krzywousty.pl - magazyn młodzieży nr 3/2021

Page 1

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

J e s ie ń

J e s ie n n y c z a s

P r z y s z ła je s ie ń ja k c o r o k u , z a p a n o w a ł d z iw n y s p o k ó j. Dni tak szybko się skróciły, a wieczory ­ wydłużyły. D z iw n a je s t t a p o r a r o k u , n i e c h c ę j e j d o t r z y ma ć k r o k u . C h y b a n ik t n a n ią n ie c z e k a , n ie w y g lą d a je j z d a le k a . M o ż e s mu t n o j e j c z a s a m i , w i ę c o b r z u c a n a s w r z o s a mi . Grzyby, dynia i kasztany rozpromienią uśmiech mamy. Trzeba zmienić nastawienie, p r z e jś ć je s ie n n e p r z e s ile n ie I korzystać z jej uroków, N a w e t p ię k n ie je s t d z iś w o k ó ł.

G d y n a d r z e w a c h p o ja w ia ją s ię liś c ie c z e r w o n e , A b a b ie la t o o p la t a g a łę z ie w ie r z b o w e , To znak, że jesień zagościła I n a s w ó j k o lo r o w y b a l n a s z a p r o s iła .

N a u c z y c ie l

...I p o ja w ia m s ię ja , Taki mały, przestraszony ­ Człowiek J e s z c z e n i e w i e m, c o m n i e c z e k a . Każdy dzień jest nowy, K a ż d y u c z y i p o k a z u je . Poranne mgły otulają stare brzozy, S ą o n i, p ie r w s z e k r o k i, p ie r w s z e s ło w a , Można znów podziwiać fioletowe wrzosy. ręka mamy i taty. Jesienne słońce często chowa się za chmury, I mi j a c z a s , a j a s t o j ę t u t a j . A dzień coraz częściej staje się ponury. K o le jn y e t a p , d r z w i o t w a r t e , W c h o d z ę i ... L e c z my i t a k z a ł o ż y my c i e p ł e s z a l i k i o r a z n a Z n o w u n i e w i e m , c o mn i e c z e k a ! g ło w ę k a p t u r y Każdy dzień jest nowy, I z r a d o ś c i ą p ó j d z i e my n a s p a c e r o g l ą d a ć K a ż d y u c z y i p o k a z u je . jesienne cuda natury. Pierwsze a i b, pierwsze plusy i minusy, P r z e r w a , d z w o n e k i c z a s n a le k c ję . A n t o n in a M a łk ie w ic z k l. V II a L e k c ja p o ls k ie g o c z y b io lo g ii t o le k c ja n a c a łe ż y c ie I n a u c z y c ie l, k t ó r y je s t z a w s z e , M a ja K ę p c z y ń s k a k l. V IIa R ę k a , k t ó r a s ł u ż y p o mo c ą . O liw ie r L e w ic k i k l. V IIaŻyczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcielibyśmy wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty serdecznie podziękować za ich dydaktyczny trud. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie dni w roku szkolnym będą spokojne, pełne radości, życzliwości i zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Życzymy, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję i radość. Chcemy podziękować za oddanie dla nas, uczniów, okazywane wsparcie, ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie charakterów. Pragniemy życzyć także zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym. Uczniowie ZS nr 1Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.