Frie Skoler 10, 2018

Page 36

L e k t i o n N o: 1810

Livets Skole AF MIKKEL HVID · MHV@FSL..DK ILLUSTRATION GITTE THRANE

HURTIGLÆSNING Hvis du er en normal god læser, kan du lære dig selv at læse dobbelt så hurtigt som i dag. Uden, vel at mærke, at forringe forståelsen eller udbyttet af læsningen. Det siger Anja Thybo fra kursusvirksomheden Uddannelseshuset. Anja Thybo er ekspert i effektive læse- og læringsstrategier og har de seneste 13 år undervist tusindvis af danskere i hurtiglæsning, og langt de fleste af dem fordobler deres læsehastighed efter et kursus hos læsecoachen. Her fortæller hun, hvad du skal gøre for at spare massevis af timer.

36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.