Memòria Fundació Salut Alta 2020 (cat)

Page 1

#MISSIÓ: BONTRACTE Memòria 2020


LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2018-2022

1. Acció socioeducativa vivencial i transformadora: Volem consolidar les noves metodologies en la línia d’innovació educativa, treball amb les famílies i acompanyament personalitzat i avaluar-ne l’impacte.

2. Presència propositiva a l’entorn: Volem crear un barri més protector, digne i educatiu per als infants i adolescents. 3. Equip conscient i compromès: Estem creant un equip educatiu de professionals i voluntariat conscient i compromès amb la realitat del barri i dels infants, polivalent, creatiu i innovador.

4. Entitat confiable i sostenible econòmicament: Volem augmentar el suport de donants particulars i empreses, així com incidir en l’Administració per a l’assignació de pressupostos més estables per als serveis a la infància en risc.


#MISSIÓ:

DESCOBRIM

Sabeu què és no tenir paraules per expressar el neguit que estem vivint? Ha passat un altre any i dins d’aquesta nostra “societat democràtica” el nostre “barri de La Salut”, i en ell les persones més desvalgudes de Badalona han vist incrementat el seu estat de precarietat general abocant-les a una vida d’estricta supervivència. L’inicial tancament domiciliari ha accentuat les indignes condicions de vida fruit de pisos sobre ocupats que han fet aflorar greus problemes de convivència dins les mateixes famílies per no poder respectar un mínim espai vital personal.

Francesc Gil, president de la Fundació Salut Alta Fragment de la carta de presentació. Text complet a la pàgina web.

El barri de La Salut Alta de Badalona és un dels barris

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es troba en situació de pobresa severa. Dels 19.581 habitants empadronats, el 19% són menors de 16 anys.

UT

LA SAL

LONA BADA

83

nacionalitats

densitat de població de

43.992 hab/km2

35%

sense el graduat escolar

A la Fundació Salut Alta hem acompanyat 141 nens, nenes i adolescents i a 150 famílies del barri.

21

països d’origen diferents

22

*

famílies amb situacions molt greus d’habitatge**

49

*

famílies amb seguiment de Serveis Socials

* De les 76 famílies a qui acompanyem als projectes d’infància. **Habitatges ocupats, en procés de desnonament, compartits, amb humitats o insalubres.

“#MISSIÓ: BONTRACTE” Aquest ha estat el lema del curs que, seguint les tres primeres línies estratègiques, ha ajudat a posar el treball de protecció i bon tracte de la infància al centre de l’entitat. El bontracte ha estat present en la creació d’un protocol intern, en les activitats als diferents projectes, en el treball amb les famílies, en la formació del voluntariat i l’equip i en les activitats amb l’entorn, reforçant una mirada que ja queda integrada en la metodologia de la Fundació.


#MISSIÓ:

ACCOMPANYEM

Per aconseguir coses hem de ser un equip. Souad i Maria Magdalena, mares de participants dels Centres Oberts

Creiem que cada persona té dret a desenvolupar-se amb plenitud. Per això, cada infant i adolescent que és acollit en un projecte de la Fundació inicia un itinerari educatiu acompanyat per una persona de l’equip i per la seva pròpia família, per créixer com a persona i obrir-se a l’entorn. Seguim desenvolupant el nostre model metodològic, amb activitats socioeducatives fonamentades en 4 pilars: ACCIÓ EDUCATIVA participativa i significativa PROCÉS D’ACOMPANYAMENT on la persona és el centre TREBALL AMB LA FAMÍLIA com a equip

TREBALL AMB L’ENTORN constructiu i reivindicatiu

141

infants i adolescents

15

professionals d’atenció directa

150

famílies

+600

accions dutes a terme durant el confinament

Ha estat un curs marcat per l’arribada de la pandèmia. No obstant això, hem seguit treballant a diari per oferir eines educatives i emocionals a les persones participants dels diferents projectes. El confinament domiciliari ha servit per desplegar noves eines i repensar la nostra acció per dur a terme un acompanyament que respongués a les necessitats reals de les famílies. En aquest sentit, hem repartit aliments, productes de farmàcia, papereria, tauletes i targetes SIM. Hem fet d’enllaç entre les famílies i escoles i instituts. Hem experimentat nous recursos que han permès reforçar el vincle amb les persones com les videotrucades, les visites a domicili o la formació online. Passades les setmanes de confinament estricte, vam reobrir presencialment el centre i les activitats d’estiu van significar un respir més que merescut per a tots els infants i adolescents.


ELS NOSTRES PROJECTES D’INTERVENCIÓ

CENTRE OBERT PRIMÀRIA

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

ESPAI DE 3H DIÀRIES D’ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

31 infants de 6 a 12 anys / 12 països d’origen familiar / 10 centres educatius / 5 professionals d’atenció directa / 4 infants i 6 famílies han rebut atenció psicològica / 10 persones voluntàries

APRENIJOC ESPAI DE 5H SETMANALS D’ACTIVITATS DE LLEURE

68 infants de 6 a 12 anys / 13 països d’origen familiar / 10 centres educatius / 4 professionals d’atenció directa / 2 infants han rebut atenció psicològica / 10 alumnes d’Aprenentatge i Servei

CENTRE OBERT A100 ESPAI DE 3H DIÀRIES D’ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

32 adolescents de 12 a 17 anys / 6 països d’origen familiar / 8 centres educatius / 5 professionals d’atenció directa / 1 adolescents i 5 famílies han rebut atenció psicològica / 6 adolescents han acabat la seva etapa com a participants als projectes de la Fundació / 8 persones voluntàries

DONES

FAR - FORMACIÓ, ACOMPANYAMENT I RELACIÓ CURSOS DE LLENGUA I ALFABETITZACIÓ PER A DONES

86 alumnes matriculades / 10 infants de 0-3 anys que participen a El Niu / 10 països d’origen / 3 professionals d’atenció directa / 12 persones voluntàries / 3 tallers monogràfics formatius

BARRI

SERVEIS I ACCIONS COMUNITÀRIES És l’àrea que ha quedat més aturada a causa de la pandèmia, cancel·lant festes i accions cíviques reivindicatives al barri. Tot i això, s’ha mantingut l’acompanyament a persones des del servei d’Acollida i Orientació al llarg de tot el curs i s’ha dinamitzat 1 cursa d’orientació i 5 Divendres a la Plaça.


#MISSIÓ:

ENS IMPLIQUEM

Ara ja fa uns dies que no ens veiem... com esteu? Persones voluntàries i estudiants en pràctiques obren les finestres de casa seva durant el confinament

L’EQUIP EN XIFRES L’acció a la Salut Alta és possible gràcies a un equip de persones que, ja sigui des d’una relació laboral o voluntària, decideixen implicar-se amb la realitat que viuen infants i famílies del barri.

19

professionals

69

persones voluntàries

12

persones al patronat

A més, com a entitat comptem amb un servei de formació i acompanyament a estudiants a través d’experiències en pràctiques o Aprenentatge i Servei.

16

estudiants en pràctiques

8

8

estudiants adolescents han d’Aprenentatge fet “voluntariat i Servei intern”

Durant el curs han treballat amb nosaltres un total de 27 professionals contractats dels quals el 85% han estat dones i el 15% homes. Les 968 hores dedicades a formació mostren com aquesta continua sent una aposta per la professionalitat i el rigor, tant de l’equip contractat com del voluntari. S’han activat noves modalitats de treball, implementant el teletreball, donant accés remot al servidor i posant dispositius a disposició de les treballadores que ho requerissin. A nivell de voluntariat, 36 persones han participat de manera periòdica als projectes de l’entitat i 33 persones ho han fet de manera puntual en esdeveniments com la cursa d’orientació o a les activitats d’estiu. Totes han comptat amb entrevistes d’acollida, aproximació al context amb formacions sobre el barri i la realitat dels participants i l’acompanyament a través dels referents de voluntariat.


#MISSIÓ:

ENS RELACIONEM

La violència a la infància és una pandèmia universal: cal abordar-la des de diferents angles i tractar-la com el que és. Elisenda González, professional d’EDUCO

TREBALL COMUNITARI I EN XARXA La Fundació està arrelada en un barri amb gran carència de treball comunitari. Dins de la nostra missió volem que infants i joves siguin agents de canvi i és per això que el nostre paper a l’entorn ha de ser actiu en el marc dels projectes, amb els centres educatius del barri, amb les activitats que proposem i en aquelles en què participem. relació amb

109

recursos i entitats

participació activa a

26

comissions i grups de treball

participació a

7

actes de l’entorn

COMUNICACIÓ I INCIDÈNCIA El treball de comunicació i incidència es forja com a pilar per sensibilitzar sobre la situació dels infants i famílies més vulnerables del barri, amb la voluntat de crear una comunitat implicada amb aquesta realitat. hem rebut

12

visites institucionals

70

impactes en mitjans de comunicació

21

tallers i xerrades de sensibilització

+3.640

seguidors a xarxes socials

hem organitzat

2

webinars formatius amb 143 persones inscrites

69

entrades i entrevistes publicades al blog

Seguim creient en la importància de treballar conjuntament per dissenyar projectes sòlids, tenint present diferents perspectives i disciplines. Per això, cada mes hem dedicat unes 40 hores al treball en xarxa.


#MISSIÓ:

SOM SOSTENIBLES

El que més motivaria a les persones a implicar-se econòmicament amb l’entitat, seria que visitessin la Fundació. Juan Antonio Duran, donant periòdic de l’entitat des de 2013

Seguim centrant la mirada en les donacions de persones físiques a través de campanyes de microdonacions, donacions periòdiques i incorporant noves eines com el Bizum.

17

donants periòdics

271

1r Premi Federico Mayor Zaragoza 2020

donants en campanyes de microdonacions

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 600.000€ 500.000€

2019

INGRESSOS

100.000 €

DESPESES

200.000 €

DESPESES

300.000 €

INGRESSOS

400.000 €

2020

Els ingressos generats durant el 2020 han estat un 9% superiors als del 2019 per la millora en la captació de fons provinents de campanyes i donants particulars, l’increment dels ajuts d’entitats privades i públiques per fer front a l’emergència COVID i la variació de la cartera de valors financers. La despesa del 2020 és un 4% superior a la de l’exercici 2019 per haver ofert béns de primera necessitat durant els mesos de confinament, per la despesa en professionals que han prestat serveis de suport, la variació de la cartera de valors financers i la gestió de baixes de personal. Les circumstàncies excepcionals que hem viscut han convergit en un resultat positiu no previst al pressupost, que ens permetrà, en l’actual context de crisi i incertesa, fer front a les necessitats dels propers exercicis.


RESULTAT DE L’EXERCICI

Aplicació dels fons Despeses activitats ordinàries

DESPESES

Despeses generals

Despeses activitats ordinàries ....................32.383,21€

Despeses de personal

20%

Amortitzacions

5% 3%

Despeses generals.........................................119.991,20 € Despeses de personal.................................435.336,75 €

72%

Amortitzacions.................................................. 18.720,68 € TOTAL DESPESES

606.431,84 € Activitats ordinàriesOrigen ingressos Personal Generals

Caixa ProInfància

INGRESSOS

Donacions d’entitats privades i particulars

Caixa ProInfància .......................................... 157.885,41 €

Subvencions públiques

1%

Altres ingressos

20%

Donacions d’entitats privades i particulpars ................................................... 349.048,51 € Subvencions públiques ............................... 128.772,77 €

25% 54%

Altres ingressos ....................................................4.869,35 € TOTAL INGRESSOS

Amortitza

640.576,04 € Caixa Proinfància

Subvencions i ajuts entitats privades

Subvencions públiqu

COST PER PROJECTE Del total de pressupost, un 12% és destinat a estructura. Del 88% restant, el repartiment per projectes és el següent:

25%

24%

CENTRE OBERT A100

18%

4%

APRENIJOC FAR

17% ENTORN

Continuem apostant per contractar serveis a cooperatives de la Xarxa d’Economia Solidària com Sepra, Som Energia, Som Connexió, FIARE, Abacus, Mad Systems o Ilunion, i per prioritzar sempre que és possible les compres a proveïdors locals i de proximitat. Exemples d’això són alguns dels nostres proveïdors d’aliments, ferreteria, manteniment i obres, etc. Es pot consultar l’auditoria de comptes a l’apartat de transparència de la pàgina web.


:

#MISSIÓ:

AGRAIM

Volem agrair especialment a totes aquelles entitats i persones que han col·laborat amb les nostres activitats per oferir oportunitats educatives als infants, adolescents i famílies de l’entitat. Alhora, fem un especial agraïment als ens públics o privats que han donat suport econòmic durant aquest curs. Administració pública:

Amb el finançament privat de:

Fundació Privada Sant Pere Claver del Clot.

La teva empresa o entitat també pot oferir oportunitats educatives perquè nens, nenes i adolescents de la Salut Alta que viuen situacions d’exclusió social puguin créixer amb plenitud.

www.fundaciosalutalta.org/col·labora “La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746

33399 codi BIZUMAMB TU HO FEM POSSIBLE: FES VOLUNTARIAT

FES UN DONATIU

c. Autonomia, 17 baixos 08914 BADALONA 93 460 36 08 info@fundaciolasalutalta.org “La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746 Bizum 33399

www.fundaciosalutalta.org

FES-NE DIFUSIÓ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.