Farmaciola de muntanya 1

Page 1

FARMACIOLA DE MUNTANYA: Cada muntanyenc ha de dissenyar la seva farmaciola segons les seves necessitats i els seu organisme (consultar metge capçalera o atenció al viatger), i tenint en compte les següents consideracions:

-

Pes i volum de la farmaciola. Duració de l’activitat. Aïllament de la zona on es practiqui l’activitat. Portar només allò que se sàpiga utilitzar.

Farmaciola bàsica:  Flassada de salvament o isotèrmica: - Protegir del fred: Costat plata al costat del cos. - Protegir de la calor: Costat plata a l’exterior.  Comprimits antiinflamatoris (Ibuprofè,...). Tenir en compte al·lèrgies medicamentoses.  Analgèsics- Antitèrmics: Paracetamol, AAS,... Tenir en compte al·lèrgies medicamentoses. L’aspirina evitar donar en cas d’asma, períodes menstruals i úlceres estomacals.  Gases netes i empaquetades.  Sèrum fisiològic.  Antisèptic: Povidona iodada (Betadine). Millor en pomada per evitar vessaments accidentals.  Esparadrap de roba (reparar roba, immobilitzacions,...).  Bena elàstica no adhesives (10 cm d’amplada).  Tisores.  Per a butllofes: Compeed.  Guants.  Imperdibles.

Per completar segons l’indret i de la duració de l’activitat:  Benes elàstiques no adhesives (10 cm d’amplada).  Gases netes i empaquetades.  Steri-strip.


          

       

Mocador triangular. Esparadrap de roba. Flassada de salvament o isotèrmica. Tisores. Pinces. Sèrum fisiològic. Per a butllofes: Compeed. Per mal de coll: Lizipaina, Faringesic,.. Antisèptic: Povidona iodada (Betadine). Millor en pomada per evitar vessaments. Comprimits antiinflamatoris (Ibuprofè,...). Tenir en compte al·lèrgies medicamentoses. Analgèsics- Antitèrmics: Paracetamol, AAS,... Tenir en compte al·lèrgies medicamentoses. L’aspirina evitar donar en cas d’asma, períodes menstruals i úlceres estomacals. Antihistamínics. Glucosa oral i antidiarreics (Fortasec,...). Per als vòmits: Primperan,.. Llapis d’amoníac per picadures d’insectes. Medicació d’ús personal: al·lèrgies, migranyes, problemes estomacals,... Antibiòtic de gran espectre. Guants. Imperdibles.

* Cal conèixer les dosis màximes dels medicaments, posologia, contraindicacions,... Anotar instruccions. * No administrar medicaments en cas de al·lèrgies o úlceres d’estómac. * Cal revisar-lo cada 6-12 mesos. Els medicaments caducats, medicaments de tractaments no acabats, o bé en els que n'hagi sobrat, cal portar-los a la farmàcia, on ens assegurarem d'enviarlos a entitats adequades. * Mantenir la farmaciola en un lloc fresc i sec. Si és possible no hauria de superar els 25ºC, i estar fora de l'abast dels nens. A més cal assegurar un ràpid accés.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.