Page 1

Paw e ł S ł o ta


P a w e ł S ł o ta P r z e s t r z e n i e u j aw n i o n e Spaces disclosed

Wa r s z awa / wA R S AW g r u dz i e ń 2 016 - s t yc z e ń 2 017 D e c e m b e r 2 0 1 6 - J a n u ar y 2 0 1 7


Katalog wystawy Pawła Słoty w Galerii STALOWA w Warszawie, grudzień 2016 - styczeń 2017 Paweł Słota ’s exhibition catalogue issued by STALOWA Art Gallery in Warsaw, December 2016 - January 2017 Galeria STALOWA / STALOWA Art Gallery Stalowa 26, 03-426 Warszawa www.stalowa.art.pl www.sklep.stalowa.art.pl www.aukcje.stalowa.art.pl Właściciel / Owner: Krzysztof Fabijański Kurator / Curator: Zuzanna Zakaryan Teksty / Texts: Zuzanna Zakaryan, Grzegorz Wnęk, Anna Batko Redakcja, wybór fotografii Factual preparation of the catalogue, choice of photographs: Zuzanna Zakaryan, Paweł Słota

Galeria STALOWA jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich (SAiMP) oraz CINOA STALOWA Art Gallery is a member of Polish Antique Dealer’s and Art Dealer’s Association (SAiMP) and CINOA

Fotografie / Photos: Paweł Słota, Juliusz Kosin Identyfikacja wizualna / Visual identification: Politański Design, Łódź Projekt graficzny, przygotowanie do druku Graphic design, composition and prepress preparation: Konrad Kwas Wydawca / Publisher: Galeria STALOWA / STALOWA Art Gallery Okładka / On the cover: Paweł Słota, „Przestrzenie ujawnione XLI” / “Spaces disclosed XLI” Copyrights: © 2016 Galeria STALOWA & autorzy STALOWA Art Gallery & authors Tłumaczenie na język angielski / English translation: Joanna Warchol Druk i oprawa / Printed and bound by: Paper & Tinta, Nadma ISBN 978-83-64383-17-5

Patronat medialny / Media patronage:


PRZESTRZENIE UJAWNIONE - Z Pawłem Słotą rozmawia Zuzanna Zakaryan SPACES DISCLOSED - Zuzanna Zakaryan talks to Pawł Słota

5

Kilka słów o malarstwie Pawła Słoty, pisze Grzegorz Wnęk A few words about the painting of Paweł Słota, writes Grzegorz Wnęk 29

Tekst kuratorski wystawy Pawła Słoty „Kalejdoskop obdarzony świadomością” w BWA Galerii Sanockiej, Anna Batko, lipiec 2016 Curator’s review of Paweł Słota’s exhibition “Kalejdoskop obdarzony świadomością” in BWA Sanocka Gallery, Anna Batko, July 2016 38

Paweł Słota - Biografia / Paweł Słota - Biography 51

3


Przestrzenie ujawnione XLI SPACES DISCLOSED XLI

2016 100 x 160 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

4


P RZE S TRZENIE UJAWNIONE

S P A CE S D I S CLO S E D

Z Pawłem Słotą rozmawia Zuzanna Zakaryan

Zuzanna Zakaryan talks to Pawł Słota

Zuzanna Zakaryan: Pierwsze pytanie, z pozoru oczywiste, ale jednak chciałabym żebyś wytłumaczył nam dlaczego tematem Twoich obrazów jest konkretnie miejski pejzaż.

Zuzanna Zakaryan: My first question may seem obvious and simple; nonetheless, I’ d like you to explain why you chose the subject of your paintings to be the urban landscape?

Paweł Słota: Inspiruje mnie pejzaż miejski, bo jest to przestrzeń, w której żyję, z którą nieustannie się stykam. W pejzażu miejskim możemy zaobserwować wiele zjawisk, które mnie fascynują, z których czerpię inspiracje.

Paweł Słota: I have been inspired by the urban landscape, by the space in which I live, which I constantly see. In urban landscape, we can observe many occurrences that fascinate and inspire me.

Światło, architektura oraz pojazdy mechaniczne tworzą nową przestrzeń odbioru wizualnego. Przyciągają nas. Można to odnieść do intensywnych zachodów słońca. Takie światło w przyrodzie jest znacznie łagodniejsze. Przyciąga człowieka jak hipnotycznie działający na naszą psychikę blask ogniska. Tworzy się swoista muzyka światła, a jej warstwy składają się na partyturę barw. Światło, odbijając się w szkle, dynamizuje obraz otaczającego nas świata, multiplikuje formy wprowadzając ruch w symultanicznym przenikaniu się budynków, samochodów, tramwajów.

Light, architecture and mechanic vehicles create a new space for visual perception. They draw us in. It may be compared to intensive sunsets. Such light in nature is usually softer. It attracts humans just as the fire that has a hypnotic effect on our psyche. A special kind of music of light is created and the layers thereof make for the score of colors. Reflected in glass, light is able to make the image of the surrounding world more dynamic, it multiplies forms by setting them in motion in a simultaneous penetration of buildings, cars, trams.

ZZ: Człowiek pojawia się gdzieniegdzie pod ukrytą postacią, są to jednostki stanowiące raczej tło dla miasta a

ZZ: Humans are presents in some places as a character under cover, they are individuals who are more of a background than the heart of the city. How should we interpret

PS: Po pierwsze, postaci pojawiające się w moich obrazach zdradzają jakąś niepewność, niedookreślenie, anonimowość. Należą do wnętrza przestrzeni obrazu. W niektórych obrazach wplatam swój autoportret - jako autor chcę zaznaczyć swoją obecność, nie tylko jako twórca tych obrazów, ale także jako uczestnik moich wizji malarskich. Nawet jeśli nie widzimy zarysu postaci na obrazie, to jest to przestrzeń miejska – architektura, którą człowiek sam dla siebie stworzył.

PS: Firstly, the figures in my paintings reveal some sort of hesitation, non-instantiation, anonymity. Their place is inside the space of the painting. In some paintings, I intertwine self-portrait - as an author I like to highlight my presence, not just as the author of the paintings, but also as the participant of my artistic visions. Even if we fail to see the outline of the person on the painting, it’s still urban space - architecture created by humans for humans. Secondly, I wanted to use my works, my compositions to propose something that can prompt people to think through

nie jego serce. Jak mamy myśleć o człowieku w Twojej twórczości? Czy jest to jednostka samotna?

humans in your works? Is such individual lonely at all?

5


Po drugie, chciałem także zaproponować w moich pracach – kompozycjach coś, co by sprowokowało ludzi do przemyślenia własnego miejsca w tym świecie. Tego rodzaju prowokacja musi w jakiś sposób świadomie czy też podświadomie być momentem, który pobudza do refleksyjnej zadumy nad naszą miejską egzystencją. ZZ: W obecnych obrazach coraz bardziej odchodzisz od ukazania człowieka a coraz mocniej skupiasz się na estetyce obrazu. Czy słusznie obserwuję powolne dążenie do czystszej formy, bardziej abstrakcyjnej? PS: Może to wynikać z tego, że do tej pory moje obrazy ukazywały świetliste fragmenty dużych miast. W ostatnich obrazach już moje zainteresowanie tym tematem próbuję skierować na inne przestrzenie miejskie - mniejszych miast i miasteczek czy nawet wsi, gdzie jeszcze można spotkać głębie nocy z minimalnymi efektami świetlnymi. Co przekłada się na czystszą, bardziej abstrakcyjną formę. ZZ: Najczęściej Twoje obrazy ukazują nocny pejzaż miejski, czemu zaglądamy na ruchliwe ulice wyłącznie nocą, czemu ten konkretny temat wydał Ci się najbardziej interesujący? PS: Intensywny ruch, gra świateł, szybkość zmieniających

się kadrów w nocnym miejskim pejzażu, to doskonała inspiracja dla artysty obserwatora, rejestrującego cały ten zgiełk za pomocą aparatu fotograficznego, aby potem w ciszy pracowni zinterpretować, przełożyć to co zanotowane na język malarski. Tak jak gwiazda polarna na niebie stanowi punkt odniesienia dla podróżnych na morzu, tak świetlne miasta tworzą mikrokosmos, punkt spotkań człowieka, energii, nauki i techniki. Uznałem, że powinienem zmierzyć się z tą rzeczywistością.

6

ZZ: To co najwidoczniej ukazuje się w Twoich obrazach to światło i kolor. Czy są to kwestie, które Cię najbardziej zajmują w trakcie tworzenia obrazu?

their place in this world. This sort of provocation must be, whether it is conscious or unconscious, a moment that instigates reflexion on our urban existence. ZZ: In your current paintings you seem to move away from showing humans even more and you focus on the aesthetics of the painting. Am I right when I say that I can observe a slow strive for a clearer, more abstract form? PS: It may be because so far my paintings showed luminous fragments of big cities. In my recent paintings, my interest in the subject has shifted towards other urban spaces - smaller towns and even villages, where you can still stumble into depth of night with minimum light effect. And that translates into clearer, more abstract form. ZZ: Your paintings portray urban landscape at night most often, why do we peer into busy streets only by night, why did this specific subject seem interesting to you? PS: Intensive motion, playing lights, the quickly changing frames in the night landscape of the city, it’s a great inspiration for an artist and observer who records all the commotion on camera in order to interpret it in the quietness of one’s studio, translate the notes into the language of painting. Just as the Polestar on the sky is a reference point for those traveling through the seas, luminous cities create a micro-cosmos, a place where humans, energy, science and technology meet. I decided that I should face this reality.

ZZ: What can best visible in your paintings, is the light and color. Is this something that interests you while you create your painting? PS: Yes, I use light to show the complexity of the definition of painting space expressed by characteristic color juxtapositions. Another important issues that occur during creation of the painting include skillful technique and artistic consciousness.


Przestrzenie ujawnione XXXIII SPACES DISCLOSED XXXIII

2015 100 x 150 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

7


Przestrzenie ujawnione XLII SPACES DISCLOSED XLII

2016 100 x 140 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


PS: Tak, za pomocą światła staram się ukazać złożoność definicji przestrzeni malarskiej, wyrażanej charakterystycznymi zestawieniami kolorystycznymi. Kolejnymi ważnymi kwestiami w trakcie tworzenia obrazu są dla mnie sprawność warsztatowa oraz świadomość artystyczna. ZZ: W jaki sposób opisałbyś ekspresję niesioną przez kolorystykę swoich obrazów, czy dany kolor odpowiada za konkretną emocję, czy jest to rozwiązanie czysto estetyczne? PS: Prace staram się utrzymać w nastrojowej tonacji kolorystycznej, wynikającej z obserwacji otaczającego mnie świata. Dukt szerokiego pędzla budujący materie obrazu jest dla mnie istotnym czynnikiem w uzyskiwaniu różnorodnych zestawień kolorystycznych, w budowaniu przestrzeni architektonicznych miasta, w świetlnych „korytarzach” ulic, drogach, horyzontach ciemnego nieba i zachodzącego słońca. Ostre światło kontrastując z neutralnymi, wyciszonymi płaszczyznami jawi się jako element budujący kompozycję obrazu. Fenomen światła sprawia, że wiarygodne staje się odrealnienie obrazu rzeczywistości, a przedmiot ulega rozproszeniu w granicach stref świetlnych. ZZ: Jaki wpływ na Twoją twórczość miał prof. Leszek Misiak? Czy są momenty podczas studiów na ASP w Krakowie, które były przełomowe dla Ciebie i Twojej drogi twórczej? PS: Myślę ze nie było momentów przełomowych dla mojej twórczości podczas pięciu lat studiów na Krakowskiej ASP. Natomiast na pewno ważnym momentem było dla mnie samo wybranie pracowni malarskiej prof. Leszka Misiaka świetnego wykładowcy - malarza, od tego momentu uzyskałem większa świadomość artystyczną, nauczyłem się widzieć.

ZZ: How would you describe expression rendered by the

colors in your paintings, is specific color accountable for specific emotion or maybe it’s purely an aesthetic solution?

PS: I try to maintain my works in ambient tones and colors that result from my observation of the surrounding world. The duct of a broad paintbrush engaged in constructing in the painting material is an important factor helping me to reach various color juxtapositions, to build architectural spaces of the city, in the luminous “corridors” of the streets, roads, horizons of dark sky and setting sun. Bright light contrasting with neutral, muffled plains seems to be an element that builds the composition of the painting. The light phenomenon makes realistic the unreal picture of reality, where the object gets dispersed within the borders of light zones. ZZ: How much did Professor Leszek Misiak influence your work? Did you have any moments during your studies at the Academy of Fine Arts in Kraków that were groundbreaking for you and your creative path? PS: I think that there were no groundbreaking moments for my work during the five years I spent at the Academy of Fine Arts in Kraków. Nonetheless, certainly choosing the painting studio of Professor Leszek Misiak, a great

professor - painter, was an important moment, since that time I was more conscious artistically, I learned to see it. I have a lot of good memories about the time in the Academy. The atmosphere in the studio, my colleagues, frequent discussions about art, and not only art, it became my experience that will surely bear fruits in my work now - it is my driver to search for reasons to paint. Talking about the Academy, I need to mention Professor Teresa Kotkowska - Rzepecka or Rafał Borcz or Wojtek Kubiak, all those professors, lecturers was very important for the development of my work.

9


Przestrzenie ujawnione XLIII SPACES DISCLOSED XLIIi

2016 100 x 140 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Bardzo dobrze wspominam ten czas w Akademii. Atmosfera w pracowni, koleżanki i koledzy, liczne rozmowy o sztuce, i nie tylko, stały się moim bogatym doświadczeniem, które zapewne teraz owocują w mojej twórczości - są motorem napędowym do szukania powodów do malowania. Opowiadając o akademii musze także wspomnieć o prof. Teresie Kotkowskiej – Rzepeckiej, o Rafale Borczu czy Wojtku Kubiaku, wszyscy ci wykładowcy mieli duże znaczenie dla rozwoju mojej twórczości. ZZ: Czy jako malarz jesteś w stanie opowiedzieć o artyście, który wywołuje w Tobie największy podziw? Czy może to właśnie ludzie, którzy Cię otaczają, bliscy, są dla Ciebie największą inspiracją? PS: Nie mam konkretnego, jednego artysty który wywołuje u mnie największy podziw. Dużym impulsem do malowania jest dla mnie malarstwo mistrzów holenderskich, którzy również malowali pejzaż miejski, pokazując go bardzo nowatorsko jak na swoje czasy.

ZZ: As a painter, are you able to tell us about any artist whom you most admire? Or maybe the people who surround you, are close to you are the source of your biggest inspiration. PS: I don’t have any specific, single artist whom I would admire the most. For me, a big impulse to paint is the art of the Dutch masters, who also painted city landscape showing it in a very modern and new way during their time. In their paintings we can see the magic light, the manner of painting is bold, powerful and masterful. ZZ: If you had a chance to talk to any artist from the era of your choosing, who would it be and what sort of questions would you ask?

W ich obrazach widzimy magiczne światło, sposób namalowania jest śmiały, mocny i mistrzowski.

PS: I don’t know if I want to talk, I think I would be afraid to ask a question. Paintings of the contemporary artists or old masters satisfy me, I conduct a silent dialog with their works, when I am alone with the work. Whereas, I would really like to, even for a moment, take a look at the technique of the artist, the very process of creating a work of art that is so intimate, mysterious, magical.

ZZ: Gdybyś miał możliwość porozmawiania z dowolnym artystą z wybranej przez Ciebie epoki, kto to by był i jakie

ZZ: You managed to achieve something unique and great during your artistic development, you have your own

pytania byś mu zadał?

PS: Nie wiem czy bym chciał porozmawiać, chyba bym się bał zadać pytanie. Wystarczają mi obrazy artystów współczesnych, czy też dawnych mistrzów, to z ich obrazami prowadzę cichy dialog będąc sam na sam z dziełem. Bardzo chciałbym za to móc, chociaż przez chwilę, popatrzeć na warsztat artysty, na sam proces twórczy powstawania dzieła, który jest bardzo intymny, tajemniczy, magiczny. ZZ: Udało Ci się osiągnąć coś niesamowitego i wyjątkowego w drodze rozwoju twórczego, posiadasz swój własny i niepowtarzalny styl. Czy jesteś w stanie powiedzieć jak ta droga przebiegała i jak ewoluowałeś przez te lata?

unique style. Are you able to tell us how this artistic path developed throughout the years?

PS: I touched upon the landscape in many painting series. Inspired by travels by car, I painted the series “Traveling Landscape.” There were also landscape dedicated to the typical village presentation. At a certain point of time, I shifted my interest towards the city, I started to paint specific places, views that I keep seeing every day. With time, I started to get “closer” to the speeding cars or trams, night is setting in. The pulsing urban “tissue,” its agility, rush is transfered to my canvass. 11


PS: Temat pejzażu poruszałem w wielu cyklach malarskich. Powstał obrazy z inspiracji podróżami samochodem – cykl „Pejzaż podróżny”. Były także pejzaże poświęcone typowemu przedstawieniu wsi. W pewnym momencie swoje zainteresowania skierowałem ku miastu, zacząłem portretować wtedy konkretne miejsca, widoki z którymi obcuję na co dzień. Z czasem jeszcze bardziej zaczynam „zbliżać” się do pędzących aut czy tramwajów, nastaje noc. Nerwowa „tkanka” miejska, jej ruchliwość, zabieganie przenosi się na moje płótna. ZZ: Czy czujesz, że jako malarz jesteś w tym miejscu w którym chciałeś się znaleźć, czy nadal poszukujesz? Chciałbyś eksperymentować również w innych technikach artystycznych? PS: Ciągle poszukuję - każdego dnia napotykam rzeczy zaskakujące w swym kształcie, formie i interakcji z otoczeniem. Jestem zdziwiony odmiennością, subtelna grą z tym co niby normalne, prawidłowe. Dla mnie to, co znane, nabiera nowych sensów i kształtów. Nic nie jest już oczywiste. Ukazują się nowe pomysły, nowe spojrzenia, zmierzającej do pogłębionej analizy otaczającej mniej rzeczywistości. Jeśli chodzi o technikę, to na razie w malarstwie olejowym czuję się bardzo dobrze.

ZZ: Kiedy poczułeś, że Twoim wyborem jest droga twórcza? Dlaczego chciałeś być malarzem i co to dla Ciebie znaczy jako człowieka?

12

PS: Wychowywałem się wśród obrazów. Mój Tata jest malarzem, uważam że jednym z wybitniejszych. Od małego dziecka w jego pracowni stawiałem pierwsze kreski czy plamy przy pomocy pędzla na kartkach papieru. Ojciec był pierwszą osobą, która pokierowała moją twórczością, wprowadzał mnie w świat sztuki. Do dzisiejszego dnia dyskutujemy o obecnych zjawiskach w sztuce. Bardzo

ZZ: Do you feel that as a painter you have reached a your desired place or are you still searching for one? Would you also like to experiment with other techniques? PS: I keep searching - every day I come upon things that surprise me because of their shape, form and interaction with the outside world. I am surprised by the distinctness, this subtle game with things that are seemingly normal, correct. For me, things I know, take on new senses and shapes. Nothing is obvious anymore. New ideas, new perceptions show up leading to in-depth analysis of the reality that surrounds me. As far as technique is concerned, at the moment I feel very well with the oil painting. ZZ: When did you feel that art is your future? Why did you want to become painter and what does it mean to you, as a human? PS: I was brought up among paintings. My Dad is a painter and I believe he is one of the best. When I was a child, I was drawing my first lines or splashes using a brush in his studio. My father was the first person who guided my art, he introduced me to the world of art. Up until today, we discuss the current phenomena in art. I owe him a lot. Later,

I chose Artistic High School in Częstochowa, where for the first time in my life, I was able to work with a model, on canvass. Next I decided to study painting at Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków. This is how it goes. There was no much thinking about the what to study, painting seemed natural, maybe a continuation of family tradition. Przestrzenie ujawnione V SPACES DISCLOSED V

2014 100 x 130 cm olej na płótnie oil on canvas


13


14


dużo mu zawdzięczam. W późniejszym latach wybrałem liceum plastyczne w Częstochowie, gdzie po raz pierwszy miałem możliwość pracy z modelem, przy sztalugach. Potem był wybór malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Tak to się potoczyło. Nie było specjalnego zastanawiania się nad wyborem kierunku studiów, wybór malarstwa był chyba czymś naturalnym, może kontynuacją rodzinnej tradycji. ZZ: Jaki będzie Twój kolejny krok? Będziesz kontynuował cykl „Przestrzenie ujawnione”, czy masz już w głowie nowe koncepcje?

Z.Z: What will be your next step? Will you continue the series “Spaces Disclosed” or maybe you already have new concepts in mind? P.S: I will certainly continue the series for some time. As I have already said, every day I stumble upon things that surprise me, provoke me, which leads to further analysis of the reality that surrounds me. Parallely to the series “Spaces Disclosed,” there will be new series, such as the “Light Reminiscences.” I have many ideas, but at this point of time, I would not like to disclose too many details. I will certainly be searching!

PS: Przez jakiś czas na pewno będę kontynuował ten cykl. Tak jak wcześniej mówiłem, każdego dnia napotykam rzeczy, które mnie zaskakują, prowokują, co zmierza do dalszej analizy otaczającej mnie rzeczywistości. Równolegle do cyklu „Przestrzenie ujawnione” będą pojawiały się nowe cykle, tak jak teraz „Reminiscencje światła”. Mam wiele pomysłów, ale na razie nie chciałbym zdradzać szczegółów. Na pewno będę poszukiwał!

Pejzaż miejski XXVI Urban landscape XXVI

2013 100 x 130 cm olej na płótnie oil on canvas

15


Przestrzenie ujawnione XXIX SPACES DISCLOSED XXIX

2015 100 x 150 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

16


17


Pejzaż miejski XXVII SPACES DISCLOSED XXVII

2013 80 x 120 cm olej na płótnie oil on canvas

18


19


Przestrzenie ujawnione XI SPACES DISCLOSED XI

2014 100 x 130 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

20


21


Przestrzenie ujawnione Xx SPACES DISCLOSED XX

2014 100 x 140 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

22


23


Reminiscencja światła I reminiscence of light I

2015 100 x 150 cm olej na płótnie oil on canvas

24


25


Reminiscencja światła II reminiscence of light II

2015 100 x 150 cm olej na płótnie oil on canvas

26


27


Przestrzenie ujawnione XVI SPACES DISCLOSED XVI

2014 100 x 150 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

28


K i lk a s łów o m a l a r s t w i e Paw ł a S łot y, pisze Gr zegor z Wnęk

A few wo rds a bou t th e pa i nti ng of Paw e ł S łota , w r ite s Gr zego r z W n ę k

Prace Pawła Słoty poznałem jak był na pierwszym roku studiów. Bowiem czasami zdarza się tak, że już od pierwszego roku szczególnie utalentowani studenci przykuwają uwagę pedagogów swoją aktywnością. Niestety później jest różnie, jedni są mniej aktywni, rezygnują, drudzy, nie „zwalniają tempa”, które jest niejako podskórnie im przypisane. Takim artystą jest Paweł Słota, to „rasowy” malarz. Ale to nic nowego, był przecież wyróżniającą się osobą na studiach, jego prace spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska artystycznego czy pedagogów, a studiował u takich artystów jak prof. Leszek Misiak (u którego również obronił dyplom w 2013 r.) czy prof. Teresa Kotkowska-Rzepecka (pod jej kierunkiem zrealizował aneks z rysunku).

I came to know Paweł Słota’s works when he was completing his first year at the Academy of Fine Arts. Because sometimes it just happens that talented students catch the attention of the teachers during the first year. Unfortunately, later on, things may go different ways, some people are less active, they give up, others never slow down, which is somehow part of their nature. Paweł Słota is such artist, a genuine artist. But this is nothing new, because he was standing out throughout his studies, his works attracted quite a lot of interest among artistic circles or teachers, and he studied under such artists as Professor Leszek Misiak (he completed his diploma under his supervision in 2013) or Professor Teresa Kotkowska-Rzepecka (supervised by her, he completed his annex in drawing).

Pamiętam jego zaangażowanie, instynkt malarza, pewność, co do decyzji artystycznych i widzę to także teraz - niesłabnące zainteresowanie materią malarską, kolorem i światłem. Oparte jest ono o coraz większe doświadczenie artystyczne. Paweł również konsekwentnie pracuje nad własną formą obrazu, której cechą najważniejszą jest „qualität” (z niem. jakość). To, tak, tradycyjne podejście artysty do własnej sztuki, swoje wyartykułowanie znajduje w temacie również „wiecznym” co trudnym we współczesnym malarstwie, ponieważ Paweł Słota zajmuje się pejzażem. Malarz nie odwzorowuje natury. W jego obrazach pejzaż ulega odważnej i przemyślanej transpozycji. Artysta zajmuje się głównie przestrzenią już poddaną ingerencji człowieka. Jest to przestrzeń „oswojona”, przestrzeń miejska, którą człowiek dla siebie stworzył i wreszcie, w której dobrze czuje się. Motywy, kojarzą się z nokturnami, plenerem miejskim, światem, w którym poruszają się pociągi i autobusy. Artysta

I can still remember how engaged he was, I remember his painter’s instinct, confidence in artistic decisions and I can still see it - this relentless interest in painting matter, color and light. It is based on the ever growing artistic expertise. Paweł is also consequently working on his own form of painting, and its most important feature is “qualität” (German: quality). This very traditional approach to his own art is best articulated in the subject that is as “everlasting” as it is difficult to present in contemporary painting, because Paweł Słota focuses on landscape.

Painter does not map nature. In his works, landscape is boldly and thoughtfully transposited. The artist focuses mostly on space that has already gone through human intervention. It is a “tamed” space, an urban space created by humans for humans, in which humans are finally feeling well. Motives associated with nocturnes, city outdoor-scenery, world of trains and buses, the artist paints them in motion. Paweł Słota’s work is based on watching reality, taking notes with the help of camera, recording interesting situations and places. Later, as he writes, in the silence of his studio, the material

29


Przestrzenie ujawnione XXXVII SPACES DISCLOSED XXXVII

2014 60 x 100 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

30


maluje je w ruchu. Sposób pracy Pawła Słoty oparty jest na podpatrywaniu rzeczywistości, notowaniu za pomocą aparatu fotograficznego ciekawych sytuacji i miejsc. Później, jak pisze „w ciszy pracowni”, ten materiał podlega dalszej obróbce, analizowaniu, aż poprzez język malarski uzyskuje właściwy dla artysty kształt. Maluje Paweł Słota więc smugi, efemerydy światła, błyski i bliki, świat w ruchu, który zaciera istnienie przedmiotu

i podmiotu. Czasami tylko kontrastuje to z figurą człowieka (wprowadza motyw autoportretu). To wyabstrahowanie motywu nie tworzy zamkniętej konwencji, wręcz przeciwnie odsyła odbiorcę do treści czysto malarskich i ponadczasowych. Mimo klasycznych środków, tradycyjnego tematu, mamy do czynienia z na nowo ujętą rzeczywistością i powstawaniem własnej, rozpoznawalnej i zarazem nowej formy. To, że ta twórczość ma swoją wagę i znajduje odpowiedni, nośny a zarazem interesujący artystycznie język, potwierdzają zdobyte stypendia i nagrody oraz udział w wielu wystawach, na które jest chętnie zapraszany. Sukcesy Pawła: Pierwsza Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „3. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2013”, II Nagroda Dyrektora miejskiej Galerii Sztuki, II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny - Pejzaż Współczesny - Częstochowa, 2015, Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, 23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 2013, Galeria Sztuki w Legnicy, 2013, zgłoszony do Paszportów Polityki 2014. Mimo młodego wieku jest więc artystą już znanym i uznanym, mającym ugruntowaną pozycję artystyczną i pozostaje mi tylko z ciekawością czekać na następne odsłony jego twórczości. Dr hab. Grzegorz Wnęk, prof. Akademii Sztuk Pięknych

is further processed, analyzed until he obtains a proper shape through the painting language. Hence, Paweł Słota is painting smudges, light ephemerids, flashes and flicks, world in motion blurring the existence of subject and object. Sometimes only, it is a contrast to the human figure (he introduces self-portrait motive). And this abstracted motive does not lead to a closed up convention, on the contrary, it refers public to purely painting-related and timeless statements. Despite classical resources, traditional subject, we are dealing with a new kind of capture of reality, witnessing development of own, recognizable and at the same time new form. The fact that his work has had the proper weight and finds correct, strong and at the same time artistically interesting language has been confirmed by numerous scholarships and awards as well as participation in various exhibitions.

Paweł’s successes: 1st Award of the Minister of Culture and National Heritage “3rd Triennale of Polish Contemporary Painting - Autumn Confrontations - Rzeszów 2013,” 2nd Award of the Director of the Urban Art Gallery, 2nd International Art Contest Contemporary Landscape - Częstochowa, 2015, Award of the Mayor of the City of Legnica, 23rd National Review of Young Painters Promotions 2013, Art Gallery in Legnica, 2013, nominated to Polityka Weekly’s Passports, 2014. Despite very young age, he is a well-known and appreciated artist with a sound artistic position and now we can brace ourselves and wait for the new openings of his art. Grzegorz Wnęk, PhD, Professor at the Academy of Fine Arts

31


Reminiscencja światła VII reminiscence of light VII

2015 100 x 160 cm olej na płótnie oil on canvas

32


Przestrzenie ujawnione XLIV SPACES DISCLOSED XLIV

2016 100 x 150 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

34


35


Przestrzenie ujawnione XLV SPACES DISCLOSED XLV

2016 100 x 150 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

36


37


38

„Krajobraz to obsesja równie mocna jak opium” Stéphane Mallarmé

“A landscape is an obsession as strong as opium”

Nieuchronność. To w gruncie rzeczy nieszczególnie chwytliwe określenie. Trochę patetyczne. Nasuwające się skojarzenie z bliżej nieokreślonym dramatem, który musi się wydarzyć. A nie o to przecież tutaj chodzi.

Inevitability. In fact, it is not really a catchy phrase. It evokes an

Miasto. Z czasem wypierane przez przedmieścia. Ale i te dzieci, metropolia zjada. Pochłania fluidem. Zawsze nocą, gdy wnętrzem społecznej tkanki wstrząsa spektakl rozkołysanych, migających i konwulsyjnych świateł. Nienasyconych cieni. Skrzących się blasków i przeskalowanych łun. Miraże. Atakujące tylko po to by za chwilę zniknąć. I powrócić. Ale te powroty nigdy nie są takie same. Oczy wprzężone w świetlny kalejdoskop wciąż zmieniającej się temperatury światła i nasycenia koloru. Niekończąca się nadprodukcja abstrakcyjnych klisz. Nic tylko je malować. Dać się porwać barthesowskiej halucynacji, prawdziwej na poziomie czasu, fałszywej na poziomie postrzegania. Umiarkowanemu szaleństwu flaneura, który nie ma wyboru. Chwyta rzeczy w locie, albo wcale. Chodzi długo i bez celu. Paradoksalnie, nie chodzi mu o zaspokojenie głodu, ale o samo jego doświadczenie. O to, by karmić się jego pragnieniem.

will devour those children as well. It will absorb them with fluid.

Stéphane Mallarmé

association of a drama that is doomed to take place. And that’s totally incorrect.

City. Over time, it gets pushed away by suburbs. And yet, metropolis Always at night, when the inside of the tissue is shaken by a spectacle

of rocked, flashing and convulsing lights. Insatiable shadows. Spar-

kling glares and scaled-down glows. Mirages. Attacking in order to disappear. And then return. But returns are never the same. Eyes

harnessed in a luminous kaleidoscope of ever-changing temperature of light and color saturation. Never-ending overproduction of ab-

stractive clichés. Ready to be painted. Get carried away by Barthes’ hallucination, truthful when time is regarded and yet false when

perceived. By moderate frenzy of flaneura that has no choice. It catches in flight or not at all. Walks far and for no reason. Paradoxically,

it is not about satisfying hunger but about experiencing it. About feeding on the desire.


Wystawa Pawła Słoty ma strukturę impresyjnego notat-

nika. I jest na swój sposób perwersyjnie dziewiętnastowieczna. Artysta maluje jakby fotografował i fotografuje jakby malował. To uliczne kolekcjonerstwo nie tyle momentów, co zatrzymanych na siatkówce oka pulsujących, polaryzujących i zakrzywiających czas odbić. Powidoków. Mitycznych obrazów pod powiekami. Doświadczeń powstałych na styku przeżytego i zapętlającej się we własnych wspomnieniach pamięci. I abstrakcji, które zdradza ruch umykającego tramwaju, zarys instalacji świetlnych, fragment chodnika albo nieruchoma postać ich twórcy. Wpatrzonego w kolejny spektakl, widowisko, które rozgrywa się tu i teraz. Niby specjalnie dla niego. Nawet jeśli jest w to wpisana, no właśnie, nie-nie-odwołalność. Zanurzania się wciąż na nowo w zbiornik elektryczności i nabokovską przejrzystość rzeczy.

Paweł Słota’s exhibition is structured into an impressionistic notebook. And it is, in its own right, perversely 19th century like. The artist

is painting as if he was taking photos and photographs as if he was

painting. It’s an outdoor act of collecting not just moments but the pulsing, polarizing and time bending reflections caught by retina. Afterimages. Mythical images under eyelids. Impressions emerging

on the verge of an actual experience and memory looped in its own recollections. And abstraction that is given away by the motion of the

fleeing tram, an outline of light installations, a pavement fragment or a standing still author. Watching yet another show that takes place now and here. One could say it’s nothing special. Even if any sort of non-finality is part of it. Immersing again and again in an electricity pool and Nabokov-like transparency of things.

Anna Batko

Anna Batko

Tekst kuratorski wystawy Pawła Słoty „Kalejdoskop obdarzony świadomością” w BWA Galerii Sanockiej, lipiec 2016

Curator’s review of Paweł Słota’s exhibition “Kalejdoskop obdarzony świadomością” in BWA Sanocka Gallery, July 2016

39


Reminiscencja światła IV reminiscence of light IV

2016 100 x 150 cm olej na płótnie oil on canvas

40


41


Reminiscencja światła VI reminiscence of light VI

2016 100 x 160 cm olej na płótnie oil on canvas

42


43


Przestrzenie ujawnione XXXVIII SPACES DISCLOSED XXXVIII

2016 100 x 140 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

44


45


Przestrzenie ujawnione I SPACES DISCLOSED 1

2014 100 x 140 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas

46


47


Reminiscencja światła III reminiscence of light III

2015 100 x 150 cm olej na płótnie oil on canvas

48


49


fot. Juliusz Kosin

50


PAWEŁ SŁOTA Urodzony w 1989 w Częstochowie. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Otrzymał dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka a także aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej - Rzepeckiej. Zdobył m.in. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012 i Stypendium twórcze Fundacji Grazella im. Anny Marii Siemieńskiej dla wybitnych młodych twórców. Mieszka i pracuje w Krakowie. Born in 1989 in Częstochowa, Paweł Słota is a graduate of the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Kraków. He received his diploma supervised by Professor Leszek Misiak and completed an annex in drawing in Professor Teresa Kotkowska-Rzepecka studio. He was awarded, among others, a scholarship of the Minister of Culture and National Heritage in 2012 as well as Anna Maria Siemieńska Grazella Foundation’s artistic scholarship for excellent young artists. He currently lives and works in Kraków.

NAGRODY I WYRÓŻ NIENIA :

AW A R D S A N D P R IZE S :

2016 - Kompas Młodej Sztuki, poz. 22

2016 - Young Art Compass, position 22.

2015 - II Nagroda Dyrektora miejskiej Galerii Sztuki

II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny - Pejzaż

Współczesny, Częstochowa.

2015 - 2nd Award of the Director of the city Art Gallery

2nd International Artistic Contest - Contemporary Landscape, Częstochowa.

2015 - Kompas Młodej Sztuki, poz. 24.

2015 - Young Art Compass, position 24.

2014 - Wyróżnienie 5.Ogólnopolski Konkurs na Obraz dla

2014 - Prize of the 5th National Contest for Painting for Young

2014 - Zgłoszony do Paszportów Polityki.

Młodych Malarzy Wyrazistość rzeczy, Triennale Malarstwa, Częstochowa.

2014 - Nominated for Polityka Weekly’s Passports.

Painters Wyrazistość rzeczy, Painting Triennale,

Częstochowa.

2014 - Finalista Triennale Malarstwa Animalis, Galeria MM,

2014 - Finalist of the Painting Triennale Animalis, MM Gallery,

2013 - Pierwsza Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa

2013 - 1st Award of the Minister of Culture and National

Chorzów.

Narodowego 3. Triennale Polskiego - Malarstwa

Współczesnego – Jesienne Konfrontacje – Rzeszów.

2013 - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, 23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 2013, Galeria

Chorzów.

Heritage 3rd Triennale of Polish - Contemporary Painting

– Autumn Confrontations – Rzeszów.

2013 - Award of the Mayor of Legnica City, 23rd National Review of Young Painters Promotions 2013, Art Gallery in Legnica.

Sztuki w Legnicy.

2012 - Grand Prix of the 11th International Autumn Art Salon

Salonu Sztuki Homo Quadratus Ostroviensis,

2012 - Main Prize of the Biennale of Young - Fine Arts in

2012 - Grand Prix XI Międzynarodowego Jesiennego BWA Ostrowiec Świętokrzyski.

Homo Quadratus Ostroviensis, BWA Ostrowiec Świętokrzyski.

painting, MDK in Radomsko, Radomsko.

2012 - Główna nagroda Biennale Młodych - piękne sztuki

2013 - Nominated to the Artistic Award of the University of Art in

2013 - Nominacja do Nagrody Artystycznej Uniwersytetu

2013- Prize - National Exhibition of the Best Diplomas of the

w dziedzinie malarstwa, MDK w Radomsku, Radomsko. Artystycznego w Poznaniu Nowy obraz / nowe spojrzenie.

2013 - Wyróżnienie - Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk.

Poznań New Painting / New Perception. Academy of Fine Arts, Gdańsk.

51


S TY P ENDIA :

S CHOL A R S HIP S

2 015 - Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.

2015 - Artistic Scholarship awarded by the City of Kraków.

2012, 2009, 2007, 2006, 2005 - Laureat Stypendium Twórczego i Artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy.

2012, 2009, 2007, 2006, 2005 - Winner of the Artistic Scholarship awarded by the Mayor of the City of Częstochowa.

2012 - Stypendium Twórcze Fundacji Grazella, im. Anny Marii

2012 - Artistic Scholarship awarded by Grazella Anna Maria

2012, 2011 - Stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych

2012, 2011 - Scholarship awarded by the Rector of the Academy of

2012 - Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2012 - Awarded Scholarship of the Minister of Culture and

Siemieńskiej dla wybijających się młodych twórców. dla Najlepszych Studentów.

WY S TAWY INDYWIDUA L NE :

Siemieńska Foundation to the outstanding young artists. Fine Arts to the Best Students. National Heritage.

IN D I V I D U A L E X HIBI T ION S : 2016 - Kalejdoskop obdarzony świadomością, BWA Galeria Sanocka, Sanok.

2015 - Paweł Słota – Malarstwo, Galeria Stalowa, Zamość. 2014 - Spaces Disclosed, NE Fest II: Points of View,

International festival for independet experimental art, Sofia, Bułgaria.

2014 - Przestrzenie Ujawnione, Galeria Kuratorium, Warszawa.

2012 - Pejzaż Miejski, Galeria „Onamato”, Kraków.

2011 - Pejzaż Podróżny, Centrum Sztuki Współczesnej „SOLVAY ”, Kraków.

2008 - Pejzaż Kosmiczny, Galeria „Wejściówka” Gazeta wyborcza, Częstochowa.

2016 - Aware Kaleidoscope, BWA Sanocka Gallery, Sanok. 2015 - Paweł Słota – Painting, Stalowa Gallery, Zamość.

2014 - Spaces Disclosed, NE Fest II: Points of View, International

Festival for Independent Experimental Art, Sof ia, Bulgaria.

2014 - Spaces Disclosed, Kuratorium Gallery, Warszawa. 2012 - Urban Landscape, Onamato Gallery, Kraków.

2011 - Travelling Landscape, SOLVAY Contemporary Art Center, Kraków.

2008 - Space Landscape, Wejściówka Gallery Gazeta wyborcza, Częstochowa.

COLLEC T I V E E X HIBI T ION S :

WY S TAWY Z B IOROWE : 2016 - 14. Warszawskie Targi Sztuki, Arkady Kubickiego, Warszawa.

2016 - Good Polish Names, Good Polish Art, Dystans Gallery, Kraków.

2016 - Dobre Polskie Nazwiska, Dobra Polska Sztuka,

2016 - Art Capital 2016, Lengyel - pop up kiallitas, Szentendre,

2016 - Art Capital 2016, Lengyel - pop up kiallitas, Szentendre,

2016 - 24th Polish Contemporary Painting Festival, Pomeranian

2016 - 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego,

2016 - 1st Pomeranian Biennale of Young - Art Pipeline,

2016 - I Pomorskie biennale młodych - potok sztuki, Sopot

2016 - Summer Salon, Stalowa Gallery, Warszawa.

Galeria Dystans, Kraków.

Węgry.

Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin. Centrum, Sopot.

2016 - Salon letni, Galeria Stalowa, Warszawa.

2016 - ARTVILNIUS’16 Contemporary art fair, Wilno, Litwa. 2016 - Zoom na Szczecin - punkty widzenia, Filharmonia w Szczecinie.

2016 - Artyści Stalowej w Rampie, Teatr Rampa, Warszawa.

52

2016 - 14th Warsaw Art Fair, Kubicki Arcades, Warszawa.

2016 - Targi Sztuki Hanseart, MuK Lübeck, Niemcy.

Hungary.

Dukes’ Castle, Szczecin. Sopot Center, Sopot.

2016 - ARTVILNIUS’16 Contemporary Art Fair, Vilnius, Lithuania.

2016 - Zoom on Szczecin - Points of View, Symphony Hall in Szczecin.

2016 - Artists in Stalowa in Rampa, Rampa Theatre, Warszawa.

2016 - Hanseart Art Fair, MuK Lübeck, Germany.


2015 - Salon zimowy - Artyści z kompasu młodej sztuki 2015,

2015 - Winter Salon - Artists Featured by Young Art Compass

2015 - Wiśniowa pachnąca malarstwem, Galeria Polfy

2015 - Wiśniowa Smells Like Painting, Polfa Rzeszów Gallery.

Galeria Stalowa, Warszawa.

2015, Stalowa Gallery, Warszawa.

Rzeszów.

2015 - 13th Warsaw Art Fair, Kubicki Arcades, Warszawa.

Warszawa.

2015 - International Exhibition of Marine Art Sea Zone,

2015 - 13. Warszawskie Targi Sztuki, Arkady Kubickiego, 2015 - Annual Dutch Art Fair Amsterdam, Holandia.

2015 - Międzynarodowa Wystawa Sztuki Marynistycznej Strefa Morza, Galeria Strefa art, Tychy.

2015 - 9th selection artfair, Basel Art Center, Bazylea, Szwajcaria.

2015 - Międzynarodowa Wystawa Sztuki Marynistycznej

„W Kręgu Morza”, Gallery promo arte przy MGOPK, Koziegłowy.

2015 - Targi Sztuki Hanseart, MuK Lübeck, Niemcy.

2015 - Międzynarodowa Wystawa Sztuki Marynistycznej „Morze. Postawy. Interpretacje”, Galeria Sztuki Współczesnej GOK w Poraju.

2015 - II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny-Pejzaż

Współczesny, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa.

2015 - Annual Dutch Art Fair Amsterdam, The Netherlands. Strefa Art Gallery, Tychy.

2015 - 9th Selection Artfair, Basel Art Center, Basel, Switzerland. 2015 - International Exhibition of Marine Art In Sea’s Orbit, Promo Arte Gallery by MGOPK, Koziegłowy.

2015 - Art Fair Hanseart, MuK Lübeck, Germany.

2015 - International Exhibition of Marine Art Sea Attitudes

Interpretations, Contemporary Art Gallery GOK in Poraj.

2015 - 2nd International Art Contest - Contemporary Landscape, Urban Art Gallery, Częstochowa.

2015 - 3rd Painting Triennale Animalis, Art Gallery BWA Jatki, Nowy Targ.

2014 - 43rd Winter Salon, Contemporary Art Museum, Radom.

2014 - Sea Distinctness - International Exhibition of Marine Art, Culture Promotion Center Gaude Mater, Częstochowa.

2015 - III Triennale Malarstwa Animalis, Galeria Sztuki BWA

2014 - New Realities - a Celebration of Subversion, Basel Art

2014 - 43 Salon Zimowy, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom.

2014 - Faces of Asia, Academy of Fine Arts Promotional Gallery,

Jatki, Nowy Targ.

2014 - Odmienność morza - Międzynarodowa Wystawa Sztuki Marynistycznej, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa .

2014 - New realities - a celebration of subversion, Basel Art Center, Bazylea, Szwajcaria.

2014 - Oblicza Azji, Galeria promocyjna ASP Kraków. 2014 - Nauka Inspiracją Sztuki, Od mikroświata

do wszechświata, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

2014 - IV Spotkania Sztuki Niezależnej, Fabryka, Kraków. 2014 - Wystawa stałej kolekcji, Galeria Kuratorium,

Center, Basel, Switzerland. Kraków.

2014 - Science Inspiring Art, From Micro-world to Space, Faculty of Physics, Astronomy and Applied IT, Jagiellonian University, Kraków.

2014 - 4th Independent Art Meetings, Fabryka, Kraków.

2014 - Exhibition of the permanent collection, Kuratorium Gallery, Warszawa.

2014 - Summer Salon At the Beach and in Big City, Stalowa Gallery, Warszawa.

2014 - Painting Triennale Animalis, Urban Art Gallery MM, Chorzów.

Warszawa.

2014 - 4th International Painting Biennale Quadro-Art 2014,

Stalowa, Warszawa.

2014 - 5th National Marian Michalik Contest for Young Painters.

„MM”, Chorzów.

2014 - 1st National Leon Wyczółkowski Painting Contest, BWA,

Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź.

2014 - Faces of Asia, Contemporary Art Museum, Radom.

2014 - Salon letni. Na plaży i w wielkim mieście, Galeria 2014 - Triennale Malarstwa Animalis, Miejska Galeria Sztuki 2014 - IV Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro-Art 2014, 2014 - V. Ogólnopolski Konkurs im. Mariana Michalika

na obraz dla młodych malarzy. Triennale Malarstwa, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Central Museum of Textile, Łódź.

Painting Triennale, Urban Art Gallery in Częstochowa.

Bydgoszcz.

2014 - Painting Exhibition 9th Floor, Prodlew Gallery, Kraków. 2014 - Promotions 2013, Archeology and History Museum, Głogów.

53


2014 - I Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona

2014 - After-Plein-Air Exhibition Kazimierz Dolny 2013,

2014 - Oblicza Azji, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom.

2014 - THE BEST OF... Academy of Fine Arts 2012-2013,

Wyczółkowskiego, BWA, Bydgoszcz.

2014 - Wystawa Malarstwa 9 Piętro, Galeria „Prodlew”,

Akademia Gallery in Bronowice, Kraków.

Kraków.

2013 - Painting Is a Universal Language, Art Development

Głogów.

2013 - DAP2 Gallery, Warszawa.

Galeria Stalowa, Warszawa.

2013 - Winter Salon, Stalowa Gallery. Warszawa.

2014 - Promocje 2013, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2014 - Wystawa poplenerowa Kazimierz Dolny 2013,

Foundation Zielona Marchewka

2013 - L. Zamenhof Center, Białystok.

2014 - THE BEST OF... ASP 2012-2013, Galeria Akademia

2013 - Promotions 2013, 23rd Polish Review of Young Painting,

2013 - Malarstwo Językiem Uniwersalnym, Fundacja Rozwoju

2013 - Autumn Confrontations, Contemporary Painting

2013 - Galeria DAP2, Warszawa.

2013 - Best Diplomas of the Academy of Fine Arts 2013, Krasy

2013 - Salon zimowy, Galeria Stalowa. Warszawa.

2013 - Faces of Asia, National Ethnographic Museum, Warszawa.

w Bronowicach, Kraków.

Sztuki Zielona Marchewka.

2013 - Centrum im. L. Zamenhofa, Białystok.

2013 - Promocje 2013, 23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Galeria Sztuki w Legnicy.

2013 - Jesienne Konfrontacje, Triennale Malarstwa Współczesnego, BWA Rzeszów.

2013 - Najlepsze Dyplomy ASP 2013, Muzeum Kresów,

Art Gallery in Legnica.

Triennale, BWA Rzeszów. Museum, Lubaczów.

2013 - Marine Artists Exhibition M for Marine, Captain’s House, Ustka.

2013 - Exhibition of the 1st National Painting Plein-Air

organized by Stalowa Gallery, College of Fine Arts in Kazimierz Dolny.

Lubaczów.

2013 - Best Diplomas of the Academy of Fine Arts 2013,

Warszawa.

2013 - Best Diplomas of the Academy of Fine Arts 2013,

Ustka.

2013 - If..., Collegium Maius, Kraków.

2013 - Oblicza Azji, Państwowe Muzeum Etnograficzne, 2013 - Wystawa Marynistów M jak morze, Dom kapitana, 2013 - Wystawa I krajowego pleneru malarskiego Galerii Stalowa, Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu

Test Gallery, Warszawa.

Wielka Zbrojownia, Gdańsk.

2013 - New Painting / New Perspective, Gallery of the University of Art in Poznań.

Dolnym.

2013 - New Painting / New Perspective, BWA Gallery,

Galeria Test, Warszawa.

2013 - 9 Differences, Drawing Exhibition, Regional Public

Wielka Zbrojownia, Gdańsk.

2012 - 9th International Autumn Art Salon Homo Quadratus

2013 - Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013, 2013 - Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013, 2013 - Jeżeli..., Collegium Maius, Kraków.

Gorzów Wielkopolski. Library in Kraków.

Ostroviensis, BWA Ostrowiec Świętokrzyski.

2013 - Nowy Obraz / Nowe spojrzenie, Galeria Uniwersytetu

2012 - Young Biennale – Fine Arts, Radomsko.

2013 - Nowy Obraz/ Nowe spojrzenie, Galeria BWA,

2012 - Chance Painting Contest with motto: Nature, TPSPwK,

Artystycznego w Poznaniu. Gorzów Wielkopolski.

2012 - 5th Painting Contest Zadra, Warszawa. Pałac Sztuki, Kraków.

2013 - 9 różnic, wystawa rysunku, Wojewódzka Biblioteka

2012 - Exhibition of drawings from Professor Teresa

2012 - XI Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki Homo

2012 - Post-Contest Exhibition Contest for Work, Christian

2012 - Biennale Młodych – Piękne Sztuki, Radomsko.

2012 - International Marine Artists Exhibition Marine

Publiczna w Krakowie.

Quadratus Ostroviensis, BWA Ostrowiec Świętokrzyski.

54

Stalowa Gallery, Warszawa.

2012 - V Konkurs Malarski Zadra, Warszawa.

Kotkowska-Rzepecka’s studio in Pentagon Gallery, Radom. Formation and Culture Center Jarosław.

Impressions, Galeria po schodkach, Janów.


2012 - Szansa konkurs na obraz pod hasłem: Natura, TPSPwK, Pałac Sztuki, Kraków.

2012 - Wystawa pracowni rysunku prof. Teresy

2012 - 3rd Festival, City of Stars, Żyrardów.

2012 - Polish Marine Artists Exhibition, Sea Spirituality, Captain’s House, Ustka.

Kotkowskiej-Rzepeckiej w Galerii „Pentagon”, Radom.

2011 - Post-Contest Exhibition, Contest for a Pastiche of

Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy

2011 - Postaciopowieść, PWST Gallery in Kraków, Kraków.

2012 - Wystawa pokonkursowa Konkurs na dzieło, ośrodek Bożej Anny, Jarosław.

2012 - Międzynarodowa Wystawa Marynistów Impresje Morskie, „Galeria po schodkach”, Janów.

2012 - III Festiwal, Miasto Gwiazd, Żyrardów.

2012 - Wystawa Marynistów Polskich, Duchowość Morza,

Jan Matejko’s Work, Kraków Opera House, Kraków.

2011 - Post-Contest Exhibition, Contest for Work, Fabryka Club, Kraków.

2011 - Exhibition of drawings from Professor Teresa

Kotkowska-Rzepecka’s studio Self-portrait in Alien Body, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków.

Dom Kapitana, Ustka.

2011 - Exhibition Opening Onamoto Gallery, Kraków.

Jana Matejki, Opera Krakowska, Kraków.

2009 - 17th Vincent Van Gogh Artistic Contest, Fundacja

2 0 1 1 - Wystawa pokonkursowa, Konkurs na pastisz dzieła 2 0 1 1 - Postaciopowieść, Galeria PWST w Krakowie, Kraków. 2 0 1 1 - Wystawa pokonkursowa, Konkurs na dzieło, Klub Fabryka, Kraków.

2 0 1 1 - Wystawa pracowni rysunku prof. Teresy

Kotkowskiej-Rzepeckiej, Autoportret w cudzym ciele, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków .

2 0 1 1 - Wystawa inaugurująca otwarcie galerii Onamato, Kraków. 2 0 1 1 - Warsztaty partytur graficznych, Fundacja Artforum,

2011 - Graphic Score Workshops, Artforum Foundation, Kraków. Elektrowni Rybnik.

2009 - International Project Makroart, Athens.

2008 - 53rd International Book Fair, Palace of Culture and Science, Warszawa.

2008 - Graphics for the book „Memorable Days,” part of diploma, completed out of awe and respect for the works of Chaim Chefer on the 60th Anniversary of the State of Israel.

Kraków.

2009 - XVII konkurs plastyczny im. Vincenta Van Gogha, Fundacja Elektrowni Rybnik

2009 - Międzynarodowy projekt Makroart, Ateny.

2008 - 53 Międzynarodowe Targi Książki ,Pałac Kultury i Nauki, Warszawa.

2008 - Opracowanie Graficzne książki „Pamiętne dni” w ramach dyplomu z podziwu i szacunku dla

twórczości Chaim Chefera w roku jubileuszowym 60-lecia Państwa Izrael.

55


Ko n ta k t w sp r aw i e z a ku p u p r ac: Co n tac t o n t h e p u rc h ase o f wo r k s: Zuzanna Zakaryan - kurator / curator tel.: +48 694 236 492 Krzysztof Fabijański - właściciel / owner tel.: +48 600 226 697 e-mail: kf@stalowa.art.pl

G a l e r i a S TA LOWA S TA LOWA A rt G a l l e ry ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa tel.: +48 22 380 3443 +48 606 864 943 e-mail: galeria@stalowa.art.pl

Katalog wystawy malarstwa Pawła Słoty PRZESTRZENIE UJAWNIONE  

Wernisaż: środa, 14 grudnia, w godz. 19.00 – 21.00. Wystawa trwa do 15 stycznia 2017, Galeria STALOWA, ul. Stalowa 26, Warszawa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you