Page 1


vkids i=

ihfM+rksa ij Ñik djrh gS vkidh if=dk oSls rks eSa vkidh if=dk ¶;wpj lekpkj dk cgqr iqjkuk ikBd gwa ysfdu chp esa le; pØ dqN ,slk pyk fd vkidh if=dk i<+ ugha ik;kA gky gh esa vkidh if=dk dk bl o"kZ dk ebZ rFkk twu fo'ks"kkad i<+kA vkids lHkh vad laxzg.kh; gksrs gSaA esjh O;fDrxr rkRdkfyd leL;k ;g gS fd dkyliZ nks"k ls eqfDr ikus ds fy, dqN fo}ku ukxkfHk"ksd djokus dh jk; nsrs gSaA ysfdu bl vfHk"ksd dh fofèk rFkk vU; foèkku D;k gSa\ blds ckjs esa cgqr [kkst djus ij Hkh fdlh iqLrd esa leqfpr tkudkjh ugha fey ldh gSA vkils vk'kk gS fd vki viuh if=dk esa bl ckjs esa ,d ys[k vo'; izdkf'kr djsa rkfd dkyliZ nks"k ls ihfM+r O;fDr izHkkoh <ax ls jkgr ik ldsaA v'kksd vkpk;Z] dq#{ks=

¶;wpj lekpkj ,d lok±xiw.kZ if=dk fo'ks"kkadksa ds Øe esa vkidh if=dk dk twu fo'ks"kkad okLro esa loksZŸke gSA eqgwrZ ls tqM+h gqbZ lHkh 'kadk;sa vkids bl fo'ks"kkad ls nwj gks xbZ vkSj cM+s larks"k dk vuqHko gqvkA if=dk dk vxz ys[k eqgwrZ Kku

eq > s cgq r gh vPNk vkS j cs g n Kkuo)Zd yxkA vkoj.k i`"B] 'kh"kZd fo'ks"k migkj rFkk vU; lHkh LFkkbZ LraHk lHkh oSfelky yxsA Hkxoku Jh lR; lkb± ckck ij jfo tSu th dk ys[k Hkh cgqr ilan vk;kA vkHkk caly th dk leL;k lekèkku ges'kk dh Hkkafr cgqr gh mi;ksxh vkSj ekxZ n'kZd yxkA if=dk dh lqanjrk esa pkj pkan yx x;s gSaA bl iz;kl ds fy, iwjk laiknd e.My cèkkbZ vkSj 'kqHkdkeukvksa dk ik= gSA MkW- izeksn dqekj] mTtSu

tkuksxs rks ekuksxs ¶;wpj lekpkj dks ;g ckr ¶;wpj lekpkj ij iwjh rjg ykxw gks jgh gSA eSa rks dgrk gwa ¶;wpj lekpkj i<+s] lks fugkyA ¶;wpj lekpkj djs dekyA esjs fny esa fNih bl bPNk dks fd ,d gLrjs[kk dk fo'ks"kkad fudys vkius gLrjs[kk fo'ks"kkad ls iwjk dj fn;kA Kkuo)Zd lkexzh ds fy, cgqr&cgqr èkU;oknA eqgwrZ fo'ks"kkad esa Hkh jfo'kadj th dk tUekax fo'ys"k.k djds vkius ,d ckj fQj ls xzgksa dh egŸkk dks fl) djrs gq, jfo'kadj th ds fnO; i{k dks T;ksfr"k ds vkbus esa cgqr Li"V :i ls fn[kkus dk iz'kaluh; iz;kl fd;k gSA txnack izlkn xkSM+ dk fu;fer O;kikfjd ekfld Hkfo";Qy Hkh tehuh lPpkbZ ds cgqr djhc jgrk gS vkSj eq> tSls ikBd dks cktkj dh mBk&iBd ls cpkus esa vkSj rsth&eanh ds #[k dk iwjk&iwjk Qk;nk mBkus esa cM+k dkjxj lkfcr gqvk gSA iYyo lDlSuk] dkuiqj

lq[k&le`f) dh okgd if=dk vkidh if=dk ¶;w p j lekpkj 4

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

i<+dj ges'kk ubZ&ubZ tkudkjh feyrh gSaA eq> tSls lkekU; ikBd dks T;ksfr"k dh x.kukvksa rFkk vU; xgjh ckrksa dh tkudkjh rks ugha gS ysfdu dbZ ys[k ,sls gksrs gSa tks cM+s fnypLi gksrs gSa vkSj dbZ ubZ phtsa lh[kus dk ekSdk nsrs gSaA tSls okLrq iz'uksŸkjh ls ?kj dh vkarfjd vkSj ckgjh O;oLFkk esa fofHkUu izdkj ds ifjorZuksa dk D;k&D;k vlj ftanxh esa iM+rk gS bldh cM+h mi;ksxh tkudkjh gesa feyrh gSA eqgwrZ fo'ks"kkad esa vkHkk caly th }kjk fy[kh xbZ lR;dFkk us lkspus ds fy, etcwj dj fn;k fd gj vkneh ds thou esa dbZ ckj ,sls vupkgs eksM+ vkrs gSa ftuls O;fDr etcwj gksdj dBiqryh dh rjg dke djrk utj vkrk gSA laxzg.kh jksx ds ckjs esa Hkh vkius viuh if=dk esa tks tkudkjh nh og cM+h mi;ksxh gS vkSj bl Hk;adj xehZ vkSj vkus okys ckfj'k ds ekSle esa LokLF; j{kk mik; dk cgqr vPNk dke djsxh] ,slh vk'kk gSA èkU;okn! eukst] lgkjuiqj ikBdksa ds lq>ko vkeaf=r gSaA vki fdl fo"k; ij fo'ks"kkad i<+uk ilan djsaxs] gesa fy[ksaA &laiknd


lekpkj

T;ksfr"kh; lekpkj rFkk xfrfofèk;ka lkmFk vÝhdk ,oa nqcbZ esa varjkZ"Vªh; T;ksfr"k lEesyu ,oa jksekapd ;k=k

29 vxLr 2011 ls 12 flracj 2011 rd vf[ky Hkkjrh; T;ksfr"k laLFkk la?k] ubZ fnYyh ,oa ¶;wpj ikWbaV ds la;qDr rRokoèkku esa 29 vxLr 2011 ls 12 flracj 2011 rd lkmFk vÝhdk ,oa nqcbZ ;k=k dk vk;kstu fd;k tk jgk gSA bl nkSjku 3 flracj 2011 dks lkmFk vÝhdk dh jktèkkuh tksgkUlcxZ esa rFkk 10 flracj dks nqcbZ esa ,d fnolh; varjkZ"Vªh; T;ksfr"k lEesyu dk vk;kstu Hkh fd;k tk;sxkA ;k=k dk foLr`r fooj.k fuEufyf[kr gSA lkmFk vÝhdk ds fy, ;k=k dk;ZØe ;k=kjaHk fnu % lkseokj] 29 vxLr 2011 bafnjk xkaèkh varjkZ"Vªh; gokbZ vMMs ij 'kke 7 cts lHkh fo}ku x.k ,df=r gksaxsA igyk fnu % eaxyokj] 30 vxLr 2011 Û dsiVkmu varjkZ"Vªh; gokbZ vM~Ms ¼;k VkEcks½ ij igqapukA gksVy ds fy, izLFkku ,oa foJke nwljk fnu % cqèkokj 31 vxLr 2011 Û Vscy ekmaVsu] flXuy fgy] fDy¶Vu vkSj lh ikWbaV ls gksrs gq, ,d lqanj leqnz rVh; ;k=k Û xzhu ekdsZV LDos;j Û flVh gkWy] laln Hkou] fdys vkSj daiuh xkMZu ls gksrs gq, ,d je.khd uxj Hkze.k Û ey; DokVZj bafM;u jsL=ka esa eè;kà Hkkstu Û ØhLVuoksLp cksVksfudy xkMZUl dh lSj Û dsiVkmu vksLVªhp jsUp dh ;k=k Û jkf= Hkkstu bafM;u jsL=ka esa rhljk fnu % xq#okj] 1 flracj 2011 uk'rk] Û dsi isfuulqyk dh iwjs fnu dh lSj ds fy, izLFkku Û gkmV cs ls lhy Vkiw rd dh ukSdk ;k=k ¼ekSle Bhd jgus ij½A fQ'k gqd xSyh jsL=ka esa fganqLrkuh Hkkstu Û lkbeu Vkmu Û cksYMj chp ij iSUxqbu dkWyksuh Û dsi ikWbaV uspj fjtoZ Û fn dsi vkWQ xqM gksi Û dsi ikWbaV esa jTtw jsy ;k=k] nksigj ds ckn gksVy okilhA jkf= Hkkstu] bafM;u jsL=ka esaA pkSFkk fnu % 'kqØokj] 2 flracj 2011 Û tksgkUlcxZ gsrq gokbZ vM~Ms ds fy, izLFkku Û tksgkUlcxZ igqapdj gksVy esa Bgjuk Û uxj Hkze.k Û nksigj dk Hkkstu Û xkbM ds lkFk Hkze.k gsrq xksYM jhQ flVh ds fy, izLFkku 12

ikapok fnu % 'kfuokj 3 flracj 2011 Û uk'rk Û tksgkUlcxZ esa ,dfnolh; T;ksfr"kh; lEesyu Û jkf= esa gksVy esa foJke NBk fnu % jfookj] 4 flracj 2011 Û uk'rk Û mŸkj&if'peh izkar esa lu flVh fjtksVZ igqapus ds fy, 3 ?kaVs dh lM+d ;k=k Û nksigj dk Hkkstu Û ;k=k tkjh Û jkf= Hkkstu bafM;u jsL=ka esa Û gksVy esa Bgjuk lkroka fnu & lkseokj] 5 flracj 2011 Û uk'rk Û eiqekyUxk izkar fLFkr Øwtj ds fy, izLFkku Û nksigj dk Hkkstu jkLrs esa] nksigj ds ckn gksVy okilh foJke dk le; Û jkf= Hkkstu] gksVy esa vkBoka fnu & eaxyokj] 6 flarcj 2011 Û lqcg txkus ds fy, dkWy] mlds ckn uk'rs ds fMCcs fjlsI'ku ls izkIr djsaA Û Øwtj us'kuy ikdZ ds fy, okrkuqdwfyr dksp esa iwjs fnu dh ;k=kA Û iwjs fnu ds lQkjh [ksy o lQkjh ;k=k ds fy, Øwtj us'kuy ikdZ igqapukA ukSoka fnu & cqèkokj] 7 flracj 2011 Û uk'rk Û xkM+h }kjk lM+d ekxZ ls tksgkUlcxZ okilh rFkk tksgkUlcxZ gokbZ vM~Ms ls nqcbZ ds fy, gokbZ ;k=k nqcbZ ds fy, ;k=k dk;ZØe nloka fnu % xq#okj] 8 flracj 2011 Û lqcg nqcbZ esa igqapdj bfexzs'ku Dyh;j djkdj gksVy esa Bgjuk] uk'rs ds ckn foJke dk le; ;k ehuk cktkj esa [kjhnkjh ;k gksVy ds 'kkWfiax ekWy esa Lo;a ?kweuk Û 'kke 4 cts èkkso Øwt ds fy, izLFkku] jkf= Hkkstu- gksVy okilh o jkf= foJke

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


lekpkj X;kjgoka fnu % 'kqØokj 9 flracj 2011 Û uk'rk nksigj ds ckn nqcbZ uxj Hkze.k ds fy, izLFkku Û yksdy ekdsZV Lo;a ?kweuk Û nksigj 1 cts gksVy ds lehi 4x4 ds ysaM Øwtj }kjk MstVZ lQkjh ds fy, izLFkku Û gksVy okilh] jkf= esa gksVy esa foJke ckjgoka fnu % 'kfuokj] 10 flracj 2011 Û uk'rk Û iwjs fnu T;ksfr"kh; lEesyu nqcbZ esa Û jkf= esa gksVy esa foJke rsjgoka fnu & jfookj] 11 flracj 2011 Û uk'rk] [kkyh le; ;k nqcbZ 'kkfiax eky Lo;a ?kweuk nqcbZ varjkZ"Vªh; gokbZ vM~Ms ds fy, izLFkku Û jkf= 11 cts bafM;k ds fy, gokbZ ;k=k pkSngoka fnu& lkseokj] 12 flracj 2011 bafnjk xkaèkh gokbZ vM~Ms ij lqcg mrjukA ;k=k dh lekfIr tks yksx lkmFk vÝhdk u tkdj dsoy nqcbZ tkuk pkgrs gSa mudks fnYyh ds varjkZ"Vªh; gokbZ vM~Ms ij 7 flracj 2011 dks 'kke 6 cts igqapuk gksxkA nqcbZ ;k=k ds fy, 35000@& #- dh jkf'k ns; gksxhA nqcbZ dk ;k=k dk;ZØe mij fn;s x;s fooj.k ds vuqlkj gksxkA lHkh ikBd x.k bl ;k=k ds fy, vkeaf=r gSAa vr% viuk iathdj.k 'kh?kz djk,aA

visf{kr vkSipkfjdrk,a uksV % Ñi;k è;ku j[kssa fd vkidk ikliksVZ ;k=k dh rkjh[k ls vkxs 6 eghus rd ds fy, vFkkZr vizSy 2012 rd ds fy, oSèk gksA Û iwjh ;k=k dk O;; 1] 55]000 #- gSA Ñi;k viuh lhV cqd djkus ds fy, 50]000 #i, ,Mokal HkstsaA jkf'k dk Hkqxrku fMekaM Mªk¶V ;k lh ch ,l pSd }kjk fd;k tk;s tks 'We Sell Memories' ds uke esa ns; gks ;k ¶;wpj ikbaV dks udn Hkqxrku fd;k tk,A Û Ñi;k ;g uksV djsa fd pwfda dsoy 60 lhVsa gSa blfy, lhVksa dh cqfdax ^igys vkvks igys ikvks* ds vkèkkj ij dh tk jgh gSA Û ;k=k esa lEefyr gksus ds fy, bPNqd O;fDr 7 ikliksVZ lkbt QksVksxzkQ ,oa Mªk¶V ds lkFk viuk ewy ikliksVZ ¼QksVks ds isij dh DokfyVh vPNh lseh eSV fQuh'k ,oa lQsn i`"B Hkwfe ij gks½ gekjs vkWfQl ds bl irs ij HkstsaA

iathdj.k ,oa foLr`r tkudkjh ds fy, laidZ djsa % jktho esgrk@fouhrk [kj;ky ¶;wpj ikWbaV izkbosV fyfeVsM& Mh&68] gkSt [kkl] u;h fnYyh&110016] Qksu % 011&40541021] 40541020

nqcbZ leqnz rVh; n`';

13

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


lekpkj

45oka T;ksfr"k lEesyu fnukad % 23&24 tqykbZ 2011 LFkku % èkeZ'kkyk] fgekpy izns'k vf[ky Hkkjrh; ljLorh T;ksfr"k eap nks fnolh; T;ksfr"k lEesyu dk vk;kstu djus tk jgk gSA bl lEesyu esa ns'k&fons'k ls fo}ku T;ksfr"khx.k Hkkx ys jgs gSaA vki lHkh fo}Ttu bl lEesyu esa lknj vkeaf=r gSaA bl lEesyu esa vk;kstd dh rjQ ls [kkus&ihus rFkk Bgjus dh O;oLFkk dh tk;sxhA bl lEesyu esa Hkkx ysus ds fy, izfrHkkfxrk 'kqYd ds :i esa ek= 1100 #i;s ns; gksaxsA lEesyu esa vkus dh lwpuk vk;kstd dks nsaA lEesyu esa Hkkx ysus ds fy, 22 rkjh[k dks igqap tk,aA vfèkd tkudkjh ds fy, laidZ djsa % vf[ky Hkkjrh; ljLorh T;ksfr"k eap jktho 'kekZ eks- % 09814062693] v{k; 'kekZ eks- % 09814330676 foiu 'kekZ eks- % 9816484986

vf[ky Hkkjrh; T;ksfr"k egklEesyu fnukad % 03&04 tqykbZ 2011 LFkku % lHkkxkj izs{kkx`g] ubZ fnYyh f=uso Jh eka nqxkZ 'kfDr ,LVªksykWth 'kksèk laLFkku ,oa vuqlaèkku eap] gfj;k.kk ds rRokèkku esa nks fnolh; T;ksfr"k egklEesyu dk vk;kstu fd;k tk jgk gS ftlesa laLFkk ds lHkh vkthou ,oa lkekU; lnL;ksa dks lEekfur fd;k tk;sxkA laLFkk ds lHkh lnL; vius ck;ksMkVk ds lkFk nks ikliksVZ lkbt QksVks ,oa vuqHko izek.ki= rFkk 5 #i;s dk fyQkQk Hkh Hkstsa vkSj viuk uke lqjf{kr djk ysaA bl volj ij fu%'kqYd T;ksfr"k ijke'kZ f'kfoj dk vk;kstu Hkh gksxkA lEesyu esa leLr Hkkjr ds T;ksfr"kh ,oa gLr js[kk fo'ks"kK ,oa okLrq 'kkL=h rFkk ra=&ea=&ra= fo'ks"kK lknj vkeaf=r gSaA vfèkd tkudkjh ds fy, laidZ djsa& ia- vkj-ih- 'kkL=h vkpk;Z ¼xq# th½&eks- 09911374137 vfuy okRlY; ¼lkxj] e-iz-½& eks- 0942576288 MkW- èkuat; ns ikjFkh ukxiqj & eks- 09922411076 16

Hkqous'oj esa pkSFkk JhtxUukFk ,f'k;k T;ksfr"k lEesyu fnukad % 18&20 uoacj 2011 LFkku % jfoanz e.Mi] Hkqous'oj] mM+hlk Hkqous'oj esa 18&20 uoacj 2011 dks pkSFks ,f'k;kbZ T;ksfr"k lEesyu dk vk;kstu fd;k tk jgk gS bl lEesyu esa ns'k fons'k ds tkus&ekus fo}ku~ T;ksfr"kh ièkkj jgs gSaA vki lHkh lknj vkeaf=r gSaA vfèkd tkudkjh ds fy, laidZ djsa& ia- Jhèkj vkpk;Z] vè;{k] Hk`xq T;ksfr"k] IykWV ua- 128] jksM ua- 8] Hkqous'oj] mM+hlk] Qksu ua- 0674&2395514] eks % 9437231397 email : bhrugojoytish@yahoo.com

varjkZ"Vªh; T;ksfr"k egk lEesyu fnukad % 25&26 fnlacj 2011 LFkku % vgenkckn vf[ky Hkkjrh; T;ksfr"k laLFkk la?k] fnYyh ds rRokoèkku esa ,dsMeh vkWQ oSfnd ,LVªksykWth] vgenkckn }kjk 25&26 fnlacj dks vgenkckn esa ,d varjkZ"Vªh; T;ksfr"k egklEesyu dk vk;kstu fd;k tk jgk gSA bl lEesyu esa ns'k rFkk fons'k ds vusd tkus ekus 1000 ls vfèkd fo}ku T;ksfr"kh ièkkj jgs gSaA vki lHkh lknj vkaef=r gSaA lEesyu esa Hkkx ysus ds fy, dksbZ izfrfufèk 'kqYd ugha fy;k tk;sxkA vgenkckn ds ckgj ls vkus okys izfrfufèk;ksa ds fy, Hkkstu vkfn dh O;oLFkk fu%'kqYd gksxhA bl volj ij ,d Lekfjdk izdkf'kr dh tk;sxhA mlesa vius ys[kksa ds izdk'ku ds fy, fo}ku izfrHkkfx;ksa ls fuosnu gS fd os vius ys[k i;kZIr le; iwoZ Hkstus dh Ñik djsa rkfd loZJs"B 'kksèkiw.kZ ys[kksa dk p;u fd;k tk ldsA loZJs"B 'kksèk ys[k Hkstus okys izfrHkkfx;ksa dks gh lEesyu esa cksyus dk volj izkIr gksxkA vfèkd tkudkjh ds fy, laidZ djsa& ia- ,l- vkj- Lokeh & eks- 9824256624 Jh enuyky oh- HkV~V] eks- 9426001306 1@3 VSxksj ikdZ] fu;j usg# uxj pkj jkLrk] vgenkckn&380015

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


lekpkj

ofj"B jeyK pand z kar 'ksokys T;ksfr"k Hkw"k.k iqjLdkj ls lEekfur iq.ks dh lHkh T;ksfr"k laLFkkvksa dh vksj ls 17 vizSy 2011 dks jey T;ksfr"k ds ofj"B fo'ks"kK ,oa xzgkafdr ekfld ds laiknd Jh panzdkar 'ksokys dks T;ksfr"k Hkw"k.k dh mikfèk ls lEekfur fd;k x;kA ;g lEeku fØdsV oYMZdi 2011 ds ckjs esa 23 Qjojh dks gh muds }kjk dj nh x;h ,dne lgh o lVhd Hkfo";ok.kh ds fy, fn;k tk;sxkA 1999] 2003 rFkk 2007 ds oYMZdi ds le; Hkh mUgksaus ,dne lgh Hkfo";ok.kh dh Fkh ftls fizaV ehfM;k us dkQh igys gh izdkf'kr dj fn;k FkkA

ds euh"kh vkSj Hkkjr ds fofHkUu jkT;ksa ds T;kfrfoZnksa ,oa okLrqfonksa vkfn us Hkkx fy;kA lEesyu esa mifLFkr fo}kuksa us vusd egRo iw.kZ fo"k;ksa ij vius&vius fopkj O;Dr fd;sA lHkh izfrHkkfx;ksa rFkk ofj"B ,oa fof'k"V fo}kuksa dk lEeku fd;k x;kA bl volj ij MkW- ds laFkkue }kjk fyf[kr iqLrd dk foekspu Hkh fd;k x;kA

okLrq'kkL= ij fo'ks"k ppkZ laiUu

iq . ks dh T;ks f rZ f on egklHkk }kjk vk;ks f tr bl lekjksg esa vkpk;Z tokgj ewFkk dh vè;{krk esa panzdkar 'ksokys th dks ¶;wpj lekpkj dh izcaèk laiknd Jherh vkHkk caly }kjk lEekfur fd;k x;kA

cSrwy esa vf[ky Hkkjrh; T;ksfr"k lEesyu laiUu oSry w esa 4&5 twu 2011 dks Jh #De.kh ckykth eafnj VªLV] cSrwy }kjk vf[ky Hkkjrh; T;ksfr"k lEesyu dk vk;kstu fd;k x;kA blesa Hkkjr ds lHkh fo}ku T;ksfrf"k;ksa rFkk fo}kuksa us Hkkx fy;kA VªLV dh vksj ls lHkh fo}kuksa dk ;Fkksfpr lEeku fd;k x;kA bl lEesyu esa T;ksfr"k ds fofHkUu egRoiw.kZ fo"k;ksa ij Hkh izeq[k T;ksfrf"k;ksa us vius fo}Ÿkk iw.kZ oDrO; fn;sA

irk;k cSd a kd FkkbySM a esa 'kksèk egklEesyu laiUu 18&20 vizSy] 2011 dks irk;k cSadkd esa bafM;u ,LVªky s kWthdy fjlpZ baLVhV~;Vw ] fof'k"V T;ksfr"k vè;kRe] fo|k ihB rFkk ,f'k;u ,LVªksykWtlZ ,dkneh ds l;qaDr rRokoèkku esa 'kksèk iw.kZ lEesyu laiUu gqvkA bl lEesyu esa FkkbySaM ds egkjktkfèkjkt ds lkFk vU; pkyhl ns'kksa 17

jksVjh Dyc vkbfM;y }kjk xkft;kckn esa okLrq'kkL= ij fo'ks"k ppkZ dk vk;kstu fd;k x;k ppkZ esa eq[; vfrfFk ekuo pkoyk us lq[k 'kkafr o O;kikj esa o`f) ds fy, okLrq'kkL= d h mi;ksfxrk ds ckjs esa foLrkj ls crk;kA b l d s lkFk&lkFk gh lHkh mifLFkr yksxksa dh 'kadkvksa dk lekèkku Hkh fd;k vkSj lHkh dks lq[k&'kkafr vkSj [kq'kgkyh ds rjhdksa dh tkudkjh nhA

u{k= 2012

fnukad % 25 Qjojh ls 4 ekpZ 2012 gj lky dh Hkkafr lu~ 2012 esa Hkh u{k= izn'kZuh dk vk;kstu vkbZ- Vh- ih- vks ,oa ¶;wpj ikWbaV ds la;qDr rRokoèkku esa mi;qZDr fnukad dks gkWy ua- 18 esa fd;k tk;sxkA blh nkSjku izxfr eSnku esa varjkZ"Vªh; iqLrd esys dk vk;kstu Hkh gksxkA u{k= izn'kZuh esa LFkku vkjf{kr djkus ds fy, rFkk Hkkx ysus ds fy, lHkh O;kolkf;d laLFkku ,oa ijkfo|k ds lykgdkj vkeaf=r gSaA bl izn'kZuh esa Hkkx ysdj vki fuf'pr :i ls vki viuh igpku Hkkjr ds dksus&dksus esa cuk ldrs gSaA vfèkd tkudkjh ds fy, laidZ djsa % vkHkk caly & 011&40541024 jktho esgrk& 011&40541021

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ioZ@ozr

ioZ] ozr] xaMewy] iapd] Hknzk ,oa ;ksx

tqykbZ&2011 ioZ

ioZ euksjFk f}rh;k ¼caxky½ dqekj "k"Bh oSoLor lIreh ¼lw;Z iwtu½ [kjlh iwtk ¼f=iqjk½ HkM~Myh uoeh dksfdyk ozr xq#] iwf.kZek] O;kl iwtk ukxiapeh ¼e:LFkys½ 'khryk lIreh ¼mM+hlk½ eaxyk xkSjh iwtk dsj iwtk ¼f=iqjk½ gfj;kyh vekoL;k ljl eèkqj t;arh

rkjh[k 03 06 07 08 09 14 15 20 22 23 24 30 30

fnu jfookj cqèkokj xq#okj 'kqØokj 'kfuokj xq#okj 'kqØokj cqèkokj 'kqØokj 'kfuokj jfookj 'kfuokj 'kfuokj

04 08 11 12 14 18 23 26 28 29

lkseokj 'kqØokj lkseokj eaxyokj xq#okj lkseokj 'kfuokj eaxyokj xq#okj 'kqØokj

ozr fouk;d pkSFk ekfld nqxkZ"Veh nso'k;uh ,dkn'kh iznks"k vk"kk<+ 'kq- iJh lR; ukjk;.k ozr Ñ".k prqFkhZ ekfld dkyk"Veh dkenk ,dkn'kh iznks"k Jko.k Ñ-iekfld f'kojk=h

xaMewy rk03 12 21 31

ÁkjaHk fnu jfookj eaxyokj xq#okj jfookj

?ka- fe21- 45 09- 48 19- 27 05-58

rk05 14 24 02vx-

lekIr fnu ?ka- feeaxyokj 19- 13 xq#okj 08- 50 jfookj 01- 16 eaxyokj 02-20 19

04 08 11 14 18 21 25 29

ÁkjaHk lkseokj 'kqØokj lkseokj xq#okj lkseokj xq#okj lkseokj 'kqØokj

ÁkjaHk rk- fnu 17 jfookj 01 03 09 11 16 21 26 27 29 31

'kqØokj jfookj 'kfuokj lkseokj 'kfuokj xq#okj eaxyokj cqèkokj 'kqØokj jfookj

Hknzk dky 2101051200181403-

07 09 37 45 50 59 27 24

05 08 11 15 18 22 26 29

iapd

lekIr ?ka- ferk23- 12 22

lekIr eaxyokj 'kqØokj lkseokj 'kqØokj lkseokj 'kqØokj eaxyokj 'kqØokj

0811160013080314-

fnu 'kqØokj

?ka- fe22- 24

lokZFkZ flf) ;ksx

22051310091905050705-

49 28 00 31 14 13 38 40 42 42

02 03 10 12 17 23 26 28 30 31

'kfuokj jfookj jfookj eaxyokj jfookj 'kfuokj eaxyokj xq#okj 'kfuokj jfookj

ve`r flf) ;ksx

22 'kqØokj 05- 37 03 jfookj 31 jfookj

'kqØokj

jfo iq"; ;ksx

05- 28 05- 42

02 'kfuokj 13- 25 17 jfookj 27 cqèkokj

22

jfookj jfookj

f=iq"dj ;ksx 02

'kfuokj

f}iq"dj ;ksx

10- 16 07- 03

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

03 31

17 28

jfookj xq#okj

05210505050505050505-

04 59 43 24 22 10 07 49

28 33 31 32 35 38 40 41 42 46

22- 10 21- 33 05- 46 22- 23 12- 28 04- 04


ozr@ioZ

fnO; vuq"Bku & nku ozr ia- cztfd'kksj 'kekZ cztoklh

^nk

u* dk 'kCnkFkZ gS ^nsuk* vkSj HkkokFkZ gS ijksidkj vFkok dY;k.k ds mn~ns'; ls vkfFkZd vFkok Je lacaèkh lgk;rk djukA nku dh efgek dks lhekc) ugha fd;k tk ldrk vkSj u gh nku ds dkj.k izkIr gksus okys iq.;&izrki dh lgh&lgh O;k[;k gh dh tk ldrh gSA nku ls izkIr gksus okys iq.; ls nsorkvksa ds flagklu dk vfLrRo Hkh izdfEir gks tkrk gSA rHkh rks tc dksbZ egku~ nkuohj nku djus dh mnkjrk ds dkj.k vlhe iq.;&izrki ls la;qDr gksus yxrk gS] rks nku ds izfr mldh lR;fu"Bk] vkLFkk dh vlhferrk o ijkdk"Bk dk izdk'k djus gsrq bZ'oj dks Hkh vorkj ysdj i`Foh ij vkuk iM+k gSA jktk cyh] lR;ozrh jktk gfj'panz] nkuohj d.kkZfn dh nku&ijaijk ds ;'kksxku ls gekjs 'kkL= vkt Hkh vkyksfdr gSaA lukru èkeZ eas èkeZ ds vkB izdkj gSa& ;K djuk ¼djkuk½] vè;;u ¼vè;kiu½] nku] ri] lR;] èk`fr ¼èkS;Z½] {kek vkSj vyksHkA blesa nku nsuk ¼nkuozr½ ,d fof'k"V èkeZ dgk x;k gS vkSj yk[k dke NksM+dj nku&nsuk pkfg,A blfy, dgk x;k gS& 'kra fogk; HkksDrO;a] lgL=a Lukuekpjsr~A y{ka fogk; nkrO;a] dksfVa R;DRok f'koa Hktsr~AA

nku ozr Hkkjrh; laLÑfr gh D;k oju~ lEiw.kZ laLÑfr;ksa dk ,d foy{k.k lkoZnsf'kd o lkoZHkkSfed ozr gSA ;g fuR; o izfr{k.k ozr gSA ;g ns'k&dky&ik= dh lhekvksa ds caèku esa jgdj fd;k tkus okyk o ns'k&dky&ik= dh lhekvksa ds caèku ls jfgr ozr gSA bl ozr dk ikyu thou esa] tho txr~ esa mRiUu izR;sd euq"; ek= dks djuk Js;Ldj gSA ^nku* èkeZ dh èkqjh ;k drZO;ikyu dk izkFkfed vax gS D;ksafd fo'o esa izpfyr lHkh laiznk;ksa] iUFkksa rFkk ekxks± ds lHkh ihj&iSxacjksa] _f"k&eqfu;ksa rFkk èkeksZins'kdksa us nku dks izeq[k LFkku fn;k gSA yk[k dke NksM+dj nku djus ij tksj fn;k x;k gS D;ksafd nku ls ;'k vkSj dhfrZ dh izkfIr gksrh gSA vr% nku nsdj ;'kLoh cuus dk iz;Ru djuk pkfg,A nkus rifl 'kkS;sZ p ;L; u izfFkra ;'k%A fo|k;keFkZ ykHks p ekrq#Ppkj ,o l%A ej.kksijkar Hkh nku fe= dk dk;Z djrk gS] nku ls vftZr iq.; e`R;q 20

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

ds ckn Hkh lkFk jgrk gSA ;{k us èkeZjkt ;qfèk"Bj ls iz'u fd;k Fkk fd ^fdfLofUe=a efj";r%* vFkkZr~ e`R;q ds fudV igqaps gq, iq#"k dk fe= dkSu gS\ bl ij egkjkt ;qfèkf"Bj us dgk& ^nkua fe=a efj";r%* vFkkZr~ ejus okys euq"; dk fe= nku gSA vr% 'kkL= dgrk gS fd ^^lkS gkFkksa ls dekvks vkSj gtkj gkFkksa ls nku djks**A lQy thou thus ds fy, nku dh vfuok;Zrk gSA lQy thou D;k gS\ lQy thou mlh dk gS] tks euq"; thou izkIr dj viuk dY;k.k dj ysA HkkSfrd n`f"V ls rks thou esa lkalkfjd lq[k vkSj le`f) dh izkfIr dks gh ge viuk dY;k.k ekurs gSa] ijarq okLrfod dY;k.k gS& lnk loZnk ds fy, tUe&ej.k ds caèku ls eqDr gksuk vFkkZr~ Hkxor~ izkfIrA vr% bl lkèku dh izkfIr ds fy, jktf"kZ euq us pkjksa ;qxksa ds pkj lkèku crk, gSa& ri% ija Ñr;qxs =srk;ka KkueqP;rsA }kijs ;KesokgqnkZuesda dykS;qxsAA lr~;qx esa ri] =srk esa Kku] }kij esa ;K vkSj dfy;qx esa ,d ek= nku ekuo ds dY;k.k dk lkèku gSA xksLokeh rqylhnkl th us fy[kk gS& izxV pkfj ;g èkeZ ds dfyegqa ,d izèkkuA tsu dsu fofèk nhUgsa nku djb dY;kuAA


ozr@ioZ xksLokehth dk ;g opu rSfŸkjh;ks& ifu"kn~ ds fuEu izfl) opuksa ij gh vkèkkfjr gS& ^J);k ns;e~A vJ);kns;e~*A fJ;k ns;e~A fgz;k ns;e~A fHk;k ns;e~A lafonk ns;e~A* vFkkZr nku J)kiwoZd djuk pkfg,] fcuk J)k ds Hkh djuk pkfg,A ysfdu fcuk J)k ds djuk mfpr ugha ¼J);k ns;e~A vJ);k vns;e~½] viuh lkeF;Z ds vuqlkj mnkjrk iwoZd nsuk pkfg, ¼fJ;k ns;e~½] fouezrk iwoZd nsuk pkfg, ¼fgz;k ns;e~½A nku ugha djsaxs rks ijyksd esa ugha feysxk& bl Hk; ls nsuk pkfg, vFkok Hkxoku~ us eq>s nsus ;ksX; cuk;k gS] ij nwljksa dks u nsus ij Hkxoku~ dks D;k eqag fn[kkÅaxk& bl Hk; ls nsuk pkfg, ¼fHk;k ns;e~½] izekn ls] Hk; ls ;k mis{kkiwoZd u nsdj Kku iwoZd] fofèkiwoZd] vknjiwoZd ,oa mnkjrk iwoZd fu%LokFkZ Hkko ls nsuk pkfg,A ¼lafonk ns;e~½ pkgs tSls Hkh gks] fdarq nsuk pkfg,A ekuo tkfr ds fy, nku ijeko';d gSA nku ds fcuk ekuo dh mUufr vo#) gks tkrh gSA bl izlax esa c`gnkj.;dksifu"kn~ dh ,d dFkk gS& ,d ckj nsork] euq"; vkSj vlqj rhuksa dh mUufr vo#) gks x;hA vr% os lc firkeg iztkifr czãkth ds ikl x;s vkSj viuk nq%[k nwj djus ds fy, muls izkFkZuk djus yxsA iztkifr czãk us rhuksa dks ek= ,d v{kj dk mins'k fn;k& ^n*A LoxZ esa Hkksxksa ds ckgqY; ls Hkksx gh nsoyksd dk lq[k ekuk x;k gS] vr% nsox.k dHkh o`) u gksdj

lnk bfUnz;& Hkksx Hkksxus esa yxs jgrs gSa] mudh bl voLFkk ij fopkjdj iztkifr us nsorkvksa dks ^n* ds }kjk neu& bfUnz; neu dk mins'k fn;kA czãk ds bl mins'k ls nsox.k vius dks ÑrÑR; ekudj mUgsa iz.kkedj ogka ls pys x;sA vlqj LoHkko ls gh fgalko`fŸk okys gksrs gSa] Øksèk vkSj fgalk budk fuR; dk O;kikj gS] vr,o iztkfirk us mUgsa bl nq"deZ ls NqM+kus ds fy,& ^n* ds }kjk tho ek= ij n;k djus dk mins'k fn;kA vlqj x.k czãk dh bl vkKk dks f'kjksèkk;Zdj ogka ls pys x;sA euq"; deZ;ksxh gksus ds dkj.k lnk yksHko'k deZ djus vkSj èkuksiktZu esa gh yxs jgrs gSaA blfy, iztkifr us yksHkh euq";ksa dks ^n* ds }kjk muds dY;k.k ds fy, nku djus dk mins'k fn;kA euq";x.k Hkh iztkifr dh vkKk dks Lohdkj dj lQy euksjFk gksdj mUgsa iz.kkedj ogka ls pys x;sA vr% ekuo dks vius vH;qn; ds fy, nku vo'; nsuk pkfg,A ^foHkoks nku'kfä egrka rilka Qye~* foHko vkSj nku nsus dh lkeF;Z vFkkZr~ ekufld mnkjrk& ;s nksuksa egku~ ri ds gh Qy gSaA foHko gksuk rks lkekU; ckr gSA ;g rks dgha Hkh gks ldrk gS] ij ml foHko dks nwljksa ds fy, nsuk& ;g eudh mnkjrk ij gh fuHkZj djrk gS] ;g nku&'kfä rks tUe&tUekarj ds iq.; ls gh izkIr gksrh gSA egkjkt ;qfèk"Bj ds le; dh ,d ?kVuk gS& míkyd uke ds ,d _f"k FksA vd~Lekr~ muds firk dk 21

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

nsgkar gks x;kA eqfu us vius firk dh vUR;sf"V panu dh ydM+h dh fprkij djus dk fopkj fd;k] ij panu dh ydM+h muds ikl rks Fkh ugha] os èkeZjkt ;qfèk"Bj ds ikl igqaps vkSj muls panu dh ydM+h dh ;kpuk dhA èkeZjkt ds ikl panu&dk"B dh rks deh ugha Fkh] ijarq vuojr o"kkZ gksus ds dkj.k laiw.kZ dk"B Hkhx pqdk FkkA xhyh ydM+h ls nkg&laLdkj ugha gks ldrk Fkk] vr% mUgsa ogka ls fujk'k ykSVuk iM+kA blds vuarj os blh dk;Z ds fufeŸk jktk d.kZ ds ikl igqapsA jktk d.kZ ds ikl Hkh Bhd ogh ifjfLFkfr Fkh] vuojr o"kkZ ds dkj.k laiw.kZ dk"B xhys gks pqds Fks] ijarq eqfu dks fir`nkg ds fy, panu dh lw[kh ydM+h dh vko';drk FkhA d.kZ us rRdky ;g fu.kZ; fy;k fd mudk jktflagklu panu dh ydM+h ls cuk gqvk gS] tks ,dne lw[kk gS] vr% mUgksaus ;g vkns'k fn;k fd panu ls cus esjs flagklu dks rqjar [kksy fn;k tk; rFkk bldks dkVdj fprk ds fy, bldh ydM+h eqfu míkyd dks ns nh tk;A bl izdkj mu eqfu míkyd ds firk dk nkg&laLdkj panu dh fprk ij laHko gks ldkA panu ds dk"B dk flagklu egkjkt ;qfèkf"Bj ds ikl Fkk] ij ;g lkef;d Kku& ekSds dh lw> vkSj eu dh mnkjrk bl :i esa mUgsa izkIr u gqbZ] ftlds dkj.k os bl nku ls oafpr jg x;s vkSj ;g Js; d.kZ dks gh izkIr gks ldkA blhfy, d.kZ nkuohj dgyk;sA nku ds fy, LFkku] dky ,oa ik= dk fopkj Hkh vo'; gh mlh izdkj djuk pkfg, ftl izdkj fo'ks"k


ozr@ioZ chtksa dks cksus ds fy, fdlku Hkwfe] _rq vkfn dk p;u djrk gSA 'kkL=ksa esa lkfŸod] jktl] rkel nku ds y{k.k crk, x;s gSa ftuesa lkfŸod nku loZJs"B nku gSA ns;nzO; Hkwfe xk; dqaHk] de.My vkfn tyik= leqnz ls mRiUu jRukfn inkFkZ Lo.kZ rFkk lHkh ykSg inkFkZ lHkh Qlysa] iDokUu inkFkZ lHkh xaèk ;qDr inkFkZ oL= iq#"k fo|k rFkk iqLrd vkfn f'kYi inkFkZ crZu vkfn o`{k] iq"i] 'kkd rFkk Qy N=] 'k¸;k] jFk] vklu] mikug rFkk lHkh izk.k jfgr inkFkZ x`g vU; vuqDr inkFkZ

nsork fo".kq #nz o#.k o#.k vfXu iztkifr xaèkoZ lkse iztkifr ljLorh fo'odekZ ouLifr nsork

¼fo'osnso½ loZnsoRo fo".kq

nku èkeZ ds pkj foHkkx gSa& fuR; nku] uSfefŸkd nku] dkE; nku rFkk foey nku& ftlesa izR;sd nku ,d ls c<+dj ,d gSA foey nku loZJs"B Js.kh dk nku gS ftlesa dgk x;k gS fd Hkxoku~ dh izhfr izkIr djus ds fy, fu"dke Hkko ls]

fcuk fdlh ykSfdd LokFkZ ds] czã Kkuh vFkok lRik= dks fn;k tkus okyk nku foey nku dgykrk gSA ns'k&dky&ik= dks è;ku esa j[kdj vFkok fuR;izfr fd;k x;k ;g nku vR;fèkd dY;k.kdkjh gksrk gSA loZJs"B nku ;gh gSA nku ds vusd :i gSa& 1-eèkqj opuksa dk nku] 2- izse dk nku] 3- vk'oklu nku] 4- vkthfodk nku] 5- Nk;knku] 6- Jenku] 7- 'kjhj ds vaxksa dk nku] 8- le; nku] 9- {keknku] 10- lEeku nku] 11- fo|knku] 12- iq.; nku] 13- tinku] 14- HkfDr nku 15] vkf'k"k nku] 16- vkJ; nku] 17- Hkwfenku] 18- Lo.kZ nku] 19- dU;knku 20- vkjksX; nku21- oL= nku 22- x`gnku] 23- rqyknku] 24- fi.Mnku25xksnku vkfn&vkfnA nku nsrs le; ns; oLrq ds nsork dk è;ku Hkh vo'; j[kuk pkfg,A dqN oLrqvksa ds nsorkvksa dk o.kZu bl izdkj fd;k x;k gS& thou vfuR; gksus ls rR{k.k nku nsuk pkfg,A izfrKk djds u nsus ls o nku dk gj.k dj ysus ls tUe Hkj dk tks iq.; lafpr fd;k x;k jgrk gS] og lc u"V gks tkrk gSA jkf= esa nku djus ls cpsa] ;g dsoy lkekU; nku ds fy, fu;e gSA mHk;rkseq[kh xkS dk nku djrs le; le; dk fopkj u djsaA vieku iwoZd nku u djsaA nku nsdj ppkZ u djsaA vifo= voLFkk esa nku u djsaA nku nsrs le; nkrk dk eq[k iwoZ dh vksj rFkk nku xzg.k djus okys dk eq[k mŸkj esa gksuk pkfg,A blls nkrk vkSj izfrxzghrk nksuksa dh vk;q dh o`f) 22

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

gksrh gSA nku esa nsus okys dks vius uke rFkk xks= dk mPpkj.k djuk pkfg, fdarq dU;knku esa firk] firkeg] izfirkeg& bl izdkj rhu ihf<+;ksa dk uke xks=ksPpkj djuk pkfg,A nku egŸkk esa cM+k gh ekfeZd jgL; fNik gSA okLro esa izR;sd lRdk;Z nku gSA ;fn ge fdlh dks viuh eqLdjkgV ls vkuafnr djrs gSa rks ,slk djuk Hkh nku gSA ;fn ge vius laxh&lkFkh dks vFkok fdlh Hkh vU; O;fDr dks lRdeZ dh izsj.kk nsrs gSa ;k mlds fgr esa lRijke'kZ nsrs gSa rks ;g Hkh nku gSA vr% nku ls c<+dj dksbZ èkeZ ugha gSA nku ozr dk thou esa lHkh dks ikyu djuk pkfg,A nku ds }kjk izk.kh vfHkyf"kr oLrqvksa dks izkIr gksrk gqvk ekuo thou dk dY;k.k dj ysrk gSA irk % bZ&167] iVsy uxj ¼f}rh;½] xkft;kckn& 201001 ¼mÙkj izns'k½ eks- % 09811965774] bZesy % brijwasi_bhagwatdham@yahoo.com

daI;wVj tUek{kj fo'o izfl) lkW¶Vos;j fy;ks xksYM }kjk fufeZr Û uotkr f'k'kq v ks a ds fy, HkkX;'kkyh uke ,oa u{k=Qy Û fookg ds fy, dqaMyh feyku Û yky fdrkc ds ljy mik; Û vad 'kkL= Û ,LVªksxzkQ ,oa iz'uQy laidZ % dqlqe xxZ] cYyHk fo|kuxj nwjHkk"k % 02692&237568] 09327744699


ozr@ioZ

eklksÙke ekls Jko.k ekls 'kSys'k izrki 'kkL=h

'kkL=ksa esa lkou ds egkRE; ij cgqr dqN fy[kk x;k gSA bl ekl esa f'ko vkjkèkuk dk fo'ks"k egRo gSA bls euksdkeukvksa dh iwfrZ dk ekl Hkh dgk tkrk gSA o"kZ ds lHkh eklksa esa eklksÙke ekl Jko.k ekl viuk ,d fof'k"V egRo j[krk gSaA

Hkk

jrh; ok³~e; esa Jko.k ekl dk fo'ks"k egRo gSA bl ekl dh viuh laLÑfr gksrh gSA tsB ds rhoz rki vkSj vk"kk<+ dh mel ls Dykar izÑfr dks ve`r o"kkZ dh njdkj gksrh gSaA

;ksx gksus ls Hkh bl ekl dk uke Jko.k dgk x;k tks Jo.k ¼lquus½ ek= ls flf) nsus okyk gSA Jko.k ekl o Jo.k u{k= ds Lokeh panz vkSj panz ds Lokeh Hkxoku f'ko] Jko.k ekl ds vfèk"Bkrk nsokfèknso =~;Ecde~ f'ko gh gSaA

Jko.k ekl] Jo.k u{k= rFkk lkseokj ls Hkxoku f'ko 'kadj dk xgjk lacaèk gSaA Hkxoku f'ko us Lo;a vius Jheq[k ls luRdqekj ls dgk gS fd eq>s 12 eghuksa esa lkou ¼Jko.k½ fo'ks"k fiz; gSA blh dky esa os Jh gfj ds lkFk feydj i`Foh ij yhyk,a jprs gSaA bl ekl dh ,d fo'ks"krk ;g Hkh gSa fd bldk dksbZ Hkh fnu ozr 'kwU; ugha ns[kk x;kA bl eghusa esa xk;=h ea=] egke`R;qat; ea=] 'kr:fnzikB vkSj iq#"klwDr dk ikB ,oa iapk{kj] "kMk{kj vkfn f'ko ea=ksa o ukeksa dk ti fo'ks"k Qy nsus okyk gSaA Jko.k ekl dk ekgkRE; lquus vFkkZr~ Jo.k ;ksX; gks tkus ds dkj.k bl ekl dk uke Jko.k gqvkA iwf.kZek frfFk dk Jo.k u{k= ds lkFk

Jko.k iwtk dk fu;e % Jko.k esa ,d ekl rd f'koky; esa LFkkfir] izk.k&izfrf"Br f'kofyax ;k èkkrq ls fufeZr fyax dk xaxkty o nqXèk ls #nzkfHk"ksd djsa] ;g f'ko dks

vR;ar fiz; gSaA ogh mÙkjokfguh xaxkty & iapke`r dk vfHk"ksd Hkh egkQynk;h gSaA dq'kksnd ls O;kfèk 'kkafr] ty ls o"kkZ] nfèk ls i'kq èku] bZ[k ds jl ls y{eh] eèkq ls èku] nwèk ls ,oa 1000 ea=ksa lfgr ?kh dh èkkjk ls iq= o oa'k o`f) gksrh gSA Jko.k ekl esa }kn'k T;ksfrfyZaxksa ij mÙkjokfguh xaxkty dkaoj esa ysdj iSny ;k=k dj] vfHk"ksd djus ek= ls v'oes?k ;K ds leku Qy feyrk gSaA Å¡ ue% f'kok; ea= ds ti ls vdky e`R;q dk Hk; lekIr gks tkrk gSA Jko.k ekl esa okjksa dk egRo % lkou esa lkseokj lkseokjh ozr jksVd Hkh dgrs gSaA bls lkse ;k panzokj Hkh dgrs gSaA ;g fnu f'ko dks vfrfiz; gSA eaxyokj dks eaxyk xkSjh ozr] cqèkokj dks cqèk x.kifr ozr] c`gLifrokj dks c`gLifr nso ozr] 'kqØokj dks thoafrdk nsoh ozr] 'kfuokj dks ctjax cyh o ujflag ozr vkSj jfookj dks lw;Z ozr gksrk gSaA frfFk;ksa ds nsork % Jko.k izfrink frfFk ds nsork

23

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ozr@ioZ vfXu] f}rh;k ds czã] r`rh;k ds xkSjh] prqFkhZ ds x.kuk;d] iapeh ds liZ] "k"Bh ds Ldan] lIreh ds lw;Z] v"Veh ds f'ko] uoeh ds nqxkZ] n'keh ds ;e] ,dkn'kh ds Lokeh fo'onso gSa] }kn'kh ds Hkxoku Jh gfj] =;ksn'kh ds dkenso] prqnZ'kh ds f'ko] vekoL;k ds firj vkSj iwf.kZek ds Lokeh panz gSaA frfFk;ksa ds ozr % Jko.k 'kqDy o Ñ".k i{k ds ozr& f}rh;k dks vkSnaqcj ozr] r`rh;k dks xkSjh ozr] prqFkhZ dks nwokZ x.kifr ozr] iapeh dks mÙke ukx iapeh ozr] "k"Bh dks lwikSnu ozr] lIreh dks 'khryknsoh ozr] v"Veh vkSj prqnZ'kh dks nsoh ozr] uoeh dks uDr ozr] n'keh dks vk'kkozr] ,dkn'kh dks Hkxoku gfj ozr] } kn'kh dks Jhèkj ozr] vekoL;k dks fiBksjk ozr] dq'kksRikVu vkSj o`"kHkksa dk vpZu djs] iwf.kZek dks mRltZu] mikdeZ lHkk] nhi mikdeZ dh lHkk esa j{kk caèku] Jko.kh deZ] liZ cfy

rFkk g;xzho uked ;s lkr ozr Jko.kh iwf.kZek dks gksrs gSaA f'ko dk Jko.k esa tykfHk"ksd izlax dFkk % lr;qx esa nso&nkuoksa ds eè; ve`r izkfIr ds fy, lkxj eaFku gks jgk FkkA ve`r dy'k ls iwoZ dkydwV fo"k fudyk] mldh Hk;adj yiV u lg ldus ds dkj.k lHkh nsox.k czãkth ds ikl x,A czãk th us vius rikscy ls dgk vc rks leLr czãkaM dks lnkf'ko gh cpk ldrs gSaA lHkh nsox.kksa dh izkFkZuk ij Hkxoku f'ko izxV gq, vkSj mUgksaus oLrq fLFkfr dks Kkr djus ds i'pkr czãkth ds vuqjksèk ij fo"k dh Hk;kudrk ls txr ds laj{k.k gsrq dY;k.k Hkkouk ls rqjar fo"k dks ,d= dj iku dj fy;k vkSj fo"kiku ls l`f"V fouk'k ls cp x;hA ogh fo"k mUgksaus vius daB esa vo:) dj fy;k] ftlls mudk daB uhyk gks x;k vkSj os uhydaB dgyk;sA blh ls budk uke f'ko

ds lkFk uhydaB iM+kA leqnz eaFku ls fudys ml gykgy ds iku ds le; ds ckjs esa ekU;rk gS fd og Jko.k ekl gh Fkk vkSj ml fo"k ds rki dks 'kkar djus ds fy, nsorkvksa us o"kkZ_rq esa rkiuk'kd csyi= p<+kdj xaxkty ls mudk ¼f'ko dk½ iwtu o tykfHk"ksd vkjaHk fd;k] rHkh ls tykfHk"ksd dh ijaijk dk Jhx.ks'k ¼izkjaHk½ ekuk tkrk gSA f'ko dk ,d vFkZ ty Hkh gksrk gS] vkSj ;gh ty izk.k Hkh gSaA f'kofyax ij tykiZ.k dk vFkZ gSa fo"k;qDr ;ksxhjkt esa izk.k foltZu djds ije rRo esa viuk izk.k feyk nsuk& leiZ.k dj nsukA ;gh Jko.kh tykfHk"ksd dk lans'k gSA r irk % 'kSys'k izrki 'kkL=h LVkWQ DokVZj] esu xsV] th-Vh- jksM ,u ,p 2 nqxkZiqj&713203 ¼ia- caxky½ eks- 09735804888

tqykbZ ekl ds eq[; ozr R;ksgkj jFk ;k=k ¼3 tqykbZ ½ % vk"kk<+ 'kqDy f}rh;k dks iq"; u{k= esa Hkxoku Jh txUukFk th dh lifjokj HkO; jFk ;k=k dk egksRlo fo'ks"k :i ls iqjh esa rFkk vU; LFkyksa esa Hkh HkDrx.k g"kksZYykl ds lkFk eukrs gSaA Hkxoku dh jFk ;k=k esa ru] eu] èku ls lg;ksx djus ls iq.;Qy dh izkfIr gksrh gSA nso'k;uh ,dkn'kh ¼11 tqykbZ½ vk"kk<+ 'kqDy ,dkn'kh dks nso'k;uh ,dkn'kh dgrs gSaA bl fnu ls Hkxoku {khj lkxj esa 'k;u djrs

gSaA viuh lkeF;Z ds vuqlkj Hkxoku dh lksus] pkanh] rkacs vFkok ihry ;k dkxt dh ewfrZ ¼fp=½ cuokdj xk;u&oknu ds lkFk izkFkZuk djds 'k;u djk;saA ,slk djus ls Hkxoku dh vuqdaik izkIr gksrh gSA xq# iwf.kZek ¼15 tqykbZ½ % vk"kk<+ iwf. kZek xq# iwf.kZek ds uke ls fo[;kr gSA bl fnu iw.kZ J)k] HkfDriwoZd czãk] ijk'kfDr] O;kl] lq[knso] xkSM+ikn xksfoan] Lokeh 'kadjkpk;Z dk ukeea= ls vkokg~u iwtu djds vius nh{kk xq# dk nsork dh rjg iwtu djuk pkfg,A gekjh Hkkjrh; laLÑfr esa xq# dk egRo nsorkvksa 24

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

ls Hkh c<+dj gSA bl fnu vius vkjkè; xq#nso dh iwtk djus ls O;fDr ds vanj vkè;kfRed psruk dk fodkl gksrk gS vkSj lq[k 'kkafr dh izkfIr gksrh gSA gfj;kyh vekoL;k ¼30 tqykbZ½ % Jko.k Ñ".k vekoL;k dks gfj;kyh vekoL;k dgrs gSaA bl fnu fdlh ,dkar tyk'k;] unh vkfn LFkku esa tkdj Luku djds czkã.kksa dks Hkkstu nkukfn nsus ls fir`x.k izlUu gksrs gSa] rFkk vius oa'ktksa dks vk'khokZn nsrs gSaA blls ifjokj esa lq[k] 'kkafr o le`f) c<+rh gSA


lkef;d ppkZ

lu~ 2013 esa yksdiky dk xBu vkSj Hkz"Vkpkj ij vadq'k ia- lquhy tks'kh tqUujdj

tUe fnukad ds vadksa ds vkèkkj ij ewykad crk nsuk cgqr vklku gSA blh izdkj O;fDr ds izpfyr ;k izfl) uke ds v{kjksa ds vkèkkj ij ukekad fudkyuk Hkh ljy gSA fdarq ;g dguk dfBu gS fd O;fDr dk thou fdl vad ls izHkkfor gksxkA bldk fu'p; rks fdlh O;fDr ds O;fDrRo dh fo'ks"krkvksa vkSj mlds futh LoHkko dks ns[k&ij[k dj gh fd;k tk ldrk gSA

t

Ue fnukad }kjk izkIr vad ¼ewykad½ O;fDr ds izkjafHkd LoHkko dks iznf'kZr djrk gS] fdarq ukek{kjksa }kjk izkIr ukekad O;fDr dk LofufeZr o fuf'pr LoHkko ¼xq.k½ gksrk gS ftldk mi;ksx izR;sd O;fDr vius lkekftd thou esa djrk gSA rhljh ckr ;g gS fd ;g vko';d ugha gS fd O;fDr dk ewykad o ukekad mlds HkkX;kad ds vuqdwy gksaA ftu O;fDr;ksa ds ;s rhuksa vad ,d leku ;k ijLij fe= gksrs gSa mu O;fDr;ksa dk thou lgt] lQy gksrk gSA uke ds v{kjksa dks ifjofrZr djds ukekad dks HkkX;kad ds vuqdwy cuk;k tk ldrk gS] fdarq ewykad@tUekad dks ifjofrZr djuk vlaHko gSA izR;sd O;fDr ds thou esa nks vadksa dk vfèkd izHkko jgrk gSA vUuk gtkjs dk ukekad 3 gS ;k 6\ tkus&ekus xkaèkhoknh] lekt lsoh Jh vUuk gtkjs dk tUe 15 Qjojh 1940 dks gqvk FkkA tUe fnukad 15 ds vadksa dk ;ksx 1$5 ¾ 6 gksrk gSA blfy;s Li"V :i ls mudk ewykad 6 gSA dhjks uacj ds vkèkkj ij vUuk gtkjs dk ukekad Hkh 6 vkrk gSA muds ukek{kjksa ds vad

fuEu izdkj gSaA ANNA 1+5+5+1=12, 12 ¾ ¼1$2½ ¾ 3]

HAZARE 5+1+7+1+2+5 =21 21 ¾ ¼2$1½ ¾ 3

;ksx ¾ 3$3 ¾ 6 mijksDr mnkgj.k ls Li"V gS fd vUuk gtkjs ds iwjs uke ds lHkh v{kjksa dk vad ;ksx 6 gSA bl vkèkkj ij mudk ukekad 6 fuf'pr gksrk gSA ewykad 6 dh fo'ks"krk,a % 6 vad okys O;fDr vius 'kkjhfjd lkSan;Z ds izfr lpsr jgrs gSaA ;s vius :i&lkSan;Z ls lHkh dks vkdf"kZr

25

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

dj ysrs gSaA bl ewykad ;k ukekad ds O;fDr;ksa dk >qdko fL=;ksa dh vksj jgrk gSA budh :fp dyk] lkfgR;] u`R;] laxhr vkfn esa gksrh gSA buds thou esa iRuh ds vfrfjDr vU; L=h dk Hkh izos'k jgrk gSA bl vad ds L=h iq#"k] izseh izsfedk ds fcuk ugha jg ldrs gSaA ;s Hkksxfoykl dh oLrqvksa ij vfèkd èku O;; djrs gSaA vUuk 3 vad ls izHkkfor gSa % vad 6 ds O;fDrxr xq.k ;k fo'ks"krk,a vUuk th esa fn[kkbZ ugha nsrhA os Hkkjrh; Fky lSfud jgs gSaA lu~ 1970 esa mUgksaus vkthou vfookfgr jgdj ns'k dh lsok djus dk tks ladYi fy;k Fkk mls os vkt rd o[kwch fuHkk jgs gSaA os dksbZ pkWdysVh ghjks ugha gSaA okLro esa os vkèkqfud Hkh"efirkeg gSa vkSj xkaèkhokn dh thrh tkxrh iz;ksx'kkyk gSaA 'osr èkoy oL= ls <dk mudk 'kjhj tu lsok ds fy;s lefiZr gS] L=h Hkksx ds fy;s ugha gSA vUuk th ds pfj= dh vusd fo'ks"krk,a vad 3 ds O;fDrRo ls feyrh gSA 3 vad dk izfrfufèk xzg xq# gS vkSj 6 dk 'kqØ gSA os xq# izèkku O;fDr gSa] 'kqØ izèkku ughaA 3 vad dk O;fDr vR;ar lkglh]


lkef;d ppkZ deZB vkSj egRokdka{kh gksrk gS] buesa izfrHkk vkSj cqf) Hkh [kwc gksrh gSA os vius fopkj lqanj vkSj O;ofLFkr <ax ls izLrqr djrs gSa ftlls lkeus okyk muds i{k esa [kM+k gks tkrk gSA vkfFkZd n`f"V ls bu O;fDr;ksa ds thou esa ckèkk,a jgrh gS fdarq ;s fujk'k ugha gksrsA viuh izfrHkk vkSj ifjJe ds cy ij vius y{; dks izkIr dj ysrs gSaA bUgsa thou esa iw.kZr% ;'k vkSj dhfrZ izkIr gksrh gSA buls ehBk cksydj ;k budh pkiywlh djds buls dksbZ Hkh viuk dke fudyok ldrk gS] fdarq ;s mudh pkykdh vkSj mís'; dks eu gh eu le> tkrs gSaA vad 3 dh mijksDr lHkh fo'ks"krk,a vUuk th ls feyrh gSA vUuk gtkjs dks vfèkdka'k yksx flQZ ^vUuk* ds uke ls iqdkjrs gSaA dhjks vkSj lsQsfj;y vad i)fr ls ANNA dk ukekad 3 gh vkrk gSA blfy;s vUuk ds thou esa 3 vad dk vfèkd izHkko gSA vUuk gtkjs dk HkkX;kad Hkh 3 gS % izR;sd O;fDr ds thou esa ,d lq[k nsus okyk uacj gksrk gS] ftls HkkX;kad dgrs gSaA thou ds mRFkku o lQyrk dk lacaèk O;fDr ds HkkX;kad ls gksrk gSA blfy;s O;fDr dks viuk HkkX;kad igpku dj HkkX;kad ds o"kZ ;k mlds vuqdwy fe=kfn o"kkZad esa 'kqHk o egRoiw.kZ dk;Z djuk pkfg,A blls lQyrk lqfuf'pr gks tkrh gSA HkkX;kad Kkr djus ds fy;s O;fDr dk tUe fnukad] tUe ds efgus dk vad vkSj tUe ds bZLoh o"kZ ds vadks dk ;ksx djuk pkfg,A blls izkIr vad la;qDrkad ;k HkkX;kad dgykrk gSA vUuk gtkjs dk tUe 15 tuojh

1940 dks gqvk FkkA vr% mudh tUe frfFk 15&1&1940 ds lHkh vad vFkkZr~& 1 $ 5 $ 1 $ 1 $ 9 $ 4 $0 ¾ dk dqy ;ksx gqvk 21] vr% mudk HkkX;kad gS ¾ ¼21½ ¾ 2$1 ¾ 3 bl izdkj vUuk gtkjs dk HkkX;kad 3 gSA 'kqHk o"kZ dSls tkus % 'kqHk o"kZ tkuus ds fy;s nks fofèk;ka gSaA bZLoh o"kZ vkSj tkrd dh vk;qA bZLoh lu~@o"kZ ds vadksa dk ;ksx tkrd ds HkkX;kad ds leku gks rks og vk;q@o"kZ tkrd ds fy;s 'kqHk jgsxkA HkkX;kad 3 ds tkrd ds fy;s mldh vk;q dk 3] 12] 21] 30] 39] 48] 57] 66] 75 oka o"kZ 'kqHk gksrk gSA vUuk ds 'kqHk bZLoh o"kZ % vUuk gtkjs dh lsuk esa HkrhZ& 1962 1$9$6$2 ¾ 18 ¼ 1$8½ ¾ 9 lSfud ds :i esa ikfdLrku ls ;q) esa fot; & 1965 1$9$6$5 ¾ 21 ¼ 2$1½ ¾ 3 ikfdLrku ds fo:) nwljs ;q) esa fot; & 1986 1$9$8$6 ¾ 24 ¼ 2$4½ ¾ 6 Ñf"k Hkw"k.k vokMZ 1989 1$9$8$9 ¾ 27 ¼ 2$7½ ¾ 9 in~e Hkw"k.k vokMZ ls lEekfur 1992 1$9$9$2 ¾ 21 ¼2$1½ 3 mijksDr o"kksZa ds vadksa ds vkèkkj dgk tk ldrk gS fd xkaèkhoknh lektlsod Jh vUuk gtkjs dks nh?kZdkfyd o mRÑ"V ;k Hkkjr jRu lEeku fn;k tk ldrk gS D;ksafd o"kZ 2013 ds vadksa dk ;ksx 6 gSA vad 6 vkSj 9 vUuk ds HkkX;kad 3 26

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

ds fe= vad gSaA HkkX;kad ds fe= vad dk o"kZ Hkh HkkX;kad ds leku 'kqHk Qy nsrk gSA fuf'pr dkykarj esa ?kVukvksa dh iqujko`fÙk gksrh gS % ekuo thou dh lHkh egRoiw.kZ ?kVuk,a ,d fo'ks"k Øe esa fuf'pr xfr ls ?kwerh gSA vadksa dh xfr ds bl Øe dks idM+k tk ldrk gSA vad T;ksfr"k esa fdlh egRoiw.kZ ?kVuk ds o"kZ ds vadksa dks tksM+ ysrs gSaA bl la;qDr ;ksxkad dks dkykarj ;k vofèk dgk tkrk gSA bl vofèk dks egRoiw.kZ ?kVuk o"kZ esa tksM+ nsus ls vkxkeh bZLoh o"kZ izkIr gksrk gSA ;g vkxkeh o"kZ fiNyh ?kVuk dh iqujko`fÙk ;k mlls lacafèkr ckrksa dk ?kVuk iznf'kZr djrk gSA mnkgj.k ds rkSj ij ge ns[k ldrs gSa fd vUuk gtkjs us lu~ 1991 esa Hkz"Vkpkj fojksèkh tu vkanksyu pyk;k FkkA bl vkanksyu ds o"kZ ds vadksa dk ;ksx 1$9$9$1 ¾ 20 gksrk gSA bl 20 o"kZ dh vofèk dks geus 1991 esa tksM+k 1991 $ 20 ¾ 2011 rks ges] o"kZ 2011 izkIr gqvkA vr% 20 o"kZ ds dkykarj esa vUuk gtkjs us iqu% Hkz"Vkpkj ds f[kykQ vkej.k vu'ku izkjaHk fd;k ftlds QyLo:i tu yksdiky lfefr dk xBu gqvkA bl lfefr us yksdiky foèk;sd dk izk:i ¼elkSnk½ rS;kj fd;k gSA lu~ 2011 esa yksdiky dh vfuf'prrk % 2011 bZLoh o"kZ dk vad ;ksx 4 gS tks vUuk ds HkkX;kad 3 dk le vad gSA fdarq muds vuqdwy ugha gS D;ksafd 4 vad jkgq dk izfrfufèk gS tks bl o"kZ ckèkkvksa dh lwpuk ns jgk gSA tuyksdiky foèks;d dks ikl djkus esa ubZ&ubZ ckèkk,a


lkef;d ppkZ iSnk gksaxhA o"kkZad 4 vfuf'prrkvksa dk lwpd gSA vr% bl o"kZ vUuk gtkjs ds mn~ns'; o dk;Z dh flf) lafnXèk fn[kkbZ ns jgh gSA blls mUgsa fpark o ruko mRiUu gksxkA cgqr ls vadksa dk eaFku djus ds ckn ,d fu"d"kZ ;g Hkh fudyrk gS fd ljdkj ds izfrfufèk dwVuhfrd pkykdh dk mi;ksx djds ,d yphyk ¼ywt½ yksdiky foèks;d cuok nsa rFkk laln mls bl o"kZ gh ikl dj nsA bldk urhtk ;g gksxk fd yksdiky Hkh cSBk jgsxk vkSj Hkz"Vkpkj Hkh pyrk jgsxkA cM+h eNfy;ka yksdiky ds tky esa ugha QalsxhA ;fn Qal Hkh xbZ rks mUgsa dBksj naM ugha feysxkA ckck jkenso dks yksdiky MªkWf¶Vax

desVh ls ckgj j[kuk ljdkj dh dwVuhfrd pkykdh gSA yksdiky foèks;d dh eatwjh 2012 esa laHko % lwpuk dk vfèkdkj dkuwu cukdj 2005 ls izHkkoh ¼ykxw½ fd;k x;k FkkA lu~ 2005 esa dkykUrj&vofèk 7 tksM+ nsus ls lu~ 2012 izkIr gksrk gSA bldk ladsr ;g gS fd 2012 esa tu yksdiky fcy dkuwu dk :i ysdj ykxw gks tk,xkA o"kZ vad 5 Hkh vUuk ds HkkX;kad dk fe= o erkarj ls le gSA laln dh eatwjh ds ckn flracj ;k fnlacj 2012 esa dsanz esa yksdiky dh fu;qfDr laHko fn[kkbZ ns jgh gSA blds ckn gh iwjs ra= dk xBu

27

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

gksxkA lu~ 2013 esa Hkz"Vkpkj ij vadq'k % ekpZ&vizSy 2013 rd Hkkjr eas yksdiky dk xBu gks tk,xk rFkk ;g U;k;ikfydk dh Hkkafr Hkkjrh; yksdra= dh Lora= bdkbZ ds :i esa dk;Z djuk izkjaHk dj nsxk ftlls Hkz"Vkpkj ij vadq'k yxsxkA lu~ 2013 Hkz"Vkpkj fu;a=.k dk o"kZ dgyk;sxkA r irk % lquhy tks'kh tqUujdj LVkj ,LVªksykWth T;ksfr"k vè;;u ,oa 'kksèk laLFkku Jh nqxkZ fogkj dkWyksuh xq<+k daiw y'dj Xokfy;j ¼e- iz-½ nwjHkk"k % 9826410336


lkef;d ppkZ

vkslkek fcu yknsu 1957&2011 latuk feŸky

dkQh tn~nks tgn ds i'pkr~ ikfdLrku esa gh ogka ds ,cVkokn ftys esa vesfjdh lsuk dks vius fe'ku esa dke;kch feyhA mlus 2 ebZ 2011 dks lnh ds lcls 'kkfrj vkradoknh dks mlh ds ?kj esa ?kqldj ekj fxjk;kA bLykeh laxBu ^vy dk;nk* ds izeq[k ljxuk ds :i esa vkslkek fcu yknsu ,d n'kd rd nqfu;k ds v[kckjksa ,oa if=dkvksa esa ppkZ dk fo"k; cuk jgkA vkb,] tkusa bl 'kf[l;r ds thou ds dqN rF;] vad 'kkL= ds vkbus ls&

vks

lkek fcu yknsu ,d ,slh 'k[lf;r] ftldh nqfu;k pkj uacj ls vkjaHk gksdj pkj vad ij gh [kRe gksrh gSA 10 ekpZ 1957 dks tUes bl 'k[l us iwjs fo'o dks vius vfLrRo dk ,glkl fnyk;k rks ,d [kwa[kkj vkradoknh ds :i esaA blh ng'kr dk var 02 ebZ 2011 dks vesfjdh dekaMks us ^vkWijs'ku ,fYol* ds nkSjku dj fn[kk;kA buds psgjs&eksgjs dks ns[kdj dkSu dg ldrk gS fd og vkradh gksxk\ og ,d dV~Vj eqlyeku rks fn[kkbZ nsrk gS] ijarq ,d ng'kr QSykus okyk ;k 11 ebZ 2001 dks vesfjdk esa oYMZ VªsM lsaVj ij gq, ml foèoaldkjh geys dk ekLVj ekabM rks dnkfi ugha] ftlesa yxHkx 300 vesfjdh ekjs x;sA ewykad 4 ds lkFk tUek vkslkek bl vad ds izHkko dks laiq"V djrk gS D;ksafd bl vad ls izHkkfor tkrd egku Økafrdkjh fopkjèkkjk okys] oSKkfud izfrHkk laiUu jktuhfrK ,oa vgadkjh gksrs gSaA vkslkek fcu yknsu vfr fouez ,oa

ljy LoHkko dk gksus ds dkj.k cksyrk Hkh ugha FkkA bl ys[k esa dqN ,sls vad'kkL=h; rF; ns[kus dks feysaxs ftuls Li"V gks tkrk gS fd yknsu ,d 'kkar ;qod ls fodV vkradoknh ljxuk dSls cuk\ tks ;g fo'okl djus yxk fd og dqoSr dks Lora= djkus ds fy, lsuk ds usr`Ro dh dkcfy;r Hkh j[krk gSA rqdhZ ds fizal ds vuqlkj vkslkek ,d lH;] mnkj] mRlkgh o ljy LoHkko okyk ;qod FkkA vkb,] tkusa] vadksa us yknsu ds thou dks fdl izdkj izHkkfor fd;k fd mlds

28

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

O;fDrRo dh dk;k iyV gh gks xbZA lcls igys xkSj djus okyh ckr ;g gS fd yknsu dk tUe lu~ 1957 esa gqvk ftldk ewykad ¾ 1$9$5$7 ¾ 2$2 ¾ 4 gS vkSj e`R;q lu~ 2011 esa gqbZ bl o"kZ dk ewykad Hkh ¾ 2$0$1$1 ¾ 4 gh gSA vr% yknsu dh thou yhyk vad pkj ls 'kq# gksdj pkj ij [kRe gks xbZA vad'kkL= ds vuqlkj 4 vad jkgq dk gksrk gSA 4 vad ls izHkkfor O;fDr iqjkus jhfr fjoktksa ds fojksèkh] Øakfrdkjh o ubZ jkg cukus okys gksrs gSaA buds lkFk vDlj pkSadkus okyh ?kVuk,a gksrh gSa rFkk os ,slh vkdfLed ?kVukvksa ds tUenkrk Hkh gksrs gSaA ,fYol Vkoj dk èoal bldk lgt ,oa laiq"V izek.k gSA jkgq ,d Mk;ukekbV dk dke Hkh djrk gSA budh dqaMyh esa jkgq "k"Be LFkku ij cSBk gSA vr% bUgksaus vius 'k=qvksa dks Mk;ukekbV dh rjg gh mM+k fn;k ,oa Lo;a Hkh xksyk ck#n tks jkgq ds dkjdRo ds varxZr gSa ds }kjk e`R;q dks izkIr gq,A vkslkek fcu yknsu dk ewykad 1]


lkef;d ppkZ HkkX;kad 8 ,oa ukekad 6 gSA budh tUefrfFk 10 gS ftldk ewykad 1 curk gS] ftlds nsork lw;Z nso gSaA 1 vad gqdqer] iz'kklu] usr`Ro ,oa dekaMj dk dke djrk gSA lw;Z buds deZ LFkku esa cSBk gksus ds dkj.k vkslkek bu lc xq.kksa ls ;qDr gqvkA deZ LFkku esa lw;Z gksus ds dkj.k gh bldks varjkZ"Vªh; Lrj ij [;kfr Hkh izkIr gqbZA vkslkek dk HkkX;kad vad 8 gS tks fd bl izdkj gS& HkkX;kad 10$3$1957 ¾ 1$3$22 ¾ 1$3$4 ¾ 8] T;ksfr"k ds vuqlkj vad 8 'kfu xzg ds }kjk lapkfyr gksrk gSA 'kfu budh dqaMyh esa èkeZ Hkko dk Lokeh gksdj lIre Hkko esa fLFkr gS ,oa Øwj eaxy ls n`"V gSA ftlds dkj.k èkeZ ds izfr mudh xaHkhjrk o dV~Vjrk ns[krs gh curh FkhA og bZlkbZ] ;gwnh] fganw vkfn èkekZoyfEc;ksa dk dV~Vj fojksèkh Fkk vkSj ogh dV~Vjrk balkfu;r ds nq'eu ds :i esa Hkh lkeus vk;hA ukekad& vkslkek fcu yknsu dk ukekad bl izdkj ls gS& O SAMA B I N LAD E N 7 31 41+215+31455 16 + 8 + 18 7 + 8 + 9 = 24 = 6] vr% budk ukekad 6 gSA

vad 6 ds Lokeh 'kqØ xzg gSa tks buds yXu ds Hkh Lokeh gSa ,oa n'ke Hkko esa lw;Z ,oa cqèk ds lkFk fLFkr gSA vkslkek dh ijofj'k ,d cgqr gh oSHko'kkyh <ax ls gqbZA buds firk ,d jbZl O;kikjh Fks ,oa lÅnh vjc ds jktlh ifjokj ds fudVre FksA vkslkek esa ckY;koLFkk ls gh ,d lPps èkeZfu"B eqfLye ds xq.k dwV&dwVdj Hkjs FksA mlus vFkZ'kkL= ,oa fctusl ,MfefuLVªs'ku

dh f'k{kk fdax vCnqYykt ;wfuoflZVh ls izkIr dhA 1979 esa vkslkek us flfoy bathfu;fjax dh fMxzh izkIr dhA viuh f'k{kk ds nkSjku Hkh vkslkek èkeZ ,oa èkkfeZd xzaFkksa tSls& dqjku ,oa tSgkn vkfn dh O;k[;k esa O;Lr jgrk FkkA dfork&ys[ku ,oa lkekftd dk;ks± esa budh #fp blh nkSjku tkx`r gqbZA buds 'kqØ] lw;Z ,oa cqèk ;k dgsa 1] 6] 5 vadksa ds leUo; us buds O;fDrRo dks iz[kjrk ,oa jktuhfrd psruk Hkh iznku dhA vkSj 'kfu eaxy ds n`f"V lacaèk ls budks èkkfeZd dV~Vjrk feyhA vkslkek yknsu vius 'khy LoHkko ,oa lR;rk ds fy, Hkh tkuk tkrk FkkA xq# ds iape esa gksus ds dkj.k og èkkfeZd cuk ,oa f'k{kk] Kku ds izfr #fp jghA vc ge vxj vkslkek dh e`R;q frfFk ij utj Mkysa rks ik;saxs fd og 02@05@2011 dks vesfjdh dekaMksa ds gkFkkas fiatjs ds 'ksj dh rjg ekjk x;kA mlds dkydofyr gksus dh rkjh[k dk tksM+ djsa rks og 02$05$2011 ¾ 11 ¾ 2 gS vkSj vad T;ksfr"k ds vuqlkj 2 vad panzek xzg dk gSA panzek ,oa 'kfu 'k=q gSaA oSls Hkh panzek vkslkek dh dqaMyh esa f}rh; Hkko esa fLFkr gksdj ekjd dk dke dj jgk gSA tUe yXu 1 ds-

pa- 3 2 ea-

4 5 6 xq7 jk29

12

11lw- 'kqcq8 'k10 9

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

bu reke rF;ksa dks ns[kus ds ckn ;g ckr t:j Li"V gks tkrh gS fd ekuo thou ij xzgksa dh rjg vadksa dk izHkko Hkh izR;{k :i ls ns[kk tk ldrk gSA T;ksfr"kh; n`f"V ls vkslkek e`R;q ds le; cqèk dh egkn'kk esa cqèk dh varnZ'kk dsrq ds izR;arj ls xqtj jgk FkkA cqèk xzg vklksek dh dqaMyh esa f}rh; Hkko dk Lokeh gksdj ekjds'k gS ,oa dsrq }kn'k Hkko esa fLFkr gS vr% nksuksa gh xzgksa us viuk dke fd;k vkSj vkslkek dks e`R;q izkIr gqbZA vad'kkL=h; foospuk djsa rks Hkh vkslkek ij vad 4 ds izfrfufèk xzg jkgw dh n'kk py jgh FkhA bl xzg ds dkjdRo xSl] xksyk] ck:n gSa vkSj og bUgha lc dk f'kdkj cukA mlds tUe ,oa e`R;q dh fLFkfr;ksa dh tehuh lPpkbZ vadksa ds lgt ,oa izekf.kr izHkko dks gh n'kkZrh gSA fiNyh dqN 'krkfCn;ksa ds Hkkjrh; miegk}hi ds bfrgkl ds >jks[ks ls Hkh ;gh lkeus vkrk gS fd o"kZ 57 pkgs fdlh Hkh 'krkCnh dk gks] tSls 19oh] 18oh] 17oh] 16oh 'krkCnh dk jgk gks mlls ,d Økafr dk tytyk mBk FkkA bfrgkl lk{kh gS izFke Hkkjrh; Lora=rk laxzke 1857 esa izkjaHk gqvk tcfd vaxzstksa ,oa caxky ds uokc ds chp Iyklh dh yM+kbZ 1757 esa 'kq# gqbZ ftlus cgqr yacs lQj ds ckn Hkkjr dks Lora=rk dh mUeqDr ok;q esa lkal ysus dk volj iznku fd;kA Bhd mlds foijhr 1957 ;kuh 4 vad ds izHkko esa tUes vkslkek us Tokykeq[kh &foLQksV tSlk rkaMo rks vo'; jpk ysfdu HkLeklqj ls jDr cht Hkh cu x;k vkSj viuh ekSr esa fouk'k ds u;s vè;k;ksa dk lw=ikr dj x;k tks Lo;a vc mlds j{kdksa vkSj ikS"kdksa dk Hk{k.k dj jgs gSaAr


vkoj.k dFkk

T;ksfr"k esa vad'kkL= dh Hkwfedk gfj'panz izlkn ^^vk;Z**

vad 'kkL= dh mn; Hkwfe vkSj vadksa ds egRo vkSj mudh Hkwfedk dk fuèkkZj.k Hkkjr esa gh egf"kZ;ksa ds rRokoèkku esa gqvkA vkSj mUgha ls fofHkUu leL;kvksa dk fujkdj.k fd;k x;kA lw;kZfn xzgksa ds vyx&vyx ;a=ksa dh jpuk Hkh vadksa ds vkèkkj ij gh dh xbZ tks loZekU; gS vkSj T;ksfr"k ds lkFk vadksa ds fo'ks"k lkeatL; dks n'kkZrh gSA

va

d'kkL= dh mn; Hkwfe Hkkjr ds T;ksfr"k txr esa vadksa dk egRo iqjkru dky ls ifjyf{kr gksrk jgk gSA vk"kZ ijaijk ls egf"kZ;ksa ds Ñik izlkn ds :i esa izkIr fofHkUu vkdkj&izdkj ds ;a=ksa esa gesa] vadksa ds peRdkfjd ,oa lqfu;ksftr myV&Qsj vkSj mlds ekè;e ls fofHkUu leL;kvksa ds fujkdj.k dh >yd feyrh gSA lw;kZfn xzgksa dks izlUu djus ds fy, Hkh vyx&vyx ;a=ksa dh jpuk dh xbZ gS tks vadksa ds fo'ks"k lkeatL; dks n'kkZrk gSA ijarq ik'pkR; fo}ku ^^dhjks** us vadksa ds egRo dks nwljs izdkj ls igpkuk vkSj T;ksfr"k esa budh Hkwfedk dks js[kkafdr fd;kA mUgksaus lHkh xzgksa dks ,d fo'ks"k vad iznku fd;kA blds vfrfjDr vaxzsth o.kZekyk ds v{kjksa ds fy, Hkh vad fuèkkZfjr fd;s x;sA ^^dhjks** us ;wjsul vkSj usiP;wu dks Hkh viuh x.kuk esa lfEefyr fd;k] ijarq bUgsa fdlh jkf'k dk LokfeRo iznku u djds ;wjsul dks lw;Z ds lkFk vkSj usiP;wu dks panzek ds lkFk tksM+k x;k gSA mUgksaus O;fDr] oLrq] LFkykfn ds

ukeksa esa iz;qä gksus okys lHkh v{kjksa ds fy, vad Hkh fuèkkZfjr fd;sA bUgsa tksM+dj izkIr gksus okyk vad gh ml O;fDr vkfn dk ukekad gksrk gSA ^^dhjks** }kjk izfrikfnr vad T;ksfr"k vkSj ijaijkxr jkf'k;kas esa es"k] feFkqu] flag] rqyk] èkuq rFkk dqaHk dks vkst ¼iksthfVo½ ekuk x;k gS vkSj le jkf'k;ksa& o`"k] ddZ] dU;k] o`f'pd] edj rFkk ehu dks lkSE; ¼uSxsfVo½ dh Js.kh esa j[kk x;k gSA ijarq ^^dhjks** us nksgjs LokfeRo okyh xzgksa dh igyh jkf'k& es"k] o`"k] feFkqu] èkuq vkSj edj dks vkst ekuk gS vkSj nwljh jkf'k& dU;k] rqyk] o`f'pd] dqaHk vkSj ehu dks lkSE; ekuk gSA blds lkFk gh flag jkf'k dks vkst vkSj ddZ jkf'k dks lkSE; ekuk gSA ^^dhjks** ds vuqlkj jkf'k ds vuq:i mldk Lokeh xzg Hkh vkst ;k lkSE; gksrk gSA lk;u lw;Z ds lapkj ds vuqlkj vad T;ksfr"k esa vaxzsth ds ckjg eklksa dks Hkh HkpØ dh ckjg jkf'k;ksa ds lkFk tksM+k x;k gS] ;Fkk Qjojh&dqaHk] ekpZ&ehu] vizSy&es"k] ebZ&o`"k] twu&feFkqu] tqykbZ&ddZ] vxLr&flag] flracj& dU;k] 30

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

vDrw c j&rq y k] uoa c j&o` f 'pd] fnlacj&èkuq jkf'k rFkk tuojh& edjA vad T;ksfr"k esa Hkh jkf'k;ksa ds Lokeh ogh xzg gSa tks ijaijkxr T;ksfr"k esa gSaA tUe&frfFk ds vuqlkj HkkX; Qy tkuus ds fy, igys tUe ds eghus dk lkekU; Qy tkuuk pkfg, fQj tUe frfFk ds vuqlkj ml ewykad okys O;fDr dh #fp] LoHkko vkfn ij fopkj djuk pkfg,A vad'kkL= esa ewykad dk LFkku egRoiw.kZ gSA ;s ewykad gSa& ,d ls ukS rd ds vadA fdlh Hkh NksVh ;k cM+h la[;k dks ewykad esa cnyk tk ldrk gSA tSls& 5678 la[;k dk ewykad bl izdkj fudky ldrs gSaA 5$6$7$8 ¾ 26 ¾ 2$6 ¾ 8 ewykadA vad'kkL= ds ekè;e ls thou esa lk>snkjh] O;kikj] LokLF;] vkfFkZd fLFkfr vkfn dk vkdyu Hkh blh ewykad ds vkèkkj ij fd;k tk ldrk gSA ukekad esa ifjorZu dj tUekad ds lkFk mldk lkeatL; fcBk;k tk ldrk gS vkSj mlls thou esa csgrj HkkX; ,oa lqfoèkkvksa dk ykHk mBk;k tk ldrk gSA irk % lsaVªy cSad dkWyksuh] turk ¶ySV] ch-,p-lh-&6 ls iwjc iVuk&26A


vkoj.k dFkk

vad T;ksfr"k o gLr js[kk MkW- loksZÙke nhf{kr

oSls rks vad T;ksfr"k vkSj gLrjs[kk T;ksfr"k dh nks ,d ne vyx foèkk,a gSa ysfdu nksuksa ds laxe fcanq Hkh gSa tks ,d nwljs ds iwjd gSaA dSls] vkb,] tkusa bl ys[k lsA

va

d T;ksfr"k ls ;g crk;k tk ldrk gS fd vkus okyk le; ykHknk;d gS ;k d"Vnk;d rFkk dkSu&dkSu ls o"kZ egRoiw.kZ jgsaxsA Hkfo"; Qy dFku esa gLr&js[kk foKku rFkk vad T;ksfr"k ,d nwljs ds fy;s lgk;d gks ldrs gSaA ;fn dksbZ O;fDr gesa viuk gkFk fn[kk;s vkSj mls viuk tUe fnukad Hkh Kkr gks rks nksuksa dh lgk;rk ls fo'ks"k urhts ij igqapk tk ldrk gSA gLr js[kk fo'ks"kK ^dhjks* us viuh iqLrd ^ySaXost vkWQ gSaM* ds i`"B 184 o 188 ij fy[kk gS fd vk;q ds fdl o"kZ esa fo'ks"k ?kVuk gksxhA ;g fu'p; djus ds fy;s og ¼dhjks½ vk;q dks 7&7 o"kZ ds Hkkxksa esa ckaVrs FksA izfr lkrosa o"kZ esa] thou esa dqN egRoiw.kZ ifjorZu gksrk gSA ^dhjks* us fy[kk fd oSKkfud n`f"Vdks.k ls fopkj djus ls Hkh irk pyk fd lkr&lkr o"kZ dk le; fos'ks"k ifjorZu mRiUu djus okyk gksrk gSA dhjks ds erkuqlkj vukfndky ls i`Foh ds leLr ns'kksa esa ^lkr* dh la[;k dk cgqr egRo jgk gSA dhjks ds erkuqlkj tUe ls 'kq: djds igys lkr o"kZ ds ckn] nwljs lkr o"kZ ds le; dks NksMd + j rhljs] 5 os] 7os o 9 os Hkkx esa lekurk gksrh

gSA blh izdkj thou ds pkSFks] NBs] 8os] 10os o 12oka Hkkx ,d leku gksrs gSAa mnkgj.k ds fy;s ;fn ,d ckyd vius 7osa o"kZ esa chekj o detksj jgk gS rks og vius thou ds 21 osa o"kZ esa Hkh chekj vkSj detksj jgsxkA blds foijhr ;fn dksbZ ckyd cpiu esa chekj Fkk ysfdu lkrosa o"kZ ls mldk LokLF; vPNk jgus yxk gS vkSj ;fn og vkids ikl chl o"kZ dh vk;q esa viuk gkFk fn[kkdj iwNrk gS fd mldk LokLF; dc Bhd gksxk\ rks vki dg ldrs gSa fd 21 osa o"kZ ls vkidk LokLF; vPNk jgsxkA

mijksDr fp= esa thou o HkkX; js[kk 31

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

dks lkr&lkr o"kZ ds [kaM esa ckaVk x;k gSA dhjks ds erkuqlkj ;g n'kkZrk gS fd ;qokoLFkk ds thou dks nks izèkku Hkkxks esa ckaVuk pkgs rks igyk [kaM 21 o"kZ dh voLFkk ls 35 o"kZ dh voLFkk rd jgsxkA tgka HkkX; js[kk 'kh"kZ js[kk dks dkVrh gS ogka ls nwljk [kaM izkjaHk gksdj 56 o"kZ ij lekIr gksrk gSA HkkX; js[kk o thou js[kk dks lkr&lkr o"kZ ds [kaMks esa ckaV dj ;g crk;k x;k gS fd fdl le; HkkX; dh fLFkfr dSlh jgsxhA gkFk dh js[kkvksa esa dkSu lh js[kk ls dkSu lk o"kZ le>uk pkfg;s] bldk ^vad T;ksfr"k* ls dSls rkyesy fcBk;k tk ldrk gS] vc bldh ppkZ djsaxsA mnkgj.k ds fy;s ,d euq"; vki ds ikl vkrk gSA ml O;fDr ds gkFk ds fujh{k.k ds mijkar vki bl urhts ij igqaps fd vk;q ds 39 osa o 41 osa o"kZ ds ikl thou js[kk ij v'kqHk fpUg gS vkSj HkkX; js[kk Hkh yxHkx blh voLFkk ij detksj gks jgh gSA bl O;fDr dh orZeku vk;q 37 o"kZ gS vkSj og 26osa o"kZ esa vfèkd chekj jgk Fkk vkSj o"kZ Hkj mldk LokLF; vPNk ugha jgk fdarq 28osa o"kZ ls mldk LokLF; vPNk jgus yxk FkkA vki fopkj djds


vkoj.k dFkk vxj 26 esa 14 o"kZ tksM+sxs rks dg ldrs gSa fd og O;fDr 40 osa o"kZ esa vfèkd chekj jgsxkA rnqijkar 54 osa o"kZ esa Hkh chekjh ds vlj jgsaxsA tc gLr js[kk ls ge fdlh fu.kZ; ij igqaps vkSj gesa ;g fu'p; djuk gks fd fdl o"kZ esa ;g ?kVuk gksxh rks mlds fy;s ge vad T;ksfr"k dk lgkjk ysdj le; dks lqfuf'pr dj ldrs gSaA izFke egk;q) ds le; ykMZ fdpuj Hkkjr ds izèkku lsukifr FksA budh gLr js[kk ls dhjks us crk;k fd 66 o"kZ dh vk;q esa og leqnz esa Mwc dj ejsx a sA gFksyh ns[kdj ;g irk pyrk Fkk fd 66 o"kZ dh vk;q esa ;k=k js[kk }kjk HkkX; js[kk vkSj vH;qn; js[kk [kafMr gks jgh FkhA ykMZ fdpuj ds thou dh eq[; ?kVuk;sa lu~ 1896] 1897] 1898] 1914] 1915 o 1916 esa ?kfVr gqbZA buls dhjks us fu"d"kZ fudkyk fd ftu o"kksZa dk tksM+ 6] 7 ;k 8 gksrk gS os o"kZ ykMZ fdpuj ds thou esa fo'ks"k egRo ds FksA bl dkj.k 66 o"kZ dh voLFkk lu~ 1916 esa iwjh gksus o vk;q ds o"kZ esa 6 dk vad nks ckj vkus ls muds thou esa fo'ks"k ?kVuk ?kVhA dhjks dh bl Hkfo";ok.kh dk vkèkkj vad T;ksfr"k FkkA mnkgj.k ds fy;s ,d L=h dk tUe fnukad 20&8&1973 gSA blds vuqlkj mldk ewykad 2$0 ¾ 2 vad gqvk o HkkX;kad 2$0$8$1$9$7$3 ¾ 30 ¾ 3$0 ¾ 3 vad gqvkA cgqr ls tkrdksa ij HkkX;kad ds ctk; ewykad dk fo'ks"k izHkko gksrk gSA bl L=h dh gLr js[kk ns[kdj mlls iwNk x;k fd vki dk fookg fdl voLFkk esa gqvk rks mlus mÙkj fn;k

22osa o"kZ esaA 22 osa o"kZ esa 2 vad nks ckj vk jgk gSA mls crk;k x;k fd 29 o"kZ esa mls iq= izkIr gqvk gksxkA ;g Hkfo"; dFku v{kj'k% lR; fudykA bldk FkksM+k&FkksM+k b'kkjk gLrjs[kk esa Hkh FkkA ijarq 29 o"kZ dh txg 28oka ;k 30oka o"kZ Hkh dgk tk ldrk FkkA thou js[kk ;k HkkX; js[kk ij vk;q dk o"kZ fuf'pr djuk dsoy n`f"V ds vankt ij fuHkZj jgrk gSA ijarq vad fo|k ds izHkko ls ftl

tkrd dk tUe 20 vxLr dks gqvk gS rks mlds fy;s 20 oka] 29oka 38oka o"kZ egRoiw.kZ gksxkA u fd 28oka ;k 30oka o"kZA bl izdkj vad T;ksfr"k o gLrjs[kk foKku ds rky&esy ls Qykns'k dk o"kZ fuf'pr djuk vklku gks tkrk gSA r irk % ¶;wpj ikWbaV dEI;wVlZ jksMost cl LVSaM] 'kkg dey jksM vyhx<+&202001 ¼m- iz-½ eks- 09971924241

ewykad] HkkX;kad vkSj ukekad fudkyus dh fofèk ewykad % O;fDr ftl fnu tUe ysrk gS mlh fnu dh rkjh[k ls ewykad Kkr djrs gSaA ;fn tUefrfFk nks vadksa dh gS tSls 23] 27] 19 vkfn gks rks nksuksa vadksa dks tksM+us ls ewykad izkIr gksrk gSA tSls 23 ¾ 2$3 ¾ 5A ewykad dks tUekad Hkh dgk tkrk gSA HkkX;kad % O;fDr ds tUe dk fnu] ekl vkSj o"kZ ds lHkh vadksa dks tksMu+ s ij tks vad izkIr gksrk gS] ogh HkkX;kad dgykrk gSA tSls vt; dqekj dh tUe frfFk 16&8&1960 gks rks bl O;fDr dk HkkX;kad gksxkA 1$6 $8 $1$9$6$0 ¾ 21 ¾ 2$1 ¾3 vr% tkrd dk HkkX;kad gksxk 3 A ukekad % ukekad fudkyus dh vusd i)fr;ka gSa ftuesa dhjks] ikbFkkxksjl rFkk lsQsfj;y dh i)fr izpfyr gSaA bu rhuks i)fr;ksa esa dhjks dh i)fr T;knk izfl) gSA dhjks i)fr esa uke ds izR;sd v{kj ds fy, tks vad fuèkkZfjr gSa og lkj.kh esa fn;s x;s gSaA 32

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

ukekad rkfydk dhjks i)fr

v{kj

A, I, J, Q, Y B, K, R, C, G, L, S D, M,T E, H, N, X U, V, W O, Z F, P

vad 1 2 3 4 5 6 7 8

mi;ZqDr uke ds lHkh v{kjksa ds vkèkkj ij O;fDr dk ukekad fudkyk tkrk gSA mnkgj.k ds fy, Ajay Kumar uke ds bl O;fDr dk ukekad bl izdkj fudkyk tk,xk& Ajay - 1+1+1+1 = 4 Kumar - 2+6+4+1+2 = 15

nksuksa la[;kvksa dk dqy ;ksx ¾ 4$1$5 ¾ 10 ¾ 1 ;gh la[;k ukekad gksxhA


vkoj.k dFkk

fookg &esykid esa vad'kkL= dh mi;ksfxrk MkW- Vhiw lqYrku

T;ksfr"k 'kkL= dh lkekU; esykid i)fr esa vusd phtsa feykbZ tkrh gSa tks dkQh dfBu dke gSA tcfd vad 'kkL= esykid esa ewykad] HkkX;kad vkSj ukekad ds vkèkkj ij peRdkjh feyku fd;k tk ldrk gSA bl esa vad eS=h rkfydk cgqr egRoiw.kZ Hkwfedk vnk djrh gSA

va

d fo|k Hkkjrh; miegk}hi ds yksxksa ds fy, dksà uà pht ugh gS cfYd cnyrs ifjos’kksa esa le; ds vuqlkj fo’o ds fHkUu&fHkUu {ks=ksa ds vuqHkoksa o Kku dh :i js[kkvksa ds lkFk dsoy bl dk lekxe gksrk jgk rFkk ;g fo|k vFkkZr~ vad 'kkL= u, vkfo"dj.kksa ds çk:iksa ds ek/;e ls ewykad] HkkX;kad o ukekad ds vk;keksa ds :i esa tu&lkèkkj.k esa çfl) gqà rFkk bldh lkFkZdrk o blesa Nqis jgL; thou ds fHkUu&fHkUu dk;ks± es]a ftl esa fookg laLdkj vFkkZr oj&dU;k ds eS=hiw.kZ

lacaèkksa dh LFkkiukvksa dk dk;Z Hkh 'kkfey gS] mi;ksxh fl) gksus yxs rFkk bl fo|k dh yksdfç;rk fnu çfrfnu c<+us yxhA eS=h ds vk/kkjHkwr lzksr % T;ksfr"k 'kkL= dh çkphure Hkkjrh; i) fr esa fookg eS=h gsrq ukS Xkzgksa dh jkf’k;ksa dh çÑfr] rRo] o.kZ] ukM+h] ;ksfu] x.k vkfn ij fopkj fd;k tkrk gSA bl ds vfrfjDr tUe dq.Myh esa eaxyh fLFkfr Hkh fopkj.kh; fo"k;ksa esa 'kkfey gksrh gSA ijUrq vad 'kkL= ds vk/ kkjHkwr fl)karksa esa fLFkfr bl ls fHkUu gSA bl dk;Z gsrq ewykad o

ukekad rkfydk dhjks vad 1 2 3 4 5 6 7 8

o.kZ A, I, J Q, Y B, K, R C, G, L,S D, M. T E, H. N. X U, V, W O, Z F, P

ikbFkkxksjl vad o.kZ A, L,T 1 B, K, U 2 C, M. X 3 D, N, Y 4 5 E, O, W, Z F, J, P 6 G, Q, V 7 H, R 8 I, S 9 33

lsQsfj;y vad o.kZ A, I, J, Q Y 1 B, C, K, R 2 G, L, S 3 D, M, T 4 E, N 5 U, V, W, X 6 O, Z 7 F, H, P 8

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

HkkX;kad dks ç/kkurk nh tkrh gSA ;fn tUe dh frfFk] ekg o o"kZ Kkr u gks rks ukekad i)fr ls Hkh bl çfØ;k dks iw.kZ fd;k tk ldrk gSA blfy, bl ifjçs{; ls lacaf/kr fo"k; o çk:iksa dh foLr`r tkudkjh dk gksuk vR;Ur vko’;d gSA bl ds vfrfjDr eS=h esa ,d ls ukS rd ds vadksa ds xq.k&fo’ks"k rFkk mlds Lokeh&Xkzgksa ds O;kogkfjd Lo:iksa ij Hkh vo’; fopkj dj ysuk pkfg,A ewykad%& ewykad dh çfØ;k vR;ar ljy gksus ds dkj.k ik’pkR; txr esa bl i)fr dh yksdfç;rk fnu çfrfnu c<+rh tk jgh gSA ewykad rkfydk ewykad frfFk 1] 10] 19] 28

1

2] 11] 20] 29

2

3] 12] 21] 30 4] 13] 22] 31 5] 14] 23 6] 15] 24 7] 16] 25 8] 17] 26 9] 18] 27

3 4 5 6 7 8 9


vkoj.k dFkk oLrqr% lk/kkj.k rkSj ij ewykad tUe&frfFk ds nks vadksa dk ;ksx gSA mnkgj.kkFkZ ;fn fdlh dh tUe frfFk 14 gks rks 1$4¾ 5] vFkkZr mldk ewykad 5 ekuk tk,xkA foLr`r tkudkjh gsrq lHkh rkjh[kksa ls izkIr ewykad rkfydk uhps nh tk jgh gSA HkkX;kad %& HkkX;kad dh voèkkj.kk HkkX; o deZ ls dh tkrh gS] ftls dqN fo}ku la;qDrkad ds uke ls Hkh lacksf/kr djrs gSaA oLrqr% ;g tUe dh frfFk] ekg o o"kZ ds vadksa+ dk ;ksx gSA mnkgj.kkFkZ ;fn fdlh dh tUe rkjh[k 14&12&1971 gks rks tUe dh frfFk&14¾1$4¾5] ekg&12¾1$2¾3] o"kZ 1971 ¾1$9$7$1 ¾ 18 ¾ 1$8 ¾9] vr% bu rhuks vadksa dk ;ksx 5$3$9¾17¾ 1$7 ¾ 8] vFkkZr~ mldk HkkX;kad 8 ekuk tk,xkA ukekad%& bl çfØ;k esa thou dh Js " Brk] pfj= ds xq . k o dk;Z & dykiks a ij uke dh çHkkodkfjrk dks Lohdkjrs gq, çR;sd o.kZa ds lkFk&lkFk mlds vad dk fu/kkZj.k fd;k x;k gSA ftlesa uke ds çR;sd o.kZ ds fy, fuèkkZfjr vad dks tksM+ dj L=h o iq:"k ds ukekad dk irk yxk;k tkrk gSA oLrqr% ;g fo|k dhjks ds uke ls vf/kd fodflr gqà ijUrq dqN fo’ks"kK ikÃFkkxksjl o lsQsfj;y i)fr dks Hkh egRrk çnku djrs gSaA mnkgj.kkFkZ dhjks i)fr esa jke R= 2 A= 1M = 4, vr% RAM = 2$1$4 ¾ 7 vFkkZr bl dk ukekad 7 ekuk tk,xkA vad % 1 % bl vad ds iq#"k lfg". kq] o xaHkhj LoHkko ds gksrs gSaA fuR; uohurk dh [kkst esa rRij

vad&eS=h rkfydk% vad Lokeh xzg vfrfe= fe= # 1 lw;Z 2]3]6]7]9 2 panz 2] 6] 9 1] 4] 7] 3 xq# 6] 9 1] 5 4 jkgq 4] 6 2] 7] 8] 9 # 5 cqèk 3 6 'kqØ 2] 3] 4] 6] 9 1 7 dsrq 7]9 1]2]4]6 # 8 'kfu 4] 6 9 eaxy 2] 3] 6] 7] 9 1] 4

;s mPp&in izkfIr ds fy, ps"Vkjr jgus okys] loZnk HkkSfrd lq[kksa dh dYiuk esa [kks, jgrs gSaA bl vad dh fL=;ka lkekftd] fonq"kh o ifr ds O;kolkf;d dk;ksZa esa :fp j[kus okyh rFkk izxfr'khy fopkjksa ls izHkkfor gksrh gSaA lw;Z ds LokfeRo ds varxZr vkus ds dkj.k bl vad dks ;'k] izfr"Bk o LokfHkeku dk ifjpk;d ekuk x;k gSA vad%&2 % bl vad ds L=h o iq:"k lcy efLr"d okys] dyk&fç;] Hkkoqd] vR;ar dYiuk’khy] vkd"kZd O;fDrRo] n;kyq o e`nq LoHkko okys gksrs gSaA fL=;k¡ çk;% ifr dks larq"V j[kus okyh] lkSan;Z fç; rFkk vkjke ilan ço`fÙk dh gksrh gSaA bl vad ds Lokeh Xkzg pUæek ds f}LoHkkoh gksus ds dkj.k bl vad okyksa ds LoHkko esa ,dkXkzrk dk vHkko ik;k tkrk gSA vad%&3 % bl vad dks 'kfDr] lkgl] cq f )ekuh] n` < + r k] Je] la/k"kZ o çcy egRokdka{kkvksa dk ifjpk;d ekuk x;k gSA vkRedsfa ær LoHkko ds ,sls iq:"k v/;kRe esa 34

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

leHkkoh 1]8 3]8 2]4]7 3] 5 4] 6] 7] 8] 9 5] 7] 8 3]5]8 1] 2] 5] 7] 8] 9 5] 8

'k=q 4]5 5 3]8 1 1] 2] 5 # # 3 #

:fp j[kus okys rFkk fL=;k¡ çk;% ifr ij iw.kZ vf/kdkj j[kus okyh rFkk mudh mUufr esa lg;ksx nsus okyh gksrh gSaA xq# dks bl vad dk Lokeh Xkzg ekuk x;k gSA vad%&4 % ;g vad lrr fØ;k’khy o papy LoHkko dk ifjpk;d ekuk x;k gSA bl vad ls çHkkfor iq:"k lkglh] n;kyq o xqIr ckrksa dks eu esa nckus okys rFkk fL=;k¡ f’kf{kr] çk;% viuh ckrksa dks egRrk çnku djus okyh] lkSan;Z ds çfr vkdÆ"kr o ?kj dh vis{kk ckgj vf/kd çlUu jgus okyh gksrh gSaA ;g vad jkgq Xkzg ds LokfeRo ds v/khu vkrk gSA vad%&5 % bl vad ls çHkkfor iq:"k uà ;qfDr;ksa ls ;qDr] iw.kZr% fØ;k’khy] [kqn dks le; ds vuqlkj <+kyus okys rFkk nwljksa dks vius xq.kksa ls lEeksfgr djus okys] cqf)eku o O;ogkfjd ço`fÙk ds gksrs gSaA fL=;k¡ çk;% ifjiDo efLr"d dh Lokfeuh] fodkl dk;ks± esa :fp j[kus okyh o nkEiR; lq[k dh çxfr esa lgk;d gksrh gSaA ;g vad cq/k Xkzg dh çHkkodkfjrk ds varxZr vkrk gSA


vkoj.k dFkk vad%&6 % bl vad ls çHkkfor iq:"k mnkj] uhfrK] galeq[k] Hkkoqd] lkSna;Z o dyk&fç; rFkk nwljksa dks viuh vksj vkdÆ"kr djus esa n{k gksrs gSaA fL=;k¡ çk;% dksey ân; dh o n;kyq ço`fÙk dh gksrh gSa] ftuesa vPNh iRuh o vPNh ekrk ds xq.k fo|eku gksrs gSaA bl vad ds fy, 'kqØ dks çHkkodkjh Xkzg ekuk x;k gSA vad%&7 % ;g vad lkSgknZ] lg;ksx] ekSfydrk] lkgl o Lora= fopkjksa dk çrhd ekuk x;k gSA bl vad ls çHkkfor L=h o iq#"k ,dkar&fç;] Hkkoqd o nk’kZfud ço`fÙk ds gksrs gSaA f’kf{kr rFkk fHkUu&fHkUu xq.kksa ls lEiUu gksrs gq, Hkh buds thou esa la/k"kks± dh vf/kdrk ikà tkrh gSA ;g vad dsrq Xkzg ds LokfeRo ds varxZr vkrk gSA vad%&8 % 'kfu ç/kku bl vad ds iq:"k U;k;fç;] fo’oluh; o ,dkaroklh ço`fr ds] nwljksa dh lgk;rk djus okys rFkk lcy o ltx O;fDrRo ls ;qDr gksrs gSaA fL=;k¡ ckSf)d O;fDrRo dh /kuh] vuq’kkflr] deZB o ?kj ifjokj dh le`f) ds fy, dk;Z djus okyh gksrh gSaA vad%&9 % eaxy Xkzg ç/kku bl vad ds iq:"k vkRefo’oklh] LokfHkekuh] nqLlkglh ço`fr ds] vuq’kklu dks loksZifj ekuus okys rFkk pqukSfr;ksa dks Lohdkj djus okys gksrs gSaA fL=;k¡ çk;% euekSth rks gksrh gSa ijUrq ykijokg ugh gksrh cfYd ifr ds dk;ks± esa muds }kjk iwjs euksHkko ls lg;ksx feyrk gSA eS = h ds çdj.k%& va d eS = h

leku va d ks a ds fl)ka r ij vkèkkfjr gSA mnkgj.kkFkZ ,d dk ,d ds lkFk] nks dk nks ds lkFk vkfn dh eS=h dks lcls vf/kd mÙke ekuk x;k gS D;ksafd ,d leku vad ds xq.k] mudh ,d gh Lokeh Xkzg dh leku ço`fr dh N=&Nk;k] laca/kksa ds fodkl esa vf/kd lgk;d gksrh gSaA blds vfrfjDr vfr fe=rk o leku fe=rk rFkk dqN fo’ks"k ifjfLFkfr;ksa esa leHkkoh vadks ds

esy dks Hkh ykHkçn ekuk x;k gSA ijarq 'k=qrkiw.kZ laca/k j[kus okys vad ds chp LFkkfir dh tkus okyh eS=h iw.kZ:is.k çHkkodkjh ugh ekuh tkrhA vr% blds fy, vadks dh eS=h rkfydk dk voyksdu vo’; dj ysuk pkfg,A r 1408] FkMZ ¶yksj] cYyhekjku fnYyh&110006 eks- 9716562888] 09891196134

tkusa dc gksxk fookg ia- lw;Z izdk'k xksLokeh

loZ izFke fookg ;ksX; yM+ds yM+dh dh tUe rkjh[k ds vkèkkj ij mudk ewykad Kkr dj ysrs gSaA rnqijkar rkfydk la[;k 1 ls ml ewykad dh fdl o"kZ ds ewykad ds lkFk lekurk gS] dks ns[kdj fookg dk o"kZ lgt gh tkuk tk ldrk gSA leLr ewykadksa esa ls ewykad 8 lcls vfèkd fookg vkfn esa vM+pu vFkok foyac dk dkj.k curk gSA tks ;qod vFkok ;qorh blls izHkkfor gksrs gSa] muds fookg esa :dkoVsa vFkok vM+pus vfèkd vkrh gSa vkSj fookg esa foyac vo'; gksrk gSA tc tUe ekg vkSj o"kZ dk 8&3&4&6&9 vadksa ds lkFk la;ksx gksrk gS] rc fookg tUefrfFk tUe ekg] o"kZ ewykaad 26-6-1996 8&6&4 11-6-1997 2&6&9 1-6-1938 1&6&3 8-8-1939 8&8&4 35

Qy foyac foyac foyac foyac

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

rkfydk la[;k & 1 tUefrfFk fookg ds vuqekfur ewykad o"kZ dk ewykad 1 1&4&5&7&9 2 1&2&5&6&8 3 3&6&7&9 4 1&2&4&7&8 5 2&3&5&7&9 6 1&2&3&6&5&9 7 1&2&4&8 8 1&2&4&6&8 9 1&2&3&6&7 esa foyac rFkk vM+pus vkrh gSaA lkFk gh fookg ds ckn ikfjokfjd v'kkafr Hkh cuh jgrh gSaA tc 8&3&6&9 vadksa esa ls nks vFkok rhu vadksa dk lq;ksx gksrk gS] rks fookg foyac ls gksrk gSA irk % vkfQllZ dkWyksuh] fepkZbZcsjh] dfVgkj& 854105 nwjHkk"k % 9835619631


vkoj.k dFkk

ukekad ls Hkkoh thou lkFkh ;k fctusl ikVZuj dk pquko t; fujatu

va

d T;ksfr"k Hkhs Hkfo"; tkuus dh izeq[k foèkk gS& bl foèkk dk iz;ksx fo'ks"k :i ls ogka ij vR;fèkd egRoiw.kZ gks tkrk gS tc fdlh O;fDr dk tUe&fooj.k fuf'pr :i ls Kkr u gksA vad T;ksfr"k esa Hkfo";dFku ds O;ogkj esa nks rjhds fo'ks"k :i ls izpfyr gSAa 1- tUefrfFk ds ewykad ls 2- ukekad lsA ;gka ij ge ukekad ds vkèkkj ij ;g crkus dk iz;kl dj jgs gSa fd tUe fooj.k dh vuqiyCèkrk

gksus ij ukekad ds ekè;e ls mi;qDr thou lkFkh ;k fctusl ikVZuj dk pquko dSls fd;k tk ldrk gSA

fy[k ysaA fQj rkfydk ua- 2 ls vius rFkk Hkkoh thou lkFkh ;k fctusl ikVZuj ds ukekad ds eè; 'kqHkk'kqHk lacaèkksa dks tku ysaA

blds fy, loZizFke O;fDr dks vius rFkk vius Hkkoh thou lkFkh ;k fctusl ikVZuj ds uke dks vaxzsth Hkk"kk esa fy[k ysuk pkfg,A rRi'pkr~ mlesa vafdr lHkh o.kks± ds vadksa dks fuEufyf[kr rkfydk ua- 1 ls ns[kdj fy[ksa vkSj mudk ;ksx bdkbZ vad rd Kkr djds ukekad

mnkj.k&1 ve`rk izhre %

rkfydk&1 A

C

E

G

I

K

M

O

Q

S

U

W

Y

1

3

5

3

1

2

4

7

1

3

6

6

1

B

D

F

H

J

L

N

P

R

T

V

X

Z

2

4

8

5

1

3

5

8

2

4

6

5

7

rkfydk&2 ukekad 1 2 3 4 5 6

1 fe= fe= fe= 'k=q le 'k=q

2 fe= fe= le 'k=q le le

3 fe= le fe= le le le

4 'k=q 'k=q le fe= fe= fe=

5 le le le fe= fe= fe=

6 'k=q le le fe= fe= fe=

7 'k=q 'k=q le 'k=q fe= le

8 'k=q le le fe= le fe=

9 fe= le fe= 'k=q le le

7 8 9

'k=q 'k=q fe=

'k=q le le

le le fe=

'k=q fe= 'k=q

fe= le le

le fe= le

fe= le le fe= 'k=q le

'k=q le fe=

36

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

iz[;kr ysf[kdk ve`rk izhre] ftudk ewy uke ve`rk gS] dk oSokfgd lacaèk buds thou dh lcls cM+h =klnh gSA bUgsa fd'kksjkoLFkk esa gh e'kgwj 'kk;j lkfgj yqfèk;kuoh ls izse gks x;k Fkk ysfdu ;s lkfgj ls fookg u dj ik;haA budk fookg 16 o"kZ dh voLFkk esa izhre flag ls gks x;kA fookg ds ckn Hkh ve`rk lkfgj dks Hkqyk ugha ldh] ifj.kker% budk fookg&lacaèk dHkh Hkh LFkk;h u gks ldk] u dHkh rktxh vkSj fo'okl gh dk;e dj ik;kA 40 o"kZ dh voLFkk esa ifr ls budk rykd gks x;kA ckn esa ;s fp=dkj bejkst ds lkFk jgus yxhaA bejkst dk lkFk bUgsa thou ds vafre iy rd feyk tks djhc 45 o"kks± dh yach vofèk dk jgkA vkb,] ukekad ds vkèkkj ij ve`rk ds bejkst ds lkFk 'kqHkk'kqHk lacaèkksa dk fo'ys"k.k djrs gSaA ;gka ij ;g Li"V djuk vko';d gS fd fookg vkSj rykd ds ckn ve`rk dk uke ve`rk ugha ve`rk izhre ls gh tkuk x;k gS blfy, bejkst ds lkFk


vkoj.k dFkk buds ve`rk izhre uke dk gh vad fo'ys"k.k djuk mfpr gksxkA AMRITA =1+4+2+1+4+1=1+3= 4 SAHIR LUDHIYANAWI=3+1+5 +1+2+3+6+4+5+1+1+1+5+1+6 +1=46=4+6=10=1+0=1 PREETAM SINGH = 8+5+5+4+ 1+4+3+1+5+3+5=46=4+6=0= 1+0=0 AMRITA PREETAM

Hk

1 2 3 4 5 6 7 8 9

mi;qZDr fo'ys"k.k ls irk pyrk gS fd ve`rk dk ukekad 4 rFkk lkfgj yqfèk;kuoh ,oa izhre flag ds ukekad 1 gSa ftuds eè; rkfydk ua- 2 ds vuqlkj 'k=qor lacaèk gSa rFkk ve`rk izhre vkSj bejkst ds ukekad Øe'k%

6 vkSj 7 gSa ftuds eè; le lacaèk gSaA blh vkèkkj ij vuqdwy fctusl ikVZuj dk pquko Hkh fd;k tk ldrk gSA irk % 677@535] usrk uxj] dhM xat] bykgkckn&211003

thou vkSj deZ {ks= ds lg;ksxh dk p;u

kjrh; T;ksfr"k 'kkL= esa ftl izdkj xzgksa esa vkil esa fe=rk] 'k=qrk rFkk lerk gksrh gS] mlh izdkj vad'kkL= esa Hkh vadksa esa fe=rk] 'k=qrk] lerk gksrh gS] bls gh vad'kkL=h lsQsfj;y us vadksa esa vkil esa rjafxr peRdkjh] vkd"kZ.k] izfrd"kZ.k rFkk rVLFk lacaèkksa ls bafxr fd;k gSA thou lkFkh ,oa O;kikfjd lk>hnkj ds pquko esa bu rjafxr] peRdkjh] vkd"kZ.k] izfrd"kZ.k rFkk rVLFk vadksa ls x.kuk dj pquko djrs gSaA rjafxr peRdkj] vkd"kZ.k] izfrd"kZ.k rFkk vad

1+4+2+1+4+ 1+8+2+5+5+4+1+4 ==42=4=2=6 IMAROJ=1+4+1+2+7+1=16= 1+6=7

rjafxr vkSj peRdkjh vad 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ds- ds- fuxe

rVLFk vadksa dh lkj.kh fuEuor~ gS& mijksDr lkj.kh dh foospuk & Û tks vad nwljs dk rjafxr peRdkjh vad gksrk gS mlds lkFk fookg] lk>snkjh djuk lQyrk dk lwpd gksrk gSA Û vkd"kZ.k vad ,d&nwljs dks lg;ksx djus okys rFkk vuqdwy gksrs gSaA Û ,d&nwljs ds izfrd"kZ.k vad fojksèkh LoHkko ds gksrs gSa rFkk

vkd"kZ.k vad 4&9 7&9 5&6&9 1&8 3&9 3&9 2&6 1&4 2&3&6

izfrd"kZ.k vad 6&7 5 4&8 3&5 2&4 1&8 1&9 3&6 7 37

rVLFk vad 2&3&5 1&3&4&6 1&2 2&7&9 1&6&7&8 2&5&7 4&5&8 3&7&9 4&5&8

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

buesa fn[kkoVhiu] dwVuhfr rFkk èkks[kk nsus dh izo`fŸk jgrh gSA Û rVLFk vad ,d&nwljs dk u vPNk djrs gSa] u gh cqjkA thou lkFkh ds pquko esa ;g fofèk xq.k&esykid ds :i esa dk;Z djrh gSA bldh mi;ksfxrk dk egRo ml LFkku ij loksZifj gS tgka dqaMyh miyCèk u gksA bl fofèk ls thou lkFkh ,oa O;kikfjd lk>snkj ds :i esa O;fDr ds pquko esa lVhdrk vk tkrh gSA thou lkFkh vFkok O;kikfjd lk>hnkj ds pquko gsrq loZizFke tkrd dk ewykad] HkkX;kad o ukekad Kkr fd;k tkrk gS] mlds ckn ftlls lacaèk fd;k tkuk gS] mldk ewykad] HkkX;kad o ukekad fudkydj nh xbZ lkj.kh ds vkèkkj ij vuqlkj feyku djds pquko djuk pkfg,A ftlls Lo:i Li"V rFkk yxHkx lqfuf'pr gksrk gS rFkk lacaèk dh nh?kZdkfydrk vFkok vYidkfydrk dk fuèkkZj.k Hkh fd;k tkrk gSA irk % ds- ds- fuxe] fMiks ys[kkdkj] m- iz- ifjogu fuxe] fdnobZ uxj] dkuiqj


vkoj.k dFkk

vad 'kkL= esa dqaMyh feyku o LokLF; MkW- lat; cqf)jktk

va

d T;ksfr"k esa eq[; :i ls ewykad ¼dsoy tUe frfFk dk ;ksx½] HkkX;kad ¼tUe frfFk] ekg o o"kZ ds vadksa dk ;ksx½ o ukekad ¼uke ds vaxzsth v{kjksa dk lkaf[;d ;ksx½ dks vk/kkj ekudj Qykns'k fd;k tkrk gSA fookg ds lanHkZ esa oj o o/kq ds ukekadksa dks ns[kk tkrk gSA tUefrfFk ds vk/kkj ij ewykad o HkkX;kad Kkr djds Hkh nksuks ds LoHkko o Hkfo"; dk rqyukRed v/;;u fd;k tk ldrk gSA eq[; :i ls nksuks ds ukeksa ds oj dk ukekad 1

2 3

4

o/kq dk ukekad 1

vuqlkj nksuks dk ukekad Kkr fd;k tkrk gS tks ;g crkrk gS fd Hkfo"; esa nksuks ds chp esa dSls laca/k jgsaxsaA mnkgj.k ds fy;s ;fn oj dk ukeakd 1 gks rFkk o/kq dk ukekad 9 gks rks vad'kkL= ds fu;ekuqlkj nksuks dk oSokfgd thou lq[ke; jgsxkA vad'kkL= ds vU; fu;eks ds vuqlkj] oj o o/kq ds fofHkUu ukekadksa dk ijLij lac/a k ys[k esa nh x;h rkfydk ls tkuk tk ldrk gS %& ;fn nksuks tkrdksa dh tUefrfFk esa

oSokfgd thou dh fLFkfr 5

leku Hkkouk o izfrLi/kkZ] thou esa dyg 2 ruko 3 mRre] izse] lg;ksx 4 vdkj.k fookn] v'kkafr 5 lq[kh thou 6] 8 lq[k esa deh 7] 9 lq[ke; thou 1] 7 oSokfgd lq[k esa ck/kk 2]3]4]5]6]8]9 vkuUne; o lq[ke; 1]6]8]9 lq[k o vkuUn 2 thou lq[kh 3]4]5 7 1]3]7]9 2]4]5

oSokfgd thou mRre ugha lq[k nq[k lkFk lkFk ijs'kkuh mRre 38

6

7

8

9

dksbZ ,d vad nks ls vf/kd ckj vk jgk gS rks mu nksuks dk feyku Bhd ugha dgk tk ldrkA vad o LokLF; %& vadksa dk tkrd ds LokLF; ij Hkh izHkko iMrk gSA ;fn tkrd dh tUefrfFk esa fdlh [kkl vad dk vHkko gS rks tkrd dks ml vad ls lacaf/kr LokLF;&ijs'kkuh gks ldrh gSA rc ml vad ls lacaf/kr xzg ds nkukfn o ea= tki ls ykHk feyrk gSA ys[k esa nh x;h LokLF; rkfydk ls vad ds vkèkkj ij LokLF;

6]8 1]2]5]6]8 4]7 3]9 1]6 3]5]7]8]9 2]4 1]3]6 5]8]9 2]4]7 1]4]8]9 2]3 5]6]7 1]2]3]6]9

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

vf/kd ijs'kkuh ugha mRre lq[k nq[k lkFk lkFk lq[k esa deh mRre lkekU; oSokfgd thou mRre ugha izse o lg;ksx FkksMh cgqr ijs'kkuh ds lkFk lkekU; izse o lg;ksx ugha ijs'kkuh lkekU; lq[kh mRre

5]7

lkekU;

4]8

'kqHk ugha


vkoj.k dFkk vad 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LokLF; ij izHkko flj ij pksV] detksj utj] ekufld ruko] ân; jksx] dzks/k djuk lnhZ yxuk] ruko] detksj QsQMs] lkal ds jksx] fnekxh chekjh] vfuanzk detksj ikpu ra=] yhoj ds jksx] eksVkik] 'kqxj ân; jksx] dSalj] fnekxh chekjh

mipkj xsgw xqM rkack ekf.kd vkfn dk jfookj dks nku o fuR; xk;=h ea= dk tki

pkoy] nw/k] ngh] eksrh] pkanh vkfn dk lkseokj dks nku o fuR; ^^ÅWa ue% f'kok;~** ea= dk tki dslj] lksuk] gYnh] pus dh nky] cslu] dsykfn dk xq:okj dks nku o fuR; ^^ÅWa c`a c`gLir;s~ ue%** ea= dk tki fry] xkssesn] uhyk ;k LysVh oL=] dacy vkfn dk 'kfuokj dks nku o fuR; ^^ÅWa jka jkgos ue%** ea= dk tki xys ds jksx] laons u'khy Ropk] Luk;qjksx] ewax dh nky iUuk gjh iRrs okyh lfCt;ksa dk cq/kokj dks nku o fuR; ^^ÅWa cqa cq/kk; ue%** ea= dk tki L=h jksx] lSDl lacaf/kr jksx] ,p vkbZ phuh ghjk b= feJh vkfn dk 'kqdzokj dks nku o fuR; ^^ÅWa 'kqa 'kqdzk; oh] 'osr iznj ue%** ea= dk tki tkuojks ls dkVs tkuk] dq"B jksx] lIr/kkU;] fry] dacy] yglqfu;kfn dk eaxyokj dks nku o fuR; ^^ÅWa dsa dsros ue%** ea= dk tki tksMks esa nnZ] jh< dh gMMh dk nnZ] rsy] fry] yksgk] uhye] mMn dh nkykfn dk 'kfuokj dks nku o fuR; ^^ÅWa 'ka 'kuS'pjk; ue%** ea= dk tki jksx izfrjks/kd {kerk dh deh] ,uhfe;k] xqM] rkack] ewaxk] elwj dh nkykfn dk eaxyokj dks nku o fuR; ^^ÅWa HkkSa jDrpki HkkSek; ue%** ea= dk tki

o mlds mipkj ds ckjs esa tkuk tk ldrk gS& tUefrfFk esa vadksa dh vf/kdrk ;k deh dk gksuk %& ;fn fdlh tkrd dh tUefrfFk esa dksbZ vad nks ls vf/kd ckj vkrk gS rks og vad o mldk Lokeh xzg viuk ewy LoHkko NksMdj vius foijhr vad o mlds Lokeh xzg dk LoHkko viuk ysrk gSA mnkgj.k ds fy;s vad'kkL= ds vuqlkj vad 8] ftldk Lokeh xzg 'kfu gS] okys tkrd 'kfu ds dkj.k varjeq[kh gksrs gSaA ijarq ;fn fdlh tkrd dh tUe frfFk 28 vxLr 1988 gS rks og cfgeqZ[kh gksxk D;ksafd mldh tUefrfFk esa 8 vad nks ls vf/kd ckj vk;k gS ftldkj.k ;g 8 vad vius foijhr vad 4 o mlds Lokeh xzg jkgw dk ewy LoHkko cfgeqZ[kh dks viuk ysrk gSA blh izdkj ls ftl vad dh tUe-

frfFk esa deh gksrh gS] tkrd ds thou esa mlh ls lacaf/kr dfe;ka o ijs'kkfu;ka vk tkrh gSa vkSj ;fn tkrd dks ml vad ds xq.k&/keZ pkfg;sa rks ml vad ls lacaf/kr fuEu mik; fd;s tk ldrs gSa %& vad 1 gsrq %& vad 1 dh deh gksus ls tkrd dks thou esa vkxs c<us ds fy;s nwljksa ds lgkjk ;k ijke'kZ dh vko';drk iM+rh gSA ;g vad ty rRo ls lacfa /kr gSA vr% lw;Z dks rkez ik= ls v/;Z nsaA ,Dosfj;e ?kj esa j[ksaA mRrj fn'kk esa QOokjk j[ksaA I;kls O;fDr;ksa dks ikuh fiyk;saA vad 2] 5 o 8 gsrq %& vad 2] 5 o 8 Hkwfe rRo ds vad gSaA vr % 'k;ud{k nf{k.k&if'pe esa cuk;saA pdksj Mk;fuax Vscy dk iz;ksx djsAa ?kj ds e/; esa ihyk cYc yxk;sAa ,d :nzk{k dh ekyk igusaA nf{k.k&if'pe esa igkMksa ds fp= yxk;saA 39

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

vad 3 o 4 gsrq %& vad 3 o 4 dk"B RkRo ds vad gSaA vr% iwoZ ;k nf{k.k&iwoZ esa gjs ikS/ks ;k gfj;kyh okys fp= yxk;sa] gjk cYc yxk;saA eq[; }kj ij foaM pkbEl yxk;saA vad 6 o 7 gsrq %& vad 6 o 7 /kkrq rRo ds vad gSaA vr% if'pe ;k m- i- fn'kk esa /kkrq dh ewÆr;ka j[ksa ;k ihys jax dh foaM pkbZEl yxk;saA ihys jax dk fijkfeM j[ksaA nk;sa gkFk esa lksuk igusaA vad 9 gsrq %& vad 9 vfXu rRo dk vad gSA vr% n- iw- fn'kk esa ranwj ;k vksou ;k ekbdzksoso j[ksaA n- iw- esa yky jax dk cYc yxk;saA cSBd esa Qwyksa ds ikS/ks yxk;saA irk &MkW0 lat; cqf)jktk 3 ,Q 75] Qjhnkckn


vkoj.k dFkk

vadksa dk thou esa LFkku ehuk{kh 'kekZ

th

ou esa vadksa dk ,d fo'ks"k Øe o xfr jgrh gS o dk;Z Hkh mlh vuqlkj gksrs gSa cl le>us Hkj dh t:jr gSA lalkj ds vusd egkiq:"kksa ds thou ds mnkgj.k ls ;gh Li"V gksrk gSA egkRek eksgunkl deZpan xkaèkh th dk iwjk thou 2 rFkk 4 ds vad ls izHkkfor jgk] nsf[k;sA 02 vDrwcj dks tUe] ¾ vr% tUekad 2 lu~ 1883 esa dLrwjok ls fookg ¾ o"kZ dk ewykad ¾ 1$8$8$3 ¾ 20 ¾2$0 ¾ 2 lu~ 1885 esa firkth dh e`R;q ¾ 1$8$8$5 ¾ 22 ¾ 2$2 ¾ 4 lu~ 1892 ¾ 1$8$9$2 ¾ 20 ¾ 2$0 ¾ 2 lu~ 1901 ¾ 1$9$0$1 ¾ 11 ¾ 1$1 ¾ 2 lu~ 1903 esa Vªkaloky bafM;k ,lksfl;s'ku dh LFkkiuk ¾ 1$9$0$3 ¾ 1$3 ¾ 4 lu~ 1920] 2 vDrwcj] fryd LojkT; QaM dh LFkkiuk ¾ 2 22 Qjojh dks dLrwjck dh e`R;q ¾ 2$2 ¾ 4 1948 esa egkiz;k.k ¾ 1948 ¾ 2$2 ¾ 2$2 ¾ 4 blh izdkj xkaèkh th ds iwjs thou ij nks ,oa pkj vad Nk;s jgsA Bhd blh izdkj fgVyj ds iwjs thou ij Hkh nks vad dk gh

vkfèkiR; jgk] nsf[k;s& tUe 20 vizSy dks] ewykad ¾ 2$0 ¾2 izFke ehfVax ¼ukth ikVhZ½ 24&11&1920 ¾ 2$4$1$1$1$9$2$0 ¾ 20 ¾ 2$0 ¾ 2 teZu lfoaèkku dh 'kiFk yh 21&2&1932 ¾ 2$1$2$1$9$3$2 ¾ 20 ¾ 2$0 ¾ 2 ukth ikVhZ dks ekU;rk& 1&12&1933 ¾ 1$1$2$1$9$3$3 ¾ 20 ¾ 2$0 ¾ 2 yksdkuksZ lafèk& 7&3&1936 ¾ 7$3$1$9$3$6 ¾ 29 ¾ 2$9 ¾ 11 ¾ 1$1 ¾ 2 pSd vkØe.k 13&3&1939 ¾ 1$3$3$1$3$9 ¾ 29 ¾ 2$9 ¾ 11 ¾ 1$1 ¾ 2 vkRe leiZ.k lafèk ij gLrk{kj 22&3&1939 ¾ 29 ¾ 2$9 ¾ 11 ¾ 1$1 ¾ 2 blh izdkj vesfjdk tks fo'o dk vR;ar le`) ,oa 'kfDr'kkyh ns'k gS] 4 ds vad ls izHkkfor gSA vki Lo;a ns[ksa fd vesfjdk ds bfrgkl esa egRoiw.kZ ?kVukvksa us 4 ls gh lacaèk j[kk gSA Û izFke vesfjdh jk"Vª dk tUe ¾ 22 Qjojh 2$2 ¾ 4 Û flfoy ;q) gsrq vkKk ¾ 4 tqykbZ ¾ 4 Û lerj fdys dk iru ¾ 13 40

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

vizSy 1$3 ¾ 4 Û MksukYMlu dk ;q) ¾ 13 Qjojh 1$3 ¾ 4 Û ÝsMfjDl dk ;q) ¾ 13 fnlacj 1$3 ¾ 4 Û euhyk ij fot; ¾ 13 vxLr ¾ 1$3 ¾ 4 Û jk"Vªifr foYlu dk Ýkal vkxeu ¾ 13 fnlacj 1$3 ¾ 4 Û izFke egk;q) esa tgkth csM+s dk mi;ksx ¾ 13 twu 1$3 ¾ 4 Û lSaV feŸksy dk fu.kkZ;d ;q) ¾ 13 flracj 1$3 ¾ 4 Û Lora=rk dh ?kks"k.kk djus okys tsQlZu dh e`R;q 4 tqykbZ ¾ 4 Û jk"Vªifr equjks dk fuèku ¾ 4 tqykbZ ¾ 4 Û vesfjdk ds jk"Vªh; èot esa ifÍ;ksa dh la[;k ¾ 13 ¾ 1$3 ¾4 Û bZxy ds Åij flrkjs gSa ¾ 13 ¾ 1$3 ¾ 4 Û vesfjdu >.Ms esa èkkfj;ka gSa ¾ 13 ¾ 1$3 ¾ 4 Û pkan ij igqapk viksyks ¾ 13 ¾ 1$3 ¾ 4 Û tc vesfjdk Lora= gqvk] rc mlesa jkT; Fks ¾ 13 ¾1$3 ¾ 4 blls Li"V gS fd vesfjdk 4 ds vad ls izHkkfor gS rFkk ml ij izHkqRo gS 13 ds vad dkA vad 'kkL=h; n`f"V ls tUefrfFk ds vkèkkj ij thou vkSj mlesa gksus okyh ?kVukvksa dk lgh fu#i.k fd;k tk ldrk gSA irk % Jh Hk`xq lafgark T;ksfr"k vuqlaèkku dsanz ,&2@2 jk.kk izrki ckx fnYyh&7


vkoj.k dFkk

uke cnyks] HkkX; cnysxk MkW- ch- ,y- 'kekZ

vke rkSj ij gj O;fDr deZ rks djrk gS ysfdu mldk HkkX; ugha cny ikrk D;ksafd mls ukekad dh 'kfDr irk ugha gksrkA ewykad vkSj HkkX;kad rks vifjorZu'khy gSa ysfdu ;kstukc) <ax ls ;fn ukekad] ewykad vkSj HkkX;kad dk esy gks tk;s rks O;fDr dk HkkX; cnyus esa nsj ugha yxrhA vktekdj ns[ksa rks lghaA

os

n'kkL= ,oa èkeZ xzaFk dgrs gSa] euq"; dk HkkX; ugha cnyk tk ldrkA euq"; thou dh rhu eq[; ?kVuk,a ;Fkk tUe] fookg ,oa e`R;q rks fcYdqy Hkh ugha cnyh tk ldrh D;ksafd fookg ds tksM+s vkfn lc igys ls fuf'pr gksrs gSa rFkk tUe vkSj e`R;q dh rkjh[k Hkh ugha cnyh tk ldrhA tUe le; ds xzg&u{k= euq"; dk HkkX; n'kkZrs gSa tks mlds iwoZ tUeksa ds deksZa ds vuqlkj curk gSA ijarq tUe jkf'k] tUe yXu ,oa vad T;ksfr"k dk ewy vkèkkj ewykad o HkkX;kad rks tUe dh rkjh[k ls curs gSa ftldks cnyk ugha tk ldrkA ysfdu uke eas ifjorZu djds vki vius thou dh :ijs[kk esa dqN egRoiw.kZ ifjorZu vo'; yk ldrs gSaA viuk ewykad vkSj HkkX;kad tkuus dh ljy fofèk ;g gS fd tUe rkjh[k dk ;ksx djsa og vkidk ewykad vkSj tUe rkjh[k] ekg vkSj lu~ ds vad dk ;ksx HkkX;kad dgykrk gSA tSls 3] 12] 21] 30 tUe rkjh[k okys dk ewykad 3 gksxk vkSj 18&01&1926 tUe rkjh[k okys dk HkkX;kad 1 gksxkA bles tUe rkjh[k ekg vkSj lu~ dk ;ksx djus ls 28 vad vk;kA bl dk ;ksx 2$8 ¾ 10]

;kfu ewykad 1 A vfèkdrj thou gh fuf'pr gks tkrs gSaA ;s Hkxoku ds ewykad vkSj HkkX;kad okys ekg] ds fn;s gksrs gSaA dsoy uke gh gS] rkjh[k rFkk lu ykHkdkjh jgrs gSaA ftls euq"; nsrk gS& mls cnyk ;fn jkf'k ds fglkc ls Hkh ;ksxdkjh tk ldrk gS& ;fn vko';d gks xzg dk vad] ewykad ;k HkkX;kad rks viuk uke cnysa vkSj mldk ls esy [kkrk gS rks og vad cgqr ykHk mBk;saA dqN O;fDr brus ykHkdkjh jgsxkA blh ds lkFk ;fn HkkX;'kkyh gksrs gSa fd muds ewykad O;fDr ds uke dk vad Hkh HkkX;kad rFkk HkkX;kad vkSj ukekad esa leUo; ;k ewykad ls esy [kkos rks og jgrk gS vkSj os lq[kh thou O;rhr O;fDr thou esa cgqr mUufr djrk djrs gSaA gSA uke Hkh HkkX;kad ds vuqlkj j[ksa vad T;ksfr"k vadksa dk xf.kr ugha] rks og ykHkdkjh fl) gksxkA tks cfYd vadksa dk foKku gSA ;g yksx thou esa >a>kokrksa ls tw>rs T;ksfr"k o gLrjs[kk tSlh gh fo|k ns[ks x;s] muesa izk;% ;g ik;k x;k gSA vad T;ksfr"k dk vkèkkj okLro fd muds bu rhuksa vadksa esa rkyesy esa ukS xzg gh gSaA vaxzsth ds izR;sd ugha FkkA ;fn ewykad] HkkX;kad vkSj v{kj dk rFkk izR;sd xzg dk Hkh ukekad esa rkyesy u gks rks ge ,d vad fuèkkZfjr fd;k x;k gSA ukekad cny ldrs gSa] D;ksafd tks bl izdkj gS %& tUekad vkSj HkkX;kad rks tUe ysrs vaxzsth o.kZ ,oa xzg vad rkfydk lw;Z panz xq# jkgq] ;qj cqèk 'kqØ ds- usi 'kfu eaxy 1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

U

O

F

1

K

G

M

H

V

Z

P

J

R

L

T

N

W

Q

S

X

Y 41

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

9


vkoj.k dFkk fganh ds v{kjksa dks Hkh vad 'kkL= esa uacj fn;sa x;s gSaA v ls va] v% rd 1 ls 24 vad lhfj;y esa rFkk d] [k ls g rd 1 ls 36 vad lhfj;y esa fn;s x;s gSaA bUgsa Hkh vktek dj ns[ksaA ;fn ewykad ;k HkkX;kad ds vuqlkj ukekad Hkh gks rks thou esa mUufr dh laHkkouk vfèkd jgrh gSA blds vfrfjDr ;fn tUe@jkf'k yXu ds ;ksxdkjh xzg dk vad ewykad ;k HkkX;kad ls feyrk gS rks ml vad ds vuqlkj ukekad cuk ysa rks cgqr mUufr gksxhA dqN orZeku izfl) yksxksa ds bu vadksa ds ijh{k.k ls fl) gksrk gS fd vad 'kkL= mi;ksxh gSA 1- Jherh lksfu;k xkaèkh th dh tUe rkjh[k 9-12-1946 gSA budk ewykad ukS ¼9½ gS vkSj HkkX;kad ikap ¼5½ gSA bu dh jkf'k feFkqu vkSj tUe yXu ddZ gSA buds tUe yXu ds fglkc

ls eaxy ;ksxdkjh gSA eaxy dk vad 9 gSA buds ukekad dk vad Hkh 9 gSA blh dkj.k bUgsa bruh izflf) feyhA budh jkf'k dk Lokeh cqèk gS vkSj cqèk dk vad 5 gS tks budk HkkX;kad gSA bUgha dkj.kksa ls bUgksaus izflf) vftZr dhA 2- fQYe LVkj 'kkg:[k [kku dh

tUe rkjh[k 2-11-65 gSA mldk ewykad 2 gS vkSj HkkX;kad 7 gS rFkk ukekad 6 gSA budh jkf'k edj ds fy, 'kqØ ;ksxdkjh xzg gS vkSj 'kqØ dk vad 6 gSA ukekad 6 blh dkj.k ykHkdkjh gS vkSj mldks cgqr izflf) feyh rFkk èku&nkSyr feyhA ;g tUe jkf'k ds ;ksxdkjh xzg ds vuqlkj ukekad gksus ls mUufr dk izR;{k izek.k gSA ¼budh tUe if=dk esa 'k'k o :pd uked nks iap egkiq#"k jkt;ksx Hkh gSaAA 3- izfl) fQYe LVkj gsek ekfyuh dh tUe rkjh[k 16-10-48 gksus ls HkkX;kad 3 gS vkSj mudk ukekad Hkh 3 gSA ;g vad 3 xq# dk vad gSA mudk yXu ddZ ,oa jkf'k ehu gksus ls xq# ;ksxdkjh gSA mudk LoHkko jgu&lgu xq# izèkku gksus ls mudk thou lq[kh gSA mudh izo`fÙk Hkh lkfRod cuhA xq# us tUei=h esa gal uked iap egkiq:"k

jkt;ksx Hkh cuk;kA ;g Hkh tUe rkjh[k vkSj tUeif=dk ds vuqlkj ukekad ls mUufr $ izflf) dk mÙke mnkgj.k gSA 4- fjfrd jks'ku us fQYe txr esa ,d gh fQYe ls èkwe epk nhA bldk dkj.k ge vad 'kkL= ds 42

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

utfj;s ls ns[ksa rks mldh tUe rkjh[k 10-01-1974 gS& mldk ewykad ,d lw;Z dk vad gS vkSj mldk HkkX;kad ikap cqèk dk uacj gS& mldh tUe jkf'k ddZ gS mlds fy, ;ksxdkjh xzg eaxy dk vad ukS gS& mldk ukekad nks gSA mldk ewykad lw;Z dk vad ,d vkSj ukekad panz dk vad nks gksus ls og lw;Z $panz dh Hkkafr txr esa o"kksZa rd txexkrk jgsxkA mlds ewykad vkSj ukekad ds Lokeh ,d ,oa nks vad ije fe= & jk;y xzg gksus ls mldk uke rhoz xfr ls jks'ku gqvkA tSls lw;Z vkSj panz ds mn; gksus ij vaèksjk nwj gks tkrk gS vkSj izdk'k pkjksa vkSj QSy tkrk gSA mlds ukekad nks dk Lokeh panz gksus ls thou esa lkeUtL; cuk jgsxk& es"k jkf'k ds Loxzgh eaxy us dsanz esa :pd uked iap egkiq#"k jkt;ksx cuk;k gS vkSj panz&eaxy jkt;ksx] xtdsljh tSls jkt;ksxksa ds dkj.k mldh cgqr mUufr gksxhA ijarq ge vad 'kkL= ds vuqlkj ns[ksa rc Hkh mldh mUufr cgqr gksxh D;ksafd ewykad ,d vkSj ukekad nks ds Lokeh lw;Z vkSj panz T;ksfr"k esa jktk jkuh dgykrs gSaA bl vad okys dks f'k[kj ij igqapk nsrs gSa& Hkxoku Jhjke dh ddZ jkf'k FkhA Jh fjfrd dh jkf'k Hkh ddZ gksus ls og viuk uke jks'ku djsxkA O;kikj ds fy;s] O;kikj laLFkku dk uke ;fn ge bl 'kkL= ds vuqlkj j[ksa rks O;kikj esa vPNh mUufr dh laHkkouk curh gSA dbZ O;kikj laLFkkvksa ds uke cnyus ls mUgsa ykHk gqvk gSA irk % 37] Jh uxj esu] bankSj&452018 nwjHkk"k % 2560195


vkoj.k dFkk

vad ls tkfu, jksx vkSj mldk cpko ia- ,e- lh HkV~V

tUe dqaMyh esa NBs Hkko ls jksxksa dh igpku dh tkrh gS vkSj mlds T;ksfr"kh; mik; Hkh crk;s tkrs gSa tks T;knk [kphZys gksrs gSa ysfdu vad T;ksfr"k ls jksx dh igpku vkSj mlls cpko dk tks vuks[kk rjhdk bl ys[k esa crk;k x;k gS og vke vkneh ds djus vkSj i<+us yk;d gSA

th

ou esa lQyrk ds fy;s O;fDr dk LoLFk gks u k cgqr vko';d gSA ysfdu izR;sd tUekad ds lkFk varfuZfgr lgt jksx laHkkouk,a gksrh gSa vkSj tUekad muds cpko dk mik; Hkh crkrk gS ftldk leqfpr ykHk mBkdj O;fDr LokLF;&ykHk izkIr dj ldrk gSA vad 1 vFkkZr igyh] 10] 19 ;k 28 rkjh[k dks iSnk gq, O;fDr;ksa ds fy;s tks Qy vkSj tM+h&cwfV;ka mi;ksxh gSa] os gSa & fd'kfe'k] cscwus ds Qwy] dslj] ykSax] tk;Qy] iRFkjpwj] larjk] uhacw] [ktwj] vnjd] lkSaB] tkS dh jksVh vkSj tkS dk ikuh vkfnA vad 1 okys O;fDr;ksa dks 'kgn dk Hkh [kwc iz;ksx djuk pkfg;sA muds 19osa] 28osa] 37osa o"kZ esa muds LokLF; esa fdlh u fdlh :i esa egRoiw.kZ ifjorZu gksaxsA ,sls O;fDr;ksa dks vDrwcj] fnlacj vkSj tuojh ekg esa LokLF; j{kk ij fo'ks"k è;ku nsuk pkfg,A vad 2 vFkkZr 2] 11] 20 vFkok 29 rkjh[k dks mRiUu gq, O;fDr;ksa dks isV vFkok ikpu ra= ds jksx gks ldrs gSAa mUgsa Vkseus ] tgjokn] xSl]

vka[kksa esa lwtu] jlkSyh ;k QksM+k vkfn gks ldrk gSA bu O;fDr;ksa ds fy;s lykn] xksHkh] dqEgM+k] [khjk] ddM+h] rjcwt] fpdksjh ;k dkluh] dje dk lkx] dsyk vkSj fHkalk dh HkLe vkfn lkx&lfCt;ka vkSj cwfV;ka mi;ksxh gksrh gSaA 20osa] 25osa ] 29osa] 43 osa] 47 osa] 52 osa vkSj 65osa o"kZ esa muds LokLF; esa egRoiw.kZ ifjorZu vkrs gSaA mUgsa tuojh] Qjojh vkSj tqykbZ vkfn eghuksa esa vius LokLF; dk fo'ks"k è;ku j[kuk pkfg,A vad 3 vFkkZr 3] 12] 21 ;k 30 rkjh[k dks iSnk gq, O;fDr;ksa esa ;g bPNk gksrh gS fd os tks dke dj jgs gSa] mlesa dqN ckdh u jg tk;sA blfy, vfèkd dk;Z djus ds dkj.k muds Luk;q&ra= ij vfèkd tksj iM+rk gS] blfy, mUgsa raf=dkvksa esa lwtu] f'k;kfVdk nnZ vkSj vusd Ropk jksx gks ldrs gSaA bu yksxksa ds fy;s pqdanj] iRFkjpwj] foycSjh] 'krkoj] psjh] LVªkcsjh] lso] 'kgrwr] uk'kikrh] tSrwu] [ksanphuh] vukj] vUukl] vaxwj] iksnhuk] dslj] tk;Qy] ykSax] cknke] vathj vkSj igkM+h cknke vkfn Qy vkSj cwfV;ka mi;ksxh gSaA mUgsa fnlacj] Qjojh] 43

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

twu vkSj flracj esa vius LokLF; dk fo'ks"k è;ku j[kuk pkfg;sA muds thou ds 12osa] 21osa] 39osa] 48osa vkSj 57osa o"kZ esa LokLF; esa egRoiw.kZ ifjorZu dk ;ksx gSA vad 4 vFkkZr 4] 13] 22 ;k 31 rkjh[k dks iSnk gq, yksxksa dks dqN egRoiw.kZ jksx gksus dk Hk; jgrk gS ftldk fujkdj.k gksuk dfBu gksrk gSA mudks ikxyiu] ekufld vLoLFkrk] jDr dh deh] flj] dej] ew=LFkku vkSj xqnksZ esa ihM+k gks ldrh gSA bl vad okys O;fDr;ksa ds fy, ikyd lfnZ;ksa dh gjh lfCt;ka] yksdkV] vkbZySaMekl vkSj lksykseu lhy vkfn phtsa mi;ksxh gSaA vad 4 okyksa dks fctyh ds bykt ls vR;fèkd ykHk igqaprk gSA mUgsa ekufld lq>ko vkSj lEeksgu ls Hkh ykHk gksrk gSA ysfdu mUgsa u'khyh nokvksa] elkysnkj Hkkstu vkSj yky jax ds ekal ls ijgst djuk pkfg;sA mUgsa tuojh] Qjojh] tqykbZ] vxLr vkSj flracj ekg esa LokLF; dk fo'ks"k è;ku j[kuk pkfg,A LokLF; dh n`f"V ls muds fy;s 12oka] 13 oka] 31 oka] 40 oka] 49oka vkSj 58oka o"kZ egRoiw.kZ gksrs gaSA


vkoj.k dFkk vad 5 vFkkZr 5] 14 ;k 23 rkjh[k esa iSnk gq, O;fDr cgqr vfèkd ruko esa jgrs gSaA os ekufld vkSj Luk;fod ruko eas thus ds vH;Lr gks tkrs gSaA mUgsa vka[kksa] psgjs vkSj gkFkksa ds Vs<s&es<s gkssus dk Hk; cuk jgrk gSA muds Luk;qvksa ij ncko jgrk gSA os vfunzk vFkok vèkjax vkfn ds f'kdkj gks ldrs gSaA muds fy;s lksuk] vkjke djuk vkSj 'kkar jguk gh lcls vPNh vkS"kfèk;ka gSaA vad 5 okyksa ds fy, pqdanj] vksV~lehy vFkok vksV~l dh jksVh ds :i esa vksV~l] djkteksn] lHkh izdkj dh fxfj;ka] fo'ks"k :i ls v[kjksV vkSj igkM+h cknke vkfn mi;ksxh jgrs gSaA vad 5 okys O;fDr;ksa dks twu] flracj vkSj fnlacj ds eghuksa esa vius LokLF; ds lacaèk esa lrdZ jguk pkfg;sA LokLF; dh n`f"V ls muds fy;s 10oka] 41oka vkSj 50oka o"kZ egRoiw.kZ gksrk gSA vad 6 vFkkZr 6] 15 ;k 24 rkjh[k dks iSnk gq, O;fDr;ksa ds fy, lHkh izdkj dh Qfy;ka] pqdanj] ikyd] eTtk] rjcwt] vukj] lso] uk'kikrh] [kqckuh] vathj] v[kjksV] cknke] es M Ul] QuZ dk jl] MSQ ks f uy] dLrwjh] ouQ'kk] xaèkosu vkSj xqykc ds iRrs vkfn] Qy vkSj tM+h&cwfV;ka mi;ksxh jgrh gSA bu O;fDr;ksa dks ebZ] vDrwcj vkSj uoacj ds eghus esa vius LokLF; dk fo'ks"k è;ku j[kuk pkfg;sA budk 15oka] 24oka] 42oka] 51oka vkSj 60oka o"kZ LokLF; dh n`f"V ls egRoiw.kZ gksrk gSA vad 7 vFkkZr fdlh Hkh eghus dh 7] 16 ;k 25 rkjh[k dks iSnk gq,

O;fDr vU; Js.kh ds O;fDr;ksa dh vis{kk vfèkd fpafrr jgrs gSaA tc rd os Bhd jgrs gSa] ftruk pkgs dke djrs jgrs gS a A ija r q tc ifjfLFkfr;ksa ds dkj.k fpafrr gks tkrs gSa rks lkspus yxrs gSa fd lc phtsa xyr gSa vkSj os fujk'k gks tkrs gSaA muds vklikl ds okrkoj.k dk mu ij cgqr izHkko iM+rk gSA lgh ewY;kadu fd;s tkus ij os dksbZ Hkh mÙkjnkf;Ro ysus dks rS;kj jgrs gSaA mUgsa tks Hkh dke fn;k tkrk gS] os mlds izfr cgqr ltx jgrs gSa] ijarq os 'kjhj dh vis{kk ekufld :i ls l'kDr gksrs gSaA blfy, mudh nsg;f"V nqcyh&iryh gksrh gS vkSj os viuh 'kfDr ls vfèkd dk;Z djus dk ;Ru djrs gSaA mudh Ropk cgqr eqyk;e rFkk pksV vkfn ds izfr laosnu'khy gksrh gSA fdlh ,slh pht ds [kkus ls tks gte u gks ;k vuqdwy u gks rks 'kjhj ij Qafq l;ka fudy vkrh gSA bu O;fDr;ksa ds fy;s lykn] xksHkh] fpadksjh] [khjk] ddM+h] vylh] [kqca h] lso] vaxjw vkSj lHkh Qyksa ds jl mi;ksxh oLrq,a gSaA tuojh] Qjojh] tqykbZ vkSj vxLr ds eghus esa bu yksxksa dks LokLF; ds izfr fo'ks"k lrdZ jguk pkfg;sA LokLF; ifjorZu dh n`f"V ls 7oka] 16oka] 25oka] 34oka] 43oka] 52oka vkSj 61oka o"kZ buds fy;s egRoiw.kZ o"kZ gSA vad 8 vFkkZ r fdlh Hkh eghus dh 8] 17 ;k 26 rkjh[k dks iSnk gq, O;fDr;ksa dks vU; yksxksa dh vis{kk ftxj] fiÙkk'k;] vkarksa rFkk eyksRltZu ls lacafèkr d"V gksus dh laHkkouk jgrh gSA mUgsa fljnnZ] 44

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

jDrjksx] okguksa ls tgjckn rFkk xfB;k vkfn chekfj;ksa ds gksus dk Hk; jgrk gSA mUgsa tgka rd laHko gks] Qyksa] tM+h&cwfV;ksa vkSj lfCt;ksa dk iz ; ks x djuk pkfg;s A ,s l s O;fDr;ksa dks ikyd] xktj] dsyk] vteksn rFkk taxyh xaèkosu vkfn dk iz;ksx djuk pkfg;s rFkk fnlacj] tuojh] Qjojh vkSj tqykbZ eghuksa esa LokLF; dk fo'ks"k è;ku j[kuk pkfg;sA 'kfDr ls vfèkd dk;Z djus ls d"V gks ldrk gSA muds LokLF; ds fy;s 17oka] 26oka] 35oka vkSj 62oka o"kZ egRoiw.kZ gks ldrk gSA vad 9 vFkkZr fdlh Hkh eghus dh 9] 18 ;k 27 rkjh[k dks mRiUu gq, O;fDr;ksa dks lHkh rjg ds cq[kkj] [kljk] ekrk] fpduikWDl] pdÙks vkfn jksx gksus dk Hk; jgrk gSA mUgsa vfèkd ikSf"Vd Hkkstu vkSj e| lsou ls cpuk pkfg;sA mUgsa I;kt] yglqu] ewyh] vnjd] fepZ] jsoUnphuh] rksjh] ethB vkSj fcPNw cwVh ds jl dk lsou djuk pkfg;sA ,sls O;fDr;ksa dks vizSy] ebZ] vDrwcj vkSj uoacj ds eghuksa esa vius LokLF; dk fo'ks"k :i ls è;ku j[kuk pkfg;sA LokLF; dh n`f"V ls muds thou dk 9oka] 18oka] 27oka] 36oka] 45oka vkSj 63oka o"kZ egRoiw.kZ gksrs gSaA ftu tM+h&cwfV;ksa dk ;gka o.kZu fd;k x;k gS] os izk;% lHkh ns'kksa esa izkIr gksrh gSa vkSj izkÑfrd :i ls jksxuk'kd gSaA irk % e- ua- 34] O;kseizLFk th- ,e- ,l- jksM] dkaoyh nsgjknwu ¼mÙkjkapy½ fiu&248001


vkoj.k dFkk

vad T;ksfr"k esa iz'u&fopkj ia- vkj ds- 'kekZ

oSfnd T;ksfr"k esa iz'u fopkj ,d i;kZIr tfVy fo"k; gS tcfd vad 'kkL= esa dsjyh; i)fr ls dfBu iz'uksa dk vklkuh ls mÙkj fn;k tk ldrk gSA bl laiw.kZ fofèk dk foLr`r Kku tkfu, bl ys[k lsA

va

d T;ksfr"k ls iz'u fopkj dh tks i)fr ;gka nh tk jgh gS] og fo'ks"kr% dsjy esa izpfyr jgh gSA bl i)fr dks ^dsjyh; i)fr* ds uke ls tkuk tkrk gSA bl i)fr esa iz'udÙkkZ ;fn czkã.k oxZ ls gS rks mlls fdlh Qwy dk uke] {kf=; gks rks] fdlh unh dk uke] oS'; gks] rks fdlh nsoh&nsork dk uke vkSj ;fn 'kwnz ¼;k fiNM+k oxZ½ o.kZ dk gks] rks fdlh Qy dk uke lkspdj crkus dks dgk tkrk gSA mlh ds vkèkkj ij vadx.kuk

djds iz'u ,oa mldk mÙkj crk;k tkrk gSA iz'uksa ds eq[; fo"k; bl izdkj gks ldrs gSaA 1- fookg vkfn lacaèkh iz'u 2- ykHk& gkfu lacaèkh iz'u 3- ;k=k lacaèkh iz'u 4- thr&gkj lacaèkh iz'u 5- thou&ej.k lacaèkh iz'u d 13 p 15 V 10 r 14 i 27 ; 16 "k 35 K 58

Hkkjrh; i)fr esa v{kjksa ds vad fuEu izdkj ls gSa Loj v & 12 _ ds fy, & j$b ¾ 13$11 vk & 21 ¾ 24] | ds b & 11 fy, n$;$ vk bZ & 18 ¾ 17 $ 16 m & 15 $ 21 ¾ 54 rFkk J ds fy, Å & 22 l$j$ vk ¾ , & 18 35 $ 13 $21 ,s & 32 ¾ 69 dk iz;ksx vks & 25 djsaA vkS & 19 va & 25 45

[k 11 N 21 B 13 Fk 18 Q 18 j 13 l 35

6- xHkZ lacaèkh iz'u 7- lq[k&nq[k lacaèkh iz'u 8- rsth&eanh lacaèkh iz'u 9- iq= vFkok dU;k mRifÙk lacaèkh iz'uA fookg vkfn lacaèkh iz'u % bl iz'u gsrq vki iz'udrkZ ls fdlh Qwy dk uke lkspus dks dgsaA eku yks iz'u drkZ us lkspdj ^xqykc*

O;atu x 21 t 23 M 22 n 17 c 26 y 13 g 12

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

?k 30 > 26 < 35 èk 13 Hk 27 o 35 {k 39

M10 ¥ 26 .k 45 u 35 e 86 'k 26 = 79


vkoj.k dFkk Qwy dk uke fy;kA xqykc ¾ x $m $ y~$vk c$v ¾ 21 $ 15 $ 13 $ 21 $ 26 $ 12 budk ;ksx ¾ 108] bl ;ksx esa 8 ls Hkkx nsaA ;fn 1 cps rks fookg ljyrk ls gksxkA 2 'ks"k cps rks dkQh dksf'k'k djuh gksxhA 3 'ks"k cps rks vHkh fookg gksus dh laHkkouk ugha gSA 4 cps rks dU;k dh e`R;q dk Hk;] 5 cpsa rks] pkpk vkfn dks Hk; ;k fons'k xeu] 6 'ks"k cps] rks ljdkjh xM+cM+h ;k Hk;] 7 'ks"k jgs rks dksbZ Hk;adj jksx gksus dk Mj ;k llqj vkfn dks d"V] ;fn 'kwU; 'ks"k cps] rks mRiUu larku dks Hk;adj d"V gksxkA gkfu&ykHk lacaèkh iz'u bl iz'u esa Hkh Qwy dk uke lkspk tkrk gSA lHkh vkxs ds iz'uksa esa Hkh Qwy ;k Qy dk uke gh lkspk tk;sxkA izkIr ;ksx esa 42 tksM+ nsa] fQj mlesa 3 ls Hkkx nsaA 'kwU; cpus ij ykHk ugha gksxkA ;fn 1 cps rks cgqr fnuksa ckn ykHk gksxkA ;fn 2 cps rks ykHk gksxkA ;k=k lacaèkh iz'u tks Hkh ;ksx cus] mlesa 33 tksMd + j3 ls Hkkx ns nsaA ,d 'ks"k gks] rks tkus dk ;ksx gksxkA nks cps rks tkuk ugha gks ik;sxkA ;fn 'kwU; cps rks ;k=k izkjaHk gksxh ijarq iw.kZ gksus ls iwoZ gh okilh gks tk;sxhA ¼vlQy ;k=k½ thr&gkj lacaèkh iz'u izkIr ;ksxQy esa 34 tksM+dj 3 ls Hkkx nsaA ;fn 1 'ks"k gks rks thr] 2 cps rks jkthukek gksxk vkSj ;fn 'kwU; cps rks gkj fuf'pr gksxhA thou&ej.k lacaèkh iz'u % izkIr vad esa 40 tksM+dj 3 ls Hkkx nsAa 1 'ks"k gksus ij jksxh cp tk;sxkA 2 'ks"k jgus ij thou rks cp tk;sxk

ijarq d"V cgqr gksxkA ijarq 'kwU; cpus ij e`R;q fuf'pr gS] thou dh dksbZ vk'kk ughaA xHkZ lacaèkh iz'u % izkIr la[;k esa 26 tksM+dj mlesa 3 ls Hkkx nsaA 1 'ks"k jgus ij xHkZ gS] 2 'ks"k jgus ij lansg gS rFkk 'kwU; 'ks"k jgus ij xHkZ ugha gS] dguk pkfg;sA lq[k%nq[k lacaèkh iz'u % izkIr ;ksxQy esa 38 tksM+dj 2 ls Hkkx nsaA 1 'ks"k gks rks lq[k] ;fn 'kwU; cps rks nq%[k gksxkA rsth eanh lacaèkh iz'u % ;s iz'u O;kikjh] lVksfj, vkSj 'ks;j ekdsZV okys fd;k djrs gSaA izkIr la[;k esa 3 ls Hkkx nsaA 'kwU; cpus ij cktkj esa rsth vk;sxh] Hkko Åapk tk;sxkA ,d cpus ij cktkj eank

jgsxkA 2 'ks"k jgus ij cktkj mlh nj ij jgsxkA iq= ;k dU;k lacaèkh iz'u % izkIr la[;k esa 3 ls Hkkx nsaA ;fn 1 'ks"k jgs rks iq= gksxk] 2 cps rks dU;k] ;fn 'kwU; cps rks xHkZikr gksxkA ;fn vkidks fganh esa uke fy[kus esa ijs'kkuh gks rks vki ^fefLVd&fijkfeM* baxfy'k esa uke fy[k ldrs gSaA A-G-S-V = 1 ; B-D-T = 6 ; C-E-M = 2; F-L-Z = 7 H-O- Q = 4; I-K-Y = 3, J-R = 8 ; N-U-W = 5 P-X = 9

vki Qwy dk uke xqykc fy[ksa ;k Rose ¼jkst½] ;g vki lkspsa ysfdu bl i)fr dks iz;ksx esa ykdj vo'; ns[ksaA r irk % y{eh cqd LVksj] fu;j uxj ikfydk 'ke'kkckn ¼vkxjk½ & 283125

vkè;kfRed n`f"V ls vadksa dk fo'ys"k.k 1- ,d dks l`f"V dk thounkrk vkSj p{kq ekuk x;k gS] ftldk Lokeh lw;Z gSA 2- nks dks thou esa ljlrk iznku djus okyk vad ekuk x;k gS vkSj bldk Lokeh panz gSA 3- rhu dk vad tho vkSj czã dks tksM+us okyh dM+h gSA bl dks f'ko ekuk x;k gSA bldk Lokeh c`gLifr gSA 4- pkj dk vad tho ds thou esa m}sx & lapkj dk izrhd gSA bldk Lokeh g"kZy gSA 5- ikap dks ckSf)drk iznku djus okyk vad ekuk x;k gSA bldk Lokeh cqèk ,oa nsork eka Hkxorh dks ekuk x;k gSA 6- N% dk vad tho ds 'kjhj esa 'kqØ dk lapkj dj l`f"V dks vkxs c<+kus esa lgk;rk djrk gSA bldk 46

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

Lokeh 'kqØ vkSj nsork Jh y{eh th gSaA 7- lkr dk vad crkrk gS fd ekuo thou esa ij czã rd igqapus ds fy, lkr pØ gSa] vkSj Lokeh o#.k nso gSA 8- vkB dk vad xw<+ jgL; ,oa ml jgL; dh vkSj mUeq[k djus okyk vad gSaA Lokeh 'kfu gSA 9- ukS dk vad bZ'oj vkSj tho ds chp HkfDr ,oa eqfDr iznku djus okyk vad gSA bldh efgek vuar gSA blesa fdlh Hkh vad dk xq.kk djsa rks ;ksx 9 gh gksxkA fganh esa Hkh 14 $ 36 ¾ 50 v{kj gSA mUgsa Hkh vad fn;s x;s gSaA mlds vuqlkj lhrkjke dk vad ;ksx 108 ;kfu 9 vkrk gS vkSj jkèkkÑ".k dk ;ksx Hkh 108 ;kfu 9 vkrk gSA blh dkj.k gekjs ;gka iwtk dh ekyk esa 108 euds jgrs gSaA r


vkoj.k dFkk

vad gksjk }kjk eqgwrZ vkpk;Z Hkkouk HkkfV;k

T;ksfr"k 'kkL= esa eqgwrZ fudkyus dh fofèk foLrkj ls crkbZ xbZ gS] mlh lanHkZ esa vad gksjk }kjk eqgwrZ dh x.kuk vad gksjk lkj.kh }kjk dSls dh tkrh gS tkfu, bl ys[k lsA

dk

;Z&flf) ds fy, gksjk eqgÙw kZ iw.kZ Qynk;d vkSj vpwd ekus x, gSaA lkr xzgksa dh lkr gksjk gSa] tks fnu&jkr ds 24 ?k.Vksa esa ?kwedj euq"; dks dk;Z&flf) ds fy, v'kqHk le; esa Hkh lqle; lq v olj iz n ku djrh gS a A lw ; Z dh gksjk jkt&lsok ds fy, mÙke gS] izokl ds fy, 'kqØ dh gksjk( KkuktZu ds fy, cqèk dh gksjk( lHkh izdkj dh dk;Z flf) ds fy, pUnzek dh gksjk( nzO;&laxzg ds fy, 'kfu dh gksjk( fookg ds fy,] xq# dh gksjk rFkk ;q)] dyg vkSj fookn ds fy, eaxy dh gksjk mÙke gksrh gSA Hkkjrh; i)fr ls fdlh Hkh okj dh x.kuk lw;ksZn; ls vkjaHk gksrh gSA vr% okj dh igyh gksjk ¼?kaVk½ dh x.kuk Hkh lw;ksZn; ls gh vkjaHk gksrh gSA ,d fnu ds lw;ksZn; ls nwljs fnu ds lw;ksZn; rd dk le; Hkkjr esa yxHkx 24 ?kaVs gksrk gSA x.kuk dk vkèkkj LFkkuh; lw;ksZn; gksus ls] varjkZ"Vªh; Lrj ij mldk iz;ksx yxHkx vlaHko gSA vr% vad gksjk dh [kkst dh xbZA lsQfj;y us 100 o"kZ iwoZ lcls igys gksjk ds fy, eè; jkf= ls eè; jkf= rd dk le; dk iz;ksx viuh iqLrd ^dackyk vkWQ uaclZ* esa fd;kA gksjk x.kuk dk vkèkkj xzgksa dh i`Foh

ls nwjh eku ldrs gSaA i`Foh ls 'kfu xzg dh nwjh lcls vfèkd gSaA Øe'k% xq#] eaxy] lw;Z] 'kqØ o cqèk xzg dh nwjh gSA panz xzg dh nwjh lcls de gSA jkgq o dsrq Nk;k xzg gSa vr% mUgsa bl x.kuk esa ugh fy;k tkrk gSA fuEufyf[kr fp= ls ge lHkh xzgksa dh i`Foh ls nwjh ns[k ldrs gSaA 'kfuokj dks izFke gksjk ¼eè; jkf= ls½ 'kfu dh] nwljh gksjk xq# dh] rhljh

ij fuEufyf[kr gksjk lkj.kh cukbZ xbZ gSaA gksjk lkj.kh ls izfrfnu fdl le; dkSu lh gksjk gksxhA bldh tkudkjh yh tk ldrh gSA fdl gksjk esa dkSu lk dk;Z djsa\ vad 1@4 lkse ¼jfo½ dh gksjk % jkT;kfHk"ksd] iz'kklfud dk;Z] uohu in xzg.k] jkt&n'kZu] jkT;lsok] vkS"kfèk dk fuekZ.k] Lo.kZ&rkezkfn dk;Z] ;K] eU=ksins'k] xk;&cSy ,oa okgu dk Ø; vkfn dk;Z djsaA vad 2@7 pUnz ¼lkse½ dh gksjk % Ñf"k lEcUèkh dk;Z] uohu oL= vFkok eksrh jRu] vkHkw"k.k èkkj.k] uohu ;kstuk] ifjdYiuk] dyk lh[kuk] ckx&cxhpk yxkuk] o`{kkjksi.k ,oa pkanh dh oLrqvksa dk fuekZ.k dk;Z djsaA

gksjk eaxy dh] pkSFkh gksjk lw;Z dh] ikapoh gksjk 'kqØ dh] NBh gksjk cqèk dh vkSj lkroha gksjk panz dh gksrh gSA lkr gksjk iw.kZ gks tkus ij 8 ls 14 o 15 ls 21 rd] fQj ,d ls lkr okyh gksjk pyrh gSA 22oha gksjk fQj 'kfu dh gksxh] 23oha xq# dh] 24oha gksjk eaxy dh ,oa 25 oha gksjk lw;Z dh vkus ij vxys fnu dh igyh gksjk tks fd lw;Z dh gS 'kq: gks tk;sxhA blh Øe vkSj vkèkkj 47

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

vad 9 eaxy dh gksjk % okn&fookn] eq d íek] tklw l h dk;Z ] Ny djuk] vln~ dk;Z ] _.k ns u k] ;q)&uhfr] lkgl ÑR;] [kuu dk;Z] Lo.kZ&rkezkfn dk;Z] 'kY;&fØ;k ¼vkijs'ku½ ,oa O;k;ke dk;Z djsaA vad 5 cqèk dh gksjk % lkfgR;kjEHk] iBu&ikBu] f'k{kk&nh{kk] ys[ku] izdk'ku] vè;;u] f'kYidyk] eS=h] ØhM+k] èkkU;&laxgz ] pkrq;]Z cgh&[kkrk] fglkc&fdrkc] yksd&lEidZ ,oa i= O;ogkj dk;Z djsaA


vkoj.k dFkk gksjk lkj.kh ?kaVs gksjk fnu okj jfookj lkse eaxy cqèk xq# 'kqØ 'kfu

1 8 15 22 lw pa ea cq c` 'kq 'k

2 9 16 23 'kq 'k lw pa ea cq c`

3 10 17 24 cq c` 'kq 'k lw pa ea

4 11 18 25 pa ea cq c` 'kq 'k lw

5 12 19

6 13 20

7 14 21

'k lw pa ea cq c` 'kq

cq 'kq'k lw pa ea cq

ea cq c` 'kq 'k lw pa

5 12 19

6 13 20

7 14 21

vad gksjk lkj.kh ?kaVs gksjk fnu okj jfookj lkse eaxy cqèk xq# 'kqØ 'kfu

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

6

5

2/7

8

3

9

7/2

8

6

5

4/1

7/2

8

7/2

9 5 3

1/4

9 5

3 6 8

9

4/1

3 6

3

9

1/4

6

5

2/7

8

6

5

7/2

8

3

9

1/4

8

3

9

4/1

6

5

7/2

1/4

vad 3 xq# dh gksjk % èkkfeZd dk;Z] fookg] xz g &'kkfUr] ;K&gou] nku&iq.;] ekaxfyd dk;Z] nsokpZu] nso&izfr"Bk] U;kf;d dk;Z] uohu oL=kHkw"k.k èkkj.k] fo|kH;kl] okgu Ø;&foØ; ,oa rhFkkZVu dk;Z djsaA vad 6 'kqØ dh gksjk % u`R;&laxhr] L=h&izlax] izse&O;ogkj] fiz;tu&lekxe] mRlo] oL= vyadkj èkkj.k] y{eh&iwtu] izokl] O;kikfjd dk;Z] Ñf"k&dk;ZZ] ,s'o;Zo)Zd dk;Z

4 11 18 25

,oa fQYe&fuekZ.k dk;Z djsaA vad 8 'kfu dh gksjk % x`g&izos'k] ukSdj&pkdj j[kuk] lsok fo"k;d dk;Z] e'khujh dy&iqtksZa ds dk;Z] vlR; Hkk"k.k] Ny diV] vdZ&fu"dklu] foltZu] èku&laxzg ,oa in&xzg.k dk;Z djsaA fcuk lkfj.kh ds fdlh okj dks vHkh"V gksjk fudkyus dk fu;e fdlh Hkh okj dh izFke gksjk mlh okj ls izkjEHk gksrh gSA ml okj ls 48

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

foijhr Øe ls okjksa dks ,d&,d ds vUrj ls fxusaA tSls] cqèkokj dks izFke gksjk cqèk dh] rRi'pkr~ foijhr Øe ls eaxy dks NksM+dj lkse ¼pUnz½ dh gksjk gksxh ,oa jfo dks NksM+dj 'kfu dh gksjk gksxhA blh Øe ls vkxs 'ks"k 21 gksjk ml fnu vk;saxhA fdlh dk;Z dh flf) ds fy, Åij tks gksjk Js"B fy[kh gSa] fdlh Hkh fnu ml gksjk ds 1?k.Vs&eqgwÙkZ esa og dk;Z djsaxs rks lQyrk vkids gkFk jgsxhA mnkgj.k ds fy, eku yhft,] vkt xq#okj gS vkSj vkt gh vkidks dgha izokl djuk gSA Åij izokl ds fy, 'kqØ dh gksjk Js"B fy[kh xbZ gSa] vr% irk yxkuk gS fd vkt xq#okj ds fnu 'kqØ dh gksjk fdl&fdl le; jgsxhA lkj.kh esa xq#okj ds lkeus [kkus esa ns[kk rks pkSFks] X;kjgosa ,oa vëkjgosa ?k.Vs esa 'kqØ dh gksjk feyhA vr,o izokl ds fy, mi;qZDr gksjk 'kqHk gSA Toyar mnkgj.k ds fy, if'pe caxky dh u;h eq[;ea=h eerk cuthZ us 20 ebZ 2011] 'kqØokj dks nksigj 1 ctdj 1 feuV ij 'kiFk xzg.k dhA vad gksjk lkj.kh ds vuqlkj 20 ebZ 2011 dks 'kqØokj dh lkj.kh esa nksigj 13 cts] 14oha gksjk lw;Z dh FkhA tks fd jkT;kfHk"ksd o u;k in xzg.k djus ds fy;s vfr mÙke eqgwrZ ekuk tk ldrk gSA eqgwrZ fudkyus esa loZizFke ge ml dk;Z ds fy, lQy le; dh x.kuk djrs gSaA bl ds ckn O;fDr fo'ks"k ds fy;s ml le; dh 'kqHkrk dk voyksdu djrs gSaA eqgwrZ ds ckjs esa ,d vkSj ekU;rk gS fd dk;ksaZ dks djus esa tc eu esa mRlkg gks rks og dk;Z fl) gksrk gSA irk % lh& 4 ch@282] tudiqjh] u;h fnYyh&110058


vkoj.k dFkk

vadksa ls nSfud Qy o ‘kqHk jax tkuus dh fofèk gjh'k efyd

o

"kZ vad vkSj ekl vad dh rjg gh nSfud vad Hkh fudkyk tk ldrk gS vkSj mlds }kjk izfrfnu dk Qy o 'kqHk jax izkIr fd;k tk ldrk gSA nSfud vad fudkyus ds fy, fuEu vadksa dk ;ksx djuk gksrk gSA 1- tUe fnukad dk vad 2- tUe ekl dk vad ¼fcuk 'krkCnh ds½ 3- tUe o"kZ dk vad ¼fcuk 'krkCnh ds½ 4- orZeku o"kZ dk vad 5- orZeku ekl dk vad 6- orZeku fnukad dk vad ¼ftl fnu dk Qy vki tkuuk pkgrs gSa½ 7- orZeku fnu ;k okj dk vadA buds ;ksx ls tks vad izkIr gksrk gS] ogh ml fnu dk vad gksxkA okjksa ds xzg vad bl izdkj gSa % jfookj&1] lkseokj&2] eaxyokj&9] cqèkokj&5] xq#okj&3] 'kqØokj&6] 'kfuokj&8 eku yhft, vki 27 tqykbZ 2011 dk nSfud Qy tkuuk pkgrs gSa vkSj vkidh tUe frfFk 1 flracj 1977 gS] rks mnkgj.k bl izdkj fl) gksxk % tUe fnu dk vad ¾ 01 tUe ekl vxLr dk vad ¾ 09 tUe o"kZ dk vad ¼1977½ ¾ 77

orZeku o"kZ dk vad ¼2011½ ¾ 11 orZeku ekl tqykbZ dk vad ¾ 7 orZeku fnukad dk vad ¾ 27 orZeku fnu cq/kokj dk vad ¾ 5 ;ksx ¾ 01$09$77$11$7$27$5 ¾ 137 bldk ewy vad cuk 137 ¾ 1$3$7 ¾ 11 ¾ 1$1 ¾2 bl izdkj 01 flracj 1977 dks iSnk gq, tkrd ds fy, 27 tqykbZ 2011 dk nSfud vad 2 cukA fofHkUu nSfud vadksa dk Qy o 'kqHk jax fuEufyf[kr gSA nS f ud va d &1 % Û l Q y r k Û vkfFkZd izxfr Û u;s O;fä;ksa ls laidZ Û 'kqHk jax & ukjaxh nSfud vad &2 % Û vkt èkks[kk gks ldrk gSA Û nLrkostksa ij [kwc vPNh rjg lks p &le>dj gh gLrk{kj djsaA Û vkfFkZd n`f"V ls vuqdwy fnu gSA Û 'kqHk jax & 'osr nSfud vad &3 % Û vkids mRd"kZ dk fnu gSA Û FkksM+s ls ;Ru ls gh lQyrk fey ldrh gSA Û vfèkdkfj;ksa ls feyus ij vkidk dke cu tk,xkA Û O;kikj dh n`f"V ls fnu vPNk gSA Û 'kqHk jax & ihyk nSfud vad &4 % Û FkksMh+ lh dfBukbZ gksxh] ij var esa lQyrk feysxhA Û dfBukbZ;ksa ls fujk’k u gksaA Û 49

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

fnu fNius ls igys vkidk dke cu tk,xkA Û 'kqHk jax & lysVh nSfud vad &5 % Û lQyrk dk fnu gSA Û izfr;ksfxrk vkfn esa lQyrk feysxhA Û vkidk mís’; iw.kZ gksxkA Û O;kikj vkSj vkfFkZd n`f"V ls vkt dk fnu vkids fy, vuqdwy gSA Û 'kqHk jax & gjk nSfud vad &6 % Û jksekal dk fnu gSA Û vkdfLed èku&ykHk gksuk pkfg,A Û O;kikj vPNk jgsxkA Û u;s O;fä;ksa ls eqykdkr gksxhA Û 'kqHk jax & pedhyk 'osr nS f ud va d &7 % Û cs d kj ds >a>V yxs jgsaxsA Û ftruk ;Ru djsaxs] mruk gh vfèkd my>saxs Û vlQyrkvksa dk fnu gSA Û 'kqHk jax & lysVh ;k [kkdh nSfud vad &8 % Û lQyrklwpd fnu gSA Û lHkh iz;Ru lQy gksaxsA Û FkksM+s ls ;Ru ls gh vPNk ykHk gksxkA Û u;s O;fä;ksa ls laidZ gksxkA Û 'kqHk jax&dkyk o uhyk nSfud vad &9 % Û HkkX;ksn; dk fnu gSA Û vpkud ykHk gksus dh vk’kk gSA Û fiNyh ckèkk,a nwj gks tk,xhA Û izlUurk dk fnu gSA Û 'kqHk jax &yky r irk % 1@9533] xyh&2] izrki iqjk if'peh jksgrkl uxj] 'kkgnjk fnYyh&110032 nwjHkk"k % 09871408417


vkoj.k dFkk

tUe fnukad ls tkus okLrq nks"k Jqfr xqIrk

okLrq nks"k vkids ?kj esa gS ;k ugha] bldk irk vki vius tUe fnukad ls izkIr dj ldrs gSaA tUe fnukad ls okLrq nks"k tkuus dh ljy fofèk tkfu, bl ys[k lsA

tU

e gksrs gh gekjs lkFk dqN vad tqM+ tkrs gSaA tSls fd tUe frfFk dk vad] tUe le; dh gksjk o tUe LFkku vkfnA bu lc ds vkèkkj ij T;ksfr"k o vad T;ksfr"k dh x.kuk;sa dh tk ldrh gSA vxj ge ^xhrk esa Jh Ñ".k }kjk crk;s x;s deZ&fl)kar ij fo'okl djrs gSa rks bl ckj vkidks vkidk ^tUe fnukad* vkids fiNys deksZa ds vkèkkj ij izkIr gqvk gS ftlesa izR;sd vad egÙo j[krk gSA oxZ i)fr esa ^tUe fnukad* esa vkus okys izR;sd vad dks oxZ esa n'kkZ;k tkrk gSA lHkh vad muds fu;r LFkku ij n'kkZus ds mijkar Hkh dqN LFkku fjDr jg tkrs gSaA ;s fjDr LFky bl tUe dks thus dh jkg fn[kkrs gSaA 'kkL=ksa esa ukS xzgksa ds ukS ;a= gSa ftudk vkèkkj fuEufyf[kr ^lw;Z ;a= gSaA lw;Z ;a= ds vkèkkj ij gekjs ?kj esa okLrq nks"k dgka gS] bldk irk tkrd o mldh iRuh dh ^tUefrfFk lw;Z ;a= ok;O; if'uS_ZR;

bZ'kku

mÙkj 6 7 2

1 5 9

nf{k.k

8 3 4

ds vkèkkj ij yxk;k tk ldrk gSA ^lw;Z ;a=* es anh xbZ la[;k dk fdlh Hkh fn'kk ls ;ksx djsa rks ;ksxQy 15 gh gksxkA ^xzg okLrq nks"k* tkuus ds fy;s gesa tUe fnukad esa vkus okys izR;sd vad dks ¼fnukad] ekg] o"kZ o 'krkCnh ds vad dks½ mijksDr ^lw;Z ;a=* ds vkèkkj ij muds LFkku ij n'kkZuk gksxkA ;fn dksbZ vad ml ^tUe fnukad* esa ugha vk;k gS rks mlds LFkku dks oxZ esa fjDr jgus nsx a As blh fjDr LFkku ij ^okLrq nks"k* gS] ,slk ge tkusaxs o ^okLrq mipkj* Hkh mlh ds vuqlkj djsaxsA mnkgj.k ds fy;s ,d iq#"k tkrd o mldh iRuh dh tUe frfFk Øe'k% 13&12&1956 o 5&5&1958 gSA ^lw;Z ;a=* ij vkèkkfjr oxZ buds fy;s bl izdkj cusxsaA bl tkrd ds fuokl x` g es a nf{k.k&iwoZ ¼vkXus;½ o if'pe fn'kk esa ¼ × ½ fjDr oxZ okyh fn'kk esa okLrq nks"k gksxkA iRuh ds tUe fnukad us ifr ds oxZ esa vad 8 ¼√ ½ ls bZ'kku fn'kk esa gksus okys nks"k dks nwj dj fn;k gS o ifr ds ifr 6 ×

iwoZ

2

vkXus; 50

111 5 9

√ 3 ×

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

iRuh √ × √

1 555 9

8 √ ×

tUe fnukad us iRuh ds oxZ esa vad 6] 2 o 4 Øe'k% ok;O;] uS_ZR; o iwoZ fn'kk esa gksus okys okLrq nks"kksa dks nwj dj fn;k gSA vktdy laifÙk ifr o iRuh nksuksa ds uke ij gksrh gSA vr% os ,d nwljs ds iwjd gks tkrs gSaA blls Kkr gksxk fd fn'kk vuqlkj x`g esa D;k&D;k okLrq nks"k gks ldrs gSa\ nks"k dk irk pyus ij mlds mik; Hkh fd;s tk ldrs gSaA fn'kk ds vuqlkj fuEufyf[kr nks"k ?kj esa ik;s tk ldrs gSaA iwoZ fn'kk % iwoZ fn'kk esa nks"k gksus ij firk&iq= ds lacaèk Bhd ugha jgrs gSaA ljdkjh ukSdjh ls ijs'kkuh ;k ljdkj ls naM] us= jksx] flj nnZ] ân; jksx] peZ jksx o ihfy;k tSls jksx ?kj esa yxs jgrs gSaA if'pe fn'kk % if'pe fn'kk esa nks"k gksus ij ukSdjksa ls Dys'k] ukSdjh es a ijs ' kkuh] Hkw r &iz s r dk Hk;] ok;q&fodkj] ydok] pspd] dq"B jksx] jh<+ dh gM~Mh esa o iSjksa esa d"V gks ldrk gSA mÙkj fn'kk % mÙkj fn'kk esa nks"k gksus


vkoj.k dFkk ij fo|k lacaèkh :dkoVsa] O;olk; esa gkfu] ok.kh nks"k] fexhZ] xys ds jksx] ukd ds jksx o efrHkze vkfn d"V gks ldrs gSaA nf{k.k fn'kk % nf{k.k fn'kk esa nks"k gksus ij Øksèk vfèkd vkuk] nq?kZVuk;sa gksuk] jDr fodkj] dq"B jksx] mPp jDr pki tSls jksx gks ldrs gSaA Hkkb;ksa ls lacèa k Hkh Bhd ugha jgrs gSAa bZ'kku dks.k ¼mÙkj&iwoZ½ % bZ ' kku dks.k esa nks"k gksus ij iwtk esa eu ugha yxrk] vk; esa deh vkrh gS] èku&laxzg ugha gks ikrk] fookg esa nsjh] larku esa nsjh] mnj&fodkj] dku ds jksx] dCt] vfunzk vkfn d"V gks ldrs gSaA vkXus; dks.k ¼nf{k.k&iwoZ½ % vkXus; dks.k esa nks"k gksus ij ifr@iRuh esa vPNs lacaèk u jguk] izse esa vlQyrk] okgu ls d"V] Ük`axkj esa :fp u j[kuk] gfuZ;k] eèkqesg] èkkrq ,oa ew= lacaèkh jksx o xHkkZ'k; ls lacafèkr jksx gks ldrs gSaA uS_ZR; dks.k ¼nf{k.k&if'pe½ % uS_ZR; dks.k esa nks"k gksus ij nknk o ukuk ls ijs'kkuh] vgadkj o Hkwr&izsr dk Hk;] Ropk jksx] jDr fodkj] efLr"d jksx] pspd] gStk tSlh chekfj;ksa dk ?kj esa okl jgrk gSA ok;O; fn'kk ¼mÙkj&if'pe½ % ok;O; fn'kk esa nks"k gksus ij ekrk ls lacaèk Bhd ugha jgrs] ekufld ijs'kkfu;ka] vfunzk] lnhZ&tqdke] ew= jksx] ekfld èkeZ lacaèkh jksx] iFkjh o fueksfu;k vkfn gks ldrs gSaA vPNs okLrq&fo'ks"kK ds lq>ko o mik;ksa dh tkudkjh ys dj mijksDr fn'kk&nks"k ls gksus vkus okys d"Vksa ls eqfDr ikbZ tk ldrh gSA irk % 275] xqyeksgj bUdyso u;h fnYyh&110049

vferkHk cPpu vkSj vad 9 dk vn~Hkqr la;ksx

v

nhoku peu yky

ferkHk cPpu ds izFke uke buds lkFk tks Hkh fQYe dh muesa Amitabh(1+4+1+4+1+2+5=9) vfèkdka'kr% lqijfgV jghaA esa 9 dk vad vkrk gSA muds V esa ;s Sunil (9) Gavaskar, ckcwth Lo- gfjoa'k jk; cPpu tks fØds Sachin (9) Tendulkar, Mahendra muds vkn'kZ Hkh gSa] os Hkh ewykad (9) Singh Dhoni ds iz'kald jgs gSaA 9 ds tkrd FksA t;k Hkknqjh dks viuk thou lkFkh pquk rks og Hkh yanu ds Tusad (9) laxzgky; esa ewykad 9 dh gSaA vferkHk cPpu budh ekse dh izfrek yxkbZ xbZ dh tkfr Kayastha (9) vkSj mi gSA bUgsa ,axzh ;ax eSu dh Nfo nsus tkfr Srivastav (9) gSA mudk uke okyss tkosn va[rj lkgc Hkh la;ksx vferkHk ftldk vFkZ gksrk gS mUur ls ewykad 9 ds gh tkrd gSaA cgqr izdk'k] Hkkjr dh egku dof;=h lkjh fQYeksa esa bUgksaus viuh pIiy Mahadevi (9) Verma us mUgsa fn;kA dk ua- 9 gh crk;k gSA Khuda (9) eqacbZ esa muds caxyksa ds uke gSa& Gawaah fQYe djus ds ckn cgqr Øe'k% Pratisksha (9) vkSj Jalsa o"kksZa rd fQYe vfHku; ls nwj jgs] Mirtyu (9) Datta fQYe ls vfHku; (9) gSA ds {ks= esa nwljh ikjh dh 'kq:vkr Uttar Pradesh (9) budh tUe dhA Hkwfe gSa rks Mumbai ¼9½ budh deZ HkwfeA ;s Mumbai (9) ds Juhu (9) vius iq= vfHk"ksd cPpu ds lkFk bykds esa jgrs gSAa dkWyt s dh i<+kbZ igyh ckj fQYe Bunty (9) Aur bUgksaus Delhi (9) ls dhA igyh Bubly esa dke fd;kA lektoknh ukSdjh bUgksaus Bird (9) & Camp. ikVhZ ds usrk vej flag ds lkFk dksydkrk esa dhA 27 (9) lky dh budh dkQh ?kfu"Brk Fkh] vej flag mez esa ;s vfHkusrk cuus ds [;ky Hkh ewykad 9 ds tkrd gSaA vferkHk ls eqacbZ vk,A budh igyh fQYe cPpu dh jkf'k èkuq (9) gSaA T;ksafr"k Saat (9) Hindustani gSA 1971 ¼9½ esa panzek dks izeq[k xzg ekuk tkrk gSa esa lg dykdkj ds :i esa buds D;ksafd panzek ls gh tkrd dh jkf'k] }kjk vfHkuhr igyh fQYe vkuan u{k=] jkf'k uke] n'kk&egkn'kk] lqijfgV jghA budh viuh igyh LoHkko vkfn dk irk pyrk gSA fQYe daiuh dk uke ABCL ¼9½ vferkHk th dh tUedqaMyh esa ;gh FkkA bl daiuh ls ?kkVk gksus ds panzek buds 9osa LFkku esa fojkteku dkj.k buds Åij yxHkx 90 djksM+ gSA vferkHk cPpu ds fy, lky :i;s dk dtZ p<+kA fQYe vfHkusrk 2016 (9) dkQh egRoiw.kZ jgsxkA latho dqekj] 'k=qèu flUgk] 'kf'k irk % nhoku peu yky diwj] lyeku [kku] v{k; dqekj dkfydk gksVy ds ihNs] VkWoj pkSd] bu lHkh ewykad 9 ds tkrdksa us nqèkkuh] nqedk ¼>kj[kaM½ fiu&814101

51

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


vkoj.k dFkk

Hkkjr dh jktuhfr esa 4 ,oa 8 ds vad dh dsanzh; Hkwfedk nsosUnz lkcys

va

d 4 rFkk vad 8 ;s nksuksa vad oLrqr% ,d gh flDds ds nks igyw gSAa vad 'kkL= ds vuqlkj lHkh vadksa dk dksbZ uk dksbZ Lokeh xzg vo'; gksrk gSA tSls& 1 dk lw;Z] 2 dk panz] 3 dk xq#] 4 dk jkgq ;k g"kZy] 5 dk cqèk] 6 dk 'kqØ] 7 dk dsrq ;k usIp;qu] 8 dk 'kfu] 9 dk eaxyA ekuk tkrk gS fd jkgq ,oa dsrq Nk;k xzg gSa vkSj budk viuk dksbZ vfLrRo ugha gS vkSj rks vkSj jkgq 'kfu tSlk Qy nsrk gS rFkk dsrq eaxy tSlkA bl izdkj ;fn ns[ksa rks ;s nksuksa ,d gh flDds ds nks igyw gq,A QdZ cl bruk gS fd vad 4 vpkud cM+h =klnh ,oa vpkud gh cM+h miyfCèk nsrk gS] ogha vad 8 èkhjs&èkhjs f'k[kj ij igqapkrk gSA bu vadksa esa ,d egRoiw.kZ ckr ;g gS fd ftldk Hkh tUekad ;k ewykad 4 ;k 8 gS mlds thou esa dksbZ u dksbZ =klnh vo'; jgrh gSA ;s nksuksa gh vad thou esa dksbZ uk dksbZ nq?kZVuk vo'; nsrs gSaA lgh ek;uksa esa ;s nksuksa gh nq?kZVuk ds dkjd xzg gSaA bu nksuksa vadks esa ,d cM+h fo'ks"krk ;g gS fd ;s nksuksa vius vykok fdlh vkSj dks cnkZ'r ugha djrsA ;fn ewykad 4 ;k 8 esa ls dksbZ Hkh gks rks og mlds thou ds gj {ks= esa gkoh jgsxkA tSls fookg dh rkjh[k] ukSdjh dh rkjh[k] fuokl LFkku dk vad] okgu dk vad] vkSj rks vkSj] lcls egRoiw.kZ ckr ;g fd mldh fdlh u fdlh larku dk laHkor%

izFke larku dk] tUekad ;k ewykad Hkh 4 ;k 8 gh gksxkA blfy, 4 ;k 8 vad okysa dks ;g vad thou ds gj {ks= esa viukuk pkfg,A blds vykok nwljk vad viukus ij mUgsa mruk gh Hk;adj uqdlku Hkh gks ldrk gSA Hkkjr dh vktknh dh rkjh[k 15&8&1947 gSA ¼ HkkX;kad 8½ bl 8 dk gh urhtk gS fd blds ckn ns'k esa ?kfVr egRoiw.kZ ?kVuk,a 4 ;k 8 ij ?kfVr gqbZa A tSls % 26&11&1949 ¼ewykad 8½ dks Hkkjrh; lafoèkku cuk rFkk 26&01&1950 ¼ewykad 8½ dks ykxw gqvkA HkkX;kad 8 esa vktknh dk gh urhtk gS fd jk"Vªfirk egkRek xkaèkh dh gR;k 30&1&1948 ¼HkkX;kad 8½ dks gqbAZ 13&5&1952 ¼HkkX;kad 8½ dks izFke yksd lHkk dk xBu gqvk ,oa 1952 ¼HkkX;kad 8½ esa tokgj yky usg: izèkkuea=h cusA 26&1&1957 ¼ewykad 4½ dks tEew&d'ehj dk lafoèkku ykxw gqvkA Qyr% ogka D;k fLFkfr gS] fdlh ls Nqik ugha gSA bldk lcls cM+k dkj.k ;g gS fd 26&1&1957 dk ewykad 8 rFkk HkkX;kad 4 gSA 25&6&1975 ¼HkkX;kad 8½ dks vkikrdky ?kksf"kr gqvkA 31&10&1984 ¼ewykad 4½ dks ekuuh;k Jherh bafnjk xkaèkh dh gR;k gqbZA blds dqN fnu ckn Hkksiky xSl =klnh gqbZA 1993 ¼la[;k ;ksx 4½ esa eqacbZ esa Hk;adj ce foLQksV gqvk vkSj naxs HkMdsA 26&1&2001 ¼ewykad 8½ esa xqtjkr 52

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

esa Hk;adj Hkwdai vk;kA 2002 ¼la[;k ;ksx 4½ esa xqtjkr dk xksèkjk dkaM gqvkA bl dkaM ds lkFk ,d ckr ;g gS fd 16 Qjojh 2002 ls jkgq o`"k jkf'k esa vk x;s Fks tgka igys ls 'kfu mifLFkr FksA bl dkj.k jkgq dk cy vkSj c<+ x;kA 4 vkSj 8 dk ,d lkFk vkuk cM+h okjnkr vkSj Hk;adj [kwu&[kjkcs dh vk'kadk dks O;Dr djrk gSA bu vadksa ds lkFk ,d ckr vo'; gS fd blls lacafèkr O;fDr ml o"kZ esa dksbZ u dksbZ miyfCèk vo'; ikrs gSa ftl o"kZ dk ewykad 4 vkSj 8 gks tSls ml o"kZ fookg gksuk] vpkud LFkkbZ laifÙk ikuk] ;k dksbZ cM+k in ikukA mnkgj.k ds fy, vVy fcgkjh oktis;h th dk tUe 25&12&1924 dks gqvkA mudk HkkX;kad 8 gS vkSj ;g lHkh dks ekywe gS fd og vfookfgr jgsA 1996 esa izFke ckj tc vVy th izèkkuea=h cus rks 13 fnu ¼;ksx 4½ esa gh gV x, ijarq 1997 esa tc os iqu% izèkkuea=h cus rks iw.kZ dk;Z dky iwjk fd;kA o"kZ 1997 ¼ewykad 8½ ds 'kq: ds 4 ekg esa banz dqekj xqtjky Hkh izèkkuea=h jgsA mudk Hkh tUekad 4 gSA ds vkj- ukjk;.ku Hkh 1997 esa ns'k ds jk"Vªifr cusA mudk Hkh tUekad 4 gSA 29&4&1946 esa tUesa rFkk ewykad 8 okys NÙkhlx<+ ds iwoZ eq[;ea=h vftr tksxh ds fy, Hkh o"kZ 2002 ;knxkj jgkA 19&7&2007 ¼HkkX;kad 8½ dks ns'k dh igyh efgyk jk"Vªifr


vkoj.k dFkk izfrHkk ikfVy dk fuokZpu gqvkA 2&9&2009 ¼HkkX;kad 4½ dks vkaèkz ds eq[;ea=h okbZ ,l vkj jsM~Mh dk ykirk gksuk rFkk 4 fnu ckn rF;ksa dk mtkxj gksukA v:.kkpy ds eq[;ea=h nkjth [kkaMw ftudk ewykad 8 gS Hkh vk'p;Ztud rjhds ls ykirk gq, rFkk mu ifjfLFkfr;ksa ls vc lHkh okfdQ gks pqds gSaA Hkkjr ds izFke jk"Vªifr MkW- jktsanz izlkn dk ewykad Hkh 8 gh FkkA yksdiky fcy % Hkz"Vkpkj ds f[kykQ yksdiky fcy ds fy, vu'ku dh 'kq:vkr fnukad 5&4&2011 ¼HkkX;kad 4½ ls gqbAZ lkFk gh yksdiky fcy dk uksfVfQds'ku tkjh gqvk 9&4&2011 ¼HkkX;kad 8½ dks ftldk ;ksx Hkh 8 gh gSA igyh efgyk jk"Vªifr % ns'k dh igyh efgyk jk"Vªifr ekuuh; izfrHkk ikfVy }kjk 'kiFk Hkh 19&7&2007 ¼HkkX;kad 8 ½ dks gh yh x;h ftldk ;ksx Hkh 8 gh gSA Hkkjr }kjk oYMZ di Hkh nksuksa ckj Øe'k% 1984@2011 esa thrs x,A bu o"kksZa ds ewykad 4 gSA vxj 4 vkSj 8 tUekad ;k ewykad okys O;fDr ds lkFk 1 ;k 9 tUekad ;k ewykad tqM+ tk, rks ;g vad ekjd gksrk gS ,oa fdlh u fdlh {ks= esa lkS Qhlnh Hk;adj nq?kZVuk nsrk gSA mnkgj.kr% Hkkjr ds iwoZ izèkkuea=h Jh jktho xkaèkh dk ewykad 1 FkkA mudh iq.; frfFk gS 31 ebZ ¼ewykad 4½A mudk fuèku vR;ar ân; fonkjd fLFkfr;ksa esa gqvkAr irk % nsosUnz lkcys pkSèkjh dkEiysDl] jkstxkj dk;kZy; ds ikl] lnj] cSrwy] ftyk&cSrwy&460001 ¼eè;izns'k½

vad vkSj 'ks;j ekdsZfVax jktho jatu

O;

fDr vius ewykad] HkkX;kad vkSj ukekad ds vkèkkj ij vuqdwy daiuh dk p;u djds 'ks;j ekdsZfVax esa lQyrk izkIr dj ldrk gSA O;fDr vius ukekad] ewykad vkSj HkkX;kad dh rjg gh daiuh dk ewykad] HkkX;kad rFkk ukekad fudkydj eS=h pØ ds vkèkkj ij muds lacaèkksa dk fu.kZ; djds ykHkiznrk dh fLFkfr;ksa dk fu.kZ; o fuekZ.k dj ldrk gSA bu vadksa ds eè; vfèkd 'k=qrkiw.kZ lacaèk vkfFkZd gkfu dks n'kkZrs gSaA vkSj ;fn bu vadksa ds eè; ,d ls vfèkd lacaèk gksa rks O;fDr dks bl daiuh ds 'ks;jksa ls u rks vfèkd ykHk gksxk vkSj u gh vfèkd gkfu A fdlh Hkh daiuh esa fuos'k djus ls iwoZ ;g vo'; ns[k ysa fd daiuh dk ukekad vkids vuqdwy gSa ;k ughaA blds vfrfjDr vad'kkL= esa

fofHkUu m|ksxksa ij vyx&vyx vadksa dk vkfèkiR; Lohdkj fd;k x;k gSA tkrd dks vius ewykad rFkk HkkX;kad ls eS=h j[kus okys vkS|ksfxd {ks=ksa esa gh fuos'k djuk pkfg,] tcfd ftu vadksa ls 'k=qrk gks] mu {ks=ksa esa fuos'k djus ls cpuk pkfg,A blh izdkj vkbZihvks fudyus dh rkjh[k dk Hkh vius HkkX;kad ls feyku dj ysa fd og vuqdwy gS ;k ughaA mnkgnj.k ds fy, Hkkjrh uke dh daiuh dh vaxzsth dh Lisfyax ds vuqlkj mldk ukekad 6 curk gS vr% bl vad ds lkFk ;fn vkidk ukekad dk esy gksrk gS rHkh bl daiuh esa fuos'k dk fu.kZ; ysaA vU;Fkk vkidks gkfu dh laHkkouk jgsxhA irk % 6@,] Xok;j gkWy Nk=kokl] fnYyh fo'ofo|ky;] fnYyh&7

vad Lokeh xzg fe=kad

lekad

1

lw;Z

4] 8

2] 3] 7] 9 5] 6

ljdkjh daifu;ka

2

panzek

7] 9

1] 3] 4] 6 5] 8

vkS"kfèk

3

c`gLifr

6] 9

1] 2] 5] 7 4] 8

cSafdax

4

jkgq

1] 8

2] 6] 7] 9 3] 5

lwpuk izkS|ksfxdh

5

cq/k

3] 9

1] 6] 7] 8 1] 9

nwjlapkj

6

'kqØ

3] 9

2] 4] 5] 7 1] 8

okgu

7

dsrq

2] 6

3] 4] 5] 8 1] 9

rsy

8

'kfu

1] 4

2] 5] 7] 9 3] 6

Hkkjh m|ksx

9

eaxy

3] 6

2] 4] 5] 8 1] 7

fo|qr] Hkou fuekZ.k

53

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

'k=q vad {ks=


vkoj.k dFkk

vad foKku esa vkidk eksckby uacj MkW- v'kksd 'kekZ

fHkUu&fHkUu O;kikj] O;olk; vkfn ls tqM+s O;fDr;ksa ds fy, vyx&vyx 'kqHk ewykad gksrs gSa mlh ewykad ls lacafèkr 'kqHk vad ;k ewykad dk eksckby uacj vkidks vius dk;Z {ks= esa vizR;kf'kr izxfr iznku dj ldrk gSA eksckby uacj vkSj ewykad dh x.kuk % lcls igys ;g ns[ksa fd vki ftl O;kikj] O;olk; dk;Z ls tqM+s gSa mldk ewykad lewg D;k gSA bl lewg esa 'kqHk] v'kqHk vkSj rVLFk rhu Js.kh ds vad gksrs gSaA 'kqHk ewykad izxfr nsxk rks v'kqHk gkfu djsxkA rVLFk ewykad lkèkkj.k Qynk;h gksxkA mnkgj.k ds fy, ;fn vkidk eksckby uacj 9179929825 gS rks vkidk ewykad ¾ ¼9$1$7$9$9$2$ 9$8$2$5 ¾ 61 ¾ 6$1 ¾ 7½ lkr gksxkA ewykad 1 % mPpkfèkdkjh] iz'kklfud vfèkdkjh] lekt ds ofj"B inkfèkdkjh] dsanzh; ea=h] jkT; ea=h] iap] ljiap] ik"kZn vkfn O;fDr] 'kqHk ewykad 1@2@3@9 v'kqHk 21@6@8] 'ks"k lkekU;A ewykad 2 % Qsjh okys] lsYleSu] nSfud mi;ksx dh oLrqvksa ds O;kikjh@ijpwu fdjkukA ouLifr@v[kokj izdk'ku@ckx@ cxhpk@ekyh@nqèkk# i'kqikyu@ iksYVªh QkeZ@csdjh vkfn] 'kqHk ewykad 2@1@5] v'kqHk 4@7] 'ks"k lkekU;A ewykad 4 % lkoZtfud LFkkuksa ds izHkkjh] lQkbZdehZ] pijklh] lgO;kikjh] 'ks;j nyky] e`R;q deZ

ls tqM+s deZdk.Mh vkfnA 'kqHk ewykad& 4@5@6 v'kqHk& 1@2@3] 'ks"k lkekU;A ewykad 5 % cSad dehZ] fyfid ckcw] gjh lCth rFkk nky] vukt O;kikjh nyky] QkeZ gkml ds dehZ@ Lokeh@ ekSleh Qyksa ds mRiknd] LVkfdLV vkfn] 'kqHk ewykad& 1@5@6 v'kqHk& 2] 'ks"k lkekU;A ewykad 6 % gksVy] pkanh lksus ds O;kikjh LVkfdLV] foykflrk ds lkèkuksa ds O;kikjh@'kjkc O;olk;h@C;w V hikyZ j @fQYe@ Vhoh ls tqMs leLr dk;Z@ ekWMfyax@diM+k O;kikjh mRiknd nyky 'kqHk ewykad& 5@6@8] v'kqHk& 1@2] 'ks"k lkekU;A ewykad 7 % Vh-oh-] Ýht] ,lh] dwyj eSdsfud] rEckdw ls lacafèkr mRiknksa dh fcØh@mRiknu]@rkaf=d] diM+k flykbZ@ f[kykSuksa ds fuekZrk o fcØsrk@la?k"kZ'khy jktuhfrK@ iqfyl ;k lsuk dk toku] ch-,l,Q] tkuojksa ds MkWDVj vkfn] 'kqHk

54

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

ewykad&7@9] v'kqHk 5@6] 'ks"k lkekU;A ewykad 8 % Bsdsnkj] VªsoYl ekfyd] [knku Bsdsnkj] jksM fuekZ.k] tt] odhy] i'kq ikyu] okgu foØsrk@ esdsfud] lsusVjh fuekZrk lHkh izdkj ds i'kqikyu] rdZ 'kkL=h] vkykspd] 'kqHk ewykad& 5@6@8] v'kqHk& 1@2@9 'ks"k lkekU;A ewykad 9 % esfMdy O;kikjh mRiknd] MkWDVj] vLirky izHkkjh] VªLVh] Lokeh] dEI;qVj ls lacafèkr dk;Z] O;kikj] ukSdjh] lsok] Qksu] eksckby lacaèkh dk;Z] lSfud@ iqfyl vfèkdkjh] jsLVksjsaV] Hkkstuky;] pk; gksVy] ?kqM+lky] ;Kkpk;Z] jsfM;ks] Vh-oh- O;kikjh] Vhoh- psuy ls lacafèkr dk;Z djus okysA 'kqHk vad&9@7] v'kqHk&5@6] 'ks"k lkekU;A bl izdkj vius eksckby dk uacj lacafèkr dk;Z ds vuq:i 'kqHkkad Kkr djds 'kqHkQy izkIr dj ldrs gaSA ,d gh ifjokj esa vyx&vyx dk;ks± ls tqM+s O;fDr jg jgs gksa vkSj muds eksckby uacj ,d&nwljs ds fy, v'kqHk vad okys gksa rks nksuksa dks lkekU; vad Kkr djds eksckby uacj izkIr djuk pkfg,A irk % ekr` Nk;k 79] fryd ekxZ] >.Mk cktkj] isVykokn ¼e-iz-½


vkoj.k dFkk

eerk] t;k vkSj xksxksbZ ds fy, 'kqHk jgk 13 vad vad xq# v'kksd HkkfV;k

eq[;ea=h in dk rkt iguk x;kA

eerk cuthZ

vk

e rkSj ij v'kqHk ekuk tkus okyk vad 13 eerk cuthZ] t;yfyrk vkSj r#.k xksxksbZ ds fy, 'kqHk jgkA 13 ebZ dks foèkkulHkk pquko ds urhts ?kksf"kr gq, tks bu usrkvksa dh fdLer pedk x,A if'pe caxky esa 34 lky iqjkuh dE;qfuLV ikVhZ ds yky x<+ dks <gkus okyh eerk ds fy, 13 vad csgn 'kqHk jgkA eerk us vf[ky Hkkjrh; r`.kewy dkaxsl dh LFkkiuk 1998 esa dh Fkh vkSj 13 lky ckn mudh ikVhZ us foèkku lHkk pquko esa tcnZLr thr gkfly dhA blds vykok vaxzsth orZuh ds vuqlkj eerk cuthZ ds uke esa Hkh 13 v{kj gSaA lkFk gh] muds yksdfiz; ukjs ^eka] ekVh] ekuq"k* esa Hkh vaxzsth orZuh ds vuqlkj 13 v{kj gSaA r:.k xksxksbZ us Hkh gSVfVªd ekjh vkSj yxkrkj rhljh ckj vle ds eq[;ea=h cusA ;gh 13 vad t;yfyrk dks rfeyukMq ds

vad 'kkL=h; fo'ys"k.k ds vuqlkj 1 vkSj 3 dks tksM+sa rks 4 gksrk gS tks izxfr dk izrhd gSA 13 ebZ] 2011 dk ewykad vkSj HkkX;kad 4 gSA vad 4 okyk ;g o"kZ 'kfuokj dks vkjaHk gqvk Fkk ftldk vad 8 gSA 4] 6 vkSj 8 vad ds ewykad o HkkX;kad okyksa dks bl o"kZ ykHk izkIr gksxkA eerk cuthZ dk HkkX;kad 8 gS] t;yfyrk dk ewykad 6 gS vkSj r#.k xksxksbZ dk HkkX;kad 6 gSA blfy, ;g o"kZ bu lcds fy, ykHknk;d gSA if'pe caxky dk LFkkiuk fnol 26 tuojh] 1950 gSA blls mldk ewykad 8 gS vkSj HkkX;kad 6 gS tks eerk ds HkkX;kad dk fe= gSA blfy, eerk dks ogka ykHk izkIr gqvkA ogha rfeyukMq dk LFkkiuk fnol 1 tuojh] 1956 gS ftldk HkkX;kad 6 gS tks t;yfyrk ds ewykad dk fe= gSA vle dk LFkkiuk fnol 26 tuojh] 1950 gSA blls vle dk ewykad 8 gS tks r#.k xksxksbZ ds HkkX;kad dk fe= gSA vad 13 tcnZLr ÅtkZ okyk vad gSA bl ÅtkZ dks vxj lgh pSuy

t;yfyrk 55

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

r#.k xksxksbZ vkSj flLVe feys rks urhts cgqr vPNs feyrs gSaA vad 13 esa ok;q rRo izèkku gSA blds gksus dh otg ls bu yksxksa ds dHkh lÙkk esa rks dHkh ckgj jgus dh laHkkouk jgrh gSA bl lky 'kfu dkQh vPNh fLFkfr esa gSA t;yfyrk dks thr ds ckn Hkh FkksM+s d"V lgus iM+ ldrs gSaA ogha r#.k xksxksbZ dh dqaMyh esa 'kfu Loxzgh gS vkSj vius ije fe= 'kqØ ds lkFk cSBk gSA buds cf<+;k ;ksx cu jgs gSaA blls fl) gksrk gS fd O;fDr ds thou esa vadksa dk dkQh egRo gSA O;fDr pkgs tkus&vutkus esa dqN Hkh djrk gS] vadksa dk izHkko mlds thou dks vo'; izHkkfor djrk gSA ewykad] HkkX;kad vkSj ukekad dk O;fDr ds thou ds gj igyw ls lacaèk gSA r irk % lh& 4 ch@282] tudiqjh] u;h fnYyh&110058 nwjHkk"k % 09811131939


Qfyr fopkj

rqyk jkf'k dks lk<+s lkrh dk izHkko lq[kn jgsxk MkW- ch-,y- 'kekZ

'kfu dh lk<+slkrh ls yxHkx lHkh yksx ifjfpr gSaA T;ksfr"kh; x.kukvksa ds vkèkkj ij 15 uoacj 2011 dks 'kfu rqyk jkf'k esa izos'k djsaxs ftldh otg ls flag jkf'k okyksa dh lk<+slkrh lekIr gks tk,xh rFkk dU;k] rqyk vkSj o`f'pd jkf'k okys tkrdksa ij lk<+slkrh dk izHkko cuk jgsxkA bu rhuksa jkf'k;ksa esa rqyk jkf'k ds tkrdksa ds fy, 'kfu dh lk<+slkrh 'kqHk jgsxhA

vk

i vkSj ge lHkh tkurs gSa fd 'kfu dh lk<+s lkrh ls lHkh Hk;Hkhr gks tkrs gSaA T;ksfr"k x.kukvksa ds vkèkkj ij 'kfu rqyk jkf'k esa 15 uoacj 2011 dks izos'k djsxkA bldk vk'k; ;g gS fd flag jkf'k okys egkuqHkkoksa dks 'kfu dh lk<+s lkrh ls eqfDr fey tk;sxhA 15 uoacj 2011 ls 'kfu dh lk<+slkrh o`f'pd jkf'k okyksa dks izkjaHk gksxh rFkk dU;k vkSj rqyk jkf'k okyksa dks 'kfu dh lk<+s lkrh pkyw jgsxhA dU;k jkf'k okyksa dks ;g vafre <S¸;k jgsxh vkSj rqyk jkf'k okyksa dks nwljh <S¸;k jgsxhA rqyk jkf'k dk Lokeh 'kqØ vkSj dU;k jkf'k dk Lokeh cqèk ;g nksuksa gh 'kfunso ds fe= gSaA bl dkj.k ls bu jkf'k okyksa dks d"V dh ek=k vYi jgsxhA blds vfrfjDr ;fn 'kfunso dh vkjkèkuk djds mudk lEeku

fd;k tk;s rks lk<+slkrh dk vlj ux.; gks ldrk gSA gekjs ns'k Hkkjro"kZ dh o`"k yXu vkSj ddZ jkf'k gSA vr% Hkkjr ns'k ij Jh 'kfu dh lk<+s lkrh dk vlj ugha gSA ;gka ;g mYys[kuh; gS fd o`"k yXu okyksa dks 'kfu ;ksxdkjh vkSj HkkX;ksn;dkjh gSA ge ns[k jgs gSa fd tUe if=dk esa 'kfu ;fn ykHkdkjh fLFkfr esa gS rks mu O;fDr;ksa dks ykHk nsxkA 'kfu dh lk<+s lkrh dk fo'ys"k.k djrs le; gesa tUe if=dk ds vuqlkj fdl xzg dh egkn'kk] varnZ'kk py jgh

57

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

gS] ;g Hkh è;ku esa j[kuk gksxkA ;g fu;e Hkh ;kn j[kuk vko';d gS fd tc 'kfu 3] 6] 11 LFkkuksa ij Hkze.k djrk gS rks cgqr vPNk Qy nsrk gSA bl fu;e ds vuqlkj rqyk dk 'kfu flag jkf'k] o`"k jkf'k ,oa èkuq jkf'k okyksa dks ykHkdkjh jgus dh laHkkouk gSA dU;k jkf'k okyksa dks ;g èku LFkku esa fe= {ks=h jgus ls ;fn tUe if=dk esa ykHkdkjh gS rks cgqr ykHkdkjh fl) gksxkA ;fn lfoZl esa gS rks izeks'ku feysxkA tgka 15 uoacj 2011 ls 'kfu dh lk<+slkrh dU;k] rqyk] o`f'pd jkf'k ij jgsxh] mlh ds lkFk ddZ] ehu jkf'k okyksa dks 'kfu dh <S¸;k jgsxhA budk le; d"Vdkjh jgsxkA 'kfu ykHkdkjh jgsxk ;k d"Vdkjh] bldk fu.kZ; v"Vd oxZ esa mls izkIr fcanq ds vkèkkj ij gksxkA og mlh ds vuqlkj Qy nsxkA ;fn 28 ls de fcanq feys gSa rks ifj.kke Bhd ugha gksaxs] ;fn 28 ls vfèkd fcanq feys gSa rks 'kfu de d"Vdkjh jgsxkA 'kfu ds izHkko dk vè;;u djus ds


Qfyr fopkj fy, O;kid n`f"Vdks.k j[kuk gksxkA ;g Hkh fopkj djsa fd og tUe if=dk esa fdl xzg ds Åij ls Hkze.k dj jgk gS] mlds vuqlkj ifj.kke gksaxsA T;ksfr"k dk ;g fu;e Hkh ;kn j[ksa fd 'kfu ftl LFkku ij jgrk gS mlesa ml Hkko ls lacafèkr 'kqHk Qy nsrk gS] ijarq ftl ?kj ij mldh n`f"V jgrh gS mlls lacafèkr oLrqvksa dks uqdlku igqapkrk gSA 'kfu dh n`f"V veaxydkjh jgus dk dkj.k ;g Hkh gS fd 'kfu dks mudh èkeZ iRuh }kjk Jki fn;k x;k FkkA 'kfu vius LFkku ls lIre LFkku] r`rh; LFkku ,oa n'ke LFkku dks iw.kZ n`f"V ls ns[krk gSA ftu ;qodksa ,oa dU;kvksa dh tUe if=dk esa 'kfu dh iw.kZ n`f"V lIre ;kuh fookg LFkku ij jgrh gS] ,sls yM+ds] yMfd;ksa ds fookg cgqr dfBukbZ ls gksrs gSaA ;fn fdlh yM+ds] yM+dh ds fookg esa foyac gksrk gS rks ns[ksa fd 'kfu dh n`f"V rks fookg LFkku ij gS ;k ugha] ;fn gS rks n`f"V izHkko gsrq leqfpr mik;ksa dk mi;ksx dj ldrs gSaA ekuuh;k lqJh ek;korh dk 'kfu iape esa gS vkSj fookg LFkku dks r`rh; iw.kZ n`f"V ls ns[k jgk gSA og 'kk;n blh dkj.k vfookfgr gSa] tSlk fd Åij o.kZu dj pqds gSaA o`f'pd jkf'k ij 15-11-2011 ls lk<+s lkrh vk;sxhA rqyk dk 'kfu mPp dk jgsxk rks rqyk] feFkqu] èkuq] edj rFkk dqaHk jkf'k okyksa ds fy, ykHkdkjh jgsxkA ijarq Hkkjrh; turk ikVhZ dh jkf'k ij lk<+slkrh ds dkj.k ikVhZ esa ijs'kkuh iSnk djsxkA usrkvksa esa erHksn mHkjsaxsA izèkkuea=h in ds nkosnkj dks ysdj Hkh erHksn c<+us dh laHkkouk jgsxhA

Jh 'kfunso dks izlUu djus ds fy, fuEufyf[kr ea=ksa esa ls fdlh ea= dk ti J)kiwoZd djsa rks d"Vksa dk fuokj.k gksxkA rkaf=d ea= % 1- Å¡ 'ka 'kuS'pjk; ue% 2- Å¡ izka izha izkSa l% 'kuS'pjk; ue% oSfnd ea= % Å¡ 'kUukS nsohjfHk"V;k·vkiks Hkoarq ihr;sA 'kUukS jfHk%Joarq u%AA Jh 'kadj Hkxoku dh mikluk o Jh ctjaxcyh dh mikluk ls Hkh 'kfu ds d"V nwj gksrs gSaA vr% vki Jh 'kadj Hkxoku ;k Jh ctjaxcyh dh vkjkèkuk djsaA 'kfunso dks izlUu djus ds fy, 'kfu dh oLrqvksa dk nku djuk Hkh ykHkdkjh jgrk gSA ;s oLrq,a gSa& dkys mM+n] dkys fry] rsy] yksgk] crZu esa ljlksa dk rsy vkfn& Jh ctjaxcyh ds eafnj esa HksaV djuk] cgqr ykHkdkjh jgrk gSA 'kfunso dks izlUu djus ds fy, egke`R;aqt; ea= dk ti Hkh cgqr ykHkdkjh fl) gksrk gSA og ea= bl izdkj gS& Å¡ =~;acde~ ;tkegs lqxafèke~ iqf"VoèkZue~A mokZ#dfeo caèkukUe`& R;kseZq{kh; eke`rkr~AA ge lHkh tkurs gSa fd 'kfunso] lw;Z iq= vkSj ;e ds lgksnj gSaA Hkxoku HkksysukFk us 'kfu dks Hkz"V thoksa dks naM nsus dh ftEesnkjh nh gSA bl izdkj 'kfunso naMkfèkdkjh gSaA 'kfu tUe if=dk esa deZ LFkku ;kuh n'ke LFkku& HkkX; esa Lox`gh ;k mPp dk gksus ij mDr O;fDr dks jktuhfr esa f'k[kj ij igqapk nsrk gSA if=dk esa o`"k] rqyk vkSj edj yXu okyksa dks ;g ;ksxdkjh gksrk gS vkSj og Lox`gh ;k mPp dk gks rks 58

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

mPpin fnykrk gS tSls ekuuh; vVy fcgkjh cktisbZ th dk rqyk dk 'kfu yXu esa mPp dk gSA 1- Jh ds- ih- ,l- fxy izfl) iqfyl vfèkdkjh dk 'kfu HkkX; esa Lox`gh gS vkSj ckj&ckj mPpin feyrk x;kA 2- Jh eueksgu flag th dk 'kfu èkuLFkku esa Lox`gh gksus dk ykHk ;g gqvk fd mUgsa mPpin feykA 3- Jh eqjyh euksgj tks'kh th dk 'kfu Lox`gh gS vkSj foijhr jkt;ksx cuk;k gS rFkk 'kfu dh egkn'kk 18 tqykbZ 2013 ls ykHkdkjh jgsxh ikVhZ esa iwN ij[k c<+sxh vkSj vpkud ykHk feysxkA 4- ch-ts-ih- ds Jh foØe oekZ th] dks Hkh 'kfu vk; LFkku esa 15 uoacj 2011 ls ykHkdkjh jgsxkA 5- Jh f'kojkt flag pkSgku eq[;ea=h ¼e-iz-½ dh edj jkf'k gksus ls 'kfu HkkX; esa ykHkdkjh jgsxkA mŸkj izns'k dh eq[;ea=h lqJh ek;korh dh o`"k yXu gS vkSj HkkX; dk Lokeh 'kfu iape ¼cqf) LFkku½ esa gksus ls iqu% eq[;ea=h cuhA Jh ukjk;.k nŸk frokjh vkSj ueZnk vkanksyu dh usrk lqJh es?kk ikVdj dh edj yXu esa ,oa 'kfu HkkX; esa mPp dk gS og jktuhfr esa mPpin ij vo'; tk;saxhA 'kfu dh n'kk esa vHkh mudk le; vuqdwy py jgk gSA 'kfu O;fDr dks deZB cukrk gSA ;fn fdlh dh tUe if=dk esa 'kfu cyghu es"k jkf'k esa cSBk gks rks O;fDr ckj&ckj mUufr ds f'k[kj rd igqaprs&igaqprs jg tkrk gSA o`"k] rqyk] edj jkf'k&yXu okys O;fDr uhye dh vaxwBh igudj 'kfu dks izlUu dj ldrs gSaA irk % 37] Jhuxj eSu] bankSj&18


lR; dFkk

HkkX;ks Qyfr loZ= u fo|k u p ikS:"ke~ vkHkk caly] ¶;wpj ikWbaV

dksbZ Hkh O;fDr pkgs og fdruk gh gksf'k;kj] lkglh o cy;qDr D;ksa u gksa] ;fn mldk HkkX; cyoku ugha gS] rks lc csdkj gSA HkkX;cyh gksuk vR;ar vko';d gSA xzg pfyr] uoka'k] xzg n'kk Øe lHkh izdkj ls cy'kkyh gksus ij gh xzgksa dk mÙke izHkko thou esa Qfyr gksrk gSA lqfer dh dgkuh Hkh dqN ,slk gh c;ka djrh gSA

v

Dlj ns[kk tkrk gS fd T;ksfr"k esa vusd fo}ku dsoy tUedqaMyh ns[kdj gh Hkfo";&dFku dj nsrs gSaA ;s dsoy tUeLFk xzgksa dh fLFkfr dk voyksdu djrs gh viuh jk; ns nsrs gSaA mudk Hkfo"; dFku vusd ckj lVhd cSBrk gS ijarq dbZ ckj fcYdqy xyr Hkh gks tkrk gSA blds dbZ dkj.k gSaA tUe i=h ds fo'ys"k.k esa pfyr dqaMyh] xzgksa dh oØ fLFkfr] LrafHkr fLFkfr] xzgksa dk cykcy vkfn Hkh ns[kuk vko';d gSA gky gh esa ,slh gh ,d dqaMyh ns[kus dks feyhA lqfer vius ekrk&firk dh izFke larku gSA mlds tUe ij vusd fo}kuksa us mlds mTtoy Hkfo"; ds ckjs esa mlds ekrk&firk dks crk;kA lqfer ds i'pkr mldh nks cguksa us tUe fy;kA rhuksa cPpksa dk ykyu&ikyu muds ekrk&firk vR;ar izse ls dj jgs FksA lqfer cpiu ls i<+kbZ ls th pqjkrk Fkk tcfd nksuksa NksVh cgusa i<+us esa cgqr rst FkhaA lqfer dks mldh eka [kwc tcjnLrh djds Hkh Ldwy ugha Hkst ikrh FkhA og ;k rks Nqi dj lks tkrk ;k dksbZ Hkh cgkuk cuk dj Ldwy ugha tkrk FkkA cgusa i<+us esa vR;ar gksf'k;kj FkhA os yxkrkj gj d{kk esa vPNs uacjks ls mÙkh.kZ gksrh jgha

vkSj le; ij nksukssa us gh LukrdksÙkj dh ijh{kk Hkh ikl dj yh tcfd lqfer nloha ikl djus esa vleFkZ jgkA ekrk&firk nksuksa gh vc mldh i<+kbZ ds lkFk&lkFk mlds Hkfo"; dks ysdj dkQh fpafrr jgus yxsA mUgsa irk Fkk fd fcuk i<+k&fy[kk gksus ds dkj.k mlds lq[kn Hkfo"; dh dYiuk djuk fujFkZd&lk yxrk gSA fQj Hkh mUgksaus mls dqN O;kikj djkus dh dksf'k'k dhA mls rhu&pkj ckj NksVs&NksVs O;kikj ,oa dke djk, x;s] ysfdu lqfer dks fdlh esa lQyrk ugha feyhA og esgur Hkh djrk rks mls mldk Qy ugha feyrk FkkA lkFk gh mldk vR;ar detksj vkRe&fo'okl mls dksbZ Hkh fu.kZ; ysus esa vleFkZ cuk nsrk FkkA O;kikj ugha pyus ds dkj.k lqfer us ukSdjh djuk 'kq: fd;kA ukSdjh esa mls dkQh de ru[okg gh feyhA vkSj mlesa Hkh mldks ,slh txg ukSdjh feyh tgka ij le; ij ru[okg ugha nh tkrh Fkh vFkok fdlh u fdlh dkj.k ls mldh ru[okg esa dkQh dVkSrh Hkh gks tkrh Fkh vkSj tks Hkh feyrk] mlls nks oDr dh jksVh tqVkuk Hkh eqf'dy gks tkrkA dgus dk vFkZ gS fd mlds HkkX; us 59

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

u gh O;kikj esa mldk lkFk fn;k vkSj u gh ukSdjh esaA ekrk&firk fcpkjs cpiu esa dh xbZ Hkfo";ok.kh dh nqgkbZ nsrs ugha Fkdrs fd muds vkpk;Z th us dgk D;k Fkk vkSj gks D;k x;kA le; ij lqfer dk fookg gks x;k vkSj mls dkQh lq'khy iRuh :fp feyh ftlus mldk iwjh rjg ls lkFk fn;k vkSj vc muds ikl nks cPps gSa tks i<+kbZ esa dkQh gksf'k;kj gSa ysfdu lqfer dks vc ;gh fpark gS fd mldh ftanxh rks tSls&rSls chr xbZA D;k og vius cPpksa dks og f'k{kk o vkfFkZd lacy ns ik,xk ftlds os gdnkj gSa vkSj 'kk;n i<+&fy[k dj os mlds Hkfo"; dks Hkh lqèkkj ldsa vkSj mlds Hkfo"; dk lgkjk cu ldsaA vkb;s] djsa lqfer dh tUedqaMyh dk fo'ys"k.k vkSj tkusa fd mldh dqaMyh vanj [kkus D;k dgrh gSA og vius thou esa mu miyfCèk;ksa dks Hkh D;ksa gkfly ugha dj ik;k tks vklku izrhr gksrh FkhaA ;g mlds HkkX; dh foMacuk gh gS tks mldks >syuh iM+ jgh gSA lqfer dh yXu dqqaMyh dk fo'ys"k.k djsa rks dqaMyh vR;ar izHkko'kkyh izrhr gksrh gSA xzgksa dh fLFkfr


lR; dFkk lqfer dh yXu dqaMyh fnukad % 28@10@1962 le; % 19%07] LFkku % fctukSj

4

2 5

cq- 6

2

1

3 jkea-

7 lw- pa

uoka'k dqaMyh

12

9

4

10 ds-'k-

f}rh;s'k vkSj iapes'k cqèk viuh mPp jkf'k dU;k esa iape Hkko esa gh cSBs gSaA jkgq vkSj eaxy nksuksa gh ijkØe Hkko esa cSBs gSa vkSj ijkØe Hkko esa nksuksa xzgksa dh fLFkfr vR;ar 'kqHk gksrh gSA lq[ks'k lw;Z vksj ijkØes'k panz dqaMyh ds "k"B Hkko esa gS] ysfdu ;s cqèk vkSj 'kqØ ds 'kqHkdrZjh ;ksx esa gSaA dy= dkjd xzg 'kqØ dkjd gksdj lIre Hkko esa fLFkr gSaA

dqy feykdj ns[ks rks izrhr gksrk gS fd lHkh xzg viuh mÙke fLFkfr esa gSA xzgksa dh fLFkfr dk lw{e :i ls fo'ys"k.k djsa rks 'kqØ xq# ls dsanz esa gSa vkSj lIres'k eaxy jkgq ds lkFk 'kfu dh n`f"V esa gSA blfy, ;nk& dnk :fp vkSj lqfer dk eueqVko rks vo'; gksxk] vU;Fkk nkaiR; lq[k ds fy, dqaMyh mÙke gSA mPp dk cqèk iape Hkko esa gksrs gq, Hkh

12

5 cq- 'kq-

3

10 palw-

6 7 jk-

ea8

lqfer dks fo|ktZu esa cgqr rdyhQ vkbZ vkSj blesa nwljksa dks viuh vksj vkdf"kZr djus dh {kerk dk Hkh vHkko gSA bldk ewy dkj.k gS iapes'k cqèk dk pfyr dqaMyh esa "k"B Hkko esa uhpLFk lw;Z vkSj panz ds lkFk gksukA cqèk iape Hkko ds Qy nsus ds ctk; NBs Hkko ds Qy iznku dj jgk gSA blh rjg ijkØe Hkko esa jkgq vkSj eaxy dh ;qfr ds dkj.k lqfer dks vR;ar mRlkgh] lkglh o m|eh gksuk pkfg, FkkA ijarq ijkØe Hkko dk Lokeh panz yXu ls "k"B] jksx Hkko esa uhpLFk lw;Z ds lkFk gS vkSj pfyr dqaMyh esa jkgq vkSj eaxy nksuksa 60

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

1 2

4 5 eajk-

9 xq-

n'kk dk HkksX;dky jkgq % 11o"kZ 04 ekg 18 fnu cqèk 17@03@2009 18@03@2026 cqèk % 14@08@2011 dsrq % 10@08@2012 'kqØ % 11@06@2015 lw;Z % 17@04@2016 panz % 19@09@2017 eaxy % 13@09@2018 jkgq % 02@04@2021 xq# % 08@07@2023 'kfu % 18@03@2026

yXus'k 'kqØ] lIre Hkko] dsanz esa oØ gksdj cyoku voLFkk esa gSaA

HkkX;s'k 'kfu Loxzgh gksdj viuh gh jkf'k esa HkkX; LFkku esa fLFkr gS vkSj xq# v"Ves'k vkSj ykHks'k gksdj n'ke Hkko esa dsanz esa gSA

11

3

11 xq'kq8

'k- ds1

pfyr dqaMyh

6

8 'kq7 cq- pa- lw-

12 11 'kdsxq9

10

gh lq[k Hkko esa vk x;s gSa vkSj prqFkZ Hkko vFkkZr~ lqfer ds lq[k Hkko dks izfrdwy :i ls izHkkfor dj jgs gSa vkSj pwafd r`rh;s'k panz iw.kZ vLr gks dj lw;Z ds lkFk ,d ls va'k esa fLFkr gS rFkk 'kfu dh iw.kZ n`f"V esa gSA blfy, mlesa vkRe fo'okl dh Hkh deh gSA prqFksZ'k lw;Z Hkh viuh uhp jkf'k esa 'kfu ls n`"V gksdj cSBs gSa rFkk fdlh Hkh 'kqHk xzg dh n`f"V esa ugha gSA blfy, viuh vksj ls og edku] okgu dk dksbZ lq[k izkIr ugha dj ldkA fLFkj yXu ds fy, uoes'k ckèkd xzg gksrk gSA ;gka 'kfu ckèkds'k gksdj HkkX; LFkku esa gS rFkk pfyr esa n'ke Hkko esa pys x;s gSaA blfy, ;ksx dkjd xzg gksrs gq, Hkh 'kfu us ckèkds'k ds gh ifj.kke fn, gSa D;ksfd dsrq 'kfu ds lkFk uoe esa fLFkr gSA blfy, lqfer u rks O;kikj esa lQy gks ik;k vkSj u gh dksbZ vPNh ukSdjh dj ik;kA mlds HkkX;s'k us HkkX; LFkku esa cSBus ds ckotwn mls dksbZ 'kqHk Qy iznku ugha fd;kA n'ke Hkko dk fo'ys"k.k djsa rks ogka ij xq# v"Ves'k vkSj ykHks'k gksdj jkgq ds u{k= esa cSBs gSaA c`gLifr bl yXu ds fy, vdkjd xzg gS vkSj v'kqHk xzg ds u{k= esa gS blfy,


lR; dFkk blus izkÑfrd 'kqHk xzg gksrs gq, Hkh] n'ke LFkku esa cSBdj lqfer ds dk;Z {ks= dks izfrdwy :i ls izHkkfor fd;k vkSj vkfFkZd ykHk Hkh iznku ugha fd;kA

blh rjg lkèkkj.k lh fn[kus okyh dqaMyh esa vusd ckj ,sls jkt ;ksx fNis gksrs gSa ftuds dkj.k lkèkkj.k ftanxh thus okyk O;fDr Hkh le; vkus ij jktk dh ftanxh thrk gSA blds lkFk n'kk dk jksy Hkh tcjnLr gSA tUe ds i'pkr vdkjd xzgksa dh n'kk vk tk, rks vPNh dqaMyh gksrs gq, Hkh 'kqHk Qy izkIr gksus ij iz'u fpà yx tkrk gSA ,sls gh dbZ ckj dkjd xzg dh n'kk thou dky esa vkrh gh ugha] gka varjn'kk vkSj izR;arnZ'kk vo'; vkrh gS] ij mudk izHkko dqN FkksM+s le; ds fy, gh gksrk gSA lqfer ds tUe ds le; jkgw dh egkn'kk py jgh FkhA jkgw ijkØe Hkko esa eaxy ds lkFk gS ij og pwafd pfyr esa lq[k Hkko esa pys x;s gSa blfy, mls cpiu esa iwjk lq[k izkIr ugha gqvk vkSj og dkQh lqLr

vkSj vkylh cuk jgk vU;Fkk rhljs ds jkgw vkSj eaxy dks mls vR;ar piy] f[kykM+h o mRlkgh cukuk pkfg, FkkA X;kjg o"kZ ds i'pkr xq# dh 16 o"kZ dh n'kk pyhA bl yXu ds fy, rFkk panz yXu ds fy, Hkh xq# vdkjd xzg gSA blh n'kk esa lqfer dh i<+kbZ vkSj dSfj;j dk QSlyk gksuk Fkk] ijarq xq# us dsanz esa gksrs gq, Hkh okafNr 'kqHk Qy ugha fn;k D;ksafd xq# us vdkjd gksdj n'ke Hkko esa cSBdj LFkku&gkfu nh vFkkZr~ mldk dSfj;j pkSiV dj fn;kA uoka'k esa n'ke Hkko esa Loxzgh gksus ls xq# vkSj cyh gks x;s vkSj mudh v'kqHkrk n'ke Hkko ds fy, vkSj vfèkd c<+ xbZA blds lkFk&lkFk vdkjd xzg eaxy Hkh xq# dks v'kqHk n`f"V ls ns[k jgs gSaA blds vfrfjDr dqaHk jkf'k esa xq# cgqr vPNk Qy blfy, Hkh iznku ugha djrs D;ksafd dqaHk esa xq# viuh jkf'k ls ckjgosa o rhljs gks tkrs gSaA lqfer dh dqaMyh esa xq# fo|k ds dkjd gksdj fo|k Hkko ls NBs Hkko esa gS blfy, Hkh

mUgksaus fo|k izkfIr esa lg;ksx ugha fn;k vkSj blds lkFk iapes'k cqèk Hkh NBs Hkko esa pys x;s gSa blhfy, fo|k dk lq[k ugha feykA xq# ds i'pkr 'kfu dh egkn'kk 19 o"kZ rd pyh ijarq bl n'kk esa Hkh dqN ykHk izkIr ugha gqvk D;ksafd 'kfu ;gka ;ksxdkjd xzg gksdj ckèkd Hkh gS vkSj uoka'k esa viuh uhp jkf'k esa gSA pfyr dqaMyh esa v"Ves'k xq# ds lkFk n'ke eaxy o jkgw dh n`f"V esa gksus ls deZ&thou ij izfrdwy izHkko iM+kA blds lkFk gh 'kfu panzek ds u{k= esa gS vkSj panzek dqaMyh esa iw.kZ vLr gksdj uhp lw;Z ds lkFk 'kfu dh n`f"V esa f=d Hkko esa fLFkr gS] vekoL;k dk tUe gS blfy, deZ thou esa dksbZ 'kqHk ykHk izkIr ugha gqvkA vHkh 2009 ls cqèk dh n'kk vkjaHk gqbZ gSA cqèk iapes'k gksdj NBs Hkko esa vk x;s gSa blfy, bl n'kk esa Hkh deZ&thou esa fo'ks"k mUufr lansgtud fn[kkbZ nsrh gSA r

dky liZ ;ksx dh fofèkor 'kkafr djk,a dky liZ ;ksx] jkgq dh egkn'kk] ukx nks"k] ukjk;.k ukxcfy ls eqfDr rFkk f=fiaMh Jk)] egke`R;qat; ti] gou vkfn vuq"Bkuksa ds fy, mi;qDr LFkku Jh r{kdrhFkZ iz;kxjkt  Jh r{kd dfy;qx ds izeq[k nsork gSaA  ;g laiw.kZ fo’o dk vf}rh; LFkku gSA  ikSjkf.kd vk[;k bldh iqf"V djrs gSaA  Jh r{kd lkalkfjd eksgek;k ds iznkrk gSaA  ;g LFkku laiw.kZ liZtkfr ds Lokeh Jh r{kd dk LFkku gSA  lr;qx esa Jh 'ks"k izeq[k ukx] =srk esa Jh vuUr ukx] }kij esa Jh oklqdh] dfy;qx esa Jh r{kd rhFkZ izeq[k gSaA  r{kd rhFkZ ds vfrfjDr dky liZ;ksx 'kkafr dk vU; LFkku vFkok vkids fuokl ij gh 'kkafr foèkku dk ijke'kZ nsus okyk vkidk fgrS"kh ugha gSA  r{kd rhFkZ n'kZuek= ls dqy fo"kckèkk ls eqDr gksrk gSA ;g rhFkZ ddZ js[kk ij fLFkr gSA

liZ tkfr ds Lokeh r{kd dk vkfn LFkku Jh r{kd rhFkZ laidZ djsa %

Jh r{kd rhFkZ ihBkèkh'oj Jh jfo'kadj th egkjkt Jh r{kd rhFkZ izcUèk lfefr ¼cM+k f'kokyk½ nfj;kckn] iz;kxjkt eks-% 9335911080] 09415309055 61

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


xzgksa dh dgkuh

thou dh dgkuh] xzgksa dh tqckuh

vycsyk vYcVZ ia- 'kjn f=ikBh

izfrHkk vkSj esèkk ds i;kZ; dgs tkus okys vkbaLVhu ds ckjs esa ;g izfl) gS fd mudk fnekx U;wtlhZ ¼vesfjdk½ ds fizalVu vLirky esa vkt Hkh lqjf{kr gSA mUgsa nQuk;s tkus ls iwoZ MkWDVj ik;l LVkt gkosZ us muds efLr"d dk xzs esVj fudkydj j[k fy;k Fkk rkfd ;g vè;;u fd;k tk lds fd muds brus esèkkoh gksus dk jgL; D;k gSA oSKkfud rks viuh 'kksèk esa yxs gh gq;s gSa] ysfdu] vkb;s] ,d T;ksfr"kh; fo'ys"k.k ds }kjk Hkh ;g ns[kus dh dksf'k'k dh tk;s fd vYcVZ ds bruh foy{k.k izfrHkk ls laiUu gksus ds dkSu&dkSu ls T;ksfr"kh; ;ksx gSA

v

YcVZ dk tUe 14 ekpZ 1879 dks 11%30 cts nf{k.k teZuh ds vYe 'kgj esa gqvk FkkA ifjokj esa yxHkx vkfFkZd foiUurk FkhA firk gjeu Qsjh yxkdj fctyh dk NksVk&eksVk lkeku csprs FksA muds tUe ds le; eka ikmyhu Hkh i<+kus dk dke djrh FkhA f'k'kq vYcVZ dk 'kkjhfjd xBu csMkSy o flj dkQh cM+k Fkk] gkFk iSj vis{kkÑr NksVs Fks vkSj tUe ds le; og jks;k Hkh ugha FkkA bu lcds dkj.k eka&cki us le>k fd f'k'kq esa thouh 'kfDr dk vHkko gSA bUgha fparkvksa dks eu esa ikys gq, muds eka&cki vizSy dk eghuk [kRe gksrs&gksrs E;wfu[k vk x;sA fnu&jkr dh O;Lrrk esa os vYcVZ dk Bhd ls è;ku ugha j[k ikrs FksA dk;Z dh O;Lrrk esa vYcVZ ds ekrk&firk vDlj ckgj gh jgrs Fks vkSj vdsyk vYcVZ fcLrj ij iM+k jgrk FkkA vYcVZ ls nks o"kZ NksVh cgu ekY;k dk Hkh tUe gks pqdk Fkk vkSj og lkekU; :i ls fodflr gksus yxh FkhA ijarq vYcVZ dk 'kkjhfjd fodkl lkekU; ugha FkkA vYcVZ ds fo"k; esa ekrk&firk dks cM+h fpark gksrh] ijarq os fQj ls

dkjksckj ds ckjs esa lkspus yxrsA 'kk;n cgu ds lkFk dk vlj Fkk fd vYcVZ lk<+s pkj lky dh mez dk gksrs&gksrs Bhd gksus yxkA ikap o"kZ dk gksus ij vYcVZ dks Ldwy esa HkrhZ djkus dh HkkxnkSM+ 'kq# gqbZ] ijarq gjeu vkbaLVhu dk ifjokj ;gwnh Fkk vkSj E;wfu[k ds ftl bykds esa os jgrs Fks ogka nwj&nwj rd ;gwnh Ldwy ugha FkkA teZuh esa rc ;gwfn;ksa ds fy, uQjr c<+us yxhA blh uQjr ds pyrs vYcVZ dks fdlh dSFkksfyd ;k izksVsLVasV Ldwy esa nkf[kyk ugha feyk] ceqf'dy djhc nks fdyksehVj nwj ,d dSFkksfyd ppZ }kjk pyk, tk jgs Ldwy esa HkrhZ djk;k tk ldkA ogka Hkh ;g 'krZ Fkh fd vYcVZ dks xzhd ;k ySfVu d{kkvksa esa ugha cSBus fn;k tk;sxk] xf.kr vkSj teZu dh i<+kbZ gh djuh gksxhA firk dks yxk fd 'kkjhfjd fLFkfr ds vuq:i ekufld fLFkfr detksj gkssus dk Hkh Mj Fkk] ijarq HkkbZ ÝsMfjd us 'kke dks nks&<kbZ ?kaVs vius fujkys vankt esa xf.kr fl[kkuk izkjaHk fd;k] lokyksa dks dgkfu;ksa dh rjg crkdj vkSj mlh rjg gydj ds crkus dh bl 'kSyh 62

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

us vYcVZ dks xf.kr esa dfork tSlk jl ysuk fl[kk fn;kA fd'kksjkoLFkk rd mUgas xf.kr esa bruk jl vkus yxk fd og [kkuk&ihuk rd Hkwy tkrs FksA ml le; Ldwyksa esa èkeZ dh f'k{kk vfuok;Z FkhA ckjg o"kZ dh mez rd vYcVZ vkbaLVhu us Hkh ckbfcy vkSj bZlkbZ èkeZ dh reke tkudkfj;ka gkfly dhA blds ckotwn èkkfeZd laLdkj vkbaLVhu dks Nw ugha ik;sA laHkor;k ;g xf.kr dk gh vlj Fkk fd mUgksaus vius lHkh ikBksa dks mlh rdZ lkfj.kh ls ij[kk vkSj ;g ekuk fd <dkslyk okyk va'k fudky nsa rks èkeZ yksxksa dks mnkj] lfg".kq vkSj drZO;fu"B cukus esa lgk;d fl) gks ldrk gSA izkFkfed f'k{kk iwjh djus ds ckn vYcVZ dks ikl gh ds ftEusft;e Ldwy esa HkrhZ djkuk iM+kA ogka fdlh fo"k; ij [kqydj ckr djus] iwNus vkSj rdZ djus dh NwV ugha FkhA blfy, ftKklq LoHkko ds vYcVZ dks ;g Ldwy jkl ugha vk;k vkSj ckj&ckj iz'u iwNus ds dkj.k os ltk Hkqxrrs jgrs FksA mlh le; teZuh esa fgVyj vkSj mldh ukth ikVhZ dk mn; gksus


xzgksa dh dgkuh yxk FkkA ;gwfn;ksa ds izfr uQjr ds vkèkkj ij ukthikVhZ vius ikao tekrh tk jgh FkhA bl ubZ èkkjk us dkedkt dks vkSj dfBu cuk fn;k] yksx mUgsa [kqydj lg;ksx nsus ls drjkus yxsA bldk vlj vYcVZ dh i<+kbZ ij Hkh gqvkA ?kj esa eqQfylh vkSj eu esa lius latks, vYcVZ us i<+kbZ tkjh j[khA vYcVZ us bl chp gkbZLdwy dh ijh{kk ikl dj yh vkSj ,d ckj fQj T;wfj[k dk jkLrk idM+k vkSj ikWfyVsfDud dh ijh{kk ikl dj i<+kbZ izkjaHk dhA ogka ij feysok esfjd ds lkFk i<+rs gq;s mlls izse gks x;k vkSj nksuksa lkFk jgus yxsA nksuksa us mlh dkWyt s ls lkFk&lkFk xzt s ,q 'ku fd;k vkSj dkedkt ryk'kus yxsA i<+kbZ ds fnuksa esa mUgksaus HkkSfrdh ds {ks= esa xgjh #fp yh vkSj viuh izfrHkk dks fu[kkjkA vYcVZ dh izfrHkk ls izHkkfor gksdj T;wfj[k ds dqN izHkko'kkyh yksxksa us iz;Ru fd;k vkSj mUgsa fLol ukxfjdrk fey xbZA fLol ukxfjdrk feyus ds ckn os dqN Ldwyksa esa vè;kid ds rkSj ij Hkh dke djus yxsA feysok us ,d cPph dks tUe fn;k ijarq dqN g¶rs ckn gh og cPph ej xbZA nq[kh naifr us vius vkidks dke esa jek fy;kA eghuksa la?k"kZ ds ckn vkbaLVhu dks cuZ ds isVsaV vkWfQl esa dke feykA isVsaV vkWfQl esa vkbaLVhu ds ftEes fofHkUu mRiknksa dks ij[kus vkSj mUgsa izekf.kr djus dk dke FkkA ;gka ukSdjh feyus ds ckn feysok vkSj vkba L Vhu us fookg dj fy;kA isVsaV vkWfQl esa ukSdjh djrs gq;s vkbaLVhu us lkis{krk ds fl)kar dh LFkkiuk dh] ftlus HkkSfrd 'kkL= ds fiNys nks lkS lky iqjkus fu;eksa

ij lokfy;k fu'kku yxk fn;kA lu~ 1905 esa tc vkbaLVhu dh 'kksèk ds fu"d"kZ izdkf'kr gq;s rks foKku txr esa [kqlj&Qqlj gqbZ vkSj dqN gh o"kks± esa og rwQku ds :i esa cny xbZ vkSj T;wfj[k fo'ofo|ky; ls ,lksfl,V izksQslj in dk izLrko

dqaMyh vycsyk vYcVZ fnukad % 14@03@1879 le; % 11%30] LFkku % vYe ¼teZuh½

2

ds-4 5

3 6 9

7 pa- 8

1 'kq-cq-lw'k- 12 jk-ea10

xq11

Hkksxn'kk 'ks"k cqèk % 09o"kZ 11ekg 29fnu xzg Li"V yXu % 15&15 lw;Z % 01&19 panz % 22&09 eaxy % 04&43 cq/k % 10&56 xq# % 05&18 'kqØ % 24&47 'kfu % 12&00 jkgq % 10&33 dsrq % 10&33 63

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

vk;k vkSj ogka Tokbu djus ds ckn mUgksaus eqM+dj ugha ns[kkA lkis{krk ds fl)kar us HkkSfrdh dh nqfu;ka gh cny nhA lkis{krk ds bUgha fl)karksa dh cnkSyr gh bDdhloha lnh dk euq"; v.kq'kfDr vkSj lapkj dh foy{k.k miyfCèk;ksa okys bl ;qx esa th jgk gSA 1905 esa vkbaLVhu us rhu egRoiw.kZ 'kksèk i= fy[ksA rhuksa vyx&vyx vk;keksa esa lkis{krk ds fl)karksa dk gh foLrkj FksA T;wfj[k fo'ofo|ky; esa 6 o"kZ rd izksQsljh fQj izkxds teZu fo'ofo|ky;] fQj T;wfj[k vkSj var esa cfyZu ds dSalj foYgse baLVhV~;wV esa vkbaLVhu 1933 rd jgsA bl vofèk esa mUgksua s foKku vkSj n'kZu ds {ks= esa ;qaxkrjdkjh èkkj.kk,a nhA lQyrk dh cqyafn;ksa ij igqaprs gh vkbaLVhu us vius vkidks lkfcr dj fn;k ysfdu muds futh thou esa mrkj&p<+ko vkrs jgsA mudh iRuh feysok] muds xf.kr vkSj foKku ds izfr leiZ.k ls lcls T;knk ijs'kku py jgh Fkh vkSj rykd nsus ij vM+ x;h FkhA mlls rykd ds ckn lu~ 1917 esa os chekj iM+s vkSj mUgksaus ,ylk ls fookg dj fy;kA 1921 esa vkbaLVhu dks ukscy s iqjLdkj feykA 1933 esa vkbaLVhu dks ,d Hk;kud =klnh >syuh iM+h D;ksafd vkbaLVhu ;gwnh Fks vkSj fgVyj o mldh ukth ikVhZ dk vkèkkj gh ;gwfn;ksa ds izfr uQjr Fkk blfy, mUgsa izksQslj in ls gVk fn;k x;k rFkk mudh laifŸk tCr dj yh xbZ o teZu ukxfjdrk Hkh fNu xbZ ijarq vesfjdk us mudh izfrHkk dk vknj djrs gq, mUgsa bafLVV~;wV vkWQ ,Mokal LVMht dk funs'kd cuk fn;kA 1939 esa ,d i= ds


xzgksa dh dgkuh }kjk mUgksaus vesfjdh jk"Vªifr dks ,sls v.kqce ds ckjs esa crk;k tks ,d cM+s bykds dk lQk;k lsdsaM esa gh dj ldrk FkkA 1945 esa fgjksf'kek&ukxlkdh ij fxjk;s x;s ce ml vfHk;ku dk ifj.kr :i FkkA vkbaLVhu dks ;gwfn;ksa ds u;s jkT; dk LoIun`"Vk dgk x;kA nwljs egk;q) dh lekfIr ds ckn btjk;y dh LFkkiuk gqbZA rHkh mUgksaus vfoHkkftr {ks= dk ,d u;k fl)kar LFkkfir fd;kA xq#Rokd"kZ.k vkSj fo|qr pqca dh; {ks= dks ifjHkkf"kr djus okys bl fl)kar ds peRdkj vkus okys o"kks± esa ns[kus dks feysaxsA 18 vizSy 1955 dks tc ;g oSKkfud egklekfèk esa yhu gqvk rc Hkh og l`f"V dks pykus okys fu;eksa dh xqRFkh dks lqy>kus esa yxk gqvk FkkA izLrqr tUekad ds vuqlkj vYcVZ dk tUe T;s"Bk u{k= ds r`rh; pj.k esa gqvk FkkA T;s"Bk u{k= ewy laKd u{k= gksrk gS ftlds izHkko ls dgha u dgha ckY;koLFkk esa dkQh fnuksa rd [kkl&rkSj ls yxHkx 10 o"kZ cqèk dh egkn'kk rd firk dh vkfFkZd fLFkfr [kjkc o leL;kvksa ls f?kjk gksrk gSA vr% blh ds izHkko ls vkidk cpiu xjhch esa chrkA yXus'k cqèk 10%56 dk gksdj v"Ves'k 'kfu ds u{k= esa fLFkr gS vkSj n'ke Hkko esa v"Ves'k vkSj yXus'k cqèk vkSj yXus'k 'kfu dh ;qfr gksuk vkidks xf.kr dk izoh.k cukrk gS rFkk blh ds lkFk&lkFk vki HkkSfrd foKku ds egkjFkh Hkh dgs tkrs gSaA uoxzgksa esa HkkSfrdrk dk lcls izeq[k dkjd xzg 'kqØ dks ekuk tkrk gS tks vki dh dqaMyh esa mPp dk gksdj rFkk yXus'k cqèk ds u{k= esa fLFkr gksdj

n'ke Hkko esa cqèk vkSj 'kfu ds lkFk ;qfr fd;s gq, gSA jkT; dk Hkko n'ke gksrk gS rFkk jkT; dk dkjd xzg lw;Z gksrk gSA og Hkh n'ke Hkko esa cqèk] 'kqØ vkSj 'kfu ds lkFk ;qfr cuk;s gq, gSA vr% n'ke Hkko esa cqèk] 'kqØ] 'kfu] lw;Z bu pkj xzgksa dh ;qfr us vkidks xf.kr vkSj HkkSfrd foKku ds {ks= esa egkjFkh cukdj fo'o esa lEeku fnyk;kA ebZ 1903 ls ysdj ebZ 1906 rd budh 'kqØ egkn'kk esa jkgw dh varnZ'kk py jgh FkhA 'kqØ iapes'k gS rFkk jkgw v"Ve Hkko esa fLFkr gSA iape Hkko mPp Kku dk gksrk gS rFkk v"Ve Hkko xw<+ Kku] 'kksèk o fjlpZ dk gksrk gSA blh v"Ve Hkko esa jkgw ds lkFk ykHks'k mPp ds eaxy dh ;qfr gSA vr% blh otg ls lu~ 1905 esa vkidk 'kksèk i= fo'o esa igyh ckj izdkf'kr gqvkA lu~ 1921 esa blh rjg lw;Z esa 'kqØ dh varnZ'kk py jgh FkhA lw;Z vkSj 'kqØ dh ;qfr n'ke Hkko esa gS rFkk lw;Z r`rh;s'k gksdj n'ke esa fLFkr gSA ;gka ij bl ckr dks dqN bl rjg le>sa fd feFkqu yXu esa lw;Z v"Ve ls v"Ve vFkkZr r`rh; dk Lokeh gksdj vius ls v"Ve vFkkZr n'ke esa fLFkr gSA ;g ;ksx bl dqaMyh esa lw;Z dh xw<+rk dks crkrk gSA blh lw;Z dh egkn'kk esa lu~ 1921 esa mUgsa ukscsy iq#Ldkj ls lEekfur fd;k x;kA vkidks fgVyj dh rkuk'kkgh dh otg ls vius ns'k teZuh ls ckgj gksdj vesfjdk esa cluk iM+k vkSj ogka Hkh vkidks lEeku feykA bldk T;ksfr"kh; dkj.k ;g gS fd }kn'k Hkko fons'k dks crkrk gSA r`rh; Hkko 64

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

¼vFkkZr }kn'k ls prqFkZ½ fons'k esa dk;Z {ks= ds foLrkj dks crkrk gSA uoe Hkko ¼}kn'k ls n'ke½ fons'k esa dk;Z {ks= ds foLrkj dks crkrk gSA bu rhuksa ds gh Lokeh vFkkZr 'kqØ] lw;Z vkSj 'kfu dh ;qfr ,d lkFk gS rFkk n'kes'k c`gLifr uoe esa fLFkr gSA T;ksfr"k ds blh ;ksx ds dkj.k vkidks fons'k esa lEeku feykA v"Ve Hkko esa jkgw dh mPp ds eaxy ds lkFk ;qfr ,d cgqr gh xaHkhj ;ksx gS D;ksafd eaxy foLQksV vkSj vfXu dk dkjd xzg gS vkSj jkgw ,d fouk'kdkjh vkSj jgL;e; xzg gSA bu nksuksa dh ;qfr v"Ve Hkko esa gksus dh otg ls vkius v.kqce ds {ks= esa mYys[kuh; dk;Z fd;k gkykafd lu~ 1933 esa blh eaxy esa jkgw dk varj py jgk Fkk vkSj ml le; bUgha foLQksVdkjh xzgksa dh n'kk&varnZ'kk esa vkidks Hk;kud =klnh >syus ds ckn vius in ls gVuk iM+kA lu~ 1955 esa jkgw dh egkn'kk esa panzek dh varnZ'kk py jgh Fkh panzek tks fd f}rh; Hkko ekjd dk Lokeh gksdj NBs vFkkZr jksx Hkko esa uhp dk gksdj fLFkr gS c`gLifr Hkh vkidh dqaMyh esa ekjd izHkko j[krk gS rFkk lu~ 1955 esa ;s feFkqu jkf'k dk gksdj vkids yXu esa xkspj dj jgk Fkk rFkk jkgw Hkh ekjd Hkko vFkkZr lIre~ esa èkuq jkf'k dk gksdj xkspj dj jgk FkkA blh ds QyLo:i vkidk ;g le; e`R;qnk;h fl) gqvkA r irk % euh daI;wVlZ ,aM T;ksfr"kh; fjlpZ lsaVj& 65@6] lkbV ua&1] fdnobZ uxj] dkuiqj&208011 eks- 9336101269 visit in: Pandit Ji


yky fdrkc

lks;k Hkko vkSj lks;k xzg ia- mes'k 'kekZ

lks;k Hkko vkSj lks;k xzg yky&fdrkc ds Qykns'k dk vU; ,d egRoiw.kZ fu;e gSA fdl xzg ;k Hkko dk mik; djuk gS ;g fuf'pr djus ds fy, bl lw= dk xaHkhjrk ls vè;;u vR;Ur vko';d gSA 1- lks;k Hkko % ftl Hkko esa dksbZ xzg u gks ;k Hkko ij fdlh xzg dh n`f"V u gks rks og Hkko lks;k gqvk dgyk;sxkA ,slh fLFkfr esa Hkko ls lacafèkr dkjd oLrqvksa ,oa lacafèk;ksa ls tkrd dks dksbZ ykHk u feysxkA lks;k xzg % tc igys Hkkoksas ¼izFke Hkko ls NBs Hkko rd½ esa dksbZ xzg u gks rks ckn ds Hkkoksa ¼lIre Hkko ls }kn'k Hkko½ ds xzg lks;s gq, ekus tkrs gSaA lks;s xzg ls eryc ;g gS fd mldk 'kqHk ;k v'kqHk izHkko flQZ mlh Hkko esa gksxk ftl Hkko esa og cSBk ;kuh fd fLFkr gSA 2- vxj xzg vius iDds ?kj esa fLFkr gks tSls lw;Z izFke Hkko esa] eaxy rhljs Hkko esa vkfn ;k xzg viuh jkf'k esa gksa rks ml xzg dks ge ges'kk iwjh rjg tkxrk gqvk ekusxas ;kuh fd og xzg vius izHkko ls nwljs Hkko ;k xzg dks izHkkfor djus esa iw.kZ leFkZ gksxkA 3- tc igys Hkkoksas esa dksbZ xzg u gks rks ckn ds Hkkoksa ds xzg lks;s gq, ekus tkrs gSaA ,slh fLFkfr esa xzg

dks txkus okys xzg dh vko';drk gksxh ftlls ckn ds ?kjksa esa cSBs xzgksa ds izHkko dks txk;k tk ldsA xzg vius vki dc tkxsxk ;g fuEu rkfydk ls tkuk tk ldrk gSA dkS u lk xz g dc vius vki tkxsxk %& Û c`gLifr % vxj c`gLifr lks;k gqvk gks rks 16 ls 21 o"kZ dh vk;q ds eè; tc tkrd viuk O;kikj ;k ukSdjh djuh 'kq# dj ns rks c`gLifr Lo;a tkx tk;sxkA Û pUnz % 24osa o"kZ ds mijkUr vxj tkrd nqckjk i<+kbZ 'kq# djrk gS rks pUnzek Lo;a tkx tk;sxkA Û 'kqØ % fookg ds ckn tkxsxk vxj fookg 25osa o"kZ ds i'pkr~ gksA Û eaxy % 28osa o"kZ ds i'pkr~ fookg ;k fdlh Hkh izdkj ls fdlh vkSjr ls lacaèk gks tk;sA Û cqèk % 34osa o"kZ ds i'pkr~] tc O;fDr viuk O;kikj izkjEHk djs ;k cgu vFkok csVh dh 'kknh djsA Û 'kfu % 36osa o"kZ ds i'pkr~ tc O;fDr viuk edku cuk,A Û jkgq % 42osa o"kZ ds i'pkr~] llqjky ls xgjs lacaèk gksus ijA

Û dsrq % larku ds tUe ds i'pkr~] fo'ks"kdj 48osa o"kZ ds i'pkr~A mijksDr fLFkfr gksus ij xzg vius vki tkx tk;sxk vFkkZr ml xzg ls lacafèkr 'kqHk ;k v'kqHk Qyksa dk vuqHko gksus yxsxkA Û vxj igys Hkkoksa esa xzg fLFkr gks vkSj ckn ds Hkko [k+kyh gks rks og Hkko ftlesa xzg fLFkr gS lks;k gqvk gksxk] ftlds fy, vc mls ;kuh Hkko dks txkus okys xzg dh vko';drk gksxhA dkSu lk Hkko fdl xzg ls tkxsxk ;g fuEu rkfydk ls Li"V gks tk;sxkA fo'ks"k uksV % Hkko 10 esa dksbZ xzg u gks rks Hkko 2 ds xzg lks;s gksaxsaA Hkko 2 esa dksbZ xzg u gks rks Hkko 9 o 10 ds xzg lks;s gksaxsA yky&fdrkc i)fr dk ;g fu;e Qykns'k djus esa vR;fèkd egRo j[krk gSA tkrd ds dqaMyh esa nwljs Hkko esa ;fn dksbZ xzg fLFkr gS rks og èku LFkku ds Qy dks cgqr vPNk djsxkA ;fn nlosa Hkko esa Hkh dksbZ xzg fLFkr gks rks vxj nlosa Hkko esa dksbZ xzg u gks rks nwljs Hkko esa fLFkr xzg lks;k gqvk dgyk;sxk rFkk viuk 'kqHk Qy

rkfydk Hkko dks txkuk vkSj xzg dks txkuk nksuksa vyx vyx ckrsa gSaA lks;k ?kj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dkSu txk ea- pa- cq- pa- lw- jk- 'kq- pa- xq- 'k- xq- dsnsxk 65

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


yky fdrkc nsus esa vleFkZ gksxkA blh izdkj nlosa Hkko esa dksbZ xzg gks vkSj nwljk Hkko [kkyh gks rks Hkh ;gh fLFkfr gksxh vFkkZr nlosa Hkko dk xzg lks;k gqvk gksxk vkSj viuk vPNk Qy nsus esa vleFkZ gksxkA vxj dqaMyh esa nksuks Hkko [kkyh gksa rks igys ?kj ;kuh yXu ds xzgksa dk Qy Hkh iw.kZ #i ls ugha fey ikrkA nksuksa Hkkoksa ds xzg vkil esa 'k=q gksa rks vPNs xzg&;ksx gksus ds mijkar Hkh tkrd ds thou esa la?k"kZ cuk jgrk gS rFkk lQyrk dfBukbZ ls feyrh gSA blds foijhr fLFkfr esa v'kqHk xzg ;ksx gks u s ds mijka r Hkh lQyrk vklkuh ls fey tkrh gSA blh izdkj vxj o"kZQy esa ;g fLFkfr gks rks tkrd dk og o"kZ vU; dkj.kksa ds ckotwn Hkh vPNk@cqjk xqtjsxkA mnkgj.k % mijksDr mnkgj.k ds dq.Myh 1 esa lw;Z] cqèk ,oa eaxy dh n`f"V esa dksbZ xzg u gksus ls ;g rhuksa xzg lks;s gq, ekus tk;sxsa vFkkZr tkrd dks bu xzgksas ls lacafèkr dkjd Qyksa esa deh jgsxh 1- tkrd us ifjokj ls nwj jgdj 2

12 'k11

pa- jk- 1

'kq- 3 cq- 4

10 xq- ds- 7

lw- 5 ea- 6

dkj.k ifjokj ,oa lekt es dbZ ckj vieku Hkh >syuk iM+kA¼cqèk prqFkZ Hkko n'ke Hkko [kkyh½ 2- fookg ds 15 o"kZ ckn larku lq[k izkIr gqvk ,oa ,d ckj jktn.M Hkh Hkksxuk iM+kA ¼lw;Z iape Hkko esa uoe Hkko [kkyh½ 3- NksVs HkkbZ gaS ijUrq ges'k muls ikfjokfjd erHksn jgkA ekek ugha gS ¼eaxy "k"B Hkko esa] }kn'k Hkko [kkyh½ blh izdkj dq.Myh 2 esa n'ke] ,dkn'k o }kn'k Hkko esa fLFkr xzgksa dh n`f"V esa dksbZ xzg u gksus ls ;s Hkko lks;s gq, ekus tk;sxsaA lkr o"kZ dh NksVh vk;q esa ikfjokfjd dyg ds dkj.k ekrk tkrd dks NksMd + j pyh x;h o bUgh ifjfLFkfr;ksa ds dkj.k tkrd dks cpiu esa dbZ

9 8

f'k{kk izkIr dh ,oa f'k{kk ls dksbZ ykHk ugha mBk ik;kA dbZ O;olk; fd;s ijUrq vlQy jgk ftlds 66

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

cq- 12

2 1

3

'k- 'kq-

4

lw-paxq- ds11

10 7

jk- 5 6

ea- 9 8

dfBukbZ;ksa dk lkeuk djuk iM+k vkSj QyLo#i tkrd viuh f'k{kk iwjh u dj ldkA ¼pUnz vkfn xzg½ irk % eqfnr izdk'ku 102] ,p 2@15] egkohj bUdyso] ikye&MkcM+h jksM] ubZ fnYyh&110045 nwjHkk"k % 011&45521005


okLrq iz'uksÙkjh

okLrq lh[ksa izeksn dqekj flUgk

iz0& jlksbZ?kj Hkou ds fdl {ks= esa vkSj D;ksa cukuh pkfg,\ m0& okLrq ds vuqlkj Hkou esa jlksbZ?kj cukus dk lcls mi;qDr LFkku nf{k.k&iwoZ vFkkZr~ vkXus; {ks= gSA jlksbZ ds fy, iz;qDr fdjksflu] xSl] Nqjh] dkaVs] bR;kfn eaxy dh oLrq,a gSaA ;s lHkh oLrq,a jlksbZ?kj esa jgrh gSA lkFk gh vkXus; fn’kk dk Lokeh 'kqØ xzg gS tks Hkxorh vUuiw.kkZ dk izfrfuf/k Hkh gSA vr% bl LFkku ij jlksbZ?kj cukus ls Hkkstu dh dHkh deh ugh gksrh rFkk Hkkstu Lokfn"V curk gS rFkk Hkou esa fuokl djus okys yksxksa dh ikpu 'kfDr Bhd jgrh gSA vxj ;g laHko u gks rks mÙkj&if’pe {ks= esa jlksbZ?kj cuk;k tk ldrk gSA ijarq bl Hkkx esa cus jlksbZ?kj esa [kkuk cukus dk IysVQkeZ ;k xSl dk pwYgk nf{k.k&iwoZ esa j[kuk vko’;d gksxkA vU;Fkk [kpZ dh vf/kdrk ,oa vfXu ls nq?kZVuk dk Hk; cuk jgrk gSA iz0& mÙkj&iwoZ ,oa uS_ZR; fn'kk esa jlksbZ?kj j[kus dk D;k ifj.kke gksrk gS \ m0& jlkasbZ?kj dks mrj&iwoZ fn'kk es a gks u s ij ekufld v'kkafr] dyg] /ku dh cckZnh]]] [kpZ dh vf/kdrk] [kk| inkFkksZ dh cckZnh ;k deh ,oa LokLF; laca/kh leL;kvksa dk lkeuk djuk iM+ r k gS A jlks b Z ? kj

dksnf{k.k&if'pe dh vksj gksus ls ?kj esa dyg gksrk jgrk gS] ftlds QyLo:i thou nq[ke; gks tkrk gSA lkFk gh foLQksV ,oa nq?kZVuk dh vk'kadk cuh jgrh gSA mÙkj dh vksj jlksb?Z kj vR;ar v’kqHk gksrk gS D;ksfa d ;g LFkku dqcsj dk gSA blds nwf"kr gksus ls vko’;drk ls vfèkd [kpZ dh laHkkouk jgrh gSA iz0&jlksbZ?kj esa [kkuk cukus dk eq [ ; Iys V QkeZ dgka ij j[kuk pkfg, \ m0&jlksbZ?kj esa [kkuk cukus dk eq[; IysVQkeZ iwoZ vkSj nf{k.k&iwoZ dksus esa gksuk pkfg,A LVkso ;k xSl cuZj dks iwoZ dh nhokj ij j[kuk pkfg, D;ksfd jlksbZ dk vf/kifr eaxy gS rFkk eaxy dk okl jlksb?Z kj esa gksrk gSA vr% [kkuk cukus okys IysVQkeZ mi;qDr LFkku esa j[kus ls vfXu Hk;] t[e ,oa nq?kZVuk dh vk'kadk ugh jgrhA iz0&jlksbZ?kj esa dqfdax IysVQkeZ

flad jlksbZ

pwYgk

xzkbUMj feDlj 67

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

mrj] mrj&iwoZ] uS_ZR; ,oa ok;O; esa D;k Qy nsrk gS\ m0&dqfdax IysVQkeZ] dejs ds Bhd e/; mrj&iwoZ esa u j[ksa] ;g cgqr gh v'kqHk gksrk gSA blds mrj fn'kk esa gksus ij vkfFkZd gkfu rFkk fnokfy;siu dk Hk; jgrk gSA nf{k.kh uS_ZR; esa LokLF; dh leL;k,a cuh jgrh gS rFkk ?kj ds yksx isV dh chekfj;ksa ls xzLr jgrs gSaA ok;O; esa dqfdax IysVQkeZ Hkh vPNk Qy ugh nsrk gS yksxksa dks dHkh Hkh foJke dk le; ugh feyrk gS rFkk ifjokj esa ruko dk ekgkSy ges'kk cuk jgrk gSA jlksbZ?kj ;fn if'pe fn'kk esa gks vkSj if'pe eq[kh [kkuk cukus dh O;oLFkk gks rks [kkuk ges'kk curk jgrk gS] D;ksafd vfrfFk;ksa dk vkokxeu fujarj ml Hkou esa cuk jgrk gSA iz0& [kkuk cukus okys x`gf.k;ksa dk eqag fdl vksj gksuk pkfg, \ m0& [kkuk cukrs oDr x`gf.k;ksa dk eqag iwoZ dh vksj gksuk pkfg,A blls LokLF; vPNk jgrk gSA if'pe ;k nf{k.k dh rjQ eqag djds jlksbZ cukus okys x`fg.kh dk LokLF; ckj&ckj fcxM+rk jgrk gSA 'kjhj esa nqcZyrk eglwl gksrh gSA LQwfrZ ,oa mRlkg dh deh jgrh gS rFkk eu Hkh v’kkar jgrk gSA lkFk gh ifjokj esa nfjnzrk dk vkxeu gksrk gSA iz0& D;k 'k;ud{k esa jlksbZ?kj


T;ksfr"kh; lkexzh cukuk pkfg, \ m0& 'k;ud{k esa jlksb?Z kj dnkfi ugh cukuk pkfg, vkS j u gh jlksbZ?kj esa lksuk pkfg,A blds ihNs nks dkj.k gSA jlksbZ?kj ij eaxy xzg dk vkSj 'k;u ,oa dkeØhM+k ij 'kqØ dk izHkko gksukA ;g 'kqØ ,oa eaxy ;qfr dk lwpd gS tks ,sls ?kj esa jgusokys ds fy, v'kqHk gks ldrh gSA iz0& jlks b Z ? kj dk vka r fjd

foU;kl dSlk gksuk pkfg, \ m0& jlks b Z ? kj ds Iys V QkeZ ds mrj&iwoZ ds dksus esa csflu ;k flad vyx gVdj cuk,aA jlksbZ?kj esa okl&osflu dks [kkuk cukus okys IysVQkeZ ds Bhd lekukarj ugh j[kuk pkfg, D;ksafd jlksbZ?kj esa vkx vkSj ikuh dk ,d lh/k es gksuk chekjh vkSj /ku dh gkfu dk dkjd gksrk gSA jlksbZ/kj esa crZu /kksus ds fy, okl&osflu dks ok;O;

esa yxkuk pkfg,A ok;O; esa bldh txg ugh jgus ij bls jlksbZ?kj ds ckgj Hkh yxk;k tk ldrk gSA nf{k.k dh nhokj ds rjQ ds IysVQkeZ ij ekbZØksosc] vksou] feDlj xzkbaMj vkfn j[ksaA r izeksn dqekj flUgk xoZuj&fcgkj@>kj[k.M (AIFAS) 'kkaafr fudsru egkjkuh jksM+] x;k ¼fcgkj½ 823002 Qksu-& 0631&2225473

?kj dh lq[k le`f) ds fy, ljy mik; vkpk;Z jes'k 'kkL=h

uojRu ekyk % ;g ekyk ukS jRuksa ls fufeZr dh tkrh gSA bls dksbZ Hkh O;fDr] L=h] iq:"k lHkh èkkj.k dj ldrs gSaA bl ekyk dks èkkj.k djus ls vk;q&vkjksX;rk] èku] in izfr"Bk vkfn esa o`f) gksrh gSA fo'ks"k

djds èkwi&nhi vkfn ls iwtk djds jfookj ds fnu lqcg esa èkkj.k djuk pkfg,A 'kkyhxzke % 'kkyhxzke Hkxoku fo".kq dk izrhd Lo:i gSA ;g xaMdh unh esa izkIr gksrs gSaA 'kkyhxzke ds fo"k; esa 'kkL=ksa esa o.kZu gS fd budh izk.k izfr"Bk ugha gksrh gSA ;s Lo;a fl) gSAa budh 'kqHk eqgrw Z esa iwtk&LFkkiuk

:i ls ftu O;fDr;ksa dh dqaMyh esa vfèkdka'k xzg detksj fLFkfr esa fLFkr gksa mUgsa bl ekyk dks èkkj.k djus ls ykHk izkIr gksrk gSA ekyk dks xaxkty vFkok iapke`r ls 'kq)

djuh pkfg,A izR;sd fnu 'kkyhxzke dks 'kq) ty ls Luku djkdj panu] èkwi] nhi rFkk rqylh i= ls iwtu djuk pkfg,A blls Hkxoku fo".kq vR;ar izlUu gksrs gSaA Hkxoku dh 68

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

Ñik ls dqVqac ifjokj esa lq[k] ,s'o;Z dh vfHko`f) gksrh gSA ?kj esa nks 'kkyhxzkeksa dh iwtk u djsa] vFkkZr~ ?kj esa ,d gh 'kkyhxzke dh iwtk djuk 'kqHk gksrk gSA LQfVd f'kofyax % LQfVd f'kofyax dh iwtk&vpZuk dk fo'ks"k egRo gSA J)kyq f'ko HkDr bl f'kofyax dh vius ?kj esa iwtk] izfr"Bk djds fuR; xaxkty vFkok iapke`r ls vfHk"ksd djds panu] iq"i] foYoi= vkfn ls iwtu djus ls Hkxoku f'ko dh fo'ks"k vuqdaik izkIr gksrh gSA budh vuqdaik ls vk;q] vkjksX;rk] èku] laifÙk] ;'k] eku] izfr"Bk dh izkfIr gksrh gSA


okLrq foKku

vkS|ksfxd okLrq ia- t;izdk'k 'kekZ] yky èkkxs okys

vkS

|ksfxd okLrq esa Hkh okLrq ds ewyHkwr fl)kar ogh jgrs gSaA O;kolkf;d okLrq dh rjg gh vkS|ksfxd okLrq esa Hkh flageq[kh Hkw[kaM fy;k tk ldrk gSA vkS|ksfxd okLrq esa cslesaV ugha cukuk pkfg,A O;kolkf;d okLrq dh rjg gh dqvka] cksfjax] iwtk ?kj] cxhpk] jlksbZ ?kj] tsujsVj] lhf<+;ka] vksojgSM VSad] 'kkSpky;] Hkkstuky;] Hk.Mkj.k o dks"kkxkj vkfn viuh fuf'pr fn'kkvksa esa gh cukus pkfg,A blds vfrfjDr dqN fo'ks"k :i ls mi;ksxh fuEufyf[kr ckrksa dks è;ku esa j[kuk pkfg,A vkS|ksfxd okLrq ds 24 lw= % Û vkS|ksfxd Hkw[kaM ds pkjksa vksj ekxZ gksuk 'kqHk gSA Û dkj[kkus dk eq[; }kj iwoZ ;k mŸkj esa loZJs"B gksrk gSA Û dkj[kkus dk eq[; Hkou Hkw[kaM ds if'peh ;k nf{k.kh Hkkx esa bl izdkj cukuk pkfg, fd iwoZ ,oa mŸkj esa [kkyh txg vfèkd jgsA Û Hkw[kaM ds czã LFkku ij dksbZ dkWye] che ;k vU; fuekZ.k ugha djuk pkfg,A Û dkj[kkus esa Hkkjh e'khusa nf{k.k] if'pe ;k uS_R; dks.k esa yxk ldrs gSaA Û dkj[kkus ds vkXus; dks.k esa

Û Û

Û Û

Û Û Û

tujsVj] ck;yj] HkÍh o fctyh ds ehVj vkfn yxk ldrs gSaA dkj[kkus ds uS_R; esa dPps eky dk LVksj cuk ldrs gSaA dkj[kkus dk rS;kj eky ok;O; dks.k esa j[kuk pkfg,] ftlls tYnh fcdsxkA dkj[kkus dk iz'kklfud dk;kZy; mŸkj fn'kk esa cuk ldrs gSaA e'khuksa dh ejEer o j[kj[kko dh odZ'kkWi if'pe esa cuk ldrs gSaA fjlpZ ,oa MoyiesaV ;wfuV iwoZ fn'kk esa cuk ldrs gSaA vlsEcfyax ;wfuV iwoZ ;k mŸkj esa cuk ldrs gSaA deZpkfj;ksa ds LVkQ DokVZj ok;O; fn'kk esa rFkk iz'kklfud vfèkdkfj;ksa ds DokVZj uS_R; o if'pe esa cuk ldrs gSaA

Û gYds okguksa dh ikfdZax vkXus; esa rFkk Hkkjh okguksa dh ikfdZax ok;O; esa cuk ldrs gSaA Û dkj[kkus dh fpeuh dHkh Hkh bZ'kku dks.k esa ugha gksuh pkfg,A Û dsfedy bR;kfn nf{k.k fn'kk esa j[kus pkfg,A Û osfYMax djus ds dk;Z vkXus; fn'kk esa dj ldrs gSaA Û yksgs dk HkaMkj.k if'pe esa djuk pkfg,A Û nwèk o ngh dk HkaMkj.k ok;O; esa djuk pkfg,A Û dkj[kkus ds dckM+ dks lkFk ds lkFk csp nsuk pkfg,] bdV~Bk ugha djuk pkfg,A Û che ds uhps dksbZ Hkh deZpkjh ;k e'khu ugha gksuh pkfg,A Û dk;Z djrs le; deZpkfj;ksa dk eqag mŸkj ;k iwoZ dh vksj gksuk pkfg,A Û dkj[kkus ds bZ'kku dks.k esa dHkh Hkh vaèksjk ;k xanxh ugha gksuh pkfg,A Û Hkw[kaM ds czã LFkku ij dksbZ Hkkjh lkeku ;k Hkkjh e'khujh ugha j[kuh pkfg,A irk % ia- t; izdk'k 'kekZ ¼yky èkkxs okys½ 2532 ch] xyh uacj 11] fcgkjh dkWyksuh fnYyh & 32 nwjHkk"k% 22307705] 22301793

69

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


gsYFk dSIlwy

FkSyslhfe;k %

yky jä dksf'kdkvksa dh foÑfr vkpk;Z vfouk'k flag

jä dh yky dksf'kdkvksa esa foÑfr vkus ds dkj.k FkSyslhfe;k gksrk gSA ;g jksx izk;% vkuqokaf'kd gksrk gS vkSj vfèkdrj cPpksa dks xzflr djrk gS] mfpr le; ij mipkj u gksus ij cPps dh e`R;q rd gks ldrh gSA

ds yky d.kksa dh vk;q yxHkx 120 fnuksa dh gksrh gSA ysfdu tc FkSyslhfe;k gksrk gS] rc bu d.kksa dh vk;q de gks dj flQZ 20 fnu vkSj bl ls Hkh de gks tkrh gSA blls 'kjhj esa fLFkr gheksXyksfcu ij lhèkk vlj iM+rk gSA ;fn gheksXyksfcu dh ek=k 'kjhj esa de gksrh gS] rks 'kjhj detksj gks tkrk gS] ftlls 'kjhj dks dbZ jksx xzLr dj ysrs gSaA ,d LoLFk tkrd ds 'kjhj esa yky jä dksf'kdkvksa dh la[;k 45 ls 50 yk[k izfr ?ku feyhehVj gksrh gSA yky jä dksf'kdkvksa dk fuekZ.k yky vfLFk eTtk esa gksrk gSA gheksXyksfcu dh mifLFkfr ds dkj.k gh bu jDr dksf'kdkvksa dk jax yky fn[kkbZ nsrk gSA yky jä dksf'kdk,a 'kjhj esa] vkWDlhtu vkSj dkcZuMkbZvkWDlkbM dks ifjofrZr djrh gSaA gheksXyksfcu esa vkWDlhtu ls 'kh?kzrk ls la;kstu dj vLFkk;h ;kSfxd vkWDlh gheksXyksfcu cukus dh {kerk gksrh gSA ;g yxkrkj vkWDlhtu dks 'olu laLFkku rd igqapk dj tkrd dks thou nku nsrk jgrk gSA xHkZ esa cPpk Bgj tkus ij vxj cPps ds vanj mfpr ek=k esa gheksXyksfcu dk va'k ugha igqaprk] rks cPpk FkSyslhfe;k dk f'kdkj gks tkrk gSA cPps ds tUe ls yxHkx

6 ekg esa gh FkSyslhfe;k ds y{k.k utj vk tkrs gSaA cPps dh Ropk] uk[kwu] vka[ksa vkSj thHk ihyh iM+us yxrh gSaA eqag esa tcM+s esa Hkh nks"k vk tkrk gS] ftlls nkar mxus esa ijs'kkfu;ka vkus yxrh gSa rFkk nkarksa esa fo"kerk vkus yxrh gSA ;Ñr vkSj Iyhgk dh yackbZ c<+us yxrh gSA cPps dk fodkl #d tkrk gSA mi;Zqä y{k.k ihfy;k ds Hkh gksrs gSaA ;fn MkWDVj bUgsa ihfy;k le> dj mipkj djrs jgsa] rks jksx fcxM+us dh laHkkouk,a c<+ tkrh gSaA blfy, jksx ds y{k.kksa dh Bhd tkap dj ds lgh mipkj ls ykHk izkIr gks ldrk gSA FkSyslhfe;k nks izdkj dk gksrk gS& ^ekbuj* vkSj ^estj*A ekbuj FkSyslhfe;k dk jksxh lkekU; thou thrk gS] tcfd estj FkSyslhfe;k dk jksxh vlkekU; thou thrk gSA estj FkSyslhfe;k ds jksxh dks yxHkx gj rhu lIrkg esa ,d cksry [kwu nsuk vfuok;Z gks tkrk gSA ;fn le; ij jksxh dks [kwu u feys] rks thou dk var gks tkrk gSA le; ij [kwu feyrk jgs] rks jksxh yack thou th ldrk gSA tSlk fd Åij crk;k x;k gS ;g jksx vkuqoaf'kd gksrk gSA ;fn ekrk&firk nksuksa ekbuj FkSyslhfe;k ds f'kdkj gSa] rc cPps dks bl jksx dh laHkkouk vfèkd gksrh gSA ;fn ekrk&firk nksuksa esa ls dksbZ ,d ekbuj FkSyslhfe;k dk jksxh gS] 70

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

rks cPps dks estj FkSyslhfe;k dh dksbZ laHkkouk ugha gksrhA ekbuj FkSyslhfe;k ds f'kdkj O;fä dks dHkh Hkh bl ckr dk vkHkkl ugha gksrk fd mlds [kwu esa nks"k gSA 'kknh ls igys ifr&iRuh ds [kwu dh tkap gks tk,] rks gksus okys cPps 'kk;n bl vkuqoaf'kd jksx ls cp tk,aA yky jä dksf'kdkvksa dh foÑfr ds mipkj esa vHkh oSKkfudksa dks lQyrk izkIr ugha gqbZ gSA ysfdu vuqlaèkku yxkrkj tkjh gSA FkSyslhfe;k ls cpus ds mik; % 'kknh ls iwoZ oj&oèkw nksuksa ds jä dh tkap vo'; djok ysuh pkfg,] rkfd gksus okyh larku dks ,slk jksx u gksA Û djhch fj'rs esa 'kknh djus ls ijgst djsaA Û xHkZèkkj.k ds pkj ekg ds vanj cPps ds Hkzw.k dk ijh{k.k djkuk pkfg,A Hkzw.k esa FkSyslhfe;k ds y{k.k ikrs gh xHkZikr djok ysuk pkfg,A Û ekbuj FkSyslhfe;k ls cpus ds fy, uhe vkSj ihiy ds iÙkksa dk jl fu;fer :i ls ,d&,d pEep izkr% dky ih,aA ykHk gksxkA Û Qy rFkk gjh iÙkh okyh lfCt;ksa dk fu;fer bLrseky djrs jguk pkfg,A Û jä ijh{k.k djok dj bl jksx dh mifLFkfr dh igpku dj ysuh


gsYFk dSIlwy pkfg,A FkSyslhfe;k ds T;ksfr"kh; dkj.k % FkSyslhfe;k yky jä dksf'kdkvksa dh foÑfr ds dkj.k gksrk gSA dky iq#"k dh dqaMyh esa iape Hkko ;Ñr dk gksrk gSA ;Ñr ls jä dh o`f) gksrh gSA jä esa yky dksf'kdkvksa dk fuekZ.k vfLFk eTtk ls gksrk gS] ftldk dkjd eaxy gksrk gSA vfLFk;ksa dk dkjd lw;Z gksrk gSA jä dh rjyrk dk dkjd panz gSA ;fn fdlh dqaMyh esa iape Hkko] iapes'k] eaxy] lw;Z] yXu vkSj yXus'k nq"izHkkoksa esa gks tk,a] rks jä dh yky dksf'kdkvksa esa foÑfr iSnk gksrh gSA buesa fo'ks"k dj eaxy izèkku xzg gS( vFkkZr eaxy dk nwf"kr gksuk jä ls lacafèkr O;kfèk;ka nsrk gSA fofHkUu yXuksa esa FkSyslhfe;k % es"k yXu % yXus'k eaxy "k"B Hkko esa gks] cqèk }kn'k Hkko esa lw;Z ls ;qä gks] ysfdu cqèk vLr u gkss] panz jkgq ls ;qä] ;k n`"V gks] rks FkSyslhfe;k gks ldrk gSA o`"k yXu % iapes'k cqèk xq# ls ;qä gks] eaxy ij xq# dh n`f"V gks] yXus'k f=d Hkkoksa esa lw;Z ls vLr gks] panz ls f}rh;] }kn'k Hkkoksa esa dksbZ xzg u gks rks FkSyslhfe;k jksx gksrk gSA feFkqu yXu % iapes'k eaxy ls ;qä ;k n`"V gks] ysfdu iapes'k Lox`gh u gks] yXus'k f=d Hkkoksa esa xq# ls n`"V gks] panz 'kfu ls ;qä gks] rks FkSyslhfe;k gksrk gSA ddZ yXu % iapes'k eaxy] 'kfu ls ;qä gks vkSj cqèk ls n`"V gks] yXus'k panz] 'kfu] ;k jkgq] dsrq ls n`"V gks] rks FkSyslhfe;k gksus dh laHkkouk c<+ tkrh gSA flag yXu % yXus'k iapes'k ls iape&uoe Hkko esa gks vkSj 'kfu bu

nksuksa dks iw.kZ n`f"V ls ns[k jgk gks] 'kfu iape Hkko esa gks vkSj eaxy dks ns[krk gks] eaxy panz ls ;qä vkSj jkgq&dsrq ls n`"V gks] rks FkSyslhfe;k gksrk gSA dU;k yXu % iapes'k eaxy ls n`"V] ;k ;qä gks] yXus'k lw;Z ls vLr gks vkSj f=d Hkkoksa esa gks] xq# iape Hkko esa gks vkSj panz ls ;qä gks rFkk dsrq ls n`"V gks] rks FkSyslhfe;k gksrk gSA rqyk yXu % iapes'k xq# ls ;qä gks] yXus'k vkSj eaxy ij xq# dh n`f"V gks] lw;Z Hkh xq# ls n`"V gks] panz jkgq &dsrq ls ;qä] ;k n`"V gks] rks FkSyslhfe;k gks ldrk gSA o`f'pd yXu % yXus'k eaxy v"Ve Hkko esa gks vkSj cqèk ls n`"V gks] cqèk vLr u gks vkSj iapes'k panz ls ;qä gks dj "k"B Hkko esa jkgq&dsrq ls n`"V gks] rks FkSyslhfe;k gksrk gSA èkuq yXu % iapes'k eaxy 'kqØ ls n`"V] vFkok ;qä gks] yXus'k xq# lw;Z ls vLr gks vkSj cqèk ds va'k xq# ds va'kksa ls dqN de gksa] ysfdu xq# ds va'kksa ds fudV gksa( vFkkZr~ 10 ds vanj gksa] panz iape Hkko esa 'kfu] ;k jkgq&dsrq ls n`"V gks] rks FkSyslhfe;k gksrk gSA edj yXu % xq# iape Hkko esa] iapes'k 'kqØ ,dkn'k Hkko esa lw;Z ls vLr gks] yXus'k 'kfu f=d Hkkoksa esa] eaxy&panz uoe Hkko esa jkgq&dsrq ls n`"V gksa] rks FkSyslhfe;k gksrk gSA dqaHk yXu % iapes'k xq# ls ;qä] ;k n`"V gks vkSj f=d Hkkoksa esa gks] yXus'k vLr gks] eaxy panz ls ;qä] ;k n`"V gks vkSj dsrq ls n`"V gks] rks FkSyslhfe;k gksrk gSA ehu yXu % yXus'k f=d Hkkoks esa vLr gks] 'kqØ iape Hkko esa 'kfu ls ;qä gks] eaxy vkSj iapes'k jkgq&dsrq ls ;qä gksa vkSj 'kqØ ls n`"V gksa] rks FkSyslhfe;k gksrk gSA 71

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

mi;Zqä ;ksx pfyr ij vkèkkfjr gSaA n'kk vkSj xkspj esa lacafèkr xzg tc nq"izHkkoksa esa jgsaxs] rks jksx esa rhozrk gksxhA FkSyslhfe;k vuqokaf'kd gSA blfy, jksx eqfä dh laHkkouk,a cgqr de gksrh gSaA mnkgj.k dqaMyh % ;g tUedqaMyh ,d rhu o"khZ; ckyd dh gS] tks FkSyslhfe;k jksx ls xzLr gSA ckyd ds tUe le; rqyk yXu mfnr gks jgk FkkA yXu esa lw;Z&cqèk] r`rh; Hkko esa eaxy] prqFkZ Hkko esa panz dsrq] lIre Hkko esa] xq#& 'kfu] n'ke esa jkgq] ,dkn'k esa 'kqØ fLFkr FksA tkrd dk tUe lw;Z dh n'kk esa] cqèk ds varj esa gqvkA rqyk yXu dh dqaMyh esa xq# vdkjd xzg gSA iape Hkko dk Lokeh 'kfu xq# ls ;qä gSA eaxy jä ds yky d.kksa ds dkjd ij xq# dh n`f"V 8

6 lw- cq- 7

ea- 9 pa- ds10 11 12

'kq-5 jk- 4

xq- 'k1

3 2

gSA lw;Z ij xq# dh vdkjd n`f"V gSA panz dsrq ;qä gks dj ihfM+r gSA yXus'k 'kqØ ij Hkh xq# dh n`f"V gSA blh dkj.k ;g ckyd estj FkSyslhfe;k jksx ls xzLr gS] D;ksafd iape Hkko] yXus'k] eaxy] panz vkSj lw;Z] tks Øe'k% ;Ñr] ru] jä eTtk] jä vkSj ÅtkZ ds dkjd gSa] lHkh vdkjd xq# ls ihfM+r gSA blh fy, tkrd dks estj FkSyslhfe;k jksx gSA r


yky fdrkc

72

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


fopkj xks"Bh

LoIu fopkj iz'u% LoIuksa dk 'kkL=h; ,oa oSKkfud vkèkkj D;k gS\ ^LoIu Qy fopkj* Hkfo"; esa tkrd ds lkFk ?kVus okyh ?kVuk dks crkrk gS ;k ek= O;fDr ds fparu o 'kkjhfjd LokLF; dk izHkko gSA LoIu dky dk] ?kVuk ?kVus dh vofèk ls D;k lacaèk gSaA lkFk gh LoIu Qy fopkj dh foLr`r lwph nsaA

L

oIu ;k liuk ,d ,slh ?kVuk gS tks izR;sd euq"; ds thou esa ?kfVr gksrh -gh jgrh gSA funzkoLFkk esa igqapdj 'kjhj fLFkj gksus ij Hkh eu :ih lw{e 'kjhj ls ge ,d ,slh nqfu;k esa igqap tkrs gSa tgka dHkh gekjs thou ls tqM+h ;k thou esa ?kVus okyh phtksa dk ges n`';&n'kZu gksrk gS rks dHkh ,sls n`'; lkeus vkrs gSa ftUgsa u dHkh ns[kk] u gh os gekjs thou ls lacafèkr gksrs gaSA vfèkdrj yksx lius ns[kdj mUgsa Hkwy tkrs gSa rFkk dqN mUgsa ;kndj mudk vFkZ fudkyuk pkgrs gSaA liuksa ds fo"k; esa Hkkjrh; fo}kuksa esa ;k 'kkL=h; n`f"V o oSKkfud n`f"V esa LoIu&Qy fopkj dks NksM+dj vU; lekurk,a feyrh gSA LoIuksa dk 'kkL=h; ,oa oSKkfud vkèkkj izR;sd euq"; ;k tho dh nks fLFkfr;ka gksrh gSa& 1- igyh & tkx`r ;k vfufnzr fLFkfr ¼voLFkk½ rFkkA 2- nwljh & iw.kZ fufnzr ¼funzk½ ;k lq"kqIr fLFkfr ¼voLFkk½A bu nksuksa voLFkkvksa esa nks ckj lafèk dky vkrk gSA izFke lafèkdky rc vkrk gS tc lksus ds fy;s tkrs gSa vFkkZr~

iw.kZ funzk esa tkus ls igys rFkk f}rh; lafèkdky rc vkrk gS tc izkr% lksdj mBus ls igys dk dqN le; iwoZ dk dky gksrk gSA LoIu izk;% tkxzr vkSj iw.kZ funzkoLFkk ds chp ds le; esa gh vkrs gSaA euksoSKfudksa ds vuqlkj] LoIu] eu ds lkspus&fopkjus dh mit gSA T;ksfr"k'kkL=kuqlkj] eu dk dkjd panz xzg gS tks vU; vkB xzgksa ¼eq[;r% N%½ dh rqyuk esa rsth ls xfr djrk gSA vr% blesa papyrk ds xq.k gSaA ;g ¼eu½ panzek] ,d lsdsaM esa fdrus gh fdyksehVj dh nwjh r; dj ysrk gSA vr% ;g eu Hkh fnu Hkj esa vius efLr"d esa vusd fodkjksa dks tUe nsrk gSA vr% panzek ;k eu gh liuksa ¼LoIuksa½ dk nkrk ¼tud½ gSaA vPNs ,oa cqjs] 'kqHk ,oa v'kqHk fopkjksa ds vuqlkj LoIu Hkh vPNs] cqjs rFkk 'kqHk] v'kqHk vkrs gSaA izfl) euksoSKkfud ^^flxeaM ÝkaW;M** ds vuqlkj euq"; ds nks efLr"d gksrs gSaA 1½ psru 2½ vopsruA tc psru efLr"d lqIrkoLFkk esa gksrk gS rks vpsru efLr"d lfØ; ¼,fDVo½ gksuk vkjaHk gksrk gS vkSj euq"; ds thou esa ?kVh /kVukvksa ds mu igyqvksa 73

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

ij xkSj djrk gS] ftu ij psru efLr"d xkSj ugha dj ikrkA euksoSKkfud ^oScLVj* ds vuqlkj lius lks;s gq;s O;fDr ds vpsru efLr"d esa psrukoLFkk ds nkSjku ?kfVr ?kVukvksa] ns[kh gqbZ vkÑfr;ksa] dYiukvksa o fopkjksa dk lesfdr fp=kadu gksrk gSA Hkkjrh; oSKkfud _f"k&eqfu;ksa vkfn ds vuqlkj LoIuksa dk vkuk bZ'ojh; 'kfDr dk ojnku gS rFkk funzk dh prqFkZ voLFkk ;k jkf= ds vafre izgj eas vk;s LoIu O;fDr dks Hkfo"; esa ?kfVr gksus okyh ?kVukvksa dk iwokZHkkl djkrs gSaA LoIuksa ds ckjs esa lu~ 1953 esa ^;wflu lsfjUldh* rFkk 1976 esa ^,sysus gkclu* ,oa ^jkcVZ eSdkysZ us vè;u fd;k rFkk bUgksaus Ýk;M dh vopsru efLr"d dh voèkkj.kk dks ifjofrZr :i esa izfrikfnr fd;kA ftlds dkj.k bUgsa vkykspukvksa dk lkeuk Hkh djuk iM+kA buds vuqlkj] uhan dh pkj voLFkk;sa ¼LVstst½ gksrh gSaA buesa pkSFkh voLFkk ^^jse** fl)kar ij dk;Z djrh gSaA blesa psru efLr"d }kjk misf{kr ?kVukvksa dk izfrÑfr ds :i esa lkeus vkrk gS ftls LoIu dgrs gSaA ,d


fopkj xks"Bh oSKkfud foospukuqlkj] funzkoLFkk ds nkSjku ncko de djus okys gkeksZu ^dkWfVZlksy* dk lzko vfèkd gksrk gS vkSj euq"; eu dh Le`fr;ka èkhjs&èkhjs de gksrh pyh tkrh gSaA ,slh fLFkfr esa vopsru efLr"d eas 'ks"k cph Le`fr;ka gh LoIu ds :i esa lkdkj gksrh gSA blls ;g Li"V gksrk gS fd LoIuksa dk lacaèk] ?kfVr gqbZ ;k gksus okyh ?kVukvksa ls fdlh uk fdlh :i esa vo'; gh gksrk gSA bruk Hkh vo'; gS fd buesa LFkku] ik= ,oa ?kVuk dh fujarjrk chp&chp esa ifjofrZr gksrh jgrh gSA ÝkW;M ds vuqlkj cqjs LoIu euq"; dks HkkoukRed volkn ls cpkdj eukscy c<+krs gSa vkSj blds lkFk gh Hkfo"; esa ?kfVr gksus okyh ?kVukvksa dk iwokZHkkl Hkh djkrs gSa ftUgsa Hkfo"; crkus okyh T;ksfr"k dh ,d 'kk[kk &^^LoIu T;ksfr"k** dgrs gSaA euq"; ,d gh jkr esa dbZ lius ns[krk gSA buesa vfèkdrj yksx dsoy os gh lius ;kn j[k ikrs gSa tks os lqcg ds djhc ns[krs gSaA dqN yksx ;g Hkh nkok djrs gSa fd os LoIu ns[krs gh ugha gSa] tcfd gdhdr ;g gS fd os LoIuksa dks ;kn ugha j[k ikrs gSaA vFkkZr~ Hkwy tkrs gSaA bl lalkj dk gj euq";

LoIu ns[krk gSA ;g vyx ckr gS fd og mu LoIuksa dks ;kn ugha j[k ikrk ;kuh Hkwy tkrk gSA uhan dh ,d vU; voLFkk] ftls ¼ukWu jsfiM vkbZ ewoesaV~l½ dgrs gSa blesa O;fDr dPph uhan ysrk gSA blesa 'kjhj dh ekalisf'k;ka vkjkenk;d fLFkfr esa jgrh gSa] rFkk ân; dh èkM+du Hkh de ¼èkheh½ gks tkrh gSaA jSe uhan dh pkj voLFkkvksa esa izFke voLFkk gSA bldh vxyh vFkkZr f} rh; ,oa r`rh; voLFkkvksa esa O;fDr xgjh uhan esa igqap tkrk gS vkSj 'kjhj dk rki fxjdj de ¼U;wu½ gks tkrk gSA prqFkZ voLFkk vFkkZr~ jse voLFkk esa vka[ks ¼vkbZ½ vkxs&ihNs ?kwerh gSaA blfy;s bls jSfiM vkbZ ewoesaV vFkkZr~ jse LVst dgrs gSaA ;g voLFkk uhan yxus ds 90&120 feuV ckn vkrh gSA ^jse* LVst dks ^^MsYVk Lyhi** voLFkk Hkh dgrs gSa vkSj ;g uhan dh og voLFkk gS ftlesa LoIu lcls vfèkd vkrs gSaA blh jse voLFkk dh uhan ds nkSjku iqujko`fÙk gksrh jgrh gSA euq"; tc LoIu ns[krk gS] rks 'kjhj esa dbZ rjg ds ifjorZu vkrs gSaA tSls&CyM izs'kj c<+ tkrk gS] èkM+du rst gks tkrh gS] 'olu xfr esa Hkh dbZ ifjorZu gksrs gSaA detksj ân; okyksa dh LoIu ns[kus ds nkSjku

e`R;q Hkh gks ldrh gSa] D;ksafd mudk fny bl nkSjku gksus okys vlkekU; cnykoksa dks >sy ugha ikrk gSA uhan yxus ds 30&90 feuV ckn LoIu ns[kuk 'kq: djrs gSaA mlls igys ughaA blesa vk'p;Z dh ckr ;g gS fd uhan ds nkSjku ge lHkh fgyrs gSa vkSj djoVsa Hkh cnyrs gSaA ysfdu prqFkZ voLFkk ;kfu jse LVst ds nkSjku ekal isf'k;ka iwjh rjg vkjke dh fLFkfr esa jgrh gS rFkk 'kjhj fgy&Mqy Hkh ugha ldrkA blfy;s bls ^^jse iSjkfyfll** fLFkfr Hkh dgrs gSaA ^^LoIu Qy fopkj** Hkfo"; esa tkrd ds lkFk ?kVus okyh ?kVuk rFkk O;fDr ds fparu dk LokLF; ¼'kkjhfjd&ekufld½] nksuksa gh igyqvksa dks n'kkZrk gSA buds ihNs rdZ fuEu gSaA gekjs fcanq ds ihNs rdZ ;g gS fd LoIu izk;% izR;sd euq"; ns[krk gS] dqN ;kn jgrs gSa vkSj dqN Hkwy tkrs gSaA LoIu os gh O;fDr ns[krs gSa] tks vius fopkjksa dks O;Dr djrs gSa rFkk fdlh Hkh dk;Z dks dq'kyrk ls dj ldrs gSaA LoIu] gekjs ekufld larqyu ¼fparu] LokLF; vkfn½ dks cuk;s j[kus esa lgk;rk djrs gSaA ;fn ge LoIu ugha ns[ks rks gekjk efLr"d brus fopkjksa ls Hkj tk;sxk

ebZ ekg ds T;ksfr"k eeZK vkbZ- ,y- [k=h &Vkbi&2@55 ^,* v.kq izrki dkWyksuh] iksLV vkWfQl& HkkHkk uxj] jkor HkkVk & 323307] ok;k&dksVk ¼jktLFkku½ jktho jatu& 'kksèk Nk= ¼ih- ,p- Mh-½ fnYyh fo'ofo|ky;] fnYyh&7 uhjt 'kekZ iq= ia- ';ke yky 'kekZ 1867&uanh pkSd] banzkuxj izFke] czãiqjh ¼esjB½ vU; Hkkx ysus okys fo}ku & &&&& ia- euksgj 'kekZ ^iqyLR;*] jk;iqj] ia- jktsna z 'kekZ ^jkts'oj*] Xokfy;j] clar lksuh] tcyiqj] v#.k dqekj] iykew] ds- ds- fuxe] dkuiqj] ia- ,e- lh- HkV~V] nsgjknwu] fo'oukFk izlkn lksuh] dkuiqj 74

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


fopkj xks"Bh fd ge lkspus le>us dh {kerk [kks nsaxs ftlls gekjk fparu ,oa LokLF; izHkkfor gksxk vkSj ge vLoLFk gks tk;saxsA vr% LoIu ns[kuk vPNs LokLF; ds fy;s vfr vko';d gSA vFkkZr~ ftu O;fDr;ksa dk LokLF; vPNk jgrk gS os LoIu ¼fo'ks"kdj 'kqHk@vPNs@eueksgd½ vo'; ns[krs gSaA rFkk os O;fDr ftUgsa v'kqHk] cqjs] Mjkous LoIu vkrs gSa] os LoLFk rks jgrs gSa ijarq Øksèkh] xqLlSy vkfn izo`fÙk ds gksrs gSaA igys fcanq ds ihNs rdZ Hkkjrh; oSKkfudksa vFkkZr~ _f"k&eqfu;ksa vkfn ds vykok fo'o ds vU; ns'kksa tSls ;wuku] felz] phu vkfn us bu lH;rkvksa ds ;qx esa LoIuksa dks Hkfo"; esa tkrd ds lkFk ?kVus okyh ?kVuk dks ekuk gSA vFkkZr~ LoIu] Hkfo"; dh ?kVukvksa dk ladsr nsrs gSaA LoIu] ekuo tkfr dks izÑfr dh vuwBh nsu gSA LoIuksa ds fo"k; esa fo'o ds rdjhcu gj fgLls esa vusd ekU;rk;sa izpfyr gSaA LoIudky dk ?kVuk ?kVus dh vofèk ls lacaèk ;s jkf= ds pkjks izgjksa ls tqM+s jgrs gSaA jkf= ds izFke izgj ¼vFkkZr~ 10 ls 12 cts rd ¼lkekU;r% ,d LoLFk O;fDr jkf= 10 cts ds vklikl lksrk gS½ bl vofèk esa ns[ks x;s

ns[ks x;s LoIu ds Qy ,d laoRlj vFkkZr~ 1 o"kZ esa feyrs gSaA f}rh; izgj ¼12&2 cts] ftls eè; jkf= Hkh dgrs gSa½ esa ns[ks x;s LoIu Qy 6 ekg esa feyrs gSaA r`rh; izgj ¼2&4 cts½ esa ns[ks x;s LoIuksa ds Qy 3 ekg esa feyrs gSa rFkk prqFkZ ;kfu vafre izgj ¼4&6 cts ftls czãewgwrZ Hkh dgrs gSa½ esa ns[ks x;s LoIuksa ds Qy ,d ekg esa feyrs gSaA blds vykok ikapok lw= ;g Hkh gS fd lw;ksZn; ds Bhd vklikl izkr% 6 cts ds djhc½ dh csyk esa ns[ks x;s LoIuksa ds Qy 7 ls 10 fnu esa izkIr gksrs gSaA blds vkèkkj ij ;g Hkh fu"d"kZ fudkyk tk ldrk gS fd lw;ksZn;dkyhu LoIuksa ds Qy tYnh feyrs gSa rFkk jkf=dkyhu ds Qy nsjh ls feyrs gSaA fnu ds LoIu egRoghu gksrs gSa vFkkZr~ Qfyr ugha gksrs gSaA ,d jkr esa ,d ls vfèkd LoIu vk;s rks vafre LoIu gh Qfyr gksrk gSA vr% vafre LoIu ;fn 'kqHk vk tk;s] fQj ;fn tx tk;s rks blds ckn lksuk ugha pkfg,A ;fn blds ckn lksus ij uhan esa iqu% LoIu ¼;fn v'kqHk½ vk;s rks blds Qfyr gksus dh laHkkouk vR;fèkd gksrh gSA mijksDr foospu LoIu dky dk ?kVuk ?kVus dh vofèk ls egRoiw.kZ

lacaèk n'kkZrk gSA LoIuksa ds izdkj % LoIu dbZ izdkj ds gksrs gSaA buesa lkr izdkj ds LoIu fuEu gSaA 1- n`"V LoIu 2- dfYir LoIu 3- Jqr LoIu 4- Hkkfod LoIu 5- vuqHkwr LoIu 6- nks"kt LoIu 7- izkfFkZr LoIu mijksDr lkr izdkj ds LoIuksa ds vykok Hkh O;fDr dbZ rjg ds fuEu LoIu ns[krk gSA 8- ^Ms* MªhEl & fnu ds LoIu 9- ukbVes;lZ MªhEl & Mjkous lius 10- jsdfjax MªhEl & izfrfnu ogh liuk 11- Y;wflM MªhEl & 'kkar LoIu 12- izksQsfVd MªhEl & Hkfo";oDrk LoIu 13- usdsM MªhEl & uXu LoIu LoIu }kjk nkEiR; ¼oSokfgd] iz.k; ;k thou dh lq[kn ,oa nq[kn fLFkfr % 1- lq[kn nkEiR; fLFkfr % 1- ;fn dksbZ iq#"k LoIu esa viuh nk<+h cukrk gks vFkok nwljs ls cuokrk gks rks mlds thou dh leLr dfBukbZ;ka nwj gksus okyh gSA

vxyk iz'u

iz'u % fopkj xks"Bh dk iz'u fir` nks"k D;k gS ,oa blds D;k izHkko gSa\ dqaMyh esa dSls tkusaxs fd blesa fir` nks"k gSA bldks nwj djus ds mik; crk,a ,oa fo'ks"k LFky ij nks"k nwj djus dk D;k egRo gS\

;fn vki fdlh Hkh izdkj ls T;ksfr"k ls tqM+s gSa] rks vkidk fopkj&xks"Bh esa Lokxr gSA vc ls rhljs eghus ds vad esa vkids fopkj izdkf'kr fd, tk,axsA loksZRÑ"V mÙkj nsus okys fo}kuksa dks iqjLÑr ,oa ^T;ksfr"k&eeZK* dh mikfèk ls vyaÑr fd;k tk,xkA vkidk mÙkj bl eghus dh 20 rkjh[k rd gekjs ikl igqap tkuk pkfg,A iqjLdkj ds ckjs esa vafre fu.kZ; laiknd eaMy dk gksxk vkSj blesa Hkkx ysus okyksa ls dksbZ i=&O;ogkj ugha fd;k tk,xk vkSj u gh Qksu ij dksbZ tkudkjh nh tk,xhA Ñi;k mÙkj foLrkj ls nsaA

mÙkj Hkstus dk irk% fopkj&xks"Bh] ¶;wpj lekpkj] X&35] vks[kyk baMfLVª;y ,fj;k] Qst&2] u;h fnYyh&110020

75

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


fopkj xks"Bh 2- LoIu esa banzèkuq"k ns[kuk 'kqHk gksrk gSA blls thou dh lkjh vfHkyk"kk;sa iw.kZ gks tkrh gSa rFkk okLrfod] oSokfgd thou lq[k ls chrrk gSA 3- ;fn dksbZ L=h LoIu esa NksVs cPps ds LosVj ;k tqjkc cqurh gSa rks mls nkaiR; dk lkjk lq[k izkIr gksus ds lkFk&lkFk larku lq[k Hkh izkIr gksrk gSA 4- ;fn LoIu esa vaxwBh migkj ds :i esa izkIr gks rks mldk thoulkFkh mlls cgqr gh izse djrk gSA 5- ;fn esys esa ?kweus dk LoIu vkrk gS rks ;g 'qkHk jgrk gS rFkk blls ;ksX; thou lkFkh dh izkfIr gksrh gSA 6- ;fn LoIu esa fdlh lth&èkth nqYgu ds n'kZu gks rks thou esa vuqdwyrk izkIr gksrh gSA 7- ;fn LoIu esa migkj ds :i esa lksus ds vkHkw"k.k izkIr gks rks mldk fookg fdlh èkuh O;fDr ls gksrk gSA 8- LoIu esa ;fn izsehtu dk fo;ksx ns[kus dks feys rks fojklr esa vrqy èku laink dh izkfIr gksrh gSA 9- LoIu esa ;fn 'kgn dk lsou gks rks ;g 'kh?kz gh fookg laiUu gksus dk ladsr gSA 10- ;fn LoIu esa Lo;a dk izlUu gksdj ukpuk fn[ks rks mldk fookg 'kh?kz gh gks tkrk gS vkSj mldk oSokfgd thou lq[kn chrrk gSA 11- ;fn LoIu esa fdlh uooèkw dks tks O;fDr vkfyaxu djds pwerk gS rks Hkfo"; esa 'k=q Hkh mlds fe= cu tkrs gsaA 12- ;fn LoIu esa dVs gq, diM+s ns[kus dks feys rks blls lqanj ,oa lq'khy iRuh dh izkfIr gksrh gSA

LoIu 13- LoIu esa ;fn uko ij cSBs gq, fn[ks rks nkaiR; thou lq[kn chrrk gSA 14- LoIu esa ;fn dksbZ L=h fdlh jRu tfM+r vaxwBh ;k uSdysl ns[krh gS rks mldk oSokfgd thou lq[k ls chrrk gSA 15- LoIu esa ;fn vfookfgr L=h vius izseh dks fdlh vU; ;qorh ls fookg djrk ns[ks rks mldk fookg 'kh?kz gks tkrk gsA 16- LoIu esa ;fn dksbZ iq:"k viuh [kksbZ gqbZ oLrq iqu% izkIr djrk gS rks mls vkxkeh thou esa lq[k feyrk gSA 17- LoIu esa ;fn dksbZ L=h fdlh fe= ds fn;s gq;s daxu igurh gSa rks mldk fookg 'kh?kz gks tkrk gSA 18- LoIu esa ;fn dksbZ iq#"k] L=h dks ?kwa?kV fudkyrs ns[ks rks mldk nkaiR; thou lq[k ls chrrk gSA 19- ;fn LoIu esa iq:"k] fdlh lqanj diM+s dks ns[krk gS rks mls eèkqj LoHkko okyh fonq"kh L=h ¼iRuh½ dh izkfIr gksrh gSA 20- ;fn LoIu esa fofHkUu i{kh tSls&rksrk] lkjl] dcwrj] rhrj] 76

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

xkSjS;k] uhydaB vkfn fn[ks rks x`gLFk thou [kq'kuqek jgrk gSA 21- ;fn LoIu esa tsczk fn[ks rks ;g 'kqHk jgrk gSA thou esa larqyu gksrk gSA 'kknh 'kqnk tksM+k [kq'kh ls thou fcrkrk gSA nq[kn nkEiR; thou fLFkfr % 1- ;fn LoIu esa fookfgr O;fDr ;g ns[ks fd mldk fookg gks jgk gS rks mls ikfjokfjd thou dh ijs'kkfu;ksa dk lkeuk djuk iM+rk gSA 2- ;fn LoIu esa dksbZ] fdlh dh 'ko ;k=k ns[ks rks mldk nkaiR; thou dygiw.kZ chrrk gSA 3- ;fn LoIu esa cgqr cM+k pkdw ;k Nqjk fn[ks rks nkaiR; thou esa Dys'k mRiUu gksrk gSA 4- ;fn LoIu esa fookfgr iq#"k ;k L=h fdlh nwljs ls lacaèk LFkkfir djrs gq;s vius vkidks ns[krs gSa rks mudk nkaiR; thou ujd rqY; cu tkrk gSA 5- LoIu esa rsy [kjhnuk 'kqHk ugha gksrk gS] blls ikfjokfjd thou esa ijs'kkfu;ka vkrh gSaA 6- ;fn LoIu esa Lo;a dks ghjk ;k ghjs tfM+r vkHkw"k.k migkj ds :i esa feyk fn[ks rks ;g v'kqHk gksrk gS rFkk Hkfo"; esa mldk nkaiR; thou nq[kh jgrk gSA 7- ;fn LoIu esa vkHkw"k.k dk xqe gks tkuk fn[ks rks blls nkaiR; thou esa deh vkrh gSA 8- ;fn LoIu esa fdlh lqjax esa ls xqtjuk fn[ks rks nkaiR; lq[k esa deh vkrh gSA 9- ;fn LoIu esa dksbZ iqjksfgr] ekSyoh ;k iknjh fn[ks rks Lo;a tfur dkj.kksa ls nkaiR; thou esa fo?kVu dh fLFkfr;ka iSnk gksus yxrh gSA


fopkj xks"Bh

LoIu Qy fopkj ¼'kqHk@v'kqHk½ dh foLr`r lwph LoIuksa ds 'kqHk Qy dh lwph % vlQy gksuk lQyrk lhèkh lM+d ij pyuk lQyrk ÅapkbZ ij p<+uk mUufr djuk fdyk ns[kuk rjDdh ?kksM+s ij p<+uk inksUufr bekjr cuuk mUufr o èku ykHk xk;] gkFkh o eksj ns[kuk le`f) o èku ykHk dfczLrku izfr"Bk esa o`f) ekyk tiuk HkkX;ksn; gksuk [kqyk njoktk ns[kuk u;k dke cuuk ygjkrk >aMk fot; dh izkfIr mM+rk dkSvk eqlhcr ls NqVdkjk Hkkstu lfgr Fkkyh 'kqHk ladsr feyruk Hkkstu idkuk 'kqHk lekpkj feyuk i= vkuk 'kqHk ladsr izkIr gksuk LoPN vkdk'k ns[kuk ,s'o;Z esa o`f) dkyk ukx ns[kuk jkT; ls lEeku feyuk nsoh&nsork [kq'kh dh izkfIr vieku fpark;s nwj gksuk vFkhZ ns[kuk jksx ls fuo`fÙk Lo;a dh e`R;q vk;q esa o`f) [kM+h Qly ns[kuk èku dh izkfIr fNidyh ns[kuk vpkud èku ykHk gksuk rkacs dk flDdk feyuk èkunk;d eèkqeD[kh ns[kuk ykHk gksuk vke dk o`{k ns[kuk larku izkfIr] èku ykHk gksuk jRu ,oa èku ns[kuk larku lq[k dh izkfIr xaxk n'kZu djuk lq[kh thou lwpd Mksyh ns[kuk bPNk iwjh gksuk feBkbZ [kkuk eku&lEeku dh izkfIr rkjs ns[kuk euksjFk iwjk gksuk Mj dj Hkkxuk d"V ls NqVdkjk 77

U;k;ky; ns[kuk ryokj ns[kuk uk[kwu dkVuk gjk&Hkjk taxy ns[kuk ids gq;s vke [kkuk] ns[kuk gkFkh dk n'kZu ;k ml ij lokj gksuk panu ns[kuk eafnj ij p<+uk vukj ds Qy dh izkfIr nwèk ihuk iq#"k }kjk LoLFk ,oa lqanj uotkr f'k'kq ns[kuk iq#"k ds Lo;a ds flj ij tyrk ?kj fn[kkbZ ns iq#"k }kjk Lo;a dks vk;q esa cM+k ns[kuk iq#"k }kjk dey ds iÙks ij cSBdj [khj [kkuk iq:"k }kjk Lo;a ds dkuksa esa dqaMy] ekFks ij eqdqV] xys esa eksfr;ksa dk gkj èkkj.k djuk xk;] cSy] i{kh] gkFkh ij cSBdj iq:"k leqnz ikj djs Åaph nhokj ij cSBuk 'k=qvksa dks gkjrs ns[kuk L=h }kjk Lo;a dh ;ksfu ds {ks= dks fodflr ns[kuk dqEgkj dks ?kM+k cukrs ns[kuk cky >M+uk] cky jfgr ns[kuk e'khu }kjk ?kkl dkVuk thfor fx) ns[kuk fx) dks vfèkd ÅapkbZ ij mM+rs ns[kuk

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

>xM+s ¼fookn½ esa lQyrk 'k=q ij fot; izkIr djuk jksx ,oa nq[k ls fuo`fÙk [kq'kh] izlUurk feyuk èku ykHk gksuk èku ykHk gksuk èku ykHk gksuk èku ykHk gksuk èku ykHk gksuk èku ykHk gksuk larku izkfIr gksuk jkT; in dh izkfIr gksuk eku&lEeku dh izkfIr jkT; in dh izkfIr jkT; in dh izkfIr

jktk lq[k] laifÙk dh izkfIr inksUufr iq#"k ds èku dh izkfIr 'kksd uk'k] èku izkfIr cgqr vfèkd èku izkfIr lkSHkkX; o`f) lkSHkkX; o`f) vfèkd lkSHkkX; o`f)


fopkj xks"Bh iq#"k dk dkjhxj cu edku lQyrk cukuk vukt dk <sj ns[kuk ifjJe }kjk lQyrk ePNjksa ;k [kVeyksa dks dk;Z esa lQyrk ekjuk pk;] dkWQh ihuk le`f)] g"kksZYykl gkFk&iSj esa nnZ vuqHko èku dh izkfIr lkèkq] o`) O;fDr dks ns[kuk cgqr ykHk] leku dh izkfIr y{eh nsoh dh ewfrZ ns[kuk èku dh izkfIr mYyw &y{eh dh Ñik èku dh izkfIr Qy ¼ÝwV½ ns[kuk 'kqHk ladsr dh izkfIr u;s diM+s iguuk ekaxfyd dk;Z dk ladsr VwVh nokbZ dh 'kh'kh jksx ls 'kh?kz eqfDr cktkj ¼ekdsZV esa½ O;olk;] le`f) esa o`f) nwèk ihuk [kq'kh pkjkxkg fodkl] ykHk LoIuksa ds v'kqHk Qy dh lwph % LoIu fo"k; v'kqHk Qy vkaèkh&rwQku vkuk eqlhcr esa Qal tkuk [kjkc lM+d ij pyuk ijs'kkuh vk tkuk ÅapkbZ ls fxjuk gkfu gksuk uy dks ns[kuk fpark gksuk dVk flj ns[kuk fpark] ijs'kkuh vk tkuk canwd ns[kuk ladV vkuk Lo;a dh 'kknh ns[kuk ladV vkuk pksj ns[kuk èku gkfu gksuk tsc dVuk èku gkfu gksuk nhokj fxjuk èku gkfu gksuk rkyk yxk fn[kuk dk;Z :duk ¼nqHkkZX; izkjaHk½ dkSvk fn[kuk v'kqHk lekpkj@ladsr izkIr gksuk Hkkstu jfgr Fkkyh v'kqHk lekpkj vfXu fn[kuk fiÙk jksx gksuk mYyw ns[kuk jksx] 'kksd dh izkfIr gksuk vaèksjk ns[kuk nq[k dh izkfIr gksuk ?kksM+s ls fxjuk ijs'kkuh esa iM+ tkuk 78

dqÙks dk dkVuk fcYyh ns[kuk Hkk"k.k nsuk uaxk fn[kuk >kMw ns[kuk vfXu mBkuk Mwcrs ns[kuk vfrfFk vkuk L=h dks Lo;a dks xatk ns[kuk cPps dks jksrk ns[kuk

'k=q Hk; gksuk yM+kbZ gksuk okn&fookn] >xM+s esa iM+uk d"V dh izkfIr gksuk uqdlku gksuk ijs'kkuh esa iM+uk vfu"V dk ladsr feyuk vkdfLed foifÙk vkuk xjhch dk lkeuk chekjh vkSj fujk'kk dk ladsr iq#"k }kjk phfV;ksa dk ekjuk O;kikj dk uk'k okgu }kjk ;k=k dh rS;kjh ;k=k esa e`R;q ;k tkuk iq#"k }kjk dM+oh nok dk dfBukbZ;ka lsou Lo;a }kjk 'kh'kk rksM+uk ifjokj esa fdlh dh e`R;q ukao dk rwQku esa Qaluk ifjokj esa fdlh dh e`R;q cPps dk tUe nq?kZVuk èkkrqvksa dh pksjh O;olk; esa gkfu nf{k.k fn'kk esa [kM+s firj e`R;q ladsr }kjk cqykuk gR;k ns[kuk cxkor ;k lkft'k jpuk ikaoksa dk dVk ns[kuk O;olkf;d ,oa vkfFkZd ijs'kkuh ckjkr esa tkuk] 'kkfey v'kqHk ladsr Mksjh ls caèkk ns[kuk vijkèk esa canh cuuk

LoIu

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ikou LFky

'kfDr ihB&Jh uSuk nsoh eafnj uohu jkgwtk

tc Hkxorh lrh du[ky esa lrh gqbZ] rc Hkxoku f'ko n{k iq=h ds fojg esa fof{kIr gks x;s vkSj lrh ds e`r 'kjhj dks mBkdj rhuksa yksdksa esa ?kweus yxs rks Hkxoku fo".kq us vius lqn'kZu pØ ls ekrk lrh ds e`r 'kjhj ds VqdM+s dj fxjk fn;sA ftu LFkkuksa ij ekrk lrhth ds vax fxjs mu LFkkuksa dks 'kfDr ihB dgk tkus yxkA ftl LFkku ij lrh ds uSu fxjs ogh LFkku] 'kfDr ihB Jh uSuk nsoh ds uke ls izfl) gqvkA vkbZ;s] tkusa bl ys[k ds }kjk bl fl) ihB dh efgekA

ek

rk Jh uSuk nsoh eafnj 'kfDr ihBksa esa ,d cgqr gh izfl) ihB gSA iatkc jkT; esa ljfgan&uaxyMSe jsyos lsD'ku ij flD[k èkeZ dk ifo= rhFkZ LFkku] vkuaniqj lkfgc xq#vksa dh uxjh ds uke ls izfl) gS ftls fl[kksa ds vafre xq# Jh xksfoan flag th }kjk clk;k x;k FkkA vkuaniqj lkfgc ls mŸkj dh vksj f'kokfyd ioZr dh pksVh ij ,d ihiy ds o`{k ij eka

dk ifo= eafnj gSA bl ioZr dh p<+kbZ 12 ehy gSA bl le; ;gka tkus ds fy, cl dss jkLrs nkss rjQ ls gSaA ,d jkLrk vkuaniqj lkfgc ds lkFk LVs'ku dhjriqj lkfgc ls o nwljk uaxy MSe ls gSA bu nksuksa txgksa ls ekrk ds njckj rd lhèkh clsa tkrh gSaA vkuaniqj lkfgc ls iSny tkus dk jkLrk cgqr de gSA ;g jkLrk dPpk gSA esys ds fnuksa esa vkuaniqj lkfgc ls dkSyk dk Vhck

rd clsa pyrh gSaA dkSyk ds Vhcs ls p<+kbZ 'kq: gksrh gSA vkuaniqj lkfgc ds jkLrs lqcg pydj 'kke dks okfil ykSVk tk ldrk gSA 'kkjnh; uojk=ksa esa ;gka Jh uSuk nsoh dk cgqr Hkkjh esyk yxrk gS tks v"Veh rd pyrk gSA ftudh euksdkeuk,a iw.kZ gks tkrh gSa os n.Mor iz.kke djds iSny ekrk ds njckj esa gkftj gksrs gSaA bu ;kf=;ksa dks ^n.Mh* ds uke ls iqdkjk tkrk gSA Jh uSuk nsoh ds fy, eq[;r% nks dFkk,a vfèkd izpfyr gSaA loZizFke izfl) dFkk rks ;gh gS fd n{k&;K foèoal ds i'pkr~ mUeŸk f'ko tc lrh dh ikfFkZo nsg dks mBkdj fgejkt dh ioZr Ja`[kykvksa dks ikj djrs gq, rhoz xfr ls pys rks Hkxoku fo".kq us txr dY;k.k ds fy, vius lqn'kZu pØ ls ekrk lrhth ds e`r 'kjhj ds VqdM+s dj fxjk fn;sA ftu&ftu LFkkuksa ij ekrk lrh ds tks vax fxjs mu LFkkuksa dks mlh uke ls 'kfDr ihB ds :i esa [;kfr feyhA

79

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ikou LFky n{k&{ks= du[ky ¼gfj}kj½ dh laiw.kZ xkFkk bl izdkj gSA jktk n{k us nsoh ekrk dk ?kksj ri fd;kA yxHkx 3000 o"kks± ds ri ds ckn ekrkth us egkjkt n{k dks n'kZu fn;sA rc jktk n{k us ekrkth ls iwNk ^Hkxoku us #nz uke ds czkã.k ds iq= :i esa vorkj fy;k gS vkSj ekrk vkidk vorkj vHkh rd ugha gqvk rks Hkxoku f'koth dh iRuh dkSu gksxh\* ml le; ekrkth us egkjkt n{k dks oj fn;k fd eSa gh rqEgkjh L=h ls iq=h :i esa iSnk gksdj ?kksj ri cy ls Hkxoku 'kadj dh iRuh cuwaxhA oDr xqtj tkus ij ekrkth us egkjkt n{k ds ?kj iq=h :i esa tUe fy;k vkSj lrh uke ls fo[;kr gqbZA tc lrh cM+h gqbZ rks mlus Hkxoku f'ko th dh izkfIr ds fy, ekrk&firk ls vkKk ekaxhA tc lrh vkKk ysdj ?kj ls fudy iM+h rks mldk uke mek iM+ x;kA ri dh laiw.kZrk gksus ij Hkxoku f'koth us mUgsa n'kZu fn;s vkSj mek ds dgus ds vuqlkj Hkxoku f'ko us mek ds firk ds ?kj tkdj fofèkor fookg dj fy;kA ckn esa ,d le; nsorkvksa dh Hkjh lHkk esa egkjkt n{k th ds dgus ij f'ko [kM+s ugha gq, rks egkjkt n{k us dgk& ^^blus esjs iq= leku gksrs gq, Hkh eq>s iz.kke ugha fd;k] esjh vkKk dk mYya?ku fd;k gSA eSa bls nsorkvksa dh lHkk ls gh cfg"Ñr djrk gwaA** mlh le; egkjkt n{k f'ko ds fo#) gks x;sA ,d ckj n{k egkjkt th us gfj}kj ds ikl du[ky esa ,d cgqr cM+s ;K dh 'kq#vkr dhA ml ;K esa izos'k ikus ds fy, egkjktk n{k us lHkh cM+s

nsoh&nsorkvksa dks lans'k Hksts] ij f'koth ls }s"k ds dkj.k Hkxoku f'ko vkSj ekrk lrh dks lans'k ugha HkstkA nsoh nsorkvksa dks fnO; foekuksa esa cSBdj vius firk ds ;K esa 'kkfey gksus ds fy, tkrs ns[kdj ekrk lrhth us Hkxoku f'ko ls Hkh tkus dk vkxzg fd;kA Hkxoku f'ko us fcuk lans'k ds ogka tkuk mfpr ugha le>kA ekrk lrh ds nwljh ckj dgus ij Hkxoku f'ko th us dgk& f'k"; dks xq# ds vkSj csVh dks ekrk&firk ds ?kj tkus ds fy, fdlh ds lans'k dh t:jr ugha gSA vr% ekrk lrhth dks Hkxoku f'ko us ;K esa tkus dh vkKk ns nhA ;K esa lrh th dk dksbZ vknj lRdkj ugha gqvk rFkk flok; f'ko ds lHkh nsorkvksa dh mifLFkfr lrh dks cgqr v[kjhA vius ifr dk vieku lgu u djds lrh us ml ;K'kkyk esa vius 'kjhj dks R;kx fn;kA ;K dq.M esa lrh ds fxjus ls ;K'kkyk esa ?kcjkgV QSy xbZA bl ckr dh [kcj Hkxoku f'ko dks muds nwrksa us igqapk nhA f'ko us vius nwrksa ls dgk& ^;K dks rgl&ugl dj nksA* rc egkjktk n{k dk flj dkVdj mlh ;K'kkyk esa Mky fn;k x;k ftl dqaM esa lrh us vkRekgqfr nh FkhA bls ns[kdj nsorkvksa us Hkxoku f'ko ls {kek nku ekaxkA f'ko dh Lrqfr djds f'ko dks izlUu dj fy;k x;k vkSj n{k egkjktk ds èkM+ ds Åij cdjs dk flj yxk fn;k x;kA mUgsa cdjs dh vkokt esa cEe&cEe 'kCn dk mPpkj.k djds Hkxoku f'ko dh Lrqfr djrs ns[kdj f'koth [kq'k gq, vkSj oj fn;k fd rsjh Hkh iwtk 80

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

gksxhA blh ;K ls tc f'ko ikoZrh ds 'kjhj dks ysdj rhuksa yksdksa esa ?kweus yxs rks fo".kq Hkxoku us vius lqn'kZu pØ ls eka ds 'kjhj ds vxksa ds VqdM+s&VqdM+s djds fxjk fn;sA uSuk nsoh LFkku ij eka ds uSu fxjs] blfy, bl 'kfDr ihB dk uke uSuk nsoh iM+kA nwljh xkFkk dqN vthc gSA fdlh oDr bl f'kokfyd ioZr Ük`a[kyk ds ikl dqN xwtjksa dh vkcknh FkhA mlesa ,d uSuk uke dk xwtj nsoh ekrk dk ije HkDr FkkA og viuh xk;] HkSals pjkus ds fy, yk;k djrk FkkA bl txg tks ihiy dk o`{k vHkh rd gSA mlds uhps ,d fcuk C;kgh xk; vkdj [kM+h gks tkrh Fkh rc mldk nwèk cgus yxrk FkkA tc og ml txg ls gV tkrh] rc mldk nwèk cguk can gks tkrk FkkA varr% ,d fnu mlus ml ihiy ds o`{k ds uhps ls txg lkQ dh tgka ml xk; dk nwèk jkstkuk fxjrk FkkA tc mlus txg lkQ dh rks mls ogka ij nsoh ekrk dh izfrek izkIr gqbZA mlh jkr ekrk us Hkh mls LoIu esa n'kZu fn;s vkSj dgk fd eSa vkfn 'kfDr ekrk :i gwaA gs uSuk xwtj] rw blh ihiy o`{k ds uhps esjk NksVk&lk eafnj dk fuekZ.k 'kq# dj nksA eafnj dqN fnuksa esa cgqr lqanj cu x;kA mldh efgek pkjksa vksj QSy x;hA eafnj ls Ms<+ Qyk±x dh nwjh ij ,d xqQk gS tks ekrk uSuk nsoh ds uke ls izfl) gSA mŸkj Hkkjr esa ;g ,d egRoiw.kZ 'kfDr ihB gSA irk % IykWV ua- 1@6] r`rh; ry] lkghiqj] 'kkyhekj ckx] fnYyh&110088


Kku lfjrk

Kku lfjrkk iz'u 1- % fuEu jkf'k;ksa esa mHk;ksn; jkf'k dk p;u djsaA (A) es"k (B) o`f'pd (C) feFkqu (D) ehu iz'u 2- % fuEu xzgksa esa 'kq)] f'kf{kr czkã.k xzg dk uke crkb;sA (A) eaxy (B) xq# (C) lw;Z (D) 'kqØ iz'u 3- % mÙkj&iwoZ fn'kk dh vfèkifr jkf'k;ka gSaA (A) feFkqu] flag (B) o`f'pd] es"k (C) rqyk] o`f'pd (D) dqaHk] ehu iz'u 4- % cqèk xzg fdl rRo dk izfrfufèk xzg gSaA (A) vkdk'k (B) ty (C) i`Foh (D) ok;q iz'u 5- % nf{k.k&iwoZ fn'kk dk Hkkjrh; uke crkb;sA (A) vkXus; (B) ok;O; (C) uS_ZR; (D) bZ'kku iz'u 6- % uhp ds lw;Z dh nks"k&'kkafr ds fy, dkSu lk jRu iguk tk ldrk gSA (A) ghjk (B) iUuk (C) VqjeykbufQjkstk (D) ewaxk iz'u 7- % ddZ yXu jkf'k ds fy;s ckèkd jkf'k crk;saA (A) es"k (B) o`"k (C) ehu (D) rqyk iz'u 8- % fookg ds fy, dkSu lk u{k=

iw.kZr% R;kT; gSA (A) fp=k (B) ewy (C) iq"; (D) 'krfHk"kk iz'u 9- % c`gLifr fdrus va'k ij ijeksPp gksrs gSaA (A) ikap (B) chl (C) nks (D) lÙkkbZl iz'u 10- % ekaxfyd dk;ksZa esa eqgwrZ ds iz;kstu ds fy;s O;frikr ;ksx dSlk gksrk gSA (A) 'kqHkdkjh (B) lkekU; (C) vfrminzodkjh (D) le`f)nk;d iz ' u 11- % Qs a x 'kq b Z dh lekukUrj Hkkjrh; fo|k gSA (A) jey 'kkL= (B) vad 'kkL= (C) okLrq (D) esfnuh iz ' u 12- % jktk Hkks t fyf[kr xz a F k jkte`xkad dk lgh jpukdky crkb;sA (A) 888 bZ(B) 638 bZ(C) 476 bZ(D) 1042 bZiz'u 13- % 'kjhj esa lapkj djus okyk izk.k ok;q fdrus izdkj dk gksrk gSA (A) ikap (B) nks (C) rhu (D) ,d iz'u 14- % c`gLifr ioZr ds eè; rd tkus okyh ryokjuqek ân; js[kk bafxr djrh gSA (A) laiUurk (B) izse fookg (C) nhurk (D) eyhurk iz'u 15- % nf{k.k Hkkjr dk Jh'kSye~ LFkku fdl }kn'k T;ksfrfyZax ds fy, izfl) gSA (A) lkseukFk

(B) egkdky (C) i'kqifrukFk (D) efYydktqZu iz'u 16- % vad ukS dk izfrfufèk xzg gSA (A) lw;Z (B) eaxy (C) 'kfu (D) 'kqØ iz'u 17- % tSfeuh T;ksfr"k esa dkSu lh jkf'k;ka ijLij ns[krh gSaA (A) pj jkf'k;ka (B) f}LoHkko jkf'k;kaA (C) fLFkj jkf'k;ka (D) lHkh jkf'k;ka iz'u 18- % okLrq 'kkL= esa Hkwfe dks tkfr ds vkèkkj ij fdrus Hkkxksa esa ckaVk tkrk gS\ (A) ikap (B) nl (C) pkj (D) fofoèk iz'u 19- % esfnuh T;ksfr"k esa lEor~ LrEHkksa dh x.kuk esa pkjksa LraHkksa dh fo|ekurk D;k lwfpr djrh gSA (A) lw[kk (B) loZfoèk [kq'kgkyh (C) ck<+sa (D) ;q) iz'u 20- % flusek gky ds vkfMVksfj;e ds fy, fdl izdkj dk Hkw[kaM mÙke gksrk gS\ (A) oxkZdkj (B) o`Ùkkdkj (C) vfu;fer vkdkj (D) cgqdks.kh;

bu iz'uksa ds lgh mÙkj blh vad esa fdlh vU; i`"B ij fn, x, gSaA vki lgh mÙkjksa ij fu'kku yxk,a vkSj fQj vius mÙkj feyk,aA 81

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


okLrq ijke'kZ

iwoZ@mRrj&iwoZ esa okLrq nks"k ¼cPpksa ds thou esa vlarks"k½ ia- xksiky 'kekZ ¼ch-bZ-½

gky gh esa iafMr xksiky 'kekZ th dydÙkk ds ,d izfl) izdk'kd ds caxys dk okLrq fujh{k.k djus x,A fujh{k.k djrs le; mUgksaus iafMr th dks crk;k fd O;kikj esa iSls dh deh ugha gS ijUrq muds ifjokj ds lHkh lnL; fiNys dkQh le; ls LokLF; lacaèkh ijs'kkfu;ksa] ls tw> jgs gSa vkSj mudh ckbZikl ltZjh] QsQMksa ls lacafèkr ijs'kkuh vFkkZr Vh- ch- Hkh gks xbZ FkhA muds ifjokj esa rhu csVs gSa tks fd ewd ,oa cfèkj gSaA ea>ys iq= dk rykd gks pqdk gS vkSj lcls NksVs iq= dk Hkh oSokfgd thou Bhd ugha py jgk gS vkSj 'kknh ds 7 lky ckn Hkh mldh dksbZ larku ugha gSA edku ds r`rh; ry ij fjgkbZ'k Fkh o ckdh fgLlk O;kikj ds iz'kklfud dk;kZy; o xksnke ds fy;s iz;qDr fd;k tk jgk FkkA fujh{k.k djrs le; ik, x, okLrq nks"k Û ?kj dh lhf<;ka iwoZ esa Fkh ftlds dkj.k Nkrh ls lacafèkr jksx gksrs gSaA

82

Û ea>ys iq= ds ikl vkXus; dk dejk Fkk ftlds dkj.k ifr iRuh esa erHksn jgus ds dkj.k rykd rd gksus dh laHkkouk jgrh gSA Û bZ'kku esa NksVs iq= dk dejk Fkk tks fd uofookfgr nEifr ds fy;s oa'ko`f) esa ckèkd gksrk gSA buds dejs dk njoktk Hkh nf{k.k if'pe esa Fkk ftlls vkil esa nwfj;ka gksus dh laHkkouk jgrh gSA Û NksVs iq= ds dejs ds lkFk 'kkSpky; Hkh bZ'kku esa Fkk tks fd ,d xaHkhj okLrq nks"k gksrk gS ftlls LokLF; gkfu ,oa ekufld ruko cuk jgrk gSA Û jlksbZ ?kj esa vkx vkSj ikuh ,d ykbu esa gksus ds dkj.k ?kj ds lnL;ksa esa oSpkfjd erHksn jgrk gSA Û ?kj ds eqf[k;k ds 'k;u d{k esa 'kkSpky; nf{k.k&if'pe esa FkkA ;g vuko';d vupkgs [kpksZa }kjk èku ds O;; dk dkj.k gksrk gSA

Û ¶;wpj lekpkj Û twu 2011


okLrq ijke'kZ lq>ko Û iwoZ esa cuh lhf<+;ksa dks if'pe dh rjQ LFkkukarfjr djus dks dgk x;kA Nr ij if'pe esa] iwoZ esa cuh fy¶V dh eEVh ls Åapk] vLFkk;h dejk cukus dks dgk x;k ftlls iwoZ Åapk gksus dk nks"k de gksdj oa'ko`f) gks ldsA Û NksVs iq= dk dejk mÙkj esa LFkkukarfjr djus dks dgk x;kA Û bZ'kku ds 'kkSpky; dks bLrseky u djus dh rFkk 'kkSpky; dh lhV dks gVkus dh lykg nh xbZA Û nf{k.k&if'pe ds izos'k }kj ij pkS[kV yxkus rFkk nsgyh ij ihyk isaUV djus dks dgk x;kA Û jlks bZ?kj esa vkx vkSj ikuh ,d ykbu esa gksus ds nks"k dks de djus ds fy;s nksuksa ds chp esa ydM+h ;k ekcZy vkfn dk ,d ikfVZ'ku yxkus ds fy;s dgk x;kA

Û O;kikjh dks uS_R; ds 'kkSpky; okyk dejk iz;ksx u djus rFkk nf{k.k&if'pe ds 'kkSpky; esa leqnzh ued j[kus ,oa mls lIrkg esa ,d ckj cnyus dks dgk x;kA 'kkSpky; ds njokts ij nsgyh Hkh cuokbZ xbZ rFkk ml ij le;&le; ij ihyk jax djrs jgus dks dgk x;k] D;ksafd ÅtkZ dk izHkko tehu ls yxdj yxHkx 60 izfr'kr jgrk gSA foxr vusd o"kksaZ ds 'kkL=ksa ds vè;;u] euu o O;ogkfjd vuqHko ds vkèkkj ij iafMr th us O;kikjh] mudh èkeZ iRuh o muds ikfjokfjd T;ksfr"kh; lykgdkj ¼ftuds ekè;e ls iafMr th dks cqyk;k x;k Fkk½ dks vk'oklu fn;k fd mÙkj fn'kk esa eq[; izos'k }kj] [kqyk LFkku o pkSM+h lM+d tSls 'kqHk vk;ke thou esa volj] fo'ks"kr;k dkjksckjh lQyrk,a nsrs jgsaxs rFkk mijksDr lq>koksa dks dk;kZfUor djds okLrq nks"kksa dks de djus ls muds thou esa vo'; vHkwriwoZ lqèkkj gksxkA

vius okLrq fo’ks"kK ls tkfu, iz'u % Jheku th] esjs vkfFkZd gkykr dkQh [kjkc gSaA tc ls eSa bl ?kj esa vk;k gwa rHkh ls iSlksa dh raxh ,oa ekufld ruko jgrk gSA Ñi;k esjs ?kj dk uD'kk ns[kdj ekxZn'kZu djsaA Jh djepUn] cgjksM+

udkjkRed ÅtkZ dks vUnj vkus ls jksdrk gSA mÙkj&iwoZ esa cus 'kkSpky; dks MªSflax #e esa :ikUrfjr djuk mfpr gS vFkok 'kkSpky; dh lhV dks rqjar gVokdj [kkyh ugkus ds fy;s iz;ksx esa yk ldrs gSaA buls okLrq nks"k de gksdj vo'; ykHk gksxkA

mÙkj % vkids ?kj ds nf{k.k&if'pe esa eq[; }kj ,oa mÙkj&iwoZ esa 'kkSpky; cuk gS tks fd vkidh lHkh leL;kvksa ds eq[; dkj.k gSaA nf{k.k&if'pe esa }kj gksus ls ?kj ds ekfyd dk ?kj esa vkus dk eu ugha djrk rFkk vupkgs [kpsZ gksrs jgrs gSaA mÙkj&iwoZ esa 'kkSpky; rks vfr xaHkhj okLrq nks"k gSA ;g yEch chekjh] ekufld ruko rFkk vkfFkZd fodkl esa vojksèk dk dkj.k curk gSA eq[; }kj dks if'pe dh vksj LFkkukarfjr djsaA ;fn gksuk vlaHko gks rks }kj ds uhps ds LFkku ij nsgyh cuk,aA nsgyh ds uhps pkanh dh iÙkh o ukS fijkfeM nck,a vkSj nsgyh ij ihyk isaV djsaA }kj ij ckgj dh rjQ Åa] LokfLrd] f='kwy ;k dksbZ vU; 'kqHk fu'kku yxkuk Hkh

djepUn] cgjksM

ia- xksiky 'kekZ ls feyus ds fy, feysa% bafLVV~;wV vkWQ okLrq ,aM tkW;Qqy fyfoax] ch&292]ljLorh fogkj] vkmVj fjax jksM] ubZ fnYyh&110034 nwjHkk"k % 27030966@27030967] 27020736 www.panditgopalsharma.com

viuh okLrq laca/kh leL;k gsrq viuk uke] irk o fn'kk lfgr edku ;k dk;kZy; dk uD'kk fuEu irs ij Hksft,A ¶;wpj lekpkj] X-35, vks[kyk baMfLVª;y ,fj;k] Qst&2] u;h fnYyh & 110020 Qksu % 40541000&40 www.futuresamachar.com

83

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


VksVds

dqN mi;ksxh VksVds NksVs&NksVs mik; gj ?kj esa yksx tkurs gSa] ij mudh fofèkor~ tkudkjh ds vHkko esa os muds ykHk ls oafpr jg tkrs gSaA bl yksdfiz; LraHk esa mi;ksxh VksVdksa dh fofèkor~ tkudkjh nh tk jgh gSA lq[k le`f) gsrq VksVdk

lkr ckj djsa rks vo'; ykHk gksxkA

x`g fookn nwj djus gsrq

fcØh c<+kus gsrq

;fn ?kj esa izfrfnu fdlh u fdlh ckr dks ysdj fookn jgrk gS] vkil esa yM+kbZ >xM+s jgrs gSa] rks bu lc Dys'kksa dks feVkus ds fy, ?kj esa dnac o`{k dh Mkyh iwf.kZek ds fnu xaxkty eas èkksdj èkwicŸkh yxkdj iwtk LFky ij j[k nsaA fdarq bl ckr dk è;ku j[ksa fd Mkyh esa lkr va[kfMr iŸks gksus pkfg,A vxyh iwf.kZek dks iqjkuh Mkyh dks dnac o`{k ds uhps tM+ esa j[k nsa rFkk ubZ Mkyh mlh fofèk ls LFkkfir dj nsaA ;g mik; djrs jgsaA

O;kikj esa fcØh c<+kus ds fy, X;kjg xkserh pØksa vkSj rhu NksVs ukfj;yksa dh ;Fkkfofèk iwtk dj mUgsa ihys oL= esa ckaèkdj cqèkokj ;k 'kqØokj dks eq[; njokts ij yVdk nsAa blds yVdkus ls ;fn vkids izfr"Bku esa fdlh us cafn'k vFkok utj ckèkk dj j[kh gS rks og rqjra nwj gks tk;sxhA izR;sd iw.kZeklkh dks vius O;kikfjd izfr"Bku esa xaxkty o èkwicŸkh yxk;sAa

edku [kkyh djkus gsrq ;fn fdjk;snkj vkids edku dks [kkyh ugha djrk] u gh fdjk;k gh nsrk gS rks 'kfuokj dh lk;a Hkkst i= ij yky panu ls mldk uke fy[kdj ,d 'kgn dh 'kh'kh esa Mqcks nsAa ;fn ml fnu 'kuS'pjh vekoL;k gks rks vkSj vPNk gSA bl fØ;k ls mlds eu&efLr"d esa cnyko gksus yxsxk rFkk og edku [kkyh djds vU;a= pyk tk;sxkA èku ykHk gsrq èku&ykHk ds fy, iwf.kZek ds fnu lqcg

cztoklh lar ckck Qrg flag guq e ku HkDr ckck Qrg Çlg ¼xq# th½ ?kjsyw VksVdksa ds fo’ks"kK gSaA buds crk, VksVds vR;ar Qynk;h vkSj vpwd gksrs gSa ftUgsa viukdj vusdkusd J)kyqvksa us ykHk çkIr fd;k gSA ckck esa Åijh çHkkoksa dks nwj djus o ca/kuksa vkfn dks [kksyus dh Hkh 'kfDr gSA J)kyqtu lgk;rkFkZ ;FkklaHko 251@&] 1100@& #i;s dh jkf'k Jh Qrg fla g ds uke dSujk cSad (A/C - 0268101028287) fnYyh esa Ásf"kr dj muls viuh leL;kvksa ds lekèkku ds mik; dh tkudkjh Qksu ua % 9810813240 ij ÁkIr dj ldrs gSAa &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& irk % 145] igyh xyh] lqYrkuiqj fudV johanz esekWfj;y ifCyd Ldwy u;h fnYyh&110030 Qksu ua % 9810813240

gh lqcg ihiy ds ,d va[kfMr iŸks ij jksyh ls ^^jke** fy[ksa vkSj ml iŸks ij cslu dk yM~Mw j[kdj guqeku th ds pj.kksa esa viZ.k dj nsAa ,slk 84

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

vkfFkZd raxh nwj djus ds fy, ;fn ?kj esa iSls dk vR;ar vHkko gS rks ladYi ysdj 21 'kqØokj ikap NksVh&NksVh dU;kvksa dks [khj dk izlkn f[kyk;sAa [khj esa phuh ds LFkku ij feJh ihldj MkysAa ;g fdlh dks crk;sa ughaA dtZ mrkjus ds fy, ;fn vki dtZnkj gSa rFkk dtkZ flj ls mrj ugha jgk gS rks 'kqDy i{k ds izFke xq#okj dks lqgkfxu L=h dks mlds lqgkx dh lkexzh nku dj nsAa ,slk yxkrkj ikap xq#okj djsAa lqgkx lkexzh esa fcanh dk iSdV] uSy ikfy'k] flanjw ] pwMh+ ] yky fjcu vkfn nsAa èkhjs&èkhjs vkidh leL;k dk lekèkku gksus yxsxkA r


eqgwrZ@xzg xkspj tqykbZ 2011

ekfld Hkfo";Qy

tqykbZ&2011 dk;Z

'kq H k frfFk

fookg

08-07-2011 10-07-2011 lxkbZ 06-07-2011 07-07-2011 08-07-2011 10-07-2011 11-07-2011 15-07-2011 17-07-2011 18-07-2011 20-07-2011 22-07-2011 uhao [kksnuk 17-07-2011 18-07-2011 x`g izos'k 06-07-2011 07-07-2011 08-07-2011 09-07-2011 uohu okgu 08-07-2011 [kjhnuk 09-07-2011 11-07-2011 16-07-2011 18-07-2011

f'k{k.k laLFkk eas izos'k

20-07-2011 22-07-2011 23-07-2011 07-07-2011 08-07-2011 09-07-2011 11-07-2011 15-07-2011 16-07-2011 18-07-2011 20-07-2011 22-07-2011 23-07-2011 27-07-2011

'kq H k le;

'kqHk yXu

24-24&25-43 24-12&25-51 17-31&17-52 08-37&10-54 15-26&17-54 08-25&10-42 15-14&17-33 14-58&17-17 14-51&17-09 07-54&10-11 16-23&16-57 14-31&16-50 14-51&17-09 07-54&10-11 17-31&17-52 08-37&10-54 15-26&17-45 08-29&10-46 15-26&17-45 08-29&10-46 15-14&17-33 16-02&17-13 07-54&10-11 16-23&16-57 14-31&16-50 14-27&16-46 08-37&10-54 15-26&17-45 08-29&10-46 15-14&17-33 14-58&17-17 16-02&17-13 11-49&12-27 16-23&16-57 14-31&16-50 14-27&16-46 14-11&16-30

es"k es"k o`f'pd flag o`f'pd flag o`f'pd o`f'pd o`f'pd flag o`f'pd o`f'pd o`f'pd flag o`f'pd flag o`f'pd flag o`f'pd flag o`f'pd o`f'pd flag o`f'pd o`f'pd o`f'pd flag o`f'pd flag o`f'pd o`f'pd o`f'pd dU;k o`f'pd o`f'pd o`f'pd o`f'pd

85

;g ekfld Hkfo";Qy tUe panz jkf'k ij vkèkkfjr gSA vr% ikBd ;fn viuh tUe jkf'k ds vuqlkj gh ;g Hkfo";Qy i<s+axs] rks vfèkd ykHkkfUor gksaxsA ;fn uke jkf'k vuqlkj j[kk x;k gS ;k viuk tUe uke ;kn gS] rks mlds igys o.kkZ{kj ds vuqlkj Hkfo";Qy i<+saA vxj ikBd tUe jkf'k ugha tkurs] rks gekjh osclkbV www. futurepointindia.com ij viuk tUe fooj.k nsdj viuh tUe jkf'k rqjar ÁkIr dj ldrs gSaA tqykbZ 2011 esa xzgksa dh fLFkfr fuEu izdkj jgsxh % lw;Z % 17 tqykbZ 2011 dks 3-21 ?kaVs ij ddZ jkf'k esa izos'k djsaxsA panz % panz dk fofHkUu jkf'k;ksa esa Áos'k fuEu izdkj gksxkA jkf'k ddZ flag dU;k rqyk o`f'pd èkuq edj

rk02 04 06 09 11 13 15

?ka- fe16-44 20-35 23-20 01-54 04-59 09-09 15-00

jkf'k dqaHk ehu es"k o`"k feFkqu ddZ

rk17 20 22 25 27 30

?ka- fe23-12 09-58 22-24 10-23 19-42 01-27

eaxy % 25 tqykbZ 2011 dks 18 ctdj 25 feuV ij feFkqu jkf'k esa izos'k djsaxsA cq/k % 20 tqykbZ 2011 dks izkr% 11 ctdj 43 feuV ij flag jkf'k esa izos'k djsaxsA xq# % iwjs ekl es"k jkf'k esa jgsaxsA 'kqØ % 23 tqykbZ 2011 dks 23 ctdj 54 feuV ij ddZ jkf'k esa izos'k djsaxsA 'kfu % iwjs ekl dU;k jkf'k esa jgsaxsA jkgq % iwjs ekl o`f'pd jkf'k esa jgsaxsA dsrq % iwjs ekl o`"k jkf'k esa jgsaxsA cq4

01 tqykbZ 2011 Ákr% 5-30 cts fnYyh

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

5

ea- dss2 lw- pa- 'kq-

1

3 'k-

12

6 9

7 8

jk-

xq-

11 10


ekfld Hkfo";Qy

;g ekl vkids fy, iwokZ)Z esa vfèkd mUufr ,oa ykHk iznk;d jgsxkA dk;Z{ks= esa py jgh ckèkk,a lqy>saxhA vki igys ls vfèkd {kerk ls dk;Z djsaxsA vius dk;Z ij è;ku dsafnzr j[ksaA bèkj&mèkj dh ckrksa esa u vk;saA ekl ds mÙkjk)Z esa LokLF; lacaèkh leL;k,a mHkj ldrh gSaA dk;Z {ks=] O;olk; vkfn esa la?k"kZ c<+sxkA fudVLFk lg;ksfx;ksa ls rkyesy fcBkus dh dksf'k'k djsa] ykHk gksxkA egRoiw.kZ dk;ksZa esa vius fgrs"kh yksxksa dh lykg ysuk u HkwysaA ikfjokfjd lnL;ksa ds lkFk vkfFkZd ekeyksa ds lacaèk esa ldkjkRed okrkZ gksxhA 'kqHk dk;ksZa esa èku [kpZ gksxkA ?kj ifjokj esa dksbZ èkkfeZd] ekaxfyd dk;Z fl) gksus ds ;ksx cusaxsA ok.kh ij la;e j[ksa] tks Hkh dgsa] lksp&le> dj dgsaA laifÙk lacaèkh dk;ksZa esa vfèkd 'kh?kzrk esa fu.kZ; u ysaA vU;Fkk ckn esa i'pkrki gks ldrk gS] ekrk&firk dh vksj ls ;Fkk laHko lg;ksxkRed O;ogkj cusxkA lkekftd eku&izfr"Bk dk è;ku j[ksaA fo|kFkhZ oxZ dk vè;;u esa eu de yxsxk] vU; dk;ksZa esa vfHk:fp c<+ ldrh gSA izse lacaèkkfn esa ikjLifjd erHksn dh fLFkfr fcxM+ ldrh gSA oSokfgd thou esa ifr&iRuh ds eè; ,d nwljs ds izfr izsekd"kZ.k esa o`f) gksxhA èkkfeZd ÑR;ksa esa vfHk:fp vfèkd c<+ ldrh gSA mik; % xq#okj ds fnu ihys diM+s esa pus dh nky j[kdj nf{k.kk lfgr nku djsaA LokLF; d"V % 11] 12] 13] 21] 22

86

xzg xkspj ds vuqlkj ;g ekl vkids fy, lkekU; ykHk ,oa lq[kdkjd jgsxkA ekl ds iwokZ)Z dh vis{kk ekl dk mÙkjk)Z vis{kkÑr vPNk jgsxkA dk;Z{ks=] vkthfodk] O;olk; vkfn esa èkheh xfr ls dk;Z cuus dh laHkkouk jgsxhA 'k=qi{k vkidh detksjh ryk'kus dk Hkjiwj iz;kl djsaxsA LokLF; dh n`f"V ls ;g ekl vfèkdka'kr% vPNk jgsxkA futh lg;ksfx;ksa o fe=ksa ls vfèkd rky&esy c<+kus dh vko';drk jgsxhA ikfjokfjd lnL;ksa ds lkFk vkilh erHksn mHkj ldrs gSaA ok.kh ij la;e j[ksaA fcuk lksps&le>s dqN u dgsa] ,dk,d nwljksa ij Hkjkslk u djsaA viuh egRoiw.kZ ;kstukvksa dks xqIr j[kus dk iz;kl djsaA mUgsa 'kh?kz lkoZtfud u djsaA laifÙk laacaèkh Ø;&foØ; ds fy, ;g ekl iwokZ)Z dh vis{kk mÙkjk)Z esa vfèkd ldkjkRed jgsxkA ekrk&firk dh vksj ls lkekU; lq[k lg;ksx vkfn cuk jgsxkA lkekftd eku] izfr"Bk ds fy, la?k"kZ djuk iM+sxkA fo|kFkhZ oxZ dks viuk iwjk è;ku vè;;u dh vksj dsafnzr djuk gksxkA izse izlax vkfn esa ekufld ihM+k gks ldrh gSA fooknkLin fLFkfr ls fudyus dh dksf'k'k djsaA ifr&iRuh ds eè; lq[k&lg;ksx esa deh gks ldrh gSA mik; % eaxyokj ds fnu rkacs ds orZu esa xsgwa Hkjdj nku djsaA LokLF; d"V % 5] 6] 14] 15] 23] 24] 25

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ekfld Hkfo";Qy

bl ekg vidks vius egRoiw.kZ dk;ksZa ds fy, la?k"kZ djuk iM+sxkA dk;Z{ks=] vkthfodk vkfn esa vius lg;ksfx;ksa ds lkFk rkyesy cukus dh vfèkd vko';drk jgsxhA fdlh ds cgdkos esa u vk;sa] viuh cqf)&foosd ls dk;Z djsaA ekl ds mÙkjk)Z ls ekl dk iwokZ)Z vfèkd ldkjkRed gksus dh laHkkouk jgsxhA lxs&lacafèk;ksa] b"V fe=ksa ls fdlh egRoiw.kZ elys ij ckrphr gks ldrh gSA LokLF; dh n`f"V ls ;g ekl mÙkjk)Z esa dqN ijs'kkuh;qDr gks ldrk gSA vkfFkZd ;kstukvksa esa ;kstukc) :i ls dk;Z djus ls ykHkdkjh ifj.kke izkIr gksus dh laHkkouk jgsxhA lgksnj HkkbZ&cguksa ds ckjs dsa eu esa fpark c<+ ldrh gSA viuh Hkkoukvksa dks ldkjkRed fn'kk iznku djsaA Hkwfe] edku] okgu vkfn ds Ø;&foØ; ds fy, ekl lkekU;r% vPNk jgsxkA ijarq bl lacaèk esa tYnckth u djsaA ekrk&firk dh vksj ls ;Fkk laHko lq[k lg;ksx izkIr gksrk jgsxkA lkekftd eku izfr"Bk ds {ks= esa è;ku j[ksaA fo|kFkhZ oxZ dh i<+kbZ ds {ks= esa vfHk:fp c<sxhA izse izlax vkfn ds HkkoukRed :i ls tqM+us dh vfèkd laHkkouk jgsxhA oSokfgd thou esa ifr&iRuh ds eè; lq[k] lg;ksx esa deh jgsxhA 'k=qi{k ls vko';d lkoèkkuh j[ksaA mik; % 'kfuokj ds fnu xjhcksa dks ;Fkk 'kfDr nku djsaA vlR; Hkk"k.k ls cpsaA LokLF; d"V % 7] 8] 16] 17

87

;g ekl fefJr Qy;qDr jgsxkA fojksèkhtu vkids dk;ksZa esa O;oèkku Mkyus dh Hkjiwj dksf'k'k djsaxsA nwljh vksj vki mudk eqdkcyk djus esa rRij jgsaxsA dfBu ifjfLFkfr;ksa dk èkS;Z iwoZd lkeuk djsaA Øksèk ij fu;a=.k j[ksaA LokLF; dh n`f"V ls ;g ekl vfèkdka'kr% ldkjkRed jgsxkA dk;Z{ks=] vkthfodk vkfn esa vfrfjDr ifjJe djus dh vko';drk jgsxhA viuh futh ifjfLFkfr;ksa dks è;ku esa j[kdj egRoiw.kZ fu.kZ; ysaA ifjokj esa dksbZ èkkfeZd dk;ksZRlo gksus ds ;ksx cusaxsA ikfjokfjd lnL;ksa ds lkFk fdlh nwj LFky dh ;k=k vkfn ij tkus ds ;ksx cusaxsA ok.kh ij la;e j[ksaA fcuk lksps&le>s dqN u dgsaA tc rd vkidk dk;Z iw.kZ u gks tk; rc rd fdlh dks u crk;sa] vU;Fkk dk;Z fcxM+ ldrk gSA laifÙk lacaèkh dk;ksZa esa viuh {kerk ds vuqlkj gh fu.kZ; ysuk ykHknk;d jgsxkA bl lacaèk esa vfèkd lksp&le>dj fu.kZ; ysaA ekrk&firk ds LokLF; vkfn ds lacaèk esa fpark gks ldrh gSA lkekftd dk;ksZa esa vfHk:fp c<+sxhA fo|kFkhZ oxZ dks viuh {kerkvksa ds vuq:i Qy izkIr ugha gksxkA izse izlax ds {ks= esa erHksn jgsaxsA ifr&iRuh ds eè; ?kjsyw leL;kvksa dks ysdj vkilh erHksn jgsaxsA mik; % ekl ds iwokZ)Z esa cqèkokj ds fnu lkcwr ewax nku djsaA LokLF; d"V % 9] 10] 18] 19] 20] 28] 29

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ekfld Hkfo";Qy

bl ekg esa vkidks dqN dBksj fu.kZ; ysus iM+sxsa ftlls vki vfèkd ruko eglwl djsx a As dk;Z{ks= esa mrkj&p<+ko okyh fLFkfr jgsxhA vius utnhdh lg;ksfx;ksa ls rkyesy fcBkus dk iz;kl djsaA vius egRoiw.kZ dk;ksZa dks Lo;a djus dk iz;kl djsaA vkfFkZd foyac djus ls dk;Z fcxM+ ldrk gSA viuh lksp udkjkRed u gksus nsaA fe=ksa ls NksVh&NksVh ckrksa dks ysdj fookn jgsxkA ;nk&dnk LokLF; lacaèkh ijs'kkuh jgsxhA [kkus&ihus dh oLrqvksa esa la;e j[ksaA ekl ds mÙkjk)Z esa fdlh yach nwjh dh ;k=k vkfn ij tkus ds ;ksx cusaxsA vkfFkZd ;kstukvksa esa lqèkkj djus dh vko';drk jgsxhA ikfjokfjd lnL;ksa ds lkFk fdlh egRoiw.kZ elys ij ppkZ gksrs&gksrs lgh fn'kk ls HkVd dj foijhr eksM+ ys ldrh gSA fdlh Hkh leL;k dks vfèkd fnuksa rd u yVdk,a j[ksa vU;Fkk gkfu gks ldrh gSA Hkwfe] edku] okgu ds Ø;&foØ; ds fy, ;g ekl vfèkd vPNk ugha jgsxkA bl lacaèk esa tYnckth u djsaA ekrk&firk dh vksj ls lg;ksxkRed O;ogkj jgsxkA lkekftd dk;ksZa ds izfr vfHk:fp c<+sxhA fo|kFkhZ oxZ dh mPp f'k{kk ds izfr vfHk:fp c<+sxhA izse&izlax vkfn ds {ks= esa lq[k&lkSgknZ c<+sxkA larku&i{k dh vksj ls eu esa izlUurk c<+sxhA ifr&iRuh ds chp lq[k] lg;ksx esa deh jgsxhA mik; % ekl ds mÙkjk)Z esa jfookj ds fnu lw;Z dh iwtk djsaA LokLF; d"V % 12] 13] 21] 22

88

xzg xkspj ds vuqlkj ;g ekl mÙkjk)Z dh vis{kk iwokZ)Z esa vfèkd lq[kn ,oa mUufrnk;d jgsxkA dk;Z{ks= esa ykHk] mUufr ds ;ksx cusaxsA viuh egRokdka{kkvksa ij fu;a=.k j[ksaA iwoZ esas :ds gq, dk;Z cuus ds ladsr feysaxsA LokLF; dh n`f"V ls ;g ekl lkekU;r% Bhd jgsxkA lekt esa in&izfrf"Br yksxksa ls laidZ cusaxsA fdlh ekaxfyd dk;ksZRlo esa 'kkfey gksus ds ;ksx cusaxsA ekl ds mÙkjk)Z esa vkfFkZd fLFkfr esa dqN lqèkkj gks ldrk gSA vfrfjDr vk; lzksrksa ls ykHk gksus dh laHkkouk jgsxhA ok.kh ij la;e j[ksaA tks Hkh dgsa] lksp le>dj dgsaA lgksnj&HkkbZ cguksa ds lkFk fey&tqy dj dk;Z djus ls ykHk gksxkA uohu Hkwfe] edku] okgu vkfn ds Ø; ds fy;s ;g ekl vfèkdka'kr% vPNk jgsxkA bl lacaèk esa dksbZ ;k=k vkfn djuh iM+ ldrh gSA ekrk&firk dh Hkkoukvksa dk leknj djsaA lkekftd eku&izfr"Bk ds {ks= esa o`f) gksxhA fo|kFkhZ oxZ dh vè;;u ds {ks= esa vfHk:fp c<+sxhA mPp f'k{kk vkfn ds {ks= esa fons'k tkus dh ;kstuk cusxhA izsze&izlax vkfn ds {ks= esa eu de yxsxkA ifr&iRuh ds chp esa f}foèkk,a jgsaxhA dqN erHksn jgsaxsA mik; % 'kfuokj ds fnu 'kfu pkyhlk dk ikB djsAa ihiy o`{k dh iwtk djds 51 ckj vFkok 108 ckj ifjØek djsaA ikuh esa FkksM+s dkys fry Mkydj Luku djsaA LokLF; d"V % 6] 14] 15] 24] 25

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ekfld Hkfo";Qy

;g ekl vkids fy, lkekU; :i ls ykHkizn ,oa lq[kn o mUufr dkjd jgsxkA fdlh leL;k dks de u vkads] mldk lkoèkkuh iwoZd lekèkku djus dh dksf'k'k djrs jgsaA dk;Z{ks= esa le>nkjh iwoZd dk;Z djsaA Øksèk ij fu;a=.k j[ksaA vius lg;ksfx;ksa ds lkFk ldkjkRed O;ogkj ls ykHk gksxkA LokLF; dh n`f"V ls bl ekg esa isV lacaèkh jksx] ok;q izdksi] us= vkfn jksxksa esa lkoèkkuh j[ksaA vkfFkZd ;kstukvksa esa iwath fuos'k vkfn ds izfr lkoèkkuh j[ksA viuh ifjfLFkfr;ksa dks è;ku esa j[kdj gh vkfFkZd ekeyksa esa fu.kZ; ysaA ikfjokfjd lnL;ksa ds lkFk ?kjsyw elyksa ij 'kkar fpÙk gksdj fopkj foe'kZ djsaA laifÙk lacèa kh Ø;&foØl ds fy, bl ekg vkidks vfèkd la?k"kZ djuk iM+sxkA ekrk&firk ds LokLF; ds lacaèk esa fpark c<+ ldrh gSA lkekftd eku&izfr"Bk ds {ks= esa vkids u, laidZ cusaxsA fo|kfFkZ;ksa dk mPp f'k{kk ds izfr :>ku c<+sxkA bl lacaèk esa vfèkd èku [kpZ gks ldrk gSA izse&izlax vkfn ds {ks= esa dqN erHksn mHkjsaxsA ifr&iRuh ds eè; ijLij lq[k&lg;ksx vkfn cuk jgsxkA mik; % eaxyokj ds fnu yky diM+s esa elwj dh nky j[kdj izkr% dky ds le; nku djsaA guqeku th dks Qy vkSj yM~Mw p<+k,aA LokLF; d"V % 7] 8] 16] 17

xzg xkspj ds vuqlkj ;g ekl vkids fy, fo'ks"k ykHk ,oa mUufrnk;d ugha jgsxkA dk;Z{ks=] vkthfodk] O;olk; vkfn esa la?k"kZ ds ckn lQyrk izkIr gksxhA fdlh Hkh leL;k ls fuiVus ds fy, vkidks èkS;Z j[kus dh vko';drk jgsxhA vU;Fkk leL;k,a vfèkd c<+ ldrh gSA yach nwjh dh ;k=k,a djuh iM+ ldrh gSaA LokLF; dh n`f"V ls ;g ekl dqN d"V dkjd jgsxkA LokLF; lacaèkh lkoèkkuh cjrsaA b"V&fe=ksa ls ekl ds mÙkjk)Z esa lq[k&lg;ksx c<+sxkA ikfjokfjd nkf;Ro c<+saxsA ?kj esa HkkSfrd lq[k&lalkèkuksa dh o`f) gksxhA fdlh èkkfeZd] lkekftd egksRlo esa vius futh lg;ksfx;ksa ds lkFk 'kkfey gksaxsA lgksnj HkkbZ&cguksa dh vksj ls lg;ksx c<+sxkA uohu laifÙk ds Ø;&foØ; lacaèkh ekeyksa esa lkoèkkuh cjrsaA bl lacaèk esa vfèkd tYnckth u djsaA ?kj esa cqtqxksZa dh vuns[kh u djsaA mUgsa mfpr lEeku nsaA lkekftd xfrfofèk;ka rst gksaxhA fo|kfFkZ;ksa dks vè;;u ds izfr vfèkd ltx djus ds rjhds esa lqèkkj djus dh vko';drk jgsxhA izse izlax vkfn esa xfrjksèk pyrk jgsxkA oSokfgd thou esa thoulkFkh ds lkFk vkuan iwoZd le; O;rhr gksxkA mik; % jfookj dks lw;Z cht ea= Å¡ ?k`.kh% lw;kZ; ue% ea= dk 108 ckj ti djds lw;Z dks ty dk v?;Z nsaA LokLF; d"V % 10] 18] 19] 20] 28] 29

89

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ekfld Hkfo";Qy

;g ekl vkids fy, la?k"kZi.w kZ jgsxkA dk;Z{ks=] vkthfodk] O;olk; vkfn ds {ks= esa vfèkd ifjJe djus ij Hkh ml vuqikr esa Qy dh izkfIr gksus dh laHkkouk de jgsxhA fdlh cgdkos esa u vk;sa] vU;Fkk gkfu gks ldrh gSA LokLF; lacaèkh fo'ks"k ijs'kkuh gksus dh laHkkouk,a jgsxhA vius fudV lg;ksfx;ksa ls èkfu"Brk c<+sxhA vkfFkZd ekeyksa esa lksp&le>dj fu.kZ; ysa] vfèkd tYnckth ls cpsaA ikfjokfjd lnL;ksa ds lkFk fdlh i;ZVd LFky dh ;k=k djus ds ;ksx cusaxsA Lokfn"V [kk| O;atuksa ds izfr vfHk:fp c<sxhA futh laifÙk lacaèkh dk;ksZa ds fy, ;g ekl vfèkd ldkjkRed ugha jgsxkA vfèkd Hkkoqdrk ls cpsaA ekrk&firk ds lkFk oSpkfjd erHksn vkfn jgsaxsA lkekftd eku izfr"Bk izkIr djus ds fy, la?k"kZ djuk iM+sxkA fo|kfFkZ;ksa ds fy, ;g ekl mPp f'k{kk vkfn esa lQyrk ds fy, vPNk jgsxkA izse izlax vkfn ds {ks= esa ldkjkRed ifj.kke izkIr gksaxsA ifr&iRuh ds eè; rkyesy cuk jgsxkA fojksèkh i{k xqIr :i ls vfèkd lfØ; gks ldrk gSA bl lacaèk esa vfrfjDr lkoèkkuh cjrsaA vius egRoiw.kZ dk;ksZa dh xksiuh;rk cuk, j[ksaA mik; % 'kqØokj ds fnu nwèk vkSj cQhZ nku djsaA LokLF; d"V % 12] 13] 21] 22

90

;g ekl vkids fy, lkekU; ykHk ,oa mUufrnk;d jgsxkA ekl ds iwokZ)Z ls ekl dk mÙkjk)Z vfèkd ldkjkRed jgsxkA dk;Z{ks= esa ifjJe djus ls ykHk gksus ds ;ksx cusaxsA bl ekg dksbZ yach nwjh dh ;k=k gksus dh laHkkouk jgsxhA Øksèk rFkk fdlh izdkj ds rdZ&fordZ vkfn ls cpsaA LokLF; dh n`f"V ls ;g ekl lkekU; jgsxkA [kkus&ihus dh oLrqvksa esa lkoèkkuh j[ksaA b"V fe=ksa o lxs&lacafèk;ksa ds lkFk feytqy dj dk;Z djus ls ykHk gksus dh vPNh laHkkouk jgsxhA vkfFkZd ekeyksa esa lw>&cw> ds lkFk fu.kZ; ysaA vfèkdka'kr% èku ds ysu&nsu esa vko';d lkoèkkuh cjrsaA lgksnj HkkbZ&cguksa ds lkFk lkekU; erHksn vkfn jgsaxsA vius èkS;Z dks de u gksus nsaA Hkwfe] Hkou] okgu vkfn laifÙk dh [kjhnnkjh ds fy, ;g ekl fo'ks"k ldkjkRed ugha jgsxkA bl lacaèk esa lkoèkkuh iwoZd fu.kZ; ysaA ekrk&firk dh vksj ls lkekU; lq[k&lg;ksx cuk jgsxkA lkekftd eku izfr"Bk ds {ks= esa o`f) gksxhA fo|kfFkZ;ksa ds fy, ;g ekl vè;;u dh n`f"V ls vPNk jgsxkA larku i{k dh vksj ls eu esa dqN fpark jgsxhA izse izlax vkfn ds {ks= esa ijs'kkuh c<+ ldrh gSA mik; % ekl ds iwokZ)Z esa cqèkokj ds fnu Qy vkSj gjk diM+k nku djsaA LokLF; d"V % 5] 6] 15] 24] 25

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


ekfld Hkfo";Qy

;g ekl vkids fy, vfèkdka'kr% lq[k] ,oa mUufriznk;d jgsxkA vius cqf) pkrq;Z ls vki dk;Z{ks= vkfn esa vkus okyh ckèkkvksa dks nwj djus esa lQy gksx a As viuh Hkkoukvksa dks ldkjkRed fn'kk iznku djsaA ekufld LokLF; ij vfèkd è;ku nsaA 'k=qi{k vkidh detksfj;ksa dk ykHk mBk ldrs gSaA tc rd dk;Z iw.kZ :i ls u cu tk; rc rd ml dk;Z ds lacaèk esa fdlh ls ppkZ u djsa] vU;Fkk dk;Z fcxM+ ldrk gSA fons'k ;k=k vkfn ij tkus ds ;ksx cu ldrs gSaA dqVqac ifjokj esa ekaxfyd dk;Z vkfn gksus ds ;ksx cusaxsA ikfjokfjd lnL;ksa dk ldkjkRed O;ogkj jgsxkA vkfFkZd fLFkfr ds {ks= esa ekl ds mÙkjk)Z ls ekl dk iwokZZ)Z vfèkd 'kqHk jgsxkA izksiVhZ lacaèkh dk;ksZa esa vfèkd iz;kljr jgus ij Hkh lQyrk izkfIr dh laHkkouk de jgsxhA ekrk&firk dk lq[k] lg;ksx vkfn ;Fkk laHko cuk jgsxkA lkekftd eku&izfr"Bk dk è;ku j[ksaA fo|kFkhZ oxZ dks vè;;u ds {ks= esa vfèkd ifjJe djus dh vko';drk jgsxhA rdZ&fordZ okyh fLFkfr ls cpsaA izse lacaèkksa esa izxk<+rk vk,xhA ifr&iRuh ds chp ijLij lansgkLin fLFkfr cu ldrh gSA egRoiw.kZ dk;ksZa esa vfèkd Hkkoqdrko'k 'kh?kz fu.kZ; u ysaA èkkfeZd dk;Zo'k fdlh èkkfeZd LFky dh ;k=k ij tkus ds ;ksx cusaxsA mik; % c`gLifrokj ds fnu nsoky; esa ihyk Hkkstu] ihyk oL=] nf{k.kk lfgr nku djsaA LokLF; d"V % 6] 7] 16] 17] 19

91

bl ekg vkidks vfèkd ykHk mUufr ds fy, vR;fèkd ifjJe djus dh vko';drk jgsxh] dk;Z{ks= esa viuh {kerk dks en~ns utj j[kdj dk;Z djus dh dksf'k'k djsaA 'k=qi{k vkils esytksy c<+kus dh dksf'k'k djsaxsA fooknkLin fLFkfr ls cps] ;kstukc) :i ls dk;Z djus ls Hkfo"; esa ykHkdkjh ladsr izkIr gksaxsA b"V fe=ksa ds lkFk lg;ksxkRed O;ogkj cuk jgsxkA LokLF; dh n`f"V ls ;g ekl vfèkdka'kr% Bhd jgsxkA Hkwfe] okgu] edku vkfn ds Ø;&foØ; lacaèkh dk;ksZa ds fy, ekl ds iwokZ)Z dh vis{kk mÙkjk)Z esa vfèkd ldkjkRed jgsxkA ekrk&firk dh Hkkoukvksa dk leknj djsaA vius lkekftd nk;js dks lqèkkjus dk iz;kl djsaA vè;;u ds {ks= esa layXu O;fDr;ksa dks vfrfjDr ifjJe djus dh vko';drk jgsxhA izse lacaèk vkfn esa vfèkd Hkkoqdrk ls cpsaA larku i{k dh vksj ls eu esa larqf"V c<+sxhA thou lkFkh dh vksj ls dksbZ migkj vkfn izkIr gks ldrk gSA viuh vko';drkvksa dks vfèkd u c<+us nsa] iwtk] ikB] nku bR;kfn èkkfeZd ÑR;ksa esa vfHk:fp c<+sxhA mik; % 'kfuokj ds fnu ljlksa ds rsy vkSj mM+n dk nku djsaA 'kfu Lrks= dk ikB djsaA Å¡ jfoiq=k; ue% ea= dk 'kfuokj dks de ls de lkr ekyk ti djsaA LokLF; d"V % 9] 18] 20] 20] 28] 29

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


foØeh la- 2068 'kd la- 1933

iapkax tqykbZ&2011 dr Â_ÂFk phÁÂä_ crs PÆï^ 15 14:23:55 Aa»êÁ nÄÐk 1 13:23:24 dÄcmêpÄ

phÁÂä_

23:01:34 22:35:18

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

nÄÐk nÄÐk nÄÐk nÄÐk nÄÐk nÄÐk nÄÐk nÄÐk nÄÐk

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11:56:09 10:07:40 08:03:33 05:49:13 27:29:34 25:08:54 22:50:53 20:38:42 18:35:09

dÄïi AîkÈoÁ hSÁ dÅ°eÁëRÄÂc

21:44:38 20:35:16 19:12:54 17:42:52

D°eÁëRÄÂc qð_ ÂUsÁ ðmÁÂ_

16:09:58 14:38:16 13:11:16 11:51:59

nÄÐk nÄÐk nÄÐk nÄÐk nÄÐk PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ PÆï^ nÄÐk

11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

16:42:59 15:05:02 13:44:29 12:44:46 12:09:34 12:02:26 12:26:15 13:22:24 14:49:54 16:44:38 18:58:52 21:21:32 23:39:20 25:38:37 27:07:21 27:56:47 28:02:24 27:23:52 26:04:21 24:09:48 21:47:46

ÂmnÁQÁ @cÄjÁbÁ ×iÈï[Á hÅk dÅmêÁoÁ]½Á Dß_jÁoÁ]½Á um^ bÂcï[Á n_ÂgoÁ dÅ°gÁa»da D°gÁa»da jÈm_à @Âîmcà gj^Ã

10:43:14 09:47:53 09:09:06 08:50:17 08:55:05 09:27:05 10:29:10 12:02:44 14:06:50 16:37:22 19:26:40 22:23:51 25:15:48 27:49:08

iËR phÁÂä_ mÆÂy 08:10:08 b»Äm 06:27:29 íiÁSÁ_ 28:21:57 qoê^ 25:57:36 mW» 23:18:48 ÂpÂz 20:29:52 íiÂ_dÁ_ 17:34:53

Pj^ cÁR fm

14:23:55 13:23:24

PÌkm Rj ÂmÂïZ fÁkm

11:56:09 10:07:40 08:03:33 05:49:12

mÂjiÁc dÂjS Ânm Âpz pÁâi nÄg nÄÐk f»† I㨠mÉbÆÂ_ ÂmïPÄèg d»ÃÂ_ AiÄïhÁc pÌgÁÒi nËgc @Â_RÞ\ pÄPhÁê bÆÂ_ nÅk RÞ\ mÆÂy b»Äm íiÁSÁ_ qoê^ mW» ÂpÂz

Rj ÂmÂïZ fÁkm _ÉÂ_k

14:19:06 11:59:21 09:43:53 07:35:41

mÂ^W fÁkm _ÉÂ_k mÂ^W fm PÌkm Rj ÂmÂïZ fÁkm _ÉÂ_k Rj ÂmÂïZ fÁkm _ÉÂ_k mÂ^W fm PÌkm Rj ÂmÂïZ U_ÄïdÁa ÂPð_ÄÓc

05:37:28 15:05:03 13:44:29 12:44:46 12:09:34 12:02:26 12:26:16 13:22:24 14:49:54 16:44:38 05:49:56 08:09:56 10:31:54 12:42:07 14:27:27 15:37:21 16:05:10 15:48:31 14:48:54 13:11:01 11:01:41

PÆÂ_PÁ 05:52:02 jËÂq^à 07:16:05 hÆRÂnjÁ 07:56:59 Aa»êÁ 07:54:42 dÄcmêpÄ 07:12:48 dÄïi 05:57:34 AîkÈoÁ 28:17:00 uksV % lHkh le; ?kaVk&feuV&lsdsaM esa fn, x, gSaA

14:37:32 11:40:58 08:47:55 06:00:45 27:21:39 24:52:48 22:36:28 20:35:09 18:51:33 17:28:23 16:28:09 15:52:39 15:42:28 15:56:27 16:31:10 17:20:52 18:17:32 19:11:42 19:53:23 20:13:23 20:04:23 19:21:45 18:03:49 16:11:38 13:48:39 11:00:05

phÁÂä_

jÁÂn izkjaHk Âh`Äc 05:28:03 PPê 16:44:22 ÂpNq

20:35:16

PãiÁ

23:19:45

_ÄkÁ

25:53:59

mÆÂîUP

28:59:17

bcÄ

09:09:05

hPj

15:00:24

PÄèg

23:12:00

hÃc

09:57:36

hÈo

22:23:51

mÆo

10:23:06

Âh`Äc

19:42:01

PPê

25:26:41

ÂpNq

28:16:59

iapkax

92

_Á0 mÁj pÅiËêai pÅiÁêð_ ÂachÁc 01 nÄP»mÁj 05:28:04 19:21:30 13:53:26 02 nÂcmÁj 05:28:26 19:21:32 13:53:06 02 nÂcmÁj 13:53:06 03 jÂmmÁj 05:28:49 13:52:43 04 pËhmÁj 05:29:13 19:21:30 13:52:17 05 hNRkmÁj 05:29:38 19:21:28 13:51:50 06 fÄbmÁj 05:30:03 19:21:24 13:51:21 06 fÄbmÁj 13:51:21 07 RÄxmÁj 05:30:29 19:21:18 13:50:49 08 nÄP»mÁj 05:30:55 19:21:11 13:50:16 09 nÂcmÁj 05:31:22 19:21:03 13:49:41 10 jÂmmÁj 05:31:50 19:20:54 13:49:04 10 jÂmmÁj 13:49:04 11 pËhmÁj 05:32:19 19:20:43 13:48:24 12 hNRkmÁj 05:32:47 19:20:30 13:47:43 13 fÄbmÁj 05:33:17 19:20:17 13:47:00 14 RÄxmÁj 05:33:47 19:20:02 13:46:15 15 nÄP»mÁj 05:34:17 19:19:45 13:45:28 16 nÂcmÁj 05:34:47 19:19:27 13:44:40 17 jÂmmÁj 05:35:18 19:19:08 13:43:50 18 pËhmÁj 05:35:50 19:18:47 13:42:57 19 hNRkmÁj 05:36:21 19:18:25 13:42:04 20 fÄbmÁj 05:36:53 19:18:02 13:41:09 21 RÄxmÁj 05:37:26 19:17:37 13:40:11 22 nÄP»mÁj 05:37:58 19:17:11 13:39:13 23 nÂcmÁj 05:38:31 19:16:43 13:38:12 24 jÂmmÁj 05:39:04 19:16:14 13:37:10 25 pËhmÁj 05:39:37 19:15:44 13:36:07 26 hNRkmÁj 05:40:10 19:15:12 13:35:02 27 fÄbmÁj 05:40:44 19:14:40 13:33:56 28 RÄxmÁj 05:41:17 19:14:05 13:32:48 29 nÄP»mÁj 05:41:50 19:13:30 13:31:40 30 nÂcmÁj 05:42:24 19:12:53 13:30:29 31 jÂmmÁj 05:42:58 19:12:15 13:29:17 31 jÂmmÁj 13:29:17

fnYyh 28%39 m- 77%13 iwoZ

vk"kk<+ 'kqDy i{k 2 tqykbZ ls 15 tqykbZ 2011 rd Jko.k Ñ".k i{k 16 tqykbZ ls 30 tqykbZ 2011 rd


93

Û ¶;wpj lekpkj ÛtqykbZ 2011

okj 'kqØokj 'kfuokj jfookj lkseokj eaxyokj cqèkokj xq#okj 'kqØokj 'kfuokj jfookj lkseokj eaxyokj cqèkokj xq#okj 'kqØokj 'kfuokj jfookj lkseokj eaxyokj cqèkokj xq#okj 'kqØokj 'kfuokj jfookj lkseokj eaxyokj cqèkokj xq#okj 'kqØokj 'kfuokj jfookj

fnYyh ÁkjaHk lekIr 10%40 12%24 08%56 10%40 17%37 19%21 07%13 08%57 15%53 17%37 12%25 14%09 14%09 15%53 10%42 12%25 08%58 10%42 17%37 19%20 07%15 08%59 15%53 17%36 12%26 14%10 14%10 15%53 10%43 12%26 09%00 10%43 17%35 19%18 07%18 09%01 15%52 17%35 12%27 14%09 14%09 15%52 10%45 12%27 09%02 10%45 17%33 19%15 07%21 09%03 15%51 17%32 12%27 14%09 14%08 15%50 10%45 12%27 09%04 10%46 17%30 19%11

eqacbZ ÁkjaHk lekIr 11%03 12%42 09%24 11%03 17%39 19%18 07%46 09%24 16%00 17%39 12%43 14%22 14%22 16%01 11%04 12%43 09%26 11%04 17%39 19%18 07%48 09%26 16%01 17%39 12%44 14%22 14%22 16%01 11%-06 12%44 09%27 11%06 17%39 19%17 07%50 09%28 16%01 17%39 12%44 14%22 14%22 16%00 11%07 12%44 09%29 11%07 17%38 19%15 07%52 09%29 16%00 17%37 12%44 14%22 14%22 15%59 11%07 12%44 09%30 11%07 17%36 19%13

dksydkrk ÁkjaHk lekIr 09%59 11%40 08%18 09%59 16%42 18%23 06%38 08%19 15%02 16%43 11%41 13%21 13%21 15%02 10%01 11%41 08%20 10%01 16%43 18%23 06%40 08%21 15%02 16%42 11%42 13%22 13%22 15%02 10%02 11%42 08%22 10%02 16%42 18%22 06%43 08%23 15%02 16%41 11%42 13%22 13%22 15%01 10%03 11%42 08%24 10%03 16%40 18%19 06%45 08%24 15%01 16%40 11%42 13%21 13%21 15%00 10%04 11%42 08%25 10%04 16%38 18%16

vgenkckn ÁkjaHk lekIr 11%01 12%43 09%21 11%02 17%46 19%27 07%40 09%21 16%05 17%46 12%43 14%24 14%24 16%05 11%03 12%44 09%22 11%03 17%46 19%27 07%42 09%23 16%05 17%46 12%44 14%25 14%25 16%05 11%04 12%45 09%24 11%04 17%45 19%25 07%45 09%25 16%05 17%45 12%45 14%25 14%25 16%05 11%05 12%45 09%26 11%06 17%44 19%23 07%47 09%26 16%04 17%43 12%45 14%24 14%24 16%03 11%06 12%45 09%27 11%06 17%41 19%20

bykgkckn ÁkjaHk lekIr 12%23 12%06 08%41 10%24 17%13 18%55 07%00 08%42 15%31 17%13 12%07 13%49 13%49 15%31 10%25 12%07 08%43 10%25 17%13 18%55 07%02 08%44 15%31 17%13 12%08 13%49 13%49 15%31 10%26 12%08 08%45 10%27 17%12 18%53 07%05 08%46 15%30 17%12 12%08 13%49 13%49 15%30 10%28 12%08 08%47 10%28 17%10 18%51 07%07 08%48 15%29 17%09 12%08 13%49 13%49 15%29 10%28 12%08 08%49 10%29 17%07 18%47

t;iqj ÁkjaHk lekIr 09%31 11%14 07%48 09%31 16%22 18%05 06%06 07%49 14%40 16%22 11%14 12%57 12%57 14%40 09%32 11%15 07%50 09%32 16%22 18%05 06%08 07%51 14%40 16%22 11%15 12%58 12%58 14%40 09%34 11%16 07%52 09%34 16%21 18%03 06%11 07%53 14%39 16%21 11%16 12%57 12%57 14%39 09%35 11%16 07%54 09%35 16%19 18%00 06%14 07%55 14%38 16%18 11%16 12%57 12%57 14%37 09%36 11%16 07%56 09%36 16%16 17%56

yqfèk;kuk ÁkjaHk lekIr 10%44 12%30 08%59 10%44 17%46 19%32 07%14 08%59 16%01 17%46 12%31 14%16 14%16 16%01 10%46 12%31 09%01 10%46 17%46 19%31 07%17 09%02 16%01 17%46 12%32 14%16 14%16 16%01 10%47 12%32 09%03 10%48 17%44 19%29 07%20 09%04 16%00 17%44 12%32 14%16 14%16 15%60 10%49 12%32 09%06 10%49 17%42 19%25 07%23 09%06 15%58 17%41 12%32 14%15 14%15 15%58 10%50 12%32 09%08 10%50 17%39 19%21

caxywj ÁkjaHk lekIr 10%47 12%23 09%11 10%47 17%12 18%48 07%35 09%11 15%36 17%12 12%24 14%00 14%00 15%36 10%48 12%24 09%12 10%48 17%12 18%48 07%37 09%13 15%36 17%12 12%25 14%01 14%01 15%37 10%49 12%25 09%14 10%49 17%12 18%48 07%38 09%14 15%37 17%12 12%25 14%01 14%01 15%36 10%50 12%25 09%15 10%50 17%12 18%47 07%40 09%15 15%36 17%11 12%26 14%01 14%01 15%36 10%50 12%25 09%15 10%50 17%10 18%45

jkgq dky

rk01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

jkgq dky tqykbZ 2011


xzg Li"V tqykbZ 2011 rk-

lw;Z

panz

eaxy

cqèk

240:01':20''

xq#

Hkkjrh; le; izkr%

'kqØ

'kfu

05:30

jkgq¼Li"V½ dsrq¼Li"V½

;wjsul

usIP;wu

IywVks

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

nÄP»mÁj 02:14:49:50 02:10:15:22 01:13:00:02 03:03:52:40 00:10:54:11 02:02:05:21 05:16:41:12 07:29:26:47 01:29:26:47 11:10:30:33 10:06:42:15 08:12:06:34 nÂcmÁj 02:15:47:04 02:23:38:15 01:13:42:21 03:05:34:59 00:11:03:59 02:03:18:44 05:16:43:01 07:29:25:50 01:29:25:50 11:10:30:58 10:06:41:23 08:12:05:03 jÂmmÁj 02:16:44:17 03:07:17:28 01:14:24:36 03:07:15:07 00:11:13:41 02:04:32:08 05:16:44:56 07:29:24:00 01:29:24:00 11:10:31:20 10:06:40:30 08:12:03:31 pËhmÁj 02:17:41:30 03:21:10:33 01:15:06:47 03:08:53:04 00:11:23:15 02:05:45:33 05:16:46:57 07:29:21:34 01:29:21:34 11:10:31:39 10:06:39:35 08:12:02:00 hNRkmÁj 02:18:38:43 04:05:14:22 01:15:48:54 03:10:28:49 00:11:32:41 02:06:58:59 05:16:49:03 07:29:19:04 01:29:19:04 11:10:31:55 10:06:38:38 08:12:00:28 fÄbmÁj 02:19:35:56 04:19:25:19 01:16:30:57 03:12:02:23 00:11:42:01 02:08:12:25 05:16:51:15 07:29:16:58 01:29:16:58 11:10:32:07 10:06:37:40 08:11:58:57 RÄxmÁj 02:20:33:08 05:03:39:54 01:17:12:57 03:13:33:44 00:11:51:13 02:09:25:53 05:16:53:33 07:29:15:21 01:29:15:21 11:10:32:17 10:06:36:41 08:11:57:27 nÄP»mÁj 02:21:30:21 05:17:54:55 01:17:54:52 03:15:02:52 00:12:00:17 02:10:39:21 05:16:55:56 07:29:14:27 01:29:14:27 11:10:32:25 10:06:35:40 08:11:55:56 nÂcmÁj 02:22:27:33 06:02:07:41 01:18:36:44 03:16:29:44 00:12:09:14 02:11:52:50 05:16:58:26 07:29:14:35 01:29:14:35 11:10:32:29 10:06:34:37 08:11:54:26 jÂmmÁj 02:23:24:44 06:16:15:58 01:19:18:32 03:17:54:21 00:12:18:03 02:13:06:20 05:17:01:00 07:29:15:45 01:29:15:45 11:10:32:30 10:06:33:33 08:11:52:56 pËhmÁj 02:24:21:56 07:00:17:53 01:20:00:16 03:19:16:39 00:12:26:45 02:14:19:51 05:17:03:40 07:29:17:20 01:29:17:20 11:10:32:29 10:06:32:28 08:11:51:27 hNRkmÁj 02:25:19:08 07:14:11:39 01:20:41:57 03:20:36:36 00:12:35:19 02:15:33:23 05:17:06:26 07:29:18:37 01:29:18:37 11:10:32:24 10:06:31:21 08:11:49:58 fÄbmÁj 02:26:16:19 07:27:55:36 01:21:23:33 03:21:54:10 00:12:43:44 02:16:46:56 05:17:09:17 07:29:19:12 01:29:19:12 11:10:32:17 10:06:30:13 08:11:48:30 RÄxmÁj 02:27:13:31 08:11:28:01 01:22:05:06 03:23:09:18 00:12:52:02 02:18:00:30 05:17:12:13 07:29:18:42 01:29:18:42 11:10:32:07 10:06:29:03 08:11:47:02 nÄP»mÁj 02:28:10:43 08:24:47:19 01:22:46:35 03:24:21:57 00:13:00:12 02:19:14:05 05:17:15:15 07:29:16:47 01:29:16:47 11:10:31:54 10:06:27:52 08:11:45:34 nÂcmÁj 02:29:07:55 09:07:52:13 01:23:28:00 03:25:32:02 00:13:08:13 02:20:27:41 05:17:18:22 07:29:13:22 01:29:13:22 11:10:31:38 10:06:26:40 08:11:44:07 jÂmmÁj 03:00:05:08 09:20:41:59 01:24:09:22 03:26:39:29 00:13:16:06 02:21:41:18 05:17:21:34 07:29:08:49 01:29:08:49 11:10:31:19 10:06:25:27 08:11:42:41 pËhmÁj 03:01:02:21 10:03:16:41 01:24:50:40 03:27:44:13 00:13:23:51 02:22:54:57 05:17:24:51 07:29:03:43 01:29:03:43 11:10:30:57 10:06:24:12 08:11:41:16 hNRkmÁj 03:01:59:34 10:15:37:17 01:25:31:54 03:28:46:09 00:13:31:27 02:24:08:36 05:17:28:14 07:28:58:29 01:28:58:29 11:10:30:33 10:06:22:56 08:11:39:51 fÄbmÁj 03:02:56:48 10:27:45:44 01:26:13:05 03:29:45:11 00:13:38:55 02:25:22:17 05:17:31:41 07:28:53:39 01:28:53:39 11:10:30:06 10:06:21:39 08:11:38:26 RÄxmÁj 03:03:54:03 11:09:44:56 01:26:54:12 04:00:41:13 00:13:46:13 02:26:35:59 05:17:35:14 07:28:49:51 01:28:49:51 11:10:29:36 10:06:20:21 08:11:37:03 nÄP»mÁj 03:04:51:19 11:21:38:34 01:27:35:15 04:01:34:06 00:13:53:23 02:27:49:43 05:17:38:52 07:28:47:28 01:28:47:28 11:10:29:03 10:06:19:01 08:11:35:40 nÂcmÁj 03:05:48:35 00:03:30:57 01:28:16:14 04:02:23:45 00:14:00:24 02:29:03:27 05:17:42:34 07:28:46:23 01:28:46:23 11:10:28:27 10:06:17:40 08:11:34:18 jÂmmÁj 03:06:45:52 00:15:26:50 01:28:57:10 04:03:09:59 00:14:07:16 03:00:17:13 05:17:46:22 07:28:46:25 01:28:46:25 11:10:27:48 10:06:16:19 08:11:32:57 pËhmÁj 03:07:43:10 00:27:31:06 01:29:38:02 04:03:52:42 00:14:13:59 03:01:31:00 05:17:50:15 07:28:47:27 01:28:47:27 11:10:27:07 10:06:14:56 08:11:31:36 hNRkmÁj 03:08:40:29 01:09:48:35 02:00:18:50 04:04:31:43 00:14:20:32 03:02:44:49 05:17:54:12 07:28:49:02 01:28:49:02 11:10:26:23 10:06:13:32 08:11:30:17 fÄbmÁj 03:09:37:49 01:22:23:35 02:00:59:34 04:05:06:52 00:14:26:56 03:03:58:38 05:17:58:14 07:28:50:14 01:28:50:14 11:10:25:36 10:06:12:07 08:11:28:58 RÄxmÁj 03:10:35:10 02:05:19:31 02:01:40:14 04:05:38:00 00:14:33:10 03:05:12:29 05:18:02:22 07:28:50:13 01:28:50:13 11:10:24:47 10:06:10:42 08:11:27:40 nÄP»mÁj 03:11:32:31 02:18:38:25 02:02:20:51 04:06:04:56 00:14:39:15 03:06:26:21 05:18:06:33 07:28:48:35 01:28:48:35 11:10:23:54 10:06:09:15 08:11:26:24 nÂcmÁj 03:12:29:54 03:02:20:28 02:03:01:23 04:06:27:30 00:14:45:09 03:07:40:15 05:18:10:50 07:28:45:06 01:28:45:06 11:10:23:00 10:06:07:48 08:11:25:08 jÂmmÁj 03:13:27:17 03:16:23:40 02:03:41:52 04:06:45:31 00:14:50:54 03:08:54:09 05:18:15:11 07:28:39:39 01:28:39:39 11:10:22:02 10:06:06:19 08:11:23:53

xzg Li"V

94

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

okj

v;uka'k %


'ks;j cktkj

fjiu xqykVh

xzgksa dh xkspj fLFkfr % lw;Z 17 tqykbZ dks 03 ctdj 21 feuV ij feFkqu jkf'k ls ddZ jkf'k esa xkspj djsxkA eaxy 25 tqykbZ dks 18 ctdj 25 feuV ij o`"k jkf'k ls feFkqu jkf'k esa izos'k djsxkA cqèk 20 tqykbZ dks 11 ctdj 43 feuV ij ddZ jkf'k ls flag jkf'k esa izos'k djsxkA xq# eklHkj es"k jkf'k esa xkspj djsxkA 'kqØ 23 tqykbZ dks 23 ctdj 54 feuV ij feFkqu jkf'k ls ddZ jkf'k esa izos'k djsxk vkSj 25 tqykbZ dks 05 ctdj 05 feuV ij iw.kZ vLr gksxkA 'kfu eklHkj dU;k jkf'k esa xkspj djsxkA jkgq eklHkj o`f'pd o dsrq eklHkj o`"k jkf'k esa xkspj djsxkA

‘ks;j cktkj esa eanh&rsth

feyrs gSaA ;g rsth dk #[k cktkj esa gYds mrkj&p<+ko ds lkFk lIrkg Hkj cuk jgsxkA bl lIrkg ÅtkZ] ljdkjh o ,Q-,e-lh-th- {ks=ksa ij ncko jgsxkA 7] 8 tqykbZ dks bLikr o tehu&tk;nkn ds {ks=ksa esa eanh jgsxhA bu {ks=ksa ds vykok ckdh lHkh {ks=ksa es rsth jgsxhA 11 tqykbZ ls 15 tqykbZ % 11 tqykbZ o 12 tqykbZ bu nks fnuksa esa fons'kh cktkjksa esa eanh ds pyrs Hkkjrh; cktkj ij Hkh bldk izHkko ns[kus dks feysxkA 13 tqykbZ ls 15 tqykbZ rd cktkj esa rsth cuh jgsxhA bl lIrkg cSafdax] jlk;u] rduhdh] lhesaV] QkekZL;wfVdy]

01 tqykbZ % 01 tqykbZ] cktkj esa rsth jgsxhA bl rsth esa cSafdax] lhesaV] QkekZL;wfVdy] jlk;u] rduhdh] ,Q-,e-lh-th] ljdkjh] o ÅtkZ {ks=ksa dk lg;ksx jgsxkA phuh] euksjatu o okgu {ks=ksa esa mrkj&p<+ko jgsxkA fuos'k] bLikr] tehu&tk;nkn ds {ks=ksa esa feyk&tqyk #[k jgsxkA 04 ls 08 tqykbZ rd % 04 tqykbZ cktkj esa rsth ds ladsr

phuh] euksjatu o okgu {ks=ksa esa rsth jgsxhA tehu] tk;nkn] fuos'k] bLikr {ks=ksa esa feyk&tqyk >qdko jgsxkA ÅtkZ ljdkjh o ,Q-,e-lhth- {ks=ksa esa eanh jgsxhA 18 tqykbZ ls 22 tqykbZ rd % 18 tqykbZ cktkj esa rsth ds ladsr feysaxs vkSj vxj rsth vPNh cuh rks lIrkg Hkj gYds mrkj&p<+ko ds lkFk cktkj esa rsth dk #[k cuk jgsxkA bl lIrkg fuos'k] nwj lapkj] tehu&tk;nkn o bLikr {ks=ksa esa mrkj&p<+ko jgsxkA ckdh lHkh {ks=ksa esa rsth dk #[k cusxkA 25 tqykbZ ls 29 tqykbZ % 25 tqykbZ cktkj esa rsth jgsxhA cktkj ij ljdkj vfLFkjrk dk ncko u cuk rks fiNys lIrkg dh rsth dk #[k bl lIrkg Hkh tkjh jgsxkA fuos'k] nwj lapkj] tehu tk;nkn o bLikr {ks=ksa esa mrkj&p<+ko jgsxkA ljdkjh o ÅtkZ {ks=ksa esa vfLFkjrk jgsxhA ckdh lHkh {ks=ksa esa rsth jgsxhA r irk % e-ua- 1504] lsDVj 32 ,] paMhx<+ jksM] yqfèk;kuk ¼iatkc½ Qksu% 09417151222

uksV % mi;qZä Qykns'k xzg fLFkfr ij vkèkkfjr gSA bldk eq[; mís'; gekjs ikBdksa dk exZn'kZu djuk gSA O;kikjh x.k dksbZ Hkh fu.kZ; ysus ls iwoZ cktkj dks izHkkfor djus okys vU; dkj.kksa ij Hkh è;ku nsaA O;kikjh dh lêk [ksyus dh izo`fÙk] fu.kZ; {kerk esa deh vkSj HkkX;ghurk ds dkj.k gksus okys uqdlku dh dksbZ Hkh ftEesnkjh ys[kd] laiknd vkSj izdk'kd ij ugha gksxhA 95

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


O;kikj

xzg fLFkfr ,oa O;kikj tqykbZ 2011 MkW- txnack izlkn xkSM+

tqykbZekl esxks a pj xzgifjorZu % bl ekl esa xzgksa dk jkf'k ifjorZu bl izdkj gksxkA lw;Z 17 tqykbZ dks izkr% 03 ctdj 21 feuV ij ddZ jkf'k esa izos'k djsxkA eaxy xzg 25 tqykbZ dks 'kke 06 ctdj 25 feuV ij feFkqu jkf'k esa izos'k djsxkA 'kqØ xzg 22 tqykbZ dks izkr% 05 ctdj 38 feuV ij vLr gksxk ,oa 23 tqykbZ dks jkf= 11 ctdj 54 feuV ij ddZ jkf'k esa izos'k djsxkA ;wjsul xzg 10 tqykbZ dks izkr% 06 ctdj 07 feuV ij oØh xfr esa vk,xkA 'ks"k xzg c`gLifr] 'kfu] jkgq] dsrq] IywVks] usIP;wu dh fLFkfr iwoZor gh jgsxhA xkspj Qy fopkj % eklkjaHk esa lw;Z o jkgq dk] xq# o jkgq dk] 'kfu o xq# xzg dk ijLij "kMk"Vd ;ksx esa jguk minzodkjh dk;ks± ls tuekul dh gkfu dk dkjd curk gS rFkk eaxy ,oa jkgq dk lelIrd ;ksx esa jguk lhekvksa

ij Hkh ;q)e; dkyh ?kVkvksa dks ykdj lacafèkr vfèkdkfj;ksa ds fy, fo'ks"k fparktud jgsxkA lw;Z] 'kqØ o jkgq ij 'kfu dh iw.kZ n`f"V dk Hkh buds lkFk ;ksx esa jguk 'kkldksa o 'kkld oxZ ds yksxksa dks xaHkhj ifjfLFkfr;ksa ls my>uksa esa Mkysxk rFkk mxzoknh rkdrksa ds mxzdk;ks± dks Hkh c<+kok nsrk gSA izkÑfrd vkink,a] dgha ,dne lw[kk ;k dgha vkaèkh] rwQku ;k ck<+ bR;kfn ls Hkh tu&èku dh gkfu dk dkjd curk gSA 10 tqykbZ dks ;wjsul xzg dk oØh xfr esa vkuk [kM+h Qlyksa ds fy, gkfudkjd gS rFkk iwoZ esa py jgh eagxkbZ dks vkSj c<+kok nsxkA 17 tqykbZ dks lw;Z dk ddZ jkf'k esa vkdj jkgq ls uoeiape ;ksx esa vkuk izkÑfrd vkinkvksa ds lkFk mxzokfn;ksa ds mxz dk;ks± ls tu&èku dh gkfu dk Hkh ladsr nsrk gSA buls fuiVus ds fy, 'kkldksa dks dBksj dne mBkus ij

16-07-2011] izkr% 06%00 cts fnYyh

01-07-2011] izkr% 06%00 cts fnYyh ea- ds- 2

cq- 4

lw- pa- 'kq-

5

xq- 1

3 'k- 6

12 9

7 jk- 8

11 10

etcwj djsxkA 23 tqykbZ dks 'kqØ dk Hkh jkgq ls uoeiape ;ksx esa vk tkuk rFkk n`f"Vr gksuk L=h oxZ dks 'kkldksa ds fy, d"Vizn jgsxkA 25 tqykbZ dks eaxy dk feFkqu jkf'k esa vkdj jkgq ls "kMk"Vd ;ksx cuk ysuk fgald xfrfofèk;ksa ls tu èku dh gkfu dk ladsr nsrk gSA lksuk o pkanh % eklkjaHk esa 02 tqykbZ dks 'kfuokj ds fnu panz n'kZu 45 eqgwrZ esa jguk lksus o pkanh ds cktkj esa eanh gh n'kkZrk gSA 03 tqykbZ dks usIP;wu xzg dk oØh xfr esa èkfu"Bk u{k= ij vkdj loZrksHknzpØ } kjk nf{k.k osèk ls Jo.k u{k= dks osèkuk vkxs cktkj esa eanh dk gh dkjd gksrk gSA 05 tqykbZ dks 'kqØ dk vknzkZ u{k= esa izos'k dj iw"kk- u{k= dks osèkuk pkanh esa eanh dh ygj dks vkSj vkxs c<+k,xkA 06 tqykbZ dks lw;Z iquoZlq u{k= esa vkdj m-Qk-] ewyk o iw-Hkku{k=ksa dks osèkus yxsxkA ;g ;ksx

eklkjaHk esa lw;Z] panz feFkqu jkf'k esa] eaxy o`"k jkf'k esa] cqèk ddZ jkf'k esa] c`gLifr es"k jkf'k esa] 'kqØ feFkqu jkf'k esa] 'kfu dU;k jkf'k esa] jkgq o`f'pd jkf'k esa] dsrq o`"k jkf'k esa] IywVks èkuq esa] usIP;wu dqaHk jkf'k esa o ;wjsul ehu esa jgsaxsaA 96

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

5 'k- 6

lw- 'kq3 cq- 4 ea- ds2

7

xq- 1 pa10

jk- 8 9

12 11


O;kikj cktkjksa ds #[k esa cnyko nsdj rsth ds #>ku esa ys tk,xkA 09 tqykbZ dks cqèk dk vk'ys"kk u{k= esa vkdj vuqjkèkk u{k= dks osèkuk Hkh cktkj esa rsth ds cnyko dks vkSj vkxs c<+kok nsrk gSA 15 tqykbZ dks 'kqØ dk iquoZlq u{k= esa vkdj ewy u{k= dks osèkuk pkanh esa iqu% cnyko nsdj eanh ds okrkoj.k esa ys tkrk gSA blh fnu eaxy dk Hkh e`xf'kjk u{k= esa vkdj m-"kk- u{k= dks osèkuk vkSj eaxy dk jkgq ls lelIrd ;ksx esa gksuk lksus esa Hkh eanh dh ygj cuk,xkA 17 tqykbZ dks lw;Z dk ddZ jkf'k esa izos'k vkSj Jo.k ekl dh laØkafr dk 30 eqgwrhZ esa vkuk cktkj dh py jgh eanh dh ygj esa iqu% cnyko nsdj rsth ds #[k esa ys tkrk gSA blh fnu xq# xzg dk Hkj.kh u{k= ij vkdj e?kk u{k= dks osèkuk ;g ;ksx Hkh cktkj esa rsth dk gh dkjd curk gSA 20 tqykbZ dks cqèk dk e?kk u{k= esa vkdj xq# fLFkr Hkj.kh u{k= dks osèkuk rFkk blh fnu lw;Z dk iq"; u{k= esa vkdj jkgq fLFkr T;s"Bk u{k= ,oa iw-QkvkSj 'krfHk"kk u{k=ksa dks osèkuk lksus dh rsth dks iwoZor~ cuk, j[ksxkA ysfdu pkanh dks eanh dh vksj ys tk,xkA 22 tqykbZ dks 'kqØ dk vLr gksuk pkanh esa mrkj&p<+ko ds lkFk eanh cuk, j[ksxkA 23 tqykbZ dks lw;Z ds lkFk 'kqØ dk rsth

lksuk vkSj pkanh

lksuk pkanh

0 eanh 1

2

lIrkg

3

4

jkf'k lacaèk cukuk cktkj esa FkksM+k cnyko yk,xkA 26 tqykbZ dks 'kqØ dk iq"; u{k= esa vkdj jkgq fLFkr T;s"Bk u{k= dks osèkuk ftls iwoZ esa lw;Z Hkh osèk jgk gS ;g ;ksx cktkjksa dks mrkj&p<+ko ds lkFk rsth ds okrkoj.k esa j[ksxkA ;g okrkoj.k vkxs 30 tqykbZ dks 'kuS'pjh vekoL;k rd cuk jgsxkA xqM+ o [kkaM % eklkjaHk esa 02 tqykbZ dks panz n'kZu 'kfuokj ds fnu 45 eqgwrhZ esa gksuk cktkjksa esa rsth dk lwpd gksrk gSA 03 tqykbZ dks usIP;wu xzg dk oØh xfr ls èkfu"Bk u{k= esa vkdj nf{k.k osèk ls Jo.k u{k= dks osèkuk cktkj dh rsth dks cjdjkj j[krk gSA 05 tqykbZ dks 'kqØ dk vknzkZ u{k= esa izos'k dj iw-"kk- u{k= dks osèkuk cktkj ds #[k esa ifjorZu ykdj eanh dk #>ku cuk,xkA 06 tqykbZ dks lw;Z dk iquoZlq u{k= ij vkdj m-Qk-] ewy o iw-Hkk- u{k=ksa dks osèkus yxuk cktkj dh iwoZ fLFkfr dks vkSj vkxs c<+krk gSA 09 tqykbZ dks cqèk dk vk'ys"kk u{k= esa vkdj vuqjkèkk u{k= dks osèkuk cktkjksa ds okrkoj.k esa cnyko nsdj iqu% rsth ds #[k esa ys tk,xkA 15 tqykbZ dks 'kqØ dk iquoZlq u{k= esa vkdj ewy u{k= dks osèkuk rFkk eaxy dk Hkh vius u{k= e`xf'kjk esa vkdj m-"kk- u{k= dks osèkuk vkSj eaxy dk jkgq ls lelIrd ;ksx vkuk ;s lHkh ;ksx cktkjksa ds #[k esa iqu% cnyko nsdj eanh dh ygj esa tk;saxsA 17 tqykbZ dks lw;Z dk ddZ jkf'k esa izos'k gksuk rFkk Jo.k ekl dh laØkafr dk 30 eqgwrhZ esa vkuk cktkj ds iwoZ eanh ds #[k dks vkSj vkxs c<+kus esa lgk;d gksxkA blh fnu xq# xzg dk Hkj.kh u{k= ij 97

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

rsth

xqM+ ,oa [kkaM

0 eanh 1

2

lIrkg

3

4

vkdj e?kk u{k= dks osèkuk cktkj ds #[k esa cnyko nsdj vkxs rsth ds ;ksx esa ys tkrk gSA 20 tqykbZ dks cqèk dk e?kk u{k= esa vkdj c`gLifr fLFkr Hkj.kh u{k= dks osèkuk rFkk blh fnu lw;Z dk iq"; u{k= ij vkdj jkgq fLFkr T;s"Bk u{k= ,oa iw-Qk- vkSj 'krfHk"kk u{k=ksa dks osèkuk cktkjksa esa iqu% eanh dh ygj cuk,xkA 22 tqykbZ dks 'kqØ dk vLr gksuk cktkj esa Bgjko cuk,xkA 23 tqykbZ dks 'kqØ dk lw;Z ds lkFk jkf'k lacaèk cukuk cktkj ds iwoZ okrkoj.k esa cnyko nsdj rsth ds #>ku esa ys tk,xkA 26 tqykbZ dks 'kqØ dk iq"; u{k= esa vkdj jkgq fLFkr T;s"Bk u{k= dks osèkuk ftls iwoZ esa lw;Z Hkh osèk jgk gS] cktkj esa mrkj&p<+ko ds lkFk&lkFk cktkj esa cnyko nsdj eanh dh ygj esa ys tk,xkA ;g ;ksx 30 tqykbZ 'kuS'pjh vekoL;k rd cuk jgsxkA vukt o nkyoku % eklkjaHk esa 02 tqykbZ dks 'kfuokj ds fnu pan n'kZu dk 45 eqgwrhZ esa gksuk xsgwa] tkS] puk] Tokj bR;kfn vuktokuksa rFkk ewax] ekSaB] elwj] vjgj bR;kfn nkyoku esa rsth n'kkZrk gSA 03 tqykbZ dks usIP;wu dk oØh xfr eas èkfu"Bk u{k= ij vkdj nf{k.k osèk ls Jo.k u{k= dks osèkuk Hkh cktkjksa esa vkxs rsth cuk,xkA 05


O;kikj tqykbZ dks 'kqØ dk vknzkZ u{k= esa izos'k dj iw-"kk- u{k= dks osèkuk cktkjksa esa cnyko nsdj eanh dh ygj esa ys tkrk gSA 06 tqykbZ dks lw;Z dk iquoZlq u{k= ij vkdj m-Qk-] ewy o iw-Hkk- u{k=ksa dks osèkus yxsxk tks cktkj esa eanh dh ygj dks vkSj c<+kok nsxkA 09 tqykbZ dks cqèk dk vk'ys"kk u{k= ij vkdj vuqjkèkk u{k= dks osèkuk ;g ;ksx cktkjksa ds #[k esa cnyko nsxk vFkkZr~ cktkjksa dks rsth ds #>ku esa ys tk,xkA 15 tqykbZ dks 'kqØ dk iquoZlq u{k= ij vkdj ewy u{k= dks osèkuk rFkk eaxy dk jkgq ls lelIrd ;ksx esa vkuk xsgwa] tkS] puk] Tokj bR;kfn vuktoku rFkk ewax] ekaSB] elwj] vjgj bR;kfn nkyoku dh rsth dks vkSj vkxs ys tkus esa lgk;d gksxkA 17 tqykbZ dks lw;Z dk ddZ jkf'k esa izos'k gksuk rFkk Jo.k ekl dh laØkafr dk 30 eqgwrhZ esa gksuk cktkjksa ds okrkoj.k esa cnyko nsdj eanh dh ygj esa ys tk,xkA blh fnu xq# xzg dk Hkj.kh u{k= ij vkdj e?kk u{k= dks osèkuk cktkjksa esa eanh dh ygj dks vkSj vkxs ys tk,xkA 20 tqykbZ dks cqèk dk e?kk u{k= ij vkdj c`gLifr fLFkr Hkj.kh u{k= dks osèkuk rFkk lw;Z dk iq"; u{k= ij vkdj jkgq fLFkr T;s"Bk u{k= ,oa iw-Qk- o 'krfHk"kk u{k=ksa dks osèkuk vuktksa ds cktkj esa rsth dk lwpd gSA ysfdu nkyoku ds cktkj esa eanh dh ygj dks cuk, j[krk gSA 22 tqykbZ dks 'kqØ dk vLr gksuk xsgwa] tkS] puk] Tokj bR;kfn vuktksa esa iwoZor rsth dk #[k j[ksxk rFkk eawx] ekSaB] mM+n] elwj bR;kfn nkyokuksa esa iwoZor eanh dh ygj dks vkSj vkxs c<+k,xkA 23 tqykbZ

rsth

vukt ,oa nygu

0 eanh 1

2

lIrkg

3

4

dks 'kqØ dk lw;Z ds lkFk jkf'k lacaèk cukuk nkyoku dh eanh dh ygj esa cnyko nsdj rsth ds #>ku esa ys tk,xkA 26 tqykbZ dks 'kqØ dk iq"; u{k= ij vkdj jkgq fLFkr T;s"Bk u{k= dks osèkuk ftls iwoZ esa lw;Z Hkh osèk jgk gS] ;g rsth cktkjksa dh rsth dks vkxs c<+krk gqvk 30 tqykbZ dks 'kuS'pjh vekoL;k rd cuh jgus dh laHkkouk gSA ?kh o rsyoku % eklkjaHk esa 02 tqykbZ dks 'kfuokj ds fnu panz n'kZu 45 eqgwrhZ esa gksuk rsy] rsyoku o ?kh esa rsth dk lwpd gksrk gSA 03 tqykbZ dks usiP;wu xzg dk oØh xfr ls èkfu"Bk u{k= ij vkdj nf{k.k osèk ls Jo.k u{k= dks osèkuk cktkjksa dh rsth dks vkxs cuk, j[krk gSA 05 tqykbZ dks 'kqØ dk vknzkZ u{k= ij izos'k dj iw-"kk- u{k= dks osèkuk ?kh ds cktkj esa cnyko nsdj eanh ds okrkoj.k esa ys tk,xkA 06 tqykbZ dks lw;Z dk iquoZlq u{k= ij vkdj m-Qk-] ewy o iw-Hkk- u{k=ksa dks osèkus yxuk rsyksa esa viuk fo'ks"k izHkko j[krk gqvk eanh dh ygj cukrk gSA 09 tqykbZ dks cqèk dk vk'ys"kk u{k= esa vkdj vuqjkèkk u{k= dks osèkuk rsy o ?kh ds cktkj esa cnyko nsdj iqu% rsth dk #>ku cuk nsxkA 15 tqykbZ dks 'kqØ dk iquoZlq u{k= ij vkdj ewy u{k= dks osèkuk ?kh dh rsth dks vkSj vkxs c<+krk gSA blh fnu eaxy dk Hkh 98

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

vius u{k= e`xf'kjk ij vkdj m-"kku{k= dks osèkuk vkSj eaxy dk jkgq ls lelIrd ;ksx esa Hkh gksuk rsy o rsyoku inkFkks± dh rsth dks vkSj vkxs ys tkrk gSA 17 tqykbZ dks lw;Z dk ddZ jkf'k esa izos'k djuk rFkk Jo.k ekl dh laØkafr dk 30 eqgwrhZ esa gksuk cktkjksa esa rsth dk gh dkjd curk gSA blh fnu xq# xzg dk Hkj.kh u{k= esa vkdj e?kk u{k= dks osèkuk ?kh ds cktkj dks iqu% eanh ds #[k esa ys tk,xkA ;g ;ksx rsyksa esa Hkh viuk izHkko eanh dh rjQ gh j[krk gSA 20 tqykbZ dks cqèk dk e?kk u{k= dks osèkuk ?kh ds cktkj dks iqu% eanh ds #[k esa ys tk,xkA ;g ;ksx rsyksa esa Hkh viuk izHkko eanh dh rjQ gh j[krk gSA 20 tqykbZ dks cqèk dk e?kk u{k= ij vkdj xq# fLFkr Hkj.kh u{k= dks osèkuk ?kh ds cktkj esa eanh gh n'kkZrk gSA blh fnu lw;Z dk iq"; u{k= ij vkdj jkgq fLFkr T;s"Bk o iw-Qk- vkSj 'krfHk"kk u{k=ksa dks osèkuk rsy o rsyoku esa rsth dk #>ku cuk nsxkA 22 tqykbZ dks 'kqØ dk vLr gksuk ?kh dh eanh dks vkSj vkxs c<+krk gSA 23 tqykbZ dks 'kqØ dk lw;Z ds lkFk jkf'k lacaèk cukuk rsyksa dh rsth dks cuk, j[krk gSA ;g ;ksx ?kh ds cktkj esa Hkh cnyko ns ldrk gSA 26 tqykbZ dks 'kqØ dk iq"; u{k= ij vkdj ?kh o rsyoku esa rsth gh cuk,xkA ;g rsth 30 tqykbZ dks 'kuS'pjh vekoL;k rd cuh jgsxhA r uksV %

mi;qZDr Qykns'k iwjh rjg xzg fLFkfr ij vkèkkfjr gS] ikBdksa dk csgrj ekxZ n'kZu gh bldk eq[; mn~ns'; gSA blds lkFk&lkFk laHkkfor dkj.kksa ij Hkh è;ku nsuk pkfg, tks cktkj dks izHkkfor djrs gSaA Ñi;k ;kn j[ksa fd O;kikjh dh lÍs dh izo`fÙk vkSj fu.kZ; ysus dh 'kfDr esa deh rFkk HkkX;ghurk ds dkj.k gksus okys uqdlku ds fy, ys[kd] laiknd ,oa izdk'kd ftEesnkj ugha gSaA


leL;k lekèkku Jherh vkHkk caly T;ksfr"k ds {ks= esa ,d tkuk&ekuk uke gSA bl izkphu fo|k dh fofHkUu foèkkvksa esa budh xgjh igqap gSA buds }kjk crk, x, lekèkku lgt gksrs gSa] ftUgsa mi;ksx esa ykus esa fdlh rjg dh dfBukbZ ugha vkrhA leL;kxzLr gtkjksa yksx muds crk, mik;ksa dks viuk dj leL;k ls eqfDr ik pqds gSaA ftKklqtu viuh leL;kvksa ds lekèkku ds fy, vko’;d 'kqYd tek dj Jherh caly ls ¶;wpj ikWbaV ds fuEufyf[kr irksa ij laidZ dj ldrs gSaA ijke’kZ gsrq iwoZ lwpuk nsdj le; fuèkkZfjr dj ysuk vko’;d gSA vkHkk caly] ¶;wpj ikWbaV

Á'u % eS cgqr le; ls daLVªD'ku dk dk;Z dj jgk gwaA ij dqN [kkl lQyrk gkFk ugha yx jgh gSA esjk iSlk Hkh Qal x;k gSA vc eSa D;k d:a] lekèkku crk,aA banzthr dFkwjh;k 25-12-1969] 22-25] lax:j mŸkj % flra c j 2007 ls vkidh dqaMyh esa dsrq dh n'kk py jgh gS dsrq yXu esa Øwj xzg lw;Z dh flag jkf'k esa fLFkr gSA blfy, dsrq 'kqHk Qy nsus esa vleFkZ lkfcr gks jgs gSAa ijarq dsrq es xq# dh varnZ'kk vkus ij vFkkZr~ flracj 2011 ds i'pkr vkidks ykHk nsaxs o vkidk :dk gqvk iSlk Hkh fey ldrk gSA vkidks eafnj esa diM+s dh èotk] Qgjkus ds fy,] nku nsuh pkfg,A dkys dqÙks dks [kkuk f[kyk,a vkSj xjhcks dks dacy dk nku djsaA èkwekorh ;a= dh LFkkiuk djsa vkSj mudh lkèkuk djsaA Á'u % eSa ljdkjh ukSdjh dh rS;kjh dj jgk gwaA D;k eq>s ljdkjh ukSdjh feysxhA eqds'k dqekj] oS'kkyh 25-07-1975] 23-30] Nijk mŸkj % vkidh 'kfu dh n'kk py jgh gS lkFk gh uoacj 2011 rd 'kfu

izèkku dk;kZy; baMfLVª;y ,fj;k] vks[kyk Qst&2] ubZ fnYyh&20 Qksu ua- 40541010] 40541040

X&35]

dh <S¸;k Hkh gS ftlds dkj.k vkidks euksokafNr ifj.kke ugha fey jgs gSaA ysfdu vki fgEer er gkfj,A uoacj 2011 ds ckn vo'; gh vPNs ifj.kke feysaxs vkidh tUei=h ds vuqlkj vki thou esa dkQh eku] lEeku] èku izkIr djsaxsA mPp ljdkjh ukSdjh feyus dh vPNh mEehn gSA vkidks 7 jRrh dk iq[kjkt èkkj.k djuk Js;Ldj jgsxkA Á'u % es j h vkfFkZ d fLFkfr dc vPNh gksxhA D;k esjs HkkX; esa dksbZ O;kikj dk ;ksx gS\ lquhrk tSu 02-08-1952] 08-20] fnYyh mŸkj % vkidh jkgq dh n'kk py jgh gSA flracj 2011 ds ckn tc xq# dh varnZ'kk vk,xh rc vkfFkZd fLFkfr esa lqèkkj gksxkA vkidk fons'k ls fdlh dk;Z ls lacaèk gks ldrk gS vkSj vki fu;kZr ds fdlh O;kikj ls tqM+ ldrh gSaA vkidks cqèkokj dks 5&6 jRrh dk xksesn èkkj.k djuk 'kqHk jgsxkA Á'u % esjh dqaMyh esa fdl izdkj dh ukSdjh dk ;ksx gS\ ljdkjh ;k izkbosV vkSj fdl {ks= esa] dc rd\ dSyk'k panz] tliqj ¼mÙkjkapy½ 04-09-1980] 06-00] vYeksM+k 100

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

'kk[kk dk;kZy; Mh&68] gkSt [kkl] ubZ fnYyh&16 Qksu ua- % 40541020] 40541022

mŸkj % vkidh 'kfu dh n'kk o 'kfu dh <S¸;k py jgh gS vkSj lkFk gh 'kfu esa 'kqØ dh n'kk Hkh vPNk Qy ugha nsrhA uoacj 2011 ds i'pkr~ 'kfu dh <S¸;k lekIr gks tk,xh vkSj 'kfu esa lw;Z dh n'kk vkjaHk gksxh tks fuf'pr :i ls 'kqHk Qy iznku djsxhA bl le; ljdkjh ukSdjh yxus ds Hkh ;ksx cusx a As vkidks 5&7 jRrh dk ekf.kd èkkj.k djuk mÙke jgsxkA 'kfuokj dks ljlksa ds rsy dk Nk;k&nku djuk pkfg,A Á'u % eq>s ljdkjh ukSdjh feysxh ;k O;olk; djuk iM+sxk rFkk fdlesa rjDdh gksxh\ ekèko 'kekZ] bankSj 06-12-1993] 15-01] bankSj mŸkj % vkidh dqaMyh ds vuqlkj vkidks ljdkjh ukSdjh feyus ds vPNs ;ksx gSaA vkidh :fp vkSj i<+kbZ fdlh rduhdh {ks= esa jgsxh vkSj blh {ks= esa vkidks ukSdjh feysxh vkSj blds vfrfjDr vkehZ ;k iqfyl foHkkx Hkh vkids fy, vPNk jgsxkA vkidks 5 jRrh dk ekf.kd èkkj.k djuk Js;Ldj gSA Á'u % esjh csVh dh 'kknh dc gksxh vkSj mldk thou lkFkh dSlk gksxk\ fnIrh] vgenkckn


leL;k lekèkku 14-11-1975] 06-50] vgenkckn mŸkj % vkidh tUedqaMyh esa fookg dh utj ls ns[kus ij dkQh nks"k vk jgs gSaA lHkh iki xzgksa dh lIre LFkku ij iw.kZ n`f"V gSA lIres'k eaxy Hkh pfyr esa v"Ve Hkko esa pys x;s gSaA blfy, fookg esa bruk foyac gqvk gSA vkSj fookg lq[k dh Hkh deh utj vkrh gSA tqykbZ 2011 ds i'pkr dsrq dh n'kk vkus ij 2012 esa fookg ds ;ksx cusaxs vkSj ml le; fookg gks ldrk gSA vkidks 'kfu vkSj eaxy dh iwtk o nku fdlh ;ksX; iafMr ds }kjk djkuk pkfg,A Á'u % vkfFkZ d le` f ) dc rd izkIr gksxh\ Ñ".kkuan f=ikBh] xksj[kiqj 24@25 08-1970] 01-35] xksj[kiqj mŸkj % vkidh xq# dh egkn'kk py jgh gSA xq# vkidh dqaMyh esa ckèkds'k o ekjds'k gksdj 'kqØ dh jkf'k esa cSBs gSaA blfy, vkidks euksokafNr vkfFkZd ykHk ugha feykA ekpZ 2012 ds i'pkr~ vkfFkZd ykHk esa o`f) gksxh ysfdu vlyh ykHk vkidks 2014 ds i'pkr HkkX;s'k

'kfu dh n'kk iznku djsxhA vkidks 5 jRrh dk iUuk iguuk 'kqHk jgsxk vkSj uoacj 2011 ds i'pkr~ 5&6 jRrh dk uhye Hkh Js;Ldj gksxkA Á'u % fookg dc gksxk ,oa oSokfgd thou dSlk jgsxk\ ukSdjh dk D;k ;ksx gS\ nhisUnz oekZ] cktiqj ¼mÙkjk[kaM½ 07-04-1986] 14-50] eqjknkckn mŸkj % vkidh dqaMyh ds vuqlkj xq# lIre Hkko esa cSBs gaS vkSj 'kfu lIres'k gksdj prqFkZ Hkko esa gS vkSj iki dÙkZjh ;ksx ls ihfM+r gS blfy, fookg esa vHkh foyac gksxkA fookg dk ;ksx 2014 ds i'pkr~ cusxk D;ksafd uoacj 2011 ds i'pkr vkidh 'kfu dh <S¸;k Hkh vkjaHk gks tk,xhA oSokfgd thou lkekU;r% Bhd jgsxkA oSokfgd lq[k ds fy, 5 jRrh dk iq[kjkt èkkj.k djuk Js;Ldj gksxk vkSj uoacj ds ckn 'kfu 'keu ds mik; djsaA Á'u % o`)koLFkk dSlh jgsxh\ dksbZ Hk;adj chekjh rks ugha gksxhA iSlksa dh fLFkfr dSlh jgsxhA fouksn dqekj JhokLro] dkuiqj 04-09-1952] 16-30] dkuiqj mŸkj % vkidh vHkh 'kqØ dh n'kk

py jgh gS tks 2027 rd pysxhA bl n'kk esa vkidks dksbZ fo'ks"k jksx ;k vkfFkZd raxh ugha gksxhA 'kqØ ;ksxdkjd gksdj uoe Hkko esa fLFkr gS vkSj uoka'k esa mPp jkf'k esa èku LFkku esa cSBs gSa blfy, vkidks fpark ugha djuh pkfg,A Á'u % es j h tUedq a M yh ns [ kdj dbZ T;ksfrf"k;ksa us vfookfgr jgus ds ;ksx crk,a gSA D;k fookg ds ;ksx gSa\ dc rd] mik; crk,aA fuys'k iqaMfyd cksjls] èkqys mŸkj % vkidh dqaMyh ds vuqlkj lIres'k cqèk v"Ve esa jkgq ds lkFk vR;ar fucZy fLFkfr esa gSA lIre esa lw;Z cSBs gSa vkSj fookg dkjd 'kqØ "k"B Hkko esa gSA panz Hkh dsrq ls xzflr gksdj dqVqac Hkko esa cSBs gSaA blhfy, lkjh fLFkfr fookg esa foyac dks n'kkZ jgh gSA ysfdu vki fujk'k er gksaA 2013 esa xq# dh n'kk vkus ds i'pkr~ vo'; gh fookg ds ;ksx cuasxsA

leL;k lekèkku

T;ksfr"k ds vkèkkj ij viuh leL;k dk lekèkku dhft,A daI;wVj T;ksfr"k esa vxz.kh laLFkk& ^¶;wpj ikWbaV* dh vksj ls vkids ç'u dk mÙkj fn;k tk,xkA tUe fooj.k lfgr viuh leL;k ls lacafèkr ç'u fuEu irs ij Hksft,A mÙkj vkxkeh fdlh vad esa çdkf'kr fd;k tk,xkA vfèkd ç'uksa ds fy, ^¶;wpj lekpkj* ds dk;kZy; esa] le; fuèkkZfjr djds] gekjs laLFkkxr T;ksfr"kh ls laidZ dhft,A viuk uke] tUe rkjh[k] tUe le;] tUe LFkku ,oa irk lkns dkxt ij fy[k dj] dsoy ,d iz'u ds lkFk] bl irs ij Hkstsa% ¶;wpj lekpkj

X-35, vks[kyk baMfLVª;y ,fj;k] Qst+&2] u;h] fnYyh&110020

i`"B la[;k 81 dh Kku lfjrk ds mÙkj

1. (D) 2. (B) 3. (D) 4. (C) 5. (A) 6. (C) 7. (B) 8. (C) 9. (A) 10. (C) 11. (C) 12. (D) 13. (A) 14. (B) 15. (D) 16. (B) 17. (B) 18. (C) 19. (B) 20. (A) 101

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


izfr;ksfxrk

ç'u tUei=h&175

xzg Li"V

Á'u % fiNys ,d o"kZ ds nkSjku tkrd ds LokLF; ,oa f'k{kk ds ckjs esa crk;saA tUefrfFk % 06&02&1999] le; % 21%07%00] LFkku % fnYyh v{kka'k % 28%39%00] m- js[kka'k % 77%13%00] iw- eè; js[kka'k % 82%30

yXu dqaMyh pa-

8

7

ea-

'kq- jk-

5 9

$ds$cq-10 $lw- 11 'kq-

uoeka'k dqaMyh

6 12

1

4

$jk-

ea-

10

12 11

3

'k- 2

xq-

1

2

3

'k-

4

9

5 ds-

6

dU;k edj rqyk rqyk edj ehu dqaHk es"k ddZ edj

04%13%03 23%33%02 03%24%20 10%24%26 25%21%22 04%47%41 17%19%13 04%17%45 28%14%41 28%14%41

fo'kksarjh n'kk n'kk dk HkksX;dky %

8 pa-

lw- xq- cq-

yXu lw;Z paæ eaxy cqèk ¼iw½ xq# 'kqØ 'kfu jkgq dsrq ¼v½

7

mÙkj us dh vafre rkjh[k ykbZ 2011 gSA mÙkj HkstHksustdh vafre rkjh[k 28 28 ebZ tq 2011 gSA lekèkku lekèkku flracj 2011 ds vad esa fn;k tk,xkA loZJs"B mÙkj Hkstus okyksa dks iqjLdkj fn;k tk,xkA

irk% ¶;wpj lekpkj] X&35] vks[kyk baMfLVª;y ,fj;k] Qst&II, u;h fnYyh&110020

eaxy % 1 o"kZ 8 ekg 16 fnu jkgq 24/10/2000 24/10/2018 jkgq 07/07/2003 xq# 29/11/2005 'kfu 05/10/2008 cqèk 25/04/2011 dsrq 12/05/2012 'kqØ 13/05/2015 lw;Z 06/04/2016 panz 06/10/2017 eaxy 24/10/2018

ebZ 2011 dh iz'u tUei=h&173 dk lekèkku

iz'u % tkrd dk O;olk; crk,a\ mŸkj % tkrd ljdkjh ukSdjh esa laxhrK ds :i esa dk;Zjr gS rFkk T;ksfr"k esa :fp j[kus okyk gSA T;ksfr"kh; fo'ys"k.k % n'ke Hkko dk Lokeh lw;Z vkSj lIres'k 'kqØ dk ;ksx prqFkZ Hkko esa gS vkSj n'ke Hkko dks iw.kZ n`f"V ls ns[k jgs gSaA yXu dk ekfyd eaxy lIre Hkko esa cSB dj yXu dks ns[k jgk gSA tks fd mldk viuk ?kj gSA yXu vkSj n'ke Hkko dks eaxy vkSj lw;Z dk cy fey jgk gSA HkkX;s'k panzek mPp dk gksdj vkSj iapes'k c`gLifr dk n`f"V lacaèk mPp dksfV dk xtdsljh ;ksx cuk jgk gSA lIre Hkko panz] eaxy dk ;ksx cgqr gh 'kqHk gSA dqaMyh dk HkkX; Hkko vkSj HkkX;s'k cgqr gh mÙke gSA bu lHkh ;ksxksa ds dkj.k tkrd ljdkjh ukSdjh esa laxhrK gSA lgh mÙkj nsus okys HkkX;'kkyh fotsrk gSa& 1- eukst dqekj xqIrk C/O Jh vEcs lsYl jkfèkdk ekdsZV jkor ikM+k&vkxjk ¼;w-ih-½ 2- 'k'kh ukjk;.k 'kekZ] xkao o Mkd?kj uSgju iq[kj] rglhy nsgjk] ftyk dkaxM+k&177104 ¼fgekpy izns'k½ 2- chj flag [kkjh] e- ua- 273] dqEgkjksa okyh xyh] jkeiqjk ¼f= uxj½ fnYyh&110035

tUefrfFk % 16&2&1959 le; % 01%04 ?kaVs LFkku % nkftZfyax 'k-

9

10

7

xq-

&lw&cq- 11 5 'kq2 dspa- ea12

1

cèkkbZ ! gekjs lkFk i=&O;ogkj djrs jfg, vkSj mÙke iqjLdkj thfr,A 104

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011

6

8

jk-

4 3


eq¶r migkj

xzg 'kkafr ds f='kfDr NYys

la

iw.kZ txr ds pj] vpj ,oa iap rRo ls fufeZr ekuo 'kjhj ij xzgksa dk izHkko vo'; gh iM+rk gSA xzgksa ds 'kqHkk'kqHk izHkko }kjk gh ekuo psruk ,oa fodkl dk mn~Hko gksrk gSA blh ds izHkko ls tkrd jksxh] Hkksxh] èkekZRek vkfn curk gSA xzgksa ds vPNs izHkko dh o`f) ,oa cqjs izHkko ls cpus ds fy, 'kkL=ksa esa vusd mik; fufgr gSaA ftuesa eq[;r% jRuksa dk fo'ks"k mYys[k ik;k tkrk gSA ysfdu dHkh&dHkh] xzg ekjds'k gksus ds dkj.k] jRu èkkj.k djuk fu"ksèk jgrk gSA ,slh fLFkfr esa èkkrq ,oa èkkrq ls fufeZr vaxwBh] vFkok NYyk èkkj.k djuk loZJs"B mik; ekuk x;k gSA ^¶;wpj lekpkj* ds ikBdksa dks ;s NYys xzgksa ls ykHk fnyk,axs rFkk v'kqHk xzgksa ds izHkko dks de djsaxsA 'kfu dk NYyk % yksgs dk ;g NYyk 'kfu Hkxoku dks vR;ar fiz; gSA ftu tkrdksa dk O;olk; 'kfu ls lacafèkr gks] vFkok 'kfu dh lk<+slkrh gks] ;k dqaMyh esa 'kfu dh fLFkfr [kjkc gks] rks ,sls tkrdksa dks ;g NYyk vo'; gh ykHk nsxkA mi;ksx fofèk % 'kqØokj dh 'kke dks LVsuysl LVhy] vFkok yksgs dh dVksjh esa] FkksM+s ls ljlksa ds rsy esa] bl NYys dks fHkxks nsaA 'kfuokj

dks] lk;a dky] vaèksjk gksus ds le;] NYys dks fudkydj xaxk ty ,oa nwèk esa èkks dj] mls vxjcRrh] nhid] èkwi fn[kk dj] l kekU; iwtk djsaA iwtu ds i'pkr] J)k&HkfDr ls 'kfu Hkxoku ds fdlh Hkh ea= dk ;Fkk'kfDr ti dj ds fo'okliwoZd if'pekfHkeq[k cSB dj NYys dks nkfgus gkFk dh eè;ek maxyh essa èkkj.k djsa rFkk 'kfu nso dks ueLdkj djsa] vFkok ihiy ds isM+ ds ikl rsy dk fn;k tyk,aA bl izdkj 'kfu ds cqjs izHkko ls j{kk gksxh rFkk 'kfu dh Ñik n`f"V ls vusd izdkj ds ykHk gksaxsA

fefJr èkkrq dk NYyk % ;g NYyk xq# ,oa cqèk xzg ls lacafèkr gS] tks ok.kh] cqf)] ekufld 'kkafr] izfr"Bk] Kku ,oa lkekftd lq[k fnykrk gSA fefJr èkkrq dk ;g NYyk] xq# ,oa cqèk lacaèkh vusd nks"kksa dks u"V dj ds] tkrd dks 'kqHkrk iznku djrk gSA ;g NYyk èkeZ] fo|k ,oa oSokfgd

lq[kkas esa o`f) rFkk f'k{kk esa lQyrk iznku djrk gSA mi;ksx dh fofèk % cqèk ds izHkko dh o`f) ds fy,] fdlh Hkh cqèkokj dks lqcg] bls iapke`r esa èkksdj] èkwi] nhi] vxjcRrh ,oa iq"i ls iwtu dj ds] cqèk xzg ds fdlh Hkh ea= dk ;Fkk'kfDr ekufld ti dj ds] mÙkj fn'kk dh vksj eqga dj ds] NYys dks nkfgus gkFk dh dfu"Bk ¼NksVh½ maxyh esa èkkj.k dj ds] cqèk xzg dks ueLdkj djuk pkfg,A bl izdkj èkkj.k djus ls tkrd dks ekufld 'kfDr feyrh gS rFkk f'k{kk ls ykHk ,oa u;s Kku dh o`f) gksrh gSA xq# xzg lacaèkh ykHk ikus ds fy,] xq#okj dks lqcg] 'kq)rkiwoZd dPps nwèk esa filh gqbZ gYnh feyk dj] mlls NYys dks èkksdj] èkwi] gYnh] panu] ihyk iq"i] vxjcRrh] nhid vkfn ls ;Fkk'kfDr iwtu djds] xq# xzg ds ea= dk ti djrs gq,] iwoZ vFkok mÙkj dh vksj eq[k djds] nkfgus gkFk dh rtZuh ¼izFke½ maxyh esa èkkj.k djus ls] xq# lacaèkh vusd dqizHkko de gks dj] 'kqHkrk dh o`f) gksxhA fo'ks"k % vusd xzgksa dh 'kkafr ds fy, rhuksa NYys la;qDr :i ls èkkj.k djs]a vFkok vyx&vyx yksx bls èkkj.k djds ykHk ik ldrs gSaA

uksV % ¶;wpj ikWbaV }kjk fn;k tkus okyk migkj ikBd dks if=dk ds lkFk cqd LVky ls feyrk gS rFkk if=dk ds lnL;ksa] dks izR;sd pkj eghus ds varjky esa] ,d lkFk pkjksa eghukas ds migkj dksfj;j }kjk Hksts tkrs gSaA 105

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


iqLrd leh{kk

xzg Qy O;k[;k ¼yky fdrkc J`a[kyk&3½

yky fdrkc ls lacfa èkr bu lHkh iqLrdksa esa iafMr mes'k 'kekZ }kjk fy[kh x;h yky fdrkc ds xzg Qyksa dh O;k[;k vius vki esa vnHkqr vkSj laxzg.kh; iqLrd gSA bl iqLrd J`a[kyk esa lHkh ukS xzgksa ds ckjs esa vyx&vyx xzgksa ds xzg Qy dh O;k[;k dh xbZ gSA yky fdrkc J`a[kyk esa ukS iqLrdsa izdkf'kr dh xbZa gSa mes'k 'kekZ th us bl iqLrd J`a[kyk ds izR;sd Hkkx esa izR;sd xzg ls lacafèkr Qfyr dh O;k[;k djrs gq, yky fdrkc ds ewy Lo:i dks T;ksa dk R;ksa cuk, j[kk gSA ijarq izR;sd xzg dh O;k[;k ljy fganh esa djds ftKklq ikBdksa ds fy, mls lqxe cukus dk ;FkklaHko ,oa iz'kaluh; iz;kl fd;k gSA iafMr mes'k 'kekZ th us izR;sd xzg dh [kkukokj oLrq,a crkrs gq, izR;sd xzg Qy ds nq"izHkkoksa ds mik;ksa dk mYys[k Hkh fd;k gSA izR;sd xzg ds lacaèk esa bdV~Bs nks xzgksa] rhu xzgksa] ikap xzgksa vkSj lHkh xzgksa ds bdV~Bs gksus ds Qy Hkh foLrkj ls crk, x;s gSaA Qy dFku esa izR;sd xzg ds usd vkSj cn gksus dk vyx&vyx Qy fn;k x;k gSA izR;sd xzg ds iDds ?kj vkSj eans ?kj dh tkudkjh nsus ds lkFk&lkFk fe= xzg] mPp o uhp dh jkf'k] le;] eluqbZ xzgksa dk fooj.k rFkk izR;sd xzg ds jax vkSj muls lacafèkr 'kjhj dk vax vkSj chekjh] lkekU; :i ls 'kqHk [kkus] 'k=q xzg] le xzg] lacafèkr fnu] nsork] jRu vkSj psgjs dk jax crkus ds lkFk&lkFk ;g Hkh crk;k x;k gS fd ml xzg dk iks'kkd ds fdl vax ij vfèkdkj gSA ;g dguk vfr'k;ksfDr ugha gksxh fd bl J`a[kyk esa izR;sd xzg ds ckjs esa yky fdrkc ds vkèkkj ij lc dqN fy[kk x;k gSA ys[kd % ia- mes'k 'kekZ ewY; % 175@& i`"B % 545 izdk'kd % eqfnr izdk'ku] 102] ,p 2@15] egkohj ,Udyso] ikye&Mkcjh jksM+] ubZ fnYyh&110045] Qksu ua-&011&45521005 108

Lokeh foosdkuan ds liuksa dk Hkkjr

Lokeh foosdkuan dk uke fo'o lkfgR; esa vius vyx ifjp; dh vko';drk ugha j[krkA 1893 esa vesfjdk ds f'kdkxksa 'kgj esa fganqRo dk izfrfufèkRo djds Lokeh foosdk uan us Hkkjr dk uke bfrgkl ds iUuksa esa ntZ djk fn;kA os tgka dgha Hkh x;s Hkkjrh; laLÑfr dh egkurk dk izdk'k ysdj x;sA Lokeh foosdkuan ds ckjs esa ;qok ys[kd fgeka'kq 'ks[kj }kjk fyf[kr ;g iqLrd vius vki esa bl n`f"V ls fof'k"V gS fd blesa foosdkuan ds O;fDrRo vkSj ÑfrRo ds lkFk&lkFk Hkkjr ds bl egku uk;d dh fofHkUu fo"k;ksa ds ckjs esa tks fogaxe n`f"V vkSj tks LoIu Fkk mldk vR;ar #fpdj Hkk"kk esa orZeku lanHkZ esa fu#i.k fd;k x;k gSA bl iqLrd esa jk"Vªh; leL;kvksa pkgs os Hkh fdlh {ks= ls lacafèkr gksa ds ckjs esa muds fopkjksa ls voxr djk x;k gSA iqLrd esa izR;sd leL;k ds orZeku Lo:i vkSj 'kklu }kjk muds lacaèk esa fd;s tk jgs mik;ksa dh okLrfod oLrq&fLFkfr dk foLrkj ls ,oa ljy Hkk"kk eas lok±xh.k foospu fd;k x;k gSA laiw.kZ iqLrd nl vè;k;ksa esa foHkkftr gS ftlesa igys vè;k; esa Lokeh foosdkuan dh laiw.kZ thou xkFkk ,oa laf{kIr ifjp; nsus ds ckn vU; vè;k;ksa esa xjhch] Ñf"k] vkS|ksxhdj.k] f'k{kk] efgyk oxZ] ;qok oxZ] jk"Vªh; v[kaMrk] vkRe fo'okl tSls fo"k;ksa ds ckjs esa Lokeh foosdkuan ds liuksa ds Hkkjr dk laqnj vkSj Toyar fp=kadu fd;k x;k gSA Hkk"kk vkSj rF; fo'ys"k.k dh n`f"V ls fgeka'kq 'ks[kj dh ;g iqLrd ikBdksa dks ,d ubZ n`f"V ls ifjfpr djkus okyh ;qxkuq:i iBuh; ,oa laxzg.kh; jpuk gSA ys[kd % fgeka'kq 'ks[kj ewY; % 125@& i`"B % 198 izdk'kd % Mk;eaM ikWdsV cqd izk- fy-] X&30] vks[kyk Qsl&2] ubZ fnYyh&20 Qksu ua- % 011&41611861

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


iqLrd leh{kk

Økafrnwr vUuk gtkjs

iafMr th ds mik;

fganh ds ys[kd Jh lqn'kZu HkkfV;k yxkrkj ubZ&ubZ jpuk,a fganh lkfgR; dks nsrs vk jgs gSaA ysfdu yksdiky foèk;d dks ysdj orZeku esa tks vkanksyu vkSj jktuhfrd gy&py vUuk gtkjs ds dkj.k laiw.kZ Hkkjr esa fn[kkbZ nh ml ij foLrkj ls fy[kh tkus okyh laHkor% bl le; dh igyh iqLrd gSA ;s lkspk Hkh ugha tk ldrk Fkk fd Økafr ds vxznwr Jh vUuk gtkjs ij bruh 'kh?kz iqLrd i<+us ds fy, feysxhA bldk Js; lqn'kZu HkkfV;k th dks tkrk gSA iqLrd dh fo"k; lwph 28 [kaMksa esa foHkkftr gSA blesa vUuk gtkjs ds thou vkSj muds thus ds rkSj rjhdksa vkSj R;kx'khyrk rFkk ns'k esa jkejkt ykus dh dkeuk dks ysdj NsM+s x;s vkanksyu vkSj ikjnf'kZrk dks ysdj muds vkxzg dks ns[krs gq, vUuk gtkjs }kjk vkjVhvkbZ ykus ds dke dh laiw.kZ i`"B Hkwfedk dk foLr`r fp= fn;k x;k gSA tu yksdiky fcy dh lHkh ckrksa ds ckjs essa cM+s foLrkj ls tkudkjh nsdj blls gksus okys ykHk rFkk dqN vU; egRoiw.kZ ckrsa Hkh crkbZ xbZ gSaA xkaèkh oknh ekus tkus okys vUuk gtkjs ds ckjs esa iqLrd esa ;g i;kZIr :i ls Li"V dj fn;k x;k gS fd xkaèkh th dh izfrek mudk ekxZn'kZu djrh gS rks 'kghns vkte Hkxr flag Hkh muds fy, vkn'kZ gSaA dgus dk vFkZ ;g gS fd vUuk gtkjs ds vuqlkj ;fn ljdkj y{; lkèkus esa <hy fn[kkrh gS rks og N=ifr f'kokth dk jkLrk viukus esa nsjh ugha djsaxsA iqLrd dh Hkk"kk cM+h pqVhyh vkSj #fpdj gSA iqLrd esa fo"k; izLrqfr bruh #fpdj gS fd dksbZ Hkh ikBd iqLrd dks ,d lkal esa i<+uk pkgsxkA ys[kd % lqn'kZu HkkfV;k ewY; % 95@& i`"B % 140@& izdk'kd % Mk;eaM ikWdsV cqd izk-fy-] X&30] vks[kyk Qsl&2] ubZ fnYyh&20 Qksu ua- % 011&41611861

Jh izeksn lkxj th }kjk fyf[kr ;g iqLrd 'kfDr'kkyh vpwd mik;ksa dk vewY; fiVkjk gSA lfn;ksa ls euq"; vius fofoèk nq%[kksa ls NqVdkjk ikus dk iz;kl djrk jgk gS d"Vksa ls eqfDr ikus ds fy, viuh J)k vkSj fo'okl ij vkèkkfjr mik; euq"; tkfr us fd;s tc mu mik;ksa ls ldkjkRed ifj.kke vkSj ykHk gqvk rks mu mik;ksa ds fofèk foèkku rFkk foLrkj dk Hkh ladyu fd;k tkus yxkA izeksn lkxj th dh ;g iqLrd ,sls gh iz;klksa dk ifj.kke gSA bl vuwBh iqLrd esa thou dk dksbZ ,slk {ks= ugha gS ftlls lacfa èkr leL;kvksa ds fuokj.k ds mik; bl iqLrd esa u fn;s x;s gksAa ijh{kk esa lQyrk] fo|k izkfIr] loZ jksx fuokj.k] L=h jksx] f'k'kq jksx fuokj.k] x`g Dys'k vkSj dk;Z ckèkk fuokj.k rFkk izlo ihM+k vkSj Hk; uk'k djus okys 'kfDr'kkyh mik; rks bl iqLrd esa fn;s gh x;s gS]a lkekU; fLFkfr esa cqjh utj ls eqfDr rFkk ekaxfyd nks"k rFkk dkyliZ nks"k fuokj.k ds mik;ksa dk lekos'k Hkh iqLrd esa fd;k x;k gSA lq[k le`f) ds xksiuh; peRdkjh vkSj fuR; mi;ksxh mik; Hkh cgqr ljy vkSj lgt Hkk"kk esa crk, x;s gSAa bl iqLrd ds izR;sd i`"B ij mik; crkus ds lkFk&lkFk mi;ksxh vkSj euksgkjh jaxhu fp=kadu fd;k x;k gSA blls iqLrd NksVs cM+s lHkh vk;q oxZ vkSj {ks= ds ikBdksa dks lgt :i ls bu mik;ksa dh vksj vkdf"kZr djds mUgsa thou esa lQyrk dk ekxZ vo'; fn[kk,xhA iqLrd vkjaHk ls var rd cgqr mi;ksxh cu iM+h gSA iqLrd esa chp&chp esa dbZ fnypLi tkudkfj;ka Hkh nh x;h gSAa mnkgj.k ds fy, tgka yqdeku dh fdrkc ds ckjs esa crk;k x;k gS] ogha ;g Hkh Li"V fd;k x;k gS fd gekjh nsoh nsorkvksa ds eafnj igkM+kas ij gh D;ksa cus gSAa ys[kd % izeksn lkxj ewY; % 150@& i`"B % 132@& izdk'kd % bafMdk ifCy'klZ 1680&81] esgrk ekdsZV] ubZ lM+d fnYyh&110006 Qksu % 23243756] 23240270] 23240256

leh{kkFkZ ubZ Ádkf'kr iqLrdas vkeaf=r gSaA bl lanHkZ esa iqLrd leh{kk gsrq iqLrd dh nks Áfr;ka fuEu irs ij Hkst ldrs gSa irk % ¶;wpj lekpkj] X&35] vks[kyk Qst&2] ubZ fnYyh&20 109

Û ¶;wpj lekpkj Û tqykbZ 2011


esokM+ fo'ofo|ky; ls T;ksfr"k esa ch- ,-] ,e- ,- rFkk ih- ,p- Mh- djus ds fy, vius utnhdh pSIVj ls laidZ djsaA

mikè;{k % 'kqHks'k 'keZu % eks- 9811112469 laj{kd % MkW- 'kqdnso prqosZnh eq[; dks"kkè;{k % Jherh vkHkk caly nwjHkk"k % 011&27013735] 09868152608 nwjHkk"k % 011&40541024] 40541005 laj{kd %ia-t; izdk'k 'kekZ¼yky èkkxs okys½ egk lfpo % Jh th- ds- xks;y nwjHkk"k % 011&22301793] nwjHkk"k % 011&26943689] 09350311433 29810211] 22307705 egk lfpo % vkpk;Z fd'kksj laj{kd % Jh jktho 'kqDyk nwjHkk"k % 011&24643629] 24645629 nwjHkk"k % 011&65663120] 09810396655 vè;{k % Jh v#.k dqekj caly egk lfpo % Jh fryd jkt nwjHkk"k % 011&40541003] 09350508000 nwjHkk"k % 011&23829114] 09811551168 eq[; egklfpo % ia- ,l- vkj- Lokeh ijh{kk fu;a=d % izks- v'kksd HkkfV;k nwjHkk"k % 079&26744273 eksc % 09999390133 eks- % 09824256624] 09427302834 ijh{kk lfefr ds lnL; mikè;{k % ia- xksiky 'kekZ nwjHkk"k % eks- 9810054314] 9313754200 Jh vfuy tSu & 9810999050 vkpk;Z vfouk'k flag & 09811079788 mikè;{k %vkpk;Z MkW-lh-,y-ikapky Jh ,l-ih- xkSM+ &09313033117 nwjHkk"k % 0755&2581911] 09425028858 Jh lsokjke t;iqfj;k &09971688133 mikè;{k % Jh Vh- oh- y{eh ujflag¸;k Jh ;'kdju 'kekZ & 9654450688 nwjHkk"k % 080&23494724 Jh fou; xxZ & 011&40541013 mikè;{k % Jh jktho 'kekZ Jherh fefFkys'k xqIrk & 9818947453 nwjHkk"k % 0181&2280907] 9814062693

inkfèkdkjh

xouZj@jkT; lfpo dukMk % Jh lr izdk'k esgrk nwjHkk"k % 001&416&648&0010 iatkc@tEew % MkW- txnack izlkn xkSM+ nwjHkk"k % 01624&223356] 223456 eks% 9814034023 v{k; 'kekZ % 9814330676 vkj- ds xqIrk % 9417102970 paMhx<+@gfj;k.kk % MkW- vej vxzoky nwjHkk"k % 0172&2550650 eks% 09888288888 jktLFkku % ia- izse 'kadj 'kekZ nwjHkk"k % 0141&2791444 eks% 09414073506 dukZVd % ds- vkj- nkl lsëh nwjHkk"k % 080&28463124] 09845634181 vkaèkz izns'k % Jh lh-,l-oh-,y-,u 'kekZ nwjHkk"k % 0884&5598792 eks% 09247157192

xqtjkr % Jh enu yky HkV~V nwjHkk"k % 079&22703443 eks% 09426001306 egkjk"Vª % Jh euq HkkbZ Hkkstkuh nwjHkk"k % 022&28549333] 28546425 eks% 09820089333 e/;izns'k+ % vkpk;Z ia- jkepanz 'kekZ ^oSfnd* nwjHkk"k % 0731&2414181 eks% 09425958778] 9893483804 euksgj fd'kksj O;kl eks- 094254&89689 vkuan o`ankuh eks- 9893459503 NÙkhlx<+ % T;ksfr"kkpk;Z t;ar ikaMs eks- 09833137666 ¼eqca bZ½] 09329012021 ¼fHkykbZ½ fcgkj@>kj[kaM %Jh izeksn dqekj flUgk nwjHkk"k % 0631&2225473 eks% 09835268086 mÙkj izns'k % ia- 'kjn f=ikBh nwjHkk"k % 0512&2603836] eks% 09336101269

T;ks f r"k] okLrq ] va d rFkk gLr js [ kk 'kkL= ij ikB~ ; Øe gs r q fuEu fyf[kr ds a n z k s a ij la i dZ dj djssa usiky Û MkW- cyjke mikè;k; jsXeh iks[kjk iks[kjk dkWyst vkWQ ,LVªksykWth Qksu@QSDl % 00977&61&540347 eks- % 9856020914 Û MkW- ds-,u- cLrkdksVh dkBekaMq Qksu % 00977&1&4433841

Û Jh fofiu ;wfu;ky nsgjknwu&II eks- 09410503711 Û

dukMk Û Jh lR;izdk'k esgrk vkWUVkfj;ks Qksu % 001&416&648&0010

Û

vejhdk Û Jh lsch flag vksjykaMks Qksu% 1&800&238&4295 407&857&4193

Û

rsgjku ¼bjku½ Û rsgjku pSIVj eks-% 00989351176759

bjku

Û

tEew vkSj d'ehj Û Jherh oanuk oekZ tEew Jh fot; oekZ fnO;n`f"V dkWyst vkWQ ,LVªksykWth Qksu %0191&2458093 eks- % 09419195709] 9796227777

Û

mÙkjkapy Û ia- eqd's k 'kekZ nsgjknwu vkpk;Z v#.k 'kekZ Hkkjrh; T;ksfr"k laLÑfr fo|kihB eks-% 0135&2659544] eks- 09897013157] 9837093634 Û Jh Hkkuw dkafM;ky _f"kds"k x<+oky T;ksfr"k vuqlaèkku dsanz Qksu % 01624&227549 eks- 09837338243

Û

Û

Û ia- izdk'k nÙk HkfVaMk nÙk ,LVªks fotu eks- 09356092897 iatkc Û Jh jktiky 'kekZ gksf'k;kjiqj Jh ftLuw xqIrk ve`rlj okLrq ,aM T;ksfr"k f'k{kk dsanz Jh vkj-ds- xqIrk eks- 09780269400 ve`rlj baLVh- vkWQ ,LVªksgfj;k.kk lkbal ,aM fjlpZ lsaVj Qksu % 0183&2274859 Û Jherh fu/kh vxzoky Qjhnkckn eks- 09417102970] 09815902970 Hkfo"; Kku T;ksfr"k dsanz Qksu % 0129&4061258] 4061256 MkW- vej vxzoky paMhx<+ ,- ,- vkj- lh- baLVhV~;wV vkWQ eks- % 9871449996 xqM+xkao ,LVªksykWth ,aM vykbM lkablst Û Jh lR; izdk'k xkSM+ u{k= fudsru Qksu%0172&2550650] 09888288888 Qks%0124&2332761] 09313033117 Jherh yfyrk eks g s QxokM+ k Û ia- v'kksd dqekj 'kekZ+ ikye fogkj vkfpZLeku ¶;wpj ikWbaV bafLV;wV vkWQ okLrq ,LVªky s kWth ,aM tseksykWth Qksu%01824&266399]eks%09780131703 Qksu % 0124&4073863] 64] 65 Jh fodkl xzkos j fQjkstiqj eks - %09871923215 fgrfpard ,LVªksykWftdy Û Jh jkts'k xxZ vEckyk bafLV~V;wV ,aM fjlpZ lsaVj fMokbu ,LVªks fotu Qksu-% 01632&221049 eks-%09416499840] 07696371441 eks- % 09872221049 Û Jhefr vfLerk xkSM+ ikjk'kj dq#{ks=&I Jh lkseukFk tkya/kj egf"kZ ijk'kj T;ksfr"k fo|kihB xksiky T;ks- f'k{kk ,oa vuq- dsanz eks- % 09729083337] 09466095219 Qks u % 01821&221787 Û Jh lqj's k dqekj feJk dq#{ks=&II eks - % 09872133518 ,LVks ¶;wpj ikWbaV MkW- txnack izlkn xkSM+ yqfèk;kuk eks- % 09354670008 izks- enu eksgu n'kekuk] Û Jh jfoUnz Ñ".k vjksMk+ djuky Jh lqjs'k v=s Jhjke T;ksfr"k f'k{kk dsanz Qks u % 01624&223356]223456] eks-% 09896239405 0161&2300982] 2432308 Û Jh lrukjk;.k 'kekZ ikuhir Jherh dSyk'k oekZ iBkudksV ljLorh ¶;wpj ikWbaV] dkW f Led ba L VhV~ ; w V vkW Q eks-% 09354900878] 09215130999 okLrq lkba l Û ia- xksiky jkt dkS'ky ;equkuxj Qksu % 0186&2235727 ek¡ nqxkZ T;ksfr"k f'k{kk dsanz eks- 09876588242 eks% 09896199847] 09355009847

Û Jh iq"isUnz dkSf'k'k foykliqj egf"kZ ijk'kj T;ksfr"k f'k{kk dsanz eks- 09315415366 fnYyh Û Jherh vkHkk caly fnYyh&I ¶;wpj ikWbaV Qksu %011&40541021] 40541040 Û Jh v'kksd HkkfV;k fnYyh&II dkWfLed ¶;wpj ikWbaV Qksu%011&32991939 eks-%09811131939 Û Jh fryd jkt fnYyh&III 'kfä ¶;wpj ikWbaV Qksu%011&23829114 eks-%09811551168 Û gjh'k dqekj efyd fnYyh&IV t; xq# T;ksfr"k laLFkku Qksu % 011&22824884 eks- % 09871408417 Û ia- xksiky 'kekZ fnYyh&V baLVhV~;wV vkQ okLrq ,a M tkW;Qqy fyfoax Qksu % 011&27030966&67] 27020736 eks- %09810100533]09313754200 Û bath- vfuy dqekj tSu fnYyh& VI ,LVªks lkabl fjlpZ vkxsZukbts'ku Qksu%011&26490412] eks-%09810999050 Û vkpk;Z fou; fla?ky fnYyh& VII okLrq Jh ,dsMeh Qksu%011&32962651eks- %09310355224 Û Jherh lq/kk fla ? ky fnYyh& VIII oSfnd T;ksfr"k laLFkk la?k Qksu%011&22942832] 22946467 eks- % 09015634199] 9811159613 Û Jh tksfxanj eku vyhiqj¼fnYyh½ 'kfu ¶;wpj ikWbaV eks% 9999885350] 9313908726


jktLFkku Û Jh iq:"kksÙke yksgxkaodj ukfld Û Jh misna z dqekj 'kekZ vyoj Jh izHkw ¼izdk'k Hkw/kj½ Jh xaxk T;ksfr"k vuqlaèkku dsanz jkf'k ladsr dUlyVsalh ,aM Qksu % 0144&2331247] 5120081 fjlpZ lsaVj ekss-% 09413065240 Qksu%0253&2322146] eks-09822060764 Û ia- izeksn jk; vkpk;Z HkhyokM+k 09423963186] 09326926016 T;ksfr"k ,aM okLrq fjlpZ bafLV~;wV Û Jh iz'kkar ekaMk iq.ks Qksu % 01482&221286 okLrq ,aM Qsaxlqb fjlpZ lsaVj Û Jhefr izfeyk xqIrk dksVk eks- % 09823746626 dksVk T;ksfr"k ifj"kn Qksu%0744&2400848] eks%s 09214316424 dukZVd Û MkW- uan fd'kksj iqjksfgr chdkusj Û Jh Vh- oh- y{eh ujflag¸;kcaxywj&I nh QksjdkLV gkml ba L VhV~ ; w V T;ksfFkj eafnje vkW Q ¶;w p j Qks j dkfLVa x Qksu % 080&23494724] Qksu % 0151&3201198] 3293966 eks % 09242127149 eks- % 09414230268 Û ia- ?ku';ke nkl T;ksfr"kh xaxkuxj Û Jh ds- vkj- nkl lsêh caxywj&II Qksu % 080&28463124 Hk`x T;ksfr"k fo|k ihB Qksu % 0154&2451242] 2452242 eks- % 09845634181 Û ia- tLlk jke 'kekZ guqekux<+ Û Jh f'ko jke y{e.k tks'kh gqcyh T;ksfr ,LVªksykWftdy daI;wVj lsaVj Qksu% 0836&2284413] eks-% 09341881773 Qksu%01552&251526] Û Jh uflZx a vkpk;Z-,e- guhc cSyxkao eks-09414094526 Jhxq#nŸk T;ksfr"kky; Û ia- isze 'kadj 'kekZ t;iqj eks- % 09036663986 Qksu % 0141&2791444 eks- % 09414073506] 09829957395 mÙkj izn's k Û ia- jktsna z dqekj iqjksfgr tksèkiqj Û ia- 'kjn f=ikBh dkuiqj okLrq ,oa T;ksfr"k vuqlaèkku dsanz euh daI;wVlZ vkSj ,LVªksykWftdy Qksu % 0291&3259391] 2618117] fjlpZ lsaVj 2634374 eks- % 09828128117 Qksu % 0512&2603836 Û Jh ckcw yky lkgw ¼'kkL=h½ Vksad eks- % 09336101269 euq T;ksfr"k ,oa okLrq fjlpZ lsaVj Û Jh egs'k 'kekZ vkxjk Qksu % 01432&245358 T;ksfr"k ra= f'k{kk izlkj lfefr eks- 09413129502 Û Jh nsosanz ijekj mn;iqj Qksu % 0562&2525262] 2156666 eks- % 09719005262] 09719666777 Hkkjrh; T;ksfr"k 'kksèk laLFkku Qksu % 0294&2460512 Û MkW- loksZÙke nhf{kr vyhx<+ eks% 09214465408] 09351336086 ¶;wpj ikWbaV daI;wVlZ Qksu % 0571&2420444 xqtjkr Û Jh t; nso vkj- izHkq vgenkckn eks - 09837190538 vdkneh vkWQ oSfnd ,LVªksykWth Û MkW- lqeu 'kekZ bykgkckn Qksu % 079&26744273 lkbZ ,LVªks okLrq fjlpZ bfULVV~;wV eks- % 09824256624 eks- 09415704183] 09450621047 Û Jh fnus'k HkkbZ ih- Hkê xkaèkhuxj Û vpk;Z xkSjo dq- vxzoky cjsyh &I lnkf'ko vdkneh vkWQ ,LVªky s kWth Jh fl) x.ks'k T;ksfr"k dsanz Qksu % 079&23228988 Qksu%0581&2479315] eks-%09897122346 Û Jh ,p- ch- tks'kh lwjr Û Jh jktho vxzoky cjsyh &II HkkLdj C;wjks vkWQ oSfnd ,LVªksykWth lqJh xfjek vxzoky Qksu % 0261&2599066 ou dkWy ¶;wpj eks- % 09427474796 eks-%09837017393] 09837601541 Û Jh vkj Mh BDdj oMksnjk Û Jh jekifr ik.Ms; xksj[kiqj Qksu % 0265&2371524 ia- vk'kh"k mej Û Jh lwjt esgrk oSjkoy e;ad T;ksfr"k f'k{k.k ,oa ijke'kZ lw ; Z onu ,LVª k s y kW f tdy vuqlaèkku dsanz fjlpZ ls a V j Qks u %0551&2270169 Qksu % 02876&316445] 316387 eks- % 09824418438] 9924064372 eks - %09005008350] 09450731183 Û Jherh ljkst lksyd a h y[kuÅ xksok oSfnd vdkneh Û Jh lqn'kZu oh- ns'k ikaMs dsUMksyk eks- % 09335207465] 09450663390 Jh nŸkk Øwik ,LVªks- fjlpZ lsUVj Û Jh nhid xxZ esjB eks- 09764004315 banwnhi ¶;wpj ikWbaV Qksu % 0121&2761080 egkjk"Vª Û Jh t;ar ikaM;s dkR;k;uh T;ksfr"k eks- 09833137666 ¼eqca bZ½] 09329012021 ¼fHkykbZ½

eqacbZ Û Jherh ehuk xksfM;ky fnO;Kku Qksu % 0120&4356839 eks- % 09811621839

x;k Û Jh lq[kfoUnj flag xkft;kckn&I Û Jh izeksn dqekj flUgk ,LVªksyksftdy ikWbaV lkjka'k T;ksfr"k eks % 09811067209 Qksu % 0631&2225473 Û Jh lq[kfoUnj flag xkft;kckn&II eks- % 09835268086] 09431223487 lkjka'k T;ksfr"k eks % 09873677209 Û Jh izeksn dqekj flUgk iVuk Û ia- Jh eqd's k 'kekZ lgkjuiqj ,LVªksyksftdy ikWbaV] Hkkjrh; T;ksfr"k laLÑr fo|kihB eks- % 09835268086] 09835412470 Qksu % 0132&2700627 Û Jh vouhl dqekj okRlk;u eksrhgkjh eks- % 09837093634 oSfnd T;ksfr"k lsaVj Qksu%06252&240166 eks-% 09934425819 eè;izns'k Û ia- fouhr frokjh Hkksiky ¼jkt T;ksfr"kh½ Û Hkkjrh; T;ksfr"k ,aM okLrq laLFkku Qksu % 07594&221870 eks- % 09827457570 Û Û Jh jtuh'k vkpk;Z Hkfo";n'kZu Qksu % 07162&243871 eks- % 09425146518

fNanokM+k

>kj[kaM Jh Mh- ,l- feJk cksdkjks ,LVªks lsaVj Qksu % 06542&233108 ia- vk'ks"k lej ikBd gtkjhckx ek¡ ihrkacjk T;ksfr"k dsanz eks- % 09934389126] 09431394098

NÙkhlx<+ Û T;ksfr"kkpk;Z t;ar ikaM;s Û Jh ,y-,e- prqonZs h Xokfy;j dkR;k;uh T;ksfr"k cjkgfefgj T;ksfr"k vuqla/kku dsanz Qksu % 0788&2279918 eks-% 09833137666¼eqca bZ½] Qksu % 0751&2344957 eks- % 9329012021¼fHkykbZ½ 09425462516

fHkykbZ

mM+hlk Û bathfu;j vf[kys'k tSu bankSj&II vkyksfdd okLrq T;ksfr"k Û Jh xksih ukFk egkik=k cjgeiqj vuqlaèkku laLFkku Jh iq#"kksÙke T;ksfr"k ,oa okLrq Qksu % 0731&4066871 fjlpZ baLVhV~;wV eks- % 09826016534 Qksu % 0680&2224695] eks- % 09437076699 Û bathfu;j vrqy xxZ bankSj&III dkWyst vkWWQ ,LVªksykWth ,aM okLrq if'pe caxky Qksu % 0731&2535187 Û Jh Mhihjk; dks y dkrk&II eks- % 09893131026 Iystj ikWbaV Û lqJh osfndk JhokLro bankSj&IV Qksu% 033&23566098 osfndk ,LVksykWth lsaVj ^_Xosn* eks- 09831382153] 09007451458 Qksu % 0731&2560550] Û Jh egs ' k tyku dks y dkrk&V eks- % 09827080111 ,LVªksIyl oYMZ Û Jherh lq"kek ikBd tcyiqj&I Qksu % 033&22421243 eks- % 09830138156 Jh c`tjkt T;ksfr"k 'kksèk laLFkku Qksu % 0761&2801405 Û Jh lur dqekj nÙkk dksydkrk &VI vuqjk/kk ¶;wpj ikWbaV Û MkW- izdk'k 'kekZ tcyiqj&II Qksu%033&25226765] bafM;u osfnd lkbal Vªsfuax ,aM eks- %09830313995 bafLVV~;wV lsaVj Qksu %0761&4054977] 09302198277 flfDde eks-%09425151347] 09893578392 Û ia Lokeh Lons 'kkuan xaxVksd Û Jh eukst dqekj Mksx a js Bhdjh lk{kh fiz;k T;ksfr"k 'kksèk laLFkku Jh egke`R;qat; T;ksfr"k dk;kZy; eks- % 09434153277] 09434012165 Qksu % 07284&267067 eks- % 09893429925 rfeyukMw Û Jh jktu izlkn iVsy neksg Û Jh ih oSd a Vkpkye flf)fouk;d T;ksfr"k dsanz lIr_"kh dY;kexy T;ksfrnkyk;ke eks- % 09300694736] 09009642542 eks % 09894126354 Û Jherh thlqerh fcgkj Jh nqxZ vfEcdk ,LVªks LVwfM;ks Û Jh çeksn dqekj flUgk fcgkj'kjhQ eks % 09360514778 C/o Jh jathr dqekj flUgk ,LVªksyksftdy ikWbaV vklke eks%09835268086] 09431687137 xksgkVh Û ba- lat; dqekj Hkkxyiqj Û Jh vfHkthr èkj Ldwy vkWQ bafM;u ,LVªksykWth okLrq ,aM ,LVªksykWftdy lsaVj Qksu % 09435146262] eks-%09864046652 eks% 09430931846] 09931045795 uks,Mk Û ia- lar dqekj feJk vkaèkz izns'k cDlj ds'ko T;ks- o ijkfo|k vuq- dsanz Û Jh ih- ,l- Qkuh 'kekZ jtkgeqaMsjh eks% 09431851863 eks- % 09440490999


Future Samachar July 2011  

Astrology Magazine

Future Samachar July 2011  

Astrology Magazine

Advertisement