Page 1

PROCRASTINATIE Wat krijgen we nu? Een vuilbekkend dorpskrantje? Wees gerust, lezers, er is niks scabreus of beledigend aan dit woord. Iedereen heeft er trouwens wel eens mee te maken. Vooral bij studenten (in het vooruitzicht van examens) en politici (in het vooruitzicht van moeilijke beslissingen) schijnt het frequent voor te komen. Ook een columnauteur (in het vooruitzicht van een volgend dorpskrantnummer) kan er soms last van hebben. Duur woord voor banaal uitstelgedrag. Als ik ooit ‘ns vijf minuten tijd had…” zong wijlen Louis Neefs. Een onderscheiding, een herverkiezing en het tijdig verschijnen van dit Aaltje maken alles weer goed. Het zit in onze genen, zoals het zich vastklampen aan het vertrouwde en het huiveren voor het onbekende. Maar ons aanpassingsvermogen is verbluffend. Doe eens volgend testje: ga midden het vernieuwde dorpscentrum staan, kijk aandachtig rond, sluit even je ogen en probeer je te herinneren hoe het er vóór de werken uitzag. Moeilijk, hé?

JEUGD OP ÉÉN Uit de resultaten van de zogenoemde ‘Budget Games’ blijkt dat Aalbeke overtuigend kiest voor een verbetering van de jeugdinfrastructuur. Het onderhoud van trage wegen, fiets- en wandelpaden staat op de tweede plaats in het verlanglijstje. Op drie staan de zorgen van de inwoners over het zwaar verkeer.

Experiment geslaagd Zowel bij het stadsbestuur als bij de deelnemers kon, bij de voorstelling van de resultaten, een vrij grote tevredenheid worden vastgesteld. Zoals in ’t Aaltje van juli -augustus al te lezen stond had het experiment op 20 juni ll. plaats. De Engelse term ‘Budget Games’ sloeg op de spelvorm waarin de deelnemers keuzes moesten maken uit zeventien theoretische mogelijkheden. Op 16 september werden de resultaten daarvan bekend gemaakt. Ongeveer vijfendertig aanwezigen luisterden met belangstelling naar het verslag van het experiment. De begeleidende ‘facilitatoren’ en ‘observers’, helpers en waarnemers dus, vonden de formule voor verbetering vatbaar, maar er heerste bij hen toch duidelijk tevredenheid. Het stadsbestuur wil deze formule ook in de andere deelgemeenten van de stad toepassen.

Moeilijke keuzes Een derde van de deelnemers was helemaal tevreden over het verloop van de avond; twee derde van de aanwezigen was meestal tevreden. De deelnemende Aalbekenaren vonden het niet gemakkelijk om keuzes te moeten maken tussen zaken die ze soms bijna even belangrijk vonden. Vaak bleek de grootte van de te investeren bedragen doorslaggevend om ze al of niet te kiezen. Wie bijvoorbeeld

Halloween en Wapenstilstand, de Sint en de Kerstman, ze komen er aan. Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar. ’t Zal stuiven in 2014, in de politiek en in Brazilië. Als ’t maar geen fijn stof is!

De loods Vandecasteele waar de Chiro nu thuis is. 1 ‘t Aaltje

november—december 2013

30ste jaargang nr. 177


bij alle groepen om te investeren in het verenigingsleven. Men ziet dit als een steunpilaar van de samenleving binnen Aalbeke. Een betere huisvesting van het verenigingsleven door de renovatie van de verenigingslokalen en van het Ontmoetingscentrum scoorden dan ook hoog in de prioriteitenlijst. De Sint-Corneliuszaal uit het begin van de jaren 1930, nu gekend als ‘t Skut, verdwijnt wellicht. voor een uitbreiding van het O.C. koos, kon vrijwel geen enkele van de zestien andere mogelijkheden meer over houden. Dat was overigens een van de bedoelingen: keuzes maken. Er diende onderhandeld te worden en er moesten prioriteiten worden bepaald. Opmerkelijk was de interesse, samenhorigheid en bereidwilligheid van de deelnemers om het beste voor Aalbeke te doen. 96% van de deelnemers was dan ook tevreden over de positieve sfeer binnen de groep. Een lijstje met prioriteiten voor Aalbeke is het resultaat. In alle groepen bleek een vrij grote eensgezindheid te bestaan om in elk geval voor een betere huisvesting van de jeugd te kiezen. Naast de vraag om meer aandacht te hebben voor het onderhoud van de (vooral trage) wegen en het zwaar verkeer was er een trend merkbaar

Opvallend was dat het onderwerp ‘Meer blauw op straat’ voor geen enkele van de zes discussiegroepen een prioriteit bleek. Of was ook hier het prijskaartje de oorzaak van de negatieve score?

Weinig vertrouwen Uit de resultaten bleek ook dat vijf van de zes deelnemende groepen niet geloven dat het stadsbestuur echt iets zal doen met de resultaten van deze ‘Budget Games’.

besparen door het gebruik van stadsgebouwen (of door de stad gehuurde gebouwen) te herschikken of door bepaalde gebouwen te verkopen, en aan de andere kant een grotere efficiëntie bereiken in het gebruik ervan. Het gaat om het Ontmoetingscentrum en de aanpalende huisjes, het oudgemeentehuis, de oude brandweerkazerne, ’t Skut, en de Chirolokalen op Papeye en in de loods Vandecasteele in de Luingnestraat. Van de negen mogelijke scenario’s blijven er na meerdere besprekingen met het beheerscomité, Arko, gebruikers en gebiedsteam nog een drietal over. Hopelijk meer daarover in een volgend Aaltje.

Op de vergadering van 16 september beloofden de burgemeester en de aanwezige schepenen dat het wel degelijk de bedoeling is om dit te verwerken in de meerjarenplanning van de investeringen die binnenkort op de tafel van de gemeenteraadsleden zal liggen.

Patrimoniumstudie Intussen loopt ook de patrimoniumstudie voort. Het stadsbestuur wil aan de ene kant

De oude brandweerkazerne: straks een muziekcentrum? 2

‘t Aaltje

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177


3 ‘t Aaltje

november—december 2013

30ste jaargang nr. 177


TRAGE WEGEN IN AALBEKE: EEN NETWERK VAN VOET- EN FIETSPADEN Trage wegen: een mooie naam voor voetwegels, kerkwegels, tegelpaden en andere wegjes zonder autoverkeer. Trage wegen nodigen uit tot onthaasting, ze vormen veilige verbindingen en … je vindt ze overal maar toch worden ze niet altijd erkend of herkend.

Meer aandacht In Kortrijk kregen de trage wegen de voorbije jaren meer aandacht. Sinds 2008 werden in de verschillende deelgemeenten de trage wegen geïnventariseerd. Ook in Aalbeke hadden toen verscheidene vergaderingen plaats waar actief gewerkt werd aan een inventaris en een lange lijst van suggesties voor verbeteringen. In 2011 werd het werk nog eens overgedaan en vervolledigd. Het doel was te komen tot een trage-wegen-plan. De vzw Trage Wegen begeleidt de opmaak van dit plan. De vzw Trage Wegen is opgericht om de verdere verdwijning van trage wegen tegen te gaan en te ijveren voor een betere bescherming en een beter beheer van veldwegen, kerkwegels en jaagpaden. De eigenlijke uitvoering gebeurt door de stad samen met geïnteresseerde inwoners. Nadat het hierrond een

tijdje stil was geweest is er nu meer nieuws. De trage wegen werden op een wandelkaart uitgestippeld voor Aalbeke, Bellegem en Rollegem. De kaart is voor de wandel- en fietsliefhebber gratis beschikbaar in OC Aalbeke.

Naamgeving en bebording In een volgende stap wil de stad nu samen met geïnteresseerde inwoners werk maken van de naamgeving én de bebording. Bebording is het plaatsen van verkeersborden, in dit geval dus van naambordjes. Zo weten de wandelaars of fietsers waar die trage wegen beginnen en eindigen en is door de officiële benaming de kans ook kleiner dat ze stilzwijgend verdwijnen. Welke wegen krijgen als eerste een naam? Men vertrekt hierbij van enkele criteria: wegen die dreigen te

Her en der zijn onze trage wegen aan een grondige opknapbeurt toe. verdwijnen hebben prioriteit, daarnaast ook nieuwe verbindingen en wegen die vaak gebruikt worden. In oktober werd een infoflash verspreid waarin werd opgeroepen om suggesties voor wegen en namen in te sturen. Intussen werden alle suggesties en voorstellen verzameld. In de loop van december wordt een publieksavond georganiseerd waarbij de namen worden voorgesteld.

Regels

Wandelpaadjes nodigen uit om tot rust te komen. 4

‘t Aaltje

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177

Men kan niet willekeurig namen geven aan straten of wegen. Alle voorstellen worden door de commissie voor straatnaamgeving behandeld, die hierover advies geeft aan het schepencollege. Na openbaar onderzoek en advies van de cultuurraad neemt uiteindelijk de gemeenteraad de definitieve beslissing. Bij het toekennen van een naam aan een trage weg wordt dus niet over een nacht ijs gegaan, een hele procedure dient doorlopen te


worden. Voor het geven van een naam aan openbare wegen, en dus ook aan trage wegen wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunsten cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. De naam van een nog levend persoon mag niet worden gebruikt. In aanmerking komen enkel de namen uit historisch, wetenschappelijk of algemeen – maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.

Toponymie Vaak weten de mensen niet meer dat de meeste paadjes en kerkwegels al een naam hadden. Op de recente bijeenkomst, de 17e oktober, bleken een paar leden van de werkgroep Trage Wegen, in hun archieven gedoken te zijn… Ze legden een boekwerkje van 1936 op tafel met als titel: ‘Aalbeke. Toponymische studie’. Het is geschreven door een leraar, J. Pollet, en verschenen in een reeks uitgegeven door de Bond van de Officieel Gediplomeerde Gidsen Brugge. Toponymie is de studie van de plaatsnamen. Het boekje bevat een gedetailleerde kaart met de toen bestaande voetwegen in Aalbeke en hun naam, plus een korte toelichting.

De stad leverde al een flinke inspanning met de heraanleg van een deel van de Papeyeweg Dat maakt het werk wel veel gemakkelijker! Aalbekenaren die wensen betrokken te blijven bij het traject rond trage wegen in Aalbeke en/of uitgenodigd willen worden naar de publieksavond in december geven hiertoe een seintje aan gebiedswerker Nicolas Vanlerberghe, ☺nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be of 0498 90 91 35.

Her en der zijn onze trage wegen aan een grondige opknapbeurt toe.

Een schitterend voorbeeld van hoe het kan: het Busschaertpad 5 ‘t Aaltje

november—december 2013

30ste jaargang nr. 177


KWARTEEUW Van in het begin was deze dorpskrant bedoeld als een mix van verenigingsberichten, kalender van aangekondigde activiteiten, nieuws over Aalbeke en algemene artikels over verleden, heden en toekomst van het dorp. Dat was ook zo een kwarteeuw geleden. Het belangrijkste nieuws in ’t Aaltje nr. 27 van november-december 1988 stond discreet op pagina 5 onder de rubriek Gemeenteraadsels. De gemeenteraad had (eindelijk) beslist over te gaan tot de aanbesteding van de restauratiewerken aan de molen in de Luingnestraat. De kostprijs was geraamd op 8,7 miljoen Belgische frank (ongeveer 250.000 euro). Daar de molen als monument geklasseerd was zou de Vlaamse Gemeenschap en de provincie respectievelijk 60% en 20% op zich nemen. Noch de gemeenteraadsleden, noch de Aalbekenaren konden vermoeden dat, wegens het uitblijven van de subsidiebeslissingen, het nog dik vier jaar zou duren vooraleer deze beslissing uitvoering zou krijgen. De aanbesteding kon uiteindelijk pas eind 1992 doorgaan. De restauratie (lees: een quasi nieuwe maalvaardige

molen), uitgevoerd door het gespecialiseerd Aalbeeks aannemingsbedrijf Cottenier, was klaar in 1995. De eindafrekening bedroeg 13 miljoen frank, in de huidige munt circa 322.000 euro. Terug naar ’t Aaltje van 25 jaar geleden. Het artikel op de voorpagina had de suggestieve titel ‘Kerkhofblommen’ (naar een dichtbundel van G. Gezelle uit 1858). Naar huidige maatstaven was het een vrij kort hoofdartikel. In een eerste deel werd uit de doeken gedaan waar en hoe men vroeger de overleden dorpelingen ‘ter aarde bestelde’, namelijk in volle grond op de omwalde, later ommuurde hof rond de parochiekerk. De kerkhofmuur en het poortgebouw met torentje bepaalde in de eerste helft van vorige eeuw het uitzicht van ons dorpscentrum, maar werd in 1951

afgebroken. In 1978 werd het inmiddels volledig ontruimde kerkhof zowaar een geasfalteerde parking. In het tweede deel werd verteld dat begin de jaren ’30 een nieuwe begraafplaats werd aangelegd buiten de bebouwde dorpskom achter de Ledeganckstraat. Ene Cyriel Leveugle was de eerste die er begraven werd in 1933. Het artikel vermeldde terloops: “De laatste nieuwigheid is de strooiweide, waar de resten van veraste overledenen worden uitgestrooid.” Crematie was een kwarteeuw geleden nog de uitzondering. Men mag niet vergeten dat de Kerk pas sinds1963 lijkverbranding tolereert. Vandaag de dag is het eerder regel dan uitzondering. Vorig jaar werden in Vlaanderen reeds 62% van alle overledenen gecremeerd.

De gemeenteraad stemde onlangs in met het voorstel om het verbindingsweggetje tussen de Moeskroensesteenweg en de Knokstraat te noemen naar een aloude benaming: ‘Cureweg’, wat verwijst naar curé, pastoor en naar de (onder) pastorie die er in de buurt stond. De Cureweg is nu trouwens tijdelijk ‘overdekt’ met de stellage voor de nieuwbouw van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard. 6

‘t Aaltje

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177


GEMEENTERAADSELS Wanneer het digitaal infobord? Het CBS besliste op 16 juni 2010 tot de aankoop van vijf 2 m²aankondigingsschermen in de dorpscentra en de stad. Daarmee wou men berichten sneller bij de inwoners te krijgen, in het bijzonder in de deelgemeenten waar de werking zich concentreert rond de plaatselijke verenigingen en de plaatselijke ontmoetingscentra. Voor Aalbeke, net zoals voor Bissegem, werd toen beslist om de plaatsing van het infoscherm uit te stellen tot na de geplande heraanleg van het dorpscentrum. Er werd wél, na raadpleging van de plaatselijke verenigingen en de mensen betrokken bij het OC, een inplantingsplaats vastgelegd. Bij de uitvoering van de werken werden dan ook de nodige voorzieningen getroffen om het scherm gemakkelijk te kunnen plaatsen zonder opnieuw te moeten opbreken. Inmiddels is de heraanleg van het dorpscentrum van Aalbeke afgerond. Op ARKO en in het beheerscomité van het OC werd de vraag gesteld wanneer het digitale infobord er zou komen. Gemeenteraadslid Filip Santy stelde daarom een aantal vragen aan het schepencollege. Daaruit werd duidelijk dat de installatie er niet komt voor het einde van 2013. De reden is dat het scherm niet werd voorzien in de beleids– en budgettaire planning voor 2013. Het is dus wachten tot 2014 op de bestelling en plaatsing.

Bergstraat Het college van Burgemeester en Schepenen besliste op 10 juni 2013 om de studieopdracht voor de wegen - en rioleringswerken in de Bergstraat en Lauwsestraat te gunnen aan het studiebureau Cnockaert uit Wervik. Tegelijk werd beslist om het volledig geraamde bedrag van 184.000 euro te voorzien op het budget van 2013. Maar, begin 2014 moeten de steden en gemeenten hun meerjarenplanning en budget op een andere manier opmaken. Daardoor krijgen we meteen ook een beter zicht op de reële timing van de uitvoering van de werken. Nu voorziet men slechts 15.000 euro nodig te hebben in 2013, 30.000 in 2014, 54.000 in 2015, 68.000 euro in 2016. In 2017 schat men nog 6000 euro kosten, in 2018 7000 en in 2019 nog eens 4000 euro. Wellicht zijn die laatste drie bedragen bedoeld als allerlaatste afrekeningen en kunnen we veronderstellen dat we de ‘grote werken’ mogen verwachten in 20152016.

Friet– en bushokje Op de gemeenteraad van 14 oktober wees gemeenteraadslid Filip Santy schepen Marc Lemaitre, bevoegd voor openbare werken, op het feit dat de eindafwerking van de heraanleg

Op de vraag of het stadsbestuur dan niet vindt dat de bevolking van Aalbeke intussen verstoken blijft van belangrijke informatie die wél in andere deelgemeenten wordt aangeboden, meent het stadsbestuur dat de stadskrant, de website, de druk bezochte deelsite www.aalbeke.be en andere aankondigingen en affiches ondertussen volstaan. 7 ‘t Aaltje

november—december 2013

Een wel zeer transparant bushokje op Aalbekeplaats. van het dorpscentrum wel wat te wensen overlaat. Op de vraag om nog eens te bekijken of er iets kan worden gedaan aan de boordstenen die gevaarlijk glad zijn bij vochtig weer, antwoordde de schepen dat hij dit met de bevoegde diensten zou bespreken. Opvallend is ook het ‘stilvallen’ van de afwerking van het bushokje en van de constructie van wat het frietkot moe(s)t worden. De schepen gaf toe dat men daarmee in de knoop zit. Men is aan het onderzoeken wat er is misgelopen tussen de ontwerper, de diensten en de aannemer en hoe men tot een oplossing kan komen. Wellicht zal het bushokje worden weggehaald en aan de overkant worden geplaatst. Het wordt dus (wellicht nog wel even) afwachten...

Er is duidelijk iets misgelopen met het friet– en bushokje 30ste jaargang nr. 177


KLEI (SLOT) Gravin Marie-Hélène de Hemptinne de Borchgrave d' Erquelinnes is op de vlucht. Een anonieme brief beschuldigt haar van de dubbele moord op de tweelingzusters Angélique en Béatrice de Hemptinne. Commissaris Vriendelyckx heeft in de slaapkamer een bezwarend dagboek aangetroffen en in het schuurtje achter het grote huis in de Kapelhoekstraat heeft wijkinspecteur Anke Smets een bebloede houthakkersbijl gevonden. Maar de gravin is spoorloos. Voor de oriëntatie van de trouwe lezers van onze dorpskrant zijn ook in deze zesde en laatste aflevering van het zevende Aalbeekse misdaadverhaal de bestaande straatnamen en namen van gebouwen behouden. De gebeurtenissen en de personages daarentegen zijn totaal verzonnen. Echt bestaande personages zijn door de verteller fictief gebruikt.

24. Kippenbloed Met wijd opengesperde ogen las rechercheur Verpale voor de derde keer het analyseverslag. Wat was dit voor een klucht? “Het bloed op het lemmer van de houthakkersbijl is onmiskenbaar kippenbloed. Het is vierentwintig tot zesendertig uur oud. De vingerafdrukken op de houten steel zijn aan onze databank bezorgd voor identificatie.” Verpale keek hoofdschuddend door het raam en zag commissaris Vriendelyckx met grote passen naderen. Hij was duidelijk opgewonden. Nog voor hij de deur van het bureau opengooide riep hij al: “Verpale, je bent toch niet vergeten de luchthavens, de zeehavens en de internationale treinstations te verwittigen dat ze moeten uitkijken naar die gravin? Het signalement is toch doorgegeven?” De rechercheur antwoordde niet, maar reikte Vriendelyckx het analyseverslag aan. De commissaris las het snel door en ontplofte: “Wat heeft dit in godsnaam te betekenen? Wie wil ons hier voor de gek houden, Verpale?” “Dat ik het niet weet, commissaris, maar we waren er bijna ingetrapt.” Op dat ogenblik klopte wijkinspecteur Anke Smets kort op de deur en kwam binnen. “Dag commissaris. Ik heb de envelop en de anonieme brief laten onderzoeken op vingerafdrukken, zoals je gevraagd hebt. In onze nationale databank is geen match gevonden. Negatief dus.” Vriendelyckx snauwde: “Laat ze dan in hemelsnaam toch Eurodac gebruiken 8

‘t Aaltje

en zeg dat ze vooral de Franse database moeten inschakelen.” Anke Smets schoot rood aan. “Ik dacht dat de anonieme brief wel van een inwoner van Aalbeke moest zijn.” “Wijkinspecteur, de wereld is groter dan Aalbeke,” gromde Vriendelyckx, “en alle moorden die we tot nog toe in Aalbeke hebben opgelost hadden een internationale dimensie. Ga als de bliksem terug naar je bureau in Aalbeke. Ik hou je wel op de hoogte van dat vingerafdrukkenonderzoek. Hop, aan de slag!”

25. In De Smisse Aan de toog van De Smisse ging het er luidruchtig aan toe. “Onze Freddy is de sigaar, met zijn gravin die op de

vlucht is,” lachte Victor Sansen. “Zijn bedje was nu eens gespreid!” “Ja,” zei Felix Akers, “het zal je maar overkomen, huisknecht zijn van een moordenares.” “Huisknecht? Ik denk dat Freddy wel meer deed dan aardappelen schillen en de bedden opmaken,” monkelde Azère Sandra. “Zeg dat wel,” grapte Victor Sansen, “hij moest zelfs de matrassen uitproberen.” Prunella klikte een paar keer met haar tong: “Wat zijn we weer lollig vandaag. Niemand weet waar de gravin is en het is nog niet bewezen dat zij iets met die moorden te maken heeft. Ik betrouw geen anonieme brieven. En vergeet niet dat Freddy nog altijd in het ziekenhuis ligt.” “Arme

Ze keek naar de stationsklok, naar haar eigen horloge en naar het grote bord met de vertrektijden. Ze hield haar handtas op de schoot, de handen krampachtig over de sluiting geklemd.

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177


Freddy,” meesmuilde Victor Sansen, “hij is echt te beklagen.” “Ik zie dat positief,” zei Azère Sandra. “Als heel die storm voorbij is kan Freddy eindelijk weer in alle rust met ons komen kaarten.” Prunella snoof: “Ja, als er gekaart kan worden verdwijnen voor de heren alle wereldproblemen.” Felix Akers suste: “Kom op Prunella, geef ons alle drie een pint en drink zelf ook wat.” De deur van het café ging open en een rijzige man met een groene loden kwam binnen. Hij bestelde een koffie en vroeg de cafébazin in gebrekkig Nederlands: “Madame, weet u soms waar ik kan vinden de gravin MarieHélène?”

26. In het station Er zaten weinig reizigers in de Kortrijkse stationshal. Van de twee loketten waarboven in lichtletters hing dat ze open waren, was er maar een bemand. “Brussel Nationale Luchthaven, enkele reis,” fluisterde gravin Marie-Hélène de Hemptinne de Borchgrave d' Erquelinnes. Uit haar handtas haalde ze een langwerpige witte envelop met rode opdruk Belfius Bank. Ze betaalde cash en ging op een van de blauwgroene plasticstoeltjes zitten. Ze keek naar de stationsklok, naar haar eigen horloge en naar het grote bord met de vertrektijden. Ze hield haar handtas op de schoot, de handen krampachtig over de sluiting geklemd. Haar ogen schoten heen en weer tussen de glazen deuren naar de perrons en de toegangsdeuren naar het stationsplein. Bijna veerde ze recht toen een politiecombi over het stationsplein reed. De deuren naar de perrons schoven geluidloos open. Blijkbaar was er een trein binnengelopen en enkele reizigers haastten zich naar de stad. Een jonge vrouw met een zonnehoed en een grote varkensleren koffer kwam de stationshal binnen. Ze was gekleed als een wereldreizigster en haar gezicht was bruin getaand door een langdurig verblijf in zonnige 9 ‘t Aaltje

landen. Ze bleef staan en keek rond in de hal. Opeens begonnen haar ogen te stralen en ze riep: “MarieHélène! Wat ben ik blij je te zien!” En ze snelde naar haar zuster en viel haar wenend van vreugde om de hals. De gravin stamelde: “Charlotte…”

27. Eindelijk een spoor Wijkinspecteur Anke Smets, nog een beetje beduusd na de uitbrander van de commissaris, zat pas aan haar bureau toen de telefoon rinkelde. “Met de wijkpolitie Aalbeke.” “Wijkinspecteur,” fluisterde Prunella, “ik bel vanuit de keuken van het café. Je hebt gezegd dat ik het moest laten weten als er iets ongewoons was in verband met de verdwenen gravin. Er zit hier een grote man in het café die naar de gravin vraagt. Ik denk dat het een Fransman is.” “Hou hem aan de praat, Prunella. Ik ben zo bij je.” Anke Smets klikte snel haar wapenriem dicht, greep haar sleutels en wou net de deur van het bureau dichttrekken toen ze op haar mobiele telefoon het nummer van commissaris Vriendelyckx zag verschijnen. Nog voor ze kon zeggen dat hij straks maar terug moest bellen hoorde ze zijn opgewonden stem: “Anke, de vingerafdrukken op de anonieme brief en die op de houthakkersbijl zijn van dezelfde man, graaf Armand de Hemptinne, broer van onze gravin. Volgens de Franse politie een doortrapte schurk en oplichter. Kijk uit of je een spoor van hem vindt, maar wees voorzichtig, want hij is gevaarlijk.” “Ik denk dat ik weet waar hij nu is, commissaris. In De Smisse. Stuur versterking. Ik ga er al naartoe.” Vriendelyckx wou nog zeggen dat ze op de versterking moest wachten, maar ze had de verbinding al verbroken.

28. Geklist Op hetzelfde ogenblik dat de politiescooter stil viel voor het café veerde de man in de groene loden als

november—december 2013

30ste jaargang nr. 177

De man in de groene loden veerde als door een wesp gestoken recht en rende richting herentoiletten. door een wesp gestoken recht en rende richting herentoiletten. Prunella aarzelde niet en liet handig een barkruk kantelen. De man smakte languit op de tegels terwijl zijn handen wanhopig naar steun graaiden. De hele stand met Lottoformulieren kieperde om en de papiertjes dwarrelden feestelijk over de vloer. Anke Smets stond al met getrokken revolver in de deuropening. “Blijven liggen en handen op de rug,” schreeuwde ze. Maar de man verroerde niet meer. Uit een gapende wonde aan zijn rechterslaap stroomde bloed. Bewusteloos.

29. In het grote herenhuis De salon van gravin Marie-Hélène zat vol. In een hoekje zat een nog bleke Freddy Devoogdt in zijn kamerjas. Charlotte zat naast MarieHélène en ze hielden elkaars hand vast. Anke Smets keek met enige trots naar de commissaris. Rechercheur Verpale nam notities. “Ik ben zo blij dat ik mijn jongste zus weer bij me heb,” zei de gravin. “Maar we zijn allebei ook erg bedroefd dat Angélique en Béatrice door Armand vermoord zijn. Hij heeft hen misbruikt voor zijn


oplichterszaakjes en toen hij vernam dat de verzekering, negen jaar na de vreselijke brandramp in Ghislengien, waarbij onze ouders omkwamen, eindelijk uitbetaald had, wou hij al het geld inpikken. Charlotte was ergens in Amerika aan het zwerven, die zou het niet weten. Hij vermoordde Angélique en Béatrice en liet hun lijken in de kleigroeve verdwijnen. Hij probeerde daarna de schuld in mijn schoenen te schuiven. Ik ben in doodsangst weggevlucht. Ik hoopte ooit Charlotte terug te vinden, maar wat een geluk dat zij net teruggekomen was.” De gravin slikte een paar keer en begon toen te wenen. Commissaris Vriendelyckx legde onhandig zijn hand op haar schouder. “Misschien was u beter meteen naar de politie gegaan, mevrouw,” zei hij.

KIJK UIT: DAAR IS DE WINTER

Freddy Devoogdt was een beetje moeizaam rechtop gaan staan. “Marie-Hélène,” zei hij, “ik zal goed voor jou zorgen.”

Na een mooie zomer staat de winter stilaan voor de deur. De tuin dient terug winterklaar te komen (o.a.bladeren opruimen), snoeiwerken worden best niet meer uitgesteld.

(tekst: Frans Destoop tekeningen: Frank Claerhout)

HET GAAT VOORUIT... De dertien aanleunwoningen nabij De Weister zijn in volle opbouw. Weer of geen weer, er wordt voortgewerkt. De woningen zouden klaar moeten zijn tegen 14 juli 2014.

10 ‘t Aaltje

Hopelijk valt de winter dit jaar mee, maar met het weer weet je het nooit… Daarom geeft onze gemeenschapswacht Carine Carton enkele tips die wellicht voor alle Aalbekenaren en Markesteerters nuttig kunnen zijn. Donkere en koude dagen zijn voor oudere mensen en mensen met een beperking niet ongevaarlijk. Ze vrezen soms de duisternis, de koude of gladheid van de weg. Daardoor komen ze misschien onnodig minder het huis uit. De gemeenschapswacht roept iedereen op om oog te hebben voor mensen in de eigen omgeving die eventueel een beetje hulp kunnen gebruiken. Even aanbellen om te polsen of er iets nodig is kan problemen voorkomen.

Doet er zich toch een probleem voor waar je zelf geen weg mee weet, bel dan tijdens de kantooruren (9-17 uur) op het gratis algemene meldnummer van de stad 1777. Buiten die uren kan je terecht bij de politie of op het nummer 101 voor dringende noodsituaties. Als je de stoep vrij maakt van sneeuw, duw de sneeuw dan tegen de gevel van de woning of op de rand van de stoep maar niet op het fietspad!

HULP NODIG?

Ook kleine klusjes binnenshuis zijn er dan bij de vleet zodat je met een gerust hart de winter door kan: plafond of muren afwassen, kleine schilderwerken binnenshuis (onder bepaalde inkomensvoorwaarden), houtvoorraad binnen halen, boodschap doen (geen personenvervoer), zolder of kelder opruimen/ leegmaken, meubelpakket in elkaar steken, kapstok/kaders ophangen, ondergelopen kelder opkuisen, platte daken vegen en afval verwijderen (mits veilig bereikbaar), kerstboom

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177

halen en/of helpen versieren, enzovoort. Misschien lukt het je niet om alle klussen zelf te klaren. In dit geval kan je een beroep doen op PWA Kortrijk vzw tegen democratische prijs (5,95 euro of 7,45 euro per begonnen uur, afhankelijk van inkomen). Werkwinkel Kortrijk, Lekkerbeetstraat 5-7 056 26 67 84 Charlotte Vercaemst dienstenloket@skynet.be (meegedeeld)


Op 13 oktober kwamen zeventien 75-jarigen uit Aalbeke samen, met hun partner, in restaurant Ter Biest in Lauwe. Een stormachtige regendag kon de pret niet bederven en allen waren ze unaniem, een heerlijk diner, een aangenaam weerzien voor sommigen en de wens dit binnen vijf jaar te mogen overdoen. Organisatoren waren Diana Dendievel, Bea Ravau en Jean-Marie Stichelbout. Vooraan: Josiane Staelens, Lucien Santens, Arlette Decraene, Marie-Agnes Santy, Gisele Vanhoenacker, Christine Bossuyt, Clotaire Decruyenaere, Bea Ravau, Odette Desmet, Diana Dendievel. Achteraan: Raphael Verstichel, Remi Gistelinck, Noël Holvoet, Georges Leman, Jean-Marie Stichelbout, Joel Wullens, Marcel Debevere. 11 ‘t Aaltje

november—december 2013

30ste jaargang nr. 177


12 ‘t Aaltje

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177


13 ‘t Aaltje

november—december 2013

30ste jaargang nr. 177


SINT-CORNELIUSFEESTEN IN BEELD

14 ‘t Aaltje

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177


15 ‘t Aaltje

november—december 2013

30ste jaargang nr. 177


VERENIGINGSNIEUWS OKRA Seniorenfeest Maandag 18 november, 14 u., OC. Uitnodiging voor de jaarlijkse seniorenbijeenkomst: humor, komedie, blijspel, klucht met Laurel en Hardy. Leden € 5, niet-leden €10. Koffie en broodmaaltijd inbegrepen. Inschrijven ten laatste op 14 november bij een wijkverantwoordelijke van Okra of tel. 056 41 79 36. Ook via mail: jmstichelbout@outlook.be

Wandelen Vrijdag 15 november en 13 december, 14 u., O.C. Wandeling van 7 à 8 km. Er is een tussenpauze voor een verfrissing. Niet-leden zijn niet verzekerd.

Petanque Vrijdag 29 november en 27 december, 14.30 u. bij André Tomme, Bergstraat 136.

vrije bijdrage gevraagd voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

zonder begeleiding. Iedereen helpt mekaar.

OC

Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Filmnamiddag ‘Ernest en Celestine’ Maandag 23 december, 14-16 u., OC

Zwemmen

In de alledaagse wereld van de beren is vriendschap sluiten met een muis een groot taboe. Desalniettemin biedt de grote marginale beer Ernest, tevens clown en muzikant, onderdak aan de kleine Célestine, een weesmuisje dat haar ondergrondse knaagdierenmilieu moet ontvluchten. Deze twee eenzaten vinden troost en soelaas bij elkaar, maar verstoren bijgevolg de gevestigde orde…

Donderdag 7 november en 5 december,19.45 u., oudgemeentehuis.

Toegang: € 4, drankje inbegrepen, leden Gezinsbond € 3 (op vertoon van lidkaart). Er is opvang voorzien vanaf 13.30 u. tot 16.30 u.

Crea : Tilda’s interieurideeën en zachte knuffels

Nederlands gesproken, vanaf 3 jaar. I.s.m. de Gezinsbond

Petanqueballen zijn ter plaatse te verkrijgen. Deelname € 2. Sportleden zijn verzekerd.

Davidsfonds West-Vlaams dialect Vrijdag 22 november, 20 u., OC. Paul Verleyen, afkomstig uit Anzegem, schreef er een boek over. Hij vertelt hoe men aan die rare woorden uit onze taal komt en hoe ze in de loop van de jaren veranderden. De kinderen begrijpen veel van ons dialect niet meer. Zou men er iets kunnen aan doen? Leden betalen € 5 en niet-leden € 7.

Lekker ontspannen van het water genieten. Enkele lengtes zwemmen en genieten van een tof samenzijn onder vrouwen. Dat is de formule voor een leuke zwemavond. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Donderdag 14 en woensdag 20 november en 18 december, 19.30 u., OC. Bemand met een naaimachine worden heel mooie poppen en dieren gemaakt die het interieur zullen opfleuren. Daarnaast kan men ook zachte knuffels naaien voor de kinderen en kleinkinderen. Een ideetje voor een zelfgemaakt geboortecadeautje. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Femma Hobby avond Woensdag 6 november en 4 december, 19.30 u., OC. Breien, haken, allerhande borduurtechnieken, verschillende hobby’s… Vanaf nu is het werken

Oude en nieuwe kerstliederen Donderdag 26 december, 16.30 u. in de kerk.

Hobbynamiddag Maandag 18 november en 16 december, 13.30 u., OC.

Het koor verzorgt de samenzang en steunt de aanwezigen in de zang. Na de samenzang is er een glaasje glühwijn of fruitsap. Er wordt een 16 ‘t Aaltje

november — december 2013

Een namiddagje samenkomen om verder te werken aan de 30ste jaargang nr. 177


handwerkjes. Zonder begeleiding wordt gretig doorgewerkt aan het brei-, haak- of borduurwerkje. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Koken: O Bistro, eenvoudig feestelijk Dinsdag 19 november en 17 december, 19.30 u., OC. Een nieuwe trend kondigt zich aan: gastronomische gerechtjes, zonder franjes. Eenvoud is troef en het product staat centraal. Een kookactiviteit om niet te missen. Info en inschrijving bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Crea: accessoires haken met bliklipjes Donderdag 21 november en 12 december, 19.30 u., OC. U kunt niet geloven hoeveel mooie verschillende zakjes en tasjes u kunt maken met bliklipjes: die lipjes recycleren en een nieuw leven geven. Verschillende ideeën zijn te vinden op facebook femma Aalbeke ofwel de foto’s opvragen via valerievandenbussche@telenet.be

Crea: schilderen op keramiekbeeldjes Woensdag 27 november, 19.30 u. OC. Een wit keramiek beeldje wordt onder handen genomen en geschilderd tot een mooie creatie. Heel leuk als decoratie of als kerstversiering. Info en inschrijving bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Ladies @ the movies Dinsdag 3 december, afspraak aan de voorkant van de kerk om 18.45 u. Een leuke avond die start met een glaasje, verschillende standjes van winkeliers, een film die nog niet uitgekomen is, en als geschenk een goody bag. Enkele weken vooraf worden de ticketten gereserveerd. Inschrijven noodzakelijk. Wees er snel bij en contacteer Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52 of bij Valérie Vandenbussche 0473 36 27 95, 056 299 605, valerievandenbussche@telenet.be

Bloemschikken Donderdag 19 december, 19.30 u., OC. Een prachtig bloemstuk creëren. Daisy zal helpen om tot een mooie creatie te komen die uw huis zal opfleuren. Info en inschrijving bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Seniornet Vlaanderen Aan de slag met PowerPoint Dinsdag 12 november, woensdag 13 november, donderdag 14 november, vrijdag 15 november, 19 tot 21.30 u., OC. Oorspronkelijk was PowerPoint een eerder saaie, zakelijke toepassing, meegeleverd als onderdeel van Office. Maar, gaandeweg ontdekten vele computergebruikers de knappe mogelijkheden van dit programma. Iedereen kan een wervelende diashow maken van een speciale gebeurtenis, een uitstap of een verre reis. Of… met de feestdagen in het vooruitzicht… Wat dacht u van een elektronische wenskaart of uitnodiging, met vaak een streep leuke muziek bovenop?

Info en inschrijving bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

In deze cursus (vier sessies) ontdekt u alle mogelijkheden van dit programma en creëert u enkele presentaties met 'alles erop en eraan'.

Kerstfeestje Zondag 15 december, 14.30 u., OC.

Crea: vrije scrappy avond Dinsdag 26 november, 19.30 u., OC. Een avond waar u verder kunt werken aan uw scrapcreaties. U wilt iets nieuws starten? Hier heeft u de mogelijkheid. Enkele lesgevers staan voor u klaar om te helpen. Info bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52 17 ‘t Aaltje

Het werkjaar eindigt met een leuk kerstfeestje. Gezellig samenzijn, een kopje koffie met een versnapering, een toffe animatie vanuit de kust, een heerlijke avondsnack. Kortom een namiddag onder vrouwen en vriendinnen om niet te missen. Breng een vriendin mee en geniet samen! Info en inschrijving bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52

november—december 2013

30ste jaargang nr. 177

Volgende items komen aan bod: starten met een nieuwe presentatie, invoeren en opmaken van afbeeldingen en foto's. Werken met teksten en WordArt en invoegen van muziek en filmpjes, overgangen en animaties. Natuurlijk wordt ook uitgelegd hoe u de resultaten kunt presenteren en doorsturen via mail. Wij garanderen dat elke deelnemer, na deze sessies, het programma 'onder de knie' zal hebben.


Wenst u het volledige programma? Geef een seintje: Jean-Marie Holvoet, 056 41 09 87 of jm.h@telenet.be of www.facebook.com/snvlaalbeke Deelname: € 32 met eigen laptop, € 40 met een van onze toestellen. Uitgebreide syllabus inbegrepen.

Oudercomité Biekorfje Met de start van het nieuwe schooljaar op 1 september, ging ook het nieuwe werkjaar in voor het Oudercomité van onze basisschool ’t Biekorfje.

Naar jaarlijkse gewoonte gebeurde dit ook dit jaar met een receptie gevolgd door een reuze barbecue. Het Oudercomité bestaat uit ouders die op verschillende manieren hun steentje proberen bij te dragen tot de werking van de school. Dit gebeurt enerzijds door het (mee-) organiseren van pedagogische thema’s alsook door de organisatie van evenementen die geld in het laatje brengen. Met deze inkomsten worden jaarlijks een aantal schoolprojecten financieel ondersteund. Vele handen maken licht werk, ook in het Oudercomité. Heeft u kinderen op school in Aalbeke en wilt u graag betrokken worden bij de werking van het Oudercomité? Kom dan gerust eens naar één van onze maandelijkse vergaderingen. Vrijblijvende info kunt u alvast vragen via ocbiekorfje@outlook.be of via 0468 100 436.

Het vernieuwde oudercomité van basisschool ‘t Biekorfje

SNELHEIDSREGIME MOESKROENSESTEENWEG De dienst Mobiliteit van de stad Kortrijk wenst enige verduidelijking te geven over de verschillende snelheidsregimes in de Moeskroensesteenweg op het grondgebied van Aalbeke. Over de snelheidsregimes in de dorpskern van Aalbeke bestaat enige onduidelijkheid. Op de N43 (TorkonjestraatMoeskroensesteenweg) geldt tussen het kruispunt De Prince en de bebouwde kom van Aalbeke een snelheidsregime van 70 km/u. De N43 is immers een gewestweg en heeft in die zin een belangrijke verkeersfunctie. Door het (brede) wegbeeld is het ook niet realistisch om een lagere snelheid af te dwingen. In de bebouwde kom van Aalbeke (tussen de Lijsterstraat en de Sterrestraat) geldt, zoals in alle bebouwde kommen, een regime van 50 km/u. Enkel het gedeelte voor Aalbekeplaats is sinds de heraanleg een zone 30. De bedoeling hiervan was de oversteekbaarheid ter hoogte van Aalbekeplaats te verbeteren. Om 18 ‘t Aaltje

Enkel het gedeelte voor Aalbekeplaats is een zone 30. De bedoeling was de oversteekbaarheid ter hoogte van Aalbekeplaats te verbeteren.

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177

de weggebruikers duidelijk te maken dat men zich in een zone 30 bevindt werd dit stuk aangelegd in kleinschalig materiaal. In eerste instantie was het de bedoeling om de zone 30 door te trekken tot voorbij het kruispunt met de Lauwsestraat en zo te laten aansluiten op de zone 30 van de schoolomgeving in de Lauwsestraat. Hier is echter van afgestapt omdat de verkeersintensiteiten op dit stuk een pak hoger zijn dan op de Moeskroensesteenweg ter hoogte van Aalbekeplaats. Een bijkomende reden is dat de vele bewegingen op het kruispunt Bergstraat – Moeskroensesteenweg – Lauwsestraat nefast zouden zijn voor kleinschalig materiaal. Tussen de bebouwde kom van Aalbeke en de Sterrebergstraat geldt terug het regime van 70/u. Vanaf de


Sterrebergstraat tot aan de grens met Moeskroen is er weer meer bebouwing, daarom is op dit stuk de snelheid beperkt tot 50/u.

ACTIVITEITENKALENDER

De laatste tijd zijn er regelmatig klachten over te hoge snelheden op de Moeskroensesteenweg, zeker in het stukje zone 30. Daarom plant de stad om hier snelheidsmetingen uit te voeren zodat nagegaan kan worden hoe groot het probleem juist is en welke maatregelen er eventueel moeten genomen worden om de snelheid te matigen. Momenteel ontbreken in het stukje Moeskroensesteenweg tussen de Knokstraat en Aalbekeplaats wel nog (okerkleurige) fietssuggestiestroken. Eenmaal die er zijn, zal het visueel effect ervoor zorgen dat de gemiddelde snelheid hier ook zal dalen. (meegedeeld)

NOVEMBER wo

6

Do za di

7 9 12

do

14

vr za

15 16

ma

18

di wo do

19 20 21

vr

22

di

26

wo do vr

27 28 29

Kaarting, Okra, 14 u., OC Hobby, feMma, 19.30 u., OC. Preventie van hart– en vaatziekten, gewest KVLV, 20 u., OC Flamme Fatale XIV, Chiro Korneelke, 21 u., OC Kantklossen, feMma, 19.30 u., OC Powerpoint, Seniornet Vlaanderen, 20 u., OC t.e.m. vrijdag Hobby, Ziekenzorg, 14 u., OC Tilda’s interieurideeën en knuffels (1), feMma, 19.30 u., OC Wandelen, Okra, 14 u., start aan OC Startdag vormelingen, JoPa, 14 u., OC Sint-Ceciliafeest, KH Eendracht Aalbeke, 18 u., OC Seniorenfeest, Okra, 14 u., OC Hobby, feMma, 13.30 u., OC Bistro (2), feMma, 19.30 u., OC Tilda’s interieurideeën en knuffels (2), feMma, 19.30 u., OC Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OC Haken met blikklipjes (1), feMma, 19.30 u., OC Petanque, KWB, 19.30 u., bij André Tomme Het Westvlaams dialect, Davidsfonds, 20 u., OC Kookles, KVLV, 20 u., OC Vrije scrappy, feMma, 19.30 u., OC Slingers maken in gips (1), KVLV, 20 u., OC Keramiek beeldjes schilderen, feMma, 19.30 u., OC Kantklossen, feMma, 19.30 u., OC Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme

DECEMBER

ZOMERPUZZEL De vakantiepuzzel was dit jaar een sudoku met als uitgangspunt de twaalf keramiektegels, het kunstwerk van Peter de Graaff, die de doortocht van Aalbeke sinds 11 mei 2013 sieren. Omdat er in de oorspronkelijke opgave een fout was geslopen werd de opgaven in verbeterde versie herhaald in het vorige Aaltje. En ja, nu kwamen er wel enkele juiste antwoorden binnen... Het correcte antwoord was 739841263. De winnares is Stephanie Vincke uit de Oudstrijderslaan 14. Zij mag binnenkort een bezoekje van een redactielid verwachten met een heerlijke fles wijn. 19 ‘t Aaltje

november—december 2013

zo di wo

1 3 4

vr za zo di

6 7 8 10

wo do

11 12

vr

13

zo ma

15 16

di wo do

17 18 19

za ma vr za

21 23 27 28

Sinterklaasfeest, Chiro Korneelke, 14 u., OC Bloemschikken, Markant, 20 u., OC Kaarting, Okra, 14 u., OC Hobby, feMma, 19.30 u., OC. ‘The bed of Juliet’, Anders Toneel, 20 u., OC ‘The bed of Juliet’, Anders Toneel, 20 u., OC ‘The bed of Juliet’, Anders Toneel, 14 u., OC Kantklossen, feMma, 19.30 u., De Weister Slingers maken in gips (2), KVLV, 20 u., basisschool ‘The bed of Juliet’, Anders Toneel, 20 u., OC Hobby, Ziekenzorg, 14 u., OC Haken met blikklipjes (2), feMma, 19.30 u., OC Wandelen, Okra, 14 u., start aan OC ‘The bed of Juliet’, Anders Toneel, 20 u., OC Kerstfeest, feMma, 14 .30 u., OC Hobby, feMma, 13.30 u., OC V-test en groepsaankoop energie, Seniornet, 19 u., OC Bistro (3), feMma, 19.30 u., OC Tilda’s interieurideeën en knuffels (3), feMma, 19.30 u., OC Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OC Bloemschikken kerststuk, feMma, 19.30 u., OC Kerstfeest, S-plus, 15 u., OC Filmnamiddag ‘Ernest en Celestine’, OC, 14 u., OC Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme Nieuwjaarsconcert, JEA, 20 u., OC 30ste jaargang nr. 177


WANDELBROCHURE Binnenkort krijgt u, als inwoner van Aalbeke en Markesteert een gratis exemplaar van de wandelbrochure ‘Aalbeke, dorp van passage’ in de bus. De ideale wegwijzer om de keramiektegels, her en der in het dorpscentrum, te ‘lezen’ en te begrijpen. Bijkomende exemplaren zijn te koop in het OC en De Weister, het Krantenhuisje, de Labberleute en Toerisme Kortrijk.

REDACTIE Frank Claerhout, Firmin Cornelus Boudewijn Deschamps, Frans Destoop Pieter Hanssens, Etienne Lachat Filip Santy, Alain Vandeputte, Ginette Vermeeren REDACTIEADRES Ontmoetingscentrum, Aalbekeplaats, 8511 Aalbeke, tel. 056 40 18 92 frans.destoop@telenet.be Rek. nr. BE57 4616 5227 8135 'T AALTJE is een uitgave van de Aalbeekse verenigingsraad ARKO GRATIS VERSPREIDING Jaarabonnement buiten Aalbeke en Markesteert: € 9. AFHUREN: 1 pag: € 44 - ½ pag: € 25 SPONSORING: € 30 per nummer. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

KRONIEK Geboorten 10 september: Elisabeth Oost Overlijdens 22 augustus: Roger Depauw, 89 jaar, weduwnaar van Joanna Decramer 29 augustus: Laurent Pectoor, 85 jaar, echtgenoot van Vivette Tillie 24 september: John Dendievel, 66 jaar, weduwnaar van Nelly Vanasten 4 oktober: Gustaaf Bossuyt, 80 jaar, echtgenoot van Yolanda Mattelin 7 oktober: Hervais Hanssens, 80 jaar, echtgenoot van Arlette De Caestecker Huwelijken 31 augustus: Wout Vandaele en Caroline Wullaert Jubilea 4 oktober: gouden jubileum van Daniel Debels en Rosa Cosaert

20 ‘t Aaltje

NIEUWE TARIEVEN Het moest er toch eens van komen… Sinds 2006 zijn de tarieven van ’t Aaltje niet meer aangepast. Na bespreking op de ARKOvergadering van 7 oktober en de redactievergadering van 17 oktober. gelden volgende tarieven vanaf 1 januari 2014. Jaarabonnement buiten Aalbeke en de Markesteert: 12 euro Afhuren: volle pagina: 50 euro; halve pagina: 30 euro Sponsoring: 40 euro per nummer

november — december 2013

30ste jaargang nr. 177

Frans Destoop, Steertstraat 93, 8510 Marke Artikels en aankondigingen van activiteiten voor het volgend nummer worden op het redactieadres verwacht vóór

18 december 2013. Dit Aaltje kwam tot stand met de financiële steun van:

Aaltje 177 (nov-dec 2013)  
Aaltje 177 (nov-dec 2013)  

Aalbeke Kortrijk dorpskrant

Advertisement