Page 1

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

OSMANLI ve KARMA ESER MÜZAYEDESİ

8 Nisan 2012

8 Nisan 2012 Pazar Saat 14:30 Ramada Plaza, Pangaltı - Şişli 25

25_kapak.indd 212

25.03.2012 22:54:05


YAYIN KURULU Organizasyon Denizler Müzayede Evi Tic. Ltd. Şti. Münadi Ferhunde Özgüler Katalog Yazımı Marsel Behmoaram Mehmet Kesim Genel Koordinatör Atilla Haşhaş Emrah Aydın Fotoğraflar Murat Ertürk Grafik Tasarım Gökhan Taşyakan Muhasebe Ercan Fadır Hukuk İşleri Av. Murat Nergiz

Katkılarından dolayı

Şeyhmus Dirim’e teşekkürü borç biliriz. Baskı Yeri Karakter Color Matbaacılar Sitesi 3. Cadde No: 200 Bağcılar/İSTANBUL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ Cumhuriyet Cad. No:29 K:3 D:12 34437 Elmadağ Taksim/İstanbul Tel: 0212 361 56 06 / 0212 250 15 19 Fax: 0212 361 56 07

25_kapak.indd 213

25.03.2012 22:54:07


ESERLER 27 MART - 7 NİSAN 2012 TARİHLERİ ve 10:00-20:00 SAATLERİ ARASINDA DENİZLER MÜZAYEDE EVİ CUMHURİYET CADDESİ BELER PALAS APT. NO: 29 K: 3 D: 12 34437 ELMADAĞI/İSTANBUL ADRESİNDE TEŞHİR EDİLECEKTİR

8 NİSAN 2012 PAZAR SAAT: 14:30

RAMADA PLAZA İSTANBUL BALO SALONU

ADRES: Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad. No: 63 Pangaltı - Şişli/İSTANBUL Tel: 0212 315 44 44

www.denizlermuzayedeevi.com Adres ve Telefon Bilgilerimiz / Address & Telephone: Denizler Müzayede Evi, Cumhuriyet Caddesi, No: 29 K:3 D:12, Elmadağı - İSTANBUL Tel: 0212 361 56 06, 0530 040 32 77, 0530 040 32 87 Fax: 0212 361 56 07 Salon Tel: 0212 315 44 66 - 67

25_i_ii.indd 1

25.03.2012 22:54:29


MÜZAYEDE KATILIM ŞARTLARI Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. olarak düzenlemekte olduğumuz müzayedelere pey vermek veya bizzât bayrak kaldırmak sûretiyle katılanlar, aşağıdaki şartları kabul ederler: 1- Satışa sunulan bütün eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun emrettiği veçhile; İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, Yıldız Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Askerî Müze yetkili uzmanlarınca incelenmektedir. 2- Her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlânı der-miyân edilemez. 3- Müzayede kapsamında satışa sunulan eserler müzayede öncesi teşhir edildiğinden alıcıların eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Bütün eserler “hâliyle” satışa sunulmaktadır ve her eserin açıklamasında “hâliyle” ibaresinin zikrî zorunluluğu yoktur. Satışa sunulan eserlerin, beyân edilen vasıfları hâiz olmaması veya köken i’tibârı ile beyâna uygun olmamasından “Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti.” sorumlu tutulamaz; eserler hususunda verilen bilgi ve her türlü ilan, taahüt niteliğinde olmayıp, eksperlerin kanaatini yansıtmaktadır. Alıcı pey vermeden önce bütün eserleri kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 198. maddesinde belirtilen hükümlerden ferâgat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur bulunduğu ileri sürülerek satışa itirazda bulunulamaz. Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir. 4- Bu müzayedede satışa sunulan eserlerin iyeliğinin beyâna uygun olmaması veya hak sahibinin rızâsı hilâfında elinden çıkmış olması durumlarında hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep edene aittir. 5- Şirketimiz, herhangi bir mazeret göstermekle mükellef olmaksızın gerekli gördüğü kişi veya kişileri müzayedeye kabul etmeme veya müzayedeyi terk etmesini isteme hakkına sahiptir. 6- Katalogda dizgi ve açıklama hataları olması halinde münâdînin müzayede sırasındaki açıklamaları esas alınır. Ayrıca şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri satıştan çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını iptal etmek ve müzayedeyi sıra numarası izlemeden yürütmek hakkına sahiptir. 7- T.C. kimlik numarasını da içeren kimlik tesbiti yaptırarak Müzayede Katılım Sözleşmesi’ni imzalayan ve bu sûretle bayrak alarak müzayedeye katılmış olanlar Müzayede Katılım Şartları’nın tümünü kabul etmiş sayılırlar. Kayıt yaptırmayan ve bayrak almayan konuklar arttırmaya katılamazlar. 8- Müzayedede fiyat arttırımı sarîh şekilde bayrak kaldırılarak yapılır. Alıcının bayrak kaldırmak sûreti ile vermiş olduğu pey bağlayıcıdır ve bir kez pey ileri süren alıcı, kendini meşrû şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumludur. Münâdî bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirlemeye ve belirlenen değerleri gerekli gördüğünde, satış esnâsında değiştirmeye yetkilidir. Münâdinin “sattım” sözünden sonraki arttırmalara kesinlikle i’tibâr edilmez. 9- Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilmiş olan fiyatları müzayede başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatlarının altında satış yapılmaz. 10- 05/12/1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve San’at Eserleri Kanunu’nun 45. maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27/09/2006 tarih ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile san’atçılara, hak sahiplerine veya GESAM’a ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılan eser mâliklerine Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti.’nin rücû hakkı saklıdır. 11- Müzayedeye katılarak 12.000TL. (onikibin) veya daha yüksek bir bedele eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı kanunun 2 Temmuz 1997 tarihli 23037 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 4. maddesi gereğince kimlik tesbîti yapılacaktır. 12- Satılan eserlerin bedeli nakden, def’aten ve peşin olarak tahsil edilir. Alıcı, satış bedelini, KDV, %7 müzayede şirketi komisyonu ve komisyonun KDV’sini (Toplam: Satış bedeli + % 26.26) ödeyerek eseri en geç 10 (on) gün içinde teslim almalıdır. 13- Satılan malın bedeli 30 (otuz) gün içinde tam olarak ödenmediği takdirde Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. dilerse, satış akdini herhangi bir ihtâra gerek görmeden feshe ve uğradığı bil-cümle zararlarını ticârî temerrüt fâizi ile birlikte tahsîl etme hakkına, sair dava ve talep hakları saklı kalmak şartı ile sahiptir. 14- Katalog basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki yeni düzenlemeler alıcılara yansıtılacaktır. 15- Müzayedeye katılarak mal satın alacak veya müzayedede Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. aracılığı ile mal satacak kişilerle Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. arasına oluşabilecek tüm ihtilâflarda İstanbul mahkemeleri ve icrâ daireleri yetkili olacaktır.

Banka Hesapları: Denizbank Elmadağ Şubesi Ş. Kodu: 9050 Hesap No: 302 75 41 Finansbank Elmadağ Şubesi Ş. Kodu: 342 Hesap No: 161 07 425 Garanti Bankası Cumhuriyet Caddesi Şubesi Ş. Kodu: 772 Hesap No: 629 96 47

25_i_ii.indd 2

Adres ve Telefon Bilgilerimiz / Address & Telephone: DENİZLER MÜZAYEDE EVİ, Cumhuriyet Caddesi, No: 29 K:3 D:12, 34437 Elmadağ - İSTANBUL Tel: 0212 361 56 06, 0530 040 32 77 - 0530 040 32 87 Fax: 0212 361 56 07 http://www.denizlermuzayedeevi.com | info@denizlermuzayedeevi.com

25.03.2012 22:54:29


www.denizlermuzayedeevi.com

1 - ALLAH BİZE YETER “Hasbi Allah” Sülüs Hat ile Yazılmış 2006 Tarihli “Yalnız O’na Müraci Yalnız O’na” İbaresinin Yer Aldığı Hat Levha 31x66 cm 1.350 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 01.indd 1

1

25.03.2012 21:34:56


www.denizlermuzayedeevi.com

2

01.indd 2

2 - BERAT Sultan Mehmet Reşat Baskı Tuğralı 6 satır Berat Donanma-i Osmani İane Nikel Madalyası

3 - BERAT Sultan Mehmet Reşat Baskı Tuğralı 4 satır Berat

27x57 cm

27x57 cm

800 TL

800 TL

4 - BERAT Sultan Mehmet Reşat Baskı Tuğralı 7 satır Berat (El ile “El Gazi” İbaresinin Yazılmış Olması, Çanakkale Savaşı Sonrası Henüz “El Gazi” İbareli Beratların Basılmadığı Kısa Evrede Verildiği anlaşılıyor. Bu Özelliği Dolayısıyla Çok Nadirdir.

5 - BERAT Sultan Abdülaziz Baskı Tuğralı 8 Satır, Atama Beratı

28x80 cm

27x80 cm

1.250 TL

750 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

25.03.2012 21:35:00


www.denizlermuzayedeevi.com

6 - GRAVÜR Vue De Hounkiar - Iskelesi, Echelle Du Grand - Seigneur (Antoine Ignace Melling 1763 - 1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rives Du Bosphore “UNFOLDED” Bakır Gravür 63x83 cm 1.500 TL

7 - GRAVÜR Vue De L’isle De Tenedos Dans L’archipel (Antoine Ignace Melling 1763 - 1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rives Du Bosphore “UNFOLDED” Bakır Gravür 65x99 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 01.indd 3

3

25.03.2012 21:35:02


www.denizlermuzayedeevi.com

8 - SERAMİK PANO Gorbon Işıl (Yunus 82) İbareli Seramik Pano 41x48 cm 1.200 TL

4

01.indd 4

9 - SERAMİK TABAK Rebii Gorbon Sanat Atölyesi

10 - SERAMİK TABAK Rebii Gorbon Sanat Atölyesi (Feray Nitelik - 66)

d:31 cm

d:33 cm

400 TL

400 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

25.03.2012 21:35:09


www.denizlermuzayedeevi.com

11 - MÜCEVHER KUTUSU Fransız, Bronz ve Floral Mine Dekorlu Mücevher Kutusu 11x17x25 cm 4.000 TL

12 - YUMURTA Üç Ayak Üzerinde Yükselen, 84 Ayar Damgalı, Çarlık Dönemi Rus Gümüş Üzeri Kuğular ve Floral Mine Dekorlu, Murassa Yumurta Formunda Mahfaza h=10cm

13 - KUTU Fransız, Silindir Formunda Mineli Kutu h=9 cm 2.000 TL

4.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 01.indd 5

5

25.03.2012 21:35:15


www.denizlermuzayedeevi.com

14 - SECCADE Çal El Dokuma Seccade 97x138 cm 1.000 TL 6

01.indd 6

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

25.03.2012 21:35:16


www.denizlermuzayedeevi.com

15 - SECCADE Kırşehir El Dokuma Seccade 106x142 cm 1.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 01.indd 7

7

25.03.2012 21:35:17


www.denizlermuzayedeevi.com

16 - HİLYE-İ ŞERİFE Sülüs Nesih ve Celi Divani Hat ile Yazılmış 1427 Tarihli ve “CAFER” Ketebeli Hilye-i Şerife 68x98 cm 3.250 TL 8

01.indd 8

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

25.03.2012 21:35:18


www.denizlermuzayedeevi.com

17 - HİLYE-İ ŞERİFE Muhakkak Sülüs Nesih Kufi Reyhani Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli “FİRAZ” FİRAZ MİRZA Ketebeli Çarkıfelek Formunda Hilye-i Şerife. 65x91 cm 7.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 01.indd 9

9

25.03.2012 21:35:19


www.denizlermuzayedeevi.com

18 - HEYKEL D’apres MIRO 641/3999 h:34 cm 600 TL

19 - HEYKEL “E.Yontuç” (Engin Yontuç) İmzalı Çıkrıkta Yün Eğiren Kadın h:17,50 cm 750 TL

20 - HEYKEL A.Paris İmzalı Heykel h:38 cm 600 TL 10 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 10

25.03.2012 21:35:22


www.denizlermuzayedeevi.com

21 - ART DECO Mermer Kaide Üzerinde Mırzak Atmakta Olan Pelerinli Art Deco İmzalı (J.DAUVERGNE) Kadın Heykeli (DIANA) 53 cm 1.400 TL

22 - ART DECO Mermer Kaİde Üzerinde Kucağında Çocuk Olan Kadın Heykeli h=32 cm 1.800 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 11 01.indd 11

25.03.2012 21:35:28


www.denizlermuzayedeevi.com

23 - RAHLE Kakma Sedef ve Kemik ile Bezeli Ahşap Rahle h=90 cm 4.000 TL 12 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 12

25.03.2012 21:35:30


www.denizlermuzayedeevi.com

24 - RAHLE Kakma Sedef ve Kemik ile Bezeli Ahşap Rahle h=97 cm 4.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 13 01.indd 13

25.03.2012 21:35:33


www.denizlermuzayedeevi.com

25 - FARUK CİMOK İmzalı Tual Üzerine Yağlıboya “III. AHMET ÇEŞMESİ” 70x100 cm 10.000 TL 14 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 14

25.03.2012 21:35:35


www.denizlermuzayedeevi.com

26 - FARUK CİMOK İmzalı Tual Üzerine Yağlıboya Maçka Demokrasi Parkı’na Tophane Nusretiye Camii Önünden Taşınmış Meşhur İtalyan Mimar Raimondo d’aran’ ın Eseri Olan Çeşme 50x140 cm 10.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 15 01.indd 15

25.03.2012 21:35:37


www.denizlermuzayedeevi.com

27 - BOMBA HADİSESİ FEZLEKESİ Temmuzun Sekizinci Cuma Günü Selamlık Mevki-i Alisi’nde İcra Kılınan İştial-i Cinai Hakkında ba irade-i Seniye-i Hazreti Hilafetpenahi Teşekkül Eden Komisyon-ı Mahsus Tarafından İcra Olunan Tahkikatın Fezlekesidir. İstanbul, 1321 (1905), 34 orijinal fotoğraf Döneminin tümüyle deri, ayyıldızlı ve II. Abdülhamid tuğralı saray cildinde Osmanlı saray erkanı için yapılmış cilt içinde Eser, 8 Temmuz 1321 (21 Temmuz 1905) tarihinde Ermeni komitacılar tarafından Sultan II. Abdülhamid’i öldürmek amacıyla düzenlenen suikastin aydınlatılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan heyetin kaleme aldığı soruşturma raporudur. Bu özel heyetin başkanlığını Necip Melhame Paşa yapmıştır. Mahkemenin savcısı ise Necmettin Molla (Koçtaş)’dır. Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız Camii’ndeki Selamlık Resm-i Alisi’nden çıkacağı sırada arabasına yerleştirilen “Machine infernale” denilen saatli bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirilen suikaste “Bomba Hadisesi” adı verilmiştir. Bu olayda 26 kişi ölmüş, 56 kişi de yaralanmıştır. Fezlekenin sonuna bomba hadisesine karışanların, patlayıcı maddelerin ve arabanın fotoğrafları eklenmiştir. Rapor, suikastten büyük bir tesadüf eseri kurtulan Sultan’ın emriyle hazırlanmıştır. Osmanlı Saray erkanı için hazırlanmış olan bu nüsha özel cildi ve kondisyonuyla dikkat çekici olup gerçek bir koleksiyon değeri taşımaktadır. 36 x 24 cm. 8.000 TL

16 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 16

25.03.2012 21:35:40


www.denizlermuzayedeevi.com

28 - KİTAP “LA DECORATION ARABE” - “PRISSE D’AVESNES” - 1885 Paris - 110 Renkli Planş, Ex Libris “CHELSEA PUBLIC LIBRARIES” 31X40 cm 4.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 17 01.indd 17

25.03.2012 21:35:48


www.denizlermuzayedeevi.com

29 - AYNA Fransız, Altın Varaklı, Ahşap, Oval Çerçeveli, Çiçek ve Yapraklarla Bezeli Taş, Bizoteli Duvar Aynası 51-80 cm 1.900 TL 18 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 18

25.03.2012 21:35:52


www.denizlermuzayedeevi.com

30 - AYNA Osmalı Devlet Armalı ve Floral Dekorlu Ahşap Altın Varak Çerçeveli Duvar Aynası 93.5x98 cm 4.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 19 01.indd 19

25.03.2012 21:35:54


www.denizlermuzayedeevi.com

31 - TESPİH KUTUSU 19 yy Osmanlı Pazarı İçin İtalya-Sicilya’da Yapılmış Demir Üzerine Altın Kakma Rumi Motifler ve İhlas Suresinin Yer Aldığı Sandık Formunda Tespih Kutusu 8x10,5x19,5 cm 15.000 TL 20 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 20

25.03.2012 21:35:55


www.denizlermuzayedeevi.com

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 21 01.indd 21

25.03.2012 21:35:59


www.denizlermuzayedeevi.com

32 - KALEM 8 Adet, Senator, Cross, Parker, Reynolds Tükenmez ve Dolmakalem 900 TL

33 - KALEM 9 Adet, Senator, Caran D’ache, Parker, Mont Blanc Tükenmez ve Dolmakalem 950 TL 22 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 22

25.03.2012 21:36:06


www.denizlermuzayedeevi.com

34 - HATTAT KUTUSU Bağa, Sedef ve Fildişi Kakmalı, Çekmeceli Hattat Kutusu 15x16x28 cm 4.500 TL

35 - HATTAT KUTUSU Zeytin Ağacından Mamul Mescid-i Aksa Tasvirli “JERUSALEM” (KUDÜS) İbareli Hattat Kutusu 8x19x26 cm 550 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 23 01.indd 23

25.03.2012 21:36:22


www.denizlermuzayedeevi.com

36 - TEKKE LEVHA İnsan Sureti Şeklinde Tanzim Edilmiş Hz. Ali Yazısı ve Üstte 12 Terkli Bektaşi Fahrı Onun Altında Müsennâ “Ali” Yazısı ve En Altta da Hz.Ali’yi Sembolize eden Zülfikârlar ile Arslan 29,5x39 cm 250 TL Otuz İki Harfi Bildik Dört Kitabın Aslıdır Safha-i Vechinde Yazılmış Kamu Bi-İrtiyab Her Ne Okursan Çün Otuz İkiden Hâli Değil Yüzünün Metnini Serheder Okunan Fasl ü Bab Niyazi - i Mısri

24 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 24

25.03.2012 21:36:25


www.denizlermuzayedeevi.com

37 - MÜTTEKA (MUİN) İki Ucu Stilize Hayvan Başlı, Demir, Gövdesi Süslemeli Muin

38 - ŞEŞPER Tepesi Sikke Formunda Demir Şeşper

l=53,5 cm

700 TL

l=61,5 cm

2.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 25 01.indd 25

25.03.2012 21:36:33


www.denizlermuzayedeevi.com

39 - ŞAMDAN Bir Pedestal Üzerinde Yükselen Üç Aslan Ayaklı, Ahşap, Dore Yaprak Motifleri İle Bezeli Şamdan h=151 cm 4.800 TL 26 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 26

25.03.2012 21:36:36


www.denizlermuzayedeevi.com

40 - ŞAMDAN 1 Çift Fransız Ahşap Dore 3 Aslan Ayağı Üzerinde Yükselen, Gövdesi Lale Formunda Şamdan h=2x147 cm 11.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 27 01.indd 27

25.03.2012 21:36:39


www.denizlermuzayedeevi.com

41 - MEHMET NURİ SIVASİ 1330 Tarihli Gubari Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) Harflerin İçlerinde Fetih Suresi Yazılıdır 31x82 cm 5.000 TL

MEHMET NURİ SIVASİ: Gubari yazı geleneğinin son temsilcisi olan

hattatın, hayatı hakkında bilinenler "Mülga Daire-i Meşihat Mektubi Kalemi"nden emekli olduğu, babasının adının Ahmet olduğu ve şeyh Mahmut HAMDİ'den yazı dersi almış olduğudur. 1905 - 1935 tarihleri arasında koyu zemin üzerine üstübeç boya kullanarak eserlerini meydana getirmiştir.

28 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 28

25.03.2012 21:36:42


www.denizlermuzayedeevi.com

42 - MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “Halim” Ketebeli 1383 Tarihli Hadis-i Şerif 18,5x29 cm 2.000 TL

43 - MACİT AYRAL Celi Sülüs Hat ile “Ya Hazreti Pir Teberdar Ahmet Amiş Halveti” “Kuddise Sırrûhu’l - Âli” Yazılı 1380 Tarihli Hat. Ebruu: Mustafa DÜZGÜNMAN 22x39 cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 29 01.indd 29

25.03.2012 21:36:47


www.denizlermuzayedeevi.com

44 - SAAT Osmanlı Pazarı için Yapılmış Saatleri ile Meşhur George Clarke Tarafından, Londra Leaden Hall Street’ te 1725-1740 Arasında İmal Edilmiş Arap Rakkamlı Kadranlı, Çeyrek, Yarım ve Saat Başlarında 9 Ayrı Tonda (9 ÇANLI) Çalarlı, Çalışır Vaziyette Bronz Duvar Saati 6.000 TL 30 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 30

25.03.2012 21:36:51


www.denizlermuzayedeevi.com

45 - SAAT Fransız III. Napolyon Dönemi (1849-1870) Boulle (Bağa) ve Bronz Aplikeli Etajer Üzerine Oturtulmuş (“MEDAİLLE D’ARGENT” - 1855) İbareli, Kadranı Bronz ve Emaye Saat h= (Etajer - 35 cm) + (Saat - 52 cm)= 87 cm 17.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 31 01.indd 31

25.03.2012 21:36:57


www.denizlermuzayedeevi.com

46 - FİLDİŞİ 19 yy. Japon İmalatı Fildişi Figür Grubu 2.500 TL

47 - FİLDİŞİ 19 yy. Japon İmalatı Fildişi 2 Figürlü Kompozisyon 2.500 TL 32 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 32

25.03.2012 21:37:01


www.denizlermuzayedeevi.com

48 - HEYKEL Bronz Dore 1 Erkek 1 Dişi Tayland Budası h= 2x46cm 3.000 TL

49 - HEYKEL Bronz Dore Hint Budası h= 29 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 33 01.indd 33

25.03.2012 21:37:07


www.denizlermuzayedeevi.com

50 - KUMAŞ Krem Renkli Keten Zemin Üzerine İpek İplik. Kılaptan ve Kırma Tel Kullanılarak Yapılmış İşleme Örtü 76x141 cm 900 TL

51 - KUMAŞ Krem Renkli Keten Zemin Üzerine İpek İplik. Kılaptan ve Kırma Tel Kullanılarak Yapılmış Yağlık

52 - KUMAŞ Saten Kumaş Üzerine Gümüş ve Altın Rengi Tel Kullanılarak Yapılmış Floral Dekorlu Örtü

56x111 cm

80x84 cm

500 TL

750 TL

34 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 34

25.03.2012 21:37:20


www.denizlermuzayedeevi.com

53 - ÜÇETEK Osmanlı, Altın Rengi Tel ile Floral Motiflerle İşli Üçetek (Haliyle) 1.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 35 01.indd 35

25.03.2012 21:37:25


www.denizlermuzayedeevi.com

54 - AYNA Osmanlı 19 yy, Ahşap Üzeri Sedef Kakmalı, Büyük, Boy Aynası h= 253 cm 12.500 TL 36 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 36

25.03.2012 21:37:30


www.denizlermuzayedeevi.com

55 - BÜFE Kakma sedef ile “RE’SÜL - HİKMETİ MEHAFETULLAH” (HİKMETİN BAŞI ALLAH KORKUSUDUR) İBARESİNİN YER ALDIĞI ARABEKS BÜFE h= 200 cm 12.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 37 01.indd 37

25.03.2012 21:37:34


www.denizlermuzayedeevi.com

56 - FERMAN Sultan Abdülaziz El Çekme Tuğralı 5 Satır Tokat Atama Fermanı 56x80 cm 3.000 TL

57 - FERMAN Sultan II.Mahmut El Çekme Tuğralı 17 Satır Timurhisar’a Tayin Hakkında Ferman 53x79 cm 3.000 TL 38 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 38

25.03.2012 21:37:41


www.denizlermuzayedeevi.com

58 - FERMAN Sultan III. Ahmet Orijinal Tezhipli Tuğrası El Çekme 21 Satır Ferman 37,5x71 cm 25.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 39 01.indd 39

25.03.2012 21:37:45


www.denizlermuzayedeevi.com

59 - KUR’ÂN-I KERİM “HÜSEYİN HİLMİ” Ketebeli 1290 Tarihli Ser Sahifesi Tezhipli ve Altın Cedvelli Kur’ân-ı Kerim 2.000 TL

60 - KUR’ÂN-I KERİM “Ali ibni Mustafa El Tokadi” Ketebeli (Muallim-i Sıbyan-Ali Osman Talebesi) 1221 Tarihli Kur’ân-ı Kerim 1.500 TL 40 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 40

25.03.2012 21:37:58


www.denizlermuzayedeevi.com

61 - KUR’ÂN-I KERİM “HASAN BİN MEHMET” Ketebeli (Selimiye Mevlebi Halifesi)1210 Tarihli Ser Sahifesi Tezhipli ve Altın Cedvelli Kur’ân-ı Kerim 1.800 TL

62 - KUR’ÂN-I KERİM “MUSTAFA ŞÜKRÜ” Ketebeli 1284 Tarihli Ser Sahifesi Tezhipli Altın Cedvelli Kur’ân-ı Kerim 1.750 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 41 01.indd 41

25.03.2012 21:38:10


www.denizlermuzayedeevi.com

63 - SANDIK Edirnekârı Stili Ahşap Çeyiz Sandığı 47x52,5x101 cm 450 TL

64 - SANDIK Kabaralarla Süslenmiş Ahşap Çeyiz Sandığı 50x52x89,5 cm 500 TL 42 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 42

25.03.2012 21:38:29


www.denizlermuzayedeevi.com

65- ETAJER Edirnekârı Stilde Yapılmış Köşe Etajeri h= 200 cm 1.100 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 43 01.indd 43

25.03.2012 21:38:37


www.denizlermuzayedeevi.com

“BASSA IONVSES”

44 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

01.indd 44

25.03.2012 21:38:45


www.denizlermuzayedeevi.com

66 - 2 ADET SERAMİK MADALYON Kanuni Sultan Süleyman ve Mahidevran Kadın “BASSA IONVSES” “BASSAE VXOR MANTO IONVSIS” 2x(62x62) cm 9.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 45 01.indd 45

25.03.2012 21:38:47


www.denizlermuzayedeevi.com

67 - MUMLUK 1 Çift Bronz Dore Yaprak ve Dallarla Dekore Edilmiş Mumluk h=24 cm 300 TL

68 - ZİL Bronz Dore Floral Dekorlu Üç Ayak Üzerinde Duran Uşak Çağırma Zili 200 TL

69 - VAZO 1 Çift Bronz Dore Leylekler ve Dallarla Bezeli Vazo h=21 cm 2.000 TL 46 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 46

25.03.2012 21:35:34


www.denizlermuzayedeevi.com

70 - ŞAMDAN Bir Çift, Rokoko Stili Bronz Dore ve Mineli Serbest Floral Kollar Halinde 3 er Mumluklu Fransız 19.yy. Şamdan h=2x68 cm 4.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 47 02.indd 47

25.03.2012 21:35:39


www.denizlermuzayedeevi.com

71 - GRAVÜR “WOMEN DANCİNG İN THE HAREM” İngiliz Ressam William Hogarth Tarafından Yapılmış ve “VOYAGES DE SR. A. DE LA MOTRAYE EN EUROPE, ASIE ET AFRIQUE” Adlı 1727 Tarihli Kitaptan Oryantalist Osmanlı Harem Görüntüsü Bakır Gravür 27x36 cm 1.150 TL

72 - GRAVÜR “MAGNESIA”(MANİSA) Corneli Us Van Bruyn Tarafından Yazılmış ve 1698 Yılında İlk Baskısı Hollandaca Basılmış “A DUTCH TRAVELLER IN TURKEY” Adlı Kitaptan Manisa Gravürü 30x39 cm 800 TL 48 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 48

25.03.2012 21:35:41


www.denizlermuzayedeevi.com

73 - GRAVÜR John Frederick Lewis’ in “LEWIS’S ILLUSTRATIONS OF CONSTANTINOPLE” Adlı 1837 Tarihli Taşbaskısı Albümden “A BAZAAR” (PAZARYERİ) Gravürü 29x39,5 cm 1.000 TL

74 - GRAVÜR Jean Brindesi - 1855 Tarihli “SOUVENİR DE CONSTANTINOPLE” Adlı Taşbaskısı Albümünden “VUE DE POUNAR BACHI A BROUSSE - SCENE DU METAH” (BURSA PINARBAŞINDA MEDDAH) GRAVÜRÜ 24.5x37 cm 1.350 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 49 02.indd 49

25.03.2012 21:35:45


www.denizlermuzayedeevi.com

75 - HADİ KÂZIM NAİF EL - DERACİ Celi Divani Hat ile Yazılmış (CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR) ve Anneler Hakkındaki Muhtelif Hadis - i Şeriflerin Yer Aldığı 1432 Tarihli Hat Levha 41x57 2.000 TL

76- HADİ KÂZIM NAİF EL - DERACİ Divani ve Celi Divani Hat ile Yazılmış Ayetel Kürsi ve Tuğra Şeklinde Besmele 36x51 cm 1.500 TL 50 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 50

25.03.2012 21:35:48


www.denizlermuzayedeevi.com

77 - AHMET ARPACI Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli ve “AHMET ARPACI” Ketebeli Hilye-i Şerife 117x181 cm (138x202 cm çerçeveli) 16.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 51 02.indd 51

25.03.2012 21:35:51


www.denizlermuzayedeevi.com

52 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 52

25.03.2012 21:35:53


www.denizlermuzayedeevi.com

78 - ŞAMDAN 1 Çift “CHRISTOFLE” Damgalı Metal Argente 7 şer kollu Şamdan h:2x61 cm 11.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 53 02.indd 53

25.03.2012 21:35:54


www.denizlermuzayedeevi.com

79 - KARAF Metal Argente Kulp ve Kapaklı Kesme Cam Floral Dekorlu Cam Karaf h=37 cm 950TL

80 - KARAF Metal Kulp ve Kapaklı Dore ve Mor Yaprak ve Çiçek Motifleri İle Bezeli Buzlu Cam Gövdeli Karaf h=32 cm 750 TL

81 - KARAF Metal Argente Kulp ve Kapaklı Gövdesi Yaprak Motifleri İle Bezeli Cam Karaf h=33 cm 850 TL 54 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 54

25.03.2012 21:36:08


www.denizlermuzayedeevi.com

82- KAŞIKLIK 1 Çift Sultan II Abdülhamit Tuğralı Aplike Gümüş Çiçeklerle Bezeli Kaşıklık (760 gr) h=2x13,5 cm 5.000 TL

83 - TEPSİ Sultan II. Abdülhamit Tuğralı Kalem işi Floral dekorlu ve Kartuşlu Gümüş Tepsi (2903gr) 40x70 cm 16.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 55 02.indd 55

25.03.2012 21:36:17


www.denizlermuzayedeevi.com

84- KELİME-İ TEVHİD Dekoratif Amaç ile Yapılmış Saten Üzerine Gümüş Tel ile İşleme Kelime-i Tevhid 97x99 cm 2.500 TL

56 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 56

25.03.2012 21:36:23


www.denizlermuzayedeevi.com

85 - KÂBE ÖRTÜSÜ Dekoratif Amaç ile Yapılmış Altın ve Gümüş Rengi Tel ile Saten Üzerine İşleme Ayetlerle Bezeli Örtü 100x100 cm 2.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 57 02.indd 57

25.03.2012 21:36:26


www.denizlermuzayedeevi.com

86 - TABLO “C. Tutant” İmzalı Kağıt Üzerine Suluboya 33x49 cm 550 TL

87 - TABLO “Nejat Melih 1940” (Nejad Melih DEVRİM) İmzalı Kağıt Üzerine Suluboya “İzzet Melih DEVRİM” Portresi 21,5x26,5 cm 2.000 TL 58 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 58

25.03.2012 21:36:32


www.denizlermuzayedeevi.com

88 - TABLO “Ş.Erdiren” (Şükrü ERDİREN) İmzalı Tual Üzerine Yağlıboya “Uludağ’da Fırtına” 46x58 cm 1.250 TL

89 - TABLO Naci KALMUKOĞLU İmzalı Kağıt Üzerine Karışık Teknik Peyzaj

90 - TABLO “M.E. SUBAŞI” Esat SUBAŞI İmzalı Duralit Üzerine Yağlıboya Haliç Fenerinden Okmeydanı’na Bir Bakış

23,5x35 cm

26x38 cm

1.000 TL

750 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 59

02.indd 59

25.03.2012 21:36:40


www.denizlermuzayedeevi.com

91 - SÜLEYMANİYE TEPSİ Pirinç, Yüksek Bordürleri Floral Dekorlu Tablası Rumi Kalem İşçilikli Süleymaniye İmalatı Tepsi d= 60 cm 1.500 TL

92 - HANUKİYA Musevi Bayramı Hanuka’da Hergün Bir Tane Arttırılarak Sekiz Gün Boyunca Yakılır. Şamaş Adı Verilen Ayrı Bir Kolda Yer Alan Mum ise Bayram Boyunca Sönmez. Yakılan Mumlar Kesinlikle Söndürülemez ve Bitene Kadar Yakılıp Her Mum Ayrı Bir Ateş Kaynağı ile Yakılır ve Hanukiya’nın Yakıldığı Yerde Ayrı Bir Işık Kaynağının Bulunması Zorunludur. Müzik Kutusu olan ve Notalarla Bezeli Hanukiya, Dini Şarkılar Çalmaktadır. h= 24 cm 1.200 TL 60 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 60

25.03.2012 21:36:46


www.denizlermuzayedeevi.com

93 - ŞAMDAN 1 Çift Osmanlı, “PİRİNÇ” Damgalı Süleymaniye işi 1199 Tarihli Havan Şamdan 2x53 cm 10.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 61 02.indd 61

25.03.2012 21:36:50


www.denizlermuzayedeevi.com

94 - LAMBA Pedestal Üzerinde Yükselen Tutya Oryantal Figürlü Lamba h= 57 cm 1.300 TL

95 - LAMBA Kare Mermer Pedestal Üzerinde Mineli Dore Bronz Lamba h= 53 cm 1.200 TL 62 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 62

25.03.2012 21:36:56


www.denizlermuzayedeevi.com

96 - JARDINIERE Saz Çalan Oryantal Figürlü, Metal Argente, 4 Ayak Üzerinde Yükselen Yapraklarla Dekorlu Jardiniere h=50 cm 3.250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 63 02.indd 63

25.03.2012 21:36:58


www.denizlermuzayedeevi.com

97 - MUSTAFA ZİHNİ Sülüs Hat ile Yazılmış 1194 Tarihli Celi Sülüs Oklu Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 23x34,5 cm 4.000 TL

98 - AHMET REŞAT Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “Reşat” Ketebeli Oklu Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 11x35 cm 1.500 TL

99 - BESMELE Celi Sülüs Hat ile Yazılmış Ketebesiz Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 18x38 cm 250 TL 64 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 64

25.03.2012 21:37:07


www.denizlermuzayedeevi.com

100 - İSMAİL BİN HİMMET Hilye - i Şerife - Himmetzade olarak Tanınır. Önce Yedikuleli Seyyit Abdullah Efendi’den Sonra İsmail Zühdü’den Ders Almıştır. İcazetinin Verilmesi İçin Yapılan Toplantıya İsmail Zühdü ilk Hocası Olan Yedikuleli Seyyit Abdullah Efendiyi de Davet Etmiştir. Seyyit Abdullah Himmetzade’yi Görünce “Bu Talebe 5-6 Senedir Benden Ders Alıyordu” Diyerek “Ayrılalı Daha 2 Ay Oldu” Diyerek İtiraz Etmiştir. Hazır Bulunanlar Kendini Haklı Buldukları Halde Affetmesini Rica Etmişlerdir. Seyyit Abdullah Bunun Üzerine Doğduğu Memlekete Giderek Bir Daha Dönmemesini Af Şartı Olarak Belirtmiştir. O da Üstadın Şartını Kabul Ederek İcazetnamesini Almış ve Memleketine Gitmiştir. Ölünceye Kadar da Trabzon’da Kalmıştır. 37x67 cm 30.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 65 02.indd 65

25.03.2012 21:37:09


www.denizlermuzayedeevi.com

101 - SAAT Osmanlı Pazarı için Yapılmış Kadranı Arap Rakkamlı Fransız, Bronz, Floral Mine Dekorlu Saat Takımı h= 2x29 cm + 45 cm 7.000 TL

66 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 66

25.03.2012 21:37:19


www.denizlermuzayedeevi.com

102 - SEHPA 1 Çift, Fransız, Bronz Aplikeli Mineli Sehpa h= 2x74 cm 12.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 67 02.indd 67

25.03.2012 21:37:21


www.denizlermuzayedeevi.com

103 - GRAVÜR Vue Generale De Constantinople Prise Du Chemin De Buyuk-Dere (Antoine Ignace Melling 1763-1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rives Du Bosphore - Bakır Gravür (Unfolded) 55x93 cm 2.000 TL

104 - GRAVÜR Prairie De Buyuk-Dere (Antoine Ignace Melling 1763-1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rives Du Bosphore Bakır Gravür (Unfolded) 47x67 cm 1.500 TL 68 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 68

25.03.2012 21:37:29


www.denizlermuzayedeevi.com

105 - GRAVÜR Vue De L’isle De Tenedos Dans L’archipel (Antoine Ignace Melling 1763 - 1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Etdes Rives Du Bosphore “UNFOLDED” Bakır Gravür 65x99 cm 2.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 69 02.indd 69

25.03.2012 21:37:32


www.denizlermuzayedeevi.com

106 - İŞLEME Saten Üzerine “AKİL İSEN KIL NAMAZI ÇÜN SAADET TACIDIR” “SEN NAMAZI ÖYLE BİLKİ MÜMİNİN MİRACIDIR” Yazılı ve Çiçek İşlemeli 55x83 cm 400 TL

107 - BOHÇA Osmanlı Altın Rengi Tel ile Dival İşçilikli Floral Dekorlu Bohça

108 - ÖRTÜ Osmanlı Saten Üzerine Altın Rengi Tel ile Dival İşçilikli Örtü

75x75 cm

50x52 cm

350 TL

150 TL

70 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 70

25.03.2012 21:37:44


www.denizlermuzayedeevi.com

109 - KUMAŞ Zincir İşi ve Tel ile Nar Motifleri İşlenmiş Osmanlı Örtü. Kur’ân - ı Kerim’de Üç Kez Geçen ‘Nar’ Sözcüğü (Enam Suresi 99 ve 141. Ayet ve Rahman Suresi 68. Ayet) Allah’ın Yarattığı Cennetten Çıkma Güzel Şey Olarak Tarifedilmiş ve 15 yy. dan İtibaren Osmanlı Saray Nakışhanelerinde Dokumacılık San’atında Motif Olarak Kullanılmıştır. 133x137 cm 4.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 71 02.indd 71

25.03.2012 21:37:49


www.denizlermuzayedeevi.com

110 - LAPİS LAZULİ Kuartz Blok Üzerinde Uçan Lapis Lazuli Kaz h= 13 cm 400 TL

111 - ISTAKA 1 Çift Gümüş Tuğralı ve Sah Damgalı Kulpları Tavuskuşu Formunda Istaka h= 2x12,5 cm 2.000 TL

112 - SAHLEPLİK Gümüş Usta Damgalı, Tutamacı Çiçek Formunda, Kulpları Tavuskuşu Sahleplik h= 14 cm 1.600 TL 72 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 72

25.03.2012 21:38:11


www.denizlermuzayedeevi.com

113 - BOZALIK 1 Çift Fransız 19 yy. “PORCELAIN DE PARIS” Yaldız ve Kabartma Bitkisel Dekorlu Osmanlı Pazarı için Yapılmış Bozalık h= 41 cm 5.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 73 02.indd 73

25.03.2012 21:38:16


www.denizlermuzayedeevi.com

114 - ŞİLEP Ahşap Maketi l:115 cm 2.000 TL

115 - RÖMORK MAKETİ ı=99 cm 1.000 TL

74 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 74

25.03.2012 21:38:34


www.denizlermuzayedeevi.com

116 - LATERNA “CPE Turconi - Constantinopoli” Metal Plakalı, Levanten Guisseppe Turconi Tarafından 19 yy Sonlarında İthal Edilmiş Orijinal Katlanır Ayağı Üzerinde Genelde Tatavla (Kurtuluş) Apokria Şenliklerinde “Tatavla Şarkıları” Çalınan Laterna h= 185 cm 6.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 75 02.indd 75

25.03.2012 21:38:40


www.denizlermuzayedeevi.com

117 - TABLO “BUBİ” İmzalı Kağıt Üzerine Karışık Teknik Tablo 42x60 cm 5.000 TL

118 - TABLO “Yıldız ALACAKAPTAN . 96 “İmzalı Tual Üzerine Karışık Teknik Tablo 59x69cm 1.250 TL 76 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 76

25.03.2012 21:39:00


www.denizlermuzayedeevi.com

119 - FARUK CİMOK İmzalı Tual Üzerine Yağlıboya “KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ” 110x138 cm 20.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 77 02.indd 77

25.03.2012 21:39:17


www.denizlermuzayedeevi.com

120- MEYVALIK Bronz, Yaprak Formunda Üç Ayak Üzerinde Yükselen Bir Pedestale Oturtulmuş Zincirler ve Pelitlerle Dekore Edilmiş Fransız Porselen Jardiniere h=28cm 2.600 TL

121 - MUCEVHER KUTUSU Floral Dekorlu, Bronz, Vermielli Mucevher Kutusu h=13cm 400 TL 78 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 78

25.03.2012 21:39:26


www.denizlermuzayedeevi.com

122 - “LÂ GALİBE İLLA ALLAH” (Allah’tan Başka Galip Yoktur) İbareli Endülüs Emevi Stili Dekorasyonlu Bronz ve Metal Argente, Çift Kulplu Tabaklı Vazo h=35,5 cm 1.400 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 79 02.indd 79

25.03.2012 21:39:30


www.denizlermuzayedeevi.com

123 - AVNİ NAKKAŞ Sülüs ve Nesih Hat İle Yazılmış 1432 Tarihli “AVNİ NAKKAŞ” Ketebeli Hilye-i Şerife 78x113 cm 8.000 TL 80 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 80

25.03.2012 21:39:33


www.denizlermuzayedeevi.com

124 - AVNİ NAKKAŞ Sülüs ve Nesih Hat İle Yazılmış 1432 Tarihli “AVNİ NAKKAŞ” Ketebeli Hilye-i Şerife 78x109 cm 8.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 81 02.indd 81

25.03.2012 21:39:36


www.denizlermuzayedeevi.com

125 - AHŞAP DEKUPAJ HAT LEVHA İhlas Suresi 52x52 cm 600 TL

126 - AHŞAP DEKUPAJ HAT LEVHA Eshab-ı Kehf Kayığı 42x65 cm 500 TL

127 - AHŞAP DEKUPAJ HAT LEVHA Rahmi Ketebeli İstif 45x52 cm 500 TL 82 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 82

25.03.2012 21:39:48


www.denizlermuzayedeevi.com

128 - EDİRNEKÂRİ HAT LEVHA Yeşil Tempera Boyalı Ahşap Zemin Üzerine Malakâri Tekniği ile Celi Sülüs Kelime-i Tevhid (LÂ İLÂHE İLLELLÂH, MUHAMMEDÜN RESÜLÜLLAH) Yazılmıştır. Zemin Haliç İşi Sarmal ve Rumilerle Teyzin Edilmiştir 33x75 cm 8.500 TL

129 - HAT LEVHA Altın Rengi Tel ile Dival Tekniği Kullanılarak Kadife Üzerine Kelime-i Tevhid (LÂ İLÂHE İLLELLÂH, MUHAMMEDÜN RESÜLÜLLAH) İşlenmiştir 34x58 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 83 02.indd 83

25.03.2012 21:39:54


www.denizlermuzayedeevi.com

130 - YAZI MASASI Çin İmalatı Ahşap, El Oyma Pervazlı, Bronz Aplikeli, İki Çekmeceli ve Bir Kapaklı Bölmeli Sekreter h= 125 cm 4.500 TL 84 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 84

25.03.2012 21:39:58


www.denizlermuzayedeevi.com

131 - KABİNET Ahşap, Çin 19. yy. Baza ve Çekmeceli Gövde Olarak İki Parçadan Oluşur. Bazası Diktörtgen Yüzeyli Bir Tablo Üzerine Cabriyole Ayaklı, Tüm Yüzeyleri Siyah Lake Üzerine Markuteri Tekniği ile Natürel Renkli ve Menevişli Sedef, Kemik, Fildişi Kullanılarak Lotus Çiçekli, Bahar Dallı, Tavus ve Zümrüd-ü Ânkâ Kuşlu Doğa Manzarası ile Dekore Edilmiştir. Üstün Sanatsal Özellikler Taşıyan Kabinet Nadir ve Kolleksiyonluk Bir Eserdir. 50x105x155 cm 18.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 85 02.indd 85

25.03.2012 21:40:02


www.denizlermuzayedeevi.com

132 - HEREKE SECCADE Arap Harfleri ile Türkçe “HEREKE” İbaresinin Yer Aldığı Hereke Floş Seccade 98x152 cm 4.500 TL 86 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 86

25.03.2012 21:40:06


www.denizlermuzayedeevi.com

133 - KAPI ÖRTÜSÜ Osmanlı 19 yy. Saten Üzerine Tel İşlemeli Kapı Örtüsü 205x320 cm 15.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 87 02.indd 87

25.03.2012 21:40:11


www.denizlermuzayedeevi.com

134 - FERMAN Sultan II Ahmet Han Elçekme Tuğralı 16 Satır Ferman. Sivas, Maraş ve Adana Beylerbeylerinde Konar-Göçer Taifesinden Şeyh Hamzalı Aşiret Lideri Hakkında. Not: Ferman Adana’da Kaleme Alınmış Olduğundan Zaten Nadir Bulunan Sultan II Ahmet Han Fermanlarının En Nadir Versiyonudur. 18x42,5 cm 3.500 TL

135- PENÇE Sadrazam Elçekme Tuğralı 20 Satır Pençe 18,5x43,5 cm 1.500 TL 88 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 88

25.03.2012 21:40:21


www.denizlermuzayedeevi.com

136 - FERMAN Sultan III. Mustafa El Çekme Tuğralı 8 Satır Ferman 44 x 61 cm 5.000 TL

137- FERMAN Sultan I.Mahmut El Çekme Tuğralı 9 Satır Ferman 47x65 cm 5. 000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 89 02.indd 89

25.03.2012 21:40:30


www.denizlermuzayedeevi.com

90 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

02.indd 90

25.03.2012 21:40:35


www.denizlermuzayedeevi.com

138 - CASSOLETTES - (KAZULET) Osmanlı Pazarı İçin Yapılmış 1 Çift Sevr Damgalı, Porselen Kare Tabanlı Bir Ayak Üzerinde Yükselen Kulpları Bronz, Tutamacı Pelit Formunda, Osmanlı Tiplerin Resmedildiği Cassolettes h=2x46cm 7.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 91 02.indd 91

25.03.2012 21:40:37


www.denizlermuzayedeevi.com

139 - SAHAN “Yıldız Porselen - 1312” Damgalı Pembe Renkli , Tutamacı Dore Gül Formunda Yıldız Porselen İmalatı Kapaklı Sahan d= 23 cm 4.000 TL

140 - SAHAN 19 yy Osmanlı Pazarı İçin Yapılmış “Viyana” Damgalı Tutamacı Limon Formunda Sarı Rengin Hakim Olduğu içi ve Dışı Floral Dekorlu Kapaklı Sahan d=21 cm 3.000 TL 92 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 92

25.03.2012 21:41:02


www.denizlermuzayedeevi.com

141 - TOPHANE KAHVEDAN Kırmızı Lüle Hamurundan İmal edilmiş “EDİRNELİ SÜLEYMAN USTA” Damgalı Silindir Gövdeli ve Düzdipli, Kapalı Altın Yaldız Stilize Çiçek ve Yaprak Motifleri ile Bezeli Ağız Kısmı “VAKTİ BOŞ GEÇİRİP ÖYLECE EĞLENSİN MUKADDER EDİRNELİ SÜLEYMAN USTA” İbareli Kahvedan 12,2 cm 10.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 93 03.indd 93

25.03.2012 21:41:04


www.denizlermuzayedeevi.com

142 - TRABZON İŞİ ÇERÇEVELİ AYNA 19. yy. Ihlamur Ağacından Oyma ve Dekupaj Tekniği İle Yapılmıştır. Tempera Boya ile Yeşil ve Altın Yaldız İle Bezenmiştir İri Akantüs Yapraklarından Oluşan 5 Taksimatlı Ana Çerçeve Ayçiçeği ve Gül Motifleri ile Dekore Edilmiştir. h=97 11.000 TL 94 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 94

25.03.2012 21:41:08


www.denizlermuzayedeevi.com

143 - EDİRNEKÂRİ KAVUKLUK 19.yy. Osmanlı, Ahşaptan Rokoko Stili Oyma Tekniği ile Yapılmıştır. Edirne Yeşili Tempera Boya ile Boyanmış ve Altın Varakla Bezenmiştir h=103 cm 9.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 95 03.indd 95

25.03.2012 21:41:10


www.denizlermuzayedeevi.com

144- HEYKEL Fransız İmalatı Bronz Apolon Heykeli h= 63 cm 10.000 TL 96 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 96

25.03.2012 21:41:13


www.denizlermuzayedeevi.com

145 - HEYKEL 400 Adet Yapılmış (129/400) Mermer Pedestal Üzerinde Dore Bronz “NOBİLE OTTOMANO” (Osmanlı Asili) h:26 cm 1.600 TL

146 - HEYKEL Elinde Tuttuğu Lüleyi Tütün Doldurmakta Olan Osmanlı Levendi h:54cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 97 03.indd 97

25.03.2012 21:41:20


www.denizlermuzayedeevi.com

147 - MUHAMMET FAZIL Ketebeli 1431 Tarihli İcazet Formunda Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış Fatiha Suresi 28x39 cm 1.500 TL

148 - HADİ KÂZIM NAİF EL - DERACİ Hadi Ketebeli 1432 Tarihli Celi Divani Hat ile Yazılmış Fatiha Suresi 42x42 cm 2.000 TL 98 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 98

25.03.2012 21:41:25


www.denizlermuzayedeevi.com

149 - EYÜP KUŞÇU Ketebeli 1432 Tarihli Celi Sülüs Hat ile Yazılmış Fetih Suresi Son Ayet (29. Ayet) (Allahtan Lütuf ve Rıza İsteyenlerin İncil ve Tevrat’ta Anlatılan Vasıfları) Tezhip: Abdulkadir Yılmaz 47x93 cm 5.000 TL

150 - ALİ KARRAWİ Lale Formunda, Müsenna Sülüs Hat ile Yazılmış Hat. Ketebeli 1431 Tarihli Yusuf Suresi 21. Ayet 74x98 cm 2.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 99 03.indd 99

25.03.2012 21:41:31


www.denizlermuzayedeevi.com

151 - CHRISTOFLE 12 Kişilik “CHRISTOFLE” Damgalı Orijinal Kutusunda Pasta Takımı 1.450 TL

152 - TABAK TAKIMI Çelenk içinde Ayyıldız Madalyonlu ve Yaldız Bordürlü “VİZERON - PARİS” Porselen İmalat Damgalı Osmanlı Pazarı için Özel Yapılmış Altı Adet Çorba Tabağı, Altı Adet Büyük Yemek Tabağı Altı Adet Pasta Tabağı, Bir Adet Ayaklı Tabak, Bir Adet Kayık Tabak İki Ufak Boy Kayık Tabaktan Oluşan 22 Parçalık Set 2.000 TL 100 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 100

25.03.2012 21:41:39


www.denizlermuzayedeevi.com

153 - ŞEKER AHMET PAŞA (Ahmed Ali Pacha) ya 1903 Yılında Yunanistan’da Katıldığı Sergide Verilmiş Olan Madalyon d=6 cm 1.750 TL

154 - BARDAK Osmanlı “Constantinople” İbaresinin Yer Aldığı ve Ayasofya’nın Resmedildiği Hatıra Mavi Cam Su Bardağı h=11 cm 400 TL

155 - BAROMETRE “P.J. ARMAO - Constantinople” İbareli Barometre d=14 cm 250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 101 03.indd 101

25.03.2012 21:41:44


www.denizlermuzayedeevi.com

156 - KOLTUK 1 Çift Yükselen Arkalıklı “FRANCO - FLEMISH” Tarzda Oymalı Ahşap İskeletli Koltuk h= 2x136 cm 5.000 TL

102 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 102

25.03.2012 21:41:45


www.denizlermuzayedeevi.com

157 - MASA Uzakdoğu, El Oyma, Kuşlar, Çeşitli Bitkiler Birbirine Sarılı Yılanlarla Dekorlu Ayakları Fu Köpeği Şeklinde Oymacılık Sanatının Şahikası Sayılabilinecek Masa h=73 cm 9.600 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 103 03.indd 103

25.03.2012 21:41:47


www.denizlermuzayedeevi.com

158 - HÜSEYİN HAMEDANİ Nesih ve Celi Sülüs Hat ile Yazılmış Muhtelif Hadis - i Şerifler 54x75 cm 3.000 TL

159 - FİRAZ MİRZA Sülüs Nesih ve Celi Divani Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli Hilye-i Şerife. 68x85 cm 4.000 TL 104 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 104

25.03.2012 21:41:49


www.denizlermuzayedeevi.com

160 - KAHTAN FEVZİOĞLU Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli ve “KAHTAN” Ketebeli Hilye-i Şerife 54x79 cm 5.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 105 03.indd 105

25.03.2012 21:41:50


www.denizlermuzayedeevi.com

161 - TABLO “Neyzen Teyfik” Tual Üzerine Yağlıboya (İmzalı) 24x33 cm 1.500 TL

162 - ATATÜRK Masif Ağaçtan El ile Oyulmuş Atatürk Portresi 40x54,5 cm 200 TL 106 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 106

25.03.2012 21:41:52


www.denizlermuzayedeevi.com

163 - TASVİR - İ HÜMAYUN 19. yy “Sultan Selim Ottomans Empereur” İbareli Tual Üzerine Yağlıboya Sultan III Selim Han Portresi. Bu Eser 1807 yılında Ressam Gregorius Del’in, Fransız Müsteşar A. Favbert’in Paris’te Devlet Müzesine Teslim Ettiği ve Gravür Sanatçısı “Ruotle” Tarafından Taşbaskısı Gravürü Yapılmış Olan Eserden Esinlenerek Resmedilmiştir. 48x65 cm 8.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 107 03.indd 107

25.03.2012 21:41:53


www.denizlermuzayedeevi.com

108 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 108

25.03.2012 21:41:54


www.denizlermuzayedeevi.com

164 - DİVİT Sultan III. Ahmet Dönemi (1703-1736) Kalem işi Bitkisel Tezyinli, 3 Oklu (Kalem Hazneli), Ok Kapakları Ana Gövdeye Zincirler İle Rabıtalı Hokka Kısmının Altında Mühr-ü Süleyman Bulunan Gümüş Kusursuz ve çok Nadir Divit l=30 cm 28.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 109 03.indd 109

25.03.2012 21:41:55


www.denizlermuzayedeevi.com

165 - SÜLEYMANİYE KAPAKLI SAHAN Osmanlı, Süleymaniye İşi İç Yüzeyleri Beyaz Renk Mine Dış Yüzeyleri Lacivert Renkli ve Çiçek Motifli Kapaklı Sahan d=17 cm 24.000 TL

110 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 110

25.03.2012 21:41:55


www.denizlermuzayedeevi.com

166 - SÜLEYMANİYE KAPAKLI SAHAN Osmanlı, Süleymaniye İşi İç Yüzeyleri Beyaz Renk Mine Dış Yüzeyleri Lacivert Renkli ve Çiçek Motifli Kapaklı Sahan d=21 cm 30.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 111 03.indd 111

25.03.2012 21:41:56


www.denizlermuzayedeevi.com

167 - FU KÖPEKLERİ Uzakdoğu 1 Dişi ve 1 Erkek Bronz Koruyucu ve Şans Getirici Özellikleri Olduğuna İnanılan Fu Köpekleri h=2x15 cm 800 TL

168 - KUBUR Nepal’in Şans Getiren 8 Sembolü Aplike Edilmiş Bakır Firuze Taşlı Kapağı Zincir ile Gövdeye Bağlanmış Kubur l=32,5 cm 700 TL

112 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 112

25.03.2012 21:41:58


www.denizlermuzayedeevi.com

169 - HEYKEL “RUC HOT” İmzalı “PRİNTEMPS” (İlkbahar) Adlı Grup Heykel h=44,50 cm 1.800 TL

170 - ART DECO “W.1764” Markalı Nü Art Deco Kadın Biblosu h=24cm 1.200 TL

171 - HEYKEL Grek Mitolojisinde Dionysus’un Arkadaşı Günlerini Şarap İçerek ve Nymphleri (Peri) Kovalayarak Geçiren Satyrs Heykeli h=30,5 cm 800 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 113

03.indd 113

25.03.2012 21:42:00


www.denizlermuzayedeevi.com

172 - SECCADE Kadife Üzerine Altın ve Gümüş Rengi Tel İle Dival İşçilikli Hidivyal Seccade 81x153 cm 3.000 TL 114 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 114

25.03.2012 21:42:01


www.denizlermuzayedeevi.com

173 - SECCADE 19 yy Rococo Üslubunda Desenlenmiş Manyaluka Seccade 127x182 cm 6.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 115 03.indd 115

25.03.2012 21:42:01


www.denizlermuzayedeevi.com

174 - KUR’ÂN - I KERİM Orijinal Mahfazasında Baskı Kur’ân - ı Kerim 250 TL

175 - YAZMA Hz. Mevlâna ve Mevlevi Şeceresi ile İlgili 1185 Tarihli Kitap 3.000 TL

176 - YAZMA Ali Kuşçu - Risale 2.000 TL 116 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 116

25.03.2012 21:42:06


www.denizlermuzayedeevi.com

177 - FERMAN Sultan IV.Murat El Çekme Tuğralı 9 Satır Ferman Afyonkarahisar Atama 21x55 cm 10.000 TL

178 - BERAT Sultan VI.Mehmet Vahideddin Baskı Tuğra 10 Satır Berat Ayşe Hafza Sultan Camii’ne Atama 28,5x82 cm 3.000 TL 179 - FERMAN Sultan I Abdülhamit El Çekme Tuğralı 14 Satır Atama Fermanı 24x71 cm 2.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 117 03.indd 117

25.03.2012 21:42:07


www.denizlermuzayedeevi.com

180 - ALİ ALPASLAN “BAREKALLAH Ü TEALA” (Allah Mübarek Etsin) 22x44,5 cm 4.000 TL

181 - TURAN SEVGİLİ “VE RABBÜKEL GANİYYÜ ZÜR RAHMEH (Rabbin Zengindir Rahmet Sahibidir) 82x48 cm 2.500 TL 118 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 118

25.03.2012 21:42:08


www.denizlermuzayedeevi.com

182 - HULUSİ EFENDİ (Mehmet Hulusi YAZGAN) Celi Talik ile Yazılmış “Hulusi” Ketebeli 1345 Tarihli “Birdir Allah, Ondan Artık Tanrı Yok” Yazılı Hat Levha. Tezhip: Rikkat Kunt 23,5x45,5 cm 7.000 TL

HULUSİ EFENDİ: 1868’de İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmet olup “Hulusi” mahlasıdır. Muhsinzade Abdullah Efendi ve Sami Efendi gibi hocalardan yazı dersi alan Hulusi Efendi Medrese-i Hattatin’in kuruluşunda yer aldı. Ankara’da Birinci Meclis binasında “Hakimiyet Milletindir” levhasını ve Sıltan Selim Camii’nin de Levhalarını yazmış 1940’da vefat etmiştir.

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 119 03.indd 119

25.03.2012 21:42:08


www.denizlermuzayedeevi.com

183 - SEHPA Üç Ayak Üzerinde Yükselen Ahşap Tablası Katlanabilen Fransız Sehpa h= 81.5 cm 1.200TL

184 - SEHPA Bir Pedestal Üzerinde Yükselen Üç Bronz Aslan Ayaklı, Ahşap, Marküterili Saksı Sehpası h= 109 cm 4.000 TL 120 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 120

25.03.2012 21:42:11


www.denizlermuzayedeevi.com

185 - KOMOD 1 Çift Ahşap Marküteri ve Parküteri Bezemeli Bronz Kulplu 3’er Çekmeceli ve Bronz Aplikeli Komod h=2x74.5cm 1.600 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 121 03.indd 121

25.03.2012 21:42:11


www.denizlermuzayedeevi.com

186 - BEYKOZ Altın Yaldız Maydanoz ve Floral Dekorlu Kesme Cam Beykoz Nargile Şişesi h= 39,5 cm 10.000 TL 122 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 122

25.03.2012 21:42:12


www.denizlermuzayedeevi.com

187 - SAHLEPLİK Osmanlı Pazarı İçin Yapılmış 1 Çift Fransız 925 Ayar “MİNERVA” Damgalı Çiçek Formunda Tutamaçlı Tabaklı Sahleplik (1046 gr) 2x16 cm 23.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 123 03.indd 123

25.03.2012 21:42:12


www.denizlermuzayedeevi.com

188 - FAYANS PANO “Fatma ZEHRA 2003” İmzalı Pencere Üstü Fayans Pano 50-99 cm 450 TL

189 - ÇANAKKALE Kırmızı Toprak Kullanılarak Yapılmış Sarı Sırlı Saplı Çanakkale Testi

190 - ÇANAKKALE Kırmızı Toprak Kullanılarak Yapılmış Krem Rengi Sırlı Kahve Rengi Akıtmalı Çanakkale Kase

h=20 cm

h= 9,5 cm

600 TL

750 TL

124 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 124

25.03.2012 21:42:14


www.denizlermuzayedeevi.com

192 - GÜLABDAN Japon Osmanlı Pazarı İçin Yapılmış “İmari” Porseleni Olarak Bilinen Arita Kenti İmalatı Gülabdan h= 29 cm 1.200 TL

191 - KÜP Japon “İmari” Olarak Ünlenmiş Arita Kenti İmalatı Dilimli Gövdesi Ahşap Pedestal Üzerine Oturan “Fu” Köpeği Tutamaçlı Porselen Küp h= 61 cm 4.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 125

03.indd 125

25.03.2012 21:42:17


www.denizlermuzayedeevi.com

Batı Dünyasının En Önde Gelen Rus Sanatı Otoritesi ve Sotheby’s Müzayede Evi Eksperi James Butterwick Tarafından Görülmüş ve Orijinaliteleri Onaylanmıştır. (Ex: Beyuk Aga Mırzazade Koleksiyonu)

126 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 126

25.03.2012 21:42:20


www.denizlermuzayedeevi.com

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 127 03.indd 127

25.03.2012 21:42:23


www.denizlermuzayedeevi.com

128 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 128

25.03.2012 21:42:26


www.denizlermuzayedeevi.com

193 - RICHARD KARL KARLOVİCH ZOMMER 14 Adet “Dalwitz” İmalat Markalı, Yağlı Boya ile İslam Dünyasından Çeşitli Enstantanelerin Resmedildiği Porselen Tabak Koleksiyonu 225.000 TL

RICHARD KARL KARLOVİCH ZOMMER: 1866 Yılında Münih'te Doğmuş Olan

Sanatçı 1884 Yılında Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi'nde Öğrenimine Başlamış ve Talebeliği Sırasında Bile Birçok Ödül Kazanmıştır. Kafkaslarda ve Özbekistan'daki Günlük Yaşam ve Müslüman Dünyasını Resmeden Sanatçı 1935 Yılında Sibirya ve Kazakistan'a Sürülen Alman Vatandaşlarının Arasında Yer Almıştır. Ölümü Hakkında Bilgi Yoktur.

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 129 03.indd 129

25.03.2012 21:42:27


www.denizlermuzayedeevi.com

194 - PANO Gümüş Rengi Tel ile Kadife Üzerine Dival İşçilikli Sultan V Mehmet Reşat Tuğrası ve Osmanlı Devlet Arması 102x124 cm 2.000 TL 130 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 130

25.03.2012 21:42:28


www.denizlermuzayedeevi.com

195 - ÖRTÜ Ravza-ı Mutahhara ‘da Hz. Muhammed ‘in Kabr-i Saadetinin Örtüsünden Bir Fragman 17x20 cm 5.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 131 03.indd 131

25.03.2012 21:42:28


www.denizlermuzayedeevi.com

196 - TABLO Tual Üzerine Yağlıboya “SAHİLDE BİR KASABA” (İmzası Okunamadı) 60x80 cm (90x110 cm Çerçeveli) 10.000 TL

132 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 132

25.03.2012 21:42:29


www.denizlermuzayedeevi.com

197 - WLADIMIR PETROFF Tual Üzerine Yağlıboya, İmzalı, Ayasofya içi Tablo 30x46 cm 3.500 TL

198 - WLADIMIR PETROFF Tual Üzerine Yağlıboya, İmzalı, Ayasofya içi Tablo 29x45 cm 3.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 133 03.indd 133

25.03.2012 21:42:30


www.denizlermuzayedeevi.com

199 - HAT LEVHA Saten Kumaş Üzerine İbrişim ile “El Rızkı Alallah” 36x41 cm 400 TL

200 - HAT LEVHA “Osman” Ketebeli Saten Kumaş Üzerine Zincir İşi ile İşleme Hadis-i Şerif 20x47 cm 400 TL

201 - HAT LEVHA Karton Üzerine Yağlıboya “Ali - Razi- Allah Taala Anh - Hasan - Hüseyin” 1324 24,5x34,5 cm 1.000 TL 134 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

03.indd 134

25.03.2012 21:42:32


www.denizlermuzayedeevi.com

202 - ABDÜL VAHİT EFENDİ “Hüvel Evvelü Vel Âhıru Vez Zâhiru Vel Bâtın Ve Hüve Bi Külli Şey’in Alim” “Hadîd Suresi 3. Ayet” (O evveldir. Âhirdir. Zâhirdir. Bâtındır O Herşeyi Bilendir) Celi Sülüs 1306 Tarihli Hat Levha 15x47 cm 5.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 135 03.indd 135

25.03.2012 21:42:32


www.denizlermuzayedeevi.com

203 - PAPAĞAN “Royal Dux” İmalat Markalı Porselen Papağan h=33 cm 1.200 TL

204 - AYNA Bronz Üzeri Mine İşçilikli Ayaklı Masa Aynası

205 - SABUNLUK “Meissen” İmalatı Damgalı Porselen Sabunluk

h=30 cm

h=40 cm

1.100 TL

1.750 TL

136 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 136

25.03.2012 21:38:04


www.denizlermuzayedeevi.com

206 - BEYKOZ CAM 3 Adet Çiçek Motifleri İle Bezeli Altın Yaldız Süslemeli Gülabdân 4.500 TL

207 - PARFÜM ŞİŞESİ 1 Çift Cam, Geometrik Yaldız Dekorlu Parfüm Şişesi

208 - BOHEM BARDAK 1 Çift Bohem, Floral Dekorlu, Ayaklı Şarap Bardağı

h:2x19 cm

h:2x19,50

1.400 TL

750 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 137

04.indd 137

25.03.2012 21:38:20


www.denizlermuzayedeevi.com

209 - FİLDİŞİ KALEM KUTUSU Sultan II. Mahmut Tuğralı Hokka ve Rıhdanlı Fildişi Kalem Kutusu 8x9.5x30 cm 9.500 TL 138 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 138

25.03.2012 21:38:32


www.denizlermuzayedeevi.com

210 - TOMBAK KILIÇ Osmanlı 19.yy. Kabzası Boynuz Kabza Mahfazası ve Kın Geçmeleri Bitkisel Motiflerle Bezeli Tombak Tören Kılıcı l=96 cm 30.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 139 04.indd 139

25.03.2012 21:38:39


www.denizlermuzayedeevi.com

211 - RAHLE Oyma Bitkisel Motiflerle Bezeli Ahşap Rahle h:90,5 cm 3.500 TL

212 - SEHPA Üç Ayak Üzerinde Yükselen Oyma Ayetler ve Kakma Sedef ile Bezeli Arabeks Sehpa h:99 cm 2.000 TL 140 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 140

25.03.2012 21:39:20


www.denizlermuzayedeevi.com

213 - SEHPA Ağaçtan Mamul Tablası ve Gövdesi 10’ar Kenarlı, Marküteri ve Sedef Kakma İşçilikli, Düz ve Menevişli Sedef ile Merkezinde Ayet-i Kerime Yer alan Anahtarlı Gizli Bölümü Olan Eser-i İstanbul Nargile Sehpası h=58 cm 7.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 141 04.indd 141

25.03.2012 21:39:28


www.denizlermuzayedeevi.com

214 - GRAVÜR 1882 Yılında Ahmet Cevat Bey Tarafından Hazırlanmış “ETAT MILITAIRE OTTOMAN DEPUIS LA FONDATION DE L’EMPIRE JUSQU’A NOS JOURS” Albümden Seğirdim Başçavuşu, Usta Seğirdim, Yeniçeri Ortasının Kasabı ve Et Yüklü Atların Resmedildiği Gravür 26.5 x 37.5 cm 1.100 TL

215 - GRAVÜR Osmanlı Âlimlerinin Resmedildiği Gravür 24x37 cm 700 TL 142 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 142

25.03.2012 21:39:37


www.denizlermuzayedeevi.com

216 - KOL SAATİ “CHOPARD” Marka 121 Adet TW (Top Wesselton) (Kusursuz Beyaz) ve İF (Internally Flawless) (Kusursuz ve Lekesiz) Pırlanta (0,62 Karat) ile Süslenmiş 7-11-2006 Tarhidinde Satın Alınmış Garanti Belgeli Orijinal Kutusunda 18 Ayar Beyaz Altın Kadın Kol Saati 30.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 143 04.indd 143

25.03.2012 21:39:39


www.denizlermuzayedeevi.com

217 - ÜMMET KARACA “Ü.KARACA” İmzalı 2006 Tarihli Tual Üzerine Yağlıboya “ANADOLU HİSARINDAN” Adlı Tablo 60x80 cm 1.250 TL

218 - NAZLI ECEVİT “NAZLI ECEVİT - 1973” İmzalı Tual Üzerine Yağlıboya Peyzaj 37x45 cm 2.250 TL 144 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 144

25.03.2012 21:39:47


www.denizlermuzayedeevi.com

219 - BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞLU Kumaş Üzerine Guaj “B.Rahmi” İmzalı Tablo 70x70 cm 4.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 145 04.indd 145

25.03.2012 21:39:49


www.denizlermuzayedeevi.com

220 - ŞEKERLİK Sevr Damgalı Gümüş Kapaklı Bonboniere h= 8,5 cm 700 TL

221 - BEYKOZ 3 Adet Beykoz İmalatı Obje 2.500 TL

222 - VAZO “J.P” (Jacop PETIT) Damgalı Üzüm Salkımları ve Floral Aplikeli Yonca Ağızlı Kulplu Sürahi Formunda Vazo h= 21,5 cm 1.400 TL 146 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 146

25.03.2012 21:40:07


www.denizlermuzayedeevi.com

223 - BOCK - WALLENDORF 1 Çift Alman, Fasold&Stauch Bock - Wallendorf İmalat Damgalı 4 Ayaklı Bir Pedestal Üzerinde Yükselen Gövde ve Kapaktan Oluşan, Barok Stilde Puttolar ve Çiçeklerle Bezenmiş, Taçlı Kapağındaki Kartuş Armalı Vazo h= 2x73 cm 35.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 147 04.indd 147

25.03.2012 21:40:15


www.denizlermuzayedeevi.com

224 - KUMAŞ Osmanlı 19 yy. Altın Rengi İplik ile İşli Etol h= 108 cm 750 TL

225 - KUMAŞ Osmanlı 19 yy. Kadife Üzerine Altın Rengi Tel ile Dival Tekniği ile İşkenmiş Yastık 44x98 cm 1.000 TL 148 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 148

25.03.2012 21:40:23


www.denizlermuzayedeevi.com

226 - KOLTUK Edirnekâri Stilde Yapılmış Koltuk 650 TL

227 - SANDIK Edirnekâri Stilde Yapılmış Çeyiz Sandığı 40x43x93 cm 400 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 149 04.indd 149

25.03.2012 21:40:31


www.denizlermuzayedeevi.com

228 - HAFIZ TAHSİN Celi Sülüs ve Muhakkak ile Yazılmış “Hafız Tahsin” Ketebeli Hadis-i Şerif 20x32 cm 900 TL

229 - HAT 2 Adet Meşk 1.200 TL 150 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 150

25.03.2012 21:40:44


www.denizlermuzayedeevi.com

230 - SEYYİD ABDULLAH (Saray Mensuplarından) - “La Fakr Ale Ak” (Gerçek Yoksulluk Akıl Fakirliğidir) 1179 Tarihli Celi Sülüs Hat Levha 12x20 cm 3.000 TL

231 - MEHMET RASİM - (Eğrikapılı) “Hattın Sırrı Üstadın Öğretisinde Gizlidir” (Hz. Ali’den Naklen) Celi Sülüs Kıt’a Ebruu: Mustafa Düzgünman 20x29,5 cm 2.500 TL

232 - MEHMET AZİZ 1284 Tarihli Hafız Osman’dan Naklen Kıt’a 14x23 cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 151 04.indd 151

25.03.2012 21:40:51


www.denizlermuzayedeevi.com

233 - HATTAT MAKASI Osmanlı 19 yy Altın Kakmalı, Tutamağı Müsenna “Ya Fettah” (Hayır ve Güzellik Kapılarını ve Müminlerin Yolunu Açan Anlamında “Esmâ-i Hüsnâ) Yazılı Stilize Bitkisel Motiflerle Dekorlu Hattat Makas l=27 cm 4.300 TL

152 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 152

25.03.2012 21:40:54


www.denizlermuzayedeevi.com

234 - ŞEKERLİK İsviçre İmalatı Floral Mine Dekorlu Tutamacı Murassa Gül Formunda Şekerlik h:14 cm 19.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 153 04.indd 153

25.03.2012 21:40:59


www.denizlermuzayedeevi.com

235 - APLİK 1 Çift 2 şer Kollu Bronz Aplik 2.500 TL 154 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 154

25.03.2012 21:41:06


www.denizlermuzayedeevi.com

237 - PARFÜM ŞİŞESİ Dore Motiflerle Dekore Edilmiş Lacivert Cam Parfüm Şişesi

236 - ÇEREZLİK “Meissen” İmalat Damgalı Yaprak Formunda Çerezlik 600 TL

h=11 cm 600 TL

238 - SAATÇİ ALETİ Saat Çarkı Açmakta Kullanılan Minik Torna Tezgahı 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 155 04.indd 155

25.03.2012 21:41:19


www.denizlermuzayedeevi.com

239 - HAT LEVHA “Ya Hazreti Şehy Sultan Feyzullah El Kudsi” Yazılı Ketebesiz Etrafında Esma-i Hüsnâ’nın Yer Aldığı Hat Levha 37x45 cm 2.000 TL

240 - MAHMUT ÜNCÜ Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “Mahmut” Ketebeli 1399 Tarihli Ayet-i Kerime 16x32 cm 1.000 TL

241 - BAHADDİN EFENDİ Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “Bahattin” Ketebeli Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 14x17 cm 1.000 TL 156 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 156

25.03.2012 21:41:27


www.denizlermuzayedeevi.com

242 - PARAVAN Dore, Ahşap, El Oyma Çerçeveli Açılabilen Soba Önü Paravanı h=93 cm 1.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 157 04.indd 157

25.03.2012 21:41:30


www.denizlermuzayedeevi.com

158 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

04.indd 158

25.03.2012 21:41:30


YAYIN KURULU Organizasyon Denizler Müzayede Evi Tic. Ltd. Şti. Münadi Ferhunde Özgüler Katalog Yazımı Marsel Behmoaram Mehmet Kesim Genel Koordinatör Atilla Haşhaş Emrah Aydın Fotoğraflar Murat Ertürk Grafik Tasarım Gökhan Taşyakan Muhasebe Ercan Fadır Hukuk İşleri Av. Murat Nergiz

Katkılarından dolayı

Şeyhmus Dirim’e teşekkürü borç biliriz. Baskı Yeri Karakter Color Matbaacılar Sitesi 3. Cadde No: 200 Bağcılar/İSTANBUL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ Cumhuriyet Cad. No:29 K:3 D:12 34437 Elmadağ Taksim/İstanbul Tel: 0212 361 56 06 / 0212 250 15 19 Fax: 0212 361 56 07

25_kapak.indd 213

25.03.2012 22:54:07


DENİZLER MÜZAYEDE EVİ DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

OSMANLI ve KARMA ESER MÜZAYEDESİ

8 Nisan 2012

8 Nisan 2012 Pazar Saat 14:30 Ramada Plaza, Pangaltı - Şişli 25

25_kapak.indd 212

25.03.2012 22:54:05

denizler  

müzayede katalogu