Page 1

FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND

3/2011

uf_tidningen_3_2011.indd 1

UNGDOMS FÖRENING tema: ledarskap

21.9.2011 14:43:59


INNEHÅLL

UF 3/2011

Innehåll 2

Innehåll

3

Ledare

4 10 14

Temasidor Tuffa tag! Nyland

16

Österbotten

19

Åboland

20

Övrigt

23

UF-kontakt

Utgivare: Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. Nylandsgatan 17 B 27 00120 Helsingfors Tfn: 09-7515 5100 Fax: 09-648 230 e-post: fsu@fsu.fi www.ungdomsforeningar.fi Ansvarig utgivare: Tomas Järvinen tomas.jarvinen@fsu.fi Redaktör: Kim Österman kim.osterman@fsu.fi Redaktionsgruppen: Sebastian Gripenberg, Tomas Järvinen, Kim Österman och Oscar Ohlis Ombrytning: Kim Österman och Tomas Järvinen Tryckeri: I-print ISSN 1797-9463 Pärmbild: Istockphoto.com Material kan skickas till redaktören helst per e-post, eller per vanlig post. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Uf-tidningens utgivning år 2011 Nr 4 utkommer v 49, deadline 11.11 Beställ uf-tidningen! Nu har ni möjlighet att beställa uf- tidningen. Ifall du är ordförande, vice ordförande eller sekretrare / kassör, får du tidningen gratis. Övriga kan beställa tidningen till priset 10 euro / år (4 ggr / år). Meddela adressförändringar och nya kontaktpersoner!

2

uf_tidningen_3_2011.indd 2

21.9.2011 14:43:59


LEDARE

UF 3/2011

Att leda frivilliga Någon klokare än jag har sagt: ”att leda frivilliga är lika lätt som att skuffa med ett rep”. Det ligger mycket klokskap i det konstaterandet. Alla organisationer behöver ledarskap, men ledarskap kan ta sig många olika uttryck och verka på olika sätt. Det som fungerar i ett sammanhang fungerar inte med säkerhet i ett annat. I en organisation som försvarsmakten förutsätts med viss nödvändighet ett tämligen hierarkiserat ledarskap. Om man låter militären representera den ena sidan av en skala skulle den andra sidan kanske utgöras av någonting i stil med en grupp på Facebook eller de mer eller mindre spontana samlingar som organiseras via olika sociala medier. Även dessa representerar i sig en bred skala: allt från helt triviala Kaljakellunta till den historiska Arabvåren. Man stirrar sig lätt blind på organisationsdiagram och förbiser att i alla organisationer, bakom de behändiga lådorna, finns det enskilda människor. En av de stora utmaningarna för alla organisationer idag är att kunna frigöra och tillvarata den kreativitet som de människor som ingår i organisationen besitter. Nya idéer är hårdvaluta idag; det och förmågan att förverkliga dem. Vissa organisationer har varit mycket skickliga på detta (jag gör inte nu någon skillnad på företag, föreningar, myndigheter etc), medan andra ohjälpligen låter sig bli akterseglade genom att inte kunna släppa fram idéerna. Ett sätt som frivilligorganisationer kan försöka komma denna kreativitet på spåren är genom brett upplagda strategiprocesser. Något av detta har även FSU strävat efter genom UF Framtid–proces-

sen, vars frukter skall behandlas vid höstmötet på Åland. Poängen är att i organisationer där så gott som all aktivitet är frivillig är idéerna särskilt viktiga, inte minst för ledarskapet. Så har det alltid varit i föreningsvärlden. I Sverige använder man den mycket beskrivande beteckningen idéburna organisationer. En idéburen organisation präglas av att den bildats för ett särskilt syfte, vissa värderingar eller kort och gott en idé; den strävar inte efter ekonomisk vinst – eventuell vinst återgår till verksamheten; den är allmännyttig och den är inte en del av de offentliga strukturerna.

Ledarskap förhärligas lätt och ”stora ledare” lyfts fram – i föreningar vet man dock att en stor ledare snabbt blir mycket ensam. I föreningar finns i princip inte ens en ledare – ledarskapet måste vara kollektivt för att lyckas. Sebastian Gripenberg förbundsordförande

Jag tror att vi under de närmaste 20–30 åren alltmer kommer att se hur ledarskapet i vissa offentliga organisationer och företag närmar sig den typ av ledarskap som de idéburna organisationerna kännetecknas av. Grunden för min vision är dels att de flesta unga personer som gått igenom världens finaste skolsystem är ovilliga att underordna sig kraftiga kommandostrukturer och dels att denna typ av ledarskap inte är det optimala om man vill sporra kreativitet i organisationen.

Vill du ha en gratis tidning?

Uf-tidningen distribueras gratis till respektive ungdomsförening. Ordförande, vice ordförande, sekreterare/kassör står på listan. Adressregistret har uppdaterats och förbättrats, men ännu får inte tre mottagare per förening tidningen. Därför ber vi er som fått tidningen meddela oss vilka övriga i er förening skall få den! Vi behöver alltså namn och adress. Ni kan e-posta, sms:a, ringa, faxa eller skicka per snigelpost dessa uppgifter. Kontaktuppgifterna är FSU,

Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors, tfn 09-7515 5100, gsm 040-5844 655, fax 09-648 230 och e-post fsu@fsu.fi. Om ni vill ha flera tidningar (än de 3 ni får gratis) kan ni beställa tidningen för en kostnad på 10 euro / år. Tidningen utkommer 4 ggr / år.

3

uf_tidningen_3_2011.indd 3

21.9.2011 14:44:00


TEMASIDOR

UF 3/2011

Ledarskapet

- en del av livets skola?

Ledarskap är ett populärt ord i dag – det klingar fint i alla sammanhang, eller hur?. Det är något av ett säljande koncept med andra ord. Dagstidningarnas söndagsexemplar är fulla med annonser där olika ledarskapsseminarier bjuds ut, kurser arrangeras och utbildningar som drar. Och inte är de billiga! Jag har själv gått en del seminarier som handlat om ledarskap, men aldrig någon längre utbildning. För min del vill jag tro att en viss erfarenhet i bagaget kombinerat med fötterna stadigt på jorden skall funka. Lite så där tråkigt tänkt kanske? Men visst lockar också föreläsningar där kända namn inte bara lyckas provocera inom ämnet ledarskap, utan verkligen så frön till något nytt. Så hur långt handlar ledarskap om en utbildning? Har vissa personer en naturlig fallenhet som ledare? Och vad händer i de fall där ledarskapet i viktiga positioner plötsligt saknas, där det kanske bara funnits på pappret? Själv tror jag på livets skola, nätverk och en duktig dos av självkännedom. Ledarskapsegenskaper behövs inom varje sektor, oberoende yrke och ålder. Man ser redan i sandlådan vilka personligheter som har viss fallenhet att ta kommandot. I vissa fall ryker både sandkakor och spadar. I andra fall ser man hur hjälpsamhet mot kompisen som trillat ur gungan. är ett säkert sätt bevis på mänskliga ledaregenskaper. Att vara ledare handlar för mig om att ha öga för helheten, inte bara sikta på kompromisser utan att också våga se konsekvenser – både negativa och positiva sådana – av beslut. En ledaregenskap är också att vara rakryggad. Även

när det blåser flera sekundmeter runtomkring. Den allra viktigaste ledaregenskapen är att se din medarbetare, se människan och försöka motivera och inspirera. För egen del har både föreningslivet och det politiska livet varit och är den allra bästa skolan. Du formas helt enkelt i samspel med andra, utan att du kanske märker det. Att stötas och nötas mot varandra kan vara en bra början på formandet av just ditt ledarskap. Ganska sällan talar man om ”ungt ledarskap”, desto mera om erfaret ledarskap. Ledarskap kan se olika ut för olika åldrar och i olika situationer. Ditt ledarskap blir nog aldrig färdigt format. För likväl som det handlar om erfarenhet i arbetets tecken, handlar det

också om det privata planet, dvs. hur personen i sig utvecklas. En personlig kris kan förändra dig och därmed ditt ledarskap för alltid. Anna Bertills VD för Folkhälsans Utbildning Ab

4

uf_tidningen_3_2011.indd 4

21.9.2011 14:44:00


UF 3/2011

LedA

Föreningen som arbetsgivare Ledarskapsutbildning för unga Seminariet riktar sig mot föreningar, förbund och andra aktörer inom tredje sektorn. Syftet är att informera och inspirera målgruppen att sysselsätta arbetslösa. Genom projektet har vi tidigare sysselsatt personer främst via lönesubvention och arbetspraktik/arbetslivsträning. Platser och tider: Lördagen den 15.10.2011 kl.11.30-15.30 Södra Sibbo UF:s föreningshus Hansas (Söderkullavägen 618, 01150 Söderkulla, Sibbo) Lördagen 29.10.2011 kl. 11.30-15.30 Tenala UF:s föreningshus Bygdegården (Sockenvägen 22, 10520 Tenala)

LedA är en intensivutbildning i ledarskap för unga från 15-19år. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ledarskap, personlig utveckling och gruppdynamik. Under utbildningens läggs grunden för ett ledarskap som kan användas i allt från idrottsföreningar till ämnesföreningar och både i privat- och yrkeslivet. Till utbildningens innehåll hör: ● att uppnå större självförtroende och självinsikt ● att utveckla det personliga ledarskapet ● hantera verktyg och metoder i att förstå och leda grupper ● att leda mötessituationer ● att ge och ta emot feedback ● att kunna se och hantera komflikter ● att hantera negativ stress ● att kommunicera direkt och klart ● att lära sig grunderna i retorik och öva sig på att tala inför en grupp ● att lära sig marknadsföra sig själv och bygga upp nätverk Vi håller tre intensiva kursveckoslut under läsåret 2011-2012, i Österbotten, Nyland och Åboland. Efter detta samlar i alla LedA -deltagare för en nätverksträff i Tammerfors. LedA-utbildningsveckoslut 29-30.10 i Österbotten LedA-utbildningsveckoslut 19-20.11 i Nyland Utbildning i Åboland våren 2012

TEMASIDOR

Mot gemensamma mål:

”ETT SÄTT ATT LEVA – OM SJÄLVSKADEBETE ENDE BLAN D UNGA”

Föreläsare: Sofia Åkerm Tidpunkt: 2 an 7.10.2011 k Plats: SFV-s l.16-18 alen (Nylan dsgatan 17 D, Helsingfo rs) Sofia Åkerm an är en up pskattad fö området sj reläsare ino älvskadebe m teende. Ho böcker i äm n har skrivit net som utg tr e år både frå erfarenhete n hennes e r av självsk g n a a debeteend men också e som tonå från det ku ring, nskaps- och arbete hon opinionsbil har bedrivit d a nde de senaste reläsning b åren. I sin erättar hon fö v ad självska och hur ma debeteend n kan förstå e ä r det. Hon ge förhållning r också tips ssätt och ta nkar för de på n som möte som skadar r unga sig själva. Anmälninga r till: info@dua.fi , www.dua .fi

5

uf_tidningen_3_2011.indd 5

21.9.2011 14:44:02


TEMASIDOR

UF 3/2011

Ledarskapslitteratur Birgitta Romppanen och Anita Kallasvuo har givit ut en bok med titeln "Johtajuuden rakentuminen - eväitä lähijohtamiseen". Boken presenterades fredagen den 16 september på Fazers café i Helsingfors, som en del av Opintokeskus Kansalaisfoorumi:s organisationsträff. Några viktiga synpunkter om ledarskap som framkom under presentationen är, att det handlar om en ständig föränderlig process, och ledaren är tvungen att utveckla sin ledarskapsförmåga ideligen. Varje ledare skapar sin egen ledarskapskultur som därutöver utvecklas i takt med personerna som processen innefattar. Därför finns det inga färdiga recept för en bra ledare. Men visst finns det några goda råd. Världen omkring oss förändras och naturligtvis påverkar det allting. Man kan kanske inte alltid förutspå framtiden, men man kan påverka sitt eget förhållningssätt jämtemot plötsliga förändringar. Därför är det viktigt för ledaren att kunna ändra kurs om så behövs. Det är lika viktigt att kunna

ändra ledarskapet enligt arbetets måhända växlande karaktär, liksom det är viktigt att anpassa ledarskapet till tjänstemännens utvecklade förmåga att sköta om sina arbetsuppgifter. Romppanen och Kallasvuo lyfte särskilt upp det sistnämnda som en process en ledare måste notera. Man bör skapa möjligheter för medarbetare att utvecklas, samt att själv utvecklas i takt med det. Det sker i praktiken genom en öppen arbetskultur, man måste kunna prata om allt och som ledare vara närvarande. Dessutom bör man vara varse som ledare att uppmaningar och order kan uppfattas och mottas på olika sätt. En order som inte följs upp kan tolkas och förändras av medarbetaren och naturligtvis skapa missnöje. Därför är det viktigt för ledaren att göra medarbetarna delaktiga i beslutsprocessen och tillsammans skapa en strategi. Till ledarens uppgifter hör att skapa möjligheter för samarbeten kolleger emellan och diskutera alla arbetsprocesser igen vid ett senare tillfälle, för att skapa en ledig organisation där alla trivs. Tilliten skapas av god erfarenhet.

En ledare ser likadan ut oberoende sektor enligt Romppanen och Kallasvuo - privata, offentliga eller tredje sektorn. Man bör iakta medarbetarnas åsikter och nonverbala reaktioner i olika ämnen. Alla har en egen åsikt om vad organisationens målsättning är eller borde vara, så det finns rikligt med utmaningar. Men man måste kunna prata om allt och ledarskapet bör vara kollektivt. Ledande av frivilliga är naturligtvis lite annat. Här är det viktigt att motivera, inspirera och undvika något som helst tvång. Det är viktigt att arbetsmängden är precis den rätta, för intresset tryter fort om det blir för mycket. Och det är på intresset som hela engagemanget bygger på. Den ovan nämnda boken och presentationstillfället riktade sig främst mot ledarskap av anställda. Opintokeskus Kansalaisfoorumi arrangerar dock ett nytt tillfälle i oktober där fokuset är enbart på ledarskap av frivilliga. På www.kansalaisfoorumi.fi hittar du mera information om dessa tillfällen, som kallas "aamiaistapaamiset" och som är öppna för alla att delta i.

6

uf_tidningen_3_2011.indd 6

21.9.2011 14:44:04


UF 3/2011

De som sysslar med scoutverksamhet och tar emot olika uppdrag som ledare, erbjuds flere former av utbildning för att få stöd för sitt ledarskap. Utbildningssystemets uppgift är att säkerställa att det i scoutkårerna finns tillräckligt många kunniga vuxna och unga ledare. Utbildningen ordnas av t.ex. kårerna, Finlands Svenska Scouter och Finlands Scouter. Det kan vara fråga om kurser av olika längd eller som en del av andra evenemang, som flerformsutbildning eller som handledda självstudier. När man inom scoutingen planerar utbildning som hör till ett uppdrag, kan man även beakta den kunskap som personen i fråga redan har. Syftet är att kunna erbjuda utbildning på olika sätt som passar för människor som är i olika livssituationer och som gillar olika sa-

ker utan att för den skull glömma det som är kännetecknande, nämligen aktivitet och upplevelser. Kårens uppgifter i utbildningen är: - att uppgöra en utbildningsplan och planenligt handleda ledarna i deras utbildning - att göra de förtroendevalda förtrogna med sina uppdrag - att handleda och känna de prestationer kåren tilldelats ansvar för

godsom

Utbildningssystemet as i sin uppgift när

lyck-

- det finns tillräckligt många personer som vill ha uppdrag - det ordnas god utbildning både till förverkligande och innehåll - varje deltagare lär sig de saker

som behövs för deras uppdrag - det i alla kårer ordnas program av god kvalitet för alla åldersgrupper

TEMASIDOR

Ledarskapsutbildning inom scoutingen

- scoutingens mål för fostran uppfylls Borde ungdomsföreningsrörelsen fundera på något liknande? Visst arrangeras det utbildning eller så hänvisas personer till olika kurser som stöder dem i sin uppgift inom t.ex. föreningen eller amatörteatergruppen. Men borde ungdomsföreningsrörelsen överlag gå in för en mera systematiserad utbildning för olika ledaruppgifter eller är frivilligverksamheten fortfarande det väsentligaste? Något att fundera på. Det är värt att notera att FSU samarbetar i LedA utbildningen som presenteras på sida 5. Kim Österman förbundskoordinator FSU

7

uf_tidningen_3_2011.indd 7

21.9.2011 14:44:05


TEMASIDOR

UF 3/2011 Finlands Svenska Ungdomsförbunds ungdomsmusikal CHANS

Ungdomsmusikal för olika talanger På vintern gick ett hundratal ungdomar på audition till musikalen Chans, varav 37 lyckades ta sig med. Under sommaren träffades musikalgänget på tre repetitionsläger. Det tredje och sista lägret hölls på Åland, där premiären även gick av stapeln. Musikalen gästade Pargas 2-3.9 och Helsingfors 9-10.9. Musikalen framförs ännu i Vasa 7-8-10 och i Jakobstad 14-15.10. Det är tyst, lamporna släcks och föreställningen börjar. Det dröjer inte länge innan publiken skrattar med. Salen fylls av musik och dans. Ungdomarna ger all sin energi. På scenen ser man Vivi Laakko spela Juuso,en flicka som jobbar i butik. Aningen pojkaktig. Hon röker hela tiden och bryr sig inte så mycket om sitt utseende, säger Vivi. Vivi visar talang på scenen. Hon har inte många repliker men när hon väl säger någonting är det väldigt roligt. För tillfället går Vivi i Borgå gymnasium.På fritiden tränar hon friidrott och spelar teater. Förutom Chans medverkar Vivi i en annan musikal, Södergrans barn. Som handlar om Edith Södergran och hennes liv. Chans har på många sätt varit ett lärorikt projekt för ungdomarna. Som lärdomar nämner Vivi bland annat nya dialekter och att komma överens med olika slags männikor. På turnén ser Vivi positivt. Det kommer att bli mycket roligt, givande,spännande och intressant. Att uppträda på olika orter är en upplevelse i sig. Framtiden står ännu öppen och Vivi ser på den med olika möjlig-

heter. -Jag hoppas på att bli skådespelare, säger hon med glimten i ögat. Det är Finlands Svenska Ungdomsförbund som arrangerar Chans. Musikalen handlar om tonårsflickan Bitte och hennes mamma som är alkoholist. Det besluter sig för att flytta till Salteby. Mamman ska sluta dricka och Bitte ska sluta ljuga och snatta. Manuset och sångtexterna är skrivna av Harriet Ambrahamsson och Lidia Bäck har regisserat pjäsen. Den nyskrivna musiken har Lauri Salokoski komponerat. Chans har också ett eget reporter team, bestående av tre ungdomar, däribland Frida Lönnroos från Borgå. Som reporter har Frida mest fotograferat men också gjort radioinslag, vilket var en helt ny upplevelse för henne. Det var väldigt roligt och samtidigt lära sig någonting nytt, säger hon. Frida deltog också i Vaude som gjordes för två år sedan, men då som skådespelare. Där kunde man bland annat se henne som två reportrar, en mamma, starke mannen och i andra små roller. Frida går på film & tv-utbildningen på Arcada och har länge varit intresserad av fotografering. Jag gick i konstskola och där valde jag inriktningar. Jag har sysslat med många olika saker, men fastnade för fotograferingen, efter det har intresset bara vuxit, avslutar Frida. Hanna Björklund Reporter för ungdomsmusikalen Chans

8

uf_tidningen_3_2011.indd 8

21.9.2011 14:44:23


UF 3/2011

En vecka bland nordiska vänner Det är något speciellt när nordbor kommer samman. Ja, det är nästan som en familjeåterförening, även om de flesta ansikten är obekanta. Så kändes det den 31.7.2011 då närmare 60 ungdomar från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och den danska minoriteten i Sydselsvig möttes i Stockholm. Det var alltså dags för den årliga nordiska ungdomsveckan. Titeln för årets nordiska ungdomsvecka var Mobilitet och migration som ungdomskonst. Det avspeglades i programmet som workshops om nordiska ungdomars möjlighet till mobilitet och om hur samhällena de lever i påverkas av migration. Dessa teman behandlades med hjälp av många olika konstformer så som dans, naturmusik, fotografi, cirkuskonst, arkitektur och vardagskonst från skärgården. Också själva evenemanget rörde fysiskt på sig. Från Stockholm åkte vi färja till Mariehamn där vi lärde känna staden i form av en fotojakt. Vi stannade upp några dagar i Godby för att fördjupa oss i veckans tema och fortsatte därefter med cykel och små färjor för att bekanta oss med Ålands natur och kulturhistoria i Ålands nordöstra skärgård. I Åbo fick vi ta del av vad kulturhuvudstaden hade att bjuda på och besökte bland annat

utställningarna i Logomo. Konkreta resultat av ungdomsveckan var en utställning om mobilitet som visades i Mariehamns bibliotek och uppträdanden om migration i Hansakvarteret i Åbo. Det viktigaste resultatet är ändå den nordiska gemenskap som så naturligt uppstod och kommunikationen på blandade nordiska språk. Uppgiften att vara arrangör för nordisk ungdomsvecka cirkulerar bland medlemmarna av Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde och i år stod Finlands Svenska Ungdomsförbund i turen. Till stor hjälp var de finländska värdungdomarna och det nordiska teamet som bestod av en ungdom från varje nordiskt land. Tillsammans planerade och ledde dessa programmet och hjälpte till med det praktiska arrangemanget. Allt gick i stort sätt som planerat eller till och med över förväntningarna. Kontakten mellan deltagarna har fortsatt efter hemkomsten. Flera har träffats igen på den nordiska ledarskolan som arrangerades i september på Island och andra är med i vinterns Saga-projekt som är en Europeisk helhet men med nordisk kultur i centrum. Mer info om hur man kommer

med i Saga finns på FSU:s hemsida under Internationella projekt. För mig personligen har det betytt mycket att få koordinera den nordiska ungdomsveckan eftersom det var just det här konceptet som för tolv år sedan var min port till internationella ungdomsprojekt och som med tiden har gett ett extra yrke. Att börja på nordisk nivå var tryggt och efter flera tiotals europeiska och utom-europeiska projekt är det fint att vara tillbaka på hemmaplan i Norden.

TEMASIDOR

FSU arrangerade ett nordiskt ungdomsläger

Pia Nurmio-Perälä Projektledare, FSU Ett stort tack till Europeiska Kommissionens program Youth in Action, Svenska Kulturfonden, Letterstedska Föreningen och Svenska Kulturfonden! Utan ert stöd skulle projektet inte vara möjligt att genomföra.

9

uf_tidningen_3_2011.indd 9

21.9.2011 14:44:36


TUFFA TAG!

UF 3/2011

t

fa tag!

UF medlemskort Finlands Svenska Ungdomsförbund lanserade under våren 2010 ett uf-kort för ungdomar under 30 år. Kortet är ämnat åt ungdomar som är medlemmar i en ungdomsförening. Medlemskortet har alla förmåner som hör till European Youth Card, dvs rabatter i reustauranger, butiker, resebyråer, etc - över 100 000 förmåner i 38 länder. Man kan lätt kolla vilka förmåner finns att få på vilken ort genom att använda söksystemet på

Produktionsstöd hemsidan www.euro26.org. Kortet är personligt, och kräver ett fotografi och namnteckning. Till en början lanseras kortet till valda grupper inom uf-rörelsen. Om ni är intresserade, hör av er till landskapsförbundens verksamhetsledare! Kontaktuppgifter hittar ni på sidan 22 i den här tidningen. Kortet är tillsvidare gratis och ikraft ett år i taget.

Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om produktionsstöd för höst- och vinterpjäser som uppförs under tiden 1.9.2011 – 29.2.2012. Stödet kan sökas för behov av yrkeskunnig hjälp, till exempel för regissör, koreograf och musiker. Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om produktionsstödet. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget för uppsättningen. Ansökan bör inlämnas senast 1.11.2011 på för ändamålet tryckt blankett, hittas på hemsidan under blanketter! Mera information av FSU, tfn (09) 7515 5100.

Ansök om UF-föreningsstöd!

UF-föreningsstöd är FSU:s stödprojekt för medlemsföreningar, som inbegriper både ekonomisk och praktisk hjälp.

De flesta verksamheter behöver pengar för att fungera. En del kan föreningen skaffa själv genom medlemsavgifter, lotterier, basarer med mera. Men ofta räcker det inte, vilket i sin tur kan leda till att aktiviteten tynar, särskilt ifall föreningen har ett föreningshus att ansvara för. Finansieringen av framåtriktad, nyskapande verksamhet blir problematisk då alla intäkter behövs för att täcka kostnader som blott upprätthåller föreningen. Stödet till föreningarna skall stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva föreningar. FSU har som målsättning att både praktiskt stöda, men även ekonomiskt bistå med hjälp till de för-

eningar som brottas med problem och vars verksamhet minskat. Bidragen som FSU delar ut är avsedda att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera de föreningar som inte längre är aktiva. Bidraget skall uttryckligen riktas till nya satsningar - inte för att finansiera existerande verksamhet! Föreningar måste själv ansöka om att få komma med i projektet. Av FSU erhåller de först hjälp med att inventera sin verksamhet och med att planera vad föreningsstödet kunde användas till. Användningen av stödet följs upp. Målsättningen är att det tillfälliga stödet skall fungera som en posi-

tiv injektion i föreningar var man kämpar med problem men kan uppvisa en vilja att få föreningen på fötter. Satsningen förutsätter givetvis lokalt engagemang. För att ansöka om föreningsstöd, bör föreningarna skicka en fritt formulerad ansökan där det framkommer hurudan hjälp som behövs. Ansökningarna riktas till FSU, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors, fsu@ fsu.fi. Sista inlämningsdag är 30.9.2011. Totalt beviljas 5-6 föreningar stöd. Det totala beloppet som utdelas är 10 000 euro. Föreningsstödet möjliggörs av ett bidrag från Svenska kulturfonden.

10

uf_tidningen_3_2011.indd 10

21.9.2011 14:44:36


Dagarna för svenskspråkigt ungdomsarbete 20-21.10.2011 i Grankulla

Svenskspråkiga aktörer inom sektorn för ungdomsarbete kallas till ett seminarium om svenskspråkigt ungdomsarbete, 20 21.10.2011. Deltagarna får ta del av de senaste rönen och nya metoder inom ungdomsforskning, utbyta erfarenheter och skapa kontakter. Seminariet äger rum i Grankulla, i ungdomsgårdens utrymmen och Nya Paviljongen.

land och Åland, språköarna inte att förglömma, som yrkesmässigt arbetar med ungdomsarbete på svenska inom tredje sektorn (inkl. idrottsrörelsen), kyrkan, kommuner och statsförvaltning. Svenskspråkiga läroinrättningar för ämnet ungdomsarbete är även en målgrupp för seminariet. Programmet hittar man på hemsidan ungdomsarbete.fi.

Sektorn för ungdomsarbete står inför stora utmaningar de kommande åren. Dels påverkas verksamheten av de ekonomiska realiteterna och dels av att traditionell ungdomsverksamhet tävlar om ungdomars tidsanvändning i en värld med allt hetsigare tempo. Programmet består av föreläsningar som bemöter dessa utmaningar, men också program som främjar nätverkande mellan organisationer. I främsta hand riktar sig seminariet till personer i hela Svenskfin-

Seminariet kostar 90 euro och i priset ingår deltagaravgift, mat och busstransport. Ordnad busstransport från Österbotten, Åboland och Nyland sker förutsatt att det finns tillräckligt många anmälningar senast den 30 september. Ett alternativ till boende under seminariet är Hotel Kuninkaantie i Esbo. Kvällsfesten kommer att äga rum i Nya Paviljongen i Grankulla (Västra Skolstigen 3).Ordnad busstransport kommer att ske mellan hotel Kuninkaan-

tie i Esbo och Paviljongen i Grankulla.På torsdag avgår bussen kl. 18.20 från Paviljongen till hotellet. Returesan sker kl. 19.45 från hotellet till Paviljongen. På torsdagkväll avgår bussen kl. 24.00 Paviljongen till hotellet. På fredag startar bussen kl.8.45. från hotellet till Paviljongen.

TUFFA TAG!

UF 3/2011

För mera information och anmälning, gå in på sidan www.ungdomsarbete.fi.

Debatten byter ägare Lanseringen av sidan www.ung.fi SÖU beslöt under vårvintern att försöka hitta en ny upprätthållare för den finlandssvenska debatten på webben; debatt.öp.fi. Alternativet var att lägga ner sajten om ingen ny aktör skulle hittas. Efter sondering och diskussioner har nu en lösning hittats och Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU tar över debatten. I och med att FSU tar över debatten hålls sajten inom samma organisation men på en högre nivå. Detta torde även innebära en utveckling av forumet eftersom FSU arbetar

allfinlandssvenskt och regionöverskridande i högre utsträckning än SÖU och förhoppningsvis kommer sajten att växa i övriga delar av Svenskfinland. FSU ser även forumet som ett bra komplement till sina övriga mediaprodukter, exempelvis På Svenska tidningen du håller i handen för tillfället (www. påsvenska.fi) och Tänka På (www. tänkapå.fi), och strävar även till att utveckla forumet med mera innehåll för ungdomar som ett led i sina ungdomsinformationstjänster. Detta som dock på inget vis skall inskränka på den befint-

liga debattkulturen på forumet. För de befintliga användarna kommer ägarbytet inte att förändra någonting och förhoppningsvis skall bytet ske utan eventuella driftsstopp. Möjligtvis är ett byte av domännamn aktuellt, men den gamla adressen fungerar tillsvidare och efter bytet pekas sidan om med länkning från den tidigare adressen. Ytterligare info ges av verksamhetsledarna vid respektive organisation; SÖU: Helena Höglund-Rusk, helena(at)sou.fi, 06 320 5000 och Tomas Järvinen, tomas@fsu.fi, 09 7515 5120

11

uf_tidningen_3_2011.indd 11

21.9.2011 14:44:37


TUFFA TAG!

UF 3/2011

IT stöd för den finlandssvenska tredje sektorn, IT3 FSU erbjuder genom IT3-projektet stöd för den finlandssvenska föreningsvärlden. Projektets mål är att sporra, stöda och hjälpa föreningarna att utveckla sina färdigheter i meningsfull användning av informationsteknik som stöd och verktyg i verksamheten. För att föreningarna skall få detta stöd, har tre personer (tekniker) anställts per landskap. De är följande: Jesper Koivumäki i Nyland och han finns på FSU:s kansli, John Karlsson i Åboland och placerad på ÅUF:s kansli samt Jonas ”Josip” Rönnqvist i Österbotten som hittas på SÖU:s kansli. Teknikerna arrangerar utbildningar, håller jour, besöker, sporrar och hjälper föreningarnas IT-ansvariga personer med hemsidor och andra bekymmer dessa kan tänka sig ha med datorer och program. Era föreningar har möjlighet att kontakta projektledarna under kanslitid per telefon, e-post eller genom personliga besök. Eftersom de flesta inom tredje sektorn är upptagna av arbete eller studier dagtid, kommer projektet även att hålla telefonjour kvällstid. Från och med oktober kan man nå någon

av projektledarna tisdagar och onsdagar mellan kl. 15.00 och 20.00. Under projekttiden kommer handledningsmaterial och manualer att produceras samt utbildningstillfällen enligt fältets behov. Till höger höstens utbud av utbildningstillfällen. Kontaktuppgifter Dejourtelefon: 010 320 2080 (tisdagar & onsdagar kl. 15.00 - 20.00) Åboland: John Karlsson 050-502 0732, john (a) fsu.fi Nyland: Jesper Koivumäki 050-502 1440, jesper (a) fsu.fi Österbotten: Jonas ”Josip” Rönnqvist 050-502 2028, josip (a) fsu.fi

NYLAND Digistoff 2 – Grundkurs 3.10.2011, kl. 17-20: Vi lär oss editera text och sätta upp bilder och går igenom grundläggande funktioner i systemet. Office - Kontorsprogram i föreningsmiljö 1.11.2011, kl. 17-20: Kostnadsfria kontorsprogram, under kurstillfället använder vi oss av Libre Office och bekantar oss även med Google Documents. Kursdeltagarna får gärna ladda ner och installera kontorssviten på förhand (finns på www.libreoffice.org). Budgeter och kalkylblad 17.11.2011, kl. 17-20: Grundkurs i kalkylbehandling, vi lär oss göra enkla uträkningar. På kursen används det kostnadsfria Libre Office, ladda gärna ner och installera på förhand (finns på www.libreoffice.org). Naturligtvis kan även andra motsvarande program användas, principerna är i regel de samma.

Anmälan och allmän information Samtliga kurstillfällen hålls i Sfv-salen, Nylandsgatan 17 D (ingång från gården). Anmälningar senast en vecka före kursen till sebastian.gripenberg@ studiecentralen.fi . Du kan även anmäla dig till alla tillfällen på en gång. Kurserna är avgiftsfria. Samtliga kurser förutsätter att man tar med egen dator! Våren 2012 planeras en grafikkurs samt fördjupad Digistoff 2-kurs. Beroende på efterfrågan och behov kan även andra teman behandlas

12

uf_tidningen_3_2011.indd 12

21.9.2011 14:44:37


UF 3/2011

Digistoff 2 grundkurs 6.10.2011, kl 18 Kulturhuset i Korsholm Vi lär oss editera text och sätta upp bilder och går igenom grundläggande funktioner i systemet. (Enligt önskemål ordnas även kurser i DS2 i övriga delar av Österbotten, under hösten. Kontakta IT3 för önskemål/information.)

del av tjänsterna förutsätter att man har rättigheter att installera program på datorn. Under kursenförevisas tjänsterna och varvas sedan med tid för deltagarna att själva pröva på. Anmälningar till: kansli(at)studiecentralen.fi, tfn 09-6129070

Office kurs 13.10.2011, kl 18 Kulturhuset i Korsholm Kostnadsfria kontorsprogram, under kurstillfället använder vi oss av Libre Office och bekantar oss även med Google Documents. Kursdeltagarna får gärna ladda ner och installera kontorssviten på förhand (finns på www.libreoffice. org).

ÅBOLAND

Grafik kurs 7.11.2011, kl 16.00 Kulturhuset Korsholm Vi lär oss göra enkelt presentationsmaterial för utskrift och webb. På kursen används det kostnadsfria programmet Gimp, ladda gärna ner och installera före kursen (www.gimp.org). Kurs i Yammer 17.11.2011, kl 9.30 Kulturhuset i Korsholm Yammer är ett program för kommunikation inom organisationer som är bundet till en gemensam domän. Kursen riktar sig i första hand till förbund och centralorganisationer. Excel kurs 17.11 Torsdag kl 12.00, Kulturhuset i Korsholm Grundkurs i kalkylbehandling, vi lär oss göra enkla uträkningar. På kursen används det kostnadsfria Libre Office, ladda gärna ner och installera på förhand (finns på www.libreoffice. org). Naturligtvis kan även andra motsvarande program användas, principerna är i regel de samma. OBS! Efter nyår ordnas samma kurser i södra och norra österbotten enligt behov, mera info om detta senare. Frågor kring kursinnehållet kan riktas till Jonas Rönnqvist (josip@fsu.fi, gsm 050-5022028). Deltagarna bör ha med egen bärbar dator, en

TUFFA TAG!

ÖSTERBOTTEN

Digistoff 2 grundkurs 19.9.2011, kl 18 Produforum Strandvägen 24 Pargas 21.9.2011. kl 18 Villalande Kimito Office kurs 5.10.2011, kl 18 Åbo yrkesinstitut 10.10.2011, kl 18 Villalande Kimito Excel kurs 24.10.2011, kl 18 Produforum Strandvägen 24 Pargas 3.11.2011, kl 18 Villalande Kimito Grafik kurs 16.11.2011, kl 18 Åbo, plats meddelas senare 23.11.2011, kl 18 Villalande Kimito Deltagarna bör ha med egen bärbar dator, en del av tjänsterna förutsätter att man har rättigheter att installera program på datorn. Under kursen förevisas tjänsterna och varvas sedan med tid för deltagarna att själva pröva på. Kursen arrangeras av Svenska studiecentralen och IT3. Den riktar sig till finlandssvenska föreningar och organisationer. Anmälan Anmälan till kurstillfällena tas emot av verksamhetsombud Beatrice Östman på Svenska studiecentralen. Anmälan tas emot på adressen: beatrice. ostman(at)studiecentralen.fi Vid anmälan uppge namn, postadress, telefon, och förening.

13

uf_tidningen_3_2011.indd 13

21.9.2011 14:44:37


NYLAND

UF 3/2011

Nyländsk Afton – en kväll du inte vill missa!

För 26:e gången ordnar Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU den legendariska aftonen då talanger från alla Nylands hörn samlas på en och samma scen. Under årens gång har Nyländsk afton utvecklats och förändrats, men grundidén står fast. Vi vill ge alla möjlighet till insyn i det som just nu är aktuellt på det finlandssvenska kulturfältet i Nyland, och även ge möjlighet för nya talanger att visa upp sig.

www.nylandskafton.fi

Savoy Teatern

9.10.2011

Efter att evenemanget åkt runt på den nyländska bygden kommer det i år igen att landa i Helsingfors, denna gång på Savoy Teatern den 9 oktober. Det blir en kväll fylld av underhållning, teater, musik och dans! Inte mindre än 11 uppträdanden kommer vi att få ta del av; allt ifrån olika nyländska teatrar till Helsingfors Balalajkaorkester och Paradise Oskar, som vann den finska eurovisionsuttagningen. Biljetter hittar du på Helsingfors Kulturcentral, Luckorna i Nyland och Lippupalvelu. Mer information på vår hemsida www.nylandskafton.fi. En glad kväll, 11 uppträdanden, 740 publikplatser och en hel massa skoj – kommer Du med?

Konferencierer Sås & Kopp Gästartist Paradise Oskar Lurens sommarteater teaterföreningen Trotsallt AV teatern Raseborgs sommarteater Borgå svenska Lillteater Helsingfors Domraorkester Akademiska sångföreningen houseband är Henrik Wikström & co. Bilj. 25€/15€/10€ (+ exp. avg.) Lippupalvelu 0600 10 800 (1,96 €/min + lna), 0600 10 020 (6,79 €/samtal + lna) www.luckan.fi

eningen Svenska för i Lojo r.f. shuset 7 Förening –1 5 1 l. k 2 10.1 . -årjubileum ingÅsvallas 100 a ensk fören v S . g p p u Skog. Närmare ordf. Hardy , f. r. jo o L en i ummisvägen N , a ll a sv Å Adr. Lojo, 39. svalla.fi Info: www.a

14

uf_tidningen_3_2011.indd 14

21.9.2011 14:44:37


NYLAND

UF 3/2011

GAMMELGÅRD UNGDOMS & ALLMOGEFÖRENING EVENEMANGSKALENDER HÖSTEN 2011

Måndagar: Motionsgymnastik för damer kl.18.30-19.30 och herrar kl.19.30-20.30. Ledare Gun Björkskog. Hösten inleds med frisk vandring tre måndagar med start 29.8. Från 19.9 som vanligt gymnastik på Carlberg

Lördag 29 oktober: Höstfest i 50/60 -tals stil, höstlig meny, orkester & dans med början kl. 19.00. Reservera dagen och boka biljett a´30 € i tid, senast 19.10 via Jonas 050 3574676 eller jonas.bjorklof@gmail.com

Tisdagar: Luftgevärsskytte kl. 18.00. Start svarsperson Jonas Björklöf

Söndag 6 november: Traditionell Svenska dagenfest kl. 18.00

6.9.

An-

Onsdagar: Månadsträffisar för barn, 7 år och äldre. Mångsidig verksamhet med bl.a. knytis & lek, pyssel & knåp, kock-kvällar på programmet. Ansvarig ledare Nan Björkskog-Lindborg & Monica Björklöf Torsdagar: Oljemålning i egen regi, kan kontakta Sytte 09 8541153.

intresserade

Måndag 3 oktober: Ebuf / NSU frågesport ordnas i år av Mattbynejdens UF.

Torsdag 17 november: Ljusstöpning från kl. 17 framåt. Söndag 27 november: Adventstämning för månadsträffifamiljer och övriga medlemmar. Tisdag 6 december: Julbasar på Carlberg kl. 13. Vid önskemål och förfrågningar, kontakta oss gärna. Väl mött på Carlberg, Ungdomsvägen 10. Esbo. Besök även vår hemsida guaf.nsu.fi

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

NSU frågesporten 2011

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte onsdagen den 16 november 2011 klockan 18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst. Helsingfors den 21 september 2011 Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Frågesporten har arrangerats av Nylands svenska ungdomsförbund i fem decennier. Årets final går av stapel den 23 oktober 2011 i Gamla kommunalhuset i Nickby, det vill säga i samma utrymmen som tidernas första nyländska final den 27 oktober 1960. Lokalförbundens uttagningar är den 3 oktober. Kommer fjolårets vinnare kunna försvara sina titlar? Är er förening de nya mästarna?

15

uf_tidningen_3_2011.indd 15

21.9.2011 14:44:37


ÖSTERBOTTEN

UF 3/2011

SÖU startar nytt projekt

Ida Strandberg ny fältledare

I september drog SÖU igång ett projekt som syftar till att få Uf-föreningarna intresserade av att starta företag inom föreningarna. Vöråbon Victor Ohlis är ny projektledare för projektet som baserar sig på rådgivning och mentorverksamhet.

I januari 2011 anställde SÖU två fältledare som skulle fungera som kontaktpersoner mellan SÖU och Uf-föreningarna. Pia Hartvik fungerar som fältledare i södra Österbotten och nu har Ida Strandberg från Nykarleby valts till ny fältledare i norr. Ida, som är 24 år, har studerat religionsvetenskap vid Umeå universitet de senaste fyra åren. Nu har hon återvänt till Nykarleby och ser fram emot att jobba på SÖU.

Victor Ohlis har nyligen flyttat tillbaka till hemkommunen Vörå efter åtta år i Vasa. I Vasa studerade Victor socialpolitik och masskommunikation vid Åbo Akademi. Just nu håller han på att färdigställa sin pro gradu-avhandling. Innan han kom till SÖU jobbade Victor 3 år på produktionsbolaget Sveng.com. – Jag jobbade bland annat med administration, programinnehåll och formatutveckling. Det var en rolig tid, men jag kände att det var dags för något nytt. I sitt nya jobb hoppas han kunna ha nytta av erfarenheten av att jobba inom ett privatföretag. – Jag tror jag har en ganska bra uppfattning om vad det innebär att vara egenföretagare. Victor har alltid varit aktiv inom ungdomsrörelsen. Sedan 2005 har han suttit med i Vörå Ufs styrelse. – Uf-föreningarna har en viktig roll i samhället. Jag hoppas det finns intresse inom föreningarna för det här projektet. Vid sidan av jobbet som projektledare på SÖU jobbar Victor med ett integreringsprojekt på Folkhälsan Utbildning. Han är också ordförande för Sfp i Vörå och sitter med i både fritidsnämnden och kommunfullmäktige. På fritiden umgås han helst med sin familj och arbetar med revyn inom Vörå Uf.

– Jag såg annonsen och tyckte att det lät som ett väldigt intressant jobb. De flesta religionsvetare arbetar med kulturverksamhet, så det här jobbet passar bra ihop med min utbildning. Ida hoppas att hon kan bidra till att utveckla föreningsverksamheten i norra Österbotten. – Jag har många idéer, är social och har lätt för att umgås med folk. Det ska bli roligt att hjälpa och stödja Uf-föreningarna. Hennes förväntningar på jobbet som fältledare är bland annat att utvidga sitt kontaktnät. – Jag har alltid varit intresserad av föreningsverksamhet, så jag hoppas att jag lär känna många nya föreningsaktiva. Utöver jobbet som fältledare arbetar Ida på Villa Miranda i Jakobstad, som är en del av Flyktingbyrån i Oravais. En del fritid hinner hon också med. – Då läser och skriver jag gärna och lyssnar på en hel del musik. Konst är jag också intresserad av. Text och foto: Sofia Nygård

Text och foto: Sofia Nygård

16

uf_tidningen_3_2011.indd 16

21.9.2011 14:44:42


Performance.

Barnen fick träna på att bryta mot normer i en hiss.

Svenska Österbottens Ungdomsförbund

Workshop gav inblick i teaterns värld

Dans.

Under dagen fick barnen både hoppa indianhopp och öva in danssteg.

Processdrama.

Barnen skapade en berättelse tillsammans.

Akrobatik .

Barnen fick bland annat lära sig att stå på händer.

Clown .

Att gå konstigt, ha en röd näsa och göra tokiga saker hör till clownernas värld.

Improvisation .

Workshoppen gick ut på att skapa en berättelse helt utan manus.

Stage fighting.

Här fick barnen lära sig att slåss på låtsas

I maj ordnade SÖU en workshop för barn, Teaterkarusellen, på Kasernområdet i Vasa. Under en dag fick barnen möjlighet att bekanta sig med olika teaterformer som akrobatik, improvisation och dans.

ÖSTERBOTTEN

UF 3/2011

Ett åttiotal barn från norra och mellersta Österbotten samlades på Kasernområdet i Vasa en lördag i maj för att bekanta sig mer med teater. SÖU:s Teaterkarusellen är en workshop som riktar sig till barn som går första året i Grundläggande konstundervisning i Teaterkonst. – Tanken med workshoppen är att barnen ska få möjlighet att få prova på nya saker inom teater. Under det första året i konstundervisningen har barnen mest ägnat sig åt lekar, men nu är det meningen att det ska få veta lite mer om vilka möjligheter som finns inom teater, säger Jenny Holm, projektledare för SÖU:s projekt Teaterkonst. Under dagen ordnades sju olika workshoppar under ledning av studerande vid Novias scenkonstlinje. Barnen fick prova på akrobatik, improvisation, processdrama, dans, performance, stage fighting och clownövningar. I slutet av dagen ordnades en uppvisning på Teater Casa på Kasernområdet där barnen fick se smakprov på vad man hade gjort i alla workshoppar. Med tanke på att workshopparna bara pågick i tre timmar hade barnen hunnit lära sig imponerande mycket. Under uppvisningen slog barnen avancerade kullerbyttor, stod på händer och gav prov på improvisationsteater. – Jag är otroligt nöjd med dagen. Den gick högt över mina förväntningar. Barnen hade roligt och verkade också ha hittat nya bekantskaper, vilket var precis de målsättningar jag hade för workshoppen, säger Jenny Holm. Text och foto: Sofia Nygård.

17

uf_tidningen_3_2011.indd 17

21.9.2011 14:44:47


ÖSTERBOTTEN

UF 3/2011

Engagerade föreningsaktiva i Kärklax Uf. Sittande runt bordet från vänster Linnea Kock, Nadja Berglund, Peter Berglund, Camilla Berglund, Sven Lindberg, Mikael Holmqvist, Emmelie Holmqvist, ordförande Ann-Sofie Kock och Ida Kock. Stående runt bordet från vänster Ami Berglund, BrittLouise Backlund, Samuel Duvnäs och SÖU:s projektledare Tina Storsjö. Under åtta år var det ingen aktivitet på dansbanan i Maxmo. I fjol tog Kärklax Uf tag i saken och ordnade en sommardans med stöd från SÖU:s danssupport. Succén var ett faktum och den håller i sig även i år. Det var i fjol på ett styrelsemöte i Kärklax Uf som förslaget kom. – Tänk om vi skulle börja ordna sommardanser igen? Då var det åtta år sedan någon senast dansade på Maxmo dansbana. Sommardanserna som en gång hade lockat till sig publik från hela Österbotten hade sakta dött ut. Det var dags att återuppliva traditionen igen. – Vi ordnade talko och bestämde att om det kommer färre än 25 personer så far vi hem. Det kom 47, säger Ami Berglund. Sommardanserna var ett faktum igen. Talkoarbetarna röjde upp området kring paviljongen som var så gott som igenväxt. Man målade om hela paviljongen och bytte ut gamla brädor. Uf-föreningen tog också hjälp av SÖU och danssupporten för att försäkra sig om att man inte skulle gå på minus med den första dansen. Man fick bland annat hjälp med annonsering och marknadsföring. – Vi visste ju inte alls hur det skulle

Maxmodansen har fått liv igen! gå, om det skulle komma folk eller inte. Danssupporten var en säkerhet för oss, säger Ami Berglund. Det visade sig att föreningen inte hade behövt oroa sig. Hela 1700 personer kom till Maxmo och dansade. Årets danssommar verkar bli minst lika bra. Man har fixat upp dansbanan ytterligare genom att slipa dansgolvet, göra i ordning orkesterrummet och skaffat nya biljettluckor. Den 8 juli när San Marino & Linda spelade räknade föreningen till 2100 inbetalda, varav 300 var under 18 år. – Här fanns människor i precis alla åldrar. Hela parkeringen var full med bilar, 47 stycken kom med båt. Vi ordnade också bussar ända från Molpe och Vasa, säger föreningens sekreterare Nadja Berglund. Publiken sviker inte. Däremot har föreningen haft en del problem med att hitta funktionärer till danskvällarna. Ami Berglund poängterar att funktionärerna bara behöver jobba en danskväll under hela sommaren. Dessutom får de en gratisbiljett till nästa dans. – Vi behöver ungefär 40 funktionärer per kväll. Om det är lika svårt att hitta funktionärer till nästa sommar så ordnar vi nog bara en dans. Maxmo dansbana har återigen

blivit ett populärt dansställe. Ami Berglund tror att det har mycket att göra med lugnet som råder under danskvällarna. – Det är bra ordning här. Vi har utbildat tolv egna ordningsvakter och får också hjälp av inhyrda säkerhetsvakter. Det är aldrig något bråk. Maxmo dansbana bygger förmodligen också en hel del på sin historia. – Det är ett riktigt nostalgiställe. Folk vill gärna besöka stället igen och unga människor vill se stället som de har hört talas mycket om. Kärklax Uf håller inte bara på med dans. Föreningen är också i övrigt väldigt aktiv. Föreningen ordnar bland annat pizzakvällar, loppis och funktionärsfester. Den 6 augusti ordnades sommarens andra Maxmodans. För säkerhets skull tog föreningen då hjälp av danssupporten. – Jag tror ju inte att det egentligen behövs, men vi erbjuder gärna den servicen ändå. Det är det vi finns till för, säger projektledaren Tina Storsjö på SÖU. Dansen 750

gick på inbetalda

plus med dansare.

Text och foto: Sofia Nygård

18

uf_tidningen_3_2011.indd 18

21.9.2011 14:44:49


UF 3/2011

Jag heter Tove Lipponen och har börjat mitt nya arbete som verksamhetsledare på Åbolands Ungdomsförbund den 1.6. Under juli var jag ledig så det är egentligen först nu när hösten så småningom börjar närma sig som också jag kommit igång med arbetet. För tillfället har jag fullt upp med planeringen och förverkligandet av höstens verksamhet. För 28 år sedan föddes jag i Åbo och några år senare flyttade hela familjen till Pargas där jag växte upp och gick i skola. Under skoltiden medverkade jag i flera teaterproduktioner, revyer, shower, sommarteater m.m. Då väcktes ett stort intresse för kultur och i synnerhet teater. Efter gymnasiet flyttade jag till Karis för att studera på teaterlinjen på Västra Nylands Folkhögskola. Efter ett år på teaterlinjen där jag fått smaka på teater på heltid var det bara att packa väskan och åka upp till Vasa för att fortsätta studierna på scenkonstlinjen vid

Svenska Yrkeshögskolan. Efter tre år i Vasa fick jag hemlängtan och flyttade till Åbo för att slutföra mina studier via Konstakademin på Turun Ammattikorkeakoulu. Våren 2008 blev jag färdig Dramainstruktör. Efter studierna har jag jobbat en hel del med barn och ungdomar och varit aktiv inom Studentteatern i Åbo. Så småningom började jag fundera på att det skulle vara roligt att arbeta med kulturprojekt för barn och ungdomar på heltid. När tjänsten som verksamhetsledare för Åbolans Ungdomsförbund sedan lediganslogs var det ingen tvekan om saken. Till all lycka blev jag också vald. Med stor iver ser jag alltså fram emot alla nya utmaningar som hösten för med sig. Jag hoppas kunna hålla kvar och utveckla gamla traditioner men samtidigt också komma med nya idéer och projekt.

TALANG ÅBOLAND

ÅBOLAND

Ny verksamhetsledare vid Åbolands Ungdomsförbund Talang Åboland är en talangtävling som Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. ordnar för andra gången i rad. Tävlingen riktar sig till dem som är 10-100 år, och som har en talang de vill visa upp. Uppträdandet kan ske i grupp eller individuellt och programmet får vara högst 5 minuter långt. Till första pris utlovas en vandringspokal och en vinstsumma på 1000 €! Uttagning sker söndagen den 25.9.2011 kl 12-17 i Pargas stadshus (Bryggan) och söndagen den 2.10.2011 kl 12-17 i Villa Lande på Kimitoön. Finalen hålls lördagen den 29.10.2011 i samband med Åboländsk Afton i Kimito, Wrethalla. Jonglering, beat-box, akrobatik, musik, dans - det är bara fantasin som sätter stopp på vilken talang man vill tävla med! Anmälningsblanketten hittas på ÅUF:s hemsida www.auf.fi och den skickas per e-post till auf@ auf.fi eller till Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f., Fredrikaplan 1, 21600 Pargas, senast den 18.9.2011!

19

uf_tidningen_3_2011.indd 19

21.9.2011 14:44:49


ÖVRIGT

UF 3/2011

MELODI GRAND PRIX FINLAND 2011! MGP 2011 finalen närmar sig med stora steg! De tio unga artister som klarat sig till finalen i MGP låtskrivande tävlingen har nu spelat in sina egna låtar, och förberedar sig för tre dagars övningar i TV studion, och sedan finalen den 8.10! MGP skivan ges ut den 1.10.2010 av Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. Skivan finns i butikerna och på iTunes den 1.10.2011. Låtlista 1. After Gain - Musiken måste brinna 2. Fredrik - Pengar 3. Lina Svensson - Förut 4. Cajsa – Jag kan inte sitta still 5. Petter – En framtid 6. Saga – Du 7. Julienea – Premiär 8. Ida & Sofie – Jag finns där (för dig) 9. Junkbox – Det enda som jag vill 10. Syrra – Gyllene tider På den här skivan finns alla låtar som tävlar i den finska finalen.

Producerade av en av Finlands ledande musikproducenter, skivan visar en stor skala av olika musikstilar, från rock till funk och schlager. Skivan innehåller också instrumentala versioner om man själv vill sjunga med. Snart tävlar de här artisterna om vem som ska vinna MGP 2011. Finalen sänds direkt i YLE FST5 och streamas på webben (Yle Areena),

lördagen den 8 oktober 2010, kl 1800. Kommenteras i flerljud på finska. MGP produceras i samarbete med Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f., Five Corners och YLE FST5. Mera information på webbplatsen http://svenska.yle.fi/mgp

Föreslå verksamh etsformer – vinn 1 000 euro !

FSU har utl yst en tävli ng för med föreningar lemsoch -förbun d där de ka med en idé n bidra till verksam het. Den en FSU:s styre li lse bästa id én premiera gt ett pris på s med 1000 euro. OBS! Idén m gå att förve åste rkliga i verk ligheten. S inlämningsd ista ag för idén ä r 30.9.2011 o förslagen sk ch ickas till FS U-kansliet!

20

uf_tidningen_3_2011.indd 20

21.9.2011 14:44:50


UF 3/2011

FSU r.f:s medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte lördagen den 19 november 2011 kl. 15.30, Hotell Pommern, Norragatan 8-10 A, Mariehamn. Vid förbundsmötet representeras enligt §5 i förbundets stadgar ordinarie medlem (landskapsförbunden) av ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tusental medlemmar. Vid omröstning har varje ombud en röst. Dock får inget medlemsförbund ha mer än 45% av samtliga röster vid mötet. Associerad medlem (FRIS) har rätt att till mötet skicka ombud vilka inte är röstberättigade.

Det finns nya finlandssvenskar i Alajärvi, Lapinlahti och Pudasjärvi. Detta har framkommit då Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) postat sin tidning På svenska som delas ut till 131 000 finlandssvenska hushåll. I våras hade antalet svenskspråkiga hushåll ökat med 8 000 till 139 000. Tomas Järvinen på FSU berättar att de undrade hur antalet utskick ökat så mycket. FSU ringde Itella som senare meddelade att ökningen berodde på en hemsida, hurriksi.fi.

ÖVRIGT

FSU:s årsmöte 2011 Hurriksi .fi är en succé och finFinlands Svenska Ungdomsförbund landssvenskarna blir fler att finlandssvenskarna blivit fler. Men tryckeriet har noterat att det finns en negativ sak. De åttatusen som kommit till går alla till olika postnummer. Tidigare skickade man stora tidningsbuntar till Vasa, Åboland etc. Nu måste tryckeriet sortera tidningar till en mängd småkommuner där det finns en ensam nyfinlandssvensk. Hurriksi.fi lanserades av Radio X3M i november ifjol. Syftet med webbplatsen hurriksi.fi är att erbjuda människor ett lätt sätt att bli finlandssvensk

- Vi ser det så klart som en bra sak

Varje medlemsförening inom förbundets ordinarie medlemsorganisationer, dvs. de lokala ungdomsföreningarna har rätt att skicka två observatörer till förbundsmötet vilka har yttrande men inte rösträtt.

Föreningshus.fi Föreningshusen är kännetecknande för det finländska samhället. Nästan var du än rör dig i vårt land, kommer ett föreningshus någonstans emot.

Märkväl att du kan utvidga sökkriterierna och således på en gång hitta ett föreningshus som fyller alla önskemål.

På sidan www.föreningshus.fi har vi försökt samla information om dessa hus. Om du behöver en gemytlig festlokal, en praktisk mötesplats eller ett utrymme för ditt evenemang, har du kommit till rätt plats. Om du i egenskap av föreningsaktiv upprätthåller ett hus, hittar likaledes nyttig information på denna hemsida.

Ungdomsföreningsrörelsens medlemsföreningar kan flytta föreningshusinformation automatiskt till sidan, via den nya elektroniska rapportblanketten som finns sammankopplad med den nya hemsidan FSU öppnat åt varje förening. Koder får ni av FSU. Övriga husägare kan föra in information om huset via knappen nere till vänster.

På hemsidans högra sida hittar du en sökmodul, som hjälper dig att hitta just det hus du letar efter.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf är initiativtagare till hemsidan.

Statligt renoveringsbidrag Uf-föreningar påminns igen om att ansöka om statligt renoveringsbidrag för föreningshus. Ansökningarna skall inlämnas senast 30.9.2011 (senaste poststämpeldatum). Närmare information om bidragsansökan hittas på Suomen Kotiseutuliittos hemsida.

21

uf_tidningen_3_2011.indd 21

21.9.2011 14:44:50


UF-KONTAK

UF 3/2011

UF-KONTAKTEN

FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU r.f. Kontakt: Nylandsgatan 17 B 27 00120 Helsingfors 09-7515 5100, fsu@fsu.fi www.fsu.fi Tomas Järvinen verksamhetsledare 040-5844 655, tomas@fsu.fi Kim Österman förbundskoordinator 050-501 4146, kim@fsu.fi Bo Furustam administrativ koordinator 050-502 4690, bo@fsu.fi Sofia Wegelius teaterkoordinator 050-502 4280, sofia@fsu.fi Jonatan Fogelholm projektledare - Chans 050-502 4992, jonatan@fsu.fi Jesper Koivumäki projektledare - IT3 050-502 1440, jesper@fsu.fi

Christian Alfthan projektassistent - MGP 050-502 0434, christian@fsu.fi Frida Westerback projektledare, Föreningsfestival 050 502 5166, frida@festival.fi FSU styrelsen styrelsen@fsu.fi Sebastian Gripenberg Ordförande Helsingfors, Nyland Jörgen Backman Borgå, Nyland, NSU Karl-Erik Hermansson Degerby, Nyland, NSU Niclas Sandnabba Jakobstad, Österbotten, SÖU Petter Bodman Vasa, Österbotten, SÖU Petra Höglund Pargas, Åboland, ÅUF Christian Johansson Lemland, Åland, ÅLUF

John Karlsson projektledare - IT3 050-502 0732, john@fsu.fi Jonas Rönnqvist projektledare - IT3 050-502 2028, josip@fsu.fi Oscar Ohlis projektledare, sysselsättning 050 502 1102, oscar@fsu.fi Marica Fagerholm-Åstén projektledare, sysselsättning 050-502 4266, marica@knuf.fi Pia Nurmio-Perälä projektassistent – Din tur 040-703 1948, pia@fsu.fi

Helena von Schoultz
 Tfn: 050-3301222 E-post: helena(at)nsu.fi

LOKALFÖRBUNDEN I NYLAND Östra Nylands Ungdomsförbund 019-532 412, onuf.kansli@sulo.fi www.onuf.fi Borgåbygdens Ungdomsförbund 019-5246 770, borga@buf.inet.fi www.buf.nsu.fi Sibbo Ungdomsförbund 09-239 2239, suffen@kolumbus.fi Helsinge-Tusby Ungdomsförbund 0400-864 312 borje.henriksson@eurolabel.com Esbobygdens Ungdomsförbund 09-8678 8450, ellen.laakso@ebuf.org www.ebuf.org Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund 09-296 3830, knuf@saunalahti.fi www.knuf.fi Västnyländska Ungdomsringen 019-241 5035, vnringen@surfnet.fi www.vnur.org

NYLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND NSU r.f.

ÅBOLANDS UNGDOMFÖRBUND ÅUF r.f.

Kontakt: Nylandsgatan 17 B 27 00120 Helsingfors 09-325 4244, kansliet@nsu.fi styrelsen@nsu.fi www.nsu.fi

Kontakt: Fredrikaplan 1, 21600 Pargas Tfn: 02-4544520 auf@auf.fi www.auf.fi

Kanslipersonal: Christoffer ”Putte” Isaksson Verksamhetsledare 0500-616933, putte@nsu.fi

Kanslipersonal: Tove Lipponen Verksamhetsledare tove.lipponen@auf.fi 045-8957353

22

uf_tidningen_3_2011.indd 22

21.9.2011 14:44:50


UF 3/2011

UF-KONTAKTEN

Rebecka Pahlman Vik.verksamhetsassistent rebecka.pahlman@auf.fi 044-3077407

Jenny Holm Allmän kultur och Teaterkonst 06-320 5005, 050-575 8840 jennyh@sou.fi

Heidi Lindqvist (moderskapsledig fr.o.m. 20.10.2010)

Peter Snickars 06-320 5019, 044-292 1642 peter@sou.fi

Jani Lastuniemi Programansvarig & projektledare jani.lastuniemi@auf.fi 044-5866904

Victor Ohlis Föreningsföretagarna 050-345 8974, victor@sou.fi

Linda Abrahamsson Huvudämneslärare Teater och kulturansvarig linda.abrahamsson@auf.fi 045-8957393

SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND SÖU r.f. Kontakt: Handelsesplanaden 10 D 65100 Vasa Tfn 06-320 5000 kansli@sou.fi www.sou.fi Kanslipersonal: Helena Höglund-Rusk Verksamhetsledare 06-320 5011, 050-591 0049 helena@sou.fi Jenny Nyman Ekonomiansvarig 06-320 5014 jennyn@sou.fi Sofia Nygård öp.fi 040-037 4342 sofia@sou.fi Pia Hartvik Fältledare söder pia@sou.fi

UF-KONTAKT

Oscar Lehtinen Ungdomsbussen 050-320 2979, oscar@sou.fi

Kanslipersonal: Kjell Rosén Verksamhetsledare 018-15221, 0457-52-44 300 kjell@ungdom.ax Katja Lindholm Projektkoordinator 0457-52 44 300 katja@ungdom.ax Ulf Schröder Ekonomi och kansli 0457-52 67 338, ulf@ungdom.ax

Ann-Sofie Finne 5:e ringen 050-433 3262, annsofie@sou.fi Tina Storsjö Move It-Österbotten 040-760 0500, tina@sou.fi Jessica Österberg Fritiden i Vörå 050-432 3948 jessica@sou.fi Mathias Jylhä civiltjänstgörare mathias@sou.fi Calle Tengman Lajv och bordsrollspel 050-432 3220, calle@sou.fi Jonas Rönnqvist 06-320 5016, josip@sou.fi Ida Strandberg Fältledare norr idas@sou.fi ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND r.f. Kontakt: Skarpansvägen 28 AX-22100 Mariehamn www.ungdom.ax

23

uf_tidningen_3_2011.indd 23

21.9.2011 14:44:50


Finlands Svenska Ungdomsfรถrbund FSU rf Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors 09-7515 5100, fsu@fsu.fi. www.fsu.fi

uf_tidningen_3_2011.indd 24

21.9.2011 14:44:50

UF tidningen 3/2011  

FSU:s medlemstidning

UF tidningen 3/2011  

FSU:s medlemstidning

Advertisement