Page 1

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ KARMA ESER MÜZAYEDESİ

25 Kasım 2012 Pazar Saat 14:30 Point Hotel, Elmadağ - Taksim DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

1


2

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

3


4

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


ESERLER 14 KASIM - 24 KASIM 2012 TARİHLERİ ve 10:00-20:00 SAATLERİ ARASINDA DENİZLER MÜZAYEDE EVİ CUMHURİYET CADDESİ BELER PALAS APT. NO: 29 K: 3 D: 12 34437 ELMADAĞI/İSTANBUL ADRESİNDE TEŞHİR EDİLECEKTİR

25 KASIM 2012 PAZAR SAAT: 14:30 - 16:30

POİNT HOTEL TAKSİM ELMADAĞ / TAKSİM

ADRES: Topçu Caddesi No.2 Taksim - İstanbul /Turkey Tel: 0212 313 50 00

www.denizlermuzayedeevi.com Adres ve Telefon Bilgilerimiz / Address & Telephone: Denizler Müzayede Evi, Cumhuriyet Caddesi, No: 29 K:3 D:12, Elmadağı - İSTANBUL Tel: 0212 361 56 06, 0530 040 32 78, 0530 040 32 87 Fax: 0212 361 56 07

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

5


MÜZAYEDE KATILIM ŞARTLARI Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. olarak düzenlemekte olduğumuz müzayedelere pey vermek veya bizzât bayrak kaldırmak sûretiyle katılanlar, aşağıdaki şartları kabul ederler: 1- Satışa sunulan bütün eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun emrettiği veçhile; İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, Yıldız Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Askerî Müze yetkili uzmanlarınca incelenmektedir. 2- Her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlânı der-miyân edilemez. 3- Müzayede kapsamında satışa sunulan eserler müzayede öncesi teşhir edildiğinden alıcıların eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Bütün eserler “hâliyle” satışa sunulmaktadır ve her eserin açıklamasında “hâliyle” ibaresinin zikrî zorunluluğu yoktur. Satışa sunulan eserlerin, beyân edilen vasıfları hâiz olmaması veya köken i’tibârı ile beyâna uygun olmamasından “Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti.” sorumlu tutulamaz; eserler hususunda verilen bilgi ve her türlü ilan, taahüt niteliğinde olmayıp, eksperlerin kanaatini yansıtmaktadır. Alıcı pey vermeden önce bütün eserleri kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 198. maddesinde belirtilen hükümlerden ferâgat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur bulunduğu ileri sürülerek satışa itirazda bulunulamaz. Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir. 4- Bu müzayedede satışa sunulan eserlerin iyeliğinin beyâna uygun olmaması veya hak sahibinin rızâsı hilâfında elinden çıkmış olması durumlarında hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep edene aittir. 5- Şirketimiz, herhangi bir mazeret göstermekle mükellef olmaksızın gerekli gördüğü kişi veya kişileri müzayedeye kabul etmeme veya müzayedeyi terk etmesini isteme hakkına sahiptir. 6- Katalogda dizgi ve açıklama hataları olması halinde münâdînin müzayede sırasındaki açıklamaları esas alınır. Ayrıca şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri satıştan çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını iptal etmek ve müzayedeyi sıra numarası izlemeden yürütmek hakkına sahiptir. 7- T.C. kimlik numarasını da içeren kimlik tesbiti yaptırarak Müzayede Katılım Sözleşmesi’ni imzalayan ve bu sûretle bayrak alarak müzayedeye katılmış olanlar Müzayede Katılım Şartları’nın tümünü kabul etmiş sayılırlar. Kayıt yaptırmayan ve bayrak almayan konuklar arttırmaya katılamazlar. 8- Müzayedede fiyat arttırımı sarîh şekilde bayrak kaldırılarak yapılır. Alıcının bayrak kaldırmak sûreti ile vermiş olduğu pey bağlayıcıdır ve bir kez pey ileri süren alıcı, kendini meşrû şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumludur. Münâdî bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirlemeye ve belirlenen değerleri gerekli gördüğünde, satış esnâsında değiştirmeye yetkilidir. Münâdinin “sattım” sözünden sonraki arttırmalara kesinlikle i’tibâr edilmez. 9- Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilmiş olan fiyatları müzayede başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatlarının altında satış yapılmaz. 10- 05/12/1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve San’at Eserleri Kanunu’nun 45. maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27/09/2006 tarih ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile san’atçılara, hak sahiplerine veya GESAM’a ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılan eser mâliklerine Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti.’nin rücû hakkı saklıdır. 11- Müzayedeye katılarak 12.000TL. (onikibin) veya daha yüksek bir bedele eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı kanunun 2 Temmuz 1997 tarihli 23037 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 4. maddesi gereğince kimlik tesbîti yapılacaktır. 12- Satılan eserlerin bedeli nakden, def’aten ve peşin olarak tahsil edilir. Alıcı, satış bedelini, KDV, %7 müzayede şirketi komisyonu ve komisyonun KDV’sini (Toplam: Satış bedeli + % 26.26) ödeyerek eseri en geç 10 (on) gün içinde teslim almalıdır. 13- Satılan malın bedeli 30 (otuz) gün içinde tam olarak ödenmediği takdirde Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. dilerse, satış akdini herhangi bir ihtâra gerek görmeden feshe ve uğradığı bil-cümle zararlarını ticârî temerrüt fâizi ile birlikte tahsîl etme hakkına, sair dava ve talep hakları saklı kalmak şartı ile sahiptir. 14- Katalog basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki yeni düzenlemeler alıcılara yansıtılacaktır. 15- Müzayedeye katılarak mal satın alacak veya müzayedede Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. aracılığı ile mal satacak kişilerle Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. arasına oluşabilecek tüm ihtilâflarda İstanbul mahkemeleri ve icrâ daireleri yetkili olacaktır.

Banka Hesapları: Denizbank Elmadağ Şubesi Ş. Kodu: 9050 Hesap No: 302 75 41 Finansbank Elmadağ Şubesi Ş. Kodu: 342 Hesap No: 161 07 425 Garanti Bankası Cumhuriyet Caddesi Şubesi Ş. Kodu: 772 Hesap No: 629 96 47

6

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

Adres ve Telefon Bilgilerimiz / Address & Telephone: DENİZLER MÜZAYEDE EVİ, Cumhuriyet Caddesi, No: 29 K:3 D:12, 34437 Elmadağ - İSTANBUL Tel: 0212 361 56 06, 0530 040 32 78 - 0530 040 32 87 Fax: 0 212 361 56 07 http://www.denizlermuzayedeevi.com | info@denizlermuzayedeevi.com


1 - DAVUT BEKTAŞ Sülüs Hat ile Yazılmış 1420 Tarihli “Davut Bektaş” Ketebeli, Tezhibi Zeliha Kumbasar (İmzalı) Tarafından Yapılmış Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 48,5x58,5 cm 9.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

7


2 - JULIA PARDOE “The Beauties of The Bosphorus” - London (1838) 172 Sayfa + 86 Gravür 2.000 TL

3 - KÜRE “J. Felkl & Sohn - Prag” İbareli I. Dünya Savaşı Öncesi Küre h=64 cm 1.750 TL 8

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


4 - FOTOĞRAF 216 Adet II Dünya Savaşı ile İlgili (14x19 cm) Fotoğraf 4.000 TL

5 - EBRU 2 Adet, İmzasız (Mustafa Düzgünman) Gelgit Ebru 2x(34x50 cm) 350 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

9


6 - YILDIZ PORSELEN 1312 Tarihli Porselen Yemek Tabağı d=24 cm 1.500 TL

8 - ÇANAKKALE Kırmızı Toprak Kullanılarak Yapılmış, Yeşil Sırlı, Örgü Saplı Testi h=38 cm 1.000 TL

7 - AZİM ÇİNİ Kütahya Azim Çini İmalatı, Ayetlerle Bezeli Seramik Tabak d=30,5 cm 350 TL 10 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


9 - ÇANAKKALE Kırmızı Toprak Kullanılarak Yapılmış, Beyaz Sırlı ve Akıtmalı, Burma Saplı Seramik Testi h=36 cm 900 TL

10 - ÇANAKKALE Kırmızı Toprak Kullanılarak Yapılmış, Yeşil Sırlı ve At Başı Ağızlı Seramik Testi h=36 cm 1.200 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 11


11 - HALI İran El Dokuması Yün Yolluk 89x464 cm 700 TL 12 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


12 - HALI İran El Dokuması Yün Taban Halısı 240x333 cm 1.300 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 13


13 - KADRİ AYTOLON İmzalı Yağlıboya Boğaz Manzarası Tablo 10x15,5 cm 400 TL

14 - KADRİ AYTOLON İmzalı Yağlıboya Marmara Sahilleri Tablo 10x15 cm 400 TL

15 - ŞERİF RENKGÖRÜR İmzalı, Suluboya Ayasofya Manzarası Tablo 13x19,5 cm 600 TL 14 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


16 - HAMİT GÖRELE Karton Üzerine Yağlıboya - Peyzaj 22x30 cm 3.500 TL

17 - ARİF KAPTAN Karton Üzerine Yağlıboya - Peyzaj 24x31 cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 15


18 - UD Osmanlıca ve Ermenice Etiketli (Onnig Karibyan) Usta Yapımı 1928 Tarihli Ud 750 TL

19 - PİKOLO TROMPET “Boosey & Co - London” Damgalı Sib Pikolo Trompet 600 TL 16 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


20 - TELLİ SAZLAR Minyatür Kemençe, Tanbur, Saz, Ud ve Kabak Kemaneden Oluşan Takım 1.000 TL

21 - TÜTÜN MAHFAZASI Terracotta Oryantal Tip Formunda Tütün Mahfazası

22 - BİBLO Porselen, Oryantal Şehzade Figürini

h=30 cm

h=29 cm

1.600 TL

1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 17


23 - BACCARAT 6 Adet Baccarat Şampanya Kadehi 500 TL

24 - BOHEM 6 Adet Bohem Kadeh 900 TL

18 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


25 - BOHEM 1 Çift, Bohem, Nadir Rastlanır, Yeşil Renkte Vazo h=2x26 cm 1.500 TL

26 - BOHEM 1 Çift, Mavi-Beyaz ve Dore Floral Süslemeli Vazo h=2x17,5 cm 1.800 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 19


27 - LALEDAN 1 Çift, Çin 19 yy. BlueBlanc Porselen Laledan 2x25 cm 6.000 TL

28 - İBRİK 1 Çift Çin 19 yy. Blue-Blanc Porselen Zemzem İbriği h=2x16,5 cm 3.000 TL 20 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


29 - VAZO 19 yy. Japon, Porselen Askılı Kuru Çiçek Vazosu h=26 cm 1.750 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 21


30 - PORSELEN TABLO “E. F. Richter” İmzalı Sıraltı Tekniği ile Yapılmış Porselen Oryantalist Tablo 20x25,5 cm 2.500 TL

31 - PORSELEN TABLO “J. Reynolds” İmzalı Sıraltı Tekniği ile Yapılmış Porselen Oryantalist Tablo 40x50 cm 2.000 TL 22 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


32 - GRAVÜR Vue De Hounkiar - İskelesi, Echelle Du Grand - Seigneur (Antoine Ignace Melling 1763 - 1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rive Du Bosphore “UNFOLDED” Bakır Gravür 63x83 cm 1.500 TL

33 - GRAVÜR Vue De Lun Des BEND Dans la Foret de Belgrade (Antoine Ignace Melling 1763 - 1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rive Du Bosphore “UNFOLDED” Bakır Gravür 63x83 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 23


34 - GRAVÜR Vue De L’isle De Tenedos Dans L’archhipel (Antoine Ignace Melling 1763 - 1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rive Du Bosphore “UNFOLDED” Bakır Gravür 65x99 cm 2.000 TL

24 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


35 - GRAVÜR Vue Generale De Constantinople Prise Du Chemin De Buyuk-Dere (Antoine Ignace Melling 1763 - 1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rive Du Bosphore “UNFOLDED” Bakır Gravür 55x93 cm 2.000 TL

36 - GRAVÜR Prairie De Buyuk-Dere (Antoine Ignace Melling 1763 - 1831) Voyage Pittoresque De Constantinople Et Des Rive Du Bosphore “UNFOLDED” Bakır Gravür 47x67 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 25


37 - SEHPA 1 Çift İstanbul İşi, Sedef ve Fildişi Kakmalı Sehpa h=2x60 cm 1.600 TL 26 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


38 - ARABESK BÜFE Sedef Kakmalı “Re’sül - Hikmeti Mehafetullah” (Hikmetin Başı Allah Korkusudur) İbaresinin Yer Aldığı El Oymalı Çeşitli Ayetlerin ve Sedef Kakma Süslemelerin Yer Aldığı Kapaklı Büfe h=200 cm 12.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 27


39 - MAHMUT-Fi-KERKÜK Muhakkak ve Nesih Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli Hilye-İ Şerife 42x72 cm (62x87 cm Çerçevesi) 2.000 TL 28 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


40 - GÜRKAN PEHLİVAN Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1429 Tarihli Hilye-i Şerife 51x76 cm 18.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 29


41 - GÜMÜŞ TABAK 6 Adet “Wilkens” İmalat Damgalı “800 Ayar” Gümüşten Mamûl Yemek Tabağı 6x480=2880 gr 6.700 TL

42 - İFTARİYELİK 4 Adet Gümüş “84” Ayar Damgalı Floral Bordür ve Kalem İşçilikli İftariyelik 4x440=1760 gr 3.250 TL 30 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


43 - SEMAVER Gümüş, “84” Ayar ve Usta Damgalı (2950 gr) Fevkalade Ustalıklı Kalem İşçiliği ile Tümü Floral Dekorlu Semaver h=41 cm 12.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 31


32 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


1 Çift Bronz, Floral Dekorlu Üçer Pan ve Grifon Başlı Şamdan h=2x62 cm

44 - LAMBA 2 Adet Mermer Kaide Üzerinde Yükselen “Avg. Moreau” İmzalı Bronz Kadın Heykelli Lamba h=2x95 cm 11.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 33


45 - KAHVEDAN Bronz Üzerine Kulp ve Tutamaçlı, Üstün Kalem İşçiliği ile Floral Dekorlu Bakır Kahvedan h=25 cm 1.250 TL

46 - KAHVEDAN Gül Desenleri ile Bezeli Beykoz Opalin Kahvedan h=22 cm

47 - KAHVEDAN “Royal Doulton” Markalı, İngiliz İmalatı, Tavus Kuşları ve Floral Desenlerle Bezeli Porselen Kahvedan

3.000 TL

h=20 cm 400 TL

34 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


48 - KAHVE FİNCANI Atatürk Portreli ve Boğaziçi Manzaralı Porselen Kahve Fincanı 150 TL

49 - KAHVE FİNCANI 1 Çift, Gümüş, Telkari İşçilik ile Yapılmış Kahve Zarf ve Tabağı 800 TL

50 - KAHVE FİNCANI 1 Çift, 925 Ayar Gümüş, 1930 Öncesi İngiliz İmalatı, “G.V & Co” (Gourdel Vales&Co) Damgalı, Floral Dekorlu, Mükemmel Mine İşçilikli Kahve Fincanı 4.000 TL

51 - KAHVE FİNCANI 1 Çift, Porselen, Mızıka-i Hümayun Amblemli Kahve Fincanı 750 TL

52 - KAHVE FİNCANI 1 Çift, Floral Dekorlu, Porselen Kahve Fincanı 450 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 35


53 - DÜRBÜN Mineli Opera Dürbünü 1.600 TL

54 - DÜRBÜN Sedef Opera Dürbünü 350 TL 36 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


55 - BASTON 4 Adet, Fildişi Erotik Tutamaçlı Baston 4.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 37


56 - ASSİM RESULOĞLU Tual Üzerine Yağlıboya “Bahar” 75x90 cm 2.500 TL

57 - ASSİM RESULOĞLU Tual Üzerine Yağlıboya “Köylü Güzeli” 75x90 cm 2.500 TL 38 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


58 ASSİM RESULOĞLU Tual Üzerine Yağlıboya “Şaşkınlık” 75x90 cm 2.500 TL

59 - ASSİM RESULOĞLU Tual Üzerine Yağlıboya “Hüzün” 75x90 cm 2.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 39


60 - FERMAN Sultan III Ahmet (1703-1730) 10 Satır Ferman 25,5x59,5 cm 4.000 TL 40 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


61 - FERMAN Sultan III. Selim “Hacıların Yol Emniyetinin Sağlanması ve Güvenli Hac Yapmaları” Hakkında 54x75 cm 3.500 TL

62 - FERMAN Sultan Abdülmecit “Tirhala Sancağı ve Civarı Mülkleri” Hakkında 54x76 cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 41


63 - BÜST Bronz, Fransız İmalatı, Oryantal Kadın Büstü h=75 cm 2.000 TL 42 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


64 - BÜST İtalyan, İki Renk Mermerden Yapılmış Kadın Büstü h=67 cm 5.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 43


65 - BOHEM 2 Şamdan, 2 Küçük Vazo, 1 Büyük Vazo ve 1 Lambadan Oluşan Bohem Takım 850 TL

66 - CONSTANTİNOPLE “Decugis - Rue de Pera - Constantinople” İbareli 1 Sütlük, 3 Adet Tabak ve 1 Servis Tabağı 2.150 TL 44 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


67 - TABAK 6 Adet Porselen “Haviland - France” İmalat Damgalı “J.C Varian & Co - Constantinople” İthalatçı Damgalı Floral Dekorlu Yemek Tabağı 650 TL

68 - KAYIK TABAK 2 Adet “Theodore Haviland - France” İmalat Damgalı “H. Decugis - Constantinople” İthalatçı Damgalı Kayık Tabak

69 - TABAK 1 Çift “A.Chavin - Constantinople” Damgalı Pasta Tabağı

700 TL

400 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 45


71 - KAMA Çelik Bıçaklı, Kabza ve Kını Gümüş Kakma Floral Dekorlu Kafkas Kaması I=52,5 cm 2.700 TL 46 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


70 - ÇAKMAKLI TÜFEK Osmanlı, Çelik Namlulu, Kabzası Dekorlu, Ateşleme Mekanizması ve Namlu Ağzı Gümüş Kakma Süslemeli “1274” Tarihli Çakmaklı Tüfek I=103 cm 5.000 TL

72 - KAMA Çelik Bıçaklı, Usta Damgalı, Kabzası Fildişi, Demir Üzerine Altın Kakma Floral Dekorlu Kafkas Kaması I=54 cm 2.700 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 47


73 - HALI Niğde - Sertek El Dokuması Yün Seccade (1920-1925) 104x146 cm 1.750 TL 48 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


74 - HALI Bergama Kız (Sakallı) El Dokuması Yün Seccade - 1942 107x139 cm 4.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 49


75 - MERCAN KOLYE Bir Sıra İri Mercanlı Kolye

76 - MERCAN KOLYE Bir Sıra Damla Formunda Mercanlardan Oluşan Kolye

1.700 TL

1.200 TL

77 - MERCAN KOLYE Bir Sıra Klipsi de Mercan Süslemeli Kolye

78 - MERCAN KOLYE Bir Sıra Kolye

1.250 TL

1.250 TL

50 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


79 - KOLYE Art Nouveau, Stilize Bitki Formunda Yakut ve Elmas Taşlarla Bezeli Uucunda Bir Briolette Yer Alan ve Broş Olarak da Kullanılabilinen Altın Kolye 1.700 TL

80 - YÜZÜK Safir Taşlı ve Elmaslarla Bezeli 18 Ayar 32.2 gr Altın Yüzük 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 51


81 - BAHARATLIK 5 Adet Gümüş Kapaklı, Kapakları Mineli Tuzluk ve Baharatlık 1.000 TL

82 - KAŞIK 6 Adet Mineli Çay Kaşığı 450 TL

83 - KAŞIK 6 Adet “800” Ayar Damgalı Gümüş Orijinal Kutusunda Tatlı Kaşığı 600 TL 52 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


84 - ÇATAL BIÇAK TAKIMI 84 Ayar Gümüş, Sapları Çok Zarif, Floral Dekorlu, 6 Çorba Kaşığı, 6 Yemek Çatalı, 6 Balık Çatalı, 6 Balık Bıçağı, 6 Pasta Çatalı, 5 Pasta Bıçağı, ve 5 Yemek Bıçağından Oluşan Takım 2.750 TL

85 - PASTA TAKIMI Fransız İmalatı, “Frionnet Francois” Usta Damgalı, Gümüş, 12 Çatal, 12 Bıçak ve Servis Küreğinden Oluşan, Orijinal Kutusunda Pasta Takımı 2.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 53


Sevinç YILDIZ: 1982 İstanbul doğumlu olan sanatçı 4 kişisel sergi ve 3 karma sergiye katılmıştır. En kapsamlı çalışması “7 şeker” adında 30x7 m ebatında panel üzerine yağlıboya çalışmasıdır. Popüler kültürden yola çıktığı çalışmalarında çeşitli endüstriyel materyalleri kendi tekniği ile biraraya getirerek yaşamdaki fiziksel ve kimyasal oluşumların benzerliğini araştırır.

86 - TABLO “Sevincy” Sevinç YILDIZ İmzalı Tual Üzerine Akrilik “Sanatçının Kendini Tasviri” 80x120 cm 4.000 TL 48 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


87 - SERDAR OKAN Tual Üzerine Yağlıboya Figürlü Kompozisyon 150x150 cm 4.800 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 49


88 - SEHPA III Napolyon Dönemi, Papier Mache Katlanabilir, Kakma Sedef ve Dore Floral Desenler ve Çiçeklerle Bezeli Sehpa h=69 cm 3.300 TL 50 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


89 - SEHPA III Napolyon Dönemi (1808-1870) Bronz Aplikeli 5 Renk Marqueterie İşçilikli, Açılır Kapanır 4 Kanatlı Mükemmel Kondisyonlu Ahşap Sehpa 9.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 51


90 - MANGAL Gümüş, 900 Ayar Damgalı Repousse Floral İşçilikli Minyatür Mangal - 2200 gr. h=34 cm 5.500 TL 52 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


91 - EMAYE SOBA Demir Döküm Üzeri Emaye, Stilize Balık Formunda Döküm Çift Kulplu, Altıgen Formlu, İki Kanadı Açılır, Çok İnce Döküm İşçilikli Floral ve Stilize Balık Dekorlu Gaz Sobası h=89 cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 53


92 - KASE “Afiyet Olsun Efendim” İbareli Porselen Kase d=17 cm 1.800 TL

93 - TABAK “Afiyet Olsun Efendim” İbareli Porselen Tabak

95 - ÇEREZLİK “Afiyet Olsun Efendim” İbareli Porselen Çerezlik d=13 cm

d=23 cm

300 TL

300 TL

94 - KASE Ayyıldızlı Porselen Kase d=25,5 cm 450 TL 54 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


96 - MİNELİ MATARA Rus İmalatı, Gümüş “84” Ayar Damgalı, 1893 Tarihli Cloisonne Mineli İçki Cep Matarası h=11 cm 2.250 TL

97 - SABUNLUK Opalin 2 El Formunda Sabunluk 400 TL

98 - MİNELİ TAS “Afiyet Olsun” İbareli, Mineli Tas 750 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 55


99 - TABAK Saz Çalan Oryantalist Kadın Resimli “R. Guarden” İmzalı Porselen Duvar Tabağı d=35,5 cm 750 TL

100 - MEYVALIK 2 Adet “Empire” Markalı Çekoslovakya İmalatı, Porselen Ayaklı Meyvalık 750 TL 56 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


102 - BİBLO 2 Adet, Koku Şişesi Olarak Kullanılmış, Porselen Oryantalist Biblo h=2x22 cm 750 TL

101 - BİBLO Porselen, Bağdaş Kurmuş Tilâvet Eden Din Adamı Biblosu h=19 cm 1.500 TL

103 - BİBLO 2 Adet, Porselen Oryantalist Vazo h=2x23 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 57


58 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


104 - SERMET MUHTAR ALUS Sermet Muhtar Alus’un Osmanlı İmparatorluğunun Son Günlerinde Öne Çıkan Şahsiyetleri ve Günlük Yaşamdan Sahneleri Yansıttığı 400 Adet İllüstrasyon 110.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 59


105 - KARAF Rus Çarlık Ailesi Pomanovların Hanedan Arması ve Çarlığın Arması Olan Haçlı Taç Grave Edilmiş Cam Karaf h=26 cm 7.500 TL

106 - KOKOSNIK 84 Zolotnik, Moskova ve Usta Damgalı Gümüş Tutamacında “17 Eylül 1910” İbareli, Yeşil-Beyaz Kristal Çerezlik I=18,5 cm 4.000 TL 60 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


107 - IVAN KHLEBNIKOV Pençelerinde Asa ve Taç Tutan Çarlık Rusyası Arması, Çift Başlı Kartal ve Rus Çarlık Tacı Grave Edilmiş Kristal Kupa. Ağız Kısmı 84 Zolotnik, Petersbur, 1890 LAP ve Khlebnikov Damgalı Gümüş Aplike Edilmiştir. h=19 cm 8.000 TL

1870 Yılından itibaren Faberge ailesinin Petesburg kentindeki en büyük rakibi olarak ünlenen Ivan Khlebnikov’un eserleri ABD’de Tiffany şirketi tarafından pazarlanmış ve sarayların ve aristokrasinin özellikle tercih ettiği eserler olmuştur.

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 61


108 - MICHAEL IASHVILI Tual Üzerine Yağlıboya Natürmort (1980) 104x140 cm 3.500 TL

62 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

Michael Iashvili: 1954 Doğumlu Gürcü ressam Michael Iashvili’nin eserleri 1989 - 2008 yılları arasında İtalya, Japonya, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Ukrayna, Türkiye (1195), Rusya, Mısır, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerinde sergilenmiş ve ressam sayısız ödül ile taltif almıştır.


109 - GİGO GABASHVİLİ Tual Üzerine Yağlıboya - Gürcü Askerler 54x65 cm 35.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 63


110 - HAT “Mehmet Şevki” Ketebeli, İstiften Naklen, Dekoratif Hat 39x56 cm 600 TL

111 - HAT Leylek Formunda “Osman” Ketebeli, “Aşk-ı Mevlana Hayretzede Seyyid Leylek Dede” İbareli Dekoratif Hat 39x56 cm 600 TL 64 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


112 - MURAKKA Kaside-i Bürrde (İmam Busiri) Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış Ketebesiz ve Tarihsiz Murakka 64x88 cm 6.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 65


113 - GECE SÜRAHİSİ Fransız İmalatı, Gümüş Damgalı, Tavus Kuşları ve Floral Motiflerle Bezeli, Sahibinin İnisiyallerinin Yazılabileceği, Kartuşlu Gece Sürahisi h=19 cm 6.000 TL

114 - GECE SÜRAHİSİ İngiliz İmalatı Kesme Cam ve Gümüş Aplikeli Gece Sürahisi h=19,5 cm 1.600 TL 66 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


115 - BUZ KOVASI Çift, Fransız İmalatı, Metal Argente, Floral Dekorlu, Çok İnce Kalem İşçilikle Stilize Yaprak Bezemeli, Türünün En Güzel Örneklerinden, Buz Kovası h=2x27,5 cm 11.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 67


68 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

20.000 TL

80x160 cm

116 - BAYRAM GÜMÜŞ Tual Üzerine Yağlıboya “Tamirhaneler” (Eser 2 Ay Süre ile Almanya’da “Marta Herfort” Müzesinde Sergilenmiştir)


DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 69

30.000 TL

120x220 cm

117 - BAYRAM GÜMÜŞ Tual Üzerine Yağlıboya “Beşinci Mevsim”


118 - BLACK AMOOR 1 Çift, Orijinal Varaklı Üç Ayak Üzerinde Yükselen Stilize Yapraklarla Bezeli, El Oyması Ahşap Black Amoor Kolon h=2x93 cm 8.000 TL 70 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


119 - AHŞAP KOLON 1 Çift 19 yy. Fransız İmalatı, Orijinal Varaklı, Üç Ayak Üzerinde Yükselen Girland ve Yapraklarla Bezeli, Ahşap Kolon h=2x167 cm 36.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 71


72 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


120 - HEREND 6 Adet Çay, 6 Adet Kahve Takımı, 2 Sütlük, 2 Şekerlik, 1 Kahvedan, 2 Kremalık, 2 Sosluk, 29 Parça Yemek Takımı Olmak Üzere Eksiksiz Toplam 50 Parça Porselen, 1930-1934 Arası İmâl Edilmiş Herend Markalı Takım 15.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 73


121 - MİNYATÜR “Yakup Cem” İmzalı Osmanlı Feraceli Kadın 13x21 cm 2.000 TL

122 - MİNYATÜR “Hasan Kale” İmzalı Osmanlı Padişah Portresi (II Mustafa) 19x23 cm 1.500 TL 74 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


123 - YAKUP CEM İmzalı, Deri Üzerine Tuğra Formunda Besmele ve “El Rızkı Taalallah” yazılıdır 38x57,5 cm 4.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 75


124 - YAKUP CEM İmzalı, Deri Üzerine Sultan III. Mehmet Tuğrası 60x94 cm 12.000 TL

76 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


125 - YAKUP CEM İmzalı, Deri Üzerine Sultan III. Osman Tuğrası ve “Mucibince Amel Oluna” İbaresinin Yeraldığı Tablo 119x129 cm 18.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 77


126 - YAKUP CEM İmzalı, Karışık Teknik - Tepeli Turnalar 45x60 cm 9.000 TL

78 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


127 - YAKUP CEM İmzalı, Deri Üzerine Kûfi Hat ile Yazılmış Kelime-i Tevhid 61x112 cm 15.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 79


128 - YAKUP CEM İmzalı, Tual Üzerine Yağlıboya - Natürmort 48x63 cm 14.500TL

80 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


129 - AFİŞ Padişah Sultan V. Mehmet Reşat’ın Kılıç Alayı Merasimini Tamalayarak Tahta Geçtiğini Bildirir Rumca, Ermenice, Fransızca ve Osmanlıca Afiş 71x90 cm 3.250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 81


130 - HALI Maden - İki Kapılı (Cennet ve Cehennem) El Dokuması Yün Seccade 107x168 cm 3.400 TL 82 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


131 - HALI - Kırşehir El Dokuması Yün Seccade 101x165 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 83


84 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

7.700 TL

132 - YAZI TAKIMI 6 Parça, Dore Bronz ve Onniks Büro Üstü Yazı Takımı


DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 85

2.000 TL

133 - HOKKA TAKIMI Bronz Dore, 2 Mumluk, 1 Hokka, 1 Kibritlik, 1 Mektupluk ve 1 Kurutma Kağıtlıktan Oluşan Fransız Hokka Takımı


134 - KRİSTİN SALERİ Tual Üzerine Yağlıboya - Natürmort 60x80 cm 6.000 TL 86 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


135 - ABDULLAH ÇİZGEN Tual Üzerine Yağlıboya Meyvalı Natürmort - 1973 55x74 cm 6.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 87


136 - SADAK Deri Kapaklı Tirkeş I=57 cm 1.000 TL

137 - ÇANTA Deri Doktor Çantası I=57 cm h=21 cm 750 TL 88 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


138 - KAĞITLIK Bronz ve Bronz Dore Yunan Mitolojik Karakterlerle Bezeli Mecmua, Gazete veya Mektup Koymaya Yarayan Obje I=29,5 h=24 cm 1.500 TL

139 - DİKİŞ MAKİNESİ “Bradbury & Cie - Wellington Works Oldham” Markalı Dore, Floral Dekorlu Küçükboy Dikiş Makinesi I=41 cm 2.250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 89


MATHURİN MOREAU 1897 San’at Şeref Ödülü sahibi, Paris’te adı bir sokağa verilen 1822 Dijon doğumlu sanatçının bazı eserleri Palais De Luxemburg, Gare Du Nord, Place Du Theatre - Francais, Musee d’Orsay, Musee Des Arts Et Metiers ve Ottava’da yer alan en meşhur Fransız döküm ustasıdır. 90 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


140 - MATHURİN MOREAU Meşhur Fransız Heykeltraş Mathurin Moreau’nun Bronz, Mermer Bir Pedestal Üzerinde Yükselen Asa ve Şarap Kadehi Tutan ve Bir Aslan Üzerine Basan Taçlı Kraliçe Heykeli h=95 cm 55.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 91


SAFİYE AYLA: Safiye Ayla, (14 Temmuz 1907 - 14 Ocak 1998) cumhuriyet döneminin en tanınmış kadın sanatçılarındandır. Mısırlı Hicazizade Hafız Abdullah Bey’in kızıdır. Müziğe küçük yaşta piyano çalarak başladı. Bursa Kız Muallim Mektebi’ni bitirdi ve Beyoğlu’nda ilkokul öğretmenliğine atandı. Eyyubi Mustafa Sunar’dan müzik dersleri alan Ayla, Darüttalim Musiki Heyeti’nin konserlerine katıldıktan bir süre sonra öğretmenlikten ayrıldı ve gazinolarda çalışmaya başladı. Yesari Asım Arsoy, Hafız Ahmet Irsoy, Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak ve Udi Nevres Bey’in müzik bilgilerinden yararlandı. 1932’de İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey’in evinde verilen bir davette, Atatürk’ün huzurunda ilk kez şarkı söyledi ve kendisinin en beğendiği seslerden biri oldu. 1950’de besteci Şerif Muhittin Targan ile evlendi. Başta, açılışından itibaren İstanbul Radyosu olmak üzere Türkiye radyolarında sayısız konser verdi, beşyüzden fazla plak doldurdu. Safiye Ayla, 1942’de Rey Kardeşler’in “Alabanda” revüsünde Kraliçe Mimoza rolündeki başarısıyla yetenekli bir oyuncu olduğunu da kanıtladı.

141 - SAFİYE AYLA Kalp Şeklindeki Tokasında Çelenk İçine Alınmış Sultan II Abdülhamit Tuğrası Bulunan Safiye Ayla’ya Ait Dore Gümüş Kadın Kemeri. 4.000 TL 92 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


142 - BROŞ Çiçek Demeti Tutan El Formunda Altın, Elmas Taşlı Osmanlı Broş

143 - YÜZÜK Zümrüt ve Pırlantalı Altın Yüzük 7.500 TL

3.000 TL

144 - SAAT Broş Formunda Mineli Saat 900 TL

145 - BROŞ Grenadin Taşlarla Süslü, Ayyıldız Formunda Broş

146 - SAAT 18 Ayar Altın, Çok Zarif Kalem İşçilikli Kolye Saat

500 TL

3.000 TL

147 - BİLEZİK 4 Sıra Mercan Taşlı Bilezik

148 - SAAT Platin, Pırlantalarla Bezeli Kol Saati

500 TL

2.800 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 93


94 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

17.000 TL

I=122 cm

149 - CENTERPIECE Fransız İmalatı, Metal Argente, Floral Süslemeli, 3 Parça Taş Aynalı Centerpiece


150 - TEPSİ Sultan II. Abdülhamit Tuğralı, Aznavur İşçilikli Kartuşlu, Bordürü Floral Dekorlu Gümüş Tepsi (3250 gr) 41x64 cm 7.500 TL

151 - TEPSİ Sultan II. Abdülhamit Tuğralı, Bordürü Floral Repousse Bezemeli Gümüş Tepsi (2900 gr.) 45x70 cm 7.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 95


152 - YAZI TAKIMI Orijinal Kutusunda Mineli ve Dore Yazı Takımı 1.400 TL

153 - TESBİH Narçıl 33’lük Mevlevi Sikkesi Formunda İmameli Tesbih 1.750 TL 96 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

154 - OKUMA ÇUBUĞU Gümüş, Telkari Okuma Çubuğu 750 TL

155 - TESBİH Bağa ve Gümüş Kakmalı, Fildişi 33’lük Tesbih 1.400 TL


156 - AYNA Fransız İmalatı, Bronz Üzerine Mineli Masa Aynası 27x32,5 cm 1.400 TL

158 - KAŞIK Fransız İmalatı Mineli Kaşık 400 TL

157 - MÜHÜR Orijinal Kutusunda, Fransız İmalatı Balmumu Mühür Seti 650 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 97


159 - KÜTAHYA Çarmıha Gerilmiş İsa Tasvirli Kütahya Seramik Tabak d=31 cm 3.000 TL

160 - KÜTAHYA 18 yy. Kütahya Çukur Seramik Tabak d=31,5 cm 1.500 TL 98 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


161 - KÜTAHYA 19 yy. Kütahya Seramik Sürahi h=28 cm 1.800 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 99


162 - İMARİ VAZO 1 Çift Japon Tavus Kuşları Çiçekler ve Geleneksel Kıyafetlerinde Figürlerle Bezeli 19 yy Porselen Vazo h=2x57 cm 4.000 TL 100 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


163 - DUVAR TABAĞI 1 Çift Porselen 18-19 yy. Japon Duvar Tabağı d=2x45 cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 101


164 - KARTAL Bronzdan Mamul Kaya Üzerine Tünemiş Kartal Heykeli h=58,5 cm 1.000 TL

165 - KARTAL Bronzdan Mamul Duvar Üzerine Tünemiş Kartal Heykeli

166 - KARTAL Bronzdan Mamul Kartal Ailesi Heykeli

h=16,5 cm

h=25 cm

650 TL

850 TL

102 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


167 - PAPAĞAN İmzalı, Porselen, Ağaç Kütüğü Üzerine Tünemiş İki Papağan h=29 cm 650 TL

168 - PAPAĞAN “Milo” İmzalı, Bronz Üzeri Soğuk Boya Tekniği ile Boyanmış Üç Papağan h=39 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 103


169 - LEVENT KARADUMAN Celi Sülüs Hat ile Yazılmış 1426 Tarihli, Terazi Formunda Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 68x104 cm 10.000 TL

104 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


170 - LEVENT KARADUMAN Kûfi (Makili) Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli, Kompozisyon (Allah) 60x70 cm 3.000 TL

171 - LEVENT KARADUMAN 1426 Tarihli,”Levent Karaduman” Ketebeli, Esma-ül Hüsna 39x63 cm 7.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 105


172 - SAAT “Sinclair Harding - England” Markalı Ayın Evrelerini de Gösterir İskelet Saat h=43,5 cm 3.200 TL 106 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


173 - SAAT Sanayi Devriminin Etkisini Yansıtan Su Değirmeni ve Buhar Makinası Formunda Masaüstü Saat, Termometre ve Barometre (haliyle) I=35 cm h=59,5 cm 12.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 107


108 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

1.100 TL

100x170 cm

174 - TUNCAY ŞEVKETOĞLU İmzalı, Tual Üzerine Yağlıboya - Haliç Manzarası


DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 109

1.100 TL

100x170 cm

175 - TUNCAY ŞEVKETOĞLU İmzalı, Tual Üzerine Yağlıboya - Haliç Manzarası


176 - YATAK ÖRTÜSÜ Pembe, Atlas Kumaş Üzerine Altın Rengi Tel ile Dival İşçilikli Yaprak ve Çiçek Motifleri ile Bezeli Yatak Örtüsü 162x192 cm 750 TL

110 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


177 - GELİNLİK Pembe, Atlas Kumaş Üzerine Altın Rengi Tel ile Dival İşçilikli Yaprak ve Çiçek Motifler ile Bezeli Kusursuz Gelinlik 1.750 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 111


178 - SİRKELİK “Christofle” İmalat Damgalı Sirkelik ve Yağlık h=26 cm 600 TL

179 - SİRKELİK İngiliz Gümüş Ağızlıklı Cam Sirkelik ve Yağlık h=17 cm 850 TL

180 - SİRKELİK 1 Çift Dore Bezemeli Sirkelik ve Yağlık Olarak Kullanılan Karaf h=2x30,5 cm 1.200 TL 112 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


181 - DONDURMALIK 6 Adet Metal Argente Dondurmalık 500 TL

182 - MÜCEVHER KUTUSU Comod Formunda Metal Argente Mücevher Kutusu 450 TL

183 - ŞEKERLİK 1 Çift, Metal Argente, Tutamaçları Çiçek Formunda, Floral Dekorlu Şekerlik 550 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 113


184 - MEYVALIK Bohem, Ayaklı Meyvalık h=22 cm 1.700 TL

185 - MEYVALIK Bronz “Jean Seheryan” İmzalı, Elinde Sepet Tutan Genç Uşak Formunda Meyvalık h=74 cm 1.750 TL 114 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


186 - JARDINIERE İngiliz İmalatı “Elkington” Damgalı 1866 Tarihli Gümüş, Üç Aslan Ayağı ve Üç Sfenks Üzerinde Yükselen İki Kademeli Ampir Jardiniere h=54 cm 5.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 115


187 - SAHAN Osmanlı Pazarı için İmâl Edilmiş “J. Balsac & Cie - A. Constantinople” Damgalı, Kozalak Formunda Tutamaçlı Porselen Kapaklı Sahan d=24 cm 1.700 TL

188 - GÜLABDAN 5 Adet Beykoz Gülabdan 5.500 TL 116 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


189 - BOHEM 1 Çift, Kırmızı Dore Floral Dekorlu Bohem Bardak h=2x15 cm 1.000 TL

190 - KRİSTAL Tutamacı Ayyıldız Formunda Kristal Kapaklı Şekerlik h=15 cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 117


191 - SEHPA 1 Çift, Sekizgen, Gizli Bölmeli, Sedef Kakmalı Parqueterie Bezemeli “Ya Ali” İbaresinin Yeraldığı Sehpa h=2x53 cm 4.000 TL 118 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


192 - SEHPA 1 Çift , Afyon İşi Gümüş Kakma Floral Desenlerlerle Bezeli Sehpa h=2x62 cm 11.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 119


193 - WLADIMIR PETROFF Tual Üzerine Yağlıboya, İmzalı Ayasofya Enterior Tablo 30x46 cm 3000 TL

194 - WLADIMIR PETROFF Tual Üzerine Yağlıboya, İmzalı Ayasofya Enterior Tablo 29x45 cm 3000 TL 120 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


195 - PEREY JOHNSON İbrahim Safi’nin Talebesi Olan İngiliz Asıllı Percy Johnson (1895-1975) Uzun Yıllar Türkiye’de Yaşamıştır ve Duralit Üzerine Yağlıboya 1948 Tarihli Bu Eseri İbrahim Safi Atölyesinden Sarayburnu Manzarasıdır 35x50 cm 5.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 121


196 - ALİ RIZA BEYAZIT Tual Üzerine Yağlıboya Meyvalı Natürmort 36x45 cm 6.000 TL

122 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


197 - NAMIK İSMAİL Mukavva Üzeri Yağlıboya Osmanlıca İmzalı ve “Hayal Meyal Mediha (Eşi)” İbareli Tablo 22x31 cm 9.000 TL

198 - NICOLAS IONESCU Kağıt Üzerine Karışık Teknik Nü 45x63 cm 1.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 123


124 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


199 - AVİZE TAKIMI Fransız, Bronz Dore, Keçi Başları, Kuşlar, Medusa Kafaları, Asma Yapraklar ve Kozalar ile Bezeli “Lebrun-Tardieu” Marka Damgalı, Döküm Sanatının Şahikası Avize ve 2 Adet Aplik 103 cm+(2x64) cm 9.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 125


200 - MÜHÜR 72 Adet Yüzük Formunda Osmanlı Mühür 9.500 TL

126 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


201 - KÜTAHYA ASKI TOPU 6 Adet Haç, Serafin (Tanrının Tahtını Korumakla Yükümlü 6 Kanatlı Meleklerin En Büyüğü) ve Floral Dekorlu Ermeni Kiliselerinde Kullanılmak Üzere Yapılmış Kütahya Askı Topu 12.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 127


128 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 204 - BOHEM Gümüş Ağızlı Mavi-Beyaz Bohem Kesme Camdan “Shot” h=2x10,5 cm 600 TL

203 - TUZLUK 1 Çift Köpek Formunda Metal Argente Tuzluk ve Biberlik h=2x10 cm 900 TL

2.800 TL

I=25 cm

202 - BİBLO 1 Çift Gümüş ve Gümüş Dore Tavuskuşu


205 - EKMEK SEPETİ İngiliz İmalatı, Damgalı Gümüş Ekmek Sepeti (760 gr) 2.000 TL

206 - ISTAKA 1 Çift Bacarat Bardaklı Sultan II Mahmut Tuğralı ve “Sah” Damgalı Gümüş Istaka 1.800 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 129


207 - ART DECO “Kernalan” İmzalı Bronz Art Deco Kadın Heykeli h=40 cm 1.800 TL 130 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


208 - HEYKEL “Hegenbarth” İmzalı Silindir Formunda Bir Pedestal Üzerinde Yükselen Terracotta Kadın Heykeli h=102 cm 5.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 131


132 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


209 - HACI NURİ KORMAN (BEŞİKTAŞLI) İğneli Kalıplar. Fatiha Suresinin Bütünü, Âl-i İmran Suresinin 159. Ayeti ve Necm Suresinin 39. Ayeti dahil 6 Adet Kalıp 45.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 133


210 - KAŞIKLIK 1 Çift, Osmanlı Gümüş Tuğralı ve Sah Damgalı, Floral Dekorlu Kaşıklık h=2x14,5 cm

211 - ZEMZEMLİK Gümüş, 6 Bardak ve Minik Sürahili Zemzemlik 1.150 TL

1.600 TL

212 - ZEMZEMLİK 6 Adet Zemzem Bardağı ve Tepsi

213 - ZARF 1 Çift, Osmanlı Orijinal Kutusunda Fincan ve Zarf

400 TL

300 TL

134 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


214 - FİNCAN 6 Adet “D & C” Markalı 1878 Tarihli Limoges Porselen, Kahve Fincanı 950 TL

216 - FİNCAN 1 Çift, Kraliyet Tacı ve İnisiyalli Porselen Kahve Fincanı 215 - TABAK Mavi-Beyaz Porselen, Ay ve Minarelerle Bezeli Tabak

950 TL

d= 22,5 cm 600 TL

217 - BARDAK 4 Adet Gofre Yaldız Floral Dekorlu Şarap Bardağı 600 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 135


218 - HALI Adana Yörük (İnce Dokuma) El Dokuması Yün Taban Halısı 132x235 cm 3.250 TL 136 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


219 - HALI Keles - Yörük (Yatak) El Dokuması Yün Seccade 120x141 cm 4.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 137


220 - FEYYAZ İNANÇ Tual Üzerine Yağlıboya Tablo - “Figürlü Kompozisyon” 140x140 cm 5.000 TL

138 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


221 - FEYYAZ İNANÇ Tual Üzerine Yağlıboya Tablo - “Figürlü Kompozisyon” 140x140 cm 5.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 139


222 - BİLEZİK Örme, Beyaz Altın, 110 gr. 18 Ayar Bilezik 8.500 TL

223 - BİLEZİK Pırlanta Taşlı ve Mine Süslemeli 18 Ayar Altın Bilezik 2.800 TL 140 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


224 - BİLEZİK “Biedermeier” Stili 15.1 gr. 18 Ayar Altın Bilezik 1.700 TL

225 - BİLEZİK 3 Renk Altın Altıgen Modüllerden Oluşmuş 106.3 gr. 18 Ayar Bilezik 9.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 141


226 - ŞAMDAN 1 Çift Amerikan İmalatı, Metal Argente, 4 Kollu, Floral Motiflerle Bezeli Şamdan h=2x47 cm 3.000 TL 142 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


227 - ŞAMDAN 1 Çift Fransız İmalatı, Üç Ayaklı bir Pedestal Üzerinde Yükselen 3 Kollu, Meyve, Yaprak, Dallar ve Girladlarla Dekorlu Çok İnce İşçilikli Şamdan h=43 cm 7.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 143


228 - VİTRİN Fransız 3 Tarafı Vernis Martin Panelli, Cabriole Ayaklı, Bronz Aplikeli Üst Tablası Mermer Vitrin h=140 cm 5.500 TL 144 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


229 - KONSOL Fransız, 3 Tarafı Vernis Martin Panelli, Bronz Aplikeli Fransız Konsol h=78 cm 3.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 145


230 - LAMBALIK 1 Çift, İtalyan İmalatı, Capo DiMonte Seramik Lambalık h=2x22 cm 700 TL

231 - LAMBALIK 1 Çift, Fransız İmalatı, Özgün Varaklı, Girland ve Bitkisel Motiflerle Dekore Lambalık h=2x22 cm 3.500 TL 146 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


232 - LAMBA Tiffany Stili, Bronz Ayaklı Vitray ve Gofre Abajurlu Masaüstü Lamba h=69 cm 1.800 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 147


233 - OYUN MASASI Tavla, Satranç ve Oyun Masası Olarak Kullanılabilinen Katlanır Arabesk Oyun Masası h=70 cm 2.500 TL 148 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


234 - PARAVAN Çin, Tik Ağacından Oyma 4 Kanatlı Paravan 160x191 cm 4.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 149


235 - NIKOLAS NIKANOROVICH DUBOVSKOY Tuval Üzerine Yağlıboya Figürlü Sokak Manzarası 39x49 cm 9.000 TL

NIKOLAS NIKANOROVICH DUBOVSKOY 1859 Petersburg’da doğan ressam “Imperial Academy of Arts”tan mezun olduktan sonra manzara ressamı olarak ünlendi. 1886’da “Peredvizhniki” (Gezginler) grubunun üyesi, 1900 yılında ise San’at Akedemisi üyesi oldu. 1918’de vefat etti. 150 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


236 - RICHARD KARL KARLOVICH ZOMMER Duralit Üzerine Yağlıboya - Pazaryeri 48x52 cm 12.500 TL

Provenance: Auktionhaus Rieber / Stuttgart - Aralık 2007. Lot: 941

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 151


237 - SEZAİ BARUTÇU Tual Üzerine Yağlıboya - Peyzaj_1934 Tarihli 45x58 cm 3.500 TL

152 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


238 - Naci KALMUKOĞLU Kontraplak Üzerine Yağlıboya, İmzalı Tablo 32x39,5 cm 5.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 153


239 - FERMAN Sultan II Abdülhamit 6 Satır Baskı Tuğralı Ferman 55x80 cm 900 TL

240 - FERMAN Sultan II Mahmut 8 Satır El Çekme Tuğralı Ferman 50x72 cm

154 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


KABOTAJ - ARMATÖRLÜK

241 - BERAT Sultan II Abdülhamit “5 Tonilatoluk Nektra” İsimli Geminin Yarı Yarıya Hissedarı İken Sotmiri ile Semadirekli Mari Hatunun Mabrus İskelesinde İnşa Etmiş Oldukları Gemiyi Yine Semadirekli İstoroli Oğlu Haralambos ile Karısı Mari Goptin’e Sattıklarını ve Bu Satışın Onaylanarak Osmanlı Bandırası Taşıyabileceğine Dair Verilen Berattır. “Hicri 28 Rebiülahir 1325” 28x82 cm 6.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 155


Fünun ve zirâatte sahip tevan

Vukûf-i hünerle raviyyet nişân

Vekîl-i liyâkatveri Mardinin

Zekâ vü fazîlette fahr-i cihân

Rıza Bey ki elhak olur gençliğe

Meâli-nümâ vü mehasin feşân

Mükemmel, mübeccel iken fıtratı

Übüvvette verdi ona müsteân

Açıldı Nihal-i hayâtında gül

Gönül doğdu oldu gönül şadumân

İlahi o nevzâdî kıl dâimâ

Dîl-i vâlideyne meserret resân

Kudümünde tebrîk-ü tevrîh içün

Olunca kalem şevk ile tercemân

Letâfette düştü şu târîh-i ferd

Hatice Gönül’dür sana âşiyân

Reisü’l Hattatin Hacı Kamil Akdik

156 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

1344

Yevmi tevellüdü 9 Mar t 1926 Salı Günü Saat 12’ye Çeyrek Kala Siyret’in yadigârıdır Gönül’e Hüseyin Siret


242 - KÂMİL AKDİK Celi Nesih Hat ile Yazılmış Şaîr ve Devlet Adamı Hüseyin Siret (Özsever) tarafından kaleme alınmış ve 9 mart 1926 günü doğan Gönül’ün doğumuna Ebcet Hesabı ile Tarih düşürdüğü “İlâhi o nevzâdı kıl daimâ - Dil-i valideyne meserret resân” beytini de içeren Reisü’l Hattatin Hacı Kamil Akdik tarafından yazıya dökülmüş ve hiç yayınlamamış şiiri. 43x47 cm 18.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 157


243 - SECCADE Mor Kadife Üzeri Altın Rengi Tel ile Dival İşçilikli Yaprak ve Çiçek Motifleri ile Bezeli Zenne Seccade 88x146 cm 650 TL 158 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


244 - BOHÇA Bordo Kadife Üzerine Altın Rengi Tel ile Dival İşçilikli Yaprak ve Çiçek Motifleri ile Bezeli Bohça 93x93 cm 500 TL

244 - YASTIK Mor Kadife Üzerine Altın Rengi Tel ile Dival İşçilikli Yaprak ve Çiçek Motifleri ile Bezeli Yastık 44x108 cm 200 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 159


246 - YASTIK Altın Rengi Tel ile İşli “Dolmabahçe” İbareli Yastık

247 - HAVLU Altın Rengi İbrişim ile İşli Osmanlı Havlu

750 TL

500 TL

248 - NALIN 1 Çift, Osmanlı Repousse Gümüş Aplikeli Nalın 450 TL

249 - ÇANTA “Sah” Damgalı, Gümüş, Bozuk Para Çantası (Porte Monnaie) 250 TL

160 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


250 - TOMBAK Mercan ve Filgran Bezemeli, Osmanlı Tombak Kadın Kemer Tokası I=21,5 cm 4.000 TL

251 - ÇANTA Osmanlı Altın Sırma ila Dival İşçilikli Kadın Çantası I=14 cm h=17 cm 600 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 161


252 - HEYKEL İspanyol, İmzalı, Bronz, Döküm Kalitesi Mükemmel, Mermer Pedestal Üzerinde Matador ve Boğa Heykeli I=27 cm h=24 cm 2.500 TL

253 - HEYKEL İmzalı, Bronz, Çerkez Güzeli ve Çerkez Süvari Heykeli I=36 cm h=40 cm 2.000 TL 162 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


254 - NÜ “Barlier” İmzalı Mermer Pedestal Üzerinde Art Deco Bronz, Kuşlarla Oynayan Uzanmış Nü Kadın I=60 cm h=31 cm 4.600 TL

255 - BALERİN “Casasola” İmzalı Bronz Balerin Heykel h=44 cm 850 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 163


256 - MAİDE AREL Karton Üzerine Yağlıboya - İskendurunsilosu 1956 40x50 cm 2.500 TL

257 - MAİDE AREL Karton Üzerine Yağlıboya - Erzincan 1941 18x26 cm 1.500 TL 164 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


258 - SADIK GÜRTUNA Tual Üzerine Yağlıboya - Ankara Kalesi 32,5x46 cm 4.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 165


259 - SABİHA RÜŞDÜ BOZACI Tual Üzerine Yağlıboya - Natürmort 54x66 cm 6.500 TL 166 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


260 - KAYMAKAM REMZİ Tual Üzerine Yağlıboya, Eski Türkçe İmzalı Peyzaj 60x81 cm 12.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 167


261 - REMZİ Tual Üzerine Yağlıboya - İstanbul Evleri 49x69 cm 750 TL

262 - İMZASI OKUNAMADI Tual Üzerine Yağlıboya - Salacaktan, Kız Kulesi 39x51 cm 800 TL 168 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


263 - SALİM ÖZÜDOĞRU Tual Üzerine Yağlıboya - Boğaziçi 53x70 cm 2.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 169


170 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 38.000 TL

264 - KOLTUK TAKIMI 19 yy. Fransız, Barok Oyma, Orijinal Mazgala Altın Varaklı 3 Kişilik Kanepe ve İki Adet Koltuktan Oluşan Takım


265 - AYNA 19 yy. Fransız, Orijinal Varaklı, Melekler ve Stilize Yaprak ve Çiçeklerle Süslenmiş Boy Aynası 72x210 cm 13.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 171


266 - TABAKA Gümüş, “Van” ve Ermeni Usta Damgalı, Savatlı Gümüş “Yadigar” İbareli Meşrutiyet Hatırası Olarak İmal Edilmiş Tütün Tabakası

267 - TABAKA “G.A.S” İmâlat Damgalı, 900 Ayar Gümüş 134 gr Ajur İşçilikli ve Mineli Zenne Sigara Tabakası

1.400 TL

325 TL

268 - NARGİLE Çin, Afyon Nargilesi I=38 cm

269 - KEPÇE Demir Kakma Pirinç, Bagetlerle Bezeli Tekke İşi Kepçe

800 TL

1.250 TL

172 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

270 - MALAHİT 3 Adet Malahit Hayvan Figürü 400 TL


271 - YEŞİM TAŞI Jade (Yeşimtaşı) Monoblok Çaydanlık 1.000 TL

272 - ÇAMÇAK Gümüş, Stilize Cami ve Floral Dekorlu, Tutamacı Kuşlu Çamçak 2.250 TL

273 - CHRISTOFLE Ajur İşçilikli “Christofle” Damgalı, Mum Söndürmeye Yarayan Konik Aparatlı Mumluk 600 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 173


174 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

7.000 TL

I=124 cm - h=50 cm

274 - Heykel 19 yy. Tütüncü Dükkânı Vitrinini Süslemek Amacıyla Yapılmış Ahşap, Eloyması, Kök Boyası ile Boyanmış, Uzanarak Nargile İçen Osmanlı Tip


275 - KAVUKLUK Osmanlı, 19.yy, Ahşap, Köy Boyaları ile Bitkisel Motifler İşlenmiş, Oyma Çiçeklerle Bezeli Kavukluk h=82.5 cm

276 - İSTİDANAME 15 Satır Gezi Divani Hat ile Yazılmış Bozok Sancağında Görevli Ömer Efendi’nin Görev Belgesi 1231 36x50 cm

4.000 TL

600 TL

277 - HAT Ahşap Üzerine Kök Boyaları ile Yazılmış Tekke İşi Levha 20x52 cm 1.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 175


176 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


278 - FERDİNAND BARBEDİENNE Meşhur Fransız Heykeltraş Eugene - Antoine Aizezin’in (1821-1902) Tasarladığı Eseri ve Dünyaca Tanınan Heykel Döküm Ustası Ferdinand Babedienne Tarafından Dökülmüş Özgün Bronz ve Bronz Dore, Oturan ve Elinde Kandil Tutan Safo (Sapho) Heykeli h=85 cm 55.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 177


279 - HALI Sivas El Dokuması Yün Taban Halısı 169x217 cm 2.000 TL 178 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


280 - HALI Gördes İpek El Dokuması Halı 130x196 cm 3.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 179


281 - SULTAN ABDÜLMECİT TUĞRASI 19 yy, Çivit Mavisi Zemin Üzerine, Üstübeç Mürekkebi ile Kaleme Alınmış Olan Tuğrada “Han Abdülmecid Bin Mahmud El Muzaffer Daima” Yazılıdır. San’at Değeri Çok Yüksek Rokoka Sarmallar ve Çiçeklerle Tezyin Edilmiştir 44x54 cm 14.000 TL

180 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


282 - MEHMET KASIM (TEBRİZİ) Mevlevi Hattatlardan Talik Hat Ustası “Mehmet Kasım” Ketebeli 1284 Tarihli Zerendûd Beyit: Bize Dünya ve Ukbai Muhakkak, Ebulkasım Kapısından Verir Hak 50x69 cm 18.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 181


283 - GÜRKAN PEHLİVAN Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “Gürkan Pehlivan” Ketebeli, 1429 Tarihli, “Tevekkeltü Alallah” 83x99 cm 12.000 TL 182 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


284 - AHMET ARPACI Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli ve “Ahmet Arpacı” Ketebeli Hilye-İ Şerife 117x181 cm (138x202 cm Çerçevesi) 16.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 183


285 - ALİ TOY Celi Talik Hat ile Siyah Zemin Üzerine Yazılmış Zerendüd 1419 Tarihli “Rabbena Atina” duası “Bismillahirrahmanirrahim Rabbena Atina Fid’dünyâ Haseneten ve Kına Azâbennâr” (Şevkatle merhamet eden Allah’ım! Bize Dünyada İyilik ve Güzellik, Ahirette de İyilik Güzellik Ver. Bizi Ateş Azabından Koru) 54x85 cm 11.500 TL

184 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


286 - İŞLEME 18 yy. Stilize Palmiye ve Floral Dekorlu, İbrisim ve Sim ile Yapılmış Oryantal İşleme 175x180 cm 3.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 185


287 - HATIRA MENDİL “Sivas Vilayeti Haritası” 44x44 cm 450 TL

289 - KALEMDAN Demir Üzerine Floral Kakma Altın Dekorlu Kalemdan l=21 cm 1.800 TL 186 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

288 - SAAT “Pirate Cigarettes” İbareli Çalışır Vaziyette Osmanlı bir Levent Resmedilmiş Porselen Saat h=21 cm 600 TL

290 - TEZHİP Mihriban Sözer Keredin İmzalı 1949 Tarihli, Sultan Abdülmecit’in Torunu Münire Sultan Fotografı Çevresine Yapılmış Tezhip 400 TL


291 - ÇERÇEVE Masif Ahşap, El Oyması, Laleler, Aslan Başları ve Çiçeklerle Bezeli İki Sütun Arasında Portre Sergilemek Amacı ile Yapılmış Çerçeve 59x78 cm 4.200 TL

293 - KARAF KESME CAM (825 Sterling) Ayar Damgalı, Gümüş Ağızlı Karaf h=22,5 cm 250 TL

292 - ÇATAL BIÇAK TAKIMI Sedef Saplı, Floral Kalem İşçilikli “H.C & Co” (Hammond. Creake & Co 1886-1935) Damgalı İngiliz İmâlatı, 12 Kişilik Balık Çatal ve Bıçak Takımı 2.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 187


294 - PİKAP Dore Bronz Aplikeli, Marqueterie İşçilikli, Ayakları Tekerlekli “Usa-Staint Louis” Bronz Etiketli Plak Dolabı ve Pikap h=111 cm 4.500 TL 188 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


295 - SEKRETER 3 Çeşit Ahşap Kullanılarak Yapılmış Marqueterie Bezemeli, Bronz Aplikeli, 4 Çekmeceli Mükemmel Fransız Sekreter h=126 cm 4.250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 189


296 - YALÇIN GÖKÇEBAĞ Tual Üzerine Yağlıboya - Tarladan Dönen Köylü 50x60 cm 8.000 TL

190 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


297 - NECDET KALAY Duralit Üzerine Yağlıboya, 1979 Tarihli Natürmort 69x69 cm 6.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 191


298 - RASİM BERK Tual Üzerine Yağlıboya Soyut Kompozisyon 100x100 cm 2.000 TL

192 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


299 - TANJU DEMİRCİ Tual Üzerine Yağlıboya “Kompozisyon_1993” 100x100 cm 2.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 193


300 - OKTAY RİFAT Tual Üzerine Yağlıboya - Soyut Kompozisyon - 1961 45,5x55,5 cm 3.500 TL

301 - OĞUZ TOLGA Tual Üzerine Yağlıboya - İstanbul 2011 29,5x100 cm 600 TL 194 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


302 - ALAEDDİN Tual Üzerine Yağlıboya, Eski Türkçe İmzalı ve 1329 (1911) Tarihli “Yavuz” Zırhlısı 55x65 cm 5.000 TL

303 - İMZASIZ Duralit Üzerine Yağlıboya Yelkenli ve Kayalıklar 36x46 cm 5.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 195


304 - TATLI TAKIMI Gümüş, Telkâri İşçilikli, Kısmen Dore 2 Adet Kaşıklık ve Tatlılıktan Oluşan Takım (1178 gr) 5000 TL

305 - ISTAKA 6 Adet, Gümüş Telkâri İşçilikli Istaka (720 gr) 1.500 TL 196 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


306 - CASSOLETTE 1 Çift Sürahi Formunda Kabartma Floral Dekorlu Bronz Dore Cassolette (Kazulet) h=2x36 cm 5.000 TL

307 - EDERGNE 7 Kollu, Opalin, Çeşitli Meyve, Çerez veya Çiçek Koymaya Yarayan Edergne (Karanfillik) h=57 cm 2.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 197


308 - BOZALIK 19 yy. Osmanlı Pazarı İçin Üretilmiş, Fransız İmalatı, Çift Kulplu ve Kapaklı, Floral Desenlerle Bezeli Bozalık h=43 cm 2.000 TL 198 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


309 - DUVAR TABAĞI Japon, İmzalı, Porselen Tabak d=37 cm 1.750 TL

310 - DUVAR TABAĞI Japon, Porselen Duvar Tabağı

311 - KASE Japon Kase

d=26 cm

d=24 cm

600 TL

250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 199


312 - ÇANAKKALE 2 Adet Çanakkale Daldırma 2.000 TL

200 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 201


202 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

Denizler Muzayede ;Evi  

Muzayede Evi Katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you