Informe anual Fundesplai 2017-2018

Page 12

12

Informe anual 2017-2018 ■ Fundesplai

Dimensió educativa, social i mediambiental

Fundesplai,

amb

els infants

“Encoratja’t”, la proposta educativa per la igualtat de gènere i la violència zero, ha guiat transversalment l’acció social i educativa de Fundesplai amb els infants. Al temps del migdia, les extraescolars, als esplais, a les colònies i casals... educadores i educadors han posat l’èmfasi aquest curs 2017-2018, i ho continuaran fent el 2018-2019, a potenciar l’educació en valors com la igualtat, l’estima, l’empatia... que han de contribuir a una societat més justa i igualitària.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.