GA Mag Vol.9

Page 1

Global Art Magazine ฉบับที่ 9/2556

Art of View

ปรับตำแหนง เปลีย่ นทิศทาง เกิดทาทาง ดูเคลือ่ นไหว

Toy R Art

จะมาแนะนำใหนอ งๆ รูจ กั กับของเลนสุดนาทึง่ “Changeable Toy” หรือของเลนแปลงราง

Small Talk

ถาอยากรูว า นองๆ อยากใหกรุงเทพฯในฝน เปนอยางไร มาติดตามกันเลย

9

Vol.


ad_ga_mag_feb_2013.pdf 1 2/12/2013 5:25:42 PM

“Rise up your skills, Lift up your score”


"เปลีย่ นฝน...ใหเปนจริง" โตขึ้นหนูอยากเปนอะไร คำถามยอดฮิตสำหรับเด็กๆ แตไมวาเขาจะตอบวาเปนอะไรก็ตาม… • ศิลปนเอกของโลก • นักเขียนรางวัลโนเบล • ดาราฮอลลีวูด • นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปก • มหาเศรษฐีหมื่นลาน • หรือ นักวิทยาศาสตรเอกของโลก เฉกเชน ไอสไตน รูไหมครับวาเขาสามารถเปนเชนนั้นไดจริงๆ มีตำหรับตำรามากมายเขียนไวมากมาย แตลืมบอกวิธีวา วิธีที่จะ เปลี่ยนฝนใหเปนจริงทำอยางไร วันนี้คุณครูจะมาเฉลยเคล็ดลับนั้นใหทราบกันครับ • หากเราตองการจะรูอะไร จงคลุกอยูกับสิ่งนั้นซัก 10 ชั่วโมง จะชวยใหเราพอรูเรื่องนั้นได • แตหากเราตองการทำอะไร แลวเราศึกษาสิ่งนั้นซัก 100 ชั่วโมง เราพอจะทำสิ่งนั้นได • แตหากเราตองการเชี่ยวชาญอะไร แลวเราเรียนรู ตอสู ฟนฝากับสิ่งนั้นซัก 1,000 ชั่วโมง เราจะสามารถ เปนครูสอนสิ่งนั้นใหกับคนอื่นได • แตหากเราตองการเปนเลิศ และเปนอยางทีเ่ ราใฝฝน เมือ่ เราเรียนรู ฝกฝน และไมยอ ทอ ทีช่ ว่ั โมงบิน 10,000 ชั่วโมง เราจะสามารถไขวควาความฝน แลวเปลี่ยนมันใหเปนความจริงได เฉกเชนความพยายามของนักกีฬา เหรียญทองโอลิมปกหลายคนทีม่ งุ มัน่ ฝกฝนอยางไมทอ ถอย เพือ่ เปลีย่ นความฝนของพวกเขาใหกลายเปนความจริง ไมมีความสำเร็จที่ไดมาอยางงายๆ แตความสำเร็จสรางได ดวยความทุมเทและเรียนรู "ทีถ่ กู ตอง"

ศูนยโกลเบิล อารต ทั่วประเทศ กรุงเทพและปริมณฑล

โลตัส ศรีนครินทร 02-740-4007 ภาคกลาง พระราม 5 (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ฯ) 02-881-5726-7 นครปฐม (ถ. 25 มกรา) 034-244-265 สีลม (ซ.คอนแวนต) 02-236-5450 เซ็นทรัล ปนเกลา 02-884-8620 อยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา) 081-384-4411 ประชานิเวศน 1 (บองมารเช) 02-953-8889 บางบัวทอง 087-000-9409 สระบุรี (ถ.พิชัยรณรงคสงคราม) 036-220-950 วังหิน (โลตัส) 02-942-3574 02-515-0722 บานโปง (ราชบุรี) 086-564-1958 สาธุประดิษฐ 20 083-073-0085 เดอะคริสตัล พระราม 2 (ทาขาม 30) 02-417-6640 กาญจนบุรี (อ.เมือง) 034-511-380 สุขุมวิท 101/1 (ปยรมย เพลส) 02-741-8292 พัฒนาการ 53 086-519-9960 สุพรรณบุรี 089-168-5869 เพชรเกษม 65 (Big C เพชรเกษม) 02-809-4743 จรัลสนิทวงศ 13 (ซอย ร.ป.ภ.) 085-045-7779 รามคำแหง 112 (ม.สัมมากร) 02-729-3719 เมกา บางนา 02-105-1762 เดอะมอลล บางกะป 02-734-3411 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นราเพลส (ซอยนราธิวาส 24) 02-674-2643 สามเสน (Himall) 02-636-9800 นครราชสีมา (อ.เมือง) 044-254-308 089-668-4708 วัชรพล 02-793-4528-9 ธัญญะ (ถ.ศรีนครินทร) รอยเอ็ด (อ.เมือง) 043-525-259 ลำลูกกาคลอง 6 (สโมสรบานฟาปยรมย) 02-532-6962 สุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) 02-361-7875 เซ็นทรัล ขอนแกน 043-288-466 ดอนเมือง (ถ.ทรงประภา 28) 081-803-0001 ติวานนท (เมืองทองธานี) 02-961-7705 อุดรธานี (ถ.โพศรี) 042-181-211 พอรโต ชิโน (จ.สมุทรสาคร) 081-562-1456 พระราม 3 (ฟวเจอรมารท) 02-689-0884 อำเภอปากชอง 044-314-386 รังสิต (บานฟาคลอง 4) 080-972-0543 ภาคตะวันออก บางแค (ถ.กาญจนาภิเษก) 02-455-3389 ภาคใต ศรีราชา (ชลบุรี) 038-326-689 พระราม2 02-450-1306 สงขลา (เปลี่ยนชื่อจาก "หาดใหญ") 074-312-078 ระยอง (อ.เมื อ ง) 038-615-775 สะพานพุทธฯ (โรงเรียนซางตาครูส) 02-472-5559 ภูเก็ต (ถ. วิรัชหงษหยก) 076-522-876 เมืองชลบุรี 038-467-176 พาราไดซ พารค 02-746-0805 นครศรีธรรมราช (ถนนพัฒนาการคูขวาง) 075-318-130 อำเภอฉะเชิ ง เทรา 082-076-1133 สุขุมวิท 77 (บิ๊กซี ออนนุช) 02-742-4405 สุราษฎรธานี (อ.เมือง) 077-275-338 ภาคเหนือ เซ็นทรัล แจงวัฒนะ 02-101-0340 ชุมพร (อ.เมือง) 077-512-282 ยูเซ็นเตอร 2 (ซอยจ�ฬา 42) 02-214-2572 เชียงใหม (อ.เมือง) 053-233-225 กระบี่ 075-621-205 ฟอรจูน ทาวน 02-641-0049 พะเยา (อ.เมือง) 054-411-123 เจ บี หาดใหญ 074-223-955 พิบูลสงคราม 02-526-5892 เพชรบูรณ (ถ.เพชรรัตน) 056-711-091 ตรัง (ถ.หวยยอด) 089-295-3399 นวมินทร (สุขาภิบาล 1) 089-442-4500 อุตรดิตถ 087-208-7444 เมืองพัทลุง 074-617-598 บางใหญ (นนทบุรี) 02-595-0431 เชียงราย 081-629-6150 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โกลเบิล อารต กวา 67 ศูนยทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท 02-214-6210-1 (วันอังคาร-เสาร, เวลา 9.00-18.00 น.) www.globalart.co.th, www.facebook.com/Global.Art.Thailand


ional ” t a n r e t n I t r A l a “Globtition 2012 By P-PAC Compe

2012 November

² ³ ¤± ³£«¶¤± n®£ ¡ ³ ¨ ¨ ± ¤ ¤ ³ ¤¨¢¾¬¦m³©µ¦ c ³ ³ ³ µ ¶Æ¤¨± ¾ © ¨Æ² À¦ d Ƕ ¤±¾ © ³ ¨³m ¤ n¤² ¾ ¶£¤ µ¾ | ¾ n³¡³  £ ® ¾¤³Â «´¾¤Å ¢³ ¢³£ ²Ç Á ¿ m ¤n®¢ ²Ç ¨³¢ Âƶ ¤n ² ¾«£¶ ¢¾ £¿¦± ® ³¤ ² ³ ¦µ c ®n £ ¤³ ¨¦² ¾Æ¶ ¬¦³m © ¢³¾ £¶ ®  £ ¨³ g ¾¤³¢³ ¢¡³ Ƕ ² ¾¦£ ¤¤£³ ³© ³

2013 January

µ ¤¤¢ )$0 x %RRVW 8S

“GA New Year Party 2013 ® 7KH &RQFHUWv

³ )$0 )UDQFKLVHH $UWGXWDLQHU 0HHWLQJ ¤² Ç ¶ Æ d À ¦¾ µ¦ ®³¤q  £¿¦ q n« m ¢® ¨³¢¤º n m³¨«³¤Á¬n ² ¹ ¤º ¤n®¢ ² Ç ² ³ ¢® ¤³ ¨²¦ $UWGXWDLQHU $ZDUG ¿¦± ³¤® ¤¢ ¨³¢¤ºn¾«¤µ¢Á %RRVW 8S )RXQGDWLRQ ¿¦± ¶ Æ ± m¨£¾ ¤¶£¢ ¨³¢ ¤n®¢Á¬n«¤n³ «¤¤ q ³  n®£m³ ¢²Æ Á

Grand Opening!! “ศูนยพอร โต ชิโน”

«¢¹ ¤«³ ¤ «® ³¢À ¤

081-562-1456

¶ÁÆ ¬n¾¬¦m³ ¤® ¤²¨À ¦¾ ¦µ ®³¤ q  n¢³ ¦ ¦m®£ ¦² ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ² ®£m³ ¾ Å¢ ¶ Æ n¨£ ³¤ ¿« ¿¦± ³¤¿ m ³£«¹ ®¦² ³¤ ³ ¶Ç¢m¢¶ Á ¤£®¢Á ¤¾¦£ ¤µ Ä m± A A


2013 February

“Grand Opening!!” u n® ® q ¾ m ¤² v ® n® ¤² ¤º®³¤q «º m ¤® ¤¨² À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¤²

“ศูนยเชียงราย” ®£º«m ¿Æ¶ £ ©³¦ ² ¬¨²

À ¤ 081-629-6150

“ศูนยกระบี่”

£n³£ ¶ Æ ´ ³¤Á¬¢m

À ¤ 075-621-205

“ศูนยธัญญะ ชอปปงมอลล” ©¤¶ ¤µ ¤q

«® ³¢À ¤

089-668-4708 2013 March

u)DQWDVWLF 6XPPHU 6HDVRQ v c ¾ ®¢ ¶Ç¢³¾¤¶£ ¶ÆÀ ¦¾ µ¦ ®³¤ ² ®£m³ èÁ ² À ¤À¢ ²Æ µ¾©ª«¹ ¹ q ¾ ³± ²¢¾¢®¤q ¶Ç¾ m³ ²Ç ¦³ ¢m nn¢ ¾¦£ ± ± ABBBBA

ฉบบั หนา จะมอี ะไร มาอพั เดท อยา ลมื !! ติดตาม กนั นา ......


Global Art International Competition 2012 by P-PAC

“ ¥ v§ ½ º¨y¹§² ¥y § ¨± ¸}” ¥ ¦ § § § ©w¢|± ¸vµ ® ³ ² ª± ³¤ µ m³ ³¤ ´ ³ ©µ¦ ±¿¦n¨ À ¦¾ µ¦ ®³¤q £²  n £³£ ® ¾ ³¤¾¤¶£ ¤º n ® ¾ Å Ä ¢³«º¾m ¨ ¶ ® ¬n® ¾¤¶£ ¾ ¸®Æ Á¬n©¦µ c n®£Â n«¢² ²« ¤±« ³¤ q¦´Ç m³ ¶ Æ ±Â n¾¤¶£ ¤º n ³¤¿ n z鬳¾ ³±¬ n³ n¨£ ¾® ®¶ ² Ç £²  n¿« ®® ·Æ ¨³¢ ¦n³¬³é¿¦± ¨³¢¢²Æ Á ¶Æ ±®® ¢³À ¨q ² ª± ³ ©µ¦ ± ¡³£ ® ¤® «µÆ ¿¨ ¦n®¢ ¶Æ ¹n ¾ £ n¨£¾¨ ¶¿ m ² Á¬ém¤± ² ³ ³ ³ µ ¶Æ d ¶Ç À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¤±¾ ©Â £Â n¤² ¾ ¶£¤ µ¾ | ¾ n³¡³ ³ Global Art International Competition 2012 by P-PAC ® Saving the World ² · Ç ¾¢¸®Æ ¨² ¾«³¤q ƶ ¥© µ ³£ ¶Æ m³ ¢³ ¶Æ« ³ ² ³¤ ² ³¤ zé鳡µ¨² q ¡³£Á ³  n¤¨ ¤¨¢©µ¦ c n®£¨²£ d ²¨¿ ¤±¾ © m³ Ä ¨m³ ²Ç ³  £ ¢³¾¦¾ ¶£ «µ À ¤q ®µ À ¶¾ ¶£ ®µ ¾ ¶£ c¦µ c «q ¶ ¾¨¶£ ³¢¯³ ®£ ¿¦±À¯ µ¢µ ¬q ¾ n³¤m¨¢ ³¤¿ m ² ¿ /LYH &RPSHWLWLRQ ¶Æ¿ m ² ² m¨ ¾ n³ ¿¦± ¤± ³© ¦ ³¤¿ m ² Á m¨ m³£¨² ¾ ¶£¨ ² ¤¤£³ ³©«¹ · ² ¾¬¦m³©µ¦ c n®£ ³ ² ¢³¦ ±¾ ¶£ ²Ç ¿ m¾ n³ ¤ºm

¾£³¨ ³ ³ ³ µ¢³ ¤n®¢ ² i³£ ¿¦± ¦³ ¢m n ¶Æ ± m³£¤º ² ¾ | ¶Æ¤±¦· A A


5

กิจกรรมภายในงาน นอกจากการแขงขันวาดภาพระบายสีของเหลาเยาวชน ยังมีกิจกรรมการออกบูทแสดง สินคาและบูทกิจกรรมจากเหลาสปอนเซอรใจดีที่ใหการสนับสนุนการแขงขันในครั้งนี้ ที่นาสนใจและไดรับ เสียงตอบรับเปนอยางดี คือกิจกรรมทำ iStamp จากบริษั ท ไปรษณียไทย ที่ใหเด็กๆไดสนุกสนานทำสแตมปสวนตัว เปนที่ระลึกกันภายในงาน รวมถึงบูทจำหนายสินคา Globbie ที่ขายดีกันแบบเทน้ำเททา เรียกวาถูกใจแฟนพันธแทพี่ โกลบี้เปนที่สุด นอกจากนั้นเหมือนเชนทุกป เรายังมีนิทรรศการภาพศิลปะฝมือคุณครูโกลเบิล อารต ที่ใจดีมอบรายได จากการประมูลภาพสวนหนึ่งใหกบัการกศุล พรอมทง้ิทายดวยสมัมนาดๆี แนนไปดวยสาระนารจูากศนูยวเิคราะหศกัยภาพ ปญ  ญธาราและไปรษณยีไทย

บูทกิจกรรมตางๆ ไดรับการตอนรับจากเหลาผูปกครอง และเด็กๆ อยางอบอุน แนนทุกบูท !!!

พืน้ทีแ่คบไปถนดัตา เมือ่ผูปกครอง และนองๆ โกลเบลิ อารต นบัพนั เขารวมกจิกรรมกนัอยางเนอืงแนน เพือ่เตรยีมตวัเขาสการ ู แขงขนั

นทิรรศการภาพผลงานศลิปะของเหลา คณ ุ ครใูจดี ทม่ีอบรายไดจากการประมลู ชวยการกศุล

โอโห.. สวยๆทง้ันน้ัเลย

เตม็อม่ิไปกบัสาระดๆี กบัสมัมนา “ศลิปน สมองซาย” จากศนูยวเิคราะหศกัยภาพ ปญ  ญธารา และสาระดๆีจากไปรษณยีไทย

ถึงจะเปนเวทีการแขงขันของเยาวชน แตสีหนาแววตาของศิลปนนอยแตละคนนั้นชางมุงมั่นและตั้งใจ ไมแพเวทีการ แขงขันของผูใหญเลยทีเดียว โดยการแขงขันนั้นแบงเปน 4 กลุมอายุ คือ กลุม A (4-6 ป), กลุม B (7-9 ป), กลุม C (10-12 ป) และกลุม D (13 ปขึ้นไป) และเมื่อการแขงขันเริ่มขึ้นจิตรกรนอยแตละคนก็ ไมรอชา เริ่มสรางสรรค ผลงานกันอยางตั้งใจ ทั้งเยาวชนไทยและตางชาติ ไมมีคำวาตื่นสนามแตอยางใด สวนพอแมผูปกครอง และคุณครู ตางก็ลุน ใหกำลังใจกันอยูที่ขอบสนามโดยรอบกันอยางใกลชิด


6

Global Art International Competition 2012 by P-PAC

ตัง้ ใจมากๆ..เลยคะ ¢¶«¢³ µÂ¢m¨® ¿¨ ²Ç ® ²Ç Á ² «¹ Ä ^^

¾ Å Ä ®µ ¾ ®¤q ž Å¢ ¶Æ Á ³ ± ²¨¿ ¤±¾ © n® ´Á¬n ¶ ¶Æ«¹ A A เกงๆ กันทุกคนเลย

¿¨¨ ³¢¹m ¢²Æ ¿ ¨n n¨£ ¨³¢¢²Æ Á ® ¾¬¦m³©µ¦ c n®£

¿¦n¨ Å · ¾¨¦³¿¬m ¨³¢¤± · Á ² µ ¶ ³¤ ¤± ³© ¦¤³ ¨²¦Á ¿ m¦± ¦¹¢m · Æ ¾¤µ¢Æ · Ç ®£m³ ®¦² ³¤ ² µ ¾¶ c «¹ «¤n³ «¤¤ q ³ ¶ÀÆ ¦ ¶¿Ç ¦±¾¬¦m³¿ ¢¾ d£~ ® ¤±¾ ©Â £Á d ƶ ³m ¢³ ¶¢Æ ³¤m¨¢ ² ¦¹ µ «´ · ¾ Å Ä Á ³¤ º¿¦À¦ Á ¶ Ç «® ¦n® ² ¶¢ ³ «¹ «¤n³ «¤¤ q 6DYLQJ WKH :RUOG ³ ² Ç Å¾¤µ¢Æ ³¤ ¤± ³© ¦ ¶¾Æ Ţ n¨£ ¨³¢ ¸ Æ ¾ n À £Á ¤² Ç ¶¾Ç £³¨  £ «¹ ¾ p n n® ¿ q ¨¶¤¡² ¤ ²£«²¢¥ µÊÀ £² £² ¤² ª³ ´¿¬ m ¿ ¢¾ d£~ ® ¦¹¢m & & ¨n ¨n n®£m³ ¾¬ ¶£¨¿ m ¬¦² ³ ¶¾Æ £ ¾ | ¿ ¢ lÁ d ¶Æ¿¦n¨ ¶Æ ¤±¾ ©¾¨¶£ ³¢ ²¨¿ ¤±¾ ©Â £ ®¸Æ Ä Å ´¬ n³ ¶Æ ²  n®£m³ £® ¾£¶Æ£¢ ¨³ ¤³ ¨²¦ m³ Ä ² ¢³¾ ¶£  µ ³¢ ´ ¨³¢¤ºn ² ² ¨ ¾ ³Â n ¶Æ ®¦²¢ q +DOO 2I )DPH ¬ n³


Global Art International Competition 2012 by P-PAC

7

¶ÆÀ ¦ ¶Ç¿ ¦ ¤m³ ¾ | 6XSHU +HUR ¢³ µ ² ªqÀ¦

m®¤® z ¦ ³¤¿ m ²

¨³¢«¹ ¸®¡º¢µÁ Á ¦ ³ ¾¨ ¶¤± ² À¦ ¾ m µ ¾ m ¿« ®® ¾ m ® ¶ÆÀ ¦ ¶Ç

n® ¿ q ² ´¿¬ m ¿ ¢ l ¦¹m¢ & «¢²£ n® «¹ £® ¤µ Ä

ขอแสดงความยินดี ดวยนะคะ

m³ Ŭ³£¾¬ ¸Æ®£ ² ¤³ ¨²¦¿¬m ¨³¢¡³ ¡º¢µÁ

c n³£ ³ ² n¨£ ³¤¢® ´¿¬ m ¾ n³¡³ d m®Â Á¬n ² ¤±¾ ©®µ À ¶¾ ¶£ ³ ¶Ç ® ³ ¨³¢«´¾¤Å ® ³¤ ² ³ Á ³ ± ¤±¾ ©¾ n³¡³ ¿¦n¨ ©µ¦ c n®£ ²¨¿ ¤±¾ ©Â £¦n¨ ´¬ n³ ¶ Æ ² ®£m³ £® ¾£¶£Æ ¢ ¿¦± ¶«Æ ´ ²é m³ Å n ¨³¢ ¡³ ¡º¢Áµ ¿¦± ¤±« ³¤ q Ķ ¾¨ ¶¾¤¶£ ¤º n ® ¬n® ¾¤¶£ ¿« £µ Æ Á¬ém ¾Ç¶ Å ¦² n³  ² ¹ g g ¿¦n¨ ² Á¬¢m ¬d n³ ¶ Æ ³¬¦¶ ®µ À ¶¾ ¶£ m± ®º ¦ ­


² ¶Ç¢³¤m¨¢¿« ¨³¢£µ ¶ ² ¾ Å Â £«¤n³ ¸Æ® ¶Æ n ³ d¢¸® ¨nÁ ³ *OREDO $UW ,QWHUQDWLRQDO &RPSHWLWLRQ ¶Æ m³ ¢³ · Æ Â £¾ | ¾ n³¡³ ² ³ ¿¦± ¾ m «¤n³ ¸®Æ ¶¢Ç ¶Á ¤ n³  º ² ¾¦£ ¶ ¨m³ ¤²

วาวว.. ¤ q À¡ ³¤ ² ªq

.« ¹ . 4é² ¡Àd ¤ ¾¤£¶ ¤±¬¥ £² ®( ¾¿ ¨¤c q )

®³£

q

µ (¾ µÊ « ¹ ¾ ¤é ®³ £ ¹ . é4 .¾ d À¤ ¾¤£¶ ¾ À£¾ ³ ³ )µÊ ¢.3

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม D (รุนอายุ 13-18 ป) เปนรางวัลสูงสุดในกลุมนี้ที่เด็กไทย ความาไดจากเวทีประกวดระดับ นานาชาติครั้งนี้ดวย

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

นี่ก็อดีตแชมปอีกคน เริ่มตนแขงขันมาตั้งแตยังเล็ก เด็กประถม จนบัดนี้ขึ้นชั้นมัธยม งานนี้ควารางวัล อันดับที่ 5 กลุม D (รุนอายุ 13-18 ป) มาใหคนไทย ชื่นใจกันอีกครั้ง

¤³ ¨²¦ ±¾¦µ©

กลุม C (รุนอายุ 10-12 ป) จากการแขงขัน IAC 2012 สรางชื่อ ใหไทยไดเปนสมัยที่สอง หลังจาก ที่ ไดชนะรางวัลเดียวกันนี้ ในการ แขงขัน IAC 2011 ณ เมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม

£² «¢² ¥ µÊÀ

¤ . .³ ¨£ ¤¶ ¹ ¡ d ² À¤ d ¾À¤¤£¶ ¾®¤«² £¶ « ¢² « ³é² « µ ¢ ¹ ­è ¤³ (¤¢¿³. ³ )q ®³®£ ¹

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

¤

«² «¤ ¨ ² ¤¨ µ £±« ¹ ¤ (¡ .é. ¹ ¡3 d À¤ ¾¤£¶ ®«² «¢² é² «¢ ¹ ¤ ¤³«² ¡«² ) ®³£

³¤

กลุม D อดีตแชมปหลาย สมัยรับใชชาติ ในการสราง ชื่อมาหลายเวที IAC นานับประเทศ


เยี่ยม ไปเลย ¤ ¾ ±¢³ ³¨¤

.³é£ ¹ .4® é² d À¤¨ ¾¤¤£¶ ¾ ¤£¶ ¢® ¹ ¢© · ª³ ®n ¢¾ ¦³n ¨¢( µ ¿ ¤¤q ³¢ µ¢ º )¶Æ©µ

®

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม D (รุนอายุ 13-18 ป) q ¾ £Â«£

( µ é .é³£. ¹ ® 9¤ d À¤ ¾¤£¶ ¢³¤£¶ q ¾ µ ²£d ªÀ q )

สุโคย ...

®

©µ ³ ¨¤ ¦¹ ¦ ²

.£é ¹ d ¨À¤ ¾¤£¶ «³¤«³« ¨q ¾µ ©¤³¢m ¾ £¶ ¦³ q ®³

n

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม B (อายุ 7-9 ป)

กลุม C (รุนอายุ 10-12 ป)

² q ¨³ µ £ ¦¹ ¨ £. ¹ .« d À¤ ¾¤£¶ ®«² «¢² é² ©Àq ¤¤¤¶ ³ ³ q ®³

¤µ é³ q ¬ ¥º µÊ ( ³i

Á .é. d À¤ ¾¤£¶ ® ¹ ³¦ ¦ «)

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม B (อายุ 7-9 ป)

®³£ ¹

¤¹ ¶

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม C (รุนอายุ 10-12 ป)


³ ³ ² ©µ ¤µ µ¨² q ( ¢µ ) .é. ¢µ ¢q ¤ ¾¤£¶ ®«² «¢² é² ®³£¹ 10 À

é ¶ q ¬¥¬¤¤ªq ¤¤¢ .é.¨¤¤¹ «6 µ d À¤ ¾¤£¶ £®¿ (Á À«¢)

®³£

¤¹ ¶

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม A (รุนอายุ 4-6 ป)

£¡q ³ ¬¨³ .é. £¹¦¹ 7 µ d À¤ ¾¤£¶ ® ¹ ³¶ ¦( ¿¤ ±¢n Á«)

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

®³

ƶ

กลุม B (อายุ 7-9 ป)

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม A (รุนอายุ 4-6 ป) . £. ¹ 6 ©d q À¤¦ ¾¤£¶ « ®¢«² « ¢² ª é² q £² ¦¹ ®³

¤¹ ¶

เกงๆกัน ทุกคนเลย

¾ ³¨¨q ¤¨é µ r .é.¾ «¤³ d À¤ ¾¤£¶ ®«² «¢² º ( ¦c ¢q ¢¶Æ

®³£¹ 6

é²

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม A (รุนอายุ 4-6 ป)

กลุม A (รุนอายุ 4-6 ป)


โอโห!! © ² «q ¨¹ ¤¤ .é. ² d³À¤ ¾¤£¶ ® ¹ ³¦¾ (À ¤ o ) ®³£¹ 5

m ¬¦³n

q ©¤µ ¨µ ª©q .é. d µ À¤³ ¾¤²£¶ ¾¦©µ ¬¦³n ³¦µ é l (¡ ¶ ³m ) ®³£¹ 6

¾µ ª

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม A (รุนอายุ 4-6 ป)

. .£«¹ ¤µ 6¡ d À ¤ £¾ ² ¤£¶ q¾ « µ£¶ ¤³ ¡µ (² ¨µ ) ®³

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

¤q

กลุม A (รุนอายุ 4-6 ป)

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม A (รุน อายุ 4-6 ป)

¹ ¢ ¶ ² ¶ (¿ ¢ c~ ) ³ £¹.®6 d µ À¤ ¾¤£¶ ® ¹ ³¦ ³ ¿ ¨n ¨² ³ ®

² q ¨ ¢«¹ µ ( ² ) . ³£®¹ .6³ £d ¹À 1¤ 2¾ ¤£¶ ¶ £ ³¦«£² ¤³³ ¡ µ ² ­è ¤©³¤ ¶ ¢¤¤.¢2¤³ «d ³À ¤ µ ¢ ¬¾³¤¨ µ£ ®

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม A (รุนอายุ 4-6 ป)

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ

กลุม A (รุนอายุ 4-6 ป)


12 สวัสดีครับนองๆ ทุกทาน Art Of View ฉบับนี้ทางคอลัมน ขอตอยอดเทคนิคการวาดจากฉบับที่ผานมา ซึ่งไดโปรยหัวขอไววา “ปรับตำแหนง เปลี่ยนทิศทาง เกิดทาทาง ดูเคลื่อนไหว” ซึ่งจะชวย ใหนองๆ ไดวาดตอยอดไดอยางงายๆครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับ

ปรับตำแหนง เปลี่ยนทิศทาง เกิดทาทาง 2 ดูเคลื่อนไหว 3 ใชเสนโคงวาดระหวาง ปกบน และ ปกลาง ใหดูเหมือนนกกำลังกระพือปก

5

เมื่อวาดเสร็จแลว ใหวาดรูปทรงกลม ใหมีขนาดใหญกวานิดหนอย เพื่อทำเปนตัว

8

6

างเดิม 1 จากโครงร จากฉบับที่ 8 ใหนองๆ วาดรูปราง สามเหลี่ยม ทับชวงปก แตใหทำมุมเฉียงขึ้น

4

คราวนี้นองๆ มาลองปรับเปลี่ยนมุมมองกัน ดูนะครับ โดยใหนอ งๆ วากรูปทรงกลมขนาด เทาเหรียญบาท เสร็จแลว วาดรูปทรงกลม สองวง ทำเปนลูกตา และ รูปทรงสามเหลีย่ ม ทำเปนปาก

หรือ วาดรูปสามเหลี่ยม ทำมุมเฉียงขึ้นหรือ เฉียงลง ทั้งสองขาง เพื่อทำเปนปก

7 หรือ เสร็จแลววาด สามเหลี่ยม ทำเปนหาง

หรือ

เมื่อไดภาพดังที่ตองการแลวใหนองๆ วาดเสนโคง ใหหางจากปลายปกเล็กนอย ทั้งสองขาง เพื่อใหดูเคลื่อนไหว ในมุมมองอื่นๆ ด า ว ง อ ล ด ท ๆ นอง สิ่งที่นองๆ ได โดยตอยอดจาำกไปปรับเปลี่ยน ทดลองทำ นูเคลื่อนไหวกันนะครับ ด เติมลายเสน ใหนี้ขอกลาวสวัสดีครับ สวนฉบับ


13

ปกติแลว Art & Answer เปนคอลัมนที่เขียนขึ้นเพื่อไขขอสงสัย ของคุณพอคุณแม ตอการเรียนโกลเบิล อารต ในดานตางๆ แต ฉบับนี้คุณครูขอตั้งคำถามกลับบางวา สิ่งที่คุณพอคุณแม ตองการ จริงๆ ในชีวิตของลูกคืออะไร?

ลองเขียนคำตอบนี้มาสัก 3-4 ขอ คำตอบที่ไดมานั้นแทบจะบงบอกถึงชีวิตของลูกๆ ไดเกือบ 80% เลยทีเดียว วาเขามีนสิ ยั เปนอยางไร มีความเปนอยูอ ยางไร มีพฤติกรรมแบบไหน เพราะสิง่ ทีเ่ ราตองการ (หรือความตองการ ของผูปกครอง) มักเปนตัวกำหนดชีวิตลูกๆ จนบางครั้งลืมไปวา

"¤Ø³áÁè¢Í§â¡ÅàºÔÅ ÍÒÃìµ ·èÒ¹¹Ö§àÅèÒÇèÒ.." หลายปกอนที่เขาทำงานที่สิงคโปร ลูกก็เรียนอยูที่นั่น…ดิฉันไมอยากเชื่อเลยวา ที่สิงคโปรเขาไมคอยเรียนพิเศษกัน ทั้งๆ ที่สิงคโปรเปนประเทศระดับ Top เรื่องคุณภาพการศึกษามาก แตกตางกับเด็กไทยที่เรียนพิเศษกันหนักกวาเรียน ที่โรงเรียนเสียอีก แตที่สิงคโปร เห็นเขาเรียนวิชาการกันที่โรงเรียน พอออกจาก โรงเรียนแลวก็หันมาสนใจ ดนตรี ศิลปะ หรือ กีฬากันหมด ดวยเหตุผลที่วา เพื่อใหเด็กไมเครียด และ balance เรื่องของสมองซีกซายและขวาไดเปนอยางดี พอกลับมาเมืองไทยเลยมาเรียนโกลเบิล อารต ตอเพราะลูกชอบมาก ปจจ�บัน เปนเด็กที่เรียนเกงและอารมณดี พูดจา คิด จับใจความไดดีมากๆ เลย… เห็นลูกมีความสุข คุณแมก็มีความสุขคะ ^ ^

"¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·¤Õè س¤ÃÙÍÂÒ¡¨ÐºÍ

¡¤×Í.."

ทุกวิชาสำคัญไมแพกันเลย ไมวาจะเปนเลข หรือ ศิลปะ เพราะตางสงเสริม กันและกันไดอยางดีเยี่ยม หากขาดเลขก็ขาดเหตุผล ขาดการคิดวิเคราะห แตหากขาดศิลปะก็ขาดจินตนาการ อารมณและความรูสึกที่ดี คุณครูอยากให เด็กทุกคนมีความสุขในการเรียนรูในวิชาตางๆ อยากใหเขาเปนคนที่มีสมาธิ ในการทำงาน มีอารมณและจิตใจที่ดี เพราะสิ่งนี้ก็จะทำใหเขาเปนเด็กที่รัก การเรียนรูในวิชาตางๆ มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคืออยากใหเขาเติบโต บนแนวทางที่ถูกตองและดีที่สุดสำหรับเขา

ทิ้งทายฉบับนี้ดวยขอความที่วา ฉบับหนา เราจะมายอนอดีตกลับไปเปนเด็กกันนะครับ.. เพราะเมื่อเรา มองโลกเหมือนที่ลูกของเรามอง เราจะเขาใจทุกๆ คำตอบที่เรามีอยูในตอนนี้


14

กลับมาพบกับโชวสุดเจงของตนปนี้ สำหรับเปนการเปดตอนรับปใหมอยาง สุดยอด โดยผลงานสรางสรรคแบบนี้ จะมีสลับกันมาโชว กันอยางจ�ใจและมี ใครกันบางเราไปดูกันเลย ดีกวา…. ภาพนี้หนูด ี ใจมากเลยคะ เพราะหนูจะไดขึ้น Level 1 ที่จะได วาดรูปและใชสี Oil ทั้งภาพเพราะภาพนี้ สุดทายของ F4 แลวคะ แลวหนูก็ชอบที่ ได ดัดแปลงแตงโมงเปนแองกี้เบิรด ดวย

ด.ญ.นงรัตน หลี่ (นองซีน)

โรงเรียนเลิศหลาถนนเกษตรนวมินทร ระดับทีเ่ รียน F.4 ภาพนี้หนูสนุกมากเลยคะ เพราะได ใชสีที่หลากหลายและ ยังไดตอเติมลวดลายของตัวปลา ใหเปนแบบที่ชอบอีกดวยคะ

ด.ญ.ปทิตตา วิสิทธิกาศ (นองจีน)

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร ระดับที่เรียน F.4

แมวของหนูเปนสีฟา เพราะวา แมวตัวนี้ชื่อวา “ทอม” มันกำลังเลนอยูในบาน อยางสนุกสนานและยังวาดรูป เพิม่ เติมตามทีห่ นูไดจนิ ตนาการ ดวยคะ

ด.ญ. กัญญณัช จารุภัตติ์ ( หยก ) โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ระดับที่เรียน F.3

ผมชอบภาพนีม้ ากเลยครับ เพราะผมไดวาดตอเติมและใช สี Oil ทีผ่ ม ชอบใชอกี ดวยครับ และภาพนีก้ เ็ ปนภาพทีผ่ ม ตัง้ ใจทำทีส่ ดุ เลยดวยครับ

ด.ช. ภัทรเธียร มงคลสวัสดิกลุ (เธียรรี)่ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว

ระดับทีเ่ รียน F.2


15

ด.ช. ปฏิพล บุญสุขโชติ (นองมารค)

อายุ 11 ป ป.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

สวัสดีคะ Show Proud Special วันนีเ้ รามารูจ กั กับจิตรกรนอยทีร่ ำ่ เรียนศิลปะโกลเบิล อารตมานานถึง 6 ป จนเปนนักเรียนคนแรกทีเ่ รียน จนจบหลักสูตรสูงสุด คือ Advanced 3 เรียกวาเปน “แฟนพันธแท” ทีเ่ รียนกันจนคุณครูไมมอี ะไรจะสอน.. มาติดตามบทสัมภาษณกนั เลยคา

Q: ทราบวาเรียนทีโ่ กลเบิล อารต มา 6 ปแลว เริม่ เรียนมาตัง้ แตเมือ่ ไรและเริม่ จากระดับไหนคะ?? A: เรียนมาตั้งแต ป.1 ถึง ป.6 โดยเริ่มเรียนจากระดับ F4 จนถึงตอนนี้ก็จบระดับ Advance 3 แลวละครับ ^^ Q: โอโห..เรียนมานานขนาดนี้ นองมารค รูส กึ ประทับใจอะไรในโกลเบิล อารต ที่สุดคะ? A: ผมชอบสมุดแบบฝกหัดครับ ^^ เพราะมี ใหไดฝกหลากหลายแบบ ทำใหรสู กึ ไมเบือ่ เลย ผมจะนัง่ ทำงานไดนานมาก บางทีกเ็ ลยเวลาเรียน ไปดวยครับ Q: แลวนองมารคมีเคล็ดลับอะไรทีท่ ำใหมสี มาธิและนัง่ เรียนไดนานๆคะ?? A: เริ่มจากการที่ผมชอบมาเรียนมาก เวลามาเรียน ผมก็ตั้งใจเรียนให สนุกครับ ทำใหผมมีความสุขและไมเครียดเลย Q: แลวทีพ่ ากเพียรร่ำเรียนมาถึง 6 ป นองมารคคิดวาตัวเองไดเรียนรู เทคนิคในการวาดรูประบายสีอยางไรบางคะ?? A: ผมไดรจู กั ดัดแปลงภาพใหเปนเอกลักษณของตัวเอง อยางบางภาพ เชน เครือ่ งบิน ผมก็จะนึกถึงประสบการณทเ่ี คยนัง่ เครือ่ งบิน ก็เอามา แตงเติม มาประกอบกันในภาพครับ หรือในภาพสม ผมชอบเลนโยโย ก็เอาสมมาทำโยโยครับ นอกจากนัน้ ผมยังไดฝก ใชเทคนิคใหมๆใน การระบายสีจากคุณครู เชนการทำหิมะ ก็ใชพกู นั สะบัดสีเอา แต เทคนิคทีช่ อบทีส่ ดุ คือการใชปากกาวาดเสนครับ เพราะสนุกดี ทำไดแลวรูส กึ วาไมยากเลย สวนถา เปนสีก็จะชอบสีโปสเตอรเพราะระบายไดสวย เนียนดีครับ ^^ Q: ทีผ่ า นมานองมารคเคยไปประกวดวาดภาพระบายสี บางหรือเปลาคะ ?? แลวไดรางวัลอะไรมาบาง?? A: เคยประกวดวาดภาพระบายสีกบั โกลเบิล อารต หัวขอเรือ่ ง Recycle ไดรบั รางวัลชมเชยมาครับ และ ก็เคยประกวดกับทางโรงเรียน ตอนกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน ไดรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และงานวันพอ ไดรบั รางวัลชมเชยครับ นอกจากนีก้ ม็ ปี ระกวดวาดภาพ ระบายสีกบั โครงการอืน่ ๆดวย ถึงแมจะไมไดรางวัล กลับมา แตก็รูสึกชอบ และสนุกทุกครั้งที่ไดทำครับ Q : การที่นองมารคชอบศิลปะ คุณพอคุณแมมีสวนชวยสนับสนุนเราอยางไรบางคะ?? A: คุณพอคุณแมสนับสนุนตลอดครับ เราอยากไดอปุ กรณอะไร เคาก็ชว ยซือ้ ใหตลอด ทัง้ พวกสี หรือสมุด แบบฝกหัด เวลาเรียนก็มารับ-สงใหเรียนอยางตอเนื่องครับ ^^ Q: สุดทายนี้ อยากใหฝากถึงเพื่อนๆโกลเบิล อารตหนอยคา?? A: อยากบอกเพื่อนๆวา เวลาที่เคามีงานประกวดวาดภาพ ระบายสี ก็อยากใหลองไปรวมกิจกรรมกัน ไมตอ งคิดวา ไปแลวจะตองไดรางวัล เพราะพอไมไดกจ็ ะทอแท ทำใหไมอยากมาเรียน ก็แนะนำวาอยา ไปเครียด ใหสนุกไว เก็บไวเปนประสบการณครับ ^^


16

สวัสดีครับนองๆ พี่โกลบี้มีคอลัมนใหมมาแนะนำ “Play and Learn” คอลัมนที่นองๆ จะเพลิดเพลินไปพรอมกับการเรียนรู โดยฉบับแรกนี้ พี่โกลบี้จะพานองๆดำดิ่งลงไปสำรวจใตทองทะเลลึก แตตอนนี้ แยแลวสิ!! พี่โกลบี้หาทางขึ้นไมเจอ นองๆ คนเกงชวยพา พี่โกลบี้กลับขึ้นไปบนเรือดวยนะครับ ออ..ระหวางทาง อยาลืมชวยพี่โกลบี้วาดตอเติมสัตวน้ำ พรอมกับระบายสี ใหสวยงามดวยนะครับ :)

rt a t S


17 วันนี้เรามารูจักผูบริหารศูนยนองใหม ไฟแรง เปนผู บริหารถึง 2 ศูนยในกรุงเทพฯ ดวยกัน แบบนีเ้ รียกวา ไมธรรมดา เราไปทำความรูจักกันเลยดีกวาคะ ^ ^

คุณชวนขวัญ มุกดา (คุณขวัญ)

เริ่มตนทำโกลเบิล อารต ไดยังไง จริงๆ พี่ทำธุรกิจทางการศึกษาอยูแลวคะ แตเปนการศึกษา ทีพ่ ฒ ั นาสมองซีกซายเปนหลัก การพัฒนาสมองซีกขวาก็สำคัญ ไมแพกนั พีก่ เ็ ลยเห็นวาเราควรเสริมการพัฒนาสมองซีกขวา ใหเด็กๆดวย ก็เลยทำการศึกษาหลักสูตรตางๆ มีการเปรียบเทียบ จ�ดเดนจ�ดดอยของแตละที่ สุดทายก็มาหลงรักหลักสูตรของ โกลเบิล อารต คะ เพราะโกลเบิลอารตตอบโจทยพี่ไดคะ การทำธุรกิจนี้ ใชเวลาพักผอนหรือแบงเวลาใหกบั ครอบครัวอยางไร จริงๆ มีเวลาใหกับครอบครัวและตัวเองเยอะขึ้นมาก เมื่อ เทียบกับตอนทำงานประจำ ตอนเชาก็มเี วลาไปสงลูกทีโ่ รงเรียน แลวก็กลับมาออกกำลังกายที่ fitness ตอนบายก็เขามาทีศ่ นู ย สวนเสารกับอาทิตย พี่จะอยูที่ศูนยตั้งแตเชาจนถึงศูนยปด บางครัง้ ลูกก็มาอยูด ว ย ตัง้ แตทำโกลเบิลอารตทุกวันเปนวัน ครอบครัวคะเพราะไดทานขาวดวยกันทุกวัน ตางจากตอน ทำงานประจำ วันครอบครัวจะเปนวันอาทิตยคะ ทำงานกับเด็กๆ ยากมั้ย อยางไร ไมยากเลยคะ เด็กๆ ที่นี่นารักมาก สดใส ไรเดียงสาจริงๆ พี่ตองขอบคุณเด็กๆ ที่มาเรียนที่นี่นะคะเพราะพี่ไดเรียนรู อะไรๆ จากเด็กๆ เยอะมาก อยางเชน มีเด็กใหมเขามาเรียน ครัง้ แรก เด็กเกาก็รบี เขามาถามวา “เธอชือ่ อะไรเหรอ เราชือ่ แบมนะ” ผูใ หญเราบางครัง้ นัง่ รถทัวรเบาะติดกันจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม ไมทกั กันสักคำ 555 (แอบนอกเรือ่ ง) ขอดีอกี อยาง สำหรับการทำงานกับเด็ก ก็คือ ยิ่งทำยิ่งดูเด็กคะ

ผูบริหารศูนยด และเซ็นทรัลปนอนเมือง เกลา เสียงตอบรับของผูปกครองที่นี่เปนอยางไร สมัยกอนผูป กครองอาจจะใหความสำคัญของการเรียน ศิลปะไมมากเทาไร จะเนนไปในแนววิชาการมากกวา แตเดีย๋ วนีห้ ลายทานก็เริม่ ตระหนักวาการเรียนศิลปะนัน้ ทำใหสมาธินอ งๆ ดีขน้ึ และจะสงผลใหการเรียนวิชาอืน่ ๆ ดีตามไปดวย การเรียนศิลปะยังชวยใหเด็กๆ มีอารมณดี ผอนคลาย นองๆ สามารถบริหารอารมณไดดีขึ้น และ อารมณที่ดีนี้ก็ชวยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค เพิ่มขึ้นดวยคะ ตอนนี้เสียงตอบรับจากผูปกครองดีขึ้น เยอะคะ อนาคต มีเปาหมายอยางไรบางครับ อนาคตก็อยากจะใหธุรกิจเติบโตไปพรอมๆ กับเด็กๆ ที่ จะเปนอนาคตของชาติตอไปคะ เพราะวาในยุคตอไปที่ กำลังจะมาถึง เรากำลังเปลีย่ นจากการทำงานทีใ่ ชสมอง ซีกซายสวนใหญไปสูก ารทำงานทีใ่ ชสมองซีกขวาเปนหลัก เนือ่ งจากเทคโนโลยีในปจจ�บนั กำลังจะทำใหงานหลายๆ อยางไดถกู ยกใหเปนหนาทีข่ องคอมพิวเตอรมากขึน้ งาน เหลานีโ้ ดยมากแลวมักเปนงานทีใ่ ชสมองซีกซายและเปน ทักษะที่คอมพิวเตอรมักทำไดดีกวาคน เพราะฉะนั้น.. อนาคตสังคมตองการคนที่มี Creative thinking มากกวาคะ

ใหม ับ น ั ก บ แลวพหนานะคร ฉบับ


18

หลายๆ คนคงทราบดีวา.. ระดับที่ถือเปนหัวใจของหลักสูตร โกลเบิล อารตคือ ระดับ Basic ซึง่ กวาเด็กๆจะพากเพียรเรียนกัน ไปถึงระดับ Basic ไดกต็ อ งใชเวลาพอสมควร ทีนพ้ี อเรียนไปจนถึง ระดับ Basic กันแลวเด็กๆ จะไดรบั ประโยชนอะไรบาง วันนีเ้ รา ไปฟงคำตอบชัดๆ จากใจของครูผูสอนกันครับ…………………

นางสาวศศิพร เทียมทองใบ (ครูบุม) ศูนยศรีราชา ระดับ Foundation เปนการปูพน้ื ฐานทางศิลปะ ใหผเู รียน สามารถวาดรูปทรงพืน้ ฐาน ฝกการใชสเี บือ้ งตน และฝก พื้นฐานความคิดสรางสรรค ในระดับนี้เราเนนการฝก ควบคุมกลามเนื้อมือเปนสำคัญ สวนในระดับ Basic จะ เปนการตอยอดทักษะศิลปะพืน้ ฐานจากระดับ Foundation ใหผเู รียนไดนำทักษะมาใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะ ควบคูไ ปกับการฝก Present ผลงานเพือ่ ถายทอดความคิด ของตนเอง ในการเรียนระดับ Basic นองจะไดฝก พัฒนา ทักษะทางความคิดสรางสรรคเปนหลัก และใหเด็กสามารถ สื่อความคิดของตนเองออกมาเปนรูปธรรมได โดยเริ่ม จากการวาดรูปทรงอยางงายจากภาพผลไม และพัฒนา ตอยอดถึงรูปทรงทีซ่ บั ซอนและมีมติ มิ ากขึน้ จากการวาด ภาพสัตวและคนในอิรยิ าบถตางๆ และจัดวางองคประกอบ ภาพทีท่ ำใหภาพมีจด� เดนนาสนใจ และยังไดฝก และทดลอง เทคนิคการระบายสีทห่ี ลากหลายดวยสี Oil pastel และ สีโปสเตอร ดวยคะ

นายณัฐพงษ สุขเสริมสัณฐาน (ครหนุย) ศูนยฉะเชิงเทรา ในระดับ Basic Level จะมุงเนนการพัฒนาความคิด สรางสรรค มีการทำงานเปนขั้นเปนตอน รวมถึงการ ตอบโจทยของรูปภาพกลั่นกรองออกมาเปนเรื่องราว ทีเ่ รียกวา My story และสามารถสือ่ ความคิดของนองๆ ออกมาเปนรูปธรรม โดยผานกระบวนการตางๆทีเ่ ปนขัน้ เปนตอน เชน การฝกวาดรูปผลไมที่มีลักษณะรูปทรง เรขาคณิต ไปถึงการวาดรูปสัตวและรูปคนที่มีรูปทรง ทีซ่ บั ซอนขึน้ รวมไปถึงการฝกวาดภาพสีหนาอารมณใน อิรยิ าบถตางๆอีกดวย และยังไดจดั วางองคประกอบทีม่ ี ความสำคัญทางดานพื้นฐานมากขึ้นอีกดวย ทำใหสิ่งที่ นองๆจะไดจากการเรียนในระดับ Basic Level คือ กระบวนการขัน้ ตอนตางๆทีน่ ำมาใชไดจริง ไมวา จะเปน วิธีการคิดที่ผานการตอบโจทยอยางสรางสรรคและมี เหตุผล รวมไปถึงการเชือ่ มโยงเรือ่ งราวตางๆ ออกมา เปนรูปภาพทีเ่ ปนแนวคิดของนองๆเองไดอยางสมบูรณครับ

นายทองพูน โถนอย (ครูลิง) ศูนยเมกาบางนา หลังจากที่นองๆไดฝกฝนพื้นฐานดานการระบายสี การ วาดอยางงาย เเละการจัดวางองคประกอบภาพในระดับ Foundation แลว ระดับ Basic นี้จะชวยขับเคลื่อน ความคิดของนองๆใหลึกซึ้ง และมีความเขาใจมากขึ้น โดยผานกระบวนการคิดที่ซับซอน ทั้งในชีวิตประจำวัน หรือ การแตง My Story ผานจินตนาการของนองๆเอง ตรงจ�ดนี้คุณครูจะชวยกระตุนความคิดของนองออกมา เปนมุมมองแบบภาพรวม จากนัน้ นองๆจะหยิบจ�ดสำคัญ หรือบทความสำคัญสือ่ ออกมาเปนภาพเขียน เลาเรือ่ งราว ในแบบของตัวเองผานการจัดองคประกอบภาพ รวมทั้ง จะไดใชเทคนิคใหมๆตามจินตนาการและความเหมาะสม สรรสรางกลายเปนสไตลของตัวนองๆเองในที่สุด นางสาวจ�ฬาลักษณ โชติเกียรติวัฒนา

(ครูฟา) ศูนยลำลูกกาคลอง 6

ในระดับ Level การวาดภาพของนองๆจะเปนการวาดภาพ สือ่ ความหมายจากภาพโจทยทก่ี ำหนดให เปนการวาดภาพ ขึ้นเองโดยไมมเี สนประ และตองวาดภาพจัดองคประกอบ เองทัง้ หมด โดยนองๆจะตองเขียน My story ดวย เพือ่ เปนการเลาเรื่องราวตามความคิดและจินตนาการของ ตนเองใหสอดคลองกับโจทยภาพที่นองตองวาดจากนั้น ระบายสีดว ยสีออยลพาสเทลทัง้ ภาพ โดยขนาดของภาพ จะมีขนาดใหญกวาระดับ Foundation นอกจากนี้นองๆ จะไดเรียนรูหลักของการจัดองคประกอบภาพ การมอง ภาพเปนชัน้ ภาพ (layer) มองภาพเปนสวนๆ เพือ่ ใหภาพ เกิดเปนมิติ ไดเรียนรูเทคนิคตางๆจากการใชสีออยยพาสเทลเพิ่มมากขึ้น การระบายสีตามทิศทางของวัตถุ ระบายโดยคำนึงถึงหลักของแสงและเงา เพือ่ ใหภาพเกิด ความสมจริง นอกจากนีน้ อ งๆยังไดลองกลาทีจ่ ะคิดในสิง่ ทีแ่ ตกตาง แหวกแนว กลาทีจ่ ะตัดสินใจทดลองทำในสิง่ ที่ไมเคยทำ รูจักการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง และทีส่ ำคัญนองจะไดสนุกสนานไปกับการเปดโลกแหง จินตนาการที่ไรขอบเขตในการสรางสรรคผลงานของ ตนเองอีกดวย ^^


éÒ§ÊÃäì

»Ô´à·ÍÁ¹Õé ÁÒ½Ö¡ÊÁÒ¸Ô ¼è͹¤ÅÒ ä´é¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃ

¡ÑºªÑèÇâÁ§àÃÕ¹ÈÔŻШØ㨠20 ªÑèÇâÁ§àµçÁÍÔèÁ ¾ÃéÍÁ¤ÇÒÁ¾ÔàÈɶ֧

! ! ษ ศ เ ิ พ ด ุ คาเรียนกตสิ 4,250 บาท จากป เหลือเพียง

3,900

ฟรี!! คาแรก

400 บาท

เขา

มูลคา ท า บ (ไมไดเส

4 µèÍ

ฟรี!! รมโกลบี้

สุดนารัก มูลคา

ื้อและกระเป

200 บาท

า)

ฟรี!!

สมุดแบบเรียน มูลคา บาท

100

เงื่อนไขและขอกำหนด 1. หลักสูตรคอรส ดังกลาวเปนตามหลักสูตรการเรียนตามปกติของโกลเบิล อารต (ระดับ F1-L3) 2. โปรโมชั่นดังกลาวเปนโปรโมชั่นที่ใชไดทั้งนักเรียนเกาและนักเรียนใหม 3. นักเรียนที่สมัครคอรส Fantastic Summer จะตองชำระคาเลาเรียน 3,900 บาท สำหรับการเรียน 20 ชั่วโมง 4. การจัดตารางเรียน 20 ชั่วโมง สำหรับนักเรียนที่ลงคอรสนี้ สามารถจัดตารางเรียนไดตามที่ศูนย และนักเรียนสะดวก เชน นักเรียนสามารถเลือกเรียนวันละกี่ชั่วโมงก็ไดในชวงวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) แตนักเรียนตองเก็บชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมง ใหหมดภายใน 23 พ.ค. 2556 5. โปรโมชั่นดังกลาวมีผล ตั้งแตวันที่ 24 ก.พ.- 23 เม.ย. 2556 เทานั้น 6. สำหรับนักเรียนเกาที่ตองการเรียนเพิ่มสามารถเลือกที่จะลงคอรสนี้ หรือใชโปรโมชั่น Double/Triple ก็ได 7. ในกรณีที่สินคาหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสินคาโปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่น

24 ก.พ.- 23 เม.ย. 2556
22

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ.... àËç¹¢‹ÒÇʋǹµ‹Í¢ÂÒ¢ͧ·Ò§´‹Ç¹ ·Õè¨Ð¡Ô¹¾×é¹·Õèã¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒʵà áÅŒÇʹù·¹äÁ‹ä´ŒàËÁ×͹¡Ñ¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ Íѹ໚¹·ÕèÃÑ¡¾ÃŒÍÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇ(µŒ¹äÁŒàÂÍÐ) ¨Ð¶Ù¡ÃØ¡ÃÒ¹ àËŒÍÍÍÍ à» ´ÁÒ¡çà¤ÃÕ´Ẻ¹Õéà»ÅÕè¹àÃ×èͧ´Õ¡Ç‹Ò¹Ð¤ÃѺ

Good!!

วันนี้จะชวนคุณผูอานไปปลูกตนไม แตเดี๋ยวนี้จะเอาพื้นที่ตรงไหนไปปลูก ตนไมไดหละ ชีวติ คนเมืองอยางเราๆ อยูใ นหอพัก คอนโด ตึกแถวทีถ่ กู บีบรัด ไปดวยความจำเปนหลายๆ ดาน วันๆ แทบจะไมไดเอามือสวยๆ ไป สัมผัสกับตนไม ใบไมเลย ดีไมดี เด็กๆ ในปจจ�บนั ถาใหไปปลูกตนไม สักตน เด็กคงทำไดแคยนื นิง่ ๆ แลวหันกลับมาถามเราๆ วาทำยังไง ดวยรูปแบบทีอ่ ยูอ าศัยทีเ่ ปลีย่ นไปทำใหคนไอเดียบรรเจิดอยางเราๆ ไมยอมแพอยูแ ลวครับ เราก็ตอ งปรับกระถางใหมคี วามกิบ๊ เกยเู รกา ตามไป เราไปดูไอเดียเกๆ พวกนีก้ นั ดีกวาครับ เผือ่ วาใครอาจจะ ปงเอาไปใชที่บานก็ไดนะครับ จากกระถางรูปทรงปกติ ก็มีการดัดแปลงใหกระถางไปอยูในหมอนบางเพื่อปองกัน อันตรายกับเด็กๆ มีการ ปรับแตงรูปทรงของกระถาง เพื่อการตกแตงในมุมบางมุมไดอยาง สวยงาม หรือออกแบบ กระถางเพือ่ ใหสามารถ ปลูกตนไมในบางที่ ที่เราคาดไมถึง เชนหนาตาง หรือกำแพงที่เราเรียกวาสวนแนวตั้ง หรือการออกแบบกระถางใหอยูกับ ของใชบางอยางในบาน เชน ตูไปรษณีย กระถางตนไม สำหรับพืน้ ทีบ่ างพืน้ ที่ เชน ริมระเบียงก็มกี ารออกแบบใหกระถางสามารถวาง อยูบนแนวระเบียงไดเลย นอกจากนี้ยังมีการ ออกแบบที่รวมกับประโยชนใชสอยไดอีกดวย และสุดทายเลยสำหรับคนที่ รักตนไม ที่อยากมีตนไมติดตัวไปดวยตลอด เราก็ออกแบบกระถางเปน จี้หอยคอ พรอมใหคุณสูดอากาศบริสุทธิ์ไดตลอดเวลา เห็นมั้ยครับ วามัน ครีเอทีฟจริงๆ

เลิศคาาาาา.. โอะ โอ!! ไดโนเสารรกั ษ โลก


Small Talks

พื้นที่เล็กๆ ของเด็กเรียนอารต สวัสดีปงูเล็กอยากฟงหนึ่งเสียงของเด็กๆ ที่จะ มีสิทธิเลือกตั้งไดในอนาคต คำถามตามติดกระแสเลือกผูวากรุงเทพฯ ตอนนี้ อยากรูจังวานองๆ อยากใหกรุงเทพฯ ในฝนเปนอยางไร หรืออยากใหผูวาฯ แกปญหาอะไรในเมืองหลวงของเรากันนะ?

23

อยากใหสำนักงานเขต จัดเจาหนาที่ กำจัดอึสนุ ขั บนทางเทา ทีม่ มี ากมายคลาย กับระเบิด ในเกมสสงคราม ควรใหมกี ารจัด ระเบียบการใหกบั เจาของในการเลีย้ งดูสนุ ขั และรับผิดชอบตอสังคม อยากใหมกี ารจัด สุขาสาธารณะสำหรับสุนขั ดวยครับ

อยากใหแกปญ  หารถติดครับ สุดสัปดาหเวลาไปเยีย่ มยายทีส่ พุ รรณ วันอาทิตยกลับบานกันตอน 4 โมงเย็น กวาจะเขากรุงเทพไดกเ็ กือบเทีย่ งคืน พอเชาวันจันทรตอ งรีบตืน่ ไปโรงเรียน แตเชาดวย งวงมากครับ หลับบนรถ ตลอดเลย

ด.ช.สุพศิน กรีเจริญ (เบลซ) อายุ 13 ป ชั้น ม.2 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา

ด.ช.จารุกิตต ตีรวัฒนา (ซัน) อายุ 7 ป ชั้น ป.2 โรงเรียนสาธิตจ�ฬา

อยากใหมรี า นขายขนมเยอะๆ คะ เพราะหนูชอบทานขนมมากคะ

ด.ญ.ณัฏฐกานต ตันติวิเศษศักดิ์ (กานต) อายุ 4 ป ชั้น อ.1 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา

อยากใหผวู า สรางถนนใหม ใหเยอะๆ รถจะไดมถี นนใหม วิง่ กัน แลวรถก็จะไมตดิ คะ

ด.ญ.ปาณิสรา นันทวิญู (ปญ) อายุ 4 ป ชั้น อ.1 โรงเรียนอำนวยศิลป

อยากใหทกุ คนใชรถจักรยาน แทนรถยนตกนั เยอะๆ จะได ไมเปลืองน้ำมัน และสุขภาพ แข็งแรงอีกดวยครับ

ด.ช.ชวัลร ตันติวิเษศักดิ์ (กวางเจา) อายุ 5 ป ชั้น อ.3 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา

อยากใหกรุงเทพมีถงั ขยะตัง้ เยอะๆ เพราะถาคนไมมที ท่ี ง้ิ ขยะ ก็จะทำใหทง้ิ ขยะ กันไมเปนที่ บางทีคนทีท่ ง้ิ เขาก็ ไมไดมกั งาย แตหาทีท่ ง้ิ กันไมไดจริงๆ ผมวาตองเริม่ ทำ ทันทีเพราะเมืองนีเ้ ปนหนาตาของ ประเทศครับ

ด.ช.ณัภาส สมบุญ (เอิรธ) อายุ 14 ป ์ ชั้น ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร


«¨²« ¶ m± ³¨ *$ ¹ m³

¤® ¤²¨ *$ ®² ¿« ® ®¹m ² ¶Ç ± ³ ¨ ¾¤³Â ² ºn ¤µ¬³¤©º £q ¶Æ m³¤² m³ ¦® ¢³ º ² m±¨m³ ¢¹¢¢® ® ¿ m¦± m³ ±¢¶ ¤±¾ Å ®±Â¤ m³« Á n³ µ ³¢Â n ¾¦£ m± ³ ®¦²¢ q *$ )DPLO\

โกลเบิล อารต เปนสถาบันที่ฝกทักษะ ดานศิลปะและยังชวยสรางทักษะกระบวนการคิด อยางเปนขั้นตอน พัฒนาทางดานอารมณและ มีความคิดสรางสรรค 4 ¢¶ ¶Æ m® ¾ ¶Æ£¨Á ¾¢¸® ¬¤¸®¤n³ ®³¬³¤®¤m®£¿ ± ´¢²Ç£ ¤²

¹ ¨µ¢¦¨¤¤ ®² ¤ ¹¢ ¶Æ®n®

ºn ¤µ¬³¤©º £q ³ m® 4 À ¦¾ µ¦ ®³¤q ©º £q ³ m® ´¾ µ ³¤¢³ ¶ Æ ¿d ¦n¨ ¿¦±¢¶ ¶¢Æ ³ ¶Æ  ®£m³ ¤ ¤²

¾ c ¢³ d¿¦n¨ m± ³ ³¤ ¶ Æ ¨² ¾® ¾ | ¶ Æ ® ©µ¦ ± ¿¦±¾ £«® ¶ÀÆ ¦¾ µ¦ ®³¤ q ¶«Æ ³ ³ ¤¤³ «¶¢³ ¾¦£« Á ¶ Æ ±¾ c À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ ¤³±¾¤³¢¶ ¤±« ³¤ q¢³ m® ¿¦±¾¦Å ¾¬Å ¨m³©µ¦ ±¢¶ ¤±À£ q n³ ³¤©· ª³ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ | « ³ ² ¶ Æ e ² ª± n³ ©µ¦ ±¿¦±£² m¨£«¤n³ ² ª± ¤± ¨ ³¤ µ ®£m³ ¾ | ² Ç ® ² ³ ³ n³ ®³¤¢ q¿¦±¢¶ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ©µ¦ ± Å¢ ¶ ¨³¢«´ ²é ¢m¿ n¨µ ³ ³¤ n³ ®¸Æ Ä · ² «µ Á ¾ c À ¦¾ µ¦®³¤q ¶Æ ®´¾¡® ³ m® ¾ ¸®Æ ³ ³ m® ¢¶« ³ ©· ª³¬¦³£¿¬m ¿ m£² ¢m¢¶«® ©µ¦ ±¿ ¾ | ²Ç ® m± 4 ³¤ ´ ¹¤ µ ¶ Ç Á n¾¨¦³ ² m® ¬¤¸®¿ m ¾¨¦³ ¤® ¤²¨ ®£m³ ¤

«m¨ ¢³ µ ² ±®£ºm ¤± ´©º £q ³ m® ®£ºm¿¦n¨ m± À £ ¾¦¸® ¨² ¬£¹ ¾ | ¨² ² ¤q ®² ³¤ ¾ ¸®Æ ²¨¾® ¿¦± ¹ ¤º ±Â n ² m® ¬¦² ¨² ¾«³¤q ®³ µ £q ž ¶£ ®¿¦n¨ m± ¬³ ¨² ¬ Á ¤ µ ¹¤± ¹ ¤º¬¤¸® ²¨¾® Å ±¿ n º n ¤® ¦m¨ ¬ n³ m® ¹ ¤² Ç ¶ Æ ±¬£¹ ³¤¾¤¶£ ³¤«® ±Â¢m n ¬£¹ m®£ m± ¬£¹ £³¨ ±¾ | m¨ ¾ © ³¦ dÁ¬¢m¿¦±« ¤³ q ¶ Æ ±¬£¹ £³¨¬¦³£¨² µ m® ² ¿ m ³¤ ´ ³ ¶ Æ ¨² ¾® ¤² ¿¦± ® n® ´®£m³ ¾ Å¢ ¶Æ m±

®´¾¡® ³ m® ¤¤³ «¶¢³ ¾ | ¾¢¸® ¶Æ m³®£ºm ®³ ³© ¶ ¢¶¿¬¦m m® ¾ ¶£Æ ¨ ¾ m ®¹ £³ ¿¬m ³ µ¾ ³Á¬ém ¾ ¸®Æ ¦´ ± ® ³¦µÀ® ³¤q¢À ²£ ¤m ® «¢ º¤ q ¦³ Ç´ ³ m® ¾ | n ±®£ºÂm ¢m ¦ ³ ²¨®´¾¡®¢³ ² «m¨ Á ²¨¾¢¸® ®´¾¡® ³ m® ±¢¶«¨ «³ ³¤ ±¾ ³¿ ¶Æ ±¢¶«²é¦² ª q¿ ¾ m ²Ç ®£ºm ¾ | ¦³ µ ¤¤¢ ® ³ m® ¾ m ®® ´¦² ³£ ² µ ¤¤¢ m³ Ä ® ³ ®´¾¡® ³ m® ¿¦± m¨ ¾£Å Å¿ ± ´ ¨m³¢³¾ µ ¦³  q ³ ³¤q¢ ¶ ® µ ®¤m®£¢³ ¢³£ ¢³¾ ¶£Æ ¨ ³ m® ®£m³¦¸¢ o® ¦Â¢n ¦² n³ ¾ m n®£¬ m³ ® ¹m ¿ n¨¢² ¤ n³¨À n¨£ ± ± ² ´ ¨²é®´¾¡® ³ m® "®¹ £³ ¾ ³Á¬ém ¦Â¢n ² q ¶ ¢¶¦´ ± ® ¾¢¸® ® ¿¬¦m m® ¾ ¶Æ£¨ 4 ¾«¶£ ® ¤² ® ºn ¤® ¶Æ ¶Æ¾ | ®£m³ ¤

Á m¨ ¿¤ ¶¾Æ c À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¶®Æ ´¾¡® ³ m® ±¾ | ³¤ ¤± ³«²¢ ² q¿¦± ¿ À ¤ ²¨¤q m¨ ¿¤ ľ Å ®³ £² ¢m¾£®± £² ¢m¢ ¶ ¤º n ² ¢³ ² ¿ m ®¾ Å Ä ¶¢Æ ³¾¤¶£ ¿ ± ´¾ ¸®Æ Ä ¶Æ À¤ ¾¤¶£ ¿¦± º n ¤®  n¿ ± ´À ¦¾ µ¦ ®³¤q Á¬n nº ¤® n¨£ ² Å ´Á¬n¾ Å ¢³¾¤¶£ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ µ¢Æ · Ç º n ¤® ³ m³ ®£³ Á¬n¦º  n¢³ e ¦²³¢¾ ¸Ç®¢¸® «¢³ µ ¨³ ¡³ ¤± ³£«¶ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ²Ç ¬¢ ¶Ç ¾ Å Ä n¾ n³¤m¨¢ µ ¤¤¢¨³ ¡³ ¤± ³£«¶À¤ ¾¤¶£ ¬¤¸® µ ¤¤¢ m³ Ä ¶Æ ¾ ¶Æ£¨ ² ©µ¦ ± ¾ ¸Æ®Á¬n¾ Å Â n¤ºn ² ³¤¿ m ² ¿¦±Â n e ®£m³ m®¾ ¸®Æ ¾ ¸®Æ Á¬n¾ µ ³¤¾¤¶£ ¶¢Æ ¶ ¹ ¡³ ¿¦±Â n¤ ² ³¤ « ² « ¹ ³ º n ¤® ´Á¬n z è ² ¢¶¾ ŠĢ³¾¤¶£ ¾ µ¢Æ · Ç m± 4 ® ³ ¢¶¾ i³¬¢³£®£m³ ¤ n³ ¤²

Á ® ³ ¢¶¾ i³¬¢³£ ® À ¦¾ µ¦ ®³¤q ©º £q®´¾¡® ³ m® Å ±¾ n º¾n ¤¶£ ¿¦± ¤º «nº ® ¾ | «´ ²é ² ¬¦² «º ¤ ³¤¾¤¶£ ³¤«® ® À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¶ Æ ±¢¶ ³¤ ¤² ¤¹ ¬¦² «º ¤Á¬¢m ¾ ¸®Æ Á¬n¢ ¶ ¹ ¡³ ³ ¨µ ³ ³¤ ¿¦±¾ Å ¶¢Æ ³¾¤¶£  n ¨³¢¤º n ³ n³ ©µ¦ ± ² ª± m³ Ä ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q «³¢³¤ ¾®³Â ¿ m ² n³ ©µ¦ ± ¿¦± ³¤ ´¾®³Â Á nÁ ¶¨ µ ¤± ´¨² ¿¦± Á ® ³ m®Â m±


ศิลปะชวยสงเสริม สมองสองดานพรอมกัน เปรียบเหมือนไดรับ วิตามินบำรุงรางกาย สามารถเลือกนำไปประยุกต ใชกับชีว ิตประจำวันได 4 ¢¶ ƶ ®m ¾ ¶£Æ ¨Á ¾¢¸® ¬¤¸®¤n³ ®³¬³¤®¤m®£¿ ± ´¢²£Ç ¤²

¹ ¥ª ± ³ µ £q ¤º µ¨

ºn ¤µ¬³¤©º £q®¹ ¤ ³ ¶ 4 À ¦¾ µ¦ ®³¤q ©º £q®¹ ¤ ³ ¶ ´¾ µ ³¤¢³ ¶Æ d¿¦n¨ ¿¦±¢¶ ¶¢Æ ³ ¶Æ  ®£m³ ¤ ¤²

¾ c À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¢³ d ¨m³¿¦n¨ ¬¦² ³ ¶Æ ´ ³ Á ´¿¬ m $UWGXWDLQHU «³ ³Á ¤¹ ¾ ° ¾ ¸® d ¾¦£ ² «µ Á ¦³®® ¬¦² ³ ¿ m ³ ¢³¾ c À ¦¾ µ¦ ®³¤q «³ ³ ¶Æ ®¹ ¤ ³ ¶ ¾ ¤³±¡¤¤£³ ´ ³ ¤² ¤³ ³¤®£ºm ¶Æ ¶Æ ¸®¾ | è ¾¤µ¢Æ n «¤n³ ¤® ¤²¨ Á m¨ ¾¨¦³ ² Ç ®¹ ¤° £² ¢m¢¤¶ º ¿ ® ¤¤ «® ©µ¦ ±¾ Å ¶ Æ ² ¾ ¢ · ¾¦¸® ¾ c À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ ¤³± ® À £q ¹ ®£m³ ¸® ¡³ ¦² ª q ³¤ ¤± ³«²¢ ² q ¬¦² «º ¤ ³¤«® ¶¾Æ n³Á m³£ ¤º ¿ ¾ m ² ¢¶ ³¤ ² µ ¤¤¢ m³ Ä¿¦±¢¶ ¢¶ ³ ¶ Æ ¤n®¢Á¬n ´ ¤· ª³ m¨£¾¬¦¸® n³ ³¤ ¤µ¬³¤ ´Á¬n ¢¢¶ ¨³¢¢²Æ Á ¶Æ ± ¤µ¬³¤©º £q° ® ¾® ¢³ ·Ç 4 ³¤ ´ ¹¤ µ ¶Ç Á n¾¨¦³ ² m® ¬¤¸®¿ m ¾¨¦³Á¬n ¤® ¤²¨ ®£m³ ¤

À ¦¾ µ¦ ®³¤q ®¹ ¤ ³ ¶ ¾ c «® ¨² «² ³¬q ¬£¹ ¨² ² ¤q ®² ³¤ «m¨ Á¬ém ±Á n¾¨¦³®£º©m º £q ¢³ ¨m³®£º m ³n m³ ®´¾¡® n¨£®³©²£¤º ¿ +RPH 2IILFH · ¢¶¾¨¦³ ¤µ¬³¤¿¦± º¿¦©º £q¢³ ·Ç ¨² ¾«³¤q ®³ µ £q ¡¤¤£³ Å ± ¾ n³¢³ m¨£ ³ «m¨ ¾ ³ q¾ ®¤q ¨² ¬£¹ ² ¤q ®² ³¤ ±Á¬n ¾¨¦³ ² ¦º ¾ Å¢ ¶Æ À ¶ ¶Æ¢¶ ¹ ³ ¹ £³£ m¨£¾¦¶Ç£ ¬¦³ n¨£ ¤² «m¨ ¾¨¦³Â ¾ ¶£Æ ¨ ² m® ² ¤® ¤²¨ Å ±¾¦¸® ¾ ¶Æ£¨¨² ¤¤¢ ³ ¬¤¸®¨² ¬£¹ ² ² ¥ ªq ¶Æ¢m ¤ ² ¾«³¤q ®³ µ £q

« ³ ¶ Æ ®m ¾ ¶£Æ ¨Á ®¹ ¤° ¶ Ç ¢¶¢³ ¢³£ ² Ç « ³ ¶«Æ ² ³¤± º ³ À ¤³ « ³ ¬¤¸® ¶¾Æ ¶£Æ ¨ ¤¤¢ ³ µ ¾ m ® ¹«³¨¤¶£q ¤¢¬¦¨ ¤± ² ªq° ©³¦¬¦² ¾¢¸® ¨² h³ n³ ³ ¬¦¨ ³¢¬³ ²¨ µ µ ¡² q ³n ¾ ¶£ ¡º ®£¦¢ °¦° «m¨ ®³¬³¤ ¸Ç ¾¢¸® ¶Æ ·Ç ¸Æ® ¾ m ¿¬ ¢¾ ¸® ¨¶ ¶ ¢ z  m ¤± ± n³¨¾ d£ ¾«n ¾ m ³¦³¾ ³ n³¨¬¦³¢ ² ® ¾ | n 4 ¾«¶£ ® ¤² ® ºn ¤® ¶Æ ¶Æ¾ | ®£m³ ¤

Á m¨ ¿¤ ¶¾Æ c ©º £q°  n¤ ² ¨³¢« Á m® n³ ¶ À £¢¶ º n ¤® m³ ³ ¹ ¤¬¦³ ¢³ ¦® ¾¤¶£ m® ¾ ¤³±¾ | «µ Æ Á¬¢m ³ ¤³£ Ť nº ² À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¢³ m® ¾ m ³ ³ ¾¨Å  q µ £«³¤ ¬¤¸®¾ £¾¬Å ¶Æ«³ ³®¸Æ Å ±¢²Æ Á Á ¬¦² «º ¤ ® ¶ Æ Æ¶ «m¨ Á¬ém¦ «¢² ¤Á¬n¦ º ¾¤¶£ ¾¦£ ¶¾Æ ¬ ¸® ¨³¢ ³ ¬¢³£ ¸®¢¶¦ «¢² ¤¿ ¤³£ d ´Á¬n¾¤³¤ºn«· ¢¶ ´¦² Á £µ Æ · Ç ¿« ¨m³¾ ³Á¬n ¨³¢«´ ²é ² ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ± ¾¬¢¸® ² «m¨ º n ¤® ¶ Æ ®Á ¦ ®¤q««² Ç ¿ «¢Æ´¾«¢® ¾¤³ Å n® Á¬n ¨³¢«´ ²é ² ¦º ¬¦³ ® ¾ ³¾ m ² ¸® £³£³¢® µ ³£ · ² ³ ³¤¾¤¶£ ¤º n ® n® Ä®£º¾m | ¤±£± ¾¢¸®Æ ©µ¦ ± m¨£«m ¾«¤µ¢ ² ª± ® n® Á¬n ¶ Ç· Å ±«m ¦Á¬n ²¨¾ Å ¾ µ ¨³¢¢² Æ Á ¾ µ¢Æ · Ç ³¢¢³ n¨£ ² Ç Á n³ ¨³¢ µ ¿¦± ³¤«¤n³ «¤¤ q ³ 4 ® ³ ¢¶¾ i³¬¢³£®£m³ ¤ n³ ¤²

¾ i³¬¢³£Á ³¤ ´ ³ ¸® u £³£³¢«¤n³ ²© µ ¶Æ ¶ ¿ m ºn ¤® ² ³¤«m ¾«¤µ¢¦º ¾¤¶£ ©µ¦ ±Á¬n £³£¾ | ¨ ¨n³ ¢³ ·Ç ¢µÁ m¿ m¾¤¶£ ¾ ¸Æ® m³¾¨¦³ ¬¤¸® m® ¦³£ ¾ ¶£ ®£m³ ¾ ¶£¨ ¾ ¤³± ¤±À£ q ® ©µ¦ ± m¨£«m ¾«¤µ¢ «¢® n³ ¤n®¢ ² ¾ ¤¶£ ¾¬¢¸®  n¤² ¨µ ³¢µ ´¤¹ ¤m³ ³£«³¢³¤ ¾¦¸® ´Â ¤±£¹ qÁ n ² ¶¨µ ¤± ´¨²  n ¤² v


¬³ º · ®³¬³¤ ³« q iº ¿¯¢¾ ®¤q¾ ®¤q ¾ ¤ q ¤³£ ¾ ¸®Æ ¨m³ n® Ĭ¦³£ n® ¤º n ² u0F'RQDOG Vu (¿¢ À ²¦ q ¿ m ® ¾¦£ m± n¨£ ¨³¢ ¶Æ¾ | ¤n³ ®³¬³¤ ¶Æ ¤µ ³¤ ¤¨ ¾¤Å¨ ² Á ¿¦±¢¶®³¬³¤ ³ ³ µ Á¬n¾¦¸® «¤¤¢³ ¢³£¢³ ¨m³ «³ ³ ¿¢ À ²¦ q£ ² ¢¶« Ƶ ¶ Æ · º ¨³¢« Á ³ ¾ Å Ä n ² Æ ¸® ¹ ®³¬³¤¿¯ d~¢¶¦ ¶Æ¢³ ¤n®¢ ² ¹ ® ¾¦m ® «±«¢ m³¤² Ä Á¬n n® Ä n«±«¢ ² ®£m³ èÁ Á ¤² Ç ¶ Ç Toys R Art ±¢³¿ ± ´Á¬n ®n Ĥº n ² ² ® ¾¦m ¹ ¿¯ d¢~ ¦¶ «¹ m³ · Æ “Changeable Toy” ¬¤¸® ® ¾¦m ¿ ¦ ¤m³ ² m± u&KDQJHDEOH 7R\v ¾ | ® ¾¦m ¿¯ d~¢¶¦¤¹m ¾ m³ ¶Æ ¦µ ®® ¢³ ¶¤¶£q  n¿ m ¹ )RRG &KDQJHDEOHV )RRGIRUPHUV d ¹ 7UDQVIRUPHUV 0F5RERW d ¿¦± ¹ 0F'LQR &KDQJHDEOHV d ® ¾¦m ¿ ¦ ¤m³ ²Ç ¶¤¶£q ¶Ç ¦µ ®® ¢³À £Á n¿ ¨ µ ³¤¤¨¢ ¦µ ¡² q®³¬³¤ ® ¿¢ À ²¦ q¾ n³ ² ® ¾¦m À £«³¢³¤ ¿ ¦ ¤m³ ¾ | ¬¹ m £ q ¿¦±Â À ¾«³¤q n ¾ ¶£ ¿ m £² µ Ç «m¨ ® ¾¦m ¢m¾ µ «³¢ è Å ±«³¢³¤ ¿ ¦ ¤m³ ® ¾¦m ® ¾¤³Â n ² ¶¾¦£ m± · Æ ¾¬¢³±¢³ ² ¾ Å ¾¦Å ®³£¹ d Ç·  ¾ ¤³± «³¢³¤ ¾¦m  n ³m £ ¿¦±£² ¿ Å ¿¤ ¾ ¤³± ¦µ ³ ¦³« µ ¾ ¸Ç®¬ ³

£ ²¨®£m³ ¾ m ¶«¾ ®¤q¾ ®¤q«¹ m³ µ Á ¶¤¶£q ¹ 7UDQVIRUPHUV 0F5RERW d n® Ä¿ m ¾ c µ Ç ¢ z n³ ¿¦± n³ n³ ®® ± ¦³£ ¾ | ¬¹m £ q v7URQv «¹ ¾ m ² ¶ ¬¤¸® ±¾ | ¾ ¤ q ¤³£ ® ® «¶¿ Á ¶¤¶£q ¹ 0F'LQR &KDQJHDEOHV d ¿ m ² ¾ ¤ q ¤³£«¶¾¬¦¸® £ µ Ç «m¨ ® «¶¿ · Ç ² Ç «® n³ Å ± ¦³£¾ | «m¨ ¬²¨¿¦± ³ ® ¾ n³ u)U\ &HUDWRSVv ¿¦n¨ m± ® ¾¦m ¿ ¦ ¤m³ ³ 0F'RQDOG V ¾¬¦m³ ¶ Ç ® ³ ± ´Á¬n ®n Ä Â n« ¹ « ³ ¸ Æ ³ ¸ Æ Á ² ³¤¿ ¦ ¤m³ ¶¿Ç ¦n¨ n® Ä£²  n¾¤¶£ ¤º n e ³¤«¤n³ «¤¤ q µ ³ ³¤ ® ³¤ ´«® «µ Æ ¢³ ¨ ¾ n³ n¨£ ² &RPELQH

¾ ¸Æ®Á¬n¾ µ ¾ | «µÆ Á¬¢m ´Â «ºm ³¤«¤n³ ²¨¦± ¤ ¿ ¶¤ º ¿ Á¬¢m ¢Æ¶ ¬¶ ¦³ ¬¦³£Â¢m¤ nº Á ¿ ® n® ľ® Á ¤ ±Â ¤ºn¦m±¨m³Á ® ³ n³ ¬ n³ n® Ä®³ ± ¦³£¾ | º«n ¤n³ ³¤q º ¿ ¦ ¤m³ ¬¤¸®¡³ £ ¤q¿® ² Æ Â Â ®¤q¢£² ªq ®£m³ u7UDQVIRUPHUv Å n ± ±


ÁØÁàÅç¡æ ¹‹ÒÃÑ¡ ¢Í§¾Å¾Ãä¾Õèâ¡ÅºÕé

วันนี้พี่โกลบี้… ขอแนะนำสินคาลิขสิทธิ์โกลบี้ ใหมๆ รับรองนารักถูกใจ สั่งซื้อไดที่ศูนยโกลเบิล อารต ทั่วประเทศเลยครับ

(Limited Edition)

ÇŒÒÇ ÇŒÒÇ ÇŒÒÇÇÇ.. My Album ÅÒÂãËÁ‹ äÁ‹«Óé ã¤Ã ¡Ñº Limited Edition ¾Õâè ¡ÅºÕé µÐÅØÂá´¹ÍÒ·ÔµÂ Í·Ø ÂÑ ¾ÔàÈÉ..ÊÓËÃѺ ¹ŒÍ§æ ·ÕÅè §¤ÍÃ Ê 1 »‚ ෋ҹѹé !! **(งานนี้ ไมมีขายนะครับ)**

ÍÑźÑéÁÃÇÁ¼Å§Ò¹ ãÊ‹âªÇ ½‚Á×ÍÊش਎§ ¢Í§¹ŒÍ§æ ¡Ñº My Album ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ºÒ· áÅй‹Ò㪌 ã¹ÃÒ¤Òà¾Õ§ §Ò¹¹Õé.. ËÁ´áÅŒÇËÁ´àŹФÃѺ

149

ãÊ‹äÍà´Õ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¡‹Í¹Å§Á×Í·Ó ºÑ¹·Ö¡äÇŒ´ŒÇÂÊÁØ´Êà¡çµ« ÅÒÂãËÁ‹ â´¹ã¨ÇѨ Òºº... ÊÕÊŒÁÊØ´¨Õê´´..... ã¹ÃÒ¤ÒàºÒæà¾Õ§ ºÒ· ෋ҹѹé !!

35


7

µÍ¹.. Çѹáá¢Í§ ¡ÒÃà» ´à·ÍÁ

ตอจากตอนที่แลว

à¡Ô´ ÍÐäâÖé¹ ËÃͤԴ

äà ‹Ð Ð Í µÑÇ çäÁ‹ÃÙŒÍ ¡ โปรดระวัง

หามเขาใกลมากเกินไป

Í×Á

਌ҵÑÇ·Õè ÍÂً㹶éÓ µÃ§â¹Œ¹¹‹Ð

ÃÐÇѧ¹Ð

ÁѹÌÒ¡Ҩ ÁÒ¡àÅÂ

“เมน” Porcupine

วาดเสนโครงเปน รูปทรงของนองเมน เปนรูปครึ่งวงกลม และสวนขาให ใชตัวยู วาดเสนฟนปลา ยึกยัก เปนขนรอบตัวนองเมน วาดตัววี วาดเปนขนดานใน วาดตาและจมูก

เมนเปนสัตวท่ี ไมสามารถสะบัดขนใสศตั รูได แตมนั จะพองขน พรอมสงเสียงขูแ ละวิง่ หนีศตั รู หากศัตรู ยังไมหยุดไลตาม มันจะหยุด แลววิง่ ถอยหลังชนศัตรู ทำใหขนของเมนทิม่ ตำศัตรูและหลุดติดไปดวยครับ


äÁ‹à»š¹äÃËÃÍ¡¤ÃѺ §ÙµÑǹÕéÊǹÊÑµÇ ½ƒ¡ÁÒÍ‹ҧ´Õ ¤ÃѺ¼Á Í×Á.. Í‹ҧ¹Õé àͧ

ÍÍÂÅ ·ÓÍÐäù‹Ð ¹Ñ鹧ٹÐ

ÍѹµÃÒÂ

äÁ‹ ÍѹµÃÒ ËÃÍ¡¤ÃѺ

¤Ô´. ¹ÒÂÅͧ¨Ñº´Ù Áѹ¹‹ÒÃÑ¡ ´ÕÍÍ¡

㪋æ.. äÁ‹Í¹Ñ µÃÒ Í‹ҧ·Õ¤è ´Ô

¹‹ÒÃÑ¡¨Ñ§ àÅÂà¹ÍÐ

äÁ‹à»š¹äà ËÃÍ¡¤Ô´

วาดรูปทรงกลม เปนสวนหัวกอน ใชเสนอิสระ วาดโคงงอ เปนลำตัวของงู

งูเขียว ปากจิ้งจก

ลองมาสังเกตุดูซิวา งูมีพิษมีสีอะไรบาง

¡Ò

ไมมีพิษ

งูทะเล เบลเชอร

งูหาง กระดิ่ง

มีพิษรายแรง

วาดลวดลาย ลงบนตัวงู

มีพิษรายแรงที่สุดในโลก

¡Ò àÂŒ!! Çѹ¹Õé ʹءªÐÁÑ´ àÅÂ

㪋!!

ÇѹËÅѧ ÁÕâÍ¡ÒÊ àÃÒ¡ÅѺÁÒ à·ÕÂè ǡѹ ÍÕ¡à¹ÍÐ

¤Ô´¨Ð໚¹ÂÑ§ä§ ºŒÒ§¹ÒÒ..

Õé

¡¿ Í Ã ¤

Õé~

¿ ¡ Í Ã ¤

¤ÃÍ¡¿Õé ¤ÃÍ¡¿Õé~


Çѹ¹Õé à» ´àÃÕ¹ Çѹáá µŒÍ§ä» ᵋઌÒ

ÍÍÂÅ ¨Ðä»à¨ÍàÃÒ ·ÕèâçàÃÕ¹ äËÁ¹ ÒÒ

µÖ¡ §Ô§..§Ô§..

µÖ¡

µÖ¡

µÖ¡

âÍŒâË!! Íѹ¹ÕéäÁ‹

¸ÃÃÁ´Ò¹Ðà¹ÕÂè

³ âçàÃÕ¹...

ÍÍÂÅ àÍÒÂҧź äËÁ ÂҧźÍÐäÃÍ‹Ð ·ÓäÁÁѹÁÕ ÃÙ»àËç´¹Ù¹æ ÍÂÙ‹´ŒÇÂ

¡ÓÅѧ ÍÂÒ¡ä´Œ ¾Í´ÕàÅÂ

àÍÒ«Ô

æ à§Õº èÍ ˹

äÁ‹ÃÙŒ àËÁ×͹¡Ñ¹ ©Ñ¹à¨ÍÁÒ µÍ¹àÂç¹ ä»¶ÒÁ â¡ÅºÕé´Õ¡Ç‹Ò


Áѹ¤×͵ÑÇ»˜ Á Âҧź¹Õèàͧ

ÇÔ¸Õ·ÓµÑÇ»ÑêÁÂҧź

âÍŒâË!! Í‹ҧ¹Õé µŒÍ§Åͧ

1. ÇÒ´ÃÙ»·Õ赌ͧ¡ÒÃŧ仺¹Âҧź ´ŒÇ»ҡ¡Ò 2. 㪌¤ÑµàµÍà ©ÅØÅÒÂÃͺ¹Í¡ÍÍ¡ ãËŒÃÙ»¹Ù¹¢Öé¹ÁÒàÅ硹ŒÍ 3. 㪌 wood cut ©ÅØ¢ŒÒ§ã¹ÅÒ·ÕèäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃÍÍ¡ (ÃÐÇѧ¡´áçà¡Ô¹ä»àÊŒ¹ÍÒ¨¨Ð¢Ò´ä´Œ¤ÃѺ) 4. ËÒËÁÖ¡ÁÒÅͧ»˜ Á´Ù à·‹Ò¹ÕéàÃÒ¡ç¨Ðä´ŒµÑÇ»˜ ÁÂҧźÊش਎§áŌǤÃѺ

àÃÒÍÒ¨Åͧ ·ÓµÑÇ»˜ Á ẺáÁ‹¾ÔÁ¾ â´Â㪌ãºäÁŒ ä´Œ¹Ð ไดพื้นผิวของกระดองเตา

เตาบก

เตาทะเล

â¾ÅêÐ

ไดปก ผีเสื้อ ขนาด เทาๆกัน

¢Í§©Ñ¹ Åͧ㪌 ¡ŒÍ¹ËÔ¹ ´ÙËÅÐ «Ø‹Á«‹ÒÁ ¨ÃÔ§æ 555

àËŒÍ.. ËÁ´¡Ñ¹ Êբͧ©Ñ¹

โปรดติตามตอนตอไป..


32 นองๆ ทีส่ รางสรรค และระบายสีไดสวยงาม รับไปเลย “My Album” แจก 3 รางวัลครับ

Fun Zone ฉบับนี้.. พี่โกลบี้อยากใหนองๆ ชวยกันวาดตอเติม พีโ่ กลบี้ และเด็กๆ ในภาพ หรือเปลีย่ นแปลงลวดลายภาพพืน้ หลัง ตามไอเดียสุดเจงของนองๆ เสร็จแลวสงผลงานผานทางหนาเว็บ www.globalart.co.th ตรงกลอง Fun Zone หรือสงกับคุณครู ที่สาขาไดเลยครับ สงไดถึงวันที่ 31 พ.ค. 56 นะครับ

ชือ่ ................................................. อายุ........ป สาขา................................................................
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.