Page 1

KRISHOO MONTHIEUX / DAVID DALMAZZO MÚSIQUES DEL COS Músiques d’avui (2012-2013) Música per a escoles

Material didàctic ESO i BATXILLERAT


Les audicions Músiques d’avui, adreçades a centres educatius, volen contribuir a fomentar un coneixement crític de la música del nostre temps, que tant pot donar peu al diàleg cultural com a les aplicacions informàtiques o a l'experimentació. Aquestes audicions combinen la part musical, interpretada en directe, i explicacions dels músics sobre els aparells electrònics emprats, el processament del so o les possibilitats dels instruments. Fotos: Pere Pratdesaba

2


L’AUDICIÓ: “Músiques del cos” Aquesta audició és un projecte on el cos, la imatge i el so estan al servei de la creativitat en temps real. L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat pugui comprovar que la creativitat pot sorgir en qualsevol moment i que la música i la imatge són eines d’aquesta expressió artística espontània.

Fotos: Pere Pratdesaba

3


PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER ALS MESTRES Per tal que l’alumnat pugui seguir amb atenció l’audició és imprescindible que estigui interessat en el que va a veure, i això s’aconsegueix treballant la mateixa temàtica a la classe abans i després d’assistir a l’audició.

Fotos: Pere Pratdesaba

Abans de l’audició El material bàsic d’aquesta audició és el so, el cos i la imatge. La creativitat amb les imatges es treballa més des de Visual-Plàstica (és un bon moment per relacionar les dues matèries). Per preparar bé aquesta audició des del vessant musical us proposem les següents activitats: 4


ACTIVITAT 1

El cos és una font natural de sons i una bona eina per fer música. Mireu els vídeos següents: http://www.youtube.com/watch?v=Zx5i5hWjbjw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=BJp7SlE6R2s&feature=related Ara vosaltres. Feu grups de 4 alumnes. Amb l’ajut del mestre/a investigueu sons que podeu fer només amb el vostre cos (sense ajut de taules ni cap element extern). Cada alumne/a escriurà en la taula següent un ritme de 8 pulsacions amb negres, corxeres i pauses de negra indicant sota de cada figura amb un símbol o amb una lletra el tipus de so que s’ha de produir. A la columna de la dreta s’ha de descriure com s’ha de fer per produir el so triat (picant-se al braç, xiulant…). Tots els membres del grup han de poder “interpretar” tots els ritmes.

nom de l’alumne

ritme de 8 pulsacions

com fer el so

Assageu cada fragment i repetiu-lo com si fos un “loop”. Aneu incorporant els altres i modifiqueu el que no us agradi. Amb l’ajut del mestre/a decidiu si interpreteu els ritmes un darrera l’altre, tots a la vegada, en cànon... Un cop estigui acabat podeu fer-ho escoltar a la resta de companys i companyes. I potser podeu ajuntar tots els grups! 5


ACTIVITAT 2 Feu grups d’alumnes (3/4/5). Repartiu-vos els instruments que tingueu a l’aula de manera que cada integrant del grup en tingui un. Decidiu quin ritme o melodia de 4 pulsacions farà cada instrument i escriviu-lo:

nom de l’alumne

nom de l’instrument

ritme

melodia

Assageu cada fragment i repetiu-lo com si fos un “loop”. Aneu incorporant els altres i modifiqueu el que no us agradi. Un cop estigui acabat podeu fer-ho escoltar a la resta de companys i companyes.

6


ACTIVITAT 3

Feu grups de tres o quatre alumnes. Busqueu objectes no musicals amb els que pugueu fer sons (podeu crear nous instruments musicals) i porteu-los a la classe. Podeu fer melodies amb ells o nomĂŠs ritmes?Podeu fer sons de diferents altures? Escriviu el nom dels objectes que heu portat els del vostre grup i marca amb una senyal la columna que correspongui. objecte

nomĂŠs pot fer ritmes

pot fer sons de diferents altures

pot fer notes (melodies)

7


ACTIVITAT 4

Feu grups d’alumnes (3 o 4). Repartiu-vos els objectes que heu portat de manera que cada integrant del grup en tingui un. Decidiu quins ritmes, sons o melodies de 4 pulsacions farà cada instrument i escriviu-ho:

nom de l’alumne

nom dels objectes

ritme

diferents altures

melodia

Assageu cada fragment i repetiu-lo com si fos un “loop”. Aneu incorporant els altres i modifiqueu el que no us agradi. Un cop estigui acabat podeu fer-ho escoltar a la resta de companys i companyes.

8


So

GLOSSARI

El so és la sensació que notem quan ens arriben a l’oïda les vibracions anomenades ones sonores. Amplitud d’ona És la pressió màxima de l’ona respecte a la pressió atmosfèrica. Determina l’energia o potència que té una ona sonora. Es mesura en decibels (dB). El llindar del dolor es situa en els 140 dB. Freqüència d’ona És el nombre de cicles de l’ona sonora per unitat de temps. Es mesura en hertz (1Hz vol dir un cicle per segon). L’oïda humana pot percebre ones sonores de freqüències entre els 20 i els 20.000 Hz. Les ones que posseeixen una freqüència inferior als 20 Hz es denominen infrasòniques i les superiors a 20.000 Hz, ultrasòniques. Loop Repetició d’un fragment musical més o menys llarg. Pot ser rítmic o melòdic.

9


MIDI Són les inicials de Musical Instruments Digital Interface: És un sistema de comunicació entre equips musicals electrònics que transmet una sèrie de dades, com, per exemple, de quina nota es tracta, la intensitat amb què s’ha tocat..., i tota mena de paràmetres i de controladors. El sistema MIDI permet tocar instruments virtuals des de l’ordinador. Instruments virtuals Són programes informàtics que converteixen l’ordinador en un instrument musical, amb el seu so real. Sampler Instrument electròfon electrònic que permet enregistrar tot tipus de sons per després modificar-los i reproduir-los segons l’escala cromàtica en un teclat o altres dispositius MIDI. Les mostres poden provenir de fonts molt diverses: instruments musicals, sons reals o material musical prèviament enregistrat (CD o DVD). De cada mostra, en poden derivar molts sons diferents. El sampler ha canviat el paisatge sonor a partir dels anys 90 i és un instrument que es troba en els orígens de nous estils musicals com el hip hop, el trip hop o el drum and bass.. 10


Sampler virtual Programa informàtic que permet que l’ordinador funcioni com un sampler. Mesclador És un aparell que rep sons de diversos instruments per diferents canals individuals (input), els barreja els uns amb els altres i en redueix la sortida a dos canals (output). D’aquesta manera, per una sortida estèreo es poden escoltar diverses fonts alhora. Cada canal d’entrada té nivells d’ajustament de volum i d’equalització. Un mesclador pot incorporar canals auxiliars que permeten enviar el senyal sonor a efectes externs (reverberació, eco, distorsió, etc.). Programari (software) Programes informàtics que permeten executar una sèrie de tasques amb una finalitat determinada. Per exemple, el programa “logic audio”, que s’utilitza en l’audició per compondre, és al mateix temps un seqüenciador (organitza fragments musicals), un sampler i un mesclador amb efectes inclosos.

11


Pads i triggers Un pad és un instrument de percussió que dispara sons (com ho fa qualsevol tecla de qualsevol teclat). En accionar-lo, envia un senyal al trigger, que és el que tradueix aquest impuls en una nota MIDI. Una bateria electrònica consta de tants pads com elements té una bateria acústica. Un pad es pot accionar de diferents maneres (amb baquetes, a mà...) i pot tenir qualsevol forma i mida. A cada pad se li pot assignar un so diferent. Un trigger és un convertidor de senyal i no emet cap so. Eco i Reverb Els dos són fenòmens relacionats amb la reflexió del so. En els dos casos és la permanència del so una vegada la font original ha deixat d’emetre’l. En l’eco, aquesta permanència es reconeguda per l’oïda com un segon so ja que hi ha una petita separació. En la reverberació, aquesta permanència està lligada al so inicial.

12


Escala pentatònica Escala de cinc tons. És l’escala bàsica de la música oriental. Pitch up and down Canviar el to=altura (pitch) d’un so cap amunt (up) o cap avall (down). Construcció i deconstrucció d’una peça musical Construcció. Anar afegint pistes d’àudio. Deconstrucció. Anar eliminant pistes d’àudio Kinect La Kinect neix com un controlador de joc. Permet a l’usuari controlar i interactuar amb la consola sense necessitat de contacte físic. El sensor és una barra horitzontal connectada a una petita base circular amb un eix d’articulació. Està dissenyat per anar col•locat a sobre o a sota de la pantalla de vídeo. El dispositiu porta una càmera, un sensor de profunditat, un micròfon i un processador que captura moviment en 3D, reconeix cares i veus i permet amb la conversió de la seva senyal en MIDI, actuar com un controlador. Així, la imatge captada pot afectar directament al so amb diferents efectes (reverb, delay, pitch…

13


També caldrà recordar i/o treballar amb l’alumnat, les normes d’assistència a qualsevol concert o audició d’aquest tipus:

• Actitud de respecte cap els altres assistents i cap els músics. • Escolta atenta de les obres de l’audició. • No es pot parlar mentre s’escolta. • No es pot menjar ni beure dins la sala. • Els aparells electrònics (mòbils, mp3…) han d’estar apagats o en silenci. • No es pot sortir o entrar mentre estan tocant. Si algú ha d’anar al lavabo ho ha de fer abans o després de l’actuació. • És correcte aplaudir quan s’acaba una peça, no abans. Si no es té la certesa que s’hagi acabat millor esperar-se una mica. • El mestre/a és responsable del seu grup i ha de vetllar per l’actitud correcta del seu alum nat. • En tota audició, el públic també forma part del resultat final de l’obra. Segons la seva acti tud i participació, el resultat final pot ser molt diferent.

14


Després de l’audició Totes les activitats fetes a l’aula abans de l’assistència a l’audició parteixen de sons triats, analitzats i treballats, però també es pot fer una improvisació col•lectiva si qui la condueix té clar el que vol aconseguir. L’alumnat ja haurà vist com s’han creat, modificat i barrejat diferents sons durant l’audició i com s’ha arribat a construir i deconstruir una peça musical. També haurà vist el procés creatiu amb les imatges i com poden relacionar-se amb la música. Ara es tracta d’intentar imitar a la classe el procés creatiu observat a l’audició. Per a aquestes activitats caldrà disposar d’ordinadors i d’un programa editor de so (per exemple l’Audacity). També caldrà treballar conjuntament amb l’assignatura de Visual-Plàstica si es vol fer treball d’imatge.

Fotos: Pere Pratdesaba

15


ACTIVITAT 1

Mireu el vídeo següent: http://www.youtube.com/watch?v=Usc_2HpBHaQ Basant-vos en l’activitat feta abans d’anar a la Fundació Miró i en el que heu vist allà, improviseu fragments curts de Body Percussion per mostrar davant de la resta de companys i companyes. No cal escriure els ritmes però tot el grup ha d’anar sincronitzat.

ACTIVITAT 2

Mireu el vídeo següent: http://www.youtube.com/watch?v=DBJ7mBxi8LM Bobby McFerrin en aquest vídeo utilitza l’escala pentatònica per fer una improvisació col•lectiva amb tot un auditori, mentre ell entona una melodia. Sense ell dir res, l’auditori descobreix nous sons per cantar. Podeu provar de seguir també a l’aula les indicacions de McFerrin. Després de veure el vídeo comenteu-lo a l’aula.

16


ACTIVITAT 3 Proveu de fer improvisació col•lectiva amb l’escala pentatònica. Amb la veu o amb instruments. Partint de l’escala:

a) b)

Podeu fer cinc grups a l’aula i cada grup és responsable d’una nota. El mestre/a va assen yalant quina nota o notes sonen. Després ho pot fer un alumne. Fer grups d’alumnes i que improvisin amb aquesta escala, amb la veu o amb instruments.

17


ACTIVITAT 4 Formeu grups de 3 o 4 alumnes.Cada alumne ha de portar a classe sons enregistrats en el seu entorn quotidià (sons de casa, del carrer…), en format mp3. Obriu-los amb el programa Audacity i si ho creieu necessari, proveu de modificar-los. Escriviu en aquesta graella el que feu: so enregistrat

18

no s’ha modificat

modificat per fer ritmes

modificat per fer sons de diferents altures


ACTIVITAT 5 Formeu grups de 3 o 4 alumnes. Cada alumne serà responsable dels sons d’un objecte. i entre tot el grup decidiran com organitzar la peça musical. Escriviu en aquesta graella el que feu:

nom de l’alumne

nom dels objectes

ritme

diferents altures

melodia

19


ACTIVITAT 6 Busca o crea imatges o audiovisuals que puguin relacionar-se amb la peça musical que heu creat. Demaneu ajut al departament de Visual-Plàstica.

ACTIVITAT 7 Redacta amb el vocabulari correcte com has elaborat la teva creació videomusical, a partir de quin so o si n’has utilitzat més d’un, en què l’has modificat o reciclat, com ho has fet… a partir de quines imatges o filmacions, si són senceres o bé retallades, com ho has fet… i finalment fes una valoració de tot el procés que has seguit. Els resultats més interessants poden llegir-se, escoltar-se i veure’s a l’aula i fer-ne una valoració conjunta.

20


Enllaços interessants: http://www.youtube.com/watch?v=BnnnsEnr_s&feature=related (Peça oferta com a bis en un concert d’un grup de percussió, a Londres) http://www.youtube.com/watch?v=3Ysq0rh 5ZaQ&feature=related (Keith Terry fent un solo de Body Percussion en el Feet Beat Tap Festival de Finlandia l’any 2004) http://youtu.be/7HEMN7DxDxU (Pish posh body drumming) http://youtu.be/iSgFAG0mtac (Gumboot Dancers in Cape Town) http://youtu.be/wYcLAC63pGI (Funky Body Percussion) http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_ id=21904 (Explica com es reflecteix el so i la diferència entre eco i reverberació)

http://www.nitsdigitals.com/08/001.htm (Cicle d’arts electròniques de Vic) http://www.bcn.es/centrecivicsantagusti/pdf/ TallersCreacioAudiovisual.pdf (Tallers de creació audiovisual i art sonor, primavera 2011) http://www.tmema.org/mis/ (Performance audiovisual desenvolupada per Golan Levin i Zachary Lieberman l’abril del 2004) http://www.youtube.com/watch?v=nSqMx3 CtOV8&feature=related (Oscil•loscopi tocant el Preludi de Bach, BWV 999) http://www.youtube.com/watch?v=SbiDijnQ 0T8&feature=related (Oscil•loscopi tocant Bohemian Rhapsody de Queen) http://youtu.be/VZo1f2MLjPk (Generació de gràfics vinculats a música)

http://youtu.be/ifEVIsdBQr4 (Principis bàsics de la Kinect) 21


Programes informàtics interessants: Audacity. Aplicació informàtica multiplataforma lliure, que serveix per enregistrar i editar arxius d’àudio. Molt senzill d’utilitzar. http://grups.blanquerna.url.edu/m7/audacity/tutorial.htm http://phobos.xtec.net/audiovisuals/radio/materials/guia.pdf (tutorials en català sobre l’Audacity) Punto y tono. Programa informàtic que permet crear música i dibuix a la vegada: a partir de música es pot crear un dibuix, o al revés, a partir d’un dibuix crear música. L’objectiu és aprofitar la representació gràfica de la música per ampliar la creativitat. http://www.youtube.com/watch?v=DzWHLlKHtV8 (Animació sonora feta amb Punto y tono, per Mario Arenas) http://xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/ tdamu/practica_3-6.html (Exemple de punto y tono en un curs de música de la Xtec) http://es.sourceforge.jp/projects/sfnet_pixeltune/ (Per descarregar) SonicWire Sculptor. Aplicació informàtica basada en un instrument musical creat per Amit Pitaru. Aquesta aplicació converteix el dibuix en 3D en

22

so. S'introdueix una connexió senzilla i profunda entre la composició visual i l'àudio. http://wn.com/Sonic_Wire_Sculptor Ableton Live 8. Seqüenciador àudio i MIDI, aplicació també coneguda como DAW (Digital Audio Workstation). El seu objectiu és realitzar sessions en directe o enregistraments improvisats. http://www.youtube.com/watch?v=hMg34DXvfB4 (tutorial en anglès sobre el Ableton Live 8) http://www.youtube.com/watch?v=n0B3PenpP8Y (tutorial “ràpid” sobre el Ableton Live 8) Nodal. Programa informàtic per compondre música. De pagament. http://www.youtube.com/watch?v=VbFwJBYF_k&feature=player_embedded#at=67 (demostració del funcionament de Nodal)


DINS EL CURRÍCULUM DE L’ESO L’audició Músiques del cos es correspon amb l’ordenació curricular de l’etapa de l’educació primària obligatòria establerta en el Decret 142/2007 (DOGC núm. 4915) en els següents punts: Objectius

L’audició Músiques del cos incideix en el desenvolupament de les capacitats següents: 1. Utilitzar els materials sonors i l’ordinador per expressarse musicalment de forma creativa i personal. 2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. 3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals. 4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals bàsiques per a la interpretació i la creació musical. 5. Participar, de forma responsable i activa, en activitats musicals organitzades a l’aula i a la Fundació Miró afavorint la cooperació i el treball comú. 6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació.

7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per a enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva. 8. Fer ús de la tecnologia per enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític. 9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respectant les persones i els valors democràtics. 10. Valorar l’escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món.

Continguts

Escoltar i comprendre Identificació i anàlisi auditiva d’elements significatius de la melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses. Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos. Comprensió i valoració d’obres i pràctiques musicals en la seva dimensió expressiva, estètica, comunicativa i social. Expressió raonada d’opinions i judicis musicals, adoptant una actitud de diàleg i respecte.

23


24

Interpretar i crear

Connexions amb altres matèries

Interpretació d’obres musicals i pràctica de l’expressió corporal i la dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos. Improvisació i creació amb elements bàsics del llenguatge musical, reflexionant sobre els processos creatius i els components essencials del llenguatge musical. Coneixement i pràctica de pautes i hàbits d’assaig i d’interpretació individual i en grup. Desenvolupament d’habilitats i tècniques bàsiques d’improvisació i composició musical orientades a la creativitat i a l’expressió personal i col•lectiva. Utilització de recursos informàtics i electrònics com a eines per a l’escolta, la interpretació, la creació, l’edició, l’enregistrament i la difusió de fragments i obres musicals.

Matemàtiques. Anàlisi l’harmonia i el ritme.

Dimensió social i cultural

Física. L’ona sonora i la seva expressió gràfica.

Utilització de fonts d’informació diverses i plurals, per al coneixement de la música. Coneixement dels recursos musicals que ofereix l’entorn cultural i social proper i disposició a emprar-los de forma cívica i autònoma. Aproximació a la pluralitat d’estils i corrents musicals actuals i als seus valors culturals i socials. Valoració crítica de la presència del so i la música en el propi entorn, i del seu consum en la societat actual.

Ciències socials. Valoració de les manifestacions artístiques en la seva diversitat i complexitat.

d’elements

de

la

melodia,

Tecnologia i Informàtica. Ús de dispositius i instruments electrònics. Ús de recursos TIC en la creació, interpretació, enregistrament i difusió de produccions musicals. Llengua. Expressió raonada oral i escrita d’opinions i judicis musicals. Educació visual i plàstica. Producció d’imatges i audiovisuals.


Quadern concebut per Mercè Cano

Quadern de treball  
Quadern de treball  

Quadern de treball