GA Mag Vol 24

Page 1

Vol.

24

Art of View

± ³ n® Ä Â ¾ c À¦ ² µ ³ ³¤ ¨m³ µ ³ ³¤ ²Ç «´ ²é®£m³ ¤

Teacher Talk

² ¾ ¦Å ¢m¦² ® ¾¬¦m³ ¹ ¤º ¶Æ ±¢³ m¨£«m ¾«¤µ¢ µ ³ ³¤ ® n® Ä Á¬n¿« ®® ¢³Â n®£m³ ¾ Å¢ ¶Æ¿¦±¾¬¢³±«¢

Global Art Magazine

Special Scoop

² ¶Æ

² ®¦²¢ q«¹ µ¾©ª Á ¬¦¨ Á ¨³¢ ¤ ´ ¤m¨¢ ¢¡³ ¨³ ³ ¾¬¦m³©µ¦ c ²¨ n®£¿¦± ¹ ¤º ¶Æ m³£ ® ®® ¢³Á ¤º ¿ ©µ¦ ±

th.globalart.world


"Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution."

®®n³ ®µ ´ º ® ² µ ² ¤± µª q ¶ Æ ®¸ ¾ | ¢ ¹ª£q ƶ ¨³ ¤³ ³ ³¤ µ ¿¦± ³¤ ² ³«µÆ m³ Ä Á¬n ² £¹ m®¢³Â n¢¶¾ À À¦£¶¿ n³¨ ¤±À u µ ³ ³¤ ²Ç «´ ²é ¨m³ ¨³¢¤º n ¨³¢¤º n Dz º ´ ² m³ ² µ ³ ³¤ ¶Æ ¤® ¦¹¢À¦ ²Ç Á ¤± ¹n Á¬n¾ µ ¨³¢ n³¨¬ n³ ¾ | m®¾ µ ® ¨µ¨² ³ ³¤v ¾ Å Ä *OREDO $UW m® n³ À ¶ Âƶ n¤ ² ³¤¾¤¶£ ³¤«® Á¬n µ ¿¦±Á n µ ³ ³¤ m®£® ³ ¨³¢¤º n ƶ ¨² ¾® ¢¶ · Æ ± ´Á¬n¾ µ ¨³¢¿ m³ ³ ¿ m¢ ¶ ¨³¢¤º n ¿ m¢m¢ ¶ µ ³ ³¤ *OREDO $UW ¾¤³¡º¢Áµ ¶ÂÆ n¾ | «m¨ ¬ · Æ Á ³¤«¤n³ «² ¢ ¶ Æ ¶ «¤n³ Á¬n¾ Å Ä ¢¶ ¨³¢ µ ¿¦±«¤n³ ¦ ³ ¶ Æ ´Á¬n ¨¶ µ ¿¦± ¨³¢¾ | ®£ºm ® ¢ ¹ª£q¾¤³Á¬n ¶£µÆ Ä ·Ç Â

©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ²Æ¨ ¤±¾ © ¡³ ±¨² ®®

¤¹ ¾ ¿¦± ¤µ¢ ¦

«¶¦¢ ® ¿¨ q ¤± ³ µ¾¨© q ® ¢³¤q¾ m ¨² ¬µ À¦ ²« «³ ¹ ¤± µª q ³ µÀ® ¤³¢ ´¿¬ ¾ ®±¢®¦¦q ³ ± c µ¨³ q ¾¢¸® ® ³ ¶ ¤±¤³¢ c¨¾ ®¤q¢³¤q ¤² «µ n³ i³ ¦® ³ ¿ ³é ³¡µ¾ª ¤±¤³¢ ³¤³Â q ³¤q «¹ ¹¢¨µ µÈ ¶ ®m® ¹ ¾ Å ¤²¦ ¿ n ¨² ± ®¤q º ³¨ q µ º¦« ¤³¢ À¦ ²« ©¤¶ ¤µ ¤q ¤³ ¥ ªq ¨² «¨ ¿ n¨ ¾ Å ¤²¦ c} ¾ ¦n³ ³ ²¨ ® ¤²¦« µ ¨ ©q ®£ ¤ ¡

¾¢ ³ ³ ³ ¤³¾ ¦« ®£ ¤³ µ¨³« ¦´¦º ³ ¦® «À¢«¤ n³ i³ c£¤¢£q ¾ «À n À¦ ²«¿ n ¨² ± À¤ µ «² «¢¹ ¤ ¤³ ³¤ ¦® ¬¦¨

¡³ ¦³

¤ ¢ ¢ ¤³ ®£¹ £³ «¤± ¹¤¶ µ ²£¤ ¤ q« ¤³¢ µª ¹À¦ ® ¾¢¸® ¦ ¹¤¶

¡³ ±¨² ®® ¾ ¶£ ¾¬ ¸®

¤¤³ «¶¢³ ® ¾¢¸® ¾ Å ¤²¦ ® ¿ m ®´¾¡® ³ m® ¹¤¶¤²¢£q ® ¾¢¸® ¢¹ ³¬³¤

©¤¶¤³ ³ ¦ ¹¤¶ ¤±£® ® ¾¢¸® ¾¢¸® ¦ ¹¤¶ ±¾ µ ¾ ¤³ ² ¹¤¶

¡³ ¾¬ ¸®

¿® ¾ µ¤q ¾ ¶£ Á¬¢m ±¾£³ ® ¾¢¸® ¾ ¤ º¤ q ¾ ¤¤² q ¾ ¶£ ¤³£ ¢¶À ¦³ m³ ¾ ¶£ Á¬¢m ¦´ ³

¡³ Á n

¤©¤¶ ¤¤¢¤³ ² ³ ³¤ º ¨³ «¹¤³ª ¤q ³ ¶ ® ¾¢¸® ¹¢ ¤ ® ¾¢¸® ¤± ¶Æ ¤² ¬n¨££® ¬³ Á¬ém


«¨²« ¶ ¤² n® Ä $UW RI 9LHZ ² ¶Ç ± º · u µ ³ ³¤v ¶Æ¬¦³ ¬¦³£¢¶ ´ ³¢¢³ ¢³£¨m³ µ ³ ³¤ ² Ç «´ ²é¬¤¸®Â¢m ¬¤¸® ¨³¢¤º n Dz «´ ²é ¨m³ ¿¦± µ ³ ³¤ ² Ç ¾ µ · Ç ³ ®±Â¤ ¿¦±«³¢³¤ ² ³ µ ³ ³¤Â n®£m³ ¤ ¤n®¢ ²Ç ± ´ µ ³ ³¤Â «m ¾«¤µ¢ ³¤«¤n³ «¤¤ q ¦ ³ ²  n®£m³ ¤ n³

n® ¦m³¨ m® ¨m³ µ ³ ³¤ ² ¨³¢¤ºn m³ Å¢¶ ¨³¢«´ ²éÁ ¿ m¦± ¤µ n¨£ ² ²Ç ²Ç ¬³ ¾¤³¦® ¢® º ³¤ ¶Æ¾¤³¢¶¾ ¤¸Æ® µ Á nÁ z è ² ž µ ³ µ ³ ³¤ ® «¢²£ m® ¶®Æ £³ µ  n¾¬¢¸® ¾¢¸®Æ ¾ µ µ ³ ³¤¾ m ¶Ç ·  n¢ ¶ ³¤Á n ¨³¢¤º¢n ³«¤n³ «¤¤ qÁ¬n¾ µ · Ç Â¢m¨³m ± n¨£¾¤¸Æ® ® ³¤Á n ¦² ³ ³¤ ² ¾ ¦¸Æ® ¦² ³ ¤¨¢Â · ¾ µ ³¤ µ ´Á¬nÁ z è ² ¢¶¾ ¤¸Æ® µ ¶Æ ´Á¬n ¾¤³«³¢³¤ ¾ µ ³ n® i³Â n¾¬¢¸® ² Á z è ² µ ³ ³¤ ž | «m¨ ¬ · Æ ¶ Æ ² ¾ ¦¸®Æ Á¬n¾ µ «µ Æ ¾¬¦m³ ¶ Ç ¨ ² ¨³¢¤ºnÁ ©³« ¤q®¸Æ Ä ¶Æ¢³ «¢ «³ ´¢³ Á n n ¤µ ¬¤¸®®¶ Á ¬¦³£Ä ¾¤¸Æ® ¶Æ µ ³ ³¤ ¾ | «m¨ ² ¾ ¦¸Æ® Á¬n¾ µ ³¤¾¤¶£ ¤ºn¤º ¿ Á¬¢m ¶Æ «¢ «³ ¨³¢¤ºn ³ ¬¦³£©³« ¤q ¾ m ³¤ ´¾ µ ® ¬¦®  ³¤ ¶Æ¢¶¬²¨¤ ² ¤Â® Ç´ °¦° · Æ ² Ç ¬¢ ² Ç ¢¨¦ ž µ ³ µ ³ ³¤ ¿¦± ¨³¢¤ºn ± ² Ç ¾¤³ ±¾¬Å ¨m³ µ ³ ³¤ ² Ç ¸® ¨³¢ µ ¶ÆÁ¬¢m ¿ m³  ³ ¾ µ¢ ¿¦± ´ ¨³¢¤ºn¢³ «¢ «³ Á¬n¾ µ ¾ | «µÆ ¤± µª q ¶Æ«³¢³¤ ¾ µ ·Ç  n ¤µ


Art of View

²¨®£m³ ¾ m ¡³ À £qÁ ¤± ² /HYHO ¸® ¿® ¾ c¦~ ¿¦± ¢ ºm Á ²Ç ® ³¤ ´ ³ n® Ä ±Â n¿ m ¾¤¸Æ® ¤³¨ ® ¡³ ³ ¤²Ç ¾¤³ Å ±¾¬Å ¨m³ ¿® ¾ c~¦¿¦± ¢ º m ® n® Ä Å®£º m ³ Á ¬n® ®³¬³¤¿ µ · Æ Å¢m n µ ¿ m ³¤ ¶ ®n ±¢¶ µ ³ ³¤¾ µ¢Æ  n Å ¸® ³¤ ¤± ¹n ³¤ µ ·Æ ¹ ¤º ±¢¶¬ n³ ¶Æ ² Ç ´ ³¢ ¾ ¸®Æ Á¬n ®n Ä µ  n¬¦³ ¬¦³£¢³ · Ç · Æ ¦¦² q Å ±¿« Á¬n¾¬Å · µ ³ ³¤ ¶¬Æ ¦³£ ¢³ · Ç n® ³ Å«³¢³¤ ¾ µ¢Æ ¾ µ¢Á¬n¿® ¾ c¦~ ¢ ºmÁ¬n¢¶ ¶¨µ ¢m¾ ¶£ ¾ m³ ²Ç ³ £² «³¢³¤ Á n µ ³ ³¤«¤n³ ¾¤¸®Æ ¤³¨Á¬n¿® ¾ c¦~ ¿¦± ¢ ºm ¿ m ² ¹ ®¦ ²  n®¶ n¨£ ·Æ ±¾¬Å  n¨m³ ³¤ ²Ç ´ ³¢¾ µÆ¢ ¤± ¹n ³¤ µ ± ´Â «ºm ³¤ Á n µ ³ ³¤®£m³ ¢³ ¢³£ · Æ «µ Æ ¾¬¦m³ ¶«Ç ³¢³¤ e  n ¤² ³¤ ¶Æ ± ² ³ µ ³ ³¤ ²Ç n® ¾ µ ³ ³¤ µ ³¤ µ ¶Æ ¬¦³ ¬¦³£ ± m¨£«m ¾«¤µ¢ ³¤«¤n³ µ ³ ³¤ ·Æ ³¤ µ Á ²Ç n ²Ç ¢m ´¾ | n® ®n³ ®µ ¾¬ ¹¿¦± ¦ ¾ ¤³±¾¬ ¹Á · ¢m n® ®n³ ®µ ¾¬ ¹¿¦± ¦ ¾ ¤³±¨m³¬³ ¾¤³Á n¾¬ ¹ ¦¢³ ¤® ¤² Á ³¤ µ ²Ç n ²Ç ±¾ | ³¤ c ²Ç ³¤ µ ·Æ ¸® ³¤ c ² Ç µ ³ ³¤ ² Ç ¾® ± ² Ç ¾¢¸®Æ ¾¤³¾¤µ¢Æ µ ¿ ¬¦³ ¬¦³£  n¿¦n¨ ¾¤³ Å ± ´ ¨³¢¤º n ¢Æ¶ ¢¶ ³Á n ² «µ Æ ¶¾Æ ¤³ µ  n®£m³ «¤n³ «¤¤ q ¿¦±«³¢³¤ ´¾« ®®® ¢³Â n®£m³ ¾¬¢³±«¢

¿¦±«¹ n³£ ³¤ ´ µ ³ ³¤¢³«¤n ³ «¤¤ q ¦ ³ ² Ç Å ¸® ³¤ ¶Æ ´ ¨³¢ µ ¶Æ¬¦³ ¬¦³£ «¢¾ n³ ² ¨³¢¤º n ¾ ¸®Æ Á¬n¾ µ «µ Æ ¶ Æ ®n ³¤ ¿¦±¾ ¸®Æ ¬¤¸®Â¢m¨³m Á ¬ ² «¸® µ ³ ²Ç ¢¶ µ ³ ³¤¢³ ¢³£ m® ®£ºm ¬³ ¾¤µ¢Æ e ³¤ µ Á¬n«³¢³¤ µ  n¬¦³ ¬¦³£ Å ± ´Á¬n ¦n³ µ ¦n³«¤n³ «¤¤ q®¾ ¶£Á¬¢mÄ ¾ ¸Æ®«¤n³ µ ³ ³¤ n¨£ ± ¤²


Small Talks

´ ³¢ ¨ µ ¤± ¹n µ ³ ³¤ ® n® Ä ¶Æ ± ´Á¬n ºn®m³ ¹ m³ ® ¶Æ ±®¢£µÇ¢Â¨n¢m n ² ´ ® ¶Æ«¹ ¿« ± m³¤² ¿¦± ¤µ«¹ µÊ ® ¾¬¦m³¾ Å Ä n¨£ ´ ³¢ ¶Æ¨m³ n® Ä µ ¨m³ n³ ¢ ¹ª£q¾ µ ¢³Â¢m«³¢³¤ º  n ¢m¢¶®¨²£¨±Á «m¨ ® ³ n® Ä µ ¨m³¢ ¹ª£q ±Á n®±Â¤ «¸Æ®«³¤ ² ¾ ¤³±®±Â¤ ¾¤³Â º ´ ® ² ¾¦£ ¤²

A f 4 7D%B 'B# 9 6 j% %6 8 9H 1 @"'64 k6D%1A @.9& G 411 %6 9H é ³ é³ Á n ¤± ¹¢ ¿ i

À¤ ¾¤¶£ n ¦n³ ²Ç ® ¹ ³¦

7 6 @ 9&% %6C.jA C/k@/%;1 5 /<j & n

é ®¤µ ² «³ ®¤µ

À¤ ¾¤¶£ ® ¹ ³¦ ¡³¾ ¶£ Á¬¢m ²Ç ® ¹ ³¦

C k$6-6C k D%j k1 "= 5 G@ k6C D k

C k$6-6%;1C k @/%;1 9H A C k"= 5

¾ n³ ¹ n³¨ ¹é¿ n¨ d¾ ®¤q

À¤ ¾¤¶£ ¢ ®¤q ¨µ £³¦²£ ²Ç

C k%;1 7@ r $6-646%@';16 .;H1.6' 5 @"'@ r .6%6' 7%;1 k '= 'j6 j6 F D

À £ µª q ®¹ ³ À À

À¤ ¾¤¶£ ¤µÇ «q¤®£¿£¦«q¨µ £³¦²£ ²Ç

¤®¢ ¨² ¤ ¤¶ ³ ¤®¢ À¤ ¾¤¶£ &0,6 ²Ç

C k$6-6C k 5 ¡ µ¢¢³ ¾¬¢µ q ¡

À¤ ¾¤¶£ ¢ ®¤q ¨µ £³¦²£ ²Ç

C k$6-6%;1 .;H1.6' j4

7 6 &5 1j6 6 '5 é µ é µ ³ zéÀé ¦³ ¿ n¢Á«

À¤ ¾¤¶£ ¢ ®¤q ¨µ £³¦²£ ²Ç

+6 '= @ r 6' .;H1.6' j4 é ¨¤¤ ¨ ² ´ ¹n£ Á ¬¢m®

À¤ ¾¤¶£ ® ¹ ³¦¾ ¶£ Á¬¢m ²Ç

µ ¨¶¤q ®¹ ¢ c£± ² q À ¾

À¤ ¾¤¶£ m® i³ µ ¾ µ ¨³ µ ´¤¹ ²Ç ® ¹ ³¦

@ 9& @16 '4 6-%5 6 1j6 A)k+.j C/k é ²éé³ ¹ ®µ« ³¾ ¦¦m³ À ¬£ ¬£

À¤ ¾¤¶£ m® i³ µ ¾ µ ¨³ µ ´¤¹ ²Ç ® ¹ ³¦


Á m¨ d ƶ ³m ¢³ ³¤q º  n®® ¢³ ³ À¦ µ ³ ³¤ «º m À ¦ ¨³¢¾ | ¤µ m ³ ³ ¡³ £ ¤q ¬ ¦³£«µ ¾¤¸ Æ ® 'RFWRU 6WUDQJH 6SLGHUPDQ 6XSHUPDQ ¬¤¸® ³¤¤¨¢ ²¨ ® ¾¬¦m³¯¶À¤m®£m³ 7KH $GYHQWXUHV ¬¤¸® -XVWLFH /HDJXH ®® ¢³ ³£¢³ ·Ç ¾¬ ¹ ¦ ¶ Æ ´Á¬n¾ Å Ä ® ³¤q º ¢m n¾ | ¿ m¾ ¶£ $QLPDWLRQ ¬¤¸® (IIHFW «¨£Ä ¾ m³ ²Ç ¿ m¾ ¤³± ³¤q º ¢¶¾¤¸Æ® ¤³¨ ¶Æ ¾ d}£¢Â n¨£ ¨³¢ ¦n³¬³é « µ zéé³ µ ³ ³¤ ¦² ¨µ¾©ª ¤¨¢ · ³¤¾®³ ±®¹ «¤¤ ²Ç ¬¦³£ ¿¦± ³¤ ¾¦¸® ¾ µ ¾«n ³ ¶ Æ º n® «µ Æ ¾¬¦m³ ¶¦Ç ¨n ¾ µ¢¾ Å¢¨²£¾£³¨q ¿¦± ¦º z ¿ ¨ µ ¾¦Å Ä ¦ Á µ Á ® ¾ Å Ä Á¬n¾ ³¾¦¸® ¶Æ ±¾ µ ³¢ +HUR ¶Æ¾ ³ ¸Æ ®

¹ m® ¹ ¿¢m ¾ £¾¬Å ¦º Ä ¾®³ n³ ¬ º ¢³ º ¶ Æ ® ´¾ | n³ ¹¦¢ ¿¦n¨ ® ¨m³ u ¢®£³ ¾ | VXSHUPDQ ¢¶ ¦² ¶ Æ ± m¨£¾¬¦¸® ®¸ Æ Â nv ¾ Å ¹ ¢¶ +(52 ²¨¾® ®£ºmÁ Á ¿¦± £³£³¢ ±¾ | ®£m³ +(52 ¾¬¦m³ ² Ç · Æ ³ +(52 ® ¾ ³®³ ±¾ | ¹ m®¬¤¸® ¹ ¿¢m A A «µ Æ ¶ Æ ¹ m® ¹ ¿¢m ¨¤ ¹£¾ µ¢Æ Á¬n ² ¾ Å Ä ¸® Á¬n¾ ³¾¬Å · è ¾ m ¶Æ ¶ ® +HUR ®® ¢³Á n ¾ m ¨³¢¢¹m ¢²Æ ¨³¢ £³£³¢ ¢m£m® n® ¾ m u n³¾ | VXSHUPDQ ¾ ³ ±¾®³ ±®¹ «¤¤ ¿ m Ƕ n®£m³ ¿ m ® v ¾ ¸®Æ Á¬n¾ Å Ä ¾ | +HUR ¶Æ¾¬¢³±«¢Á À¦ ® ¨³¢¾ | ¤µ


Show Proud ¢³¿¦n¨ ¦² ¢³ ¤n®¢ ¦ ³ ¶Æ«¤n³ «¤¤ q ³ d¢¸®¾ ¸Æ® Ä ¶ÆÄ n® Ä Á ¬n® ¾¤¶£ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¶¬Æ ¢¹ ¾¨¶£ ² ¢³À ¨q ¦ ³ Á¬n n ¢ ² ±¢¶ ¦ ³ ® Á ¤ ² n³  º ² ¾¦£ m³ AA úAK33O`GL LBX# ;ZD W=L#J;L1M"L3BN?5J43[ K3 ;O1K`"?L<.LA EKAZ# .G [; 1O_AL.?"43[ DA<#K"W?<û

é ¾¢ª³¤²©¢µÊ ®³ ¢µ ¤ «n¢À®

®³£¹ d ¤ ¤ ³¤³«¢¹ ¤

ú?N"3K ;L<L ? M?K"W? 3;L<L ?ZE ?N"/KAGQ_3.S ?N"1R /KA/ L"8L K35=4;QG X?JG<S ] ^;O8?R Ā`3;L;K3DA<;L û

é ¢ ¦n³¬³é Ç´ z}

®³£¹ d ¤ ¤ ¾ q ®¦ ® ¿¨ q

ú;O3 W"āG K43 X A[. 3K. K3A L#J[55?S 5 L 8G0P"1O_5?S 5 L5=L (A L/ 3[; 0S /K.[5E;.X? A #P"/ ?"A L#J[5%A3W8č_G33 ;LGO W;Q_GW8č_G33 ;L0P" =4X? A#P"% A< K35?S 5 L WA?L W.QG36 L3[5/ 3[; [. Y/#3D;4S=- X? A X?JZ31O_DR.5 L ^ ?K4;LWE;QG3W.N;û

é µ¢ q µ ³ ¨µÂ¦« m³ ¹¦ ±¾ n³

®³£¹ d ¤ ¤ ³¤³«¢¹ ¤

ú% L"/KAE3P_" M?K"#JD= L"1O_8K DME=K4X=. 1K`" S #P"% A< K3 D= L"4 L3X?J1LDOG< L"DA<"L;û

é Ç´ ¬ ªq ® µÆ¢ Ç´

®³£¹ d ¤ ¤ ©¤¶«¹¨µ


ú;OW/ L4 S E3P_"GG [ ;L[. AK3 [. ?S W/ L/KA6S /KAY/ 8 GW/ L/K`"%Q_GA L 5 ; D A3X; W/ L/K`"%Q_GA L 5R 3 1K`"DG"1JW?LJ K3 ?S W/ L#P"= G"[E 8G8 GW/ LX?JX; W/ LWE^3?S = G"[E #P"/ ?" K3ZE; A LZE %Q_GA L 5 3 #L 3K`3?S W/ L ^E<R.= G"[E û

é ² é³ ¾«n «¹n ¿®¢¿ ¤q

®³£¹ d ¤ ¤ «³ µ µ º¦£q ´¾ Åé

úE;O K4X83 Aþ`3[5&Q`G3`MX ^"ZD 1O_= L3 G"X;A3`M1O_ K`AY? WE3QG X?J[. N33`MX ^"ZD K3 G< L"GW?^.G= G<û

é ¹ µ ³ ¨ µ ¹¦ ³£

®³£¹ d ¤ ¤ ³¤³«¢¹ ¤

úG"R 3 K4;K" R.[5W1O_<ADA3DK/A 1O_3K_3;O1K`"DK/A 4 X?JDK/A 3`M/ L"] ;L ;L< X?J1O_3 LD3Z#;L QG L=XD."Y%A G"Y?;LDO%;8Ě K4DO9 L 1K`"DG"W.N31L" ?K44 L38= G;=G<<Nď;1O_XD3;O AL;DR û

ú;OX; [ 1M=K"9Ĝ [ G<R Z/ / 3[; ZE} AK3E3P_";O[ GO /KA4N3W L;LZ ? X; [ EA"[ ^D "WDO<"X?J[? [ /KA3K`3GG [5 W8=LJ ?KAA L#J;L1MGK3/=L< ?S 3 G< G";K3û

é ® µ¤¨¤¤ ³Â º¦£q À ²«

®³£¹ d ¤ ¤ ® ¹ ³¦ ¤± ¶Æ

é ² ³ À ²£¨µ ²© q µÇ

®³£¹ d ¤ ¤ ® ¹ ³¦ ¤± ¶Æ


ú8ċ_Y ?4O`[. /KbA9=ÿ#L L=W/N;W"þ3Y1=BK81 [. [5.M3`M.S5J L=K"1O_W LJ;R X?JZ3W% LAK3WDL= ^[. 3K_"W=āG[50P"W LJ .M3`M[5W#G K4EG<;R /KAZE} ;L 3G3G L5L Y%A ;R W;^.ZE} DO9 LDA<"L; [. W#G K45?L5S X?JDK/A3`MGO E?L<%3N. WD=^#X? A8ċ_Y ?4O`[. =K45=J1L3GLEL=W1O_<" X?J ^ ?K44 L3[5. A< AL;5=J1K4Z#û

é ®³¤£³ ³Â º¦£q ¾®µ¤q

®³£¹ d ¤ ¤ ® ¹ ³¦ ¤± ¶Æ

ú4 L<AK3E3P_"3K W=ÿ<3%K`3 5 [. ;LW=ÿ<3Aþ%L OFL =SDG3ZE W? 3X%= 4G? W.^ ] X4 " ?R ;GG W5 3DG" ?R ; X?JW? 3. A< K3G< L"D3R D3L3û

é «µ¤µ ¢¦ ®¢ ²é ±¨²

®³£¹ d ¤ ¤ «³¤«³« q¨µ¾ ©¦n³ ³

ú5?LZ/ 3`M DODK3D.ZD K42==;%L/N1O_XD3GR.;D;4S=- Z31JW? =J4O_ =K4û

²é£¨¤¤ q ¨ ³¤¹À¤ q ¹

®³£¹ d ¤ ¤ ® ¹ ³¦ ¤± ¶Æ

ú - Z/ ;ELD;R1= GK3XD3D.ZD ;ODK/A 3`M3L3L%3N. / L"XEA A L< W? 33`M K3G< L"D3R D3L3 . A< AL;DR X?J=G<<Nď;û

é ² µ ³ q ¬®¢ ¦¸Ç¢ Á ²¨

®³£¹ d ¤ ¤ «³¤«³« q¨µ¾ © ¦ ¹¤¶


úAK3E3P_" ;OG"R 3 K4;K" R.W5 3W8č_G3 K3 1K`" ;ODK/A WDO`<"/KAY/W5 3[.Y3WDL= #P"%A3 K3 ÿ_DK/A WDO`<" G"/3WG" [51 G"W1O_<A Z3W;QG"/G3 ?L" Q3G< L"D3R D3L3û

é «¹¨ µ éq ¢³¦³¤² q ®®¹m

®³£¹ d ²Ç ¤ ¤ ® ¹ ³¦ ¦ ¹¤¶

ú L? =K`"E3P_";O%L<5=J;"6S ? LEL} AK3E3P_" W L[. GG /L;EL#=JW W% 3W < W L[. 8?K./ ?"[5Z33`M1O_;O7S"#=JW G<S X/ W L=G.;L[. W8=LJ#=JW 1R /KAGNĎ;X? A W8=LJ[. N3GLEL=#L %L<5=J;"û

¤¡¨µª£q µ¢¿ i d h³

®³£¹ d ¤ ¤ ®²««²¢ ²é©¤¶¤³ ³

úZ3Z/ 1 G"1JW? ;O5?L /KAW5 3W8č_G3 K3 / L"ENAYE< #P"%A3 K3DK_"GLEL= W5 3XH;W4G= W G= W9=39=L< [ 1G. X?J3`M.Q_; ;L N3 K3G< L"WG=^.G= G<û

¬¥ª ² ¤«³  ¦q

®³£¹ d ¤ ¤ ® ¹ ³¦ ¦ ¹¤¶

ú% L" K4X=.G<S 4 L3Z ? K3 AK3E3P_"% L"8LX=.[5W? 3 1O_D3L;W.^ W? 3 G< L"D3R D3L3û

é ¹ µ ³ ¨ µ ¹¦ ³£

®³£¹ d ¤ ¤ ³¤³«¢¹ ¤©¤¶¤³ ³


¾¢¸Æ®Â n£µ ¤±À£ ¿ ¦ Ä ³ ¦º ¹ m® ¹ ¿¢m®³ ¾ µ ®³ ³¤ ¨m³¦º º ®±Â¤ ¢m¤ºn¾¤¸Æ® ³ ®³ ´¾ | ¢m« Á ¿ m ³¤ ¦m®£Á¬n¦º  n º ¾¤¸Æ® ¤³¨Á µ ³ ³¤ ž | ®¶ ¨µ ¶ ¶Æ m¨£«m ¾«¤µ¢ ² ³ ³¤ n³ m³ Ä Â n®£m³ m³®²© ¤¤£q

¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ

­ i ØÐ ¢ Á À¦ ¿¬m µ ³ ³¤ ¦º ±¾ | ¾ m ¶«Æ ¹ ¹ «µ Æ «³¢³¤ ¾ µ · Ç Â n ¾¢¸Æ®¾ ³®£³ Á¬n¾ | ² ²Ç ¾¢¸Æ®¦º  n µ ³ ³¤¦º · ¢¶ ¨³¢«¹ ¹ ¤²Ç ¿¢nÁ ¾¨¦³ ¶Æ n® ® ¤® ®£¬¤¸®¤±¬¨m³ ³¤¾ µ ³ ®² ¿« £³¨ ³ ¶Æ ² ² Á¬n¾ ³ n® ®£ºm µÆ ³¤Â n¾¦m ² µ ³ ³¤ Å m¨£Á¬n¾ ³Â¢m¬ ¹ ¬ µ ®¿ ¢³ ²

¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ

­ i ¢

¤±¬¨m³ ³¤¾¦m ² µ ³ ³¤ ¾ Å ±Â n º ¾ ¦m ¾«¶£ m³ Ä ®® ¢³ ¾ ¸Æ®¦´ ² ¨³¢ µ ¤±¬¨m³ ³¤¾¦m ¢m¨³m ±¾ | ³¤ º ² ¾® ¬¤¸®«¸®Æ «³¤ ² º®n Ƹ ¾ | ¨µ «¶ m ¾«¤µ¢ ² ³ ³¤ ³ ¡³ª³ ¶Æ  n ¦¿¦± ±¢¶ ² ³ ³¤«º «¹ ¬³ m®¿¢m º ³À n ® ² ¦º ®£m³ ¾¬¢³±«¢

¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ

­ i | ¢ ¨²£ ¶Ç «¢® ® ¦º ´¦² ² ³®£m³ ¤¨ ¾¤Å¨ ¿¦± ¢m n º ¶ ¤® ³ ¨³¢ µ ¾¬¢¸® ºnÁ¬ém ¤± ¨³¢ µ ¿¦± µ ³ ³¤ ® ¦º · «³¢³¤ ¾ µ ·Ç  n®£m³ ®µ«¤± À £¤± ³£®® ¢³ m³ ³¤ ¤± ´¿¦± ´ º ¾ Å ¶Æ  n¾¦m µ ³ ³¤ m®£Ä ±¢¶ ² ª± Á ³¤ µ ¶Æ ¶¿¦±¢¶«¢³ µ ¶ ¾ ¤³± ³¤¾¦m ¿ ¶Ç ¾ c À® ³«Á¬n¾ Å Â n µ Á ¢¹¢¢® ¶Æ ¨n³ ·Ç ¢¶ ¨³¢ £¸ ¬£¹m ³ ¨³¢ µ ¿¦±Â n µ ® ¤® ¹ «µÆ ¾ µ ·Ç  nÁ À¦ µ ³ ³¤ ·Æ ±«m ¦Á¬n¾ Å ¢¶ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q «³¢³¤ µ ®±Â¤Á¬¢mÄ Â n¿ m³ ³ «µÆ ¶Æ¢¶®£ºm ¿¦±«³¢³¤ ¿ n z鬳¾ ³±¬ n³Â n ¶ ¾¢¸Æ®¾ µ À ·Ç


¦² ¢³ ² ®¶ ¤²Ç «´¬¤² ®¦²¢ q 7HDFKHU 7DON ± ¤² ¶Æ¾¤³ ±Â n ¢³¤² ¤ºn¢¹¢¢® ¤¨¢Â · ¾ µ ¨µ ¶ ³¤ ¶Æ ¹ ¤º ® ¾¤³ ´¢³¾ µ¢Æ ¿¦±«m ¾«¤µ¢ ² ª±Á¬n ®n Ä · Æ ¤² Ç ¶ Ç ¾¤³ ±¢³ º · ¾¤¸Æ® u µ ³ ³¤v ³ ¤²Ç n® ³ ¢m m®£ ¦n³ ¿« ®® ³ µ ³ ³¤ ¾¤³¢³ ³¢ ¹ ¤º ² ¶ ¨m³ ¤² ¨m³ ¹ ¤º¢¶¨¶ ¶ ³¤ ¤± ¹n µ ³ ³¤ ® n® Ä ®£m³ ¤ ¿¦± ´®£m³ ¤ ¶ Á¬n n® Ä «³¢³¤ ¿« ®® ³ µ ³ ³¤Â n ®£m³ ¾ Å¢ ¶Æ ¤²

2K;2=$J; 7Ę^:#K;K =SW/ 31 DM3K "L3ZE}

«´¬¤² «m¨ ²¨ ® ¢ ²Ç n® ® m® ¾¦£¨m³ ¢¶ ¨³¢¾ ¸Æ® ¾¤¸®Æ µ ³ ³¤Á ¨²£¾ Å ² Ç «´ ²é¢³ ¬³ ³ µ ³ ³¤  Š¤n ·Æ ³¤ ² ³Á Ä ¤² n³ ³¢ · ¨µ ¶ ³¤ ¤± ¹n ²Ç ¢¶¬¦³£Ä ¨µ ¶ ¤² ¾ m ³¤ ³Â « ³ ¶Æ m³ Ä «¨ « ¹ «¨ «³ ³¤ ± µ µ ¡² q ¬¤¸®« ³ ¶Æ Á¬¢mÄ ¾ ¸Æ®Á¬n¾ n³  n e ³¤«² ¾ ¿¦± ´ ³ «µÆ ¤® Ä ²¨ ¿¦±«³¢³¤ ¤± µ ¤± m®¾¤¸Æ ¤³¨ m³ Ä Á ® ³  n ³¤ º ¹£ ²Ç ´ ³¢ ² ¾ Å Ä ¦® ¾¨¦³ ¢m¨m³¾¤¸Æ® ¬ Ä Å«³¢³¤ Á n ¤± ¹ n ¨³¢ µ ¿¦± µ ³ ³¤Â n¾«¢® ¾ Å Ä ±«³¢³¤ ¿« ¿¦± m³£ ® ¨³¢¤ºn«· ¿¦± µ ³ ³¤Â n¾ | ®£m³ ¶ À £Â¢m n® « Á ¨m³ º ¬¤¸® µ «¤n³ µ ¤¤¢¬¤¸® ²Æ¨À¢ ² ¾ µ ®£ºm¾«¢®Ä ®£m³ z ¾ ¦ ¤n® ¾ ¦ ¾ n ¤´ º¬ ² ³¤¨³ ¡³ ³¢ µ ³ ³¤ «¤n³ ¾¤¸Æ® ¤³¨ m³ Ä À £Â¢m¢¶ n® ² ² Á Ä £µÆ ¾ c µ ³ ³¤Â n¢³ ¾ m³Â¬¤m ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q Å ±¢¶¢³ ·Ç ¾ m³ ²Ç «µÆ «´ ²é ¶Æ«¹ ¾ Å Ä ®³ ±¢¶ ¨³¢«³¢³¤ ¿¦± µ ³ ³¤ ¶Æ ¶¾¦µ©®£ºm¿¦n¨ ¿ m ¢m ¦n³¿« ®® ¢³¾ ¤³± ¦²¨ ¶Æ ± º ¬¤¸® µ ² ²Ç ¨µ ¶ ¶ Æ ¶ «Æ¶ ¹ Á ³¤ e Á¬n¾ Å Ä ¦n³ ¶ Æ ±¿« ®® ³ µ ³ ³¤ ¢³ ¶Æ«¹ Á ¨³¢ µ ® ¢ ¸® ³¤ ¶Æ¾¤³Â¢m º ´¨m³ u¢mv ¬¤¸® u®£m³v ² ¾ Å Ä ¾¢¸®Æ ´¦² ¿« ¨³¢ µ ¾¬Å ¬¤¸® ± «¤n³ µ ³ ³¤ ´ º ¾¬¦m³ ¶Ç ± ´Á¬n¾ Å Ä Â¢m ¦n³ µ ¿¦± ¿« ®® ¾ ¤³± ¦²¨ ¶Æ ± º µ ¬³ ¢m¾ | ¨³¢ µ Á ¾ µ ¦ ¾¤³ Å ¨¤ ¦m®£Á¬n« Ƶ ¾¬¦m³ ¶Ç n º ¿« ®® ®£m³ ¾ Å¢ ¶Æ ¾ ¤³± n³£ ¶Æ«¹ ¿¦n¨¾¤³ ž ¶£ ¿ m ºn« ² « ¹ ¿¦±¬ ·Æ Á ¿¤ ¤± ¹n ® ³¤¾ µ µ ³ ³¤ ¤² ² ´ ¶Æ ®²¦¾ µ¤q ® q«Â q  n ¦m³¨Â¨n¨m³ µ ³ ³¤«´ ²é ¨m³ ¨³¢¤ºn ¤²


Teacher Talk

->1<J.2 "Ė*I:,NX<"2

=S;L<.

BS3< Y=4N3DK3 D;R1=5=L L=

"J20M:K "ĕ:7>.M! =SW;? BS3< G3X 3

n® Ä ¬¦³£ ¢m ¦n³¿« ®® ³ µ ³ ³¤ ž ¤³±¨m³ ¦²¨«µ Æ ¾¬¦m³ ² Ç ¾ | ¾¤¸Æ® µ ¾ ¸Æ® ³ ®³ ±¾ £ º ´¬ µ© ³ ¨m³«µÆ ¬ ¨¤ ±¾ | ®£m³ ¤¿¦±«µ Æ Â¬ ¶Æ¢m ¨¤ ±¾ | ®£m³ ¤¢³ m® ² ² Ç ³¤ ¶ Æ ±¾ µ¢Æ ¾ µ¢ Á¬n n® Ä ¦n³¿« µ ³ ³¤¾¬¦m³ ²Ç ®® ¢³ ¹ ¤ºÁ n ³¤ ® ¾¦m³ £ ²¨®£m³ · «µÆ m³ Ä ¨m³¾ |   n®£m³ ¤ n³ ·Æ «µÆ ¶Æ ¹ ¤º ® ²Ç ± ® ¾¦m³ · µ ³ ³¤¿ ¾ | ¾¬ ¹¾ | ¦ ¶Æ¾ |   n ®³ ±¾ | Á ® ³ «² ¨² ¶Æ¾ À À¦£¶¾ ¶£ ®¬¤¸®Á ® ¶ ¶Æ®n³ ®µ ² µ£³£ ¤²¢ ¤³ À £ ³¤ ´«µÆ m³ Ä ¶Æ n® Ä ¾ £¾¬Å ¢³ ¤±£¹ q ² ¿ ¦ ¾ n³ n¨£ ² Á¬n¾ | «µÆ Á¬¢m ·Æ ¨µ ¶ ¶Ç«³¢³¤ ´Á¬n n® Ä «¤n³ µ ³ ³¤ ·Ç ¢³Â n ¶ ¶¾ ¶£¨ m± ¿ m · ®£m³ ² Ç n® Ä ³ «³¢³¤ «¤n³ ¡³ µ ³ ³¤ · Ç ¢³ Á ¨³¢ µ ® ¨ ¾ ³Â n¿¦n¨ ¿ m ¨ ¾ ³ Å£² ¢m ¦n³ ¶Æ ± ® ¾¦m³¬¤¸® ¨³ ®® ¢³¾ | ¡³ ¾ ¸®Æ ³ ¨ ¾ ³£² ¢m¢ Ʋ Á ¨m³«µ Æ ¾¬¦m³ ² Ç ±«³¢³¤ ´¢³Á n n¬¢ «µÆ ¶Æ ±«³¢³¤ ´Â n m® ³ ¶Ç ¸® ³¤ º ¹£¾ ¤³±¾ Å Ä ¿ m¦± ¦¹m¢ ±¢¶ ²Ç ¶Æ ¦n³¿« ®® ¿¦±Â¢m ¦n³¿« ®® ± ² ¹ ¤º ±¬£µ £ ¾ ¸®Ç ¾¤¸®Æ ¾¬¦m³ ² Ç ¾ | ¤±¾ Å · Ç ¢³ ¹£ ² Á ¬n® ¾¤¶£ m± Á¬n n® Ä ¬¦³£  n¾« ® ¨³¢ µ ¾¬Å ®® ¢³ ·Æ ±Â n ¨³¢ µ ¾¬Å ¶Æ ¬¦³ ¬¦³£¿ m³ ² ®®  ¿¦±¾¢¸Æ® n® Ä ¾¬Å ¨m³¾ ¸Æ® Ä ¦n³ ¶Æ ± ¿« ®® ¢³Á µ© ³ ² Ç ¿¦n¨ ¾ ³ ±¤º«n · ¨m³¾ ³ Å«³¢³¤ ´Â n¾¬¢¸® ² ¿¦±«µ Æ ¾¬¦m³ ² Ç Â¢mÁ m¾¤¸®Æ ¶ Æ µ Á ¤² Ç m®Â n® ±«³¢³¤ «¤n³ µ ³ ³¤ ®® ¢³Â n¾® ®¶ ²Ç £² ¦n³ ¶Æ ±¤² z ¨³¢ µ ¾¬Å ¿¦± º ¹£ ² ®¸Æ ´Á¬n¢¶ ³¤«³ «²¢ ² q¾ µ ·Ç ®¶ n¨£ m±

¾¤¸®Æ ® µ ³ ³¤ ² Ç n® £®¢¤² ¨m³ µ ³ ³¤ ® ¾ Å ¾ | «µ Æ ¶ Æ ³m « Á ¾ Å ³ ¢¶ µ ³ ³¤ ¶Æ ¶¢³ ¾¤¶£ ¨m³¾ | ¤«¨¤¤ q ® ¿ m¦± ¹ ¦ Á ± ¶¾Æ Å ³ ¢¶ µ ³ ³¤ ¶ Æ ¾¶ ¬¢¸® ² ¿ m¾ ³Â¢m«³¢³¤ m³£ ® ¬¤¸®® µ ³£®® ¢³Â n¬¤¸®¾ Å ³ ¢m¢¶ µ ³ ³¤¾¦£ ¿ m ¨ ¾ ³ «³¢³¤ ¾¤¶£ ¤ºn e  n ³ ¤±« ³¤ q n®£ºm ² ¾ Å Ä ´Á¬n¾¤³Â n ¢® ¾¬Å ®±Â¤¬¦³£Ä ¢¹¢¢® ¢¶¾ Š¢m ƶ ¶¢Æ ¶ ¨³¢ ¦n³¿« ®® ³ n³ µ ³ ³¤ ¨m³¾ ³ µ ¿ ¬ ®£³  n¿ ¬ «µ Æ ¶ Ç ´Á¬n¾ Å Ä ¾¬¦m³ ² Ç Â n ¦ ³ ¶Æ ¾® n® ³¤¿¦±¢¶ ¨³¢¡³ ¡º¢µÁ ¶Æ¾ ³«³¢³¤ ´Á «µÆ ¶Æ ¾ ³ µ ´Á¬n ®n ¾ µ ¨³¢«¹ ¨³¢« ¹ ¿¦±¤² ¶ Æ ±¢³¾¤¶£ ©µ¦ ± Á ± ¶Æ¾ Å Ä ®¶ ´ ¨ ¬ ·Æ ·Æ ¾ | ¾ Å ¦¹m¢Á¬ém¾¦£ Ũm³Â n ¶Æ ¢m ¦n³¿« ¨³¢ µ ³ µ ³ ³¤®® ¢³ ·Æ º¾ | z鬳Á¬ém n³¾¤³ ±£² ¾£¶£ ¨³¢ µ ¾¤³Á¬n¾ Å ´ ¾ Å Â n ¦ ³ Å ¤µ ¿ m¾ ŠŢm¾ µ ³¤¾¤¶£ ¤º®n ±Â¤ Å ±¢¶¨ µ ¶ ³¤ ¤± ¹ n Á¬n¾ Å ¿ m¦± ¿« µ ³ ³¤®® ¢³Á ¨µ ¶ ƶ ³m ² ¾ ¤³±¾ Å ¿ m¦± ² Ç ¢¶¦ ² ª ± ¶ Æ ³m ² ®®  À £Á n¨ µ ¶ ³¤ º ¹£¨m³ n® ® ®±Â¤ n³ ® ´®±Â¤ ²¨ ³¤q º ²¨À ¤ ¸®®±Â¤ ¿¦n¨ ´¢³ ¾ ¸®Æ ¢À£ ² ³¤¾¤¶£ ³¤«® · è ¶¾Æ Å Ä ¤² ¿¦± ® ¾ n³¢³Á nÁ ³¤ «¤n³ «¤¤ q ¦ ³ «´¬¤² ¾ Å ¶Æ¢m£®¢ º ¾¦£ ±Á n¨ µ ¶ ³¤Á¬n ®n º¤ º ¡³ ¿¦±¾¦m³¾¤¸®Æ ¤³¨Á¬n z ± m¨£ ¤± ¹ n ¨³¢ µ ³ µ ³ ³¤ ³¤ º ¹£ ² ¾ Å Ä «¤n³ ¨³¢« µ « ¢¿¦± º ¹£¾¤¸Æ® ¶Æ¾ Å ® £³¢£³¢¬³ n®¢º¦ ³¤q º ¶­³ ¤¶¬¤¸®¿¢n ¤± ² Æ ¾ ¢ ¾ ¸®Æ ¶¾Æ ¤³ ±Â n ® ´ ³¢ ¿¦± ²Ç ´ ³¢¾ ¶Æ£¨ ² «µÆ ¾¬¦m³ ¶Ç n®£m³ ¿¢m £´ ž | ³¤ m¨£Â n m±


¦² ¢³ ² 7R\V 5 $UW ² ®¶ ¤²Ç ¿¦n¨ ± ¤² ² ³¤¿ ± ´ ® ¾¦m ¶Æ« ¹ « ³ ¿¦±¾«¤µ¢«¤n³ ³¤ ² ³ ² ª±Á n³ m³ Ä ® n® Ä ± ¤² ¤³¨ ¶Æ¿¦n¨ ¾¤³Â n ´ ¨³¢¤ºn ² ² ³À ¦o®  ¿¦n¨ ¤² Ç ¶¾Ç ¤³¢³ ´ ¨³¢¤º n ² ² ® ¾¦m ¦³« µ ¶Æ¢¶¦² ª ± ¦n³£ ² ¦º ³© q Å ¸® ¤º µ 5XELN

l ¥ z¡ m

¬¤¸® ¶¾Æ ¤¶£ ² ¨m³ ¦º ¤º µ ¾ | ® ¾¦m ¦² «¢® ¤± µª q Ç· Á d © À £ ¾®®¤qÀ ¤º µ (UQö 5XELN

·Æ ¾ | ¤± µ¢³ ¤ ¿¦±©³« ¤³ ³¤£qÁ «³ ³« ³ µ ³¨¯² ³¤¶ À £ ²Æ¨Â ²¨¦º ³© q ²Ç ´ ³ ¦³« µ ¿ m ¾ | µ Ç £m®£Ä µ Ç ¤± ® ² ¾ | ¤º ¦º ³© q «Æ¶ ³¢³¤ µ ¬¢¹  ¤® Ä Â n «m¨ ¶Æ¢® ¾¬Å  n ® ¿ m¦± n³ ± ¤± ® n¨£ «m¨ £m®£ ·Æ ¢¶«¶ ²Ç ¬¢ «¶ «m¨ ¤± ® ¶Æ¬¢¹  ¢³Â n ¶Ç ´Á¬n ³¤ ² ¾¤¶£ «¶ ® «m¨ m³ Ä «¦² ²  n¬¦³£¤º ¿ è ¤±« q ® ¾ ¢ ¸® ³¤ ² ¾¤¶£ Á¬n ¿ «¶ ²Ç ¶Æ®£ºmÁ n³ ¾ ¶£¨ ² ® ¦º ³© q ·Æ ¢¶ ²Ç ¬¢ n³ ²Ç ¢¶«¶¾ ¶£¨ ² ¦º ³© q ® ¤º µ  n¤ ² ¨³¢ µ£¢«º «¹ Á m¨ n ® ©¨¤¤ª ¿¦±Â n ¦³£¾ | ¬ ·Æ Á «²é¦² ª q ® ¨² ¤¤¢ «¢²£ µ£¢ ® £¹ ² Ç ¦º ³© q ® ¤º µ ² Ç ¸®Â n¨³m ¾ | ® ¾¦m ¶ Æ ³£Â n¢³ ¶«Æ ¹ Á À¦ À £¢¶ ´ ¨ £® ³£¤¨¢ ² Ç ® ¿ n ¿¦±¾¦¶£ ¿ ¢³ ¨m³ µÇ ²Æ¨À¦

¤º µ ¾ | ® ¾¦m ® ®¶ ¬ · Æ ³ ¾¦¸® Á ³¤ ¾«¤µ¢«¤n³ ² ª± ³¤¬£µ ² e «¢® ³¤ µ ´ ¨ e ¦n³¢¾ ¸®Ç ¢¸® ¿¦± ³¤ ² «µ Á  n ¶ ¦® Á n ¤º µ ¾ ¸®Æ e ² ³ ³¤ n³ m³ Ä ® «¢® ¿¦± ¦n³¢¾ ¸Ç®¢¸® ¢¹¢¢® m³ Ä ¨³¢ «²¢ ² q¤±¬¨m³ ³ ² ¢¸® ¤² ¤® ¨m³¾ Å Ä ±Â n ¾¤¶£ ¤ºn¿¦± ² ³ ² ª± ³ n³ m³ Ä ®£m³ « ¹ « ³ ¿ m ® ¿¦n¨ ² Á¬¢mÁ ¤² m®Â «¨²« ¶ ¤² AA


¡Å¦Ô¾ĉ² ÂĉÀ²·¼ÈŦ£č ײþÀ¦ ¼É§ ʾ°Í Ü ³ µ ¤¤© ³¤¾ ¶Æ£¨ ² ¤±¤³ ¤±¨² µ ® ¤± ³ «¢¾ Å ¤±¾ n³®£º¬m ¨² ¤² ³¦ ¶ Æ «m¨ · ¾ | ® ¾¦m «m¨ ¤±® q ¾¢¸®Æ ¤² Ç £² ¤ ¤±¾£³¨q ±¾¬Å ¨m³ ¤±® q n ¤ ´¢³Á nÁ¬n¾ µ ¤±À£ q ¢³ ¢³£ ¾ m ¤ ¾¦m ¤  ´¦® ¾¢¸®Æ ¤² Ç ¤± ² ®£º«m ¨µ ¾ ®¤q¿¦ q ¿« Á¬n¾¬Å ¿¨¨ ¤±®² ¤µ£¡³ n³ ³¤ ¢ ³ ¢ ¾ ¤³±Á ¾¨¦³ m®¢³ ¤ ¾« Å ¤±¤³ ´¾ µ ¨³ ©µ¦³¥ ªq ³ ºm ³ ¦®£ i³ ¤¢¤³ ¶ · Æ «¤n³ · Ç ³¢¿ ¨ ¤±¤³ ´¤µÁ ³¤ ¤¤¾ ³ z鬳 ³¤ ¤³ ¤ z} ¹¤¶ ¤ ¾¦m ¾¤¸® ¤± ³ª ¿« Á¬n¾¬Å ¿¨¨ ¤±®² ¤µ£¡³ n³ ³¤ m³ ¾ ¤³±Á ¾¨¦³ m®¢³ ¤ ¾« Å ¤±¤³ ´¾ µ  ¤ ¨³ ¤± º º¾¤¸® ¤¢®ºm ¬³¤¾¤¸® ¾ | ¾¤¸® ¶Æ ® ² ¾¤¸® m® ·Ç ³¢¿ ¨ ¤±¤³ ´¤µ ¾ ¸Æ®Á¬n ® ² ¾¤¸®«³¢³¤ ®® ¿ ¿¦± m®¾¤¸®¤ ¹ ¡³  n¾® ¤ ¾ Å µÆ ¢n ¿¦n¨¨µÆ ¦² ¢³ ¦º ¨n¤µ¢ ¦® ¿« Á¬n¾¬Å · ¤± ®² ¤µ£¡³ n³ ¾ ª ¤ ¤¤¢Á ¾¨¦³ m®¢³ ¾ m À ¤ ³¤®¶«³ ¾ ¶£¨ À ¤ ³¤ ² ³ ³¤¾ ª ¤®² ¾ ¸Æ® ¢³ ³ ¤±¤³ ´¤µ

²Ç ¶Ç ® ¾¦m «m¨ ¤±® qÁ ¤± ³ «¢¾ Å ¤±¾ n³®£º¬m ¨² ¾¢¸®Æ ¤² Ç ¤ ¤±¾£³¨q  n ¦³£¢³¾ | ¤±®² ¤µ£¡³ ® ¤±® q ¾ ¸®Æ ´¢³ ² ³ ¤±¾ © ¿¦±«¤n³ ¨³¢ ¾ | ®£º m ƶ Á¶ ¬n ² ¤± ³  n®£m³ ¢³ ¢³£ ´Â¢ ¤±¤³ ³¾ µ  Á h³¾ ³ m³ ¤ ¬m¨ Á£ ¶Æ¾ ³®£ºm¬m³  ¦ ´Â¢ ¤±¤³ ³ · ¢¶¾¬ ¸Æ®Â¬¦ m³ ¹m¢¾ ¿¤ ³£ ¤ ³ ¢³¬¦³£ d ´Â¢ ¤±¤³ ³ ¸®¿ ¶Æ¾®³Â¨n m³ ®£³ ± ¤ ¾¬Å ¾¢¸®  £Â n ¹ ¶Æ ¾ ¤³±®±Â¤ ¤±¤³ ³ · n® ´¿ ¶Ç m³ ®£³ Á¬n¾¤³¢¶ ¶¨µ ¶Æ¾ | «¹


*$ 0$*$=,1( ² ¶ Ç Â n ´ ®¦²¢ q ¾µ ©ª ¶ Ç Ç· ¢³ ¾ ¸Æ®¾ | «¸Æ® ¦³ Á¬n m³£ ® ¦ ³ n³ ©µ¦ ± · Æ ¾ | «µ Æ ¶¾Æ ¤³ ² ¿¦±«³¢³¤ m³£ ® ®® ¢³ ³ ¨³¢¤ºn«· ¶Æ¢¶ m® Á ¬¦¨ ¤² ³¦ ¶Æ × m³ ¡³ ¨³  n®£m³ ¿ n ¤µ ¾¤³ · ¤¨ ¤¨¢ ¦ ³ ³ «m¨ ¶Æ«¤n³ «¤¤ q ·Ç ³ d¢¸® ® ² ¾¤¶£ ¿¦± ¹ ¤ºÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ®® ¹é³ £ ¨³¢ ® ¬ · Æ Á ¤± ¤¢¤³À ¨³ Á µ ¶ ¤±¤³ ³ ¤µéé³ ² ¤ ® ¢¬³¨µ £³¦²£ ©µ¦ ³ ¤ ¨² m³ ¤± ¨² ¶ Æ ÏÐ ¹¦³ ¢ ÐÓÎ×

¢³Á¬n n®m³ ²

L=BP CL. L3BN?5AK,32==; W5 3 L=BP CL1O_DM K} X?J A=#J.MW3N3 A4 S K3[5 K4 L=BP CL. L3Aþ1<LBLD/= W8=LJ AL;W#=þ} G"4R ? /?G.#30P" AL;W#=þ} G"5=JW1B ;O1K`"1L"AK/0RX?J#N/Z# AL;W#=þ} 1K`"DG"1L"3O`#J/ G";O5=J G4 K3 W Q`G S?X?JD "WD=þ; K3


01

02

é «µ¤µ ¢¦ ®¢ ²é ±¨²

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «³¤«³« q¨µ¾ ©¦n³ ³ úZ3E?A"Z3.A"Z# W=ā_G"=LA Z3E?A"#JG<S Z3Z#/?G. L?û

«¢¥ ²£ ©¤¶Á i® ¤º ¤³¨ q

03

04

®¦µª³ ¤±¡³ ¤ ¤º¾®¢

©º £q ±¾£³

©º £q ±¾£³

¶¤¨µ £q ¾ ¸Æ® ¹é n®

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£  £ ² q µ £³


05

² µ µÊ ¢¹m ¶ º ¶Æ

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ® ¹ ³¦ ±¾£³

06 z ©q ®µ ¤¶£q«² ¨¤ ³£

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ® ¹ ³¦ ±¾£³

07 é ¤¤ ¤ ²£¨µ µ ¦³£ i³

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ±¾£³ µ £³ ¢

08

«µ µÀ µ ¨µ¡³ ¹¦ ¤ºÀ

«´ ² ³ Á¬ém


09

10 é ¡² ² q ®µ ¤¶£q«² ¨¤ ³£ ¸®

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ® ¹ ³¦ ±¾£³

é ¡¹ ¢¦  £¢ ¦ ¢¹ ¶Ç

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ±¾£³ µ £³ ¢

12

11 ®´ ³ ²éÀ ¤ ¤º ²Ç¢ «´ ² ³ Á¬ém

ú LA QG%OAþ/û

é ¢ ²« £¹ ³ ¨ ¿ n¨ ±À¢

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¹é«µ µÊ


13

¡² ¤ ¦ ¿« ¤¢¢³  q

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ©¤¶¨µ £³ ³ Ç´

15

¤¤ ¨µ éq ¬¶ ± ¶ ¶

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¨³¤¶¾ ¶£ Á¬¢m

14 ³ µ «¨m³ ¦n³ ² ¶Ç

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ®²««²¢ ²é «¢¹ ¤ ¤³ ³¤

16

µ«¤ q ² ¦¹ ¬¢m®

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ µ ³¿¢m ¤±


17

18 é ¢ º ¹ ¿ n¨¢³ ¶ ³¢ ¿ n¢

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «¹ ¾ ¤µé ¦¿ ¤ ª³

é «µ¤µ ³¨µ¤² q ¾ n³

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ² ³¾ Å ©¤¶ ² ¤q

19

20

¾ µ ² q ¦µÇ¢«¹ «¢ º¤ q µ¢

¾ ² ² ¦¹ ¢³¤q

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ µ ³¿¢m ¤±

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ µ ³¿¢m ¤±


21

22 é ³ q«µ¤¶ ¤¹m ¿ n¨ ®¹p¢®µÉ¢

¾ ¶£¤À µ À µ ©¹¡¾©¤ ¶ ¾®µÇ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ µ ³¿¢m ¤±

23

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ µ ³¿¢m ¤±

úZ3E?A" G"5=JW1B[1< 5=JW1B[1< ;OZ3E?A"W5 38=J;EL CK/=þ< 1 L31=" 1M"L3E3K ;L 3Z35=JW1B[1<#P"=K 1 L38=JG" 1 L3û

24

é ³ µ«¤³ ¤¶£³ ¤ c} ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ µ ³¿¢m ¤± úDN"Ď 1O8 _ G 1M Z3E?A"1M1R DN"Ď 1R G< L"W8čG_ 5=J%L%3û

é ³¤µ¢³ À £«¢ ² µÀ®­³¤ ®¨¶Æ

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ µ ³¿¢m ¤±


26 25

é ¹ ³ ¾«¤¶¤² q µ¢

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ®¹m ¤² ¡³ª³

³ ¬ ²£ º µ ¤ ¤º¿®¤q ©º £q«¹¤³ª ¤q ³ ¶

27 ² ªq «¹ ¤µ ² ¬² ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¤¹ ¾ ¤µ«¾ ¶£

28 ¾ ¢ ³ µ ®£ºm«¹ ¾

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¤² q ² ©³« ¤q


30

29

µ¤² q ²Ç µ « ³ ¤ ¿ q ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ®²««²¢ ²é

31 ©¨²« ¤ À µÊ ¹ ³¦ ¤

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ zé鳩² µÊ «¹ «¨²« µÊ

³ ¤µ À µÊ ¹ ³¦ º¢ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ zé鳩² µÊ «¹ «¨²« µÊ

32 «® µ ¤± µª «¹ «®

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¾¦µ©¬¦n³ ³é ³¡µ¾ª


34

33 é ² é³ ³é ³ µ ² ªq d Ƕ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¾¦µ©¬¦n³ ³é ³¡µ¾ª

35 é é³ µ© À£ ¤ µ µÊ ¶

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «³¤«³« q¨µ¾ © ³ ®

é µ¤² é³ ¨º ®µ

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¾¦µ©¬¦n³ ³é ³¡µ¾ª

36

é ³ ¹ ¹¦ ¤¤¢ ¹i¢ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ®²««²¢ ²é


38

37 é ¨²¦¤² q ¾ ¤µé¨² ¨µérº ¿ ¢¢¶Æ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ©µ¤µ ¹«¤ q

é ² µ ³ ¦³£¾¦Å ² ³

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «³¤«³« q¨µ¾ © ³ ®

39

é µ ³ q ³¤³ ¹ ¢³£ q

À¤ ¾¤¶£ ¤ µ ² ªq©· ª³

40

é µ ³ ² q ¿ n «¹ ³¤q º

À¤ ¾¤¶£ ³¤¹¨² ³ ¹ ¹¦


41

é z ¤ ¹é ¤±« q ¨¹n ®³£¹ d

42 é d µé³ «¹ Á« ³ m³

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «¨ ¹¬¦³ ¨µ £³¦²£ ¹¤¶

43

é ¡² ¤¨ ¶ µ ¤ ®®¹m

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ©µ¤µ ¹«¤ q

44

é « ¢¦ ¤¶ ¤µ¤² ªq Á ® ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¤¹m ®¤¹


45

é «¤µ ³ £¹¨ ³ ¤ ¢ ¶ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ³¤¹¨² ³ ¹ ¹¦

47 ¤ µ £q ³é ¦² ª q ¤º º

«´ ² ³ Á¬ém

“Still on My mind”

[; AL L?WA?L#J6 L38 3[53L3W8ċ<"Z. 8=JG" <"K "5=J1K4/=L/=Ā"G<SZ 3EKAZ#

46 é «µ¤µ ³ «¹¨¤¤ µ £µ ¶ ³ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «³¤«³« q¨µ¾ © ³ ®

¾ ¸Æ®¤m¨¢ n®¢¤´¦· · ¤±¢¬³ ¤¹ ³ µ ¹ ¬³ ¶Æ«¹ ¢µÂ n ¿¦±¤m¨¢ ¨³£ ¨³¢®³¦²£ ¿ m ¤± ³ «¢¾ Å ¤± ¤¢µ ¤¢¬³¡º¢µ ¦® ¹¦£¾ Á ¬¦¨ Á ¨ Á ® « µ ¤ ³¨Â £ ¹ Ä ¨Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.