GA Mag Volume 6

Page 1

Global Art Magazine ฉบับที่ 6/2555

Special Scoop

ศิลปะกับความคิดสรางสรรค

Small Talk

มาคุยกับเหลาจิตรกรนอย ถาเลือกได เด็กๆอยากไปทีไ่ หนและเพราะอะไร

Toy r Art

ตอนรับคอลัมนใหมรบั รองจ�ใจแนนอน

Art of View

แสง-เงา บนวัตถุและพื้นระนาบสวัสดีครับ… ผมเชื่อวา..พอแมทุกคนตางก็อยากใหลูกๆเปนคนเกง มีความสามารถและตัวเด็กเอง ก็คงอยากเปนคนเกง เหมือนกัน ดังนั้น.. การขวนขวายการเรียนเสริม จึงเปนเรื่องที่ เห็นพองตองกันวาเหมาะสมแตวันนี้ผมอยากนำเสนอ ความคิดที่มีมานานแลว และคิดวาจะชวยใหเด็กๆ ทุกคนมีความเกงความสามารถมากขึ้น โดยอาจจะ ยังไมจำเปนตองไปเขาคอรสเรียน หรือสรางเสริม อะไรเพิ่มเติมตามรูปแบบที่เปนอยูก็ได สิ่งนั้นทำไดงายๆ ทำกับตัวของเด็กๆเอง นั่นคือ…… "หัวใจนักปราชญ" ซึง่ เราเคยไดยนิ มาตัง้ แตสมัยเด็กๆ ทองกันวา "สุ จิ ปุ ลิ" นั่นเอง

สุ มาจาก สุตะ แปลวา ฟง จิ มาจาก จินตะ แปลวา คิด ปุ มาจาก ปุจฉา แปลวา ถาม ลิ มาจาก ลิขิต แปลวา เขียน เราสามารถสงเสริมใหเด็ก เริ่มตนจากการรูจักฟง จับใจความ ทำความเขาใจกับสิ่งที่ฟงใหถูกตองกอน จากนั้นจึงคิดตอ คิดตาม วาทำไมเปนเชนนั้น ทำไม

ไมเปนเชนนี้ เพราะอะไร ซึ่งแนนอนแคการคิดตอจากการฟงก็สามารถ แตกแขนงองคความรูของเด็กๆได หรืออาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจ และ นั่นเองจึงเปนการตอยอดดวยการถาม หรือขวนขวายหาคำตอบที่ตน สงสัย จะสงสัยจากขั้นตอนแรกที่ฟง หรือสงสัยจากขั้นตอนที่สองที่เปน การคิดตอก็ได การถามคุณครู พอแม พี่ๆ หรือแมแตเพื่อนดวยกันเอง นอกจากเปนการขยายองคความรูแ ลวก็เปนการเชือ่ มโยงความรูจ ากคนอืน่ ๆ แหลงอื่นๆ และบางทีอาจเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบุคคล ในสังคมดวยก็ได จากนัน้ จึงเขียนซึง่ เด็กๆสมัยนีอ้ าจไมชอบเขียนกันนัก แตผมเขาใจไปเอง วาการเขียนในทีน่ ก้ี ค็ อื การเรียบเรียงความคิด หรือการทบทวน หรือการ เขียนถายทอดไปใหคนอืน่ อานหรือใหคนอืน่ ทบทวนวาสิง่ ทีเ่ รารูน น้ั ถูกตอง หรือไมหรือบางที ถาถูกตองแลวก็อาจหมายถึงการสงมอบความรูตอๆ กันไปใหกับคนอื่นๆอีก ทั้งหมดนี้อาจเริ่มตนงายๆ ภายในบาน ภายในครอบครัว หรือในกลุม เพื่อนๆในหองเรียน หรือกับเพื่อนๆขางบาน และทัง้ หมดนีอ้ าจใชอปุ กรณการเรียนรูท ส่ี ำคัญคือ ตา หู สมอง ปาก มือ เทานัน้ ซึง่ เปนอุปกรณทอ่ี ยูใ นตัวเด็กอยูแ ลว โดยอาจจะยังไมตอ งพึง่ พิง อุปกรณภายนอกตัวเลยก็ได หรือใชก็เปนเพียงอุปกรณเสริมเทานั้น ลองมาสราง "หัวใจ" นักปราชญใหแกเด็กๆ กันกอนนะครับ

ศูนยโกลเบิล อารต ทั่วประเทศ

โลตัส ศรีนครินทร 02-740-4007 ภาคกลาง พระราม 5 (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ฯ) 02-881-5726-7 นครปฐม (ถ. 25 มกรา) 034-244-265 สีลม (ซ.คอนแวนต) 02-236-5450 เซ็นทรัล ปนเกลา 02-884-8620 อยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา) 081-384-4411 ประชานิเวศน1 (บองมารเช) 02-953-8889 บางบัวทอง 087-000-9409 ราชบุรี (อ.เมือง) 032-332-336 วังหิน (โลตัส) 02-942-3574 02-515-0722 สระบุรี (ถ.พิชัยรณรงคสงคราม) 036-220-950 สาธุประดิษฐ 20 083-073-0085 เดอะคริสตัล พระราม 2 (ทาขาม 30) 02-417-6640 สุพรรณบุรี 089-168-5869 สุขุมวิท 101/1 (ปยรมย เพลส) 02-741-8292 พัฒนาการ 53 086-519-9960 บานโปง (ราชบุรี) 086-564-1958 เพชรเกษม 65 (Big C เพชรเกษม) 02-809-4743 จรัลสนิทวงศ 13 (ซอย ร.ป.ภ.) 085-045-7779 กาญจนบุรี (อ.เมือง) 034-511-380 รามคำแหง 112 (ม.สัมมากร) 02-729-3719 เมกา บางนา coming soon เดอะมอลล บางกะป 02-734-3411 ภาคเหนื อ นราเพลส (ซอยนราธิวาส 24) 02-674-2643 สามเสน (Himall) 02-636-9800 coming soon เชียงใหม (อ.เมือง) 053-233-225 วัชรพล 02-793-4528-9 ธัญญะ (ถ.ศรีนครินทร) ลำลูกกาคลอง 6 (สโมสรบานฟาปยรมย) 02-532-6962 พะเยา (อ.เมือง) 054-411-123 สุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) 02-361-7875 ดอนเมือง (ถ.ทรงประภา 28) 081-803-0001 เพชรบูรณ (ถ.เพชรรัตน) 056-711-091 ติวานนท (เมืองทองธานี) 02-961-7705 อุตรดิตถ 055-416-885 พระราม3 (ฟวเจอรมารท) 02-689-0884 ภาคตะวั น ออก รังสิต (บานฟาคลอง4) 080-972-0543 ศรีราชา (ชลบุรี) 038-326-689 ภาคใต บางแค (ถ.กาญจนาภิเษก) 02-455-3389 ระยอง (อ.เมือง) 038-615-775 สงขลา (เปลี่ยนชื่อจาก "หาดใหญ") 074-312-078 พระราม2 02-450-1306 เมืองชลบุรี 038-467-176 ภูเก็ต (ถ. วิรัชหงษหยก) 076-522-876 สะพานพุทธฯ (โรงเรียนซางตาครูส) 02-472-5559 อำเภอฉะเชิงเทรา 082-076-1133 นครศรีธรรมราช (ถนนพัฒนาการคูขวาง) 075-318-130 พาราไดซ พารค 02-746-0805 สุราษฎรธานี (อ.เมือง) 077-275-338 สุขุมวิท 77 (บิ๊กซี ออนนุช) 02-742-4405 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมพร (อ.เมือง) 077-512-282 เซ็นทรัล แจงวัฒนะ 02-101-0340 นครราชสีมา (อ.เมือง) 044-254-308 กระบี่ 075-621-205 ยูเซ็นเตอร 2 (ซอยจ�ฬา 42) 02-214-2572 รอยเอ็ด (อ.เมือง) 043-525-259 เจ บี หาดใหญ 074-223-995 ฟอรจูน ทาวน 02-641-0049 เซ็นทรัล ขอนแกน 043-288-466 ตรัง (ถ.หวยยอด) 089-295-3399 พิบูลสงคราม 02-526-5892 042-222-025 เมืองพัทลุง 074-617-598 นวมินทร (สุขาภิบาล 1) 02-944-8824-5 อุดรธานี (ถ.โพศรี) อำเภอปากชอง 044-314-386 บางใหญ (นนทบุรี) 02-595-0431 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โกลเบิล อารต กวา 65 ศูนยทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท 02-214-6210-1 (วันอังคาร-เสาร, เวลา 9.00-18.00 น.) www.globalart.co.th, www.facebook.com/Global.Art.Thailand

กรุงเทพและปริมณฑล


“FAM in Love”

February ¾¢¸Æ®¾ ¸® ¹¢¡³ ² q ¶Æ m³ ¢³À ¦¾ µ¦ ®³¤q  n ² µ ¤ ¤¢ )$0 ·Ç À £Â n¤² ¾ ¶£¤ µ ³ ®³ ³¤£ q é² é³ ¦® ² q ² ³¤ ¤¤£³£ µ¾©ª Á ¬²¨ n® +DELWV RI 0LQG «µ £² ¿¬ m ³¤ µ ¿¦± c n³£ n¨£ ³¤ ¤± ³© ¦¤³ ¨²¦ $UWGXWDLQHU $ZDUGV ¾ | ®¶ ¤® ¬ ·Æ ¶¢Æ ¶ ¾n º n³¤m¨¢®£m³ ® m ¹ ¬ ³ ³ Æ ²

¾ c ©º ££Ê “กาญจน บุร ี” ®´¾¡®¾¢¸®

À ¤ 034-511-380

March Play & Clay Project โครงการเด็กชางปน ¾ c ²¨Â ¿¦n¨ ² 3OD\ &OD\ 3URMHFW À ¤ ³¤ ¾ Å m³ z~ ¶ÆÁ¬n n® Ä Â n ¾¤¶£ ¤ nº ³¤ z ~ µ ¾ ¦£q¾ | ® Á n ³m ¤² Ä À £À ¤ ³¤ ¶Ç  n¤² ³¤ n® ¤² ®£m³ ® ®¹ m ³ ¾¬¦m³ n® Ä¿¦± ºn ¤® µ ³¢ ®¤q« ¿¦± µ ¤¤¢ ¶Ä¿ ¶Ç n ¹ c ¾ ®¢ ± ¤²

¾ c ©º £Ê “ดอนเมือง” «¤ ¤±¡³

À ¤ 081-803-0001

¾ c ©º £Ê “ลำลูกกาคลอง 6” ²Ç «À¢«¤ n³ i³ c£¤¢£q

À ¤ 02-532-6962


ั ของ มวีนัสำคญ น ย า ษ ม เ น ื อ ด ร เ ยางเขา วย วาแต. .วนัอะไรใค ตหอรบอื ไทยอยดูย กว็นัสงกรานตไงครบั ยาลมื ไดบางเอ หมไทย สงกรานตนอ้ี วาวนัปใ รางความดี สวนใคร ทำบญุ สกข็อใหเลนดวย ทเ่ีลนนำ้ มดัระวงันะครบั……. ความระ

April bye bye..

May เปดศนูย์

“เมกา บา0ง2น-า1”742 โทร. 081-8

Study T Malaysiari..p..

อกีหนง่ึกจิกรรมดๆีท ทป่ีระเทศมาเลเซยี ซโ่ีง่ึกมลวีเตับถลิปุ อารต นำเสนอ โครงการดงูาน ผสูอนไดพบกรณศีกึษาทห่ีลาก ระสงคให ผบูรหิารสาขาและครู ทส่ีอดคลอง เพอ่ืนำมาประยุก หลาย ภายใตการบรหิารจดัการ ั นาการเร และการบรหิารจดัการ จากส ต และพฒ าขาตนแบบทป่ีระสบคยีวนากมาสรำสอน ในประเทศมาเลเซยี เรจ็

June ADT Trip 2012

สดุสนกุสน เตรยีม ศกึษา เพอ่ืใาหนเหAลDT Trip 2012 กจิกรรตมวัพศลิบปกบัทรปิ ไดทำความรจูกั พา Artdutainer ชาวโกลเบลิ ะทศันหาความรเูพม่ิเตมิ ดูคยุแลกเปลย่ีนประสบการ อารต มถินุายน.. ในปน ซง่ึจดัเปนประจำทกุปในชว ณและ จ้ีะจดัไปทไ่ีหนตอ งคอยตดิตงาเมดกอืนัน

เปดศนูย

ั ญะนิท”ร) “ธญ รนีคร (ถนนศ

708 4 8 6 6 9 8 0 โทร

ฉบบัหน จะมอีะไรา มาอพัเด อยาลมื!ท! ติดตาม กนันา......


4 สวัสดีครับนองๆ ทุกทาน Art of View ฉบับที่ผานๆมา.. นองๆไดเรียนรู การวาดเสน และรูปทรงตางๆนำมาสรางภาพตัวละคร และเรือ่ งราวกันไปแลวนัน้ มาฉบับนี้ มาเรียนรูเ รือ่ งของ แสง และ เงา กันบางนะครับ เพือ่ นองๆจะไดนำไป ประยุกตใชในผลงานของตัวเอง

แสง-เงา บนวัตถุ และพื้นระนาบ

ตัวอยางที่ 1

ตัวอยางที่ 2

ตัวอยางที่ 3

ตัวอยางที่ 4 (ลงสี)

ตัวอยางทิศทาง แสง-เงา เพิ่มเติม

เริม่ ตนกันดวย..การวาดรูปราง รูปทรง เรขาคณิต (ในตัวอยางที่ 1 จะเปนรูป ทรงกลม, สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม) เมือ่ นองๆทุกทาน วาดเสร็จแลว ก็ใหใช เสนตางๆ ทีเ่ คยไดฝก ทดลองทำจากฉบับ ทีผ่ า นมา นำมาลองประยุกตเติมตา จมูก ปาก และลวดลายตามความสวยงาม (ตามตัวอยางที่ 2) จากนั้นใหกำหนด ทิศทางแสง โดยใหคดิ วาพระอาทิตยอยู ทางดานซายมือ ดังนัน้ เงา ตกกระทบ ควรจะตกไปทางดานขวามือ (ตามตัวอยาง ที่ 3) เมือ่ กำหนดทิศทางแสง เงา ไดแลว ก็ลงมือระบายสีทต่ี วั วัตถุหลัก โดยใชสีไม หรือสี Oil Pastel ระบายไลนำ้ หนักแสงเงา โดยใหสอี อ นอยูท างดานซายมือ และจึง คอยไลสีกลางมาตรงบริเวณสวนกลาง ของวัตถุ สุดทายไลระดับสีเขม ทางดาน ซายมือ (ตามตัวอยางที่ 4) นองๆ.. ลองกำหนดทิศทางแสง ทางดานอื่นดวยนะครับ เพื่อความหลากหลาย และความเขาใจในเรื่อง ของแสง เงา มากขึ้น นะครับ


ไขขอของใจ.. จากหลากหลายคำถามที่รวบรวมมาตอบกันแบบจ�ใจ รับรองวานาสนใจและนาจะเปนคำถามที่หลายๆคนเคยสงสัย หรือ ยังสงสัยกันอยูแนๆครับ

5

ขอตอบ อยากใหครูบอก 5 ขอหลักของระดับ สรางพืน้ ฐานทางศิลปะ วาดรูป ระบายสี จัดองคประกอบภาพ ประโยชนของการเรียน Foundation ใหฟง ปจจ�บัน ศิลปะไมใชแควิชาทางเลือก แตเปนวิชา Global Art ใหฟงชัดๆ กันกอนนะครับ... บังคับทีท่ กุ โรงเรียนตองเรียน ถานองเกงหมดทุกวิชา อีกครั้งนึงคะ แลวตกศิลปะ ก็จะทำใหการเรียนวิชาอืน่ ๆ ทีโ่ รงเรียน พลอยตกต่ำไปดวย เพราะการเรียนรูส มัยใหม ใชรปู ภาพ มาสื่อสารสรางความเขาใจในการเรียนกันทั้งนั้นครับ ดังนั้น… คุณครูขอแนะนำอยางยิง่ ยวดวา เด็กๆ ควรเรียน Global Art ตัง้ แตระดับ Foundation เพือ่ ปูทกั ษะพืน้ ทางทางศิลปะใหแข็งแรง เหมือนกับเรียนเลข ถาบวก ลบ คูณ หาร ไมแข็ง เศษสวน สมการ ไมตอ งพูดถึงเลยครับ

คิดเปนขั้นตอน ทำอยางมีสเต็บ

มาถึงไมใชจบั ดินสอวาดรูป หรือจับสีขน้ึ ระบาย แตตอ งคิด ตองคุยกับคุณครูกอ น แมวา ในระดับ Foundation จะไมมกี ารสราง My Story (แตงเรือ่ ง) แต ก็มกี ารสือ่ สารใหนอ งใชจนิ ตนาการ มีการถามคำถามเพือ่ ใหนองไดคิดหาเหตุผลกอนทำในโจทยตางๆ มีการฝกให จัดองคประกอบภาพเพือ่ ใหภาพดูเดน มีเรือ่ งราว มีวธิ กี าร ระบายสีที่ทำใหเรื่องยากๆ กลายเปนเรื่องงายๆ ไดดวย

Foundation ชวยใหวาดรูปไดดขี น้ึ และลายมือ สวยขึ้น

นองๆ มักจะบนกับคุณแมวา ระบายสีเยอะจนเหนือ่ ย เมือ่ ยจัง แตจริงๆ แลวอาการนี้แหละครับ.. ที่เปนอาการที่ดี ที่กำลัง บงบอกวานองกำลังพัฒนากลามเนื้อมือใหดีขึ้น เพราะการ ระบายสีคอื การฝกพัฒนากลามเนือ้ มือ ใหทกั ษะการวาดของ นองๆ ดีขน้ึ ดวย

ฝกสมาธิ ความอดทน และระเบียบวินัย

ฝกการสือ่ สารทัง้ ทางภาพและทางภาษา

เด็กหลายๆ คนเงียบ หลายๆ คนซน แตเราจะ เขาใจเขาไดดีขึ้น ผานทางภาพที่เขาถายทอดออกมา หรือสีที่เขาเลือกใช แมกระทั่งการเลาเรื่องใหคุณครูฟง คุณครูจะเขาใจเด็กแตละคนวาคนไหนนิสยั แบบไหน แลว คอยๆ แนะนำ ปรับวิธกี ารสือ่ สารใหดขี น้ึ สรางทางเลือก ที่หลากหลาย เพราะคำตอบของศิลปะ คือโอกาสในการ สรางสรรคจากจินตนาการอันหลากหลาย

เด็กทีจ่ ะเรียนโกลเบิล อารต ถามาเรียนๆ แลวหยุด โอกาสพัฒนาทางดานฝมอื หรือ สมาธิแทบจะเปน ไปไมได เพราะฉะนั้น 1 ครั้งตอสัปดาห มาเรียนกันอยาง ตอเนื่องใหไดนะครับ แตทั้งนี้..ก็ใชวาเรียนที่โกลเบิล อารต อยางเดียวจะชวยใหทกุ ๆ อยางดีขน้ึ ตองขึน้ อยูก บั พฤติกรรม ของนองเวลาอยูบาน อยูที่โรงเรียน เขามีพฤติกรรมอยางไร อยากใหคุณแมไดคุยกับคุณครูที่สอน เพื่อแบงปนขอมูลกัน ใหมากขึ้น เพื่อประโยชนสูงสุดของตัวนักเรียน และลูกๆ ของเราครับ


6 พื น้ีทข่องนกัคดิ จติรกรนอย แหงบาน Global Art หลากวยั หลาย สถานี ท่ หมนุเวยีนมารวมประชนัไอเดยีสรางสรรคผานผลงานศลิปะ

………………………………………………………..

เียย่ม!! เกงๆกนั ทกุคนเลย

ด.ช.ธรีะเดช อภริกัษธญ ั ญากร (มารช) อายุ 12 ป โรงเรยีนโรงเรยีนบำรงุวทิยา ัชน้ ป.6 รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่ 1 การประกวดเขยีนื เรอ่งประกอบภาพ วนัสนุทรภแูละวนัภาษาไทยแหงชาติ จดัโดยโรงเรยีนบำรงุวทิยา

ด.ช.นนัทวฒ ั น อยู ุรงเรอืงศกัดิ ์ (นองฌอน) อายุ 8 ป โรงเรยีนอสัสมัชญ ั สมุทรปราการ ัชน้ ป.2 ไดรับรางวลัดเีดนการประกวดศลิปกรรม “นำิสง่ที ดู่สีชวีติ” ครง้ัท่ี 23 จดัโดย TOSHIBA

ด.ญ.พมิพลดา เดชแพ (เมจ)ิ อายุ 4 ป โรงเรยีนพระมารดากจิจานเุคราะห ัชน้ อ. 2 รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่ 2 ประกวดวาดภาพระบายสี ในหวัขอ “อาชพีในฝน” จดัโดย โรงเรยีน พระมารดากจิจานเุคราะห

ด.ช.ศริสั ี เอย่มจรสั (แบงค) อายุ 10 ป โรงเรยีนอสัสมัชญ ั ธนบรุี ัชน้ ป.4 ไดรบัรางวลัชนะเลศิ การประกวดวาดภาพ "หยดุยาเสพตดิ หยดุหายนะแผนดนิ" งานสปัดาหใหความู รและปองกนัิสง่ เสพติด ประจำปการศึกษา 2554 21-23 มิถุนายน 2554


7 วาวว..

หอเกยีรตยิศ สำหรบัศลิปนตวันอย ท่ีไปปลอยจนิตนาการ ผานเวทปีระกวดตางๆ ทง้ัเลก็-ใหญ จนไดรบัรางวลัแหงความ สรางสรรคและประสบการณอันล้ำคา เรามาดูคนเกงประจำ ฉบบันี ว้ามี ใครกนับางนะ ขอปรบมอื ใหเลยครบั

ด.ช.ภัทรพล แกนสี ใจ (พล) อายุ 6 ป โรงเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญ ั ระยอง ัชน้ อ.3 ไดรบัรางวลัที ่ 2 ในการประกวด “วาดภาพและระบายสหีวัขอนกับญ ุ หลยุส”

ด.ช.กณ ั ณพงศ กาญจนกลุดำรง (อาอสั) อายุ 6 ป โรงเรยีนอนบุาลระยอง ัชน้ อ.2 ไดรบัรางวลัดเีดนในการประกวด “วาดภาพและระบายสหีวัขอหนจูะเปนเดก็ด”ี

ด.ญ.สปิปกร ุ ซนแต (ปื ลม้) อายุ 4 ป โรงเรยีนอสัสมัชญ ั ระยอง ัชน้ อ.1

ด.ญ.ปรญ ิ ดา ควนิ (นองกระตาย) อายุ 8 ป โรงเรยีนไชยพนัธพงษวทิยา ัชน้ ป.2

ไดรบัรางวลัที ่ 2 ในการประกวดระบายสี “กิจกรรมวนัพอแหงชาต”ิ

ไดรบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ระดบัชน้ ป.1-ป.3 การประกวดระบายสี จดัโดย รานเตาอฐิพซิซาพะเยา


พบกันเปนเลมที่ 6 แลว กับคอลัมน Show Proud พื้นที่ แสดงออก ของอารตตัวนิดนักคิดสรางสรรค ที่อยากรวม แบงปนภาพผลงานและไอเดยีสรางสรรคใหยลกนัถวนัทว่ ฉบบัีนม้นีองคนไหนกนับางนะ…………………………

มแีมไกตวัหนง่ึชอ่ื..ทนูา มเีพอ่ืนชอ่ื บอลเปนเตาทท่ีง้ันสิยัและรปูรางแปลกประหลาด ทส่ีดุในเมอืง เชาวนัหนง่ึทง้ั 2 ไปกนิอาหารทร่ีานของ แมครวัเปดแตรานปด และเพง่ิรวูาแมครวั เปดจะออกไขทั ง้ 2 จงึไปหาีท่ โรงพยาบาล “รอใหคณ ุ แมเปดออกไขกอนนะครบั” หมอไกพดู แมไกไดเหน็คณ ุ หมอ กถ็งึกบัพดูใจลอยวา “คา”

ด.ญ.สชุานนัท สนัตภิาพ (นองเชยีร) อายุ 8 ป โรงเรยีนวชิยัวิทยา ัชน้ ป.3 ื เรอ่งราวเกดิึ ขน้ในชองปาก ของเดก็คนหนึ ง่ เกดิการูสรบกนัระหวาง เหลาอศัว นิฟนและเจาแมงกนิฟน บรรดาฟนตางพยายามปกปอง ื เพอ่ ไม ใหฟนของเดก็ผุ โดยมอีาวธุเปน แปรงสฟีนและนำ้ยาบวนปาก สวนเจาแมงกนิฟนตองพ าย แพไปในที ส่ดุ

ด.ช.ศภุวชิญ มณี (นองโฟร) อายุ 12 ป โรงเรยีนไชยพนัธพงษพทิยา ัชน้ ป.5

เรอ่ืงมอียวูา... มเีพอ่ืนคนหนง่ึชวนเพอ่ืนกลมุตวัเอง ไปเขาคายตง้ัแคมป ในปา พวกเขาไป พอตกเยน็พวกเพอ่ืนกช็วยกนัทำอาหาร กนิกนัอยางสนกุสนาน

ด.ญ.ธญ ั ญารตัน อตุราศรี (นองพลอย) อายุ 14 ป โรงเรยีนสองภาษ าระยอง ัชน้ ม.3 เรอ่ืงข ม่ีาแสนสนกุ เรอ่ืงนเ้ีกดิขน้ึ ยามบ าย ื เมอ่บรรดา Angry Bird ตางพากนัไปขี ม่าเลนอยางสนกุสนาน หลงัจากที ่ ไดชนะพวกหมสูเีข ยีว และนำไขกลบัมาไดจนครบ

ด.ญ.บณ ุ ยวรี กาญจนพชัระ (นองเบนซ) อายุ 10 ป โรงเรยีนปญ  จทรพัย ัชน้ ป.4


เืรอ่งมอียู วา... บายวนัหนง่ึมกีารแขงขนัแทงปลา ทห่ีาดแมรำพงึ เพอ่ืนำมาประกวดวาปลา ของใครหนกัมากกวากนั กตกิามอียวูาจบัปลา มาไดแค 1 ตวั ผชูนะเลศิจะไดเงนิรางวลั 100,000 บาท

ภาพเรอืใบลอยทะเล ภาพนค้ีณ ุ ครสูอนใหหนไูด ใช เศษกระดาษกบัสอีอยพาสเทล ในการระบายทองฟา ใหดเูปน บรรยากาศยามเยน็ เปนการ ระบายสทีส่ีนกุมากเลยคะ

ด.ช.เบญญามญ ิ สขุพรหม (นองนำ้เตา) อายุ 11 ป โรงเรยีนอนบุาลระยอง ัชน้ ป.6

ชอบภาพนเ้ีพราะ. . .. ผมชอบ เรอ่ืงราวทเ่ีปน แฟนตาซี ลกึลบั เหนอืธรรมชาตคิรบั เรอ่ืงนช้ีอ่ื "Ran for Your Life" เปนการพบ มนษุยตวัสแีดงในทะเลจนตอง หนสีดุชวีติ เพอ่ืเอาตวัรอด. ... ต่ืนเตนดคีรบั

ด.ช.ปญ  ญพชิญ เออ้ืเอกสชิฌ (นองณ)ุ อายุ 14 ป โรงเรยีนสาธติพบิลูบำเพญ ็ ชน้ั ม. 4

ด.ญ.ณฐักมล กสกิจิกรรม (นองฟา) อายุ 9 ป โรงเรยีนสารสาสนวเิทศรงัสติ ชน้ั ป.4 เมอ่ืเกดิเหตเุพลงิไหมยอมเกดิความวนุวาย เสยีงรองเรยีก เสยีงรถดบั เพลงิ เสยีงคนรองไห และแลววรีบรุษุ ผกูลากแ็สดงตวัขน้ึมาและ ชวยเหลอืประชาชนทเ่ีดอืดรอน จากเหตกุารณ ในครง้ัน้ี

น.ส.กาญจนาพร วริฬุหเพชร (นองแพร) อายุ 16 ป โรงเรยีนสาธติพบิลูบำเพญ ็ ชน้ั ม. 4


10 กลับมาคุยกับนักคิดจิตกรนอยหลากวัย ในสมอลทอลค พื้นที่เล็กๆสำหรับ เด็กเรียนอารต อยากรูจังวาถาเด็กๆไดมีโอกาสเลือกเดินทางไปทองเที่ยว ตางประเทศได อยากรูจังวานองๆอยากไปที่ ไหน และเพราะอะไรถึงเลือก ประเทศนั้นนะ ¼ÁÍÂÒ¡ä»..ÊÇÔÊà«Íà Ᏼ ¤ÃѺ ¼Áà¤Â´Ù㹪‹Í§ÊÒä´ÕÇÒ‹ »ÃÐà·È¹ÕÁé ÍÕ Ò¡ÒÈ´Õ ¶Ù¡ãªŒà»š¹ ʶҹ·Õ趋Ò·ÓÀҾ¹µÃ ´Ñ§ ËÅÒÂàÃ×èͧ ÍÂҡ仪ÁàÁ×ͧ ·ÕèÁÕᵋª‹Ò§·Ó¹Ò�Ô¡Ò áÅÐËÒ ªçͤâ¡áŵËÍÁæ ÁÒ½Ò¡à¾×Íè ¹æ ·Õàè Á×ͧä·Â·Ø¡¤¹¤ÃѺ ปงไพบูลย ด.ช.ชนิตรนุ ัน5 ทป  (เจมี่) อายอนุบาลสามภาษาบานตนไม โรงเรียน ชั้น อ.3

˹ÙÍÂÒ¡ä»à·ÕÂè ǪÁ¡Óᾧ àÁ×ͧ¨Õ¹ à¾ÃÒÐ໚¹ 1 ã¹ 7 ÊÔ§è ÁËÑȨÃà¢Í§âÅ¡ áÅÐ ÍÂÒ¡´ÙËÁÕá¾¹´ŒÒ·Õàè Á×ͧ¨Õ¹ ´ŒÇ¤‹Ð ด.ญ.จิดาภา จิวะน (ตะวัน) อายุ 10 ป ันทกะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ชั้น ป.4

¼ÁÍÂÒ¡ä»»ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕᏴ ÍÂÒ¡ 仵ŒÍ¹½Ù§á¡Ðã¹·Ø‹§¡ÇŒÒ§Í‹ҧ㹷ÕÇÕ ·Õè¹Ñ蹺ÃÃÂÒ¡ÒÈ´ÕÁÒ¡æ àŤÃѺ ด.ช.ณัฐชนน พันธุวดีธร (บูม) อายุ 11 ป โรงเรียนสาธิตจ�ฬาฯ ชั้น ป.5

¼ÁÍÂÒ¡ä»»ÃÐà·ÈÍàÁÃÔ¡Ò ¨Ðä»´ÙʵٴâÔ Í¶‹ÒÂÀҾ¹µÃ ¢Í§ÂÙ¹àÔ ÇÍà á«Åã¹ Hollywood ÍÂÒ¡ä»àÂÕÂè ÁªÁ·Óà¹Õº¢ÒÇ ·Õ»è Ãиҹ¸Ôº´Õ¹§èÑ ·Ó§Ò¹áÅÐ ·Ò¹àºÍà¡ÍÃ ã¹¶Ô¹è µŒ¹µÓÃѺ

ด.ญ.ญาณิศา งาน (อิง) อายุ 11 ป เพียรเลิศ โรงเรียนสิริเทพ ชั้น ป.5

ด.ช.ชวินธร ผูสัมฤทธิ์เลิศ (พิงกัน) อายุ 9 ป โรงเรียนเซนตคาเบรียล ชั้น ป.3

ด.ญ.รพีพรรณ ธรรมบวร (พี) อายุ 7 ป โรงเรียนเยนเฮสเม็มโมเรียล ชั้น ป.1

ÍÔ§ÍÂÒ¡ä».. »ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã à¾ÃÒлÃÐà·Èà¢ÒÊÐÍÒ´ÁÒ¡ ¼Ù¤Œ ¹ÁÕÃÐàºÕº áÅÐÍÂÒ¡ä»´Ù ¾Ô¾¸Ô Àѳ± ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵà ·¹èÕ ¹èÑ ÍÂÒ¡Åͧ·Ò¹¢ŒÒÇÁÑ¹ä¡‹Ê§Ô ¤â»Ã ·ÕÅè Í× ¡Ñ¹Ç‹ÒÍËͧŒÍ¹éÓ¨ÔÁé ÃÊªÒµÔ ¨ÐÊÙ¢Œ ÒŒ ÇÁѹ䡋ºÒŒ ¹àÃÒä´ŒÃàÖ »Å‹Ò¹Ð

˹٪ͺÁŒÒÅÒÂÁÒ¡ ÍÂÒ¡ Åͧ¢ÕÁè ÒŒ ÅÒ ˹ÙÍÂÒ¡ä» à·ÕèÂÇ..áÍ¿ÃÔ¡Ò¤‹Ð ·Õè¹Ñè¹ÁÕ ÊÑµÇ »Ò† ÁÒ¡ÁÒÂãˌ䴌àË繤‹Ð

àºÅÅ ÍÂÒ¡ä»»ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹†Ø ÍÂÒ¡·Ò¹«ÙªµÔ ¹Œ µÓÃѺÞÕ»è ¹†Ø á·Œ áÅÐáÇЪÁâç§Ò¹ºÐËÁÕÊè ÓàÃç¨ÃÙ»µŒ¹áºº ·Õ¨è ´Ñ ¨Ó˹‹ÒÂä» ·ÑÇè âÅ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹é ¢ÍࢌÒ仪ÁʵٴâÔ Í¼ÅÔµ¡Òà µ¹Ù á͹ÔàÁªÑ¹è áÅзÕè˹ÙÍÂÒ¡ä»Ã‹ÇÁ§Ò¹´ŒÇ¡ç¤×Í.. ¡ÒÃᵋ§µÑǤÍÊà¾Å (àÅÕ¹ẺµÑÇ¡Òà µÙ¹) à´Ô¹º¹¶¹¹ÎÒÃҨ١ؤ‹Ð

˹ÙÍÂÒ¡ä»´ÙµÖ¡á½´.. ·Õè »ÃÐà·ÈÁÒàÅà«Õ ÍÂÒ¡ÃÙŒ Ç‹Ò¨ÐÊÙ§¡Ç‹ÒµÖ¡ãºË¡ºŒÒ¹ àÃÒäËÁ¤Ð

ด.ญ.ณัฐกมล พันธุวดีธร (มายด) อายุ 9 ป โรงเรียนสาธิตจ�ฬาฯ ชั้น ป.3

ด.ญ.ณัชชา วัฒนะมโน (เบลล) อายุ 11 ป โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตสีลม ชั้นป.5


11 วัยเด็ก.. เปนวัยแหงจินตนาการและความคิดสรางสรรค ในชวงเริ่มแรกของชีวิต เปนชวงที่เด็กๆ มีพัฒนาการของสมองซีกขวามากกวาซีกซาย ในชวงวัยนี้เด็กๆ จะเรียนรูเปนภาพ และเปนชวงที่มี จินตนาการ ความคิดสรางสรรคดีมาก กอนที่จะคอยๆ ลดลงเมื่อโตขึ้นตามวัย คุณพอคุณแมเคยสังเกตไหมคะวาเด็กๆ มักจะชอบวาดภาพเพือ่ สือ่ สารถึงสิง่ ทีน่ กึ คิดหรือตองการ จะบอก เพราะเด็กวัยนี้ยังเขียนหนังสือไมเปน ซึ่งการวาดรูปและระบายสีเปนกิจกรรมที่ชวยใน การทำงานประสานกันระหวางมือและตา เด็กจะรูจัก สี เสน รูปทรง พื้นผิว ขนาด ที่จะตองพบ ในชีวิตประจำวันของเขา ทำใหเด็กรักการทำงานและมีความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อเสร็จ การสรางสรรคงานศิลปะแตละชิน้ เด็กจะรูส กึ ภาคภูมใิ จกับผลงานของเขา ทำใหกระตือรือรน ที่จะสรางผลงานชิ้นใหมตอไป ทั้งยังชวยฝกความประณีตและสมาธิ ทำใหเด็กเปนคน มีสนุ ทรียภาพ มีความละเอียดออนในจิตใจ มีชวี ติ และจิตใจทีง่ ดงาม นอกจากนีเ้ ด็กๆ ยังไดฝกการใชจินตนาการ ซึ่งจะมีผลใหเด็กเปนคนกลาคิด กลาริเริ่มสิ่งใหมๆทำให เด็กไดแสดงออกถึงสิง่ ทีต่ นคิดและรูส กึ โดยเฉพาะในเด็กเล็กทีย่ งั ไมสามารถสือ่ สารทาง ตัวอักษรไดดี ในการทำงานศิลปะ เด็กๆ เปนนักวางแผนชั้นยอดคะ พวกเคามักจะวางแผนกอนเสมอวา.. ในภาพวาดของเขาจะประกอบดวยอะไร อยูตรงไหนบาง นอกจากนั้นก็ยังตรวจสอบและแกไขให เปนไปตามแผนที่คิดไวเสมอ การทำงานศิลปะจึงเปนกระบวนการแหงความคิดสรางสรรคคะ ทีนี้เราลอง มาดูรายละเอียดของกระบวนการความคิดสรางสรรคที่เกิดจากการทำงานศิลปะจากตารางดานลางกันคะ

กระบวนการความคิดสรางสรรค คำอธิบาย

ยกตัวอยางในการทำงานศิลปะ

การระบุและแกไขปญหา

คนหาและสำรวจทางเลือกในการแกปญ หา การผสมสีเหลือง สีสม และสีน้ำตาลใน การสรางสีทต่ี อ งการสำหรับระบายขนสุนขั ความคิดยืดหยุน เลือกวิธีการแกปญหาในแบบที่แตกตาง เปลีย่ นฉากกลางวันเปนกลางคืนโดยการ สรางแนวความคิดขึน้ มาหลายๆแบบ หรือ เอาพระอาทิตยที่วาดไวแลวออก มองปญหาดวยมุมที่ตางไปจากเดิม ความคลองแคลวในการคิด คิดหาคำตอบไดมากมายสำหรับปญหาหรือ มีเหตุการณหลากหลายอยางเกิดขึน้ คำถามแบบเปด ในพลอตของการวาด ความซับซอนในการคิด เพิม่ เติมรายละเอียดทีพ่ ฒ ั นาและปรับปรุง อธิบายเพิม่ เติมไดวา รถทีเ่ คาวาด ขามหนา แนวคิดเกาใหดีขึ้น ไปอยูที่อีกหนาหนึ่งไดอยางไร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เปลีย่ นรูปแบบสิง่ ของหรือความคิด ดวย สังเกตุเห็นวาเมฆที่ตัวเองวาดคลายปลา การ เพิ่ม ลด หรือทดแทน ฉลามและวาดเพิม่ เติม เพือ่ ใหกลายเปน ปลาฉลามลอยได รูจักตั้งวัตถุประสงคและตัดสินใจ ตัดสินใจไดวา ทางเลือกหรือความคิดไหน เลือกสีทด่ี ที ส่ี ดุ ในการระบายและตัดสินใจ เลือก ดีที่สุด คุมคาที่สุด วาจะวางวัตถุนน้ั ไวตรงสวนไหนของหนา กระดาษ

Credit : “Understanding Creativity in Early Childhood” by Susan Wright

ถาเราสงเสริมอยางถูกทิศถูกทาง จะทำใหเกิดพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค… อยางตอเนื่อง แตเมื่อไหรที่เราไปขัดขวาง พัฒนาการบีบบังคับ สรางความเปนระบบแบบแผนมากเกินไป จินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กก็คงจะหมดลงไป ตามวัยคะ


12

เด็กกับ “ของเลน” เปนของคูกัน แมกระทั่ง ผูใหญหลายคน ก็เติบโตมาพรอมกับความ ฝงใจกับ ”ของเลน” ในวัยเด็ก เพราะของเลน ไมไดใหแคความสนุกสนานเพลิดเพลิน แต ประโยชนทม่ี าพรอมกับความสนุกสนานตางหาก คือเสนหท ่ี “ของเลน” หยิบยืน่ ให เรา คงคุนเคยกับของเลนที่ชวยพัฒนา สมอง และชวยใหเด็กเรียนรูการ เขาสังคมและอยูร ว มกับผูอ น่ื แตท่ี นาสนใจคือของเลนบางชิน้ นัน้ สามารถชวยพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ไดดว ย และวันนีเ้ ราจะมาทำความรูจ กั กับหนึง่ ในของเลนชนิดนีก้ นั คะ กับ “Figuarts” “Figuarts” มาจากคำวา Figuarts = Figure + Arts ซึ่งก็คือ ฟกเกอร โมเดลประเภทเนนจ�ดขยับ เปนโมเดลประเภท Figma หรือ Action Figure นั่นเอง ลักษณะจะเปนโมเดลตัวการตูนตางๆ ที่มีการลงสีที่ สวยงาม รวมไปถึงการมีจด� ขยับ ซึง่ ชวยใหโมเดลแบบนีส้ ามารถจำลอง อิริยาบถไดเหมือนตัวละครจริงมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนสีหนา อารมณของตัวละครได โดยการเปลีย่ นตาและปาก และชวยสรางสรรค จิตนาการในการวาดรูปมากยิ่งขึ้น

การใชหุน “Figuarts” เปนอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะชวยในการวาดรูปของเด็กๆ เพราะชวย ใหเด็กๆไดเห็นภาพแบบสามมิติ เห็นจ�ดตอจ�ด ขยับไดอยางชัดเจน ทำใหวาดตามได งายกวาการวาดตามรูป หรือใชจินตภาพ หรือมโนภาพ ลักษณะนีค้ ลายๆกับการใชหนุ ไมเพือ่ จำลองทาทาง หรือ อิริยาบถตางๆ แตตางกันตรงที่ หุน “Figuarts” จะมี แสดงสีหนาอารมณ มีชิ้นสวนบนในหนาที่สามารถปรับ เปลีย่ นอารมณได และมีสดั สวนทีม่ รี ายละเอียดมากกวา ซึง่ จะเปนประโยชน ในการวาดรูปทีแ่ สดงสีหนา ทาทาง และอารมณ นอกจากนี้ ดวยความทีเ่ ปนตัวการตนู ทีเ่ ด็กๆใหความสนใจ Figuarts จะชวยใหเด็กๆมีแรงกระตุน ในการเรียนรูอ ยาง สนุกสนาน ตั้งใจสรางสรรคผลงานมากขึ้น และมีความ ภาคภูมิใจมากขึ้น เนื่องจากไดวาดตัวการตูนที่ตัวเอง ชื่นชอบ เห็นไหมคะวาประโยชนของของเลนนั้นไมใชแคความ สนุกสนานเพลิดเพลิน แตเราสามารถพัฒนาทักษะดาน อืน่ ๆของเด็กๆได ผานการเลน “ของเลน” รูอ ยางนีแ้ ลว จิตรกรนอยโกลเบิล อารตก็สามารถใชหุน “Figuarts” เปนทางเลือกหนึ่งในการฝกวาดรูปไดเชนกันนะคะ14

นางสาววรรณวิสา งามกระจาง (ครูแอล) พิบลู สงคราม คิดวานองๆไดเรียนรูข น้ั ตอนการทำงาน กันแบบจริงๆจังๆจากการประดิษฐชน้ิ งาน ตางๆแลวยังไดความคิดสรางสรรคตอ ยอด และดัดแปลงจากงานตัวอยางทีค่ รูทำไว ไดอกี ดวยคะ คลาสงานประดิษฐทป่ ี ระทับใจ ก็เปนตัวตลกทีใ่ สดนิ สอ เพราะถึงมันจะ ทำยากแตนอ งๆก็ไดเรียนรูข น้ั ตอนทีย่ ากขึน้ ตองทำงานแบบใจเย็นมากๆ นองบางคน ก็ขอแปลงรางเปนอยางอืน่ อยาง เชน หมี กระตาย หรือคิตตีต้ ามจินตนาการ แถมยัง จัดทาทางไดตามตองการของเคาดวยคะ

Handicraft งานประดิษฐทน่ี อ งๆไดทำกันทุกๆ 2 เดือน นัน้ มีประโยชนมากกวา แคการเปลีย่ นบรรยากาศการเรียนนะครับ วันนีเ้ ราจะไปฟงความคิดของ คุณครูกนั วา "นองๆ ไดเรียนรูอ ะไรจากงานประดิษฐ Handicraft กันบาง”

นางสาวธนิตา หิรัญเพชร (ครูแอม) พาราไดซ พารค คุณครูมองวา..การที่เด็กๆไดทำงานประดิษฐสลับกับการทำงานในสมุดแบบ ฝกหัดจะทำใหเด็กๆ ไมเบื่อกับการเรียนศิลปะ เพราะงานประดิษฐแตละชิ้น มีลักษณะ รูปทรงและเทคนิควิธีการทำที่แตกตางกันออกไป เด็กๆจะไดสนุก ไปกับการไดทำอะไรที่แปลกใหม และไดเรียนรูวิธีทำงานบนพื้นผิววัสดุที่เปน ทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ เด็กจะไดพฒ ั นาความคิดสรางสรรคในเชิงออกแบบเพือ่ ใหสอดคลองกับประโยชนใชสอยของงานประดิษฐแตละชิน้ ไดอยางเหมาะสม และงานประดิษฐแตละชิ้น.. ยังแฝงความทาทาย ใหเด็กๆไดคิดสรางสรรค ตอเติม หรือคิดแตกตางจากวัสดุเดียวกันใหออกมาโดดเดนไมซำ้ ใครงานประดิษฐ ทีป่ ระทับใจเปนงานประดิษฐทใ่ี ชการมวนกระดาษเปนรูปทรง 3 มิตเิ มือ่ เด็กๆ ไดเรียนรูขั้นตอนการทำวาตองเริ่มจากการทำอยางไร เด็กแตละคนก็พกพา จินตนาการความคิดสรางสรรคออกมาอยางมากมาย บางคนมวนวงกลม ตอกันเปนปราสาท บางคนตอกันเปนหมีแพนดา แตละคนชวยกันทั้งเด็กๆ และคุณครู ซึ่งในคลาสนั้นสนุกสนานกันมากเลยทีเดียว

นางสาวราณี ขำวิลัย (ครูอะ) รามคำแหง 112 การทำงานประดิษฐ ทำใหเด็กๆไดเรียนรูที่จะสรางผลงาน ลงบนสิ่งของ และการออกแบบในลักษณะที่เปน 3 มิติ โดยการนำความรูค วามเขาใจ ในการเลือกใชสี การจัดองค ประกอบสี การมองภาพเปนสวนๆ เทคนิคการระบายตางๆ ทีไ่ ดผา นการเรียนรูท างแบบฝกหัด มาปรับใชในงานประดิษฐ ซึ่งถือวาเปนการตอยอดทางความคิดสรางสรรคของเด็กๆ ไดดี อีกทั้ง..ยังสรางความภาคภูมิใจจากผลงานที่ประดิษฐ ขึน้ มาอีกดวย อยางเชนในงานประดิษฐชน้ิ ทีเ่ ปนตุก ตานิว้ มือ มีนองคนนึง..ชื่อนองจิว ไดคิด my story ของตนเองขึ้นมา และไดดัดแปลงอุปกรณที่มีมาให ที่เมื่อทำเสร็จจะเปนหัว ของสัตวตางๆ มาปรับเปลี่ยนใหเปนตัวละครตามเนื้อเรื่อง ของตน โดยนองใชชน้ิ สวนเหลานัน้ ทีม่ มี าดัดแปลง ไดผลงาน ทีแ่ ตกตางจากคนอืน่ ๆในหอง สรางความภาคภูมใิ จใหตวั นอง อยางมากและทายชั่วโมง ยังเลานิทานโดยใชผลงานของ ตนเอง ใหนองๆในหองฟงอีกดวย

นางสาวนิตยา ศรอินทร์ (ครูนิต) ระยอง สิ่งที่เด็กๆจะไดรับโดยตรงจากงานประดิษฐ คือ ความ ภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ในรูปแบบที่เปน 3 มิติ และสามารถนำชิน้ งานนัน้ กลับไปใชไดจริง สวนในทางออม คือ เด็กๆไดฝกสมาธิบวกกับความมุงมั่นตั้งใจจริง ที่จะ นำเสนอไอเดียผานความคิดสรางสรรคเฉพาะตัวออกมา ที่นาความประทับใจคือ..ในคอรสงานประดิษ ฐ "จะทำ แฮนดี้คราฟทๆๆๆๆๆๆๆๆ" นี่เปนคำพูดที่ดังมาจากเด็กๆ ทุกครัง้ ทีค่ ณ ุ ครูบอกวา "อาทิตยหนาจะมีแฮนดีค้ ราฟทนะ" ทาทางทีด่ อู ารมณดปี ระกอบกับแววตาทีเ่ ปนประกายใสๆ ของเด็กๆ เมื่อทุกๆ ครั้งที่มีคอรสการเรียนนี้ เด็กๆตาง ตื่นเตนและตั้งใจสรางสรรคผลงานของเขาเอง บางก็ ทำไปยิม้ ไป พลิกชิน้ งานซายทีขวาที มีความสุขกันมากเลย ไมแนในอนาคต เด็กๆ..เหลานี้ อาจจะเปนนักประดิษฐ ระดับโลกก็ไดนะคะ


15 วันนีเ้ รามารูจ กั ผูบ ริหารศูนยนอ งใหม.. ในแถวจังหวัด ภาคเหนือกันอีกรอบนะคะ จังหวัดนีอ้ ากาศดีด๊ ี ลอมรอบ ดวยหุบเขา ผูค นนารัก อบอุน จังหวัดนีช้ อ่ื วา.. จังหวัด พะเยา เจา ^^

คุณคงศักดิ์ (คธรุณาหนมิศู) ร ผูบริหารศูนยพะเยา ชวยเลาถึงแรงบันดาลใจในการเปดศูนยโกลเบิล อารต คะ สมัยผมเปนเด็ก ผมเรียนหนังสือหนักมากๆไมมคี วามสุขเลย และสังเกตุเห็น ลูกของตัวเอง ของเพื่อนๆ ก็ยังตองเรียน หนักเหมือนเดิม ผมอยากใหเด็กๆ มีความคิดสรางสรรค คิด เปน คิดอยางมีเหตุผล และเปนตัวของตัวเอง เมือ่ เติบโตเปน ผูใหญ การไดทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำเปนจ�ดสำคัญที่ ทำใหอยากเปดโรงเรียนสอนศิลปะโกลเบิล อารต ทีเ่ ราสามารถ ทำใหเด็กๆ ไดคน หาตัวเองดวยความสุข พัฒนาจินตนาการ อยางมีเหตุผล กระตือรือรนในการเรียนดวยตัวของเด็กๆเอง หลังจากเปดศูนยมาเกือบป ชวยเลาถึงความประทับใจ ที่มีตอการทำศูนยหนอยคะ เมื่อเริ่มเปดศูนยใหมๆ มีเด็กพิเศษ อายุ 5 ขวบ มาเรียน ระดับ F1 ตอนนัน้ ยังมีครูหนอยคนเดียว ครูหนอยตองทิง้ เด็ก ทัง้ หมดมาดูแลนองโดยเฉพาะ ครูหนอยไมสามารถไปสอนคน อืน่ ไดเลยตองอยูก บั นองตลอดเวลา เพราะนองสมาธิสน้ั มาก ทั้งดื้อทั้งซน ตอนเขาเดือนที่ 5 นองกลายเปนคนละคนเลย นารักเรียบรอย มีสมาธิในการทำงานมาก สามารถนัง่ ทำงาน ไดนานถึง 2 ชม. จากตอนแรกที่ตองพักทั้งครูทั้งนักเรียน ทุกๆครึง่ ชัว่ โมง นองเกงขึน้ จนคุณแมยงั บอกเลยวาอยูบ า น นองก็นง่ิ และทำงานศิลปะสวยขึน้ มาก ลาสุดทำเอาผมขนลุก เมื่อเห็นนองตั้งใจทำงานของตัวเอง เหมือนวลีของ มาเรีย มอนเตสซอรี ที่วา.. “เปรียบเสมือนผูพิพากษาตัวนอยๆ กำลังพิจารณาคดีของตัวเอง” ผมมีความสุขมากครับ ^ ^ และชื่นชม วิญญาณความเปนครูของ ADT ทุกๆ คนครับ

คุณหมูมีเทคนิคในการบริหารศูนยอยางไรคะ ที่ศูนยเด็กๆ จะรบเราใหผูปกครองพามาสมัคร และเปนคนตัดสินใจที่จะเรียนเอง ผูปกครองที่ไมเขาใจ มักจะยอมแพเมื่อเห็นเด็กๆ มุงมั่น อยากจะเรียน และ จะชื่นชมปนทึ่งเมื่อเห็นผลงานของเด็กๆ ตั้งแตชิ้นแรก เมื่อ ผมไดแลกเปลี่ยนความคิดกับผูปกครอง ในหลัก การ “จินตนาการ สำคัญกวาความรู” วาการเรียนศิลปะ เปนการเรียนเชิงเปรียบเทียบ ที่นอกเหนือจากการ ฝกกลามเนื้อมือใหแข็งแรง ฝกสมาธิ และใชจินตนาการ

ของตัวเองออกแบบงานทีต่ อ งรับผิดชอบ เด็กๆ จะไดฝก

ซอมความมัน่ ใจ ตัดสินใจเลือกสี เลือกรูปตางๆ ดวยตัวเอง โดยครูจะเปนเพียงแคผแู นะแนว สอนเทคนิคตางๆ เทานัน้ ผลงานชิ้นตอๆ ไปที่สวยขึ้น สะอาดขึ้น มีเทคนิคมากขึ้น มีผลทำใหผปู กครองเชือ่ มัน่ ในหลักสูตรของโกลเบิลอารต และชื่นชมศักยภาพของเด็กๆ จนแนะนำใหเพื่อนๆ พา เด็กๆ มาเรียนมากขึ้นครับ ฝากถึงครอบครัว Global Art หนอยคะ ผมเชื่อมั่นวาผมตัดสินใจถูกตองที่ไดรวมทำงาน กับ โกลเบิล อารต เพราะสวนมากการลงทุนทำธุรกิจการ ศึกษาสวนมากจะเนนที่เด็กเกงๆ เพราะสามารถสราง ชือ่ เสียงความนาเชือ่ ถือใหกบั สถาบันได แตโกลเบิล อารต สามารถพัฒนาเด็กทุกคน ใหเปนปจเจกบุคคล ตามแต ศักยภาพของเด็กเอง ที่สำคัญเด็กมีความสุขในการเรียน โดยทีเ่ ราไมตอ งบังคับ เด็กจะกลาถาม กลานำเสนอเหตุผล กับคุณครูและผูป กครอง มีหลายๆ ครัง้ ทีเ่ ด็กทำงานเสร็จ เคาไดตรวจความเรียบรอยของผลงาน ผมสังเกตุเห็น แววตาสีหนาทีเ่ คาชืน่ ชมผลงานของตัวเอง ดวยความภูมใิ จ แกมไมเชื่อตัวเองวาทำได ยิ่งทำใหผมประทับใจกับเด็กๆ ชื่นชมความตั้งใจของ ADT และ ขอบคุณหลักสูตรศิลปะ ของโกลเบิล อารต ครับ


16

«¨²« ¶ m± ³¨ *$ ¹ m³

¤® ¤²¨ *$ ®² ¿« ® ®¹m ² ¶Ç ± ³ ¨ ¾¤³Â ² ºn ¤µ¬³¤©º £q ¶Æ m³¤² m³ ¦® ¢³ º ² m±¨m³ ¢¹¢¢® ® ¿ m¦± m³ ±¢¶ ¤±¾ Å ®±Â¤ m³« Á n³ µ ³¢Â n ¾¦£ m± ³ ®¦²¢ q *$ )DPLO\

การที่จะซื้อนา ิกาขอมือซักเรือน อยากไดแบบที่ ไม ใชนา ิกาทั่วไป แตทำหนาที่นา ิกาและหนาที่เปนเครื่องประดับ ที่เปนเอกลักษณของตัวเราดวย ¹ ©² µÊ ²£ ©¹¡ µ ² ªq ºn ¤µ¬³¤©º £q n³ i³¤² «µ

«³¾¬ ¹ ¾Æ¶ ¦¸® ´ ¹¤ µ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ²¨ ¶Æ¿ n ¤µ ® ¶Æ ¾ | ¶Æ ® ®±Â¤ ¶Æ¾ | ©µ¦ ±®£ºm¿¦n¨ ¤ºn«·  n ³ ³¤ ¶Æ ²¨¾® ± ¸Ç® ³ßµ ³ n®¢¸® ² ¾¤¸® ±¾¦¸® ¢³ ¿¦±Â¢m m®£ º Á ®£³  n¿ ¶Æ¢mÁ m ³ßµ ³ ²Æ¨Â ¿ m ´¬ n³ ¶Æ ³ßµ ³¿¦±¬ n³ ¶Æ ¾ | ¾ ¤¸®Æ ¤± ² ¶¾Æ | ¾® ¦² ª q ® ²¨¾¤³ n¨£ n³ º  ž¬¢¸® À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾¦¸®  ¾¦¸® ¢³ Å n ¨m³ ¾ n³Â¢m n¾ | ¬¦² «º ¤ ¶Æ «® ©µ¦ ±¿ ²Æ¨Â ¿ m ´¬ n³ ¶Æ®¸Æ Ä Á¬n ¾ Å Ä n¨£ ©µ¦ ± ¶ÀÆ ¦¾ µ¦ ®³¤q ¿ m³ ³ ¶Æ®¸Æ Ä®£m³ ¤ ± ¬¦² «º ¤ ® ¶Æ®¸Æ Ä ²Ç ¶Æ¢m¤ºn¦· ¿ m¤ºn¨m³¬¦² «º ¤Â¬ Ä Å ¶ Dz ² Ç ³ ¶ «Å ® ³¢Á º«n ® Á ¿ m¦±¨² ¿ m¦± ¨m³®³¤¢ q¬ ¿¦± ¤º ² ®±Â¤ ² ¾¤¶£ Å ±Â n ¨³¢¬¦³ ¬¦³£ ¿ m¢m ´ ³é®±Â¤¾ m³Â¤ ¿ m ® À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ | ¬¦² «º ¤ ¶¾Æ | ² Ç ® ¿¦± m®¾ ¸®Æ ¢¶ ³¤ ¤² ¤¹ Á¬n ¶ ·Ç ¦® ¾¨¦³

¹ ©² µ Ê £² ¢¶¿ ¨ µ ®£m³ ¤Á ³¤«m n® Ä ¾ n³¿ m ² ¤± ¨ ¨³ ¡³ ¤± ³£«¶ ®£³ Á¬n¾ Å Ä n¾¬Å ¤¤£³ ³©À¦ ¡³£ ® ¾ Å Ä ±Â n«²¢ ²« n¨£ ²¨¾® Á ¹ ¤³£¦±¾®¶£ ¾¤µÆ¢ ²Ç ¿ m ¤º¾¤µÆ¢ e n®¢Á¬n ® ¾¨¦³ ³ ¶Æ¾¤¶£ µ ²Ç  n º ¹£ Á ¾¤¸Æ® WKHPH ¶Æ¾ n³ ²Ç ¢³ ¨³¢® Å ±¾ µ ·Ç ® e n®¢ ¿¦±¨²  ¿ m  n«¢² ²« ² Ç ¿ m Ƹ ® ¾¦£ n³Â ² ¶¬Æ ¨² Á ® ¾ Å Ä ± ¨³¢ ¸ Æ ¾ n ¿¦± ¨³¢ ¿® ¬¨² ¦· Ä ¾ ¤³±Á ¤Ä Å®£³ ¾ m ®£³  n¤³ ¨²¦¿¦± Å¢¶ ³¤ ¦® Á ²¨¾® ¨n¿¦n¨¨m³ n³Â¢m n Å¢m¾ | ¤ £µÆ n³Â n ¾¬Å ³ ® ¾ ¸Æ® Ä ¶Æ¨³ ¾ m ¨m³ ²¨ ¾ m³ ² ¿ m¾¤¶£ ¢³ m® Å ± ·Æ ¿¦±¢¶ ¨³¢ £³£³¢¢³ ·Ç ¶Æ ¨m³¾ Å Ä®£³  ¹ ¾¦£ ¿ m µ ºn ¤® ¶Æ¢m¢¶¾¨¦³ ¢¶¨µ ¶¿ ± ´ ºn ¤® ®£m³ ¤ ¾ ¸Æ®«m ¾«¤µ¢Á¬n n® Ä ¾¤¶£ ©µ¦ ± ± n³¾ | º n ¤® ¶ÂÆ ¢m n Dz Á ¢³¬³ ¶¾Æ ¤¶£ ©µ¦ ± Å ±Á n¨ µ ¶ º ¹£ ² ²¨¾ Å m® ¨m³ ® ©µ¦ ±¬¤¸®Â¢m «m¨ Á¬ém¾ Å ± ® ¿ m ºn ¤® ¢² ±Â¢m« ² « ¹ ¢² ±¾ n  Á ¿ ¨¨µ ³¬¦² · ¢² n® Á n ¨² ¬¦² «º ¤¿¦±¾ i³¬¢³£ ® ¬¦² «º ¤ ¢³ ¹£Á¬n z · ¤±À£ q ® ³¤¾¤¶£ ¨m³ ¬¦² «º ¤¾¤³¾ | ² Ç ¾ | ® ®£m³ ¤¿¦± ¿ m¦± ²Ç m¨£ ² ³®±Â¤Á¬n¾ Å ³ · ºn ¤® ¿¦± m³ ºn®m³ *$ 0DJD]LQH ¬ m®£ m± ³¤ ± ´®±Â¤«² ®£m³ Á¬n ² ¦º ÄÀ £¾ ³±¾¤¸®Æ ³¤¾¤¶£ ¢m¨³m ± ³ ©µ¦ ± ¬¤¸® ³ ¨µ ³ ³¤ ±Â n ¦ ³¢¾ i³¬¢³£ n® ®³©²£ ¨³¢ m®¾ ¸®Æ ¿¦±¾¨¦³ ¿ m ® ¾ Å Ä n® ³¤ ´¦² Á ¾ | ®£m³ ¢³ Á ³¤ e ®±Â¤ ¶Æ n® Á n¾¨¦³ ³ Ä ³ ¶ Æ ¶ nº ¤® ¨¤ £³£³¢ ´ ¨³¢¾ n³Á Á¬n ®m ¿ nÁ ¬¦² «º ¤ ¶ Æ ´¦² Á¬n¦ º ¾¤¶£ z鬳Á Ä ¨¤ ¤· ª³ ¤º ¤²


17

คณ ุ จารวุรรณ ปญ  จพรรณ (คณ ุ เลก็)

ู ผบรหิารศนูยเซนทรลัป นเกลา

ศลิปะชวยกรุ ะตนสมองซกีขวา

ซึ ง่ในชวี ติจรงิสิ ง่ ีทส่รางความแตกตาง ระหวางบคุคลจะเกดิจากการใชสมองซกีขวา มากกวาสมองซกีซาย ัท ้งยังชวยในการ สรางสมดลุของการดำเนนิชวี ติ คณ ุ เลก็คดิวา ศลิปะที โ่กลเบลิ อารต แตกตางจากี ืทอ่น่ อยางไร พัฒนาการเรียนศิลปะอยางเปนระบบ และ.. เสริมความคิด สรางสรรคที่เปนจริงได เปนการเรียนรูศิลปะจริงๆ ไมใชเปน การเลนศิลปะ

อยางทท่ีราบวา การมาเรยีนอยางตอเนอ่ืงจะทำใหเหน็ พฒ ั นาการชดัเจน คณ ุ เลก็..มวีธิกีารอยางไรใหนองๆ มาเรยีนอยางตอเื นอ่ง พยายามสื่อสารกับผูปกครองใหเห็นความจำเปน ของการพา นองมาเรยีนอยางตอเนอ่ืง เพราะหากมาบางหรอืไมมาบางจะ มีผลใหนองตองเริ่มเรียนรูใหม การพัฒนาจะไมตอเนื่องและ ไมเหน็ผลและตองใชเวลาในการเรยีนนานกวาคนอน่ื และเดก็ จะรสูกึวาตองทำเรอ่ืงเดมิๆซำ้ๆ ซง่ึทำใหเดก็ไมรสูกึทาทายใน การไดเรยีนรสูง่ิใหมๆ

พูดคุยและแนะนำผูปกครองอยางไร ในการสงเสริมให นองๆ เรยีนศลิปะ พูดคุยสื่อสารกับผูปกครองวา.. ศิลปะชวยกระตุนสมองซีกขวา ซง่ึสำคญ ั ไมแพสมองซกีซาย ในชวีติจรงิสง่ิทส่ีรางความแตกตาง ระหวางบคุคลจะเกดิจากการใชสมองซกีขวามากกวาสมองซกีซาย ทั้งยังชวยในการสรางสมดุลของการดำเนินชีวิต ไมใหเครียด เกินไป มีความเปนสุนทรีย สรางความสุขใหกับชีวิต รูจักสราง โอกาสและทางเลือกที่หลากหลายใหกับตนเอง สามารถสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหกับโลกใบเดิม

คณ ุ เลก็คดิวา การเรยีนกบั โกลเบลิ อารต ชวยใหเดก็ มพีฒ ั นาการในดานใดบาง โกลเบิล อารต ชวยใหนองๆเรียนรูวาตนเองตองการจะสราง ภาพศิลปะออกมาในรูปแบบไหน ฝกใหนองๆตองรูจักคิดเอง นำเสนอภาพและบรรยากาศที่ตนเองตองการ ไมใชเปนการ ถกูบอกใหทำ สามารถสรางการตดัสนิใจ ความมน่ัใจและความ เปนเหตผุลใหนองๆ ได นอกเหนอืจากนน้ีองๆ ยงัไดเรยีนรกูาร วาดภาพใหเปนไปตามื เรอ่งราวี ทต่นเองตองการจะื สอ่ออกมา ไดอยางสวยงาม

ฝากถงึ ูผปกครองและทาน ูผอาน GA Magazine ดวยภาวะแขงขนัมากมายในปจจบนั ทำใหู ผปกครองสวนใหญุ มงเนนไปเฉพาะื เรอ่งผลการเรยีนของนองๆ อยางไรกต็าม อยากฝากวา ผปูกครองไมมองขามความสำคญ ั ของการกระตนุสมองซกึขวาดวยเชนกนัและควรแบงเวลาทเ่ีหมาะสมใหกบัการเรยีนรู ใดๆทเ่ีนนการกระตนุสมองซกีขวาซง่ึสำคญ ั สำหรบัการดำเนนิชวีติตอไปในอนาคตของนองๆนะคะ และศลิปะกเ็ปนหนง่ึในทางเลอืก ทช่ีวยพฒ ั นาเดก็ๆในหลายดาน เชน ความคดิสรางสรรค จนิตนาการ สมาธิ การแกปญ  หาเฉพาะหนา และความเปนเหตเุปนผลคะ


18 by Thira ขวดน้ำพลาสติก ก็มปี ระโยชน นะฮาฟฟ

เริศมากก ขอบอก!!

ทีแรกวาจะไมเอาเรือ่ งนีม้ าเขียนแลวครับ เพราะเห็นวาตอนนีเ้ ราก็ผา นพนชวง วิกฤติหลังจากที่นองน้ำมาเยี่ยมพวกเราชาวกรุง.. ทำใหเรามีประสบการณที่ เรียกวาประวัติศาสตรเกิดขึ้นกับตัวเอง หลังจากที่นองน้ำจากไป มันทำใหเรา ไดตระหนักวาครอบครัวคืออะไร ความรักในครอบครัวเกิดขึ้นก็ตอนหนาสิ่ว หนาขวานเนีย่ แหละครับ อยางไรก็ดปี ระเด็นของนองน้ำก็คอื หัวขอทีเ่ ราจะพูดถึง ในวันนีซ้ ง่ึ คือ..นวัตกรรมใหมๆ ทีค่ นไทยเราสรางสรรคขน้ึ มาใชในชวงน้ำทวมมัน โอโห.. ไอเดียบรรเจิด เปนสิ่งประดิษฐ สุดสรางสรรค อารมณขัน ในชวงอุทกภัย 54 เลยขอเก็บตก เอาภาพประทับใจมาแบงๆ กันชมนะครับ แลวจะรูว า ทีน่ ค่ี อื Thailand only จริงๆ โอะโอ ตัวไรอะ

รอดวยฮาฟฟ..

เกกดู ดด..

เทหส ดุ ๆ ไปเลย

แทกซี่ ไหมคาบ..

อูห วู วว.... เจงจริง อะไรจริง

แจมจะแดมแจม วาว......... กาบๆๆ.. เปดอาบน้ำในคลอง ^^


19

ชือ่ ................................................. อายุ........ป สาขา................................................................

Fun Zone ฉบับนีม้ ภี าพพีโ่ กลบีถ้ อื ปนฉีดน้ำ กำลังเลนกับผองเพือ่ น อยางสนุกสนานมาใหนอ งๆ ไดระบายสีและวาดตอเติมพืน้ หลังเปน เรือ่ งราวใหสมบูรณตามจินตนาการของนองๆ เสร็จแลวก็สง ผลงาน ผานทางหนาเว็บ www.globalart.co.th ตรงกลอง Fun Zone หรือสงกับคุณครูที่สาขาไดเลยครับ สงไดถึงวันที่ 30 ก.ค. 55 นะครับ

สำหรับนองๆที่วาดเพิ่มเติมและระบายสีไดสวยงาม รับไปเลย “ลูกบิดมหัศจรรย”

แจกทั้งหมด 5 รางวัลครับ


4

ตอน.. ื เพอ่นใหม

อาา...

ถงึซกัที

แถวน้ี ตกึสงูๆ ทง้ันน้ั ไมเหมอืนบานเรา เลยเนอะ

ตบุ!!

ลัลา ลลั ลลลั ลลัลา ลลั

ก ร  อ ด ด . . ๆ ฟตุ ฟต.. ฟตุ ฟต


โฮง

โฮงๆ โฮง

ขอเพ นสดุ ชวี ติเลย

โฮง

เจาตบูุด.. ดุ

ว ง๊ิ

ิว ง๊

ิ ว ง๊ๆ

วาาา...

ว ง๊ิ

ปอย ปอย

ปอย ฉนัขอโทษ.. ใจเยน็ๆกอน

เพราะนาย คนเด ยีว เลย!!

งานฉัน พ งัหมด แลวววว

 ปง!!

ปอย

เรามีทางแกไขแลว ใชูพกนัแหงๆดดูนำ้ ึ ขน้มาสิ


ใชปลายพู กนัแหงๆเกีลย่ในภาพ ีท่นำ้หก หรอืใชกระดาษทชิูชซบันำ้ กจ็ะสามารถแกไขภาพไดครบั

แถมการใชนำ้นอยๆ เกีลย่สโีปสเตอร จะทำใหไมเกดิรอยดาง ของื เนอ้กระดาษครบั

อมืม!!

หนานาย เลอะอะ

นายเกงมากเลย

แบบน้ี หรอ

แหะ.. แหะ

อมืม... แบบน้ี

จะได

หรอืเปลา นาา.....

เอ...


ใชปลายพู กนัตวดั เปนลายเสน

การใชปลายู พกนัทำลายเสน สามารถนำไปใชระบายเปนหญา ขนสตัว แลื ะอ่นๆอกีมากมาย

^^

เสนเลก็ เสนใหญ..ึ ขน้อู ย กบั เบอรพู กนั นะครบั.....

สโุคยย นายไดยนิ เสยีง แปลกๆ อะเปลา

แหะ.. แหะ


เพื่อเปนการขอโทษและ ขอบคุณ.... ที่ชวยสอน ระบายสี ใหเราไง

เราไปกินขาวกันเถอะ เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะ ทองฉัน เองแหละ

จะดี เหรอ ...

ไปนะ ^^

โอวว..

รานลุงหนวด ทีเด็ดของฉัน..

อิ่มแปรเลยยย.. อรอยทุกอยาง!!

ฉันบอกนายแลว วา..อรอย!!

เก็บเงิน ดวยครับ

วากก.. แยแลว สิ!!

โปรดติดตามตอนตอไป….


ªèÇ¢¨Ñ´¤ÃÒºà¡Å×ͨҡ¡ÒÃÇèÒ¹éÓã¹ÊÃÐÇèÒ¹éÓËÃ×Í·éͧ·ÐàÅ ¾ÃéÍÁªèǪÓÃФÃÒºà˧×èÍä¤Å¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁµèÒ§æãËéÃÙéÊÖ¡ÊÐÍÒ´ÁÒ¡¡ÇèÒ·Õèà¤Â ´éÇÂÊèǹ¼ÊÁ¢Í§ ªèÇ»¡»éͧ˹ѧÈÃÕÉШҡàª×éÍẤ·ÕàÃÕÂÍÂèÒ§Íè͹â¹ ¾ÃéÍÁ áÅÐ ºÓÃاàÊé¹¼ÁäÁèãËéáËé§ ãËé¼Á¹ØèÁËÇÕ§èÒÂäÁè¾Ñ¹¡Ñ¹


การเรียนรูภาษาอังกฤษชวยทำใหทุกอยางเปนไปได Berlitz เปนหนึ่งในดานการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ เด็ก สรางอนาคตที่สดใสกวาดวยวิธีการเรียนการสอนที่สนุกสนาน

มอบโอกาสอันดีเพือ่ ปูพน้ื ฐานลูกนอยในการเรียนทีโ่ รงเรียน และความไดเปรียบในอาชีพในอนาคตดวย Berlitz Kids และ Berlitz Teens การเรียนการสอนที่ชวยใหคุณหนูๆ เรียนรูคำศัพทและไวยากรณ รวมถึงประโยคผานสิ่งแวดลอมและ กิจกรรมทีส่ นุกสนาน เชน เพลง งานประดิษฐ เกมส และกิจกรรมแสนเพลิดเพลิน ใชอปุ กรณมลั ติมเี ดียประกอบการเรียน การสอนและ การเรียนแบบกลุมเล็กชวยใหเด็กๆ มีสวนรวมในชั้นเรียนไดอยางเต็มที่ และทำใหการเรียนกลายเปนเรื่อง สนุกสนาน ทุกชั้นเรียนสอนโดยอาจารยเจาของภาษาซึ่งไดผานการอบรมเปนอยางดี เรามัน่ ใจวา ลูกรักของทานจะสนุกสนานกับการเรียนการสอนของ Berlitz Kids ตัง้ แตครัง้ แรกทีเ่ รียน ในอนาคตพวกเขาจะ รูส กึ ขอบคุณสิง่ ดีๆ ทีท่ า นมอบใหเมือ่ ทักษะทางภาษาสามารถชวยใหพวกเขาเปนคุณหมอ นักบินหรือแมแตนายกรัฐมนตรี อยาพลาดโอกาสดีๆ ที่ทานสามารถมอบใหลูกรักไดในวันนี้ โทรหา Berlitz สิครับ !

FREE!!

·´ÅͧàÃÕ¹áÅз´ÊͺÇÑ´ÃдѺÀÒÉÒÍѧ¡Äɢͧ˹Ùæ ¿ÃÕ 1 ¤ÃÑé§ à¾Õ§µÑ´¤Ù»Í§Ê‹Ç¹¹ÕéÁÒáÊ´§·Õè Berlitz ·Ñé§ 3 ÊÒ¢Ò µÑé§áµ‹Çѹ¹Õé - 30 ÁÔ.Â. 2555 µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè สีลม 323 ยูไนเต็ด เซ็นเตอร ชั้น 5 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-231-1222 แฟกซ. 02-231-1219 BTS.สถานีศาลาแดง MRT.สถานีสีลม

สุขุมวิท 246 ไทมสแควร ชั้น 2 สุขุมวิท 12-14 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-255-6070-4 แฟกซ. 02-255-6075 BTS.สถานีอโศก MRT.สถานีสุขุมวิท

สยามพารากอน 911 สยามพารากอน ชั้น 4A ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-610-9735-40 แฟกซ. 02-610-9741 BTS.สถานีสยาม


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.