Page 1

TRAAG Het leek wel een déjà vu. Ineens doken zij weer op in de schoolomgeving: de fluo-vensteraffiches met het olijke vierwielige schildpadje. Had de drukker zijn ‘Graag Traag’ voorraad opgeruimd? Neen, verkeersveiligheid en -leefbaarheid blijven terecht het middenveld beroeren en tot nieuwe acties aanzetten. De schildpadjes in de Lauwsestraat zijn best in hun nopjes. Geef toe dat zelfs voor zo’n gemotoriseerd beestje 30 per uur een heus slakken-gangetje lijkt. Er werd ons jarenlang voorgehouden dat zo’n wonderzone de gewestwegdoortocht van de Sterrestraat tot aan de Weister bij de ‘trage wegen’ zou klasseren. Voor een keer was de vraag: ‘Mag het ook iets minder zijn?’ Het schijnt dat Aalbeke nu genomineerd is als kandidaat ‘Kortste Zone 30’ in Vlaanderen. ‘Logisch toch’, kon u in vorig Aaltje lezen. Tja, surrealisme is ook een kunstvorm. Karrensporen in verdwenen aardewegen hoefden zelfs geen F4verkeersborden ( niet te verwarren met F16, a.u.b.). Ernstiger nu: 2014 wordt ongetwijfeld een boeiend jaar. Ook voor een simpel 30-jarig dorpskrantje. Geniet van al het goede en mooie dat het nieuwe jaar in aanbod heeft. ‘Onthaasting’ staat nog steeds in het woordenboek. Vraag het de schildpadjes maar: iets trager en u komt er gegarandeerd ook. 1 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

‘ t Aaltje wenst zijn lezers

prettige eindejaarsfeesten en een gezond en gelukkig 2014 31ste jaargang nr. 178


DE FINANCIES VAN ‘T AALTJE Zoals het een serieus bedrijf past werd prompt het financieel verslag opgemaakt. Het wordt u naar jaarlijkse gewoonte niet onthouden. De zes Aaltjes die in 2013 verschenen telden samen 104 blzn., een flink pak dorpsnieuws. De kosten die dit meebracht vergen weinig commentaar. Over de inkomsten iets meer toelichting. De grootste en opvallendste post betreft de subsidies die de dorpskrant krijgt van het stadsbestuur. Het bedrag is een stuk lager dan de vorige twee jaren. Er werd toen reeds duidelijk gemaakt dat deze bedragen uitzonderlijk en tijdelijk waren. In 2013 voldeden voor het eerst alle deelgemeenten aan de voorwaarden om hun rechtmatig aandeel van de ongewijzigde totale pot te ontvangen. Het aandeel van ’t Aaltje moet nu zowat stabiel zijn voor de volgende jaren. Het blijft hoe dan ook nog altijd meer dan het dubbel van waar wij het jarenlang moesten mee stellen. De andere inkomsten bleven op peil. De geldelijke steun van u, beste lezers en lezeressen, is een constante. Ook het aantal betalende abonnees van buiten Aalbeke en de Steert bleef ongewijzigd. Het blijft een tip als nieuwjaarsgeschenk voor uitgeweken vrienden of familie. De verenigingen en organisaties blijven hun lijfblad trouw steunen. De inkomsten uit afgehuurde pagina’s en vooral de sponsorvermeldingen op de laatste bladzijde zorgden eveneens voor meer zaad in ’t bakske. Het uiteindelijk jaarresultaat is opnieuw bemoedigend positief en gaat naar

Afhuren Aalbeekse verenigingen en organisaties kunnen belangrijke evenementen die zij inrichten extra publiciteit geven door ruimte af te huren in ’t Aaltje. Een halve bladzijde kost € 30, een volle € 50. Zij bepalen dan zelf de volledige pagina-opmaak. Contact nemen met de redactie of met het OC. 2

‘t Aaltje

januari-februari 2014

2013 1.1 Drukkosten

2012

€ 5.412,18

€ 5.824,75

1.2 Verspreidingskosten

€ 420,00

€ 350,00

1.3 Diverse kosten

€ 212,10

€ 70,75

1.4 Uitzonderlijke kosten

€ 291,70

TOTAAL KOSTEN

€ 6.044,28

€ 6.537,20

2.1 Steun particulieren

€ 1.650,50

€ 1.615,50

Abonnementen

€ 450,00

€ 450,00

2.2 Steun verenigingen

€ 265,00

€ 205,00

2.3 Sponsoring

€ 930,00

€ 480,00

2.4 Subsidies Stadsbestuur

€ 4.291,19

€ 6.314,17

2.5 Afgehuurde pagina’s

€ 1.011,00

€ 766,00

€ 105,11

€ 74,68

TOTAAL INKOMSTEN

€ 8.702,80

€ 9.905,35

Saldo

€ 2.658,52

€ 3.368,15

2.6 Diverse inkomsten

ons spaarboekje. Wie weet kan er iets extra af naar aanleiding van de 30ste verjaardag...

Uw steun ’t Aaltje is en blijft van en voor de verenigingen en vooral van en voor alle Aalbekenaren en Markesteerters. Omgekeerd blijven wij uw onvoorwaardelijk steun nodig hebben en appreciëren. Voor elke duit in het zakje, ongeacht het bedrag, is de redactie u dankbaar. Ook inhoudelijke steun en

Sponsoring ‘t Aaltje is geen reclameblaadje en wil het zo houden. Sponsoring kan wel. Bedrijven, handelaars, zelfstandigen kunnen de dorpskrant steunen en worden in ruil discreet vermeld. Voor amper € 40 komen naam, product of dienst, adres en telefoon op de laatste bladzijde, onder de vermelding: ‘Dit Aaltje kwam tot stand met financiële steun van:‘ Geïnteresseerden kunnen de redactie of het OC contacteren. 31ste jaargang nr. 178

medewerking is steeds welkom. Om het u gemakkelijk te maken voegen wij zoals elk jaar een overschrijvingsformulier in dit nummer. Stel uw geste niet uit! Alvast op voorhand van harte bedankt.

Aanpassing tarieven De tarieven voor abonnementen, afgehuurde pagina’s en sponsoring bleven jarenlang ongewijzigd. In overleg tussen de verenigingsraad ARKO en de redactie werd beslist deze tarieven aan te passen. Dat werd reeds in vorig Aaltje meegedeeld. Hierbij vindt u de nieuwe tarieven nog eens duidelijk vermeld. Met dank voor ieders begrip.

Abonnementen Schrijf € 12 over op rekening BE57 4616 5227 8135 van ’t Aaltje met vermelding: abonnement 2014 + naam en adres van de abonnee. Kan ook geregeld worden met iemand van de redactie.


DE LAATSTE DER MOHIKANEN? Zoals bekend verandert er binnenkort heel wat in onze OC’s. Vanaf 1 januari zullen we onze cultuurfunctionaris-gebiedswerker minder zien. Op 1 maart wordt Nicolas Vanlerberghe dan verantwoordelijk voor de programmatie van alle OC’s van de stad. Nicolas startte in Aalbeke in 2006. Het eerste grote project waar hij aan meewerkte was dat van “Dorpsgezichten”. Het laatste was de begeleiding en ondersteuning van de heraanleg van het dorpscentrum. Door die herschikking zullen het 3 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

beheerscomité, de andere medewerkers van het OC en de verenigingen zelf een grotere verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het Aaltje bedankt Nicolas voor de vele jaren goede samenwerking. 31ste jaargang nr. 178


AALBEEKSE VLAGGEN: DAVIDSFONDS Je ziet ze niet zoveel meer maar ze bestaan nog wel, de vele vlaggen van de Aalbeekse verenigingen. Zowat iedere plaatselijke vereniging ging er destijds van uit dat ze over een vlag moesten beschikken, anders was men geen volwaardige vereniging. Was een vlag immers niet het visitekaartje of hét herkenningsteken bij uitstek? Bij feestvieringen, optochten, sommige begrafenissen enz. moest de vlag aanwezig zijn. Vandaar dat vroeger veel moeite gedaan werd om een vlag te bezitten. Ze mocht ook nog wat kosten. En de ingebruikname moest vanzelfsprekend met de nodige luister gepaard gaan. Die vlaginhuldiging kende gewoonlijk een vrij traditioneel verloop: een eucharistieviering met vlaggenwijding, een optocht, een feestzitting en een avondactiviteit. Dat allemaal is voor een groot deel geschiedenis geworden. ‘t Aaltje wil in een artikelenreeks de historiek van de vlaggen van onze Aalbeekse verenigingen even oprakelen. Er zijn niet zoveel Aalbeekse verenigingen die de historiek van hun activiteiten hebben bijgehouden. Voor die van het Davidsfonds is dit wel het geval. Haar jaarboek dateert van het jaar van de stichting in 1929. Daarin werden alle activiteiten van de vereniging opgenomen. En zo hebben we nog kunnen achterhalen wanneer voor het eerst sprake was van een vlag.

Een moeilijk begin In 1952 is voor het eerst sprake van het aanschaffen van een vlag. Hierover kunnen we meer vernemen

in het jaarboek dat in die tijd door meester Louis Corne werd bijgehouden. Met zijn toestemming kunnen we verkort het verslag, geschreven in een plastische stijl van toen, overnemen. Eindelijk is onze vlag ter wereld gekomen en dan nog in de … schulden. Welk een lijdensweg heeft ze niet afgelegd, die arme … ‘slore’! Bij het begin van het nieuwe jaar is het woord ‘vlag’ voor de eerste maal uitgesproken geweest door onze schatbewaarder. Onze geneesheer, dhr A. Vandeputte, geeft een afdoende remedie: 1 000 fr (voor

deze maal geen penicilline). De paaszonne is doorgebroken…het licht schijnt in de duisternis en ook in het brein van onze tekenaar A. Lemey.

Het ontwerp Drie ontwerpen aanschouwen het daglicht waarvan het eerste als wettig kind werd overgenomen. Nu aan het werk. Acht lange dagen wordt er gemeten, gepast en gezwoegd. Voldaan aanschouwt Arsène zijn reuzentekening. De eerste stap, de moeilijkste, is gezet. Fier als pauwen trekken tekenaar en schrijver-schatbewaarder naar Marke waar het pronkstuk moet afgewerkt worden. De borduurster looft de talenten van onze nederige en blozende tekenaar.

Een keuze maken De vraag wordt gesteld: welk soort stof zullen we gebruiken: zijde of wol. Onze borduurster dringt aan op kunstzijde maar:“Wie zal dat betalen…?” Na veel hartepijn, vooral bij de schrijverschatbewaarder, wordt het voorstel van de borduurster aangenomen: het wordt een vlag uit zijde. Het moet de schoonste zijn van de streek; doch daarvoor moeten we ons tot over het hoofd in de schulden dompelen.

Op zoek naar ‘sponsors’

De Davidsfondsvlag werd ontworpen door Aalbeekse graficus Arsène Lemey. 4

‘t Aaltje

januari-februari 2014

31ste jaargang nr. 178

Een aanvraag tot steun wordt ingediend aan het gemeentebestuur om het arme Fonske David uit de nood te helpen. Gelukkig vindt Fonske gehoor bij de notabelen van de gemeente: 2000 fr wordt zomaar


binnengeloodst! Bij de Eerwaarde Zusters van het klooster gaat Fonske eveneens zijn nood klagen… 750 fr wordt er afgeperst! De toestand klaart enigszins op. Vier duizend frank kan er aan de borduurster geschonken worden. De overige 4000 fr moet nog gezaaid worden.

Hoe ziet de vlag er uit? Tevreden met het voorlopige resultaat moet de vlag nog gekeurd worden. We pikken weer in op het verslag: Werkelijk, het is iets moois. Bekijk maar eens die klauwende leeuw op dat Vlaams-gele veld, de vorm van onze kerktoren, hoe lenig hij zijn spits in de hoogte slingert, alsook het mooie Aalbeekse schild met zijn fiere ruiters op bloedvolle paarden. Over dit alles slingert het maagdelijke lint waarop de leuze van ons Davidsfonds te prijken staat: Godsdienst, Taal en Vaderland. Het is een vlag uit Aalbeke doch voor alle zekerheid heeft Arsène in grote letters de woorden: Davidsfonds Aalbeke er doen op nagelen.

De inhuldiging Sommige oudere Aalbekenaars zullen zich de volgende passages misschien nog herinneren.

De zondag, 6 juli, wordt een snikhete dag. Te 9 uur is er reeds een ongewone drukte aan het gemeentehuis. Irma {de herbergierster} heeft haar handen vol om de reeds dorstige sympathisanten te laven. De vlag wordt plechtig overhandigd. Gilbert Mercier wordt de vlaggendrager. Daar zet de stoet zich in beweging. De muziekmaatschappij op kop, gevolgd door verscheidene groeperingen: Kroonwacht, Kruistocht, KAJ, VKAJ, ACW, KWB ,BJB, VBJB, Davidsfonds Bellegem, en eindelijk onze vlag gevolgd door pronkende bestuursleden en gemeenteraadsleden.

De eucharistieviering Plechtig wordt de vlag nu gewijd door Z.E.H. Pastoor Verhamme, waarna de hoogmis een aanvang neemt, die door de zwetende aanwezigen wordt meegezongen. Na het evangelie bestijgt E.H. Verbrugge de predikstoel. Een gloedvolle preek krijgen we nu te horen. Luid en plechtig klinkt zijn stem over de hoofden. Het Davidsfonds wordt in de bloemen geplaatst en de predikant pleit voor

meer rechtvaardigheid en naastenliefde. Na het sermoen gaan we ten offer. De boerinnenjeugd dient geprezen voor haar durf; ze stappen zelfzeker op kop van de rij vrouwen, die het waagden ten offer te gaan.

De optocht Na de plechtige hoogmis wordt de stoet opnieuw gevormd; doch nu schijnt het dat de zon al haar voorraad heeft aangesproken om onze gezichten te verschroeien... Toch wordt er flink doorgestapt, hoewel iedereen last krijgt van de miljoenen ‘donderbeestjes’ die als duikelende vliegende schotels op ons komen afgeschoten. Zakdoeken komen te voorschijn om de zwarte duiveltjes te verjagen, terwijl achteraan de bestuursleden een gemoedelijk praatje slaan. Met een zucht komen we ter bestemming: het standbeeld. De uitgedroogde muzikanten gaan schuilen in de schaduw van het gemeentehuis, terwijl de leden van het Davidsfondsbestuur zich door moeder de zon laten roosteren. Dhr. Remi Braekevelt, propagandist en afgevaardigde van het Hoofdbestuur weet met een gloedvolle redevoering zijn

De optocht in de Bergstraat (toen nog Rollegemstraat) bracht de Aalbeekse verenigingen samen. 5 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

31ste jaargang nr. 178


toehoorders tot het luisteren te brengen, terwijl zijn zweetdruppels de lange weg afleggen over de kale schedel en gloeiende wangen om ten slotte terecht te komen op de brandende straatstenen. Menig toehoorder laat een diepe zucht, onafgebroken wordt slag geleverd tegen de bijtende en jeukende zwarte beestjes… Eindelijk behaagt het de spreker te eindigen. Plechtig worden nu twee bloemtuilen neergelegd. …. De vaandels buigen eerbiedig en de

muzikanten doen al het mogelijke om uit hun uitgedroogde instrumenten een feestelijk nationaal lied te doen verschijnen. In een weerlicht is de stoet ontbonden, want de dorstigen laven is ook een werk van barmhartigheid. Voor de eerste maal is het Davidsfonds op straat verschenen en met succes. Tot zover het verslag van de inhuldiging.

Conservatie Vlaggen geraken niet alleen in onbruik maar zijn ook moeilijk te bewaren. Zo ook die van het Davidsfonds. Na 60 jaar is die in minder goede staat: de zijde verpulvert stilaan en de kleuren verbleken. Conservatie in ideale omstandigheden is moeilijk. Niettemin is die van het Davidsfonds nog presentabel. Meer zelfs, ze bestaat nog en dat is niet bij alle verenigingen het geval.

GEMEENTERAADSELS Nogmaals de doortocht N43 Ons vorige Aaltje werd ook gelezen door gemeenteraadslid Bart Caron. Hij stelde enkele bijkomende vragen over de ingewikkelde snelheidszones, die wisselen tussen 30 en 70 en of de gemaakte keuzes wel de goede zijn. Het schepencollege antwoordt daarop dat de keuze van het snelheidsregime een zaak is van het Vlaamse Gewest dat de weg beheert. Men wijst er op dat de Moeskroensesteenweg een belangrijke verkeerfunctie heeft waarbij de doorstroming van belang is. Om te vermijden dat het verkeer, bij het systematisch verlagen van de toegelaten snelheid, andere en meer lokale wegen gaat zoeken wil men het verkeer over de juiste (gewest-) wegen sturen. Er wordt ook rekening gehouden met het wegbeeld. Zo is de Moeskroensesteenweg tussen het centrum van Aalbeke en Moeskroen vrij breed en weinig bebouwd. Vandaar de keuze voor 70 km/u.

zeer snel tot beschadigingen leiden. Overigens laat men weten dat er in een zone 30 geen zebrapaden worden aangelegd, omdat de voetgangers er vrij mogen oversteken. Mocht men dus van de bebouwde zone 50 een zone 30 maken, dan zouden de zebrapaden en fietspaden ter hoogte van het kruispunt Moeskroensesteenweg - Lauwsestraat verdwijnen. De vraag is dan, zo stelt de stad, of dit de objectieve en subjectieve veiligheid van overstekende kinderen zal bevorderen? In januari worden er snelheidsmetingen uitgevoerd. Op basis hiervan zal overlegd worden met het Vlaamse Gewest of er bijkomende maatregelen nodig zijn om de snelheid te beheersen.

Een andere bedenking van Bart Caron ging over de zone 30. De klinkers geven nu duidelijk aan welk deel zone 30 is. De verbinding tussen de Lauwsestraat (ook een zone 30) en de Bergstraat werd evenwel in asfalt aangelegd. Dit heeft alles te maken met het drukker verkeer dat hierover rijdt. Daar klinkers leggen, zou volgens de ontwerpers en de stad 6

‘t Aaltje

januari-februari 2014

31ste jaargang nr. 178

Opgelet: van zone 50 naar zone 30!


KWARTEEUW Op 9 oktober 1988 waren er gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop had ’t Aaltje in het voorjaar een enquête uitgevoerd en gepubliceerd over de kennis van de dorpsgenoten over de plaatselijke politiek en hun wensen en verwachtingen voor de nieuwe gemeenteraad. Deze moest normaal op 1 januari aantreden. Maar dat was zonder de waard gerekend, onder de vorm van een klacht bij de Raad van State wegens vermeende onregelmatigheden gedurende de kiescampagne. De klacht werd verworpen maar daardoor kon de nieuwe gemeenteraad pas later zijn werkzaamheden starten, een kandidaat-burgemeester voordragen en de schepenen en OCMW-leden aanstellen. De ongeduldige dorpskrant wilde de afloop van de zaak niet afwachten. In het nummer 28 van januari-februari 1989, een kwarteeuw geleden, werden de nieuwjaarswensen naar de laatste bladzijde verwezen en opende het nummer met het artikel: ‘Praten met verkozenen’. De verkiezingen hadden voor Aalbeke en de Steert een niet onaardig resultaat opgeleverd: drie verkozenen op de CVPmeerderheidslijst. Norbert Ravau (+1999) en Pierre Monserez (woont in Moeskroen) kenden reeds van voor de fusies de knepen van de plaatselijke politiek. Frans Destoop, leraar en TV-journalist, ingeweken Markesteerter, was succesvol nieuwkomer. De dorpskrantredactie voerde met het trio een verhelderend

gesprek. Er werd gefilosofeerd over de plaats en de mogelijkheden van een kleine deelgemeente binnen de gefusioneerde stad. Verkozenen moeten vooral kunnen luisteren naar de kiezers, verenigingen en groeperingen. Redelijke wensen kunnen aan het schepencollege doorgespeeld worden, maar soms moet er ook eens ‘neen’ gezegd worden als het algemeen belang zulks vereist. Het gesprek werd helemaal boeiend toen de concrete Aalbeekse problemen op tafel kwamen. Hamvraag: wat gebeurt er in de toekomst met ‘Allartbos. Verder op het lijstje: degelijke sport- (lees: voetbal-) accommodatie en behoud van het terrein op de Markesteert; restauratie van de molen; herstelling van de kerk; project ‘Vlaanderen Bouwt’ aan de Papeyeweg. Daarmee werd het delicate probleem van de woonbehoeften aangesneden, in het bijzonder huurwoningen en – appartementen.

Van woonbehoefte naar taaltoestanden is in Aalbeke maar een kleine stap. Taalcursussen en betere politieke contacten met buurstad Moekroen kwamen aan bod. Als toemaatje hadden de verkozenen het over hun eigen rol en invloed binnen de meerderheid en tegenover het uitvoerend schepencollege. Zonder aarzelen vonden de drie verkozenen dat ook op dat gebied meer en beter overleg en inspraak een goede zaak zou zijn. Besluit van de redactie: van gemeenteraadsleden mogen geen wonderen verwacht worden, maar de toegezegde luisterbereidheid is een positief slotakkoord. Hoe het verder afliep? De Raad van State verwierp de klacht. De Kortrijkse gemeenteraad kon in mei geïnstalleerd worden. Norbert Ravau werd schepen bevoegd voor milieu. Nieuwkomer Frans Destoop kreeg de belangrijke functie van OCMWvoorzitter. De Aalbekenaren en Steerters konden een kwarteeuw geleden niet klagen!

V.l.n.r.: Pierre Monserez, Norbert Ravau en Frans Destoop 7 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

31ste jaargang nr. 178


DE MONNIK (1) De gruwelijke moord op de tweelingzussen van gravin Marie-Hélène de Hemptinne de Borchgrave d' Erquelinnes is nog lang blijven nazinderen in het kleine Aalbeke. Wie op een donkere winteravond in de Kobbestraat voorbij de kleigroeve moet, slaat vlug een kruis en haast zich huiswaarts. Dat in het rustige kleidorp zulk een onmenselijke misdaad heeft plaatsgevonden maakt vele mensen bang en sommigen van hen zoeken troost in het gebed in de parochiale Sint-Corneliuskerk. Daar is het ook dat ons achtste verhaal begint, op Kerstavond in het stemmige kerkje van Aalbeke. Voor de oriëntatie van de trouwe lezers van onze dorpskrant zijn ook nu weer de bestaande straatnamen en namen van gebouwen behouden. De gebeurtenissen en de personages daarentegen zijn totaal verzonnen. Echt bestaande personages zijn door de verteller fictief gebruikt.

1. Kerstavond Het was helaas weer geen witte Kerst. In de fris geschilderde parochiekerk van Aalbeke zaten veel mannen en vrouwen en kinderen geduldig te wachten tot de pastoor de feestelijke kerstavondviering met een vrolijk belgetinkel zou openen. De koster speelde in sourdine het Adeste Fideles. Het Gemengd Koor hield de map met de liederen klaar op borsthoogte. In de sacristie keek parochieassistente Mauricette Verminderen ongerust naar de klok. Pastoor Havermans was wel erg laat. Misschien in Marke nog opgehouden door een late bezoeker? De anders altijd bereidwillige diaken Folens vierde dit jaar uitzonderlijk de kerstdagen niet mee omdat hij op reis was in het Heilig Land. Met zachte hand streelde Mauricette nog een vouw uit de witte kazuifel die op de bidstoel klaar hing en plukte een stofje van het goudgeborduurde kruis. Haar gsm trilde. Ze herkende het nummer van pastoor Havermans. “Met Mauricette, meneer pastoor. Blij dat u opbelt. We maakten ons al ongerust.” Ze zweeg en luisterde aandachtig naar de stem aan de andere kant van de lijn. Ze knikte, en knikte, en knikte. Het was blijkbaar een lange mededeling. “Goed, meneer pastoor. Ik zal het hen zeggen. Ze zullen het zeker erg jammer vinden want ik weet dat velen speciaal voor uw kersthomilie 8

‘t Aaltje

januari-februari 2014

zijn gekomen. Ja. Ja. Ja, ik zal het zo meedelen. Ik wens u een spoedig herstel en een zalige Kerst.” De parochieassistente schudde ongelovig het hoofd. En dat net nu, op Kerstavond, dacht ze en ze ging snel vanuit de sacristie naar het koor in de kerk. Ze tikte heel even op de microfoon. Het werd muisstil in de kerk. “Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Pastoor Havermans kan helaas niet voorgaan in deze feestelijke viering omdat hij onverwacht met hartproblemen in het ziekenhuis is opgenomen. Hij heeft me net gebeld vanop zijn kamer, waar hij wacht op een zware medische ingreep. Hij heeft mij gevraagd u mee te delen dat de bisschop zo spoedig mogelijk een oplossing zal zoeken voor onze parochie. Intussen vraagt hij u voor hem te bidden.” Mauricette haalde even diep adem en keek naar de

ontgoochelde gezichten. “Ik stel voor dat we samen met het koor enkele mooie kerstliederen zingen en dat we dan terug naar huis gaan om daar Kerstavond in gezinsverband te vieren.” Even later klonk in de mooi versierde kleine parochiekerk de vredige melodie van Stille Nacht.

2. Raadsels Niet iedereen ging, zoals de parochieassistente gevraagd had, van de kerk recht naar huis. De kerstviering had veel minder lang geduurd dan verwacht en dus zou zo vroeg thuis komen toch een beetje vreemd zijn. Azère Sandra stapte nadenkend door de Bergstraat. Bergop lopen begon toch lastig te worden. Gelukkig moest hij niet zo heel ver en was er onderweg nog een kleine halte mogelijk… In De Smisse fonkelde achter het raam de paarse kerstverlichting. Hij

En dat net nu, op Kerstavond, dacht ze en ze ging snel vanuit de sacristie naar het koor in de kerk. 31ste jaargang nr. 178


zag Victor Sansen, Felix Akers en Freddy Devoogdt aan de toog staan. Even binnenwippen en een goede Kerstavond wensen kon toch geen kwaad… “Aha, daar is onze trouwste parochiaan, net op tijd om ons te tracteren,” grapte Victor Sansen en hij dronk zijn glas in één teug uit. “Je bent zo vroeg terug,” verbaasde Prunella, de cafébazin, zich. “Is de kerstviering al afgelopen?” Azère Sandra knikte: “Geen pastoor! Hij is met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Geen diaken! Die is op reis. En de parochieassistente, Mauricette Verminderen heeft dan maar voorgesteld samen met het koor een paar kerstliedjes te zingen en naar huis te gaan.” “Ja,” zei Felix Akers, “dat wordt een groot probleem. Geen pastoors meer. Het was al een beetje behelpen in Aalbeke met een pastoor die vier of vijf parochies moest bedienen en nu zal het helemaal gedaan zijn zeker?” “Kijk,” riep Freddy Devoogdt, “daar komt Mauricette juist voorbij. Ik ga ze binnen roepen en een keer naar haar gedacht vragen,” en hij liep snel naar de deur. Mauricette keek een beetje verbaasd maar stapte toch zonder aarzelen het café binnen. “Dag Prunella, dag allemaal, een goede Kerstavond gewenst.” “Drink iets van mij,” zei Freddy Devoogdt, “we zouden u graag iets vragen.” “Een glaasje rode port alsjeblieft, Prunella,” antwoordde de parochieassistente en ze hees zich met enige moeite op een van de hoge barkrukken aan de toog. “En wat had u me willen vragen, Freddy?” Freddy Devoogdt schraapte zijn keel. “Wel, Mauricette, hoe zit dat nu met de pastoor? Ik zou later graag deftig begraven worden in de parochiekerk en nu hoor ik dat Aalbeke voor lange tijd zonder pastoor zal zitten.” “Hou, hou,” riep Victor Sansen, “zo rap moet dat nu ook niet gaan, hé Freddy. We hebben nog veel jaren te gaan, hoor.” Mauricette Verminderen schoot in de lach. “Zal ik voor pastoor spelen, Freddy? Of zou uw gravin dat niet erg appreciëren?” 9 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

“Nee, maar serieus,” zei Felix Akers, “wat staat er ons te wachten?” De parochieassistente werd ernstig en keek bezorgd. “Niemand weet het. Wel heb ik op een bijeenkomst van alle medewerkers, van het bisdom, in Brugge, al eens het een en ander opgevangen. Zo heb ik gehoord dat de bisschop eraan denkt om aan de abdijen te vragen of er geen monniken bereid zouden zijn om parochies te leiden.” “Maar er zijn toch geen abdijen in onze streek?” opperde Azère Sandra. “Nu ja, ik weet het ook niet,” antwoordde Mauricette, “ik vertel maar wat ik gehoord heb. We zullen moeten afwachten.” Prunella keek op de klok. “Het is Kerstavond,” zei ze, “ik ga vroeger sluiten. Maar drink rustig uw glas uit.”

3. Abbaye Notre Dame du Bec Het was behoorlijk koud in Normandië, die eerste dagen van januari. Er stond wel een schraal zonnetje, maar warmte bracht het niet. Omdat de abdij in een dal lag, en dicht bij twee kleine rivieren, bleef de winterkou er langer hangen. In de sobere kamer van de abt brandde de haard. Op de tafel lag een envelop versierd met staf en mijter. De abt draaide en keerde de brief telkens opnieuw om en om. Het was een vreemd verzoek van die bisschop, maar misschien kwam het op het gepaste moment. Hij herlas de laatste alinea’s. Ja, daar zat wel iets in. En frater Penitentius sprak de gevraagde taal. En dan waren er nog wel een paar argumenten… De abt vouwde de brief zorgvuldig dicht en knikte. “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk,” mompelde hij, “de Geest waait waar hij wil.” Hij stond op en ging nadenkend naar de grote kloostertuin. Daar zou hij frater Penitentius beslist vinden. En hij wist zeker dat hij de abt zou gehoorzamen. Alleen moesten er toch enkele voorzorgen genomen worden. In twee tot drie weken kon dat wel in orde komen. Een baard groeit snel. Een bril of lenzen? Ja, hij zou in die zin terug schrijven aan die 31ste jaargang nr. 178

bisschop. Maar eerst met Penitentius praten.

4. Amour toujours De bewoners van de Luingnestraat hadden in het begin wat vreemd opgekeken als ze voorbij de voordeur van het nieuwe huis vlakbij de Hoogmolen kwamen. Het prachtig versierde schildje op de voordeur met het in een krans van lentebloemen omringde opschrift ‘Amour toujours’ dat het jonge koppel de dag van de verhuizing had aangebracht deed hen nu al glimlachen. Jonge mensen, tot over de oren verliefd… wie kon hen dat kwalijk nemen? Ze spraken Frans maar deden hun best om de eerste woorden Nederlands van de buren te leren. Zij heette Ganaëlle en hij Ludovic. Ze hadden in het naburige Moeskroen gewoond, maar Ludovic was afkomstig van een dorpje in de buurt van Rouen in Normandië. Waar hij precies werkte was nog niet duidelijk en hij was zelden thuis, maar Ganaëlle had een buurvrouw verteld dat hij elk vrij moment ging vissen. Zijzelf was een vriendelijke brunettte die ijverig solliciteerde om in Vlaanderen als gediplomeerde kleuterleidster werk te vinden. Maar eerst moest ze de taal onder de knie krijgen. Ze volgde een intense cursus Nederlands in het Centrum voor Volwassenenonderwijs op de 3 Hofsteden in Kortrijk. Intussen had ze ook kennis gemaakt met Mauricette Verminderen, die een eindje verderop in de straat woonde en een aardig mondje Frans sprak. Zo was ze ook geboeid geraakt door haar werk in de parochie, en sinds ze het mooie kerkje had leren kennen ging ze er vaak op bezoek. Ze had een mooie stem en Mauricette hoopte dat ze lid zou worden van het kerkkoor. De laatste zaterdag van januari belde Mauricette bij Ganaëlle aan met groot nieuws. De bisschop van Brugge zou diezelfde avond naar Aalbeke komen… (wordt vervolgd)


80 BEDDEN TUSSEN AALBEKE EN COMPOSTELA Wanneer ik aan mensen vertel dat ik met mijn vrouw Mieke als pelgrim te voet naar Santiago de Compostela getrokken ben, dan is de reactie heel dikwijls iets als ‘Ah, dat zou ik ooit ook nog eens willen doen’, of ‘Daar droom ik ook al jaren van’ … Ik heb dan nogal vlug de neiging om te vragen wat hen tegenhoudt, of om de raad te geven niet nog verder gras te laten groeien over deze droom. Het is immers een ervaring die zijn weerga niet kent en die je een andere, bredere kijk op het leven kan geven. Ongeacht of je met religieuze, sportieve, culturele of spirituele doeleinden vertrekt.

Een kink in de kabel De droom nam bij ons een aanvang toen we meerdere jaren na elkaar en op totaal verschillende plaatsen in Frankrijk, Nederland en België geconfronteerd werden met de Camino, dit is het Spaanse woord voor ‘weg’. In ‘t Aaltje nr. 157 van juli 2010 werd bericht over een stuk bewegwijzerde route naar Compostela die door Aalbeke en notabene op 100 meter van onze deur passeert. We zouden gewoon thuis kunnen vertrekken en meteen op het goeie pad zitten! Van toen af keken we uit naar een geschikt moment om de tocht te maken. Niet makkelijk als je weet dat die zowat honderd dagen duurt en dat we allebei een job hebben. Als leerkracht kon ikzelf enkele maanden onbetaald verlof nemen en begin 2012 bleek dat Mieke best zou veranderen van werk. Met het jaar vooropzeg dat er aan vastzat, focusten we op begin juli 2013 om de tocht aan te vatten. Er was tijd genoeg om alles grondig voor te bereiden.

Eind oktober 2012 kreeg ik last in de maagstreek. Twee maanden van onderzoek en onzekerheid brachten uiteindelijk aan het licht dat een zeer zeldzame maar agressieve kanker zich op mijn alvleesklier (pancreas) had vastgezet. Het hele project van de tocht kwam op de helling te staan, maar we wilden het voorlopig niet begraven. We zouden zien… In maart was de chemo afgelopen en kon ik weer aansterken en met enkele kortere wandelingen uittesten wat haalbaar was. Het was mijn manier om de boosdoener een hak te zetten en al vrij vlug was ik ervan overtuigd dat we de tocht op zijn minst moesten aanvatten. Het motto van zo’n onderneming is immers dat niet de eindbestemming het doel van de tocht is, maar de tocht zelf. De kogel is door de kerk en we leggen de startdatum vast op 2 juli. Mijn ziekte geeft me meteen ook een zee van tijd om alles grondig voor te bereiden. Vooral het eerste deel van de weg, tot in Reims, is nog niet echt bewegwijzerd. Wie de bordjes doorheen Aalbeke volgt, komt al

Op zaterdag 29 juni krijgen we van pastoor Michel Roggeman de pelgrimszegen in de parochiekerk.. 10 ‘t Aaltje

januari-februari 2014

vlug tot de vaststelling dat die ophouden aan de taalgrens in Tombroek. Verder is het gissen, ook in Frankrijk. Als leerkracht aardrijkskunde voel ik mij in mijn sas met kaarten, luchtfoto’s en GPS. Google maps en Google Earth zijn uiterst handige instrumenten om vanuit de bureaustoel een route uit te stippelen langs trage wegen, door bossen en landelijke gebieden. Op twaalf april laat ik met enige fierheid op mijn blog weten dat de virtuele tocht al bijna tot Bourges gaat.

Klaar voor de start We besteden veel tijd aan het zoeken naar de geschikte uitrusting. Alles moet zo licht mogelijk zijn, want we moeten het zelf meedragen, deels op een handig éénwielig karretje dat ik meetrek. Onze tent weegt minder dan anderhalve kilogram, onze kleren alles samen nog geen drie kilogram. De slaapzakken en slaapmatjes wegen het meeste door. Verder gaat er ook een tablet mee voor het bloggen, een miniscuul gasvuurtje met kookpannetje, een hoofdlampje,

We vinden de eerste bewegwijzering naar Compostella in de Lampestraat, op 1 kilometer van huis.

31ste jaargang nr. 178


GPS, fototoestel, toiletgerief, wasmiddel, een wasdraad met enkele wasspelden,… Boekjes met wegbeschrijving, slaapplaatsen en bezienswaardigheden langs de weg heb ik gescand en op de tablet geplaatst. Voor de laatste oefenwandelingen hebben we onze rugzakken en het karretje bij en op zaterdag 29 juni krijgen we van pastoor Michel Roggeman de pelgrimszegen in de kerk. We zijn er klaar voor. Om wat te wennen aan het ritme van dagelijkse voettochten, voorzien we eerste twee weken dagmarsen van 15 à 20 kilometer. De eerste wandeling, op 2 juli dus, eindigt in het piepkleine dorpje Esquelmes, enkele kilometer ten zuiden van Pecq. Het mooi gerestaureerde Romaanse kerkje mét Sint-Jacobsschelp voor de ingang zet meteen de toon. Als we aan de eerste de beste boerderij aanbellen om een plaatsje voor onze tent te vragen is het meteen bingo. Het vriendelijke landbouwers koppel –van Vlaamse komaf ten andere– stelt voor dat we onze tent niet openen maar onze matten uitrollen in hun ‘voorplekke’, er wordt immers nogal wat neerslag voorspeld voor die nacht. De volgende morgen zitten we samen met onze gastheren aan de ontbijttafel. Dit is anders dan ‘ergens op vakantie gaan’. We nemen de tijd om naar hun verhaal te luisteren en zij naar dat van ons. Het etiket ‘pelgrim’ heeft hier duidelijk deuren geopend die anders dicht zouden blijven.

Een plaatselijke neringdoener helpt om de lekke band van het karretje op te pompen. in zijn kerk. We zitten in het veel te grote en slecht onderhouden kerkgebouw met zijn twaalven rond het altaar, een geheel nieuwe, maar verfrissende ervaring. We krijgen ook voor een eerste maal ‘bezoek’. Collega’s, vrienden en familie hebben voorgesteld om even langs te komen terwijl we onderweg zijn. Sommige stappen één of meerdere dagen mee, met anderen delen we een maaltijd. Het zijn aangename momenten van weerzien en het valt meteen op dat er zich lange gesprekken ontspinnen, gesprekken die dieper gaan dan deze die we gewoon zijn te voeren onder ‘normale’ omstandigheden.

De tweede week buigt ons pad af naar het zuiden. We lopen door de Thiérache, met zijn glooiende landschappen die aan onze Ardennen doen denken. De warmte doet zich gelden, maar als we langs de weg aan mensen vragen om onze drinkfles bij te vullen, dan wordt dat telkens met veel plezier gedaan. Soms voegt men er enkele ijsblokjes aan toe of vraagt men of we gediend kunnen zijn met een stuk fruit of een ijsje. De meeste mensen zijn niet bekend met pelgrims naar Compostela, want dit is een route die ik zelf heb uitgestippeld. Meestal zijn daar geen problemen mee, maar nu en dan blijkt een pad dat ik op Google Earth vond, niet meer te bestaan. Vooral de bospaadjes durven nogal eens te verdwijnen. Dit is frustrerend, want in het bos laat de satelliet-ontvangst van de GPS meestal te wensen over. Als we in de vooravond in het dorp van bestemming aankomen, begint het zoeken naar een slaapplaats en wordt het wat spannend. Maar we vertrouwen erop dat er telkens wel iets kan geregeld worden en dat lukt ook. We slapen in parochie- en feestzalen, op campings en een enkele keer ook in een hotel of een bed & breakfast of in onze tent op een open veld.

Improviseren tot in Reims De eerste week stappen we enkele dagen langs de Schelde, eerst in België, daarna in Frankrijk. In Condé -sur-l’Escaut kunnen we overnachten in de pastorie. Pastoor Christophe is er samen met zijn CentraalAfrikaanse confrater ArmandFlavien verantwoordelijk voor de pastorale zorg in een gebied ter grootte van groot-Kortrijk. Hij blaakt van energie en nodigt ons uit om die vrijdagmorgen de mis mee te vieren 11 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

Op 14 juli, Frankrijks nationale feestdag, zijn we haast alleen in Reims. Mieke staat op de ‘Place Royale’ met de kathedraal op de achtergrond. 31ste jaargang nr. 178


De Marnevallei bij Epernay: Champagnewijngaarden zover het oog reikt.

Op de Via Campaniensis Op dertien juli komen we aan in Reims. Het voelt als een eerste kleine overwinning. We nemen er ook onze eerste rustdag, wat betekent dat we de Franse nationale feestdag met de Fransen zullen kunnen vieren in de stad waar de meeste Franse koningen ooit gekroond geweest zijn. Maar we komen van een koude kermis thuis. We hebben nog nooit zo’n lege stad gezien als Reims op 14 juli 2013! Geen nood echter, deze dag was immers als een rust-dag bedoeld! Vanaf Reims kunnen we dan een ‘officiële’ pelgrimsroute volgen: de Via Campaniensis. Er zijn wegmarkeringen, er zijn speciale paadjes voor de pelgrims en wat meer is, er zijn in haast ieder dorpje voorzieningen om te overnachten. De vele Compostelaverenigingen zoeken mensen die langs of dichtbij het pad wonen en die hun woning willen openstellen voor pelgrims onderweg. Die mensen mogen daar een vergoeding voor vragen, maar het gebeurt ook dat ze helemaal niks vragen, maar wel aanvaarden dat je een vrijwillige gift doet. Op die manier ontmoeten we Didier en Anna, een koppel onderwijzers in Germaine in de Champagnestreek. We logeren er in hun zolderkamer en maken er kennis met hun leven in de natuur. A la douce comme à la France… Of André en Agnes, een landbouwerskoppel die het actieve leven hebben afgerond en nu genieten van wat meer rust en van de kleinkinderen. Agnes heeft gouden handen in de keuken en dat hebben 12 ‘t Aaltje

januari-februari 2014

we geweten! Hun akkerbouwbedrijf in Bagneux, ergens tussen Reims en Troyes, 145 hectare, wordt nu uitgebaat door zoon Mathieu! We zijn er toevallig getuige van de intrede van een gloednieuwe tractor, een New Holland met 145 pK onder de kap!

Een eigen dagritme Stilletjes aan ontwikkelen we een eigen dagritme: opstaan, ontbijten en vertrekken. We proberen in de ochtend een bakkerij te vinden en kopen er een viertal verse croissants om die dan rond tien uur bij een pauze te verorberen. Rond de middag picknicken we meestal op een lommerrijke plaats, bij voorkeur waar een bank staat of bij een beekje of riviertje, de dagen zijn immers nog altijd heet. Die middagpauze kan gerust tot een tweetal uren duren, want nadien sluiten we nog even de ogen en niet zelden komt daar ook

een slaapje van. We hebben immers de tijd, want onze slaapplaatsen zijn telkens enkele dagen voordien vastgelegd, we moeten dus niet meer zoeken op het moment dat we op de bestemming aankomen. Zaken die wel nog moeten gebeuren, zijn de douchebeurt, het handwasje (T-shirt, kousen en ondergoed) en het blogverslagje. Het zijn heerlijke dagen, weg van kommer en zorg. Soms lijkt het of het hele kankerverhaal enkel een nare droom was.

Een eerste tussendoel bereikt Aan de hete dagen van juli lijkt op zaterdag 27 juli abrupt een einde te komen. Een donderstorm, zoals we die nog nooit gezien hebben, geselt alles wat geen stenen beschutting heeft. De regen is zo dicht dat de wereld plots verdwenen lijkt. Paden worden beken, straten rivieren. We maken het mee van onder een tentdak in het dorpje Lac Sauvin, waar een super-enthousiaste burgemeester ons vergast op bœuf Bourguignon van eigen keuken. We zitten aan tafel met een koppel uit Parijs, van wie we leren hoe belangrijk het stukje kaas na een maaltijd is: “Le Fascisme, c’est quand on vous demande si on prend du fromage ou un dessert” Fascisme bestaat erin dat men na een maaltijd vraagt wat je wil: kaas of dessert… Waarbij de sleutel zit bij het woordje

Op zondag 28 juli bereiken we een eerste belangrijk tussendoel. Bovenop de heuvel zien we de abdijkerk van Vézelay. 31ste jaargang nr. 178


‘of’, want echte Fransen nemen altijd kaas én dessert. De dag nadien beklimmen we de heuvel naar de basiliek van Vézelay. Mijn blog begint die avond met deze zin: “Als er drie grote hoogtepunten zijn in onze pelgrimstocht, dan zijn dit Vézelay, Saint-Jean-Pied-de-Port en Santiago de Compostela.” Inderdaad, hier bevindt zich het startpunt van één van de vier historische routes door Frankrijk naar Compostela: de Via Lemovicensis, de weg langs Limoges. We slapen voor het eerst in een plaats die enkel dient als huis voor pelgrims. Vrijwilligers zorgen voor het reilen en zeilen en we maken kennis met andere collegapelgrims. Blijkbaar is mijn reputatie mij al een beetje voorgegaan, want we krijgen te horen dat ik word aangeduid als ‘Le Belge avec le chariot’, de Belg met het karretje. (wordt vervolgd)

13 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

Sons of Navarone (Bluegrass & Humor)

zaterdag 15 februari om 20.15u in OC Aalbeke

Dit kwartet drijft op bluegrass met een twist. Strak in het pak brengen 30 Belgen en een Ier een onklopbare muzikale act met banjo, mandoline, gitaar en bas. Bovendien combineren de heren hun vocalen tot echte hoogstandjes. Subtiele humor en gevatte bindteksten krijg je er bovenop. Naast de traditionele en hedendaagse bluegrass wagen ze zich ook aan persoonlijke versies van o.a. “Een beetje verliefd” (André Hazes) en “I will survive” (Gloria Gainor). info: www.sonsofnavarone.com i.k.v. Winternachten ticket: € 7 Tickets te koop in OC Aalbeke of Uit in Kortrijk (www.schouwburgkortrijk.be).

31ste jaargang nr. 178


AFGESCHEIDEN FIETSPAD N43 NIET VÓÓR 2015 Nu de vernieuwing van het op- en uitrittencomplex Pottelberg / R8 en de doortocht van Aalbeke voltooid zijn, wordt de herinrichting van het hele stuk N43 tussen Pottelberg en Aalbeke voorbereidt. Het werk zal worden opgedeeld in acht deelzones plus het kruispunt van De Prinse. ’t Aaltje snuisterde al even in de plannen, vooral om te weten hoe het zit met het al vaak aangekondigde afgescheiden fietspad.

Veilige weg De N43, van Kortrijk naar Moeskroen, heeft nu op de meeste plaatsen het uitzicht van een erg brede weg waardoor er vaak te snel wordt gereden en vooral de fietsers weinig comfort hebben. De vernieuwing van het op- en uitrittencomplex Pottelberg / R8 en de heraanleg van de doortocht van Aalbeke tonen aan dat het beter kan. Het Vlaamse Gewest, de stad Kortrijk en de Vlaamse Milieumaatschappij werken nu gezamenlijk aan een grondige herinrichting van die N43 met als doel een grotere algemene veiligheid, betere kruispunten en kwalitatievere fietsvoorzieningen.

Geen eenvoudige klus De ambitie is om over het hele traject Aalbeke-Kortrijk afgescheiden fietspaden aan te leggen. Men wil de weg ook visueel

versmallen, onder andere door meer groenvoorzieningen, en veiliger oversteken te realiseren op de kruispunten. Ook onder de grond zijn ingrijpende werken gepland. Zo moet er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden om het afvalwater en het regenwater gescheiden af te voeren De opdeling van het hele project in acht deelzones plus het kruispunt De Prinse laat veronderstellen dat de werken een hele tijd zullen duren, maar daarover heeft onze dorpskrant nog geen details.

Afgescheiden fietspad Op de plannen is te zien dat er aan beide zijden van de Moeskroensesteenweg een door groen afgescheiden fietspad komt met een breedte van 1.75m. Tussen de brug van de A17 en de Lijsterstraat is ook een (vermoedelijk groene) berm van ongeveer een

meter ingetekend naast de versmalde rijbaan voor auto’s. In de andere richting, van Aalbeke naar Kortrijk, krijgen de fietsers een nog comfortabeler tracé. Het fietspad zal achter de al langer door Houtimport Vandecasteele aangeplante bomen liggen, net zoals nu het stukje van het Busschaertpad dat evenwijdig met de Moeskroensesteenweg loopt. Tussen de fietsers en de auto’s komt er dus een groenzone met bomen, een gracht en een berm. Maar vooraleer het fietspad daar aangelegd kan worden moeten wel nog de nodige gronden verworven worden. Volgens Bart Baeten van de dienst Mobiliteit van de stad zal de realisatie niet vóór 2015 plaatsvinden. ’t Aaltje zal intussen proberen zijn lezers op de hoogte houden. Bekijk alvast: http://www.kortrijk.be/ leefomgeving/infrastructuur/ wegeniswerken/fietspad-n43

Het afgescheiden fietspad zal achter de al langer door Houtimport Vandecasteele aangeplante bomen liggen 14 ‘t Aaltje

januari-februari 2014

31ste jaargang nr. 178


IETS MINDER SUBSIDIES VOOR VERENIGINGEN Elk jaar worden door de stad Kortrijk, op voorstel van de Cultuurraad, subsidies gegeven aan de erkende culturele en socioculturele verenigingen. De Aalbeekse verenigingen krijgen voor het vorige werkjaar globaal iets minder maar scoren nog altijd bijzonder goed.

Een welkome ondersteuning Het is een lange en goede traditie dat de stad de erkende culturele en socioculturele verenigingen ondersteunt en daarvoor elk jaar een behoorlijk bedrag voorziet in het ‘budget’, vroeger ‘begroting’ genoemd. Voor het voorbije werkjaar 2012 gaat dat, voor 243 Kortrijkse verenigingen om de som van 109.815 euro. Dat is 2.4% minder dan de vorige jaren. Daarnaast zijn er ook nog subsidies voor sportverenigingen, voor welzijnsorganisaties…, maar ’t Aaltje heeft uiteraard het meest oog voor de verenigingen die bij ARKO zijn aangesloten. Vijftien daarvan ontvingen in 2013 hun subsidie voor het jaar 2012. In het totaal kregen die vijftien verenigingen dit keer 8190 euro. Dat is ongeveer 330 euro minder dan het jaar daarvoor.

Keuze De verenigingen kunnen bij hun aanvraag kiezen tussen twee systemen. Ofwel dienen ze een beperkt verslag in van hun activiteiten en hebben ze dan recht op een forfaitair bedrag van 225 euro. Ofwel dienen ze een veel uitgebreider verslag in met een nauwkeurig overzicht van wat ze allemaal gepresteerd hebben en dan worden ze volgens een nogal ingewikkeld puntensysteem gehonoreerd. Vijf van de vijftien Aalbeekse verenigingen kozen voor het forfait, dat is dus een derde. Voor heel Kortrijk is dat de helft. Dat wijst er op dat de Aalbeekse verenigingen goed werken en dat ook in Kortrijk laten weten.

terwijl de Aalbeekse bevolking net geen 4% van de totale bevolking van Kortrijk telt. Ook dat toont de goede werking aan.

Koplopers Nog een interessante vaststelling is dat enkele Aalbeekse verenigingen in hun categorie bij de absolute top behoren. Zo scoort FEMMA van de zeven gesubsidieerde Kortrijkse FEMMA’s het allerhoogst. Idem voor de KWB. De Gezinsbond is in zijn groep tweede, net zoals de Koninklijke Harmonie Eendracht. Het gaat hierbij om absolute cijfers. Dat wil zeggen dat het kleine Aalbeke vergeleken wordt met grotere broers en zusters zoals Kortrijk zelf, Heule, Marke,… Dat maakt de prestatie nog indrukwekkender.

Opvallend is ook dat Aalbeke 7,46% van de totale subsidiepot krijgt,

PASSIEFWONINGEN DUIKEN OP IN AALBEKE Een tweetal passiefwoningen zijn in opbouw. Het principe van zo’n huis is vergelijkbaar met dat van een thermos: het vangt warmte op en houdt ze vast. Door zoveel mogelijk drievoudig glas te plaatsen kan de zon het huis verwarmen. De vloer, de muren en het dak worden extra goed geïsoleerd en kieren worden tochtdicht afgewerkt zodat de warmte binnen blijft. Het ventilatiesysteem zorgt voor een voortdurende aanvoer van verse buitenlucht en voert de gebruikte binnenlucht af.

15 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

31ste jaargang nr. 178


16 ‘t Aaltje

januari-februari 2014

31ste jaargang nr. 178


16 februari: ontbijt aan huis Wie op zondag 16 februari geen zin hee om de koude te trotseren om een vers ontbijt te halen, is bij ons aan het juiste adres! De bezige bijtjes van het 4de leerjaar uit de Vrije Basisschool van Aalbeke zorgen samen met het oudercomité opnieuw voor een heerlijk ontbijt, ontbijt bij jou thuis aan de deur geleverd tussen 6u30 en 8u30. Ons ontbijtpakket bestaat uit een lekker assor*ment van fruit, yoghurt, koffie, koeken en pistolets met bijhorend beleg. We rijden rond in alle deelgemeenten van Kortrijk, Moeskroen en Wevelgem en voor 6 euro kan je al genieten van deze lekkernijen. De opbrengst gaat integraal naar de zeeklassen van het 4de leerjaar. Pakke0en reserveren kan tot 5 februari op tel.nr. 056 41 03 75 *jdens de schooluren. Meer info : Mar*n Verpeut (0499 987 190), mar*n.verpeut@telenet.be of Stefanie van ’t Westeinde (0478 558 731), stefvtw@outlook.be Wij wensen jullie alvast een zalige zondagochtend met een heerlijk ontbijt!

‘K WEET ‘S WONDER ☺ ‘K WEET ’S WONDER wanneer onze oorlogshelden volledige rust krijgen, nu er alweer rond het monument een putje gegraven werd.

☺ ‘K WEET ’S WONDER hoelang ze in de stad nog ‘bezig gaan zijn’ met de bushokjes op Aalbekeplaats zoals de schepen in de gemeenteraad zei.

☺ ‘K WEET ’S WONDER hoeveel keer de verlichtingspaal op de hoek MoeskroensesteenwegLauwsestraat nog zal sneuvelen. Of zou Aalbeke misschien een abonnementskorting krijgen voor elke nieuwe paal.

☺ ‘K WEET ’S WONDER of Saint-Cornil veel concurrentie zal ondervinden van het frietkot dat nu blijkbaar wordt omgevormd tot een hamburgertent waar de beroemde “Clerkies” zullen worden verkocht.

17 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

31ste jaargang nr. 178


VERENIGINGSNIEUWS FeMma

Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Het activiteitenprogramma voor 2014 is beschikbaar! Interesse? Vraag dit aan bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52 of bij Valérie Vandenbussche 0473 36 27 95, 056 299 605, valerievandenbussche@telenet.be

Crea salon (nieuwe naam voor het hobbymoment) Woensdag 15 januari en 5 februari, 19.30 u., OC. Maandag 20 januari en 17 februari, 13.30 u., OC. Breien, haken, allerhande borduurtechnieken, verschillende hobby’s… Vanaf nu wordt gewerkt zonder begeleiding. Iedereen helpt mekaar. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Maandag 27 januari, 14 uur aan het OC. Aandacht: voortaan om 14 uur! Voor de eerste maal wordt gewandeld tijdens de wintermaanden. Dit keer in de omgeving van Aalbeke. Een namiddag samen met de mannen genieten van een mooi brokje natuur. Niet-leden zijn niet verzekerd Info bij Anita De Coninck 056 41 76 83

Crea: vrije scrappy avond Woensdag 29 januari, 19.30 u., OC. Een avond waar u verder kunt werken aan uw scrapcreaties. U wilt iets nieuws starten? Hier heeft u de mogelijkheid. Enkele lesgevers staan voor klaar om te helpen.

Info en inschrijving bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52

Crea : scrappy ‘uitschuivertje’ Woensdag 19 februari, 19.30 u., OC. Een leuk idee om foto’s te verwerken voor een communie, verjaardag, reis enz. Gegarandeerd een toffe avond met heel veel creativiteit. Het ‘uitschuivertje’ is een originele manier als prachtig aandenken van een onvergetelijke dag. Info en inschrijven bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52

Info bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52

Zwemmen Donderdag 9 januari en 6 februari, 19.45 u. aan het oud-gemeentehuis. Enkele lengtes zwemmen en genieten van een tof samenzijn onder vrouwen. Dat is de formule voor een leuke zwemavond. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Crea : naaiproject voor starters Woensdag 22 januari, dinsdag 18 februari, 18 maart, 29 april en woensdag 28 mei, 19.30 u., OC. Nieuw bij feMma! Naaien voor starters, maar ook voor diegenen van wie het heel lang geleden is. Wegwijs maken met de naaimachine, proeflapje en een bistroschortje uittekenen en natuurlijk aaneen stikken. Voor de hele rappe is er mogelijkheid om nadien iets nieuws te starten. Contacteer voor meer informatie. Later op het jaar wordt het naaiproject verder gezet.

18 ‘t Aaltje

Winterwandeling

georganiseerd zullen worden. Daarna geniet u van een heerlijk kaasbuffet. Breng een vriendin mee en geniet samen van een leuke avond vol nieuwigheden.

januari-februari 2014

Ladies @ the movies Dinsdag 4 februari, afspraak aan de voorkant van de kerk, 18.45 u. om te carpoolen. Een leuke avond die start met een glaasje, verschillende standjes van winkeliers, een film die nog niet uitgekomen is, en als geschenk een goody bag. Ticketten worden wel enkele weken vooraf gereserveerd. Inschrijven noodzakelijk, wees er snel bij en contacteer Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52 of bij Valérie Vandenbussche 0473 36 27 95, 056 299 605, valerievandenbussche@telenet.be

Startavond: ontdek wat feMma allemaal doet ! Dinsdag 11 februari, 19 uur, OC. Ontdek de activiteiten voor 2014 ! Met een glaasje in de hand kunt u meer te weten komen over de verschillende avonden die 31ste jaargang nr. 178

Gezellig samenzijn voor alleenstaande vrouwen Zondag 23 februari, 14.30 u., OC. Jaarlijks organisatie van een namiddag voor de Aalbeekse alleenstaande vrouwen. Een gezellig onderonsje, een kopje koffie met een dessertje, een leuke animatie en een lekkere snack om af te sluiten. Een succesformule voor een heerlijke namiddag. Info bij Marleen Verplaetse 056 42 05 67

FeMma Quiz 6 Dinsdag 25 februari om 19 uur, OC. Reeds voor de 6e maal is er een quiz avond voor verschillende FeMma afdelingen uit de buurt. Dit jaar is het


bij FeMma Aalbeke. Maak een groepje van 4 tot 6 personen, zoek een originele naam en kom dan samen gezellig quizen onder feMma vrouwen! Info bij Valérie Vandenbussche 0473 36 27 95, 056 299 605, valerievandenbussche@telenet.be

KFC Aalbeke Sport Kaasavond(en) 21 en 22 februari, kantine KFC Aalbeke Sport (Garenwinder) Dit jaar gaan de kaasavonden voor het eerst door in de kantine van KFC Aalbeke Sport zelf. Voor nietkaaseters kan er een charcuterieschotel voorzien worden. Volwassenen betalen € 15, kinderen (-12j.) € 8. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via de kantine (056 42 42 14). Wij kijken er alvast naar uit talrijke lekkerbekken te mogen verwelkomen.

Parochie Eerste viering van het jaar Zaterdag 4 januari, 18.30 u, kerk Op zaterdag 4 januari 2014 hebben wij onze eerste viering van het jaar. Deze eucharistieviering zal verzorgd worden door JoPa met daarna een nieuwjaarsreceptie. Wij danken God om het voorbije jaar… met alle vreugde en pijn die het ons bracht, en we vertrouwen ook het komende jaar toe aan zijn liefde en zorg. Wij houden er dan ook aan alle parochianen en vooral de verenigingen uit te nodigen. Een ideaal moment om bij een gezellige babbel het glas te heffen.

Landelijke Gilde Bezoek jeneverstokerij 7 januari, Deinze De Landelijke Gilde bezoekt de jeneverstokerij Filliers in Deinze. Nadien is er mogelijkheid tot smakelijk nakaarten in restaurant Saint-Cornil.

19 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

Vooraf inschrijven is noodzakelijk want er zijn slechts 35 plaatsen. Vervoer bespreekbaar. Kostprijs voor bezoek, rondleiding, info-DVD en een degustatie van 3 soorten jenever: 6 euro Mailen naar koen.willems@wilko.be of 0475 441 054

ACW Winnaars electroquiz De mobiliteitswerkgroep van ACWAalbeke mocht zich tijdens de voorbije Corneliusfeesten verheugen over de grote belangstelling voor zijn stand in verband met verkeer en mobiliteit in Aalbeke. Aan de niet zo gemakkelijke quiz namen niet minder dan 27 jonge en oudere bezoekers deel. Ze kwamen vooral uit Aalbeke, maar ook uit Ooigem, Kortrijk, Marke, Heule en Zwevegem. De vijf winnaars: Nicolas Verschaeve (Kortrijk), Seppe Chiers (Aalbeke), Ann Chiers (Aalbeke), Toby Desmet (Aalbeke) en Fabien Varrasse (Ooigem).

De VREG heeft een online V-test ontwikkeld waarop iedere Vlaming gemakkelijk kan nagaan tussen welke leveranciers hij kan kiezen en wat zijn jaarverbruik bij elk van hen zou kosten. Zowel elektriciteit als gas worden bekeken, evenals de verschillende mogelijke contracten per leverancier. Wij zetten 10 laptops online en geïnteresseerden kunnen meteen de V-test uitvoeren. Wij zorgen voor logistieke steun.

Fotobewerking met Picasa maandag 17, dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 februari 2014 elke avond van 19 tot 22 u. OC Aalbeke Fotobewerking ingewikkeld ? Niet noodzakelijk. In deze cursus (4 sessies) helpen we je op weg met ‘Picasa’, een gratis en uiterst gebruiksvriendelijk programma van Google. Je leert een aantal courante bewerkingen uitvoeren: foto’s ordenen, rode oogjes verwijderen, stukken uit de foto snijden en foto’s vergroten. Programma:

Seniornet Vlaanderen Energie Maandag 10 februari 19 u. - OC Er zijn vandaag zoveel energieleveranciers en alle hebben ze dan nog verschillende soorten contracten. Maar wat is nu voor mij het meest voordelig? In samenwerking met de VREG heeft Seniornet-Vlaanderen een workshop gemaakt die daar klaarheid moet in scheppen.

31ste jaargang nr. 178

(1) We leren eerst en vooral hoe we het programma moeten downloaden én installeren op onze computer. Aan de hand van een reeks foute foto’s leren we de knepen van het vak. (2) We bekijken het menu van het eigen fototoestel en passen de instellingen aan waar nodig. Hoe importeren we foto’s naar onze computer? Diavoorstelling Collages en Filmpresentatie (3) Wat is het verschil tussen mappen en albums? We selecteren foto’s uit verschillende mappen. We maken een webalbum-account aan.


(4) We versturen onze foto’s via email. Aanmelden bij ‘webalbums’ en uploaden en delen van foto’s. We branden een cd. Daarna kunnen we de foto’s tonen op een tv.

€ 10/les voor leden, € 12/les voor niet-leden. info: 0474 47 44 01

14.30 u. Petanqueballen zijn te plaatse te verkrijgen. Deelname € 2, sportleden zijn verzekerd.

OKRA

OC / Arko

Cursusbegeleider: Jean-Marie Holvoet

Startdag en statutaire vergadering

Nieuwjaarsreceptie

Deelname: € 40 met gebruik van een laptop. € 32 met eigen laptop (het programma wordt er gratis opgezet). Inbegrepen in de prijs: eventueel gebruik van de laptop, uitgebreide syllabus.

Maandag 13 januari, 14 uur, OC. De leden en geïnteresseerden worden hiertoe uitgenodigd.

Inschrijven gebeurt met een mailtje naar jm.h@telenet.be (056 41 09 87) en het overschrijven van 40 of 32 € met vermelding ‘PICASA’ op rekening van SNVL-Aalbeke IBAN BE51 7380 3654 3962 BIC KREDBEBB Wij oefenen met kleine groepjes. Maximum 10 deelnemers.

Zaterdag 18 januari, 18 uur, Aalbekeplaats.

Programma: Welkom met geurende koffie en taart, een PowerPoint bezinning met daarna het optreden van ‘Het Silver Sound Duo’ van Jean -Pierre Lepoutre en zijn pianist. Een twee uur durende denderende muziek show. Na het optreden de traditionele koffietafel met lekker koekenbrood. Toegang leden: € 5, niet- leden € 10. Inschrijven bij een bestuurslid tegen uiterlijk 6 januari.

Zoals ieder jaar organiseert verenigingsraad ARKO, samen met het beheerscomité van het OC een nieuwjaarsreceptie. Alle bestuursleden van de Aalbeekse verenigingen en organisaties, samen met hun partner, worden er vriendelijk op uitgenodigd. Dit jaar worden opnieuw alle inwoners van Aalbeke uitgenodigd. Een warme oproep om talrijk aanwezig te zijn bij een warm drankje. Wie tijdig inschrijft, kan een hapje meepikken.

Wandelen

OC

Vrijdag 3 januari en 7 februari, 14 u. OC. Wandeling van 7 à 8 km. Er is een tussenpauze voor een verfrissing. Niet-leden zijn niet verzekerd.

Winternachten ‘Bluegrass & humor’ – Sons of Navarone

Petanque Vrijdag 10 en 31 januari en vrijdag 28 februari. Zoals u ziet zijn er nu 2 petanquebeurten per maand, uitgezonderd in februari. Noteer alvast de volgende maanden is het altijd de 2e en de laatste vrijdag van de maand. Dit gaat nog altijd door bij André Tomme, Bergstraat 136 om

Dit kwartet drijft op bluegrass met een twist. Strak in het pak brengen 3 Belgen en een Ier een onklopbare muzikale act met banjo, mandoline, gitaar en bas en bovendien combineren de heren hun vocalen tot echte hoogstandjes. Subtiele humor en gevatte bindteksten krijgt u er bovenop.

Enkel leden KVLV en Landelijke Gilde. € 15/ volw. € 8/ kind (-12jaar)

Wie heeft nog herinneringen aan 1914-1918?

Naast de traditionele en hedendaagse bluegrass wagen ze zich ook aan persoonlijke versies van o.a. ‘Een beetje verliefd’ (André Hazes) en ‘I will survive’ (Cloria Gainor).

Lindy hop danslessen

Het Davidsfonds én het Aaltje doen een oproep om voorwerpen en foto’s op te diepen uit de periode van de Eerste Wereldoorlog.

Volg ons op: facebook.com/ snvlaalbeke

KVLV Jaaropener Zondag 12 januari van 8.30u tot 12u Uitgebreid ontbijtbuffet met voorstelling van het jaarprogramma en aansluitend receptie Goochelshow voor de kinderen. Smaakmaker Lindy hop voor de volwassenen.

op 25/2, 11/3 en 18/3 (! geen koppeldans) Lindy hop is een Afro-Amerikaanse dans die ontstond in New York City in de late jaren twintig en vroege jaren dertig. Het was een samensmelting van vele verschillende dansen, maar voornamelijk gebaseerd op jazzdans, tapdansen en charleston.

20 ‘t Aaltje

januari-februari 2014

Dit om een avond te illustreren op de “Nacht van de Geschiedenis” die het DF organiseert op dinsdag 25 maart. Contact: Jaklien Suys, Aalbeeksestraat 159, 8510 Rollegem jaklien.suys@gmail.com 31ste jaargang nr. 178

Zaterdag 15 februari, 20.15 u. €7

Er wordt met kleine groepjes geoefend. Maximum 10 deelnemers. Volg op: facebook.com/snvlaalbeke

Davidsfonds Toast Literair Zondag 19 januari: Toast Literair. Vlaanderens Literair aperitief begint om 11 uur. Jean-Paul Mertens komt als goochelaar en illusionist het gezelschap vermaken. De junior-


journalisten lezen voor uit hun werken. De drie finalisten worden bekend gemaakt en gaan met boeken en een verrassing naar huis. En tot slot kunt u het glas met een huisaperitiefje heffen op het nieuwe jaar. Toegang: €5 voor volwassenen.

Voordrachtwedstrijd Zaterdag 8 februari. In samenwerking met de Academie Kortrijk afdeling Aalbeke, voordrachtklassen. Dit is een jaarlijks evenement waar ouders, grootouders en sympathisanten de kinderen komen aanmoedigen in hun prestatie. Er komt natuurlijk een jury aan te pas. De prijzen zijn boeken. Meedoen is belangrijk en winnen nog beter. Toegang kinderen: gratis, volwassenen € 5.

KWB Test uw energiefactuur Op donderdag 27 februari 2014 krijgt u de kans om in het O.C uw energiefactuur onder de loep te nemen. Tussen 16 en 19.30 u kunt u individueel samen met een begeleider onderzoeken of u voor gas en/of elektriciteit de beste aanbieder hebt. Het advies is gratis.

Enkele dames van feMma hebben gezorgd voor een feestelijke eindejaaraankleding van het OC. Met dank! 21 ‘t Aaltje

januari—februari 2014

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI vr za wo do vr zo ma di wo do

3 4 8 9 10 12 13 14 15 16

za zo ma wo za wo vr

18 19 20 22 25 29 31

Wandelen, Okra, 14 u., OC Misviering met nieuwjaarsreceptie, JoPa, 18.30 u., kerk Kaarting en kampioenenviering, Okra, 14 u., OC Hobby, Ziekenzorg, 14 u., OC Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme Ontbijt en brunch, KVLV, 8 u., OC Startdag, Okra, 14 u., OC Kantklossen, feMma, 19.30 u., OC Crea-salon, feMma, 19.30 u., OC Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OC Kantklossen, feMma, 19.30 u., OC Nieuwjaarsreceptie, OC/Arko, 18 u., OC Toast litearair, Davidsfonds, 10.30 u., OC Crea-salon, feMma, 13.30 u., OC Naaiproject voor starters (1), feMma, 19.30 u., OC Bijeenkomst, S-plus, 15 u., OC Vrije scrappy, feMma, 19.30 u., OC Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme

FEBRUARI za zo wo

1 2 5

do vr

6 7

za

8

zo ma

9 10

di do

11 13

za zo ma

15 16 17

di

18

wo do za zo di do

19 20 22 23 25 27

vr

28

Toneelvoorstelling, Don Boscocollege, 20 u., OC Jeugdhappening, Jita Kyoei, 10.30 u., OC Kaarting, Okra, 14 u., OC Crea-salon, feMma, 19.30 u., OC Crea-activiteit, Markant, 19.30 u., OC Wandelen, Okra, 14 u., OC Bezoek Filliers Deinze, LG, 18 u., ter plaatse Kaarting, KWB, avond, Café De Smisse Kaarting, KWB, avond, Café De Smisse Voordrachtwedstrijd, Davidsfonds, 19.30 u., OC Kaarting, KWB, voormiddag, Café De Smisse Energie- en telefoon/internetvergelijkingen, KWB/Seniornet Vlaanderen , 19 u., OC Startavond, feMma, 19., OC Hobby, Ziekenzorg, 14 u., OC Crea-activiteit, Markant, 19.30 u., OC Winternachten ‘Sons of Navarone’, OC, 20.15 u., OC Ontbijtpakketen, Oudercomité, vanaf 6.30 u., aan huis Crea-salon, feMma, 13.30 u., OC Start Picasa, Seniornet Vlaanderen 19 u., OC Naaiproject voor starters (2), feMma, 19.30 u., OC Kantklossen, feMma, 19.30 u., OC Ovenschotels, KVLV, 20 u., OC Scrappy, feMma, 19.30 u., OC Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OC Schoolfeest, VBS Rodenburg, 14 u., OC Gezellig samenzijn alleenstaanden, feMma, 14 u., OC Quiz, feMma, 19.30 u., OC Energieleveranciers, KWB, 16 u.-19.30 u., OC Kantklossen, feMma, 19.30 u., OC Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme

31ste jaargang nr. 178


KRONIEK De wet op de privacy bepaalt dat eenieder de publicatie van gegevens van de burgerlijke stand over zichzelf kan verhinderen door een seintje te geven aan het stadsbestuur. Dat wil onder meer zeggen dat wie niet wil dat geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden in het Aaltje wordt vermeld, dit ook aan de stad moet laten weten.

Geboorten 6 november: Aline Wagon 23 november: Séraphine Callens 2 december: Yuna en Yana Demets

Overlijdens 23 oktober: Monica Vanhoucke, 74 jaar, echtgenote van Daniel Bauwels 25 oktober: Georges Depraetere, 74 jaar, echtgenoot van Genoveva Vandeputte 7 november: Antoinette Lauwers, 81 jaar 10 december: André Quivron, 86 jaar, weduwnaar van Fernanda Van Assche

AALBEKENAAR WINT ZES UREN Onze dorpsgenoot Didier Duquesne won de herboren 'Zes Uren van Kortrijk'. Hij versloeg daarmee alle gekende favorieten. Met zijn Toyota Celica was de Aalbekenaar alle deelnemers te snel af. 'Dit is een droom', verklaarde de winnaar stralend op het podium. Alle toppers, zoals Pieter Tsjoen, Freddy Loix, Patrick Snijers en Paul Lietaer stonden aan de start voor de 'Zes Uren van Kortrijk'. Volgens kenners bleef Didier Duquesne de hele rally lang goed in zijn ritme. Hij nestelde zich in de kopgroep en bleef de rally tot het einde controleren. ‘In de slotfase moest ik uitkijken voor de ultieme aanval van Davy Vanneste, maar ik hield stand', glunderde de winnaar. 'Deze rally zat al enkele maanden in mijn hoofd. Ik wilde absoluut sterk presteren, maar aan de overwinning had ik nooit durven denken', lachte de Aalbekenaar.

Huwelijken 14 september: Karen Devloo en Jean-François Duthoit 9 november: Birgit Verbeke en Martijn Lernouldt 6 december: Kathleen Pauwels en Marc Tieghem

22 ‘t Aaltje

januari-februari 2014

31ste jaargang nr. 178

REDACTIE Frank Claerhout, Firmin Cornelus Boudewijn Deschamps, Frans Destoop Pieter Hanssens, Etienne Lachat Filip Santy, Alain Vandeputte, Ginette Vermeeren REDACTIEADRES Ontmoetingscentrum, Aalbekeplaats, 8511 Aalbeke, tel. 056 40 18 92 frans.destoop@telenet.be Rek. nr. BE57 4616 5227 8135 'T AALTJE is een uitgave van de Aalbeekse verenigingsraad ARKO GRATIS VERSPREIDING Jaarabonnement buiten Aalbeke en Markesteert: € 12. AFHUREN: 1 pag: € 50 - ½ pag: € 30 SPONSORING: € 40 per nummer. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Frans Destoop, Steertstraat 93, 8510 Marke Artikels en aankondigingen van activiteiten voor het volgend nummer worden op het redactieadres verwacht vóór

12 februari 2014. Dit Aaltje kwam tot stand met de financiële steun van:

Aaltje 178 (jan-feb 2014)  

Dorpskrant Aalbeke Kortrijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you