаа. Нүүдэлшэд маанияа уншажа, хэнгэрэгүүдээ тоншоод, тэрэ голые номгоруулжа, саашаа ябадалаа үргэлжэлүүлээ. Тэдэнэй үри хүүгэд мүнѳѳшье болотор шуһа, үнэшэн хабирга эдихэеэ сээрлэдэг.

Стела у села Цагатуй

29


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Cартуул-Гэгээтын дасангай ойро байрлаhан тохорюунууд Журавли. Окрестности СартулГэгэтуйского дацана

30


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

31


С о д но м пи л ата м а н ту х а й д о м о г

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

32

Содномпил атаман Яргайта хадын үбэртэ гурбан һамгатаяа һуудаг һэн. Атаманай гурбан хүбүүдэй хоёрынь ламанар болоо. Хэлэшэгүй баян атаманай табан хушуу малайнь бодхоһон тооһон нара халхалдаг бэлэй. Атаманай эгээл ехэ баялигынь 999 сагаан морид һэн. Тэдэ моридойнь байрлаһан газар хонхойжо, байн тэрэнь нуур болоһон гэлсэдэг. Һая болотор байһан тэрэ нуур «Атаман нуур» гэжэ нэрэтэй бэлэй. 999 сагаан морид уһалхадаа, Сагаатай голой уһые дууһан уужархидаг байгаа, тиимэһээ хүнүүд адуунай ерэхын урда уһаяа абаха гэжэ оролдодог һэн. Содномпил атаман адуунайнгаа тоое 1 000 толгой болгожо ядадаг байба. Шоно унагадыень зууха, али ямар нэгэн үбшэнһѳѳ моридынь хосорхо. Адууень нэгэ монгол хүн харагша һэн. Хүдэлхэ болзоройнь дүүрэхэдэ Содномпил атаман тэрэ адуушандаа эгээл хурдан агта мориёо бэлэглээ гэнэ. Буряад зон эгээл һайн мориёо хүндэ үгэжэ болохогүй гэһэн гуримтай байһан юм, тэрэ гурим хазагайруулһан Содномпил атаман ехэ түргѳѳр үгырѳѳ. Гансахан толгой муу, туранхай үхэртэй үлѳѳ юм байха. Тэрэ ехэ ууртай, аймшагтай хүн байһан юм. Гэртэнь хэнэйшье орохо хорюултай байгаа. Хэн нэгэн хэрэгээр ерээ һаа, зарасанартань дуулгадаг байгаа. Албаяа һайнаар хэһэнэйнь түлѳѳ атаманда тэрэ үеын засаг барижа байһан ноёд һэлмэ бэлэглэһэн бэлэй. Хожомынь түрэлэйхидынь тэрэ һэлмыень нютагай һургуулиин музейдэ (үзэсхэлэндэ) дамжуулаа. Содномпил атаманай гэрэй хажуугаар морёор гүйлгэжэ болохогүй байгаа. Мори унаһан хүн мориёо зогсоогоод, малгайгаа абаад, атаманай гэр тээшэ дохёод үнгэрхэ ёһотой байгаа. Нэгэтэ Мандяа угай Жэбзэн бѳѳ гэрэйнь хажуугаар малгайгаа абангүй үнгэрһэнэйнгѳѳ түлѳѳ сохюулаа. Жэбзэн бѳѳ муу һанажа: «Наһа барахадамни толгойгоорни Содномпил атаманай гэр руу харуулжа хүдѳѳ табяарайт», — гэжэ захиһан байгаа. Бѳѳгэй наһа барахада, тэрэ захяаень мэдэһэн Содномпил атаман ламые дуудажа асараад, бѳѳгэй тархииень нүүгѳѳ тээшэнь эрьюулжэ табюулаа. Хожомынь бѳѳгэй толгойн хараһан зүгтэ нүхэн бии болоо. Тиигэжэ атаман бѳѳгэй хараалһаа гэр бүлэеэ абараа юм ха. Содномпил атаманай ѳѳрѳѳ бэшэһэн бэшэг мүнѳѳшье бии. Тэрэ бэшэг соогоо: «Ом маании бадмэ хум», — гэһэн Бурхан багшын зүрхэн тарниин зургаан үзэг модон бар дээрэ бэшүүлхэ зүбшѳѳл ноёдһоо гуйһан байдаг. Тэрэ зүбшѳѳлѳѳ абаһан байгаа. Иимэл зон байһан юумэл даа Нимбуу баабайн нютагайхид.


Н а м ж и л л а м а ту х а й д о м о г Намжил лама Сагаатай нютагай ехэ хүсэтэй эмшэ лама байһан юм. Нэгэтэ Захаамин руу хүниие эмшэлхэеэ ошобо. Тэндэхи нэгэ бѳѳ атаархаад, Намжил ламые хороохо гэжэ шиидэбэ. Ламын һѳѳргѳѳ бусажа ябахада тэрэ бѳѳ харсага боложо ерээд, нюдыень тоншохо гэхэдэнь, лама тэрэ шубууе баряад, хүзүүень булга мушхажархёо. Ламын харгыгаа үргэлжэлүүлжэ ябахада, хойноһоонь хүнүүд хүсэжэ ерээд: «Бѳѳгэй хүзүүн хазайба, тэрэниие аргалжа үгыт», — гэжэ гуйгаа. Намжил лама талхаар шубуу хээд, тэрэ шубуунайнгаа хүзүүе нүгѳѳ тала руунь эрьюулхэдэнь, бѳѳ бараг болоо. Иигэжэ тэрэ бѳѳгѳѳ аргалаад,.. энэнь Нимбуу баабайн үбгэн аба Намжил ламын шэди, суу дээрэ нэмэри болоо бэлэй.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Га й х а л та й а б а ра л га …Нимбуу харуулай сэрэгшэдэй дунда нэгэ танил нюур харажархиба. Һэмээхэнээр тэрэ хүниие ажаглахадань, тэрээнтэй суг дасанда байһан танил ламань байба. Намайе таниба гээшэ гү гэһэн бодол зобоожо эхилбэ. Иигээд хоюулан уулзашаха гэжэ ямар жэгтэй юм? Тэрэнь ехэ үргэн мүрэтэй, бүдүүн хүзүүтэй, унаһан хээрээ дээшэнь һоройлгоод, моринойнгоо урдахи хүлнүүдэй газарта хүрэхэтэйнь сасуу ташуураараа бүхы шадалаараа Нимбуугай нюрган дээрэ шабхуурдажархиба. Нимбуу энэ үдэрнүүдтэ сохюулжа, хараалгажа һурамхи болоһоншье һаа, ташуурдуулһандаа заригад гэбэ. Нюрганинь хордобошье, ехээр үбдэнэгүй… Энэ хадаа ламанар, хубарагуудые ангиин дайсад гэжэ суглуулаад, мал тууһандал, хото руу туужа ябаһан ушар бэлэй. Амиды үлэхэ, үгынь мэдэгдээгүй… Намнуулжа ябаһан ламанар Оронго тосхондо дүтэлжэ ерэбэд. Урдань нуур гэрэлтэнэ, тэндэһээ һэбшээхэншье бии шэнги. Баарһад, ядаржа ябаһан зон, нуурай хажууда амаруулхагүй юм аа гү гэһэн найдалтайнууд. Удаан, хэдэн үдэрэй ябалганһаа хүлнүүдынь эзэгүй болошонхой, эдеэ хоолой амта үзѳѳгүй ама, уралнуудынь хаташанхай, залгиха нёлбоһошье үгынүүд, һэбшээлхэдэнь, сэбэр агаар эдиһэн мэтэ, ѳѳр руугаа һороодхинод. Теэд хайрлаха сэдьхэлгүй сэрэгшэдынь тулиһан ламанарые саашань намнана. Тэдэ түргэн хото хүрэжэ, эдээниие тушаагаад, салин хүлһэеэ абаад, бэеэ амаруулха тухайгаал бодожо ябаһан байха.

33


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

34

Тугаараймнай сэрэгшэн мориндоо няалдашаһан мэтэ, эмээл дээрээ ехэ бүхѳѳр һууна. Һая үмдэһэн хубсаһаниинь ехэ зохидоор бэедэнь тааранхай. Ташаандань торгоотой бууниинь ѳѳрыень һүрхэй болгоно. Наранда харлашаһан, шүрбэһэлиг, ехэ шуран, тэрэнэй тушаал зэргые һаядаа дээшэлүүлхэ ёһотой. Баярлахын орондо, нэгэл зүрхэ зобооһон бодол тэрэниие орхиногүй. Эрьеэд лэ, набтархан, харахан нюдэтэй, тооһон болошоһон хубсаһатай, нилээд гэшхэгдэһэн гуталтай Нимбуу руу хилам гэнэ. Энэ хүбүүе харахадаа, үнинэй, бага наһанайнь, нэгэ ушар эли тодоор һанагдана… 1912 оной үбэл ехэл хүйтэн байһан шэнги. Гэртэнь хатаһаншье хилээмэн үгы. Дүүнэрынь эдеэ хоол эрихэшье шадалгүйнүүд. Эжынь тэрэ үдэр шэрэм дээрэ шараһан хилээмэ, домбо соо һүмбэй абаад ерээ бэлэй. Дүүнэртэеэ һуугаад, ямаршье амтатайгаар эдеэлээ гээшэ һэм. Хүршэ айлай үнеэн тугаллаад, тэндэхи хүгшэн үхибүүдтэ энэ хоол эльгээгээ ха юм. Тэрэ үбэлые хүршэ хүгшэнэйнгѳѳ туһаламжаар, арай арайхан гаталаа бэлэй. Теэд мүнѳѳ тэрэ хүгшэнэй аша хүбүүе үхэлэй газар руу абаашажа ябана. Ѳѳрѳѳ намнажа ябана. Тиимэ бодолнуудһаа сухалынь хүрэшэбэ: «Энэ хүбүүнэй гэртэхинэй хэзээ нэгэтэ намда туһалһаншье һаа, минии яахашье аргам үгы. Хүн бүхэн ѳѳрыгѳѳ абарха ёһотой. Мүнѳѳнэй сагта хүнэйшни наһан сэнгээ алданхай, аргын байбал духа руунь һомо табибал лэ — дүүрээ. Һаял амиды ябаһан бэе газар дээрэ таршалжа хэбтэхэ. Хэншье хайратай бэшэ, юуншье гамтай бэшэ»… «Ши, ерэ наашаа!» — гээд, сэрэгшэн Нимбууе угзаржархиба. Хажуудань байһан ламанарай хүбүүе бэенүүдээрээ хоргодуулхадань, харуулшан морин дээрэһээ һүрэжэ буугаад, Нимбууе самсаһаань татаад, харгы руу шэрэжэ гаргаба. «Шадабал гүйгѳѳрэй», — гэжэ шэбэнээд, түлхижэрхибэ. Нимбуугай гүйн гэхэдэнь хойноһоонь хашхараад, харуулшан гурба дахин буудажархиба… Бүхэли һүниеэ тахяануудай гэр соо зобожо үнгэргэһэн Нимбуу даараһанһаа гү, али бэеынгээ зохолһонһоо гү, һэришэбэ. Тахяагай бѳѳһэн иимэ зоболон ушаруулдаг юм гэжэ хэн хаанаһаа мэдэбэ. Бүхы бэень забааршаһан мэтэ. Нимбуу шуудай сооһоо бурханайнгаа ном гаргаад, абаралгынгаа түлѳѳ маани уншаба. Шуудай соонь номһоонь гадна аяга, мүнгэн халбага, хѳѳргэ байна. Тахяануудай байраһаа гараад, үхэрэй далай хажуугаар үнгэрэжэ ябатараа, түйсэтэй хурууд оложорхибо. Тэрэ түйсыень ѳѳртѳѳ абаад, орондонь мүнгэн халбагаяа орхёод, саашаа далда газараар алхалба. Мүнѳѳ амиды үлэһэн Нимбуу саашадаа дайнда хабаадаад, амар


мэндэ бусаха, дайнай һүүлдэ үри хүүгэдтэй болохо, удаан жаргалтай ажаһууха тухайгаа юушье мэдэнэгүй… Хожомынь, толгойнгоо сагаарһан хойно, хаа яа, Ивалгын дасан ошохо замдаа, Оронгын нуур харахадаал, машинаяа заатагүй тогтоолгодог байгаа. Эндэ, энэ нуурай хажууда, ами наһаниинь абарагдаа бшуу. Тэрэ абарһан хүнэйнгѳѳ түлѳѳ маани уншаад, дахин дахин һайн үгэнүүдээр дурсагша бэлэй. Тэрэ хүниие олохо гэжэ хэдышье бэдэрээб даа, гэбэшье тэрээнтэй дахин ушарха талаан дайралдаагүй…

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Хо р г о д о л г о Нимбуу харуулшадһаа тэрьедээд, хайшаашье ошохоео ойлгожо ядана. Һѳѳргѳѳ Сагаатайгаа бусабал, баригдаха. Ой модон соо хоргодожо боломоор нэгэ арга байна, теэд хүйтэнэй сагта яаха болоноб? «Хото ошохо, тэндэ олон зон соо шэнгэшэбэл, хэншье олохогүй», — гэһэн гансахан лэ зүб шиидхэбэри толгой соонь орожо, Улаан-Үдэ ошохоор гараба. Харгыдаа жэмэсээр холлоһоор, гансал һүниндѳѳ ябаһаар, Улаан-Үдэ хүрэжэ ерэнэ. Хотын базаар дээрэ ерээд, саашадаа ажамидарха аргаяа бэдэрбэ. Эндэ гутал сэбэрлэдэг, гэрэй элдэб жэжэ хэрэгсэлнүүдые заһадаг хитадуудай хажууда һуужа һуутарынь, хэдэн залуушуул бии болоод, хитадуудые: «Дабһан хэрэгтэй гү?», — гэжэ наадалжа эхилхэдэнь, тэдэ хитадуудые үмѳѳржэ оролсоо юм ха. Хожомынь мэдэхэдэнь, хитадууд нүгшэһэн зоноо дабһан соо хэжэ гэртэнь ябуулдаг байһан байба. Хашартайгаар нэтэрһэн тэдэ хүбүүдые Нимбуугай үлдэхэдэ, нэгэ туранхайшаг хитад дүтэлѳѳд: «Хаанаһаабши, юу хэнэбши?», — гэжэ асуугаад, баярые хүргѳѳ бэлэй. Тэрэнь Ван Ю Ли гэжэ нэрэтэй хитад байгаа. «Юу хэжэ шадахабши?», — гэхэдэнь Нимбуу дуугайхан һуугаад, тэндэ байһан нэгэ һандали заһажархиба. Ван Ю Ли гартаа дүйтэй Нимбууе, байха гэр үгы гэжэ мэдэхэдээ, хамта ажаллахыень уриба. Тэрэ хитадынь базаарһаа холо бэшэ, Батарейка гэдэг газарта байдаг байгаа. Хитадтайгаа гэртэнь ерэхэдээ, газаань элдэбын ургамалнуудай ургажа байхые хараад, Нимбуу ехээр гайхаба. Наһан соогоо түрүүшынхиеэ энэ огороод гээшые хараба ха юм. Тэндэ байһан ургамалнуудые амталаад үзэхэдэнь, яһала эдижэ боломоор байба. Нютагаа бусахадаа иимэ ногоо ургамалнуудые тариха гэһэн бодол толгойдонь ороно. Теэд тэрэ бодолоо Нимбуугай бэелүүлхэ саг арайхан үды байшоо. Эсэгын ехэ дайн… Дайнай һүүлээр түрэл нютагаа бусаад, Ван Ю Лигай ударидалга доро түрүүшын огород һуулгаха…

35


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Нимбуугай базаар дээрээ хитадуудтайгаа ажаллажа байхада нютагайнь хүн дайралдаад: «Шамайе амиды гэжэ мэдээд, бэдэржэ эхилээ», — гэжэ дуулгана. Абаралай арга бэдэрһэн Нимбуу, дайн сэрэгэй боложо байгаа саг хадань, Загарай ошожо, тэндэһээ дайнда мордоно.

Н о г ооно й б а г ш а 1941 онһоо хойшо дайнай жэлнүүдтэ Сагаатай нютагһаа 125 хүн дайнда мордоһон юм. Мордоһон тэдэнэй 71-ниинь амиды мэндэ гэртээ, түрэл тоонтодоо бусажа ерэхэ хубитай байгаа. Нимбуу Сосорович Сосоров, шархатабашье, үнѳѳхил хүдэр, бүхэ зандаа нютагаа бусаа бэлэй. Түрэл нютагайнгаа ажабайдалые һайжаруулха гэһэн бодолдо абтанхай Нимбуу ехэ эдэбхитэйгээр ажаллажа эхилнэ. Урдань эндэхи хүн зондо харагдаа, танигдаагүй огороод гэһэн юумэ тарихам гэжэ мэдүүлбэ. Саһанай хайлаһан хойно газар хахалуулаад, хартаабха, үгэрсэ, морхооб, хапууста тариба. Үндэр дээрэһээ дэмжэлгэтэй Нимбуу баабайн огороод түрүүшынгээ жэлдэ ехэ баян ургаса үгэбэ. Тэрэ гэһээр жара гаран жэлнүүдэй үнгэрбэшье, Сагаатайнхид, Нимбуу баабайнгаа һургаалаар, мүнѳѳшье болотор огороодоо һуулгаһаар. Огороод тариха ажалай эгээл шухалань — тааруу газар олохо ябадал байгаа. «Һайн ургаса абахын тула дүтэ уһатай, тэгшэ, «тарган» газар хэрэгтэй», — гэжэ хитад Ван Ю Ли нүхэрэйнь хэлэдэг үгэнүүд толгойдонь ороно. «Киргиз субаг» гэһэн газараар уһа ябуулдаг түхеэрэлгэнүүдэй байдаг тухай урданай хѳѳрѳѳнүүдые һанаад, Нимбуу баабай тиимэрхүү аргаар, һубагуудые малтажа, тарилгаяа уһалха гэжэ бодобо. Тэрэ урданай киргизүүдэй хэжэ байһан ажалай сараа мүнѳѳшье болотор үлэһэн байдаг. Сагаатай нютагай Цыбикжап Чагдуров, Гомбосүрэн Цыденжапов, Цырен-Доржо Ухинов, Дугар Очиров болон бусад наһатайшуул үшѳѳ үхибүүн ябаһан тэрэ саг тухайгаа иигэжэ хѳѳрэдэг: «Зунай амаралтын болоходо, һургуулиингаа багшын гарһаа мултаржа, ногооной багшын гарта орогшо бэлэйбди, үглѳѳ бүри Нимбуу баабай сагаан морёороо маанадые огороод руу абаашагша һэн. Бидэ үдэр бүри огороод дээрэ ногоо (буртаг үбһэ) зулгаадаг, уһалдаг, хорхойнуудыень түүдэг байгаабди. Хэншье залхуурдаггүй бэлэй. Нимбуу баабай хатуу эрилтэтэй, сэхэ мүртѳѳ, залхуу хүндэ ехэ дурагүй байгаа. Ѳѳрѳѳ үглѳѳнһѳѳ үдэшэ болотор амарангүй ажалладаг зантай хүн юм һэн. Нимбуу баабайн

36


огороодто хүдэлһэн үхибүүд зунай туршада нилээд ехэ мүнгэ ологшо бэлэй. Жэшээ болгожо хэлэбэл, огороодой хаһын дунда зэргээр багашуул 20, ехэ зон 50 түхэриг хүрэтэр олзо ологшо һэн. Тэрэ үедэ нэгэ мэшээг талханай сэн 6 түхэригтэ бэлэй, тиигэжэ һургуулиин хоёрдохи ангиин үхибүүн олоһон мүнгѳѳрѳѳ гэр бүлэеэ хахад жэл соо тэжээхэ аргатай байгаа. Дайнһаа бусаагүй хүнүүдэй гэртэхиндэ, олон үхибүүдтэй айлнуудта ехэшэгээр туһалха гэжэ Нимбуу баабай оролдогшо һэн. Дайнай һүүлээрхи жэлнүүдэй ажабайдал иигээд лэ ябажа, Нимбуу баабай мэтын урагшаа һанаатай ажалша зоной оролдолгоор нютагай шарай һэргэжэ захалаал даа.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Н и м б уу б а а б а й   —  З э д ы н а й м а га й е х э л а м а Нютагаархидынь Нимбуу баабайе ехэ мэдэлшэ лама байһан гэжэ тоолодог. Гансашье номой хүсѳѳр бэшэ, мүн ѳѳрынгѳѳ эди шэдеэр хүнүүдтэ туһалдаг, ямаршье асуудалтай ерэһэн зондо бултандань туһаяа хүргэгшэ хүн юм һэн. Сагаатайдаа байхадаа Нимбуу баабайн ѳѳрѳѳ бариһан, тэндээ ажаллаһан, ажаһууһан гэрэйнь эзэн эхэнэр иигэжэ хѳѳрэһэн юм: «Гэрэйнь үүдэн үдэр һүнигүй ходо онгорхой һэн. Хүн зон үргэлжэ ерэжэл, гаражал байдаг бэлэй. Тэдэнэй харгыень нээнэ, зарим зонойнь алдуутай ябадалые заһана. Ами наһыеншье абарна…» Ѳѳрын урданай бурхантай, бурханай номуудтай, хэрэгсэлнүүдтэй байһан гэжэ зон мүнѳѳшье болотор хэлсэдэг. Ехэ дарганаршье нюусаар ерэжэ уулзаад ошодог байгаа. Нимбуу баабай зунай гандама халуунда нютагай зоной хараһаар байтар бороо оруулдаг, үбһэ хуряалгын үедэ хура бороо оруулангүй ябуулжархидаг шэдитэй байһан юм. Ан амитадай хэлэ мэдэдэг, хүнэй үнгэрһэн ажабайдал, ерээдүйень тон элеэр харадаг байһан гэжэ үбгэд хэлсэдэг. Совет засагһаа хэды ехэ зоболон үзэбэшье, Нимбуу баабай уур сухалда абтаагүй. Хэзээ нэгэтэ буряад зоной газар дээрэ Буддын һургаал эрьежэ дэлгэрхэ гэһэн найдал сэдьхэлдэнь мүнхэ ябаа. Октябриин хубисхалай урда, 1916 ондо, Буряад-Монголдо 11 267 ламанар байһан юм. Нимбуу баабайда бандида хамба

1950-аад онуудта цагатайнхид ВДНХ-да Цагатуйцы в составе делегации Бурятии. ВДНХ, 1950-е г.

37


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

лама Даша-Доржо Этигиловэй, Агван Доржиевай нэрэнүүд юрэл танил нэрэнүүд бэшэ байгаа. Агван Доржиев Ленинтэй, Луначарскийтай уулзахадаа: «Буддын шажан гээшые гансал шажанай, һүзэгэй талаар хараха бэшэ, харин һургаалай гүнзэгы удхатай эрдэм гэжэ ойлгохо хэрэгтэй», — гэжэ хэлэһэн байдаг. Хамтын байдалай сагай ерэхэдэ олон эрдэмтэй бэрхэ ламанар хосороо гэжэ мэдээжэ. Нимбуу баабайн үетэн тэрэ сагта нилээд лэ ехэ хашалганда ороо бэлэй. Дайнай үедэ Сталин арад зоной этигэл шажанда гэжэ ойлгоод, шажанай хүсые илалтын түлѳѳ хэрэглэхэ гэжэ шиидэһэн байгаа. 1944 ондо Хайдуб Галсанов лама Сталинтай уулзаһан юм. Удаань Бидия Дандарон Сталинда бэшэг бэшэжэ, тиигээд, 1945 ондо, Ивалгын дасаниие нээхэ гэһэн зүбшѳѳл ерэһэн байха. Нимбуу лама Лубсан-Нима Дармаев Жамбал-Доржо Гомбоев хоёртой дүтын танил байһан, тиимэһээ Этигэлэй хамбын бэе Ивалгын дасанһаа холо бэшэ гэжэ мэдэхэшье байхадаа болоо. «Бандида хамба лама Лубсан-Нима Дармаев Нимбуу баабайе амиды Ямандага гэжэ тоологшо байһан юм», — гэжэ Сагаатайн, Үшѳѳтын, Зэдын аймагай буурал толгойтон хѳѳрэлдэдэг.

Н и м б уу л а м ы н х а б а р «Хүн — үүдэ, үрхѳѳрѳѳ», — гэжэ арадай аман үгэ бии юм. Угаа саашань дамжуулха, гэр бүлэтэй болохо гэһэн бодол Нимбуу ламын толгойдо баһал ородог байһан юм бэзэ. Дүшэнэйнгѳѳ хорёодо оробошье, Нимбуу лама этигэлээ алданагүй. Гэрлэхэ, үри хүүгэдтэй болохо, бэе бэедээ нүхэр болоод, саашаа, үһэнэйнгѳѳ сагаартар һууха һамгатай болоодүй. Ганса сусал гал болохогүй, гэбэшье Нимбуу лама наһанайнгаа харгыгаар гэшхэлжэл ябана, дабагдаагүй дабаануудаа дабажал ябана. Хабарай ерэхэдэ саһан хайладаг, хүйтэн газар гэдэжэ, сэсэг, ногоон ургажа захалдаг. Инаг дуран эгээл энэ хабар мэтэ хүнэй сэдьхэл һэргээдэг. Нимбуу ламыншье, тэрэнэй сэдьхэлдээ хүлеэһэн хабарыньшье ерэбэ. Зүрхэндэнь инаг дуранай галхан бадараад, залуу хонгор сагынь һѳѳргѳѳ бусаһан мэтэ. Нютагтань шэнэ мэргэжэлтэн — малай эмшэн ерэнхэй. Мойһон томо нюдэтэй, үдхэн хара үһэтэй, үндэрхэн нарин бэетэй Екатерина Илюхиновае түрүүшынхиеэ харахадаа Нимбуу лама амар байдалаа алдажархёо. Гайхалтай энэ эхэнэр Нимбуу ламын хамаг һанаае эзэлбэ. Катя гурбан үхибүүдээ бодхооһоор, колхозой, үмсыншье мал эмшэлнэ.

38


Олон үгэгүй, номгон, томоотой, үглѳѳнһѳѳ үдэшэ болотор ажалаал хэжэ ябадаг Катя нютагаархидта ехэтэ һайшаагдана. Тиигэбэшье гурбан үхибүүдые хүл дээрэнь гаргажа, хүн болгохо гээшэ амархан хэрэг бэшэ. Нимбуу лама энэл эхэнэр минии үнинэй хүлеэһэн, ходо зүүдэндэм харагдаһан хатан гэжэ ойлгобошье, инаг дураяа зүрхэнэйнгѳѳ эгээл холын буланда хадагалаад ябана. Екатеринашье сагаан тэргэ моритой, хурса нюдэтэй Нимбуу ламые харахадаа, аягүйрхэһэн маяг гаргадаг. Эдэ хоёр нэгэ нютаг соо байбашье, уулзахадаа түргэнѳѳр мэндэшэлэлсээд лэ тарагшад һэн. Нэгэтэ Нимбуу ламын сагаан тэхэ нохойдо хазуулаад, гэртээ хэбтэхэдэнь, Екатерина тэрэ тэхыень хүл дээрэнь бодхоогоо бэлэй. Нимбуу лама тэхынгээ үндыһэндэ баярлаад, Екатериные Сагаатай голой эрьеэр хойшолжо ябахыень хараад, һайниие һүргэхэ гэжэ мори тэргээрээ дүтэлбэ… Хабарай эхин болобошье, бишыхан горход, могойнууд мэтэ, үнинэй Сагаатай руугаа гүйлдэнхэй, харанхышье бэшэ — һара хадын саанаһаа һаял гаранхай, түхэреэн дүүрэн шарайгаа харуулна. Нимбуу лама тэргэһээ яаралгүйгѳѳр буугаад, Екатеринада болгоомжотойгоор дүтэлѳѳд, «Һайн даа», — гэхын орондо: «Би таниие үнинэй ажагланаб… Би танда дуратайб. Минии һамган болыт даа», — гэжэрхибэ. Нимбуу лама, гэнтэ юугээ хэлэжэрхибэ гээшэбиб гэжэ сошошоод байтараа, урдань зогсоһон Екатеринын харахан нюдэнүүдые харамсаараа, хамагые хуу ойлгожо, урагшаа нэгэ алхам хээд... бүхы наһанайнгаа инаг дурые шангаар тэбэрижэрхибэ...

Н и м б уу б а а б а й н з а м б уу л инта й хо л б оон Түргэн хурса ухаатай, хамаг юумые бодожо үзэдэг, досоогоо түрэһэн бүхы асуудалнуудта ѳѳрѳѳ харюу бэдэрдэг Нимбуу баабайе манай бүмбэрсэг дэлхэйн нюусанууд ехээр һонирхуулдаг һэн. Буддын шажанай ном үзэһэн, зурхай шудалһан Нимбуу баабайн ухаан бодолые замбуулин ходо зобоодог болобо. Түрүүшынхиеэ космонавтнуудай ниидэжэ эхилхэдэ, Нимбуу лама телевизорэйнгээ урдаһаа зайлангүй һуугша һэн. Сонинуудые абаад, тэндэ космонавтнар тухай

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Екатерина Ильинична Илюхинова хүүгэдтэеэ Екатерина Ильинична Илюхинова с детьми

39


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Лубсан Доржиев. «Үүрэй Солбон», 1977 он Лубсан Доржиев. «Венера и ее спутники», 1977 г.

40

бэшэгдэһэн байбалнь, тэрэ сониноо уншаад, шарлашатарнь хадагалдаг бэлэй. Тэрэниие һонирхуулһан эгээл шухала асуудал: «Тэндэ бурхан бии гээшэ гү? Космонавтнар тэрэниие хараба аа гү?..». Теэд энэньшье ойлгосотой ха юм даа, хүнэй хамаг анханай ойлгосонууд нэгэ мүһэн хубилна. Совет үеын бурханда этигэлгүй байдал, Бурхан багшын һургаал — эдэ хоёрой тэмсээн хүнэй сэдьхэлдэ яажа таарахаб гэһэн асуудал Нимбуу ламые зобооно. Манай буряад-монгол угсаатанай ухаан соо Буддыншье һургаал, эхэ байгаалитай холбоотой хада, тала дайда, уһа булагууд ѳѳһэдын эзэдтэй гэһэн урданаймнай этигэлшье хамта таараад, багтаад ябана гээшэ. Эрдэм ном үзѳѳгүй үбгэд, хүгшэд арадай үльгэр домогуудһаа, хѳѳрѳѳнүүдһээ газар дэлхэйн байдалые ѳѳрын гүн ухаагаар ойлгодог байгаа. Тэдэнэй мүнѳѳ үеын зонһоо холо сэсэн байһые саг харуулжа байна. Нимбуу баабай, Галсан-Нима Лыгденов, Чойжинима Содбоев, Сымба Норбоев болон бусад нүхэд суглараад, үүр сайтар хүнэй замбуулин руу ниидэһэн тухай хѳѳрэлдэгшэ бэлэй. Нимажап Илюхинов абынгаа хэлэшэгүй ехэ уйдхарта абтаһан ушар тухай мүнѳѳшье болотор һанадаг. 1971 ондо «Салют» гэһэн орбитальна станциин космонавтнуудай наһа барахада, Нимбуу баабай хүршэнэртэеэ ехэл гуниглажа муудаһан бэлэй… Сагаатай нютагай газарай зураг (карта) Нимбуу баабайн нэрэтэй холбоотой. Энэ зурагые уран зохёолшо, нютагай түүхэшэ Александр Лыгденов ѳѳрынгѳѳ гараар бүтээгѳѳ. Энээн дээрэ Нимбуу баабайн тоонто нютаг зурагданхай. Энэ газарай зураг хадаа ехэ тобшохоноор Сагаатайн урданай буусануудые, сабшалангуудые, гол горхонуудые, нуур, булагуудые, адуу малай байрануудые харууланхай, тэндэнь багахан толи үгтэнхэй, тэндэ ан гүрѳѳһэдэй, шубуу шонхорой, сэсэг ногооной, буряад эдеэ хоолой, нютагай нэрэнүүд үгтэнхэй. Александр ГалсанНимаевич ѳѳрѳѳ үбгэд хүгшэдтэй уулзажа, хѳѳрэлдэжэ, энэ зурагаа бүтээһэн байна. Сагаатай нютагай үхибүүдтэ, хожомой үетэндэ энэнь сэгнэшэгүй ехэ бэлэг гээшэ. Мүнѳѳшье нютагаархид һургуулиин үзэсхэлэндэ орожо, аба, эжынгээ байрлаһан газарые Александр Лыгденовай газарай зурагаар олодог. Александр Лыгденовай аба ГалсанНима лама Нимбуу баабай хоёр унаган нүхэд байһан юм. Эдэ хоёр,


тэдэнһээ дээшэ байһан гурбан лама нүхэдтэеэ, ходо уулзажа, хѳѳрэлдэжэ байдаг һэн. Эдэнэр юун тухай хѳѳрэлдэдэг байһан юм гэжэ Нимажап Ильич мүнѳѳшье болотор гайхадаг. Юрын ажабайдалһаа гадна, тэнгэри, замбуулин тухай тэдэнэй хѳѳрэлдэдэг байһаниинь магадгүй бэзэ. Сагаатай нютагай олонхи ламанар Гэгээтын мамба дасанда һуража гараһан байгаа. Сагаатайда 64 ламанар байһан юм. Тэдэнэй 24-ниинь гэбшэнэр, 23-ниинь габжанар. 9 ламанар агарамбын дамжаа бариһан: Намхай-Нима, Лабара Лубсан, Аланжамба, Намжил лама болон бусад. 17 жэлэй туршада һуралсал гараһан хүн энэ зиндаада хүртэдэг байха. Нимбуу баабай хүниие эмшэлдэг маарамба ламанарай Сагаатайда олон байһан тухай тэмдэглэдэг һэн. Совет засагай урда үедэ буряад-монгол зон үзэг бэшэг мэдэхэгүй, балар зон байһан гэжэ ойлгосые Нимбуу баабай буруу гэжэ тоолодог һэн. Тэрэ үедэ хуушан монголоор бэшэдэг, уншадаг хүн нютаг бүхэндэ арбаадһаа үлүү олдохо байгаа. Буддын шажан хүнэй ажабайдалда, ухаан бодолдо ехэхэн лэ ѳѳрын нүлѳѳ үзүүлһэн байха. Нимбуу баабай Зэдынгээ аймагай эзэд бурхадуудые һайн мэдэхэ бэлэй. Хүндэ сагта Бүрин-Хаандаа мүргэгшэ һэн. Бүрин-Хаан манай буряад-монголой тахидаг хамагай ехэ уулануудай нэгэн. Бүрин-Хаанай оройн хүсѳѳр Нимбуу баабай мэтын хүнүүд замбуулинтай холбоо тогтоожо, харилсадаг байгаа ёһотой.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Бу я нта с э д ь х э л э й я б а д а л Нимбуу баабайн бурхан шажанда алба хэжэ ябаһан хэрэгые мүнѳѳ хүбүүниинь үргэлжэлүүлнэ. Буряад зоной урдаа хараха бүһэтэйшүүлэй нэгэн Нимажаб Ильич Илюхинов Улаан-Үдын Буддын шажанай «Дхарма» гэһэн бүлгэмэй ударидагша юм. Абадаал адли дуугай, олон үгэгүй Нимажаб ламахайн ажабайдалтай олон уулзалгануудай ашаар танилсаабди. Нимажаб Ильич «Буряад республикын 2010 оной бэеын тамирай эгээл бэрхэ багша» гэһэн мүрысѳѳнэй гол эбээн тэдхэгшэ. Буряад ороной үхибүүдэй, залуушуулай тамирай хүдэлѳѳн Нимажаб Ильичай хүсѳѳр бүри ехээр дэмжэгдэнэ. Боксоор абынгаа нэрэтэ мүрысѳѳ үнгэргэдэг. «Нимбуу баабайн жэшээгээр хүн ѳѳрынгѳѳ сэхэ ябадалые, элүүр энхэ, тамир һайтай байдалые харуулха еһотой», — гэжэ Р С ДЮ С Ш О Р - ай дарга, спортын мастер, мэдээжэ һоригшо Цырен Цындыжапов хэлэһэн байдаг. Намарай амаралтын үедэ КС К З ММК-гай байшан соо һургуулиин үхибүүдэй хоо-

41


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

42


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

43


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Дасангай ламанарай нэрэтэй хүшөө Мемориальная доска во дворе дацана

44

рондо суута лама, эмшэ Нимбуу Сосорович Сосоровай 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан боксоор мүрысѳѳн нютагай зоной үүсхэлээр, Нимажаб Ильичай туһаламжаар үнгэргэгдѳѳ. Түрэл нютагтаа мэдээжэ, хүн зондоо хүндэтэй Нимбуу ламын наһанай буян мүнѳѳшье болотор мартагдаагүй. Сартуул-Гэгээтын дасанай хүшѳѳ шулуун дээрэ тэрэнэй нэрэ мүнхэлэгдэнхэй. М ү н ѳ ѳ н э й С а га ата й Республикын хүдѳѳ нютагуудай, тэрэ тоодо Сагаатай нютагайшье, һургуули нютагай соёлой, эрдэмэй гансахан түб болоо гэхэдэ алдуугүй. Мүнѳѳнэй сагай эрилтэнүүдтэ таараһан томо, сэбэр байшантай, компьютерна классуудтай, бэрхэ һүбэлгэн багшанартай Сагаатайн һургуули үнэхѳѳрѳѳшье нютагай омогорхол юм. Түүхын багша Л. Ц. Дымчикова түрэл нютагтаа зорюулһан үзэсхэлэндэ ѳѳрынгѳѳ нүлѳѳ аргагүй ехээр оруулһан байна. Любовь Цыдендамбаевна һүүлшын арбан жэлнүүд соо тоонто тухайгаа зурагуудые, түүхэ домогуудые, нютагайнгаа хүн зон тухай хѳѳрѳѳнүүдые олоор суглуулһан юм. …Үзэсхэлэндэ байһан урданай гэрэл-зурагһаа Нимбуу баабай ехэ анхаралтайгаар харана… Иимэл болгоомжотой, хүниие шэнжэһэн мэтэ шэртэһэн, хамаг юумэ мэдэһэн, бүхы юумэ ойлгоһон Нимбуу лама һургуулиин шабинарай буурал аба эжынэрэй һанаа бодолдо энэл хэбээрээ үлэнхэй. Үзэсхэлэн харахаяа ороһон хүнүүдтэ нютаг тухайгаа, дайнай болон ажалай ветеранууд тухай һонирхолтойгоор, тодорхойгоор Доржо Будаев, Долгор Норбоева, Гэрэлма Сосорова болон һургуулиин ахамад ангиин һурагшад хѳѳрэнэ. Энэ үзэсхэлэн 1989 ондо түрэл арадайнгаа ёһо заншалнуудые, тоонтынгоо, арадайнгаа түүхые һэргээжэ, энэмнай ургажа ябаһан үхибүүдтэ, мүн тиихэдэ холо ойроһоо орожо ерэһэн айлшадта ойлгууламжын нэгэ ехэ арга боломжо болохо байха гэһэн найдалтай Д. Ж. Сосоровагай үүсхэл оролдолгоор нээгдэһэн гэжэ эдэ хѳѳрѳѳнүүдһээнь мэдэжэ абанабди. Һургуулиин захирал


Оюна Галсановна Цыбикова, үзэсхэлэн даагша, буряад хэлэнэй багша Баярма Дашиевна Балданова хоёрые нютагаархид, һурагшад, тэдэнэй түрэлхид ехэ дулаанаар дурсана. Эдэмнайл гэртээ байһан абдар ханзануудаа нээжэ, урданай хубсаһа хунар, зэбсэгүүдые, ном, зурагуудые үзэсхэлэндѳѳ бэлэглэжэ, нютагайхидтаа жэшээ харуулһан, тиигэжэ үргэн олоной хамтын хүсѳѳр үзэсхэлэндэ дэлгэгдэһэн зүйлнүүд олошорһон байха. Уран дархан Д. Ц. Занаевай оролдолгоор, тэрэнэй туһаламжаар үзэсхэлэнгэй байшан буряад ёһоор бүтээгдэһэн, гоёогдоһон юм. Үзэсхэлэнгэй һанда хүнүүдэй гартаа барижа ябадаг урданай хайрсагууд, гэр бүхэндэ нангинаар хадагалагдажа байһан түүхын бэшэгүүд, дайнай үеын бэшэгүүд, грамота болон дипломууд хадагалагданхай. Тиигэжэ һурагша бүхэн Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудые, үхэлтэ дайн, тэрэнэй хойшолон, юрэдѳѳ дайн гээшэ юун гээшэб гэжэ мэдэхэ болонхой. Эндэхи үзэсхэлэнгэй үндэһѳѳр дайнай орденто ветерануудай нэгэ хэдыень нэрлэбэл, Улаан тугай ордендо хүртэгшэд: Цыден Ухинов, Нимбуу Сосоров, Чагдар Бумбужеев, Содном Хандажапов, Цырен-Доржо Балданов, Цыбик Будаев, тиихэдэ Чагдар Бумбужеев үшѳѳ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай I I шатын ордендо, Цыбик Будаев — Алдар солын ордендо хүртэнхэйнүүд. 2005 ондо дайнай болон ажалай ветерануудай таһаг нээгдэһэн юм. Нютагай угуудые, гэр бүлын угай модонуудые хараад элирүүлхээр. Нютагайхид үндэһэн дуун болон хатарай «Алтан Туяа» гэжэ ансамбль 1987 ондо байгуулаа. Цыден-Еши Бальчинович Чагдуров, Гомбожап Дымбрылович Мункуев гэгшэд олон жэлнүүдэй туршада ансамблиин ударидагшад байгаа. Татьяна Чагдуровна Будаевагай хүтэл-бэри доро 1989 ондо энэ ансамбль «Тэхэ бабанын түүхэ» гэһэн найр нааданда хабаадаа, БГ Т РК-гай телевидениин эмхидхэһэн концертнүүдтэ буулгагдана, «Наранай Туяа» гэһэн конкурсын лауреадууд болоно. Нимбуу баабайн мэндэ ябаһан үедэ мэтэ түрэ найрнууд, ойн баярнууд бүхы нютагай хүсѳѳр үнгэргэгдэдэг зандаа. Сагаалган, Шэнэ жэл, мартын 8 гэһэн һайдэрнүүдтэ нюта-

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

1999 оной майн 9. Цагаатын ветеранууд 9 мая 1999 г. Ветераны войны, с. Цагатуй

45


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

гайхид ехэ эдэбхитэйгээр хабаададаг, дуу хатараа дэлгэдэг, мүрысѳѳнүүдые үнгэргэдэг, тиихэдээ гоё, сэбэр гэр шэлэжэ, барандаа суглардаг байха юм. Волейболоор Айдар Чагдурович Шараповай нэрэмжэтэ, футболоор Гомбо Санжехандуевич Данзановай нэрэмжэтэ, боксоор Нимбуу Сосорович Сосоровай нэрэмжэтэ мүрысѳѳнүүд жэл бүри үнгэргэгдэдэг, энэнь заншал болонхой. Ямаршье арадта залуу үри бэедээ ёһо гуримуудаа үлээхэ гэһэн заншал бии бэлэй. Сагаатай нютаг энэ заншалаа алдаагүй, мүнѳѳшье болотор урданайнгаа байдалай эгээл нангинуудые гамтайгаар сахижа байдаг.

Үдэр мэтэ н а һ а н Намар болоходо, Нимбуу баабайн сэдьхэлдэ амар болодог. Огороодойнь ургамалнууд хуряагданхай, хайшаашье яараха хэрэг үгы. Байгаали дулаанайнгаа хаһын үүргэнүүдые бүхыдэнь дүүргээд, үбэлэйнгѳѳ, нойроо манаха хаһадаа түхеэрнэ. Мүнѳѳдэр, намарай нэгэ бүрхэг үдэр, сэбэр, дулаан гэртээ һуужа ядан ябуултана. Аймагай милициин газарһаа урилга ерэнхэй. Хойто үглѳѳниинь аймагай түб Петропавловка ерээд, сагдаагай таһалга руу оробо. Тэндэнь нэгэ залуу, туранхайшаг хүн байба. Тэрэ таһалгын ханада Ленин багшын зураг үлгѳѳтэй. Үүдэндэ зогсоһон үбгэжѳѳлэй харахада, зураг дээрэ байһан социализмын ударидагша томо толгойгоороо, урин харасаараа, үндэр малаан духаараа ѳѳртэйнь адлирхуу. Энэ үбгэжѳѳл хүнэй нюдэ руу сэхэ харахадаа, бүхы һанал бодолыеш уншаһан мэтэ. Тэрээнһээ санзайн үнэр анхилна, нэгэ гартаа эрхи баринхай, нюур дээрээ халташье айһан, сошоһоной тэмдэггүй, ехэ һонирхоһон шарайтай хүн сагдаагай урда зогсоно. Залуу сагдаагай сухалынь хүрэшэбэ, тиибэшье энэ үбгэжѳѳлые харахада айдаһатайшье, ямар бэ даа, нэгэ таагдашагүй мэдэрэл бии болоно… «Таниие нютагтаа субарга барина гэлсэнэ. Тэрэ зүб гү? Хэн танда туһалнаб? Тэрэ барилгын зүбшѳѳл хэнһээ абаабта?», — гэжэ асууба. «Бурхан», — гэжэ үбгэжѳѳл харюусаба. «Энэшни туһалдаг хүнүүдээ бултыень нэрлэхэ ёһотой, бүхы үнэнииень мэдэжэ абаха хэрэгтэй, һүниндѳѳ суглардаг нүхэдэйнь нэрэнүүдые хэлүүлжэ абаха. Харалши энээниие, үшѳѳ субарга барижа байнал!», — гэһэн бодолнууд сагдаагай толгой соо үймэлдэнэ.

46


Нютагһаань милициин газарта ороһон долоон хуудаһанууд дээрэ иигэжэ бэшээтэй байба: «Үдэр бүри Нимбуу үбгэн ѳѳрѳѳ, хаа яа ондоошье хүнүүдтэй, хада ѳѳдэ шулуу зѳѳнэ. Тэрэ шулуунуудаараа субарга обоолно. Энэ хада эзэтэй гэжэ залуушуулда ойлгуулна. Үхибүүдтэ шажан тухай, Гэгээтын дасан тухай, бурханай һургалнууд тухай хѳѳрэнэ. Хүн зондо мүнгэ тараагаад, тэдэнэй дура сэдьхэлые эзэлнэ. Сагаалган, арадай ёһо заншалнууд тухай нютагай домогуудые хѳѳрэнэ. Хүн зониие бурханда этигэхыень һургана. Энэ совет засагай дайсаниие, ойлгууламжын хүдэлмэри ябуулжа, һургабал һайн байгаа». Долоон хуудаһануудайнь доро «Нүхэд» гэжэ гар табилгатай. Үбгэжѳѳл юушье дуугарнагүй, аниргүйхэн һууна. Ондоо газарһаа ерэһэн шэнги, тойроод байһан юрын ажабайдалтай юугээрээшье холбоогүй шэнги… Саг ябажал байна, мүрдэгшэ тэсэжэ ядашанхай. Манан мэтэ тамхинай утаан соо Нимбуу баабай мундарга мэтэ үзэгдэнэ… «Барижа байһан субаргамни дайнһаа ерээгүй нютагайм хүбүүдтэ зорюулагдаһан хүшѳѳ. Залуушуулда ёһо заншалнуудые ойлгуулжа хѳѳрэнэб, теэд тиимэ мэдээсэлнүүд ном соошье байдаг. Мүнгэ үхибүүдтэ тараанаб, һургуулидань туһа болохо. Эрдэм шудалха гээшэ буян ха юм» — энэ үбгэн иимэрхүү юумэ хѳѳрэнэ… Мүрдэгшэ сухалаа хэды хүрэбэшье, энэ хүниие зэмэлхэ аргагүй. Теэд юунэй түлѳѳ энээниие гэмнэхэбши? Үбгэнэй хѳѳрэһѳѳр саарһа бэшэжэ гарыень табюулаад, гэртэнь табижархиба. Эдэ хоёрой хэнэйнь зүб, хэнэйнь бурууе мүшхѳѳд яахамнайб, эдэ мэтын ябадалнуудые һуури байрадань табиха саг гэжэ байдаг шуу. Теэд тэрэ үедэ тэдэ хоёрто буруу гэжэ юун байхаб, доро дороол ѳѳрын үнэнтэй хоёр ха юм… Олон жэлнүүдэй үнгэрһэн хойно мүнѳѳхи мүрдэгшэмнай дасан руу орожо, амгалан байдалай түлѳѳ мүргѳѳд, нѳѳхил мүнгэеэ үргѳѳд, ябангаа дасанай хашаа соо байһан боро шулуун дээрэ «Сосорой Нимбуу» гэжэ заатагүй уншаад, юуб даа аман соогоо шэбшээд, саашаа алхалдаг болоо һэн. Саг сагай зайлашагүй үнэн гээшэ энэл бэзэ… …Нимбуу баабай мүрдэгшэһѳѳ гарамсаараа, түрэл Сагаатай руугаа сэб сэхэ сагаан мориёо хатаруулжархиба. Гэртээ ерээд, мориёо хашаандаа оруулжа байтараа, хэрэлсы

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Комиссар. 1930-аад онууд Комиссар. 1930-е г.

47


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

48

дээрэнь һууһан нэгэ хүниие харажархиба. Боро хараанда дунда наһанай эхэнэр, үүдыень налаад, борбилоохон мэтэ һууна. Аяар хахад үдэр соо Нимбуу баабайе хүлеэгээ… …Сэпэлма дахяад үхибүүтэй болохомни гэжэ мэдэрбэ. Иигэжэ ерэһэн эхын жаргалда баярлахын орондо, уйдхар гашуудалда абтанхай. Ѳѳрѳѳ зургаан үхибүүдтэй, тэрэ мүртѳѳ нүхэрынь ядаруушаг. Хаа яа гэртээ хара сайшье, хара хилээмэшье үгы байгдадаг. Энэ үхибүү түрэбэл, байдалынь бүришье доройтохо. Хээли соогоо томо болоогүйдэнь нэгэ эм уугаад, түрѳѳгүй энэ үхибүүнтэйгээ хахасабални дээрэ һэн гэһэн асуудалтай Нимбуу баабайда ерээд, энэ хүлеэжэ һууна ха юм… «Ухаагаа муудаа гүш? Бэедээ нүгэл абаха гээшэшни хүндэхэн зѳѳри. Буса гэртээ. Энэ дэлхэй дээрэ түрэһэн хүн бүхэн ѳѳрын хубитай юм», — гээд Нимбуу баабай агаар соо хайлашаһан мэтэ үгы болошобо. Сэпэлмаа, мүнгэ үгы хадаа, үргэлэй орондо алтан бэһэлигээ бариха гээд, байһан зандаа үлэшэбэ. «Энэ сухалтай үбгэн һанаашалһыемни зүбшѳѳбэгүй. Зай, хамаагүй, үглѳѳдэр болоно аабза, мүнѳѳ гэртээ бусаха хэрэгтэй», — гээд ябашаба. Гэртээ бусахадань, ууган Дамба хүбүүнинь үбдэшэбэ. Дамба арбан хоёр наһатайдаа, томо хүн мэтэ, гэрэйнгээ газаа досоохи ажал хэхэ, эдеэ хоолоо бэлдэхэ, дүүнэрээ хараха — ёһотойл эжын туһалагша бэлэй. Хүбүүгээ эмшэлһээр байтарынь арбаад хоног үнгэрбэ. Гэдэһэнинь томо боложол байна. Сэпэлма һанаагаа зобожо захалба. Тиигэбэшье түрэхэл болоо байнаб гэһэн бодол толгойһоонь гарахаяа болёо. Үбгэниинь һамганайнгаа аргадаһанһаа, магтаһанһаа нилээд ондоо болонхой. Хатуу хараяа орхёод, ажаллажа эхилһэн хэбэртэй. Үхибүүдшье абаяа хараад, хоорондоо эбтэйнүүд болонхой. Ииһээр лэ байтараа тулюуршаг байдалтай Сэпэлмаагай гэр бүлэ хүл дээрээ гаража эхилбэ. Ажабайдалайнгаа һайжархада Сэпэлмаашье залуу болошобо. Долоодохи үхибүүгээ Үлзытэ гэжэ нэрлэбэ. Нимбуу ламын хэлэһээр, үнэхѳѳрѳѳшье, хүн бүхэн ѳѳрын хубитай, азатай талаантай байдаг ёһотой. Энэ хүбүүнинь хэндэшье һаалта үгыгѳѳр томо болоо һэн. Ехэ болоходоо эмшэн болоо. Хэды олон үхибүүдтэ туһалааб, ами наһыень абарааб? Сэпэлма энэл хүбүүнтэеэ ябан ябатараа байгаа. Хүбүүндээ энэ дэлхэйдэ тэрэнэй түрэһэн ушарые наһа барахынгаа урда хѳѳрэжэ үгѳѳ. Бүхы наһаараа һанаан соогоо Нимбуу баабайдаал үнэн зүрхэнһѳѳ баярые хүргэжэ ябаһаар мордоо бэлэй.


Н и м б уу б а а б а й   —   а м и д ы Я м а н д а га б у р х а н «Нимбуу баабай үхэлые диилэһэн амиды Ямандага бурхан. Хүниие эмшэлхэдээ Нимбуу лама « О М ЯМА Н ТАКА Х У М П ХЭ Т »,  — гэжэ Ямандага бурханай тарни уншагша бэлэй. Энэ тарни хадаа хүндѳѳр үбдѳѳд байхада гү, али муу байдалда ороод байхада туһалдаг. Үхэлһѳѳшье абарха хүсэтэй, хүниие ямаршье муу ушарһаа халхалха аргатай тарни гээшэ. Ямандагын тарни уншагшын зүрхэндэ наран бии болодог юм. Тэрэ наранай тэг дундань « Х У Н Г » гэһэн сэнхир үнгэтэй үгэ харагдаха. Тарниин үзэгүүд нараяа тойрон зогсохо. Тарниингаа уншагдажа эхилхэтэй адли, тэрэ үзэгүүд нара зүб тойрожо захалха. Тарниин үзэгүүдһээ, « Х У Н Г » гэһэн үгэһѳѳ туяанууд сасарха. Тэрэ туяанууд тулиһан зондо туһалха, үбдэһэн амитадые аргалха хүсэтэй. Һүүлээрнь тэрэ амитадай ѳѳһэдынь зүрхэндэ тарниин үзэгүүдээр « Х У Н Г » гэһэн үгэ бии болодог. Тэдэнэй зүрхэнэй гэрэл саашаа бусад амитадта ошодог», — гэжэ Ивалгын дасанай пандидо хамба лама Лубсан-Нима Дармаев хэлэжэ байдаг бэлэй.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Ивалгын дасан. Хариин айлшад. 1960–70-аад онуудта

Я м а н д а га б а Д х а р м а ра д ж а Урдын урда сагта нэгэ ехэ мэдэлшэ хүн байһан юм. Тэрэ хүн дээдын газараар ябахын тула нэгэ агы нүхэндэ ошожо һуудаг байгаа. Нэгэтэ тэрэ мэдэлшэмнай агы нүхэндѳѳ ерээд, бурхан багша мэтэ һуугаад, ухагаараа дээдын газарнуудаар ябаба ха. Һүни болоходо тэрэ агы руунь томо буха хулуужа хүтэлһэн хоёр хулгайшад оробо. Тэрэ хоёрной хулууһан бухаяа алаад, мяхыень эдижэ эхилбэд. Гэнтэ галай туяада тэндэ һууһан мэдэлшэнэй һүүдэрые харажархибад. Баригдабабди гэжэ айһан хулгайшад тэрэ мэдэлшэнэй тархииень таһа сабшабад. Удааншье болонгүй тэрэ мэдэлшэмнай дээдын газарнуудһаа ѳѳрынгѳѳ бэедэ бусажа ерэбэ, тиихэдэнь толгойниинь мүрэ дээрээ байбагүй. Агы соогоо бэдэрхэдэнь, толгойнь олдобогүй. Яахашье аргагүй, агы соо хэбтэһэн бухын тархиие олоод, тэрээнээ үмдэхэ баатай болобо. Ехээр сухалдаһан мэдэлшэн тэдэ хулгайшадые саазалһан юм.

Встреча зарубежных гостей в Иволгинском дацане. 1960–70-е гг.

49


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Тэндэхи арад зон энэ юрэ бусын шэдитэ амитанһаа айгаад, Манджушри бурханһаа абарал гуйбад. Манджушри бурхан ѳѳрынгѳѳ бэеһээ Ваджрабхаирава (Эрдэни аюул) гү, али Ямандага (Эрлиг хааниие илагша) гэһэн амитаниие гаргажа, тэрэ бухын тархитай амитандаа оруулба. Тэрээнһээ хойшо энэ амитамнай Ямандага бурхан болобо гээшэ. Энэ бурханаймнай бухын тархи дээрэ Манджушри бурханай толгой нэмэгдэбэ. Галзуурһан мэдэлшэ хүмнай Дхармын абарагша болобо. Тиимэһээ Ямандага бурханиие Дхармараджа гэдэг. Ямандага бурхан ехэ аймшагтай шэгтэй. Арзагар томо шүдэнүүдтэй, шуһан улаан нюдэнүүдтэй. Ямандага бурханай духаһаань, хүзүүһээнь, зүрхэнһѳѳнь сагаан, улаан, сэнхир туяанууд сасарна. Энэ туяануудынь дэлхэйн хамаг бурхадые урижа байдаг. «Хаа яа хүнэй уурлахада, ухаанинь ехэ һонор болодог. Ухаанай иимэ байдалые һайн ябадалда хэрэглэжэ болохо», — гэжэ Ямандага бурханай һургаалые Далай лама ойлгуулна.

Н и м б уу б а а б а й   —   хо л ы н о д оно й г э р э л Зэдэ нютагые нэгэтэл хараһан хүндэ энэ дайдые мартахын аргагүй. Эндэ наранай гарахые харабал, үдэрэй дүүрэхые үзэбэл Зэдэ нютагай шэдидэ эзэлэгдэхэт. Таниие ѳѳрынгѳѳ нюусануудаар, суранзан мэтэ һѳѳргэтнай татажал, дуудажал байха. Нимбуу баабай энэл тоонтодоо, түрэл газартаа хамагһаа ехээр, зүрхэнэйнгѳѳ үбдэшэтэр дуратай һэн. Ухаантай, сагаан һанаатай Нимбуу баабайн нюдѳѳр Зэдэ нютагые харанабди. Ажабайдалые алишье талаһаань сэгнэдэг Нимбуу баабай ходол ѳѳр соогоо энеэбхилжэ ябадаг һэн. Шанга, гүн ухаантай хүн лэ ѳѳр соогоо, дотороо энеэбхилхэ аргатай. Мүнѳѳ Нимбуу баабай маанадые хаража байһан һаа, түрэл нютагайнгаа хубилжа байһанда баярлахал байгаа… Дасангуудай һэргээгдэжэ, шажанай эрьежэ дэлгэржэ байһан ушарта Нимбуу баабайн зүрхэ сэдьхэл уярха бэлэй, тиигэншьегүй яаха һэм даа теэ… Нимбуу баабай ѳѳрынгѳѳ сагые хүсэжэ, дабажа шадаһан хүн. Дээдэ холын аласта байһан одо мүшэн мэтэ гэрэл туяагаа газар дэлхэйдээ эльгээжэл байна. Маанарай энээхэн ажабайдалые ерээдүй тээшэ уряална. Бурханһаа үгтэһэн хүсэ шадалаараа тэрэ ерээдүйе маанадтаа дүтэ болгоно.

50


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

51


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

НИМБУУ ЛАМЫН НАМ ТАР

Н

А

1911 о н д о т ү р э һ э н 1920 о н д о С а р т у у л - Г э г э э т э й н

д а с а н га й х у б а ра г б о л о һ о н

193 0 о н д о г э б ш э л а м ы н з и н д а ата й б о л о һ о н 1938 о н д о С а р т у у л - Г э г э э т э й н д а с а н х а а г д а ж а ,

т э н д э х и л а м а н а р та й с у г х а м а л га н д а о р о н о

19 41 о н д о Э с э г э о р о н о о х а м га а л г ы н д а й н д а м о рд о н о

19 41 о н һ о о 19 4 4

о н б о л о т о р Л е н и н г ра д а й ф р о н т д э э р э д а й л а л д а н а . Л е н и н г ра д хотые с үлѳѳлэлг эд э х аба а д а а . Т эн д э ш а р х ата ж а , г э р т э э б у с а н а . Т э р э н э й д айнай дүлэн соог у ур олоһон шаг на лну уд г э б э л: « Л е н и н г ра д х о т ы е х ү р е э л э л г э һ э э с үлѳѳлэлс эһэнэй т үлѳѳ» ме д а ль, А лд ар с о л ы н , У л а а н о д о н о й о рд е н у у д

19 4 4

1979 52

о н һ о о т ү р э л н ю та г та а н о г о о у р га м а л а й б р и га д ы н т ү р ү ү л э г ш э э р а ж а л л а н а . Н ю та га а р х и д Ы н ь « Н о г о о н о й б а г ш а » г э ж э н э рл э ҺЭН о н д о ТАГААЛАЛ БОЛОО

М


Т

А

1911

—Р о д и л с я в у л у с е Ц а гат у й

1920

—х у в а ра к С а р т у л - Г э г э т у й с ко г о д а ц а н а

193 0 1938 19 41

Р

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

БИОГРАФИЯ НИМБУ СОСОРОВИЧА СОСОРОВА

—в э т и г о д ы у с п е ш н о с д а е т э к з а м е н ы на звание г эбши-ламы —С ар т ул-Г эг эт уйский д ац ан закрываетс я, Нимбу-ба абай, к ак и его сподвижники, п о д в е р га е т с я р е п р е с с и я м —2 2 и ю н я и д е т н а ф р о н т.

С

19 41

С

19 4 4

19 4 4

по г о д ы в о ю е т н а Л е н и н г ра д с ко м ф р о н т е , у ч а с т в у е т в о б о р о н е , а з ат е м в с н я т и и б л о к а д ы Л е н и н г ра д а , п о л у ч а е т ра н е н и я . Н а г ра ж д е н м е д а л ь ю « З а б л о к а д у Л е н и н г ра д а », о рд е н о м С о л д ат с ко й с л а в ы III с т е п е н и , о рд е н о м К ра с н о й З в е з д ы и д р у г и м и б о е в ы м и н а г ра д а м и Р о д и н ы

1979

г о д а—б р и га д и р п о л е в о д ч е с ко й б р и га д ы в Ц а гат у е . З а с л у ж и л в н а р о д е п о ч е т н о е з в а н и е— « Н о г о н э э й б а г ш а ». Н а г ра ж д а л с я П о ч е т н ы м и г ра м о та м и п ра в и т е л ь с т в а М о н г о л ь с ко й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и з а п о м о щ ь в с та н о в л е н и и г о с х о з у « З э л т э р »

—з а ко н ч и л с я з е м н о й п у ть Н и м б у - л а м б а га й в э т о м п е р е р о ж д е н и и

Үндэр даа, hүрѳѳтэй Хамар Дабаан ба Цагаатай голой уужам уудам Панорама хребта Хамар-Дабан и долины реки Цагатуй

53


тоонто н ю та г

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Джида — медно-золотой рукав Селенги. Ойкумена монгольских номадов — от Хуанхэ до Лены, от Гоби до Байкала, с ее голубыми сопками, горными хребтами, хрустально-чистыми речками. Миллионы лет несет свои холодные чистые воды Джида — к Селенге. А та — к Байкалу. Именно здесь, у отрогов Хамар-Дабана, в долине «Белой реки» — Цагаатай гол — место рождения, «тоонто», главного героя нашей книги — буддийского священнослужителя, гэбши-ламы Сартул-Гэгэтуйского дацана, целителя Нимбу-ламы (в миру Нимбу Сосоровича Сосорова). Почти четыре столетия назад долину реки Джиды избрали своей новой «малой родиной» — «тоонто нютаг» — воинственные гордые племена сартулов и цонголов. Среди них были непобедимые воины, смекалистые ремесленники, искусные ювелиры, чеканщики, резчики по дереву. Народные целители, философы, поэты и музыканты. От них и ведет свой род сам Нимбу-баабай.

Ож ив ш а я исто р и я

Цагаатайн дунда hургуули Цагатуйская средняя школа

54

Село Цагатуй расположено в живописной местности, у подножия горы Яргайта, в долине речки Цагатуйка. Так сложилось, что в Цагатуе именно современная, чистая, светлая, оборудованная компьютерами школа стала центром духовной жизни, магнитом интеллектуального притяжения, продолжения духовных традиций села. Учитель истории Цагатуйской школы Л. Ц. Дымчикова, хорошо знавшая Нимбу-баабая, других именитых земляков, внесла большой вклад в развитие краеведческого музея. Она собрала уникальные материалы, фотографии, воспоминания, заведуя им в течение последних девяти лет. Со старой фотографии в школьном музее смотрит на нас внимательным, цепким взглядом Нимбу-баабай. Таким еще нестарым, солидным, немногословным человеком запомнили его бабушки и дедушки ребятишек, школьников Цагатуйской школы. Волнуясь и переживая за каждое слово, рассказывают нам о поколениях


фронтовиков родного села, о чудесном даре Нимбу-баабая экскурсоводы по школьному музею Цагатуя десятиклассник Доржо Будаев и нынешние выпускницы Долгор Норбоева, Гэрэлма Сосорова. Они говорят, что музей создан в 1989 году как дань уважения своему народу, его обычаям и традициям энтузиастом своего дела Д. Ж. Сосоровой. Директор Цагатуйской средней школы Оюна Галсановна Цыбикова и руководитель школьного музея, учитель бурятского языка и литературы Баярма Дашиевна Балданова, организовавшие нам экскурсию в этот по-своему уникальный музей, тепло отзываются о своих односельчанах, учениках Цагатуйской школы разных выпусков, их родителях. Они достали из своих амбаров и сундуков и безвозмездно передали в дар музею старинные ритуальные предметы, одежду — дэли, посуду, самовары, а также книги, фотографии, письма. Теперь большой фонд музея состоит из интересных, насыщенных экспозиций. Все они оформлены со вкусом, национальным колоритом народным мастером Д. Ц. Занаевым, работы которого украшают и расположенный рядом Сартул-Гэгэтуйский дацан. В архиве музея в новой экспозиции «Секреты семейного чемодана» из потертых кожаных чемоданов, «балеток» извлечены бережно хранимые в каждой семье свидетельства истории, семейные реликвии — фронтовые треугольники, газетные вырезки, наградные листы, удостоверения, дипломы, грамоты… Схемы родовых древ каждого рода, семьи представлены в экспозиции «Храни свои корни». Тут даже младшие школьники знают, что за доблесть и мужество в годы Великой Отечественной войны многие односельчане награждены орденами. Нимбу Сосоров, Цыден Ухинов, Содном Хандажапов — орден Красной Звезды; Чагдар Бумбужеев — орден Красной Звезды и орден Отечественной войны I I степени; Цырен-Доржи Балданов — орден Красной Звезды; Цыбик Будаев — орден Красной Звезды, орден Славы. Старинные песни исполняет фольклорный ансамбль «Алтан Туяа», созданный в 1987 году. Руководили им в разные годы Цеден-Еши Бальчиновна Чагдурова, Гомбожап Дымбрылович Мункуев. Под руководством талантливого педагога Татьяны Чагдуровны Будаевой впервые в 1989 году ансамбль участвует в празднике фольклорных коллективов «Тэхэ бабанын түүхэ» в Улан-Удэ. Ансамбль «Алтан Туяа» снимается в телепрограммах БГ Т РК , неоднократно становится лауреатом районных и республиканских конкурсов «Наранай Туяа».

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

55


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай hүүлээрхи жэлнүүдтэ Нимбуу-баабайн нютагайхидтаяа бариhан субарга

Субурган, построенный Нимбу-ламой и односельчанами в послевоенное время

Как и при Нимбу-баабай, свадьбы, юбилеи, другие события проходят с активным участием, помощью всей родовы. Азартно, дружно соревнуются жители во время празднования Сагаалгана, 8 марта, встречи Нового года. Показывают свои таланты, шьют костюмы, поют старинные песни, танцуют ёхор, состязаются в остроумии и красноречии, в благоустройстве усадеб. Ежегодно проводятся такие спортивные соревнования, как турнир по волейболу на призы Айдара Чагдуровича Шарапова, старшего прапорщика милиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Чечне; турнир по футболу на призы Гомбо Санжехандуевича Данзанова, кавалера ордена Трудового Красного Знамени; республиканские соревнования по боксу среди школьников на призы знаменитого односельчанина-фронтовика, кавалера ордена Славы I I I степени Нимбу Сосоровича Сосорова. У любого народа есть прекрасный обычай прививать детям любовь к родному краю, к старине. Эта традиция живет в Цагатуе и по сей день. Есть у нашего народа поговорка: «Только поднявшись на высокую гору, увидишь путь, пройденный тобой, длинный и трудный». Перед нами прошла панорама веков Цагатуя. В летописи небольшого бурятского села отразилась история Бурятии, история России…

В е ч н ы й свет «м ун х э зу л а » Вот уже много лет, ранним утром каждого дня, на высоком красивом пригорке над селом Цагатуй в алтаре у ступы, впервые построенной Нимбу-ламой, зажигается новая лампада. Это «мунхэ зула». Она горит ровно и ярко. В любое время года, в стужу и в дождь. Ее свет — словно маяк во тьме. Невдалеке, на крутой сопке над цагатуйской долиной, высится силуэт еще одного субургана. Когда-то, много лет назад, построил этот субурган Нимбу-баабай. В память о своих друзьях, ровесниках, не вернувшихся с фронта, погибших в сталинских лагерях. Здесь, в долине Белой реки, за-

56


рыто под порогом родительского дома их «тоонто» — материнский послед. Нимбу-баабай, сам прошедший ужасы войны, носивший трупы погибших солдат на себе, знал, что в последние мгновения жизни вспоминаются человеку его родина, лицо его матери. С ними уходит он в Вечность, до следующего перерождения. Нимбу-ламе чудом удалось избежать новых гонений за антисоветский поступок. Он решил замаскировать ступу под простой памятник. Таскал камни, возил их на телеге, прямо на вершину красивого, приметного пригорка у села. Ему помогали близкие люди, односельчане. И вот теперь, с легкой руки Нимбу-ламы, теперь уже облагороженный, принявший привычный вид, классический субурган белеет на сопке. Словно сама «белая», светлая душа народа, сквозь невзгоды, лишения, стремится вверх, к Млечному пути… А у самого села, словно путеводная звезда, сверкает в сумерках приветливый огонь «мунхэ зулы» в память о жизненном подвиге Нимбу-ламы. Когда над Цагатуем вечереет, и на высоком темном небе появляется ковш Созвездия Семи старцев, мерцающий огонек «зулы» словно соперничает с яркими крупными звездами. Он, кажется, парит над силуэтами домов, взлетает к Млечному пути. Взывает к памяти о тех, кто ушел на войну из маленького бурят-монгольского улуса, оставшись навечно молодыми. Такой неповторимой традицией — хранить и почитать в народе «мунхэ зула» — «вечный огонь» — отличается именно Джида, раздольная степная земля, хранящая множество тайн, через которую проходили дороги многих цивилизаций, cеверный Шелковый и Чайный пути.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

И з х р они к Ц а гату я Нимбу-баабай, как и любой ребенок в Цагатуе, знает свое «удха» — корень, происхождение рода, свою родословную до седьмого колена. Интересно, что до сих пор жива эта традиция, пришедшая из глубины веков, и в наши дни информационного века, века Интернета и высоких скоростей. А внуки и правнуки ровесников Нимбу-баабая хранят и передают новым поколениям эту историческую, генную память народа. Давайте прикоснемся к ней и мы. Ведь легенды и предания старины, бережно сохраненные в Цагатуе, — это то, что любил, чтил и знал Нимбу-баабай…

57


Ле г ен д а о то м , к а к в Ц а гату й п р и б ы л и с а р ту л ы

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

В стародавние времена, в X V I I веке, сартулы пришли из Внутренней Монголии, из-под горы Сарт-Уула, что значит «Лунная гора». Нимбу-баабай часто слышал от старожилов села, что на склонах этой горы лежат большие круглые камни, и при лунном свете они отражают таинственный отблеск. Сартулы прибыли в Джидинскую долину через Желтуру. Их продвижение остановила маленькая бурливая речка. Начали читать молитву, бить в хэнгэрэг — литавры. Речка угомонилась, и люди смогли перейти через нее. По поверьям, их потомки избегают употреблять в пищу кровяную колбасу и крайние ребра животных — «Үншэн хабирга», что значит «сиротское ребро».

Ле г ен д а о С о д но м пи л е-ата м а не Цагаатай голой үзэсхэлэн сэсэг— улаалзай Лилия— степная красавица. Окрестности с. Цагатуй

58

Он жил у подножья горы Яргайта, имел трех жен и трех сыновей, из которых двое впоследствии стали ламами. Очень богат был атаман. Несметные стада овец, коров, табуны лошадей были его гордостью. Он имел 999 лошадей белой масти и на месте, где содержался табун лошадей, образовалось углубление, которое потом превратилось в небольшое озеро, до сих пор именуемое «Атаман нуур». Старожилы рассказывали, что, спустившись к водопою, табун лошадей выпивал всю воду из небольшой речушки Цагатуй. Жители спешили набрать воды перед водопоем табуна Содномпила-атамана. Его огорчало то, что у него 999 лошадей. Хотел довести до 1000 голов, но никак у него не получалось: то волк задерет жеребенка, то мор какой-нибудь нападет. По договоренности, за табуном лошадей присматривал приезжий монгол. Когда срок договора истек, Содномпил-атаман отблагодарил его, подарив лучшего скакуна из табуна. На этом благополучие его закончилось. Он не знал об этом бурятском обычае — не отдавать лучшего коня на сторону. Настолько обеднел, что не осталось у него ни одного коня.


И, все же, грозен и строг был атаман Содномпил. Ни один человек не осмеливался заходить в его дом. Если кому надо было, то передавали через слуг. За промашки он никому не давал спуску. За это его уважали и ценили односельчане. Честно справлял он свою службу. Заслужил этим признание начальства и была пожалована ему сабля, изготовленная в 1895 году, которая служила впоследствии верой и правдой своему хозяину. После смерти атамана его потомки бережно хранили эту саблю, потом передали в дар школьному музею. Содномпил-атаман никому не позволял проскакать на коне мимо своего дома. Все должны были придержать коня, снять шапку, низко поклониться в сторону его дома. Говорят, что однажды он не пощадил могущественного шамана Жэбзэн-бѳѳ из рода Мандяа, не снявшего при нем шапку. Шамана избили. Жэбзэн-бѳѳ затаил обиду. На смертном одре он приказал своим, чтобы похоронили его головой в сторону атаманова дома. Об этом прослышал атаман и, вызвав своего ламу, приказал ему повернуть голову бѳѳ в другую сторону холма. Через некоторое время там появилось отчетливо видимое углубление. Так закончилась месть шамана, не сумевшего силой заклинания уничтожить род Содномпила. Кстати, до нашего времени сохранился уникальный документ — письмо урядника Селенгинского полка Содномпилатамана, обращенное к тогдашним властям, с просьбой разрешить вырезать печати с молитвой «Ом мани бадме хум» на деревянных досках. Вот такая беспокойная, деятельная натура была издавна у земляков Нимбу-баабая.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Ле г ен д а о Н а м ж и л - л а м е Намжил-лама — известный эмчи-врачеватель из Цагатуя, прадед Нимбу-баабая, по приглашению как-то поехал в Закамну для лечения тяжело больного человека. Местный «черный» шаман, знавший силу Намжил-ламы, из-за зависти затаил обиду на него. Угрожал окрестному люду наслать мор на скот и на людей. Решил не только помериться с Намжил-ламой силами, а затем и совсем извести ламу, прославленного добродетелью. «Черный» шаман, превратившись в коршуна, хотел заклевать его глаза, когда он на обратном пути остановился на привал. Но Намжил-лама схватил хищника, свернул ему шею и отправился дальше. Но вот их догнали посланцы шамана со свернутой шеей, и попросили,

59


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Цагаатайда ойрхоно

Окрестности с. Цагатуй

60

чтобы Намжил-лама вылечил его. Намжил-лама сделал из теста чучело птицы и повернул шею в другую сторону. Таким образом он вылечил завистливого шамана, который преклонил голову перед выдающимися способностями цагатуйского Намжил-ламы, предка Нимбу-баабая Сосорова.

« Ц а га ата й г о л »   —   Бе л а я д о л ин а Именно здесь, у отрогов Хамар-Дабана, в долине «Белой реки» — Цагаатай гол — место рождения, «тоонто», главного героя нашей книги — буддийского священнослужителя, гэбши-ламы Сартул-Гэгэтуйского дацана, целителя Нимбу-баабая Сосоровича Сосорова. Как рассказывал в детстве Нимажапу Илюхинову его отец Нимбу-баабай, и как хорошо помнит он сам, шустрая чистая речка Цагатуйка была полноводной, достаточно глубокой. Стекавшая с заснеженных отрогов Хамар-Дабана река переживала два паводка в году. Весенний — снеговой и летний — дождевой. Средняя глубина воды в Цагатуйке, как вспоминает Нимажап-лама, была не менее полутора метров. В дождливые годы река разливалась, затапливая прибрежные луга и пастбища. В ноябре река покрывалась льдом. Она замерзала на полгода. В апреле с нее сходил лед. Среди зеленых деревьев и кустарников текла Цагатуйка. Радовала ребятишек желанной прохладой в летнюю жару. В ней водилось много рыбы, то и дело сверкавшей серебристыми боками в быстрых водах. Совсем рядом с околицей Цагатуя манило путников глубокое чистое озеро Атаман-Нуур. Назвали озеро в честь знаменитого в этих краях урядника Селенгинского казачьего полка Содномпила. Здесь прошло детство Нимбу-баабая, его ровесников, земляков. В самые тяжкие минуты, далеко от дома, с тоской и любовью вспоминал он родную речку, родные кочевья, голубые сопки. Поля нежно-сиреневых подснежников и оранжево-солнечной саранки, чьи сладкие крупные клубни так любили собирать и лакомиться ими окрестные ребятишки… Эти воспоминания, полувидения-полуявь, помогали Нимбу-баабай выжить. Идти дальше. Выносить унижения, муки арестов, преследований. Голода и холода.


И теперь, спустя столетие, когда исчезли с лица земли и голубое озеро Атаман-Нуур, и чистая речка Цагатуйка, готовится исполнить свою заветную мечту — восстановить родники своего детства — буддийский священнослужитель, наследник большого уважаемого рода атаганов, сын Нимбубаабая, Нимажап Илюхинов. С помощью лучших светлых голов Бурятии, ученых людей, и, конечно же, самих жителей села, детей, молодежи, родителей, Нимажап Ильич хочет восстановить хрупкое равновесие ранимой степной природы. Чтоб зашумели снова деревья там, где они были вырублены уже на нашем веку. Очищено и углублено русло реки Цагатуйки — когдато главного сокровища здешних уроженцев. Хватит ли трудолюбия, упорства, великодушия, дальновидности у наших героев — покажет время…

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Детство Н и м б у- л а м ы С самого раннего детства Нимбу Сосоров, родившийся в зажиточной семье атаганского рода «папай», знал, что южнобурятские племена и роды уже три столетия называют своей родиной живописную речную долину Джиды у подножья хребтов Хамар-Дабана и Ган-зуна. И сейчас в долине Джиды есть потомки таких родов, как атаган, сартул, сарбатан, табангут, цонгол, хурамши, уряанхатан, сальжут, еюджин, керит, хатиган, хорчин, онгол, таингат, ашабагат, галзут, кулмен, тайшут, батал, тосгод и другие… …Сколько уж раз слушают дети Сосора Намжилова легенду о сартулах из уст бабушки. Но каждый раз, замечает Нимбу, она звучит по-новому. …Послушав совета мудрых старейшин, из глубин Внутренней Монголии — Убэр Монгол, от излучин Шара, Мурэн, Желтой реки-Хуанхэ, двинулись на север. Там Ара Монгол, Северная Монголия. Там прохладные чистые реки, привольные пастбища. Там, у большого холодного озера, у подножья Алтая-Хангая, когда-то обитали их предки по материнской линии. И земля праматери Алан-Гоа, Баргуджин-Тукум, говорила бабушка, гостеприимно приняла своих сыновей и дочерей.

1970-аад онуудта Нимбуубаабайн бүлэ Семья Нимбубаабай, с. Цагатуй, 1970-е гг.

61


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Цагаатай hууринай ойро баригдаhан бумхан Бумхан— придорожный буддийский алтарь для тех, кто в пути. Около с. Цагатуй

62

После многих месяцев кочевки сартулы, наконец, достигают хребта Хамар-Дабан. Перед взором Нимбу оживают картины прошлого. Вот на приземистых, но выносливых мохнатых лошадях, навьюченных скарбом, предки со своими семьями проходят звериными тропами, прямо по таежному бурелому, сквозь вершины Хамар-Дабана. И, наконец, спускаются в благодатную, привольную долину Джиды. Воинственные, с беспокойным кочевым духом, сартулы — «люди лунной горы», рассказывает бабушка, теперь стали созерцательными и спокойными. Бурное средневековье, походы Чингисхана, бегство от манчьжурского засилья, обустройство в долине Джиды — все эти страницы истории народа крепко запомнит маленький Нимбу… В ярких всполохах очага словно оживают герои улигеров. А в причудливых тенях на стене гэра скачут всадники на конях с густыми гривами. Стелятся на ветру степные травы. Ветер гонит грозовые тучи, обещая долгожданный дождь. Иногда маленькому Нимбу кажется, что у него волосы встают дыбом от страха, удивления и восторга. В детском воображении он бесстрашно разит своих врагов. Они падают, как подрубленные, направо и налево. И нет ему равных в этом бою. За Правду и во имя Правды. Уже во взрослой жизни Нимбу-лама, которого все называют почтительно Нимбу-баабай, Нимбу-отец, часто вспоминает эти бабушкины были. Дух Ямантаки, который вселился в его дедушку — Намжил-ламу, будет оберегать и сохранять в этом рождении, на этой многострадальной земле… Долгими зимними вечерами слушал мальчик Нимбу легенды о старинных названиях джидинских сел и улусов. Старики толковали, что, по легендам, название села Цагатуй идет от старинного наименования этого уютного, защищенного от ветров распадка в долине реки Цагатуй, притока Джиды «Цагаатай гол» — по-бурятски означает «белеющая во тьме река, речная долина». «Цагаан» — общемонгольское слово, означает «белый». Чистый, священный. Белый цвет, «белая» пища почитаются у бурят-монголов. Осенью, во время старобурятского Но-


вого Года, Цагаалгана — «Белого месяца», готовят на зиму «белую» пищу — сушат ноздреватые, сладкие пенки, катают вкусные белые шарики жирного творога (хурууд), запасаются сыром и брынзой. Тогда, когда падает на землю первый снег, и все белеет вокруг. Все живое становится на год старше. На вечернем горизонте загораются яркие осенние звезды — Созвездие Плеяд. Начинаются облавные охоты. Как и столетие назад, когда только родился будущий Нимбу-баабай, все, кто приезжает в Цагатуй впервые, отмечают, насколько это чистое, красивое село. Как ухожены здесь большинство домов. Как дружно шумят деревья, шелестом листьев повествуя о былом, в тенистом парке, в местности Хотогор, прямо в нынешнем центре села… Нимбу ребенком любил слушать легенды о названиях соседних сел. Совсем рядом с Цагатуем село Гэгэтуй. Мальчику запали в душу рассказы стариков о лисице, встреченной воином самого Чингисхана. Местность, где он встретил рассвет, известна как «Гэгээтэй» (современный улус Гэгэтуй) от бурятского слова «гэгээрхэ», т.е. «рассветать», «утренняя заря». В те далекие времена одна шаманка (удаган) поссорилась с великим ханом и, боясь мести, обернулась рыжей лисицей и пустилась наутек на север. Рассерженный хан послал вдогонку одного воина с приказом догнать и убить лису. Чтобы легче было преследовать рыжую, воин прихватил с собой собаку. Всю ночь воин гонялся за лисой. Увидел под утро местность, где стало светать, назвал ее Гэгэтуй. Потом добрался он до реки Джиды, в переводе с бурятского «зэдэ» — «медь», «медная». По пути следования, запомнил с детства Нимбу-баабай, он стал давать имена местностям, через которые проезжал. Так, местность, где увидел козленка косули, назвал «Инзагата», что переводится как «козленок или детеныш косули». Местность, где снегом запорошило воина и его соратников, названа «Боргой» или «Бургой» от бурятского слова «бургаха», что в переводе означает «порошить снегом». К тому же на «монгол бэшэг» (вертикальном монгольском письме), знанием которого издавна отличались многие джидинцы, буквы «у» и «о» пишутся одинаково. Название местности, где воин передневал — «Ушоотэй», что со временем трансформировалось в «Учоотэй», от бурятского слова «унжэхэ» — «передневать» или «провести сутки». Всю эту древнюю мудрость Нимбу впитывает с молоком матери. Это его «тоонто». Смысл его жизни на земле…

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

63


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

64


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Зэдэ голой ольтирог дээрэ оршоhон Баян hуурин Излучина реки Джиды. Остров Баян

65


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Буддын шажанай бурхан Ямандага Буддийское божество Ямантака

Глава большой дружной семьи, Намжил-лама, отец Сосора, дед маленького Нимбу, служитель Сартул-Гэгэтуйского дацана, что по соседству с Цагатуем, всегда мечтал, чтобы его внуки выучились грамоте, приносили пользу людям. Хотя Нимбу хорошо запомнил с детства и деда, и бабушку, но особенно ему врезался в память образ бабушки. Ее высокая, статная фигура. Негромкий, но властный голос. Следы былой красоты еще остались на ее лице — брови вразлет, правильные черты, мягкие густые волосы… Строгая и скорая на расправу, чтоб унять детские шалости, бабушка в редкие минуты между бесконечными домашними хлопотами берет прялку в руки, садится у очага, на скамеечку, укрытую белым войлочным ковриком — шэрдыком. Нимбу, его братишки и сестренки только и ждут эти минуты. Бабушка словно молодеет на глазах. Нимбу любит ее белозубую добрую улыбку, ее теплые шершавые руки. Ее меховой жилет, в который так любили утыкаться с разбега ребятишки, пахнет топленым молоком, свежей стряпней — вкуснейшими сметанными печеньями «боовэ». Уютно потрескивают дрова в печи. Звучит негромкий, но такой приятный и родной голос. На всю жизнь Нимбу запомнятся встречи с легендарными героями, добрыми богами на волшебных конях. А особенно любит Нимбу рассказы бабушки о самом грозном из них — Ямантаке, или по-бурятски Ямандага. Его свирепый вид с грозным оскалом, когтями и рогами не пугает Нимбу. Его дед, Намжил-лама, часто говорил об этом герое буддийских легенд. На старинной, выцветшей от времени шелковой танке, которая висит над домашним алтарем — ужасающего вида всадник с огромной головой, увешанной человеческими черепами. Он догоняет и жестоко наказывает тех, кто совершил зло… Нимбу часто слышит в разговорах взрослых, что его деда, Намжилламу, признали воплощением Ямантаки при жизни. Большие ламы Сартул-Гэгэтуйского дацана твердят, что он творит чудеса, прямо на их глазах наказывает нечистых на руку и на язык людей… Нимбу, свернувшись калачиком у ног бабушки, засыпает прямо на коврике. Он еще не знает, что когда-то, через много лет, именно его так же, как и деда Намжил-ламу, посвященные служители Сартул-Гэгэтуйского и Иволгинского дацанов назовут живым перевоплощением Ямантаки.

66


Н и м б у- б а а б а й   —   зе м но й Я м а нта к а Досточтимый Лубсан-Нима Дармаев неоднократно утверждал в присутствии многочисленных свидетелей-прихожан, верующих буддистов, что Нимбу-баабай, йогин, философ, пророк южной Бурятии при жизни стал воплощением Ямантаки (в переводе с санскрита «божество, побеждающее Смерть»). Нимбу-баабай применял при исцелении больных практики Ямантаки, читая заглавную мантру «О М ЯМА Н ДАГА Х У М П ХЭ Т ». Особенность ее в том, что практика помогает при тяжелых заболеваниях, критических ситуациях. Может спасать в смертельных случаях. Дает мощнейшую защиту от темных сил, опасностей, особенно на уровне физического, эфирного, эмоционального тел человека. В сердце целителя — Ямантаки — появляется лежащий горизонтально солнечный диск. В его центре-темно-синий слог Хунг. А по краю диска по часовой стрелке располагаются слоги мантры. Во время чтения мантры ее слоги движутся по кругу по часовой стрелке. Свет от ее семенного слога, слогов мантры распространяется во все стороны, устраняет болезни людей. И они сами могут становится Ямантаками. В их груди также располагается солнечный диск и слог Хунг с мантрой, свет от них распространяется ко всем другим существам, и так далее.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Я м а нта к а и Д х а р м а ра д ж а    …В старые времена жил один великий йогин, который любил заниматься своими практиками глубокого медитативного погружения в пещере. В один из дней, придя в свою пещеру, йогин, как обычно, принял ваджрную позу. Его сознание перенеслось в высшие миры. Пришла ночь, и в пещеру йогина забрели непрошенные гости, ведя перед собой огромного быка, которого они где-то украли. Они забили животное и стали пожирать добычу. Внезапно, в свете костра, они увидели неподвижную тень практикующего йогина. Испугавшись свидетеля их трапезы, они подскочили к йогину и отрубили ему голову. Вскоре сознание медитирующего йогина возвратилось в его тело, обнаружив, что у тела отсутствует голова. Йогин стал метаться по пещере, стараясь найти что-либо подхо-

67


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

дящее взамен своей головы. Поскольку выбора у йогина не было, он водрузил голову быка на свои плечи. Испытывая гнев от случившегося с ним, йогин жестоко отомстил убийцам. Группа святых, желая усмирить йогина, вознесла свои молитвы к Манджушри. Из своего великого сострадания Манджушри ответил на их мольбы о помощи. Манджушри сам эманировал из себя существо, которое стало известно, как Ваджрабхайрава (Алмазный Устрашающий) или Ямантака (Победитель Ямы). Центральное лицо эманации приобрело форму быка, чтобы стать равным по силе с йогином. Над ним — голова самого Манджушри, как знак просветленной внутренней природы Ямантаки. Йогин превратился в великого защитника Дхармы. Поэтому последователи тантрической практики Ямантаки дали божеству имя Дхармараджа (Каларупа) или Король Дхармы, по-бурятски — Ямандага. У него свирепое выражение лица, оскаленные клыки и налитые кровью глаза. Из трех центров Ямантаки — лба, горла и сердца — исходит свет соответственно белого, красного и синего цветов. Этот свет приглашает Будд со всех сторон, из всех чистых земель, и, в частности, из чистой страны Ямантаки, и все их несчетное количество, каждый в виде самого Ямантаки, нисходит на целителя, сливаясь с ним нераздельно. Его Святейшество Далай-Лама Тенцзин Гьяцо X I V объясняет эффективность этой практики: «С мотивацией сострадания практикующий использует ненависть или ярость для особых целей. Эта техника основывается на cледующем факте — когда мы становимся разгневанными, то при этом порождается очень сильное энергетическое состояние ума. При этом следует различать, когда этот гнев возникает сознательно — для целей практики, а когда нет…  »

Н и м б у поступ а ет в х ув а ра к и …По бездонному голубому небу плывут белыми барашками кучевые облака. И отара таких же упитанных овечек мирно пасется на склоне сопки, покрытой изумрудным ковром. Нимбу дремлет, на солнце тепло. Хотя ему только недавно исполнилось девять лет, взрослые доверяют пасти большую отару овец. «Хороший скакун виден с жеребенка, умный человек виден с ребенка» — так говорится в народной пословице.

68


Мальчик иногда любит разговаривать сам с собой. Есть ли жизнь после смерти? Кто живет там, на небе? Ведь говорят, там обитают, наблюдая за людьми, боги и небожители… Сорванец Нимбу вполголоса рассуждает о том, что же будет с ним, когда он состарится, и душа его уйдет к предкам. Не может быть! Он никогда не умрет. Он будет всегда видеть это синий небосвод. Наслаждаться каждым мгновением, когда он живет и дышит. Слышать степную музыку ветра, знакомую с детства, шелест трав, чувствовать их аромат. А еще он любит играть и разговаривать с Янгаром. Он мирно спит рядом — большой лохматый волкодав бурятмонгольской породы «хотошо». Он старый и умный. Намжил-лама, дедушка Нимбу, увидев в соседском дворе родившихся щенков, сразу выбрал его. У него белые лапки и грудка, и «четыре глаза» — характерная примета «хотошо». Он знал, такая собака отгоняет «злых духов». Старики говорили, что именно эти животные приносят счастье. Так и вышло. Преданная своему маленькому хозяину, она чутко оберегает его от опасностей. Выносливый, беспокойный пес много раз отгонял стадо от голодных волков, неустанно рыскающих в поисках добычи. И еще хотошо научил своего хозяина кое-каким умениям: быть чутким, различать звуки и голоса, стук копыт чужих лошадей; находить тарбаганьи и мышиные норки, с припрятанными сладкими кореньями саранки «тумэс»; распознавать лекарственные травы. Наблюдательный Нимбу знает, что, если Янгар жует стебли неизвестной травы, значит, она лечебная. Еще собака часто ложится лапами кверху, «катается» на спине. Нимбу слышал, как взрослые говорят, что есть охотничья примета — когда так делает собака, она просит благодати у бога для хозяев. Нимбу любит одиночество. Сосредоточенный, усидчивый, сторонится шумных игр, детских проказ. Руки у него постоянно заняты. Любит строгать забавные деревянные фигурки, вытачивать полезные вещицы. Освоить плотницкие и столярные инструменты, работать с деревом, мастерить научил его дедушка Намжил-лама. И еще паять, чинить разную бытовую мелочь. «Вроде совсем малыш, а руки у парня растут, откуда надо», — с тайной радостью и удовлетворением думает Намжил-лама. Значит, не пропадет. И старый лама оказался прав. Его внук Нимбу мастеровитым, толковым, хозяйственным человеком останется на всю жизнь. До сих пор служат людям сделанные Нимбу-баабаем, нужные в каждом доме шкафы, буфеты, не уступающие по качеству работы «магазинской» мебели.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

69


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Но все это будет через много лет. А пока, вдруг, среди стрекотания кузнечиков, шелеста трав, мелодичного перезвона колокольчиков на шее у вожака овечьей отары, мальчик слышит дробный топот копыт. Нимбу поднимает голову, вглядывается вдаль. На горизонте видна фигура всадника, быстро скачущего к нему. О, хорошо! Это отец, Сосор-баабай, на гнедом резвом трехлетке спешит к нему. Вот уже он совсем близко. Соскакивает на ходу, оглядываясь по сторонам, зовет: «Нимбу! Где ты?» Нимбу встает, подбегает к отцу: «Баабай!» Отец обнимает его: «Здравствуй, сынок!». Наклонившись, заглядывает ему в глаза. «Сын, я услышал, что сейчас набирают хувараков для дацана в Гэгэтуе. Пойдешь туда учиться? Надо быстрее дать ответ». Нимбу удивленно поднимает брови: «В дацан? Мне?» Сосор-баабай кивает. Нимбу немного озадачен. Вихрь мыслей проносится в его голове. Все-таки у него крепкая генная память. Он вспоминает, как ездил с дедушкой Намжил-ламой на праздничные хуралы. Таинственный полумрак в главном храме притягивал его чем-то неизведанным. И вот теперь ему, может быть, приоткроются двери в пока что неведомые миры богов и духов. Судьбе было угодно, чтобы все миры Сансары открылись Нимбу-ламе.

П ости ж ение И стин ы …Около века назад в Сартул-Гэгэтуйском дацане кипела жизнь. Когда Нимбу и его ровесники поступали в хувараки, дацан тогда был и домом культуры, и библиотекой, и школой в одном месте. Мальчикам поначалу немного боязно. Тут, в главном храме, сверкают изваяния будд и бодхисаттв, с живыми, человеческими глазами. Часто по утрам, когда идут службы, слышны оглушительные стуки барабанов и перезвон литавр, гул ритуальных труб и раковин. Грозны и требовательны ламы-наставники. Не позволяют шуметь, громко кричать, играть. Хувараки тут все делают сами: готовят пищу, носят воду, убираются, припасают дрова и топят печи, подметают огромный двор дацана. Но все же учиться здесь Нимбу, как и другим мальчикам, интересно!.. Теперь они изучают многие предметы, постигают азы классической монгольской и тибетской письмен-

70


ностей, математики, астрологии, философии, медицины. Первым премудростям вертикального монгольского письма обучает их старый лама, учившийся Тибете. Он немного вспыльчивый, но, как говорят в народе, отходчивый. Подробно, в мельчайших деталях, разъясняет хуваракам, как пишутся буквы, чем отличаются гласные и согласные звуки. Затейливая вязь вертикального письма, как говорит наставник Нимбу и его соученикам, особенно хорошо развивает и точность рук, силу пальцев, оттачивает наблюдательность, внимание, память. Нимбу впервые берет в руки и читает фолианты древних трактатов из пергамента, бережно хранящихся в прочных футлярах из темного дерева и кожи. В редкие минуты свободного времени Нимбу приходит в дацанскую печатню. Помогает типографским мастерам. С  интересом наблюдает, как делаются оттиски на пергаменте цветными минеральными красками из тонко перемолотых нефрита, бирюзы, кораллов, золота, серебра. Затем листы обрезаются, складываются по порядку, пронумеровываются. Особо драгоценные экземпляры, как замечает Нимбу, бывают еще упакованы в особые папки и шелковые мешочки с тесемками. Здесь Нимбу-баабай впервые знакомится с основами тибетской медицины, астрологии, философии, математики, риторики. Здесь постигает глубины буддийского вероучения о Восьмеричном Пути и Четырех Благородных Истинах. Здесь в философских диспутах окрепнут его ум, память, отточится природный дар врачевателя и астролога. Здесь будут расти и духовно совершенствоваться его друзья, с которыми он проведет большую часть своей непростой, наполненной драматическими событиями жизни.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

С а р ту л - Г э г э ту й с к и й д а ц а н   —  д у ховн а я о б ите л ь Н и м б у- б а а б а я Нимбу-баабай всегда сохранял в своей душе благодарную память о первой и единственной духовной обители — Сартул-Гэгэтуйском дацане, первоначальном буддийском монастыре сартульских родов. Его тибетское название «Гандан Пунцоглинг». Божество-хранитель — Жамсаран. Во времена молодости деда Нимбу-баабая, тоже известного пророческим даром Намжил-ламы, в 1853 году произошло окончательное разделение двух дацанов на Сартульский и Гэгэтуйский.

71


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

СартуулГэгээтын дасан

Нимбу-баабай еще со времен ученичества хувараком помнит, как в дацане печатали свои книги в специально оборудованной типографии. Как рассказывал потом Нимбу-баабай односельчанам, детям, дацан был одним из центров духовной жизни Цагатуйской долины. Каталог книг дацанской типографии Сартульского дацана представлял собой «доски для печатания сочинений» и «доски для печатания рисунков». Население монастыря в двадцатых годах прошлого века, когда туда был принят Нимбу, составляет пять штатных лам, 250–280 нештатных лам, 60 хувараков, изучающих буддийское вероучение — цаннит. Общее число прихожан по переписи 1907 года, включая окрестные улусы, в число которых входит и Цагатуй, приближается к более пяти тысячам человек. Нимбу-лама, как и соратники, ламы и хувараки, всю жизнь помнит трагические дни весны 1938 года, когда дацан прекращает свою деятельность и закрывается по постановлению Ц И К БМАС С Р. Воцаряется эпоха «марксистско-ленинского материализма и воинствующего атеизма». Лишь немного не дожил Нимбу-лама, легендарный йогин, хранитель традиций буддийского Учения, до того дня, когда стал восстанавливаться его дацан, его первая духовная обитель. Спустя десять лет после ухода из жизни Нимбу-ламы, 10 ноября 1989 года, когда по всей стране веют ветры перемен, гласности, создается буддийская община. И теперь, как и во времена молодости Нимбу-ламы, в этом дацане снова звучат молитвы, проводятся молебны-«хуралы» за спокойствие и благоденствие всех живых существ…

Рож д ение Н и м б у- л а м ы

СартулГэгэтуйский дацан

72

…Сосор-баабай зашел в большой деревянный гэр-шестистенку тихо, плотно прикрыв за собой дверь. В жарко натопленной женской половине, за плотной ширмой из китайского шелка, чуть слышны голоса. Вроде бы где-то плещется вода, трещит разрываемая материя. На низкой чугунной печи кипит котел, источая аромат свежесваренной баранины.


Больше двух месяцев не был он дома, в Цагатуе, небольшом, но уютном улусе, раскинувшемся по обеим сторонам одноименной речки. Ездил, идя навстречу просьбам заболевших людей, по окрестным бурятским улусам, казачьим станицам, русским деревням. В ту длинную холодную зиму 1911 года, когда наступал Год Белой Железной Свиньи, повсюду свирепствовали эпидемии оспы и кори. Умирали дети. Всю долгую дорогу домой, исцеляя людей в улусах и селах Санаги, Харацая, Джидинской, Ичетуйской, Гэгэтуевской станичной управ, отгонял от себя черные мысли о доме.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Снял тулуп. Огляделся. На невысоком столике, разукрашенном орнаментами, стоят деревянные чаши с серебряной каемкой. До самых краев они наполнены топленым маслом, пенками, хурутом. Вдруг на мужской половине Сосор видит шест, повязанный синим хадаком. Таков древний обычай сартулов — цээр табиха. Чужие, увидев этот шест, обходят гэр с новорожденным стороной, чтоб ненароком не принести с собой напасти. Обычно устанавливает шест на улице, перед входом в дом, отец. Синий хадак вешают, когда рождается мальчик! Так, значит, у него сын! Радости Сосора нет предела. И, оказывается, стараниями властной трудолюбивой матери и молодой жены, хорошей хозяйки и мудрой женщины, дом ухожен, дети сыты. И вот — пополнение в семье, будущий мужчина, продолжатель рода! Вслед за бабушкой и детьми, навстречу Сосору, выходит из-за ширмы старик-лама, когда-то благословивший и его собственное рождение. Лама, по обычаю, спрашивает у детей: «Кого будем укладывать в колыбель — молоток или ребенка?» Дети отвечают: «Ребенка, ребенка!» А вот он уже видит в колыбельке красное сморщенное личико мальчика, своего сына. Сосор, чтоб согреться, присел спиной к очагу. От дальней дороги, горячего зеленого чая и наваристого бульона, пережитой усталости и нахлынувших треволнений, тепла, Сосор как будто погрузился в легкую дрему. Ему вдруг вспомнилась их с женой свадьба, одна из самых больших, богатых и шумных в улусе Цагатуй. Сосор был сыном довольно состоятельных родителей. Земли их древнего рода атаганов были обширны и плодородны. Тучные стада рогатого скота, овец и резвые табуны лошадей паслись круглый год. И погулять на его свадебном пире приехали сотни родственников и земляков отца и матери…

73


П о т ра д ици я м п р е д ков

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

74

…Свадьба вышла на славу. Хотя некоторые старики и старухи, собравшиеся на свадебное торжество, сетовали, что мол и айраг мог бы быть покрепче, мяса церемониального барана могло быть жирнее и мягче, все равно родители Сосора, Намжил-лама и его степенная супруга, постарались от души! …Дымятся день и ночь котлы с мясом. Так и просятся в рот сочные куски үвцүү — грудинки, лоснятся жирной мякотью дала — лопатки, можо — бедренные части упитанного барашка. Не переводятся на столах серебряные блюда с бухулером — ароматной бараниной в бульоне, заправленной диким луком и чесноком, хушуурами — мясными грушами, жаренными во внутреннем жире, чаши с хуруудом — домашним творогом, урмээ — желтыми пенками, с цуцэгытэй тумээс — сладкими белыми корнями саранки, степной лилии, приготовленной в сметанном соусе. И вот после благопожеланий молодоженам — магтаал, возлияний тогооной архи — молочным вином, зазвучали протяжные песни — уртын дуун. Пока принаряженные старики и молодежь с аппетитом уплетают угощения, оживленно обсуждая последние новости и сплетни, свадебные обряды идут своим чередом… Кроме богатого калыма скотом и лошадьми, Сосор и отец его Намжил-лама преподносят стороне невесты дары — золотые, серебряные монеты, отрезы драгоценной шелковой материи, серебряную посуду, плиты фигурного кирпичного чая из Кяхты… Сосор, по обычаю сартулов, ведет невесту в гэр отца. Намжил-лама читает юроол: «Тэнгэр бурханда мургэмэ, тэгшэ сайхан суугарай» — «Поклоняясь тэнгриям и бурханам, живи счастливо». Намжил-лама, отец жениха, уже приезжал к родителям невесты на сговор — хадак табилга, угощал четырех махаранза — богов севера, востока, юга, запада. Деды и дядья Сосора в помощь молодой семье прибавляют еще по голове скота и лошади. Таков обычай «олзотой» — буквально «прибавления богатства, удачи». И вот, наконец, долгожданный день свадьбы! Один из братьев Сосора объезжает стадо и табун трижды направо, по ходу солнца, чтоб сберечь счастье, жизненную силу (сульдэ) в доме жениха. Сосор вспоминает, как волновалась молодая жена, когда готовилось ее приданое. Ее родители подготовили новый


гэр с полной домашней обстановкой. Сюда входят три двуспальных шэрдыка, мягкие тюфяки, подушки — «дэр», обшитые материей синего и зеленого цвета. Боковые концы подушек делались из дощечек, обшитых бархатом, с пятью серебряными монетами и серебряными заклепками по углам и в центре — «дэрын таб». По старинному обычаю «проводов одеяла невесты» — «хунжил хургэхэ» — накануне тетушки и бабушки, кладут в расписанный «узорами счастья» — «улзы» большой сундук — одеяла, подушки, матрасы, отрезы шелка, парчи, бархата, плюша, одежду невесты. В рукава халатов прячут чай, пшеничные калачи, конфеты, штофы вина для тех, кто будет принимать приданое невесты. Родственники невесты, подъехав к дому Сосора, спрашивают, не видел ли кто потерявшегося верблюда? Молодой жене Сосора заплетают косу замужней женщины. Парень-ровесник из родственников расплетает ей девичью косу, на кисточке — дэнзэ — его малахая висит голубой хадак. Важная часть свадьбы — «бэрээ мургэлхэ». В гэре молодоженов родственники жениха вручают уважаемым старикам со стороны невесты, главному из лам хадаки — на правое плечо, родственники невесты — на левое плечо. Все по очереди угощают огонь. Отец Сосора дарит невесте раковину, чай, мать жениха — полезную вещь для хозяйства. Затем начинается обряд «гэр милааха». Это осмотр и прием приданого в гэре молодых. Много эмоций вызывает и обрядовое действо «дзолгото» — «обмен счастьем». Во дворе расстелен белый войлок. Мать жениха обнажает правую грудь, мать невесты — левую. Они берутся за руки, стараются перетянуть друг друга на свою сторону. Затем родители Сосора дарят «худагы» — «сватье», матери невесты — овцу, как бы «возвращая» ей то молоко, которым она вскормила невесту. Вот такой запомнилась своя свадьба Сосору. Как быстро летит время! Вот уж скоро подрастет его сын, его первенец Нимбу. Какая судьба ожидает его? Этого пока не знает никто… А на дворе вступил в свои права новый век. Двадцатый век. В одну человеческую жизнь, примерно семь десятилетий, вместились войны, революции, возникновение и упадок великой страны, полет в космос, чудеса технического прогресса — телефон, телевизор, радиоприемник… Так началась непростая жизнь Нимбу-ламы, будущего йогина, пророка, целителя душ, духовного отца нескольких

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

75


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

поколений, выросших у подножья Бурин-хана, в долинах Джиды и Селенги. Он обретет новое имя — Нимбу-баабай, по-бурятски «баабай» — «отец». Ему предстоит перенести многое: гонения, травлю, унижения репрессий. Холодное дыхание неминуемой смерти под блокадным Ленинградом, на передовой и в окопах Великой Отечественной… Но вот это счастливое, пока еще безмятежное детство, любовь близких людей, тепло родственных душ, ласковый покой родных кочевий, заливистые трели жаворонка — булжамура — будут согревать его душу воспоминаниями, дающими силы, чтобы и дальше нести ношу земного бытия. Очередного рождения на земле предков…

В то р ое р ож д ение Н и м б у- л а м ы . П о б е г Вчера ему крупно повезло. Нимбу-лама сразу признал в конном строю всадников, охранявших нестройную толпу арестантов, бывшего ламу Сартул-Гэгэтуйского дацана, друга детства. Но виду подавать не стал. А вдруг тот же самый лама и поспешит отправить к праотцам, чтоб замести следы? Чтоб никто из их рода не узнал, какой смертный грех берет на себя. Широкоплечий охранник поднимает темно-бурую лошадку на дыбы и с размаху огревает по спине Нимбу-ламу. Тот, хоть и привык к оскорблениям и побоям, вздрагивает. Впрочем, особой боли он не чувствует. Их, лам и хувараков, раскулаченных «врагов народа», прочих «классово чуждых элементов» ведут на расстрел. Через несколько дней они должны превратиться в прах… Колонна арестантов приближается к Оронгою. Уже блестят на горизонте два озерка у пыльной широкой дороги. Заключенные с надеждой смотрят на них. Может, объявят привал? Ноги, истертые многодневной ходьбой, тяжко гудят и ноют. Пересохшие от жажды рты жадно ловят порывы свежего ветерка. Но охранникам неймется. Знай себе злобствуют, подгоняя пленников. Уже невтерпеж домой. В городе их ждут месячное довольствие, горячая баня, сытный стол. Крепко сбитый, подтянутый охранник ловко сидит в седле. Сверкает на солнце фуражка с малиновым околышем. Поскрипывает новенькая портупея. Приятной тяжестью отдает полный наган. Загоревший дочерна, старательный и проворный, скоро он войдет в список «комсостава». Станет лицом, «требующим политического доверия».

76


Но что же, что же свербит у «энкавэдэшника» внутри? Далеко-далеко, под самым сердцем. Что заставляет его оглядываться на того, невысокого коренастого парня, с большими черными блестящими глазами, в запыленной худой одежонке, в стоптанных сапогах? Почему преследуют его нежданно-негаданно аромат свежих пресных лепешек, лицо матери, ее теплые шершавые руки?.. И ее тихий, такой родной голос: «Сынок, возьми лепешки и молоко на столе. Это нам бабушка-соседка послала. У нее корова отелилась. С урагом — первым молозивом, самым нежным, самым сладким, лепешки испекла. Сынок, покорми младших, со вчерашнего дня ничего не ели…». В те февральские ненастные, ветреные дни закачивалась длинная, холодная, страшная зима 1912 года. В долине Джиды, в Селенгинской волостной инородческой управе свирепствуют оспа и корь. Это собирают дань черным духам нижнего мира чутхэры и шолмосы, пославшие мор на людей. В одночасье умирают десятки людей. Вот тогда и принесла заболевшей матери бабушка-соседка ураг — первое молозиво, чтобы вскипятить зеленый кирпичный чай с молоком, напоить ослабевшую вконец мать, накормить голодных ребятишек. Так и спасла всю семью, осиротевшую без отца, бабушка Нимбу Сосорова. И ее старшего, самого любимого внука Нимбу-ламу, служителя Сартул-Гэгэтуйского дацана, сейчас гонят на верную смерть. А кто гонит? Он сам… Охранник злится сам на себя за неожиданную слабость. Подумаешь, этот парень, из одного села! Подумаешь, спасся он когда-то от голодной смерти, благодаря семье этого парня… Он не дорожит особо и своей жизнью, и чужой. Бывало, и сам участвовал в расстреле «врагов народа». Щелчок. «Пли!». И живое, теплое тело, то, что жило, страдало, мучилось, надеялось секунду назад, перестает жить. Дышать. Туда им и дорога… Каждый сам за себя… Но уже рука опережает мысль. Крик сам рвется из горла: «Стой, твою мать, куда лезешь!» И тихий шепот: «Будет момент, беги! Не оглядывайся!» Надо оттеснить его. Вытолкнуть из строя. Потом инсценировать расстрел. Бросить в

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Шулуун дээрэ бэшээтэй «Ом маани бадмэ хум» Наскальная мантра «Ом маани бадмэ хум»

77


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

78

степи. Рядом — деревня. Рукой подать –река. Большой тракт. Бог все видит. А он, как «лицо, требующее доверия», сделал все, что мог… И вот теперь, после холодной ночи в степи, уже сентябрь на дворе, просыпается рано утром Нимбу-лама в чужом сарае, за птичьим двором. На высоком осеннем небе отгорает созвездие Плеяд. «Одон Мушэд» называл их дед, Намжил-лама. Он назубок знает астрологию, названия планет, в уме делает математические вычисления по «зурхаю» — особым астрологическим таблицам с 12-летним и 60-летним циклами летоисчисления. К нему все обращаются по поводу — как соблюдать молитвенные праздники, запретные дни «острия ножа». Он же указывает дни привода невестки в дом, начала добрых дел, проведения свадеб и похорон…. У Нимбу-ламы чудом остались в залатанном вещмешке книга молитв в кожаном футляре, спрятанный там же, между страниц, тонкий серебряный портсигар, чашка и маленькая серебряная ложка. В закутке, рядом со стайкой, где шумно дышат и жуют сено хозяйские коровы, находит березовый туесок, полный сушеного творога — хурууда. Твердый, как камень, во рту он тает постепенно. Дает силы для дальнего пути… Нимбу-лама соблюдает старый бурятский обычай: если берешь что-то у людей, обязательно оставь что-нибудь. Он оставляет серебряную ложечку. И этот туесок с хурутом, взятый у безвестных хозяев, спасает ему жизнь. Тогда Нимбу-лама еще не знает, что он выживет не только в лютые годы репрессий, но и на фронтах Второй мировой — самой кровопролитной из войн. И проживет по-своему счастливую и долгую жизнь. Увидит и детей, и внуков. Будет радоваться, удивляться и переживать за людей, полетевших в космос… Но в глубине души, проезжая на железном коне-автомобиле в город, в Иволгинский дацан, только заблестят озерца у Оронгоя, всегда невольно просит остановить машину. Когда-то давным-давно он родился здесь заново. Вспоминает добрым словом и буддийской молитвой того, кто спас его в тот день. Спас и свою душу, искупив грех предательства — один из самых страшных грехов на земле. Много раз пытался Нимбу-лама узнать дальнейшую судьбу того бывшего ламы-охранника. Но так и ничего не вышло… Старики говорят: «Сделай добро и брось его в воду…»


Г л у х ие г о д ы . Т ра в а з а б вени я Горестные события 1930-х годов «черным эхом» отразились и на судьбе Нимбу-ламы. Он, как здравомыслящий человек, понимает, что оказался почти в западне. Ему нельзя появиться дома, в Цагатуе. Вокруг много глаз и много ушей, он подведет и себя, и родных. Ему там несдобровать. Схорониться в лесу? Тоже опасно, в холода одному не выжить. Сбежав из-под конвоя и усиленной охраны возле Оронгоя, с помощью охранника, бывшего ламы Сартул-Гэгэтуйского дацана, Нимбу оказался перед драматическим выбором. Что ему делать? Куда пойти? И он отвечает на вызов судьбы. Решает выжить во что бы то ни стало. По дороге в город питается ягодами, кедровыми орехами, кореньями, благо, вступила в свои права осень… С трудом добравшись до Улан-Удэ, исхудавший, обросший, не узнанный никем, приходит на колхозный рынок, что в центре старого города. Тут сидят в будочках китайцы, промышлявшие ремонтом, чисткой обуви, починкой примусов, швейных машинок, всякой всячины, нужной в быту. Наглая окрестная шпана частенько дразнит китайцев: «Ходя, соли надо?» Этот казалось бы невинный вопрос приводит их в ярость. Как потом узнал Нимбу, оказывается, китайцы хоронят своих упокоившихся на чужбине соплеменников в гробах, засыпанных солью. И в таком виде погружают на железную дорогу и увозят домой. Нимбу, отогнав надоедливых мальчишек, спрашивает, нет ли какой работы у граждан Поднебесной. В благодарность за сочувствие один из китайцев, худощавый, пронырливый, с цепким пронзительным взглядом, старик по имени Ван Ю Ли, расспрашивает незнакомца, кто он и откуда, что умеет делать. На первый вопрос парень почти не отвечает. А на второй неожиданно откликается. С ходу чинит чью-то керосинку, налаживает швейную машину «Зингер», у которой заедает «лапка». За один день возвращает вторую жизнь деревянной тахте, паре венских стульев. На совесть запаивает прохудившиеся кастрюли, бидоны, принесенные горожанами. Видя трудолюбие, усидчивость, а главное, недюжинный мастеровой дар молчаливого парня, китаец выясняет, что тот ищет, где бы найти пропитание и жилье. С виду неприметный, в поношенной одежде, Ван Ю Ли оказывается довольно состоятельным. Наверху, на пригорке над колхозным рынком — «Батарейке», у Ван Ю Ли есть домик с обихоженным земельным участком. Вот тогда и услышит Нимбу диковинное слово «огород». Придя к Ван Ю Ли

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

79


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

80

домой, он впервые видит кадушки, бочки с соленьями, вареньями, маринадами. Спускается в погреб, полный клубней крупного отборного картофеля, ряды аккуратно сложенных в корзины и плетеные сетки овощей. Нимбу-лама дает себе клятву — когда-нибудь, рано или поздно, он вернется домой, и у него тоже будут такие же дом и огород. Нимбу Сосоров — один из тех людей, кто не бросает свои слова на ветер. Так оно и получилось. Через много лет, пройдя самую страшную, самую длинную и жестокую войну, Нимбу Сосоров воплотит свою мечту в жизнь. Ван Ю Ли будет приезжать в Цагатуй, станет первым наставником и советчиком Нимбу-баабая в овощеводстве. Сын Нимбу-ламы, Нимажап-ламгай Илюхинов, рассказывает нам, как помнит с детства, что отец бережно хранил пять общих тетрадей, исписанных им ровным почерком. Туда он заносил даты посевов семян овощей, советы по выращиванию хороших урожаев, по уходу за овощами, сроки начала прополки, подкормки растений, а затем и записывал лучшие сроки уборки и долгого хранения овощей. Многие их этих секретов Нимбу-баабай узнал от неугомонного, энергичного Ван Ю Ли. В самые трудные, голодные годы после войны поднятый ими «огород» досыта кормил односельчан, большинство из которых — осиротевшие семьи фронтовиков, вдовы с малолетними ребятишками, старики, инвалиды. Нимбу-баабая почтительно станут называть «Ногонээй багша», и в Бурятии, и в соседней Монголии, в госхозе «Зэлтэр», где под руководством Нимбу Сосоровича Сосорова впервые получены неплохие урожаи картофеля, овощей на обширных плантациях в целинных степях, до сих пор и слыхом не слыхивавших гула тракторных моторов. А сейчас, пока Нимбу вынужден скрываться под чужим именем, работать на чужих людей. Пока его не трогают. Но весной сорок первого года его нашел земляк Чойжи-Нима и предупредил: «Слухи ходят, что ты жив. Те, кто прячут тебя, и ты сам, можете пострадать. Скрывайся подальше!» Но Нимбу не хочет больше скрываться. Тем более, кого-то подводить «под монастырь». И именно 22 июня 1941 года решает идти добровольцем в армию. Приходит в Заиграевский райвоенкомат и сразу же отправляется на передовую, на Ленинградский фронт. В составе одной из стрелковых дивизий пройдет до пограничных рубежей Родины. Не будет прятаться за чужими спинами. И в этом тоже его суть характера. Его натуры — честной, прежде всего, перед самим собой…


Н и м б у- б а а б а й   —   вс а д ни к н а б е л о м коне В 1941 году 125 человек, ровесников Нимбу-баабая, ушли на фронт из маленького села. Только 71 из них вернулся назад, многие с боевыми ранениями. Пройдя ратный путь от Москвы до Берлина, возвращаются к мирному труду оставшиеся в живых цагатуйцы. Одним из самых значимых событий для всего села стало возвращение Нимбу Сосоровича Сосорова. Поседевший, опаленный огнем страшной войны, но все такой же стремительный, неугомонный, с живым блеском в глазах, именно Нимбу-баабай смог вдохнуть вторую жизнь в подкошенное людскими потерями село. Придя с войны, Нимбу-лама, вынужденный скрывать от властей статус ламы, буддийского служителя, горит желанием поднять родовое гнездо. Что немаловажно, он воспитывает, вдохновляет детей и подростков своим собственным примером. Сразу же, как только стала таять земля, Нимбу-лама бросает по селу клич: «Давайте поднимать целину, садить огород!». Вначале эту идею Нимбу Сосоровича односельчане воспринимают с опаской. Но диковинное слово «огород» становится для степняков близким и понятным. Деляны распаханного поля под руководством Нимбубаабая как следует обрабатывают, довольно грамотно делают ирригационные работы. Засаживают плантации картофелем, капустой, морковью, огурцами, кабачками. В первый же год вырастает обильный урожай. И вот уже полвека трудолюбивые цагатуйцы, с легкой руки Нимбу Сосоровича, считаются заядлыми овощеводами. Ставят теплицы в каждом домашнем огороде, обеспечивая себя овощами круглый год. Самым трудным было выбрать подходящую землю для «огорода». Нужно хорошее, ровное поле, да еще, чтобы была близко вода. Так наказывает ему давний знакомец еще с довоенных лет, прирожденный овощевод Ван Ю Ли. И Нимбу-баабаю в этом трудном вопросе помогает знание истории родных мест. Объезжая окрестности Цагатуя, он вспоминает, что где-то здесь есть «Киргиз субаг», старинный ров — канава, протянувшаяся от Арангата до горы Шулюк. Она осталась от системы орошения древних кирги-

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Аймагай газетэhээ тэмдэглэл. 16.09.1959 он Заметка из «Джидинского колхозника». 16.09.1959 г.

81


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

82


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

hууринайхид ургаса хуряана 1950-яад онуудай гэрэл зураг

Сбор урожая на «огороде», 1950-е гг.

83


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

84

зов, когда-то, в средневековую эпоху, живших здесь. И даже сейчас от нее остался еле заметный след. Нимбу-баабай решает вернуться к давнему опыту ирригации. И вот, наконец, после долгих мытарств, вспахана целина, очищена от сорняков и обильно полита земля на «огороде» — главном «театре» трудового фронта, открытого руками Нимбу-баабая. Уважаемые старейшины села, ветераны Цыбикжап Чагдурова, Гомбосурэн Цыденжапов, Цырен-Доржи Ухинов, Дугар Очиров вспоминают о том времени: «Как только наступают летние каникулы, каждое утро бригадир полеводов Нимбу-баабай проезжает на белом коне, будит ребятишек, собирая всех на «огород». Каждый день, невзирая на непогоду, идет кропотливая работа: прополка, полив, обработка от сорняков и вредителей. Никто не ленится, не отлынивает. Дети, подростки знают, что бригадир строг, но справедлив. Не выносит халтурщиков и лентяев. Сам работает от зари до зари, не сидя ни одной минуты без дела. Уважаемые старейшины села, ветераны Цыбикжап Чагдурова, Гомбосурэн Цыденжапов, Цырен-Доржи Ухинов, Дугар Очиров рассказывают нам, что с помощью Нимбу-баабая, при его строгой отцовской опеке, даже девяти-, десятилетние дети зарабатывали по 20 и более рублей за лето, а старшеклассники до 40–50 рублей за «трудодни». Колхозная же пенсия была 12 рублей. Мешок муки первого сорта тогда стоил 6 рублей, а высшего сорта — 9 рублей. Выходит, даже второклассник мог почти полгода кормить семью. А семьям погибших фронтовиков, с малолетними детьми и вдовами, бригадир Нимбу-баабай старается хоть немного, но «закрыть» чуть побольше «трудодней», чтоб облегчить их участь… Так, в неустанном труде, своим чередом шли мирные послевоенные годы. В начале 1950-х из Москвы приходят радостные для Нимбу-баабая, для его семьи, для всего села весточки. Наконец-то, после долгих мытарств, заслуженному фронтовику, бойцу 109 стрелковой дивизии, воевавшему на передовой, Нимбу-баабаю вручаются омытые кровью и потом ордена — Солдатской славы I I I Степени и Красной Звезды.


Н и м б у- б а а б а й   —  л а м а Д ж и д инс ко й д о л ин ы По мнению самих земляков, Нимбу-баабай может по праву быть причислен к плеяде великих бурятских йогинов. Помимо глубоких знания утр, он стал выдающимся целителем-практиком, по-бурятски «баряашином», творившим поистине чудеса наяву. Нимбу-баабай возвращал духовное, физическое здоровье тысячам людей, основываясь на исключительном природном даре, мудрости, человеколюбии. Будучи в Цагатуе, мы услышали рассказ хозяйки потемневшего от времени, но все еще крепкого дома, где жил и работал Нимбу Сосорович. Легко можно представить, как он принимает людей в небольшом скромном домике во дворе. И днем, и ночью не закрываются ворота усадьбы. Стучатся к Нимбу-ламе, обращаются к нему как к последней надежде, чтоб помог спасти чью-то жизнь. Он предсказывает будущее, уберегая от ошибок и неверных шагов всех, обратившихся к нему. «Открывает дорогу», благословляет на удачу в дальнем пути. По преданиям, у него были уникальные вещи — старинные книги, серебряные чайник и посуда, очир и ваджра, колокольчики, другие ритуальные предметы для проведения обрядов. Часто тайком  наведываются к Нимбу-ламе высокие партийные, советские начальники. Просят помощи и защиты у высших сил, с которыми, как не без оснований говорят в народе, и «общается»  йогин. Не раз односельчане становятся свидетелями таинственных случаев, когда после молитв, возносимых Нимбу-ламой к Отцу-Небу,  в губительную засуху начинаются обильные дожди. А когда наступает пора сенокоса, в продолжительные сырость и туман, Нимбу-баабай останавливает тучи и вновь возвращает благоприятную погоду. Старики рассказывают, что он понимает язык птиц и зверей. С потрясающей точностью предугадывает события, перерождения людей, их прошлое и будущее. Несмотря на гонения, Нимбу-баабай и его друзья глубоко верят в то, что буддизм возродится на бурятской земле. Среди лам и хувараков Сартул-Гэгэтуйского, Тамчинского дацанов, прошедших сквозь аресты, лагеря, были те, кто особенно ненавидел и проклинал Советскую власть. Но

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Нимбуубаабайн бүлѳѳрѳѳ ажаhууhан гэр Дом, где жил Нимбубаабай с семьей

85


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

86


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Һүзэгшэдэй нангин сүмэ

Буддийский алтарь

87


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

88

Нимбу-баабай никогда не делал этого, стоически перенося удары судьбы и верно служа родине. До революции, по данным 1916 года, в Бурят-Монголии было официально 11 276 буддийских священнослужителей. Нимбу-баабаю знакомы имена Пандито Хамбо-ламы ДашиДоржо Итигэлова, политика, дипломата Агвана Доржиева, построившего дацан в Санкт-Петербурге, в то время единственный буддийский храм в Европе. Нимбу-баабай не раз говорил о том, что в первые годы Советской власти большевики не преследовали буддистов в Забайкалье, хотя и разграбили дацан в Петрограде. Говорил Нимбу-баабай и о том, что Агван Доржиев встречался с Лениным и Луначарским, пытаясь убедить их, что в буддизме и коммунизме много общего, и в буддизме нет бога. А значит, это не религия, а философия. Но с началом коллективизации антирелигиозная пропаганда сменилась массовыми репрессиями. Судьба Нимбубаабая, тысяч его соратников, священнослужителей разных церквей, да и просто зажиточных людей попала под «красное колесо», по меткому выражению классика. Около двух тысяч человек, включая более тысячи лам и хувараков, были арестованы по делу «панмонгольской, контрреволюционной вредительской организации», во главе которой якобы стояли руководители Бурят-Монгольской АС С Р. Вплоть до начала Великой Отечественной войны буддийская церковь перестала существовать на территории С С С Р, во всяком случае, в легальном своем виде. Изменения начались только во время кровавой войны с фашистскими захватчиками. Нимбу-баабай, как фронтовик, повидавший многое, освобождавший центральную Россию, сопредельные территории, тоже осознавал, что Сталин, к окончанию Великой Отечественной войны, предчувствуя победу, стал вовсю привлекать моральный, материальный, духовный ресурс разных церквей Советского Союза. Религиозная жизнь буддистов Бурят-Монголии оживилась. В 1945 году Сталин принял бурятских лам. Встречи добился Хайдуб Галсанов, агинский лама, ученик и помощник Агвана Доржиева, а также герой Великой Отечественной Войны, в свое время вместе с Агваном Доржиевым встречавшийся с Лениным. Об этом известно из писем Бидии Дандарона, известного бурят-монгольского философа, теоретика и практика тантрической школы, йогина, ученого востоковеда, убитого впоследствии в лагере в 1974 году.


Говорят, что именно Бидия Дандарон был автором письма к Сталину с требованием открытия буддийского храма в Бурят-Монголии. После некоторых обсуждений 2 мая 1945 года постановлением Совнаркома Бурят-Монгольской АС С Р было разрешено открыть Иволгинский дацан, символ возрождения буддийской веры в стране Советов. Был возрожден дацан и в Аге. Конечно, деятельность буддийской церкви жестко регламентировалась. Права священнослужителей ограничивались, строительство новых храмов запрещалось. Традиционная буддийская система образования в СССР на тот момент была уничтожена. Нимбу-баабай, будучи посвященным служителем, близко общавшимся с Лубсан-Нимой Дармаевым и Жамбал-Доржи Гомбоевым, главными иерархами буддийской церкви, по всей вероятности, тоже знал о том, что неподалеку от Оронгоя находится в целости и сохранности захоронение тела известного практика Даши-Доржи Итигэлова. Знал и то, что в 1950-, 1970-х годах тело знаменитого йогина поднимали, осматривали и снова предавали земле. Нимбу-баабай, как и его соратники, хранил эту тайну.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Н ет ни ч е г о, ч то не м ож ет б ы т ь л е к а р ство м … Эти слова из тибетского медицинского трактата «Чжуд ши» были хорошо знакомы Нимбу-баабаю. Для каждого бурятмонгола, для всех верующих, а тем более лам, Тибет был заветной страной. Нимбу-лама много слышит и знает о нем. О Лхасе, столице Тибета — священном городе, где живут в основном монахи. Он читает на тибетском языке молитвенные книги, рецептурные сборники. Нимбу-лама, как и его сверстники, ламы и хувараки, не одно десятилетие посвящает изучению 108-томного «Ганджура» — главного трактата медицины Востока, комментария к нему «Данджура» в 225 томах. Нимбу-лама, конечно, хотел бы увидеть дворец Далай-ламы, построенный в X V I I веке, который, по рассказам других лам-паломников, поражает своей грандиозной панорамой. Среди долины, на холме, возвышается громадное белое здание изящного, строгого силуэта. Центральная часть его пурпурного цвета. Крыши — золотые. Через четверть века его сын Нимажап Ильич Илюхинов исполнит мечту отца… Нимбу-баабай, обучаясь в мамба-дацане, высшем медицинском учебном заведении тех лет, не только пользует-

89


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

ся своим природным даром — распознавать болезни, но и знает основы тибетской медицины, успешно сдав трудные экзамены на звание «гэбши». Во времена учения в СартулГэгэтуйском дацане осмысливает и затем применяет в повседневной жизни секреты врачевателя из популярного у бурят-монгольских лам трактата «Чжуд ши» и комментариев к нему. Нимбу-баабай потом готовит сам лекарства, из многих (порой до нескольких десятков) компонентов. Он берет сырье для них трех видов, как и указывает «Чжуд ши»: растительное (травы, плоды, кора, коренья); животное (желчь медведя, сердце зайца, кровь лошади, ящерицы и т.д.). Третий вид сырья — драгоценные и полудрагоценные камни, руды, соли, кораллы, мумие, янтарь, мрамор и многие другие минеральные и рудные образования. Но все же чаще, из-за недостатка многих составных частей, ему приходится применять для лечения людей свои удивительные, возможно, даже сверхъестественные способности, данные от рождения… В скромном жилище Нимбу-баабая на почетном месте стоял застекленный шкаф с полочками. Внутри него можно было увидеть серебряные, бронзовые статуэтки божеств, бронзовые чашечки с водой, маслом, зернами пшеницы, а также благовония, свечи, цветы. На стенах висели шелковые танки ручной работы, иконы с изображениями покровителей буддийского пантеона. Нимбу-баабай, как и другие ламы, вел отсчет летоисчисление по бурят-монгольским традициям названий рабджунов — шестидесятилетних циклов, отсчет которых идет от 1067 года григорианского летоисчисления.

О б р етение д о м а ш не г о о ч а га «Бурхан хараа» — так говорят в народе. «Бог видит». И надежда на лучшее, вера в удачу живет в душе каждого из нас. Затаенная вера — обрести свой домашний очаг, продолжить род — всегда жила в душе Нимбу Сосорова. Ведь он уже на пятом десятке лет. А все еще не встретил ту единственную, с которой бы рука об руку пошел бы по дороге жизни, встретил старость… Пока что судьба посылает ему все новые испытания. Колючие ветры, щедро, без меры обдают ледяным дождем потерь, одиночества и непонимания. Но видя, как Нимбу стойко переносит все испытания, из своих потаенных за-

90


кромов она вдруг достает огниво и кремень, зажигает огонь любви и надежды. Он теплится, то потухая, то вспыхивая вновь. Пока теплая, нежная женская рука не зажжет его с новой неугасающей силой… Вот так и открылась новая светлая страница в биографии Нимбу Сосоровича Сосорова. Из одинокого бобыля он становится отцом большого, дружного семейства, супругом прекрасной душой и обликом, мудрой, скромной и обаятельной женщины — Екатерины Илюхиновой. «Бурхан хараа»… «Бог все видит». Не зря говорят в народе. Однажды приехала симпатичная, большеглазая, высокая, с густыми длинными косами молодая женщина с тремя детьми. Ветеринарный фельдшер колхоза, настоящий профессионал «от бога», она быстро завоевывает уважение новых земляков. Трудится не покладая рук, от зари до зари. Всегда подтянутая, энергичная, бодрая, она не знает устали. Лечит и колхозный, и домашний скот, делает прививки, поднимает приплоды и надои знаменитого на всю республику колхоза имени Кирова. Да вот незадача — хоть и крепится на людях Екатерина, не подает виду, но тяжело приходится ей одной поднимать троих детей. Они встретились ранней весной как будто случайно, когда на подтаявшем льду еще сверкала лунная дорожка. Были слышны только потрескивания чистого сухого льда, да белели в лунном свете вершины заснеженных сопок, в клубах серо-голубого тумана. И таким желанным показалось тепло их будущего общего дома, родного очага. На прозрачном льду они увидели снежные разводы — письмена Вечности, отправленными им богами и богинями Бурин-Хана. И только им открылись фразы, полные тайного смысла. Тогда вдвоем не будет одиноко и холодно. Бурин-Хан раскрывал над ними небесный зонтик из звезд, облаков, туманов и других бесплотных материй… И все обещания влюбленных, которые прозвучали в тот лунный вечер, исполнились через много-много лет. Растут внуки, правнуки Нимбу-баабая и Екатерины, множатся ветви родового древа Сосоровых-Илюхиновых. Вылетают из родительских гнезд дети. Как подросшие птенцы, становятся уже на свое крыло. Но всегда сохранится в их душах память о Нимбу-баабае, отце, которого можно назвать ангеломхранителем новых, начинающих жизнь с чистого листа человеческих душ… «Бурхан хараа»!..

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

91


Н и м б у- б а а б а й: св я з ь с Кос м осо м

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

92

Любознательный, с живым умом, феноменальной памятью, Нимбу-баабай всегда интересовался наукой и техникой. Его волновала беспредельная тайна Вселенной. Что там, дальше, за Млечным Путем? И где границы человеческого познания? На что имеет право человек, исследуя загадки природы? И его острый, проницательный ум, обогащенный широкими философскими познаниями буддийской мысли, особенно притягивала такая феноменальная область человеческого знания, как космонавтика. Когда по радио и телевидению сообщали о запусках космических кораблей, о полетах космонавтов, Нимбу-баабай, откладывая все дела, приникал к экрану телевизора, с нетерпением ждал свежей почты. Только что пришедшие, приятно пахнущие свежей типографской краской центральные газеты прочитывал от «корки до корки», бережно хранил пожелтевшие вырезки с портретами космонавтов. Как всякого думающего человека его волновал вопрос: «Что чувствует человек там, в открытом космосе?..» Для поколения Нимбу-баабая, выросшего под сенью четырех благородных истин буддизма, было вначале трудно представить себе, как уживутся «воинствующий атеизм» советского строя, витки научно-технического прогресса и некая невидимая спираль мирового разума, духовного начала всех начал? Еще немаловажен тот фактор, что в глубинном этническом сознании бурят-монголов мирно сосуществуют до сих пор, дополняя и обогащая друг друга, буддийское вероучение и этнофилософия гармонии природы и человека, начал природы, культы богов-покровителей девяти небесных сфер, а также гор, рек, озер. Даже самые «неграмотные», с точки зрения современной европейской «цивилизации», старики знали и почитали принципы этой этической системы, степной философии, выразившейся в эпосах, легендах, преданиях и идеалах народа. Сын Нимбу-ламы, Нимажап Илюхинов вспоминает, какое потрясение, какое горе испытали отец, его друзья, тоже бывшие ламы и хувараки Сартул-Гэгэтуйского дацана, а теперь колхозники передового колхоза имени Кирова, когда погожим летом 1971 года, как гром среди ясного неба, разнеслась скорбная весть о гибели в полном составе экипажа орбитальной станции «Салют»... Нимбу-баабай с соседями со слезами на глазах смотрели прямую трансляцию похорон героев-космонавтов.


Телевизор первым в селе привез из Петропавловки Нимбу-баабай, и ежедневно вечерами, особенно зимой, односельчане собирались смотреть телевизионные новости и фильмы именно в семье Нимбу-баабая… С именем Нимбу-баабая связана и уникальная историкокраеведческая карта села Цагатуй, исполненная с большим тщанием и любовью местным уроженцем, писателем, краеведом Александром Лыгденовым. Здесь указаны на плане Цагатуя родовые угодья — «аил» предков Нимбу-баабая. Тут привольно паслись их тучные стада. Бежала, сверкая на солнце, река Цагатуйка, на берегах которой выросли прадеды и деды Нимбу-ламбагая… Около двадцати лет назад эта краеведческая карта в виде планшета, испещренного планами местности, подписями, таблицами, а также обстоятельный комментарий к ней впервые опубликованы в газете «Буряад Унэн». На ней можно увидеть подробные обозначения границ родовых стойбищ, покосы, речки, озера, ручьи, пади, урочища, археологические памятники, полеводческие и животноводческие стоянки. Какое же терпение, какое чувство долга перед своей «малой родиной», перед своими земляками, перед потомками надо иметь, чтобы работать над этой картой в течение всей своей жизни, как Александр Лыгденов, сын Галсан-Нимы Лыгденова, ближайшего друга, единомышленника Нимбу-баабая. Карта родилась в итоге многолетних встреч и бесед со старожилами села, многодневных походов и экскурсий во время летних отпусков. Александр Галсан-Нимаевич составил эту замечательную карту на ватмане, где указаны все родовые стоянки, места обитания животных, птиц, растений. Причем большие и малые сокровища истории, культуры родной земли, вплоть до названий лекарственных растений, ягод, блюд бурятской национальной кухни представлены на бурятском и русском языках. Часто в музей приходят цагатуйцы для того, чтобы узнать, где же находилось их родовое стойбище — аил…

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

А. Лыгденовэй зохеоhон Цагаатай hууринай карта Карта с. Цагатуй, автор А. Лыгденов

93


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Б Ү

Р И Н

Нимб у у б а а б а й Зэ д ынг ээ а йм а га й эз э д б у рх а д у уд ые һ а йн мэ д эх э б э лэ й . Х ү н д э с а г та Б ү рин -Х а а н д а а м ү рг э г шэ һ э н . Б ү р ин -Х а а н м а н а й б у р я а дм о нг о л о й та х и д а г х а м а га й е х э у ул а н у уд а й нэ г э н . Б ү р ин -Х а а н а й АБАРАЛ ТА х үсѳ ѳ р Нимб у у б а а б а й мэ т ын х ү н ү үд з а мб у улин та й хо лб о о т о г т о ожо, х а р и л с а д а г б а йга а ёһо т о й

94


- Х

А

А

Н

Нимб у - б а а б а й хо р о ш о з н а л н а з в а ни я мес т ны х п о к р о в и т е лей с а к ра ль ны х с вя т и лищ д о лины Д ж и д ы . В р и т уа ль н о м пр из ыв а нии, п о с вящ енн о м Б у р ин -х а н у, Нимб у - б а а б а й г о в о р и л: «М у н х э с а Һ а н h у уд а л; М у р э н д а л а йн   Һ э л д е э н; Д о р о у ул а д у г ы; Д а м ж у у р та а а б а Һ а н ёҺо тН а й»

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Бүрин Хаан. Зэдын райондо мүргэл шүтэлгын нангин уула

Бурин-Хан. Священная гора Джидинской долины

95


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Символично, что отец Александра Лыгденова, ГалсанНима-лама был ближайшим другом, сподвижником Нимбу-баабая. Именно с ним и еще с несколькими ближайшими друзьями детства Нимбу-баабай делил все радости и горести. Доверял свои затаенные мысли. Бурно обсуждал все последние новости, закрывшись в своем домике. Нимажап Ильич до сих пор удивляется, о чем они — отец и его ровесники, соседи, друзья могли говорить долгими часами, а в выходные и праздники — сутки напролет? О чем вели такие бурные дебаты? Только теперь кое-что проясняется из обрывочных рассказов современников. Только теперь понятен и масштаб личности Нимбу-баабая. Высота его духа, обращавшегося к Космосу, к Млечному Пути…

Ду ховное н ас л е д ие Ц а гату я Из уст Нимбу-баабая часто можно было услышать, что много земляков-цагатуйцев получили в Гэгэтуйском Мамба дацане духовное образование. В Цагатуйской долине жили 66 лам — буддийских священнослужителей. Из них звание «гэбшэ» получили 24 человека. Это звание ученой средней степени лам. Третьей ученой степени удостоились 23 человека, их звали «габжа». Также одной из ученых степеней «аграмба» были удостоены 9 лам, уроженцев Цагатуя: Намхай-Нима, Лабара Лубсан, Аланжамба, Намжил-лама и другие. Эта ученая степень присваивалась ламе, который успешно проучился при дацане в течение 17 лет и владел всеми тайнами мистического заклинания. Нимбу-баабай всегда подчеркивал, что в Цагатуйской долине было много лам лекарей — манрамба. Они помогали всем страждущим больным людям, облегчали их состояние своим талантом врачевания. Нимбу-баабай никогда не соглашался с утверждениями некоторых историков, которые утверждали, что до революции бурят-монголы были отсталым народом. Наоборот, письменность и грамота, только на классическом монгольском вертикальном письме, были распространены повсеместно, тем более, что все административное делопроизводство было на монгол бэшэг. Буддийское учение, укрепившееся в Бурят-Монголии, было важнейшим фактором формирования образа жизни, менталитета и этических ценностей бурят-монголов.

96


Жизн ь , к а к д ен ь Нимбу-баабаю по душе осенняя пора, когда собран урожай и никуда не надо спешить. Природа отдыхает, выполнив свой материнский долг. А в тот хмурый осенний день с утра ему не сидится дома, где жарко натоплена печь и чисто вымыты некрашеные полы из лиственницы. Надо явиться по повестке в районное отделение КГБ . Нимбу-баабай не любит опаздывать. И сам не любил «несобранных» людей. Выехав спозаранку в Петропавловку, в восемь часов утра он уже открывает дверь в кабинет следователя. Тот оказался молодым, худощавым и довольно приветливым на вид. «Сверху» пришла директива: во всех парторганизациях, районах Республики широко обсудить передовицу из «Правды Бурятии» под красноречивым названием «В противовес Сагаалгану и Пасхе». Сделать «оргвыводы». Пресекать и наказывать за «нагнетание» религиозных настроений…. Но почти все эти заманчивые перспективы сразу меркнут перед коренастым стариком, все еще твердой походкой вошедшим в кабинет. Как водится, обстановку кабинета венчает большой портрет Ленина в добротной стеклянной раме. В сущности, и старик, и Ленин похожи — та же улыбка, та же крупная, рельефно вылепленная голова. Тот же прищур черных глаз, высокие скулы, размашистые линии высокого же лба. В улыбке Ленина, не то саркастически ехидной, не то ласково насмешливой, таилась необъяснимая угроза: мол, все знаю, все вижу! Старик явно раздражает. Поношенным, но все еще добротным, темно-зеленым шевиотовым пиджаком. Чуть слышным ароматом благовоний. Серебряным тонким браслетом на одной руке и сандаловыми четками на другой. Его твердый, немигающий взгляд, кажется, проникал в самую душу. На «следака» повеяло холодом. И он, молодой, полный сил, невольно съежился под насмешливым взором старика… Но вот уже, преодолевая и смущение, и бессильную ненависть, следователь берет себя в руки. Посыпался град вопросов: «Какие цели Вы преследовали, когда стали строить какой-то буддийский субурган? Кто Ваши сообщники? Кто Вам вообще разрешил строить его, да еще на виду у всей деревни?» Старик отвечает только на последний: «Бурхан». У следователя свербит одна и та же мысль: «Надо вывести его на чистую воду! Заставить покаяться! Мелких сошек,

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

97


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

98

которые с ним якшаются, слушают, по ночам собираются у него на антисоветские диспуты, припугнуть. Старика хорошенько прижать, чтоб не смел устраивать сборища, а потом еще и строить буддийскую ступу….» В анонимке на семи тетрадных листах, поступившей в органы, так и говорилось: «Сам ежедневно и один, с сообщниками строит, явно, по всем признакам, ступу. Камни тайком обтесывает сам. Часть их таскает на себе, часть привозит на телеге. Приводит на гору молодежь, называет ее священной. Рассказывает учащимся школы про религию, читает буддийские книги. Показывает, где стоял Сартул-Гэгэтуйский дацан. А наша советская молодежь, комсомольцы и пионеры его охотно слушают и помогают. Он их подкупает посредством раздачи денег. Говорит, чтоб помнили какие-то традиции предков. Своими зловредными действиями порочит конституционный строй. Более того, собирает наших детей праздновать Сагаалган, рассказывает «народные» приметы, легенды, каким будет год. Учит детей, что надо молиться и почитать Бога. А ведь мы как раз внушаем детям, что бога нет. Просим принять меры к злостному антисоветчику, репрессированному бывшему ламе, ведущему классово чуждую агитацию и пропаганду….» Старик молчит. Только изредка подавляет тяжелые вздохи. Он — из другого времени, с другой планеты, где люди жили и живут по своим простым, но очень человечным законам. Терпение следователя окончательно лопается. Уже четвертый час идет допрос. Писать в протоколе нечего. Старик морщится от клубов табачного дыма, вытирает лоб чистым носовым платком. Но стоит так же непоколебимо, как скала. Ни фамилий, ни имен. Да, строит он не ступу, а памятник землякам, не вернувшимся в Цагатуй с фронтов Великой Отечественной. Да, говорит детям о старинных праздниках, народных традициях. Про это все и так в книгах написано. Деньги дает студентам, школьникам — пусть учатся! Грамотный человек подобен солнцу. Неуч подобен тьме. Вот и все, что удалось буквально выдавить из длинного бесполезного допроса. Бывший лама явно не собирался сдаваться. Он — орденоносец, фронтовик, кровью искупил мнимые «грехи» перед Советской Родиной. И следователь сдается. Есть в старике что-то неуловимое, но непоколебимое, неподвластное человеческому пониманию. Скрепя сердце пишет в протоколе так, как говорит старик. «Себе же легче», — решает следователь.


Да, и поговаривают, что тайком к старику приезжают ночами большие районные, республиканские начальники. Старик, кого хочет видеть, того пускает в дом. А кого нет, так ищи — ищи ветра в поле. Вот так закончился неравный поединок. Слабого и сильного. Только кто из них кто? Жизнь не обмануть. Жизнь рассудит. А справедливость все-таки есть. Через много-много лет, уже при другой власти, уже состарившийся, полысевший следователь теперь приносит солидные пожертвования со своей хорошей пенсии в дацан. Есть что замаливать. Растут внуки. Много хлопот и забот. Видимо, прав был старик в своей незыблемой правоте. А во дворе дацана он видит на серой гранитной стеле знакомое имя –Нимбу-лама Сосорын…«Ну вот и свиделись …Простишь меня или нет, ахай?….» В ответ — молчание. Такое же глухое, как тогда. Только слышно, как курлычут журавли, да пищат маленькие птенцы в свитых под крышей дацана ласточкиных гнездах…

Но этот осенний день для Нимбу-баабая еще не заканчивается. Он подъезжает к дому, открывает ворота, заводит коня во двор. А там, на крыльце, в сумерках, видна на ступеньках маленькая фигурка. Притулилась спиной к двери. Кто это? Миловидная, средних лет, женщина говорит, что, приехав из дальнего села, просидела почти полдня. Слезы текут по ее лицу. Вот доса-

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Цагаатай hууринда ажаhуугшад, 1960-аад онуудта майн 1-нэй үедэ

Первомай. Жители с. Цагатуй, 1960-е гг.

99


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

100

да, на днях Цыпилма поняла, что у нее будет ребенок. Все бы ничего, но только уже шесть детишек, мал мала меньше, ждут ее дома. Муж не ахти какой добытчик. Хозяйство захудалое. Старый маленький домишко прохудился. Крыша течет. Печка дала трещину, дымит. Да и вся семья перебивается с пресных лепешек на дзамбу — зеленый чай с молоком и жареной ржаной или ячменной мукой. Цыпилма пришла к старику-ламе-эмчи с крамольной просьбой, почти требованием. Хочет спросить совета, оставить ли ей ребенка? Или выпить снадобье, чтоб избавиться от плода? Пока что срок маленький. Она может незаметно для мужа и детей выпутаться из щекотливой ситуации. Не нужен этот ребенок, не нужен! Совсем некстати зародилась в ней еще одна жизнь. Как прокормить целую ораву? Сейчас она возьмет порошок, потихоньку выпьет. Однако вредный старик никак не хочет прислушаться к Цыпилме. Сказал, нахмурив брови: «Оставь ребенка! Чего выдумала! Ступай домой! Все найдется для твоих детей! Все хорошо будет! И этому ребенку будет, и на его долю — «олзотой». Вскоре старик и вовсе исчезает. В доме ни света, ни звука. Как будто испаряется… А ведь хотела-таки отдать ему женщина и хорошую плату.Единственное золотое кольцо, подаренное когда-то на свадьбу. Да не взял Нимбу-баабай кольцо. Рассердился пуще прежнего. Цыпилма, несмотря ни на что, хранила его на «черный день». И вот, видать, он наступил…. Что ж ей делать теперь? Послушаться старика Нимбу-баабая? Легко ему поворчать да и отправить ее восвояси. Ни с чем. А как ей-то быть? Уже темнеет. Да, надо быстрее добраться домой. Утро вечера мудренее. «Ну, ничего, — решает Цыпилма, — завтра что-нибудь придумаю. Просто сегодня «неудачный день». С тем и вернулась огорченная донельзя. Однако беда не приходит одна: оказывается, заболел тяжкой простудой старший сын, ее первенец, двенадцатилетний Дамба. Он уже вовсю помогает матери, опекает младших братишек и сестренок. Даже может сам приготовить нехитрый ужин. А по случаю и сварить бухулеэр, встретить гостей, растопить печь, напоить, накормить скот. Пришлось выхаживать его, поить чаем с ая-гангой, чтоб сын быстрее выздоровел и встал на ноги. Так прошла неделя, другая. Живот начинает предательски округляться. Цыпилма ходит чернее тучи… Отчаяние то и дело охватывает ее. Как дальше жить? Вот-вот зашевелится под сердцем нежеланный ребенок.


Но-все же, через год, сбывается предсказание Нимбу-баабая! Берется за ум муж — бывший выпивоха, а теперь крепкий хозяин, заботливый отец и муж. А все потому, что сама Цыпилма стала больше его хвалить, поддерживать. Вместе с мужем настроили и старших детей-жить дружно, трудиться, ни на кого не надеяться. Свое счастье строить самим. Вот так Цыпилма с мужем становятся хозяевами нескольких коров, лошадей, овец, коз, хорошего большого дома, хозяйственных построек, кое-каких нужных припасов. Уже помолодевшая, счастливая от того, что им с мужем удалось самим же наладить свою жизнь, Цыпилма убеждается, что Нимбу-баабай, как говорят люди, действительно видит вперед и говорит правду. Вспоминает слова Нимбу-баабая о народном поверье, что каждый человек, рождаясь на земле, приходит в этот мир с мешочком счастья — везения, удачи, «олзо». И когда родился седьмой ребенок, его так и называют Улзыто… И тот действительно станет хорошим человеком. Выучится в медицинском институте на детского доктора. Станет хорошим специалистом, спасшим жизнь и здоровье тысячам ребятишек. Будет ухаживать за своей матерью, преданно и самоотверженно, до конца ее дней. Ведь она дала ему жизнь. И, уже уходя, мать раскроет ему тайну его рождения. И вспомянет добрым словом Нимбу-баабая. Несговорчивого старика. Мудреца с большим сердцем, подарившим жизнь и ее любимцу, ее отхону Улзыто. Его детям, ее внукам.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Түрүүшүүл ажал дээрээ, 1960 онууд

Передовая бригада на огороде, 1960-е гг.

101


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Д

Хүнгэн, хүхюу багашуул. Цагаатай hуурин. ХХ зуун жэлэй 60-аад онууд Дети на «огороде», с. Цагатуй. 1960-е гг.

102

У

Р

С


А

Л

Г

А

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

103


Н и м б уу б а а б а й н ю та га й х и д а й н га а з ү р х э н д э

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Нимбуу баабай — мэдээжэ лама, эмшэн, Ямандага бурханай амиды ёгоозор. Ёһотойл эрэлхэг, зоригтой хүнэй жэшээ. Ямаршье сагай дайралдаад байхада хүн зондоо, ажабайдалдаа дураяа алдаагүй. Оло дахин намнуулаадшье, баһуулаадшье, үхэл амидарал хоёрой хоорондошье байха ушартаа этигэл, эрдэм, һайн үйлэ ходо диилэдэг гэжэ бүхы сэдьхэлээрээ тоолодог һэн. Хүн нэрэеэ алдангүйгѳѳр хамаг наһанайнгаа шалтагаануудые дабажа шадаа. Нимбуу баабайн нэрэ мүнѳѳшье болотор нютагайнгаа хүнүүдэй сэдьхэлдэ үлэнхэй, дулаахан үгэнүүдээр дурсуулжа байдаг: Л ы г д енов а Роз а Га л с а н - Н и м а евн а , багшын ажалай ветеран, 1932 оной: Минии аба Галсан-Нима Мункуевичай дүтын нүхэр Нимбуу баабай шог ёгтой хүн һэн. Эдэ хоёр бэе бэедээ ходо туһалдаг, хаа яа бэе бэеэ наада баридаг, гасаалдаг бэлэй. Манай нютагта ямаршье халуунда шэргэдэггүй «Балдан баабайн худаг» бии юм. Нэгэтэ тэрэ худагай хажууда эдэ хоёр уулзабад юм ха. Манай аба нүхэртѳѳ: «Нимбуу, би эгээл тарган хониёо гаргааб. Ерэжэ мяха эдеэрэй», — гэбэ. Нүхэрэйнгѳѳ хони гаргаагүйень мэдэһэн Нимбуу баабай, энеэбхилээд, «Заатагүй ошохоб», — гэжэ харюусаба, теэд тэрэ үедэнь нэгэ жүрѳѳдэһэн эхэнэр хажуугаарнь үнгэржэ ябатараа, хѳѳрэлдѳѳень дуулажархёод, манайхи руу хониной мяха эдихэеэ ябашаба. Тэрэ эхэнэрэй түлѳѳ эжынгээ абыемнай зэмэлжэ байһые һанагшаб. Ушар юуб гэхэдэ буряад зон жүрѳѳдэһэн һамгадые заатагүй, юугээр жүрѳѳдѳѳб, тэрээнииень эдюулжэ гаргаха ёһотой юм. Намайе ѳѳрыемни Нимбуу баабай аргалһан юм. Нэгэ гарни ехээр хабдаа һэн. Нимбуу баабайда гурба дахин адислуулһанай һүүлдэ гарни бараг болоо. Минии дүү хүбүүнэй хүбүүн үбдѳѳд, эмшэлгын газарта туһа боложо үгэхэгүйдэнь, Нимбуу баабайда асарбад. Үхибүүн хүдэлхэшье аргагүй, хүндѳѳр амилжа хэбтээ һэн. Нимбуу баабайда аргалуулһанайнгаа һүүлдэ тэрэ хүбүүн бараг болоо. Нимбуу ламхай минии абын ехэ дүтэ нүхэрынь байһан юм. Бэеэрээ үндэршье бэшэ, намдуу, болгоомжотой, яаралгүй хүн бэлэй. Минии аба хонишон байгаа. Үргэлжэ бэе бэеэ гасаалжа ябадаг хоёр һэн. Нэгэтэ абамни тэргэ морёороо нүхэртѳѳ огороодтонь ерээд: «Нимбуу, мяха абахагши?», — гэжэ хашхархадань нүхэрынь ерээд, тэргэ дээрэхи брезент доогуур шагаахадань, тэндэнь дүүстэһээ

104


ондоо юумэн байгаагүй. Нэгэниинь нүхэрѳѳ үшѳѳ дахин (ээлжээндээшье юм бэзэ) мэхэлһэндээ ехээр эльгэ хатажа энеэгээ, харин номгон хүдэр нүгѳѳдэнь һэншье гэнгүй огороод руугаа алхалаа юм ха. Минии аба Нимбуу хоёр хамта дасанда һураһан. Абамни бурханайнгаа номдо ехэ бэрхэ һэн. Үзэл үзэхэдѳѳ Нимбуу лама шоо хаядаггүй, номоо харадаггүй бэлэй. Тэрээндэнь абымни гайхахада: «Галсан-Нима, хэрэгтэй юумые бурхан ѳѳрѳѳ шэхэндэмни шэбэнэдэг юм», — гэжэ харюусаа. Минии һанахада, хубилгаан байһан болоно ха. Би Оюуна басагаяа түрѳѳд, ехээр үбдѳѳ бэлэйб. Һүмбэймниш үгы болоо һэн. Нимбуу баабайда ошоходомни, үглѳѳ үдэшэгүй намайе адислаад, эдэгээгээ. Нэгэ айлай хүбүүнэй уушхан үбдѳѳд, тэрэнь эмнэлгын газарта наһа бараха туйлдаа хүрѳѳд байба. Гэртэхинэйнь Нимбуу баабайдаа ерэхэдэ: «Энэл һүни тэрэ хүбүүгээ асарбалтнай, туһалжа болохоб», — гээ. Эмнэлгын газарһаа үбшэн хүбүүгээ нюусаар абаад асархадань, Нимбуу лама тэрэнииень үнэхѳѳрѳѳшье аргалжа, эдэгээжэ шадаа. Хожомынь эмшэд Нимбуу баабайда аргалуулһан тэрэ хүбүүе хараад, ехээр гайхалсаһан юм. Нэгэ хитад хүниие асараад, нютаг соогоо огороод һуулгажа эхилээ. Тэрэ огороодтонь бүхы юумэн ургадаг һэн. Тэрэ үедэ бидэ огороодой ногоо ехээр эдидэггүй һэмди. Намартаа хапууста бухалаараа огороод дээрэнь хэбтэгшэ бэлэй. Нимбуу баабай аадар, мүндэрые һѳѳргэнь ябуулдаг шадалтай байһан юм. Манай нютагаархин шүдэнэй үбшэн гэжэ мэдэхэгүй, Нимбуу ламын үлеэхэдэл тэрэнь эдэгэшэдэг һэн. Ходо сагаан мори хүллѳѳтэй тэргээр ябагша бэлэй. Үлэн эльгэн дээрээ эртэ үглѳѳгүүр гү, али боро хараанда адислагша юм һэн. Тэрээндэ Петропавловкаһаа, Үшѳѳтэһѳѳ, бусадшье тосхонуудһаа зон ябагша һэн.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Ц ы д енов а Д а м б а М а н д и р овн а , 1926 оной: Абань Сосор гэжэ нэрэтэй һэн. Ахань Гончиг, мүнгэшэ дархан байгаа. Нимбуу баабай лама хүн. Ном ехээр уншадаггүй. Эрид зантай. Айлаар ехээр ябадаггүй, гэртээ ходо байдаг. Зарим хүндэ али элдэб шалтагаанаар туһалжа шадахагүйгѳѳ мэдээд, һэмээхэн гэрһээ гараад ябашадаг юм һэн. Бороо, мүндэр зайлуулдаг байгаа. Намжил ламбагайн абынь аба ехэ лама байһан юм. Холуур ябажа хэрэг бүтээдэг һэн. С осо р ов а Ц ы р ен -Ду л м а Гон ч и ковн а , 1932 оной: Минии абын дүү хүбүүн, номгон, тэрэ мүртѳѳ шанга хүн байгаа. Нимбуу ламбагайн дүү хүбүүниинь шаазгайтай хѳѳрэлдэдэг байһан юм. Нимбуу абгай дайнда ябахадаа

105


ехээр шархатаһан байжа, тэрээнһээ боложо ехэ муугаар унтадаг һэн. Сээжэдээ, зүрхэнэйнгѳѳ хажууда, буугай тобшо абажа ябадаг байгаа. Дайнай үедэ аяар гурбан бэшэг үхэлэй мэдээсэл асаржа гэртэнь ерэһэн юм. Тиигэбэшье амар мэндэ гэртээ бусажа ерээ. «Дүү хүбүүнэймни һамга абахада, байдалынь хүндэ байха», — гэжэ Нимбуу ламын хэлэһэн үнэн байгаа. До р ж иев Б а л б а р Жи м б иеви ч , 1925 оной: Нимбуу ламын абынь аба Намжил лама миин хүн бэшэ байһан юм. Бэеэрээ түрэһэн Ямандагын ёгоозор, хубилгаан һэн. Нимбуу дайнда ябаад ерээ һэн. Ленинград хотын хүреэлэлгэ һэтэлэлсэһэн байха. Тэнгэритэй тэмсэжэ шадаха, шэдитэй хүн бэлэй. Хүниие эмшэлдэг ехэ эрдэмтэй, бүхы Зэдын аймагай арад зон тэрээндэ ябадаг байгаа. Хүнэй нюдэндэ харагдадаггүй далдын юумэнүүдые һалгаадаг. Һэтэртэй тэхэтэй бэлэй, тэрэнь бүхы нютагай хони ямаадые дахуулаад ябадаг һэн. Хүндэ үзэл үзѳѳд, байһыень хуу мэдэдэг байгаа. Катя һамгатаяа Сагаатайдаа танилсаа. Һамганиинь зангаараа һайн, манай Сагаатайн ветеринарна фельдшер, харабтар, сэбэрхэн, үндэр эхэнэр бэлэй. З а н а ев а До р жо Б а з а р овн а , 1932 оной: Огороодтонь хамта ажалладаг һэмди. Ехэ нягта, ажалша хүн һэн. Маанарые ехээр амаруулха дурагүй байгаа. Мори тэргээрээ огороодтоо абаашадаг. Тэндэнь хапууста, морхооб, үгэрсэ, мангир ургагша һэн. Бороо, мүндэр болюулдаг. Эндэ тэндэһээ хүнүүд ерэдэг бэлэй. Ехэ һайнаар хэрэг бүтээдэг һэн. Н АМЖ И Л О В Т О М О - С У Р Е Н Г О Н Ч И КО В И Ч , 1944 оной: Зангаараа ехэ һайн хүн байһан юм. Хашхаржа, хуугайлжа байхагүй. Гартаа ехэ дүйтэй дархан һэн. Шэрээ, һандали, үхэг мэтын гэрэй хэрэгсэлнүүдые ѳѳрѳѳ хэдэг бэлэй. Нимбуу лама намайе хүн болгоо гэжэ баяртай ябадагби. Үхибүүдые хажуудаа дүүрэн суглуулаад, тэдээндээ шэхэр хубаажа һуудаг һэн. Ра д н а ев а Роз а Ду га р ж а повн а , 1962 оной: Үсѳѳн үгэтэй. Юрэдѳѳ миин байдаггүй, ямар нэгэн ажал олоод лэ хэжэ, ябуулжа байдаг. Би Нимбуу ламын түрэһэн басаганби. Намайе үргэжэ абаһан гэр бүлэ үхибүүд үгы байгаа, Нимбуу лама намайе, үхибүүдые дахуулха гээд, тэрэ айлда үгѳѳ. Минии шэхэмни үбдэдэг һэн. Үлеэһэнэйнь һүүлдэ мүнѳѳшье болотор үбдэхѳѳ болёо. Манай одхон дүү Батажаргал жэлтэй болотороо үбдэжэ байгаа. Энэмнай ехэл муу байна гээд, эжымни Нимбуу ламада ошоходонь: «Хүүхэмни, хүбүүншни

106


бараг болохо даа», — гээд гаргаһан юм. Дүүмни тэрэ гэһээр лэ эдэгээ бэлэй. Гэртээ ѳѳрынгѳѳ үхибүүдые оройдоошье эрхэлүүлдэггүй хүн һэн. Модоор дархалдаг һэн. Сагаатайда үлэһэн гэрынь Нимбуу ламын гараар баригдаһан юм. Айлшанай ерэхэдэ: «Зай, шамайел хүлеэжэ һуунаб», — гэхэ, хүнэй ерэхые мэдэдэг бэлэй. Б а д м а ж а пов а До л сон Ж а м б а л -д о р ж иевн а , 1936 оной: Нимбуу ламын бууса Тэбдэгшын адаг гэһэн газарта бэлэй. Нимбуу ламын үбгэн абань Намжил лама манай Зэдэдэ ехэ мэдээжэ лама һэн. Намжил лама тухай ехэ олон түүхэнүүд бии. Нэгэтэ, Гэгээтын дасанда ехэ хуралнуудай болохо сагта, дасанай тотогто һабардуулһан мэтэ мүрнүүд үлэдэг болобо. Ламанар гайхалдаад, Гандан руу хүниие ябуулаад, ушарыень асуугаа. Тэндэхи ламанар тэрэ мүрнүүдые амиды Ямандага болоһон хүн орхино гэжэ харюусаа. Дахин хуралай болоходо ламанарай тотогоо шэрдээд хүлеэхэдэнь, тэрэ шэрдэһэн газартань һабардаад ороһон хүн Намжил лама байба. Намжил ламые Захаамин руу хэрэг бүтээхые уриһан байгаа. Дуудаһан айлайнгаа хэрэгыень бүтээгѳѳд гэртээ бусажа ябатарынь, тэргыень тойроод нэгэ харсага ниидэжэл байба. Морин дээрэнь һуугаад агтыень тоншоходонь, Намжил лама тэрэ шубууе баряад, хүзүүень мушхажархиба. Нэгэ хэды болоод Намжил ламада Захааминһаа хүнүүд ерэжэ: «Бѳѳмнай үбдэшѳѳ, тэрээндэмнай туһалыт», — гэжэ гуйбад. Ошоходонь бѳѳгэй хүзүүн хажуу тээшээ хазайшаһан байба. Тэрэ бѳѳ Намжил ламада атаархаад, харсага боложо һаалта хэхээ һанаһан байгаа. Намжил лама тэрэ бѳѳе аргалаад, саашадаа хүндэ муу юумэ хэхыень болюулһан юм. Нэгэтэ Намжил ламын нэгэ хусань үгы болошоо юм ха. Хүгшэнэйнгѳѳ тэрэ хусаяа бэдэрээд ерэ гэхэдэнь: «Хүгшаан, тэрэ хусамнай эрэ юм гү, али эмэ юм гү?», — гэжэ асууһан гэлсэдэг. Бурханай хүн иимэрхүү юрын асуудалнуудта тулюуршаг байба ха юм даа. Нимбуу ламатай бидэ хүршэнэр байгаабди. Хүн манайда ерэжэ ябана гэжэ урид мэдэдэг һэн. Зарим хүнэй хэрэгынь бүтэхэгүй гэжэ мэдээд: «Нэгэ муу заяатай амитан ерэжэ ябана, намайе үгы гээрэйгты», — гэжэ гэртэхиндээ захяад, манайда ороод унташаха. Гэртэхинэйнгээ: «Баабай, бидэ худалаар хэлэжэ, нүгэлдэ хүртэхэ гүбди?», — гэхэдэ: «Үгы, иимэрхүү юумэн барагтай байха даа», — гэгшэ бэлэй. Нэгэтэ, тэнгэриин айхабтараар аадарлаха гэжэ байхада намайе: «Гэрһээн табаг соо конфетэ хээд, дээжэ гээд, гартам барюула!», — гээ юм. Тэрэ барюулһан дээжыем үргэхэдэнь аадар зайлажа, хажуугаар үнгэрѳѳ һэн бэлэй.

107


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Минии нүхэртэеэ байхаяа болихо гэхэдэм, Нимбуу лама бидэ хоёрые һѳѳргэмнай хамтаруулаа бэлэй. «Ши энэ үнэшэн хүбүүе бү орхи, та хоёр залуушуул һалабал, хэтынгээ жаргал алдахат», — гээ һэн. Гэр бүлын жаргал гурбан янза байдаг юм гэжэ намда ойлгуулаа. Түрүүшын жаргал — ажабайдалай эхин үеын. Дунда жаргал — ажабайдалай дунда үеын. Хэтын жаргал — бүхы наһанай. Манай нютагай хоёр залуушуулда айл боложо гэрлэхэ гэхэдэнь, таарахагүйт гэһэн байгаа. Харин тэдэ хоёр үгыень дуулаагүй, саашадаа тэдэнэй һуудалынь ехэ муу байгаа. Тарни, номынь ехэ һайн һэн. Адисань ехэ шадалтай бэлэй. Үбдэһэн шүдыем Нимбуу ламын үлеэгээд үгэхэдэ, шүдэмни мүнѳѳшье болотор үбдэдэггүй. Би Нимбуу ламаһаа нэгэтэ: «Бидэ муугаар хубсалаад ябахадаа, нүгэлтэй зон гээшэ гүбди?», — гэжэ асуугаа бэлэйб. «Үгы. Ёһотой нүгэлтэй хүн ехэ гоёор хубсалаад ябадаг», — гэжэ үбгэжѳѳлни харюусаа бэлэй. «Эдилгэ абаад, харахын аргагүйгѳѳр бэеэ гоёоно ха юм, таанарта ямар нүгэл байба гээшэб, таанар нүгэл үгыт», — гээ һэн. О ч и р ов Ц ы р ен Ц ы б и к ж а пови ч , 1947 оной: Нимбуу лама минии эжын ахань байгаа юм. Тархидамни аяар табан толгойтой хадьха гараад, эмшэн энээнэйнгээ тэһэрхые хүлеэгты гээ. Тиихэдэнь би Нимбуу ламада ошооб. Нимбуу ламын үлеэгээд үгэхэдэ, тэрэнь үглѳѳдэртѳѳ үгы болошоо. Ивалгын дасанай дид хамба лама Доржо Нимбуу лама хоёр лэ ногоон набшаһадай шарлатар үлеэхэ шэдитэй юумэд һэн. Нэгэтэ Галсан-Нима ламахай хониндоо ошоод, үгы болошобо. Нютагайхидынь һанаагаа зобоод, Нимбуу ламадаа үзүүлхэдэнь: «Тэрэтнай тѳѳришѳѳд ябана. Замаа олоод, бусажа ерэхэ даа», — гэбэ. Тиигээдшье Галсан-Нима лама мэндэ амар гэртээ орожо ерээ бэлэй. Нимбуу лама ехэ сэхэ хүн байһан юм. Хүнэй үргэһэн мүнгые Ивалгын дасанда ябуулагша бэлэй. Бидэндэ, залуу зондо, мүнгэ ехээр үгэгшэгүй һэн. Маанадые бэлэн дээрэ һураха гэжэ айдаг байгаа ёһотой. Үшѳѳ тиихэдэ Монгол ошожо, тэндэ хүн зониие огороод тарижа һургаһан байха. Огороод тариха эрдэмдэ ѳѳрыень нэгэ хитад хүн һургаһан байгаа. Га р м а ев а Ц ы р ен -Х а н д а Х а н д а ж а повн а , 1948 оной: Хүбүүмни үлгыдѳѳ хэбтээд, бүхэли һүниндѳѳ уйлаба гээшэ. Би ехээр айгаад, Нимбуу ламада ошобоб. Нимбуу лама: Хүбүүнэйш шэхэн үбдэнэ, гэртээ бусаад, шиирэдэ хүбэн орёогоод, тэрээнээ архида дэбтээгээд, шэхэндэнь хээрэй», — гээ һэн. Тиигээд үшѳѳ ном уншаа бэлэй. Хүбүүндэм хүнгэн болоод, тэрэмни уйлахаяа болёо.

108


А ю ш еев а С осо р - Б а р м а Д а м б иевн а , 1947 оной: Нимбуу лама үглѳѳ бүри нютагаа тойроод гороологшо һэн. Тиигэжэ нютагайнгаа амгалан байдалай түлѳѳ маанияа уншадаг байгаа. Минии нүхэр басаган Дуся үбгэнтэйгѳѳ Нимбуу ламада ерэбэ. Тэдэ залуушуул нэгэ түхэригэй, гурбан түхэригэй — иимэл мүнгэтэй байгаа. Дуся түрүүн үзүүлээд, ѳѳртѳѳ байһан гурбан түхэригѳѳ үбгэндѳѳ үргэбэ. Һамгаяа Нимбуу ламада оруулһан үбгэниинь газаа үлѳѳд, гансахан түхэригтэй хүн үргэл яажа үргэхэ болонобиб гэжэ зобожо һуугаа юм ха. Нимбуу лама үбгыень үзэһэнэйнгээ һүүлдэ иигэжэ хэлэбэ: «Зай, Наян, аргатай болобол тэрэ нэгэ түхэригѳѳ үргэ, арга үгы һаа, тэрэ мүнгэеэ ѳѳртѳѳ орхи». Эжымни үбдѳѳд, Нимбуу ламада үзүүлхэдэм, эжышни эдэгэхэгүй гээ бэлэй. Тэрэньшье зүб боложо ошоо һэн даа. Ш а ра пов В аси л и й До р ж иеви ч , «Цагатуй» гэжэ нээмэл түхэлэй бүлгэмэй түрүүлэгшын орлогшо байһан: Нимбуу Сосорович Сосоровой гэр бүлэ манай нютагай Кировэй нэрэмжэтэ гудамжаар байдаг һэн. Тойроод байһан тосхонуудһаа гадна бүхы Зэдын аймагые огороодой ургамалаар хангадаг бэлэй. Огороодынь нютагһаа холо бэшэ хоёр гектар газар эзэлдэг һэн. Сагаатай голһоо һубаг малтаад, тэрээ руу уһа ябуулдаг һэн. Тэрэ газарынь огороод тарилгада ехэл тааруу байгаа. Нимбуу баабайе би Нимбуу увай гэдэг һэм. Минии аба Доржи Цырендоржиевич тиихэдэ колхозой отделениие хүтэлжэ байһан юм. Хуушан «ГА З » машинадань һуулсаад, би абатаяа колхозой хүдѳѳ газараар ябалсагша һэм. Тиихэдэ үшѳѳ үхибүүн ябааб. Абатаяа Нимбуу увайда ерэхэдэмнай, ургамал хадагалдаг байшангай стол дээрэ томо гэгшын, уб улаан помидоорнууд, хажуудань томо томо үгэрсэнүүд байгаа бэлэй. Би айхабтараар гайхаа бэлэйб. Тэрэ үедэ манай нютагта хэншье огороод таридаггүй байгаа. Нимбуу увай помидоор, үгэрсэ гартамни барюулаа, би тэрэ бэлэгһээнь, далитай болоһон шэнги, баярлаа бэлэйб. Жэл бүри огороодһоонь баян ургаса абтадаг байгаа. Нимбуу увай ехэ эдэбхитэйгээр ажалаа ябуулдаг һэн. Зунай эхиндэ манай колхозой огороод дээрэ мангир, үгэрсэ, помидоор урганхай байха, һүүлээрнь морхооб, хапууста хүсэжэ гарадаг һэн. Намартаа огороодтомнай хүнүүд олошордог бэлэй. Энэ тэрэ тосхонуудһаа зон ерэжэ, огороодой эдеэ абаад, баяртайнууд бусагша һэн. Огороод дээрэ ажалтай болохо гээшэ ехэл талаан гэжэ тоологдодог бэлэй. Тиишэнь ажалша эхэнэрнүүдые абаха гэжэ оролдодог бэлэй. Тэндэ багаһаа толгой муутайшаг Дэмбэ абгай уһалагшаар хүдэлдэг һэн. Нимбуу увай аба хоёрни тэрээниие ходо хайрладаг, ходо

109


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

110

туһалдаг һэн. Нимбуу увай сагаан һанаатай, шог ёгтой хүн байбашье, сэхэ, хатуу зантай һэн. Хүнүүд Нимбуу увайһаа түбэгшѳѳдэг, айдаг бэлэй. Архинша, залхуу зондо дурагүй һэн. Нютагай зарим хатуушуул огороодһоо ургаса хулууха һэдэлгэ гаргадаг байгаа. Баригдахадаа зэмэлүүлээд, үгышье һаа дабһаар буудуулаад, огороодто орохоо огтолон болидог һэн. Нимбуу увай ажалшадайнгаа түлѳѳ үргэлжэ һанаагаа зобожо байдаг һэн. Тэрэ үедэ үмсын зондо үбһэ сабшаха хорюултай, бүхы сабшалангууд колхозой байгаа. Үмсынгѳѳ мал тэжээхын тула тэрэ үеын зон элдэб аргануудые зохёодог байгаа, хаа яа үбһэ хулуухашье ушар байгаал бэзэ. Огороод дээрэ үбһэ ногооной элбэгээр ургадаг хадань, Нимбуу увай тэрээхэн сабшалан ажалшадайнгаа хоорондо хубаадаг һэн. Тэдэнь Нимбуу даргадаа ехэл баяртайнууд байдаг бэлэй. Нимбуу увайн шэдитэ хүсэн тухай домогууд зоной дунда хѳѳрэгдэдэг бэлэй. Ойро дүтын зонһоо болохо хэдэн холоһоо хүн зон туһа гуйжа ерэдэг һэн. Аадар, бороогой огороодыень тойроод гараха ушарта хүн зон гайхахаяашье болёо бэлэй. Зунай эхиндэ хуурай, шииг нойто үгы байбал, минии аба бэшэ ударидагшадтаяа хамта бороо оруулхыень Нимбуу увайгаа гуйдаг һэн. Нимбуу увай хада уулын эзэдбурхадта сэржэм үргѳѳд, бороо оруулдаг бэлэй. Хаа яа бороо зогсоохошье хэрэг гараха, хүдѳѳгэймнай ажахы тиимэ ха юм даа, тиихэдэ тэрэл Нимбуу увайгаа гуйха саг ерэдэг бэлэй. Үбһэнэй гү, али таряа хуряалгын үедэ бороо ажалда һаад ушаруулха гэжэ байдаг, тэрэ ушарта хүтэлбэрилэгшэд, заримдаа колхозойшье түрүүлэгшэ, Нимбуу увайе бороо зогсоохыень гуйдаг һэн. Тэдэнэй уулзалганууд нара орожо байха үеэр, хүн зоной тараһан хойно болодог һэн. 1960-дахи онуудта, бурхан шажанда этигэлгүй, хорюултай сагта, хүн ламатай уулзалгаяа бусадһаа нюудаг байгаа. Огороод дээрэ байһан жаахан гэр соо Нимбуу увай, минии аба, колхозой түрүүлэгшэ С. Б. Жаргалов, хожомынь К П С С-эй Зэдын райкомой нэгэдэхи нюур гэгшэд удаан хѳѳрэлдэгшэд һэн. Тэдэ уулзалганууд тухай би, зургаан наһатай хүбүүн, тиихэдэ огороодой харуулшан Дэмбэ-абгай хоёр лэ мэдэгшэ һэмди. Байд гээд лэ иимэ уулзалганууд боложо байгша бэлэй. Минии һанахада Нимбуу увай абымни туһалагша байһан мэтэ. Тэдэ зон хамтаржа, нютагайнгаа ажабайдалые һайжаруулха аргануудые бэдэрдэг һэн. Абымни гушан юһэтэйдѳѳ наһа барахада Нимбуу увай, нютагайхиднай аргагүй ехэ уйдхар гашуудалда абтаа бэлэй. Үнэниинь хэлэбэл, үбшэн зон манай эмшэдһээ ехээр Нимбуу увайда хандадаг һэн. Али элдэб үбшэнһѳѳ аргалхаһаа


гадна, зарим нэгэн харгыһаа хадуурһан зондо Нимбуу увай замыень заадаг юм һэн. Хүнэй эмшэлүүлээд байхада тэрэ үбшэниинь оройдоошье байгаагүй мэтэ үгы болошодог һэн. Би ѳѳрѳѳшье аргалуулһан хүм. Һургуулиин байхадаа, амаралтын үедэ, үбдэшѳѳб. Гэртэхимни хүйтэ абаа, бараг болоно бэзэ гээд, эм уулгаад, орондом хэбтүүлбэ. Гурбан үдэр хэбтээд, бүришье муудажа захалааб. Оройдоошье унтахаяа болёод, бүхы бэеэрни улаан сэбхэнүүд гараба. Эмшэн ветрянка гээд, ууха, түрхихэ эмүүдые үгѳѳ, тэрэньшье туһалаагүй. Долоон хоноһон хойно эжымни Нимбуу увайдаа ошоо. Нимбуу увай манайда ерээд, маани уншаад, намайе үлеэгээд, толгойем эльбээд, бараг болохо даа гэбэ. Үнэхѳѳрѳѳшье, ошомсоорнь халуумни буугаа. Би ехэ удаан унтаад, нүгѳѳ һүниндѳѳл бараг болоод һэреэ һэм. Жэл үнгэрѳѳд байхада бүришье жэгтэй ушар болоо юм. Минии эгэшэ Дари-Сурунай хадамда гаража байһан үе һэн. Хадаг табилган боложо, манай түрэлхид аха дүүнэртэеэ суглараад, найрлаһан юм. Эдеэ хоол баряад, баярай сэржэм үргѳѳд, айлшад үдэшэ тээшээ гэр гэртээ таража ошоо. Үбэлэй саг хадань зарим зонииень хүргэжэ буулгаа бэлэйбди. Үдэшэндѳѳ, гэрээ сэбэрлэжэ, аяга табагаа хуряаһанайнгаа һүүлдэ минии эжы, аха, эгэшэнэр манай түрэл болохо үндэр наһатай Галсан-Нима Лыгденов гансаараа малайнгаа байра руу ябаа гэжэ мэдэбэбди. Газаа ехэ хүйтэн байгаа. ГалсанНима аха архи уудаггүй хүн, тэрэ үдэр, баярлаһандаа, барижархиһан байба. Эжымни һанаагаа зобоод, бидэ мотоциклаар Чандруута гэжэ табан модо холо байдаг малай байра хүрэтэр ошобобди. Галсан-Нима аха тэндээ үгы байба. Һѳѳргѳѳ эрьежэ ерэхэдэмнай гэртэхиниинь, тосхондоо байдаг басагандаа ошоо бэзэ гээд, һанаагаашье зобоогүй юумэд амгалан һуунад. Басаганайдань ерэхэдэмнай, тэндээшье Галсан-Нима аха байхагүй. Эжымни нэгэ шэл архи абаад, Нимбуу увайда гүйдэлѳѳрѳѳ ошобо. Тэрэ эжые шагнаад: «Зүб лэ үрдижэ ерэбэш», — гээд, сэржэм үргэжэ һанааень амаруулаад гаргаба. Галсан-Нима ахые бүхы нютаг соогуур бэдэржэ оробобди, теэд тэрэмнай хаанашье олдобогүй. Дахин бидэ эжытэеэ Чандруута руу гүйлгэлдэбэбди. Тэндэ хүрэжэ ошоходомнай Галсан-Нима аха гэртээ сай уужа һууба. Зэмэтэйгээр энеэбхилээд, иигэжэ хѳѳрэбэ: «Ябаган ябаха гээд, тосхонһоо гараад, харгыгаар сэхэ ябахын орондо, хажуу тээшээ хадуураад, тѳѳришэһэнѳѳ ойлгобоб. Тѳѳритѳѳриһѳѳр эсээд, амарха гэжэ һуугаад, ѳѳрѳѳшье ойлгонгүй, унташооб. Нойр соогоо хүнэй хүлыем үдьхэлѳѳд: «Юундэ унтажа хэбтэнэбши? Бодо! Гэртээ ошо!», — гэхэдэнь һүрэжэ бодоод, нютагайнгаа галнуудаар багсаажа зүб харгыгаа

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

111


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

112

олоод, гэртээ ерээд һуунаб даа. Намайе Нимбуу һэреэгээ». Галсан-Нима Лыгденов баһал гэбшын дамжаа бариһан лама хүн байһан юм. Нимбуу увай дурагүй хүндээ харагдангүй ябадаг шэдитэй бэлэй. Нэгэтэ сагаан мориёо хүллѳѳд, гэр тээшээ ябажа ябаба. Урдаһаань «ГА З » машинаар хүршэ нютагай үбгэ һамган хоёр үнгэрѳѳ юм ха. Огородто дүтэлѳѳд Нимбуу увайе асуухадань тэндэ байһан зон ехээр гайхалдаад: «Һаял тэрэ хажуугаартнай үнгэрбэ бэшэ аал?», — гэлдэбэд. Тэдэ хүнүүд Нимбуу увайе бэдэржэ, гэртэнь ерэбэд. Гэрэй эзэн урдаһаань гараад: «Би, зүнтэглэһэн үбгэн, танда яагаад туһалха юмбиб?», — гэбэ. Тэрэ ерээшэд харгыдаа тоосолдоод, эрэнь Нимбуу увайе харааһан байгаа. Нимбуу увай тэрээнииень мэдээд, тэдэ зониие һургаба гээшэ. Нимбуу Сосорович Екатерина Ильинична хоёр эбтэй номтой, ехэ гэр бүлэ һэн. Табан үхибүүдые хүл дээрэнь гаргажа, хүн болгожо табяа бэлэй. Тэдэнь энэ ажабайдалда ѳѳрынгѳѳ харгы булта олоо юм. Ууган Елена одхон Зинаида хоёр басагадынь эмшэнэй мэргэжэлтэй болоо. Татьяна багша болоо. Валера хүбүүниинь Ломоносовай нэрэмжэтэ МГ У дүүргэһэнэйнгээ һүүлдэ Улаан-Үдын дээдэ һургуулинуудта багшалдаг һэн. Нимажаб Буряад орондоо мэдээжэ лама болоо. Бага наһандаа бидэ Нимажабтай хүршэнэр һэмди. Би Нимажабһаа дүрбэн жэлээр ахаб, дүү хүүбүүнтэйм сасуутан, дүүмни баһал Нимажаб гэжэ нэрэтэй. Добын-Үбэр гэжэ газарта байдаг һэмди. Тэндэмнай ехэл хүхюүтэй бэлэй. Эгээл дуратайгаар лапта сохижо, дайлалдажа наадагша бэлэйбди. Тэрэ манай үүсхэһэн «дайн» гээшэмнай тосхоной бүхы гудамжануудаар, дүтын хониной, үхэрэй фермэнүүдээр дэлгэрэгшэ һэн. Наадаһаар байтараа, байлдаандаа дашуураад, айлай сонхошье тэһэлжэрхихэ ушар болодог бэлэй. Хүршэ гудамжануудтаа ошожо, хүсэеэ туршалсахаш. Тэрэшье, манайшье талануудта нилээдхэн лэ хүртэгшэ бэлэй. Энэл уулзалганууд соо Нимажаб Илюхинов шуран түргэнѳѳрѳѳ, зоригоороо илгардаг байгаа. Буряадай 1-хи интернат-һургуулида һуража байгаад, боксдо ябажа захалаа, энээнэйнь эхин, түрүүшынь наншалдаанай эрдэм Добын-Үбэртэл байһан байха даа. Нимажаб Валера ахадаа адли Москвада, Бауманай нэрэмжэтэ М В Т У-да һуража байгаа, тэрээнээ дүүргэхэшье һэн бэзэ, хэдэн олон зон соо шалгаржа гараад, һуража байтараа һургуулияа орхёод, лама болохоёо Улаан-Баатар ябашоо бэлэй. Тэрэ үедэ энэ ушарай түлѳѳ нилээдхэн лэ хэлэ аман гараһан байха. 1977 ондо лама болохын тула ехэхэн лэ зориг хэрэгтэй байгаа бшуу. Юундэ


энэ ушарта анхаралаа хандуулнабиб гэхэдэ, тиихэдэ табан хүниие ламанарай һургуулида абаха гэжэ, намайешье баһал уриһан бэлэй, харин би ошоогүйб. Мүнѳѳ «Дхарма» гэжэ Буддын шажанай гоё дасан хотын зониие, айлшадые һайхан байшангаараа нюдэ хужарлуулан, сэдьхэл баясуулан тобойжо һуудаг. Эндэ үдэр бүри эхэ зургаан зүйл, хамаг амитанай туһын түлѳѳ уншалганууд үнгэржэ байдаг. Яһатан бүриин зон ерэжэ мүргэдэг, сэдьхэлээ сэбэрлэдэг, ами наһанайнгаа шадал хүсэ нэмээдэг. Мүргэлшэд энэ дасанай барилгада хандибаа үргэжэ хабаадалсаа, гэбэшье Нимажаб лама хүнһѳѳ мүнгэ гуйдаггүй байгаа. Урдаа табиһан зорилгодоо гансал ѳѳртѳѳ, дүтынгѳѳ нүхэдтэ найдаад ябадаг. Мүнѳѳ Н. И. Илюхинов гансашье мэдээжэ лама, олзын хэрэг эрхилэгшэ бэшэ, үшѳѳ тиихэдэ арад зоной ударидагша юм. Хэдэн жэлэй туршада Буряадай телевиденеэр хүнэй сэдьхэл «эмнэхэ» доторой гүнзэгы удхатай дамжуулгануудые ябуулдаг һэн. Эрдэмэй, тамирай хүмүүжүүлгын талаар ехэ ажал ябуулна. Олон бэрхэ тамиршадта туһаяа хүргэжэл байдаг. Шэнэ дасанай барилгын дүүрэһэн хойно би энэ ехэ хэрэгэй бүтэһэн тухай найр хэе гэһэн дурадхал оруулаа һэм. Харин Нимажаб лама тэрэ һаналыем дэмжээгүй. УлаанҮдэ хотодошье, Буряад орондомнайшье иимэ үндэр заяатай үйлэ хэрэгүүд үдэр бүри боложо байна бэшэ ха юм. Нютагаархидынь, бүхы буряад-монгол арад түмэн түрэл арадайнгаа эрхим хүбүүгээр, тэрэнэй байгуулжа байһан үйлэ хэрэгүүдээр омогорхонобди. Энэ хүнэй алдар соло эли тодо дэлгэржэл байна, үшѳѳшье ехэ үндэртэ хүрэхэ байха гэжэ найданабди.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Бу д а ев Т у м э н Ц ы б и кови ч , 2-хи интернат-һургуулиин захирал: Би манай лама, эмшэн, дайнай ветеран Нимбуу Сосорович Сосоровые бага наһанһаа мэдэхэ байһандаа ехэ жаргалтайб. Энэ хүн тухай нилээд олон домогууд ябадаг, урда сагтаа үнгэрһэн үнэн ушаралнууд мүнѳѳ сагай хүнүүдэй шэхэндэ домог лэ боложо дуулдангүй яахаб даа. Хүниие аргалдаг, эмшэлдэг шэдинь аргагүй ехэ һэн. Нимбуу ламын нэрэ гансашье манай аймагта бэшэ, харин бүхы Буряад нютагта мэдээжэ байһан юм. Минии аба дайнай ветеран, Улаан одоной, Алдар солын, Эсэгэ Ороноо Хамгаалгын дайнай I I I шатын орденуудай кавалер Цыбик Бадмаевич Будаев Нимбуу баабайе нютагай эгээл хүндэтэй хүн гэжэ тоолодог бэлэй. Нимбуу баабай бэрхэ ударидагшын шанартай һэн. Тэрэ мүртѳѳ һонор ухаатай, сэхэ зантай, хүнэй түлѳѳ үнэн зүрхэнһѳѳ һанаагаа зободог хүн бэлэй.

113


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Би үхибүүн байхадаа, шүдэнэйнгѳѳ үбдэхэдэ, эжытэеэ хамта Нимбуу увайда ерэгшэ һэм. Ном уншаад, һүүлээрнь, элдэбын үнгэтэ уяануудаар оёгдонхой сагаан бүдтэ дабһа хээд үгэбэ. Үшѳѳ гэрһээнь гарадүй байхадам шүдэнэймни үбшэн болёо агша һэн. Ямаршье үбшэнтэй хүниие ганса үлеэгээд лэ бараг болгодог байһан юм. Мүнѳѳ Нимбуу баабайн хүбүүн Нимажаб лама манай 2-дохи интернат һургуулиин харгалзалгын зүблэлэй ударидагша. Энэ зүблэлдэ ажаллаха үедѳѳ Нимажаб лама нилээд ехэ хүдэлмэри ябуулаа. Манай һургуулиин һуралсалай, тамирай талаар үндэр сэгнэлтэнүүд багшанарай ба харгалзалгын зүблэлэй хамтын ажал гэжэ сэхэ хэлэхэ ёһотой. Нимажаб ламын туһаламжаар һургуулимнай гүрэнэй һуралсалай эмхинүүдэй дунда саг үргэлжэ түрүүшын һууринуудые эзэлжэ ябадаг. Д ы м ч и ков а Л ю б ов ь Ц ы д ен д а м б а евн а , 1946 оной: Оюутан байхадаа гэртээ ерээд, һѳѳргѳѳ һургуулидаа бусаха гэжэ ябатарни Нимбуу лама намтай золгоод: «Хүүхэн, һайнаар һураарай», — гээд, гартамни гурбан түхэриг барюулаа бэлэй. Хожомынь, минии амаралтадаа ерэхэ бүри уулзахадаа, мүнгэ үгэгшэ һэн. Нимбуу Сосорович дайнһаа түрэл нютагаа бусажа ерээд, үгырһэн тооной колхозойнгоо ажабайдалые бодхоолсожо эхилээ. Тэрэ үеын зон ехэл хүндэ хүшэр байдалда байгаа. Нютаг дээрээ гансал эхэнэрнүүдэй, үхибүүдэй, наһатайшуулай үлѳѳд байһан үе бэлэй. Шухалань гэхэдэ тэрэ сагта эмшэлгын газар гэжэ үгы байгаа, эм хомор, тэрэнииень абаха мүнгэшье үгы бэлэй. Элдэбын асуудалнуудтай хүнүүд нюусаар Нимбуу баабайда ошодог һэн. Нимбуу баабай хүнэй сэдьхэлые нэбтэ харадаг, ушар байдалай гол руу шагаадаг, эмшэлгын шанга шэдитэй хадаа, бултандань туһа хүргэхэ гэжэ оролдодог бэлэй. Нютагайнгаа зоной дунда шанга, бэрхэ лама гэжэ тоологдодог байгаа. Гэгээтын С. Г. Чойдопов манай һургуулиин үхибүүдтэ, багшанарта иигэжэ хѳѳрэһэн юм: «Би ѳѳртѳѳ машина абаад, тэрээгээрээ ажалдаа ошогшо һэм. Намайе харгын аюулгүйе сахидаг албанай сагдаанар ходол тогтоогоод, яла тоходог, энэнь заншал боложо захалаа бэлэй. Би энээнһээнь хашараад, Нимбуу баабайда ошобоб. Ном уншаад, машинадаа юу хэбэлни тогтоохоёо болихоб гэжэ зааһанайнь һүүлдэ, дахин намайе харгы дээрэ тогтоохоёо болишоо һэн. Мүнѳѳшье болотор Нимбуу баабайдаа баяртай ябагшаб.

114


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

115


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Цагаатай hууринай hургуулиин hурагшад пионернүүдэй hайндэр — майн 19-нэй үдэр Школьники села Цагатуй в День пионерии 19 мая. 1960-е гг.

116


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

117


Н и м б у- б а а б а й: п а м я т ь н а р о д а ж ив а

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Нимбу-лама — не только легендарная личность в долине Джиды. Это один из скромных практиков, серьезных йогинов, философов, целителей своего времени. Несмотря ни на какие лишения, предательства, унижения и гонения, Нимбу-баабай пронес сквозь всю свою жизнь заветы предков — чтить веру и знание, делать добро, быть милосердным и не ждать выгоды… И его жизненный путь до сих потрясает своей цельностью, силой и чистотой помыслов. До сих пор жив Нимбу-баабай в воспоминаниях жителей Цагатуя, других сел Джидинской, Селенгинской долин. Послушаем и мы с вами, дорогие читатели, воспоминания о Нимбу-баабай, память народная о котором не канула в Лету: ШАРА П О В В АС И Л И Й Д О РЖ И Е В И Ч , 1959 года, бывший директор ООО «Цагатуй», заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Бурятия, отличник общего образования Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени: Нимбу Сосорович Сосоров жил с семьей в нашем селе по улице Кирова. Обеспечивал овощами несколько сел и наш район. Огород был расположен чуть выше села, километрах в двух, занимал площадь около двух гектаров. От речки к нему была протянута канава для естественного полива. Лучшего места для огорода нельзя было найти. Огород процветал в самом лучшем смысле этого слова. Мой отец, Доржи Цырендоржиевич, работал управляющим отделением. Он ездил на стареньком «газике» по колхозным угодьям, часто брал меня с собой. В моих детских воспоминаниях очень четко запечатлилась картина, когда я с отцом и Нимбу-увай зашел в помещение, где хранились овощи. На одном столе из металлической сетки лежала гора помидоров, красных и очень крупных. На другом — огурцов, таких же крупных. Это меня потрясло. Никогда я не видел столько овощей! В то время дома никто не держал огород. Нимбу-увай всегда дарил мне в кулечке огурцы и помидоры. Восторгу моему не было предела. Домой летел я, как на крыльях. Каждый год на огороде собирали богатый урожай. Заведующий организовывал работу своих подчиненных умело. Поливали, вносили удобрения, выдергивали сорняки. Уже в

118


начале лета у колхозных бригад росли лук, огурцы, помидоры, а в середине — морковь, капуста. Осенью на огороде было многолюдно. Из разных сел приезжали люди за овощами и всегда уезжали довольными. Устроиться работать на огород считалось удачей. Подбирали добросовестных женщин. С ними же работал бессменный поливальщик Дэмбэ-абгай, мужчина в возрасте, но с детства слабоумный. Нимбу-увай и мой отец жалели его, помогали ему во всем. Нимбу-увай слыл человеком добродушным, с юмором. Но в то же время жестким, прямолинейным. Его безгранично уважали и побаивались. Терпеть не мог он пьяниц и бездельников. Некоторые отчаянные головы пытались «втихую» полакомиться овощами. Но их авантюры заканчивалась публичной поркой, обсуждением в конторе. Коекому доставалось из дробовика солью по «мягкому» месту. Трогательно он заботился о своих работниках. В то время косить сено частным подворьям запрещалось, весь сенокос был закреплен за колхозными отарами и гуртами. Чтобы прокормить скот, приходилось хозяевам проявлять чудеса изобретательности, а иногда и воровать сено. На огороде вокруг грядок оставалось много места, где травостой был очень хорошим. Нимбу-увай справедливо и честно делил эти участки между своими работниками, за что они были ему очень благодарны. Про особые способности Нимбу-увай ходили легенды. К нему ездили не только из ближайших сел, но и издалека. Грозовые ливни, град обходили огород, и это никого уже не удивляло. В начале лета, когда угроза засухи была налицо, мой отец, после него и другие управляющие, обращались к Нимбуувай за помощью, просили послать дождей. Нимбу-увай молился, делал сэржэм хозяевам гор и лесов специальным образом. Все знали, что его просьбы исполняются. Случалось и наоборот. В августе, во время сенокоса или же в сентябре во время уборки хлебов, когда дожди совсем уж не давали работать, отец, после него и другие управляющие, а иногда и председатель колхоза обращались к Нимбу-увай с просьбой приостановить осадки. Обычно встречи были к вечеру, на заходе солнца, когда огородники расходились по домам. В 1960-е годы время было атеистическое, встречи с ламой не афишировались. В маленьком домике на огороде долго просиживали и что-то обсуждали Нимбу-увай, мой отец и тогдашний председатель колхоза С.Б. Жаргалов, будущий первый секретарь райкома К П С С .

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

119


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

120

Безмолвными свидетелями были лишь я, 6-летний ребенок, и Дэмбэ-абгай, стороживший огород. Эти встреч проходили регулярно. Мне кажется, Нимбу-увай был фактическим советником моего отца. Вместе они находили нужные для села решения. Неслучайно Нимбу-увай очень горевал, как и большинство цагатуйцев, когда отец умер в 39-летнем возрасте. Честно говоря, очень многие обращались к Нимбу-увай с болезнями, почаще, чем к фельдшеру, и, как правило, вылечивались. Нимбу-увай мог и вылечить, и на путь истинный наставить, если человек сбился с пути. Хворь после его сеансов снимало как рукой. В этом я убеждался, как говорится, на собственной шкуре, и не раз. Однажды, в начале 1970-х годов, во время январских каникул я заболел. Дома решили, что я простудился и по деревенской привычке сказали, что мне нужно отлежаться, таблеток попить. Через три дня стало еще хуже. Я не спал абсолютно, все части тела чесались, появились пятна. Фельдшер поставил диагноз — «ветрянка». Выписал разные лекарства, таблетки, мази. Ничего не помогало. На исходе шестого или седьмого дня мать пошла к Нимбу-увай. Тот пришел, посмотрел, пошептал молитвы, подул на меня, погладил по головке. Успокоил родных, что все пройдет. Действительно, после его ухода спала температура, и я сразу же заснул. Спал долго. К вечеру следующего дня я проснулся совершенно здоровым и в хорошем самочувствии. А через год произошел еще более удивительный случай. Выходила замуж моя старшая сестра Дари-сурун. По этому поводу принять хадак от жениха собрались наши родственники. Как полагается, было много тостов, гости пили, ели, день прошел весело. К концу дня все разошлись. Время было зимнее, кое-кого пришлось проводить до дома. Поздно вечером, убравшись в доме, мама, мои сестры и братья узнали, что наш родственник Галсан-Нима Лыгденов, человек уже в возрасте, отказался от провожатых, ушел один к себе на ферму. На улице было очень холодно. Мать забеспокоилась о нем. Человек непьющий, на радостях выпил пару-другую рюмок водки. Мать решила проверить, нормально ли он дошел до дома. Мы с ней на мотоцикле добрались до фермы, расположенной в местности Чандрута, где-то в пяти километрах от села. К нашему ужасу, его дома не оказалось. Супруга его и дети посчитали, что он остался у дочери, которая проживала в селе, и не беспокоились. Мы вернулись обратно, заехали к его дочери. Но и там его не обнаружили.


Мать сразу же с бутылкой водки побежала к Нимбу-увай, рассказала, что к чему. Тот быстро, как говорится, принял меры. Успокоил мать и сказал, что она пришла вовремя. Мы искали теперь по всему селу, прекрасно понимая, что дядя наш человек серьезный, не мог он «загулять». Но его нигде не было! Через некоторое время я с матерью опять поехал на ферму. И там застали дядю дома целым, невредимым! Он только что зашел домой, пил горячий чай. До сих пор помню его виноватую улыбку. А то, что он рассказал, нас потрясло. Оказывается, он решил пройтись пешком и вышел из села. Надо было идти вверх по дороге, а он почему-то на полпути сбился, взял влево. Плутал-плутал, устал и решил отдохнуть. Присел и незаметно заснул. Проснулся он от того, что кто-то его по ногам сильно пнул, приговаривая: «Почему спишь?! Иди домой!» Дядя, как ошпаренный, вскочил на ноги. Осмотрелся, по огням села сориентировался и быстро добрался до дома. «Это Нимбу меня разбудил, голос был его!» — закончил он разговор. Кстати, Галсан-Нима Лыгденов в свое время много лет провел в дацанах. Имел высокий сан гэбши-ламы. В 80-х годах прошлого столетия он опять стал ламой. До самой кончины помогал людям. Не могу не рассказать о необыкновенной способности Нимбу-увай пройти незаметно мимо тех, кого он, по тем или иным причинам, не хотел видеть. Однажды он запряг в телегу свою белую лошадку и направился к себе домой. Мимо него на «газике» проезжала семейная пара из соседнего села. Подъехав к огороду, они спросили: «Где Нимбуувай?» Находившиеся там люди были очень удивлены. Объяснили приезжим, что он только что проехал мимо них. В конце концов они нашли его дома, попросили о помощи. Хозяин встретил их словами о том, чем же может помочь им выживший из ума старик, каковым он является? Оказывается, по дороге к нему мужчина повздорил с женой, вспылил и позволил себе наговорить лишнего в адрес Нимбу-увай. Тот все уже знал и поставил его на место. У Нимбу Сосоровича и Екатерины Ильиничны была большая и дружная семья. Они воспитали и вырастили пятерых детей, людей скромных, честных, отзывчивых. Все они нашли свое место в жизни. Старшая Елена и младшая Зинаида стали медработниками. Татьяна — педагог. Брат Валерий, после окончания МГ У, преподавал в вузах Улан-Удэ. Кстати, он единственный из нашего села, кто закончил этот престижный по тем временам вуз. Нимажап-лама — известный общественный и религиозный деятель Республики.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

121


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

122

Жили мы с Нимажапом в детстве рядом. Был он на четыре года младше меня. Одногодок моего брата, тоже Нимажапа. Надо сказать, жизнь в Добын Убуре, как назывался наш околоток, среди детворы кипела. Особой любовью пользовались игры в лапту и, конечно же, в «войну». Центром «военных» действий становилась вся улица и находящиеся впритык к домам овцеводческая и молочнотоварная фермы. Страсти разгорались нешуточные, доходило до разбитых окон. Совершали наши «баторы» и набеги на близлежащие улицы, помериться силами и ловкостью. Доставалось и тем, и другим. Слава богу, ограничивались синяками и ссадинами. В этих «баталиях» особо отличался Нимажап Илюхинов лихостью, подвижностью, быстротой реакции. Думается, первые навыки бокса, которым он занялся, учась в бурятской школе-интернате № 1, приобрел именно в тех «уличных» боях. Жизнь показала, какой правильный выбор он сделал, когда круто изменив свою жизнь, он продолжил дело отца. После того, как он уехал учиться в Улаанбаатар, чтоб стать ламой, пересудов было много. В те времена это было мужественное решение, в самом широком смысле слова. Не случайно говорю об этом, ибо сам в 1977 году, когда был первый набор из пяти человек в Улаанбаатар, на предложение ехать учиться ответил отказом. Сегодня буддийская община «Дхарма», прихожане, жители и гости Улан-Удэ любуются и гордятся дацаном на проспекте Строителей. Каждый день здесь идут молебны во имя всего живого, процветания и благополучия. Верующие разных национальностей молятся, исповедуются, очищают свои души, обретая новые силы, ведь здесь созданы все условия для верующих и лам. Конечно, были пожертвования от прихожан на строительство дацана Улан-Удэнской местной религиозной организации «Дхарма». Но Нимажап-лама нигде не «клянчил» средств. Он привык надеяться только на себя и твердо идет к намеченной цели с помощью его единомышленников. Сегодня Н.И. Илюхинов не только известный лама, состоявшийся успешный бизнесмен, но и крупный общественный деятель. Несколько лет он вел полюбившиеся всем передачи на телевидении на нравственные темы, сеял разумное и доброе в душах людей. Он ведет большую общественную работу в сфере образования, спорта. Немало талантливых спортсменов, деятелей искусства, добились успехов, благодаря его моральной и материальной поддержке.


Когда новый дацан начал работать, я предложил ему устроить праздник, чтобы все было торжественно, привлечь спонсоров, власти. Я хотел, чтобы его в конце концов отметили. Но он тогда отказался, хотя, смею думать, для города, да и Республики это было бы событием неординарным. Земляки, труженики Джидинской долины, все жители солнечной Бурятии гордятся своим сыном и уверены, что его выдающиеся успехи еще впереди. Б У ДА Е В Т У МЭ Н Ц ЫБ И КО В И Ч , директор школы-интерната № 2, 1965 года рождения: Мне посчастливилось знать с детства знаменитого лекаря, фронтовика Великой Отечественной войны Нимбу Сосоровича Сосорова. Про этого человека слагали легенды, поражаясь его удивительному дару исцеления и магической силе. Он был известен далеко за пределами района и республики. По воспоминаниям моего отца, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной звезды, ордена солдатской Славы, ордена Отечественной войны I I I степени Цыбик Бадмаевича Будаева, Нимбу Сосорович Сосоров был самым уважаемым на селе человеком, обладающим большим организаторским талантом. Его отличала особая смекалка, строгий нрав и забота о людях. Я вспоминаю, как в детстве не раз со своей мамой, Сыпыл Буяновной, мы приходили к Нимбу-увай с жалобами. У меня часто болели зубы. После молитвенных процедур Нимбу-увай давал соль в белом тканевом мешочке, перевязанном цветными нитками. Зубная боль уходила еще до того, как мы с благодарностями покидали его дом. Человеку с любым недугом или проблемами Нимбу-увай помогал одним дуновением, и это была чистая правда. Сейчас сын Нимбу Сосоровича Нимажап-лама избран Председателем Попечительского совета нашей школы-интерната № 2 г. Улан-Удэ. За время работы в Совете Нимажаплама сделал немало. Все достижения нашей школы в учебе, в спорте — результат совместной работы педагогического коллектива и Попечительского совета. Благодаря живому участию Нимажапа-ламы школа занимает лидирующие позиции среди государственных образовательных учреждений нашей Республики. ДЫМЧ И КО В А ЛЮБ О В Ь Ц ЫД Е Н ДАМБА Е В Н А , ветеран труда, 1946 года рождения: После победы в войне Нимбу Сосорович вернулся на родину и стал трудиться над восстановлением обнищавшего колхоза. Очень тяжело при-

123


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

124

ходилось тогда сельчанам, вдовам, детям, старикам. Самое главное, не было больницы, не было лекарств, не было денег, чтоб поехать и купить их. И люди тайком все шли к Нимбубаабай. За здоровьем, за утешением, за советом. И он помогал, чем только мог. С разными проблемами шли к нему, семейными и бытовыми неурядицами шли к нему люди. И он в каждом случае, каждому человеку, видя добрые промыслы, старался исправить ситуацию. Умение концентрироваться, войти в суть явления, талант психолога, целителя отличали Нимбу-баабай. И он стал для народа выдающимся деятелем буддизма. Вот что рассказывали нам, учителям и школьникам, жители Джидинской долины, приходившие в наш краеведческий музей Цагатуйской средней школы. С. Г. Чойдопов из Гэгэтуя рассказал как-то: «Я купил машину, ездил на ней на работу. Меня каждый раз останавливали сотрудники ГА И . И мне часто приходилось платить штрафы. Мне это все надоело, и я обратился к Нимбу-баабай. Он совершил обряд. Указал, что мне надо исправить, чтоб меня больше не беспокоили на дорогах. И точно так и дальше было. До сих пор очень благодарен ему…» Педагог с многолетним стажем Ц.-Д. Г. Лыгденова вспоминала: «Нимбу Сосорович был человеком с большим юмором. Очень дружили с моим отцом Галсан-Нимой Мункуевичем, во всем помогали. Иногда подтрунивали друг над другом. Однажды был такой случай. Есть у нас в деревне колодец с очень чистой водой. Он не высыхал даже в очень сильную жару. Много легенд ходило о нем. А называется он «Балдан-баабай худаг». Сошлись два друга у этого колодца. Наш отец решил подшутить над другом и говорит: «Я сегодня заколол самого жирного барана, приходи отведать свеженины». На что Нимбу-баабай со смешинкой в голосе отвечал: «Обязательно приду!» Он-то знал, что Галсан-Нима никакого барана не колол. А в этот момент мимо проходила беременная женщина, ей очень захотелось свежего мяса. И она пришла к нам домой. После мать ругала отца за его неудачную шутку при этой женщине ...» Я сама благодарна Нимбу-баабай за то, что он помог мне излечить страшный, болезненный отек руки. Была тогда очень рада, что после трех ритуалов «адис», которые сделал Нимбу-баабай, рука пришла в норму. Когда я была студенткой, однажды, после каникул, я собиралась ехать в город, меня подозвал Нимбу-баабай. Расспросил, на кого и как я учусь. Сказал, что дело это хоро-


шее — получать образование. Дал деньги и наказал хорошо учиться. Потом, когда встречал меня и других моих ровесников на улице, всегда мне и другим студентам давал деньги — «харгын талан». Говорил, если человек будет образован, ему ничего не страшно. Добрая память о Нимбу-баабае, о его делах, о мудрости и волшебном даре всегда останется на джидинской земле…. Как-то еще, спустя много лет, сын моего младшего брата заболел. Его повезли в больницу. Ребенок лежал вытянувшись, тяжело дышал. Мать привезла малыша к Нимбу Сосоровичу. После нескольких сеансов, которые срочно провел Нимбу-баабай, мальчик стал быстро поправляться. Д. Б. Цыденова, ветеран труда, не раз благодарила Нимбу-баабай, рассказывая о том, что когда она заканчивала среднюю школу, к ней прицепилась неприятная болезнь «экзема». Всякие мази, рекомендованные врачами, не помогали. Она, уже отчаявшись, обратилась к Нимбу-баабай. Через короткий промежуток времени навсегда избавилась от этой болезни. Однажды мой муж Лубсанцырен Дамдинсурунович сильно заболел острой кишечной инфекцией. Перед тем как везти его в больницу, я поспешила посоветоваться с Нимбубаабай, которого глубоко уважала и чтила. Когда рассказала ему о болезни мужа, он отсоветовал везти его в больницу. Дал кусочек зеленого чая, сказал, чтобы я обильно поила мужа напитком из него. Через два дня муж уже был полностью здоров, пошел на работу. Да разве перечислишь то добро, которое сделал для людей наш Нимбу-баабай? Люди до сих пор вспоминают с большой теплотой и восхищением нашего «духовного отца», Нимбу Сосоровича Сосорова, человека с большой буквы, так много свершившего для блага всего народа.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

ЛЫГД Е Н О В А Р О З А ГАЛ С А Н - Н И МА Е В Н А , 1948 года, ветеран труда: Нимбу-баабай, а мы, окрестные ребятишки, называли его только уважительно «баабай» — «отец», так же, как и звали его свои дети, был очень спокойный, уравновешенный, неторопливый в движениях, с живыми, блестящими глазами. Строгий, но справедливый Нимбу-баабай всегда говорил по существу, без лишних слов. Сам был невысокого роста, плотного телосложения. Что интересно, его белый конь всегда бежал ровно, в одном и том же темпе, аллюром. И мы сразу узнавали его по стуку копыт.

125


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

126

Почитаемый на селе Нимбу-баабай был лучшим другом моего отца. Был достаточно сдержанным, скромным в быту. Но в тоже время все отмечали, что «Ногооной багша» — человек с большим чувством юмора. Любил шутить и понимал шутки. Однажды мой отец разыграл его. Был чабаном, пас большие стада овец. Как-то приехал к Нимбу-баабай на огород. На телеге были нагружены мешки дуста, укрытые брезентом. Мой отец крикнул: «Нимбу! Мясо будешь покупать?» Тот согласился. Подошел, отдернул брезент, а там дуст. А бывшие рядом огородницы испугались, что Нимбубаабай очень рассердится. Однако он лишь расхохотался удачной шутке своего дружка, и гроза прошла мимо… Мой отец, Галсан-Нима-лама, вместе с Нимбу-ламой обучавшийся в Сартул-Гэгэтуйском дацане, очень хорошо преуспевал когда-то в знании буддийских текстов. Галсан-Нима считался их знатоком. И всегда с упреком говорил Нимбу: «Как ты можешь, не читая текстов молитв «мани», не бросая костей — «шо», не совсем хорошо помня зурхай, известного принципа соотношения годов и знаков рождения людей, проводить обряды?..» Нимбу-баабай отвечал просто, без прикрас: «Когда приходит человек, то бурхан сам мне шепчет, какие, от чего у него проблемы, как поправить его здоровье и чем именно…» Видимо, это так и было. Он спас тысячи людей. Его иногда называли хубилганом, перерожденцем. Было и со мной такое, когда Нимбу-лама спас и мою семью, и меня саму. В молодости, когда я родила дочку Оюну, мне пришлось очень худо. После родов сильно заболела. У меня болел живот, не было молока, чтоб кормить ребенка. А я мучилась маститом. Поднялась высокая температура, появились озноб, слабость. Крошечная дочка почти умирала. Я сама была в полуобморочном, тяжелом состоянии. Мама решила привести меня с маленьким ребенком к Нимбу-ламе. Он утром и вечером освящал меня и маленькую дочку, «подул» на больные места, читал молитвы. И вот буквально за несколько дней мы с дочкой выздоровели, сразу стали чувствовать себя лучше. Был еще такой случай: у наших соседей мальчик заболел двусторонней пневмонией. Врачи, устав его лечить, почти «приговорили». Родители, отчаявшись, пришли к Нимбу-баабай. Он сказал: «Сегодня ночью привезите мне его, иначе будет поздно!». Родители так и поступили. Нимбу-лама провел обряд, и мальчик выздоровел. Врачи, которые лечили мальчика, были несказанно удивлены выздоровлению безнадежно больного, по их мнению, мальчика.


Если вспоминать те времена, то у нас в доме всегда собирались бывшие ламы Гэгэтуйского дацана: Сымба-лама, Нимбу-лама, Галсан-Нима, Дампил-лама, Чойжил-лама, и о чем-то ночами напролет всегда беседовали. Иногда, видимо, очень бурно спорили, обсуждали последние новости, вспоминали былое…. Наш отец тоже был репрессирован. Будучи заключенным, работал на стройках в центре Улан-Удэ, возле Центрального рынка, в пятидесятых годах, ходил в кандалах, сидел в тюрьме, когда были гонения. Моему отцу было 19 лет, когда начались репрессии. Его спас родственник, работавший в сельсовете, который сказал, что он не лама, а простолюдин. Есть реликвия в Гэгэтуйском дацане — думбре, большая, необыкновенно красивая раковина. Мой отец вместе с Нимбу-ламбагаем, другими ламами спасли ее. Рассказывали, что еще один лама нашего дацана Дампил-лама скрывался в пещерах, близ Цагатуя. Но его выследили. Однажды была облава, его подстрелили, ранили в ногу. Он измазал лицо кровью из ноги, притворившись умершим. Так и спасся. После войны Нимбу-баабай стал сажать огород. Привез из города китайца-овощевода Ван Ю Ли. Впервые в нашем Цагатуе стали растить овощи: морковь, капусту, огурцы, помидоры, кабачки. Как я сейчас вспоминаю, осенью, после сбора урожая, целые холмы капусты высились на полях. Какую-то часть покупали жители Петропавловки, очень много оставалось на полях. Эту капусту ели осенью и зимой коровы. Люди особо не знали, что делать с овощами. Как их солить, мариновать и сохранять. Потом научились, благодарили Нимбу-баабай. Нимбу-баабай обладал даром разгонять тучи и град, читал молитвы, когда дожди заливали землю. В нашей деревне никто не страдал от зубной боли, так как Нимбу-баабай всех излечивал. Он всегда ездил на белом коне, запряженном в телегу. Обряды проводил рано утром, на «голодный желудок», а также и поздно вечером, когда заходило солнце. В 1970-х годах кто-то написал анонимку, что мой отец и другие бывшие ламы принимают прихожан и проводят богослужения. Их всех вызывали в Петропавловку, оказывали давление, чтоб они не распространяли буддизм. И в какоето время они приняли решение не делать обряды, так как они подозревали в доносительстве кого-то из односельчан. В 1990-х годах был случай, когда наш односельчанин видел вместе моего отца, Сымба-ламу, Галсан-Нима-ламу,

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

127


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

распивающими бутылку красного вина. Он подошел и спросил: «В честь чего они это делают?» Они с радостью ответили, что, наконец, они вычеркнуты из списка врагов народа, получили реабилитацию. Нимбу-баабай всегда говорил, что люди должны приносить подаяние — «дээж» за врачевание, за молебны, за помощь в обращении к богам. Если сделал подаяние, то твоя просьба к богам исполнится. Таким образом, накопленные деньги в размере более 20 тысяч рублей, а может и больше, и об этом знали все наши земляки, он передал в Иволгинский дацан. Все время помогал детям, баловал их, и мы, дети, любили его. Давал деньги на дорогу нуждающимся студентам, не забывал о многодетных семьях. Особенно любил и жалел сирот, стариков и вдов, всех беззащитных людей. Но был суровым к жуликам и хапугам, к нечестным людям. Видел их издалека и часто скрывался от них, прося передать, что его нет дома. Если рассказать о моем отце, его часто арестовывали, забирали в Улан-Удэ на строительные работы, водили в цепях каждое утро на работу. А потом он работал всю жизнь в колхозе чабаном. Слыл очень трудолюбивым человеком, все время ходил с косой. Как я помню, когда мы были маленькие, делали ночью набеги на огород Нимбу-ламы, «воровали» огурцы. Так для нас, ребятишек, было интереснее, хотя можно было взять и бесплатно. Нимбу-баабай, если ловил кого-нибудь, сильно не наказывал и не ругал. Только говорил: «Больше так не делайте, воровать нельзя!»… ...Их было пять друзей: Галсан-Нима Лыгденович Лыгденов, Чойжи-Нима Чойжамцуевич Содбоев, Сымба Норбоевич Норбоев, Дампил-лама, Нимбу-лама Сосорович Сосоров. Они были очень дружны, поддерживали друг друга. И они часто собирались все вместе, видимо, что-то горячо обсуждали, вспоминали молодость… Мой отец, когда уходил пасти, всегда брал свои буддийские книги. Ц ЫД Е Н О В А ДАМБА МА Н Д И Р О В Н А , ветеран труда, 1926 года рождения: Отец его был Сосор. У Сосора были братья Дэмбрыл, Гончик — ювелиры, мастера по серебру, «мунгэн дархан». В молодости Нимбу-баабай ходил на заготовку дров. Запомнилось то, что сильно не читал буддийских книг, а сам подсказывал людям, словно ему кто-то невидимый нашептывал… Бывало, просто подует, поплюет на больное место, почитает молитвы «мани», заклинание «ом мани бадме хум», так все сразу и проходит. Раньше ведь ни боль-

128


ниц, ни врачей особо не было. С лекарствами было трудно. Вот так и спасал нас всех Нимбу-баабай. И стариков, и детей лечил часто бесплатно. Говорил: «Почитайте бога в себе! Ничего не берите ни у кого бесплатно! Будьте чистыми и честными людьми!» Был молчаливый, суровый, не ходил по гостям, все время сидел дома. Мог управлять градом, дождем. Отец его, Намжил-ламбагай, был очень сильным ламой. Его вызывали, приглашали в отдаленные места, чтоб он помог спасти кого-то, вылечил от болезней…

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

С О С О Р О В А Ц ЫР Е Н -Д У ЛМА Г О Н Ч И КО В Н А , ветеран труда, 1932 года рождения: Был очень сильным физически и духовно человеком. Он был братом моего отца, но записал меня в свои дети, так как был раньше большой налог на бездетность. И всю жизнь помогал мне, моей семье, опекал, беспокоился за всех нас. Был у них в роду мальчик, у Нимбуламы, братишка, который тоже обладал сверхъестественными способностями, и хорошо понимал язык птиц и зверей. Он умер подростком. И все жалели о нем… Когда Нимбу-баабай был на войне, на него три раза приходили «похоронки». Из-за полученных ран он плохо спал. Мы видели, как он мучился. Любил в редкие минуты свободного времени вытаскивать свои ордена и медали, чистил их. Но сильно не любил хвастать и рассказывать о себе… Д О РЖ И Е В БАЛБАР Ж И МБ И Е В И Ч , ветеран войны и труда, 87 лет: Дед Нимбу-баабай Намжил-лама был живым перевоплощением Ямантаки. Я помню, что мои родители и все взрослые его так и называли — Ямантака. Нимбу-баабай служил на войне, пришел живым. Лечил людей, обладал волшебной силой, мог соперничать с Небом, управлять небесными силами. Лечил людей, помогал в разрешении многих проблем. Весь Джидинский район ездил к нему. Из Закамны, из других районов тоже… Он мог избавлять от невидимых злых существ, невидимых человеческому глазу… Как помнится, у него был священный белый козел, который ходил весь в ленточках — «зала», и порой уводил с собой всех коз Цагатуя… Его нельзя было трогать. Все это знали, и никто не смел отгонять. Частенько, когда Нимбу-баабай делал подаяние — «дээжэ», выбрасывал за забор конфеты, моя дочка, другие дети выбегали на улицу в надежде их подобрать. Но никогда не находили, а потом Нимбу-баабай всех детей угощал после обрядов….

129


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Намжил-лама, предок Нимбу-баабай, тоже отличался чудодейственными способностями. Однажды у людей потерялась хорошая корова, они очень горевали. Обратились к Намжил-ламе. Он сделал подаяние в виде уха собаки. И корова вернулась через несколько дней, с обрывками веревки… А Нимбу-баабай предсказал братишке моей жены при его женитьбе, что в их браке жизнь будет сложной и трудной, будут происходить несчастья. Очень переживал, пытался отговорить от этого брака молодых. Они не послушались. Но в последующем, через много лет, так и произошло, как он говорил… Когда Нимбу-баабай рассказывал про войну, говорил скупо. Вспоминал, что кровь человеческая текла рекой, и люди умирали толпами, тысячами. Воевал на Ленинградском фронте, был снайпером. Уничтожил много немцев. У него был осколок возле сердца, который врачи не решались удалять. А сам я воевал на 1-м Белорусском фронте. Прошел войну в Смоленске, Москве, дошел до Варшавы. Там, в Польше, закончил войну в 1945 году. Потом до 1948 года был на границе в Брестской крепости. В 1949 году служил на границе Ирана и Афганистана. В конце того же 1949 года пришел домой, женился на своей супруге Цырен-Дулме. А Нимбубаабай был женат на Екатерине Илюхиновой, уважаемой женщине. Ее все односельчане знали как прекрасного специалиста, ветеринарного фельдшера. Она была смугловатая, лицом симпатичная, хорошенькая, ростом высокая. И очень добрая душой. Вместе они дружно жили в Цагатуе. З А Н А Е В А Д О РЖО БА З АР О В Н А , ветеран труда, 1932 года рождения: Я работала на огороде у Нимбу-ламы. Как помнится, он был очень требовательным, строгим. Как только останавливаемся немного передохнуть, попить чаю, тут же нас заставлял трудиться. Тогда мы на него немного сердились. Но теперь я понимаю, что он нам, молодым, желал только добра, понимая, что нужно будет выживать в долгие, холодные зимы… Утром рано будил нас, на огород всех возил на белой лошади, запряженной в большую телегу. Мы работали с утра до вечера. Когда наступала непогода, мы все видели, как Нимбу-баабай только силой своих молитв предотвращал дождь, град. Постоянно спасал от болезней людей. Я сама из Закамны, из Санаги, вышла замуж в Цагатуй, так и живу более 60 лет здесь. Теперь с детьми и внуками….

130


Помню, что люди были очень благодарны Нимбу-ламе, что он излечивал от болезней, спасал от смерти их детей. Н АМЖ И Л О В Т О М О - С У Р Е Н Г О Н Ч И КО В И Ч , ветеран труда, 1944 года рождения: Нимбу-баабай меня воспитал, сделал человеком. Характером был очень хороший. Никогда не ругался, не кричал, всегда поддерживал людей советом, добрым словом. И все люди, и я ему очень благодарны за это. Как помню, был хорошим мастеровым. Постоянно чтото мастерил, не сидел без дела. Сам делал отличную мебель. До сих пор у меня сохранился шкаф ручной работы Нимбубаабая… На фронте Нимбу-баабай воевал в Ленинграде. Пришел израненный, в шрамах. Сильно страдал от ран, особенно в непогоду. Мы, дети, видели, как ему было тяжело. Несмотря на это, работал от зари до зари, никогда не ленился, никому ни на что не жаловался. Нимбу-баабай всегда любил баловать детей. Собирал кучу ребятишек, раздавал конфеты. И все дети его обожали и тоже всегда звали только «баабай» — «отец». Очень хорошая, добрая у него была жена тетя Катя. Она была замечательным, знающим ветеринарным фельдшером. Говорили, что у нее «легкая рука». Во многих селах тетю Катю знали и приглашали к себе лечить заболевший скот. РАД Н А Е В А Р О З А Д У ГАРЖА П О В Н А , 1962 года рождения: Я — дочь Нимбу-баабай. У меня двое детей — Дугаржап, Арюна. У нас с мужем растут внуки-правнуки Нимбу-баабай, которых мы очень любим. Нимбу-лама познакомился с мамой в Цагатуе, где она работала ветеринарным фельдшером. Когда я родилась, меня отдали в приемную семью Хандажаповых — Сосормы Мандировны и Жамбала Цынгуновича, наших соседей. Их родовое бууса — стойбище было в местности Тэбдэгчэ-Адаг. Нимбу-баабай предсказал, что, после моего удочерения, у моих приемных родителей родится много детей. Так оно случилось: я «открыла дорогу» младшим детям нашей большой, дружной семьи. В детстве у меня был отит, диатез, мама меня возила на лечение к отцу. Нимбу-бааабай подул на меня, почитал молитвы. С тех пор я не знаю, что такое зубная боль. Мама всегда советовалась с Нимбу-баабай по разным жизненным вопросам. Например, она хорошо шила. Спрашивала Нимбу-баабай, как кроить лучше, он всегда ей помогал, давал советы.

131


Возле своего дома он посадил дерево. Никогда не сидел без дела, всегда чем-то был занят. Он заранее чувствовал, когда и кто к нему придет. И от души помогал всем хорошим людям, исполняя добрые помыслы. БАДМАЖА П О В А Д О Л С О Н ЖАМБАЛД О РЖ И Е В Н А , 1936 года, ветеран труда: Про Намжил-ламу, предка Нимажапа Ильича, рассказывали множество легенд и преданий. Вот одна из них. Однажды, когда в Гэгэтуе были большие молебны, туда приходили ламы с высокими званиями. Тогда в дацане стало происходить непонятное. Потолок постоянно портился, при входе кто-то как бы царапал его. Послали гонцов в буддийскую духовную академию и самый главный монастырь Гандан, в Ургу. Там сказали, что у них в Гэгэтуе, прямо на молебнах, появляется живое воплощение Ямантаки. И вдруг, когда зашел в дацан Намжил-лама, снова после свежего ремонта повторились эти же грозные приметы Ямантаки. На потолке, над дверью, на стенах появлялись трещины, стала сыпаться краска. Все поняли, кто перед ними. И стали почитать Намжил-ламу воплощением Ямантаки. Однажды, когда он поехал из Цагатуя в Закаменск, в дороге его постоянно преследовал коршун. Все время мешал бежать коню, наскакивал на них. И тогда Намжил-лама изловчился, схватил его и свернул шею. Через несколько дней к Намжил-ламе приехали люди и попросили его помочь шаману, который захворал. Намжил-лама пришел к нему и увидел, что у того свернута набок шея. Намжил-лама излечил его, вернул голову на место и наказал ему больше никогда не вредить своим даром другим людям. Намжил-лама был человеком от бога. Мирские заботы мало его волновали. Об этом говорит такой случай. Однажды у них потерялся хуцан, баран-самец. И когда его жена попросила отыскать его, Намжил-лама спросил, кто по полу из стада потерялся — «девочка» или «мальчик»? Старушка сказала, что «хуцан». А он не понимал, что означает это слово… Нимбу-баабай,как мы знали из рассказов взрослых, был хороший снайпер и стрелял без промаха в фашистов… Когда я была маленькой, он приходил к нам в гости. Если к нему шел человек с плохой кармой, он предпочитал лучше исчезнуть и прятался у нас, прося нас, детей, сказать, что его нет дома. А когда он просыпался после того, как плохой человек уходил, он нам говорил: «Это не грех, не беспокойся!».

132


Однажды, когда собирались дождь и град, Нимбу-баабай сказал: «Беги быстрей, принеси «дээжэ»! Это угощение для богов. Нимбу-баабай взял чашу с «дээжэ», вышел на улицу, обратился к небесам, и внезапно все прекратилось, дождь рассеялся… Нимбу-баабай был очень трудолюбивым человеком, все время что-то мастерил в своем сарае, что-то ремонтировал. Был момент по молодости лет, когда мы с мужем решили разойтись. Но Нимбу-баабай сказал мне, что нам надо сохранить семью. И вот с тех пор, с 1961 года, мы ни разу не поссорились, а жили душа в душу. Он мне сказал: « Не надо обижать парня-сироту! Не бросай его, старайся сберечь и сохранить ваше «вечное счастье». Вы будете очень счастливы вдвоем!». Нимбу-баабай мне объяснил, что есть 3 вида счастья в браке. Первое счастье в самом начале — «туруу жаргал». Среднее счастье — «дунда жаргаха». Есть третье счастье — «вечное счастье» — «хэтын жаргал». У него очень сильные молитвы, огромная сила исцеления. Однажды в детстве у меня очень сильно заболел зуб, он подул мне на больной зуб, и с тех пор до самой старости у меня зубы никогда не болели ни разу. Однажды я по молодости его спросила: « Что-то я очень плохо одета по сравнению с другими, это грех ходить невзрачно одетой?» На что мне Нимбу-лама сказал: «Доченька, это не грех. Наоборот, самые большие грешники ходят в очень дорогих нарядах, купаются в роскоши, так как они берут взятки, зарабатывают на жизнь нечестным трудом. Вот они самые большие грешники!»

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

О Ч И Р О В Ц ЫР Е Н Ц ЫБ И КЖА П О В И Ч , 1947 года, ветеран труда: Я всегда вспоминаю с огромной благодарностью Нимбу-баабай, нашего родственника. Нимбу-баабай не только лечил нас: и детей, и взрослых, но и оказывал постоянную помощь нам, студентам, которые учились в УланУдэ, других городах, независимо от степени родства. Как-то я приехал домой на Новый год. И вот, когда зимние каникулы подходили к концу, Нимбу-баабай передал, что хочет увидеть меня. Я пришел к нему домой. Он поинтересовался, какие у меня оценки, как жизнь в городе. Нимбу-баабай был такой человек, что он не любил читать длинных нотаций. На прощание подарил мне деньги, довольно внушительную для студента сумму по тем временам. Только сдержанно сказал, что самое главное для человека — быть полезным для других людей.

133


ГАРМА Е В А Ц ЫР Е Н -ХА Н ДА ХА Н ДАЖА П О В Н А , ветеран труда, 1948 года рождения: Нимбу-баабай обладал чудодейственной силой. Мы, от мала до велика, его очень уважали, любили и почитали как живого бога. Когда у меня родился сын, он лежал в колыбели и постоянно безудержно плакал. Я не знала, что делать, уже отчаялась. Побежала с ним к Нимбу-ламе. Он сказал: «Не бойся, просто у ребенка болит ушко. Надо почистить ему ушко ватной палочкой, промоченной спиртом». Я так и сделала. Нимбу-баабай сам почитал молитвы, и сын, когда мы вернулись домой, сразу успокоился, уснул и быстро выздоровел. АЮШ Е Е В А С О С О Р - БАРМА ДАМБ И Е В Н А , 1947 года рождения, ветеран труда: У меня как-то раз приехала подружка Дуся с мужем Наяном из Петропавловки. Хотели попасть на прием к Нимбу-ламбагай. У них были денежные затруднения. Всего-то у Дуси в кармане были две монеты: один рубль и три рубля. И она сильно переживала, сколько же именно дать денег Нимбу-баабай: один или три рубля? Один рубль на всякий случай дала мужу. Сама зашла первой в домик к Нимбу-баабай. Он проконсультировал ее, посмотрел, облегчил ее состояние. Сказал, что надо сделать, дал лекарства. Вторым зашел ее муж. Ему Нимбу-баабай сказал: «Наян, можешь дать один свой рубль, а если совсем невмоготу, оставьте себе эти деньги». Когда у нас мама заболела в преклонном возрасте, Нимбу-баабай нас предупредил, что она не выздоровеет, а посоветовал готовиться к худшему, смириться с потерей. И мы заранее предупрежденные им, были благодарны Нимбубаабай…

134


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

135


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

136


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

137


Х а м а г ю у м э н хо й ш о л онто й

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

— Нимажаб лама, бидэ һүүлэй жэлнүүдтэ шажанай дэлгэржэ байһые харанабди. Хүн зоной һанаа бодол һайн тала руугаа хубилжа байна. Тиигэбэшье элдэб янзын үбшэ-хабшан ехээр дэлгэрэнхэй, хүнүүдэй бэеэ хороохо ушарнууд олошоронхой, дээрмэдэлгэ дэлгэрээ. Мүнѳѳнэй сагта эдэ бүгэдын эхин дээрэ ямар нэгэн шалтагаан байһан шэнги?.. — Хэн дасангуудые һалгаагааб, хэн нүхэдѳѳ, ѳѳртѳѳл адли ямаршье зэмэгүй хүнүүдые алаа-хюдааб? Хэн хүнүүдтэ хоролходог байгааб? Хэн хараал шэрээл тараанаб, хэн атаарханаб, хэн харданаб? Манда хабаагүй, мэдэгдээ танигдаагүй хүнүүд гү, али хуули, гүрэн гү? Үгы, энэ хамаг муу ябадал ѳѳһэдһѳѳмнай гарана. Бидэ ѳѳһэдѳѳл эдэ нүгэлнүүдэй эхиндэ байнабди. Хэн нютагайхидаа хардажа, нюуса бэшэгүүдые бэшэдэг байгааб? Хэн айлай гэрнүүдые дээрмэдэдэг һэм? Ѳѳһэдымнайл танил, манай мэдэхэ хүнүүд. Теэд, саг үнгэрѳѳд, зарим юумэнүүд мартагдана. Муу юумэ хээд, гансашье ѳѳртѳѳ нүгэл абана бэшэ, харин бүхы ѳѳрынгѳѳ үри бэеые, хэдэн үе дамжажа, нүгэлэй нүхэндэ унагаанабди гэжэ хүн бүхэн ойлгохо ёһотой. Танай буян хэһэн гансаханшье үдэртнай бүхы ажабайдалыетнай хубилгаха аргатай. Нүгэл хэһэн ябадалтнай ажабайдалыетнай муу болгохо. Хүндэ мууе һанаһанай хэрэггүй. Хүнэй һанаа бодол бодос боложо тобойхо шэнжэтэй. Хүнэй ямаршье ябадал хойшолонтой. — Нимажаб лама, хүн яагаад, хайшан гээд ѳѳрыгѳѳ нүгэлһѳѳ абарха ёһотойб? — Намда ажалайнгаа, гэр бүлынгѳѳ, бэе тамирайнгаа асуудалнуудаар олон хүнүүд хандадаг. Ямар шалтагаанһаа боложо хэрэг ажални урагшагүйдэнэ гээшэб гэжэ, тэдэ хүнүүд үнэн зүрхэнһѳѳ мэдэхэеэ һанана. Бидэ ерэһэн хүнтэй хамта тэрэнэй асуудалда харюу бэдэрнэбди. Орожо ерэһэн хүнтэй хѳѳрэлдэһѳѳр, тэрэнэй урагшагүйдэһэн ябадалай шалтагые хоюулан суг олонобди. Байдалайнь саашадаа ямараар хубилхые үзэнэбди. Ажамидарал, ажабайдалыень зүб зам руу шэглүүлхэ аргануудые бэдэрнэбди. Хамаг хѳѳрэлдѳѳнүүдэй, ябуулгануудай удаа ѳѳрынгѳѳ буруу ябадалые хүн ойлгодог. Бүхы алдуунуудайнгаа эзэниинь би ѳѳрѳѳб гэжэ ойлгобол, тэрэ хүн һайн тээшээ хубилалтануудай харгын эхиндэ байна гээшэ. Нэгэтэ намда нэгэ наһатай эхэнэр ерээд, ехэ омогорхолтойгоор иигэжэ хэлэбэ: «Би 10 000 дахин «Ом маа нии бад ме хум», — гэжэ уншааб». Тэрэ эхэнэр энэ

1980 гаран онуудта Нимажап Илюхинов Нимажап Илюхинов, 1980-е гг.

138


уншалгаараа үхибүүдэйнгээ хамаг харгыень нээгээб гэжэ һанаа. Ганса маани уншахаар бэшэ ха юм. Үхибүүдээ амитан бүгэдые хайрлажа һургаха, ѳѳһэдынгѳѳ ажабайдалые ѳѳрынгѳѳ гараар байгуулжа шадаха аргатай хүн болгохо ёһотойбди.

ногооной багша

— Нимажаб лама, бага наһандатнай эгээл ехээр хадуугдаһан ямар ушарнуудые һананат? — Сагаатай голойнгоо эрье дээрэ үнгэрһэн бага балшар наһамни эгээл ехээр һанагдадаг. Тэрэ үедэ Сагаатаймнай Зэдэ руугаа нилээд лэ ехээр уһаяа бүлэжэ байдаг бэлэй. Бидэ үхибүүд тэндээ бүхэли үдэрѳѳр уһанда ородог, загаһа хахуулидадаг байгаабди. Сагаатайһаа гадна Атаман-Нуур тосхоной үхибүүдэй дуратай газар һэн. Минии абын байха үеын Сагаатай нютаг мүнѳѳ ондоо болоо. Нютагнай гушадүшэн жэлэй саана тад ондоо байгаа гэжэ мүнѳѳнэй үхибүүд мэдэнэшьегүй.

ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

— Сагаатай голой шэргэһэн ушар мүнѳѳнэй байгаалиин муудаһые гэршэлнэ. Юундэ гол шэргээб? Голой уһые яагаад һѳѳргэнь бии болгохоб? — Минии аба, абымни нүхэд, нютагайхид ѳѳрынгѳѳ түрэл нютагта ехэ дуратай байгаа. Мүнѳѳ манай нютагтай ушараад байһан байдалые тэдэ зон хараа һаа, лаб лэ маанарые магтахагүйл һэн даа. Би эрдэмтэдые, байгаали шэнжэлэгшэдые, нютагайнгаа хүн зониие суглуулжа, Сагаатай голоо, Атаман-Нуураа яажа бусаажа, һэргээжэ болохоб гэһэн хѳѳрэлдѳѳ үүсхэхэ һанаатайб. Энэмнай эхэ байгаалидаа эзэн бусаар хандалгаһаа, ой модо хэмһээ ехээр отолһонһоо хойшолонтой гэжэ мэдээжэ. Буряад зон урда сагһаа хойшо оршон тойронхи байгаалидаа ехэ гамтайгаар хандажа һургадаг байгаа. — Абатнай таниие ямараар хүмүүжүүлдэг һэм? Хамаг хүн зон абыетнай Нимбуу баабай гэжэ юундэ нэрлэгшэ һэм? — Би бага байхадаа юундэ бүхы хүнүүд абыемни Нимбуу баабай гэнэб гэжэ ехээр гайхагша, сухалдагша һэм. Абыемни ехээр хүндэлһэндѳѳ, ухаан бодолыень сэгнэһэндээ хүн зон тиигэжэ нэрлэдэг байгаа гэжэ би хожомынь лэ ойлгоо һэм. — Абынтнай үхибүүдтэ ехэ дуратай байһые нютагайхидтнай хѳѳрэдэг. Үбгэнэй ходол хүүгэдые баярлуулжа байһан ушарнууд тэдэнэй сэдьхэлдэ үлэнхэй. Тиихэ мүртѳѳ эсэгэ мэтэ хатуу, шэрүүн байһыень тэмдэглэнэ. Үхибүүдтэ һай һанажал тиигэдэг байгаа ёһотой.

139


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

— Олон үхибүүдэй эсэгэнэр дайнһаа бусаагүй гэжэ абамни ойлгодог байгаа бэзэ. Манай арад зондо үхибүүд болон наһатайшуулда ехэ нангинаар хандадаг ёһо гурим бии ха юм. Долоотой болоходомни абамни: «Хүбүүмни, томо болобош. Һургуулида һуража эхилхэшни. Томо хүн шэнги байха ёһотойш», — гэжэ хэлэбэ. Би абынгаа эдэ үгэнүүдтэ ехээр баярлаад, бүдүүн зонтой, эрэшүүлтэй уулзахадаа, сасуутан мэтэ гарһаань мэндэшэлсэдэг болоо һэм. Мүнѳѳ тэрэ ушар һанахадам энеэдэтэй байна. Һургуулида ябажа эхилээ хадаа хүн нарай байдалһаа гаража, эрдэм шудалха ёһотой, үхибүүдээр байжа һураха, хүн зониие хүндэлхэ, багшынгаа үгэ дуулаха. Энэ минии абын талаһаа һургаал байгаа бшуу. — Хүниие хүндэлхэ, нүгэл хэхэһээ айха, хүндэ мууе хүргэхэгүй гэжэ оролдохо, хүнэй үри бэе баһахагүй — эдэ бүгэдэ буряад зоной урданһаа нааша маанартаа дамжуулһан заншалнууд бэзэ. — Тон зүб, минии аба бүхы наһаараа эдэ ёһо гуримуудаа алдаагүй юм. Юундэ абынгаа нэрэ дээрэ бэшэ хүмши гэжэ зарим зон намһаа асуудаг. Абамни намайгаа далдалжа, эжымни нэрэдэ оруулаад, ѳѳрынгѳѳ нэрэ хэзээдэшье дурсуулха дурагүй байһан юм. Ѳѳрѳѳ лама хүн байһанһаа, тэрэ үеын засагта найдалгүй гэжэ тоолодог бэлэй. Совет засагай үедэ ангиин дайсадай үхибүүдэй ажабайдал хүндэ хүшэр байгаа. Дүтынгѳѳ гү, али бусад танил талануудайнгаа харгыень хаахаб гэжэ айдаг һэн. Ѳѳрынгѳѳ ябадалаар, үгѳѳрѳѳ, ажабайдалаараа хүндэ тодхортой байхаяа түбэгшѳѳдэг һэн. Буддын шажанай һургаалаар хүндэ туһатай ябаха гэжэ залууһаа оролдодог бэлэй. Нэгэтэ аба намда иимэ ушар хѳѳрѳѳ юм. Хардалган, хамалганай үедэ ламанарые суглуулаад, сэрэгшэд хото руу тэдэниие туужа ябаа. Тэдэ ламанарай дунда ябаһан минии аба сэрэгшэдэй дунда нэгэ танил хүниие харажархиба ха. Тэрэнь баһал эсэгыемни таняа юм бэзэ. Гэнтэ тэрэ хүн абыемни тэрэ зон сооһоо гаргаха гэбэ. Тиихэдэнь хамта ябаһан ламанарынь абыемни бэеэрээ халхалаа бэлэй. Тэрэ сэрэгшэн абыемни түлхижэ гаргаад, шэхэндэнь: «Тэрьедэ!», — гээд түлхижэрхёо юм. Иигэжэ тэрэ хүн абыемни абараа бэлэй. Тэрэ ѳѳрыгѳѳ хайрлангүй абарһан хүнѳѳ абамни бүхы наһаараа һайнаар һанажа, дурсажа ябагша бэлэй.

Нимажап Илюхинов эжытэеэ

Нимажап Илюхинов с мамой

140


— Абатнай Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадаа. Тэрэнэй дайнай үеын жэлнүүд тухай багаар мэдэнэбди. — Аба дайнһаа ехээр шархатаад бусаа юм. Абынгаа шархануудые ехэ айнгяар, сошонгёор харагша һэм. Нэгэ һомо зүрхэнэйнь хажууда торожо үлэһэн аад, һүниндѳѳ оройдоошье унтуулдаггүй байгаа. Абамни шархатаһаншье һаа, ехэ номгон, сагаан һанаатай хүн һэн. Хүнэй ами наһанһаа сэнтэй юумэн үгы гэжэ ехэ тодоор ойлгогшо һэн. Дайнай урда, хардагшадһаа тэрьедэжэ байха үедѳѳ, дархалжа амидарагша байһан юм. Уран гарайнгаа арга шадабаряар, хүсѳѳр ѳѳрыгѳѳ тэжээдэг байгаа. Дайнай эхилээд байхада абадамни нютагайнь Чойжинима нүхэрынь: «Шинии амиды үлэһыешни сагдаанар мэдэбэ», — гэжэ дуулгаһан байгаа. Тэрэ мэдээсэл абаад, Загарайн военкомат ошожо, тэндэһээ дайнда мордоо. Ленинградай фронтдо дайлалдаа, тэндээ хүреэлэлгэдэ ороо, Ленинград хотые сүлѳѳлэлгэдэ хабадаа. Эхэ ороноо ёһотойл эрэ хүн eһоор хамгаалаа… Ѳѳрѳѳ дайнда ябаһан тухайгаа бага сага хѳѳрэхэһѳѳ бэшэ тиимэ ехээр дэлгэрдэггүй юм һэн.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

— Абатнай мэндэ амар гэртээ бусажа ерээ. Тиимэ аймшагтай, хүндэ хүшэр дайнһаа бусаха гээшэ баһа нэгэ ехэ талаан ха юм даа. — Эсэгэмни дайнай үе тухай хѳѳрэхэдѳѳ: «Һара бүхэндэ манай рота руу шэнэ хүнүүдые асардаг байгаа. Һара болоод лэ ротоһоомнай 2–3 хүн үлэгшэ бэлэй. Хэдэ дахин гансаараашье үлэхэ ушар байгаа. Ходол амиды үлэхэдэмни намайе наадалдагшье болоо бэлэй. Байлдаанай урда манда архи, тамхи, эдеэ заатагүй тараажа үгэдэг бэлэй. Би архи уудаггүй байгааб. Сэрэгшэдэйнгээ эдеэ хоолтойгоо архи уужа байхые хараад, тэрэ архииень уудаһамни ехээр хүрѳѳ. Тиихэдэнь би бэлэхэнээр архида орошохоб гэжэ тухайлаад, балгашье уугаагүй һэм. Нэгэтэ ой соо тогтоод, ротоороо амаржа байхадань, нэгэ сэрэгшэн түгсүүл дээрэ һууһан абыемни нюрга руунь түлхижэ унагаажархёо юм ха. Абын, сухалдаад, бодожо нэгэшье алхам хээгүй байтар, хажуудань, тэрэ түлхиһэн, үнэн дээрээ амииень абарһан сэрэгшэнэй бэеыень хахадлан, үхэр бугай һомо тэһэршэбэ. Абамни тэрэ һомын жэжэ түгдэрхэйнүүдһээ шархатаад лэ, амиды үлѳѳ. Шарханиинь ехэ хүндэ байгаа. Тиигэжэ, шархатаһаншье

1970 гаран онуудта Нимажап Илюхинов Нимажап Илюхинов с сестрой, 1970-е гг.

141


һаа амиды мэндэ Сагаатайгаа бусажа ерээ. Минии һанахада, абамни ганса ѳѳрынгѳѳ һайгаар, ѳѳрынгѳѳ зориг шадалаар энэ ехэ дайнһаа бусажа ерээ бэшэ, харин энэ ушарта бурхан хараа, туһалаа, талан хайрлаа гэбэл алдуу үгы гэжэ һананаб. ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

— Абынтнай тандаа заажа үгэһэн һургаалнуудай ямарынь эгээл шухала байгаа гэжэ һананабта? — Хүн ехэ харюусалгатай байхай ёһотой гэжэ абамни ходо тэмдэглэгшэ һэн. Би һургуулиин байхадаа гэртээ нэгэ бишыхан сагдуул асараад, үхибүүдтэй наадажа тархяа эрьеэд, тэрээн тухайгаа мартажархёо бэлэйб. Үдэшэлэн гэртээ ерэхэдэмни, абамни сухалтайгаар иигэжэ хэлээ: «Хүбүүмни, хүн хэрэг ябуулхын тула харюусалгатай байха ёһотой. Ямар нэгэн ажал хэхэ гэжэ шиидэбэл, ѳѳрынгѳѳ ухаан бодолые, хүсэ шадалые багсааха хэрэгтэй. Эхилһэн хэрэгээ заатагүй дүүргэхэ юм». Би тэрэ модоёо, хожомдожошье һаань, һуулгааб. Хосорхын туйлда хүрэһэн тэрээхэн сагдуулни арайхан гэжэл амидыраа. Минии хараса доро, уһалжа найжалһанайм ашаар тэрэмни томо модон боложо ургаа бэлэй. Хүнэйшни ажабайдалда баһал тиимэ ха юм. Хүн ѳѳрынгѳѳ хэрэг, ябадалһаа эхилээд, һанаан бодол хүрэтэрѳѳ харюусалгатай байха ёһотой. Минии абын һургаал мүнѳѳшье болотор намда туһалжа байдаг. Би бурхан мэтэ аба эжытэй байһандаа, ѳѳрыгѳѳ буянтай хүнби гэжэ һанадагби. Эжымни малай эмшэн байгаа. Наһатай боложо ажалаа орхёод гэртээ һуухадань, нютагаймнай малай залуу эмшэд эжыһээ зүбшэл, заабари асуужа ерэжэ байдаг һэн. Үхэрэй тээрээд үхэхѳѳ байхада, эжы гүзээ руунь соо хадхажа, доторойнь хии агаар гаргажа абарагша бэлэй. Аба эжын буянгаар лэ би энэ дэлхэй дээрэ ажаһууна ха юмбиб даа. Ноябрь hарада КС К-гай З М М К-гай байшан соо hургуулиин ухибуудэй хоорондо суута лама, эмшэ Нимбу Сосорович Сосоровой 100-жэлэй ойдо зорюулагдаhан боксоор мурысөө Р С Д Ю С Ш О Р, «Дхарма» дасангай хутэлбэри үнгэргөө. Мүрысөөн Нимбу-ламада зорюулагдаа. Энэнь тон зүб. Нимбу-лама архи, тамхи ехэ хоридог байhан. Бурханhаа үгтэhэн бэе, ами наhаяа хүнэй hайн байдалай түлөө гамнадаггүй hэн. Нимбу-лама бухы наhаараа хун зондо туhалжа ябадаг бэлэй. Тиимэhээ лама хүнэй жэшээгээр, ажабайдалдаа хандасаарнь бухы амидаралаа зохеон ажаhуухыетнай, ябахыетнай бидэ хүcэнэбди. Урдаа табиhан зорилгодоо хүрэхын тула сагаа дэмы бү үнгэргэгты. Бурхантай, буянтай ябахыетнай хүcэнэбди.

142


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

143


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

144


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Улаан-Үдэ хотын. Барилгашадай проспект. Дасан Дацан на проспекте Строителей. Улан-Удэ

145


С о л ь зе м л и

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

146

«Солью земли» называют издавна лучших сыновей своего народа, всю свою жизнь отдавших бескорыстному служению своей родине. Удивительный дар пророчества, возвращения духовного и материального благополучия бурятского народа продолжается в подвижнической деятельности сына Нимбу-баабай, одного из просветителей бурятского народа, мецената, руководителя Улан-Удэнской религиозной буддийской общины «Дхарма» Нимажапа Ильича Илюхинова. По семейной традиции, Нимажап Ильич сдержан, немногословен. Никогда не распространяется о себе, не любит рассказывать о заслугах и званиях. И только после довольно продолжительного знакомства кое-что удалось узнать о вкладе, внесенном Нимажапом Ильичом в общественно полезные проекты нашей Республики. Нимажап Ильич стал одним из титульных спонсоров и учредителей I Республиканского конкурса «Лучший учитель физической культуры Республики Бурятия-2010», инициаторов создания будущего фонда детского спорта Республики. Благодаря доброй воле Нимажапа Ильича и его сподвижников, детский, юношеский спорт Бурятии получает новый импульс. Нимажап Ильич учредил замечательные призы лучшим сельским педагогам, призерам конкурса «Лучший учитель физической культуры Республики Бурятия-2010», особо отметив преподавателя физической культуры из своей «альма матер» — Бурятского национального лицея-интерната № 1 Гармажапа Эрдынеева. Проводятся соревнования по боксу — любимому виду спорта Нимажапа Ильича и его отца Нимбу Сосоровича Сосорова, воспитывавшего подрастающее поколение всегда только на собственном примере — соблюдения кодекса Чести и Долга, приверженности здоровому образу жизни», — сказал нам в беседе директор Р С ДЮ С Ш О Р, один из известных тренеров по боксу Республики Цырен Цындыжапов. Нынче, по инициативе земляков Нимбу-ламы и при поддержке Нимажапа Ильича, в осенние школьные каникулы прошел республиканский турнир по боксу среди юношей в КС К З ММК , посвященный столетнему юбилею бурятского йогина, целителя. А в Сартул-Гэгэтуйском дацане, по соседству с Цагатуем, на памятной гранитной стеле каждый паломник может найти имя Нимбу-ламы Сосорова, одного из самых заметных буддийских лам южной Бурят-Монголии.


Д О БР О Е И МЯ О Т Ц А Призывно звенят колокольчики в величественном буддийском храме Улан-Удэнской местной религиозной общины «Дхарма» на проспекте Строителей. Мимо, шурша шинами, мчатся машины. Пролетают трамваи, громко звеня пронзительными трелями. Спешат по своим делам прохожие. И, кажется, в круговерти повседневных забот и хлопот мы так часто забываем о своих истоках, о вечном, высоком и добром. Но ведь благодаря этим высоким материям мы были и остаемся людьми… Мы беседуем с Нимажапом Илюхиновым о Нимбу-баабай, о его отце, духовном завещании, оставленном им ясным летним днем, под шум строительного крана, отбойных молотков. Стараниями прихожан и самого Нимажапа Ильича храм реставрируется, капитально обновляется и вскоре засияет редкостной красой — изящными фигурами львов на высоком крыльце, великолепными интерьерами, искусно выполненными лучшими художниками, скульпторами Бурятии. Это интервью-размышление Нимажапа-ламы, сжатая квинтэссенция нескольких многочасовых бесед, встреч среди его напряженного рабочего графика. Он, как и отец Нимбу-баабай, не выносит самолюбования, самовосхваления, лести. Лишен тщеславия в том виде, в котором оно часто предстает перед нами, чего греха таить, сейчас. И так трудно, почти невозможно заставить его говорить о себе, о своих достижениях… — Нимажап-лама, можно часто услышать о возрождении духовности. Эти позитивные изменения в духовной жизни есть. Но все же не могут не тревожить некоторые явления: преступность, болезни, суицид… Некая духовная «пропасть», образовавшаяся в двадцатом веке, все же дает о себе знать? — Кто, думаете, рушил храмы, предавал, доносил, лишал жизни себе подобных людей? Кто делал подлости? Кто распространял клевету, злобу, зависть? Какие-то неизвестные чужие люди, режимы и государства? Нет, это делали люди! Реально существующие люди… Кто писал доносы на своих же земляков? Кто мародерничал и грабил покинутые не по

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Нимажап Илюхинов сурбалжалагшын асуудалда харюусана, 2011 он

Нимажап Илюхинов во время телеинтервью, 2011 г.

147


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

доброй воле дома? Зачастую, это были, к сожалению, как раз «свои». Время лечит раны. Все забывается. Но каждому человеку надо помнить о том, что делая плохие поступки, он ухудшает свою же карму. Карму детей, внуков и правнуков. И даже один день, в котором вы совершили благое дело, может повернуть Вашу жизнь. И так же может все повернуться вспять плохой стороной, если вы допустили минутную слабость, сделали зло другому или только подумали плохо о ком-то. Мысли материальны. И обязательно бумерангом возвращаются к вам. — Нимажап-лама, это знают все. Но как нужно работать над собой, своей душой, чтобы не нарушать этого? — Ко мне приходят люди, с внутренним стремлением к покаянию, с желанием разобраться, в чем же причина их неурядиц с семьей, работой, карьерой. Наконец, со здоровьем и физическим и материальным благополучием. Мы вместе анализируем причины произошедшего. И я вижу, в чем именно истоки неудач, болезней. Как развернутся события дальше. Что нужно предпринять, чтобы выйти из ситуации достойно. Потом, после совместных бесед, духовной работы над самим собой многие прихожане нашего храма говорят, что осознали неправильность своих поступков. Если человек осознает, что источник его неудач в нем самом, в его невежестве, он уже встал на путь просветления. Одна пожилая женщина пришла и рассказала, что очень гордится тем, что прочитала 10 тысяч раз «Ом мани бадме хум». И она считала, что «открыла дорогу» своим детям. Но дело не только в обязательном чтении молитв. Дело в том, что надо научить детей состраданию, деятельному участию в мирских делах, в собственной жизни. — Нимажап Ильич, какие самые яркие воспоминания, впечатления от общения с Вашим отцом Нимбу-баабай остались у Вас в памяти? — Самые ранние воспоминания — это, конечно, мое детство, прошедшее в благодатной долине речки Цагатуй. К сожалению, нынешнее село лишь отдаленно напоминает тот Цагатуй, в котором родились мой отец и я. Когда-то река была полноводной, стремительно несла свои чистые воды к Джиде. Я еще застал времена, когда мы, дети, купались, ловили рыбу в чистой речке, прямо посреди села! Еще одним излюбленным местом детворы было озеро Атаман-Нуур. Теперь же дети нынешнего Цагатуя и не знают, что так именно и было, каких-то тридцать-сорок лет назад.

148


— Да, Нимажап Ильич, пересохшее русло реки — это своего рода экологическое бедствие. А почему так получилось? Чтото можно еще предпринять? — Мой отец, все его ровесники-односельчане очень любили свою землю, свое родное «тоонто». И, конечно, не похвалили бы нас, современников, что такое произошло прямо на наших глазах. У меня есть мечта — собрать ученых, экологов, гидрологов вместе с жителями села и провести экологическую экспертизу, «мозговой штурм», чтоб все-таки наметить план возрождения малой реки Цагатуй, озера АтаманНуур. Вероятно, сказываются отрицательные последствия насилия над природой — вырубки лесов, отсутствия грамотной системы ирригации и мелиорации. А ведь как раз этнофилософия бурятского народа предполагает бережное отношение к хрупкой природе своего края, ответственности за свои поступки перед будущими поколениями.

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

— А как прививал вам это чувство Ваш отец? Известно еще, что и в Цагатуе, и в окрестных улусах, аймаках его все — от мала до велика — почтительно тоже называли тоже отцом «Нимбу-баабай»? — Да, меня с детства несколько возмущало, почему моего папу все, включая чужих, совсем незнакомых людей, приезжавших к нему, называют «баабай» — отец… Только теперь я понимаю, что они ценили мудрость отца, его пророческий и целительский дар. — Односельчане говорят, что Нимбу-баабай очень любил всех детей села, старался радовать и баловать, чем мог. И относился к ним в тоже время строго, требовательно, как настоящий отец, желающий добра своим детям… — Да, наверное, он понимал, что многие их отцы погибли на фронте, не вернувшись с войны. Да и вообще в народных традициях бурят — любовь и забота о детях, о стариках… Я помню, как только мне исполнилось 7 лет, отец мне сказал: «Вот ты и вырос, скоро пойдешь учиться. Ты уже большой! И должен себя вести достойно, как взрослый!». Я обрадовался этим словам отца, стал важно подавать руку взрослым мужчинам и здороваться с ними, как равный. Сейчас смешно вспоминать, но это был большой нравственный урок со стороны отца. Если ты уже идешь в школу, должен забыть по детские шалости, а стремиться к знаниям, должен жить в коллективе, уважать окружающих, слушаться учителей.

149


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

— Тут скорее всего дело в исконном кодексе поведения бурятского народа — взаимоуважении, боязни совершить грех, стремлении не обидеть человека, не обидеть его детей. — Да, этот неписаный кодекс свято соблюдался отцом. Меня спрашивают, почему у меня другие отчество и фамилия — не отцовские. Да потому, что отец сам записал меня на материнскую фамилию и строго-настрого наказал никогда не упоминать его фамилию. Ведь на нем была печать «неблагонадежного» элемента. Это, наверное, был благородный шаг с его стороны — не «портить» анкету детям, ведь раньше надо было указывать, есть ли среди родственников осужденные, репрессированные люди, «пораженные в правах». Отец не хотел причинять ни малейшего неудобства окружающим, будь то родные или приемные дети, будь то даже совершенно чужие люди. Всегда он думал о том, как его шаги, поступки, слова и дела отразятся на судьбе окружающих людей. Так он соблюдал заповеди буддизма, услышанные и понятые им еще в молодости. И о многом говорит один случай, который пересказывал отец не один раз мне в детстве. Во времена начала репрессии их как-то вели шеренгой в город, в Н К В Д . Вдруг в одном из охранников он узнал своего односельчанина. Но виду вначале не подал. Тот тоже его признал. И вдруг, как бы нечаянно стал моего отца выталкивать из строя. Люди вокруг, не поняв, еще теснее окружили отца, сомкнув кольцо. А тот его толкает и толкает. И вдруг отец слышит его шепот: «Ты что, не понимаешь что ли? Как будет момент, беги!» Так его спас односельчанин, рискуя собой, ведь его тоже ждала неминуемая кара за то, что допустил побег из строя. И всю жизнь благодарил того односельчанина, что тот не струсил, не смалодушничал, а помог ему, рискуя собой. — Еще одна из страниц биографии Нимбу-баабай — фронтовая. Но о ней, к сожалению, известно так мало. — Да, отец пришел с фронта весь израненный.Я с детства помню, как с любопытством, затаенным страхом, но в то же время с гордостью рассматривал его шрамы. А один осколок, не дававший ему покоя ночами, был у него прямо возле сердца, застряв в мышечной ткани. Но несмотря на это, отец всегда был доброжелательным, чутким человеком. Понастоящему любил жизнь во всех ее проявлениях… Перед войной отец работал в разных местах, зарабатывая на пропитание плотницким ремеслом. Слава богу, что был у него еще и такой талант.

150


Он рассказывал, что именно 22 июня 1941 года сам пришел в райвоенкомат, даже еще толком не зная, что уже началась война. Не зная, что предстоит пройти ему через адское пекло. Почти сразу Нимбу-баабай попал на Ленинградский фронт. Участвовал в обороне Ленинграда, снятии блокады города на Неве. Прошел войну на передовой почти три года. Не отсиживался за чьими-то спинами. Отец выполнил долг перед Родиной. И никогда в жизни публично не кичился своими заслугами и наградами…

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

— А как все-таки Вашему отцу удалось выжить под ураганным огнем, в тяжелейших условиях, когда гитлеровцы наступали? — Знаете, прошло столько лет, наверное, можно рассказать о некоторых сторонах фронтового быта, о которых скупо успел рассказать отец. Дело в том, что каждый день на передовой давали, особенно часто перед наступлением, наркомовские «сто грамм» и пайку табака. Еще давали продовольственные карточки воинского довольствия. И вот иногда некоторые безрассудные бойцы под влиянием спиртного, чего греха таить, гибли по недоразумению. А Нимбу-баабай абсолютно не пил, не курил. Старался быть расчетливым во время боевых рейдов, зорко наблюдать за противником, за товарищами. Быть аккуратным, не оставлять, где попало, следов. И, конечно, выручали еще смекалка, точность руки, выдержка, самообладание. Но все же в него попали осколки разорвавшегося снаряда. Его вдруг неожиданно, ударом сзади, свалил на землю оказавшийся рядом боец. Отец говорил, что опешил и хотел на него рассердиться. Обернулся, вдруг — взрыв! А толкнувший его товарищ уже лежит мертвый, только половина туловища торчит… Да, вот так еще раз спасли его добрые люди. И всей своей жизнью мой отец отплачивал за добро добром людям со светлой, чистой душой. Но после того боя, где он был ранен, в апреле 1944 года, ему предложили «комиссоваться» и ехать в тыл. Учитывая тяжесть полученных ранений, многочисленные контузии, его быстро отправили домой. И вот так он вернулся в Цагатуй после долгих лет разлуки с родиной. Вернулся, как говорят, на «белом коне», с боевыми орденами и медалями. А еще один орден Красной Звезды нашел его уже после войны. — А главный урок, который Вам преподал отец? — Самое главное, о чем говорил отец — это умение и готовность взять ответственность на себя за свои поступки.

151


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Однажды, помню, принес я домой саженец дерева с пришкольного участка. Учился в младших классах, заигрался до позднего вечера и забыл про саженец. Отец, когда я пришел домой, рассердился на меня, дал выволочку и сказал: «Хубуун, не можешь или не хочешь нести ответственность — не бери ничего на себя. А если взял на свои плечи — неси до конца! Думай, прежде чем что-либо сделать!». Я посадил саженец. Он еле выжил. Я ухаживал за ним, поливал. Со временем маленький прутик разросся и превратился в дерево… «Вот так и в жизни. За все надо нести ответственность. Вплоть до своих поступков. До своих мыслей», — говорил Нимбу-баабай. И это главный урок, вынесенный мной из общения с отцом. Родителей, говорят, не выбирают. Я рад, что у меня были замечательные, любящие родители. Мама была прекрасным ветеринаром. По поверьям, у бурят считалось, что ветеринар уважаем так же, как эмчи-лама. Ветеринарный доктор — человек, обладающий даром целительства животных. Человек может пожаловаться, что у него болит, а животное не может. Я помню, как молодые ветеринарные врачи приходили к маме днем и ночью, спрашивали совета, как вылечить заболевший колхозный и домашний скот. Еще она была тоже хорошим костоправом — «баряаша». После того, как отца не стало, мама помогала людям, лечила их. Всегда говорила, что мы, дети Нимбу-баабай, мои братья и сестры — Роза, Татьяна, Лена, Валерий, должны помнить наказ отца — помогать людям.

Ж и т ь и п ос т у п ат ь п о сов е с т и Мы беседуем с Нимажапом Ильичом о пережитом спустя много лет после этих событий: о времени, о духовном завещании отца Нимбу-баабай. И словно оживают картины тех далеких непростых лет. Гонений на веру, репрессий, предательств, попраний самого святого. И все же и тогда были люди, сохранившие вечное, мудрое, светлое. Во имя чего жил и творил Нимбу-баабай, чей нравственный, человеческий подвиг вдохновляет и нас в нынешний век интернета и высоких скоростей…

152


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

153


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

154


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

Нимажап Ильич Илюхинов боксоор эдиршүүлэй дунда үнгэргэгдэhэн ойн баярай мүрысѳѳндэ илагшадтай, турнирай хүндэтэ айлшадтай, гэр бүлынхидтэеэ Улаан-Үдын «Дружба» гэжэ КСК-гай ордон соо. Ноябрь 2011 он Нимажап Ильич Илюхинов с победителями юбилейного юношеского турнира по боксу, почетными гостями турнира, членами семьи. Улан-Удэ, КСК «Дружба». Ноябрь 2011 г.

155


ГАРШАГ / С о д е р ж а ние

ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

156

Оршол / вступление..................................................... В круге Сансары Сансарын хүрдэ................................ Тоонто нютаг Зэдэмнай............................................... Сосорой Нимбуугай хубараг болоһон тухай................ Сартуул-Гэгээтын дасан............................................... Зэдэ — буряад-монгол угсаатанай үлгы нютаг............ Нимбуу ламын нэгэдэхи түрэлгэ................................. Элинсэг хулинсагай ёhо заншалаар............................. Мүнхэ зулын гэрэл....................................................... Содномпил атаман тухай домог.................................. Намжил лама тухай домог........................................... Хоргодолго.................................................................... Ногооной багша........................................................... Нимбуу баабай — Зэдын аймагай ехэ лама................. Нимбуу ламын хабар.................................................... Буянта сэдьхэлэй ябадал.............................................. Мүнөөнэй Сагаатай...................................................... Үдэр мэтэ наhан............................................................ Нимбуу Баабай — амиды Ямандага бурхан................. Нимбуу баабай — холын одоной гэрэл........................ Биография Нимбу-баабая............................................

6 10 20 22 24 25 26 27 28 32 33 35 36 37 38 41 44 46 48 50 52


ГАРШАГ / С о д е р ж а ние

Легенда о Содномпиле-атамане.................................. Цагатуй — белая долина............................................... Вечный свет «мунхэ зула»............................................ Истоки. Детство Нимбу-баабай................................... Нимбу-баабай — земной Ямантака.............................. Нимбу поступает в хувараки. Постижение Истины.... Сартул-Гэгэтуйский дацан —  духовная обитель Нимбу-баабай................................. По традициям предков................................................ Второе рождение Нимбу-баабая. Побег...................... Глухие годы. Трава забвения....................................... Нимбу-баабай — всадник на белом коне..................... Нимбу-баабай — лама Джидинской долины............... Обретение домашнего очага. Связь с Космосом......... Духовное наследие Цагатуя. Соль земли..................... Жизнь, как день............................................................ Нимбу-баабай: память народа жива Воспоминания.............................................................. Хамаг юумэн хойшолонтой......................................... Соль земли.................................................................... Доброе имя отца...........................................................

58 60 56 61 67 68

ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

71 74 76 79 81 85 90 96 97 118 138 146 147

157


ногооной багша нимбу у ламын наһанай зам

Т у у ж а з ох еохо а ж а л ү үc х э н яб у улh а н Н . И .   И люх ин о в та , Н .С .   Со со р о в о й б үлэ д э, Зэ д ын а йм а га й х э д э н э м х и з у р га а н у уд та , а йм а га йнь з а х ир га а н д а , С а р т у ул - Г э г ээ т ын д ас а н д а , Рес п у б лик ын Н а ц и о н а ль н а а рх ив та , РСДЮСШОР - о й д и р ек т о р Ц .   Ц ын д ы ж а п о в та , Е .   Чими т о в а д а б о л о н б у с а д та з ох ёо н н а йр у ул а г ш а д н о м х э б лэх э х үд э лмэ р и д э х у б и та я а о р у улh а н а йнь т үл ө ө c э д ьх э лэ й б а яр х ү р г э нэ

158


ногооной багша ПУ ТЬ НИМБУ ЛАМЫ

А в т о р с к ий ко л лек т ив б л а г о д а р и т з а со д ей с т в ие в из д а нии э т о й к ниг и Ним а ж а п а-л а м у И люх ин о в а , а д мини с т рац ию Д ж и д ин с ко г о ра й о н а , Д ж и д ин с к у ю н а р о д н у ю к а р т инн у ю га лер ею ра й о н а , C а р т ул - Г э г э т у й с к ий д а ц а н, Н а ц и о н а ль ный а рх ив Рес п у б лик и Б у р я т и я, з ем л яко в Нимб у - б а а б а й, д ир ек т о ра РСДЮСШОР Ц ыр ен а Ц ын д ы ж ап о в а , Ев г ению Чими т о в у

159


ногооной багша. н и м б у у л а м ы н н а һ а н а й з а м / П У Т Ь НИМБУ -ЛАМЫ уран аргаар найруулагдаhан баримтата туужа / документально-публицистическая повесть

найруулан зохёогшо / автор текста на русском языке ДОРА Х А М А ГА НОВА буряад хэлэн дээрэ найруулагшань / автор текста на бурятском языке Б а и р Ж и гж и т ов редактор / фото А р к ад и й З ар у б и н эрдэмэй талаар дэмжэгшэ / научный консультант В е ра Л ы кс о кова зохёохы найруулга хэлсэбэ / литературный консультант Н и кола й Ш аба е в монгол бэшэг / монгольское письмо жаргал бадагаров / галз у у д б . жаргал буряад хэлэн дэрэ оршуулга ба хиналта / редактор текста на бурятском языке Д аша - Р абдан Д амба е в загбар бэлэдхэһэн / оформление, верстка, печать « б у р я ад - монгол ном » х э бл э л

Энэ номые Сосорой Нимбуугай түрэһэн хүбүүн, нютагай шажанай эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Нимажап Ильич Илюхинов абынгаа 100 наһанай ойдо зорюулжа, ном хэблэхэ ажалые эрхилэн бэелүүлһэн байна

Издание книги состоялось благодаря руководителю Улан-Удэнской местной религиозной организации «Дхарма» Нимажапу Ильичу Илюхинову (сыну Нимбу Сосоровича Сосорова), посвятившего это издание 100-летию своего отца

«Агаар Медиа» хэблэл, Улаан-Yдэ хото, 2012 PrintLeto (Москва хото) хэблэбэ

Издательство «Агаар Медиа», Улан-Удэ, 2012 Изготовлено в PrintLeto (Москва)


НОГООНОЙ БАГША НИМБУ У ЛАМЫН НАҺАНАЙ ЗАМ / ПУТЬ НИМБУ-ЛАМЫ

НОГООНОЙ Б А Г Ш А

НИМБУУ ЛАМЫН Н А Һ А Н А Й   З А М П У Т Ь Н И М Б У-Л А М Ы AGAAR MEDIA

Nogonoi Bagsha: the way of Nimbu-lama  

Documental local story about one buryat-mongolian buddhist monk in soviet Buryad-Mongolia. Editorial design with many photos and vintage art...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you