Informe anual Fundesplai 2017-2018

Page 10

10

Informe anual 2017-2018 ■ Fundesplai

un nou marc estratègic per a la Els darrers quatre anys, Fundesplai ha impulsat un profund canvi de cultura organitzativa cap a una estructura més horitzontal i participativa, per tal de donar millors respostes a una societat amb reptes ràpidament canviants. Una vegada s’ha consolidat aquesta transformació, calia establir quines són les prioritats i com cal actuar en els propers anys. “Somiem el futur” és el títol que porta aquest procés, sota la forma d’un marc estratègic. Un nom que és tota una declaració d’intencions sobre flexibilitat i obertura. Per fer-ho, Fundesplai partia de la base de dos elements: una missió i valors plenament vigents, però un context global en constant transformació, que sovint demana respostes àgils a noves necessitats. Aquest punt de partida aconsellava fugir de les rigidesa que suposa un pla estratègic tradicional i optar per un marc estratègic, un espai participatiu i reflexiu que garanteix l’orientació fonamental de l’actuació de Fundesplai però que a la vegada ofereix flexibilitat per adaptar-se.

Objectius

El marc estratègic estableix cinc fites: la implicació i el compromís de l’equip per tal de potenciar el sentit de pertinença; la generació de noves idees que ajudin a identificar els reptes i trencar límits en les respostes; la promoció de nous lideratges i el desenvolupament de processos de formació continuada;

la consolidació del posicionament de Fundesplai com a actor educatiu i social rellevant i amb incidència política i social, i la generació d’espais de reflexió permanents que garanteixin la innovació.

Xarxarquia i lideratges compartits El Marc Estratègic representa per a Fundesplai un procés en què tan important són els objectius com la manera d’assolir-los. La forma de fer condicionarà els resultats obtinguts. Per aquest motiu, i en sintonia amb la nova estructura que ha impulsat l’entitat en els darrers anys, els fonaments de tot el treball seran la xarxarquia i els lideratges compartits. La xarxarquia és un nou ordre organitzatiu caracteritzat per l’horitzontalitat, en contraposició a les jerarquies imposades, que promou la col·laboració i la creativitat dels equips i que comporta una major responsabilitat i compromís individual. Una dinàmica que afavoreix l’aparició de lideratges compartits, col·laboratius, i que facilita la respostes als rep-

tes inesperats, tan habituals els darrers anys.

Com

L’elaboració del Marc Estratègic va començar el mes de juny de 2017 i està previst que s’acabi a finals del 2018. En aquest temps, s’organitzaran diferents sessions presencials (tallers amb experts, jornades...) on participaran tant


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.